You are on page 1of 3

HACETTEPE N VERS TES MHEND SL K FAKLTES B LG SAYAR MHEND SL ve FEN FAKLTES MATEMAT K BLM L SANS PROGRAMLARI YAN DAL

NER S

2011-2012 E itim- retim y l Gz dneminden itibaren a lmas nerilen Yan Dal Programlar ile Bilgisayar Mhendisli i ve Matematik blmlerinin lisans programlar nda ba ar l olan rencilerin di er alanlarda da bilgi ve yeteneklerinin geli tirilerek gnmz rekabeti piyasa ko ullar na bir ad m nde ba lamalar n n sa lanmas hedeflenmektedir. Yan Dal Program n n Yrtmesi: Bilgisayar Mhendisli i ve Matematik blmlerinin Yan Dal Programlar n n herbirine 7 er kontenjan verilecektir. Blm Ba kanl klar nca atanacak blm yan dal program koordinatrleri taraf ndan renci ba vurular de erlendirilecek ve kabul edilen rencilere akademik dan manl k yap lacakt r. Gerek duyuldu unda kontenjan de i ikli i iin ilgili blmlerin Akademik Kurullar n n mutabakat aranacakt r. Yan Dal Program na ba vuru, kabul ve kay t i lemleri Hacettepe niversitesi Yan Dal Program Ynergesinin ilgili maddelerine gre yrtlecektir. nerilen yan dal program n n blmler baz ndaki retim faaliyetleri ile ilgili detaylar a a da sunulmu tur:

1. Bilgisayar Mhendisli i Yan Dal Program Bilgisayar Mhendisli i Yan Dal Program n ba ar yla tamamlayabilmek iin, blm yan dal program koordinatrnn onay yla, toplam 12 kredi olan zorunlu dersleri ve toplam en az 6 kredi olan semeli dersleri ba armalar gerekmektedir. Semeli dersler belirlenmi uzmanl k alanlar na ait semeli dersler ise izelge 2de sunulmu tur. izelge 1. Bilgisayar Mhendisli i Yan Dal Program Zorunlu Dersleri Dersin Kodu B L131 B L132 B L 233 B L 234 Dersin Ad Bilgisayar Programlama I Bilgisayar Programlama II Veri Yap lar ve Algoritmalar I Veri Yap lar ve Algoritmalar II T-P-K 3-0-3 3-0-3 3-0-3 3-0-3 AKTS 5 5 6 5 olan uzmanl k alanlar n n birinden seilebilecektir. Bilgisayar Mhendisli i Yan Dal Program zorunlu dersleri izelge 1de, belirlenen

izelge 2. Bilgisayar Mhendisli i Yan Dal Program Uzmanl k Alanlar ve Semeli Dersleri Uzmanl k Dersin B L235 B L236 B L323 B L324 B L220 B L426 B L 235 B L 236 B L 339 B L 346 B L 445 B L 493 B L 447 B L 496 B L235 B L201 B L212 B L303 B L410 B L402 B L406 B L235 B L236 B L353 B L354 B L455 B L235 B L236 B L438 B L425 B L426 B L428 B L235 B L236 B L405 B L339 B L408 B L478 B L432 Dersin Ad Programlama Lab. I Programlama Lab. II letim Sistemleri I letim Sistemleri II Sistem Programlamaya Giri Bilgisayar A lar Programlama Lab. I Programlama Lab. II Programlama Dilleri Sistem Geli tirme ve Modelleme Yaz l m Mhendisli i Kavramlar Tasar m rntleri Yaz l m Mh. Lab. Yaz l m Mimarileri Programlama Lab. I Mant ksal Tasar m Bilgisayar Yap s Say sal Sistemler Lab. Geli mi Bilgisayar Mimarileri Mikroi leyiciler Mikroi lem Lab. Programlama Lab. I Programlama Lab. II Veri Ynetimi Veri Taban Sistemleri Veri Taban Lab. Programlama Lab. I Programlama Lab. II Bilgisayar ve A Gvenli i Veri leti imi Bilgisayar A lar Bilgisayar A lar Lab. Programlama Lab. I Programlama Lab. II zdevinimler Kuram ve Biimsel Diller Programlama Dilleri Hesaplama Kuram Kombinatorik ve izge Kuram Algoritma zmleme T-P-K 0-5-2 0-5-2 3-0-3 3-0-3 3-0-3 3-0-3 0-5-2 0-5-2 3-0-3 3-0-3 3-0-3 3-0-3 0-5-2 3-0-3 0-5-2 3-0-3 3-0-3 0-3-1 3-0-3 3-0-3 0-5-2 0-5-2 0-5-2 3-0-3 3-0-3 0-5-2 0-5-2 0-5-2 3-0-3 3-0-3 3-0-3 0-5-2 0-5-2 0-5-2 3-0-3 3-0-3 3-0-3 3-0-3 3-0-3 AKTS 6 6 5 5 5 5 6 6 5 5 5 5 6 5 6 5 5 3 5 5 6 6 6 5 5 6 6 6 5 5 5 6 6 6 5 5 5 5 5

letim Sistemleri

Yaz l m Geli tirme

Bilgisayar Donan m

Veri Ynetimi

Bilgisayar A lar ve Gvenli i

Bilgisayar Bilimleri