You are on page 1of 84

%¯ H!BNU NH¹!B !

W!Wm¹UI UW W!W !WÛ !WHõ¹ W¹N N¹WBI !…
BUW BUW W!W B NU W¹ HHB NW¹E !
H!BNU mN V!U NÛ HU !WW W¹E W¹E !
(NU NN H¹!UH, mN é8é)

HHUNE


Ûð! HUWIWW H!Bm¹U NU!HN! ð !Wð! ð
!HUE HI NU NN H¹!UH WI BI ÛBI HBI
¤U WI H¹EI ð mNW U-U¹WðI ð¹M
H!Em¹
N!Wm¹
HH!Um¹
H!ðm¹
N¹!Wm¹
WH¹!Bm¹
HHU¹!Bm¹
mB NB¹!Um¹

HfBB ð¹ðW NN(HvM¹ ð!),
Ua ‘HI eHH NN H¹fUH’ B'
H¹W¤¹ð ! NHðe¹ð !! UfBm¹ð !!!
fBH NN H¹ð fBH vHBW fWB vW B HHU :
(3) !FBõ B¹ HUN : %¯, !öU¹W¹U HUH-!Wm¹NW HUH-HHUN NUH¹BH¹, BI HH¹F
BWB¹ !BW mB BWI N¹UWBI B¹ UB!-WUN¹ WU¹ÛE¹ HUN “HU¹W¹M – W¹MW¹”
(Þ) HNM¹BUE : BWI BUN¹ H! HU¹W¹M HUW, HI UNBI-F-öHU!……HI UNÛBI
HI HU¹!F !… HUHMU WI UW¹ UHö ! HUH W¹M WI HB¹ UW¹ UHö !……
(õ) HNUE HM-HBU : “ %¯ H!Bö¹H WUB¹ NUN !öUUÛ !öUWU mW¹MHU!B
mHöI HU NUNH¹!B !” !FH WWI-U!BB NN !WB !WH !FW WI Nö B öUI !M!Nm¹
(U) HöBI BNFI : BUIUU¹UI BWB¹ HU¹W¹M / HUHW¹M m'N WIBI NFI WWI BI HöBI
(u) mUB¹H : BWI BUN¹ mNW¹ UNÛBI mB BWB¹ HU¹W¹M B mN WIBI NFI
(é) H¹N H¹EI : !BW HUHB-ö¹H¹(!BW NU¹E) B m¹U¹!UB BWB¹ HU¹W¹M BI ÛHB!B
(Þ) WU HNE¹ : BWI !BW¹ / BUN¹ / HNH¹!F / N¹H' Bu¹H WWI ö WU H!Nm¹
(c) BIWB¹ : UN B BU¹H !NM¹ W WM-WNõ WUW HU¹W¹M B¹ !HN HE¹ÛE¹ ; B!
!WU HU¹W¹M B¹ mUN “W¹!UNU” H! mW¹M-NUN öUI U HWB¹ |
(c) !FHBI H¹U : WUB¹U !FHBI ö H¹H W NWB¹!Fm¹; !WUB¹UE, WMWEI,..!M!Nm¹
(3O) fMN¹ðI : mðW! N!BI' NvW B NMB-fHm¹ðIm! fMNa W¹M UMaU¹ð
WfW Hu¹H, WfW ð¹H, WfW W¹M eI W¹v mðW! vfðm! B| ð¹ðW ve fWB
ðUI fMfNm¹ | eHH ð¹ðW Nð NfHe fHw WI fBH NN e fMN¹ðI ðUI |
(33) N¹BB¹UI 3O : mHM !WB Bu¹H WWI (Nö¹ 3uu) ; !HN! ö UN¹ BE MFI
!WUUI-BU¹UBIm! ö Hö-HUHI ö¹M N¹: 3O !MN !BB¹ U
(3Þ) HMI / BMI : NU NN H¹!UH HI B' !HMWM WN ; H¹UHEI NN! W¹MI WB¹-HBI
(3õ) BHB¹WMI : möW! N!FI' mBMIM, H HNB !WB NWI öUI H¹ HWBI
(3U) m¹U¹U NN : H¹UWWu NU¹E, !BW NU¹E , HIHB U¹NWB NU¹E BIm! WN¹
WU¹EIm! mB HH¹NBI HWB! BI U-H-U öWM | !FU UU WI !FM¹UI-H¹EI öUI |
(3u) !HBõI UBö¹ : BUIUU¹UI BWB ö Wö! B' HM WV W !HBõI UBI !°
(3é) !F!BU¹HW UM! : UNB U¹H¹öB HI N!UM' BöIm! B m¹F mB UHUB HUHB
H¹B !WB !... MN! H¹M N!UM' HBHN !WB Nõ¹E, HÆM mB BN !WN' m¹F °..

Nð NN H¹fUH WI e¹ BðIW-NN fWð¤Im! ð HðNB¹ ð NHð¹U Wða
MBI, NðfHN! ð UHM-UH v¹ W HHN Wða MBI, Nð NfHe fHw H¹fUH ð
eWI-vWW eðH¹ W Heð¹H Wða MBI, Nð NN H¹fUH WI eI ÛBI-HBI
fWB¹ð¤¹ð¹ ð¹M' BWð MBI NW¹ WIB¹ U fBU ð¹v¹W mNBI eHH NN |
eWI-eWB vWW, B¹WB-HBIB, W¹H-H¹ðNI B!fBW, fWUB¹ðI, UN-Bð¹H
vIa W¹M WWI Bu¹H,WWI ð¹H… e¹ ðfBm¹ WW NN U mNBI eHH NN |
muKbMd

WFl H¯N ¤IUN¯ E¤l BUlP IH¤ IHBöUl W¯NH, mIHBHU P I¤Hl¤N UUJHö IH¤ Hl Pl
¤HIBW¯ “UNE¯” I¥B INI¤m¯ Hl IW ¤IUm¯N¯ (¤H¯U) P BU¯¥¯N¯ FU P öU P¥l HIPU
I¥B P¥l ö UIN BU¯UE NFl UWUlm¯ P HHE mB BU¯U Pl UBN J'U WUE NFl IH¤l-
HU¤ ¥¯N ¥l WB¯U I¥B ¤U Hö|IFU öW¯U¯ ¥¤ W UU FUIH¤ P¤l UIFm¯ IWU'IW UIBB
ö¯UW FN (UUU PHH FN) P m¯U¯U B IH¤ ¤U¥¯U¯ ö P¥l ¤H¯ ¥N UIWm¯ H¯ IUU¯ U|
WU-H¯P PHH FN U¯U WU ¤H JU¤U N¤ ¥l UUö¯ ö IN¤ ¤U HUl ¤Ul BHNl öUl UFl
| IFm¯öl J¯F IH¤ Hl ö ¥l mUP¯H, B¤Fl m¯IPW Pl mHNlVB PHE ¥¯Nl ¤HBW
“PHH FN IöUE” IN¤E WUW, IUö¯ WFl PNlN H¯ HE¯Fl HIEm¯, mW¯N BNB H¯IUU P
HNP¯U H¯U IH¤ JU¯ Hl ö ¤N ‘B' EW IPB¯ Hl | HB P U¯U BNE mB BN¯UE ¥¯INm¯
Pl ¤N WPU WUöl JN IFm¯ U |

U¯: UBö IH¤ HFl Hl ö IFW ¤HBW “PHH FN P¯ WUIBB¥” IN¤l Hl IHHP¯ ‘mPUN
¤H¯E’ ¥¯N N¤ B' IFU N¤W UUB ¤J¯¥B UIFm¯ | IFH B' HU NW IFH m¤Bl PHH FN
P mPUN ¤HF¯ P¯ mIUmö WFl H¯N ¤IUN¯ BU WlB¯| HU¯ö WB (J¯Fl W¯ö IH¤), FU
FN I¥B¥ WB mB ¤H J¯F¯ I¥B UlW¯ PHH FN (U¯: UBö IH¤ HFl) mB ö¯N Ul FU
FN H¯IUU Hl Pl I¥B¯UU¯U¯ P¯ ¥l mIUmö WlB¯ | U¯: UBö IH¤ HFl Hl Pl ¤HBW
“FU ö¯öW I¥B¯UU¯U¯” , ¤EHU U¯: H¯IUU IH¤ Hl P¯ PH ¤Nlm¯ I¥B WlB¯ FU FN
H¯IUU Hl P¯ UlW¯ ¥l ¤IUm¯ mB FUHIB ö ¥U B' ¥U FUU¯Fl ö¯N HHUE NFl UU
möW¯ I¥P¥¯ö¯ P N¤, ¤HBW¯ ¤Ulm¯, WN¯-¥lB¯U ¥l HE| J¯Fl FUUNB IH¤ W¯N¯
mEF¯ö¯ Plm¯ ¤HBW¯ HB P¯ H¯UF, UIBB ö¯UW m¯IPW ¥l FU ö¯N ¤Ulm¯ | UBUl
J¯UB P UUB H¯U BIUU¯, BUlFU, NIUm¯E¯, U¤U, IPNl, W¯ö¤U, WNW¯B¯, ö¯F¤U,
HUN¤U, HUFl, WU¯, H¤U, JUB¤U, m¯FU¯ m¯IPW P ¥U FUPm¯IUm¯ I¥B FU¤UU¯
HH FUU¯El-WN¯ Pl H¥¯ IöJ¯UE P¯ HW¯ ¥l FU H¯IUU ö IFH ö¯BlW ö UNIBm¯ | ö¯N
Ul ö¯N PHH FN P m¯U¯U-FN¯ H¯UWUV ¤U¯E, IB¥ ¤U¯E, HlHP J¯F¥B ¤U¯E, FlB¯
P¯ ¥l mIUmö WlB¯ | HWNl ¤U¯Fl PU¯ö ¤Ul HHIWB IFö¯ U¯UHEl-FN¯ ö HHUE NFl
HPPF¯U H¯IUB UFl |

UW¯ö¯ H¤WHHö Pl ¤-c-ÞOOÞ (¤H IHBUU ÞOOÞ) Pl m¤U¯U Pl FU-IöPW NUU
“E¥¯ FU m¤UUE WUB¯, ö¥¯ NUU¯, PH¥¯ UU¤W mB P¥l-JFB” ö IFH ö¯BlW ö
UHU IPB¯ mB IFU ¤HBW IN¤El BU WlBl | IFH BU¯ J¯UB HUW¯U Pl E¤l ¤H¯Ul Pl
ö¥l' HH¯B Pl HWNl-¤HBW “H¯IUB PlI¤W¯” I¥B PUF¯-HIU¤¯HU HU(¥¯U Hl JFUBl
I¥B' WU ¤UUlm¯) N¤ I¥B FU FIUP IH¤ Pl IN¤B PHW FU H¯IUU ö P¥l-¤HW IHU
WlB¯ H¯ IUU¯ U | P mWBUU ÞOOÞ ö FUBUö HlB IH¤ N¯U¯, mU¥WU ö¯N IPNl I¥B
(U¯HUl F¯UUö) PHH FN U¯U BUB¯ UFl | UU¯öl UFl HP N¯U¯ Hl ö IWU¯ IW UHö
FUHIB IFm¯ö FU FN H¯IUU B' öUl' UNIW PHH FN B' UIFm¯ | IFH N¤W ö PHH
FN, U¤U IN¤ IBö ¤U¯E mB IFH ¤HBW P WU N¤¯ Plm¯ W¯¤lm¯ N¯U¯ Hl P mF U¤
IPBlm¯ mB HlIUF I¥B B¯HN UU WFl FUH¤¯ ö ¥l IPBlm¯ | PHH FN I¥B IFBU P¯
HU¤, IN¤¯Ul WE m¯IPW U¯U H¤BU WlB¯ mB PIHm¯ IW N¤W ö UE PHH FN Plm¯
UBö¯¥¯ P¯ ¤¯õ WUE¯ EU IPB¯ U, H IW FUU¯El öUl mUN¯B WBl U¯El Uö, IWU'IW HF
HF mUN HIBFU FU-FN-H¯IUU-P¯-UWH U “HIBFU IUö¯ UU WBl U U¯El |” N¯U¯
Hl HHP¯ HHUB¯-¥¯Pl UUB HUV¯P¯ P¯ BU HB¯U'P I¤HW FF | IFW ¤¯H H¥¯Hl U¯H
BlUN PUl HIöm¯Hl “FU FN H¯IUU Hl HU¥BH FN” IN¤W mB H¯U ¥P, ¤U¯E,
IHHBlm¯ m¯IPW ¤¯H WUW IH¤l U¯UE WU FF ¤U mEHH! IH¤ ¤IU¥¯U I¥B HöH IH¤l
HU¤ ¥¯N N¯U¯ Hl ¥UF möW¯ IH¤ FU FN H¯IUU Hl ö HU¥BH FN öUl Hö UU mB
FU-IöPW¯ P¯ H¯N P UU Uö|

HNP¯U mW¯N BNB H¯IUU Hl ö IFU N¤W UE BW IBö IBõlm¯, IFH ¤HBW P N¯H N¤¯
Plm¯ W¯¤lm¯ HIUB, JH BW¯ U IHHPl öWN ¤¯õW IFH ¤HBW I¥B ¤U HWP Uö ¤U
mH BW WFl H¥¯U öUl m¯IFm¯ | NU U IW IH¤-WH ö¯N HUIUB H¯U FN¯ Pl ,
IFIBU¯H, UUBö¯IHm¯ m¯IPW Pl FU FN H¯IUU Hl Pl U¯El Pl WH¥Ul B ¤U¤ W U¤l
¤UBN WUW IH¤ ¤ölUl ö BU FUHIB I¥B¯UU¯U¯ PE Pl |

m¤U WlUBöl HN ¥N' 38 Hö¥Ul ÞOOc ö IFH FN ö FU-IWB Hö W BöBl IPBl FFl
U | HIöHU UöBl U IW IFU ¤HBW ¤U W HB-¥lB¯U W IN¤Bl UBU PE Pl IWU¤¯NB¯
WUE |

IFU ¤HBW IN¤IPm¯ WU FUH¤ I¥P¥¯ö¯, U¯: UUIHPU IH¤ IPNFlU, J¯Fl UIHPU IH¤
BUlFU, HHIUPU IH¤ ¤¯NH¯ (UUFl ¥¯N) HU¯Nl, BUHH IH¤ BmUHö UUH ¤B¯U
WHUl (IPNl IH¤ FUP¥¯U¯ ¤UUW WHUl) U¯: FUH¤ IH¤ IPNl, U¯H¤¯N IH¤ IPNl,
¤EHU U¯: UUUH IH¤, ¤¯NH¯ W¯NH, IPNl, J¯Fl ¤H IH¤ ¤¯UH, IPNl, J¯Fl I¤B¤¯N
IH¤ B J¯Fl mHUHlB IH¤ BPl UP¤U, J¯Fl U'W¯U IH¤ HH, UlUl UUUH WU (PHH FN
I¥B¯U HB, EUlP¯U¯P), J¯Fl FUBUö IH¤ HlUE¥¯N¯ WöU¯, J¯Fl ¤B¯¤ IH¤ (NlH¯,
¤lU, P¤El mHUlW¯) ö IFH ö¯BlW Pl UHN¯-mEW¯Fl WlBl U ; IFU N¤W HJP¯ IPN'
BWU-FW¯U U |

IFU N¤W Uö¥¯Pl U J¯Fl HUUHlB IH¤ Hl mUlUU IFUlm¯ m¥mUöH, IPNl P¯, IHö¯ ö
¤HBW U¯U ¥UHN HU¯m P W IFH ¤HBW ö Iö¤¯U W E¯¤E Pl H¥¯ IöJ¯Fl |

HJ B' ¥U mB U¯UU¯U Uö¥¯P PH FU H¯IUU¯ö Hl mB FU FN H¯IUU Hl P¯ IHö¯ ö
IFH ö¯BlW ö IFU HJ IN¤E P¯ UN, UIU mB HHUN¯ UNBl |
FU-¤N I¥B FWB¯ mB BUPl-WN¯ B¯UE ¥¯N¯

FU-¤N-H¥W
PNUlU IH¤
IPNl,
3 mFHB ÞOOc.
(3Þ H¯¥E, ö¯öWB¯Ul HHB ¤83)
HðUW¹M (HU¹W¹M) U fvB¹ mv¹ð¹! efU W¹MW¹ H¹B UH¹ð¹! 1
mhwkwl kwlkw AwrwDI ] (dsm gRMQ ivc ieSt dw srUp ; pMnw 73)
UfBB ö¹ðW FN / m¤UBl
eHH FN el mHMlVB
BBWð¹ vð¹ ð: 3
(3)..... ..HB fMfN HfB HH¹Wfam¹ ! ....................................................................Þ
(Þ) .... fHð Nð vð ð¹UI U¤¹ð !........................................................................õ
(õ) .... NðH¹aI WIB¹ða MBI HððI ðWB ...............................................................u
(8)..... HfBB ð¹ðW NN/mNUBI eHH NN fWB eðW ðBð¹W! e¹ WðW¹..............................c
(u)..... mNUBI eHH NN e¹ ðBðU¹ð¹ Wa ° ......................................................... 33
(é)..... mNUBI eHH NN e¹ fMN¹ðI UMaU¹ð......................................................... 3õ
(Þ) .... mNUBI eHH NN eI H¹UHaI-NN! ð¹M BMð¹................................................ 38
(c) .... mNUBI eHH NN fWB ‘fBað e¹ Hðv’ ...................................................... ÞO
(c) .... HfBB ð¹ðW NN / mNUBI eHH NN fWB fBHBI H¹ð fWB¹ð...............................Þc
(3O) .. mNUBI eHH NN’B fMNI maMIM aHe¹WMI e WU ma....................................Þc
(33)... HUðð¹HU mB fUW¹fBB!.........................................................................õO
(3Þ) .. WHÞ H¹B HðBI !BvBI!.. fBU HðBI fWH e mN ° ...................................... õÞ
(3õ) .. NðfHN mðe¹H fWH mN Wð ° W¹fUNð W! UNUBI mN ° ................................õÞ
(38)... vWBM,fHN ðIfWU fWB Wv MN, Did Guru ..worship Devi?............................................ 8O
(3u)... eHH NN W! HU¹W¹M-W¹MW¹ NN............................................................... 8Þ
(3é)... ……fUfð ð N¹BI HU¹W¹M ! ................................................................... 88
(3Þ) .. WHIð H¹ðI HðU WHN WI……................................................................. 8é
(3c) .. mH¹ WIðBð ……................................................................................ 8c
(3c) .. NðfHN eI vW¹a.................................................................................. 8c
(ÞO) .. afUH¹H N¹MH¹ WM' vB¹ðB WU UMN¹-v¹U MN! eI vWBM................................. uO
(Þ3) .. … eHH NN H¹ð BN mB HW¹M (Facts & Questions) ...................................... uu
(ÞÞ) .. UNð¹ BW fðHðU ð¹H !(WNe¹ð mW¹M BNB H¹fUH ð fBõI)............................. uc
(Þõ) .. .. eHH ð¹ðW H¹fUH e¹ m¹NHð-vðH.. fHN HNB!/vH¤W! ð HðBI...................... éO
(Þ8) .. H¹ð WIU'e¹ eEð¹fBm¹ B m¹Nm! ð (WfWB¹, vH fHw v¹ðH, feMI)..................... é3
(Þu) .. eHH NN e¹ m¹¤¹ð fBm¹ð Wðe H¹UHaI NN! eIm! vBIm! .......................... éÞ-Þé

fBH a¹WB-HBlB-FN ö Fð-fM¤B Höa e NBðö¹W öBlW :-
(3) NU NN H¹!UU WI B¹ BUIW (UU¹UU NBI M¹ÛE ¥¹M¹) HöE¹,
(Þ) NU N!UB !Hw H¹!UU WI mB !HN! ö B¥I-B¥!Bm! B¹ NW¹UI / ÛN¹BW HöE¹,
(õ) !HN! ö NU NN H¹!UU WI B' UHN WUW U¹UHEI NN! !¥B ÛMU¹ÛE¹,
(U) !HN! ö NUU¹EI !H!Nm¹ B ÛMõ UN, BU¹U, öB ¥UBE ¥¹M¹ HöE¹,
(u) !HN ö !HNI B' N!BB WUE ¥¹M WUH,NU-!BHBI, NU-NUB HN WUE ¥¹M HöE¹
(é) !HN ö m!Nm¹öB¹ B UöU NU !¥B Hõ W ÛHB¹ HöN¹ WöH UW¹U WUE¹,
(Þ) BH NU H¹!UU¹ö BI Þõc H¹M BI w¹ME¹ B WUU¹öIm! !¥mUN WUEIm! ………

Dalbir Singh, M.Sc., 31-D,Madan Park, Punjabi Bagh, New Delhi-110026 (India)
Phone::9899058458, e-mail : ds@dioptres.com
……… scu iliK sic smwvixAw ] 2
fMNfem¹ fMNfem¹ W¹Ne HH NBI ! eW U¹fB HN v¹B ð WBI !
WW fMNfU B WW WH¹WfU WfM W¹WfU WfW fBB M¹Wfam¹ !é!
NðHfN HB HB fMNfU WIB¹ð ! H Wð HB v¹WfU HN em¹ð !
HB W¹Ne WMH HHW¹aI HB fMfN HfB HH¹Wfam¹ !Þ! (Nð NN H¹fUH,mN 3Þõ)
Uð fMN¹ðI ð NðHfB (FU FN H¯IUU Hl Pl U¯El I¥B PUH¯F IHU!B),FU-IFIBU¯H, IH¤-IFIBU¯H U¯U
IN¤E B' ¤IUN! BFl BU! HB-I¥B¯U W HB Ul IN¤E¯ B¯UlP¯ U | FU FN H¯IUU Hl Pl HBl U¯El Plm!
U¤U IN¤lm! ¤WBlm! IN¤¯Ulm! ö BB¯¥öl IPPlm! Uö IW U U¯Fl ! Uõ I¥B Hö N¯UE ¥¯N HöH¤ NF
Uõ Ul IN¤P Uö, Uõ Ul WH¯U'P Uö mUN¯B Uõ B m¯U¯IUB Hl¥ö HlU'P Uö| Uõ IN¤ IN¤ W UUö!
ö m¯¤El HUöB, W¯FW, WNH, IHm¯Ul W¯IFm¯ Ul WlBl U | Uõ ö¯N I¤m¯U ¤¯UE ¥¯N (FlU¤¯ mB
IBBö¯ Pl) mF I¥B HUP Uö (U¯¥, P¤l UP Uö) ; H¤ öUl ¤¯ HWP |é|
vð HB Nð ð¹M WW, HB UUH P U¯UEl, FUH¤ Hö IöUN HB B m¯U¯IUB ¥lB¯U Ul IN¤P Uö | mH
HB Hö¤ HWBl P¯ PU¥¯H¯ mUN¯B Hl¥ö-HWB Pl m¥HN¯ ¤¯¤B WU N'P Uö | UUö! P HB IN¤E NFl
¥UB W¯FW, WNH B IHm¯Ul mHU U H!P Uö mB HB IN¤ W UU Hö¤ HB (¤UH¯BH¯) I¥B Nlö U H!P
Uö mUN¯B m¯¤E¯ Hl¥ö HEN¯ WU H!P Uö |>|
WW fMNa W¹M fMN¹ðI FlU¤¯,IBBö¯ B N¯NB I¥B UH W Uõ mB IöP¯ Ul IN¤P Uö | FU-IH¤ IN¤¯Ul
FlU¤¯-¥H FUHIB IHU!B, FU-IFIBU¯H, IH¤-IFIBU¯H I¥F¯U W FU-IöPW mB IH¤-IöPW N¤ IN¤l
H¯ UU Uö| FUHIB-I¥UUl-UUBö¯IHm! B UWH ö¯IHm! P IFN¯¥¯ WU WU-FN! Pl HBl Uõ IN¤l U :-
(3) WðHH¹NI (U¹BI H¹M W¹MI ) FU ö¯öW H¯IUU Hl Pl mB U¯Fl HUP¯ö¯ Hl Pl UUB IöP¯ WUPl U |
IFHP¯ ¤U¯ ¥U¥¯ H¯Eö NFl U¯Fl WUH IHw (IUHUUlmö) Pl IN¤l ¤HBW ‘WBW IW I¥H¯¤’ WUU ¤Uöl
B¯UlPl U|IHUE IFH ¤HBW I¥B FU ö¯öW H¯IUU P¯ m¯FHö IP¥H WBW Pl ¤UöH¯Bl INI¤m¯ U H IW
FNB U IWU'IW U¯Wl H¯Ulm! HöHH¯¤lm! HB¯IUW ‘IBö I¥H¯¤’ (3¤ m¤N) U |
(Þ) NðfHM¹H v¹:é I¥B FU UUFIUP H¯IUU Hl Pl IöP¯ WlBl FFl U |
(õ) HðW vW¹a NN I¥B WI¥ HB¤ IHw ö WFl N!Fl' FU-IFIBU¯H mB IH¤-IHU!B FNB IUm¯ö WlB
Uö | IFH FN I¥B' WN¯ WUIPm! HU¥¯ö WN¯W¯U UUB H¯Ulm! FU-IöPW ¤WBlm! EU IPP Uö |
(8) HfBB ð¹ðW NN fWHð ‘eHH NN’ eH W Nð NfHe fHw H¹fUH WI ð P¥l-¤HW PUH¯ W UPö¯H
WlB¯ H¯ IUU¯ U mB IH¤! ö FU FN H¯IUU Hl Pl HBl U¯El (FUHIB) ö¯N' BU W WBl U¯El (HöHIB)
ö¯N HUö Pl ¤UWU WIBB U | IFU FN U¯UHEl-FN! B m¯U¯IUB P¥l-¤HW-B¯WB-HBlm! P¯ FN U|
(u) HðHMU NN : IFU FN ¥l U¤U IN¤ UIBB ö¯UW FN ¥!W P¥l-P¥IBm! P ¤HW! P¯ FN U |……

fHN WH eI HefWHHBI IFU U IW WU IH¤l HU¤ ¥¯N I¥W¯U IN¤¯Ul IBBö¯, NU,Hm¯UN P mUlö Uõ P
IN¤¯Ulm! P¯ H¯N P UU Uö | UU P¤ Pl FN U IW mW¯N BNB H¯IUU P HNP¯U B UU U¯UHW HHN¯¥!
P m¯F IFUö! Uõ P IN¤¯Ulm! P I¤N¯E WFl W¯U¥¯Fl öUl WU UU | Uð fMNB Nð NN H¹fUH WI eI
HBI H¹aI eI WHWðI B ¤U¤ W Ul ¤B¯Uöl B¯UlPl U | UU ¤B¯UW P¯ EUW U IW IWH IN¤B P¯ U¥¯N¯
PE B' ¤IUN! BFl BU! w¤ ¤UB¯N WUW IöUN HB P¯ ¤B¯U WU | H IN¤B Hö ö FUHIB-I¥UU NF,
UH IN¤B P¯ U¥¯N¯ IUNWN ö IPB¯ H¯¥ ; vNH Hð vðH¤ mvð¹ v¹W mWð ðIU¹W !(H: u,mN õc3)
Nð NN H¹fUH WI eI mfHB-HBI HBI H¹aI ö HHU-¥lB¯U W ¤Uö ¥¯N FUIH¤ BFl BU! H¯EP Uö IW
PH FU-H¯IUU¯ö WNöl mB WUEl P HU Hö ; UU Wl U¯El ö ¤IUN' m¯¤ WH¯IFm¯ mB IUU UH U¯El
möH¯U U¤PB IPB¯| FUU¯El %¯ P¯ U¤¯HW UE¯U'Pl U , ö IW IWH P¥l-P¥B P¯ mB B¯WB-HBl
I¥W¯Ul-öBFl Hl¥ö-H¯B B' UU¯ W HB-IH¤¯Ul UEö P¯ U¤PB IPPl U | ö¯H-UUH P U¯UEl UE W
Hl¥ö-HWB UE P¯ H¤¯ U¯U PHPl U | IH¤ UW U¯B ö HIUN¯ U¯El I¥B ¤UP Uö :
fWm wð fWm Nð fWm UveH ! Nð Nð BW WH mðW !3!
H¹H¹ W wfð WðB WIðfB UfB ! H wð ð¹N WW¹BI BfB !3! ðU¹U !(Nð NN H¹fUH, mN 3Þ)
mUN¯B, H IH¤ P H¯HE E FN U¤ IPB H¯E B! HU¥¯ö IH¤ WUB Pl WlUIB (ö¯H) ö¯N HUö ¥¯N FN ,
FU FN H¯IUU Hl ö¯N HU W U¯Wl H¯U FN IBm¯F PEF | B! Ul mHl WU B' UB HWP U! |
kUV dy rwh qy pwaux vwilAW Aqyy JUT ilKx vwilAW nUM vwihgurU sumiq b^Sy [
ibnu gur pUry nwhI auDwru](AMg 886) õ

fBfBU¹H eHe¹ U IW FU FIUP IHw Hl Hö 3>Oc I¥B FUFPl FU FN H¯IUU Hl ö H'¤ W HBl HB
HH¯ FF | UH HH' UU WFl FU-IN¤B FN HHP öUl Hl | U¯U¯ UP¯ IHw UU¯PU Pl BU¯PB B' U¯P
IH¤! UB UWHB ö UUB WNH V¯F | IH¤ I¤U! B' U¯UU HFN! I¥B UUH mB IH¤l HU¤ Pl UI¤m¯
IHU UU Pl U¯Wl N¯ W WU UU Hö| UH HH' FUP¥¯IUm! Pl H¥¯-HU¯N IöUHINm! B UP¯Hl H¯Um!
ö WlBl| IöUHN ¥IPW (U¯UHEl) FN! P möV¯Fl Hö mB UP¯Hl U¯U¯ Hl BP (FU ö¯öW HIUU P
U¯Fl ¤BU) P BN Hö mB HF-HB P U¯Uöl Hö | IFU IH¤ öUl Hö, IH¤l UH I¥B U¯UHE Hö |
IFö! ö FUP¥¯IUm! I¥B FUHIB-I¥UU U¯UHEl WUlBlm! mB öWNl UWHö¯H ¤BNB WlB | IFö!
Plm! IN¤lm! möW! FUHIB-I¥UU ¤HBW! B UIUBö¯H 3c¥l' B 3c¥l' HPl I¥B ¥HP I¥B m¯F,
IHUö! ö ¤U¯Bö-IH¤-IFIBU¯H (IHHPl ¤UBN UU ¤¤' FUIH¤ I¥P¥¯ö WUö) IWU¯ H!P¯ U |
fWH NN ð mW eHH NN P ö¯H ö¯N H¯IEm¯ H!P¯ U, Hö 3>Þ¤ P WUlU ¥HP I¥B m¯IFm¯ | IFU
FN WU UU W¥l-UBö!¥! mB UIBB ö¯UW FN (HH¯ IW WFl ¤HF! P mB I¥B IN¤ HH¯¤Bl-HWB! B'
IHU UP¯ U) Plm! WU UBö¯¥! P¯ HFU U | ¤U¯Bö UN IN¤B UlU! I¥B IFH FN P¯ WFl ö¯H öUl,
BBWU I¥B INI¤m¯ U “HBI vBI, HfBB ð¹ðW NN WI WI”| HHP¯ fWU¹ W!e¹ eHH NN (38Þc vð)
B¯U m¤H¯ElW ¤Nlm! (U¯Fl Höl IHw ¥¯Nl, ¤Uö ¥¯Nl, HBl U¯F ¤IUm¯N ¥¯Nl, HFUU ¥¯Nl),IHö!
P ¤¯õ! I¥B WFl N!Fl' EUW Hö, BIHWI Hð 3ccÞ fWB fWH H¤W WHðI ð mðN B fvWWW HHU-
WIB¹ð HNð Hf¤m¹ | HIUm¯ IW I¥F¯IUm¯ ° HUE ¥¯INm! ö IFH FN P¯ ö! INI¤m¯ ‘ PHH Hl FU
FN H¯IUU Hl’ | FU-¤P HUö WUW ¤N I¥B PIUU¯ ¤Ul U FFl|W NðH¹aI UeI B! H¤a eI MW UI
ðUI HI | FU-UIBB U IW öUl, BW¯ WlBl H¯E NFl ; U¯: UBö IHw HFl Pl ¤HBW ‘PHH FN P¯
WUIBB¥’(Authorship of Dasam Granth) IN¤l H¯El IFH P UBöU¯U B H¥¯INm¯-IöB¯ö N¯U'Pl U |

¤U UIBB ö¯UW FN I¥B IN¤¯Ul W¥lm! P IFBU P¯ HU¤ :-
HUHW¹M U !NB¹ mN¹U¹ ! B!H W¹MW¹ H¹B UH¹U¹ ! (Nö¹ Þõ)
mðN¹B P¥l-P¥B HUUW¯N, HU¯W¯N, W¯N, W¯Nl, W¯NW¯, PUF¯, IB¥¯, BUl … UUU W m¯F Uö|
vð Nð NN H¹fUH fWB eðW HM-HBð mðN¹B fBað ’%¯ HfBð¹H WðB¹ vðN fððUU fððWð
mW¹MHðfB mWðI HU NðvH¹fe!’ mNBI eHH NN fWB fWH vð B ðUI fMfNm¹ | fBU NN eWI
vWW WWIm! (WWI aÞ¹H, WWI ð¹H ……) ð fBð H¹UHaI-NN!,(3) H¹ðWWÞ vð¹a, (Þ) faW vð¹a,
(õ) HI He U¹NWB vð¹a (HN H¹Nð NN) e mðW! vHN! eI U-H-U ðWM H¹ð W fMfNm¹ fNm¹ U |
IFH BU! HðHMU NN ¥l 3c-3c¥l' HPl I¥B ¥HP I¥B m¯IFm¯ IHHP ‘HNM¹Bðð’ I¥B INI¤m¯ U:-
HI UW¹ðI WI HU¹fB ! UHBfB HI H¹Þ¹ MWHI WI WI !
mUN¯B, IFU FN IH¤! ö P¥l-P¥B-¤HW UE¯UE NFl UB FF Uö | IFUö! FN! Plm! WU UBö¯¥!
WlUBö-¤Nlm! mB FUIWm! I¥B PUH WU IPBlm! FFlm!|HefWHHBI ð¹M fBUð! WBIm! H¹aIm! ð
fHð¹ HHU-WIB¹ð Nð NN H¹fUH WI eI HBI H¹aI e BM HHU W v¹õ-WIðBð WIB¹ W!e¹ U |

HfBB ð¹ðW NN, IHH P¯ WFl ö! UN-IN¤B UlU! B INI¤m¯ öUl IHNP¯, IFH HH eHH HI Nð NN
H¹fUH P ö¯H ö¯N UWU H¯IUU (ö!PU) mB ¤Uö¯ H¯IUU P FUPm¯IUm! I¥B Hl FU FN H¯IUU Hl P
UU¯UU ¤W¯B WlB¯ H!P¯ U H IW PHH ö¯öW FU FIUP IHw Hl P ¤NW HUV¯P¯ P UNU U | UNU B
möl BUU¯ ¥¯N IH¤ IFH FN Plm! UBö¯¥! ö PHH-ö¯öW-IWB Hö W HN¯ UWP Uö|HU¥¯ö FUIH¤!
ö fBH NN ð¹M “Nð” ve fMN W¹a B fBBð¹H WIB¹ IWU'IW FUFPl ¤BH-ö¯öW H¯IUU P UB m¯IP
FN (ö¥' ö¯öW H¯IUU Hl Pl U¯El PUH WUö B' U¯P) ö FU FIUP IHw Hl ö IPBl Hl mB IFH FN
ö IH¤ Nð NN H¹fUH Hö W H¯N¯ UWP Uö | UE UIBB ö¯UW FN ö W¥N Hl eHH NN fWU¹ W!e¹
U| ¤U ‘PHH’ ¤P ¥UBE! ¥l UN¤¯-¤¯U (confusing) U| IFH FN P mPUN ¤H¯E! B IN¤B! ö
¥lB¯IUm! ¤B¯ NFP¯ U IW HHB FN I¥B IFBU P¯ HU¤ HU¹W¹M-W¹MW¹ ö¯HW P¥l-P¥B¯ Uö | B!
B fBH NN ð HU¹W¹M-W¹MW¹-NN UI WfUa¹ B¹UIe¹ U | ÞWIðð fBU fBað eHH ð¹ðW Nð NfHe
fHw H¹fUH e¹ W! NðfHN! e¹ U ðUI HWe¹|

U
fBH HH' NðfHN WIB¹ðW¹ð¹ Pl I¥B¯U IHUE m¤Bl PHH FN BW Ul HlIHB öUl U¤l H¯ HWPl | H¯U
¤U¯Bö FN mB UIUBö¯H / UWHö¯H FU FN H¯IUU Hl Pl U¯El Pl WH¥Ul B ¤U¤E WUUl Uö| mH
mHl FU FN H¯IUU Hl Pl UWUl I¥B P¥l-P¥IBm! Pl UHBIB WUE ¥¯Nl m¯UBl B UU UBö¯¥! P¯
¤¯õ-WlUBö WUl H¯ UU U! | mEHH ! UE mHl WH-WW¯U-U¯Ul-U¯UHE mUN¯B P-FN IH¤ UE
FF U! B UEl H¯ UU U! | mHI UM NB U! WN WN mðR HfBNð Nð NN H¹fUH WI e HBð :-
fBW¹ H¹aI fBW Nð fBW HHe WIB¹fð! (mN é8é)
H¹aI Nð Nð U H¹aI fWfB H¹aI mfHB H¹ð!Nð H¹aI WU HWW Wð H¹ð vðBfN Nð fðHB¹ð!(ccÞ)
mW B' BWðIHð õOO H¹M vfUM! eHW' ð¹ðW HI Nð NfHe fHw H¹fUH WI ð NðNeI HI Nð NN
H¹fUH WI ð feBI HI|IHUE Hl FU FN H¯IUU Hl ö Ul FU HöE P¯ UWH WlB¯ Hl FU FN H¯IUU Hl
¤Uö FU Uö IWU'IW UU BW¯,UUH PU WUW H¯U¯ NW ¤UNW HUN¯ WUö IUB HUl mB H¤¯ (UWU
WUH-W!U UIUB) H¯UF PHP Uö| UU NðfHN ð HN¹ fHðE Nð NN H¹fUH WI ð UI ðWa¹ U ; ð¹ fW
fWH Uð NN ð B ð¹ UI fWH eU¤¹ðI-Nð ð | H IWH UU FN ö HN¯ UW!F B! FU FIUP IHw H¯IUU
Hl P UWH Pl UNwE¯ U¥Fl mB Hl FU FN H¯IUU Hl I¥B Uõ FUU¯El-U¤ =é UUHIFm¯öl B
¥¯IUFU Hl H¯U B IWU¤¯ öUl WUEF mB H¯ö P¤ UNE ¤EF, H¯U¯ Hö¤¯ HöH UW¯U BN¯ H¯¥F¯
IWU'IW IWH UU FN ö HN¯ UIWm! mHl HF HF mUN Hl FU FN H¯IUU Hl B' WHN UP U! |
W W Nð B WHN UW fHð HfBNð HWfB ð v¹W!(Nð NN H¹fUH, mN cÞO)
fBW-fBW vðð Nð, HI Nð NN H¹fUH WI H¯ö ‘%¯ HIBö¯H WUB¯ ¤U¤ IöUUU IöU¥U
mW¯NHUIB mHöl HU FU¤H¯IP | mUN¯B,IöU¯W¯U ¤UH¯BH¯ ö¯N HUP Uö ; IWH P¥l-P¥B ö¯N
öUl | ¤Uö FU P¯ U¤PB IFWH¯U IöVH, ¥lB¯UU¯U¯ IPU WU¯W H¯U UUH-FU BUP¯ U| WB FU Pl
WBl WUl U¯El WB IH¤ Ul UE¯U'Pl U |

FU U¯Uö WUE NIFm! BB U¤lF IW HB¯ FU m¯¤ HU-H¯IFm¯ B' HWB UW H¯ö UU ö¯N HNP¯ U :-
WIm WI W vfU H¹B WU¹ ! m¹fv HWB HWU vU HM mH WU¹ MU¹! (mN 3OOõ)
IH¥' WBl HUH' I¥B' ö ¤N mB ö Ul BN ¤¯¤B UP¯ U IB¥' WB FU P IH¤ UIEm! ö NW HUN¯ UP¯
U ö Ul ¤UNW :- WHIð WU BfU H¹¤ fvðH WI v¹W HBI NM !
W¹BI HðHU' vfM W ð¹ NfM UBI ð BM ! (Nð NN H¹fUH, 3õÞÞ)
Nð NN H¹fUH WI fWB eðH¹B HHe-Nð P IHU!B ö HöE ö¯N mB U¯El Pl FU-m¯B möH¯U ¥lB¯U
WlIBm! mHl W¹B-v¹B, UB-ðIB eI Wða WW, UWð WðH! e mB BN-He feU¹W e UðH-W¹M, eWI
eWB, mWB¹ð-W¹e, BB-HB, HMW BIðN fBað¹ð¹, aNð-mvaNð m¹feW H¹UHaI UðH! fWB' fðWM
W!e U! | mHI HM-HBð fWB eðH¹B HðH-fWm¹vW, fðð¹W¹ð, WðB¹ð, vðH-eÞ¹M, HðH-HHðN B
HmB Na! W¹M vU eI vH¹-UNBI WðW, HB¹ ð¹H-¤ðH feW WðW, Nð eI fWðv¹ HeW¹, N¹MH¹ (a¤
Hð W¹M¹) Ha W WIWð-HWB (Hða B' vfUM! HWB) U HWe U! :-
vfðb W¹M HU WN Uvð H¹fU fMN UH fNm¹ðI !
WU WHIð Wð UB N¹MH vH UNfB fWU W¹ðI ! (Nð NN H¹fUH,mN éuu)
fHNI fHfNm¹ Nð WIB¹fð ! ðeðI WðfH Mw¹B v¹fð !(W¹ð m¹H¹, mN 8éu)
HU¯¥¯W möH¯U FU FN H¯IUU Hl Pl IHI¤m¯ B BINm! Ul IH¤ P¯ NW-¤UNW HUN¯ U HWP¯ U |
öUl B!, H¯U¯ UBU IFU U¥F¯ IW,
NW HV¹U W!õm¹ !BH W¹M HWB !(NU NN H¹!UH, õOé, õ3Þ)
NðfHNI-ðvI-eðNB ð UHe Hv-Nð NN H¹fUH WI eI HBI-H¹aI ð¹M' H¹UHaI-NN!-ðvI-WU¹WIm!
ð¹M Wfðm¹ W¹ fðU¹ U B! W fHN-HB-HBI-ðWW¹ð-fHð¤-ðvI HU fHN-ðfUaIm! HW W¹a |

m¹H U !W !HN WH NHUB¹U B U!Bm¹U U W NUH!B B N!UU¹ BWNI |HöN¹ HIWö
HW¹UN¹ B! UI U HWB¹ U H !HN !FW-!FW NUö NU, NU NN H¹!UH, ö¹M HW :
!Hö NU NU ö¹UI ÛU¹U ! H¹H¹ ö¹öW m¹N FU HIB¹U ! (NU NN H¹!UH,mN ccé)
NUH¯aI WIB¯Ua MBI HUUI ðWB u
vfWm¯ HU H vUW¯a ! fWH fHfU eUNU W¯ ðIH¯a !(mN ééÞ)

FU FN H¯IUU Hl Pl U¯El P¯ ¤¯õ WUö¯ mB WlUBö WUö¯ IHBö¯ WUUl U UBö¯ Ul WUUl U FUU¯El
¥lB¯UE¯ mB BB-U¤PB ö ¥U B' ¥U FUU¯Fl ö¯N HHUE¯| VN¯ FU¥¯W :
ð¹H ð BBfU HHe ð WIB¹ðfU fBU HðHN W¹ HIB¹ð ! (mN cuÞ)
Nð WI HW¹ HHe WIB¹ð ! UUH H¹ð WðaI H¹ð ! (mN ÞÞõ) {HHe Nð WI eI mHM HW¹ fBU WðIB]
WHf¤ fHð Nð HHe HIB¹fð ! HfBNð Uð HN em¹ð ! (mN c88) { HHe WIB¹ð ð¹UI' v¹vBI ]
HU¹ mðe Nð HHe WIB¹fð ! fvm fHU ð¹BI ¤ð HU¹Nfa ð¹fð ! (mN õÞO)
HfBNð ð HU W WNe¹ WB¹ WNB HH¹ð !fWõ HWfB ð UWBI fWBð HHfe ð Wð WIB¹ð !(mN uc8)
!Hö¹ H!BNU NUN ö H!WÛ HH!B ö WIB WIB¹U !
Û!F H¹EH H!ö ö m¹NIm!ö NH VU N¹W¹U !
Ûö¹ mB!U !Nm¹ö ö !Um¹ö U U!U HÛ NI!B ö !Nm¹U !
HöHN HF !WW¹U H!U H!U HH!U W¹U W¹U !(mN 3U3c)
FUU¯El ¥lB¯U P¯ H¤ HB¥ FUHIB IHU!B IPU WUE¯ B WU¯UE¯ U B! H Hö¤ WU, UUH mB I¥W¯U
IBm¯F W HBU UUH (ö¯H UUH) P¯ U¯UEl UE W FU-BUP Pl WH¯Fl WUW Hl¥ö HEN¯ WU HW|
BfW HfU UUH UfWÛ v¯UHUH ! WU ð¯ðW mõM fBU UUH !(mN 3cé)
FU FN H¯IUU Hl Pl ¤¯¥ö UU Wl U¯El P¯ IUm¯ö ö¯N (HUIB HU W) ¤¯õ WlIBm! BUP-FU, U¯El-FU
Hl FUU¯El ö HHUE-¥lB¯UE NFl Uõ IN¤ öWB IPU WU¯U'P Uö | IFUö! öWIBm! I¥B' N¯F UE ¥¯N¯
IFW ¥l öWB¯ öWU-mP¯W WlIBm! U¯El P mUN! P möUN U HWP Uö, U¯¥ H IHU!B UH ¥lB¯U-mUlö
BUP I¥B IPU WU¯IFm¯ IFm¯ U UH IHU!B BW ¤UB öUl HW!F, UUW H!¥!F |

(3) Nð NN H¹fUH WI fWB fWB¹ð¤¹ð¹ eI fBWH¹ðB¹ (Uniformity of thought) U H IW mUN H! ¥lB¯U
WUE NIFm! UF öUl UEl B¯UlPl | FU mUHö H¯IUU Hl ö m¯IP UlU I¥B U¯El IN¤¥¯UE HH WU
UFB! (W¯ö¯, ¤lN, EH, B¯U UHö m¯IPW) Plm! UBö!¥! mIWB öUl Hö WlBlm! IWU'IW UUö! Pl
I¥B¯UU¯U¯ FU ö¯öW H¯IUU Hl Pl U¯El I¥B PUH¯F IHU!B! ö¯N HN öUl Hl ¤!Pl| FU FN H¯IUU Hl
I¥B U¯El-U¤ U W Uõ =¤ UUH-IFm¯öl IFW HB (ö¯H UUH) ö¯N HU UF mNF mNF I¥B¯U öUl P
HWP IWU'IW HB UHB¯ IFWH¯U UIUP¯ U, UPNP¯ öUl | fBU õé HU¹vðN fðð¹W¹ð vðH¹BH¹ %¯ e
Uv¹aW Uð, H¹UHa-W¹eI UWð-WðH B Wða-WW fWð¤I Uð, ða mB UNI-fWW¹ðI WIWð WIUa W¹fMm!
(H¹WBHBIB, eWI-vWW!) e fWð¤I Uð | BB ðNIB fBU NðW¹W,
!FW¹ H¹EI !FW NU !FW HHB WIB¹!U !(mN éUé)

(Þ) !ðU¹U! W¹MI vWBI W! vWBIm! vð aHe e¹ W'eðI U¹W (Central idea) PUH¯U'Plm! Uö mB U¯Wl
mBU I¥HB¯U ö¯N W'PUl U¯¥ HHU¯U'P Uö|IFH NFl WUUl U IW UU¯U ¥¯N¯ UP HU B' ¤IUN' HHIUm¯
B ¥lB¯IUm¯ H¯¥| WlUBölF IFH UU¯U ¥¯N UP ö ‘mHN¯Fl’ WUW F¯IFö WUö B! Ul UH HUP I¥B
PUH¯IFm¯ FUHIB IHU!B IPU U¥F¯| IHH¯N ¥H' , Uõ IN¤ HUP ö ¥lB¯UlF :-
He WBH WUU HB Uõ Uõ¹ W ð fHB¹ð !
WU HU HfU BW Ne¹fB WUB UU BU fWU HðNI H¹ð !3!
HM! WUU fðm¹U Ne¹BI ! Bð Hð W¹ UðH ð W¹BI !3!ðU¹U!
vWfð WIU m¹fðm¹ eU fHð¹HI H¹ðI WU fHHfHfM WIm¹ !
WfB Hðv mð¹UB M¹NI WU UM¹M fWm¹ WIm¹ !Þ!
fWm¹ UW v¹W WIm¹ HU ¤fBm¹ fWm¹ HHIfB fHð M¹fBm¹ !
WU feM HfU Wvð fðW¹W NW¹ðU fWm¹ UW W¹H W¹fBm¹ !õ!
B ð¹v¹W v¹W ðUI HfUm¹ fBH W¹ HðH ð W¹fðm¹ !
WfU WHIð fUHfB B BW¹ eWW fHU Hð H¹fðm¹ !8! (ð¹N vU¹BI, mN 3õuO)
é
mUN : U HN! ! B U¯Ul IFöH¯E (H IW IöUN HB B m¯U¯IUB U) Pl FN PH | BU Hö P¯ IFW UUH
B! PU UIFm¯ Ul öUl (B! B UUö! P¯ UU UUH IW¥' PU WU'F¯)|UU¯U|
IWH U¯UIHW FN ö IUö¯ ¥lB¯U H UH FN ö Uõ¯ m¯¤P¯ U UU NP Uõ¯ UP¯ U | U'H B WU¯ö I¥B'
¤U W WIUP¯ U' IW NP¯ HU I¥B ¥HP¯ U ¤U fWH HðNI ð H¹ð W B Ne¹ e ð! B WIBI WðH¹ðI m¯¤P¯
U' UH HUFl I¥B ¥l NP¯ ¥HP¯ Hl B! PH B IWU' UH HUFl (H! UWU¯ H! F!) ö H¯UP¯ U' |3|
B IWH Hl¥ (HUFl,F!,UWU¯) ¤WU W N m!P¯, UH Pl FUPö B EUl BN¯ W H¯U IPB¯, IHUl U FF
HUP B B IUHIHN¯ m¯¤ W WNH! ¤Ulm!|UH Hl¥ I¥B ¥HP¯ NP¯ P¯ öU (m¯BH¯) NP¯ (¤UH¯BH¯) I¥B
H¯ ¤UIBm¯ B! PH, U HN!! B UN¯N (H¯IFW WUH, ¤ö WUH) WUU¯ WlB¯ ° |Þ|
Wl UIFm¯ H B UN, ¤U, HU U W (BUlUW HB WUW) HHlB I¥B IHU UW¯IFm¯| H IPN I¥B EUU U¥
B! WFl E¯IFP¯ öUl öH¯W ¤Uö P¯ mB UH WUö HW¯, W¯U¯ (U¯UHW HN¯ö B) H¯E P¯ |=|
H¯ö¥U Pl WUU¯öl mB EUUl IPN ö¯N öH¯W mP¯ WlIBm!, U HN!! B Hö WUW HN¯ Ul IUU¯ IWU'IW
Bö ¤¯W (¤I¥BU NP¯) Pl mHNlmB Pl HU öUl Hl ö Ul WU¯ö ¤U W UUl-UP H¯E HIWm¯ | IFH NFl
U WUlU! WU P HN! ö IW Bö H¯ö¥U Pl WUU¯öl PE ö¯N, EUUl IPN ö¯N öH¯W ¥FU¯ mP¯ WUE ö¯N
UIUBB (Heaven) öUl IHNEl, BU¯ Hö PWW (Hell) Pl mF I¥B HUö HF¯ Ul UIU IFm¯ U |8|
WU WIðBðIB m¤I vWBI ‘BU fWU HðNI H¹ð!’ mHN¯Fl WUW F¯IFö WUP Uö mB IFH HUP ö H¯H-
I¥UUl PHP Uö | ¤U IFH HUP I¥B WUlU H¯IUU HN! Hl P¯ IFW IFW UUH ‘Bð Hð W¹ UðH’ PU
WUö¯ B¯UP Uö mB UU UUH U ‘W¹ðWð eI WðH¹ðI e W Ne¹ eI HNfaH U¹HM Wðð¹’ mB IFU öWB¯
PH mBU ö ¥lB¯IUm! H¤BU U H!P¯ U | öU WlB¯ H¯¥ ‘Hö W¯ UUH’ INI¤m¯ U ö¯ IW ‘Hö W UUH’
(UUH = IFW ¥Bö, UUH = UU¥Bö)| %¯ Pl UNIBB ‘Bð Hð mðvU vW Bð¹WU ! NðvðH¹fe
fððWð v¹WU !(mN uÞu), m¯¤¯ WUU¯ö WlIBm! U HWPl U, ö IW H¯ö¥U WUU¯ö WlIBm! |
(õ) NðH¹aI fWm¹Wða :- UU H¯IUBW UNl P mNF I¥m¯WUEW-IöVH UP Uö | FUU¯El-I¥m¯WUE
P IöVH HHU W mUN WlIBm! WFl UUH-UN¤¯ öUl UIU'P¯ |U¤U IN¤ HUP I¥B ‘Hö W¯ UUH’ Plm!
NF!-H¯BU¯ Pl mIUHlVB öWU-mP¯W WUE ö¯N mHN IHU!B ¤¯H UIU IFm¯ | NF!-H¯BU¯ P¯ HUU
FUU¯El I¥m¯WUE ö¯N U| Uõ IN¤lm! ¤WBlm! I¥B wU mB FU m¤U! B IUm¯ö PE¯ :
fWm wð fWm Nð fWm UveH! Nð Nð BW WH mðW !3!
H¹H¹ W wfð WðB WIðfB UfB ! H wð ð¹N WW¹BI BfB!3!UU¯U| (mF 3Þ)
¤P mUN :- IEm wU= E U¤IöBP (wU UU¥Bö) | H wIU = IHH FN U¯Ul' , IHH FN I¥B|
wU = IFW FN ( H¯BU¯ IFW ¥Bö) | FU = IFW FU | FU FU = IFW IFW FU |
mUN : U U¯Fl ! IHH FN I¥B WUB, %¯ IöU¯W¯U ¤UH¯BH¯, Pl IHEB-H¯N¯U WUö P¯ U¤PB
INI¤m¯ U, UH IFW IFW FN ö U¤ N, U¯Wl H¯U IBm¯F P, BUl IHm¯E¤ H! ¥IUm¯Fl IFH I¥B U |
B! B fHN WH ð fHðE Nð NN H¹fUH WI ð¹M UI WWð¹ B¹UIe¹ U fWU'fW fBUI NN WðB eI WIðBI ð¹M
WWe¹ U ; H¹WI NN, eHH NN – HðHMU NN – WðHH¹NI U¹BI H¹M W¹MI – NðfHM¹H v¹Ba¹UI W'WI –
ðfUBð¹H m¹feW, W fW mWB¹ð-W¹eI, NðHfB-fWð¤I W! Nð-fðeW Uð, fBm¹Na WN Uð|
UU ¤H¯E :
m¹Uð HfU Wðe¹ fUð m¹Uð fBW ð UfB! ð¹ðW fWB m¹Ufð WN U¤ð fWðM¹ HU WfB !(mN céu)
(m¯UU = U HWB¯, UU-¥Bö, H¯U m¯UU| m¯UU = IFW ¥Bö, IFW m¯UU| m¯UIU = m¯UU I¥B |)
mUN :- Hö¤ NW HUN¯ WUö NFl H¯U m¯UU, WH, WUP¯ U ¤U ¤UNW HUN¯ WUö NFl IFW ¥l UPH
öUl WUP¯| WFl I¥UN¯ Ul U H HHUP¯ U IW HF ö UUUE P m¯UU (ö¯H UUH) I¥B NFE¯ U |
IFH H¯EW¯Ul NFl ‘FUU¯El I¥m¯WUE P HUN öH’ IHBöUl W¯NH Pl ¤HBW ¤Uöl B¯UlPl U |
(8) W WIB¹ð-m¤Ið aHe fWB fBfBU¹HW W! fHNU¹HW vHN fMfNm¹ UW B! UH vHN e¹ fHm¹ð HNv
fWB WðW fH¤!B feW Wð¹fBm¹ W¹W| W¹¤ mB HðwWB WU¹aIm! Ha¹ W HH¹ HðH¹e ð¹ WIB¹ W¹W |
¥¯U WU¯Elm! P¯ ¤Uö I¥B¯UU¯U¯ Pl IFWH¯UB¯, HUP P¯ IHUN¤ , I¥m¯WUE-IöVH! m¯IPW ö IUm¯ö
I¥B UI¤m! HUH Ul WlB¯ H¯ HWP¯ U | IHH¯N ¥H', HU¯ Hö NB FU PUHö B¯Fl |(H¯U HUN¯ ¤)
HUP ö¯N HIUm¯ IFm¯ ¤HF, FU U¯HP¯H H¯IUU Hl ö ¤BU U¯U¯ mUHö Hl ö N¯UU B' IBõlm! IN¤lm!
B ö¯öW ¤P ¥UB W U¯El UB¯Ul, fHMWM Hð-wWB U IWU'IW UH HH FUFPl B BN ö¯öW HBIUB Hö
mB IHUN¤ “H¯U HUN¯ ¤”PHP¯ U IW IFU U¯El FU mUHö H¯IUU ö FUFPl B UõE B' U¯P UB¯Ul |

Þ
(u) NðH¹aI fWB HU-mðNW MEH ¥l ¥UB FF Uö| ¤WUE möH¯U VW¥' mUN Ul WlB H¯E| UN¤¯
¤'P¯ U¥ B! U¯Fl W¯ö IHw UIBB HU¯ö WB ¥¯B NE¯ B¯UlP¯ U | ¤WUE möH¯U ‘WUHl’ P mUN :-
WðHI HUW ð UvW fWa HUW HUH¹ ð W¹fB! (mN c3c) WUHl = WUH-W!U WlIBm!
BU Ufð ðH WðHI v¹BIm HfBNð fHM fWH m¹fB !(mN cÞ3) WUHl = HIBFU Pl UNIBB ö¯N
H fHNð mvðI HfB NBI!Hð UðfH UMU HfB WBI!(cuu) HIB ¤Fl=mWN Fm¯Fl; HIB WFl=ö WFl|
UNUBI ve e mðN HU¹ð Wa fWB' vfWm! mðe¹H ‘fvNH UNUBI..’ HH¤I fvm¹ UMN¹ eð Ue¹ U |
(é) NðH¹aI e WWM U¹W-mðN :- UU ¤H¯E mB IH¤-I¥B¯UU¯U¯ ö H¤ U¤W WFl N!Fl' NEWl-mUN
(literal meaning) öUl NE B¯UlP, W¥N U¯¥-mUN Ul NE B¯UlP Uö B! H FUHIB I¥B¯UU¯U¯ Pl
IFWH¯UB¯ UF ö¯ U¥| ¥¤ BNW EUlP Hl…
UðIe¹ HfðW¹W¹ WfBm¹ BU ð UMI ðIfB ! WHUI BfM ð m¹fBm¹ vW WNB HHIfB !ÞO!(mN 3õc3)
U¯¥, IH¤ FUP¥¯U H¯ W H¯UHFIB WU, FUU¯El WlUBö WN¯ HE, ö IW HHlIB I¥B öH¯W ¤Uö H¯¥ |
HNW WUlU Hl :
WHIð vIfB fBW fHU WIB m¹ð efH¤¹ W¹fB! U¹W M!H WH Wð U¹W wðfð HW¹fB !Þu!(mN 3õéu)
IFU HNW WUlU H¯IUU ö HU¯-HU U¯Ul HFlm! ö mB UU-HU HIöm¯Hlm! ö ¥¤ W UB¯IUm¯ Hl| UH
HH FU ö¯öW H¯IUU Hl P¯ ¤W¯B öUl UIFm¯ Hl | WHIð H¹fUH ð H¹UðI UN e¹ NWð WIB¹ U |
IFU IHU!B ö¯öW-U¯El IFU' HHU!Pl U : UNI vU ð MUBI fWa HBI fHN !(mN 3Occ)
mH IH¤ ¥l H ¤H WW¯Ul UIUB U¤ W FU FN H¯IUU I¥B PUH¯F ö¯H-UUH , %¯ Pl ¤H¯-UFBl P
H¯UF B öUl BNP¯ B! ¤H WW¯Ul UIUB ¥¯N¯ IH¤ ¥l ¤¯¤Ul Ul IWU¯ H¯¥F¯ | IH¥' wU Pl PNB ö BU!
B' UB¯E NFl B¯U-Pl¥¯Ul Pl NU U IB¥' Hö Pl UUB (ö¯H-Uö) ö UB¯E NFl Bö Pl UUB WUUl U |
Bö Pl UIUB FU ö¯N HUPl U mB Hö Pl UIUB (FU-HUP Pl WH¯Fl) ¤UH¯BH¯ ö¯N HUPl U |

(Þ) fMNa aMI, aHe¹WMI mB HaBð-H!U ö FU ö¯N ¥I¤m¯ H¯¥|HMW HUHfWBI HUM¹ 3 (m:3õuõ)
vfW vHBW Hf¤m¹ H¹e! fHM vWfH HNM HH¹¤!……!W W¹ðfH HUH WðH ! HU UWð fðHB WðH !
WU ð¹ðW fðHB f¤¹W ! fHð HfBNð H¹ð ð v¹W !3!
fðUUM BH WðHH W¹We HUH ð fHeB ! H¹Nð HH¹ðH Nð vðH¹eI BðfU W ! Wða W¹ða HHðN U
WU ð¹ðW HIB¹fð ! W¹ða WðB WfH U fWfð WM ðNI ¤¹fð !Þ!
WN HHe fNm¹ð HHe He HHe B H¹UHaU !NBI HHe Hð HHe He HHe vð¹fWBU !
HðH HHe B BW HHe W W W¹ðfH UU ! ð¹ðW B¹ W e¹H U HBI fððWð eU !õ!
BW fWHð B HðH eW¹ eWeW¹ B m¹BHU ! m¹BH HI H¹HeWH W WBI W¹ðfH UW !
ð¹ðW B¹ W e¹H U HBI fððWð eW !8!
FU ö¯öW H¯IUU P UB¯U IFUö! B¯U HNW! I¥B PH¯ HNW UUHIFm¯ö Pl m¥HN¯ BW ö ¤HE ¥¯N
Hö¤ P¯ Hl¥ö IöUUN (UW¯U, I¥mUN) PHP¯ U | U¯Wl IBö HNW! Pl UEBU IUm¯ö ö¯N ¥¤lF :
(U) UU HNW P BU I¥B IFW H! ¥U ¤WBlm! ¤WUE PUH¯UE NFl IN¤lm! Uö B U¯UHEl IöVH Uö;
(m) UU HNW I¥B ‘H’ ¥¯Nl ¤WBl I¥B U¯UHEl IöVH B IWB WUIPm! H¥¯N Uõ¯IFm¯ IFm¯ U ;
(F) ‘H’ ¥¯Nl ¤WBl B' U¯P FU H¯IUU ö m¤E¯ IöUE¯ / IHU!B IPB¯ U |
IFH UEBU-H!U, BNl ö öWU-mP¯W WUE ¥¯N I¥m¯I¤m¯-W¯U! ö BN HNW P mUN õlW öUl WlB |
vfUM HMW fWB U¯UHEl-WUHW!U! P¯ U¥¯N¯ P W ¤IEm¯ H WFl H¯EP¯ U¥ B! PH ‘Wl IFUö! WUH!
ö¯N UUHIFm¯öl UE HWP U!°’UBU U,öUl|IFU UWU WUH Uö|mHN UHB¯ ö¯H H¤E P¯ FU PHF¯|
BIW HMW fWB U¯UHE ö HU ¥UE¯ P NW! P¯ UUH ¥¤ ¥¤ PIHm¯ B! FU ö¯öW H¯IUU ö ¤IEm¯ ‘H
H¯EP¯ U' B! PH HU Hö¤! P¯ HUU-H!U¯ UUH Wl U °’ H PH , ö¯öW UH UUHIFm¯öl P¯ P¯H U |
BN HNW I¥B U¯UHE ö IWBö Hl Pl ¥IUm¯Fl WUIPm! PIHm¯ IW IWBö Hl Pl m¯BH¯ UU Hö¤ mB
P¥B I¥B ¥HPl U| FU ö¯öW H¯IUU ö ¤IEm¯ ‘H H¯EP U B! PH IW U¯HP¥ (IWBö Hl P I¤B¯) I¥B
IWHPl m¯BH¯ ¥HPl U ° H PH, ö¯öW UH UUHIFm¯öl P¯ P¯H U | FU ö¯öW H¯IUU HHU¯E¯ B¯UP Uö
IW I¤B¯ mPU ¤BU Pl m¯BH¯ öUl U HWPl IWU'IW ¤BU P¯ HöH I¤B¯ B' U¯P UP¯ U|
fBH Bð! Nð ð¹ðW H¹fUH WI ð fBH aMW fWB mWB¹ð-W¹e e¹ NWð WIB¹ U| fBU B¹ð aMW fBW MWI
fWB vðB UB Uð fWð! e¹ BB-Uvea fBU U fW HUH-fNm¹ðI mNW¹ WIWð-HWfB mWHN¹ eI v¹vBI
HfBNð WI e eH H¹ðN B BM W WðH-W!W, Wða-WW mB mWB¹ð-W¹e fBm¹N W UI UeI U |
c
(c) NðH¹aI ð NðH¹aI ð¹M mðN¹b :- FU FN H¯IUU I¥B WFl HUP mH Uö IHö! Pl I¥m¯I¤m¯
FUU¯El P UU HUP H! ¤WBlm! P m¯U¯U B Ul U HWPl U| IH¥' ‘m¯H¯ HUN¯ 3, ¤Ul’ Pl I¥m¯I¤m¯
‘m¯H¯ HUN¯ =, ¤Ul’ WUPl U mB ‘U¯UUH¯U¯ B ¤¯Ul HUN¯ 3’ Pl I¥m¯I¤m¯-HU¤ U¯El ‘U¯UUH¯U¯
H!U HUN¯ ¤’ U| U¤U-IN¤ HNW HUHIWBl HUN¯ 3 P BN HNW ‘FW IWHö ……’ Pl I¥m¯I¤m¯
WUIPm! WUlU H¯IUU ö m¥B¯U-¥¯P P¯ ¤Uö IFU' WlB¯ U :-
BH W WUB UU ðe W ðeð ðe H ðeð W¹ W ð!
¤ðfð m¹W¹H eH feH ð¹UI BH fBU ðe WU¹ N ð!3!ðU¹U!
HWfð ðUI vð Wfð ðUI m¹W ð¹H fððWð W¹ W ð !
WHIð W Hm¹HI mH õ¹Wð W¹ W H¹BI ð H¹v ð !Þ! (mN õõc)
mUN¯B, U IWBö ¤HW! BHl PHP U IW IWBö öP P¯ ¤BU Hl, B! PH, öP IWHP¯ ¤BU Hl ° HP' IFU
UUBl ,m¯W¯B ,H¯Ul IHBUl öUl Hö B! IFU öP IWN Hl °(¥¤ HUP, mðHe ððHe ¤¤W¹ð¹..)
WUlU H¯IUU IFBU P¯ HU¤ PHP Uö IW ‘HU¯ H¯NW (Hm¯Hl, õ¯WU) IWH HWU (P¤,BWNlE) I¥B öUl
¤'P¯, IWH Höl I¥B öUl m¯U'P¯, BU UHBl H¯IFm¯ B' IöUN¤ U, UHP¯ WFl H¯B¯ I¤B¯ öUl |
fBH Bð! Uvð-fMN WHIð H¹fUH e HHe ‘HM! WUU fðm¹U Ne¹BI !’ I¥B PIHm¯ UUH,mIFm¯öB¯,
WHIB (P¥l-P¥IBm! mF Hö¤ H! H¯ö¥U Pl UNl PEl, WH¯Fl P¯ WUH) ¤IUB Pl ¥l PU WUP Uö:
vWIm¹ WWð WHfB BH M¹N !HWUN vðW¹ð HWM fHU ð¹H ð WvU mU¹N !3!ðU¹U!…WIm H¤U H
¤ðH Wfð N¹vU m¤ðH WUU WB U¹BI!m¹vH WU HfðWð Wfð N¹vU W¹ WU WUU WH¹BI ! (33Oõ)
mUN¯B, U ¤IUB Hl ! BHl IWUUlm! UUlm! HB! HFU NF UF U° U UP-IWHHB UP ! H B IöU¯W¯U
¤UH¯BH¯ P¯ ö¯H öUl H¤P¯ B! B m¤E ¤U¥¯U, BINm!-B¯UIUm! HHB U¥-H¯FU I¥B UU H!F'F¯ |
P¥l-P¥IBm! ö ¤Hö WUö NFl BHl Hö¤ H! H¯ö¥U ö H¯U W UIN BU¯U'P U B IFH ö UUH-WUH
IHN INm¯ B! PH, ¤¯¤-WUH IWH ö m¯¤P U ° Hl¥-UIBm¯ WUW m¯¤E m¯¤ ö ¥U Höl m¤¥¯U'P U,
B! PH, WH¯Fl (Butcher) IWH ö m¯¤P U °

WHIð H¹fUH e Uõ fMN HMW ö FUU¯El Plm! UU ¤WBlm! P¯ m¯HU¯ INm! Ul HHIUm¯ H¯ HWP¯ U:-
WHIð BW HðB efB HB efB HðBU B¹fð ! B¹fð HðBU WU HB B¹fð vðN efB ð¹fð !(mN 3õéc)
FW HUB : ‘Hö H¯U IUö UFIB ö UFl|’ ‘Hö Ul WU Hö H¯UHl H HIBFU UU HIF|’ FU Pl BUE
I¥B m¯W Hö FU ö mU¤E WUW FU-U¤PB WH¯ W IH¤ P¯ mIFm¯öl Hð Hð W!e¹ U |
PIF HUB : ‘Hö W¯ HBW NU U…|’ Hö HUE ö¯N HU¯ HB¤l UE H!P¯ U, UU BU! P¯ NU mUN¯B
fBað¹ Hð W!eI U| B¯U HUB : ‘W¯IH WIU ö HUlm IUöH NU Hm¯ö|’ Hö B IBBö¯ HUö ö¯N ¤U-
Uö, ¤U-IFHBl Pl W¯Hö¯ HW FFl | HU B HU ö IHNE B Hö¤ P¯ HU¯ WUl UE H!P¯ U ¤U FUU¯El
Uö B HUö U¤l ¥Ulm! B' UB!Pl U |H, Hð B fBað¹ Hða ð¹M W¹H Hð W!e¹ U B W¤ Hð W!e¹ U ;
WN IFEBl B¯U| E HF : B¯U P HUE ö¯N Hö¤ Pl IUUBl UE H¯U-HFIB I¥B I¥BUE ¥¯Nl mB UPFl
¥¯Nl UEPl U, B m¥HN¯ UEPl U ‘H¯ö HU Pö WU ¤UUIU FIUP W Fö F¯¥ | WU ö¯öW IFU IUIU W
¤¯öl Hl¥ö HWIB WU¯¥ |’ UW¯U ¥¯Nl IUUBl mUN¯B UUH HU FFl mB UU BlW P¯ HU ¥l HU IFm¯|
IFH BU! Hl¥ö HWIB Pl ¤P¥l ¤¯¤B U FFl | H, Hða W¹M Uð, B¹ð vðN : Hð, W¹H, W¤, HU mB
efB ð¹ð :fBað¹, UUH | FUU¯El Plm! UU ¤WBlm! P¯ m¯HU¯ N W WlBl FFl IFH BNW Pl I¥m¯I¤m¯
I¥B ¤H I¥W¯U HUE Pl BUBlU UPN HWPl U ¤U BUm¯B Hö H¯UE ö¯N U¥Fl | UmB ¤WBlm! Hö ö
Ul HUUö WUPlm! Uö IWU'IW H¹ðI NW Hð eI UI U |
WHIð Hð fððHM UfBm¹ WH¹ NN¹ ðIð! v¹W M¹N Ufð fUð WUB WHIð WHIð !uu! (mN 3õéÞ)
mðN¹B, U WHIð! We' vU¹W! fWB WNeI NN¹ e H¹E-HNð v¹aI W!W Bð¹ Hð fððHM U W¹WN¹ B!
vðH¹BH¹ WHIð WHIð vW¹ðe¹ Bð fvW fvW m¹WN¹ | fBH Bð! Bð¹ ðH ð¹M HM U W¹WN¹ |

NUö NU, NU NN H¹!UH HI UI H¹W NU Uö | UU !WH NN ö NU HöE¹ NU NN H¹!UH
HI B' HHN UE B HU¹HU U (H W NU B WHN UW !Hö H!BNU HW!B ö N¹W ! H:õ,
möB, cÞO)| NUH¹EI, WWM NU NN H!UH HI BI H¹EI, WIB¹UE ö¹M UU BU! B¹ UUH
UMN¹ BU UB¹ U ; MW NUMW HUM¹ WUö B¹ mB H!Bm¹U UE B¹ HUI U¹U MUB¹ U |
bicqR nwtk gRMQ / AKauqI dsm gRMQ ivc drj 9
rcnWvW dw vyrvw
Hð 3céÞ (HHB ÞOÞ8 IUWHl) I¥B E¤l FV¯öl HIUPU IHw UBö Pl HUl(°),U¯Fl H¥¯UU IHw IW¤¯N
IHw m'U W:,mIHBHU Pl E¤l PHH FN Pl 38Þc ¤Iöm! Pl UlU I¥B UBö!¥! P¯ ¥U¥¯ Uõ IN¤B U:-
(3) W¹v : vð¹ 3 B' 3O :WFl HH¯¤Bl HWB öUl'| Wl m¤lUNlm! ¤WBlm! HUW WHUl ö WU IPBlm! °
IB¥ ¤U¯E I¥B IB¥/ HU¯W¯N Pl UHBIB I¥B IN¤ IB¥ HUHB-ö¯H¯ B m¯U¯IUB (W¯N W¯N: öHHBB =
öH W¯N W¯N)… | IFH UBö¯ I¥B ¥UB WU NEW IUW¯VB!,IBV¯ BIUB (E¯UHl), I¥B ¥UB FF Uö |
(Þ) vð! 33 B' õc : U¤U IN¤l UlU I¥B IFH UBö¯ P¯ WFl IHUN¤ öUl ¤U U¯P I¥B E¤lm! UlU! I¥B
IWH FU-P¤l ö IHUN¤ ‘mW¯N UHBIB’ E¯¤ IPB¯ U|HFN¯BUö ‘HUUW¯N Wl UE¯ UHö | HUUNU Wl
UE¯ UHö|’ %¯ ö¯N HUö ¥¯N¯ öUl | IFH UBö¯ P ÞO EP! (Þ33 B' Þ=O) Pl m¯¤Ul ¤WBl “H H
UHl HIU¤¯HU HUPö..” P¥l PUF¯ Pl H HW¯U WUE ¥¯Nl UBö¯ mW¯N UHBIB öUl UNIW W¹M UHBfB
mðN¹B eWI-UHBfB U |
(õ) vð¹ õc B Þõ BW : UIBB ö¯UW FN IN¤VB| vð¹ Þõ B fMfNm¹ WWIm! e fBað e¹ Hðv eWI
eWB¹ Uð ; ‘HðHW¹M U fvB¹ mv¹ð¹ ! efH W¹MW¹ H¹B UH¹ð¹ !’ v¹õW Hðð ðð Wða |
(8) vð¹ Þ8 B' cc BW : mN BUl BIUB UWIB IUN¯H | HH¯¤Bl HWB ‘IFIB Hl H¯UWU ¤U¯ö BUl
BIUB UWIB IUN¯H…| B' H¤BU U IW IFH UBö¯ P¯ m¹¤¹ð-NN H¹ðWWÞ vð¹a (W fW eWI eðN¹ e
mðW! mWB¹ð! e¹ WN¹-NN) U | vHN! eI BðBIH H¹E eHeI U fW U-H-U ðWM WIBI U , (WN mfBW¹
ðHð 3 eI B¹fMW¹ e vfðm! e ðHð)|
(u) vð¹ cc B' 33c BW : IFH UBö¯ P¯ HH¯¤Bl HWB “IFIB Hl UIBB ö¯UW BUl BIUB UHBB…”
H¤BU WUP¯ U IW P¥l BUl (PUF¯,U¥¯öl,UFUBl,W¯NW¯..) Pl UHBB U| U¤U IN¤ ¤ö¯ >8 B' cc
BW P ¤HF! ö PUU¯IFm¯ IFm¯ U|
(é) vð¹ 33c B' 3ÞÞ BW : ¤U¯Bö UlU! I¥B IHUN¤ ‘¥¯U PUF¯ Wl’ ¤U UE ‘W¹ð HI UNUBI WI WI’
IFU ¥¯U ‘BWI eI W¹ð’ WUW ¤IHU U | IFHP¯ HWHö U-U-U U¤U IN¤lm! BUl Plm! PU! UBö!¥!
¥¯N¯ U| IFH UBö¯ P¯ HH¹vBI HWB ‘fBfB HI eðN¹ WI W¹ð HH¹vBHB HUHHB! IFH ¥¯U Pl ¤IUNl
¤UUl “I¤NH UFUBl IHHU W..” HHP¯ mUP¯H P¯ H¤U¯ U” ¤U m¯¤Ul ¤UUl ö: ¤¤ Pl ¤WBl ‘eðN¹
v¹õ Ha¹fBm¹ HU vUWIm!! B' H¯E W¯IUU U IW ‘HU vUWIm!’ eðN¹ eWI eI UHBB WUPlm! Uö|
(Þ) vð¹ 3ÞÞ B' 3uu BW : IHUN¤ ‘mN IFm¯ö ¤UU FN IN¤VB’|IFH UBö¯ P m¯¤Ul EP ‘Um¯N
EP’ P H¥V ö:==8,==¤ H¤BU WUP Uö IW P¥l PUF¯ ö IBEU, IUU¯U , UINWUE ö! P P'B! ö H¯U
W BFl BU!, IHNl I¥Ul möH¯U, PB-HU VF WlB¯ (m¹¤¹ð H¹ðWWÞ vð¹a)| fBU ðBð¹ WI “eWI eðN¹
H¹ð fNm¹ð mB e'B-H¤ ÞN eI fW¤I” HHU¹ ðUI U | WFl FUHIB IFm¯ö IFU UBö¯ öUl P UUl |
(c) vð¹ 3uu B' Þu8 BW : mN BHIH mUB¹ð WNð!¤¯BB¯Ul 3O|..B¤Fl|.. HððB HÞ¹H HN¯ HIB
U¯Fl |3|( öU : IFU HVNl B¤Fl H¤BU WUPl U IW HÞ¹H WWI ð UI ‘v¹Ba¹UI 3O’ INI¤m¯ IFm¯
U; Fö¯ ¥U¯ U¤¯!°) IFH UBö¯ P¯ m¹¤¹ð-NN HIHe U¹NWB vð¹a U IHH I¥B I¥Bö P Þ8 mUB¯U!
HE, WE öU ö¯U¯IFE,HU¯ HUöl m¥B¯U, ¥¯U¯U ,öUIHw, U¯¥ö m¥B¯U, ¤UHU¯H m¥B¯U, UUH¯
m¥B¯U, UP m¥B¯U, HNUU m¥B¯U, IUHö m¥B¯U, HU WUU UU 38¥! m¥B¯U IUHö, mIUUB P¥
m¥B¯U, Hö U¯H¯ m¥B¯U, UöBU ¥P m¥B¯U, HUH m¥B¯U, BP m¥B¯U, mB UlH¥! U¯H m¥B¯U P¯
IWWU U | HH¹vBI HWB ‘fBfB HI HfBB ð¹ðW NN… f¤m¹fB HH¹vBH’ UU mIUm¯IF P mB I¥B U|
(c) vð¹ Þu8 B' uÞO BW : mN fWHð¹WB¹ð fBWIHH WNð|IHUN¤ Uõ =3> ¤ö I¥Bö P Þ3¥' m¥B¯U
‘fWað mWB¹ð’ ö HHUI¤B Uö| 33OcÞ (°) EP¯ Pl (UBöU¯U WI¥ HV¯H HB¯IUW) IFU UBö¯ HIHe
U¹NWB vð¹a e¹ ‘eHH HW¤’ (eHW! W!W) eI U-H-U ðWM U (¥¤ mIBW¯ öUU Þ I¥B PU! FN! P
¤Iöm! P öUU B ¤HF BUBlU)|HH¯¤Bl HWB! ‘IFIB Hl PHH IHWU ¤U¯E UIBB ö¯UW FN IWHö¯¥B¯U
B' ¥l H¤BU UP¯ U IW I¥Bö m¥B¯U! P ¤HF! P¯ m¯U¯U HlHP U¯F¥B ¤U¯E Ul U|F¤l BlU UUE Pl
WN¯ I¥B mBNlNB¯ H¯E UNWPl U| fMN¹ðI eI WWI-W¹v ‘WfH HÞ¹H Uð..’ HU B' W¤ fBH ðBð¹ fWB
U | BU I¥B W¥l m¯¤E IFBU BUl ö ‘mN P¥l H Wl UHBB WNö’ öUl UNP¯; H¯U ¤¯BU! ö P¥l-
¤HW IHU WUP¯ U| HWÞ¹ ‘H ð NðaU fvNH Hð¹U ! UB¯UP¯ UIFm¯ ‘HU¹W¹M ðNW¹ð UH¹ð!’ P¥B¯
HU¯W¯N P NU Ul N¯U'P¯ U|
3O
IBV¯ BIUB ö: Þéé P¯ m¤lUN¯ PUU¯ “HU¹W¹M W fHNÞ Wfð Hfeð¹ U!N fvW¹fB!” IHU WUP¯ U IW
HU¹W¹M e¹ mðN W¹fUNð W! mW¹MvðN ðUI IWUIW ¥¯IUFU H¤E ¥¯INm! ö UF, BU¯U m¯IPW öB
¥UBE Pl HNB Hö¯Ul U | VN¯ FU¥¯W :
mfHB W¹ W¹v¹ðI UW fWm¹ He WW U¹U ¤ð! (Nð NN H¹fUH, mN õéO)
(3O) vð¹ uÞO B' é33 BW : I¥Bö P ÞÞ¥' öU m¥B¯U, Þ=¥' UU m¥B¯U, Þ8¥' IöUWNWl m¥B¯U
mB HIUPl m¥B¯U(Þ¤¥! °) P¯ IWWU U|m¹¤¹ð- NN HIHe U¹NWB vð¹a U | HH¹vBI HWB ‘fBfB HI
HfBB ð¹ðW NN BBðfHHfB WMWI mWB¹ð Hððð HH¹vB !’ H¥V¯ EP P EP ö: 383 B' 3¤é BW Pl
m¯¤Ul ¤WBl ‘UN U¯F UV¯ IFU HUN W UIU H UIU HPIU m¯¥IUF|’ mUN¯B, IFH HUN BUU P UN
U¯F Uö IHN WNWl m¥B¯U IFH BUU P UIU HIPU I¥B m¯UEF| HUM e¹ ð¹W¹ ae HI mB WMWI
mWB¹ð (Ufð W) H¹ð ae! e fWð¹a MBI mB UB-H¯BlF NW! ö HBB WUö NFl m¯IFm¯ U (EP 3éc)|
(33) vð¹ é33 B' éõu BW : mN HUH¹ mWB¹ð WNð | HH¯¤Bl HWB ‘IFIB Hl UIBB ö¯UW FN H¤BH
m¥B¯U UUH¯ W¯INP¯H HH¯¤BH| IFH UBö¯ I¥B INI¤m¯ U IW ‘W¯N’ ö UUH¯ ö HB m¥B¯U U¯Uö
Pl m¯IFm¯ IPBl ; U¯NHlW,WB¤,BW,UBH,IUm¯H, ¤HU IUI¤ B HB¥! W¯INP¯H m¥B¯U! P¯ IWWU U|
(3Þ) vð¹ éõu B' ÞOc BW : mN ðe mWB¹ð WNð ! IUIB mBl Pl IFHBl ö ¤Bl P¯ IUm¯ö UUW
m¤E HH UN ö¯N ¤U¯ UN UFIUm¯ B! PB ¤BU ¤P¯ U IFm¯ !!° ( EP =8) | HH¯¤Bl HWB ‘IFIB Hl
UIBB ö¯UW FN PB HU¯BH..’| PB ö Þ8 FU U¯Uö WlB ; Hö, HWUl, UFN¯, IUN¯, UFl Uö¤B¯,
HIEm¯U¯, BUl, UöH¯U¯, W¯Eö, U¯H¯ HUN, NUWl FUl ¤NBl, H¥W(IUB),¤Bl UFB IFHBl, U¯ö FU,
IFN, PUlU¯, IBW¯Ul, öNöl HW, B¯U, BB¯ ¤U¯UE ¥¯N¯, UN ¥¯UE ¥¯N¯, HEEl ö¯U U¯F F¯¥Bl
m¯IPW | ðBð¹ e¹ fMN¹ðI WfW aÞ¹H (vW We 8cc) U | mF U ¤¯UHö¯N UP m¥B¯U : ¤¯UHö¯N ö
eWI BWI B' H¹ð We! e¹ fNm¹ð, HU aHB BM¹ HWa e¹ Wð HfNm¹| WFl HH¯¤Bl HWB öUl INI¤m¯ |
(3õ) vð¹ ÞOc B' Þ3Þ BW : PH HUP U¯F! I¥B, == H¥V (IHö! Pl HHB BU B w¤ WlIBm! H¤BU
UP¯ U IW IH¤! ö W¯N-UHBB / P¥l-UHBB ö¯N HIUm¯ H¯ IUU¯ U) = H¥V mB 3 PUU¯|
(38) vð¹ Þ3Þ B' cOc BW : Hl HHB ö¯H H¯N¯ ¤U¯E IN¤VB| aðm¹B UNUBI UHBB ð¹M ° fWU'fW
fBU aHB eWI UNWBI / eðN¹ ð UN! fWB UW UB Uð (WN eðN¹ eI BHWIð) | aHB! ð vIð Hð W
BHB! Pl UHBIB WUIPm! ‘W¯N BUl W¯Nl BUl..’H¤E, P¥l ¤H¯, ö¯N m¯BHW Hl¥ö UB¯ öUl UE¯|
(3u) vð¹ cOc B' 3õcc BW :mN ¤¯¤V¯ö BIUB IN¤VB| P¥l ¤HW IN¤¯Ul ö aðm¹B eWI UHBB
cMfI cirq ð¹M WIBI|¤ö¯ c3O B INI¤m¯ W¹M e¹ Hðv N¯H BU B IUm¯ö ö¯N ¤IUm¯ B HHIUm¯ H¯¥|
ðBðU¹ð WfH HÞ¹H, WfH ð¹H, WfH W¹M ð¹HW WWIm! eI WWI W¹v (BNMH) mðW! N!BI' fHMeI U |
BfðB Þéé e¹ m¹NðI eUð¹ : HU¯W¯N P¯ IH¤ EN W¤U WUW UF B BU¯U I¤N¯ W Ul UE¯IFm¯ H!P¯ U|
m¯¤Ul IBV¯ BIUB ö: 8O¤ P m¤lU I¥B BvBI ! UHðI Wð U¹N e ðW¹!…… HU¹W¹M e mN WIBI
FFl UöBl U | möW! BIUB! I¥B mBNlN U¯B¯, öB ¤UW, ö¯H¯IFW-HUU ¤UW WN¯¥!, WH ö¯BW BN
¥UBE Pl I¥Ul PHE ¥¯Nlm! WN!¥! UW¯ Ul NðH¹aI / fHN fH¤!B! e fWð¤ Uö|
(3é) vð¹ 3õcc B' 3õc8 BW : WEUö¯HU| IFH UBö¯ I¥B mUFWU U¯PB¯U Pl B¯UlE ¥l WlBl FFl
U IW B HPU HU¤ ¥¯N¯,HN¯N ¥¯N¯, BFl WHlU ¥¯N¯, PF BF P¯ H¯NW, UNIBB WUö ¥¯N¯ U'; BUlm!
P¥IBm! ¥UFlm! IHEB! Uö (BmU cc B' c= BW) | WU¯ HBlF, FU FIUP IHw Hl mUFWU ¥UF
W¯NH U¯WH Pl ¥IUm¯Fl IWU' WUEF ° IUU BmU 8é mB c8 I¥B ‘UUH B' PU U'’ IWU¯ U| m¯¤¯-
I¥UUl IUm¯ö IW¥' ° IFH UBö¯ ö IUW¯VB ö: 3 WUW INI¤m¯ U !°
(3Þ) vð¹ 3õc8 B 38Þc BW: IUW¯VB! , ( WEUö¯HU ö¯N IHN¯ WN IFEBl 3Þ) HHHð fBÞ¹ BfðB
UI U | ðBðU¹ð¹ WfH HÞ¹H UI U | W¥l BV¯H E¯UHl WU¯ö H¯EP¯ U (¥¤ IWHö¯¥B¯U, ¤ö¯ 8c>,
¤HF W¯NHHö PB UU)| IUW¯VB ö: ¤ (¤ö¯ 38Oé) Pl WU¯El mB BIUB ¤¯¤V¯ö Þé> (¤ö¯ 3Þ3O)
WU¯El IFW HUl U ; õlW IFH BU! IUW¯VB ö: 3Þ (¤ö¯ 38Þ>) Pl WU¯El BIUB ¤¯¤V¯ö ö:ÞÞ3 (¤ö¯
33=3) Pl WU¯El ö¯N ¤Ul BU! HN ¤!Pl U| ða WðBa MBI UWH¹Ua W¹MIm! ðBð!W! |
fMN¹ðIm! eI WWI-W¹v B' Hvað Ue¹ U fW fBH NN e ðBðU¹ð, BfðB v¹NÞ¹ð m¹feW e fMN¹ðI WWI
HÞ¹H, WWI ð¹H m¹feW Uð,fBUð! fUW¹ÞB! e fMN¹ðI WI fBU WWI UI Uð, ð¹ fW Nð NfHe fHw H¹fUH
| fBað e¹ Hðv, mðB H¹ð ÆMB fWB¹ð¤¹ð¹, fMN¹ðI UMaU¹ð, maMIM aHe¹WMI, UN-að¹H vIa H¹ð
NðH¹aI fWð¤ Uvea m¹feW vN! ð WIB¹fðm! Hvað U W!e¹ U fW H¹ð¹ NN NðHfB-fWð¤I WWIm! e¹
ðfBm¹ UfBm¹ U |
UfBB ð¹ðW NN / mNÛBI eHH NN e¹ 33
UBðU¹U¹ Wa ?

BHH m'NU !MN UE B' UMN¹ ¤'P¯ U IW IFU FN PHH ö¯öW FU FIUP IHw H¯IUU Hl P¯ UIBm¯
UIFm¯ U| FU FIUP IHw H¯IUU Hl P HBl HIB HH¯UE B' WFl H¯N U¯P IH¤-I¥UUlm! ö WFl FN IH¤
WH ö FHU¯U WUE NFl UB IHö! I¥B' IFW FN HfBB ð¹ðW (Strange Drama) FN WUW H¯IEm¯ IFm¯
IHH Plm! UBö!¥! P HH¯¤Bl-HWB IHU WUP Uö IW IFH FN P¯ m¯U¯U IBö U¯UHEl FN Uö :-
(3) H¹ðWWÞ vð¹a :- IHH Pl ö¯IFW¯ P¥l PUF¯ U mB UHP UU HU¤ mN¥¯ ö! U¥¯öl, IB¥¯,
UFUBl, W¯NW¯, W¯N, W¯Nl, HU¯W¯Nl, BUl.. Uö |
(Þ) HI He U¹NWB vð¹a:- IHH P¯ ö¯IFW P¥B¯ I¥Bö U mB UHP m¥B¯U U¯HBP, IWBö, HE, WE,
¥U¯U m¯IPW Þ8 m¥B¯U WU H!P Uö |
(õ) faW vð¹a :- IHH P¯ ö¯IFW P¥B¯ IB¥ U mB UHP IUm¯öW I¥ö¯BW¯Ul HU¤ HU¯W¯N, HUUW¯N
m¯IPW Uö | mBNlN IBV¯-BIUB! P¯ m¯U¯U ¥l IFUl ¤U¯E U |
UIBB ö¯UW FN Plm! UBö¯¥! BUl Plm! IBö ¥¯U!, IBV¯ BIUB ¤¯¤V¯ö mB IUW¯IFB! m¯IPW ¤Uö B
H¤BU UP¯ U IW IN¤¯Ul B!IBW HB P¯ U¯Uöl U, HU¯W¯Nl ( P¥l PUF¯ P¯ IUm¯öW I¥ö¯BW¯Ul HU¤ )
P¯ U¤¯HW U| UBöU¯U IN¤¯Ul P¯ ö! H¯Eö NFl IFH FN Pl Uwl ¤UBN WUE NFl Uõ IN¤ mPUN
¤H¯E IUm¯ö ö¯N ¥¯BE WUUl Uö :-

!HUMN ‘N¹BB¹UI 3O’ : FU FN H¯IUU I¥B FU ö¯öW H¯IUU mB UUö! P ¤H mFN HU¤! Pl UU
Wl U¯El PUH U| UU FU-UHBl NFl ‘HUN¯’ (IHHP¯ mUN U ‘BUlU’) I¥BBE ¥UIBm¯ IFm¯ U IH¥'
IW HUN¯ 3, HUN¯ Þ,.., HUN¯ c m¯IPW| IWB ¥l ‘¤¯BB¯Ul’ I¥BBE öUl INI¤m¯ | FU W IH¤ mPU-
HBW¯U ¥H' FU H¯IUU mF mUW WUIPm! ‘¤¯BB¯U’ H! ‘H¯B ¤¯BB¯U’ IöHUB¯ HIUB m¯¤ W UöBl /
mUP¯H WUP Hö mB UE Ul WUP Uö| ö' FUm! Pl BNl m¯ UUl ¤U¤U¯ ö PH¥' ö¯öW ö öUl BIUm¯|
mHl BFl BU! H¯EP U! IW ‘m¯IP FN’ I¥B ö¥' ö¯öW FU BF UU¯PU H¯IUU Hl Pl U¯El FU FIUP
IHw H¯IUU Hl ö U¯Fl Höl IHw Hl ¤¯H' IN¤¥¯Fl mB UU BUP P¯ IHUN¤ ‘HUN¯ c’ IN¤¥¯IFm¯, ö IW
‘¤¯BB¯Ul c’ ¤UB W¥lm! Pl W¯Bl UBö¯ ö ¤H¯ElW PUH¯UE NFl mB FUIH¤! ö FHU¯U WUE NFl
vN-eNIm! ð ‘v¹Ba¹UI 3O’fMN fe'B¹| ¤N-P¤lm! Pl IFU U¤¯UUl Uõ IN¤ ¤H¯E! B' ¤WUl H!Pl U:-
Nö¹ 3uu :- %¯ W¹!UNU HI WI WB ! N¹BB¹UI 3O ! mN BHIH mWB¹U !
BÛNFI ! mH BÛHIH ÛBU' mWB¹U¹ ! !HU !HU !Bö W¹ MN¹ mN¹U¹ !
HöImU HB HU !BB M¹FI ! HUöB ‘Hu¹H’ HN¹ HB U¹FI !3!
W¥l HV¯H Pl ‘W¥l E¯¤’ H¤BU PH UUl U IW IFU IN¤B FU FIUP IHw Hl Pl öUl |
Nö¹ ééc :- ¤ö WN¯ HIö öPö Wl WIU W H¤ H WfH HÞ¹H HN¹ðI !
¤Uö IUm¯IF UV BU Ul WÞ HI WNð¹N UWH UW¹ðI ! (UW¹ðI = eðN¹)
IFIB Hl UIBB ö¯UW FN P¯B HU¯BH UP m¥B¯U ¤UU HH¯¤B HU U¥B FU BUUlH|Þ8|
%¯ mN ¤¯UH ö¯N UP m¥B¯U WNö ! v¹fBH¹UI 3O ! B¤Fl | IFU IUU P¯B UP m¥B¯U¯| ¤UE
HB W Wlö ¤H¯U¯|mB HB H HIB IHN¯öl|IHU IUIU H v¹ðHUH UW¹ðI !3!(vð¹ ééc)

UvðWB vWBIm! B' Hvað Ue¹ U IW W¥l HV¯H Pl IN¤B I¥B ¤¯BH¯Ul 3O IH¤! ö U¤¯ PE Pl ölVB
ö¯N PUH WlB¯ IFm¯ U mB P¥l U¥¯öl (PUF¯) ö ¤¯UUUH HöE ¥¯N¯ , HFB ö¯N m¯¤E ¥¯N¯ PUF¯-
¤HW WFl öWNl W¥l HV¯H U, ö¯ IW PHH ö¯öW FU FIUP IHw Hl |
!F!BU¹H NW¹U U IW FU FIUP IHw Hl ¤H H¯N Pl m¯V I¥B ¤Uö¯ B' ¤H¯U m¯ FF Hö mB ==
H¯N ¤H¯U I¥B FW¯U ¤U UU¯öl Pl FN U IFH m¤UBl ( so-called) PHH FN I¥B ¤H¯Ul Pl UH¯F UH-
U¯B¯ mB U¯HHN¯ö Pl IUFN BNl ¤U¯ö U mB IFU U¯B¯ W¥l HV¯H , W¥l U¯H Pl U|
IFUö! H¯mNl W¥lm! Pl W¥l E¯¤ IFH FN I¥B Uõ IN¤ möW! ¤Iöm! B IN¤l IHNPl U :-


WWI Hu¹H BI WWI-W¹N:- ¤ö¯ öUU! 3¤¤ – 3éO – Þ3= – Þ¤> – Þé¤ – Þé> – Þéc – Þéc –
Þ>O – Þ>= – Þc3 – ÞcÞ – Þc8 – Þcc – Þc3 – Þc8 – Þc> – Þcc – =O3 – =O= – =O8 -
=3O – =3Þ – =3= – =38 – =3¤ – =3é – =3> – =3c – =3c – =Þ3 B' ==> BW – ==c B' =8=
BW – =8é – =8c – =¤O – =¤Þ – =¤= – =¤8 – =¤é – =¤> – =éO – =é3 – =é= – =éé – =é>
– =éc – =>3 – =>Þ – =>= – =>8 – =>c B' =c= – =c¤ – =c> B' =cO – =cÞ – 8O= – 8O¤
– 8Oé – 8O> – 8Oc – 83= – 838 – 83c – 8Þ¤ - 8=3 – 8=8 – 8=é – 8=> – 8é> – 8>3 –
8>Þ – 8>é – 8>c B' 8cÞ – 8c8 – 8c¤ – 8c> – 8cc – 8c3 B' 8c¤ – 8c> B' ¤Oc – ¤3Þ –
¤3¤ – ¤3é – ¤3c – ¤3c – ¤Þ3 B' ¤Þ8 – ¤Þé B' ¤=Þ – ¤=8 B' ¤=> – ¤=c B' ¤8é – ¤8c B'
¤¤3 – ¤¤= – ¤¤8 – ¤¤é – ¤¤> – ¤¤c – ¤éO – ¤éÞ B' ¤é¤ – ¤éc – ééc – ccc – 33=c –
3Þ8¤ – 3Þc8 – 3=¤¤ ( WFl ¤Iöm! B P, IB'ö H! B¯U ¥¯Ul ¥l ‘WIU HV¯H Uö’ , WU WIU HV¯H,
WIU HV¯H WU, UUöB HV¯H, WIU HV¯H U¤¯öl mB IWB IHUE ‘HV¯H’ m¯IPW E¯¤ IN¤l IHNPl U | )

WWI U¹H BI WWI-W¹N :- UIBB ö¯UW FN P ¤ö¯ öUU! 8O8 – 8Oc – 83O – 83Þ – 83> – 83c
– 8Þé – 8=c – 883 – 8¤8 – 8cc – c=¤ – c8c – c¤3 – cc8 B W¥l U¯H Pl E¯¤ U| öU WlB¯
H¯¥ IW IFUö! ¤Iöm! P m¯H-¤¯H P ¤Iöm! B W¥l HV¯H Pl E¯¤ ¥l U IHHB' IHU UP¯ U IW IFU P'¥'
W¥l IFW Ul I¥B¯UU¯U¯ (¥¯H H¯UFl P¥l ¤HW) Uö B IN¤E-BNl ¥l IFW HUl U|

WWI W¹M BI WWI-W¹N : ¤ö¯ 33Þc B INI¤m¯ U ‘H WIU W¯N BU Ul UV ¤Uö WN¯ ¤HF|’
H¹U¹ H!BB ö¹õW NN N!Wm! !WB WI WWI-W¹N (BN'MH) ö¹öW !M!Nm¹ öUI !HMB¹ HH¹
!W NU NN H¹!UH !WB ö'W' ö¹öW BW NU H¹!UH¹ö ö !M!Nm¹ U| !FH B' !HU UB¹ U !W
H!BB ö¹õW NN B !MN¹UI mNW¹ UBöU¹U NU N!HB !Hw HI öUI Uö |

a¹WB-HBIB W¹H H¹ðNI MW! eI WIWð-WNfB I¥B HB¯HV(H¯H-HEl), HIPU¯(BU¯U mB H¯U öBlN
¤P¯UN), HNö (¤U-IFHBl , ¤U-¤UB HUU) EWE / UFE Pl ¤Nl EU U| mBNlN BUP¯¥Nl Pl ¥UB'
Pl IFUö! ö ¤Ul ¤N U| m¯¤El IFBU-P¥l HU¯W¯Nl Pl U¤¯Hö¯ WUIPm! BNW UB¯UP Uö :-
fMNHN¹ fMNðI fMN-ðfvaI fMN-HeðI ! fMN-NIfB-HU¹vIB¹ UN-NIfB-HU¹-HN¹ !……
UNfMN-mfHB-vIB¹ UN fMN HWðfvaI ! UNfMNHÞ ðv¹ B UNfMN HN¹WU¹ !………
( HU¯W¯Nl U¤¯Hö¯, ¤ö¯ >>, N¤W H¥¯Hl UF BUB¥U ‘W¤¯Nl’ W¯Nl B!IBW BHB¯ö¥¯Hl ;¤W¯BW
UEUlU UW HNW, UN¥ UU, m¯UBl UUN W ¤lE, UIUP¥¯U-Þ8c8O3; Hö 3ccc I¥B E¤l ¤HBW) |
mHl mBNlN BUP¯¥Nl UIBB ö¯UW FN I¥B ¥l IN¤l U :-
vð¹ 8é :- vIB Wð vU v¹ÞB U fWðv¹M ð UIWB M!W Wð¹B !We 3OO! (HI W¹M WI WI UHBB fWB')
IBV¯ BIUB ¤¯¤V¯ö! I¥B B! mBNlNB¯ H¯U U¯P-Uö U¤ FFl … ¤ö¯ 3=¤c, BIUB ö: 8O8 …
¤HB U!F mElH I¤N¯IF | m¯Hö B! BU IPV Uö¯IF | BUö U¯IF mINFö NF | INF PB IBU UF H
UF |Þ8| UF H INF IPV U¯H¯ HU | UIB U¤Hl BUöl W IHV BU|…… |Þ¤|

FU FIUP IHw H¯IUU Hl ¥UFl HU¯ö BNHlmB ö U¤UWB UBö!¥! P¯ UBöU¯U HöE ¥¯N ¤N-P¤l Ul U
HWP Uö ; mIWUBwE Hö¤ Ul U HWP Uö, ö IW WFl FU-¤¯NH¯-¤N-PUPl | vð ÞWIð ð¹M fWU¹ W¹
HWe¹ U fW HfBB ð¹ðW NN e ðBðU¹ð / fMN¹ðI Nð NfHe fHw H¹fUH ðUI Uð HMfW W¹H-H¹ðNI
HU¹W¹M-W¹MW¹-vWW ðWMI WfW HÞ¹H, WfW ð¹H B WfW W¹M UI Uð |
HU¹ HBIF, WI NU NN H¹!UH HI NUö NU öUI Uö ° mHl BFl BU! H¯EP U! IW FU FN
H¯IUU Hl Pl UU Wl mIHB-HFl U¯El H¯U¯ NW-¤UNW HUN¯ VWlöö WU HWPl U ; FU FN H¯IUU Hl
¤Uö FU Uö IHH I¥B =¤ ¤U¥¯ö-BU UUHIFm¯öl U¯El U¤ U W Uõ Uö IUU H¯ö Wl NU U IWH UU
FN ¥N U!WE Pl| BB U¤lF, ¤¯¥ö FU¥¯W
fWð¹ ð¹Û HU¹NaI fBð¹ U¹W ð UU ! (NU NN H¹fUU, mN 3õc8)
AKauqI dsm gRMQ dw ‘ilKwrI Bulxhwr’ 5ð
IUH EW I¥U UJH Jö IN¤I«! ¤WSI«! IHU WJUI«! Jð IW IN¤¹JI S' WUI JN! J EUI«!
IHð! UI IH¥' öIW NE, ¤¹öW «¹¤ JI HU¹UI WJ HWU¹ J |
¤ð¹ 5c5 :- IðJ¤ JIN WI8 WJ ð J¹HI 4
¤ð¹ 7¤0 :- S¥¤H¹IU WIJ EW HU¹J¹ 4 JN ¤JI NJ NJ HU¹J¹ 4
¤ð¹ ð5O :- IWHð HW¹ HS UIJS ÛU¹J 4 UW JIU WI8 NJ HU¹J 4
¤ð¹ ð¤0 :- HSJ H ¤S¹N HIJ WIðI WW¹ HU¹J 4
UW JIU HJ SJ H WI8 NIHJ HWN HU¹J 4
¤ð¹ ðcé :- ¤JE¤¹ð WI IW¤¹ S ¤WI JUI I8U¹J 4
JN JIU HJ' SJ' H WI8 ¤JI«J HJ HU¹J 4
¤ð¹ ¤ÞO :- S! S WJIU WW¹ WJ¹UI 4 JN U¤ W8 NJ 8ð¹UI 4
¤ð¹ 57Þð:- S¹ S WJI WW¹ ÛU¹JI 4 UW JIU WI8 NJ HU¹JI 4
IN¤¹J| WI¥ ¤JE¤¹ð U¹ ¤H¹J| J «8 «¹¤U¹ J IW ÛH U| IWJ¤¹ HUW¹ IUJ EW IN¤U¹ J! | HJ!W¹N,
HJ8W¹N, ¤JE¤¹ð, ¤JEW8, «IHW8, «IHUH «¹IUW IUW J| U¥8 U WU| ð¹H Jð IHHU| WW¹ IH¥ ¤J¹F
I¥U U¥¹UHINEH (57 INE!) U| WW¹ WJW HHJJ J| HJ¹W¹N U¹ HIUJ ÛHð HJJ (HU ¤UH) I¥U J |
Û¤J IN¤|«! ¤W8|«! U «¹H-¤¹H U ¤Ið«! 8 ¤J W ¤8¹ NEU¹ J IW IN¤¹J|«! U ð! WI¥ HU¹H, WI¥ J¹H,
WI¥ W¹N «¹IUW Jð | HJ¹W¹N U ¤H¹J| ( 8!I8W H8 U U¹Jð| ) JE, HJ¹8, ðH «¹IUW ¥J8' JH W WJU
Jð IWÛ'IW HJ¹W¹N U HIUJ I¥U' ¤JH¹U J| IUJ| IHNU¹ J |
IN¤¹JI W¥I HðU¹ J IW ÛHUI HS JJ HH IðW¹F J¥, HJJI ðJI | ¤ð¹ ¤Þ5 S W¥I IN¤U¹
J :- «8 H HJ¹ HU HIS WIJ W 4 WJ WW¹ IUS N¹IU I8UJ W 4
IN¤¹J| W¥| 𠫤F| HI8 ð HJ! HU IW¥' W|8¹ ! IN¤¹J| J| H¹F |
Û¤J IN¤ ¤H¹F! J¹JI' IN¤¹JI ð H¤Hð WJ IUS¹ IW ¤¹öW IN¤¹JI UI«! JN!, ENSI«! ð
HU¹J HWU¹ J, IN¤¹JI ð WUI IUSJ¹H ðJI| ¤J EJ8¹FI HUF U¹ JW UH EJ H¹IJ8¹ð ð
IWH ð ðJI' IUS¹ | IUH ¤¤' IHU JIU«¹ IW IUJ EW EJ-JIUS-EJ8¹FI ðJI |
«JU¹H UI HJ«¹S HWJ ‘I¤WH JEÛSI IHHJ W.. ’ UI W!¥' ‘I¤WH ¥¹IJEJ IHHJ W ..’ WISI
H¹¥ «S IHJN¤ ‘¥¹J HI JEÛSI HI WI 4 ¤¹SH¹JI 5O4’ Jð¹ W W¥ 8JSJ J¥E¹ | EJ-¤W
«E 8ð8| J IW EJ EW H¹IJ8 H| U| ¤¹¥ð UJ W| 8¹F| 8' HU N W ¤W ð U¥|-¤HW 8Fð 8' 8U¹¥| Û¤JN|
¤W8| I¥U JEÛ8| U¹ «JW U¥| UJ|, UJE¹, W¹NW¹, W¹N|, HJ¹W¹N J| J (¥¤, HJ¹ð WH, J¹U| W¹ð IH=)
IWÛ'IW IUH ¥¹J U| «¤|JN| ¤ÛJ| ‘UJE¹ ¤¹ö 8F¹IU«¹ HJ ¤ÛJ|«!4’ H¤HU WJU| J IW IUJ ¥¹J U¥|
UJE¹ U| ÛH8I8 I¥U ÛU¹J| EU| ‘UJ| U| ¥¹J’ J IHHU¹ «¹U¹J-EW H¹JWJU ¤J¹F J|
«HI H¹FU J! IW EJ H¹IJ8¹ð EJ8¹FI U¹ IUW ¥I «¤J 8UNF UI IUH¹HS ðJI IU'U | 8¹8¹
J¹HJ¹IU H| ð EJ8¹F| U¹ IUW «¤J ‘ IHU| HHNH¹ð W|…’ ¤W8| I¥U HHNH¹ð U| W! ‘8U|H¹ð’ 8UN IU8¹
8! EJ JIJ J¹IU H¹IJ8 ð 8¹8¹ J¹HJ¹IU H| ð IH¤ ¤W I¥U' EW IU8¹ H| |
EJ EW H¹IJ8 HI U¹ UHN¹ J :- JNF «UIJ HJ W «JN EJ WJS¹J4 («E é5)
Hð¤ JNFJ¹J J ¤J EJ EI8U IHH HI JNFJ¹J ðJI | IHHðI UI JUð¹ 8¹J, IUHSI 8¹J (JIJ
HHI«.. ), ðHIN ¤U¹JW! UI ¥JS' 8¹J, NNS IUISJ¹HW SW (……INI¤«¹ J IW JES J¹H¹ðU
HI ¤IJN' «¹U S JHJS HJHU 8¹U I¥U «¹U, H IW NNS J) , IHIWJ¹HW E¤J «S EJHIS
IHU!S! U ÛNð IN¤ W IN¤¹JI-W¥I«! ð JNFJ¹J JF U¹ ¤J¹ H8S IUS¹ J |
H¤Hð J IW 8IUS ð¹ðW (Strange Drama) EW / «¤ÛSI (so-called)UHH EW U IN¤¹JI
«JW¹S JUðJ¹J ‘«JN’ EJ EI8U IHH HI ðJI | IUH EW UI JUð¹ EJ EI8U IHH H¹IJ8 HI
ð 8Uð¹H WJF UI H¹JI ðIUS ð¹N ¤W-U¤I«! ð WISI J |
mNÛBI eHH NN eI 3U
H¯UHaI-NN! ð¯M BMð¯

H!BB ö¹õW NN / mNÛBI BHH NN B¹ NH¹HI möW¹B (!HHBI !FH NN B !FBõ ö HN
UN W WU N!FI' NöU-WIB¹U HUUI U) N!HB HBö, HUUMI, !BMI W¹!Mm! ö W¹: UBö
!Hw HNI (N!õm¹M¹) B WUW¹ W NH NNIm! !WB WNW¹!Fm¹| N!UMI NNI !WB !MNI
U!HW¹ !HU WUBI U !W !FU NN NH¹EIW NN öUI | WFI N!FI N¹õ-mBU Uö| !FU NN
Uõ !MN H¹UHEI-NN! B m¹U¹!UB U !Hö! B !UBI-möW¹B ö¹M WIBI BMö¹ !FH NW¹U U:

(3) BI H¹UWWu NU¹E (U¹B¹) ; HN¹BW N!WB U¹H HI BUH¹; NW¹BW BI BUN¹ NHBW
UW¹U, uÞÞ, F/Þ, WWW öNU, !FM¹U¹H¹B ;HBW NBmM !N!õN NH, !FM¹U¹H¹B (WIHB
3uO UNF)| WM u3Þ Nö |
fBH vð¹a fWB eðN¹ eWI P m¥B¯U BIUB! P¯ ¥UEö U| IFH ¤HBW I¥B ¤ö¯ Þcc B' =¤= BW P¥l
PUF¯ P HU-WUU, HIUB¯HU,UHNBö,BU, HU,UWBUlH,IöBU,BU P'B! ö¯N UF HU! P¯ ¥UEö U |
IFUö! P'B! ö H¯U W P¥l ö P¥U¯H IFPU P¯ ¤IHm¯ U¯H P'B! B' ¥¯¤H Pm¯IFm¯| IFPU mB UU H¯U
P¥IBm! ö P¥l Pl UHBIB WlBl ; P¥l ö ¤Hö U W P¥IBm! ö ¥U IPB| ¤ö¯ =¤= B =¤> BW P¥l
BIUB! P ¤¯õ P¯ HU¯BH INI¤m¯ U |

H!BB ö¹õW NN B Nö¹ ÞU B' cc BW mN BUl BIUB UWIB IUN¯H U-U-U IFH BUBlU I¥B
INI¤m¯ U ; fUð vð! cc B' 33c BW IFH ¤HF ö PUU¯IFm¯ IFm¯ U mB fUð BIWI W¹ðI fBUI vHN
vð¹ 33c B' 3ÞÞ BW W¹ð HI UNUBI WI WI fHðMN Uõ INI¤m¯ U (WN : mfBW¹ ð: 3 ) | U¯: UBö
IHw HFl, IHö! ö m¤UBl PHH FN P ¤H ¤Nlm! I¥B mUN WlB Uö, IN¤P Uö IW IFH ¥¯U P¯ ¤IUN'
fHðMN W¹ð eðN¹ WI Hl (¤ö¯ =38, U¯F ¤IUN¯)| IWH mIFm¯öl H! ¤N-P¤l ö U¯P I¥B IFHP¯
fHðMN HeM W W¹ð HI UNUBI WI WI IN¤ IPB¯; HH¯¤Bl HWB ‘fBfB HI eðN¹ WI W¹ð HH¹vBHB ..!
m¤UBl PHH FN P UlW¯W¯U U¯: UBö IHw HFl ö ¤Nl ¤IUNl P vð¹ õõ8 B H¤BU INI¤m¯ U| möW!
N!Fl' IN¤ HFN¯BUö Hl UFUBl Hl HU¯IF |… Hl UFBl F öHU|.. fH¤ Wðe Uð fW mNUBI eHH
NN e fMN¹ðI ÞWIðð WBI eWI-vWW a¹WB-HBIB B!fBW UI Uð ; Nð NfHe fHw H¹fUH ðUI Uð |
fBH H¹ðWWÞ vð¹a e ¤ö¯ 8¤3 B' m¤lUN ¤ö ¤3Þ BW möW! BU! Pl PUF¯¤¯õ Pl I¥Ul PHl FFl U|
H¯UWUV U¥¯B (¤ö¯ 8éÞ B' 8é¤ BW) PUF¯-UHBIB P WU mB IFH ¤W¯U Uö :-
BH HVBl HFN¯ W¹MI UPW¯Nl W¤¯INöl | eðN¹ IEH¯ faW¹ U¯Bl H¥¯U¯ H¥U¯ öHHB B|3|……
ðWBHIW W¤ efW BW HW fWð¹faðI|..aUHÞW fðaUHÞ ¤H¹WHÞ B Hðfefð!U¤ PIU HV PIU VB PIU
.. IFP HBB ¤IõB¥¯ B HU¯HBB ¤õ'öU:|H B H¤BBBl H¤V¯¥U H¯¤öIB H¤P¯H|Þ¤|
IFH BUP¯¥Nl I¥B eWI UHBfB mNUBI eHH NN e vð¹ cOc B P¥l-¤HW IN¤¯Ul ö IN¤l U|
HNBõ U !W mNÛBI BHH NN !WB H¹UWWu NU¹E B¹ möW¹B UI U H !HU!BW BU (BWI
BW!Bm! BI NH¹ Hö¹ U) B NU NN H¹!UH HI BI H¹EI ö¹M ÛW¹ UI HM öUI N!B¹|

(Þ) BIHB U¹NWB-U¹B¹ HN H¹NU, H¹UU HWU,möW¹B-WUB¹ W!W-UBE HWB, HNBM
HHWUE 3ccc;HM õOO UNF; öu Hõ'WUW NHMIWBöH, 3c3õ ,BB¹WM UW, !BMI -
33OOOÞ, WM ccO Nö |
fBH vð¹a fWB 3Þ HW¤ (H¤-mIUm¯IF) Uö IHö! I¥B I¥Bö P m¥B¯U! P¯ IWWU U | PH HWU P
HB¥' mUV¯V ( H¤¤ I¥B, Þ/>) I¥Bö Hl P Þ8 m¥B¯U! Pl INHU UUH¯ Hl ö IN¤l U | HB¥', mõ¥'
mB ö¥' HWU! I¥B I¥Bö P ÞO m¥B¯U! ( U¯H m¥B¯U BW ) P¯ IWWU U mB mNUBI eHH NN e vð¹
3u
3uu B' Þu8 BW mN BHIH mWB¹ð WNð IHUN¤ Uõ IN¤ Uö | eHH HW¤ (vð¹ 8cc B' cÞÞ ) fWB
fWað¹WB¹ð Plm! WN¯¥! UH BUBlU I¥B IN¤lm! Uö IHU¯ IW mNUBI eHH NN fWB vð¹ Þu8 B' uÞO
BW (WN mfBW¹ ð: Þ) |( öU ; UIBB ö¯UW FN P IN¤¯Ul ö I¥Bö P Þ=¥' (UU ),Þ8W' (Ufð W
mðN¹B fðUWMWI, ae! ð H¹ða W¹M¹ U !° vð Nð NfHe fHw H¹fUH aeð! ð HB¹Ua W¹M mB
Hðe¹ðIm! HNaa W¹M Uð fWHB' H¹HB Ue¹ U fW fMN¹ðI Nð H¹fUH ðUI ) mB Þ¤¥' HIUPl HlU
(UWUB HUHP °) Pl WN¯, H U¯F¥B-¤U¯E I¥B öUl, IWN' NFl U IN¤¯Ul-W¥l-BV¯H Ul H¯E |

(õ) BI !BW HU¹NU¹E, HN¹BW N!WB U¹H WH¹U N!Wu, !BMFI (U¹u-HUMI), NW¹BW
öu Hõ'WUW NHMIWBöH, BB¹WM UW, HMW¹ NH, !BMI-Þ ; HM 3õO UNF|ÞÞO Nö|
fBH vð¹a fWB faW e mWB¹ð! P¯ IWWU U|¤ö¯ 8¤8 B P¥¯PB HVBlUINF Pl WN¯(IB¥ P 3Þ m¥B¯U!
Pl WN¯) HB¯IUW UHö (H¯U ¤PB, öUHP¯ öPl P WU) I¥B HU¯W¯N P¯ UUB ¥U¯ HIPU U | ¤ö¯ 8c>
BW HU¹W¹M eI UBvBI (öU : m¤UBl PHH FN I¥B IN¤¯Ul W¥l HV¯H m¯IPW UU-UlN H¯U P¥IBm!
, m¥B¯U! , HU¯¤U¤!, Hö¤! ö HU¯W¯N P¯ U¤¯HW UE¯UE¯ B¯UP¯ U ; ¤U Hl, BIUB ¤¯¤V¯ö ö: Þéé,
UIBB ö¯UW FN / PHH FN P¯ ¤ö¯ 3Þ3O)
IFH IB¥ ¤U¯E I¥B vð¹ Þc B aI faW-HUHBð¹H¹ (3OOO ð¹H, HHfWB fWB) I¥Bö-U¥¯B P mUN
(U¯B¯-mö¥¯P ) vð¹ u3c B' uÞc BW IN¤ Uö, IHH I¥B ¥UB FE-¥¯BW WU NEW / mUN IFU Uö :-
HN W e¹B¹, v¹ðHUH, vðH¹BH¹, fWaW-v¹MW, mfWð¹aI, eW¹f¤eW, H¹ð eW' H HW, W¹M' W W¹M
(W¹MW¹M:), BWHÞ, mfHBHÞ, HðWaWð, b'W¹ð Hðv, m¹fe mB BW H¤ H ðfUB, ðIMWõ, vðH
BBð, HðW fWm¹vW, HðW-HHðN, fHaðI-WðB¹, fHB-ðfUB (mW¹M), Be ðv, HWÞ vW¹a (HU) ,HH
W ð¹N, HðW-fNm¹B¹, fHaðI-ðBfBB¹, HH¹ð BM¹ð W¹M, mUÞ, aBð fWð¹aW, mHð, vðH fNm¹ðI ,
HHH vNH, vðH¹BH¹ , MW v¹MW, mBðÞ¹HI, WNB W fvB¹, HðW-fWm¹vW, HU W B¹ðW, HðWaWð,
mWðH¹, MW ð¹N, fðBÞ mfHBHÞ, a!B-ðv, BW' W UI BWðv (W¹v,ðH BW BW), U'W¹ð, mWað-
ðv, HðW-HU¹ð, mWÞ, v¹v-ð¹aW, HðW-WðB¹, fBe-ðv, HWBI-e¹B¹, fððUÞ, fWaW-v¹MW, WðH
Hða ðfUB, fWaW-WÞ¹vI, mw-ð¹aW, mNHÞ, aBð-fWð¹aW, fWaW W UWð e¹B¹, mUW¹ð-Hðv,
eBÞ-aBð, eW' W ð¹W¹, HfWB-fHð, Heð-Hðv, aHe-ðv, eW-e¹ðW-fHB, BIaWð, HI v¹ðWBI W
vHI, HUHB¹ðI Hðv, mB-ðfUB, ðNð ðUð W¹M, fMN HW¹HI, Wvð ðv ¤¹ðW, HðBI m¹W¹ð H ðfUB,
m¤W-mHð aBð (ðH m¤W¹ð! m¤W e¹ UfBm¹ð¹), ea-ðfUB, vfWB, UWB' W vHI, ¤Bð W HWð-
WðB¹, WM¹¤¹ðI HU¹W¹M-UN, mWÞ, WNð¹N fðð¹W¹ð, fBMWI-ð¹N, vW¹aHÞ, fvNWI-ð¹N, HUHðv,
W¹HeW, fðBÞ-mðe-ðv, HðW-m¹BH¹, HðWNÞ, He¹-a!B-ðv (ðH a!B ðv), Hðv W WWM' W¹M,
He¹ mHð, aðIð¤¹ðI , HHÞ W¹M W UI W¹M (ðH W¹M W¹M), fða-WMW, HB¹ð-ðfUB, a!B-Hf¤,
ð¹BI W HW¹HI, fvNWI HW¹HI, ðWaW, fWeW¹ð vð eÞ¹M , v¹ðWBI WI W H¹N ðUð W¹M, WIðÞ-e¹B¹
UNW¹ð aWð He¹faW HðI ðWa¹ Wð| fBH Bð! fWað UNW¹ð ð faW vWð WIB¹ |
(ðð: mHI Na-W¹BW UvH¹ W¹v fWB WI fMNI U fWHB' MNe¹ U fW W¹v fWB faW / HU¹W¹M eI UHBfB
WIBI NBI U, W fW Nð NN H¹fUH WI eI HBI H¹aI e fWð¤ U)|
IB¥ ¤U¯E P ¤ö¯ 3é B mN aI faW UWN vÞ¹B HBBH (PHH FN I¥B, UHF ¤V¯B EP) I¥B ¤¯UUUH-
U¤ H¯E W IB¥-UHBIB WlBl U| ¤ö¯ Þ3 B W¹MW¹M ðHHB B (öH W¯N W¯N |..H¯¤ I¥B)| ¤ö¯ 3é B'
Þ= BW ¥¤ ¥¤ U¤¯HW! P IB¥-HBBH öWN (scanning) WUW HHIWB I¥B IFH ¤HBW P m¤lU I¥B
¤¯õW ¤U HWP Uö | IB¥ HUHB-ö¯H¯ IFH IB¥ ¤U¯E P ¤ö¯ ¤3c B' ¤Þc BW öWN (scanning) WUW
IFH ¤HBW I¥B m¤lU B HU IPB Uö mB ¤¯õW BH¯Nl WU NE IW UIBB ö¯UW FN Pl ¤IUNl UBö¯
“H¯¤” IB¥ (HU¯W¯N) P UW¯U-ö¯¥! I¥B' BE W IN¤¯Fl U | IFUö! UW¯U-ö¯¥! I¥B' WU ö! U¤U ¥l
IN¤ Uö | öU WlB¯ H¯¥ IW ‘H¯¤’ UBö¯ P¯ HH¯¤Bl-HWB m¤Bl PHH FN I¥B öUl INI¤m¯ ; U HWP¯
U IW HUW WHUl ö IFH UBö¯ P m¤lU B IN¤ ¤IUNl-öWU IFBU¯W-VF IPHE ¥¯N ö! UU¯ IPB UE|
fBH faW vð¹a e vð¹ uc3 – ucÞ (ðWM fBH vHBW e mNIð fWB v¹õW vW HWe Uð) B fBHBIÞ' W
HWU¹W (nature) W¹ Wðað WUIPm!, (ö¯UP mB m¤HU¯ ¤BBU¯ Pl ¥¯UB¯N¯¤) mUB! ö W¯Hl, WIUN,
I¥UB¯Uö, ¤¯¤ I¥B IN¤B UE ¥¯Nl, B¯NU¯W m¯IPW möW! PB! ö¯N UUlm! PIHm¯ U| m¤UBl PHH
FN I¥B IN¤ IBV¯-BIUB (8O8 BIUB ¤¯¤V¯ö WI¥ BV¯H,WI¥ U¯H ö IFH B' HU NW IN¤ NFP Uö|

!BH faW vð¹a e vð¹ é3u B' éÞ3 (ðWM, Scan ,fBH vHBW e mNIð v¹õW vW HWe Uð) BW H¤-
WðU W¤, HU¹W¹MI W¹ Wðað, HfUN¹Hð, ¤HMBð, BW,HW,ðWBHIW, fðaU, aU e'B! e¹ eWI BfWW¹
(HU¹W¹MI) ð W¤ WIB¹| eðN¹-HvBaBI eI fBU WN¹ Uvð fHm¹ð WIB H¹ðWWÞ vð¹a eI U ; fBð W¹ðI
fBU WN¹ WfW aÞ¹H m¹feW WWIm! ð eHH NN fWB fMNI U |

(U) HU¹W¹MI ÛN¹Hö¹ ; MNW N!WB W¹FI. mö. U¹,õ!W¹ UW,õHUI HUM¹, HW¹ö ö: é3,
HMUU !HõI (NH¹H) NW¹BW m!HB N¹Wõ HWH, !Nm¹ö H¹U!Wõ, öHBIW BW mW¹ õ!W¹,
HMUU (NH¹H)| WIHB õO UNF| WM 3ÞO Nö |
faW-v¹ðWBI e WWW' ðv, IHHP¯ HH UN ¥¯N¯ IUH¯ HUP (IB¥) P¯ PIHm¯ U mB ¤U (¥¯H) UN ¥¯N¯
IUH¯ mUB(¤¯U¥Bl) P¯ PIHm¯ U,ö mUU-ö¯UlB¥U PIHm¯ IFm¯ U | NH fUH e Uv¹HW eWI-vWW
mNW¹ W¹H-H¹ðNI mNW¹ a¹WB-HBIB mNW¹ B!fBW WU W!e Uð| P¥l-¤H¯ H¯ö¥U Pl UNl P W,BU¯U
UU¯ WUW WUP Uö ; P¥l-BUU¯Nm! ö H¯H Pl UUl mB BU¯U P¯ wU ¤UB¯P ¥H' IPB¯ H!P¯ U |
eWI UNWBI e W¹MI , m¹fe-aWBI, W¯NW¯, IB¥¯, BUl, U¥¯öl, PUF¯ m¯IPW ö! H¯UWUV ¤U¯E I¥B
IN¤ Uö IHHP¯ UF (mBl UU¯UE¯) U¤ HU¯W¯Nl P¯ HU¤ U| ¥¤ ¥¤ HH mNF mNF U¯N¯B! I¥B ¤FU
UFl PHl U| IB¥ Pl HU¯ I¥B' ¥l ¤FU UFl (PWB VF WN¯ I¥B, IB¥ ¤U¯E) PHl H!Pl U |

aI W¹MI W¹aðWH (vð¹ 8Þ) B fMfNm¹ U --- fWðW Wõ H' ðUð W¹MI HWH¹M¹ H fððBð ðWBH¹W U
ðU¹ U, W HU¹wð aHe Wðð W¹MI mð HW HW e!B H mBÞB UIaa U', ðNI, aHa¹ð H fðW¹H Wðð
W¹MI, fHNð H¹M' W¹MI BW HU¹W¹M H U!B W !MF HUWN¹ WuN UUBI U', WUI W¹!MW¹ W ö¹H
H !WNu¹B U'| U-H-U AYsw hI W¹M B¹ HUN AKauqI dsm gRMQ dy Nö¹ c3O qy iliKAw hY
HW WI H¹M !BH¹ö W mHU H¹H WUu NM H m!H U¹U! MBö M¹M WU¹M !BN BÛ U¹M
!HU¹HB U m!öu¹U ! Wõ U' H¹M HU¹!HWU¹M !HH¹M MH UB N!B ÛHu¹U! W¹WB HW¹M
MF WU Hu¹M H W¹M HB¹ N!BN¹M !BU¹U !
fBH vHBW ‘HU¹W¹MI Uv¹Hð¹’ e MNW ð vð¹ Þõ-Þ8 B “aI eðN¹ WI mð HU¹W¹MI WI W Uv¹HW”
fHðMN Uõ fMfNm¹ U fW ‘WBvfB Nð NfHe fHw’ BN¹ ‘faW¹WI’ HU¹ð¹W :- fW'Uð mBÞB HWð W¹M
H' fUe W¹fB WI ðWa¹ WI, mðÞN¹ ðð¹¤H mðNHH H¹ea¹U W mBÞ¹B¹ð W¹M H fUe W¹fB W¹ MaH¹B
UI ðUI HBB¹|m¹W UH m¹v W faN¹-ÞWB mð WðU-ÞWB feN¹BI vW ðU U', ÞU fBðUI e HU¹ð WIð'
W W¹ðÞ W¹ UM U| fBð eð HU¹vða' W ‘WNeH¹’ WI ð m¹W H uOO Wða(NMB fHm¹ðI….õOO H¹M)
vUM H¹Wa¹B eðað UI feÞ¹ N¹ fWðW vfða¹H-Hðv fBBð HW W¹ðÞ W Wð HW |………
¤¯õW mP¯W¯ N¯ HWP Uö IW ¤IUB ¥¯Fl. mö. U¯ ¥UF U¯UHE-¥¯Pl NW mB IH¤l-HU¤-¥¯N-U¯UHE
FU FIUP IHw Hl ö P¥l-¤HW IHU WUE NFl ¤U¯ WU N¯ UU Uö|

!FU NHBW !MNE B¹ !FW UI HWHB U !W %¯ H!Bö¹H B ÛN¹HW mNE UUH-!NB¹
HUHH-B¹öI, HU¹ö HU NU N!HB !Hw H¹!UH HI BI öU¹öI B M¹H¹öI BNHImB ö BWI-
NHW B¹ MHM ö MNE BFIF| mNM N!öm! B !MNI WwI NWBM H¹HB WUBI U !W !FU
NN BWI-NHW! B¹ ‘HU¹W¹M-W¹MW¹ NN’ U |

UU NU!HN B¹ EUH U ;
H¹!UH HWõW HWW UH ! !BUW¹M ö HIW BÛ WM MH ! (NU NN H¹!UH, mN 33cu)
mUN¹B, NU B UHM¹ UW / HWõ m¹W mB !HN BW H¹W, mH¹ !HN mB ÛHBI mM¹B
HUB¹ !BU öUI HI HWB ; H HIÛ'B Uö B! HH!BM BI BU!HBNI mB !HMB-UUI !HBNI |
BHH-NN-UNI U!Nm¹U ö¹M NU N!HB !Hw HI mB NU NN H¹!UH HI B UHM¹ H¹UI U |
mfBW¯ ðHð 3 3Þ
H!BB ö¹õW NN !WB BUH BWI BIm! !Bö! W¹U! B NHN H¹UWWu NU¹E !WB' U-H-U
öWM H¹U W !MN NF Uö | Uõ !MNI B¹!MW¹ (Table) ö N¹õW !Um¹ö ö¹M WNE :
BMö¹ : BWI B!UB H¹UWW NU¹E mB BWI B!UB ÛW!B !HM¹H H!BB ö¹õW NN !WB
_______________________________________________________________
vð¹ H¹ðWW vð¹ HfBB mNIð B fMN ‘HH¹vBI HWB’
vð¹a ð¹ðW NN
_______________________________________________________________
õOé - õOÞ Þ8 – Þu fBfB HI H¹ðWW vð¹ð UWfB fHM¹H H¤WðU H¤fU vNH ¤Þ¹fB !3!
õOÞ – õ3c Þu – Þc fBfB HI H¹ðWW vð¹ð……………HUN¹Hð H¤fU………………!Þ!
õõ3 – õõõ Þc – cõ fBfB HI H¹ðWW vð¹ð………… ¤HMBð / ¤Hðð H¤fU ........ !õ!
õõõ – õõé cõ – cu fBfB HI HfBB ð¹ðW NN BWI BfðB BW HW H¤fU………….... !8!
õõé – õ83 cu – c3 fBfB HI H¹ðWW vð¹ð…… ðWBHIW H¤fU…………………… !u!
õ83 – õ8u c3 – cu fBfB HI H¹ðWW vð¹ð………fðHU H¤fU ……………………. !é!
õ8u – õ8c cu - cc fBfB HI H¹ðWW vð¹ð BWI BfðB HU U¤fU………………….. !Þ!
õ8c – õuõ cc – cc …………… eWI UHBfB ………
õ8c - õuõ 33u-33c eWI W WI UHBB / BWI BfðB UHBB
_______________________________________________________________

BMö¹ : BWI B!UB H¹UWW NU¹E !WB mB ‘BWI B!UB BH¹’ H!BB ö¹õW NN !WB
HfBB ð¹ðW NN fWB vð¹ 3OO UB %¯ mN BWI BfðB fMNÞB’ eWI W¹ðI fUð fMfNm¹ U | fBH fWB
HUN¹Hð H¤fU vNH f¤m¹fB vð¹ 3OO B' 3OÞ BW ,
¤Hða/¤HMBð H¤U vð¹ 3OÞ B' 3O8 BW, BW HW H¤U f¤m¹fB vð¹ 3O8 B' 3Ou BW ,
ðWBHIW H¤U f¤m¹Þ vð¹ 3Ou B' 3Oc BW, fðHU H¤U f¤m¹fB vð¹ 3Oc B' 333 BW,
HU H¤U f¤mfB vð¹ 333 B' 33u BW mB vð¹ 33u B' 33c BW eWI W WI UHBB / BWI BfðB UHBB
Hððð H¹ðWW vð¹a fWB vð¹ õ8c – õuõ BW fMNI U |
vð¹ 33c B fMfNm¹ HH¹vBI HWB fBU' U , “ fBfB HI HfBB ð¹ðW BWI BfðB UHBB Hððð ð¹H
mHðH f¤m¹Þ HvðaHHB HUHHB !c! mUW !
_______________________________________________________________

BWI BI W¹U BIHI W¹UI : !HUMN !FÛ' U :- (Nö¹ 33c)
%¯ W¹!UNU HI WI WB ! HI UNÛBI HI HU¹!F ! W¹U HI UNÛBI HI WI !
fBH W¹ð fWB Uvð-fMN e'B! ð¹M eWI BWI / W¹MW¹ / eðN¹ e W¤! e¹ UI fHWð U | fBH W¹ð eI
aðm¹B ‘fvNH UNUBI fHHð W Nð ð¹ðW MBI f¤m¹fB !.. (vfUMI vUWI) mB mNIðMI vUWI ð: uu
“eðN¹ v¹õ Ha¹fBm¹ HU vUWIm!!” fH¤ WðeI U fW fBH fHðMN”W¹ð eðN¹ WI” UI U | vð¹ 3Þ3
B HfUN¹Hð ð¹M WN, vð¹ 3ÞÞ B ¤Hðða Hw¹ð , vð¹ 3Þõ B BW HW e¹ W¤, vð¹ 3Þ8 – 3Þu B
HaWBHIW (ðWBHIW) ð¹M WN, vð¹ 3Þé B fðHU ðB¹fBm¹ , vð¹ 3ÞÞ B HU e¹ H¹fðm! W¹a¹ |
H¤¤ I¥B IN¤l BlHl BUl Pl ¥¯U / ¥¯U PUF¯ Wl / ¥¯U Hl UFUBl Hl Wl U¤U-IN¤ IB¥ ¤U¯E I¥B'
¤ö¯ é3> B' éÞ3 BW H¯UWU ¤U¯E P m¯U¯U B öWN H¯U W IN¤l FFl U |

Uvð fMNIm! fBð BWI eIm! W¹ð! H¹ðWW vð¹a eI U-H-U ðWM H¹ð W fMNIm! NBIm! Uð | ¤Iöm!
öUU! Pl U¤U-IN¤l B¯INW¯ H¤BU ¤H¯E U | UE ¥l HWU WFl m¯¤ IW UFUBl P¯ mUN P¥l PUF¯
öUl B! UH P¥l-¤HW (%¯ B' HöWU IH¤) ö FUU¯El ‘HU¤¯ IHIU HU¤ U IH Hö ö¯Ul ö¯U|Ul
m¯¤Pl U| B! B ‘fvNH UNUBI fHHð W…’ mðe¹H e¹ HNW¹ Hðð HeMð¹ vWN¹ |
NðfHN eI mðe¯H Nð mNW¯ W¯fUNð mN UI UaI B¯UIeI U |
mfBW¯ ðHð Þ 3c
HIHe U¯NWB vð¯a fWB fWað e Þ8 mWB¯ð! e¯ fHWð U
fWð! eI HNv HBI vNH HW¤ e vð¹ õé B' 8O BW ( HW¤ 3 / m¤Þ¹Þ õ) mB fUð eH¹ð¹ vð¹ 33Þ
B' 33u (HW¤ 3 / m¤Þ¹Þ Þ; ðð WIB¹ 3/Þ ) BW fMNI U | ÞOW' mWB¹ð ð¹H¹WB¹ð eI WN¹ ðWH
(ð'W') HW¤ fWB vð¹ 8uÞ B' 8éÞ BW fMNI U |mN eHH HW¤ fWB Þ3W' fWað¹WB¹ð eI WN¹ v:8cc
B' cÞÞ BW (WM õõ8 vð) vð fWHB¹ð ð¹M fMNI U|
UIBB ö¯UW FN I¥B 3c m¥B¯U! Pl WN¯ mB mF U¯H¥B¯U ¤ö¯ Þ¤= (IFIB Hl U¯H¯IFE HH¯¤BHHB
|) B HWP¯ U mB ¤ö¯ Þ¤= B' ¤>O ( WN =3> ¤ö) BW IWHö¯¥B¯U INI¤m¯ U | eWI-UNB fMN¹ðI
WfW aÞ¹H m¹feW ð BUm¯B ‘mN P¥l H Wl UHBB WNö |’ ö¯N Ul WlBl U (¤ö¯ Þ¤¤) mB I¥BW¯U
P¥l H Wl UHBB ¤ö¯ =Oc B IUU IN¤ IPBl U |

HIHB U¹NWB NU¹E (HN H¹NU NN) B BHH HWU B mUu¹u 3 B' cO BW B NHN! BI
HBI BI BMö¹ H!BB ö¹õW NN B NHN! BI HBI ö¹M WIBI NFI U H Uõ !MNI U :
_____________________________________________________________
¤ö¯ U¯F¥B ¤ö¯ UIBB ¤HF / BU I¥B IHUN¤ / m¤lU B IN¤ HH¯¤Bl HWB
¤U¯E FN ö¯UW FN ( fWað¹WB¹ð e H¹ð vHN )
______________________________________________________________
8cÞ(3O/3) Þ¤¤ mN I¤NHl (F! U¤ U¯U) UUH¯ ¤IU ¤W¯UB UFl |
8c=(3O/3) Þ¤é (P¥Wl I¥¥¯U) mN P¥Wl W UU VVU WNö |
8c>(3O/Þ) ÞéO (UNU¯H) mN UNUP HöH |
¤OO(3O/=) ÞéO mN IWHö HöH |
¤O¤(3O/é) Þé8 IFIB Hl PHH HWU ¤U¯E UIBB ö¯UW vBð¹ H¤.. |
¤33(3O/c) Þé¤ IFIB Hl UIBB ö¯UW FN ð¹H Wðð UUöö |
¤38(3O/c) Þéc IFIB Hl UIBB……H¯B HHU¯ W H¤ ¤H¯U IUH¥ U¤ IP¤U |
¤3é(3O/c) Þéc IFIB Hl UIBB ö¯UW…… H¯¤ö BUU UUöö |
¤Þ8(3O/3O) Þ>3 IFIB……………… HHN¯UHö UU¯UU UUöö |
¤Þc(3O/33) Þ>= IFIB UW¯HU PB UUIU |
¤=O(3O/3Þ) Þ>8 IFIB mw¯HU PB UUIU |
¤=>(3O/3=) Þ>é UUH¯ P¥¯U¯ F¯V-UEU' W¯ m¤UUE/ IFB UUH¯ UEU m¯ö ¤¯IF ¤U¯
¤8=(3O/3¤) Þ>c IFIB Hl PHH HWU ¤U¯E UIBB ö¯UW … UöW PB UUIU |
¤8¤(3O/3é) ÞcO IFIB… W¯N ö¯F IöW¯UU UUöö |
¤é3(3O/3c) Þc3 IFIB … P¯¥¯öN B UBU |
¤¤c(3O/3c) ÞcÞ IFIB… ¤NU PB UUIU |
¤éé(3O/Þ3) Þcé F¤l BlU UUE WN¯
¤>3(3O/Þ=) Þc> IFIB Hl PHH IHWU UIBB ö¯UW..UIU UHö NIF UU¯U WUU UUöö|
¤>8(3O/Þ8) Þc> mN F¥UUö (¤UUB) IFIU WU ¤U U¯UU |
¤c¤(3O/Þc) =O> mN öP W UUö (¥UE NW H' ) U!U WIU N FF |
ðUI U õOc mN eWI W WI UHBB WNð ! (eWI-vWW WfW aÞ¹H ð fWU' fMNI °)
¤cc(3O/Þc) =3O mN U¯H HUN | ( BWUlUö UU ¤ö B ‘WIU HV¯H’ E¯¤ )
éO8(3O/==) =Þ=-=¤8 HU¯U¯H NlN¯ / mN WIU ¤WU ¤NU WNö |U¯H HUN| ( öU : HV¯H W¥l
……………… ö ¤ö¯ =¤8 B HHB 3>8¤ IFH UBö¯ P¯ HH¯ PIHm¯) IFIB Hl.. U¯H HUN UUöö..|
éÞ3(3O/=é) =¤¤ mN IU¤U¯HU (¥B¯HU) PB UU WNö |
éÞ¤(3O/=>) =¤> IFBl Hl UIBB ö¯UW FN IWHö¯¥B¯U WHI H¤fU UV¯IF HH¯¤B…|
éÞc(3O/=c) =¤c mN UIU W mWU HNU¯ (öPF!¥) NHU |
é8O(3O/83) =éÞ IFIB Hl PHH IHWU ¤U¯E…HNU¯ ¤¥B WUE |
é88(3O/8Þ) =é= mN WUH¯ W UU¯U WUö |
3c
é8>(3O/8=) =éé W¥INm¯¤lU U¯Nl / IFBl Hl PHH IHWU..FH UUIU UV¯IF HH¯¤B|
é¤3(3O/88) =éé ……. BUU HHU HN UUIU UV¯IF .. |
é¤8(3O/8¤) =é> UFHö W U¯H ../ .. WH UUIU.. B¯B H¯B W EU¯¥B UF |
éé8(3O/8¤) =>3 … IWHö H W F¯IFBl HB.. HFV ¤¥lB U¯U¯.. |
é>¤(3O/8>) =cé ….. F¤l UU¥ HU¯P IUUU ö¯UW ..
écO(3O/8c) =cc IFIB Hl PHH IHWU UIBB ö¯UW …mWUU IFU HU .. |
éc3(3O/8c) =cÞ IFIB Hl.. mWUU UUl WBl ¤¯H UH¯…|
éc8(3O/¤O) =cÞ mN HU ¤UU HU¯IHU HU WNö|
éc>(3O/¤O) 8c¤, ¤O3 IFIB ..Iö¤ HU¯IHU W ¤WU WU EUPlU HH¯¤B |
>OO(3O/¤3) 8cc IFIB Hl UIBBU ö¯UW FN.. W¯NHHö UUIU .. |
>O8(3O/¤Þ) ¤O= IFIB Hl ……… UNUP IUm¯U UUöö |
>Oc(3O/¤=) ¤Oc IFIB Hl PHH IHWU UIBB ö¯UW IWHö¯¥B¯U ðWHðI Uðð…|
>3c(3O/¤¤) ¤3Þ IFIB Hl PHH IHWU ……IWHö¯¥B¯U ¤UPHö BUU PB UU…|
>3c(3O/¤é) ¤3¤-¤3é H¯U¥Bl mU HBVU¯H¯ W¯ I¥¥¯U IWHö H../ IFIB IU¥¯U H¤Uö..|
>Þ¤(3O/¤>) ¤3é NElm¯ IFU ¤HF |
>Þ>(3O/¤>) ¤3c IFIB Hl PHH IHWU ¤U¯E UIBB ö¯UW..HBUö W UU W mWU..|
>=3(3O/¤c) ¤3c IWHö Hl IFP¤HN FF / W¯öH W IPNl HIU m¯¥ö WNö |
>=Þ(3O/¤c) ¤3c IFIB Hl UIBB ö¯UW FN IBW¯U ¤NU…………|
>=é(3O/¤c) ¤ÞO H¯B' UN' W FW H¯N ö¯N U¯N¯ / H IFö HB IU¤Uö W ö¯N..Þ3O=|
>=c(3O/¤c) ¤ÞÞ mN IFP UH¯HU W P¤ B m¯¥B UF WNö |/ ..HU PB UUU |
>8O(3O/¤c) ¤Þ¤ …HNU UW¯U.. / HN¯ HUH U¯H HB¯ IUm¯U WNö |
>83(3O/¤c) ¤Þ> IFIB Hl PHH IHWU ¤U¯E ..IFP W HlB WU WN¤ IUE INm¯¥B UF|
>8Þ(3O/éO) ¤Þc IFIB Hl PHH IHWU ¤U¯E…… UWHöl U¤U¯H HH¯¤B |
>8é(3O/é3) ¤Þc möUU Hl W UV¯U WNö |
>8c(3O/éÞ) ¤=O …UWH UU IUm¯IF HH¯¤B | ; UB¯ W I¥¥¯U Wl WN¯ BU..
>¤c(3O/é=) ¤=c IFIB Hl PHH IHWU ¤U¯E..Uö¯HU W HlB möU¯U U¤¯ W UV¯U..|
>é3(3O/é8) ¤=c IFIB Hl UIBB ..IWUN¯ (IFUIFU) W W¤ B W¯V W UU¯U WUB UF..|
>éÞ(3O/é¤) ¤8O IFIB Hl UIBB ö¯UW FN UNUP FWN (UH) IU¤ H¯IF WU m¯¥B UF|
>é>(3O/éé) ¤8Þ IFIB Hl UIBB ö¯UW..IHF¯N W!Hl W U¤ HUB UUU.. (¤U'UUlW WN¯)
>éc (3O/é>) ¤88 IFIB W¤ (¥¯öU / U!PU) W UNUP UU WlU ..|
>>O(3O/éc) ¤8¤ IFIB Hl PHH HWU ¤U¯E..H!U W UV¯U INm¯¥B UF |
>>c(3O/>Þ) ¤8c IFIB Hl UIBB ö¯UW ..HU¯IHU W UU WU IP¯Nl(°) H m¯¥B UF |
>cé(3O/>8) ¤¤3 IFIB Hl UIBB ö¯UW..U¯HH HF WIU HH¤¯N (IBB¤¯N) UUIU IUm¯IF|
>cé(3O/>¤) ¤¤8 ¤!U¥ HU¯ H' PUHUö W¯ m¤H¯ö…/ HIUHUU W HU¯ Uö¯IF WNö |
>c=(3O/>c) ¤¤é PB¥W mU I¥PUN ¥U / UWB PB UUU, UPUN PB UU…|
>cé(3O/>c) ¤¤c IFIB Hl PHH IHWU..(IFN¥N W¯ ¥U) PB W H¯UB UF………|
>cc(3O/cO) ¤éO IFIB Hl PHH IHWU ¤U¯E UIBB ö¯UW..IPH HP¯H¯ W P¯UP PU ..|
cO8(3O/cÞ) ¤é3-¤é= IFIB Hl PHH IHWU..WN¤B IU¤ HF WUW……|
c3c(3O/cc) ¤éé IFIB Hl UIBB ö¯UW FN.. UHH!FB (UHH¯HU) PB UUU|
c3c(3O/cc) ¤é> IFIB Hl PHH IHWU ¤U¯E..IUFNB¯ ¤HF…|
cÞÞ(3O/cO) --- Hl IWBö Wl HB¯ö' W¯ ¥UEö ..¤B ¤B' Wl H¤V¯ IFBöl UUl IW
UöW ¤U¯ö W INV WUU' U¯UHE m¯B N °°°
uÞO eHH WN¹ U¹NB WI U¹N¹ WðI Hð¹fB!…………….mðN¹B U¹NWB vð¹a
e eHH HW¤ eI WN¹ fMN¹ðI WfH HÞ¹H ð mvaI U¹N¹ (HMI) fWB fMNI U | v¹õW ðð Wða |
HH¹vBI-HWB :: fBfB HI eHH fHW¤ vð¹a HfBB ð¹ðW NN fWHð¹WB¹ð ¤Þ¹Þ
HH¹vBHHB HUHHB! vð¹ uÞO!
¥|US ö¯ðN N¤ / פÛS| UHH N¤ |¥U 7O
|UHð U¯ H¥¤

|HH N¤ ö |H¤ HNS |¥U UHH N¤ ö¯H ö¯M H¯|Fׯ H'U¯ 0, ÛH N¤ U¯ ¤¥¥M¯ ö' ¥|US ö¯ðN
(Strange Drama) N¤ 0| HHS 5c¤7 (Hö 5cc¤) |¥U H¤N NHð| U| H¤| Hö 5ct> |¥U X¤|
507c ¤|ö×' U| ¥|¥ (|U0| ¥|¥ |UH M¤N NM 0) U¯ ö' ¥UM N H| UHH N¥ N¤ H¯|0¥ H| |M¤ |US¯|
|H¤' ö N¥ N¤ H¯|0¥ S' ¥H¤ N¥F MU| S N¥ N|¥U |HW H¯|0¥ H| ö U¥|-¤HN U¥H¯ N ¥Uö¯H N¥F
MU| N¤ U¯ ö¯H ¥U|Mׯ | |¥U¥¯ö |U|S0¯HN¯¥' ö ¤H N¥N U|Hׯ |N |U0 N¤ U¯¥ פH¯F|N (non-
authentic) ¥|¥' (K¯U| Hö| |HW ¥¯M|, ¤ðö ¥¯M|, HS| ¥¯N ¤|ðׯM ¥¯M|, HN¥¥ ¥¯M|) |Hö' U ¤¯ð'
|¥U NU| ¤'U|' X¥N Hö, ö H¤ N |Sׯ¥ N|S¯ |Nׯ H| (¥¤ ð|N¯ ¥¯: ¥Sö |HW HN|, K|HN¯ ¤|0M|
¤¤|)| UHH ö¯öN H| U¯ ¥|Uׯ 0F S HN¯ H¥ S' 0| N|S| H¯ ¥0| H| (¥¤, ¤HSN UHH N¤ U¯
N¥|SS¥, |M¤S ¥¯: ¥Sö |HW HN|)| 0F |¥¥ |UH N¤ U¯ ö¯H ¥UM N ‘H| UHH N¤ H¯|0¥’ ¥¤
|US¯| H¥¯ HU|U, |N NH|×' H¤N NHð×' 0ö H N¤ U¯ H0| ö¯H ö0| H¯FU|×'11

N¥ N¤ H¯|0¥ H| |¥U ¤|0M ×N ÛS ×S ×N ð7 ¥¯¥| H¤¥F HM-HS¥ ‘W¯ H|Sö¯H N¥S¯ ¤¥¤
|ö¥KÛ |ö¥¥¥ ×N¯MH¥|S ×Hö| HK N¥¤H¯|U w’ |M|¤×¯ 0|Uׯ 0| ¤¥ ¥|US ö¯ðN N¤ |¥U |NH
|UN ¤ö S ¥| H¤¥F HM-HS¥ ö0| |M|¤×¯ ×S |UHU| ¤¯¥' ‘U¥| H N| ÛHS|S’ ×¥¤¯S U¥| U¥N¯ U|
ÛHS|S |¥HS¯¥ |¥U H' H¤¤ |¥U ‘H| KNS| U öH0 w’ ×S ‘H| KNÛS| H| H0¯|U w’ ¥0S ¤'U|' |M¤
|HMU 0ö| H¥¯ HU|U, |HH N¤ |¥U |UHð U¯ H¥¤ ‘H¤¥F HM-HS¥’ |M|¤×¯ 0| ö0|, Û0 N¤ UHH
ö¯öN N¥ N|¥U |HW ¥|US 0 HNU¯ 0 1 |UH MU| HU SN WN|ö| S¥ S |U0 N¤ UHH ö¯öN ¥|US |H¤
ö 0 H¯¥, |UH N¤ ö פS| (so-called) UHH N¤ 0| N|0F¯ U¯0|U¯ 0| |UH N¤ U ׯ¤¯¥ |Sö ¥¯0HF|
N¤' U| ¤¥UM N¥N ×S N¥ N¤ H¯|0¥ H| U| ¥¯F| U| NH¥ð| S ¤¥¤ N H ×HM|WS H¯HF ׯU| Û0
¤¯ðN' U |NׯS-|0S ×S ¥|U¯¥ MU| 0ð |M¤| 0 |

|UH N¤ U H¯¥ ¤HN' U פ|¥ S |M¤ HH¯¤S|-HNS' S' ×S ¥Uö¯-H¯HN| S' |U0 S¤ (Fact) H¯HF
m¯ÛU¯ J |N |UJ N¥ |¥ö 8¯JHF| N¥l (5) H¯¥N¥W ¤¥¯z (ö¯|UN¯ U¥| UöN¯ ¥ ÛHU N¯M, N¯M|, HJ¯N¯M|, |H¥¯,
N¯MN¯ |¥m¯öN Hö¤) , (7) |H¥ ¤¥¯z (ö¯|UN |H¥ m¥ ÛHU¯ |¥m¯öN Hö¤ HJ¯N¯M) , (ð) H| HU K¯N¥S ¤¥¯z
(ö¯|UN |¥Hö m¥ ÛHU ö¯H, |NHö m¯|UN 70 m¥¥¯ö) ¥ m¯¤¯|ö¥ J|mHM|M |¥U¯ 8|ö¥ m¥ |JN¯|U¥l (m¯¤¯ö |H¥
¤ö¯F |¥8 |UH¥|U N H¥¥¯¥, ö¯öU m¥ |UN m¤Hö¯ U| ¥¯ö¥¯M¯¤) ¥¯H-H¯öN| H¯N¥-H¥ U| |¥N¯ö| H|¥ö H¯8 U¯ N¥¯
¤NJ¯¥¯ Jö| |UH N¥ |¥8 |UHJ ‘H0¯N¯M N¯MN¯’ H¥|¥¤¯¥| U¥|-U¥S¯ J| |M¤ |HMU Jö | Jö |M¤ HU¥M ¤H¯z
|¤m¯ö ö¯M ¥|8¯|öml |H¤ J H¯¥N¯ |N ‘W¯ H|Sö¯H’ H¥¤¯S |ö¥N¯¥ ö¯M H¥ö ¥¯M¯ |U0 N¤ ö0| |
¤ö¯ 55 :- …H¥¥N¯M H| U| ¥|Xׯ 0Hö w H¥¥M0 H| U| HU¯ ¥|Xׯ 0Hö w
Hö 5cé? U| 8|¥ |¥8 |UH ö8ö¯ U¯ NU| |HöM¤ öJ| | ¤¤8¯Hl ö |UH ö8ö¯ ö mN¯M ÛH¥|¥ |NJ¯ J HU |N |UH ö8ö¯
|¥8 7O ¥U (ö8ö 755 ¥ 7ðO) H H JH| H|J¤¯Hö HöUö… U¥| UöN¯ U| H NöU Jö| |NH ö mN¯M ¤ö¤ H¯F N |UJ
ö8ö¯ ‘mN¯M ÛH¥|¥’ NJ| NU| J , |UH U¯ |ööF¯ ¤ö¯ M¤ ¤¥F ¥ 8¯U HJH J| J H¯¥N¯ |¤¥ H¥¥N¯M HS H¥¥M0,
|U0 U |¥HHz W¯ MU| ö0| ¥¥S NU, |UH N¤ U HNM HU¥M ¤H¯z |U0 öNS¯ H¤Hð N¥zN|
¤ö¯ ðO S' ðð SN :- mN¯M ÛH¥|¥ (!) NJ| H¯F ¥¯M| ö8ö¯ U ¥U ö8ö 755 ¥ 7ðO ¥N 7O ¥Ul U| m¯¤ö|
¤N¥| ‘ H H 0H| H0¤¯H¥ H¥Uö..’ U¥| U¥N¯ U| פ¥¯ N¯M U| ÛHS|S Nö öJ| J |NÛ|N H¯öNKU ¤ö¯F
|¥8 |M¤|ml N¥¯¥l U H¥¯|8N U¥| UöN¯ ö HJ¤¯Hö, 8K, HK, öN¥8|H, ¤HöM8ö m¯|UN U¥¯ ö H¯|öm¯ H| | U¥|
UöN¯ U| |UJ N¥¯ 8|8¥ ö¯JN N¥ |¥8 |¥ö ¥¯ö| |M¤| J | |UH N¥ U ö8öJ¯ö |¥ö N¥| Jö, N¥| HU¯H, N¥| ö¯H ¥
2
75
N¥| N¯M | HH¯ MNU¯ 0 0¥ N¥| ö U¥| U| ¥¯¥ |M¤ N H¯¤z| U¥| ¤S| Hðð H¥¤¯ ¤Nð¯U| 0 | ¥|H| ¥¯ö| H| U¥N¯
N| ¥¯¥ (¥¯¥ H| KNÛS| H| N|) ¤ö¯ 55c ¥ 57? ¥N |M¤| J, |HHU| ¤¥8M mN N|¥| H¯¥N||
¤ö¯ ðc :- |¥¥N| ¥U v H| N¯M H| N| ÛHS|S w…… mN N¯M U¯ Hö¤ |UH ¥öl |8m¯ö N|¥¯ J :-
¤ö¯ 05 :- HK H|K HH¯M w H U¯¥¯ N¥¯M w ¥H| ¥¥ H¤ w Ûð ö¯U ¥¤ wððw
HK ¥¤ |HH¯H w H0¯ HK ¤¯H w X¥ U¯¥ |US w ¤¥H ¤|¥S wð0w..
H¤N|ðK ¥¯XH H ¥M|H w HH H¯¤ö| ‘N¯M’ SÛ UM|H w
KU HK öHK HzS ¥|H (¥NS¥|H)w SÛ ‘N¯M’ N|ö ¤¥H ¤¥H wt0w
mö¥¯¥ |HH ‘N¯M’ ö H¤N|J¥, H¥ , öH¥ , öN¥8|H m¯|UN U¥l U JJ JJ N|¥ , ÛHU¯ N¯M¯ Hö¤ J , H|¥ ¥ mNö|
U|ml M¤Jl H¥U|ml Jö, |¥m¯öN U¯¥l (UU) Jö….| ¤¯öN öJ Nöö |N 8K| (UöN¯) U|ml ¥¯öl (¤ö¯ ?0 ¥ 57?) |¥8
¥| |UJö¯ J| U¥l ö 8K| mö¥¯¥ UöN¯ mö¥¯¥ N¯MN¯ H¯öU| J| |UH S' H¯¥S 0U¯ 0 |N U¥|, U¥N¯, N¯MN¯ 0| N¯M 0
| |UH N¯M ö 0| |M¤¯¥| (N|¥) ‘HN¯M’ H¯¤U¯ 0 | |HH ¥Uö¯ ö HN¯M ÛHS|S |N0¯ H'U¯ 0 Û0 ¥Uö¯ HHM |¥U (¥¤
HH¯¤S| HNS) ‘N¯M ÛHS|S’ 0 H¥¤¯S ‘U¥| ÛHS|S’ 0 | mN Jö Jö mUöM ¤H¯F :- ¤ö¯ 0¤ :-
×¥ HN¯M HK ¥|H ‘N¯M’ N , UN 0| ‘N¯M’ ×N¯M HU¯ 0 wc0w
mö¥¯¥, H¯ö H|¥ N¯M-U¥| U ¥H |¥8 Jö m¥ |UJ ‘N¯M’ J| mN¯M ¤ö¤ J | mN ¤ö¯ c5O mH| ¤¥U Jl |N N¯M NM
|¥8 ¤¤¥|ml ¤¯ÛF ¥¯M| |¥m¯öN Hö¤ ¥¯M| U¥| J | |UH ö8ö¯ U m¥ |¥8 HH¯¤¥| HN¥ ‘..H| N¯M H| N| ÛH¥|¥’ ö¯
|N mN¯M ÛH¥|¥ (¤ö¯ 0é) öJ N|¥¯ H¯¥ |
¤ö¯ 0> :- |¤¤H ‘N¯M’ H¥ N¥¯ ¤H¯¥¯ w....UN H¥F S HM |öN¯¥¯ wS'S H¤N|ðK Sö ¤¯¥¯ w
…………… US|ׯ N¯ö S HM |öN¯¥| w S¯ S KU| |HH|ð |U0 H¯¥| w5ðw
|HHJ| U| ö8ö¯ 8¯ö |UJ |H¤l¥ |N Nö 8 HM ( N¥M H¥|¥-¤¯¥| 0| Nö U' HM N¥U¯ 0 ) N¥ N |HHJ| ö8| | Nö N¥
H¯|J8 H| U| ¤¯¥ö 8¯F| ‘H¥¥U ö¥¥U ¤¤N¯¥¯’ HS ‘H¯U S ¤¥ö¯ K|UH¯ ¤¥ö S HM 0|UwHM S |SK¥ö H¯|HH¯ W|ð
W|ð H|S HH|Uw’ ö¯M ÛN¯ HM ö0| ¤'U¯ | |UH ¤¤' |U0 ¥Uö¯ UHH ö¯öN H| U| |H¤ ö0|' 0U| |
¤ö¯ ¤0-¤¤:- H¥ H H¤ö| N¤¯ ¥¤¯ö w..JHNJ ¤ö8¥ J HJlv H¤¥ |HN H¥¥ J ¥Jl v ..¥J JH m|¤N ¥¤|Hm¯
H¯¤| v H0¯N¯M N¯MN¯ ×¥¯¤| w7w |UJ |8|¤ Nö¥ ¥¤|Hm¯ ¥U v U¥ S UN ¥¤ 0¥ NW v….vðv
|UJöl ¤N¥|ml |¥8 H, JH m¤ö Nö N|8U |HW H| ö¯M H8öUH¥| H¥ N N¯MN¯-¤HN U|Hm¯ H¯ |öJ¯ J | N¥|H¤ UN|
S¥' H¯zU 0ö |N N¥ N|¥U |HW H¯|0¥ Hö 5t?¤ |¥U N¥-¤U¥| ö ¤¯¤S 0U | Hö 5t?¤ - 5?Oc (ðð H¯M N|¥H¯U|
U¯ HH¯) U¥¯ö NU 0HN𠤥¥S S NU 0| ö0|, |UH N¯¥z ö¯ S' 0HNð N¥¤¯H |H¤ 0U¯ 0 HS ö¯ 0| N¯MN¯-¤Hö |H¤
0U¯ 0 | N¥ N¤ H¯|0¥ H| N¥¤¯H U| ¤|¥K¯H¯ (Definition): ‘|H¤ H¯|U ¥0 H¥¯ H|SN¥ H ¤¯ö H0¯¥¯
¥¯H¥¯H w’ H¯ö ¥H H¥¥ ¥¯¥ ׯH¯ U N|¥Sö |¥U |U¥ N¥¯Û'U 0ö |
H, 0HNð N¥¤¯H ö0| ; N¥ S' ¥H¤ |H¤ 0| 0HNð H'U 0ö |
¤ö¯ t7 :- (KN¯z| H¤ ) KU| H|S H¥| w |N¤¯ ‘N¯M’ N¥| w ( ¥¤ ¤ö¯ c5O S N¯M / U¥| U¯ H¥¤ )
|M¤¯ö| N¥| HU¯H ¥N¯F| H¤ |8m¯ö Nö|Uml ‘Hö|’ m¤ö Nö H¯|J8 ö¯M H8öUH¥| H¥ N ‘N¯M’ U¯ |Nö¤¯-¤¯¥ö UöH¯
N Nö N|8U |HW H¯|J8 (W¯ U Û¤¯HN) ö U¥|-¤HN |M¤ N |öö¯Uö Nö |öJ¯ J | N¥ N¤ H¯|0¥ H| U¯ |ö¥z¯ 0 :
S N0|×S 0| ׯ|U K¥¯ö| w HN|S N| ¥¥|ׯ N0¯ X¤¯ö| w (×N c>0)
H U¥| HNS| ¤U HNS| ö0| U HNU| , ÛHU| N¤¯, U¥| U| ¥¯¥, |N¥' HNS| U HNU| 0 1
U¥| U¥¯ HM 0 H¯|Uׯ w (×N 57c) , (H¯|Uׯ ×¥¤¯S U¥|-U¥|S×' U פ|ö N¥H|¤ ö0| 0U)
¤ö¯ Þð :- H¥¥N¯M 0 |¤S¯ פ¯¥¯ w U|¥ N¯MN¯ H¯S 0H¯¥¯ w
H¯¥ UHH N¤ |¥U |¤S¯ H¥¥N¯M (H0¯N¯M) S H¯S¯ U¥| N¯MN¯ (U¥|) 0| |UHð-¥¤ |¥U ׯÛ'U 0ö|
|H¥ ¤ö¯F |¥8 |H¥ H| U¯ |UN Hö¤ mö¤-ö¯ö|H¥ö U¯ U|Hm¯ J |HH H¥¯8N Hö|ö U¯ HH¯ |JH¯ HöU (Hö8N¯M,
HJ¯N¯M) U¯ J m¥ ¤8¯ |JH¯ mö¥ (N¯MN¯,UöN¯) U¯ J| |UH N¥ U |M¤¯ö| N¥| HU¯H, N¥| ö¯H m¯|UN ¥¯H-H¯öN|
|¥8¯ö¤¯ö¯ U ¤¯öF| Jö H |N ¤8 (¥¯H) |JH mö¥¯¥ U¥| N¯M, UöN¯, N¯MN¯ U ¤H¯ö| Jö| |UH ¤N¥| |¥8 m¤ö

3
77
‘JH¯ö¯’ Nö N|8U |HW H¯|J8 ö¯M H¥ö¯ Nö H¯|J8 U| |öö¯Uö| Nöö¯ J | U¥|-U¥¥ Nö H¯|J8 U Hl |H¤l U |UHJ öJ|
J HNU|8¯8¯ ö¯öN H| ö ¥¯U| MJF¯(U¥|-¤HN) ö NöH|¥ NU¯ö 8¤H N Nö mNU (W¯ Û¤¯HN) 8F¯ |U¥¯ H|
¤ö¯ >0->c :- פ U¥| U|¥S ÛN|S |¥M¯Hw …U¥| N¤¯ ¤|0M|…
|UH ¤HN |¥8 U¥| 8K| (UöN¯,8KN¯ ) U¯ H¤NJ¥, HJ¤¯Hö , H¥ m¯|UN U¥l ö H¯öF U¯ |HNö J| mU¯H ö¯H U¥ö¯H
|UUö U¯ ö¯H U¥l ö ¤J |Mm¯ ¥l U¥| ö U¥l ö H¯ö N |UUö U¯ ¤|Hm¯ ö¯H ¥¯¤H Um¯|Um¯ | mN ¤¥, U0¥¯w M¤
U¥N¯ 0|U NU| H¥¤|S N U ¥¯H w mö¥¯¥ |UUö U¥¥¯ ö ö¯H U N U¥| 8KN¯ mM¤ J NU| |
|¥ö |ö|H Hö| m¥ Jö U¥¥¯ NF ö¯H |UUö U¥¥¯ U| m¯ö¥| NöU UH NU Jö:
H¥W¯w W¯S ¤Hö KU 0 H0'Hö U¥ö N S¤ H H¤ ¤¯¥'w HNW N¥ |UN ¥U ¥¥ K¥ S¯¤ 0¥ |H|M
|¤×¯ö|0 M¯¥' w ¥¯M¥ S¯M |HUN Û¤N ¥¥¯¥ M|U H¥ H¯H |HM¯¥' w |Nö¥ N¤¤ N¯ö N¥ N|ö HX
פX¥ |ö¥S |U¤¯¥'w¤0w H¤ö N| ¤ö Wð|ö N| N|¥ ¥Mö N| ¥¥¤¯ ¥¥¤¯¥'w ׯ¥S| Nð N¥ H¥ HU¥
¤¤ ¤¥U¥ (|UU¥) N ¥|M H¯¥'w U¯ö S UXö U N ¤UXö (¤N¥H¯) K¯M H NNH ×XS(U¯¥M) M¯¥' w
0S NM¯0M (H¥) U¥¤¥| |H|M U¥ö N N|M HN|M N¯¥' w¤¤w U0¥¯ w ×H U¥ ¤S¯¤ S U¥ö ¥|¥Û
¤S¯¤ w S|ö MN H H N¥ ¥¥ ö¯H H|S (U¥N¯ H¤SHS|) H¯¤ w¤tw
HH| |UH H¥W HS U0¥¯ U H¥¤ ¥|U¯¥ ¥N¥ H¯¥S| U |H¥M¤ 0ð ¥H¯ö¯ N¥U¥¯|¥H' |¥U N¯U| H¯ ¥0 0'| H¥W |¥U
|UU¥ U U¥¥¯¥ U¯ öNH¯ |¤|UH¯ 0 |H¤ HX HS H¤H¥¯¥' öU ¥0|H' 0ö, ¥U ¤¯ð 0 ¥0 0ö, HNW 0 ¥0 0ö, H¤ HS
Wð ¥H ¥0 0ö,N¥¥' U¥S ¥M' U| ¥¥¤¯ N¥N |UU¥ U¥S¯ S' ¥|M0¯¥ 0 ¥0 0ö, ¥¯0Hz¯ ö U¯ö S UNHz¯ U N, |UU¥
U| ¤N¥H¯ N¥N UUö S U¯¥M U¯ |ðN¯ H¤ S M¯ ¥0 0ö, U¥¤¥| |¥U H¥ H|UH¯ 0|UH¯ 0, U¥|SH' U¯ HNM N¯ö 0
|¥0¯ 0| U¥| U SH-¤S¯¤ N¥N U¥|SH' ö U'S' ¤¯H' ¥¯H ¥¯¤H |HMz N¥N U¥|SH' U| HK¯ ¥¤| | |UH S¥' |Sö¯
MN' |¥U U¥| U| H H 0U| ×S U¥N¯ H¤SHS| (H¯¥N¥W ¤¥¯F |¥U') U¯ ¤¯ð N|S¯ |Nׯ |
|UH H¥W ×S U0¥ U¯ ¤¯ð H' N|¥Sö N¥-U¥¥¯¥ |¥U N¥ö¯ N¥ N¤ H¯|0¥ H| U| |ö¥¯U¥| 0|
¤ö¯ cc :- U|0 |H¥¯ (U¥N¯) ¥¥ H|0 |U0 HK N¥Hö S N¥0 ö ð¥'w ö ¥¥'… w XU 7ð5 w……
H|S HW N| N¤¯ |U0 ¤¥| KU| 0 w XU 7ð7w (H|S HW = U¥| U HS H HMN' ¥¯M| N¤¯, U¥N¯ H¤SHS|)|
U¥' XU U¥N¯ U¥| U| N¤¯ N¥|UH' N¥|H' ö ÛU¯¥ 0ö | N¤ U ¤ö' cOc S U¥|-ÛHS|S ¤¥ H| ;
U¥N¯ S |XH¯ S |H¥¯ ¥¤ S¥ w (¤ö¯ cOc),H¤Hð 0 |N |H¥¯ U¯ ×¥¤ U¥| U¥N¯ 0| 0
|HHU| N¤¯ H¯¥N¥W |¥|H ö ?OO HMN' , U¥N¯ H¤S-HS|, |¥U |M¤| 0 |
KM¯ HU, N¥ N|¥U |HW H| U¯S U¯ ¥¤ 0ö, Û0 U¥| |H¥¯ / U¥N¯ S' |NÛ' ¥¥ ׯ|UN HNFN 1
¤ö¯ 55c S' 57> :- (U¥| U| ¥¯¥ , NM ¤¤ ¤Û¥|×' ) ¤|0M' |UH ¥Uö¯ U¯ |H¥M¤ ‘¥¯¥ U¥N¯ N|’ H| (¥¤
HH¯¤S| HNS) | |NH ö ¥¯U |¥U ¥UM N ‘¥¯¥ H| KNÛS| H| N|’ N|S¯ |NH¯| …….H| KNÛS| H| H0¯|U w ¥¯¥ H|
KNÛS| H| N| w ¤¯SH¯0| 5O w |¤¤H KNS| |HH¥ N N¥ ö¯öN MU| |¤H¯|U w……(¤Û¥| 5 )…..
… w U¥N¯ ¤¯ð ¥z¯|UH¯ HK ¤Û¥|H' w ¥|¥ ö Hö| H¯|UH¯ |Hö |U0 N¯|UH¯ w……(¤Û¥| ¤¤)
|UJ ¤HN 8K| U| ¥¯ö NöN ¥| H¯|Fm¯ HlU¯ J m¥ ¤Û¥| 5 HHU¯ möU¯H U¯ H¤¥¯ J |HHö 8UMF U| M¥ J |NÛ|N
¤N¥F ×öH¯¥ |UH ¤Û¥| |¥U KNS| U¯ ×¥¤ U¥| KN¥S|, U¥N¯ 0 (¥¤ HJ¯ö NH ¥¯U| N¯ö |HW)|
¤Û¥| ¤ð |¥8 ‘MU| ¥NÛ¥| UöNH¯J ¥ö H¯Nö ¥¯ö| v M¯U| ö¯H H¥ ö ö¥ ¤|m |¤m¯ö| v’ ¥NÛ¥| U¯ mö¥ |Nö¤¯ö J;
|UJöl ¤N¥|ml U¯ mö¥ J |N U¥| UöN¯ ö |Nö¤¯ö ö¯H H¥ ö H¯ö| ¤ö ¤Û¥| 5 |¥8 m¥ HNM¯8öö H| KNÛS| H|
H0¯|Uw HS |H¥M¤ ¥¯¥ H| KNÛS| H| N| w |¥8 ¥NÛ¥| U¯ mö¥ U¥| UöN¯, 8K| J| J |NÛ|N |M¤¯ö| N¥| HU¯H
ö ¤¯SH¯0| 5O |H¤' ö NH¥¯0 N¥z MU| |M|¤H¯ |NH¯ 0; |U0 UM¯N| / ¤¤¯-¤¥| ¤ö¯ 5¤¤ S ¤N¥| H'U| 0 |H¤ |M|¤H¯
0 w ¤¯SH¯0| 5O w H¤ U¥|H HÛS¯¥ w…¥¥öS ‘HW¯H’ H¤¯ HS K¯U| w) ‘N|¥ HW¯H’ U¯ |UHð KNÛS|,
U¥N¯, U¥| 0 m¥ H¯ö| ¥¯ö |¥8 U¥| UöN¯ U¯ HJ¤¯Hö, ¤HM8ö , 8K, HK, HF¥¥8|H (öN¥8|H),H¥, |öH¥ U¥l ö¯M
H¤ NöN ¥ ÛJö¯ ö H¯ö N |UUö U¥¥ U¯ ¤|Hm¯ ö¯H ¥¯¤H Um¯|Um¯ |
¤¯SH¯0| 5O HS ö¯M 0| N|¥ HW¯H U| N¥| X¯¤ , |N¥' 1 H¤Hð 0 |N |U0 ¥Uö¯ N¥| HW¯H U| 0 ; N¥ N|¥U |HW H¯|0¥
H| U| ö0| | |UH S¥' U¯ NH¥¯0-Nö / KM¤¯-¤¯Û |H¥M¤ ¤¯SH¯0| 5O ¤ö¯ ttc S ¥| 0|

4

¤ö¯ 5¤>-5¤c :- w7cw U¤U| w ¤¤H ‘N¯M’ HK HN N S¯S¯ w S¯ S KW SH |¥¤W¯S w HU|
‘K¥¯ö|’ ö¯H N0¯U| w |Hö |HN¥| W0 |HH|ð Û¤¯U| w7cw… ‘N¯M ¥¤’ KN¥¯ö ¥ö¥ w S¯ H|0 M|ö
HN|S HK 0¥¥ wð0w (×¥¤¯S, N¯M 0| K¥¯ö| פ¥¯ N¯M ¥¤ KN¥¯ö 0, |HHð|-N¥S¯ 01111)
|UH ¤HN |¥8 |¥Hö ö ¥J¯ m¥ ¥¥¯ö| ö ¥K¯ NöN |8m¯ö N|¥¯ J | H¥ m¥¥¯ö U| |UJ N¥¯ ¥¯N¥¥ ¤ö¯F mHJH HN¤
|¥8 MU| NU| J, H¤¯Hö öl U U¥ ö H¯öö U ¤ö¥¯|U | N¯M U¥| ö J| ¥¥¯ö| öl |U¥¯ J, H¯ö| |HHJ| ¥¥¯ö| ö 8F¯U|
(!), |UJ| HH¯ö U¯ |¤¥¯ (!) J |
¤ö¯ 5tO :- |H|M U¥ HU¥ö |H¤ H¤W w N¥ HW¯H N|¥Sö H¤ N¤W w ( N|¥ HW¯H U¯ ö' öð N¥ H| ) ¤ö¯
5c7 :- N¯M¤¥¤ N| U|0 H N|ðN |¥Hö H0H w N|ð |UU ¥0H¯ |NS ¥¥H|H N¥ HMH w mö¥¯¥ Nö¥l |¥Hö ,
|H¥,|UUö, 8JH HöH, 8UH¯,¥öF ¥öN U¥¥ N¯M¤ö¤ U Hö|ö |¥8 Jö !!! |UH 8¤¥ m¥¥¯ö ¤HN ö ¤ö¯ ¤¥ö |¤¥
m¥ N|¥ ¥¯¤ ¥ ¤¥¯ MNU¯ J |N |M¤¯¥| ‘N|¥ HW¯H’ 0| 0 |HHU¯ |UHð ‘N¯M’ (U¥| K¥¯ö| ) 0 |
¤ö¯ 5cð :- |¥Hö U¥ H¯|NH¯ H¥ ¤¯U| w N¯M¤¥¤ N| N¥| ¥¥¯U| w ¥m möJ¥ U¥ 8ö m¯U v m¯ö mÛö J|
¤¥ 8M¯U v cv .. |¥Hö ¥| N¯M¤ö¤ (¥¥¯ö|) U| J| |H¥¥ NöU¯ J , ¤ö Nö¥l |¥Höml |¥8 |NJ¥¯ |¥Hö !
¤ö¯ 70¤ :- v?7ðv Hö| 8¯MH|N H¥ U|ö 8¯ö| v 8MU 8ÛN |8¥ ¥H| Hö ¤¯ö| v H|m¯ ( H|¥¯ ) H|N M|ö NU ¤¯H
m¯¤ v Hö ¥U N¥H ‘U¥N¯ H¯¤’ H¯¤ w?70w.. |U¥| H| 8|8¥ ö¯JN ö¯Hm¥¥¯ö U|U ¤¥ Û¥¤ö |¤m¯Û HH¯¤¥ v75v
|UH ¤HN |¥8 |öH| 8¯MH|N ö HNM |¥8 ö¯H8U ¥M |UN ¤8| U N|JF ¥ |¥m¯N |U¥| H|¥¯ ö m¤F| NJ|m¯ |¥8 M mlU¯
| Hö, 88ö m¥ NöH ö¯M mö¥¯¥ ¤ö |¤m¯ö-HNö J N U¥| UöN¯ U¯ H¯¤ N|¥¯ | |M¤¯ö| N¥| ö m¯¤F| Hö¤¯ H|¥¯
m¥ 8¯MH|N Hö| ¥ ¥¤ N UöN¯ ¤HN 8F¯ |U¥¯ | UN|öö Nö N|8U |HW H¯|J8 ö ¥| N¥| HU¯H ¥ö|Nml ö |UH 8M¯N|
ö¯M U¥| ¤HN |H¤ Nöö U| H¯|HH ö8| J |
¤ö¯ 7¤0:- v5v 8¤U| v 8JH¯ NU ¥|ö |ö¤ HJl v N¯M¤¥¤ |UH|¤S ¤ H0' w NJU |8Hö NJ |öNJ 8M¯U| v |NHö
m¥¥¯ö ¤ö ¥H H¯U| v 7v UJö¯v N¯M¤ö¤ N 88ö ¥ H¥ö J¥ HJ¯|U v H¥ö¯ HKM N |8¤ HöH ¤öU J|ö ö¯|U
vðv…. Û¤ö ¤ö¯ 5c7 ¥ mH| ¤¥ 8N Jl |N N¯M¤ö¤ U| UJ |¥8 Nö¥l |¥Hö Jö ¥l |NJ¥ |¥Hö ö |öNJ 8M¯ÛF
U| NM N|¥| ! N¯M¤ö¤ , ¥¥¯ö| |NH ¤¯H ¥l ¥ ö|JU| J ! Nö¥l |8Höl 8 |NJ¥ |8Hö ö N¯M¤ö¤ ö |NHö m¥¥¯ö
¤¯öö MU| JNH |U¥¯, 8JH¯ ¥ |¥Hö N¯M-U¥| U H¥N ! |M¤¯¥| N¥| HW¯H, N¥| ¥¯H H¯|UN U| ¤¥| N|HH HK ö
N¯M¤¥¤, K¥¯ö|, U¥|, U¥N¯, N¯MN¯, KNÛS| , |H¥¯ U¯ Û¤¯HN S H¯|NH¯-N¯¥| UHN ö|'¥' |¥¤¯Ûz U| 0 |
¤ö¯ 7¤¤:- U¥| H N| ÛHSS N¤ö w U| m¯¤ö| ¤N¥|, MN |¥¤ Û0 N| HH SM N¥|¥ |ö¥¯H ö UH¥ NÛ wcw
Jö HN |¥8 ¥N¥l U| ¤H ö¤F ¥¯M¯ , Nö|8l mö¯¥l U¯ H¯F ö¤F ¥¯M¯ W¯ ¥ |8ö¯ Jö NU| U¥| U¥¥¯ m¯|UN öJ| |
Nö N¥ H| U| ¤¯¥ö 8¯F| U¯ |ööF¯ J ; J|ö H|N H|N ¥N¥ Û¤¯|Um¯ ¤H ö¤U¯ m¯|Um¯ ö¯Hö¯H v(m¯H¯ H:5) |UH ¥
8¯U K¯N¥S ¤¥¯z U UHH HN¤ S H¯¤¯¥S |NHö H¥S¯¥ |¥H¯ö N¥|UH' |UH N¤ U¯ U¤¯ |0H¯ (SN¥|¥ö ð¤O ¤ö) N¥|
HW¯H S N¥| ¥¯H ö ¥¥|SH¯ 0 ||U0ö¯ N¥|H' U| N¥|-X¯¤ HK S' ¥¤ |UH ¥Uö¯ |¥U |HMU| 0 |(öð: ¤ö¯ 7c¤ S'
7cc SN N¤| U|¥ 0¥ö U| N¤¯ N¥| HW¯H ö HHM|M HU¯H |¥U |M¤| 0 | HN U¥| ÛHSS NU| ¤'U|' |M¤| 0 11
¤ö¯ 7cc:- v N¤| ¥¯U w H|¥M w ¤|ö U¥N¯ H¯S 0H ¥¥ |U0 UW w ¤|ö UWH ( |Uö ) 0 H¯H N¯ö 0H |HS KW w
‘U¥N¯’ H¥ |U0 |N¥¤¯ 0H ¤¥ N|H|H w 0 N¯öö N ¥0 |U¥H H U¤ö U|H|H w7cðw
U¥|-¥N¥ |M¤¯ö| N¥| HU¯H ö N¤|ml ö ¥| U¥| 8K|, UöN¯ U¯ Û¤¯HN |H¤ Nö |U¥¯ |
¤ö¯ ðOc :-(|NHö¯¥¥¯ö |¥8 U¥| ÛH¥|¥ |NÛ!) פ U¥| H N| ÛHSS N¤ö w KHN ¤W¯S XU w ..
S0| H¥N¯ H|SM¯ SSM¯ 0 w |¤¤¥| KH H¯N¯H S 0| N|H¯ 0 w075w..S0| HK öHK 0S| K¥¯ö| w..|H¥¯ H|SM¯
HNM¯ SSM¯ 0 w07tw..U¤U| w H ö NöH|0 |¤¤H Hö¯Û' w |NHö |¥Hö N¥0 ö0 |¤×¯Û' w
N¯ö Hö ¤|0U¯ö ö |Sö H w |M¥ M¯N| H¥| ¤N |Uö H w0ð0w ‘H0¯N¯M’ ¥¤¥¯¥ 0H¯¥ w‘H0¯M0’
H |NN¥ ¤¯¥ w פö¯ H¯ö N¥ ¥¤¥¯¥ w ¥¯0 N0 N| M¯H |¥U¯¥ w0ð¤w…¤¤H ¤¥ ‘KN¥S’ N ¤W¯ö
w ¥0¥ N¥ N|¥S¯ |¥|¤ ö¯ö¯ w |NHö H¤¯ HS U|¥S ÛU¯¥ w UN 0|U N|¥ M0 H¤¯¥ w00Ow
|NHö m¥¥¯ö U| N¥¯ ( ¥¯N¥¥ ¤ö¯F U UHH HN¤ mö¥¯¥ UH¥ m¤U¯U U| N¥¯ ) J¯M H¤öö öJ| JU| | |UJ N¥¯ ¤ö¯
¤?O S HH¯¤S 0U| 0 ¤¥ N¥| HW¯H ö U¥| U| ÛHSS |¥UN¯¥ |NÛ' ¤¯ |U¥| , HU¯H N¥| U| Hö¤¯ !! |UN ¤¯H

5
70
N¥| |M¤U¯ J |N H NöH, |NHö, |8Hö öJ| |¤m¯ÛU¯, Nö¯ ö¯M HF Jö ¤ö ¤¥¯FU¯ öJ|, ¥l |¥ö |NHö m¥¥¯ö Uö
|¥H¥¯ö ö¯M |M¤ |N¥ |öJ¯ J ! |UHJ U¯ Hö¤ N¥| HU¯H |8m¯ö Nö|Uml |M¤U¯ J, 0 H0¯N¯M 1 S 0| H¯¥¯ ¥¤¥¯M¯ 0',
J HJ¯ MJ ! H ¥ö¯ H¥N J¯, Hö| |M¥ ¥ö 8ööl |¥8 MN| JU| J | Hö m¯¤F¯ HH¥ Hö| ö|¤m¯ Nö , Hö| 8lJ ¥¥ ¥
m¤F |8öU U| M¯H ö¤ |… HK S' ¤|0M' H U¥| KN¥S| U¯ |¤H¯ö ¤¥U¯ 0' m¥ |¥ö NU| ¥öl U| N|¥¥¯ |M¤U¯ Jl |
|H¥ö| N Hö| mNM J ÛH möH¯ö |NHö 8|ö¥ Û8¯öU¯ Jl | H |N¥ NU| KM H' NMS| 0 H¯¥ S', 0 ¤¯ðN1 H¯¤ 0|
H¤¯¥ MU|'| N¥| N¥M N¥U¯ 0 |N Û0 KMz0¯¥ 0 | ¤¥ HH| N¥ H¯|0¥ ö KMz0¯¥ ö0| Hö HNU | H,
|U0 ¥|US ö¯ðN N¤ KMF0¯¥ U¥|-¤HN N¥|×' U| ¥Uö¯ 0 ö |N ‘×KM N¥ UHH ö¯öN’ U| |
¤ö¯ ð¤0:- w?¤cwU0¥¯w H0¯ ¥U H¥ U¥ N UM ¤H¥ N¯H wHH¤¯ S|W¯ ¥MKU HÛ H|N M|U |¥H¥¯H w?¤cw
|NHö,8Mö¯H,UHU¯ H¯ö 8K|-¤HN 8F¯ |U¥ Jö N¥| HU¯H ö! (8|8¥ ö¯JN N¥ |NHö¯m¥¥¯ö 8K| ¤H |¤m¯|U)
¤ö¯ ðct:-U0¥¯w ¤¥N¤¯ö (H0¯N¯M) N| |N¤¯ S ¤¤| ¥U| |¥U¯¥ w KM 0|U H0' S0' H N|¥ ¤¥|H0 HK H¤¯¥ w
N¥| |¥¥ N¥MU¯ 0 |N Û0 KMz0¯¥ 0, NMS|H' ¤¯ðN ׯ¤ H¤¯¥ MU, |M¤¯¥| N|¥ ö NU| |US¥¯H ö0| |
¤ö¯ 0c¤ :- wH¥W¯w 0 ¥|¥ 0 H|H 0 N¥ö¯|ö¤ H¥| ×¥ |¥öS| H|ö M|H w ×Û¥ ö H'NS 0Û SH S
NX U¯0S 0Û |¥S H HU| N|H w HHSö |HÛ ×|S 0| ¥ö K|S¥ H¥ H¥ N|0 H¯U ¤S|H w HS H0¯|U
HU¯ ‘HN H¯|U’ |N¤¯ N¥ ‘HW¯H’ |U0 ¥¥ U|H w5cOOw (..|NHö¯¥S¯¥..H¥¯|H¤ ..)
HW¯H N|¥ HN H¯|U ×¥¤¯S HNSH¯S¯ (U¥N¯) S' ¥¥ HN |¥0¯ 0 | ÛUU S¥ S öð N|S¯ H¯¥ |N H¯H U
U|¥¯ö |¥U ׯ¥S| U |H¥M¤ 0ð |UH H¥W U¯ N|¥Sö N¥ö¯ HöHS 0 |NÛ'|N N¥ N¤ H¯|0¥ H| U| ¥¯F|
‘ð¯N¥ X|¥ U¯H| NÛ |HH¥|0 HöH¤ פ ×|Nׯö¯’ U ÛMð H0¯-×|NׯöS¯ K|¥×¯ HöH¤' ¥¯M¯ N¥H
0| ×N |M¤ ¤ö¯ ¤5¤ U¯ ¤H¯F |H¤ N¥U¯ 0 |N |H¥¯ 0| ‘HNH¯|U’ 0 |
¤ö¯ ¤5¤:- H¯U¥ ×Û¥ HK 0¥¤ ×¥ ¥¯HS K| ¤¥ ¥|U ¥¤¯U| w ×Û¥ N0 N|¥ HW¯H ‘|H¥¯’ H HK
‘HNH¯|U’ H0| ð0¥¯U| w7Ot5w … ………¤¯ðN öð N¥F |N ¤ö¯ 0c¤ U H¥W |¥U HN ¥¥ |¥U
‘HNH¯|U’ |H¥¯ ×¥¤¯S U¥N¯ ö 0| ׯ|¤×¯ 0 N¥| HW¯H ö | (..UHH |HN¤ ¤¥¯F ..|NHö¯¥S¯¥.. )
¤ö¯ ¤5c, ¤0> : N¯öH N |UM| H|0 H¯¥ö N¤ö w(Um¯¤ö |¥8 |UM| HJö |N JH|¥ö¯¤ö ! KM 0U| N¥| NM' )
¤ö¯ ¤77 :- |NHö ¥ möHö ö Hö¯8 öH ¥ö¥..|NJ¯ |N 8JH¯ ö Hð¥' HHU¥ H¥¯¥ U¯ |NÛ ö 8F¯|Um¯ !
(…. |NHö¯¥¥¯ö … ¥U 755¤ ) | ¥N Hö¯8 ¤|F ¥¯M |M¤¯ö| N¥| HU¯H |NHö möHö ö ¥| Hö¯8| 8F¯ |U¥¯ |
¤ö¯ ¤>5 :- H¥ H H0¯ H¤ H|S N|¥ N w N0 N¤¯ |US M¯|U |¥U¥N w (|ö0NMN| H¥S¯¥)
Hö¯8,¥N öH ¥ö¥F ¥¯M N|¥ HU¯H ö m¤F| H|¥ (mNM) H¤ |N¥ N|¥| ! HU |N ¤ö¯ 55ð? N|¥ HU¯H ¤U HöU¯ J
|N ‘H ö¥ K'N H¥|H U¥¯¥ w S¯ N0 H|¤ N0 N¥ H¯¥ w¤w H¥¤¯S, öHU| U| HS 0¥ HH' H¯¥| 0|0U| 0 |
¤ö¯ ¤cð :- ..0|¥ H 0|¥HU¥ H¯¥0N wXU 5¤tw …|N0¥ 0ö 0|¥ H 1 ÛJ |öJNMN| (NMN|) m¥¥¯ö J ;
N¯M¤ö¤ mö¥¯¥ U¥| 8KN¯ J| J |HHö ¤öH U ¤H¯ö MU|, H¯ö HUl U |¥ö¯H MU| m¥ Û8-H¯¥| MNl ö H8¥ Nöö MU|
m¥¥¯ö |Mm¯ J : ¤¥H¯¥¤ H¯|ö M|ö ¥S¯¥ w HU HHHS ö¯H¯¥¤ (ö¯H) 0S w NMN| ¥S¯¥ N¥¥ HUS w5tcw
¤ö¯ ttc :- ¤ö N¥¯ H|ö öUö N| N|J N H¤ H N|¥ HW¯H 8¤¯ö| v ¤öF |¤m¯|U ¥U ¥8 J| HU H| HNö¯¤ K¥H
K¥¯ö| v0ccv (U¥ HJ¯¥H)| |M¤¯ö| N|¥ HU¯H m¤F |UHJ U¥| ¥¥¯ö| m¥¥¯ UöN¯ U| J| H NöU¯ J|
¤ö¯ >5O:- ¥¯N H¥|𠤯SH¯0| 5O w ¤K H SN0 M¯H 0H¯¥| w… |N¤¯|H¤ ‘N¯M’ S U¥H| N|NS ¤ö¯Hö N¯¥| w
mö¥¯¥ ‘N¯M’ J| |Nö¤¯ U¯ H¯Nö , m¥öU¯H| , ¤¯¤ NöH ö¯HN, M¯H 88¯ÛF ¥¯M¯ ¤¥ J | (W¯ U¯ Hö|N !!)
¥¯N N|MH¯z ¤¯: 5O w…S¯S ‘H¥¥N¯M’N H|H N W¯|U ¥U¯|U ö H¯W w…
mö¥¯¥ Hö8N¯M,HJ¯N¯M U| ¥M¥¯ö (m|H) U ¥¯ö ¥ NU| öJ| 88 N m¯ H|Nm¯ |
¤ö¯ >55 :- |SMN N¯¥|..w N¥M ‘N¯M U|’ N¥S¯¥ w ׯ|U ×S ×ö|S H¥S N¥ö KHö0¯¥w5w..
N¯M / HJ¯N¯M U| mH| NF-¥¯8N-ÛH¥|¥ |H¥ ¤ö¯F |¥8 |H¥-HJH¥ö¯H¯ U m¯¤¯ö ¥ N|¥| NU| J |
¥¯N U¥N¤¯¥| ¤¯:5Ov..ö¯H öJ|H Û8¯ö ö HN J H¯Nö ö¯H öJ J v 8JH¯ |8Hö öU HöH H|H S ¥|H ‘N¯M’ HK 0|
¤ö¯ >5¤ :- (ðð H¥W) w ¥ Hö MM (MM) |UNM 0| ‘N¯M’ N M¯NS N¯|0 ö ¤¯|Uö ¤¯U w77w

6

‘N¯M’ J| ¤¯|U ¥|UU 8JH¯ N|J UK NHKM ¥H ¥H¯öU v ‘N¯M’ J| ¤¯|U HU¯ |H¥H H¥ UH 8UH ¥|Um¯ JH H¯öU v
‘N¯M’ J| ¤¯|U ¥U |HJ NU HN UlJ| ¥ ¥¯|J H¥ ¤|J8¯öU v 8U N¥8 N ¥U H¥ ¥|H N¥M ‘N¯M’ |N¤¯|ö¤ H¯öW
w7ðw …v N¯M (HH¯) NU |Uö N¯Hö |HÛ H¥, ‘N¯M |N¤¯M’ 0|H ö |US¯¥W w…….v70v
0¥ ¥Uö¯ |¥U N¯M/H0¯N¯M, K¥¯ö|, U¥N¯ U| |HXS W¯ U SM N|S| 0 | (N¥H|S |¥¥¤ ) |
¤ö¯ cOc :- (U|¥S ¤¯¤W¯ö H¥ ) |¥¥ U¥| ÛHS|S …H| KNS| U öH0 w….S 0| H| K¥¯ö| w…S 0|
|¥H¥H¯S¯ w… HNM¯ ¥¤ N¯M| w…U¥N¯ S |XH¯ S |H¥¯ ¥¤ S¥ w (U¥| ÛHSS U|¥S ¤¯¤W¯ö S'
¤|0M' N¥ö| N¥| KM ö0| ) ×¥¤¯S, KNS| , K¥¯ö| , N¯M| , U¥N¯ , |H¥¯ ׯ|UN |UN 0| U¥| U ö'
0ö | ×N ÛHS|S H¯¥| 0 ……
¤ö¯ c5O :- N¯M U¯ H¥¤ , (¥¤ |US N¯M / N¯MN¯ U¥| U¯ ¤HSN U H¥ |¥U)
(öð : ¤ö¯ 05 S ¥| N¯M U¯ ×H¯ 0| H¥¤ |US|¥×¯ 0 ) :-
H¥ N| H¯M |UH¯ö N ×¥¥ ¥¯H N¥W NM H ×|H K¯¥ w
MUö M¯M N¥¯M |U¤ UÛ K¯M |¥¥¯HS 0 ×|öW¯¥ w
Xð 0' ¥¯M H0¯ |¥N¥¯M |¥H¯M MH ¥U ¤|S ÛHW¯¥ w
X¯¥S H¥¯M MU N¥ ¥W¯M H ‘N¯M’ HU¯ ¤|S¤¯M |S0¯¥ w
NM |¥U ¤¤¥|H' U| H¯M¯ , H¥|¥ öN¯,¤¥ 0¤ |¥U K¯¥| SM¥¯¥/HHS , M¯M ¥¥¯Ûz|H' H¤' |H¥' H¤ S HN¯¥,
¥¥¯Ûz|H' Mð'¥', ¤ö-|KH-|KH¯öN-UU, H0 |¥U' |öNMU|H' HN U|H' M¤ð' , 0¤ |¥U ¤¤¥|, ×H¯ 0 N¯M U¯
H¥¤, H |N S0¯¥¯ (1) ¤¯MF0¯¥ 0 |
U¥| ÛHSS |¥U UH 0¥ ¤UMS ö' U¥N¯, K¥¯ö|, KN¥S| (KNÛS| ), N¯MN¯, H¯|U HNS|, HNU¥¯, U¥|, |H¥¯, NH¥|
¥¯0ö| (H¥ U| H¥¯¥| N¥z ¥¯M| ), N¯M ¥¤¯ H¯|UN 0ö | |U0 |H¥ H| U| ¤Sö| U¥| ¤¯¥¥S| U ¥¤ ¥¤ ¥¤ 0ö | N¥
N|¥U |HW H| U| |¤XM HöH U| HöW¥S N¤¯ |¥U N¥| ö H0¯N¯M N¯MN¯ ×¥¯¤| |M¤ N N¥ H¯|0¥ ö U¥|-¤HN |H¤
N¥z U| N|HH N|S| 0 | HH| Hö 0| ö0| HNU |N N¥ ö¯öN H¯|0¥ U| UH¥|' HS W¯ U| H¯¥¯¤ö¯ |SH¯N N U¥|-¤HN
¥z H¯U | N¥ N|¥U |HW H¯|0¥ H| ö ¥Uö¯H N¥ö U| ¤¤-U¤|H' U| H¯|HH 0 |
¤ö¯ c5ð :- ¤¤H ¤W¯|U ‘H| KN¥S|’ ¥¥ö |SW¯ ¤HN w (|M¤¯¥| N¥| U¥| U| ׯ¥¯¤ö¯ ö0| KMU¯)
H¥¤¯S, HK S' ¤|0M' H (N|¥ HW¯H) U¥| KNS| , U¥N¯ ö |¤H¯Û'U¯ 0' |¥¥ |SW¯ U|¥S |M¤U¯ 0' |
¤ö¯ ccc :- H¤ N¯H HK 0| UM| ‘N¯M’ N¥ H 0|U w ( N¯M H¥¤¯S U¥| U¥N¯, KNS| ; |SW¯ U|¥S 57c)
¤ö¯ 5OOð :-..|¥Hö H¯¤ H¥ S H' SW¯NW w |H¥H N ¤¯|Uö H M¯NW w (|SW¯ U|¥S 5ðO) |UH ¤HN |¥U ¥¯H¯
|¥Hö-KNS HS ¥¯z| |H¥-KNS UH NU 0ö| ¥¯z| XM N¥N ¥¯H ö |H¥-KNS ¥z¯ |UU| 0 | H¯¤¥| ¤NS| ‘|H¤W S¥S
|H¥ N |NW HH U|¥S H¤¯|¥ w57w’ |M¤¯¥| U| HöH¯ 0¥ |NH ö |H¥ H' ¤¯¥¥S| U¯ KNS ¥z¯Ûz U| 0 |
¤ö¯ 55cc S' 575O SN :- |U0 |SW¯ U|¥S ö¥¥ 7tt ¥0S 0| |¤×¯ö ö¯M ¤¥ö ¥¯M¯ 0 |NÛ'|N
|UH ¤HN |¥U H0¯N¯M U¯ |H¤ (UM¯) ¥F¯ÛF U| |¥¤| UH| NU| 0 | H¤¤ |¥U ¤HN |UÛ' 0 :–
“ ¥¯H¯ HH|S Hö ¤| ¥ö¤KNM¯ |UN |UH (¤|¥S) ¤¯H' |¥UW¯ ¤¥ö H¯|UH¯ N¥U| 0 | |UN |Uö HH S' ¤|0M' ¤0U N
¥¤U| 0 |N ¤|¥S H| H¯|MN¯H (|¥Hö ) U| ¤H¯ N¥ ¥0 0ö|¥¯HNH¯¥| ¤|¥S H| ö HH¥'U| 0 ‘¤¯|U ¤¥ ¤¥HH¥ N ¤H
¤¯0ö H ¤¥HH¥ ö¯0|w 57 w’ |¥¥ ‘N¯M’ U| ¥|¥H¯U| UHU| 0 ‘ ¤W¯M N¯M N |Nö0 ö ¤¯W w |Hö |U0 UU0 MN ¥ö¯W
w XU 0? w’ HS |UH S¥' ‘N¯M’ ö 0| ¤¥HH¥ HöU| 0| 0¥ H¥ U N H¯¤U| 0 ‘HW¯ (U¥N¯) N ö H¯ö H0¯N¯M ö
Hö¯¥ H¥ H¯ð| (H¥S|) N H¯öS S¯S H'NS H¥S 0 w¤ðw’ |¥¥ KN ¤|z MU| ¤¥U| 0 HS |¥¥ H¯¤U| 0 ‘H0¯N¯M H
N HU¯ H|H öWW w ¤¥| UU0 S¯H H¯N SHW w..wctw…‘H0¯N¯M’ 0| N N¥ N ¤X¯ö¯
wccw..w |UH 0H ‘H0¯N¯M’ N H¯ö w c5w H ö¥ N¯M ¤¥¤ N ¤W¯¥ w S ö¥ N¯M (HS) ¥'H ö|0
H¯¥w. ccw ..HH|H' 0¥ ¥| ¤NS|H' 0ö | ¥¯HNH¯¥| U |UH S¥' HH¥¯z ö¯M HU ¤|¥S H| ö H0¯N¯M U¯ |H¤ ¥zö¯
¤¥¯ö ö0| N|S¯ S' ¥¯HNH¯¥| ö ‘U|¥S’ ¥¤¯|UH¯| ¤|¥S U¯ 0¤ ¥¥ öU| |¥U H|ðH¯, Hð H (1) NS |US HS |N0¯ |N
H ¥¯H HN S¥| |HN¯|US N¥'N| S Hö 0¤ ¤¯|UH¯ 0 H S¥ 0¤ N𥯠|UH'N| | ¤|¥S H| ¥¥ H'U 0ö ; H0¯N¯M
7
7t
U¯ |H¤ ¥zö MU| |SH¯¥ 0 H'U 0ö | |UH ¤HN U¯ H¯¤¥| U0¥¯ H0¯N¯M U¯ |H¤ ¥z¯Ûz U| |¥¤| |UÛ' UHU¯ 0 :-
|U0 XM H |HH¥|0 XM¯ ¤¯0ö UU ¥0¯|Uw H0¯N¯M N |H¤W N|¥ HU¥¯ K¯N |¤¥¯|Uw57¤w
H¥¯ HU 1 XM N¤ð N¥N H0¯N¯M U¯ |H¤ ¥F¯|Uׯ, KN ×S H¥¯¥ |¤M¯ N| N¥ MN HJ¯N¯M U¯ mö¥
‘¥¯|JNö’ NöU Jö ¥ Nö N|8U |HW H¯|J8 H| ö HJ¯N¯M- N¯MN¯ U¯ Û¤¯HN UHU Jö ¥l |¥ö ÛJ MN Nö H¯|J8 ö ¥|
¥N-Hö¯8 ¤|F ¥¯M¯ ¥| HöU JFN | NU| ¥| H¥¥¯ö |H¤ |UJ NM öJ| Hö HNU¯ |NÛ|N N¥ N¤ H¯|0¥ H| U¯ ¥¥H¯ö 0
: ‘×|HS N¯ ¥¯¤¯¥| 0¥ |Nׯ HU XX K¯Û ¤¥ w’ ( ׯH¯ H0M¯ 5, ×N ðtO)
H¤Hð 0 |N H0¯N¯M U¯ ×¥¤ ¥¯|0N¥ ö0|' | H¥¯ HU|U, N| ×H¯ HJ¯N¯M (Hl ÛHU| ¤¥ö| N¯MN¯)
UHH ö¯öN H¯|J8 H| U |UHð J HNU Jö !
¤ö¯ 5ð¤c S' 5ðcc SN :- m¯¤ö| |¥U¯ 8|ö¥, ö8ö 0O¤…..¤¥H H|¥HN 8|8 N|JH v…
ö¯H¯ H|¥H|¤ m¥ U¥|¥ml U¯ U|öW U¯¥ U¯ö¥ ö¯M HN.. U¥ö¯H m¥ U¥ö¯H U MJ(HH¥ö)m¯¤H |¥8 JNö¯ÛF ¥ mNö|
|öNM| |HH¥ |UN 8¯M¯ (|UH¥|) ¤U¯ J NU|(!) ÛJ ¥| mH¥-HH¥ M N HN NöF MN|.. Hö |¥8 HN¥¤|¥ ö¯M |¥m¯J U¯
¥öö¯ ¥|öm¯.. U¥| ¥¥¯ö| U| |Nö¤¯ ö¯M ¤¥¯ MN¯ |N H¥¯H 8|öH öl U U¥ U Höö |¤¥ ÛH U| HöN¯Hö¯ ¤ö|
J¥N|..HH¥ HH¯ N U¥ ö¯M HN NöF MN|, U¥l U ¤ö ¥ Jö U¥ Û¤H… 8¯M¯ |Wö NU|, U¥| N¯MN¯ U¯ |¤m¯ö N|¥¯,
N¯MN¯ ö ¥N¥ U| ö|¤m¯ MU| ¥M¥¯ö ¥¥| ¥ U¥l ö H¯öö MN|..vé0v. mN ¥U ?? |UÛ |M|¤m¯ J…ö|N ö|N ¥H UKö
H¤¯ v ¤¯¥S H0¯N¯M ¤¥ N¤¯ w ¥|H ¤UH U¯ö¥(1) S¥ KW w ö¯H N¥ö ‘N¯M|’ N ¤W (0HM¯ N|S¯) w
H¤ Nö|Uml HJ¯N¯M U¯ N¤ ¥|¤m¯ |HH¥ 8JH¯,|¥Hö m¯|UN H¯ö Kö NU ¥ HJ¯N¯M U| HöF |¥8 m¯ NU vccv ×N
XU c5 S cc SN H0¯N¯M U| ÛHS|S N|S| 0 ( |U0 H0| ÛHSS ‘0H¥| N¥ 0¯¤ U ¥X¯’ ¥¯M| U¤U|,
XU ð>> S' XU 0O7 SN, |¥U ¥| N|S| NU| 0 ) :-
SH 0 HNM MN |H¥S¯H¯ w N¥¥ö NH N¥|¥ |ö¥¯H¯ w H¯|U HN¯M HH|ö |¥ö¯ K w |ö¥|¥N¯¥ |ö¥M¥ HNS H wc5w
|ö¥|¥N¯¥ |ö¥H¥ H|¥ö¯H| w ¤¥H HN N SS ¤N¯H| w |ö¥N¯¥ ö¥ |öSW HWK¥ w S¯S H¯S H0 H¯S ö ¥¤¥ wc7w HS
|¥0¥ H |¥|U H¤U¯|UN w U¥ H¥ U¯ö¥ N W¯|UN w H|S H|¤ H|SS¯ |ö¥¯H¯w KS K|¥¤ K¥¯ö |ö¥¯H¯ wcðw H¯|U
HöS H¥¤ HKH¯ w Wð Wð K|S¥ |NW¯ ¤¥H¯ w HS¥ ¥HS |ö¥S¥ ¥0U| w HöN HöU Hö¯Sö N0U| wc0w H¯|U
HN¯|U HU¯ ¤K UNw ¤|¥ ¤|¥ H¥|S |¥¥|S HöNw HK HN N0 |U0 |¥|¤ K¥H¯W¯w H¯¤ UN HöN |U¤¯W¯ wc¤w Wð Wð
H|0 HU| ¤¥¤ ¥W¯¤NwHNM H|¥ HSö N ¤¯¤NwH¯S H|S N¥S H¯N¥¤öwS¯N0 N0S |HSN HN N Hö wctw SH HN N
N¯¥ö N¥S¯¥¯w W|ð W|ð N| H|S H¯öö0¯¥¯ w |ö¥N¯¥ |ö¥¥¥ |ö¥¯MH w HK0| N Hö N| S|0 H¯MH wc?w SH0| ¥0H¯
|¥Hö ¥ö¯W w H0' ¥U SH 0| Û¤H¯W w SH0| |¥|¤ NH¤|0 ¥ö¯¥¯ w |USH H|US Hö ¥¥ ¥¥¯¥¯ wccw HN N¯¥ö
N¥ö¯ |ö|¤ H¥¯H| w NHM HS|¥ N H¯H| w UW¯|H¤ U|öö N UW¯M¯ w 0H |N¤¯ |ö¤¯ö |N¤¯M¯ wcc w
Û¤ö |M¤ ¥Ul (?? m¥ c5 ¥ cc ¥N) ö NJ ö¯M ¥|8¯|öml H¤HJ JU¯ J |N |M¤¯¥| N|¥ HW¯H H0¯N¯M, N¯M|, U¥-
H¥ ö H¯¥ö ¥¯M| U¥| U¥N¯ H¯|UN ö' |UN 0| 0HS| (|H¥ U¯ H¥¤-ö¯¥|H¥¥ ¥¤ ) MU| ¥¥SU¯ 0 | mN ¤¥:
N|ö N|ö N¤ N¯M H| ¥8J| v ö¥ ¤ö 8¥¯ HH¥ M H¥J| v..v5O7v..H0' N¯M N KW ¤HS¯ w ¥¯¥¯ K|H ¤|X N|¥ SS¯
w5Ocw … H¥¤¯S N¯M / H0¯N¯M ö ¤H|ö¯ H¯|UH¯ , ¥¤ S U|¥H¯, H¥|¥¤¯¥| 0, |ö¥¯N¯¥ ö0|' | mN ¤¥ : HJlN¯M
N¤¥ ¥U H8J| v mHö möN |8U¯ö ¥8J| v57¤v…v |H¥ U¥ m¯U |¥¥ N¯M H¯ö v 8J Hö N ¥H J ¤ ¤ö¯ö
v..v5ðcv..U¥l U HJ |¥8 HNM, ¤¯ö, ¤ð¯ö ‘H|SHN |¥U’ |N¥' ¤Nð 0 NU 11 HJ¯N¯M ¥ JHM¯ NöU Jö :
HJlN¯M N Nö¥ ¤J¯ö¯ v UN ö Û¤ö¥ öH Û¤¯ö¯ v7OOv…….v |UJ |8|¤ ¥U U¯ö¥ö ö¯H¯ v ¤¥NN¥ mH |NU¯ ¥H¯H¯
v70?v…….v ¤|ö m|H¤H mH H¥ |88¯ö v..v70cv.. |Uö'
¤NS|×' S' H¤Hð 0U¯ 0 |N H0¯N¯M,N¯M,¤¥NNS,×|H¤H |UN 0| H¥|¥¤¯¥| U¥S U ö' 0ö |
mNM NU| ¥U¯ ¥ ¥| |UH N¥ U |UHJ N¯M U| |U0| HHM|WS (|H¥ U¯ H¥¤-ö¯¥|H¥¥ ¥¤) H¯HF m¯ÛU| J :-
HJlN¯M N|¤ HH¥ ¤J¯ö v H¯¤ Û8¯|ö UHJ H¥ H¯ö vð75v….v |UJ |8|¤ ¥U H8 HN¯H¯ v |öNH| |Uö UMJ J¥
8¯H¯ v|HW 8¯Jö| (UöN¯)¤H¯ |8ö¯H vH¯|J |8MN U¥ UM ¥¯H vðð5v.. N|¥N HJl N¯M m|ö (¥ö|) NJ v 8¯UM H H¥
J| UM ¥J vð0Ov……v HJlN¯M N| H Hö|ö ¤ö H MU 88¯|U v mö ö Û¤H¯ UH HN ¥¥U H¥ 8ö¯|U vðéév H ¤H¯
×|HNS N| |öS¤|S N¥ ¥ö¯|U w |Sö ¤¥ פö 0¯¤ U ×|H¤H MS ¥U¯|U wðt>w ¥0|¥ ×H¥ N¯
N¯ð|H H¯¤¯ w H| ×|HNS HNS N ö¯¤¯ wð>0w ¤|ö ¥¯XH N¯ N¯ð¯ H|H¯ w H| ×|HNS HNS
8
7>
N U|H¯ w ¤0¤ö |¥H|ð NNö S KU| w HK|0ö ׯ|ö ¥¤¯U| UU| wð>¤w¤öW ¤öW MNö N ¥¯H¯w
UHðö U¯0 N¥|¥ |ö¥¯H¯ w פM K¥ö N |H¥Hö0¯¥ w U¯H H¯|ö H|0 M0 Û¥¯¥ wð>tw
×N ¥0¥¯|H |¥U ¤¥| H'U| U¤U| : N¥U ¥¯U ¥öS| w U¤U| w
(N¥ |¥8 |HöM¤ ¤¯:5O öJ| |M|¤m¯, ¤ö NJ|Nml |¥8 HöH¥|m¯ ö |N¥ |M¤ |U¥¯ !) JHö| Nö J¯¥ U ö¥¯ v¤öö J|U
|8¥ N| |U¥¯ v..vð??v ¥H|J ¥¯|K NU| m¥ö ö ¤U¯Ûv( W¯ U¯ öJ| HJ¯N¯M U¯ |HHöö Nöl ! |NÛ!) vðcOv..
‘N¯M’ ¤¯|U 8JH¯ 8¤ ¤ö¯ v ‘N¯M’ ¤¯|U |H¥ H m¥¥ö¯v ‘N¯M’ ¤¯|U N|ö |8Hö ¤N¯H¯ v HNM ‘N¯M’ N¯ |NW¯ SH¯H¯
v ðcðv(Nö' U| HM ö¯M HH¯¥-¥¤| SH¯H U¯ N¥S¯ N¯M,H0¯N¯M 0)
…. m¯|U m|¥ UN m¥¥¯ö¯ v HU| Nö HH|¥UJ JH¯ö¯ v ðc¤ v …… |ööN¯ö |öö|8N¯ö |öM¥ v m¯|U mö|M mö¯|U
mH¥ v..vðc5v ( HN¯M-¤¥¤| Nz U0¤¯¥| H0¯N¯M MU| 1 |H¤ NH U¤ KM¤¯ ¤¯ NU| )… v UN ö¤ mö¤ Hö¤¯v öN
¥U ö¯¥ NJ| ¥¤¯ v..vðc0v( |UJ| ¤N¥|ml ¤ö¯ 5¤c ¥‘N¯M ö¤ ¥N¥¯ö’ MU| |M¤|ml Jö)….v m¯|U HN¯|U Hö¤
HU¥¥ vðc¤v (|H¤| U HM-HS¥ HS H¤-¥¯z| U ÛMð H0¯N¯M MU| 1 ) H H|H¤H ¥¥ Höö| ¤ö v |¥öN UHJ U|¤¥
J Hö v..vðc?v.. ‘¤¥NNS’ H Hö|ö |¥J¯ö| v m¯¤ J¯¥ U MJ Û8¯ö| vHö8 öö H JJ HJ¯U| v UHJ U¤ ¥ MJ 88¯U|
v0O5v |N¤¯ N¥| 0H ¤¥ ‘HNH¯S¯’ (U¥N¯) w N¥ Nö¯ ¤öö H¥ö¯¥¯ v…v0O7v H| H|H¤H H8 ¥U U|Um¯M¯ v
¤öö Nö¯ N¥ ¥¥N¯M¯ v..v0Oðv.. v(¤ö¯ 5ðcc).. פ|¥ S HH¯¤S| HNS |UÛ' 0 :-
|U|S H| U|¥S ¤¤W¯ö |SW¯ U|¥S HS| K¤ H¥¯U U¯¥ H ¤'U U|¥S HH¯¤SHHS HKHHSw0O¤w
|U0 U¤U| H0¯N¯M / N¯M , |HHö M¥¯U| N¥|UH' ¤H|ö¯ ¥| H¯Û'U¯ 0 HS N¤ |¥U H¯ N HHS MN M¥U¯ 0, ö 0|
H¥¤ö N¥N N|¥ HW¯H ö ÛU¯¥| 0; Nð|NH' |¥U |H¥M¤ ö¯M ¤¯SH¯0| 5O |NH ¤¤-U¤| ö KM¤¯ ¤¯Ûz MU| |M|¤H¯ 0
| H0¯N¯M U¯ H¥¤ ‘¥¯|0N¥’ UHz ¥¯M Û¤¥ |¥H¯ö N|S |SW¯-U|¥S ö: 7tt |¥¥ |¤H¯ö ö¯M ¤¥ö ; H0¯N¯M U¯ |H¤
¥zö ¥¯M ö KN HS H¥¯¥ |¤M¯ N 0| |H¤ ¥z¯Û'U 0ö |
|UH S¥' ¤¥ N¤ |¥U |UHð U¯ H¥¤ H0¯N¯M-N¯MN¯ 0| |H¤ 0U¯ 0 |
N¥ N¤ H¯|0¥ H| U| ¥¯F| ö U¥|-U¥S ¤HF U| |UH¯HS |UU| 0 ×S ö 0| NU| öH¯ ¥¥SF U| | ¤¥
N¥-U¤|×' ×S ¤¤-|¥¥¤|×' ö N¥ N|¥U |HW H| ö U¥|-¤HN, öH |¤M¯F ¥¯M¯ |M¤N N¥ H¯|0¥ ö
¥Uö¯H N¥ö U| H¯¥| ö|WS ö¯M |UH פÛS| UHH N¤ U| ¥Uö¯ N¥|×' ¤¯H' N¥¥¯U||¤|¥S H| ¥¯U|.
Uö. ¥¯., |ö¥¯H| HN¯ö ö: t5, ð¥¥| H0M¯ , ð'¥¯ ¥¥, HM¤¥ |Hð| (¤H¯¥) U| |M¤| ¤HSN H0¯N¯M|
Û¤¯Hö¯ ( ¤N¯HN ×|HS ¤¯|Nð ¥NH, NW¯ö H¯¥|Nð, öHU|N U'N ×¥¯ ð'¥¯, HM¤¥-500OOc) U ¤ö¯
7ð - 70 S X|¤×¯ 0 |N N¥ N|¥U |HW H| ‘U¥N¯ ×¥ H0¯N¯M| H| N Û¤¯HN’ Hö|

K¯¥S U H'ð¥M ¥¥¥ ׯX HN¥¥| ×HNHö (C.B.S.E.) U| HH¥HU¯ ö¥|' HH¯S U| ¤H¯¥| ¤HSN ‘H¯|0S
U||¤N¯’ , ö¥¥¥ 7OO> |¥U X¤|, U ¤ö¯ 55-57 S X¤| ¥Uö¯ ‘U¥N¯–H|0¤¯H¥ W¤’ N¥ N|¥U |HW
H| U| ¥|US U¥H¯ N פ|¥ S H¥ S ¥ð| U¥N¯ U| SH¥|¥ X¯¤ N N¥ 0¥|NHö ¤¥|MN HNM U |H¤
¥|U×' ö ¤¥¯|Uׯ H¯ |¥0¯ 0 |N ‘N¥ N|¥U |HW H| U¥| U¥N¯ U Û¤¯HN Hö’| ×H|×' |M¤S' ×S
¤HSN' U¯ N¥|H¤' ö ×S |H¤-NHð|×' ö |¥¥¤ N¥ö¯ U¯0|U¯ 0 |N¥ N¤ H¯|0¥ H| |¥U U¥H¯U ¤¥H
‘S|H H|K K¥H K|HÛ ¤¯¥¥0H w N0 ö¯öN ×ðM |U0 ¤¥H w (×N 5ct)’ HS¯¥N N¥ N|¥U |HW
H¯|0¥ ¤¯¥¥0H W¯ (|ö¥¯N¯¥ ¤¥H¯SH¯) U 0| Û¤¯HN Hö , ö¯ |N H0¯N¯M-N¯MN¯ U |

N¥ H¯|0¥ U| ¥¤|HH U¯ ¤¯S¥ ¥Fö MU| |H¤-NH H¯¥ N¥-|öUN N¤' ö ¤¯H N¥ N UHH
ö¯öN N¥ N|¥U H¯|0¥ H| U ׯ¤¥| 0NH ö Hö N N¥M ×S N¥M N¥ N¤ H¯|0¥ H| U|
¤¯¥ö ¤¥ N| HU| ¥¯F| ö¯M H¥ |
bicqR nwtk gRMQ / AKauqI dsm gRMQ ivc Þc
iesqRI bwry ivcwr
Hl FU FN H¯IUU I¥B IFHBl ö UU Hö¤ Pl, U¯H-HU¯U¯IHm¯ Pl ¥l Hööl PHW
¥IUm¯IFm¯ IFm¯ U | FU FN H¯IUU Hl P¯, ¥¯U m¯H¯ I¥B, EUH¯ö U :-
U!W HHIm U!W !öHIm U!W HNE WIm¹U! UWU UW BHBI UWU BM U¹U !
UW Hm¹ UW U¹MIm U!W UW HU¹ö!H !WÛ HB¹ m¹NIm !HB HH!U U¹H¹ö !
UWU UI UW ÛNH UW H¹U ö W!F!ö¹öW UW H¹UU¹ FW HB¹ H!F !(mN UÞõ)
!HUE NUH¹BH¹ UI U H !W ‘HU’ (m¹NIö m¹N H¹!HÛ..) U, !FHBI B' öUI H!Hm¹|

¤U UIBB ö¯UW FN / m¤UBl PHH FN I¥B IFHBl U¯U I¥B¯U Uõ IN¤B Uö, H IW
FU FN H¯IUU Hl P U¤UWB ¥¯U m¯H¯ P BUP P IUNWN UNU Uö :-
¤ö¯ cÞ= ;- FUU HE JHF Fö öU U¤U IWö H¯IU |
P¥ mP¥ IBV¯ö W J¥ ¤E¯öB ö¯IU |
¤ö¯ c8c :- BBN¯ö W BIUB W HWB ö WU ¤¯IF |
BP HU HU mHU HJ UUH IUHö HU U¯IF |
¤ö¯ ccÞ :- UUH IUHö HU mHU HJ Uö¯IU¤ IPöU¯IF |
UP IUm¯H mU UP IBV JP HW öIU ¤¯IF |
¤ö¯ 3OÞÞ :- mBJB BIUB IBV¯ö W HWB ö WU Blö |
¤ö¯ 3OÞc :- IFP IUHö UUH¯ IH¥ UFl | !Bu B!UB B HBB ö WFI !
¤ö¯ 33Þ= :- BBN¯ö W BIUB W BlIö HWB öIU WIF |
UUH IUHö UP¯IP HJ HU HU¤IB WU UIF |
¤ö¯ 33ÞO :- BUIöö WU IUVU öIU PlH | IBö W BIU HP¯ IBB NlH |
IBV W WE IUH¥¯H ö WIUV| IBV BIUB B IHV mIB UIUV |
¤ö¯ 3ÞéÞ :- mB IBVö W IWö ö ¤¯V | !HUö¹ !HU!H HU!U NWB¹u !
IHö IFU IWV HWN HH¯U | ¥U ¤E¯Iö JP IBV U¯U |
¤ö¯ 3ÞÞc ;- IFö IFHIBö W BIUB m¤¯U¯ |H!H NWB¹öu !Fö WUB¹U¹ !
¤ö¯ 3Þcé :- !Bu W B!UB ö !HUö¹ H¹ö | HU¯ UP Jl WE ö ¤E¯ö |
IFöWl U¯B FW Ul ¤¯Fl | IHö IFHBl HFPlH Uö¯Fl |
¤ö¯ 3=¤3 :- BBN¯ö W BIUB m¤¯U¯ | B!WB UU¹ W!U W!U WUB¹U¹ !
!FUö! mBUM NH¹E! B' H¹E H¹!UU UP¯ U IW IFHBl ö H¯H W WUB¯U Jl
¤EB¯V¯!° Hö¤ I¥B¯U¯ B¯ Wl, IFPU,I¥Bö,UUH¯,IB¥ m¯IPW P¥B ¥l IFHBl P
Hö P JP öUl H¯E HW | IFHBlm¯ P¯ IFBU¯U ö WUV, IFUö¯ B' UU W UIUE¯|
IN¤¯Ul ö HUU-HHUN WUB¯U ö ¥l IFHBl P H¯HE mHHUN IHU WU IPB¯ | !FH
B¹ m¹U¹U !BW NU¹E (Nö¹ uc3, !FHBIm! B B!UB) !WB !MNI ö¹UB mB NBBW¹
(!FW mNHU¹) BI W¹UB¹M¹N U | VWlöö IFH FN P IN¤¯Ul FU FIUP IH¤ Hl öUl
Uö| FU FN H¯IUU Hl Pl FUHIB I¥B¯UU¯U¯ ö¯N IFHBl ¤Bl UIBB ö¯UW FN /
m¤UBl PHH FN Pl I¥B¯UU¯U¯ U¯W¯ Ul HN öUl ¤¯Pl|
H¹!UU U mNBI BHH NN NU NN H¹!UH HI B¹ !WUUI NN U ; !Bm¹NE uN U|
U!BB ö¯õW NN / mNBI BHH NN ’B !MNI 29
mBMIM BUB¯WMI B WU mB

ASlIlqw, nSw pRcwr krn vwlIAW Aqy Awcrn-hIxqw isKwaux vwlIAW rcnWvW :-
vð¹ 8é :- vIB WIB vU v¹ÞB U fWðv¹M ð UIWB ‘M!W Wð¹B’! (W¹M UHBfB..)

vð¹ 3O3Þ :- W¹ W ¤¹H HM¹Wð WIð ! U!fB U!fB H m¹Hð eIð !Þ! B¹fU Wa-mfð HWB MN¹Þ
! HU WHð W eð Wð¹Þ !õ! fBHfð fBHfð B! H Mvð¹BI ! Hð H¹ðB fBÞ WM WH¹BI !8!
(¤¹H=wð ; Wa-mfð-HWB = WH ð¹aW BM ; WM = W¹H NW!) ..fHNI eI vfUB¹ð WH! B UHM¹|

vð¹ 3O8O :- H H UN HIB mH WðIÞ ! Þ¹ fBB¹ B ðW ð WðIÞ ! vWfð HIB mvð Uvfð MÞ
BW¹fB ! B! H' ðfB H¹ðB UBI Mvfð Mvfð HN v¹fB !3u!(ðW=NW¹ fWð¹ WI ;ðfB =W¹H WIW¹ )

vð¹ 3ÞéÞ :- W BfU W¹fð Wð HB NW¹ ! W e Hfð ‘UN’ fHN ‘MW¹’ !
( UN = fBHBI NvB mN ; MW¹ = Hðe NvB mN )

vð¹ 3Þc3 :- ðfð HWM fBð Bðfð HW¹BI !U!fB U!fB W H¹N Uv¹BI !
m¹Hð Wð Bðfð HU U¹ð¹ ! BHð¹fe ðN w¹B mv¹ð¹ ! (Wm¹ðIm! MWWIm! ð NMB fHfNm¹)
(Bðfð = Wm¹ðI MWWI ; HW¹BI = UN WIB¹ ; ðN w¹B = ðUm! ð¹M HNH )

vð¹ 3õ3c :- vHB U!N mEIH HN¹WfU ! BW HW eU Hõ BW¹WfU !WEfU UB ðHHH WHUI !
WIW¹ WðB eU fHfM BH UI !U!fB U!fB Bð m¹Hð M W ! BHð mð m¹fMNð W W !
(WEfU = að¹H; ðHHH = HHB), …………… mðN¹B ða fWUB¹ð B' Hð¹UI ðUI |

vð¹ 3õ8Þ :- vNH W¹ð WH ¤W¹ MN¹Þ ! BH ð¹ðI M vM HW¹Þ ! WH fBU ‘fMN’ H ‘UN’ B
W¹v¹ ! fBÞ feM vM vH¹W¹ N¹v¹ ! ……… (UN=fBHBI mN ; fMN=Hðe mN)

vð¹ 3õuc ; BfðB v¹NÞ¹ð / fBÞ¹ BfðB ð: 8OÞ :- vHB U!N mEIH fNM¹fB! m¹Hð B! Bð
eIÞ Hð¹fB ! BHð ð¹fB m¹fMNð MB!’fMN’ eB fBU ‘UN’ H UB !Þõ!‘UN’ H ‘fMN’ eIÞ
ð¹W¹ WH! ðfB UvWI BððI W fWÞ BH! Mvfð Mvfð m¹Hð Bfð NBI! BHð WðB Uv W UBI
!Þ8! NfU NfU BfU W Nð MN¹W¹ ! m¹Hð H' m¹HðfU WU¹W¹ ! m¤ðð H' eU m¤ð MN¹BI !
e'U WBð H' WBð fHM¹BI !Þu! (m¤ð=Uõ ; WBð=W¹BIm!)

mHIm! mðW! Uð vWBIm! aÞ¹H WfW mB ð¹H WfW ðfBB fBH a¹WB-HBIB mNUBI eHH NN
fWB vð¹ cOc B' vð¹ 3õcc BW mðN¹B ucO vð (8Ou ðHð BW e BfðB v¹NÞ¹ð! mB
fUW¹fBB! fWB') v¹õW Ne vW HWe Uð | mðN HHUa MBI W¹: ðBð fHw WNI e¹ vW vNIm!
fWB WIB¹ ðIW¹ vfWm¹ W¹ HWe¹ U |

a¹WB-HBIB fBBð HaðH MN Uð fW eWI-UHBfB Wðfem! WI UN (fBHBI NvB mN) mB fMN
(Hðe NvB mN) MEH! eI WðB' NM-WM U W Wðe Uð| HW¹HI UN BWaWð Wv¹MI eI fMNI
HU¹W¹MI Uv¹Hð¹ vHBW e vð¹ ÞÞ B aMW :-
fMNHN¹ fMNðI fMN-ðfvaI fMN-HeðI ! fMN-NIfB-HU¹vIB¹ UN-NIfB-HU¹-HN¹ !
UN-fMN-mfHB-vIB¹ UN fMN HWðfvaI !UN-fMNHÞ ðv¹ B UN-fMN HN¹WU¹ !

mBMIM BUB! W¯MIm! UBö!W! NU N!UB !Hw WI BIm! öUI' U HWBIm!|
bicqR nwtk gRMQ / AKauqI dsm gRMQ ivc õO
zPrnwmh Aqy ihkwXqW

fBH NN e mNIð fWB BfðB vNÞ¹ð B' H¹e HEðð¹HU mB 33 fUW¹ÞB! Uð | WEUö¯HU P¯ öUU 3
INI¤m¯ U mB 33¥l' IUW¯VB P m¤lU B ( ¤ö¯ 38Þc ) öUU 3Þ INI¤m¯ U |

¤ö¯ 3=cc B WUUö¯HU P¯ HFN¯BUö “%¯ UWH HfB HI W¹fUNð WI WI UBU!” IUNWN ö¥WN¯ Ul
HFN¯BUö U| UWH HfB IN¤E¯ mB EBU ð¹M HI m¤U IN¤E¯ FU-HUV¯P¯ öUl | WUUö¯HU I¥B WU
BmU (ö: cc,cO,c3,cÞ,c=) W¯NH U¯PB¯U mUFWU ö UUHl, BFl WHlU ¥¯N¯, UNIBB! WUE ¥¯N¯
IN¤ W UHPl ¥IUm¯Fl WU UU Uö mB UU WFl BmU! I¥B UHö EUUl, W¯NH HW¯U m¯IPW IN¤P Uö
| Wl IFU m¯¤¯-I¥UUl INm¯N PHH ö¯öW Hl ö IN¤ UEF °

IUW¯VB! Pl I¥B¯-¥HB ( subject matter) BIUB ¤¤V¯ö / IBV¯ BIUB! ö¯N U-U-U HN ¤!P¯ U| IH¥'
BIUB ¤¯¤V¯ö WI¥ BV¯H B WI¥ U¯H Pl UBö¯ ( ¥¤, H¤BU IN¤l W¥l-E¯¤ ) IB¥' Ul IUW¯IFB! IFUö!
W¥lm! Pl UBö¯ Uö | Uõ IN¤ öWB ¤¯H BU B öU WUö WUUl Uö :-
( 3 ) BfðB vNÞ¹ð ð: ÞéÞ (vð¹ 3Þ3O) eI WU¹aI fUW¹ÞB ð: u (vð¹ 38Oé) ‘fUW¹ÞB aðIeH ÞW
W¹HIma’Pl WU¯El ö¯N IUNWN HN ¤!Pl U; IHUE ¤¯BU! P ö! UPN IPB Uö | IUW¯VB Pl WU¯El H¤¤
I¥B IFH BU! U :- IFW W¯Wl…UHPl HPU ¤Böl…IFW HPU öH¥¯ö U¯H HUN IHw ö¯N I¥m¯U Pl
IFEW…U¯H ö ¤IUN ¤Bl P¯ IHU ¥V W INm¯UE Pl BUB U¤l… HB ¤Bl P¯ IHU ¥V INm¯Fl…U¯H¯
UU IFm¯…IFöW¯U WU IP¯B¯..¤Bl P¯ IHU BN Ul HU W m¯ FFl..¤Bl P¯ WBN IWH WU IPB¯, IFU BU
HB¯ W NW W¯õ WlB…UHB I¥B NU e fða¹ð U¯H BW N FF… WBN P¯ IFNW¯H…U¯PB¯U HU!FlU mF
¤Bl.. U¯PB¯U P¯ EHN¯- W¯BN ö¯N mUB H HNW WUö¯ B¯U,WU HWPl U… mUB ö FN HöE Pl IUU
¤BWB WlBl,öUl B! HB… U¯H ö FN Hö NFl… UUl WU¯ W wU N m¯Fl… mUl U¯B V¯U U¯H ö¯N
BUU EU FFl |
BIUB ¤¯¤V¯ö ö: Þé> Pl WU¯El ( ¤ö¯ 3Þ3O) :- U¯H¯ U¤Hö…IFW W¯Wl Pl ¤Böl U¯H B HIUB …
U¯H Pl W¯Wl ö H¯UE Pl BUB…IHU WU INm¯Fl…U¯H¯ UU IFm¯… WIUm¯ IHU UU¯HP UE B U¯H B
WBN P¯ PB…U¯PB¯U HU!FlU WN IBW¯IFB…HB B' UU W U¯H ö HNU WlBl…HW H¯E P¯ NW! ö WIU
W U¯H WN m¯ FFl |

(Þ) fBH Bð! m¹NðI fUW¹ÞB ð: 3Þ (vð¹ 38ÞÞ) ‘aðIeH HNð WU WHð mHIH’ …………………
mB BIUB v¹NÞ¹ð ð: ÞÞ3 (vð¹ 33õ3) ; PU! WU¯Elm! I¥B mUB U¥E¯..V¯U ö H¯U W ¤Bl H¯UHE
HBl UE FFl..V¯U ö H¯U W UUP¯ H¯H ¤Bl ö ¤m¯ IPB¯|

(õ) fUW¹ÞB ð:3Þ e mNIð B fMN amð :-
IUIPU H¯WlV¯ H¯FU HUW Ul | IW H¯ U¯ UW¯UHB HF mPU |ÞO|
NU¯NU UWö PH UPH öB Wö | FH UU P m¯NH EU¯HB Wö|Þ3|3Þ|
mðN¹B, U H¹WI! Hð Uð ðN (eI að¹H) e¹ fvm¹M¹ e,W Hð WN fWB MWI'e¹ U|ÞO|UU fvm¹M¹ Wv
BW Ufðm¹ UW fWH ð H' Uð WM vI'e¹ ðU! mB eU! WU¹ð! e ÆH¹ ð UM¹ fem! |Þ3|3Þ|
IFH HWHö B IUW¯VB ö: Þ P¯ BmU ö:é8, IUW¯VB ö: = P¯ BmU ö: ¤é , IUW¯VB 8 BmU 3=c
mB 3=c,IUW¯VB ¤ BmU ¤O,IUW¯VB é BmU 8= , IUW¯VB > BmU 8c mB 8c ,IUW¯VB c BmU
8é , IUW¯VB c P BmU 8= mB 88, IUW¯VB 3O P BmU 3>c mB 3>c , IUW¯VB 33 P¯ BmU ¤c
mB éO BU¯U mB öB ¥UBE NFl UWH!P Uö | fUW¹ÞB 33 e¹ amð uc mB éO:-
IUIPU H¯WlV¯ H¯FU WWö¯U | PU ¥WB HFB IUV¯HP U W¯U |¤c|
IW ¤UHB PU PU ¥WB NHH mEWöl | IW VW WUBVH ElN U¯ ¤Wöl |éO|33|
mðN¹B, U H¹WI! Hð vHB e WfWm! eI að¹H e¹ fvm¹M¹ HNa W WN WM Hð WH m¹ HW !uc!
fBHe¹ fBW wð vI W U¹NI ð WfNm¹ W¹ HWe¹ U !éO!33!
õ3
(8) fUW¹ÞB! e að fWB WðBI ‘W¹v’ ðBð¹ fWB fMNI aHe¹WMI :-
IUW¯VB ö: Þ :- (¤ö¯ 3=c8) mNW mUW mðv mðN ! mN¹¤ mH¹¤ mUðH mMN!3! mð¹N mðv
mðN mðN ! mWðH mHðð mUB mUN !Þ! mWe mUe mWðH mW¹H ! mNe mUe mUðH mU¹H
!õ! mðN mUN mMN mUN ! NP¯¥P U¤IBP U UF UF |8| IUW¯VB BölPH ..
IUW¯VB ö: 8 :- fW ðHI feUe mHB ð¹HW ðUIH ! UU¯Fl IPU UIUöH¯F WUlH |3|
IUW¯VB ö:é :- IUW¯VB BölPH PNBU ¥WlU | fW UHðM WH¹M mHB UUBö WHlU |=|
IUW¯VB ö: >:- NP¯¥P UNIBPU UBH¯U |fW H¹Uð HUð mHB H¯IUU IPV¯U |3|
BUlmB UU¯NHB UHðM WH¹M!B UHðM WH¹M EWlNB WH¯N |Þ|
IUW¯VB ö:c :- IUW¯VB BölPH B¯U mHH | fW UHðM WH¹M mHB H¹fUH WðH|=|
IUW¯VB ö: 3O :- IW ö¯HB ¥WlUHB H¯IUU BUU|fW H¹fUH feH¹N mHB H¹Uð HUð !8!
fW I¤HU mW! UP UUBö WHlU | fW UHðM WH¹M mHB H¹fUH mHIð !u!

Uvð fMN ðWB (3),(Þ),(õ) B' H¹E H¹Uð Ue¹ U IW IN¤¯Ul BIUB ¤¯¤V¯ö IN¤E ¥¯N¯ I¥W¯Ul,
I¥UB¯Ul HB ¥¯N¯ , öB ¥UBE ¥¯N¯ WI¥ BV¯H H! UHP¯ H¯Nl WI¥ U¯H U | IWBö¯¥B¯U P (¤ö¯ 8c>)
W¯NHHö UU mIUm¯IF I¥B WI¥ BV¯H E¯UHl I¥B H¥V¯ IN¤P¯ U :-
HWÞ¹!WN eð¹fBe W¹MWHð HNfBe WIHð UW W a¹UH! H¹ Hð WN HN Wð HÞ¹ UðfNW feM H Wð¹
Wð W¹UH! ðW HÞ! eðIm¹ mUB¹HH ‘Hu¹H’ aH meMI HU a¹UH!W¹ð NðWI HWð B fHm¹ NHH¹BW
ðH fW WN Nm¹UH!3c3Þ!
IFH H¥V B' H¤BU UP¯ U IW WI¥ HV¯H E¯UHl WU¯ö I¥B ¥l IN¤P¯ U|
Uvð fMN ðWB¹ (8) fWB eðH¹BI aHe¹WMI ‘W¹v’ fWB WI fMNI U| HW¹M ve¹ Ue¹ U fW ‘W¹v’ eI
aHe¹WMI WfW aÞ¹H ð Bð¹BI U W! ‘W¹v’ WfW aÞ¹H eI ðBð¹ U °

vð¹ 3 : %¯ HfBNð vH¹fe! HI W¹fUNð WI WI UBU ! W¹v ! HI HNW¹W v¹fBa¹UI 3O !
HP' WFl mIHB EWE HH m¯¤P¯ U: ‘Hl ¥¯IUFU Hl W¯ N¯NH¯ | Hl ¥¯IUFU Hl Wl EBU|’
B! vW fvm¹ð eHe Uð fW ‘HI’ mNð Uð¹ W EBU NW¹BI W¹W | NFP¯ U IW IFH FN P¯ IN¤¯Ul IFH
IHU!B B' ¥¯IWE öUl|
v¹Ba¹UI 3O fMN Ua eI mHMIÞB vð¹ 3uu B Hvað UeI U : %¯ ¥¯IUFU Hl Wl UB | v¹Ba¹UI
3O! mN BUlH m¥B¯U| BU¤Fl|mU BUUlH UBU' m¥B¯U¯|IHU IUU IBö W¯ N¤¯ m¤¯U¯| HölmU
HB HU IBB N¯Fl | HððB ‘HÞ¹H’ WN¹ HB U¹BI !3 !
WfW HV¯H ö m¤El UBö¯ ¤H¯ElW IHU WUE NFl ‘¤¯BB¯Ul 3O’ IHUN¤ ö¯N HU IPB¯ U|

ðH W¹M W¹M !..ðH HðH W¹M ! ……UB¯UIPm! HUIB ¤ö¯>= Pl ¤WBl ( IFBU P¯ HU¤) ‘HðHW¹M
U fvB¹ mv¹ð¹! efH W¹MW¹ H¹B UH¹ð¹!’ mB ‘HU¹W¹M W¹MW¹ mð¹¤I’ mUN¯B IB¥ P mUU-ö¯UlB¥U
U¤ I¥B H¯ HUPl U;‘%¯ HIBö¯H’ B' UU H!Pl U|IUU ‘H¯¤’ U¯El ¤UlF IW ö°
faW e¹ HUHB-ð¹H¹(3OOO ð!), eWI-eðN¹-UHBfB e ÞOO aMW (PUF¯ H¤B-BBl) IUm¯ö ö¯N ¤Uö
B' U¯P IFU' NFP¯ U IW H¯¤ U¯El I¥B IFUö! ö!¥! I¥B' WU ö! (IH¥' ‘öH W¯N W¯N’ Pl ¤WBl IB¥
¤U¯E I¥B' ‘mN faW UWN vÞ¹B HBBH’ I¥B ‘W¹M W¹M ðHHBB mB ‘ðH MW H¹B¹’ eðN¹ e WNH¹fB
mB WNH¹B¹ H¤W ð! ) PUH WU IPB UE| H IFU U¯El ¥¯WFl UU Wl U¯El UPl B! PHH I¤B¯ FU
FIUP IHw H¯IUU IFU U¯El WUU FU FN H¯IUU I¥B PUH WU IPP |UU¯öl Pl FN U ‘H¯¤’ I¥B H!
IFH FN Pl IWH UBö¯ I¥B IWB ö¯öW ¤P öUl INI¤m¯ (HH¯ IW ö' FU H¯IUU¯ö ö INI¤m¯ U) | ö¥l'
BNl Pl EP¯-UPl, ¥¤Ul UNl, IHU!BW HBUP ¤P¯ WUö ¥¯Nlm! UBö!¥!, FU FN H¯IUU Hl B' UH¤
WUö ¥¯N¯ IFU FN UE BW FUIH¤! ö IWU' ¤¯H öUl WlB¯ |

H¹W¹ U!WN B! UI HU!NmB U mUN¹B H¹WI BWBI B! UI UWNI H mHI WWM mB WWM NU
NN H¹!UH HI ö NUö NU HöIF | NUH¹EI UI H¹WI UUB HUu¹B¹ U| HHB¹ !HN UUB
HUu¹B¹ ö HW WIB¹U W NUH¹EI möWM HE¹FIF, H NU NN B !FWH¹U M¹N UW |
H!BB ö¹õW NN / mNÛBI BHH NN !WB BUH B!UB N¹Nu¹ö B¹ mB õÞ
WUu U¯B UöBI ! BNBI ! “UHUI WU U¯N B UW¯!”
fBU UöBI fWH B mN ?

fBU HðBI BvBI BfðB v¹NÞ¹ð ðHð 8Ou (vð¹ 3õuc B' 3õcc BW) e mNIð B eðW U | fBUð! õO
vfðm¹ B fWB WI v¹Ba¹UI 3O ðUI fMfNm¹ UfBm¹ | HH¹vBI HWB fBU' U : ‘fBBI HI BfðB vNÞ¹ð
fBÞ¹ BfðB HBI Uv HH¹e B¹ð H v!B BfðB HH¹vBHHB HUHHB !8Ou |Þuuu! mUW !’ fBH
HðBI BvBI fWB fMN W¹M, mfH¤W, NWNWB e mðN vðI NUð¹BI ð¹M HHUa MBI fBÞ¹ BfðB mNW¹
BfðB v¹NÞ¹ð ðHð 3 , ðHð Þéé mB ðHð 8Ou f¤m¹ð ð¹M vWð HððI Uð |

U¹BI WfNeð fHw BMW¹W¹ WI eI vHBW fðBðH HðM HðIW (m¤N ÞOO=) P ¤ö¯ Þ38 B' Þ=3 BW
IFH UöBl B¤Fl P mUN HN-¤¯õ-HIUB IN¤ Uö|¤ö¯ Þ38 B INI¤m¯ IHUN¤ “%¯ ¥¯IUFU Hl Wl
UIBU | ¤¯ : 3O” IFH FN P 8O¤¥' BIUB P =O ¤Iöm! I¥B IWB öUl INI¤m¯ ; HIFPU IHw Hl ö
m¯¤E WN' IN¤ Uö, IWU' ° ‘WUV U¯B’ ö ‘WIUV U¯B’ INI¤m¯ U | IHH ¤WBl I¥B mIHUH, W¯N ,
¤UFWB ö¯H IN¤ Uö UH ¤WBl I¥B mUN ‘U HU¹W¹M WI !’ fMN Uð, 8OuW' BfðB e vWða mðH¹ð
õIW WIB Uð ; vð WBI N!BI' mW¹M vðN WIU! , U vðH vðN WIU ! vWða ðHð-me¹H WðW õIW
ðUI' fMN| m¤lU B ¤ö¯ Þ=3 B IN¤ H¤BUlWUE P¯ m¯U¯U Wl U, H IW UUB WUUl U, INI¤m¯ Ul öUl
HvaðIWða fBU' fMfNm¹ U :- fBH H¹aI e mðN! fWB ‘W¹M’ e¹ mðN ‘HU¹ W¹M’ WIB¹ fNm¹ U|fBU
‘HU¹ W¹M’ W¹M e ð¹M, mW¹M vðN e¹ W¹BW U, fWH fHfNU¹fHW HU¹ W¹M e¹ W¹BW ðUI |
IFH UNN N¤ P¯ HB¥ IFU ¥¤E¯ U IW IFU H¤BUlWUE õlW U H! FUHIB I¥UU |

HU¯W¯N P¯ IWWU FU FN H¯IUU I¥B PUH IFW BUP ‘ð¹HWMI HUM¹ u, mN ccu’ fWB m¹U'e¹ U :
Wfv NfHe Nv¹M M¹M ! ð¹H ð¹H fHHfð B WIWfU fUfð ð N¹BI HU¹W¹M ! mUN¯B, FUIH¤ ö FIUP
IöU¯W¯U U¯H P¯ (HIBö¯H ¥¯IUFU) ö¯H IHHU W HU¯W¯N ö¯HW HB P EIUBB P U B' HWB UE¯ U|
IFH BUP Pl I¥m¯I¤m¯ IFH ¤HBW I¥B ¤U Hl |

HU¹W¹M e¹ fHWð fBW H¹UHaI-NN faW vð¹a fWB m¹U'e¹ U IHH I¥B P¥¯PBINF Pl WN¯ HB¯UW IRF
P 3Þ UWU U W UUBl B IUF ; H UWU¯ HU ¤PB P UHö BUU I¥B IU¯F¯, UN HU¯W¯N P¯ HIPU UE¯
IPB¯ IFm¯ | H HUBl UH HIPU I¥B HN¯¤B WlBl FFl U UHP¯ HU¤ UIBB ö¯UW FN P ¤ö¯ c3O
(BIUB 3) B PUH U B IFH N¤ I¥B ‘HW WI H¹M..’mFN ¤Iöm! I¥B INI¤m¯ U | ¤U UIBB ö¯UW FN
I¥B HU¯W¯N-W¯NW¯ Ul IFBU ¥H' E¯IFm¯ UIFm¯ U| N¯H öU WlB¯ H¯¥ HU¯W¯N ö FU HöE ¥¯N ö UF
B BU¯U WUU ¤lEl ¤'Pl U (BIUB ö :Þéé) | fBH UN-að¹H-Nð vIa HU¹W¹M e¹ fHWð eWI-eWfBm!
ð¹M WWð W¹M NN HðHMU NN fWB WI m¹U'e¹ U| IFUl W¯UE U mH IöUF IH¤ UF-BU¯U EWP Uö
mB UWU H¯IUU,ö!PU FUPm¯U I¥B UWU Pl UNl BUPl U H IW HU¯HU FUHIB I¥UU U |

HfBB ð¹ðW NN fWB vð¹ ðHð cOc B' 3õcc BW eðW BfðB v¹NÞ¹ð! Pl BUm¯B P¥l PUF¯ Pl
UHBIB ( IHHP¯ m¯U¯U PUF¯ H¤B-BBl U , mUN¯B P¥l PUF¯-UHBIB P >OO BNW, H IW H¯UWUV
¤U¯E I¥B IN¤ Uö ) ö¯N UPl U | ¤U UIBB ö¯UW FN I¥B IFBU P¯ HU¤ HU¯W¯N-W¯NW¯ Ul öWU
m¯U'P¯ U :HUHW¹M U !NB¹ mN¹U¹ !B!H W¹MW¹ H¹B UH¹U¹ !(H!BB ö¹õW NN,Nö¹ Þõ)
H IW FU FN H¯IUU Hl P %¯ ¤Bl IHU!B “B HU¯ I¤B¯ B U HU¯ H¯B¯|” ö¯N UW¯ HN öUl ¤!P¯|
HNM¹Bða “HI UNUBI WI HU¹fB” W! “HI UNBI B ðHU” ¤U¯ö Uö H IW P¥l PUF¯ UUW Uö|
IFUö! BIUB-¤¯¤V¯ö! I¥B ¥UBl mBNlN BUP¯¥Nl , m¯BUE-UlE WUE ¥¯N IWH , UF – BU¯U Pl
¤Nl ¥UB' WUE Pl ¤UE¯, UU WFl UUlm! FN! IH¤¯UE ¥¯Nlm! WU¯Elm!, FUHIB-I¥UU BNE P¯
U¤PB PE ¥¯Nlm! , HU¯W¯N-W¯NW¯ (IB¥-¤¯U¥Bl) P¯ U¤¯HW UE¯UE ¥¯Nlm! HöwUB WN!¥! Uö |
HU¥¯ö FUH¤ I¥P¥¯ö IFö! ö Nð-fWB ðUI Hðe | IFUö! ¤HF! P UBöU¯U B¯WB-HBlF P¥l-¤HW
W¥l Uö IHö! P ö! (B¤NH) WI¥ HV¯H,WI¥ U¯H, WI¥ W¯N IFH FN P Uõ IN¤ ¤Iöm! B E¤ Uö :-
õõ
WfW HÞ¹H eI WfW-W¹v :- IFH FN P ¤ö! öUU! 3¤¤ – 3éO – Þ3= – Þ¤> – Þé¤ – Þé> – Þéc
– Þéc – Þ>O – Þ>= – Þc3 – ÞcÞ – Þc8 – Þc3 – Þc8 – Þc> – Þcc – =O3 – =O= – =O8 –
=3O – =3Þ B' =3c – =Þ3 B' ==> -==c B' =8= – =8é – =8c – =¤O – =¤Þ – =¤= - =¤8 -
=¤é -=¤> – =éO – =é3 – =é= – =éé – =é>- =éc – =>3 – =>Þ – =>= – =>8 – =>c B'
=c= -=c¤ -=c> B' =cO – =cÞ -8O= – 8O¤ – 8Oé – 8O> – 8Oc – 83= – 838 – 83c –
8Þ¤ -8=3 -8=8 – 8=é – 8=> – 8é> – 8>3 – 8>Þ – 8>é – 8>c B' 8cÞ – 8c8 – 8c¤ – 8c>
– 8cc – 8c3 B' 8c¤ – 8c> B' ¤Oc – ¤3Þ – ¤3¤ – ¤3é – ¤3c -¤3c – ¤Þ3 B' ¤Þ8 – ¤Þé B'
¤=Þ – ¤=8 B' ¤=> – ¤=c B' ¤8é – ¤8c B' ¤¤3 – ¤¤= – ¤¤8 – ¤¤é – ¤¤> – ¤¤c – ¤éO –
¤éÞ B' ¤é¤ – ¤éc – ééc – ccc – 33=c – 3Þ8¤ – 3Þc8 – 3=¤¤ ( WFl ¤Iöm! B P, IBö H!
B¯U ¥¯Ul ¥l ‘WIU HV¯H Uö , WIU HV¯H WU , UUöB HV¯H , WIU HV¯H U¤¯öl mB IWB IHUE
‘HV¯H’ W¥l-E¯¤ IN¤l IHNPl U )
WWI ð¹H eI WWI-W¹v :- IFH FN P ¤ö! öUU! 8O8 – 8Oc – 83O - 83Þ – 83> – 83c – 8Þé –
8=c – 883 – 8¤8 – 8cc – c=¤ – c8c – c¤3 – cc8 B W¥l U¯H Pl E¯¤ IN¤l U |
WWI W¹M eI WWI-W¹v :- ¤ö¯ öUU 33Þc B INI¤m¯ U ‘H WfH W¹M BU Ul UV ¤Uö WN¯ ¤HF |’
fBH NN e¹ WW¹ fUH¹ eHH HW¤ vð¹a fWB' fMm¹ fNm¹ U ; H, ‘eHH HW¤ NN’ ð! UI vWe¹ U |
fBU H¹ð¹ NN vfWm! fWB WI WWI-W¹v (BNMH) ð¹ðW fMfNm¹ ðUI fHMe¹ HH¯ IW FU FN H¯IUU I¥B
ö'¥' ö¯öW BW FU H¯IUU¯ö ö INI¤m¯ U| IFH FN P IN¤¯Ul FU FIUP IHw Hl IW¥' °

BfðB v¹NÞ¹ð ð:8Ou (vð¹ 3õuc) e¹ vHN fMN¹ðI ð fBU' fMfNm¹ U :- ( BaWIm! vWBIm!)
BvBI ! HfB Hf¤ fBW Uv UfðW|vNH HfBWN HIB WfUW|fWU WH vðI BeU W¹Þ|ð¹ðe fðfN BH ð¹fB
HN¹Þ |3| HU eWð W ð¹W¹ UÞ |HUH¹ fBMW m¹v fBU eÞ|……|Þ| fBU fHf¤ ð¹W HðN HU WIm¹|
eIðw e¹W eB UW fMÞ¹|eH HUH WUfð eM M W| BfW m¹Þ fBU Uvð B W |õ|
mUN¯B, HU P¥IBm! P U¯H HIB HIU UB PlUw P¯U ö! P P'B ö 3OO,OO ¤PH IFEBl Pl U¯Ul EH
ö¯N UHN¯ WU IPB¯| P¥IBm! ö ¥l IFH B' PEl EH ö¯N HW¯UN¯ WlB¯| IFU HF ÞO H¯N BW BNl|
H¯Ul EH H¯Ul FFl ¤U U¯U-IHB P¯ EHN¯ öUl UIFm¯| HP' U¯H HIB HIU B PlUw P¯U P'B P NU P
BHB ¤UW B! mF Pl N¤U IöWNl IHH I¥B' IFW ¤UHUB IFHBl ¤P¯ UFl !°UHö HFB P Hm¯Hl ö¯N
I¥m¯U P¯ ¥lB¯U UIUm¯ ,IöHUB¯ ö¯N H¥¯ WUW HU¯W¯N ( W¯NW¯ P¥¯) ö ¤Hö WU HW :-
fUð fWÞ H fBU U¹fB HIB¹ðI!Hð WNB W vfBfU H¤¹ðI!B¹ B Wð eIð UW HW¹! UfB vHð W¹fMW¹
eW¹!õ3!…fWv¹ WðI WNH¹B UW¹ðI | fBU fH¤ HfBÞ¹ B¹fU HN¹ðI |õÞ| IUU P¥l U¥¯öl ö HU¯W¯N
IöUW¯U(°) mHBU¯Ul P¯ IUm¯ö WUE NFl IWU¯| IUU m¯W¯B¥¯El UFl IW HP' H¥¯H UlUH P¯ö¥ ö
H¯U'Fl B! UH I¤E' U HPUl B Hö ¥U'Fl| IFU HE HPUl ö BHB HH¯ W, ö¯N EH NW ¥Ul B UHN¯
WU IPB¯|mHU H¯UPl B! UUö! P H¥¯H! I¥B' UU mHU ¤P¯ U H!P | UU ¤¯H P'B Ul P'B IPH ¤'P
|¤3| fBB H fWÞ W¹MW¹ ¤Þ¹ð¹| eðHð feÞ¹ m¹fð UNW¹ð¹ |…!uÞ! IUU W¯NW¯ mF UöBl
WlBl IW Hö IFUö¯ P'B! B UB¯| B! W¯N UIHm¯, NW ö¯N BN¥¯U(mIH) WHl, UFB Pl UI¤m¯ NFl P'B!
ö H¯Uö NF¯| UU¯ IUm¯öW HU HIBm¯…eIðw e¹B W¹fv WBI WH¹! ¤¹WB mHð UIB Wfð WH¹! H¹ðð
HU¹W¹M WU ¤¹W! Hð H¹ðB WBI Hfð W¹W!Þ8! ( P'B WFl WU! IHö NU PP WVW HU¯W¯N ö H¯UE
PIUm¯ ) B¹UB HU¹W¹M WU H¹ð !HU¹ HðN ðfU WðB fHB¹ð !fWð HU WN W¹ Wð¹ vH¹ð¹! B¹fU
BUB B HW Hw¹ð¹!Þé! (HU¯W¯N, BUlUU¯Ul, HFB P¯ UBöU¯U¯° IHHö HU¤ P'B H¯Uö¯ B¯UP Uö )
õW õW UW eWð W¤¹! ¤¹WB HU¹W¹M vð W¤¹!HIH veH e¹ðW BW UÞ! ð¹H Wðð W¹MI W ¤Þ !ÞÞ
(HU¯W¯N / W¯Nl ö H¯UE NFl ¥lU ¤PH PB FH¯ ¤¯ W U¯F| (öU: HU¯W¯N B W¯Nl P¥' ö! IFWõ IFW
B¤Fl I¥B IN¤ Uö IHHB ' IB¥ P¯ IUm¯öW mUU-ö¯UlB¥U U¤ HU¯W¯N-W¯NW¯ / HUUW¯N-W¯NW¯ IHU
UP¯ U| fBH NN e vð¹ Þõ B fMN HB¹fHW “ HðHW¹M U fvB¹ mv¹ð¹ ! efH W¹MW¹ H¹B UH¹ð¹ !”
fBH NN fWB fBað e¹ Hðv HðHW¹M–W¹MW¹ W HU¹W¹M - W¹MW¹ UI U )| IUU wHH¯ö Pl HF UFl,
H¯U P¥B UU FF, HU¯W¯N Pl BUE I¥B m¯ FF !cc!
HU BW!Bm! ö HU¹W¹M / W¹M BI W!Wm¹FI WUW !FU HöBI WIBI : fBU fHf¤ HU vW¹ðB UB
! Wð Wð Mð HfðW H MB ! B¹fU B¹fU UH Hðð fBU¹ðI ! HU U B UH MU UH¹ðI !cO! BH U
õU
HWM MW fHðB¹W¹ ! NðHð NW NðIH fðW¹W¹ ! m¹fe mW¹M mWfð fHð¹ U ! fððfHW¹ð fððMH WNB
H !c3! fððfHW¹ð fððWð mfHð¹HI ! vðH WN W BB vW¹HI ! fððW¹ð ðW fðBÞ HÞUW ! B¹B
H¹B WU W¹B ð H¤W !cÞ! HB fHUW Hfðfe (UNB!) HNe¹fBW ! BW HW B¹öW W w¹!FW!cõ!
(BWI BUN¹ ö !FUö¹ B'B! ö H¹!Um¹ HI, WN BUN¹ / UNÛBI WIm! W¹U! ) ! m¹fe mðB
mðv mUH¹ ! wð wð UIBð WIÞ¹ vWH¹ ! mBð HHB fððBð ðUBI ! HðW Hðe Hð¹Bð WUBI
!c8! m¹fe WN¹fe He¹ vU BW ! ¤fð ¤fð HðfB fUðfB mðW ! HU WN WU fBU fHf¤ UðH¹Þ¹ !
m¹v BW mðW feN¹Þ¹ !cu! wð wð HfU HBI vðN HÞ¹vW ! HWM WIW WBð W N¹vW ! W¹ B WfB
WðB m¹WðNð ! B¹ WU WUB fHBW WN W Wð !cé! BH WN W W¹ðð WðB¹ð¹ ! wfð wfð WI HfB
W¹ððU¹ð¹ ! fððW¹ð fððWð fðð¹MH ! HU UI W Hð WI BfU H¹MH!cÞ! BH UI HUH¹ fHHð Hð¹Þ !
HU¹ ðe BH UI UvW¹Þ!cc! WN W¹ðð Wðð¹fðf¤ HW¹HI!WHM ðð mBð W W¹HI! eÞ¹fH¤ eIðð W
eÞ¹M¹ ! UW fWv¹ fð¤¹ð fWv¹M¹! cc! Bðð vð fBU fHf¤ fHðBI Wð! B¹fU B¹fU ð¹NU UH ¤ð¤ð
! WU WU UH¹ HBð Hð W¹M¹ ! UNB W¹ð Wð UÞ fWv¹M¹ !3OO!

¤¯õW öU WUE IW BU, HU ö! P P'B! ö H¯UE ¥¯Nl P¥l PUF¯ ö UUl-FE! ¥¯Nl PIHm¯ IFm¯ U |
IFH P¥l PUF¯ Pl H-HW¯U WUl-H!Pl-mW¯N-UHBIB (mHN I¥B W¯N / HUUW¯N / HUUNU UHBIB )
UBö¯ I¥B IN¤ ÞO EP! (EP ö: Þ33 B' Þ=O BW) “H H UHl HIU¤¯HU HUPö…” I¥B WlBl FFl U|
IFH P¥l PUF¯ mN¥¯ W¯N Pl UHBIB WFl N!Fl' WlBl FFl U; ¤ö¯ c3O INI¤m¯ “W¯N P¯ IUm¯öW
HU¤” HU Wl H¯N IPH¯ö W mUU U¯H WUV FN H mIH U¯U |…mF ¤Uö¯ Hl | eW' BWI BfðB mB
W¹ð eðN¹ / UNUBI WI (vð¹ Þ8 B' 3ÞÞ BW) fBH W¹M ð fHm¹ð Wðe Uð mB fBU H¹ð vHN
H¹ðWWÞ vð¹a fWB' ðWM H¹ð W fMN NB Uð | HU¹W¹M eI WN¹ faW vð¹a fWB' MBI NBI U|

mF IN¤lm! B¤Flm! I¥B IUm¯ö WlB¯ U IW W¯N (3OÞ) / mIHUH (3O8) / HU¹W¹M (3Ou) UN B
BIUm¯, HF I¥B U¯U¯W¯U HB¯ IPBl (3Oc)| fUð HU¹W¹M ð vHIð¹ m¹fBm¹ (UÞ vHB¹, 3Oc) ; vHIð¹
B! HðIð¤¹ðI ð UI m¹U'e¹ U| Hvað U fW HU¹W¹M / W¹M mWfð ðUI, WH¹ fW Uvð fMNIm! BvBIm!
fWB fMfNm¹ U |
HF H¯Ul U| e'B 3OOOO wW UN e vI vI W Uðvð WN fWB m¹ fUWe Hð !3Þõ! ( NvW !!)|
HU¹W¹M WvB UÞ WH UI ! mHð mðW fHe¹ð BH UI !3Þu! ( HU¯W¯N ö F¯H¯ m¯IFm¯…)
fWB eB m¹B fBB W¹M H¹ð !HU Hð W UH U v vð¹ð !3õc!(W¯N ö P'B H¯U B! Nö P ¤Uö¯N ¥¯F)
W¹ vð HU¹W¹M mfH U¹ð¹!BW HUð B eW Wfð W¹ð¹!3cÞ!(HU¯W¯N ö IFW ¥¯U ö¯N P UU WU IPB)
WW¹M BWI Wfð Wv fðH¹Bð ! fBð B UB võ¹ð ¤ðN ¤ð !3cc! (P'B! ö HU I¥B' mF WVl B! ¤õ¯ö
BlU WH¯ö UUl ¤P¯ U FF!!° HfBWN fWB võ¹ð fWN' ° IöU¯ Uõ B F¤U IN¤E ¥¯N¯ IN¤¯Ul WE °°)
IUU P'B! ö H¯U EU B! HVP B BN ¤P¯ U FF (3cc)| mIHB N¯ö,ö¯UU N¯ö, UUH N¯ö,UHö N¯ö,
FUB N!, UN¥U N!.. VHU N¯ (Þ33), öUH UF,.. BN UUlP, BN UHö (Þ3c) .. F¤U !° IFU H¯U
ö! IN¤¯Ul ö IW¥' ¤B¯ NF ° Wl P'B! ö m¯¤E EHlm! Pl INHU HU¯W¯N / W¯N H! IN¤¯Ul ö IPBl Hl °

HF U¯N H¯Ul U | … Um HHe mfH¤WfU (HU¹W¹M ð) UB¹ð¹!fBU B m¹f¤ HÞ¹f¤ Hv ¤¹ð¹ !Þõ8!
HU¯W¯N ö WFl BU! Plm! UlH¯Ulm! P WlU UN¯ IPB ( Biological warfare )B! P'B UlH¯Ulm! ö¯N HUE
NF |Þ8é|… fBU fHf¤ UÞ e¹ðWð ð¹H¹ !NWNWB (HU¹W¹M) mH fWÞ¹ BH¹H¹ !Þ8Þ!
IUU mFöl-mHB, ¥UE-mHB,Hw-mHB,¥¯V-mHB……m¯IPW mHB! ö¯N wU HF UPl UUl |
WfU fNð NWN¹¤W H Mfð HfðB H fHNð mN UIð!ÞÞc!(Nö-Hö P'B HU¯W¯N ö¯N NU W IUF)

IUU HU¯W¯N ö ¤¯¥W-mHB..m¯IPW ¥UB, HU¹W¹M BH H¹ð vU¹ð !e¹ðW BW BW Wfð H¹ð! Þcõ!
MNe¯ U IW W¥l ö UF UUBl B¯U NFl U IWU'IW mN fUð WN e¹ U¹M eUð¹fBm¹ W¹ fðU¹ U |
HU WU fBU U¹fB fHv¹UI!U¹fB U¹fB ¤WðI fðv N¹UI!UB WIÞ fHw H¹UðI ( eðN¹,W¹M ) Wv!fBfB
mfH¤W ( HU¹W¹M ) M ¤¹Þ ¤v !õu3!(PUF¯ FH I¥B m¯Fl B HU¯W¯N BN¥¯U N W ¤ IFm¯ )
m¤lU, BH mfH¤W (HU¹W¹M) mH HB fHB¹ð ! fWU fHf¤ B e¹ðWfU Hw¹ð !õéõ! HðH¹WðNð fWÞ
õu
WH! UvWB B ðfU NB mHð BH!m¹NÞ¹ HUfð W¹fM (W¹fMW¹) WU eBI ! HB Hð UWð Wfð NBI
!õé8! IUU HU¯W¯N ö HU P¯ UN I¤B INm¯, UU P'B ¤P¯ ö UF B W¯Nl U¯Wl P¯ö¥ Hö¯ ¤¯ FFl|
HU¯W¯N Hl ! fBU HUI BU¹ð vfUM' fWU' ð m¹BI, m'W' MHI WN fWB ÞO veH mvaI Hð¹ HðW¹BI |
BW mHð BH ðfU NÞ!B¹fHB mf¤W fBB HfU UÞ!õéu!(IFW P'B UB IFm¯,Hö I¥B UUB UIUm¯)
eUð¹ ! HU¹W¹M WI Hðfð W vð H MB HB¹fB ! mð ð UvW¹ eHð WN UfWÞ HU Hð¹fB !õéé !
W vW¹ mfHWB WI fðB vfB Wð Hð¹fB ! fBð vð mvð U¹N e mfH¤W MB HB¹fB !õéÞ!
mUN¯B, HU¯W¯N Pl H BUö I¥B ¤'P¯ U, UH ö UB¯ INm¯ H!P¯ U; HU¯W¯N ¥UF¯ UU PH¯ HFB I¥B
¤P¯ öUl UIFm¯ (W¯IN) ö HU ö ¤¯ INm¯ |=éé| H mIHWB (HU¯W¯N) Pl UU UW ¤H¯ WUP Uö, UUö!
ö m¯¤E¯ UN P W mIHUH (HU¯W¯N) UB¯ N'P¯ U |=é>| !FUI H¹U H!BB ö¹õW NN B¹ ÛNBB
U | HNBõ U !W !MN¹UI W!W Bu¹H UU UIM !HN! ö HU¹W¹M B¹ BUU¹M HE¹ !UU¹ U|
fBW P'B UIU IFm¯ IHHö UUB BlU BN¯ W HU¯W¯N B UHN¯ WlB¯| HU¯W¯N ö ¥l ÞOOOO BlU BN¯W
¥¯U UW | HU¹W¹M vfð WIÞ H' Wv¹ ! ¤ðN ðWfð HUfð ðð ðv¹ ! BW H¹ð B ¤WfU fNð¹Þ ! efBÞ
HB W HIH UW¹Þ ! õÞÞ !…HUfð mHð W¹ W¹ðfH H¹N¹ ! HI mfHWB WNB W ð¹N¹!õÞ8!
HU¯W¯N Hl! IHU UU¯ W H¯U UIF U¯EH P¯ HN¯ WU UU U,UU UU¯PU U! UE IUU IHU WUE BN Uö,
vfð ð¹WH W¹ W¹ð¹ HIH¹ ! HI mfHWB WNB W BIH¹ ! vUvð fHHfð NNð B UBI ! HHfUð m¹ð
H¤¹BI eBI ! õÞu ! ¤ðÞ ¤ðÞ MNð W ð¹W¹ ! eHðð e¹U NðIH fðW¹W¹ ! mNM UWð W fHðWðU¹ð
! e¹H W¹fð HfU MU UH¹ð ! õÞé !
WUu U¯B ! UöBI ! BNBI !
UHðI Wð U¹N e ðW¹ ! vðð UfB fBB WI fBW¹ ! BW Bððð Hð ðU UH¹ð¹ ! mvð¹ W¹ð Wð vfBv¹ð¹
! õÞÞ ! { öU: IFU UöBl HU¯W¯N / mIHWB / mIHUH / HFB W FlB¥U (°) / FUlU Iö¥¯H (°) mF
WlBl FFl U | ¤U Hl , U¤U IN¤lm! B¤Flm! cO B' 3OO BW ; =éé ,=é>, =>¤, =>é | fBN ‘ BW
Bððð ’ e¹ mðN HU¹W¹M e Bðð U| fHðMN %¯ W¹fUNð WI WI UfBU| v¹Ba¹UI 3O ! Uvð fWB
ðUI' fMfNm¹ WH¹ fW NðfWm! fWB fMfNm¹ fHMe¹ U ; WI BU Hð¹Hð ¤N¹ W! að¹ðB ðUI' ° ]
BHfU W¹fW WBI mWð ð ¤Þ¹U' ! W Hð B¹U H BH B v¹U' !..!õcO! mUN¯B, IH¤ %¯ HIBö¯H
mB ¥¯IUFU ¥¯IUFU H¤E¯ EU W ‘HU¯W¯N HU¯W¯N’ BUlUU¯Ul ö Ul IUm¯IFm¯ WUE ! IWU'°
UW He¹ UH¹ð vW¹ ! HI mfH¤W W WfðÞU ð'W¹ ! õc3 ! IFU UöBl mIHUH / HU¯W¯N mF Ul
WlBl H¯ UUl U IHHP¯ IH¤ UE¯ö HH' IH¤ ö UF B BU¯U I¤N¯Fl H!Pl U ; H¯U¯ IBV¯ BIUB ö: Þéé
¤U W m¯NUl PIUU¯ “HU¹W¹M W fHNÞ Wfð Hfeð¹ U!N fvW¹fB ! vð¹ 3Þ3O” f¤m¹ð ð¹M vWð¹ WI |

W¹M v¹fB HUH¹ Hv ¤ð¹! W¹M v¹fB fHW W mWBð¹! W¹M v¹fB Wfð fHHð vW¹H¹! HWM W¹M W¹ WIm¹
BH¹H¹ !õcõ!WWð W¹M WNI fHW WIÞ !He ð¹W HUH¹ W NIÞ ! WWð W¹M HU MW HW¹ð¹ ! ðHHW¹ð
U B¹fU UH¹ð¹ ! õc8 ! WWM W¹M HU WNB Hð¹Þ ! eW eB WWð UvW¹Þ !m¹fe mB BW mWB¹ð¹ !
HBI Nð HHfUÞU UH¹ð¹ !õcu!ðHHW¹ð fBHUI W UH¹ðI ! HWM vW¹ fWð m¹v HW¹ðI !..!õcé!
mUN¯B, IHH W¯N ö UUH¯,IB¥ ,I¥Bö ,H¯U¯ HFB, UU P¥B B U¯EH m¯IPW UE¯F ;UHö mHl U¯UU¯U
öHHW¯U WUP U! IWU'IW BUl m¯IP HH' B' m¥B¯U mB H¯U¯ FU U |mF B¤Fl =c¤ I¥B ¥l IFH W¯N
ö “m¯IP HF¯IP HU¤ HVU¥|” INI¤m¯ U | ¤U FU FN H¯IUU Hl PHP Uö : %¯ HIBö¯H…… Ul
HFB P¯ WUB¯ U, HU U mB BUl U “m¯IP HB HF¯IP HB|U Ul HB ö¯öW UHl Ul HB |” H¤BU U
IW fBU HðBI BvBI Nð NN H¹fUH WI B' HHN Wða W¹MI ðBð¹ U ; eHH ð¹ðW eI H¹aI fWW' °
W¹M eI mHMIÞB W¹að MBI fBÞ¹ BfðB ð: 3 (¤ö¯ cOc B' ¤ö¯ c3=) P¯ H¥V¯ 3>¥! ¤U Hl :-
HW WI H¹M feH¹ð W mHð H¹H WðÞ NM H' mfH U¹ð ! MBð M¹M Wð¹M fev eU U¹M fHð¹WB U
mfðÞ¹ð ! Wð U' H¹M HU¹ fHWð¹M fHH¹M MH ðe vfB UWÞ¹ð ! W¹WB WW¹M MB Wð HÞ¹M H
W¹M He¹ vfBv¹M fBU¹ð ! 3Þ ! (vð¹ c3O) ..fBfB HI BfðB vNÞ¹ð BWI BfðB vNH ¤Þ¹fB..
FN I¥B ¤¤Ulm! Pl H¯N¯, öF¯ HUlU, ¤U ¤¯H U¯Ul BN¥¯U, HN B m¤! N¯N mF¯U ¥!W, ¥¯N I¤NU
UF, Nö ö¯N INUU PP B HlU, HU I¥B' IöWN UUlm! Uö mF Plm! N¤U! , IFW UN I¥B WUl UFl
¤¤Ul…mH IUm¯öW HU¤ ¥¯N¯ U ‘W¯N’, BU¯U¯ HP¯ ¤¯NEU¯U¯ |(vW WI, MN “fBað e¹ Hðv”)
fððW¹ð fððfHW¹ð fðMU ! m¹fe mðIM mð¹fe mHU !…!õc3! mUN¯B, HU¯W¯N Ul IöUW¯U U,
õé
I¥W¯U! (UF BU¯U ¤lE-I¤N¯E ¥¯N¯ °) B' HWB U, IWH P¯ HN¯H öUl ; HU¯W¯N Ul HH¯U P¯ HV U,
UP¯F U, mö¯Pl mB HöH-HUE-Hö! B' UUB U !!° IFU I¥B¯U FUU¯El I¥UU U IWU'IW H¤ U¯El I¥B
UW ¤UP U! IW %¯ HfBð¹H W¹fUNð UI ‘m¹fe mðIM mð¹fe mð¹UfB WN WN BW WH !vUWI Þc!’
fBH Bð! HðBI BvBI fHN! ð Wv H¹aI e UMð fH¤!B ð¹M WW ðUI U |
BW ðv mðv Hðv¹ ! ðW UÞ ð¹W WUI Uv¹ !..!õc8!
U-U-U IFUl ¤WBlm! IFH FN P ¤ö¯ 3¤c B IN¤lm! Uö B¤Fl =é B' H¹e W¹M eI UHBfB fWB :-
vNH W¹M HU WN W B¹B¹ ! B¹ B UÞ BW fHNÞ¹B¹ !HBI UW¹ðI ð¹H WU¹BI ! fWð fHNðI ÞU fHHfð
Uv¹BI !Þc!.. W¹M ðv UNW¹ð UðH ! B¹ HfU MIð WNfB HU UWH !õ8! …BWU ðv mðv Hðv¹!
ðW UÞ ð¹W WU Uv¹ !õÞ!( mðN¹B, W¯N Ul P¥l U¥¯öl / W¯N-U¤ UF¥¯ö / IHBUl WUB¯ U !!° )
W mfH¤W BW HðaI vð ! fBð W eHð efNB UW Hð !..!õcÞ! mUN¯B, U UU UB IW¤¯ö P
IB'ö ¥¯N HU¯W¯N Hl ! IHUU IHUU Hl¥ BU¯Ul BUöl m¯ ¤F , Uö! P PBU-P¤l P¤l U W HU FF |
BW H¹ð fWð BH' HU¹ð¹ ! W¹M U!H B B¹fU UH¹ð¹ ! fWð ðð ð¹H fBU¹ð WU¹ ! e¹fðe eHð eN B
ðU¹ !8OO ! NWNWB H' Hðfð fBU¹ðI ! m¹v U¹N e MU UH¹ðI !HðH õð H UU HU¹BI ! eHð eN
B MU HB¹BI !8O3!mUN¯B, U HU¯W¯N Hl ! IHH Hl¥ ö IFW ¥¯Ul BU¯ö V¯P WlB¯, BHl UHö W¯N
Pl U¯Ul B' UB¯m INm¯| IHHö BU¯U¯ ö¯H IHHIUm¯, UU FUlUl (WF¯Nl) ,PBHö! mB mFE! B' UB
IFm¯ |8OO| U ¤UF-IBö P UU ¥¯N HU¯W¯N Hl ! H' m¯¤Hl Pl BUE m¯IFm¯ U!, m¤E UN P¯ HU¯U¯
P W Hö UB¯m NU | UU N! HUl HPP WIUB, Hö PHU-P¤lm! B' UB¯m NU | 8O3|
mB fWB fMN¹ðI mva fBað WNH¹B¹ ( eWI H¹B¹ W¹MW¹) B mfH¤W (HU¹W¹M) e¹ NN vðð Ua B
aWð¹ð¹ Wðe¹ U :- fWv¹ WðI UH vð WNH¹B¹ ! NN Wð¹ vðð HUð¹B¹ ! ..!8OÞ! HI mfH¤W WH
UB efBm¹M¹ ! vðð Wð¹ NN BBW¹M¹ !..!8Oõ!

Uvð WIBI WIB¹ð B' fBU ðWB vBN Ue Uð :-
(3) HU¹W¹M ðN B BfWm¹ , ¤ðN-H¹a BM¹B, W¤ WIB¹, fWv¹ð BM¹BI… ; U¹W aðIð¤¹ðI U ,
(Þ) HU¹W¹M ð vHIð¹ m¹U'e¹ U ; mHI HU W¹ae U! fW vHIð¹ WWM aðIð¤¹ðI ð m¹U'e¹ U ,
(õ) HU¹W¹M / W¹M NvWIm! eI H¹M¹ NM fWB v¹Ua W¹M¹ faW- v¹ðWBI e¹ Wð¹Ua¹ Hðv U ,
(8) HU¹W¹M e¹ mðN W¹fUNð ðUI fWU'fW HU¹W¹M e fHN ð UN B að¹H vIaI v'eI U |
Hvað U fW fBU HðBI BvBI HU¹W¹M / W¹MW¹ mN WIBI mðHBI U W fW fHfNU¹HW eWB¹ U, ð fW
“%¯ HfBð¹H WðB¹ vðN fððUU fððWð mW¹MHðfB mWðI HU NðvH¹fe”| NðfHN ð Nð NN HfUH
WI B' HHN Wða W¹MI fBU ðBð¹ H¹UHaI-NN! faW vð¹a, H¹ðWWÞ vð¹a e¹ fðBW U, NðH¹aI ðUI |
WHu H¹B mUN¹B WWI (Bu¹H) BI UBö¹ U, NUH¹EI öUI| NU!HN ö NWö BI MW öUI |
NðW¹W U : fHN HfU mfHB fHBIm fHN W¹ UM v¹fBm¹ !(Nð NN H¹fUH, mN 3Þ88)
U¹W, HUð fWB' mfHB e¹ HW¹e fWW' v¹fBm¹ W¹ HWe¹ U °

NðfHN ð HfBNð Nð NN HfUH WI e fBU EðH¹ð Hða B¹UIe Uð :
(3) UHð¹ UNð¹ ðU¹ ð WU ! vfWB HM! W¹W eU !3!ðU¹U!..
vfWB HM! W fMfN eIm¹ ! W¹fW BM UH WW ð MIm¹ ! (mN 33uc)
(Þ) fHfHfB He vð¹a vW¹ðfð vNIm¹ ! ð¹H fHð¹ HfU WW N¹MI UWIm¹! (mN Þé3)
(õ) HfBNð fHð¹ Uð WBI U H¹aI !H¹aI B WBI HfBNð H¹UU Uð WBI H¹aI !(cÞO)
(8) fHW HWfB m¹fv Uv¹fB W WðB¹ m¹v UWH WðB¹B ! (mðe H¹aI, mN cÞO)
(u) fHW¹ HWfB HH¹e !Hð WfW WfW HNM Ue !fHHfð fHHfð NfHe !UW ð¹H¹ BðfH UW fH¤!(cÞõ)
mðN¹B, U Hð! faW¹-aWBI (HU¹W¹M-W¹MW¹), fWð! B WðB e¹ UWH UI WðBe¹ U, eIm! UWIm! WN¹
WU¹aIm! e BðB WW W HðH-fWm¹vW vðH¹BH¹ %¯ HfBð¹H W¹fUNð ð fHHð, B! UI HH¹ð H¹Nð B'
v¹ð U HWe¹ U' |
NUfHN ö möHBI NN mB U¯UHEI-NN! B m¯U¯fUB NN! ö fBm¯N W WWM
mB WWM NU NN H¯fUU WI BI U¯EI UI NUU¯EI,HBI U¯EI,WUW HöEI U |
NU!HN mUB¯H !WH mN WU ? õÞ
!NNH W¯!UNU !HHU W .., !NNH UNBI !HHU W.., W!…?
(fHN ðUB HðÞ¹e¹ e¹ fBU eNM¹-vð eð Wða MBI fHN ðUB HðÞ¹e¹ fWB H¤ mfB HððI )

Nð NN H¹fUH WI e¹ EðH¹ð U : HIm WI !HUN¹ U!F H NU N!U mUB¹!H W!U ! (u3c)
NðfHN eI mðe¹H Nð mN UI UaI B¹UIeI U fWU'fW Nð fWB mW¹M vðN (W¹fUNð) WHe¹ U :
HfBNð fWfB m¹v ðfNbð Wfð vðNð m¹fN Ha¹fBm¹ ! (W¹ð m¹H¹ , mN 8éé)
NN-NUW¹EB WUI H!BI !HN UUB HUu¹B¹ !WB NUH!B BI U!UEI !HUMN Uõ !M!Nm¹ U :
fHN eI m¹H ðfUaI, fWB , fWðB NðHfB mðH¹ð UW | NðHfB fBU U :
(U) fBW mW¹M vðN B' Wð fWH eWI eWB eI Uv¹Hð¹ ðUI WððI |…
(B) eH Nð H¹fUH¹ð ð fBW WB e¹ vW¹a fBW ðv WðW Hða¹ |……
(W) UU !BW WH WUö B' N!UM! W¯!UNU mN mUB¯H WU |……
(õ) Nð e¹ fHN WðH B' MW eU!B BW Nð HðÞ¹e¹ Wð |
ÛNUWB NU-UWH mB UUB HUu¹B¹ BIm! NWBIm! HNBõ WUBIm! Uö !W NU!HN BI
HöH B' MW BU!B BW mUB¹H NU HUu¹B¹ möH¹U W¹!UNU, BH NU H¹!UH¹ö, NU NN
H¹!UH mN UI UEI B¹UIBI U ö !W !WH BWI BWB¹ mN |

UNBI / UNÛBI NB H¹U UMN¹ BU WUE MFI mUN HU¹ö WB (W¹ö !Hw) !WB NW HI :-
(3). UNWB UWB, WðB¹ð e¹ Uv¹HW.
“H UNUBI W UNWB W¹a ! NðvðH¹eI m¹v vW¹a ! ¤¹WB ð¹N fBWB wfð m¹a ! WIWB Hð Ufðð¹H
WN¹a ! mH¹ UNUBI UBH UfB ! ð¹ðW HfB HH¹W HfB!” (H :õ, W¹ð fHðI ð¹N,mN cc) ;
H¹¤HfN v¹v¹ HM NW ! fBH UNUBI WI HfB UBH UW !(HNHðI ,H:u,mN ÞÞ8)!
(Þ). UNWB eI , “UNUBI He¹ Hð HfUm¹ H¹fBm¹ !(vU¹BI m:H:u), vðHaWð e UN eI He¹ U vð
Hð H¹fBm¹ HfUm¹ . (õ). UNWBI , eðN¹ eWI “W¹ð HI UNUBI WI WI” (BWI õ).
(8).NWN ,HI H¹fUH , BMW¹ð “MBI UNUBI eðNH¹U”(BWI õ) “MB UNUBI fðWH U m¹v WMWI
U¹N” (Hð¹H¹), “ð¹U UNUBI MU wW¹fBm¹ (U¹N) (u). HU¹W¹M “fvNH UNUBI fHHð W”(BWI õ).
(é).fBW We, WBI N!BI HI UNWBI UI fBH We e¹ ð¹H U|
UNÛBI NUN!!F NUH¹EI (W¹U !HUI U¹N,H:õ, mN cc) BIm! NWBIm! !WB “UNUBI mH¹
UBH HðN U fWHð vðH¹BH¹ ð W¹a fMm¹ U, fWHð Nð eI fWðv¹ HeW¹ m¹v¹ vW¹a fMm¹ U ( Hð B
WfB Hðv U m¹va¹ HM vW¹a!) fWHð m¹va UðWe Hð ð fBW vU e Bðð! fWB fðW¹ fMm¹ U, fWHð
Nð-UWH HU W NðHfB ð¹H Wv W ‘WIWB HðU HðU Ufð WIWU vððfv WðH ð UBI !(mN 33O8)’ eI
WIWð-W¹B fHN MBI U ; U ð¹ðW! mH¹ UBH vU-UNB HðN UI He¹-fNð vðH¹BH¹ fWB HH¹ W!e¹ U|
mB!U WNõ UNÛBI WU¹F ! N¹N!W N¹UHUH WB ö N¹F !(H:õ,mN cc) ,
mðN¹B, fWH HðN e fUðe fWB WM-Wvð UW vð vU-UNB mNW¹B , v¹NW WðH! fWB UfHm¹ mH¹
HðN vðH¹BH¹ ð WeI v¹ ðUI HWe¹ | H, fBN UNUBI e¹ mðN U-UNWB UWB / WðB¹ð e¹ Uv¹HW|

NÛWI HNHöI HUM¹ u BI NBI …… (NU NN H¹!UH, mN ÞÞU) :-
UNUBI UNWB UNfB W¹ ðN ! HNM fBm¹N eHð W¹ HN !Hð B fHðH HNM¹ UðH ! Wfð vW HNM
v¹ðHUH ! H¹¤HfN v¹v¹ HM NW ! fBH UNUBI WI HfB UBH UW ! UNWB WI ðUM Wð fðB ðIfB !
Hð Bð mðv fHHð vðIfB ! Ufð W Bðð fUðe HH¹W ! ð¹ðW mH¹ UNUBI UNWB WU v¹W !
mðN¹B, UNUBI mH¹ HðN U fWHe Hð B vU-UNBI e¹ ðN BW fNm¹ U,fWHð HðHN H¹WB e¹ HN
vðð Bð B fBm¹N feB¹ U, fWHe Hð e¹ HU Bð! e¹ UðH ð¹H U fNm¹ U, HðH-fWm¹vW vU ð Wve¹
U, fWHð NðHN! eI HNB fWB W¹ W Hð B BWI v¹v! (HðHNI WðH!) eI HM Uð¹ MBI U, mH vU-UNB
eI HBaI / mWM HðH-Hað UeI U | mHI UBH HBaI W¹M¹ HðN Uð HH' N¹MW B NMW eI HW¹ fWB
MN¹ ðfUe¹ U, vU-vIB N¹Bð m¹v¹ WI WðH¹ð Wð fee¹ U , “fUðe Bða HHe HfBNð W ð¹ðW H!f¤b
38
v
w
r

s
RI

B
g
a
uq
I

j
I

i
v
`c

v
r
x
n

k
I
q
y
g
e
y
d
YN
q
W

n
w
l

c
Mf
I

d
yv
I

d
w

X
u`D
v
w
r

s
RI

B
g
a
uq
I

j
I

i
v
`c

v
r
x
n

k
I
q
y
g
e
y
d
YN
q
W

n
w
l

c
Mf
I

d
yv
I

d
w

X
u`D
õc
v¹fM!(mN écO)” HB¹HW Nð eI HBI H¹aI ( Nð-HHe,Nð-HBð) ðvI vU-Bðð fUðe fWB WH¹ M'e¹
U, U ð¹ðW ! mH¹ UNUBI / WðB¹ð e¹ Uv¹HW UI HðN¹-WIWð eI HfHM “mW¹MvðN” ð v¹ M'e¹ U |
WU “m!Nm¹öI / BB-!Nm¹öI” U¤U IN¤ H:= mB H:¤ P FU¥¯W HE¯ W “I¤NH UFBl IHHU
W…” ¥¯Nl ¤WBl ö mUN¯U'E Pl WIBB WUP Uö | UFUBl P¯ ¥¯IUFU / mW¯N ¤U¤ mUN WUE ¥¯N
“ö¯öW mH¯ UFUBl UF¥B WU ¤¯¥ |”¤WBl P IUNWN FNB mUN WUEF , IWU'IW mUN UEF IW
“U ö¯öW ! mH¯ mW¯N¤U¤ mW¯N¤U¤ ö ¤¯ N'P¯ U|” IFH BU! U¯Wl ¤WBlm! P mUN ¥l FNB Ul
UEF H IW H¹aI Nð Nð U H¹aI P¯ wU IöU¯PU U¥F¯| H¹aI-Nð WI e fðeW e¹ mB HUB H¹W¹ UWN¹|

fvNH UNBI fHHð W…… vWBI fWB UNBI e mðN Uvð U¹BI W¹ð fHw WI ð fMN feB Uð| W¤ð
Ww¹BI ð¹M HHUa MBI ‘W¹ð eðN¹ WI’ mNW¹ ‘W¹ð HI UNUBI WI WI’ eI vWBM HððI U | fBU W¹ð
HfBB ð¹ðW NN (mNUBI eHH NN) fWB vð¹ ðHð 33c B' 3ÞÞ BW eðW U mB fBH W¹ð eIm! WM
uu vUWIm! Uð | H¹ðI W¹ð fWB eWI eðN¹ ( BWI ) e¹ HfUN¹Hð, ¤HMBð, BW, HW, HaWBHIW
( ðWBHIW ), HU , fðHU ð! e e'B! ð¹M W¤! e¹ fHWð U | fBHe¹ m¹¤¹ð NN H¹ðWWÞ vð¹a U |
vð¹ c3 mB cu B WI BWI e WN! e¹ U¹M fMfNm¹ U mB HH¹vBI HWB fBU' fMN Uð :
!F!B HI H¹UWW NU¹ö HI BWI B!UB ÛW!B !HM¹H....) , fWHeI ð¹fBW¹ eWI eðN¹ U fWHð
m¹fe-aWBI, faW¹, WNH¹fB, WNH¹B¹, UW¹ðI, UNUBI, W¹M, W¹MI, W¹MW¹, HU¹W¹MI m¹feW ð!W! ð¹M
fHm¹ð WIB¹ fNm¹ U | (vW WI, H¹ðWWÞ vð¹a mB UHB m¹¤¹fðB vHBW HI eðN¹ HvB-aBI )
!FH W¹U BI N!UMI NÛWI : !NNH UNBI !HHU W NU ö¹öW MFI !Um¹!F !... mB m¹NUI
NÛWI ö: uu : BUN¹ N¹õ HE¹!Fm¹ HU NÛWIm!!WU ö HöI m¹!Fm¹ !Hö !FU N¹!Fm¹!
mðN¹B, H¹ðIm! vUWIm! eWI eðN¹ eI UHBfB,WfWm¹BI Wða MBI UI ðBIm! Uð | UNUBI e¹ mðN
vWða mðH¹ð eWI eðN¹ UI U | fBH W¹ð ð Nð NfHe fHw H¹fUH WI eI ðBð¹ Hða W¹M eHa fW Nð
ð¹ðW H¹fUH WI eI eHWI' WB ð eWI-vWW fWW' HðIB ° W HðIB B! Uvð fMNI HðÞ¹e¹ (U) B (B) eI
mB NðW¹W ‘H!B ÛU¹ HN!B H¹!F H!U W¹!Fm¹ W!U NMõIm !(céé) BI ÛMwE¹ UBI U|

BHI NM, NUW¹W : B WUImB UI m¹fe UW¹ðI !HWfB WI HðIm¹ WU¹ Wv¹ðI !(mN cÞ8), mðH¹ð
fBU eWI UW¹ðI mðN¹B eðN¹ Ne HWBI ðUI e HWeI | B! UHe¹ v¹õ fWW' Wð! B' HB¹ HWe¹ U °
HNBõ U !W !NNH UNBI !HHU W … mUB¹H BI m¹UUB¹ NUH!B möWM öUI !WÛ'!W
!FU mUB¹H HU B' N!UM! “BWI BUN¹ / BWB¹ HU¹W¹M” ö !HHU W WIBI H¹ UUI U|
Nð-UðH¹ð “vfWB HM¹ W fMN eIm¹ ! W¹fW BM UH WW ð MIm¹ !” W mHI Hð MBIB B! UvðWB
NðHfB WIB¹ð mðH¹ð fHN eI mðe¹H eI aðm¹B fBU' UaI B¹UIeI U ;(HU¹m U, vN Nð Wð):-

%¯ HfBNð vH¹fe ! W¹fUNð W¹fUNð W¹fUNð W¹fUWIU !
WfB ðfv Ufð m¹fv Nð ð¹ðW WU¹ÞU ! B¹ B mNe UÞU BB fHU BB fHM¹ÞU ! mNfe fWðv¹ ¤¹fð
mHð HfBNð fNð WImU ! mHðe¹fH mHðB WB Nð ð¹HfU eImU ! Nð ð¹He¹H eðHð vðfH WfU
HNð¹ mfHB HÞa ! HðfB vB vH¹a vðN Nð mðWð fvNU ðÞa ! (mN 38Oc)
H HfBNð ¤ð ¤ð fWfð UðH NW BfWm¹! H HfBNð W¹U W¹U fWfð Ufð fHU WfWm¹!(mN uÞÞ)
¤ð Nð ð¹ðW H¹fUH WI |¤ð Nð mNe H¹fUH WI | ¤ð Nð mHðe¹H H¹fUH WI|¤ð Nð ð¹He¹H H¹fUH
WI | ¤ð Nð mðWð H¹fUH WI | ¤ð Nð UðNfHe H¹fUH WI | ¤ð Nð Ufðð¹fB H¹fUH WI | ¤ð Nð
UfðfWað H¹fUH WI | ¤ð Nð BN HU¹eð H¹fUH WI | ¤ð Nð NfHe fHw H¹fUH WI | eH! v¹Ba¹UIm!
eI m¹BHW WB ¤ð ¤ð Nð NN H¹fUH WI e v¹õ eIe¹ð e¹ f¤m¹ð ¤ð N¹MH¹ WI HM WI W¹fUNð!
mN ðUB HðÞ¹e¹ fWB WvI mðe¹H (WU N!BI' H¤¹BI eI MW v HWeI U), mB mNIð B ‘ð¹ðW ð¹H
BWeI WM¹’ eI N! ‘U W¹fUNð ! Bð ð¹H eI BWeI WM¹, Bð U¹a HðHB e¹ UM¹ |’ UB¹fðm¹ W¹W
(ð¹ðW ve WðB W WBI ðBð¹ fMNa e¹ UW fWH fHN W! WNe¹ð ð ðUI ) |
W¹!UNU / H¹EI NU H¹!UH HI B HöHN !öH¹E Hö HE W WIBI mUB¹H UI NUW¹ö UBI U|
(ðð: fvNH mW¹M vðN fHHð W .. HfMm! ‘mW¹M vðN’ mB ‘W¹M vðN =eWI’ e¹ UMN¹ v HWe¹ U)
DID GURU GOBIND SINGH WORSHIP 40
CHANDI DEVI BHAGVATI ?
( Note : This is to clarify some points, on above subject, in the article written by Dr. Debabrata Das of
Kolkata printed in Sikh Review of January , 2008 )

Dr. D.Das has very nicely interpreted the quotations from Guru Granth Sahib on pages 227, 456, 1138 and
1162 on the principle of worshipping one and only transcendental Brahm (Nirguna Brahm). He has very
correctly summed up that
(1) Sikhs reject all the gods and the goddesses,
(2) these deities, being under the influence of Maya, are unable to know the secrets of the Lord,
(3) these deities cannot help their devotees in the attainment of emancipation,
(4) these deities are prone to death like other beings. So far all O.K.

Dr.D.Das has not gone deep into the question “Who is the Author of the Bachitra Natak Granth or the so-
called Dasam Granth?” Critical study of this Granth reveals the names of the poet Shyaam (Kabi Shyaam) ,
poet Raam (Kabi Raam) and poet Kaal (Kabi Kaal). These poets were worshippers of Mahakal-Kalka or
destructive-Ardh-narishwar form of Shiv/Durga; the fact amply proved by following statement in the
Bachitra Natak Granth or the so called Dasam Granth :-
Sarabkaal hai Pitaa apaaraa . Debi Kaalka Maat hamaaraa ( page 73)
Reference to Mahakal (destructive form of Shiv) is taken from Shiv Purana (story of Dvadash-lingama) and
reference to Kalka (destructive form of goddess Parbati / Durga) is taken from Markanday Purana. In Debi-
Ustat (page 809 in Bachitra Natak Granth) many names have been assigned to this goddess (derived from
Markanday Purana’s Durga Sapt-shatee, 700 shlokas or verses), such as Durga, Bhavani, Shakti, Bhagvati,
Shiva, Kaali, Mahakaali, Kaal, Kaalka,Chhimaa, Manglaa, totalaa and so on.
Even the composition wrongly-called Akaal Ustat has 20 stanzas (211 to 230) praising Goddess Durga, the
killer of demon Mahikhasur; last line of each stanza is Jai jai Hosee Mahikhasur mardan….. which
shows that Akaal Ustat is actually Kaal – Ustat or Devi-Durga-Ustat.
Poets Shyaam & Raam further emphasise that they are worshippers of Mahakal / Kalka:-
Maen Na Ganeshaeh Pritham Manaun. Kishan Bishan Kabhun Na Dheayaun
Kaan sunay Pehchaan na tinn sion. Liv laagee Moree pug ein sion
MAHAAKAAL Rakhvaaar Hamaaro. Mahaaloh Hum Kinkar Thaaro. (Page 309 of B.N. Grnth )
These lines very clearly show that writers know no other deity than Mahakaal, also called Mahaaloh.
A disciple (Sikh) of Mahakaal is beptised by forcing him to drink wine & narcotics :-
Eh Chhal so Misrah Chhalaa Paahan Dae Bahaae. ]
Mahakaal ko Sikh Kar Madiraa Bhaang Pivaae. ] (page 1210 of Bachittar Natak Granth)
In Mahakal / Kalka temples OR Shiv / Parvati temples madira(alcohol/wine) & Bhang(intoxicant) are
distributed as PRASAD , whereas Guru Granth Sahib very strongly forbids the consumption of alcohol, wine
, drugs, narcotics etc. in any form as an intoxicant ,
Amrit Ka Vapaaree hovae Kyaa Mad Chhuchhae Bhao Dhrae.(page 360;Guru Granth Sahib)
Thus, we can easily conclude that Bachittar Natak Granth or the so-called Dasam Granth was not written
by Guru Gobind Singh, because in this Granth
(i) one & only transcendental Brahm (<>) is not worshipped ,
(ii) consumption of wine/alcohol/ intoxicants is permitted
(iii) adultery / homosexuality is also allowed
(iv) women are defamed ; said to be treacherous
(v) writer-poets commit mistakes / wrong history etc. & permit the reader to rectify mistakes.
All these are opposed to basic principles laid down in the holy Guru Granth Sahib.
We have to interpret the verses from the so-called Dasam granth with reference to context, especially
Bhagvati in Chandi Chritras. In Var Sri Bhagauti ji ki OR Durga ki Var (see ending remarks in earlier
copies of Bachitra Natak Granth ) where First stanza begins with ‘Pritham Bhgauti Simar Ke….’ And the
last 55
th
stanza is “ Durga Paath Banaeya Sabhaey Pauriaan…..” that entire composition is Durga-Paath
only ( translated form of 700 shlokas) & this proves beyond any doubt that Bhagvati is Durga, the killer of
41
demons named Mahikhasur, Dhumar-lochan, Shumbh, Nishumbh etc. as described in Markanday Puraan
and translated by Poets Shyaam, Raam & Kaal (apparent reason for three-Durga-chritras in Dasam granth).
In the following line of Guru Granth Sahib, Sukhmani Mahla 5,
Bhagauti Bhagwant Bhagat Ka Rang . Bhagauti is in entirely different context ; here Bhagauti is a
‘person’ who is devotee of <> , the formless God.
The title Patshaahee 10 written on some pages of the so-called Dasam Granth is also a big Fraud. This
fraud is revealed on page 155 of this so-called Dasam Granth when we go through the lines :
Patshaahee 10. Ath Chaubees Avtar . ……..Barnat ‘Shyaam’ Jathaa Mat Bhaaee.
Name of the writer / Poet Shyaam is very clearly written and this leaves no doubt that Patshahee 10 is
written by some mischievous person to defame Guru Gobind Singh and to misguide the Sikhs ; this fraud /
trick is played in similar way on page 669 of the so-called Dasam Granth also. In Guru Granth Sahib,
Mahla 1, Mahla 2,…Mahla 9 are written for Gurus upto 9
th
but for tenth Guru why is Patshaahee 10
instead of Mahla 10 ? Sikhs , having utmost regard for the Guru, used to address the Guru very humbly
with the word Patshaah and thus, Patshaahee 10 is not written by the Guru but by some-one else with
malafide intentions. All research scholars should read original texts and should not just copy other writers;
secondary evidence is usually not reliable.
While quoting Sikh history, we have to be careful to analyse it in the light Guru Granth Sahib Vaani and
philosophy. Any story that goes against Gurbanee and /or Sikh traditions is not Sikh History which could be
distorted by some anti-Guru writers; the fact rightly understood by Dr.D.Das. All the Sikh Gurus were the
same Jyot (<>) & preached same way / principles of life (jugat) as clarified in Guru Granth Sahib:-
Jot ohaa Jugat Saai Saih Kaaeyaa Pher palateeae . ( Page 966 , Guru Grnth Sahib )
Sixth Guru, Guru Hargobind Sahib, after the martyrdom of his father Guru, Guru Arjan Sahib, kept two
swords and this tradition of martial spirit was kept alive by the successors. Ninth Guru, Guru Teg Bahadar
Sahib earned this name when he showed prowess in fighting with a sword (Teg) when he was 14 years of
age , in a battle against Muslim forces. These Gurus never called sword or Khanda as any Goddess as
Creator and nowhere they said anything which could be similar to saying “Jai Tegum..” Why should Guru
Gobind Singh be defamed as worshipper of Khanda / Teg / Devi CHANDI /SHIVA etc.etc.? It is an
historical fact that Bhai Lehna ( who later on became 2
nd
Guru of the Sikhs, Guru Angad) was worshipper of
Devi Durga ,but, after serving Guru Nanak for many years, he clearly understood the real path to God, the
GURMAT, and the reality that Devi Durga cannot help him in attainment emancipation . This is very
clearly written in the Holy Guru Granth Sahib :
Tu Kaheeat hi Adi-Bhavani. Mukat ki bareeaa kahaan chhapaanee. ( page 874)
It is further clarified in Gurbani, Gaurhi Sukhmani Mahla 5,
Jab Nirgun Prabh Sahaj Subhai. Tab Shiv Shakti kahau kit thaien.
which means that , when God did not create the visible world/universe , where were Shiva and his
wife Parvati (Shakti) ? i.e. these so-called Gods & Godesses did not exist.
This year , the Sikhs are celebrating 300
th
anniversary of Guruship of Guru Granth Sahib. Guruship was
endowed by Guru Gobind Singh 300 years ago on this very Granth only which was got written by Guru
Gobind Singh at Sabo Ki Talvandi (Punjab) after including Gurbani of Ninth Guru in the Adi Granth. At
that time, Dasam Granth did not even exist (refer to introduction by Dr. Ratan Singh Jaggi in the first
volume translating the so-called Dasam Granth in five volumes) ; this is an historical fact every historian
ought to know.
In nutshell, we conclude that the so-called Dasam Granth, which was originally named as Bachitra Natak
Granth , is based on Markanday Puraan, Shiv Puraan, Srimad Bhaagvat Puran (stories of Ramayan,
Krisnavtaar, 24 avtaars of Vishnu) and translated by the poets Shyaam, Raam etc in a language, style and
principles entirely different from those of the Nine Sikh Guru Nanak(s) & Guru Granth Sahib. Guru Gobind
Singh during Guruship period (1675 to1708) never visited Hemkunt & never written or followed or preached
anything against the holy Guru Granth Sahib. He was undoubtedly worshipper of only & only <> .
GURU GOBIND SINGH NEVER WORSHIPPED DURGA / CHANDI / SHIVA / KALKA.
Every Gur-Sikh should follow Guru Granth Sahib only as ordained by Guru Gobind
Singh in 1708. All other Granths are just literature (Kachchee Bani) and not Gurbani.
(Dalbir Singh, M.Sc.,31-D, Madan Park, East Punjabi Bagh, New Delhi-110026, Ph.91-9899058458)
HB WI H¹EI ö¹öW m¹N HB HE¹!FHI HB WI HM¹ !(NU NN H¹!UH,ÞÞõ) UÞ
U!BB ö¯õW NN W! W!W Bu¯H / W!W U¯H NN W!
mNÛBI BHH NN W! HU¯W¯M–W¯MW¯-NN

isK jgq ivc ijs gRMQ nUM dsm gRMQ dy nW nwl jwixAw jWdw hY auh gRMQ dsm nwnk gurU
goibMd isMG jI dw iliKAw hoieAw nhI hY [ ies gRMQ ivc ieSt dw srUp ‘<> siqnwmu’
nhI blik iSv-pwrvqI dw juVvW iBAwnk srUp mhwkwl-kwlkw hY [ nklI ilKwrI-kvI
vwm-mwrgI kvI SXwm,kvI rwm..sn jo ik mhwkwl-kwlkw dy aupwsk sn [
ies gRMQ dI fUMGI pVcol isD krdI hY ik ieh gRMQ iqMn bRwhmxI gRMQW qy AwDwrq hY :-

(3) H¹ðWWÞ vð¹a :- IB¥ Pl ¤Böl P¥l ¤¯U¥Bl P m¥B¯U! BUl,PUF¯,IB¥¯,W¯N,UFBl, U¥¯öl, W¯Nl
HU¯W¯Nl, W¯NW¯ Plm! P'B! ö¯N HF-WN¯¥! mB P¥l UHBIB | P¥l-¤HF! P mB I¥B IN¤ HH¯¤Bl
HWB ‘IFBl Hl UIBB ö¯UW FN H¯UWU ¤U¯E…’ H¯UWU ¤U¯E B m¯U¯IUB UE P¯ ¤B¤ HUB Uö |
(Þ) faW vð¹a :- P¥B¯ IB¥ P m¥B¯U! Plm! WN!¥! mB IB¥ P 3Þ INF! Pl WN¯ HB¯UW IB¥ P
IUm¯öW U¤ HU¯W¯N (IHHP¯ HIPU U¯Hö,H¯U ¤PB I¥B U), IHHP UU ö! UIBB ö¯UW FN I¥B
HUUW¯N,HUUNU, ¤UFWB,mIHUH,mIHWB ¥FU¯ IN¤ Uö,Pl UHBIB U | IB¥ HUHB-ö¯H¯ I¥B IB¥
ö mW¯N-¤U¤l FE! ¥¯N¯ IUm¯ö WlB¯ IFm¯ U IHH B' IH¤ WH UN¤¯ ¤¯ W ‘öH W¯N W¯N’, ‘öH HUU
W¯N’ ö ¥¯IUFU-UHBIB HHU UUl U| IB¥ ¤U¯E I¥B mUB! ö H¯U BNö ¥¯Nlm! PIHm¯ IFm¯ U ;
( BIUB ¤¯¤V¯ö P¯ m¯U¯U )|
(õ) HIHe U¹NWB vð¹a :- IFH ¤U¯E P PHH HWU ( PH¥! W!U) Plm! NUl¥¯U WN¯¥! ö UIBB ö¯UW
FN P¯ BWUlUö BN¯ IUH¯ P¥B¯ I¥Bö P Þ8 m¥B¯U! U¯H, IWBö m¯IPW Plm! WN!¥! ö HINm¯ U |
HH¯¤Bl HWB ‘IFBl Hl UIBB ö¯UW FN IWHö¯¥B¯U PHH HWU ¤U¯E…’ U¯F¥B ¤U¯E B m¯U¯UB UE
P¯ ¤B¤ HUB Uö | BN¯W IH¤-I¥UUlm! ö ‘PHH HWU’ ö ‘PHH FN’ WUW IH¤! ö UN¤¯ ¤¯IFm¯ U |
WI¥ U¯H / WI¥ BV¯H ö IFUö! m¥B¯U! ö ¥l IB¥-PUF¯ mN¥¯ HU¯W¯N-W¯NW¯ P¯ U¤¯HW IHU WlB¯|

fBH HfBB ð¹ðW (Strange Drama) NN / mNBI (so called) eHH NN eIm! WU vWBIm! ¤ö¯ öUU HIUB
Uõ IN¤B Uö | FU FN H¯IUU Hl Pl ¤¯¥ö U¯El ö¯N BNö¯ WlIBm! H¤BU U H!P¯ U IW IH¤! ö WU¯U
¤¯UE (%¯ HIBö¯H .. B' BUö) NFl Ul IFH FN ö¯N HIUm¯ H¯ IUU¯ U :-
Nö¯Þõ : HUUW¯M U !NB¯ mN¯U¯!B!U W¯MW¯ H¯B UH¯U¯!(!BBõ B¯ HUN)
mUN¯B, HUUW¯N(HU¯W¯N) I¤B¯ U mB W¯NW¯ H¯B¯ U ; IFU U IFH FN I¥B IFBU P¯ HU¤ | ¤U FU
FN H¯IUU Hl Pl U¯El %¯HIBö¯H mUN¯B IöU¯W¯U ¤U ö “B HU¯ I¤B¯ B U HU¯ H¯B¯|” HöPl U|
IFH BU! IFU WI¥-UIBB-FN FU FN H¯IUU Hl P¯ I¥UUl FN U |
fBH HfBB ð¹ðW NN e fMN¹ðI WBI NMBIm! Wðe Uð,UMaU¹ð Uð|Uõ IN¤ ¤H¯E FU ö¯N ¤U Hl :
vð¹ 8Þ: I¤NH W¹M HU WU¯ ¤H¯U¯|….FW H¥E (W¯ö) B HN IöW¯U¯|B!B HU WlUU Bö U¯U¯|
PBlm¯ W¯ö B HN IöW¯Ul|B!B UFl IHHUl H¯Ul|(öU: IHHUl UBö¯ P¯ IFU IHU!B ‘mUUP öUUP
UUW¯U¯..’ FUU¯El mB I¥IFm¯öW ¤H P I¥UU U | Wö! Pl HN ö¯N HH¯U UBö¯ IW¥'° Wl ¥¯IUFU
BUlUU¯Ul U ° )
vð¹ 33c :vð¹Bð HIW! fWB fMN (WN vfUMI vNI ðIW¹ W¹: ðBð fHw WNI ) HH¯¤Bl HWB HB¯IUW IFU
W¹ð eðN¹ WI U IHHö UE ¥¯U Hl UFUBl Wl IWU¯ H!P¯ U | IFH ¥¯U Pl ¤IUNl ¤UUl – “I¤NH UFBl
IHHU W FU ö¯öW NFl IUm¯IF|” mB m¯¤Ul ¤UUl-“ eðN¹ v¹õ UE¯IFm¯ HU ¤UUlm!|..¤¤|
H¤BU U IW IFN UFUBl P¯ mUN P¥l PUF¯ U | IH¤ Pl mUP¯H IöU¯W¯U ¤UH¯BH¯ H! FU mF UPl U
ö IW P¥l PUF¯ mF | HWU IH¤ ¤N mUP¯H Pl ¤IUNl ¤WBl UPN W “ I¤NH ¥¯IUFU IHHU W …|”
HU P¥ B! UUBU U¥F¯ |(ðð :fBH NN e UMaU¹ð fMN¹ðI WWIm! ð WBI vfðm! B fMfNm¹ U :-
“UM UfB WfH MU H¤¹ðI !” mðN¹B, IN¤¯Ul W¥lm! ö WFl IFBU¯W öUl H mHl IFH FN Pl WFl
¤WBl HU¯U WU NFlF H! UU¯ PFlF |)

vð¹ 3uu : !N¹BB¹UI 3O!mN BHIH mWB¹U!.. HöImU HB HU !BB M¹FI! HUöB
Hu¹H HN¹ HB U¹FI!3! HV¯H-WI¥-E¯¤ IHU WUPl U IW ¤¯BB¯Ul 3O IN¤ W IH¯¤! ö U¤¯ IP¯B¯
H¯ IUU¯ U| H mUP¯H P¯ IHUN¤ “¥¯U Hl UFUBl Hl Wl ¤¯BB¯Ul 3O” UU¯ W WlBl FFl mUP¯H
FUHIB I¥UU öUl U¥Fl | ¤N P m¯Fm! ö HIöHU UöBl U IW IFH HHN B IH¤ ¤N ö FU FN H¯IUU
Hl Pl U¯El möWN HU PE |

Nö¹ õOc: !BNFI!H ö NöB!U !NNH Hö¹Û'!!WHö !HHö WHU ö !Um¹Û'!…WB-
UõU! HU¹W¹M UNW¹U UH¹U! HU¹MU UH !WWU N¹U!WB-Uõu! (öõ: !MN¹UI W!W
Hu¹H B¹ UNW¹M¹ ÛHB¹ !FBõ HU¹W¹M mNW¹ HU¹MU / HUHMU U | HU¹W¹M B¹ mUN
W¹!UNU öUI ; mN Nö¹ 3Þ3O B¹ BUU¹ NW HI |
Nö¯ Þ33 :WWM ‘W¯M’ BI WUB¯U!(W¹M fHHðI e¹ ðBðU¹ð¹ fWW' ° (WN Uvð v: 8Þ )
vð¹ cOc : eðN¹ B fWH¹ B faW¹ ðv Bð |( P¥l PUF¯ P möW ö! ; BIUB ¤¯¤V¯ö P BU I¥B P¥l-
UHBB I¥B' | H¤BU U IW P¥l PUF¯ Ul IB¥¯ U) | IFH FN P vð¹ cc B IN¤l UBö¯ “PU IB¥¯ UU
HIU IFU BU WUHö B WUU ö UU |” I¥B faW¹ e¹ mðN eðN¹ Ul IHU UP¯ U| ¤U FU FN H¯IUU Hl
Pl U¯El P¥l PUF¯ ö %¯ P¯ H¥W HöPl U “eðN¹ Wfð W¹ W Hðeð WðfU !” IFH NFl FUIH¤! ö
“ PU IB¥¯ UU HIU IFU…” UBö¯ ö ¤Uöl B¯UlPl U ö F¯IFö WUöl B¯UlPl U |

Nö¹ c3O :-‘W¹M / W¹MW¹ B¹ !Um¹öW HUN HN B¹ N¹MEU¹U (°) (FUHIB I¥UUl I¥B¯U)
HW WI H¹M !BH¹ö W mHU H¹H WUu NM H m!H U¹U! MBö M¹M WU¹M !BN BÛ U¹M
!HU¹HB U m!öu¹U! Wõ U H¹M HU¹ !HWU¹M !HH¹M MH UB N!B ÛHu¹U! W¹WB HW¹M
MF WU Hu¹M H ‘W¹M’ HB¹ N!BN¹M !BU¹U!
mUN¹B NM !WB NNWIm! BI H¹M¹, HUIU öN¹, NH N¹H U¹UI BMW¹U, M¹M mN¹U
WUNIm! WU¹ÛEIm! mN! !HNU W¹M, Nö ö¹M !MHW BB, HU B' !öWMBIm! mN BIm!
MNõ!.. !FU ‘W¹M’ BU¹W¹ N¹MEU¹U !°°° BNFI ‘UHUI WU U¹N B UW¹’ !WB !FH
HU¹W¹M/ W¹M B¹ ÛN¹HW NU HI mB !HN! ö HE¹!Fm¹ H¹ !UU¹ U|

Nö¹ 3Þ3O :- BIUB ¤¯¤V¯ö ö: Þéé P¯ m¯¤Ul PIUU¯ :
!FU WM H !HHUU WM¹ N¹Uö BF HU¹!F! HU¹W¹M W !HNu W!U H!BU¹ U!N !NW¹!F !
mUN¹B HU¹W¹M B !HN ö WW¹U-NB¹B öUI, UN B BU¹H WW¹FI H!BI U| NU NU NN
H¹!UH BI H¹EI öBIM NB¹UN WUBE WUB¹E,WWE WW¹ÛE B' HNBI ö¹M Hö¹ WUBI U |
HNBõ !HU UB¹ U !W HU¹W¹M B¹ mUN W¹!UNU H! HM-HB !WB !Hm¹ö WIB¹ mW¹M NUN
H! !öU¹W¹U NUH¹BH¹ öUI | !BW/W¹MI H!BU! !WB UN/BU¹H B¹ UI NUB¹B !BB¹ H!B¹ U|

Nö¹ 3õcÞ! WHu H¹B HöBI!BNFI!(UIUU¯H I¥B ¤Ul H!Pl B¤Fl : FN I¥B ¤¯:3O mWB öUl
¤U FUW E¯¤E ¥¯N Hö-HUWl ö¯N E¯¤l H¯ UU Uö|) UHUl WU U¯N P UE¯|..H¥ö W¹M HU HFB
Uö¯V|..m¯IP mB FW m¥B¯U¯(°)|HFl FU HHIUV UH¯U¯|... ¤UFWB (HU¯W¯N) H HUö BH¯Ul
|(öU :IFU UBö¯ m¯NUl IBV¯ BIUB P¯ mB U , HU¯W¯N-W¯NW¯ P¯ P'B! ö¯N HF ; HU¯W¯N ö ¤Hlö¯
m¯UE¯ IHU WUP¯ U IW HU¯W¯N BUlUU¯Ul P¥B¯ U| IBV¯ BIUB mBNlN mB FUHIB I¥UU Uö, H
FU-UIBB U Ul öUl HWP)| fBU BvBI HU¹W¹M–W¹MW¹ ð HH¤ð WðW WIBI NBI WfW aÞ¹H / WfW ð¹H
eI HðBI U| fHN! ð ¤N fWB ðNW W'BI H¹aI ð¹M WWð eI fHN-fWð¤Im! eI H¹Ha U |
!BW-N¯UUBI B¯ WWW! mUU-ö¯UIBWU UN ‘HU¯W¯M-W¯MW¯’ !BH NN B
!MN¯UI WWIm! B¯ !BBõ U, ö¯ !W NU N!UB !Hw H¯!UU WI B¯|
……fUfð ð N¹BI HU¹W¹M ! (mN ccu) UU
ð¹HWMI HUM¹ u ! WfN NfUB NN¹M M¹M !
ð¹H ð¹H fHHfð B WIWfU fUfð ð N¹BI HU¹W¹M !3!ðU¹Û!
Wfõ WðH UfH UfH UfH m¹fBÛ !UW U¹fN H¹U HfN N¹fBÛ !3!
fUð Nð Nð ð¹UI ÛU¹ð ! U¹U¹ ð¹ðW m¹N BU UIB¹ð !Þ!
pd ArQ :- HI¤ – IHHU W | N¯N – mHNW | B Hl¥IU – B HlU'P¯ UU'F¯ , Bö m¯BHW Hl¥ö
IHINm¯ UUF¯ | HU¯W¯N – HB PE ¥¯N¯ P¥B¯ |3|UU¯U|
WIU – WUU! | UIH UIH UIH – H U H U UUW UUW W | m¯IFB – B (IFH Hö¤¯ HöH I¥B) m¯IFm¯
U' | ¥U U¯IF – ¥Ul IWHHB ö¯N | ¤¯IFB – IHINm¯ U | H¯U HF – FU P¯ H¯N | UU¯U – HöH
HUE P FU B' EUW¯U¯ | U¯U¯ – U U¯Fl | ö¯öW m¯¤ – ö¯öW PHP¯ U |
mðN :- U U¯Fl ! mHNW F¤¯N P¯ FIUP ö¯H H¤ W, U¯H P ö¯H P¯ IHHUö WUW Bö m¯BHW Hl¥ö
IHINm¯ UUF¯ ; IUU Bö IUm¯öW m¯BHW HB PE ¥¯N¯ P¥B¯ HU¯W¯N ¤¯ öUl HWF¯ |3|UU¯U|
U U¯Fl ! WUU! HöH! Pl HU HU UUWE¯ B' U¯P UE B IFH Hö¤¯ HöH I¥B m¯IFm¯ U'; B IFN ¥Ul
IWHHB ö¯N Bö FU P¯ H¯N IHINm¯ U |3| U U¯Fl! ö¯öW Bö IFU I¥B¯U Pl FN PHP¯ U IW ¤U FU
Pl HUö ¤E B' IUö¯ HöH HUE P FU B' EUW¯U¯ öUl U HWP¯ |Þ|

fWm¹fNm¹ :- FU FN H¯IUU Hl Pl UU Wl U¯El HHBl H¯ö¥ H¯IB ö Hö¤¯ Hl¥ö H¯UNW WUE P¯ H¯UF
PHPl U | IöU¯W¯U ¤UH¯BH¯ (%¯ HfBð¹H) P¯ ö¯H ¤Ul BUU¯ U¯¥ö¯ ö¯N HI¤m! Ul Hö¤¯ Hl¥ö Pl
HIWN ‘UBI vð¹vfB H¹ðN eUðIm¹ ! NfHe fHMa WI fBU BðI HðIm¹!
mWfð W¹W Bð fWB ð W¹H ! fHM H¹¤ HNfB UW WWM ð¹H !’(mN 3Þ), IHNPl U|
FUU¯El I¥B FIUP, F¤¯N, U¯H IöU¯W¯U ¤UH¯BH¯ NFl IN¤ Uö| VN¯ FU¥¯W :-
HU NfHe U HU NfHe U ! NfHe fHð ðUI WBI ! (mN 8cu)
Nv¹M Bð¹ m¹ðB¹ ! W Wð BHðI UNfB WðB fBð W W¹W HW¹ðB¹ !(mN écu)
mHð Hw¹ða ð¹H UH¹ð¹ ! wfð wfð ðHBIm¹ ð¹H fvm¹ð¹ ! (mN 3OÞc)
UUH¯, I¥Bö mB IB¥ (IB¥ ¤U¯E HB¯IUW IHHP¯ I¥ö¯BW¯Ul IUm¯öW HU¤ HU¯W¯N U) mB IB¥ Pl
BWBl P¥l ¤¯U¥Bl (IHHP¯ I¥ö¯BW¯Ul HU¤ HU¯W¯Nl mN¥¯ W¯NW¯, PUF¯, U¥¯öl, UFUBl U|) m¯IPW
HöE ¥¯INm! ö FUU¯El PHPl U IW IöU¯W¯U ¤UH¯BH¯ P IFU H¥W Uö|
fHW HWfB m¹fv Uv¹fB W WðB¹ m¹v UWH WðB¹B ! (ð¹HWMI HUM¹ õ,mðe, m:cÞO)
vW , NUWI HNHðI HUM¹ u !maðveI Þ3, HMW ! HðNð fððNð fððW¹ð …
WH fððNð vU HUW HU¹fB ! BH fHW HWfB WUU fWB õ¹fB ! (Þc3)
mUN¯B, HP' ¤UH¯BH¯ IHUE IöU¯W¯U HU¤ Ul Hl, HUFö (H¯W¯U, HH¯U-UBö¯) öUl Hl, BP' PH,
IB¥(HU¯W¯N) mB IB¥ Pl BWBl (W¯INW¯,PUF¯) IWN Hö ° U¯¥, U'P I¥B Ul öUl Hö|
fHW¹ HWfB HH¹e!Hð WfW WfW HNM Ue!fHHfð fHHfð NfHe!UW ð¹H¹ BðfH UW fH¤ !(m:cÞõ)
mUN¯B, U Hö ! IB¥-¤¯U¥Bl ( HU¯W¯N-W¯NW¯) Plm! WN¯-WU¯Elm! P UP HHUE EU P | U ö¯HP¥
! FIUP ö IHHU W HH¯U H¯FU B' ¤¯U U H¯ |
H Hö¤ HUU-BWBlH¯ö, IöUUU UHBl (%¯ HIBö¯H …) P¯ ö¯H,FU-HB, FU-BUP H¤P¯ U UHö
HU¯W¯N ¥UFl EUl UHBl H! UUHU¯H H! HHPB B' UUE Pl NU öUl ; VN¯ FU¥¯W
mUfðb WH H¹fðm¹ ð W¹BI ! Nð W HHe ðfW ð m¹BI !
HHe Ha B¹ eðU U¹N HB H¹ð Ufð WIU WvðW¹U¹ U !(m: 3Ou8)
ð¹H f¤m¹fBfð H¹Wð¹ WðH ve¹ðN WIfB!ð¹ðW ¤ðH mH BWfU WIB UWð vðIB! (m: 38Þu)
mUN¯B, UUHU¯H ¥UF ö¯H H¤E ¥¯INm! ö m¯¤P Uö , HHE! BU¯U m¯UE ö¯N HU¯ U¥ö ¤I¥BU U
IFm¯ U | H, IFH BU! UU¯U Plm! ¤WBlm! I¥B ö¯H Pl HIUH¯ HHU¯Fl U |
HfBNð WI mN HHU!e Uð , möW! HöH! Pl UUWE! B' U¯P Hö¤¯ HöH IHINm¯ U H¯UHFIB I¥B H¯ W
IHHUö-H¥¯ WUW HEN¯ WUlF HH¯ IW UFB UI¥P¯H Hl EUH!P Uö (mN éc8) :
HUB WðH fHWð N H¹¤U fBU WðH BH¹ð MN ! WfU ðfWe¹H m¹H MfN WIWU fBð UfBb eðHð eN !
¤UH¯BH¯ P PUHö-PlP¯U ( realization ) FU Pl IWU¤¯ ö¯N UP Uö mB H¯U (FU) Pl HFIB I¤EN WlB
Uu
BF WUH! B' U¤H HHW¯U! mUN¯B ¥U U¯F! ö¯N ¤¯¤B UPl U: vðH WðH mWð WH vNð Ufðb vðN
ðfHW Hð¹NI ! fHfðb m¤ð fHMB Ufð ð¹ðW WðH WðH WI HBI W¹NI ! (mN ÞO8)
ö¯H-UH I¥B IUH HB HB-FU ‘¤U¤ UU¯Fl’ ö¯N IHN¯¤ UIFm! HöH!-HöH¯BU! P¯ mIFm¯öB¯ P¯
UöU¯ IHU H!P¯ U mB HBl m¯BH¯ IFm¯ö¥¯ö U W H¯F H!Pl U |
mNIðM mBð I¥B HIBFU Hl BB¯¥öl IPP Uö IW U U¯Fl! ¤U FU P BUöl NFl'| FU¥¯W :-
vð Nð W¹ Hfð UveH ! v¹ðHUH fðWfð Wfð vN !(mN Þcu)
WHIð WU BfU H¹¤ fvðH WI v¹W HBI NM!W¹BI HðHU' vfM W ð¹ NfM UBI ð BM!(mN 3õÞÞ)
FUU¯El H¯ö ¤U FU mUN¯B HIBFU Pl ¤IUB¯ö ¥l PHPl U :
HfBvðN fWfð W¹fðm¹ HfBNð fBHW¹ ð¹U! fBHW HfN fHN U¤ð ð¹ðW Ufð Nð N¹U !(mN Þcé)
UM H¹ðN fWðfU HB¹fBm¹ ! mH¹ Nð WWU¹NI v¹fBm¹ ! (mN cOõ)
H HfBNð ¤ð ¤ð fWfð UðH NW BfWm¹! H HfBNð W¹U W¹U fWfð Ufð fHU WfWm¹!(mN uÞÞ)
¤U ö¯N mUP UUHIFm¯öl, UINm! ö IHU¯ U¯U PHW HB ö¯N HUö ¥¯N, UU BU! P UUH–IWN BUö
¥¯N, m¯¤ HWB mB IH¤ ö ¥l Hl¥ö-HWB WUE ¥¯N HIBFU ö¯N IHN¯¤ UU BF U¯F! ö¯N Ul U HWP¯
U| BUlUU¯Ul WFl I¥UN¯ Ul mH¯ U HWP¯ U| UU IU¤¯ Hl ¥l FU U¯NP HP' FU mUHö H¯IUU Hl Pl
HUö I¥B m¯F B! m¯¤El m¯¤-UlBl IFU' IUm¯ö WUP Uö :
ðfUb HB UU ðfM H¹¤ HUBð fWõ ! Hfðm¹HI BvHImU HNU B vfWB fHõ ! HðH BW UU fUfðb
fWð ðU vðBU M¹ÞU ! WUfBmU WUBI HaI ðUB W NHI ð m¹ÞU! Ufð ð¹H WfW eW MN fBð W Na
UU fWm¹ WUU ! Nð efÞ fHM¹ÞU fUfNm¹ fWW B ðNfU fBW ðUU ! (mN 3õcu)
mH P HH mHl UNl¥lWö B IöB ¥¤P U! IW m¤Bl BUlUU¯Ul FU, HB, H¯U m¯IPW H U¤PB IPP Uö
UHö m¯¤ öUl WH¯U'P ; UUö! P UIUm! B UUB WWUH ¥l U UU Uö| mIFm¯öl mB UNU IH¤ Ul
IFUö! UIUm! B H!P Uö | IH¤ WH P UU BF U¯F Uö IW FU FIUP IHw H¯IUU BUP-FU FU FN
H¯IUU Hl P NU N¯ FF| IHHö FU FN H¯IUU I¥B U¯El-U¤ U W Uõ =¤ UUHIFm¯öl HB P¯ H¯UF
IPU WU¯ PE UHö IWH =é¥' WN H¯E Pl NU Ul öUl |
UvðWB fWB¹ð¹¤Ið aHe e¹ BB-Uvea fBU U fW W HðN vð Nð eI aða fWB W¹ W fðð¹W¹ð
vðH¹BH¹ %¯ HfBð¹H W¹fUNð e¹ W¹v Hð fBW¹Nð WðW Wð B! HU¹W¹M WðN HB e eWB B' Wða
eI, vW¹ Wða eI MW ðUI |
¤U IHUU IH¤ HU¯W¯N ( B¤Fl : UHUl WU U¯N P UE¯ |………I¥B IUm¯ö WlB¯ IFBU W¯N, mIHWB,
mIHUH, ¤UFWB……… ) ö ¥¯IUFU HHUP Uö, UU UUB ¥U UNU Uö IWU'IW HU¯W¯N P¯ IH¤ UEö
NFl UF B BU¯U ¤lEl ¤'Pl U| ¤U Hl : UIBB ö¯UW FN / m¤Bl PHH FN I¥B BIUB ¤¯¤V¯ö ö: Þéé
P¯ m¯¤Ul PUU¯ : fBU WM H fHHðU WM¹ v¹Uð eB HU¹fB !HU¹W¹M W fHN Wfð Hfeð¹ U!N fvW¹fB!
mB IFH FN I¥B, H IW W¥lm! P¯ INI¤m¯ FN U, IFBU P¯ HU¤ (¤ö¯ >=) :
HðHW¹M (HU¹W¹M) U fvB¹ mv¹ð¹ ! efH W¹MW¹ H¹B UH¹ð¹ !
(öU : I¤NH UFUBl IHHU W…(BUl Pl ¥¯U,BlHl ; ¤U¯Bö IHUN¤ ‘PUF¯ Wl ¥¯U) ¤WBl I¥B UFUBl
P mUN ‘HU¯ö WB I¥B U¯Fl W¯ö IHw ö¯U¯’ ö ¤WUE möH¯U eðN¹ mB HU¹W¹M IN¤ Uö|)

UfBB ð¹õW NN / BHH NN ð Nð-ðfBB HðE B NBðð¹W ðBIW :-
(3) NU N!HB !Hw HI ö BWI-NHW m¹N W HBö¹H WUE W¹!Mm! B¹ H¹N BE¹,
(Þ) NU H¹!UH HI ö mB NU!HN! ö UN-BU¹H NIE W¹M HöE¹,
(õ) NU-!FHBI, NU-NUB B¹ HN WUE BI Wõ H! NM BEI NUW¹ö WUö¹,
(U) WH-ö¹BW-BM m¹!BW WUBE BI Wõ BE¹, (WH¹U¹UI !HNI B UHM¹),
(u) HBI H¹EI ö¹M' õõ W WBI H¹EI ö¹M HW W m¹NE¹ HöN¹ HöH !WmUN Nm¹ÛE¹,
(é) NU!HN! ö NU NN H¹!UH HI B' HHN WUW H¹UHE-W¹B !WB ÛMU¹ÛE¹,
(Þ) BH NU H¹!UH¹ö BI Þõc H¹M BI w¹ME¹ mB WUH¹öIm! ö !WmUN !HU WUE¹…
U W¹fUNð WI! fWðN¹ Wð, UMW! ð mðHBI-NN! B UðH-W¹M fWB' WV WI |
Swkq mq nwl joVn vwlw gRMQ : bicqR nwtk gRMQ / AKauqI dsm gRMQ[ 46
WUIð H¹ðI HðÛ WHN WI WM fðWð W Ufð !
ÛU UM ÛU BIðIm H¹WB HN ð Ufð !(HMW cc, mN 3õéc)
( H¯WB = B¯WB-HBlm¯, BWBl P¯ U¤¯BW , PUF¯ ¤HW , W¯Nl P¯ UFB | B¯WB HB = IHH I¥B BWBl
Ul H¯U P¥l P¥IBm! B' ¤U¯ö U; B¯WB NW PH HU¯I¥PV¯ mUN¯B PH P¥lm! Pl U¤¯Hö¯ WUP Uö –
W¯Nl, B¯U¯, ¤UBl,U¥öB¥Ul,UU¥l,IEö HHBW¯,UH¯¥Bl,¥FN¯,H¯BFl mB WHN¯ | IFUö! ö ¥¯H-
H¯UFl ¥l m¯¤P Uö H fHW-aWBI (IB¥-¤¯U¥Bl) P mUU-ö¯UlB¥U U¤ , HU¹W¹M-W¹MW¹ ,P ¤U(¥¯H)
¤¯H (P¥l) P U¤¯HW Uö H H¯H,HIPU¯,HNö (BUH-UV¯ ¤¯H U¤ W ¤N-m¯H H!-¤BU, I¤U-Ul, UE-
UU¯ P IUBB UN W WlB¯ H!P¯ I¥UB¯U, IH¥' BNl ¤N), H¯IFm¯, HP¯ vW HW¹ð UUH P mF HöP Uö|
HUH-fNm¹ðI faðHaI-UNB WHIð H¹fUH Hl ö U¯El I¥B möW! N!Fl' H¯WB ( B¯WB-HBlF, BWBl-¤HW
mUN¯B P¥l-¤HW) NW! B' UB W UIUE P¯ U¤PB IPB¯ U| WUlU H¯IUU HHU!P Uö IW IH¥' WN P
öUH ¤U ö UU Pl WIUm¯Nl U¯U U¥¯ UNE B BlU P'Pl U IB¥ Ul B¯WB-HBlF P¯ HF B! m¯BHW-HB
HUUö¯ U, IFUö! B' PU Ul UU |IFUö! B¯WB-HBlm! ö¯N' B! HmU (WHIð H¹WB B HWð UM¹..) BF¯
U H IW FP ¤¯ W I¤U Pl HE¯Fl WUP¯ U | FUIH¤ ö B¯WB-HBlF B' UNUl Hl¥ö-H¯B m¤ö¯UEl U :
UMðI ð Hð UMðI ð ! H¹WB fHU Wfð UMðI ð ! (HUM¹ u ,mN uõu)
mW fHN WH ð HU B' W¤ NBð¹ IH¤l-HU¤ ¥¯N B¯WB-HBlm! B' U H IW UIBB ö¯UW FN ö FU FIUP
Hl Pl IN¤B PH W FU H¯IUU ö P¥l-¤HW IHU WUö¯ B¯UP Uö| NðfHN ! NHðe¹ð!! IFH FN ö m¯¤
¤U W, HHU W, möl BUU¯ Pl wHE-wUl I¥B' IöWN W,PHE¯ IW Uõ IN¤lm! FN! õlW Uö H! öUl' |
fBH NN ð HHUa MBI vfUM' Nð NN H¹fUH eI fWB¹ð¤¹ð¹ ð HHU| fUð fBU vHBW! vWðIm! vaNIm!
(3) H¹ðWWÞ vð¹a (eWI eðN¹,faW¹, BWI,UNUBI, W¹MW¹, W¹M .. eIm! WU¹aIm! ; BWI eI W¹ð e¹
m¹¤¹ð), (Þ) faW vð¹a ( eWB¹ faW,HU¹W¹M.. , mðB! e H¹W BfðB WN¹W! e¹ m¹¤¹ð mB faW-
HUHB-ð¹H¹), (õ) HIHe U¹NWB vð¹a (eWB¹ fWað mB UHe Þ8 mWB¹ð!, ð¹H-mWB¹ð, fWHð-
mWB¹ð .. eIm! WU¹aIm!), (8) W¹: ðBð fHw WNI e¹ vW vNIm! fWB WIB¹ eHH NN e¹ ðIW¹|
HfBB ð¹ðW NN e fMN¹ðI Wa : a¹WB-HBIB WWI aÞ¹H , WWI ð¹H , WWI W¹M IHö! Pl WI¥-E¯¤ WFl
¤Iöm! B H¤BU IPHPl U (WU ¤¯H ¤ö öUU 3¤¤,Þ3=,=O8,=é>,8Oé,8c>,8cc,¤3é,¤éO,ééc,
cc8, ccc,33Þc,33=c,3Þ8¤,3Þc8,3=¤¤ )
¤ö¯ 3¤¤ B INI¤m¯ fHðMN v¹Ba¹UI 3O HUB WW¹ ¤N¹ U IWU'IW WI¥ HV¯H B¤NH H¯E INI¤m¯ U :
v¹Ba¹UI 3O! mN BHIH mWB¹ð !……HððB ‘HÞ¹H’ WN¹ HB U¹BI !
IFH BU! P¯ ¤¯BB¯Ul 3O INI¤m¯ U¤¯ (Fraud) ¤ö¯ ééc B ¥l WlB¯ IFm¯ U| UIUU¯H I¥B ¤Ul H!Pl
WIUV ¥¯B UöBl B¤Fl P¯ IHUN¤ FUIWm! I¥B ¤¯BB¯Ul 3O IWH BU¯UBl ö E¯¤ IPB¯ U ¤U UIBB
ö¯UW FN I¥B IFH B¤Fl P¯ IHUN¤ v¹Ba¹UI 3O ðUI | FU-HUV¯P¯ HUN¯ 3, HUN¯ Þ,.., HUN¯ c
IN¤E Pl U ö IW ¤¯BB¯Ul 3,Þ..c IN¤E Pl|v¹Ba¹UI 3O e¹ MHM M¹ W H¹ð HðN Ha¹fBm¹ W¹ fðU¹ U|
HfBB ð¹ðW NN / mNUBI eHH NN I¥B UUB H¯Ulm! UBö!¥! B¯WB-HBl IHU!B,P¥l P¥IBm! Pl ¤H¯,
BU¯U UF m¯IPW öB ¥UBE Pl ¤N, I¥UB¯Ul mB HöH¤l Hl¥ö Ul IPU WU¯U'Plm! Uö | ¤U Hl,
(3) H H UHl HIU¤¯HU HUPö ….. ( P¥l PUF¯, IHHö HIU¤¯HU P'B ö H¯IUm¯, Pl H HW¯U WUP ÞO
H¥V, Þ33 B' Þ=O BW , ¤ö¯ =O B' == BW )
(Þ) I¤NH UFUBl IHHU W..(¤UUl 3 , ¤ö¯ 33c) mB ¤ö¯ 3Þ> B m¯¤Ul ¤UUl ; PUF¯ ¤¯õ
UE¯IFm¯ HU ¤UUlm! | ¥¯U PUF¯ / BUl / UFUBl Hl Wl Plm! H¯Ulm! ¤UUlm! P¥l-PUF¯-¤¯õ
Uö| (H¹ðWWÞ vð¹a fWB fMNI eWI eðN¹ eIm! WN!W! B m¹¤¹ðB eðN¹-v¹õ) |
(=) HðHW¹M U fvB¹ mv¹ð¹ ! efH W¹MW¹ H¹B UH¹ð¹ ! (vð¹ Þõ) fBU U fBað e¹ Hðv |
HUUW¯N ö Ul HU¯W¯N (IHHPl HIFöl P¥l W¯NW¯,U¥¯öl,PUF¯,W¯Nl,HU¯W¯Nl U) INI¤m¯ IFm¯ U|
(8) H ö FöBIU I¤NH Hö¯U | IWBö IUBö WUU ö IUm¯U | W¯ö Hö ¤IUB¯ö ö IBö H|IN¥ N¯Fl
HUl ¤F IFö H | HU¹W¹M ðNW¹ð UH¹ð! HU¹MU UH fWWð N¹ð!(EP 8=8-8=¤) (¤ö¯ =Oc)
(u) WWM ‘W¹M’ BI WðB¹ð !(vð¹ Þ33), mðN¹B %¯ WðB¹ð ðUI, W¹M H IW Wö! I¥B' HN WV W
IHBUl UBP¯ PIHm¯ IFm¯ U,WUB¯U U, IW¥' HölF° mB IFH W¯N (IWB HU¯W¯N,m¯¤Ul IBV¯ BIUB
¤ö¯ 3=c>) mF B¤Fl ‘ UHUl U¯N P UE¯|…..’ UB¯U W UöBl WI¥ BV¯H ö WlBl U | FUIH¤ Pl
UöBl /mUP¯H W¥N FU–¤UH¯BH¯ mF Ul UEl B¯UlPl U ö¯ IW HU¯W¯N-W¯NW¯ mF |
47
(é) HW WI H¹M feH¹ð W H¹H Wfðb NM H mfH U¹ð ! H¹H WfðÞ NM H mfH U¹ð! MBð M¹M Wð¹M
fev eU U¹M fHð¹WB U mfðÞ¹ð ! Wð U' H¹M HU¹ fHWð¹M fHH¹M MH ðe vfB UWÞ¹ð! W¹WB WW¹M
MB Wð HÞ¹M H ‘W¹M’ He¹ vfBv¹M fBU¹ð ! (vð¹ c3O B W¹M e¹ aðIð¤¹ðI fUm¹ðW ðv ) mðN¹B
FN I¥B ¤¤Ulm! Pl H¯N¯, HUlU öF¯, ¤U ¤¯H U¯Ul BN¥¯U, N¯N UU¯UElm! m¤! IH¥' HN B mF¯U,
UU¯UE IU¤U ¥¯N, IUm¯öW PP, HU I¥B' IöWNPlm! mF Plm! N¤U!; mH¯ W¯N P¯ HU¤, H IW BU¯U¯
(¥¯H-H¯UFlm! P¯ H! FUIH¤! P¯ °) ¤¯NEU¯U U |
(Þ) mUU HW¯N HU UIH W¯N W BW UI W¹M mW¯N HP¯ U |(Wl BUlUU¯Ul W¯N Ul mW¯N ¤U¤ U °)
(c) HU¹W¹M W fHNÞ Wfð Hfeð¹ U!N fvW¹fB ! (¤ö¯ 3Þ3O ) IHH HU¯W¯N P¯ IH¤ UE W UF BU¯U
¤lEl ¤¥, UH HU¯W¯N ö ¥¯IUFU HöE¯ FUIH¤ Pl HU¯-HU¤B¯ Ul U |
WU fHN–fWð¤I fMN¹ðI UIBB ö¯UW FN / m¤UBl PHH FN Pl BU NW FU FIUP IHw H¯IUU Hl ö
P¥l-¤HW IHU WU UU Uö | U¯: UBö IHw HFl ö m¤UBl PHH FN P¯ UlW¯ (mUN) ¤H ¤Nlm! I¥B
WlB¯ U ; ¤IUNl ¤Nl I¥B IN¤l UIHW¯ IHU WUPl U IW IFU IWU¯ H!P¯ PHH FN m¤H¯ElW FN U | IFU
FU ¤U¥¯öB FN öUl U | IFH FN ö IWH HUW WHUl ö HU W HHP¯ U¤ IPB¯ U | UN¯ PH, FUU¯El
ö WFl IH¤ H! WFl WHUl HU HWPl U ° FU FN H¯IUU Hl Pl U¯El P¯ IFW ¥l m¤U UPINm¯ H!
HIUm¯ öUl H¯ HWP¯ ; FU FN H¯IUU Hl ö FU mUHö H¯IUU Hl mB FU FIUP IHw H¯IUU Hl Pl
¤H¯IEWB¯ ¤¯¤B U| ¤U m¤UBl PHH FN ö PHH ö¯öW Pl IöFU¯öl Uõ H¤¯Pö öUl WlB¯ IFm¯ mB
IFHö PHH FU FN H¯IUU HöE¯ ¥Ul w¯BW UN U | FUU¯El ö HUE Pl NU Ul öUl mB HUE P¯ UW
W¥N FU H¯IUU P¯ Ul Hl | IWH IH¤ H! IWH WHUl Pl HUl UFl UBö¯ FUU¯El öUl U HWPl|
mUM Nð WI eI H¹aI ð UMaU¹ð HðN fWW' H¤ HWe ° mNUBI eHH NN ð vB¹ða W¹M Nð NN
H¹fUH WI e¹ aðIW ve¹ Wð ðU Uð | IFU' WUlF IW FU FN H¯IUU Hl B IHU¯ UHN¯ U|IH¤! ö FU
FN H¯IUU Hl ö¯N' BU W PHH FN ö¯N HUö ¥¯N B¯UP Uö IW IH¤! ö U¯UHE-¥¯Pl FN! ö¯N HU W
IH¤! ö UU B' PU WU IPB¯ H¯¥ | FU H¯IUU Pl IFU BB¯¥öl V¯P U¤lF :
efB vW BWI WfW W vIHa m¹B HfUõ ! W efð ðU H UHð ð¹ðW mWH fWõ ! (mN 38Þ)
B¯Wl Pl IHH¯N P W HIBFU Hl HHU¯ UU Uö IW IHUU P¯E BWl P UU (IWNl) P öU UU,UU P¯E UB
FF ¤U IHUU P¯E UU B' PU BN FF, UU UFU FF | õlW IFH BU! IHUU IH¤ FU FN H¯IUU B' PU
UW IWH UU FN H! PUU¯Ul FU H! B¯WB-HBlF ö¯N HUöF UUö! Pl m¯BHW HB IöBIBB U|
fHN WH e¹ HB¹m WI B! UI HHfWð U W fHN WH H¹ð WBI H¹aI W¹M NN fBm¹N W fHðE Nð NN
H¹fUH WI eI HBI H¹aI ð¹M WW W¹W | IH¤ H¯N¯ FU FN H¯IUU Hl ö UW ¤U U¯El UU IWH FN Pl ¤Ul
H¯¥ B! UU IH¤ U¤¯ IWH ö P IUU¯ U ° VWlöö m¯¤E m¯¤ ö IWUIW UU möP U¯El Pl ¤UUl :
HfBNð fHð¹ Uð WBI U H¹aI ! UFU HHU Ul ¤Ul H¯ IUU¯ U | BB U¤lF IFU FU¥¯W,
MW vBIa WW ð UW ð¹UI ð¹H mÞ¹ð¹ ! (mN 8c8), NW! ö B¯IFP NUl PU NFl HU¤ UE¯IFm¯ H¯
HWP¯ U ¤U ¤UH¯BH¯ mB FU ö HU¤ IW¥' UE¯ HWP U! ° WBI fHN Nð B' W¤ fHm¹a¹ ðUI' U HWe¹|
FUIH¤ H¯WB-HBlm! ¥!W IB¥ (HU¯W¯N) mB IB¥ Pl HIFöl BWBl ( PUF¯, U¥¯öl, W¯N, W¯NW¯..) P¯
U¤¯BW öUl U HWP¯ | FU FN H¯IUU Hl P EUH¯ö Uö :
fHW HWfB m¹fv Uv¹fB W WðB¹ m¹v UWH WðB¹B !( Nð NN H¹fUH, mN cÞO)
mUN¯B, IB¥ mB BWIB %¯ ö ¤P¯ WlB Uö mB UUö! B %¯ P¯ Ul UWH BNP¯ U |
WH fððNð vU HUW HU¹fB ! BH fHW HWfB WUU fWB õ¹fB ! (mN Þc3 )
mUN¯B, HP' %¯ P¯ W¥N IöUFö (Formless) HU¤ Ul Hl ( H IW UE ¥l U mB mF ¥l UUF¯ ) mB
HH¯U Pl UBö¯ (HUFö HU¤) öUl Hl B! PH, IB¥ mB BWBl IWH N! Hö ° U¯¥, öUl Hö | IFH ö
I¥HB¯U ö¯N HHUE NFl H¯U HNU P¯ HUP : mðHe ððHe ¤¤W¹ð¹ ! ¤ðfa ð NNð¹ UWH mv¹ð¹ !
… HUH¹ fHHð HUH ð WBI ! mWð ð eIH BW HBI ! (mN 3Oõu) IUm¯ö ö¯N ¥lB¯Uö¯ B¯UlP¯ U |
fHW¹ HWfB HH¹e ! Hð WfW WfW HNM Ue ! fHHfð fHHfð NfHe ! UW ð¹H¹ BðfH UW fH¤ !(cÞõ)
U Hö ! IB¥ Plm! IB¥ ¤U¯E I¥B IN¤lm! mB BWBl (PUF¯) Plm! H¯UWUV ¤U¯E I¥B IN¤lm! WN¯ /
¥¯UB¯ P UP HHUE EU P|U ö¯HP¥! %¯ P¯ ö¯H H¤ H¤ W HH¯U-H¯FU ¤¯U WUE P¯ UPH WU|
¤U H WFl IH¤ m¤¥¯F ,¤U FU Pl U¯El / FU-U¤PB ö Hö,B! WU ¤¯¤Bl ö UE B PB IH¤ P¯ Ul U :
WHIð H¹B¹ HfBNð fWm¹ Wð WU fHN¹ HfU BW!m¤ BW ð MNBI fWU H!H HW¹BIm UW !(mN 3õÞÞ)
fWU WðaI UWfU HðfHe¹ fBU¹ WH¹ðI ðIfB! HB WI fðe¹ H¹WB WI vW¹ mHI feWI fHvðIfB!(m: éÞõ)
mH¹ WIðBð Wfð Hð Hð!BIU¹ ÛU¹ W W¹fH Bð!(mN Þõé) Uc

NU N!HB !Hw H¹!UH HI B m¹NUI UWH HB¹HW H¹W H!BNU HI NU NN H¹!UH HI Uö |
H!BNU NU NN H¹!UH HI B EUH¹ö Uö (U¹HWMI HUM¹ õ, möB)
m¹WU !HN H!BNU W !Nm¹!UU N¹WU HBI H¹EI!
H¹EI B N¹WU NU WUI H¹EIm¹ !H!U H¹EI !(NÛWI Þõ,mN cÞO)
H!BNU !Hö¹ UU WBI U H¹EI ! H¹EI B WBI H!BNU H¹UU UU WBI H¹EI !
W!UB WB HEB WB WBI' m¹!N WN¹EI ! … (NÛWI ÞU,mN cÞO)
F HWEU H!UU H¹B HöE ö Nõ¹F !
H¹B HöE ö Nõ¹F HUI!U M¹F HEU H!B H¹EI ! (NÛWI õÞ,mN cÞÞ)
BN ðN HB¹N ÛBð HEI HBI U¹EI !.. (NÛWI 8O,mN cÞÞ)

!FU NU-EUH¹ö H¹ö BB¹ WU¹Û'B Uö !W WIUBöIF ö HBI H¹EI , WWM mB WWM NU
NN H¹!UH HI BI H¹EI UI N¹!Fö WUöI U B !HN-HNB ö WWM HBI H¹EI UI HEöI U öUI
B! HE¹ÛE W¹M¹ WI WB¹ !HN mB HEö W¹M WI WB !HN UEN | NUH¹EI UI HU H¹EIm!,
W!WB!W! ö¹M' HBõ U | WIUBö B¹ HWHB %¯ BI ÛHB!B mB NUH¹EI U¹UI' NUH!B
!HU!B !BW WU¹ÛE¹ U | mH WFI NNIm! !WB H BHH NN, HUHMU NN, U!UBö¹H,
U¹FI NUB¹H HI, U¹FI öB M¹M HI BIm! UBö!W! BUH Uö, Ûö! B¹ WIUBö WUö¹ ÛNU
!MN NU-EUH¹ö! B' HHN UE¹ U | mH WIUBöIF ‘H W NU B WHN UW !Hö H!BNU
HW!B ö N¹W !’ W¹MI möB-H¹EI BI NÛWI NW W HHU HWB Uö !W H!BNU HI Ûö! ö
WI HH¹ BEN | WBI B HBI H¹EI B¹ !öUE¹ !HUE NU H¹!UH UI WU HWB Uö , WFI !HN
H! NNW !FW'õ öUI | WI WFI !HN, NNI H! HNB¹U NU ö¹M' WW¹ U HWB¹ U °
BN¹ UW HWU WIUBöIF HHB N¹!Fö WUE B' N!UM! HNN !WB HHB B mUN / !HU!B
HHU¹ W !WU WIUBö WUE | B! HEö W¹MI HNB BI HU!B HHB !WB HUH UI HW H¹WNI
mB WIUBö B¹ mHM möB H¹!Em¹ H¹ HWN¹ mB HU BN, UN, HB¹N ÛBU H¹EN|

!HUW¹ WIUBö !HN-HNB! ö NU!HNI B HM-HBU “ %¯ H!Bö¹H WUB¹ NUN !öUUÛ
!öUWU mW¹MHU!B mHöI HU NUNH¹!B !” !WB BUH¹F !öUW¹U ö¹M öUI HWB¹, mH¹
WIUBö WUö¹ mB HEö¹ HW¹U U | !HH¹M WH', Uõ !MNIm! NU NN H¹!UH HI B' H¹UU
BIm! UBö¹W! BI WIUBö WUö¹ B HEö¹ HöN¹ HIWö B¹ möHM HH! HUH¹B WUö¹ U :-
(3) B!U !BW¹ (!BW BI NBöI BUN¹) HU HU !FU ……… (BWI BUN¹ B' WU HNE¹) |
!FH BI N!W' HHB “NNö BH¹H¹ H¹!HÛ N!UÛ öIH¹ö w¹Û !…” NWö¹ B¹UIB¹ U |
(Þ) U U!W U H!H U WUE¹!ö!U…… ! HB HU¹!F HB¹ HNH¹!F (BWI BUN¹) !WN¹ W!U
Hu¹H !FU HU BIH ! (Hu¹H = BWI-NHW WWI Hu¹H, mNBI BHH NN B¹ !MN¹UI)
(õ) u¹B NHö UF U HU¹ H!ö BWö W BN H!U…!HNö WI U!ö wõö WI.. (BWB !FBU
BI m¹UBI NU ö¹öW B BUH¹U !WB WUW, NU BI !öU¹BUI WUW, NU-!öBW ö HE |
(U) mH BW NB¹N B ……!(BWI, BUN¹ BWI BI HU¹ N¹ÛEI NU BI !öU¹BUI WUö¹ U)..
!Hö! HHB! B¹ mUN / !NWWW ö¹ HHU m¹W, N¹ÛE ö¹M WB möB öUI m¹ HWB¹ |
W WIðBðIB m¹NE¹ B HNB! B¹ HðN¹ WIWð HEM¹ Wðð¹ B¹UB Uð B! HBI
U¹EI, U¹EI B UW¹ð Nð NN H¹fUU WI BI U¹EI B¹ UI WIðBð WðE |
%¯ HIBFU¤H¯IP | 8c
FUIHN PI ¤W¯a
UU IHN,mUB H! HUP, NFI Uõ INN FU-UWH BB UNW WH¯Ua BUUI Uö :
(3) IHUE FU FN H¯IUU HI ö UI FU HöP¯ U¥ | ¤Uö FU, FU FN H¯IUU
HI PI UU WI U¯aI P¯ HUH ¤¯õ ,¥IB¯U W, IUm¯ö ö¯N IöB WU |IFH BU!
FUU¯aI U¯UI' H¯U BW, UUH ¥FU¯ PU U H¯aF|
(Þ) IWH UU FN H! IWH PUU¯UI ö FU ö HöP¯ U¥|
(=) %¯ mUN¯B IöU¯W¯U ¤UH¯BH¯ P IFN¯¥¯ IWH P¥I P¥B¯ ö ö HöP¯ U¥
(8) ¤H! I¤m¯IUm! B' mIHB WW W ¤H WW¯U U¯Ua WUW FUHIB B BNa¯ |
(¤) BF-HP IPU¯U, HBW ¤¯BW ¥FU¯ P¯ UUH ö WU |
(é) IHN UUB HUV¯P¯ I¥B INNIm! WUUB! ö WU |
(Þ) H¯B-¤¯B,UB-öIB,mHIU-FUIU P¯ I¥BWU¯ ö Hö |
(c) FU-UWH HB¯UW IöBöH-U¯aIm! P¯ ¤¯õ IUm¯ö ö¯N ¥IB¯U W WU |
(c) IöH¯a¯ U W FUP¥¯U H¯¥; FUU¯aI WIUBö mB FUU¯aI PI WN¯-¥IB¯U
IUm¯ö ö¯N Ha W WH¯¥|¤UI BUU¯ B UBB¯U ö¯N IHUE FU¤UU UI Hö¯¥|
(3O) WH ö WðP¯ U¥ ö UI UFP¯ U¥ |
(33) BH¯W , BUP¯, ¤¯ö HH¯N¯, UF, mEIH, BU¯U H! UU IWH BU! P öBIN
¤P¯UN P¯ H¥ö ö WUP¯ U¥ (mIHB W¯ ¥¯¤¯UI U¥ IWm¯ HP WW U¯U UU)|
(3Þ)‘IWUB WUaI,ö¯H H¤a¯ B ¥U WWa¯’ mHN BB UN mB WH¯¥ |
(3=) IHN NUWI P¯ I¥m¯U IHN NUW ö¯N UI Ua¯ B¯UIP¯ U, P¥' mIHBU¯UI
Ua, öUI' B! mN¯P mUUHI H! ö¯HBW U HWPI U |
(38) möP W¯UH IHN UUB HUV¯P¯ möH¯U U¥,N!¥! P mUN HHU¯F H¯a |
(3¤) IWH HUUI H! IHBU P BN¯a U¤UB Ua¯ I¤ða¯ öUI B¯UIP¯ FUU¯aI P¯
¤¯õ H! WIUBö U¥ |HHW¯U B' U¯P ¤U¯ mFIõ¯ HHð W IWH öU ¥FP PIUm¯
I¥B HN ¤U¥¯U WIB¯ H¯¥ H! BHIö I¥B PU IPB¯ H¯¥; WFI UUH öUI WUa¯|
FUP¥¯U WIBI FFI mIBH mUP¯H B' U¯P WFI UHH öUI WUaI B¯UIPI |
¥UIa¯ (H IW U¯UHaI BU¯U WUH PI öWN U) WUa¯ HöHB U |mH UU HW B
‘U¯HWNI HP’( mW cÞ= ) U¯aI PI ¥IB¯U / WN¯ BUU UaI B¯UIPI U |
(3é) FUU¯aI-U¤PB! P UNð WFI ¥I WUH öUI WUa¯ B¯UIP¯|
(3Þ) H¯B¯-I¤B¯ UIBm! ö FUHNI (¤H¯UI) UNöI, ¤UöI mB INNaI BUU
IHN¯Ua | FUU¯aI,FU-IFIBU¯H,BUIP! PIm! H¯NIm! IPU WU¯Ua |
(3c) PH H¯N PI UHU BW IHN NUW m¯¤ PHB¯U HH¯ W HWN H¯a |
(3c) UU IHN UB ö 3¤ H¯N PI UHU BW mIHB WWa NFI IBm¯U WIB¯ H¯¥
(ÞO) HU UUH! P NW! P¯ HBW¯U WIB¯ H¯¥ |IPU I¥B¥¯H m¯¤a UUH (FU
FN H¯IUU HI PI U¯aI B m¯U¯IUB) I¥B UI WIB¯ H¯¥ |
!Nm¹öIm¹ ö HU HB U HB HUI UFI ! uO
Û!F UM¹F !WH B ö UMöI HB H¹E!ö HFI !(NU NN H¹!UH, mN UÞu)

afUU¹H N¹MH¹/mNW WIðBðI WM' vB¹ðB mNBI eHH NN fWB eðW
‘BWI BfðB’ U¹ð fMN m¹v¹-fWðUI UMN¹-v¹Û MN! eI vWBM
(Review of Self-contradictory & confusing articles, pages 1 to 33, on Chandi Chritras)

N!UM¹ MN (Nö¹ 3) :- W¹: !UUBHIB !Hw HI UNM B¹ MN “BWI B!UB : !FW !WBMBE”
fBH MN fWB MNW ð Hfðm¹ U fW
(U) IFH IHINW IUUB!B Pl BE IöUN H¯IUBW W¯Uö! B' WlBl FFl U|(mðN¹B, H¹fUB U NðH¹aI ðUI)
(m) BUl BIUB H¯UWUV ¤U¯E P¯ HBBU mö¥¯P U| (HBBð °, ðUI, U-H-U ðWM | Wl FU FIUP
IHw Hl UN FF Hö IW“vfWB HM! W fMfN eIm¹!W¹fW BM UH WW ð MIm¹!”Nð NN H¹fUH,m:33uc
(F) UlU UHl WN¯ IUm¯ö WUW PB¥¯Hlm! ö PB Pl UI¤m¯ NFl UUH VU WUö Pl ¤Uö¯ IPBl|(W fBH
WN¹ ð¹M HIðB¹ m¹ HWeI B! fUeHB¹ð 3OOO H¹M NM¹H ð ðfUe¹ | W'W' ð¹ðW Nð UðNfHe H¹fUH WI
ð WI ¤ðH Þ¤ MW mB fWB vð BWI eIm! W¹ð! Ha¹ W ðUI| MNW Nð-fBfBU¹H B' maW¹a MNe¹ U|)
(H)…… FUHIB PUBö P mBUFB Ul IFH ¤U¯EW IHN ö¯N HU ¥UI¥m! ö BU¯IBm¯ B H¥¯IUm¯ U|
(FUHIB PUBö ° ¥¯U Hl UFUBl Hl Wl ,IHHP¯ ¤UUN¯ IHUN¤ W¹ð eðN¹ WI U, Pl ¤UUl 83 I¥B
INI¤m¯ U “BUl P¯ HN¯ UU W, U¯¤ P IUö¯, W¯NW¯ IöWNl” HPIW FUHIB-IHU!B U “H¯IF ö UBl U¯¤
ö UB¯ WUH ö UBl W¯IFm¯| UH öUl UB BH öUl UB W¥ö WU! B m¯IFm¯ | (FU FN H¯IUU, mF
c>=)” P I¥IFm¯öW mB NðHfB eðað / fH¤!B e UMð fMNB Nð NfHe fHw WI eI ðBð¹ fWW' °)
(U)……UU IWHH P¯ UU IHU¯E ¥¯Nl BUl P¥l P¯ BIUBU m¯¤Elm¯ UBö¯¥! P¯ m¯U¯U UE¯IFm¯ U |
(NðHfB fH¤!B “fððUU Wv HNM UU fHð !(mN Þcõ)” fWN fNm¹ ° a¹fBe fUðeWIB fHw WI ð
“fððUU fððW¹ð” ð ðUI Wfvm¹, fBU MNW “õ¹Wð WfW e¹HI WU fHHðfU HðHN m¤ mfNm¹ð¹!(mN
33õc)” W¹MI fHðBI e¹ ¤¹ððI MNe¹ U | mHIm! Uð mfNm¹ðB¹ UðIm!, Nð-fðeW vWBIm! fUðeWIB
fHw WI fMN ðU Uð| W¹fUNð WI ! HHfB HNa WI fBH Nð-fðeW ð |)

BH¹ MN (Nö¹ c) :- U¹FI H¹!UH U¹FI UEUIU !Hw HI B¹ !M!Nm¹ MN :“UNÛBI HHUI
HU! m!Nm¹öB¹ U!Um¹ UMN¹”| IFH N¤ Plm! WU ¤WBlm! mB ¤UBN Uõ IN¤B Uö:-
(U) ………ö¯H U¤l ¤U¯ Ul HBl UFUBl U | ö¯H P¯ IHHUö Ul UFUBl P¯ IHHUö U |
(U¯Fl UEUlU IHw Hl ö N¤ P BU I¥B IUö¯ IWH õH PNlN, VW¥l' FU FN H¯IUU Hl Pl U¯El IN¤
IUö¯ m¯¤E¯ EHN¯ P IPB¯ U !° HU¯ö WB I¥B IN¤ UFUBl ¤P P mUN IFH N¤ I¥B IWB öUl IN¤|
W¯IUU U IW N¤W HB IN¤E¯ öUl B¯UP¯ H! UHö HB P¯ IFm¯ö Ul öUl |)
(m) ……mF IN¤ ¤H¯E “ö¯H W U¯U HFN HB |” FUUl H¤Höl H:¤ Pl U¯El I¥B “ö¯H” %¯
HIBö¯H WUB¯¤U¤ IöUUU IöU¥U mW¯NHUIB mHöl HU FU¤H¯IP|, mUN¯B HN-HBU I¥B PUH¯F
mW¯N-¤U¤ NFl INI¤m¯ U, ö¯ IW PUF¯,BUl H! UFUBl NFl | U¯Fl UEUlU IHw Hl ö m¤Bl PHH
FN P¯ BW-BBWU¯ IN¤IPm! UUB HH¯ W¯IFm¯ WlB¯ U ¤U fBW WI vð B Hvða HM-HBð ðUI MU¹,
fWU' ° IWU'IW UIBB ö¯UW FN / PHH FN PH¥' ö¯öW FU FIUP IHw Hl P¯ INI¤m¯ UIFm¯ öUl |
(F)……… “¤U¯ I¤NH H¯IH W ……| IWöl BU¯ mB ö ¤¯IFm¯ |Þ| BUl Pl ¥¯U, ¤¯:3O
vWBM :-H¯¤P¯ U U¯Fl UEUlU IHw Hl ö UIBB ö¯UW FN P ¤ö ö: 3¤¤ mB ééc IUm¯ö ö¯N mB
¥lB¯U W öUl ¤U | IFUö! ¤Iöm! B ¤¯:3O P U¤ I¥B “WI¥ HV¯H” ¥UF¯ ¤U¯EW FN!, H¯UWUV
¤U¯E, IH¥ ¤U¯E, HlHP U¯F¥B ¤U¯E Pl öWN H¯U W wUlm¯ EP¯-UPl IN¤E ¥¯N¯ möW! FNBlm!
WUE ¥¯N¯, “BW UfB WfH MU H¤¹ðI !” fMNa W¹M¹ UMaU¹ð WWI Ul ¤FU UP¯ U| ¤U¯ I¤NH H¯IH
W.. P mUN I¤B-UU W “m¯¤lö m¯¤ H¯IHB m¯¤lö UIBB ö¯B |(¥¯U m¯H¯, mF 8é=)” WlB Uö |
WU¯ ¥¯U m¯H¯ Pl ¤WBl ¥lB¯UlF : I¤NH mW¯N ¤U¤ ö m¯¤El H¯Hö¯ WlBl B m¯¤ Ul ö¯H Pl UBö¯
WlBl | W¯IUU U IW ö¯H-U¤l-¤U¯ I¤NH-H¯IHm¯ HöE¯ IFU' FNB U¥F¯ IH¥' IWH UB P¯ ö! UHP
HHE B' ¤IUN! Ul U¤ IPB¯ H¯¥ | HN HBU I¥B ¥l %¯ ¤IUN' INI¤m¯ mB UHP¯ ö¯H “HIBö¯H”
u3
U¯P I¥B | B! B U¯Fl UEUlU IHw Hl Pl H¯Ul I¥m¯I¤m¯ FNB IHU U FFl | mHl I¤B-UU ¥¯Nl
I¥m¯I¤m¯ U¯Fl UEUlU IHw Hl ö ..BU IWU HUFl H¯U |(mF 3=¤O) HUP Pl WUW H¯H P HHN B
UNU¯ IPB¯ |IUU “H P¯Ulm! HBlm¯ IH FU BUöl NFIö |möIPö H¥Iö FU m¯¤E¯ möIPö möIP
UUIö | ö¯öW H HU HUE HB PIU IPHIö |¤Þ|(mF 383c), P m¯U¯U B IN¤l “HBlm! P¯Ulm!”
¤HIBW¯ I¥B ¤Nl-P¯Ul Uöl-P¯Ul P¯ HHN¯ ¤U¯ WlB¯, HPIW IFH HUP Pl FUHIB-I¥m¯I¤m¯ U,
HFI HBU HUE !H¹UH!N !Hö HUE !(mN 3õÞ)
(H) U¯Fl UEUlU IHw Hl ö IFH N¤ I¥B ¥UBl BUP¯¥Nl ¤B-¤Ulm¯ , ¤U¤B-¤Ul, ö¯H Pl HIB-
¤UFBl-WN¯, HUUlUB¯ HFl UFUBl (WN¯), ö¯H ¤UFHl UFUBl (WN¯) IWUU WB I¥B' NFl U ° FU
FN H¯IUU I¥B B! U öUl | m¯¤ Hl Plm! IN¤B! I¥B “UUH Wl Vlõ¯Fl” Pl UUl FUUl E¯¤ U |
(U) UFUBl P mUN mFN N¤! Pl ¤UBN ¤U W Ul H¤BU UEF; IFN U¯Fl Hl ¤P UUN UH ¤F Uö |

BIH¹ MN (Nö¹ 3Þ) :- U¹FI W¹ö !Hw HI ö¹U¹ BI NHBW ‘UH !UB öUI’ !WB' :
I¤NH UFBl IHHU W … N¤ I¥B H¤Höl H¯IUU Pl ¤Pl “UFUBl UF¥B UFB W¯ UF |…” UFBl mB
UF¥Bl ¤INF Uö H! IFHBl-INF , ¥¯U B UNU¯ ¤HF INI¤m¯ U |IFN ¤Pl P mUN ¥l öUl HHU¯F |
IFH N¤ I¥B' WFl IöUE¯VW BN ¤FU öUl UP¯ | UFUBl P mUN HU¯ö WB I¥B W¯ö IHw Hl ö ¤WUE
möH¯U H IN¤ Uö, IFN öUl IN¤ ¤U mF HB¥' N¤ I¥B ¤¯õW IUm¯ö ö¯N ¤Uö |

BN¹ MN (Nö¹ 3U) :- U¹FI UEUIU !Hw HI B¹ MN ‘UNÛBI NB B¹ BB NUH!B !öUE¹’
(U)…‘Hl PHHB Hl ö mW¯N ¤U¤ Hl ö möW! ¤U-¤UFBl, BH ¤B¯¤l, BHH¥l ö¯¥! ö¯N HWB (°)
WlB¯ U| HH¯ IW ;- mIHUH Hl, Hl W¯N Hl, ¤UFWB Hl, mIH¤¯ö Hl, ¤UFB Hl, HU!W¯N Hl m¯IPW..’
vWBM : ¤U mW¯N¤U¤ P IFU ö! FU FN H¯IUU Hl I¥B ö¥' ö¯öW BW IWH FU-UHBl ö öUl IN¤ |
U¯HWNl HUN¯ ¤, mF cc¤ B mWB U: ð¹H ð¹H fHHfð B WIWfU fUfð ð N¹BI HU¹W¹M !, mUN¯B
“wIU wIU UHFlm¯ U¯H I¤m¯U¯|(H:3,m F 3OÞc)” P U¯WU HU¯W¯N m¯BHW-I¥ö¯B WUE ¥¯Nl
BB¯öl UHBl U| U¯Fl UEUlU IHw Hl ö m¤Bl PHH FN P¯ vð¹ 3Þ3O ¤U W ¥lB¯IUm¯ öUl ; INI¤m¯
U “HU¹W¹M W fHNÞ Wð Hfeð¹ U!N fvW¹fB!” mðN¹B, HU¹W¹M e¹ fHN UN B að¹H fvM¹ W Ha¹fBm¹
IFm¯ | FU FN H¯IUU Hl Pl U¯El mW¯N ¤U¤ P¯ ö¯H H¤E ¥¯INm! ö öB ¥UBE' ¥UHPl U | ¤U IFU
WH¹ HU¹W¹M-ðvI-mW¹MvðN U fWHe¹ fHN ðaIM ve¹ðN WW¹ W Ha¹fBm¹ W!e¹ U | U¤U PH N¤ P
¤U¯ (F) I¥B H¤BU WlB¯ U IW IHUN¤ ¤¯BB¯Ul 3O IN¤ W UN-U¯N BUU¯N FUIH¤! ö¯N U¤¯-UUl
WlBl FFl U ; PHHB Hl Pl UBö¯ öUl |
WU-H!P PHH FN I¥B PUH m¯¤Ul BIUB-¤¯¤V¯ö P¯ mB, BvBI “UHðI Wð U¹N e ðW¹” Pl ¤UBN
IHU WUPl U IW HU¯W¯N, mIHUH, W¯N Hl, mIH¤¯ö, ¤UFWB.. aðIð¤¹ðI U IWU'IW HU¯W¯N UN B BU
W BlU WH¯ö BN¯U'P¯ UIFm¯ HF NUP¯ U, ¤Hlö¯ ¤U W UUBl B HUP¯ U| Wl FU FIUP IHw Hl P¯
mB FUIH¤! P¯ IFBU BUlUU¯Ul U HWP¯ U ° “HIö mU¯ ö¯U HH¯E |” ¥¯Nl IUUBl U U¯Fl UEUlU
IHw Hl Pl mB IFUö! Plm! IN¤B! ö IUö¯ ¥lB¯U HB HöE ¥¯INm! Pl IUUBl U, “Uõ¯ H ö UlB¯U |”
(m)……PUF¯ ö HIUH IFW BlHB HB I¤m¯N WU, P¥l HB I¤m¯N WU ……
vWBM : U¯: IUUPHlB IHw Hl U¤U IN¤ ¤IUN N¤ I¥B Hö UU Uö IW BUl Plm¯ ¥¯U! H¯UWUV ¤U¯E
P¯ mö¥¯P Uö B! PUF¯ ö H¯UWUV ¤U¯E ¥¯Nl P¥l PUF¯, BUl, UFUBl, W¯NW¯, W¯N, HU¯W¯Nl
m¯IPW IW¥' ö I¤m¯N WUlF ° fBU m¹v¹-fWð¤I fMNB! fBUð! fMN¹ðIm! ð UðH! fWB UH HfB-UIa
fH¤ WðeIm! Uð |
(B) “HU¹W¹M W¹MW¹ mð¹¤I !” P mUN HU¯W¯N ¥l mW¯N-¤U¤ mB W¯NW¯ ¥l mW¯N-¤U¤ U¯Fl
UEUlU IHw Hl ö IUNWN FNB WlB Uö IWU'IW IWV¯ ‘mð¹¤I’ fBHBI-fMN W¹BW U | HUI mðN Uð,
HU¹W¹M eI vBðI W¹MW¹ eWI mð¹¤I | IWHö P¥l W¯NW¯ mU¯Ul B WP' mU¯Ul ° U¯Fl UEUlU IHw Hl
ö ¥lB¯IUm¯ Ul öUl | HfBB ð¹ðW NN e vð¹ Þõ UB fMfNm¹ fBað e¹ Hðv “HðHW¹M U fvB¹ mv¹ð¹
! efH W¹MW¹ H¹B UH¹ð¹ !” H IW U¯Fl UEUlU IHw Hl ö IWH N¤ I¥B INI¤m¯ Ul öUl , ¥lB¯UP
IW¥' ° FN I¥B W¹MW¹ e¹ vBI HðHW¹M UðE HU¹W¹M fMfNm¹ U mB HU¹W¹M e¹ fHN UN-að¹H
vI'e¹U|IFH BU! IHU UP¯ U IW HU¹W¹M %¯ mW¹M-vðN ðUI|W WBI “B Hð¹ fvB¹ B U Hð¹ H¹B¹ !

(H¹U H: u, 3Oõ)”NðaHe fWB B e¹ mðN HU¹W¹M W! W¹MW¹ m¹N B! UH WðN¹ mfNm¹ðI WBI ðUI|
UW¯U! H¯N ¤IUN' U BW IWH B¤H¥l Pl HöwUB WN¯, WfH HÞ¹H eI fMNI “mU H m¤öl WN¯ U¤¯ö |
… HU¯W¯N W¯NW¯ mU¯Ul |…” I¥B IN¤ H m¤U ö FU FIUP IHw Hl ö¯N IW¥' HU HWP U! HPIW
vð¹ 3uu (HððB HÞ¹H WN¹ HB U¹BI!) mB ééc ¤Iöm! B v¹:3O Hvað Bð B WfH HÞ¹H HaI Hõ¹ U
(H) IB¥¯ , HFH¯IF P mUN ¥l U¯Fl UEUlU IHw Hl ö FNB WlB Uö IWU'IW UUö! ö UIBB ö¯UW FN
Plm! Uõ IN¤lm! ¤WBlm! P¯ HN B I¤EWU (IFBU,PHH HWU,IWHö¯¥B¯U)IUm¯ö ö¯N ¥lB¯IUm¯ öUl|
=eWI W WI UHBB WNð !(vð¹ õOc)..BUl HU öHU UBl UW¹ðI |..fHW¹ HlBN¯ HFN¯ BBN¯ U
|8Þé| …|B¤Fl| H ö FöHIU I¤NH Hö¯U' |…| fMW M¹NI HðI vN fBð H |8=8| HU¹W¹M
U¤¥¯U UH¯U | HU¹MU H IWWU N¯U | m¤ö¯ H¯ö WU U¤¥¯U |U¯U FU Wl N¯H IUB¯U |8=¤|…
¤NH UU UNWB (eWI) W UV¯ö¯ | UUU WU WIUB¯ IUIU ö¯ö¯ | IWHö WN¹ HB BIUB UB¯U | BW
UfB WfH MU H¤¹ð !88O| mUN¯B, IB¥-IB¥¯(¤¯U¥Bl) P mUU-ö¯UlH¥U HU¤ (HH¯ = HU¯W¯N ,
¤U¯ mUN¯B ¥¯H = W¯NW¯) P¯ IUm¯ö WUIPm! UMaU¹ð W¹H-H¹ðNI WfH HÞ¹H m¯¤E IFBU NFl eWI
eðN¹, UW¹ðI faW¹, HIBM¹, HU¹W¹M, HU¹MU, UNWBI ð! fMNe¹ U W fW mW¹MvðN MN¹fBW ðUI Uð |
= U UI¥ U HIH U WUö¯ IöIU HUl..|..HB HU¯IF HP¯ WNH¹fB IW¤¯ WU HÞ¹H IFU UU PlH |v:8cu
= mUð WU WfH HÞ¹H ‘faW¹’ H ‘WNH¹fB’ HUI õUð¹BI !ÞOé3!(vð¹ u3u)
H¤BU U IW UFUBl, UF¥Bl, BUl ,IB¥¯, HlBN¯, HFH¯IF (HFPU¯, HFBH¯B¯), W¯NW¯, W¯N m¯IPW
IFW P¥l P ö¯H Uö HH¯ IW H¯UWUV ¤U¯E I¥B INI¤m¯ U mB HV¯H WI¥ ö mö¥¯P WlB¯ U |

NHW! MN (Nö¹ ÞO) :- HU¹W¹M W¹MW¹ mU¹UI ; !MNB U¹FI W¹ö !Hw HI ö¹U¹ :-
IFH ¤UN!IF U¤U BN N¤ P (F) ¤U I¥B I¥B¯U WU BW U!| FU FIUP IHw Hl ö == H¯N (Fl:3é>¤
–3>Oc, ö¯öWB¯Ul ÞOé-Þ=c) FUFPl B IUU¯HH¯ö UU ; IFH PU¯ö WP UHWU ¤UUB B FF Ul öUl'
“mU H (°) m¤öl WN¯ U¤¯ö |… UHWU ¤UUB U HU¯ |…BU UH (°) mIUW B¤HV¯ H¯Ul| HU¯W¯N
W¯NW¯ mU¯Ul |..”(UIBB ö¯UW FN) I¥B H mB UH m¤U FU FIUP IHw Hl ö¯N HUö ¥¯N FU-IöPW
Ul Uö IWU'IW FU H¯IUU Hl ö WP WFl P¥l-P¥B¯ öUl ¤IHm¯| IFU FN P¥l-¤HW! Pl UBö¯ U|

WW! MN ( Nö¹ Þõ ) :- UNBI WI W¹U (!MNB U¹FI W¹ö !Hw HI ö¹U¹ ) U¹W, BWI WI
W¹U, NWI WB! !WB UBI UFI uU-WN¹ | BWI B uU BI WN¹ |
(U)U¯Fl W¯ö IHw IN¤P Uö …WFl mIFm¯öl “IFIB Hl H¯UWUV ¤U¯E”… “HIB H Wl WN¯ VIU ¤Ul
UFl U |” … “PUF¯ ¤¯õ UE¯IFm¯ HU ¤UUlm! |” m¯IPW ¤U W Ul P¥l Pl WN¯ ö FU H¯IUU ¥N'
HHUP Uö |(mðN¹B, fBH W¹ð ð Nð H¹fUH eI ðfBB HHUa W¹M mfNm¹ðI Uð ,fHMWM õIW U WI |)
(m) …BUl BIUB mB ¥¯U I¥B, “ H¯IU öIHB ¤U HöU öU H IöHB WIU B¯IU PFl U | mB “UU ö
Höl m¯IFm¯ IHö IFU F¯IFm¯ |” m¯IPW ¤¯õ P¤ W mFV¯öl m¯I¤m¯ WUP Uö IW FU H¯IUU ö
“PUF¯ ¤¯õ” P¯ mIHU¯ HU¯BH PIHm¯ U | vð bU fBU ðUI W¹ae fW fBU HM e¹ UMN¹ U, Nð
H¹fUH! WM' ðUI U | ( fHMWM õIW U WI , HM e¹ UMN¹ UI U mB Nð-ðfBB ðUI |)
(F) U¯Fl W¯ö IHw Hl mF IN¤P Uö - WP IFU U HWP¯ U IW FU FN H¯IUU P IFH UBö P I¥UU
B WUImB UI m¹!B UW¹öI ! HW!B WI HUIm¹ WU¹ WN¹öI !(mN cÞU)
FU H¯IUU P¥l P HU¯BH I¥B IFU IN¤P IW –
Uð ð WðI m¹fBm¹ fWð fBU N¹fBm¹ !uu! (mðN¹B Nð H¹fUH mH¹ We ðUI fMN HWe)
H BWI HWBI BE m¹N mHHUN U, ÛHBI WN¹ !WH BU! HWBI B HWBI U °

B!UH¹H N¹MH¹ HI ! mNW WIUBöIÛ ! UE WU MÛ m¹NE¹ UUH BU | UNBI / BWI BUN¹
WI W¹U NU U!BB öUI | BWI BI W¹U (mB mW¹M ÛHB!B WUI H!BI UBö¹) B¹ N¹õ WUE
W¹M W¹!UNU B¹ ö¹H HNE BI N! ÛHBI öWU¹EI BUN¹ B¹ ö¹H HNB Uö :-
BUI WI HW¹ WU!U õ¹WU öUI BIH ! NNU öIU !WUMIm H¹Nö öUI UIH ! (mN ÞÞc)
B!UH¹H N¹MH¹ (H¹UHE HBIm!) ö HWUö¹HU H¹U WI HUB UMN¹-N¹Û !MNB !MNI U |

HBW! MN ( Nö¹ Þu ) :- !NNH UNÛBI !HHU W … (!MNB W¹: HHWB !Hw öWI ) :
U¤U E'¥' N¤ I¥B “UFBl Wl ¥¯U” P¯ IöUE¯ U¯Fl W¯ö IHw Hl ö WU IPB¯ U| B¯IFP U¯: öWl ö mB
UU WFl IN¤¯Ulm! ö UNÛBI NB B Uõ !MN mUN HU¹ö WB (U¹FI W¹ö !Hw) I¥B' öUl ¤U :
UNÛBI : 3. UNWB UWB, WUB¹U B¹ ÛN¹HW. “H UNÛBI H UNWB H¹E ! NUNUH¹BI
m¹N NW¹E ! U¹WB U¹N !FWB w!U m¹E ! HIWB HU U!Uö¹H WN¹E ! mH¹ UNÛBI
ÛBH U!F ! ö¹öW H!B HH¹W H!F!” (H :õ, W¹U !HUI U¹N,mN cc); H¹UH!N N¹N¹
HM NW ! !BH UNÛBI WI H!B ÛBH UW !(HNHöI ,H:u,mN ÞÞU)! Þ. UNWB BI ,
“UNÛBI HB¹ Hö H!Um¹ H¹!Fm¹ !(NU¹BI m:H:u), NUHBWU B UN BI HB¹ U NU Hö
H¹!Fm¹ H!Um¹ . õ. UNWBI , BUN¹ BWI “W¹U HI UNÛBI HI WI” (BWI õ). U.NWN,
HI H¹!UH , BMW¹U “MFI UNÛBI BUNH¹U”(BWI õ) “MF UNÛBI !öWH U m¹N WMWI
U¹N” (Hö¹H¹), “ö¹Û UNÛBI MU wW¹!Fm¹ (U¹N) u. HU¹W¹M “!NNH UNÛBI !HHU
W”(BWI õ). é.!FW WB, WFI N!FI HI UNWBI UI !FH WB B¹ ö¹H U|
Hvað U fW W¹ð HI UNUBI WI / W¹ð eðN¹ WI (BWI õ) I¥B IN¤l mUP¯H HU¯W¯N (IHHP¯ IH¤ UEö
NFl UF-BU¯U ¤lEl ¤'Pl U) mB PUF¯ P¥l (H HWBl öUl P HWPl) mF WlBl H¯ UUl U H IW FU FN
H¯IUU Hl P UWH “ WIm WI fHðN¹ UfB H Nð vfU mðe¹fH Wð !(mN u3c) e UMð U|

UNUBI vðN!fB fMNI NðH¹aI (W¹ð fHðI ð¹N,H:õ, mN cc) eIm! vWBIm! fWB “UNUBI mH¹ UBH
HðN U fWHð vðH¹BH¹ ð W¹a fMm¹ U, fWHð Nð eI fWðv¹ HeW¹ m¹v¹ vW¹a ( Hð B WfB Hðv U
m¹va¹ HM vW¹a! ) fMm¹ U fWHð m¹va UðWe Hð ð fBW vU e Bðð! fWB fðW¹ fMm¹ U, fWHð
Nð-UWH HU W NðHfB ð¹H Wv W “WIWB HðU HðU Ufð WIWU vððfv WðH ð UBI !(mN 33O8)”
eI WIWð-W¹B fHN MBI U ; U ð¹ðW! mH¹ UBH HðN UI He¹-fNð vðH¹BH¹ fWB HH¹ W!e¹ U |
mBfð Wvð UNUBI WU¹B ! v¹NfW v¹ðHUH We ð v¹B !(H:õ,mN cc) , UNUBI = vU-UNB HðN|
NUWI HNHðI HUM¹ u eI veI …… (FU FN H¯IUU, mF Þ>8) :-
UFUBl UF¥B UFIB W¯ UF | HFN IBm¯F PHU W¯ HF |Hö B IUöH HFN¯ UUH | WIU ¤H HFN
¤¯UUUH| H¯UHIF ¤¯¤¯ HN ¤¥ | IBH UFUBl Wl HIB UBH U¥ | UF¥B Wl UUN WU IöB ölIB |Hö
Bö mU¤ IUHö ¤UlIB | UIU W BUö IUUP UH¯¥ | ð¹ðW mH¹ UNUBI UNWB WU v¹W !
mðN¹B, UNUBI mH¹ HðN U fWHe Hð B vU-UNBI e¹ ðN BW fNm¹ U,fWHð HðHN H¹WB e¹ HN
vðð Bð B fBm¹N feB¹ U, fWHe Hð e¹ HU Bð! e¹ UðH ð¹H U fNm¹ U, HðH-fWm¹vW vU ð Wve¹
U, fWHð NðHN! eI HNB fWB W¹ W Hð B BWI v¹v! (HðHNI WðH!) eI HM Uð¹ MBI U, mH vU-UNB
eI HBaI / mWM HðH-Hað UeI U | mHI UBH HBaI W¹M¹ HðN Uð HH' N¹MW B NMW eI HW¹ fWB
MN¹ ðfUe¹ U, vU-vIB N¹Bð m¹v¹ WI WðH¹ð Wð fee¹ U , “fUðe Bðð HHe HfBNð W ð¹ðW H!f¤b
v¹fM!(mN écO)” HB¹HW Nð eI HBI H¹aI ( Nð-HHe,Nð-HBð) ðvI vU-Bðð fUðe fWB WH¹ M'e¹
U, U ð¹ðW ! mH¹ UNUBI / vU-UNB UI HðN¹-WIWð eI HfHM “mW¹MvðN” ð v¹ M'e¹ U |
WU “mIFm¯öl BB-IFm¯öl-I¥P¥¯ö” U¤U IN¤ H:= mB H:¤ P FU¥¯W HE¯ W “I¤NH UFBl IHHU
W…” ¥¯Nl ¤WBl ö mUN¯U'E Pl WIBB WUP Uö | UFUBl P¯ ¥¯IUFU / mW¯N ¤U¤ mUN WUE ¥¯N
“ö¯öW mH¯ UFUBl UF¥B WU ¤¯¥ |”¤WBl P IUNWN FNB mUN WUEF , IWU'IW mUN UEF IW
“U ö¯öW ! mH¯ mW¯N¤U¤ mW¯N¤U¤ ö ¤¯ N'P¯ U|” IFH BU! U¯Wl ¤WBlm! P mUN ¥l FNB Ul
UEF H IW H¹aI Nð Nð U H¹aI P¯ wU IöU¯PU U¥F¯| H¹aI-Nð WI e fðeW e¹ mB HUB H¹W¹ UWN¹|

mõW! MN (Nö¹ õ3) :- B!U !BW¹ HU H!U !FU……( U¹FI mHUHIB !Hw NH¹ ) :
FU FN H¯IUU Pl U¯El I¥B' IB¥ mB BWBl Pl mHNlmB H¯Eö NFl Uõ IR¤ ¤H¯E N¤W ö IN¤ Uö :
(U) B¯IU ¤P¯UN N HIF HöIHm¯ IH¥ HWBl wIU ¥¯H UU|
N¯Fl U¤ H¯IFm¯ HF HU HWIB ¤P¯UN HIU ¤U|(mF 3OÞ=)
(m) B¯IU ¤P¯UN N HIF m¯IFm¯ | IH¥ HWBl wU ¥¯H¯ ¤¯IFm¯ |(mF 3OÞé)
(F) IH¥ HWIB m¯I¤ U¤¯IF W WUB¯ m¯¤ UWH ¥UB¯F |(möP, mF cÞO)
uU
(H) U¯õ¯ P¥ WlBlB IH¥ HWIB ¥UB¯Flm¯ | IH¥ mF HWBl U¯IUm¯ F¥ UIU U¯Flm¯ |(mF 3Océ)
(U) FU¤UH¯Pl IH¥ wIU HH I¥BU HWIB F¥¯IF|mBU BU IUUW UIU ¤¯F ¤U¤ ¤U¤ IHN¯IF|(3Þ>é)
(W) FUHI¤ IH¥ wIU H¯Flm |(mF 3=Þc)
U¯Fl mHUHlB IHw Hl ö IFUö! ¤WBlm! P mUN öUl IN¤ ¤U IH¥ ö BBö-¤U,¤H¯BH¯ V¯ mW¯N-
¤U¤ mB HWBl ö HU IHBUl V¯ H¯IFm¯ ¥UEö WlB¯ U, Wl IFU mUN UU ¤WBl I¥B VWP Uö ° WU¯
IFU mUN (F) ¤WBl B N¯F WUlF B! mUN UEF : ¤UH¯BH¯ B H¯IFm¯ ö ¤UH¯BH¯ ö m¯¤ ¤P¯ WUW
, ¤UH¯BH¯ m¯¤ Ul IFUö! B UWH BN¯U'P¯ U| UN¯ PH, ¤UH¯BH¯ m¯¤E m¯¤ B UWH BN¯U'P¯ U,
mUN VWP öUl | NU UE (H) I¥B “IH¥ mF HWBl U¯IUm¯” P mUN U¯Fl mHUHlB IHw IN¤P Uö
“IH¥ P mF BWBl P¯ U¯Uö¯” H IW FNB Uö fWU'fW “U¹fðm¹” mNð vfMN-W¹BW U, fHW MBI U |
HUl mUN Uö : IH¥ U¯U IFm¯ BWBl mF ; H¹ðWWÞ vð¹a fWB mH¹ UfBm¹ fMfNm¹ U B faW eðN¹ e
vð! BM fvm¹ U |
IB¥ = ¤UH¯BH¯ , BWBl = H¯IFm¯, mUN FUU¯El Pl UU ¤WBl I¥B öUl VWP B! “PIU IB¥¯ UU HIU
IFU…” I¥B IW¥' VW¯ HWP U! HPIW IFU UBö¯ FU FN H¯IUU B' U¯UU Pl U| mFNlm! ¤WBlm! I¥B
‘HIB’ m¤U P mUN! ¥N FU WU; H IUFU m¤öl HIB ¤Fl | HU UUIH UNU HIB WFl |(mF c¤¤)
(HIB ¤Fl = mWN Fm¯ NFl ; UNU HIB WFl = WFl ö UN),mUN¯B, HIB m¤U P P mUN Uö|
H, PIU IB¥¯ UU… UBö¯ I¥B IB¥¯ P mUN IHUE ¥¯IUFU IW¥' Hö NFlF ° vWða mðH¹ð, vðI
ðBð¹ vfWm!, Hvað U W!e¹ U fW faW¹ e¹ mðN “eWI eðN¹” U |
!BW HWBI B¹ !öHW¹ WUö MFI Uõ !MNIm! NWBIm! !Um¹ö ö¹M HHU HI :
(¤) HU IöUFö ¤U HUH HU¯IF | BU IH¥ HWIB WUU IWB õ¯IF |(H¤Höl, HUN¯ ¤,mF Þc3)
mUN¯B, HP' HUFö U¯¥ H¯W¯U-HH¯U-UBö¯ öUl Hl B ¤UH¯BH¯ “Hö WN¯ m¤U¤U U¯Ul |” U¤ I¥B
Ul Hl B! PH, IB¥-BWBl IWH N! Hö ° FU H¯IUU HHU¯ UU Uö IW IH¥ Pl BWBl PUF¯ / UFUBl /
IB¥¯ “m¯IP-BWBl” UH HH' öUl Hl | !FH BU! H¹UWWu NU¹E B¹ NWö WIB¹ U |
(F) IH¥¯ HWIB HU¯P | Hö EIU EIU HFN UP | IHHIU IHHIU FIUP | UH ö¯H¯ BUIH U¥ IHU |
FU FN H¯IUU Hl P mF c>= B mWB ¤WBlm! I¥B UFB ö¯HP¥ Hl HHU¯U'P Uö : U Hö ! IB¥¯
BWBl P ¤HF! P UP HHUE EU P | IöU¯W¯U ¤UH¯BH¯ P¯ ö¯H IHHU IHHU W U¥ H¯FU B' ¤¯U U H¯
; U¯¥, FUIH¤! ö NU öUl “IB¥¯” H! “BWBl” Pl | BB U¤lF IFU FU¥¯W
UÛ BÛ FW UHFIm¹ MUÛ ! m¹ö BW HBM¹Wö BUÛ ! (NU NN H¹!UH, mN cÞU)
UM¹ eH! Nð NfHe fHw fWH eWI faW¹ WM' fWU' WU HNaN, UU HðH-HHðN e¹B e¹ ðv Uð | Uvð
fMN W'W' MN fWB “B WUImfB UI m¹fe UW¹ðI ! HWfB WI HðIm¹ WU¹ Wv¹ðI !”…Hvað fðða¹
WðeI U : H BWI HWBI BE m¹N mHHUN U , ÛHBI WN¹ !WH BU! HWBI B HWBI U °
HB NU¹ö HU BN H!F ! ÛU! BÛ H¹FIm HÛ FIU! ö U!F !(NU NN H¹!UH,mN 33cu)
mðN¹B, H¹ð We B H¹ð vð¹ð H wN W WN BW¹ U! | H fBUð! e eH ð¹U B B! W!W! W Hð HðI HfHM
Nð e eH ð¹U B BfMm! ð fHMeI UW|fWHð Nð NN H¹fUH B UðH¹ ðUI bUI HðN Uð NN!,HfBB
ð¹ðW NN/ HðHMU NN m¹feW, eIm! WBIm! H¹aIm! vWe¹ U|

mH NU NN H¹!UH HI B¹ BUIW mNBI BHH NN NW¹ WUW NU!HN! ö NU NN H¹!UH HI
B' B!Wm¹ H¹ !UU¹ U | !BMI HWM! !WB NH¹HI BI öWI' HH¹B BI !WB¹H (H¹!UB BI!NW¹)
!WB BWI BI W¹U BI NÛWI (H!UN¹HU uU), NU N!HB !Hw HI BI !MNB BUH¹ W, BU B
HõI BWI BUN¹ B¹ ÛN¹HW B!Hm¹ H¹ !UU¹ U | mHI H¹EB U! !W BH NU H¹!UH¹ö !FW
UI H!B !FW UI HN!B B U¹UöI mB ÛNBBW Hö NU UE H¹ö BHH ö¹öW H¹U UUH! !WB
N¹!Fm¹ H¹ !UU¹ U | HB BW mHI H!BB ö¹õW NN ö BHH ö¹öW HI BI UBö¹ HöI H!W!N
BB BW H¹ö NU H¹!UH HI BI U UUI !öB¹ B HBö¹HI HUB¹BB WUöI NWNI |
!FH !WB WFI BW UI öUI !W NU NN H¹!UH HI NUö NU Uö B NU!HN H¹EB¹ U !W,
ö¹öW !H!Mm¹ H H¹EIm NU ö WW m¹NE¹ BH ö UU !Nm¹U ! (mN 3OcÞ)
AKOqI dsm gRMQ bwry : q`Q Aqy svwl : uu
Regarding so-called Dasam Granth : Facts & Questions

fBU NN We' B' U'e fWB m¹fBm¹ U Be B' UI fWW¹e e wð fWB UfHm¹ UfBm¹ U | WU I¥P¥¯ö IFH
FN ö PH¥' ö¯öW FU FIUP IHw H¯IUU Hl Pl UBö¯ öUl' HöP ¤U WU NF IFH FN ö PH¥' ö¯öW Pl
UBö¯ HöP Uö| IFH FN Plm! UUWN UBö¯¥! FU FIUP IHw H¯IUU Hl P HBl HB HH¯UE B' WFl
H¯N! U¯P U'P I¥B m¯Flm!| H¥¯UNl, N¯NBl B I¥UUl NW! ö IFH Pl Hö-U¯U'Pl W¥UB' WlBl|
HU W¹ae Uð IW PH¥' ö¯öW Hl ö ¤H¥' ö¯öW FU mUHö H¯IUU Hl P UB m¯IP FN I¥B ö¥' ö¯öW
FU BF UU¯PU H¯IUU Hl Pl U¯El PUH WlBl mB IFH FN ö Hö 3>Oc I¥B FU ¤P¥l ¤P¯ö WlBl |
BP B' FUIH¤ BUP-FU FU FN H¯IUU Hl ö Ul HF HF mUN ¤Uö FU H¯E W HN¯ UWP Uö ; W¥N
IFH FN Pl U¯El ö FUU¯El HöP / WH¯U'P Uö mB Hl¥ö HEN¯, NW-¤UNW HUN¯, WUP Uö |

WU MN Nð NN H¹fUH WI e¹ aðIW ve¹ WðW NðfHN! ð Nð NN H¹fUH WI ð¹M' BWð¹ B¹Ue Uð |
UIBB ö¯UW FN, H IW IBö U¯UHEl FN! B m¯U¯IUB U, PHH ¤¯BB¯U Hl P¯ UIBm¯ PHW FUIH¤! ö
U¯UHE-¥¯P I¥B UNU¯UE! B¯UP Uö | UIBB ö¯UW FN I¥B möW! ¤HF! P m¤lU B IN¤ HH¯¤Bl
HWB “fBfB HI HfBB ð¹ðW NN H¹ðWW vð¹a…” mB “fBBI HI HfBB ð¹ðW NN eHH HW¤ vð¹a ..
” IHU WUP Uö IW IFU UIBB ö¯UW FN (3) H¹ðWW vð¹a : P¥l PUF¯ P ¥¯H-H¯UFl ¤H¯Ulm! P¯
FN, (Þ) faW vð¹a : IB¥ /HU¯W¯N P H¯P-UE WUE ¥¯N B UF-BU¯U ¤lE ¥¯N B!IBW! P¯ FN (õ)
HIHe U¹NWB vð¹a : I¥Bö ¤HW! P¯ FN, IHH I¥B PHH HWU mUN¯B PH¥' mIUm¯IF I¥B I¥Bö P
m¥B¯U ‘IWBö’ Pl ¤Ul Hl¥ö-WN¯ IN¤l U, B m¯U¯IUB W¥l-UBö¯¥! Uö |
fBÞ¹ BfðB / BfðB v¹NÞ¹ð mB fUW¹ÞB! P EN-W¤U-I¥UB¯U-öB-mBNlNB¯ IH¤¯UE ¥¯N mUB! P
IWH IB¥ ¤U¯E I¥B IN¤ ö¯UP B IFW m¤HU¯ Pl ¥¯UB¯N¯¤ (IFHBlV' W H¥U¯¥) B m¯U¯IUB Uö P¥B¯
IB¥ ( HU¹W¹M, HðHW¹M, HðHMU..) B IB¥ Pl ¤Böl P¥l ¤¯U¥Bl ( faW¹, eðN¹, BWI, UNUBI ,
W¹MI , UW¹ðI, HU¹W¹MI, W¹MW¹, W¹M…) HfBB ð¹ðW NN e fMN¹ðIm! (WfH HÞ¹H , WfH ð¹H , WfH
W¹M eI WWI-W¹v WN mðW! vfðm! B ) e vWa-ÞN fBað Uð ; vW WI, vð¹ Þõ B :-
HUHW¹M U !NB¹ mN¹U¹ ! B!H W¹MW¹ H¹B UH¹U¹ ! ( NU NN !WB !FBõ B¹ HUN )
HfBB ð¹ðW NN eI mHMIÞB W¹að MBI WwI vWBM WððI mfB HððI U | Hl FU FN H¯IUU Hl Pl
¤Ul I¥B¯UU¯U¯ (FUHIB IHU!B, WFl UlW¯W¯U! P UlW ) HHUE U¤UB mB U¯: UBö IHw HFl, H¯UW¯
¥¯FlH-B!HNU , ¤H¯Ul Völ¥UIHUl, ¤IUm¯N¯ Plm! IN¤lm! ¤HBW! ‘FU ö¯öW I¥B¯UU¯U¯’ , ‘PHH
FN P¯ WUIBB¥’ mB ¤H ¤Nlm! I¥B WlB¯ IFH WU H!P PHH FN P¯ UlW¯ mB U¤U IN¤ U¯UHEl FN
IUPl-U¯B¯-mö¥¯P-HIUB ¤Uö U¤UB Uõ IN¤ BN mB H¥¯N H¯HE m¯U'P Uö :-

!FW HVM¹ HW¹M : !HH !WHI NN ö BHH ö¹öW NU N!HB !Hw HI ö NUB¹-NBI (NU-
NBWI) NB¹ö öUI WIBI , WI ÛH NN BI !WH UBö¹ ö NU-H¹EI H!öm¹ H¹ HWB¹ U °

(3) fBfBU¹HW¹ð! ð NW WðW efHm¹ U IW HHP¯ PHH FN B¯U m¤H¯ElW FN! (IHö! P ¤¯õ! I¥B WFl
N!Fl' EUW Hö) eI H¤¹BI Wða B' H¹e U'e fWB m¹fBm¹ (¤U Hl, U¯: UBö IHw HFl Hl P¯ ¤H
¤Nlm! I¥B WlB¯, FIUP HPö HUUNl, IPNl ¥N' E¯I¤m¯ UlW¯ I¥B' ‘UIHW¯’ ¤IUNl ¤Nl )|
= HW¹M :- H IFU FUU¯El U B! PH, FUU¯El P¯ IFW ¥l m¤U H! NF-H¯BU¯ wU¯Fl , ¥U¯Fl H!
UPNl H¯ HWPl U ° ( V¯P WUlF H¯¤l U¯U¯ U¯HU¯IF Hl Pl ; FUU¯El Pl IFW ¤WBl ‘IHUl HHNH¯ö Wl
… UPN W ‘IHUl UFlH¯ö Wl…’ WUl Hl B! FU UIU U¯IF Hl ö IH¤l B' EW IPB¯ Hl |)
(Þ) fBH NN e¹ vðHM¹ ð! HfBB ð¹ðW NN U ; HH¯ IW möW! ¤Iöm! B IN¤ ¤HF! P HH¯¤Bl HWB
‘IFBl Hl UIBB ö¯UW FN……’ IHU WUP Uö |
= H¥¯N :- Wl IWH FN H! ¤HBW P¯ ö! IN¤¯Ul Pl IFH¯WB B' IUö¯ UPINm¯ H¯ HWP¯ U °° WPl IFH
FN ö “ Hl PHH FU FN H¯IUU” IN¤P Uö B UE “Hl PHH FN H¯IUU” | IFH FN P¯ HUl ö! IHUUl
H¤W WHðI öUl PH HWPl , UU WHUl WBl H! HBl U¯El Pl ¤U¤ Wl WU HWPl U °

(õ) fBW H¤W WHðI ð Hð 3ccÞ fWB HfBB ð¹ðW NN eI H¤¹BI (°) HWHM WIBI |
= H¥¯N :- FU FIUP IHw H¯IUU Hö 3>Oc I¥B HBl HIB HH¯IF; IWU' 3cc H¯N HU¯Fl WUö I¥B
NF ° HU¯Fl UFl IW IHN¯¥U H! UU¯-UUl, WFl VWlö ö¯N IW¥' WIU HWP¯ U °
= H¥¯N :- Wl UU Wl U¯El Pl HU¯Fl WFl IH¤ H! WHUl WU HWP Uö ° ( UIBB ö¯UW FN ö H¤a
W¹M Ne m¹v Hð ðU Uð fW fBH NN eI H¹aI WBI H¹aI U, H¤a e¹ HBMH U NMBIm! H¤¹ða¹| UN¯
PH , FU-WUB¯U Pl / UU Wl HBl U¯El ö HUE Pl WP NU ¤ HWPl U °
(8) Hð 3céÞ eI WvI fBH NN eI HIW fWB ‘mW¹M UHBfB’ fHðMN fWH ðBð¹ Uvð ðUI fMfNm¹ |
= HW¹M :- IWUUl PU¯U¯ UEl HUW WHUl ö WP' B IWU' UU UBö¯ mW¯N UHBIB Hö NFl IHH I¥B
ÞO EP (ö: Þ33 B' Þ=O BW, H H UHl HIU¤¯HU HUPö…) P¥l PUF¯ Pl UHBIB WUP Uö °
(u) FU FN H¯IUU Hl I¥B möW! N!Fl' Hvða HM HBð “%¯ HIBö¯H WUB¯ ¤U¤ IöUUU IöU¥U
mW¯N HUIB mHöl HU FU¤H¯IP |” mIWB U | PHH ö¯öW FU FIUP IHw Hl ¥N' PUH ö¥' ö¯öW Hl
Pl U¯El (IHUN¤ HUN¯ c) U¯F HH¯¥Bl HUN¯ c U¯El P BU I¥B mIWB H¤UE HN HBU ¤U Hl|
= HW¹M :- HHB HfBB ð¹ðW NN fWB fW¤ð WI Hvða HM HBð ðUI fMfNm¹ , fWU' !!°°
WI eHW' ð¹ðW ðW' ð¹ðW BW BMI m¹ ðUI HðÞ¹e¹ W! Hvða HM HBð UM NB UaN °°
(é) HNM¹Bðð mN¥¯ H¤¤ HN HBU “%¯ HfBNðvH¹fe!” FU FN H¯IUU I¥B U¯ElW¯U (HUN¯ 3,
=,8,¤,c, H! UFB P¯ ö!) H! wU (3,Þ,..¤UB¯N) H! IWB U¯F UPNE B BU I¥B mIWB WlB¯ IFm¯ U
; WFl mF! B IBö ¥¯Ul ¥l INI¤m¯ U | UBB¹ ðð Wð WI fW Uð WBI HM-HBð ðUI fMfNm¹ |
= HW¹M :- UIBB ö¯UW FN I¥B UUB wU N!Fl' %¯ HIBFU¤H¯IP INI¤m¯ U ; WU W N¯Fl' %¯ Hl
¥¯IUFU Hl Wl EBIU |( U¯N!IW EBIU UN¯U'IPm! Hl UB¯UE¯ ¤H I¤m¯U Hö¯ WUP Uö ) mB HmB
N!BI' eWI-eðN¹-H¤W “HI UNUBI WI HU¹fB !” W! “HI UNBI B ðHU !” fMfNm¹ fHMe¹ U | IFU
UF-UPNP¯ HFN¯BUö IN¤E¯ Wl FU-HUV¯P¯ Hl °
(Þ) ¤U FU FN H¯IUU Hl Pl U¯El I¥B fBað e¹ Hðv H¤UE HN HBU %¯ HIBö¯H WUB¯ ¤U¤
IöUUU IöU¥U mW¯N HUIB mHöl HU FU¤H¯IP | I¥B PUH¯IFm¯ IFW-IFW IFW-UH HP¯-W¯IFH
ö¯H ¥¯N¯ ¤UH¯BH¯,IHBUl P¯ UBöU¯U¯,HUU-I¥m¯¤W,HUU BWBlH¯ö, ¤H HU¤, HH' P ¤U¯¥ mN¥¯
HöH HUE B' UIUB UHBl ; IHHPl ¤¯¤Bl FU Pl IWU¤¯ ö¯N Ul UPl U | IFH ö Ul “B HU¯ I¤B¯ B U
HU¯ H¯B¯ | B HU¯ UU¤ B HU¯ U¯B¯ |”(mF 3O=) FUU¯El möH¯U mHl H¯B¯-I¤B¯ HöP U!|
= HW¹M :- ¤U UIBB ö¯UW FN I¥B IFBU P¯ HU¤ ¤ö¯ >= B IFU' INI¤m¯ U ;-
HðHW¹M U fvB¹ mv¹ð¹ ! efH W¹MW¹ H¹B UH¹ð¹ ! mUN¯B, P¥B¯-HUUW¯N mB UHPl HIFöl P¥l-
W¯NW¯ Wl FU FIUP IHw Hl P H! FUIH¤! P IFBU (¤HE H! m¯U¯UE VF UHBl) U HWP Uö °
fBU B! a¹WB-HBIB W¹H-H¹ðNI B!fBW! ( W¹e ða Wða W¹fMm! ) e¹ fBað U |
(öU : HU¯W¯N W¯NW¯ P UU U¤ö¯H HUUW¯N, mIHUH, ¤UFUH, mIHWB, W¯N, W¯Nl, HU¯W¯Nl, BUl,
PUF¯,U¥¯öl, UFBl, UFUBl, IB¥¯ …m¯IPW möW! ö! eWI W! HU¹W¹M UHBfB I¥B IN¤ Uö|)
NðH¹aI e¹ fðða¹ ; IH¥ HWIB m¯I¤ U¤¯IF W WUB¯ m¯¤ UWH ¥UB¯F |(U¯HWNl H:=,möP,cÞO)
mUN¯B P¥B¯ IB¥ mB BWIB IB¥¯ ö ¤UH¯BH¯(%¯) ö ¤P¯ WU m¯¤E mUlö U¤W UWH BN¯IFm¯|
(c) IFH UIBB ö¯UW FN I¥B IWH UBö¯ I¥B ‘ö¯öW’ ¤P BNMH ( ðBðU¹ð eI W¹v ) öUl INI¤m¯,
mðW! vfðm! B WfH HÞ¹H, WfH ð¹H, WfW W¹M ð! e (ðWMI) WWIm! eI W¹v ðBðU¹ð WW' fMNI U| =
HW¹M :- Wl PHH ö¯öW ö ö¥' ö¯öW BW BNl m¯ UUl ö¯öW-¤P ¤U¤U¯ ö BIUm¯ U¥F¯ °
(c) FU FIUP IHw Hl BWUlUö Hö 3é>3 B 3>O¤ BW mUN¯B =8 H¯N ¤H¯U I¥B UU ; ¤H¯Ul /
FUH¤l I¥B IN¤l FUU¯El ¤UP , WlUBö WUP / HEP mB ¤B¯UP UU, B! PH ,
= HW¹M :- UIBB ö¯UW FN IHH I¥B UH U¯B¯, U¯HHN¯öl UNl IUFN.. UU UNlm! ¤U¯ö IWU' °
FUH¤l IWU' öUl ° (öU ; mH WU H¯N! B' ¤H¯U I¥B ¥H IUU¯Ul ¥l BFl ¤H¯Ul H¯EP Uö|)
(3O) FU FIUP IHw Hl IH¤! P FU Hö 3é>¤ B' 3>Oc (== H¯N) BW UU ; IFH HH' PU¯ö ö WPl
UHWð ¤UUB B FF mB ö Ul UUö! P¯ “HU¹W¹M W¹MW¹ mð¹¤I” mðN¹B eWI-vWð IHU UP¯ U |
= HW¹M :- FU FIUP IHw Hl ö¯N HUl I¤EN IWH P B¤H¥l Pl WN¯ “mU H m¤öl WN¯ U¤¯ö ..”
ö¯N FU H! IH¤! P¯ Wl HUU °(H¯U¯ FU FIUP IHw Hl ö¯N FU-IH¤ HUU Hö 3é>¤ B' ¤IUN' öUl)
( öU : U¯Fl NIUE¯ Hl FU ö¯öW H¯IUU Hl Pl BUE m¯UE B' ¤IUN! P¥l-¤HW Hö ; ¥Bö P¥l P U¯H
H!P Hö | ¤U FU ö¯öW H¯IUU Hl Pl BUE m¯UE B' U¯P ö P¥l ¤Hl , ö P¥l-U¯H FF | IH¤! NFl

¥Bö-P¥l-U¯H FUU¯H öUl B! UHWU FUU¯H IW¥'° NðH¹aI e¹ fðða¹ U : fWN W¹fB HU Hð¹ HfBNð
H N¹ð HU¹W¹ ð¹Hð¹W !(mN 8uO) IFUl IöVH FU FIU P IHw Hl P FUU¯H! NFl ¥UBlF|)
(33) UIBB ö¯UW FN I¥B HU¹W¹M e¹ fHN Ha¹Ua eI fW¤I BIUB Þéé P¯ m¯¤Ul PUU¯ (¤ö¯ 3Þ3O)
fBU WM H fHHðfU WM¹ v¹Uð eB HU¹fB ! HU¹W¹M W fHNÞ Wfð Hfeð¹ U!N fvW¹fB !
= HW¹M :- Wl EN WUW IWH ö WUUPHBl m¯¤E UUH I¥B B¯HN WUö¯ H¯IFW U °
(FUU¯El P¯ EHN¯ : HU BU ¤H ¤Nö W¯ B¯U |IHU UIU BNl FNl HUl m¯U |(HUN¯ 3 mF 383Þ)
= HW¹M :- HU¹W¹M e¹ mðN W¹fUNð fWW' ° HU¯W¯N P¯ IH¤ UF B BU¯U I¤N¯ W UE¯IFm¯ H!P¯ U ö
IW ¤U-U¯U P¯ mIHB EW¯ W | IH¤ ö UF-BU¯U ¤lEl FUU¯El UW¯ Hö¯ WUPl U |
(öU : HU¯W¯N P¯ IWWU IB¥-¤U¯E Pl P¥¯PBINF (3Þ INF!) Pl WN¯ I¥B m¯U'P¯ U ; HU¯W¯N P¯
HIPU HU ¤PB P BUU UHö I¥B U, IHN UF-BU¯U P¯ ¤UB¯P IPB¯ H!P¯ U mB H¯ö¥U Pl UNl BU¯Fl
H!Pl U | BIUB ö: 8O¤ I¥B H¤BU INI¤m¯ U IW HU¹W¹M ð vHIð¹ m¹U'e¹ U ‘UÞ vHB¹’ mðN¹B
aðIð¤¹ðI U | HUW WHUl ö 3cé> Pl E¤l UlU I¥B UUöU I¥B HU¯W¯N P¯ mUN ¥¯IUFU IN¤W
m¤El mIFm¯öB¯ P¯ ¤B¤ HUB P IPB¯ U |) FUU¯El P¯ EHN¯ :- HI¤ FIUP F¤¯N N¯N | U¯H ö¯H
IHHIU B Hl¥IU IUIU ö ¤¯Fl HU¯W¯N |(U¯HWNl H:¤,mF cc¤) HU¹W¹M = HB e¹ eWB¹|
(3Þ) HfBB ð¹ðW NN fWB ðBðU¹ð fMN¹ðIm! e ð! WIU HV¯H,WIU U¯H B WIU W¯N möW! ¤Iöm! B
IN¤ Uö| WFl N!Fl' IFU W¥l IN¤P Uö IW ‘BW UIF WIU NU HU¯Ul|’ mUN¯B W¥l B' WFl FNBl U
H¯¥ B! ¤¯õW m¯¤ Ul HU N¥ mUN¯B fMN¹ðI UMaU¹ð U!!° (¤U, ¤ö ö: Þ¤8,=3O,¤>O,3Þ>=)
= HW¹M :- H IN¤¯Ul WI¥ PHH ö¯öW HölF B! Wl PHH ö¯öW ö UMaU¹ð Hö NFlF °
FUU¯El P¯ EHN¯: UNE mPIU HU W mUN FU WUB¯U |(mF é3)(HfBB ð¹ðW NN Nð ðfBB ðUI)
(3õ) HUM¹ W! v¹Ba¹UI :- FU FN H¯IUU I¥B HU N!Fl' ö¯öW-U¯El P¯ IHUN¤ HUN¯ 3, HUN¯ Þ…
HUN¯ ¤ , HUN¯ c INI¤m¯ U ; HUN¯ P¯ mUN U BUlU|(BUlU UPNP UU ¤U HB HFIB öUl UPN|)
= HW¹M :- UIBB ö¯UW FN I¥B ¤¯BB¯Ul 3O INI¤m¯ U , HUN¯ 3O IWU' öUl °
( öU ; ¤¯BB¯Ul 3O IH¤! ö U¤¯ PE NFl INI¤m¯ IFm¯ U | ¤ö¯ 3¤¤ B ¤¯BB¯Ul 3O IR¤E U¤UB
¤WBl ‘HððB HÞ¹H WN¹ HB U¹BI!’ H¤BU WUPl U IW HV¯H WI¥ Ul ¤¯BB¯Ul 3O m¤¥¯ IUU¯ U|)
IH¤ HFB! HIBW¯U ¥H' FU H¯IUU ö ¤¯BB¯U, HB ¤¯BB¯U m¯¤Plm! Hö ¤U FU H¯IUU UNlHl I¥B
ö¯öW ölB, P¯HIö P¯H U¯El I¥B IN¤P Uö |‘v¹Ba¹UI 3O’ fWH mfNm¹ðI W! að¹ðBI ð fMfNm¹ U|
(38) fBHBI vBI UIBB ö¯UW FN Pl I¥B¯UU¯U¯ FUHIB I¥UU U :-
= HW¹M :- IFH FN I¥B IFHBl U¯U ‘HIH ¤EB¯IöB IFö WUB¯U¯|’, mUN¯B UU ¥l mUB ö H¯H W
¤EB¯IFm¯| mHlm! WFl UU IFHBl-IöPW ¤WBlm! (m¯U¯U IB¥ ¤U¯E),FU IN¤B IW¥'° FUU¯El P¯
EHN¯: H IWU HP¯ m¯¤lm IHB HHIU U¯H¯ö|..ö¯öW UU U¯UU¯ FW HB¯ HIF|(¥¯U m¯H¯: 8>=)
(3u) fHaðI ðBð¹ H¹ð HfBB ð¹ðW NN e¹ fWB¹ð : W¯N ö Wö! B' HN WV W IHBUl UBl !°(¤ö¯ 8>)
= HW¹M :- Wö BUlUU¯Ul P UP Uö, W¯N IöUW¯U IW¥'° (I¤NH W¯N HU WU¯ ¤H¯U¯|…… FW H¥E
B HN IöW¯U¯|B!B HUWlUU Bö U¯U¯|PBlm¯ W¯ö B HN IöW¯Ul|B¯ B UFl IHHIU H¯Ul|(¤ö¯ 8>)
= HW¹M : Wl FUIH¤ IFU FU¥¯W HöE EU PE: H¯B B ¤¥ö¯ UIFm¯ ¤¥ö B HN UIF | HN B IBU¥E
H¯IHm¯ wIU wIU HB HHIF |(mF 3c) mB, mUUP öUUP UUW¯U¯ |UUIE ö FFö¯ UWH m¤¯U¯ |
……|UUH¯ IUHö HUH ö WFl| m¥U ö PlH FW HFl | (mF 3O=¤)
(3é) fBfBU¹HW UM! : (=) FU mUHö H¯IUU Hl Pl BUlPl P¯ ¤U FN I¥B IWB IWWU öUl, IWU' °
(=) UFB U¯H¯öP Hl ¤IUN HH¯U I¥B m¯F B UWUB HUHP Hl U¯P I¥B ° mHlm! UU WFl UN!…
(3Þ) mðUaIm! NM! (NvW) ;- HIBHF I¥B HU¯W¯N Pl P'B! ö¯N UFl HF P¯ U¯N (BfðB ð: 8Ou)
(=) P'B! P HU' IöWNl mF B' Uö¤U¯Ul ¤õ¯ö ¤P¯ U FF !!° MN! H¹M vfUM! võ¹ð / HÆM fWN'°
(=) P'B! ö H¥¯H EU B! HVP B B¤ HFN ¤P¯ U W HU¯W¯N ö¯N NUö NF !!°(B¤Fl 3cc-3cc)
(öU : IFH HF I¥B,BIUB 8O¤, HU¯W¯N ö FH¯ m¯U'P¯ U, Uö¤-IWU¤¯ö UN! I¥B UU W NUP¯ U,
MW!Bm! HU¹W¹M ö NHIö¹ m!B¹ U | !FH B' H¹HB UB¹ U !W HU¹W¹M BUIUU¹UI U |
HBU U!UU¹H !WB NWI H!BI BNFI ‘UHUI WU U¹N B UW¹!’(õÞÞ B' UO3 = Þu
BNFIm!) !FH BUIUU¹UI HU¹W¹M mN WIBI HöBI W!H Hu¹H ö !MNI U : WHu H¹B!
HöBI ! õO N!öm! B !FH UOuW' B!UB !WB !WB WI N¹BB¹UI 3O öUI !M!Nm¹ NU
uc
Nõ!Wm! !WB !WH ö Hö-HUHI ö¹M W¹N !BB¹ U, !WÛ'°°)
(3c) Uð vHN fWB eWI eðN¹ / W¹M / W¹MW¹ / UNUBI / BWI / faW¹ / HU¹W¹M …eI UI UHBfB :-
(U) WUl H!Pl mW¯N UHBIB (°) UBö¯ I¥B ÞO EP (EP ö: Þ33 B Þ=O) H H UHl HIU¤¯HU
HUPö…… mUN¯B U'H (HIU¤) ¥UF P'B ö H¯UE ¥¯Nl P¥l PUF¯, BUl H HW¯U U¥ |
(m) BUl BIUB 3 mB PH¯ ; ¥¯U PUF¯/UFUBl Wl… “PUF¯ ¤¯õ UE¯IFm¯ HU ¤UUlm!|¤¤|
(öU : ‘¥¯U PUF¯ Wl’ Pl ¤IUNl ¤UUl | ¥¯U Hl UFUBl (mHN ¤¯õ PUF¯) Wl |…“I¤NH UFBl
IHHUW FU ö¯öW NFl' IUm¯IF|..|3|” FUIH¤ FU B' UH¤ U W P¥l mF mUP¯H IWU' WU ° =
NðfHN MBI UWH U –“WIm WI fHðN¹ UfB H Nð vfU mðe¹fH Wfð ! (Nð NN H¹fUH,u3c)
= HW¹M:- eHH ð¹ðW WI e NðNeI Hõa HH BW vNW mðe¹H e¹ HNW¹ WI HI °
(B) HW WI H¹M… ! ..H W¹M He¹ vfBv¹M fBU¹ð!We 3Þ!(vð¹ c3O B fMNI eWI UHBfB fWB') U¯¥,
FN I¥B ¤¤Ulm! Pl H¯N¯ ¤¯E ¥¯N¯…IUm¯öW aðIð¤¹ðI W¹M U BU¯U¯ ¤¯NEU¯U|
(H) eU faW¹ Hð HfU fBU…… (vð¹ cc: IB¥¯,PUF¯,BUl B' ¥U HFE¥¯N¯ FU H! FUIH¤ IW¥'°)
(U) BfðB 8Ou : We c3 B' 3OO BW HU¹W¹M/ W¹M/ eðN¹ ð ðHI-Na¹ W¹M¹ eðH¹ W WIBI UHBfB,
(3c) HEðð¹H¹ :- Wl FU FIUP IHw Hl ö W¯NH U¯PB¯U mUFWU Pl ¥IUm¯Fl WlBl U¥Fl ° ¤U Hl,
BmU ö: cc,cO,c3,cÞ,c= : BFl WHlU ¥¯N¯,P¥IBm! ¥UFlm! IHEB!,UNIBB WUE ¥¯N¯..|
(ÞO)= BfðB v¹NÞ¹ð B fUW¹ÞB! e maMIM fWH B maRIM aHe¹WMI WI Nð-fMNB U HWe Uð °
IFHN¯Hl HöB ¤UN!IF: ¤lB WU ¤U ¤¯VB U IWU¤¯N ö UlHB N!U WU¯F |(W¯N UHBIB,¤ö¯ 8é)
BIUB! I¥B' : W BIU W¯U WU HB ¤U¯ (H UWU)| W P HIU UF IU¤ NU¯ | ( ¤ö¯ 3Þé>)
..|INF PB IBU UF H UF| UF H INF PlV U¯H¯ HU |UIB U¤Hl BUöl W IHV BU |(¤ö¯ 3=¤c)
(Þ3) eHH ð¹ðW NðNeI B Hõa BW (ðWHð 3éÞu) fWUWIm! H¹aIm! e¹ fðBðH v¹õ Wðe Hð °
= HW¹M :- Wl mH UUö! U¯Elm! P¯ IöBöH-¤¯õ WUE ¥¯N IH¤ FU B' UH¤ WU H¯EF °
(ÞÞ) = HW¹M :- WI Nð NN H¹fUH WI vðð Nð ðUI Uð °
{ öU:¤Uö FU Pl N¯H ¤IUB¯ö: m¯I¤ HWB HWU ¤U HN mH WU¯ NU¯|(FU FN H¯IUU,mF 3OO=)
UHð¹ UNð¹ ðU¹ ð WU!vfWB HM! W¹W eU!… vfWB HM! W fMfN eIm¹!W¹fW BM UH WW ð MIm¹!
( Nð NN H¹fUH, mN 33uc) mHN FUIH¤ BUl Uö IHö! ö ¤IUB! P IN¤ FN ¥P-¤U¯E-IHIHBlm!
mB UUö! B m¯U¯IUB FN UIBB ö¯UW FN / HUUNU FN m¯IPW IBm¯F IPB Uö |]
(Þõ)= HW¹M :- WI HfBB ð¹ðW NN / HðHMU NN m¹feW NN! fHð¹ ‘m¹BH¹ vð¹BH¹ BW Wð !’ HUW
ðUI ° IUU PH, PHH ¤¯BB¯U BW FUm! mB FUIH¤! P¯ ¤U-IHN¯¤ IW¥' UIFm¯ U¥F¯ °
=== NU NN H¹!UH HI BI H¹EI mB UU UBö¹ B¹ !NWWW HN UN W WIB¹!Um! NB¹
BMB¹ U !W H!BB ö¹õW NN / WU-H!B BHH NN BIm! UBö¹W! HBI H¹EI öUI Uö | !FH
NN !WB uWIö UNE W¹M H¹UHEI-NN! ö HöE W¹M UI Uö | NU-H¹EI HHU¹Û'BI U :
ö¹öW !H!Mm¹ H H¹EIm NU ö WW m¹NE¹ BH ö UU !Nm¹U!(NU NN H¹!UH ; 3OcÞ)
!öUW¹U !öUWU mWU öUI BHU WFI ! UHö NWö HHN BUE B¹UE NU HFI !(3UOU)
=== H!BB ö¹õW NN ö NU N!HB !Hw H¹!UH HI BI UBö¹ Hö W NU N!HB !Hw
H¹!UH ö BWI-NHW m¹N W HBö¹H WUE W¹!Mm! ö BM'H :-
(3) IHU WU IW IFH FN U¯U U¤UWB BN mB IöUE FNB (FUHIB I¥UU) Uö |
(Þ) IHU WU IW IFU FN U¯UHEl FN! B m¯U¯IUB öUl' |
(=) U¤UWB H¥¯N! P H¥¯U FU FN H¯IUU Hl Pl U¯El P m¯U¯U B P W IHU WU IW IFU FN FU FN
H¯IUU Hl Pl I¥B¯UU¯U¯ ö¯N vðI Bð! HN ¤!P! U |
(8) IHU WU IW IFH FN P IUö¯ UUHIFm¯öl / Hl¥ö HWB Pl m¥HN¯ ¤¯¤B öUl U HWPl |
(¤) IHU WU IW IFH FN P IUö¯ FUHIB-IFm¯ö mUU¯ U |
(öU: HNP¯U mW¯N BNB H¯IUU,mIHBHU ö 3>-3O-ÞOO> mB Þc-¤-ÞOOc I¥HB¯U ö¯N UIBB
ö¯UW FN P¯ ¤N¯H¯ WUW ‘UFU¯ FW IöUUU U¯H|’IBõlm! UHlm! Hö, ¤U WFl H¥¯U öUl' m¯IFm¯)
=== fBUð! H¹ð HW¹M! e WW¹H fMNBI ðv fWB Uõ fMN vB B UWa eI fWðv¹ WðaI WI :
Dalbir Singh, M.Sc., 31-D, Madan Park, East Punjabi bagh, New Delhi-110026.(India)
Jgrw eyku inbyrhu rwm] jau qum Apny jn sO kwmu ](AMk 331) uc
HW¹ !WN
WNe¹ð mW¹M BNB H¹fUH,
eðH¹ð H¹fUH , mfHBHð | 3u mWBHð ÞOOc
Nð fvm¹ð Nð HW¹ð HfBW¹ð ÞN WNe¹ð WIb ,
W¹fUNð WI W¹ N¹MH¹ !W¹fUNð WI WI EBU !
HfðHð HðBI U fW fBH fBõI ð HðI m¹BH¹ eI m¹W¹H HHU W HW ¤IðW mB f¤m¹ð ð¹M vW W UBð
ea eI fWðv¹MB¹ WððI WI |
H¹W UUH !NB¹ NU N!HB !Hw H¹!UH HI ö BWI-NHW fWH m¹¤¹ð B fWU¹ W¹ fðU¹ U UU HfBB
ð¹ðW NN / mNBI (so-called) eHH NN U | WU fWeW¹ð fBH NN ð Nð-fWB Hðe Uð mB WU
fWeW¹ð Nð-fWB ðUI Hðe | fBU efH¤¹ eð Wða MBI e¹H fvWM BWðIHð eH H¹M B' fBH NN e¹
mf¤mð Wð fðU¹ U| fBH NN e¹ W¹: ðBð fHw WI WNI e¹ ðIW¹ WI e¹H ð f¤m¹ð ð¹M vfWm¹ U | fBH
NN e¹ mB fBHe m¹¤¹ð-NN! ( faW vð¹a, H¹ðWWÞ vð¹a,HIHe U¹NWB vð¹a, B!fBW HB e MN /
vHfBW!) eI vWBM WðW WU MN m¹v WI eI ðHð-a¹ðI MBI UW fðU¹ U! |

Nð fvm¹ð WIb! HðI a𤹠Nð NN H¹fUH WI B mðð U| WU fHN-fWð¤I MW fHN! ð Nð NN H¹fUH
ð¹M' BWð MBI Nð NN H¹fUH WI e¹ aðIW NW¹ Wðð¹ B¹Ue Uð | Hð vW¹ ÞWIð U fW Nð NN H¹fUH
WI vðð Nð Uð | mfHB WWa HH' fBU NðW¹W Hð feW Wð¹fBm¹ fNm¹ HI “ H H!BNU Uö Uö
!H!ö UUH NW B!Wm¹ ! H H!BNU W¹U W¹U !H!ö U!U !HÛ H!Wm¹ !” (mW uÞÞ) HfBNð
Nð NN H¹fUH WI eI HU¹ðB¹ eðH¹U'eIm! mHIm! mðW! vWBIm! feW Wð¹BIm! NBIm! Hð | fvWM
BWðIHð 8c H¹M B', mHBð fBW H¹M fWB HH¹vBI , Nð NN H¹fUH WI eI mfHB-HBI ¤ð WI H¹aI e¹
HUW-v¹õ WI HfBNð WI fWðv¹ HeW¹ Ua BW W¹ðI U | NðH¹aI fBH ð¹BIH e fUðe fWB ¤H-WH BWI
U | Uð vM W¹fUNð WI mN fBUI mðe¹H Wðe¹ U! “ fWðv¹ Wfðb fW fBU ð¹BIH HfBNð Nð NN
H¹fUH WI B' We WI HHN ð UW |”

HUI WWI B!HU¹ !FU U fW We' H WN WN mðM HfBNð Nð NN H¹fUH WI e UWH ‘HfBNð fHð¹ Uð
WBI U H¹aI!..m¹WU fHN HfBNð W fvm¹fðU N¹WU HBI H¹aI!’ ð Hð W Nð NN H¹fUH WI B' H¹Uð
eIm! H¹aIm! W¹v, HWÞ,BvBI .. ðUI vWe¹ B! vN-eNI Hae¹ U! mB W vWe¹ U! B! Nð-UWH eI
UMwa¹ Ua WðW Nð-eNI Hae¹ U!| ð B! H' vN eNI Hað¹ B¹Ue¹ mB ð UI Nð eNI | fWðv¹ WðW
eH, H' WI Wð! °

HfBB ð¹ðW NN eI f¤m¹ð ð¹M vWBM Wðð B' H¹e fBW vBIB Ue¹ U fWW' fWH ð Hð e¤ e¹ Wðð¹ va
WIB¹ UW fWH fWB HUð fHfMm¹ UfBm¹ U fWH ð¹M HðI (m¹BHW) HB ÞWIðI U | mH HUðIM-e¤ e¹
Wðð¹ B! H¹ð¹ UI Hða¹ vWN¹ fWU'fW mH¹ e¤ W¹a W vIB¹ ðUI W¹ HWe¹ | Hð¹ mðHM HðN¹ WðH vN
ð HW¹ðð¹ U W! Nð ð ° H HfBm¹ð WIUe mN Ua¹ U ° WI vN eI WBI HU¹ð UHBI Nð NN H¹fUH WI
eI H¹aI e UMð UWH e HWeI U ° W H mNBI eHH NN fWB eðW W¹v,HWÞ, BvBI .. e¹ v¹õ ðUI
Wðe¹, WWM mB WWM Nð NN H¹fUH WI eI H¹aIm! e¹ UI v¹õ Wðe¹ U!, B! WI m¹v WI Hð ð¹HBW W!
HðHN m¹NN ° fHN ðUB HðÞ¹e¹ B ðW' fHfðU' WIB¹ð WðW fBH ð¹BIH ð B vN ð HB e¹ ð¹U eH WI

m¹v WI ð HðIm! vfUMIm! fBõIm! (3Þ-3O-ÞOOÞ B Þc-Ou-ÞOOc B¹ðIN) e¹ WBI WW¹H ðUI feB¹
m¹v WI eI BvI e¹ fBUI mðN UWN¹ fW Hð MN! e fðaWða õIW Uð | WW¹H eI HB¹HI ð¹M UWIW fWB
e¹H


(eMHIð fHw)
Dalbir Singh , M.Sc.,31-D, Madan Park, East Punjabi Bagh, New Delhi-110026 ( Phone: 9899058458 )
Enclosed :43 pages of related articles. E-mail : ds@dioptres.com
PHH ö¯öW FU FIUP IH¤ H¯IUU Hl P¯ m¯FHö-¤UU éO
Hö¯Ûa W¯Mlm! IHN HFB! / ¤U¤W WHðlm! ö UN HW W UöBl
gurU ipAwirE,
¥¯IUFU Hl W¯ N¯NH¯ | ¥¯IUFU Hl Wl EIBU |
NUNUH Hö¹ÛE B' H¹W¹ mHM HWHB U !W NU H¹!UH HI W!Wm¹FIm!, NE!, ÛNBB!,
W¯Uö¯IHm!, WUU¯ölm! B' H¯U HH¯U ö H¯E WU¯FlF | HU UU¯ö UP Uö IW 8Þ H¯N Pl HH¯UW m¯V
I¥B H HU¯ö W¯Uö¯H (3) ö H¯N Pl UHU I¥B I¤B¯ FU BF UU¯PU H¯IUU Hl ö U¯UIHW m¯W¯Pl N¯BU
BUlP UE NFl m¯¤E¯(Þ) IöB¯El HöB¯ ö HB-IH¤¯Ul UE¯UE¯(=) WNH P INN¯E HF NUIPm! H¯B¯
FHUl Hl mB m¯¤E B¯U H¯IUUW¯P BUlP WU¯UE¯(8) H¯U HH¯UW H¤ NW-UN¯Fl N¯BU IBm¯FE¯ (¤)
¤UNW ¤V¯ö¯ WUö B' ¤IUN! HUP-FU IHU!B ö IPU WU¯U'IPm! ö¯öW-B¯Ul HHB Þ=c (FlH¥l Hö
3>Oc) I¥B ¤BH ö¯öW H¯IUU P UB m¯IP FN I¥B ö¥' ö¯öW H¯IUU Hl Pl U¯El mIWB WUW IBm¯U
WlB FN ö FU-¤P¥l ¤P¯ö WUW H¯ö FU FN H¯IUU Hl P NU N¯UE¯.. FU ö¯öW H¯IUU Hl P IHBö ð
Hvðð Wðð¹…… Nð NfHe fHw H¹fUH WI ð WIB, fWð! ð Ha W “H¹fUH WH¹M” WfUa¹ UI Hae¹ U|

NU, m¹U! mHI m!WBwE !HN mH HU¹ö NU (H !W H¹ö UHB! UI NU NN H¹!UH !WB
IN¤l mIHB-HFl U¯El, UU Wl U¯El , HBl-HBl IöUW¯U Pl U¯El ö¯N HUP UU) ö P¥l P¥IBm! P¯
U¤¯HW, FUHIB I¥UUl mBNlN FN! (UIBB ö¯UW FN UUE PHH FN mB HUUNU FN) P¯ UBöU¯U¯
Hð W wð mvH¹ð Wð ðU U! | IFUö! FN! Pl Uwl ¤UBN WlIBm! IHU UP¯ U IW IFU P'¥' FN
U¯UHEl-FN! H¯UWUV ¤U¯E (P¥l PUF¯, IB¥¯, UFUBl, W¯NW¯, HU¯W¯Nl P¯ FN), IB¥ ¤U¯E (P¥B¯
HU¯W¯N, HUUW¯N,HUUNU.. P¯ FN), Hl HP U¯F¥B ¤U¯E (P¥B¯ I¥Bö P m¥B¯U! U¯H BP, IWBö
m¯IPW P¯ FN) Pl öWN H¯U W IN¤ FF Uö | fBU eW' NN eHH-Nð-ðfBB ðUI Uð |
HIBFU FU FN H¯IUU Hl ¤¯¥ö U¯El P¯ UWH : vfWB HM¹ W fMN eIm¹ ! W¹fW BM UH WW ð MIm¹!
Hö W H¯ö UIBB ö¯UW FN mB HUUNU FN IBm¯F PE B¯UlP Uö IWU'IW IFUö! FUHIB I¥UUl FN!
I¥B IWH IFW ¥l ¤ö B Hvðð HM-HBð “%¯ HfBð¹H WðB¹ vðN fððUU fððWð mW¹M HðfB mWðI
HU NðvH¹fe !” öUl INI¤m¯ ¤U P¥l-UUW “Hl UFUBl Hl HU¯IF |.. Hl UFBl F öHU |.. mB
“HUUW¯N Wl UE¯.., HUUNU Wl UE¯…” m¯IPW HFN¯BUö IN¤ IHNP Uö , IWU' ° IWU'IW IFö! FN!
I¥B IFBU P¯ HU¤ UIBB ö¯UW FN P ¤ö! >= B H¤BU IUm¯ö WlB¯ U :
HUHW¹M U !NB¹ mN¹U¹ ! B!H W¹MW¹ H¹B UH¹U¹ !
mUN¯B, P¥B¯ HUUW¯N mN¥¯ HU¯W¯N H¯U¯ I¤B¯ U B P¥l W¯NW¯,PUF¯,UFBl,BUl,IB¥¯ H¯Ul H! U |

NU, mEHH ! !W mHI !Fö! NUH!B-!WUUI NN! BIm! WBIm! H¹EIm!, B!U !BW¹ HU H!U
!FU…… UHWõ NUHB U HU!… HU¹W¹M W¹MW¹ m¹U¹UI… U U!W U H!H U WUE¹!ö!U…
!WN¹ W!U Bu¹H FU HU BIH!.. u¹ B NHö UF U HU¹ H!ö… BNö WI U!ö wõö WI WU
WMö WI HUN¹… !NNH UNBI !HHU W… UHUI WU U¹N B UW¹… (WWIm! BIm! UBö!W!)
B¹ N¹õ / WIUBö WUI H¹ UU U!, HPIW FU FN H¯IUU Hl P¯ UWH U (möP U¯El):
UWH H!öU NU WU¹ N¹WU HBI H¹EI !……H!BNU !Hö¹ UU WBI U H¹EI !..(mN cÞO)
U¯HWNl HUN¯ =, möP U¯El P UWH ö Hö W mHI Nð NN H¹fUH WI B' HHN U ðU U! | Wl IFH BU!
mHl FU H¯IUU Hl Pl UNIBB P ¤¯BU UE HWP U! ° mHl IUU BB WUlF, ¥¯U m¯H¯ H: 3,
UW!H H!öm UW NUW¹E B¹ NHH W¹ HUM N¹!FHI!.. !B¹ BUNU NU¹ H¹!FHI!(m:UÞ3)

NU !Nm¹!UÛ ! BW' UN HW W HöBI U !W H¹!UH WH¹M BHH ö¹öW NU N!HB !Hw
H¹!UH HI ö BWI-BW!Bm! B¹ ÛN¹BW !HU WUE W¹MIm! UBö!W! B¹ UBöU¹U¹ BUH¹ W
HBö¹H ö WU HI | WWM mB WWM NU NN H¹!UH HI BI HBI UU WI N¹Wö H¹EI B¹ N¹õ,
WIUBö. WN¹, WIB¹U, WH¹FI, NB¹U WUW m¹NE¹ HöN¹ HöH HEM¹ WU HI |
;k~ ihT[Idk d\BkfJnk J/ nkr{nK B/ 61
lH¤ 7H õJl` l7H 3` H!3 ¤!ul, l8Jõ H70 H0¥!l8H! 3' H!5H' õ!
lH3 lHõ' U HU! Jl u0 8H, UHõ H70 J0¥!l8H! 3' H!5H' õ!
HJ5 lõ0H5 UHHH U uu HU0, 8!JH5¥!U ô5!l8H 3' H!5H' õ!
HU` HU` ¥l lH= H83 Jl8H, 885 8H '8 u!l8H 3' H!5H' õ!
U`8l H8l 50 =0' Ul H!õ 3!8l`, J0 l87 ¥!0 =ð!l8H 3' H!5H' õ!
lH=' 75! HH0U 3 5l5H! Hl, 75! J5' 77!l8H 3' H!5H' õ!

85Ul 75! ¥5 H'Ul J8l 7H 3!8l`, H70 õl8! l¥¤!l8H 3' 0!J80' õ!
HH HU` ¥l 8l¤H! 8 ¤!5H l¥8, UH õ 80ô l¥8 5!l8H 3' 0!J80' õ!
H5¤l lH=' õ l8u0 u¤5lH' U, H!¥` H70 77!l8H 3' 0!J80' õ!
lH¤ 7H H5l5 70¥!8l l8õ', H70 HlU`U! Uôõ!l8H 3' 0!J80' õ!
70Hl 55l 3 uu 3 H!¤ ¤30!, ¤5 H0' Ul u! 58l ¤l3H' õ!
H!u H5' l¥8 85 7 HH 5ðl, lH= H0¥!8 55!8 U ul3H' õ!

l8õ' uu u!3!5 ¥5 ul7H! 8, õ!H H!u5! U`8! 8H7!U5 U 58l!
l8õ' l¥7 J8 57' õ 8lHH! 8, 50' õ!5 HH73! 70¥!U5 U 58l!
õlHH' l¥8 H¥!õlH' 58 lU3lH', 7¥5 õð 3 ¥ð JluH!U5 U 58l!
H!u5 H¤' 58l ¤!ul 8 7HH l8õ', H!0l 7H õ U¤' l¥8 u!U5 U 58l!
l8õ' 7l5H' 8HlU5' 0!J80' '8`, H5¤ H!õ 8075l H0l J8l 8!
8U5 70HlH' U lH¤ 7H l8õ', 75 UHH5' U l50¥l u0l J8l 8!

H¤ l8õ' Ul 03! õ! 08l UU`, HU` 3¤3 H7!5 0lJ 00 Jl8H!!
UH ¥5 ¥l H!3H! 0Jl H3l, H' U¤ 8Hõl U! J0 l87 80 0l8H!!
HU` H!5l l¥0!H3 Hl 58l H!5l, lH¤ 7H 3 HU` Jõ0 Jl8H!!
3!5!, 8!5!, lHH!H3 U! 85 0J Hõ, HU` lH= H0õ5 U50 Hl8H!!
77 ¥l lUH õ! l8õ' õ H!u5 l8õ, H3 H!0l J l8õ' Ul 557' õ!
lH¤ 7H U 3' H30 H7 0J Jõ, Hu0 l8õ' U l8J0 057' õ!

¥!H' H!0 UHHH HH 7lJ5 lH=, 8!J0 H!U HHU' U =l0H' 3`!
50 õ!õ7 U HU 3` U5ð HU!, ¥55 J l0J H!u' U 5l0H' 3`!
0¤ JH lð7!5 3 H¤ ¤5l, lõ75 8!J0 HH!u' U õl0H' 3`!
U!U 0¤ H l8õ' 3 0J lõ080, 5ðU 0J5 0!J80 5ðl0H' 3`!
50 5u Ul H!5 l¥8 Jð 85 0J, HU 75 U Jl lHu l¥7 0J õ!
H8 lH= HJlU' UlH' l83! U`u0, u!0H H5 lHH!H3 U lH7 0J õ!

-gq/w f;zx @gko;#
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76