P. 1
Proposal Skripsi

Proposal Skripsi

Ratings: (0)|Views: 5,304|Likes:
Published by Sena Pamuji
Tugas Ekonomi Wilayah dan Perkotaan.
Terdiri dari bab I dan II
merangkum beberapa sumber: skripsi, buku referensi dan internet
Tugas Ekonomi Wilayah dan Perkotaan.
Terdiri dari bab I dan II
merangkum beberapa sumber: skripsi, buku referensi dan internet

More info:

Published by: Sena Pamuji on Jun 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/27/2013

pdf

text

original

 
 8 
8#
 
PFCJHDVLVHC8#8
 
Lhzhy Iflhehcn Pfcflkzkhc
Ozocobk jhfyhd bfyvphehc zfbh lhbh {hcn chbphec{h wflhlv bfcfbvehchezvhlkwhwk jhc yflf}hcwkc{h# Jkehzhehc zfbh lhbh ehyfch phwhl 84 Vcjhcn
 ‗ 
VcjhcnJhwhy 8;:6 wfcjkyk zflhd bfbifykehc lhcjhwhc {hcn aflhw zfczhcn fewkwzfcwk jhfyhd#Wfkykcn jfcnhc jkzfzhpehcc{h Vcjhcn
 ‗ 
Vcjhcn Jhwhy kzv, wfahe kzvpvlh pfcnhzvyhczfczhcn ozocobk jhfyhd jhlhb pfyvcjhcn
 ‗ 
vcjhcnhc bvlhk jkpfyjfihzehc# Pfyzhbh ehlkjfcnhc Vcjhcn
 ‗ 
Vcjhcn Coboy K Zhdvc 8;:6, efbvjkhc Vcjhcn
 ‗ 
Vcjhcn Coboy 99Zhdvc 8;:4 jhc wfzfyvwc{h whbphk zfyhedky Vcjhcn
 ‗ 
Vcjhcn Coboy 99 Zhdvc 8;;;zfczhcn pfbfykczhd jhfyhd, {hcn hehc bfbifykehc lhcjhwhc {vykjkw efphjh ozocobkjhfyhd wfghyh pyopoywkochl $Y{hhw Yhw{kj, 8;;;+#Pfbihcnvchc ahcneh phcahcn Cfnhyh Kcjocfwkh zflhd bfcnhlhbk ififyhph ehlkpfynfwfyhc# Pfynfwfyhc
 ‗ 
pfynfwfyhc kck hczhyh lhkc zfylkdhz phjh hjhc{h pfynfwfyhc~hghch jhyk pyowfw pfyfcghchhc zop
 ‗ 
jo~c bfcvav pyowfw pfyfcghchhc iozzob
 ‗ 
vp$pfyfcghchhc {hcn kczfyhezkm+, jhyk pfbihcnvchc vczve yhe{hz bfcahjk pfbihcnvchcifywhbh yhe{hz, jhc jhyk pfcjfehzhc polkzke {hcn zfyihzhw bfcvav pfcjfehzhc polkzke {hcn lfikd zfyiveh#
 
 9 
Wfahlhc jfcnhc pfynfwfyhc zfywfivz, jhlhb ikjhcn Pfbfykczhd Jhfyhd, pfbfykczhdzflhd bfc{vwvc wfivhd nhnhwhc zfczhcn Yfcghch Wzyhzfnkw Pfcnfbihcnhc PfbfykczhdJhfyhd $Yfwzyh Pfbjh+# Jhlhb yfcghch pfcnfbihcnhc Pfbfykczhd Jhfyhd zfywfivzzfyjhphz fchb ikjhcn {hcn hehc jkyhcghcn pfyfcghchhcc{h5 {hkzv pfchzhhc ~klh{hd,jkwzykivwk vyvwhc pfbfykczhdhc, eflfbihnhhc jhc pfywochlkh, w{wzfb efvhcnhc jhfyhd,pfbfykczhdhc pfyeozhhc jhc lfbihnh feocobk jhfyhd#Ikjhcn
 ‗ 
ikjhcn {hcn jkyfcghchehc jhlhb yfcghch wzyhzfnkw zfywfivz bfbhcnbfc{hcnevz whlhd whzv kwv {hcn phlkcn wzyhzfnkw jhlhb pfcjfehzhc pfbihcnvchc {hcnzfyjfwfczyhlkwhwk, {hkzv zfczhcn pfylvc{h pfchzhhc efbihlk ozocobk jhfyhd#Pykcwkp ozocobk jhfyhd bfcnnvchehc pykcwkp ozocobk wflvhw
 ‗ 
lvhwc{h, jhlhb hyzkjhfyhd jkifyk ef~fchcnhc vczve bfcnvyvw jhc bfcnhzvy wfbvh vyvwhc pfbfykczhdhc jklvhy {hcn bfcahjk vyvwhc pfbfykczhd pvwhz# Jhfyhd bfbklkek ef~fchcnhc bfbivhzefikahehc jhfyhd vczve bfbify pflh{hchc, pfckcnehzhc pfyhc wfyzh, pyhehywh, jhcpfbifyjh{hhc bhw{hyhehz {hcn ifyzvavhc phjh pfckcnehzhc efwfahdzfyhhc yhe{hz# Wfahlhcjfcnhc pykcwkp zfywfivz jklhewhchehc pvlh pykcwkp ozocobk {hcn c{hzh jhcifyzhcnnvcnah~hi# Pykcwkp ozocobk c{hzh hjhlhd wvhzv pykcwkp ihd~h vczve bfchcnhckvyvwhc pfbfykczhdhc jklhewhchehc ifyjhwhyehc zvnhw, ~f~fchcn, jhc ef~hakihc {hcnzflhd hjh jhc ifypozfcwk vczve zvbivd, dkjvp jhc ifyefbihcn wfwvhk jfcnhc pozfcwk jhcefedhwhc jhfyhd# Jfcnhc jfbkekhc kwk jhc afckw ozocobk ihnk wfzkhp jhfyhd zkjhe wflhlv
 
 7 
whbh jfcnhc jhfyhd lhkcc{h, hjhpvc {{hcn jkbhewvj jfcnhc ozocobk {hcnifyzhcnnvcnah~hi hjhlhd ozocobk {hcn jhlhb pfc{flfcnnhyhhcc{h dhyvw ifchy
 ‗ 
ifchywfahlhc jfcnhc zvavhc jhc bhewvj pfbifykhc ozocobk, {hcn phjh jhwhyc{h vczve bfbifyjh{hehc jhfyhd zfybhwve bfckcnehzehc efwfahdzfyhhc yhe{hz {hcn bfyvphehcihnkhc vzhbh jhyk zvavhc chwkochl $Pfcaflhwhc VV Co# 79 Zd# 900: ZfczhcnPfbfykczhdhc Jhfyhd1 8=>+#Vczve pfc{flfcnnhyhhc ozocobk jhfyhd {hcn c{hzh jhc ifyzhcnnvhcnah~hi,jkpfylvehc ef~fchcnhc jhc efbhbpvhc bfcnnhlk wvbify efvhcnhc wfcjkyk {hcnjkjvevcn olfd pfykbihcnhc efvhcnhc hczhyh pfbfykczhd pvwhz jhc jhfyhd, wfyzh hczhyhpyopkcwk jhc ehivphzfc/eozh {hcn bfyvphehc pyhw{hyhz jhlhb w{wzfb pfbfykczhd jhfyhd$Iyhzhevwvbhd jhc Wolkdkc, 90081 8=;+Pfcfyhphc ozocobk jhfyhd {hcn lvhw whhz kck ifyzvavhc vczve bfcnfbihcnehcwflvyvd pozfcwk feocobk {hcn hjh wfdkcnnh jhphz bfbhgv pfckcnehzhc hezk}kzhwpfyfeocobkhc jk jhfyhd {hcn phjh hedkyc{h bfckcnehzehc pfyfeocobkhc chwkochl#Pfcfyhphc ozocobk jhfyhd {hcn zflhd jknhykwehc jhlhb VV Co# 77/900:, bfcw{hyhzehchjhc{h wvhzv pfykbihcnhc efvhcnhc hczhyhpfbfykczhd pvwhz jhc jhfyhd# Pfykbihcnhcefvhcnhc hczhyh pfbfykczhd pvwhz jhc jhfyhd hjhlhd wvhzv w{wzfb pfbikh{hhcpfbfykczhd jhlhb yhcneh Cfnhyh efwhzvhc {hcn bfcghevp pfbihnkhc efvhcnhc hczhyh

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->