P. 1
Proposal Skripsi

Proposal Skripsi

Ratings:
(0)
|Views: 5,307|Likes:
Published by Sena Pamuji
Tugas Ekonomi Wilayah dan Perkotaan.
Terdiri dari bab I dan II
merangkum beberapa sumber: skripsi, buku referensi dan internet
Tugas Ekonomi Wilayah dan Perkotaan.
Terdiri dari bab I dan II
merangkum beberapa sumber: skripsi, buku referensi dan internet

More info:

Published by: Sena Pamuji on Jun 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/27/2013

pdf

text

original

 
 8 
8#
 
PFCJHDVLVHC8#8
 
Lhzhy Iflhehcn Pfcflkzkhc
Ozocobk jhfyhd bfyvphehc zfbh lhbh {hcn chbphec{h wflhlv bfcfbvehchezvhlkwhwk jhc yflf}hcwkc{h# Jkehzhehc zfbh lhbh ehyfch phwhl 84 Vcjhcn
 ‗ 
VcjhcnJhwhy 8;:6 wfcjkyk zflhd bfbifykehc lhcjhwhc {hcn aflhw zfczhcn fewkwzfcwk jhfyhd#Wfkykcn jfcnhc jkzfzhpehcc{h Vcjhcn
 ‗ 
Vcjhcn Jhwhy kzv, wfahe kzvpvlh pfcnhzvyhczfczhcn ozocobk jhfyhd jhlhb pfyvcjhcn
 ‗ 
vcjhcnhc bvlhk jkpfyjfihzehc# Pfyzhbh ehlkjfcnhc Vcjhcn
 ‗ 
Vcjhcn Coboy K Zhdvc 8;:6, efbvjkhc Vcjhcn
 ‗ 
Vcjhcn Coboy 99Zhdvc 8;:4 jhc wfzfyvwc{h whbphk zfyhedky Vcjhcn
 ‗ 
Vcjhcn Coboy 99 Zhdvc 8;;;zfczhcn pfbfykczhd jhfyhd, {hcn hehc bfbifykehc lhcjhwhc {vykjkw efphjh ozocobkjhfyhd wfghyh pyopoywkochl $Y{hhw Yhw{kj, 8;;;+#Pfbihcnvchc ahcneh phcahcn Cfnhyh Kcjocfwkh zflhd bfcnhlhbk ififyhph ehlkpfynfwfyhc# Pfynfwfyhc
 ‗ 
pfynfwfyhc kck hczhyh lhkc zfylkdhz phjh hjhc{h pfynfwfyhc~hghch jhyk pyowfw pfyfcghchhc zop
 ‗ 
jo~c bfcvav pyowfw pfyfcghchhc iozzob
 ‗ 
vp$pfyfcghchhc {hcn kczfyhezkm+, jhyk pfbihcnvchc vczve yhe{hz bfcahjk pfbihcnvchcifywhbh yhe{hz, jhc jhyk pfcjfehzhc polkzke {hcn zfyihzhw bfcvav pfcjfehzhc polkzke {hcn lfikd zfyiveh#
 
 9 
Wfahlhc jfcnhc pfynfwfyhc zfywfivz, jhlhb ikjhcn Pfbfykczhd Jhfyhd, pfbfykczhdzflhd bfc{vwvc wfivhd nhnhwhc zfczhcn Yfcghch Wzyhzfnkw Pfcnfbihcnhc PfbfykczhdJhfyhd $Yfwzyh Pfbjh+# Jhlhb yfcghch pfcnfbihcnhc Pfbfykczhd Jhfyhd zfywfivzzfyjhphz fchb ikjhcn {hcn hehc jkyhcghcn pfyfcghchhcc{h5 {hkzv pfchzhhc ~klh{hd,jkwzykivwk vyvwhc pfbfykczhdhc, eflfbihnhhc jhc pfywochlkh, w{wzfb efvhcnhc jhfyhd,pfbfykczhdhc pfyeozhhc jhc lfbihnh feocobk jhfyhd#Ikjhcn
 ‗ 
ikjhcn {hcn jkyfcghchehc jhlhb yfcghch wzyhzfnkw zfywfivz bfbhcnbfc{hcnevz whlhd whzv kwv {hcn phlkcn wzyhzfnkw jhlhb pfcjfehzhc pfbihcnvchc {hcnzfyjfwfczyhlkwhwk, {hkzv zfczhcn pfylvc{h pfchzhhc efbihlk ozocobk jhfyhd#Pykcwkp ozocobk jhfyhd bfcnnvchehc pykcwkp ozocobk wflvhw
 ‗ 
lvhwc{h, jhlhb hyzkjhfyhd jkifyk ef~fchcnhc vczve bfcnvyvw jhc bfcnhzvy wfbvh vyvwhc pfbfykczhdhc jklvhy {hcn bfcahjk vyvwhc pfbfykczhd pvwhz# Jhfyhd bfbklkek ef~fchcnhc bfbivhzefikahehc jhfyhd vczve bfbify pflh{hchc, pfckcnehzhc pfyhc wfyzh, pyhehywh, jhcpfbifyjh{hhc bhw{hyhehz {hcn ifyzvavhc phjh pfckcnehzhc efwfahdzfyhhc yhe{hz# Wfahlhcjfcnhc pykcwkp zfywfivz jklhewhchehc pvlh pykcwkp ozocobk {hcn c{hzh jhcifyzhcnnvcnah~hi# Pykcwkp ozocobk c{hzh hjhlhd wvhzv pykcwkp ihd~h vczve bfchcnhckvyvwhc pfbfykczhdhc jklhewhchehc ifyjhwhyehc zvnhw, ~f~fchcn, jhc ef~hakihc {hcnzflhd hjh jhc ifypozfcwk vczve zvbivd, dkjvp jhc ifyefbihcn wfwvhk jfcnhc pozfcwk jhcefedhwhc jhfyhd# Jfcnhc jfbkekhc kwk jhc afckw ozocobk ihnk wfzkhp jhfyhd zkjhe wflhlv
 
 7 
whbh jfcnhc jhfyhd lhkcc{h, hjhpvc {{hcn jkbhewvj jfcnhc ozocobk {hcnifyzhcnnvcnah~hi hjhlhd ozocobk {hcn jhlhb pfc{flfcnnhyhhcc{h dhyvw ifchy
 ‗ 
ifchywfahlhc jfcnhc zvavhc jhc bhewvj pfbifykhc ozocobk, {hcn phjh jhwhyc{h vczve bfbifyjh{hehc jhfyhd zfybhwve bfckcnehzehc efwfahdzfyhhc yhe{hz {hcn bfyvphehcihnkhc vzhbh jhyk zvavhc chwkochl $Pfcaflhwhc VV Co# 79 Zd# 900: ZfczhcnPfbfykczhdhc Jhfyhd1 8=>+#Vczve pfc{flfcnnhyhhc ozocobk jhfyhd {hcn c{hzh jhc ifyzhcnnvhcnah~hi,jkpfylvehc ef~fchcnhc jhc efbhbpvhc bfcnnhlk wvbify efvhcnhc wfcjkyk {hcnjkjvevcn olfd pfykbihcnhc efvhcnhc hczhyh pfbfykczhd pvwhz jhc jhfyhd, wfyzh hczhyhpyopkcwk jhc ehivphzfc/eozh {hcn bfyvphehc pyhw{hyhz jhlhb w{wzfb pfbfykczhd jhfyhd$Iyhzhevwvbhd jhc Wolkdkc, 90081 8=;+Pfcfyhphc ozocobk jhfyhd {hcn lvhw whhz kck ifyzvavhc vczve bfcnfbihcnehcwflvyvd pozfcwk feocobk {hcn hjh wfdkcnnh jhphz bfbhgv pfckcnehzhc hezk}kzhwpfyfeocobkhc jk jhfyhd {hcn phjh hedkyc{h bfckcnehzehc pfyfeocobkhc chwkochl#Pfcfyhphc ozocobk jhfyhd {hcn zflhd jknhykwehc jhlhb VV Co# 77/900:, bfcw{hyhzehchjhc{h wvhzv pfykbihcnhc efvhcnhc hczhyhpfbfykczhd pvwhz jhc jhfyhd# Pfykbihcnhcefvhcnhc hczhyh pfbfykczhd pvwhz jhc jhfyhd hjhlhd wvhzv w{wzfb pfbikh{hhcpfbfykczhd jhlhb yhcneh Cfnhyh efwhzvhc {hcn bfcghevp pfbihnkhc efvhcnhc hczhyh

Activity (50)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Dani Ramdani Rahmat liked this
Novprida A Pasaribu liked this
Fhaien Zhiehuntersincerity liked this
Indah Triayu Irianti liked this
Meutia Adriani Irawan liked this
Prawudya Dery Kuncahyo liked this
Naysa Abdullah liked this
Lia 'dijhe Effril' liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->