P. 1
ידיעות אחרונות 21.6

ידיעות אחרונות 21.6

|Views: 307|Likes:
Published by Malka Finkelstein

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: Malka Finkelstein on Jun 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/21/2011

pdf

text

original

הלאשה -.תימויה םאה םיאפורה םיאשר תיבשהל ןיטולחל תא יתב ?

םילוחה 'זנע
םאה ^םיאפררה
םיאשר רוגז תא
־יתב ונילרחה
תרגסמב התיבשה
191 םאה
^^^םיאפורה
טננ
םיאו׳/ר רזג תא
יתב םילותה
תרגסמב החיבשה
זעוי לדנה זעוי לדנה
עצמאב תונש םישישה טילחה ןוגרא םיאפורה
־גלבה תובשל דעצכ אצוי .ןפוד םיאפורה ־וכ
,םל
$TS1$,םלוכ$TS1$
$DN2$,םלוכ$DN2$ אלל אצוי ןמ ,ללכה ובזע תא יתכ םילוחה
ואציו תא תולובג .הנידמה תכרעמ תואירבה
הסרק אל היה ־מ לפטיש ינומהב םילוחה
רבכש ,וזפשוא הלאו וקקזנש לופיטל ותואב

רקוב ואצמ תיב םילוחה קיר .ינלטק
שולש תועש קוידב ורבע דע לשממהש היגלבב עידוה אוהש ־קמ
לב
$TS1$לבקמ$TS1$
$DN2$לבקמ$DN2$ תא לכ םיאנתה םיאפורהו ובש .םתדובעל רופיסה הזה שיחממ
לע לגד תחא תא לדבהה ולוכ
ז־ב
תתיבש םיאפורה תותיבשל
לש םירבוע .םירחא האופר איה אל דוע דרשמ יתלשממ עטרקמ
תנידמב .לארשי האופר איה חרוכ .תואיצמה םע לכ דובכה
,םיאפונמל ידירומ ם־רטלאשה תרבחב למשחה וליפאו םירבועל
םיילאיצוסה ם־טילקרפהו ילב םיאפור יא רשפא .רדתסהל תא
ןיינעה הזה דרשמ רצואה ןאממ ,ןיבהל תורמל לכ .םיצמאמה
המלו םצעב והשימש םש ?ןיבי
ימכ יושנש האפורל ,החמתמ ינא לוכי דיעהל התיבשהש אל
התניש .רבד ,םיחמתמה תוחפל הלא ינאש האור ,בורקמ םידבוע
םג וישכע הרוצב יתלב .תירשפא תורמשמ תוכורא אלל ,הניש
ףצרו הדובע אלש בשחתמ תותבשב םיגחבו םגו אל .תותיבשב
הזשכו ,בצמה דרשמ רצואה םחייתמ תקוצמל םיאפורה לאכ
ךוסכס םירבוע .יתרגש םא יתב םילוחה ,םידבוע םילפוטמהו
םיכוז לופיטל ירה רשפא .םלעתהל
רבכ המכ םירושע םיאפורהש םיגהנתמ ומכ םידלי םיבוט
םידחפמש .זיגרהל ימכסה הדובעה םהילע ומתח םיאפורה דע
םויה לכ ךכ ,םידרוסבא רע םימעפלש השק ןימאהל רבודמש
םישנאב םע היצנגילטניא לכ ךכ .ההובג לבא אל תורוכשמה
ןה רקומ ,ךוסכסה אלא תלוכיה לש אפור לארשיב ,ןושיל לוכאל
תויהלו .דובכב
זא ,ןוכנ תריגסל יתב םילוח שי תוכלשה תודבכ ,לקשמ הנכס
״חל םדא קזנו ילואש יא רשפא היהי ןקתל .דיתעב לכבו ,תאז
תורומח תוכלשהה לבכ ,ויהיש יא רשפא תוושהל ןתוא ירצותל
קזנה לש תומלעתהה האופרהמ :תירוביצה רסוח םינקת איבמש
ידמ םוי ןפואב רישי תוומל לש ,םילפוטמ םיאפור םיבמוז ־מש
םילבק
$TS1$םילבקמש$TS1$
$DN2$םילבקמש$DN2$ תוטלחה ירחא םישולש תועש לש רסוח ,הניש רקיעבו
תנכס הסירקה תיללכה םא תואיצמה תיחכונה
-רשמית
קחצי
׳^בולרב
ר״ד קחצי
׳^בולרב
תתיבש םיאפורה תכשמנ רוע טעמ ־ולש
הש
$TS1$השולש$TS1$
$DN2$השולש$DN2$ ,םישרוח הפוסו וניא הארנ .קפואב שי
םינעוטה הכיסהש תוכשמתהל התיבשה איה
התמצוע .הכומנה הרואכל רבודמ התיכשב
ןיאש הב העיגפ ,שפנב שיו וליפא םינכמש
התוא התיבש״ הד ,"סקול התיכש" תנוכתמב
,"תבש התיבש״ לש תריגס תואפרמ "ץוח
םיחותינ״ םייגולוקנוא ."דבלב ךכיפל הארנ הרואכל םאש םיצור
םייסל תא התיבשה ,תוריהמב ירה שיש םיצעהל התוא יפכ ושעש
םירוטקס םירחא .קשמב רוגסל יתב ,םילוח רצייל בצמ םוריח
,קשמב ליבוהל ךכל םיקיסעמלש רצואלו אל היהת הרירב אלא
עיגהל םכסהל םע .םיאפורה
םלוא תונעט הלא ןה תניחבב .הילשא ,תישאר בושח ןיכהל
םגש תתיבש םיאפורה תמייקה הניא .״תינוחמצ״ ןכש םג םויה
ן־א ונל קיפסמ גשומ יבגל תרמוח העיגפה ,םילוחב העיגפה
םתואירבב תוכיאבו .םהייח םאה ונחנא תמאב םיעדוי ימ ןיבמ
הלא םירומאש ויה עיגהל תוקידבל םילופיטלו םייאופר עגפיי
האצותכ תייחדמ הקידבה וא ?לופיטה ,לשמל ימ ןיכמ הלא
םירומאש רובעל תקידב MRI דשחב לודיגל ינטרס וחנזוה אלו
ולפוט יוארכ האצותכ הקידבמ הלטובש ללגב ?התיבשה דבעידב
לולע ררבתהל יכ לפוטמ הזכ ןכא לבוס ,ןטרסמ יכו הייחדה
ןוחבאב המרג רוחיאל ןתמב .לופיטה רבד הז לולע ליבוהל
תוכלשהל תויאופר תוקיחרמ .תכל
ןכל רשפא עובקל רוריבב יכ ןיא רבד הזכ תתיבש םיאפור אלל
םיקזנ תואירבל .הלוחה לע תחא המכ המכו רשאכ רבודמ טקאב
לש תריגס״ תיב .״םילוח תועמשמה לש ךלהמ הזכ איה םילוחש
בצמב שרודה הרזע תיאופר תידיימ םילולע .תומל הלועפ וז אל
קר הניאש ,תיקוח אלא איהש תדגונ תוגהנתה תישונא .תיסיסב
תנידמל לארשי הנשי תורשפאה תיקוחה קיספהל התיבש ןיעמ
וז ןפואב יד״מ אללו לב הרומת .םיאפורל ,ךכיפל םע לכ ןוצרה
רצייל תופורת ,אלפ ןיא תונורתפ .םיידיימ
רואל לכ הז
םעו לכ ןוצרה עיגהל ןורתפל ,ידיימ ןיא סונמ
תונמלמ םרוג יביטקייבוא רשפאתיש ול ןודל תוניצרב לככ
םיאשונה ,תקולחמבש ביצקהלו ול ןמז לע תנמ עירכיש לכב
תויגוסה לעש .קרפה
בתוכה אוה להנמ תיב םילוחה ןוספלוו

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->