Facultatea de Drept a Universităţii “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca

HOTĂRÂREA NR.78 DIN DATA DE 29 IUNIE 2007 A CONSILIULUI LOCAL AL ORAŞULUI CIMPENI JUD.ALBA
REFERENT: VARCIU ROXANA

AN 4 DREPT GR.409

1

8 2 ..................3 III........................................................... IN FAPT................................. COMENTARII.....CUPRINS I....................................................................................3 II..... IN DREPT......4 BIBLIOGRAFIE........

3 al Legii 554/2004 3 . 85(1) h). II.78 din data de 29 iunie 2007 a carei obiectiv este aprobarea impozitelor si taxelor locale la nivelul oraşului Câmpeni in anul 2008. 4e din Legea 215/2001 art.i) din Legea 215/2001 Ordonanţa Guvernului numărul 36/2002 art.I. IN FAPT Prezentul comentariu va fi focalizat asupra Hotărârii Consiliului Local Câmpeni nr. 40 alineatul (1) din Legea 215/2001 Legea nr. 49 alineatul (2) din Legea 215/2001 art. 571/2003 art. 46 din Legea 215/2001 art. 38 (1) din legea 215/2001 art.5 din Constituţia art. IN DREPT In scopul analizării prezentei hotărârii se va face referire la următoare dispoziţii legislative aplicabile: • • • • • • • • • • art.123 al.

în afară de cazurile în care Legea sau Regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului cere o altă majoritate". avizele3. anul fiscal 2008. În 1 Ovidiu Podaru “Legea 215/2001 a administraţiei publice locale comentată” Ed. referatele.1/1995. COMENTARII În ceea ce priveşte atribuţiile consiliilor locale acestea sunt reglementate de alin. Sfera Juridică . Sediul materiei cu privire la taxele şi impozitele locale îl constituie OUG 45/2003 privind finanţele publice locale. (1) al art. Menţiunile anterioare hotărârii propriu-zise conturează cadrul legal care guvernează adoptarea respectivei hotărâri precum şi unele aspecte de procedură. 78 din 29 iunie 2007 a Consiliului Local al oraşului Cimpeni (aleasă spre comentare). cu excepţia celor ce sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi publice. Petrescu “Drept administrativ” Ed. concomitente sau posterioare adoptării lor.38 L. “aprobă”.237 3 Anton Trăilescu “Formalităţi procedurale anterioare. întrucât este vorba despre o aprobare improprie. pag. care a intrat în vigoare la data de 1 ian.86 2 Rodica N. ClujNapoca 2004. Formalităţile procedurale anterioare sunt : propunerile. consiliul local practic hotărăşte cu privire la conţinutul bugetului local ori existenţa şi cuantumul taxelor şi impozitelor locale1. potrivit căruia consiliul local are iniţiativa şi hotărăşte .38 4 . În privinţa formelor procedurale prevăzute de lege pentru adoptarea hotărârilor de consiliu local acestea pot fi anterioare. aceasta are ca obiect tocmai o astfel de hotărâre a Consiliului Local cu privire la stabilirea taxelor şi impozitelor locale pt. locale sau centrale. modificată:”în exercitarea atribuţiilor ce-i revin consiliul local adoptă hotărâri cu votul majorităţii membrilor prezenţi. concomitente şi posterioare hotărârilor consiliilor locale şi consecinţele nerespectării lor” rev. pag. Accent Cluj-Napoca pag. Cât priveşte hotărârea nr.215/2001 prevede la litera d) printre atribuţiile consiliului local şi "aprobarea bugetului local… stabilirea impozitelor şi taxelor locale precum şi a taxelor speciale în condiţiile legii ". Cât priveşte termenul utilizat de legiuitor.III. 46 din Legea 215/2001. este impropriu. 2004 2.38 din legea 215/2001. în toate problemele de interes local. Potrivit art. “Dreptul” nr. Alineatul (2) al art. în condiţiile legii.

la care am făcut trimitere şi anterior. 38 alineatul 2 litera d) din Legea 215/2001 acest din urma articol.conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliilor locale dreptul la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri aparţine primarului şi consilierilor 4. de exemplu avizul secretarului cu caracter facultativ.Într-adevăr secretarul este cel în sarcina căruia articolul 49 alineatul (2) din Legea 215/2001 pune 4 Lege nr. lipsa avizului facultativ neafectându-i valabilitatea. raportul respectiv avizul. Fără aceste două acte. în afară de cazurile în care legea sau regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului cere o altă majoritate” pentru ca alineatul (3) să stabilească excepţia “Hotărârile privind bugetul local. . cu votul majorităţii membrilor prezenţi. al. Hotărârea numărul 78 în articolul 1 îşi stabileşte obiectivele şi anume “ Se aproba impozitele si taxele locale la nivelul oraşului Cimpeni in anul 2008 “ – conform anexei pe care nu doar o anexează hotărârii ci care chiar face parte din hotărâre. Într-adevăr . 215/2001art. problemele înscrise în ordinea de zi a şedinţei consiliului local nu pot fi dezbătute. HGR 797/2005. Astfel. hotărârea luată fără avizul secretarului e legală.78 mai menţionează câteva acte normative ce guvernează procedura: Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal. la convocarea primarului”. precum şi cele prin care se stabilesc impozite şi taxe locale se adoptă cu votul majorităţii consilierilor în funcţie”-majoritate absolută. lunar. raport care e eliberat în termen de 30 de zile la solicitarea iniţiatorului însoţit de raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul consiliului local. Alineatul (1) stabileşte regula generală : “În exercitarea atribuţiilor ce-i revin consiliul local adoptă hotărâri. Partea introductivă a hotărârii nr. art.46. justificând competenţa consiliului local în stabilirea impozitelor şi taxelor locale. O ultimă formă procedurală anterioară adoptării hotărârii ar fi avizele. 5 5 . De asemenea mai este amintit articolul 46 alineatul (1) si (3) din legea 215/2001. O altă formă procedurală anterioară adoptării hotărârii care se regăseşte menţionată ca îndeplinită şi în partea introductiva a HCL 78 este raportul de specialitate al Compartimentului impozite şi taxe locale din cadrul primăriei. Partea introductiva a HCL 78 mai specifică faptul că întrunirea consiliului local s-a făcut în şedinţa ordinară. articolul 40 alineatul (1) din Legea 215/2001 precizează că ”Consiliul local se întruneşte în şedinţe ordinare.

impozitele şi taxele locale în sume fixe.78 are caracter normativ şi nu individual. în exercitarea atribuţiilor ce le revin în administrarea domeniului public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale.i) din Legea 215/2001. Cerinţa existenţei celor două semnături e îndeplinită de Hotărârea numărul 78. Bucureşti. Prisăcaru “ Tratat de drept administrativ român “ partea generală ediţia a III-a revăzută şi adăugită de autor Ed. Potrivit Ordonanţei Guvernului numărul 36/2002 contribuabilii datorează următoarele impozite şi taxe locale: impozitul pe clădiri. de arhitectură şi arheologie6. avizelor şi autorizaţiilor. 215/2001 a administraţiei publice locale comentată “ Ed.. taxa hotelieră şi alte taxe locale prevăzute în articolul 50 dintre care menţionăm pe aceea reglementată de alineatul (1) al acestui articol potrivit căreia. 2002. pot institui taxe zilnice cuprinse între 1000 lei şi 100. prin comparare cu nivelurile stabilite pentru anul precedent (2007). 850 . taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate. Toate Hotărârile consiliului local indiferent daca au caracter normativ sau individual pot fi comunicate si prefectului insa daca acestea au caracter normativ vor fi comunicate in mod obligatoriu. adresându-se tuturor contribuabililor cu taxe şi impozite locale. consiliul local asumându-şi responsabilitatea pentru Hotărârea de Consiliu Local5 ) şi se contrasemnează pentru legalitate de către secretar. Lumina Lex. după caz. caselor memoriale. taxa asupra mijloacelor de transport. 78/2007 « Secretarul oraşului Cimpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri ». pag.78 conţine toate aceste valori impozabile precum şi cuantumul 5 Ovidiu Podaru “ Legea nr.Art.obligaţia de a comunica hotărârea prefectului. 108 6 Valentin I. Cluj Napoca 2004. Potrivit articolului 48 din Legea 215/2001 Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce şedinţele de consiliu (prin semnătura lui. taxa pe clădiri. Or HCL nr. 3 din HCL 78/2007 reprezintă de fapt o reluarea atributiilor secretarului prevăzute in art. Astfel ca articolul 50 din Legea 215/2001 condiţionează obligativitatea şi producerea de efecte de către o Hotărâre de consiliu local cu caracter normativ de aducerea ei la cunoştinţa publică. 6 . Sfera Juridică. impozitul şi taxa pe teren.000 lei pentru utilizarea temporar a locurilor publice şi vizitarea muzeelor. 3 din HCL nr. consiliile locale sau judeţene. impozite pe spectacole. pag. Din Hotărâre face parte şi anexa ce stabileşte în concret valorile impozabile. taxe pentru eliberarea certificatelor. monumentelor istorice.Conform art. 85(1) h). Hotărârea nr.

iar după intrarea în vigoare a Legii 554/2004 a contenciosului administrativ. 8/1997. de art. tutela persoanelor are drept scop asigurarea organizării şi funcţionării efective a autorităţilor locale şi limitele prevăzute de lege. 340/2004. s-a folosit de această posibilitate pe care i-o acordă legea şi a stabilit la art. 50 din OG. însă nu am considerat necesară analizarea fiecărei valori în parte întrucât este o chestiune de apreciere şi decizie a autorităţilor locale.123 al. Dacă controlul actelor administrative ale autorităţilor locale vizează exclusiv conformitatea acestora cu prevederile legale. asigurându-se respectarea legalităţii şi implicit apărarea intereselor generale ale statului. drept calificat « tutelă administrativă » şi e reglementat de art.5 din Constituţia revizuită şi prin dispoziţiile Legii nr. acesta se efectuează de către prefect. 56 7 .Aşadar controlul legalităţii Hotărârii nr. încă de la constituirea acestora şi până la încheierea mandatului reprezentativ ce le-a fost încredinţat de către colectivităţile locale7 . dar şi un control asupra persoanelor. Cât despre posibilitatea acordată de alineatul (1) al art. Cât priveşte condiţiile de formă ale anexei aceasta este şi ea semnată la sfârşit de către preşedintele de şedinţă şi de către secretar. tot acestuia aparţinându-i şi aşa-numita « tutelă a persoanelor » putând verifica respectarea competenţei şi funcţionării în conformitate cu prevederile legale a persoanelor ce participă la procedura adoptării unui asemenea act administrativ. Consiliul Local al oraşului Cimpeni şi-a exercitat această prerogativă. Controlul de tutelă administrativă presupune deopotrivă.6 d) din anexă valorile pentru care se percepe o asemenea taxă precum şi cuantumul taxei.aferent fiecăreia. “ Dreptul “ nr. cuantum care se încadrează în limitele legale.3 al acestui act normativ.78 aparţine prefectului . un control asupra actelor administrative. BIBLIOGRAFIE 7 Emil Bălan “ Instituţia prefectului în sistemul administraţiei publice din România ” rev. În ceea ce priveşte controlul de legalitate ( nu şi oportunitate ) al hotărârilor consiliului local . pag.36/2002 Consiliilor locale de a institui taxe zilnice pentru utilizarea temporară a locurilor publice. lucru pe care îl consider necesar ţinând cont că face parte din hotărâre.

PETRESCU “Drept administrativ” Ed. Ed. concomitente şi posterioare hotărârilor consiliilor locale şi consecinţele nerespectării lor » rev. Lumina Lex Bucureşti 2002 2.8/1997 Legea 215/2001 a administraţiei publice locale 5. 4. 3. « Dreptul » nr. Accent Cluj-Napoca VALENTIN I.1. ANTON TRĂILESCU « Formalităţi procedurale anterioare. Ediţia a 3-a revăzută şi adăugită de autor. 6. « Dreptul » nr. PRISĂCARU « Tratat de drept administrativ român » partea generală.1/1995 EMIL BĂLAN « Instituţia prefectului în sistemul adminstraţiei publice din România » rev. OVIDIU PODARU « Legea 215/2001 a administraţiei publice locale comentată » Ed. Sfera Juridică Cluj-Napoca 2004 RODICA N. Legea 554/2004 a contenciosului administrativ 8 . 7.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful