PRI MER

on the 2002 Basic Education Curriculum

(Elementary Lev el)

1

Objectives of Elementary Education
Article III, Sec. 21 of the Education Act of 1982 states the objectives of elementary education. These are to: 1. provide the knowledge and develop the skills, attitudes, and values essential to personal development and necessary for living in and contributing to a developing and changing social milieu; 2. provide learning experiences which increase the child’s awareness of and responsiveness to the changes in and just demands of society; and to prepare him for constructive and effective involvement; 3. promote and intensify the child’s knowledge of identification with, and love for the nation and the people to which he belongs; and 4. promote work experiences which develop the child’s orientation to the world of work and creativity and prepare himself to engage in honest and gainful work.

Objectives of Elementary Education Curriculum
Elementary education shall aim to develop the spiritual, moral, mental and physical capabilities of the child, provide him with experiences in the democratic way of life, and inculcate ideas and attitudes necessary for enlightened, patriotic, upright and useful citizenship. To achieve these objectives, elementary education curriculum shall provide for the: 1. inculcation of spiritual and civic values and the development of a good Filipino based on an abiding faith in God and genuine love of country; 2. training of the young citizen in his rights, duties and responsibilities in a democratic society for active participation, in a progressive and productive home and community life; 3. development of basic understanding about Philippine culture, the desirable tradition and virtues of our people as essential requisites in attaining national consciousness and solidarity; 4. teaching of basic health knowledge and the formation of desirable health habits and practices; 5. development of functional literacy; in Pilipino and in English as basic tools for further learning; and 6. acquisition of fundamental knowledge, attitudes, habits and skills in science, civics, culture, history, geography,
2

mathematics, arts, and home economics and livelihood education and their intelligent application in appropriate life situations.

3

DESCRIPTION OF LEARNING AREAS (Elementary) 1. nahahasa ang wastong pagbigkas. Para sa mabisang pagtuturo. It includes skills in auditory discrimination and cognitive comprehension. At sa pagsulat napagaganda ang ayos ng sulat-kamay. paggamit ng mga pahayag at istrukturang panggramatiko. It includes skills for vocabulary development. Grade III is considered the threshold in reading. functional and creative writing. Writing includes writing readiness skills. Ang mga bata ay tuturuan ng angkop na kagamitang pangliteratura tulad ng jingles. Inaasahang ang mga batayang kasanayan sa pagbasa ay matututuhan nang lubusan sa tatlong unang baitang. Konsepto ng Sibika at Kultura ang nilalaman ng Filipino sa Una hanggang Ikatlong Baitang. Saklaw ng mga kasanayan sa pakikinig ang masusing pagkilatis at mabisang pang-unawa. pag-unawa at kasanayan sa pag-aaral at pananaliksik. speaking. Speaking includes skills in using the language expressions and grammatical structures correctly in oral communication. guided writing. diyalogo at iba pa. Thus. Sa kasanayan sa pagbasa nalilinang ang husay sa pagpapalawak ng talasalitaan. meaningful and realistic. 2. 4 . but not to the extent of neglecting the content in the English books for the grade. every child is expected to be a reader. Listening is an information – processing act. Sa pagsasalita naman. tula. pagkilala sa mga salita. pagsasalita. naiaangat ang kasiglahan sa antas ng pagkatha at kasiya-siyang kaayusang pansulatin. literary appreciation and study skills. levels of comprehension. ang mga tiyak na kasanayan ay malilinang sa pamamagitan ng mga sitwasyon at iba’t ibang kagamitan tungo sa lubusang pagkatuto. Learning activities to develop competence in these phases of communication should be varied. pagsulat at pag-iisip sa Filipino. at the end of the third grade. Science and Health concepts may be used as content in English especially for Grades I and II. Filipino Ang asignaturang ito ay lumilinang sa mga kasanayan sa pakikinig. tugma. pagbasa. Reading is getting meaning from the printed page. reading and writing. English English as a subject is concerned with developing competence in listening.

basic facts of multiplication and division. fractions and decimals including money. ang kanyang mga karapatan at bahaging ginagampanan. angles. performs skills in decimals and fractions. Ito ay pag-aaral ng pakikipag-ugnayan ng tao sa lipunan at sa pamahalaan. measurement and graphs. plane figures. There is no Science and Health for Grades I and II but simple science and health concepts which include the child’s interaction to his immediate environment are contents of English. Tumutukoy rin ito sa 5 . basics of geometry. process skills may be developed in Makabayan subject like Sibika at Kultura. Besides further development of the basic mathematical skills. the four fundamental operations. Sining at Edukasyon sa Pagpapalakas ng Katawan. fractions.3. Makabayan Ang Makabayan ay binubuo ng mga sumusunod na asignatura:     Sibika at Kultura. Teaching Science and Health will formally start in Grade III using English as medium of instruction. In Grades 5 and 6 the child is expected to have mastered the four fundamental operations of whole numbers. spatial figures. 4. Grades 3 and 4 deals with the study of whole numbers.HKS) Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan (EPP) Musika. Ikalawa at Ikatlong Baitang ay binubuo ng Sibika at Kultura na nagsisilbing batayang aralin sa pagsasanib ng Musika. simple probability. the use of money and their application to practical problems based on real life activities. Simple concepts in Algebra is also introduced to be articulated in the high school. more complex study of Science concepts will be taken up in preparation for High School work. Science and Health Science and Health aims to help the Filipino child gain a functional understanding of science concepts and principles linked with real life situations. Mathematics Mathematics in Grades 1 and 2 includes the study of whole numbers. polygons. and the environment and its conservation. nutrition. integers. the child is expected to solve problems related to business and industrial activities in the community. Likewise. conceptualize the meaning of ratio and proportion. food production. metric and local measurements. Kasaysayan at Sibika (SK. acquire science skills as well as scientific attitudes and values needed in solving everyday problems. These pertain to health and sanitation. percent. Heograpiya. These concepts reinforce the sensory-perceptual activities introduced in the 8-week ECD Curriculum. tungkulin at pananagutan bilang mamamayan. 5. In Grades IV-VI. measurement and graphs. addition and subtraction. Sining at Edukasyon sa Pagpapalakas ng Katawan (MSEP) Edukasyon sa Kagandahang-Asal at Wastong Pag-uugali (EKAWP) Ang Makabayan para sa Una.

Bibigyan ng pagkakataon ang mga bata na magamit ang kanilang natutuhan sa mga gawaing nakaaaliw. paaralan at sa pamayanan at ang paglikha ng mga bagay na kapaki-pakinabang. Ang Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan ay nakatuon sa paglinang sa pagiging responsable at karapat-dapat na kasapi ng tahanan na magiging daan sa pagpapatatag ng pamilya. pagkakaroon ng kamalayan sa mga pamana ng lahi at malikhaing pagpapahayag ng sariling damdamin sa Musika. Sa Musika. Kabilang dito ang mga katangiang pangheograpiya ng bansa tulad ng mga anyong lupa at tubig. agrikultura. taas ng lugar. Naglalahad ito ng kontinuum ng mga suliranin. klima. tingiang pangangalakal at impormasyong teknolohiya. Ang Heograpiya/Kasaysayan/Sibika para sa Ikaapat na Baitang ay nakatuon sa Heograpiya. Para sa Ikalimang Baitang. Habang papataas ng baitang ang bata. ang kaangkupang pisikal at mga kasanayang panlaro (lead-up games). Sining at Edukasyon sa Pagpapalakas ng Katawan (MSEP) ang mga bata ay nakapagpapahayag ng kanilang damdamin. Ito ang mga batayang pagpapahalaga na likas sa bawat asignatura. populasyon. halaman.paglinang ng mga pagpapahalagang moral at ispiritwal. at ang paggamit. Tumatalakay ito sa ugnayan ng tao at ng pamahalaan. 6 . Isang katangian ng pagtuturo ng asignaturang ito ang pagiging flexible upang matugunan ang mga pangangailangang lokal at panrehiyon. ang mga paaralan ay binibigyan ng laya sa pagpili ng mga gawaing sadyang angkop sa karanasan ng mga bata. tungkulin at pananagutan bilang mamamayan. direksyon. lokasyon. Ang mga aralin na ituturo sa bawat buwanang pagmamarka ay sumasaklaw sa edukasyong pantahanan. mga karapatang tinatamasa. hayop. Ang mga gawain ay nagbibigay-diin sa paglinang ng kanaisnais na saloobin. at imahinasyon. at iba pang malikhaing gawain at proyekto. malilinang ang pagpapahalaga sa mga katutubo at kontemporaring sining. mabibigyan ang mga bata ng mga karanasan sa mga kasanayan para sa iba’t ibang hanapbuhay. ang mga paraan ng pakikibagay/pakikiangkop at ang wastong pangangasiwa nito. Para sa Ikaanim na Baitang. sining pang-industriya. Naglalayon ito na mabigyan ang mga mag-aaral ng pananaw tungkol sa kapaligirang pisikal. ang pokus na disiplina ay Kasaysayan. panlipunan at pagkabuhayan. sining at edukasyong pagpapalakas ng katawan. Sining at Edukasyon sa Pagpapalakas ng Katawan. ang mga pagbabago sa lipunan na naging sanhi ng pagsibol ng bago at maraming pagkakataon at pakinabang para sa paglinang ng kakayahan ng tao at ang mga programa sa kasalukuyang lipunan na naglalayong makatulong sa pagkamit ng minimithing bukas. batayang kasanayan at mga gawi sa paggawa sa pamamagitan ng mga araling may kaugnayan sa pang-araw-araw na gawain sa tahanan. pangangalaga at pagpapabuti sa mga ito. ang pokus ay ang Sibika. Sa pamamagitan nito. ideya. musika at pagkamalikhain sa disenyo at craft construction ay higit pang lilinangin. Sa pamamagitan ng musika. bahaging dapat gampanan. Ang Edukasyon sa Kagandahang Asal at Wastong Pag-uugali (EKAWP) ay isasanib sa lahat ng antas. Gayundin. tagumpay at mga pangyayari na nakaimpluwensya sa kasalukuyan.

nakabubuo ng iba’t ibang pangungusap. nakapaglalarawan ng mga tao. nakagagamit ng magagalang na pagbati sa pang-araw-araw na pag-uusap. Pagkatapos ng Ikalimang Baitang. nakapagbibigay solusyon sa mga suliranin batay sa karanasan at mga natutuhang kaalaman sa ano mang sitwasyon at nakasusulat na ng ilang uri ng salaysay o dayalogo sa tulong ng mga ideya/tala na binuo ng klase. natutukoy ang mga pangyayaring nag-uugnay sa sanhi at bunga ng mga pangyayari at napagsusunud-sunod ang mga ideya at sitwasyon. nakababasa nang may pag-unawa at naisusulat ang mga idiniktang iba’t ibang anyo ng teksto. nakapag-aayos ang mag-aaral ng napakinggang teksto at naililipat ang impormasyon tungo sa iba pang anyo ng pagpapahayag. nakapagpapahayag ang mag-aaral ng sariling ideya at kaisipan tungkol sa mga narinig. Pagkatapos ng Ikalawang Baitang. pook. nakapagbibigay rin ng reaksiyon at nakalalahok sa iba’t ibang talakayan. nagpapamalas ng kahusayan sa pagsasaayos ng iba’t ibang impormasyon at mensaheng narinig at nabasa para sa kapakinabangang pansarili at pangkapwa at sa patuloy na pagkatuto upang makaangkop sa mabilis na pagbabagong nagaganap sa daigdig Pagkatapos ng Unang Baitang. nakapagsasabi ang mag-aaral ng pangunahing diwa ng napakinggan. 7 . nakapagsasalaysay ang mag-aaral ng buod ng napakinggan/nabasa. nakagagamit ng iba’t ibang sanggunian sa paghahanap ng impormasyon at nakasusulat na ng iba’t ibang pahayag at sulatin na may 15-20 pangungusap. naisusulat ang sariling pangalan at nakasusulat ng mga payak na pangungusap. natutukoy ang pagkakaiba ng opinyon at katotohanan. Pagkatapos ng Ikatlong Baitang. Pagkatapos ng Ikaapat na Baitang. Pagkatapos ng Ikaanim na Baitang. nakagagamit ng matatalinghagang salita at mga ekspresyong tuwiran at dituwiran. nakapagbubuod ang mag-aaral ng nabasa at napakinggan. nagagamit ang iba’t ibang pangungusap sa pagpapaliwanag. nakababasa nang may wastong paglilipon ng mga salita at nakasusulat ng kabit-kabit na mga titik na gumagamit ng wastong bantas. naibibigay ang sariling palagay tungkol sa isyung pinag-uusapan. nakikilala ang iba’t ibang bahagi ng babasahin at nakasusulat na ng maikling komposisyon.MGA INAASAHANG BUNGA SA FILIPINO MITHIIN: Nagagamit ang Filipino sa mabisang pakikipagtalastasan (pasalita at pasulat). nakababasa at naipaliliwanag ang kahulugan ng mga salita. bagay. inaasahang nakabibigkas at nakababasa ang mag-aaral ng mga alpabeto at mga simpleng salita nang may wastong tunog.

and write legibly simple sentences and messages in cursive form. the learner is expected to listen critically. communicate fluently and accurately orally and in writing. and write legibly information about oneself. and demonstrate interest in reading to meet one’s various needs. and read various text types materials to serve one’s own learning needs in meeting a wide range of life’s purposes. commands and requests. and read independently for pleasure and get information from various text types. for a variety of purposes and different social and academic contexts at their level while carrying out activities in everyday life At the end of Grade I. read critically and fluently in correct thought units. common words and simple sentences in manuscript form. the learner is expected to listen critically to 1-2 paragraphs. At the end of Grade II. use appropriate expressions in varied situations and about places and topics of interest. intonation patterns in sentences heard. communicate one’s feeling and ideas orally and in writing with a high level of proficiency. posters. express ideas logically in oral and written forms. speak clearly and use appropriate expressions in talking about oneself and the immediate environment. the learner is expected to listen critically to different text types. At the end of Grade III. texts for information and entertainment and respond properly to environmental prints like signs. the learner is expected to listen critically to get information from text heard. At the end of Grade V. the learner is expected to recognize differences in speech sounds. demonstrate more independence in the use of language to meet everyday needs. At the end of Grade IV. 8 . demonstrate independence in using the basic language structure in oral and written communication. At the end of Grade VI. the learner is expected to listen critically to news reports. radio broadcasts and express ideas accurately in oral and in written form.EXPECTATIONS IN ENGLISH GOAL: Access varied information and creatively use them in spoken and written forms. read with ease and understanding beginners’ books in English. and read with comprehension. word stress.

money.EXPECTATIONS IN MATHEMATICS GOAL: Demonstrate understanding and skills in computing with considerable speed and accuracy. perform addition and subtraction of 1 to3-digit numbers. and apply the concepts learned to solve problems. thinking analytically and critically. understand basic facts of multiplication and division. integers. and graphs. percent. exact and estimated computation of the four fundamental operations involving decimals. decimals including money. ratio and proportion. fractions. the child is expected to demonstrate understanding of concepts and skills on whole numbers up to nine thousand including basics of geometry. At the end of Grade IV. decimals. measurement and graphs. simple probability. At the end of Grade VI. the child is expected to demonstrate understanding of concepts and skills on whole numbers up to nine hundred thousand. At the end of Grade V. exact and estimated computation on the four fundamental operations. perform the four fundamental operations of whole numbers and measurement. fractions. ratio. the child is expected to demonstrate understanding of basic concepts and skills on whole numbers up to nine hundred including money and measurement. and in solving problems in daily life using appropriate technology At the end of Grade I. 9 . At the end of Grade II. At the end of Grade III. demonstrate understanding of concepts and perform skills on decimals. and apply the concepts learned in solving problems. the child is expected to demonstrate understanding of concepts and perform skills of whole numbers up to millions and billions including money. geometry. and apply the concepts learned in solving problems. the child is expected to have mastered the concepts and operations of whole numbers. graphs and scales. demonstrate understanding of concepts and perform skills on fractions. measurement. estimating. geometry. communicating. fractions and measurement. percent. and apply the concepts learned to solve problems. fractions. exact and estimated computation of the four fundamental operations on rational numbers including money and measurement and apply the concepts learned in solving problems. the child is expected to have mastered the concepts and operations of whole numbers. perform addition and subtraction of 3 to 4-digit numbers. integers. measurement and graphs. geometry. and apply the concepts learned to solve problems.

changes in matter. simple machines. tides and the solar system. At the end of Grade V. basic process/thinking skills. attitudes and values in solving varied life situations At the end of Grade III. 10 . heat. growth and development. materials and their uses and effects. food. the learner is expected to develop functional understanding and application of science and health concepts.EXPECTATIONS IN SCIENCE AND HEALTH GOAL: Demonstrate understanding of how science. muscular and digestive). At the end of Grade VI. force and motion. the learner is expected to develop functional understanding application of science and health concepts. caring for plants and animals. and acquire values. movement of the earth’s crust. and acquire values. earth resources and their conservation. reaction of different substances. states of matter. plant and animal adaptation. light and sound energy. weather and the sun as source of light and heat. and practices related to body systems (skeletal. and acquire values. the learner is expected to develop functional understanding and application of science and health concepts. typhoons. basic and integrated science process/thinking skills. and acquire values. personal health. ecosystem. attitudes and practices related to body systems (reproductive. moon and sun. climate and seasons and beyond the solar system. earth. rocks. electrical energy. basic and integrated science process skills/thinking skills. water cycle. soil erosion. attitudes and practices related to body systems (circulatory and nervous). basic process/thinking skills. friction and heat energy. attitudes. disease prevention and control. the learner is expected to develop functional understanding and application of science and health concepts. nutrition. weather elements. technology and health relate to the comprehension of the environment and application of skills. disease prevention and control. attitude and practices related to one’s sense organs. animal and plant reproduction. classification of plants and animals. characteristics of plants and animals. respiratory and urinary). energy transformation and conservation. At the end of Grade IV.

kapaligiran at pagpapaunlad ng kabuhayan. sayaw at iba pang bahagi ng kultura gayundin sa pagiging Pilipino at sa kanyang mga karapatan at pananagutan bilang mamamayan  positibong saloobin sa paggawa upang makapamuhay nang produktibo sa isang bansang mapayapa  kakayahang makaagapay sa mabilis na pagbabagong nagaganap sa mundo 11 .MGA INAASAHANG BUNGA SA MAKABAYAN MITHIIN: Nakapagpapakita ng:  sapat na kaalaman at kamalayan sa mga pambansang pagkakakilanlan. laro.  mapanuri at malikhaing pag-iisip tungo sa mapanagutang pagpapasya sa mga isyu o usaping kinakaharap. musika.  pagpapahalaga sa sining. agham at teknolohiya.

HEOGRAPIYA. pangkabuhayan at pulitikal) ng mga Pilipino sa iba’t ibang panahon na nakatutulong upang magkaroon ng magandang kinabukasan. mga yaman at industriya. kasanayan sa masusi at mapanuring pag-iisip at may global na pananaw upang makaagapay sa mga pagbabago sa daigdig Pagkatapos ng Unang Baitang. may positibong saloobin at pagpapahalagang nakatutulong sa pag-aangkop sa nagbabagong panahon. at sa mga pagsisikap ng bawat rehiyon na mapaunlad ang Pilipinas at ang kulturang nagpapakilala sa ating pagka-Pilipino. at mga karapatan at tungkuling dapat gampanan. 12 . Pagkatapos ng Ikatlong Baitang. nakapagpapakita ang mga bata ng pagmamalaki at pagpapahalaga sa katangiang pangheograpiya. Pagkatapos ng Ikaapat na Baitang. Pagkatapos ng Ikaanim na Baitang. may kakayahan sa pangangasiwa sa kapaligiran. may mga karapatan at tungkulin sa paglinang ng kakayahan at nakikilahok sa mga gawain sa pamayanan. sa mga karapatang tinatamasa at mga tungkuling dapat gampanan at may positibong saloobin sa paggawa na nakatutulong sa pag-unlad ng pamumuhay. nakapagpapakita ang mga bata ng pagpapahalaga sa mga yaman ng bansa. nakapagpapakita ang mga bata ng pagmamalaki bilang mamamayang Pilipino at ang pagiging kabilang sa bansang Pilipinas at sa pamayanang global. nagkakaroon ng kasanayan sa mapanuring pag-iisip at matalinong pagpapasya sa pangangasiwa ng kapaligiran upang makaagapay sa mabilis na pagbabagong nagaganap. nakapagpapakita ang mga bata ng pagpapahalaga sa mga pangyayaring naganap at nagaganap sa ibat ibang aspeto ng pamumuhay (panlipunan. nagkakaroon ang mga bata ng kamalayan bilang Pilipino. KASAYSAYAN AT SIBIKA (SK.MGA INAASAHANG BUNGA SA SIBIKA AT KULTURA. Pagkatapos ng Ikalimang Baitang. nakikilala ang mga bata ang sarili at ang mga katangian at sagisag na nagpapakilala sa mga Pilipino at sa bansa. Pagkatapos ng Ikalawang Baitang. may mga karapatang tinatamasa at mga tungkuling dapat gampanan bilang kasapi ng mag-anak at para sa kabutihan ng kapwa.HKS) MITHIIN: Nagpapakita ng pagmamahal sa bayan at pagmamalaki sa mga pambansang pagkakakilanlan.

13 . kasanayan at kanais-nais na saloobin at pagpapahalaga. nagkakaroon ang mag-aaral ng karagdagang kaalaman. nagkakaroon ng mga karanasang makaagham at teknolohikal upang maging produktibo at responsableng kasapi ng tahanan. kasanayan at wastong saloobin sa pagiging responsable at karapat-dapat na kasapi ng mag-anak at sa iba’t ibang gawaing pangkabuhayan na makatutulong sa pagpapaunlad ng mag-anak. at wastong saloobin sa pagiging responsable at karapat-dapat na kasapi ng pamilya at sa mga gawaing nakatutulong sa pagpapaunlad ng pamumuhay ng maganak. Pagkatapos ng Ikaanim na Baitang. pamayanan at bansa. nakapag-aambag upang maging matatag ang mag-anak. pamayanan at bansa Pagkatapos ng Ikaapat na Baitang. kasanayan at wastong saloobin sa pagiging responsable at karapat-dapat na kasapi ng mag-anak at sa mga gawaing nakatutulong at nakapagpapaunlad ng maganak at pamayanan. kasanayan. nakakamit ng mag-aaral ang mga kaalaman. Pagkatapos ng ikalimang Baitang.MGA INAASAHANG BUNGA SA EDUKASYONG PANTAHANAN AT PANGKABUHAYAN (EPP) MITHIIN: Nagkakaroon ng mga kaalaman. nagtatamo at nagagamit ng mag-aaral ang mga kaalaman.

14 . naipamamalas ang mga mag-aaral ang matatag at maunlad na kaalaman tungkol sa mga sangkap ng musika sa pamamagitan ng matalinong pagsusuri sa mga awit/tugtugin at mga kagamitang pangmusika. naiaangkop ang mga kaalaman at kasanayan sa pang-araw-araw na pamumuhay tungo sa pagpapaunlad ng sarili at pamayanan.MGA INAASAHANG BUNGA SA MUSIKA MITHIIN: Nalilinang ang kamalayan. nakapagpapamalas ang mga bata ng kasanayan at kaalaman tungkol sa mga elemento ng musika sa pamamagitan ng matalinong pagsusuri sa mga awit/tugtugin at naisasagawa ang malikhaing pagpapahayag ng damdamin sa pamamagitan ng mga likhang gawain. kaalaman at mapanuring kaisipan tungkol sa mga sangkap ng musika na magagamit upang maipahayag ang damdamin at maipamalas ang pagkamalikhain sa mga gawaing musikal. Pagkatapos ng Ikaanim na Baitang. Pagkatapos ng Ikalimang Baitang. nakapagpapamalas ang mga mag-aaral ng panimulang kasanayan at wastong saloobin sa mga payak na kaalaman tungkol sa mga sangkap ng musika upang maipahayag ang pagkamalikhain sa pamamagitan ng pagawit at pagkilos ayon sa awitin/tugtugin. upang makaagapay sa kamalayang global Pagkatapos ng Ikaapat na Baitang. naipapahayag ang damdamin sa pamamagitan ng paglikha ng mga awit at kilos.

nakapagpapahalaga ang mga bata sa mga katutubo at etnikong sining at iba pang pamanang sining na nagpapakita ng pambansang pagkakakilanlan at nakatutulong sa pangangalaga at pagpapanatili ng kagandahan at kaayusan ng kapaligiran. 15 . nakapagpapakita ang mga bata ng pagkamalikhain at kaalaman sa mga sangkap o elemento ng sining sa pang-arawaraw na gawain at pagpapahalaga sa mga pamanang sining na nagpapakilala sa ating pagka-Pilipino. naipapahayag ang sariling kaisipan at pagkamalikhain sa pamamagitan ng paggamit ng iba’t ibang midya at kagamitan at napahahalagahan ang mga pamanang sining ng bansa Pagkatapos ng Ikaapat na Baitang.MGA INAASAHANG BUNGA SA SINING MITHIIN: Nakapagpapakita ng kakayahan sa paggamit ng kaalaman sa sining sa pang-araw-araw na gawain. nakapagpapahalaga sa mga katutubong sining at mga disenyong etniko na nagpapakita ng pambansang pagkakakilanlan. Pagkatapos ng Ikalimang Baitang. nakapagpapakita ang mga bata ng pagkamalikhain sa pagpapahayag ng sariling kaisipan na ginagamit ang iba’t ibang pamamaraan sa sining. Pagkatapos ng Ikaanim na Baitang.

MGA INAASAHANG BUNGA SA EDUKASYON SA PAGPAPALAKAS NG KATAWAN MITHIIN: Nakapagtatamo ng kaukulang antas ng kaangkupang pisikal sa pamamagitan ng mga gawaing pangkatawan. 16 . sayaw at sa katutubong kultura Pagkatapos ng Ikaapat na Baitang. at mga gawaing ginagamitan ng mga kasangkapang pangkamay nang isahan. at nakalalahok sa mga katutubo at banyagang sayaw at laro. nagkakaroon ang mga bata ng kakayahang mapaunlad ang tindig/tikas ng katawan at kaangkupang pisikal. nakapagpapakita ng mga batayang kasanayan sa atletiks. nakapagsasagawa ng isa o dalawang stunts. at nakapagpapakita ng mga batayang kasanayan sa volleyball. himnasyo. mga kaugaliang pangkalusugan at pangkaligtasan kaugnay ng mga gawaing pangkatawan. dalawang stunts at gawaing panghimnasyo. dalawahan at pangkatan ayon sa ritmo. katutubong laro at sayaw. Pakatapos ng Ikalimang Baitang. at nakalalahok sa mga katutubong sayaw at laro. pagsasagawa ng isang ehersisyo sa balance beam at horizontal bar o ladder. patuloy na nagpapaunlad ang mga bata ng wastong tikas at tindig upang mapanatili ang kaangkupang pisikal. nakapagsasagawa ng mga batayang kilos nang may kasanayan. nakapagpapakita ng kanais-nais na kasanayang pangsosyal at wastong saloobin at pagpapahalaga sa laro. nakapagpapakita ng batayang kasanayan sa baseball/softball at basketball. Pagkatapos ng Ikaanim na Baitang. nagkakaroon ang mga bata ng sapat na kakayahan sa pagpapaunlad ng kaangkupang pisikal. nakapagsasagawa ng mga kilos lokomotor at di-lokomotor. nakapagsasagawa ng mga kumbinasyong kilos lokomotor at di-lokomotor. gawaing panghimnasyo at gawaing ginagamitan ng mga kasangkapang pangkamay ayon sa ritmo. isa o dalawang stunts at gawaing panghimnasyo.

Heograpiya/Kasaysayan/Sibika (HKS) and Science and Health in language teaching. In developing the skills in English the content of Science and Health will be used. It means that the contents of SK. 17 . HKS will be used as vehicle for the development of language skills in Filipino. KASAYSAYAN AT SIBIKA (Content) Content-Based Instruction is the integration of the content of learning areas like Sibika at Kultura (SK).SUGGESTED TEACHING STRATEGIES MODELS OF INTEGRATION CONTENT-BASED INSTRUCTION (CBI) ENGLISH FILIPINO SCIENCE AND HEALTH (Content) SIBIKA AT KULTURA/HEOGRAPIYA.

THEMATIC TEACHING Thematic teaching recognizes learning around ideas. The theme enables learners to see the meaningful connections and interrelatedness across content or skill areas. MODEL 1 – MAKABAYAN GRADES I – III Sibika at Kultura at Pagpapahalaga SINING MUSIKA EDUKASYON SA PAGPAPALAKAS NG KATAWAN 18 . It provides framework for linking content and process from a variety of disciplines. Below are sample models for thematic teaching. The theme provides coherence and focus on the accompanying activities.

MODEL 1 Grade I – (Makabayan) Nakikilala ang magagandang tanawin a pook-pasyalan ng sariling pook/bansa Edukasyon sa Kagandahang Asal at Wastong Pag-uugali Napananatiling malinis ang paligid Musika Nakaaawit nang may tamang tono – tungkol sa magandang tanawin/kapaligiran Magagandang Tanawin at Pook Pasyalan Sining Nakabubuo ng disenyo na binubuo ng iba’t ibang hugis sa pamamagitan ng finger painting Edukasyon sa Pagpapalakas ng Katawan Naisasagawa ng iba’t ibang bahagi ng katawan ang iba’t ibang hugis 19 .

MODEL 2 – MAKABAYAN GRADES I V– VI Heograpiya/Kasaysayan/Sibika at Pagpapahalaga Musika UNIFYING THEME (Common to All Makabayan Learning Areas) Sining Edukasyon sa Pagpapalakas ng Katawan Edukasyong Pangtahanan at Pangkabuhayan 20 .

MODEL 2 Makabayan – HKS IV Heograpiya/Kasaysayan/Sibika Napatutunayan na ang mga Pilipino ay may sariling kultura bago pa man magkaroon ng pakikipag-ugnayan sa ibang tao KATUTUBONG KULTURA Musika Napahahalagahan ang mga uri ng himig na matatagpuan sa mga awit/tugtugin 1. Nakikilala ang mga katutubong sining ng pook/bayan 21 . mura at sapat na pagkaing katutubo sa lugar para sa mag-anak Edukasyon sa Pagpapalakas ng Katawan Sining Nagagamit amg mga kilos dilokomotor sa pagbibigay kahulugan sa awit. Natutukoy ang mataas at mababang tunog .pababa (Awiting Bayan) Edukasyong Pantahan at Pangkabuhayan Nakatutulong sa paghahanda ng masustansiya.papataas .

HKS) 22 . HEOGRAPIYA.MODEL 3 – ACROSS ALL LEARNING AREAS SCIENCE & HEALTH ENGLISH FILIPINO MATHEMATICS UNIFYING THEME (Common to all learning areas) Musika. KASAYSAYAN at SIBIKA (SK. Edukasyon sa Pagpapalakas ng Katawan (MSEP) Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan (EPP) SIBIKA at KULTURA. Sining.

English Recite verse/poem on celebrations Read stories and answer wh questions Decode new words through structural analysis using simple prefix and definitions Picture study showing different celebrations 7 Give 2 or 3 sentences about the pictures 7 Give heading/title to pictures/situations about celebrations 7 Write 2 or 3 sentence paragraph about the celebrations Relate experiences about a particular celebration Musika Pag-awit ng may kaugnayan sa pagdiriwang 7 Pasko Na Naman 7 Pandangguhan Pagsunod sa ritmo ng mga awit Pagtugtog ng awit – “Rhythm Band” Pangwakas na Gawain Pagtatapos ng Yunit sa - Sining Pagguhit ng iba’t ibang pagdiriwang Paggawa ng maskara. headress Paggawa ng mga banderitas Pagdaraos ng Selebrasyon sa Silid Aralan kasama ang mga Magulang 7 Pagpaplano ng mga gawain ng bawat pangkat 7 Paghahanda ng iba pang kailangan 7 Pagsasagawa 7 Pagbibigay-halaga sa ginawa GMRC Paggalang sa mga paniniwala tungkol sa pagdiriwang Pakikiisa sa mga gawain Pagsunod sa mga panuto/tuntunin 23 .E. - - Filipino Pagkilala ng mga pangngalanat mga uri nito Pagsulat ng mga ngalan ng pagdiriwang gamit ng malaking titik Pagbasa ng kuwento tungkol sa iba’t ibang pagdiriwang Pagsagot ng mga tanong tungkol sa detalye ng mga kwentong binasa Pagsunud-sunod ng mga pangyayari sa kuwento KONSEPTO: Ang mga makabuluhang pagdiriwang ay nakatutulong sa pagkakabuklod/ pagkakaisa ng mga Pilipino.SAMPLE THEMATIC MODEL FOR GRADE II (A One-Week Lesson) OneSibika at Kultura Mathematics Iba’t-ibang pagdiriwang 7 panrelihiyon 7 pansibiko Mga gawaing kaugnay ng mga pagdiriwang Mga paniniwala/kaugaliang kaugnay ng bawat pagdiriwang Kahalagahan ng pagdaraos ng mga pagdiriwang Pagkakaroon ng debate tungkol sa paksang: “Dapat ba o di-dapat ipagdiwang ang pista” Counting Estimating Measuring Comparing Ordering Paggalaw ng katawan ayon sa ritmo at diin 7 Pagmartsa 7 Pag-imbay 7 Pagkandirit Laro kaugnay ng pagdiriwang 7 Pagbasag Palayok (Hitting the Pot) 7 Pabitin 7 Hilahan ng lubid 7 Karera sa sako 7 Paglalagay ng buntot sa ___ P.

Math Club. at the beginning of the school year. Campus Journalism. intramurals. This can be done through careful planning and coordination with the other teachers of the MAKABAYAN components (HKS and MSEP). Science Club.g. etc. but if there’s a need to formally teach the elements of Music. the teacher can get some of the time allotted for MAKABAYAN. • Science and Health for Grades I & II is integrated in English. • MSEP are integrated in Sibika at Kultura for Grades I-III. scouting and other recreational activities. SK/HKS will be taught as a separate subject because this has a separate time allotment.E. 24 . Arts and P. Appropriate core values for each learning areas have been indicated in the learning competencies. This is used as vehicle in developing the skills in English. Observation of the Different Activities/Industries in the Community. the school may design alternative longer time schedule of 120 minutes/day to give enough time for hands-on exploratory work once or twice a week. teachers are expected to prepare a schedule of the learning strands based on the PELC that will be taught each grading period. Although 40 minutes is allotted to EPP as one teaching block daily. • Filipino will use SK/HKS as content. These can be used as spring board or outcome of the lessons. The child can also participate in various interest groups such as musical organization. and Field Trip Co-curricular activities: e. MSEP is given 20 minute period and 40 minute period for Grades V and VI to be taught daily. the teacher/s may plan a three week cycle in such a way that each component will receive equal time allotment. • For EPP. For grade IV. Focus is on the development of the communication skills. Interview of Community People. However.THE ELEMENTARY EDUCATION CURRICULUM Time Allotment Daily Time Allotment III IV V 100 80 80 40 60 360 80 60 60 60 100 (40) (20) (40) 360 80 60 60 60 120 (40) (40) (40) 380 Learning Areas English Filipino I 100 80 80 60 320 II VI 80 60 60 60 120 (40) (40) (40) 380 Mathematics Science and Health (integrated in English for Grades I & II) Makabayan  SK. the teacher may do so. Hence.g.HKS integrated in  MSEP Grades I-III  EPP – not introduced in Grades I-III Total Minutes Daily 100 80 80 60 320 • GMRC is integrated in all learning areas in all grade levels. • Varied activities may be done in learning areas with increased time allotment such as: Remediation for Slow Learners Enrichment/Reinforcement for Fast Learners Library Work/Research on the Assigned Lessons Community Work as an extension of the lesson e.

25 .PROPOSED CLASS PROGRAM Single Session Sample A Grades I & II Minutes 100 15 80 Grade III Learning Area Time Minutes 100 15 80 English RECESS Mathematics Learning Area Time AM AM G M R C PM 1:00 – 2:20 2:20 – 2:35 2:35 – 3:35 80 15 60 Filipino RECESS Makabayan  Sibika at Kultura  MSEP G M R C 8:00 – 9:40 9:40 – 9:55 9:55 – 11:15 English RECESS Mathematics 8:00 – 9:40 9:40 – 9:55 9:55 – 11:15 PM 1:00 – 1:40 1:40 – 3:00 3:00 – 3:15 40 80 15 Science and Health Filipino RECESS 3:15 – 4:15 60 Makabayan  Sibika at Kultura  MSEP TOTAL DAILY TIME ALLOTMENT 320 360 Grades IV Time Minutes 80 60 15 60 100 Learning Area Time Minutes 80 60 15 60 120 Grade V & VI Learning Area English Mathematics RECESS Science and Health Makabayan  HKS – 40  EPP – 40  MSEP – 40 RECESS Filipino AM AM G M R C PM 1:00 – 2:40 Makabayan  HKS – 40  EPP – 40  MSEP – 20 RECESS Filipino G M R C 8:00 – 9:20 9:20 – 10:20 10:20 – 10:35 10:35 – 11:35 English Mathematics RECESS Science and Health 8:00 – 9:20 9:20 – 10:20 10:20 – 10:35 10:35 – 11:35 PM 1:00 – 3:00 2:40 – 2:55 2:55 – 3:55 TOTAL DAILY TIME ALLOTMENT 15 60 360 3:00 – 3:15 3:15 – 4:15 15 60 380 In all areas. GMRC is integrated.

26 .PROPOSED CLASS PROGRAM Single Session Sample B Grades I & II Minutes 50 40 15 80 50 40 15 60 Grade III Learning Area Time Minutes 50 40 15 80 50 40 15 60 English Filipino RECESS Mathematics English Science RECESS Makabayan  Sibika at Kultura  MSEP Learning Area Time AM AM G M R C PM 1:00 – 1:50 1:50 – 2:30 2:30 – 2:45 2:45 – 3:45 English Filipino RECESS Makabayan  Sibika at Kultura  MSEP G M R C 8:00 – 8:50 8:50 – 9:30 9:30 – 9:45 9:45 – 11:05 English Filipino RECESS Mathematics 8:00 – 8:50 8:50 – 9:30 9:30 – 9:45 9:45 – 11:05 PM 1:00 – 1:50 1:50 – 2:30 2:30 – 2:45 3:25 – 4:25 TOTAL DAILY TIME ALLOTMENT 320 360 Grades IV Time Minutes 40 60 15 60 30 40 30 15 100 Learning Area English Mathematics RECESS Science Filipino English Filipino RECESS Makabayan  HKS – 40  EPP – 40  MSEP – 20 Time Minutes 40 60 15 60 30 40 30 15 120 Grade V & VI Learning Area English Mathematics RECESS Science and Health Filipino English Filipino RECESS Filipino Makabayan  HKS – 40  EPP – 40  MSEP – 40 G M R C 8:00 – 8:40 8:40 – 9:40 9:40 – 9:55 9:55 – 10:55 10:55 – 11:25 G M R C AM AM 8:00 – 8:40 8:40 – 9:40 9:40 – 9:55 9:55 – 10:55 10:55 – 11:25 PM 1:20 – 2:00 2:00 – 2:30 2:30 – 2:45 2:45 – 4:25 PM 1:20 – 2:00 2:00 – 2:30 2:30 – 2:45 2:45 – 4:45 TOTAL DAILY TIME ALLOTMENT 360 380 GMRC is integrated in all learning areas. in all grade levels.

Sample Class Program Double-Single Session AM Session Learning Area English (100) Filipino (80) RECESS Mathematics (80) Science (40) Makabayan (60)  SK and MSEP Grade I & II 6:00 – 7:40 7:40 – 9:00 9:00 – 9:15 9:15 – 10:35 10:35 – 11:35 Grade III 6:00 – 7:40 7:40 – 9:00 9:00 – 9:15 9:15 – 10:35 10:35 – 11:15 11:15 – 12:15 Learning Area English (80) Filipino (60) Mathematics (60) RECESS Science (60) Makabayan  SK/HKS  EPP  MSEP Grade IV 6:00 – 7:20 7:20 – 8:20 8:20 – 9:20 9:20 – 9:35 9:35 – 10:35 (100) 10:35 – 11:15 11:15 – 11:55 11:55 – 12:15 Grade V & VI 6:00 – 7:20 7:20 – 8:20 8:20 – 9:20 9:20 – 9:35 9:35 – 10:35 (120) 10:35 – 11:15 11:15 – 11:55 11:55 – 12:35 PM Session Learning Area English Filipino RECESS Mathematics Science Makabayan  SK and MSEP Grade I & II 12:30 – 2:10 2:10 – 3:30 3:30 – 3:45 3:45 – 5:05 5:05 – 6:05 Grade III 12:30 – 2:10 2:10 – 3:30 3:30 – 3:45 3:45 – 5:05 5:05 – 5:45 5:45 – 6:45 Learning Area English Filipino Mathematics RECESS Science Makabayan  SK/HKS  EPP  MSEP Grade IV 12:30 – 1:50 1:50 – 2:50 2:50 – 3:50 3:50 – 4:05 4:05 – 5:05 5:05 – 5:45 5:45 – 6:25 6:25 – 6:45 Grade V & VI 12:30 – 1:50 1:50 – 2:50 2:50 – 3:50 3:50 – 4:05 4:05 – 5:05 5:05 – 5:45 5:45 – 6:25 6:25 – 7:05 27 .

Sample Class Program 3-Shift Session Grades I & II 1st Shift Learning Area English (360) Mathematics (300) RECESS Filipino (290) Makabayan (180) 2nd Shift Learning Area English Mathematics RECESS Filipino Makabayan 3rd Shift Learning Area English Mathematics RECESS Filipino Makabayan Monday – Wednesday 6:00 – 7:20 7:20 – 8:20 8:20 – 8:30 8:30 – 9:20 9:20 – 10:00 Monday – Wednesday 10:00 – 11:20 11:20 – 12:20 12:20 – 12:30 12:30 – 1:20 1:20 – 2:00 Monday – Wednesday 2:00 – 3:20 3:20 – 4:20 4:20 – 4:30 4:30 – 5:20 5:20 – 6:00 Learning Area Thursday – Friday English Mathematics RECESS Filipino Makabayan Learning Area 6:00 – 7:10 7:10 – 8:10 8:10 – 8:20 8:20 – 9:30 9:30 – 10:00 Thursday – Friday English Mathematics RECESS Filipino Makabayan Learning Area 10:00 – 11:10 11:10 – 12:10 12:10 – 12:20 12:20 – 1:30 1:30 – 2:00 Thursday – Friday English Mathematics RECESS Filipino Makabayan 2:00 – 3:10 3:10 – 4:10 4:10 – 4:20 4:20 – 5:30 5:30 – 6:00 28 .

Sample Class Program 3-Shift Session Grades III & IV 1st Shift Learning Area English Mathematics RECESS Filipino Makabayan (3) SK/HKS (4) EPP 2nd Shift Learning Area English Mathematics RECESS Filipino Makabayan (3) HKS (4) EPP (4) rd 3 Shift Learning Area English Mathematics RECESS Filipino Makabayan (3) HKS (4) EPP (4) Monday – Wednesday 6:00 – 7:10 7:10 – 8:00 8:00 – 8:10 8:10 – 9:00 9:00 – 10:00 9:00 – 9:30 9:30 – 10:00 Monday – Wednesday 10:00 – 11:10 11:10 – 12:00 12:00 – 12:10 12:10 – 1:00 1:00 – 2:00 1:00 – 1:30 1:30 – 2:00 Monday – Wednesday 2:00 – 3:10 3:00 – 4:00 4:00 – 4:10 4:10 – 5:00 5:00 – 6:00 5:00 – 5:30 5:30 – 6:00 Learning Area Thursday – Friday English Science RECESS Filipino MSEP 6:00 – 6:50 6:50 – 7:55 7:55 – 8:05` 8:50 – 9:35 9:35 – 10:00 Learning Area Thursday – Friday English Science RECESS Mathematics Filipino MSEP 10:00 – 10:50 10:50 – 11:55 11:55 – 12:05 12:05 – 12:50 12:50 – 1:35 1:35 – 2:00 Learning Area Thursday – Friday English Science RECESS Mathematics Filipino MSEP 2:00 – 2:50 2:50 – 3:55 3:55 – 4:05 4:05 – 4:50 4:50 – 5:35 5:35 – 6:00 29 .

Sample Class Program 3-Shift Session Grades V & VI 1st Shift Learning Area English Mathematics RECESS Science Makabayan  MSEP nd 2 Shift Learning Area English Mathematics RECESS Filipino Makabayan  MSEP 3rd Shift Learning Area English Mathematics RECESS Science Makabayan  MSEP Monday – Wednesday 6:00 – 7:20 7:20 – 8:20 8:20 – 8:30 8:30 – 9:30 Learning Area Thursday – Friday Makabayan  SK/HKS  EPP RECESS Filipino 6:00 – 7:00 7:00 – 8:15 8:15 – 8:25 8:25 – 10:00 9:30 – 10:00 Monday – Wednesday 10:00 – 11:20 11:20 – 11:20 12:20 – 12:30 12:30 – 1:30 Learning Area Thursday – Friday Makabayan  SK/HKS  EPP RECESS Filipino 10:00 – 11:00 11:00 – 12:15 12:15 – 12:25 12:25 – 12:35 1:30 – 2:00 Monday – Wednesday 2:00 – 3:20 3:20 – 4:20 4:20 – 4:30 4:30 – 5:30 Learning Area Thursday – Friday Makabayan  SK/HKS  EPP RECESS Filipino 2:00 – 3:00 3:00 – 4:15 4:15 – 4:25 4:25 – 6:00 5:30 – 6:00 30 .

Total grades divided by 5 is the average grade of the pupil for all learning areas.66 Thus. the following guidelines shall be applied. The average rating of the three (3) learning areas will be the grade for Makabayan. 31 .1995 re: Guidelines for Rating Elementary School pupils per DECS Order No. 1993 will still be enforced in rating each core subject (English.66 Add the grades for the 4 core subjects plus Makabayan. Science and Health.Guidelines for Rating Elementary School Pupils The existing guidelines provided in DECS Order no. s.Kasaysayan at Sibika (HKS) 85 Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan (EPP)82 Musika. ▪ ▪ Periodical Test is given a weight of 40% Other measures of achievement is 60% For Makabayan. EPP and MSEP.66 s. Sining at Edukasyon sa Pagpapalakas ng Katawan (MSEP) 81 248 / 3 = 82. the grade for MAKABAYAN is 82. There shall be one (1) grade for Makabayan. Then compute the average of HKS. 80. Follow the computation for each learning area component as presented above. The grades for the learning areas under Makabayan will also be reflected in the report card. Example: Heograpiya. Mathematics and Filipino).

Sportsmanship 7. Honesty 2. Industry 10. Resourcefulness and Creativeness 5. The class adviser and other teachers handling the class shall give the non-numerical rating for behavior observations. Cleanliness and Orderliness Guidelines for Rating A B C D Very Good Good Fair Poor 1 2 3 4 32 .Marking for the Character Traits Since appropriate core values have been indicated in the learning competencies in different learning areas. a non-numerical rating will be used to mark the pupil’s Character Traits. Obedience 8. Courtesy 3. Self. Below is a sample table for the traits to be rated: CHARACTER BUILDING TRAITS 1. Consideration for Others 6. Helpfulness and Cooperation 4.Reliance 9.

Sining at Eduk. Pagpapalakas ng Katawan (MSEP) 1 2 3 4 Final Rating 1 2 3 4 Final Rating Average 33 . Pantahanan at Pangkabuhayan (EPP) Misika. MSEP) Average For Grades IV-VI Learning Areas Filipino English Mathematics Science and Health Makabayan Heograpiya/Kasasa yan/ Sibika (HKS) Eduk.Sample Report Card For Grades I-III Learning Areas Filipino English Mathematics Science and Health Makabayan (Sibika at Kultura.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful