Một số công thức đạo hàm cơ bản

:
(với a, là hằng số bất kỳ; u,v là hàm số bất kỳ,x là biến số)
*(a)'=0
*(u.v)'=u'v+v'u
*
*

(arcsinu)'=
Một số bài tập minh họa:
1.
2.
3.(ln(sinx))'=
4.
5.
6.
_________________

*
*
*(lnx)'=
(lnu)'=
*

(a>0,a 1)

(a>0,a 1)
*(sinx)'=cosx
(sinu)'=cosu.u'
*(cosx)'=-sinx
(cosu)'=-sinu.u'
*(tanx)'=
(tanu)'=
*(cotx)'=
(cotu)'=
* (arctanx)'=
(arctanu)'=
* (arcsinx)'=

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful