You are on page 1of 2

55 OOBBŢŢIINNEERREEAA AAUUTTOORRIIZZAAŢŢIIEEII DDEE FFUUNNCCŢŢIIOONNAARREE PPEENNTTRRUU CCAAZZAANNEELLEE DDEE AAPPĂĂ CCAALLDDĂĂŞŞII CCAAZZAANNEELLEE DDEE AABBUURR DDEE JJOOAASSĂĂ PPRREESSIIUUNNEE CCOONNFFOORRMM PPRREEVVEEDDEERRIILLOORR PPTT CC99--22000033,, CCOOLLEECCŢŢIIAA IISSCCIIRR

1. Unitatea deţinătoare a cazanului solicită în scris la ISCIR INSPECT IT, în raza căreia îşi desfăşoară activitatea, obţinerea autorizaţiei de funcţionare, înaintând totodată documentaţia tehnică de însoţire, inclusiv proiectul de instalare verificat/avizat, conform prevederilor PT C9-2003, Colecţia ISCIR.

2. Reprezentantul ISCIR INSPECT IT efectuează următoarele verificări tehnice:

a

cazanului:

declaraţia de conformitate (conform HG 453/2003 pentru cazane care funcţionează cu combustibil gazos, HG 584/2004 pentru cazane care funcţionează cu combustibil solid cu încărcare manuală, HG 574/2005 pentru cazane care funcţionează cu combustibil gazos şi lichid cu putere nominală cuprinsă între 4 şi 400 kW) eliberată de producător sau reprezentantul autorizat al acestuia (redactată sau tradusă în limba română) sau certificat de omologare eliberat de ISCIR INSPECT; instrucţiuni de utilizare (exploatare) elaborate de producător, redactate în limba română; documentaţie tehnică avizată ISCIR INSPECT în cazul cazanelor construite înainte de intrarea în vigoare a HG 453/2003, HG 584/2004 respectiv HG

453/2003.

b) Examinarea condiţiilor de instalare în ceea ce priveşte respectarea proiectului,

precum şi verificarea echipării cazanului cu aparatura de măsurare, de control şi de automatizare şi cu dispozitivele de securitate.

a)

Verificarea

existenţei

şi conţinutului documentaţiei tehnice de

însoţire

c) Revizia interioară (după caz).

d) Încercarea hidraulică de presiune la rece.

e) Încercarea la cald.

3. Dacă în urma verificărilor şi încercărilor efectuate se constată îndeplinirea condiţiilor prevăzute în PT C9-2003, ISCIR INSPECT IT va acorda autorizaţia de funcţionare şi va elibera deţinătorului Cartea cazanului - partea de exploatare (Cartea ISCIR).

NOTE:

1. Proiectul de instalare va fi verificat/avizat, conform prevederilor PT C9-2003, pct. 4.1.1, Colecţia ISCIR, înainte de începerea lucrărilor de montare (instalare) a cazanului la locul de funcţionare.

2. Toate verificările şi încercările menţionate la pct.2 se efectuează conform prevederilor PT C9-2003, Colecţia ISCIR.

3. Cazanele de clasa A şi B pot fi autorizate în funcţionare de către agenţi economici

autorizaţi de către ISCIR INSPECT IT pentru PIF şi service, în condiţiile prevăzute de PT

C9-2003, pct. 4.2.1, Colecţia ISCIR.

4. Pentru cazanele importate vechi (care au fost în funcţiune), înainte de a se solicita

obţinerea autorizaţiei de funcţionare, se vor efectua examinări, verificări şi investigaţii în vederea evaluării stării tehnice, de către o unitate de proiectare autorizată de către ISCIR INSPECT conform prevederilor PT C9-2003, Colecţia ISCIR.

5. Cazanele de apă caldă şi aparatele consumatoare de combustibil gazos care sunt supuse prevederilor PT A1-2002, se autorizează în funcţionare de către agenţi economici autorizaţi de către ISCIR INSPECT, în condiţiile menţionate în PT A1-2002, Colecţia ISCIR.