You are on page 1of 22

Peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam Menurut Syariat Islam (Oleh: Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir

Jawas)
oleh Abu Muhammad Herman pada 13 Februari 2010 jam 16:16

Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah menyempurnakan agama Islam untuk hamba-hamba-Nya yang beriman dan menjadikan Sunnah Rasul-Nya sebagai sebaik-baik petunjuk yang diikuti. Semoga shalawat serta salam tercurah kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam, keluarga, dan para Shahabatnya.

Allah Azza wa Jalla telah menyempurnakan agama Islam bagi umatnya; menyempurnakan nikmat-Nya bagi mereka. Allah Subhanahu wa Taala tidak mewafatkan Nabi-Nya Shallallahu alaihi wa sallam kecuali setelah beliau selesai menyampaikan segala sesuatu yang disyariatkan Allah Azza wa Jalla dengan jelas, baik berupa perkataan maupun perbuatan; juga setelah beliau Shallallahu alaihi wa sallam menjelaskan bahwa setiap hal baru yang diada-adakan oleh manusia dan disandarkan kepada agama Islam, baik berupa itiqd (keyakinan), perkataan maupun perbuatan semua itu adalah bidah dan tertolak, walaupun maksudnya baik.

Semua ini karena bidah merupakan penambahan terhadap ajaran agama dan mensyariatkan sesuatu yang tidak diizinkan Allah Subhanahu wa Taala serta merupakan tasyabbuh (penyerupaan) dengan musuh-musuh Allah Azza wa Jalla dari golongan Yahudi dan Nasrani. Selain itu, melakukan bidah berarti pelecehan terhadap agama Islam dan menganggapnya tidak sempurna. Keyakinan ini mengandung kerusakan yang besar dan bertentangan dengan firman Allah Azza wa jalla dan sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam yang memperingatkan terhadap bidah.

Mengada-ada hal baru dalam agama, seperti peringatan Maulid Nabi Shallallahu alaihi wa sallam, berarti beranggapan bahwa Allah Subhanahu wa Taala belum menyempurnakan agama-Nya bagi umat ini, atau beranggapan Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam belum menyampaikan segala sesuatu yang mesti dikerjakan umatnya. Tidak diragukan lagi, anggapan seperti ini mengandung bahaya besar lantaran menentang

Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Karena Allah Azza wa Jalla telah menyempurnakan agama ini bagi hamba-Nya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wa sallam adalah Nabi paling mulia dan terakhir. Nabi yang paling sempurna penyampaian dan ketulusannya. Seandainya Peringatan Maulid Nabi Shallallahu alaihi wa sallam itu benar-benar termasuk ajaran agama yang diridhai Allah Azza wa Jalla, niscaya Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam telah menerangkannya kepada umatnya; Atau paling tidak, pasti telah dikerjakan oleh para Shahabatnya. Tetapi, semua itu tidak terjadi. Dengan demikian, jelaslah hal itu bukan bagian dari ajaran Islam dan termasuk perkara yang diada-adakan (bidah) dan termasuk tasyabbuh (menyerupai) Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani) dalam hari-hari besar mereka

Diantara hal aneh dan mengherankan ialah banyak orang yang giat dan bersemangat menghadiri acara-acara yang bidah, bahkan membelanya, sementara mereka meninggalkan kewajiban-kewajiban yang Allah Azza wa Jalla syariatkan seperti shalat wajib, shalat Jumat, dan shalat berjamaah bahkan sebagian mereka terbiasa dengan perbuatan maksiat dan dosa-dosa besar. Mereka sadar bahwa mereka telah melakukan kemungkaran yang besar. Ini semua dikarenakan oleh lemahnya iman, dangkalnya pemikiran, serta banyaknya noda yang mengotori hati.

Lebih aneh lagi, sebagian pendukung maulid mengklaim bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam datang menghadiri acara tersebut. Karena itu, mereka berdiri untuk menghormati dan menyambutnya. Ini merupakan kebatilan yang paling besar dan kebodohan yang amat buruk. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam tidak akan bangkit dari kuburnya sebelum hari Kiamat, tidak berkomunikasi dengan seorang manusia pun, dan tidak menghadiri pertemuan-pertemuan umatnya sama sekali.

Mencintai Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam bukanlah dengan menyelenggarakan acara-acara perayaan maulid semacam itu, akan tetapi dengan mentaati perintahnya, membenarkan semua yang dikabarkannya, menjauhi segala yang dilarang dan diperingatkannya, dan tidak beribadah kepada Allah Azza wa Jalla kecuali dengan yang beliau syariatkan.

A. ORANG YANG PERTAMA KALI MENGADAKAN MAULID NABI SHALLALLAHU ALAIHI WA SALLAM

Peringatan Maulid Nabi Shallallahu alaihi wa sallam adalah bidah yang mungkar. Kelompok yang pertama kali mengadakannya adalah Bani Ubaid al-Qaddah yang menamakan diri mereka dengan kelompok Fathimiyah pada abad ke- 4 Hijriyah. Mereka menisbatkan diri kepada putra Ali bin Abi Thalib Radhiyallahu anhu. Padahal mereka adalah pencetus aliran kebatinan. Nenek moyang mereka adalah Ibnu Dishan yang dikenal dengan al-Qaddah, salah seorang pendiri aliran Bathiniyah di Irak.[1]

Para ulama ummat, para pemimpin, dan para pembesarnya bersaksi bahwa mereka adalah orang-orang munafik zindiq, yang menampakkan Islam dan menyembunyikan kekafiran. Bila ada orang yang bersaksi bahwa mereka orang-orang beriman, berarti dia bersaksi atas sesuatu yang tidak diketahuinya, karena tidak ada sesuatu pun yang menunjukkan keimanan mereka, sebaliknya banyak hal yang menunjukkan atas kemunafikan dan kezindikan mereka.[2]

B. BEBERAPA ALASAN DILARANGNYA MEMPERINGATI MAULID NABI SHALLALLAHU ALAIHI WA SALLAM

Para ulama dahulu dan sekarang telah menjelaskan kebathilan bidah memperingati Maulid Nabi Shallallahu alaihi wa sallam dan membantah para pendukungnya. Memperingati Maulid (kelahiran) Nabi Shallallahu alaihi wa sallam itu adalah bidah dan haram berdasarkan alasan-alasan berikut:

Pertama: Peringatan Maulid Nabi Shallallahu alaihi wa sallam adalah bidah yang dibuat-buat dalam agama ini. Allah Subhanahu wa Taala tidak menurunkan keterangan sedikit pun dan ilmu tentang itu. Nabi Shallallahu alaihi wa sallam tidak pernah mensyariatkannya baik melalui lisan, perbuatan maupun ketetapan beliau. Padahal Allah Subhanahu wa Taala berfirman:

Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah [al-Hasyr/59:7]

Juga berfirman yang maknanya :

Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah k dan (kedatangan) hari Kiamat dan dia banyak mengingat Allah Azza wa Jalla. [al-Ahzb/33: 21]

Nabi Shallallahu alaihi wa sallam bersabda:

Barangsiapa yang mengadakan suatu yang baru yang tidak ada dalam urusan agama kami, maka amalan itu tertolak.

Dalam riwayat Imam Muslim, Barangsiapa mengamalkan suatu amalan yang tidak atas dasar urusan kami, amalan tersebut tertolak.

Kedua: Khulafa-ur Rasyidn dan para Shahabat Nabi Shallallahu alaihi wa sallam lainnya tidak pernah mengadakan peringatan Maulid Nabi Shallallahu alaihi wa sallam dan tidak pernah mengajak untuk melakukannya. Padahal mereka adalah sebaik-baik umat ini setelah Nabi Shallallahu alaihi wa sallam. Nabi Shallallahu alaihi wa sallam bersabda :

Maka wajib atas kalian berpegang teguh kepada Sunnahku dan Sunnah Khulaf-ur Rsyidn yang mendapat petunjuk. Peganglah erat-erat dan gigitlah dia dengan gigi gerahammu. Dan jauhilah perkara-perkara yang diada-adakan (dalam agama), karena setiap perkara yang diada-adakan adalah bidah, dan setiap bidah adalah kesesatan. [3]

Peringatan maulid tidak pernah dilakukan Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam dan para Shahabatnya. Seandainya perbuatan itu baik niscaya mereka telah lebih dahulu melakukannya.

Al-Hfizh Ibnu Katsr berkata, Ahlus Sunnah wal Jamaah berpendapat bahwa setiap perkataan dan perbuatan yang tidak ada dasarnya dari Shahabat Nabi Shallallahu alaihi wa sallam adalah bidah. Karena bila hal itu baik, niscaya mereka akan lebih dahulu melakukannya daripada kita. Sebab mereka tidak pernah mengabaikan satu kebaikan pun kecuali mereka telah lebih dahulu melaksanakannya.[4]

Ketiga: Peringatan hari kelahiran (ulang tahun/maulid) adalah kebiasaan orangorang sesat dan orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Karena yang pertama kali menciptakan kebiasaan tersebut adalah para penguasa generasi Fathimiyah Ubaidiyah, sebagaimana keterangan diatas. Mereka sebenarnya berasal dari kalangan Yahudi, bahkan ada pendapat mereka berasal dari kalangan Majusi. Bisa jadi, mereka adalah orang-orang Atheis.[5]

Orang yang pertama menciptakannya adalah al-Muiz Lidnillah al-Ubaidi al-Maghribi yang keluar dari Maroko menuju Mesir pada bulan Ramadhan tahun 362 H.[6]

Apakah layak bagi orang Muslim berakal untuk mengikuti Rafidhah dan mengikuti kebiasaan mereka serta menyelisihi petunjuk Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wa sallam ?

Keempat: Allah Subhanahu wa Taala berfirman:

Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridhai Islam sebagai agamamu [al-M-idah/5:3]

Al-Hfizh Ibnu Katsr rahimahullah (wafat th. 774 H) menjelaskan, Ini merupakan nikmat AllahSubhanahu wa Taalal terbesar yang diberikan kepada umat ini, tatkala Allah Azza wa Jalla menyempurnakan agama mereka. Sehingga, mereka tidak

memerlukan agama lain dan tidak pula Nabi lain selain Nabi mereka, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wa sallam.

Oleh karena itu, Allah Azza wa Jalla menjadikan beliau sebagai penutup para Nabi dan mengutusnya kepada seluruh manusia dan jin. Sehingga, tidak ada yang halal kecuali yang beliau halalkan, tidak ada yang haram kecuali yang diharamkannya, dan tidak ada agama kecuali yang disyariatkannya. Semua yang dikabarkannya adalah haq, benar, dan tidak ada kebohongan, serta tidak ada pertentangan sama sekali. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla :

Dan telah sempurna kalimat Rabb-mu (Al-Qur-an), (sebagai kalimat) yang benar dan adil [al-Anm/6:115]

Maksudnya, benar dalam kabar yang disampaikan dan adil dalam seluruh perintah dan larangan. Setelah agama disempurnakan bagi mereka, maka sempurnalah nikmat yang diberikan kepada mereka.

Maka ridhailah Islam untuk diri kalian, karena ia agama yang dicintai dan diridhai Allah Subhanahu wa Taala. Karenanya Allah Azza wa Jalla mengutus Rasul Shallallahu alaihi wa sallam yang paling utama dan menurunkan Kitab yang paling mulia (Al-Qur`an).

Mengenai firman Allah Subhanahu wa Taala (al-M-idah/5:3), Ali bin Abi Thalhah berkata, dari Ibnu Abbs Radhiyallahu anhuma,

Maksudnya adalah Islam. Allah Azza wa Jalla telah mengabarkan kepada Nabi-Nya Shallallahu alaihi wa sallam dan kaum Mukminin bahwa Dia telah menyempurnakan keimanan untuk mereka, sehingga mereka tidak membutuhkan penambahan sama sekali. Dan Allah Azza wa Jalla telah menyempurnakan Islam sehingga Allah Azza wa Jalla tidak akan pernah menguranginya, bahkan telah meridhainya sehingga Allah Azza wa Jalla tidak akan memurkainya selamanya.[7]

Orang yang melaksanakan Sunnah-Sunnah dan meninggalkan bidah-bidah -termasuk bidah Maulid Nabi Shallallahu alaihi wa sallam- maka mereka menjadi asing di masyarakat, pendukung perayaan ini. Padahal Nabi Shallallahu alaihi wa sallam telah menjelaskan dengan sangat jelas. Beliau Shallallahu alaihi wa sallam tidak membiarkan satu jalan pun yang dapat menghantarkan ke Surga dan menjauhkan dari Neraka melainkan telah beliau jelaskan kepada umatnya.

Kalau peringatan Maulid Nabi Shallallahu alaihi wa sallam itu termasuk ajaran agama yang diridhai Allah Azza wa Jalla, tentu beliau Shallallahu alaihi wa sallam telah menjelaskannya atau melakukannya. Beliau Shallallahu alaihi wa sallam bersabda :

Tidaklah Allah Azza wa Jalla mengutus seorang Nabi, kecuali wajib baginya untuk menunjukkan kebaikan yang diketahuinya kepada ummatnya dan memperingatkan mereka terhadap keburukan yang diketahuinya kepada mereka. [8]

Kelima: Dengan mengadakan bidah-bidah semacam itu, timbul kesan bahwa Allah Azza wa Jalla belum menyempurnakan agama ini, sehingga perlu dibuat ibadah lain untuk menyempurnakannya. Juga menimbulkan kesan, Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam belum tuntas menyampaikan agama ini kepada umatnya sehingga kalangan ahli bidah merasa perlu menciptakan hal baru dalam agama ini. Padahal Allah Subhanahu wa Taala telah menyempurnakan agama dan nikmat-Nya bagi hamba-hamba-Nya.

Keenam: Dalam Islam tidak ada bidah hasanah, semua bidah adalah sesat sebagaimana sabda Nabi Shallallahu alaihi wa sallam.

Setiap bidah adalah kesesatan dan setiap kesesatan tempatnya di neraka [9]

Imam asy-Syfii rahimahullah berkata.

Barangsiapa menganggap baik sesuatu (ibadah) maka ia telah membuat satu syariat [10]

Di antara kaidah ahli ilmu yang telah maruf ialah bahwa Perbuatan baik ialah yang dipandang baik oleh syariat dan perbuatan buruk ialah apa yang dipandang buruk oleh syariat.[11]

Syaikh Hfizh bin Ahmad bin Ali al-Hakami rahimahullah (wafat th. 1377 H) berkata, Kemudian ketahuilah bahwa semua bidah itu tertolak tidak ada sedikitpun yang diterima; Semuanya jelek tidak ada kebaikan padanya; semuanya sesat tidak ada petunjuk sedikitpun di dalamnya; Semuanya adalah dosa tidak berpahala; Semuanya batil tidak ada kebenaran di dalamnya. Dan makna bidah ialah syariat yang tidak diizinkan Allah Azza wa Jalla dan tidak termasuk urusan (agama) Nabi Shallallahu alaihi wa sallam dan para Shahabatnya.[12]

Para ulama Islam dan para peneliti kaum Muslimin secara terus-menerus mengingkari budaya perayaan maulid tersebut dan mengingkarinya demi mengamalkan nash-nash dari Kitabullah dan Sunnah Rasul yang memang memperingatkan bahaya bidah dalam Islam, memerintahkan agar mengikuti Sunnah Nabi Shallallahu alaihi wa sallam, serta memperingatkan juga agar tidak menyelisihi beliau dalam ucapan, perbuatan, dan amalan.

Ketujuh: Memperingati kelahiran Nabi Shallallahu alaihi wa sallam tidak membuktikan kecintaan terhadap Rasululah Shallallahu alaihi wa sallam karena kecintaan itu hanya dapat dibuktikan dengan mengikuti beliau Shallallahu alaihi

wa sallam, mengamalkan Sunnah beliau, dan mentaati beliau Shallallahu alaihi wa sallam.

Allah Azza wa Jalla berfirman:

Katakanlah (Muhammad), Jika kamu mencintai Allah Azza wa Jalla, maka ikutilah aku, niscaya Allah Azza wa Jalla mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah Azza wa jalla Maha Pengampun, Maha Penyayang. [Ali Imrn:31]

Al-Hfizh Ibnu Katsr rahimahullah berkata, Ayat yang mulia ini sebagai pemutus hukum atas setiap orang yang mengaku mencintai Allah Subhanahu wa Taala tetapi tidak berada di atas jalan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wa sallam maka ia dusta dalam pengakuannya mencintai Allah Azza wa Jalla sampai ia mengikuti syariat dan agama yang dibawa Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wa sallam dalam setiap perkataan, perbuatan, dan keadaannya. Disebutkan dalam kitab ash-Shahh, Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam bersabda.

Barangsiapa mengamalkan suatu amalan yang tidak atas dasar urusan kami, amalan tersebut tertolak.[13]

Oleh karena itu, maksud firman Allah Azza wa Jalla yang maknanya :

Katakanlah (Muhammad), Jika kamu mencintai Allah Azza wa Jalla, maka ikutilah aku. Niscaya Allah Azza wa Jalla mengasihimu.

Adalah kalian akan mendapatkan sesuatu yang melebihi kecintaan kalian kepada-Nya, yaitu kecintaan-Nya kepada kalian. Ini lebih besar daripada kecintaan kalian kepada-Nya. Seperti yang dikatakan ulama ahli hikmah, Yang jadi ukuran bukanlah jika engkau

mencintai, tetapi yang jadi ukuran adalah jika engkau dicintai. al-Hasan al-Bashri rahimahullah berkata, Ada suatu kaum yang mengaku mencintai Allah Azza wa Jalla, lalu Allah Azza wa Jalla menguji mereka melalui ayat ini

Kemudian firman Allah Azza wa Jalla yang maknanya,

Dan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah Azza wa Jalla Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Maksudnya adalah dengan mengikuti Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam, kalian akan memperoleh pengampunan, berkat keberkahan utusan-Nya.

Kedelapan: Memperingati Maulid Nabi Shallallahu alaihi wa sallam dan menjadikannya sebagai perayaan berarti menyerupai orang-orang Yahudi dan Nashrani dalam hari raya mereka, padahal kita telah dilarang untuk menyerupai mereka dan mengikuti gaya hidup mereka. [15]

Kesembilan: Orang yang berakal tidak mudah terperdaya dengan banyaknya orang yang memperingati maulid Nabi Shallallahu alaihi wa sallam, karena tolok ukur kebenaran itu bukan jumlah orang yang mengamalkannya, namun berdasarkan al-Quran dan as-Sunnah yang shahih menurut pemahaman Salafush Shlih.

Kesepuluh: Berdasarkan kaidah syariat yaitu mengembalikan perkara yang diperselisihkan kepada Kitabullah dan Sunnah Rasul Shallallahu alaihi wa sallam.

Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Taala :

Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur-an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah k dan hari Kemudian [an-Nis'/ 4:59]

Demikian juga dengan firman-Nya yang bermakna:

Tentang sesuatu apa pun yang kamu berselisihkan, maka putusannya (terserah) kepada Allah Azza wa Jalla. [asy-Syra/42: 10]

Orang yang mengembalikan persoalan maulid Nabi Shallallahu alaihi wa sallam ini kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasul-Nya, dia akan mendapati bahwa Allah Azza wa Jalla memerintahkan manusia agar mengikuti Nabi-Nya. Dan Nabi Shallallahu alaihi wa sallam tidak pernah memerintahkan ataupun memperingati kelahiran beliau dan beliau sendiri, juga para sahabat beliau. Dengan demikian dapat diketahui bahwa peringatan Maulid Nabi Shallallahu alaihi wa sallam bukanlah berasal dari Islam, tetapi merupakan perbuatan bidah.

Kesebelas: Yang disyariatkan bagi seorang Muslim pada hari Senin adalah berpuasa, bila ia mau. Karena Nabi Shallallahu alaihi wa sallam pernah ditanya tentang puasa pada hari Senin, beliau bersabda,

Itu adalah hari kelahirkanku, hari aku diutus sebagai nabi, serta hari aku diberikan wahyu. [16]

Yang disyariatkan adalah meneladani beliau, yaitu berpuasa pada hari Senin, bukan merayakan hari kelahiran beliau Shallallahu alaihi wa sallam.

Kedua belas: Perayaan hari kelahiran Nabi Shallallahu alaihi wa sallam merupakan perbuatan ghuluw (berlebih-lebihan/melampaui batas) terhadap beliau Shallallahu alaihi wa sallam, padahal Allah Taala dan Rasul-Nya melarang berbuat ghuluw.

Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam bersabda:

Jauhkanlah diri kalian dari ghuluw (berlebih-lebihan) dalam agama, karena sesungguhnya sikap ghuluw dalam agama ini telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. [17]

Beliau Shallallahu alaihi wa sallam tidak suka disanjung melebihi dari ssanjungan yang Allah berikan dan ridhai. Tetapi banyak orang melanggar larangan Nabi Shallallahu alaihi wa sallam tersebut, sampai-sampai ada yang berdoa dan meminta pertolongan kepadanya, bersumpah dengan namanya serta meminta kepadanya sesuatu yang tidak boleh diminta kecuali kepada Allah. Sebagian dari perbuatan-perbuatan ini dilakukan ketika peringatan maulid Nabi Shallallahu alaihi wa sallam.

Abdullah bin asy-Syikhkhir Radhiyallahu anhu berkata, Ketika aku pergi bersama delegasi Bani Amir untuk menemui Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam, kami berkata kepada beliau, Engkau adalah sayyid (tuan/penguasa) kami! Spontan Nabi Shallallahu alaihi wa sallam menjawab:

Sayyid (tuan/penguasa) kita adalah Allah Tabaaraka wa Taaala!

Lalu kami berkata, Dan engkau adalah orang yang paling utama dan paling agung kebaikannya. Beliau Shallallahu alaihi wa sallam mengatakan :

Katakanlah sesuai dengan apa yang biasa (wajar) kalian katakan, atau seperti sebagian ucapan kalian dan janganlah sampai kalian terseret oleh syaithan [18]

Kebanyakan qashidah dan puji-pujian yang dinyanyikan oleh yang melaksanakan Maulid Nabi Shallallahu alaihi wa sallam itu tidak lepas sikap berlebih-lebihan dan kultus individu terhadap Rasulullah bahkan terkadang mengandung ucapan-ucapan syirik. Beliau Shallallahu alaihi wa sallam bersabda:

. :

Janganlah kalian mengkultuskan diriku sebagaimana orang-orang Nashrani mengkultuskan Isa bin Maryam. Sesungguhnya aku tidak lain hanyalah seorang hamba, maka katakanlah, Hamba Allah dan Rasul-Nya [19]

Maksudnya, janganlah kalian memujiku dengan cara bathil dan janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memujiku, sebagaimana yang telah dilakukan oleh orang-orang Nasrani terhadap Isa Alaihissalam. Sehingga mereka menganggapnya memiliki sifat Ilahiyyah. Karenanya, sifatilah aku sebagaimana Rabb-ku memberi sifat kepadaku. Katakanlah: Hamba Allah dan Rasul (utusan)-Nya.[20]

Ketiga belas: Berbagai perbuatan syirik, bidah, dan haram yang terjadi dalam peringatan maulid Nabi Shallallahu alaihi wa sallam

Dalam perayaan maulid Nabi Shallallahu alaihi wa sallam sering terjadi hal-hal yang diharamkan, seperti kesyirikan, bidah, bercampur baurnya kaum laki-laki dan wanita, menggunakan nyanyian dan alat musik, rokok, dan lainnya. Bahkan sering terjadi perbuatan syirik Akbar (besar), seperti istigtsah kepada Rasulullah n atau para wali, penghinaan terhadap Kitabullah, di antaranya dengan merokok pada saat majelis AlQuran, sehingga terjadilah kemubadziran dan membuang-buang harta.

Sering juga diadakan dzikir-dzikir yang menyimpang di masjid-masjid pada acara Maulid Nabi tersebut dengan suara keras diiringi tepuk tangan yang tak kalah kerasnya dari

pemimpin dzikirnya. Semuanya itu adalah perbuatan yang tidak disyariatkan berdasarkan kesepakatan para ulama yang berpegang teguh kepada kebenaran.[21]

Keempat belas: Dalam peringatan maulid terdapat keyakinan batil bahwa ruh Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wa sallam menghadiri acara-cara maulid yang mereka adakan.

Dengan alasan itu mereka berdiri dengan mengucapkan selamat dan menyambut kedatangan beliau Shallallahu alaihi wa sallam. Itu jelas perbuatan paling bathil dan paling buruk sekali. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam tidak akan keluar dari kubur beliau sebelum hari kiamat dan tidak akan berhubungan dengan seseorang (dalam keadaan sadar), tidak pula hadir dalam pertemuan-pertemuan mereka. Beliau akan tetap berada dalam kubur beliau hingga hari Kiamat. Ruh beliau berada di Illiyyin yang tertinggi di sisi Rabb beliau dalam Drul Karmah.[22]

Allah Azza wa Jalla berfirman, yang artinya,

Sesungguhnya engkau (Muhammad) akan mati dan mereka akan mati (pula). (Qs azZumar/39:30).

Dan dalam ayat yang lain, Allah k berfirman yang maknanya,

Kemudian, sesudah itu, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. Kemudian, sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan (dari kuburmu) di hari Kiamat. [alMukminn/23: 15-16].

Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam bersabda:

Aku adalah penghulu manusia di hari Kiamat nanti dan orang yang pertama kali keluar dari alam kubur, serta orang yang pertama kali memberi syafaat dan yang menyampaikan syafaat[23]

Ayat dan hadits di atas serta berbagai ayat dan hadits senada lainnya menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wa sallam dan orang-orang yang sudah mati lainnya akan keluar dari kubur mereka pada hari Kiamat nanti.

Al-Allmah Abdul Aziz bin Abdullh bin Bz rahimahullah menyatakan, Ini adalah pendapat yang sudah disepakati oleh para ulama kaum Muslimin, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan mereka. [24]

Sebagai tambahan, ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam masih hidup, beliau Shallallahu alaihi wa sallam tidak mau dihormati dengan berdiri. Lalu bagaimana bisa mereka menghormati beliau n dengan cara berdiri setelah beliau wafat.

C. HAKIKAT MENCINTAI RASULULLAH SHALLALLAHU ALAIHI WA SALLAM

Orang yang benar-benar mencintai Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam adalah orang yang menampakkan tanda-tanda tertentu pada dirinya. Diantaranya adalah:

1). Mengikuti Nabi Shallallahu alaihi wa sallam, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, menjauhi syirik, mengerjakan Sunnahnya, mengikuti perkataan dan perbuatan Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam, beradab dengan adabnya.

2). Lebih mendahulukan perintah dan syariat Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam daripada hawa nafsu dan keinginan dirinya.

3). Banyak bershalawat untuk Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam sesuai dengan Sunnahnya. Allah Azza wa Jalla berfirman,

Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla dan para malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi Shallallahu alaihi wa sallam. Wahai orang-orang yang beriman! Bershalawatlah kamu untuk Nabi k dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya [alAhzb/33:56]

4). Mencintai orang yang dicintai Nabi Shallallahu alaihi wa sallam, baik keluarga maupun Shahabatnya yang Muhajirin dan Anshar serta memusuhi orang-orang yang memusuhi Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam, dan membenci orang yang membencinya.

5). Mencintai al-Qurn yang diturunkan kepada beliau Shallallahu alaihi wa sallam, mencintai Sunnahnya, dan mengetahui batas-batasnya.[25]

D. FATWA PARA ULAMA TENTANG BIDAHNYA PERAYAAN MAULID NABI SHALLALLAHU ALAIHI WA SALLAM

Berikut ini adalah beberapa fatwa para ulama yang menyatakan bahwa peringatan Maulid Nabi Shallallahu alaihi wa sallam adalah bidah dhallah.

1. al-Allmah asy-Syaikh Tjuddin al-Fakihani rahimahullah (wafat th. 734 H) berkata : Saya tidak mengetahui dasar dari peringatan Maulid ini, baik dari al-Qur-an, Sunnah, dan tidak pernah dinukil pengamalan salah seorang ulama umat yang diikuti dalam agama dan berpegang teguh dengan atsar-atsar generasi yang telah lalu. Bahkan perayaan (maulid) tersebut adalah bidah yang diada-adakan oleh para pengekor hawa nafsu[26]

2. Syaikhul Islm Ibnu Taimiyyah rahimahullah berkata:

Menjadikan suatu hari raya selain dari hari raya yang disyariatkan, seperti sebagian malam di bulan Rabiul Awwal yang disebut dengan malam Maulid, atau sebagian malam di bulan Rajab, atau hari ke-18 di bulan Dzul Hijjah, atau hari Jumat pertama di bulan Rajab, atau hari ke-8 bulan Syawwal yang dinamakan dul abrr oleh orang-orang bodoh, maka semua itu termasuk bidah yang tidak pernah dianjurkan dan tidak pernah dilakukan oleh para ulama Salaf. Wallhu alam.[27]

3. al-Allmah Ibnul Hajj rahimahullah (wafat th. 737) menjelaskan tentang peringatan Maulid Nabi Shallallahu alaihi wa sallam : Hal itu adalah tambahan dalam agama, bukan perbuatan generasi Salaf. Mengikuti Salaf, lebih utama bahkan lebih wajib daripada menambahkan berbagai niat (tujuan) yang menyelisihi apa yang pernah dilakukan Salafush Shalih. Sebab, Salafush Shalih adalah manusia yang paling mengikuti Sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam dan (paling) mengagungkan beliau dan Sunnahnya Shallallahu alaihi wa sallam. Mereka lebih dahulu bersegera kepada hal itu, namun tidak pernah dinukil dari salah seorang dari mereka bahwa mereka melakukan maulid. Dan kita adalah pengikut mereka, maka telah mencukupi kita apa saja yang telah mencukupi mereka.[28]

4. Syaikh Abdullh bin Abdul Azz bin Bz rahimahullh berkata: Tidak diperbolehkan melaksanakan peringatan Maulid Nabi Shallallahu alaihi wa sallam dan peringatan hari kelahiran selain beliau karena hal itu merupakan bidah dalam agama. Sebab, Rasul Shallallahu alaihi wa sallam tidak pernah melakukannya, tidak juga para Khulf-ur Rsyidn, dan tidak pula para Shahabat lainnya, dan tidak juga dilakukan oleh orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik pada generasi-generasi yang diutamakan. Padahal mereka adalah manusia yang paling mengetahui Sunnah, paling mencintai Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam, dan paling mengikuti syariat dibandingkan orang-orang setelah mereka[29]

5. Syaikh Hamd bin Abdillah at-Tuwaijiri rahimahullah berkata: Dan hendaklah juga diketahui bahwa memperingati malam Maulid Nabi Shallallahu alaihi wa sallam dan menjadikannya sebagai peringatan tidak termasuk petunjuk Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam. Tetapi ia adalah perbuatan yang diada-adakan yang dibuat setelah zaman beliau Shallallahu alaihi wa sallam setelah berlalu sekitar enam ratus tahun. Oleh karena itu, memperingati perayaan yang diada-adakan ini masuk dalam larangan keras yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam firman-Nya,[30]

Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul-Nya takut akan mendapat cobaan atau ditimpa adzab yang pedih. [an-Nr/24:63]

Jika dalam acara maulid yang diada-adakan ini ada sedikit saja kebaikan maka para Shahabat telah bergegas melakukannya

6. Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimahullah berkata: Pertama: bahwa malam kelahiran Rasul Shallallahu alaihi wa sallam tidak diketahui secara pasti, bahkan sebagian ahli sejarah menetapkan bahwa malam kelahiran Rasul adalah malam ke-9 Rabiul Awwal, bukan malam ke-12. Dengan demikian, menjadikannya malam dua belas bulan Rabiul Awwal tidak memiliki dasar dari sudut pandang sejarah.

Kedua: dari sudut pandang syariat maka peringatan ini tidak memiliki dasar. Karena jika ia termasuk syariat Allah Subhanahu wa Taala pasti Nabi Shallallahu alaihi wa sallam telah melakukannya atau menyampaikannya kepada umatnya. Seandainya beliau telah melakukannya atau telah menyampaikannya maka hal itu pasti terjaga karena Allah Subhanahu wa Taala berfirman, yang artinya:

Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan al-Quran, dan pasti Kami pula yang memeliharanya. [al-Hijr/15:9]

Karena tidak ada sesuatu pun yang terjadi dari hal itu maka dapat diketahuilah bahwa Maulid Nabi Shallallahu alaihi wa sallam tidak termasuk agama Allah. Jika tidak termasuk agama Allah maka kita tidak boleh beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah dengannya. Apabila Allah Subhanahu wa Taala telah meletakkan jalan tertentu agar dapat sampai kepada-Nya yaitu apa yang dibawa Rasul Shallallahu alaihi wa sallam, maka bagaimana bisa kita selaku hamba Allah diperbolehkan untuk membuat jalan sendiri yang mengantarkan kepada Allah ? Ini merupakan kejahatan terhadap hak Allah Azza wa Jalla, yaitu mensyariatkan dalam agama Allah sesuatu yang bukan bagian darinya. Juga hal ini mengandung pendustaan terhadap firman Allah Subhanahu wa Taala, yang artinya :

Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu [al-Midah/5: 3] [31]

7. Syaikh Shlih bin Fauzn bin Abdullh al-Fauzan hafizhahullh berkata: Melaksanakan Maulid Nabi Shallallahu alaihi wa sallam adalah bidah. Tidak pernah dinukil dari Nabi Shallallahu alaihi wa sallam, tidak dari para Khulaf-ur Rsyidn, dan tidak juga dari generasi yang diutamakan bahwa mereka melaksanakan peringatan ini. Padahal mereka adalah orang yang paling cinta kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam dan paling semangat melakukan kebaikan. Mereka tidak melakukan suatu bentuk ketaatan pun kecuali yang disyariatkan Allah Azza wa Jalla dan Rasul-Nya sebagai pengamalan dari firman Allah Subhanahu wa Taala, yang maknanya :

Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah [al-Hasyr/59:7]

Maka ketika mereka tidak melakukan peringatan maulid ini, dapat diketahuilah bahwa perbuatan itu adalah bidah

Kesimpulannya bahwa menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi Shallallahu alaihi wa sallam termasuk perbuatan bidah yang diharamkan yang tidak memiliki dalil baik dari Kitabullh maupun dari Sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam [32]

Demikian uraian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga shalawat serta salam tercurah kepada Nabi kita Muhammad n, juga kepada keluarganya, para Shahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari Akhir. Dan akhir seruan kami ialah segala puji bagi Allah, Rabb seluruh alam.

Marji : 1. Tafsr Ibni Katsr, cet. Dr Thayyibah. 2. Majm Fatw, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah.

3. Iqtidh ash-Shirtil Mustaqm. 4. al-Madkhal, Imam Ibnul Hajj. 5. Siyar Almin Nubal. 6. al-Bits ala Inkril Bida wal Hawdits. 7. Marijul Qabl, Syaikh Hafizh al-Hakami. 8. al-Bida fii Madhril Ibtida, Syaikh Ali Mahfuzh. 9. Ras-il fii Hukmil Ihtifl bil Maulidin Nabawi. 10. Nrus Sunnah wa Zhulumaatul Bidah, Syaikh Said al-Qahthani. 11. Tanbhu Ulil Abshr, Syaikh Shlih as-Suhaimi. 12. Ilmu Ushl Bida, Syaikh Ali Hasan al-Halabi. 13. al-Bida al-Hauliyyah. 14. Majm Fatw Syaikh Utsaimin. 15. al-Muntaqa min Fatw Syaikh Shlih Fauzn. 16. Fatwa al-Lajnah ad-D-imah. Dan kitab-kitab lainnya.

[Disalin dari majalah As-Sunnah Edisi 12/Tahun XII/1430H/2009M].

Tambahan:

Barzanji, Kitab Induk Peringatan Maulid Nabi Shallallahualaihi wa sallam http://www.facebook.com/notes/abu-muhammad-herman/barzanji-kitab-indukperingatan-maulid-nabi-shallallahualaihi-wa-sallam/10150089729320175

_________ Footnotes [1]. Lihat al-Bida al-Hauliyah (hlm. 137). [2]. Fadh-ih al-Bthiniyyah (hlm. 37) karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullahj . Lihat al-Bida al-Hauliyah (hlm. 143). [3]. Shahh: HR. Ahmad (IV/126-127), Ab Dwud (no. 4607) dan at-Tirmidzi (no. 2676), ad-Drimi (I/44), al-Baghawi dalam Syarhus Sunnah (I/205), al-Hkim (I/95), dishahhkan dan disepakati oleh Imam adz-Dzahabi. Lihat Irw-ul Ghall (no. 2455) dari Shahabat al-Irbdh bin Sariyah z . [4]. Tafsr Ibni Katsr (VII/278-279) cet. Dr Thayyibah [5]. Lihat Siyar Almin Nubal (XV/213) [6]. Lihat al-Bidyah wan Nihyah oleh Ibnu Katsr (XI/272-273, 345, XII/267-268, VI/232, XII/ 63, XI/161, XII/13, XII/266). Lihat juga Siyar Almin Nubal oleh adzDzahabi (XV/159-215). Dikisahkan bahwa Raja al-Ubaidiyah yang terakhir adalah alAdidh Lidnillah. Ia dibunuh oleh Shalhuddin al-Ayybi th. 564 H. adz-Dzahabi menyatakan : Kekuasaan al-Adidh mulai luntur bersamaan dengan masuknya Shalhuddin al-Ayybi sampai akhirnya beliau melepas kekuasaan itu dari al-Adidh. Beliau t bekerja sama dengan Bani Abbs, menghancurkan Bani Ubaid dan melenyapkan keyakinan Syah Rfidhah. Jumlah mereka adalah empat belas raja yang mengaku sebagai khalfah, padahal bukan khalifah. al-Adidh secara bahasa artinya adalah sang pemotong. Karena dia yang memotong kekuasaan keluarganya. (XV/212). [7]. Tafsr Ibni Katsr (III/26-27) dengan diringkas. [8]. Shahh: HR. Muslim (no. 1844). [9]. Shahh: HR. an-Nas-i (III/189). [10]. al-Bits al Inkril Bida wal Hawdits (hlm. 50). [11]. Lihat Ilmu Ushl Bida (hal. 119-120). [12]. Marijul Qabl (II/519-520). [13]. Shahh: HR. al-Bukhri (no. 2697) dan Muslim (no. 1718) [14]. Tafsr Ibni Katsr (II/32).

[15]. Lihat Iqtidhush Shirtil-Mustaqm Mukhlafatu Ash-hbil Jahm oleh Ibnu Taimiyyah (II/614-615), juga dalam Zdul Mad oleh Ibnul Qayyim (I/59). [16]. Shahh: HR. Muslim (no. 1162). [17]. Shahh: HR. Ahmad (I/215, 347), an-Nas-i (V/268), Ibnu Mjah (no. 3029), Ibnu Khuzaimah (no. 2867) dan lainnya, dari Ibnu Abbs z . [18]. Shahh: HR. Ab Dwud (4806), Ahmad (IV/24, 25), al-Bukhri dalam al-Adbul Mufrad (211/ Shahhul Adbil Mufrad no 155), an-Nas-i dalam Amalul Yaum wal Lailah (247, 249). [19]. Shahh: HR. Al-Bukhri (3445). [20]. Aqdatut Tauhd (hal 151). [21]. Lihat al-Ibd fi Madhril Ibtid oleh Syaikh Ali Mahfzh (251-252). [22]. Lihat at-Tahdzr minal Bida oleh al-Allmah Imam Abdul Aziz bin Bz (13). [23]. Shahh: HR. Muslim (2278). [24]. At-Tahdzr minal Bida (hal. 14) [25]. Dinukil dari al-Bida al-Hauliyah (hal. 192-193) dengan diringkas. [26]. Al-Maurid fii Amalil Maulid. Dinukil dari Ras-il f Hukmil Ihtifl bi Maulidin Nabiy (I/7-14) dengan ringkas. [27]. Majm Fatw, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah (XXV/298). [28]. Al-Madkhal (II/234-235). [29]. Hukmul Ihtifl bil Maulid an-Nabawi. Dinukil dari Ras-il fii Hukmil Ihtifl bi Maulidin Nabiy (I/57) dengan ringkas. [30]. Ar-Raddul Qawiy ala ar-Rifi wal Majhl wa Ibni Alawi wa Bayn Ahkht-ihim fil Maulidin Nabawi. Dinukil dari Ras-il fii Hukmil Ihtifl bi Maulidin Nabiy (I/70) dengan ringkas. [31]. Majm Fatw wa Ras-il Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin (II/298) dengan diringkas. [32]. Al-Muntaq min Fatw Syaikh Shlih Fauzn (II/185-186) dengan diringkas.