You are on page 1of 2

IES ELS TRES TURONS

DEPARTAMENT DE LLENGUA I LITERATURA CASTELLANA


CRITERIS D’AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ CURS 2008-2009

ESO

Nombre d’exàmens per crèdit:

 A cada avaluació es farà, com a mínim, dos exàmens escrits on l’alumne haurà
de demostrar que ha assolit els continguts i objectius de l’avaluació.
 Cada avaluació inclou els objectius estudiats a classe durant les avaluacions
anteriors.
 Els exàmens tindran diverses parts, en forma de preguntes o exercicis –
comprensió lectora i escrita, lèxic, sintaxi, morfologia, ortografia i cadascuna de
les parts que componen els temes estudiats o treballats.
 Les faltes d’ortografia i expressió comeses descomptaran 0’1 de la nota global
fins a un màxim de 2 punts.
 Els alumnes de 1er i 2on d’ESO hauran de presentar trimestralment un dossier
que inclogui tot el treball realitzat al llarg de l’avaluació. La presentació
d’aquest dossier és condició necessària per poder aprovar l’avaluació.

Grups flexibles: dos proves escrites per avaluació, un control de coneixements i un


sobre el llibre de lectura.

Composició de la nota del crèdit:

D’acord amb la legalitat, la nota global del crèdit estarà formada per les notes de
coneixements, procediments i actitud.
Els procediments i l’actitud (exercicis, feina a classe, treballs, deures, dossier,
comportament ...), es valoraran fins a un 30% de la nota segons criteri del
professor atenent a les característiques del grup.
La resta de la nota estarà formada per la part de coneixements.

Grups flexibles: a criteri del professor atenent al perfil del grup, la nota de
procediments podrà arribar fins el 40%

Nota del curs


1ª avaluació = 30%
2ª avaluació = 30%
3ª avaluació = 40%

Recuperació

 Si la nota de final de curs és insuficient, es podrà recuperar fent una prova


extraordinària al mes de juny.
 La nota del crèdit recuperat no serà superior a 6.
 L’alumne que no es presenti a un examen no tindrà dret a fer-lo en una altra data
si no ho justifica de manera satisfactòria l’absència. En qualsevol cas la data
extraordinària serà escollida pel professor, mai per l’alumne.

1
BATXILLERAT

Nombre d’exàmens per crèdit:


 2 com a mínim. Les lectures obligatòries podran tenir una prova apart o estar
integrades en un dels exàmens de l’avaluació.
 Les faltes d’ortografia comeses descomptaran 0’1 punts i les d’expressió 0,2
punts fins a un màxim de 2 punts de la nota global.
 Cada avaluació inclou els objectius estudiats a classe durant les avaluacions
anteriors.
 L’alumne que no es presenti a un examen no tindrà dret a fer-lo en una altra data
si no ho justifica de manera satisfactòria l’absència. En qualsevol cas la data
extraordinària serà escollida pel professor, mai per l’alumne.

Composició de la nota del crèdit:


 Els exercicis, el treball a classe i l’actitud podran contar fins a un 20% de la
nota global.
 La nota de coneixements contarà com a mínim a un 80% de la nota global. 40%
el primer examen i 60% el segon.

Requisits per aprovar:


 Superar el 5 en la nota global.
 Nota final de curs:
1ª avaluació = 30%
2ª avaluació = 30%
3ª avaluació = 40%
Recuperació
 Si la nota de final de curs és inferior a 5 es podrà recuperar fent una prova
extraordinària al mes de juny.
 La nota del crèdit recuperat no serà superior a 6.

Nota final de batxillerat:


 Es farà la mitja ponderada:
40% 1er de Batxillerat
60% 2n de Batxillerat

LITERATURA DE MODALIDAT

 Avaluació: se realitzaran dos lectures per trimestre.


- conceptes: exàmens 70%
- procediments: comentaris 20 %
- actitud: exercicis de classe 10 %
 Es important tenir en compte la ortografia i presentació dels materials. Les faltes
d’ortografia comeses descomptaran 0’1 punts i les d’expressió 0,2 punts fins a
un màxim de 2 punts de la nota global.

MATÈRIES OPTATIVES I ALTERNATIVA A LA RELIGIÓ

En aquestes matèries no hi haurà examen. La nota es determinarà per l’actitud del


alumne, el treball i participació a classe i la realització dels treballs o exercicis que el
professor pugui demanar. El professor podrà demanar un dossier que reculli les
activitats realitzades al llarg del crèdit.
2