I.

Tehnici specifice stabilirii impozitului pe profit
Determinarea impozitului pe profit se poate realiza fie de către contribuabili, fie de autoritatea fiscală Aplicarea tehnicii pentru stabilirea impozitului pe profit nu trebuie să necesite costuri mari.Autoritatea fiscală este obligată să reglementeze un sistem de impozitarea care să asigure un sistem de impozitarea în funcţie de capacitatea reală a contribuabilului şi cu costuri minime.  Tehnica directă de stabilire a impozitului pe profit Este cunoscută sub denumirea de metoda declaraţiilor controlate sau sistemul real presupune stabilirea impozitului pe profit de către contribuabil. Formula de calcul al rezultatului fiscal se poate determina dupa următoarea formulă: ± Rezultatul fiscal = ± Rezultatul – Deduceri + Reintegrari contabil fiscale fiscale Rezultatul contabil reprezintă profitul sau pierderea înregistrată de contribuabil la sfârşitul exerciţiului. Determinarea rezultatului contabil se poate realiza prin două metode:   Metoda bilanţierii Metoda contului de rezultate

Metoda bilanţierii(metoda variaţiei capitalului din operaţiuni interne) Constă in stabilirea rezultatului contabil prin diferenţa dintre capitalul propriu de la sfârşitul perioadei şi capitalul propriu de la începutul perioadei, ajustat cu influenţa operaţiilor de creştere şi micşorare a capitalului din operaţiuni externe. Formula de calcul este: ± Rezultatul = Capitalul propriu de la – Capitalul propriu de contabil sfarsitul perioadei la inceputul perioadei ± Variatia capitalului operatiuni externe

Metoda contului de rezultate constă în stabilirea rezultatului contabil prin diferenţa dintre venituri şi cheltuieli înregistrate în contabilitate în exerciţiul financiar curent. Formula de calcul este: ± Rezultatul = Venituri contabil contabile Cheltuieli contabile

 Tehnica indirectă de stabilire a impozitului pe profit

1

Este cunoscută sub denumirea de metoda evaluării administrative (forfetară) presupune stabilirea impozitului pe profit de către autoritatea fiscală pe baza datelor furnizate de către contribuabil. Tehnica fiscală indirectă prezintă dezavantaje pentru că rezultatul fiscal stabilit prin această tehnică este diferit de rezultatul financiar obtinut de contribuabil. Tehnica directă este obligatorie pentru contribuabili mari si mijlocii, iar tehnica indirectă poate fi aplicată de contribuabilii mici prin opţiune.  Tehnica mixtă de stabilire a impozitului pe profit Este cunoscută sub denumirea de sistemul micor-întreprinderilor reprezintă o combinaţie între tehnică directă şi tehnica indirectă privind stabilirea impozitului pe profit astfel, potrivit acestei tehnice fiscale stabilirea veniturilor impozabile se realizează în baza tehnicii directe, iar cheltuielile sunt determinate potrivit tehncii indirecte. Formula de calcul a veniturilor impozabile este următoarea: Veniturile Impozabile = Venituri contabile - venituri neimpozabile

Cheltuielile deductibile se stabilesc astfel: Cheltuielile = venitul impozabil x deductibile Cota forfetara

Din cauza acestui mod de calcul, sistemul de impozitare al micro întreprinderilor ce se aplică in România este considerat un sistem de impozitare pe cifra de afaceri.

2

II.Reglementarea impozitului pe profit in Romania
Impozitul pe profit face parte din impozitele personale, el diferenţiindu-se în funcţie de mărimea veniturilor şi de situaţia personală a fiecărui plătitor. Contribuabili Sunt obligati la plata impozitului pe profit , următoarele persoane:  Persoanele juridice romane  Persoanele juridice străine care desfăşoară activitate prin intermediul unui sediu permanent din România  Persoanele juridice străine care realizeazaă venituri din/sau cu proprietăţi imobiliare situate în România sau din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare deţinute la o persoană juridică română  Persoanele juridice străine şi persoanele fizice nerezidente care desfăşoară activitate în România într-o asociere fără personalitate juridică  Persoanele fizice nerezidente asociate cu persoane juridice române, pentru veniturile realizate atât în România cât şi în străinătate din asocieri fără personalitate juridică. Sunt scutiţi de la plata impozitului următorii contribuabili:  Trezoreria statului  Instituţiile publice , pentru fondurile publice, inclusiv pentru veniturile proprii şi disponibilităţile realizate şi utilizate potrivit legii nr.500/2002 privind finanţele publice  Persoanele juridice române care plătesc impozitul pe veniturile microintreprinderilor  Fundaţiile române constituite ca urmare a unui legat  Cultele religioase, pentru: venituri obţinute din producerea şi valorificarea obiectelor şi produselor necesare activităţii de cult;venituri obţinute din chirii;venituri din despăgubiri  Instituţiile de învăţământ particular acrediatate, precum şi cele autorizate  Asociaţiile de proprietari constituite ca pesoane juridice şi asociaţiile de locatari recunoscute ca asociaţii de proprietari  Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar

3

 Fondul de compensare a investitorilor  Banca Naţionala a României  Fondul de garantare a pensiilor private . Plata impozitului şi depunerea declaraţiilor fiscale  Contribuabilii, societăţile comerciale bancare, persoanele juridice din România şi sucursalele din România ale băncilor, persoanele juridice străine, au obligaţia de a plăti impozit pe profit anual cu plăti anticipate efectuate trimestrial, actualizate la indicele de inflaţie.  Toţi contribuabilii prezentaţi mai sus au obligaţia de a plăti, de a declara şi plăti impozit pe profit trimestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului.  Organizaţiile nonprofit au obligaţia de a plăti şi declara impozitul pe profit anual,până la data de 15 februarie inclusiv a anului urmator celui care se calculează impozitul. Declaraţia anuală de impozit pe profit trebuie depusă de către contribuabili până la data de 15 aprilie inclusiv a anului următor. Cota standard este 16%.. Există însă şi excepţii. Suma datorată de cluburile de noapte şi operaţiunile tip jocuri de noroc aferentă impozitului pe profit nu poate fi mai mică decât 5% din veniturile provenite din activităţile specifice acestor societăţi. În cazul Băncii Naţionale a României, cota de impozit pe profit este de 80%. Societăţile ce întrunesc condiţiile pentru a fi considerate microîntreprinderi pot alege să plătească, în locul impozitului pe profit, impozit pe veniturile obţinute, la o cote de 3%.

4

III.Calculul profitului impozabil
Profitul impozabil se calculează ca diferenţa între veniturile realizate din orice sursă şi cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri, dintr-un an fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile şi la care se adaugă cheltuielile nedeductibile. Următoarele venituri sunt neimpozabile: • dividendele primite de la o persoană juridică română; dividendele primite de la o persoană juridică străină din statele Uniunii Europene, dacă persoana juridică română deţine minimum 25% din titlurile de participare la persoana juridică străină, pe o perioadă neîntreruptă de cel puţin 2 ani; • diferenţele favorabile de valoare a titlurilor de participare înregistrate ca urmare a încorporării rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune la persoanele juridice la care se deţin titluri de participare, precum şi diferenţele de evaluare ale investiţiilor financiare pe termen lung. • veniturile din anularea cheltuielilor pentru care nu s-a acordat deducere, veniturile din reducerea sau anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere, precum şi veniturile din recuperarea cheltuielilor nedeductibile. • În perioada 1 ianuarie 2009-31 decembrie 2009, inclusiv, veniturile din tranzacţionarea titlurilor de participare pe piaţa autorizată şi supravegheată de Comisia Naţională A Valorilor Imobiliare.În această perioadă, cheltuielile reprezentând valoarea de înregistrare a acestor titluri de participare, precum şi cheltuielile înregistrare cu ocazia desfăşurării operaţiunilor de tranzacţionare reprezintă cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil. Pentru determinarea profitului impozabil, sunt considerate cheltuieli deductibile numai cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri impozabile. Există şi cheltuieli cu deductibilitate limitată, cum ar fi: • cheltuielile cu protocolul în limita a 2% din diferenţa dintre totalul veniturilor impozabile şi totalul cheltuielilor deductibile, altele decât cheltuielile de protocol şi cheltuielile cu impozitul pe profit;

5

cheltuielile pentru îndemnizaţiile de deplasare acordate salariaţilor pentru deplasări în România sau străinătate în limita a 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru instituţiile publice;

• • •

cheltuielile sociale sunt deductibile în limita a 2% din fondul de salarii realizat; cheltuielile cu primele de asigurare privată de sănătate şi primele de pensii private sunt deductibile până la limita de 200€ pe an de persoană; taxele şi contribuţiile către organizaţiile neguvernamentale sau asociaţiile profesionale sunt deductibile în limita a 4000€ pe an.

Din categoria cheltuielilor nedeductibile fac parte: • • • • • impozitul pe profit şi pe venit plătite în străinătate; amenzi şi penalităţi către autorităţile române sau străine; sponsorizarea sau cheltuieli pentru burse private; cheltuieli cu primele plătite de angajator în numele angajatului; cheltuielile cu primele de asigurare care nu privesc activele contribuabilului precum şi cele care nu sunt aferente obiectului de activitate, cu excepţia celor care privesc bunurile reprezentând garantie bancară pentru creditele utilizate în desfăşurarea activităţii pentru care este autorizat contribuabilul sau utilizate în cadrul unor contracte de închiriere sau de leasing, potrivit clauzelor contractuale.

6

IV.Studiu de caz asupra societatii S.C. GRUP ARCONS S.A. • Prezentarea companiei
SC „GRUP ARCONS” SA BRASOV este o societate românească pe acţiuni cu capital integral privat, al cărei principal domeniu de activitate îl reprezintă întreţinerea şi construcţia căilor de comunicaţii terestre. Societatea a luat fiinţă prin privatizarea în cursul anului 2004, a S.C. „CONAS” S.A. Brasov prin trecerea din proprietatea statului în proprietate integral privată. Capitalul social subscris şi vărsat al S.C. „GRUP ARCONS” S.A. Braşov, este de 6.030.372,5 lei divizat în 2.412.149 acţiuni a câte 2,5 lei pe acţiune. Pentru a se evidentia evolutia companiei se face o analiza asupra situaţiei financiare în anii 2005-2007.Principalii indicatori reflectaţi în bilanţul contabil al ultimilor trei ani se prezintă astfel: Tab.1.1- Indicatori bilanţ 2005-2007 Denumire indicator Active imobilizate Active circulante Active de regulariz. Datorii pe TS Active circulante nete Total active -Datorii curente Datorii pe TL Capital şi rezerve Cheltuieli totale Rezultatul brut Impozitul pe profit Rezultatul net Exerciţiul financiar 2005 10.003.269,80 5.903.847,00 882.279,40 6.896.614,80 -110.488,10 9.892.781,70 5.061.245,00 4.831.536,70 8.980.432,90 11.655,10 11.655,10 Exerciţiul financiar 2006 9.902.758,00 7.820.750,00 1.069.230,00 4.331.879,00 4.558.101,00 14.460.859,00 8.481.673,00 5.979.186,00 18.074.469,00 40.920,00 15.353,00 25.567,00 Exerciţiul financiar 2007 10.185.753,00 8.877.382,00 66.043,00 7.778.042,00 1.165.383,00 11.351.136,00 5.365.625,00 5.985.511,00 35.900.299,00 74.913,00 68.589,00 6.324,00

• Calculul impozitului/profit in anul 2008

7

Pentru determinarea profitului impozabil se va proceda astfel: Pr. impozabil = Venituri – cheltuieli – Venituri Totale Venituri totale totale neimpozabile + Cheltuieli nedeductibile

În anul 2008, societatea S.C GRUP ARCONS S.A. a înregistrat următoarele date financiare: = 45.400.579,21 Cheltuieli totale = 44.529.896,75 În anul 2008, compania nu a inregistrat nici un venit neimpozabil sub vreo formă. În cadrul cheltuielilor nedeductibile sunt incluse următoarele cheltuieli: Pentru determinarea cheltuielilor nedeductibile, se va calcula în fiecare caz, partea deductibilă şi partea nedeductibilă.  Cheltuielile de protocol = 40.717,85 ( contul 6231) Chelt. de protocol nedeductibile = V t - ( Ch t - Ch protocol )

= 45.400.579,2 – (44.529.896,75 – 40.717,85) = 45.400.579,2 – 44.489.178,9 = astfel: Cheltuielile de protocol deductibile = 2% x 911.400,3 = 18.228,01 Cheltuielile de protocol nedeductibile = Ch. protocol – Ch. de protocol deductibile = 40.717,85 – 18.228,01 = 22.489,84 TVA-ul aferent cheltuielilor de protocol nedeductibile = 19% x 22.489,84 = 4.273,07  Cheltuielile sociale Fondul de salarii este reprezentat de contul 641 având valoarea de 4.653.914. Potrivit Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, cheltuielile sociale sunt deductibile în limita unei cote de până la 2%.Deci, cheltuielile sociale deductibile se calculează astfel: 8 911.400,3 Conform codului fiscal, cheltuielile de protocol sunt deductibile doar in limita unei cote 2%;

Cheltuielile sociale deductibile = Fondul de salarii x 2% ( ct. 641) = 4.653.914 x 2% = 93.078,28 Totalul cheltuielilor sociale reprezentat de tichetele cadou şi tichetele de înmormântare, indicat de contul 6588 are valoarea de 104.164. Cheltuielile sociale nedeductibile = totalul ch. sociale – ch. deductibile = 104.164 – 93.078,28 = 11.085,72  Cheltuieli nedeductibile sunt şi ˝amenzile,confiscări,dobânzi pentru plata cu întârziere şi penalităţi de întârziere datorate către autorităţile române sau străine, altele decât cele prevăzute în contractele comerciale încheiate între persoanele rezidente; această cheltuială este reprezentată de contul 6581,iar pentru societatea analizată,contul respectiv are valoarea de 50.058,25.  În categoria “ alte cheltuieli nedeductibile”, reprezentate de conturile 622,604,628 sunt incluse în aceste categorii bonurile fiscale >100 lei. Pentru studiul de caz analizat, valoarea acestor cheltuieli atinge suma de 48.795,10.  Cheltuieli de sponsorizare = 25.000 Potrivit legii nr.32/1994 si a legii nr.334/2002, aceste cheltuieli se scad din impozitul datorat dacă îndeplinesc cumulativ două condiţii: 1. este in limita a 3% din CA = 135.358,54 Cifra de afaceri pentru compania analizată are valorea de 45.119.514. 2. să nu depăşească maximul de 20% din impozitul/profit datorat => 20% x 157.566,54 = 31.513,31 Impozitul pe profit datorat = 157.566,54 Potrivit rezultatelor obţinute,cheltuielile de sponsorizare îndeplinesc cumulativ cele două concluzii, iar drept urmare ele se vor scădea din impozitul pe profit datorat.  Cheltuielile deductibile sunt reprezentate de:  Rezerva legală - reprezintă o cheltuială deductibilă cu condiţia că ea să nu atingă valoarea de peste 20% din capitalul social al societăţii.Ea se calculează după următoarea formulă: 9

Rezerva legala = 5% x Pr. contabil Pr. contabil = V t - Ch t - TVA-ul aferent chelt. de protocol nedeductibile = 45.400.579,21 – 44.529.896,75 – 4.273,07 = 866.409,39 Rezerva legala = 5% x 866.409,39 = 43.320,47 A cincea parte din capitalul social = 20% x 6.030.375,84 = 1.206.075,158 În concluzie, rezerva legală nu depăşeşte valoarea maxima dată de codul fiscal, rezerva legală fiind deci o cheltuială deductibilă. O alta cheltuială deductibilă este amortizarea fiscală.În cadrul societăţii SC. Grup Arcons S.A. amortizarea fiscală este egală cu amortizarea contabilă, fiind reprezentată de contul 6811 şi având valoarea de 3.266.895,96. Cheltuielile cu dobânzile şi diferenţele de curs valutar sunt integral deductibile, dacă, se constată că gradul de îndatorare al companiei este mai mic decat 3.Gradul de îndatorare se va calcula după următoarea formulă.
k imprumutat k propriu = 752 .160 ,20 + 758 .168 ,91 1.510 .329 ,11 = = 0.1180 6.005 .224 + 6.811 .405 12 .816 .629

Deoarece,gradul de îndatorare prezintă o valore mai mică decât 3, cheltuielile cu dobânzile şi diferenţele de curs valutar sunt integral deductibile. Astfel, profitul impozabil devine: Profitul impozabil = Pr contabil - V neimpozabi
le

+ Ch. nedeductib

ile

- rezerva legală

= 866.409,39 – 0 + 161.701,98 – 43.320,47 = 984.790,90 Pr. Contabil = V t - Ch. t - TVA-ul aferent chelt. nedeductibile de protocol = 45.400.579,21 – 44.529.896,75 – 4.273,07 = 866.409,39 Venituri neimpozabile = 0 Cheltuieli nedeductibile = ch. protocol + ch.sociale + amenzi + ch. sponsorizare + tva-ul aferent che.protocol nedeductibile + alte chel. deductibile = 22.489,84 + 11.085,72 + 50.058,25 + 25.000 + 4.273,07+ 48.795,10 Cheltuieli nedeductibile =161.701,98

10

Impozitul/profit = 16% x Pr.impozabil = 16% x 984.790,90 = 157.566,54 Impozitul/profit datorat = Imp/profit – chelt. de sponsorizare = 157.566,54 – 25.000 = 132.566,54 Impozitul pe profit pe care societatea SC. Grup Arcons S.A trebuie sa-l datoreze până la 25.04.2009 este de 132.566,54.

11

BIBLIOGRAFIE
• • • Codul fiscal al României Ialomiţeanu Gheorghe,"Fiscalitate.Teorii fiscale şi tehnici fiscale www.gruparcons.ro

12

13

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful