I. I.

M e t a b o l i s m u l g l u c i d e l o r M e t a b o l i s m u l g l u c i d e l o r
I.1. Anabolismul glucidelor I.1. Anabolismul glucidelor
  Dupã modul de nutri Dupã modul de nutriþ þie, o ie, organismele vii se clasificã rganismele vii se clasificã î în: n:
  autotrofe autotrofe – – care care î îº ºi sintetizeazã substan i sintetizeazã substanþ þele organice din ele organice din
compu compuº ºi anorganici (CO i anorganici (CO
2 2
, H , H
2 2
O, O, sãruri minerale sãruri minerale) c ) cu consum u consum
de energie luminoasã de energie luminoasã º ºi chimicã i chimicã, prin , prin fotosintezã fotosintezã (plantele (plantele
superioare, inferioare superioare, inferioare º ºi unele bacterii) sau i unele bacterii) sau chimiosintezã chimiosintezã
(unele microorganisme) (unele microorganisme)
  heterotrofe heterotrofe – – care care î îº ºi sintetizeazã substan i sintetizeazã substanþ þele organice ele organice
proprii numai din compu proprii numai din compuº ºi organici. i organici.
M M E E T T A A B B O O L L I I S S M M U L U L
anabolismul anabolismul biogene biogeneza za
catabolismul catabolismul degradarea degradarea
id4943187 pdfMachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.com

pdf Machi ne
I s a pdf w r i t er t hat pr oduces qual i t y PDF f i l es w i t h ease!
Produce qualit y PDF files in seconds and preserve t he int egrit y of your original document s. Compat ible across
nearly all Windows plat forms, if you can print from a windows applicat ion you can use pdfMachine.
Get yours now!
  Fotosinteza Fotosinteza este procesul de formare, este procesul de formare, î în plantele verzi, a n plantele verzi, a
substan substanþ þelor organice din substan elor organice din substanþ þe anorganice, e anorganice, cu ajutorul cu ajutorul
energiei luminoase care se transformã energiei luminoase care se transformã î în energie chimicã ce se n energie chimicã ce se
acumuleazã acumuleazã î în substan n substanþ þele organice formate. ele organice formate.
  Procesul are loc Procesul are loc î în cloroplaste n cloroplaste º ºi i î în citoplasma care le n citoplasma care le
î înconjuarã nconjuarã, cu ajutorul clorofilei , cu ajutorul clorofilei “ “a a” ”. .
  Este un proces de oxido Este un proces de oxido- -reducere reducere î în care una dintre n care una dintre
componente se oxideazã componente se oxideazã (H (H
2 2
O), O), iar cealaltã se redusã iar cealaltã se redusã (CO (CO
2 2
). ).
  Oxidarea apei se face prin dehidrogenare, cu formare de O Oxidarea apei se face prin dehidrogenare, cu formare de O
2 2
º ºi i
H H
2 2
, proces ce se nume , proces ce se numeº ºte te fotolizã fotolizã º ºi are loc i are loc î în prezen n prezenþ þa luminii. a luminii.
  Reducerea CO Reducerea CO
2 2
nu necesită prezen nu necesită prezenþ þa luminii a luminii º ºi se mai nume i se mai numeº ºte te
reac reacþ þie de ie de î întuneric ntuneric. .
  Etapele fotosintezei: Etapele fotosintezei:
  fotofosforilarea fotofosforilarea, ,
  fotoliza apei fotoliza apei, ,
  fixarea fixarea º ºi transformarea CO i transformarea CO
2 2
î în glucide n glucide. .
  Fotofosforilarea Fotofosforilarea reprezintã formarea ATP reprezintã formarea ATP- -ului (din ADP ului (din ADP º ºi i
fosfat anorganic fosfat anorganic - - P P
i i
) ) º ºi a NADPH + H i a NADPH + H
+ +
(din NADP (din NADP
+ +
º ºi H rezultat i H rezultat
din fotoliza apei). din fotoliza apei).

pdf Machi ne
I s a pdf w r i t er t hat pr oduces qual i t y PDF f i l es w i t h ease!
Produce qualit y PDF files in seconds and preserve t he int egrit y of your original document s. Compat ible across
nearly all Windows plat forms, if you can print from a windows applicat ion you can use pdfMachine.
Get yours now!
  Mecani Mecanis smul mul fotofosforilãrii fotofosforilãrii
se poate realiza ciclic se poate realiza ciclic
sau aciclic. sau aciclic.
  Î În fotofosforilarea ciclicã n fotofosforilarea ciclicã, ,
lumina absorbitã de lumina absorbitã de
clorofilã determinã clorofilã determinã
eliminarea unui e eliminarea unui e
- -
cu cu
poten potenþ þial energetic mare, ial energetic mare,
care va fi captat de care va fi captat de
substan substanþ þe cu structurã e cu structurã
chinonicã chinonicã º ºi prin i prin
intermediul citocromilor intermediul citocromilor
“ “b6 b6” ” º ºi i “ “f f” ” din cloroplaste din cloroplaste
se re se reî întoarce cu un ntoarce cu un
poten potenþ þial energetic mai ial energetic mai
mic mic î în clorofilã n clorofilã, simultan , simultan
cu formarea ATP cu formarea ATP- -ului. ului.
  Fotoliza apei Fotoliza apei reprezintă descompunerea apei reprezintă descompunerea apei î în H n H
2 2
º ºi O i O
2 2
cu ajutorul cu ajutorul
luminii luminii º ºi clorofilei, proces precedat de activarea clorofilei prin i clorofilei, proces precedat de activarea clorofilei prin
absorb absorbþ þia energiei luminoase când devine instabilã ia energiei luminoase când devine instabilã º ºi eliminã i eliminã
surplusul de energie sub formã de e surplusul de energie sub formã de e
- -
cu poten cu potenþ þial energetic mare. ial energetic mare.
  Reac Reacþ þia de fotolizã este sursa principalã de O ia de fotolizã este sursa principalã de O
2 2
î în naturã n naturã. .
2 H
2
O + 2 NADP
+
+ 2 ADP + 2 P
i
+ light
→2 NADPH + 2 H
+
+ 2 ATP + O
2

pdf Machi ne
I s a pdf w r i t er t hat pr oduces qual i t y PDF f i l es w i t h ease!
Produce qualit y PDF files in seconds and preserve t he int egrit y of your original document s. Compat ible across
nearly all Windows plat forms, if you can print from a windows applicat ion you can use pdfMachine.
Get yours now!

pdf Machi ne
I s a pdf w r i t er t hat pr oduces qual i t y PDF f i l es w i t h ease!
Produce qualit y PDF files in seconds and preserve t he int egrit y of your original document s. Compat ible across
nearly all Windows plat forms, if you can print from a windows applicat ion you can use pdfMachine.
Get yours now!
  Fixarea Fixarea º ºi transformarea CO i transformarea CO
2 2
î în glucide n glucide porne porneº ºte de la te de la
esterul ribulozo esterul ribulozo- -1,5 1,5- -difosforic. difosforic.
  Procesul de formare a glucidelor este un proces ciclic, esterul Procesul de formare a glucidelor este un proces ciclic, esterul
regenerându regenerându- -se prin ciclul Calvin se prin ciclul Calvin- -Benson Benson. .
  Se Se observ observã cã triozele servesc atât la sinteza glucozei cât ã cã triozele servesc atât la sinteza glucozei cât º ºi la i la
refacerea esterului ribulozo refacerea esterului ribulozo- -1,5 1,5- -difosforic. difosforic.
  Primul produs organic al Primul produs organic al
fotosintezei este acidul 3 fotosintezei este acidul 3- -
fosfogliceric din care se formeazã fosfogliceric din care se formeazã
ulterior: ulterior:
  aldehidã aldehidã 3 3- -fosfoglicericã fosfoglicericã → → ester ester
fructozo fructozo- -1,6 1,6- -difosforic difosforic → → glucide; glucide;
  prin decarboxilare prin decarboxilare º ºi defosforilare i defosforilare
→ → CH CH
3 3
COOH COOH → → acizi gra acizi graº ºi i → →
lipide; lipide;
  aldehidă aldehidă 3 3- -fosfoglicericã care fosfoglicericã care
prin reducere formeazã glicerol prin reducere formeazã glicerol; ;
  aminoacizi aminoacizi º ºi ulterior protide, din i ulterior protide, din
cetoacizii ce apar cetoacizii ce apar î în n
metabolismul glucidic prin metabolismul glucidic prin
aminare reductivã sau aminare reductivã sau
transaminare. transaminare.

pdf Machi ne
I s a pdf w r i t er t hat pr oduces qual i t y PDF f i l es w i t h ease!
Produce qualit y PDF files in seconds and preserve t he int egrit y of your original document s. Compat ible across
nearly all Windows plat forms, if you can print from a windows applicat ion you can use pdfMachine.
Get yours now!

pdf Machi ne
I s a pdf w r i t er t hat pr oduces qual i t y PDF f i l es w i t h ease!
Produce qualit y PDF files in seconds and preserve t he int egrit y of your original document s. Compat ible across
nearly all Windows plat forms, if you can print from a windows applicat ion you can use pdfMachine.
Get yours now!

pdf Machi ne
I s a pdf w r i t er t hat pr oduces qual i t y PDF f i l es w i t h ease!
Produce qualit y PDF files in seconds and preserve t he int egrit y of your original document s. Compat ible across
nearly all Windows plat forms, if you can print from a windows applicat ion you can use pdfMachine.
Get yours now!
  http://www.science.smith.edu/departments/Biology/Bio231/ltrxn.ht http://www.science.smith.edu/departments/Biology/Bio231/ltrxn.html ml
  http://www.science.smith.edu/departments/Biology/Bio231/calvin.h http://www.science.smith.edu/departments/Biology/Bio231/calvin.html tml
  Biosinteza amidonului Biosinteza amidonului
  Amidonul se formeazã Amidonul se formeazã î în plante n plante î în urma unui proces secundar n urma unui proces secundar
al fotosintezei, al fotosintezei, prin condensarea moleculelor de glucozã prin condensarea moleculelor de glucozã. .
  Sinteza poate avea loc fãrã participarea energiei luminoase Sinteza poate avea loc fãrã participarea energiei luminoase
(exp.: (exp.: scufundând pedunculul unei frunze tãiate scufundând pedunculul unei frunze tãiate, la , la î întuneric, ntuneric, î în n
solu soluþ þie de glucozã sau al ie de glucozã sau alþ þi produ i produº ºi de naturã glucidicã i de naturã glucidicã, , î în frunze n frunze
se acumuleazã amidon se acumuleazã amidon). ).
  Î În plante existã enzime capabile de a forma n plante existã enzime capabile de a forma: :
  legãturi legãturi 1,4 1,4- -glicozidice ce dau na glicozidice ce dau naº ºtere lan tere lanþ þului liniar al amilozei, ului liniar al amilozei,
  legãturi legãturi 1,6 1,6- -glicozidice, ducând la glicozidice, ducând la ramificarea moleculei, adi ramificarea moleculei, adicã la cã la
formarea amilopectinei. formarea amilopectinei.
  Biosinteza glicogenului: Biosinteza glicogenului: glicogenogeneza glicogenogeneza º ºi glicogenoneogeneza i glicogenoneogeneza
  Glicogenogeneza Glicogenogeneza ( (gg gg) ) º ºi i glicogenoneogeneza glicogenoneogeneza ( (gng gng) ) hepatică hepatică
reprezintã procesele cu ajutorul cãrora organismele animale pot reprezintã procesele cu ajutorul cãrora organismele animale pot
sintetiza sintetiza î în n þ þesutul hepatic rezerva de glucide sub formã de esutul hepatic rezerva de glucide sub formã de
glicogen, fie por glicogen, fie pornind direct de la glucozã sau de la alt glucid nind direct de la glucozã sau de la alt glucid
(gg), fie pornind de la componente neglucidice (gng). (gg), fie pornind de la componente neglucidice (gng).

pdf Machi ne
I s a pdf w r i t er t hat pr oduces qual i t y PDF f i l es w i t h ease!
Produce qualit y PDF files in seconds and preserve t he int egrit y of your original document s. Compat ible across
nearly all Windows plat forms, if you can print from a windows applicat ion you can use pdfMachine.
Get yours now!
  Ficatul este singurul organ care, chiar Ficatul este singurul organ care, chiar º ºi i î în cazul unui aport n cazul unui aport
insuficient de glucide, poate pune la dispozi insuficient de glucide, poate pune la dispoziþ þia organismului ia organismului
necesarul de componen necesarul de componenþ þi glucidici. i glucidici.
  Metaboli Metaboliþ þii comuni rezulta ii comuni rezultaþ þi din catabolismul glicidic, protidic i din catabolismul glicidic, protidic º ºi i
lipidic, constituie lipidic, constituie î în ficat a n ficat aº ºa a- -numitul numitul ” ”fond metabolic fond metabolic” ”, care , care
poate servii la sinteza glucozei, respectiv a glicogenului. poate servii la sinteza glucozei, respectiv a glicogenului.
  Glicogenul hepatic reprezintã depozitul central de glucide a Glicogenul hepatic reprezintã depozitul central de glucide a
organismului din care, du organismului din care, dupã necesitã pã necesitãþ þi, i, sunt repartizate diverse sunt repartizate diverse
cantitã cantitãþ þi i º ºi altor organe sau i altor organe sau þ þesuturi, care con esuturi, care conþ þin in º ºi ele, dar i ele, dar î în n
cantitate micã glicogen sub formã de cantitate micã glicogen sub formã de glicogen muscular glicogen muscular, , celular celular
  Deoarece glucidele nu pot circula Deoarece glucidele nu pot circula î în organism decât sub formã n organism decât sub formã
de monoglucide, transportul lor are loc conform schemei: de monoglucide, transportul lor are loc conform schemei:
glicogen muscular glicogen muscular
glicogen hepatic glicogen hepatic → →JOXFR]ă JOXFR]ă→ →
glicogen celular glicogen celular
  Numai Numai þ þesutul hepatic poate resintetiza, esutul hepatic poate resintetiza, î în exces fa n exces faþ þã de ã de
propriile lui nevoi, glicogen din acid lactic. propriile lui nevoi, glicogen din acid lactic.
sânge

