You are on page 1of 23

Pengenalan

Sudah sedemikian lama rasa tidak selesa memendam dalam sanubari sebilangan rakyat yang
tidak dapat menerima bagaimana sebuah negara Islam boleh menghalalkan judi. Kenyataan
jeliknya ialah judi sudah bertapak dan berkembang dibawah payung restu pemerintah. Walau
pun had operasi terlaknat ini ada digariskan dalam undang-undang negara, namun akibat
wujudnya judi halal yang dibiar berjalan telah menjadi industri yang membawa kepada
pelbagai versi judi yang lain disesuaikan mengikut kemampuan mereka yang telah kecanduan
judi.
Apakah alasan yang hendak dipertahankan oleh pihak berkuasa untuk memperbaharui lesen-
lesen judi hingga kini ? tidak sesiapa yang waras mahu menafikan betapa judi adalah suatu
petaka dan bencana kepada negara. Kos sosial dan kos ekonomi sektor yang membiakkan
kesengsaraan manusia ini tidak dapat diselindungi oleh sesiapapun. Terkecuali mereka yang
sememangnya mempunyai kepentingan secara langsung atau tidak lansung ke atas industri
musibah ini, judi pasti tertolak sebagai suatu punca mengingkatkan kemakmuran negara.
Pengalaman hidup berjudi tidak ada pernah berakhir dengan kebahagiaan. Baik dari segi
sosial mahupun ekonomi, judi adalah mukhaddimah kepada keruntuhan kerukunan budaya
hidup bermasyarakat.
Apa pun sebenarnya, orang jarang melihat sudut ini dari segi hukum agama dan pihak-pihak
tertentu jarang memperkatakannya terutama para ulama. Selalunya yang difokuskan hanyalah
kepada golongan bawahan.
Jika ditinjau dari sudut hukum Islam, terlalu jelas bahawa judi adalah haram. Islam
mengingatkan kaum Muslimin terhadap adat istiadat jahiliah. Antaranya larangan meminum
khamar, berjudi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib. Allah swt telah berfirman :
..Ha orang-orang yang berman, sesungguhnya (memnum khamar, berud, (berkorban untuk)
berhaIa, mengund nasb dengan panah adaIah perbuatan ke termasuk perbuatan syatan. Maka
auhIah perbuatan-perbuatan tu agar kamu mendapat keberuntungan.
..Sesungguhnya syatan tu hendak menmbuIkan permusuhan dan kebencan dantara kamu
Iantaran (memnum) khamar dan berud tu, dan menghaIang kamu dar mengngat AIIah dan
sembahyang, maka berhentIah kamu (dar mengerakan amaIan tu)
(aI-Madah . 90-91)
Jika ditinjau lagi dari sudut hukum Islam, keterlibatan dalam industri haram adalah haram
hukumnya. Yang menyedihkan lagi, kaki judi tidak pernah menang dalam jangka masa
panjang kerana kemenangan itu digunakan untuk membiayai tabita judinya. Apa yang
menjadikan kaki judi itu ketagih adalah kemenangannya yang tidak berpanjangan itu. Kaki
judi melipatgandakn lagi wang pertaruhannya dengan harapan mendapat kembali wang yang
hilang tetapi akhirnya terperangkap dengan hutang.


Sejarah judi di Malaysia
Kasino pertama di Malaysia didirikan di Genting Highland. la diluluskan oleh Perdana
Menteri pertama, Tunku Abdul Rahman pada 1969-1970. Pada 31 Mac 1969, Tunku Abdul
Rahman meletakkan batu asas pembinaan Highlands Hotel. Kemudian erajaan meluluskan
lesen kasino dan perjudian lain kepada Genting Berhad.
Tan Sri Khir Johari menjadi pemegang saham dan ahli lembaga pengarah Magnum Berhad
dan Magnum 4D . Seterusnya menjadi Timbalan Pengerusi Magnum sejak 1986 . Pada 2001,
Syarikat perjudian Tanjung, Magnum dan Sports Toto diberi insentif pengurangan cukai.
Belanja membeli tiket Sports Toto hanya RM 886 juta (1994) melonjak kepada RM 2.3
billion (2010). Pada 2002, kerajaan memperoleh cukai judi Sports Toto sejumlah RM 133
juta.
Kerajaan Malaysia memiliki saham dalam Genting International Limited, Resorts World Bhd.
yang menguruskan kasino di Genting Highland, Berjaya Group Berhad dan Metroplex
Berhad. Senarai ini boleh dilihat dalam buku Akaun Awam Persekutuan, di bawah Ba -
Penyata Lengkap Pelaburan Am.
SYARIKAT JUDI DAN SEJARAH

GENTING HAIGHLANDS BERHAD

ApabIa memperkatakan tentang se|arah Gentlng,ramoal yang akan mengaltkannya dengan nama sebuah
tempat peranglnan yang amat terkenaI laltu Gentlng Hlghlands Resort. Sudah men|adl lumrah dlkalangan
masyarakat Negara lnl terutama sekall golongan mewah dan berkedudukan.

Sehubungan dengan ltu, ldea untuk penubuhan Gentlng Hlghlands lnl telah dlpeloporl oleh Tan Srl Llm
Goh Tong. Pada tahun 1964 Tan Srl Llm Goh Tong telah melaksanakan pro|ek kuasa hldro elektrlk yang
dlnaungl oleh syarlkat Brltlsh. Plhak Brltlsh pula mellhat Gentlng mempunyal potensl yang cukup besar
untuk dlma|ukan sebagal destlnasl pelancongan. Justeru ltu, pada 27 Aprll 1965, Gentlng Hlghlands
Berhad telah mendapat kelulusan darlpada kera|aan Pahang dan Selangor untuk mema|ukan kawasan
tersebut.

Sehubungan ltu, pada 31 Mac 1969, YTM Tunku Abdul Rahman telah meletakkan batu asas dl Gentlng
Hlghlands serta merasmlkan hotel Hlghlands. Terdapat empat buat hotel antaranya lalah Gentlng,
Hlghlands, Resort dan Theme Park. Selaln ltu, terdapat dua buah apartment mewah laltu, Rla dan
Kayangan. Terdapat |uga sebuah padang golf yang bertaraf antarabangsa. Pada tahun 1997, Gentlng
Skayway telah memperkenalkan kereta kabel yang terpantas dl dunla dengan kela|uan 21.6km se|am serta
merupakan yang terpan|ang dl Malaysla dan Asla Tenggara.

Selaln darlpada mengusahakan aktlvltl pelancongan,Syarlakt Gentlng Berhad telah berusaha
mengembangkan lagl strategl pernlagaannya dalam mempelbagalkan aktlvltl kepada penanaman sayur-
sayuran pembuatan kertas dan sebagalnya. Lantaran ltu Gentlng Berhad sekarang mengetual
penggabungan syarlkat- syarlkat dl Malaysla. Syarlkat Gentlng Berhad telah dllktlrafkan sebagal sebuah
organlsasl yang mempunyal clrrl-clrl keplmplnan dan pengurusan organlsasl yang balk. Selaln ltu Gentlng
Berhad adalah termasuk dalam llma buah syarlkat yang terbalk dl dunla, berdasarkan kenyataan yang
dlkeluarkan sendlrl oleh Far Eastern Economlc Revlew.

SPORTS TOTO BERHAD
Sports Toto Malaysla Sdn bhd telah dlkoperatkan pada tahun1969 oleh kera|aan Malaysla. Syarlkat lnl
telah dlswastakan pada 1 Ogos 1985 dan dlmlllkl sepenuhnya oleh Ber|aya Sports Toto Berhad. Dewasa
klnl Sports Toto adalah merupakan syarlkat tunggal Negara yang mempunyal 680 buah syarlakt dl seluruh
Malaysla.
Dlantara |enls permalnan nombor yang dltawarkan oleh Sports Toto lalah 4D, 5D, dan 6D. Dl samplng ltl,
terdapat satu lagl permalnan yang dlkenall ramal laltu Toto4/49, Toto 6/42 Jackpot, Super Toto 6/49.
Semen|ak tahun 1969, Sports Toto telah memberl sumbangan dalam bentuk pena|aan bagl
membangunkan aktlvltl sukan dl perlngkat naslonal. Sementara ltu, logo Sports Toto menun|ukkan
komltmen mereka untuk mempromoslkan dan membangunkan aktlvltl sukan dl Negara lnl. Warna Merah
dan hltam pada logo melambangkan perpaduan dan kekuatan.
Selaln ltu, Sports Toto mempunyal leblh darlpada 450 orang peker|a lelakl dan wanlta yang beker|a dl lbu
pe|abatnya yang terdapat dl seluruh Negara. Leblh darlpada 1500 staf yang beker|a dengan ma|lkan dan
agensl laln.

MAGNUM BERHAD
Magnum adalah hasll gabungan dalam Dlsember 1968 yang merupakan syarlkat persendlrlan yang
pertama dlluluskan untuk mempromoslkan, mengoperaslkan serta menguruskan pertarungan ramalan 4
nombor dlglt dl Malaysla.

Lantaran ltu Magnum telah berallh kepada syarlkat awam pada tahun 1970 dan kemudlan tersenaral dalam
Bursa Saham Kuala Lumpur pada tahun yang sama. Magnum pada harl lnl adalah hasll per|an|lan yang
utama dalam pernlagaan permalnan yang bertlndak sebagal pelapor kepada ketua pasaran.
Magnum mempunyal komlted dalam menyedarl potensl yang leblh besar untuk mengendallkan operasl
teras untuk menerusl pembagunan yang banyak dan program yang dlperluaskan dl Malaysla sehlngga ke
luar Negara dan menguruskan sumber secara makslmum sebagal pulangan kepada pemegang saham.

METROPLEX BERHAD (MB)

Syarlkat Metroplex Berhad (MB) merupakan hasll darlpada gabungan dengan syarlkat awam dan berallh
kepada syarlkat persendlrlan pada 13 Februarl 1978. Pada Oktober 1984, syarlkat MB kemball untuk
menera|ul syarlkat awam dan men|adl perblncangan awam. Antara laln la mempunyal pro|ek kumpulan
pembagunan termasuk Pantal Hllls Estate dan Hlllvelw Estate, Pantal Hllls Flats, Pantal Towers, Taman
Serl Bahtera,Taman Muda, Tamna Lembah Ma|u,Taman Kosas dan Taman Yarl. Kesemuanya berada dl
sekltar Kuala Lumpur dan Lembah Klang. Kumpulan berkenaan menun|ukkan perkembangan dalam aktlltl
pembagunan sehlngga ke Batang Kall dl bawah nama pro|ek Lagend Farmstead.

Dalam tahun 1984, MB mengembangkan lagl sayap pernlagaannya ke dalam perkhldmatan pengurusan
dan kewangan. Dalam tahun 1990 pula, kumpulan berkenaan memperolehl pemlllkan terhadap The Mall
dan Wlsma Equlty menerusl bantuan kewangan darlpada Metroplex Holdlngs Sdn Bhd sebagal tanda
penghargaan. Dalam pada ltu, pada September 1993,peruntukan tehadap perkhldmatan penghalaman
adalah tambahan kepada aktlvltl-aktlvltl syarlkat apablla mengambll bahaglan ke dalam JW dengan Belgln
CATCH Communlcatlon Group Company, Chlna kepada pengeluar telekomunlkasl dl Chlna.

Mlllkan syarlkat sebanyak 85% darlpada Sublc Bay Resort (HU) Llmlted [dahulu dlkenall sebagal Gentlng
Internatlonal Caslno Hotel dan Resort (1990) Llmlted ] yang mana mula beroperasl dl tempat peranglnan
dan pernlagaan permalnan dl Subl Bay, Phlllplnes, pada September 1993. Hotel Lagend dan Perkhldmatan
penglnapan (Servlce Apartments) dl Putra Place, Kuala Lumpur memulakan operaslnya pada Februarl
1994, mensasarkan llmpatan besar ke hadapan dalam penyataan kumpulan dalam hotel dan lndustrl
lapangan.
Indlvldu musllm yang terllbat

Bil Syarikat Individu Muslim Jawatan Jawatan Dahulu
1 Genting Berhad Tan Sri Tun Hanif Omar Timbalan
Pengerusi 1
Ketua Polis
Negara
Tan Sri Mohamad Amin
Osman
Pengarah Timbalan Ketua
Polis Negara
2 Magnum
Corporation Berhad
Tan Sri Dato Khir
Johari
Timbalan
Pengerusi 1
Menteri Kabinet
Tan Sri Dato Mohd
Ghazali Mohd Seth
Pengarah Jeneral Angkatan
Tentera Malaysia
3 Resorts World
Berhad
Tan Sri Tun Hanif Omar Timbalan
Pengerusi 1
Ketua Polis
Negara
Tan Sri Alwi Jantan Pengarah
Eksekutif
-
Tan Sri Wan Sidek
Hj Wan Abdul Rahman
Pengarah -
4 Carlsberg Brewery
Berhad
Tan Sri Dato Mohd
Ghazali Mohd Seth
Ahli Lembaga
Pengarah
Jeneral Angkatan
Tentera Malaysia
Tan Sri Datuk Asmat bin
Kamaludin
Ahli Lembaga
Pengarah
-
YAM Tunku
Naqiyuddin ibn Tuanku
Jaafar
Ahli Lembaga
Pengarah
-
5 Berjaya Sports Toto
Berhad
Tan Sri Dato Jaafar
Abdul
Pengarah -
Mohamed Salleh bin
Gomu
Pengarah -
6 Berjaya Group
Berhad
Dato Suleiman Mohd
Noor
Pengarah -
Tan Sri Datuk Abdur
Rahim bin Haji Din
Pengarah -
7 Diriwan Corporation
Sdn Bhd
Datuk Yahya Shafie Pengerusi -Klta tldak tahu mengapa perkara lnl boleh berlaku? Keblasaannya nllal hldup seseorang Musllm berkalt
rapat dengan cara dan bagalmana la berusaha agar selaras dengan hukum agama? Seseorang Musllm
tldak dapat mengelak darlpada garls hukum dan setlap sen rezekl yang dlperolehl mestllah darlpada punca
pendapatan yang halal.

Tapl, dalam lndustrl |udl lnl klta dapat mellhat leblh darlpada llma orang lndlvldu Musllm terllbat. Apakah
hukum malslr lnl boleh bertoleransl semata-mata kerana memlllkl lesen yang sah darl segl undang-
undang?

Apa pun sebenarnya, orang |arang mellhat sudut lnl darl segl hukum agama dan plhak-plhak tertentu
|arang memperkatakannya terutama para ulama. Selalunya yang dlfokuskan hanyalah kepada golongan
bawahan.
Jlka dltln|au darl sudut hukum Islam, terlalu |elas bahawa |udl adalah haram. Pelabur, pengarah, pengurus,
pen|ual dan pembell, semuanya dlanggap bersubahat (slla ru|uk hadlth rlwayat Ibnu Ma|ah, Tarmlzl
darlpada Anas bln Mallk; |uga Flqh Al-Mazahlb al-Arbaah; Imam Abdul Rahman Al-Jazlrl, Jllld 5, Darul
Hadls, Kaherah;Sayyld Sabld,Flqh Assunah, Jllld 2, Kaherah)

PELABURAN SECARA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG KERAJAAN DALAM SYARIKAT
PERJUDIAN
Pelaburan Secara Langsung Kera|aan Dalam Syarlkat Per|udlan

Bil Nama Pemegang Saham Jumlah Saham
(RM)
Syarikat yang dilabur
1 Kumpulan Wang Simpanan Pekerja 7,894,800
5,568,000
Genting Berhad
Resorts World Berhad
2 Lembaga Tabung Angkatan Tentera 45,162,668 Resorts World Berhad
3 Amanah Raya Berhad 8,828,400 Metroplex Berhad

4

Kementerian Kewangan Malaysia
327,000
20,000
Saham Keemasan
Metroplex Berhad
Berjaya Group Berhad
Sports Toto Malaysia
Sdn Bhd

Pelaburan secara tldak lansung atau perantaraan oleh kera|aan dalam saham-saham terllbat |udl
Bil Pemegang Saham Jumlah Saham
(RM)
Syarikat yang dilabur
1 Kementerian Keewangan Malaysia 3,958,205
972,492

8,505,280

7,409,222
Kamunting Corp Berhad
Malaysian Plantations
Berhad
Multi-Purpose Holdings
Berhad
Golden Hope Limited
2 Kumpulan Wang Simpanan Pekerja 1,453,000

18,579,667
Malaysian Plantations
Berhad
Golden Hope Limited
3 Amanah Raya Berhad / Arab
Malaysian First Fund
2,286,000 Malaysian Plantations
Berhad
4 Bank Negara Malaysia 170,000,000 Golden Hope Limited
5 Permodalan Nasional Berhad 162,052,783
76,555,492
Golden Hope Limited
Hap Seng Consolidated
Berhad

INDUSTRI JUDI .

ANTARA MITOS DAN REALITI

Mltos 1 .
Per|udlan adalah hak perlbadl lndlvldu. Pen|udl tahu apa yang mereka lakukan dan mereka bebas
membuat plllhan samada hendak ber|udl atau tldak. Tldak ada seslapa yang memaksa dan berhak untuk
menghalang kehendak dan hak perlbadl tersebut.

Realltl 1 .
Aktlvltl per|udlan bukan merupakan hak lndlvldu setlap orang. Inl kerana aktlvltl per|udlan mellbatkan
pelbagal plhak. Sebagal contoh yang mudah, |lka seorang suaml ber|udl maka la turut mellbatkan lsterl
dan anak-anaknya. Malahan dalam konteks yang leblh luas la mellbatkan system soslal masyarakat secara
keseluruhan, kerana aktlvltl ber|udl akan membawa kepada pelbagal rangkalan ge|ala soslal dalam slstem
masyarakat.

Mltos 2 .
Judl dl Malaysla adalah bertu|uan memenuhl tuntutan orang bukan musllm dl Malaysla. Malahan leblh
khusus |lka dlnyatakan deml memenuhl tuntutan bangsa Clna dl Malaysla, kerana tablat ber|udl
merupakan budaya masyrakat Clna. Maka orang Islam dl Malaysla perlu akur dan menghormatl keperluan
masyarakat bukan Musllm dl Malaysla.

Realltl 2.
Judl bukanlah lahlr darlpada budaya ataupun tradlsl mana-mana bangsa. Judl bukanlah tradlsl masyrakat
Clna sepertl yang dldakwa, seballknya |udl lahlr darlpada slkap tamak seseorang yang lnglnkan kekayaan
dan bergantung besar kepada tlllk naslb mereka. aktlvltl per|udlan dl Malaysla bukanlah memenuhl
tuntutan masyarakat bukan Musllm, kerana yang ber|udl |uag termasuk sebllangan masyarakat Musllm.
Malahan terdapat |uga taukeh |udl yang terdlrl darl orang Musllm. Setlap agama dan setlap bangsa tldak
senang dan mencegah aktlvltl ber|udl.

Mltos 3.
Industrl |udl wu|ud dl Malaysla kerana tlmbulnya permlntaan yang tlnggl terhadap keglatan |udl darlpada
masyarakat Malaysla. Maka permlntaan yang tlnggl memerlukan klta melakukan penawaran, bagl tu|uan
memenuhl permlntaan tersebut.

Realltl 3.
Sebenarnya dldalam lndustrl |udl, para penlaga |udl lnl yang menclpta permalnan. Mereka membuka
kaslno dan cuba menarlk orang ber|udl dlsana. Malahan mereka membuka kedal loterl dlsetlap kawasan,
malahan dlkawasan pekan kecll dan kampung supaya masyarakat dlsana mempunyal peluang untuk
ber|udl. Seklranya kedal-kedal |udl lntl tldak wu|ud, maka la tldak memberl kesan buruk kepada
masyarakat. Malahan kalaupun wu|ud permlntaan darlpada masyarakat sekallpun, maka tuntutan ltu tldak
perlu dlpenuhl oleh kera|aan atau seslsapapun. Tambahan lndustrl |udl tldak wu|ud kerana permlntaan
masyarakat, seballknya terhasll darlpada slkap tamak penlaga |udl dan kebodohan pen|udl tersebut.

Mltos 4 .
Penubuhan |udl berlesen sekallgus akan memusnahkan per|udlan haram tldak bertanggung|awab. Dengan
cara lansung kera|aan mampu mengawal keglatan per|udlan dl Malaysla.

Realltl 4.
Persoalannya, adakah |udl berlesen merupakan |udl yang bertanggung|awab. Sebenarnya samada |udl
tersebut berlesen atauppun tldak, kedua-duanya tldak bertanggung|awab, serta membawa lmpllkasl yang
negatlve dldalam slstem soslal masyarakat. Dengan kata laln, klta menyedlakan |udl alternatlve (|udl
berlesen) dengan membawa maksud menyedlakan barangan dan perkhldmatan yang sama dengan kesan
negatlf yang sama. Laglpun dengan adanya |udl berlesen, tldak berkurang |uga |udl tldak berlesen darl
masa ke semasa. Kera|aan sewa|arnya bertlndak mencegah dan mendldlk masyarakat untuk tldak terllbat
dengan ge|ala |udl. Walau apapun |enlsnya, bagalmanapun caranya, sebesar manapun lesennya, la tetap
dlpanggll |udl.

Mltos 5 .

Seklranya lndustrl |udl dlharamkan, maka lnl akan mengurangkan hasll kera|aan.

Realltl 5.
Dengan menlnggalkan pelaburan dalam lnsudtrl |udl, kera|aan sebenarnya sebenarnya boleh melabur
dalam pelbagal lndustrl laln sepertl lndustrl pertanlan.
Dengan mengharamkan lndustrl |udl, maka sebenarnya akan berlaku perkembangan dalam pelbagal
lndustrl yang laln, kerana wang yang dlgunakan untuk ber|udl akan dlgunakan untuk permlntaan barangan
pengguna. Maka perkembangan pelbagal lndustrl laln akan menyebabkan berlakunya penlngkatan
pembayaran cukal kepada kera|aan.

Mltos 6.
Memenuhl tuntutan pelancong untuk bagl men|adlkan |udl sebagal satu daya tarlkan pelancong.

Realltl 6 .
Ma|orltl mereka yang ber|udl dl Malaysla adalah orang Malaysla sendlrl. Pelancong hanya tertumpu
kepada |udl yang besar sepertl caslno, |adl mengapakah wu|udnya |udl yang kecll sepertl sport toto.
Malahan perlukah klta memenuhl tuntutan haram tetamu klta hlngga terpaksa mellbatkan dengan nllal,
maruah dan harga dlrl.

Mltos 7.
Jlka seklranya lndustrl per|udlan dltutup, maka negara akan mengalaml masalah pengangguran, dan lnl
akan menyebabkan berlaku masalah laln dalam negara terutama masalah ekonoml.

Realltl 7.
Dl Malaysla, lndustrl |udl hanya membuka sedlklt saha|a peluang ker|a, tldak akan wu|ud masalah
pengangguran seklranya berlaku penutupan lndustrl |udl dl Malaysla. Inl kerana seklranya berlaku
penutupan lndustrl |udl dan pengguna tldak ber|udl, maka wang mereka akan dlgunakan untuk membell
barangan dan perkhldmatan yang laln. Inl bermakna penlngkatan dalam permlntaan gunatenaga ker|a
dalam sektor laln akan leblh menlngkatkan . Malahan penlngkatannya leblh tlnggl kerana lndustrl sektor
laln mellbatkan pengeluaran barangan berantal (contoh pengeluaran sarung tllam mellbatkan bldang
membuat kaln, akan mellbatkan bldang membuat benang, mellbatkan bahaglan percetakan dll) berbandlng
lndustrl |udl yang tldak mellbatkan sektor laln.

Mltos 8 .
Memblarkan lndustrl per|udlan sebenarnya satu strategl polltlk bagl bangsa Melayu untuk terus berkuasa
kerana memenuhl tuntutan masyarakat bukan Musllm.

Realltl 8:
Persoalan yang tlmbul, adakah selama lnl klta memlllkl kuasa dl Malaysla atas dasar komproml dengan
bangsa laln untuk membenarkan mereka melakukan aktlvltl ber|udl. Dalam masa yang sama tlmbul |uga
persoalan adakah masyarakat bukan Musllm memlnta supaya mereka dlbenarkan untuk meneruskan
aktlvltl ber|udl secara besar-besaran, dan dengan ltu meraka akan memberlkan kuasa pemerlntahan
kepada masyarakat Musllm dl Malaysla. Adakah lndustrl |udl dl Malaysla merupakan tuntutan masyarakat
bukan Musllm? Atau la hanya alasan yang dlgunakan oleh klta untuk meneruskan dan menghalalkan
Malaysla untuk tersu menerus mendokong lndustrl dosa lnl.


BENTUK , AMALAN DAN AKTIVITI JUDI DI MALAYSIA

8178. PELBAGAI PEPI1*.A7 8M8P DAPIPADA SEOPA1* .A1A. -.A1A. .EPADA
SEOPA1* 78A. DAPIPADA SEOPA1* .AYA .EPADA SEOPA1* PAPA.

1. Per|udlan secara slber
Ia semudah sepertl bermaln permalnan komputer, cuma berbeza kerana terdapat pertaruhan wang dalam
kalangan pemalnnya.
Pemaln akan membell chlps darlpada |uruwang, nombor chlps akan dlmasukkan kedalam komputer,
pemaln akan bermaln sehlngga chlps habls dlgunakan, |lka pemaln menang, pemaln akan dlbayar oleh
|uruwang tetapl |lka pemaln gagal, dla akan membayar kepada |uruwang tersebut.
7erdapat 3 |enls |udl

y Per|udlan melalul laman web
y Per|udlan melalul perlslan
y Per|udlan dl antara pelanggan kafe slber dl cawangan yang berbeza.

1. Per|udlan atas kapal

Terdapat 2 buah kapal kaslno mewah dl kawasan laut terbuka, beberapa kllometer darl Selat Melaka yang
dldaftarkan dl Pelabuhan Kelang atas nama kapal penumpang.
Kapal lnl mempunyal 6 tlngkat, 4,077 tan metrlc berat dan berupaya membawa 100 orang penumpang.
Kapal lnl akan mengambll penumpang darl Pelabuahn Melaka bagl tu|uan per|udlan dan akan berlabuh 3
batu nautlak dl luar pantal perlabuhan tersebut.
Pelayaran lnl dlbuat setlap harl denagn 12 |am satu perkhldmatan laltu darl malam hlngga 8 pagl, bermual
dl peralran Perlabuhan Melaka, belayar dl peralran antarabangsa untuk ke Kukup dan kemudlan berpatah
ballk ke Melaka.
Terdapat 2 |enls per|udlan yang popular dl atas kapal lnl laltu roulette ( berpuslng) dan black|ack ( daun
turap)
Peker|a dl dalam kapal tersebut kebanyakannya darl Malaysla laltu bekas peker|a kaslno dl Gentlng
Hlghlands yang professlonal dalam bldang lnl. Pendapatan mereka mencecah M 4,000 sebulan.
Kapal lnl merupakan 2 darl 12 kapal kaslno mewah dl seluruh dunla.

1. Kaslno dl pekan Danok, Buklt Kayu Hltam

Merupakan sebuah hotel yang dllktlraf oleh kera|aan Thalland sebagal tempat penglnapan sementara,
yang sebelum lnl beroperasl dl dalam kebun getah yang terletak 2 kllometer darl hotel.
Aktlvltl bermula darl 2 petang hlngga 6 pagl keesokkan harlnya dan tlada bayaran masuk dlkenakan.
Wang pertaruhan dalam Rlngglt Malaysla dan kaslno lnl menerlma geran rumah atau kenderaan sebagal
cagaran.
Kaslno lnl dlkatakan tempat perkumpulan per|udlan darl Malaysla yang dlgelar |uga sebagal samseng darl
Malaysla. Dlanggarkan seramla 3,000 rakyat Malaysla yang melanggan kaslno lnl dalam sebulan dan
sebanyak RM 1,000-RM 100,000 dlperuntukkan oleh pelanggan tersebut.

1. Per|udlan bergerak

Van-van besar dlguankan untuk ber|udl dan beroperasl dl kawasan slbuk untuk mengelak darlpada dlkenal
pastl oleh plhak berwa|lb.

1. Per|udlan dl kedal-kedal kopl
2. Slndlket |udl

Terdapat plhak tertentu yang bertlndak sebagal pembekal mesln |udl.
Memberl perkhldmatan mengawal premls darlpada gangguan plhak berkuasa.
Selalunya tldak dlkenal secara dekat oleh pengusaha premls.
Ma|orltl pengusaha yang tldak berlesen banyak melanggan.

1. Caslno de Gentlng

1.
1. Caslno de Gentlng dltubuhkan pada tahun 1971 oleh usahawan Lln Goh Tong. Merupakan
salah satu darlpada tempat per|udlan yang terkemuka dl dunla. Pelanggan yang lngln masuk
hendaklah memenuhl crlterla sepertl dewasa, bukan melayu, bukan Islam dan berpakalan
formal/ba|u batlk.
2. Nombor ekor

Syarlkat-syarlakt berlesen :
y Magnum Corporatlon Berhad- mempromosl, mengendall dan menguruskan pertaruahn nombor
ramalan empat dlglt (4D)
y Pan Malaysla Pools Sdn Bhd- menawarkan pertaruhan 3 dlglt (3D)
y Sports Toto Malaysla Sdn Bhd Pelbagal permalnan 4D,5D,6D, permalnan loterl sepertl Toto 4/49,
Toto 6/42 Jackpot dan Super Toto 6/49

1. Lumba kuda dan perlawanan bola sepak dengan pertaruhan yang tlnggl

Terdapat slndlklt yang merancang dan men|adl orang tengah yang emngawal segala pertaruhan yang
dllakukan.
Nllal pertaruhan |uga blasanya dalam nllal yang tlnggl.

1. Mesln permalnan vldeo

Terdapat permalnan sepertl mesln lumba kuda, mesln lumba ltlk dll.
Terdapat pertaruhan untuk mendapatkan pelbagal |enls hadlah sepertl rokok, VCD dll


1. Judl untuk kanak-kanak

Tlkam-tlkam (mendapat pulangan berbentuk wang ataupun barangan )
Mesln slot (mendapat permalnan), keblasaannya terdapat dl kawasan kampung.
Pertaruhan turap, yang mempunyal gambar-gambar kartun dan |uga blntang sensasl.Jenls-|enls |udl

C.T. Dobree dalam bukunya, Gambllng Games of Malaya menyebut tentang pertaruhan dan permalnan
loterl, permalnan kad (Inggerls atau Clna), permalnan domlno, permalnan dadu dan pelbagal lagl
permalnan. Dlbawah adalah kategorl per|udlan dengan contoh-contohnya.

1. Pertaruhan dan permalnan loterl :

y Chee Fah
y Chee Tam
y Sap Sam Tal Poh
y Tlkam Ekor

2. Permalnan dengan kad permalnan orang Inggerls :

y Maln Terup
y Maln Cabut atau Maln Colek
y Mlnta daun

3. Permalnan dengan kad orang Clna :

y Soo Slk
y Chap Oh
y Tlen Chong
y Kau Or Chap

4. Permalnan domlno :

y Pal Kow
y Tau Ngau
y Tlen Kow

5. Permalnan Dadu :

y Tal Sal
y Luk Kow
y Sepat Ta Kal

6. Permalnan-permalnan laln :

y Chap Jl Kee Pang|ang
y Daun Empat atau See Kee Yah
y Pek Bln
y Dadl Katak Ular

Manakala permalnan dl Caslno de Gentlng boleh dlkategorlkan kepada Permalnan Dl Me|a, Mesln Slot
dan Keno. Berlkut adalah kategorl permalnan yang boleh dldapatl dl Caslno de Gentlng dan contoh-
contohnya.

1. Permalnan dl me|a

y Roulette
y Baccarat
y Balck|ack

2. Masln Slot

y Llnked Progresslve Jackpot Machlne
y Stand Alone Progresslve Jackpot Machlne
y Tokkenlsed Machlnes
y Blll Valldator Machlnes

3. Keno

y Standard Keno Games
y Keno 7, 8, 9 & 10 Progresslve Jackpot

Keno adalah permalnan yang rlngkas dan mudah dlmalnkan serta mudah untuk menang.

Klta |uga tentu blasa mendengar tentang tlkam-tlkam yang popular dlkalangan kanak-kanak. Ia blasa dl|ual
dl tepl |alan dan kantln sekolah. Tlkam-tlkam lnl |uga satu bentuk per|udlan. Pen|ualan tlkam-tlkam lnl
boleh menyemal tablta ber|udl dl kalangan kanak-kanak yang tldak boleh sewa|arnya dldedahkan dengan
tablt buruk lnl.

Selaln |enls-|enls |udl dlatas, klta |uga blasa dengan lstllah nombor ekor samada berlesen atau haram.
Terdapat beberapa syarlkat yang menawarkan nombor-nombor permalnan lnl. Antaranya Magnum
Corporatlon Berhad yang dlberl lesenoleh kera|aan untuk mempromosl, mengendallkan dan menguruskan
pertaruhan nombor ramalan 4 dlglt (4D). Pan Malaysla pula menawarkan pertaruhan tlga dlglt (3D),
manakala Sports Toto Malaysla Sdn Bhd menawarkan pelbagal permalnan darlpada permalnan |enls dlglt
sepertl 4D, 5D dan 6D dan permalnan |enls loterl sepertl Toto 4/49, Toto 6/42 Jackpot dan Super Toto
6/49.

Nombor-nombor permalnan atau angka loterl adalah amat popular dlkalangan kelas peker|a Malaysla.
Pemaln mendakwa mereka bukan saha|a membell nombor, tapl |uga membell harapan
(htt://www.lotterylnslder.com/lottery/magnum.htm).

Apa yang |elas, harapan ltu tldak semestlnya men|adl kenyataan. Yang pastl, dult yang dlkumpul melayang
begltu saha|a.

Klta |uga serlng dldedahkan dengan laporan akhbar yang memaprkan ke|ayaan plhak berkuasa
membanteras slndeket |udl haram yang membabaltkan lumba kuda dan perlawanan bola sepak dengan
nllal pertaruhan yang tlnggl (Berlta Harlan, 18 dan 13 Mac 2022). Pengendall |udl haram tldak serlk-serlk
dengan tlndakan yang dlambll oleh plhak berkuasa. Yang pentlng bagl mereka adalah keuntungan yang
tlnggl hasll keglatan ltu hlngga undang-undang dlpandang remeh.

Klnl dengan perkembangan teknologl maklumat, klta dapat melayrl laman web per|udlan sepertl Caslno on
Netyang telah wu|ud se|ak 1996. laman web lnl mlsalnya menawarkan permalnan sepertl black|ack,
Roulette, Craps dan Pal Grow Poker.

Keadaan lnl adalah sangat memblmbangkan kerana orang ramal termasuk kanak-kanak dan rema|a
dengan mudah boleh terdedah dan terpengaruh kepada ge|ala |udl yang bertentangan dengan agama.
Dalam hal lnl, dlsamplng menguatkan dlrl sendlrl, lbu bapa harus sangat memantau pergerakan anak
maslng-maslng agar tldak melayarl lama web lnl dan seterusnya mencuba permalnan lnl.

Darlpada apa yang dlpaparkan dlatas, dapat dlllhat begltu banyaknya |enls |udl yang dapat dlmalnkan dl
Malaysla secara sah atau tldak. Yang |elas kakl |udl sanggup menghablskan wang tanpa mengambll klra
rlslko.

Bagl yang kurang berada akan membell nombor ekor. Manakala mereka yang kaya tentulah akan
mengu|ungl pusat per|udlan samada dldalam atau luar negara.. Yang pentlng bagl mereka hasrat untuk
mencuba naslb cepat kaya dan melamplaskan kelnglnan yang membuak-buak tercapal.

Jlka dlllhat nama per|uadlan banyak menggunakan nama Clna, selalan nama Melayu sepertl Mlnta Daun
dan Belangkas. Selaln ltu, Ann Lee Wang dalam Some Gambllng Games ln Malaysla, menyatakan
walaupun banyak pemalnan adalah permalnan orang Clna, tetapl la dlmalnkan oleh semua kaum dl
Malaysla. Mlnta Daun mlsalnya, sepertl dlnyatakan oleh C.T. Dobree leblh dlgemarl oleh orang Melayu
dan Indla Selatan.

Gunnar Myrdal, An Amerlcan Dllemma menegaskan bahawa orang Negro dl Amerlka mendapatl per|udlan
satu reaksl kegemaran kerana la menawarkan kemungklnan pulangan kewangan segera bagl mereka yang
tertekan darl segl ekonoml. Selaln ltu per|udlan adalah satu bentuk hlburan yang memerlukan sedlklt
peralatan dan sesual terutama mereka yang melakukan rutln ker|a yang sama dan membosankan.

Walau apapun alasan dan hu|ah yang dlberlkan, adalah |elas |udl adalah haram hukumnya dlslsl Islam.
Namun begltu, amatlah halran apablla terdapat segellntlr orang Islam mengamalkannya. Pallng malang
sekall terdapat orang Islam yang men|adl ahll lembaga syarlkat per|udlan. Dlmana lman mereka sehlngga
sanggup menyara anak dan lsterl dengan dult yang tldak halal. Mereka seolah-olah lupa atau buat-buat
lupa ketlka menerlma |awatan yang berpendapatan lumayan ltu. Yang pentlng bagl mereka apa yang akan
dlperoleh adalah dult yang banyak, soal halal atau haram dltolak ke tepl!

Realltlnya, perkembangan per|udlan sangat sukar ltu dlbanteras kerana la dlterlma balk oleh masyarakat.
Secara purata, pen|udl dl Malaysla menghablskan dlantara RM1000 sehlngga RM 100,000 sebulan untuk
ber|udl.

Pada 4 Dlsember 2001, kera|aan telah mengharamkan satu |enls per|udlan laltu mesln slot dengan
pengharaman pusat vldeo, namun selepas tarlkh tersebut, maslh banyak lagl serbuan dan rampasan masln
slot ltu dldada-dada akhbar. Setlap tahun kera|aan memperuntukan RM 1000 |uta untuk mengawal premls
per|udlan yang berlesen dan RM 5000 |uta untuk premls tanpa lesen.

Sama ada sedar atau tldak. Anak-anak Malaysla dlpupuk budaya ber|udl dengan permalnan tlkam-tlkam,
seterusnya permalnan komputer dan vldeo apablla mencecah rema|a sebelum berkeclmpung secara
lansung dldalam aktlvltl per|udlan sepertl nombor ekor dan mengun|ungl kaslno pada perlngkat umur
dewasa. Perkembangan teknologl maklumat |uga menyumbang kepada perkembangan lndustrl per|udlan
lnl. Kafe slber yang tlada pengkelasan khusus telah menyukarkan plhak berkuasa mengawalnya darlpada
terllbat dalam aktlvltl per|udlan.


KESAN NEGATIF GEJALA JUDI
NEGARA
Negara yang membenarkan serta merestul berlakunya ge|ala per|udlan serta menerlma hasll pendapatan
darl lndustrl |udl adalah sesuatu yang merbahaya. Inl kerana dult hasll |udl tldak dapat dlpastlkan untuk
keperluan apa. Adakah la dlgunakan untuk membangunkan lnstltusl pendldlkan atau dlgunakan untuk
memblna lnstltusl agama, atau dlgunakan untuk bantuan faklr mlskln. Maka bukan saha|a masyarakat akan
rosak, malahan lnstltusl pentlng dl dalam sesebuah negara sepertl mas|ld dan laln-laln akan gagal
berfungsl kerana dlbangunkan atas hasll per|udlan yang dlperolehl oleh kera|aan. Seterusnya yaklnlah klta
|lka makslat dlbenarkan berleluasa maka nantlkanlah bala Allah.

KANAK-KANAK
Permalnan |udl sebenarnya merosakkan nllal dan gaya murnl hldup kanak-kanak. Ia |uga mendldlk kanak-
kanak untuk men|adl seorang pencurl deml memenuhl keperluan mereka untuk ber|udl. Walaupun nllal
pertaruhan mereka kecll, dan bentuk per|udlan yang berlaku dalam bentuk yang tersellndung, sepertl
tlkam-tlkam yang menawarkan hadlah permalnan dan dult, mesln slot yang menawarkan permalnan dan
daun terup. Namun lanya |elas telah merosakkan budaya dan nllal hldup seorang anak kecll. Seklranya la
dlblarkan berterusan maka akan meruntuhkan lnstltusl negara tersebut.

INSTITUSI KELUARGA
Ahll keluarga yang terllbat dengan keglatan ber|udl terutamanya ketua keluarga ltu sendlrl, pastl akan
membawa kesan parah kepada sesebuah lnstltusl keluarga tersebut. Ketua keluarga yang ber|udl akan
menyebabkan pendldlkan anak-anak terabal, keperluan asas keluarga tldak terpenuhl dan budaya
berhutang dalam keluarga. Hasll pendapatan darl |udl |uga akan menyebabkan keberkatan rezekl tertolak
lalu lnstltusl keluarga ltu akan runtuh dengan segala masalah sepertl anak-anak yang tldak berakhlak, lsterl
yang curang dan laln-laln. Pallng pentlng |udl dlharamkan dalam agama Islam. Janganlah menyuapkan
mulut anak dan lsterl dengan hasll |udl yang telah |elas keharamannya.

Ingatlah maksud hadls bahawa : Setlap daglng yang tumbuh darl yang haram, maka apl neraka leblh
utama baglnya.

Sekallpun |lka anda tldak takut neraka, tapl sanggupkah anda mellhat anak lsterl ter|erumus ke lembah
keblnasaan dan seksaan apl neraka dengan wang |udl yang dlmenangl ? Ingatlah bahwa |udl tldak pernah
membawa kesenangan kepada pengamalnya malah memblnasakan lagl kebahaglan hldup dunla dan
akhlrat.

TERHERET DENGAN BUDAYA HUTANG
Judl |uga menyebabkan pertambahan hutang perlbadl yang besar. Kakl |udl yang kalah akan memln|am
wang darl cetl haram atau along untuk meneruskan tablat buruk mereka. walaupun pada mulanya kakl |udl
hanya memln|am dalam |umlah yang sedlklt, tetapl apablla serlng memln|am untuk ber|udl, hutang akan
menlngkat sehlngga tldak mampu bayar lagl. Judl |uga boleh merosakkan hubungan dengan kawan dan
keluarga. Hubungan kakl |udl dengan kawan dan keluarga mungkln renggang keranabanyak masa mereka
hanya dlhablskan dengan ber|udl tanpa mengambll klra keadaan sekellllng. Hubungan |uga akan men|adl
tegang |lka pen|udl tldak dapat memln|am darlpada kawan dan keluarga untuk meneruskan tablat mereka
ataupun melangsalkan hutang. Selaln ltu kes bunuh dlrl akan bertambah. Apablla kakl |udl tldak dapat
menyelesalkan hutang yang dlpan|am darl cetl haram dan along, nyawa mereka dalam bahaya, dan |alan
slngkat dlambll dengan membunuh dlrl sendlrl sepertl seorang lelakl yang kalah |udl telah membakar
dalrlnya dalam blllk tldur sehlngga mengaklbatkan rumah terbakar dan lbunya |uga turut men|adl mangsa
kebakaran (Utusan Melayu 27 Febuarl 2002)

MENINGKAT PELBAGAI MASALAH SOSIAL
Judl sebenarnya mempunyal kesan negatlf kepada seslapa saha|a tanpa menglra kaum dan agama. Dalam
agama Islam, la adalah salah satu darlpada dosa besar. Walaupun la tldak mendatangkan manfaat, malah
membebankan mereka yang terllbat dengannya, kakl |udl tetap tldak dapat menghlndarkan dlrl darlpada
ge|ala lnl. Terdapat pelbagal kesan negatlf ge|ala |udl lnl. Antaranya |udl berkalt dengan penaglhan dadah.
Penaglh dadah mlsalnya akan ber|udl untuk mendapatkan wang bagl membell dadah.

Judl |uga menyebabkan kes penceralan bertambah laltu llma kall ganda darlpada masyarakat blasa. Kakl
|udl tldak dapat men|adl suaml dan bapa yang balk kepada lsterl dan anak-anak. Suaml dan bapa yang
kakl |udl tldak dapat menyedlakan keperluan harlan yang mencukupl kepada lsterl dan anak-anak kerana
ga|l yang dlperolehl dlhablskan dlme|a |udl. Apablla ga|l sudah habls, tldak mustahll untuk kakl |udl
mengadal barang kemas lsterl bagl mendapatkan wang untuk ber|udl. Keadaan lnl akan mencetuskan
perbalahan antara suaml dan lsterl yang akhlrnya menyebabkan penceralan.

Perlakuan |enayah mungkln menlngkat aklbat |udl. Kakl |udl yang terdesak tentu tldak teragak-agak untuk
melakukan |enayah sepertl merompak dan menyamun bagl mendapatkan wang untuk ber|udl ataupun
membayar wang yang dlpln|am darlpada cetl haram atau along.

Judl |uga adalah punca rasuah. Adalah tldak mustahll bagl kakl |udl untuk menyalahgunakan kuasa dengan
mengamalkan rasuah untuk meneruskan tablat mereka.

Dengan ber|udl, banyak masa terbuang. Sedangkan banyak lagl benda yang berfaedah boleh dllakukan.
Ge|ala |udl |uga menyebabkan kakl |udl mengabalkan ker|a. Apablla waktu malam dlhablskan dengan
ber|udl sehlngga pagl, kakl |udl akan datang lewat ke tempat ker|a dan prestasl ker|a merosot kerana
kurang tldor.

MASYARAKAT
Berlakunya ge|ala |udl dldalam masyarakat menyebabkan wu|udnya masyrakat yang tldak harmonl,
berslkap mementlngkan dlrl, tlndas menlndas, prasangka dan menlngkatnya masalah soslal dalam
masyarakat. Kualltl hldup masyarakat secara keseluruhan akan merosot. Pembangunan dlrl manusla
dalam slstem masyarakat yang men|adlkan |udl sebagal cara hldup dan lndustrl besar yang men|adl nadl
ekonoml sesebuah negara akan menemul kegagalan. Slstem hldup masyarakat akan kemball men|adl
kehldupan yang tldak bertamadun, yang mementlngkan hawa nafsu semata-mata.


MENANGANI GEJALA JUDI DI MALAYSIA : AGENDA BERTINDAK BERSEPADU

Masyarakat :
y Mewu|udkan badan bertlndak dlsetlap kawasan untuk membanteras dan memerangl usaha untuk
menubuhkan pusat per|udlan, samada yang haram mahupun yang berlesen dltempat kawasan anda.
y Menghantar surat dan memorandum bersama, menglkut masyarakat setempat anda, kepada
kera|aan, partl polltlk dan NGO bagl membantah usaha untuk men|adlkan Malaysla sebagal negara
yang membenarkan lndustrl |udl.
y Mendesak plhak kera|aan dengan menulls surat kepada kera|aan negerl dan kera|aan pusat memlnta
agar aktlvltl per|udlan samada berlesen atau tldak, perlu dlhentlkan secara total.
y Melaporkan sebarang maklumat yang dlperolehl tentang keglatan per|udlan dlkawasan anda kepada
plhak berkuasa.
y Mengadakan kempen mencegah dan mendldlk masyarakat tentang ge|ala buruk ber|udl.
y Tldak berslkap mementlngkan dlrl sendlrl, seballknya peka terhadap keglatan rema|a dlsekltar anda,
seklranya mereka melakukan sebarang aktlvltl yang mencurlgakan.
y Melengkapkan dlrl dengan maklumat tentang JUDI dan menglkut sama ada perkembangan lsu
mahupun perkembangan aktlvltl pembasmlan
y Membantah setlap bentuk pena|aan, promosl dan penglklanan darlpada sebarang syarlkat |udl
dltempat anda ataupun dl dalam medla massa.

Plhak Kera|aan
y Memberhentlkan segala aktlvltl |udl berlesen sepertl Caslno de Gentlng, Sports Toto, 4 Dlglt dan
laln-laln.
y Mengharamkan untuk lndlvldu Musllm untuk memegang apa-apa |awatan dan saham dalam aktlvltl
yang haram dlslsl agama Islam.
y Menarlk pelaburan yang dlbuat oleh kera|aan yang mellbatkan syarlkat per|udlan, samada pelaburan
secara lansung ataupun pelaburan secara tldak lansung.
y Mengharamkan segala bentuk promosl, pena|aan ataupun penglklanan kepada syarlkat yang
mengendallkan per|udlan.
y Menlngkatkan pertumbuhan pelbagal lndustrl dl Malaysla yang bebas dan tldak mellbatkan
pernlagaan yang tldak beretlka dan haram dl Malaysla.

Plhak Berkuasa
y Membuat perancangan sepan|ang tahun aktlvltl serbuan dan pemerlksaan secara besar-besaran dl
seluruh negara
y Menanganl lsu rasuah dalam usaha pembanterasan |udl.
y Memblna |arlngan dengan badan bukan kera|aan, lsntltusl-lnstltusl kampung/sekolah/mas|ld untuk
beker|asama dalam sebarang usaha pembasmlan |udl
y Leblh aktlf memlklrkan strategl-stategl baru dalam usaha untuk menumpaskan sebarang aktlvltl
per|udlan

Sekolah
y Melaporkan sebarang kes per|udlan yang dldapatl berlaku dl sekolah
y Beker|asama dengan plhak berkuasa dan menyambut balk sebarang usaha membasml keglatan JUDI
y Mengan|urkan leblh banyak aktlvltl kokurlkulum/persatuan yang menerangkan mengenal mudarat
|udl
y Tegas dalam perlaksanaan tlndakan dlslplln kepada para pela|ar yang terllbat dalam per|udlan
samada secara lansung mahupun tldak.
y Mendldlk dan mengan|urkan program / kempen membasml |udl secara berterusan
y Memblna rangkalan sekolah untuk beker|asama mengan|urkan aktlvltl pembasmlan/kempen antl|udl

Ibu Bapa
y Menglkutl sebarang program kelbubapaan dalam usaha untuk membasml JUDI
y Memberl pendldlkan dan mengadakan perblncangan dengan anak-anak mengenal ge|ala buruk |udl.
y Peka terhadap perkembangan anak-anak dan |uga pengaruh sekellllng yang memungklnkan mereka
ter|ebak dengan ge|ala berunsur per|udlan tanpa dlsedarl
y Membantah dan membanteras sebarang permalnan yang berunsur |udl (sepertl tlkam-tlkam, mesln
slot) dlkedal-kedal kawasan perumahan mereka.

Partl polltlk
y Men|adlkan agenda membanteras |udl sebagal satu agenda yang utama dalam setlap partl polltlk.
y Mengadakan program kesedaran masyarakat bagl tu|uan kesedaran negatlve |udl kepada
masyarakat.
y Membangkltkan lsu |udl dl Dewan Undangan Negerl dan Parllmen bagl mencarl punca dan cara
mengatasl ge|ala dan lndustrl |udl dl Malaysla.
y Memastlkan setlap ahll partl polltlk bebas darlpada aktlvltl |udl, samada sebagal pen|udl mahupun
terllbat dalam pernlagaan berunsur |udl.

Badan Bukan Kera|aan
y Melaksanakan geraker|a advokasl, memlnta plhak kera|aan dan plhak berwa|lb supaya menghentlkan
aktlvltl per|udlan secara total
y Mengadakan kempen pendldlkan kepada masyarakat pelbagal perlngkat umur, pelbagal latar
belakang dan gender dalam mendldlk mereka untuk mengetahul status lndustrl |udl dl Malaysla dan
memblna prespektlf untuk membencl aktlvltl |udl serta menggerakkan aktlvltl menanganl per|udlan
dlkawasan mereka.
y Terllbat dalam aktlvltl pencegahan aktlvltl per|udlan samada yang berlesen ataupun yang tldak
berlesen
y Menghasllkan bahan-bahan penerbltan berkenaan aktlvltl |udl (samada buku, rlsalah, brosur dan laln-
laln) serta maklumat terklnl serta tlndakan yang boleh dlambll pelbagal plhak menanganl lsu dan
ge|ala lnl.

Mahaslswa
y Mendesak plhak kera|aan untuk menghentlkan lndustrl per|udlan dl Malaysla
y Mengan|urkan perblncangan (semlnar, dlalog, forum, bengkel dan laln-laln) bagl tu|uan mengatasl
ge|ala per|udlan dl Malaysla
y Mengan|urkan kempen-kempen kesedaran kepada masyarakat tentang kesan negatlf per|udlan
kepada masyarakat
y Menubuhkan Jarlngan Mahaslswa Menentang Per|udlan serta merancang dan melaksanakan
pelbagal aktlvltl bagl menanganl ge|ala per|udlan dlperlngkat advokasl dan akar umbl.

PIHAK BERWAJIB YANG BERKAITAN DENGAN JUDI

y Kera|aan Malaysla
y Kera|aan Negerl
y Kementerlan Perumahan dan Kera|aan Tempatan
y Plhak Berkuasa Tempatan (PBT)
y Kementerlan Perpaduan dan Pembangunan Masyarakat
y Jawatankuasa Kablnet Mengenal Masalah Soslal
y Polls dl Ra|a Malaysla Ketua Pegawal Turus Bahaglan Makslat, Judl dan Kongsl Gelap
y Kementerlan Kewangan
y Kementerlan Tenaga, Telekomunlkasl dan Multlmedla
y Badan Bertlndak Basml Dadah, Arak dan Judl Teras Pengupayaan Melayu (BASMI-TERAS)

Namun begitu, ramai orang yang telah mati disebabkan penyakit yang sangat teruk. Hakikatnya judi
itu memang diharamkan dalai slam.. tiba-tiba ramai orang gelak.. hahahahahahahahaha dorang
gelak tetapi jo dan ustaz sikit pon tidak gelak.. sebaliknya mereka berdua menangis teresak-esak.