PENYERAHAN DAN PENILAIAN TUGASAN ASSIGNMENT SUBMISSION AND ASSESSMENT ________________________________________________________________________ KOD KURSUS /COURSE CODE : HBEF3203 TAJUK

KURSUS /COURSE TITLE : PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN SEMESTER /SEMESTER :MEI/MAY 2011 (SMP KHAS) ARAHAN KEPADA PELAJAR / INSTRUCTIONS TO STUDENTS 1. Tugasan ini mengandungi SATU (1) soalan sahaja yang disediakan dalam bahasa modul bercetak kursus ini. / This assignment contains only ONE (1) question that is set in the language of the printed module for the course. 2. Jawab dalam Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris. / Answer in Malay or English. 3. Muat turunkan templat tugasan versi bahasa yang berkenaan daripada MyVLE untuk penyediaan dan penyerahan tugasan anda. Tugasan anda hendaklah ditaip dengan menggunakan saiz fon 12 Times New Roman dan langkau baris 1.5. / Download the language version of the assignment template concerned from the MyVLE for preparation and submission of your assignment. Your assignment should be typed using 12 point Times New Roman font and 1.5 line spacing. 4. Tugasan anda hendaklah antara 2500 hingga 3000 patah perkataan tidak termasuk rujukan. Bilangan perkataan hendaklah ditunjukkan di hujung tugasan anda. Jangan menyalin soalan dan arahan tugasan dalam jawapan anda. / Your assignment should be between 2500 to 3000 words excluding references. The number of words should be shown at the end of your assignment. Do not copy the assignment question and instructions to your answer. 5. Anda dikehendaki menghantar tugasan KEPADA TUTOR BERSEMUKA. Anda dinasihatkan menyimpan senaskah tugasan yang diserahkan untuk rujukan sendiri. / You must submit your assignment TO TUTOR. You are advised to keep a copy of your submitted assignment for personal reference. 6. Anda hanya boleh menghantar tugasan SEKALI sahaja dalam SATU fail. / You can submit your assignment ONCE only in a SINGLE file. 7. Tugasan anda hendaklah diserahkan antara 13 Julai 2011 hingga 24 Julai 2011. Serahan selepas 24 Julai 2011 TIDAK akan diterima. / Your assignment must be submitted between 13 July 2011 and 24 July 2011. Submission after 24 July 2011 will NOT be accepted. 8. Tugasan hendaklah disiapkan secara individu. Anda dilarang meniru tugasan orang lain. Anda juga dilarang sama sekali memplagiat kerja orang lain sebagai kerja sendiri. / Your assignment should be prepared individually. You should not copy another person’s assignment. You should also not plagiarise another person’s work as your own.

1

If plagiarism is detected.  Tugasan dengan pertindihan kandungan lebih daripada 30 % : Markah sifar akan diberikan.30 % overlap with others : 20% deduction from the total marks scored. anda dikehendaki • • • • memilih item-item untuk satu ujian bagi mata pelajaran tersebut mentadbirkan ujian tersebut untuk satu kelas pelajar menulis laporan mengenai kesesuaian item-item ujian yang dibina membuat ubahsuaian kepada item-item yang tidak sesuai Ujian yang anda bina harus mengandungi item-item beraneka pilihan (Bahagian A) dan item-item subjektif berjawapan pendek (Bahagian B) yang sesuai dijawab oleh pelajar dalam tempoh 1 jam. marks would be deducted as follows:  Tugasan dengan pertindihan kandungan antara 10 . [Jumlah: 30 markah] _______________________________________________________________________ _ PENILAIAN / EVALUATION Tugasan ini akan menyumbangkan 30 % daripada jumlah markah kursus berkenaan dan akan dinilai berdasarkan kepada Rubrik / Skema Jawapan. / This assignment accounts for 30 % of the total marks for the course and shall be assessed based on the Rubrics / Answer Scheme.SOALAN TUGASAN /ASSIGNMENT QUESTION Berdasarkan sukatan pelajaran bagi satu mata pelajaran yang anda ajarkan di sekolah. PLAGIARISME : POTONGAN MARKAH / PLAGIARISM : MARKS DEDUCTION Amaran : Tugasan yang diserahkan secara automatik akan disemak untuk menentukan kadar pertindihan.  Assignments with 10 . Jika plagiarisme dikesan.30 % : potongan 20% daripada jumlah markah yang diperolehi. markah akan dipotong seperti berikut: / Warning : The submitted assignment will automatically undergo a similarity check. 2 . Anda akan diberikan maklum balas tentang tugasan ini sebelum Peperiksaan Akhir Semester bermula / You would be given feedback of the assignment before the Final Semester Examination commences.

. Markah Bahagian B dan Jumlah Markah. Kirakan indeks kesukaran bagi setiap item dalam kedua-dua bahagian. .. Penggunaan program ini adalah pilihan anda....... . . Nyatakan sumber item diakhir setiap item.. B B D A D C Kira markah purata bagi Markah Bahagian A. Pilih item-item dari buku rujukan. Jika setuju diberikan kepada pelajar diharap pelajar dapat muat turun dari laman web yang seseui 3 [10 markah] .. . Program ini atas nama "Item Discriminator Calculator" dalam format Microsoft Excel boleh dimuat turun dari . . buku ualng kaji... . Bah A Bah B markah Bil 1 2 . ...... .) Untuk Perhatian Pensyarah Penggunaan program ini adalah satu cadangan sahaja. Catatkan markah pelajar seperti berikut.. Untuk kiraan indeks diskriminasi satu program disediakan untuk membantu anda. . . ... Kirakan indeks diskriminasi bagi setiap item dalam Bahagian A. No Item Nama Pelajar 1 2 3 A C Markah Markah Jumlah 4 . . .. Ikut arahan seperti yang diberikan dalam program tersebut. Jadualkan semua keputusan anda (Anda digalakkan menggunakan perisian Microsoft Excel untuk menjalankan tugas ini. . buku latihan dan yang sebagainya yang terdapat di pasaran pada masa kini. Assignments with more than 30% overlap with others : Zero mark would be given PANDUAN PELAJAR 1 Sediakan JPU berdasarkan skop sukatan pelajaran yang dipilih.. Sediakan skema pemarkahan [10 markah] 2 Tadbirkan ujian bagi satu kelas pelajar dan memeriksa kertas jawapan pelajar.. .

[10 markah] 4 Laporan anda harus mengandungi perkara-perkara berikut.3 Bandingkan ideks kesukaran setiap item dengan yang telah ditetapkan dalam JPU. Berikan komen dan ulasan bagi perbandingan ini.3 atau negatif. Bagi item-item yang indeks diskriminasinya kurang daripada 0. ubahsuaikan item-item tersebut supaya menjadi item yang mempunyai indeks diskriminasi yang tinggi. • • • • Pengenalan Jadual keputusan dan jadual perbandingan serta ulasan dan komen Kesimpulan Lampiran : (A) Bahagian Sukatan Pelajaran yang dipilih (B) JPU (C) Kertas Soalan (D) Skema Pemarkahan (E) Tiga sampel jawapan pelajar (F) Item-item yang diubahsuai [Jumlah : 30 markah] 4 .