pdf Machi ne
I s a pdf w r i t er t hat pr oduces qual i t y PDF f i l es w i t h ease!
Produce qualit y PDF files in seconds and preserve t he int egrit y of your original document s. Compat ible across
nearly all Windows plat forms, if you can print from a windows applicat ion you can use pdfMachine.
Get yours now!
  Glicogenogeneza hepaticã Glicogenogeneza hepaticã
  Sinteza glicogenului reprezintã un proces endergonic Sinteza glicogenului reprezintã un proces endergonic, , î în care n care
energia necesarã condensãrii moleculelor de glucozã rezultã energia necesarã condensãrii moleculelor de glucozã rezultã
prin degradarea oxidativã totalã la CO prin degradarea oxidativã totalã la CO
2 2
º ºi H i H
2 2
O ( O (proces proces
exergonic) a cca. 1 exergonic) a cca. 10% 0% din cantitatea de glucozã disponibilã din cantitatea de glucozã disponibilã. .
  Î În biogeneza glicogenului substan n biogeneza glicogenului substanþ þa de plecare este glucozo a de plecare este glucozo- -1 1- -
fosfatul, etapele procesului fiind: fosfatul, etapele procesului fiind:
  formarea glucozo formarea glucozo- -1 1- -fosfatului fosfatului se se
poate realiza poate realiza
  fie din glucozã fie din glucozã, când se ob , când se obþ þine ine
intermediar intermediar glucozo glucozo- -6 6- -fosfatul fosfatul care care
sub ac sub acþ þiunea f iunea fosfoglucomutazei osfoglucomutazei se se
transformã transformã î în n glucozo glucozo- -1 1- -fosfat fosfat
  fie din alte hexoze (fr fie din alte hexoze (fructozã uctozã, ,
manozã manozã, g , galactozã alactozã) )
  fie din pentoze printr fie din pentoze printr- -un proces un proces
numit numit “ “calea pentozo calea pentozo- -fosfat fosfat” ”
  transglucozilarea transglucozilarea

pdf Machi ne
I s a pdf w r i t er t hat pr oduces qual i t y PDF f i l es w i t h ease!
Produce qualit y PDF files in seconds and preserve t he int egrit y of your original document s. Compat ible across
nearly all Windows plat forms, if you can print from a windows applicat ion you can use pdfMachine.
Get yours now!

pdf Machi ne
I s a pdf w r i t er t hat pr oduces qual i t y PDF f i l es w i t h ease!
Produce qualit y PDF files in seconds and preserve t he int egrit y of your original document s. Compat ible across
nearly all Windows plat forms, if you can print from a windows applicat ion you can use pdfMachine.
Get yours now!
  Glicogenoneogeneza hepaticã Glicogenoneogeneza hepaticã, , realizeazã realizeazã, pe de o parte, , pe de o parte,
sinteza glucidelor din lipide sau protide, atunci când alimenta sinteza glucidelor din lipide sau protide, atunci când alimentaþ þia ia
cu glucide este deficitarã cu glucide este deficitarã, i , iar pe de altã parte ar pe de altã parte, economie de , economie de
glucide (utilizate glucide (utilizate î în procesele energetice), prin resintetizarea n procesele energetice), prin resintetizarea
glicogenului din acidul lactic format glicogenului din acidul lactic format î în mu n muº ºchi din degradarea chi din degradarea
anaerobã a glucidelor anaerobã a glucidelor. .
  Acidul lactic Acidul lactic format format î în mu n muº ºchi prin degradarea anaerobã a chi prin degradarea anaerobã a
glucidelor este transportat de curentul sangvin la ficat, unde glucidelor este transportat de curentul sangvin la ficat, unde
1/5 1/5- -1/6 1/6 din cantitatea de acid lactic este oxidatã cu formare de din cantitatea de acid lactic este oxidatã cu formare de
CO CO
2 2
º ºi H i H
2 2
O, restul transformându O, restul transformându- -se se î în glicogen. n glicogen.
  Când necesitã Când necesitãþ þile de glucozã ile de glucozã î în mu n muº ºchi sunt stringente, glucoza chi sunt stringente, glucoza
adusã de sânge la adusã de sânge la
mu muº ºchi nu se mai chi nu se mai
transformã transformã î în glicogen n glicogen
muscular, ci este muscular, ci este
oxidatã la acid lactic oxidatã la acid lactic, ,
î în vederea furnizãrii n vederea furnizãrii
energiei necesare energiei necesare
contrac contracþ þiei musculare. iei musculare.

pdf Machi ne
I s a pdf w r i t er t hat pr oduces qual i t y PDF f i l es w i t h ease!
Produce qualit y PDF files in seconds and preserve t he int egrit y of your original document s. Compat ible across
nearly all Windows plat forms, if you can print from a windows applicat ion you can use pdfMachine.
Get yours now!
  Mecanismul transformãrii Mecanismul transformãrii
acidului lactic acidului lactic î în glicogen n glicogen
reprezintã reprezintã, , î în mare parte, n mare parte,
inversarea reac inversarea reacþ þiilor iilor
degradãrii anaerobe a degradãrii anaerobe a
glucidelor. glucidelor.
  Biosinteza glicogenului din Biosinteza glicogenului din
lipide se bazeazã pe lipide se bazeazã pe
posibilitatea oxidãrii posibilitatea oxidãrii
glicerinei glicerinei ( (rezultatã din rezultatã din
hidroliza lipidelor) la hidroliza lipidelor) la
aldehida fosfoglicericã aldehida fosfoglicericã, ,
compus care se numãrã compus care se numãrã
printre metaboli printre metaboliþ þii ii
metabolismului glucidic, metabolismului glucidic,
din care se poate sintetiza din care se poate sintetiza
cu u cu uº ºurin urinþ þã glucoza pe ã glucoza pe
calea inversãrii glicolizei calea inversãrii glicolizei. .

pdf Machi ne
I s a pdf w r i t er t hat pr oduces qual i t y PDF f i l es w i t h ease!
Produce qualit y PDF files in seconds and preserve t he int egrit y of your original document s. Compat ible across
nearly all Windows plat forms, if you can print from a windows applicat ion you can use pdfMachine.
Get yours now!
  Protidele Protidele pot fi pot fi º ºi ele transformate de cãtre i ele transformate de cãtre þ þesutul hepatic esutul hepatic î în n
glucide, respectiv glucide, respectiv î în glicogen, n glicogen, datorită prezen datorită prezenþ þei ei î în compozi n compoziþ þia ia
protidelor a a protidelor a aº ºa a- -numi numiþ þilor ilor “ “aminoacizi glucoformatori aminoacizi glucoformatori” ”: g : glicocol, licocol,
alaninã alaninã, a , acid aspartic, a cid aspartic, acid glutamic, o cid glutamic, ornitinã rnitinã, etc. , etc.
  Ace Aceº ºtia pot fi transforma tia pot fi transformaþ þi i î în cetoacizi care fac parte din ciclul n cetoacizi care fac parte din ciclul
de degradare oxidativã a glucidelor de degradare oxidativã a glucidelor º ºi din care, prin inversarea i din care, prin inversarea
reac reacþ þiilor, se poate ob iilor, se poate obþ þine glucoza, respectiv glicogenul. ine glucoza, respectiv glicogenul.
  Ex.: alanina se poate transforma Ex.: alanina se poate transforma î în acid piruvic, acidul aspartic n acid piruvic, acidul aspartic î în acid n acid
oxalilacetic oxalilacetic º ºi acidul glutamic i acidul glutamic î în acid n acid  - -ceto ceto- -glutaric. glutaric.
  Pe aceastã cale se pot furniza rezerve glucidice organismelor Pe aceastã cale se pot furniza rezerve glucidice organismelor
animale animale º ºi i î în cazul unei alimenta n cazul unei alimentaþ þii unilaterale cu protide. ii unilaterale cu protide.
  Experimentele efectuate pe câini hrãni Experimentele efectuate pe câini hrãniþ þi exclusiv cu proteine, i exclusiv cu proteine,
confirmã transformarea proteinelor confirmã transformarea proteinelor î în glucozã n glucozã º ºi glicogen. i glicogen.
  Valoarea glicogeneticã a proteinelor este de Valoarea glicogeneticã a proteinelor este de 58 g 58 g glucozã glucozã/100 /100 g g
proteinã proteinã. .

pdf Machi ne
I s a pdf w r i t er t hat pr oduces qual i t y PDF f i l es w i t h ease!
Produce qualit y PDF files in seconds and preserve t he int egrit y of your original document s. Compat ible across
nearly all Windows plat forms, if you can print from a windows applicat ion you can use pdfMachine.
Get yours now!

pdf Machi ne
I s a pdf w r i t er t hat pr oduces qual i t y PDF f i l es w i t h ease!
Produce qualit y PDF files in seconds and preserve t he int egrit y of your original document s. Compat ible across
nearly all Windows plat forms, if you can print from a windows applicat ion you can use pdfMachine.
Get yours now!
I.2. Catabolismul glucidelor I.2. Catabolismul glucidelor
  La organismele La organismele autotrofe autotrofe are loc doar degradarea glucidelor are loc doar degradarea glucidelor
proprii pentru asigurarea energiei necesare proceselor fiziologi proprii pentru asigurarea energiei necesare proceselor fiziologice. ce.
  La organismele La organismele heterotrofe heterotrofe are loc degradarea glucidelor are loc degradarea glucidelor
alimentare alimentare î în vederea folosirii lor pentru sinteza glucidelor proprii n vederea folosirii lor pentru sinteza glucidelor proprii
sau pentru asigurarea necesitã sau pentru asigurarea necesitãþ þilor energetice imediate. ilor energetice imediate.
  Degradarea hidroliticã a glucidelor alimentare de cãtre Degradarea hidroliticã a glucidelor alimentare de cãtre
organismele animale pânã la faza de monoglucide organismele animale pânã la faza de monoglucide, , î în vederea n vederea
sintetizãrii de glicogen sintetizãrii de glicogen, s , se realizeazã e realizeazã î în procesul de n procesul de digestie digestie º ºi i
absorb absorbþ þie a glucidelor alimentare ie a glucidelor alimentare. .
  Digestia Digestia î începe ncepe î încã din cavitatea bucalã sub influen ncã din cavitatea bucalã sub influenþ þa a amilazei amilazei
salivare salivare, , î însã datoritã timpului de contact redus al alimentelor cu nsã datoritã timpului de contact redus al alimentelor cu
aceastã enzimã aceastã enzimã, ac , acþ þiunea ei este superficialã iunea ei este superficialã. .
  Degradarea esen Degradarea esenþ þialã a glucidelor alimentare are loc ialã a glucidelor alimentare are loc î în duoden n duoden º ºi i
intestin, sub influen intestin, sub influenþ þa sucului pancreatic a sucului pancreatic º ºi intestinal ce con i intestinal ce conþ þin in
amilaza pancreaticã amilaza pancreaticã º ºi respectiv i respectiv maltaza maltaza. .
  Sub ac Sub acþ þiunea celor 2 enzime, amidonul este transformat iunea celor 2 enzime, amidonul este transformat î în n
glucozã glucozã, trecând prin faze intermediare de dextrine , trecând prin faze intermediare de dextrine º ºi maltozã i maltozã. .

pdf Machi ne
I s a pdf w r i t er t hat pr oduces qual i t y PDF f i l es w i t h ease!
Produce qualit y PDF files in seconds and preserve t he int egrit y of your original document s. Compat ible across
nearly all Windows plat forms, if you can print from a windows applicat ion you can use pdfMachine.
Get yours now!
  Degradarea anaerobã a glucidelor Degradarea anaerobã a glucidelor reprezintă un proces reprezintă un proces
oxidativ care se petrece oxidativ care se petrece î în organismele vii, n organismele vii, fără participarea O fără participarea O
2 2
. .
  Procesul prezintã Procesul prezintã 2 aspecte: 2 aspecte:
  glicoliza glicoliza, care se petrece , care se petrece î în organismele animale, n organismele animale,
  fermenta fermentaþ þia anaerobã ia anaerobã, c , care este specificã are este specificã  - -organismelor, organismelor,
dar poate avea loc uneori dar poate avea loc uneori º ºi la plantele superioare. i la plantele superioare.
  Glicoli Glicoliza reprezintã procesul de degradare anaerobã a glucozei za reprezintã procesul de degradare anaerobã a glucozei
sau glicogenului, care are ca rezultat formarea acidului lactic. sau glicogenului, care are ca rezultat formarea acidului lactic.
  Fermenta Fermentaþ þia parcurge toate fazele glicolizei cu excep ia parcurge toate fazele glicolizei cu excepþ þia ultimei. ia ultimei.
  Diferen Diferenþ þa dintre cele 2 a dintre cele 2 tipuri de degradare anaerobă constă tipuri de degradare anaerobă constă î în n
produsul ultimei etape: produsul ultimei etape:
  acidul lactic acidul lactic, , î în cazul n cazul glicoliei glicoliei, ,
CH CH
3 3
- -CO CO- -COOH COOH → → CH CH
3 3
- -CH(OH) CH(OH)- -COOH COOH
  alcoolul etilic alcoolul etilic, , î în cazul n cazul fermenta fermentaþ þiei iei. .
CH CH
3 3
- -CO CO- -COOH COOH → → CH CH
3 3
- -CHO CHO → → CH CH
3 3
- -CH CH
2 2
- -OH OH
acid piruvic acid lactic
reducere
acid piruvic acetaldehidă alcool etilic
reducere decarboxilare

pdf Machi ne
I s a pdf w r i t er t hat pr oduces qual i t y PDF f i l es w i t h ease!
Produce qualit y PDF files in seconds and preserve t he int egrit y of your original document s. Compat ible across
nearly all Windows plat forms, if you can print from a windows applicat ion you can use pdfMachine.
Get yours now!

pdf Machi ne
I s a pdf w r i t er t hat pr oduces qual i t y PDF f i l es w i t h ease!
Produce qualit y PDF files in seconds and preserve t he int egrit y of your original document s. Compat ible across
nearly all Windows plat forms, if you can print from a windows applicat ion you can use pdfMachine.
Get yours now!
  Formarea acidului piruvic Formarea acidului piruvic î în n
procesul procesul degradãrii anaerobe a degradãrii anaerobe a
glucidelor glucidelor are semnifica are semnificaþ þie ie
deosebitã deoarece deosebitã deoarece: :
  reprezintã substan reprezintã substanþ þe de e de
pornire pornire î în n degradarea degradarea
aerobã a glucidelor aerobã a glucidelor (prin (prin
carboxilare carboxilare º ºi decarboxilare) i decarboxilare)
  realizeazã una dintre cele realizeazã una dintre cele
mai importante pun mai importante punþ þi de i de
legãturã cu metabolismul legãturã cu metabolismul
protidic protidic ( (prin aminare prin aminare
reductivã formând alanina reductivã formând alanina). ).
  Transformarea globalã care are loc Transformarea globalã care are loc î în degradarea anaerobaã a n degradarea anaerobaã a
glucidelor glucidelor este: este:
glucozã + 2 NAD
+
+ 2 ADP + 2 Pi →2 acid piruvic + 2 NADH + 2 H
+
+ 2 ATP + 2 H
2
O

pdf Machi ne
I s a pdf w r i t er t hat pr oduces qual i t y PDF f i l es w i t h ease!
Produce qualit y PDF files in seconds and preserve t he int egrit y of your original document s. Compat ible across
nearly all Windows plat forms, if you can print from a windows applicat ion you can use pdfMachine.
Get yours now!

pdf Machi ne
I s a pdf w r i t er t hat pr oduces qual i t y PDF f i l es w i t h ease!
Produce qualit y PDF files in seconds and preserve t he int egrit y of your original document s. Compat ible across
nearly all Windows plat forms, if you can print from a windows applicat ion you can use pdfMachine.
Get yours now!
  Degradarea aerobã a glucidelor Degradarea aerobã a glucidelor este etapa ce urmează este etapa ce urmează
degradãrii anaerobe degradãrii anaerobe, care porne , care porneº ºte de la acidul piruvic te de la acidul piruvic
(produsul (produsul degradãrii anaerobe degradãrii anaerobe) ) º ºi are loc cu participarea O i are loc cu participarea O
2 2
. .
  Diferen Diferenþ þele ele î între ntre degradarea aerobã degradarea aerobã º ºi i anaerobã anaerobã a glicidelor a glicidelor
sunt: sunt:
  modul de utilizare a NADH + H modul de utilizare a NADH + H
+ +
– – î în degradarea aerobã nu n degradarea aerobã nu
mai este folosit pentru reduceri ci ca mai este folosit pentru reduceri ci ca generator de energie generator de energie
(prin (prin combinarea hidrogenului sãu cu O combinarea hidrogenului sãu cu O
2 2
); );
  modul de transformare a acidului piruvic modul de transformare a acidului piruvic – – nu mai este nu mai este
redus la acid lactic, ci redus la acid lactic, ci suferã suferã decarboxilare oxidativã decarboxilare oxidativã º ºi i
carboxilare carboxilare. .
  Decarboxilarea oxidativã Decarboxilarea oxidativã are loc are loc î în prezen n prezenþ þa HS a HS- -CoA CoA º ºi se i se
formeazã formeazã acid acetic activat acid acetic activat ( (acetil acetil- -CoA CoA). ).
  Carboxilarea Carboxilarea are drept rezultat formarea are drept rezultat formarea acidului oxalil acidului oxalil- -acetic acetic
  Cele 2 substan Cele 2 substanþ þe formate prin transformarea acidului piruvic e formate prin transformarea acidului piruvic
(CH (CH
3 3
- -CO CO~ ~SCoA SCoA º ºi HCOO i HCOO- -CH CH
2 2
- -CO CO- -COOH), rep COOH), reprezintã rezintã
componentele de la care are loc, componentele de la care are loc, î în continuare, n continuare, degradarea degradarea
oxidativã a glucidelor sub forma unui proces ciclic numit oxidativã a glucidelor sub forma unui proces ciclic numit ciclul ciclul
acizilor tricarboxilici acizilor tricarboxilici sau sau ciclul Krebs ciclul Krebs. .

pdf Machi ne
I s a pdf w r i t er t hat pr oduces qual i t y PDF f i l es w i t h ease!
Produce qualit y PDF files in seconds and preserve t he int egrit y of your original document s. Compat ible across
nearly all Windows plat forms, if you can print from a windows applicat ion you can use pdfMachine.
Get yours now!

pdf Machi ne
I s a pdf w r i t er t hat pr oduces qual i t y PDF f i l es w i t h ease!
Produce qualit y PDF files in seconds and preserve t he int egrit y of your original document s. Compat ible across
nearly all Windows plat forms, if you can print from a windows applicat ion you can use pdfMachine.
Get yours now!

pdf Machi ne
I s a pdf w r i t er t hat pr oduces qual i t y PDF f i l es w i t h ease!
Produce qualit y PDF files in seconds and preserve t he int egrit y of your original document s. Compat ible across
nearly all Windows plat forms, if you can print from a windows applicat ion you can use pdfMachine.
Get yours now!
Kaiser Wilhelm Institute for Biology
University of Hamburg
Cambridge University
University of Sheffield
University of Oxford
Institutions
Internal medicine, biochemistry Fields
Germany Nationality
United Kingdom Citizenship
22 November 1981 (aged 81)
Oxford, England Died
25 August 1900)
Hildesheim, Germany
Born
Hans Adolf Krebs
Nobel Prize in Physiology or
Medicine (1953)
Notablea
wards
discovery of the urea cycle and
the citric acid cycle
Known
for

pdf Machi ne
I s a pdf w r i t er t hat pr oduces qual i t y PDF f i l es w i t h ease!
Produce qualit y PDF files in seconds and preserve t he int egrit y of your original document s. Compat ible across
nearly all Windows plat forms, if you can print from a windows applicat ion you can use pdfMachine.
Get yours now!
  Analizând ansamblul reac Analizând ansamblul reacþ þiilor rezultã cã se consumã iilor rezultã cã se consumã 1 1
moleculã de CH moleculã de CH
3 3
COOH COOH º ºi se formeazã i se formeazã 2 molecule de CO 2 molecule de CO
2 2
º ºi 8 i 8
atomi de H: atomi de H:
CH CH
3 3
COOH + 2 H COOH + 2 H
2 2
O O → → 2 CO 2 CO
2 2
+ 8H + 8H
  CO CO
2 2
astfel format este cel care apare astfel format este cel care apare î în procesul respira n procesul respiraþ þiei, iei,
fiind eliminat prin expira fiind eliminat prin expiraþ þie cu ajutorul hemoglobinei, ie cu ajutorul hemoglobinei, care care- -l l
transportã de la transportã de la þ þesuturi la plãmâni esuturi la plãmâni. .
  Cei 8 H sunt prelua Cei 8 H sunt preluaþ þi de acceptori (NAD i de acceptori (NAD
+ +
º ºi FAD) i FAD) º ºi prin i prin
intermediul citocromilor intermediul citocromilor catenei de oxidare celularã catenei de oxidare celularã numită numită º ºi i
catenã de respira catenã de respiraþ þie ie, l , localizatã ocalizatã î în mitocondrii, sunt activa n mitocondrii, sunt activaþ þi sub i sub
formã de H formã de H
+ +
care poate forma H care poate forma H
2 2
O cu oxigenul activat ca O O cu oxigenul activat ca O
2 2- -
. .
  Rezultatul procesului de degradare oxidativã este Rezultatul procesului de degradare oxidativã este oxidarea oxidarea
biologicã biologicã, produ , produº ºii finali ai acestui proces fiind CO ii finali ai acestui proces fiind CO
2 2
º ºi H i H
2 2
O: O:
C C
6 6
H H
12 12
O O
6 6
+ 6 O + 6 O
2 2
→ → 6 CO 6 CO
2 2
+ 6 H + 6 H
2 2
O O
  Energia ce apare Energia ce apare î în urma acestei oxidãri se datoreazã reac n urma acestei oxidãri se datoreazã reacþ þiei iei
exergonice de oxidare a H cu O exergonice de oxidare a H cu O
2 2
adus prin respira adus prin respiraþ þie de cãtre ie de cãtre
hemoglobinã hemoglobinã: :
H H
2 2
+ + ½ ½ O O
2 2
→ → H H
2 2
O O – – 52 kcal 52 kcal

pdf Machi ne
I s a pdf w r i t er t hat pr oduces qual i t y PDF f i l es w i t h ease!
Produce qualit y PDF files in seconds and preserve t he int egrit y of your original document s. Compat ible across
nearly all Windows plat forms, if you can print from a windows applicat ion you can use pdfMachine.
Get yours now!
  Dacã se realizeazã un bilan Dacã se realizeazã un bilanþ þ energetic al glicolizei (I) energetic al glicolizei (I) º ºi unul al i unul al
degradãrii aerobe degradãrii aerobe (II), prin compara (II), prin comparaþ þie rezultã cã degradarea ie rezultã cã degradarea
aerobã furnizeazã de cca aerobã furnizeazã de cca. 1 . 19 o 9 ori mai multã energie decât cea ri mai multã energie decât cea
anaerobã anaerobã. .
(I) (I) C C
6 6
H H
12 12
O O
6 6
→ → 2 CH 2 CH
3 3
- -CH(OH) CH(OH)- -COOH + 2 ATP COOH + 2 ATP
(II) (II) C C
6 6
H H
12 12
O O
6 6
→ → 6 CO 6 CO
2 2
+ 6 H + 6 H
2 2
O + 38 ATP O + 38 ATP
  Calea principalã Calea principalã, e , economicã conomicã, d , de degradare a glucidelor este e degradare a glucidelor este
reprezentatã deci reprezentatã deci, d , de calea metabolizãrii de e calea metabolizãrii de- -a lungul ciclului a lungul ciclului
Krebs, care Krebs, care furnizează combustibilul necesar furnizează combustibilul necesar (atomii (atomii de H) de H)
oxidãrii finale oxidãrii finale. .
  Cu toate acestea, Cu toate acestea, î în condi n condiþ þiile iile î în care aportul de O n care aportul de O
2 2
prin prin
respira respiraþ þie este insuficient, ie este insuficient, organismul este obligat sã facã apel organismul este obligat sã facã apel
º ºi la degradarea anaerobã i la degradarea anaerobã, n , neavantajoasã d eavantajoasã d.p.d.v. energetic. .p.d.v. energetic.
glicolizã
respiraþie

pdf Machi ne
I s a pdf w r i t er t hat pr oduces qual i t y PDF f i l es w i t h ease!
Produce qualit y PDF files in seconds and preserve t he int egrit y of your original document s. Compat ible across
nearly all Windows plat forms, if you can print from a windows applicat ion you can use pdfMachine.
Get yours now!

pdf Machi ne
I s a pdf w r i t er t hat pr oduces qual i t y PDF f i l es w i t h ease!
Produce qualit y PDF files in seconds and preserve t he int egrit y of your original document s. Compat ible across
nearly all Windows plat forms, if you can print from a windows applicat ion you can use pdfMachine.
Get yours now!
  http://www.youtube.com/watch?v=iXmw3fR8fh0&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=iXmw3fR8fh0&feature=related – –
bilan bilanþ þ energetic energetic
  http http://www.youtube.com/watch?v=xbJ0nbzt5Kw ://www.youtube.com/watch?v=xbJ0nbzt5Kw - - respira respiraþ þie celularã ie celularã
  http://www.youtube.com/watch?v=Q_1mxZdF2TY&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=Q_1mxZdF2TY&feature=related – –
fotosintezã fotosintezã
  http://www.youtube.com/watch?v=OYSD1jOD1dQ&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=OYSD1jOD1dQ&feature=related – –
fotosintezã fotosintezã – – ciclul Calvin ciclul Calvin
  http http://www.youtube.com/watch?v=x ://www.youtube.com/watch?v=x- -stLxqPt6E&feature=related stLxqPt6E&feature=related – –
glicoliza glicoliza
  http://www.youtube.com/watch?v=aCypoN3X7KQ&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=aCypoN3X7KQ&feature=related
ciclul Krebs ciclul Krebs

pdf Machi ne
I s a pdf w r i t er t hat pr oduces qual i t y PDF f i l es w i t h ease!
Produce qualit y PDF files in seconds and preserve t he int egrit y of your original document s. Compat ible across
nearly all Windows plat forms, if you can print from a windows applicat ion you can use pdfMachine.
Get yours now!

Fotosinteza este procesul de formare, în plantele verzi, a substanþelor organice din substanþe anorganice, FX DMXWRUXO energiei luminoase care se transformã în energie chimicã ce se acumuleazã în substanþele organice formate. Procesul are loc în cloroplaste ºi în citoplasma care le înconjuarã, cu ajutorul clorofilei “a”. Este un proces de oxido-reducere în care una dintre componente se oxideazã (H2O), iar cealaltã se redusã (CO2). Oxidarea apei se face prin dehidrogenare, cu formare de O2 ºi H2, proces ce se numeºte fotolizã ºi are loc în prezenþa luminii. Reducerea CO2QXQHFHVLWăSUH]HQþa luminii ºi se mai numeºte reacþie de întuneric. Etapele fotosintezei:
  

fotofosforilarea, fotoliza apei, fixarea ºi transformarea CO2 în glucide.

Fotofosforilarea reprezintã formarea ATP-ului (din ADP ºi fosfat anorganic - Pi) ºi a NADPH + H+ (din NADP+ ºi H rezultat din fotoliza apei).

pdfMachine Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now!

proces precedat de activarea clorofilei prin absorbþia energiei luminoase când devine instabilã ºi eliminã surplusul de energie sub formã de e. lumina absorbitã de clorofilã determinã eliminarea unui e. Reacþia de fotolizã este sursa principalã de O2 în naturã.cu potenþial energetic mare.  În fotofosforilarea ciclicã. simultan cu formarea ATP-ului.2 H2O + 2 + 2 ADP + 2 Pi + light → 2 NADPH + 2 H+ + 2 ATP + O2 NADP+ Mecanismul fotofosforilãrii se poate realiza ciclic sau aciclic. Get yours now! . if you can print from a windows application you can use pdfMachine.cu potenþial energetic mare. pdfMachine Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms.    Fotoliza apeiUHSUH]LQWăGHVFRPSXQHUHDDSHL în H2 ºi O2 cu ajutorul luminii ºi clorofilei. care va fi captat de substanþe cu structurã chinonicã prin ºi intermediul citocromilor “b6” ºi “f” din cloroplaste se reîntoarce cu un potenþial energetic mai mic în clorofilã.

if you can print from a windows application you can use pdfMachine.pdfMachine Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Get yours now! . Compatible across nearly all Windows platforms.

6-difosforic → glucide. Primul produs organic al fotosintezei este acidul 3fosfogliceric din care se formeazã ulterior:  aldehidã 3-fosfoglicericã → ester fructozo-1. if you can print from a windows application you can use pdfMachine. esterul regenerându-se prin ciclul Calvin-Benson.  aminoacizi ºi ulterior protide.5-difosforic.    Fixarea ºi transformarea CO2 în glucide porneºte de la esterul ribulozo-1.  prin decarboxilare ºi defosforilare → CH3COOH → acizi graºi → lipide. Procesul de formare a glucidelor este un proces ciclic. din cetoacizii ce apar în metabolismul glucidic prin aminare reductivã sau transaminare.5-difosforic. Compatible across nearly all Windows platforms.  DOGHKLGă 3-fosfoglicericã care prin reducere formeazã glicerol. Get yours now! . pdfMachine Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Se observã cã triozele servesc atât la sinteza glucozei cât ºi la refacerea esterului ribulozo-1.

if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Compatible across nearly all Windows platforms. Get yours now! .pdfMachine Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents.

Get yours now! . Compatible across nearly all Windows platforms.pdfMachine Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. if you can print from a windows application you can use pdfMachine.

fie pornind direct de la glucozã sau de la alt glucid (gg).   Biosinteza glicogenului: glicogenogeneza ºi glicogenoneogeneza Glicogenogeneza (gg) ºi glicogenoneogeneza (gng) KHSDWLFă reprezintã procesele cu ajutorul cãrora organismele animale pot sintetiza în þesutul hepatic rezerva de glucide sub formã de glicogen.6-glicozidice. pdfMachine Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. legãturi 1. if you can print from a windows application you can use pdfMachine.html     Biosinteza amidonului Amidonul se formeazã în plante în urma unui proces secundar al fotosintezei.edu/departments/Biology/Bio231/calvin.science.science. în soluþie de glucozã sau alþi produºi de naturã glucidicã.  http://www. Get yours now! . fie pornind de la componente neglucidice (gng). la întuneric.: scufundând pedunculul unei frunze tãiate.smith. Sinteza poate avea loc fãrã participarea energiei luminoase (exp. adicã la formarea amilopectinei. ducând la ramificarea moleculei. prin condensarea moleculelor de glucozã. Compatible across nearly all Windows platforms.edu/departments/Biology/Bio231/ltrxn.4-glicozidice ce dau naºtere lanþului liniar al amilozei. în frunze se acumuleazã amidon). În plante existã enzime capabile de a forma:   legãturi 1.html http://www.smith.

Get yours now! . în exces faþã de propriile lui nevoi.     Ficatul este singurul organ care. care poate servii la sinteza glucozei. glicogen din acid lactic. pdfMachine Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. if you can print from a windows application you can use pdfMachine. dupã necesitãþi. Compatible across nearly all Windows platforms. Glicogenul hepatic reprezintã depozitul central de glucide a organismului din care. celular Deoarece glucidele nu pot circula în organism decât sub formã de monoglucide. protidic ºi lipidic. constituie în ficat aºa-numitul ”fond metabolic”. sunt repartizate diverse cantitãþi ºi altor organe sau þesuturi. poate pune la dispoziþia organismului necesarul de componenþi glucidici. respectiv a glicogenului. chiar ºi în cazul unui aport insuficient de glucide. transportul lor are loc conform schemei: glicogen muscular sânge glicogen hepatic →JOXFR]ă→ glicogen celular Numai þesutul hepatic poate resintetiza. dar în cantitate micã glicogen sub formã de glicogen muscular. care conþin ºi ele. Metaboliþii comuni rezultaþi din catabolismul glicidic.

if you can print from a windows application you can use pdfMachine. manozã. în care energia necesarã condensãrii moleculelor de glucozã rezultã prin degradarea oxidativã totalã la CO2 ºi H2O (proces exergonic) a cca. galactozã) fie din pentoze printr-un proces numit “calea pentozo-fosfat”  transglucozilarea pdfMachine Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. când se obþine intermediar glucozo-6-fosfatul care sub acþiunea fosfoglucomutazeiVH transformã în glucozo-1-fosfat fie din alte hexoze (fructozã. 10% din cantitatea de glucozã disponibilã. Compatible across nearly all Windows platforms. etapele procesului fiind:  formarea glucozo-1-fosfatului se poate realiza    fie din glucozã. Get yours now! .   Glicogenogeneza hepaticã Sinteza glicogenului reprezintã un proces endergonic. În biogeneza glicogenului substanþa de plecare este glucozo-1fosfatul.

if you can print from a windows application you can use pdfMachine.pdfMachine Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Get yours now! . Compatible across nearly all Windows platforms.

pdfMachine Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. ci este oxidatã la acid lactic. unde 1/5-1/6 din cantitatea de acid lactic este oxidatã cu formare de CO2 ºi H2O. glucoza adusã de sânge la muºchi nu se mai transformã în glicogen muscular. Acidul lactic format în muºchi prin degradarea anaerobã a glucidelor este transportat de curentul sangvin la ficat. realizeazã. iar pe de altã parte. sinteza glucidelor din lipide sau protide. Get yours now! . pe de o parte. atunci când alimentaþia cu glucide este deficitarã. prin resintetizarea glicogenului din acidul lactic format în muºchi din degradarea anaerobã a glucidelor. Compatible across nearly all Windows platforms. economie de glucide (utilizate în procesele energetice). în vederea furnizãrii energiei necesare contracþiei musculare.   Glicogenoneogeneza hepaticã. Când necesitãþile de glucozã în muºchi sunt stringente. if you can print from a windows application you can use pdfMachine. restul transformându-se în glicogen.

Get yours now! . Mecanismul transformãrii acidului lactic în glicogen reprezintã. if you can print from a windows application you can use pdfMachine. din care se poate sintetiza cu uºurinþã glucoza pe calea inversãrii glicolizei. Biosinteza glicogenului din lipide se bazeazã pe posibilitatea oxidãrii glicerinei  rezultatã din hidroliza lipidelor) la aldehida fosfoglicericã.  pdfMachine Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. în mare parte. compus care se numãrã printre metaboliþii metabolismului glucidic. Compatible across nearly all Windows platforms. inversarea reacþiilor degradãrii anaerobe a glucidelor.

if you can print from a windows application you can use pdfMachine.  Protidele pot fi ºi ele transformate de cãtre þesutul hepatic în glucide. GDWRULWă SUH]HQþei în compoziþia protidelor a aºa-numiþilor “aminoacizi glucoformatori”: glicocol. Compatible across nearly all Windows platforms. respectiv glicogenul.: alanina se poate transforma în acid piruvic. alaninã.    Pe aceastã cale se pot furniza rezerve glucidice organismelor animale ºi în cazul unei alimentaþii unilaterale cu protide. Aceºtia pot fi transformaþi în cetoacizi care fac parte din ciclul de degradare oxidativã a glucidelor ºi din care. prin inversarea reacþiilor. Valoarea glicogeneticã a proteinelor este de 58 g glucozã/100 g proteinã. Get yours now! .  Ex. Experimentele efectuate pe câini hrãniþi exclusiv cu proteine. acidul aspartic în acid oxalilacetic ºi acidul glutamic în acid -ceto-glutaric. ornitinã. etc. se poate obþine glucoza. pdfMachine Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. respectiv în glicogen. acid glutamic. acid aspartic. confirmã transformarea proteinelor în glucozã ºi glicogen.

if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Compatible across nearly all Windows platforms.pdfMachine Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Get yours now! .

se realizeazã în procesul de digestie ºi absorbþie a glucidelor alimentare. Compatible across nearly all Windows platforms. amidonul este transformat în glucozã. trecând prin faze intermediare de dextrine ºi maltozã.  Digestia începe încã din cavitatea bucalã sub influenþa amilazei salivare.2.  Degradarea esenþialã a glucidelor alimentare are loc în duoden ºi intestin. acþiunea ei este superficialã.  La organismele heterotrofe are loc degradarea glucidelor alimentare în vederea folosirii lor pentru sinteza glucidelor proprii sau pentru asigurarea necesitãþilor energetice imediate.pdfMachine Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents.  Sub acþiunea celor 2 enzime. . if you can print from a windows application you can use pdfMachine. însã datoritã timpului de contact redus al alimentelor cu aceastã enzimã. sub influenþa sucului pancreatic ºi intestinal ce conþin amilaza pancreaticã ºi respectiv maltaza. Catabolismul glucidelor  La organismele autotrofe are loc doar degradarea glucidelor proprii pentru asigurarea energiei necesare proceselor fiziologice. Get yours now! I.  Degradarea hidroliticã a glucidelor alimentare de cãtre organismele animale pânã la faza de monoglucide. în vederea sintetizãrii de glicogen.

dar poate avea loc uneori ºi la plantele superioare.IăUăSDUWLFLSDUHD22. Procesul prezintã 2 aspecte:  glicoliza. în cazul glicoliei.     Degradarea anaerobã a glucidelor UHSUH]LQWă XQ SURFHV oxidativ care se petrece în organismele vii. care se petrece în organismele animale. CH3-CO-COOH reducere CH3-CH(OH)-COOH → acid piruvic acid lactic  alcoolul etilic.  fermentaþia anaerobã. Get yours now! . Fermentaþia parcurge toate fazele glicolizei cu excepþia ultimei. if you can print from a windows application you can use pdfMachine. care este specificã -organismelor. care are ca rezultat formarea acidului lactic. Compatible across nearly all Windows platforms. Glicoliza reprezintã procesul de degradare anaerobã a glucozei sau glicogenului. Diferenþa dintre cele 2 WLSXUL GH GHJUDGDUH DQDHUREă FRQVWă în produsul ultimei etape:  acidul lactic. decarboxilare reducere CH3-CO-COOH → CH3-CHO → CH3-CH2-OH acid piruvic alcool etilic DFHWDOGHKLGă pdfMachine Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. în cazul fermentaþiei.

pdfMachine Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms. Get yours now! . if you can print from a windows application you can use pdfMachine.

Compatible across nearly all Windows platforms. if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now! . Formarea acidului piruvic în procesul degradãrii anaerobe a glucidelor are semnificaþie deosebitã deoarece:  reprezintã substanþe de pornire în degradarea aerobã a glucidelor (prin carboxilare ºi decarboxilare)  realizeazã una dintre cele mai importante punþi de legãturã cu metabolismul protidic prin aminare reductivã formând alanina). Transformarea globalã care are loc în degradarea anaerobaã a glucidelor este:  glucozã + 2 NAD+ + 2 ADP + 2 Pi → 2 acid piruvic + 2 NADH + 2 H+ + 2 ATP + 2 H2O pdfMachine Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents.

Get yours now! .pdfMachine Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms. if you can print from a windows application you can use pdfMachine.

reprezintã componentele de la care are loc. Get yours now! . în continuare. Compatible across nearly all Windows platforms. Decarboxilarea oxidativã are loc în prezenþa HS-CoA ºi se formeazã acid acetic activat (acetil-CoA). care porneºte de la acidul piruvic (produsul degradãrii anaerobe) ºi are loc cu participarea O2. ci suferã decarboxilare oxidativã ºi carboxilare. pdfMachine Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents.     Degradarea aerobã a glucidelor HVWH HWDSD FH XUPHD]ă degradãrii anaerobe.  modul de transformare a acidului piruvic – QX PDL HVWH redus la acid lactic. Carboxilarea are drept rezultat formarea acidului oxalil-acetic Cele 2 substanþe formate prin transformarea acidului piruvic (CH3-CO~SCoA ºi HCOO-CH2-CO-COOH). GHJUDGDUHD oxidativã a glucidelor sub forma unui proces ciclic numit ciclul acizilor tricarboxilici sau ciclul Krebs. Diferenþele între degradarea aerobã ºi anaerobã a glicidelor sunt:  modul de utilizare a NADH + H+ – în degradarea aerobã nu mai este folosit pentru reduceri ci ca generator de energie (prin combinarea hidrogenului sãu cu O2). if you can print from a windows application you can use pdfMachine.

pdfMachine Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms. if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now! .

pdfMachine Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Get yours now! . if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Compatible across nearly all Windows platforms.

if you can print from a windows application you can use pdfMachine. England Known for discovery of the urea cycle and the citric acid cycle Citizenship United Kingdom Nationality Fields Germany Internal medicine. Get yours now! .Hans Adolf Krebs Born Died 25 August 1900) Hildesheim. biochemistry Notablea Nobel Prize in Physiology or wards Medicine (1953) Kaiser Wilhelm Institute for Biology University of Hamburg Institutions Cambridge University University of Sheffield University of Oxford pdfMachine Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Germany 22 November 1981 (aged 81) Oxford. Compatible across nearly all Windows platforms.

localizatã în mitocondrii. Get yours now! . Rezultatul procesului de degradare oxidativã este oxidarea biologicã. sunt activaþi sub formã de H+ care poate forma H2O cu oxigenul activat ca O2-. Analizând ansamblul reacþiilor rezultã cã se consumã 1 moleculã de CH3COOH ºi se formeazã 2 molecule de CO2 ºi 8 atomi de H: CH3COOH + 2 H2O → 2 CO2 + 8H CO2 astfel format este cel care apare în procesul respiraþiei. if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Compatible across nearly all Windows platforms. fiind eliminat prin expiraþie cu ajutorul hemoglobinei. care-l transportã de la þesuturi la plãmâni. Cei 8 H sunt preluaþi de acceptori (NAD+ ºi FAD) ºi prin intermediul citocromilor catenei de oxidare celularãQXPLWă ºi catenã de respiraþie. produºii finali ai acestui proces fiind CO2 ºi H2O: C6H12O6 + 6 O2 → 6 CO2 + 6 H2O Energia ce apare în urma acestei oxidãri se datoreazã reacþiei exergonice de oxidare a H cu O2 adus prin respiraþie de cãtre hemoglobinã: H2 + ½ O2 → H2O – 52 kcal     pdfMachine Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents.

Compatible across nearly all Windows platforms. Dacã se realizeazã un bilanþ energetic al glicolizei (I) ºi unul al degradãrii aerobe (II). economicã. energetic. prin comparaþie rezultã cã degradarea aerobã furnizeazã de cca.  pdfMachine Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. de calea metabolizãrii de-a lungul ciclului Krebs.d. în condiþiile în care aportul de O2 prin respiraþie este insuficient.p. care IXUQL]HD]ă FRPEXVWLELOXO QHFHVDU (atomii de H) oxidãrii finale. de degradare a glucidelor este reprezentatã deci. Get yours now! .v. 19 ori mai multã energie decât cea anaerobã. if you can print from a windows application you can use pdfMachine. neavantajoasã d. C6H12O6 C6H12O6 glicolizã (I) (II)  2 CH3-CH(OH)-COOH + 2 ATP 6 CO2 + 6 H2O + 38 ATP → respiraþie → Calea principalã. Cu toate acestea. organismul este obligat sã facã apel ºi la degradarea anaerobã.

Compatible across nearly all Windows platforms. Get yours now! . if you can print from a windows application you can use pdfMachine.pdfMachine Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents.

respiraþie celularã http://www.com/watch?v=x-stLxqPt6E&feature=related – glicoliza http://www.com/watch?v=Q_1mxZdF2TY&feature=related – fotosintezã http://www.youtube.com/watch?v=aCypoN3X7KQ&feature=related ciclul Krebs      pdfMachine Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents.youtube. if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now! .com/watch?v=OYSD1jOD1dQ&feature=related – fotosintezã – ciclul Calvin http://www. Compatible across nearly all Windows platforms.com/watch?v=iXmw3fR8fh0&feature=related – bilanþ energetic http://www. http://www.youtube.youtube.com/watch?v=xbJ0nbzt5Kw .youtube.youtube.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful