Digitized by the Internet Archive

in

2011 with funding from
University of Toronto

http://www.arGhive.org/details/patrologiaecursu129mign

ll

PAT1I0L0G1.E
GURSUS COMPLETUS

mwm mw\, mmm scriptoriimuue bcclgsusticorum,
ss.
SIVE LATINOBUM, SIVF. GR.ECOBUM,

SEU BIBLIOTHEC.V UNIVERSALIS, INTEGRA, UNIFORMIS, GOMMODA, OECONOMIGA,

QUI

AB ^VO APOSTOUCO AD TEMPOIIA IWXOCEXTII
ETCONCILII FLOHENTLXI {ANN.
1 'i39)

III {ANNO 12'e) PRO LATINIS PRO On.^CIS FLOWJEIUIST
.-

RECUSIO CHRONOLOGICA
OMNIUM QHJi EXSTITERE MONUMENTORUM
CATIIOLlGJi;

TRADITIONIS PER QUINDECIM PRIMA

ECCLESIii SiiCULA,
JUXTA EDITIONES .\CGURATIS3IMA>5 INTER SE CUJIQUE NO.NNULLIS CODICIBUS MANUSCnilTIS COLLATAS, PEHQUAM DILIGENTER CASTIGATA; DISSERTATIONIBUS, COMMENTARIIS, VABIISQUE LECTIONIBUS CONTINENTER ILLUSTBATA; omnibus opebibus post amplissimas editiones qu.e tbibus novissimis s.eculis dedentub absolutas detectis, aucta ; indicibus pabticulabibus analyticis, singulos sive tomos sive auctobes alicujus momenti subsequentibus, don «.ta capitulis intka ipsuii textu.m rite dispositis, necnon et TITULISSINGULARUM paginarummarginem superiobem distinguentibus subjectamque matebiau significantibus, adornata; opebibus cum dubiis, tu.m apocbypiiis, aliqua vero auctoritate in ordine au traditionem ecclesiasticam pollentibus, amplificata
;

;

DUCENTIS

locupletata indicibus auctorum sicut et operum, alphabeticis, chronologicus, statisticis, st.ntheticis, analyticis, analogicis. in quodque religionis punctum, dogmaticum, mobale, liturgicum, canonicum, disciplinabe, historicum, et cuncta alia sine ullaexceptione sed pb.*:sebtim duobus indicibus immensis et genebalibus, altebo scilicet rerum, qvo consulto, QUIQUID NON SOLUM TALIS TALISVE PATER, VERUM ETIA.M UNUSQUISQUE P.VTRUM, NE UNO QUIDEM O.MISSO, IN QUODHBET THE.MA SCRIPSERIT, UNO INTUITU CONSPICIATUB ALTERO 3CR1PTUR.-E SACR/E, EX QUO LECTORI CO.MPEBIRE SIT OBVIU.M QUINAM PATBES ET IN QUIBUS OPEBU.M SUOBUM LOCIS SINGULOS SINGULORUM LIBRORUM S. SCRIPTUR.E VERSUS, A PRIMO GENESE03 USQUE AD NOVISSI.MUM APOCALYPSIS, CO.MMENTATI SINT. EDITIO ACCUBATISSIMA, C^TEBISQUE OMNIBUS FACILE ANTEPONENDA, SI PEBPENDANTUR CHARACTERUM NITIDITAS CHAKT^ QUALITAS, INTEGRITAS TEXTUS, PERFECTIO COKRECTIONIS, OPEHU.M RECUSORU.M TU.M V.VRIETAS, TUM NUMERUS, FOBMA VOLUMINUM PERQUAM COMMODA SIBIQUE IN TOTO PATBOLOGI.E DECUBSU COXST.iNTEB ISTA COLLECTIO, UNA, .METHODIC.V ET CHBONOLOGICA, SI.MILIS, PBETII EXIGUITAS, PR..ESERTIMQUE SEXCENTORUM FBAGMENTORUM OPUSCULORUMQUE HACTENUS HIC ILLIC SPARSORUM, PRIMUM AUTEM INNOSTHA BIBLIOTHECA,EX OPEBIBUS ET M3S. AD OMNES .ETATES, LOCOS, LINGUAS FORMASQUE PERTINENTIBUS COADUNATORUM.
ET AMPLIUS
;
;

IN

SERIES LATINA PRIOR, QUA PRODEUNT PATRES, DOGTdREs'sCRIPTORESQUE ECCLESLE
A TERTULLIANO AD LNNOCENTIUM
III.

LATIN.E

AGGURANTE
Ifiibliolhecie

J.-P.

MIGNE,

SIVE CURSUUM COMPLETOr.L'.'.!

Cleri universae, IN SLNGULOS SClE.NTLfi ECCLESIASTIC.E R.VMOS EDITORE.

PATROLOGIjE TOMUS CXXIX.
AXASI.^SIUS BlBLlOHlECAr.IUS, ABBAS
;

STEPIIAMJS V, FORMOSUS, STEPH.\NLS VI, ROMANUS,
S.

POSTIF. RO.W.; ERCHEMBERTUS, 3I0N.\CII.; ANCILBERTUS, ABBAS;

TUTILO, MON.iCH.;

GRIMLAICUS, WOLFARDIS, PRESBYTERl; ANA.MODLS SLBDLiCONUS.

ANASTASII TOMUS TERTIUS, G/ETERORUM TOMUS UNICUS

PARISIIS APUD GARNIER FRATRES, EDITORES ET J.-P. MIGNE SUGCESSORES, IN VIA DICTA AVENUE DU MAINE, 189, OLIM CHAUSSEE DU MAINE, 127.
:

1879

\

CLICHY.

EX TYPIS PAULI DUPONT, VIA DICTA BAC-D^ASNIKBKS. 8S8.8.79

IUL

IKSTITUTL Cr
10

h:i.

ELPr^SLEV
6,
(.

TORONTO

-.1

S^CULUM

IX.

ANASTASII
ABBATIS,
SANCTyE

ROMN/E

ECCLESI/E PRESBVTERl ET BIBLIOTHECARIl,

OPERA OMNIA.
Al>

FIDEM

EDITIO Pn.E ALIIS OMNIBUS INSIGNIS, MANUSCRIPTORUM CODICUM ET JUXTA PHOBATISSIMAS EDITIONES EXPRESSA, BLANCIIINI NEMPE BOMANO-VATIGANAM, QllOAD LIBRUM PONTIFICALEM, MABILLOMI, CARDINALIS MAII, ETC, ETC.

ACCEDDNT

STEPHANI V, FORMOSI, STEPHANI VI, UOMANI, PONTIFICUM ROMANORUM ERCHEMBERTl CASSINENSIS MONACHI, ANGILBERTI CORBEIENSIS ABBATIS, TUTILONIS SANGALLENSIS MONACHI, GRIMLAICI PRESBYTERI, S. WOLFARDI PRESBYTERI HASENRIETANI, ANAMODl
;

RATISPONENSIS
Scripta vol

SUBDIACONI,

scriptorum fragmcnta quae cxstant.
TOMUM CLAUDIT

APPENDIX AD SiECULUM

IX.

AGGURANTE
BIBLiIOTIIEC.E:
CURSnUM

J.-P.

MIGNE,
RAMOS
EDITORE.

€JLI<:RI
SIVE

UATYERSyE,
ECCLESIASTIC*

COMPLETORUM

IN

SINGULOS

SCIENTI.E

TOMUS TERTiUS.

PARISIIS,
APUD GARNIER FRATRES, EDITORES ET
IN
VLA.

J.-P.

DIGTA

:

AVENUE-DU-MAINE,

189;

OLIM

MIGNE SUCGESSORES. CHAUSSEE-DU-MAINE, 127.

1879

ELENCHUS
AUCTORUM ET OPERUM
QUI IN HOC

TOMO CXXIX CONTINENTUR.

ANASTASIUS BIBLIOTIIECARIUS.
(OpEULM
COXTlJiUATIO.)

Col
liilerpielaiio

Synodi YIII gcncralis

9
19o
'

— —
Collectanea

Sjnodi VII


et

Chronologia! S. Nicephori

5il

553
Cyri

Historia acephala SS.

Joanuis
.

705 713
715
727 729 737

Vila Joannis Eleeinosynarii

Passio S. Dcinelrii marlyris

Acla S. Crispina; virginis

et niartyris

Translatio sermonis S. Theodori StuditiE de S. Barlholomajo apostolo
Anastasii Epistola;

Prologus

in

passionein 1480 marlyruin

743

ERCIIEMBERTLS CASSINENSIS MONACHUS
Historia

Longobardorum

745

ANGILBERTUS CORBEIENSIS ABBAS.
Versus ad Ludovicum rcgem Francoruin

784

BERENGAUDUS.
Expositio sjper visiones Apocalypsis

785
V.

STEPHANUS PAPA
Epistolae el privilegia

786

FORMOSUS PAPA.
Epislola' et privilcgia

837

STEPHANUS PAPA
Epislola; et |>rivilegia

VI.

855

ROMANUS PAPA.
Epistola ad Riculfum
S.

859

TUTILO SANGALLE.\S1S MONACHUS.
863

Carmina

GRIMLAICUS PRESBYTER.
Regula
solilarioruni
Ibid.

WOLFARDUS PRESBYTER HASENRIETANTJS.
Vita sancta; Walpurgis
Pra?falioncs in libros suos XII de Aclis

865
Sanctorum

894

AN.VMODUS ECCLESl.-E RATISPO.NENSIS SUBDLACONUS.
Tralitioiies
Euiiiicraiiiracnses

899 968

API>KND1X AU S.€CULiM l\

Ai,isTAsii opniiiM

mmum.

SANCTA

SVNODUS OCTAVA GENEIULIS
CONSTANTINOPOLITAISA QUARTA,

Anastasio interprete,
(Apud Labbeum, Conriliorum
Collect. tom.

VIII, pag. 962).

PR^FATIO ANASTASII
Dominosancto etcoangelicoPatriPatrumADRi\Mo f mulusvester Anastasius pecccatorabbas. et summae vestrfe
sumniopontificiet universalipapse,ego
apostoliciE sedis bibliothecarius.

IN

SYNODUM OCTAVAM.
vita elecla,

A nastica

in coenobio a prira;cva state

niiriseluxit

morumetvirtutumsplendoribus,acper

id diuturnisexercitiiserudilus, etin omniscientia etoperebonoprobatus jamsenex,cuuctoruraunani

Quiasupernaprovidentia, quae singula singulisita
distinguittemporibus, ulsanctossuos veluti splendentiai|u?edam astra non pariter, sed vicibus discre-

mitate ad surarai sacerdotii petitus et proraotus est

apicem.Sane restiterunthujusprovectioni quidam perpauciepiscopi, interquoserat Syracusanus Gregorius, eo (|uodeos propter dillamata et publicata

tisadilluminationemEcclesisesu* proferat, aposto-

latum veslrum nostris teraporibus quasi quoddam

nonnuUa criraina

in sacerdotio vitae, anterefricatio-

fulgidumsidusproduxit, cujustemporeatque aucto.
ritate sancta universalis et

nem ineos

magna synodus oetava

celebraretur, etsacra doctrinacoelum sanctae catholicsetaposlolicaeEcclesiie, tenebriserrorum depulsis,

senonposserecipere, canonicasilacmitirationeprofatus; propter qna;, quia illa satisfactione non abluerunt, raerito postraodura
illatijudicii
et

ab eo

synodo abdicati sunt. Favebat autera his

jubarveriluminis illustratum perciperet: operce

quidara senatorsaecularisadminislrationis fungens
iifflcio,

pretiumduxi, tamad laudemauctoris

quamad

ster{3

a secretis,

nomine Photius, qui ad

patriar-

nam

apostolatus vestri

memoriam,

scripturae tiM-

chale conscendere fastigiura affectans, cura eis seor-

dere, vestra;que dominationi breviter intimare, quae

sumcolligebat, et tideles quosqueasanctaecommunionis
partioipatione avertens, divinis interesse
mysteriis,

ejusdem sanctse synodi materia celebranda;, vel ((uod apostolicae sedis super hsc disponendi studium vel auctoritas; quid etiam ab illa vel tracfuerit

dum

a patriarcha Ignatio celebrarentur,
:

penitus recusabat

nihil habens in causa pietatis,
nisi

tatum vel fuerit definitum

Quamobrem quoque
eliam inter-

unde pontificem proprium reprehenderet,
suspicabatur
raemori;e

quod

vel octava, vel dicatur universalis, quis

pretatusillamexstiterit, etne ipsisynodo praesum-

eum vitam decessoris sui, id estsanctae patriarchae accusare Methodii, cum ille
in nullo penitus accusaret,

ptiocujusqueqme
res.

in

eadeQnitanon sunt, processu

non solum hunc

verum

temporis addat, sollicitos reddere ac intentos lectoQuae videlicet notans, nonquasi inscioapostolatu vestro scribendo refero, sed

etiam miris laudibus semper efferret, quin potius raeraoriam illius inter sanctos patriarchas, dura divina mysteriagererentur, faceret, et diem anniversariura soleraniteret irapr;iiterraisse super ejus no-

tanquam horura

conscioetteste, historicaexpositione ad meraoriara

vestram reduco.

mine
el

celebraret.

Quamvis hoc ipsum

idera Ph(jtius

Tempore itaque Michaelis

Theodorfe matris

sicutC3eterailliusgestasinistreinterpretans,calIide

ejus imperatorum, abdicato Iconomacho Joanne,
lectus et consecratusestpatriarcha Constantinopoleos [gnatius, qui Michaele

G

facere suis auditoribus pr;Bdicaret, alia inquiens

eum

in corde tenere, alia in opere

demonstrare.

quondara imperatore,

Cura igitur Photius sociatus schismaticis quorum
auctor pr;efatus erat Syracusanus Gregorius persuaderet cunctis, qui quasi pio circa Methodium
1

cujus tiliuserat, imperium spontereligionis amore
diraittente,

eunuchus invidia factus est deinde mo;

Patrol.

GXXIX.

l?,Q

II

ANASTASIl BIBUOTHECARIl

12

scienliam) affe.tu nagrabant, (juod patriarcha Ignatius derojator esset ojusdcni sanct;e memoriae Methodii, et idcirco (|uasi parricida foret
:

habenles'quidemzelunijuslitiae,'sednonsecun(lura[Acrudelitas furit. Praterea Photius in hac parte se frustratuiniutuens. adsedemapostolicammittit,cui

magnus tunc decessur
laus; quatenus
vel deceriiente,
illa,

vester prssidebat papa Nico-

habendus,
el

sicul ipse sperabat. approbaiite

fama crebrescil Bardam s,:holarem domesticum,

mox omiiium

ora resistentium ob-

Theodorse imperatricis germanum, incesto nurum propriam usu f(Kdare, quem patriarcha criminis
redarguit, inlerminatus

structasilcrent,et aditus sibi progrediendi quavellet

omnes omnino patescerent

;

ignorans stolidus,
;

excommunicandum,

nisi a

ianlonafriliocess;ivissct: cujus n^dargutionis

mo-

dum

sitisjungiuir, etversulum

illenon ferens,pnenoUilisschismaticisacdepoin palriarcham sarci-

cli,

natargumentum.Persuasit enim imperatoriMichaut matremet Tlieclam sororcm suam, qus et ipsa

cum malre
locaret.

ac fralrc impcrii fuerat sceptra sortita, tonderepatriarcha; pr3Eciperct,elin monastcriocol-

Ouod cum palriarcha

rcnucret, pro eo quod
noii eligerel

B

utraqueimperatrix hanc inlerim
professionem,

sponle

maxime

(luia his

sccundum morcm

sicutcaiteris imperatoribus et imperatricibus jura-

quod apud beatum Job de Ueo legitur Qui si incluin-it hfiniinem, nemo est qui aperiat [Joh xil). Cujus lcgationem pnefatussuminus pontifex suscipienset pertraclans, licet hucusque versutiarum cjusatque gestorum ignarus, penecuncta qusab co acta fueranl, sagacideprehenditacuinine: et nonlgnatium, ut Pholiusposlulaverat, sed potis ipsum Photium rcpulit. verum tramilem justitis sequens, misit Conslanlinopoliin missos, Radoaldum scilicet Portuent sem et Zachariam Anagninum episcopos, at^jue litteras, quarum tenorem (|ui legerit, facilius nosse poterit inquibus, q.:iaet de venerandis iconibus
:

verat non seullo in tempore insidiaturum, Bardas

quA'slioeral,nonnuliaeliamsup(Jrliis conscriptarepcriuntur. Pcrvciiicniibus igitur missis apostolica".

protinus ad imperalorem juvenem llcus, inquit, imperator, saltem nuncnon advertislgnaiium inx
:

sedisConstaiilin(jpolim,etconciliocongi'egato,GrK.
ci

spirarc neci, elmatrem imperii alii gcslirc, futuro scilicetimperatorijSociare marito. Itecmiserrimus
egit,

epistulis

suscipientes, quidqirid ineiseratpro

IgnatiovelcontraPhotiuminverlerunt,subtraxerunetinconsilio legi minimepertulerunt: raissisRoma-

nec propri» germana". imperatrici videlicet
id est inatre ac filia,

parcens, ut et inpatriarcham ulcisceretur, etutra-

nisquid lcgerent,quidvenon legercnt, nullatcnusintelligentibus, vel eliam ;(dverteiitibus,
pr;e vi ac tiniore
(iiiia

que imperatrice,
facilius

imperio pulsa,

jiotius

ipse vel vivi lierct imperatoris socius, vel eo a se

interempto, jam subrogaretur successor.
tanli prajstigii

Quid plura? Ignatius in mediuin trahitur, coram missis
(lelicientibus.

jam jamque

Tuncimperator, aure
tus,

credulus

et ira-

apostolicajsedisjam seniofessusstatuitur, etdenuo

matrem cum sororibus tonsain

palatio pepulit,

Q

damnationi submiltilur, quin

et sacerdotalibus in-

etlgnalium schismaticorumacBard;esuggestioiie, a regimine patriarchatus abegit, subrogatusque est
pro eo pra'fati Bard;efavore Photius, de (|uo sujira
relatumest, prohibenlibus sacriscanonibusetvene-

fulisexspoliatur, ((uasi v^ilidiorfieretdepositio, ubi

sedisapostolicse pervicariossuosaucloritas adluisset,

cum
illi

in

hisnec illiusinterfueritauctoritas, uec

missi
ligi,

vicariorum more. ut epistolx dant intel-

randislegibus

neminemex

laicali militia

subitoad
pellerese

fuerintdcstinati.

sacerdotiuin promoveri. Ignatius
tur, ecclesiam ligavit, ne
s;icra

verodum

tantam

injusliliaiii imp'.ine deseri

Quod sedes apostolicadiscens, minimc passaest
suoque

quisquamabsiiue

inea

sed scribita tali pr;esum|iti(me cessandiim,

celebrare tentaret

oflTicia.

(Juo audito. Bardas

decreto Pholium non obedientem cuin coraplicibus
sicradigiiitale nudat, et

adeo euin in insuia, in qua erat relegalus, diversis
tormentis
raen
affecit,

cum oinnibus

fautoribus

ut dentes illius fregerit, et conti-

anathema

fore decernit,

jamdictis

inissis suis pri-

nuis lacerarit colaphis, usquequo se rcfutare regi-

mitus sententiam sccunduin exempla

reverenda;

su» proQteretur

Ecclcsi;e,

qua videlicel jain

memori;c Fclicis

pap;i^ in

Vitalem et Mi.senum epi-

praejudicialiter fucrat exspoliatus, et ante

omnein

scoposbiiuiliterexcedentes synodaliter inferens, et

discussionem penitus dcnudatus.
IIiscrgocompertis,coeperuntnonnulli metropolitani antistites, ac inferioris sacerdotii vel laici, ponficis sui

(|uam sibi fratris dejectio csset gravis, etiam

tiliis

D

suisnon parcens, palamcunctisdedil

intelligi.

Cu-

jus censurai Photio miiiiinc parente, sacralus fide-

tonnentis compatientes, dejcclioncmiiue

liumcatalogusmagisinllammatur, etabejussecom-

dolenles, reclorem sibi

proprium reddi magno|iere

munione catervatim

seiiuestrat,

horrescens quod

clamitare: quod Photlus scntiens, persuaso iinperatore, subministrante Barda, congregavit

iieca tantascde perculsuscorrigiconsenserit, quip-

concilium quorumd;iin episcoporum, adul.itione sibi vcl timore faventium,el i-umdcm Ignatium deposuil et an;ithemate pcrculit. populuinabeo|ier hoc laiiqu.ima damnattj scindeie speraiis, cui tiuien usquead lioc
veluli presbylerodivina sacriflciaconllciendi pra;s-

pe cu.n duriorsilice, etiain verbera dura impudenti
fronte cuntempserit, (|uod Photius molestessime fe-

rcnsacrileriiidignaUir

:

elliccl B,irilas,C;esar post-

inoilum faclus, cujusauxilio fulcicbaliir.digna reIribulioncabimperatore.Micliaelcfucriliiitcrfectus,
nihil tamensa!vitia:
su.ne

minuit; sed alios quidem
exsilio longo et
affi.

tabatassensum.yuogeslomagisacinagispietasfideliumaccenditur, et eoconstantiusab uiiiversis ovi-

privatione

honorum
relegal,

ac dignilatum, alios vero pro-

scriptione facuitatum

damnat,hos

bus proprius paslor exquirilur, quu versutius lupi

carceribus

illos

tormeotis diversis

18
cit;

INTERPRETATIO SVNOni
at(iue ut breviter

VIII GENEIIAI,1S.

IHI.EFATIO.

11

omnia comprchciidantur,
vel
setas

A

racidibus,
tcnerct,

dum

his necaiiamfidem^nisi qu:im ipsc
licuis.sct:

nulla
nita

prolcssio,

sexus
uisi

ab eo impu-

habt4cquoiiuomodo

quod maxllilii

descritur,

consors suae

communionis
cointcmpla-

mumscandalum mortalibus
It.mc,
si

cxcitavit, diccntibus »

invcnta: adoo utconimunioiicm cjus dcclinantium
noniiulliis,

Pliotius h:crcsiarcha fucrit: dcbcnl
cs.se,

((uibusdaiu cxcc|ilis,

((ui

noslii aut lidoi catlinlicin dcscrtores

aut ju?

tioni o|)cr.iin dantcs, clausi liabcb.iiitur, abstr.ixcrit; alios

ramcnti vcl sui chirographi transgrcssorcs,

erant

vero in montc Olyinpo crcaiitic.im vitam

enim

intcr eos nonnulli clarissimis natalibus ori-

ducentcsfugavcril,corumquctuguria scuspcluncas
ignl pcrdidcrit
;

qucmdam autcmsibi communicare

rcnuciilcin ctiam vivuin cxinfcriori partc usijucad

undi: nam ct ante annos aliquot idem Photius duarum unumqucmquc homincm animarum conssistero pr^dicabat. Qui cum a (lonstantino [ihilo-

dimidiuni corporissciiclicril; cl(((Uod borribilius
est) couciliabuluiu, i)riesidcntc.\lichaelc imp(,Tatorc, colligit,

sopho magn;c

s.inctilatis

viro,

fortissimo

cjus

amico, incrcpatus
cisti? respondit

fuisset diccntc:

Cur tantum
la;dendi,

falsoshomiues quasi vicarios Oricntaet

crrorem in populum spargens,
:

tot anirnas interfe-

lium scdium format, accusatores muncribusarmat
ct

Non studio quemquam

mendaciis coustruit, testcs eos asciscit, ((uos

talia, inquit, dicta

proposui, scd probandi ((uid pasi suo tcmporc quaelibet philosophorum exorti pa-

accusatorcs opponit. Judiccs

nonnunquamct

ia ac-

B

triarcha Ignatius ageret,
hujresis persyllogismos

cusati pcrsonamadinittit, cxccssus ([uosdam quasi

prxfati

summi
i(ui

pontilicis Dngit, impigit,

ct sicut

tesceret, qui scilicet viros exterioris sapientioe rc-

putabat, damnalione simul el anathemate punit:

pulisset

:

cunctis

adcraut, exceptis perpaucis, el hisfau-

propositionis tot animas fore iDesurum.
ille;

verum ignoravi me sub hujus fomite Ad quod

toribus iinpictatisclamanlibus noncssc juslum, in

sapicntia inundiquse infatuatur et dcstrui-

suiiimum ct primuin pnntiliccm, ctprKcipucabinferiori quomodolibcl scntcntiam profcrcndi; cum id nec canon quisquam admittat, necailqua Ecclesiie

turlJactasti sagittasin multitudinem copios;"e tur-

consuetudo fieridoceat. Verumistc faisariusfalsorum exccssuum adversus insontcmabsentcm clinvictuin,

mcndacemcodicemcompilat, milic

circiter

antistitum subscriptionesfalsas intcrscrit sibi ne-

mine prorsus consentiente vel couscribente ex illa numerosa episcoporum inultitudine, nisi unoet vigintiiirffisulibus.
viri

Q

eum

fugiunt, et quasi

Undejam profusiussancti habilus squaloremquemdam deDioscorum hunc appcllantes,
scilicet
et

bae.ctignorastiquemlibetex hisomnibusvulnerandum.Certe omnibusliquet, quia sicut oculi, quantumlibet sint magni et aperti, si fumus palearum interjacuerit, vidcre ultra non possunt; ita oculi sapientise tu;e, quantumlibetsint magni ct patuli, avariti;Tp tamcn ct invidi;^ fumo pcnitus obca;cati, tramitcmjustitiaevidere non possunt ac per id verum est quod dicis,neminera ictutuoputasseesselaedendum, cum sic obc;Bcatuiu sensum pra;dictis adver;

sum

partriachara

passionibus habens, nec quid

clinant, allcrum

emiseris pnBvidisti.

proecursorem Antichristi, imoipsum .\ntichristum
existimantes,

Intereaocciditur Michael, reraanet singularis in
iraperio Basilius.

quem

hominem

peccati

ti-

liuraque perditionis.\postolusappellassct, qui profectoextolleretur supra omnciiuod diciturDeusaut

monocrator. Incipit inquirere

quod colitur {11 Thess.u). Cceterum construit et aiiam technam hic perversoruradogmatum cultor, etpersu;idel imperatoriprsciperenerainem testamentura
facere, vel jjcr alterius, nisi per Photii

nuncupatur ab omnibus et investigare quodnam fuerit sedisapostolic;e judicium vel decretura tam super Iconomachis, qui sensim contra sacras
et

Unde

iraagines garrire rediviva pra-sumptione videban-

manus suas

elemosynas erogare: quod non ob aliud adinvenit
inventorm;ilorum, nisi

quam super Ignatio vel Photio iiromulgatura. Quicumei responsum esset apostolicam sedem ab undecima indictione. sicutabolim inthronoContur,

utcum

acciperet eterogaret

stantinopolitanolgnaliumstabiliisse, Photiura vero

substantiasdivitum, proprias a minus curiosiserogasseputaretur, ac perhoc a cunctis quasi dapsilis
et

nuUius

clericalis

ordinis

dignum aliquo modo

censuisse,

atque super his innotescendis diversa
protinus eadera scripta

muniflcus amaretur; simul etiam ut saltera per

D

scriptaConstantinopolira, acperomnesorbis terrarura terminos direxisse
;

hocoraneseicoacti coramunicarent, quandoquidera
conspicerent, nec ipsa se aniinarum

suarum reme-

curioso satis intentu requirit, et inventa ubi a Pho-

dia posse, nisi per manusejussaltem in ipso mortis
articulo positos operari. Praetereaetaliud iniquitatissuae retiaculura,

tioprofundiusobrulaconsistebant,pr;eoculisveluti
specula ponit, et horum lectione magistra, quse ab eadem summa sede decreta fuerant, celeri consumraat effectu
:

quometes simplicium caperet,

texens, quotquot ad exteriorem ab eo disciplinara

id est, et

Photio sacro ministerio post

instruendi veniebant, proprioscriptospanderecogebal se secundurafldem Photii decaetero credituros;

depositionem irregulariter abutenti, thronoConstantinopolitano cedere persuidet, et Ignatium

quisi duaefldesessent, una scilicetChristi, etaltera
Photii: et hoc

nihilominus, callide molitus, ut

hunc recipere adhortatur. Verum quia et Ignatius thronum quo prsejudicialiter fuerat expulsus, absque iterata potioris sedis, idest, prirase auctoritate non recipere proposuerat, et imperator tantum (proh nefas I) et ubique dispersum a Christi Eccle-

communionis
evelli,

suae
;

quoscunque

vel

quomodocunqiie

laqueis irretiret

et esset impossibile se

unquam

quem nimirum

constaret lot flxis haerere

:

15

ANASTASII BIBLIOTHIiCARII

16

siageneralisalagebateradicai'esenlenlia,visumest
utrique,

Ahsc

sacrosancta synodus anno iraperii Basilii pii

Romam,

et

ad tria partriarchia fore mit-

principis tertio, quae universos patriarchales thronos, sicul aliarura ulla in

tendum Orienlis,
saloria, et

et a

Koma «luidem dec.rela dispen-

eorum

loci

servantibus

screliones,

sicuterjnl lulparum causarumque diita et poDnarum (|ualilales judicanda-

praesuleshabens, universalis non inconvenienteiMl)

omnibus appellatur. Universalis
quia calholica

esl

enim

:

rum, necnon et personas vice lungenles aposlolica postulandum;a thronisautemOrienlulibuscousensus nihilominuset pers masducendum.Sanenotandum,(|uod ca-teri thr,<ni nll, inler Agarenospositi,

tiJes in ea et sancta; leges, qua;

primo non

soiura a sacerd otibus, sed el ab universis Christianis coli debent et venerari, contra hostes earum consona vocedefenditur;deinde, quia cum Christns in corpore suo, (|uod est Ecclesia, tot piitriarchales sedes, quot in cujus:[ue mortali corpore sensus
locaverit, profecto nihilgeneiMlitiiti deesl Ecclesiae,
si

super hoc negotio sumpsere laboris; sed postCjn-

sUntinopolim venientes, iiuod a sede apostolica fuerat elaboratum atquedecretum, reverenter admiltunt^etpra-coniis miris altollunt, alque huic addendum minuendumve nilomiiinodecernunl. .Mitti-

oranes ilixsedes uniusfuerint voluntatis, sicut
deest mortui
corporis,
sl

nihil

omnes quinquo
sanitatis.

turilaque

Uomam

a parte

quidem

Ignalli,

Juannes

sensus

integr*

communis,(ua fuerint
visui

melropolitaSilei.,

i|ui et 1'erges

1'amphyliie pneerat

B

Inter quas videlicel sedes quia i{i)m.iiia pr,ecellit.

Ecclesiae;aparteverol'hotii 1'etrus raetropolitaSar-

non
et

iramerito

comparatur: qui profecto
illis

densis,quicontralgnatium cumjain meraoratj Gregorioauctor factus fuerat ecclesiasticae scissionis:
porro a priiicipedestinatur regius spatharius, Basi-

cunctissensibus pr^erainet, arutior

existens,

communionem.

sicut nullus eorum,

eum omni-

utramque parlem coram sedeapostolica medins haberetur, et lidclis corum
lius nomiiie, qui
inter

bushabens. reitii),quia cum l'liotius totexcessuum suoruiii iiiorbo unlversam Ecclesiam maculaverit,
universalis curatioadlilbitaest, ut lotum curaretur

qua!
sed
sibi

sedes eadera decrevisset auditor cl nuntius
1'etrus quidera, licet

quod totuai luerat raaculalum.

Nam

taniuin hujus

nova navi, et

quam
hoc

ipse

ambitionis pullulavit longe lateque temeritas, ut

elegerat,veheretur,naufi'agiumsimul etmortis
esl,

mox Hierosolymis

((uidara laicus noraine Saloraon,
slt

periculuiii pertulit; et (jui iiavim Christi,

extemplo clericus factus,

ordinatus antistes;

Ecclesiam sciderat,
pervenientes,

iiavis su;e

scissiunein non in-

quod nunquam lactuinest
priiiius illlc

etlain

ab ipso
iiisi

Jacrd).), i|ui

convenienter incurrit. Caaeri sane legati Itomain
epistolas et

episcopus exsllllt

postquam

l'ho-

profanum codicem, in
.Nicolaura
(iu;e

tius noviter in clero plantatus, et confestim jiriesul

quoconlineliantur gesta conciliabuli, qua; Photius

factus auditus est. .Vpud Conslantinopolim

autem

adversus apostolic;u
falso

memori;e papam

q

nonnulli ex tunc

lalcl etiain

virtutlbus operain tri-

fueratcommentatus; atque omnia

crcbro

buebant, t.intum ut ad hanc s;icrain possent pertlngeie digiiltateni
:

niemorato eximio pnesuli destinata fuerant, quia

.itubi

compotes

fleri

nequiverint,

ad meliorem vitam migraverat, tibi praeclaro successori ejus, doinine junior Adriane, pntsul
ille

mjx
[«/.,

continenliaifrenis laxatis, in suls voluptatlbus

voluntatlbus.] ire coeperunt, et quod non sanexisterent, protlnus

eximie sedis apostollc;e, gubernacula egregie moderanti pra'sentant. Qui acclngens slcut vlr lumbiis
tuos, etDanlelis pueri s|iirltum
pii
['</.,

ctitatis sed avariti;^; cultores

ostenderunt
nls
niissis

;

;ideo

ut dlversis

raodis a

Ronia-

et

decessoris

liorum quldam obtinere tentaverint,
re-

zcli splrltum, etc.j sumens, et nec ad dexteram, nec ad sinistrama via regia decllnans, quae

ne rcgula promulgarelur, quse tunc de non
pente s;ecularibus
in in

sacerdotium

proveoendis
est.

illedecreverat decrevlsti, et qu;BStatuerat slaluisti,
atijue omni^ providi paliisedictuiii pius li;eres exse-

hac

eadem

synodo

promulgata
et

Praete-

rea

penes Alexandriam

.Viiti.ichiam

in

tan-

cutus, liijurias

Nam

syiiodo

pmprhe mox apiul

scilis protiiiiis vindlcasll.

tum radix
)iossit.

hujus pestis excrevit, ut a tempore
Pliotil

bcaluin 1'elrum collecUi,

promotioniscrcbrodicti

hactenus evelll

iiini

profanum codicem illum creinari censuisti, et ita fieri apud Constantinopolim, si quae exemplaria ejus ibldem invenlreiitur, jure mandasti quod et
;

Nec fatendum creditur,
hac nonnulla qu;e ad

(juod tunc unlver-

D

salisjurediceretur, sipro lide celebrataconsisteret.

cum

et in

lidein pertlnent, slnt

factum

est. el

aucturcin ejus pro
liiijus
i);iri;i

tiiiita

temeritate

delinlta.etin c;eterisaniversalibus conciliis inulla

deniio damiians,

occullinites censura

disposlta invenlantur
pertinent,

(|u;c

;i(l

fidcl

doctrlnam non

simili sei|uestrasli. .Missis(|ue

cum

auctoritate apo-

quod non niinus
°;

in

lide

quam

in legis

sti)lic;ivicarlisetepistolisdecretalibus,jussistiQeri

pra;varicationepeccentex concilio Constantinopoli-

Constantinopolisynodum, pro multls(|ul(lein necessitatlbus KcclesKC, sed prn
liis

tano aeta

(|Hamvis non inlnus In sanct;is reguhis

pi;eripue

(|u;e

hu-

<|uain in cathollcaiii lidciii (leliiniuatar, ct ili:ibolus

cusque brevlter adn
ob
id

itata

sunl, (|ua'i|ue In hujiis

non pro

fidel

pravilate.scddbpiM-versitaleiiKqierum

synodi gestis invenliiiitur, in qua scHicet Photlus

etiam speci:ilitcrcoiideranatur, i|uoniamde-

pcrpetuoraaneatcondemnatus. Namslcutunicuique sine Dde impossibile esl placere Deo {Hebr. xi), ita
et fides, si

ptisltionem velanathcma pnesumpsil insanct;c me-

non habeat
;

oper.i, niortua est in

semet-

mori;e

papam

Nicolauiii norainare. Eacta est igitur

ipsa {Jac.

ii)

ac per hoc hujusmodi fldei cultores.

Aliquid videtur deesse.

17
siriit

INTFRPRETATIO SYNODI
scriptum
fuiei

VIII

GENERALIS.

PR^EFATIO.
sfi^li liu.ius synniii, ([u;e
iii

18
apo-

esf,

cnnfitiMitiir

f(ui(li^m
:

so

nosse
sicut

A

eventus considcrans,

ncMin,
reclip

faclis atitem

nc;;ant {Tit.i)

iH

iilon

stnlic;p seilis Inci scrvatnrcs

iiiin

vnliiinine seciim

sinoeritatcin

inaculant(>s,
ail

ita

sanctai

porlatiiri conscripserant, in altcrn cndicc transcri

rcsulani

justitiii'

violanlos,

omnium

sunt una-

niniilatisaequn libraminecorrisendi, velccrtejusta
scnlcntia |)uiiicn(li
fulcl,
:

est ut

siciitccnntra nnnsnliim rcctai

llnmam usque deferrc prnposui. Unde factum eisdem loci servatoribus in pra^dones incidcntibus, et codicem ipsum cum omnibus supelloctipla

vcriim ctiam sancti nperis slrcnui ciistniles
siiiil

lihiis siiis

amittcntibus,

ci^f)

cndicem qiiem detiilo
sanctitas

ah ninniluis

laiidandi, ct digna

pra>niiiu'um

ram Uninam, vcxisse disnnscerer, (juem

Ciclestium sorte ditandi.

vestra Rrato suscipicns animo, mihi ad transferenrite

Porrn propriuni nomen luijus
nodi.

qusrimus

sy-

dum in Latinam tradiditdictinnem ad quod opusego
idoneiim esse

Namsi

iiydra^ ac

liippncentanrorum, qui nnn

me

denegavi, licet in interpretandis

sunt, uti(|iiennminadicuntiir, ([iiantncoii;;ruciitius
hiijus synndi nniiicn sciri dchct, (|ua> iitiqne est,

ne

vididicet nomiiie carens,

comparetur rehus
;

in

maris
'^

exarchivo in Unmanum sermonem scriptiiris [ira;senti lcmpnre (innddam cnnamcn arripcre nitar, et nonnullajam ad ?pdificatinnemplurimnrum,et pra",cipue vestri decessoris hortatu interpretatus edidisse ditrnoscar.

profundo positis, quae quidem sunt
notitiam

sed quia ad

hominnm non
:

pervenerunt, hactenus no-

Verum

vicit jiissiotanti |)ontincis.

minc carcnt.

Itai(uesi syiiodiis

tantum dicatur, non

dum
bo,

|)rnpric ilicitur

habct enim linc nomcii
coiiciliis, si

cnmmune

non deest nbedie tia prompti ministri. Interpretans igitur lianc s iictam synodiim, verbum ever;

cum

aliis

numerosis

synodus univer-

salis appelletnr.

Nec

sic

de hac quod singulariter

l^nssidetpra-dicabitur,

namhncnorainecumgenerasnnt

quantum idinma Latinum permisit, exccrpsi nonnnnquani vero manente sensu, constructionem Grsecara in Latinam necessario commutavi. Rara
prKterea interpreti doctiori enucleanda servavi qua»dam etiam sicut mihi nntaerant, nimirum qui
;

libusscptem synndis utitur. Pnrrnsi synodusConstantinopolitana (licatnr, non dicetur proprie
eniin cl alia' Constantinn|iolitan;T' synodi
;

Jamvcro

sisynodus universalisConstantinopoIitanaetoctava
voceUir,
iiec

sicdefinitive

nomen

ejus praedicabitur;

non enim est octava, sed quarta synodus earum qu;e C nstantinopoli universaliter celebrata; sunt. Nuncupanda estergosine omni contradictione synodus universalisoctava, utetappellatioquam cumseptera
aliis conciliis sortita est,

tam Rnin;e quam Byzantii pnsitus, in cunctis his snllicite lahnravi, schnliis in marginihus cndicis exaratis adnotavi, vel etiam, sicut inihi visum est, explanavi. Sane ethoc notandum quia qunedam scripturariim,
qu;Te sui)er

his a sede apnstnlica Cnnstaniirbis

tinnpnlim missa' sunt, dcficientibus
inter|iretibus,

ejusdem

nnn ex
;

tntn recte translata in Gras-

non

celetur, et

nomen c

citatem inveni

quorum

ipse nnnnulla, et

quantum

proprium, qund singulariter possidet, designetur.
Igitur

angustia

illic

morandi permisit temiioris, emenda|)lane

aceidit

cum ha^c celebraretur venerabilis synodus, me famulum vestrum missum a Ludovico

vi;partimveroiitreperihactenusincorrectareIiqui.

Ad cxtrcmum

monendum

est, et jiro

futu-

piissiinoimperatorecum duobusaliisvirisinsigni-

rorumcautela temporumarctius memnriaecommen-

bus interesse, ferentem etiam legationem ab apostolicis meritis, decorato praesulatu vestro, causa nuiitialis commercii, quod eflficiendum ex fllio imperatoris Basilii. et genita pryfati Dei cultoris
gusti, ab utraq'.ie parte sperabatur

dandum, neforteprocedente temporeinGr;Eciscodicibus reperiatur huic sanctae synodo quiiquam a
Constantinopolitana suafim additum vel mutatiim,
nihil

Au-

minus velamplius

simul

et para-

fuiss', nisi

tam enira pio negolio, et quod ad utriusque imperii unitatem, irao totiusChristi Ecclesiae libertatem pertinere proculduhiocredebatur, proecibatur. In

codice in

in ead^m synodo definitum que in Grseco ejusdem synodi actionum Romana Ecclesia scripta reperiuntur, et in
fideli

Latinitatem

satis stylo translata, in archivo

pue summi pnntificii vestri qu;^rebatur assensus.
Dei ergo nutuactum estut tanti negotii cumloci servatoribusapostolicaesedis et
i|)se fine

ejusdem RccL'sia! recondita comprobantur, quseque omniiim patriarchalium sedium loci servatorum, et ipsorum quoque imperatnrum atquecunctorum an-

gauderem,

et

D

tistitum subscriptionibus roborata, et

nunc usque

veniens fructuum in exsultatione portarem manipulos, qui per septennium ferrae pro eo indefesse

signata consistunt. Sane epistolse tam synodi
patriarchoe et iraperatorum ad

quam

Roraanum

pontifi-

laboraverara, et

i)er

totumorbem verborum semina
qua'

cem

missse, qu;e in codicis

actionum ipsius synodi

sedulo scribendn disperseram.

calce hahentur insertse, reverenti sunt cultu reci-

Nam
mone

pene omnia

ad

prsesens

negotium

pienda'.

Naraa

totius synodi consensu,

dum adhuc
ista

pertincnt, quaeque a sede apostolica Latino ser-

ageret'ir,

decretaesuntetexposits. Cur autem

prolata sunt, sive qu?e in hujus synodi co-

prsmiserira, breviter adnotabo. Siquidem
scepisset per

cum

rex

voluminibus continentur, ego summis pontificibus obsecundans, decessori scilidice, sive quae in aliis
cet vestro ac vobis exposui, et

Vulgarorum cum propria gente Christi fidem su-

hominem Romanum,

id est,

quemdam

postmodum Constannon pauca in quoque testan-

tinopoli pro prsedicta causa repertus,

presbyterum Paulum nomine, documentum atque mysteriumpropositumhabuitasedeapostolica, non

his vestris loci servatoribus, ut ipsi
tur, solatia praestiti, qui

modo

fidei
:

etiam diversos

hominum

sciplinam

regulam, sed et sanctae legis suraere diqund et fecit, non solum a prsfatopre-

19
sbytero,

ANASTASII BIBLIOTHECARII
verum etiam per divinam revelationem quae sic temporum qualitatem discre;

20

A

accepit, Paulura scilcct Pnpuloniensera et

Formo-

instructus
vit,

sum Portuenscm,

sanctEC convcrsationis antistites.

ul postrema in jiriorem reformaret stalum et

Oui ad principem pervenientes, totamque jam me-

ordinem.
lluvium

Nam

tota Dardania, Thessalia, Dacia, el

utraque I-'pirus.atqueca>tcr;ere!;iones juxta Istrum
sita',

apostollca' sedis vestrie

moderaminc

antiquitus pr;ccipue rcfiebantur et disponebantur.

moralorum Vulijarorum patriam,cujussiipra partes commomnravimus, pcrairrantes terram cordium liniTua' vomerc pra-scindendo, et Christum. cxstirpatis errorum vcpribus, inhominum mente plantan,

Sed postquam imperatores Romanorum, qui nunc Gnecorum appellantur, variorum faulores vel incentoresefrccti errorum. sanclamChristi Kcclesiam
diverr-is h.Trcsibusscindcre

do, fluentisque sacri baptismi risiando, at(|ue impositionc

manuum suarnm

super capita fideliura,

et

minime formidavcrunt,

Deo dicata templa vcl altaria incrcmcntum perfectionis per sanclum S|iiritum invocando, dum apostolicusillepontifcx,ctutitadicatHr, cnelestishomo
etterrestris anc;elus snperstes habitus est,

Dcus impcrium corum, et in Occiduis parlibus paulalim regnare, superno deccrnente judicio, cessaverunt, donec Romanos pontifices suis
scidil

minime
agi stre-

cessaverunt.

Ad cujus imitationcm eadem

praviUitibus incurvare conantes, nec valenles. ac

nue,tusuccessorejusalma> acsuramirmagnitudinis

per hoc multiplicibus poenis afRcicntcs, Hcsperiffi

B "

pr.Tsul, medullilns anhelasti, et in

hisconsumman-

potestatemjamprorsusaniittcrent,Occi(icntisetiam

dis satagere non cessasti. In

amissoimperio, nihilominusRomanisponlilicibus,
quia jam jubere ncqucunt, suadcre nituntur
la^sis
isli
;

crevcrat principis,

et

tantum autem pietas abundabat circa bcatum Pe-

suis

trum venerationis

affcctu,

utquadamdie manu

pro-

favorcm sensibusaccommodandura. Scd quia
Petro supcr petram verse confcssionis stan-

pria capillos suosaiiprehenderet, et contemplanti-

cum

tes. iJeslifcram

suggestionem audire possunt, obauilli

direnon possunt, mox

quoniamalitcreoshcdere

bus cunctis, seRomanis missis tradidcrit dicens: populi Vulgarorum terra? cognoscant, ab liodicrno dic me servum fore post

Omncs primatesctcnncti

nequeunt, palriosetanliquos tcrminos transfcrunt,
privilegiasedisapostolica; corrumpunt, et

Deum

beati Petri et ejus vicarii.

pencom-

QuiE Grseci de die in diem audientcs invident.
et tantae glori.T avidi, ut

nia jura disponendarura di.-cceseon auferunt, atque
suis h;ec fautoribus consentaneis et sectatoribus

eum

possit a Roraana sedc

avertere, diversa requirunt ingcnia,

munera posl
ut

confcrunt

;

cum quibus

etiam jus, (|uod scdcsapo-

munera numerosa
mcnta creberrime

mittentes, et sophistica ei argui)ro|)onentes.

stolica sujicr pnedictas resiones habnit, qui;i juxta
se sita; videbantur, usurpant, et Constantinopolita-

At

ille

columna

mansit immobilis, doneceorumdem Gr.-ecorum frau-

nivdi(Ecesinequitcrapplicant;cumbeatus|)apa

vi-

G

de dociperetur, scribentium

ci,

atque dicentium

deaturdiccrc Innocentiusad Alexandnim .\ntioche-

quoddc

patri:i

illautrnm RnmanoanConstantinopo-

num inter alia scribcns:Non crgo visum est ad mo. bilitatemnecessitatnmmundanarum,Dei Ecclesiani
commutari, honorcsautdivisiones perpeti, quaspro suis causisfaciendasduxeril imperator; sed hisnec ipsidiu fruunlur,siquidem jara memorat;i Vulgarorura gcns prolinus irrnit, ct universa circa

litano pnntitici subdi dcbeat, inter vicarins Rnm.a-

nos, iiatriarchamque Ignatium Constantinopoli dis-

ceptatio fuisset canonice ventilata ;et conjunctisRo-

manis Orientis sedium

loci servatores

judicavcrint

Vulgarorura diocccsim urbi fure subjicicndam, cui

bium occnpat:
sccundum

sic^iuc Gr;eci i)rinci|)cs,

Danuqund sedi
cl

anteVulgaroruraadventurasubdebatur:cumaliasit
inmundanisncgotiis,;iliainecclcsiasticisdisposilio

subripiunt apostolica", in dnpium
lcgcra rcsarcinant
:

quodammndo

juris^ctquaravisrcgioillaGra^cisfueritantcasubdi-

nam

cura jure dia-cc-

ta,nullum tamen iniMsibijusvindicare legitimepotucrunt, (juam ;irmis olim

seosusurpatsetiamsua, idestiraperii proprii partem potestalis amittunt. Verum tandem aliquando
volensomnipiitensDcus,
p()>t

amissam pcr
:

tot

tempora

bellando recipcrc nnn valucrant

(|uamvis et prius-

(|ui

olim

lilios[sr;ic|

ctiam

quam

Gr;ecisfuerit subdita,

trigintaet quadringcntnsannosabiitnigcntium

se palescant, nccilhim Gncci, ut supra

Rnmani hanc possedismonstratum

prcssuris cripuit, salubrcmquc doctrinam (^docuit,

D

est,lenuissemeinorentur,nisidumsceptrisRomanicispotirentur. QuamquametsihuicGra'ci principes
regioni, (luantum
lisint,
;i(l

has etiam regiones cura populo suo ad rectum Udei

tramitcm :cquamque justitiic normam pcrduccre, inspiravit jam mcmnniln principi Vnlgarnruin, per
merita Pctri, cujus in arctn situs intcrventiniiem
sibi

rcinpublicam attinct, dorainaEcclesi.-e

nontamcn pncjndicarc pnssunt Dci

juri.iiuic (luantnmlibct illicumdivcrsis nationibus

apud Dcumadcssc prccatusesl, sicque de nume-

cnnllictantcs,

sive victi, sive victorcs cxstitcrint,

rosis cuneis h(jstium triiimphavit, mittere

Romam,

non novit
tiosiis

nisi charitatem et
.-

pacem. Unde (luidam
S; i/uis vidrtur contni-

eta sede apostolica

lidci et

samr

tr;iditionis postu-

raagistrorum ejus exclamat
essf, >ios

larc doctrinas; (luod pius pinceps

non segniscxsccu-

tidrm lOttsitHudinnn
(l i'or.

mm

hahcmus.

lor effccit, ct railtens ad apostolicam

scdcm cui

nri[m: Ecclesin liei
loci scrvatorcs

XI ); licet

hoc ipsum an
c.ertis

decessorvcstertunc papa egrcgiie sanctitalis pr.Tsidcbal Nicolaus, ct non snlum dogmata orthodoxx
fidci,

Oricntis decreverint, nullis

probeturindiciis. QuamviseniinRomani lociservalorcset Vulgarorum missi

verum etiam

sanct.e vitiE disciplinam ad ea,

cum

im|)eratore. seu pa-

(luinetad ulrum(|ueidoncosinslitutorcscxpetiit,et

Iriarcha, nccnon et Oricntis loci servatoribuscon-

21
venisspnl, his taraen
sitis,

INTERPRRTATrO SYNOm

Vllf

GEXERALIS.

PR.EKATIO.

n
audit, ut alteri

omnibus iniinn conclavi po-

A

dir.iimsenlenliam minimespernenflamedoceant, ct

nullideforis venienti palelial aditus, nisicui

((uidam probabilium palrum dical; .lustus mediator

vel

imperator vel patriarclia forsilan permisissct.
est ut quid(|uid

non

est, (jni sic

unam parlem

Unde factum

Romani

asscrerent,

parti niliil reservct. lla'C itaqucdiximus, inlentos

nec Orientis loci servalores, nec Vulsjares missi
intelljfierent: et

reddere studiosos curantcs, ne forte proccssu tcmporis

rursusquidquid Oricntales direloci scrvatorcs,

renl, nec

Romani

nec Vulparorum

tannBdi(Pcesi

quidquam de subjicienda ConstantinopoliVulsarorum terra statutura vel dcDet

missi co|inoscercnt,
nisi

Dum
loci

videlicct nullus adesset,

nilnm ab universali
pra-sumatnr.

octava pntetur synodo, vel

unns iniperatorisinterpres, qui nec Romanoservatorum voces aliter

actionum illiuscodici

a (Jra'cis hincali'(uid adjici
illis isla

rum, nec Orientaiium

Nam
in

familiarisest

pr.Tsumindi-

audebatedere, nisi ut jam imperator ad snbversi-

ptio, et sinsiularis

quodammodo ambitionis
sanctorum decreta
[lontilici

onem Vulsarorum imperarat; excopto quod datum
est missis

cium

;

siquidem

secunda synodocontra statuta
[)r;e-

Vulgarorum quodilam scriptnm Grsecis

masna' Nica!n?e

.synodi, et

verbis et litterisexaratum, continensquasi loci ser-

sulnm Romanorum, Alexendrina;
Constantinopolitano contulere

privilegia sedis
;

vatores Orientisinter loci servatorcs

Romanos

et

et

qu;e-

patriarchaml£;natiumarbitros[/". arbitrilexistentes,

g dam
apud

penes

illos

repcrnntur capitula regularum,
terti e

jud!caverint,VuIcrarorum[)atriamqua'inIllyri-

quffi illi

quidem

dicuntexistere synodi, cura

coconstitntaestdinpcesiConstantinopolitaniPsubji-

l.atinos nec in vetnstissimis inveniantur edi-

ciendam,cumabolim

in

ntraqne Fpiro, Darilania,

tionibus. In quartae

Dacia, Thes.5alia et c.Tteris in Illyrico sitis provin-

dicibns

quoque synodi quibnsdam coqnoddam de privilogiisConstantinopoIeos

ciissempersedisaiiostolica^dispositiofactaclareat,

ostendunt capitulum, quod inter canones ejusdem
synodi ab universa Ecclesia veneratos, nec Latinitas,

sicutdiversiBpontificum
pa
lae,

RomanorumaDamaso

pa-

|)er

et

easdem provincias missa* testantur e|)istohas Graecorum principes sola vi, faventibus

nec alia lingua sub sole recipere, comproba-

tur.
vel

Quodque

licet

ab Anatolio, et imperatore,

sibi

Constantinopolitanis pr;esnlibus, cansa

dun-

fantoribus eorum, post

omnia gesta synodi

taxat

quam

superius adnotavimus, exhortans, ab
subegerunt. Super quibus reci-

et prolatos

canones in absentia

Romanorum

loci

aposlolica sede

piendisideoapostolicasedes nullam^eperiturfecis-

sequerelam, quoniam raox has, ut prydictumcst,
snepe

memorata Vulcrarorum natioadit,

et sihi

jure

potestatisomnia vindicat. At ubi religio redit, confestim et dioeceseos fas sedi |)ropria; reformatur.

q

clam depromptum exstiterit, mox tamen ibi ipsum ab eisdem loci servatoribusest repulsum, et a sedeapostolica, qus ut eadem synodus fieretsoladecrevit, solai^uejns habuiteos recipiendi quos synodica decreta protulerant, non solum non ;idmisit, verum etiam continuo respuit; quodservatorum

cum Romani, et his similia, loci servatores summatim Graecorum locutiones advertentes, asHrec
sererent, etiam hoc persecuti sunt, dicentes;

que Anatolius
irapetrare

vel iraperator,

quia ut firraaretura

sede apostolica, cui tunc raagnus prsesidebat Leo,

Om-

non
est.

potuit, in ejus

positum potestate

neque nos, neqne loci servatores Orientalium sedium causa vindicandarum quanibus
liquet,

confessus

Nihilominus et alia ostendunt re-gularum numerosa et prssumptuosa satis capitula ,priscae traditioni |)enesomniav;ildecontraria,

rumlibet diosceseon veniendi Constantinopolim invitatos, sed controversiam, pro

qua disponenda sumus,

et

quae a sexta falso perbibent synodo promulgata

;

definienda, vel apiis imperatoribus expetiti, vel a

cura sexta synodus nullam |)rotulerit prster

fidei

pni-sulibus
tore,

nostris

destinati

Deo aucsubsautera
et

regulam

:

sed quas ejus asseverant regulas, longe

sane dissolvimus, et propria singuli

cri|)tione
Illyrici,

signavimus
quara
siides

:

super

dioecesi

apostolica jure

prisco

imprsesentiarum sibi a
ter utitur,
est,

possessoribus ejus

red-

synodum ab ipsisconstat esse penesse privatimquedepromptas. Porro in septimse synodi codice, quia saepe contra canones Constantinopoli ex neophytis antistites provehuntur, et eo tempost sextam
natus,
ita

dito nunc quieta retentione possidet et regnlari- rj pore Tarasius ex laicis patriarcha fuerat ordi-

eadem principalis sedes neque pulsata neque ut pro ea mitteret, altercandum ullo modo provocata; sed neque nos |)ersonas advocatorumvelassertorum ejusassumimus, neque quid

epistolara

beats recordationis papae

Adrianiexistimant transcribendam, ut nihil in ea

ex his quse ad
tra, rat, vel

prsdictum praesulem vel conneophytos idera pontifex sanctissiraus seripsescriptum, vel translatura Graece reperia-

adesset, responderet objectis, agnoscimus; quippe qui nihil hincabeain mandatisaccepimus, ac perhoc disceplare non jussi quidquam non posilla si

tur. ^ic igitur

Grsci, accepta occasione celebrato-

rura universalium conciliorum, frequenter egisse

sumus; verum nec loci servatores Orientis judicium sepersonasassurapturos in controversiis, in quibusab utraquenonsunt partejudices appellati
vel electi, conjicimus,

vel

perhibeat

:

praesertim cum Apostolus Mediator, inquiens, unius non est ;et

nunc rainuendo, nunc addendo nunc in absentia sociorura, nunc in abscondito angulorum, nunc extra synodura, nunc post synodum, astutia sua, imo fraude
clarescunt,
et

mutando,

coramunibus sanctionibus abutuntur,

et

ad suos

sacri canones

non quorumcunque, sed electorum ju-

libilus cuncta quae sibi visa fuerint, etiara violen-

23
tcr innectunt. Itaque

ANASTASII BIBLIOTHECARII
quidquid
in

24

Latinoactionum
ab
onini
est

A

raunitos.atquesigillatiralociservaloribustraditos,

octava?

synodi codicc

ro|erilur.

patriarchalibus
lositas eliam
h;rc

sedibus

deferendos,

effecta

cst.

fuco falsitatis extr.incum: quidquid vero aniplius sive de dioecesi Vulgarica, sive aliunde in Grffco

Ne erpoGrsecorumsualim
circa

astutia, quin potius do-

jira^sentem

synodum

aftat

:

ejusdem synodi codice forsitan invenietur, totum est mendacii venenis infectum. Denique di-

me admonendi causa
bene
novi

dixisse sufficiat. Cae-

terum
_

quod juxta Proverbiatorcra,
I)

coram im|ieratorc, vicariis et Yulparibus, tantum super Vulparum terra supra fuisse sipnificavinuis aclam, post synodum consceptatio.
(|uani

Fnistrnjactatwreteantc oniloapennatorum (Prov.

Unde quisquis

sapientiie ac prudentia- peiinis ad
(lufe

altasuslollitur.oranesinsidiarum muscipulas,
a Grffcis in infimis

summatam, canonesque
septem

in

vipinti

prolatos et

lendi |ioterunt, alto

contem-

tantum capitulis atque terminum fidei depromptum, ct omnia h»c in quinquecodicibus

ptionis saltu transcendet.

Divinitas apostolatum vestrumpermultosannosservaredignetur, domine

scripta sive compacta, ct

omnium

subscri|)lioni-

beatissime papa.

bus roborala, sed et ipsos codices plumbea bulla

"

BREVrS COMPENDIOSUS

MONUMENTORUM
A
sancta tmtversali synodo vni per singtilas ejvs sacratissimas aciiones facta pro calholica Ecclesia,
id est,

pro

apostolicis et orthodoxis

dogmalibus,

et

ipsius saluberrimo statu.

Prima quidcm actio continet

pr.Tefationem

et

B

lriarch;c ad Nicolaiim
pa'

synodi iiraHeptioncm, patriarchalium sessioni^s personarum in£;ressioncm, male tractatorum epi-

ad Ignaliiim patriarcham
et

|ihanum episcopos,

papam. cpistola Adriani pa[ler Doiiatum et SleMarinum diaconum; gratia-

scoporum, hortatum Uomanorum vicariorum, eos epanagnosticum ab ad sedcndum jubentem
:

rum

actioneset laudesel versas.

imperatore missum, assertionem vicariorum, et principum, interrogationes Bahanis patricii cl
pnopositi, et

relatid

Quarta pnclerca rcfertur actione sessio synodi, dc Theophilo et Zacharia dudiim episcopis;
Metroplianis melropolitseac
:

iiitcrlociilio senatus,

responsiones

Romanorum

vi(^ario-

RonKiiKirum

vicariorum

ingressio Zachari» ac

rum, e|)istolam Adriani pap;? ad Basilium imperatorem, gratiarum actiones synodi post lectara epistolam, Theodosii patriarchse Hicrosolymorum
epistolain ad IijnatiHm patriarcham, approbationes

Theophili in sanctam synodum, etaltercatio ipso-

rum
l)ap;e
el

et

Romanorum vicariorum

:

epistola Nicolai

ad Michaelem imperatorem per Radualdum
:

conunendalitiaruin epistolaruin.

liliellura

Rom;i-

liojudicum.

Zachariam lunc episcopos deslinata inlerlocuel cpistola ejusdcm poiitificis pr;rfato

num.intcrlocutioneinpr;efatiB;ihanis,laudeslibelii,

imperatori per Lconem a secretis transmissa; in-

dcfinitionem Thomffi Antiocheni etEli;pHieroso-

terlocutioThcophili

dudum
:

episcopi, el Theodori

lymitani vicariorum capitulatim, sccundiim statuta papa> Nicolai factam approbatiniicm definilionis, interropationes sen;itus pro Photio, et rcspon-

n

melropolitEB Cari;r; epistola papa» Nicolai ad

Phoa

tium per Leoncm a secretis
1'holii
;i

exhibilio noii recepti

patri;irchiis:

memoria libellorum

Za-

harum ;ipprobationem, graliasiones vicariorum rum actiones el laudes.
:

charia

et

Theophilo Rorase factorum: precescum

landibus.

Secunda vero continentur actione sessiosynodi, ingressio episcoporum qui ceciderant, libellus eorum, interlocutio vicariorum Romanorum iiro
libello

Porro (|uinta continctur actione sessio synodi
copiosior, anniintialioPaulichartophylacis. Z;icha-

riam sive Photjumailessc nuntiaiilis
ipsius

:

missiohomi-

Romano

scribendo, leclio et scriplio ejus-

iium vicariorum cuin imperiali liominead eum,et

demlibelli,receplioepiscoporum,ingressio presby-

cum

ipis sermocinalio:

terorum, diaconorum,

subdiaconorum, cum libello pfEnitenti;p, et horum scripti ab eis Romani libelli reccptio: cpitoina,eorumqui ceciderunt laus cum inlerprct;itionibus versuum.
ct

Photii: etdiclatusad

lecXio sermonum eumsynodi per Eliam syncel-

lum; lectio vocis Photii; ;icclamalio synodi ad Plioliiiin:

ingressio Pholii. cl quisesset, et
Palriim.
\

si

rccipe-

ret constitut;»

icariorum pcrcunctatio Ro-

Tertia ;iuicm actionc habciin- sessio synodi, suggeslio Metrophaniset

in;inorum, silentium, ct taiidem locutio Photii ac
]3

(|uorumdam coepiscoporum
missis, (ixactio vicariolilicllo, ;ilii|ui iMiisco|ii,

OricnUilium
leclio

ejus pro legendis epistolis imperatoris Basilii, ct
Ignatii p;itriarch;c,

vicariorum responsio, horl;itioRonKinorum vic;iriorum sed rursus Photius lacel;
:
:

Romam
Roinano

epistolariim
in
(iii;irl;i

Nicolai
:

pap;c,

(iu;i'

Icctae

rnm pro
runt
»
:

efficiendo

sunt
silet,

aclionc
et

sed

Photius

iterum
legi-

qiii inleriin

hoc

a^iere

renuerunl. sed postea pcrege-

ante
epistola

quera
sibi

;iltera

Nicolai

i);ip;p

epistohe imperatoris prxdicti et Ignatii pa-

lur

per

Itadualdum

el

Zaclw-

Id esl,

breve compendiiim.

25

INTERPRETATIO SYNODI MII GENRRALIS.

ACTIONUM INDICULDM BREVR.
actis

26

riammissatallocutioElirevicarii Iliorosolymitani; allocntio Romnnornm vicariornm ; qusp lccta sunt

A hornm cum
rum

conciliabulorum,aPhotio contra
lilicllus Pctii

papain NMcolniim ct patriarcliam Iiinaliiim patralo-

approhantnr
cl

;

hortatio

Romaiiorum vicariorum
ct

comliustio

:

monachi,

ct cxaini-

Balianis
Tlcni

patricii

ad Photium, et ejus responailmoiicf.

natio falsorum vicariorum, et de hiijusmodi beati
papa' Martini
cajiilnlnni
:

sio.

Baliancs

Pliotins tacct,

ct

allocutio Mntrophanis,
et

sibl (lalis iiMliicils. Ci;rcilitnr, ct sa-pc diclns SI(V

Thcodori Crilhini
ipsis disciisslo
:

Icnnomachi accersio,

supcr

phanus

laud.il.

c;ipllaluni

papc \icolai

ilc ima^^ciiii-

Jam vcro

scxta scrihitur actione scssio synodi,

pronuntiatioMetrophanis metropolitasSmyrn.T, epanafinosticum

bus, convcrsio (|uorumdam Iconomachoriim, impcratorisctsynodi monitis: anathematismus in Ico-

Romanorum
ail

vicarioruin

;

intromissio

nomachos
pi'i'ccs

et in

Photium

et

parlcm

cjiis

prolatus,

cpiscopdrniii Plmlii. anlc
|iap;r

r|uos lccta' sunl cpislola'

cl lanilcs.

Nic(dni

^lichaclcm iinpcratorcm ctPlioliiim

Ca'tcriim nona iiiliilominus actionc conlinptiir,

per

Leonem

a sccrclis niissff, (iuas(|uc (luarta con-

post sessionem syiiodi,
tiantis venisse vicarium

susstestio senatus

annun-

tinetactio: acclamatio Elia" syncelli, disputatio imperatorisBasilii
tii
:

clFuchcmonisacrclii^unrum Phn

AlexandrinT sedis, cujiis hortante synodo, epistoia commendatitia lci;ituret
ipse

cpiscoium asscrlio Zacharia^ Photii episcopi, etdispulalio impcraloriscum episcopis partis Phntii:

R

rcccptns
;

;

quse acta sunt apprnhat, et ita

sensus cjus

recilatur in scriplis examinatio falso-

loculioEulampii,et

iiidii;natio ^

Romanorumvi. . I

rum
et

tcslium, qui contra
,

patriarcham juravcrunt
:

cariorum; imperatoris verbum, et requisitioepis-. coporumablsnatio consecratorum, a Romanis vicariiscum eisloquentihus: cnntradictio Mctrophaiiis

Ignatium

ethornm

poenitentia

inde intrnmissio

discussio vestimenta sacerdotalia inducntium, cum essent saecularcs, divina quasi celebrant mysleria: sermo Romanorum vicariorum ct altcr Orientalium: iteratafasorum vicariorumdiscussio, gra-

metropolita' Sniyrn;v adversus pr;pscriptuni Z;i-

cliariain,

scrmo Romanorum vicarioriim ct admnnitio impcratorisad schismaticos: similitcrRomanorum vicarioriim etca^ieroriim ad eosdcm iterata imperatoris admonilio, simul et laudes.

tiarumactio; imprecationes et
Photio versus.

la-ades,

atqucsuper

Septima sane aclio indicaturconvenientiumsrssio. insrcssio Photii

haculn innixi,

qnemaheoM;i;

Porro decima continet actio synodicam sessionem. considentibus imperatoris Occidui. ct principis Buliiarici missis; rea;ulas et terminum fidei
ratoris,

rinus Romaniis vicarius jnbet aufcrri

vicariis

RomanisPhotiumad faciendum libellum hortantibus, etcumomnisynodoad poenitentiam, provocantibus,

interrogatin im|)cab eadem expositnm synodo synodi rcsponsio approbans et totius
:

C

regulas lectas et terminum,
:

imprecationes quo-

illchosccontracum suisad prenitentiam ma;

gis im])cllit

cui conlradicit Oricnlalium vicarin-

rum sermo. Bahanisinterrngatin,
porum

Photii responsio,

etejusepiscoporuraingressio, synodietPhotiiepiscointentio, allocutio ad eos imperatoris per

quc ac laudes gratiflca vnx imperatoris ad synodum sermo ejusdem imperatoris, in quo episscopis bona promittit, et horlatur, ut si quis aliquid eontra synodum dicere vclit, sine timore
;

Ba-

fateatur

:

licet

non

esse

laicis

super ecclesiaratione
ut
vitcnt,

hancin pra-positum.ethujuscum

illis altercatio, ct

sticisnegotiis disponendi

jus,

raaaiistra

imperatorisassertin: Photii rursus episcnporum et

dcmonstret
tra

:

monet utschismata
vigilent,

con-

Bahanis dissensio, vicarinrum Roraanorum pro lcgendaepistolapapsNicolai clero missa Cniistantinopoleos, exhortatio
tola pap;e
;

hsereses

ut
;

contentiones

declinent

ut forma sint

subditis

interrogatio

imperatoris,
:

quod

et

factum

est

:

item epis-

Adriani ad Basilium imperatorem per
ct ;ilteraad

Theognostumexarchiim.
sa
et
:

Ignatiiim mis-

lectio

cpislolarum Adriani pap;e ad imperalorcm

qure synodo placeat, quod lectum est omnia approbat et suhscriptione firmare polliceimperator pnst omnes episcopos se velle subtur ordo subscriptionis, vox senatus, scribere dicit

utrura

:

;

patriarcham per Donatum, Slephanum et Mariniim vicarios destinatarum ; quoe in tertia scripta

synodo

recipere

profltentis

:

laudes,
et

subscri-

D

ptiones

vicariorum,
epistola

imiieratorum
enc.yclica,

episcopoad
Adri;i-

sunt actione: et concilii
heati Petri collecti

abeodempapa

in ecclesia

rum

:

synodi

et

gestnrum subscriptio pap;e, ejiiscoporum, presbyterorum et diaconnrum cnmmnnitorium Romanorum vicariorum ad Photium,
:

nuin sanctissimum papam, epistola nd patriarchas
tii
;

imperatorum

ad .\ilrianum sanctissimnm papam,
:

item a epistoln patriarchae Ignaconsulen-

acclamatio Ignatii ad synodum, anathemalismus
Photii et partisejus, seu praeconiaetimprecationes

tiseum supertribusCapitulis
la

mox

post

synodum

ejusdem sancti concilii consultu transmissa epistoimperntoris Bnsilii ad eumdem,epistolaejusdem
beatissimi papa-rescribentisad

imperatoris et synodi

:

ac super Photio versus.

Octavaquoquememoratur actione synodi sessio, imperatorisallocutiopcr Bahanem, et Roraanorum
vicariorum pro abolendis chirographisinjustis,
et

eumdemprincipem.
unaqu;eque
synodi

Expliciunt capitula,

quid

actio contineat, breviter indicantia.

27

ANASTASU BIBLIOTHECARII

28

GESTA
L^

OCTAVI SYIDI
QUiE

CONSTANTINOPOLI CONGREGATA EST.
ACTIO PRIMA. A

Dci principale Verbiim, quod
Chrlsliis videlicet

ipsa Veritas

est,

poutea poenitiierunt: sed etfugienduset odiendus

omiiiiim

nostnim Salvalor
uiiiversorum

et

omnibus
et

;

quibus, qui in orbe nostro sunt, piis

et

Dominiis,
lonini in

habens nimirnm
et

ssecuei

industriis etiam ma^iseffectusest,

maximeautem
et Dei

se notionem omnia sriens antequam

circumplexionem.
consulens

pnecipue misericordissima principali

pro-

essent,

sanct;e

videntia sanct;E RomanorumEccIesia^et patriarchalibus tlironis qui
faciciito
iii

cathoiicy
rantliim

et apostolica!

Ecclesise suie,
ita

male opedicens
in

Oriente sunt, manifeslum

eum

vcrsulias
:

pra-oslendit,

per pessimos pravosque friictus, (|uos per-

Evangeliis

Attcndite a futsis prophetis, quiveniunt

minavit. llinc ergozelatorDeusetultionum

Domi-

ad vos
{Math.
vit

in vestimentis ovium, intrinsecus
:

mttem

stint

nus, qui adversarios suos et conte:nplores auferri
divinse juslitise, veluli alterum Eliam Zeloten reperiens,

lupi rapaces
vii)
;

a fructibiis

eorum cognoscetis
pravitatis,
:

eos

per quos videlicet raanifeste
maliiinitatis et

nota-

bealissimum jiapam Nicolar.m excitavit
:

in

formam

qure

abs-

auxilium veritatis

qui inSpiritu sanctoethipipel-

consa est in interiori liomine

qui" speciem

qui-

lem per ea qu;e scripsit, crebrodiruiiit, etinterio-

deni et formiim pielntis (lemoiistraiit, actionesvero

similes pessimisaffrctionibus, quie
sunt, operantur. Propterea

circa
:

animam
Niinquid

mox

intulit

B

colligunt dc spinisuvmn, aiit de trihulis ficus ? Ita

omnis arbor hona frnctus bonos facit, ninla uutem arhor
fructiis malosfacit

rem insaniamet rabieni publicavit, et p:ilam exliiDeique sermonem. qui est discrctorcoi;itatifinum, et gladium spiritus opponens, confestim ac quippe qus statim arborem radicitus amputavit neque beiie plantata fuerat, ncque fructus bonos
buil,
;

{Moth.vw). Et ostendens (|uod

im-

emiserat

:

atque raptorem,

et liipiim,

etgrassatorem
interfecit,ct

possibile sit ea qu:e alterius sunt generis in alterius

animarum, tanquam latronera etfurem
confusionis sacerdotes, qui

transmutari naturam, continuo intulit:iVo7ipo<est
arbor bona fructus malos facerc, nequc urbor 7nala

cum

eo erant,

pariter

intei'emilima!risautein(|uemadmodum alterPetrus,

fructusbonosfacere-.omnisarbornon fructum honum
faciens excidctur, ct in irjnem mittetur. Ituque a frtictibus
est

alterum Ananiam furtim aufercntem aliena.et Spiritui sanctii

mentientem, suoriim sententia verbox),

eorum

cof/noscetis

c.os

{Ibid.).

Photius igitur

rum

occidil(.lcY.

ministrante videlicet et obse-

etiam temporibus nostris vir maliirnitate ac nequam opere i)lenum interiorem hominem habens,
(|ui

quentedivina>voIuntatiatquedecreto, Christi amico
et divinitus trubcrnato, ac

propter

ambilum etamorem

gloriie,
et

etut vocahabitura et
et

Basilio

secum ferente nomen c. Deo amicissimo imperatore nostro, (lui uiiiomni-

relur Rabbi,

bonum

seesse lingebat,

versalem synodum conp;re2rans, quae visa sunt Spiritui sancto, pie perepit, reprobato quidera et

formam

pietalis haben- simulabat. In

quibus

tunc

imiieranles traduxitatques(?duxit;

etperhumanam

C

modis dejecto aique abropato

eo, qui

secundum an-

machinationem,

et

re^iam potestatem alque poten-

tiphraseoslropumnominatusestPhotiusa,al)dicatis

tiam, Ecclesiam nostram oblinuit, legitimoet bea-

autem

et

his qui ab eo promoti sunt, et in qu>icun-

tissimosiimmopastoreilliusetsanclissimo patriarcha iRnatio lni(|ue dcjecto atque expulso
:

([ueiiniduecclesiasticoconsecrati:

sed post

dem

liiiruui

quibusdam quiomni tantummodosacerdotali cat;ilogo

pauliiluin,etmux ligurata persona sublala,ethy|)0crisi in abolitioneni conversa, declarata est

privatis,eoquodredar!,'uerintetreprobaverintetiain

rursus

ex fructibus arbor etiam eisdem ipsis qui propemo-

diimimperiumretinebant,

et

inconsulte hunc pro-

multum ante consecratoreni suum, super his qua> hunc inique ac irregularitcr gerereconspiciebant; quibusdain autem una cumipso abdicatis simulct
anatlieni;itizatis, co (|iiod sectatores ejus et

movere proposueriiiit,

;ii-

inutililer el infructuose

conso-

'Idest, pseudopropheta'.
•>
<:

Iiusquibus6asj7e«ii, id tsVimpei-ator, scribi dignoscitur.
"*

Bardam Ca;sarem fautorem Pholii dicit. Secum ferentc nonnn. Cuius nonem ciimdijrni.

Photius

namquc

illuminatus interpretalur.

lalc cuncordal

Denique eisdem pcnc

litlcris, liasi-

29

INTERPRETATIO SYNODI Vni GRNERALIS.— ACTIO
nequam opcribus
(|iii

I.

W

nanles in omnibiis ipsius

depre- A

ntaSilei, NicetaDeoamanlissimometropnlita AtheT)eo amnntissimo melropolita Deo amanlissimo meiropoliia Rhodi. Ceorsio Dco amantissimn episcopn Ilinpoleos, PctroDcoamantissimnepiscopo Troadis, Niccta Deo amantissimo episcopo Cephaliidii. Anastasio, ((7/. Athanasio] Deo aninnlissimo cpiscopo Macrncsia', Nicephnro Deoamanlissimocpiscopo Crotonoe, Antonio Deo amantissimo episcnpn Alisi, ctMichacIe DeoamantissimoepiscopoCercyrorum sanctissimi vicarii seninris Romce et Orientis dixerunt Sedeant st>cnndumordinem suum, f(nia disni sunl, et beatos

hensi sint; insuper el I^^onomaclii,

contra san

narum, Metrophano
Micliacle

ctas ctvencrabilrs imapincs inipios ct hrsos scnsiis
lKil)cnt;i(l cst iniod
i't illi

Smym,'c,

cxistimatioiilsct

damna-

tionisacocpcruntdeerctumatiniescnlcntiam,corroborato videlicet et incardinat regulariteratquesy-

nodiccin propriascdc

Ii;iiatio,

sanclissimo patriar-

cha Coiistanlino|iolilano,
rectorum dcducet
cog, cl
i).

ita

ut iiunc divin.r Scridic.it:

ptur» compicatur clo(|uiuin, (|Uod
captivabit eos [Prov.

Pirfcctio

suppliuUulio

rcprobantiuin

:

:

INCIPIT ACTIO.
In nomine Amen. Anno
Patris, et Filii,
tertio
et Spiritus

sancti.
et

et tcr hcalos

hos nestimamus. Et sedcnlibus

eis,

consulatus amicorum Christi

stans in medin Bahanes famosissimus patricius et
pra^positns, ad sanctam

piissimorumimperatorumnostrorumBasiliietCon,
stantini
tia,

synodum
<=

dixit: Imperator

perpetunrum Aiis^ustorum, indictione ter-

B

nnster sanctus epanaijnnsticum

transmisit, ct

si

menseOctobris, dic((iiinla, fcria quarta, propoEvanp:eliis in dextris partibns

jiibelis, ct nlacet vnbis, recitetnr

cnram sancta sy-

sitispretiosisetvivilicisIii;nisetintemeratissaIulis
nosti';L'

nodo. Sanclissimi vicarii seniorisRoma>acOrienlis

catechumenin-

dixerunt: Placuit nobis sermo. Et accipicnsTheo-

rum anominatissimi templi
nis Sophiae
:

sanctasac majini nomi-

dnrus vir devntus
salis navis
el

a secretis lcfiit:

Cum

divina ct

convenientibus autem Donato et Steet

benignissimaprovidentianobispcubernaculaunivercommisisset,

phano, Deo amabilissimis cpiscopis,
rabili diacono.

Marino venesanc-

omne studium arripnimus,

lociim lcncntibus Adriaiii,

ante puhlicas curas, ecclesiasticas contentiones

tissimi ac bcalissimi archiepiscopi senioris Ronife,
et Ignatio

dissolvcndi, etprocellas, quae per multos annos ex
invidia odicntis

honorabilissimoarchicpiscopo magni noet sanctissi-

honum

satanse

expansK sunt,

in

minisConstantinopoleosnovae Rom-ce,
misvicariis Orienlis,

stabilem tranquillitatem per meliorem
prnvisi'inem transferendi
:

quamdam

Thoma

videlicet sanclissimo

hicquidem, munitodi-

metrnpolita Tyri, Ii3cum tenente sedis Antiochise, eo

vinitus imperio nostro semner hoc desiderium serente, et ila

quodeadem viduataesset

Ecclesia; et EliaDeicuI-

oppnrtunnm

esse optime perpendente,

tore presbylero el syncello,

iocum tenente Theodosii sanctissimi archiepiscopi sedis Hierosolymorum. Deinde secundum jussionem amicnrum Christi et piissimorum masnorum imperatorum nostrorum
Basilii etConstantini, prscsenlibus et

acabaliis patriarchalibus sedibus vicarios addu-

C

cere,

propterjam dictam causam, judioante, coopeintentioni stubernati divinitus imperii

ratus est

nostri sohisinfinitT potentiaerexet princeps pacis,
utaspicilis, consilium noslrum complevit, et in idipsumconvenireatqueconcurrerefecit, a seniori quidem Roma eniscopos duos, et diaconum unum de
et,

audientibus

laudabilissimis patriciis, videlicet Theodoro laiida-

bilissimo patricio et prseposilo, Hemerio laudabilis-

simo proconsuleacpatricio, Theophilolaudabilissimo proconsule ac patricio, Leone laudabilissimo proconsule ac patricio, Joanne laudabilissimo patricioaclogothetaexcosdromi
b

dcflnitis septem, prudentia et intellectu ac vita venerabili

decoratos

^

:

ab Oriente vero protnthrnnum
a Hierosnlymitana

Antiochine, id cst, sanctissimum metropolitam Tyri,

Lcnnclaudabilissimo

omni reverentiaplenum:
exiitqui prophetatus

autem

patricio et domestico excubitorum. Paulo lauda-

sancta Dei Ecclesia, sancta videlicet Sion, de qua
est, et

bilissimo patricio et eparcho pra;tnrioram,

Ma-

nova

lex, et discretor

nuelelaudabilissimopatricio, Theophylacto laudabilissimo patricio, Petronace laudabilissimo patricio,

omnium gentium Domini sermo, sanctissimum
ethumana refertum.
Ifritur

syn-

cellum virumapostolicum, etomnisapicntiadivina
cooperatione
et tjratia

etOreste protospalharioeldnmestico ycanato-

rum

[parentum]. His ergo congregatis, sanctissimi

D chrisli universorum
his,

rcgis, et Ds^i cuncta tenentis,

vicariiseniorisRomffi,etIgnatius sanctissimus ar-

quoepravaomnibusvobisessevidebantur, indi-

chiepiscopus Constantinopoleos, et honoratissimi
vicarii Orientis dixerunt:

recta, etaspcrisinviasplanas, imperatoriadili^jen-

Ingrediantur episcopi

tia'etstudionostrotranslatis,commonemusetcohor-

nmnes, quotquot laboraverunt et certaverunt pro verbo veritatis, utpoteconsentanei Ignatii sanctissi-

tamur omnes vos,

fratres, ul

cum multo pudore ac reet universisaiv

verentiaconveniatisadsanctam hancet universalcm

mi archiepiscopi Constantinopoleos. Et ingredientibus illis, NicephorovidelicetDeoamantissimo metropoIitaAmasiae.JoanneDeoamantissimomctropoa Catechumenia dicuntur loca iu quibus catechumeni instruuntur. Prodomi celeris cursus. c Epanagnosticum dicitur scriptum quod palam legitur iTiicnimGrsece non solums!/pc)'.,sed coram
i) ;

synodum, tanquam

et

communem,

tam, atque sine livore medelam, nullam vitiosam

motionem

vel affectum ferentes,

ncc ad conlentio-

interprelatur.
^ Detinitum est enim ut septera tantummodo sint in Ecclesia diaconi, idest, primae sedis Antiochiae dioeceseos.

31

ANASTASII BIBIJOTHRCARII

32

sam voltintntem respicipntes. sed potius vinci bene, quam vincere culpabiliter ac injustc scientes. Sic
eniraunusquisque,
At vero
((ui

A

ieos:etecceCTatianeivenirausinconspectM sancto-

rum

imjtcratorum.

pt

rcpcrinius in eadem sancta

viliatum intcriorcm patitur

Constautinoiiolilanorum Ecclcsia sanctissimum patriarchamlsnati'im.cl pra> manibus habcmus cpislolara,

hominem, sanitatem
ct

et spteriiam

salutem rccipiet.

ad vos ipsos acclamationcra imperii nostri

quam

transmisit imperatori sanclissimus

proponimus: ([uipiiequi potestatcni synodici judicii divinilHs accepistis. Ktcnim vos verit^Uis csse ac
divinje justitiic,

secundum quod

est possibile, dile-

ctoreset iniitatorcsnequa((uamquidcmanibi!;imus:
sed ut et

papaHadrianus, qui etiara potestalera nobis dedit. ut.secundumquodbcatissimuspa()aN'icolausdisposuit dc sancla Constantinopnliianorum Ecclesia, ita ordinemus, ut niodcrcmur at((ue firracraus,
ut nullns

dum
cis

Deo munitum impcriiim nostrum, sccunmensuram, in eccb^siastinc^otiis nihil tacuisse patescat eorum ((u;c dc(lalam sibi (Kitcstatis

adversus eam pufrnare possit

;

ct

ut

qua> ipse sanctissimus Hadrianus edidit cnnfirme-

bentur atijue conveniunt ; deposciraus et religionem
vestrara, ut

mus. Cujusenira suscepit honorera, susccpit etiam et labnrem quia propter boc Dcus pnsuit eum in
;

omnis

tiratia'

ac odii nunc

maxime

su-

Ecclesia sua.Fcce e[iistolasanctissimi pap;rlladria-

pcratrixefficiaHir;((uin[)ntiusetim(iassil)ilibeat;e-

miA notiiP'p ad itf»rcAn'Hn nrin nppiniond-im nmni que natunr 'iH [)crsonam non accipicndam, omni robore, quantum fieri [)otcst, assimiletur: ct neque personam jwtentis pergradum veljieraraiciliamaccipiat. neque [laupcris misereatur in judicio sic
:

^.tur.

ni,et
r^

si

vultis,
*_

sccundum, qund pnvdiximus. leea
,i

Sanctasynodusdixit: Letratur.EtaccipiensMasanct;»'

.i:--;._¥

t

t7<

i..:

nr^

rinus Deo amantissimus diaconus

Romano-

rum

Ecclesine, c|)istolam Latine lesil masrna voce in
in rirTciim cam clnquium Damiann venerabilissimo reirio clerico

audicntiam omniuni.
transfcrcnle
et interprete.

enimsecundnmcnnsilium utiqueac

vnliiiilalem Dei,

atque tranquiliissimi imi^crii nnslri, |)acaiissima

subsequeturccclcsiarum nrdinatio. El

|>ost

lcctio-

nem, vicariisenioris Romsedixerunt
hoc rccitarisanii;psynofio
[)lacPt,et

:

Istares uni-

Adrianus cphrnpus:,
hili (ic

^ei^vus

servon(m Dei. Deo

nmaChri-

versalisesl. et [lertinensad ulilitatem Ecclesia^^et

piissimo imperntori B/isato acclsto

nobisomnibus.

stianissimo

H

desiderabilissimo

filin.

Thomas

et Flias

sanclissimi vicarii Orienlis dixe-

L^iiationisexccllpntia-tu^p. etc. hclif/ua videintcr
cpistdlns

runt. Placuil ct nobis similiter; cl saccr senatus

Adrinni papw n,

Piitrolofii^

tomn CXXII.
et

dixit:Et nnbisnmnibus
Episcopi
[letunt

|)lacuit.

Et surgens iterum

Et pnsl lectionem epistol.T sanctissimusarchie|)iscopus Cnnstanlinopoleos, lijnatius
omni^s Deo

Bahanesfamnsissimusijatriciusetpra^positusdixil:

una cum senatu, ut certiflcentur

amabilissimi episcnpicum masnificentissimisprin-

hora

ista,

unde

sitis, el

quam

potestatem, vel qnales

G

cipibusclaraavernnl
pst,

:

BcnediclusDeiis.

qiii

dignatus

lilteras habealis.
e|iisco[)i,

Donatusct Stephanus sanctissimi Marinus Dco amantissimus diaconus, viin universali

nos satisfaiiioiiem recipere [lerfectam dc sanctitatevestra. El[insthncsanctissimi vicariisenioris

carii seniorisRnma', dixerunt:

Hoc nos usquenuiic synodo factiim, ut vicarii scniorisRoma'a((iiolibct perpendanl ir, iitrum talemexistimalinnem habeanl. Bahanes famnsissinon invenimus
miis [)atricius et [)r;r|insilus dixit
:

Roma? etlotasanctasynodusexpelierunt utleserenturOricntaliumvicariorum cnmmendatilia'
littenc,
()o-

adcngnnscpndumundcpt
factis, stans llclias

ii)si

venerint, et

quam

testatemacce|)crint a|)ro[)riisspdibiis. El bis talitcr

Kt nns [iroptcr

Dpo colcndissimus [irpsbyteret

inhonoranliam apostolicil throni non dicimus hoc,
sed quia anteriores
ve.stri

syncellus

et

vicarius Hierosolymitanus in audiliodixit:

accedentes missi, Rado-

nem oranium

Non

ignoral Christi amica dl-

aldusscilicetet Zacharias, deceperunt nos, aliain

lcctiovcstra, fratres, ncc innoravil,

tam

a nobis i|)sis

mandatis habcntesct
carii senioris

alia facientes. Sanitisslmi vi:

quam adicialoribus
qui sumiis.

nnslris im[)cratnribiis disccns,
:

Roma' dixerunt

Erjjo ut

nmnem dii—
el

bititionememittamiisecnrdibusvcstris.
n|)eribiis certificcmus vns,

vcrbisct

quia secundum (M quse
:

mandata etjussa sunl nobis, ila dispnncmus ecceet p[)islolashabemusad imppratorem et [latriarchara,
Ptsijiibetis, leientiir.ii rursusiidPin i|)sidixcriiiit
:

D

iinilc. clqualcs verumtamcn :i(l |)|pniorcm salisfactioiicm dicimusct nunc riirsiis ad vos. NamsanctissimusquidcmThomasmptrnpolitaTyri, sicut et vobis notum est. primje sedis existcns sedis -\ntiochisp qua patriarcha privata, ipsiin' locum
:

tenetsedisilliiis, usqiicdurafial [);itriarc'ia in cadein

1'iissimusPtamicusCliiisli iraiieratnr, ct s;indissi-

sede

:

ob hnc nnn opnrtuit ciim dcfcrrc

liltenis inis-

mus

Isnatiiis patriarcha Constaiitino|iolpns,

mise-

sas ab alin aliqun,

cum

ipsp auctorilatcra et (lote:

runta[)ocrisiarins suos nnbilissimos viros ctflde-

statem habcrcl in eadera sede

pro eo vero quod
llicroso-

lissimossancti lm|)priisui etEcclesia'nei;.loannem
inetro[)olilamSilpi.ctRasiliiim spalharium ;iniplis-

Gr.Tcedifficile loquatur, ab eo exhortatush;pc iiiinc
dixi. Et;o aiilcni.
((iiia

syncellussum scdis

simumviriim,
(|iiiiiiiam il|p

;i(|

lipalissinnini [ia|iain

Nicolaum.Scd
sanclissimus
error

lymitana^.sequPiisjiissionpsThpodiisiisummisacerdolisnoslri,littprasciuspr;cm:iiiihiishabcnshucveni,

;i(l

lininiiiiim [irnfpctiis cst. suscepil

c[iistnlam

.\dri;iiiiis

cjus siiccessor

quaset vosaudistis.Siveroantea i|uidain nonausinfiiili ciini

papasenidrisKoraa^, rOKanleseum, ut mitterelapocrisiarins siios Constantinopolim.
qiialeniis

dierunl, et maxime[)roptervicariossenioris Romae,
pccp pra^stosiint. Pt lec;antur, quateiius
diligentia

i'lzi/.aniaexstir[iarenturde ccclcsiaCiiii.stanlii)o|io-

cognoscentes

veritatcra,

cprlificamini.

33

INTEUPUET.VTIO SYNODl
auteiii et aliud
i|uiil

VIII

GENERALIS.

— ACTIO

1.

34

Nos

vciluinus ostendere

Deo
sup-

A

amicissiina>cliarilativL'stra!, (iui.iiuullotein|i)riMru;
deiiidraiitcs,
t't

et

nitatem et pacilicam ordinationem reduxit vestra, redueet iii uuiversalcin laititiain, et traii(]uillarn
ilas, loii<,';eva

illutiiis aiixlati, aciciiliuus iiur

i|uieteiiicoiiiiuuiiisl)oiniiii divi

iuaii-

liHcatlruieiu ad |iilssliuuiii et sauilii.ii iiupeiMtiiivin

iiustruin,pclentes eelereiuabsolutionoinad propria

.

suetudine acsuspil.iteconcessa, ut per ejus curam, (luaiu de omnibus gerit, atque solertem provideutiain,

qui

cum

sit

coinpatieuset miserator, atque niiseri;

cors, annuit lacryinis nostris

et volebat

mox

satis

cuin proprio etiain commune prospere gerat, superno nutu consuete eoiispiraiite ati|ue cuacee;

nobis laeere, n.is.|uc celerius diniiltere liine, jussit nosdenuilare sibi seriptu nustras sujier positis iiegotiis voluntates, et

deiile

per singula veslris i|uu(|ue diviiiitus pra;-

luiuin

consecute coutumeliis, et

distr.ictiuulbiis,

quo inodu fuluri eramus, ve-

nienlibusfralribusvicariisseuioris Uuinx, dicereac
judiciirc de ecclesiasticis causis.

quasperpessiestisabhis, quiviulentiusiu vobis, ct crudelius usi suntpotestate ;tristempariter et gratuin atlectum
tain

Nos autem Deo le-

aecomodavimus, t.m videlicet

iiitac-

stimonio», quinovilabseonditaliumiiiuin, ei inteirog;U eorda et renes, iiiliil per i,'raliaiii iie,|iie aeceptationein persoiue probantes vel judicaiites, per

ab onini dulore ac molestia super iiupositiuiie
quanquaiii uppidu luanifeste scienerit, si igni

tore iiubilissimam, el liouorabilem sanctitateiuves-

tram cupientes

;

scriplaseiisusnostrosetde'pra;pdsitis rebus expo.^

B

tes,

quia fulgentiusaurum etlucidius
si

suimus, quK

et a

nobis lecta, nunc ostendent luci-

coaptetur, vel

abundautiori contlatione quodam
qu;e inest sibi coiniuistiune

diuset planius eusdein seusus nostrus, atque judicia, Legautnr igilur priino quieseript.i sunt a p.itriarcha nostro, atque

modo extensum abea

pejoris materi;B, expurgetur, Est

cnim

et quaiido

demum

cuiu Dei adjutorio

propter iusolentem desidiam

meutium nostrarum

sensus nostros per expositas a nobis delinitiones
disceris.

Deo amicissimi

vicarii senioris Iloma; di-

xerunt
la

:

1'lacuit lubis. Lcgantur. Similiter et sanc;

ab integritate animorura partim aversi, et bene disponere, acagereopinati,avero utique commisso proeul efQcimur, semitam, qu:e ad reetitudiiiem
ducil, negligeutius decliuantes, atque perplexione
deterioris iraprovide, (juod melius est, turbulentum

Legantur. Kt accipiens Stephanus Deo amicissimus diaconussancta; Coustautiuorum

synodusdixit

licclesia; et
«

devotus notarius legit
siincti->simo

:

slatuimus.
«Ilinc aniinaruninostraruin sapientissimus

Per omnia

frutn,

et

comministrodoinino

me-

moderanti nominatissimx Ignatio, gubernacula Constantiiiopoteos , universati patrinrchx, Theodosius sercus icsu Christi Hierosolymorum.
«

dicus apte nobis in tribulatione dilatat appositara
caligineia intellectui

animarnm uostraruin

seiisim

Uouorabilissiinis ct cultudignissimis litteris ve-

gtra! sanctitatis susceptis, a

Deo

glurilicate,

vestris

C

emundans, ad resplendendain illurainaiionein regni sui,atquejustitiseincoi'dibusnostris, Xeigilurcrucieris neque anxieris, praicedentes tentationes per

quideindivinitusdatisvaletudinibus et incolumit;itibus magnopere congratulatisumus, prospere eoii-

mentem
na; ac

accipiens. Inexpediens enira et incongru-

uinperfectioni virtutisetmundissimo inundo divi-

servandosvosabomiii malitiaexoptantes
nos
fecil, et

:

seddulere
videlicet

honorandai conversationis

et disciplin;e

tu;e

multo mcerore replevit

ecclesi;e vestrse

consistit hujusmodi,

sed honorabilem et decentem

negotiorum dissonantia, per

membrorum

raorein,beueabinfantia usquead seueetutera direc-

alternam communionemetconsonantiam: quoniam

tum

secundum vetustissimum sermonem contlueutia una,
conspiratio uiia, ct compassio una est inoranibus,

respiciens, omnia longanimiter ac raodeste et promptepali prucura, Xonautemducendo aut admo-

uendoh;eedicerepr;esurapsi advirura verbi
ris

et

ope-

qus sunt orthodoxarum ecclesiarum

:

sed sicut in

perfectione coruscantem,

sed charitatis cupia

membris q;rdain quidem ad vivendum, quaedam autem ad bene vivendum naturaliter effecta sunt
condituria virtute, etstellaa stella differt iu cl.iritate, ita et

detentus suaviterconsolatoriis verbis uti proposui,

eircaecclesiassentiendum est.Id euim,
illa,

Nequeenimfluviustotussemper fluens, fontequolibetopushabet honorabilitaleai tuam, aio, divina sapientia plenam, Nosti autem utique, sanctissime.
;

quoinordinateposiUiest
ter et praelata consistit,

quaestabilitaexcelleu-

D

consequenter cuutristabit

causara,ob(iuamiieque scribere neque mittere potainius ad vos, neforte fiereraus penes potestatem,
qua; nos tenet existimationi mal;e vel suspicioni,

sequentes atque minores, qujniam et majus hinc
discrimeneflicit:operatrice

namque causa aliquan-

tisper a naturali inotu comraulata, et a plenissimis
et

raultam benevolentiam et compassioneiu ostenduut innos, licenli;imnobis pr;ebentes a;diflEteniin
candiecclesi;isnostras, et tenendisiue prohibitione

multuiu capacibus locis defluente, ac emanante,

plus eritfluxus accedens, quod molestiam inferat,
Sic itaqueex [ea] prxcipuenobisinoestibilia ettristiora constituerunt,
sioiiis

morcs nostros ;juste ageutes,

et

in

nuUo nobis
qui apud nos

iiijuriam vel violentiam inferentes.
«

qux

gesta sunt vestra; confu-

Quoniain vero tam ab hamera
iiuam abhominatoriis
=

'j

,

causa

;

sed qui posuit resinara in Gala;\d, et

est,

medicum prsparavitillic, ipse enim ad puram sereHoc est Deo teste. flamiramGraecivocantprincipemSaracenorum;

sumus, transmisimus, sicuti postulavit, oculum nostrum et
litteris jussi

»
!>

interpretatur autem, lingua eorum, F ovlt a dominatoris.
<=

prsepositus.

3o

ANASTASII BIW.IOTIIEGARII

36

syncellumapostolici throni nostri ornatissimura et

A In

bonumculljrem

ileliam, locum, et

personam nos-

Iramoblinealem, (|ui ilistinj;uere polest et discernerei|U;equa;runtursecun(lumrationem.Cum((uoet sanctissimuin Tliumam princepsSaracenorunidestinavit, pra;sulatu
eslAnliuciii;e, secunduai

nominc Patris, et Filii, et Spiritus sancti. Imperanlibus dominis piissimis rt perpetuis Augustis Ba^ilio ct Constantino ejus fiUo. a JJeo coronatis magnis imperatoribus, paciticis anno tertio
mcnse Octobris, indictione
tertia.

lungentem urbis Tyri, qui sedis quod liunciiua^sistis initti

Prima salus

est

rectae fidei

regulam custodirei
iiullatenus de-

deinde a constitutis Dei

et Patruin

perhcMKjrabileslitlerasvestras. -Noslisaulem uliijue,

viare. Unuiii i|uippc lioruni ac lidein piTtiiiet, alte-

sanclissimi,(|uiamultatcinerilaleacausulinf. transmisiaius, pra;cipitaiiteracaudacler ad ereplionem,
«luasi

rum ad opusbonum
legitur
:

;

sicuteiiiiii scripluin est:

Sine

fide impossibilc est placere

Ueo [Ueb.

xi)

;

sic

rursus
ii).

quorumdam Saracenorum, apud

vos in custo-

Fides sine operibus mortua est {Jac.
n.istri

Ei

dia cuiisistentium. 1'recamur igituret rogamus, ut

quia non polest Dr):;nni

Jesu Christi prseter-

kuiuaris ad aures a De.jcoronati et piissiiui domini nostii. (|U(.ulunet nobis quotquot voluerit inogniQca
ejusd(jmiiialioSaraceiius, ad salisraclionem nustro-

miltisententiadicentis: TucstPe&usetsupcr luincpe-

tram xdificabo Ecclesinm

meam

{Mnttli.

xvi)
:

;

hasc

quiedicta sunt, rerum probantureffiTlibus

quiain
hiijus

rum, el in suspeclam repra;sentationem meorum, quinimo ad s;iluteni nostram, et regimen uinnium nostruin. Si enim taui ab imperiali, quam vestra pruvidentia non lucritlioctaliter ordinatum pavor non inudicus erit in umnianulam perditionein nostram, cum opportunitatem inveuerint. l'r;Eterea sperans penes sacratissimam et solertissimam affe-

B

sede apostolica immaculata estsemper catholica reservata religioetsanctacelebratadoctrina.

Ab

crgo

tide

atque doctrina separari ininime cupientcs,

et 1'atrum, et pr;ecipue

sancturum sedis apustolic.e

pra!sulum. sequentes inomnibuscunstiiuta, anatheinatizaiaus oiniiesh;ereses, simul cuin lconomachis.

.4natheniatizaaius etiam I'liutiuin,qui contra sacras
regulas, et sanctorura pontiticum

ctiunem tuain iuipetiare qu;e cordi sunt, puderem

Romanurum

vene-

superhumerale cum milra, pontiticalcm stolara saiKli JacubiapostulietriatrisDumini etprimi arcliiepiscupurum,iiuam antecessores mei patriarch»
et

randa decreta, repenle de
Iriarclia, in

curijili

adininistratione

sseculari(iue miiitia sublatus. superstite Ignatio pa-

Constantinopulilaiiam est pervasorie,
schisniaticis vel ana-

circumamicti, seaiper in Sancta sauclorum ingrediebantur, sacerdotio fungentes, videlicet sanctam

imo tyrannice, a (luibusdara
donec
sedis
apostolic.e

thematizatis atque depositis institutus Ecclesiam,

merauriam

vila;, et

sanctura calciare: qua; et ipse

sanctionibus inobediens

ego indutus suin, eadem gerens tuo desiderabili el honorando inihi capiti,ex araore et dileclioiiis
copia transiaisi
;

perseverans. ejus senteiitiam, tain de se

quam de

q

patriarch:i nustru Ignatio, spreverit, et conciliabuli
acta, (luod se auctore contra sedisapostolica; reve-

quateuus

s.inctihca

suavilate,

ac tactu sanclorum locorum, utpote digous, perfruaris
saiicl;e
;

rentiamcongregatuinest, anathematizaredistulerit.
Se^iuimuraulera sanctam synodum,
quain
bcata; recordationis
et

siinul autein ct s;icrum vas

"

cimiliorum

;implectimur,
et

rcsurrectiunis,
iii

cralerem

argenteum cum

papa .Nicolaus, cui
Petri ct
:

imaginibus

terra

Sylem transraisi,

cum

devuto

ipsedumiiiicecoangelice,

summc

puiitilex Adriane,
P:iuli c

pra'ceptore, ac syncellolleliaapostolici " throni no-

subcripsisti, ante sacratissimum

striadsanctiQcationem nostrte sanctissimae ecclesite
et iiieraoriam nostrae humilitatis. » Et post lectio-

apostolorum exmii corpus celebravit

simul
(iu;t;

et

quam

tu ibi ipse nuper cgisti, et omnia,

in his

nem

saiictissimi vicarii senioris Ko!n;e dixerunt:

statuta sunt.
tioncin

secuiiduia

decrcti

vestii

laodera-

Bon;i expusitio placuit nobis. Et post hoc surrcxit

venciabiliter
et

conservabimus, recipientes
in
illis

Bahanes famosissimus patricius

el pra'positius, ut

quos recipiunt,

domnantes omncs qui

expersonalotiussynodi, etdixit: Per formatasqu;e
lecta;suntcredidimus esseperomniain perfecta certitudineeus,
(lui

damnati sunt,
et
cet,

et

prxcipue jam dictum Photium,

Gregoriura

missisuiitaseniuriUuraa

;id

uosve-

qui contra spiritaleia

Syracusanum, patricidas videlipatrem suum linguam
;

races, similiter et Orientis duarura sedium,.Vntio"j,D
chia; scilicct et llierusulymu;,

eximere niinime formidaruiit
in schismate sequaces

at(|ue perseverantcs

Donatus

et

Stcpha-

nus sanctissirai episcopi, et .Martinus honorabilis diaconus locura tenentessanctissiiai papa; Adriani
dixerunt: Lcgatur libellus
ruin

eorum, necnoii et qui in illorura communionis societate permanserunt, cominunionis, omiiisgratiaeos

cum

ipsis indignos, si

quem

sancta

Romano;

tara(;iivubiscum nun obedicriiit, judicanles. Etenim

Ecclesia

expusuit.

Sancta

synudus dixit

quoruia se
tentiain.

(luis
iii

cuiiiinuiiiuiii

laiscuit,

ipsiirum

Audiainus cuin. Et accipiens cum Dainianus rcverciidissiiausiiniieri;ilis clericus et interpres,

siaiileia ineruit

justilicatiuiicvcl ilaiaii;itionesen-

prse-

dictum libellum
dciis

legit Latine

magna voce
libelli

in

au-

Synagogas vero malignantiuin, ims speluncam latronum, et conventicula sanguinum, et
«luas

dientiam omiiium. Et posl lectionem
Stephaiius

ascen-

fabricaturuin raendacii,ati|ue invcnturura perverso-

notarius lcgit
*

Deo amabilis diaconus devotus cumdcin libellum (jrx'ce.

rum dugaiatum,

sub .Michaele impcratore bis

contra beatissiinuin patriarcham Ignatium el seiuel
c

^

Keconditarum pecuniarum. Propler Jacobum apostolum

Forte abundal Pauli.

dicit.

37

INTERPRETATIO SYNODI

VIII

GENEUALIS.

— ACTIU

1.

38

adversusapostolicacsedisprinr-ipatumfaetiosftcimspiravcruiil iiisoluoililnis auatliemalis nexibiis iiiiKulainiis, cl (lercnileiiles ea, vel iinpia gesta ipsni-uin

A

noii est atiinissiis,

riirsus ab Ailriaiio sanilissiiin lapa, inutato iiiiMiine|iiiiillticisCiiiist.inliiiopiiliiiicst

tr.iilsiiiissus,si'i'nn(luMiciijiisrirm,itiiiiies

eelantes,

et

nnn pilius,

si

Inee inv.'nerint,

archicpiseopi mclriipolil;iiii,el Cietcri cpiscupi Coii^taiiiiiii)politiina' (li(ecesos, neenon eloiiinesoiiininoclinaei,
((ui vel in

coneremantes, et anatlieinati/.antes usiiiie ail satisfactionem etobedientiain, dignos eadem anathemalis

senlenlia judieamus. l'orro de venerabilissiino

honore vel iii .•oniiiiunione es.scnt, syngraphuiii scdi apostolie;e (ira'ce seri|ituiii, ct t;iiiipropri;E inanus scripto, (|u;iiii tcsliuni ;i se rogatoiuiii
lcstiinoiiio ct subsrriiitione roboravere, noiiiiiia et

Ignatiii

patriurehanostrn, et de

iis

quiex parte

liu-

tempus
ita

jus sunt, quod aneloritas apostilieai sedis veslne
deerevit,tolainenleseiiuiinur,et relii;iosadevioti(ine
ati|ue pro uusse et posse nostro pia in-

sigiKintcs, (|no siiii;uli chirograpluiiii suuin seribeb.inl, ct sc(lis;ip stolieievicariisporrigebant,

veneramur,

tcnlioneaespirit.ilieontlieludefendimns.OiKjniain,
sicut pra'diximus,

seiiuentesin omnibusapostoli-

eamsedein,elobservaiilesejusomniaeoiistituta,sperainus ut in nna (loiiununione (|uainsedesapostoliea pra'dicatesse mereamur, in iiua est inlegra et vera
Christiaiuc religionissoliditas,promittentes etiain,
seijuestratos a
est

Q

ul nullusvelantistituin vel reliiiuornin elericoin synodalem fueril eonventuin reecptus, (^ui non seeuiidiiin exemplar luijus eodieilli eliirograpbuin scripsit, et missis sedis apostidicie ec.clesi;i' Koniaine ininiinedeferendum porrexit. \ eruin poslquain onines chiro,^rapha sua feeerunt, el teslibus roborata tr;ididerunt, surrexerunt (|niilaiii eoruiii, etail sanetissiiiiuin patriarcham IgiKitinm alque ad liasiliuai pinm imperaloreni aceedeiiles, seereto

rum

commuuione

Ecclesite catholicie, id

non consentientes sedi aposlic;e, eoruinnoiuina iuter saera non recitanda esse niysteria. lla c aulem professionein ineam ego ille " episcopus''

dixernnt, iion bene faetum fuisse, qnod fxclesiam Giinstaiitinopolitanam tanta subjeclione Kom;inse subdiEcelesi;e permiseri t, ita ut hanc ei tanquam doiniiueaneillani tradiderinl. Quibus verbis iiiiperalor commotus, jussit primoribns, (jui vicariorum

mwiu

propria scripsi, et tibi

sanetissimo, ac ler
pontilici
<: ,

beito, et coangelico nostro

sumino

et

nuiversali papieAdriano per legatos tuos, Donatuoi
videlieet et

Stephanum sanetissimos episeopos, at'',die illo,

((ueMariiuiin saiictie eatholic;e et apostoliea; Itoina-

na;lieclesi;ediaconumobtuli, menseillo
indictione quota.
Subsci-iptio

Egoillef episcopus sanct;B illius huic professionis meaelibello, facto a rae in beatissiino

q

Adriano

summo

pontiUee et universali papa, subscripsi, et

testes qui subscriberent rog;ivi.

SttbscripUo

iestittnt.

Ego
iii

ille

basilicoss hie, huiclibello facto ad
et

illo

Adriano beatissimo suiurao pontitiee
rogalus
;id
l.N

univer-

sali papa,

eo testis subscripsi.
PK-Er.tD£NTEM LIBELLUM.

ANASTASlI NOTA
jEj:'

(ditione

Romana.

Notandum est, et memorise commendandum, quoniamlibelli hujusteuoreinbeataoreeordatioiiisNieo-

lauspapaexposuit sedquiatuncapraevaricatoribus
:

apostolicaesedisobsequiodeputaverintunuin, illiad aliquam eeclesiam cuin suis pergerent, ipsi inansionem eoruni ingressi chirograpbaillalateiiterauferreut: naineos palam seandalizare peiiilus reeusabat. Cumergovicarii,Don,itusseilicet ct :>tephanusepiscopi,alqueMarinusdiac.in is ad collocutionein patriarch;Bperrexissent,eustodesfuresfacti, penetrantesdomum, quamdampartemclanculo ex numerosis illisehirographisabstulere.ijuoviearii reversicomperto,talilerinteraliainiperatori dieentes direxere. Nosiiuidem Hoinam ob ainissa ehirographaredire; iionaudebiinus,tutaineninehoat;cproEcclesi;estatu pietatis niliil oinnino mereedis lueraberis. Nos autein,qui procausanuptialis eontractus inlcrutrum^ que iinperatorem efliciendi aderamus, his ei verbis dieta transmisiraus: Non decet imperaturiam potestatein anlea laeere quae destruenda suiit, vel destruere quae non destrueiida consistnnl. Cum ergo consensutuochirographaiaeta fuerint, si maleconsensisti, palain puenitentiam age, et quod fecisti, uon elam, sed palam destrue. Jain vero si bene fecisti eonsentiendo, ut sedi apostolic;e pro futura caulela lierent ab episeopis ehirographa, quamobrem ea, pcenitensde bono, sublala tegi eonsentis? Jam vero si fateris quod non voto tuo iactum fuerit ut auferrentur chirographa,respondemus: Tuin li([uido patebit voto tuo nou fuisse tantuin piaculuin

» llle.

Ex Graeco pronomine

d oEtva, talis.

Euit.
iJ

ROM. Epi^copus Sanct;e
i>

illius Ecclesia!. Edit. ead.
ai-ro-

Gnece interpretatus, quamvis pro ignorantia Latinarum litterarum jam nunc Latine hunc scribere Gr;eci paulatim oinltant. Sed notandum est quia si
hiijus libelli aliqua in Gr;eca interpret;itione videnturhaberi aliterquam in Latinaeditioiie, noii voluntate, sed necesitate factum est. Interpres enim in

c

Summo

ponUfiei.

Quamvis Gr;eee summus

tatiis

appelletur, (juia lioc noinen inusilatum

apud

illos,etvaldeabsonuniidiomati,Gr;ecoruinapparet. prosumino,Gr;ecusinteriiresuiagnumvelinaxiinuiu posuit. \eruintainen quos illi arehiereas dicunl. suminospontitices,velsuinniossacerdotes, interpretes nostri, sive iirineipes saeerdotuin transtnlisse inveniuntur. Euit. ead.
Mciise illo. C;etei'a ideo hic teinpora posita non sunt, (ini;iiioii pariter omnes hujus professioiiis cbirographi conscripserunt, sed unusquisque(|ui in dignitate sua, vel in ecelesiastica eoininunione, vel insynodali eoetureeipi postulabat, illud tenipus chirographo suo inserebat quo venicus idscribebat, et testium a se rogatoruin subscriptioue roboratuni vicariis tradebat. Edit. ead. Subscriptio. llic in codiee authentico Graico post
•^

«luidein proprietates Gra;c;e dictionis ininus consequens, iii quibusdam vero Lalinitatis eloquia liquide nescieiis, parum quid ex eodem libello inut;isse dignoscitur. Edit. ead. Ilte. Noii solum diverss dignitalis episeopi, sed et reliqui saeerdoles, et clerii^i, ac muuachi, sicut chirogi';iphum; itaetsubscriptionemhujusmodi pa'

quibusdam

Latinum libellum positus

est

idem ipse

libellus

hominis proprium ponitur, sed hoc noinen dignitatis babetur. hasilicos Gr;ece dicitur iinperialis natura, aut exspatharii imperialis, ant piospatharii, aut aUeriusdignitatis. Iinperiales homines fuerunt, qui rogati testiinonii sui scriptoetastipulatione chirographa sigillatim roboraverunt. Edit. ead.

traveruiit. Edit. ead. B Basiltcos. Hic nomen

:

39

ANASTASII BIBLIOTHECARII

40
et definitio

commissum, cum hos distringens, quosvicariis pro
custodia dedisti, qua; ablata sunt eos reddere jure neque enim alii debenl restituere, vel corrigere, si quid vicarii perdiderunt, vel si quid sinistri perpessi suiit, nisi illi qui nus cum suis omnibusad custodiendiiin reverenter, etsalvandum inlegriter imperatoria pietale recepeiunt. At vero imperalor, his auditis, accersivit vicarios, et eis
03e^,eris:

A damus.

Legatur autem

qu*

liic

a nobis

exposita est, cujus et superins inentiunein fecimus,

ul cognoscatis concordiam nostram.
vicarii senioris

Sanctissiini

Roma> dixeruiit: Legatur. El accipiensStephanus Deo amicissimusdiaconus et devo"

tusnotarius legit

omniachiiographa reddidit,

ita

utnec unuinsaltem

delJcere paterelur, dicens: Ego quidem ut magistram ecclesiasticoruin negotiorum sedeiii apostolicam per meos legatosadii, ct ideo vestrain pr;i'sentiam praestolatus suin, ut vestro decrelo et sulertia Ecclesia nostra remedia sanitatis reciperet, etnos

Defimtio Thomx metropolitse Tyriprimi scssoris '>, ct primatis sedes Thcupoleos Antiochise, et Helex presbytcri et syiicelli throni Hierosolymorum, sanctae diristi Dei civitatis locum, et personam tenentis Theodosii sanctissimi patriarchx Hierosolymorum habita Comtantinopoli, priusquam vicarii pecwentssent senioris
\

nonnostrisgiolibus, sedvestra"senlenti;epareremus.

Romx.

Ergo chirographa, qu;e a nostris sacerdutibus, ac
cunclis clericis salubriter exegistis, recipite, et spiriluali patri nostro sanctissimopapic repr;esentate ila ut si (|uis eorum per abrupta vitioruin, vel devia
:

estrisecclesiasticisnegotiisconfusionem patien-

tibusex instigatione odientis bonuin da^monis, et
zizanioruin satoris, oinnium procurator atque pro-

pravitaum solito iiicedere more tentaverit, liis " """" " refrenetur et talibus quodainmudo habenis, ab eo "" "
*
'

g

loris ad reclum justili;e tramitem revocetur. Ouo faclo vicarii gavisi, libellos acceptos nobis caute deferendos tradiderunt; qui videlicet anle(|uain re-

visorerexit Rouiano priiicipatui rectorem Deo amicissimum et veriuitis ferventissinuim ainatorem, piissimumvidelicelBasiliuinmagnumimperatorem,

per

quem

ecclesiastica scandala, et offendicula

mo-

patriain iterariipuissent,sepaiatisuinus, quia a Dyrrachionavigio veiiiinus 6ipoiituiri,deinde terreno ilinere Beneveiitum, p(isth;ec Hoinaiii, eusdem libellosportantes: inissi vero sedisa|)ustolica', a Dyrrachio siinili iiiodo navim ingressi, Anconani petebant sed Exdavenoruin piiatas incurrentes. omiiia quae possidere videbanturpeiiitusamiserunt, et siiiiul codicem acti^jnuiii pra-sentis synodi, Verumegoqui Roman;e bibliuthec;i' curain gerebain, studiuni habui a Constantinopoli mecum i|)sias
:

meandiad

disomnibusinlcrimere, et omnem Christianum oi— bem ad meliorem et nitidiorem ordinein adducere voluit: qui secundum intentionem divini consili
oinnia et dicere el facere anhelans, convocavit et

humilitatemnoslramdeorientaiibussedibusacdicEcesibus, ut cuin his qui putabantur advenire atque

concurrere a seniori Roina, sanctissimis vicariis,
circumspecteecclesiasticadissolveremuscertamina,
pro|)ter

deferendi, delalnnKjue siiinmo pontiflci pra;sentavi, ac per luec factuin est, ul sedes apostolica,Deoauctore, codicem syiiodi pernos susciperet, el libellos missis puidein a nobis reddilos, sed per nos salvatos haberei, quos nimirum, si missi penesse utcodicem synodi, et cKtera scripla haberent, hos procul dubio perderent.

synodi

codicein

quod

el

nunc usque perseverantes,

illoruin
l'a-

praestolamur adventum.
cla est tarditas, et

Quoniam vero niulta suspicamur ex Agarenorum
;itiiue

ty-

r.Tunica potestate propter

tantam niorain multas nonecessitates,

p

bis superventuras calamitates

imo vero
nibus,

et

nostrum totnm geiius Christianorum
eos, qui a Roraa venire pulabaujustum putavimus, sed et super:

El post complelioncin

libelli silenlio facto,

sur-

propterlalemcausamsummiltenduinvariistentalio-

gens Bahanes famosissimus patricius

et

pnepositus vo-

nequaquam
«^

dixit: Imperatores nostri sancti (|Uod justuin est

tur, exspeclarc

qu;erunt, et canonein adimpleturi sunt, non

;id

fluuin ct supervacuuin arbiiranuir csse

prscsertin

luntatem suam, sed ad profectum multoruin, etsicut Deus reflcitur. Yos autem ad haec convenistis, ut
sicut conspicitis, justitiam et veritatem faciatis.

cuin ea.

(|uae

Roina;

regnlaritcr ac synodice

gesla

Sanctissimi vicarii seniorisRom;edixerunt: Placet

manibus habeamus, ita ut hincconstet una nobiscumessebeatissimuin papamNicolaum perlitterarum suarum voces, adhuc etiam ct successorem
suiit, pr;e

omnibus vobis

iibellus iste, ([ui plenus fide, el c;i-

ejus beatissimum

Adrianum papain per proprias

nonizatus, atque perfectus

estorthodoxus gratia

omni sapieiitia existat? divinaa Romanoruin Ecclesia
:

epistolas. Nain et Christuin

Dominum

nostruin per

missus. Tota sancta synodus exclamavit
sancUi Ronninoiuin Ecclesia, et proplerea
placet.

Juste et

Evangeliuin,tanquainpervivam vocein,lo(|niconvenienter arbitramur, et credimus; necnonet apostoluinl'auluin,eti'»*li(iuosomnesapostolos, prophetas,
ati|ue doctores. Ipsi ergo liabentes

convenienter lectus nobis libellus expositus est a

omnibns

nobiscumbealis-

Bahanesfamosissimuspatriciusetprseposi-

^

siiiiuiii

tus ex persona sacri scnatus ad Orientis vicarios
dicil: Diciteetipsi manifesliusquidvideaturvobis

papam .\drianum, ineidum et incongruum iiiininu putamus dcspicere fluelinintem Chrisli el
illi

Salvatoris nostri Ecdesiain perdilatiunem dispositionis, quai
sitate,

super leclo libello

'!

putas concordatis Romanis, an

debetur. Ilinc ergo velut ex neces-

nonVSanctissiini vic;irii(Jrieiilisdixernnt: Coiicor'

nuncvobisdenuntiamusjustificatiouemDei,

Legerant jam

isti

decreta Nicolai papae, et quia

eorum

non |iutabant vicarios Ronniin mitlendos, idcirco
deliiiitioiiciii liaiic

antc ipsuruiii :idveiituin exposue-

scilicet cpiscopoium qiii ad Theupulitanam, huc esl Anliochenam pertineanl Ecclesiam. Edit. RoM.
t

tainen aliiid iiisii|uodpr;efatusapostolicie ineiiiori;c p:ipa nuiltoante decreverat, se sequi runt,
iilliil

penitus demonslrantes. b Primi scssorii. 1'rimum sessorem,

id est

proto-

Quando h»c isti dieehant, annum Cunstaiitinupoli nior.intes liabebant; verum nota quia sine scdisapustolic;e pr;cmissisdecretis nil agunt. Edit. eau.
E.Tspectare.
iiilegriiiii

thronum, sive primum sessoremdicuul episcopum,

41
i't

INTERPRETATIO SYNODI
divina' misi'iioonlissiniii'i|iic prnvidrntia^
;it(inc
(•(nisi-

VIII

GENERALIS.

— ACTIO

I.

42

A

l^'n:itio

oirdidit: (iporiclnit rnini

linm
de

jiidiLinm. ((luintnm

:id

c;ip:icitatcm

nu-

difliiuillalibiis

ciini, qni mnltis pro croditi;i sibi divinitns Ecclesia

stnini attiiiet, Est
ncj;()tiis((u;i'

i^itnranobiseditum ctsancitum nnnc mota siint, ut omnimodisobdcrniitionibus cl decretis

tenlatus fuerat, portionem aliiiuam liberulitatis in

admissi:ine sacerdotum percipere.
Cap. IV. Photiuni anlcm, (|nemadinodiiiii
li(>atu8

se(iuant'ir ct obc(li;inl beatissiini paii;e \iciil;ii

omncs homincs; (luihusct
(lui

Nicohiiis dc illo dccrevit, ;ilicniiin iiiodis oinnibiis
cxistiin:iini(S

nos favemus

et

conconlanuis, niinirnin

nuiltnm

ante ipsorum lectionem, et cognitioncm, eadeni et

tione ac

excogitavimus ac » judicavimus, el pntdicavimus. Cap. I. Ergo sanclissimus (|nidem i^atriarcha
IgnatiussitbciicplacitoDciPatris, el graliaDoinini
nostri Jesu Christi, etoperatione sanclissimi Spiritus, ratusetstabilis in llironosuo,a

ab omni s;iccrdol:ili dignit:ite, (qicranomine usquam pernullum c modum vel lempus nccepturum locura satisfactionis: sed et
traiismittinuis,
nisi

niialhemali

forte
et

obedierit

synodii;e jn(lic:Uioiii
nostrara snsccperit.

papm Nicolai,

sententiam

neminemole-

stiam siistinens, vel coercitus a propria archierarchica dignitate, atiiue honore, dirigens verbum
veritatis.

Cap. V. Gregorius pr;eterea Syracusanus, uta te depositus et ante damnatus a nobis, etiam ita depulatur depositus et condemnalus: non enim ut

B

contrarii jnsti decreli vcnimus,
et a

.sed

ut

iequorum

Cap.II. Episcopi ;aitem, et presbyteri, ac diaconi,

Patribus traditorum c:inonum et sanctionum

seu cujuscnni|ue oi-dinis elcrici, (luot^iuot post

cuiilirmatores pariter et fautores. Oui vero seducti
sunl, et a Photio niaiiusimpositiinemsusceperint,

iniquani depositionem sanctissimi et comminislri
Ignatii discesserunt a Photio, et idcirco a suis se-

dibus sunt remoti,acdeposilioni subraissi, istisuas
recipiant sedes ad
dotio, nullatenus aliunde prohibili

tanquara malis operationibus ejus cooperante» et faventes, atque condecernentes effecti, ornni sacerdotio judicanluriiidigui, sicutiet paiiaXicoiaus

fungendum incnnctanter sacerquienim pro
:

adversus eos synodice promulgavit,
Cap. VI
Hffic

veritate privati sunt iis qu;e possederant,

non so-

ilaquea nobis

ita et

editasunt, et

lum illorum, unde ceciderunt, digni sunt esse participes, verum etiam aliorum, quorum qu;ieque
ljossiiitrecompensaredij;naprioribusarflictionibus.
Cap. IU. Qui vero beati .Methodii et sanctissimi
Ignatii

decreta,etDeinutudicimus
scripto

'',fideliteret pr.nescripta

sunt; haec et diciinus et prsedicaraus, atque vobis

coramendamus et li;cc omnes conservare de, liberanuis (luotquotChristi vocationecensentur;et
;

minus impisitionem habjnl
usque in Qnem

episcopi, vel

presbyteri,vcldi3cjni, autcujuscunqueordinis clerici, et

nobiscum alTatur, et monet Jacobusfrater Dorainiprimusque summus sacerdos et praesul Jerusalem

cum

Pholio sacerdotio fungi

C

civitatis sanct;e

;

ex

magna quoque
•=

Antiochi;i, ubi

passi sunt, in repulsione

autem ejusdem Photii ad

Christi hiBreditascelebratissim
vit,

mcognomeiiexple-

Dei sanctam et catholicamatque apostolicara Ecclesiam concurrerunt, et nunc usque ad termiiiatio-

Petrns((uc ibidera

primus sacerdotiofunctus

est,

nem
hos

sanctje synoJi concurrere festinaverunt, nec

h;ec conservare debere, ac

communis omnium Christianorum

aniatiix

flliorumEcclesia m.iteravertit, sedsinibusrecipiet,
materiio
b

more circa natos benignitate succensa,
ut

et

votuai incessabile {alias, miserabiliteij monstrans,
epitimiis,

par

est,

sanctissimi

iiatriarchs
et placate

Igualii, qu;e ipse voluerit, hos

adoptans

hujus successor, nullam pr;evaricationeni prsedictorum pnpsumeres, neomnejus Ecclesi;B reprobareinveniamini,nequeenim modicumest quod pene mod icum est. Nam etquiomnein servavcrit lcyem, inunu Kutcnioffcndat, factus cft omniumreus {Jac, ii). Ouis (uis ergo a notili:i (ir;eeeptorum beitissimi pap;e Nicolai, et hoc se h judicio nostro ausus fuerit
'

deinde

IgiKitius Deifer, et

suscipiens.

Nam

Photio, et in

papa Nicolaus in manus impositione ejus sola, et in
beati termini

reprobare aliquid eorum quae hic proferuntur, vel

Syracusano Gregorio dedit definitivam damnationera.In reli((uis autem pr;enuminatis duabus con-

secratiunibus potestatera sanclissimo patriarchK

D

molestiam inferre auditibus potentura ad alicujus reprobationem,vel receperithujusinodi, iste, qnis((uis sit, sive sacerdus, sive laicus, sive quicunque nion;ichus,sivecujusvisordinisclericatus, anathePrimus saccrdotio. Nuta quia non dicitur (irimum,sedj:if»»«s; naniprirauni aChristo poiitificatum suscepit, qui postea primus episcopus Antio<"

'Judicavinms. Judicavimus eo sensu dicunt, quo Apostolus d\c\l: Non judicavi me scire nisi Christuni, et hunc crucifixuni [l Cor. n): judicaviraus
taraen dicunt,

nm promulgavimus. lloc eiiim post Roraanorum adventumet defuiitionem egere nam antea privatim tantnm ((uod sic esset judicandum quibusdam signiticabant. Edit. ead. ^ Epitimiis. .\Iulti quidcm increpationes interpre:
i

chi;B priBsedit. Edit. ead. t Igmitius Dcifcr. Tradunt Grsci quod parvulus quem Dominus advocatum statuit in medio, dicens; Jiisi convcrsi faeritis, et efliciamini sicut hic purvulu.';

{Matth. xviiii. etc,

iste

Ignatius fuit, et idcirco

tantur, sed isto et niultis in locis pr pn^nis ponuntur ((u:(S Ecclesia unicuique pro ((ualit itecul(iarum pr;ecipitobservandas, ul put,ijejuni:i,fletu.n,abslinenliam ciborum, geuuflexiones, et his similia. Edit. ead. c Forte misquani pcr ullum. Forte redundat verbum dicimus.
•i

hunc Dciferum nuncu|ient: undenec apostoli ausi fuerint ei, cum ad l']cclcsi;e pnesulatum promoveretur, amplius manus imponere, nimirum quera ore Dei laudatum et ipsius tactu sanctificatum cognoverint. Fdit.
s h

ead.
et

Subauditur affatur
Forte sc redundat.

monet.

Patrol.

CXXIX.

2

:

43

ANASTASU BIBLIOTHECARll
et

44
audislis.

masitaPntre,pf Filio,etSi)iritus;incto,
boli, at'|ue alienatus a

privatus

A (luemndmoilum
post

Houoral)ilissimi

vicarii

gloriaDei,eth3Cres!eterni tonnentiet eoliipres dia-

Romxdixeruntad sanctamsynodum;
SancUi syiiodus exciamavit:

Placet vobis?

Christianorum gratia, tanquamqniirridetChristi veri Dei nostri muniflcentiam, aquuin deditsacerdutibus, dicens: Quemciiniii

mum

Placet omnibus. Et boc sacer .senatus per B;ihanem famosissipatricium ei pr.eposiluin ad honorabilissimos

queligaviritissiiiirr terrtim.erit liijntim ct

vrrlis: ct
iii

quemcwir/iii' solvcritis siiper tcrram, erit soliitiis ct

Roin;inorum viearins dixit: Rog;iinus vus, sanate c lUtritionem noslram. Nos quidem acquiescimus
iis

cap/!s(3/((r^/i.xvi).0uienimveraxesseChristiverbum

qu.T jussit judicium vestrum, sed convenit ut

existimatetannuntiat.creditquequodea quip super terramligata suiit, ligeiituret incfjcliset qiKT super terramsolutasunt, sulvantur etiii rnclis: ([u;e asacerdotibus ligat;isuiil,(iuiimiidoputas, audebitsolvereietr/brtesoluta^sohitumligare? .Manifeslumest

jube;itis ipsi alia, qu;c si

audierimus?juvent nos,

Photiuin alii|uando non videntes,

quomodo eam

condemnastis?
;

Cum

(|uo repcrtus est [((/.,Cumre-

pertus est <(/.,coram vobisquumodorepertusest?] coram vobis, ((uoniodo protnlistis adversus eum

ergo,quodDeumcontemnens, hujusmodietdivinam
magisteriumirridens, ethonoranda pra-cepiareprobans, justam non elTugiat p«nam. Cum his aulem
subsci|uetur et alia qu;cdam valde diflicilis etcita

anatheraa?dicite nobis.Sanctissimi vicarii senioris

Rom;edixerunt

:

BeatoPetroapostolo donavit poteet

B

stalem Christus,
ixutcm rogavi pro

Dcus nosler, dicens

ei

:

Petre,

cccc Siitawis exiictivitcriljrnrc tc, sicut triticitm. Eijo
te,

commotlo:

at vero

si

reprobaverit saltein

unum

ut non ilc/iciat fides tua, et tu

ex bis qu;c hic scripla sunt, el a bealo papaNicolao ante judicata, Oet aestus in ecclesia vestra ctintinuus, et simiilt;is ecclesiasticorum negoliorum,

aliquando conversusconfirmrifrntrestuos {Luc. XXII).

Non ergo
l.apa

poteral ter beatissimus ct sanctissimus
illa

Nicolnus in sede
lgii;ilium.

tantum tendere tempus,

nuiKiuam videri possit in eLclesia (|iiilibet ordo. Ubi eiiiin est utiquc coiicursusomiiis patriarita ut

ut iion confortnret fratres suos, et sanctissimum

patrinirham
et

Nam sanclissimuspnpnNipraesentera, per epistojas

chalis Ihroni, el ut

catalogi;

si

idipsumdicaturomnis sacrati diabolico consilio nmbiguitatem (|uis
.\iia-

colaus, \idens litterasetepistolnsPliotii pervasuris,

absentem,
et

>>

tnnquam
:

habeat, difficile profecto erit, ut ;iliqiinndo firmi-

ejus

apicrisinrios judienvit eum. .MagnificentissiKt i|nem misii
?

tntem vel pacem piissidt?atecclesiasliiusonlo.
themaersoillii|ui smjunduni alii|uid
reprobare
(iiiid(|uain

mi princi|ies(lixeiunt
.secundum

Sanctissimi
.M;ignincen-

pru'siini|iserit

vicarii seniorisRoni;e(li\erunt: Si jube;itis audire

ex

iis (|u;e liic

iiiscribuntur

conse(|uentinni,

dicenius.

a Patre, sicut snncto.

jam dictum

est, et Filio, el

Spiritu

tissimi principes dixerunt: Volumus. Sanctissimi

Amen. Ad conlirmntionem autem pnrsentis

^

vicarii senioris
est

Rom.T dixerunt: Primilus missus
et

definiti inis, subscripsit uiius(|uisque nostruni

ma-

Arsabir legtilus Michaelis imperntoris,
(>-"

cum

nu

propri;i, quem;i(lniO(luni subliiferlur.

eo missi sunt (|iintuor episcopi:

noniina

eorum

Et p((St lectidiicm delinitiuiijs tut;i synodusdixit EcceaudivimusctsententinmOrienlaliuin, sequentem, ac faventum judieio .sanctissimi pap;eNicolai,

ignoramus) deferens st>cum
in finelitterarum

et

epistohim regiam,

significantem insecausam h;ereseos imaginum,et

illnrumostendentem eliamemisp;itriarch;p Ignatii.

etconvenimus in eam. Snnctissimiet honorabilissimi vicnrii senioris Ronup dixeruntadOrienlisvicarios: Vos, fratres nostri, dicite: \cstra esl delinitio? et

sionein

'^

sanctissimi

Petebat

nutem ut mitteret npocrisinrios suos Conslantinopolim, ei misit R;idonldum et Z;ichari m quondnra
episcopos, el venerunt huc, et fecerunl latnjcinale

scriptum hoc, (|uud

lectum

est,

vos

dedistis

?

Thomas

honorabili.ssiinus

metropolita

concilium, etsynngognmmnligiinntiiimcontrasanc-

Tyri et Helias Deo colendissimuspresbyteret syncellus, Orientis vicarii, dixerunt: Etiam nostrum
est, et niis id

tissimum virum Ignatium patriarchain, et quasi deposuerunt eiim. Tunc reversi sunt Romain cum
npucrisinrio l.eunc n secretis, ferente et ipso ileruni epistolain

scripsimus.

cum bicessemus. Sanc-

tissimi vicarii ^eiii(iris Hom;edixenint: Vere ten
tis sicut

regiam, et

invnsoris el ndiilteri

audiviinus?

Tlioni;is et lleliassanclissimi

iD

Photii, etlibellum mnnifestnntemsynngogiimmali-

vicarii orientis dixerunt: Ita tenemusplacitahaec,
»

gnautium factam adversus Ignatium sanctissirauin
sedem pnesulis invasisset ; i|ui;i Inmeii abseiis ernt. iiun cuninnte;i jiidicnvit, qu;ini bis pcr inissos et epislubis ipsius illuiii noxiuni comperisset, el rursushuiic per mi.ssos suus etepistolas bis ut corrigerelur ndmonuisset. KuiT. itoM.
et viventis
c Moniiiitt it.riiiii iiintirtimiis.

Qwim

iledit sticcrdotibns.

Ijiitvnt-unque litjiwcritis, rcl s'ih-frilis siiiitr tciiniii, crit lir/ntiis, vel soliitiis ct in t:txlis {Mtitlli. xvii.ErguPetriis, (|ui lioc speci;ili:

sacerdotes pnedicentur ;i tumqu;iiidohis diclum est

s;inct;i

Notn quod apostoli synodo etinm ex

ter niite umiies nuiiire meniit. priinum ,s;icer(los clfeilusest ; ccssit it;ique sirniu (q)in;iiitiuin .lacoliiim frntrem Ddniiui prinium s;icerdutein fuisse: vcruni primus s;icerdos fuit eor m, (|uinon n Doinino, se(l'ab .ipostulis urdiiKili sniit. Primiis episciqius fuit, scd e.iruin(|ui llierosolymis episcop;!tum sortiti sunt. liniT. i..\n. Ttnii/iitini /ii;c:^niti III Oiiamvis lutus miindiis nossel Pholium ex laico subito fnctum episcopum
^>

Urgenle

illos

propo-

prdscculiune, nominn epis(-opurum eis nd mcniuriam reciirrere Inni concite miiiiine potuerunt (|uibusl;iniennuinin;ier;inl Melli.dius mesit;v lucutiuiiis
:

troporitaCiangrensiiini,S;iniiielCliiiiiuriiineplsciq)i,
nti|iie

rheophilus

lcuiiii, et

|)sen(lucpiscupi. (|iii legniiuuemetepistolas sedi aposlolic;e detiilerunt. Edit ead.
•^

Znchnrins Taiiromeni;e aPhotiu

Id

csl,

expulsioncm.

:

4j
|Kilri;iri'liam

INTEIU'IU:TAT10 SYNODI
riiiucogiioscensilivifiTiisii:ipa Niniloclt

VIII

GliNliHALlS.

— Acriu

I.

4G
iniii

A

loos.

Quoiiiam vero jjraUa Doi

IIVCIMIIIIIS

III

laus si'rut;itus(imiiia

synudum,
»

otconviic.avil

IhiMiio suo,

communicavimus,
inducavimus,
el

ol

coiiiminislravi-

onmes

occidoiitilos

opiscopos,

arcliiopiscopos,

mus.

ot simiil ra

bibimiis

cum

eo,

motropolitas, el omiiom

dorum

sanctio

llomaiuo

t;iiii|uira (|ui coiniminic;it'ir et

comininistor noster
lla;c

et

Hc.closiio^aotolumsonalumpriucipumKomanorum, damnavorunl libellum, et ooncilium malignantium. (|nod factum orat advorsus sanctissimum virum Igiiatium, ot dopnsuit apoorisiarios (lui vciio-

ab oliin usiiue in hoJiernum diem exstiterit. enim etiam a primordiis venientes excelsa voce
dic;ivimus, ut nonoxisHni:iromur
;(b

prDe-

aliquo maligna

geroro vollo, quasi furlim abstracti adJKo.soriraus
saiictovirohuicsoil socunduiiiantii|u;iraopiiiir)iiein,
(|u;im habuiinusd^! illo, eaindeiu li;ibiM'eraus

Uadoaldum scilicot, ot Zachariam, ol al) omni honore sacerdotali et communiono iiopulit eos quoniam commiinicaverunt, el consenseruiit,
rant liuc,
;

et

constituerunt

invasorom ac

adulterum

IMio-

elabdicavit concilium malignantium. Propter hoc ori;o opus damiiavit ol anathematizavit Photium. llis tacentibiis, sur^jons liahanes famo-

Uum;

usque inpresens.OuamvisautemnoncollocuticumPhotio fueriraus facie ;td faciem, tamen diversimode et frequeiitercumiis,qui unanimosetconsentaneiac protectores ejus sunt, conveniontes. didicimu-; ea qu;p

pro sui defeiisione vidcntur esso inutilia et vana con-

sissimus patrieius et pi-ippositus, ut cx persona sacri senatus, interrojavil Orientis vicarios: Kt vos

B

sistero

Quodonimdicuntpatriarchamlgnatiu;npost

tempus multum fecistis, hic exspectantes a Roma viearios, (luomndo propo habciitos Photium, non quiesistis, ot vidistis. et ila condemnastis eum 1
Et suroiens Helias Deo oolondissimus prosbytor ol syucellus, loeum retinensTheodosii saiictissimi archiepiscopi llierosolymorum dixit: Nostis omnes, amici Christi. fratros, i|uia Spiiitus sanctus, qui lo-

injustam(lepositionemsuam,cura in exsilioessetin insula, fecisse refutationem, talem refutationem ne(|uesoiiiorRomanequenos re,;ipiraus, eoquo.l prai-

tercaninem

sit

ecclesiasticura facta. Si
ii

autem dixe-

rintaliqui, quia

qui raanus impositionein Photii

fecerunt,etquisimul inveiUi sunt, dignieademcum ipso puenaetdamnatione sint, hoc non veraciterdixerint
:

otenim

cum

siraus infirnKe luitur.e, non sem-

eutus esl in prophetis,
nostris olim, et

ipso

ot

iii

apostolis ost

por ferimus
niiiLinfes,

mortem imminentem

nobis, el ideo for-

allatus, etomiiia iiuajcunquc gosla sunt a patribus
iii

lege posila sunt, ot gratia spiii-

noiinunqu;imeti;imeaqu;e nolumusagere inviti compellimur. Deniiiueet isti, qui ex consecratione beati Methodii et sanctissimi Ignatii timo-

tualiacta consistunt;et ideo patriarchalia capita in mundo posuit Spiritus saiietus, ut in Ecclesia Dei
pullulaiilia sc;iiuLila

ribus subacti, et pavore regio, et potestativa tyraii-

poreaoxtorminentur,

et paciti-

nide iiicurvati sunt.etconcurrerunt proplerviolen-

ca conslitulio inipsa interveniat,etconcedatur. Igi-

tiam

;

deiuile confestim et post pauxillura reproba;ul

turcumpr;esidensotpr;ecedens senesseiiiorisRoin;e

veruiit qu;e

illo

pr;esumpta sunt contra Ignaet recesseriint
ii

nequaquam

receperit Photium, nec etiara Orientis

tres throni, videlicot

Alexandris,

et Antiochi;^, ac

tium sanctissimum patriarchara, eo, venia sunt digni ct maxiine
:

qiii

ab mala passi

Hierosolyraorum, non eral opusvocareilluraadexa-

sunt, etdiversasabeo Iribulationes, etdepositiones,

minationemvelrejudicationem. Hujusraodienimactiones de
iis

etcustodias, etexsilia pertulerunt; quosbeatosesse
et

qui recepli sunt in ecclesiis Dei,
liori.

et

cunctis sedibus, soIit;e sunt

De

iis

autem qui

nos quoque judicamus, quemadmodum et ante nos delinierunt Xicolauset Adrianus sanctissimi patriarch;e

nunquaminseiiiori Romaetreiiquissedibus reeepti
sunt, nullura

Rom ini.

II;ec

ergonos

et

hissimilia in po-

omnino debet iteratum haberi judisemetipsisevidentem
ita
h;t-

sterum cognoscentes, verum
rientes,

et a

primordiis compe-

ciura. Ilujusmodi eniin in

bent propriam d;imnalionem,

utet nos bene fe-

neque Photium recepiraus, neque manus impositionesejusadmisimus ; nihil enim incertum
factum
est nobis tanto hic

eerimus eum.

(jui

nunquam

a seniori

Roma

et

tempore domorantibus.
s;in-

Orientalibus thronis receptus est, iiuUatenus adducentes ad retractationera examinis

II;ec

quidera velut in compendio diximus, causam

habebat enim hanc secum ferens manifestissimam sui damnationem. Alium itai|ue nos patriarcham Constantinopoleos neque cognovimus nei|ue recipiinus temporibas
:

demonstrantes qua vocati sumus, et adhssiraus

D

ctissimo patriarch;e Ignatio, et nequai(uam provo-

istis,pr;eterhuncsanctuinvirura, patriarchamvidelicet

Ignatium, ex quo thronura Constantinopoleos

gratia Dei etelectione ecclesiastica tenuit,

hunc

h;i-

buimusreceptuminsedibusnostris:etsi;idvenientes huc non invenissemus eum in patriarchio suo, sed in

cavimus Photium :id examon vel itoratum judicium. Elenim et ipse Photius misit per quenulam imperi;ilisdignitatisad sanctissimum metropolitam Tyri, si forte aliquando receperit se in throao Antiochiae et confessus est, et non negavit, et confessus est qui;i nunquain suscepimus Photiuin in throno Antiochiai. Itaiiue neque in seiiiori Rom;i, neque in
thronoHierosolymarura,ne(iueinthronoAntio;',hi;e

eumdem
=

insulaexsiliisui,aliumnonsuscipereraus, sed hunc appellaremus patriarcham ConstantinopoAn-hicpiscopos. Licet vocaverit archiepiscopos,
ille

susceptus Photius,

quomodo putas

esset

apud nos

nuUus tamen excepto Ravennate ob temporis incommoditatera occurrit. Veruin

cum

aliquantis et

Photium

repulit,

etlgnalium patriarcliam admisit

privilegio scilicet sedis apostolicae fretus, quse sola jus habet (|uoruralibet ligamenta vel sohitionespontifuum solvendi vel ligandi cum utiijue de omni ecclesia fus habeat judicaudi. Edit. ead.
;

47
retractione
»

ANASTASII BIBLIOTHECARII
judicii di£;nus ?

48

Hrc nunc

dicinuis.

A

trnnsactapstlinra.hnjusrciiiratia. inalioconventu,

suDicienter v.ijcnlia exhiljere voluntatem et respnn-

Dco

favente, facieraus (jund deb 'mus. Et surgens sa:

sionem nosti'am super quibus
runt

interro:;ati

sumus.

cersenatusdixit

Benedictus Deus, <|uia meruimus

Magniticentissimi et glosiosissimi
:

principes dixe-

videre sanctam die.n istam, et honorabilem C(etum
nostrura ecce h;pc omnia sccund
:

rastis,

Ecce coiitri;ionem n jstrani sanaslis ati|ue cuetoranes confltcraura Deojudicium sanctnm
iiiiiii

um rationem verita-

tis

terrainatasiinl.Di'indestansin raedio Stephanus

sanctarum Irium sediura: Ubi

sunl iluo ic/ Irrs

congregati in nominc mco, Christus ail, ibi

sum

in

me^io eorum{Math.\\ui). Sanctissimi vicarii senioris Romae dixerunt Ila moris est sanct* Romana;
:

ecclesia;

canonicam dilisentiam possidendi,et pr:r
ut

Deo amicissirans diaconus sanct;eConstantinopolitan irum Ecclesi;e et devotus notarius laudem hujuscemodi Multos annos imperatorum Basilii el Constanlini magnorum principum et imperalorum multosannos Orthodiixorum imperatorum multos
:
!
I

pterecclesiasticum ordinemeura,qui per fenestram
ingressus est in caulas ovium,

annos Deposilorura
!

injusliti;e

raultosannos Pacili!

lupum perse-

ciirnm impei'atorum nuiltis;inniis! Ilostium mend;icii

quendi

et gaudet sancta haec synodus de vestra honorabiliresponsione.Etiamhodieauribusnostrisin;

multosannos! Amatorumetfautoruin veritatis

et

justitise

muitosannos! Eudoxix piissimae August»;

dnxistisetostendistis verara fldera
dicitis,

;

quodenimore
:

B

muliosannoslNic.olaibeatissimipap^eKomania-ter-

opere desideratis

flnire.

B.ihanes famosisIhibct alii|ui(l

na raeinorial.Vdriani orthodoxi pap;e Romani multosannos! Ignatiiorthod
i\i

simus patriciusct pr;ppositus dixit

p;itriarch;eConstantino-

vestra sanctitas hodic. utdisponat ".'Dco amicissimi

poleosmultosaniios
nos

!

Orlliodoxurum p;itriarcharum

vicariisancta! KomanieEcclesixdi.verunt: Vellemus

Orientismultosannos!0rthodoxisenatusmultosan!

ordinare de libello, quantum possemus, sed quia
"

s.tncts et universalis svnodi aeterna

memoria

!

Forte retrartaiione.

ACTIO SECU.NDA.
In

nomine Domiiii

et

dominatoris oranium Jesu

gnificentissimo proconsule ac patricio, Joanne magnificentissimo patricio el logotheta okeos dromi,

Christi vere Dei et .Salvatoris nostri. Consulatus

protectorum et tranquillissimorum irapei'atoru:n nostrorum dominorura, Basilii quidem anno tertio. Constantini autem liili (^jusanno secundo, [lerpet'Joruin AuErustoruin, iiRlictionc tcrtia,

p

Leone magnificentissimo p;itricioet domesticoexcubitorum, Paulo magiiiflcentissimo patricio et prsfccto pr;rtoriiirum.

Manuele magniflcentissimo pa-

XonisOcto-

tricio,Thco|ihylacl(i

m

igiiilicentissiraopatricio, Pe-

bris, pr;epositis pretiosiset vivilicis lignisac inte-

tronatera.igniUceiitissimopatricir), Horestelaudabi-

meratis

et

sanctis Kvangeliis, conveniente

autem

lissimo protosphatario et doinesticn ycanatorum

:

sancta et universali synodo, Donato Deo amantissi-

atquesanctissi.-nisepiscopis^videlicetNicephoroDeo

Deo amicissimo Marino reverendissimo diacono sanctae Romanae Ecclesi;e, locum obtinenti" bus sanctissimi .\driani pap;e Romaui. et Ignatio
episcoi

mo

Ostiensi: et Stephano
'e

amicissimo melro|)olita Amasi;p, JoanneDeoamicis-

episcopo Nepesino, atq

sanctissirao patriarchaCoiislantinopoleos,elThoraa

simo metropolita.-^yhri, Niceta Deoamicissirao metropolita Alhcnarum, Metrophane Deo amicissmimo nictrnpolit Smyriue, .Michaele Deo amicissimo metropolita Kliodi Georgio Den araicissimo episcopo
1

sanctissiraometropolitaTyri, locum obtinentesedis
Anliochi;e, ac llelia Deo colendissirao presbytero et

lleliopoleos,

PetroDeoaraicissimoepiscopoTroadis,

NicetaDeoamicissimoepiscopoCeplialudii,Athanasio
i)

syncello locum obtinente throni llieros ijyinorum
pneseiite (|u
ii|iie

:

Deo amicissimo episcopo .Magnesio, Nicephoro
.Vlisii, .Michaele Deo amicissimo Cercirorum his ita convenientibus, stetit medio," Paulus Deo amicissimus charphylax,
:

sacro senatu, vidclicct Thcnddro

Deoaraicissimnepi,scopoCotron;r, .Vntonio Deoami-

mjgniflcentissimo proconsule ac inagistro, B;ihaiie
magnificentissi.no patricio et pr;epositJ, llemerio

cissimo eiiiscopo
ejiiscopo
in

magniflcentissimoproconsuleacpatricio,Theopliilo

i"

magnificentissimo proconsuleac patricio, Lcom;

ni;i-

et dixit

:

Ipsi ([ui

ceciderunl sub Photio venerunt

a Pinilus Deo iimiris-imus. Pauliis iste archicpiscopus (|uoiidara fuit Photio coiisi>(',r,itus, scd ((iiia cura caiteris, (|ui Photio raanusirapositioncm sus;i ;i

cepere,

seiitentiam papa» Nicohii coiide.nprocoiisohiti me dainn:itionis ab Ignati p;itriai'cli;i clnirtopliyhix elTectiis est scripscral eiiiin et pipa Roin;iiius nt alia illuin, exccpl saccrdotio, quanlacunqu.; vellet,

secundum

uatus

est, et (|uoniain is ei;it utilis
i

ininistrorum, et agens ecclesiastica cuncta prnrsns obsc |uia, exceptls illis snlis qu;e ad s;icerdotale speci.iliter ai- pro|iric pcrlincre prnbantur oflicium. Siiie illo pi'a'terea iiullus pnesulura aut clericorum aforisvpniensincniispcctuiii palriarclue iiitromitli|irascntatur, tiir, nullus ecclcsiisticn conveiilui
iiullius epistohi pitri;ii'cha' mis.sa r(H'ipitur, nisi fortca c;rtpris patri.ircliis inillaliir, nullusad pr;esulatuin vel allcrins ordiiiis (lcric^itiini, sivc ad

:

i

dignititi; ditarct. l'.un. lioM.
('liarl<'iilii/la.r. Iiiti'1'pri'latur clnirtarum cistos. Fuiigilur ;iuteinotlicio cli;irt ipliyl i\ ;ipud ecclesi.im Constantinopolitaii;iin,quobibliotliec;iriusapud Komanos, indutus videlicet infulis ecclesiasticorum
I,

pneposiliirain inon.isicrioruin provchilur, nisi isle liiiiic ;i|iprobp| cl coniinpiidpt, ;it |UP de illo ipsi

patriarchajsuggerat, et iiiseiir.esentel.

:

49
ciim
lil)olls
(luiil

INTERPRFXVTrO SVNODI
s:uictam
ct

Vlir

GENERALIS.
et

— ACTIO

II.

50
inc.ompara-

vidtnnr vobis? (^xpptunl (Miim
liaiic

A

ipsiuscomministri
iii

PstiseffiT.tl, (|nia
I

iii:j;rc(li

iiiiivcrsalcm

syniidum.

bilisciMt

.s;iccr(liitibus, vit

(^t

scrminc rcs.lcnhi(;int;i-

Sanctissimi vi(Mrii scninris Itoma' cl Oricntis, ct

dciis, (|iicin

pcnc nn: macul:i tctinit: scd
viriim

omnis sancta synddus dixit
pressi sunt prirdicti cpisc
iii

:

ln;;rcdiantiir. lU inpra't'.Mcntcs liliclluiii

lcm ct t;inlnm

nnn

sci;nis cxstilit li:igere

ipi,

manibussuis,et adorantosproposita intemerata
scnioris Udnne dixcrunt: (Jm estis vos (|ui
hiic cpiscopi, ct
:i

nicntc inrclicissima dctentus (i|uein nonvidit, nec cof;novit)inaculam phirimain, innumerametcoacer-

judicia procidcrunt sancta; synddn. Sanctissimivic.arii

vatam:

et

post multitudincm ctiani, masnitndinc
v;iiiit:ilc su;i
:

pi';i'va|iiit in

cl si nicn(laccs.;itt:imcn

intrastis

(|ii

i

c(insi!cr:iti estis

'?

dc Oricntc cx omnibns
(|ii isi

patri:ii'cliis

apocrisiarios
;i

ThCixl:irusmctr!ipiilit:i():iri;c(lixit:

A

diiininoiliistro

conconhint

's,

et ccrtissiini

(|u;e

se dice-

sanctissimo patriarcha Ign.itioet bcalissimoMcthodio.Sanctissimi vicariisenioris Roniicdixcrunt: Et

b:intur noscentcs, multo sludio duxit, ut hujusinodi

quot

estis"?

Theodorusreverendissimus metropolita
:

Cari:e dixit
rii

Numerum
.'

nescimus. S:inctissiniivica:

senioris Ronue dexcrnnt
!

(Juid dicitis ? ((uid

habetis

([uid vultis

Episc

ipi

dixerunl
iris

:

Prncidi-

B

mus

sanctie et univcrsali huicsynodo, pccnitcnliam

expetcntes. Sanctissimivicariiseni
ruiit :Qui<l cst

Roin;e dixe-

hoc quod fertis? Episcopidixerunt

l.ibellus confessionis, supcr quibus pi'cc;iviinus in (iominum nostrum sanctissimum patriari'liani lgn;itium Sanctissimi vicarii scnioris Ronuc dixerunt: Confitemini vos peixasse in hac causa? Episcopi

virum depositioni submitteret: et habens conscnt:incostestest'alsos, transmisitc nnmenta, mcndacia, et viros deceptos, et veniebant ad coinplcndnm (|u;psibi visa cxstiterant. Et nisi Dcus omiies operilius manuuni siiarumcompcditosligasset, nosuti(|uc cu.n hujusmodi cadercm'is; nimirum qui pro pastore lupus esse videbatur. Diximus de Nicolao parum. Non solum ;iutcm huic talia operatus est, scd ctipsum sanctissimum sacerdotem ac pastorem nostrum, qui nos impositione sanctarum ni.inuum
siKirum,

cum

esset

multis prius studiis,

summus antistcs, cum saicularis

sanctilicavit,
esset,

impu-

dixerunt

:

Confitemur. Sanctissimi vicarri
:

senioris

Romic dixerunt
ea
quiB

In libelloita

habet ut ore vestro
compcrietis.

dicitis?Episcopi dixerunt: Legatur libellus, cttum

gnans,etinnosinspiranspostea hypocrisim, cuncta negavit, et omnibusconscntancis suis, vel qui sub ipso eramus, siasit ut sechirographis terribilibus
profiterentureum sc habiturospatriarcham patriar-

dc nobis

sunt

certissime

Sanctissimivicarii senioris Rom;c dixerunt ad Dei

Aptum apparet vobis, ac omni sancta!synodo, utsuscipiatur libellus conficuitores vicarios Orientis
:

charum, etsummum saccrdotemsummorum sacerdotum; et tuncquidem innobisita faeiebat. Postera

tentium se peccasse?Sanctissimi vicarii Oriciitis

et

C

vero die fraudes consuebat adversus euiii, et mendaciorum infinitam multitudinem, quasi crimiiuim

totasanctasynodusdixerunt:Siplacetsanctitativestnc, ac honoralissimo patriarch;e Ignatio et nobis

niatcriam habcntiuin,

queniadmodum
:

et

adversus

bealissimum Nicolaum gessit

qu;e et volebat in
;

bonum videtur

ut suscipiatur et in conspectu synodi

legatur. Sanctissimi vicarii senioris

Romie dixc-

omnia patriarchia transmittere ut sicut ipse post modicumdepositionem acanathcmatismum in eum
fecit,

runt: Ergo quoniam omnibus placet, suscipiatur et
legatur. Et accipiens

utolim

voluit, ita et c;eteri patriarchre face-

Stephanus Deo aniicissimus

rcnt. Sed

hujus fraudem non celavit Deus sed om;

diaconusct notarius sanct;c Constantinopolitano-

nibus patefecit

et hi qui

dolum manifestum

fece-

rumEcclesiffde manibusjam denuntiatorum episcoporum, legit magna voce in audientiam omnium.

runt, exsiliis ct proscriptionibus, ac flagris, atque

multis taediis submissi sunt: sed nec sic valuit se
reprimere, sed
seri voti sui ,
et in

LIBELLUS.

quemadmodum impetum habuit midepositionem et anathematisnuun feci t,

Siquidem essentignota in senioriRoma, qusedira contigerunt a Photii mente impugnatoris Eccle•>,

cum, his factis, quid malorum in ipsum ex tunc non cgit? Nonncdentesejus r;Klicitusevulsit,
faciens

eum

in facie percuti

?Nonne pedes ejus

fer-

sis, oportcrct humilitatem nostram

multum

texere

D

sermonem, roborantem quiB circa nos perpetrata
sunt, ct quibus ct quot ad
i(iso

atrocitatibus sub-

missisumus: quia

erat viralia quidein loquens, et
:

munivit?Xonne cum fngalapsis,etfugaciinis servis, in fuetoribus et sordibus damnavit eum, ut morarctur tempore non pauco ? Nonne denudanscumvestimcntis, qu;e induebat absque prireis vinculis

dans mendacio ex arte gentilium scmiier proponcb:it bona, devieniebatautem inmala. eterat potensad su(ierandum et decialia cogitans, ct o|)eram

cro,

maparvulatunica, hujus crurascidit, et in sepulquod in modumrogifactum cst,delusum locari
candelas fundens qua; ibidem elucebant, ne,

fecit,

piendum, ut non

est factus, nec flet ullns

hominum.

Undc cura taliscsset, supiihintavit nos, sed scrmonem prolixum supra modum faccre nolumus, habentesvoseorumquaidicunturtcstes. Namscitisutique vos, qui meruistis obsecundare sanctissimo papae
Nicolao, lucernae ccclesi», ac luminari totius orbis.
"

aquameis habentibus, cum sitiutcrctur, adrcfocillationem potarctur exillis? Nonnc hunc erectum
starc
facientes, tulerunt

virgam, quara tcnens in

manibusfulciebatur, sencctutisimbecillitatcm consolans? Nonnc sine cibo ac potu multis

cum diebus transigerefecerunt?Nonneexsulcm illumfecit, ubi
usque dirigietur.

Vox

illius libelli

solum ad Romanos vicarios

in finem

AXASTASri BIBLIOTHECARII
siiiu

S?
et epulis, ol vestitusa

frequeiUcr incursusbarbarorum, etr.ipiiinlur

A cunque, sedcumsymplionia.
|iroi)rio|)atre,

honilnes. t|iiiloiisillis inliabilant,et gladii pftlciun-

tur imieinlium

!

.Setl

(|u;e

ad eo sustinuit tantic

multilii(linissunt,uldinumerareinvanumlaborare
sil
:

ue((ue

enim sermo

valebit haec enarrare. Et
filium, et

iiristinumindumenlumetprimamstolamrooopil(LM<xviiij:utdaretformam lemporantise acmoderationis faciendaesuper nos, qui recidimus; et publicanum humiliatum justilicavit {Luc vii), et
meretricis lacrymassuscepit(I,ucxxiii),at(iuelatrouis oonfessionom admittens,

tunc,

quem? imperatorum

imperatorum

nepotom",

imsuhions, haliitu monastii;e cunversatioiiis indutus est. qui Dco placa((ui aiiirelicam vit

hunc ipso dio

iii

para-

disuiu iiitroduxit [ilatth. xx). Hos vero

(|ui in

vinea

bilis. et angolis

revorendus, atque da>monibiis me-

tuendusa|i|iaruit.Ex his, quotexiguitatem nostram severitiUibussubmiserit, etsi dicerenon [lossumus,

pondus totiusdieisuslinuerunt,et (luiuiia horatanlummodo perseveraverunl, ut media prictereamus, pari fecit dignos mercede(LMc vii); acei cui multum
(lobobal. et cui pauca, ex ;equo donavil.
iit

vos colligereac nosse valetis:
niissacerilolibus, soilicot
siino (latriarcha^ li;natio
,

si

enimtalibussumest.

ad m;i-

|)a|)a>

Nicolao, et sanotis-

joromdignit^itom attnherol. quibus miiltum dimisil.Ciim hiijiisinodispein hiiinilil:iloanima', et conIritione cordis. ad sanctil.ilem v,>slram accedentes,

t.ilia

oporatus

uobis

uti([neliuiiiilibiismontisnuindiliaqualiafecerituoii
ignoralis. Mnltienimexnobiscuminfidelibusgenti-

n hunc

vobisiibellum dedimus, non in labiisdolosis,
in dolo mentis. Ipse

bus

in pnetnrio mulclati sunt,

famei(ueac

siti,

seu

neque

Dous

testisest. qui

etiam

ca-leris miseriis afflicti,
li;:;nis

ad secandum marmora pro

(lainn;ilisuiit:aliiniilein prooo, ut

cumlignis

vades ost nosler: sed ox sinceritate ac muiidilia speranlos inmiserationoDoi nostii, ([ui hoininemamat,
ot intercessiones sanct;e ac inteinerat;e

forirontur, spathaporcutiobantur, iis qui foriobanl,

Dei genitri-

uon ut sacerdotes, neque utliomines carnem ferenles, sed ul inanimata corpora percutiontibus. lllud vero, quod calcibus submitlebant, et huic poena? subjeclis viscera evellobant, ut leve tornenlum habeb;int.
Iil

ciSiMariae,

etsanctorum apostolorum,
''
,

et bealissimi

ac sanclissimi papa" Nicolai
nostri et
liuliiiis

atiiue snncti patris

summi

sacerdotislgnatii, vestr;equc beatioi

oraliones, nec non

sanolissimoruin vica-

pra>terea,quoinonillbusferrcisnniciel):it,

rioruni Oriontis, sed

jam

noii l;iliter

nos expavescere,

etcatonisvinciobat. fonuinpost multosiliesin escam

nuinum aocipionles a vobis. qua; nos confortet,
;

pnebcns. humanilatem multam essc putabat. Quot

et in recliludino slaluat

et

quantum ex proposito

autem

in tenebrosis et

umbra

mortis, in foctoribus

morliforis inoludobant, nec tegebani.

cum

facerent?

sed glor;iiitos, ot oaohlnnantos magiia voce, nescion-

usque ad sanguinem decertare in ecclesiasticis causis, ut et culparum (iii;is fecimus. ex liac correctiono. in salisfactioiio cordisfd/.. el satisfactione cor-

tibus cuni feritatealiiuo jactaiitia

lo(|iiel)anliir. Inpi';T!be-

p

(lis)

indiilgentiam porcipi;imns

.

et

non ullerius

dentos. Et rogati ut hilibus misericordiam
rent,

1'hotio,

vana sapienti
id

vel

consentaneis ejus,

dum
c,a-

magis insaniebant, ac deterius causabantur.
et
iii

permanserint

exsecratione sua, et sanctae Dei

Alios etiam in extremitates orbis,

alienigona-

lholic;o Ecclesiirdissonaverint.

ooncordabimus; nec

rum

loca fecit exsiliari. Hisatrooit;itibus subniissi

oiroris ojus ot seiluctionis tiirbulonla nnenla gustabiinns. Ecoo eiiim oa, iiiKC
;il>

nos, et in

summum
illo

sacerdolom nostrum,

el in oos

ipso bibimiis, el

ama-

qui cuin

persevorabant, pejora his et sieviora
allliclictfatigati

rnm

ot dolosuin,

ac oxiliale pocnliim oxfpuontes,

committi videntes,

sumus, videlicet

nosmet en hanc sanctam synodum projioimus, profilenles

tam
el

in aliis fieri h;cc aspicientes.

quam

ipsi talia

etiam accepturos nos esse libenler a sanc-

(latientes; ideoquodelerriti

incidimusseductionem
el iioii

tissinu)

summo

sacerdole nostro epitiinium definih;iiiooro(iiiinom,(iu;e in

errorom ;itque vim s;evissimam;

sponte

tiim.Si

antom post

nossine

fecimiis (|u;e dicero confitontes confundimiir. Sed

calliililateatiiiio Cdnliirbationefactaest,

noscallide

omnia vi non
flecti

h;ec f;icta sunt in nos, necessitale ad eo et

agerc contra Ecclesiam Doi in ali((Ho voluerimus;
sit

cessante, volunlateque nostra senullo inodo
:

nobis depositio a Palre, ctFilio, etSpiritu sanc-

consentienle

lacrymis enim et gemitibus pofaciol);\-

lo, et

nitus roplebamur et facionlos, et post(|u;im

U

uulla ad erectionem ulterius revocatio. Donalus sanctissimus opisi^opus Osliie, el Slophauus.

mus. Sod

est iiobis spos salutis

stris, nc(|iic cx jiislili;! (iii;im

non ex operibus nofocimns iici|iie ciiiin

saiiclissimus opisoopus Nop;p, et .Marinus Deo ami(•issiiniis diacdiiiis s;iii(i;e

Uoinaiiornni Eoclcsi;e vi-

feciinus: licetcnimrestilerimus,ct nuiltam
pessi,

vim

per-

carii Koniani iiitorrog;ivoruiilepiscopos: Cujusestis

multisque tormentis subacti simus, in finem

consecratio"?Episcopidixerunt: Diximusquiabeati

tamenin miscriis non snbstitimus. Est crgo spesex
eo,(|uovosostis imitatoros I)ei,ol qui vos miscriinl,

Methodii
I(om;iiii

ot

sanctissimi Ignalii. Sanciissiini vicarii
:

dixorunt

Suscipiiniis vos

so; iindiinipra'-

atque dominus

ol

suinnuis sacorilns iiostor simili

copliiiiioiii

siiKiissiini p;ip;e nostri

.V(lri;iiii

propter

inodo. EtoiiiiiiotDousluxuriiisiini liliuin proptoro.iin

coiifossioiioin libiili p(vnilonli;e \oslr;e. Uoverendissiini

paradigma posuit. qui, oinni

vit;isua

male consuin|)et

episcopi dixerunt

:

Et
el

iios

adoramus

vos, et

la,veniensad|)atrensuum,suso,eptusest,

non

iit-

suscipimus vos judices,

judicium veslruin tan-

» Ignatius enim filius imperaloris Micliaolis, ei nepos im|ioraiiiiis Mccpliiiri liiii. ' Nola quod nuii suluiii intercessiones Dei Genltri-

cis et a|)ostolorum, veruin etiam sanctissimi quoiidam pa|);c Nicolai se sperare fateantur.

.).}

IXTERPRETATIO SYNODI
ox pcrsona
Filti

VIII

(iENERALIS.— ACTIO
confessionis
nostrse, ac

II.

.A

i|iiam

Dei

habcmiis.

Saiictissimi

A

profitentes
((u;c

usque ad
illic

to-

viiMriiscniorisRoma'i!ixcrunt: quotcstis

numcro?

tam vitam nostram conscrvaro

scripta

Illi aulcm ilixcniiit: Et antci dixiiiuis quia ncscimus. Sanctissimi vicarii scnioris Koin;c dixcrunt: Eccesanrta Ro;nana Ecclcsia non claudit viscera sua omnibnsvobis, si otrcrtislilicllumcx toto cordo

sunt iiicoavulsi. Ijnatius sanctissinuis palriarclia
r.nnstantinopolcosdixit: B^nc acdcccntcr fecistis, lilii dilectissimi nnstri.Eccc suscipiM vossicut misericors ct hcnevolus patcr prodigun (ilium suum reversum ad pcenitcntiam; proptcrci quia ctsancta RomanorumEcclesiabenigniori affectumotaester-

vcstro.Etiterum iidemipsisanctissimivicariisenio-

risRom;radepiscopos dixerunt:Detulibuslibcllu;n
a

sanct:iRomana Ecciesia,asanctissimo papa Adria-

ga rcvcrcntiam vcstram, (|iiibus

et

concordaverunt

no,
licri

mandalnm
ipsum

;id

co accipicntcs, exigcrc a vohi.s

etiam Oricntales
rendissim
s

seiles.

Et post

lioc Theoiliirus rcvc-

lihclliim, ctsic vos snsciperc: vulticrgo

episcopus Sinopa; dixit: Non soluin
cl poenis: sed miscricor-

facere quod jussum cst asanctissimo papa .\driano?

cpitimiissumusdigni, sed
ilia

Episcopi dixerunt: Nolumuset placct nohis, et snh-

scrihimus. Sanclissinii
rnnt
:

vic:irii

scnioris Rom;edi\c-

tuamagnaest, domine. Xenophon reverendisslmus cpiscopus .Milassi dixit:Cum siin multis
pa>nisdic;nus. snperhumcralcaccipio. Et

\

olumus

cl

jnbcmus

rclcgi c

m

in

conspeclu

postquam

omninin. Etaccipiens Stcphanus Deo amicissimns diaconus et notarius lcgitlibellumGra-cc, qui aRo-

B

acceperunt superluimeralia sua. sederunt sinpuli in ordine suo. Et iterum PaulusDeo amicissimus

mano

fuerat transmissus, qui etiam in

prima lectns

est actionc. Et post lectionem sanctissimi vicarii se-

chartophylax stansin medio dixit: Postquam ingressi sunt in hanc sanctam synodum episcopi,
qni
ceciderunt,
ecce
pr;vsto siint et
et

niorisKom;i>ad episcoposdixerunt: Lihclliim hunc
audistis?I'lacctvohis?Scrihitcillum.Suscipitisom-

presbyteri,

babentes
titatem

eumdeni
vestram,
:

libellum.
ut intrent

rogantes

sanc-

omnia qua> edita sunta sancta Romana Ecclcsia ?Reverendissimi episcopi dixerunt
et
:

in

hanc

sanctam

Placet, scribimus,

synodum

suscipimus omnia. Donatus rcvcrcndissimus episcopus Ostiensis, et Stephanus sanctissmus episcopus Ncpesinus,
et .Harinus

cta synodus dixit

quid ergo placet sanctitati vestrae ? SaiiCujus consecrationem habent?
:

Paulus Deo amicissimus charthophylax dixit
tissimi vicarii dixerunt

:

rcverendissimus diaco:

Beatissimi Mcthodii, et sanctissimi Ignatii. Sanc:

nus sancta?, Roman;e Ecclesi;e, dixerunt Et scrihite cum.Et suscipicnsTheodorusCaria>, scripsit illum. Deinde similiter EuthymiusGatana? Photius Naciv

Intrent. El intraverunt,

Thomas primus presbyterorum, Cosm;is secundus
atquedefensor, Pantaleo presbyter. Joachim presbyter et defensor, Megistus preshyter,

StephanusCypri irum, alter Stephanus Cylir;e, TheodorusSinopes, Eustachius Acmoni», Xenophon Milassi, Leo Daphnusi;p, Paulus .Meles; omncs isti
]ia>,

Nicephorus

C

presbyter, Theidosius preshyter, Ephanius presbyter,

Theophylactus preshyter, Sisinnius presbyter,
et paria

scripsorunt

Romanum

lihellum,

et

dederunt hnnc

Gregorius presbyter,
tesetipsi

episcopis facientes,

sanctissimis vicariis Romanis, etiam
tione testium. Et post hoc

cum

suhscrii)-

tradiderunt libellum poenitentiae: deinde scriben-

Thomas

et Helias sanctis-

Romanum
homo sum,

libellum, susceperunt a pa:

simi vicarii orientisadsanctissimos vicariosRoma-

triarcha oraria sua, dicente ad eos

Cognos*ite

nosdixerunt:

Ome quod

disposuistis placetnohis
:

Sanctissimi vicarii Roraani dixcrunt

Quoniam ho-

num diligitis,

ideo, fratres nostri venorandi, placet

nobis et vestra dispositio. Et rursus iidem episcopi ad Orientales vicarios dixerunt: Si videtur vobis

sermo meus flncm hahet. Ecceenim niagnam raeruistis compassionem etveniam asancta Romanorum Ecclesia, et omnihus nobis. Postquam ergo ingressi sunt episcopi ac prcsbyteri, rursus stans Paulus Deo amicissimus
quia verax
et

bonum
tentiae

esse,

deturdecidentium episcoporum poeniPatriarch;e

chariophylax in raedio dixit: Similiter
lcnti;T;,dcprer,anlursanctam

et

diaconi,

libellus.

sanctissimi

vicarii
Ign,i,

qui ceciderunt, habentes manibus libellum poeni-

Orientisdixerunt: Videtur nobisessebonum.
tius

synodumut

introeant.

sanctissimus

patriarcha Constantinopoleos
preciosa

Sancta synodusdixit: Cujus consecratio sunt? Pau-

dixit:

Ponatur libellus super

ligna, et

D

sancta Evangelia, etsicoumaccipiant, otdent mihi.

lusDeo amicissimuschartophylax dixit: Beatissimi Mctho;lii ot sanctissimi Ignatii. Sanctissimi vicariisenioris Rom;T!etOrientis, ac sanctact universalis

Sanctissimi vicarii senioris Romae una cuni orientaiibus

dixerunt

:

Ponatur. Et ponentcs episcopi
ligna,

synodus dixerunt: Introeant. Et introierunt.

libellum super sancta Evangelia et preciosa
et

Constantinus diaconus, Joannes diaconus, Stepha-

rursus sumentes eum, dederunt Ignatio sanctispatriarch;i>

nusdiaconus, Michael diaconus,Christophorus diaconus, Leo diaconus, Thejdosius diaconus, Nicolaus diaconus, Sophronius diaconus. Et ait Ign;itius sanctissiraus patriarchaad eos:

simo

Constantinopoleos:
tradidit

et
eis.

patriarcha superhumeralia,
etdixit

sumens Primo
Caria',

autem omniumdeditTheodoro metropolit;e
ei
:

Ltiqueexpro-

Ecce sanus factus

cs,

jain nolli peccari;

positofecistislibelluinquemfertis?ReverenJissimi

ne deteHiis

tibi aliqiiidfiiut{Joan.

verendissimus

metropolita
sanctitatem
tr;Klentes

v ) Theodorus reCari» dixit Con:

diaconidixerunt:Deusscit, quiaex.nultaalacritate
illum fccimus ipseeiiim novit conscientias nostras
;

fugimus

ad

tuam
propria

tota

anima,

et

mente munda

manu

libellum

quomodoerantcirca sanctitatera tu im, cu:b tyrannidempatereris.OusveroPhotiofecimus, coacte ac

II

5o
inviti fecimus: sed gratias

A\.\STASII BIBLIOTHECARII

56

agimus Deo

et sanct itali

A

cse Ecclesia. Si

quidem carnibus vescuntur. absti:

tua;,odomine quianoi) retribuistinobis seiuindun
peccatanostraetcul[)asn:istras;sedcom|)assusnobis

nere se a carne, caseo et ovo

il

vero qul

ornes

non comedu^it, abstinere a caseo

et ovo, et plsclbus

miseratuset misertuscsnnstri,

et dimislsii nobis peccatanostra.Elfacientibuseissimilia episcopisct

quarta feria parasceve [edere] legumlna et olera

cum

presbyteris. Etaceipienspatriarchaoraria ipsorum,

reddiditels Etposthoc, iterum stans inmedio Pau-

lusDoaraicis imus chail iphylax

dixit: Venerunl etsnbdiaconi quiccci.lerunt insanct;im hanc syno-

oleo et pauco vino, facereque genuflexiones qulnquaginta per sinsulos dies, et dicere Kyrie eleison, centies. et domine peccavi, centies, et Domlne ignosce mlhi peccatirl, centies recensereque sextuni psalm m, et trigesimu:n septimum, et
:

dum,eumdem
maB
et

libollum pr.f manlbus hibentes, ingredi postulantes. Sanctissimi vicarii senioris Ko-

qulnquagcsi.num: haec mandolioi cust)dire us |ue ad Chrisli .Nativitatem, non autem hjbeas potestalemmlnlstrandi, necagcndiquoquo

Orientisdixerunt: Ingrediantur, placetenim

modo

qua-saDei et

Thomasdomestlcus» subliaconorum, Eustachlus, Stephanus, Phntinus, Joannes, Paulus,

nobis. Etingressisunt.

serdotum
tuuin, et

suiit, et

tunc

in n.it illtlls

in:ignl

salvatoris nostri Jesu Christl reclpies sacerdotium

Thumas:

et

faclentlbus

similla pari

mecum

eris sacerdotio fungens, et

mini-

modo,deditet ipsispnqirH honoris Insignia. Sanctissimi vicaril senlorls Koma; dlxerunt: Secundum

B

strans immorlali aeternoDeo. Etpost leclionisepiti-

miorum compietionem, rursus ipseStephanuscollaudavit: .Multos ann isimperatorum Basilii etConstnntliil!

formamhanc,secundumquamhodiernadlesuscepi.

mus

episcopos,et presbyt.'ros,etdiaconos,etsubiliaiius

conosqui ceciderunt, suscipi deinceps decerni

multosann
an'ios
I

omnes
dixit
:

([ui

simlliter peccaverunt. el
s

p(i'nlleiitiam

et Imperatorum Orlhodoxorum Imperat irum multos l'aciticoru.n imperatorum multos annos
is
I
!

magnorum dlctatorum

agunt. Et post ha'c

inctisslmus patriarcha Ignatlus

Depisit irumlnjustitiiemultosannos!llosliummendacii multosannos!

Epitimia quae Indicta suntiis qui ceclderunt
et univ'rsall

Amatorum etfautarum
i
!

veritatis

episcopis, et presbyteris. et diaconis, et subdlaconls,

eljustithe inultus innis! Mculai beallssiini
Koin.uil a'teriia inemorl
.Vdrl ini

paps

ab hac sancta

synido. In audleniiit

ortholoxi papx

tiamoninlumle|,'antur; quatenusli
nifesta. Et acci|ilens

(ininiljus luo-

Uoinanl inultusann

)s!

Ignatilorthodoxi patriarchae

Slephanus diac(jiius et n itariuslegit:Sil rernediumet salutem aniinieferens.ac valdediscretum epitiinium sacerdoluini(uiperinulpnjpriachirographa.([u;cl)eneacreguLirltereditasunt ad spirltalemcoiilliclum et unltatem sanct;ecatholi"

Constantinnpole.JsmultosannosIOrthodoxlsenatus

multos annos! Sanctae et universalissynodi aeterna memoriab Deusdeposuit moHminal'hotii,([u;ein.

tamconsuetudinem

cecidi^runt et negaverunt

ciplunt Indlvinoloco etsi nul deposulleuin, utiieni:

dacli

amicum

et

conculcatorem venerandae

figurae.

cant,

Primum subdiaconorumGraeci domesticum quem Rom^ini oblationarlum.

vo-

b lambici versus hi sunt

apud Graecos.

ACTIO TERTIA.
In

nomine Domini

et

dominatoris Jesu Christi

veri Dci et salvatoris nostri. Consulatus

Deo coro-

natorum dominorum nostrorum, Basilli quidem anno tertio, C^nstantini autem filii ejus anno secundo,
imper.itorum [)er[)etui)rum
([uiiitn lilus

locum possidente Theodosii sanctissimi archiepiscopl sedis llierosolymorum: Deinde |)er jussionem amicorum Christl et Dci culturum magmrum imperatorum Basilii et Constintini; praesentibus
et

.\u.;iistorum,

audientibus

etiam

magnificcntlssirai

prinet
et

inJicllone tcrtia,

Octubris. Pro[iosltls

D

cipibus, vldc.icct Christ)|ihoro magnllicenlisslmo
ma^tistro,
pr;e[)osilo,

ct vlvlficls llgnls iiiti'(iier;itis s:ilutis iiostr;e

Evan-

Bahanc magnlfi 'cntisslmo patricio
Paulo
nia

gellls in dextrls

[):irtilius

ca lechumciiorum o[)i-

nlficcntissimo

|);itricio

natissimi templi sanctaeac

m

igni nominisSophiae,

pr;efecto,

Leone magnificentissimo patricio
et logot!ieta

et

do-

conve lientlb us autem DonatoDeo amlcisslmue[)lscopoOstiensl, ct Sle|)h;ino Deo amiclssimo c|)isc()|)o
Ne|)esi
tae
lo,

mestlco
l)atriclo

excubitorum, Joanne raagnificentissimo
acuti ^lrgc velocis] cursus,
[latricio,

ac

.M;irlnii

revercndlssimu di icono s.inc-

.M;inuelc m;i','nlflcentlssinio

Theophylacto

Romanae
iii

Ecclcsi;e :locum

habentlbus? .\driani

m;igiiiliccntisslmop;itrlcio, Pctrona m:ignificcntissi-

sanctissi
et

beatissimi archlepisco|)i scnioris Romas

mo

patricio, Orestc famoslsslniu protospalh^trio et

Ign;itio hiinorablllsslmo archle[)isco[)0

magni-

domeslicoican.iturum:consl(ltlbusauti'metDeoamlcissimis eplscopis, idest, iNicephoroDeoamicissimo
inctro|)'i'lt
1

nominis Constantino|)oleos nov.e Rom;e ac sancTlioma scllicet .s;inctissimo metro[i)llta Tyrl, locum h;ibciite sedls
tissimis vic:irHs Orlentls,

.\masi;e,Niccta Dco amaclsslmo metro-

[)olit;iAth ii:iriini,
n;e, Tiii'<i.luro"

.Mctro[ili;incDcoamiclsslmoSmyrCari:e, .Mi-

Antiochi;e, co ([uud vi(lu;ita essel e:ideai Ecclesia,
el llclia

Dco amlclssimo mctnqiollta

Deo colenllssimo presbytero

et syncello,

Euthymio Deo amicissimo mctnqiollta Catanae,
libellum,

•Quamvis ipse.Theodorus

post scriplum

Romanum

inducta

culpa,

quam

contra patriar

57

INTERPRETATIO SYNODI

VIII

GENERALTS.

ACTIO

III.

58
cucurrerunt]. Con-

chaele Deo amicissiino mHtropolit.i lUiodi,

Pinitiii, .\ rr:itreseiiruni

succurrerunt
ut c.ilis
;td

[/(/.,

Dco amiclssimd NacoTuc arcliiciusciipn, .Vlliaiiasin Deoamicissimocpiscopo .\iiilii .Maiiiicsia', (icor^^in Deoamicissimoepiscopo Ilelinpolcos, Stephaiio Dcd
amicissiinoei l,scopo(".iI)yr;e,NicetaDco ainicissimo

grutiin ergii

e-.t,

eos, et provocelis illos

ad s.iluti'iiiaiiim,trum snarum. Diciteit.i(|ueeiscum
benevoleiitia ei convenienti fratenio ^ilfectu
:

Advo-

camus vos:

sl

ergo fecerltls ijue videntur sinct;r

episcopo Cephaludis, Stepliano Deo amiclssimo
cpiscopoSinopi',
Pyri,Mi, GrcLjorlo

ai'-

synodo, introitein ea, etsuscipiet vos. Etabeuntes

chiepiscopo('.ypsalIiiriini,TheoiIoriiI)i'oamicissimii
liasilio

JIetropIi;inesDeoamicissimus
et

m

'tropolitaSmyrii;e,
inolro|iolil;i Ani:i-

Deo ainicissimo cpiscopo
.Mi'sin;r,

Nicephorus Deo ;imicissimus

Deo amicissinio episcopo
Milassi, Leone

si;r,

Euslalhio Deo amicissimo .Emoniu!, Xcnophonte

acNlcetaDeoamicissinris inetrup ilitt .Vtheiiaruin, dixerunt qu.e sibi fuerant impetr ita ad TheoAncyrse, et

Deo amicissimo cpiscopo

Deo arai-

dulum revcrendissimum metropjlitam

cissimoepiscopo Daphnnsiie, PctroDcoamicissimo epl.scopo Troadis, Samiieli' amicissimo episropo .Vii-

Antonio Deoainicissimoepiscopo.Vlisens, Nicephoro Deo ainicissimoepiscopo Croton;p, .Michaele Deoamicissimo episcopo Cercyrorum. His ita convenieatihus, surgens .Metrophanes Deo amicissimus
tri,

Nicephorum rcvercndisslmum metropolitam Nic;ea', i|ui respoiidermt ila: De proposita sulisrriptioMC r.itionem reddimus sanctitati vestr;p, (|ui;t

B

propter ration.ibiles et irrationabiles subscriptionesquaeantefacttesunt, gravati definivimus nos. et

metro|)iiIitaSiiiyrn;e,

una cum Xicephoro Deo ami.V.nasi;ie, et

cissimo mjtropolit.i
Atheiiarum,dixit:

Niceta m.'tropolila

Omnia

honeste,

etsecundum or-

vinculum impjsuimus non ulterius subscribere, pr;x'ter id qu id subscripsi mus, et professi uimus fidel nostr;p symboluin, quod jacet incliarlophyliciovenerabilis pttri;^rch;e, tempore consecrati mis nostrie.

dlnem
cit.

f.icere

Paulus magnusapostolusjubetet san-

Videturaulein omnibusnobishonestumesse, ac

perfecto ordini
et univeisalis

proximum,

ut deinceps ha-c sancta

synodusaudiat epistolasamici Christl imperatoris nustri, (|uts misiladsanclissiinum pa^

pam Romanum,

et Orientis

proesules; et rursus

Propterquoddicimusvobis,eti'Ogimussanctim synodum, si possibile est, indulgeit nobis quad deliberavimusconservareusqueJu nviXL-rinuis. Deo amicissimis metropolitis deferciitilms hujusmodi respoiisionem, sanctissimi victrii seiiioris Romai dixeruiit: Legitur respoiisio ejrum in audi'nliam

.sanctissimip-itriarch;Bnjstri,deindcbeatissimi pa-

pieAdriani ad sanctissimu n
el sancta

dominum nostrum

;

ut

oinnium. Etaccipiens rhomas venerabilis suiidiaconusac devotus vicarius in auJilionem sinct;e synodi
legit.

synodus satisfactionem adhuc majorem
(]ui

EtiterumvicariiseniorisRoai;edixerunt:

accipiens, glorilicet Deuni,

cooperatus esl piissi-

mo imperat

iti

nostro inconciliiset uptiinisstudiis,

C

Legatur epistohi a Deo muiiiti imperatjris noslrl, Et qu.iin misitad sauclissiinum paptm Nicolaani
•''.

gratiasiiue agitetsanctissimo p.Uri.irclue noslro, et

acclpieus Theodorus devotus a secretis
«

legit.

vobis sanctissimis vicariis. Donatus et Stephanus
sanctisslmi episcopi, et Marinus reverendissimus
senioris Rora;tdixerunt

In nomine Patris,
ct

et Filii, et sancti Spiritus

unius,

diaconus,

vl arii

:

Audivi-

mus quia sunt
ciuntquid

t|uidain errantes ex consecratione

Basilius jldelis imperator Romanorum Nicolao sanctissimo pupx Romano, et spiritaali quoque Patri nostro.
solius, et veri Dei,
« (.}u tliter se

beatlssimi .Methodii et sanctissimi Ignatii, et nessit pietaset misericordi.isinctye

habet mentls nostroe voluntas super

Dei Ec-

ecclesiasticis negotiis nostris, o divinu

net sacrum

clesiEeatquejudiclum

etideo renuuntscribere Romisit sanctissimus papa

manum

libellum,

quem

atque instar Aaron reverendum caput, in priori epistola innotuimus. Nescientes autem, si sanctis
vestris, et

Adrianus. Ante omniaerso mandamusbon.] cullai
vestro, ut eatis ad eos, et

secundum Jloysen Deo

gratissi.nis, sit

secundum canonic;^mau-

pjslti paLnis (multie

nam

jue in lon.j;in (uo itinere

ctorltatem accersatis eos, itadicentes: Sanctj sy-

irapeJijntesacciduntctusse), necessariu ncjnspexiraus

nodus advocat vos, ut f.iciatis quod decretu.u et censitum est auctorltate, et suscipiamini a sancta syn ido; nequ.! enlm vult claudere viscera sua; invitat ergo vos venire: ac secuiiJuin
liljelli

primum

qu;e in eade.n continebantur epist
et

ila

in brevi

commemorare,

nunc quje defuerunt sup;=:cclesiain

d

plere.

(labebatitaquiMaqui;jusmiIis

no-

sitisfa-

stram, ([uando iinperii divinis or.uionious vestris

ctiiinem ficite,
stri feceruiit
;

quemidmo

lu a etc3et'>ri rr.tlresvc-

gubernacula suscepimus,

inv.!a.!riinus ,nile j.icen-

et sus^^ipit vos s.inctt et uiiiversalis
.

tera, insan.ibiliterlanguent3in, legitl.no rectore de-

synodus. ThomasetilellassanctissimivicariiOrien-

taliumseJiumdixerunt: SecunJum solitasctcinonicas prsceptionesapostoloru.n ac sanctarum syno-

nudat im, tyrannide detent im, alieni pastoris servituli suijjectAin, orania inst.ir ancilla! patientem magls,

quam more
illa

regin.e quid.iu tra gerentera. ILbc

dorumetnos

provideinus, nuturaisericordi;educti,

sunt qiue

significabat epistola.

Et qu;eJ.ira a
p.it.M-iUB

ut adsciscantur ad hanc

viam

salutis, ad

tiuam et

nobis agenda fore vist sunt, quiedain vero

cham Ignatum, ab

illo recedendo, et contra subscriptionemsuamagendocommiserU, per libellum

dejectus est, dunt;ixat beati Petri judiclo reservatus.
» .\il Adrianum missara dicunt, quonlam hinc Adrianus suscepit, quse tamen ad Nicolaum fuerat

pcenitenti;eacceptussit ;pjst>atamendeprehe,isus, quod in depositi >ne ac anatiiemate papte Nicolai scripserit, ab universa synodo sola pro hac caus;i

scripta.

:

:

»

59

ANASTASII BIBLIOTHECARII
Verum nobis
ut

60

sanclilati vestrapenitusrelinquenda.

A

et

patriarcha Ignatio,

nlhiianiplius(lcberefii>rivisum est,

iiisi,

Photius

destinati

quam de miserrimo Photio, suntab amabili Christ imperio nostro ail
i

quidem a scde removeretiir, et secum quiesccre horUiremur quippe qui multa contra verilatem et contra sacrum pontificium vestrum commovit in
: :

palernam sanclitatcm vcstram ab ulraque parte apocrisiarii
;

a sanclissimo

quidem patriarcha
a]

l£;natio

Joanncs metropolita

Silaf i, a

Photid vero IVtriis

mequos

tiintiimcnlm rabies illiusprofecit. Atveru lirnatius
sanclissimiis ct spiritalis p;iter nostcr.

Iropolita Sardis, cuin qiiibus ct

diviiiitus inunito
:

qui

clare

iinpcrio nostro missuscst Basiliusspatharius

injuriasct tyrannideni pertulit

secundum judicium

volumusut paterna sanctitas

vestra suscipiiit, ct in

et justificationem, quie in diversis epistolis vestris

conspectuepiscoporum, quiex utraqueparledirecti
sunl.qu:e videbunlursanctitali tusecclesiasticislej^ibus

(quanquam per easdem litteras vix nunc omnibus manilcstum constituimus: sicenim ipsic littera> obrut;p, et nullatcnus quibusdam osinvcnta est
lensa' fuerint

atquc ciinonibusde summis sacerdolibus
:

el

sacerdolibussanciat

cum hisquc

inittat

nobis reve-

ab

iis

qui anlc nns principatum tc-

rendissiinosapocrisiarios. ulcci-lificcturexpressius
et

nuerunl;per;equanietjustamvcritatcmadproprium

puriussanclissima ecclesia nostra, cujusvolunIla

thronum revocarelur: nendum, imo vero et
at(|iie

autem flncm impoh;ec eadem approbandum, horuni sequenlia terminandum, spirituali
reli((uis

talissanclilaslua superutrisqueconsistat.

pater

B

s|iirilalis,

etdivinitus hoiiorande

summe

pontifex,

accelera proEccIesi;e nostr«corrcctioneet conflictu

sanctitati vestra?diinisimus. Videlicctde his saccr-

contra injustitiam atq lead veritalis salisfactionem

dolibiis (|ui cx ulraque parte peccaverunt, et antc

nuillam mibis congcricm

boii

rum donare,

id

est

a sanctissinio patriarcha Ignatio consecrati secuii-

unitatem

mundam, compageni

spiritalem ab omni

dum

scripturse suse confessionem, in veritate
(|!iam (jui a

mi-

contentione ac schismate liberam,

Ecclesiam

in

nimc permanserunl,

Photio viro impu:

Christo unam, et ovile uni obsecundans pastori,

(lciili inaiiiis iinpiisitionem susccperunt nccnunct de hissuminis saccrdotibus, et sacerdotibus, ;itquc abbatibus, qui diversimode scripserunt: quoriim

cujustu ministcrac immolalor exislis verissimus. Saliilo saiictiini et desidcrabilc mihi caput quasi labiis per littcras. Valc. .Missaest

mense Dccembris,

quideni

alii vi vel

tyrannide,

alii

vcro simplicitate

die undecimo.

aut levitate, quidam vero seductione ac versutiis,
(|uid:ini

El posllectionempra^dict.Tepistola^accipicnsSte-

vcro muneribuset honoribus diversimode
=

phanus Deo am;ibilis diaconus etdevolus nolarius
epislolam
sanctissimi
patriarch;e Ignatii,

decepti sunt. Pauci cnini superiores

la(|ueo illius
est, ([uia

quam
le-

prorsus

effccli

sunt

;

imo vero dicendum

ad sanctissiniuni

papam Adrianum

miserat,

pene omiies sacrati,

tain priorcs

quain posleriores,

C

gjt
"=

quisubnobissunt, male, et utnon oportebat Iractati sunt. De quibus decretum et judicium mitlere paler-

Deo

nam
mus,

sanctitatem vestram pra^scribentcs
et

''

popnsci-

lionorahili, dikcto fratri rt comministro Xicolao sanctissimo papse scnioris Romx Ignatiiis miscricordin Ih'i archiepiscopus Constantinopoli-

nunc expetimus: addentes huic epistiihe pro his, qui cccidcruiU benignissimam postulationem, ct maxime de iis qui pa^nilentia' locum requirunt, et ad lejjitimum

tanuf.

Eorum vulncrnm
quidem passionem
vcro
(|u;v in

at(|uc

livorum qui

in

membris

hoiniiiisconsisluiitmu!tosmcdicosprululilars;hanc
alio accipiente et alteram altero,

runt

:

summum sacerdotem recurquatenus non Ecclesia? nostra? sumniis sacerqui

cx per expericntiam ampulantcet medente;

eorum

diitibus, et sacerdotibus

sub oinni regiminc

incnibris sunl t^hristi et Dci salvatoris,

nostro consistunt,

cummune
itis

occurrat naufnigiuni,

oniniumnostruincapilis, ctspons;ccathoIica!elapo,
stolic;e Ecclesi;e,

propcmodumunivcrsisillisdcfalsisetiinpotabilibus
gustantibusiniquit

unum

et

singularem pra-cellentem

rheumatibus.Superhis

it;i-

que poslulanius compatieiitissimum sacerdotium tuurn,ulmanuinporrigal huinanitatis,eteorunidispenset salutcm,
(|ui

atque catholicissimum mcdicum ipse princepssummus, et fortissiinus sermo, etordinator, el curalor,
el solus

ex toto magisler Deus

omnium

produxit.

projirium duiitaxat peccatum

" videlicet

Uiam fialernam
:

s;inctitalem ct paternam

pronuntiant, et vcniain accipcrcdc eo [ut vcniam
accipiant ;iliC(j](iuimalcacneqHilerabipsis molestatus cst

almitatcm
xilificalio

apostolorum

proplenpuedixil 1'ctroinapnoelsunimii Tii cs Petrus, rt suprr hanc petram
:

summo

sanctissimo sacerdote dcposcunt

Ecclcsiam mcam,

rt

portx infrri non prs-:

eos eniin qui permanent in malitia, et noluntad verilatis seinitain

lalrbunt advcrsus fam [Matth. xvi). Et iterum
iliilio

Tiln

rcpcdare, nulhis

modus

vel

ratio a

clavcs rcgni ca-lorum
rrit

:

ct f/uoilcunijuc ligavrris
;

condeiiiii;itiiiiic libcrabit. L't
iis (|ui

autein maiiifcsta ctiain

suprr tcrrnm,

ligntum

rt in nvlis

rt

quodrunque

ex surle suiit Pholii vcstia divina et apostiv

solvrris .tiiprrlrrrnm. rrit snliitinn rt in nrlis (Iliid.).

lica fiat sententia,

tam de sanctissimo patre nostro

Tales euim bealas voces non

secundum quamdam

^
fit

Id

est fortiores, vel polentiorcs,
l:i(iiicii, i]ui
1
i

nam

fortior

slia jaritur rrtr nnlr oculos
•j

prnnatorum.

cl piilciitinr

ab

illo pi;cv,ilct exsilire,

//"( rsl,

anlea scribenles.

it;i superiiir ii|iie laclus, iiiii in illn iiun cst relentus, ,scd ul ;ives desiipcr quodamiiiiidii Ininsvolanles, evaseriint sccuiidiim illud .Salumonis Fni-

vcl

< Ista epistiihi inissa i|ui(lem est Nicolao, sed,eo dcfunctii, suscepil Adiiaiiiis.

:

B

;

f;i

INTERPUETATIO SYXODI VHI (il-XRRALIS.— ACTIO

III.

02

soitom apostolonim priik-ipi snlum cireumscripsit el definivit, sed pov mim ad omncs qui post
iUi(|ue

A

illum sccundumipsumrfficiiMidicrantsunimi pasto?'cs,i't(liviiiissiiiii sacri(|U('

annos pro vcr. bo veritatiscum nobis ipsis |)crsecutionem ct mala caHcra |)assusest, et PetrumDciamantissimumcpis[icr

replctum, qui etiam

totos noveni

pdMliliccssciiinris Kima!,
ct priscd lcnipdrc
iii

copuin ri'oadis,(|uieademetipse passuscsti<,cip.n'iterdecci't;ivit cuni rcg;ili hoinine,
ratiuiicin
siiiuil

Iransinisit
(U'tis

;

ct

idco

al)

(dim

cx-

lucrcsilms ctpi'a'varicati(iiiilpuscra(licatoi'cs ct

vobis

|)i:situriis

|)ronobis,ctqu;cepistiilxdcsunt

vi-

intei'emptorpsmalorum7.izanioruin,rttai)efactorum
el

va voce ;idinipleturos et manifcstaturos qualcmct

penitus insanabiliter a'grotantium

membrorum,
;

quaiitam et ((uain

magnam

dilectiincm habeat et

multi multiitiesfiicti sunteorum, ((uisanctitatom ct

air('ctum huniilitas nostra ciri^a fratcrnam sanctita-

summam patcrnitatcm tuam illic
lum
et

pra^ccsscrmit
cl

suc-

tcm vestram
ticis
li'o

cessorcs scilicct principis a|)ost(dorum.
iu fide, (|u;r

illiiis zc-

simul autem ctdc cictcris ccclcsiasordinibus accepturos, qu;c Dcn (ilaccant, ct vcs:

secundumChristum

cst, iniitanles:

intellcclui ct sapienti;cct

()oti'st;ili

distincliones
c;i-

nuiic nostris tcmporibus beatitudo tua dignc tra-

al((ucdispositidncs.Duplexcstcniins;iccrdotalis
talogi consccratio

ctavil

datam

sibit a Christo potcstatem.

Et

(|ucniail-

modiiin (|uis peritus belli, et optimus pr;ctor, san-

cepcrunt,ct

nam ([uidam a nobis hanc (iropria manu (ironobissuasponti;
:

susscri-

ctssimect
tentiorem

;ini;iiilissinie frater

noster,

omnibus

po-

pscrunt
tio.

;

quidam vcroabiniquoet

intcrfccturc

Phd-

ct oiiinia vincentem vciitateni, tan(|uam qusedam valde fortia et inexpugnabilia proponens arma,hiijusannulos dejecisti, etcumChristoet per

Multiquidemdcnostraconseci'alionc,gi'alia Dci

confortati, restiteruntei fortissime,

pernullummo-

dum
iii

Christuiiimundumvicisti, eteum([uidivina furatus
est. ct(lispoli:ivit ;ilicna, ct

inhonorantiam et contumeliam nostram, et eam quani putant depositionemcommunicantes
in

per fcnestraniin atrium

scdctniultasctvarias tribulationcs,ctaugustias, ac
dira exilia, etcustodias perpelientes; i(uos [)r:eci-

ovium morc bitrdiium intravit, et pncdatus est animas multorum, dcinde etiam se arroganter extulitet cervices erexit contra Deum omnipotentem, et in tantum Jactanter elatus est, ut conventum sine
subsistentia et sine persona fingeret contra irrepre-

que suscipiens

et tua beatitudo,

bcne scio quod su-

preniis extollat lionoribus, ut certatores veraciter
pietatis. Plures

autem propria chirographa trans-

gressi sunt, et ceciderunt, et pro temporiset utilit;itis suae

divinissimiim et sacrum pontificium qiieinadmodum fabula hippoccntauros ettragelaphos quod etiam latenterad principem misit. Ilujusmodi crgo non sanctum operatorem, atquc omni operemalo repletum,videliceteum qui secunliciisibile et

causainomnibusPhotii tenierilatibuset mact

tuuni,

lignis actibus ab initio usque ad linem sectatores et

;

communicatores

cooperatores cffecti sunt, fre-

C

quenter contra nossubscribentes, licet non voluntarie, sed vim et tyrannidem passi. Sunt autem apud
eos, qui contra vcritatem postea in

dum

antiphraseos tropuni Photiusnoiiiinatur opere
poiilificalis, et apostolic;ie potestatis

rabiem

vcrsi, et

manus

tufe a
te

queniadniodumqu;idamSatan;Bopei'ationcfurentes,

coniniuni Ecclesia; rececasti corpore, et

summo

validissimam ctiam contra nos oslenderunt

iiis;i-

tanquam novum Ananiam sententiapotentiumverborum tuorum occidisti (Aci.v), et privatione spiritalis vitae, ut alterum Simonem,
Petro icquiparans,

niam.Primum igiturdehujusmodiimploramus dari dis[)ositionera deindcde his qui ab illo manus ini;

positionem susceperunt
similiter per

et

secunduni eaetiam ipsi
;

peranathema morti transmisisti et nos qui injuriam passi sumus. sicut Justissiniuset fratrum ami;

omnia frustra nequiter egcrunt
ei

insu-

[icrde [iresbyteris, qui ex nostrii consccratione coiisistentes,

cissimus, et Juste Justificasti,etEcclesire, quse apud

semel

nos

est, et

proprio throno, propterquae sategisti at-

bis et ter ex arcta angustia,

communicaverunt, vel fortassis non tamen subscripsevacant ;adhucetiam
et

que

scripsisti, utpoteapostolice et

summ;e potes-

runt
et

iiijustitiae

chirographo, et rursus recesserunt,

tatis susceptor,

digne ac rationabilitcr rcslituisti,

usque
iis

in priesens volur.tarie

etfinctum

([ui

hic inerat dissipasti, et tran([uillit;icontulisti.

de

([ui

cuni comniunione etiani subcriptioncm

tem Ecclcsiis

A Deo

quippe provectus

et

gesserunt,

mox

autein otium complcxi sunt

;

su-

a Christo dilectissimus et mansuetissinius et jus-

D

per hos etiam de his qui

manus quidem imposilio-

tissimusnosterim|)erator, votoet consilioetdecreto
et

Judkio tu»

sanctitatis, f;ivens olim, etiam

nunc

a Photio et voluntarie, etnon voluntarie susceperunt, reveriti tainen,sacerdotioprorsusnullo mo-

nem

alacriter obediens, ut filius vester proprius, et fide-

do functi sunt. Porro manusimpositionem abeo simus
prius
;

ai;-

lissimusutrique,

([uie

digna suntexhibuit, etmulta

cepitCa^sareieCappadocisearchicpiscopusrcverentiset

tribulatione fessam

nostram senectutem, adhuc etiam omnes quipro JustitiaDeimultasetvarias tribulationessi stinuerunt, imperialissima pruilentia
usus, animavit et consolatus est. Pro quibus

perseverantissimus l'aulus post concilium

vanitatis,
in

omni-

quod contra humilitatem nostram tcnuit secunda vero synodo reproborum, ut dicit propheta. viriliter valde propugn.uis ob veritatem

bus gratificas laudes atque voces refcrentcs super

et

omniaDeo

et vestra; beatitudini,

misimus debite

Joannem beatissimum et sanctissimum metropolitam Sylaei, virum Deicultorem, etdivino intellectu " Innuit iniperatorem Ludovicum.

triuiiiphans.et divulgans eoruni intcrfeclricem menteni, et nullo tem|iore vel modo conlra huniilitatein nostram subcribens, sed ob idipsum multa

passus, et multimodas necessitates sustinens, alio

!

63
alio quftdam melior scilicet affectu

ANAST.\SII BIBLIOTHECARII
dignus babesi'iit

64

A

lecta-surt modo, liquidiuscognovimusamiciChristi,

biluM

fraternitate vcstra. Ilar igitiir

capitiila,

imperatorisnostridiligentiam.etstudiiiniquod
cts;iiictissimi
et patriarch;e Igiiatii

prociuibnsexposscimussolulioiiPinctordiiialionem
inscriptis miltl h'imilitati nostne. Insuper autem ctvicarios vestra^beatitudiiiis episcopos dignos et
rationabiles, ut

habetad pacilicandam Hcclesiam Dei,

domini nostri

humilitatem, et

quomodo
bet
:

cumeis beneetconveiiientes disponamusecclesiam qua-apnd nosest, (|uam irovidenDei
|ier

Omnia cnm

ini |)np;e

turaj quod perhincc non et saiictissiRomaiii solertem locutionem el pudorem,

imjileat

eloquiumScrii
;

consilio fac

tia

intercessioncm

summi

Petri, et instan:

qucin

in (liviiiis, cir('a

tiam atque interventionem veslram recepimus et accipiant ne,,'otia linem utilem et congruentissi-

diam

el observantiiim h;ibet. ct
lieri piptest,

(juantum
;

divinorum canoinm custoejvsdem iniitantem, misericordiam et benignit;»-

mumingloriaDei,
lit

et vestr;e

fraterna! sanctitatis

Christiqne imitatricis beatissimac paternilatis.
pnst lectioiicm hnjiisepistoLe, accipiens Mari-

tcm quos et m;igniflce suscipientes, omnes gratias egimus Deo, qui dignos nos fecit hujusmodi sanctissimos vic:irios contueri.
Et post
liiic

nus revercndissinuisdiaconus etvicarius senioris Romieepistoiam, qu;e missaestasanclissimo .Vdriano papa ad sanctissimum patriarcham Ignatium git Latine, vocegrandi in audientiam omnium,
le-

stans in medio Stephanus Deo

amiila:

cissimus diaconus et devotus notarius laudavil

>Iultosannos imperatorum Basilii et Constantini

in

.Magnorumimperntorumetdictit irummultosannos!
(Irthodoxiirum inipcratorum mullos annos
!

Gra^cum scrmonem eam vertente ac intcrpietante

Pacifl-

Damiano reverendissimo
prete.

rcgio

clerico ac

inter-

coruni ini|)cr:itonim nuiilosannos! Depositorum in.
jusliti;c
!

«Adrianus

cpiscopus, scrvits scnwrum Dei, rcvcet Sdnctissimo confratri ct comministro nostro Jgnntio jMitriarchx Constantinoprtlituno.

rcmlisiimo

«

Necscriptura pandere...

«

Bcliqua vide inter epi-

stolas Ailfiani II,

Patmlogix tom. CXXII.

Et post lectioncm epistolie sanctissimi vicarii sc" nioris Romse dixerunt Est canonice ac synodice
:

multos annos Iloslium meiuhicii mullos annos Amatorum et fautorum veritatis et justitise mullos annos Eudoxi;e piissima; August;e multos ;inni)s Nicolai beatissirai pap^e Roman;e aeterna mcmiiria Adriani orthodoxi pap;e Romani multos aniios Ign;itii oilliodoxi p.itriarcha' Constantino|)iiIi'iismultos;innos!Orthodoxorum pntriarcharum Orienlis inultosannos Orthodoxi scnatus multosannos Sanctas ac universalis synodia;terna memoria.
! ! !
! !

!

1

acta epistola h;rc. Sancta et universalis synodus

VICIISCS lAMBlCI.

dixit: Canonica, ctordinata, et picna
cpistola, qu;e lccta

justili;!'

est

El post

lioc

est sanclissimi pap;r Adriani. surgens .MctrophanesDeo amicissimus
:

metropolita Smyrnse dixit

Ex

epistolis qua; nobis

Chorus palriarcharum honorabilis etmagnus Pessimum iniinicu:n prosequitur, ut iupum, .\ thalamo casto, el venerabilibus locis Photium aio amarissimuin apostatam.
;

ACTIO

QUARTA.

Innomine domini

et

dominatoris

omnium

Jesu

nenteTheodosiisanctissimiarchiepiscopisedisHie-

Christi veri Dei ct Salvatoris nostri. Consulatus a

Doicoronalorunieltranquillissinuirumdominorum nostrorum, Basilii quidem anno tertio, Constantini
vero
niii

rosolymorum;dein(lesccundumjussioncmamicorum Christictpiissim irum magnorum imperatorum nostrorumBasiliielConstantini:pr;psentibusetaudientibusetiammagniflccntissimisprincipibas, videlicet
Clirist iph')rii

ej'isannosecundo, perpetuorum Augusto-

rum

indictionetertia,tertiol(hium.1i'tobi'is. propo-

D

m

ignincentissinio patricio cl

magiv

sitispreciosisetviviticisligiiis.ct iiiti'meratiss;ilulis

tro, B:ih:iiicniagiiiliccntissiino p;itricio ct

pneposito,

iloslr;eKv;ingcliisin dcxlris |i;irtibus cate.humcni)-

LconcnKignirKcntissiiniip:itriciiiel priconsule, l^eo

rum

opiiatissimi tcmpli sanct;e ac magni nominis

ne m:ignilice:)tissimo patrici.) et domestico excubi-

Donato Deo amicissimoepiscopoOstiensi,et Stephano Deo amicissimo episcopo Ne|iesino, ct Mariiio Deo amicissimo diaconosanit;c U :im:ina> Ecclesi;e, locum rctiiiciilibiis Adri:ini

Sophia;: onvcnieiitihus autem

torum,.Ioannemagiiiricentissimo patricioetlogothe-

taoxeoscursus, Manuelcmagiiiflcentissimo palricio, Thcophylacti) m:ig liflccntissim >p;itricio, Petronate
ni:igiiilici'ntissiino p:itricio,

Oreslc ni;igiiiflcciitissiic;iii;itoniin,

sanctissimi et bcnlissimi archicpiscopi

mi)prolos|):ith:irii)i't
i

(lomcstico

Sisin-

sciiiiirisRoin;e,etIgnatio sanctissimoarchicpiscopo

io inagiiiticciilissimo sp^ith irio:

conlidcnlibusDeo

niagni nominis Constanlin:)polcos

nov» Rom.T, ac

amicissimisepiscopis, idcsl Xicephoro Deo amicis-

sanctissimis

vic;iriis

Orientis,

videlif.et

Thoma

simo mctropolita
tri)|)iilit:i

sanctissimo metropolita Tyri, locum rctincntesixlis
Aiili iclii;e, eoqiioil vidn:t existerct c:idcm Ecclcsi:i,

ellleliaDcicultorepresbytcroct synccllolocum

reti-

Deo amicissimo meDeo amicissimo mctropolil:; Synirn;c, Thcndoro Deo amicissiino metropolit;i (Jari;e, liuthymio Deo amicissimo
.\masi;e, Ni
-et^i

.Vtlicii:irum, .Mctroplniiie

6o
motropolita C;itan;r,

INTERPUETATIO SYNODI
JIi('luu'li^ I)t'o

VIII

GENERALIS.

— ACTIO

IV.

m

amicissimo

mi'-

A

trupoiita Rlioili,Plii>ti«D('oamit',issimoaiThii'|)isco-

C.vpsalloriiiii,

po Nacoli;e, Stcpliaiio Dooamicissimoarcliiepisc.opo Athaiiasio Dco amicissimo episcupo
Geortiio l)eo amicissimo episcopo
C.ihyra',

tnm scnioris Kom:e, i|uam Orientaliumscdium: Nisi audierimus el ab ipso Photio in conspectu nostro slante, et :ib
episcupis ejus, et
iis ((ui

pitriarclue. et sanctissimis vicariis,

hahciiles coiisecr;itioiiem
:i|)ost;il;u

Aiiilii .Mai;iu'si;e,
llclii,

beatissiiui .Mclh idii et sanclis^imi Igmitii
tacti suiit, ut in

Stcph;iiio

Oeo ;iinicissimo eiiiscopo

NicetaL)eoaniicissiinocpisc()poCephalu(iii,Theoilo-

coaspeclu nostro obstriuintur ora ipsorum ex canonieis et synodicis pr;eceplioiiihus,

roDeoamicissimoepiscopoSinop;i', BasilioDeoamicissimo Pyrgii episcopo, Greiiorio Deo amicissimo
episcopo .Mesiiue, Rustalhio Deo amicissimo .Emoni;e,

non scribct inanus nostra unam litteram
ista
;

in

synodo
in

audiant

(|uie

judicata sunt

a

seniori

Roma

Xeuophonte Deo ^imicussiino cpiscnpo Milassi,
I),iphnusi;e,
I'etro

conspectu nostro, etsi nihil contr;idicere pulnerint, sanabitur nuindus ex conseiisu ipsurum. Si hocautemf;ictuin nun fuerit,

Leone Deo aniicissimo episcnpo

scimusquia nostri nonegetis

Deoamieissimoepisco()oTroadis,SamucleDeoamicissimo episcopo Antri, Niceta Deo amicissimo episcopo Pholi;e, Nicephoro Deo amicissimo episcopo
Cereyroruni.Uisitai|uetalilerconveiiieiitihus, stans
iii

ad scribendum in fine a vobis gestorum.

Quomodo

enim suhscribemus

hujusmodi judicio, illis clamantibusatquedicentihns: .Vndiamiisdcpositionem
in

nostram, d;imiiemur, audieiitihiis iiubis
justiliie ratio, et

'it
'.'

postulat

medio Bahanes

ni.ii;iiilicentissinius patricius et

pra'positus(lixit:Suiitcpiscopi(luo,conseci'ationem

habentesbeatissinii .Methodii, Theophilus etZacha-

Iloc non justum, uti nos arbitramur quid ergo videtur vobis, f:icite nos enim, et antequam veiiret sanctilit

nullus sermo ipsorum
:

est

:

riasvocati.quiPhotium recipientesdiffamant, quod
recepisset

tas vestra a

Deo conservandam

in civitatem sancto-

Romanorum

Eccle^ia Photium. Si ergo
ingredi;iiitur in

rum imperatorum nostrorum, eanulem opinionem
habuimus, tam de judicio beatissimi pap;e
.Nicolai,

placet sanclitati vestr;p,
et

sanctam

universalem synodum, et rejudicenlur. Donatus

quam de

receptione sanctissimi papie Adriani, ac

Deo amicissimus episcopus Ostieiisis, et Stephanus Deo amicissimus Nepesinus, et iMarinus Deo amicissimus diaconus sanct;E Romanse Ecclesiie, locam retinentes Adriani sanctissimi papa; Romani, dixerunt ad sanctissimos vicarios sedium Orienlis, et
ad universam sanctam synoduiu Si consideretis ap:

certilicatione et conflrmatione honorabilis sicerdo-

tumesse, mittantur aliqui ad praedi tos viros, ut
interrogent
illos,

cujus consecrationis sunt, et cui

C

eommunicant. Sanctaet universalis synodis dixit:
Apturaest
et

domini patriarcha; nostri. Post vicaautem Orientis vidimus et vos, et suscepimus tanquamsanctosapostilos. Rogarausergo ut hi qui languent sanentur, et corrigamus qui non habent certitudinem veritatis, et erigamus qui deorsum jacent. Nisi enim ita haec omnia discutiantur, conscienti;e hominura non curahuntur. Metrophanes DeoamicissimusmetropolitaSmyrn;Tsurgensdixit:
tis sanctissirai

rios

CQnveniens. Et missi a vicariissenioris
relisiosus clericus, ab Orientis

Divinus apostolus
nere
;

ita

inquit

;

Prophctius noUte sper-

Rom», Pancratius

omniii autein prohante!:,
(I

quod

lionuni est re-

vero vicariis, Ananias religiosus clericus, a senatu

autem Gregorius inclytus spatharii cubicularius, dixerunt illis Sancta et universalis synodus misit nos, ut interrogemus vos, cujus consecrationis
:

Sanctissimos itaque vicarios senioris Romse ut prophetas suscipientes. jiequatinete

Thess.

v).

sitis et cui

comm

inicetis.

Theophilus
:

et

Zacharias

sperniraus. Probantes autem verba magniflcentissimorum principum, invenimus ca just.i et congruenlia et proptere.i etiani episcopi omnes, et
:

quam

quondam episcopi dixerunt Xos domini .Methodii sumus consecrationis conimunicavimus auteni domiro Photio patriai'ch;e. Et reversis his qui missi
;

saiicta h;Ec

synodus, favemus p istulatinni ma'jniflcentissimorum principura, ut exaniineiitur illi et
interrogentur,
si

recipiant eos judices
si

:

et

accepto

sunt lecta est vox Theophili et Zachariae
cretis in

dudum

loco satisfactionis,

quidem
:

justiflcati fuerint, ut
si

episcoporum per Theodorum virura devotum a seineLlio sanctK et universalis synodi iii audientiam omnium, et sancta synodus exclamavit
:

cuncti libenter suscipiaraus
lerint,

vero damnati exsti-

D

utorunes acquiescant. Nunc ergo exigantur in scriptis fateri, si hanc sanctam et universalem

Sit portio Theophili et Zacharia;

cum

Photio.

synodum,
dixerunt

et

qu» abea judicantur admittunt,
Sanctissimi
vicarii

et

jure

Post h;ec niagniflcentissimi et gloriosissimi princi-

ingrediantur.
:

senioris

Romse

Bahanem maguilicentissimum patricium et prspositum dixerunt Imperatores nostri sancti miserunt servos suos, qui senatus vocatur, qui vopes per
:

Et quos dicitis introduci ignorant i(uid

judicavit sancta Roraana Ecclesia?Bahanes magnificentissiraus [latricius et pr;epositus dixit
:

Igno-

luntale Dei hic honoratus est

secundum

oninia, ut

rant

:

cuni eniin non essent ibidem, nec audissent

simus
line

districti eoruni qu;e

geruntur auditores. Si

vultis ergo a nobis, sicat se habet ordo synodicus, in

sanctaeac universalis hujus synodi exigere pro-

opus vestrum in faciem, qualem certitudinera h;ibere illos ex auditu vultis ad suara ijisius = condemnationem ? Donatus et Stephanus Dei amicissimi
episcopi,
sancl;"e

prias subscriptiones per
et iruiu et

me indigiuim

servura sanfratres

et

.Marinus

reverendissimus
sanctissimi

diaconus
vicarii se-

imperatorum nostrorum, cuncti

mei

Roraan;e Ecclesia?,
:

compatricii dicunt sauctissimo domiuo nostro
»

nioris Ronue dixerunt

Nobis non

licet rescindere

Forte ipsorum.

C7

AK.VSTj\S1I BIBLIOTHECAIUI
;

68
discesserunt, eo f|uod dimise-

juilicium saerornm Romaiiorum ponlificum
(Miini

hoc
quo-

A

et

illi,

ut apparet,

contrarinra est canonicis

institutis

:

niam priescntes iiiic per proprios missos, et Romie (lemoraules conlra se sententiam et prolutam damnationem in 1'hotium, et in manus
imposilioncm ejus,
ceruul.
et

audierunt,

et li(|uido didi-

Nerumlamen

ul manifesliorcm cis juslaiu

opinali (|uia nobis opus iion calerum, si jubet sanctitas vestra, ne^olium duoriim (|u;eralur. Sanctissimi vicarii scnioris Rom:c dixerunt Du;e persona; ilhc habcnt libellum quem porri;_'aiil, an sermonem tantum habeiit ad sa:iit;im syiiodum ! .Ma^nirucnlissimi ct
e! se,

runt hos duos.
;

liabeiit liodie

:

judicaliuncm

saiict;e Kiiinaiue Ecclcsia'

faciaiuus,

gliiriosissimi priiiciiics dixi'ruiit:X(in ;si'd isli suiit

ingrediaiilur, cl exauilianl legi

syuodicas deliui-

illiduo,quJiimiiiiniidisi;i'dunl mullilui.liiiemillam,

tioncs, ct judicia beatissiiui papa; Xicolai, et certi-

eo quod cerlificent eos hujusmodi, quia comministravit nobis papa Nicolaus. Et in hoc habet satisfactionem miillitudo; quoiiiara si recepil Ims duos, el

flcenlur magis ac magis. Jlajiniricentissimi ct glo-

riosissimi priiicipes dixerunt

:

lloc

iionum

est el

optinium audiaiit colai iu conspiHlu
:

illi

juiliciumbeatissiiiii papa-Ni(!l

commuiiicavit

eis, ci
:

reicpit nliiiue el Pholium, et

iiuslro,

si

habueriiil (|Uiid ad

communicavit

si

;iulem illum recepil el conimu-

contradiclioncm, diceiil^jaut persuasi aciiuicscent;

nicavil, utiquc uiia die vocatus esl jiatriarcha ;el si

quodsihabent, conlr;idicendi'' suscipiant pr(ipri;im

B

vocatus esl uiia die patriarcha, habemus (juod dica-

damnalionem si vcro non susceperiiit tuiic fiel qudd fueril visum (•aiKuiibus. Sanclissimi vic;iiii
;

mus multum.
(|u;e

Istisautein duobusconviclis,
niulliluilincin suain el
suiil.

quiaca
et
fiet uli-

dicunlad

mcndacia,

senioris Roin;c dixeruiit: Excusalioiiem qu;eruiit,
lolus

inania, scu invalid;!
lilas miillis.

cx moilico istn

mundus, Oricns, Occidens,

ct saiicta

Cini-

Sanctissimi viiariiscniorisUomiedixe-

stanliiiopolitana Ecclesia, novil quia judiciuin da-

ruul

:

Absit, (|uod beati-ssimus Nicolaus in sancla

tum est adversus cos. Ab undecima enim indictione damnavit eos synodicc sanctissimus papa Nicolaus,
et per tot spatia

Uomana

Ecclesia recepissetaliquando

triacham Conslanlipolilanum iiiuidie
sissiini principcs dixeruiit

vcl

Photium pauna hora
Deus
cer-

teinporum
eos
|irol;it;i

iioii

coi;noverunl senuoii cst

in coilegio sacerdut^ili. M;igiiiliceiilissimi el glorio:

leiitiam qu;c

iii

est

:

hoc excu-

Beiiciliclus

:

satio; fugere viiluiit jndicium. Magiiificcnlissiini ct

lificciilurcl isli, ut acccdaiil ad vcrit;item. Sanclis-

judicium,

Imo non fugiunt enim voluisscnt fugere, non oporlcret eosclamaremagnavoce:Quiajudicemur, sed polius
gloriosissimi principcsdixerunt
si
:

simi vicarii senioris Roma; dixerunt
cuiitse
lao,

Quoniam dicommunicasse cum sanclissimo papaNicoingrediantur, et slent in uno loco, et audiant
:

oporteret eus scorsuin rcccdcre et fugain ;irripcre

;

quml dcliniliim

estdeillis. Magiiificenlissimi etglo-

sed quod per multuin lcmpnris pcr voccs ct sermo-

C

liosissimi priiicipes dixcruiit: Iinu iiilerrogentur et

ncs absolutos

ci'catur;i

oinnis audivil, vuluiit pei

diseuliantur,

opus

et ipsa gesla certiCcari.
:

Sanctissimi

vic;irii

mus

bealissiinu p;ip;e Nicolao

quomodo dicant:Quia communicavicum omni enim eer;

senioris Roina; dixerunt

Ingrediantur et

steiit illic

litiidinehocperhibent. Sanctissiini vicarii senioris

deorsum

in ultimu loco. ct audiant cpislohiin (|uam
p;ip;i

RonKcdixcruiit:
sissimi

Iiitrent.

.Magiiincenlissimielglorio;

misit:ul iinpcraturcm Micluiclcm sanctissimus

priiicipes dixcrunl

l"t

quis cos afferal

"?

Nicolaus per Uadualdum
tis:

et

Zachariam.

.M;igniliccii-

ipsi cunsccr;ili(i siiiit
libelli vcslri

Mcthodii:

et

omninu cxposilio

tissimictgluriosissimi iiriiicipesdixerunt: Utjube-

sancilcus qui eonsecraliuiiem habent

rogamusautem
iis

.sanctitatem veslrain, utetcon-

beatissimi Metliodiietsanctissimi palriarchic Ignalii,

vocentur, et ex
post nos

qui Pholii sunt saltem Ircs vel

(luatuor, utaudi;iiit, vcl ut isti s;cculares qui slant
:

quxcunque, et (|uaiitacunque deliiiuissent etin cum, viilcntcs pu-nilcrc, vcniain el justific;ilionem
mcrcri
;

bonuiii

IkiIicI fieri iiuiltiim.
:

Sanctissiini viilli,

;ic

idco hujuscemoili ctiam vus advucanles,

carii senioris Uniiuc (lixciunt

Si faleaiHur trcs

nihil pecc;itis. DoiialiisetStcpluiiiiis I)(>oainicissimi
episco|)i, et

quod ex omnibus illis vcniant, qui sunt cx parle sua, patiemur ingredieoshuc.Bahanes magnificcii.
tissimus pra^posituset |iatriciusdixit:
fiaiil

.Marinus vencrabilissimus diaconus.
:

Rogamus

Quoj) sanctissimi vicarii scnioris Roma- dixerunt ut niam prideni cominissi sunt ad eos, qui a nobis
:iliicruiit,

vel (iuin(|uc. Saiictissiini vic;irii seiiioris

Uonnc
(oii-

dixcriint

illi

:

Quia cum Pholin commu-

dixcrunt: Ingrcdi;iiilur, sed nos non proptcr
lenliiiiicm

nii;iinHs, iilco iion vuc;imus illos. U;ilianes inagni-

advocamuseos, sed ut taiilum

bealissiini

liccnlissimus |i;itriciiisctpr;x'positusdixit: Etmulti

paptc Nicolai epistolam audiant. Et missi quidani
a.ssistcntium ad

curum

([ui liic sedeiit

episcoporum, Photiocommuisli pcrliltclli salisf.iclio-

convocandum
;ic

cos,

non invciierunt

nicabant iis(|ucin finem. Sanctissimi vicarii senioris
Rom;Tdixcriiiit: Allaiucn
iicm rcccplisiiiil. Magnific.ciilissimictgloriusissimi
jirincipcs dixcriiiit :Scil
iiiiii

ilIos..Magnificeiitissimiclgluriosissiiiiipriniipes;id

vicarios scaioris Uuni;i'

Oriciilaliuni sediiiin di-

xerunt
venti

:

Ncsciciilcs i|uoil qiucrcrciilur, a saiicla el

illi liliclliini

iiun;iuilicruiil;

univcrsaii
:

synodo, disccsseruiit, el non
illi,

suiit

iii-

cst

maluin liligare

duo autem

qui paulo ante interrogati

discipulos habuit

Duodecim Dominus nosler Jesus Christus,
verliis

ulilitcr.

sunt a vestra sanclilatc, Theophilus scilicct el Zacharias, pra^stosunt, el siculjubetis. Idcircoeniiu
"

Thoinas vero, qui dubit:ivil,
dclis damnalur.'noii.
!>

cl incrcilulus et infi-

Ad mullorum

cniiu certitudi-

Uocesl, quid dicant.

Id est, contradicere.

:

69

IXTEUPRETATIO SYNODI VUI GENEIULIS.
:

ACTIO

IV.

70

iiom facla Pst increilulitas ojiis
fiirlo iiiaKis

viMiiaiitot isli, si

A

<wr inlidolilaloiii inipioriiin, ot vorl)ri-

sanct;e Doi gonilricis .Mariie, qu;odicitur I'r;psepis. Illic oossiisiopit sanctissimus |i:ip:i Nicolaus per
satisfactioiiiMii liliolii, el jurameiiti, ct

riim ini|)us:iialioneni,lucrum miiltum porduos multisollioiatur. Sanotissimi vlcarii souioris Roina;di-

non contulit

eis

communioneu

in locaepisco|iorum. Si vcro

xerunt

:

liij;rodi:intur.

Et iiitraiitibus Zacharia

ot

tr;idixeriul, ostendiint ([uod susceperit eos

conincom-

Theo|)tiilo (liidum vicarii soiiioris

opiscopis, dixoriiiit saiiclissiini
ot iii[((/.

muiiioiiem utojiisciipos. Thoriphilus duiliiiiiopiscoliiisdixit: .Nuii((uid ignotus er;iin cgo ?

Uoma! ad sacrani syiioduin
:

Ab impera-

clytuin soiialiim

Isli suiit, qiii

dosidoravorunt
:

tore ac a syuodo

missussum.

.Magniliceiitissimi et

petierunt] iiitrare in saiictam

syuodum

((uid desi-

glorii)sissiiniprinci|)esdixeruiit: Detulistislitteras,

derant audire? quiddicunt

? .Magnilicentissimi ct

quaiido ascendebatis cuni vicariis R;idoaldo ct Za-

gloriosissimi|iriiicip(_'sdixorunt: Inlorrosontuiipsi,

charia ? TluHiphilus et Zacharias duduin episco|)i

etdicontdosidorium
ris Roina'

siiuni.

Sanclissiml

vic:irii

sonio-

dixorunt:

Nosciinus. Sanctissimi
:

vicarii sonioris

dixoru

t:

Xomiiia ipsoruiii

i|iii V(ic.:iiiUn"i'

Rom;edixeruiit

lii

hoc cognoscat oinuis sancta ot
:

Magiiiliconlissimi et gloriosissimi principos dixe-

sacra synodus, ((uia inendaccs suiit, dicentes
crisiarii missi suinus

Apo-

runt
in

:

Zacharias et Theophilus. Sanctissimi vicarii

cum epistolis;

et epistolam si

senioris

Romne dixeruiit

:

lli ([ui

petiorunt introire

B

dolulerimus, ignoraraus. Theophilusdudumepisco-

sanctam synodum, faciunt libollum huiic([uom
|)a|ia

pus dixit

:

Ego non scrutabar de

litteris,

sod ad

oxposuit saiictissiinus

Adriaiius, ot iiniilent

accipienduin a[iocrisiarios perrexi, non ad epistol;im.

omnia(|u;i'pr;ocepit"?Mai;nilicoutissimielgloriosis-

.Magnificontissimi et gloriosissimi princiiies
:

simi principesdixerunt: Interrogentur. Sanctissirai
vicarii seni iris Roiiife dixerunt
:

dixerunt Theophilo

Ouid habebat

epistola, quara

Interrogate illos«

Romam

i)ortastis?Et Theophilus: Nescio. Sancti.s-

Magnificentissimi et gloriosissimi princiiies dixerunl
:

simi vicarii senioris Roin;c dixerijnt: Credit sancta
h;oc et universalis synodus, i|uia Roraana Ecclesia niuiquam alii(uaiidosuscepit patriarcham Pholium, uec eos qui manus impositionem habent ah illo.

VI ohsocundantos vcrho vestro, ex prtece-

|)lione vestra

interrogamus eos, non per potestatem

nostram

:

potestas

enim

h;ec vestra est. Sanctissimi

vicarii seniorisRom;Bdixeruiit: Interrogateillos, si

MagniQcentissiini ot gloriosissimi principes dixe-

volunt facere libellum

([ui

missus

est a sancta

Ro-

Bahanes magnificeiitissimus patriciusetpraBpositusdixitadjamdictosihidum episcoEcclt^sia.

mana

runt Et quoraodo dicunl quia suscepti sunt ? DonatusetStephanusDeiamicissimi episcopi,et .Marinus
:

venerabilissiiuusdiaconussanctissimi vicariisenio-

|ios:Desideratisaudirolibollum?ZachariasetTheo-

philusdudumopiscopi dixerunt: Nec lihellumdesideramusaudire, nec volebamus huc venire jussit
:

C

ris Rom;edixerunt: Quiamontiunturadversus sanctam Roraanani Ecclesiam. Ut autera certificeinini

quiaveritatemdicimus, leganturepistolsbeatissimi
pap;e Nicolaitiim qu;e;id Michaelein iinperatoremet

impcrator ut inveiiii^emur
onliaejus reportisumus

iii

palatio, et

coram prs-

illic

hoc modo, non propter

ad ipsura Photium,

quam qu;ediverso temporo

per

libellum. Bahanes magnificontissimus patricius et

iionnullosapocrisiarioshucmiss;esunt. Etaccipiens

pnepositusdixit: Dixistisinpalatio: Quiaostendere

habemus per omnia, quia

ut sacerdotes sanctissimo

Stophanus Deoamicissimus diaconus sanctic Constantinopolitanorum Ecclesiae ac devotus notarius
legit

liap8eNicolaocomministravimus?ZachariasetTheo-

philusquondam episcopidixerunt:Diximus,

et ite-

rum

diciraus, quiaut suniraisacerdotcssusceptisu-

rausapapa Nicolao etcomministravimus ei, etrecepti sumus ab illo. Sanctissimi vicarii senioris Romae dixerunt -\bsit mendaces sunt, et non dicunt
:

vNicolaus rpiscopus, servus soTorumDei, dilecto Michaeli ijlorioso imperatori Graecorum.
«

fiiio

Principatum divinae

potestatis... » Relirjua vide

:

intcr cpitolas JSicolaipapx, Patrologise

tomo CXXVI.

veritatem. Zacharias et Theophilus

dudum

episcopi

dixerunt: Et
iios.

si mendaces sumus ne interrogetis Marinus Deo amicissiraus diaconus ot vicarius

Et post lectionem magniUcentissimi et gloriosisdixerunt : Ex his quae nunc audiviY) sirai principes raus satisfacti sumus, quia veritatem dixistis. Epistola onim repollit illos, et innotuit nohis, quia Photium et manus impositionem ejus sanctissimus

Romanus

dixit: Et quid vobis videtur, nunquid omnis qui interrogatur, ut profecto vorax intorrogatur? Theophilus dudum episeopus ad sacrain

synodum ait, ostendens Marinum reverendissirauni diaconum vicarium senioris Rora;E Ipsum qui lo:

papa Nicolaus
ctissimo
sccretis.
[)a()a

nofi

recepit

:

sed

legatur et altera

epistola, qua; ad

Michaelera iraperatorem a sanpcr Leoiiem a

([uitur milii interrogate

rentur,

annon ?

ageMarinus honorabilissimusdiaconus
;

Ronneerat,

cum

Nicolao missa est

ha;c

Et accipiens ideni Stephanus

diaconus

et vicarius senioris

Roma! dixit Ego subiliaconus Romanse EcclesiK eram in diebus illis, consecratus
:

sanct3eConstantinopolitanorumEcclesi;Bacuotarius
legit. «

a Leone sanctissimo [lapa liomano, et in Ecclesia

Roinana miuistrabam a duodecimo anno temiioris nativiiatis me;c ; et quando isti venerunt Romam cum Arsabir, ego ministrabam in ecclesia Romaua

Nicolaus epicopus, servus senorum Dei, piissimo et glonoso ac dilecto filio Michaeli mugno imperatori.
«

Serenissimi imperii vestri gloria...

»

Rcliqua

AXASTASII
vide inter epislolas

BIBLIOTHECARII

72

yicolai papse,

Patroligix torno

A bilem

tlemonstrare Photius valet, quod reoeptus

CXXVI. Curaque adhuc
Photius. (himneiitur
tes

epistola

le^'erctur,
(lixit; Si

resp.ndit

Theo|ihilusduihiniepisciipus,Pt

damnatur

aliquando fuerit a Romana .=ede, sed sciiper inter laicos eum computabat, et moechum et iiivasorem hunc :ippcllabat et (|uohiam noii audivit verbum
:

et iiitriklucentcs et coiistvran-

aposlolici

Ronians

Ecclcsiae pra^sulis, oblit:;itus et
est, sicuti

eum.Sanctaet univcrsallssynodusdixitadeum: Ergo et tu damnatus es, Uimiuam ijui susceperis el communieaveris ci, Theophilus dndum episcopus dixit Ergo non damnor, eo (|uod non adfuerim
:

repulsus ac rcprobatus
stolis

continclur

iii

cpi-

quas audistis, .Magnificenti-sinii

et gloriosis-

simi principesad Orientis vicariosdixerunt: llabe-

mus
tiani

nos (|uod dicamus eliam ad vos
:

:

interrogamus

quando consecratus est, sed inveiii eum patriarcham et ila recepi eum. l'ost coniiiletinnem vero epistolarum, surirens Theodorus Dei aniicissimus
metrop
ilita

etiam s;inclitatcm vcstram
Roniaiiorura

Utique audistis senten(luuraodo habel .\n"?

Ivcclcsiae,

tiochiensium Ecclesia de pr;edicto Photio
pistiseum"? misistisad

susce-

Cari;e dixit

:

L'si|ue

in

pneseiitem ho-

eum

lilteras

receptionis?Et

ram ego humilis
niea, et ide
i

cerlitudinein

rejiciebam beatissimum

launi, ct c:uisabar
istis, put:il>ani

habebam in menle papam Nicoeum, quia credcns hominibus
Phntiuin, et

respondens Thomas Deo amabilis metropolila Tyri,
et Ificum retinens sedis Antiochia-dixit
:

Non susce-

"

pimusali(|u:iiidoPliotiuin in.\iitiochieiisium Ecciesia, iieijuc

quod prius receperit

misimus

ci

liltcram rcce| tionis, nequc

novissime hunc interimere tentaverit: Sancta et
universalis synodus dixit ad Theopliilum dudum episcopum H» litter» inde venerunt, an non ? Theophilus dudiira episcopus dixit: Ego riescio utrum h;p slnt, an ali;e. Theodorus Deo amabilis mctro|iolitaCarl;idixlt: Cnde habesosti'iiderei|uia coramiiiisirasli pap» Nicnlao ? et Theophilus Det mihi verbura iraperatiir in scriptis, huic liinc demonstro (in conspectu Dei dico) quia conimunicavi ei et comministravi etcnira iterum dico, et comministravimus ei, ct ciiranuinic;iviinusei. Et post h»c sancta synodus hortala est Slephaiiura Deo _
:
:

ab

illo

recepimus. Helias sanctissimus syncellus et
patriarcha;
Si (|uidcni

locuni retinens Theodosii sanclissimi

llierosolymorum dixit

:

credulus est tam

apud Pholium, quam apud communicatores ejus piissimus el a Deo coroiialus nosler imperator, ipse
ccrtificabit
.scilicet et

pcr

prnprios et apocrisiarios, Isaiam

Spyridoncm Cyprios cum litteris suis, quas ad patriarcliani nostrum misit, quia de manu
Theodosii sanctissimi patriarch;e llierosolymorum
ext rsit mc,

;

cum

essfin synccllusapostolici tliroiii
si

sanctiJacobi llierosolyraorum. Dico igitur, ac

co-

amabilein diacoiuim sancta; Constantin ipolilanoEcclesia; et devotum notarium, ut legerct epistolam qu;e per Leonem a secretis missa est ad Photium, et accedens legit.
«

ram Dco et clectis angelis ejus, (|uia nequaquam recepimusPhotium in episcopatu, neque litteras ad
eo suscepimus, ne(|ue ad
(|uod visura

rum

eum

transinisimus. Si vero

incrednlus cst apudcnsDcicultor impcr.itor noster,
fuerit piissimo et justissinio inipcrio
ejus, in eosfaciat.

Xicoluus ipiscopzis seixus sermrum Dci jirudintissimo viro Photio.
«

Noscnim,

(|uod

novimuscertis-

sirae,

hoc

et testamur. .Metrophanes

Deo amabilis
iis

metropolita Smyrn;e dixit: Divinam Scripturam

Postquam beato Petro principi apostolorum...

»

scinius liquido dicentem
inteUiijunt , rt rectn
viii).
iis i/iii

:

Omnia

miinifrsta

qui

liclir/wi vidi' idii suprii.

inirniunt scirntiam {Piov.

Cumque adhuc
et Ncctarii

epistola l(>geretur, ct de .Vrabrnsii
ratio redderctur, respondit

Et nos itaque iiitelligcntes et scicntiam hahenet

rccc| tioiic

tcs

divinarum

hunianarum reruni per Christi

Theopliilus diidum cpiscopus: Ego h;ec eta
nis audivi,

Romarece-

gratiam, intelleximus et cognovimus ex iisijua; hodie gesta sunt, quia
est

Roma" attameu dominuui Photiura
;i

nunquam ali(|uandoadmissus

perunt, Theodorus Den amabilis mctropnjita Cariyc
dixit: Ouoinodo(licisi|ui;i receplusest scribat ciim

Photius in sancla Romaiia Ecclesia, ut episcoreprob;iUis. atque (laiiin;itusab iiiitio

papa,
i;t

cum

pus, nc(|ue in aliis patri;irchalibus Ihroiiis, sed ab-

nKcchum
?

.'

modoilluiii rccepisli

quoThc idorus Deo ;iniibilis mci:t
:

Theopliilus

tu

D

jcctus

cr;it. cl

usqueiiifiiiem. Etdixitad reliquosepiscopos:

Quid

tropolita Capi;B dixit:

tccum sapiebam
biiis liduciali

;

Usquead lie,sterrura diera sed quoniam sanctissimus Nicoiic(|iie

ergo dicitis, fratres, et vos ? Theodorus mctropolita
Caria? dixit
:

Gratias ago Deo, quia per sacram hanc

voce proraulg;it, quia

Igiiatiuin

ctuniversalcm syndoduin solutussuni acogitatioiiibusillis.i|u;i'in(|uiclab;i:it

rejecimus, nci|uc Pliuliura rcccpimiis,
reverendissimii
p;ilii;ircli;c 1^'iiatio.

iilco ;idlucsi

pcrsiiigulosdiesanimam

Theopliilus

da-

nieain, ulruiii leccplus Pliolius in patriarchiis fucrit,

duiii cpisco|ius (lixit:

Ex hoc discite qualis sit NicfiQuomodohalies ostcndere qiiod susceperitvos sanctissimuspapaNicolaus? i;t Tlieolaus. EtTlieodorus:
pliilus: Dixi tibi,
ininitatis
(|ui;i

neciie fuerit?Perapocrisiarios

enim

ejus. (|ui

primuni de his mihi satisfaciebant, et per litteras

hodieilcl milii vcrbuiii im-

quas inisit, et quas rccepit, satisfactus sum, quod non fncril Photius apud c:\ rcceptus niiqiwni iii cpiscopalusdigiiilatem.
Iilco

impcrator,
ct"

iit

quos

;ittulcrii

testes

nil

conlilcor dclicliiin incura,

pati iiitur,

oslciido.

Saiicli<sirai loci servatores
:

senioris Hom;p dixerunt

In h.ic polcst tota saiicta

quod crrabumlus cuin secutus sini, et nnnc liuic sancta; co'inuincrari syuodo nierui. Magniflceiitissimi
et

syiiodus nosse, quia per nullamoccasionerarationa-

gloriosissimi principes dixeruut

:

Habetis

,

73

INTEKPRETATIO SYNODI
:

VIII

GENEIIALIS.

ACTIO

V.

74

vos.

quid liodie aliud diccre si jubeatis, iiiterrogomus Mns cst in Hnniana Ecclcsia al) oinni bnniinc
hospitc libcllnin
iii

A

quia nlili^atus cst a Benediclo papa, iit non haberet piitcslatcni piinliruinin pcragcrc, (loncc vcnirct,
ct

liilci c\i|;!cnili,
:

cl ita pcrinitll biinc
isti

(lcsciMidcrct

ilcrnni

cum

iis

ipii

sc ct

abscidc-

.sanctuni 1'ctruiu iiitrarc
iion
?

fcccrunt

sccuinluni

iMiit

a sa ictissimii patriarcb;i

li;ii:itii),

sumcme-

hauc formam, aii Roma' dixerunt:

Sanctissimi vicarii scnioris

rent judicium, ct boc noii custodivit, ueiiue de-

Ita fecerunt.

Zacharias et Theo:

scendit illuc.

Sanctissimi vicarii senioris Roma»

philusdudum
runt
:

cpiscopi dixerunt

Unum, an

d os

dixcrunt: Partem babct
daiit
(|ui

cum

iis

qui non concor-

fecimiis ? Sanctissimi vicarii scnioris Kiiina^dixc-

cum

Ecclcsia,

ct

comiiarticcps

corum

est

nnos libcllos fccistis ». Zacb:irias ct Tbcophilusdndiim cpiscnpi dixcrnnt Eri;o iion craiit
:

feccrunt coiitra Ecclcsiain Coiis;iiitini)p(ileos,

et

contra sanclissiinum

patriarcb;im Ig ;itium.
csl,

ibi.

Magnilicenlissimi et gloriosissimi principesiu-

terrogavcrunt sanctos vicarios, (|uid circumferebat
libellus? Sanctissimi vicarii Koma! dixerunt
:

Ut

secundum calbolicam
danl vcritatcm,
sanct;e
ct

Ecclcsi;im tencant ct dcfcn-

pcr omnia scquantur Judicinni

possumus examinalionc id faciemus. Deinde stans in medio Stepbaiins Dco amabilis di:iconus et notarius lan.Multos :iiinos imperatorum Badcin dixil ita
Sed

quoniam
boc

hora

l:ir(l:i
;

non

hodie

requirere

iii

alia

vero

:

Romaiue

Ecclesi;c.

Babanes magnilicentissi:

B

silii et

Constantiui

!

Maguorum
! !

imper;itiirum ct

mus

patricius et pra^positus dixit

Ita confessi

sunt

et heri in secretariis, ut

peromnia consentiaut Ko-

nianorum Ecclesi?e. Sanctissimi vicarii senioris RonKcdixcrunt: Interrogatcergo pr;rvaricatorcs ipsos, ulrum faciaiit Koniaiuim hbcllum, necne. Magnificeiilissimi et yloriosissimi principes dixeruntad Zachariamet Theophilumdudumepiscopos: Facitis libellum, an non ? Zacharias ctTbenpbiliis dudum

dictatorum multos aunos Ortbodoxoruin imperatorum multos annos Pacificorum inperatorum Depositorum injustitiie multos multos annos
!

annos

episcopi dixerunt. Nec audire illum volumns. Sanctissimi vicarii senioris Kom.T dixerunt Emittile
:

Et postqnam exierunt, Babanes magniticentissimus patricius et prsepositus dixit Causam
illos foras.
:

Hostium mcnd;icii multos annos Araatofautorum vcritatis et justiti;c multus August;ii multos piissim;e Eudoxi;c annos Nicolai beatissimi papae Roma; ceterna annos Adriani orthodoxi pap;e Romani mulmcmoria ortbodnxi patriarcba; ConIgiiatii tos annos stantiuoiioleos niultos annos Ortbodoxorum paOitbodoxi triarcharum Orienlis multos annos senatus multos annos Sanct;e ac universalis sy1

!

rum

ct
!

1

!

!

1

!

!

Zacharise non qusesivimus: beri enimconfessusest,

nodi aeterna raemoria
fidei,

!

»Et reveraduos

libellos fecerunt,

unum

scilicet

ante(|uam

Urbem

pro sequendis decretis apostolica; sedis, anteiiuam

iu

communionem

ingrederentur, et alterum reciperentur.

ACTIO
In

QUINTA.
C
Leone magniflcentissimo paLeone magnificentissirao patricio et domestico excubitoruin, Joanne magnificentissimo patricio et logotbeta okeos dromi, Petricio et

nomine Dnmini

et

dominatoris

omnium

Jesu

pr»posito,

Christi veri Dei

nostri et SalvUoris. Consulatus

tricio proconsule, ae

a

Deo redimitorura et tranquillissimorum dominorura nostrorum, Basilii quidem anno tertio, Constantini vero filii ejus anno secundo, perpetuorum Augustorum, indictionc tertia, xiii Kalendas Noverabris propositis pretiosis ac
:

tronate magnificentissirao patricio,

Manuele ma-

gniflccntissimopatricio,altero.Manuele magnificen-

tissimo patricio,

Oreste magnificentissimn proto-

vivificis

lignis,

et

intemenUis

ac sanctis Evanet

geliis

:

conveniente

autem sancta

universali

spatharioetdomestico icanatorum: insuper etiam considentibus et Deo amicissimis metropolitis
videlicet
=

synodo, Donato Deo araicissiino episcopo Ostiensi,
et et

Basilio

Deo amici

sinio archicpiscopo

Stepbano Deo amicissimo episcopo Nepesino, Marino venerabilissiino diacono sanct;e Kopapae

Ephesi, Barnaba Deo amicissimo nietropolita Cyzici,

Nicephoro Deo amicissirao metropolita Ama-

inan;p Ecclesise,

ctissimi

locum retinentibus Adriani sanKomani, et Ignatio sanctissimo
et

siie,NicetaDcoamicissimo metropolitaAtbenarum,

patriarcha

Constantinopoleos,

Tboma

san-

ctissimo metropolita Tyri, locura retinente sedis

Deo colendissimo presbytero locum retinente sedis llierosolymorura praesente quoque sacro senatu, dicimus autem, Theodoro magnificenlissimo patricio et prseposito, magistro Babane magniflcentissimo paAntiochiae, et Helia
et

syncello,
:

Theodoro Deo amicissimo metropolita Cariie, Metrophane Deo amicissirao metropolitaSmyrnse, MiD chaele Deo amicissimo metropolita Rhodi, Photio DeoamicissimoarchiepiscopoNacoli;e,EutymioDeo araicissimo arcbicpiscopo Catana', Stepbano Deo amicissimo archicpiscopo Cypsallorum, Atbanasio Deo amicissimo episcopo .Magnesis, Theodoro Deo araicissiinoepiscopo Sinop;p, Eustathio Deo amicissolum rei'i|iiebantur iii synodaliconventu, cura singnli a suis Ecclesiis venicntes Romanum libellum mauuin propria scripsissc patesceret.
3.

piicctur

aNotaquod persingulasactionespaulatim nuiltinumcrus episcoporum, quoni;im cum in
Patrol.

principiosynodinonomnessintinurberepertijtunc

GXXIX.

75
simoepiscopo
JsraoiiiiP,

ANASTASII BIBLIOTIIECARH
Theodoro Deo amicissimo

76

A

episcoim Lace(l;emoiii;p. Xicephoro Deo amicissirao

episcopoZacyiilhi.EuthyminDeoamicissimoepiscopuMosynorum, BasilioUeoamicissiinoepiscopoPyrgii, Georgio Deo amicissimo episcopo Helii, Petro Deo araicissimoepiscopo Troadis, LeoneDeoamicissimo episcopo Daphnusiae, Niceta Deo amicissimo

nioris Roms dixerunt: Veniat. Diclata vero sunt ad Phutium a sancta synodo perHeliam syncellum h.-cc Ouuiiiam cunclusione tacita peccatores lianc
:

aDeoelect;iinpronuntl;istisynodum.noiisoIum san-

ctissimorum thronorum vicarios,
dotes,

ct

summos

sacer-

episcopo

PIioti;e.

verum etiara et honorabilem senatura sanctorum Patrum nostrorum, habentem extra tenipus, et iion apte pruphelicum dictum inducens, justuni est
metipso forniidasti saiictam
et

Ilisitacuiiveiiientihus. stansin

medio PaulusDeo

ad h;cc dicere. quia upera tenebrarum habeiis in se^

amicissimuschartuphyhix, dixit:Secundumpr#(e-

uuiversalem syno-

dentem actioiiem,utjussitsanctitas vestra,praesens
est hic

dum, quae

in luraine veritatis est congregata, ne

iterum Zacharias sulus, sed etChristianissiiioster

manifestarerisdivulgatus pereara, queraadmodum

mus imperator

misitad synodum Photium.

Donatus Deo ;iinicissimiis cpiscopus ()sti;r, etStelihanus Dcu ainicissiinus Xep;e, ac.Mariiuis reverendissinuis diaconus sanct;p Romanorum Ecclesi;p, locum retinentes Adriani sanctissimi p;ip;eRomani, dixerunt: Desiderat venire in conspectum nostrum et sanct;e synodi Photius ? P;tulus Deo ;nnicissimus chartciphyh(X (lixit Xescimus utrum dcsideret, an non sed, sl jubelis, discamus. Sanciissimi vicarii senioris Runuedixerunt: Interru^etur, si desideret. veuire in sanctam et universalem synoduin hanc. Paulus Deo amicissimus chartophylax dixit Quem
:

B

sanclum perhibct Evaiiijelium, ([uia Oinnis, qui prava wjit, odit luccm, tit non aigmmtur opera cjus {Joan. iii). Sed scriptura est In camo ct freno maxillas eorum constringc, qui non approximont ad te
: :

De cietero ergo synodica auctoritas imconsensu oppurtune ac a^ite iliud lerminabit propheticum.Sanctissimi vicarii seniuris Roiiuedixeruntad sanctara synodura: Placet. vobis ?Saiicta
{Psal. xxxi).

periali

;

synodus dixit Placet. Sanctissimi vicarii scniuris Vcniat. Euntibus illis qui raissi Ronue dixcrunt
: :

sunt, eique praedicta acclaraatione lecta Photius
ait
:

:

Quoraadmodum
si

us((ue raodu etiani invitos mis
iioii

jubet sanctitas vestra ire et inlcrrogare
ctissirai vicarii senioris Ruin.e

eum?San:

traxistis? hoc

viiltisadhuc facerc,

debuistis
|)lacuit

dixcrunt

Laici va-

nosad convcniendum interrogarc? Scd etiam

dant.Et misit scnatus;i(IPhotium Sisinnium glorio-

vobis ab initio imperative ac potestative iierOccre.
Itaque etiam hac voce in synodo lecta, iterum sancta et universalis
ila
:

sissimum prolospathariura, Eutychianum primum mandatoruraexcubitorum, Georgium primum mandatorum icanaluruni, Lcoiicm mundaiuimhominem
vicarioruinscniurisRom;e,Cyriacum
et.losc))h mini-

synodus acclamavit ad Photium
(irimum scrmonem,
et

Ecclesiasticum ordinem sc((ucntes ultronc^ain
exs|)cct;i-

))r;esentiaui tuani pcr

danushomines vicariorum
eis itadicere:
tiat tibi
si
:

t)rientis;ct

pncceperunl

vimus
sti,

;

sed

cum

vcrc ))(H"cator sis

manifestus, in-

Sanctaet universalissyiiodusdenun-

justius in concilium justera sponte ingredi recus:»-

Vis venire in sanctam synoduni, an non ?

dixerit quia nolo, interrogate euin (|uare ? Eunti-

rei gratia et nolcntera te pcr

ne acciperes evidentiorein daranationein ejus secundura serraoncm,
:

bus ergo (|ui missi fueraiit, ct facientibus quemadmodumfuer;int irapenili, respondit Phutius ad eus:
-Me in syiiudu

ut

|)ra'f;iti

sunius, ;idducimus. Lecta prieterea Pho-

tio et

hac allucutiune,

introductus est Photius,

et

nun((uim

;ill(|uaiRlu advucastis, el ino-

do miror quia huc fecistis,etadvucastis me. Veruiu-

tamenspontenon venio, nunquam enim interrogansynodo hacquamdicistis, ((uomodoin eam me trahitis ?D(j'i Ci(stwliam vius mcas, ut nondcliniiuam in via mca. Vosui ori mco castodiam [l'sal. xxxviu), et reliquum vos legite. Cumque revcrsi
tes raede
:

El dicunt ad raagnificentissimos princi[)es sanctissimi vicarii senioris Roraa;: Quis est illc qui in novissiino loco sancta- hujus synodi
stetit in raedio.

aslat?M;igniticcntissirai et gloriusissimi principes

dixcrunt

;

Pliotius. Sanctissimi vic.irii senioris Ro:

mie dixcruiit

Ille est

Photius

)iro)iter

quem

sancta

Romana

Ecclesia
..

|)er scjitera

aiinos et amplius sus-

fuissent pr;efati viri, jusus est Gregorius devotus

™ secrctariorura, et ascendcns ,,. notarius divinorum ,.„,...„.....;
..,.•.,»:.,,. .i:..:.i,
i

i.

lelc-

U

tinuitlaboresraultos?qui etiara etiara sanctaniCou
staiitino[)olil
iion

git Photii voces in audienti;im

omiiium. Et post

inam Ecclesiam funditus subvertit, ct niodu h;is Ecclesi:is coiiturh;ivit, vcrum cliara
saiict;is

.

„..„,..

ctionem, sanctissinii vicurii scnioris Roukb dixerunt Quid dicit ad h;ec sancta synudus ? Xon nos
:

et Oriciit;ilium

Ecclesias,

(|ua'

ab

i)isu

usquc

iii

[inesens labores per[)etiuntur ? Magiiiliet

convocamuseuin, ut dicamus

ali((uid ab eo, scd ut laborem, ((uein li;ibuitsancta Romaiia Ecclesia, simul et Orienlales Ecclesi;e [iruptcr eum ". nunc tcr-

centissirai
Iste est.

gloriosissirai

principes dixerunt

Sanctissimi vicarii senioris Roin;e dixeRe(i))it constituta

runt

:

sanctoriira Patruin?M:i-

minemus,eu(lcini|)su|)r;i'sentc.I)cu;imicissimie))is-

giiiliccntissiini et gloriosissiini [irincipcsdixeruiit:

copi dixcrunt: Vcniat. S;inctissinii vicarii seniuris Rora;e dixerunt Et placct vubis ? Deo amicissimi
:

Interrogctur.

Et

horl;itus

a

|)rinci()ibus

Georosti;i.

gius gloriosissimus custos palatii,et Papias
rius,

episcopi dixcrunl:
»

Placet. Sanctissimi vicarii se;

interrogavit

Photiura

:

Suscipis constituta

dum

nam ante hanc synoscdes in omni cuntroversia laboris assumjisisse videntur: sula naniquc prima sedcs
Causa hoc honoris dicunt
nil Orient;iles

tam

(icr se quara [)er scripta et missos suos in euni laborassc deprehenditur.

.

:

77
siiiifliiiiiin

iNri:uriu:TAri() svnodi vin uenerai.is.
1'atrum
'!

acho

\.
li';.;cni

7S
ci,iii|ilct,

Et

iinii

respoiidil.
:

Sanctissimi

A

versalis syiUKlus dixit: Caiionic^im
et syiiodicam

vicarii scnioris Uoiii:c dixcruiil

Uccipis constitut;i
.'

sanctoium poiiliticum

l!oni;inoriim

recipis cxposi-

pricccptioiicm ct lcjiisj.itidncm. Saiictissimi vicarii sciiioris Uo:ii;i' dixcruiit: Lcatur
;Ki ipsum Photium missa est, Dco amabiles metropolit;e di.verunt Legatur. El aceipiens |)r.Tdictus Stephanus lciiit Et post complclionem epistohe, s:inctissimi vi-

lionem(|uaml'ecitbcatissinuisNicol;uissaiictissiinus

et alia epistola (|u;e

papa Uonianorunr.' Et non respondit. Recipis (|u;e denuo lecitsaiiclissimus .Vdrianus succcssor ejus
Uom;iiioriim scdis pai a
'.'

:

<=

dic:it, dicat. l'hotiiis

vcro

nihil rcspoiidcbat.Saiictissimi vic;iriisciiiorisUnni;c

carii

scnioris Roin;e dixeruiit
suas,
et
iion

:

1'ropter (|uod

ob-

dixerunt: Vudivimus
ct

(juia

homo

est ration;ibilis,
:

turavit aures
lei;untur ?

respondit ad ea qua;
lit;e

scimus

(|uia est praivaricator et ;Klultcr

dicat,

Sanctissimi

metrop

dixerunt ad
ad
luec ?

dicat.

1'hotiiis

dixit:

Vocem

meam,

etiara

me

1'hotium Et
iion

:

Quamobrem non respondes
Sanctissimi
vicarii
:

taecntc,

Deus audit. S;inctissimi
silciitiuiii iion

vic;irii

senioris

rcs|)ondit.

senioris

Rom;e dixcrunt: IVr

ellugies maiiire-

Kom;e dixerunt

sliorem damnatioiiem.

1'liotius dixit:

Nec Jesus

t;i-

Leoiiem a secretis

Legatur et cpistola (ju^e per missa est. Et accipiens Ste-

cendo evasil daniiiationem. Sanclissinii vicarii apostolicarum sedium dixerunt Nondignum est nos
:

phanus, Deo ainicissimus diaconus sancta; Con-

B stanlinopolitanorumEcclesiaeacnotarius,epistolam
qu:e
legil

responsum tibi reddere de hujusmodi locutione, ((uoniam iisipuv Dominiiidsti .lcsuClirislisuiit assirailasti((a;e tua sunt.Nulla auteni communicatio lucis
i

missa fuerat ad Michaelem
J.

imperatoreni,

Et post completionem ejusdem epistoke, iteruin
sanctissimi- vicarii senioris

ad tenebras, iieque participatio
quitatein,

justiliu!
;id

;td

ini-

Rom;e dixerunt
est,

:

SeEt

nee conventio Christi

Belial,

neque
).

consensus templo Dei

cum

idolis (il Coc, vi

De
Ro-

ad Photium accipiens idem Stephanus, legit.
et altera, quae

quens

leg;itur.

his autera uiide iiiterrosiatus es a fratribus et coin"

ministris nostris sanctissimis vicariis seniois
mae,

yicolaus

responde utrum
pontiflcura

suscipias judicia sancto?

cpiscopu^ scnus senoruin Dci CoHstantinopolcos,

Photio

rum

Romanorum, an non
Sanctissimi
:

Et non
senioris

«

Omnis

utilitaset profectus animarura catholica
...

respondit Photius.

vicarii

fide

munitur.»

Rcliqua vidc intcr cpistolfisyicolai

Rom;B dixerunt
et
tizet
qu;i3

Inclinet cervicem

scripto enunlict

suam, verbo peccatum suum, anatheiii;i;icta

papx I,

Patfologix tomo

CXXVI,

col. 78-5.

Et post corapletionem

cpistola-,

Thoraaset

llelias

injuriose scripta et

sunt,

qua"
bis

contra

sanetissimum
;

patriarcbam Ignatiura

C

sanctieissimi vicarii Orientaliumsediumad masnilicentissimosprincipcs dixerunl: Yolumus aliquid
loqui ad sanctara

abrupte gessil

profiteatur se nullam contra

eum

synodum

;

placet hoc vobis? M;i-

machinationem aut commotionem deinceps acturura, sed hunc sicuti verura pontificera snum magno pudore suscepturum, et apostolic;e catbcdr;e judicia, tam de se. quam delgnatio patriarcha promulgata, honorabiliter amplectatur. Et Photio
cente, sanctissirai viearii senioris
t;i-

gnificentissimi et gloriosissimi principes dixerunt

Hoc

in vestra potestate est, Et

ascendens Helias, Deo
est ita:

colendissimuspresbyter etsyncellus throniHieroso-

lymorum,

in

auditionem omniura aflatus

lii

praecedenti die, nobishiccongregalis, amiciChristi

Romiedixerunt:

patreset fratres, paucissima qusedam elocutisumus

Ecce homo qui obturavit aures suas, sicut aspidis
surd;e (Psal.
lvii), et

non

audit vocem

quam

ei

ad reverentiam vestrara: nunc vero et eadem diciraus.Scitis (|uia in pneteritis teniporibus imperatores

sancta synodus objicit, sed vull per silcntiura hanc
effugere condemnationem,

erant qui congregabant synodos

'-,

et

ex toto

quam

sancta

Romana

Ecclesia ante multos annos promulgavit adversus

eum. Verum legantur epistolse quae de eo miss;c sunt a sancta Roinana Ecclesia, Placet ergo oinnibus ut logantur? Sancta synodus dixit Pbicet. Et accipiens Stephanus Deo amicessiinus di;iconus sanctx Constantinopolitanorura Ecclesia; et notarius, legit epistolam qua; ad Miehealem iraperatorem transmissa est per Rh;\doaldum et Zach;iriam i».
:

terrarum orbe vicariosad dispositionem liujusmodi causarura colligebant quorum more et Dei cultor imperalor noster universalem hanc synodum fecit.
:

iion

inabstruso,nequein clandestino, sed evidenter

D

acmanifeste fecit,videlicet sanctissimoruin vicarii rum seniorum Rora;enostroruraque collegium. Cuin

enim

raulta sint etalia quoe nosprobent verissimos m;ijor

esse vicarios Orientaliura sedium,

tamen ac

promptissiraa, evidentissiraa et paratissima species
est h;ec,

qua piissimus

et Christi

amicus imperator

completionem prims epistolic, sanctissimi vicarii senioris Romse dixerunt Ad hae;:
Et
post
:

noster per multara diligentiara et studiun convociivit, et

accepit nos ab Eclesiis nostris,

quanquam

quid dicit sancta synodus? est canonica ex|iositione plena epistola hsec, an
»
•j

non

?

Sancta et uni-

dena milia essent impedimenta prohibitionum. Ipse ergo testiflcetur, unde eta quo missi pervenerimus
Eth.Tecsimiliterprsescriptaest inquartaactione, Universales videlicet, nain locales.aut vix aut nunquain iraperatoressynodos collegissenoscuntur.
A c

Id est, eloquens,

c

Epistolahscqusehiclectaestestinquartaactione. Et hac itidera epistola pneleeta est in quarta

actione.

79

ANAST.VSII BIBLIOTHECAUII

80

ad vos, et satifaclinnem pronobis idoneam faciat. Nobisautfim |)ervenii'nlihus, et dejjeiitihus hic per

A

Elpost hiijiismodiallocution3m,magnificentissinius palriciuset pra^positns Bibines dixit: Et nos-

duos

ciroiler aiiiios,

aiiticipanlihus

sanctissiiiios

Rom;e inposuit super colla noslra encoipium "suuin,etdixit: Ecccjudicium EcclesiK exi!;at Deus a cervicihus vestris in die judicii, ut ihil faciatis per favorem, neque per gratiam, vel
vicaricis senioris

hoc commoneiiuis eiiin el coiisili:iinur. Deinde accipiens Theiidorus devotus a secretis, lepit qu;e a
sanctissimis vicariis senioris Uomse breviter edita
sunt. habentia ita
:

Vidistis, fratres, vidistiset au-

dislisqu;eex

inulto
:

teinpore

dicta et gesta sunt

odium. Coiiijruuin ciiiin vobis est ad tanlain senectutem pertingeiitihus, nil facere secniKJum acceptio'iempersonarum,veipr.eterjustiliam.Scriptum
est

de hujusmodi causa

el ;ip|i;iruil

omnibus

vohis,

quia irreceplihiliserat proinotiobnjusviri,et depositiosanctissimi patriarch;e Ignatiide sedesuasine
juslitia et sine legihus fuerat acta.

enim

:

iVe

miseirnris pauperis in judicio, nec
{I'rov.

Nos ergo non nn-

niripius

personm potcntis

xxiv)

Et

nos

vuin aliquod vel recens judicium jndicabimus, aut

ijlitur ah amico Christi imperatore siisci|>ieiites judicinm ' ita disiiosuimus extuncusi|U('iiiini\ul
,

introducemus, scd vetnsex niullotenipore judicatum (|nideni a sanclissiinn el beatissiino papa Nicohio,

expelit jnstitia'ratio. Ne^jue enim,iiuoiiiainsaiictis-

simus patriarchali^naliusprffsidet inhoc throno,
faciem ejus
neqiii',

et

B

pote'isesl,in taliposilusiirincipaluideoaccipiemus
:

(]nia vir
piil;itiir,
]

iste Phiiliiis

astal,

elnon commoveri a p;Uernis definitionihuset lefrihus, ncquedeclinareaddexteram scriptum esl enim Audi fili mi. vel ad sinistrara
lirin;ilum

aulema

sanclissiinopap;i .Vdriano

;

possumus

transferri vel

;

:

etiilcirco paiipercssi'

ropterc;icondemna-

IrffPS
(

jyitris

tui.

et

ne

rrpellns

jurn

mntris

tux

biniuseuin,autmiser('l)iiniirirrali(inabililer.ll;i(iue

profundumsilentii ejusaspicitis, penenil
loqui ad sancta

p;itientis

synodum, eo quod

adjiciat utique

Sed etiam ex fratrihus nostris vicariis Orienlis audistis, (|uia nun(|u:im aliquando receperunteum in summunisacerdotem. Quem ergo neque
Proi), J),

illam, nullomodo(|ue recipiat, sicut etiam per pro-

sedes nostra apostolica, neque sedes

receperunt

priaverba

si

nific^ivit.

Ej;oautem quoniam Dei

£;ra-

Orientalium, quis de c;etero ulterius, Christianus
esse volens, suscipiet.Sed talein conatumahjicinius
et

tiam per omiiesscpteni annossyncellns sum llierosolymilanorumEcclesiae, scioplaneqnianeque litte-

rassuscepimus, ne(|ue remisimuspenitus ei, sed et iste sanelissimus Thomas metropolita Tyri quid
locutusfueritfrei|nenteraudistis; siiniliteret iiunc

talis qu;clibel alia forte in

anathematizamns, ne ulteriuscontra Ecclesiam omne s;eculum maligna
ejici;itur lefcitimuspontifex, et
illeor;iliter.

introducatur actio, nequetemere ac facilea munda-

na postestate

pro eo
'?

afHrmans

(licit(|uoil si'(ies.\iitiochen;i ne(|ue

suscc-

suhroitetur aller iiiique ac

Ouid ergo

perit littenisa Pliolio, ne(|ue reiniserit nni|u;im:et

C

placelvobissensus iste,an

iion"?

Etsi(|ui(lem placet.

niulto aiite sanct;eUomaii(irumEcclesi;e su|i('ri|iso

decretum didicistis,et agnovistisquod beatissimus
papa Nicolaus promulpavit: etconse((uentersuccessor ejus
..Vdri;iiins.

Hoc autem

in

priecedenlibns

talia sunt nostra, et nostr.Tsedis; quod siapudvos non fuerint acceptabilia, nos lamen sjper montein exeelsum synodi ascendemus el exallahimns in forlitudine vocem nostram, evangelizantes vobis et

nostriset pr;r(liiiniiiseldenionstr;itiviniiis,etobhoc

conse^iuenliam,

(|ua' facla esl.et

ore iirorauljialaest
a

etiamnuiicdico coranieo, etinlacii'

ipsiiis, videnti-

sanclorum

Patrum niistrorum

gralia

Spirilus

bus oculis ejus el audienlibus auribus ipsius. Est condemnatus (|uippe ((ui non est reccptus apud aliquampalriarchaliumsedium,et maleac injustestu(luit liodiesilentio, ut

sancli, I^tpost leclionem, sanclissimivicarii senio-

risRomiedixerunt: Ad ha»c i|uiddicit sanctasynodus"? Sunt hsec qu;e a nohis per lectionem dicta sunt
el

liincvidealurpea laciturnil;irationes:
iieiiiie

teni

babere

(|u;is(l;iiii

eniin bahel

exclamavit

apud vos accei)ta?S;incla et universalis synodus Uecipimus oninia valde quippe sunl

:

(|uod oppiiiuitad sui jiiNlilicalionein. tjiiversi

enim

scimus,et(iualiterviactyrannidethronuinConstan-

tinopolitanum insilierit,et qualesoperalussit ohti

nens adlinc eumdemthronum. ini|uetudines al(|ue
tyrannides. Nuiicerj;oconsilinni{laniusi'i,('t adinoiiemus,
(1110

D

etconsona ecclesiasticis regulisatque legihus. Donalus Deo amicissimus episcopus Ostiie,etSlephanusDeo amiscissimus episcopus Nep;e, el Marinus reverendissimus diaconus sanctie Uoinan;e Ecclesi;edixerii!il Ert;o admoneinus eum,
discreta, et coniiru^i,
:

co;;nosc;ilpeccalumsuum, etsi (|iiidem
manifeste ac sinceriler super
suis, el

uli prociihit saiicl;!' liuic syiiodo, et inclinet cervi-

pu'nilenti;iin egerit

cein

suam

sanctissiino
iis

p;iiriarch3e

Ignalio suo

;id

injustitiis

omnihus malis qnibus orbera

linnnilendum super

qua; pessit, ct efflciendum
se

replevil,suscipialur in Christi Salvatoris nostri Ecclesia, (inemadiiioduin unus^iuisque lidelium, lan-

niembrum

sanet;p Ecclesia, ac

sociandum Chri['(/.,

sti;iiiiiruins;incl;vciimmniii(iiii,ulimos

utunus]

quani

h;ibi'iis sjiein vit;e

pereiinis, el iion susci|ii;ita

fldeliuinlaicoriiin,uti

ti;it

iii

liicruin n;e ipsiiis ;ini-

Deo certitudinein ;i'tern;eruin;e atiiue dnmnalioiiis per anathema, quod multo antc datum esl ei.
»

in;ealque suorum,

liccl siiitiiniihim

ponentes. Bahancs famosissimus patricius et

eumsequipro. prav

Encolpiiim
(ir;ece,

est

quod

in

eiiini

sinns

j.atine

sinn porlatur ; colpos dicilur nioris enim
:

(ir.ecoruincstcrncenicnin iiretiosoliiiiiovel cum reliquiis sanctorum aiite pcclus portare susjiensam

ad colluin. et hoc esl (|uoil vocant encolpinm. Idestuamnalioncin imprecantes, si a rectoquid deviaremus.
''

!

81
posilus
(liKil
;

INTKltlMUriAlIl)
LiHiuiTC,
;

SYNOni

VIII

GKNERAIJS.
iiiiitili;l

Ar.TIi) VI.
criiiit
(|ui;i

K2
;i

(liiiiiiin'

IMmli,
liir

i|ii,iilriiiii|iii'

A

cl

iiiv;ili(l;i

qui'

li'

iliitii
;

ct;icta

IkiIios jiislitia' npiis
(hit

tiiliis iiuiniliis

est nc claii((iiu

ciiiistitcriiit.

Sciiiiiis

iiitiil

potcs

(|uod

si

viscora siiasancta
liiH',
".'

cl

iuiiviTsaiis syiHKliis;
"?

IkiIics aliiiu;iin jnstilicatiiiiicm, loqiierc;

sinc pcrso-

iiaiiKjue vis (^x

coiifuftiM^e
Kii
:

Kiima:ii
liic

/

Eccea Uii:

nariim acceptione constit esse concilium. Pholius

ma

:

In

Orientem

ab Oriente
si

adsuiit

viile,

ne elaudalur janua
(lui a|)ei'i:il.

isti

clauscrint,

nemo

est

autem crebro compulsus ut rationem daret, manebat niliil omnino respondens. Deindedixit sancta
ct

Dic, lnimo Dci, (|iiani h:ilics jiistilic;!:

nniv('rs;ilissynodus

:

Vadat, et pcr|)end;il
l'li(itins.

(|iiiiil

tioiiem

'.'

Pliolius (lixit
;

.Mc:i'

Jiislilic:itioiics

iiuii

sibi

convcniens

sit.

El exivit

sunt

iii

hoc muiulo

si

iii

mundo hoc

esseiit,

inde

DeindeslansinniedioStcplianiisncii;iiiiicissimus
diiiconus sanct;e Constantinopolitanorum Ecclcsi;c

viderelis.Baliaiioslau(lal)ilissimus|)atricius et pr;e-

positus dixit

:

Nos tenemus quiaconfusionect metu
i|iiod

etdevotusnotariuslaudavit

ita

:

depressusdcsipis, nesciiMis(|ui(ldicas: proptcr

iMtorum

B;isilii et

Constantini
iiiultos
:iiiiiiis
!

!

Multosannos impeMai^nnrum priiici!

conccdil

tilii saiict;i

cl uiii\crs;ilis syiiodus sp;itiiim

pnm
riiiii

ct

iinpcnitorum

annos

Ortliiidoxoruin

ad

mc(lil;iiiiliiiii s:iliitcin tuaiii.

Vade, el rursusjii:

iiiipcnitiirum

multos

l';iciliciiriiiii im|ii'r;ilo-

bel tibi

vciiirc liuc. l'hotius disit

Spatium quiet

iiiultos ;innos !De|)ositoruin iiijustitia^
!

multos

dem non deprecor utautememittaravobis,vestrie B annos Hostiummendacii multosannos! Amatorum
potestatis est.

Bahanes laudabilissimus patricius

etfautorum verit.Uis multosannos
nuc August,e multos annos
!

!

Eudoxi;e piissi-

pr;epositus dixit:

Bonumest tractarctccum,

ct coii-

Nicolai beatissimi

paps

siderare ([uod cx|iedi;it, et prociilcre liuic sanct;e

Roinani ieterna momoria !Adriani orthodoxi papae Rom;ini multosannos! Iguatiiorthodoxi
Constantinopoleos multos annos
!

synodo. Judicium enim non aceipiens personam, ac
divinitus inspiratum, et sanctauniversalissynodus

p;itri;ii'ch;e

non ex uno

est
;

tantum, sed utpnediximus, ex muiiet ideo

di finibus est

monemus

ut pojnitearis, et

Orthodoxoruiu Orthodoxi patriarcharum Orientls multos annos senatus multos annos Sancts et universalis syno! !

solvatur aiiathem;itis seiitentiaqu;ie inte prolataest. Post discessum enim sanctorum vicariorum euncta

di leterna

memoria

ACTIO

SEXTA.

In

nomine Domini

et

dominatoris

omnium

Jesu

C

niario,

Thheohilo magniflcentissimo proconsule
Paulo magniflcentissimo

et

Christi veri Dei et Salv.itoris nostri. Imperii a

Deo

patricio, Tarasio magnificentissimo proconsule ac
p;itricio,

coronatorumettranquillissimorum dominorum nostrorum,Basiliiquidemannotertio,Constantinivero filiiejus anno secundo, perpetuoruni Augustoruni,
octavo kalendas Octobrias, indictione tertia
;

|iatricio et epar-

cho =, Barbatio magnificentissimo patricio, Leone magnificentissimo patricio etdomestico excubito-

pros;i-

rum, .Manuele magnificentissimo
ficentissimo
patricio.

patricio, Tiieophy-

positis pretiosis acvivificislij,nis.et intemeratis
lutis nostrie Evangeliis; prsesidente

lacto magnificentissimo patricio, Petronate

et

amico Christi imperatore, in nominis terapli magnse ecclesia; conveniente sancta ac uiiiversali synodo, id est Donato Deo amicissimo episcopo Osliensi, et Sle|)hano Deo amicissimo
:

eodempiissimo dextera parte magni

magniManuele magniflcentissimo nec non etconsidentibus Deo amicissimis
patricio,

metropolitis,scilicetBasilioDeoamicissimo archiepisc.

Ephesi,TheophiloDeoamicissiinometropolita

.\ncyr;e,

episcopo Nepesino, et Marino reverendissimo di;i-

Nicephoro

Barnaba Deo amicissimo metropolita Cyzi, Deo ainicissiino inetropolita Nic;c;e,

NicephoroDeo amicissimo inetropoit.i Amasi;e, Nicono sancta' Ronianoruin Ecclesiae locum obtinenticetaDeo amicissiiuo metropolita Athenarum, Theobus Adriani sanctissimi papse Romani, et Ignatio sanctissimopatriarcha Constantinopjleos etTho-D doro Deo amicissimo raetropolita Cari*, MetrophaneDenamicissimo metrjp ;litaSmyi'n;e, Basilio,Deo ma s.inctissimo melrpolita Tyri, locum olitinente
;

sedis Antiuchie, et UeliaDeo colendissimo presbyte-

amicissiinoinetropolitaGangi'ensium,CypriaiioDeo

roetsyncello, locum obtinente Hierosolymorum
prsesente

:

autem

et

sacro senatu, videlicet Theodoro

amicissimo metrop-jlita Claudiopoleos, Ililarione Deo amicissimo metropolita Corinthi, Nicolao Deo
amicissirao raetropolita Synnadorum, MichaeleDeo amicissiino metropolita Rhodi, Euthymio Deo ami-

magnificentissimo patricio magistro, Christophoro
raagniflcentissimo patricio majstro, Leone magiiificentissiinii

proconsule ac patricio, Hemerio m;i-

gnificcntissimo proconsule ac p.itricio, Stephano

cissimo metropolita Catana;, PhotioDeo amicissirao archicpiscopo Nacoli;e, Stephano Deo amicissi-

magnificentissimo patricioet sacellario, Leone magnificentissimo proconsule ac patricio, Marino magnificentissimo proconsule, patricio et protoscri^

mo

archiepiscopo Cypsallorum,

B;isilio

Deo

ainicis-

simoarchiepiscopo Misthiae, Theophane Deo araicissimoarchiepiscopoSelges,PauloDeoamicissimo

Id est, prajfecto.

83

AXASTASII BIDLIOTHECARH

8i
t;ilesfliivius,diviiins¥i(leli"

archiepiscopo Ai).imi;p, Joanne Deo araicissimo episcopo Cii, Athanasio Deo amicissimo episcopo
Anheiii Ma;nosi;c, Tlioii(lon) Deo amicissinio epis-

A

quelautem nuncnobis
cetac principalis.
et

sanctlssimns Splritus. de quo-

dicll (livinum ct prlncip;ilc Vcrliura Chrislus Salv;itor noster:0""'''''/i'

fopo

Sino|);e,

Knslachld IVo araicisslmo episc.opo

inme, flumhin

</<

vrutir

rjits

-Eraonla',

TheodoroDcoamlcissimo episcopo Lacc(Isemoniiv. Nicephoro Deo amicissirao episcopoZacy. nthi, Euthymio episcopo Mosynorum, Basillo Deo amicisslmoepiscopo Pyrgil, Georgli) Deo amlcisslmo eplscopo Ilclii, 1'etro Deo amlclssimo cpiscopo Troadls, Leone Deo amlclssimo eplscopo Daphnusiae, Xicela Deo amlcissimo episcopoPhoti», Basilio Deo amicissimo cplscopo Grali;t, Damiano Deo amicissimo eplscopo Miletopoleos, Theophane Deo amicissimoepiscopoTralhc, Lcontio Deo amlcisslmo episcopo Xeopolcos, Josep h Deoamiclsslmo episcopoPalseoruinetGeorgloDeo aralcissimo eplscopo Adrian*: his itaconvenlentibus,surgens Metropha-

lluciit aijiix tiva;. Iloc (iiilein dicchiit lic

Spinlu qiiem

acccpturi crant crcdcntes in

eum

sicut, dixil sanctus

Joannesevangelista.'./o«»!. vii). Hic est

enimSplritus
imiiitiin Iip-

de (inodlxlt propheta David: Fliimiiiis

lifimt citiliitiiii lui [Pi^al. xi.vii). vldclicet

saHftam

Kccleslam. Iste fluviussegregat Impetussuos nunc
in

quatuor

initia,

insanctissimos scillcet vicarios

senioris Roma-. et in ConstantinopoHtanum imitatorcni Dci palrlarcham Ign;(tluni. alque In cos qul ex amhahus scdihus Orienlls advenerunt, sanctlssiinos
vicarios. Ila^c

itaque sancta el unlversalis

B

nesDeo araiclssimusnietropoIltaSmyrn;c,
sanclae universalls synodi stans,

in niedlo

synodus arca salutls est. ad quam confuglunt et introibuntomnes (lul praeordinati sunt in vitam «ternara. Et tu cs, amice Christi domine. Noe, justus inventus In conspectu Dei in gencratione tua
qul;i
•.

pronuntiavit niait:i
:

gna voce

in

audentlam oraniuni

Justlthe sol.

talem arcara

fabricasti,

bciiedlxit(|ne

tibi

qui est inagnnni clvcruinacdlvlniiin prlnciiialei|ni'

Deus, et proli ventrls

tul, et tlninr

tuus

et

tremor

|umen, qui(|uesolus cst infinita; poteiiti;e Dominus etDeus nosler, qui dixil: Fiant luminaria in firmamentocceli ad illtiminalionem tcrrcn ; fccitduo magna luminaria Inminarcquidcm iiiajus in principio a diei, minuK autem in jirincipio noctis, rt pa.niit ea in firmamcnto cceli, utprxsint diei ac nocti [Gen. et tanquam qu;rdam magna luminarla: videlicct quinque
i ;
)

luus erltsecundum vcterem Noe super omnes bestias agri, et super omnia volatilia c.;eli. hocest su(|u;e bella amant. et Inrulelia. qua; scisub univcrso c(cIo cnnslstiinl. Ila^c sancUi et jnlversrdls synodus est benlgnns ctbonus puteus, ((iiera fodlstl tu, Deoamanllssimc. .\braham servus

per

omnla

llcet

et

patrlarchalla capita in illumlnatlonem totlus ter-

listlim,

amicus Dei excelsi cui el invident quideni Phised supcranon autem penitus obruent
:

;

rx, quo pneslnt diei ac nocli: et separent inter lu-

biintur operlbus ct studiis

tiiis.

(lucraadmoduni

illi

raenct

tciicliras,

idestiiilereos(iuiaguntopcra. lucls

q

hoc

est divina> justltbe, ct Intereos

qulagunt

'(

pera

ollm amlci et beatisslmi patrlarcluc .Vbrah;e et sub operlbus et sludiis. Proptcr (luod etiani sicut ad
te Deo amicissimura imperalorem nostrum dicit omnium consultor ct princeps, per vocem sanctissimi patris tui, et sumnii pastoris Nisl nostri, ac Deo amicissimornm vii:iriorum benedicens benedicam te, et niiilli|ilicaiis miiltlplicabo semen tuum sicut stellas cirli, el sicut arc-

tenebrarHm.ldestlnjustiti;r;utquorun(lam ijuideiu
illumlnent magls ac magls gressus, qul secundum

illum, ita et ad

Deumsunt;quorundam

vero redarguant, et osten-

dantat(|ue(llvulgental)sconditosaclus tenebrarum!
id est, injusllli;e,ac lillosDel aclucis

:

exhibeant at-

quedemonstrent,

.\d

talesdlcltChrlstusDeusnoster:

Yoscsti^lux mundi(Matth.\y. talesnomlnavitetPau-

nam

quse est in littore marls, et hsereditale

possl-

lusraagnusapostolusluminaria in raundo, verbum
vitsecontincntla(P/i'7/'/).
iii)

debit .seraen

Talesergo, magna lumi-

populus tuus civitatcs adveripsc eniin est Deus noster, sarlorum (Gcn. xxii)
el
:

tuum

narla, pilssimeetChristo (lllectisslnie, ac divinltus

(lul

benedicit benedicentes se,
iiiflnitu s;ecula

(lui

solus est hene-

gubernatedonilne, queraadniodum in
tlara

niagii:i

(lomo

dictus per

sirculorum. .\raen.

raultaslamiiades,incivit;itetua per mult.im dlllgen-

Et post pronuntiationem hanc, perjussionem elstudiumaeprudeiitlam collegisli et congredeamlci Christi imperatoris nostri, legit gastl etsplendidioremtemetostendlstl,et.jucundio-D votus a si^cretis Leo epanagnosticum sanctissirem conversaliodem tuain, etChrisli ecclcsiam nltlniorura Romanorum vicariorum, cujus inltiura dlorcm exhibuistl. Iiiio vero, plissime domlne, per est hoc temet, hoc est pr;escntl:im tuain, (|uasi (luoddam Crcdimus nequaquam lalere sanctamet raagnam
:

inaximnniOricnlls Iumiii:ire sanct;e huic elunlvcrsalisynodo cliam pr;e(licta,et nunc visa luminari»,

haiic

synodum, qualiter hic pilssiraus

etCliristi;i-

nlssimusetaDeoprotectusiinpcratorinitio impcrii
sui,cui miiiiarchhim suani raagispnrstitit iinperalor,

Verum peralia divliiacloquia compendiosi! valde pra^sciitcin sancliim syiiodiim ligurcmiis. Ihec ciilin cst olim paradlsus, (iiicin planlucidiora raonstrasti.
tavit I)i'us ad orientcm,
iii

confesllm de statu ac recuperatione sanctic

Coiistantlniipolltan;eEcclcsi;e, ipuc dlntlus posscssa erat abinvasorcactyraniioPhoiio.cogliareca-perit,

cujus mcdlo est llgnum
'',

vit,e,iiiqu'm Ingrcditur, ex intelligiliili Eden

tlii-

(luomodo ex

eade.ii illuin pcllcietEcclcsia^sed

viusad irrigandumeumsiculscripturaesl: Qiiiafluvius eiireilitur de Eden irriqans paradisum (GcH.ll). I.i» IIoc cst, in

et

dlvinitus

inspiratus, et sanctoruin et

Patrum
pr(i.iccit

pncccjila iiiomiiilius;i(limpli'rc(lcsiderans,
ij

principatum.

Id est, spritii;ili Edeii.

i

8.-)

INTERPRETATIO SYSOm MII GENERAI.IS— ACTIO
Ecclesia Dei jam (lictiim adiilterum Photium, et

VI.

S(i

(l(>

A

rcstiluit ci

sanctum

viinini

sciicm et boiiiim ciiltol'(isl

rcm li;natium bcatissimiini patriarchain.
iiil

h;cc

rius logit epistolam quam misit sanctissimus papa Nicolaiispcrl.oiincmasecrclisad Michaclem impcralorcm,clquam ad 1'liotium, (iiuc pi;cscript;c siiiil iii
(|uarl;i actioiic.

iiioiatiis,

pi\c(lcccssorum snnruin

i:iiristi:iiiissi-

Et post

harum

lcclioiicm, sur;,'cns

morum
scilicet

iinpcrat iruin sccutus exempla, transmisit

Elias Deo colciidissimus presbyter etsynccllus, lo-

legatos suos nobilissimos viros

Romam, Joannem

cum
rium

obtinens Theodosii patriarchie Hierosolymoest anniiiitlarc et pncdicare:

honorabilissimum metropolitam Sylsci, ac Basiliumrulclissimumspatharium suum.deposcens sanctam Romanain Ecclcsiam sacrisctiam litlcris
suis: qui vcnicntcs inveiicrunt in ea pnesulatum

rum.dixit :Dei circa nosbonitatisdivitiasnccessa-

non soliim cnini
ct

pretiosismuiicribiisvilitatcmnostramdiiinam cxhilict,sc(lctl'acin()riim

multitarioscompcscit

rcpri-

gcrentemsanctissimumct honorabilissimum .Vdrianum, a Deo destinatum pontilieem sumnuim, dantes ci litter;is ipsius mai;ni impcratoris, cl cxponcntes per ordincm etiam vcrbis, (|uanla turbatio et vex:ilio

mitimpctus. Prffnoscensenimturbationcm quajincrat

huicamicae Christi

clvitati,

qucmadmodum

iii

prffsentibusvidcmusnegotiis, piissimum ctChristi

amicum impcratorcm nostrum

suscil.ivit ad stabili-

apud hanc Deo conservandam provinciam a

tatem et erectionem ecclesiasticarum rcrum: cujus

Photio tyranno ac invasorc peracta? sunt. Tunc bea-

B

cornu exaltct Deus
nes.

in

sempiternum,

et perliciat

iu

tissimusAdrianuspapa Romanus, hoc comperto,
advocans quosdam episcopos Occidentalium partinm, collegit synodum in ccclesia sancti apostoli
Petri,

beneplacitosuo,subjiciensciomnes barbarasnatioruit,

Itaquedemorantibus nobis hic,evidenterappaquialgnatiussanctissimuspatriarcha pastoraad novissimum esl
in

nonad destructionem

judicii ac decretum

qu»

libus offlciis cvellere ac recidere injustitiam properans, projectus a throno suo

decessor ejus beat;c memoria; papa Nicolaus de jam
dicti Photii invasoris expulsione, ac

de sanctissimi
sui

exsiliumtraditus: proipso vero alins quidam Photius,

Ignatii patriarchae peregit restitutione, sed ad robo-

quiapudnosnoscebatur, subrogatus est

hoc

raudum atque firmandum cuncta decessoris
mandata
ct;H
;

Ihrono. Piissimusautem imperator nostcr, ut per se
inspector et cognitorcausarum existens, et sciens
certissimequaliterfactasinttalia, sciens ctiampro-

qua pro causa nos famulos suoset san-

Roraan;e Ecclesioe misit huc

cum

epistolis suis
et

ad piissimumet Christianissimiim imperatorem,
sancta^ Constantinopolitanae Ecclesi»,

adsanctissimumvirumlgnatium patriarcham hujus
significans

ineisdem epistolis quatenuslocum et vicem ejustenere ac defenderc in hac sancta synodo debeamus qui etiam, duce Deo, salvi et saiii in hanc pervenimus regiam provinciam. Etiam patefecimus in prse.
:

latum pro sanctissimo Ignatio et contra Photium judicium a seniori Roma, eum, qui inique ac sine lege a proprio throno dejectus est per legitimam et justani sententiam rursus ad proprium thronum rc-

G

duxit, et locum

suum

pervasori Photio

secundum
eura esset

ordinem impertitus

est.

Quoniam vero

justuset piissimus, volens perfectiusacmanifestius
verit;item confirraari, bene judicavit et ab

cedentibus actionibus quiddetinitum
et

sit de Photio, de Ecclesia Constantinopolitana a sanctissimis et

omnibus
et

patriarchiisvicarioshuccoIligere.PerfecitDominus

laudabilissimis viris Nicolao beatae recordationis

Deus bonum consilium ejusad

id

quod melius

papa Romano,
sore ipsius
;

et

ab Adriano divina gratia succesquia supertluura est fre-

ecclesiastica? ordinationi aptius existat, convenien-

et crediraus

tibus videlicet hic senioris Romoe sanctissimisvicariis ac hurailitate noslra. Cunct;i
tia

quenter eadem diccre vel repetere. Idcirco petimus

namque cmergen-

apiissimo etChristiiinissimo iraperatoreutexpositio illa quse delata est

perquirentes,didicirauscertius, qnod,

cum

esset

sub prcevaricatoribus ac proad

Ignatius sanctissimus patriarcha in exsilio, quod
pertulit violentiuset iniquius ac injustius.dilTama-

tectoribuscaluraniarura, neampliusretardetur. Ve-

rumtanien

quemadmodum

Romanam

EccIcMani

tumfuerit, quia thronumConstantinopoIeos refuta.
vit
;

quod nunq.iam Photius

fuerit adraissus in patriar-

sed

;id

chalidignitJtemanifestumest, itaetabOrientalibus
sedibus per honorabilissimos viros
litteris et verbis
et

Romanorum

hoc nos dicimus (quod et nobis sancta Ecclesia multum ante proedicavit) quia
:

D

jam

edocti

sumus, Photium in(Echuni

pervasorera

si vero non credimus factam fuisse refutationeni et facta est, irreceptibilis est apud nos, eo quod

aliquando in patriarchico throno nullatcnus fuisse
receptura. Ecce, scientes unitatcm sanctarum Dei

tyrannice facta fuerit, et coacte, atque invite; si-

Ecclesiarum, utquid propter injustitiam et verbo-

est

rum

conflictum. ab iniquis

et

non intelligentibus
The.:'-

quidem hoc facile perspicit. Itaque incertum non nequeenimquis, cum sit in exsiliiset extremis poenis, etiam refutins existiniabitur secundum ve:

viris exaudiri exspcctamus"?

rum

refutandi moduni.

Nam

oraninKjdis vivere de-

Et post completinnera epanagnostici jussus

sperabat, per singulos dics

mortem

pra-stolans, et

philuslaudabilissimus protospatharius etpn^positusabamicoChristi et magnoimperat jrenostro, introd uxit i n sanctam synod um eos qui episcopi Photi

suseipsiusvitffi quolidie pati detrimentura exspec-

dicebantur ; quibus in medio stantibus, confestim jussus Stepbanus Deo aniicissimusdiaconus sanct;B

tans:sed propitia Dei raisericordia salvavit eum, quat.^pusbenignitasDei manifcstetur, etcognoscatur ab oinnibus lucidius, quia qui pro veriUite, ac
propter Dei justitiara sustinet tribulationes, non oblivionitradeturinfinera.Igitur, ideo huic sancta?

Constantinopolitanorum Ecclesiae ac devotus nota-

87

ANASTASII BIBLIOTHECAR U
ali-

88

synodomagnavoce denuntians, quSa nunquam

A

qu;tndodepositionemsanctissimipatriarih*l!;nati

opinatusperhoc inconcussumse ac immobilemliablturumpropriumpnesulatum.se videlicel
attraxit,

admisimus,ncquelitterasal'hotiorecepimus. neque ad eum transmisimus: neciueenim a cuminuninne
sanctissimi palriarchie Ignatii aliquando scissi lui-

chirugniphis etjuiamciitis, qu;eipsec(mfecit,
ticulnc;e obuiiibrans, sinuil
et frustra

foliis

et in

aera vcrberans,
lilis

pugnans,

et

araiiearum

mus. Etideirco,etiamsi veraciterdicant, quidicunt: Coactam viulentiam refutntionem nonexislimamus; si veroetad rationaliilem excusationem sui hl (jui
PholiohaTenl
(lixeiiut, (|uu(l undi(|ue melru|iulita'

operiens.

Xeque

eiiiin folia flculnea-

semetipsum dedecus velare
sint undiiiue

polius

quam

revelare videnlur,

cum

scissa sive pertusa. Scntentiam ergo, et

judiclum

iiuslrum

coramamico

Chrisliiinperaturc, ac sancta
l'acis

acepiscopicullec^^tilMiotiuiii

adpromoliunem pertudignus
erat, et
illi

synodo manifesta fecimus.

aulein principem

lerint,et idcirco si ille dejectioue

Deum

llagitamus, quo tranquillissimum

imperium

multo magis, taliadicimusad eos,

(juia in

secunda

dominationis piissimi imperatorisnostri in saecula
conservet.

sancta et universali synodu, quse collecta est in hac

Amen.

amicaChristlurbesul) DeicultoreTheodusiumagno imperature.-Maximusquidam Cynicus,etuinnisejus

ncinde dicit Basllius ainicus Christi et magnus imperatorpost hujusmodi acclamatiuiicmad episco-

manus eum ad
copus.

impnsitiu repulsa

est,

qui autem

pruinuvit

B

pus

1'luitii:

Ecceaudistis seiisum patriarchiorum
et .\ntiucheni.

praesulatumdejectus non est a sorte sua, Timotheusvidelicet Alexandrinorum provinciaj epis-

tam Rumani quam llierusuiymitani

Quidvobisvideturadh;ec?l'hotiiepiscopidixerunt:

Non solumautem
Maximi

ipse miiiitne cst repulsus,

Rcspondcmusadhaec. EtdixitEuthymius qui fuerat
factusal'hotioCssare;eCapp;idoci;e episcupus
iiiiiie
:

sednecquis(iuamepiscopurumTimolliei,(|uipariter
inventi, etin
urdiii;itiuiiein et

Do-

pruvectiuiiem

imperatur, novimus ex Deu imperium

tuum

cooperati sunl, danuiatus est, quiii putius houores
et

prsemia merueruiit

:

quoniam Timotheus primus

justum, lunganime, ac personas nonsuiuens.et poscirausillud,uteterganos humiles, et indignos servos suos haec agantur, et accipiamus verbum in
scriptisex Deo imperii tui, ut (|u,iiiicunque habe;inius jiistiBcatioiiein,
et
siiie

Alexandriae patriarcha, el una

factusestprsdicta-sancttesyn^jdi prsesidens, utpote cum episcopis qui
secuin erant provexit Nectarium Cunsta.itinupuleos

pruhibitione lu(|uamur,

patriarcham. Itaque iiun damnamli aiiud nossunt episcopi ((ui inveuti sunt, el consecrationem 1'iiotii
fecerunt, eo quod niaxime coacti ab
iinperatoria

(iuul(|uutvolucrintn()biscumdicere, non prohib(!-

eramus in Deum, et in imperium tuuin, quod ex Deoest;quia et chartas haset disputationes
aiitur: et si

potestate ac potentia ad talem impulsi sunt actio-

istas osteiidere

habemusin vanam
:

fuisse locutas,

nem

;

maxiine cuin

in pr;edi(tu

Timulhe(j .\lexaii-

C

scd tumiiltuatas. Basiliuspiissimus ctamicusChristi

drinu patiiarchajustiures mijiistrentur: nihil enim habebatilleiiuud sibi tyrannideiu inferret,etiinpelleret ad Maxiini consecratiunem. Veruiu ille solus,

impcrator dixit

Vaiie locuti estis, ut (lui ausies-

tis

dicere vana (ime lecta sunt, eu quod ex talibus et
;

qui ante depositus el anathematizatus est, tam a patriarcha Ignatio, (|uara ab apustolica Rumanoruin Ecclesia, (iregurius Syracusaiius

magnis patriarchalibus capitibus dicta siiit omiies certissime norunt. Vos principali inanu synudus iiiurdiiiatas suli, ac singularitani

quemadmodum
tcr,

damnatus

et

sinepatriarcliiisthrdiiis facientes saiictas vuca-

depositusest. .Nequeeiiiiube;itissiiiuim et (leiferum patriarchaiu Ignatiuiii alienuui a pruiiria cathcdij

rc ausi estis, et liuic pra'senti, qu;e

ab omnibus

patriarchalibus thronis celebrata est, Dci cooper;i-

judicavimus aliquando vel judicamus, neque l'holium umiuam in sumrao sacerdotiu recepiinus.
Sanctus eiiimSpiritus,
(jui

tioneacgratia,qui imperiumnobiscommisit, detrahere noii erubcscltis. Utiquc uustis et vos et universitas, (iu;e

locutus est
(|UOil

iii

sancta

llo-

sub sule

est,

(luia

prdlcctiuiij

veri

Dei

manorum

l^cclesia,

ciTdiiuus

ct

in

licclcsiis

nostriiiuiiique p.itiiarchiaorbisternirumrecta sen-

nostris lucutusexstiterit. Ihcc eiiiin pluiimleuruiii,

tiunt ct nun est hesiu Hdei

:

et ideo i|uidi|uid

judi-

qui Photiifactioniserant, scientes, cunfugerunt salubriteracreverenteratquesensateadsanctainsynoduin, et cunveiiientem veiiiam

D

caiit,

necessario debetis recipere. Ut autein apparet,

nuii crt^ditisquod ea (iu;edicla suntillinc

existunt:

merucrunt
liiiiic

:

(|ui

au-

siciiiin credidissctis, iiun utiiiuc judii^iuin

eorum
:

tem

cuiilciitiusius cl lavorabiliiis

^iiiipjcctcn-

rcprub;in' pciiilus

;iii(lcrctis.

Iiilerrogo

ergo vus

dum put.ivcruiit,furl,issis

lioc h.ibciUiiKiiiiiiiu, (luia

Dilliditis,ancrcililis,(iiiu(l inde siiit? 1'iiotli episco"

propria scripta, et jurameiita, et cruces quas lixerunt, reprobare nolunt. Saiu-tissimi autem vicarii

pidixerunt:N'on dilTidimus. Basilius piissimus et

Christianissimusimperaturdixit: Ergosi creditis,
susci|iitcprolatiimabeisjuilicium.Si veroiioncredi-

seniorisRuma', etnos,qul reli(|uaruin sediuinvic;i-

riisumus, h;ecumni;i dissulviinus

hu(lic,gr;iti;i.Iesu

tis.egoelncccss:iriuruinopus pr;cbco,cl

itc;id patri-

Christi,(|uide(litiiubissiiiniiiis:icci'(lutii

putcstalem

archia,etcertilicamini,;itiiuedcnu(liHiturillicnegoti;i.

juste ac cungrue liganili atipic sulvcndi, (|uuiii;iin
viuleiiter et coacte oiniiia facta sunt. Ille
ciiliii l'lio-

Philiiepiscupidixeruiit:

Ilic

denudenlurnego-

lia.

Zacharias a 1'hutiu Chalccdoneiisis episcopus

tius prA-noscens oppido,

quod non per ostium in-

dixit: EtpaiKC Nicolai et c;eterorum patriarcharum
caiion priiiccpsest,etsecuii(luin iliumagentcs, nilfa-

traverit uvium, sed aliunde asi^ndcrit. multitudi-

nem episcuporum

ad se per varias machinatlones

ciuntcxtraidquod docent.

Cum

veroextra hunc

f;i-

so
ciunt
,

INTEIU'KKTAT1() SVNODl
sivo papa Nicolaus, sive alius quis,

Vlll GliXKIlALlS.

ACTIO

VI.

90

(luiesceraus.

non acEienim .Maircllum Ancyiaiinm .lulius

A dcri
vit
:

vulneribus Ecclesi». Vestruin aulcm casura et vulnera nullus ccclcsiaslicornin inedlcorura sami-

episciipos liabens, juslilicaviteum

llomanus suscepit, etSanlicensis syiioilusticcciitus sed us(|ue in prav
;

nequealiquis patriarchaliuin
est,

c;ipitura crigere

vos ex ruina vestra passus
in pra'sciis
(liiili:i'

.sciisnt iKcrelicusaiiatlifiiiati snliinittitnr:

ctln^cil-

aut voluit, sed nsque in peccalo vestro eslis, etiii sepulcro in^
jacetis inorlui,

(Inm Apiariuiii

jiislilicaluiii a Kin.iaiiis pra^siililiiis,
scil

vi'sti';c

uiidc oinncs suinini

Africanasynoilnsniiiijuslilicavit,

rcpnlil, iiiit-

pastorcs patriiirciuc coiicorditcr vos coiidcmiKint.

A
et

tens, utpropria curaret, etc.\lra linessnos iion

e\ce-

Oeo vcro munitum impcrium nostruin placidum,

deret;etaliadenamillia paradigmata habemus hujusmodi.Etnnnc,si(|uidemtactasunt h;cca Nicolao

benignum

est, et vestri

curam

gerit, et consulit, ut

|iercipi;itis raisericordias,

quas delibcniveritsancta

cnmcanone,

sei|uiiniir, elconvcniiiinsetroliorainns,
si

etcontrariaillisiionsipimns:

vcrolact;isniiti'xlra
;int pi-ojiciinus,

canonem, non

iios

ill;i

vilupcramiis,

sed canon :eteniiu

duobus conatibus, quibus ntitnr
in eo

synodus. Nam oinncs noviinus quia non adduxiinus vos latrarc, ct sinc ordiiic faccrc vcrba;oinnia enim vestni racnd;iciasniit etseduclio. Photii episcopi dixerunt: Ilocnecdiaet universalis
hiici cstis, ct

contra palriarcham qui consecravit nos, reornemi-

bolus aususestdicere. Basilius piissimus, etChristi

nem duntaxat promotum possed;(mnari. Nara
quod dicil non debuissc hnnc cx
secrantes (luidein cautos rcddit, coiisecratnm

B

laicis provehi, con-

amicus imperatordixit:Si velletisdicere, quiatemporibus, iiuibns perinisit Deus episcopatu vos fungi,etalind iniscrabilius perraisitlieri proplcr pecc;ita vestra,

antem
Nice-

non damnat

:

et

consuetudo canonem
ila et

illuin

exsnpc-

quod

ct videbitisassidue oculis vestris:et

ravit. Etenira

Tarasius

consecratus

est, et

hic testiiuoniuin perhibet,

deEulampiodicens

per-

Thalassius Caesareaj, ac Eusebius, etAmbrosius Mcdiolani, atquc alii mille.

phorus, et Nectarius,
Si ergo su:it

fectius et nianifestius: Haberaus ergoetalios episco-

pos, etalii quidcin patricii suiit, alii autcin protos-

illi

obnoxii, esl et hic

:

quod

si illi

innoxii, et iste utiquc.
dicitur, quia a depositis est promonon opinamur hoc verura esse, neque euini pro criminibus isti depositi fuerunt, sed jiro eo quod restiterunt Ecclesi;e: nniti autem rursus et
tus, priraura

pathariorum dignitatem habent,quid;iinvcroet sp;ith.iriornai, alii vero etstabulariisunt;et si hoc vultis,exhibcbucoramvobis, quiaTheophilusprotosp;itharius ferens superhumerale ut patriarcha, incensuin olfercbat suinmo sacerdoti vestro Photio corara
isto;a(l

Quod autem

qnemetdixit: .\on videbas euin ?Eularapius
vit;e. \eruint;i-

apostasiam illam reprobaiites, suscipicndi consistunt. At vero etsi Gregorins depositns cst qui eum
consecravit,

dixit

:

Si vidi euin aliquando, doinine, destruat ine

C

servuin tuuai Doininus Deusdelibro

non

est Photius obnoxius, sed

ii

qui

raen,dominebone,refut;ivitdorainusIgnatius. Iinpe-

eura proraoverunt obnoxii comprobantnr, Verumtamen, licetsitGregorius depositus, possuntetpromo-

ratordixit:Ouiseumdeposuitdethrono?Eularapius
dixit: linperator euradeposuit. Basilius piissimuset

venteseura nullasp(cnasliic perpeti. Etenira

Flavi;\-

ainicus Christi imperator dixit: Et ubi eral, quaiulo

nusdeposuitEutychem,
nistrum euin habuerunt
terio,

et

Anatolius suscepit eura.

fecitrefutationein?Eulam|iiusdixit: Eoriserat inin-

Etepiscopi, qui ((uartain fcceruntsynodura,
:

commi-

sed ne((uaquam damnati
=

sunt. Sed et Petrus Moi;gus

depositus est a Pro-

sulasua,eleum'j proptersenectutcinsu;iin,vcleliam propter languorem.BasiliuspiissiinuselChristiamicusiinperatordixit:Utique misitaliqueai nuntians
iinpeialori, quia volo refutare. Et

quod esset hiereticus, et quartam non susci. peret synodum. Deinde cooperalus est in mortem ejusdem Proterii, et postea post Timotheura factus
est patriarcha,
crati

rogaviteum

:

Da

nobis personam perquam nuntiavit imperatori. M;irinus reverendissimus diaconusctvicarius senioris Ronne dixit:(Juisestiste, quianteconspccluin sancti

nuUus eorura qui ab eo consesunt condemnatus est; sed et Acacius Constan.
sed

imperii tui astatet loquitur?Basilius piissirauset

tinopolitanusdamnatus estapapa Roraano, eo quod cum h;Ercticis haberet coinnuiiiioiiera, et illequidem damnationis serinonem nuUum fecit. At vero pust eura patriarchae, Phaetas [Flavitas] et Euthyraius,
et

Chrisli

amicus imperatordixit

:

Eulampius

est.

Do-

natus, et Slcphanus, et .Marinus sanctissimi vicarii

Q

senioris RoiniB dixerunt

:

Iste est qui

dcpositus et
;

anatheraatizatus est a sancta Roinana Ecclesia

et

Macedonius, recipientes eura, suscepti abEcclesia et sunt et putantur. Et nunc hoc diciinns Si sit
:

quoinodo

talia lojui prsesurapsitinconspectu

impe-

riitui?noscumdepositoetanathematizatoloquinon
patiinnr. Eteuiin pater noster spiritalis,

canon qui deponat nos, dcpositionem recipiinus si veronon est, nequaiiuam. Eteniin Flavianum Antio;

.Wrianus

papa Roin;inus sancto eta Deo protecto iraperio tuo
deinonstravit legem et judicium, quod sancta Ro-

Romani non receperunt, sed eum canon nullatenus condemnavit. Basilius piissimus et Christi amicus imperator dixit Onines casus, quod dicitis, qu :id facti fucrint pcr diversa tempora
chi;e patriarcha.n
:

mana Ecclesia de nefandis et prsvaricatoribus definivit:etnoscumeiscolloquitenonpatiraur,eoquod scriptum sit Contradictionfs excitat omnis malus
:

et loca,

in Ecclesiis

ab

aliis patriarchis restituti

{i'rov.

vi).

Voluraus autem ut legatur in auribus
si de-

et erecti

sunt, et ideo digni

receptione judicati

eorura libellus sanct;e Roman;e Ecclcsi.e, et

sunt,

tanquam

sanati ab

iis

qui potucrunt me-

siderant converti et poenitere, ut vel coinmunionem
1'

Blesus sive Balbus.

Forte deest deposuit.

:

;

<ll

ANASTASII mBl.IOTHECAIill

n'

tanquam Christiani arcipere mereantur. Non enim
claudit niiserationes suas in liujusmodi contenlio-

A erit judicium.

Quoniam vero

veluti

nullatenusau-

dientes solutiones quselectssunl litteris beatissirai
papa" Nicolai dc promotione Nectarii et .\mbrosii ac

nibus sanctacatholica

et

apostolica Kcclcsiaad eos

qui sincere poenilentiam ajrunt. Persistentibus au-

Nicephori. mcinor;ibilinm hierarcharum, ilerumil-

lem iiset oblurantibus aures suas
lentibus audire
iiu;r

el

corda, et no-

lasinparadigma producitisadjustificationespnesu-

exposila sunta sanctis patri-

archis, nosnihilaliud facimus, nequesubvertimus,

dicimusadvosquiasapiensquidam dicil: Etenim eoruin, qui mullum inter se distant, manilis vestri,

neque rejudicamus judiciumsanctic Romana^Ecciesub undecima indictione factum contra Photium mcpchum et tyrannum ac pervasorem, atquc
sia"

fcstap

prorsusdivcrsitates consistunt, porro similiest.

ludo valde jierspicienda
nos valdc compendiose.
;ili(|u;im
si

Perspiciamus ergo

et

sequacesejus:sivoliierintaudircnos. quot(iuotsunt
(ll{;ni,

secundum similitudinem jam nominatorum summorum sacerdotum
qucm:i(lmodum
uiius-

pcr

Ilbclli satisfactionera

recepimus
;

eos, et

pra?sul vcstcrpromotusestsic,

convenientcm
rint,

cis

scribimus locum

si

vero nolueeis, et

quisquc illorum receplus. ItaquebcatumNcclarium

anatheraatizamus, et raalediciraus

ab
haet

synodus universalis, elsancli patriarch;e diversi,

et

omni sortcChristianijrum scparamus, quia non

clegeruntet promovcrunl archiepiscopum Constan-

benuis alium scrmoiicm ad eos, sed ct cthnicis

B

publicanis transmittimuseos. Basilius piissimusct

amicusChristietmagnus imperatoradsanctissimos vicarios seniorisRomaedixit: Egocrebroetmultura
rogavi nc perirent, et idco cosdimisi huc:si nolunt

iin(q)olcos. nullo modo impcratorc cogcnte illos, nequc uMa princijiali m;iiiuiiicausa pcnitus mediante: sed neque quempiam vivcntem abhujusm di cathe-

dramanus

imperialis tyrannice pepulit,ettunc pro-

vectus est Ncctai ius. Similitcr etiani et .\mbrosius

concurrcreadEcclcsiam.
lriarch:e, etiamsi

(|iiidqui(l

judicavcruiit pa-

raemorandus, .\uxcntiodefuncto .Vdriano, asynodo.

nolucrinl,

coiilirniamiis.

Xemo
Deo
et

enim polest datam
nioris

eis pdtcstatem a Christo

tunca Mediolanensibus estde orthodoxis dogmatibus congregata, promotus esl in episcopum
qu;e
prsfdicta; civitatis, nullo

Salvatore nostro reprobare. Sanctissimi vicarii se-

modo
et

principali

manuimillo

Rom;e ad cpiscopos Photii dixerunt

:

Qui ex

pellente episcopos in electionem ejus vel promotionera: pari quo()ue

vobis ordinati estls a sanctissimo patriarcha Igna-

modo

beatus Tarasius ab

tio?Et stelerunt
secrationis

in nicdiu lleracliensis, Crctc isis.
:

ipso novo confessorePaulo.qui propter

orthodoxam
eo illum

et Celenderensis, ct (lixerunt
;

Nos sumus ejus con-

lidem sequestratus acathcdra Constantinopuleos, et

etdicunlcis sanctissimi vicarii scniolibellum qui exposilus est a sancta
"?

testimonio approbatus est ct promotus

;

risRoma': Subjacctis justo judicio catholicae synodi, et juxta

dignuin esse

tali

throno asseverante, ac omnibus
pietatis, qui

C

propugnatoribus
ejus, sed

tunc aderant, orlhoad receptionem

RouKina Ecclesia facitis el scribitis. an non Qui dixerunt: Ne flat, Dcus. Sed si jiisscrit inipcrator
nosler sanctus audirc omnia
i|ua?

doxa'lidei proptcrzclumac irreprehensibilem vitam

non tyninnice

vel coactc

acta sunt, dice-

ejus conducti sunl:similitcr etiamet post dormitio-

Si

mus. Sanctissimi vicarii senioris Uom;E dixcrunt non vuitis obaudire sanctam synodum, ite ad
patres vestros. El his se ad alios confcienlibus,

nem

beati.ssimi Tarasii beatissimus .Niccphorus pa-

triarcha synodice clectus et consecratus est archicpisc(q)us Conslantinopoleos, sponte ac voluntarie

Deo amicissimus mctropolita Smyrna; adZaehariam Chaliixloncnscm 1'hotii episcopum:.\d eaqu;e(lixisti rcspondemus libi:Leges
dixit .Mctrophanes

coilectisepiscopis,
tioiicm feceruiil
:

(|ui

decretum

illius et consecra-

iii

1'hotio vcro iiihil
ille,

omnino

t4ilc

invcnitur, eo quodet

vivente legitimo Ecclesiic

sanciunt, tara ecclesiasticse

quielegerit aliquem jndiccm.

quam civiles, omnem, modisomnibus sequi
dcpromplas de-

viro, subrogatus sit, el provehentes

eum

et conse-

crantes violenter, et coacti, ac

inviti,
et

atque sinc
et

ac obcdire pr.Tcepiis cjus. ct ncqua(|uam rcfutare
pciiinis ac repellere prol;itas ;ib eoct
tiiiiliiin(>s et

proposilo ac voluntate in illius

promolioncm

leges:

cum

itaque pars vcstra pelicrit

consccrationcm ex imperatoris neccssitalc ac tyraniiide impulsi sunt et sccuti.etniilla patriarchaiinm

et proposuerit

judicem, beatissimum papara Xicorei-

D

sedium

in sacerdotio euin recipcre passa fuit.

Cum
(|iii-

laum, quomodo vos, extra positas Ecclesi;p ac
piiblic;!'

ergo divcrsitas, hicomnimoda reperiatur,

quomodo

leges ac regulas,

eum rcdarguere acju-

in dissiniilibus iiitroducis similitudiiicm ? In

dicare pncsumpsistis,

asscreiites

mm

S(>cundum

busenimcstcaus;ediversitas,cxistim;itionisquoquc
el opinionisdiversit;isdeI)ctaccidere.

canoncm
t;itis

cgisse,

neque sccundum

justiti;e ac veri-

Quoniam vcro

rationcm decrevisse. qure sibi visa sunt definiendo ? Invenimini ergo in parte hac et ecclesiasticas et civiles

ratione morsus, dixistidebeatissinio papa Nicolao:

reprobare leges, pro eo quod

Quod si sccundum c;inonem judicium protulit, et admittimusel;implcctimurdamnationemnostram ;
sin ;iutcm,

quem
tis.

elegislis el |)r;i'lulislis

judiccm niMKjudiceiii ex

iilijicia-

nequ;iqiiam

:

cl posl

pusillum dixisti,

Nemo

ciiim

eb'ctum a se

pnipria

qiiia. (|uod (lixil: Noii

oportiiit 1'liotiiim ex laicis

optioiie vice versa judicare vel coiidcmnare pcnilus

proinovcri, eos qui consecravcrunl cautos reddil,

debet. N;im nun(|u;im ali(|uand()

(|uis

judicatus,

dum condemnalusfiicrit,

firnfavil

prohilam danina-

illain vicit,.in

non consecratumcondeinnat,etconsuetudoregulani contrariam disp;iralionem cecidisti
(|iiod

lionem;ctideoperiiiilliiniti'inpusvclmo(liiiiilirniiim

co

confessus quidem

sis, et

ostenderis

papam

',»:)

INTI-UPKI-TATfO SVXODI

VIII fiENT.U.VMS.

ACTIO

VI.

M
reslitcrunt

Xic(il:iiiiu o,.iiiniiicc restitisse,

ac secuiuiiimreguiam

A cutus. Si vero, litocuraPaulinodcleuta,

riiotium roproliasse, nou autem acquieveris cauoiiico ju(iicii) Nicolai,

([ucmadmodum
ca

pollicitus cs,

quidemproptercausam,quaradixi,dcposueruntautein hujusmodi contentionom, et reccperuiit eum,
frustradixistireccptumfuisseFlavianumcoiitr.i UouKiiKim
i;i'cli'siain.

cousucludiiicm

iii

siibvcrsioiicm caiKuiis olijiciciis:
i|U c imi'i> rniut,

(|uan(iu,iiii liiiuido .scieus, (luia

Dicere autcm Petriiin Moggiim

|)Ositaslc;.;esiiiiiisul)vertuiit, nc^iiicparticulariauiii-

Alcxandri;e depositum osse, quin etiam et Acacium

versalibus et a;eueralibus principanlur

vd

doiniiiaii

tur: et niaxime ciim piiirima cssediffcrenlia rcp(V
riatur in IMiotio, ct pra'ccdeiitibus,(|ui ex laico provecti sunt, sicul ct iiiiiltirarie demoiislravimiis. ^e-

Constantinopolitanum, nequaquam vero depositos eos qui ab utroque manus impositionein aixeperunt,niliil confert ;idvestram velPhotii jiistificatioiiem, 00

quod

aliter ecclesiaslic;e leges eos qui ex

rum

et (luod dixisti

:

.Mullns, Kinn.iiioruin l-;c(^lesia

lueresibiis rixleuiit opiscopos judic;iiit, et alitor eos
(|ui

juslilicaiite,

damiiatos arbitiamiir, et rursus damet

a nKPcbis et qui sine canone promovontiir
(lui

;

eos

nanlc justilicatos habemus, falsum est
veritale.

procul a

enim

libellum dant, et propriam h;oresim ana-

thematizant, recipisanciunt,

quemadmodumet tunc

quidcm analhemnlizantcm omiiciii li.ercsim,et cam maxime i|u;iin liabcrc dicebalur, justc ac regulariter Julius papa Homanus,
Dcnii|iie

Marcellum

Orientis episcopisynodumcelebrantes, et Felix post

B

Simpliciuin papaRomaiius synodicoPotrunKiiiidem

^loggum damnavit,
ter etiam Felix et

ct Sardicensis

synodus recepit. Similiter eniin cum facientem et Athanasius magnus et Paulus confessor, turres ct column;¥orthodox» fulei, etacceptaverunt etcomminislium habuerunt. Xovissinie autcmad propriumviiinilumrcversumel deprchensiim ha^reticum, lii, qui circa Silvanum crant, anatho
matizaverunt, (|uibus et Liberius per litteras suas,
qui post Julium
fuit, concordatdicens Marcellum dopmatizantem. Hoc autem nou est
:

et omnimodis ;ibdicavit: similiAcacium abrogavit. Nullatenus

autem qui adversus eos ab utroque consecrati sunt,
promulgaveruntsententiam,propterevidontesleges,
ut dixi, £001051»; et certe Petrus

parum, magis auPhotius
ot

tom

ot .Vcacius, alterantes lirca

fidom app^iruerunt.
vos

Consecratos autera,
nullo

quemadmodum

modo

recipiunt, sicuti sancta et univcrsalis
et
iis

synodus secunda de M;iximo Cynico,

qui ab

denuo

iinpie

utique reprobatio judicii

Julii, vel

Sardicensis sj-

eoraanusimpositionemhabuerunl,etogitetcensuit. Gn^gorium autem, qui consecravit Photium, ut dixisti,

nodi, ob factam Marcello mentis mutationem. Similiter

non tanquam desortorem Ecclesi;e deposuit

etiam .\piariuni,

cum

esset presbyter Ecclesia;

sanctissimus patriarchalgnatius, sed propter criminalescausas. Etbenedixisti, quia: Sive sitdeposi-

Synicensis [Siccensis] African;e provincia?, propter

aliquam causara segregavit proprius episcopus Urbanus postea vero deposuit omnimodis synodus qu* ibidem collecta est Zosimus autem papa Romanus recurrentem ad se, et semet insontem cxbi: :

C

tus Syracusanus Gregorius, innoxii sunt qui

tium provexerunt.

Isti

Phoenim revora justificantur

priiptornecessitatemottyrannidem,atquovim rocoptlonis utriusquo, Photii scilicet et Gregorii;secun-

Lenteni, justificavit, et ad Africanam

synodum

mit-

dum paradigmaquodtibidatumestdepositi
Anatolii patri;irch;e Constantinopoleos, ct

etimpii

tens cumlitteris, ut iterum susciperctur, egit ratio-

Eutychetis, et susceptionis ac sacerdotii functionis

nem reddente synodo per scripta Bonificio post Zosimum papa^ Uomano de depositione quK facta
est in .Vpiarium, et de iterata justilicatione
:

eorum

episcoporuin qui sub ipsoerant, qui ppe recepti ot justificati

ct

quii

per quartam

synodum

habiti sunt:

non vero

nuncjustificatumeumarbitramus, judicavimusautera non operari eum qus sunt presbyteri in Ecclesia Synicensi propter scandala qu;^ subsecuta sunt;

per id et Photius innoxius dicitur: etquod schismaticus fuerit, antea, multorura scandalorum auctor
ofl^ectus sit, et

multos ab ecclesiasticacommunione

porro accipientemlitteras commendatitias a nobis, in omnibus aliis Ecclesiis sacerdotio fungi. Inveiiitur igitur Africana synodus paruisse potius judicio

recedore fecerit, et uUroneus ac volens consocrari a

Gregorioproposuorit, nullainhocnecessitateimpulsus
;

sed et protestationem a

quibusdam electorum

Zosimi papKRomani, ac perhoc propriam reprobasse sententiara, et justificasse Apiarium, non, ut fas.
sus es,restitissevoto

D

hic consistentium episcoporum accipiens. Et Zacha-

Romanorum
:

pontilicum. Porro

patriarcham Antioch;eHavianum recusabat quidem

Romanorum

Ecclesia suscipere

interim propter

inagni Eustachii dilectionemPaulinumstabilientes,

qui princeps erat eorum qui propter Eustachium resistebant et disjungebantur, ac seorsum colligeban-

otiam denuo tentante, sanctissimi vicarii Roma' dixerunt ;k1 amicum Christi impeiatorem Eccemultotiesaudivimus contradictiones, et verborunipugnaseorum,qu;e nihil illis prosunt, eo quod dissonantes sinta recta ratione ac synodicis et regularibus dispositionibus. Nunc ergo dicimus
ria dicere

senioris
:

non tamen et usque in finem hanc habuerunt mentem. Piissimo enim imperatore Theodosio mediante, ;icceptum reddiderunt eum et patriarcham habuerunt eum Antiochia; ita ut et in h c mend;itur,
;

etiam riirsus ad eos: Sinite excusare excusationes in peccatis, ot in verba maliti;E declinare, atque in

vanuin

labji"are(P.sf(/. cxl), et

procidito sanct;e huic

synodo, et salvaraini ab anathematis condemnatione- sin autem, ite ad lumen ignis vestri,et flammara

citer loquens apparueris.

Si

enim usque

in finem
lo-

quam

accendistis. Novit

enim

oniiiis sancta et uni-

abjecissent eura

bene utique invenireris fuisse

versalis synodns,

qu;e gratia Dei in ecclesia hac

9:}

ANASTASII
est,

BinLIOTHl£CAUIl

96

congregata

quia sancta Roniana Ecelesia ab un-

A

cerim. Neque enira, ut sacratissimus patriarcha ad

(lecima indictirine, collectisOccident ilibusepiscopis
in eccclcsia be.ili Petri, ubi virlulibus floret, et re-

proprium regredcrctur thronum, imperii mei opus
vel excogitatio facta cst. Sed

multum antc

sanclis-

quiescit,

obligavit, el anathemalizuvit ac projccit

ejus, pra>sulalum

Phulium pervasoreni, una cuni omnihussei|uacibus adhuc gerente heatissimo papa Nicolao. Iterum autem successor ejus .Vdrianus. di-

simus et beatissimus papa Nicolaus, quae circa illum eraiit certissime dicens, synodice decrevit reddi ei jus propiii ihroni, et anathema cum toia

Romanorum

Ecclesia pronuiiliavit

contra

resi-

viiiitus constilutus pontifex

Romanorum,

sicut ille

stentes hujuscemodi decreto atque sentenlix. llic

delinivit atque pra'cepit, ita et iste successor ejus

autem nos olim scientes
anathematis
promulgati,

et

paventes

judiciura

nosque indignos famulos suos direxit ad hanc Deo conscrvaMdim urhem, ad
defliiivit et promul;iavit,

manifestiitioneinetcertitudinLMnveri et justi judicii

ipsorum

in coiispectu justi imperii vestri, et
it.i

sanctiEac m,ign;c universalis synodi:

iil

hujus non ha;

obsecundarc synodico judicio I{oman;e Ecclesiae necessarium duximus, etlinjus rei gratia reddidimus ci proprium thronum. Verum non modo Romana-, sed et ad orientem solem sitaruin sedium, |)rovideiitia melioris,
vicarii pervenerunl, nihildcinceps vel impedire.vel

beant vocem repedationis, vel appellalionis

sed

quemadmodumjam judicatisunt
lum

etdejecti, in ssecu-

B

adversari, autfavere utique paratijuslissimo impe-

m

incant. Et Ecclesi;eOrientalium, gr.itia Dei,
seiiti

nobisiuim

nl, stahiliunl,

damiiaiU

et

anathe-

consensuro. Cujus rei er.itia in nullo synodicojudicio invenirivoluit inultorumg;irrulitario nostro

matizantsiiniliterusqueiiicoiisuminationems;eculi.

Et posth;ec ascendens Cunstantinus a secretis,
legit

exhortitorium sermonem iraperatoris, in au:

manus, mundaiius potentatus concilium subadulteraverit. Unum solum nobisde(|uiid iiniicrialis

tes accidens,

ne qiiisdixcrit

etgladii, et

protectores, ac

dientiani o.nnium
.Mult;c
qiiidi'iii

siderium, ct ad pnefatos judices. iioslquam
passiones sunt, quas

illos vi-

communes
iiiislrum,

diinus, supplicaliofuit, ne queini|uaiii |)erinitlerent

pr;pcedentihiis diehiis ac.diens intuens a

Deo pro-

deperire, vel ab EcclesiaDei qucin((uain,
set, projici.

si fleri

pos-

vcctum impcriuiii

lugere ac conlristari

oper;e pretiura duxit. .M;ijus aulein inalum, et cala-

mitatum arx, estEcclesia' tempestas,inalignus ;ispirans adversuseam diaboli turbo, pacis expulsio. cl
veteris ordinisdissolutio, ausus

Hoc solum est iiostrum », si voluerit quis nominare crimen alia vero omnia canonibus, et iis, quibus imperium synodi creditum cst, tradidimus, multuin pro pr;esenti judicio conjurantcsct
:

irrnendi

jiiiiioiis

coiidcmnaiiles '

,

nil ;id

gratiam, vel per odiuin de

in senioreai, et iiihoii irati adversus

honoiMbil.'m,

ceriiendum,

humane

autein magis circa eos qui ce-

acomnimodasiihvcrsio slitusecclesiastici, et, apud extcriores quidein in consiliis.justiti:i conversanle apud Ecclesiam injustitia Udui;ialiter agens, a.nor
principatus, ac
tatis

G

cider.iiilalfeelanduin; quos non proprie t.intum, sed ctcummuiiiter h odie, omnibus videntibus, deprecainur, uianuin iis qui
rigei'e,et

compassione opus

h.ibeiit

por-

amor

privatus, atque nullius severi-

unam Ecclesiaracelebrantium
It;i

festivitatem

propter

li;ec

reput;itio; iicc

non

el eoiitra spiri-

periicere.

1'atres spiritales et verilatis defeiiso-

taleni palrein rahics et iiis;inia.ll;ec suiit iiu;e ineain

obtinehant el turbahant aniinam,
fontes milii largiri lacry;narum
;iuxiliuin et

tanquam nubes
divinitatem in

cpassa ohtenebraijant aniinum, ac oculos cogehant
:

secundum (thrisina, Aaron, et secuudumzelum, l'hiiiees,acsecuiidum judicium, Salomonem requirite oveai qua* perierat, convertite
res, ijui ligur.itis
;

ct

qu;eerraverat, super

humcrum

tollite solitariam, et
;illig;ite
;

bam, et sem in priinisdee>clesi.islicacurain gerere unitate: quod et factum est, et in effectura devenit queinadmoduin et vos omnes nostis, quotquot ad sacrura
liocconvenistiscollegium. Alia eniin imperii, (juod

solutionem existentis mieroris iiivocaopus er.il inihi h;ec cogitalio, si forte pos-

confractam comp;issionis viiiculis

qu;e ul;

cerata est, emplastr.) condcsceiisioiiis saiiate

quaj

extrane.i el alqect.i est a spiiilali maiidra, iionagin-

tanovemovihusdispensationis raoreconjungite:
liuquite

re-

memoriam sempiternam

posterioribus ge-

neralionibus coinpissionis vestr.c ad

imitationem

sub me

est, de.iiilteiis,

ad

id

solu;n in exordiis

;iir

D

Chiisti. Et vos (juoque, qui curatione indigclis, ac

celer.ivi, et

secundu

n utriusque dissi leiilium p;ir-

inedela opus h;ibetis, pretios;i meiiihr.i (^iristi, etsi

lis peiition!'in,et prisca.nech;si.isticain

traditioncm
(|u;eiii

nescio

quomodo
:

a raalo d;einone detenti, a capite
<\i\x

pcrspiciendi causa, etiainjudices eoruin.

Ec-

separati cstis

Vitis verii,

propter contentio-

clesia nostra gesta sunt, ex reliquis patriarchalihus

nem importunam,
nriii
i-iiin-crsii

iino vero iiijustam, in anKirittKtiii),

thronis

colle^'i,

rein

perfliiens coopenitioiie siiinti
iios imp/iMiiliiiin

cs

[Jrr.

ainici el

proximi nostri,

Spiritus: (|u.im miilli i|nidem ante

et si

propter odium irralionaliile ex adverso appro-

videredesideniveruiit, ex

;i'(|uo
it

autein

omnes

miiii-

pianles(^tst;intes, acvanit;itesrespicientes, suscipite

me
;i

consecuti sunt

:

et

quotqu

pertiiient ad cccle-

admonitionis serraonein

;

siasticam unitatein ac ordinationein, omnia solerter
mi> penict
I

cere, etiam deprecationis

non autem confundor diin id enim nos adduxit
;

suiit,

cnin

iiiill;i

peiiilus imperi^ili m;iiii.igiiiiiii

mis.'ricordia, (|u;iin circa vos h;ihi'inus. Scriilamiiii
iiitimacoiiscienti;e vestr;e, et iiivciiietis vos
;ippi'!l;ire
I'

iiiict poleiiti;i, iit qiiiihim,

p;irviim vcl

elh'-

male ah

"Ai- si diceri't; Niilliim in

venielur, nisi forte iiuis

mesupeihiscrimcii iiihoc pietatis opus crimen

volueril. id cst, coiidcmiiatioiieni imprecantes.

;; :

97

INTFRPUETATIO SYNODI VUI GENEKAMS.
Xovissiin;i hnr.i cst, ct
;

ACTR)

\ 1.

98
in^'i'niiim
t^t

Ecclesia essedisjunctos.

jii-A obsecrarUcs, rogantcs, et
nt (lispciiscnl
t;iiUnin

omnc

(omninvcstro

dcx

pra' f.irihns est, fnitrcs

nc pr;ciicciip"mur ah
I

vcntcs ad spiritilcs patrcs nostros,
(|ni(l

pairi;Mrhas.
:

cjns Ecclesia sc |u'sir,iti. ct
projici:iiniir. Nihll tiirp''

in^'c

ah illins

i;loria

cornin qn;c insiint

aiiiiiu)

duc;iinus p^issioncm m:inip(riiitciiti:c :ic

nc

Ii"incrccoiitr;i saliilcm vcsIimiii ;i^;ilis. nc-

fesiare, ct

vnlnusoslcndcrc, ac locum

(|iic |icr(lili(iiicm

vcstram

ainplc(t:iniiiii

;

iKin cnira

medicinx" requirere, atque intra atrium salvantium
fieri,

cst

tcmpusad picnitentiam
:

ct

rcccptioncm pricscnti
suiit. Oiniittite

ne confusionem ohcdicntiam ;irhitrando, con-

acccptius

qui nam(|uc hodic ligarc ac solvcre Ecpossunt, pra'sto

fusionis;etcrn:csnmamnscxpcriincnlnin. Oualisau-

clcsi;c ncijotia

im-

tem

ct cst coiifnsio, fralrcs.

pro(iih'ri'

Deo, el veEcclcsi;e et

portnne tempns cxplor;irc.

ct rcriiin imniiil;ilioncm

niam cxpctcre: Dcocnim proci(lnnl,((ni

cxs|)Cclarc,qii;c clsi liat aliqu;iii(lii,
fcret.

spiritalibusistispatribusprocidunl. Confnsio qui-

Etenim,

etsi alia

iiiliil vnliis contempus immutaverit, hoc

dem

reveraesl,

ctmaximuspudor, imovcro

in

Dcum

conimovcre non
l;inlnm
;cstiiin

potcrit

;

nain

si

actio

nnius viri

dimicatio, nolle unnmqiionii|uc proprinm confitcri

vcstrinilrationabilc habens,cum totaerroneaessct,

peccalnm,
ri

el

hnmili:iri prniilcr Chrisliim, ct Incra.~^i

opcrata
;

cst. ut

luinc vix ac dirficilc
ct jiidi-

ctse elinnlliis.

antcin

omnino

lioc

conrnsioncm
isita cst

(lissdlvcrc i|uivcrimus

actioncm, dic mihi,

arbitramini, ego, cui imperii superp
iia,

coro-

B

forma vobis

efficiar

hujusoptim;^ humilitatis:
clari scienlia

ciumquaUiorpalriarchalinmscdiumquisdissolvcre poterit ? Ad qucin enim clTugictis, solutionem obligamenti petentes ?.VdRomanum pr;csulem ".'sedflnetcnnsvos condemnavit. .\d .Vntinchcnum ? sed conscntancns

ego, quiimperitus,cti!isipienssum,bonuminitium

erovcstrum, qui sapientes estiset
fiam, qui inuiidi estis, et virtuti

:

qui in peccalis volutatus sum, primus vobis typus

operam datis: ego primusmemct super pavimentum projicio, purpurara et diadema parvipendens. .\sceiulitc ad genas meas, et per oculos meos incedite, ncc reputetis niagnum imperatoris calcarescapulas, ncqiie verc;imihi pedibns tangcre vcrliccm.quisnpcrimponilur a Deo donata corona. Omnia patipromptum hahco, et promptius agerequae vobisquidem confusionem, mihi autemgloriametmaximam claritatemconferre
videantur. Xeque enim in hoc curam gero
;

consonus factus est. .\d HieAlcxandrinum ? scd ct illi vestr;edamnatioiii consenscrunt. Atetsi thronum aliquando Constantinopolitanum cuncta destruens
ct

Romano

rosolymitanuin,

vcl

tcinpus vohis commiserit, et per vosmetipsos convenirc volucritis; (|uis vos sequetur"? vel (|nomodo

apcrire oculos. ct aspicere quein|iiam potcrilis, impugiiati

abomnibussacerdotibusac patriarchalibus

scdib,is"?Neergo, fratres, ipsi vos decipientes, tem.

pus salutis vestroe perdatis
nietisali((nando; sed

:

nequeenim

tale

inveet

gloria^

importunas contentiones

mex tantum, ut videam commuiiioiicm, nnitatem C et unam Ecclesi;e fcstivitaiem tantum nc anims detrimentum [latiar, et gaudeat super me ille om;

obstinationes deserentcs. commnniniedcLToccarrite, ct

mediciiue remcdium sumitc, ac adh;erete spi-

ritali capiti vestro, et £cclesi;B

Dei communicatores

nium inimicns diabolus captivum sumens. Quod
dcsiderandum est. tantum spei mc;r lampas ins[)erate non exstinguatur, [ler quam fcslinabam omuium illnstrari hBlitia simul et gaudio. Xescio quod erat satagendura et cfficiendum, et non feci vel quosproponendosadmonitionis etdeprecationis sermones non proposui vos de cstero videbitis innocensenim sum a perditione vestra. Si vcro ad magnum et horrendum illud judicium futur;e diei
niihi
; ;

estote

;

ut etcrimine exuamini, et
l;¥tificetis,

Deum propitium
nos-

habeatis,acEcclesiam

imperiumquc

trum exsultare ac spiritaliler fcstivitatem celebrare faciatis, at([ue rempublicam uiiiversara gaudio raaximoac tripudiorepleatis necnon etin communi omnes benedicamus pariter Doinino gloria; nos;

tr;e, et

principi |)acis, et auctori dispersa congrecoaptanti,

ganti, et bcne

intercessionibus s:inct3e

vos remitlitis, quasi pro vobis rationem daturos,

Domin;eDei genitricis,Deuni videntiumangelorum, etoranium sanctorura. Vraen.
Et post lcctionem ascendens T heodorus a .secretis Ecce quomodo vicariorum senioris Romae, legit
:

noscitequiabenenoviquod nullusvobisjustitia^ser-

mo sive
tis

hic adest, sive

illic

aderit, nisi

hac controversia invenlum exstiterit.
etante illud judicium conscicnti;^

quantum in Verum si vnlvesti';e inter-

D

sanctissimus etChristi amicns imperator, divinitus
sibi concesso imperio,

rogarejudicium, discetis ain|iliusnihil, quamquod ab im|)erio nostro dicitur. Deponite igitur contentionem, fratres, et resumite
fugite dissensionem,
ct

Christo sibi

in

non vult perire unam ovem a custodiam creditara, transferens

amorem

fraternitatis

omneexsilium,omnem tribulationem etomnemanquas sangustiam in admonitionem et precem
;

unitatem amplectimini
:

ctissimi vicarii et fldeles Ecclcsi;B Dei propter Pho-

odium

avertite,

et

dilectionem in sinu recipite
;

state cura pnibabilibus, etcapiti conjungiinini

re-

cipiteper patientiam diviu;e communionisgratiam,
etnihil obsaecularia sitis solliciti. Sunt

tium invasorem et tyrannum, non suscipientes eum, perpessi sunt sed invitat vos ut verus [lastor ad mandram ralionabiliuni ovium, quatenus ante
:

enim apud

tribunalChristidignevaleat dicere:
(]uri»

jEccc,

Pater,

com[)atientissimumiraperiura nostrum susceptio-

dedi$ti mihi,

non perdi-li ox e/s qucmquam [Joan.
de-

numraodidiversis,perquos cons ilabimur, etincessanter,

xvia). Videte

quantam benignitatem, quantam mi;

qu;esecundum s;cculura vobisopportuna fuerint,faciemus, rursusquemultimodedecertabimus.

scricordiam, quaiit im compissionem vObis dat

sideratenim vos ad sinum sanct;e communionig

<J9

ANASTASII BIBLIUTIIECAHII

KMI
;

stiscipcrp.

Thomas Dco amicissimus metropolila
sedium dixerunl: Dignie
iioster

A

omiiium iiostrura, eccc portusct mcdiciua
si iion,

([uod

Tyri, et lldias Peo colendissimus presbytercl syiicellus, vicariiOrieiil.!lium

iinpcrium nostrum
si

pra^bct vobis inducias

septem dierum, ul
hitis veslra",

quidem curam
:

fesseritis sa-

impcratorio

el

justissimo sensu sunl admonitioiies,

bcne et oplime

si

vero minime, ven-

quas
ad

facil

bonus imperalor
(|ui
:

ad

ilios,

deinde

tura sexla fcria, in saiicta et univcrsalisynoibj slatc

veroetad omnes
lioc

postiijs futuri sunt.
qui'ltiii

Nos autcm

diciinus

lUnninibus

suiidnnus, Dro

autrm

majiifesti suiiius II Cor. v).

(;a?lum et

Porro revereamur terram, et caniciem nostram, si ijuid pr;e-

ter divinas legcs

judicamus

vel derinimus. (|uod ct

piissimus imperator noster denuo commoiiuit. Kl
nosi(uidcmsiirratiuiiabiliaanimantia pasceremus,
fortasse coactc, ac violentcr tractaremus ea, duccn-

omnes, ct quidquid definierit sanctael universalis synodus iii vos, lict. Et post \\xc ascendens Stephanus Dco amicissimus diaconus Conslantinopolitanorum Iicclesi;r et notariusdixit .Multos annos imperatorum Basilii etConstantini! Magiiurum impcratoium ct dictaturum multus annos Orthoduxoruin impcraturum
:
1

tesctiara(|uo nollent:
I.

quoniam vcro rationabile
r>
.. .i
i

animalcsthomo, potiusadmonitionibusduccnduin, „...•.;..; ....ri'...; .._ i...;:. ;„. siiflicicntcr ab iinpcratoriis admonitionibns insiniiiniiii. Si crpo vultis viam nostram. ct Christi,
..
:

..

.

^

Dcpositorum injustiti;c multos annos Ilostium mciidacii mullosannos Amalorum etfautorum veritatiset justiti;i' multosannos Eu ...^..^..1 ...;...;;. .; .... T..... -N^:....!.^ Niculai doxi;e piissima' August;^ multus annos
multos annos
! !

!

!

.1

i

!

beatissiini pap;c Uum;iiii ^ctcni;! mcmori;i

!

Adii;ini

;irripitc-,

sin autcin vi:im vestrani,
et

abile.

Basilius

orthuduxi
nos!

p;ip;e

Uumaiii multos aniius!

Iftnatii ur-

piissimus
dixil
:

ainicusChristi et
et quoties

Ecce qualiter

magnus iinperator admonuerimus vos,
nun
cst vobis r:itio-

thodoxi p;ilriarcha; Constaiitinopuleos raultos an-

Orthodoxorum patriarcharuin Orientis multos
!

et audislis, ct ccrtificati cstis, ct
iiis

annos

sermo. Si cnim vultis subjici admuiiitiuiiibus

cl uiiivcrsalis

Orthodoxi senatus nuiUos annos synodi ;elerna mcraoria
!

!

Sancta;

ACTIO
In iioraine Doniini et domiiiatoris oinniiim

SEPTIMA.
C
rura,

Jcsu
a

Manucle raagnificcntissimo
magiiificciitissimo
patricio,

patricio,

Theo-

Christi veri Dci ct Salvatoris

nostri, cuiisiiiatus

phylacto

patricio,

1'elronate

Dcu coronatorum

cl tranquillissiiiiorum

doinino-

niagniflccntissiino

Manuclc

raagnificen-

rum

nostrorura, Basilii

tantini vcrofilii cjus

quidem anno tertio, Consanno secundo, perpetuorum
tertia, (|uarlo

tissimo patricio

:

considentibus quoque ct Deo ami.

cissimismetropulitis, id cst Basilio Deoamicissimo
archicpiscu|)o Ephcsi, Theodulo

Auguslurum, indictione

Kaleiubirum
pr:esi-

Dco amicissimo
inctro-

Novemhrium

:

propositispretiosiset vivilicisligiiis,
nostra; Evangeliis
:

archiepiscopo .Vncyr;e, Barn;iba Deoamicissimo raetropolita Cyzici, Nicephoro
polita Nic;ea',

ct intemcralis s;ilutis

Deo ainicissiino

denteautein codcmpiissimo impcratore, in dextcra
parte magiii noiniiiis terapli raagnaj ecclesi;B
:

con-

veniente vcro sancta et universali synodo, hoc est

Nicephoro Deo amicissinio ractropolila .\masi;p, Niccta Deo araicissimu inetropolil;i Alhenarum, Theodoro Deo aniicissimo mclrupulit;i
Cari;c,

Dun;itoDeoaraicissimo('piscopoOsti;c, ctStc|>haiio

.Mclrophaiie
Ii;isiliu

Dco araicissimo

nictrupulil;i
(;;iiigr;i-

Dco amicissimo

cjjiscopo Neiia;,

ctMarino

revcriMi-

Smyriuc,

amicissiino metrupulit;i

dissimo diacono sanct;K

Romanorum

Ecclesi;c, lu-

cum
leos,

teiientibus.Vdrianisanctissimi pap;e Uomaiii,

el Ignatio saiictissirao patriarcha
ct

ConstantinoiwTyri,

rum, CyprianoDcoamicissimonictrupolitaClaudiopuleos, llilarioneDco amicissimo raelropolit;i Corinthi,NicolaoDeo amicissimo melropolila Synna^

Thonia
teiiente

sanctissimo
scdis

metrupolila
el
llclia

D

(luruni,

MichaclcDcuamicissiinumetrupolita Uhodi.

locum

Antiochi;c,

Dco

Eiithyinio Dcu aiiiicissirau rac(rupulit;iC;it;iii;c,Pliu-

culciKiissiino pirsbytcro cl synccllo,

sedis Ilicrosolymorum

:

pra-slo

tente sacro scnatu, vidclicet;

locum tciiciite autem simul exisThcodoro raagnitiChristophoro

tioDcoainicissimuarcliicpiscupu Niculia', Stcpli^iiiu Deo amicissimu archicpiscopo Cypsallorum, Basiliu

ccntissimo

jiatricio

ac

magistro,

miigniliccntissiino patricio ac raagistro, I.conc magnilicciitissimo

Deo amicissimo archiepiscopo Misthi;c, Theophaiie Deo ;imicissirao archiepiscopo Selgcs, I';iulo Dco amicissimo arcliicpiscopu Aparai;e, JoanncDeoamicissiino archicpiscopo Cii, .VtliaiiasiuDeoamicissi-

proconsule ac patricio, llcincrio

magiiirKcniissimo proconsulc ac i)alricio,Stephano magiiilicciilissirao proconsulc ct saceilario, Leonc
magniricciitissimo proconsuleac patricio, Marino magniliceiitissimo
pliilo

moejiiscopu .Magnesi;c, Tlicuduro Dco amicissimo episcopo Sinop;e, EuslachioDeo amicissimo episci)po^Einoiiia',Thcoclcto Dcoamicissimo cpiscopo L;iced;cnioiii;c,NiccphoruDcoaraicissimocpiscopoZa-

procoiisule ac patricio,
prucoiisulc

Theu-

raagiiificciilissimu

ac

|)atriciu,

T;ir;isiu iiKigiiificciitissirao prucoiisulc ;ic palricio,

cynllii,lMilhyraiuDcuamicissimucpiscupo Mosynorum, U;isilio Dcoainicissiinocpiscdpu Tyigii, Georgio Dco amicissiino cpiscopo
llclii,

1'aulo m;ignilic('iitissimo proconsule ct prxfecto,

Pctro Dco

ami-

Barb;itiu

magiiilicciitissimo

patricio,

Leonc m;i-

gniliccntissiiuo

patricio

ct

domeslico e.xcubilo-

cissimo cpiscopo Troadis, Lconc Deo aniicissimu episcopo Daphnusiic, Niceta Deo ainicissimoepisco-

; :

101
(lo rii(iti;p,

INTEUrRliTATlO SV.NoDl
Basilio
I)i'o

\ III

(iliNliWALlS.
iion

ACIK)

VII.

102

amiiissimo fpiscopo

Ciatia',

A

Damiaiio Dco amicissimo cpisiopo Jliiolopoleos, Tlioopliaiie Deo amicissimo episcopo Trallie, Lcone

vel pa'iiitentiam, sed ipsi a

conveiiirausutaocipiamus;i(| (nsincrepationem nobis li;rc debeiit acci-

pere.

Hocad confusioneraEcclesi;edicunt;nos
propter
lioc eiiiin

iiiliil

Deo amici.ssimo episcopo Neopoleos, Josepli Deo amicissiino episcopo 1'ala'oriim, ct (Jeorgio Deo
amicissiiuiiepiscopo Aili-iaiue:
liis ita coiiveiiieiiti-

aliud iiiterrogamus eos, nisi voliieriiitlacorc
sitistaotioiiem
;

liliclji

iiiterrog;iviiniis
illis.

eos; nihil aliud petimiis--'

nos ex

Et sancta
:

bus,jubeiiteBasiliopiissimoetamici)Cliristi magiio

imperatore, stetitinmedio Bahanes magiiificentissiniuspatricius,etpr;ppositus dixit ad sanctissimos
vic;iriossenioris Kiim;e et OrieiiUilium sedium:In-

Nos scimusquiaa pedibususquead caputvulncratisunt
propriisinjustitiis, otiion estsuper illos
et iioii
riis
iiit('grit;is,

h;ec et uiiiversalis syiiodus ita dicit

nobiscum

respondeinus
;i

eis.

Et post hoo legit TheodoOriciit;ilium

duciislMiotiodatisjamcoiiipletis, diixiiiniseumrursusa(lsaiict;imliaiicet univers;ileiu

dcvotiis
:

scorctis, ut ex persona

synodum.

Si ju-

.sodiuin
iios, et

Ita

prinio quidcra ingressu tuo, non soluia

bet ergo sanctitas vestra, introducatur. Sanctissimi

vicariiseniorisRonne ac Orieiitalium sedium dixe-

ctuin

hos qui nobiscum inventi sunt, sed et sansenatnm iinperatoris peccatorcm pronuntiasti,
i'ei(ucdoquibus
nuiic autein coiiclusioiiem prav;e inentis

runt: Introducatur. Kt introductnsest Pliotius baculo iiinixus,
nus.
et

noii iiiielligcns iieiiuei|u;i-loqnaris,

cumeo Gregorius

ditduin Syracus;isaiict;e

"

;ifliriiies

;

.Marinus

Deo amicissimus diaconus

tu;cevorauisti, adnionitiones imperatorias, et san-

Romanorum

ficclesiae

etvicarius dixit :Tolliteb;i-

ct;eac uiiiversalissynodi,qua2vociferatiesuntad pccnitentiaiu tuam, in

culum dc inanu ejus, signum est enim digiiitatis pastoralis, quod hic habere nullatenus debet, (|uia lupusest, et non pastor. Et, eo ablato, Donatus Deo amicissimus episcopus Osti;i', et Stephanus Deo
;imicissiinus episcopus Nep;e, ct .Marinus revcren-

sanctum irapcratorera nostruin

et

sanctam ac universalera synodum transferens, uti nosraetipsos admonenles ad p;enitciitiani veiii;iraus
sed noii (juia vertiginosis tcrra moveri videtur, propter hoc et movetur
:

ergo tu quidem ipse exorsus es

dissimus diaconus sanctas Romanoruni Ecclesi;e. In pra-ccdenti vicarii senioris Romje, dixerunt
:

etiam antea, nunc vero conclusisti.
Rcute

Ad

ea itaque

qua; interrogatasunta sancta et universali synodo

actione venitad nos viriste forensis ct curialisPho-

tiusetadmonuimus illum per apostolicam
tatem ad revertendura
iii

anctori-

Ecclesiam per

libelli

expos;€-

sitionem, ut recipiamus

eum

in

comnmnionem

cularis. Interrogate illum,siforte intellexit
et

bonum,

responde. Si ergo acccsseris sano sensu in quibus vocalus es, quod comniodumest tibi ipsi, et iis qui tecum sunt, facies si vero in hujusmodi pertinacia et contumacia permanseris, audies DecUnuntes uutcm in obligutiones udducet Dotidmis cum
i'
:
:

conveniens

sibi, et

vultfacere libellum. Et peret

^

vpcnintibus
(

iniquitatcm,
).

ct

fict

pax supcr
:

Isrucl

gens Bahaiies famosissimus p;itricius
ad Photium, dixit
ei
:

pnepositus

Psal. cxxiv

Et Photius dixit cura aliis

Et hsec

Sanclissimi vicarii senioris

accusatioabundavit. DeindeinterrogatusestPhotius
a Baliane magnificentisirao patricioet pnBposito
:

Roniie ac Orientalium sediuni raandant tibi; Facis

libellum sanctae ac universalis synodi,

quemadmo-

dum

exigit"?Photius dixit

:

Dominus imperatorera
in

nostruni sanctnm custodiat

inultos annos, et
iio-

Gregorius, et nos similiter orainus. Impcratori
stro sancto, vicariisautem rationeninon

Habes quid dicendura ad hsc ? Et Photius dixit Qu;Bdixiinus, bene transiviraus addaraus et alia in calumnias nos circuinposuerunt, nil tale seiitieiites. Et (lost hoc ingressi sunt episco|)i Photii. San;
:

pnebemus.

ctissirai vicarii senioris Roniye

dixerunt

:

In praece-

Bahanes magnificentissimus patricius etpnepositus dixil ad Photium: Aliud aliquid ;id hoc non dicis?
Photius dixit
:

denti actione

admonuimus eos,

ut faciant libelli sa-

tisfaotionem, et recipiamus eos in

communionem,
iii

Si audissent

qua;

diximus nudius

tanquam

s;cculares,

etnon declineut

coiitrariam
illos

tertius,non utique hanc interrogationem pr;etende. rent; si vero detinitionem suam posuerunt in prenitentia sua,

viara, siout magister

ipsorum. Interrog;ite ergo
:

sigillatim, utrura f;iciat quis ex ipsi libellum

aliud

hanc per opera demonstrent.
:

Bahanes
Grego-

magniflcentissinius patricius dixit

Quam ?

D

nolumus ab
itaque

ipsis audire

;

etenim

et sanctissimi

Orientisvicarii,atquenos, eadeni dicimus. Pergens
B;ih;iiios

riusdixit: Utipsi poenitentiam agant, superquibus

famosissimuspatricius

et pr;eposi-

deliquerunt. Bahanes magnificentissinnis patrioius etpr;epositusdixitadsanctissimosvioarios senioris
Romffi acOrientalinm scdiuin
;

tusdixit;id [lartcra Photii: Facit ali<(uis vcstrum

libellura?EpiscopiPhotiidixerunt:.Vbsit. Amphilo-

Jubetis

fieri respoii-

chiuset ZachariasPhotii episcopi dixerunt ; Qualem
libellum facere exiginuir?
fldei

ad sermonem ejus, an non ? etiam vere justum est ut respondeatis. Sanctissimi vicarii seniorisRoniae

sum

nostne? Etpergens
Cujus-

Bahanesmagniflceiitissimuspatriciusetpr»positus
dixit sanotissimis vicariis senioris Roraie
:

dixerunt

:

Ouomodo
ipsi

mus

patricius et pr;epositus dixil
:

di.xerunt

Quia

Bahanes magnificeutissiPro eo quod m;igis vana operamini, et ad
?
:

ptEnitentiam

vos

hortantur.

Sanctissimi vioarii

senioris Roma! dixerunt, in Graicura Damiano venerabilissimo regio clerico interpretante Nos
:

modi libellumexi^etitis abillis?Sanotissimi vicarii senioris Romse dixerunt Queni a saiiota Komana Ecclesiadetulimus, utreprobent Photium,etomnia acta ejus, etanathematizent Gregorium Syracusanum, el recipiant Ignatium sanctissimum patriar:

a IIoc est, quoerimus.

b Id est, velociter.

103

ANASTASII BIBLIOTIIECAIUI

iin a metrist^itus vellaesus fuerit, volout

cta

cham.etsubjicianiursubpedibus ejus, et quocl sanRomana Ecelcsia oxposuit peromiiia faciant.
Et

A

quando quis

dicatis, Idcircosnnt hic sanctissimi

vicariiomnium

Sanctissimi vicarii Oriciilalium scilium dixcrunt;

s(Mllum, ut (|uid(|uid

li:il)etis

iii

justific:itionem ve:

nositasapimusot itavolumus. Etperitens iterum
eis,

Bahanesraagnificentissimuspatriciuset pnepositus
ad episcopos Photii,dixit
ore proprio, sanctissi-

Scimus 1'liolii episcii|ii dixerniit imperium sanctissiinum ejus, quia neminem vult contristari quid volumusdicere? si dixerimus justram loiiuamini.
;

morum

vicariorum vocem. Et respondit Joanncs
:

slili:is

nostras, non fient. Bahanes magnificentissi:

quondam episco|)us lleraclia^ Qui anathemalizat summuni sacerdutem istum, sit anathema Zaeha1

mus
cnim
tes

p:ilricius et pr:eposilusdixit

Propler

iniper;»:

torem nostrnm sancliiin, nihil prohilicmini
el vnlt, et acijuiescil ut loqinimiiii
;

jubet

rias, (|ui fuit a I'hotio

Chalcedonensis episcopus,

sed viden-

dixit:Xosiisquaecontra[«/.,extra]rationemfacta

judices convicia vestra, nec audire vos volunl.

agenda sunt, parere neque disposuimns, neque volumus: et s\iperquibus nos exigilis, ((iiovel acta aut

I'holiiepisropidixerunt:Et nosjudices eosnonsus-

cipimus. Bahanes tamnsissimuspatricius
siliis dixil
:

et

pnrpo-

niam novimusea (|ua'facta sunt, secunduin nullum niodum suscipiamus. Euschemo, qui l'iiit:ipu(l l'hi:
tiumCa-sare.TeCappadociajepiscopus^dixit
qu;e
[)er
:

Et rejicit regula palriarchia, et irralio?

iKiliililcr

judicanl

Amphilochius a Photio Cyzici

Egoiis

B

episcopusdixit: Irration;iliilissime. Bah:in(>sfamo-

rationem non sunt acta,

et

qui non sectan-

sissimus palriciuset pra'posiUisdixit: Elexlrasen-

tur canones sanclorum apostolorum, et sanctarum
ac universalium synodorum,

sumregul;eacpatriarcharumsuorumjudicanf?Pholiiepiscopidixernnt :Extra. Bahanesmagiiifi(^enlissimiisp;ilriciuset|)r:i'positusdixit:Et iteadpalriarchia, et cerlificamini. Basiliiis piisiiiius et

non t;intum Rom;i-

nusvel Ilierosolyinitanus sil. sed el si :iiigelus(le ca'lovenial,et non conveiiiat sanoverbo, ncijiir [);ireo,neque sequor. Sanctissimi vicarii Orientalium sedium dixerunt Qaoniam nescierunt, neque intellexerunl, in tenebrisambulant^P.w^ i.xxxi). Bahanes
:

Christidixit:(.)uot((uot dicilis per

amicus omnia,quotapa-

triarchiisvenerinthominesisticumcommendatitiis lilteris.el nonhahetis ali([uaniambiguitatem sus;

magnificeiitissimiis |)atricius ac pra>positus dixit

ci|iile illos. elqii;eju(lic;iiilur abijisis:

quot([;iotau-

ad s.inclissimos vicarios senioris Rom;e

:

S;inctiis
;i(l

im|jerator iiosler vult faceie alloculionem

illos

tcm dnhitalis ad lioc. el non habetiseos juslos, ne(Iuesecundiimverl)um|)atriarcharumsuorumagentes; iteadeos,etdisciteabiliis,etadduciteeti;im ad

perme indignumservum suum.Sanctissimivicarii
senioris
ipsius.

Rom;e dixerunt: Sicut jubet im[)erium Bahanes magnificentissimus [latricius et

nos: imovero, quo plus certum existat,etdis[)one-

musita.l'hotiie|iisco|iidixerunt:Xosjudiciumnon

pr;epositus dixit ad Pholium, et ad episcoposejus:
Ilorl;itorie
cite,

^

videaius. ne([ue faclum audivimus:

vos alloijuitur imj^erator: Iloinines, di-

etquomodo ha bemussequiquod nosnoii vidimus? Bah:inesmagniperatore dixit: Sanclus imperator nosterdicit:

de terra,
in

unde estis? de c(eIo estis? dc abysso estis, an in qua nos degimus? et ostendite hac hora, quia sive hacrcsis mota est, sive schisma emersit
((imlibel parte, et .sensit aliqnis extra
et salvalus

ficentissimuspatriciuset pra-positusjussusabim-

Ne

dicalis, fratres,
[)er('al

quatuor
ilodie

quod velim vos mittere illuc, ut ([uisvestruin testis eslDeus quoniam i[uem
:

|)atri;irchia,

esl? et

:iii(liii

vos.

misero

illo, in

coiispeclu totius senatus et s;inct;c

(|ii;itiiorpalriaj-chia,
tioiie

imovero ((uiiii^nc, condemnacondemnant vos? quid vobis videturad ha?c?

syiiodi dico. iteruin iv(lui:im euin huc. Photiiepisco[)i

dixerunt

:

Ilic

exaininentur negotia. Donatus

vos? dicite. Episcopi Photii dixerunt Canonessanctonim apostolorum et s:iiictorum conciliorum. Balianes magnificeiilissimus [):itricius
est qui adjuvet
:

etStephanuset Marinus sanctissimi vicarii senioris Rom;edixerunt: Ecceaudivit totasanclaet univers;ilis

syiiiidus ([u:e
|);i[):i

ab undecima indictione beatis-

et |ir;e|iositusdixil,.jussiisa Basilio;imic i(!lirisli et

simiis

Nicohius jiidiiMvit

cum omnibus

Occi-

magno

im[)eratorc, ad ('[)iscopos

1'liotii

:

Dicite qui

dentalibus|)r;esulilius(lc 1'liotiu lyranno,etm(Eeho,

canonvosadjuvet,etubi posuerit Dominuscanones; inEcclcsiissuis, an in ali([uo alio loco et ubi Ec
;

ac invasoreConstantinopolit;inse Ecclesi;c,et(leoni-

nibusse([uacibusejus, seeundum apostolicametca-

clesi;e sint liodie, et ubi

pnedicetur Evangclium

:

"

nonicam
t;iin

;iiictorit;ite.n

etsenlcnliain, ((uam [irotulit
Plioliuin,

csl alius locus [incler

quem

leiienl s:inctissimi isli

conlra

eumdein

quam

eos

(|ui

ex

vicaril ? dicite. 1'hotii ('[)isco|)i dixerunt:
slodi;it

Deus cu;

[);irlei[)siuserant, huiic

videlicctdamnans, eo quod

sanetissimiim im[ierium vcstruin

verbiim

juvaseril Constanliiiopolii:inain Ecelesiam, el rejecerit
;ic

|)etivimusimpunil;itis, ul dieeremus iiegolia nostr;i

(kqionereansus fuerit at([ue anathematiza-

cum

fiduria,

etnon

acce[)inuis. (Jualiterergo habe-

veritlgn:itiumsanclissinHiin[)alriarcham.

Volumus

musloi|ui?R;ili:iiiesm;ignificcnlissimns[);ilriciiiset
|ira'iiositus dixil
iiciitis
:

ergo inlerriigare

el

de hoc,

iit

(|uid ipse re|)ulsus,

.^;iiicliis iin|ii'r;itor
:

nostcr

;i(lino.

et viiiclus, acaiialliem;iti/.alus. at iucsa'ciil;irisexl-

Dcus ideo aiidivit deprecationem meain, eladduxil hus sanctos viros exomnibus partibus mundi, quid secund iin
alfcitu
;i(l

vos dicil

lli(|iic

stens, [)r;esuin|)serit etiain conlra

magine ac

[)riin;c

sedis

summuin

pontificem depositionein facere, et

an:ithema (lic,ere,ac adversusejm figmenla et prssligia

faciem

fial,

sed ex ;equo [lonatur judicinm justissi-

com|(onere?Quem

et

vindicans sanctissimus

muin:

dicitis.

Ut

acciiiiatis

verbum securitalis:et

succcssor ejus Adriunus, misit tain ad piissimuiu

UVi

INTERPRETATIO SyXOni
ail

VIII GENl- RALIS.

ACTIO

\ll.

lOG

imporalorom. imam
Ij;naliiim.

sanclissimum
gi>sla

|iali'iaiYliam
(|ui(lf[n

\

iiiinici

agri strcnui ct solcrlcs essc cultores, ct s|)i-

Impldi-anuis ul k"f;aiitur

primum

ritualiliiis

ad |iiirgationcin ipsiiis cn^lcstiiim pivpoc-

bcatissimi

papx Nicolai
a

at acta,

sicijui'

do-

|ilorum, uti ligonibus, oport:'t ut siquas inco spinis,
si

mum,

(\\ix

sanctissimo papa Adriano synoilice

celebrata sunt tani de hujuscemodi infando conciliabulo, (|Uod ab eo

qua gcrminare vcnenosa conspicimus, pari labore unanimique zclo bicc radicitus cxstirpare studcntes,
arripiamus examinis rastrum et falcem judicii concordicert.iminc profcramus, nc, quiTso, innosexprobrantis atfcctii (licatiir; Mcssis (/uiilcm multa
nirii
;

factum

est,

([uam de iterata seua sanctissimo |)apa

lentia, qu:e data est contra

eum

Adriano
cata.

et sancta synodo (|ua' ab ipso est couvoEt post hocjussusest Stephanus Deo amicis;

opc-

aulem pauci (Matth.

ix).

Consonantcr autcm,

sinius diaconus et notarius

et

ascendens legit epi-

charissinii, laboremus, et in agro

stolam quara misit sanctissimus papa Nicolaus ad
clerura Constantinopolitanum.
«

Dominico jugitcr (luidem, sed nunc potissiraum opcrenius, (|uando vidclicct in Ecclesia, qua' apertissimc Dominicus ager
appcllatur, aiictore l'liotio iniva |)ra'suinptio et inaudita est orta lcmcritas. Si((uidcm hii; 1'hotius, cum

Xicolaug episoipits, servus

servorum Dci, reccrmdissimis fratribus nostris archiepiscopis, metropolitis, et episcopis Cotistantinopolitanx sedi suhjacenlibus, atque universo venerabili clero Constantinopolitanoruni Ecrlesix,
«

aiJhuc

mundanus

B modo

rainistcr cset, genuinara

quodamet coepi-

semper invidiam adversus fratrem

scopum nostruni

Ea

([ua^

nuper a|iud

Constantinopulim gesta

Ignatiura Constantinopolitanura patriarchara in pectore gestans et ad prffsulatus cul;

sunt.... « Reliqua vide inter epistolas

XicokU papjx

f.

men non gradatim,
l)r;?cipitibus

vel

sensira

conscendere,

sed

Patrolcjia; tomo CA'.YV7, col. iO(J7.

Et post completionem
lam, quiE delata est per
rauni

pripnominata'

epistolfe,

passibas transilire ges tiens, seractipsum ab cjusdem beatissimi praesulis

eo superstite

ascendens Theodorus devotus a secrelis legit cpisto-

commun ione feci t extraneum

:

et per

hoc ab universali

Theognostum reverendissiexarchum ad Basilium piissimum impcrato-

Ecclesia, quae ipsi beatissirao patriarchoe

communica-

bat, se rcddidit jirorsus extorrcm, atiiue inter schis-

rem, quse et missa fuerat ab Adriano sanctissimo

papa Romano.
«

maticos procul dubio constitutus, contra sacros apostolicos canones sa^cularibus usus potestatibus, ecclcsiam Constantinopolitanam tyrannica et adulterina temeritate pervasit taiideni, videlicet indebita

Adrianus episeopus. servus servorum

Dei, dilectis-

simo filio et Christianissimo imperatori Basilio, a Deo protecto, semper Augusto.
«

Quoniam, tranquillissime imperator...
intcr epistolas

»

Ueli-

concupiscendo, cordis

qua vide

Adriani

11

Patrologiai

G

usurpando, foras ostendens, quod intus, prohibita aiitro gerebat, et simulationis vclamine contegebat, nil esse profecto intelligi

tomo CXXII.

Deinde

post hanc legit Nicephorus devotus no

desertse

dans causam scissionis a patriarcha suo, vel commuiii nis a tota Ecclesiae, nisi pessipontificatus infulas, et su;

quam misit idem sanctissinuis Adrianus per jam dictum reverendissimum exarchum ad Ignatium sanctissimum patriarcham.
tarius epistolam,
«

mos anhelitus ambiendi

blimioris obtinendi dignitatis ct potestatis habenas

quibus nimiruni deinceps abusus,

et repente

non

Adrianus episcopus,

sevus servorum Dci, honoranostro Iijnatio sa)ictissimo patriarchx Constantinopolitano.
bilissimo fratri et consacerdoti

raente sod habitu mutatus, cxsilia et diversa discriraina, sed ct raortes inChristi sacerdotesct c;cteros
lideles,

totactantas intulit, ut Diocletiani ssvitiam

«Convenerat sanctitatem tuam,..
ubisupra.

»

Reliqua vide

imitari per orania vidsretur. Propter quoe vel his

similia sancta?

memoris decessor
s

raeus Nicolaus

Sicque lecta est epistola a Leone gloriosissimo protospatharlo et a secrelis, quse raissa est ad Basilium piissimum
et

liujus apostolicie sedis antistes, fraterna victus ch;iritate,

primo quidem non

lum per
in ejus

raissos,

sed et

amicura Christi imperatorem

perlitteras illum raerito reprehendens, competenter

ab Adriano papa

num

et

Romano per Donatura et Stepha Marinum honorabilissimos vicarios. IIxc
(

adnionuit, et

nuUo

se pacto

posse promo-

D

tione prrebere consensura, scriptis idoneis patefecit.

scripta est in

prima

actione.

)

Deinde ascendens Da-

Deinde vero intuens nihil se proflcere, sed raagis
ac raagis ad ulteriora ejus extendi tyrannidem, auctoritate

raianus reverendissimus regius clcricus et interpres
legit

epistolam quae ad sanctissimura patriarcham
est,

simul divina

et

apostolica

fretus,

sedis

Ignatium ab Adriano sanctissirao papa missa

apostolicae, cui pra^sidebat, pontificum
tus, in ])romptu

morem
;

secu-

qusque
vicarios.

allata est

per

jam dictos reverendissiraos

haicns secundum Apostolura, om-

[Et

hsec prxscripta cst in tertia actione.)

Ki post legit Thoraas reverendissiraus subdiaconus gesta synodi quai facta est ab Adriano sanctissiino

nem ulcisci prorsus inobedientiam (II Cor. x ) hunc ad ercctionera ab eo elisorura. et innuracrabilium
refrigcrium afilictorum,
regulari
sentenlia,

quia,

Koraanoram papa.
Allocutio papsB Adriani ad concilium quod convenif contra Photiwn, lecta per Joannem archidiaco-

sicut ipsi noslis, corrigere non

potuit,

deponendo

prostravit, et anathematizando ab ordine, quera la-

tronis raore sortitus fuerat, sequestravit. Cujus rei
gratia idem Photius

num

sanctx Romanai EcclesuB.

innammatus, non solum non
se,

est

Cum

debeamus, o fratres
Patrol.

et

fllii

dilectissimi, Do-

reversus ad percutientem

nimirura qui durior

CXXIX.

<07
silice nec

ANASTASII BIBLIOTHECARII
dura verbera
sensit, et imltatus

t08

diabolum,
cess.ivit,

A

trum
et

et iingua nostra

exsulutione

;

ideoque innumeperpetuo
et

neo postiiuam e coelo cecidit,

su|n'rbire

ras laudes et cintica spiritalia

Domino dei-antamus,
inajesUiti

verum etiam conventicula maiignorum s:epi' coiijregans, synagogam san^uinu n, cui ut princeps itroI

ponliOcium vestrum divin.e
traditioiium

conservandum quot die com nendamus; quia pater-

num

ipse pra-sedit, collegit: et ante ;|uidem, ut

sre-

narum

strenuus exse>-uto

,

sedis

vissimus patricida. patrem suum Ignatium reverendissimum patriarcham pniprium perculit, et ad
lucein pervenire,
nisi

apostolicie privllegioru n diligensconservalor, alque apostulicre me.noria^ decessoris vestri ronstitutorum

exstinclionc parenlis, posse

ferventissimus, ut cernimus, zelator existis, et ejus

hunc inst.ir atrocis vipera' perimere crudeli morsu non meluit. Post ha-c vero posuit in coelum os suum, et lingua ejus transiit super terram, dum videlicct contra divinam ordinalionom,
desperaiis,
ccElitus in beati

quod(|ue salullferum
queris. Debes
pletatis, ejus
lllc

et

apuslulicum decrelum, tun-

quara patrurn testainentum, utpote pius haeres,exse-

enim ipsius in omnibus flagrare zelo nimirum locum possides dignitatis.

IVlri

principis apostulorum pri-

vero Phutlus, qui pro eo quod furensis et curia-

matu dispositam,

pntriili gur^'ilis

guttur aperuit. ei

lisreipublica'inini.sterexistens, extemplu in ecclcsiae

camsedem,
et

adversus ejusdem regni cu-ieslis cjavigeri apustoliet pra;cipuam ac summam dignilatera
potestatem, liiigua n
;

Fi

cens, non

suam more

serpenlis

ex-

non paralienorum stipendia meritorum quasi pra!do s;evus irrupit, verura etiam deindc in
septa transcendit, et ut lupus rapax gregi

solum

in

acuit

vitam scilicet dccessoris mei beat;c rccorda-

catlicdra

peslilentiaruin » sedens,

t.im pra^sulibus
flagella,

tionis pap;E Nicolai iacessere nullo

mudo metuens,

quain
et.

liliis

Ecclesiarum lunga exsilia. dira

ncc nubis, qui ejus vix digni fainuli, ut noii dicain sequaces, exslitimus, parccre utcunquc consentiens, sed utrosque maledictis
in se fuit, et
falsitatis

ut

breviter

omnia

comprehendainus, extrema

pericuhi, latronis instar, callide praeparavit, deposi-

impetere,

quantum

blasphemis inlicere verbis existimans,
fingere conatus, et nescio
vel

prsestigia
est

qus

Phytonica
noster, vel

sumnia

argumenta, compilando
ille

tus et anathematizatus cxistit, conciliura convocare non potuit, et damnatus alios damnare nequivit. Sicutetiam,cumsitipse depositionisruin.Tesubactus, quem(|uam deponendi jura non possidet,et multiplicis obligationis rel.bus involutus,
libel

procul duliio, coinmentatus. Et cerle quis

Pater
(|ui

quaniusaut qualls

exslilerit,

onines

neminem quibusinnodandi nexibusuti facultate, patenti ratione

morum

cjusinsignia, vel virlutum tropa^a rccolitis,
,

convincitur. Ergoquiasuper hoc videmus impletum

plenius agnovistis
caliginoso sseeuli

quomodoscilicet in hujus tetri cursu sero landera sicut novum

sidusapparuerit, quinimo quasi Phccbus in a^lhere pra; cunctis astris elTulserit quomodo hunc nec
;

q

quod per Psalinistam canitur: Ducit injuftus,ut delinquat in semctipso non est timor Dei ante oculos ejus. Quoniam dolose egit in conspcctu ejus : ut inveniret iniquitatem suam et odium. Verba oris ejus ini:

blanda querque frangere putueriiit, nec aspera perturbare; quomodo etiam nec mundi principibus.
Michaeli scilicet et Barda; contra justitiam faverit; quus niinirum, se murum opponcns pro domo Du-

quitas

et

dolus

:

noluit intelligere,

ut bene agerct.

: astitit omni vixnon bonx, malitiamautemnonodivit{Psal. xxxv). Succcndatur sicut ignis zelus tuus, o domine beatis-

Iniquitatem meditatus est in cubili suo

mini, s:epe rcdarguit,

et

his iiii(|ue agentibus fre-

siine papa, ct accingc sicut vir lumhos tuos, et inju-

quenter intrcpide
et
liiii,

restitit.

Ergo, (lilectissiini fratres

late sit
illo, vcl

cunsiderate ijuid super hujusmodi tcmerinobis agendura, vel quid de conciliabulo
profanis ipsius actis per ministeriuii
iio.

enimangelusDomini
net utad salute
lur.
tius,
'

riam sedisapostolic;eutjustusjudcx ulciscere. Ecce tua, utquondainPetri(.4e^ xii).

latera tundens, ut desidix

soporem deponasadmo-

gentiura cura Petro surgas horla-

strum exislat fore deliberandum, quid cti;imdeiis
(|ui

iiiterfuerunl, vel maiui propria subsii-ipserunt,

Eccealias.\nanias fallax {Act.\), videlicet Phoiiiiodamnabiliur Anania Photius comprobatur.

sic

ab uii;inimilate umiiiiiin nuslrum deliiiiendum,
tr;ict:ite,

(Juaprupter cunsidera, qui;i

intente
cite.

et libere singuli qu.T! senlitis edi.

si ille de proprio semel mentitus inortis poenain incurrit; quod Photius mor-

Ego lamcn pro lege Dei, pro paternis conserpro
veneratione

d

vandis canonibus,
saiicla'

apostoloru n.
proifue

pro privilegiis defendendis sedis i|isuruin,

mentiunis decessoris
et

inei p;ipa' Nicuhii pr;e-

dicanda meinoria,

.sequentiluis aelibus,

atque

quod jus nulluin h;jnon semel, sedcrebro, nonunum, sed plurima falsit;ilis figmcnta coraposuil/ Quapropter oraraus te, duininecoangelice papa, uleumdem habcns spirituiii lidei, eumde iiqui; zelum pictalis, (|uein et patiuin reus est qui de eo super

buit,

celebrandis deliiiitionibus, nun sulum

v.iria iiicoin-

tres lui fervcntissimi pr.xsules, conciliabulura

cum

verum etiam more sanctoruin pr;i;decessorum meurura poiitificu-n in promptu habco,
perpeti,
si

moda

quod Constantinopoli nuper adversus sedisapost lic;n grciniuin, imo contra veritatcra sub
geslis suis,

necesse sit mortis suslinere discriincn.

tyrannice imperante Michaele congreg;iiu n
seiileiili;r' vestr.i'

est, ita

Bcsponsio concilii prima, quoc lectn cst a Gauderico honorabilissinw epimjpn Veliternensium Ecclesix.

falce recidatur,

ut iiullum de eo

Quia cor aposl>ilatHs vestri gr;itia saiuli Spiritus conspicimus illuslratum, repleUimest gaudio osno» XotutSv pestilentium

munumentuin, iiullum reinaneal omniiio vesligiuin, ;i(l sui damnationem vel exsceratione;n Ari:ninensisynuduvel Ephesinolatrocinio s.t raodisomnised

hominum.

:

m
lius

INTKKPREIATIO SVNODl
coinpuranduni.
li

VIII

GKNliKALlS.— AC 110
AllocuUo
tcrtia

VII.
cst

-110

vero qui vel iiitrrfuisse vel
ii

prxfati pnntificis, r/ux IrcUi
rt

pcr

subscripsisse in eo noscuntur, nec non et

([ui vel

Prtrum dmromcm

scriniarium.

ipslus conscripta profani conoiliabuii gesta delVn-

dunt, vel iiuoque niodocelareconantur, iteratovincuet nisi propria voce ac lis analhematis innoilentur
:

A

Intolerabilis est ista pr;rsu:nptio, dilectissimi, et
\r.uu-

aurcs pr.cc(inlioru:u,
;

fat;-or,

sustinere non pos-

sunt

subsciptioiii'

ilhi, i|ua'

iii

eodcm

hilniriiiio feti lise

vit, vel

faucibus eructati sunt .inatheinatizarint, iiullatenus
saltem inter laicos in coinmunione catholicie et aposloliciE

audiqnis hiijusinodi teneritatis, saltem lectionc, immeiisitatem invcnit?Siquidem Romanorum pontilicem de

(|uis uiKiuaiii vestruiii tale ([uiil, preiior,

Eclesi»

recepici mereantur.

Recte

namque

latrocinio comiiarari potest, qui Pbotius fautor, et

hujus Micheal fautor. videlicct dictus .Vugustus, auclores
et

omnium Ecclesiarum pra^sulihus judicasse legimus; de eo vero quemquam judicasse non legimus. Licet enim Ilonorio ob Orientalib s post morlem anatbema sit dictum, scieiid m lamen est quia
fuerat super ha-resi accusatus, proptcr

pra^sides ad hoc iiitcrerant ut consentiei.tes

quam solam
:

quidem secunduni animam, non consentientes secuir dum corpus perdere studuissent quod plane sacer"
:

licitum est minoribus
stendi, vel
et ibi

majorum suorum motibus reslpravos sensus libere respuendi quamvis
iicc
f:is

dotes Judivorum in teinplo veiidentes et ementes olim
fccisseleruntur,
tis

nec patriarchai'um

moiDominus, do" mum suam speluiu';im latronum per hujusmodi ma" chinaiuentum factum causatus hosc tciiiplo perplcxo flagello pepulit, innuens profecto non ministros suos, sed esse latrones qui non ad hoc plebibus pra?sunti ut has omni studio salvent sed ut aut spiritali aut
scilicet isto bifario genere

dum

B

cieterorum antlslituin
fucrit profi'rendi
:

cuipiam de eo qae.nlibct
tcntiam, nisi (;jusdu:n

sen-

plebcin Doinini dissiparent; uiule

|)ri ii:e

sedis pontilicis consen-

sus pr;pcessissel auctoritas. Me.ninimus interea scri-

ptum quod rege quondam

Iiali;T)

Theodorico papam
Liguri;i, .'E.nilia,

Symmachum usque

ad damnatio;iem impetcre vo-

lentp, et ideo ([uotquot

potut ex

Valeria, et exdiversis regionibus, etex Sicilia insula

corporali prorsus interitu perdant.
Allocutio secunda
pontificif:.

hujus
rs:t

rei

gratia episcopos

Romam

accurrerc pneci-

qux lecta num diaconum.

per Mari-

piente, ct his ad se venientibus dicente, plura ad se

de papiB Symmachi actibus horrenda fuisse
et in synodi, si vera esset

[lerlata,

inimicorum ejjs objectio

Quod suggessitdilectio vestra valde placet, ct ([iiod gerendum sit ipsequoque perpendo. Veruin quia codex in quo exsecrationes illius nefandi conciliaita

judicatione constare; venerabiles antistites, ipsum,

quidicebatur
apostoli

iin|)ctitus,

debuisse synoduin convocare
principatus,

perhibuissent, scientes quia ejus sedi pri:inim Pctri

buli script;e sunt,

quem nobis per

apocrisiarios suos,

meritu

II,

vel

deinde sccuta

quiadsuut,
tius,

tani et frateret c(5episcopus noster Igiui-

^

jussionemDomini conriliorum venerandorumauctoritas, ci singulare:ii in eccleslis tradidit potestate:n,

quam etiam piissimus miperator

Bas.lius de-

apud noshactenus retinetur, prLfvidendum ducimus, quid de illo fac endum ratio dictet, vel quid agendum exempla diversa deinonstrent ego tamen iilud interim recolo quod Apostolus dixit: Corrumpunt honos tnores coUoquia nutla (1 Cor. xv) et alia Scriptura Qui tangit, inquit, picem coinquistinavit,
; :

nec ante dict;e sedis antistites

miuornm
isti ipsi

subj;icuisse

judicio, in iiropositione simili, facilo formali^ (lui
teslaretur.
priesules,

Ad cum

postreaiura vero

venerabiles

vidissent quod non sine sui d Iscrimine

potuissent contra caput

quid de si^pe

fati

manus suns erigere, quidSymmachi pa|);e actibus delatura
itii

nihil ab hxvcshismaticorum pravitatum cominentis codex iste actu non dissentit, nimirum qui et ab schismatico, Dioscorura in hoc imitante, Photio fictus, et totus mendaciis et perversis dogmatibus fabricalusexistit; hunc aei(ue ut illa, per|)etuo anathemati duco subdeiidum, et conte:nplantibus cunctis. et pr;ecipue Graecorum legatis, igni traditun, in cineres quoque conjicio redigendum quotenus iiec simpliciorum puritasilliuscontagionepolluatur, nec

nahitur ab ea {Ecrli. xiu). Ergo quia

fnerat, totuiii Dei judicio reservarunt,

iit s

ng-.li

ticorun

vel

quique

in subscri|)tione
:

sua hoc p.n^ntor ju;licent,

pcrhibentesi'

Lairentius episcopus Ecclesife Medio-

lanensis huic statuto nostro, in quo totam

causam

Dei judicio commisimus, subscripsi

;

similiter Petro

episcopo Ecclesiie Ravennatis, et c.cteris episcopis
subscribcntibus.

Verum

si

h;cc Photius

non

legit.

D

quia Gra^ce forte non reperit. saltein Joannem .\nvoluisset,
ris,

;

tiochenum ep scop-.im i'i Ephesina synodo recolere idcircodamnatum, quia Cyrillum anterioidest Alexandrin;e sedisantistite.ndamnare non
sedis nostrae pontificen scribens, inter
:

fidelium mentes hujusmodi colluvioiie

quoquo
ita

ino;lo

saucientur: a planta quippe pedis, ut

dixerim,

metuit: unde pr;cfata u;nversalissynodusad Coslesti-

usque ad verticem ejus nulla est in eo sanitas. Ilonorandum concilium per Formosuin episcopum sanct;c
Portuensis Ecclesise exclamavit in hKC verba: Pia consideratio summi pontiflcis justa sententia uni;

*ium suminse
cfftera dicit
^

Indignetur crg

i

tua religiositas conisi

petinter pro bis qu;E facta sunt;
in quibus

eai

:i

data fuerit

Volcntibus licentia, et majores injuriis sedes afficere,
ct contra

versalis Ecclesia! pr»sulis

omnibus

pbicet

:

omnes

ita

eas,

iion

habent potestatem,

dicimus, omnes

ita

volumus, omnes hoc rogamus,
consentimus.

contra leges sic et contra ca-ioncs proferre sententias,

omnes hoc
*

totis priecordiis

ibunt ad ultimam confusionem Ecclesi;^ res.

^

Aliquid deesse videtur. Syn. Rom. iv sub Symmacho.

c In epistola concilii Ephes. ad Ccelestinum. Habetur in actione 3 ejusdem concilii,

;

:

111

A.VVST.VSU BlBLIOTllliCAItll
ita se

112

His ergo
rantur,
ferantur.

habenlibus, exempla majorum qushsec temeratores sententiae pro-

A coslestium

etsecundum

Suggestio concilii ad
est

summum

non polerit esse regnorum. Tibi. inquit, dabo clavis ivgni calorum {ilatth. xvi); inquod nullusabsque gratia janitorisinlrabit; et rursus Nemo unquamapostolico culmini,de cujus, inquit, judicio
:

per Benedictum notarium

pontificem, qux lecta et scriniarium.

non

licet retractari,

manus obvias audacter
exstitit,

intulit

;

nemo
papa

in

hoc rebellis

nisi [qui] quasi

de se

Qui hanc teraeritatem non extrema damnatione dignam existimat, nec Evangelium legit, nec Apostolum prorsusaudivit, in quorumquidem uno, dicente Domino, legitur: Xon cst Jiscipulus supra marjistrum {Luc. vi) in altero autem sane prscipitur, ut oinnia secundura ordinem fiant (/ Cor. xivi, Ouomodo ergo temeratores isti non sunt facti super magistruin, quando adversus aposlolicam sedem, quae cajterarum quoque sedium magistra est, etiam os injurias evoraens aperuisse probantur?Quomodo secundum
;

voluil judicari. Verunitamcn nos, doraine beatissime
et

aposlolice

summe

pracsul et pontifex,

omnes

pro his rogamus, omnes
cede veniam

unanimiter obsecramus,

subveni miseris, erige lapsos, et resipiscentibus conet

miserationem

:

quam non merentur,

adhibe medicinam, quatenuserrorisauctore, Photio
videlicet ampulato, c;eteri sedis apostolicae circa se

patula reperiant more solito viscera pietatis
si

;

ita ut

B

qua recte mola

sit

apostolicae

sedis auctoritas,

vel serecognoverint,vel siad satisfactionisplenitudi-

ordinera omnia, juxta Pauli
a, et

raonita.

facta

sunt,

nem concurrentes, omnia
sit

quse ab his male sunt gesta

quando quidem ordine pra^postero i)rimo de secundis
tius

viva voceetpraesenti subscriptionedamnaverint, non

quam

de antelato posteriores quiijue convicia ojudicia coraposuisse narrantur ? Et prae|

erga eos inflexibilis miseralio, sed

sit

humana

tant;e sedis per

omnia modcralio. Denique quamvis

terea sententia regularis, quse ita sensit per Africa-

Joannes Antiochenus atque Dioscorus labia contra
potioris sedis prcesules aperuerint, ac per hoc

nura concilium, dicens
dinera sibi

Unusquisque nostrum ordecretum a Deo agnoscat, et posteriores
^
:

ambo

sententiamdamnationissubierint, unotamenhorum.

anterioribus deferant, nec eis inconsultis aliquid

Joanne
ille

scilicet hiiraane recepto, alter

damnalionera,
post ali-

agere pra.^sumant.

quam semel

meruit, non evasit

;

cur hoc, nisi quia
ille

Quam profecto regulam sancta tertia generalis synodussequens.\ntiochenum damnavit Joannemc quod jampridera sapientia vestra raeminit quoniam
;

sane resipuit, iste insane desipuit?

quantum temporis

corrigi consulte delegit, iste in-

correctus in finem obslinate permansit ? Et certe,
ul Leo egregiusapostulicae sedis pontifex meminit<'.

adversus potioris sedis, id est Alexandrinae, pontificera,

prima sede non consentiente, ausus est profcrre sententiam. Quarta deinde magna ct univeisalis synodus adeo hanc temeritatein exsecrata est, ut Dioscorum Alexandrinum sine reslitutione dainnaverit. Piffsumpserat enim el ipse contra priraa; sedis privilegium, contraque jam memoratara regulam
'^

C

Dominus noster verus et bonus suam posuit pro ovibus suis,

pastor, qui
et

animam

qui venit animas

hominum

salvare,

esse pietatis, ut peccantes

conversos autem
eniin

non perdere, iraitatores nos vult quidem justitia coerceat, misericordia non repellat tunc
;

demum

fructuosissime fides veradefenditur,

agens,

cum

esset posteri

r,

se anteriori pra;ferre

;

et

quando
natur.

ctiara a sectatoribus suis opinio falsa

dam-

ordinem

Deo decretura uon recognoscens, de sedis prai^lalae pontifice magno, videlicet papa Leone, cum videlicet nec personam synoteraere judicare
sibi a
:

Hujus igitur almi beatique pontiGcis doctrinam
beata vestra paternitas hoc circa hos poterit justum

dum
in

couvocandi habuerit, ut apostolicae sedis vicarii

piuinque tenere libramen, ut scilicel

iiertin;ices et

cadem synodo protestantur: quippe qui secunduin

obslinatos justitia coiupriinal, resipiscenlesvero at-

priclatun canonein,

cum

esset posterior, iiicoiisulto
;

que obedientes misericordia non

repellat.

Verum

anteriori agere aliquid priesumere non debuerit

quanto minus generalem sine ijso synodum convocare, aut, quod detestabilius est, adversus euindein sententiam quaralibet promulgare ? Secundum hanc
regulam, cl
isla

quia quolidianis Ecclesiaenegotiisapostolatus vesler inipeditus, requiei ferias nullashabet, de his omni-

bus (|uod

sibi fueritdivinitus

inspiritum tandem,

si

D

placet,

statuat, et Constantinopulitanis legalisprs-

probabiliura Patruin exeinpla,

omnes

sentibus,

manifesta promulgalione decernat, nobis
et

qui vel os aperire, vel nianus extendere in illo nefando convenlu adversus sedis aposlolic;e dignilatem

subsequenter voti nostri consensum vocis

sub-

scriptionis indicio patenter, ut convenit, ostensuris.

temere pra^sumpserint, nulla profecto ratione poterunt exsilirecondignK |)oen;e vindiclara, nisi eisdivinitus inspinita veslro supernie clemenlia sequax

Quibus

gestis,

bsc summus pontifex aperiens os

suum

dulci csl prosecutus alloquio, dicens
ct

uccurrat apuslolica modcratio

:

nemo quippe

fide-

In nnminc Patris,

Filii, et

Spiritus

sancti,

wiius

lium in injuriam beati Petri principalus iinpune prorupit, in cujus videlicet contumeliara, ut sanctus
Bunilacius papascribit, quisquisinsurgit,habitator
^ Forle legendum, secundi de primo. i^Concil. .\fiican., c^in. olJ. >; Concil. Eplics. loco supra citalo.

ct veri Dei.

Adriauus episcopus, servus servorum Dei. Cap. 1. De profano Constantinopoli concUiabulo
«iConcil.Chalced., acl. " Epist. li circa finem.
3.

m
congrcgato prnittif

INTFRPTlETATrO SVXODI
ntH-iltihlo.

VIII

GENFRALIS.

ACTIO

VII.

U

— Conc^ilhiliuliim

vanit.i-

A

riiH, et ad reverendi patriarchie T;;natii commiiiiio-

tis a Photio, el hnjiis faiilori\ .Michaclo vUlPlici-t, tynnnicfl iinperantt', Constnntinoiioli nupor adviTsus apostolica; scdis revcriMUiain ct privilcgium congrc-

iiem ri'pedavi'rint. ati[ueidom conciliabulum anatlie-

matizavcrint, atque
ria

monumenta

illiiis vcl

excmpla-

invcnta
;

cremaverint,

ecclcsiie

communione

gatum. utpotc veritatis inimicum, et omni falsitate repletum, quin et sibi conscntientiiim animas intcrticiens, F.phesino latrocinio

Sane

comparandum

forc sla-

autem ne hac digni reperiantur. nostrum Basilium, clementissimum ct orlhodoxissiiiiuin impcratorem, quiactillius niiinen
fruantur
alias
filiura
iii

tuiinus et ipsius

cxsccranda gesta. (|uiliuscuni|ui' habcantur monumentis iuserta, sumiiii judicis Dnmini nostri Jcsu Christi sanctorumque apostolorum

(''jnsdem profani

conciliabuli gcstis, ut ipsiusct

sauctissimi Ignatii patriarcha; lcgatorum relatione

didicimus, falso ascriptum
apostolica; sedis

est, et in

omnibus eum

principum Petri et Pauli, nostr;pquc niediocrilatis auctoritate, pcnitusaholcndadecerniinus itaut igni voranda tradantur, el anathematc perpetuo perrcl;

constitutionum
;

diligentissimurn

lantur. Similiter dc csteris

scripturis,

qua', viris

jam nominatis auctoribus, contra eamdcin scdem temporcdivcrso sunt cdit;e, gerendum modis omnibus definimus.
C.\P. II.

B

non solum ab omni extraneum reddimus, verum ctiain iiitcr catholicorum et piorum Angustorumnumcrum et nunc recipimus, et, si sic perseveraverit iu (inem, recipicndum statuimus.
crinservatorem essecognovimus
sinistra sentenlia

Cap.

V.

De

iis

qiii

gestorum

illius

concilialmli

De

conventlculis contrn Ignntium patriar-

chnm

rnllcctis similiter nbolcndis.

— Pari cliam modo

scriptn

non produnt scd defendtint.

— Ergo

quandiu

post notitiam hujusapostolica^sanctionissibi perlata

de conventiculis ab eisdem viris, Michaele scilicet impcranle, seu PhotioConstantinopolitano invasorc, bis adversus frairem et coepiscopum nostrum Igna-

monumenta vel exemplaria gestoru;n ipsius exsecrandiconciliabuli penes se quisquam retinens celaverit vel

defenderit, et non

potius propalaverit,
::ate
,

tium factiose

colleclis,

dcliberamus, h;ec videlicet

vel igni tradiderit,

tandiu anathe

constrictus

tanquam parricidalia mcdullitus exsccrantcs.
Cap.
III.

De Photio invasore

iterato

damnnto.

Photium. qui, licetsita decessorc meo et a nobis pro criminibus ante patratis jure damnatus et anathematizatus, nunc tanien quia recentinribus excessibus priores iniquitates valde transcendit, et ponens
in coelo os

quinimo, si communionis Christi munere careat clericus est, qui postmodum ha-c vel celare vel defendere convictus fuerit, gradum quo potiebatur amittat similiteret de illo statuimus qui h»c oc:

cultare putatur, ct ipse hinc impctitus nec respondere,

nec decretis apostoIic;e sedis in hac

parte

suum

adversus veneranda scdis apostolicse

parere consenserit, qu;B non

solum de Constantifidelibus

privilegia nova temeritateprorupit,dura scilicet or-

^

nopolitanis, sed et Alexandrinis, Antiochenis, Iliero-

dinationi supern;e, in beati Petri apostoli principatudispositne.
reslsterc

solymitanis, atque de

omnibus omnino

minime formidavit.

et in

apostolica sanctione decernimus.
Suhscript\o

cathedra non sanitalis, sed pestilentia^ sedens, congregavit conventicula de sanguinibus,
sibi

cum

papx Adriani.

videlicet

faventium

simpliciorum animas
nisi

iuterfecit, et

.\drianus episcopus, servus, etc, catholica; et apostolicae

utpote inventor mendacii, et fabricator perversorum

Romanse

Ecclesise,

his sententiis nostrisa

dogmatum, non

omnis mendacii figmenta solito more congessit, atque tam contra decessorem nicum sanctiT recordationis pafalsitatis priestigia, et

nobis promulgatis, sicut superius legitur,
pria subscripsi.

manu

pro-

.Toannes archiepiscopus Pcrg;B rampliyli;!',

apo-

pam Nicolaum, quam etiam contra
in apostolicum

nos, ac per illum,

crisiarius sanctissimi Ignatii patriarcha; Constanti-

pidavit, nec

manus

culmen nec iniqua garrire fauce treobvias, quod nemo unquam pr.Titerato

nopoleos, locum et personam ejus retinens, et totius

sanctK synodi qua? sub ipso
tiis

est, propositis senten-

sumpsit, audactercxtendere formidavit, apostolicie
auctoritatis censura

conscripsi, et subscripsi

manu, propria.

damnamus,

et

pro his

innodimus, hunc scilicet cum Dioscoro, cujus in hoc imitatorexstitit, merito sociantes, et sjncta; magna? Chalcedonensi synodo, in tara pernicioso puniendo prsesumptorc, per omnia concordantes. Sane si viva voce, ac proprio scripto, nobis in omnibus, qua; tam per nos (|uam per decessorem mcum statuti sunt obedire
spccialiter anathe.iiatis nexibus

^ tentiis his qua; a nobis

Joannes sanctse Fanensis Ecclesia; episcopus, sen-

prjmulgats sunt, sicut supe-

rius legitur, conscnsi, et

manu

propria subscripsi.

Joannes episcopus sanctie Forosemproniensis Ecclesiffi

similitcr subscripsi.
sanct;!;

Dominicus episcopus
sia;

Eugubiensis EccleEcclesiffi sl-

similiter subscripsi.

Gerardus episcopus sancta; Lucarum
railitersubscripsi.

spoponderit, et pr;edicti profani conciliabuli, ad satisfactionera pcenitenti» motus, gesta damnaverit,

Petrus episcopus sanctsB Gavensis Ecclesise similitersubscripsi.

laice conimunionis
C.\P. IV.
et

ei

gratiam non negamus.
concilinbulo,

De consenticntihus prcsdictn

de imperntoris Bnsilii mirandisprwconiis.

— De

Joannes episcopus
militer subscripsi.

sanctffi Falaritanse Ecclesia; si-

iis

vero qui eidem impio conciliabulo consenserunt vel
subscripserunt,
si

Sergius episcopus sanctse Sabinensis Ecclesia;
militersubscripsi.

si-

decreta decessoris mei secuti fue-

.

1l'j

AN.VSTASII BIBLIOTHECARII

1 |(j

Boiiifacius episcopus sancUe Bleranensis Ecclesiae

A

Romanus

preshyler sanct;e Ecclesi;e Roraana; ti-

similiter subscr psi.
llildericus episcopus sanclje Tuderlinensis Eccle-

tuli sancti Sixti siiniliter subscripsi.

Joannes presbyter sanct;r Roinanae Ecclesiae
sanct;e Prisc;e similiter subscripsi.

tituli

si» similiter subscripsi.

Joannes episcopus sancta! Ferentinensis Ecclesia;
similiter subscripsi.

Joannes preshyter s)nct;e

Roman«

Ecclesise tituli

sancti Eusebii similiter subscripsi.

Slephanus cpjscopus sanctae Nepesinje Ecclesi;e
similiter suhscripsi.

Hildeprandus e|iiscopus sancta; Berolanensis Ecclesia' similitersubscripsi.

Leoninus presbyter sanct;e Romana> Ecclesiae tiquatur Coronalriru n siniililer subscripsi Joannesarehidiaconus sanctae apostolic;e sedishis sententiisanobispromulgatissiculsuperius legitur.
tuli

Florus episcopus sanct;e.Manturianensis Ecelesia>
slmilitersuhscripsi.

consensi, et i^ropria

manu

subscii;

si.

Leontiusdiaconus sanct;p apostolica' sedis simililer subscripsi.

Uonatusepiscopus sanclxOstiensis Euclesixsimil.ter subscripsi.

Leo diacniius sanct.e apostolic;e sedis similiter
subscripsi.

Gandericusepiscoi us sanctae BelliternensisEcclesi;esimililer sub.scripsi.

B

Marinusdiaconussancta-apnstolicsesedissimiliter
subscripsi.

Formosus episcopus
similiter subscri|isi.

sanctse Portuensis Ecclesiae

Petrus diaconus sanct;e apostolica; sedis similiEcclesi.-e

Crescentinus e|)iscopus sanctie Cerensis
similiter subscripsi.

ter subscripsi.

retrusc|)iscopussancta' Ternensis ["'., Perusinre]
Ecclesia' similitcr subscripsi.

Et post hcec ascendeus Niceta Deo amicissimus archidiaconuset notarius legit commonitorium sermonein ad Phot um et partem ejus a voce sanclissi-

.\hinus episcopus snnctx Anianensis Ecclesi»
militer subscrips'.

si-

morum
est.

vicariorum seniorisRom;e Jain manifestum
:

dilectissimi fratres et consacerdotes, in prajact one hujus
sanctae ac

Adoaldus episcopus sanctaeBalneoregiensis Ecclesi;e

cedenli

majjnce synodi,

manu

propria subscrips'.
c,

quor.odo admonitus
et

sit I'hotius

forensis etcurial.s,
Ecclesiae,

Joannes
sia"

iscopus sanctse Triumtabernensis Ecclc-

pervasor Constantinopolitanas

similiter suhscripsi.

nerel cervic.em suam. el verbo et

scripto

ut popronun-

Leo episcopus sanct;e .Vhitrinensis Ecclesi.T similiter suhscripsi.

Ste,

hanusepiscopus sanctseGallisanieEcciesicesi-

C

militer snhscripsi.
l'anlus cpisiopus sanct;e Albanensis Ecclesiae si-

tiaret peccatum suuin, et aiiathemat zaret quse inique acta et scripta suiil ab eo bis coiitia Ignatium Patriarcham suum. et proliteretur nullam machinationem in eum vel commotionem se ultra facturum, .sed hunc ut verum pontiftcem suum cum

militer suhscripsi.

magna

revcrentia susccpturum, ;i|.ostol.c;eque se-

Martinus episcopus sanctae Narniensis Ecclesia;

d s decrela, lam de se
in his

ijuam de Ignalio patriar-

manu

propria subscripsi.

cha prnhita, hononibililer amplexurum. Et quoniam

omnibus videmus eum non ohedire, sed obtuidcirco non patia

Joannes diaconus locum retinens episcopatus Ur-

rare aures suas ut aspidis surdie,

binensium Ecclesi;e similiter subscripsi.
Petrus episcopus sanct;E Senogalliensis Ecclesi;c
similit'?r subscripsi.

mur
tam,

taceri .sententiam

heatissimo papa

Romano

Nicolao ab indictione undecima contraeum prolaet

nunc

iteru:n

pronuntialam per successoreni
Ec.-,lesi;e

.Toannesepiscopus sanctse Signiensis Ecclesiaesimiliter subscripsi.

ejus Adrianu:n sanct;e Uoinana'

pra^sulem,

cujus nuiic nos famul.
a

ejus locum tenemus in hac

Joseplius ep sco' us sanctae Pensauriensis Ecclesiae
similiter subscripsi.

honoranda synodo, qu;B per jussionem sanctorum et scilicet et Deo protecCoru.n imperattirum, Basil StephanusepiscopussanctsSuanensisEcclesiKsi-Dconstantini, in hac a Deo conservanda regia urbe
i

militer subscripsi.

congregata
i|ui

est,

noii in

subversionein judicii quod

Georgius archipresbyter sanctse Romanse Ecclesi;e
tituli sancti
L;iuiviitii,
a|ipell:ittir l.ucina',

de eo fjclum est in Romaiia Ecclcsia, sed propter
elationem sensus ejus,

his

quam

.n pectore

suo obstru-

senlentiisa iiobis pnnnulgatis, sicut superius leg.lur, consensi

sam conspicimus

;

et quia

neque
Dei

in

communionem
esse desiderat,

ctmanu propriasubscripsi.
tiliili
l':iiili

cum

orthodoxis in Ecclesia
sententiain

Romaniis preshyters:iiict;r'Roman;e Ecclcsi;e
sanctoriim .loaiiniset

pio|ilerca
llieiiiatis

prolerendam esse iterum super

eum

ana-

simililer suhscripsi.

Maio presbyter

.saiict;e

Rooiana; Ecclesi;e

t

tuli

sancti Cyriaci si.niliter subscripsi.

Petrus preshyter sancta; Roraan.-B EcclesiaB
sancti Chrysogoni siiniliter subsi^ripsi.

tituli

duximus. Ll posl h;ec ascendcns Stephanus Deo amahiliss.mus diaconuset notarius, legitacclamatorium Ignatii sanctissimi palriarcha; sermonem.

Acclanmdo Ignadi sunctissimi patnarchx ad
tituli

Ursus presbyter sanct:e Romana; Eculesix
s;incla!Pu;lcnti;in;c similiter suhscripsi.

sanctam aynodiim.
Fratres sancli et
tiiii

dilecti,

rogo vos ergo hu-

!

!

117

INTERPRETATIO SYNODI

VIII

GENERALIS.

ACTIO

\II.

11«

milis poiitifex vestorconsiderarc ot fonspiccre rom- .\ nnivcrsaii synodo ct s.ipicntia ct grntia Dci plcnos,

pletumcssc maximc nunc clo{|uinni Scripliiraruni,
qiiod perhibet
dele, ijuis
:

al(|iic

Aspirite adnntii/ua.'< f/ervratiows,
;

et vi-

cndidit l)omiiio,et confususest

vcl quispcr-

opiTC et serm ine dccoratos et rcrulgcntes. Ergo q.ioniam qua- desideravcrunt audire ct videre mulli regcs et princlpes, et non viderunt. vos nune
propnsitos, hos vidclicct saiictissimos et sapicntis-

mansitintirnoreillius,sedisdespexiteum{Ps(il.

xxxm).
vos
(jui

videtis et auditis, at jue antcoculos veslros habetis

Arbilror enim

(|uoil

neiua(|uam
nec,

ij;iioretis

nobis prarscntes

cstis, et

proptcr Ddininum hic contotus

siiTids vicarios.

(|ui

c\

finibus orliis terr;e profccti
ct

gregati coiisistitis,

scd

quailratus orhis,
nain(|ue no-

suiit, glorilicalc

bcni;;num

misericordi^n Dcuin,

qu;c in rac acta sunt et patrata.

Omnes

runtqua!

el

quanta perpessus fuerim ab imperatore
etperilliul teaipus pra'-

injusto, et revera juveni,

valente Barcia, scholarium domcstico, et pravissiaio
viro,

quiprospercdircxitimpcratorcmnostrum piissinium ad hujusmodi bonorum impletionem. Et nemo illi moliNtus quoi(uo modosit in ccclesiasticis negotiis, diccns malc ac iiiconvicnter £70 quidcm siim
:

una cum tunc
et .Vnna
;

(|uasi altcro

principe sacerdo-

Pfiuli, rgn aiitrm
et

CepluT,

ei/ii

vero Apollo

{l

Cor.

l).

tum Caipha
proposilu
II,

nam ct illorum isti habebant cujus non mos gradui, sed gradus raori

crcdilus est,

quemadmodum
nomen
et

alicubi fatur
:

ille

qui a

B

audeatdividereChristum, et diviilatur a Christo, etdecidat a regnoejus, atque privetur scterna vita. Sed venite omnes simul, state nobiscum, et utpote
uniusexistentespastoriset uniusovilis,
et

theologia sortitus est

linxeruntenim rccen-

unum Deum
gloria
in

tem sanctuin,

revcrcndissimum iiominavcruiit, nihil scientem. ncque verentcm, neque gradus di-

trium personarum Dominuin collaudemus concor-

ditcr et magniticemus, quia

eum

decct

gnum

aliquid afferentera, pr;eter

solummodo

velle:

s;wula sa^culorum. Amen.

sed pariter

cum

potentia maligni desiderii etiam

sapientiorem semet omnibus existimans, per fcne-

stram intravit in caulam ovium, et rapuit aliena, male sciens ct sentire, a tyrannica mente sublatus ;
propterea dictiim est
grapiii
ei illud

Continuo vero post hjec idem Stephanus diaconus anatheraatismu n Photii, et sequ;\ciura, et cooperatorum ejus, ita se habentera
et notarius fecit
•> :

Photio curiali et invasori anathe:na
et

!

Photio saeculari

David sacrali psalmo-

forensi
!

anathema

1

Photio neo hyto et tyranno
parricidse
!

melos

:

Ecce homo, qui non posuit

Deum

anathe:na
theraa
!

Photio schis:natico et damnato
et

adjutorsm suum, sed speravit in multitudine divitia-

Photio mcBcho

anaanathema

rum suarum,
luin s;vculi.

et

prsevaluit in vanitate sua. {Psal. Li.)

Et ideo dcstruxit

eum Deus

in Sreculu n, et in saecuet

Misericors enim
principe,

omnipotens Deus,

erecto

alio

Dei cultore, reete sipient:',
desiderante, divina exqui-

q

recte scienle, justitiara

rente et meditante in lege Dei sui die ac nocte,

eum

Fabricatori mendaciorum anathema Inventori perversorum dogmatum anathema Photio novo Maxi 110 Cynico anathema Novo Dioscoro anathema Xovo Jud;e anathema Omnibus sequentibus et fautoribus Gregorio dudum episcopo Sycacuejus anathe na sano anathema! Eulampio dcposlto et schismatico
!
I

!

!

!

quidem, qui recedens erat, utpote alium quemdain recensforniatura secundura fabulas » gigantem, Pliolium videlicet, inconsideratum et inordinatum vi-

anathema
Et post haec omnia, laudes dixit Stephanus di;v conus sanctae Constantinopoleos Ecclcsi;e et nota.Multos annos imperatorum rius, egresso Photio .Magnorum princiBasilii et Constantini ac Leonis
:
!

rum

qui a

sancta

Romanorum

Ecclesia tabella-

rius nuncupatur, pcr pietatein justissimi iraperatoris expulit, eta pontificali sede removit, humilita-

tem nostrara, multa et diras tribulationes et pce as et exsilia perpessam, assumpsit, revocavit ad proprium Ihronum et utrique quKdigna fuerunt
distribuit. Haec vero facit sapientissiinus et a

Orthodoxorum imperatorum mullos annos Erectorum ecclesiarum Liberatorura Chrislianorum multos multos annos annos! Ouia stupratores perfndit quia seaiores libipuin et imperatorum multos annos
! ! !

Deo

raunitus iraperator noster, delinitiones et regulas

dinososet raenlientes occidit, quia synodice patriarchas falsosabjecit, novo Constantino inultos annos!

sequens beatissimi pa|

ae

Nicolai senioris Rom;B,
et
1

Novo Theodosio multos annos

!

Eudoxi;e piissimae

quas

ille

synodice promulgavit,

er propriasepi-

D

slolas Constantinopolim destinavit. Quoniara vero,

mult is annos! Nov;e Judilh multis annos! Nov;c HeleniBmultos annosl Nov;i; Pulcheri;e multos
.-Vugust!'

universali paci consulens, piissiraus et prudentissi-

aniios

!

Nicolai beatissimi
!

papae

Romani
!

;eterna

mus imperator nostermultam habuitcurametsollicitudinem colligendi sanctissimos vicarios
allis
et

cunctis

patriarchalibus scdibus, et

synodum universaet satisfactionem

Novi Phinees aterna memoria Novi Danielis seterna memoria! Novi Martini Kterna niemoria! Adriani sanctissimi pap;E Romani multos

memoria

lem celebrandi, ad exhibitionera

perfectam, veritate sibi cooiiCrante, Omnipotentis
providentia, in finem prosperum adduxit consilium
suuiii
:

et

nunc videtis hos proesentes

sanct;v huic

annos! Interemptoris novi Simonis inult is annosl Pccutientis novuin mendacem Ananiam niultos anIgnatii sanclisnos Novi Cuelestini ;uultos annos sirai patriarchae Constantinopoleos multos annos
! !

!

a Sicut eni

n fabuloe geiitilium ferunt de tes dra

arrii-ere.
b

conissu

jito sparsas, et gijjant.^s continuij natos, ita

Ad exemplu

;i,

qu j factum fuerU ante synodice
sauctissirao papa.

reprehenduiitur. (|ui, nullis laboribus pr;evenieiitibus,repente locum et gradum sanctitatis eonantiir

in Ecclesia

Romana sub Adriano

"^
Novi
Atlianasii

ANASTASII BIBLIOTHECARII

120

\

multos annos: Novi confessoris Pauli raultos annos! Novi Flaviani multosannos! Novi Anatolii multos annos Sanctissimoruai ci
!

A Vcjsms

iambici

apud

Grxcos
concilii.

pro

acclamationc

rhotius qui pridem insuperabitem petram

orthodoxorum p.Uriarcliarum Oriontis .Ttcrna memoria Donati et Stcphani ct Marini sanctissimorum vicariorum senioris Uoma; multos annosl Thoma? sanctissimi metro|)olitiB Tyri et vicarii An!

tiochia.'

vicarii

multos annos! llelia' sanctissimi syncelli et Ilierosolymorum multos annos Sacri SeI

nalus multiis annos! Sancta' ac universalis synodi
fplerna

memoria Multos
! !

ann.is

imieratorum, multos

Fraudibus maliRnis conturbavit insipientcr, Pellitur nunc ut atrocissima fera A thalamo casto, cl venerabilibus templis. Satan* pcssimo, miserrimisque tcnebris licne pr;cmissus, et passus dipne Ajudicibus recte sentientibus atque sanctis, Beatissimo videlicet Nicolao, Adrianoque divino papa Homano.
Ft I^inatio martyrium passo,
Et tribus reliquis sedibus orientis

annos

Orthodoxis

et

sapientibus valde.

ACTIO
In

OCTAVA.
B
Deo amicissimo metroTheodoro Deo amicissimo metropolitaCaria", !\Ictrophane Deo amicisslmo metropolita Smyrnadensinm, Basilio Deo amicissimo metropolita Antiochi;c, Theophylacto Deo amicissirao metropoliia Iconii, Thcodoro Deo araicissiraoarchiepiscopoThessalonicensium. IgnatioDeoamicissimo metropolita Hierapoleos, Hibirione Deo amicissirao raetropolita Corinthi, Eulhymio Deo amicissimo archiepiscopo Canat.c, GregorioDeoaniicissiino metropoliia Ipcrii, Photio Deo amicissimo archiepisco]ii) Nacolia', Stephano Deo amicissinio -archiepiscopo Cy])sallorum, Basilio Deo amicissimo archiei)iscopo Misthix, Theophane Deo amicissirao archii'])iscopo Selgic, Paiilo Deo amicissimo archiepiscopo .\])amia', Joanne Deo amicissimo archiepiscopo Potii, .\thanasio Deoamicissimoarchicpiscopo Magnesi.T, Theodoro Deo amicissimo episcopo Sinopae, Eustachio Deo amicissimo episcopo iEraonije. Thcocleli Deo araicissimo episcopo LacedapiTioni;e, Nicc|)horo Dco amicissimo episcopo Hiacynthi, Euthyniio Deo iiniicissimo episcopo Mosbynorura, Bisilio Deo araicissimo cpiscopo Pyrgii, Georgio Deo amicissirao episcopo Hylii, Pctro Deo amicissiino episcopo Troadis, Leone Deo araicissirao cpiscopo Daplinusiae, Niceta Dco amicissinio cpiscopo Pholi;r, BasLlio Dco amicissimo ciiiscopo CiMtia', Damiano Deo amicissimo episcoiio .Mclitupoleos, Thcophane Deo amicissinio episcopo Tralhc, Lcone Deo aniiraetroiiolita .\masi;c, Niceta

nomine Doniini
et

et

Dominntoris omnium Jesu

Christi veri Dei et Salvatoris nostri, impcrii a Deo

polita .\thenarum,

coronatorum
vero
filii

tranquillissimorum dominorum no-

strorum, Basilii

quidem anno teitio, Constantini cjusanno sccundo, pcrpetuorum .\uf;us(orum, indictione tcrtia. Nonis Novembribus: propoclintemeratis salutis
nostrpe Evangeliis

sitis pretiosiset vivificis lignis,
;

prfesidenteautera eodera piissirao
in dextera parte

ctamico Christi Basilio
minis templi magnse
sali

ecclesi;c, et snncta

magni noctuniver-

Ostiensi, et Stepliano Deo amabili ejiiscopo

Donato Deo amabili episcopo Nepesino, atque Marino reverendissimo diacono sanctae Romanse Ecclesi;e, locum tenentibus Adriani sanctissirai pap;e Romani, ct Ignatio sanclissimo patriarcha Conslantinopoleos, et Thonia sanctissimo metropolita Tyri, locum tenenle Ihroni AnliochiiT', et Helia Deo amicissimo presbytero et syncello, locum tepraesente (|uoque nente throni Hierosolymorum
synodo,
id csl,
:

C

sirauletsacrosenatu,hocestTheodoro magnificentissimo patricio ct magistro, Christophoro mac;nificentissimopatricioet m:ii,'istro,l.eonemai;iiiliccntissimo

proconsule ac patricio, llemerio magnificcnlissimo ])roconsule ac patricio, Stephano magniflccntissimo
])atricio

ac

sacellario,

])roconsule et

patricio,

Leone magnificentissimo Marino magnificentissimo
m;ignificcnlissimo

proconsulc
proconsule

et patricio, Thcii|iliilo maiinificciitissimo

l)roconsulc ct i^alricio. T;ir;isio
et patricio,

Paulo magnificentissimo patricioeteparcho, Barbatio magnificentissimo jiatricio, Leone magnificentissirao ])atricio et domestico

cissimo episco])o Neaj^oleos, Joseph Deo araicissimo

^

cpisi: i])o

l'al;rorum

et

Gcorgio Deo

amicissimo

excubitorum.
cio
,

Maniiclc

mai;niliccntissimo

jjatri,

episcopo Adrania'.
Basilio Chrisli

Ilis ita

convcnicntibus, jubente

Thcoiihilaclo

magnilicentissimo
patricio
,

patricio

Pelronatc

miignificciitissiino
:

.Manucle

amicoct magno im|icralorc. slans in medio Ba!iancs inagnificentissimus p;itricius ct pr;el)osilus dixit
;

m;ignificcntissimo pati-icio

sed

et considcntibus

Proptcr nniltam vcrsutiam el raali-

Deo araabilissimis mctropolitis ; aio autem, Basilio Deoaraabilissimo mctro])olita Ephcsi, Theodulo Deo aniicissimo mctropolita Ancynr, Barnaba Deo amicissiino inclriqjiilita Cyzici, Niccphiiro

tiam, pnrcedcntibus icrapoj-ibus subscripsit sacer-

ino metropolita Nicaeae,

Deo amicissiNicephoro Dco amicissimo

dotiumct scnatuset totaet civitas in causis injuslis, quas niilucrnnl: hodicaulcm vult divinilus giiberiiatuin impcrium nostrum. intucns in miscricnrdiam Dci bcnignissimi et compatientissirai, manibus ve-

:

I:

INTERPRETATIO SYNODI VIH (iKNKRALIS.
inroiuli,
Pt

— ACTIO
ot

VIII.

122

strisens
ot
in

sp(M'al

in misiM':iliiiniMii
([iiiid

rjns,

\ ignom,
liiis

01

iTom:ita sunt, et rO(l:icta In nihilirn. llasiinatjiius linpcralor dixit
;

s:iiu'tas

oratioiies

vestras,

iijniiseatiir

amiciis Cliristi

ad

oniiii hoinini

ignorantia Iupc, tain a saneta (atliuiiea
a

s;inctissimos vicarios sonioris Roin:o

Imporio iiostro

lA'clesia,
iiostra,

quam

sacro

senatu,

et

tota

civitatc

jubcnte, adduxorunt falsos vlcarios,

quos Photius

simul

et cateris

regionibus.

Quid ergo videtur sanclitatl vestra! ? placet hoc Deo et vobis Donatus sanctissinuis episcopus Ostiensls, et Stcphanus sanctissinius episco|uis Ncpcsinus, et Marinus Dcoainicissimus diaconus, san ctissiinl vicarii senioris Uonix dixerunt Deus coiiservet Christi amicissinium imperatorem per multos annos, qui gubernat Ecclosiam ejus dedit enim ei Deus guborn:itionem totius mundi, ot exaudivit vocem et doprocatlonem spiritalis |)atris sui papa^
,
.' :

protulitcontra beatlssimum papam Nicolaum-, ([uld ergo vldctur sanctitatl vestrK de illls? Sanctlsslml
vicaril sonioris r.oinnc dixorunt
clain ol
:

Ingrodiantur saneis, in-

univorsalem synodiim. El intrantibu^

torrogavit liahaiios ma;;niticcntissimus

patriclus et
juliol

pr;opositus

retrum monachum
noster,
ct

:

II.tc

san-

ctus

imperator
te,

tota

sancta
"?

synodus,

;

Interrogari

Adriani per epistolam quain

misit iilo, et hodie adimplotdesldcrium Ecclesisc, slculnuntlavitel. CuslodiatDeus imperlum ejus multis annlsadmunda-

et quld diQui es et undo venls cis ? el quod esl opus tuum quod egistl ? inventus esin conoillo quodfocitPbotiuscontni beatlssimum papam Nlcolaum, aut dedisti libellum contra eum ?

B

Petrus dlxit

:

Neque pra-sens

illic
;

inventus sum.

nci(ue lianc conscriptionem novi

etenim nunquid

nam gubernationem

;

quia

dlrupit vincula chiro-

egosolus Petrus
dons
? Alii

graphorum qu;p ab inlmlcls Dei oxqulsita sunt contrao:.nem Ecclesiam. Bahanos magnillcentissimus
patrlclus ct proepositus
iiostcr

sum in hanc urbem a Roma ascendena millia ascenderunt Pelri verumUv
:

nien legatur iste libellus
nuinlfesta faciet qu;?

meus quom

dofero, el

lilc

dixit

;

Sanctus imperalor
Quis infirmalur,
et dolor

mea

suut. Et accipions Grego'
legit

Deo amlcabiliter jubet dicere ad vos episccr
:

rius dovotus uotarius

divinorum secretorum

pos qui fecistis Injusta chirographa
ft

cgo non

informor ?(H Cor.
est
;

i.)

Languor

Libellus npologcticus Petri monachi.

vester

meus

et ideo

a vobis et vl acta sunt,
tur,

incendantur
sed

consilium do ut quae male et extorminonprovidentia Del,

Quoniam exiguitatem nostram ([uidam vestrum
oiiinati s

ntadvorsus sanctam
conscriptione

Romanam

Ec.closiam

non solum

senslbllitor,

llbellum dodisse, propteroa quia mentio uostra in

etlam intelligibiter. Deo amlcissimi episcopi dixerunt:Hodie completur sub a Deo muniendo imperatore nostro divin;e scrlpturne sermo, qui
Dissolvc
dicit
:

divulgati
gratla

continebatur,
reverentise

hujus
sEepe

rei

Imperatoribus

ralionem

redditurus

veni,

scd et in conspcctu vestraj

in-

omnem

coUigationcm iniquitatis,

ct

ohligascri-

Q nocentem

exhibens, rursus et nunc de eadem in-

tiones violcntorum contractuum , ct rvcUe
j^tiiram injustam {Isa. lv).

omncm

tcrrog itus causa,
tabiliter profero

eamdom ipsam quam
:

tuuc

immu-

Pro quibusdet Dcus mer-

cedem anlmarum nostrarum et corporum Christi amico imperatori, et conservet imperium ejus per multa annorum curricula, donans ei etlam coeleste imperium. Et jubenteBasilioChristi amico et magno imperatore, positumestln medio synodi vas «neum ad id aptum, plenum igne, etdelatl sunt in marsupio
a Theophylacto reverendissirao

od nequo libolUuu dedi, neque Imperiallbus auditibus molestiam intuli, sed neque synodo congregats, si tamem congregata est

vocom

([

prsesto repertus

sum

et profecto

confitebuntur

ii

qui

nomen meum inseruerunt hujusmodi scriptis. H;pc est fiducialls satisfactio mea ad eos qui me
dijudlcant,
et

diacono et referen-

munda
stitero

conscientia,
:

hanc dabo multa confulentla cum quotiescunque interrjgatus ex-

dario

omnes tomi chirographorum qul exactl sunt a Photio, ab omni sacrato catalogo, et ordineclerlcorum, tam magn;v Ecc-lesi;T?, quam earum quae foris sunt quamquoetiam a magnis, et parvis, et omnibus senatorl;i'dlgnitatis, etcunctlsaliis, tamll=»
:

saltem

amodo
:

sed vestr;e vlrtutis claritateai obseero ut dimittatis me multum fatigatun,
ap:istol.:iruin vo.

precibus vobis oblatis, remeare ad
stigia

etenim jam usque, reor, placot sipio:iti!uis proceribusmatris vestrse deprocationibus inclinare
lu

lustrlbusquam Ignobllibus, atque iisqulinomniarte acdisoipllna et dlversostudio esse videbantur, us. que ad pellarios, et pisces vondontes, ot l'gnarios etaous lacientos: insuporot libriqui fictecouscripti
sunt contra beatisslnmm Nicolaum papam, etgesto-

Q

auditum, ut per occasionem redeundi, attra.iar ea h cooperenfur anim;e mea; salutatem.
Et post iectionem,
sanctissimi vicarii

senioris

Roma' dixorunt
dixerlt iste
;

:

alii

Ecce por libellum audivimus i[uid vero qui illic stant quid dicuut?

rum

relatlones ac synodos quiie contra sanctlssimum

patriarcham Ignatium

fact;B sunt a Photio. Et accipionsGeorglus reverendissimus orphanotrophus sin-

Bahancs magp.ifu-entissimus patricius et prsiiositus Imperator nodixit ad Basilium falsum vicarium
:

ster

sanctus,

cum

sanctissimis vicariis, et sacro
interrogare
tu
;

gulcslibellosetto:nostribuithomiiiibus utrorumque
sanctissimorura vicariorum, qui miserunt orania in
a Patriarcha Constantinopolitanus rofercndariuni

senatu, et sancta synodo, jubet
falso libro jacet no.men

te.

In

tuum, dic ergo

dedisti

patriarchx ac Ecclesi:e no.^essaria, per
i;nporat'ir
b

quom etiam

quempi:im semporhabet, qui ojus iiniieratori omnem deiiuiitiat voluntatom, qui ad itum iii palatlosemper habet ad referendum imperatori qmecuuque sunt

quod placet patriarchse transmittit.

Forte ea qux.

::

I>3

ANASTASII BIBLIOTHECARII

m

libellum contra Romanam Ecclesiam ? sic se veritas habet ? Basilius dixit. Absit. Bahmes mafnificentis-

A

Nicolaura. Bahanes raagnificenlissimus patrlcius et prapositus dixit: Imperator noster sanctus admonens, et consilium dans, dicit ad sedentes in hac synodo, et stantes, etad universum coramunem po-

simus patricius et pra-jiosilus dixil El anatheraatizaeteum qui dedit. etquiscripsit. Basilius dixit
:

Is

qui dedit libellura conlra
sit.

anathema
lius:

Rora;inara Ecclesiam Deinde iterura interroplus esl Basi-

Undees?

Basilius

dixil:

A

sancla

oivilale

pulum: Vidott", qualiter apparet veritas, et lux in toncbris lutet, et non cumprehenditur ab eis: raendacia et seduclio quoraodo apparenf? et quomodo
hodie? quisquis habet scandalum in anima sua, accedat ad sanclam Ecclesiam Dei neque enim habel occasionera qualeracunquc. Sic operatur sanclum iniperium nostrum, ut excludat oranem occasionem, ut non habeatis cras excusationem Sancla synodus: Deus conservet piissimum impecrevit veritas
;

amicus Chrisli et magnus imporator dixil ad Heliam sanctissimu.m vicarium llierosoly-

veni. Basilius

morum: Cognoscis eum?

Ilelias sinclissiraus
:

syn-

cellus et vicarius Hierosolyraorum dicit Etiam. cognosco eum. Jubenle vero Basilio piissimo et

magno imperatore.

Ba'ianes raagnificenlissiraus pa-

triciusel pnvposilusdixit ad Basilium falsum vicarium: Dic, quamobreni ingressus os Constantino-

ratorera. Interrogati suntmetropolit.equi subscripti

polim?proquacaus:r?etquistemisitillic?Basilius
dixit:
.V

B

illo, de propriis scriplionibus qu3E erant in libro: Veslric sunt ha? subscripliones? Et

erant in libro

Tripoli inlravi

Romam
ot

causa oralionis, et
in Venoiiara ut

dixerunt omnes: Absit. Sanclissimi vicarii senioris
Roraoe

inUrraalus

sum
;

In via,

inlravi

nagitaverunt

Basillum Christi

amicum

et

transirem: et veni hnc sub papa Benedicto, et feci menses viginti et non habui quomodo dispensarer;
et

anno quando
et

descendi
annos,

exivil patriarcha de throno suo iterum sub domino Nicolao habeo octo iterum reversus sum hnc. Interrogatns
;

magnuin imperalorem, ut legeretur canon sancti Martini papye Romani, quem deprompsit de omni falso vicario. Et accipiens Stephanus Deo araicissiraus diacinus et notarius, legit hunc canonem in audienliam omnium.
Caput
Si quis,

estilerum: Non dedisti libellum? Basilius dixil Ne f:iciat Deus nunquid enim familiaris fui Nicol.ii ? Deinde, jubente Basilin amico Christi et magno
,

XX

concilii Lateranensis.

secundum

soeleratos haereticos,

quomo-

imperatore, interro^alus est Leontiusfalsusvicarius

Alexandri* perBahanem magnifirentissinuim pitricium et pncpositum Ouoniodo invenUis es in loco
:

docunquo, aut vorbo. aut lempore, aut loco terminos transmittens illicite, quos posuerunt firmius
sancli catholicx Ecclesi* Patres, et sancta! ct univer.sales

composiio libro a Photio contra beatissimum papam Nicolaum ? Leontius dixit Dedit mibi auctor et senior antistes meus litteras ad imvicarii in Dcle
:

quinque synodi, novitates temere adinveaut
libellos,

q

nire, et fidoi alterius exposiiiones, aut lypos,
leges,

aut definitiones. aut
aut

aut relationes,
testimonia

peratores nostros sanctos. neque vicarius sum, neque habeo aliquid in rebus istis. Babanes magnificentissimus patricius et pra-posilus dixit: .hibente
Basilio

aut epistolas. aut
falsa.

subscriptiones. aut

synodos, aut actus monumentorum, aut
incovicarios inconsi

ordinaliones vacuas et ecclosiastica> regulae
gnitas, aut loci servatores,
id

amico Christi imporatore ad sanctam syno-

est

dum: (Juid vobis videtur de his?quemadmodum is, qui primum locutus est, omnem ignorantiam insinaavit, et ita et hic;

gruos et sine regula
diabolicam
conlra
esl

et

compendiose dicere,

quid

aliud impiissimishaereticis consuetumest agereper

homines sunt negotialores, et aliquid nesciunl, ncc vicarii facti sunt;sed Pholius finxil ut voluitot scrmonos oi personas. Sanclissimi
vicarii senioris

operalionem, tortuose et callide agit

pias

orthodoxum

catholic.se

Ecclesia>,

id

palernas ejus et synodales pra?dicati(ines

ad

Rom;p dixorunl ad
et

falsos vicarios:

Facite

liliellos,

libros illos,

anathematizate eos qui fecerunt ul suscipiamini incoraraunionem. Leon-

peremptionem [a/., eversionemj sincerissimae in Dorainum nostrura et Doum .lesumChristura confessionis, et usi|ue in finem sine poenitentia
h;ec

tiusdixit

Ne.|ue scripsi in libro boc, neque cognosco eum. Sancla syn xlus dixit An.ithom:iiizalo(|ui
;
:

D

sit
liat.

permanet; impie :igens hujusraodi, in s;ccula s;Pculorum condemnatus, et dical omnis populus: Fiat,

fecit

eum,

et
'

coiiscripsil euin

Falsi vicarii dixe-

runt: Habet
isto.

anathema

(|ui

cooperatus est in libro

Senatus dixil: Quoniam non vullis analhomaet
ipsi,

tizare, apparet(|uia comp;irticipes ojus eslis, ut aut

Et post complotionera canonis, surgens Metrophanes Deoaraabilis metropolita Srayrn», allocutus est voce grandi in audienliam synodi ita: Veritas
esl

anath:'raalizemini

aut tradamini legibus.
Itoin;i>

pecunia [rFrece

y_(,v,'xr]

cunctis aliisrebus vali-

Sanclissimi vicarii senioris
hfjc,

dixorunt: Quo-

dior et fortior atque robustior: vcritas ost pecunia
inlraciabilis, et omnilnis

niam non p.uiunlur anathematizare (|ui fecit m.ihnn quemadinodu;n .scripsit sanclissiinus Adrianus

bominibus

ineluct.'ibilis:

veritas est omni:i vince.e, et valdc comiietc-nter,

est

papa ad piissi num imperatorem, tr;ul.intur nobis, et doscendant nobiscu:n r.omam. Leontius dixit: Analiiema et illi, et ei i|ui scripsit euin. Basilius
dixit

:

enim, exslat veritas, ct rursus veriUis exstat, est ; hujus;nodi namipie vorissimam opinionein approbat otiaiii Chrislus o;nnium noslrum S..lvator et Dominus, atque principaie

Anathema

ei

qui dedit libellum conlra iwpaiu

etVerbum Dei ac

Patris utro-

Forte haheal.

l-2:>

INTERPRETATJO SYNODl
vocabulo nominans. Den\qne
interro^aiiti,
:

VIII (;i;NI:RALIS.

ACTIO

VIII.

126

((ue se

cum olim Deus Asenioris Rom*
nobHissimos

(lixfMuiit

;

Pcr (livcrsas liiicnis, ct

loqiiens Moysi saiiilis expoiierot lep^sel jiira,sciscilanti ei, el diliiienUn'

el ridelissiinds

nien ejus, dicil ad
In

cum

qund essct noEgo swn quisum Exod. m ).
(

sanctii ct (;iirisli amici»

viros. (itii inissi sunt a imperatore ac principe Ba-

silioad spirilalempatremsuuinsanctissimuin

papam
suas,

ndvissimis autcm teinporibus incarnatus propter
isericordiam, et factus secunduin nos,
ita dicit
.

Adrianum, rogante per priedictas

eiiistolas

ineffabilem

propter nos homo,
(./ouH. XIV).

Ef/osum vita

rt

veritas

(|ual(Miusmitteretapocrisiariossuosadhancsanctain etaDeo cnnservindam, et re;;iain urbem et exor;

Igitur veritas est cunctis

aliis justior

tain et

iii

ecclesia

Dei lemporibus suis seducli^niem,

pecunia,et (iinnibus ineluctaliilis, etsolaqua; vincat

errorem extcrminaret. Et eccc pcr piilicrnalionem

omnia. Cujus
doinine,

et ipse

amator
et
et

1'actus,

amicc Christi

triumphator

victor contra

mendacium

sancti ejus imperii in hac sancta synodo cdnpregall s'imus una cum orienlalibus vicariis, qui una nobis-

bodierno die apparuisli,
et

ab ipsa veritate ductus,

cun

ope Iretus, a Christo Deo nostro demonstrasli an-

nihilatain injustitiam, ct praslruxisli, ut divlnaeio-

quiaprophctarumvera manifestiuset liquidiusostenderentur etiam nuncomnibus hominibus, de quibus
Scripura
ct

B

Audivimus autem vos errarc et decliliilc, et nnlle nobiscum honorare et colcre prelinsas iconas Dmnini nustri .lesn Chrisli,et saiiclissima> matris ejus, et omiiium sanctorum ejus, et propter hanc causam admonemus vos.
seiitiunt.

nare alHirthdiliixa

fatur

:

Sijustificabitur in statera injustus,
).

quia nunc ecce adjacet vobis portus salutis, vobis
apertus, et suscipit vos sancta Ecclesia in ulnis suis

in

marsupio pandus doli [Prov. h
suas impietate repleverunt
et
:

Ex quibus dibabitant
in

vitias

el qui

eam loquebanturfalsa
ore ipsorum,

linguaeorumexaltataesl
el
:

per hanc sanctam, honorabilem, et universalem synodum, per satisfactionem et scriplioiiem libclli;el

quemadmodum

alius prophcta, Oseus

videlicet, evident us clamal
1'jus

Hicest Achab, inmatiu
dilexit.

suscipiemus vos in commnnionem catholicae Eccles\x. Quod si nolueritis exaudire nos, et sanctam et

state7-a itijustitise,
:

vim inferre

Et dixit
propter

Ephraim

Verumtamcn ditatussum. inveni refrigcrium
ci

quam

universalem synodum hanc, habebitis tam a nobis, a tola sancta Dei Ecclesia, et hac universali

mihimetipsi: omnes dolores noyi invenientur
pheta, figurans mores

injustitiasquaspeccavit{Ose.\u]. Etiterumidem pro-

hominum
excipit ea
:

qui vana et inania

synodo, sententiam anathematis. Sanctissimi vicarii Et nos de sacris et orientaliuni sedium dixernnt sanctisChristi locis, qus glorilicavit Dominus appa:

loquuntur
hens

et scribunt, ita dicit:

Corrupta seminavetnanipulus non ha-

ritione gloriae suse, transmissi

runt, et eversio

eorum

munem
gamus

salulem, tam vestram,

sumus ab eo ad comquam omnium. Ro-

fortitudinem

fccerit, alieni

ad faciendam farinam ; si vero et comedcnt cam{Oscc iii); adimplevisti

ergo, ut obediatis, etvos ipsos a sancta catho-

C

lica Ecclesia

autem hodie, Domine, sermonera beati prophets, qui dicit Reliquiie impiorum exterminabuntur Psal. xxxvi);proquibuste piissimum imperatorem
:

deliciens

minime projiciatis; neque vobismel indetrimenlum in posterum inieratis. Ecce nunc commoneraus vos in hanc horam, ne forteobstruaturvobis ostium, et sine poenitentiae lucrovos
pienitiMmini, Rahanc itaque magnilicenlissirao patricio et pr;eposito, et

interemptorem
tum,

injustiti;v,

eradicatorem inendacii,

plantalorem pietatis, innovatorem veracium dogma-

omnium imperator

et

omnitenens Deus noster

consule ac patricio,
Christi

per jussionem Basilii missis ad

Leone magnilicentissimo proamici
pr;cdictum virura
=

spiritum,etsecundum carnem, et confirmet imperium tuum, et confirmet te prospere semper, et in omnibus per sanctas orationes
roboret, etsecundu n

imperatoris,

Theodorum, qui

appellatur Crithinus

lect;e

sunt

coangelici

et

iu ccelo

etiam conversantis

patris,

voces sanctissimorum vicariorum senioris Roras, et orientalium sediura. At vero Crithino nihil resp!indente,dediteiBahanesraagnificenti;ssimuspatricius et priepositus numisma, characterem ferens
Basilii Christi araici et

Ignatii videlicet sanctissimi

patriarchae, et cstero-

rum sanctissimorum vicariorum seniorisRomas,
Orientaliu.n sediura, et subjiciat tibi
ras nationes, et dignura te
faciat coelesti regno

ac

omnes barbasuo

magni iinperatoris,

et dixit

cura

omnibus qui

pie regnaverunt, ut glorifices

eum
sem-

D

ad eura: Imperator noster sanctus raandat ad te, inonens Suscipis numisma characteris raei? Theo:

indesinenter, quia ipsuni decet gloria nunc et

dorus, qui nuncupatur Crithinus dixit

:

Ego indiet

per et in s;ecula saeculorum.

Amen.

Et post completionem hujus declamationis, BasiliusChristiamicuset magnusimperatorad sanctissiraos vicarios senioris Roinae et Orientis

gnus sum, sed suscipio illud super niillia auri argenti. Bahanes raagnificentissimus patricius
:

et

sedium dixit
sit

:

Theodorus, qui dicitur Crithinus, cuin
strr, adductus

auctor Ico-

pnBpositus dixit Iraperator noster sanctus adra(5nens d icit ad te Honoras numisraa exarationis mes Theodorus dixit: Secundum ((uod oportet honorari
:

".'

no.nachic;e haereseos, perpraecci tionem pietatis vei"st

numisina regium, honoro. Bahanes magnificeutissiinus patricius et pr;eposilus dixit: Jubet iinperator
1

ad sanctam et universale n syno-

dum:quidergovideturvobisdeeo?Sanctissimivicarii
seniorisitomaedixerunt: Mittantui-, piissimedoraine,

ad
et

eum
a

quidain raagnificentissiraoru:n principum,
ila
:

Inhonoras illud? Theodorusdixit? Ut(iuid?non inhonoroillud. Bahanes magnilicentissimus patriciuset pra>positus dixil: Jubel imperator noster sanclus dicere libi. Et
s;

dicant tanquamex nobis

Sanctissimi vicarii

imaginem meain,

id est mortalis regis.

Quod interprelatur

liorde;iceus, qui videlicet est cibus irrationabilium.

127
iion vis

AXASTASII BIBLIOTHECARII
inhonorare, sed honorabiliter suscepisti a

128

A

de sacris

et

reverendis imasinibus Domini nostri

inauu mea qui

sum pnrpositus; quomndo Dei
qu.ne

viri-

lem imaginem Doniini nostri Jesu Christi, et ctissims matris ejus,
Dei Genitrix,
et

san-

Jesu Christi, ejusquesempor Viri;inisMari;pp:enitrieis, omi)iuin(]ue sancturum. qui Deo ab .\bel justo

proprie ac veraciter est

omiiium sanctorum, dicis inhonorare? Dic nobis: Inhonoras has, an honoras? Theodorus dixit: Omnes quidera homines Christianos subdi oportet sub sanctoet justo imperio luo, plus autem omnibus meindi^num; quia et ex morte liberasti me, et ab exsiliis injustis eripuisli me, el a

phicuissecreduntur, qu*Ecclesia sanctain universo orbediffusa antiquitus accepit, quaque sedisapostolic;c prisules pro eis decreverunt. ac sutueruntillibata persistere, atque intemerata
pter

manere. Quapro-

Joannem quondam Constantinopolitanura anli-

stitem, et sequaces ipsius, (|ui eas frangendas atque calcandas esse orc polluto asseverant, quandiu de his

captivitate et

famect exitio adjuvisti
sed et
capilli

;

et

quia mul-

nobiscum non senserint,

et

juxta sanctorum pon-

tum debeo pro sancto imperio tuo super omncs
Christianos orare
:

tificum
rura

Romanorum

decreta, et aliorum catholico-

capitis

mei

et

Patrum

instituta

non sapuerint

;

sancimus eos

barba omnes

si

fuerint ora, et exoraverint pro san-

a Christo et ab Ecclesia calholica atque apostolica

cto imperio tuo,

non

sufficient; talis estin

nignitas tua, iinperator juste et amicc Chritsti,

me beNu-

esseaiiathema.

B

Et post completionem lectionis hujus.

Basilius

misma mihi misisti impcrii tui, sciens quod tuum fuerit: exiijis ut
piam notam
ct

et suscei)i illud, et Christi susci-

piissimus

et

magnus impcrator

dixit ad sanctissimos
:

vicarios senioris Romae, et occidenlalium sedium

formam,
et

si

est hoc Christi

pnece-

Sunt hic
et

et alii

quidam Crithino concordantes; in-

ptum, etChristoplacabile.deprecabilesit imperium

trent. si vidctursanctitati vestr;e in

medium

synodi,

tuum sanctum.
duciarum,
ha»c

det dilationcs, ct det teinpus in-

intorrogcntiir,

si

forte velint pccnitere, ac profi-

et det iiitirmitati

nostraispatium

:

et post

teri

orthodiixam

fidera. llelias

Dco amicissimis pre-

Deo decretum imperium tuum, si ostensum fuerit quod sit hoc Christi praeceptum, faciam quidquidjusseris. Bahanes magnifijusserit a

quando

sbyter etsyncelluset vicariussedisllierosolymorum

dixit:Quidiuturnaesect;edeserviunt,difflciIehabent

centissimus patriciuset pra'positusdixit: Impcrator noster sanctus non vos addxuit ad hanc sanctam et

universalem synodumad disputandum, sed ad com-

monendum.

Xam

utique nostis, quia Paulus Christi os liquido

C

monet omnem haerelicum ab una et secundaadmonitionc devitare / Tim. iii tu autem senescens in malitiatua, et scienscumomniccrtitudine tencbras in (|uibus es, in lumine ignis tui amhulabis, audicns exquadrifido terrarum orbe, justo decreto sacrorum canonum, anathematis damnationera quo enim fugies ? vel quo ibis ? Posuit Deus Ecclesiam suam in
( ) :
;

mala qua tenentur opinione etenim ac si ferreis compedibus, diabolicis circumventionibuscapti^obca-catam habent propriam mentem, et suspicere ad lucem veritatis non possuntIlujus rei gratia et haereticus isle Theodorus, qui ^.^^^^^^^ Crithinus, quKcunque audierit ad sui profectum atquo salutem, non suscipit, torram infrucluosam imitans et spinosam. Ut autem jussit a Deo
evelli a
;

quibusdam

munit;! potestas imperii tui,

si

sint alii aliqui,

in-

grcdiantur. Etingressis.Niceta clerico, etTheophiloseculari, ct
rii

Theophane

tabellione, sanctissimi vica-

reniorisRomie dixeruntad eos: Anathematizatis
h;eresini
'.

Iconomachicam
tradita
cst in

profiteminisanct;e catho-

quinquepatriarchiis, ct definivit in Evanseliissuis, ut nunquam aliquando penitus deciihint, oo (juod
capita Ecclesipe sint, eteniin illud quod dicitur; Et

lica;et apostolica; Eoclesi;r

orlhodoxam fidem, qunp
Eccle-

orbis terrarum finibus a Christo el

portx inferi
XVI
);

prxvalebunt ndversus eam [Matth. hoc denuntiat, quandoduoceciderint, currunt
;
;

mn

apostolis et

omnibus sanclissimis doctoribus
ct

ad

cum tria ceciderint, currunt ad duo cum veroquatuor forteccciderint. unuin, qiMd porrn.mct s;ipiebnnnis nunc autora sanct;e ot univorsalis liuin omnium capite Christo Deo nostro, rcvocat itei-vjussynodi concordiam et conspinitioncm videntos, rum reliquum corpus Ecclcsine: nunc autem toto parvipendimus Iconomachorura ha^rcsira, et anathi"terrarum orbe concordante, non habes excusationis matizamiisdinnem qni nnii adorat sanctaset vciieram iduin quemadmodum olim factura est. Rcvorsis bilcs iinaginos. Et surgons unnsquisquo sigillatim
tria
:

Theophilus saccularis, et Theophanos tabollio dixcrunt: Docepti fuimus antea malitiosissormonibus impioriim hominum, ot inale
si:r? Niootas clericus,

vero magnificentissiinis judicibus,

lccta;

sunt voces
synodi,

Theodori, quidicilnr Crithinus,
voce m.ijori
;

lii;iu(lionti;i

super tribunal excolsum, anathomatizavit h.orosim Iconomachorum, et primores ejus, et patri;irchas.

et dixoriinls.inctissiini vicarii soniiiris

Romre,

et orient;iIium

Nicolai iiapie

scdium; Logatur s;inctissimi capituluradc im.iginibus. El accipions
et

Thoodotum videlicct, Antonium, Joannem, elThcodorum noininatum Crithinum. Deinde advocans Basilius piissimuset m;ignns imperator

unumquemquc

Stephanus Dco amabilis diaconus
git:

nolarius,

le-

ipsorum.osciilaluscst oos, otdixit

:

Niiiicoroptiestis

a diabolica possessione, et facti ostisChristiani voris-

Caput

\'I

yicolaipnpx.

Quoniara oportet majorum nostrorum statuta im-

moto mentis intuitu conservare,
(;lorum 1'atrum scmper

ot in omni!)iis.s;iii-

simi, ctsalvandi estis cum omnibus orthodoxisa Christo Doo nostro, et vita seterna efficimini digni. N;im nisi liaresim Iconomachoriim anathomatizassetis, iiil

dogmata venerari. definimus

vobis Christus prodesset. Ilelias

Deo

ami.

!

!

!

121)

INTliRPUIi TATIO

SYNODI

VIII

GENERALIS.

— ACTIO
!

IX.
lis

130

cissiinus presbyteretsyncellus oi-ientis

llirdiii lliiv
i'os feiut

A

rosolyinoruni dixit

:

Magnobfnpticio diijnos
hiHilicasti nos,

qui adhiicduhio quidem suntsensu: iiisensati vero sunt ainlii;.;uit;ite, et nbCrithiiius, anatlienui
sessi (|uidcina tenebris impictatis suie,

interventio sancti iniperii

tui liodie, Cliristi aniice

(lomine,

etplurimum

imoChristum,
vicarii

a «luibusdara

suspicantur conscqui reversionem, anathema La1

qui tibit ilonavit imperiuin, qui et conservet te in
zeio pietatisnunc et in s;ecula. Sanctissimi

ludio, Leoni, et quisquis hinc similiter sapit,

tam
in

in
iis
!

episcopis, et presbyteris, ac monachis
(|iii

quam

senioris
sUis

Romiedixerunt Sapieiitia ineffabilis ChriDeus noster ordiiiat muiulum revcra, (|uia et te piissimum et domiiium imperatorem provexit atl
:

correctionem
et

omnium

qui erravcrunt, etcustodiam
:

conservalionem eorum qui recta sapiunt

et

gau-

det in te sancta

hujusmodi zelum tuum pro pietate conspiciens nunc ergo eum qui noluit intelligere, ut bene ageret, nequc poBEcclesia,
:

Romana

nitere,

et

discedere ab

impietate propria

Theoana-

(lorum

videlicet,

qui nominatur Crithinus,

b

Ihematizet sancta haec et universalis synodus, el omnes consentancos ejus, tam qui nunc adhuc super-

eodem sensu et opinione vita exStephanusDeo amicissimus (liaconus el notarius, anathematizavit ita Omnibus haereticis anathema Concilio, quod adhuc fremit contra venerabiles imagines, anathema Et qui resunt, quara qui in

cesserunt. Etascendens

:

!

1

cipit impias haereseos

ipsorum ratiuncula, anathedivinae Scriptura; dicta, quae

ma

I

lis

qui

sumunt

sunt adversus idola contra

venerandas imagines,
lis

anathema

!

lis

qui non amplectunlur sanctas et ve!

nerandas iraagines, anathema
iconas idola, anathema
!

qui vocant sacras

lis

qui dicunt quia ut ad
!

Deos Chrisliani ad imagines accesserunt, anathema
lis

qui coramunicant scienter,

anathema

1

lis

qui

convicianturet inhonorant venerabiles iconas, ana-

thema lis qui dicunt, quod prieter Chrislum Dominura nostrum alius quispiam nos liberavit ab idolis, anathema lis qui audent dicere catholicara Ecclesiam idola aliquando suscepisse, anathema Anastasio, Constantino, et Nicets, qui sub Isauricis
I I !

([uomodocunque attonsi consistunt, anatheraa (Uiriali et iiivasori anathema Photio sa;culari ct fnrensi aiuithcma Photio neophyto et tyraiiiio aaalhema Photio schismatico et damnato anathema Photio raoecho ct parricidae anathema Fabricatori mendaciorum anathcma Invcntori perversoruin dogmatura anathema Photio novo Maximo Cyiiico anathema Novo Dioscoro anathcma Gregorio dudum episcopo Syracusano analhema Eulampiodeposito anathema Omnibus sequacibus etfautoribus ejus anathema Multos annos imperatorum Basilii, Constantini, et Leonis = Jfagnorum principum et iinperatorura raultos annos Orthodoxorum imi)eratorum multos annos Erigentium ecclesias multos annos Liberatorura Christianorum multos annos Novo Constantino multos annos Novo Theodosio raultosannos Novo Marciano raultos annos Eudoxi;e piissiraae Augusts raultos annos Novse Judith multos annos Nova; IIeleu;e multos annos Novae PulcheriKmultos annos Nicolai beatissimi papo; Roiuani jeterna memoria! Novi Phinees seterna raemoria Novi Daniel multos annos Interemptoris novi Siinonis multos annos Percutientis novum fallacera Ananiaiu multos annos Novi CcBlestini multos annos Novi Martini ;etern;; memoria Adriani sanctissimi pap;e Roraani multos annos Ignutii sanctissimi patriarch;u ConstantinopoNovi Athanasii raultos anuos leos multos annos Novi confessoris Pauli multos annos Novi Flaviani multos annos Novi Anatolii multos annos Sanctissimoriim et orthodoxorum patriarcharum orientis
1'liotio
!
! !

!

!

I

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

I

!

!

I

!

!

!

I

1

!

!

!

!

1

!

!

1

,

priEfuerunt ha;resibus, ut inepiscopis insacratis, ana-

multos aunos!]Donati
ctissirai metropolit;e

et

Stephani, et Mariiii s;inctis-

thema

!

Theodoro, Antonio,

et Joanni, qui sibi invi-

siiuorura vicariorum senioris Rom;e,

Thoma; sanet vicarii llie-

cem malorura omnium

exsititerunt conciliatores, et

Tyri et vicarii Antiochiae raulSacri senatus multos

alter alterius sibi impietati successerunt,

Paulo qui in Sauluin conversus

est, et

anathema Theodoro qui

tos

aunosl Heli» sanctissimi syncelli
!

rosolyraorum raultos annos
aniios
ria
I
!

dicebaturGast3eetStephanoMohitye,ethissimilibus,

Sanctae ac universalissynodi a'terna

memo-

anathema
stat,

!

Theodoro, qui

cum

sine ratione consi-

loqui se rationabiliter fingit, qui et vocatur
actio, in ipsis

Multosannos iraperatorura nostrorura, raultos annos
iste

a

Nam cum hsc ageretur

Theophaniis coronatusest in imperatorem

Leo

fllius

a vicariis

et patriarcha Ignatio.

ACTIO ISOXA.
In

nomine Domini

et

dominatoris

omnium

Jesu

D stra>

Evangeliis

:

in dextris

partibus famosissimi
:

Christi veri Dei et Salvatoris

nostri, imperii a

Deo
no-

coronatorura

et tranquillissiraorura

dominorum

strorum, Basilii quidem ac Constantini annotertio, Leonisvero anno primo, perpetuorum Augustorum,
indictione tertia, pridie Idus Februarii
:

convemagni nominis Sophi;e nientibus autem Douato Deo araicissimo episcopo Ostis, et Stephano Deo amicissirao episcopo Nepa?, ac Marino Deo amicissirao diacono sanctae Roman;e
templi sanctae
ac
Ecclesi;c,

propositis

locura obtinentibus Adriani

sanctissimi

pretiosiset vivificis lignis, et interaeratis salutis no-

papoe Romani, et Ignatio sanctissimo archiepiscopo

131

ANASTASn BIBLIOTUEC.UUI
novffi Roraae
:

\:ii

almae Constantinopoleos

et sanctissi-

A simo episcopo

Neapoleos, Marciano Deo aniicissimo

mis loci servatoribus orientis, videlicet Joseph Deo amicissimo arrhidiacono Alexandiinorum ma^nsR civitatis, locum teneiitc Michaelis sanctissimi patriarchoe AlexandriK, et Thoma sanctissirao metropolita Tyri. locum tenente sedis .Vntiochia-, eo quod viduata esset eadem Ecclesia. el llelia Deo colcndissinio prcsbylero ct syncello, locum obtinenic
Theodosii thioni
prae.sente

episcopo Nicopoleos, Marciano Deo amicissimo epi-

scopo Thebarum, Gregorio Deo amicissi.no episcopo
Mesinae, Joanne Deo araici.ssirao episcopo Poleosno-

llierosulymorum arcbiepiscoiii
scnal;i,

:

quoque sacro

dicimus aulem Theo-

doro raagnificentissimo palricio el magislro, Chrisiophoromapnificentissimopatricioetmagistro.Bahane
magnificentissimo pulricio ac pncpositu, llemerio
magnificentissiino

proconsulc ac latriciu, Paiilo

mag;iiticentissimo patricio et pr;pfecto, Theodoro

Theodoro Deo araicissiiio episcopo Eurippi Eusippi\ Nicephoro Deo araicissimo episcopo Crotim», Nicolao Deo araicissimo cpiscopo Nusae, Constantino Deo amicissimo episcopo Syn.ii, Gregorio Deo amicissiino episcopo Tripoleos. Leone Deo amicissimo episcopo Daphnusiff, Constanlino Deo araicissirao episcopo Onumericensiura [<j/., Enume" ricensiura\ Basilio Deo amicissimo episcopo Adranii |«(/., Eidrianii], Theophane Deu amicissimo episcopo Axan;p, Joanne Deo amicissimo episcopo Tarapsii, Nicephoro Deo amicissimo episcopo Asporaii,

[al..

magnificentissimo patricio, Barbatio inagnilicenlissimo patricio, .Manu«Me magnificentissimo patricio,
Theopliyhicto magnincentissimo patricio, Petronate

g

magnificenlissimu p„tricio, l^lanuele m:ignificei>tissimo patricio (|uin otiam et considenlibus Deo aini:

cissimis melruiiolitis, Basilio scilicct Deo amibilis-

simo archiepiscopo Kphesi, Theudulu Dco amcissimo metropolita Ancyne, Nicephoro Deo amicissimo metropolita Nic;i';c, Basilio Deoamicissimu metrupolita Chalcedunis, liasilio Deo amicissimo metropiilita leos, et Ignatio Deo amicissirao episcopo Tiraonis: Gangrensium, Tlieodoru Deuamiiissimo metr i|)olit:i hisita conveiiientibus, Bahanes famosissimus patri: Thessalonic;p, Nicolao Deo amicissimo melnipulil;i cius et prafpositus ex persona sacri senatus ad vicaSynnadensium, Theophylacto Deoamicissimo metrorios senioris Romae et orientalium sedium dixit: polita lconii, Ignatio Deo amicissimo metropolita Noslis, patres niei sanctissimi, quii in pracedentiIlierapuleos, Mich;celc Dco ;imicissimu metropulila bas actiunibus ccclesiastica dispositio fact- esl a llod [A"'. IIadr;imitij, Hil.irioiic Deo amicissimo vobis saiictissimis luci servaturibiis senioris Rum;e. metropulita Corinthi, .Metiophane Dcu amicissimo q ac orientalium sedium, secundum congruentiam et melropolita Smyrna', .Micli;iele Dco amicissimo meordinem synodicum: nuncvero patriarchae Alexantropolita By7.i:p. Euthymiano Deoamicissimo metrodri;evenit vicarius, et hoc procul dubio Dei coopepolita Euchartensium, Joanne Deo amicissimo arratiunect Vdliintate factum est. Ouid ergo de csetero chiepiscopo Pompeiopoleos, Tlieopliane DeuamicisvidetLir sanctitali vcstrff"? Saiictissimi vicarii seniosimo archieopicopo Sclg;p, Stepbano Deo amirissinio ris RomaMlixeruiit- Et nos quid('iii vidimns eum, el Cypsallorum, Joanne Dco amicisarchiepisco; locuti sumus ei, et per sermonem ejus satisfaclioCii, Photio Deo amicissimo simo archicpisco; nem accepimus. Vcrumt.imen juxla canonica pr;earchiepiscopo Nicoli;e, lcoo Deo amicissimo arcppta legalur commend.ililia ejus epislola in audienchippiscopo MelhymnEB, Basilio Deo amicissimo tiam omnium, iii hac sancta et nniversali syiiodo, archiepisiopo Rnssii, Gregorio Deo amicissimo el ila cuniiu.ncreUir umnibus nubis vic;iriis palriararc.liiepiscopu Parii, Paul Deo amicissimu arcliiepichalium sedium. Deo amici.ssimi episcopi, et tola scopo .Vp:imi;p, llasiliu Dei amicissimoarchiepiscopo sancta synodus dixil: Bonum et justum esl, et ideo Pyrgii, Arscnio Deo amicissimo archiepiscopo Aure. cunctis placet: et hoc manifestc habelis a conseliopoleos, Georgio Deo amicissimo episcopu saiict;T! quentia pcclesiastica et synodica. Et post hoc acci(lyri^ica*, Eustachio Deo amicissimo episcopo .liinu- D piensGregoriiisdevutiis notarius divinuruai secretani;p, Const:inlino Deo amicissimo episcopo Trall.p" riuruin, legit cpislulam p^itriarcha" Alexandria' ad Germano Deoamicissimo cpiscopoCitri, Constanlino piissimum imperatorem inissam. Dco amicissim eiii.scopo .\ugustup;ilcos, Nicolao Piisdinn H mngnifinentissimo imperntnri victori BasiDeo amicissimo episcopo Documii, Pelro Deo aini/">. Aiifjiisto. triumphnfori, rt Christi Dro plncdhili Melitopoleos, Joseph Deo amiciscissimo episcopo fiimiiln, Mirharl iniitiliit servus purrorum Domini iiiii AliJ-iinilriniis. simo episcopo Leria', Tarasio Deo amicissimo epiAb olim (juidcin scribcre ad divinitus actam ci scopo Ciiiea% Stepliaiiu Deo amicissimo cpiscopo inaximi decorisdiclatiir:im tuam, upiimc imperator, Gordoserbensium, Philippo Deu amicissimoe|iiscopo Tabix, Ignatiu Deu amicissimo episcupo Juliopoleos, gestientes, ab alterius tribus lorinidiiic inhibiti exConstantino Deo amicissimo episcopo Tii, Sisinnio stitissedignosciinur. Nuncverojussi, ct(|uodde$ideDeo amicissimo ejiiscopo Bitinopoleos, Xenophunte rabamus, Pt (|iiod mcluebamus, impigrc peregimus, Dco araici.ssimo ppLscopo .Mylassi, Leoiie Deo amicisimnioiLili et supercuilesti regi copiosas grales repeni I

Deo amicissimo episcupo ElizoraenenDeo araicissirao episcopo Cercyrensium, Nicephoro Deo araicissirao episcopo Zacynthi, Joseph Deo araicissimo episcopo Aventium, Thea;,'nosco [al., Theognosto] Deo amicissimo episcupo Parnassi, Meletio Deo araicissimo cpiscopu Heracli;p, .\saphio Deo amicissimo ep'scopo Erytlii;p, Cunstantino Deo ainicissiino episcopo Prusiadis, Oisma Deo amicissimo episcopo .Vdri.inoponae, .Macario

tium

[ui.,

Elysoraane^, Michaele

133

INTERPRETATIO SYNODI

VIII

GENERALIS.— ACTIO
niDnlla
nalia
ejus,
vei

l\.

m
aut
novlssima, vel
fi-

denles, <mi per occasionem (iiiamdam (lispiMisaiiter exiguitatein no.stram dignatus est adjuvaro, (luu

A

inedla,
:

raeum dominuin ac dominatorem orlhodiixum imperalorcni alloi|ui et exorare nieriiisseMi. Eteniin
iiiilii

cognoscantur etenim (|ul(lani sapientum iainbo loquentium priEdixlt: Quis cnim judcx peregrinus (|iiem(|uain solum usquam aiulivit.
miiiiiiie

mai;na' dclii-ia'

liiic

apparuit.

sanitas, ct pi'ofcctus,
:

accnsato

pr;esenlc,

vel

judic.ivlt
sibi

proti-

et mifiiia ^'ratia (liviiiitus orta

ai'l)iler eiiiiii

Palip-

nus, hiic auillto 1 Si

enim cx uno
et

advcrsana'stiinat,

stiiiorum

regionis, et

Tibcriadein ac Tyru.ii obtihls
et

tium

auilire,

pravum

ncfas veritas

el

nens, et liorum prsesldatum creditum habeiis,

hoc ut abomi'abile non admittit, quanto magis ab

dicbus mitlens ad nos,
noliilissimoruin

nuntiavit

dominicorum

horum ncminc? qui enim judlcant
paratain

(|ua!

nesciunt,

apicum ad

se destinatoruni adven-

tum, jubentium, iiuo

sibi (|ucm|iiani a sede .Vlexan-

drina ad imperia dirigercmus, una

cum

pausillis

lit-

estduorum patriarcharura causa penes regiam urbem et quod a Deo provectus et opinatissimus imperator anhelet
teris nostrissiiperdissensiune, i^ua' facta
:

carminihus bcatissimi Gre,'orii i'eperiunt, et aperte (liciturcls, qnud caligii sil quie loquuntur. Beneautem novlmus, quud apud vijs sint, dictatorcta Deo salvande impcrator,
in

redargutionem

summi

pastores,
^
,

pra;sules, ac abbates, clerici (juo-

que, et azyges

qui

omni sapientia ac

scientia, in-

abexterorura ore audire, qualiter veritas

exi^iat, et

B

tellcctu

etiamct discretione atque prudentiadec orati
praescs et

qu*

sit

de his ccrta

et

Qrma

cognitio, qu.T sic nos

consistunt, quitrum princeps ac

summus

raovit

ad id quod antea desidcrabamus, et pro eo

doctor tu coMstitutus
rator, qui

es,

sancte ac orthodnxe impc-

quod flcri citlus speramus proptcr viri justitiam, et amore dilectionis pavente potestatem, qu?; in nobis potentatuin gerit, (]uempiam eorum, (|ui apud nos sedulo perraanent, nilttere; misimus e: contra pro nobis, requircntes hominein ollin nostruni, el a
raultis aniiis in sua voluntatc habltantem, venerabi-

num
jam

est, scitis, et

gnoscitis.

exlstentes, quod oppjrtuquod Deo sit accoptuin, bcne coVosenimestis radix, exqua [fort. rami.]

omnes propius

et iinmortalititis intelligihilis oceaiuis,

ex quo

cuncti

lem existenlem,
mollibus
noraine
;

et

monasticam conversationem ex

ungulis excolentem

monachum, Joseph
vilem
et

quod

et fecit:

cum quo etiam hunc
:

oinneque marc, universi lacus, et lliicnta procul emanant, ut exterior poeta Hornerus affatur. Ita, domine imperator juslissime, inveniemus in quibusdam veterum historiis, quod duo patiiarch.^E quiiudam in Christi Dei nostri sancta civifontes,

codicillum transinisimus indignum existcntem,
imperatoriajallocutioni inconvciiientem
volenter, fecimus,

tatefacti fuerunt, sed hoc

mo

!o,

Dicitigitur Alexan-

hoc autera

der monachus

in historiis suis,

quia trigesimus pa-

mus,
tera et

quinimo confidenter proesumpsinon tanquam nosipsos odientes, absit, sed
principantem,ac omiiibus dignitalihussubli-

triarcha Hierosolymis post gloriosam et celedrandam

C

Do.uini noslri Jesu Christi ad cieIos ascensionem,

nosmetdejicientes, exiguitatera nostram ad erainen-

Xarcissus vocabatur, aposlolica gratia splendens, et
quieli sludens,

sacrorum priesulatu

relicto,

anno

miorcm dignitatein veraciter comparantes. Neque enim hoc animo agere poteraraus, nisi manifeste
Deo gratissime imperator, habitare imitatoremChristi et condescendibilem affectum, qui quondam viduse duo minuta recepit, et hxc pluribusmuneribus prsetulit. iitenimaltquidam poetarum: Abest ille » qui compe.libus constriclus
cognovisseinus in
te,

duodeciino sni patriarchatus ad luca coafugit incognita: sed qu.esito a populo, et polestate, ac episcopis provinciK, nec

tamen invento, pro ipso prove-

hitur aliuspatriarcha, qui vocabatur Dius, qui octo

annis vivens,

in Christo defunctus est. Post hunc Germanus annis tribus huic vero Gordius snccedit quatuor annis, tum ecce tanquam ex abdltis Narcis;

salit

ad

terminos, eijuitis more,

suinmumque
De

dili-

sus rursus apparet, et erat cuin consecrato Gordio
in uiiosensu et consonantia.

gens. vix rejicit,

audacter

exsiliens.

duobus

Gordio vero, qui cum

autem patriarchis, domine princeps, et iraperator a Deo dirigende, in una sede, uno tempore, bene novit a Deo provecta pietas tua, quod irapossibile
sit

eo erat, defuncto, et Narcisso supra modura sene(siquidera erat quasi sexdecim et centum annorum) Alexandrum quecadani episcopum, ab alia

scente

raittere,

et

corporalibus
ac
tale

terminis
negotiuin,
gest im,

t-v

regione adorationis gratia pr ifectura ad venerabilia
ca, perdivinam revelatiunera pra?.sule.n llierosolyraorum constituunt, sene Narcisso mulluin eum rcgante, qui et martyrio postea consuramatur. Hoc

reraotum,

discerncre
sit

tantum
tanquara

cum

invisura

et

clanculo
sed

idque nequaquara sciatur a nobis,
a Abest,
ille.

nec

pri-

Hi versus sunt apud Grsecos

quorum
intelligi,

quantum ex circumstantlasupcriori datur

iste est sensus eor.m, ex persona patriarchie Alex.uidrini inter Saracenus constituti prulatus, dicit, ut, imiuit, ille, qui Cumpedibus constrictus utcunque, vel u decunquesalit, et supra vires repit, eijues efficitur, ita et tu iraperator, humilitatis ac scieiitio|;e nostr;e scripta ut duo vidu;e niinuta susclpe, licet compedibusnationum, inter quas habitanuis, irapediti vix haec ipsa scripscrimus. \ el ita Sicut, inquit, qui vinc ila in pedibus habet, et servatur a potenle, si cum aptura repererit tempus, potest quoquo niodo
:

equo impositus fugere, secundura poetfe paradigma, Evadil ir.iti principis polenlitum; il.i et nos licet ligati vi gentium simus, att.unen verbum Dci, quod non estariigatu.il, salteai vix super equuin epistokB nostr;6 imponciitesdirexiraus, quod ita suscipe, taii-

quim

si s iluti

csseinus,

ac per hoc iiiajora vobis

otferre potuisserausqu;e tamen ideo, ul autumo, scribit obscure, ne, si utcuiii|ue deperirent, facile ab

hostibus intelligerentur. Edit. Rom. intelliguntur Id est, siiie jugo, uxoruin scilicet auteni monachi, quiaexpediti a conjugibus.
''
:

:

:

:

135

ANASTASH BIBLIOTIIECARII

136

vero solura hislorice novimus. et de his nobis hu-

A

nioris l<om:e ac orientalium

sedium? Joseph revevicarius .\lexandri:e

milibus tuis famulis
ut inutiles servi.
et

sufliciat.

.Supilicamus auteai,
te,

rcndissimus archidiaconus
dixit: Complacet mihi
et

et

obsecramus

benignissiiiic

imperator,

ut

eos, qui ad divinitus

gubernandam

sublimitatem tuam ex nostratibus destinati sunt.

ecclesiastica actione dispositione sanctissimorum loci servatorura seniorisRomae, ac orientalium sedium, etquod sancte
ptis

inomni

non solum auttm illos, sed et omnes omnino quiChristi nominc censcntur, ct cum eis pro eadcm rcdcmptione lepitione funfiuntur, ad
beneliciis cumulcs.

acjuste disposuerint: etecce prx manibus in scri-

sensum meum,
;

et si jubctis legalur

sacra synodo

in residuis vcro,

coram hac prout cognovero per

eripicndum videlicctasuspicionehosqui inissi sunl, et nos qui misimus, ul cuncti penes omnes qui apud nos sunt bonam faciem, et temporis redem;tionis fructum caiessere valcamus: quatenus divin:e bonilatiset Christi

quod justum et sanctum fuerit, et agam. Sanctissirai vicarii senioris Romae dixerunt: Ecce audivimus ea i|ua; dixisti, et placent iiobis omnia, et ideo volumus ut in raedio istius
pratiara Christi,
et

dicam

amator mundi principatus tuus pro
et agat,

sancla; universalis synodi legatur opinio
bes.

quam ha-

suo voto ac libito jubeat

omnilcnenlis Dci

Et posl

hoc

surgens Joseph reverendissimus

auxilio ductus, accontinuiset indeficientibus bonis

accumulandus, ct post vilam pluriraam et copiosorumannorum curriculaimmortali impcriofruiturus,
deprccationibus imniaculatse Dei genitricis Maria',
-Marcique mirabilis apostoli, evangclist;e ac martyris,

B

archidiaconus et loci servator Alexandriae, posuit sensum suum scriptum inter pretiosa ligna, et inte
Evangelia sicque demum jussus Thomas reverendissimus diaconus et devotus notarius, in inedio synodi stans, legit
raerata
:

simul

et pra^ceptoris nostri, cl

omnium

sanctoJostyih

rum mandata Dei

perficicntium. .Vmcn

monachus
ct

Commendatiiia ergo epistola lecta, Donatus Deo amicissimus ei)isco|)us OstiK, et Stephanus Deo amicissimus cpiscopus Nepa;. ac Marinus revercndissimus diacoiius sanct;c Roman:e Ecclcsiic, dixerunt: Ecce dcfert hic honorabilissimus vir commcndatilias
quas a patriarcha suo Michaele acccpit didiciraus quis sit, et unde venerit, et suscipimus
littcras,

lis ):iinctissiim

et archidiaconus <ic vicarius Michacpatriarcho! Ahxandri^e hmc dicit ad
:

sanctam

universalem synodum
est

Xunc dignum
ncm eorom

dicere

cum propheta David
Dominus,
et
ct

Voluntatem timentium

sc furiet

oratiocxLivl.

ejcaudiet, et sulvos faciet eos {Psal.

Nam
nera

quia per omnia raansuetissiraus
in

piissimus
crepidL-

impcralor nosler Basilius fundaraentura

et

eum

ut veraciter loci scrvalorem Alexandrinse sedis.

Dicant er£ro ad hoc ct sanctissimi loci servatores orientalium scdium, ct sacra synodus, et Deo ainabiles episcopi. quid sibi videatur sni er hoc, et

anima sua tiraorem Dei posuit, cuncta verostudiasuasecundum hunc modum produxit id;

q

circo oculi Doniini <onsc(|uenter super
ciunt,

eum

respi-

quocer-

secundum

illuin(|ui dixil: Eecc oculi
ct

Domini

modo

certiliccntur in ej^istola. Sanctaet universalis
facti suinus, et

super timentes eum,
cordia ejus
{Psal,

in co< i/ui

sperant in miserietiara

synodusdixit: Perfccte creduli
titicati

xxxii); hinc

voluntatera

sumusomnes
iiobis,

exepislola qu;e inodo lecla est

suam piissiinam
iibcravil,
ct

et justissimara

ad stabilitatera su«

coram
eum,

quia

iion ficlus, sed
;

verissimusvicarius

fldei, et catliolica> Ecclesi;e

ornanieiilum dirigerede-

est throni .\!cxaiidri;i'
et glorilicamus

propler quod ct rccipimus

i)erfccle

in coinplelioiicm

prosperam

Dcuni univcrsoruin, qui quod
supj levit,
et

destin;ivit:

eaeniniqiuc vidcbaiilur hominibus esse
ore
{I

deerat universali synodo

eam nunc

impossibiliacl facilia hic constituta sunt, Scriptura
dicente:
£j;

perfcctissimam demonstravit. Magnificentissimi et
gloriosissiini principcsdixcrunt ad Joseph rcveren(iissiniuni di:iconuin cl loci

duorum
v).

vel

trium

iestium

stabit

omneverbum
hcnsibilcs
voliiit
,

Tim.

Per quatuor testes irrepre-

servalorcm .Vlcxandria':

sermonem ;id sanclilalcm luam loquendi. Priusquam huc perveniret san('titas tua,
Ihibcmus,
1'atcr,

fact;esuntactiones octo; tamdesanctissimo patriar-

quam de Photio pra-varicatore alque tyranno, manus ejus. et aliis ([uibusdam capitulis. .Vudisti ex cis (]uidquam, quomodo judicha,

D

seu de impositione
cata sint,

el sine mendacio exliiberi illi Dominus vcram instantinm negotiorum examinalioiicm iti ut sempcr satisfactio pcrfccla iis qui volunt intelligcre pr;fibeatur: quia per Deum et apud Deum prosperatur a Deo redimitus imperator noster: et dc lles|>eriis quidem p;irlibus vicarios sancl;e Rom;inorum Ecclcsi;c abduxil; dc locis autem
(|ii;c

vel

qualitcr dcposila fucriiit"? Didicisli
his ncccssariis capitulis, dc recc-

ICMCiilur a conlrariis n;itioiiibus, qu;e inimico

cnim de duobus

animo Chrisliana'
sui, ct
iioslro,
|irini;c

tribui

advcrsaniur, coopcratores

ptione scilicet sanctissimi patriarcha; Ignatii, quo-

el sulfragatores veritatis

ostendere diebus imperii

niodo stabililus ct confirmatus
1'holii,
(|u;ililcr (lcjcclus ct

sit, ct

de objcctionc

coexcitare dignatus est.

Almo enim
prajsulc

fratrc

projcctus cxislal,

cum

Thoma

scilicet

sanctissimo

Tyri

lota proinolioiic. ac nianu^. imposilione su;i.

Joscph

iiiclropolcos.Vntioclicnsiuin

iliroiii, i|ui cti:im

revercndissimus
Alexandria;dixit
:

arcliidiaconus

et

loci

scrvator

pcclesiasticas res ejus, eo

Audivi, etdidici

cum mullDSCru-

Iriarcha

disponit.

quod iioii sit ibidein pahuc acccdcnte, una cuin Helia
non

tinioetdiligcnliacuncta qu^cacla sunt. Magniliccntissiini et gloriosissiini

sanctissirao prcsbytero elsyncello aposlolici Hiero-

principcs dixerunt: Ergoiie

solymoriim throni, pulavit, ne forte perfecta

placent ca quae judicaverunt sanctissimi vicarii sc-

csset univcrsalis synodus, qua: hic congregata erat,

: :

i:i7

INTERPRETATIO SYNODI
tM'i;n

VIII

GRNRRALIS.— ACIIO
l

1\.

:!S

Ilaiic

((ins'imiiiari'
l)i'iis.

ac,

opcrt'

|ilcii(i

pccfccliin

A

ii'nuisoinMCscnm,

vcliiti si a

e\!iil)^'i'c

volciis

i|Lii

siipcr oniiiia cl pra'
iios

om-

hodicriiani

dicm

noliis
:

prlma nclioiic im(|iiriM coopcralor exstitcril, iinliispr.iptiM'

nihus cst pcrfcetiis, ctiam
attraxit,

c\ incridiiiiis locis
lliroiii
nuici;n:e

cuin(|uc coiisonaverit

(|uod

et r(,'cipimus

vicem siipplcntcs nposlnlici
(|ui (liviiia

Alcxanilrinoruni Ecclesia',

gralia ct regia

euin, ut vcruin ct jiislissimum loci servalorem sedis Alexandriiup. .MagnilictMitissimi etgloriosissimi prin-

inpcratione piissimi imspiratoris huc pervenientes,
oinnia tliligeiilcr investiyaviinus
iios
;

ita

nl nihil lateat

cipes dixerunt ad sanctissimos loci servatores scnioris Ronuc, ac Oriciit:ilium sedium Modo itaf(uc,
:

eoruin

(|ua'

gcsta sunt a fratribus nostris ante
:

hoc ca|)itiilum tcnniiinm acccpit,

et

non est sermo
i|)so.s.

perventionein nostram
mota; sunt
hic
inter

insuperelcausas

(|ua'

prius

de hoc

uliiis,

scd intiicmur

eum
t(uid

ut nos

Tervel

sanctissimum

patriarcliain

minato ergo hoc capitulo,
i(uid vullis ut

consili:iinini,

Ignatium el rhotiuni, qui more latronis el mcechi in thronuni insiliit Constantinopoleos ; (]uiii etiam
clilc vcncrahiliiim ct sanctariim

ordinctur hodic-?Sanctissimi vicarii senioris Romie dixerunt: Por niintios ((uoniiiidam

opinione,

imaginum sensuac non perfunitorie ne((ue Iransitorie has

nobilium virorum,

cxaminantes, sed opiiitlosuflicienler. ut decuit, discurrentes, admirati sumus, certius compericntes de

ct [ler qua^dam ditfimatii verha cogiiovimus, quia ((uidcm viri mcndacitcr locuti ct testilicati sunt ctintra Ignatium sanctissimum pa-

B

triarcham Constantinopoleos, et
ad hanc sanctam synodum,
et

si

funtaliqui pne

vox Salvatoris, qua^ dicit Xihil ahsrniiditum quod non sciatur, ct in manifcstationnn vcniat [Luc. xii). F.t rursus Spiritus. ubi vut. spirat {Joan. iii). Etenim vcraciter
liujusmodi rebus,
:

quam

manifesta

sit

sentes hic de viris praedictis, j-jbemus ut introeant

cognoscamus quid

:

dixerint, et quid testati sint. Magnilicentissimi et gloriosissimi principcsdixerunt: llocaudistis"? San-

et inextricabiliter a

Deo
et

insjiirati, et

divina gratia

ctissimi vicarii senioris Kom:B dixerunt: Etaudi-

ejus, isti jicr

Deam

in haccollccta

synodo sanctissimi

vimus,

et scripto vidinuis

Romie per librum qui dequi missi
:

vicarii senioris

Romse

Orientalium sedium omnia

scendit per Rhadoaldura et Zachariam

lege justitise et judicio veritatis disposuerunt, ne-

sunt huc

quaquam

reverenles quid legitimorum ecclesiastica;

consequentia-negotiorum loqui, quemadmodumdecct
sanctos et sacerdotiodccoratos,
plexos.

Nonenim

in

verbum veritatisamvacuum cucurrerunt, nequein va-

tempore episcopi et posti(uam ingressi sumus huc, amplius certilicati sumus. Magniticentissimi ct gloriosissimi (irincipes dixerunt ad sanctissimos vicarios Orieiitalium sedium Vos sancti Patres nostri audistis de capitulo hoc, de
illo
:

num laboraverunt, neque pra;tuleruntquippinm aliud
eongruentis sibi reverentia'ati|ue clementia;, quo miiius

quo

locuti sunt sanctissimi loci servatoressenioris
:

investigatorcs essent Justi Dei judicii.

Unde

et

C

cnnsentimus convenimus in iis qux ab ipsis judicata et jure deprompta sunt, scientes diligenter conservare sententiam Domini nostri Jesu Christi, quae dicit: Vlji sunt iluo vcl trcs ronijvcijati in nominc mco, sum in mcdio corum (Matth. xvin). Neque eniin in nomine alterius cujusquam, nei(ue propter aliud quid eorum qux sunt convenerunt Deo amabilia patriarnos, hoc liquido ac manifeste agnito,
et

vultis et ipsi qu;crere capitulum hoc, an JosephDeicultor, diaconnset vicarius Alexan drine, ei Thomas Deo amahilis metro|)olita Tyri, et primas throni Antiochine, et Ileliashonorabilissimus

Riim;E

non

?

presbyter et syncellus throni Ilierosolymorum dixerunt Radit;e instantium pravarum rerum, unacum
:

malitiaquie inestilli
est

o|i|)ortuiic

purgata, t:ongruum
hic pullularunt

iniquas etiam proiiagincs
iri, et

t(;ia;

cmunil

chia

tria,

sed propter

Christi, a

quo

videlicet

nomine Domini nostrt Jesu mercedem et retributionem
dicit

convenienlcm bonami(ue culturam rcstitui. Cupimus igitur eos hoc intimari. Et hortatus Stephanus reverendissimus diaconus et not;iin
r'n\s a

sanctissimo patriarclia Ignatio, stans in mi>

percipient.

Vivo

enim,

cantes tnc, (jlorifiraho.
bitur {Prov. viii).Cum

El

rpii

Dominus, sed glorifiabjicit mc, inhonoraet

dio, ad sanctam

synodum
:

dixit

:

Placct

omnibus

vo-

bis ut cxaminetur capituluni lioc'?Tota sancta sync-

quibus efflciamur

nos co-

eorumdem laborum, participes a Deo tribuenda» mercedum recompensationis ineodemDeo,
operatores qui dat salutem

D

imperatoribus nostris, Basilio,
iiarochiffi nostrae^^quie

et

dus cxclamavit Placet omnibus. Et post hoc per jussionem sanctae synodi intromissi sunt testes, qui fallaciter juraverunt contra Ignatium (latriarcham, coram Rhadoaldo et Zacharia quondam episcopis
et stantibus eis in

Cnnstantino, et Leoni, et per eos instaurat regio-

medio, magniticentissimi et glovobis videtur de
illis ?

nem

et

patriam

pritlem per

riossimi

principes ad sanctissimos loci servatores
:

desitliam

eorum qui priusimperaveruntablatoe sunt,

dixerunt

Quomodo

omnes

orationibus et intercessionibus dominse nostrte Dei
genitricis, et

habetis interrogare communiter, an unumqucinqiie ?

omnium sanctorum. Amen.
sancta
universalis

Sanctissimi vicarii dixerunt

:

Unusquisque eorum
interrogatus
est

Et
dixit
:

|)ost

lectionem

synodus

interrogetur.

Et

ante

oranes

Littera,

qu*

lecta est, certificavit nossuiier

omnia, quod consonet judicio sanct;e Romanorum Ecclesla', ac Orientalium sedium. Sanctissimi vicarii
senioris

Thcodorus a sanctissimis vicariis senioris Rom;e Oui vocaris ? Qui dixit Theodorus. Sanctissimi vicariidixerunt: Et((uam dignitatem, habes?Theodo:

Romae dixerunt: Juste

abiit vir
et

iste Di^o

amabilis, pro eo quod secutus

sit,

concordaveril
:

actis qu;r prius a iiobis disposita sunt

et

modo

lia-

Protospatharius sum in vita imperatorum. Sanctissimi vicirii dixerunt Voluntarie venlsti ad Iiaiic synodum, an vi ? Thcodorus dixit *
rus dixit
:
:

P.vinoL.

CXXIX.

5

::

::

139
Voluntarie
veiii.

ANASTASII BIBLIOTHECAHII
Sanclissimi vicarii dixerunt
;
-.

UO
: :

Et

-'^

quare venisli

?

Tlioodorus dixit
iii

Proplcr jusjuran-

Non. Sanctissimi vicarii dixerunt Sponte fecisti juramentum. an violentei"? Leo dixit lloc interrogaveruiit,

dum quod juraviinus
: :

sanclis apostolis. Sanctissi-

Quia fortasse non eras tunc
Sanctissimi

in

hac urbe,

mi vicarii dixerunt Etde quo fecisti jusjurandum ! Theodorus dixit I)e Ip;nalio patriarcha. Sanctissimi vicarii dixerunt Spoiile jurasli, an violoiiter
'.'

quando electus

est patriarcha, cl inlra, et

jura; et

intravi, et juravi.

vicarii
est

dixerunt
patriarcha

:

Quot anni sunt ex quo consecratus
Ignatius ? Lco consul dixit
:

Theodnriis dixil
:

:

liivitus

juravi

;

iinptrator

cniin

Dico, suiit aniii viginti
:

dixit niiiii Ouia tiim (ibsequiuin eras illa die quando factusest patriarcha dominus, etelectionem illiiis non vidisti, intra, et jura. Et intravi, et juravi Non enim vidi eleclionem ejus. Sanclissiini vicarii
:

quatuor. Saiictlssimi
juraris.

vicarii dixerunt

.Vntequam
Roraa;

(ommunicabas cum patriarcha
Etiam.
:

Ignatio ? Leo

dixit

:

Sanctissimi vicarii

senioris

dixerunt
tra

dixeruiit

:

Et utique didicistl quia palriai-ciia erat
aiiiiis, el

eum

?

Et quare, frater, novissime faclus es conin hoc apparet quia tu cucurristi ut occituuin et pastorein

duodecim

ex

illo

conimuiiic:ibas
:

".'

Theoilosed

deres

patrem

tuum. Scis quia

rus protospatharius dixit
dixit mihi impcralor
:

Scieliam (juidem,

peccatiim fecisti, et pipiiitentiam cgisti, et accepisti

Quia metropolita

noii es, cpi-

epitimia?Leo dixit: Epitimia non accepi. Sanctis-

scopus non es : carii dixerunt
dixit
:

et intravi, et juravi.
:

Sanctissimi vi-

B

Et

([uimiodo

jurasti ?

Theodorus

simi vicarii dixerunt Neglexisti accipere epitimia? coinmunicasti post ha;c, an non ? Leo dixit Non.
: :

Juravi (|uia iion vidi ejus electionem. Sanctis:

Sanclissiini vicarii senioris RoiniP dixerunt
patriarcliani Ignatium
rccjpit
iniiiiiliis

:

Recipis

simi vicarii dixeruiit
bas in juramento

VX nosti quia peccatum facie-

modo

?

Leo dixit

;

QuiihiLiid

illo ?

Thcodorus dixit: Scicbam,

cl vos,
:

recipio et ego. Sanctissiini

sed non habebam quod facerem. Sanctissimi vicarii

vicarii dixerunt

Vis accipere epitimia?Leo dixit

dixerunt:

Fi^cisti
illo

confcssionem, ct accepisti pocnas
:

Si inihi dcderitis, accipio. Sanctissimi vicarii senioris Ronne dixeriint Recipis .sanctam hanc synodum ? Leo dixit Recipio eam. Saiiclissimi vicarii dixc: :

de peccato

repocnitens ? Thcodorus dixit
:

Etiam.
es,
:

Sanctissimi vicarii dixeniiit
a (luo accepisti

Cui coiifessus

et

epilimium

?

Tlieodorus dixil
est.

Qui

dedit mihi epitimium defunctus
vicarii

Sanctissimi

senioris
dixit

Theodorus

Roma; dixerunt Quis vocabatur ? Nescio id tantum scio quia
: :

ruiit Aiialhpm:itiz;is Photium et oinnes (|uos synodns an;iIheinatizavit?Leo dixit:Quis sum ego, ul anathematizem? Anathematismus in (^ausa lidei fit;
:

;

at vero Photius

chartularius erat, et tonsus

est,

et

fecit

iii

co-

orthodoxus est, et ut(iuid anathematizabo eum ?Sanctissimi vicarii dixerunt : Opera
L(>o

lumna qiiadraginta
runt
scio
;
:

aniios. Sanctissimi vicarii dixe

ejus pejora sunt omiii h;eresi, iiuia diaboli operarius

Sacerdos

erat
et

?

Theodorns

dixit
in

:

Ne-

G

est.

consul

dixit:Cum vos

judicelis

fieri

et

abbas

erat,

habebam
?

fidem

hoini-

excepta haTCsi anathematismum, anatheinatizo ct

nem,

et nuntiavi ei. Sanctissimi vicarii

dixerunt
:

ego cunctos quos anathematizavit saiu;ta h;pc et universalis synodiis. Et post
tionein viroruin

Therdorus dixit Si vult Dcus, custodivi ea, (|iiia Christiaiius sum. Saiictissimi vicarii senioris Ronnc dixeruiit Complesti ea, an non ? Theodorus dixit Eccc homo, compleo illa. Sanctissimi vicarii senioris Romae dixerunt Juste revocatus est in scdem suam dominus Ignatius? Theodonis dixit: Juste si enim noluisset Deus ut rcvocetur, non haberct ei vitam dare. Sanctissimi vicarii sciiioris Rom;p dixerunt Ergo recipis sanclam hanc synodum, ct omnia quae judic;ita sunt ab ea ? Theodorus protospatharius dixit Impcrator
Et custodisti epitimia
:

horum duorum examin;i-

inlerrogatus est Euslachius regius

spjitharins candidiitns

fspatharo-candidatus), Con-

:

stantiiius legins •ipatharius, Basiliiis regius maixhitor,

:

taris logothesii,

Photius spatharius et factus chartularius miliPaulus regius scriba, Christopliorus
>Iari;inus]

;

regins spatharius, cl secundus viilgi Prasinorum,
.Vnastnsins dudiim diaconus, Mariiiiis
[i//.,

:

veslitor el faitus epoptes, Const;inlinus charlularius, Ar.sabir regius canditatus,

etConstantinus re-

:

gius protospatharius. Et interrogati

admodum et

dis-

nosler sanctus rccipit c;im, ct oinnes Christiaiii, et

cussi oinnes, objiciebant violeiitiam et timorcm re-

ego quomodd
consul, qui et
riis
:

iioii

suscipio ? eti;tm, suscipio ilhmi,
iiiterrog;itiis est et

gium,
uiia

et priv;itioiiem
(|iio(l

pccuiiiarum, et exsiliuin, et

quia ortliodoxiis snm. Dciiide
f ictus ost

Leo

vocc,

iiun

sponle ad liiijusmodi aclum

scriba, a sanctissiinis vic;i-

compulsi

fiierint,

asseveraverunt.

Quidam qiiidem

Quomodo
?

ingressus es in hanc sanctam syno:

ex eis se fassi sunt statim fuisse confessos, et accepisse convenicntia epitimia
iliie iii
;ipt;i
:

dum
I.eo

Leo dixit

Nuiitiaverunt nobis, et venimus?

quidam vero etiam uspermansi.sse,

Sanctissimi

vic;irii

dixcrunt
:

:

Propter

(iiniin c;iiis;im

.

pncsens sine poenitentia
;i

qui

dixit: Dixerunt ilobis

Qiii;i

venite

et

;ucipia-

epitimi;i

sancl;i et univcrsali syiiodo

suscepe-

tis indulgciiti;im.

S;inctissiini vicarii dixcruiit:
:

De
le

riint,

(|iicin:i(lmo(luin

posth;ic manifesUibitur, cuni

quo pcccato ?Leo dixit De hoc quod
duxit illuc
et vini,
?

jiiiavi
:

ad

s;iii-

videlicet oiniics hi siisceperint sanctam ct univcrs;',-

ctos apostolos. Sanctissimi vicarii dixcruiit

Quis

lem synodum,

et

anathcmatizaverint omnia qu;rcuiisiiscepcrint
siinililcr

Lco dixit

:

Iinperator

illiiis
:

temporisct
poteiiti;iin

(|ue li;cc ;iii;ithciii;ilizavil, et
aiiiiiio libeiiti i|ii,eiiiiiipie

C;esar. S;iiictissimi vicarii dixeruiit
:iii

Per

suscepit. B;ihanes, nnigni-

sponte? Lco dixit

lnterrog;iveiiiiit

me,

licciitissimus p;itriciiis ct pr;ppositus, dixit, sicul cx

Quia

vidisli clcctiuiicm patriarch;e Ignatii ? El dixi

pcrsona scnatus

;id

sanctissimos vicarios senioris

\

:

:

141
U(ini;r: Oiiincs viri clissiniiini
i|iii

INTEUPRETATIO SYNOhl
talsii

\III

(iENKRALIS.
est,

ACTK1

IX.
ct

112

jiiraveruntcontra sansuiit hic

A

coiitra

Deiim masnum,
et

primum

pastnnini
ipso:

patriaivlwin, nrm

pnrscntes

princlpcm,

per pontificcm qui uiictus
sunt, qui

cst:il)

quiilani cniiii cl inortui suiit, alii proptor intirinit;itcin vcl

et qniciiiii|uc

alias causas liuir pi\rsciitia^ dcsunt

:

:iuili-

stis veritatem. Sanctissimi vicarii dixcrunl:

Vulu-

non verunt liodic iu lianc siinctam ct iiniversalem synodum, el se occultant, noiciUcsaiiiiiiiitiare peccatum i|uoil cj;erunt. et clTugere voluiit

mns

audirc etab abscntibus

quemadmodum

ex prx-

senteutiam epitiinii, sint

omnino ab
salvi fiaut
:

sentibus. liahanes,
pi\Tpcisitus, dixit

ma;,Miitii-cntissimus patricius et

Ecclesias segregati, et an:ithematis ligamento constricti,

ad sanitain synodum:
isti
:

Qiiid desi-

donec conversi per poenitentiam

derat sancta h:cc synodus? Jiiiliccntur

sinc

iliis,

qui veroacci|)iunt cpitimia prius, et ciistodiunt, post

an nonV Sanctissimi vicarii dixcrunt
eos.

Hxspectcnus
principes

coniplctum epitiinium, digni
mysteriis.

fiaiit saiictis

etdivinis

Magnilicentissimi

et

gloriosissimi

dixerunt: Non potest alia synodus fieri causa illoruin: verumtamen, licct alii pnesto non sint, cpiti-

mium

aiidire

habent ([uod habetis dare
'

;

et

si (|ui-

Et post lectionem, magnificenlissimi et gloriosisprincipes ad sanctissimns vicaros dixerunt Justani constat essedamnationem snper iis qui persirai

" dem cucurreruiit ad pedes "•• "

vestros, et

sanctissiini
r>

juraverunt

, '

patriarchie Ignatii, accipiont
sauctitate vcstra
:

epitimium definitum

a

D

et fallaciter juraveruiit .,

,
,

et

recipiunt ,
:

epitimiuin quod

si

vero nou vcnerint, sed perm:iii-

serint in malitia sua, crescet

epitimium ipsorum,

datum est a sancta synodo sed petimus. et rogamus vos, ut vcniam osteudatis et compassionem in eos quia multum tempus positum
;

sicutsanctitati vestra^ phicuerit. Ignatius sanctissimus patrianiia dixit Impossibile est ut non discu:

est epitimu, et ([uia

tiantur homines

illi,

et

appareant iiualeset qui sint:

multi cnim ex eis actuarii, etstabularii ac equoruin medici sunt propter quod justuin est ut veniant in

peecatum propter quod peccaverunt in pastorein et pontificeni noslrum patratum est detur et iiotestas sanctitati ejus, ut quisi(uis eritad illum contrito corde, quajrensinisericordiara,
;

sicut

conspectum hujus sancta'
confiteantur veritatem,

syiiodi, et

arguantur, et
et isti. M:i-

quemadmodum
:

gnificentissimi principcs dixerunt

Siculi pncdixi-

mus, doniine, non potest propter eos qui reperti non sunt alia synodus fleri, sed, sijubeas, coram sanctitate tua et omnium metropolitarum venient.
sanctissimns patriarcha dixit: Placct Et post hoc asccudens Stephanus Deo ainabilis diaconus et notarius, legit eiiitimium quod definierunt
lufuatius
'-'

Deus deduxerit eum, epitimium minoret. Etenim imitator est illius qui pro eis qui se crucifixerunt oravit: hoc petimus, hoc rogamus sanctitatem vestrani, hoc deprecamur vos. Sanctissiiiii vicarii dixerunt Nos non solum pro|iter prxsentem rcm, vel causam, hanc posuimus deHnitionem, sed et propter futuram cautelam verumtamen in pastoreni in quem peccaverunt committiraus hodiernam dispensationem eorum qui in hac causa prasentes
: :

existunt. Et pr;cdixerunt ad sanctissimum patriar-

sanctissimi vicarii, et tota sancta synodus, habens
ita:

cham

Igiiatium

:

Sancta quidera synodus consonan-

terdedit eis epitimium eorum, peccato suo condiet universali sy

Considerante pariter hac sancta

nodo virorum istorum ((ui ultro ingressi sunt ad eam, quique contra Ignatium sanctissimum patriarcham mendaciter juraverunt olim sub Michaele imperatore, et Barda domestico, compulsi in ecclesia Sauctorum Apostolorum in conspectu nefandi concilii, definimus ft promulgamus eos qui non p(Buituerunt, neque annuntiaverunt, neque epitimium acceperunt, sed permanserunt, in duritia cordis sui, et non cognoverunt peccatum quod egerunt ; non solum contra sanctissimum patriarcham Ignatium,
sed et contra sanctissiinani Dei Ecclesiam, per se-

gnum, irao vero multffi compassioni propinquum, verumtamen potestatem habet sanctitas tua secuiidura contritionein cordis uniuscujusque, etfervorem
ac studium, posnitentiajallevandae, vel etiam augendi

epitimium (|uod datum

est

:

quoniara in

te

peccave-

runt, et per te inDeura. Magnificentissimi et glorio-

sissimi principes dixerunt: Benedictus Deus qui et
in hac parte ostendit vos

iinitatores pietatis su;e.
:

Honorabilissinii episcopi dixerunt

Placet

omnibus

D

judicium istud. Bahanes, magnificentissimus patricius et pra^positus ad sanctissimos vicarios, dixit: Capitulum hoc jani fincm accepit. Habetis aliud quid
ad disponeiidum,
si
aii

ptem annos epitimium habere; propter manifestum peccatum tale, esse ilios iii duobus annis extra Ecclesiam, et in aliis duobus annis intra Ecclesiam audiredivinas Scripturas usquead catechumenos, non tamen ullo raodo communicare, sed bstinere a carnibus et viiio qualuor aiinis praiter Dominicos dies, et
pr;etcr Dominicasfestivitates, et in aiiis tribus aniiis

non?nam

hora prteteriit:

(|uo(l

non

habetis,
Ostiffi,

episcopus

scopus Nepa;,

et

Donatus Deo amicissimus et Stephanus Deo amicissiinus epiMarinus reverendissimus diaconus
dicite.

sanctK Romana; Ecclesi;c,

dixerunt:

Habemus

et

aliud quid ad requirendum hodie.

stare

cum

fldelibus et mereri

nem

in solis

divinam cominunioDominicis soiemnitatibus cum eleemo;

Postquam eiiiin ingressi siimus in hanc aDco conservandam urbem. audituni est a nobis quia malos homines et contemptores inveniens diabolus organa malitiae suae,
operatus est novam rem et plenam impietate;
laici
ita

synis, et orationibus atque jejuniis

ita ut

tribus

ut

diebus

hebdomadis,

secunda

videlicet,

quarta et

homines,

et senatores vestirentur

superhunie-

sexta feria, abstineant a carnibus et vino. Peccanien

ralibus, et facerent, quantuni i)utatur, ea

qu« sunt

enim ipsorum non

fuit

modicum,

sed,

utjamdictum

sacerdotum. Magnificentissimi elgloriosissirai prin-

113

ANASTASII BlBLIOTIlECAKll

lii

cipes dixerunt: Voluntas vestra flat; consiiicimus

A

vos Pholius ? Marinus et qui

cum

ipso dixerunt:

cnim
nioris

et

nos hnc justum fore. Sanctissimi vicarii seRom;c (lixerunt InEtrodiantnr lales. El in:

gressi sunt, ctsteleriint in nicilin, Mariinis spatha-

Ne^cimussi vidchat. an si nnn videbat; testisauiem est Deus, qiiia Intus tnundus illud sciehat. Sanctissimi vicarii dixeriiiit nunter:itis ? Marinus et caf:

rius canilidalus,

et

Rasilius spatharius, el (icnri;iiis

teri

dixerunt
:

:

.Multi

eramiis, S:incHssiini
fuislis in
veri

vicarii

spalharius, et interrogati sunt a sanctissimis loci
scrvatorihus:
synoiltim, cl
ii

dixerunt
vos

Vere

inulti

inhonorantiam et
nostri
:

Ouamnhrem
iit

introistis in

hancsanctam
cl

confusinnem unius solius
pr.esenles,
et
illi

Dei

ideo et

i(uam caiisam nuntietis? Mariniis

absentes epitimium habelis
iiniversali

(itii

cuin ipso ('lanl,

(lixctint: l.uduni faciebat

[icciperc a sancta hae et

synndo ad inel

.Micliael iinperator,

mittens nohis itontiticalem stnnobis, sed et aliis plurihus

dul^'entiam impietalis vestra'.

El posl h;rc ascen-

Um, vcrum non solum

densThomas reverendissimus suhiliaconus rum
senioris

devo-

spathariis. Sanctissimi vicarii dixerunt:

Veraciter

tus notarius, ut ex persona sanctissimorura vicario-

mitlebatis sacerdotalem stolam ? Marinus et coeteri

Romse

lesjit ita

:

dixerunt

:

Veraciter mitlehamus eam. Sanctissimi
:

In iiovissimis

temporibus nova

pravit;is, et valde

Et posuerunt super vestra capita sancta Evanc;elia ? ]\Iarinus et qui cum ipso erant
vicarii dixerunt

reprehcnsibilis a|iparuil adinvenlio. Ilnmines enim
laici ad dedecus et confusionem Christi Dei nostri, etEcclesi;e ipsirs, ac sacerdotalis dignitstis, amicti

dixerunt
c:irii

:

Veraciler posuerunt ea. Sanctissimi vi:

dixerunt

in vns ?
Ivliain.

Marinus

Et faciehat quis aliquam orationem et (pii cum ipsn erant dixcnint
:

sacerdotalibusstolis, et episcopalibus superhumeralibiis,

Saiictissimi vicarii dixrrunt: Oiiis? Mariiiiis

(juo iaico,

accipientes orationem sacerdotalem ab aliiiuasi patriarch:ilem fonnam hahenle,

et

reliifni

dixerunt

:

Theopliilus
Vivil,
:

|)rolospathariiis.

Sanctissimi vicarii dixerunt

an mortuusest?
est,

veluti dii;ni

Marinus

et

Gregorius dixerunt

Mortuus

Deo

pnrsuinpsrrunl sacerdolio funji, (Ha!,'ere putativa, summisacerdotes, divin;e administralionis mysteria in derisionem et vituperationem dati a
imin:iciilat,a>

volente. Sanctissimi vicarii dixerunt: Utiq;:e vere

D(Vi principibus

mortuusest, etabiilin infernum. Vos sciebatisquod
nialum esset
versus
:

ChrisUanorum

sacerdntum honoris, et detractionem fidei: quos coram sancta

ut quid hoc fecistis? Mariniis et qui
:

cuin ipso erant dixerunl

Et quid poteramus ad-

imperatorem dicere,

feminas

et

pueros et

ct discutientes. didicimus adhuc dc eisdem iiisis auditam ab aliis impietatem el iden justum duximus et hos aptis et

synodo inlrnducenti^s,

lierfectius

:

s:eculum habentes? Sanctissimi vicarii senioris Romiedixerunt: Et siohtulisset vobis idoltim, adorare
illud habuissetis?

convenientihus epitimiis submittere, ut nequaquam
arnndn hiijusmodi nefas in Ecclesia Dei, et Christia-

Marinus

etc^T^teri

dixerunt: Absit.
:

C

.ijssimo populn, et in plenitiidiiie

fiat.

Volumus

eri;o

Sanctissimi vicarii senioris Romse dixenint

A cu-

nahtilis et ab setate infanti;c ecquis vns iuduxit in

Ecclesiam Dci

:

vel

qui vos illuminavit

;

sacerdotes,

componere c;ipitulum de iHicilo Imc conamine, qiiod iii alio conventn, Deo favente, legetur. i;t pnst lectionem hanc ascendcns Stcphanus Deo
amabilis diaconuset notarius, ut ex persona OrienUilium scdium, ita lcgit: Ouoiiiam sub imperi;ili liinore, et

an sseculares? Marinus et cicteri dixerunl: SacerdoEt cur, si s:icerles. Sanclissimi vicarii dixerunt
:

dotes iiiduxeruiil vos in Ecclcsiam et in commuiiioiiem, vos (lepravastis divina et terribilia mysleria,
illusistiset fecistis

pcriculo consistehant
f;icieiis

:

qiiod

potius ipse

imperalor

apparelial, el stibsei|iieiiti'r illos

et Basilius et Gregorius responderunt

ridiculumsacerdotium? Marinus Diximus, ct
;

agerc cngebat. non autem talein aiiimum vcl sensum gerehant, ut persisterent ad capitalem animadversio-

iterum dicimus

:

Per diem illam quidquid facicbat nus faciehaiiius
;

nem

siiscipiendam,

sccundum inrirmitatem enrum

iniiicrator, et pra-cipiebat,

si eniiii

delinieltir cpitiiiiium in alin cnnvciilu.

huiueremur

et

resistcrcmus,

moreremur

;

et

lamen

(luidam ex nostrisresistentesc;esi sunt. .Sanctissimi Bonum esset, quoniam inchoastis vicarii dixerunt hnnum, etsi ca;si essetis, et permansissetis usque in
:

siini

VA post lectioiiem, raagnificenlissimi et gloriosisprincipesdixerunt Ecce capilulum hoccnnv(^: :

nientem accipit terminum

quid ergo vult sanctitas
falsos vi-

D

vestra? Sanclissimi vicarii senioris Roin;e dixerunt,

lliiem, et servassetis veritatem.

Jlarinus et qui

cum

acduarum Orientalium sedium: Volunius
carios, (|uos
p;iiii

co erant dixerunl: llomini^s suinus infirmi, cl iioii tolerasscmus inortem. Verumtatem epitimium acci-

1'lioliiis :i(ldiixil

contiM l)e;itissiinuin pa-

Nicohiuiii, qii;isi;ih:iliispalri;ircli;ilil)iiss('dihiis,

pimus, triarchx; cl intermgetur. Sanctissimi vicarii dixiiEt ciistoditis epitimia ? Marinus ct caiteri riint
:

confiteiites sanctissimo

domino

Ignatio pa-

iiiKredi liuc, ut co{;iioscat Pliotii versiiliasct rr:iii(les

etiam reverendissimus frater noster el coinminister
.losepli, vic;irius p;ilriarch;e
I.eoiitiiis,

Alexandriic. Iiitroierunl
aiiteni

dixerunt

:

ICIiam,

Deus

scit

quia cuslodivimus
:

c;i.

Cireijnrius,

el

Ser^iins. St:iiilibiis

Sanclissiini vic;irii dixerunt

Qiiis vohis deilil

e:i ?

illis

iii

nieilio, li;ili;iiu's tiiagiiificentissiintis patriciiis
:

Marinus

et qui

cum

i|

so cranl dixerunt: Palriarch;e
:

cl

pneposilusdixil

ijmf. ex vnhis esl (|ui a

Photio

(liximus, et dixit nobis

Ite siuftuli,

uhi hahetis sa-

dilTamatiis est cssc vicarius Alexandri;e?Et faclusesl

lisfactionem, etaccipite. Sanctissimi vicarii senioris
lii)m;e dixeiuril
:

propius Leonlius cl dixit
Leniitiuiii dixit

:

Ego sum. Joseph Deo
;i(l

Oii:iiiiln

li;iiic

pompain,

ct

iiiju-

;iini(isNimiisar(lii(liaciiniisel vicariiis .Mex;indria'
:

riam,et ridiculuin faciehalisin saccrdotium, videbat

Unde,

cl (|uis es ? Lcoiitius dixit

:

:: : :

!

iV6
Gr;i'i:us
fiii

INTRRPRRTATIO SVNODI
vicariiis Alcxaiiilria' ilixit

VIII

GRNRRALIS.

\r.TIO IX.
:

IK)

goncre, captiviis voro pcrrcxi Aloxaii;

A

(Iriani. Joscpli

I'"t

a

i|iio

emptuses? Leontius

dixit:

A ^lichadc
:

patrian:ha

Oui siiinns nos nt an;ithcin:itizcinus ? Sailctissiiiii vic:irii dixcrunl: i;i (|iiomodo desccndebatis Roinam cnin libro iiclaiidi concilii ?
ipso craiit dlxeriint

Joscph vicarius Alexaii(lri;e dixit: Ubi esl episcopiuiii patriarcha' ? Lcoiitius dixit Iiitus ad ecclesiain
saiictic

Georgius
inviti
;

et ((ui

cum

ipso erant dixcrunt: Coacti ct

dixit eniin nobis Photius:

Ouia apparucrunl
cer:

Dci (iciiitricis, apuil ca

ipia' siiiit luiIOL^ii. .lo-

lioiinc c;ipitnlii conlrii papiiin Nicolaiiin, ite, ct

scjih vicariiis.Vlcxaiulria^ dixit: Kt i|iiii:noilo iiilrasli

tiliciimini

si

sunt vcracia.

huc?Leontius(lixit

:

lloino erain captivus,el lilicriiin

llumincs rustici
(|uain

diximus ei sumus;si pcrvcneriinus Roinam,
.Nds vcro

me

fecit, et vciii

huc propter benedictioncin. Joscph

dahimus rationera?

El

ille

dixit nobis:

(juiii

revcrendissiinus archidiaconus et vicarius Alexandri;e dixit: .Misit tc saiictissiinus .Michacl sicut vi-

docent vos episcopi

qux

debeatisdicere. Sanctissimi

vicarii scnioris Roin;c dixcrunt:

Vos homincs pcitcrum
rcvcrti
ail

cariuin? Lcoiitius dixit:S;epc dixi
inc,

i|ui:i

nou
vciii

inisit
iisi|uc

regrinos ctadvcniis, sicut dicitis, lilterarum gcrulus.

scd proptcr bciicdictioiicin cgo ipsc

oportcbat

accipcre

litlcras,

cl

huc. Photius

autem

inisit ine Roinara, ut quidiiuid

propria, vcrumtatcm anathematizatis concilium

i(ui>(l

dicerent metropolitae

facerem. Deus

autem

novit

Roraam

ferebatis ? Georgius et qui
?

cum

ipso erant

quia sicnt pccusdcsccndebam. nihil sciens. Sanctissinii vicarii, et tota Siincta

B

dixerunt

Anathema
1 :

ei

qui

fecit, et

qui consensit.
senioris

synodus dixit: Hic
ct

(lec-

et qui defcndit illud

Sanctissimi vicarii

c:itnm suiim conlitetnr, ctnoiijam cgeinus tcstibus.

Rom;e dixcrunt
colauin,
et

Recipitis bcaiissimum papiiin Ni-

Pluribus crgo interrogatus
dixit, nisi
ct;e et

discussus,

iiihil

iiliud

sanctissiinum

(wtriarcham
:

Ignatium

?

qu»

in octava actione in conspectu

san-

Georgius

et qui

cum

ipso erant dixerunt

Ut recipit
et

universalis synodi. Magniflcentissimi et glo:


nos
;

sanctd h;ec univcrsalis synodus,

recipimus

riosissimi princiiics dixerunt

Nos vero

hsec qu;E

qui enim

nunc a

te

dicta snnt

ct antc;i

mnltoties audivimus,
te

synodo, in

sumus nos ut contradicamus tant;e qua omnes patriarchie pr;esto sunt per
suos! D.jnatus Deo amabilis episcoet

modo
et

vero ideo intromissus cs huc, ut vidcat

ve-

loci servatores

rus vicarius patriarch;e Alcxandri;i', quia

mendax
es.

pus

Osti;fi,

Stephanas Deo amabilis episcopus

seductor eras, sicut etiam tu ipse confessiis

XepsB, et Mjrinus reverendissimns diaconus sancte

Sanctissimi vicarii senioris Romae dixerunt: Quse
sunt du;e personae ilhc quas videmus? .Magniflcentissimi et

Romanorum Ecclesi;e dixerunt ad Joseph archidi;vconum etvicarium throni Alexandrini Ecce et ips;;.
:

gloriosissimi

prlncipes dixerunt:

Falsi

vicarii. Sanctissimi vicarii senioris

Rom;e dixcrunt

Nos adhuc non vidimus eos:

et

veniant ad nos, ut

C

charissime frater noster, cognovisti per h;ec quic nunc audisti Photii maligna opera et versutias fet quia dolusus erat et mendax, et veritas non eral
:

iuterrogeraus illos. Et appropinqnantibus, interroga verunt sanctissimi vicarii: Qui estis? et unde venilis ? ut vicarii venistis,

in eo.

percgrini,

Hos autem homines, cum sint pauperes et judicamus venia dignos propter violeii
;

an ut litterarum dclat(j-

res? pro qua
dixit
:

occasione venistis? dicite. Georgius

ctissimi vicarii

Ut litterarura delator veni tantummodo. Sansenioris Roms dixerunt: A quo
:

tiam ((uam sc (lertulisse confessi sunt sed gloria Christo Deo propter omni,<, qui dixit 0""^ occultum, quod noii iiuinifestabitur{il(itth. x)? Qui etiarn
:

missus es ? Georgius dixit A Constantino oeconomo Antiochensiura Ecclesiae; abeo enim missus sum ad Photiura et Michaelem ira(icratorem, causa benedictionis. Sanctissimi vicarii senioris Rora;edixerunt:

sanctam hanc et universalera synodum congregare dignatusest in gloriain benignitatis suae, et sanct.e catIiolic;ie et apostolic;e Ecclesi;e ()aciflcam ordimitionem. Helias Dei cultor presbytcr
dis Ilierosolymorum dixit
:

et

syncellns se-

Magna

beneflcia conse-

Subscripsistis in libro contra sanctissimura pa()am

cuti in coiupletione sanct;B hujus et universalis sy-

Nicolaum, qui a Photio factus est? Georgius dixit Absit. Sanctissimi vicarii senioris Romae dixerunt
Et ((uomodo descendebatis ad urbem Roinam
?

nodi a vero Deo et Salvatore nostro Jesu Christo,

magnas

illi

quoque gratiarura actiones,

et gloria'

ad

laudes referre debemns; quia dignatus est post tot

quod opus faciendum ?Georgiusdixit: Credite mihi,
quia utquid descendebam illuc nescio. Sanctissimi
vicarii senioris Roniffi dixerunt:

D

tempora patriarchalia capita inviccm adunare ad
gloriam benignitatis su;b, et salutem Ecclesi;e. Et post hoc ascendens Stephanus diaconus et devotus
notarius, laudes dixit ita
:

Quomodo
:

tenetis?

Georgius

et

qui cura

ipso dixerunt

Sicut tenet

Multos annos iniperatoLeonis
!

sancta Dei Ecclesia, et Christiani. Sanctissimi vicarii

rum

Basilii,C(inst,iiitini et

.Magnorum prin-

senioris
?

Rom;e dixerunt
Georgius
et

:

Recipitis hanc sanctain

cipuin et imperatorum multos annos! Eudoxi;e piissinuB imperatricis niultos annos
papae papae
!

synodum
illam et

qui cnni ipso erant dixerunt
Christiani, recipiraus
vicarii

Nicolai beatissimi

Sicut eara recipiunt oranes
nos.
:

Sanctissimi
qui

senioris

Roma;
recipi-

Romani aHerna memoria Romani raultos annos

!

Adriani sanctissimi
Ignatii
sanctissirai
!

1

dixerunt
tis ?

Dicite tantum vos, quoinodo
et

eam

Georgius

cum
;

ipso

erant dixerunt

Dixiraus

quia recipimus eam. Sanctissimi vicarii senioris Romae dixerunt Anathematizatis quos anathematizavit sancta synodus? Georgius el qui cuni

multosannos orthodoxoruin (latriarcharuni Orientis multos annos sasanctse et universalis cri senatus multos annos svnodi asterna memoria
! !

(latriarcha; Constantinopoleos

:

is:

AXASTASII BlBLIOTHECARIl
VF.HSIS.

m
[nientem,
in

Compatriarch:p mimi existenlom,

Scissionibus

mundum

replentem,

Pauiierum clerum orplianorumque insontes pu-

nuasvero ridesimpie habentem, Animas aulem duas mortalium dicenlem, Et imperium multipliciter incidentcm, Et patriarcham omnera deponentem, Alienum(|ue thronum invadenlem, Moechum rursusomnibus exprimenlem, l^nobilemque populum advocantem,
Subscribere invilos minitantera

Fideliumque fidem

malediclionem ponenlem,

Et Nicolai lidem projieientem, Et Sacacium in vicis invenienlem,

Hujus vero socios ex semitis congregantem, Et scandalum omnibus excitantom, Inimicum Dei dixerimus, im|)ie agentem.

ACTIO

DECIMA.

In

nomine Domini
et

et

dominatoris

omnium

Jesu

B

partegloriosissimiprincipesetapocrisiariiperspicui
Ludovici
imperatoris Italorum

Christi veri Dei

Salvatoris nostri,

consulatiis a

Deocoronatonim
nostrorum,

ct

IJasilii

tranquillissimorum dominorum etConstantini anno tertio, Leonis

videlicct Anastasius

atque Francorum, Deo amabills bibliothecarius

vero anno primo, perpetuorum Auguslorum, indictione tertia, pridie Kalendarum Martiarum, fcria
tertla: proposilis pretiosiset vivificis lignis, et inte-

Romae, suppojtrimus concofanariorum, et consobrinus uxoris ejus, et Eurardus prxpositus mensae ipsius; similiteret gloriosissimi judices Michaelis sublimissimi principis Bulgaria- Stasiszerco borlas nesundicus vagantur il vestrannaUibare pra-stit zisunas campsis, et Alexius Sampsi llunno
:

meratis salutis nostrae Evangeliis, in dextris partibus famosissimi tcmpli sanct;cac magni nominis Sophine

necnon

et

con-

insuperque pra;sidentibusamicisChristi imperatorikus nostrisBasiiioetConstantino, et convenientibus

sidetil)us Deo amabilissiniis metropolitis, id esl Basilio Dco amabili archiepiscopo Ephesi, Theodulo Deo amabili metropolita Ancync, Barnaba Deo araabili metropolitaCyzici, Nicephoro Deo amabilissimo metropolita Amasia', Basilio Deo amaliili metropo-

Donato Deo amabili episcopo Ostiai et StephanoDeo amabili episcopo Nepa>, et Jlarino Deo honorabiiissimo diacono bicum retineiitibus sanctissimi jiapa;
Adriani senioris Romie
cliiepiscopo
et

Ignatio sanctissimo ar-

magni nominis Constantinopoleos novsE
loci

C

Rom;f

:

et

sanctissimus

servatoribus Orientis,

lilaChalccdonis,Nicephoro Deoamabili metropolita Amasi;p, Basilio Deo amabili metropolita Gangrensium, Cypriano Deo amabili metropolila Claudiopoleos, Stylianii Deo amabili metropolita Neocsesare;?, Niceta Deo amabili mctropolita Alhcnarum, Theo-

Deo amabili archidiacono Alexandrinorum magnascivitatis, locum retlnente Michaevidelicet Joseph
lis

sanctissimi

patriarch:e Alexandriae,

et

Thoma

doro Deo amabili archiepiscopo Thessaionicensium,
Theophylacto Deoaimibili metropolilalconii,Nicolao Deo amabili metropolita Synnadorum. Nicolao Deo amabili metropolita Myrorum, Sisinnio Deo amabili
metropiilit:! Laodicc;e,

sanctissimo metropolita Tyri, et loci servatore sedis
Antiochi.-e, et
cello,

Helia Dei

cultore presbytero et syn-

locum retinenteTheodosii patriarclue Hierosopraesentibus quoque sacro senatu, scilicct Theodoro magnifieentissimo patricio et rnagistro,

lymorum

:

politaSinyrn;e, Eulliymio Deoamabili inetropolita
tana-,

MetrophaneDeo;imabilimelro" Ca-

Christophoro inagnificentissimo patricio et magislro, Bahane magnificentissimo patricio ac praeposito

MichaeleDeoamabili metropoliUi Rhodi, Hihi-

Joanne magnificentissinio patricio et protosp:illiario, Stephano niagnilicentissimo patricio et s;iccllaiici,
Marinomignificciitissimo p;itricioct
tari,
logotlict;i iiiili-

rione Deo amabili mctropolita Corinthi, Basilio Deo amabili metrnpolita Antiochi;e, Ignatio Deo amabili
inetropiilitallieraiioleos,AIich;ieleDeoamabilimctropolita
Bisi;e,

Joanne

Deo amabili

archiepiscopo

Hemerio magiiificeiitissimo

i)rocoiisulc ac p:i- rj

tricio,

Theopliilo magnificentissimo proconsule ac

patricio, Jlichaele magnificentissimo proconsule ac
jiatricio,

Leone

inagnificentissimo

proconsule ac

Pompeiopoleos, Stepli;ino Deoamabili archiepiscoiio Amestriadis Stephano Deo amabili raclropulit;i Cypsallorum, PhotioDeo amabili archiepiscopo Nacolia;, Joannc Deo amabili archicpiscopo Cii, Jacobo

patricio. Palatino in;ignJficciitissiino patricio ct

do-

raestico excubilorum, l';iulo niagnificentissimo patri-

cio et

prxfecto, Const;intino mag'iificcntissiino pa-

tricio,Theodoro magnificcntissimo patricio, Brabatio
magnificentissimo patricio, Manuelc magnificcntis-

Deo amabili arcliicpiscopo .Mclhymme, llypatio Dco amabili ;irchicpiscopii tiarihel, Leone Deo araabili archicpiscopo Neapoleos, Eutliyraio Deoamabili archiepiscoi)o Eucliaitorum, B;isilio Deo amabili archiepiscopo Misli;t, Theophane Deo amabili metropolila Selg;c, Marciano Deo ;im;iblli archiepiscopo Thebarum, l>aulo Deo amabili metropolila Apami;e, Gregorio Deo amabili archiepiscopo Tarii, Joannc Deo amabili archiepiscopo Nisa, Joanne Deo ama-

simo

jiatricio, Micli;iele

magnificcntissinio p:itri(io,

Theophylacto miigiiificentissimo patriiin, M;inucle
inagnificenlissimo pitricio, et Fetromite magnificen-

tissimo^ patricio. Similiter consederunt in dextera

1W
l)ili

iNTKurm-TA
;n'(hii'|iiscci|i(i

rio

svnodi vui

(;i:ni;uai.is.

ACITU \.
lloina',

m
ci

Paiiio nco amal)ili A Deo ariiabili »'|)isc(i|io Hiuiiopoleos [«/., lllmyopolcosl, Theodoro Deo aiiiabili episeopo Riirrep|)i [ <(/., Uurippi], Xenophonte Deoamahili episcopo .Mylassi, Uasilio Deoainahili episcopo dralia', .Vrseiiio Dco aniahili episcopo Aiirelio|)lieos, (ireiiorio Deo ainahili episco|)o Iripoieos, Basilio Deo ainihili episcopo .Vdranii, .MiPoleiiuiiii,
.\iitlit'

dixit

ad sanctissimos vicarios senioris
:

e|)isi'(i|)i)

llvherornm,

Oricntaliiim scdiiim
i|iiid

Oiiiil viilcliirsunclit:ili

vcslrie?

Vviv.

agcmus liodie S:iiictissimi vicarii dixerunt: omnibus neccssarium arbitramur, ut primum
.'

tirnuire:

lcgantur canones, quos debet hiec sancta synodus si ergo placct ei, dicat. Sancta synodus
Placet.

exchimavit.

Kt

ascendens Slephaniis

Di»

ainicissimiis di:iconiis, et notarius, lcgit canoncs in

chaeleDe.o ainabili episcopo Iladramiti,

Eu.staehio

superiori partesynodi,

magua

voce, in audieiiti:im

Dcoamahili

episeo|)o .Emonia', I.eone Deoainahili

episcopo Daphniisia', Pasilio Deo ainahili episcopo
Pirgii.CireijorioDcoamahiliepiscopo Messiiue, l'aulo

omnium.SimiliteretThomasrevcrendissimusdiacoiiiis et notarius, et in inferiori parte synodi easdem
legulas legit.

Dcoamabili cpiscopo
inclropolita
[«/.,

liaris,

Niceplioro Deoamahili
SANCT.E AC

REGUL^
UMVERSALIS
OCTAV.-E SVNODI QU.'E CONSTANTINOPOLl CELEIiRATA EST.

episcopo] Crotonse, Melesio Deo

amabili episcopo Heraclia', Photio Deo amabili cpi-

scopoVpsi,Stcphano Deo amabili cpiscopoGordoservoriim,
.loanne

B

I.

/)c

custodicinlis ct conaci-viindis

omnino expositis

(inlcd ct tni(lilis Ecclcsixcdnonitius.

Eulhymio Deo aniahili Dco amicissimoepiscopnTampsii, Nicephoro
episcupo Sehasta',

Deo amabili episeopo Aspinse, Theoi;nasto Deo amabili episcopo 1'arnasii SisinnioDeoamabiliepiscopo Berinopoleos, Teophane Deo amabili episcopo Azani, Philito Deo amahili episcopo Tahia', l.eone Deo amahili epjscopo Agrorum, Basilio Deoamahili cpiscopo jVd.idorum, Constantino Dco amahili episcopo Tii, .Micli.icle Deo amahili episeopo Ccrcyrorum, Nicephoro Deo amabiii episcopo Zacynthi, .\thanasio Dco amabili episcopo Magnesioe, Ignatio Deo amabili cpiscopo Simmei, Petro Deo amabili episcopo Troadis, Niceta Deo amahili episcopo Cephahulii, Georgio Deo amabili episeopo Diascilii, Ignatio Deo amieissimo episcopo Doryhei, Stephano Dco amicissimo episcopo Pira;i, Constantino Deo amicissimo epicopo .\ugustopoleos Georgio Deo aniabili cpiscopo Cyriacae, Nicolao Deo ainabili episcopo Docimii, Niceta Deo amabili episcopo Phidia', Paulo Deo amicissimo episcopo Mela', Tarasio Deo amabili episeopo Cynii, Germano Deo amabili episcopo Cytri, Theophane Dco amabili episcopo Trallae, Nieolao Deo amabili episcopo Adrami.-e. Constantino Deo aniahili episcopo Numericorum, .Miehaele Dco amabili episeopo Leontopoleos, .loscph Deo amabili episcopo BerriC, Petro Deo amabili episcopo Pala;orum, BasilioDeoamabili episcopo Zuruli, .Michaele Deo amabili episcopo Metelupolcos, Phoca Deo amabili episcopo Sororum, Constantino Deo ainabili episcopo Synai, Ignatio Deo amabili episcopo Basilii, Damiano Deo amabili episcopo .\Ietropoleos, Theoclito Deo amabili episcopo Lacedffimoniae, Cosma Deo amicissimo episcopo Adrianopolcos, ConslantinoDco amahili episcopoPlusiadis, Maeario Deo amabili episcopo Chyzomen;e, .\rsapio Deo amabili episcopo Erithrese, Luca Deo amabili episcopo Magnesiae, Nieephoro Deo amabili episcopo Neapoleos, Joseph Deo amabili cpiscopo Aneorum, et Georgio Deo amabili cpiscopo Turitunii his ita con;
:

Pcr :ei|uain et regiam diviiue justiti:e viam inofvcliili (|u:is(lani lainpades semper lucenlesct illuminantes gressus noslros, (|ui secundum Dcum sunt, sanctorum P:ilrum (lerinitiofense inccdcre volcntes,

nes et seiisus relinere debcmus. (Ju:iproptes et li:is utsecundacl(ii|uia > secunduin m:igiuim etsapientissiinuinDionysium, arbitraiites etexislimantes,eti:im
,

cumdivino David promptissime camiinus: Mdnddtain Dcimini Iwidiim illnininans fjculos 1'siil. xviii);et: Lnccrna pcditms mcis liix tun, etlumcni
de eis
(

el cuni sciiiitis mcis(Psal. cxviii): dicimus: Manddtum tnum lucidum,

Proverbiatore
ct
/c.c

tua liix

{P/"c. vi): et

mus

ad

cum magna Dominum Deura,

voee
{|uia
)

cum Lux

Isaia

elama-

im^ccptd tua

Luci enim veraciter sunt supci- tcrrdiii (Isn. lx assimilat;e suiit divinorum canonum hortationes et

C

dehorlationes, secunduin
pejori,
et

(|uii(l

disccrnitur meliusa

expediens at(]ue prolicuum ad eo iiuod

ct obesse dignoscitur. Igitur icgulas, i[ua' sancta' catholicie ac apostolic:B Eccicsi;e tam a saiictisfaraosissimuis apostolis, (|uam ab or-

non expcdire, sed

et localibu^ conquolibet dciloquo Patre ac magistro Ecclesi» tradit;e sunt, servare ac cuslodire profitemur: his et propriam vitam, et mores regentes, et omnera sacerdotii catalogum scd et omnes qui Christiano censentur vocabulo, pieniset damnationibus, etediverso receptionibus, ac justiticationibus qu;e per illas prolat;e sunt et definit;?, subjici tenere quippe traditiones, canonice decernentes qu;e accepimus. sive per sermonein, sive per epistolam sanctorum qui anlca fulserumt, Paulus admonet apcrtc magnus apostolus (II Tlicss. ii).

thodoxorum universalibus, nucnon
vcl etiani a

ciliis,

;

II.

D

De conservandis ctinni dcfinitioniljus synodicc^ a heatissimo papa Nicolao ct Sdnctissimo papa Adria^ no Eomanis partriarchis pro defi-nsionc Constimfinopolitdiiorum Ecclesiie ac restitutiom Ignatii sanctissimi putriarchse, atque ncophyti expulsijnc ac
eondemnatione Photii expositis.
Obcdite prcepositis vestris, et suhjucctc
illis;

ipsi

enim perviijilant pro aniinabiis
tiimcin rcddituri (Hclir. xiii
),

vestris

lanquam ra-

Paulus magnus apo-

stolus pr;ecipit. Itaque beatissimum papam Nicolauin tanquam org;inum saiicti Spiritus habentes, necnou
et

venientibus, jussu Basiiii et Constantini
et

magnorum

amicorum

Christi impcratorum,

stans in medio
et prsepositus

Bahanes raagnifleentissimus patricius
a

sanctissimum Adrianum papamsuccessoremc.jus, delinimus atiiue sancimus etiam omnia (iu;e ab eis synodicc per diversa terapora exposila sunt cl promulgata, tam pro defensione ac slalu Constantinopolilanorum Ecclesi;e, et summi sacerdotis ejus. quani Ignatii videlicet, sanetissinii patriarch;e, etiara pro Photii neophvti et invasoris expulsione

Secunda eloquia Patrum

dicit,

quia divina prima sunt.

;

.

lol

ANASTASn BIBLIOTIIECARII

m
:

ac condemnatione, servari seniper et ctistodiri cum ex|Hisiiis ca|)ituiis iminutilat^i pariteret ilhcsa, ct nuliurn episcoporum, aut prcsbyterorum, vel diaconorum, aut ((uempiam de calalofio clericorum. aut (|uempiam dc cataloi;o clcricorum evcrtere, vel rcproliare alitjuid lioruni andere. Ouisi|uis auteni post hancdefinitionem nostrani comprelicnsus lueritspernens (juid^fuain capituloium et decretorura qu;E ah illis exposita sunt, siquidem sacerd(js fuerit, aut clericus, a proprio decidat honore simul ct ordine: monachus autem, vel laicus, cujuscuiii(ue sitdignidonec |j(enitens prolitealur se tiitis, sesrejietur. conservaturuin praidicturum editionem.

A

Qwa tu scientiam repuUsti. et ne saccrdotio funfjaris tiiihi; et oblita es leijum Dei tui, et etjo oblieiscar filiorum tuorum. .Si serundum multitudinein eoruin sic peccaverunt mihi, ijloriain ipsorum in inhonorantiampunam : peceata populimei comedait, et in iiijustitiis suis accipient animas suas(Ose. iv). Et iterumdicit: C""'" multiplicavit Ephrem aliaria in peccatum, facta sunt ei altaria delicta : scribam in eu multitudinem ( Ose, vm ) l>
Deus per prophetam
Cf/o

rejtellam

te,

V.

de

Vt hnnoixtw vt udontur iiruujo Domini nostri Jrsu Christi. xque ut sanctoruiii libri Evanyeliorum, et figuru prxtiosx :ruci-s, .timiliter et intemeratx matris ejiis et Dci genitricis Marix, et omnium sanetorum, necnon ceelestiuin minislriirum. Sacram imaiiinem Domini nostri Jesu Christi et omiiium libcratoris et salvatoris irquo honore cum liliro sanclorurn Evan^'eliorum ador.iri decerniinu Sicut enim per syllabarum eloquia, i|u;e in libro ferunlur, salirtein consequemur omnes, ita per c(> loruni iina^inariam operaliuriem et sapientes et idiot:e cuncli, ex eo (|nod in promplu est, perlruuntur utililate; qu:e enirn in syllabis sermo, h;BC etscriptura [al., pictui-al, ()uk incoloribus est, pr.eIII.

oporteat de senatoria dignitate, vel kiicorum ordine, nuper tonsum eiiiji vel suscipi patriarcham, niai secunduin ilefinitionem, fjux prolata est ab hac saiicta et maijna synodo,
alifiuo

Quod non

inveniatur.

r "

Omnemcanonicarastibilitatemin Ecclesiissemper manere in Christo providere cupientes, renovamus et coiitirmamus terminos et vacationes [al., varia|'9"«;' •I"^'."''''".^ sanctis apostolis et beatis Pa"''''"* ""^""* •^!'^*' '«?'''" '" tcclesia posuerunt. non oportere aiitislitem promovere quemquam, (]Ui est vel secuiidum fidem, vel secundum siteerdotalera sorlem neophytus, ne in/lnliis in judicium incidat, et
lar/uiiiiii

iliuhnli.

sicut dicit Apostolus {/ Tim.

III

).

canonibus cuncordantes, delinimus: neminem de senaloria dignilate, vel mundana conversatione nuper tonsuinsuper iiitentionc vel exspe1'rioribus ergo
ctiilione pontilicatus, vel patriarchalus honoris. cle-

commendat; e't di^num est nt secunduin conf;ruenliam rationis, et antii|uissimam traditionem propter bonorem, iiuia ad principalia ipsa referuntur, etiam derivative icon;e honorciitur, etadirentur;eque ut sanctorum sacer Evarigeliurum liber, ;itque typus prctiosa- criicis. Si (iiiis eri^o non adodicat, et
lat icoiiam
S:ilv;:itoris Cliristi,

non videat

forrn;iin

ejns, quando veniet iii j;loria paterna s;lorific;iri ct Slorificare sanclos suos •' ; sed alieiius sit a comirrunioneipsiusetclaritatc: similiterautem etim:i!;ini'm

ricum, aut monaclium factum, ad hiijusmodi scandere i;r:idum licet per sin^ulos ordines divini sacenlolii plurimum temporis fecisse probetur: ne^iue enim prnpter relii;ionein vel amorem Dei. aut proptcr exspecUitionem transeiindi viam virtutum. sed ob ainorcm gloriie, ac priiicipalns toiisus hnjusaiodi rcpcrilur: masiis autem cocrcemu^hujusinodi, si ab iinperatoria (lii;nitate ad hoc compellatur, Si vero (|uis per nullam suspicionem pr:i'dict:e concupiscen;

intemerat;e niatrisejus et Dci i;enilriiis .Maria'; in-

super et iconas s;incliiriiin ;ini;elorurri (lepini;im'.is, (luernadmiMlum cos lii;rirat vei'bis (livin;i Scriptur.i sedetlaudabilissiniorumapostuliirum,prophelaruin, in;irtyruin, ct sanctorum virorum, simul et ornnium sanctorum, et bunoramiis et adoramus. Et habent, aiialhema sint a 1'alre. et si' iiori (|ui sic
Filio, et Spiritu sancto.

IV.

De

eo

quod neophijtus Photius num/uain
neiiiir illi qtii in qiiolibet

fuisse

videatur episcopus,

sacer-

dotali f/railu. consecruti siint, putentur tales esse fiuales eos ille nominavit, ncfjue ilimittendi sunt ci.s honores, qui ah eo collati sunt. scd subiertenda
essc oinnia

S(^(l pnipier ipsum lidnuni liuiiiiestcirca Christum .lcsum, ;ibrenuntians nunido, liat clericus, aut moiiachus, etoinnem pradurii ecclesiasticum transip^ens, per definita nunc temponi irrepivhensibilis inventusexstiterit, et probatus, itii ut in j;radu lecloris annuin compleat, in subiliaconi vcro duos, sitriue diaconus tribus, et presbyterquatuor annis, bene placuit huic sancUe et universali synodo elegi hunc et admitti. Circa hos aulem (|ui reliijiose morati sunt ordine clericorum. et rnonachorum, digni judicali sunt iiontificalusdignil:ite p:iriteret honore; pnediituin tempusabbre-

ti;c

exspect;itionis,

lilatis, (iu;e

quxciinque

ille

ad dunduiii

tiliis

ijraduin

viainus, ninrirurn secunrium ([uod episcoporum pr.TDl;iti probaverinl qiii per tempora iuerint. Si vero pnitiT li:inc (lclinitioiiem noslrain quis(|uam adjam

sacerdfitii opiriitus rst.

Amoi-em principatus, ulpote quamdam malam ladicem exortururri in l-^cclesia scarKhilornm. r;idicibus cxiidciites. curu qui
:ic

suprcmum honorein provectus exstiterit, repiobclur, el ali omni saccrdoiali oiieratione prorsus :ilijiii:iiur, utpote ([ui cxlra sacros canones sil profitiim
nioius.

teaier-e el pr;ev:iric;ilorie

iriei;ul;iritcr,

veluti

i|uidain

t;ravis

liipus.

in

Cliristi uvile insiliit, l'liutiiiin scilicet, ipii millctuinultibusettuiii:iliunili;;surliein tcrr;e replevil, jiislo

D

»1

De prolato anathemute

contra

Photium, etiam

propter

(lecrelo d:(inn:imiis, prius ;iiit iiunc esse

proiniilg.intes nniiqu;iin fuisse

episcupmn. nec eus

(|ui

iii

ali-

(|uu s:icer(lul;ili

j;ra(lii ;ib

eu cunsecr.iti vel prumuii

ftilsorum vicariorum contra beatissimum papiiiii yiculnuiii iiiventionem, ct contra euin ficte ac falso scriplorum libellorum, et quod oporteat omnes qui simile quid egerint abjicere et anathematizfiie.

suiit inanere in co ;id quod provecti suiil: iiisripcr ct eos (|ui ;ili illu coiisuet;is or;ilioiics ;id pi:epositiir;e promotionem susccpernrrl. ad hiijnsmoili p;rtro-

Qnoniam

i|uideni ;ippariiit Pliolius post

prolatam

coiitr:i se justissim;iiii

coerceniiis. Seil et ecclcsias (|iias. iit piil;iliir, t;im l'liotiiis (|u.im ii qui ;ili ipsu cuiisecrati sunl, dedicaverunt, vel si coinmulas mensas st;ibilieriiiit, rursus dedicari et introiii/.ari alqiic stabiliri decernimus; omnibus maxiine qu;e in ipso, etab ipso ad
(•iiiio

sentenliam, et daninationem a sanclissinio papa Nicolao propler iiequissimam invasioiiem Constantinopolilanorum Ecclesi;e
inalis

cum

aliis

s.icerdutalis f^radus ;iccepliiiiiem vcl d:imiiatiunein acla sunt in irritum duclis. Dicil eniin nniversoruin

operibussuis, etiara i|Uosdam nei|u:iin et adiihilores de plateis et vicis invenisse. et vicarios lius s:iiictissimarum trium patii;irchaliurn si>dium Orieiilis nuiirirnisse ac pruposuisse, ^itquc cuin his eccle-

siam rnali!;nantiuiri,elconcilium vanitatiscolligens,
cuiii
''

dicluin cum Apostolo compar.i, qui ad Thessalonicens(!S scribil Qai pfenus dabwit in intcrituxteriMsa facic Doinini, et a gloria virtutis ejus.
a lloc
:

rinrril

ijhirifiiiiri

iii

siiiirlis suis.

.Mulliludiirein

vilil:itcm

dicit,

sxpe namque

multitudo pro

vililate ponitur.

i;)3

INTERPRETATIO SYNODI

VIII

GENERAMS.

ACTIO X.
:

154

(lepositorias iiec.iisationcs et criniina eontra siiniim papain Nieolanm eoinmovisse; et anatheina pi'(ic:icitci' ct ;iiiilacter ccnilr;; eiim, ct cniictos comi,iiiiiic;inlcs ci, s;epe iii'oiiii.li,';issc, (|n(iruni i|nasi inoiiiiiiieiitorum libros iios (|Uoi(iic vidimiis, ;ib i|isi)
tieatis-

A

esset inveiittio, et sanetis l'atribns nosti-is et xmt^i1: 1..: « .:-• .1,.: stris l''.celesia' penitns alieaa. Ii;itiir i|Moniani omnein eiillinaliiiiieiii iiiii|iillatis sulverr, ctcliiMijiiaplia violeiitiiriim euiitractiiiiin iliriimpcre pi'a'cipiiiiiis, ildinivit saiieta et nniversalis syiniilns, neinineiii ex liis
:

UKili^no

ii|)ci'e

;ic

f;ill;ici

ilict;itiiiiic

consutos.
:

i|ni

etiain synodicc ;ib

ii;iie euiisuiii|iti

suiit

hujns

rei

gratia pro cautela ecclesiastici iirdinis aiiathcm;itizamus ([uidem primilus priedictuin Pliotiniii eti;im |)ro|)ter hujiisccmodi causain deiiide vero et oinnem ([iii ;imo(lo iii c;illidit;ile fnindulentcr egerit, el vcrbuni veriUitis ;iiliiltei';iverit, ct f;ilsos vic;irios siniulaverit, vcl lihros ilict;itus mciKhicis linxcrit, ct ad
:

oniiiiliiisaiuiiietalctciierevclservarecliironrapliuin, sed alisi|iiei|niililietoll'e]iili('iilo induljitaiitcrct liitrepidcta 111 (|iiccre,i|uaindis('ere 0111 iies,i|uiad utruin(|ue eonsistunt idoiiei, prieter eiis i|ui erroris iiiveiiiuiitur et iKerctiea' impietatis scrvituti rcdacti hujus;

miidi eiiim certissime et doeere et diseerncrc
diciiiuis.

iiiter-

Si

quis autem dcprelicnsus tuerit liane

deliiiitiiiiiein
si

pro|)ri()ruin
liniis,

favorem viitoriim

eiiiniiient;itiis

fiicrit,

([uciiiadmoduin et fortissimiis
s;uietissiinus p;i|ia
pe[)nlit.

|iict;itis ;ithlet;i
t;iles

.Mar-

Kiim;iiuis,

synodiee

nustram spcriiens ati|uc pra^varicans, clericus est, a pr(i|ii'io ijradu il(H'idat_; laicus vcro sei|uestretur, ntpote nui nnn ercdit Doini(Jiiiiilcicinjur liiinviris sapir nieo vcrlni perhiliciili
i|ui(lem
;

tirriiin, irit

tiijntuiii ct iiicivAis,

ct

quodcunqun

solcc-

VII.

oportrat anathematizatos a saneta et iinivcrsali sijnndo honuramlas ct sanrtas imar/inrs pinijere, vel dnccre ilisciplinas divinx uc huinanx sapicntix.

Quod non

ris

supcr tcrrum,

erit

sotutum

ct

in aslis {Matth. xvi).

B

X. Ut ante

Quod justuni est, et jnste exse((uendum, deiloqiius .Moyscs evidenter lege promnlgat [Deat. \\i). Cuin bonum non sit boiuim, nisi secundnm r.;tionem efficiatnr bonnm ergo profecto et vakle proticuum est, sanctas et venerabilcs iconas pingere, sed et [iroximos (lisei|ilinas diviiue ac hnmaiue sapieiiti;e uon anteni bonum est, iiec omnino [irolidocere cuuni, ab iiidii;nis horum alii|uid lieri. llujus rei gratia ne([iia((uam iconas operari iii sacris templis, sed ne([ue in i[uovis loco docere ;iiiathematiz;itos ab hac s;uicta et universali synodo delinimus et promiilgamus, us([uei|uo a jiropria seductionc ac m;ilitia eonvertantur. Ouis([uis eri;o post hanc delinitionem iiostram ail picturie sanetafum ima^'inum in ec( lesiis aul doctrime actionem ([uoi|uo modo eos adniiseril, siiiuidemclericusfuerit, proprio gradu periclitetur 81 vero laicus, seiiaretur, et divinorum mysteriorum iKommunione privetur.
;
:

distinctaiii exaininntioncm, ct sijnodicam judicationein nullus ctcricus a proprio cpiscopo, uut episcopus a proprio imtropolita vcl a proprio patriarcha sc tdlo inodo segrcijet
,

C

Divina manifeslo clamante Seriptura: Antc examiniitionrm nr vituprrrs : ct intrlliije primuin, ct tunc iurrrpa [Errli. \i); et iiuni|uid lex iiostra judicat liominem,nisipriusaudieritaljeo.etco2;noverit(iuid faciat ? juste et eongrueiiter et h;ec saneta et universalis synodus delinit et statuit, iiuid nullus laieoruin, vel miinachorum, aut ali([uis ex catalogo clericoruin, ante dilii;entem examinatioiiem et sym.)dicam sententiam a communione se separet proprii patriarchie, licet criminalcin ([u;imlihet causam ejus se iiosse i)r;etcnd;it, scd neque recuset nomen ipsius relerre iiitcr divina mysteria, vel oflicia. Similiter autem e[)iscopos et presbyteros, i|ui iii exterioribus civitatibus et regionibus sunt, erga proprios metropoliias affectare mandamus: ([uod etiam circa [);itriarcham suum facere metropolitas oportet. Si vero
(|uis

adversns hanc sanctam synoduni deprehensus

TIII.

Quod non oportcat quemcunrjue patriarcham sanctx ct Constantinopolitanorum Ecclcsiae cxiyerc chirographa a sacerdotali cutalorio ad propriiini quasi stubilitatcm atque securitutcm.

fuerit agere, si ([uidein episcopus ;iut clericus est, ab omni s;icerdotali operatione dccidat et honore; nionaciius autem aut hiicus segregelur ab oinni ecclesiastica communionc atque collegio, ([uousque conversus per |)(X!niteiitiam recipiatur.

Omnia mihi licent, sed non omnia expediunt ; omniu mihi lieent sed non oinnia sedifir.iint, dicit alicubi Paulus magnusapostolus (ICor. vi). Igitur ([uoniam omnia ad utilitatem et perfcctionem sanct;e Dei Kc:lesi;i>. et nihil omnino per contentionem vel inanem gloriam facere debemus et i|uoniam auditibus nostris faraa sonuit, ([uod non solum h(Eretici, el ii qui ;sanct;e Constantinopolitanoruin Ecclesiie saeerdotium soriiti, sed et orthodoxi ac legitimi patri;irchie a sacerdotali catalogo [)ro[)ri;e manus scripta facere ad propriam tulelam, favorum([ue suuin, et ([uasi stabilitateni exigant et compellaiil visuin est sanct;i? huic et universali synodo, i!eiiua((uam id ex hoc a quopiam tieri, excepto eo quod secundnm furm;im et consuetudinem pro siiicera lide iiostra tein|)ore consecralionis episcoporum exigitur; quod enim aliter Ct, omnino non expedit, scd nci|ue ad ;edific;itionem Ecclesi* pertinet. Quis([uis ergo ;iusus fuerit .wlvere hauc detinitionem nostram,"aut expetierit, uit [laruerit expetentibus, honore propria decidat.
;
;

XI. Quod oportet anatheinutizare oinnrin qui iinpie ac Isesis sensibus habere hominein duas a7iimas ojnnatur.
Veteri et

Novo Testamento una

n

animam

ration;i-

D

bilem et intellectualeni habere hominem docente, et omnibus deilo((uis Patribus et magistris EcclesJEe eanidcm o|iinione;n asseverantibus. iii tantum impietatis quid;iin, malorum inventionibusdantesoperam, deveneruut, ut duas eum habere animas impudeiile dogmatizare, et i|uil)usJ;ini irrationabilibus conati-

bus

[ler sa|iientiain, ([u;e stulta facta est (I Cor. i), pro|)riani h;eresim conliriiiare pertenteni. Ita([ue saiicta h;cc et universalis synodus, veluti quoddam pessimum zizanium, nunc germinante;n ne((uani

opinionem, evellere festinans
in
niaiui

inio vero ventilabruni portans, et igni inexstiiiguibili transmittcre oiiuiem |iale;iin, et ;iream Chrisli mundam exhibere volens, talis impietatis inveiitores et patratores, et his similia sentientes, niagna voce
:

veritatis

IX. De subvertendo et solvendo vinculo proprii scri' pti qiiod Photio excogitatum et exaetum est ab omnibus lolentibus cxteriorem discere sapientiam.
,

et diversam malitiam antiquitus in EccleConstantinopolitana infelix oiieratus est Photius. Didicimus enini (juod et multa ante tyrannicum prKsidiatumproi)ri;Emanussubscriptioiiibus muniebat adhserentes sibi clientes, ad discendain saiiienliam, qune a Deo stulta facta est, cum manifeste nova

Variam

anathematizat, etdetinit,atque promulgat,, neminem prorsus habere, vel servare quoquo inodo statuta hujus im|)ietatis auctorum. Si autem quis contraria eerere pr;esuni|)serit huie sanct;e et magn;e synodo, anathema sit, et a lide atque cultura Christiaiiorum
alienus.
XII.

sia

De non rccipiendis ullo modo electionibus episcoporum jkrprincijMle suffrmjium et potentiam factis.
Apostolicis et synodicis canonibus, promotiones

;

|.>i

AXASTASII

BIBLIOTHECARII

156
prseter qua»

et lonsecrationes episcoporura et potentia [al.. potentatiij et pi';ecepti(iiie principium f:iot;ts peiiitus

A

natam consuetudinem,
siint.
fieri

nune

definita.

|iermiseriti

sequeslretur aniio uno, et

interdiccntibus, concordinites detinimus, et senteiitiam nos quoque proferimus, ut si i|nis episcopus jier versutiam vel tyrannidem principurn hnjusmodi diL'nitatis consecrationein svscepeiit, dcponatur omnimodis, utpote qui iion ex volunUite I)ei, et ritu ac decreto ecclcsiastico, sed ex voluntate carnalis sensus ex homiiiibns et per homines Dei domum [«/., donumj possidere voluil, vel consensit.
XIII.

duobus annis non mereatur percipere mysteriorum nec sanclificationum cominunionem.
princeps
ille

X\'. IJuod non oportcat nlicnare cimclia, vel per cinphytrusim salaria ecclesiarum tribucre.
.\postolicos et paternos canones renovans sancta h;ec universalis synodus, deflnivit neminem [irorsus
vel utcunque ;i.|ienare cimelia vasa s;icrata. e\cept:i causa olim ab antiquis canoiiibus ornata, vidclicct (ju;? acci|iiuiilur in redemptionem captivorum sed nec tradere salaria ecclesiarum in emphytcutica pacta, nec alias rustic;is possessiones veniindare, ac per hoc ecclesiasticos redditus hedere, quos ;id propriam utililatem, et

epispopum vendere
ct

in minori i/railu constitutos ad majores honores oppoi-tune contcnilrre scd non cos qui foris sunt intcr illos aihnitti, sed nec eos in radcm ccclcsia conyiumcrari, ttut constitui, qui procurant, scu tiientur pronstia, vel sxcularium domos.
'iprntriit

0'""^

in

mayna

ecclcsia,

;

'.

Quoniamquidem
Ilii/nus
rsl

dicit alicubi

divinumeloquium

:

oprrariu^ mrrcrdr sua (Lur. \\), hujus rei gratia et nos dicernimiis, et promultramus. ut mai;na' ecclesi;p clerici, qui in SHbjectis oniinibus morati sunt, ad majcires ;;radus :isciMidant. et si
diijiii

r>

obescam pauperum el peregrinorum sustentationem omnem vero ecclesiasticarum esse decernimus rorum postestatem habenlem et has meliorare, ac
:

chirueriiit.

incjjiiriliiis perfriii

iiiercaiitur lio-

iioijlius; ciim aliqui
iiicrint, aiit

eonim, qui

iii

ipsis sunt. aiit

pcr iiicrcnuMitum ad siipcriiira iniiiistiMi:i ;i,iViicati per commuiicm natura' liMMniniim dormicntes defuerint sed non ex illis, qui IJiris suiit, :iliqui se liis iiinectentes. debitas eis, qui miilto tempore laboraverunt, difrnitales vel hiniores rccipianl; ac per^hoc inveniantur ecclesi;p clerici nullo modo proflcere. Nullatenus autem habe:int potestatem,
;

qui principum

domorum, seu suburbanarum rcrum
:

gesserint, inter derum magn;e ecclesi;e .i yrmo colligi, vel constitui quippc Deo mHitniis soeculi ncf/otiis implinitur {II Tim. iiV Si vero quis pra?ter delinitionem quam nunc protulimus promotus fuerit in quocunque magn;e ecclesi;T gradu, reprobetur omnimodis ab omni ecclesiastico gradu, tanquam qui contra magnam svnodum proveclus ex-

curam

dilatare proulo|)ortuerit ecclesiastica loca, per qu* reddiliis fiiint ;el insuiier propriarum rerum disposilinniMn distribuere, ac coinmittere seu conferre i|iiibiiscunque vohitM'it et judic;iverit juxta propriam potcsl:itcm ac di)miiialiim. (Jiiisquis autem app:iiii(M'il post hanc (lclinitionem noslram conlrariuin i|iii(l huic sancl;e el univers.ili syiiodo agere, deptv iiatur iit pr;ev;iricator divinarnm lcguin et praecepto rum, cassata videlicet oiuiiino qu;e facta est in scriptis vel sine scriptis ab episcopo venditione, vel emphyteutica traditione, vel ali:i (luavis alienatione, cimclioruin scilicet et s:il;iriiiru!n locoruin. Oui vero emerit :iut percepcrit aliquid ex pr;edictis cimcliis vel salariis, et niTu restituerit et:clesi;i'. iterum, (|ua' ecclesi;e sunt vel noii reddiderit ad incidendam chart;im venditionis vel emphyteuseos, sit anathema

^

stiterit.

usquednm feccrit quod ab hac sancta et univers;ili synodo confirmalum est. Si autem episcopus convitus fnerit construxisse monasterium de redditibus ecclesbisticis, tradat ipsum eidem ecclesiae mon;istcriuni si vero de [iropriis rebus, :iut de aliis
t ;

XIV. IJuod

qui pcr divinum r/ratiam iid episcopale of/iciurn convocantur, omnem revercntiam ct honorcm merrri ah iis qui pcr tcmpora aut stratrr/atus ministcrium sortiuntur, aut aliter
oportciit
rns,

(|uili;isilain

conventionibus.

h;ibe:it

id

secundum

potcst:itcm et vnluiitatcm omni vita sua et pust fincm vit* dimitlat et conferat hoc quibuscunque voluerit, non tamen sseculare diversorium
propii;iin
Dat.

jirincipari videntur.

Eos qui a divina gratia ad episcopale advocantur offlcium, fanquam imaginem et figuram feientes sanctorum cojlestium hierarcharum" id est angelorum, secundum hierarchicum plane gradum etniorem, omiii honore dignos ab oinnibiis principibus
et subditis .sancimiis haberi. Et ncqnaquam strategis, vel quibuslidet aliis principibus obvios procul

XVI. De non utendit 2>cnitus adinvcnfionibus ad exhonorantiam sancti .tacerdotii. Imperator vero vcl
princrps, si tiilia fecerit, redarguatur, et separetur: si autcm non pwnituerit, ctiam anuthemalizctur.

ab ecclesiis suis occnrrere, .sed ncque semet a multo spatio de e(|uis vel mulis ejicere, aut cum timore ;ic tremore procidere ac ;idorare; sed nec cum sacularibus priiicipibiis ad mensaiii intrare liora pnndii, eosdiMn (iiios illi honorcs stnitegis exsed seciiiidum congrucnti:im spirit;iiis (ligiiit.itis, ac honoris sui, reddcre qiiidem omnibus debita, luii vectig;il, vectigal, cui hiiiioriMii. Iiouoliibentes,

Magnis ululatibus et multis lacrymis dignum opus multis tiilelibus:id nostros pervenit auditus ;iiuiit eiiim fiiisse iiuosdam laicos sub eo qui nuper
:i
:

iinp('r:ivit
s;iin

D

ruin

iii oidine senatorio, (|ui secundum diverimpcralori;iin dignitatem videbaiitur capillocomam circuinplexam involvere atque repo-

rem |ir;i'ferri autem el multam a principibus amicoium Christi Imperatorum venenitionem. et reve:

promercri conscssorcs eoruiii, et honoris siniilisexistentes ita ul liduciam h:iheaiil episcopi argucre strategos multoiics, e\. ;ilios principes, atreiiti:ini
;

s;eciili dignit;item, cum injustiim et irrationabile agcrc qiiid illos iiivencrint, et per hoc corrigere et reddiMc nicliores. .Si vimm ;iliqnis episcopus, post deflnitioiiiMn sanctain syiiodi. ilcliiiiim

que oninem

el eanonice collatum sibi contein|)S(M-it hoiioriMn, el

quid secundum veterem et
" Ita iii

inhumanam

ac inordi-

graduin (|uasi sacerdotalem per (|u:e(lain vestimenta sacerdot;ili;i suinerc, et. ut putabatur, episcopos constitnere, superhnmerajibus, omnem :iliaiu i(l est p;illiis, circumamictos, et qui eti;im proprium piiiitificalem indutos stolam ;is( ribentcs euin qui in adinven|):itri:ircham movcntibus pnelatns et princeps tioniliiis risum et illudebant (luibusque dier:it, et insnltabant, molo i|uitlein cleetiones, proniotiones et vii.is. iiiodo consci MMtiones. autem acute calumnias. episcoporum quasi d:imii;ilioncs et depositiones invicem, et per inviiem miser;iliiliter et pr;e:il) v:iric;itiirie agcntcs ct palicntcs. Talis autem actio nec apud genles a s;eculo uiiquam audila est, iUi ut pejorcs ct miserabiliores inlidelibus nationibus
nere
'',

et

iiidiici:i

et

;

cxcmphiiibus Gnccis invenitur; Et revera nemii iniliiaiis lico ;ipiiil illosimpunc c;elciis nuiiuli negotiis iiiiplic:itur.

•'

Il;i

i|ucli:iiit,

namtiiie a cervice usqiie :i(l capita contorut clericali more in rotiiiiduiii toiisi vide-

reiitur.

;

157

INTEUPUETATIO SYNOni

VIII

(lENIiHALIS.
:

— ACTIO

X.

158

(|u:imvis ;ipud (|Uosd;im metrop(ditanoexliiheat el (lcmonstrct lios quos iitinc inaiiifeslos"A advo(':itio ruiii ;inlii|ii;i (onsueludii, et (;iiioiii(;i tr;idiliii per ellVcinuis: (|na dc rc sancta ct univcrsalis syiKMliis C(iiiteiii|itiiin ipsiirum postposita vidcantur, iion curdcliuivit cl pnunul^avit, illos (|uiilcni nialitia' iiixus reiitiliiis cis ;i(l coiiimuiiem profectuin, (iuns lef;es omniiio iit scclcstos alioininari, iicmiiicm aiitcm li(l(v Ecclesiie scverc condcmiKiiitcs, (urini ('xcus;itiiiiic iium (|ui (;iii'istiaiia cciiscntni'a|i|icllalioiic (lcincc|is rein(il;i, sulij;iccre voc;[ti(iiiilnis proprii p;itri;iri'li;e, conai'i talc^iiiid lacicudi, vcl admillciidi aut silcnlio sivc cum commiiiiilcr, sive (-11111 sigiihitiiii f;icl;(' fuctCi;cndi (|ucmi|iiam cnriim i|iii liiijiismodi opcrantur riilt, exiguiit. Illud ;iutem t;iiii|u;iiii pcrosiiiii i|uidiiii|iiclatcm. Si vcrii (|uispiani impcralor, vel potcndanialiauiilins nostris rcpiiliiiiiis, (luod ;i ipiibiisihim tiim, aut maL;iiatiim, taliter illudcrcdivinis, ettalem

ac tantain iujiiriam impic iu diviiiuin saeerddliiiiii laccre vcl adiiiillcrc lentavcrit, priiiio i|iiidem ariiuatiir a patriarclia illius teiiip(n'is, oi episcopis (lui cum ipso fuerint, ct sei;i'cj,'etur, el indii;nus diviiiis mysteriis judicclur; dciiide vero accipiat (|Uosdam alios in duram oliservantiam laliores, ct pffiiias (juie et nisi ccieriter se poenileat, ctiam visa^ luerint anathcma sit ah liae sancta et universali synodo, taniiuam (lui siiicera'et immaculatielidei niysteriurn dehoneslaverit. Si vero, pi\Tsumentibus (luibusdam hujusmodi nefas operari, patriarcha Constantinopolitanus, et suffraganei ejus episcopi, tiuod factum fuerit eognosceiitcs, nei;lexerint dehitum adversus eos ostendere zelum, deponantur et a propriosaeerdotio ac honore pellantur: i|ui autem quoquo modo
: :

impcrilis dicitiir,
cip^ili pr;i'scnti;i

11011

cclclii';iri

posse syiioiliim ;ibsi|iii' |ii'iiicuin iiusi|u;iiii s;icri c;i:

nones convenire
illos

sa'cnl;ircs

priiici|ies
L'iide

in

coiiciliis

saiixerint, sed solos ;inlistites.

nec interfuisse

synodis, exceptisconciliis universalibiis, iiive-

"

: neiiue eiiim fas est s;eculares iirincipes spectatores li(Ti rerum (|uk sacerdolibus Dci iioiinumiuam eveniunt. (Juisquiscrgo metropolitanorum priiprium p^itriarchain coiitempseril, et vocalionem ejus, (|U* sive ad unum solum, sive ad plures, sive .^, ad omnes sil absque validissima «grotatione, vel pa anorum incursu, non obedierit, et per totos duos iuenses post notitiain vocationis, ad proprium venire

nimus

hujusmodi ministraveruntvel ministraturi sunt impiissima' aetioiii, el miniincconfessi aecepcrint conveniens epitimium ^ definivimus per trieiiniuni se(|uestratos esse, anno (juidem uno extra eeclesiam flentes, aliovero anno intra ecclesiam stare us(|iie ad catechumenos ; porro tertio, consistere cam lidelibus et ita dignos fleri mysteriorum sanctiflcationibus.

palriarcham miiiimc festinavcrit, vel si i|uocuiii|ue modo latitare, aut non cognoscere nuntium ab illo missum tentaverit, segregetur si vero iiitr;i unuin annum eanulem eonlumaciam et inolicdicntiam demonstraverit, dcponatur omnibus modis, et ab omni
:

sacerdotali openitione decid;it, at^jue a dignitate et bonore, qui metropolitanis convenit propellatur. Is autem, qui huic deflnitioni non obedierit, eliani et

anatliemasit.

XVII. De potrslatc patriarcharum, ct mctropolitayiorum ad eos adventu.

XVII.

Quod non oportcat ecclcsiarum
lcyia viotare seu decidere.

res ac privi-

Sancta et universalis Nicxna prima synodus antijubet servari per .Eifyptum, et provincias quse sub ipsa sunt, ita uthorum omnium Alexandrinus episcopus habeat potestatem, dicens:

quam consuetudinem

Placuit huic sancta; et magna? synodo, ut res vel privilegia, qua- Uei ecclesiis' ex longa consuetudine
pertinent, etsiveadiv;^ recordationis imperatoribus, sive abaliis Dei cultoribus in scriptisvel sine scriptis donata, et ab eis per annos triginta posessa sunt, nequaquam a potestate pr;esulis earuin qu;ecunque persona siecularis per potestatem subtraliat, aut per argumenta quoelibet aufer;it, sed sint omiiia in potestale ac usu praesulis ecclesise, (|u;ecun((ue intra
iriginta spatium annorum ab ecclcsii possessa fuisse hoscuntur. (Juisiiuis ergo snecularium contra pn^sentem deflnitionem egerit, tanquam sacrilegus judicetur, et donec se correxerit, et ecclesiae propria privilegia, seu res restituerit, et reservaverit, ana-

(Juia et in
luit
:

Romanorum civitate hujusmodi mos
magna et nova Roma, i|uam
et hsec

prseva-

C

qua pro eausa
in seniori et

lam
chioe

sanela synodus in sede Antio-

ac llierosolymorum. priscam eonsuetudinera decernit inomnihus conservari, ita ut earum priesules universorum nietropolilanorum, qui ab ipsi promoventur, et sive per manus impositionem, sive per palliidationem, episcopalis dignitatisfirmitatem accipiunt, habeant potestatem, videlicet ad convo-

candum
candum,
forsitan

conventum,

eos, urgente necessitale, ad synodalem vel etiam ad coereendum illos et convocum fama eos super quibusdam delictis

thema sit. XIX. Quod non

oporteat archiepiscopos aut metro-

accusaverit. Sed quoniam sunt quidam metropolitanorum, qui ne secundum vocationem apostolici prsesulis occurrant a mundi princiidbus se detineri sine ratione causantur, placuit talem excusationem omnimodis esse invalidam. Cum enim princeps pro suis causis conventus frequenter agat impium est ut summos pnesules ad synodos pro ecclesiasticis negoliis celebraiidum unpediant, vel quosdam a conciliis eorum prohibeant, licettale impedimentum, et fictam prohibitionem metropolita-

politas sub obtcntu qiiasi visitationis proficisci ad alias ecclesias, et subjectos sibi cpiscoposper avaritiam damnis ufficere vel gravare.

u

norum suggestione diversismodis fieri didicerimus. Consueverunt autem metropolitani bis in anno synodos facere, ideoque, sicut dicunt, ad patriarchale penitus non posse concurrere caput. Sed sancta
universalis synodus, nec concilia qua^ a meIropolitanis fiunt interdicens, multo magis illa novit rationabiliora esse ac utiliora metriipolitanorum conciliis quae a patriarchali sede congregantur et idcirco haec fleri exiiiit a metropolila quippe unius quidem provincise dispositio elflcitur, a patriarcha vero ssepe totius causa diceceseos dispensatur. Ac per hoc communis utilitas providetur, propter quod etspeciale lucrum propter generale bonuin postponi convenit, cum a majoribus super hsc facta fuerit a Increpationem, vel inductam pisnam pro culpis.
hffic et
;
:

Avaritiam ulpote secundam idololatriam Paulus apostolus, cunctos videlicet qui Chfistiano vocabulo censentur ab omni turpi lucro abstinere volens multo magis ergo iis qui sacerdo neos tjy f(„]guntur nefas cst coepiscopos et sutlVaganeo suos per quemcunque modum gravare. Ilujus rei gratia deflnivit sancta hiec et universalis synodus, hullum archiepiscoporum. aut metropolilanorum, reliniiuere propriam ecclesiam, et sub occasione quasi visitationis ad alias aceedere, et potestate

magnus execratur
;

prnpria in inferiores abuti, et consumere reditus qui apud illos inveniuntur ;id ecclesiasticamdisposilioiiem, et alimenta pauperum, ac per hoc aggravare avaritiae modo conscientias fratrum ct coinmiexcepta hospitalilate, qua; nislrorum nostrorum ali(|uando ex necessario transitu fortassis accesserit sed ct tunc non alia, nisi ex iis qus ad pnesens de conipendio pneparata inveniuntur, cum reverentia et cum limore Dei dignantur accipiat, et imUurius propositum iter perambulel, nihil omnino eorura qua; sunt ecclesiie illius vel suffragauei episcopi pe
;

;

159
tenset exipiens: si onim ecclesia> propri3> rebus

ANASTASII BIBLIOTHECARII
iinumqiiemqne episcoporum

160
si

parcitate uti, et inillatenus in proprlas utilitates importune ac sine ratiiine dispendere vcl consumere redditus ecclesiasticos sacri canones deccrnunt i|ua, putas, impie:

cum multa

A triarcharum
eliarn

quemnuam, anathema sit. Porro , nodus universalis fuerit con^Tcgata, et fact;i
.

sv•.

. fueril

tate judicabitur di^'nus,

(|iii

aliis e|iiscopis

commis-

sas ecclesias gravare vel ambire, et per hoc sacrilegii crimen incidere non formidaf? Ouisquis erw post hanc definitionem nostram tale" quid facere tent;uerit, jiaMiam subeat a patriarcha (|hi per tcm-

Ecclesia (|u;pvis ambiguitas ct controversi;i, oporlet venerabiliter, el cum convenienli reverentia de proposita qua>stione sciscitari, et solutionem accipere, aut proficere, aut profectum facere, min t;imcn audacier sententiam dicere conlra sumnios senioris RonKe pontifices.

de sanclu

Romanorum

pus

fuerit,

secundnni conj,'ruentiam injustiti* ac

XXII. I)c summorum sdicriiotumclectione titquedccreto. Promotiones at(|ue consecraliones episcoporum,
concordaiis prioribus conciliis, electioneac decrelo episcoporum collegii fieri sancta hiec et universalis synodus deOnit et statiiit; ati|ue juie proinulgat,

avaritiie sune, et dcjKiMatur et sei|ucstrctiir ul sacrilesus, et aliter ut idololalra factus. iuxt;i ma<;num

Apostolum.

XX.

neminem laicorum principum
inserere
electioni vel

vel

piitenluin

seinet
vel

Qiiod non oportent quemqunm episeoporum tipud se vel pcr se collutu loca rccipere sine illius judicio qui urbi aut re(jioni illi pravsse ili<jnascitur,

promotioni patriarch;p,

Et hoc sancta nunc synodus didicit, (|iiod in (|ui busdain locis quidam projiria usi auctnritate, ac sine voluntate illinuin ijiiibus hujusmndi dispositiones commiss;e suiit. audacter et tvraniiice pellunt eos qni per emphytcnsim perceperint aliquid ex iis locis qu;e pos.sedernnt, occasione quasi rupt^e tidei circa pensionis pactura. Nnnautem licct omiiimodis noc Heri, nisi prius accipiat prolestationem per quosdam idoneos et fideles homines is (|ui emphvteusim contraxit: quod nisi dederil, usque ;id tres annos destinatum tributum census, priipell.itur a locis a se detentis. Oportet enim post trium annorum census retentionem accedere ad pneposilos urbis vel regionis illius, etarguere in conspectu (>orum eura qui emphyteusira consecutns est, el exliibere c.onteinptum ejus, ct tunc scnlenlia et judicio pr;ediclorum recipiat ecclesia propria in possessionem. Sed neiiuaquam quisquam apud se vel per se faciat

B

melropoliue, aul cujuslibet episcopi, ne videlicet inordiiiata hinc et inconj^rua fiat confusio, vel conlentio, pnesertim cum nullam in talibiis poteslatem qnemqiiam potestativorum vel ca-terorum laicorum h;ibere conveniat, sed potius silere, ac alteiidere sibi us(iuequo regulariter a collegio ecclesia; suscipi;it fiiiein electio futiiri pontificis; si vero quis

laicorum

:id

concerUindum

et

cooperandum ab Ec-

clesia iiivit;itur, licel hujusniodi cum reverenlia, is forte vohieiit, obtemperare se asciscentibus ; t.iliter

enim sibi digiiuin pastorcm resulariter ad Ecclesi* smesalutem promoveat.Quisiiuisautem saeculariura
principumet potentum, vcl alterius digniUitis laicus, adversus communem ac consoiianten atque canonicam electionem ecclesiastici ordinis agere tenlaverit, anathema sit, donec obediat el consential in hoc quod Ecclesia de eleclione ac ordinatione ro|

prii praisulis sevelle nionstraverit.

XXIII.
alii

pnedictorum abhitionera quippe l;ilc, quin et nuilti

loi:oruin

;

suspectivum
avariti;e

turiiis lucri el

non oporteat quemquam t^piscoporum locare possessiones ecclesiarum, sed nec clericum qucmlibct in aliena ecclesia sacra cclcliriire mystcria.
(Juod

nnrum

consislit indiciu n. Si quis ergo cplstnpus aul inetropolila pra-ter lianc (lelinitionera iiiisti;i;n abstulerit aliqnera locum a iiuiniu.im, piit:ins quiid ecclesi;im priipriam,delcnd,it. siN|uestretur a proprin p;i-

C

triarcha per aliqund tenipus, dans priino quud er potestatem suara alislulit vel subripuit. Si vero cont^ntiosus qui perstiterit, non oliediens his qu.e sanct;c ac universali svnodo visa sunt, deponatur
|

Venit el hoc nunc ad aures nostras quod quidam episcopiiruin a (luibusdam rogati, possessiones, (|u;b ail ali;is ecclesias pertinent, irrationabiliter coiiferant:et per hoc, qu;intuin prissunt, ;i(l propriam volunlalein in aliornm potestatem episcoporuni

omnimodis. XXI. Quod

qwmpiam
norari,

Jion oporteat pijpnm Romanorum, vel aliornm patriarcharuw, a quolibct inlio-

usurpent. lloc aulem et pruplielicam illis manifesle m;iledi(tionem acquiret, (|u;e dixit: Yirqui conjuns;itis domum ad domum, ct aijrum ail iujrum, ut proximo aufenitis aliquid {Isa.\); et criminis eos sacrilegii reos constituit. llujus rei grati;i placuit magnae huic et universali synodo, quod nullus fra-

trum
ab

sanctis apcslolis et discipulis suis dixit, quia; Qui vos recipit, me rccipit ; et qni co.s spernit. me spernit ( Lur. \ ), ad oranes etiani qui post eos sccundiim ipsnsfacti sunt surami pontifices et pastoruin priiicipes in Ecclesia calholica dictam esse credentes, delinimus, iie:ni-

Dominicum sermonem, quem Christus

et coepiscopiiruin nostrnrum, vel (|uisq uam, lalem sibi facere neiiiiissiin;ini localionem roget, vel

ali(|uo ipserogatus(|n;iinlibet

alienarumel

extr;i-

ecclesiaruin possessionem, nec eti;im coiistituat presbyteros ant iinemlibet alium clericum in ecclesiis (|u;e sibi sulij(>ct;e non sunt, pr.eter vuluntatem episcopi cui ecclesia illa com,

nearum conferat

""^^j csi s<-u iii-i|ii n, ((ucmquam (^irmi t\ missaest;sed neque qnisi|uam presbyterorum vel qui patriarchalibiissedibnspr;psuiit iiilionoraiv, aut diaconorum. qui sai ris ofliciis dediti siint. ultro ac movcre :i pi-opri.i llinino i/iitare, seil iiinni revepersc ecclesiis ingredieiis, sacrum aliipiid operalur, in (|nilms ;ib initiii snrlem ininiine consecutus est renti;i et lionore dignns juilicare pr;ecipne quidcm illiciluin eiiim est hoc et iiinnimodis a canonicis sanctissiinura papain seiiioris S,im;e. dciiiceps autcn pr:eccptiiinibus ;iliennin. Ouisipiis ergn posl hanc Ciinstantiiiop ileos patriar.li:im, deiinle vcroAlexan;

nem prorsus mundi potentu

sed nec sanctissipapam seiiioris Uo:n;e, ac vcrba coaiplicare, et componere, sub oci;;isioiie qu^isi diir.im iturura quoruradam criminura qniid ct nupcr Phntinsfecit, et multiis anlc Diiiciirus. Quis luls aiilem lanla jactantia et audaeia usus fucrit, ut .secundum Pho;

dri;e, ac Aiitiuchi.e, aliiuc liierosi)lvm:iriiin

dctiniiiiiiiein

nnsliMm
iiunc

visiis

fuerit facieus
sep;iii'tur

aliijuid

aliuin

mum

quemcuihiue coiiscripliones

c,iiitr:i

honiin

iiine

inleriliila suiit,

aliquo

;

tium,

vel

Dioscoruin,

injurias quasdain
prini:i|iis

in scriptis. vel sine scriptis coiitra sedcin 1'etri apustolorum

indicto teiniiore, discissj videlicet et diriipto, modis oinnibus locatorio pacto, (|u id sive scriptn, sive sine scriptii pr.eler c:iiiiinem faclum est. Similiter et prcsbyter ille vel ili:i(iiiius segregatus sit, donecab alieii:i recedat ecclesi:i. Ouod si et segregationam contcmpseril, omninMilis deponatur, et ab oinni hiinore sacrato dejiciatur.

eteamdem (|iiam illi conrecipiat. Si vero (luis aliqna s;eculi potestate fruens vel poteiis pellere tent;iverit pr:elatuin a|)oslolica; cathedr.e papain, ant iiliorum pamoveat, ;eiiualem

.XXIV.
suis

demnationem

0'")'' uon opnrtent metropolitas suffniganeis episcopis eccksiastica sux metropoleos com7nitlere ministeria.

DivinaScriptura dicente: Malcdktus omnis homo-

.

u;

INTERPURTATIO SYNOIH
),

Vlll

UENERALIS.

— ACTIO

X.

1(i2

quiilam .Vpliorem] synodum et multorum sententia clerici dcposilionein. .'^imilitcr cti;iin e|)iscnpos ciiiicurrcre iii('trii|iolit:iniiriuTi in cxtrpmarn n('^lisi>nti;im ct di';iii p:ilri;ircli:ilc c,;ipiit dcccriiimns. qiii .sidiaiii ili"la si, priiMM^ptioiiibiis siiis s:il)ji'rliis :iil si' iiictnipiditis
(/iiifacitopusDomini ncgligmti'i-{Jcr. XLViii
;i

ailduiMiiil ('|iisiMp(is, ct ('111111111111111 (Ms ('cclcsi^r pnipri;i'

suis
el

tiilia

sc pcrtiilissc tateiiliir,

iit:ipii(l p:ilri:ircli:im

s;icra

diviiia iiHici;i, cl iit;iiiias, ct ciiiict:i oiiiiiiiin pcr iiiinistcri;i ut it;i (juic ad sc p'rlinciit
;

iiiclropolit;is (|ui

snb ipso

suiil,

jiiil:iiii

ci

siiic
:icci-

siispicioiii' seiiti'iiti:im i|uo(l
pi;it.

niovcliir

iii'j;iFtiiiiii

illns cclclirciil
(lcluicriiit,

omui:i(ini' pcr scmct ;il;icrilcr :i;,'i'rc ac pcr id cos, (|ui cpiscop:ilcm (lii;iiit;itciii
(|uoil;imiiiiidii
c,lcri('os

Insiipcr etiam

litiiiiiruMi vel

episcoporum

nullo niodo i|ui(|u;im iiiciropoa vicinis mclropolitis vcl

iiicriicriint;

sihi

siibicctos

cpiscopis

cxliibcaiil. V;ic:iilt :iiilcm

iidcm

pr;cti'r cc.'lcsi:istic;is

lcpcssa'cularibus curis :iti|iic(lispositioiiibus, diaiittcntcs pcrscvcrarc iii (iniliouibus ct obsccratio;iibus prosuisdclictisacpopuli i^nor:iiitiis; (|uod nusi|u:im apud ali(iiios pcnilus iiivciiitiir, cuni sit canoiiicis

prijviiici;p sii:i' judicetiir, licel i(ii:r(l;im iiicurrisse crimiiKi pi'rliilic:itnr, sed ;i solo |i;ilri;irch:i proprio iiidicclur: cujus S(!nt('iiti:iin r;ition;ildlciii, et

jiiiliciiimjiistuiii,ac sine

suspicioneforcdcccrijimus,

eoquiid ;ipud eum lionor;ihiliorcsi|ui(|iiec,ollig;iiilur, ac pcr hoc ralum ct liimum penitus sit (|uo(l :ib ipso
fiicrit iii(lic:iluai. Si
iiu;i'
;i

nimirum coiitrariuin oinnino pr;i'ct'ptis: et i|uiid s:i'viusest, (|uia suis stipendiis pcrdistinctis mciisium viees
nisteria
.

(luisautem noii aciiuievcrit iis iuibisedita sunt. excommunic:itus exislat.
eo ijuod

pr:i'cipi (liciintur pr;cdicta pcrlicere ijuod ab apostolico muniminc modis

mi-

omj.

X.WII. Uc
et liica

nibusostenditur alicnum. Ihrcautcm omnia inaguis vehcmeiitissimis d.imnationilnisdiijnos probantur cnim lilcs per h:cc iiiijusmodi slatuunt (|u;e faciunt, etiam s;itanica jact:inti;i et su|tcrbia lanr;uere. Ouis(|uisei'i;o mctropolitanoriim post haiv sancloe ac universalis synodi dcruiitionem eadem audacia vel superbia et contcmptu abusus, non pcr sc cum timore et ;ilacrit;itc, scu cunscientia bona, dcbita ministeriain propri:i civitate. sed per suHYaftancos e|)iscop()s suos cHicere tentaverit, piBnas exsolvat corain proprio p;itriarcha, et aut corrigatur aut deponatur.
cl inultis ac
;

nonoportcat palliis prxtcr tempora ct dc co r/uod 7iequar/uam eos, i/ui cx ordine monachico facti sunt., conveniat sclicmate uc stola monachicso convcrsationis cxuere.
dcfinita vestiri.

Secundum

traditas formas

per singulas provin-

cias, ac rcgiones et

urbes

in ecclesi;isticis

promo-

XX\".

Qiiid

tionem in

scmptr depositi tenciuitur (jui consecraquocuniiue nradu Metliodii ct Ignatii

siinctissimorum patriarcluirum liabiicrunt, et Pliotio invasori etiam post scntcntiam i/ux sijnodice fucta est Constantinopoli, consenserunt

tionibus et('(insecrationibus ill;i qua- indicia etsigna suutordinis qui unicuiiiue incsse videtur, retineri dccerniinus. ita ut episcopi, quibus concessum est palliis uti, certis tcmporibus, in eisdem temporibus et locis, iis iiiduantur, ct tanto el tali non abutantur amictii propter typhum, et inanein gloriam, et humanum placorem, iitque sui amorcm omni videlicet tempore divini sacrificii, et omiiis alius ecclesiastici mysterii, hunc inepte portantes illos autem qui revercnter moiiasticam vitam sectati sunt, et episco;
:

Et hoc debite sancta synodus definivit, quatenus subdiaconi niai):n;T> ecciesise, qui consecratioiiem -Melhodii et Ignatii sanctissimorum patriarcharum halnierunt, et secundum insolens illud el durissimum cor Pharaonis olHJurati sunt, et us([uc nuuc niinimecum hac sancta el universali synodo conveuerunl, scd nec nobis eonsonare in verbo veritalis voluerunt, quinimo invasori Photio concorditcr consenserunt, depositi siut, et omniiio sacerdotali operatioiie privati. quemadmoduin nec multuin aiite beatissimus papaNicolaus judicavit et nequaquam tales in sacerdotii catalogo recipiantur, ctiamsi ex hoc converti voluerint; nisi in perceptione sanctificationum [al. mysteriorum], qua dignosnullatenus eos, nisi per multam misericordiam, judicamus ; non enim suntdigni ad priorem hon n-em restilutionis locum per pcenitenliam invenire, secundum exosum illuin Esau, licet cum lacrymis expetisset eani.
e|)iscopi, presbyteri, diaconi et

C

palem meruerunt honorem, conscrv;ire schcnni, et et ipsam beatam vitam decernimus; et nullus (nnnino habeat potest;item deponere jiin dictuin schema, propter tyidiumet arrogantem voluntatem, iie per hoc iiiveniatur propriorum transgressor paclorum: sicut eniin ibi conlinuus jialliorum amictus tastigiosum et

amictum monachicorum indumentorum,

sua» gloriic dedituin demoiistrat ciiiscopirm, ita et hic depositio ac denud ilio monachici habitus niliilo-

miiius eisde:n

subiniltit criininibus eum qui hoc feeisse captus exstiterit. Ouis(|uis ergo episcopus praHer delinita siiii scripto tempor;i se pallio induerit, aul monasticarum vestium .sidiema deposuerit, autcorrigatur, aut a patriarcha proprio deponatur.

Et post lectionem canonum, iterum stans in medio Balianes m:ign.' ::entissimus patricius et pm^positus
per jussionem Christi

amicirum imperatorum
servatores
:

dixit

ad

s;inctissimos
et

loci

Post

lectionem

divinorum
sanclitas

vestra

sacrorum canonum quid deliberat adhuc fieri? Sanctissimi vicarii

XXVI. Quod
summos
ter aut

clcricus depositus, vel injuriam passus ub episcopo suo, potcstatcm habcat recurrere ad majores Ecclcsix catholicse princjpcs, id cst, ad
pontifices.

senioris Romte ac orientalium sediuin dixerunt: Subsequatnr expositus terminus, in quo cursiin

U

omnia continentur quK
cet
c;et,

acta sunt in hac saneta synodo, et legatur in audientiam omnium, si pla-

Placuit et hoc sanctse syiiodo. ut quicunque preshydiaconus a proprio episcopo depositus fnerit, propteraliquod crimen, vel si quamlibct in justitim se p;ili dixerit, et non acquieverit judicio [iroprii episcopi, dicens eum suspectum se habere, et vel propter inimicitiam quam erga se tenuerit, vel propter gratiam quam aliis quibusdam pr^T^stare voluerit, idcirco in se fuisse Uile (|uid operatum, potestatem habeatad melropolitam ipsius proviucire concurrere, et eam quam putat injustam depositionem, velaliam kesionem denuntiare: metropolita vero ille libenter susci|iiat hnjuscemodi, et advocet episcopuni qui deposuit, vel' alio modo clericuin l«sit, et apud se cum ;iliis ctiam episcopis negotii faciat examen, ad conlirmandum scilicet sine cjmni suspicione, vel destruendum pergeneralera [o/.,am-

hoc sanct;B synodo. Sancta synodusdixit: Plajustum enim etbonum est. Et post hoc ascenjletrophanes

dens

Deo amicissimus inetropolita
legit terininuin.

Smyrnre
lita

in superiori partesynodi,

Similiter et Cyprianus

Dco amicissimus metropo-

Claudio|)oleos in inferiori parte synodi
legit in

cumdem
riuse

terminum

audientiam omnium.
sijnodi,

Tcrminus sanctse ac universalis octavse
facta est Constantinopoli.

Sancta, magna, et univer.salis
diviiiain

synodus, qure per
et

voluntatem
et

et

gratiam

sanctionem ami-

corum

Christi ac

Deo confirmatorum imperatorum
Constantini congregata est in

nostrorum Basilii

;

: :

16:3

ANAST.VSII BIBLIOTHECARII

164
si

hac a Deo

consemnda

regia

urlie,

in faniosissimo

A dum

rationemsubstantia!, trinura autem, vel tria,

templo sancta- ac magni nominis Sophix, definivil subter annexa:

eura secundura ralionera personarum prsedicaraus
et neiiue a se, ul esset factus,

neque ab alio quomo:

Connaturale omnipotenlis Dei et Patris Verbum, quod firmavit coflum sicut cameram, et construxit
fines
terr.e

ac citterorum universorum

slatura,

ul

hoc accepisse fateraur sed sine initio et ;etcrnum et solum semper existentem, et secundum eadem, et sirailitor hubentem, et nullam coramutadolibet

insubstantialiter esset, ellecit. et regit, et conlinet.
et salval,

tionem

vel

conversionem admiitentem, factorera
sic

et

qui dicit per Isaise propheUe vocem

:

As-

conditorera oranium inteiligibilium el sensibilium

pice in caitum, quiti ccelum, ut fumus, solidatum est
terra autem, ut vestimentum, vetcrascet
:

existentem

:

enim

et

sancta et

magna Nicxna
ait
:

qui autem

synodus exponens
lumine,

fldei

symbolura

Lumen de
Ecclesia

hnhitant eam, sicut Itxc, morientur

;

salutarc autem

Deum verum Filium

de Deo vero Patre raa-

meum
(Isa.

in xternum erit. ct justitiu men non defirict u]: qui propter nos secundum nos factus est,

nifeste prapdicans, ct reliqua, ut catholica

acci'pit,quaraetnossuscipientes uno sensu,vesanum
etveritatis inimicura.Vriumanatheraatizamus, etora-

et ccelestem justitiam xit
:

super terram plantavit,
qui dixit ad omnes qui in

et di

Cdtum
{

et

terra transibunt, verha autem
) :

mca non

nes qui

cum

ipso vel

secundum ipsum de thearchica
est alteritatem

transibunt

Luc. xi
:

eum

B

et beata Trinitate -o £T£poou5iov, id

crediderunt
(liscijinli

Si vos manseritis in verbo meo, veriet

subslanti;e, et dlssimililudinem la^sis sensibus opi-

mei

eritis,

cor/nosrdis reritatem, ct vcritns
).

nantur; iiihiluminus autem

et

secundam sanctam

ct

liberabitvos {Joan. viii

Iste solus infinit^e potenli;i'

Dominuset Deusnostermultos(|uidera
et

;iliosab ulira,
et

universalem synodum suscipienles similiter pneumatomachum [('/«<, Spiritum impugnatera], quin-

longe ante, horaines mancipatos mendacio,
id

verilatis inimicos, in agro suo.

est in Ecclesia,

imo theoraachura [ id esf, Deum impugnantem ] anathematizamusMacedonium, neque in personarum
discretione differentiam substanti;e Patri
et Filii,

mala zizania secundura evangelicam significationera sfminantes [Matth. xiii ), et mundum frumentura
divinse justiti» operire tenlantes, veluti (|uidem s;i-

et divini et principaiis Spiritus jnxta praedictos h;e-

resiarchas recipientes, neque in una c^idemque substantia personassecundumaraentissiraum Sabellium

pientissimuset oinnipotentissimus agricola, evulsit atque disperdidit, etad id quod omnino non est jure
convertit: salutare

dum

pneparavit,

et

autem suum semper ad monenjuslitiam suam firm;ivil, et ma-

niliil minus. et in instanlibus tempnribus zizaninrum satore, per quosdem pravissimos el impiissiraos homines, ecclesiasticum

nifestiorcmexhibuit. Sed

C

Insuper et confilemur unicum Dei Verbum incarnaium. et factum fuis.se propter nos, secundum nos. Non enim angelus, non legatus, sed ipse DDminus venit, et salvavit nos, et nobiscum factus est Emmanucl et iste erat Dcus verus, Deus
confundenles.
:

Israel,

et

omnium

salvator,

secundura divinas et
et nupti;i-

agrum inutilem reddere
et

tentante, a-quali

eademque
exhibuit.

priqiheticas voces.

Unde

et

sanctissimam

providenti;i et liunc sollicitudine

dignum

rum ignaram

Mariara,

([ua?

illnm pejierit.

proprie

asordibus iniquitatis
:

eripiiit,

atque ad puritatem
trani|uillis-

ac veraciter Dci gcnitricem fatemur, (|uemadraodum

revocavit antiquam

piissimum enimet
(|iii

universalis tertia synodus qu;e prius a|iud

Ephesum

simum imperatorem nostrum,

divin;c justitia!

congregata est pra>iiicavit

;

cuni (|ua el nos horainis

amator, et injustitise hostis, et in mandatis ejus manenlem discipulum ipsius demon '"atum incorni-

cultorem
habenlera
diiccntes

et

Nestoriura

jaclantissimum atque Judaicum sensum anathematizamus, duplicem
(".hristum et

ptum

el scientem, el

eonservantem verit;itcm exci:

unumenmdemque

Dominuin,
sed pro-

tavit ad injustiti;e

confirmationem

qui per super-

Dcuni

sciiicet

perfcciiim et liomincm

perfectum in
;

nuni auxilium, cl gratiam eeclesiastici tabernaculi,
architectos a flnibus orbis terrarum in hanc a

una persona, utriusquenatui';r dilfcrenlia
prietales

Deo
et

inconvertibiles

et

inconfusas

perpetuo
jara

construendam
universalem

et

regiani

urbeni

convocavit,
qua;

conservantem, queraadmodum
(iu:irt:i

et sancla universalis
:

synodum congregavit,
el

licarum sanctionum,

.Mosaiyarum, et

evangeprophe-

synodns dogmatizavit

quam cum

nu-

D

meratis tribus conciliis,

tanquam sanctnrum evan-

ticarum
runi,

legum, atque ;ipostolicorum ac paternonecnon etsyiiodicorum maiidatoruin inunimiiia
pr.edicavit.

gcliorum quatcrnitatem suscipientes, anatheniatiz;inius dclirum Eutychetem, et vecordem Dioscoruni
(|uin et

cuslodiens, pietatis terminos renovavit, et verit;itcra et justitiara in ecclesiasticis atriis

duas

natiiras

iii

uno Christo secundum m;i-

nifcstiorem expositionem sancta; quint;eet universalis

Hinc ergo
latiini

et

Chrislianornm sinceram
el

fidcm,

et inimacudognin urlliodu\;e rcligionis oin-

synodi pinedicantcs, anathcmatizainns Severum,

et

IVtrum,

cl

Zo.iiMin

nes

;

qui apud e.im conveiiimus sacrati, roborantcs,
in

vana

siipuit, et

credirausinunuraDcum

tribusconsubstanlialibus

(|uoque pariter,
e;isdcm
irrcliti

Syrum: Origencni etiam (|ui Theodorum Mopsuesti;c; Didyiiuim ct Evagrium, (|ui eliara secundum
perditionis
cl

et divinis ac principalibus personis, ulput;i

quemad-

ct

diversas upiniones eodera

nioilum in tribus sidibus
vel
iii

•i

invicem iiidissimilibus,
luiniiils iiitueniur

sunt baiMlliro,

ciim pnedictis synodiscon
et

totidem splciidoribus. uiiam
:

S((ii;iiilein et

eadcin seiiliiMitem sanctain

univcr-

naluram
»

unum quidem

el

singularem

Deum secun-

salein

sexlam synodum suscipientcs. qua: in unius

Soles dixi, quia in

Gneco

sic reperi,

causa necessitalis.

:

:

1()5

lNTKIU'Iit;TATU) SV.NODI VIII
(luai)iis

(ili.NIiKAI.lS.

ACTIO X.

100

Cliristi

natiiris

i',onsoqueiiter

etiara

duas
fuil

A

pliaiitasiam ot iiutativefactuscxstiteril, pn;ilMilitio-

operationesac tDtidcin viilnntatessapi(>nter asseveravil.

ucin

si'ilicct

imajjinis Christi et Salvatoris iiostri,
illius

.Vnatliematizamus auteni Tlieudorum, qui
1'liaran,

simul ctiam sublata: forma! cuin ea, verissiina;
et deifera! carnis: bifarie

episiopus
Iiini,

etSergium, et Pyrrhum, et Pauae IVtrum, impios pnesules ConstantinopoiitalM'clesia',

quippe Intelligilur omne
comprclienditiir
cxist(!iis
,

quod
vclnt
scd

noqua(|iiam

imai;iiii!
aiit

aut

nornin
uiia

alijuc ciiin cis lloiioriiiin
ct

"

Kuiiia',

uos

cxislcns,

viilnt
iit

(piiib^in,

ciiin

Cyro Alcxandria', iiccnon
ac.

Macariuin
([ui

inininK!

cipiiiprchciisibilc,

pdlc iiivisibilc ct
aliiinid
et

Anliocliia',

discipuhim ejus Steplianuin,

malc

obslrusiini.

Si

(|iiis

i^itiir

iKirniii

fortc

opinioms .VpoHiiiarii, et Eulycihetis, ac Severi, impiorum ha-resiarcharum dogmata sectantes, sine
operalione ac sine voliintatc animatam aiiiina rationabili et intcllectiialHJi Dci cariicm, scnsilnis hesis,
et revera siiie ratiune,

snper Christo omiiium nostrum Deo
pcrhibuerit,

Salvatore

impius

liquido

dcclarabitur,

quan-

do(|uidem

unum

horuni non fuisse factum sccuii-

dnm

pncdicavcruiU. Si cnini Dcns

vcrilalcni hominem Eniinanucl ostcnilit, altcrum vcru factnni quidem fuissc sed hnmanis

perfectus ct

Deus

perfectus unus idem Christus et certissimum est, quod nulla secunduin partem naturarum, (|ua3 sunl ei, sine voluntate vel
exstitit,

homo

priiprietatibus caruisse, et

assumptam carnem
demonstrat
:

di;-

posuisse, ad divinam atque incomprchensibilitatem

^

per

omnia recursum
cst

fecisse

(|uod alie:

sinc opcratione consistat, sed

secundum ntramque substanliain volens et operans consummaveril magniim dispensationis mysterium, quemadniodnm e^
chorus, ab apostolis usque ad

num

ah

omiiiliiis divinitus iiispiratis Scripturis

(|ua' ctiain itcriim

eum

vcntiiriiin

judiccm omiiinm

prorsus afnrmaiit, siiniliter([ue videndum, quemad-

omnium deiloquorum
illiiis

modum
pietatc
vini

visus est discipuliset aposiolissuis ad ctelos
ira-

nos, hoc certissime sciens, eliam

formas depingens, erexit

•,

imaginem humanae impendens utrique

assumptus. Illud autem Manichaaica opinioneac

parti uiiius Christi distinctas

invicem naturales pro-

quo inseiisate dicitur, de eo diDavid cl0(|uiuin pronnntiatum fnissc, et i(uo(l
est,
:

plennm
In

prictates:

per qiias procul diibio signilicationes, et

perhibet

»olc posuit tabiiixicuhiDi

suuiii iPsal.

notiones divina' ipsius cl huinan;e naturx' inconfuse liermanere creduntur; sicutetiam septimam sanctam

xviii); cura videlicet

hKc impietas abjectionem ac

universalem, in Nic?ea secundo celebratam, synoduni orthodoxe dogmatzassc novimus, unum et
et

depositionem significari per id Dominici ac Deiflci corporis opinetur sed Verbum veritatis et de pheronyino Manete et de singulis qui cum eo sapiunt,
:

<i

eumdein Chrtstum

et

Dominuin invisihilcm

et visi-

el Icouomacliica'
aliis

sunt auctores hiereseos, at([ue de
fiducialiter

bilem professam et incomprehensibilem et coniprchensibilem,etincircumscri|)tum et circumscriptum, impassibilem etiam et [msibilem, atque iuscriptibilera bet scriptibilem. Cui concordans et sancta hsec
et universalis

omnibus luercsiarchis ac impiis

^

ait

ncque intellexerunt, sed in tenebris ambulaverunt. Eteuim, o qui derelinquitis
:

Non

cog;'.overunt

vias rectas, et arabulatis in viis tenebrarura

:

o qui

synodus magna voce anathematizat

hetamini in

nialis, et exultatis

Anastasium, Conslantinuni, et Xicetam, irrationalem stercoralis': nominis pr.TsuItatura, vel quod est inagis dicenduni putredinem, necnon etTheodusium
Ephesiura. et Sisinnium Pastilara, et Basilium Tri-

quorum
tentia.

seinita' prav;!» sunt, et

mala curvi gressus eorum,
in eversione

ut longc faciaiit a via recta, et alienos a justa sen-

Et rursus

:

Qui a vento corrupta seminaveviii).

runt, et eversio eorura excepit eara {Ose.

Et

ite-

cacabum, quin potiuset Theodoretum,
gi;ecivitatisChristianoruiii,
res
;

et

Antoniura,
re-

rum

atque Joanneni quondam pripsules novK Roinie,
quera videlicet

imo Christi calumniatonequaquara valuisse idolorum

Qui innitilur mendaciis, hic pascet ventos {Prov. x). Idcm aulcm ipse perse([uetur aves volantes;derelinquit enim vias vine;e su;e, in axiis autem agri sui errat: dcambulat enim per inaquosum dc:

exterininare statuas, ut de eo pronuntiavit prophetarura catalogus, operibus et verbis pncdicavcrunt

sertum, et terram extensara in
in raanibus suis sterilitatem
:

siti,

congregat autem

propter quod hos om-

adhuc etiam

Theodorum, qui dictus est Crithinus, magna synodus convocans, et redarguens, magna voce anathema ipsius auribus intulit siraili quoque raodo anatheinatizaraus et omnes consentaneos et fautores eorum, a quibus dicebatur quod sermo divinse incarnationis per
et

quem

et Iisc saiicta et

D

nes iransmittit anathemati, et dinumeratas nobis sanctas et universales septem syiiodos reci[)iens, el

hanc octavara universalem synodum congregavit per
gratiara oranipotentis Christi et Dei nostri, et pie-

:

tateraacstudiuratranquillissiniietdivinitusroborati

imperatoris nostri, ad excidendum et disperdcndum

Maxiraus egregie Ilonoriura papam defendit in dialogo cum Pyrrho, ut dictum est sup. in vi synodo,
»

act
i)

13.

quod scri|itibile, sicutde anima hominisetsimilibus sentiendum cst. Euit. Rom. = Sterconilis. Stercoralis nominis |ir;\'snlatnm idco
ap|)ellat

Inseriptibilrm. Omne incircumspectum ct inscriptibile est; Deus euim incircumscriptus cxistens

nec scribitur: non autein oinne inscrijitibile etiam

incircumscriptum namanima bominis existens, non est incircuniscri|ita et
;
:

inscri|itibilis
cinilra,

omne

scriptibilectiaincircumscri|itumest: ([uid([uid enim per colores scribitur, et loco niultnm ante circumsci|itura est iion ergo circumscriptum hoc est
:

hos ([uos norain;ivil, ([uia cum esscnt Constantini im|ieratoris, qui diceb;itur Caballinus, tempore Constantinopoleos pr;csulcs, h;oresi ejus favorem pessime conimodahaiit. Edit. Rom. J .Manes furia, quo Manicli;ci a[ipellati sunt, qui recte plieroiiymus Gr;pce dicitiir, ([uia secum fert nomen insani;e: manes enim insanus intelligitur,

167 per eas exortas prnpnpines injustifuT',

ANASTASII BIBLIOTHECARIl
;u;

163
et

initiiios ni-

A

loco,

Nicolaum t)Mtissinnim
senioris

plieronymum

b |)a-

sus seu promotiones, ad erfieienclum pacificum Ec-

ordinem et orbis stabiiitatem. Non enim sola verorum dofrmatnm privatio novit perdere male opiclesise

Uomiedcsursum misit, qui jaculis ei)istolarum suarum alque verborum et Photii fautores
l)rincipes ac potcntcs perculil, et versa vice veteris
historia^,

pam

nantes, et tumnlluari ac

turi)ar;>

Kcclesiam. sed

et

(|ucmadmo(lnni altcrum
zelatorcm, Phinces,

quemdam MadianKrchanlem,
veritalis

divinorum mandatonim pnrvaricationes nihilominus eamdem pcrditioncm non vii;ilantibus e\citant,
et

iiitam

Photiumcum

Isiaclitidc ecclcsia

sccundum

mucrone

implent orbem qui Christi a|)pcllationc censentur: (|U(id etiam et perPhotii miscri insipicntiam cl astntiam et malii;nam operationem pcrinstantia tcmpora factum est, qui non perosa-stu ac lluctibus

pupugit, et acquiescentem remedia niedicinalis disciplinse suscipere ad
et

adulterii

vulneris sanitalem,

cicatricem conse^iuendam, eliam penitus intcr:

fecit

atijuc

cum

conjuncla

ei

quasi

sacerdolali

tium, sed per fcncstram in caulam ingrcssus ovium,
quasi fur et latro,

dignitatc per anathcma, ut alter Petrus

animarum

grassator, (|uemadmo-

dum DominicHs scrmo
omni fortitudinc

dcsii^nat,

omni tcmpore ac

fiirari cl

mactare ac perdere ralio-

Sapphiram, qui divina furati suiit, sit [Act. v). IIujus autem definilionibus ac decretis innixuspiissimusctChristiamicusiinperator noster,

Ananiam et morti transmr

nabilcs pecudes Christi tcntavit, multasque persccutiimes operans, plurcs custodias, ct carceres, ac rc-

B

iniem C(plcstis impcrator

ct

dominus majcstatis

in

rum

pnblicatioiies,

atque longissimos exsulatus cl

salutcm orbis tcrrarnm crcxit, Photio ijuidem convenienlem imparlitus cst locum sanctissimum vero
;

super ha'c insimulationes, sed accusationes et falsiloquia et scriptiones fictas, contra omnes zelalores
pietatis,
et

propugnatorcs veritatis,

commentan-

patriarcham Ignalium ad thronum proprium revocavit ; porro ad perfectam discretionem et distinctiO" nem ejus quod bonum esse constat, et expedit. Yicarios ctiam ex

do,

non destitit jiistissimum videlicet ct lcgitinium alqnc canoniciim siimmum saccrdotem Cnnstanlinnpolilaiinrum l':cclcsia>, sanctissimum scilipatriarcham Ignatinm, ut alter quidam Severus seu nioscorus, expellere machinans,. et instar latronisadulteri sedem illius invadens, et mille
cet
(lepositoriis scntcntiis ac totidem ;inathematibus af-

omnibus patriarchalibus thronis,

omiiem cpiscoporum calalogum, qui sub polestntesuadegil, in idipsum collcgit: qui vidclicet convenientes raagnam hanc et universalem celebianccnon
el

vimussynodum,
dalorum
et

et

cum

niulto scrutinio, et proba-

tione, atque tractatu, delimate

zizaniorum radiccs, una

acconvenienter sc.ancum germini-

fatim euni siibmittcns, at(|uc nuiltifaric multis(|ue modis incessantem turbationem et lestum cunctis
Christi et Salvatoris nnstri ecclesiis cxcitans. ^e"-*

bus, gladiospirilus cxcidimus, insoiitem scilicet cl

cardiiie stabilientcs, et

rumtamen non

est

infatuatum

sal terr.T,

neque ocn-

lus Ecclcsia' pcnitus cxlcncbratus, nei(iie luminarc, nc(|ue nialitia' spiritilms, pictatis cxstinctum est
;

sanctissimumpatriarcham Ignaliuminpropriithrou' Photium pervasorcm ati|ue adultcrnm cum omnibus sequacibus suis et nequitla; fautnrihus condcmnantes. Dicit enim (luodam loco Troptcr per prophct;c voccm universnrum Dcus
:

ignis divinx charitatis

consumptoriam

et iiiccndcn-

dit,

tem operationem peccabilis et levis materia; perdineque sermo Domini, qui est acutior gladio
ancipiti, et cogitatinnum discretnr, inefficax invcn-

muUtUis iidinvrntkmum suarum de domo [mra rjiciam cos; rt ultra non addam, iit diliijam cos. Doluit

affiret

Ephraim, radiccs suas aruit, fructum Chanaan [Osc. ix). Et iterum
:

tiltra

mn
di.Tit

in
ct

tnar.u

tns est, neque snlid;e petne fnndamciitum cnllusioiiibus vel

rjus statcra injustitisc,

virn

infcnr dilcxit:

innndalionilins lliiminnm

ct

plnviarnm

dcmersum cnncidit;sed

lapis angnbiriscl prctinsns,

Ycrumtamcn divcs factus sum, invcni 7-efrigcrium mihi. Omncs laborcs ejus non inv>
Ephrniw:
iiicntes

qui in Sion, id est in Ecclesia positus, super

quem

fundamentnm apostolorum
catinnein Ecclesi;e
in gencratiniic

prnphetarum in a-difipnsitum est, inultns qnidcm ;ili()s
ct

Et iterum

etproptcr injustitias, quaspcccavit {Osc. xii) Et hxrcditahuytt domus Jacob eos qui
:

hxrcditntc rccupcrant eos

:

et crit

domus Jacob

ignis,

nostra emisit volubilcs lapidcs siipcr _^ ct dfimus Josrph Itnwmd : domus autcm Esau in slitcrram, iit propheta dicit », :ib ninni nrdinc cat;ilngi jndam, ct cxnrdrsccnt in cos ct comcdcnt cos, et tion domui Esau, quin iJominus ecclesiastici etiam in regnante urbe, ac Roina nova, crit qui iijncw fcrnt

cnnfringentes scilicet et conterantes machinamenta

lomtus cst{Alid.
veracitcrul
snnni,

1,

18).

Miser namque Photius erat

eorum qui devaftare veritatem
voliicniiit cl lent;ivcruiit
:

et

divinam

jnstiti;im
pra'-

homo

qui non posuit
in
iii

Deum

adjutoreni
su:i-

potiiis aiitcm

;itqiii'

sinl spci;ivit
iir;i'valiiit

multitudine vcrsiiliarum
v;init;itein ni;iliti;iriiin

cipiic vcluti ((iicmdam ;illcriini :ingnl;ircni hipiilcm
illius quo(l;iniinndo cnnscrv:inlein, (|iiantiiiii licri potest,

runi,ct

snariim.

secundumvetcremillnml^pliraim.disccdcnsadivinis
justificationibus
:

imaginalcm simililudincm contra Phntii pro-

qucin irridcns ct subsannaiis pro:

pugnacula, tanquam a
"

quodam

excelso et perspicuo

phelicus sermo,

ita dicit

Ephraim fartus

est subci-

liic Zachariam designat, ((ui mvintcralia si^cundum veterem editioncm dicit": (tuoniiim liipidrs snnrti vokuntur siiprr Irrrnw

Prophelam

sti(^e

congruum sibi fertnomen. Ergo Nicolaus, qui verum et idoncum actui sun nomen ferre visns (>sf, aptc
phcrniivmiis dicliis
piilii^

cst. Nicid;iiis

(luiiipe ivHCfds ;»/-

ip.;ius.
1'

iiitcrprcl:itiir:

vicit

cnim iiuippe

reclc

non

piirronywus. Phei-onymus dicitur, qni vcruin

cl,

scntenlies, scd ini(|uc agcnles. Edit. Rom.

:

uyj
vcnlitis iianis,
'jiii

INTERPRliTATlO SVN(M)I

Vlll

(iliNERALIS.
scii

ACTIO X.

r,(t

noii irvnsiitiir, ct iiiiiinlunirnitiil

A

laicos aii;illii'Mi:ili/.;imMs ipMiiisiiui! a sin s sedu-

ulieni finlitttiUnnii ijus. Ipnicitni

autnn nnn

(tijnwit. it

ctiiini' at(|iii' inalitia i'iuivi'i-laMtiir

rfHdrtnrnnt n,

i't

iiis.f

mn

cnijniivit, ct

hninilinUiisilias piissiuiiis ct Christi aitnintissiiiius

bitw injuria Israel in fucicm ipsius, ctin omnilnts /i/s non cst converstts ad Dominum Deum suum. Eplintim columba, a mensa Mijyptum invocabat, et in Assijrim
ibat
:

impcralrir

ad sawiam sijnodum

di.rit

cum

pivfccti fitcfint, immitlain supcr cos rete
ct

meum,
eos in

sictit volatitia ca-li,

altraham

et

corripiam
vii)
:

Dicat nunc sancta et uiiiversalis synodus, si omnibus sanciissimis episcopis concordantibus atque consentientibus pnesens terminus sit depromptus.

auditioncm

trHjtthitionis eoruni (Ose.

in

supremam quippo arrogantiam elalus est contra beatissimum papam Nicolaum senioris Romse, maliliie

Oportet enim divina quieque cum universormn consensu et consonantia in ecclesiasticis pncdicari
confirmari
coUegiis. Sancta

et
:

synodus exclamavit
prsedicamusl

sua^ vcneiuiin

evomuit:

et falsosvicarios

trium

Omnes

ita

sapimus

!

Omnes
!

ita

Omnes
I

quasi Orientaiium seiliiim congregans, et concilium
synodale, ut putabalur, constituens, et accusatorum

concineutes et consentientes prompte subscribimus
lloc est vcritatis

judicium

IIoc est justici;e

decre-

aetestium componens nomina, et personas ac verba formans, quiBsinguliseorumquasiaptarividerentur.
qui in synodica jiulicatione inveniuntur, et quasi

tum

!

B

sticse

Ha-cest canonumexpositiD !^H;ec est ecclesiaordinationis defensio Hanc synodum zelato
! !

monnmenta

borum

libros

falsidicos

fingens.

et

scribens, atque componens, anatheniatizare
psit pnvdictura

prssum-

omnes communicatores

beatissimum papain Xicolaum, ct ejus ita ut ex hoc etiam
;

Deus congregavit Sanctissimos vicarios senioris Romae et aliarum trium patriarchalium sedium ultionumDominusin idipsum coiivocavit! Piissimum imperatorem nostrura, et diviiiitus gubernandum dominum Deus direxit Nos haec synodica ligamenta
!

universos qui sub coelo erant pontiflcesetsacerdotes, id est et ca^teras patriarchales sedes, et omnem

apostolica sine ulla evacuatione custodimus Xon jam iocura haliebit tyrannis eorumqui Ecclesis inet
!

sacrum catal igum qui sub ipsis degit, sub eodem comprehenderet anathemate. Erant enim omnes certissime communicatores pnelati iiontilicis, in
quibus

juriara inferunt!
tiura

Xon jam timorc potentatuni tenen;id iiiicita

mundi

violenter et coacte

iabemur

!

eum et qui cum ipso sunt propheticus sermo redarguens et diffamans, ita dicit Multipli:

Haec sancta et univer.salis synodussinescandalo de cstero conservabit Ecciesiam per gratiam omnipotentis Dei nostri Jesu Christi! Multos

annos impera-

cavcrunt,

iit

intpie agerent, ct lcijerunt foris Irijes, et
[Isa. lix).

invocaverunt confessionem

Et rursus
et

:

Et

mcditati sunt in cordc suo sermories iiijustos,

po:

^'

suerunt retrorsum judicium,

et justitia

longe recessit
ct

ab

eis

:

quia consumpta est in viis eorum veritas
et veritas

per vias rectas non potuerunt transire,
lata est
geret.
:

sub-

et

transtulit

mcntem suam, ut non
:

intelliet vidit

torum Basilii,Constantini, ac Leonis;muitosannos! B;tsilii orthodoxi imperatoris nuiltos annos! Amatorem veritatis, Doraine, conserva Renovatorem ac custodem divin;c justitis, Domine, muni Basilio novo Constantino seterna raemoria Novo Thecdoro aeterna memoria Xovo Marciano ;eterna raeraoria Xovo Justiniano ;eterna nieraoria Eu!

!

!

!

!

!

Et qid dcrlinat a malo, impugnntur
et tion

doxi;e piissim» August;B
nov;c Judith 'eterna

niultos annos
!

!

Eudoxi;e

Dominus,
(Ibid.).

placuit
:

ei,

Super tribus impietatibus Juda, et super quatuor non convertam eum, pro co quod repulerunt legcm Domini, et prxce-

Et rursus

Hxc

dicit

qui non Dominus

erat judicium
:

memoria

Xovae Helen;ie aeterna

raemoria
Ecciesia

!

Novse Pulcheriae

ffiterna
!

raemoria

!

Deus
paciti-

conservet imperium vestrum
cet iraperium

per vos universalis

pacem obtinuit! Principes pacis Deus
!

pta cjus 7)0« cttstodierunt [Amos

ii).

Hunc itaque qui

vestrum Coelestis rex terrestres conserGregorio
Syracusae,
et

sic affectavit, et talibus ac tot conatibus et teraeri-

vet! Photio invasori et adultero Constantinopolitano-

tatibus turbavit et concussit totam sanctam catholi-

rum

Ecclesise anatheraa

!

cam
verti

et

apostolicam Ecdesiam, et nullatenus conpcBuitere voluit,

Eusampio Aparaia»
ct hostibus,

depositis, et

veritatis apostatis

ac

neque subdi decreto

et

anatheinalRepuIerunt divinarura justi-

judicio s;inctarum patriarchaliuni sediura consensit,
ut eura et rauitum anteanathematizavit beatissimus

D

flcationumagnitionera.repuIitillosDorainus! Adria ni beatissimi papae Roraani et sanct;^; ac universalis

papa Xicolaus, ac deinde successor ejus sanctissiraus Adrianus papa, ita et sancta haec et universalis synodus reprobavit, et anathema magis ac magis
raandavit,

synodi septimae Nic;ea; secundo celebratae constitutoris seterna raeraoria! Gerraani,Tarasii, Nicephori,
et

Methodii

venerabilium

patriarcharum aeterna
iPterna

dicens ad
Isaiae

eum ex persona cunctorum
vocem
:

meraoria. Xicolai beatissiini papae senioris Rora;e
;eterna
raera ria
1

Dei

tiinentuin

Quomodo vcsnon erit mundttm (Isii. IX). ita nec tu eris mundus, quia Ecclesiam Christi adulterasti, et populumDoraini muitis
per
prophet;ie
in sanguiite

!

Propugnatoris veritatis

roinquinntitm

memoria
annos
!

Adriani beatissimi ^mpx Romaiii multos

Ignatii sanctissirai patriarch;B Constantino-

poleos multosannos! Theodosiisanctissimi patriarch;e Ilierosolymorum raultosannos
!

partibuset multis raodis scandalizasti et pcrdidisti
eos autem qui
adha?rent,
si

Michaelis san-

se sic

non

habeiit, sed

iili

faventi^s

ctissimi patriarcha; AIexandri;E multos annos!

San-

quidem episcopi
fore

vel cierici sunt, in per-

ctissimorum vicariorum scuioris Rom;e
patriarchalium sedium multos
!

et

aiiorum

petuum depositos
Patrol.

pr;ecipimus;monachos auteni

Sanctset raagmcac

CXXIX.

:

171

ANASTASII lilBLIOTllECAIUI
mcmoria
!

172
Ecclesia',

univcrsalis octav;c synodi a;tcrna
et

1'hotio

Ae

medio rcmovit

hujusque multi lemporis
i'atres

Gregorio ac Eulampio Iriplici funiculo nci|uitia> anatheraa! Vivitica Trinituslrium typhuni deposuit. Omnibiis consenlaneis et sequacihus eorum ana-

procellas compescuit, et ad lim|iidara tranquillita-

tem traduxit. Gratias ergo agimus Doraino,
venerabiles, de oinnibus bonis quae

nobis a

Deo

thema

!

Multos anuos imi)eral(jrum
raultos annos
!

liasilii,

ct

Con-

cunccssa sunt.

slantini, el Leoiiis!

Maiinorum iin|)eratorumcl dicta!

admillimus etiam zelum vestrum, et optamus a munilicentia qui secundum Dcuni cst
i't
;

turum
I

mullos annos annos Deus conservel imjjerium ipsorum

Eudoxix plissimic Aui;ustae Orthodoxorum impcratorum niultos
!

raagni Dci et rcgis uiiivcsitatis opulentain retribui

vobis merccdem, dolores vestros et labores recom-

Ouis-

pensantem

:

pro quibus et tranquillitas nostra festi-

quis eistyrannis ohsistere tcntaverit, vel obsistcntes
iiequani consiiium conlra cos moventes compericns

nabit rcDcerc ct animare vos, et

omne desiderium

ininimc propalavcrit, anathcma
cl Spiritu sancto, ct Ecclcsia

sil a Patrc, ctFilio,

primogenitorum, qui

scripti

sunt in

ccelis, et

a sanctis et universalibus

vcstrum iniplcre. Justuin autem duxiraus in omnium audienliam exprcsse fatcri, pro communi oranium nostrum muniinine, et sancUe Dei Ecclesi;e persevcranti tran^iuillitate, propter eos qui coramuni
invideiit

octo consiliis.
Basilius j^Hssimus imperator

ad sanctam
:

et

imiversa-

B

ser|)ciitis

lcm si/nodum dixit

lantiir

et vulnerantnr quidem sagitta super ccclesiastica ordinaiioiie, congratuautcm ejus comniotiuni ct ;estui. at(|ue deli-

felicitati

:

cias existiraant, si

viderint eain in tcmpestale llu-

Licet manilcste laboravcrit saiutitas
loci

vestra tam
in

ctuanlcm." Talibus ergo expresse

hodie dicimus

:

intercapcdine,

quain

tcrapuris inora
;

mu-

nicnda divinitus urbe nostra conservata sed magnis iiiuneribus ac divitiis Christus Deus noster rccom-

Ouisquis habet aliquid adversus hanc sanctam et univcrsalcm syiiodum dicendum, vel contra hujus
canoiies,

aut tciininuin,

stct in incdio,
sit,

et qu;e sihi

condignas vicissitudines, et tranquillissimum el a Deo munlenduin imperium nostruin pra^slabit vobis, quidquid ab eo cxpelieritis ad Ecpeiisabit vobis

videntur, dicat, sive cpiscopus

sive (|uisquam
iis

de ecclcsiastico clero, sive
llbus
ofticiis
sit

laicis,

aut ex
;

qui civi-

raancipantur,

exist;U

quaquam non

clesiarura veslrarum
vestra;
|)reces

commudilatem,
;

et

vcncrationis

datuin

istissccuiidumcanonemdicendiquidquam

consolationem

ut ct deiiiccps orationes et

semper

faciatis ad

Duininum Deum pro uni-

penitus de ecclesiasticis causis (opus cniin hoc ponsed cx abundanti, omne tilicnm et sacerdolum est';,
:

versalis statu et coiitiiiua pacc ac salute traiiiiuillissinii

os iniipium obstruere volentes, liccntiam pr;rstaraus

et

mitissimi imperii nostri. Et oust lcctioncin

termini, Basilius piissimiis, ct Christo amabilis iniUtiquc audistis pcrator ad saiictara synudum dixit
:

C

omnibus, ut qui in raente habct (|uid ambiguum de his qu;c decreta sunt ab hac sancta synodo, hoc in
nicdium cxibeat
remcdiiim. Noii
nostis,
et suscipiat

satisfactionis salubre

quse lecta sunt
strae
'!

quid ergo videtur revercntix veBene expositus est lerminus iste / Placuit vo;

modicum certamen certavimus, neet
;i

mcnte vestra ad anil)ii'uain opiiiiuiicm pertrahens ? veram lccit allocutioncm ad sanctara hanc synodum impcrium nostrura, et si conspicitis bonuin csse, legatur. Sanct'i et universalis synodus dixit: Qus perbis canuiuim

qnc hibori cuilibct cessimus, ut
ad congregandum eos qui

ipsi

cxpusitiu

.'

aii

cst alii|uid

in

Horaana

nobiscum ct ab
:

Orienlalibus patriarchalibus sedibus convenerunt quos conduccre multi quidem et ante nos conali
sunt,
scil

nullu
et

modo

valuerunt.

Non raodicam
concurren-

vcxatiunem

contritioncm ctiam Dco amantissimi qui ergo ha-

linciit ad utilitatem Ecclesi* Dci legantur, Et ascendens Leo famosissimus rcgius protospatharius et a

suniini sacerdotcs sustiiiucrunl, a longe

tesad sanct;e hujus synodi tractatura
bct quid

:

secretis, legit

dicendum,

dicat,

dum h«c celcbratur. Nam,
non communicansei,

Basilius piissimus et Christo amabilis imperator
dixit :

solnta

sancta et univcrsali synodo, qui apparuerit
sivc absolute sacerdos, sive digni

Ecclesi;c Dci contradiccns. aut
sive episcopus
sit,

(luidcm vexatioiiem et laborcm vcstra divinitus collecta pertulit sanctitas, singulis vobis hinci.idc connucntlbus ad fclicissimam urbcin no!\hiltaiu

D

late ali^iua pr^ditus, vel alitcr conversatus,

veniam

stram, c;iusa

cccli'si;istica' urdin;itioiiis ct coiistitu-

ab imperio nostro minime consciiuetur ; sed juste condcmnabitur et a civiUUe nostra pelletur ut cor-

tioiiis;pru iiua ctiaiii diuliinuiin iiicu

muram

susticoii-

nuistis, ct proplcr (luani

iniilti el

scncctutcm

tcmpsistis,

et

corporalem infirmiUitem parvipenfacti

rupturct pcstilcns, ctmembruin putridum ct inutile, coininuuc corpus Ecclcsi;c violans. Vosautcin aina. tores virlnlum,ct Dco amicissimi summi saccrdotes,
ct

distis, et exortes

eorum

['(/.,

fortes facti

ca

(jua', ctc.], (lua' rc^iuici

cungruunt, tolerastis, ctdiu-

qui episcupali dccoramini dono, singuli commonere proprium gregera, et ad salutcra ducere nc pigriteiiiini,

liirnains('p:ir;itiuiiciiisiiiritiialiuinrilioruinvcstrorui;;
iiiagn;iniiiiitcr pcrtiilistis, Scd trce dolurum ct labo-

(lcinonstrantcs (|nantuin m;ilum

sit,

cos.

Ec-

clcsia

Dcimancntc

in tiMiniuillitatc, abilla desilire,
;iiiiiiial)iis

rum vestrorum
clesia-,

videtis

quam

sit linis suavis, et

Dci v;ilde proficuus.

Nam

Eccuniinunis concurct

ct cuiitra cus qui pncsuiit

suis insanire, et

divinis mysteriis pruptcr

iri;itloiial)iles

seu viles oc-

sus, ct in Spiritu saiicto magn;c hujus ct universalis

synodi consensus,

omnescandalum

offcndiculum

casiones sese coercere. Et quidem subjectum vobis gregem pcr unumiiucmquc Doininicum diem ver-

:

173
lis

INTEIIPRETATIO SYNODI

VIII

GENEKALIS.
ca
(luae

ACTIO X.

174

doctrinae conlirmanles, ad divinarum voluntadirigite

A

tum

perfectionem
convertite.

:

ens

vero

qui

errore

sunt noslri ordinis requirere. Nunc autiMu vidcmiis adeo multos malitia in insaniam accendi,
ut
(ibliviscentes

haTCseos
slores

cujus(|uam

detinentur,

lau(|uam

pa-

proprii

ordinis,

cl

honi

Noverit
si

piena iierfectio vestra
bis

([uia

enim virtutibus notum fueril n(j(hjctri-

des
lint

sint

niinime
singuli

cii^'itantes,

lcgem

([uod peponere ve-

oculis,
et

non ul uatura
ad

se habct,

sed

ut ipsi
jna-

quod

h;eresis

qua'cunqua; in provincia cujus-

cupiunt,

accusandum quidem
promptissimi, ad

quam vestrum nam vestram

latitans,

non per assiduam
cvelhitur,
et

jores existunt semper

corrigen-

radicitus

omnes ad

(lum autem (|uid(|uam eoruin in quibus
tur
et
criiiiiii:intur
([ui

accusanet

orthodoxam lldcm maiiu (hicanlur [nl.. rcduc.dilurj" canonice hujusmodi episcupusa proprio patriarcha condemnabitur: et sacris quidem doctrinis atque
admonitionibiis laliter sacratissimusgrex vesterper

pigerrimi.
tales sunt,

.'^cd

monco

exet

hortor oinncs

ut
et

nialcdictuin

alternum
desinentes,

odium

avertentes,

judicare

judices

atlendant sibi et
conversari

pascua

salutaria

pascatur.
el

utrum pacilici estotc, disruptum conservate,
cordastis

in

autem in alterEcclesiie vinculum inquo laborastis et conIpsi
et

voluntatem
quicscit
tes

contendant.

secundum divinam Nam non
ullionem

supernum judicium, sed contra dissidenfuror
stillabit,
ct

divinus

justam

quod^jue
universali

verbo

manu

in

pra;senti

B

opere cunclis ostendet
nia

Oramus autem super om-

sancta et

synodo conflrmatis,

ne per

contentionem, et pertinaciam mutuara, disruptionem rursus corainunis Ecclosia; corporis faciatis, ct

dum

sanctum Deum oranes raelioratos, et secunbeneplacentem sibi voluntatem clarescentes

non

habetitis veniara in die justissira;e reainicitia vestra
et

non solura a divina ira intentatos inansuros, sed [eterna bona consecuturos orationibus intercessionibus sanctissinue dorain;e nostrse Dei Genitricis,
et

tributionis; sed

consensus

sit

ad ordinationem totius ovilis districtissiina norma;
in

vos contemplentur subditi,
:

quemadraodum
ad
vitara

pi-

ctores
el

ad

principalia,

et

vestram

omniuin sanctorum, et prccibus ac obsecratio nibus sancta; hujus et universalis synodi. Amen. Et post lectionem Basilius araicus Christi et

mores,

seu
et

conversationes

moderari
estis

proEc-

magnus
synodo,

iraperator dixit

:

Dicat nunc, quicunque

bantur.
clesi;E

Sed
Dei,

qui

in

clero

deputati

voluerit ex sedentibus in
in

hac sancta
h;esitet vel

et

universa

eamdera conservate constitutionera, nullo declinantes, vel et alternara concordiam, pr;?ter qu;e sancita sunt Spiritu sancto, ab hac
raagna et
universali et synodo
pra^dicantes.

quo istoruiu

ambigat quae
:

nunc

Nam

lecta sunt. Sancta synodus exclam;ivit Omnibus placent quae lecta sunt Omnes eisdem ipsis concordaraus ? Omnes libenter subscribimus ?
!

et ipsi in

oranibus convenistis, et sole clarius veri-

C

Sanctissirai

vicarii .senioris
in

tatem resplendere vidistis, in
et

quam
De

et conscnsistis,

niain providentia Dei
Ecclesise
scriptis

concordantes

apparuistis.

vobis

autem
absolute

devenerunt

Romae dixerunt Qun prosperum linem omiiia negotia, oportet nos et in
:

laicis, tara

qui in dignilatibus,

quam qui
dicam non

manu

propria haec

roborare,

secundum

conversamini,

quid

amplius

habeo,

quam quia
integritati

nullo raodo vobis licet de ecclesiasticis

causis serraonein movere,
Ecclesi;e,
et

universali
et

neque penitus resistere synodo adquaerere patriar-

synodicam consequentiam. Unde volumus ut subscribant priraitus imperatoChristi araatores res, et deinde secundum ordinem sancta hsec synodus. Basilius piissiraus
rator dixit
:

ct Cbristi

ainicus irape-

versari. Iloc

enim investigare

Tranquillissimura iraperiura nostrum
et

charum, pontificum, et sacerdotum est, qui regiminis officium sortiti sunt, qui sanctificandi, qui
ligandi
et

securum prsecedentes
Constantinura
siuin, et

justissimos imperatores,

videlicet

inagnum,

et

Theodo-

solvendi

potestatera

habent

:

qui
:

Marcianuni, ac c;cteros, vult subscribere
Sed
vestra,

ecclesiasticas et coelestes adepti sunt claves

non nostrum qui pasci debemus, qui sanctificari, qui ligari, vel a ligamento solvi egemus. Quantaecunque enim religionis et sapientise laicus existat, leat,

post

subscriptionein oinniura Deo ainabiliuin epi-

scoporuin.
sanctitas

quoniain

postulat pr;ieferri nos subscribam post subscriptionein
:

D oraniura

sanctissiraorum vicariorura

edocti

enim

vel

etiam

si

universa virtute

interius

pol:

suraus a Christo vero Deo nostro habere exaltantera hurailitatem.

donec laicus est, ovis vocari non desinet rursusque quantacunque episcopus sit irreverentia et irreligiositate

Et post hoc accipiens Donitus quiu-

sanctissiinus episcopus Ostiae, subscri|)sit in

plenus, et

donec antistes

est, et

nudus orani virtute, veritatis verbum recte praenobis ratio est in ordine

que
et

libris,

et

deinde Stephanus episcopus Nepae,
reverendissimus,
senioris
et
:

Marinus

di;iconus
vicarii

ho-

dicaverit, pastoris

raentionis et dignitatis darana

norabilissimi
Ignatius
leos,

Rom;e

dcinde
archidi;i-

non

[latictur

:

qu;B ergo

sanctissimus

patriarcha

Constantinopo-

oviuin

constitutis
et

pastores
quae
?

verborum

subtiiitate

deinde
et

Joseph

reverendissiraus

diseutiendi,

ea

super

nos sunt

quae-

conus
inas

vicarius sedis Alex;iiidriae, deinde Thoraetropolita Tyri, .et
:

lendi et
lide

ambiendi

Oportet nos

cum

timore et
vereri,

reverendissiraus

locum

sincera hos adire, et a facie

eorum

retinens sedis Antiochia; cultor

et

deinceps Helias Dei
;ic

cum

sint ministri Doraini omnipoteutis, et
:

modi formam possideant

et nihil

hujusamplius quaiu

monachus

et

presbyter

syncellus atque

vicarius sedis llierjsolymorum.

Et post hos piis-

r
simi et amalores Christi
Constanlinus,
i|uinf|ue
fifrentes

ANASTASll BlBLIOTIlECARll
imperaloros Basilius et
in
:

176

A

quidem propria raanu
pretios^
crucis

volurainibus

fidem

Ego Marinus sanctse catholicae et apostolicae Romana; Ecclesise diaconus, locum obtinens domini niei Adriani summi ponlificis et universalis papae,
omnia qu.T superius leguntur, huic
versali

Basiiio

raagno

imperalore,

similiter
se
et

etiam
pro

et

sanctae et uni-

Constantino flgente

crucem pro
raanu,

fralre

suo l^one.
imperatorura

suhscribeiite

f|uoque
et

nomina

trium

synodo pr;esidens, usqiie ad voluntatem ejusdem eximii pnesulis promuigavi, et manu propria
subscri|)si.

propria

subscriptionis

residuura subscribente Cliristophoro protoasecredeinde subscri" pripposito caniculi » tis, et
:

Ignatius, misericordia Dei episcopus Constantino-

poleos novae

Roraae,

sanctam hanc
et

et

universalem
ea judicala

pserunt

universi
ct quin^iue

episcopi

secundura

propriura

synodum suscipiens,
et scripta

omnibusquae ab

ordinem
et

rogati, magistri et

voluminibus. Post hipc interomnes patricii, quid de saneta
existimarent,
vel

sunt concordans, et definiens, subscripsi
misericordia Dei diaconus,

manu

propria.
et

universali

synodo

quc)-

Joseph.

vices

raodo
quae

eain subscriberent,

Theodorus raagnificendixit
ita
:

tissiraus proconsul et raagister
facta

Omnia

agens Michaelis sanctissirai patriarchae Alexandrise sanctara hanc el universalem synodura suscipiens,

sunt a

Photio

contra
et

sanctissimum
contra
bea-

B

et

omnibus qua; ab

ea judicata et scripta sunt con-

patriarcham
tissimura

nostrura

Ignatium,

cordans, etdefiniens, subscripsi

manu

propria.

et Nicolum, anathematizans, hanc sanctam et unirersalem synodum suscipiens, recipio quos recipit et anatheraatizo quos anathematizat. Si vero recepero aliquando quos sy-

papam

Ego Thoraas misericordia Dei raetropolita Tyri, et vices gerens sedis Antiochiae, sanctam hancet universalem synodum suscipiens, et omnibus quae
ab ea judicala et scripta sunt concordaiis, et niens subscripsi manu propria.
defi-

nodus
ter

abjicit,

anathema sim

a

Christo.

Simili-

Christophorus
:

magnificentissimus

patricius et
a

praepositus dixit

Omnia

quie facta sunt

Photio

lus,

EgoHelias, miscricordia Dei presbyter et syncellocumcomplensapostolicithroni, ubi patriarcha

contra sanctissimum patriarcham Ignatium, et contra sanctissimum papam Nicolaum, anathematizans.
et

est

Theodosius Hierosolymorum, sancta- Christi Dei
in sancta hac et universali
et definiens,

nostri civitatls, inslar c;eterorura vicariorura,

hanc

sanctam
suscipio

et

universalem
recipi,
et

synodum suanathematizo

nibus quae
scripsi.

omsynodo gesta
propria
sul>-

scipiens,

quos

sunt concordans,

manu

quos anathematizat. Si vcro receperu ali(iuando quem synodus abjicil, anathema sim a Christo. Et deinceps unusquisque pr;enorainatorum in sessione
patriiiorum secundum h;ec edidit. ore proprio per vivam vocem, sensum suuin, velocibus .scriptoribus

Q
in

Basilius, Constantinus, ct Leo, perpetui Augusti,

Christo Dei

fideles

principes

Romanorum,

et

excipientibusqua-dicebanturabunoquoqueipsorum, qua; etiam lect;i sunt in audientiam omnlum per
Leonera a secretis, coram sancta et universalis synodo voce grandi. Et post hoc stans in medio Sleplianns Deo aniabilisdiaconus et notarius superlaudavit ila
:

magni imperatores, sanctam hanc et universalera synodum suscipientes, et omnibus qua- ab ipsa definitaetscriptaconcordantes, subscripsi manupropria
Basilius, raisericordia Dei archiepiscopus Ephesi-

omnia qua'
sunt
jjriqiria.

in sancta et universali

synodo judicata

et definita libenter

suscipiens subscripsi

manu
Ancy-

slantini ac Leonis

Multos annos imperatorum Basilii, ConMagnorum principum etimpe! !

Theodulfus, misericordia

Dei episcopus

rorum, omnia qu;e

in sancta et universali

synodo ju-

Eudoxi;e piissimse August;e ratorum multosannos multos annos Multos annos imperatorum
!

dicata sunt et definita libentersuscipienssubscripsi

!

manu

propria.

SUBSCRIPTIONES.

Barnabas,

misericordia

Dei episcopus

Cyzici,

Ego Donatus gratia Dei episcopus sanctae Ostiensis Ecclesi», locum obtinens domini mei .\driani summi pontificis ct uriversalis pap;e. omnia qu;e
superius legunlur huic sanct;e et universali syuodo pra'sidens, usque ad voluntatem ejusdem eximii
pnesulis proraulgavi, et raanu propria subscripsi.

jj

synodo judicata suntct definiui libenter suscipiens subscripsi raanu

omnia qu;e
propria.

in sancta et universali

Basilius, misericordia Dei metropolita Chalcedonis. oninia

qu;e in sancta el universali synodo judi-

cata sunt et deUnita libenter suscipiens

subscripsi

Ego Stephanus
peains
Adriani
nia
sali
(|u;e

gratia Dei episcopus sanct;e Ne-

manu
si;e,

propria.

Ecclesise,

locum

oblinens

domini

mei

Nicephorus, miscricordia Dci metropolita Ama-

summi

pontificis ct universalis i)apa>,

omcjiis-

omnia

(|ii;c

in sancta etuniversali

synodo

jiidi-

superius

leguntur huic sanct.e el iiniverpromulg;ivi, et inanu pnqiria

cat;i suiit ct

definita libenler suscipiens subscripsi

synodo pr;psidens, usque ad voluiilatem

iiianu propria.

dera exiraii prssulis

Uasilius, misericordia Dei

raetropolila Gangrcn-

subscripsi.
"

sium, omnia quac in sancta et univers;ili synodo jucutarii
iii

Pra-positus caniculi apud Grjecos est, qui
et

ex iiuo iinperalor phoiniceas jitteras scribit

ram

custodiam gerit caniculi,

id est

atramen-

ihartis.

177
(liiMla
siiiit

INTERPRCTATtO SYNODI

Vm

GENKRAT.IS.
c;it,;i

ACTIO X.
liliciilcr

178
suscipiens siibscripsi

etdftfinita iihiMitei' siisci|ii('Ms siilisccipsi .\

siint et dcliiiila

niaiiii |ii'()|iri.i.

iiKiiiii

priipria.

omnia qiue
propria.

Nicophorus, inisericordia Oci iiictrdpiiliLa Nicca', in sancta el universali synodn judicata
inaiiii

Micli;ii'l,

inisericordi;! Dci archicpis('(i|)us
s;incta
et uiiivers;ili

Hi/,i;i',

omni;i

(iu;e in

synodo

judic;it;i
m;iiiii

suntet delinita libenter suscipiens subscripsi

sunt et dcflnita libenter suscipiens subscripsi
propria.
,lo;innes,
pciiipiilciis,
niidii

Cyprianiis, misericordia Dei metropolita Claudinpoleos, omiiia (|ua' in sancta et
iiniversali syiindo

misericordi;!
iiiniii:!

Dci ;irchicpisc.iipiis Piimin s;ii;cta et uiiivi'rs;ili
libciiter

i|u;e

sy-

judicata suiil ct derniita libenter suscipiciis subscripsi

|iidic:it;i

suiil

et (lelinit;i

suscijiiens

mauu

propria.

subscripsi m:iiiu propria.

Joannes,

misericordia
iii

Dei

metropolita

Pergie,

Paiiliis,

misericordia Dci archicpiscripns Apami;e,
in

omnia

(|u;e

.saiicta

el universali

synodo judic.ata

omni;i

((u;e

s:incta et universali
libciiter

synodn

jiidic,;it;i

suiit etdeliiiita libenler

suscipiens subscripsi inaiui

siiiit ct (lcrmit;!

suscipiens subscripsi

iii:iiiu

propria.

propria.

Stylianus, misericordia Dei mctropolita Neociesare;c,

Gregorius, misericordia Dei archiepiseopus Parii,

omnia qux:

in sancta et universali .synodo judi-

" omnia

qu;e in sancta et univcrsali synodo judicata

cata sunt et definita libenter suscipicns subscripsi

sniit etilelinita libcnter
|)ro|)ria.

suscipiens subscri|)si

manu

manupropria. Theodorus, misericordia Dei archiepiscopusThessalonicie omnia (|u;b in sancta el uiiivers;ili synodo
judicatasunt etdefinita libenler siiscipiens subscripsi

Jacobus,

misericordia

Dei

archiepiscopus Me-

thymme,
psi

omiii;i

qu*

in sancta etuniversali

synodo

judicata sunt et deflnita libenter suscipiens subscri-

manu

propria.

manu

propria.

Nicolaus, misericordia Dei metropolila Myrorum,

Stephanus, misericordia Dei archiepiscopus Amastridis,
j

omnia(iu;ein sancta
sunt
et dofinit;i

et universali

synodo judicata

omnia qu;c

in

sancta et univcrsali synodo

libenter suscipiens subscripsi

manu

udicata sunt et definita libenter suscipiens subscripsi
propria.

propria.

manu
sancta et universali synodo judicata

Sisinnius, misericordia Dei metropolila Laodiceae,

Joannes

misericordia

Dei

archiepiscopus

Cii,

orania

(]u;e in

suntet definila libenter suscipiens subscripsi
propria.

manu

omnia

qu;c in sancta etuniversali synodo judicata

sunt et definita libenter suscipiens subscriiisi
propria.

manu

Niceta, misericordla Dei raetropolita

Athenarum, Q

Joannes, misericordia Dei archiepiscopusBussii,

omni;i

(|u;p

in sancta et universali

synodo judicata

sunt

et delinita libenter

suscipiens subscripsi

manu

omnia
sunt

qu;T; in

sancta et universali synodo judicata

et definit;i libenter

suscipiens subscripsi

manu

propria.

propria.

Nicolaus, misericordia Dei metropolita Synado-

rum, omnia

((ua; in

sanctaet universali synodo jndi-

Stephanus, misericordia Dei archiepiscopus Cypsallorum, omnia quse in sancta et universali synodo
judicata sunt et deflnita libenter su.scipiens subscri-

cata sunt et deflnita libenter suscipienssubscripsi

manupropria.
Stylianus
[ fiZ.,

Theophylactus], misericordia Dei

jisi

m;inu propria.
misericordia
Dei

motropolita lconii. omnia qu;e in sancta et universali

Euphemiaiuis,

archiepiscopus

synodo judicata suntet delinita libenter suscipiens
subscripsi raanu propria.
Hihirius,

Euchaitorum, omnia qu;e in sancta et universali synodo judicata sunt et deflnita libenter suscipiens
subscripsi

misericordia Dei metropolita Corinthi,
sancta et universali synodo judicata

manu

propria.

oiimia

(|u;r in

Basilius, misericordiaDei archiepiscopus Mislhis,

suiit etdelinita libenter

suscipiens subscripsi

manu
£)

oinnia

((u;e

in sancla et univcrsali

synodo judicata

projiria.

sunt

et deflnita libenter suscipiens subscripsi

manu

Michael, misericordia Dei metropolita Rhodi[«/.,
Corinthi
],

propria.

omnia

((uae in s;incta et

universali synodo

Photius, misericordiaDei archiepiscopus Nacolis,

judicatasuntet definita libenter,
Ignatius, misericordia Dei
leos,

etc.

omnia qu;c
Hierapopropria.

in sancta et universali

synodo judicata

melropolita

sunt et deflnita libenter suscipiens subscripsi

manu

omnia

([uae in

sancta et universali synodo judi-

cata sunt ot doflnita libenter suscipiens subscripsi

Theophanes,
Selg;e,

misericordia

Dei

archiepiscopus

manu
omnia

propria.
Larissae,

omnia qu;e
propria.

in sancta et universali

synodo ju-

Euthymius, inisericordiaDei metropolita

dicata suiit etdeflnita libenter suscipiens subscripsi

(ju;e in sancta et universali synodo judicata sunt etdefinita libenter suscipiens subscripsi manu

manu

propria.

Marcianus, misericordia Dei archiepiscopus Thebaruni, omnia quae in sancta et universali synodo
judicat;! suntet definita libenter suscipiens subscripsi

Metroiihanes misericordia Dei metropolita Sinyrn;p,

omnia

quffi in

sancta et universali synodo judi-

manu

propria.

179

AXASTASII BIBLIOTHECARII

180

llypatius, miscricordiaDciarchiepiscopusGarihol;p,

A

sunt et deflnita libcnter suscipiens subscripsi
propria.

manu

omnia qu;p

in sancta, etc.

Leontius, misericordia Dei archiepiscopus Neapoleos, oninia quir in sancta et universali

Tarasius, misericordia Dei episcopus Nicopoleos,

synndo judi-

omnia qusp
propria.

cala sunt et definita jilienler suscipions subscripsi

in sancta et universali synodo judicala sunt et definita libenter suscipiens subscripsi manu

manu

propria.

Theophanes, misericordia Dei cpiscopus Tralleos,

Nicolaus, misericordia Dei episcopus Adramiae,

omnia qua'
propria.
Jlichael,

in sancta et universali

synodo judicata

omnia quae
propria.

in sancta et

universali synodo judicala

sunt et definila libenter suscipiens subscripsi

manu

sunt et definita libenter suscipiens subscripsi
Petrus, misericordia

manu

misericordia Dei cpiscopus Adramiti,
in sancta et universali

Dei

episcopus

omnia qua>
propria.

synodo judicata

omnia qu;e
snnt
propria.

in sancta et universali

PahTorum, synodo judicata

sunt et definita libenter suscij^iens subscripsi

manu
1'yrgi,

et drfinita

libentersuscipiens subscripsi

manu

Slephanus,

misericordia
sancta
el

Dei

episcopus

omnia qu;e
sunt
propria.

in

universali synodo judicata

B

leos,

Damianus, misericordia Dei episcopus Miletopoomnia qu« in sanctaet universali synodo judi
et

et definila

libenter suscipiens subscripsi

manu
oniiii;i

cata sunt

definita libenter suscipiens subscripsi

manu
univers;di synodo .judicata suni ct

propria.

Xiceta mi.sericnnlia Dci episcnpus Pliotia'.
qu;e in sanct;i ct
dcfinit;i libi'ntcr

(irp^'orius.

miscricordia Dei episcopus Tripoleos,

oninia qu;p in sancla et univpr.sali synodo judicata

suscipicnssubscripsi
Dei

manu

propria.
Nysa;,

sunt et dcflnita libenter suscipiens subscripsi
in'opria.

manu

Nicolaus,

misericordia

episcopus

omnia qua"
sunt
proi)ria.

in sancta et universali

synodo judicata

ct definita libentcr

snscipiens subscripsi

manu

Theodorus, misericordia Dei episcopus Rurippi Rurreppi ], oninia qua" in sancta et universali synodo judicata snnt Pt dcQnita libenlcr suscipicns
[((/.,

Joseph,

misericordia

Dei episcopus

Anchornm

subscripsi

manu

propria.

[Ancorum]. omnia qua" in sancta et universaii synodo judicata sunt et defiuita libenter .suscipiens subscripsi

Arsenius, misericordia Dei episcopus Aureliopoleos,

omnia qufe
propria.

in sancta et universali

synodo judi-

manu

propria.

cata sunt et

definita

libenter suscipiens subscripsi

Athanasius, misericordia Dei episcopusMagnesia;,

manu

omnia qna»
sunt
propria.
Ignatius,

in sancta et univcrsali

synodo judicala

G

et definiUi

libentcr su.scipiens subscripsi

manu

Xenophon, misericordia Dei episcopus Milassi, omnia qu;c in sancta el universali synodo judicata
sunt et definita libenter suscipiens subscripsi raanu
propria.

raisericordia Dei
in sancta et

episcopus

Timonis,

omnia qu;e
propria.

universali

synodo judicata

Lpo,

misericordia
et

Dei
et

episcopus

Daphnusise,

sunt el dcfinita libenter suscipiens subscripsi

manu

omnia qnw
sunt
propria.

sancta

universali synodo judicata

et deflnita libenter

suscipiens subscripsi inanu

Arsapius, misericordia Dei episcopus Erythre»,

omnia qu;B
propria.

in sancta et universali .synodo judicata sunl et deflnita libenter suscipiens subscripsi manu

Basilius, misericordia

Dei

episcopus

Hadrani,

omnia
sunt

(|u;p in

sancla et universali synodo judicata
libcnter suscipiens subscripsi

et delinita

manu

Macarius, misericordia Dci episcopus Ehzomenae

propria.

[Chysomen;^], omnia

(|n;e

in

s:incta et universali

synodo judicata sunt
subscripsi
Philetus,

et definita libenter su.scipicns

Constantinus, misericordia Dei episcopus Numcricorum, oninia qn;p in sancla et universali synodo
judicata sunt ct (lclinita libenter suscipiens subscri-

manu

propria.

misericordia

Dei

episcopns

Tabi;i'

'^

psi ni;inn propria.

oninia qu;e in .sancta ct universali synodo jndicata sunt ct dcfinit:! libenter suscipiens subscripsl nianu
propria.
Ignatius, misericordia Dei episcopus Juliopoleos,

StcplKinus, misericordia Dei episcopus Gordoser-

vorum, omnia qu;e
judicata sunt
psi

in

sancla ct universali synodo
libpnler suscipiens subscri-

et dcflnila

nianu propri;i.
niiscricordia Dci
cl

omnia qu;p
sunt
propria.

in snncta ct

univcrsali synodo judicata

(Ipori^ius,

episcopus Dasciliii,

ct dclinil;; lihentcr

suscipicns suh.scripsi m;inu

omnia
sunt

(in;p in s;inct;i

universali syiiodo judii;ita

el deflnita libenter

suscipiens subscripsi

manu

Nicephorus, misericordia Dei episcopus A.sponis,

proi)ria.

omnia qu;e
sunt
prnpri;i.

in sancta et univcrsali

synodo judicata

Paulus, misericordia Dei episcopus Hyberorum,
oiniii;i (|u;i' in
s;iii(l;i

ct di'finit;i

libentcr suscipiens subscripsi nianu

el

univprs;ili syiiodo judic;ita

smil

i't

dcliiiit;i

lilicnlcr

suscipiens subscripsi nianu

Sisinnius, mi.sericordial)ciepiscopusllcriiio|iol('os,

propri;i.

oninia quae iu sancta et univer.sali synodu judicata

Michael, miscricordia Dei cpiscopus Leonlopoleos,

181

INTERPRETATIO SVNOni
et univcrsali

VIII

GENERALIS.— ACTIO

X.

182

omnia qua>insancta
propria.

synodo judicata

A

cata sunt et deflnita libenter susciplcns subscripsi

suiit et delinita libentcr

suscipiens subscripsi

manu

raanu propria.
iMichael, miscricordia Dci cpiscopus Melitopoleos,

Anthes, misericordia Dei episcopus Ilinnopoicos [a/.,Ilimio|ioli>os]. omnia qu,T! in sancta i't univorsali

omnia quiB
propria.

in sancta ct univcrsali synodo judicata sunt et dcflnita libenter suscipicns subscripsi manu

synodo judicala sunt
subscripsi

cl delinita libentcr susci-

[liens

manu

propria.

1'auius,

misericonlia Dei cpiscopus Meki', omnia

Theophancs, misericcirdia Dei episcopus Azaneorum, omnia qua' in sancta et universali synodo judicata

quae in sancta ct universaii synodo judicala suiit et definita libenter suscipiens subscripsi manu propria.

sunt et deflnita libenter suscipiens subscripsi
propria.

manu
orania

ricrmanus,
[Hectorei
versali
;

misericordia
Cytri],

Dei

episcopus
in sancta ct

Ectri

Ignatius,
(iiue

misericordia Dei
in sancta et

episcopus

Doryliei,

<i/.,

omnia qusc
propria.

unisu-

universali synodo judicata

synodo judicala

suiit et deflnila libenter

suntet deflnita libcnter suseipiens subscripsi inanu
propria.
Ccinstantinus, raiscricordia Dei episcopus

scipieiis subscripsi

manu

Augu-

misericordia Dei episcopus Berra>, omnia Bstopolccis, orania(|ua' in qua' in sancta et universali synodo judicata suntct judicata sunt etdeflnita deflnita libenter suscipiens subscripsi manu propria. psi raanu propria. Zuruli, raisericordia Dei episcopus Basilius, C*icus, misericordia omnia quce in sancta et universali synodo judicata omnia qua> in sancta et sunt et definita libenter suscipiens subscripsi manu
Josepli,

sancta

et

univcrsali synodo

libenter suscipicns subscri-

Dei episcopus Gordorinis,
universali synodo judicata

suntel deflnita libenter suscipiens subscripsi
propria.

manu

propria.
.Meletius,

misericordia Dei

episcopus Heracliie,

omiiia quae in sancta et universali synodo judicata sunt et definita libenter suscipiens, etc.

Paulus, misericordia Dei episcopus Bareos. omnia quK in sancta et universali synodo judicata

sunt

et deflnita libenter

suscipienssubscripsi

manu
omnia
pro-

Constantinus,

misericordia

Dei

episcopus Tii,

propria.
Leo, raisericordia Dei episcopus Seleucia',

omnia quae
sunt
propria.

in sancta et

universali synodo judicata

et definila libenter

suscipiens subscripsi maiiu

qu»
pria.

in

sancta

et

universali synodo judicata sunt

etdeflnita libenter suscipiens subscripsi

manu

Cosmas,
poleos,

misericordia
in

Dei

episcopus Hadriano-

omnia qus
et

sancta et universali synodo
libenter

C

Basilius, misericordia Dei episcopus

Adadorum,

judicata sunt
cripsi

definita

suscipiens sub-

omnia quapropria.

in sancta et universali

synodo judicata

manu

propria.

sunt et deflnita libenter suscipiens subseripsi
uiiiversali

manu

Basilius,

misericordia Dei episcopus Crati;e, om-

nia quae

in sancta et

synodo judicata

sunt et definita libenter suscipiens subscripsi
propria.

manu
^Emo-

nia

Nicolaus, misericordiaDei episcopusDocimii, omquifi in sancta et universali synodo judicata sunt

et deflnita libenter, etc.

Eustachius,
niff,

misericordia

Dei

episcopus

Theognostus,

raisericordia Del

episcopus

Par-

orania quae in sancta et universali synodo judi-

cata sunt et definita libcnter suscipiens

subscripsi

sancta et universali synodo judicaUi sunt et deflnita libenter suscipiens subscrinassi, orania qu;e in

manu

propria.

psi

manu

propria.

Euthyraius, misericordia Dei episcopus Sebastae,

Georgius,
omiiia quae

misericordia Dei episcopus
in sancta et universali

Zetunii,

omnia qua»
propria.

in

sancta et uiiiversali synodo judicala

synodo judicata

sunt et definita libenter suscipiens subscripsi

manu

sunt

et deflnita libenter

suscipiens subscripsi

manu

propria.

Constantinus, misericordia Dei episcopus Synai,

D

Theoclitus,
raoni;E,

misericordia Dei episcopus Lacedein sancta et universali

omnia

quae in sancta et universali synodo judicata

omnia quK

synodo

suntet definita libenter suscipiens subscripsi
propria.
.loannes, misericordia Dei episcopus

manu

judicata sunt etdeflnitalibenter suscipiens subscrijisi

inaiiu propria.

Tampsi, om-

nia

quK

in

sancta et

universali

synodo judicala

sunt et definita libenter suscipiens subscripsi
propria.
.loannes,

manu

Nicephorus, raisericordia Dei episcopus Crotons oraiiia qu;E in sancta et universali synodo judicata sunt et definita libenter suscipiens subscripsi inanu
propria.

raisericordia Dei episcopus Polemonii,
in sancta et

Nicephorus.

niisericordia Dei episcopus

Zacyn-

omnia qus
propria.

universali synodo judicata

sunt et deflnita libenter suscipiens subscripsi maiiu

sancta et universaii synodo judicata sunt etdefinita libenter suscipiens subscripsi
thi, orania qu;ie in

manu
misericordia Dei episcopus

propria.

Nicephorus.
leos,

Neapojudi-

omnia qua; insanctaet universali synodo

Georgius, misericordia Dei episcopus sanctae Cyriac;r, omnia qu;? in sancta etunivcrsali synodo ju-

m
manu
propria.

ANASTASII BIBLIOTHECARII

184

(licatasuiitet (lefinita lihenter susripiens subsrripsi

A

cens

:

Quia invaluerunt supn- me,
di-xistis
:

vciba vestra. Et
Mesina>,

ijuid locuti

Gregorius, misericordia Dei episcdpus

te? Et

omnia qux
propria.

in sancta el universali

synodo judicata

sunt etdefinita iibenter suscipiens subscripsi

manu

dij:istis Yamis est, i/ui quod emolumentum quia custodivimus prxcepta ejus, et quia ambulavimus tristes coram Domino exercituum ? Ergo nunc beatos dicimus arroganter ; siqui:

Dominus. sumus contra scrvit Domino : et
dicit

Deraetrius, misericordia Dei episcopus Scyllatii,

omnia qu;p
prijpi-ia.

in sancta et universali

synodo judicata

sunt et definita libenter suscipiens subscri|)si
-Michael,

manu

misericordia

Dei

episcopus

Cercyri,

omnia quae
sunt
propria.

in sancta el universali

synodo judicata

et definila libenter

suscipicns subscripsi

manu
omnia

dem sedilicati sunt facientes impietatem, et tentaverunt Leum, et sahi facti sunt. Tunc locuti sunt timentes Dcum, unusquisquc proximo suo: Et audivit Itoininus, et attendit, et scriptus cst liber monumenti coram eo, tiinmtibus Deum et cogitantibus nomcn ejus. Et erunt mihi, ait Dominus exercituum, in die qua ego facio, in pcculium : parcam eis, sicut parcet vir fUio
suo sci'vicnti sihi:
sil

et

convcitiinini, et videbitis
ct intcr

quid

Leo, misericordia Dei episcopus Agalassi,

intcr justuin ct
ct

impium,
ei

sciTiciitrm

qu;e in sancta et uuiversali syiodo judicata sunt ct
definita libenter suscipiens subscripsi

B

mino

non servicntem

[Malach.

iii).

Jubilet

Doenim

manu

propria.

universa Christi

ct Salvatoris

nostri

E(;clesia, et

Leontius, misericordia Dei episco|)us Uhegii, omuia ((UK
iii

gralificans ei glorificationes decantet,

iterura cla-

sanctaet universaii synudn judicatasunl et

mans cum

pnjplicta

David

:

Fidclis

Doinimwi in

definita libentersuscipicnssubscripsi nianu pro|)ria.

Paulus,

misericordia Dei

episcopus

Taurian;e,

omnia qu;e
sunt
propria
".

in sancla et aniversali

synodo judicaUi

et definita libenler

suscipiens subscripsi

manu

Epistola encyclica sanctse ac universalis octavx synodi.

et sanclus in omnibus operibus Oui enim dixit ad sanctos disciEt ecce ego vobiscum sum pulos et apostolos suos omnibiis dicbus, usque ad consummntionem sxculi (Matlh. xxxviii) et ait ad 1'etrum apostolorum principalissimam summitatem: Tu cs Petrus, ct super hnnc pctram xdificabo Ecclcsiam meam, et portx

oiimibus vcrbis suis,

suis {Psal. cxLiv).

:

;

Exsidtatc

Domino
et

adjutori

noslro, jubilatc

Deo

iiifcn

non prxvalcbunt iidversus

eiiin

{Mntth.

xvi):

Jacob:
tiate est,

tt

laudationes Dei in ^Kirtis plix Sion
suffuicnlius (Psal.

alacrius

annunlxxx). Debitum

multoties alias inferi portas, apertas contra Ecclesiam, et devorare
vit,

eom

tentantes, obstruxit, contri-

charissimi fralres, ad reverentiam vestram di-

atque destruxit, ha>reticas videlicet opiniones.

cere

cum

propheta D;ivid, et rursus
Celebra,

cum

propheta
festivitntes

C

eiiniqua conamina^^iua-in pr;eteritisgenerationibus
per sua tempora sunt exorta, sed nihilominus et in

Kahum
ct

alfari:

Quia ecce veloces pedcs cvangetiznntis
:

nnnuidinnlis paccm
;

Juda,

inslantibus temporibus inferno proprium os contra

tuas

rcddc Dco vota lua, pro co quod noii adjicient

Ecclesiam Christi aperiente
rique

et

dilatante, simili pa-

ultra, ut transeant in vetustatem.

Consumimtuin
in

cst,

modo

protector ejus factus est Chrislus Deus

sublatum

est,

ascendit
:

insufflans
co

faciem tuam,
contuinclinin

nosler, quidespiinsaviteam.etora loquentium iniqua

eximcns dc tribulatione
contumeliam
Israel

quod

verterit Dniiiinus

Jacoh,
i).

quemadmodum
enim aliud

(yahuin,

(Juid

gratius, vcl

quse

specialis exultationis ac diiectioiiis materia,
est,

seu conciliatio

quam
et

videre libere agentem ul-

tionum Dominum,

superbis retributionem ju-

multifarie iniiltisi|iie modis ohstruxit, el hanc ab eorum loesionecl pcstiientia liber;ivit. Is enim qui formam quidem jiietatis habere simulabat, virtutem autem ejus abnegabat, elsecundumantiphraseosiropum Photius a|ipell;ibatur, inulta et varia quidem ab ;et;ite iiiipubi conlra eam ;Klinvenit molimina, slolidis et iic(|u;im schismaticis cuncordans,
ciniiaiis, et persuas'iriis verliis

stam et convenienlem, et zelotem Doiniiiuiii viiidicantem iniinicos suos"? l'ropter hoc enim dicit et
Fsalmista
:

alque conmultos abea seque:

Lxtuhitur justus. cuin vidcrit vindictnm
laelabitur

strans, cl in
j)

[Psal. Lvii):
lidei

aulem, non profeclo quia

adversantium caterva perit. et in jieccato suo mnrilur iiii|jius; sed quia contritam videt pecc;itorum virgam, iic ct justi iiiaiuis suas ;iil iniquitates

laqueum perdilionis attrahens vucari autem Kabbi pncter istatem tota virtute tentans. quibusdam propriis scriplis et chirographis, sicut se,
simpliciores quoque, (|uin potius leviores sub pr;ctcxtu (|uasi(lisceiid;c discipliiuedialectica; vlncieb;il:

exteiidant,

ti;iiii|iiill;im

iiijustiliain

m;igis,

esset profeclu ipse insipiens et
ligentia,

omni privatus

iiitel-

quam
cium
dentes.

divinam

justili;iin

inlueiites,

et

meiida-

quemadmodum
asseverans
:

divina Scriptura

test;itur,

adversus veritalem continuo pncvalere vi-

evidenter

Dixit

Dominus homini,

ccce

Ac per hoc veniant ad menlein
te

illam,

et

piclas ct sapienlia, absccdcre aulcin a malis disciplina
{Psnl.
stites
c.\).

cogilntiones suas proplieta Malachias insiniiat

di-

Et

ilerum

:

Iniliiim snpiciilix timor Do(|uot(|uot

scandalizet subscribentiiim p;iucilas. quia duni 1'liiitius diu tyraniiidein exercuissel, et peiie omiies;i piis decessnribus suis sacr;iti)s deposuisset, etiii locaeiirum lautDres suuh tantiiiiimiidu pruvexisset, (luiirum iiullusin hac synuilu est irccptus, isli soli ex priurum patriarchariim consecralione super-

"Non

sunl

inveiiti.

Verum
:

.\ilri:iiiiisuinmis poiitincilius episcopi fuernnt,

sub Nicolao et hujus

licel h;ec paucilas (iregi syiiodi scnsui (oiiscnseruiit iili pro sni juslitia cuinparclur, cui Doniinus dicil:

Solilc tiincrc.jiusillus grcx, etc.

m
7nni
:

INTERPRETATIO SYNODI
inteUectiis

VIII

GENERALIS.
pra's(M'tim

ACTIO X.
:i(lhuc

180
ecclesia'

luitcm

boimx

ow)i/'/«s

fnrimtihns

A

vivn

lcgilimo

viro.

eiim {Psdl. cx)

Non enim tantum
canonicas
a
laicus
separai-i

ipse non abscessit a

Adextremum

aulcin

iioii

ubaudiens, a Christo et

malis,
cit,

ve!

pni-ter

sanctiones
sibi

pepernomeii
sed

cum
Deuin
ut

esset
et

didascaiicum
Christi

ab apostolis accepit anathema. Tuiic ergo, tunc ampliiis fureiis, et a suis senstibuset ab omni rationabili

imponere,
et

Ecclesia,

mente procul

effeclus, liiiguam exacuit

etiam adet

colere

voleiites,

omni
a

macliinameiito
voto
festi-

versus

cumdem, beatissimum
et

videlicet

p:ipaiii,

usus,
navil
;

alienos
in

constituere
illo

justo

quemadmodum
linguiit

fabube hippocentaurosettragehiphos
ita

impleretur
asserit:

aperte
Va;

DomiiiiScrikv
Dei,

formant,

quoijue et ipse stercurales

cum eloquium, quod
et

vobis,

Phitrisa^i. ([uia

vos non intratis in rcyniim

scd inlrantrs

i^riiliibrtis

[Lur. \\)

:

iiisuper

et

pec-

catum super peccatum copulans, perstruxit ut expelleretur ab Ecclesia
legitinuis et canonicus illius

pontifex, et

summus

pontifex, pastor saiictissiinus

quosque et subulcus a plateis, et cujus [fort. vicis] conducens viros, et vicarios eos aliarum trium sediuin appellaiis, at(iue proponens, pncsumpsit syiiudale iinagiiiari judicium pcrsoiias accusiiitium et accusatorum et testiuin, et iinper:iturum, et magnatum, et metrupulitanuruin, quasi in suspectas
fingens et

patriarcha If;iiatius: et latroiiis more, atqueadulter, in illius sedem ingressus, niultam quidem tempesta-

simulans,

et

hujuscemodi,
ct

ut

B

putabat, deposuit

inverecunde, et aiKithem;iti subomiies
illi

tem adversuseum commovit; pluresautem procellas et Kstus contra resistentes sibi, et propuynatores veritatis, et valentiorem turbationem. et tumultum siEvissimum in omnem lucum qui sub coelo est dispersit
:

misit

beatissimum papain Nicolaum,
est,

cuinnuinieantes, neque summit.Ui ejus, neque, quod

magis
pto

EcclesiiB quse a finibus usiiue

ad linem

constat ullo
illi et

modo

parcens, quse videlicet Deo acce-

pru!

omnibus

in

pastorem quidem magnnm,

Christi imitatori et

magno

pontifici procul
et

deinde vero contra minoresque pastures, secunduin propheticum affatum, extendens propriam |inanuin, percutientem eus
affligentem,
et flagellantem, et varie ac diverse et

dubio communicabat. Sed scientiarum Duminus,
nianifestas ejus nequitias, et

qu»

latenter fecerat

modo quidem potentes deponens de sedibus, modo vero carceri et custodiie mancipans, et perdiuturnam famem morti transmittens, nonnunquam etiam longissimi et saeet coarctantem,

upera tenebrarum, id est libros vaniluquos, quos lictecontra beatissimura papam illura cunscripserat intuens;unde dicit prupheticus sermo Oculi Do:

iiiini

cxcclsi aperti in

omnesvia» hominuin, ut dct unict

cuiquc sccundum viain suam,

vis exilliis relegans, et ad

ipsas abigens orbis extre-

invcntionum cjus {Psal. Lxv

),

secundain fructus adcommisit impcratorum-

mitates:

nonnunquam

vero coenosis et fetidis ac

regnum principatum

Basilio

pheronymn

doniiiio, de

tenebrosis locis, quie mortis

umbram

convenit dici,

C

concludens, possessionesdiversas auferens, casas in

quoaffariliquidouniversitatisDeumarbitramur: Invcni virum secundum eor meum, qui faciet omnes voluntatcs incus

montibus virtuti uperamdantium etphilosophantium comburens, et, ut absolute dicatur, umnein afllictio-

(IRcg, xvi

),

secundum beatum

regera Da-

nem

et

tribulatiunem faciens corpuri Christi et Dei,

qui est caputuranium nustrum: nun enim habens ex
aliqua beneficentia

enim meditationem ponens in corde suo ;imbulare secundum viam Dei, et custodire mandata ejus, maxiine veru experimentum h;ibenseorum qu;e
vid. Hic

ad sui

qualemcunque reverentiam vel receptionemde hujusmodi conatibuset temcribonoruin inexpers,
ait
et veraciter imperitus.

tatibus,stabiliri se prx'ter rationem oportere putabat,

cum

esset

Nam

qui convertit prudentes retrorsum, et consi-

nuper injusteet iniqueacta sunt, clara quaeque et certa sibi eurum quae non apparebant fecit indicia. Et egregios ((uidem episcopos, et ductores monachici ordinis, disjunctos hinc et dispersos aspiciens, necnoii ct eus qui ih sulitaria vita pusiti angelicam et
coelestem sincere conversationem dirigebant, quiii-

lium eorum infatuat, ut
convertit eum, et

propheta

(

Isa.

xliv

),

omnia studia, qus quasi ad propriam commoditatem paraverat, ad confusionem et opprubrium et eversiunem atque ruinam ([uantu enim ille persuadebat sibi qute ad prupriam se:

imo et illos qui potestate ac potentatu prajditi bonas upiniunes ferebant, exsecrari pervasorem etadulterum, veluti aliam

D

tionis intuens, et,

quamdam abominatiunem desolavidensquod omni ruioiiedigniuset
Uoma
projiceret

curitatem pertinere videbantur,
nia prospiciens oculus, ea
in

nem

vertebat,

ostendens

eum

tanto magis omcontrariam opiniode die in diem, ut

prstentiusest, videns quod senior

eum, et crebris redargutionis suae verbis, taniiuara quibusdam jaculis, sauciarit, transmisit ocius hunc
ad debituin sibi ignuminise locuin, et throno Constantinupoleos proprium pontilicem

terebinthum abjectis foliis, et sicut hortum aquam penitus non habentem. Sed quoniam ab beatissimum papam Nicolaum senioris Romae epistolas et legatus
soepe mittens, et

secundum

syiiudiEcclesiae

cum judicium
restituit
:

sanctissimae

Rumanurum

ponens,

et

huncjudicem suura eligens, et pruomnia quse pertinebant ad justiad sanctissimi

ad manifestiorem autem veritatis satis-

factionem, et certudinem etiam, loci servatores ex

ficationem

sui, et

patriarch» cuii-

demnationem, sicut voluit
dicens
;

ipse, sine

impedimento
et

omnibus patriarchicis sedibusconvocavit, et omiieni nihilominus episcoporum catalogum, ([ui subthrono
Cunstdntinupuleos
degit,

quoties
et

raisit,

toties

ab eo reprobatus

adduxit,

qui

gratia

et

condemnatus,

ut

thronum Constantinopolitaaudivit.

cooperatione Domini Christi Dei nostri et sanctione
ac sollicitudineejusdemChristiamatoris imperato-

num, utpote

alienus, diraitteret, prorsus

; :

:

187
ris,

ANASTASII BIBLIOTHECARU
haiic

188
:

(lum,

magnam et universalem celebrantes synoet cum multo sci'utinio et probatione quje acta
et extra

A

poliuta, et rami

si

fermentum pollutum.
tutani

modicum namquc fermeniuin
lat.

et massc massamfcrmen-

sunt examinantcs, reperimus ct advcrtimus, quod
injuste,

rationcm, et pntter divinas leges

Porro coabjectus esl ab hac sancta et universali synodo etiam Theodorus, Iconomachic» hxreseos
princeps, qui nuncup.atus est Crithinus,
alii

acjura, sanctissimus patriarcha Ignatius aConstan-

tinopoliianorum Ecclesia

sit

amotus, et injuste, et
Photius, ct e contra

consentaneorum

illius

;

etquldam quosdam vero qui susce:

cxtra ratione, et pra?ter divinas leges ac jura, in

eam pro
atiiuc

ipsn

iiiiroductus sit

rationabilitcr, ctjuste, ac discreter, seu

canonice,

synodicc receperit proprium
sanctissimus patriarcha

thronum sspe
Ignatius
:

perunt vcrbum veritatis recipimus, et choro orthodoxorum conniiumcravimus quosdara autcm (lui in cadem iiermanscrc mcntc, impios et iiravos cum pheronymo Crithino, (lucmadmodum paleatos el
stercorales ex raundissimo frumcnto Ecclesia' peram-

memoratus

ct

rationabiliter, et juste, ac discrete, seu canonice,

opportune audire v:ilcat a Propheta; vocediccntc 0"cmadimdiim frcisti, iln erit rctrihiitio twi Psal. xxx retribuetur tibi in coput tuum. Igitur sancta hsc et
atque synodice projectus
sit

Photius

;

ita ul

pliussequestravimus, et vehementius anathematizavimus exponentes el canones numero viginti septera
:

:

pro

Ecclesi*

coraraodit^Ue,

Christianorum

mu-

(

)

B

nirainc, ac salutc, necnon et universali ordinatione.
Ila?c

autein orania cognoscentcs vos, fratres charisfllii

universalis

synodus, saepe adducens

pervasorem
interrogalio-

simi, et

sanctae catholicae et apostolica; Ecclesise,
ct

Photiura,

et

permultas

et

diversas

cujuscuraiiuc

<iualiscum([ue dignitatis vel raoris

nes

depocens, qiio |iatenter conriterelur
[/''i//.

supera-

estis. laudabiliicr
licct

Dcum

laudate, prolectorem vide-

tionem
in

suppiitationem] suara,

ct humiliarctiir

limcntium
:

sc, et

libcratorein oraniuni qui spe-

conspeclu glori;e Dei, et magnitudinis patriarchasi

rant in cura

et

secundura decretum ct judicium

hoc nollet, loquercturaliud, et duceret excusationis verba ad propriam stabilitatcm
et justiflcationcm
;

lium sedium, aut,

sanctaeac universalis synodi, malos avertite eosqui sunt mali sensus, aborainaraini injustos, in iniquos

dcprehendit cuin incxccusabilera

odio habetote, liberesingulicum divinoDavid psallentes
(P.sa/.
:

modis omnibus. absquc voce, ac peropcrasua infirmantem sibi iiruvcrbialc dictum, quod pcrhibet
in

Iniquus odio hahui, leijcm autem tuam dilcxi
).

cxvi 11

Scriptum

est

enim. quia:

Qui

dicit

Iniquitates

sux cnjnunt impium, vinculis autem peccatorum suorum unusquisquc constringitur { Prov. v ). Et adhuc Vix autem impiorum tenehrosx : nesciunt quomodo offendant{l'rov. iv).
;

impium justum, est maledictus in populis, et odibilis inler gcntes a Domino {Prov. xxiv). Et iteram; Qui
justum
dixcrit injustum, injustum vero justum,

im-

mundus ahominahilis

n Dco {Prov. xvii

)

Nullatenus
vocabulo

Propter h;pc crgo cuncta nolentem intelligere, ut

C

ergo aude;it
digni sunt,

(|uis

eorura qui Christiano

beneagerct, nequeobedientiara pra?eligcntcm, neque
confitentem

qui^iuc regimen pastorale sorliti sunt

peccatum suum, iniquissinium praet

sulatum, sed inobcdientem
liuic et universali

resistentem sanctae

synodo. repuliinus, et anthematiet apostulici Ecclesia
potcst;itciii

zavimus, atque a tota cathulica
Spiritu sanctu a prirao ct

autabalio regi videntur, contrarium quidquam gerere sanctae huicet universali synodo, ac per hoc inveniatur omniuin Deo contradicens, et illius consilium el jiiiiiciuin spernens. Dicil eiiim alicubi Paulus

fccimus alicnum, pcr datam nobis

in

mgnus apostolus
sanctum suum

:

Igiiur ciui spernit nos, non
dcdit

homiet

magno

pontificc nostro. ct
;

ncm spcmit, scd Dcum vivum, qui
in nos {II Thess. vi
:

Spiritum

deliberatore ac salvatore cunctorum

quemadmo:

)

Dicit

autem

dum
aniniii

scriptum
niiinis

est

apud Deiloquum Moysen
fceerit
in

Et

'jiix

tiianu

superhias,
istc

ah
:

quidam deiloquorura nostrorum vcritatc fuerit, rcgnum Dci non
gehciinam cuiidcmiiabitur.

Si quis scissusa

possidebit,
:

sed in

iniligenis

vet

a proselytis

Domini,

irritat

et

Et rursus

Si

qais in
:

cxtcrminabitur anima

illa dc populosuo, quia vcrbum Domini dcpravavit, et mandata ejus dissipavit : contritionc contcrctur aninw illa, peccalum suum in ca Num. XV ): (lucmadmodum et Dorninicus innuit

aliena sentciitia ainbuhit, bic non est Christi

cuin

hujusmodinecommisceamini, ut noncuracopercatis Ouis cnim ncsciat quod in medio sancta; hujus et

D

univcrsalis synodi fuerit incomprehcnsibilis ct incir-

serrao, qui pcccaiitcm in proxiraum, et ncqua([u;iin

cumsciiiitus Christus ac

correctum,

scd Ecclcsiac Dei non obcdicnlera, monetdeputari acopinari sicut ethnicum et publicanum {Malh. xviii ). Sirailitcr quoqueeteos qiii ab
ilisu

sunt dwi rel tres in nomine

corum {Math. xviii):

el

Dominus qui dixit: l'hi iiieo. ihi sum in mcdio voluntatc ipsius omnia a
univcrsalis

Dco mota sancta

ha-c

et

synodus

et

maiins ira|)usitioncra accepcrunt,

ct

arborc

|iii-

trictavcritet fccerif? Et quoniara

ctncquc jiusl slcrcus mcliorari volucrunt, concidimus gladio spiritus Omnis enim arbor non facicns fructum honum cxcidetur ct in ignem mittctur {Math. iii), secundum
tiid:i fruiliis jiiitiidiurcs ;i|)|):irucrunt,
:

per Isai;p prophelK

:

dicitomnium Deus vocem Et daho clavcm domus
cjus, ct apiriet; et
erit

David
Et

siiper

humerum

non

cril i/ui

claudat: etcliiudet,et non

qui npcriat {Isn. XXll).

scrmonem Duminicum. Si enira radix raiiii;etsi fcrmentum sanctum ct inassa
ini)duiii

sanit;i,

cl

xdilicahit? si
{.hih XII )?

iterum ScripturaJob dicil: Si dcstruxcrit, quis clanserit contra hominem, quis apcriet
Certura est, quod quisijuis vuluerita|)cjanuam (|uam sancta h;Ecct uiiivcrsalis synodus
vel claudere tentaverit

([ucinad-

Pauliis
],

m;ignus
est

apustulus ;iperte clam;it

rire

[Rom.

XI

manifestum

quod e diverso,

si

radii

clausit.

quam

apernit, Dei

;

189
hostis pt
sii|]('r

INTKRPRCTATIO SYNODI
impupnator
i't

VIII

GKNKRALIS.— ACTIO
et

X.
ot

190
promulgavit, necnon
synodice rolio-

invtMiiotur
."'^ed

et

ostendetur, et

A

liomo Dei primitus definivit

tiMTaiii

in cielis.

lial,

ut oiniies (jui in-

summ;i

p;itoriiitas tua lirm;ivil et

Vdcunl iioinen Domini nostri .Itsu r.hristi, cliarilate(liie

ravit, ita ot ipsi Inoc anniinti:ivorniil, elog(M'unt

am-

illius IVeti tiiuoreni

ejus pra' oculis lialieant in

borum vcstrum sanctissimorum,
lidiiuo

videliccl sonioris

lequitate veritatis, et fructus justiti;e aUerentes in-

pdntilicum. noinen et memorialo, inst.intibus

vcniantur; quatenusomnes cust(jdiantur,
tur diiini, et in
prffi.senti

et ellician-

s;eeulo snperna providentia

tcmporibnset cunctis generationibus, qu;e doincops ila et unicuique futur;o sunt, efflcientes laudabile
:

pcrfrui, ct in futuro ssculo percipianius ca'lcstia ot
iiic()rruptiliilia

ipsorum

aptotiir

quoddicit
:

in Evangeliis

Christus

bona,

([ua'

nobis

in iironiissionibus

oniiiium noslruin Salvator

sunt reposita
in sa;cula

in

eodeni (^hristo Deo nostro, cui gloria

gloriam propriam quverit

;

Quis a scmetipso Inquitur, qui autcm quxrit gloriam
illo

sicculorum. Anien.
et

cjus qui misit illum, hic vcrax cst, ct injustitia in
vii).

Domino sanctissimo

coangdico maximo auynmn sa-

cenloti ct imiversali papx Ailriano. sancta et univcrsalis synodus Constantinfipoli conr/rc(jata in Vo-

Sed et benedictus Deus, qui non non est {Joan. dodit nosin eaptionem dentibns odientium nos, sed oripuit animam nostram sicut passerem de laqueo

mino salutcm.

Opportunum
nunc
et

est
:

cum

sapieutissimo

Salomone

B

vonanlium eain [Psal. cxxiii), et oratione vestra et assiduasredargutionesetadmonitiones, quas phero-

nos clamare

Sapicntia in cxilibus laudatur,
agit,

nymus

ille et

magnus Dei summusque

pontifex bea-

in j^latcis

autcm fiduciam

in

summis murorum
in portis

prxdicatur. inportisautcmpotcntumassistit,

aulcm
ccntes

civitatis coufidens dicit

:

Quanto temporc

inyio-

abundant justitia, non confundoitur ;
odcrunt [Prov.
hic
est

insipicntcs

tissimus papa Nicolaus. Dilexi enim jugiter ferre labiis illius l)eati nomen, introducens videlicet per hoc, et ipsius quoque memoriara, qui per Christum et cum Christo raundum vicil et ipse qui et gradus
:

autcm,

injurim cxistentes desideratores, impii facti
i)
:

el dignitatis et

moris ejus successor

es,

pro ecccle-

scientiam

proverbalis

siastica pace alacriter exercuistis, ad

expellendum
ratio-

sermo. Donatus enim Deoamabilisepiscopus Ostise,
et

lupum ab

ovili Christi,

tanquamveri pastores,

StephanusDeo amabilis episcopus Wep;p, et Marinus honorabilissimus diaconus .sanctaa Romanorum

nabilium oviuin Christi, quinimo

summi

pastores, et

principes omiiium ecclesiarum. Sed de misoro qui-

Ecclesis, sanctissimi vicarii sanclitatis vestrae,

cum

dem

Photio, et

iis

qui seducti sunt ab eo, ct concor-

essentdivinasapientiarepleti, etsapienti;c columnis
propriae anima;

doraum fundantes

et stabilientes, et

Deum oranium,

qui in sapiontia terram

fundavit,

prs oculis habentes, Oducialiter egerunt: in plateis profecto divinarum Scri|)turarum, et excelsis, et sublimibus, et fortissimis muris veritatis Dei conciliura

G

daverunt ei, propheticura illud dicendum est: 0'«'« rcctse vix Domini, et justi amhulabunt in eis ; impii autem infirmabuntur {Osc. xiv), vel etiam offendent in illis suisenim viis delectari utique pernecessa;

riuni erat eis, fructus et mala accidere justuni crat
eis

praedicaverunt,

et

portis

non solum poten-

loco dicit magnivocus Isaias. Quis

secundum opera manuum suarum, ut quodam in autem araatoris
omnibus quidem
rebus at(|ue
? (lui

tum, id est auditibus eorum qui sensus exercit;itos ;id discretionem melioris acdeterioris, necnon
el

Christi et tranquillissimi imperatoris nostri articu-

laribus insinuare vocibus poterit,
aliis,

interiorem horainem

perfectura habent,

sed et

sed

pr*cipue

in

ecclesiasticis

eorum qui
justitiiB

iraperfecti, el sensibus parvuli

sunt in

personis a;quanimitatem et
tatis definitionibus et

exercitium

pie-

civitate viventis Dei luculenter aequitatem

divin»

annuntiaverunt

;

et

superioribus quidem

nes
ita

supergressus est
ut

virtutum proprietatibus omqui ante se regnaverunt
ejus

manifestati sunt, accusata divinis legibus ot pr;eceptis injustitia et malitia
;

magis

directionem

moribus,

eos vero quos proverbiale

nostris

virtutibus
el

fiduciara capiainus,

quam quem om-

dictum innocentesnominavit, per privationera videinconfusos Dei boni cooperatione et gratia conservaverunt. Insipienti;? autem operarios,
licet

malitiae,

rex universorum, qui per sointerventionem, ac judicium, seu lertiain vestrara,

nipotens Deus

et aeraulatores nequiti;i;

tanqu;im conviciorum avidos

D

existentes, et impios faetos, argumentis veritatis ob-

noxios

ostenderunt,

quemadniodum
:

alios

iterum

proverbiale fatetureloquium
:

Et examinatio perdit

irapios operibus enira suis pnepedierunt eos Deo amabiles vicarii paternae «anctitatis vestrae, quod hyranidicus David ait Ad nihilum deductus cst in
:

synodicam expositionera, tam magnam et univers;ilem synodum congregare dignatus est, et tantum opus ad flnem prosperum perducere maluit, custodiat incolumem utrumque per multos annorum circuitus, el det sanctitati quoque vestrae condignam laborum vicissitudinem. et cum Petro et Paulo principibusapostolorum judices vos demonstret, et jam in futuro s.eculo multarum gentium et popnlorum propriisbonis operibus, irapios et iniquisjudicaturos,

conspcctu

ejus malignus

;

timcntes
et

autcm Dominum

glorificat {Psal. xiv).

Nam

ruisse

opinandum

est,

quid aliud hos appaquamderivatas im;igines? imo

quemadmodum

et

nunc debite

fecistis, a

Christo

vero characteres indissiiniles
et principaliura

quarumdam bonarum

guberniicula sumentes ecclesiastica; navis. Igitur libenter oppido et gratenter imitatrice Dei
sanctitate vestra omnium nostrum conventuum et universalis hujus aiquecatholicajsynodi consensum
et

tabularura Nicolai beatissirai papa;

revera fortissimi pietatiscertatorissimul et sanctitatis tuae ? Sicut enim ille beatissimus et veraciter

consonantiam recipiente, praedica eam magis, ac

;

m

ANASTASII BIBLIOTHECARn

m

veluti propriam, et sollicitius confirnia coangelicis

A

praiceplionibus et admonitidnibus vcslris, ul persapicnlissimum mai-islcrium vcslrum eliamaliis universis ecclesiispcrsonei, ct suscipialur verilatis vcr-

bealitudinis vestrs, divinamque legem, natur.-e ho-

minum conjunctam, honoranles pro viribus, qua' patribus spirilualibus vicissitudinc. juxta cultum venesemper de incnlumivolumus, el divinum nobis ac sacrum caput, quoniam non possumus carnalibus,
tate vestra cognoscere

bum

rationis, exsolvere jubet Dlios,

et

justitiKdecretum.
est

Hsec epistola missa
Basilius,

ad omnes palriarchalcs sedes.
et

saltem spirilualibus labiis per afTatum
Leo, in Christo impcratorcs Awjusli principcs h^Mianorum.
Constuittinus

litterarura

Jesu

amplecti ;debemus autem hoc, et propter pr;cpositas, causas, et propler amorem ejus qui circa nos est

Diliiientibus Deum cooperari nitus clamat patenter Apostolus

omnia in bonum divi(flo/H. vm);quin el pe-

tenlem accipere, et qusrentem invenire, ei pulsanii apcririspei porlasDominicavuxadinonuil Apoc.iii]

quizelo verilatisconspcrsusostendit (luidem quanla sit sua erga Deum pictas, quaniaquecirca juslitiam diligentia. et (|uanla rraternam erga dileclionem flagrantia. (Juduiam vcro et litlerarum

gerulum expe-

;

hisergodicliseldivinilusgubernutum imperium nostrum parcns, ut pnssibile sibi fuit, coronae datorem

dilum ad peregrinam profectionem,
ad

et

magnanimum
id

malorum toleranliam consecuti sumus,

ipsum
veslra;

suum
coe

diligens, iion destililde inventioneecclesiastiel

B

optabile habentem, principi apostolorum ante pro-

ordinationis nostrae, pelendo, qua^rendo,
Der. acceptis oraiionibus

pul

raissum causa reddendi votum,
paleTna^sanclil^iti

eumdemque

sando, ((uousiiue
spei

veslris

commendamus. super hoc

([uo^iue

fructuum adcplum cst. IncorrupUe eniin coluninsecclesiarum, sanclissimi videlicet summi ponlilices senioris Roma>,

multum
lem
est

traniiuiiliiaiem vesirara rogantera. Idera
hic,

au-

Theognostus,

quem

ct

vos bene noslis,

mullum ante arripienies laborem proecclesiasticaordinatione, debitam facullatera nostriscontulerunl negotiis, ita ut honoratissimi vicarii

sanctai

Roman;e

Kcclesiic,

cum revcrendissimo

Deo amabilis hegumenussuperlaudabilis Dei matris Peges ", et vasorum custos magnse ecclesix. Per ipsum crgo qu;e nostri desiderii sunt opportune adiinplerc conspeximus; implorantes coangelicam quidem de habitu sccundum Deura est, deinde etiam de Deo amabilium apocrisiariorum et vicariorum proveslro, qui

servatore sanclilatis lu;e, et aliarum p;itriarchaliumsedium, Dei gralia et cooperatione facilius
luci

sanclimoiiiara veslram. in primis

evellerent nequitiae zizania, et rus exhiberent

mun-

dissimum. Nara condemnalione dignos,
nisauctores

et

turbalio-

spcro itinere, litteris per
rius.

eum

signiflcari nobiscele-

cum horum

acephalu capitc, regulari-

ter atque synodice irre|)rehensibili judicio

condem*-"

enim tempus habeinus non modicum exspectanies, et nescimus evidenter tarditatis cauJain
sara.

naverunt

ei

reprobavcrunt

:

ei

aiiiein

qui palenler

Sed et

si

hactenus deesse clamaverint, salte m
agnituin
flat.

injustitiara passusesl, legitimo scilicet

summo

sact

sero hoc nobis

Specialis

aulem pater

cerdoti, et iis qui circa

ipsum sunt, decreverunt

noster et magna; civitatis noslnc pairiarcha postuiavit a nobis scribere sanclitati tua;
(|ui

contuleruntlriuraphura. sublililateiupnelereaeorura quae acta sunt in superius dcclarata sancla el uiii-

de his lectoribus

a Phoiio promotisunt, multiset innuraerabilibus

synodo sanctitali geslorum ejusdem synodi
verali

lu;e

expressius exliibebit

exislentibus eis in diversis provinciis: insuperautem

series.

Graliasergo agenlcs

eldel'aulo reverendissirao bibliolhecario verbo
viia pr;cfulgido, ac

et

oranipolenii Deo pro ecclesiaslica constitulione ac idonea synodi terminatione, beatifliantes((ue et suscipientes sinceram nobis a Christo Deo collul;im
(liviiiurum

Theodoro
i|)sis,

melropolil;!, qui et ipse

nimis Ccclesia'
ascensus

ulilis est,

quatenusdispensatio flata
(|uibusdam (luidem ad

sanctitate vestra super
in;ijores

caiiDnum cuslodiam
;

sanctit:ilis veslr;e

iiuia

conservalionem salvat operibus circa nos
el

sacrorum graduum, ([uibusdara vero ad rcceplionem scdium su;irura, ;i(l hoc rogantibus Dei imilatricein virlutem

benignilatis affeclum, inanifesium

ei pr;esentaraus laude dignum sancl;e hujus et universalis synodi fl-

suam horuin (|uidem
;

multitudinem, hujus vero labores,

et

pro veritate

nem, quatenus

et ipsa

graliarum De

>

una nobiscum

sudorcs, illius autem culp;e reprehensionem, etquod

olferat ;icliones largitori, scilicet pacis ei tolius sa-

D

oranset prodivinitus rauiiieiiilo impcrio nostro, bene valere sanclissiniam paiernilatem luam, tran(|uillissiinum impeluberriiii;c ordiiKiliuiiis auclori;

riura noslruni exoptal,

apud Chrisuim mirabilissime.

ex canonica sit maiuis iinposilione proniolus considernntcm el pro liis cl impcriura iioslrum flagitai piclatem tuam dispensandam ;ili(juid liiiic liumanius. Bene vale, mi amantissime Pater bene vale, memor imperii nostri in Deo acceplis precibus tuis quae
:

:

Data indiclioiie

tertia.
ciijiis iiiiliiiin isl
:

suiil ;id

Dominura

:

legiinus.

Poslea sequitup altera eplslola,

Tr.iiisinisiinus aulein saiiclilati vcslnc gratia cora-

raeraoralioiiis

iinperii noslri,

et

dileclionis quain

In noniine Patris, ct Filii, ct Spiritus sancti, unius ct sotius vcri Uci nostri, ISdsilius, Constanlinus ct Lco, fidclcs in Dominn impcratnrcs liomannrum, Adriano sunctissimri papx liomano spirituali patri
noslro.

circa illain habemus,
vestiraeiil;i

qu;B per species deferuntur,

diaspra

Iria,

esophorum dicitrinum can-

cellaluin, id est

chasdium, crodiuin habensornalul';uiciid;i,

rain aurcani el vellus prasiiium. id cst vibtriii piiini-

Indeficientem habentes in raente nostra inemoriam

nuiu pro casula

id esl

u>in rubeuin ;erem

•Peges,

id

est

ronlis

:

monasterium

est

apud Constantinopolim

sic

vocatum.

m
|il:inotilia raslaiuin

INTRUrKETATIO SVNODI
i(i

\ ll[

GENliUALIS.

ACTIO X.

194
cl

liiihentem, id esl usinallum,

estinulchumat.

1(1

est

A (lesiiJe.tium
senti

duo.

pra;cpistola nostra visitaturum, ct salutatnrum,

v(>struni,

qucm

misimus cuin

Siilisei(uense|>istola prntrihnscaiiitulis. i|ua'(|ui(lem

acadoratnrum fratcrnam sanctitatem vestram: nuntiaturum
cti.iin et a

onines palriarrhales sedes (uin tota smioiIo ausa> sunt ilelinire, seil horum dispiisitiiiiiiMii per palriarehaiu Ii;ii;iliiini seile apostii|ii-:i ciinsueverunt humiliter postulari.
nei:
.1

Christo nnbis

di)ii;it:im

incolu-

mitalcin in

h:ic vit:i nuiltis |i:issiiinihiis el Irilnihitio-

iiiliiis pli'ii:i,

inicnnidiiiinliiin ipsc

voliiilct jiidicavit

Per oinnia simctisaimo rt sacratissimo fratri et crmministro Afiriano hrntissimo pap^ srnioris nomx Ignatius a Dro misrricordiam consrcutus arcliicpiscopus Constantitiopolcos novx Romx in Domino
satutem.

qui omiii;i sapicntcr ct congrueutcrdispensat, et ante in tua piissiinorum, ct Christo amicorura, ac a

Deo gubernatorum, atque divinitus inunitorura irapcratornin nostniruin |)rospcrit:ilem et lrop;ea, cl in

mcliusdc dic
de inonte ahscissus est sine manibus, et

in

diein

rcrum

l{om;iiii

impcrii trans-

Lapis

(|ui

lationem, ut et vos gaudentihus nobis congratuleinini per

pcreussit iinai;inem illam

masnam impiorum

rcgno-

rautuam unius corporis menbrorum coaf-

rum omnium supcr pedes
tilavit cain ut
iii

testeos ct ferrcos, et

vcn-

fectionem, et compassionem, et iterum Dei boni gratia et

puiverem ah area
et et

a'stiva. et factus est

montem magnum.

replevit

universam terram
n),

B

cnoperatione ad mcdiocritatcm nostram m;i-

turius reraeaturum, et bona nuntia amabilissima vitif

propria mai;nitudiiie

gloria {Dan.

Christus
el

vestne allaturuni ad ccclesiam nostram, utetin
parte colhetcinur vobis, et

videiicet, qui est solus inliiiit;v

potenti?eDominus,
et

h;ic

eum, qui solus

^st

Deus noster;

et

olim quidem iilustrem

perspieuam

inve^tigibilis Dorainus, et sapientissiraus substant

operatus est vestram maijnara civitatem Romam per eos sanctos lapides qui ab orientc ad eam devoluti
sunt,

a nra factor, ct continuus procurator universorum,
ct

glorilicemus
roborct

Petrnm aio

et

1'aiilum. exiniiam priiicipalcm
:

sanc itatein

magniflcemus, qui magis ac magis tuam, et conservet utrimi|ue

apostolorum snmmitatein sed nihiloininus et in nostris tcmporibus, quin potius et illustriorera et clariorcm dcmonstravit per cos quibus in generationc
nnstra pontificalia gubernacula ejus

immaculalam atquc ilkcsam ad ecclesiasticornra negotiorura personarumque profectum, et utiiitatem et
gloriara
ejus.

oranitenentis Dei principalis
autera,

benignitatis
puterna)

sanctoset pretiosos revcra lapides,
cet

commissa sunt, Xicolaum videli;

Quod

sanctissimis

vicariis

sanctitatis vestrjeadhuc pra^sentibus, penitus per-

beatissimum

et

fraternain sanctitatem tuain
a

fcctum non

cst,

ncque

flncin accepit,

rogamus nunc

qui

quemadmodum

quodam snblimi

loeo contra

tcrminari, et disponi perfccte, ac integre scribi ad

injustitiiE ct

voluti

mendacii inachinamenta demissi et deusque ad urbem nostram per sapientissimas

hurailitatem nostrara de his lectoribus qui tonsi sunl

a Photii raanus impositione: qui cura sint pene innur.ierabilis multitudinis in universis regionihus ct

epistolas vcstras ct sanctiones, sed ct sanctissimos
et

Deoamicissimos loci scrvatores, contrivistis omnes machinas et muniminaadversantium veritati, et nunc paciticara constitutionera agentes per miserationes etgratiara quivere princeps pacis et paciticus
est Christus

civitatibus Ecclesi;e, postulant ex necessitate aliorum

sacerdotalem provectum utcognoscamus etiam super hac re vestram voluntatem atque decretum certissime et raanifestissime, utrum sint digni proticri
:

et

Deus noster,
gratias

et per

diligentiam vestram

ac exeitationcm,

agimus omnium bonorum auctori et misericordissimo Domino, etSalvatori ac Redcmptori univcrsorum, qui sanctam catholicam et
apostolicam Ecclesiam desponsavit, et caput se hujus nominare dignatus est, ct raerabra corporis ejus vos et nos in uno spiritu corapaginata et convenicntia
per operationem sancti Spiritus et alternam consonantiara et conspiramentum exhibuit. Ouinirao et -:" " bcatitudini sanctitatis vestrae gratificas vocesdebite

movcri ad majores sacerdotii gradus, an non sint r duhiuin enira hoc tantum dimiserunt ct adbuc postulamusetiara de intimo fllio nostro et fortissimo verit:itis agonista, Paulo videlicet chartophylace, ut,
:

si est

possibilis in

eum

dispensationis aliqua ratio,

recipiat dignitatera episcopatus,

quemadraodum

et

antea in litteris nostris efllagitavimus. Deinde quo-

n—
et

quc snpcr Theodoro, qni

a iinbis

quidcm consecralaboravit.

tus est raetropolita Cari;i'

mnltum autem

afllictusestahinitio injustK;ic iniquae dejectionis

comracndamus, exorantes seraper ad Deum, qui est super omnia Deus, quo sanctitatem vcstrara ccelestiis
et propriis

nostr;e, in novissimis vero

veniens,

propter ejus iramcnsa tormenta

cum misero Photioconqus sibi

lahoribus et certaminibusdignis et congruisrecompensetvicissitudinibns;quippequi solus estdatoret largitor magnarura ct vos decentium retributionura. Veruratamenetnostra humilitas

resistcntihus inferebat, conscnsit, et usquc ad ultiniuni ipsius

diem repoenitens, nihilominus rnrsus
et spiritu huinililatis

corde contrito
vit.

veiiiam expeti-

mcmor

Prohihuerunt

enimeum

sacerdotio fungi

quoquo

charitatisvestraeacaraabilisquemcircanos habetaffectus, etad hoc ipsum voluntatera ct meditationem
habens. invenit procurantem, ut mitlcretnr in vi:iin, quK est ad magni nominis Romam, orationis c:iusa,

modo

sanctissimi vicarii almitatis vestr;e, et quod
qua; facta est

subscripserit ut fatebantur in eara,

ab infelicissimo Photio quasi deposilio heatissirai et oplimi Patris nostri Xicolai deccssoris sanctitatis
tu;c. Il;ec

intimura fllium nostrum reverendissiinuni abhatcin
Fontis, et scevophylaca magnae ecclesiic

sunt de quibus rogamus sanctitateni ve-

dominum

strara, ut,si possibile sit, utatur verbo dispensatio-

Theognostum,

et idcirco

magis studuirausadimplere

nis et raisericordis in his,

cum

alia

omnia optimum

;

195
el

AXAST.iSlI BIBLIOTIIECAIUI
fincm ac dispositionem susceperint.

196
substantiam,
et

commodum

Adem
et

coaptavit

conlinet, et salvat,

Cailerum dona nobis sanctas et cum Deo loquentcs orationes tuas, sanctissime et imitator Dei frater
noster
:

persanctas oraiiones tuas pacificet magis ac magis,

donet

is

nobis per niulta

annorum curricula

consonantem ac unius o|)inionis a finibus usque ad fines sanctam catliolicara et apostolicam Ecclesiam habcredignetur.
Ailridtius
fjtixcopua, arrvuf srrvorum Dei, dilrctissimis ac spiritualibus filiis Busilio, Constantinq et Lcuni, imssimis ct tranquillissimis imperatoribus.
«

lectionis nostne

ulrimque incolumes. Indicia vero mafrnse et carae dimisimus sanctitali tua- ista. Gra?co-

latinum evangelium diligentissime correctum, orarium deauratum, casulam optimam, theriacam |)robatissimam. Dcus autem iiui omnia condidit, ct contrariarum qualitatum operationem in unameteam-

Lectis excellentis imperii vestri...

»

Reliqua vide

Patrologix tomo cxxii, inter epistolas Adriani papx.

SANCTA

SYNODUS SEPTIMA GENERALIS
.MCENA SECUiNDA

Anastasio Bihliothecario interprete.
(.\pud Labbeum, Conc. lom. VIII, pag. 29).

PR.EFATIO

ANASTASII
MU

I.\

SEPTIMAM

SYXODUM

-VD JO.\NNE.M

PONTIFICEM M.VXJMU.M.

Dominocoangelico Joanni

pontiflci

summo

et uni-

B

darl,cum videam
thecK
bitor
vestrse,

posteriori, id est octava,

magni-

versali papse .\nastasius exiguus.

ficentissirae decorari. Prsesertim

cum

sacrse biblio-

Ex

interpretata nuper decessori vestrse beatitudi-

cujus minister

vestra

dignatione
est,

nis .Vdriano'» reverendse memoriae papae sancta octa-

consisto, ex hoc

quod dcsuper mihi datum
si tanieii

de-

va et universali synodo, indeoorum et

inconveniens
,

sum ministrare:

a'mnlatus .\posto-

arbitratus

sum septimam synodum
<=

'j

qua- pnesi-

lum, miiiisterium
et sexlie

meum
in

sludeam honorare. Sane
hac synodo exapostolorum

dente in

vicariis suis beatae recordationis pra-de-

notandum est,qu;edam

cessore vestro Adriano

apud Nica^am secundo con-

universalis synodi canonibus et sententiis

veniens sub Irene seu Constantino imperatoribus
celebrata est, non liabere Latinos. Nara nulla ratione

inveniri, qu;c penes nos interpretata nec habentur

necadmittuiitur. Et certede apostolorum canonibus
liquido novimus,

octava dicitur vcl tcneri poterit,

ubi septima non

quoniam

his (juidam facile [f;icilemj

non quod ante nos minimc fuerit internon pr;ebuere consensum. Sed et pr.nedecessor vester pretata, sed quod inter|)res pene pcr singula relicto bealissimus papa Stephanus non ex his plusquam utriusque lingua! idiomate, adeo fuerit verbum ^ e '"quin(|uaginta recipiendos synodice promulgavit
habetur
:

verbo secutus, ut quid in eadem edilione inleliigatur, aut vix aut nuiii|uara possit adverti, in fasli-

licel(iu;edam constiluta |)ontificum ex ipsiscanoni-

C

diumcjue versa legcntium, pene ab omnibus hac pro causa contemnatur. L'nde a quibusdam nec ipsa
lectione, ut

bus assumi)ta esse videantur. Unde apostolatu vestro decernente non sulum illus sobis (|ni!i(|uaginta canonesEcclcsia
recii)it,

^sed
et

cl

omnes eorum

'%

ulpole

non dicam transcriptione, digna penitus

Spiritus .sancti tubarum, quin et

omnium omnino
(lunt:ixat (|u;e

judicalur: quod ipse intuens, nec proprio infirmo
cor|)ori parcens, auxiliante

probabilium r^itrum,
gulas el iiislilutidiies
iiec rect;e fldei,

sanclorum conciliorum reillas

Dumino hanc nisussura
incongruumcensens

:idiniltil,

interpretari Latinis, indecenset

nec probis moribus (jbviant, sed nec
;id

vcstram maxinie

omnium Ecclesiarum magistram,

sedisHoman;c decrelis
(lui

modiciim

(luid resullanl.

Romanam
i*

videlicetEcclesiam, eadera synodo defrau-

potius advcrsarios, id esl hxrcticos, potenter

Adriaiius II hicerat. Liiiversalem. c De Adriano loquilur hujus nominis primo,

••Caiiones apdsidlipruni.
°

Id cst

pontiUcum Komanorum.

197

INTliRPRliTATIO SVNODI

MI GliNERALIS.

ACTIONUM INDICUIAIM
cuni nulli
sit fas

BRIiVli:.

198

impujjnant. lirgo regulas, quasGricci asexta .syiiudo
perliihent editas, ita in hac synodo jirincipalis sedes
adniittit, ui

A Pra'sertini

a suo capitc discidendi

[discedendi], ncc

quod vestram viderit tenere sedem,

nullatenusex

liis illa;

recipiantur, quic

qua' oninium est UKigistra, (|uo(|uoinodo respuendi.

pi'ioribus
luijus

canonilnis vel decretis sanctorurn sedis
cei't(!

Ouiccnini super vcnerabiliuin imaginum ador:itione
pra'seMS synodus docel,
li;ec cl

pondricuni, aut

lionis

uioribus

inve-

:ipostolic;i

sedcs ve-

niuntur advcrsa': quamvis omnes liactenus ex tuto

str:i,sicutnonnullaconscriptaiiinuunt,;intii|iiitustcnuit, el uiiivers;iiis Lcciesia scmiier
vcn(M';it;i est, et

maneant apud Latinos
tatai
;

incoijnitic,

quia nec intcrpre-

sed

iiec in

ca'terarum palriarchalium sedium,
eaiaim cnin cderentur, aut proin-

hactenus

veneratur

licet

Grajca utantur lingua, reperiantur archivis:
niilhi

rum
lit:is

exceptis,

quibusdam duntaxat Galloquibus utique nondum est harum uti:

nimirum quia
venta
est,

rcvcbita. Aiunl n;im((iii' (luud

iiuii
;

sit ((uudlibet

mulgans, aut (•onsentiens, aut sallem pr^sens
(|nan(|u:ini

eosdem Patres
(jui

ilhis Gra'ci |)ro-

opus in:inuum liuiiiiiium adoraiidum ([ii;isi iiun sit codcx livan^'eiiorum o|ius luanuuin liuiniiuiin, ((uein
quutidic osculantes

synodo sunt inventi sed hoc nullis probare certis possunt indiciis. In eo sane, quo frequenter universalem (rcumenicum in hac synodo Gi';eci [latriarcham suum iiiconin .sexta
:

mulgasse periiibeant,

adorant
et

;

venerabilior

cane,

queni non esse opus

manuum hominum

proculdubio

non negabunt. Similiter

forma sanct;e crucis.
libet, ((uia si

B

([uam seadurare uniiies ubi((ue Christiani fatentur:
in i(uu vidclicet

venienter ap^iellant, a|)ustolatus

vester adulationi

considerare

quanilibct

veniam

non sine repreliensione placere studentium. Verum cum apud Consdet, siepe pr;el;itis

suis

cruceni auream vel argenteam aut ligueani adoramus,
quae utique non

eadem

est ipsa crux, in

tantinopolim positus frequenter Graecos super hoc vocabulo rcprehenderem, et fastus vel arroganti;e

nostra patrata est, sed figura et imago ejus

qua salus quare
;

non ;uloremus liguram
deiii

et

imaginera ejus, qui
iii

eamquani

redarguerem asserebant, quod non ideo fficumenicum, quem niulti universaleni inter|)retati sunt, di;

salutem Ojieratus est

medio

terra;

'!

Venera-

biliur

namque

est qui

salutem operatus

est,

cerent patriarcliam, quod universi orbis teneat pra;-

ea materia, in qua idem salutem operatus est.

Ac

cuidam (larti pnesit urbis, qu;e a Christianis inhabitatur. NamquodGrtecicECumeiiem vocant, a Latinis non solum orbis, a cujus universitate universalis ai)pellatur, verum etiam habitatio,
;

sulatum

sed quod

\m- hoc magis adoratione digna imagoChristi salu-

tem operantis,

quam imago crucis salutem tantummodo b;ijulantis. Quamobrem, beatissime papa, sujier montem excelsuni ascende, sta iii fortitudine,
quasi tuba vocem
ex;ilta.

vel

locus habitabilis nuncupatur. Sed et illud notanin

Ecce enim Deo auctore,

dum, quoniani ubicunque

hujus synodi textu

angelo tua,

utquondam
;

Petri (Ac^. xii), percutiente

subsistentiam posui, personam intelligi volui. Quod
enira Grffce hypostasis dicitur, hoc nonnulli (lerso-

C

latera surrexisti

lurabos accinxisti, lucernam accoraederis. Superest tantura, ut

cendisti,
fidein

zelo Dei

nam, nonnulli vero subsistentiam
Porro subsistentiam
niulti

iiiterpretati sunt.

quam

credis,
:

doceas

|)ersonam,

multi vero

cunctis

ostendas

((uatenus

viam quam tenes, Deo auctore, te filio
;

substantiam
tus,

etiani intellexerunt.

At

illos

ego secu-

excussorum, prophetaruni
tua; per

scilicet et apostuluruni,

qui subsistentiam non substantiam, sed personam

ductore, per invia nos oranes Christi oves solerti;e

intelligi

voluerunt (magni quippe sunt), ubicunque
transtuli,

Petrum

et

in petra commissse,
vitae

inoftensis

Grasce in hoc codice hyiiostasim reperi, in subsi-

gressibus incedamus, et ad araoena

perennis
et

stentiam

hanc (lersonam, sicut et alii quamplurirai, volens intelligi. Tanta igitur auctoritate sancta Ecclesia pi'a?dita non potest dissimulare: non potest quisque semet rationabiliterab imaginum sacrarum adoratione avertere. Alioquin vestradebet
pia doctrina doceri, censuraque apostolica corrigi.

pascua Christo aperiente, qui claves regni in ipso

per ipsum tibi tradidit, feliciter ingredi mereamur. Apostolatum vestrum ac exaltationem Ecclesix sua", ac

communem nostrum

salutem, per multos annos

gratia superna custodiat, doraine sanctissirae papa.

TITULI
Designantes in
brevi

qux

in hoc codice conlinentur.

Prima actio continet testimonia diversarura probabilium Scripturarum, quibus ostenditur hKreticos ab ha^resi ad orthodoxam fidem conversos posse suscipi. Sirailiter et eos, qui

D

rura Adriani papse Roraani, et secundura tenorcm

earum cunctorum sacerdotura qui intcrfuerunt synodo, professioncm et promulgationcra. Tertia auteni actio continet reccptionem antistituni ab
h;eresi
et

cum

fuerint sinteve orthoha-reticis h;i-

doxi,

manus tamen impositionem ab

conversoruiu, et synodica Tarasii
rescripta

buerunt.

patriarch;e,
epistola-

orientalium

sacerdotum,

Sccunda vero continet actio lectioncm

ncc non

et

subscriptioncs episcoporum, Adriani papse

199

AN.VSTASn BIBLIOTIIECARII

200

ac Orientalium pontificum scripta approbantium, et
ita se

A

Scptima porro circumfert actio tcrminum sanclae
synodi hujus, subscriptiones episcoporum, epistolam synodi imperatoribus missam. Item aliam ad clerum Constantinopolitanum ; scrnKincm laud.itorium, et canones ab eadem synndo promulgatns. Item episto-

sapere profitentium.

Scriptunc ac tlivcrsorum
imaginil)us.

Quarta deliinc actio circumfert testimonia sacra; sanctorum Patnim pro
Quinta prncteroa continet actio testimonia ostenlconomachos a-qualia super imaginibus rc-

ilenlia,

probis quibusque operari vel sapere hiereticis. Sexta vcro designat actio hscreticorum blasphemias,
et

harum validam destructionem.

lam Tarasii sanctissimi patriarcha> ad .Vdrianum pontificcm pro synodo. Item ejusdem ad eumdemdenon ordinandis ecclesiasticis ofllciis per pecunias. Item ejusdem ad Joannem presbyterum. hegumenum et anachorelam, pro cadem re.

summum

CONSTAMI.M ET IRENES AUGG.
Ad
saiictissimuin et

DIVALIS SACn.X beatissimum Adrianum papam

senioris

Romce

directa.

Qui a Domino nostro Jesu Christo vero Deo nostro
suscipiunl sive impcrii diiinitatcm, sive principalis
sacerdotii honorem, debenl quae
illi

B

r/uem

acquisivit

proprio

sanguinc

(Rom.

xv).

Et

tanquam verus primus sacerdos,
sicut

et is

qui in loco et

placita sunt, et
illo

sede sancti et superlaudabilis apostnli Pctri pra-sidet,

cngitare et curare, et crcditos sibi ab

populos

dictum
fiat

est,

ascendat, et simul

cum omnibus

sccundum
est,

ejus voluntatcm regere et gubernare. Ergo
et vobis, o

saccrdntibus, qui hic sunt, inveniatnr, et voluntas

debitum nobis
et in suis

sanctissimum caput, hoc

Domini
mcrlio

:

Ubi enim simt duo vel
{Mntth.

trcs congregati in ibi

ut irreprehensibiliter quse ejus sunt sapiamus,

nnminc meo, sicnt evangelice didicimus,

sum

in
et

versemur, utpote ab ipso nos quidem imperium, vos vero princiiialis sacerdotii dignitalcm suscipientes. Incipimus ergo hinc scrmoncm. Scit
vestra paterna beatiludo qu:e pridem facta sunt in

eorum

xviii).

Ccrtificetur

enim

hac

nostra
;

regia
qualiter

civitate
([ui

propter

venerabilcs

cnnfirmeturamagn Deoetrege, omniumqueDomino nnstro Jcsu Christo, et a nobis servis ejus, quod ascendcntem vestram |)atcrnam et sacram beatitudinem huc cum omni honore et gloria habemus et
suscipere
,

imagines

ante

nos

regnaverunt,

et

quae

opportuna
lionnrc ct

sunt

impartiri.

Et

eas destruxerunt, et in dehonestatcm atquc inju-

ilcrumexpletocapituln, (|uod bencplacilnDei Christi
spcr:imus
fieri,

riam posuerunt (utinam illis non imputetur melius enim fucrat nnn mittere manus snas in Ecclesiam :)etomnem pnpulum qui hic est, imo orienta:

;

cum

C

ilbim

babemus ad remeandum ad

magniludine prxire propria. Si enim

lem eodem modo seduxerunt, et in propriam voluntatem retraxerunt usquequo Deus suscitavit nos regnare in his, qui in verit:ite quierimus gloriam ejus, ct tenere qu;r tradita sunt ab apostolis suisct omnibus suis doctoribus. Unde nunc constanter cum mundo cordeet verocultu, quae ad Deum pertinent, nna cum nmnibus subditis nostris et his sacerdntibus doctissimis, locuti sumus, et cum consilio decrevimus, ut ficret universalc cnncilium. Et mgamus vestram iKitcruam bealitudinem imovero dominus Deus rogat, qui vult omnes snlvnx fieri et in
; ;

fieri

non pntuerit asccndere huc ((|uo(l putamus non scimus enim eum studiosum esse circa divina)
:

eligat

viros

honorabiles

,

habentes

scientiam

,

et

dirigat una

cum

syllabis, ut invcnicntur ex persona

sacra" ct paterna; vestnc beatitudinis hic. Verumt:)-

men convcnientibus

ipsis

cum omnibus

saccrdotibus

qui hicsuut, synodice confirmctur antiqua traditio

sanctorum Patrum nosirnrum, et confundatur omne zizanium irialcplantatum, elDomini nostri Salvatoris
portw inferi JesuChristi vcrbum imph^itur, non prxvnlrbunt ndvrrsus nim {Mnllh. xvi). Et ex

qumhm
in

hoc non

sit

schisma

ct

separatio

una sancta

nr/nilionem verilatis venire {IRom.
et

ii)

;

utdet se ipsam,

catholicaetapostolica Ecclesia, cujusest caput ipse

nullam tarditatem

faciat, et ascendat

huc

in stabi-

lil:ilcm et rirmitatinn antiqiKc traditionis siiper vcne-

D

Christus vcrus Deus noster. Constantinum praeteriM sanctissimunicpiscopuin Lcnntiniim [Lcontin;ejChristo amabilis Sicili:c

rabilibiis im:igiiiilnis

:

dchitiim cnim

illi
:

est hoc fa-

nnstr;c

iiisuhi',

(|uem ctiam

cere

;

agnoscit vcro (juia scriptum est

('(insolinnini.

nnscil paterna vcstra bt^itiliidn, :i(l(liiximiis ad nns,
et facie ad faciem lo(|ucnlcs dircxinuis

consolamini popnlum
{ha. xl). Et
et
:

meum
le.r.
ii).

sncerdotes, dicit

Dominns

Labia sacerdotum custodiunt scientiam,
rpioninm nnr/ehts Domini
{Mnhich.

nostra venerabili jussione ad vos. Qui

lum pra;senti cum venerit

dc orc ejus eqredietur
esl

ad vos, continuo absnlvc eum, ut remeet ad nos,
scribcns nobis per ipsuin advenlum, tuum, quibiis
(licbiis

exercituum
ritatis

Et itcrum (livinns ct vcal)

|)r;i'dic:itnr

.\pnstnlus, qui

Jerus:ilem cl

iKibcl

movcri
ut

iHiiic

ct

prnticisci

ad

nns

:

circiiilii iisiinc IJjyrii-um pra'ilicavit E.vangcliiiin, sic,

pnrrosaiiclissimiimcpiscnpiimNc:ipnrit;iiiumnmniiin
tenerc
habet,

mandavit

:

Pnscitc

r/regem

Domini cum

diseij)linn.

cum

ipso

ascendat huc. Etenim

;

'201

INTERPUETATIO S\N(M»1
por Nonpolim et Siciliam
li:il)i'l

Vll
;

(JENEUALIS.— TAUASII APOLOGET.
oi

202
iv

ili>r vi'stiiini

lii'i'i

A

pali-riia

beatiliidoad nos. (Lcf;imus.) Data

Kaien-

siiiiiT liiicsti'ali'^'n Sicilia' jiissinuis, utoiiinis rci(iiii'i

ilas Scptcnijjris,

inilictioni'7, a rci;ia urlic.

cl liiiniiris vcstri ciiraiu

lialicat,

iiuo vcuiat vcsIim

APOLOGETICUS
Ad po/)u/in>i
el

a Tarasio n secrctis

co»i/)cii(/iose dictiis c/ic qiui
/jal>'ia)'c/ta
:

i)iti)navcnmt

ii)i/)c)-n>itcs

h-cne

Co)istn»limis />o/ntiis, ut /ierct a creatione miinai 6293.

<fii et

pro»iotus

cst iitdictiotte octaca, a>i>to

custodes, ct

ImmaculatK liilci iiostra', iil cst Cliristianorum eorum i(u;c in gloriam Dei liuiit irmiilatores, fidclcs impcratores nostrl, tnnquam omnium
iu lienejilacitum

anatlicma, pnicul a Dcoemittit, et e regno

cadorum

|icrscquitiir, ct ducit in tenebras cxtcriorcs. Nescit

Ecclesiic lcx vcl tcrminus scctam sive contentioncm;

cjus,

ct

in

commodum
et

nostrum,

B

sed sicutnovit confitcri
ita ct

unum baptisma, unam

fidein,

Cliristianoriiin viddicct
iiuiic

cnram

lacienles, et

maxime
soilicite

ccclcsiaslica

ncpotia

diligenter

consideranlcs, quo

summns

sacerdos in hac regia

concordiam unam in omni ecclesiastico ncgotio. Nihil enim est in couspcctu Dei t;ira acceptuin atque placabile, quara ut unum simus, et una eflicia-

nrbc sua

constitueretur,
et,

meassum|)sernnt,
i|iiod consiliati

in su;e pietatis aninuim utmanifcstum mihi redderetur

mur

Ecclesia catholica,

qucmadmodura

in sincenc

nostrre fidei syrabolo confitemur. Et
fratrcs,

sunt, pneceperunt.

Cum

cgo hoc

me

petimus nos, ut reoretvos, quoniam sciovos tiinorem Dei
colligi

indignum csse iiroiinntiarcm, cl nullani condescensioncm laccreni (utpote qui jngum hujus sarcina' porlare ct sullcrre non posscm), jusscrunt me adduci ante faciem vestram, pro eo quod et hujus consilii
participesefTectisitis. Et nunc, viri
tes,

liabcre, a piissimiset orthudoxis im|)eratorihus nostris

synodum universalem

:

utcfticiamiir nos,

qui uniusDeisumus,

unum;

et quiTrinitatiscuItores

existimus, unitiet unanimes et colleg;e ; et qui capitis
nostriChristi sumus,efliciamurcorpusunuin, compa-

Dominum

timen-

et

eura semper in cordibus vcstris habentes,
<(ui

ctum atque connexura

:

et

qui sancti Sidritus sumus,

vos

aio,

Christi vocatione, veri videlicet Dei
serrao-

efliciamur noncontrainviccm,sed proinviceni: et qui
veritatis existimus, efliciaraur

nostri,

nominamini Christiani; audite brcvis

idipsum sapientes

al-

nis ab exiguitatc ac humilitate nostra rationem.

Ego

P

quediscentes, etnonsitinnohiscertamensivedissensio
;

quidem quidquid (liissimis imperatoribus nostris et peromnia orthodoxis responderim, eliain in conspectu vestro rationis meae apologia respondeo. Timore
deprimor ad consentiendum huic
reor
a
facie Dei

ut paxDei, qu;T!exsuperat
et si

omncm sensum, nninial

omnesnos:

quidcra jusserintorthodoxisepropu-

pnatores, imperatorcs videlicet nostri, postulationi

elcctioni, et rcve-

mea! just;e annuere, consentio et ego, et jussioncm

currere taliter et quomodolibet

eorum implebo
hoc facere,

:

sin autem,

impossibile mihi est

incircumspecte, ut non terribili damnationi succum-

ne subjiciar anathemati, et inveniar

bam.
<it.,

Si

enim Paulus divinus apostolus, qui Dei voces
et

audivit, ccelumquehabuit correptorem [Gr scholara;

correptionem],

paradisi
et

inspector effectus
portavit

est,

audivitquearcana verba,

nomcn Dei
re-

condemnatus in die Domini nostri et justi judicis; ubi neque imperator [iraperatores], neque sacerdos [saccrdotes], ncquc princeps [principcs], neque hominura multitudo poterit eripere me et quidquid
;

in conspectu

nationum
forte

et regura,
aliis

Corinthiis scribeus

placuerit

vobis,

fratres,

date apologise me;e, inio

dicebat

:

Ne

cum

prxdicaverim, ipse

vero petitioni

me»

responsum. Et libenter audie-

probus

efficiar

(I Cor. ix);

quomodo ego qui
laicis

in

mundo

conversatus, et

cum

connumeratus,

runt omnes quss dicta sunt, conscnsum pnebentes, ut flcret synodns. (Juidam autem perpauci ex insi-

impcratoriis ministrationibus militavi, sic absque
dijudicalione atque circumspcctione possum insilire

D

pientibus diffcrebant. Atvero qui a secretis, rursum

ad sacerdotii magnitudinem
ad
exiguitatera

?

Ilorrendum conamen
studiura

meam,

et

temerarium

causa vcro timoris, et me;e refutationis, ha;c est: Aspicio enim et video Ecclcsiam, quai super pe-

populum disputans tespondcbat, quia dominus Leo imperator subvcrtit imagines; et quando synodus facta est, subversas illas invenit: et quod propter imperatoriam manum subvers» sunt, itequoniani runi quapstioncm habet idera capitulum
ad
;

Christum Deum nostrura fundata est, scissara nuncet divisam, et nosalias atque aliter loquentes, etaliter eosChristianosqui in Orienle unius nobistrara

antiquam consuctudinem in Ecclesia tr;Klitam pr;csumpserunt, sicut eis libitura fuit, exterminare, sed vcritas Dei non est alligata. Promotus autem
scripsit synodicas
litteras

cum
et

sunt

fidei

;

scd et his concordantes Occidentales,
illis

patriarchis, Uomae, Ale-

nosab omnibus

alienatos, et a se per singu-

xandri;e, .\ntiochi;e, et sanctai civitatis, quas inve-

ios dies

anatheraatizatos

habere.

Dira

pojna est

nics 2 et 3 actionc cura rescriptis eoruni.

P.\TROL.

CXXIX.

:

m

ANASTASU BlBLIOTilKCAUlI

204

CONSCRIPTIO BREVIS
bidicans
qiiee

facla

sunt anle synodum.

VeniPiilibus

it.Kiiio a

Roma quidcm

Pplro

el

Petro

A synodicis
aliquaiido

conscriptis, qu;e pcrhibent

non oporlere
pr;eier con.sen-

Deoamicissimis piesbyleris, et ileferenlibus prielatas litteras: ab Oriente vero, Joanne etlhoma reverendissimis presbytcris et monachis atque synceilis

synodum universalem

fieri

sum caeterorum sanctissimorum patriarcharum cumque leperentur h;pc, fiicta est turba militum, et
antc jaiiuas venerandi tempii simullatem et clamo-

patriardiarum ibiilem existeiitium,

el ipsis

pari

modo

defereiilibus pr;?nolalas lilleras. prsee-

rem

f;iciebanl, ([ui
i|ui in

cx subraissionc
syiiodo

quommdam

cpi-

perunt instauratores [moderalores] im|)erii eonvejiire episcopos. Qui cum pervenissenl in conserv.i-

scoporuin,

male sentiebant, ad hoc
jussit dicere: Interim

moti, reperli sunt esse. Ouibus peractis, imperium

urbem, apud Thraciam moras faciebant polentissimi priiicipes. Plures aulem ex ipsis [opiscopisl in luercsi Chrisiianosaccusanlium coulurl)abanl una cum quibusdam nuii voiulali pauco numero laicis, non admittondum ad ellicieiidam synodum, sed consentiendum deposilioni et inet factiones non juri:e venerabiiium imaginum liaucas, et susurrationes coiitra patriarcham com-

tam a Deo

et rejiiam

percubiculariumomni synodo
abscedite, ut
jiopuli

inordiiiatum

impelum
lict
:

ev;id;i-

mus;

ct

poslh;ic vohintas

Domini

laliter

quod
et

antistitibus c tcmplo egredientibus. ([uidam
veritati

eorum
('

resislenles

cum

turba concinnaverant,
conciliubulum,

impie declaraationem faciebant pseudosyllogi
cothnlkus scriptor

Sid

;

hxretkonm
factum
est,

qwd

g

antc

ham synodum

quodque septimnni

movel)ant,

ila ut

conventicula

facerent. Ha^c ergo

sijnodiim apprllabant, pseudosi/llnqum, falsum eolb
ijiuw nuncupat), ut

consiliantibus

iliis,

aurcs non latuit patriarclue, sed

septimam hanc synodum collau-

adhuc conciliabula sua facientibus. direxit eis, (juia Constantinopolis episcopum habet, et praeter notitiam ejus non est vobis licentia conventicula faciendi.

dantes atque noniinanies.

Cum

ergo

taliter

mali-

gnum concilium damorem
quasi sexta,

emisisset, et hora esset

domum jam

esurientes abibant, et ila

Nam

secunduin canunes depositioiii subjici-

commotio

siNJilionis

sopita est.

Tunc

iraperatores

Quo audito episco|)i retraxeruiit sc tiinore quodam obsessi. Inlrantibus ita(|ue imperatoribus,
mini.
et populi ordinibus, scholariis videlicet, excubitori-

jusscrunt mililcs exire. (juasi sub pnetextu quidem

bus. ct c;eleris mililiis quse militabant in regia urbe,
delinilur
fieri

synodus

in venerabili teraplo sancto-

rum

et

laudablliura apostolorum. Igitur pridie quain

status dies advenisset, per meridiem
raiiites furore ferventes,

commoti suiil insaniamque spirantes et
;

veiiientes ad

luterem

sanctie

calholicie Ecclesi;e,

aliud atque aliud damabant. Sed vox

omnium

in

^

unum

terminabalur, quia
fieri

videlii'et

non

esset per-

niissum

syiKnluni. Porro patri.ircha relata causa

imperatoribus, nequaquain pruhiliitus

nus

est, quomiepiscoporum convcntus in praedicto veneral)ili lemplo [Gr.add., aed postridie facla est conf;iclisquc (|uil)us(l:iin i^regalio episcupnrum in ipso]
ficrel
;

famam, quod gens Agarenorura autem eos foras pellebant de regia civitate. Ergo cum fecissent isti viam usque ad M:ilagenam, per jussionem eorura omnes expellebanl pariler el aspernabantur, ne horum cura lierct [et dimittebanl, quod eorum epera non iiuligerenl], jubentes singulos abire in patriam suam. Ouibus ila peradis, mansit Ecclesia anno uno (luiela, tanlummodo patriarcha verbura verilatis omnibus pr;edicante. Et mox anno transacto, dcnuo |)ia'ciiiieb;iiil piissimi impcratorcs, ut lieret synodus in Nicaeiiorum ractropoli et pr;rceptum devenicbat in flnem, episcopis (|uasi congrehostilis aciei,dantes

hostiliter fuisset egressa. In veritate

:

galis [episcopis

s.

cong.

]

in

unum,
est

siiniliteret pa-

Iriarcha ciini vic:iriis Oricntis el Occidenlis ad cam-

allociilionibus tain

;i

saiiclissimo p:ilriarcli;i, quain
et lectis

dcm

pcrvciiit urbein

;

et

fada

synodus benepla-

a Deo araabilibus antistitibus,

quibusdam

cito Dei

secundum actiones qua; proferuntur.

•VerbaAnastasii.

:

m

INTEKPItliTATIO SVNOUl

\I1 UliMCilAI.IS.

ACTIO

I.

20G

MONIJMENTA
SYNODI

AP[D

NIC/EAJI
ACTIO

SECllO CELEBRATA
PRIMA.

Iii

nomiiic nomiiii ot (lomiiiatoris
nostri,

Jcsii

Ciiristi .\

veri Dci
Cliristi

imperio piissimorum

et

amicorum
et Ircncs

[Theodorojepiscopo Crotonensium, Basiliocpiscopo Nessiorum, Constautino epi.scopo Cann;e [Carinae],
.loanne episcopo Icreopoleos [Trocaleos],
episcojio Lilyba?i,

dominorum nostrorum Constantini
II.

matris cjus, octavo aiino cniisulatus coruin, octavo

Theophano Theodoro episcopo Tropceorum,
episcopi

Kalcndas Octobrias, indictione

Sergio episcopo Nicoterensium, Galatone presbytero
(|u;e

Convciiicntc sancta ct univcrsali synodo,

per

et locuin retinente

Stcphani [Christophori
episcopo Bizya;,

]

divinam gratiam et piam sanctionem eorumdem Dco conlirmatorura imperatorum congregata est in Nic^ensiuin clara mctropoli Bithiniensium provinciie
id
est,
:

Syracusani,

Theodoro

lilauriano

episcopo Porapeiopoleos, Gregorio presbytero et vicario Smyrna;...

episcopo

Leontopoleos, Sisinnio
Aparai;e
[

Petro

reverendissimo arcliipresljytero sanI'ctri, et

episcopo

Parii,

Eustratio episcopo

nl.,

ctissiniie Uom;i! Eeelesi;c scilicct ;ipostoli

Amasi;f ],PetroepiscopoGermiorum,Joanneepiscopo
Arcadiopoleos, Epiphanio episcopo Mileti, Gregorio presbytero et vicario episcopatus Nicopoleos, Niceta

Petro
bate
siti,

reverendissimo prcsljytcro, monaclio et
venerabilis

ab-

monasterii

sancti

S;ibbae

RonKi:

retinentibus locuin

apostolicfe sedis

almi et

episcopo Protonesilorum

sanctissimi arcliiepiscopi senioris Romie Adriani

Proconnesi], [ Proeeonnesi Eustralio episcopo .Methymn;^, Leone episcopo Cii,
:

Tarasio almo

et

sanctissimo archiepiscopo magni

3

Joaiine episeopo Apri, Theophylacto episcopo

Cyp-

nominis Constantiiiopoleos nov;e Kom;e, Joanne ac

sallorum, Sothcrico [Theophane] episcopoSugdaorura, Lcone episcopo Meserabris, Joanne episcopo Nysss, Gregorio [Georgio] episcopo iraperialium

Thoma

revercndissimis presbyteris,

monachis

et

vicariisapostolicarum sediumOrientalis dioeceseos,

Agapito [Agapio: utque

ita mss. codices]

episcopo

C3esare;cCappadocia!, Joanne episcopo Ephesi, Constantino episcopo Constanti;E Cyprioruin insuhc, Nicolao episcopo Cyzici,

Thermarura, Gregorio [Georgio] episcopoCarauli;inensiura, Sotherico episcopoCiscisensinm, Constantino episcopo Mastaurensiuni. Georgio episcopo Briu-

Euthymio episcopo Sardis,

Petro episcopo Xieomediae, Stauracio episcopo ChalCretce, Epiphanio diacono locum obtinenteThom;e archiepiscopiSardiniie Joanne monacho et locura obti-

lensium, Theodosio [Theodoro] episcopo Nyssa', Theophylacto episcopo Tralla', Basilio episcopo M:ignesi;e Anelii, Ignatio episcupo Prun;e
[

cedonis, Elia episcopo

Prin;e], SabMagnesi;'.'.

Ecclesiie Catanensis et
;

ba epi.scopo Aneorum,
M;eandri,

Basilio

episcopo

Gregorio

episcopo Paheaspoleos, Theo-

nente Xicephori episcopi Dyrrachii, Dainete episcopo
Amasi;r, Nicolao monaclnjct abbate monasterii ([uod

phane episcopo Calo;e, Leone [Leontio] episcopo AL gizorum, Nicodemo episcopo Evazensium, Lycastj
episcopo Baretensiura, Theophylacto episcopo Ilypa'-

cognominatur Apri, et vicario raetropoleos Tyanensium Constantino episcopo Gangreiisiura, Niceta episcopo Claudiopoleos, Theophyhtcto diacoao et
;

C

pensi, Eustathio episcopo
[

Erythrensium,Theophane

Theophylacto

]

episcopo Lebedi, Stratonico episcopo
Cosraa cpiscopo .Myrrhiiuc, Olbiano Pardo episcopo Pitanse, Basilio epi-

vicario Stauropolitanorun:

metropoleos

Eustathio

Cyma',TheophyloepiscopoCunneiisiuin [Tymnorum;

episcopo

Laodice;e

Michaele
Perg;i',

episcopo Synadensi,

Tyranensium
episcopo

],

Constanstino episcopo

Anastasio episcopo Ni-

Eliese,

copoleos veteris Epiri, Christophoro episcopo Ph;\sidii,

scopo Pergarai, Basilio episcopo Adraniytii, Marino
episcopo .\tandri, Joanne episcopo Assi, Leone epi-

Theodoro episcopo
Nicolao monacho

Seleuci;e, Basilio episcopo
et vic;irio

Syltei,
cissi,

metropoleos jIoThracise,
et lo-

Nanucl

episcopo

Hadrianopoleos

scopo Phociie, Nicephoro diacono et vicario Gargarensiura, Constantino diacono et vicario Agaha',

Constanlinoepiscopo Regii, Cyrillo monacho

Theognide vicario Sion, Theophylacto vicario Tei,
Joanne episcopo Rlia'desti, Joanne epi.scopo Pravidos[Panii: Panidos] Melchisedech episcopoCalliopoleos [Callipoleos], Leone episcopo 3Iadyti, Sisinnio episcopo Zuruli, Theophylacto episcopo Chario-

cum

retinente Nicetie episcopi Gotthi;e, Theodoro

episcopo Catanie, Joanne episcopo Tauromenis, Gaudioso episcopo Messana!, Theodoro episcopo P;inormi.

Stephano episcopo Bibonensiuiu, Constantino
episcopo Taurian;e,
Cyri;tc;e,

episcopo LeontiiuB, Theodoro

D

poleus, Thoina episcopo Daonii, Gregorio episcopo

Christophoro episcopo sancta;

Theotirao

Theodoropoleos,SisinnioepiscopoChalcedonis[Cha'-

207

ANASTASU BlbLlUTllECAlUI
Benjamin
Cinn*,

208

cidis] Thracisp, Joanne episcopo Bryseos,

A

episcopo Mindi, Stauracio episcopo Stadiip, Gres;orio episcopo Stratonici;p,

cpiscopo Lizici, Constantino episiopo Juliopnleos,
Petro episcopo Aspnna", Synesio episcopo

Aiithimo episcopo Ilylari-

mensium, Theophylacto vicario Amyzonis, Nicela
vicarioIlalicarnassi,MaurianovicarioCeramensium. Theodosio episcopo Chonensium, Michaele episcopn Cha-retopensium Panlalcone episcopo Velentia', Georgio episcnpn Peltensium. ('.hristoplinro episcopo
:

Theophiloepiscopo Anastasiopoleos, Leonecpiscopo Rlinzi, Anthimo episcnpo Berinopoleos, Spyridone
e|)iscopoCyprensium ^Cythrorumj, luistathioopisii)o
Solensium,Then(lorofepiscopo]Citii,Geor£;ioepiscn-

poTrimilhunlensium,Alexandro episcopo AmathunMichaele episcopo .Meletiopoleos, Theodoro ei)iscopo Germx, Basilin eiiiscnpo Adranuthyrensium, Leone episcopo Pirmaiiini [Pomaninil, Symeone episcopo Ocx, Slrategio episcopo Danlanensium, Joanne episcopo Lampsaci, Thcodoto eplscopo Paloeorum, NicetaepiscopoHilei, Leone episcopoTroatos,

Atanasi, Leone cpiscopo luimeni;e,

Paulo episcopo

Timenutherensium, Leone epi scopo Tran ianopoleos [ Tra nnpolens ^ Leone episcopo Aleus, Nicephoro episcopo Lundensiuin,
Acmonia',

Gregorio

episcopo

,

Georpio episcopo Appia>, Constantino episcopo Euc;irpi;e,

Michaele episcopo Hierapoleos, Niceta epiNacoliae,

scopo

Christophoro

episcopo

Promissi

densium, Theodoro episcopo Ahydi, Anastasio cpi scopo Tripoleos, Leone episcopo Traculorum, Sle-

[Probyssi], Nicolao episcopo Phyli;e, Theophyhicto

B

episcopo Cinnabori, Niceta episcopo Augustopoleos,

phano episcopn S;ilensium,
lensium, Stephaiio episcopn

Jnaiiiie episcuiio

Taba-

Constanlino

episcnpo Cottyaii

[

Cotyaei

],

Georgio
electo

Sil:indi, Joaiine

episcnpn

episcnpn Mcdi;ei, Theophylacto (uconomo ct vicario
Hypsi, Stephano electo Ilotrensium, Jpanne
Hectorii,

Setensium, Stephano episcnpo Myoniie [Meoni;B], Lycaslo episcopo PhiladelphiiP, .Michaele episcopo
Trallae,

Constantino

episcopo

.\mbladensium
Pai)],

Georsjio

[Gregorio]

episcopo Gordorum,

[.\mala(lensium], Epiphanio episcopo Pertencium,

Jnaniie episcnpn

I);ild;e,

Fiistalhin episcopo Orcan;e.

SisinniocpiscopnPhilomelii, Michaeleepiscopo

Thcnpistn episcnpn Herinncapeli;i', David episcopo llclciinpnlens, Cyrione episcnpo Loti [Lophi], Thenphylactoepiscopo.Vpolloniadis, Constantinoepisropo
C;esareai Bithynis, Georgio episcopo Basinopoleos,

pensium, Thcndosin episcnpo
scopo Conana;,
Petro episcopo

Sag^illai [Sagallassi

Sisinnio episcnpn .V|)ami;e Cibnli, Constantino cpi-

Nicephoro

episcopo

.\d;uleMsium,

Tyasi, Leone episcopo Barse, Petro

Leoneepiscopo.\ristae, Nicephoro episcnpo Iladrani,
Basilio presbytero et vicario Dascylii, Niceta episco-

episcopo
iniiin et

Seleuci.-c. Pisidia",

Leone [Leontio] vicedo-

vicaiio Sozopoleos, JIarianoepiscopo.M;i!;y-

Nenphytn episcopo Gnrdoservorum, I.eonLeone episcopo .\spendonensium, Joanne episcopo Iletenensium, Lcone
po
.Mela",

(lcnsiuni,

Paulo cpiscopo

Altalia'.

Nicephoro episco-

tos episcopo Liiioe [Libo;e],

po Klng^ensium, Leone[ Leontio] episcopo.Vndideii-

C

episcopo Amisi [Aminsil, Constantino episcnpo Ze-

sium, Leone episcopo Sibyllensium. Manzone episcopo Pracanensium, Theodoro episcopo Germanicopoleos, Euslachio episcopo Cylindereos, Sisiiiniu

lcnsium, Mariano vicario

Z:ilichi,

Gregorio episcopo

Sinnp;e, (icnrgin episcopo
Cniist;intiiin

Nicnpoleos [superinrisl

episcopn Syc;e, Zacharia episciipn Canhibiidensium,
Sisinnio episcopo Musb;ulcnsinm, Eustathio episco-

.\simensium [ Sisimnrum 1, Gregorio [Georgio] episcopo .\maslr,T, Ileraclioepiscopo Junopoleos, Theophanc episcopo Sorensiiim, Niceta episcopo Dadybrensium, Theophilo episcnpo Priisiadis, Conslaiitino episcopo Crali;e, Niceta epiepiscnpo

po Lamensium, Thenphylacto episcopo Zenupoleos,
Const;inliiin episcopo D;iiisandi, .\nastasio episcopo

Lauzendcnsium, Macario episcopo Arcandorum.
Sedentil)usi|uc
;iiite

s;icratissimum

ambonem tcmcognnminatur
glurinsissimis
id

scnpo lladriaiiopcdcns,
Pniiti, Tlieiidurn

Jn:innc

cpiscopo Ileraclce

pli saiictissim;r m:ign;e ecclesia' (|u;e Snplii:i,

episcnpn (^nmancnsium, Niceta epi-

pnesentibus

et audiciilibiis

scopo Briz;ei [Bryzei], Nicephoro episcopo Claiien-

et

inagnilicentissimis priiicipibus,

est Petroiia

sium, Leone episcopo Troenadensium, Leone episcopo Corydalensiiim, Anastasio episcopn Pat;irensium, Georiiin episcopo Nissa"; Stephann episcnpn Ar;ixnrum, Thcndnrn cpiscopn Piniiarnrum, Nii'ndenio episcnpnSiilyinciisium. Georgio ejiiscnpo lluniandi, Conslantino episcopo Candibensium, Stauracio episcopo Zenonopolcos, Leone [Leontio] epi-

laudatissimo exconsule, patricio et comite Deo conserv:iii(li

imperialis

oflicii [(?;•. nlise(|uiil, et
[

Jn:inne

iniperi;ili
I 1

ostiarioet Ingnllieta impcri:ilis

militaris]

Ingnlhcsii, el rcvcren(lissimis:ircliimaiidritis, liegu-

meiiis cl
tis

moiiachis, propositis s:inctis el intemer.i-

Dei Evangeliis.
Sicilia' insula!

Reverendissimiepiscopi

dixerunt:
el

scnpo Limyrensinm, Stephano episcopo Caunensium,
Cniist:iiitiiin

Dignum
V('rs;ili

(liicimiis, cl

per oiniiia hiiic saitct;e

uiii;id

cpiscfipn Tlii'iisium [Tlciisium

1,

t;un-

syiindn cuiivcnieiis esse pcrspicimus, ut

sUiulinn episcopn Coml)i'iisium, 1'ctro (li;icono cl vi-

cx(|uireii(lnriim inclujatioiiem

capitulnrum sanctis-

(arioOric:iiidensium, Joannediacono et vicarioPhaselidis,Theophyl:u'lodiacoiioetvicario Caria^^Gregorio episcopo Cibyr.-e. Basilio Dnrntheo episcnpn Ncapolens,
.\l:ib:iii(lciisium,

Cunslantinopoleos nov;c

e|-.iscopo T;ibeiisium,
(>niisl;intiiio

cpiscupn

summiis ac eximius paslor et pra^sul regiie Hom;e proiemium faciat, et ostiuin verbo aperiat ct qu;e congrua sunt, vocilciMiidn prniiuiiticl. Saiicta synudus dixit Fi;it sesimiis et
;

(ircgorio episcnpn
(Jrcgorio

llci:icli:e, l):ivid

cuiiihini
riiiii.

pnstMbiiinneiii

s:inctissimorum

episcopopatri:irch;i

episcopo

J;issi,

episcupn

.\Iyl;issciisium,

SergioepisjopoBeligieiisium[BcgyliensiuniJ,Joaiine

Tarasius sanctissiinus

ct beatissimiis

l\

:

;

200
Coiisl:iiiliiiiipiiIo(is

INTERPRKT.VnO SVNdDI
(lixil
:

VII (ll-M'.!! Al.IS.

ACTIO
;id

I.

210

0|i|i(irl(iniiiii cst
([11:1111
:

iiiiiicili-

A

jiisscriiiit
slr;iin.

initlcrc

uiiincm sacratam synudiimv(>-

rcrc

|ir(i|ili('lic:ini

ilNiin

viicciii,

s;i'|)('.

aiuliviiii

Kt audite.
syiiodus dixit
:

mus pcr
ircta,
ct

Ev;iiiy('liiiiu iir;c(lic;ii'i

Hiiiiit iinivd {Liic.
iii,

dixl).

.Saiict:i

Confirmet Deus impcrium
!

aspera in vias plonas

Isa.

bouorum domiiKirum nostrorum
piara sacrara legit.

Kt delataiu iu m:i-

Quando onim Deusfacit
a^niiitui-

aliquid,

facililas sequitur,

omnis inhisqu:« quoniam voiuntati ejus
ct
c(iiilurli;irc]
:iiini)

uibus gloriosissiinus a secretis Leontius

eamdem

rcsislil iiiilliis.
(|iii

N:imetsi exantiiiuilnistisimmissioiic,

Sacni. Constantinus ct Irene fideles imperatorcs

viilt

c(iiicit;ire

super

[semper

Uumanoriiin, sanctissimis episcopis,
tate et gratia

((ui

in vuluiiiiostri

s:iiiclam licclesi;im c;itliolic,;im,
leiulis

pneterilo

Ka-

Dei, et jussione pii

imperii

Augusti

in

Ueo eoiiservata regia urbe pr;csitemplo tubaruin spiet

convenerunt in Nic;ena synodo.
Sapientia, quie vere Dei et Patris est pcr naturam, Domiiius videlicet Jesus Christus verus Dcus iiostcr per diviiiam suam et magnam carnisdispens;itionera

(l^nlibus nobis in venerabili
ritus,

saiictoriim

videlieet

lauilabilissimorum
turb;i virdriiiu

,t|iostolorum, eoiiimot:i est
liirore

multorum
iii

ae auuiriluiliue pleiia, ut

iios m;iiius iiijice-

removens nos
et

ab

errore

idulurum, nosui

ret;ex qua maiiu divinaerepti sumus, babentcsin aiixilium quosdam episcopos, qui facile numerari
possunt,

stram assumpsit,

cooperatione
:

coiiii;itur;iIis

B

Spiritus renovavit, naturam
ctus, hac vos appcllatione
viri. Ipse igitur

et

primus pontifex faelfecit,

(|uorum nomina
lo(|ui,

voluntarie prseterimus,
:

dignos

sacri

(|uoiiiam omiiiijiis iiota sunt

et

ad modieum

visi

pastor bonus, qui
portavit,

ovem quae

erra-

sunt proliibuissc
tus acti,

etconlirmare pium veritatis
nostri divini-

verat super

humeros

horainera qui deci-

sermonem. Sed mitissimi imperatores

derat, proprio gregi, angelicis videlicetet adiuinistratoriis virtutibus suis consocians, recunciliavitnos
iii

cum

esscnt orthixloxiK propugnatores, et

non dederunt soraiium oculis suis, et palpebris suis dormitationem, donec tabeniaculum Dei, id est. Ecolesiam ejus in
sinistr;B opinionis obluctatores,

semetipso

;

raedioque raaceria; sublato pariete,
cvangelice

solvit inimicitiara in carne sua, paciflcam nobis con-

vcrsaiionem

condonans. Propter quod
l)ci

unum
sus
iii

restituerent, et paciticum baiic

liabitaculum

omnibus
niain ipsi

pr;edicans edicebat:
lilii

Bcuti pacifici.
v).

qm-

redderent. Quapioptcr consilio et voluntate Dei rur-

vocabuntur

{Mattli.

Ergo intra

idipsum congregaveruiU nos. Verum pro his

bonas recipient vicissitudines aChristoomnium no-

hanc beatitudinera, qute nobis nobilitalem adoptionis filiorum donavit, inveniri piura imperium nostrum
volens, ad pacera et concordiam

strum imperatore, qui ad has multipliciter reme-

omnem Romanam
festiiiat.

tiendum poteiitissimus est. Xos ergo, sacrati viri, adjuturem ilium invocantes, et in pectore nuslro timorem ejus habentes, futururaque judicium in mente recipientes, accingamur lumbos mentis nostrae in veritate, et vigilantes iii omnibus secundum Apostolum, ;equilibraminis judicium judicemus et omiiem
;

rempubUcam nostram

dirigere

Pr;ecipue

Q

autem sanctarum Dei Ecclesiarura boni ordiiiis sullicitudineni sumere cupit, atque s;icerdotum mercari semper unitatem procurat, Orientis, Septentrionis, Occidemis et Meridiei etprxsules adsunt, Deo volente, per vicarios suos una cuin reciprocis
:

vocum novitatcm, ambitum atque supertluitatem tanquam puro tritico superseminata zizania. sine omni dilatione radicitus evellaraus, ut poteveritati obviautia, et Ecclesiie repugnantia. Quae enim in ea
tradita sunt,

rescriptis ad synodicas litteras qu;e missae sunt a sanctissimo patriarcha. Ista enim antiquitus lex synodica catholicaj Ecclesiae, quK a flnibus usque ad
lines suscepit

Evangelium. Igitur beneplacito et nutu
ejus super incruenta

non suut

cst et

non, sed cst (11 Cor.

i)

ejus congregavimus vos sanctos sacerdotes ipsius,

exislunt in veritate, et permanent incorruptaet

im-

qui disponitis testamentum
sacrificia, ut diflinitionibus

mutilata in sempiterna ssecula. Siiie mend;icio quippe est qui repromisit dicens
lalcbiint advcrsus
:

synodoruin

qu;e recte

Portse infcri xvi)
;

nonprse-

eum {Mutth.

et si certiflcati

dogmatizavcrunt, judiciura vestrura siraile flat, et cunctis splendor spiritus illucescat: Nemo cnim «cccndcns lucernam, ponit eam sub modio,

fuerimus [sumu.s] quod placabile sit in cjnspectu Dei, conveniant qui pr;eterito anno restitere veritati. Si
quis est in
illis

secundum

D

sermo

vel contradiclionis vel

etiam

Domini vocem, sed supcr candelabrum, ut luceat oiiiiiibus (lui in domo sunt {Matth. v). Sic enira et
legislationes, quae olim a patribus nostris pie traditse

ratiucin;itionis, dicant. Ita
tio raanifesta Qet.

namque omnis

exaniin;»-

sunt nobis, sei(ueinini, et sanctK Dei Ecciesiae

Constanlinus sanctissimus episcopus Constanti;e
Cypri dixit
nuilu,
:

in paciflco ordine permanebunt.

Adeo quippe con-

Si videtur
(juie

huic sanct;e

et universali

sy-

fligimus pro veritate, et

;kI

pietatein contendiraus

.secundum

dicta sunt a sanctissimo et

etecclesiasticoordini cuusuliiuus, antii(uam legiski-

beatissimo patriarcha Tarasio. ingrediantur sanctis-

tionemconflrmarevoIentes,utetmilitaribusconsiliis
detenti, et reipublicse curis vacantes,

simi episcopi qui in hac crirainati sunt parte, in
conspectu hujus
sunt episcopi
sanctiie et
:

primum opus

universalis synodi.

habeamus paciferara observantiara
licse, et

Ecclesia; catho-

Sancta «ynodus dixit
([ui

Ingrediantur. Et ingressi

in

pr;edicti sunt.

Cumque
:

ingressi

vestram non

secundo hoc ponentes, ad sacratissiraam fatigeinur synodum coiigregandam
licentiam, ut sine omiii subtra-

fuissent, gloriosissimi principes dixeiunt

Domini

(hintcs unicuii(ue

nostri

benigni honorabilem et adorandam sacram

ctione loquatur qu;e sibi visa fuerint, ut distincta

ill

AXASTASII BIBLIOTHECARII

2\i

[districlajexriminatiofiat, etmagisfidufialitcr verilas agalur. (|aaicaus ct

A

sacerdotum

Ecclesiarum disscnsio funomnilius

rum.

cl

gloriosissimornm princi|nim nostrololius Chrislo aniahilis populi noslri. qui
ot
cl

ditus abigatur, ct pacis compago nobis
coaptctur. El
clia

lunc hic adcrant virum eduximus,

in

pr«sentia

quoniam Paulussanctisssimus palriarcum secundum divinam voluntalem a pr;pscn-

eorum quidquid nobis rcsponderat,
est
:

et ipsis affatus

at vero universi

illi

h;rc audienlcs libenfcr

ac-

libus vinculis absolvcndus, et hanc pcrcgrinationcni

ceperunt, postulanti^s pacificum ct

pium impcrium
Krito huic

dimissnrus, atqucad haliitationcm, imo vcro ad ip-

nostrnm, nl

licrct

niiivcrsalis synodns.

sum

l)i)miniiin Chrisluin

profcctnrus csset, cpisco:

pclilioni ;inniiimus,

Dco
et

vos, ut vcrilalem
id

dicamus,
Igitur

monachorum nobis autcm intcrrogantibus cum, quamohrem hoc fec.cpalnni rcfulavit, viiani cligens
ril,

conprcgare volente,

nos ad

dirigenlc.

quoniam
consilinm

a

loto terrarum orbe collegil vos Deus,

respondit: (Juia

si

morte pra^occupatus fuero

suum

statuere volens; ecce propositis
inleHigibilitcr clamanlibus.

in

episcopatu Dco conservandae regia» urhis, anatota catholica Ecclesia,

sanclis Kvangeliis, et
Jiisti' jiKliaiti' [Jriiin.

thcma habcho a
et angelis ejus

quod ducit

vii): slale stabiles

pielatispro-

in tenebras Citeriores, ((Uic pra?parat;F sunl diabolo
:

pui;ii;ilores, el

omnem

ovitatcm vocum. et noviter

eo (|uod

synodum (juamdam dicant
tcnel,

hic effectam, qua"

subvertat imaginales picluras,
aniplcctilur ct ad

B admodum
collcgii
ti:i

apparentem seditionem recidcre procurate, quemet Petrus primus princeps [principum]
apostolici, (|ui servilis deccptionis
.Iu(l;iic;c

quas Ecclcsia
m:im

c;ilholica

amcngladio

commcmoralioncm

priiicipalium susci|)il. Iloc aiii-

pcrcussa.
{Jiiiin.

audilionis

scnsum

mcam CDnlurbal, hoc me in coniinonilioncm adducil, quomodo cffugiam judicium Dei, pro eo quod cum hujusmodi viris conversalus fuerim el
computalus. Ihcc vcrocliam quibusdam gloriosissi-

abstiilit

xviii).

Hxlcndite securim spiritns,

cl

omnem arborem germinantcm fructum

conten-

tionis et dissensionis ac introductae novitatis, aut

magistcrialibus vocibus tranplanlale, aut canonicis
iiicrcp;itioiiihus concidiic, el

monim principum nostrorum
rantc pio imperio nostro,

loculusest, ct sic vita

in

igncm futur» ge-

excessit. llanc ergo lerribilcm sentcnti;im coiiside-

hcnna' Iransmittite: ul inlcgrum Ecclcsi;B corpus

quanquam

ct

ante hoc cx

compacium

ct

convenicns atiiuc palerna traditione

multisaudiverimushujusceniodi jurgium.consilium nobiscum conciliati sumus, quidnam deherel fieri.
Et delibcravimus in consilio
nostro,

corroboratura pax spiritus cuslodiat, et totius

Ko-

mana^Yeipublic;^ nostncconslitutiosirnul tranquilla

quod cum

cum

fidci

tranquillitate

consistat.

Lilteras autera

ordinatus foret p:itriarcha, qu;e dicta fucranl,

mox

suscepimus

missas ab Adriano sanctissimo

papa

pcrcipcrciit fiiicm. .Vccersentes ergo viros ecclesiaset Chrislum Dcum noslrum iiivocantes, etconsilium cum eis facicntcs. quisnam dignus esset provehi ad sacerdotii cathedniin liujus Dco conservand;e rcgi;r civitatis, ct

licorum ncgotiorum expertos,

C

Pctrum scilicet primuin prcshyterum, et Petrum Deo amabilcm presbyterum et hegumenura, qui ct vobiscum scdcre vidcntur el jubemus secundum jus synodicum in
senioris Homa' per vicarios ipsius,
:

audicntiam

omnium

recilari. Et cuin dcbito silen-

uiiius

consilii
(iiii

animiiiuc
in

omnibus

faclis,

in

Ta-

tio liisaiiditis

iinacum apicibus

in

duobus

(|uater-

r;isinm

nunc

poiitificali

praesidct dignitatc,

nionibus a summis

sacerdotibus, et saccrdotibus

dabalur dccretum. Hunc itaque advocantes, ea i\wx dicta sunt et decretasuper eo, pronuntiavimus: qui neqnaqiiam annuerc voluit, neque consensum his
(|ua'

Oricntalis dioiccscos destinatis, per

Joannem revepa-

rendissimum monachum
triarilnilis Anliochi;c

et

dudum syncellum
et

sedis,
el

dccrcta fucrant.

cfiici

postulabat.

Cumquc

nos

rum
sunt

ct
:

hcgumcnum; qui
scnsus.

Thoinam prcshyteipsi eccc vobiscum ad-

cuin,

i|namobrcm obedire minimc patcrctur, pcrcontati fuisscmus: primo quidem rcspondit excusans se et super se jugum sacerdolii dlcens. Nos autcra intclligcnles, quod excusatioiicm (|u;imdam faccrct proponcns ;ion obcdicndum, ncqiiai|uain ;ib co, scil pcrmaiisimus iiersuaderc illi conantes. (|uod
suscipcrct

pcr ipsos [ipsas] cognoscetis. qualis sit Eccle-

si;c calliolicie

Sancta synodusdixit: Conservet Deus iraperium

D

ipsorum! Longos facial Dcus annos eorum Pcramplius gaudcrc conccdat illos! ;idductiis est H:isilius .\ncyr;c, ct Thcodorus l-;i
!

summi

sacerdolii digiiitalem. Ipsc

it;i([ue

vidcns insiantiam
annuntiabal.
lu-clcsiam,
Dciiiii
|)t:iiii,

nostram, causam renuniiationis

Ouoniam video, inquit, et conspicio quK supcr petram, Christum sciliccl
nunc
ct

Myrorum, el Thcodosius Ammorii et stantibus cis in mcdio sanctue synodi, Basilius episcopus .\ncyrae dixit (Juanlura erat ad potcniiam meam, domini, s:ilisf;ictione acccpta, et omni quicsivi causain,
: :

iiostrum, fiiiuhila est, scissam
ct iios ;irmd
loi|iiciites, et

diru-

acccssi

ad

catholii-am

l'!cclcsiain

cgo

novissimns
patriarclia

eos qni cxOriciiie
;ili-

servus
ilixil:

vesicr.
Ciloria

Tarasius
Deo, qui

sanctissimus
vult

uniiis
ter, et

nobiscum

fidei

sunl, (;hrisli;inos vidcliccl,
(|ui

omnes

salvari, et ad

concordanlcs his
omiiibns

cxOccidenteconsistnnt,
;ignosco: et (|uia
;i

nos!|ue alienalos ab

illis

univcrsis, et per singulos

agnitioncm vcril;ilis venire (/ Tim. ii). B;isilius episcopus .\ncyr;c ex libello
gis!;ilio cst
;ib inilio

ita legil. I.c-

dics

;ib

;iii;illicm;ilizatos,

ccclcsiasliiM (•aiionicc Iradila

dcsursum

syiioiliiiii

uiiivcisiIiMU posco licri, diim vicarii lain

tam

a s;inctis ;iposlolis, (|iiain a succcsso-

papa Itomano. (|uam abOricnlisprincipibiis s;iccrdo-

ribiis ciiriim, s:iiii-|is viilcliccl 1'atribiis noslris :ilquc

tum

iiivciiiuiiliir. Il;cc inis

iiinolcsccnlis in pivcscnlia

nmgislris;

si'd el s:inctis ct

univcrsalihus

.sex

syno-

.M.{

iNrF.RPiu-T.VTio svNoni VII (;i'Ni:i!.\i.is.—
seu
loeaiibiis
coiiclliis

.\c.rii)

i.

ili
tricaceabus
((//.,

dis,

qua'

ortliodoxc

col-

A

ceiii|ilialus

[iiifaiisli

iioiiiiiiisj
;

lecta sunt, ut

ab

lurresi (|uacun(iuc

ad ortliodoxam
con-

tricacos

,

iil

rst

,

ter malus]
,

((uos evanuit se.c.ta-

confcssionem

ct Iraditioiiem catliolic* Ecclesise

tus
cha,

niiser
II;nc

Conslaiitinus
ita

qui
ct

fucrat

[latriar,

versi, iu scriptis

suam

aliiic^'eiit

Iwresini, et lidem

confitf?or

,

his

assentior

et

coiititeantur orlliddoxam. Uiidc et Ciio Uasiliiis epi-

idcirco in siinplicitale cordis Pt recta inente, I)eo
inilii testiniiiiiiiiiii

scopiis civilalis .\iicyra>

propmicns

iiiiiri

calliiirica'

pi'rliibi'iilc, siilijcctiis ;in;illicm:i-

Ecclesia', .\driano(iue saiictissimo pap;e, et Tarasio

tismos facio
est

liic.

f.iiristiaiiurum Ct-lumniatoribus, id
!

bealissiino patriarchse, seu sanctissimiset apostoliris Ihronis Alexaiidri;p, sed et .\iitioclii;e, et sanct;e
civitatis,
iiecnoii

imaginum confractoribus aiiathema
qa;i'
iii

lUs quj

jissumunt eloquia,
idol:i
Ilis

a divina Scriptura adversiis
;(iialiicni;i
!

oninibus olliodoxis

piiiiliruibiis et

profcruiitur,

veiierabiles iconas,

sacerdotibiis,
fessionein]

pr;esi'ntem
f;icio
iii

hanc coiifcssioiiem

[pi'o-

(|ui iioii salutaiit
!

saiict:is et vcnci;ibiles

ima^'i-

meam

scrlptis, el oftero vobis,

nes, aii;itliem;i

llis (jui
!

appcllant sacras iconas si-

qui ex apostolica auctoritate potestatem sumpsistis.
In

mulacra, an;ithema deos Christiaiii
;ul

His qui dicunt, quod sicuti ad
imasiines accedunt, anathema
!

hoc ipso etiam veniam expeto a divinitus collecta

bcatitudine vestra, pro hac tarditate mca, Oportebat

His qui communicant scienter eis qui convici;intiir

enim ut

iioii

ortliodoxa confessionc fniudarer

;

B

et

exlionorant venerahiles icoiias, analhcma
,

I

llis

sed sunim;e iiKliscipliiiatinnis mea', et segnis ac
gligentis mentis est hoc.

iie-

Unde magis postulo

a

l)e;i-

titudine vestra, ut et pietatis [expelatis] a Deo in-

dulgentiam mihi concedi.

Christum Domiiium nostrum alius nos ab idolis liberaverit, anathema Ilis qui spernunt magisteria sanctorum Patrum el traditionem catliolic;c Ecclesia', praetendentes et assuqui dicuiit
(piod
pr;eter
!

Credo igitur ct coiititeor iii uiium Deum Patrcm omnipotentcm el iii uniim noniiiuini Jesum Cliristum Filium ejus unigenitum, et in Spiritum sanctum Domiiium et viviticantem ;Triiiitatem coiisubstantialem et considentem, in una deitate, potentia et polestate adorandam et glorificaiidam. Confiteor
etiain oinnia iiuff sunt disjiensationis uiiius saiict;p

meiites voces Arii, Xestorii, Eutychetis et Dioscori,

perhibentes, quod nisi de Veteri ac Kovo Testamento evidenter fuerimus edocti, noii sequemur docrinas sanctorum Patrum, neque sanclarum
ati|ue

[generalium] synodorum, atque traditionem cathoIic;e Ecclesi;v,

an:ithenia

!

His qui dii'unt, quod
sit

di;i-

bolicae

argumenlationis inventio
His qui

factura imagi-

Trinitaljs, Domiiii videlicet et Dei nostri Jesu Cliristi,

iium, et noii sanclorum

quemadmodum
;

sanct;\' et

universales sex synodi

anathema

!

tradiderunt

et

universum

hffireticura sine

janua os

Ecclesiam idola

Patrum nostrorum traditio, pncsumunt diccre, catholicam aliquando suscepisse, anathema
'

abjiciens anathematizo, juxta

quod anathematizaveet

G

Ifec
toto

quidem
corde,

ita

confiteor, et his assentior, et ex
et

runt

et ipsa'

:

expetens etiam

iiitercessiones inte-

anima

mente pronuntio.

Si

vero

meratae domin;e nostra' sanctae Dei Geiiitricis
rite
,

Ma,

sanctarumque

et

coBlestium
;

virtutum

et

(quod absit) ex diabolica submissione aliijuo tempore voluntarie vel non voluntarie aversus fuero ab istis

omnium omnino sanctorum
iiore

atque sancta et pre-

qu« jam

professus sum, anathema sim a Patre et

tiosa lipsana [id cst, reliquias]

eorum cum omni hoveneror,
fieri

Filio et Spiritu sancto, atque a catholica Ecclesia

suscipiens saluto

,

et honorabilitcr

fidem habciis illorum particeps
Doniini
nostri

saiictimonia'.

seu sacro ordine penitus alienus Conservabo autein secunduni divinos canoiies tam sanctorum aposto!

Similiter ct venerabiles imagiiies tam dispensatioiiis

lorum,

quam probabilium Patrum nostrorum, me-

Jesu Christi,

secundum quod

homo
iiild.

f;u'tus est

propter salutem nostram, et inte-

metipsura ab omni dati acceptione seu turpi lucro. Tarasius sanctissimus et beatissiraus patriarcha
dixit
et

merat;e domina> nostrae sanetae Dei Genitricis. [Gr.
et

deiforiiiium angelorum], atque sanctorum

Omne hoc sacratuin collegium Deo gloriam gratiarum actiones rependit super hac confes:

apostolorum, proplietarum, m;irtyrum, et omnium simul sanctorum, salutans pariter et amplectens, at((ue adorationem qua^ perlinet ad hoiiorem im-

sione,

quam

catholic;e obtulisti Ecclesiae.
:

Sancta synodus dixit

Gloria De

i,

qui unit inter

D

se dissidentia

!

£t ;idductus est Theodorus reverenet dixit
:

pendens

;

projiciens nihilomiiius et anathematizans

dissimus episcopus Myrorum,
et

Et ego pecet vestrani

ex tota anima et tota meiite synodum, quse ex sioliditate et

cator et indignus, raultura pertraclans et scrutans,

nomin;ita est

dementia congregata, et septima synodus ab his vero qui recte sapiunt, pseu;

quod

raelius est eligcns, deprecor

Deuin

sanctitatera, ut cura oinnibus et ego peccator uniar

dosyllogos legaliter et regulariter appellatur, tanquam quse totius veritatis et pietatis sit aliena, et

sanctaj calholicae Ecclesi;e.

Tarasius sanctissimus patriarcha dixit Grata est
:

contra divinitus traditam ecclesiasticam legislationem audacter et temere, quin potius el absque Deo
latraverit, et sanctas ac veiierabilcs

Domino Jesu Christo misericordia [Gr., Gratum est Domino Jesu Christo et humanum recipere],
et ideo recipit [idcirco recipite] poenitentes.

imagines convisan-

ciis appetierit: sed et has pr;eceperit auferri a
ctis Dei

ecclesiis,

Theodosius falsi gensis cognominatus

de qua exiit [Gi:, cui prsefuit] nominis Ephesius, Sisinnius PerPastillas, Basilius l'isidi;e ea-

Theodorus revereiidissiraus episcopus Myrorum exemplar primi libelli legit: Legislatio est, etc. Cum legissct ille, Tarasius sanctissimus patriarcha dixit: Et super reverendissimo Theodoro episcopo My-

21c roriim grates
rofiTimiis

AXASTASII BIBLIOTIIECAIUI
Deo nostro Chrislo. EuBetlixil
:

2IG
missas ad
civilates
vel

A

rata

et

iconas

resiones

tliymius sanclissimus episcupus Sardis

obvii adeunt populi

nedictus Deus qui univit
et dixit

eum

catholica! Ecclesi*

!

non cera perfusam tabulam, sed imperatorem honorantes
cereis et incensis,
;

cum

Et adductus osl Theodosius episco|)us
:

Ammorii,
et

quanto
stri

mai,'is (ipnrtet in ecclesiis Christi

Domini no-

iconam depin;;i Salvatoris Dei

nostri, et inteme-

Sacratissimi et Deo honorabiles domini,

omnis
contra

sacra synodus h;ec, et ego peccator et miscrabilis

atque seductus, qui multa mala locutus
prehendi memt'li|)sum
et

sum

venerabiles iconas, aitnita veritate recopnovi et re;

analhcmalizavi, el ana-

lhemaii/,0 i\uie maii' docui ct locutus

sum

in

hoc

ct bcatorum Patrum, studiosorum virorum?Quemadmudum etS. Basilius ait Nam et opera magna bellorum scriptores et pictores desi|;nant illi quidem scrmone ornantes, isli vero tabulis exarantes;cl mullos ad fortitudinem crexcrunt ulri(|ue. El rursus ipse iilem. Ouan:

raUcMalrisejus, oinniuin()ue sanclorum

:

mundo

:

et obsecro, el roi;o

sanctam sjnodum ve-

tum

laborasti [laborares] utique lnMno, ul invenires

stram, ut

cum omnibus

Christianis recipiatis et

me

indignum servum vestrum.
Tarasius sanclissimus et beatissimus patriaicha
dixit
:

.Mnllam conti-ilionem cordis ostcndit revcreiict (lij;nus cst reccptioiie.
:

B

ex sanctis obsecrantem Dominum ? Et Chrysostomus dicit: Sanctorum enim gratia non reciditur morte, UdU hcbescil obitu sed posUiuam defuncti fuerint, vivis potcntiores cxistunt;et ;ilia multa et

unum

;

dissimus Theodosius,
canones,

imineusa. Et idco rogo vos. sancti, et clamo
cavi in cu'lum et

:

Pec-

Sancta synodus dixit Dignus est secundum sacros

coram vobis

;

suscipite me, sicul

suscepit Deus luxuriosum, el meretricein et latro-

Tarasius sanctissimus
bil aliud

patriarcha dixit

:

Si

ni-

nem. Quairite me, sicut qu;csivitGiiristus ovem quae
periil,

est

canonicum, (|uod prohil^eat cnm, di-

quamque
li;it

suiier

gnus

est.

xv)

;

ut

g;iudiuin

humeros suos sustulit (Luc. coram Deo et angelis cjus sumca, per interventionem
Ilis (lui iion

Tliciidosius reverendissimus episcopus
libelluin legit ita.

proprium

per salute et

i)oenitenli.!

vestram, o sanctissimi domini.

adorant

Sanctic et universali

synodo Theodosius exiguus

venerabiies iconas, anathema! Ilis^iui blasphemiam

Christianus. Cunfiteor, ei pulliceor. et recipio,
plectitr

am-

dicunt
Ilis (lui

in

atque adnro principalitcr intcmcratam icoillum sinescminc pcpc-

pretiosaset venerabiles iconas, anathema! audcnt detrahere ac blasphemare venerabi-

nam
rit
;

Doniini iiostri .lesu Christi vcri Dei noslri, et
(iu;e

les iconas, vcl

vocare

ilias idola, ;ui;itliema

!

Ilis

qui

iconaniDei genitricis,
et

non docent diligenter cunctum

Cliristi

ainatorem

auxilium

et

protectionem ejus, et interces-

siones illius una(|uaque die ac nocte invoco ut peccalor in adjutoiium incum, tani|uam eam, qu;e h;i-

G

populum adorare venerabiles iconas sacras et adorandas omnium sanctorum (|ui sa^culo Deo placuerunt, anatliema
»
!

Christianorum calumniatoribus,
!

beatconfidentiam apud Chrislum Domiiium nostrura,
(|ui

id cst, iiiKigines confringentibus. ;iiKitliema
•'

ex ea nalus

est.

Pari niodo s;initornin ei lauda-

bilissimorum apostolorum, prophetarum, et martyrum, ei Patrum at(iue cultorum eremi iconas recipio
et adoro,

Sabbas reverendissimus liegumenus monasterii Studii dixil:Juxta apostolica pr;ccepta et universales synodos,

dignus

est receptione.

non tanqu;iin deos (absit) sed alTectum et amorem anim;e mi':c, (|ii(Mn balicbam prius in eos, etiam nunc os|cii(I(mis, rogo cunclos illos ex tota
aiiima ut interccdant pro
det mihi pcr interce.ssioncs

Tarasiussancti.ssimuspatri;irch;idixit:Quiduduin
erant rect;e
lidci

caluinniatores,

nunc

facti

sunt ve-

ritatis advocatores.

me ad Dcum, quatcnus
corum invenire miseritaii,|ii:im
;icci'|ii'iiiit

Constantinus sanctissimus episcopus Constantia;
Cypri
dixil
:

iMultam a nobis

lacrymam evocavit

cordiam penes se sanctorum adoro
eoruMi

in die judicii. Similiter et lijisana

[Cod. Jo/., ev;icuavit] libellus rcvercndissimi episcopi

ct honoro, ci ampleclor,

Ammorii.
T;ir;isiiis s;iiictissimus

(lui (lcccrtaverinl

pro Christo, et

patrianli:i dixit

:

Vidctur

gratiani ab ipso ad saiiii;itcs enicieiidas, ct languores

vobis.

ut recipiant s(!des suas?

curandos, et d;emoncs cjiciendos,
et Patribus. et usi|ue ad iios.
iii

quem;idinodum

D

Rcverendi mouachi dixerunt: Quemadmoduin susceperunt sanctie et universales synodi ex hseresi
coiiversos, ct nos siisiipim js.
Sancl;i syiiodns dixit: Placct oiniiilius iiobis.

Ecclesia Christianorum suscepit a sanctis apostolis

Pingi autem consentio
cx
:

ecclcsiis
.lesii

,s;iiicloriiiii

priiicipalilcr iconain Domiiii

Et

noslri
vari;i

Christi, et sancla! Dci
;iiiri

Gcnilricis,

jussi suiit rcvcrcndissimus liasilius cpiscopus \\)cyr;c, cl

malcria

et argenti,

el

omni colore

ut

Theodorus rcverendissimus episcopus
reverendissimus

.Vin-

carnea di.sj)ensatio ipsius omnibus innotesc.al. Similiterpingi conver.salioncs saintorum ctfamosissimo-

morii, sedere in gradibus ac sedibus suis.

Euthyinius
dixit
:

episcopus
:i(lduxit.

Sardis

rum aposlolorum,
innolcsc;inl

proiilietarnm
et

;ic

inartyruin,
eoriiiii

(luo

Drtliodoxum Dcus bcnc
syiiodus dixit
:

ci'it;imiii:i

;igones

in

brcvi

S;in('ta

Orlliodoxiis Patcr

cum

Pa:

scriplura, ad cxcil;ilioncm et magisterium populoriiiii,

inaximequc sim|)licium.
qni ambigui sunl,
el

Si

cnim regum lau!

synodo [Ortliodoxus cum synodo Pater cuin Patribus]. Post hos autem adducti sunt
tribiis

sancta'

" llis

non cx animo fiteniur

''

Dux,

;ibl)as,

sivc iinrpositiis cxpoiiilur in cod.

se sacnis iinagincs veiiei;iri, aiialliema

Jol.

217
ll\ |i;itiiis

INTRRPRRTATIO SVNODI
rovorondissimiis
('|)is('ii|uis

VII (;i:Xi:i!.\I.I-^.
|irolixii

.VC TIO

I.

218
ct
iii>i|u;iin

r|iisc(i|iiis Nii';p.T, I.i'o rc- .\ niiiiii

tciiipiiiM'

iii;ilum
:

magi,

viTiMiilissimiis
(lissimiis

ItlnMli,

(irciidrins rcvccciiI.co

stcriiiin proloiii;;itiiin cst
liiissct
,

ct

dum
sed

diiitiiis m(ir;iliiin

eiiiscopus

l'('ssiiuiiitis,

rcvcrciulissi-

pro

p;'cc,:itis

noslris
;

seducti

siimus
iii

et

iniiscpisco|uislciinii, Gc.or^ius rcvcrcndissimuscpis-

(l('clin;ivimus

a

veritato

speramus

Diw

copiis

l'isi(li;i',

Niculaus reverendissimus episcupus

salvari.

Uierapoleos, et Leo reverendissimus episcopus Carpathi.

Tarasius sanctissimus patriarcha dixit
tatcs
ct

:

Diuturui-

Tarasius sanctissimus
iiiulc,

patriarcJKi

dixil:Nescio
coiisiliiim
,

passionum diBiciliores sunt ad curaiulum. Sic aniin;i, (|u* iii ubscuro est h;ereseos, lumen orrecocinoscit.

ul

it>;

dicam, impcluin
estis, el

taciciitcs,

lliodoxi;i' dillicilfi
Cuiist^iiitiiuis

non pcr Doiniiuim ct lu'ri?'ra lccistis, et non per Spirilum ejus collecti vi(lclicet apnd vosipsos clam atiiue latenter prirterito
altum consiliati
;

s:iiictissimus episcopus ConstantiiB

Cypri dixit

:

Oportebat vos

cum

caeteris episcopis
h;i-

[essetis episcopi]

discendi nullam necessitatem

;iiino, volciitcs

dcpellcre veritatom. Et

si

quidem

ir-

bere, sed maiJtistros esse potius aliorum.
Li'0

rationabilitcr lioc tccistis, d;ite raliunem ignoraiiti;e
vestr;e. Si vcro

rcvcrcudissimus episcopus Rhodi dixit
hi,
((ui

:

Nisi

cum

falsa ([uasi ratione,

producatur

prolendercul [prolcudissent]

iu lege eraut,

ipsa ratio vestra, et audita tiat
bis
:

coram omnibus novestras,
veritale, sacer

B

et

concinnationes et contradictiones

iiuxiliatrice qu;e
iste

non vincitur, habita

peccatum, non essct necessitas grati;p. Stauracius sanctissimus episcopus Chalcedonis dixit Sed nos, fratres, non sumus sub lege, sed sub
:

convcntus disrumpens disrumpet, et dissolvens

gratia.

dissolvet ulcolligationes falsitatis et iiijustiti;p, nul-

llypatius,

el

([ui
:

cum

eo

erant reverendissimi

lamiiue habeutes veritatis substautiam.

episcopi dixeruut

A malis

magistris malasdoctrinas

cavimus

Leo reverendissiraus episcopus Rhodi dixit: Pecin conspectu Dei, et in conspectu totius per insipientiam Ecclesi*, et sanctse synudi hujus
:

accepimus.
Tarasius sanctissimus patriarchadixit
:

Quoniam

quidem

dixistis

malorum magistrorura

raalas esse

enim

cecidiraus, et non

habemus

defensioiiis nostr;B

diictrinas, Ecclesia ex malis m;igistris sacerdotes ad-

rationem.

mittere non cousontit.

Gregorius reverondissimus episcopus Pisiuuntensium dixit Secundura traditam fidera ab apostolis
:

Hypatius episcopus Nicsea; dixit
consuetudo.

:

Sic

obtinuit

et

Patribus conlitemur

et

tonemus.
:

Gregorius reverondissimus episcopus PisinuntenSi
ost est vo-

Tarasius sauctissimus p;itriarcha dixit
ratio aliiiua in vobis,
bis,

quemadmodum dictum
ipso erant dixerunt

C

sium [Pessiuunsium] dixit Sanctus Joanues Chrysostomusdicit Ego ex cera perfusam diloxi pictiiram
:
:

proforatur.
et

pietato ropletam.

llypatius,

qui

cum

:

Non

Sabbas revereudissimus inonachus
monasterii Studii dixit
roxit vos in veritatem
"?
:

et

hegumenus

habomus, sacratissime domine, quod dicamus; per ignorantiam enim et insipieutiara locuti sumus.
Tarasius sanctissimus patriarcha dixit
ratiu cunvertit ad veritatem ?
llypatius, et qui cura eo erant, dixerunt
: :

Beuedictus Deus, qui di-

Qnx

vos
et

Tarasius sanctissimus patriarcha dixit: Rationem

Sancto-

Saucta synodus dixit

defensionem eorura jara audivimus. Etiara, dimino.
:

rura apostolorum et

Palrum doctrina.

Joannes reverendissimus mouachus
tatur, sanctissime Pater, a raultis,
teal eos (|ui

et presbyter,
:

Gregorius reverendissinius episcopus Pisinuntensiuni dixit In synodo sancturum apostolorum, qus
:

et vicarius apostolici throni Antiochia; dixit

Flagi-

quoinodo opor:

apud .\utioc:iiam congregata, dicitur
erreuthi
([ui s;ilvi flunt,

:

Et ne ultra

circa idola, sed

proeisima-

craraus
libri

ab h;presibus rodeunt, suscipi et obseut veniant sanctam et sacram syuodum
, ,

giuonlur deivirilem
terapli

statuam

Domini nostri Jesu

sauctorura Patrum

et

vidoainus et perscruverara certitudinera.
;

Christi.Sed et beatus Isidorus Pelusiotesdicit: quia

temur, atque inde

sumamus

Leo

quod non coronat imago. roverendissiraus episcopus Rhodi dixit
ratio nulla est,
et

D

quomodo
nos.

illos

suscipi

oporteat

h^Tsitaraus

enim

:

Orania qu;t pie ac vere didicinius,
peccatoros siinus, portractaviinus
:

licot indigni et

Constantiuus roverondissimus opiscopus Constanti;e

ex legali, et

Cypri dixit

:

Expetiinus a beatitudino

tu;i,

do-

ex pruphotica, apustolicaque seu paterna voce certi suinus eflecti, quia veritas et piotas sic se habet, ut
scilicet sint sancta; et venorabiles iinagines in sancta

raine, ut veuiant pr;Tdicti libri, (|uo ccrli lacti, sic

ordinera laudabilein faciamus.

Tarasius sauctissiraus patriarcha dixit

:

Secun-

Ecclosia

secundum

traditain a priscis toinporibus
;

dum
rum,

politiuncm Doo amabilium virorum et vicario;it([ue

consueludinera a sanctis apostolis
viraus.

ot inde obodi-

sanctissimorura episcoporum,

o|iort'jt li-

brus alTerri.
:

Tarasius sanctissimus patriarcha dixit

Et quo-

Constantinus De;j amabilis notarius venerabilis
patriarchii dixit
clitatis |)i';esto
:

modo annos usque ad
Leo

octo et

decem episcopatum
dixit
:

Secundum jussionem

vestrse san-

gerens, usque in pmjsens rainiine obedisti ?

suinus defcrontos sacros libros, quos

reverendissimus

episcopus

Quo-

attuliinusexhis qui roj;icent in bibliotheca venera-

:

:

2\\>
lilis

ANASTASII BIBLIOTIIECARII
palriarchii

220
taiiluni
liic

Conslantinopoleos.

tani

laiK.num

A

in

hcnedictione

manus impositionem
[in consecratione].
:

sanctorum apnstolorum, quam sanctarum synnilorum, et sancli Patris nostri Basilii, et aliorum Pa-

dicit, et

non consecralioncm

trum sanctorum.
Tarasius sanctissinius patriarcha dixit
in
:

Si aliud non est quod prohibeat, pntpter hanc poenitentiam eorum

Oloriosissimi principes dixerunt

Legatur

suscipienlur secundum canones.

primis liber canonicarum institutionum [constiSancta .synodus dixit
Legatur.

Tarasius

sanclissimus

patriarcba

dixit

:

Scru-

tutionum].
:

temur

el alios c;inones

de
:

residiiis ha>resibus.

Sancla synodus dixit
niant canones.

Et hoc postulamus, ut ve-

Et accipicns idcm Constantinus Deo amabilis dia-

conus
tcrtius

et notarius venerabilis patriarchii, legit

Idem Deo amabilis diaconus
tium.
Sl qui

et

notarius

legit

Canon sanctorum apostolorum quinquagcsimus
:

Ephesina; sancta; ac universalis synodi canonem ter-

Si

quis presbytcr

cum

qui convertitur a

peccatn, nnn susceperit, sed

abjecerit, deponatur,

etiam clericorum, qui per singulas civitates
(lui

quoniam tristem
quia (/'ludium
fit

elTecit [eflicit]
in cnlo supei-

Christum qui dicit; uno pcccatorc pami-

sunt, a Nestorio, et his

cum eo erant,

inhibiti sunt

sacerdotio,

quod

recta saperent,
:

ethos proprium gra-

tentiam agente {Luc xv).

B dum
:

recipere .sancimus

[Gr., in

universum aulein]

Sahbas, et qui

cum

eo erant, dixerunt
est. (|uia

Hoc

cla-

eos videlicet clericos qui

cum

universali el orthodoxa

rum
que

ct

apud omnes acceptum

nnumqucm:

synodo sentiunt

vel

sensuri sunt, sive nunc, sivc

piT>iiil('iitium

Ecclesia suscipit.

post ha>c in ([uocun^iue tempnre, nec hos episcopis

Tarasius s.trictissimus patriarcha dixit
alius canon super hoc.

Est et

qui recesserunt vel recesserint, aut praevaricantur

tam sanctos canones, quam orthodoxam fldem, ju-

Idem hoc amabilis notarius legit sancta> Xicajna; De his qui se cognominant Catliaros, id est, mundos, si aliquandi) vciicrint ad Ecclesiam catholicam; placuit sancto et magno concilio, ut impositionem manus accipientes, sic in clero permaneant. IIsc autem pra; omnibus eos in
synodi canonem octavura
:

bemus quoqunmndo
canon
est

subjici.
:

Tarasius sanclissimus patriarcha dixit Evidentior

de capitiilo

(|iiod

qu.Tritur.

Legaiitur aulem et reli^iiii cannnes. Stephanus reverendissimus monachusetbibliophylax [librorum custos] venerabilis patriarchii dixit
:

scriptisconvenitprofiteri, quodcatholic;eetapostoli-

Adhuc

pr;e

manihns habemus epistolas

sancta>
si

memo-

dogmala suscipiant et sequantur, id est, etbigamissecommunicare, et hisqui in persecutione prolapsi sunt erga quos et spatia constituta sunt, et tempora definita ita ut Ecclesiai catholica; et apostolica! placita sequanturin omnibus; ubicunque
cae Ecclesiie
;
:

ri:pI'atrisnostri Basilii

depnrdicta causa,

recipien-

di sint in sacerdoliiim, (^ui ex ha^resi convertunlur

G

et si jusseritis legi, legantur

Sancta synodus dixit

:

Legantur.
legit.

Stephanus

monachus

Ex

prima

cano•

verosive in

villis, sive
(|ui

iii

civitatibus ipsi soli reperti

nica epistola Patris nostri Basilii ad .Vmphilochium

fuerinl ordiiiati,

iiiveniunlur in clero, in
etc.

eodem

Encralitarum autem malignitalein
oportet
:

intclligere iios

habitu perseverent,

quia ul indigni receptione judicarentur ab

Theodorus reverendissimus episcopus Catans Siculorum provinciae dixit Ad hieresim hanc nil habet canon qui lectus est.
:

Ecclesia, conati sunt

jam proprio pra'occupare

ba-

ptismate.
ruiit.

consueludinem suara adulteraveExislinin ergo. (|uia cura nihil sit de illis ma-

Unde

et

Tarasius saiictissimus patriarcha dixit
oniiii

:

Sed

et

de

iiitestius

prninulgatum, nos conveniat eorum impro-

ha:resi est.

Epiphanius diaconus sanctissima; Ecdesiic Catanse Siculorum provincia>, et vicarius episcopi Sardinia>, dixit: Ilic canon tunc de Cathaiis, id est,
niuiidis
(>sl

si quispiam fuerit ab illis recequispiam ab illis receperit], hunci cum adierit ecclesiam, baptizemus. Sane, si futu-

bare baptisma. Et ptus [Gr., Et
si

rura est uti universali dispensationi

fiat

impedimeiinoslra
iie

dictus.

tum, prislino inore
patriaicha
dixit
:

utaiiiiir,

el

Patres qui

Tarasius
ergo et

sanctissimus

Xunc
(|U(j-

D

()ua^(iuc dispcns:ivcr(',

sc(|iiainur.

Veieor enim.

iios in

tempoie hoc exortani lueresim
reciiiere ?

fnrte

cum vdlucrimus

pigins

illos

ad baptizanduin
essent,

modo debemus
Ori(>iilis dixit
lioiiiiii(>m.
:

facere,

impedimento simus his qui salvandi

Joanncs Deo amabilis vicarius apostolici throni
Iheresis .separat ab Ecclesia omii(>m

ob prnlixie |)ercnntatinnis mysterium [Gr., ob seii([und >i illi custodiunt baptiteiilia' ;iust('ril:itcm] sma iKislrum, hnc a iinbis non flagitetur [hoc ims
:

S:incta .synodus dixit:

Revercndissimi
luis

Hoc manifestum est. mnnachi dixerunt:Eos qui maEt iiuo-

nequaiiuain nioveat].

Non

eniin illis ad prsesUinduin

gratiam debitores sumus, sed serviendi censura; canonic.T.
Oiniii
(|ui
;i(I

impositionem perceperant, dixitregula suscipi.
sanctissimus patriarcha dixit
maiiiis iinpnsitio ?
iiKnuiclii
:

Tiirasius

pra-lerea
illnriim

ratione
accessisse
diiliin

forma teneatur,
b;iplisnuini

ut eos

inodo

iiil(>llii;itur

probantur,
il:l

Hcvcrcii(iissiini

dixerunt

:

Deprcc:imiir,

;i

liili>libus

prociil

priiniliis ung;intur, ct

doiniiic, ut doceamiir.

(lcinum saiiclis mysteriis digiii enici:iiilur. Nnvi
palii:ircli:i

;iii-

Tarasius

sanclissimiis

dixil

:

riiil(>

lem, i|uia

fr;itrcs

(|iii

circa

knem

et

Saturninuin

;

:

221
('r;iiil, i'inii t-ssiMit i'\
ill:i

INTI'UPUI'TATI()
iii'iliii;iliiiiii',
ll;ii|iii'
iii

SYNODl

VII riENRRALi.s.

.\(:ri()

i.

222
;ili

r;illii'ilr;iiii

A

I'jisl;itliii

commiiiiioncm

ct rcccptiiiiiciu

lcrrcsi

0|iisi'niionim

siisrciiimus,
iioii

cos

i|ni

illiiriim

couvcrsi.

suiitordiiii sociali, j;im

possumusab

Kcclcsi;! sc-

Stcph;iuus reverendissimus diaconiis ct not;irius
vcnerahilis
patriarchici .secreti legit:
sancta'

queslrare

;

ut pote qui regulam
illos

quamdam de com-

muniniie nostra ad
pnriim rcccptioucm.

consiitucrimiis pcr cpiscn-

Ex
tas:

detinitione

ac

univers;ilis
id est,

lcrti;p

synodi contra impios Massalianos,
(liNci'iiiil
:

Euchi-

Ucvcrcndissimi
dcfcnitur
stola.
s.iiicti

niiiii;iclii

l'i'liiiiiis,

iit

Aii;itli;isii

ad

Uiitiiii;iiiiiin

cpiet

lM;icuitnmiiibusnnbis,acDeoamabilil)us('pisciipis
V;ilcriano et .Vniphilochio,et cunctis ramphylensis

Sancla svnodus dixit

:

Fiat secundiim pctitioncm

Lycaoniensis provinciarum reverendissimis epi-

reverciidissimnrum monachorum.
Intcrc;i

scopis,
;i

quo universa quse
teiie;iiitur,

in synodica chartula sta-

LciDitiiis tjliirinsissimus

sccrctis dixit

:

tutasunt,

etpnevaricari niiUo

mndn

prie-

InteriiU lcgaiitur rclii|u;es;incti Basilii epistohe.

sumaiitur, lirmisvi(Iclicetexistentibuscti;im liisquic
gcsta suut Alexandria'. Itaque qui sunt per

Stephanus reverendissimus mouacluis
thecarius
legit.

et

biblio-

omncm

Saneti 1'atris nostri Basilii ex epistola
:

provinciam ex Massalianorum

;

id

est

furiosorum

ad Evaisenos missa
episcop;itus
illi,

lli

Galatia accersicriint,
;ircipcre,

autein quos priori anno de quo per eos possent liduciam
tales suiit,

B

[enthusiastarum

]

hsresi, aut

si

suspecti habentur,

qiiod hu.jusmodi languoris existant, sive clerici sint,
sive laici, remcantes, et anathematizantes iu scriptis

(jualcs

novcrunt

qui ad
:

modicum quidein
iii

exstitere eumillis. Et

secundum

ea

qu*

in

jam memorata syuodica
Ecclesi.T.

post pauca

Si vero dicunt, quia pffiiiitentiam egi;-

charta promulgata sunt, maneant clerici quidem in
clero, laici vero in

runt, ostendant

seriptis poRnitentiam

suam,
et

et

communione

an;ilhematisma

Constautinopolitan;c
:

lidei,

se-

Petrus revereudissimus lector et uotarius venerabilis patriarchici secreti legit:

etuon decipiant quosque simpliciores. Ejusdem ex epistola ad Occideulalcs directa Est igitur unus eorum, qui mult;im
paratioiiem sui ab hsereticis
:

Sancti Patris nnstri Cyrilli ;irchiepiscopi Alexandri;e

Maxinio diacono Antiochenn cominouitorium.

nobis trislitiam fabricaverunt, Eustathius videlicet
ex Sebastia minnris

Didici a diligendo mihi Paulo monacho, quia re-

Armeniw

proditus, qui olim ab
in

cusat pietas tua usquehodie communionemreveren-

Ario doctus, ([uando proticiebat
ligiuis

Alexandria, m;i-

dissimi episcopi Jnaunis amplecti, prn en quod qui-

contra Uuigeuitum coniponens blasphemias,
iis,

dam

iu

sequeb;itur illum, et

qui

illi

intima germanitate

rin vel seutiant, vel

AntiochenaEcclesia male adhuc cumNestojam seuseriut quidem, sed fnr-

coha'rebant, diseipulisejus connumeratus. Denique

C

sitan resipuerint. Probet igitur modestia tua,

utrum

ad conscientiam rediens

[G?-..

ad sua reversusl,

be.i-

(aliquando)hi qui dicunturcnlligi,nudeac irreverenter

tissimo episropollermogcni C;esariensi, a quo super

cum

Nestorio sentiant, et invicem collnquantur

maligna
pta,

opinione
:

sua judicabatur,

professioneni

vel aliquaiido cauteriatam

fecit saiui' fidei

et ita

consecratione ab ipso susce-

habuerint cnuscientiam, colligunlurautem nunc acta piEnitantiasuperliis, iu

Eustathius post illius dormitionem mox ad Constantinopolitanum cucurrit Eusebium, nihilominus et ipsum implum dogma Arii praedicantem. DeindeillincobarK|uam eausam propulsus, cum venisset ad
et

quibus subrepti sunt, quamvis conliteri fortasse revereanturexcessum. Accidunt enini quaedam hujus modi fieri circa deceptos. Ac si eos videas nunc ad
rectam concurrere lidem, ne succenseas eis suptfr
his qu;e transierunt. Voluinus

compatriotas suos, se interim excusavit impium (luidem sensuni occultans, verborum quo-

rum abnegatores
advocatos

videre,

quam

rumdam rectitudincm ostentabat: et utcunque perceptoepiscopatu, protinusapparet, anathematismum
Homousii
veuisset,
in collegio

nou

quod ab

eis

apud Ancyram

f;i-

mur

nequitiarum esse sestimemur amare contentionem, amplectareverendissimi Joannis communionem, indulei et

enim eos magis illoirreverenti meute Nestorii. Ut autem

ctuin cst, conscripisse. Deinde
scriiisit

cum

Seleuciain per-

gcntes

cuncti noruiit.

una cum consentaneis suis, qu;e Constantinopoli autem iterum hisqua;

^^ vel distrietius

causa dispensationis, ut uou subtilius seu vehementius erga se recognoscen-

tes

agatur

:

dispensatione enim, sicat dixi, eget neet ar-

prffitenderant hasretici, consentit, et taliter ab epis-

scopatu propulsus, pro eo quod ilelitense antea depositus fuerat, sibi iter restitutionis excogltavit,
quasi aad vos proflciscens
a beatissimo
sunt, et quse ea, quie ipse
nisi quia epistolam detulit
:

gotium multa. Ejusdem Patrisad Gennadium presbyterum chimaudritam.

et qua3

sunt, quaD

illi

episcopo Liberio

intenta

[intentata]

spopondit, ignoramus;
restituentera se
:

lutentiniiem quidem reverentiai tua', quain circa divinum pnssides cultum, nou nunc taiitum agiiovi, sed ab olim sciebani, et laudo vehementer eam cura
tanta volentem districtionis diligentia vivere. Sed

quam
suo

ostendens synorlo apud
restitutus est loco.

Tyanam

coegregatse.

dispensationes rerum
(|ui(l

nonnuuquam coguut parum
hi qui

adebito quosdam foras exire, ut m;ijus aliquid

Lectaestautein ctad Terentium comitem ejusdem
Patrisnostri ejiistola, in qua signiflcavit idem " I.llud (/((((.';( redundat.
l';itcr

lurrifaciant.

Siculenim

mare navigant, tem-

pestate urgente, navique periclitante, anxiali qusi-

223

ANASTASII BIBLIOTHECARII
:

224

(lam exo erant utcaetera salva permaneant
nos,

itaet
nci:o-

A

cum nnn habrmus
ne

salvanriorum

omnium

lioruin penitns tLTlitiuiinem, (lcs]iiiimusex
(lam,

liis (|u;c-

cunctorum paliamur dispendia. Et

liac

incrementum impietatis. Propterea igiturdispensaclerum effecta esl, at(|uc his (|ui decepti ct vim perpessi fuerant, indulgciilia tribula consistit. Iia'c et Rom;e scripta, et a Romanorum Ecclesiu
tio circa

scribo cognoscens, ([uod pielas tua trislctur in san-

sunt recepta, h;cc cl rcverenli;c tu;psigniliLO fidens,

ctissimum et Dei cultoremfratrem et comministrum nostrum Proelum cpiscopum. eo quod admiserit in

quod ea qu:c approbata sunt, pietas tua
Sabbas
et

suscipiet.

qui

cum

ipso revercndissimi

monachi

communioncm .Eliensium hegumenum

[episcopum],

(|uem ((uidera Ecclesia: legcs Pala^stina; pncpositum

dixerunt: Non csl vox Alhanasii i;inlum, sed etsynodorum. Nam idcm Paler dicil, (|uia et Romani ct
Gr;cci reccperunt
si
;i(l
:

non n(jveruiU. Suseitat aulem ad iiifrunilum ncgolii desiderium amor glori;c amarum terminum inaniter
habens. Igitur ne refugiat pielas lua sanctissimi
et
;

et delinit,

ut ex b;cresi conver-

recipianlur (luidem ad pwnitentiam, non tamen
sacerdotia admittantur.

Deo amantissimi Procii episcopi communionem una enim fuil cura mihi ct sancliiati ejus cl dis;

Tarasius sanctissimus patriarcha dixit:

Non de
susci-

omni converso

h;crelico

idcm

l'atcr

minime

peiisationis nKjdusnulli sapientium displicuil.
Ilis leclis monachi dixerunt Si jubet sancta synodus, afleratur ad Rufinianum destinata sancti Athanasii epistola et legatar. Sancta synodus dixit: Fiat pctitio reverendissi;

piendo dcnuntiat, scd dc |)iin(ii)ibus h;ercseos, et

B

his

(|ui

vitiosc altjuc ;iffectui)se vcrbis (luidcm simu-

mente autem nequiler operantur. Verum legatur itcrum eadem ad Rufini:iiium missa cjusdem Patrisepistola.
lant veritatem in pra'sentiaurtlioduxorum, in

morum monachurum.
StephaiHis |)r;cdictus monachus, habens pra-

("umi|nc

legerelur lcicus

quidicit:

Ila

ut his qui

ma-

cadniit etpr;csuiit impietati, igniisc;itur

quidem cum

nibas librum, legit
Sancti

:

poenileiitiam gesserinl,
epistola

Athanasii

ad Rufinianum.

detur in clero.
placuit

Ilis

non autem ullcrius locuscis autem qui auctores non fuerunt
et

impietatis, sed per necessitatem etvim abstrahuntur,

Dominiodllectoetamantissimo comministro Hufiniano .\thanasius
Et posl
ali:i.

ut

venia detur,

habeant
(lixeruiil

clcri

locum

;

in

Domino salutem.

niaxime

cum cxcusationem
monachi

jiersuasoriara dederinl.
:

Reverendissimi

Ecce

sicut

Quoniam amore bonitatiset ecclesiastica' institutionis (hoc enim revera decet revercntiam tuam)
interrogasti de his, qui propler necessitatem abstracti

pra>diximus, hic sanctus Pater non suscipit in sa-

cerdotium eos qui ab haresi convertuntur.
Tarasius sanclissiraus patri;ircha dixit
:

Non

est

non

tara in

fidc

mala corrupti sunt

;

el

vo-

C

iia,

nt inteHigitis

:

deni(|ue P;iler eos

(jui

anctores

luisli seribere

mc

qu;e visa sunt synodis cl ubiiiue

minime

fueiiiil impielalls,

quiquc
:

tracti et

vim passi

de

domine mi araantissime, quia in primordio quidem cessanle vi, qua; facta exstitcrat,
illis.

Seito,

sunt, rccipit in sacerdotiura

pr;elalos vel genitores
;

celebrata est synodus praesentibus etiam et episcopis,

sunt.

qui partium erant eorum [earumquae] ijui foris Facta est autem ct pcnes comministros,
;

haiieseos in saccrdotium non admisit bene hoc et optime atque justissime proferens. Et certo quinquics victirem sanctum Alhanasium novit Ecclesia,
(|uoniain et
fuga[/(/
c.s/,

Romain

freiiuentcr impulsus, et ignobili

qui Gi\Tci;im habilant
bis

porro

nihilominus
;

et

ab

turpi cjcctione] a pi;cpositis .Vrianie ha;-

qui in Ilispania

et

Gallia sunt

placuit, et ubique: ita ut his qui

et quod liic caduntet pnesunt

reseos est abactus, et

cum

reversus ecclesias obti-

nuisset, hostes ei adhaerebant,

secundum tempora
fiduciam
et

impietati, igno.scatur quidein
.serint,

cum

poenilentiam ges-

commulati.
illo

Quando
ad

autem

accipicbant

nun autem ultcrius

eis lucus

delur

iii

clero:

ab.sccdciitc,

priorem hairesiin redibant,

autcm qni auctores non fueriiit impietatis, scd per nec(?ssitatein ct vim abslrahuntur, placnit ut venia detur, ct habeant cleri locum maximc cuin
his
;

persecutionem coiitra pios cummovebant. Et idcirco cumdcm ;vstimo diccre Patrcm, nc bujnsmodi reci-

excusationcm persuasoriam dederint
dispensatoric
fieri.

:

et placuit id
iioii

D

(luara ca;teri ortbodoxi

perentur in sacerdotium. Nam pcrceperat t;im ipse. ab illis saevissiraa.

I"irm;ivernnt
:

enimipiod

mi-

Sabbas rcvercndissimns monachus dixit
riarium
stura
est

:

Iiiju-

grasseiil ad iin|)icl:item

ncaulera

ordiiiati (|iiidam

immcmur
hoc
;

est Pater.
palri;irciia dixit
:

implissimi ecclcsiascurruinperent, clegcrunt iiotius

Tarasius sanctisslnuis

Manife-

concurrere violenliae,
dere populos.

et portare

pondus, quara per-

Iloc autera

prosequentes, visi sunt-

etiam

nobis

persuasoriefari, proeo quod excusain

neque cnim maluin pro malo rcddel)at alicui: proptcr zelum autcm Dci ct munitionein Ecclcsi;c, bcnignitatiMn sine disciplina non poterat

rentur diceiites, et Aaroii .Moysi fralrcm

cremo

possidere

;

sed

iii

his

e;i

(|ii;e ;id

viiidictam Dei

concurrissc

(|iiide:n pr;evaric;itiuni
:

piebis, habnissc

SUllt, i)r;cfercl);it.

tamcn dcfensioncm (Exod. xxxii)
neret.

ne videliect po-

Joannes revercndissimns presbyter, monachus

et

pulus in .E;,7ptum reversus, in idololatria permaet ratio evidens apparel)at, (|uoniam maercmo ccssarc ab idololalria possent sin autem .Egyptum ingressi csscnt, inoi;iin f;icereiitet
iientes in
:

vicarius l)rient;ilis diceecseus dixit: Rencdicla [Or.,

Nam

Benc
lctain

lecta

:

ctinms.

Jol.] estdcfinitio

illa

ad cau-

audientiiim.
rcpctcntes

Monachi

dixerunl

:

Scd

tractos

et

:

225

INTERPRRTATIO SYNODI
pi-rpessos Pator admitlil
fiierint, et
:

VII f;K\i;UA!,IS.

ACTK)
:

I.

22(i
otiiiiii

vim
cti

dicaiit er^o, si

tra-

A

Saiirla syiiodus (ll\ll
ordiiiatioiie.

(HuiTilc (loiiiccps

de

vim

por|iessi, ot

ideo recesseriiit a

veritate.
Ilypaliiis,

Antonius revcrendissimus monacluis
etqui eiim eo
eraiit cpiscopi dixeriiiU
iiciiiie
:

legit.

I)c ccclesiasticii

Historia Riifini prcsbijteri Homani.

Qiiia

iios iie(|iie

vim

sustiiniimiis,

;il)strai-ti

sumus, sed iii liac nostra ii;i'resi iiali et educati sumus, et crevimus. Thcodorus D(^o amabilis episcopus Catanir, et qui cuin eo sanctissimi episcopi Sici!ia\ una cura Kpipluinio diacono civitatis C;itaiia', et locum retiOuia Sar(liiii;e, dixeruiit lieiite TlionuT episcopi
:

Pergit interea Eusebius .Vlexandriam, ibi(|uc con-

fossorum

concilio

congrog^ito
)

(

pauci iiumoro,

sed

fidc iiitogri ot

morilis mulli

aliis videb^itur calore
iii

forvontibus ndoi, iiullum debore ultra

s;ic,cr(lo-

tium

recipi, qui seutcunqueh;eretic;e

communionis

contagione
plurilius;

maculasset.

Sed qui imit:intes Apostosibi utile esset, sed (|uo(l
(|ni

canoncs sanctorum Patrum
Novatianiset Encratitis,

((ui

lecti suiit, t;iin

de

luin (iiuerebant

non quod

hujus h:rreseos censores

quam de Adriani dicti sunt, cum quilnis taxabimus
?

vol qui

imitarontur Chrislum,

rura

essol (imiiium vilu, pni salulo

cunctornm hurailians

Tarasiussanctissimus patriarcliadixit: Invenimus et Maniclupos noii reciiiientcs iconas. et Marcionistas,et eosqui

se doscendit in

g

primus[unus]

«nifundunt Christi naturas-, quorum est PetrusGnapheusetXenaias Hie;

mortem, quo scilicet inveniretur et mortuis vita; dicebant, mclius esse humiliari se paululum propter dejectos, et inclinari propter eliiii

sos, ut eos
ritatis

rapolitanus, h;Eretici

sed et Severus.

morito

rursum erigerent. Xec sibimet cwlorum regna defendero

solis
;

pu-

sed esse

Epiphanius diaconus sanctissimae ac magnae Ecclesiff Catan;i\ et locum retinensTlionwsanctissimi Minorest prioribus archi('pisco|)i Sardini;i% dixit
:

gloriosius,
et ideo

si cum pluribus illuc morerontur intrare; roctum sibi videri, uttantura perlidi;e auctoribusamputatis, reliquis sacerdotibusdarctur optio,
si

hirresibus novitas priesens, an m;ijor?

forte veliiit

abjurato errore perridi;e ad
;

fidem
adituin

Tarasius sanctissimus pairiarcha dixit- Quod

mesive
:

Patrum
dore

slatutaque oonverti

nec negare

lum
liis

est,

jam utique malum

est, ot

maxime

in

negoex

redeuntibus, quin potius
;

deeorum confessione gaulilius paternse

ecdesiasticis. In

in parva, sive in

dogmatum quippe causa, magna poccare, idipsum est
et

iiuia et ille

evangelicus junior

depopulatorsubstanti;E, in seraetipsum reversusnon

HtriS(|Uoenim lox Doi improbatur.

Joannes reverendissimus mon;ichus

vicarius

xibus deiuitatur,

solum suscipi meruit, sedetdignus paternisampleet annuluin fidei recipit, et slola
circumdalur (Lue. xv), per quam
(|uiil

Orientalium sedium dixit
nibus h.Tresibus,
iiu;r.

:

Hseresis haec pejor
cst,

ompi

aliud

quam

et

malarum pessima
palriarcha

veluti

sacerdotiideclarantur insignia?

Cum

igiturliujusce-

dispensationem Salvatoris subverlit.
sanctissimus
dixit
:

modi sententias ex evangelica auctoritate prolatas
Docet
ordo
ille

Tarasius

sacerdotalis et apostolicus approbasset, ex

nos (lictum patriarch;e nostri Athanasii, ut reverendissimi episcopi recipiantur, nisi aiia qua^libet

consilii

decreto Asterio

c;Eterisque qui

cum

ipsis

erant, Orientisinjungiturprocuratio, Occidentisvero

eorum culpa

Eusebio docernitur: additur
f;icta sit.
:

saiio in illo concilii de-

Sancta synodus dixit Legantur autem c;etera regularium testimoniorura.
bilispatriarchii legit:

creto etiamde Spiritu sanclo plonior disputatio, ut

AdhucConstantinus diaconus et notarius veneraDe gestissanctae et universalis
Orientales et qui

ejusdem substantis etdivinitatis, cujus PateretFilius, etiam Spiritus sanctus credcretur, eo (luod pullularent denuo, qui eumdemSpiritura sanctum a
glorificalione Patris et
lilii

synodi quartse Chalcedone celebratac.
scopi claraaverunt

separarent.
et notarius

:

cum ipsis reverendissirai epiOmnes peccavimus, omnes veEusebius
:

Constantinus reverendissimus diaconus
legit.

niam postulamus.
El rursus Thalassius,
et

Be
Eustathius

ecclesiastica Historia

Socratis.

Photinus

Sirraii

quondara episcopus discipulus
;

reverendissimi episcopi dixeruiit

Omnes peccavi:

D

erat Marcelli

Ancyrani

et ipse

purum hominem

mus, omnes veniam postulamus. Et post alia Et surgens reverendissiraus episcopus Juvenalis una cum eis contulit se ad alteram partem, et
claraaverunt orientales,
et

dicebat

Dominum,

sicutet Marcellus:

qui

cura

ipsi
te

reveren;

dissimi episQopi

:

Deus bene adduxit

orthodoxe

Rursus ipse legit de ecclesiastioa Historia Socratis Qni autem in Sardice convenerant, priraum quidera horura damnavere vesaniam [indicta causa illos damnavere] et terminum fldei Xic;Ena;corroboran;

bene venisti.

Et post aliaplura, Illyriciani reverendissimi episcopi dixorunt
:

Omnes

excossiraus,
].

omnes veniam
et

postularaus

[

raereamur

iniqualitatemrespuuntet anatheraatizant. Reddiderunt aulem thronosPaulo et Athanasio, necnon et MarcoIIo Ancyrs' rationem rcddo;iti ac dicenti, ([uod iioii fuorint inlellecta qu.ccunquo in libris extes

Sabbas revere dissinuis monachus

heguraenus

posuerit;

|ira!sorlim

cum

ipse

eos

qui dicobant

monasterii Studii dixit: Si placet sanctae synodo,

Dominum purum

horainera, averterit.
:

videamus, si^ordinationes eorura qui recepti sunt, ab hiereticis fuerint, an non.

Tarasius sanctissimus patriarcha dixit Jam plurimi canonici libri et synodici atquc paterni relecti

^27
sunt: etexhaeresi
nisi forte
e onversos

A.NASTASll UlBLIOTllECAKII
docuerunt nos reeipere' fuerit noxa reperta.

228
in

A

diealum
pimus.

est

medio vcstrx

sanctae synodi susci-

maligna in eis
:

Sancta synodus dixit

Bene

fecisti,

doniiue,

tam

Sancta synodusdixit

:

Speramus

(juia

posl syno-

perepistolas, ((uam per synodica conscripla docendo

dum

nemopervertelur,
qui
si

juxt;i (|uod in

condescensio-

nos haereticorum agnoscendam receptionem.

nibus[6/'.,depositionibus] suissemetipsianathema:

Tarasius sanctissimus
Sancta synodus dixit

patriarcha dixit
est.

Sancti

tizaverunt

:

revcrsi fuerimus ad i)riorem h.-c-

Athanasii denuo legatur quod lectum
:

resim, depositi simus.

Legatur secundum jussio-

ConslaMtinus Deo amabilis episcopus Cousianti;e
Cypri dixit
a
:

nem

sancli l'atris nostri.

Tarasius sanclissimus patriarcha dixit: Ad petitum reverendissimorum mon;ichorum legatur.

Ilabent libellos suos

pr;e

manibus

'^
,

et parati-

Stephanus reverendissimusmonachus
custos
legil, sancti
est.

el

librorum

sunt dare.

.Mhanasii ad lUifinianum. sicut

Tarasius sanctissimus patriarclia dixit
reliqua deproposila sanctorum (|u;estione
legantur.

:

Interim

scriptum

canonum

Tarasius sanctissimus patriarcha dixit

:

Quem-

adraodum pr*diximus, ita est sensus I*atris nostri. Reverendissimi monachi dizerunt Nos et prius diximus indigni servisanctitatis vestrjc, (|uia quid:

B

Cosmas roverendissimus diaconus
cubuclesius venerabilis patriarchii

et nolarius et

legit.

quid recipiunt sanct;e et universales synodi, recipi-

De Yita sanctiPatris

nostri

Sabbx:

mus;

nisi fueril ali(iuid (juod obsistat.

l'elrus

Deo amabilis presbytcr
cst:

et

apostolicae cathedrie .Vdriani pap;e

locum retinens Rom;e dixit lloc
:

Sancta; venerabilis quiut-a: synodi, quae Constantinopoli congregata est,

communi

ct universali

sub

perspicuum

etenim Kom;c in exilio
ei

el'at .Mac;i-

missi sunt anathem;iti Origencset Theodorus
suesti;e
et

Mopdicta

rius hierelicus a sexta synodo missus; et quadr;i-

ea qua; ab Evagrio et Didyrao

ginta dies dedit

spatium sanct;c memoria!

l'ater

sunt [dictasuntde pneexistentia

et restitulione],

de

noster papa Benedictus, etper singulos diesmittebat
;id

eo videlicet, quod ante substantiam fuisse jjerhibebant, et quod de restitutione in statum pristinum fa-

eum

Bonif;icium consiliarium suum, el

commo;

niloriis verbis docebat

eum eum
:

h\ divina Scriptura

et

tebanlur,

consentientibus et pr;esenlibus qualuor

nunquam

voluit corrigi: hoc

autem

faciebat,

ut

patri;irchis.

Cum aulem Deo conservandus imperator
omnes episcopi
I';ilestin;e

persuaderet et reciperet

noster misisset llierosolymam ea qu;e ia synodo ge-

Sancta svnodus dixit

Si toto

animo consentiunt
et ipsis.

C

sta

sunt, et

mauu

et

ore

qui exaniinantur episcopi, gratias Deo

Si

confirmassent et roborassenl,

pi';eler

.Mexandrum
pronovi

vero dolositatem habent, judicet Deus super

illos,

Abilheum

[.Vbilhe], qui ob hoc ab episcopatu

quemadmodum
se,

super .Vrium etNestoriura.

jectus et Byzantii a

terr;emotu obrutusest:

Episcopi(iuidiscutieb;iiitui',elanathematizaverunt

dicentes

:

Quia

iiuii

sumus sub doio

;

sed

si

non ana-

quidam Laurenses [neolaurilse] a catholica se sep.!raverunt communione. At vero patriarcha Eustochius diversis modis eos aggressus, et perocto inenses admoiiitionem fecit circa illos, el precibus suis

confessi

fuerimus,

sicut catbolica

Ecclesia,

thema habeamusa
proseiiuamur.

1'atre et ImIIo et Spiritu sancto.
:

Tarasius sanctissimus patriarcha dixit

Proposita

[usus]

cum non

valuisset eis persu^iderc (|U0 Ec-

Peirus Dco ani;ibilis presbyter et locum retinens
.sanctissimi icipa' Kom;ini, dixit; Ut;iiunt liistorio-

communicarent, imperialibus jussionibus usus, per Anastasium ducema nova illos Laur;i projccit, provinciamquc totam ab eorum peclesi;e caUiolica;

graphi, samtus .Mcleiius;ib ascendit super

.\i'i;inls est

oidinatus, et

stilentia liberavit.

ambonem,

et pnedicavit

homousion.
et

Tarasius sanctissiinus patriarch:i dixit
'«"Sanimiter agens supcr
illos,

:

Videlis

Ordinatio autein ejus non est repudiata.

quia octo menses transegit archicpiscopus roganset

Theodorus sanctissimus episcopus Catan^e,

mu D

quanquam

nossct

aum
cit

co erant episcopi Si(ili:e, dixerunt

:

Verum di:

eos pr;eanathemalizatos in synodo. Igitur jain audi-

arcbipresbyter aposlolic;e catbedni'.
In nullo

Tarasius sanctissimus patriarcha dixit
spiritus

vimuscanonica pr;ecepta et synodicas denuntiatloneset sanctorum Patrum censunis, quiaomnes uno
sensu accedentesa
(iu;ilibet h;ercsi

sanctos patres invenimus dissonare, sed utejusdem

receperunt.
h;ibet, nisi

omnes

existentes,

pnediiant. Sed veluli
cogitans sanctus

idem ipsum docent et (iii;iin(l:iiii dispensationem exexposuit.

Sancta synodus dixit: Sic severilas
alia canonica causa slt, qu.i; prohibeat.

l';ilcr .\tli;iii;isiiis it:i

rnde

Taraslus sanctissimus

p;itri;ir('ha

dixit:

ll;i

placet

judicavit illos in clero suscipi,
stri luercseos.

(lui

iion essent

raagi-

omnibusV [Gr.
ms.
Jol.
]

udfl. ut

reeipiamus eos?

ulijue itu

Keverendissirai monachi dixerunt: Quidquid ju^(ir.
(((?'/.

Sancta synodus dlxit: Placetoinnibus.
libellos paratos, et d;il>iiiuis illos. ^ Gloriosissimi priiicipes dixerunt: llabcnl libellos suos

S;tcratissimc doinine,
illi

si

(inideindelenint
:

libellos, dent: sin ininus, faciant, at(|ue itajiidicabil

sancta synodus dc ipsis. At

(iixeruiit

llabcmus

prx manibus.

:

:

:

:

22'J

INTERPHCTATIO SYNODI
clii

VII

GENliKALlS.

ACTIO

I.

2;J0
vfiir,

Uincirndissimi
lihii'1't.

(lixiMuiit

:

l':i

iiiiliis

Act

Anatolins est recoptus. Et rursus,
inorientur
lilii

vox Dei

est, (|uia iion
!';t

pro p;itribus,
[Ezccli. xviii
si forte

scil
]
:

unuset ((uia

Tarasius sanctissimus [latriarcha dixit:
(licimus,
si

ilrium

(|uis((ne

suo peccato morietiir
est consecialio.

alia canonic:i rausa
est,

iiiia'

(lcponat acci-dnliio
naiiiijui!

ex

l)i'o

Quod

aliiiui

dubi-

dentem non

recipictur:

siiic

taiitde Aiiatolio, leganturea qua;

dc ipso sunt.
(la-

oportetcanonica conservari pracepta.

Cosm;is diaconus
:

et

cubuclesins vonerabilis

Reverendissimi nionachi dixeruiit

dum
eos

sex sanctas et

Quia secununiversales synodos snscipimus
si

triarcliii legit

(jui

ex h;cresi coiivertuutnr,

VroiniUuin
iion est in illis

Chalcedonensis
synodi.

sanctse

ac

univcrsalis

ali(]ua

causa

nefaria.
:

Tarasius sanctissimus patriarcha dixit
trihiis nostris.

Et nos

Coiiveni(!iite

autem etiam sancto
congregato
id
est,

et

universali
in Chalce-

[Gr. add. omnes] ita delinimus edocti a sanctis Pa-

coiicilio

secundum sacra prseceptionem
urDe
:

doneiisi
:

Paschasino et
et

Uevereiidissimi inoiiachi dixcriiiit

Si

aliqui ino-

Lucentio

revereudissimis

episcopis,

Boiiifacio

nachi sanct;e synodo desuiit, i|uid de

illis lit ?

religiosissimo [iresbytero, teiientibus locura sanctis-

Tarasius sanctissimus patriarcha dixit: 1'crsuaile-

g

simi archiepiscupi sciiioris Rom;e l.eonis; et Amitolio sanctissimo episcopo

bimus
dum
?

eis ex

(|u;imol)rein

canonibus qui pnelecti sunt atlaraen non occurrerunt ad liaiic sacram syno:

magiii noniinis Constan-

tinopoleos nov;e Ilom;e

Reverendissimi monachi dixerunt
piraus.

:

Et hoc susci-

Sahbas reverendissiinus moiiachas dixit: Nescio;
sed seorsum sunt.

Adhuc Constantinus diaconus
bilis patriarchii legit:

et

notarius venera-

Euthymius Deo ainabilis episcopus Sardinorum: [Sardeorum Sardium] dixit: Quemadmodura roga;

vimus,
si

j;ira

veniaiit libri, et

legantur

;

et videaraus,

Dc Vita sancti Patris nostri Sabhsc.
Flaviano igitur et Elia patriarchis Sidoiie, ut dictuni
est, consistentibus,

oporteat suscipi eos qui ab ha-reticis ordinati

sunt.

et litteris

blandis et dis-

Constantinusreverendissiraus diaconus etnotarius
dixit:
legi

l)ensatoriis ad inii^eratorera

utentibus, atque

apud

Quoniam

dixistis de ordinatis ab hitreticis

Sidonein ;idversus rectara

fldera

congregatara syno-

exempla,

pr;i;

manibus habeiiius
Legantur.

libros

:

et si

dura destruentibus,
redeuntibus,

necnon ad thronos
iramensara

proprios

jubetis, legantur.

indignati hi qui circa Soterichum et
erant, in iram

Sancta synodus dixit
Stephaiius revere
custos legit

:

C Philoxenum
ruiit

commove-

dissimusmonachus etlibrorura

imiieratorem, quasi deceptum a patriarcharum

astutia et simulatione. Et acce|)ta potestate (|uam
ecclesiastica Historia Rufiiii.

De

voluerunt, et auro sufficienti Antiochi;E vulgo dato,

Hanc quidem

intestinam

persecutionem,

cum

multis modis tribnlaverunt Flavianuin,

brevis esset, primura in episcopatum transiliens Macedonius crescere fecit. Acacius autera et Patro-

philus

Maxiraum Hierosolyinitanura

et quodammodo S'tffocaverunt, cogentes Chalcedonensem synodum anathematizare taliter eum ab episcoiiatu repelleiites, exsilio damnaverunt. Quo comperto ira:

expellentes.

Cyrillum pro eo constituerunt. Et posthac Cosmas
reverendissiraus diaconus et cubuclesius venerabilis
patriarchii legit

perator gavisus est, etSeverum Acephalorura prin-

Antiochenum episcopum misit. Qui Severus apprehenso patriarchatu, multa quideraatrocia sibi
cipein

De

eccksiastica

Historia

Theodori

lcctoris,

libro

cjuinto.

Dioscorus enim contra

id

quod regulis

placet, sibi
1)

ordinationemConstantinopoIitaniepiscoi)atusindulgens, provehit in ejus pra^sulatura

nou cominunicantibus demonstravit. Mittit autein Eliae archiepiscopo et non receptus, comraovet in iram imperatorem; et rursus destinat sua i|)sius synodicaHierosolyraam Maio mensesext;B indictionis, cum quibusdam clericis et virtute im
synodica sua
:

Anatolium quemet

peratoria [idest^ militia]. Et hoc agnito, Pater iioster

dam Alexandrinorum
nopuli facientem,

Ecclesi;e responsa Constanti-

Sabbas sanct;e

Eutychem coramiuistrantem. Ad quera Anatolius grato animo dixit [scite dixit], quod futurum erat ignorans Quocunque arabulasti, sanctiflcasti. Agebantur autem
:

habens pnesto

sanctam una cum

memoria; ascendens in civitatem aliis eremi hegumenis, eos qui-

dera qui venerant

cum

synodicis Severi, a sancta

insecuti sunt civitate. Multitudinera

autem mona-

h;ec consulatu Protogenis et Asterii.

chorura undique colligentes, antesanctamcalvariani cum Hierosolymitanis claraabant, dicentes: AnatheSevero et his qui communicant ei: pncsentibus audientibus tam raagistrianis, quam principibus et militibus qui fuerant ab iraperatore transinissi. Iste qui|ipc Severus elatione dira detentus, et impe-

Tarasius

sanctissimus

patriarcha

dixit
»

:

Quid
synodi

ma

dicitis de Anatolio ?

Nonue primas

sancta;

et

fuit? Et ecce a Dioscoro impio ordinatus est

[&;•. add. pra;sentequoque Eutyche]. Ergo et nos suscipiaraus eos qui ab h;ci'eticis ordinati sunt, iiucmadmodum
»

riali potenti;e iiinixus,

Chalcedonensera synodum de-

Quartte.

1

:

23

ANASTASII BlBLIOTHECARIl
etEu-

232
archiepiscnpnni,
et

ciesniilies [millenisT submisit anatliematibus.

A

lymam.

suliito rapit

mittit

eum

tychetis exteniam opinionem eonlirmarecontendens,

in custodi.im

piiblicam. Oiniies aiitem
|,'r;itiil;iti

saiict;e civi-

unamDominiChristiKiliiDei

et

postex Viririne inear-

tatis h;ibitat(ircs

sunt, eo (|uod fueritinsi-

nalionem et humanntinnem pr;r(licabat naturamcorruptam; etamicusturbationibusexistensmullasnovitates elTinxil adversus recta Kcclesi.T! (lo-jmaLa, seu leges: impiissimam eiiim et latrociniosissimam [latrocinalissimanil Kpliesinam secundam
cipit, el

dialor el proditor Eli;c archiepiscopi. Zacharias au-

synodum re-

tem (juiam Cscsariensium urbis principatum moderans, clam in munitionem ingressus, cnnsilium dat Joanni, (liceiis: si vis bene aijere, el niill;itcniis episcop;itu privari, nemo tibi suadeat .Scvcinm in com-

similem dicit esse lianc

illi,

qua' prius in

munionem
dic,

rccipere, sed

(i«asi

rcpromittc duci, el
necessita-

eadera Ephesina urbeconvenit. Etaequales in docto-

quia et hic quidera, quse intenduntur, facere
differo: sed nc falcantur

ribuspron.intiatCyrillum deiferum Alexandrinorum

non

quidam per
diiiiitUir

incommunionemreccpit Eutychetem Inereticnm, utpote consentancum suum, ct sanclissimiim ct orthodoxissimum Flaviaepiscopum, etDioscorum
(|ui

teni et

violenliam

me

agere,

hinc; et post

num

urbisarchiepiscopum deposuit et interoimpietate proficiens idem Severus, exacuit in blasphemiam Dei linguamsuam, et partititus est in siiis i|isiussermonibusnon p;irtibilcm in
regi:e

duos dics Dominica exislc:ite atjam alacritcr qu;e a vobis jubciitur; ct hujusccmodi vcrbis crediilus dux restituit eum Ecclesi;e. Archicpiscopusergodimissus

niit;et

ita in

B

per noctem, universum monachicum collci^ium ad sanctam accersivitciviuitera, undiquc colligens. Ul autcm (|iii(l;im numeranlcs miiltilndincm nuntiaverunt,
(iiii;i

Trinitate divinilatcm. Dicens

enim

ct anirm;iiis esct n;ilu-

h;ibcb;il congreg;itio (lcccm inilli;i

moiiataii-

sentiam [fic, subsistentiam] esse naluram

chorum,

ram

esse essentiam [fi)., subsistenliam], el nullam
in

quoniam nec tota tum capcrc populum, visum
et

ccclcsia poleral
est

ut

convenirent
in

dilferentiam

his

nominibus

sciens,

sanclara et

universi per Doininicos dies

[Dominicum diem]

ndorandam

ct

consubsUiiitialem Trinitatcm divina1,

domum sancti
ct

protomartyris Stephani, eo quod sulliIlypatio consobrino imperato-

rum

essenti;iriim [<ir.. subsistenliarum

iiaturarum

cienscsset od rece|)tioiicin multiludiiiis: simul autem

et (lcitatiim ct

(lcorum diccrc Irinitatein ;iusus cst

properarcnt

(ibvi;ini

biijusmodi crgo ;iniinarumcorruptorem ct dcpopul:!-

ris, tuiic

a Vil;ili;ini c:iptivjiate solulo, el Ilierosoly-

Eliara

torem imperator AnaSlasius coegit archiepiscopum communicatoremadmittere. Qui cum nullate-

mam

orationis causa venienti. Convenientibus ergo

universis tam nionachis

quam
el

civibus in memoraUi

nus hoc ageie consensissct, eflervens furore impelator dircxit Olynipium (|uciiid;ini C;esarienscin, ducatuin habcntcm l'al;istin;c, inittens p:irilcr ciim eo
et

colcnda domo, convenit

Anastasius dux, et Zachain

rias consularis. ('iiin(|ue consuhiris [Ilypatius] adve-

C

nissct, et ciim

multitudine
iiitr;isset,

primi martyris Sle-

epistolam universalem [Gr., dispensatoriara],

(iu;c

phani tcinplum

duxquc putarct voluntatem
asccndil super arabonein

non admittcndam Chalcedonensem synodum, ut omnibus niodis Eliam ab episcopntu rcpellcrcl. Oiii Olympius cum potentatu impcriali pciveiiicns, ct nuiltis modiscl m;icliinameiitis utcns, atiiue j;im dictam epistolnm maiiifcstans, Eliam (luidemabepiscopatu pepulit, elapud Joannem vcro Marciani Ailam exsilio relegavit filium spondcntcin cl Scvcrum comniunicntorcm ada Sidone scripla est profitentem
:

iinpernloris eniciendam,

archiepiscopus, habens secura Theodosium et Sab-

bam mon;ichoruin
lus per
nuilt;is

siiminos etduces; et

omnispopu:

boras clamabat dicens
et

Ila-rcticos

anathematiza,

synodum
et

robora.

1'rotiiius

ergo

tres cx coiisensuan ithematizant

Nestorium,

et

Euly-

chetem,

et

Sevcrum,

Soterichum

padoci;e, et

omncm

qui non reciperet

C;es.irea; Capsynodum Chal-

inittere, etsyiioiliimChalcc(loiicnscm;in;ilhciiiali/.;irc,

cedonensem.
Tarasiiis

episcopum

Ilieriisnlymoriiin fecit

prinio dic [tcrlio

snnclissiinus

palri;irch;i

dixit:

.Xudi-

exrnd. Jol.] Septembris mensis [Gr.. Scptcmbrisdie
tertia], initio

tioncm fecimus patcrnorum maiid;iloruni: quid ergo
oportet?suscipitis[suscipere]abh3ereticisordinatos?

decim;e

[«?.,

undecima;] indictionis.
sanctificatns

Cum autem
c;eteri
lecti

cngnovisscnt
h;i'c

.Sabbas et
col-

Snncta synodus dixit: Etiara, domine, audivimus.

eremi Patres,

spopondissc Joannem,
in

d

cl oporict suscipere.

contestati sunt,
s(\l

nc Scvcrum

conimuiiioncm

Tnrasius saiictissimus
tiusct plurcseiinini
sederunt, a Seigio,
(lui

|);ttriarcha dixil: Quiii
iii

po-

reciperet,

inagis pro Ch:ilcc(loncnsi .syinKlo dis-

scxla

saiicl;i

syiiodo con-

crimen incurreret, cum profcctos [profccto] illos haberct omncs auxiliantcs; et ita Joannes (|uotquot
duci pollicitus cst faccre. pr;evaricatus
rcvcritus.
Jo;iiineni irrit;is spoiisioncs
est,

Pyrrlio,

Paulo, et Petro, prae-

ceptoribus videlicct h;ereseos unara voluntatem in
Christo pnedicantiura, ordinati sunt:
ex
;id

Patres

quoniani
;

lii

Porro Anast;isius impcnitor compcriens
fecisse, et insanicns ;id-

vicissim Conslantinopolcos tliroiium snrliti suiit
a Petro,
ccdil,
(|ui
liis

et

novissimus cidcni tlirono
aiiiii

pr;i'-

versus Olyinpinm

ipii

fuernt fuga lapsus, mitlit [et

usiiiic

scxlnin synoduni
:

plus non

insaniens, Olynipio
P;iiiiphili, (|ui

fuga lapso, mitlit] Auiistasium
Palestina;, ut agcret
siisciperel,
vel

transierunl

(iu;ini (|uin(lec.im

el ipsi (lui iiitra

hoc

ducatum habcbnt

tenipus fucrunt,

Thomas

et

Joanuesettlonstantinus
(((/</.

(pu)
cl

Joanncs Scvcriim in coininuiiioiicm
rcpcllcrct.

pontilices in pra'sigii:itii

tcmpore [Gr.
siint
:

temp. a
id est

Clialccdoiicnscm

syniidiiiii ;iiintlicin;ili/.;irct,

pnediclis luerclicis oidiiiali

el

propt.

] ;

hunc ab cpiscopatu

Qui venicns

Ilicroso-

duin bi qui Inerclici noniinali

suiit, exstilisse

no-

:

: :

!

m
scmUur:
vii.

INTEnPRETATIO SYNODl
et

VII

GENERALIS.

ACTIO

II.

23«

propterea

noii

sunt improbati
tunc
ha'resis

i(iiin(|uaginta enini

aniKis

porAcogitate vosmetipsos annumerare sacrosanctae pleperduranitudini. Rcce euim et post pacem hi iiui onlinati
:

Sed

sexta'

synndi

l'alres

ipsos

iiualuor an;i-

sunt, non recipiuiitur.

lliematizaverunt, quanquain ordinatioeorum esseiit.

Tarasius sanctissiraus patriarcha dixit: Non dixit
Pater,

Sancta synodus dixit: Clarum
Sufficienter osleiisum esl.
et

est.

Constanlinus saiiclissiinus episcopus Cypri dixil
honorabilissiini fratres,

sustinerent,

non recipicndos fore; sed ne forte violentiam iiui vuliiissent uniricleroorthoduxorum.
fiet.

Eteiiim in veritate
tate

de hoc, quia qui
Si

ab

lia'i'eticis

accedunl, susciad

hoc

nonabsque necessitate ac difficuL Verumtamen egregius Pater per teinessent orthodoxi episcopi plurimi, in-

piendi sunt.
icril, et
stt.

quis autem studio

luerelicum

pusillud,

cum

susceperit ordinationem, sine receptione

terdicebat alumnis Ecclesi;e ordinatione uti Ariano-

Reverendissiini monachi

dixerunl

:

Habemus

et

rum:nullaenimdefensioaderat.Quiaenimliocverum est, et non ignorabant sensum Patris hi qui post il-

de hocsancti Basilii epistolam ad Nicopolitas;
secranuis
legi.

et ob-

lum sunt
per
illa

Ecclesiie successores, ab hicreticis consti-

tutos, deiiide raelioratos susceperunt,
et notarius

ut didicimus

Tarasius sanctissimus patriarclia dixil: Legatur.

qu«pr;«lecta sunt. Ubique enim Patres sibi
illis

Constantinus diaconus

legit.

B

invicem concordantes sunt, nec inest
uihi
;

refragatio

De
Nescio

epistola sancti Basilii

ad NicopoHtas.

sed adversantiir eis qui dispensationes et in-

tentiones eoruin ininime didiceruut.

episcopura,

nec
((ui

saeerdotes Christi,

eum

connumeraverim inter a profanis manibus in
si aliquam habe. nobiscum procul dubio

Reverendissimi monachi dixerunt

:

Congrua

quae-

destructionem
lioc

lidei

ad prKlaiionem provectus est
hicc

estjudicium ineum. Vosautem

que dissoluta sunt. Sancta synodus dixit: Legant astantes episcopi proprios libellos, tanquam accedentes ad catholicam
Ecclesiam.

tis

nobiscum porlionein,

.scntietis: at vero si a nobisipsis cunsiliuin sumitis,

Tarasius

sanctissimus

patriarcha dixit:

Legant

unusquisque su;e sententi;e dominus
bis diffidens, sed

est.

Nos autem

iiisontesasanguineisto. I'orroh8ec scripsi, non de vo-

postquam duorum capitulorum qus qusrebantur, subtililer causa examinata est, tam scilicet de his
qui ab hsereticis sunt ordinati,

quorumdam

hiesitationem confir-

quam

de his qui acEccle-

mans, ex eo quod notam faciam meain ipsius senlentianulenonadrailtendisquibusdaminconimunioneni,
nequeillis qui

cedunt
siara.

ab

h;eresi

ad

saiictain

catbolicain

manus eorum promotionein suinpse
vosmetipsosannuet
[&/•.,

Hypatius episcopus Nicteae legit libellum suum.

unt. Proptereap;icefacta,cogitate

C Estautem
siinus

ipse libellus,

quemet

Basilius reverendisfeoit.

inerare sacrosauct;^ plenitudini

ne manus

episcopus Ancyrensium

ipsorum impositioneaccepta,postmodum pace facta
conentur seipsos annum].

Leo episcopus Rhodi, Nicolaus Hierapoleos, GregoriusPessinuntius, Gregorius LGeorgiusl
.Vntiochi;!;

monachi dixerunt Ecce Pater exsecratur hsreticorum ordinationem, dicendo Neque connumeraverim inter sacerdotes Christi eum qui a profanis manibus in destructionem fidei ad
Reverendissimi
:

Pisidiae,
libelli.

Leo Carpathi, legerunt exemplaria ejusdem

Tarasius sanctissimus patriarcha dixit Professionibus notis per lectionein libelloruin, in alio conventu
:

prjeiationem pruvectus est.

receptio
fldei de-

eorum

flet,

si

non inest in

illis

aliud quod

Tarasius sanctissimus

patriarcha dixit: Et ego

prohibeat.

exsecror eos qui ob liujusmodi causam et

structionem sunt ordinati
secrari
sic

;

et

maxime

si

episcopi

Sancta synodus dixit: Fiat sicut jussisti. Et in his exsurgens sancta synodus laudavit

ita

:

orthodoxi praesentes fuerunt, a quibus poterant con:

Multos

aiinos

imperatoruni

!

Irense

et

Constantini
1

enim

est

paternus sensus. Sin
praesumpserit a

autem

synodica promulgatio

et

concordia ecclesiarum causa

orthodoxis facta

fuerit, i|ui

magnoruin principuin et iinperatnrum multosannos Orthodoxorum imperatoruni mullos annos! Deposiprofa-D toresvocum novitatisqusefactaest, Doraine, robora
Piara da vitara eis
!

nis hfereticis ordinari, depositioni succumbet.

Sancta synodus dixit

:

Hoc justum judicium.
:

Tarasius sanctissimus patriarcha di.ut

:

Pax Dei

Reverendissimi raonachi dixerunt
flne

Et quoraodo in

5^ ^.^^ omnibus nobis. Amen.

epistolae

scriptum est:

Propterea pace facta,

ACTIO

SECUNDA.

In

nomine Domini

et

dominatoris Jesu Chriti veri

coronatae

matris

ejus,

anno

consulatus

eorum
qu;Te

Dei nostri, iraperio piissimorum et amicorura Christi

octavo, sexto Kalendas Octobrias indictione 11.

dominorum nostrorum Constantini
Patrol.

et Iren;«

Deo

Conveniente sanctaet universali synodo,

per

GXXLX^

8

:

235

ANASTASn BIBLIOTHECARII

236
astutiae

divinam gratiamctpiam sanctionem eorumdem Ueo
confirmatorura imperatorum congregata est in Ni-

A

forle qiiasi

velamento

proprium

adunibrare volens, verbis siraulas

sensum veritatera, mente

censiumclara metropoliBithyniensium provincise, id est, Petro reverendissimo primo presbytero sanctissim;e Roma Fxdesiae sancti apostoli Pctri, et Pctro reverendissimo presbytero ct monacho el abbate ve-

autem mulignanter operaris?
dixit: Absit, veritatem confileor,

Gregorius reverendissimus episcopus Neocsesariae et non mentior,
Tarasius s;inctissimus |)atriarcha dixit

neque falsum faci:im verbum meum.
:

nerabilismonasleriisanctiSabba' Uomanne siti, retinenlibus lc-um apostolicKsedisalmi elbeatissimi archiepiscopi senioris Uoma' Adriani et Tarasio almo etsanctissiraoarchiepiscopo magni nominisConslan:

Debueras

a

prioribus annis aperire aurcs tuas

;

et
:

Paulum di-

vinum apostolum
ditioncs quas

audire
sive

accepistis

Tvnctc tradicentem per sermonem, sive per

tinopoleos novs Romie
eis

[

Gr. tidd. el episcopis qui

cum

cpistolam nostram !I Thess. ii); et
et Tito scribenlein
{l
:

rursum Tiraotheo
et

erant], et Joanne ac Thoma reverendissimis presbyteris monachis et vicariis apostolicarum sedium orientalisdioeceseos; sedentibusque ante sacra-

Profunas vorum novitates devita

Tim.

VI, Tit. iiij.

Quid enim profanius

magis

vocura novilas
Iras esse
"?

est,

quara dicere Christianos idolola-

tissimura anibonem templi sanctissimie magn.T ecclesi;equit'cognominaturSophia, pr.Tsenlibus ctauscul-

B

tantibusgloriosissimiset magnificcnlissimis princi pibus, id esl. Petrona famosissimo cxconsulc, patricio etcoraile Dcoconservandi imperialis obsequii, et Joanne iraperiali osliario et loguthcta militaris logo-

Gregorius reverendissimus episcopus Neocaesaria dixit Malura erat ; et confiteinur, quia malum erat
:

sed ita gestuniesl, ct itagessiraus;ctideoposlularaus
veiiiam delictorum

nostroruiu.

Conflleor,

doraine,

coram honorificentia
quitatem fecimus,

sanclilalis vestrae et

oranium

etomnisancta synodo secuiidum ordincin in prima actione signatum pra-scnlibus ctiam et Dco amabilibusarchimandritisethegumcnis, atqueomni
thesii,
:

fratrura sanctae synodi, quoniain peccaviraus, et iniet raalc patraviraus

;etveniam poDicimus,

stularaus super hoc.

pleniludine

raon;ic'..ica,

propositis sanctis et intcme-

Tarasius sanctissimus patriarcha dixit
ut sequciiti actionc

:

ratis Dci Evangeliis.

cum

libello

rursus conveniente,
sanctitas
;

Niccphorus Deo amabilis diaconus
lax venerabilis patriarchii dixit
:

ct

chartophypr;r

Ilegius lioino

qua; illius suiit agiioscaraus. Sancta synodus dixit: Ut jubet
epis.;opus qui aslat,

tua,

foribus hujus venerabilis terapli stat, ducens secuin

cum

libello veniat

et

in

se-

quenti actioiie, secundum quod placuerit, agelur.

episcopura Ncoca;sari;c.

Tarasius sanctissimus
diantur.

patriarcha dixil:

Ingre

Leontius inclytus el regius a secrctis dixil:

Melectac

P
rcgius
raaiulalor

ininit

s:icratissiraa

et

divinitus collecta synodus;
diviiiae littera;

Clarissimus

ingrcssus

dixit

(|ualiter

praecedenti conveiitu

Missus sum a dominis nostris bonis, ut adduccrem reverendissimum cpisciq)ura Ncoca^saria.' ad piam
et sanctara

sint

Deo conservatorum inagnorura
in

nostrorum,

imperatorum (luibus continebatur memoria liltera-

synodum vestram, et exhibui. Sancta synodus dixit: Deus conservct pios im-

peratores noslros.

Tarasius sanclissiraus patriarcha dixit ad episcopum Neoc^saris: Ut i nota tibi pneteriit veritas

rum, qu£ .synodice raissa; sunt a sanctissimo ct beatissimo papa scnioris Romae, et venerabilibus surainis((ue sacerdotibusorientis, induobusquaternionibus quibus ct nunc allatis, suggeriraus ad quod
:

placuerit.

usquenunc? anutnotim

tibi

hanc parvipcndisli

Sancta synodus dixit:
sinii

Legantur
et

libelli

sanclis-

?

etsi ut ignota libi pr;etcriit, ne confundaris rectuin sermonem ediscere, (luemadmodum non es confu-

et beatissimi papa;

Adriani scnioris Uomae.
rcgius a secretis

Kt legit Nicephorus inclytus
i:itcrpretalioiiem litterarum

sus perversum. Gregorius reverendissimus
ria'

Lalinarum Adriani papae

episcopus Neocaesaul
ignota,
et

Romani.
Adrianus episcopus servus servorum Dei. Dominis

dixit:

Crcde,

dorainc,

peto

au-

tera discerc, et ul jubet

Dominus

sancta syno-

^

dus.

piissimis ct sercnissimis imperatoribus ac triumphatoribus, filiis diligcndis in Deo et Domino nostro Jcsu Christo, Constantino ct henx Auguslis.

Tarasius

sanctissiinus

palriarcha

dixit:

Dic,

(Vide Palrologiae tom. XCVT,

col. 1215.)

quid vis discere?

Gregorins rcvcrcmlissiinus eiiiscopus Ncocicsaria;
dixit
:

Tarasius sanctissimus patriarcha dixil: Ipsi vos
acceptis a

Cum

tula h;ec catcrva uiiuin dicat ct sapiat,

papa

litteris

his, detulistis cas

ad pios

ct didici et

certus suin, quia veritas haec esl, qua;
:

impcnitores nostros?
Petrus et Petrus Deo araabiles presbyteri, et
lo-

iiunc quaritur et pnfdicalur

ac per hoc ego

peto

veniain

prioium
ct

Lialorum
ct

mer):"ura,

et volo cuni

cum

tenentes Adriani
:

sanctissimi

papae

Romani,
Palre
eas

oinnibus
pcccat,!

illuiiiiii:iii

doceri.

Dclicta cnira et

dixerunt

Nosipsi acccpimus ab apostolico
et detuliraus

inea

iiniiicns;i

sunt: et sicut Doininus ad

nostro hujusceinodi litteras,
pios doininos.

ad

corapunctionein duxerit sacrain synodum etsanctissiraura

doininum raeum,

ita fiat.

Tarasius

sanctissiinus

patriarcha dixit:

Nuin

novcrunt

Joannes magniflcentissiraus logotheta dixit: Uxc et honorabilissimi Siculi, Deo amabilis

:

:

237
Tlioodoriis Catanensiuni

IMEUPRETATIO SYNODl
episcopus, et
(|ui

W GENERALIS. — ACTIO
A
Dei,
et
fact;is,

II.

238

cum

oo

ctuoso amore adoramus, tanquam ad
sanctoruiiKiue ;iiigelorum, ac
maiiifestissiiiie in
[((/.,

nomen

Cliristi

est revereiiciissiiiiusdiaconus lipipiianius, (|ui
teiiet arcliiepiscopi Sardiiiia'.
Aiiilio (Miiiii

locum

intemeratie domin;c sanctie Dci (ienitricis,
omiiiiiiii

per jusiirofccti

saiictorum

sioneiii
suiil

pioruiii

iinpciatoruiii

nostroiuiii

unum
et

snluiii ncuiii

verum
po-

Itoiiiani

cuin rcvciciidissiino apocrisiario san-

sorvitutcin
nciilcs.

latriain]

lideni

nostrain

ctissinii patriarclue nostri.

Theodorus Deo ainabilis episcopus
l'io

Cataiia; dixit:

S;iiicta
ita

synodnsdixit
it;i

:

Tota sacratissiina synodus
et iegati

imperio jubente per lionorabiles jussiones suas, mittere Leonem Dei cultorein iiresliyteruni, (|ui nna

credit,

sapit, ita dogniatizat.

1'ctrus et 1'etrus

Deo amabiles preshytcri

mecuin
colit

est

servus

vestra' saiictitatis,

siniul
:

cuiii

apiistolic;c calhcdrie

dixerunt: Dicat nobis sancta

prvtiosa epistola sacratissiini
sanctitatein vestrain,

doinlni mei

ille (lui

synodus,

si

admittit litteras sanctissimi pap;c senioris
noii.
:

Siculorum

scilicet meae

provinciae magistratus [strategus] raisit

meRomam
nolidem et

Rom;e, an

cuin

pia jussioiie ortliodoxoruin iniiieratoruin

stroruni.

Uui abeuntes,

pii

iniperii eoruin

Saiicta synodus dixit etadmittimus.

Sequimur,

et

suscipimus,

ortliodo.viani dciiuntiaviiiius.

B
:

.loannes

Deo amabilis presbyter

et legatus orien-

Quia si in diebus imperii eorum factuin fuerit hoc, magnificare

Et beatissimus pa|ia audiens dixit

talis diiEceseos dixit:

Opportunum
canere
:

est

etiam in prujsenti
et

cum

Psalmista
sibi,

habelDeus piura imperium eorum super priora
gna. Ilincet suggeslioiieMi
(luie lecta

re-

Miscricordia

veritas obviavcrunt

ju-

est,

transmisit
litteris

stitiactpax caniplcxx sunt se(Psal Lxxxiv).
ricordia et veritas scimus quia
(iliristus est:

Mise-

ad pios imperatores nostros una
dentes adsunt.

cum
(jui

ad

Dominus noster Jesus

sanctitalcm vestram, cl vicariis suis

hic pr;esi-

participatione autem ejus etiam san-

ctissimi patriarchset orbis terrae pastores et dicun-

Cosinas diaconus, notarius et cubuclesius dixit El ali;e missae sunt littene a sanctissimo papa senioris
salein

tur et sunt. Eteniin misericordia et veritas obviave-

runtsibi, Adrianusscilicetsanctissimuspapasenioris
Roinse, etTarasiussanctissimus patri;ircha regnantis

Romas ad Tarasium sanctissimum
patriarcham iiostrum
;

et

univer-

et sicut jusserit sancta

Gonstantinopoleos.
fitentes,

Qui

unuin

sentientes

et

con-

collectio vestra,

etde his fiet. Sancta synodusdixit: Legantur.

justitiam et pacein coraplexi sunt. Phero-

nyraa [Const.
tia et

unum

sentientes et confltentes. Justi]

Cosmas pra;dictus
Epistota Adiiani intcrpretata ex

legit

pax osculatae sunt. Phe.

enira Irene, et decreto
rei veritati

sanctissimi

papx scnions
in

Roinse,

C

Dei regnans et iinpcrans

[nomen habens

Latinonim dietione

Grsenorum

consonumac respondens] ;divinitus mota, etdecorcm
Ecclesiffi

vocem.
(Vide Patrol. tom XCVI, col. 1233.)

desiderans atque volens,
et raovit in

litteris usa, justi-

tiam plieronyraam, sanctissimam videlicet Ecclesiara
vi-

Petrus etPetrus reverendissimi presbyteri ac
carii sanctissimi papae senioris

Romanam amplexa est
et praesens

;

mediura transire,

Rom;e Adriani dixelitteris

sanctura LTtificare collegiura; sed et or-

runt: Dicat nobis sanctissimus patriarcha Tarasius
regiiE

Ihodoxain patefacere fidem. Et nunc gaudium

civitatis,

si

consentiat

sanctissimi

gnum factum

est in

lectione

masacrarum litterarum

papa; senioris Roraae Adriani, an noii.

sanctissimi papae Adriani, tam ad divinitus conser:

Tarasius sanctissimus patriarcha dixit
sinius Paulus apostolus,
(lui

Sacratis-

vaiidosettranquiilissimos imperatoresnostros, quara
ad sanctissiraum et ter beatuin patriarchara Tarasiura
destiiiatarum
;

illustratus est

lumine

Christi,et genuit nos per Evangeliura, cuni
nis scriberet,

Romasic

et

magiias in hoc agimus Deo gratias,

approbans studium
annuntiatur
in

siiicer;e fldei eo-

quia tanto meruimus gaudio perfrui et Uetitia. El
benedictus Deus, qui suscitavit nobistale imperium,

rum, quam
ait:

in Christura

verum Deum habebant,
universo

Fides vestra

mundo

(Rom.i): hoc testimonium sequi necessarium est, et inconsulle agit qui huic conatur resistere. Unde

Adrianus praesul senioris Romae, cum esset particeps eorum qui prasdicto testimonio muniri nierucrunt,
scripsit nostris,

quod sollicitum sit seinper, et excitet populos ad unum conspiramentum et unanimitatem atque custodiam diviiiorum canonum, seu tradilionum sanctissinue Ecclesi;^. Sed Christus Deus per gignentem se
sanctissimam Dei Genitricem,
et vos sacerdotes suos, et

expresse ac

veraciter piis

iraperatoribus

qui

unum

omnes sanctos suos, sapitis, et dolum
sed
festinatis
ve-

atque ad humilitatem nostrara, affirmans
se

in

cordibus non
scripta

habetis

vestris,

habere antiquam traditionem Ecclesise catholics. Nara et ipsi nos scnitando Scripturas, et syllogistice approbando,
sic

bene ac optime

qua;

sunt adimplerc,
et
et

reproraissiones

stras veraces ostendat,

longievos
glorificet

conservet boeos,
et exaltet

rimati suraus:

nos dominos nostros,

quod confessi suraus, confitemur et confitebiraur, consonamus et confirmamus, atque permanebimus in significatione litterarum quse lectie sunt,
imaginales descriptiones suscipientes secundum an-

cornu eorum, et subjiciat inimicos eorum suii pedibus ipsorum, et dignos eos faciat etiara in futuro ssculo cum sanctis regibus connumerari, conservetque hanc sanctissimam synodum.

tiquam patrum nostrorum traditionem

;

et

has

affe-

Agapius sanctissimus episcopus Caesarise Gappado-

239
c\x dixit
quia
:

ANASTASn BIBLIOTHECARII
Scriptum est
in divinis Scripturis nnstris,

m
sinl
ita

A saluto et ampiector sacras iconas, cum
arrha salutis mex. Eos antem qui

separavil Deus inter iucera et inter tenebias
h;e-

tanquam non sapiunt,

Ecie enim cess.inle tenpbrosi maie opinantium
resi,

anathematizo.
relationem

lumen cunctis urthodoxiie

refulsit

:

quod lumen

et

egi sequens, suscipio et saluto sacras ac venerabiles iconas, et eos qu. ita non sentiunt, anathemati

Nicephorus episcopus Dyrrachii dixit: Secundum qux missa est ab Adriano sanctissimo
Taraar-

papa senioris Romae ad pios imperatores nostros, et
ad sanclissimum et universalem patriarcham

submitto.

Joannes sanctissimusepiscopus Ephesi dixit: Sicuthonorabiles liltene sanctissimi papseRomani conlinent, iUi credo, et

sium, quin
et leneo: et

et

sccundumejus sanctissimi Tarasii
liac

chiepiscopi doctrinam, lidem et confessionem, sapio

iu

confiteor gratia Chrisli veri

cum

confessione mea brevis vitae

Dei nostri.

meae tempus finiam, et terribili tribunali Christi
assistam.

Conslantinus sanrlissimus episcopus Constantiae Cypridixit;M(jdisomnibuslccta;suggestioni,qua!ad dominos n stros bonosab Adriano sanctissimo papa

i;plphanius diaconus Ecclesia Catinensis, et lo-

cu

!i

tenens archiepiscopi Sardiniae, dixil: Nltidissiorthodoxiae terminum et SS. apostol. traditiorclatio quae raissa
est ad

Romano missa

est

;

necnon

et epistola; qu;e ad san

mum

ctissimura patriarcham directa est.consentio, et ita confiteur, atque cum hac fide proficiscar ad tribunal
Christi veri Dei nostri.
sanctissiraus episcopus

B

neni

pios et Christo di-

lectos imperatores a beatissimo papa senioris Roraae

Adriano,

per lectionera exhibuit:

sed

et epistola

Basilius

Ancyne

dixit:

cjus,
et

qua; destinata est ad Tarasiura sanctissiraum
et

Quera;idraodum continenl

litterse sanctissirai

Adriani

universalem palriarcham. Unde
et

ego per omnia

papse senioris Roraae, et sensus
nostri ac universalis patriarchse
ct ita
;

sanctissimi l'atris
sic sapio, sic teneo,

his consentiens,

recti

sensus incessu sequens.

honuro etadoro
his

et recipio

ab olim

in Ecclesia tra-

docebo. et cura hoc sensu
s;eculuni proticiscar.

meo etiam

in

futu-

ditas venerabiles et sacras

iconas;et

eum

qui

in

rura

cundura

Nicolaus sanctlssiraus episcopus Cyzici dixit: Selitteras sanctissimi papae senioris Roraae

non convenit, uthseretici conciliabuli participem averto, et anathematismis transmitto.
poleos,

Adriani, et expositionem confessionissanctissimi patriarchae nostri Tarasii, sapio et sapiam, et in illum

Leo presbyter sanctissiraa' Ecclesix Constantino. et locum teuens metropoleos Sidie, dixit:
lectas

Secunduin
|)apa;

synodicas epistolas

sanctissimi
i);i-

munduni adducar cuin hac confessione mea. Kulhvmius sanctissimus episcopus Sardis
Et

senioris

Romx, etdoclrinain
;

sanctissimi

dixit

:

triarcha" Tarasii,

suscipio venerabiles imagines scet eos qui sic se

co

prselectas litlcras sanctissiini papa;

seiiioris

C

cunduni antiquani consuetudinein

Roma; sincereac indubilanter sequens, polliccur el conCteor ita rae sapere tam de orthodoxa fide, quam de sanctissirais iconis non quasi quiddara novuin dograa admittens, sed tanquam certissime scieiis de illis Iraditionem sanctorum apostoluruin et sacratis:

non habenl, anatheraatizo. Nicolaus hegumenus Apri,

et

locum tenens Tya-

nensium raetropoleos, dixit:
epistulas Adriani beatissinii

Secundura synodicas
pap;e, qua; lecta; sunt,

suscipio venerabiles iconas secunduin anii(|uam traditionera
:

siinorum magistruruin tiui has reliqueruiit, in sancta Dei Ecclesia constitutara. Propter quod tota anima recipio hujusmodi venerabiles iconas cum conve-

ct

qui se

ita

non habenl, anatheinatizo,

ConstantinussanctissiniusepiscopusGangrensium
dixit;
sirai
les

honore ac salutatoria adorationc. Eos autem aliter vel advcrse sapiunl aut dugmatizant contra qui
iiienti

Sccundum relationes (|uae lectse sunt beatispap» senioris Ronia; .Vdriani, suscipio venerabianathemati submitto.
cpistolas beatissiini pap:c

iconas juxta priscam traditionera. Eos vero qui

sanclasiconas, alicnosai-atholica Ecclesiaa^stimans, abjicio, et haereticos denuntio.

sic iiun sapiunt,

NicetasanclissiinuscpiscopusClaudiopoleusdixit:

Secunduai lectas

Petrus sanclissimus episcopus Nicomedia; dixit littcras sanctissimi paps .senioris
:

Secundum lectassynodicas

senioris Roma; Adriani susclpio venerabiles iconas

Rom:e Adriani,

ct

secundum

fidcin

sanctissiini et

q

secundum antiquam consucludinem;
sapiunt, anathematl submitto.

el qui sic

non

universalis patriarch;e Tarasii, venerabiles

iconas

suscipio, et adoro, et docebo, tanquani redditurusin die judicii rationcm judici et Deo nostro.
Elias sanctissinuis episcopus Cretae dixit; Secundum hoiiuiabilcslillei-as sanctissimi papae senioris

Theodorus sanctissiraus cpiscopus Myrensium Ly.
ci;e dixit:

Secundum synodicas

epistolas quae lectse

sunt bcatissimi papa; Romae Adriani, credo et proDteor, atque adoro et amplector sanctas ct venerabiles
iconas; et qui
clino.
ita noii

Roma; Adriani,
sacras iconas,

sic cunfiteur et

tcneu pretiosas

et

sapiunt, anatheinatizo et de-

nunquam

aliiiuando

commutandus,

nec
ita

modo

eas tantura

adorans. Eos autein qui non

confilcntur, anatheraatizo.

Stauracius

sanclissimus

episcopus Chalcedonis

Theoiihylactus diaconuset exan hus, locura tenens metropolcos Caria;, dixit Secundum lectas synodicas cpistulas bcalissimi i);ip;e senioris Roin.T Adriani
:

dixit; SecundumepistulaniAdrianisanclissimipapa;

prufiteor; et qui ita non sapiunt,
mittu.

anatheinati sub-

senioris Romae,

qua; ad sanctissirauin patriarchara

noslrum Tarasium

missa

est,

sic

el

ego receplo,

Michael

sanclissimus

episcopus

Synadensium

:

m
dixit:
ratiiies

INTERPRETATIO SYNODI VH GENKRALIS.

ACTIO

II.

242

Seciindum synodicas epistoias a beatissimo papa Adriano senioris Rom.T directas confitenr, et admilto jiixta priscam Iraditionem sacras et veneiconas
:

A quam
ita

traditinnem catholicne Ecclesian. Eos vcro qui

cl (|ui

ita

non sascipiunt, anathe-

non sapiunt, anathematizo. Marianus sanclissimus epi^copus Pompeiopoleos dixit: Secundum lcclas synodicas epistolas bcatissimi papa- seniorisRom;p Adriani confiteor, suscipio adoro sacras et venerabiles iconas secundum anEcclesise.

mati submitto.

Eustathius sanctissimusepiscopus Laodicea" dixit

et

Secundum

recitatas

synodicas epistolas beatissimi
confiteor,
et recipio
:

tiquam traditionem

Eos vero qui

ita

non

papa" senioris Roma^ Adriani

sapiunt, anathematizo.

pretiosasel sacras iconas juxta priscani traditioncm
et qui ita

non sapiunt, anathemati suhmitto.

Cum

JnannessanctissimusepiscopusTauromenia^dixit: veluti divinus orthodoxia' terminus sint littene

Xlonstantinus episcopus Pergse dixit: Secundum
lectas

synodicas epistolas beatissimi papre senioris

qua> ab Adriano papa senioris Rom;c ad pios impcrntores, necnon et .idTarasium universaicm patriar-

Roms
et fjui

Adriani

contiteor,

et

recipio

pretiosas

et

cham nostrum, misss

sunt, ita profiteor, suscipiens

sacras ima^ines

sccundum antiquam traditionem:

itanon sapiunt, anathemati submitto.
Epiri dixit:

Anastasius sanctissimus episcopus Nicopoleos veteris

B

sacras iconassecundum antiquam traditionem Ecclesiae catholicpe. Eos vero qui ita non sapiunt anathematizato.
Cyriiius ex persona sanctissimi episcopi Gothis

Secundum
papne
et

recensitas synodicas

epistolas beatissimi
conflteor,
et

senioris Romae Adriani

promulgavit similitc.

suscipio,

adoro sacras

et sanctas

Thendorus sancti fimus episcopus Mitra [Gc,
Bizya»
c.r ?n,s .7o/. 1 promulgavit similiter, Gregorius presbyter, et locum tenens episcopi Smyrn.ne, promulgavit similiter.

iconas juxla priscam traditionem. Eos vero qui ita

non sapiunt, anathematizo. Christophorus sanctissimus episcopus Phasidis
dixit
:

Secundum

lectas synodicas epistolas beatis-

simi

papa' Adriani confiteor, et suscipio ac adoro

Gaudiosius episcopus Messinse similiter. Eustachius [Eustratius] sanctissimus episcopus

venerabiles iconassecundum antiquam consuetudi-

nem. Eos vero qui

ita

non sapiunt, anathematizo-

Apamia> similitcr. Joannes diaconus,
sedis", similiter.

et

locum tenens

apostolicse

Theodorussanctissiraus episcopus Seleucis dixit;

Secundum
senioris

lectas synodicas litteras beatissimi papa;

Petrus episcopus

Germiorum

similiter.

Romse Adriani confiteor, et suscipio sacras et venerabiles iconas secundum antiquam traditioC nem. Eos vero qui ita non sapiunt, anathematizo. Gresorius presbyter Constantinopoleos sanctorum apostolorum, et locum tenens metropoleos Mocissi, dixit: Secundum lectas synodicas epistolas beatissimi papa^ senioris RomiP Adriani confiteor, et suscipio, et adoro sacras et venerabiles iconas

Theodorus sanctissimus episcopus Panormi similiter.

Joannes sanctissimus episcopus Arcadiopoleos similiter.

Stephanus sanctissi mus episcopus Bibonensium
miiiter.

si-

vicarius Leontopoleos similiter.

secun-

dum antiquam
Bas iius
dixit
:

traditionem. Eos autem qui ita non

Sisinnius sanctissimus episcopus Parii similiter. Constantinussanctissimus episcopus Leontina; similiter.

sapiunt, anathematizo.

sanctissimus episcopus Syllegse

[Silaei]

Epiphanius sanctissimus episcopus Mileti [Mitorura] similiter.

Secundum

lectas synodicas epistolas beatiset susci-

simi papne senioris Romre Adriani confiteor

Theodorus sanctissimus episcopus Taurianae similiter.

pio ac adoro venerabiles et sacras imagines secun-

traditionem Ecclesise. Eos vero qui non sapiunt, anathematizo. Theodorus sanctissiraus episcopus CatantE dixit: Omni orthodoxia plenani relationem, quoe missa est a sanctissimo papa senioris Romse Adriano ad pios et
ita

dum antiquam

Niceta sanctissimus episcopus Graeconnesi similiter.

Christophorus sanctissimus episcopus sanctae Cy-

^

riacssirailiter.

Eustachius [Eustratius] sanctissimus episcopus

araicosChristi imjicratores nostros, sed et Tarasiura

alraum
agnovi.

et

universalem patriarcham, per lectionem
et

Methymnae similiter. Theotimus sanctissimus episcopus Crotonensiuni
similiter.

Unde
et

ego his assentior, et prorsus adoro,
ita

amplector

admitto sacras iconas. Eos vero qui

Theophilussanctissimus episcopus Chii similiter.
Leo sanctissiraus episcopus Cii similiter.
BasiliussanctissimusepiscopusNesiorumsirailiter.

non sapiunt, anathematisrais transmitto, tanquara alienos ab Ecclesia catholica. Manuel sanctissimus episcopus Adrianopoleos
Thraciae dixit:

Secundum

lectas synodicas epistolas

Joannes sanctissimus episcopus Apri similiter. Ignatius sanctissimus episcopus Prinae similiter.

beatissimi papae senioris Romae Adriani confiteor, et
recipio sanctas venerabiles iconas secundura anti-

Theophylactus sanctissimus episcopus Cypsello-

rum

similiter,

>

Sedis

deest in ms.

Jolyi

quemadmodum

et in Graeco.

A
»43

ANASTASII BIBLIOTHECARlI
Leo sanctissiraus episcopusPhociaesimilitcr.

211

Theodorussarictissiraus episcopus Tropaeorum similiter.

Nicephorus
sanctissiraus episcopus

diaconus et vicarins Gargarensium

Stcphanus
simiiiter.

Sugdensium
si-

sirailiter.

Conslantinusdiaconuset vicarius Agaae similifer.

Sergius sanctissiraus episcopus Nicoterensiura
militer.

Theognius

vicarius Sion sirailiter.

Joannessanctissirausepiscopus Rhiedcsti similiter.
et

Gregorius presbyter
militer.

vicarius

Nicopoleos

si-

Joannessanctissimus episcopus Panii similiter.
Melchisedech sanctissimus episcopus Calliopoleos
similiter.

Leo sanctissimus episcopusMesembris sirailiter. Theodosius sanctissimus episeopus Amorii similiter.

Leo sanctissiraus episcopus Madyti similiter. Thcnphylactus sanctissimus episcopus Chariopoleos simililer.

"Cyriacus sanctissimus episcopus Drisiparentium
similiter.

Thomas
similiter.

sanctissiraus episcopusDaonii similiter.

Galata presbyter, et ex persona sanctissimi episcopi Rhesii, similiter.

Gregorius sanctissimus episcopus Theodoi-opoleos

TheodosiussanctissimusepiscopusNyss;rsimiliter,

B

Sisinnius sanctissirausepiscopns Chalcidissimiliter.

Georgius sanctissimus episcopusCaraulianensiuro
similiter.

Soterichus sanctissiraus episcopus Ciscissensium
similiter.

Joannes sanctissimus episcopus Bryseos similiter. Benjamin sanctissimus episcopus Lizicensium
similiter.

Constantinus sanctissimus episcopus Mastauren-

Gregorius sanctissimus episcopus Amastridis similitcr.

sium

similiter.

Georgius sanctissimus episcopus Briulensium similiter.

Theophanes sanctissiraus episcopus
sirailiter.

Sorensiura

Joannes

sanctissiraus episcopus Nyssse similiter. Theophylactus sanctissiraus episcopus Trallas si-

Gregorius sanclissimus episcopus Dercensinm
militer.

si-

railiter.

Heraclius sanctissimus episcopus Junopoleos similiter.

Basilius » sanctissimus episcopus Magnesite sirailiter.

Constantinus sanctissimus episcopus Juliopoleos
sirailiter.
si-

SabbassanctissimusepiscopusAnensiumsirailiter.

Gregorius sanctissimusepiscopus Palseaspoleos
militer.

Aiitonius sanctissimus episcopus Troszenis similiter.

Basilius sanctissimus episcopus Magnesiae Mseandri similiter.

Niceta sanclissiraus episcopus Nacoliae similiter.

Theophanius sanctissimus cpiscopus Calps similiter.

Petrus sanctissimus episcopus Asponae similiter. Synesius Sanctissimus episcopus Cinn;e siraililer.

Synesius sanctissiraus episcopus Anastasiopoleos
sirailiter.

Leo sanctissimus episcopus Algizensium similiter. Nicoderaus sanctissimus episeopus Eugazensium
similiter.

Eustathius sanclissiraus episcopus Solensiura similiter.

Lucas [Lycastus] sanctissimus episcopus Baretensium similiter. Tbeophylaclus sanctissimus episcopus Ilypaepen-

Theodorus sanctissimus episcopus

Citii similiter.

Gregnriussanctissiraus episcopus Triraithunten-

sium sium

slmiliter.

sium similiter. Theophanes sanctissiraus eptscopns Lebedensium
similiter.

Alexander sanctissimus episcopus Amathunlensimiliter.

Joannes [Gr., Sisinnius] sanctissimus episcopus

Stratonicus sanctissimus episcopus Cymae similiter.

D

Adriana; simililer.

Michacl sanctissiraus episcopus Melito|)oleos si.Myrn;(' siniiliter.

Cosraas sanctissinius episcopus

militer.

Olbianus sanctissiraus episcopus EI;e;i' siralliter. Pardus sanctissimus episcopus Pitlan;e similiier.
BasiliussanctissimusepiscopusPcrganii similiter.
Basilius sanclissimus episcopus Atrammyli similiter.

Theodorus sanctissimus episcopus Germ^ similiter.

Basilius sanctissiraus episcopus Hadranothyren-

sium

similiter.

Leo sanctissiraus episcopus 1'uemanini similiter.

Marianus [Marinus] sanctissimiisepiscopus Atandri similiter.

Symeon sanctissimuseplscopiis
liter.

(.)c;c

similiter.

Joannes sanctissimus episcopus Lampsaci simisi-

Joannes sanclissiraus episcopus Assi similiter.

Joannes sanctissimus episcopus Arcadiopoleos
militer.
a Exstat p;iriter
iii

Nicela sanctissiraos episcopus Hilei similiter.

LeosanctissimusepiscopusTroadensiumsimiliter.
ms.
.Inlyaiin.

;

245

INTERPRETATIO SYNODI

VII

GENERALIS.— ACTIO
t!l

II.

246
i),

Theodorus sanctissimus episcopus Abydi simi-A vidpruiit
liter.

ministri fueruiit sermonis (A-^.

el hi

qui ab eis cdocti suiil, sancli viilolicel et bRali patres
nostri
;

Anastasius sanctissimus episcopus Tripoleos siliter.

ita

certissime comperiens contincrc liitoras

qu:e

nunc,

Leo sanctissimus episcopus Traculensium similiter.

Roma; tam ad pins
salera

ab .\driano saiictissimo piipa senioris ct amicns Chrisli iraperatores
raissie sunt, ita credo, iti conli-

nostros, ijuara ad T;ir:isiura sanc.tissimura ct univcr-

Stephanus sanctissimus episcopus Salensium similiter.

patriarcham

teor, et ita teneo et tenebo

usque ad ultimum spira-

Joannes Tabalensium sanctissimus episcopus similiter.
"*

mentum meum,

colens atque adorans pretiosas et

sacras iconas. Eos vero qui ita non senliunt vel contitentur, anathemalizo.

Stephanus sanctissimus episcopus Silandi siraiNicoiaus
sanctissimus

liter.

Constantinus sanctissimus episcopus Sasimensium
episcopus Pericommatis
dixit:

Secundum
papse

lectas synodicas epistolas beatis-

similiter.

simi

senioris

Romae Adriani

confitenr, et

Joannes sanctissimusepiscopus Setensium similiter.

adoro, atque suscipiu sacras et coiendas imagines

B

secundura antiquam traditionem Ecclesiae. Eos vero
qui
ita

Basilius sanctissimusepiscopus Liprensium similiter.

Niceta sanctissimus
si-

non sapiunt, analhematizo. piscopus Dadybrensium si;

Theophanes sanctissimus episcopus Msonise
militer.

militer.

Theophilus sanctissimus episcopus Prusiadis similiter.

Michael sanctissimus episcopus Stratoniciae similifer.

Niceta sanctissimus episcopusAdrianopoIeos simi-

Lycastus
similiter.

sanctissimus episcopus

Philadelphise

liter.

Joannes sanctissimus episcopus IleracliK Ponti
similiter.

Michael sanctissimus episcopus Trallie similiter.

Gregorius
similiter.

sanctissimus

episcopus Gordensium

Constantinus sanctissimus episcopus Cratiae similiter.

Joannes sanctissimus episcopus Daldae similiter.
Eustathius sanctissimus episcopus Orcanoe similiter.

Niceta sanctissimus episcopus Rys;ci sirailiter.

Nicephorus sanctissimus episcopus Glanensium
similiter.

Joannes [Joseph] sanctissimus episcopus Attalise
similiter.

G

Leo sanctissimus episcopus Trocnadensium similiter.

Zacharias sanctissimus episcopus Hierocaesariae
similiter.

Anastasius sanctissimus episcopus Patarensium
similiter.

David sanctissimus episcopus Helenopoleos similiter.

Gregorius

[Georgius]

sanctissimus

episcopus

Nyssse similiter.

Cyrio sanctissimus episcopus Lophi similiter.

Theodosius sanctissimus episcopus Pinarensium
similiter.

Constantinus sanctissimus episcopus Cfesariae Bithyniae similiter.

Nicodemus sanctissimus episcopus Sidymi similiter.

Theophylactus sanctissimus episcopus Apolloniadis similiter.

Gregorius [Georgius] sanctissimus episcopus Husi-

Georgius sanctissimus episcopus Basinupoleos
militer.

niadensiura

sirailiter.

Leo sanctissimus episcopus Aristae similiter. Nicephorus sanctissimus episcopus Adrani similiter.

Constantinus episcopus Candibensiura sirailiter. Stauracius sanctissiraus episcopus Zenopoleos similiter.

Basilius vicarius Dascylii similiter.

D

Leo sanctissimus episcopus Limyrensiura similiter.

Constantinus sanctissimus episcopus Carinne similiter.

Stephanus sanctissimus episcopus
siraililer.

Caunensiura

Niceta sanctissimus episcopus Melae similiter.

Constantinus
[Crr.,

sanclissimus

episcopus Tensium

Neophytus sanctissimus episcopus Gordoservorum
similiter.

Tlon]

sirailiter.

Constanlinus sanctissimus episcopus Combensiura
similiter.

Leo sanctissimus episcopus LinoiE similiter. Joannes sanctissimus episcopus Etenensium [Necennensium ] similiter.
Conslantinus sanctissimus episcopus Zelensium

Pelrus sanctissiraus episcopus Orcadensium

[Crr.,

Petrus diaconus et vicarius Hyrcanensium
liter.

]

simi-

[Hecenensium]

similiter.

Joannes diaconus et vicegerens Phaselidensium
sirailiter.

Gregorius sanctissimus episcopus Sinopae dixit Queraadmodum tradiderunt nobis ipsi qui ab initio

Sabbas

vicarius Tii sirailiter.

S47

ANASTASII BIBLIOTHECARU

248

?l

Gregorius sanctissimus episcopus Libyrae similiter.

A

Slephanus electus Otri simililer.
Joannes electus Heclorii similiter.

Basilius sanctissimus episcopus
liter.

Tabensium simi-

Constantinus sanctissiinus episcopus Amalandensiiim siniiliter.

Dorotheussanctissimus episcopus Neapoleos similiter.

Epiphanius sanctissiraus episcopus Pertensium
similiter.

Gregorius sanctissimus episcopus Heraclixsimiliter.

Sisinnius sanctissimus episcopus Philomelii similiter.

David sanclissimus episcopus Jassi simililer. Gregorius sanctissimus episcopus Mylassi similiter.

Joannes sanctissimus episcopus Siblia? similiter Michael sanclissimus episcopus Papensium similiter.

Sergius sanctissimus episcopus Megjiiensium similiter.

Theodorus sanctissimus episcopus
lUer.

Sac^ilii

simi-

Joannes sanctissimus episcopus Mydbi similiter.
Stauracius sanctissimus episcopus Stadix simililsr.

Sisinnius sanctissimus episcopus Apamise Ciboti
similiter.

B

ConslantinussanctissimusepiscopusCananaesimiijter.

Gregorius sanctissimus episcopus Stratoniciae similiter.

Leo vicedominus
ijter.

et

vicarius

Sozopoleos

simi-

Theodosius sanctissiraus episcopus Chonensium
siniililer.

Marianus sanctissiraus episcopus Magydensium
sirailiter.

Michael sanctissimus episcopus Chaeretopensiura
similiter.

Nicephorus sanctissimus
similiter.

episcopus

Flogensiura

Pantoleo sanctissimus episcopus Valentiie similiter.

Leo sanctissimus episcopus Andidensiura siraiijter.

GeorgiussanctissirausepiscopusPeltensium similit^r.

Manzo sanctissimus episcopus Pracanensium
Atanassi
mililer.

si-

Christophorus sanctissimus episcopus
similiter.

Theodosius sanctissimus episcopus (Jermanicopoleos similiter.

Leontius sanctissiraus episcopus Eumeniie sirailiter.

Eustathius sanctissimus

episcopus Celendereos

Paulus sanctissimus
liter.

episcopus

Acmonia; simi-

C

similiter.

Zacharias sanctissimus episcopus Trapezopoleos
similiter. similiter.

Gregorius sanctissimus episcopus Timenutheren-

sium
liter.

Sisinnius sanctissimus episcopusSycae similiter'

Leo sanctissimus episcopus Trajanopoleos simiLeo sanctissiraus episcopus Alei sirailiter. Nicephorus sanctissiraus episcopus Lundensium
sirailiter.

Zacharias sanctissimus episcopus Cardabunden-

sium

similiter.

Sisinnius sanctissimus episcopus
sirailiter.

Murbadensium
Lamensiura

Eusialhius
.\ppiae

sanctissimus episcopus

Georgius sanctissimus episcopus
ter.

simiii-

similiter.

Stephanus sanctissimus
si-

episcopus Philadelphi*

Constantinus sanctissimus episcopus Eucarpise
militer.

similiter.

Michael sanctissiraus episcopus Ilierapoleos similiter.

Leosanctissimus episcopusSibillensium similiter. Theodorus sanctissiraus episcopus Cadus similiter.

Christophorus sanclissimus episcopus
similiter.

Promissi

D

Michael sanctissimus episcopus Tibcriopoleos similiter.

NicolaussanclissirausepiscopusPhytiaisimiliter.

Joannes sanctissiraus episcopus Azanensium similiter.

Thcophylactus saiictissimus episcopus Cinnabori
sirailiter.

Basilius
similiter.

sanctissimus episcopus Dionysiopoleos

Niccta sanctissimus episcopus Augustopoieos similiter.

[Manuel] vicarius Nicopoleos similiter.
sanctissimus

Constantinus

episcopus

Cotragii

[Joannesl ex persona Coloniae simililer.
Eustratius sanctissimus episcopus
liter.

[Cottya-i] similiter.

Uebelti simi-

Georgius sanctissirausepiscopus Medaii similiter. Leo sanctissimus episcopus Docimii simililcr.

Leo vicedominus
ter.

et

vicarius Zoropoleos simili-

Damianus sanctissimus episcopus Meri
Theophylactus vicedominus
Apsi
similitei'.

similiter.

et

loci

conservator

Tbeodorus sanctissiraus episcopus Bulgarophytii
similiter.

249

INTERrRRTATIO SYXODI
episcopus

\1I

GENERALIS.
ponim
lii-a

ACTIO
lidiNu.

III.

250
nobls tam a sanctis

Georgius sanctissimus
similiter.

Plutinnpoleos

A

iHiliat.im

(|u:e

apostolis et prophiHis,

quam
i't

a (loftorihus in

catho-

Basilius sanctissimus episcopus Perbercos siiniliter.

Ecclcsia est iradita,

serunilum

ili'stin:itam

syllabam a ter beato

et apostolico

papa Adriano ad
fulguraverunt

Micliael sanctissimus episcopus Pampliyli
liter.

simi-

pios imperatores nostros et Tarasium universalem

patriarcbam, quce illustraverunt
simi-

et

RubpnsanctissimusepiscopusScopeliisimiliter.
Sisinnins sanctissimus episcopus Garialli
liler.

mentes nostras, secundum fidem audientes' confiteor et credo [ Or. mld. et adoro sacras imasines. Eosautem qui non ita sentiunt, anathemati/.o.l
Gregorius reverendissimus

Petrus sanctissimus episcopus Monembasia' simiitter.

menus

sancti Sergii dixit

:

monachus et heguSecundum antiquam et

Gabriel sanctissimus episcopus Eiiena^ sirailitcr.

priscorum temporum le^islationem, qu;p traditaest
in sancta Dei

Leo sanctissimusepiscopus Porthmi similiter. Bardanius sanctissiraus episcopus Doarensium
similiter.

masna

Ecclesia ex sanctis ac laudabi-

libns apostiilis, et conservata est a sanctis etsacra-

tissimis Patribus et masristris nostris, id est, sanctis
et

Andronicus presbyter,
leos seu Zalichi, similiter.

ex persona Leontopo-

^

sex universalibus synodis

;

atque orthodoxis

litteris

quse missfe sunt ab Adriano senioris Roma!sanctis-

Leosanctissimus episcopus Sebastse similiter. Niceta diaconusex persona Halicarnassi similiter. Leo sanctissimus episcopus Corydalensium simililer.

simo

et

apostidico |)apa ad pios
et

imperatores nnstros,

et Christi amicos Tarasium sanctissimum et et illu-

universalem patriarcham,qu<T illustraveru'it

Theodorus sanctissimus episcopus Cremnensium
similiter.

Constantinus
simiiiter.

sanctissimus

episcopus
est, ut et

Adrianae

minaverunt sensus nostros, cum mei suscipiens, ita confiteor, ita per hanc veram confessionem una induliientiam accipere peccatorum
Jiiannes

desiderio cordis
prsedico, credens

cum bona actione
qusgessi.

hegumenus

Patrurii similiter.

Sancta synodus dixit

:

Justum

reveren-

Eustathius heuumenus Maxiraini similiter.

dissimi monachi pronuntient.

Symeon hegumenus Chorse
:

similiter.

Reverendissimi monachi
talis, ut et

dixerunt
;

Si

ordo

est

nos monachi pronuntiemus

ut jubetis.
:

GregoriusfGeorgiuslhegumenusPegssimiliter. Syraeon hegumenus Abramitensiumsimiliter.
Joseph hegumenus Heraclii similiter.
*-'

Tarasius sanctissimus patriarcha dixit

Ordo

est

unicuique, qui

reperitur in synodo, ut pronuntiet

Plato

hegumenus Sacudeonis similiter.

confessionem suam. Sabbas reverendissimus monachus et hegumenus Studii dixit: Secundum antiquam etpriscorum tem-

Gregorius hesumenus Hyacinthi similiter. Et cieteri omnes monachi pronuntiaverunt similiter.

ACTIO

TERTIA.

In

nomine Domini
nostri.

et

dominatoris Jesu Chrilti
et

vicariis apostolicarum sediura orientalisdioeceseos.

veri Dei

Imperio piissimorum

amicorum
et Irense

Residentibus quoque ante sacratissimura arabo-

Christi
a

dominorum nostrorum Constantini
tertio

nem

Deo redimitae matrisejus, anno octavo consulatus
[Gr. et ms. Jol., iv
1

cognominatur Sophia

templi sanctissimae magna; Dei Ecclesiae quae prresentibus et audientibus ;

eorum,

]

Kalendas Octosynodo, quse per

brias, indictione

D

gloriosissimis et
est,

magnificentissimis judicibus, id
patricio, et

1.

Petrona laudabilissimo exconsule

Conveniente sancta

et universali

comite

Deo

conservati

imperatorii

obsequii,

et

divinam gratiam et piam sanctionem eorumdem divinitus confirmatorum imperatorum congregata est in Nicensium clara metropoli Bithyniensium provincia;: id est, Petro reverendissimo primo presbytero sanctse Romanse Ecclesia; sancti apostoli Petri, et
Petro reverendissimo prcsbytero et monacho et he-

Joanne iraperiali ostiario et logotheta railitaris logothesii, et tota sancta synodo secundum ordinem
qui prsescriptus est in priraa actione
etiara
;

prsesentibus

Deo amabilibusarchimandritis et hegumenis, atque omni monachica plenitudine; propositis sanctis et intemeratis Evangeliis
:

gumeno

venerabilis

monasterii sancti Sabba;

siti

Dixit Deraetrius Deo araabilis diaconus et scevo-

Romae, tenentibus vicem apostolicae sedis almi sanctissimi archiepiscopi seniorisRomaeAdriani

et
;

phylax sanctse Constantinopolitanae Ecclesi»:

et

Quoniam quidem
ctae et

praecedenti die

visum

est

san-

Tarasio almo et sanctissimo archiepiscopo magni

universali synodo sequenti paterna et eccle-

nominis Constantinopoleos novai Romse, et Joanne ac Thoma reverendissimis presbyteris monachis et

siastica jura, suscipiendos eos qui ex haeresi

conver-

tunlur; necnon

et

eos orthodoxos qui ab haereticis

1
251
ordinati sunt,

ANASTASn BIBLIOTHECARIl
assumendos: prs foribus adsunt
et

252

hi

A

qui Jibeilos suns jam orthodoxe
et

lefrernnt episcopi,

postulant injjredi

judicari

secundura

quod

mitte; eoquod raanus[(Jr. flrfrf. insynodolatrocinali manusl injecerit super viros insnntes. Joannes reverendissimus presbyter et locum le-

vobis placuerit.

nens orientalis dioeceseos dixit
:

:

Et Spiritu sancto

Sancta synodus dixit

Vcniant.
patriarcha dixit:
Is

inspiratasanctasynodussponsionem[conslitutionem]
qui

Tarasius sanctissimus
reddat rationera

hanc exposuit.
Tarasius sancfissimns patriarcha dixit: Sicut et
pra;diximus, verbis quae circumferuntur, non credi-

nupervenit Dpo araabilissimus episcopus Neocaesaria?

suam per

iibellum.

Deo amabilis episcopus Neocscsaria" dixit:ConfirmetDeusimpprinmbonorumdiiminnrum nnstrorum hetificeteosDeusin sanctosolioipsorum.
Gresjorius
;

mus.
Sancta synodus dixit:
In tempore suo quisquis

hanc habet querimoniam, queratur apud hanc san-

Sanctis«iraum
stabiliat.

dominum

nn.strum Deus largiori spvo

ctam

synndum,

vel

apud sanctitafem vesfram:

et

funpi faciat pnntificin, et sanctam synndura Dens

ostensa veritate, sicut definitum est a sancfa synodo
hac, proveniet.

Orate ito ejjpstate mea.
lesiit

Et profprens li-

bellnm suum

cnntinenfpm exemplaria libello-

rum

qui pra^scripti sunt in actione prima. Et postquam lectus est libellus, Tarasius sanctis:

Gregorius sanctissimus episcopus Neocaesariae dixit:Nonmehomoaccusabit.quiapercussiveloccidi

[Gc,
mus.

cecidi].

simus patrlarcha dixit
confiteris ?

Hnec

cum

simplicitate cordis

Sancta

synodus

dixit

:

In

his

et

nos

gaude-

Gregoriiis

sanctissimus
in

episcopus

Neocsesari*

Grecrorius Den
dixit
:

amabilis episcopus Neoca>sarise

dixif

:

Xeque

divinitus custodienda urbe, neque in

In nomine Dei et per sanctara orationera tuam et sanctnrura Patrura, in munda conscientia et omni simplicitateconfiteor, etqusesobeatitudinem vestram et totam synodum orare pro me.

regione raca

homo

ex

me ultionem passus
:

est.

Sancta synodusdixit
loco suo.

Si istud est, suscipiatur in

Sabbas reverendissimus monachus
fessi

et

hppumenus
;

Tarasius sanclissiraus patriarcha dixit: Aliquid
ad hsec proraulsipmus. \Gr. (kW. Sanctissimiepiscopi
Sicilia^dixerunt.

monasterii Sludii dixit: Princii^em ha^reseos consunf pontificps

eum

esse

:

et ut jubetis

nam

Quod

in aliis

factum

est, fiat

quo-

Pater noster .\thanasius ad Rufinianum dixit, quia
eis qui principps fiuTnnt haereseos sufficit, si

que

in istis.

]

tantum

Sancta synodus dixit

:

Fiat.

ad poenitenfiam admiftantur.

Tarasiussanctissimus patriarcha dixit: Sed sermo

C

Tarasius sanctissimus patriarcha dixit quia non cecidit, neque persecutus
est.

:

Sed dixit,

quidam rumorisnbstrei)it, quod in tempnre i^ersecutionis quidam episcoporum intolerabiles persecutioquibusverbis injectis nou u.squequaque sine approbalionecredimus. Xovit tota sancta synodus hic, quia canon sanctorum apostolorum e|)iscopum, ve! presbyterum, vel diaconum percutientem fidelesdelinquentes, aut iiifideles iiii:

Constanfinus sancfissiraus episcopus Constantia;
Cypri dixit: Juvenalis, et qui circa ipsura erant,
auctores [principes] latrocinalis synodiexstiterunt;
sed in quarta synodo recepti sunt.

nes piis veris infulerint

Joannes ma;;iiificpnfissimus losiotheta dixit

;

Sufli-

que agentes,
deponi

et

per hujuscemodi timeri volentem,

citsynodo vestrae divinitus congresiata^ quia Gregorius NeocBBsarisp, et qui auctor exstitit pnetereuntis
impiiE synodi, cnnservatus est usque in hodiernum

praicipit.
:

Sancta synodus dixit

Ita denuntiaiit.
:

diemadsuam
lil si

h;eresim

et

docfrinam damnandam.
et

Tarasius sanctissiraus patriarcha dixit ita est, quid vobis videtnr ?

hoc

Joannes revercndissimus presbyter
:

locum

te-

Thendorus sanctissim is episcopus Catante dixit: Secundura sacras catholicie Ecclesiie regulas ita definit

T)

Gratias agimus nens orientalis dioeceseos dixit Deo, quia remanserant veri e raale collecta synodo, arp;upntes et quflc ab ipsis male sunl prcsta, el subver-

sancta synodus hxc.
:

tentesati|ueconfusionem propriam publicantes.
Sif intulit

Tarasiussanctissimuspatriarchadixit

Tarasius sanctissimus patriarcha dixit
nuni

Scimus
et prin-

episcii|)us(jua.scunque plagasettormenta viris tiraeii-

omiics Juvenalcm patriarrham fuisse Hierosolyraita;

tibusDorainum, qui tunc persecutioncm patiebantur, non est dignus episcopatu.
Sancta synodus dixit Non estdistnus. Tarasius sancfissimus patriarcha dixit: Ounniain et sicut persecutor ciedes inni\it.
:

pI

spcundum
fuit
;

(lic;nit:i|pra
[

suam ulique

cepssynndi

et sic

Gr..,

hicl post pra^varicatio-

nem suam

pivnitPntia siesla receptusest.

Epiphanius reverendissimus diaconus Hcclesise Cataiue, ct locum retinens Thoma' episcopi Sardini;p,

cum

Theodorussanctissimus e|)iscnpus Catante, et (|ui eo Deo amabiles episcijpi Sicilia^, et Epiphanius

dixit;

Sed

ncminem

iiersecutus

esl

Juveiste

nalis.

diaconusetlocumtenensepiscopiSardinia?,dixerunt;

Tarasius sanctissimus pafriarcha dixit; Et
respondit, quia

Quarlasynodusmoxutprssedit, in primordiisexclaraavit: Dioscorum fnras mitte, hnmicidani fnras

neminem persecutus sum.

Xam

et

Eustalhius Sebastenus princeps erat hse-

2S3

INTERPRFTATIO SYNODI
:

VII

GRNERALIS.
poscimus
dotps
iit

ACTIO

III.

254

reseosMncedonianornm
siliiis

sericum libello sancfus Ba-

A

lilter» sanctissimi patriarchjeTarasii,
et

Palor nnstpr Riiscppit illiim.
:

quaMiiiss;!' sunt ad sanctissimos

summos
ita

aacer-

Reverendissimi monaclii ilixerunt
[Gr.
aild.

Verum

est.

oriPiitis,

prius

leganUir;

et

rescriplie

sed quia tacens mansit Jiivenalis, ideorespondimus

earum.
Sancta synodiis dixit
Et
lejrit
:

Tarasius sanctissimus patriarcha dixit:
vos,

Legantur.
et

Laudamus

tanquam n^mulatores rannnicaruni
1

el

Stephanus diaconus Deo amabilis

no-

evancfplicarum ronstitutionuiTi.

tarius venerabilis patriarchici secreti.
et

Sabbas reverendissinuis monachus
monasterii Studii
dixit: Coriservet

he£;umcnus

E.vcmphir

Deus dominos

postros bonos, quibus di£;n;intibus hoc factum est rt con^rpintum concijlum ad KccIesi;T' uuionem alque concordiam. Sancta synorius dixit Gratiarum actio Deo ct
:

Ufteranim. qux missx xiint nd summoa snrfrdotrs ct sncrrdotrs Antiochife. Alexnndrix, ct snnctse civitatis, a Tarusio et bcatissimo patriarclia Constantinopoleos.

Miiltaet maa;na providentiaDominus Deiis

homi-

num
vitnp

vitas resens

et

protrahens. atque proventum

laus.

uniuscujusque consulte deduc.ens (sine ipso
estnihil, quiaet capillicapitisnostri
el

Tarasius sanctissimus patriarcha dixit
hspc sancla tres
tes

:

.lara

antea

synodus iiromulijavit, secuta sanctos panostros, quod suscipi ojiorteat [&r. mld. veniennisi alia

B

namque factum

numerati sunl eil

rac in
et

laicorum nrdine usque
ipse scit) in cathe-

nunc connumeratum,

imperialibus ministeriisde(

ab hseresil,

causa hujusinodi a sacerdoet

putatum, nescio quibus judiciis

tali ejiciat ordifie:

idipsum ergo

iterum didici-

dram pontificalem

evexit, hortatu validoa veritatis

mus. Sanctasynodus dixit.Omnes idipsum dicimus. Joannes reverendissinuis presbyter et monachus, locum tenens oripntalium patri.ircharum, dixit: Bona quse diverso modo dicuntur," sancta sunt et
utilia.

propuiinatoribus, piissimis videlicet ac orthodoxis

imperatoribus, uostris, atque sanclissimis episcnpis,
seu clericis, in rae violpnter efTpcto
:

cui

succumbens

annui. et obedientise fructum his carpendum commisi. Et rogo vos sacratissimos, ut tanquara patres
rae pusillanimera

baculo potentise, id est paternis

Petrus Deo amabilis presbyter et

locum tenens
et

vestris macisteriis fulciatis, ct veluti fratres puris

Adriani beatissimi papse senioris
ac

Rom»,

Joannes

orationibus vestris nos

cum

arraatura Dei contra

Thomas Deo amabiles
dixerunt
:

presbyteri, et vicarii orien-

versutias antiqui hostis adjuvetis, atque fluctibus

tis,

Recipiant sedes suas.
:

Sancta synodus dixit

Hoc ipsum dicimus,

et

con-

invicem sursrentibus vacillantera gubernetis, quatenus pertinsam ad portum voluntatis Christi Dei

sentimusomnes. Et ascenderunt

C
in competentes sibi cathedras re-

verendissimi episcopi,Nicsre vidcllcet, Neocssariap)

Rhodi, Iconii, Hierapoleos,
palhi.

Pisiniintiura,

et

Car-

Estenim prorsus apud nos qiioddam prselium dum sermones jaciant et jaciantur. Sed triumphale habemus tropaeura, veritatem qu?e non vincitur. Deinde quoque et procellis vehpmentibus
nostri.

sine ferro,

inspirantibus, in auxilium vobis assumptis,
:

harum

Sancta synodus dixit
doxos.

Deus bene adduxit orthe-

pauxilium qiiid suflrerenfes afstum,Christum has increpantem invenieraus, et vitam tranquillpper orania
transiijeraus.

Constantinus sanctissimus episcopus Constantiae
Cypri dixit: Quia in priori sessione sanctfe hujusvenerabilis synodi piissimamsacram Deo coronatorum

Et his quidem

sufficenter in prrefa-

tione nostra prreraissis, in ca>teris evidenter

horum
n

cosnitio denuntiabitur.

Nunc

autera ad aliara inten-

nostrorum imperatorum meruiraus per resiium a secretis suscipere in qua continebatur, quod litterse a
,

tionera dicendi [dicendol projjredior.

Quiaeni

pri-

sca quaedam, et ut verius fateamur, apostolica trailitio

seniorisRoma^praesulemissa^fueruntadtranquillissi-

in

omnibus

ecclesiis

inolevit,

ut hi qui ad

mum imperium ipsorum,

et diio qiiaterniones

ad san-

ponlificium provehuntur, prsecedentibus se iu eodem

ctissimumpatriarchamaborientalibussummissacerdotibus :et litteras quidem Roraani papreaudiviraus, et quse in illis continebantur, a^novimus. Postula-

^

ordine,

qualiter se habeant quae

suae fidei
est
et

sunt,

exponendo commendent: Visura
sectanti,

me

vobisinclinare, et

mihi hoc liquido confessionem

mus ilaque
isla et

a claritate vestra, amplissimi jiatricii, ut

pronuntiare,
terra? verba

quemadmodum
in
[
"!

a tubis sancti Spiritus

quse ab oriente missa sunt.

legantur corara saucta
si

(quarum sonus
)

universali synodo, quo comneriamus,

ea-

omnera terrara exivit, et in fines Fsal. xvin et ab earum alumnis atque

dem

sentiant et

eadem prfedicent tam senioris Rosanctissinuis patriarcha Tarasius,
regiae

asseclis, sacratissimis videlicet Patribus nostrisedu-

papa,

quam

catus, exipsis mollibus ungulisdidici.
,

qui et
scopi.

prsesidet

urbi,

quam

orientis epi-

Credo in unum Deum Patrem omnipotentem, et in unumDominum lesum ChristumFiliumDei et Deum
nostrum, naturaex Patre sine tempore coffternura Spiritum sanctum, Doraiuura et vivificantera,

Magni ficentissimi princi pes et sancta sy nod us dixerunt: Fial secundura postulationem vestram. Joannes et Thomas Deo araabiles presbyteri, et

et in

ex Patre per Filium procedentem et

eumdem Deum

locum retinentes orientalium patriarcharum, dixerunt: Si placet huic sanctae et universali svnodo.

esseetcognosci :Trinitaiem unius subslanti*, unius honoris et sedis, sempiternamet increatam, omnium

:

955
;

ANASTASIl BIBLIOTIIECARII

256

creaturarum conditricem unura principium, unam deitatem et dominatinnem, uniim imperiiim. potpnt,it«m et potestatem in tnbussubsistcntiis, individue

A

quidemdivisam,etdiviseunitam: non ex imperfectis
tribiis

naturiset induab'isnatnrisunum sanctse Trinitatis Christnm nenm nnstrnm carnc venisse sentiens, anathematizo EutychetPm, nioscorura, et totam ipsorum sinecapite multitndinem, una cnm divifitns

nniim

aliipiiil

perfi-rtiim
et

:

sed pxtribus perfe-

plusquam pprfectum, uti maiinuslocutuspst Dinnysius". Itaquespcundum proprietatem personarum tria quidera adoranda at vero secundura coramunera naturse rationem unus Deus nmnium factor visibilium et invisibilium, omctis

unum

siipprpprfrctiim

fulminandnSpvpro.ct infando .luliano Halicarnasseo, qni fabuloseDnminnm nnstrum incnrrnptum c.orpus
suscepisse perhibnit. Deniqnp in quinta. qnne sicut
raachscra spiritus in stiperficipquodammodoex prio-

;

ribus temporibns naviganles iniquas rescidit hnereses, et inventores iiatpfecit earura, Oriiienem videlicel, et

nium

provisnr. Contitenr autera factam proptPrsain novissirais

Didymura,

et

Evasirium

:

ita et

ecro

has, ut-

Inlem nostram

diebus secnndumcarFilii scili-

pote porlentosas hnprpticorum fabulatinnes, repello.

nem

nativitatera

unius snnctsTrinitatis,

cet Dei et rtoraini

nostri .lesu Christi, ex veraciter

ex quibus et

Porro per sextam sicnt exduabus naturisChristura, est, olira esse didicerain; ita et duas
naturales vohintates et operationes ejus in ufraque

sanctaPei

trenitrice

seniperque Vircrine Maria

:

con'

substantialem quidem factum nobis modisomnibus absqne peccatn. nnn antem desinpntpm pssp qund
erat: scd

natura credidi, buraana scilicet et divina. Snbmittnqup anathpmati Cyrnm. Sersiiiim. Ilnnnrinm, P>r-

duabns naturisinconfuse mancntibus et una

rhnm, Panlnm,

et

omnps

cnnscctatores

corum

:

cum

consistentibus in seduabusvoluntatibnset operatinnibus crucilixura prn nnbis carne, ct sepulturai
:

dosima quoque ipsoriim, nt Sodomiticam vitem, et Ciomorrhiticam propajrincm, amnritiidinis botryi>nndi

etresurrpxissp, in coMosqueascendisse, etventnrum

judicare vivosct niortuos. Insuperspern resurrpi-tin-

ncm habpntps, odivi. Ipsiiis autem sanctae sextsesycnm omnibus dosmalibus, qupe lepjaliter ac dipromulsrata sunt, etiam (Ipnromntos
;

nem mortuorum,

et

sinsulorum sestorum redditio-

vinitus ab ea

nera [Crr. add. seternaml

bonorum

scilicet,

et his

canones rccipio

in

qnibus refertur

:

In

quibu«dam

contrariorum. Expetens etiara intercessiones sanctissim;r et interaerata' domin;e nnstrae Dei srenitriciset semppr Virsinis Marirr, sanctnrumque ansrelnrura,et sanctnrumct sloriosissimorumapostolnrum,

vcnerabiliura imasiniira picturis ainiis dijrito praeciirsoris exaratur ostensus, qui in fisrura prpecessit
£rratia>, vcrum nohis ppr Ipipm dpmonstrans aRnum, Christnm videlicet Dnminnra nostriim. Veteres er£ro ficrnraR et nmbras, utpote veritatis indicia. et prae-

propbetarnra, martyrum, confessorum, et maccistro-

rum [doctorumT,
rum,
et

salutans et venerabiles iconas eohjpreticara

ccdentes characteres Ecclesiai
srratinm hnnore
lesis

tr:iditos salutantes,

omnem
et

abominans contentio
atque
primnrps,

praeferiraus et

vcitatem, hanc ut
in

nera, upcnon

cornm ductores

plenitndinem admittentes. Ut erco perfectio

Sinonem videlicet. Marcionpm, Manctpra. Pauliira quoque Samosateniim. et Snbpllum Libyum, porumque dogmata nefarin. Recipio etinm sanctas el universales sex synodos, et earum divina do^raata pariteret doctrinas, tanqnam quse divina insiiivntione nobis tradita fuprint. Ft cnm i>rima qnidpm hnmnusion et un;i cuni Patre sinc initio Filium esse crc-

etinm per colornm operationes
dcpincratiir.
tollit

nmniiim vultibus

chnraiterpm

acrni

Dei nnstri Christi, qui

peccata raundi,

in iconis ex

secundum hnmnnitatpm Ptiam hoc pro veteri aijno definimus depinfri
,

considerantps

pereum videlicetcelsltndincm hnmilitatis Dei Verbi mpmoriam conversalionis et nd quam in carne eessit, passinnis qunqne ac snlutnris
mortis
e.ius

dens. nnnthcmatizo

impium Arinra,

Aetiura,

Eunoet eos

ndducti, ntqiie redemptionis quae hinc

mium, Eiidoxium

et

Demophilnra: post hos

est

mundo

elfectn.

Superfluns autem tnmultntiones
inconsulte promiilgatas, nt
pr;i-

qui iurediciinturDissimilPSPtSpmiariani. atque ora-

et sarrulitatcs post hspc

nem

coinqiiin;itam porura catcrvara.

Cum

sccunda
iinius

apud vos minime receptns, neque per divinnm
tinm dirtns, irritnsasstimnmiis:
fuiincesquc facturi,
et

vero Deura essc Spiritura sanctum ct vivificntorpra
confltens,

nve islisdicentes,

nbjicin

Macednninm etomnesqii
(^r.,

accinsimns lumbos mentis nosuscitamiir una ciim piis ct
fidc-

cum

illo

sunt sensus, cura his autera et Deo perosnra
qni sine

D

str.T in veritate, ct

Apollinarium, qni inscnsate desipuitf
Jesiim Christnm
genitiiin,

libus imperntoribus nnstris, propufrnntoribus vidclicet vcritntis,

racntPopinatusesti.CumtcrtiaautemunumDominum vprum Dpiim nostrum ex Patrp

ad

unitatem sanctae Dei Ecclesia?: n

(|uibus
sentiii

pumdpmqnc

in

nnvissimis diPbus prnpter

synodiim univcrsalpra petivimusin pranet postutotiiis ennim Dco nmahilis populi
et
.

salutera nnstrara incnrnatum cx sanctaDei geniliice

latinni

nostra' pic annnpriiiil.
estis sii|)Pr

scmperque Virjrine Maria, pra^dicans, hominis cultorum Nestorium, et bifram quae circa ipsum est, Diodiirum ;iio ac Tbpodnriim, necnon et eorum
|irodi^iosam f;ibnlara
pneiliciintes,
et

aedificali

Undp vris i|ui superfnndamcntum apostolorum et
ct an-iula-

prophetarum, ipsum videlicet suramura

rcm lapidera Chrislnm

Jpsiiin

(i=:/)/ic.'!.

ii ),

quemad-

in

Cbrislo

modum
el

sione

porsonalcm diialitatem formantes, procul a confesmea repello. Pra>terea cum quart.i ex duabus
'

pnecpdcntibns dictura est, concertatores consectatorcs nc auxili;ilores sumentes, confldenin

tiam tnlcm

habemus ad Dominum

:

non (juod

sufli-

Locus obscurus,

et

caute legendus.

257

INTEKPUETATIO SYNODI
sutlicientiu nostra ex

VII

GENEHALIS.

ACTIO

III.

258

cicntes sunius cogitare alliquid a nobis, quasi a nobis, sed

A

Deo

est (H in

Vor.

iii)

;

i|uia (lisrupta ineinbiM

etdiscissa

uiium corpus
iii

Sanctissimo ac beatissimo domino Tarasio urchiepirscopo Cotislanlinopolcos et univevsali patriarclix, oricntis sumnii sacerdotes ct saccrdotes in bomino
salulein

eoinpacluin et connoxuin crcscere laciel,

((uibus
Sacratissiniis
iibellis

caputest Ciiiisljs
I)e csetero

;

et ultr.i jain iion eruiil dispersa.

et

ex divinu deitatis inspiratione
ac

rogamus

sanctitatein vestram,

usiiue ad

apostidica;

patenue sanctilalis vestr.T

duos
lioc

i^vieariosj loci
;

servatores iniltere

cum

deiloqua

|ir;el('ctis,

o beatissimi, nos liu:niles, et

eorum qui

epistola sya

etquidquid
revelatum,

sibi luerit diviiiitus
iiobis lacere

super
:

desertuin incolere gestiunt ultimi, tremore pariter
et g;iudio

negotio

manifestniii

ulsecunduin (|uod debitumest,

tain loci servatores,

suinus detoiiti. Tremore i|uiilem, propter timorem eurum (|uibus ob peccata nostru servire
sunuis, (|ui(|ue vere suiit impii: et
iii

(^uaiii litter.i^ vestr;e syiiudice sive ad loquendum, siveud legenduni in oninibus invenianlur, quatenus

(lecreti

cir-

cuitu, secuuduni

quod scriplum

esl (JSn/. xi), iinpii

enimet Uumie petivimus et rogo vos Iraterne, apostoiicain vubis vocem pronuiitians. tanuain Deo cxhurtaiite per iius umnia perscrutuntes secundum consiliuin vestruin quod in Deo patelaeite nobis. Scriptum est enim Labia sacerdotum
a
praisule senioris
;

per hoc qua; seissa sunt, uniantur: idipsum

ambulant,

ac

per singulos

pene dies occasiones
:

ex(|uirunt, ut nos morti trudunt ct perdunt

gaudio

vero, propter verilutein orllioduxie fidei (iu;e lulget

'I

,

B

'"

•^'^

solarium mure radiuruiii,

et iuculeiitissiinam

explaiiationera apustolicoruin
ruin.

dogmaluin

el puterno-

:

custodient

scientiam,
ii).

ct

lcijcm exquirent

vx ore eo-

rum

(Malach,

Cerli

enim sumus, quod semina
lir-

De quibus apte genitorein vocis Verbi, id est, prophetam Zachariara ad meinoriam reducentes. inagna vuce cluraumus : Visitaoit nos oriens ex alto
[Lur.
i)

verilatis in vobis sulvu cuslodiutis. Sed et pii impe-

splendidus tlieorica

et

divina

provideiitia

nitores nostri et per cuncta orthodoxa; veritatis

illustrat;e meiitis,

in tenebris ct uiiibra inortis niu-

mitatem sectantur,
cessant,

et Domino Deo supplicare non secundumGregoriumquia theolugia cogno:

ligni

erroris,

id est,

Arubicie impietatis, sedentes,

men

sorlitus est

ut elliciumur nus,
:

cxistimus, ununi

el (jui

qui unius Dei suinus Triniiatis, uiiiti et

ad dirigendus intelligibiles pedes nustros in viain et seinitas pacifera; constitulionis. Quis loquetur potentius

Domini

.'

nobiscum

psallal David puter Dei

;

aut

honore pares, atque un.ininies in cuiictis inveniamur et qui suinus suncti Spiritus, non contra in:

auditas facict omncs laudcs ejus [Psal. cv)

quoniam

vicein, sed pro invicera
tatis,

simus et qui sumus veriidipsum supientesatque dicentesexhibeumur,
:

ud unara

misertus est Deus desperuti populi sui, et distantia fidei collegit harraonium. Et erexit cornu
i),

salutis nobis (Liic.

et directionis in dorao, et

Do-

et

non

sit

contentiu vel dissensio in nubis

:

sed sicut
'-'

minum

recipiente templo unigeniti Filii sui, Deraini

habemus uiium baptisma, uiia.n fidem, ita et consonantiam unam in omni ecclesiastico negotio. Et pux Dei qu;e exsuperat omnem sensum, in unum
nos conducat, el divisa uniat, atque diuturnuiu vul-

videlicet Dei ac Salvatoris nostri Jesu Christi;
eslis vos sanctissirai
»,

quod

atque hi qui partes secundas
ecclesi;i3 no-

ecclesia; portunt
str;e,

per legein et ordinem

triuinphatores [&;., atque hi, qui pur. sec.

nus sanet,
uniatque
scandala

et

incoluinitute

tidei

integrus servet, et

juxtu legera et ordinem in ecclesia obtinent post vos
triumphat.] scilicet ac divinitus redimiti seu decreli principes nostri et

in vera cuntessione

utque coiicordia stubiliutoranes, sanctam Ecclesium suara, et compescat
ei
:

dumini terrarum orbis. Sa-

quae superjucent

intercessionibus in-

cerdutiuin eniin iraperii sunctificutiu est et constitu-

temeratae domin;e nostrse Dei Genitricis et

omnium
et

sanctorum
Petrus

liut.

Amen.
Deo amabiles presbyteri,
beutissirai pap;e Adriaiii senioris
:

et

Petrus

iraperium su^^erdotii fortitudo et firraumende quibus supiens quidara princeps et in sanctisregibus bealissimus ait: .Muximum donura Deus
tio,

et

tura

;

locum retinentes
Rora;i3,

lioininibus pnBstitit, sacerdotiuiu

etimperium:
;

illud

dixerunt

Hujusinodi litteras sanctissimus

quidem udurnans
bernans
scordise

et regens coelesliu

hoc vero guveraciter

papa recepit,

et idcirco direxlt

nos cura rescriptis
et locuiu retinens
:

legibus justis

terrestriu.

Nunc

quajjainlectasunt.

inedius maceria; paries solutus est, et concordia diprincip;itur, et incurvatur unitati divisio,
:

Joannes Deo amabalis presbyter,

orientulium principum sucordotum, dixit
tera, et pietas imperii fecit nos venire

Hse

et fuga lapsa dispuruit dissonuntia
lit.

et

pax Dei quse

huc, etefiniraicorura

fugere

iniquorum
synodus

iilorura

Ecclesiae

exsuperat omnera sensura, jucundo vultu triumphat et fiducialiter conversatur. Nunc nos qui factis fueraraus opprobriuiu vicinis et afli.iibus nostris, subsannatio et derisio his qui in circuitu nostro sunt, ac per hoc ad terram prae confusione prospicientes,

manus.
SancUi
duxit.
dixit
:

Deus

vos

bene
et

adnota-

Constantinus Deo
rius dixit
:

ainabilis

diaconus

ad coelos ununimi alacritate suspicinius,
tes

et psallen-

Prae manibus habeo memoratos quaterniones qui missi sunt ab oriente: etsi jubetis, le-

in

exsultutione proclamamus

:

In hoc coynovi,

gemus.
Anast. verb. Quia primas retinent patriarchx,

quordam voluisti me, quia non gaudebit inimicus meus super ine (Psal. xl). Me^ autem propter innocentiam et simplicitatem erroris [errore] tituin ccclesia locum possid^nt sacerdotes.

nam primum

259

ANASTASU BIBLIOTHECARII
et

260

bantem suscepisti,

saivum me faciens
fldei

erexisti, el

A

gratia pacificatis ecclesiis, vel populo miserabiliter

super petram apostolica;

claudicaiites

pcdes

jugo servilutis

afllicto, et

importabilium illatione

meos

infixisti.

IIxc et his coucinentia scribere nos

tributorum oppresso. At
noslras in

illi

hxc molesle

ferentes,

fecerunt divinitus exarata vulumina vestra, quae ca-

dicebant, quia in hoc destinati suraus, ul Iradamus

nonica muli lege,
ducti.
sortiti

his qui

et paterns Iraditionis disciplina apustulicarum sedium iiioderamen

luurtem animas pro Ecclesia, et proposi-

sunt,

per reverendas et a Ueo directas bigas

tumsanctissimi patriarchaeacpiissimorumimperatorum perducamus in finem. Sed si in vestras tantumniodo aniraas,

misistis: qui pcrvenientes, et per Dei vulunlatem ac

diximusad

eos, cohaurirelur pericu-

nutum occurrentes Dei cultoribus
viris sanctis, qui

fratribus nostris

rum

correctione

;

dederunt animas suas pro ecclesiaet recogniti ex veteri et antiqua
:

lum, haberct furtesermo vesler aiiquam firmilatem. At vero quia contra commune corpus procedit Ecclesia',

qualis eril prufoctus

".'

imo qualis non

erit Ixsio,
et

conversatiune, valde gavisi sunt

et

maxime repe-

a-dificiuiu

construere super pulredinem,
'!

firmu

rienles ainbos in uiio ioco degentes, et

mudum

I)eo

placitum persequentes. Et sese revelantes, ostenderunt eis orthodoxia; vestrae Deo decentes et dignos

fundamento privatum et quomudo, inquiunl, vel qua facie ad eus qui nos raiserunt, redibimus, nihil eorum qu.^e secundum volum suum sperabant, om-

admiratiune

libellos,

referenles

per ordinem Deo

B

nino ferentes

?

Ad hsc

deficientes nos, scient«sque

placitse sanclitatis vestra; mentis, el

pium Deo conet

servatorum duiuinurum

nostrorum consiliura,
illi

communis omnium

salutis exspeclatiunera, et circa

Deum

sine cunfusione spem. At
in

quasi unain aniet

mam
ritu,

duubus corpuribus habentes,

unum

se-

Deo amabiles fratres nostros, Joannem scilicet et Thoraam zelo divino orthudoxae fldei adurnatos, atque duoruin sanctorum el magnorum palriarcharum syncellos, quin et sanctificandos [sancti Ecce temflci] silentii amatores, diximus ad eos
,
:

cundum

apustolura sapientes. et a div.no agitati spipariter et intelligenter fratres cunte-

pus, fratres, acceptum salutis, et silentio excellenlius.
Ite
;

secretu

cum

viris

istis,

et

pro eis apologiam
quae per litteras
vires

gentes et occullantes pro|jter forinidinein iniinico-

assumite
intimare

et enarrate viva voce,

rum

crucis, qua; hinc indedisposita fuerat,

sunt,

cum

essent

sapientes, vel

non ausi credere visionem
:

dominis

nostris

supra

conjici-

mus. Nostis enim qualiter per pusillam accusationera exsul factus sit a bis

cum

ipsorum, vel causae operari decursum prssertira in timore res haberetur, et quam maxirae crebrescens cunsilium et diligens circuiaspiciendi tra-

millibus signorum

ille

qui ad regendum thronum fratris Dumini sortitus
est Jacobi.

Cum

autein

opus Dei adimpleveritis,

ctatus exigerelur. Consilium enim
inquiet,
tc,

bonum

custoditt,

et apostolicara traditiunem quse tenetur in ecclesiis

cogitatio vero

bona servabit

te {Prov. ii).

q

per-Egyptum
feceritis, raini.

Etecce

dum

lateret eos qui

sesub tuitione custodiae

et Syriam, dominis nostris pognilam tunc quod a vobis desideratur, amplecti-

[quos in su« tuitionis custodiam] posuerant, cucur-

Et quoraodo nos, responderunt idiotae
et

cum

idipsum congregantes silenter, humililatcin nostram, primo quidein adjuramento [Gr. rt ms. Jol. raaxime horr.bili] vincienrerunt usiiue ad

nus

:

et in

simus

sam

inexpertes iGr., ignoti], et ad tantam cauinfirini et indocti, prssuraemus arripere nego"?

nos servare secreto ac sine propalatione, quae ab eis erant dicenda, et in hunc inodum quidquid
tes,

Sed Chritiura quod virtuteni nostram exsuperat stusDeus noster, qui per vilissimos et idiotas, evestigio diximus, cooperatus est, sanctos, inquam,
apostolos, ct per eos

ad

cautelani

pertinet
rei

exaggerantes,

revelaverunt

orbem terrarum captavit ad
suae,

nobis oinnem

quK

sibi acciderat, circunistan-

obedientiam verbi dispensationis

potens est

tiam. Stupefacti :iutem et compuncti corde, lacry-

misque perfusi ferventibus super hujusinodi narrationis

dare vobis sermonein in apertione oris vestri, ad supplendum intentionem etseusum eorum qui neque
litteras

miraculo [inoiiinalo],
tiinore ac treraore

et glor.a

tant* rerura
ftcil

quiverunt suscipere, neque ausi sunt scrisuper talibus quolibet modo mutire. Qui amatores, obedienti* fliii appaet

raulationis, stetimus ad orationem, veluti peccatores,

bere, vel

cum

:

et ei qui

oninia

cum

Dei essent

et transfert

referentes,

ail id quud melius est, deceiilem laudem petivimusobnixe benignitalem ejus, quo

Q

rentes,

obedierunt verbo nostro,

acquieverunt

in minimis nobis fieret inedius, sanctum illucesceret lux scientia;
stris, atijue

et

per Spiritum

hortationi: quos cuin prolixa promitlenles oratione, et gaudium non qualecunque his qui missi sunt,
concilianles,
laliter divulsi

in

cordibus nodonarel vir-

sumus ab invicem cuin
\

communis

utilitatis consilii

multa lacrymaruin elfusione.
et beatissimi,

eruui, o sanclissimi

tutem, cogiUitionesque bonas ad determinationem
optiinl

ut decel paternain

dominatiunem

ve-

quud et fecit, cum esset benignus atque misericors. Consideiavimus igitur,
vestri

propositi

:

sanctissimi,

contaminatae

nationis

cognoscentes
raissi

benigne fratres nostros suscipite, et doniinis orbis absque subtraclione vel timore hoininum praesentate. llabebitis enim eos scientes liquidu trium
strara,

contra
sunt:

nos infestationem, retinerc hos qui

apostolicarum sediuin concinentem
:

et

concordantem

sunt, et prohibere appropiaie his ad (|uus dcstinati

ducenlcs hus in mediuin noslruin, etadmo;

nentes plnriinum, ne inducerent turbatiunem

imo,

ut specialius dicamus, exitium quiescentibus, elDei

qui sanctas el universales sex synoorthudoxiam dos voce consona pra'dicanl, aliain ad has, quam el septimamquidam susurrando nuncupanl, nullatenus adraitlenles, iino modis omnibus respuentes, nimi-

J

;

%{
rum
ut

INTERPRETATIO SYNODI dudum
in apostolic.arum et mai,Msterialium

VII

GENERALIS.

ACTIO

IH.

262

A

Iraditionu.ii depositioiiein, atijue

saerarum ac

veiie-

sine principio penitus et sempitornuin, (iiiinium visibilium et invisibiliuiii lacturem el iii uiiuiii Uomi;

rabilium imaginum interempliunem
colleetam. \os
zelo,

et abulilioiiein,

iiuin

Jesum Chiistum

Kiliuui

iJei

unigiiiiitum,

ex

autem sanctissiiiii, divino illustrali coiisenlaneos quoque habentes divinitus conL)ei

ipso iJeo el fatre se.npiterne ac impassibiliter natuni, nec uliud principiuni quain Fatrein scientein, et ex

servandos doininos, qui justo decreto

in vobis

ipso substantiam

habentem

;

lumen ex
et

lu-

imperare praeordinati sunt, simul etiam et a Deo

mine,
per sc

Deum verum
l'atre
i^et

ex Deo vero. Et in Spirilum
piocedentein,

protegendum

et

muniendum senalum,

pr.Tvalete et

sanctum ex

lumen

Deum

viriliter a^'ite, et confortetur cor

vestrum, omnein

i()suai

per

se]

cognituiii, et existeiitem

inobedieiitiam apustolice ulcisceiites, et ad Christi

veraciter l'atri

obedientiam coaplantes. lllud aulem tanquam necess?irium penes pontilicalera apicem vestrum, coinmo-

contribulem
ter

el et

et Filio coxlernuin homousion et ejusdem essentiae ac naturic, simili-

autem

deitatis.
et

Triiiitalem
,

homousion ac
in

nendum ducimus;
Cliristi

ulsi bcneplacilo cunctorum regis,

unius

honoris

throni

quie

unam

recadoini-

videlicet Dei nostri, el eoriim

qui

cum

eo

pilulatur et colligitur deitalem et

commuiiem

reenare meruerunt, Dei scilicet a .acorum et trium-

nationem, sine personali

et subsistentiali relusione

phatorum

dominorum nostrorum,
:

voluerilis

cele-

B

vel divisione [Gr.,

contractione]. Triiiitatein enira

brare synodura

ne niolesta vobis appareat triuin

in unitate crediraus, et unitateiu in Trinitate glori-

apostolicarum sediura almorum patriarcharura, et
sanctissimoruin episcoporum,
absenlia, non ex proprio
([ui

ficamus

:

Trinitatem
vero

quidem tribus
deitatis

subsistentiis,
:

sub ipsis degunt,

eorum accidens proposito, sed ex tenentium seu dominantium illis terribilibus ininis et morlileris poenis. Hoc autem subtilius est

considerandum etiam ab ipsa sacra et universali sexta synodo, in qua nullus eorum qui per idem tempus in his partibus eiiiscopi erant, convenisse
repertus est propter obscoenoruin obtinentiam. Sed

nullum ex hoc sancta; adh;esit synodo pnejudiciura neque vires habuit prohibitio aliijua staluendi et
:

manifesta faciendi recta dogniata pietatis, praecipue
cura sanctissimus et apostolicus papa Roinanus concordaverit, et in ea inventus sit per apocrisiarios
suos. Et nunc, sanctissimi, hoc

q

cum

auxilio Dei

si-

qua; neque confusum habet [fort. qu;E neque unuin confusum liabet, etc.], neque ipsura trinum per totuin divisura, sed potius in utroqueconservatura utrumque [Gr., sed potius inaltero alterumj divisa est enim numeratis siibsistentiis, et numerata personarum diversitatibus, identitate autem substanti;£ et nalur;e unita, omnino partitionem non recipit. Unus enira Deus est, quia deitas una famosissirae prsdicatur, et in Trinitate personaruin cognoscitur et neque secundum quod unus Deus et una deitas est, dividendus et in tres Deos dispertiendus Arianorum eniin est ista impietas iieque secundum quod tres unus Deus est et cogno-

unitatem

singularitate

unum quod proprium

possidet,

:

;

:

;

militer

liat.

Nara sicut tunc

illius tides in orbis terrae

scitur, etiam subsistenti;B tres praedicantur, et Pater
et Filius et Spiritus sanctissiinus dicitur,

personuit flnes, ita et synodi quse nunc per gra-

contractus

tiam Dei congreganda est ^er interventionem vestrara, et ejus qui

vel corapactus, et in

unam

sese

commiscens subisla nequitia
est,
;

moderatur apostolorum Principis

sistentiam
et

:

Sabellianorum enim est

sedera, praedicabilur in

omni

loco qui sub sole est

ideo beiie a deiloquis

sancitum

luonadem

videlicet

qus

tyrannice destructa sunt, erigens, et

in antiquara et apostolicara reformans traditionem.

deitate,
tiis,

quidem nos debere sapere in una et in singulari Triadem vero in inconfusis tribus subsistennon autein alium unum Deura pi';eter ties perneque tres Trinitatis uiiius sub;

rura,

Porro ad munitionem hurailiura litterarum nostrasatisfactionemque beatitudinis dominationis
atque victorum et triumphatorura iraperanostrorum, conspeximus etiain exeraplar

sonas agnoscimus

vestrae,

stantiae personas, quae sunt Pater et Filius et Spiri-

toruin

tus sanctus, alias prajter

unum Deum

scimus. Et
est, praedi-

synodicoruin Theodori sanctae raeraori* Patris nostriet patriarch;«HierosoIymorura subjiciendum his
quae scripta sunt a nobis.

propterea unura tria;in quibus deitas
caraus
;

et tria

unum, quorum

deitas est, annuntia-

Hunc autem libellum

se-

D

nius

:

imo, ut verius dicatur, quae tria deitas et est et

cundum solitum

Ecclesiae ritum, idera sanctae recor-

agnoscitur.

dationis scripsit beatis et alrai termini sanctissirais patriarchis Cosrase scilicet Alexandriae, ac Theodoro
Antiochise

Credimus autem
substantialis

et in

Theopoleos

;

qui et reciproca

synodica
conservet,

Trinitatis
ciirn in

eorum, dura adhuc

viveret,

recepisse dignoscitur.

Christum
arbitratus

:

qui
est,

unura ejusdem sanctae conDominum nostrum Jesum forma Dei esset, non rapinam

Incoluraes vos pro nobis orantes
sanctissiiui et divinitus

Dominus

ut ait Apostolus, esse se oiqualem Deo;
exinanivit,

hoaoiati.

sed semetipsum
{Philip.
ii).

formam

servi

accipiens

Patri
in

enim cum

sit

consubstantialis atque

Exemplar synodkorum Theodori sanctissimi patriarc/ios

consessor,

novissimis temporibus non est de-

Hierosolymorum.

dignatus nasci ex sancta et intemerata domina nostra
Dei Genitrice,

carnem ex ea sumens

animatara

Credimus igitur, beatissimi, quemadmodum credidimus desursum ab initio, in unum Deura Patrem,

aniina rationabili et intelligibili, priraitias massae

nostrs, non serainatam, sed conditam per Spiritum

,

263
sanctum.

ANASTASII

BIBLIOTlIECAnil

964

Ita procedens unus ex duobus contrariis* Deus Verbuai, cuni perfectus natura De;'s exisleret, faclus natura porfectus homo idem ipse, non mulans

A

centnm quinquaginta Patrum synodus contra Spiritus impu^natorem .Macedonium, et Deo cxosos Semiarianos socios cjus qu;c sancla synodus eumdem
:

naturam, neque siiiiulansdispeiisationem
rationabiliter
el

;

sed carni

Spirituin sanctum

ducem

ac magistruin

hal)ens, ex

iiitelligibiliter fir.,

aniinatae]

ex

Patre

sine

tempore ac sempiterne
et

processionera

sancta Virgine sumpUc, el in ipso ut esset sortita;, unitus est per subsislentiam inconfuse ac indivise ;

dograatizavil habere, et
fore

coadorandum

homousion Patri et Filio congloriOcandum eos autera
:

non transferens deilalis sua; naturam iii carnis sul)stanliam, sed neque substantiam carnis su;e in na^

qui blasiiheraaverunt in

eumdem

Paracietuin, sine

remissioneaiiathematismissubmisitinenarrabilibus,

turam
liter

suae deitalis. Dua; ii;itur natura' iiicuiivertibiuiia

una
(lum

invicem adunala' in

Dei Verbi subsistentia,

nostri

unum Filium

et Doiiiinura

nobis demonstraverunt

cum desipienle Apollinario qui Salvatoris hominem /;/•.. Salvatorem noslruin secunhominem] sine intellectu, cum esset amens,
,

visibilem et invisibilem, mortalem el immortalem,

circumscriptum cuindcm et incircumscriptuin, Deum perfectum et liominem perfectum, in du;ibus naturis agnoscendum, et iii duabus liberis opi'iatiiinibus ct vuluntatibus adurandum. Nam non utique operarelur divine, nisi esset natura Deus neque rursus humane,
:

verbose perhibuil. Et tertia prior Ephesi ducentorum sanctorum Patruin refulgens synodus indestru-

ciiunem

et

dejectionem hominem colentis Nestorii

B

ct

consenlaneorum ejus: qui ex propriis exsecra-

bilibus cugitationibus deceptus, aliuin esse

Deum

Verbum, qui anle

nisi

natura

fieret

hoino. llunc cunlileinur, qui vere

est

Deus

ct

homu, pruptcr salutem nustram cruci-

lixum fuisse, et carne iiiuitem guslasse, sepulturam(lue iriuin suscepisse dierum, et resurrcxissc a murtuis propria; polentiadeitatis, infernuin dispoliasse,
et

alium eum qui ex Virgine propter salutem nostram incarnatus est, quartam sceleratus garrula voce profatus est etiam nolens. personam in sanctam et consubstanssecula est, et
,

tialeni

Trinitatcm

inducens

:

non
qua

solum
Dei

sepa-

rans unitas duas Christi naturas in duas subsistentias
,

eos qui a saeculo vincti fuerant, libertate donasse,

verum etiam vocera
sanxit

,

Genitrix

in cceIos ascendisse, et in dextera Fatris sedisse, et

ap|iellalur, maledictus abjurans, Christolocon

hanc
.M.iter

venturum secuiidura vocem incorporalium ad apusto. ios delatam, in secundo suo adveiitu judicare vivos et mortuos (Act. i). ConQtemur autem el mortuorura in novissima die per vocem archangelicie liibx resurrectionera,
et operura

vocari
cst
et

neiiuissime

,

qua;

vere

Dei
,

ante partum et posl partum
intelligibilis ac

Virgo

atque

omnis
cta

sensibilis

naturie gloria et

claritate creata sublimior. llunc igitur

a

nobis bene

vel

aliter

eadem sanduccntorum Patrura synodus anathematizavit.
;

;estorum, juste Christo Deo nostro judicante, retri-

p

una cuin animain hedcntibus deliramentis ejus
uiium Eilium ex
l'alre

butioncm,

et

iii

fuluro ;ctcrnam vitam et terminum

ante s;ecula illuxisse, eteura-

non habentem. Suscipimus autem,
per Spirilum

dem
et

in novissirais

diebusde intemerata Virgine ac

lirmamus,
coiilra

et alacriter ara-

Dei genitrice .Maria natum fuisse, naturam nostrara

pleclimur sanctas et universales sex synodos,

qus

indutuin edocens, el

Deum

perfectum et

hominem

sanctum

omiiem congregats

sunt hsresim in divcrsis locis alque temporibus, quas universa; sub sole orthodoxorum Ecclesiae
raagiia voce pr;edicantes, rectis ac divinitus inspiratis
ill;e

perfectum eumilem Filium Dei deiiuntians, id est, unuin Filiuin cl (^hrisluin et Dorainum, et absolute

fical

unam naturam Dei Verbi incarnatam quod signiduarum naturarum unitionein, quae persubsi:

earum dogmatibus fulciuntur,
rccipiunt, ct abjicienles quos

recipienles quos
abjiciunt. Et

stentiam facta
per verilatein

est.

Dei vero Genitricein proprie ac

\\)s,x

sanctara

.Mariam norainari legitime

priina quidein

dccem

et

apud N"ic;eara celcbrata tiecentorura octo sanctorum P:itruin syiiodus in dcposiet ipsius ;iniraas

statuit. Opportunissiine

auteraChaicedonc divinilus collecta orta estsynodas sexcentorura triginta san-

lionem Arii a furia cognominati,

ctoruin Patrura in depositionera decept;c luereseos

corrumpentium blasphemiarum: quem utdivisorem
insanum,
el inconfusa,' incisorera deit;itis, ct Filiuni jy

confusas Chrisli naturas perhibentis quam primus inscnsalus Eutyches ex insipienlia fua instituit, in
:

Patris creaturain garrula verbosiUitc liitciitem, per

quein |irofecto cuncta creata, ct ex nun exisleiitibus

abnegans,

uno Christo duas naturas inconvertibilitcr unitas et unara naturam ex duabus factain ct com:

utessent producta sunt, anathematizavitcum omnibus consentaneis ejus, et procul a divinis sacrariis pepulit, pra'dicans Durainuin nostrum Jcsum Christura ante

qui et Dioscurura positam prodigiose conjiciens noxiuin f;(utorem el dcfensorem habens, orthodoxo-

rum dugraatum calumniator,
liras

et veritatis hostis inven-

omnia

sa;cul.i

dc Patris substaiitia

ct

sub-

tusest. Sed hos;imbiissynoduss;incta destruxil, etde-

sistciitia, sinc tciiipureac siiie

fluxu natuin, consub:

vocum
illis

nuviUites [Hr.. vanilatcs] euruin scvcris

slantialein

Patri ct .sancto Spiritui existcntem
id est,
fidei

ct

cuin

anathemalibus subdidit, pnedicansChristi

per symbolum,

rectje

confessionera,

vcri Dci nostri

duas naturas inconvertibiliter
uiiit;is
iii

et in;

omne
rium.

Christi dispensationis edocuit expresse myste-

commut;ibiliter

niia subsistentia

sua

per-

.Secunda

vero

collecta

cst

Constantinopoli
et

feclumque

in dciUitc siinul

eumdem

et in

humanitate

" Cuntrarias vucat, infra se explicat.

quia visibilis una

raortalis esl, altera invisibilis et iramoruilis, ut ipse paulo

:

::

ii;:\

iNTKiuMiirr.vrio synodi vii ciiNiiUAi.is.
ex (liiabus ol
iii

Acrio

iii.

2()C

(iiiisistoro,

(Iiiabus [laturis

noso.cu-

A

tur.

ilum. Pr;rt('roa ct no(iuam
ilisiiiii

Ncstorii divisioncm, ct

et

Non autcm wfutamus, sed oiipido conlirmamus admitlimus etiam locales sanctas synodos, cl corcanonicas
([u;e

(|no(|uo ouni sibi oonsonliontibus abdioavit.

rectioiies

divina snnt ab eis inspira-

l)oiiici'|is

anto.n ol

(['.iinta

onnvenit synodus in do-

tione deproinpt;o,

:it([uc logishitioin^s

oarnm anim;is

niinanto oivilalilius, oontuiu sexa;;inla (|uatniir san-

illustr;intes. A|)ostolioas :iutom lioolosi;e tr;i(litionos,

ctorum l*atrum numornm saivans:
synodos robnravit,
et

(|uio

ab ipsu san-

por qnas honorarc ct ador;ire s;inctos et salutarc docenuir, suscipimus et amplcctimur, vcncrantes eos
ut tamulos et amicos atque filiosDei.

cto Spiritu acla, ante se celebratas sanclas quatuor

earum

recta

dogmata sequcns,

Ilonor enim

anathomatizavit Nestorinni, liulyolicm, Tlieodoriim
Mopsuestia' onin biasplieiniis snis: ;nUiuo etiam et

qui ciroa devotos couservorum agitur, probationem
b;ibet
luiiue

voluntatis
oiiim

ei'ga

communem

exhibit;c

Origenem,

Uvagrinm, Didyinuin (|no(|ne ct omni;i fabnlosa ct pagana atquo prodi^insa ipsorum eloquia, uecnon et epistolam qu;e dicilur lb;c ad Jhtrini l'orsam et conscriptiones Theodoreti quas contra roo.ln duiuleciin capitnla sancta; momori;e r.yrilli
et
,

Diiininuin.

Isti

ipsi ccllari;i Doi ot habitaoulii

munda, sanctique
sunt
{Snp.
lu).

S|iiritus

[lurissima specula lacti
aiiiin;c

Sed et i|)sorum
est.

in

manu
Deus
iii

Dci sunt, ut scriptum
et lux, et sancti

Cum
iii

eiiim vita sit

(|uo((ue (jui

manu

Dei sunt, in
{Psal. cxv).
:

oonsorip.sit.

B

vila et luce iirufecto consistunt.

Et idoo pretiosa

(inomadmodnm aliussolemiouit, ducentorum octogiiila novem sanctorum Patrum, regiam urbem sortita pro re(|uic,
Post(|uam sanota sexta syuodus
in (jua colebrata, eos qui
et operationes in
niistri

conspectu Domini mors sanctorum ejus
Isti

viventes fiducialiter Deo astiterunt

fontes sa-

lutares

Dominus Christus sanctorum nobis

reliquias

duas proprias voluntatos

pnebuit, multimode boneficia infirmantibus rigantes,

disponsationc carnis Christi Doi

un;4uentum suavitatis emanantes,
gentes
:

et d;iMnones

abi-

donoganl, et uiniin voluntatem et

unam por:

et sicut dieit

tenlose asserunt operationcm Salvatoris nostri deitalis
cst,

talitate

magnus magister et ab immorcognominatus b martyrum ossa laiiguores
,

pariter et

humanitatis,

anathematiz;ivit

id

fugant, infirmos curant, cecis videre donant, leprosos

Tbeodorum

Sergium, Pyrrhum, Petrum, Cyrum, llonorium, Plniranitanura, et Polychronium delirum

mundant, tentationes
cecinit
:

et

moerores dissolvunt
illis.

et h;ec per Cliristum

qui hahitavit in

Et beue

omnes (jui (loiinierunt, vel definient, aut definire pncsumunt unam voluiUatem et oper;itionem in duabus Chrisli naturis. Si cnim, ut quodam in loco quidam sapiens ait, sine voluutate et sine operationc humanam Domini naturam dimiscsenoin, atque

Psalmista
fVsnl.
cjus,
(P.sd/.

MinibiHs Dcus in sanctis suis
:

Lxvii).

Et rursus
his

Sanctis qui sunt in teira
ejus
inter
illos

miriticavit
xv).

omnes voluntates

Cum

autem
et

et sanctas et venerabiid est,

G

les

imagincs adorantes amplectimur,

Verbi
.losu

rimns, ubi perleotionem

iii

Iiuraanitate salvabimus'?

Dci,

Domini

videlioet

Salvatorfs
est,

nostii
et

Duas igitur voluntates et duas operationes ooir^rneiites duabns Christi naturis, nt natnralia earnm coaptantes idioraata, sic magnuin salutaris dispensationis mysterium luculenter explanaverunt, et orthodoxam fidem oinnium ecclesiarum Dei sine caluninia
sine((ne (luliit;itionc recte sapientibus serv;ivorunt.
Ilas sanctas scx

Christi, qui
servi

pro nobis incarnatus
ii).

fonnara
et

sr.scepit {Phitipp.

Cujus

iin;igo

figura

non

deitatis, quie inconvulss intemeratsE; carni ejus
est,

unita

prsefert

characterem

:

invisibilis

enim

est et incircumscripta et inforrais divina

natura

Dcum

quippc nemo vidit uni/uam
i)
:

:

ip.so

Unigoiitus

synodos solas csse univorsales novimus, allam post has non adraittentes syuodum ne:

cnarravit [Joan.
facientes

sed humanitatis ejus coloribus

iconam adorainus. Apparuit cnim Deus suest, est,

quc enira derelictum

quid ab apostolicis traditionibus, vel paternis seu legitimis oditionibus, egens
est
ita((ue

per terram etiam
et et

corrcctionis, vel ciijuslibet ornameuti

Omnes

quoquo inodo. tanquam satoris zizaniornmSatan;^ discipulos, etanimascorrumpentes ministros, ab horum malo vertice, videliinale sentientes hieretioos,
et ut

cum esset invisibilis, et visus cum hominibus conversatus est, et fatigatus esurivit, et sitivit lege nostrae quam suscepit
id est, est.
;

n;i-

tune. Adorainus Christi iconam,

person;c qu;e
ejus

hoininibus visa

nondiviste ab

liao invisibili

D

divinitate

:

absit

sed unitK huic ex
:

summa convultis

dam

usque :id eorura detestabilem caucomplexive dicamus, csteros oranes e.x. tota prorsus anathematizamus aniina simul et mente
:

cet Sinionc Jlago,

ceptione. Nain etsi dicit Judieis
cidcre,

Quid

hominem
:

qui

veritatem

locutus

me ocsum volis
;

{Jonn. viii).'non erat

maxiine
sex

illos,

quos

pr;Elat;c sanot;e et

universales

dicens

Ecjo ct

Patcr

una cum Severo Acephalorum auctorc [duce] [id est, eorum qui Christum unius naturae esse fatentur =]. Quin et Petrum res|)uo cognoraento Cnaphea, ((ui in trisasynodi
anatbeniatizaverunt,
gio liyinuu arguinentuin [augraentuni] ai)|ionoro
;iu-

denegat naturara

homo tantuni, sed et Deus, et unum sumus {Joan. x) non nostram humano quippe ore ac
:

organica h;ec asserit lingua. Uonoramus autem et adoramus etlam intemerat:e ejus imaginem sanctK
Doi Genitricis et immaculatffi domina; nostra;, qu;c
illuiu inolTabiliter genuit. llonoramus quoque sanctorum aposloliirum, pnipliotarum, beno vii;oeiitinin

sus ost, et passionem iniiiassibili aiqilioare deitati
pr;csuinpsit, etoranes qui blasplieniiani ejns sectaii-

martyruni, confessoruni, ot justoruni tanquura Dei
Anastasii verba Id est Alhannsius. immortalis enim (jrxcc dicitur athanatos.
1,
:

"Glossema
otiam ms.

.\iiastasii

inscrtum textui est

iii

i^iso

P.VTUOL. CX.\.I.K.

9

;

267

ANASTASl! BlBLIOTIIlir.ARlI

268

amicorum imagiiies: iion maleriae vel coloribus cuitum affereates, sed per ha;c inlelliiiibiiibus visibus
ad ()rinci|ialem [|irincipale] adducti, liiniorem
illi

A

quiequede Oriente missa; fuerunl ad Tarasium sanctissimum archiepiscopum et paluinc lecla; sunt.

triarcham, a definitione
sentiit et

fidei

quam

ipse ante con-

debitum

ini|>en(liinus: scientes

secundum Basilium

fessus fueral, inveniens et ego iiidignus, his con-

magnum.
eat.

(|uod imaginis
(juia

honnr ad principalem transimagines adorare,

concors

eflicior,

suscipiens et amplectens

Porro

nnmnilli conlentiosius agunt, et di-

honorabiliter sanct:isetvenerabiles imagines: atque

cunt non oiiortere

sanctorum
;

adorationeni qu;e pcr

latri;iin, id est.

Dco debitam

cum

sint

maiiufacta;

simulacra stolide has, imo

servitutem
Trinitati

efticitur, soli

supcrsubstantiali et vivifica;
(lui

impie nuncupanles: noverint (|ui ejusmodi sunt, quod cherubim, et pro|iitiatnriiim, et arca, et mensa,
i|u;c

impendo. Et

ila

non sapiunl, neque

.Moyses saciatissiiiius divino pra'cepto constru-

pradicant, a sancta calholica et apostolica Ecclesia segrego, et an:itheniati subjicio, atque portioni negaiitium incariiatam et salutiferam dispensationem
(Ihristi

xit, niaiiulacta erant, et

adurabantur: accusat autem

divina Scriptura eos
xcvi
;

((ui

adorant sculptilia

(]',s(i/.

veri Dei nostri transmitto.

Isa. XLii); sed et illos qui

daimonibus immol^

Basilius sanctissimus cpiscopus

lant. Et

cium

;

quidem abjectum erat paganorum sacrifised justorum acceptum est {Eccli xxxv).
honorare propter
priiicipalia. llis

Destinatis litteris ab Orientis sanctissimis

Ancyrx dixit: summis
et
:

sacerdotibus ad sanctissinuim
patriarcli;im

archiepiscopum
cl (in;c

Cum

ergo crassioris scriptura' venerabiles imagiiies

conseiitio el

permaiieo

ipsi

sint, oportet eas

confessi sunt adrnilto

cum omni

benignilale et vosul>-

itaque synodicis nostris libenlcr acceptis, sanctissimi,
si

luntate
mitto.

:

et

qui

ila

non sapiunt, anathemati

quid inventum fuerit in

illis

emendatione

indigens, sine invidia vestrx Deo pleiix doctrina' nos
participes facite, et ad remiltenduin ea nobis correcta estote procabiles
:

Nicolaus sanctissimus episcopus Cyzici

dixit

:

Lectis lilteris sanctisslmiet be;itissimi archiepisco;i
et patriarch;e, et e diverso inissis ;ib Oricntis orlho-

ut coiicorditer

ex hoc

fide-

libus utris{|ue, id est, vobis et iiobis inventis, glorificetur 1'ater et Filius et Spiritus sanctus,

doxis
sanctis

summis sacerdolibus
ac venerabilibus
:

llbellis

consentio de
et

nunc

et

imaginibus,

coinmusapiuiit,

semper et in sxcula s^culorum. Amen. Et post lectionem Pelrus et Petrus, Deo amabiles presbyteri, et locum teiientes saiictissimi pap»
Adriaiii
seiiioris

nionem enrum recipio
anathcmati transmitto.

et eos qui ita

non

EutliynruissaiictissimusepiscopusSardisdixil:Lil
in omnil)Usverit;itein exsecutus, ct in tradilionibus

Uoma', dixcrunt

:

A((|uiescimus,

quia secundum Udeiii, (juam recte Tarasius sanctissimus et beatissimus patriarcha Constanlinopoleos est confessus, et aposlolicus jiapa noster Adrianus
suscipiens uiia cuin veiicrabili sancta synodo, qu;e
;ipud

sacratissimorum Apostolorum

et

Patrum educatus,

Q

consentio etiam his exarationibus qu;e
archicpiscopi ct

modo
(|u;c

lecta;

sunt, lam scilicet Tarasii sanctissimi ac beatissimi
p;itri;irch;c,

(|uam his

ad has
;ic

ipsum

est, consciitit, ct

eorum

(|u;i!

ille coii-

miss;c suiit ab Oriciit:ilibus patriarcliis: et

eorum

fcssus luerat,

communioncm amplexuscst.

Et bene-

dictusDeus, quia Orientissanctissimi summisacerdotes concordes in orthodoxa fide et adoratione
venerabilium imaginum .sanctissimis Adriaiio pap;c

nieum scnsum supcr sacris dogmatibus iconis unum et immutabilem exislimo
qui pr;etcr hicc vanc loquuntur,
et

et sanctis
:

eos vero
sanctis-

garriunt contra

sanctas imagines, et noii conveniunt

cum

Roma

,

et

Tarasio

patriarch;e

iiov;e

Itoin;c

,

simis patriarcliis, hicreticosct pcrvcrsos agnosco, et

inventi sunt: et qui ita non confitenl-u-,

anathcma
qui

ab eorum communionc

loiigc

mc

pono.
:

sintasanctis trcccntis decem
hic ante collecti sunt.

et octo Patribus,

Petrus sanctissiinus episcopus Nicomcdi;c dixit

Secundum missas
:

litteras a

suramis sacerdotibus

Sancta synodus dixil

Eiat, fiat,

fiat.

Orientalis dioeceseos ad sanclissimum et ter

beatum

Agapius sanctissinuis cpiscopus C^usarea; dixit:
DestinatisabOriciitissanctissiinispontificibussacralissiinis liltoiis
;i(l

archiepiscopum
litcr

et p;itriarcliam

Tarasium, salutabiadoro pretiosas el

suscipio,
:

et

colo

atiiue

T;ir;isium sanciissimiiin patriar-

D

sacras iconas
inatizo.

cos vero qui ita non sapiunt, analho

cham: his, taiKiuiim tituluin urthodoxiic suscipicns, omnibus modis consentio, et communionem recipio
ct eos

Ilypatius sanctissimus episcopus

Nicasa'

dixit

:

qui

ita

non sapiunt, anathom;iti submisorim.
iis

Jo;iniics

cpiscopus Eplicsi dixit: Dostiiiatis ab

Orthodoxis littcris quas missa' sunt ab Oriente, id esl, ;i summissacordotibus qui ibidem sunt, ad saii-

suinmis sacerdutilius qui in Orioiitc
litteris

suiil, (irlliodoxis

ctissimum
cousenlio,

et et

ter

boatum

iialriarch;im
suiit,

T;irasiuin,

ad saiictissiiniim ot tor boatuin patriarcluim

ca qu;c confessi

recipio

;

et

Tarasium coiisentimus, ct carum communionem amploctimur. Eos vero qui ita confitentur, neque
adorant,
rabilos
iieiiuc

sanctas ac venerabiles imagincs honoro et adoro et

amplector

:

ct

omnes qui non sciiauntur

confessiocl

rocipiunt sanctas el sacras ac venealiciins

ncm

liaiic, alieiios

opinor a calholica Ecclesia,

inKigiiics,

cxistimo apostolic;e ac

analhoniati subdo.
Elias sanelissimus cpiscopus Crctv dixit:Doslinat:is litteras

catliolic;c l{c(;losi;i-, at(iuo eos ;inallioinati transmitto.

Coiistantiiius sanctissimus cpiscopus Constaiilia;

ab Oriente sequciis conscutio

cl pa-

Cyjiridixit: In nullo sensu

commutatas

litteras qua;

ciscor.

2(J'J

INTEIirRETATIO SVNODl

VII

CENEKALIS.— AGTIO
suiil.

III.

270
inligens,

Slaiiracius sanctissimus episcopus Chalccdonensis
(llxit
:

A

intciit;c

meiitis

visum

per

omnia
fldei

Leolis littcris sanctissimi etbcatissimi archiepatriai'ch;r, cas
(|u;e

.sanctiirum

l';itrum

concnrdantes orthudox^c
Ideo(|ue

liisciipi ct

ah Oricntalis dicctalcm

per lcctionem cognovit.

cum

illis

h;ec seii-

ceseos

summis sacerdotihus

deslin;it;c snnl,

tiens, recipioet saluto sacras et vcncrabilcs iconas:
et

proprietatem haherc ad
illas esse

ill;is(|u;e

sunt Constanlino-

manifeste vocum niivit;Uein qua; facta est synodi,

politani pontilicis arbitror, ut nulla diversitas inter

qutc septima susurrando dicitur,

necnon

et eos qui

videatur,

scd

perfccta identitas

:

ita

ut
reor

cum

illa

sapiunt, anathematismis transmitto.

unuin

utr;r(iuc sint, id cst, plen;e
et

omni orthodoxia.
et alienos

.\nastasius

sanctissimus

episcopus

Nicopoleos

Propter (juod
esse, qui ita

cgo

it;i

conliteor,

vcteris Epiri dixit: Concordantes intuens synodicas
litteras Tarasii sanctissimi patriarchs, et rescripta

non sentiunt.
sanctissimus episcopus
Dyrrachii

Nicephorus
dixit
:

eai-wn qua; ab Oricntis
sunt,
consentiii
in flnem
illis,

summis sacerdotibus
et

inissa
et et

Dcstinatis ab Orienlis sunimis saccrdoiibus
littcris

conflteor

ita

sapere,

orlhodoxis

ad Tarasium sanctissimum

p;i-

usque

innocuus permanere. Et recipio
:

triarcliam assentior ct concordo, et
fcssi

corum

(iu;e

con-

saluto venerabilcs ct sacras iconas

et qiii

it;i

non

sunt expositionem recipio: et eos qui ita non

sapiunt, ainithemati submitto.

sentiunt, anathematizo.

B

Epiphanius Deo amabilis diaconus Ecclesia; Cat:in;e, ct locum tcnens Thom;e sanctissimi episcopi
Sardini;v, dixit
:

Sicut

JoannessanctissimusepiscopusTauromeniae dixit: unum senticntes convenimus, ita et unum dicere didicimus. Concordantibus igitiir synodicis apicibus Tarapii sanctissimi patriarch;e, qui lecti sunt,

Verum

est,

quia

favi mellis

sunt

verbabona: dulcedo autem eorum sanitas
sicut scriptura
est (Pcou.

anim;i^,

xvi).

Igiturecce et synosanctissimi regi;e

dic;e littene (|u;e

modo

lecla? sunt,

Constantinopoleos archiepiscopi nov;B Romae, quas ad Orientis orlhodoxissimos summos sacerdotcs
transraisit;
et

ilh^

qu;e favo

ab ipsis
fldei

rescri|)t;e

sunt,

quiquc destinati fuerunt ab eo ad Orientis sanctissiraos sacerdotes, et rescriptis qu;e ab illis ad ipsura destinata sunt sanct;e et orthodoxie fldei sex univer salium synodorum, ita et ego credo rccipiens ct adorans sanctas et venerabiles imagines; et in hac orthodoxa fide viveiis opto astare ante tribunal
Christi

dulci

ac odorifero

sanctorum Patrum
intelligibiles
in
flde

cum
sint.

flducia: et qui sic

non sentiunt, ana-

omniura nostrum suavitale rigaverunt, et animo
efllorentes,

sensus

thema

claudicantes
et amantiquam

Gregorius sanctissimus episcopus Pisinuntensium
similiter.

robusta orthodoxi

virtute

magisterii sanaverunt.

Ouapropter

et ego his paria sapiens,

admilto

Q

Niceta sanctissimus episcopus Claudiopoleos
liter.

sinii-

plector venerabiles

imagines

secundura

consuetudinem. Et illud apostaticum revera concilium, quod quidam etiara septimam, nonjure, sed
desipientes nuncupant

Basilius sanctissimus episcopus Syhci similiter.

Michael sanctissimus episcopus Synadensium
militer.

si-

synodum

;

necnon

et eos

qui

idlpsum sapiunt, tcrribilibus transmitto anathem;itibus.

Theodorus sanctissimus episcopus Myrensium
militer.

si-

Leo sanctissimus praspositus

et

locum retinens

Leo sanctissimus episcopus Iconii

sirailiter.

metropoleos Sida?dixit: Gratia Christi veri Dei nostri, destinatis litteris ab Orientis summis sacerdoti-

Leo sanctissimus episcopus Ithodi similiter.
Georgius sanctissiraus episcopus Pisidiae similiter.

bus ad Tarasium sanctissimum arcliiepiscopum patriarciiam, annuo, ct permaneo: et eos qui

et
ila

non sapiunt, anatliemati transmitto.
Nicolaus reverendissiraus monachus et hegumenus monasterii Apri, et locum retinens metropoleos

Eust;ithius sanctissimus episcopus Laodice;e sirai.
liter.

Constautinussanctissimus episcopus Pergce sirai-

Tyanensium, promulgavit
Gregorius
in

similiter.

D
Neocaesarise

liter.

sanctissiraus

episcopus

Theodorus sanctissimus episcopus Seleucia! similiter.

dixit: Destinatis litteris a

summis sacerdotibus

quj

cham, consentio,

Oriente sunt, ad Tarasiura sanctissimum patriaret admitto, atque saluto sanctas
:

Theophylactus

Deo

araabilis

diaconus

et

vi-

carius Stauropolitensium metropoleos similiter.

iraagines ac venerabiles iconas

et eos qui ita

nou

Nicolaus sanctissimus episcopus Hierapoleos
liter.

sirai-

sapiunt, anatheraati

submitto.

Theodorus sanctissiraus episcopus Catan;e dixit: Qui pietatis meditintur modum, hisutique etorthodoxia; sermo refulget. Competenter igitur et raea
brevitas lectissacrisac syuodicis litteris sanctissimi
et

Leo sanctissiraus episcopus Carpathi

similiter.

Theodorus sanctissimus episcopus Amorii similiter.

Christophorus sanctissimusepiscopus Phasidis
militer.

si-

beatissirai reginse

civitatum

sumrai

praesulis

Taiasii, quas

adeosqui inOrientc
cl

nihilominus

his

qux ab

eis

sunt, transmisit: ad ipsura directae

Cyrillus mon;ichusetlocum tenens Nicetae episcopi
Gothi;e,
similiter.

!

271
Reliqui
(li^nitates
-i

ANASTASII BIBLIOTIIIiCARII
sanclissimi
]

ili
:

episoopi

[atque monaslica;

A

|iromul^'averunt.

Tiirasiussanclissimuscpiscoiiuspatn.ircha dixit Contcnlio (jyicvil, et niedius paries suhlalus cst
inimiciliie: Oriens, Occidens, Septentrio et
bria,

Tota synoilus

qux

jier

gratiam Christi veri Dei

Mesem-

nostri,etamatriceni|)ictalissanclionemtranquillissi^

morum

et

orlhodoxorum iinperatorum
est,

nostrorum

sub jugo uno et una consonantia facti sumus. Sancla synodus dixit: Gloria tibi, Domine, qui
palriarcha dixit: Gratias
et Spiritu

congregata

relationem qu;e facla est ab Adriino

unisti nos.
T;irasius sanctissimus
pacilico Chrislo vcro

papa senioris Rom;e ad orthodoxissimos imperatores nostros, el chartam orthodox;e defniitionis saiictissimietbeatissimi patriarcha' Tarasii,qua;nunclecta
est; atque litteras quse ad beatitudinem ejus ab Orientissummissacerdotibusmiss;esunt,recipicntes

Deo nostro cum Patre

sancto, in s;ecula

Sancta synodus laudavit.

conscnlimus,

et

salutamus,

et

hoiinranteradoranius

Mnltos annos iniperatorum Conslantini et Iren:c maj;norum imiieiatoruni et principum inultos annos!
!

sacras et colcndas iconas: ct pseudnsyilniiiim qni

Orthodoxiiruin imper;il(iiiini inultos annosl Custodes

contra eas factus cst in dcstructioncm earum, e(fodicntes, analhemati mittimus. Sed

Deus omnipotens
i)a-

conservet domiiios nostros,
triarcbam.
"

et

sanctissimum

B

Dominc. serva Auxiii:itures Hcclesiie, Domine. Novi Constantini et novK Ilelense aeterna memoria! Pacificani,Doniine, vitam, da eis! Patriarcharum multos annos Sacri senatus multos annos!
fidci,
!

serva

i

!

Desunt etiam haec in ms. Jolvano.

ACTIO

QUARTA.

In noniine

Domini

el domiiiatoris Jesn Christi vcri

lilleris

qiuc lecta; sunl, sanctissimorum virorum.

Deinoslri.Iinperiopiissimoruraetamicorum Christi

dominorum nostrorum Constantini

et

Irenae a

Deo

matris cjus, octavo anno consulatus i'edimit;c eornm, Kaleiidas Octobris, indictione undeciina.
Convenieiite sancla et univcrsali syiiodo,
(|u;e

concordes effecli sumus. Sed quia propheticus nobis sermo prxcipit: Siiprr montem excclsum (isccnde, qui cvani/clizHS Sion: 2)rxdicu in fortitudinc, vocem twnn cxnlta qui nnn_,
'

Oricnlis videlicet ct Occidcntis.

per

.'/c/iMS

Jeriisnlcni: prxdicate,

nc timeatis (ha. xl).
sequentes,

divinara graliam et piam sanclioiicin coruindem divinitus conrirmatorum imperatorum eongrectata est
in Nicseensiura clara metropoli
vincia;
:

Ilanc ergo

iirophcticam

pnEceptionem

sacerdotes viri, prsedicemus, voces noslras exalte-

Bithyniensinm pro-

mus, pacem annuntiantes Ecclesiae
cst vera Si on
et
iiustri. Qiiuniudii

catholicae,

qua*

id cst,

Petrorcverendissimip archipresbytero

civitas cffilestis regis Christi
fiet

Dc
in

sanctissiiine Roraaiue |{cclesi;e sancti apostoli Pclri,
et Petro reverendissiino |)rcsbytero

;iulem

hoc

?

Defeninlur nobis

monacho

et

absili,

medium

ad

;iii(liciiti;iin

gloriosissimorum sanctoruin
Taliter

bate venerabilis monaslerii sancti Sabba! Roni;e

Patrum voluinina:

ct

ex ipsis hauricntes, iiolenuis

retinentibus locum apostolic;e sedis alrai et sanctis-

singuli gregem nobis

commissum.

enim

ct in

simi arciiiepiscopi senioris Ronue Adriani ; Tarasio([ue almo et saiutissimo archiepiscopo magni noniiiiis

Conslantinopidcos
rcvcrendissiinis

n(iv;c

Rom;e,

et

Joaiine ac
et

oranem terram cxibit sonus noster, ct in fines terrae verburum virtns iiustrorum {Vsal. xviii): pro eo qnud iiuii tr;iiisferimus tcrrainos quos iiosuerunt patres nostri, sed aposluliie dueti

Thoma

prcsbytcris

monaihis

lenemus traditiones

vicariis apostolicarum sediura Orientalis diujccseos.

quas ;icce|)imus.

Sedentibusqueante sacralissimum ambonem templi

sanctissinue raagn;c Ecclesi;c
;

(|u;e

Constantinus sanctissimus episcopus Constanti;e cognoniinalnr ]-)Cypri (lixil Sccnmhim assertiuiiein Tar:isii sanelis:

Sopliia
cl

p!-a'sentiliiisctausrullaiitibiis ghiridsissirais
iiriiicipibus,
iil

siini

palrianiue defer;iiitur

iii

inedinm

libri, el lesti-

inagnilicenlissiiiiis

esl,

Petrona

moni;i beatorum Patrum. etliquido sancla; huic iiy-

famosissirao cxcuiisule patricio, cl coinite Deo con-

nodo releganlur.
Leontius clarissimus a secrelis dixit: Proflcu;e ac
salubri jiissiuni s;inetissjmi p;itriarch;e, etconsensui

Joanne imperiali ostiario et logotheta mililaris logothesii, el omni sancta synodosecundiim iirdinem in prira;i ;utionc sigiMtuin pra'scntil)iis eli;iin ct Deo ;imal)ililiiis ;irchimandrilis ct liegninenis, at(|ue (nnni munachiea
servati

imperatorii

obsequii,

et

universalissynodi hujiisparenles,
satagentes, attulimus et
libros.

el Ininc

terrainare

;

exhibuimus sacrosanclos

Ouorum

priinus csldivinilus elecluset scri-

l)lenitudine; prupusitis s;uiclis cl intcmeratis n!v;nigeliis.

plusliber, (piera et niinc \nx omnibiis legam. Oiniies igiliir;illeiitius el priideiiliiis ;uidi;iiiius,

etdicld-

Tarasins s;inctissimuspatriari-h.i
cedentes;ilteiiliiis

ili\it

;

Pei;inle-

ruin viiinteiii (erliiis;igiiuse:iiiiiis. (|u,ileiius inlegne
iililil;ilis
liiiiiiiiii

omiiileneiilis nus

fproximel actiuiies, llaln Duiniiii doi'ente secuiidum pruveiiiialo;

(Mposeic

v;ile.iiiius.

rem, verilatem incditatum esl gultur nostrum

quia

Idein legil:

273

INTERPRETATIO SYNODI
De Exodo filiorum
Isrnol.
:

VII

GENERAMS.—
ficiiilrlcis,

ACTK)

l\,
li;i!i(':iiiiiis

A

saiu;toriiiii(|iie ipsiiis

Dominus ud Moi/scn Facics propitidtoiium dc auro mundissimo ; duos cubitos ct dimiLocutiis cst

lirantes allare.

Ma(;niliceiitissimi

principos dixcniiit:

Veraciter

tlium

tencbit

longitudo ejus,

cubitum ac scmisscm
ct

Dei pneceptio

est.

liitiludo.

Duos quoquc chcrubim aurcos
altcro.

productilcs
sit

Constaiitinus sanctissimus episcopus Constantiae

facics cx ulraquc parte oraculi.
latcre uno, ct altcr in
tiatorii tegant,

Chcrub unus
et opcrientes

in

Cypridixit: Uti lectuin
vldit
vultuiii

est,

vultum

liuiniiiis liabc(iui:i i|uis

Utrumque

latus propi-

bat clicriiliim ct (|uomodo i|uidam diciiiit,

expandentes alas

oracu-

cliciubim

'.'

Etenim dixil

sculptilem

lum

:

respiciantque se

mutuo

versis vultibus in propi-

vullum.
Tarasius
sancti
([ui
ciis

tiatorium, quo opcricnda est arca, in qua pones tcsti-

sanctissimus patriarcha dixii

:

Omnos
ho-

monium, ad
tc

quoil dabo

tibi.

Indc prxcipiam,

ct

loquar

moruerunt angelos vidore,
vidorunt,

in specie

supcr propitintorio ac dc mcdio diiorum clirru-

miiiiim

quemadmodum

in diversislo-

bim, qui crunt supra arcam tcstiinonii, cuncta,

qux

mandubo pcr

te filiis Isracl

(Exod. xxv).

Ex Numeris.

B

gimus Scripturio locis, propler quod de chorubim Deus Moysi locutus est dicens: Vide, iit fncias oinnia sccundum formam quse ostensa est tibi in monte {Exod. XXV ). Et hinc famulus Moyses, quales formas
vidit, taieset fecit,

Hxc
ctum

oblata sunt in dedicatione altaris, quando uti-

cum quibus

et cborubiin.

cst.

Cumquc

inqrcdcrctiir Moyses tabernaculum

Constaiiliiius sanctissimus episcopus Constantise

fxdcris, ut consulerct oraculiim, audicbat voccm lo-

Cypri dixit

:

quentem ad
testimonii

se dc propitiatorio,

inter

quod erat supcr arcam duos cherubim, unde ct loqucba-

idololalriam, tuncDousdicebat Moysi:

Ouando autera movebatur populus ad Ne faciasom-

nem

similitudiiiem ad serviendura eis.

turei{Num. vn).

De

Ezechiele.
et

Joannes reverendissimus presbyter et vicarius apostolicaruin sedium Orientis dixit Excelsius his est,
:

quia et Jacob tituluni erexit Deo. Unde et benedixil

Et introduxit me in templum,
sex
c.ubitos latitudinis hinc, ct

mensus

cst frontes,

ei

ropromittens donationos, qu:e orane vcrbum ex[Cien.

scx cubitos latitiidinis
xli).

indc,
alia
:

latitiidincm

tabcrtiaculi [Ezcch.

Et post

Et tcmplum intcrius,

et vcstibula atrii,

limina, ct

fenestras obliquas, et haec tecta in circuitu per trcs

partes contra uniuscujusqite limen, stratumqiie ligno

hominis quod est interpretatum mens vidcns Deum. Ipse autem ait: Yidi Dominum facie ad facicm, et salva facta est aniiiia mca {Gcn. xxxii): et ecce non solum intellicodunt
xxviii).

Et alibi

iu specie

luctatus est

cum

eo, et appellavit

eum

Israel,

per gyrum in circuitu
et fcncstrse clausse

:

terra

supcr ostia,

autem usquc ad fenestras, et usque ad domum

p

gibiles virtutes viss sunt,

sed et ipse

ijui

natura

invisibilis est Deus, et incorporeus,
in specie nostra.

cum

ostensusest

interiorem, et forinsecus per omtu:m parictcm in circuitu, intrinsccus
et forinsecus

brefacta cherubim ctpalmse, et

ad mensuram : et fapalma intcr cherub et

Demetrius reverendissiraus diaconus etscevophylax sanctissimae magnse Ecclesiae Constantinopoleos
lesit:

cherub

;

duasque

facies habebat Cherub, faciem homi-

nis juxta

palmam ex hac
alia parte
)

parte, et faciem leonis juxta

palmam ex

expressam pcr

omnem domum

in circuitu. [Ibid

Sancti Patris nostri Joannis Chrysostomi de prxconio in Meletium, cujus initium est hoc :

Ex Epistola
Uabuit quidcm

S.
et

Pauli apostorL ad Ilebrsos.
prius justificationcs culturx,
ct

Ubique

inter
et

hunc sacratura gregem oculos cir-

sanctum sxculare. Tabernaculum enim factiun est primum, in quo erant candelabra et mensa et propositio panum, quse dicitur Sancta. Post vclamentum
autcm secundum, tabernaculuin qiiod dicitur Sancta sanctorum, aureum habens thuribulum, et arcam
Testamenti circumtectam ex omni partc auro
;

universam civitatem hic pra^sentem aspiciens, non habeo quem beatificem. Et postalia:
cuinferens,

Et erat reverentiae magisteriura, ijuod

fiebat. Jugiter
et

enim
^.

coacti ejus

vocabulum raemorari,

sanctura

illum habere pne animo, noraine ipsius fugabant om-

nem

a se passioneraet cogitationein irrationabilera

:

in

qua

et sic

multum

factura est hoc, ita ut ubique in vicis,

urna aurea fmbens manna,
dtterat, ct

ct
:

virga

Aaron qux fronix).

et in foro, et in agris, et in itineribus

hoc undique

tabulx testamenti

supcrquc erant cheru-

nomine personarent. Non autem
noniinis affectum [Gr.,
circa

bim glorix obitmbrantia propitiatorium {Hcbr.
ciannis, sacrati viri, quia Vetus

tam magni nomen tam magnum
circa

Tarasius sanctissiraus patriarcha dixit: 1'erspibuit divina signa,

affectumj passi estis tantuniraodo, veruin etiam et

Testamentum hacherubira obumbrantia propitiaaccepit.

torium

:

et ex

hoc

Novum

Sancta synodus dixit: Etiam, domine, sic se haliet

veritas.

Tarasius sanctissimus patrian-ha dixit: Si Vetus

formam. Quod ergo in nominibus fecistis, hoc et super illius iconam gessistis. Etenim in annulorum circulis, et in calicibus, et phialis, et in thalamorum jiarietibus, et ubique iconam sanctam illara exaravoruiit nuilti ut non solum audirent sanctum vocabulum illud. si:-!! et vicirca ipsaiu ejus corporis
:

habebat cherubim obumbrantia propiliatorium, et

dorent corporis ejus ubique liguram,

ot

duplici qua-

nos iconas Domini nostri Jesu Christi. etsanctse De'

dara migrationls illius consolatione fruerentur.

:

.

;

ANASTASII BIBLIOTHECARII
Petrus sanftissimus episcopus Nicomedia! dixit: Si Joannes aurei oris Uilia dixit de iconis, (|uis

276

A

dirigit: et tangit
fit

jam corpus

gladii acie: et tunc ei

divinitus vox prohibcns opus.

adhuc audet dicere contra eas quidquam?
Basilius sanctissimus

Gloriosissimi principes dixerunt: Vide,
ut et lacrymarctur.

quomodo
it;i

episcopus Ancyra; dixit:

doluerit [jucundatus sit] Palernoster in pictura, Basilius sanctissimus episcopus

Recepit eas veraciler; et talem amorem hai)el)ant pii qui tuiic crant, circa iniaginem ejus, ut ul)i(iue formarent iconam sancli Mcletii. Unde et Tater hic

Ancyra; dixil:

Mulloties Pater legit historiam

;

sed forte

nunquam

supra

modum

iilos laudat.

Sanctissimus patriarcha dixit: Et nos a patrihus
nostris percipicntes doctrinas, dicimus eas et venerabiles

lacrymatus est: at vero postquam picturam vidit, lacrymatus est.
et vicariusOrienliilitim

iconas, et sanctas, et sacras.

Joannes rcverendissimus presbyler et monachus, pontilicum dixit: Si tali do-

rii

Theodosius reverendissimus hegumenusmonastesancti Andrea! Nesii attulit librum ejusdem Joan:

clori piclura pr;cstilit utilitalem et lacrymas,

quanto

potius indoctis ct idiotis praestabit compunctioneni
et utilitatem?

nis oris aurei, petens relegi

quem

accipiens Anto-

nius monachus

lecrit:
.

Sancla synodus dixit:

In

diversis locis vidimus

Sanctx memoriso Patm nostri Joannis Chrysostomi sermo : Quod Vetcris et Novi Testamenti imus
sit

B

Abrah;r picturam. sicut
Si

l';iler ait.

Thcodorus sanclissimus episcopus Catanae dixit:
sanctusGregoriusvigilans indivinis intellectibus,
est,

lerjislator,

et

in

vcstem socerdotis, cujus ini~

tium

cst

:

Abraha; historia visa, lacrymatus

quanto magis

Christi regni Evangelium
prophetsp. Et postalia:

antequidem praedicavere
et cera

depicta incarnata dispensatio Chrisli Domini noslri,

Ego

perfusam dilexi

qui proptcr nos

homo

factus est, videntes ad iiro-

picturam
tas

piet;)te

re|)letam. Vidi enira

angelum

in

fectum

et

lacrymarum clfusionein hortabitur?
p;itri;trcha dixit
:

icona pellentem barbarorum cuneos. Vidi conculca-

Tarasius saiictissimus

Si vidis-

barbarorum nationes,
:

et

tem

fjriminc, in rivifatc tuu imnginctn
lxx
1
1

David veraciter dicencorum ad ni~

semus iconam crucifixum ostendcntcm Dominunii nonne et nos lacrymaremur?
Sancta synndiis dixit: Magnifice;

h ilum rcdif/cs (Pnal.

nam

in

ip.sa

)

dixit: Si is qui auro pretiosiusos habebat, perhibuitdicens: Ego et per-

Sanctissimus

iiatriarcha

lii|ui(lo

cnnsidcratiir liumililalis cclsitudo Dci, qui
cst.

proptcr nos incarnatus
ac referendarius legit

fusam dilexi picluram; quid dicemus de his qui
oderunt
?

Stephanus reverendissimus dia onus

et

nolarius

Basilius sanctissimus
Illo dicente,

episcopus Ancyric
effari

dixil:

quia ego dilexi, quis audet

con- ^

trarium? Joannes reverendissimus presbyter et vicarius Orientalium pontilicum dixit: Quis autem est iste
angelus, nisi ille dc quo scriptum cst: Onia angclus Dominipercussitcenlumoctogintamillia Assyriorum in una nocte circa Jerusalem hostiliter militantia? (IV lieg. XIX.)

Sancti Cyrilli Alcxandrini cpiscopi, ex epistola nd Acacium Scythnpolcos cpiscopu.i), de apopompxo [Capro emissario}^, cujus initium cst:

Missis nunc a sanctitate tua nuntiis gavisus
valde. Et post alia

sum

plurima dixit
erat lex,
qiii

:

quod

figura

et

umbra

et

Dicimus ergo, ()uasi qusedam
rcs.
l;il)u-

pictura posita

;i(l

visinncm his

conspiciunt

Umbr;c autem
lis,

artis sunl cnniin (|ni pingiintin
:

principia cxaratinniim

ipiibus

si

supcrinducanpulchri-

Nicephorus sanctissimus episcopus Dyrrachii dixit: Sed propitus nol)is sitDnminus super dclictis qua; peccavimus [patravimus] circa sacras imagines.

tur colorum flores,

tunc profeclo
:

iiiclur.-e

Gregorius diaconus

el notarius lcgit:

Scriplum cst igilur in mundi factura» libro: Et factum cst post verba hxc,tentavif Deus Aljiahiim, ct dixit adeum: Abraham, Ahraham. At illc rcsponrlit : Adsum, Ait ei:
Tnllc

tudo nitescct. Et pnst pauca

fdium

tuum

unirjenitum,

quem

diliijis,

Exsermone

sancti Cjicr/orii yyssn;, haliitn Cnnstiintinopoli, dc dcitatcFilii ct Spirifus, ct in Aliriilinm, cujus initium cst

D

Isaac, ct vade in terram
ihi </