AsalUsulAnyaman Senianyamanadalahmilikmasyarakatmelayu yang masihsangat di kagumidan di gemarihinngasaatini.

Kegiatansenianyamantelahadasemenjakzamandahulukala, halinidapat di lihatpadarumah-rumah orang jamandahulu di manadindingrumahmereka di anyamdenganmenggunakanbuluhdankehalusansenianyamanitumasihbertahanhinggasaatini.Rumah yang berdindingdanberatapkannipahtidakpanas, karenalapisandaunnipah yang tebal. Senianyaman di percayabermuladanberkembangnyatanpamenerimapengaruhluar.Penggunaantali, akar, danrotanmerupakanasaspertamadalampenciptaankerajinantangananyaman.Bahan bahanitutumbuh liar di hutan-hutan, kampung-kampung, dankawasansekitarpantai. Berbagaibentukkerajinantangandapat di bentukmelalui proses danteknikanyamandarijenistumbuhanpandandanbengkuang.Bentuk-bentukanyaman di buatberdasarkanfungsinya.Misalnyabagimasyarakatpetani / nelayan, anyaman di bentukmenjaditopi, bakul, tudungsaji, tikar, dananekarupa yang di bentukuntukdigunakansehari hari. Selaindaritumbuhanpandandanbengkuang, anyamanjugadapat d i buatdaritumbuhanjenispalmadannipah. Berdasarkanbahandanrupabentukanyaman yang di hasilkan.Senianyamanmerupakandayaciptadarisekelompokmasyarakatluaristana yang lebihmengutamakannilaikegunaannya.Walaupunpadatahun 1756 sampai 1794 telahterdapatpenggunaantikaruntuk raja yang terbuatdarirotan. Untukmemulaimenganyam, waktu yang tepatadalahpadapagiataumalamharidalamkeadaancuaca yang redupdandingin. Daun-daunlebihlembutdanmudah di bentuktanpameninggalkankesan kesanpecah.Biasanyabeberapa orang melakukankegiatanme nganyamsecaraberkelompok di halamanrumahatauberandarumahpadawaktumalam, petang, atauwaktusenggang. Senikerajinantangananyamanadalahsesuatukarya yang unikdanrumit proses pembuatannya. Namunusahauntukmempertahankannyaharus di teruskan agar tidaktermakanolehperkembanganzaman.Budayabangsabukanhanya di lihatdaribahasadanragamnyasaja, tetapijuga di lihatdarihasilkaryanya yang bermututinggi.Warisanbudaya yang unikiniharusselalu di terus di peliharadan di manfaatkanbersama. B.SejarahAnyaman Anyamanmerupakansenitradisi yang tidakmempunyaipengaruhdariluar.PerkembanganSejarahanyamanadalahsamadenganperkembanga nsenitembikar. JenissenianyamanpadamasaNeolitikkebanyakanadalahmenghasilkantali, rumahdankeperluankehidupan.Bahandaripadaakardanrotanadalahbahanasas yang awaldigunakanuntukmenghasilkananyaman.MenurutSitiZainundalambukuRekabentukkraftanganMe layutradisimenyatakanpadazamanpemerintahan Long Yunus (1756 -94) di negeri Kelantan, penggunaananyamandigunakanoleh raja.Anyamantersebutdipanggil Tikar Raja yang diperbuatdaripadapohonbemban

bekaspakaian. AnyamanMengkuangDaunmengkuangTikar.Jenis-JenisAnyaman JenisAnyamanBahanHasilanyaman. bekassirihterbus. 7. bekassebagunadan lain-lain. bekaspakaiandan lain-lain.Hasilananyam antidahterkongkon gdalambentuktradisionalsahaja. lelakihanyamenolongmenetapdaundanmemprosesnya.terdapatorganisasidanperbadanan yang mengusahakannya. warnadancorak. 2. yaitu : 1. denganskala yang besarseperticawangan-cawanganPerbadananKemajuanKraftangan Malaysia. beg dan lain-lain. Proses anyamanbiasanyadijalankanolehkaumwanita. Anyaman Rotan Rotan yang telahdiprosesBakul. Hasilananyamanbermututinggibagimemenuhikeperluanpelanggan. tempatbuaiananakdan lain-lain. 5. bekastelor. PersatuanGerakanWanitaFelda. AnyamanBuluhJenis-jenisbuluh yang sesuaiBakul. Anyamanribu-ribuPakupakisribu-ribu. Perusahaan anyamanbiasanyadilakukansecaraindividudansecarakecil kecilan yang merupakansatuusahaekonomibagi orang-orang di kampung. tudungsalji. Padazamandahulu. bekasbuah.Tempattembakau. C. 3. Motif Anyaman . 4. bekaspakaian. Seseorangwanitadianggaptidakmempunyaisifatkewanitaan yang lengkapjikadiatidakmahirdalamsenianyaman. Ciptandimensibarudarisegirupadanbentuk. hiasandinding. 8. Kini. dansebainya.Ada beberapahal yang harus di ketahuitentangsejarahanyaman. AnyamanLidiLidikelapaLekar. PusatGraftanganFelda. 6. Dipercayaisenigraftanganmunculdanbergembangtanpapengaruhluar. Hasilgraftangandijadikanalatuntukkegunaansendiriatausebagaihadiahuntukanaksaudaraatausahabat handaisebagaitandakasihataukenang-kenagan. AnyamanpandanDaunpandanduriTikarsembahyang. teknikdanbahanseringdiubah-ubahkanmengiikutperedaranzamandancita rasa pelanggan. nyiru. kegiatananyamandilakukanolehkaumwanitauntukmengisimasasenggangdanbukansebagaimatapenc arianutama. bakul.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful