Câu 1: Cơ sở khách quan hình thành Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Đáp án: Bất cứ một TT nào cũng phải có nguồn gốc, cơ sở hình thành, đó chính là tuân theo qui luật hình thành TT từ ít đến nhiều, từ hình thức đến nội dung, bản chất. Vì vậy, TTHCM cũng ko nằm ngoài qui luật đó. Điều kiện lịch sử xã hội Bối cảnh Việt Nam từ cuối thể ký XIX đầu thế kỷ XX Người lớn lên và sinh ra trong hoàn cảnh đất nước có nhiều biến động. Trong nước chính quyền nhà Nguyễn đã thi hành một số chính sách đối nội đối ngoại bảo thủ phản động: tăng cường đàn áp bóc lột nhân dân. Triều đình nhà Nguyễn bạc nhược đã ký các hiệp ước đầu hàng thừa nhận nền bảo hộ của Pháp trên đất nước ta Phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc, các sĩ phu yêu nước tiến bộ đã tổ chức vận động cuộc đấu tranh yêu nước chống Pháp. Song chủ trương của hai bậc tiền bối đã đều thất bạ.. Từ đó, phong trào yêu nước của nhân dân ta muốn thắng lợi thì cần có một con đường mới

Hoàn cảnh thế giới bây giờ Chủ nghĩa đế quốc đã trở thành kẻ thù chung của nhân dân thuộc địa Cách mạng tháng Mười Nga 1917đã lật đổ nhà nước tư sản, thiết lập chính quyền Xô Việt – mở ra một kỷ nguyên mới cho lịch sử loài người và đã thức tỉnh các dân tộc châu Á cũng như toàn thế giới. Thắng lợi của cách mạng tháng Mười Nga đã dẫn đến sự ra đời của Liên bang Cộng hòa XHCN Xô Viết (1922). Tiếp đó là sự ra đời của quốc tế Cộng sản (3-1919) đã làm cho phong trào công nhân ở các nước có được mối quan hệ mật thiết với nhau cùng đấu tranh chống CNDQ 1. Nguồn gốc: a. Truyền thống tốt đẹp của dân tộc: - Chủ nghĩa yêu nước và ý chí bất khuất đấu tranh dựng nước và giữ nước, là chuẩn mực cao nhất, đứng đầu bảng giá trị văn hoá tinh thần Việt Nam. - Tinh thần nhân nghĩa, truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái -1-

được hình thành và phát triển từ nhu cầu người dân Việt Nam phải chống chọi với thiên tai khắc nghiệt, với các thế lực ngoại xâm hung bạo. - Truyền thống lạc quan, yêu đời bắt nguồn từ niềm tin vào bản thân, vào chân lý, vào chính nghĩa... - Truyền thống cần cù dũng cảm, thông minh sáng tạo trong sản xuất và chiến đấu, tinh thần ham học, chọn lọc, tiếp thu cải biến những cái hay, cái tốt thành những giátrị riêng của mình. Hồ Chí Minh là hình ảnh sinh động và trọn vẹn của truyền thống đó. b. Tinh hoa nhân loại: Hồ Chí Minh đã biết làm giàu vốn văn hóa của mình bằng cách học hỏi, tiếp thu tư tưởng văn hóa phương Đông và phương Tây. Về tư tưởng và văn hóa phương Đông, Hồ Chí

Minh đã tiếp thu những mặt tích cực của Nho giáo về triết lý hành động, nhân nghĩa, ước vọng về một xã hội bình trị, hòa mục, thế giới đại đồng; về một triết lý nhân sinh, tu thân, tề gia; đề cao văn hóa trung hiếu "dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh". Về Phật giáo, Hồ Chí Minh đã tiếp thu tư tưởng vị tha, từ bi, bác ái, cứu khổ, cứu nạn; coi trọng tinh thần bình đẳng, chống phân biệt đẳng cấp, chăm lo điều thiện, đề cao lao động, chống lười biếng v.v.. Về chủ nghĩa Tam dân của Tôn Trung Sơn, Hồ Chí Minh tìm thấy những điều thích hợp với điều kiện nước ta, đó là dân tộc độc lập, dân quyền tự do và dân sinh hạnh phúc. Tư tưởng và văn hoá Phương Tây: - Mỹ: Với ý chí đấu tranh cho tự do, độc lập, cho quyền sống của con người trong tuyên ngôn độc lập 1776 của nước Mỹ. − Pháp: Người được tiếp xúc trực tiếp với các tác phẩm của các nhà tư tưởng khai sáng với những lý luận của đại cách mạng Pháp năm 1789 như tinh thần pháp luật của

Tạo hoá cho họ những quyền ko ai có thể xâm phạm được.Lênin. suy rộng ra câu ấy có nghĩa là: Tất cả các dân tộc trên TG đều bình đẳng.Lênin là nguồn gốc lý luận trực tiếp. tự do là quyền thiêng liêng. xoá bỏ áp bức. Trg những quyền ấy có quyền đc sống. Người nhận định đây là lời bất hủ.Quan điểm của chủ nghĩa Mác: Dân tộc là sản phẩm của lịch sử. là phương pháp biện chứng duy vật. học tập lập trường. Kết luận: Tóm lại. 1. độc lập dân tộc với CNXH. . quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”. dân tộc nào cũng có quyền sống. kinh tế. Đồng thời Người còn trích dẫn Bản Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của CMTS Pháp năm 1791: “Người ta sinh ra có quyền tự do và bình đẳng về quyền lợi và phải luôn luôn được tụ do và bình đẳng”. lãnh thổ. chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế. linh hồn sống của nó. MácĂngghen đã đặt nền tảng lý luận cho việc giải quyết vấn đề dân tộc một cách khoa học. Kết hợp nhuần nhuyễn dân tộc với giai cấp. có PP biện chứng. Mở đầu bản Tuyên ngôn.HCM là người đã sử dụng Tuyên ngôn TS để đấu tranh cho lợi ích của dân tộc mình. phương pháp biện chứng của chủ nghĩa Mác. tinh hoa TT văn hoá của phương Đông và phương Tây với chủ nghĩa M-L làm nền tảng. pháp lý. Hồ Chí Minh đã nắm vững cái cốt lõi. Kết luận: Tóm lại.Khái niệm: Dân tộc là một vấn đề rộng lớn bao gồm những quan hệ về chính trị.Lênin để giải quyết các vấn đề thực tiễn của cách mạng Việt Nam. 2. 1.TT này của HCM thể hiện rõ trong hành động và trg rất nhiều bài nói. c) Chủ nghĩa Mác Lênin Chủ nghĩa Mác. bóc lột -2- thực dân. tuyên ngôn dân quyền và nhân quyền. Đối với chủ nghĩa Mác. bất khả xâm phạm của tất cả các dân tộc. Câu 2: Trình bày nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc. có nhân cách.Môngtexkiơ. bất khả xâm phạm của tất cả các dân tộc. độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. quyền sung sướng và quyền tự do. các nhóm dân tộc và bộ tộc.Theo tư tưởng Hồ Chí Minh: “Vấn đề dân tộc thuộc địa thực chất là vấn đề đấu tranh giải phóng của các dân tộc thuộc địa nhằm thủ tiêu sự thống trị của nước ngoài. Khế ước xã hội của Rútxô. thực hiện quyền dân tộc tự quyết. TTHCM là sản phẩm của sự tổng hoà và phát triển biện chứng TT văn hoá truyền thống của dân tộc. . cùng với thực tiễn của dân tộc và thời đại qua sự tiếp biến và phát triển của HCM . giành độc lập dân tộc. Người khẳng định: “Đó là những lẽ phải ko ai chối cãi được”.một con người có tư duy sáng tạo. quyết định bản chất tư tưởng Hồ Chí Minh.1 Tất cả các dân tộc trên TG đều bình đẳng . tự do là quyền thiêng liêng. Phân tích nội dung 1. Độc lập.. TTHCM về vấn đề dân tộc là hệ thống quan điểm vừa mang tính KH đúng đắn. tư tưởng và văn hoá giữa các dân tộc. HCM đã trích 1 đoạn của bản Tuyên ngôn năm 1776 của Mỹ nói về quyền bình đẳng: “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. .Phân tích 1 nội dung . Người đánh giá cao tấm lòng bác ái của chúa Jêsu. Độc lập. TT này ko chỉ có giá trị trg lịch sử CMVN mà còn có ý nghĩa lớn lao đối với CMTG trg thời đại ngày nay. chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế. phẩm chất CM cao đẹp tạo nên. vừa có tính CM sâu sắc thể hiện sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa vấn đề dân tộc với giai cấp. bài viết của mình. Chủ nghĩa dân tộc là một động lực lớn ở các nước đấu tranh giành độc lập. 3. song rõ nhất và tập trung nhất là ở “Tuyên ngôn độc lâp” khai sinh ra nước VNDCCH năm 1945. thành lập nhà nước dân tộc độc lập”. quan điểm. biến quyền tự .

-Gc VS là gc lãnh đạo CMGPDT vì mang những phẩm chất: + Là người CM triệt để nhất + Có tính kỷ luật và đoàn kết cao + Đại diện cho LLSX mới + Có hệ tư tưởng riêng Câu 4: Quan điểm của HCM về mục tiêu. . kết hợp lực lượng chính trị của quần chúng với lực lượng vũ trang trong nhân dân. quyền độc lập. động lực của CNXH ở Vn. Người đã gọi đó là cuộc CM đến nơi.Những mục tiêu cơ bản: * Về chính trị: Là chế độ do nhân dân lao động làm chủ. . => TT vĩ đại này của HCM mang tính quốc tế. .Một dân tộc không những có quyền bình đẳng với các dân tộc khác trên thê giới mà còn phải được hửong nền độc lập thật sự. chủng tộc. hạnh phúc cá nhân theo kiểu TS thành quyền bình đẳng của cả dân tộc VN. CMGPDT muốn thắng lợi phải đi theo con đường CMVS -Nguyễn Ái Quốc khâm phục tinh thần yêu nước của các bậc tiền bối nhưng Người cũng nhận thấy rõ những hạn chế của các con đường cứu nước đó là chưa có đường lối và phương pháp đấu tranh đúng đắn nên cách mạng không thành công. kinh tế. hạnh phúc. của các dân tộc trên TG. tư tưởng này của Người được thể hiện rất rõ mỗi khi nên độc lập dân tộc bị đe dọa. trên cơ sở liên minh công nông. a. + Hồ Chí MInh là hiện thân của khát vọng hòa bình. bình đẳng. Còn ở CM Nga. . Người thấy sau CM người dân vẫn chưa được hưởng tự do. .Một là: Cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải đi theo con đường cách mạng vô sản.Năm là: Cách mạng giải phóng dân tộc phải đợc thực hiện bằng con đường bạo lực. ko phân biệt màu da. độc lập hoàn toàn. Phân tích 1 nội dung Đáp án: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Cách mạng giải phóng dân tộc là hệ thống những quan điểm toàn diện và sâu sắc về con đường cứu nước.do. phải đi theo con đường CMVS. HCM khẳng định: Sự nghiệp GPDTVN phải đặt dưới sự lãnh đạo của gc CN. 1. -Sau khi khảo sát các PT trog nước và trên TG. độc lập và -3- CNXH. + Giá trị và ý nghĩa thật sự của độc lập dân tộc phải thể hiện ở quyền tự do hanh phúc của nhân dân. độc lập hoàn toàn theo Hồ Chí Minh phải đảm bảo những nguyên tắc sau: + Dân tộc đó có đầy đủ chủ quyền quốc gia về chính trị. nô dịch. chiến lược CM.Bốn là: Cách mạng giải phóng dân tộc cần được tiến hành chủ động. là trên hết. Dù có phải hy sinh đến đâu cũng phải giành và giữ cho được độc lập. phải đặt CMDTDCND trong quĩ đạo của CMVS. nhà nước là . Người đã gọi đó là cuộc CM chưa đến nơi. Theo Người. Chỉ khi nào được hưởng độc lập thật sự thì dân tộc đó mới thật sự bình đẳng. sách lược CM và PPCM nhằm giải phóng ách áp bức.Ba là: Cách mạng giải phóng dân tộc là sự nghiệp đoàn kết toàn dân. độc lập hoàn toàn.3 Độc lập dân tộc trong hòa bình chân chính + Hồ Chí Minh luôn giơ cao ngọn cờ đấu tranh giành độc lập. “Đây là sự phát hiện đầy sáng tạo của HCM”. * Nội dung 1. Mọi sự ủng hộ giúp đỡ Việt Nam đấu tranh giành độc lập tự do đều được nhân dân Việt Nam hoan nghênh ghi nhớ song nhân dân Việt Nam không chấp nhận bất cứ sự can thiệt thô bạo nào. . XD một nước VN hoà bình thống nhất. an ninh và toàn vẹn lãnh thổ.Những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc: . tính thời đại và tính nhân văn sâu sắc.Độc lập thật sự. Câu 3: Trình bày nội dung cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh về Cách mạng giải phóng dân tộc. 1. bảo vệ chủ quyền quốc gia. tự do là quyền thiêng liêng. sáng tạo và có khả năng giành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc. Vì thế VN phải đi theo con đường CM Nga. là một bộ phận của CMTG.2 Độc lập dân tộc phải là độc lập thật sự. + Mọi vấn đề chủ quyền quốc gia Việt Nam phải do người Việt Nam giải quyết.Hai là: Cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải do Đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo.

Để phát huy quyền làm chủ của nhân dân.chống Chủ nghĩa chủ quan. nhạy bén với cái mới. củng cố các hình thức dân chủ gián tiếp. có đạo đức XHCN: cần. chí công -4- vô tư. bảo thủ. động lực quyết định nhất công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội chính là con người. kinh doanh. phải sử dụng tốt những thành quả khoa học . chủ nghĩa yêu nước phải gắn liền với chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân. Con người có tinh thần và năng lực làm chủ. lười biếng không chịu học tập cái mới.của dân. Truyền thống yêu nước của dân tộc. Hồ Chí Minh đã nhận thấy ở động lực này có sự kết hợp giữa cá nhân (sức mạnh cá thể) với xã hội (sức mạnh cộng đồng). ngoại lực rất quan trọng. nhà nước cần thực hiện các hình thức dân chủ trực tiếp. Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta là sự nghiệp cách mạng mang tính toàn diện. độc lập tự do. mà luôn luôn đi đôi với nhau. ích quốc lợi dân. chính. Hai chức năng đó không tách rời nhau. nâng cao năng lực hoạt động của các tổ chức chính trị .phải giải phóng phụ nữ. mọi nhà trở nên giàu có. Văn hóa. tự lực cánh sinh là chính. Đời sống vật chất văn hóa của nhân dân ngày càng được cải thiện. xử lý và phân định rõ chức năng của chúng. Đó cũng là động lực quan trọng nhất để xây dựng thành công CNXH. chuyên chính với kẻ thù của nhân dân. Hồ Chí Minh đã xác định rõ nhiệm vụ cụ thể cho từng lĩnh vực như sau: . giải phóng mọi năng lực sản xuất. Khắc phục những trở lực kìm hãm sự phát triển của Chủ nghĩa xã hội. kiệm. Phát triển toàn diện các ngành mà những ngành chủ yếu là công nghiệp. theo Hồ Chí Minh. kinh tế với xã hội.. trong đó "công nghiệp và nông nghiệp là hai chân của nền kinh tế nước nhà" * Về văn hóa: Mục tiêu của VH là giải phóng con người khỏi áp bức bóc lột & ngu dốt VH phải đi trước dọn đường cho CM công nghiệp.coi đó là động lực tinh thần không thể thiếu của chủ nghĩa xã hội. Nội lực bên trong là quyết định nhất. bè phái. mục tiêu cao nhất. Hồ Chí Minh rất coi trọng động lực kinh tế. lười biếng phù hoa xa xỉ.tự chủ. Câu 5: Quan điểm của HCM về nội dung xây dựng của CNXH ở VN trong thời kỳ quá độ lên CNXH. gắn liền kinh tế với kỹ thuật. liêm. Người nêu cao tinh thần độc lập. phát triển kinh tế. đó là sức mạnh tổng hợp tạo nên động lực quan trọng của chủ nghĩa xã hội. nông dân cần nâng cao VH.chú trọng tranh thủ sự hợp tác quốc tế. dân chủ . VH phải sửa đổi được tham nhũng. làm cho mọi người. Phải quan tâm đến phụ nữ .kỹ thuật của thế giới. sản xuất. tăng cường đoàn kết quốc tế. sức lao động sáng tạo của nhân dân. * Về kinh tế: 1 nền KTXHCN với công nghiệp & nông nghiệp hiện đại KHKT tiên tiến trên cơ sở KTHXCN ngày càng phát triển. hành pháp và tư pháp. * Về quan hệ XH XH phải công bằng. quan hệ giữa người với người tốt đẹp. mất doàn kết.quan tâm thực hiện chính sách xh. thương nghiệp. phải kết hợp được với sức mạnh thời đại. Phải đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân chống tham ô lãng phí. khoa học. chống chia rẽ.xã hội của quần chúng. quan liêu. vô kỷ luật . sự đoàn kết cộng đồng.Cán bộ. *Về con người XHCN Nhiệm vụ của cách mạng xã hội chủ nghĩa là đào tạo con người. Ngoài các động lực bên trong. công nhân. có tinh thần sáng tạo. giáo dục được Hồ Chí Minh quan tâm.. hơn nữa là động lực quan trọng nhất. có kiến thức khoa học kỹ thuật. xây dựng bình đẳng namnữ... Máy móc càng ngày trở nên tinh xảo thì công nhân phải có trình độ cao. Phải có VH làm gốc. ở nông thôn cũng vậy nông dân phải biết VH. tăng cường hiệu lực và hiệu quả quản lý của các cơ quan lập pháp. Nhà nước có hai chức năng: dân chủ với nhân dân. b) Các động lực của chủ nghĩa xã hội Con người là động lực của chủ nghĩa xã hội. do dân và vì dân.. phải làm cho ai cũng có lý tưởng tự chủ. dựa trên nền tảng liên minh công nông do g/c công nhân lãnh đạo.. giáo điều. nông nghiệp.kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh quốc tế để xây dựng CNXH.

Người nhấn mạnh đến việc tăng năng xuất lao động trên cơ sở tiến hành công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa. đào tạo và sử dụng nhân tài. đại chúng. -Củng cố và tăng cường sức mạnh toàn bộ hệ thống chính trị cũng như các thành tố của nó trong suốt thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Người cho rằng. Con người vừa là mục tiêu vừa là động lực của sự phát triển xã hội. củng cố hệ thống thương nghiệp làm cầu nối tốt nhất giữa các ngành sản xuất xã hội. Hồ Chí Minh bước đầu đề cập tới vấn đề khoán trong sản xuất: “nó khuyến khích người công nhân luôn tiến bộ. làm cho nhà máy tiến bộ. làm ít hưởng ít.Bước vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. giúp đỡ kinh tế hợp tác xã. nòng cốt là liên minh công nhân. ra sức hướng dẫn và giúp đỡ những người làm nghề thủ công và lao -5- - • - - động riêng lẻ. phương châm xây dựng nền văn hoá mang tính dân tộc. Chế độ và quan hệ sở hữu: Hồ Chí Minh là người đầu tiên chủ trương phát triển cơ cấu kinh tế nhiều thành phần trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Quan hệ phân phối và quản lý kinh tế: Người chủ trương và chỉ rõ điều kiện thực hiện nguyên tắc phân phối theo lao động: Làm nhiều hưởng nhiều.Hồ Chí Minh đề cao vai trò của văn hoá giáo dục và khoa học kỹ thuật. quan hệ sản xuất. xa dân. kỹ thuật. không được quan liêu. phù hợp với kinh tế nhà nước. khoa học. Từ đó. không làm không hưởng. do Đảng cộng sản lãnh đạo.Hồ Chí Minh luôn khẳng định vai trò và vị trí của văn hoá trong đời sống xã hội. mà hướng dẫn họ hoạt động làm lợi cho quốc gia. Một số nội dung chủ yếu của nhiệm vụ kinh tế: • Cơ cấu kinh tế: Trong cơ • - - - cấu kinh tế nông – công nghiệp. cần phải học cả văn hoá.xã hội: . Đối với những nhà tư bản công thương có công với CM nên nhà nước không xoá bỏ quyền sở hữu tư liệu sản xuất và của cải của họ. thoả mãn nhu cầu thiết yếu của nhân dân.Hồ Chí Minh nhấn mạnh đến vấn đề xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa.. cơ chế quản lý kinh tế. nông dân và trí thức. nâng cao sức chiến đấu. Nhà nước bảo hộ quyền sở hữu về tư liệu sản xuất. thoái hoá biến chất. Hồ Chí Minh rất coi trọng việc nâng cao dân trí. muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội nhất định phải có học thức. Đảng phải được chỉnh đốn. .” Trong lĩnh vực văn hoá .Trong lĩnh vực chính trị: -Trước hết phải giữ vững và phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản. Trong lĩnh vực kinh tế: Hồ Chí Minh đề cập trên rất nhiều bình diện: lực lượng sản xuất. lấy nông nghiệp làm mặt trận hàng đầu. chính trị. . Đảng ta càng phải thể hiện rõ vai trò là Đảng cầm quyền. làm khoán là ích chung và lại lợi riêng. hướng dẫn. Ưu tiên phát triển kinh tế quốc doanh để tạo nền tảng vật chất cho chủ nghĩa xã Nhà nước cần đặc biệt khuyến khích. -Củng cố và mở rộng Mặt trận dân tộc thống nhất. Người đề ra các nguyên tắc. khuyến khích họ đi vào con đường hợp tác xã. . làm mất lòng tin ở dân.

Quan điểm của HCM về nhà nước của dân do dân vì dân. đặc sắc của Hồ Chí Minh. tin vào nhân dân.Nòng cốt của khối đại đoàn kết là liên minh công . ta phải khoan hồng.Câu 6:TTHCM về nội dung của đại đoàn kết dân tộc.Luôn đứng vững trên lập trường của giai cấp công nhân. sống. tin tưởng con người. Người cho rằng: “Trong mấy triệu người cũng có người thế này.Với Hồ Chí Minh. độ lượng.Phải có lòng khoan dung.Là sự tiếp nối truyền thống dân tộc lấy dân làm gốc… .nông. đấu tranh vì hạnh phúc của nhân dân là nguyên tắc tối cao. giàu nghèo.VD…. do dân. -6- thương yêu. b) Thực hiện đại đoàn kết toàn dân phải kế thừa truyền thống yêu nước-nhân nghĩa-đoàn kết của dân tộc. Người nhắc nhở: Trong khi tập hợp khối đại đoàn kết thì “lực lượng chủ yếu của khối đại đoàn kết dân tộc là liên minh công . Hồ Chí Minh mở rộng “liên minh công . quý tiện”. vị trí đặc biệt quan trọng của nhân dân trong lịch sử và trong sự nghiệp cách mạng. ta phải nhận rằng là con Lạc cháu Hồng thì ai cũng có ít hay nhiều lòng ái quốc. Quan điểm về nhà nước của dân. Về sau. thế khác. thực hiện đại đoàn kết với phương châm “nước lấy dân làm gốc”. những việc quan hệ đến vận mệnh quốc gia sẽ đưa ra toàn dân phúc quyết. vì dân. tin vào con người. . giai cấp. đại lộ. + Cách mạng là việc lớn. nhưng thế này hay thế khác đều là dòng dõi của tổ tiên ta. tin dân. không phân biệt “già. gái trai. Lòng khoan dung độ lượng của HCm ko phải nhất thời một thủ đoạn chính trị mà là sự tiếp nối phát huy truyền thống nhân ái. không phân biệt đa số hay thiểu số.nông trí thức. .Khái niệm “Dân” trong tư tưởng Hồ Chí Minh có biên độ rất rộng lớn. yêu dân. . + Trong mỗi con người Việt Nam đều có ít nhiều lòng ái quốc. Dân trong tư tưởng Hồ Chí Minh vừa được hiểu với tư cách mỗi con người Việt Nam cụ thể. vừa là một tập hợp đông đảo quần chúng nhân dân. phản bội lại quyền lợi của dân tộc. Đối với những đồng bào lạc lối lầm đường. trên cơ sở xác định rõ vai trò.tâm hồn của mỗi con người Việt Nam . (Người ví khối đại đoàn kết dân tộc như hình ảnh bàn tay) . Quan điểm này của Hồ Chí Minh đã kế thừa truyền thống nhân ái. họ là chủ thể của khối đại đoàn kết dân tộc. không thể một hai người mà làm được. gái trai. bao dung của dân tộc.Đây là luận điểm sáng tạo. a) Đại đoàn kết dân tộc là đại đoàn kết toàn dân . trẻ. Có như thế mới thành đoàn kết. -Phải kế thừa truyền thống yêu nước-nhân nghĩa-đoàn kết của dân tộc. cho nên liên minh công nông là nền tảng của mặt trận dân tộc thống nhất”.Vì sao phải đoàn kết toàn dân? + Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân. trừ một bộ phận ôm chân đế quốc. tất cả quyền bính trong nước đều là của toàn thể nhân dân Việt Nam. Nền gốc của đại đoàn kết là liên minh công-nông. ta phải dùng tình thân ái mà cảm hoá họ. chúng ta thấy trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh thể hiện ở những nội dung cơ bản sau đây: a) Nhà nước của dân Quan điểm nhất quán của Hồ Chí Minh là xác lập tất cả mọi quyền lực trong nhà nước và trong xã hội đều thuộc về nhân dân. Vậy nên.nông và lao động trí óc làm nền tảng của khối đại đoàn kết toàn dân”. Truyền thống này được hình thành. Nhân dân lao . giàu nghèo. có tín ngưỡng hay không tín ngưỡng.thấm sâu vào tư tưởng tình cảm . Câu 7. khoan dung của dân tộc. củng cố và phát triển trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước hàng trăm ngàn năm của dân tộc. độ lượng. dựa vào dân. Đó là: + Toàn thể con dân nước Việt có lòng yêu nước. trở thành giá trị bền vững. Nền gốc vững vẫn cần phải đoàn kết với các tầng lớp nhân dân khác. không phân biệt nòi giống. + Là “mỗi một người con Rồng cháu Tiên”. đồng thời phải có tấm lòng khoan dung. có đại đoàn kết thì tương lai chắc chắn vẻ vang” . tôn giáo.

giúp đỡ để nhà nước tiến bộ. Bằng thiết chế dân chủ. nhà nước phải có trách nhiệm bảo đảm quyền làm chủ của dân. việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh. Như vậy. chính sách đều nhằm đưa lại quyền lợi cho dân. Mọi đường lối. b) Nhà nước do dân Nhà nước do dân lập nên. coi khinh nhân dân. nghĩa vụ của dân. Hồ Chí Minh đã nêu lên quan điểm dân là chủ và dân làm chủ. thể hiện. Hiến pháp 1959 khẳng định: nhà nước ta là Nhà nước dân chủ nhân dân dựa trên nền tảng liên minh công nông do giai cấp công nhân lãnh đạo. với ý nghĩa đó. Cán bộ nhà nước mới dù bất kỳ cương vị nào cũng phải là công bộc của dân. Câu 8. Đây thuộc về chế độ dân chủ đại diện bên cạnh chế độ dân chủ trực tiếp. ủy quyền cho các đại biểu đó bàn và quyết định những vấn đề quốc kế dân sinh. Cán bộ nhà nước. Điều này có ý nghĩa thực tế nhắc nhở những người lãnh đạo. giúp đỡ để duy trì bộ máy. Quyền lực của nhân dân được đặt ở vị trí tối thượng. người dân được hưởng mọi quyền dân chủ. không phải là đứng trên nhân dân. làm cho dân có chỗ ở. Người luôn tâm niệm cả cuộc đời “chỉ có một mục đích. để cho nhân dân thực thi quyền làm chủ của mình trong hệ thống quyền lực của xã hội. nghĩa vụ của công dân. Theo Hồ Chí Minh. làm cho dân có mặc. do dân. Nhà nước do Đảng cộng sản lãnh đạo. Nhân dân lại phê bình. lắng nghe ý kiến của nhân dân và chịu sự kiểm tra. Quyền làm chủ và đồng thời cũng là quyền kiểm soát của nhân dân thể hiện ở chỗ nhân dân có quyền bãi miễn những đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân nào nếu những đại biểu đó tỏ ra không xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân. vững mạnh. thật sự cần kiệm liêm chính. nguyện vọng của nhân dân là mục đích chính. Đó là vấn đề nội dung giai cấp của chính quyền.Quan điểm của HCM về sự thống nhất giữa bản chất giai cấp công nhân với tính nhân dân và dân tộc của Nhà nước. quyền hạn luôn đi đôi với trách nhiệm. Hồ Chí Minh chỉ rõ: Việc nước là việc chung. đặc lợi. hay phi giai cấp vấn đề ở chỗ nó mang bản chất giai cấp nào? Lợi ích giai cấp đó có phù hợp với lợi ích của nhân dân lao động và cả dân tộc hay không? Nhà nước ta là nhà nước mang bản chất giai cấp công nhân vì: Một là. thực sự trong sạch. a) Bản chất giai cấp công nhân của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa a. Đó là nhà nước phải quan tâm tới từng quyết sách việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm. "quên rằng dân bầu mình ra là để làm việc cho dân". dân làm chủ. Hoạt động của nhà nước là do dân ủng hộ. Đó là nhà nước do dân lựa chọn bầu ra những đại biểu của mình vào cơ quan quyền lực các cấp. làm cho dân được học hành. giữ vững và tăng cường bản chất giai cấp công nhân. là phấn đấu cho quyền lợi của tổ chức và hạnh phúc của quốc dân” là làm cho dân có ăn. Bản chất giai cấp công nhân của nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Dân là chủ có nghĩa là xác định vị thế của dân. những đại biểu của nhân dân làm đúng chức trách và vị thế của mình. Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo nhà nước. mỗi người đều phải có trách nhiệm “ghé vai gánh vác một phần”. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh nhà nước ta là nhà nước của dân. c) Nhà nước vì dân Đó là nhà nước phục vụ lợi ích chính đáng và nguyện vọng -7- của nhân dân không có đặc quyền. bản chất của . hướng dẫn cho nhân dân xây dựng cuộc sống mới ấm no hạnh phúc. do dân ủng hộ. Quyền lợi. Cụ thể: Nhà nước phải lấy nhiệm vụ phục vụ cho lợi ích. "cậy thế" với dân.động làm chủ Nhà nước thì dẫn đến một hệ quả là nhân dân có quyền kiểm soát Nhà nước. còn dân làm chủ có nghĩa là xác định quyền. nhưng cũng phải làm cho dân hiểu. giám sát của nhân dân. tính chất của nhà nước là vấn đề cơ bản của hiến pháp. cử tri bầu ra các đại biểu. Vì vậy Hồ Chí Minh nhấn mạnh tất cả các cơ quan nhà nước phải dựa vào dân. vì dân không phải là một nhà nước siêu giai cấp. Trong nhà nước của dân. không chỉ là người phục vụ mà đồng thời phải là người lãnh đạo. dân giác ngộ để thực hiện nghĩa vụ và quyền hạn của mình.

cơ quan nhà nước.nhà nước mang bản chất của giai cấp công nhân phục vụ lợi ích giai cấp công nhân và nhân dân lao động phương thức. đường lối để nhà nước cụ thể hóa bằng pháp luật. Hai là. thống nhất. đến lúc giành được chính quyền xây dựng đất nước. các phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp nổ ra mạnh mẽ. tính dân tộc trong tư tưởng Hồ Chí Minh được thể hiện ở các quan điểm sau: Một là. biến nền kinh tế lạc hậu thành nền kinh tế xã hội chủ nghĩa. xây dựng nước Việt Nam hòa bình. thực dân Pháp xâm lược Việt Nam. Chức năng của văn hóa mới rất phong phú. Hồ Chí Minh nhấn mạnh tính dân chủ của bộ máy. Tuy nhiên nếu dân chủ mà không đi liền với chuyên chính thì khó duy trì được dân chủ. dân chủ và giàu mạnh góp phần tích cực vào sự phát triển tiến bộ của thế giới. tính dân tộc. Các phong trào cứu nước dưới sự lãnh đạo của các nhà lãnh đạo tiền bối tô thắm truyền thống dân tộc nhưng không giành được độc lập dân tộc vì không có đường lối cứu nước đúng đắn. từ khi có nhà nước Đảng luôn lãnh đạo nhà nước bằng phương thức mà Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: Đảng lãnh đạo nhà nước bằng chủ trương. Trong nhà nước đó lợi ích giai cấp công nhân. tổ chức và hoạt động cơ bản theo nguyên tắc tập trung dân chủ. đấu tranh gian khổ của nhiều thế hệ người Việt Nam yêu nước. Trong mọi giai đoạn cách mạng. văn hóa có ba chức năng chủ yếu sau đây: Một là. Văn hóa thuộc . Đồng thời cũng phải tập trung cao độ để thống nhất quyền lực đảm bảo tất cả quyền lực thuộc về nhân dân. quan điểm. các phong trào đấu tranh bảo vệ độc lập của dân tộc. Ba là. Kế tục truyền thống đấu tranh bảo vệ độc lập của dân tộc. Bản chất nhà nước thể hiện ở tính định hướng xã hội chủ nghĩa của sự phát triển đất nước. Nhà nước ta bảo vệ lợi ích của nhân dân. Người chỉ rõ nhà nước ta phải phát huy dân chủ đến cao độ để động viên tất cả các lực lượng nhân dân đưa cách mạng tiến lên. Thể hiện trong tuyên ngôn độc lập 2/9/1945: Trong quá trình lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội Đảng đặt mục tiêu phát triển kinh tế quốc dân theo xã hội chủ nghĩa. b. đã lãnh đạo phong trào đi đúng hướng. Bản chất của nhà nước thể hiện ở nguyên tắc. bồi dưỡng tư tưởng đúng đắn và tình cảm cao đẹp. lấy lợi ích dân tộc làm nền tảng. thống nhất giữa bản chất giai cấp với tính nhân dân. Đảng cộng sản lãnh đạo cách mạng Việt Nam từ khi chưa có chính quyền. Năm 1858. TTHCM về chức năng của văn hóa. Đảng cộng sản Việt Nam ra đời vào ngày 3 tháng 2 năm 1930. chính phủ luôn là chính phủ đại đoàn kết. Đảng lãnh đạo nhà nước bằng phương thức thích hợp. Đảng lãnh đạo nhà nước bằng hoạt động của các tổ chức Đảng và đảng viên của mình trong bộ máy. đa dạng. Nhà nước mới vừa ra đời đã đảm nhận nhiệm vụ lịch sử giao phó: tổ chức cuộc kháng chiến của toàn dân tộc bảo vệ thành quả cách mạng. Đảng lãnh đạo nhà nước bằng công tác kiểm tra. Đó là kết quả của sự hy sinh. Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị tất yếu phải lãnh đạo nhà nước. tập trung được sức mạnh nhưng vấn đề chuyên chính với ai. Nhà nước không chỉ thể hiện ý chí của giai cấp công nhân mà thể hiện ý chí của nhân dân và của toàn dân tộc. Mặt khác. nhân dân lao động và cả dân tộc thống nhất làm một. chuyên chính với những hành động phá hoại chế độ dân chủ. Câu 9. Bản chất giai cấp công nhân thống nhất với tính nhân dân. hoạt động theo đường lối của giai cấp công nhân. lâu dài với sự hy sinh của nhiều thế hệ người Việt Nam. -8- Sự hài hòa. Hai là. Nhà nước dân chủ mới của ta là kết quả đấu tranh gian khổ. Cách mạng tháng Tám năm 1945 đã đưa đến sự ra đời của nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Ba là. Hồ Chí Minh cho rằng. tiến tới thống nhất nước nhà.

những phong cách. chuyên môn nghiệp vụ. cái thiện. Đó là lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội. Lại có những phẩm chất đạo đức dành cho các lĩnh vực hoạt động khác nhau của con người: phẩm chất nhà giáo. Bởi vì. văn hóa. phù hoa. tình cảm thấp hèn. thương dân.liêm. tự do. chống sự lạm dụng quyền lực. chí công vô tư. Xuất phát từ . Hồ Chí Minh khẳng định văn hóa phải làm cho ai cũng có lý tưởng tự chủ. lối sống lành mạnh. cực khổ thành một nước có văn hóa cao và đời sống tươi vui hạnh phúc Ba là. tự cường. lười biếng. Đó là tính trung thực. Những phẩm chất tốt đẹp làm nên giá trị của con người.kỹ thuật. Tư tưởng và tình cảm là vấn đề chủ yếu nhất của đời sống tinh thần của xã hội và con người. quê hương.. giải phóng giai cấp. Tình cảm lớn. cái thiện. độc lập. Không có văn hóa không có dân trí. phục vụ mục tiêu cách mạng trước mắt và lâu dài.đời sống tinh thần của xã hội. Tình cảm đó thể hiện trong nhiều mối quan hệ: với gia đình. Văn hóa giúp cho con người phân biệt cái tốt với cái xấu.. cái mỹ. giải phóng con người. Có những phẩm chất đạo đức chung cho mọi người Việt Nam trong thời đại mới: cần. cái mỹ. không ngừng hoàn thiện bản thân mình. quan hệ thầy trò. thương nhân loại bị đau khổ.. Muốn có được những phẩm chất và phong cách đó. Vì vậy.tham quyền cố vị dẫn tới sự tha hóa con người. áp bức. Tư tưởng và tình cảm có mối quan hệ gắn bó với nhau. Nâng cao dân trí bắt đầu từ việc làm cho người dân biết đọc. thực hiện nhiệm vụ giải phóng dân tộc. làm cho con người ngày càng hoàn thiện. chính trị của cán bộ. Văn hóa phải tham gia chống được tham nhũng. Hai là. phải nêu gương về đạo đức Người khẳng định: Có tài mà không có đức là người vô dụng. đồng thời loại bỏ những tư tưởng sai lầm. Tình cảm cao đẹp là con đường dẫn tới tư tưởng đúng đắn. phẩm chất đạo đức. kiệm. nâng cao dân trí. kinh tế. phẩm chất chuyên môn. đồng chí. xa xỉ.chính. luôn hướng con người vươn tới cái chân. Từng bước nâng cao trình độ học vấn. bồi dưỡng những phẩm chất tốt đẹp. thủy chung.. biết viết. tự bản thân con người rèn luyện chưa đủ. nếu không có những phẩm chất đó thì không thể biến lý tưởng thành hiện thực. Tiếp đến là sự hiểu biết các lĩnh vực khác nhau về chính trị. phải làm cho quốc dân "có tinh thần vì nước quên mình. đảng viên... Đó có thể là phẩm chất chính trị. Văn hóa luôn gắn với dân trí. có đức mà không có tài làm việc gì cũng khó. cái lạc hậu và cái tiến bộ. tư tưởng đúng làm cho tình cảm cao đẹp hơn. dân tộc. Văn hóa nâng cao dân trí theo từng nấc thang. cái mỹ. nhưng tất cả đều nhằm mục tiêu chung là độc lập dân -9- tộc và chủ nghĩa xã hội. khoa học . Từ đó văn hóa hướng con người vươn tới cái chân.. mà hoạt động văn hóa đóng chức năng rất quan trọng. hoạt động. đề cao cái chân. theo Hồ Chí Minh là lòng yêu nước. phẩm chất thầy thuốc. Lý tưởng là điểm hội tụ của tư tưởng lớn. Câu 10: Quan điểm Hồ Chí Minh về những nguyên tắc xây dựng đạo đức mới ở VN.. tức là lối sinh hoạt. cái thiện. nhân loại. thực tiễn Việt Nam và thế giới Tùy từng giai đoạn cách mạng mà mục đích của nâng cao dân trí có điểm chungvà riêng. vì lợi ích chung mà quên lợi ích riêng". xử sự của con người.. a) Nói đi đôi với làm. biến một nước dốt nát.. văn hóa phải thấm sâu vào tâm lý quốc dân để thực hiện chức năng hàng đầu là bồi dưỡng nâng cao tư tưởng đúng đắn và tình cảm cao đẹp cho con người. với bạn bè. thẳng thắn. làm việc. Mỗi người phải biến tư tưởng và tình cảm lớn thành phẩm chất cao đẹp. nghiệp vụ. Hồ Chí Minh đặc biệt nhấn mạnh phẩm chất đạo đức. Phẩm chất thường được biểu hiện qua phong cách. theo Hồ Chí Minh.

Xây là giáo dục những phẩm chất đạo đức mới. Xây dựng đạo đức có nhiều cách làm. học tập. đạo đức cách mạng phải đặc biệt chú trọng đạo làm gương. Xa rời thực tiễn và khư khư giữ lấy những nội dung cũ khi thực tiễn đã vượt qua đều không phù hợp với quan điểm xây dựng đạo đức của Hồ Chí Minh. Tùy theo nhiệm vụ và tình hình cụ thể mà tấm gương đó được biểu hiện ở những mặt nào. việc tốt để hàng ngày giáo dục lẫn nhau là một cách tốt nhất để xây dựng Đảng. xây dựng những điển hình người tốt. Bởi vì chủ nghĩa xã hội là công trình tập thể của quần chúng nhân dân tự xây dựng dưới sự lãnh đạo của Đảng. đó là tấm gương của thầy cô giáo đối với học sinh.. của ông bà đối với con cháu. Trước hết mỗi người và tổ chức phải có ý thức tự giác trau dồi đạo đức cách mạng. Xây đi đôi với chống trên cơ sở tự giáo dục. của anh chị đối với các em. Trong gia đình. tư tưởng đạo đức cách mạng.thực tiễn cách mạng Việt nam. hơn nữa. của cấp trên đối với cấp dưới. nhiệm vụ từng giai đoạn cách mạng. nêu gương về đạo đức + Nói đi đôi với làm được Hồ Chí Minh coi là nguyên tắc quan trọng bậc nhất trong xây dựng một nền đạo đức mới. Hồ Chí Minh đã kế thừa có chọn lọc tư tưởng đạo đức truyền thống và vận dụng sáng tạo tư tưởng nhân văn của Chủ nghĩa Mác . Người đề xuất tư tưởng đạo đức mới. … b) Xây đi đôi với chống. trong việc xây dựng một nền đạo đức mới. Điều này càng cần thiết và có ý nghĩa to lớn đối với Đảng và mỗi cán bộ. xây dựng con người mới. giai cấp. trong xã hội là tấm gương của người này đối với người kia. làm ít. làm một nẻo thì chỉ đem lại hiệu quả phản tác dụng mà thôi. của thế hệ trước đối với thế hệ sau.Lê nin. cho các thế hệ người Việt Nam mãi mãi về sau. Điều này thuộc quy luật của cách mạng xã hội chủ nghĩa. phải chú ý tới hoàn cảnh. Tất nhiên. và đối với họ một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. “Lấy gương người tốt. Đồng thời. đạo đức cách mạng cho con người Việt Nam trong thời đại mới theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh cũng viết rõ điều này: Để chống lại những gì đã cũ kỹ. mọi nơi. Hồ Chí Minh khẳng định: “Nói chung thì các dân tộc phương Đông đều giàu tình cảm. trong chiến đấu. phải xác định đây là nhiệm vụ chủ yếu và lâu dài. + Nêu gương về đạo đức là một nét đẹp trong truyền thống phương Đông. trong lĩnh vực đạo đức đặc biệt phải chú trọng "đạo làm gương". lao động.Nói đi đôi với làm. hư hỏng và . lời nói phải đi đôi với việc làm thì mới đem lại hiệu quả thiết thực cho chính bản thân và có tác dụng đối với người khác. với tư duy độc lập sáng tạo. đảng viên. xây dựng các tổ chức cách mạng. Giai đoạn cách mạng nào cũng cần có nhiều tấm gương. -Phải luôn chú ý phát hiện. ngành nghề. giáo dục đạo đức phải phù hợp với lứa tuổi. cuộc sống mới” Tấm gương đạo đức của Hồ Chủ tịch là tấm gương chung cho cả dân tộc. Chống và xử lý nghiêm là nhằm xây. đồng thời phải tạo thành phong trào quần chúng rộng rãi. Xây dựng đạo đức mới lại càng phải quan tâm điều này. Mục đích cuối cùng là xây dựng con người có đạo đức và nền đạo đức mới Việt Nam. Nếu nói nhiều. Trong Di chúc. Bản thân sự tự giác cũng là phẩm chất đạo đức quý đối với từng người và tổ chức.Vì vậy. Đối với mỗi người. Nêu gương về đạo đức phải diễn ra ở mọi lúc. phải tạo thành phong trào quần chúng rộng rãi Làm cách mạng là quá trình kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống. việc tốt trong mọi lĩnh vực của đời sống. trong tổ chức.. tập thể là tấm gương của người lãnh đạo. Nói đi đôi với làm phải gắn với nêu gương về đạo đứcHồ Chí Minh cho rằng. nói một đằng. .10 - tấm gương của bố mẹ đối với con cái. Nói mà không làm gọi là đạo đức giả. trong nhà trường.Theo Hồ Chí Minh hơn bất kỳ một lĩnh vực nào khác. ngoài xã hội. đó là . đi liền với xây và muốn xây thì phải chống. nói mà không làm. tầng lớp và trong từng môi trường khác nhau. cuộc sống đời thường trong gia đình.

chỗ tốt. mọi địa bàn. Chỉ có như vậy thì việc tu dưỡng mới có kết quả trong mọi môi trường. trên tinh thần tự giác. Đó là phong trào thi đua tăng gia sản xuất thực hành tiết kiệm. lãng phí. dựa vào lực lượng vĩ đại của toàn dân. suốt đời. thấy rõ cái hay.tài chính. Hồ Chí Minh đã luôn phát động phong trào quần chúng rộng rãi và đem lại những hiệu quả thiết thực. cái dở để mà quyết tâm khắc phục. việc tu dưỡng đạo đức phải thực hiện trong mọi hoạt động thực tiễn. trong mọi quan hệ xã hội. quan liêu. tự do cho con người. chống tham ô. + Đạo đức cách mạng là nhằm giải phóng và đem lại hạnh phúc. tu dưỡng đạo đức phải gắn liền với hoạt động thực tiễn. huyễn hoặc. chống tham ô. tự nguyện. ai cũng có thiện. dựa vào lương tâm và trách nhiệm của mỗi người. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng.11 - . Vì vậy. tổ chức và giáo dục toàn dân. Phải làm kiên trì. đó là đạo đức của những con người được giải phóng. c) Phải tu dưỡng đạo đức suốt đời + Một nền đạo đức mới chỉ có thể được xây dựng trên cơ sở sự tự giác tu dưỡng đạo đức của mỗi người. tăng cường quản lý kinh tế . cải tiến kỹ thuật. + Theo Hồ Chí Minh. không tự lừa dối. bền bỉ. cái thiện để phát huy. có ác ở trong mình. . quan liêu. Vấn đề là dám nhìn thẳng vào mình. 3 chống": nâng cao ý thức trách nhiệm. lãng phí. đã là người thì ai cũng có chỗ hay. chỗ xấu. cái tốt. cuộc vận động "3 xây.tạo ra những cái mới mẻ tốt tươi. + Đối với mỗi người. mọi hoàn cảnh. mọi mối quan hệ. chỗ dở. cần phải động viên toàn dân. thấy cái xấu. phải chăm lo tu dưỡng đạo đức như việc rửa mặt hàng ngày.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful