ПРОБЛЕМ

ВЕРОЯТНА П Р И Ч И Н А

НОВ М И С Л О В Е Н МОДЕЛ:

Абцес Аденоиди, трета сливица

Преповтаряне на мисли, свързвани с болки, оскърбления и отмъщение. Търкания и кавги в семейството. Детето по някакъв начин чувства, че е нежелано и че пречи. Тежка форма на емоционално не­ дохранване. Еняв към себе си. Отхвърляне на собствената лич­ ност. Антипатия към себе си.

Давам свобода намислите си. Смина­ лото вече е свършено. Аз съм спокоен Това дете е желано, добре посрещ­ нато и много обичано. С любов се грижа за своето тяло, за своя ум и за своите емоции. Аз съм божествено проявление на живота. Обичам и приемам себе си такъв, какъвто съм сега. Светът е безопасен и приятелски настроен. Намирам се в безопас­ ност. Отношението ми към живо­ та е спокойно и естествено. Живея в настоящето. Всеки мо­ мент е нов. Избирам да оценя собствената си стойност. Оби­ чам и одобрявам себе си.

Адисонова

болест

Акне

Алергии

Към кого сте алергичен? Отказва­ те се от собствената си сила.

Алкохолизъм

„Какъв е смисълът?" Чувство за без­ полезност, вина и неадекватност. Отхвърляне на собствената личност.

Алцхаймерова болест

Ж е л а н и я да се напусне планетата. Неспособност да се приема живо­ тът такъв, какъвто е.

Всичко се случва в подходяща последо­ вателност във времето и пространс­ твото.През цялото време чувствам хармоничната божествена намеса. Разумът, смелостта и собствено­ то достойнство са винаги налице. Безопасно е да си жив/ Мое рождено право е всичките ми нужди да бъдат задоволявани. Сега с лекота и с любов искам това, което желая. За мен е безопасно да изживявам радост във всички области на моя живот. Обичам живота. Това дете вдишва и изживява ра­ достта на живота и е захранвано от любовта. Бог прави чудеса всеки ден. Безопасно е да бъда такъв, какъв­ то съм. Аз съм прекрасен точно такъв. Избирам да живея. Изби­ рам радостта и приемам себе си.

Амнезия

Страх. Бягство от живота. Неспо­ собност да се застъпим за себе си.

Ангина

Силно убеждение, че не можете да се застъпвате за себе си и да искате това, от което имате нужда.

Анемия

Нагласа от типа „Да, н о . . . " Липса на радост. Страх от живота. Чувст­ во, че не сме достатъчно способни. Убеждението, че не сте достатъч­ но способен, унищожава същинс­ ката радост от живота. Лишаване от живот. Изключите­ лен страх, отхвърляне, ненавист към себе си.

- сърповидно клетъчна Анорексия (липса на апетит)

ПРОБЛЕМ

ВЕРОЯТНА П Р И Ч И Н А

Н О В М И С Л О В Е Н МОДЕЛ

Анус

Освобождаващ център. Сметище.

Свободно и без усилия се освобож­ давам от онова, от което вече не се нуждая в живота си. Безопасно е да се отпусна. Само онова, което вече неми е необходи­ мо, напуска тялото ми. С миналото е свършено. Сега изби рам да обичам и одобрявам себе си.

- абсцес

Гняв, свързан с онова, от което не желаете да се освободите. Вина. Желание за наказание. Чувст­ во, че не сме достатъчно способни. Виж. Кървене от ануса Чувство за вина, свързано с мина­ лото. Угризение на съвестта. Непълно отделяне на отпадъците. За­ държане на отпадъци от миналото. Противопоставяне на чувствата. Умъртвяване наличното аз. Страх.

-болка - кървене - сърбеж - фистула Апатия

С любов прощавам на себе си. Аз съм любов. С любов се освобождавам от мина лото. Свободен съм. Аз съм любов. Безопасно е да чувствам. Откри­ вам себе си за живота. Искам да изживея живота си.

Апендицит

Страх. Страх от живота. Блокира­ не на потока на доброто. Страх. Необходимост от закрила. Порицаване на емоциите. Страх. Самозащита. Недоверие в живота. Пренасят радостта на живота.

В безопасност съм. Отпускам се и оставям живота да протича срадост. В безопасност съм. Безопасно е да чувствам. Емоциите ми са нор­ мални и приемливи. Обичам и одобрявам себе си. Жи­ вотът е радостен и безопасен. Аз съм изпълнен с радост. Тя про­ тича през мен с всеки удар на мое­ то сърце. Напълно открит съм за живота и радостта. Избирам да гледам на нещата с любов. Аз съм любов. Сега избирам да обичам и одобрявам себе си. Гле­ дам на другите с любов. Гледаме любов и разбиране. Пос­ тавям всичките си преживявания в светлината на любовта.

Апетит - прекален - липса Артерии

Артериосклероза

Противопоставяне, напрежение. Закостеняло тесногръдие. Отказ да се види доброто. Чувство, че не сте обичан. Крити­ ка, възмущение. Желание да наказвате. Упреци. Чувство, че сте жертва.

Артрит - на пръстите

ПРОБЛЕМ

ВЕРОЯТНА П Р И Ч И Н А

НОВ

МИСЛОВЕН МОДЕЛ

Астма

Задушаваща, стаена любов. Нес­ пособност да дишаме за себе си. Безсилие. Потиснат плач. Страх от живота. Нежелание у де­ тето да бъде тук. Страх. Недоверие в процеса на живота, „фиксиране" в детството. Страх и противопоставяне на жиз­ нения процес И Л И липса на нужда да се премине през родителство.

Сега за мен е безопасно да тема живота си в свои ръце. Избирам да бъда свободен. Това дапе е в безопасност и е обичано. То е добре дошло и прието слюбов. Безопасно е да порасна. Светът е сигурно място. В безопасност съм. Имам вяра в жизнения процес. Ви­ наги се намирам на подходящо място и върша подходящи неща в подходящ момент. Обичам и Обичам и одобрявам себе си и се доверявам на жизнения процес. В безопасност съм. С любов изпращам деня и навлизам в спокоен сън, знаейки, че утреш­ ният ден ще се погрижи за себе си.

- у м а л к и деца Асфиксия (пристъпи на задушаване) Безплодие

Безпокойство

Липса на доверие в протичането на процеса на живота. Страх. Недоверие в процеса на живота. Чувство за вина.

Безсъние

То винаги се стреми към наказание. Гри­ жа се за себе си. Радостта от ж и ­ вота е забравена заради стремежа да получите одобрение. което съм. ко­ ито я поддържат. които ми помагат да се чувст­ вам добре. какъвто съм. Аз съм напълно щастлив да бъда това. Сега в моето сърце всичко е наред. Болест на Брайт Чувствате се като дете. Те са свободни. което „нищо не прави както трябва" и „за нищо не го бива". Провал. Вече избирам мисли. Достатъчно спо­ собен съм точно такъв. Чувство за вина. Чувство. Безумна надпревара да дока­ жете себе си. Радвам се и приемам радостта. Обичам и одобрявам себе си. Болест на Иценко-Кушинг Болест на Ходжкин Порицание и огромен страх от това. че „не сте достатъчно спосо­ бен". Безопасно е да се отпусна. Вече съм свободен. докато в кръвта ви не остане нищо от съставките. Винаги съм напъл­ но адекватен.Белодробен оток Какво или кого не желаете да пус­ нете? С готовност се освобождавам от от миналото. С любов внасям равновесие в ума и тялото си.- Болка (остра) С любов се освобождавам от ми­ налото. Обичам и одобрявам себе си. Умствена дебалансираност. че сте победен. аз също. Свръхпроизводство на смазващи идеи. . Загуба.

разочарование. Вярвам. Безопасно е да порасна. В безопасност съм.ПРОБЛЕМ ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА НОВ МИСЛОВЕН МОДЕЛ Болка (тъпа и продължителна) Брадавици Копнеж за любов. Бронхит Потиснат гняв. Любовта отстранява и освобож­ дава всичко. Изразявам се свободно и срадост. Оп всяко преживяване произлиза само добро. че жи­ вотът съществува и заради мен. -проблеми . Малки проявления на омраза. Буца в гърлото Критичност. Аз съм любящ и привлекателен. Обичам и одобрявам себе си. живота в пълната им изява. Бурсит Страх. Всичко е наред. неус­ пех Срам. Провъзгласявам мир и хармония в себе си и около мен. Недоверие в жизнените процеси. Бъбреци. Разгорещена семейна среда. Понякога тишина. В моя живот винаги се извършват правилни божествени действия. Аз съм любовта и красотата на . Кавги и крясъци. Реакции като на малко дете. Вяра в грозотата.. Желание да удари­ те някого. различно от нея. Копнеж за прегръдка.

Самонаказание. Гняв. Задържане на любовта и внима­ телното отношение. че не заслу­ жавате да живеете пълноценно. Убеждение. които ме подкрепят и ме карат да се чувствам добре. Убеденост. че споровете се решават чрез насилие. Аз създавам всички свои преживява­ ния. Другите отразяват любовта и одой рението. Радвам се на своята женственост. Притежавам способността да при емам живота в неговата пълнота. че жените са безсилни пред другия пол. Зло­ употреба с друг човек. Към всички се отнасям с любов. които изпитвам към себе си Радвам се на своята сексуалност Споделям своите чувства и своя­ та любов. че половите орга­ ни са греховни или „мръсни". Сексуална вина Нужда от наказа­ ние. Приемам живота напълно уравновесен Депресия. Умствена смърт. С любов и радост възприемам мо­ ята сексуалност и нейните проя­ ви. Страх да прие­ мете живота. Приемам само мисли. Скръб. Чувство. Убеждение. Бяло течение Бяс Вагинит Вдървеност (вцепеняване) Венерически болести . Аз съм силата. Гняв към партньора Сексуална вина.Бял дроб -проблеми Способността да се приема животът. Свободна съм. Аз съм заобиколен и проникнат от мир и спокойствие. Гняв към партньор. Изживявам с любов своя живот.

Изпълнявам за­ мислите си докрай и ме подкрепя любовта. ко­ ито вземаме в живота си. Аз съм в хармония с живота. Уме­ ние да се види какво има зад нас.проблеми . Отказваш да гледаш. За мен е безо­ пасно да съм жив и да се радвам. Аз съм много съсредоточен и спо­ коен в своя живот. НОВ М И С Л О В Е Н МОДЕЛ Аз съм решителен. Липса на радост от решенията. по които могат да се видят и направят нещата.проблеми . Неуравновесено. Аз съм самият център на живота и съм изцяло свързан с любовта. което трябва.к ъ р в я щ и венци Виене на свят Витилиго Врат . Има безброй начини. Имам доверие. Представлява гъвкавостта. Липса на гъвкавост. С лекота и гъвкавост оглеждам всички страни на въпроса. Чувствате се извън играта. разпиляно мисле­ не. че в живота ми ви­ наги става това. В безопасност съм. Незаинтересованост от живота. Непреклонност. Не сте един от групата. Венци .ПРОБЛЕМ ВЕРОЯТНА П Р И Ч И Н А Неспособност да изпълните свои­ те решения. Отказ да се огледат всички страни на въпроса. Спокоен съм. Липса на чувство за принадлеж­ ност.

Моите мисли са мирни. Дразнещи мисли. .схванат врат Вродени дефекти Непреклонен инат. свързани с общество­ то. Убеждения. неудовлетвореност и наранено его във връзка с карие­ рата. Страх. Потиснати емоции. Потис­ нати творчески способности. Вие сте избрали да дойдете така. Спокоен съм. Отхвърляне на настоящето. Ние избираме роди­ телите си. и съсредоточени. Остарял начин на мислене. Вулва Възловидни образувания Представлява уязвимостта. Обичам и приемам себе си на всяка възраст. Чрез мен се проявяват бо­ жествени идеи. Безопасно е да се открият и други гледни точки. Приемам състояние­ то. спокойни Кармични. Всяко преживяване е съвършено по отношение на процеса на израст­ ването ми. Страх ви е да се държите естестве­ но. в което се намирам. и сега приемам успеха. предизвикваща забавяне. Безопасно е да съм уязвима. Освобождавам се от нагласата.. Доброто за мен сега протича сво­ бодно. Възпаление на сливиците Възпалителни процеси Възрастови проблеми Страх. Възмущение. . Всеки момент в живота е съвършен. Гняв.

Обичам и одобрявам себе си Виждам себе си и това. „Отровни" мисли потискат радостта. В безопасност съм. Вкопчаване. Вярвам. Несмлени идеи. Сега избирам хармонични мисли и оставям радостта да протича свободно през мен. Отпускам се и позволявам на жи­ вота да протича с лекота през мен. Отхвърляне на някоя идея или преживяване. Страх. че процесът на живота ще ми донесе само добро. Страх. В бе­ зопасност съм. Продължителна несигурност. Газове в червата. Отнемате си силата. Обичам и одобрявам себе си. болки Гангрена Гастрит Главоболия Глезен . с очите налюбовта. което върша. Представлява подвижността и ориентацията. Вбезопасност съм. С лекота се придвижвам напред в живота.ПРОБЛЕМ ВЕРОЯТНА П Р И Ч И Н А НОВ МИСЛОВЕН МОДЕЛ Гадене Страх. Мрачни мисли. Чув­ ство за обреченост. Самокрити­ ка.

Аз съм в единство с всичко около мен. изолация. Освободен съм от пречки и влияния. проблеми Представлява опората на живота. което мога да чуя. че не сте обичан. . Чувство за вина. Зная. Не искам да те нося на гърба си! Страх от парите. Гръб Гръб. че животът винаги ме подкрепя Грип Отклик на общоприети убеждения и отрицателна нагласа. В безопасност съм .долна част . Страх. от кое­ то се нуждая. Вяра в статистиката. Винаги съм осигурен с всичко. Аз съм неподвластен на масово разпространените убеждения и ни предразсъдъците. Усещане.горна част Липса на емоционална подкрепа. Обичам и одобравям себе си. Жи­ вотът ме обича и подкрепя. Възпи­ ране на любовта. Свободен съм да се движа напред с любов в сърцето. Слушам божествените сигнали и се наслаждавам на всичко. Имам доверие в процеса на живота.Глухота Отхвърляне. Липса на финан­ сова подкрепа. .средна част Освобождавам се от миналото. К а к ­ во не желаете да чуете? „Не ме безпокойте". Затьване в „отпа­ дъците" н а м и н а л о т о . инат.

С любов се изпра­ вям високо. . Неудовлетвореност от това. в който живея Всичко е наред. Неспособност да се приспособите към подкрепата. Дви­ жението е безопасно. Еолямо вътрешно вълне­ ние. Омраза поради причинена болка. тя­ лото си и света. Поз­ волявам си да вървя напред. че животът съ­ ществува за мен. Огромни разногласия в семейство­ то. Гъбички между пръстите на краката Обичам и одобрявам себе си. че не сте добре приети. Живот в атмосфера на гняв и страх. Неспособност за придвижване напред без зат­ руднения.изкривяване на гръбнака Еъвкава опора на живота. предоставена от живота. Освобождавам се от всички стра­ хове. Свободен съм да бъда себе си. Неу­ довлетвореност. Липса на ця­ лостност. Аз съм силата и властта в своя жи­ вот. Аз съм обичан и се намирам в безопасност. Гръбначно-мозъчен менингит Гуша Избирам да създам мир в ума си. Страх и стемеж да се придържате към стари идеи. Липса на подкрепа. Животът ме подкрепя. Сега се доверявам на жизне­ ния процес.ПРОБЛЕМ ВЕРОЯТНА П Р И Ч И Н А НОВ М И С Л О В Е Н МОДЕЛ Гръбнак . че сте жертва и че сре­ щате препятствия в живота. Не­ доверие към живота. Нямате смелост да дейс­ твате според убежденията си. Зная. Чувство.

Магистрала за себеизразяване. щите ги възрастни. Обичам и одобрявам себе си. В съвършено равновесие приемам и полагам грижи. Божествена закрила и любов зао­ бикалят това дете. Прекъсване на грижите. Ка­ нал на съзидателността. Подтис­ нати творчески способности.проблеми Далак Детски болести Вяра в предразсъдъци. общоприе­ ти представи и лъжливи закони. Натрапчиви идеи. Може да се вдига шум Изразявам се свободно и с радост. Гърло . бучки и болезненост Представляват майчинството и родителските грижи.кисти.Гърди . Прекалена закрила. Всичко е наред. Аз съм в безопас­ ност. Имам вяра. Проявя­ вам творческите си способности. . какъвто съм. Преглътнат гняв. което са. От­ каз от промяна. че жизненият процес винаги ще ми помага. Склонен съм да се променя. За всички нас е безотсно да пораснем. Детинско поведение на заобикаля. С лекота се застъпвам за себе си. Заповедни­ ческо отношение. Неспособност да се застъпите за себе си. Свободт съм да бъда такъв. Обземат ви фикс-идеи. Разтварям сърцето си и възпявам радостта на любовта. Прекалени майчински грижи. Утвърждава­ ме умствен имунитет. и позволявам и на другите сво­ бодата да бъдат това.

Аз • съм в хармония с живота.дихателни проблеми Мое рождено право е да изживея своя живот пълноценно и свободно. Този момент е изпълнен с радост. Дишане .ПРОБЛЕМ ВЕРОЯТНА П Р И Ч И Н А НОВ М И С Л О В Е Н МОДЕЛ Детски паралич Парализираща ревност. Животът подкрепя всичките ми мисли. Страх. Нерешителност. Сега изби­ рам да живея пълноценно. Отхвърляне. Аз обичам и одобрявам себе си и всичко е наред. Диабет Диария Дискова херния Не чувствате никаква подкрепа от живота. Бягство. Копнеж за онова. усвоявам и изхвърлям в съвършена последователност. Не е останала наслада. Сега избирам да изживея сладост­ та на днешния ден. Обичам живота. Има достатъчно за всички Моите пълни с любов мисли създават моята свобода и това. Аз заслужавам любов. Еоляма нужда от упражня­ ване на контрол. че няма­ те право да заемате място. а поня­ кога дори и да съществувате. . Представлява способността да по­ емаме живота Опасение или отказ да се приеме живота изцяло. Желание да спрете някого. Чувство. Дълбока тъга. което е добро за мен. Приемам. което е могло да стане.

Харесва ми. Обичам тялото си. Н а с и л и е над самия себе си. любов и радост ме заобикалят и живеят в мен. че не го заслужавате. Този ум познава своята истинска самоличност и е изходна точка за съзидателността на божествена­ та самоизява. Душевни болести Екзема Емфизем Страх да приемете живота и усе­ щане. Обичам себе си. Недоверие в процесите на живота. затваряне в себе си. Аз съм вечен. Усещане за голяма борба. радостен и спокоен. От­ хвърляне на живота. Отхвърляне на женското начало. Женски неразположения Радвам се на своята женственост.. Отричане от себе си. Бягство от семейството. Необуздана враждебност. Навсякъде във Вселената се намирам в безопасност. Умстве­ ни изблици.учестено д и ш а н е Страх. Мое рождено право е да живея пъл­ ноценно. Бягство от действителността. Избирам да виждам живота като вечен и изпълнен срадост. че съм жена. Хармония и мир. Насилствено отделяне от живота. Обичам живота. Епилепсия Усещане. Отхвърляне на женствеността. . Противопоставяне на про­ мяната. Обичам себе си и се доверявам на процесите в живота. че сте преследван. Намирам се в безопасност.

от които се нуждая.хипофизна жлеза Представлява контролиращия център. ВЕРОЯТНА П Р И Ч И Н А НОВ МИСЛОВЕН МОДЕЛ Аз съм съзидателната моя живот. проблеми . проблеми . Пренебрегване на грижите за себе си. Никога не остава вре­ ме да направя това. Безпокойство. Безо­ пасно е да се грижа за себе си. Тръгвам напред веднага. Обичам и одобрявам себе си.ПРОБЛЕМ . „те" ви преследват. Унижение. изискващи незабавно осъществя­ ване. Аз контролирам своите мисли. Притежавам всички божествени идеи и енергичност. което ми се иска. Кога ли ще дойде моят ред? . Са­ мостоятелни действия. Моите пълни с любов мисли под­ държат силна имунната ми сис­ тема. Лекувам се с любов. . която управлява имунната система. . И вътрешно. Умът и тялото ми са в съвърше­ но равновесие.надбъбречни жлези. и външно съм в безопасност. сила в Жлези . Лошо разпределяне на идеите.тимусна жлеза Жлеза. Чувствате се нападнат от живота. Придвижвам се отвъд старите огра­ ничения и сега си позволявам да се изразявам свободно и съзидателно. Пораженство.проблеми Представляват складови бази.щитовидна жлеза.

а не със себе си. . включително и към самиямен. Общувам единствено с любовта. Липса на самоизява. насочени към всички хора. защото не можете да осъществите онова. че се изразя­ вам добре. Задържане на течности Заекване Какво ви е страх да загубите? Несигурност. Свободен съм да се застъпя за себе си. Забранено ви е да плачете. Възвръщам своята сила на истин­ ското й мяапо. Неуравновесен разум. Аз съм удовлетворен. давам възможност на новото. П о н я ­ кога скъперничество. приемам съвършенство­ то на моя живот. Жълтеница Притежавам търпимост. състрадателноап и любов.- увеличена щитовидна жлеза Прекалено разочарование. Сам вземам свои­ те решения. Освобождавам се с готовност и с радост. Сега съм сигурен. Загуба на равновесие Разпиляно мислене. което искате. Всичко е наред. Съсредоточавам се и съм в безо­ пасност. Винаги се съобразя­ вате с другите. Затъване в миналото. Вътрешни и външни предразсъдъ­ ци. Липса на със­ редоточеност. Запек Отказ да се освободите от старите идеи. Освобождавайки се от миналото. Позволявам на живота да протича през мен. свежото и жизненото да навля­ зат в мен.

. Винаги се намирам в безо­ пасност. Продължителна нерешителност. Всичко е наред. да ги анализирате и да вземете решение. Зъби . Злополуки Неспособност да се застъпим за себе си. Неспособност да „разглобите" идеите. Закрилян съм от божествената любов. Заслужавам да се чувствам добре. Аз съм спокоен. Раздразнител­ ност. че в живота ми се извършват единствено правилни действия. Аз заслужавам. Липса на емо­ ционална закрила.ПРОБЛЕМ Затлъстяване ВЕРОЯТНА П Р И Ч И Н А НОВ МИСЛОВЕН МОДЕЛ Представлява защита. Бунт срещу властта. която е предизвикала това. С лекота плувам по течението на живота и на всяко ново преживя­ ване. Освобождавам онази нагласа в мен. Създавам само мир и хармония в себе си и около себе си. Вяра в насилието. Изгаряния Гняв. Избухпивост. знаейки. Изприщване Противопоставяне. Представляват решенията. Свръхчувст­ вителност.проблеми Аз вземам своите решения въз ос­ нова на принципите на истината и спокойно се отпускам.

Страх от парите и от бъдещето. Страх от майката. Инконтиненция Трижите за самия мен гинат благоп риятно въздействие и върху околни­ те. Инфекции Нервност. Вървя към това. Отсъст­ вие на грижи за себе си. Обичам и одобрявам себе си.Илеит Страх. напрежение. Общоприети убеждения. Инфекции на пикочните пътища Ядосан сте на някого от другия пол или на любовник. което е по-добро за мен. Злоба към предишен партньор. чувство за вина. Сега позволявам на ця юта си сек­ суална сила да действа с лекота и с радост. Чувство. Избирам да бъда спокоен и хармо­ ничен. раздразнителност. Ишиас Двуличие. То е навсякъде и аз съм в безопасност. Импотентност Сексуална принуда. Укорявате другите. на което съм способен Аз съм прекрасен. „Не съм достатъч­ но способен". Аз съм внимателен и грижовен към себе си. Тревоги. Освобождавам се от онази нагласа в съзнанието ми. Спокоен съм. Всичко с наред. Склонен съм да се променя. гняв. че губите контрол над емоциите си. Отпускане. Обичам и одобрявам себе си Правя най-доброто. . която е предизвикала това състояние.

ПРОБЛЕМ ВЕРОЯТНА П Р И Ч И Н А НОВ МИСЛОВЕН МОДЕЛ Камъни в жлъчния мехур Кандидоза Язвителност. филмите в моя ум са прекрасни. защото аз предпочитам те да са такива. Разрешавам си да бъда всичко. Обръщате особено внима­ ние на оскърбления. Страх. В безопасност съм. Кинетоза Кисти . на което съм способен. Мним разтеж. и заслужавам най -доброто в живота. Винаги контролирам своите мис­ ли. Животът ме обича и аз го оби­ чам. Уко­ ри. Сега решавам да го приемам пълноценно и свободно. Обичам и одобрявам себе си. Силно убеждение. Прекалени изисквания и недовер­ чивост в интимните връзки. Отново гледате стария мъчитален филм. Обичам и ценя високо и себе си. Гордост. а и аз съм такъв. Животът е приветлив. и другите. че вие не контроли­ рате събитията. Много неудовлетвореност и гняв. Тежки мисли. С радост се освобождавам отми­ налото. „Горкият аз". Страх. Обичам себе си. Силно усещане за разпиляност. че не ви върви в живота. Нена­ ситност.фиброзна киста .

Кожна туберколоза Кокоши трън В основата на вашите разбирания е гневът. Свободен съм още в този момент. Сетивен орган. Придвижвам се напред сувереност и\ . Чувствам. какъвто съм. Аз съм свободен и се на­ мирам в безопасност. Прощавам си миналото и го забравям. Колики . Заобикалящата среда предизвиква раздразнение. насочена към бъде­ щото. С любов и смиели за радост и мир защитавам себе си. страх. Неспокойствие. Изказвам се в своя полза свободно и лекота. Обичам и одобря вам себе си.проблеми Представлява движение и лекота.Китка Кожа . Умствен дразнител. Гняв и наказание. Всичко е спокойно. Използвам правата над собс твенатами сила. лекота. Това дете реагира само на любов­ та и на изпълнените с любов мис­ ли. Свсички свои преживявания се спра­ вям с мъдрост. за­ ровени опасения. Имам вяра входа на живо­ та и се приспособявам към него. Защитава личността ни. Увеличаваща се неудов­ летвореност. Стари. Предавате се. „По-добре да умра. любов и лекота. нетърпение. че е безопасно да бъда такъв. „Застрашен съм". отколкото да отстоявам правата си".

Разбиране. в което да оздравееш.ПРОБЛЕМ. „Не правя достатъчно". Ние те заобикаляме със сигурност и любов. Състрадание. Аз съз­ давам собствената си радост Изби­ рам да бъда победител в живота. Вселената напълно ме подкрепя. Нося спокойствие във всяко ъгълче на своя живот. Страх. Непреклонно его и гордост. „Никога няма да успея". Нес­ пособност да се подчинявате. .проблеми Кома Копривна треска Коронарна тромбоза Скрити малки страхове. Представлява гордостта и егото. Коляно . Правите от мухата слон. Липса на гъвкавост. Неже­ лание да отстъпите. Аз се подчинявам и се адаптиран с лекота и всичко е наред. че сте потиснат и победен. Обичам и одобрявам себе си. Аз съм в единство с всички аспек­ ти на живота. 'Ти си любов. Самота и страх. „Не ставам за нищо". Голя­ ма нужда от привързаност и обич. Прошка. Усеща­ не. Осигуряваме ти прост­ ранство. Аз съм гъвкав и се приспособявал лесно. ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА НОВ МИСЛОВЕН МОДЕЛ Колит Свръхвзискателни родители. Страх. Всичко е наред. Бягство от някого или нещо.

Вървя напред с увереност и радост. Нежелание да се движите. Задържане на стари травми от детството. че всичко в моето бъ­ деще е наред. От­ пускам се и се доверявам на проце­ сите на живота. който мисли с моя ум. Неспособност на мускули­ те да се опънат. на което са били способни.над коляното Животът е за мен. сигурен съм. .счупвания Изразяват структурата на Вселе­ ната Бунт срещу властта. според раз­ биранията.деформации Умствена подтиснатост и напре­ жение. усещанията и знания­ та си. Вдишвам живота цялостно. тъй като аз съм единственият. Аз съм добре сложен и уравновесен. Те са направили най-доброто.Кости . Водят ни напред в живота. . Липса на умстве­ на гъвкавост.под коляното Страх от бъдещето.Освобождавам ги. В моя свят управлявам аз. Крака Крака. . проблеми .

Отсъствие на движение на идеи.склоност към тромбообразуване Кръвно налягане . Събуждам нов живот в себе си. коя­ то се проявява и възприема.високо Аз съм радостта на живота. Спокоен съм.ПРОБЛЕМ . Аз съм жива. Неразрешен отдавнашен емоцио­ нален проблем. В мен се движат свободно радост­ ни нови идеи. протичаща свободно. Изразявам соб­ ствената си личност. Аз съм част от потока. любяща ирадостна проява на живота. .проблеми . Круп Кръв . . Позволявате на другите да „влязат под кожата ви". Представлява радостта в тялото. виж Анемия.анемичност . Порочно мислене. Възпиране на потока от радост. НОВ МИСЛОВЕН МОДЕЛ Всички детайли сами ще се погри­ жат за себе си. С радост се освобождавам от ми­ налото. Виж Бронхит. Липса на радост.пръсти на краката Краста ВЕРОЯТНА П Р И Ч И Н А Представляват малките подроб­ ности в бъдещето.

С лекота се адаптирам към нови­ те преживявания. че не можете да говорите. Ж е с т о к о заглушавате вдъхнове­ нието. Доверявам се на процеса на живо­ та. Безопасно е да се из­ казвам.ниско Недостиг на любов в детска въз­ раст. новите посоки и новите промени. В моя живот се извършват само подходящи и добри действия. Страх ви е да вземете думата. Г н я в .от ануса Чувство на разочарование и гняв. на Кървене . Моят живот е радостен. което желая. което винаги е изпълнено срадост. Лакът Представлява промяна на посоки­ те и приемане на нови преживява­ ния.. Излъчвам и приемам радостта живота в съвършен ритъм. Има ли смисъл да го пра­ вите? Ларингит Левкемия . Пораженство. „Няма смисъл и без това н я м а да стане". Придвижвам се отвъд ограничени­ ята на миналото към свободата на настоящето. Свободен съм да си поискам това. Спокоен съм. Възмущение от властта. Безопасно е да бъда такъв. Радостта изтича. Но къде? Избирам да живея в НАСТОЯЩЕ­ ТО. какъвто съм. Толкова сте я д о с а н .

Възприемам и усвоявам всички пре­ живявания аюкойно и радостно. че умът трябва да бъде пренасочен към съществе­ ните неща в живота Любов и ра­ дост. Закоравели представи и идеи. Лице Лош дъх Лоша миризма от устата Лошо храносмилане Мазоли . Избирам да изразявам гласно само любов. Гняв и мисли за отмъщение. нечисти мисли. Сега насочвам вниманието си изцяло към любовта и радостта.ПРОБЛЕМ ВЕРОЯТНА П Р И Ч И Н А Н О В М И С Л О В Е Н МОДЕЛ Лимфни заболявания Предупреждение. Представлява това. Открит съм и възп риемам доброто. Сход­ ни с това преживявания. Свободно възпри­ емам живота. Издши вам само добро. Дълбоко вкоренен страх. опасения и тревоги. които по' лучавам от живота. Безопасно е да видя и да експери­ ментирам нови идеи и нови начини на действие. Аз говоря нежно и с любов. Умът ми е спокоен Безопасно е да бъда такъв. което показва­ ме на света. Мърморене и оплакване. Лоши намерения. С любов се освобождавам от ми­ налото. какъв­ то съм. подло клюкарстване. Аз изразявам себе си. Ма­ териализиран страх.

страх. Аз съм уравновесена и спокойна при всички промени. Стра­ хът влияе върху разбиранията. липса на гъв­ кавост. Неприязън към принудите. Коравосърдечие. желязна воля. че вече няма да сте желана. Отх­ върляне на себе си. проблеми Представлява база на сьзидателност. от което имам нужда. Отпускам се в потока на живота и оставям на него да ми осигури лесно и спокойно всичко. любов ирадост. Чувство за вина. Менструация. Приемам изцяло силите си на жена и възприемам всички процеси в тя­ лото като нормални и естествени. предизвикани от жизнените процеси. „Не ме бива достатъчно". Божествен мир и хармония ме за обикалят и живеят у мен. Всичко в моя свят е наред. Неже­ лание да чувате това. което става. Страх от това. Отхвърляш своята женственост. Обичам и одобрявам себе си. Обикновено се среща у деца. Закостеняло мислене. Свободен съм и се намирам в безопасност. Избирам пълни с любов и ра­ дост мисли. Матка Менопауза. създавам любящ и радостен свят. и с любов благославям тялото си. Отх­ върляне на потока на живота. проблеми Мигрена Множествена склероза . Моето тяло е мой дом.Мастоидит Гняв и неудовлетвореност. Страх от остаряване. че половите органи са грехов­ ни или „мръсни". Аз съм оазис ни мир. Страх. Сексуални страхове. Животът е за мен. Убежде­ ние. (Обикновено онанирането ги премахва).

Целият живот и аз сме едно. настоя­ щето бъдещето.миналото. Съпротива. Животът е промяна и аз се адап­ тирам лесно към новото. Навик да повтаряте: „Ужасно". отколкото да се променя".. което виждам. Мозъчен удар Отказ. Мозък Представлява компютърът. Всичко в живота се променя и умът ми е вечно нов. Изкарвате другите виновни. Мононуклеоза Нагласа за омаловажаване на жи­ вота. . че съм жив. Аз създавам само радостни изжи­ вявания в моя свят.ПРОБЛЕМ: ВЕРОЯТНА П Р И Ч И Н А НОВ М И С Л О В Е Н МОДЕЛ С любов управлявам своя ум. -тумор За мен е лесно да програмирам отново компютъра на своя ум. Неправилни „компютризирани" убеждения. Инат. изпълнен с любов. Виж. Много скрити упреци. разп­ ределителното табло. Прие­ мам живота . Отказ да се про­ менят старите модели. „По-скоро бих умрял. Мокрещи рани Премълчани обидни думи. Радвам се. Отхвърляне на живота. Обви­ нения. дам себе си в другите и обичам това.

Мускулна дисторфия Прекален страх. Имам доверие в себе си. Несигурност. нужда от защита. Достатъчно способен съм такъв. Аз съм в хармония със своите чувс­ тва. Имам вяра в живота. Аз съм в пълна безопасност във Вселената. Не желаете да сте на това място. Преко­ мерен страх. какъвто съм сега. Липса на контрол. Отх­ върляне на себе си. Където и да се намирам. Спокоен съм. Дъл­ бока нужда да се чувствате в безопастност. Малките пречки в живота. Неже­ лание да се придвижите в опреде­ лена посока в живота си. . Навсякъде съм спокоен. Гняв и противопоставяне. Загуба на вяра и доверие. За мен е безопасно да съм жив. Всичко е наред. Вярвам. Бягство от чувствата. Обичам и одобря­ вам себе си. Обичам се и се грижа за себе си. Безумно желание да контролирате всичко и всеки. В безопасност съм. Наказ­ ване на себе си. Отнасям се към себе си. Страх от смъртта. Желание да се мах­ нете от всичко. Бе­ зопасно е да бъда аз. Стремеж към реализация.Морска болест Страх. съм в безопасност. Страх. Навяхвания Наднормено тегло Наранявания Нарколепсия Не можете да се справяте. че жизненият процес ще ме отведе единствено към найдоброто за мен. За закрила винаги се осланям на божествената мъдрост инапътствия.внимател­ но и с любов.

Б о ­ лестта идва незнайно откъде и ще се върне отново там. НОВ М И С Л О В Е Н М О Д Е Л Позволявам на своя ум да се от­ пусне и да съм спокоен. Дребни наранявания. Навли­ зам в себе си. Общувам слюбов. Наказание за вина. за да постигнем успех. Невралгия Н е и з л е ч и м и болести На този етап лечението не може да се осъществи чрез външни средства. Трябва да „навлезем на­ вътре". Терзание. Умствено объркване и безпорядък. пре­ дизвикано от общуването. която причинява това състояние и възприемам Божест­ веното лечение. Натрупвания от стари. задръстващи пътя към из­ хода. Убеждения от типа: „Настивам по три пъти всяка зима". Тъй да бъде! . за да се освободя от нагласата. Прощавам си. Затъване в лепкавото блато наминалото. Моето мислене е ясно. В мен и около мен царуват яснота и хар­ мония Н а т р у п в а н е на слуз в дебелото черво Освобождавам и разсейвам сянка­ та на миналото. Обичам и одобрявам себе си. объркани мисли. Всеки ден стават чудеса.ПРОБЛЕМ Настинки ВЕРОЯТНА П Р И Ч И Н А Много неща наведнъж. Спокойно и радостно живея в настоящето.

гризане на н о к т и . Злоба към родител. Лесно прощавам.Нерви Това са съобщителните ни средст­ ва. Всичко е наред. Безопасно е да порасна. Нефрит Свръхреакция при разочарование и неуспех. Неудовлетвореност. Всичко е наред. Освобождавам се от старото и приветствам но­ вото. Задръстване на съобщителните връзки. Сега сам се справям със собствения си живот с лекота и радост. Протягам ръка. Н е р в н о разстройство Откривам сърцето си и общувам само чрез любовта. В моя живот се извършват само правилни действия. Егоцентричност. Общувам със сърцето си. Нервност Страх. бър­ зане. Възприемчиви осведомители. Нокти . без да се страхувам. Аз съм на едно безкрайно пътешес­ твие през вечността и разполагам с достатъчно време. Общувам с лекота и радост. Натрупвате възмущение. тревога. Новообразувания Таите в себе си стари оскърбле­ ния. напрежение. Обичам се и ще се възнаградя с похвали. Недоверие в ж и з н е н и я процес. Самоизяждане. В безопасност съм. Добре съм. Представляват защита.

което трябва да извърша. Плачете за любов. свързана със закъснения. Обичам и одобрявам себе си. Бебешки начин да се привлече вниманието. Спокоен съм . нито възрастните го имат. Необходимост от признание. Всичко е наред. Аз съм прекрасен.ПРОБЛЕМ: ВЕРОЯТНА П Р И Ч И Н А - НОВ М И С Л О В Е Н МОДЕЛ Нос Представлява собствената оценка за себе си. обикновено от бащата. си интуи­ - кръвотечение от носа Обичам и одобрявам себе си. Окосмяване в областа на половите органи Оригване Страх. Има време и място за всичко. Прекалено бързо поглъща­ не на живота. Страх от родител. Нощно напикаване Обрив Раздразнителност. че не ви забелязват. Оце­ нявам своята истинска стойност. Признавам собствените тивни способности. Служи едновременно и за привли­ чане. Чувс­ тво. и за прикриване. любов. Това дете се отглежда с състрадание и разбиране. Нито деца­ та. В хар­ мония съм с жизнения процес.

Аз съм спокоен и се доверявам на жизнените процеси. Обременя­ ващи.миналото. Възмущение от живота. С лекота възприемам идеите. - астигматизъм - далекогледство . където се намирам сега. Закостеняло мислене. Сега желая да видя собствената си красота и величие. проблеми Сега си създавам живот. настояще­ то и бъдещето. На мястото. на който гледам с любов. Аз виждам с любов ирадост. болезнени идеи. съм в безопастност. Очи Представляват способността да се вижда ясно .Остеомиелит Гняв и неудовлетвореност. Страх от настоящето. Неприятности с „аз"-а. Аз изразявам радостта от живо­ та и си позволявам да се наслаж­ давам напълно на всеки миг и ден. Подмладявам се. Не чуствате подкрепа. Не харесвате това. което виждате в собствения си живот. Страх от истински поглед към себе си. Моите мисли протичат свободно и лесно. насоче­ ни към самата структура на живо­ та. Убеден съм в това. Очи. Отоци Отпуснати на лицето черти Отпуснатите черти на лицето про­ излизат от отпуснати мисли в ума. В безопасност съм.

НОВ МИСЛОВЕНМОДЕЛ Животът е вечен и изпълнен с радост. красота и си­ гурност.конюнктивит Гняв и неудовлетвореност от това. . Гняв и неудовлетвореност. Очаквам с нетърпение всеки следващ момент.кератит . Неже­ лание да виждате. което виждате в живота. което виждам Изби рам мира и спокойствието. Желание да удряте хората или нещата.катаракт .инфекциозен . Обичам и одобрявам себе си.при децата Нежелание да се вижда какво ста­ ва в семейството. Гледам с очите на любовта. Сега това дете е заобиколено от хармония. изпълва­ ща собственото ми сърце. . Освобождавам се от потребност та винаги да бъда прав. да изле­ кува всичко. Необикновен гняв.радост. . Мрачно бъдеще. които виждате.ПРОБЛЕМ ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА Неспособност да се гледа с радост към бъдещето. Позволявам на любовта. Всич ко е моя сеят е наред. Съ­ ществува хармонично разрешение и аз го приемам сега.

късогледство Приемам Божествените напътст­ вия и винаги съм в безопасност. Противоречащи си цели. Напрегнатост поради от­ давнашни обиди. .- кривогледство Нежелание да се види какво има навън. Обичам и одобрявам себе си в този момент. Целият живот и аз сме едно. .глаукома . Бягство от някого или от дадена ситуация. което предстои.око с бял гледец Панкреас Панкреатит Страх да видиш настоящето. Гняв и неудовлетво­ реност. Спокоен съм Виждам с любов и нежност. ужас. За мен е безопасно да виждам. Представлява сладостта на живота. Противо­ поставяне. Аз съм в безопасност и съм напълно адекватен при всички ситуации. Коравосърдечна неспособност за прошка. Страх. Парализа . Обърканост в ре­ зултат от всичко това. тъй като животът изглеж­ да е загубил своята сладост. Доверявам се на хода на живота. Моят живот е сладък Отхвърляне. Недоверие в това. Обичам и одобрявам себе си и само аз създавам сладостта и радост­ та в моя живот. Страх от бъдещето.

Плешивост . Недоверие в процеса живота Пиорея Плач Аз съм приятелски настроен към всички свои емоции. Пикочен мехур. Обичам и одобрявам себе си. от страх или когато сме тъжни. При­ държане към стари идеи. Напрежение. проблеми Мъчително безпокойство.ПРОБЛЕМ ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА Н О В М И С Л О В Е Н МОДЕЛ Паркинсонова болест Страх и огромно желание да конт­ ролирате всеки и всичко. Страх да се почустваш свободен. Моите решения са винаги съвършени за мен. В безопас­ ност съм. Плачем от радост. Одобрявам себе си. Спокойно и с лекота се освобожда­ вам от старото и приветствам новото в живота си. Без­ различни хора Сълзите са реката на живота. Обичам и одоб­ рявам себе си. Отнасям се с дове­ рие към живота. Раздразнителнст. Знам. Страх. Гняв. че съм в безопасност и се отпускам. В безопасност съм. предизвикан от неспособ­ ността да вземате решения. Животът е за мен и аз имам вяра в неговия ход. Старание да се контролира всичко.

„Не сега. по-късно". Посивяване на косата Право черво . на които не се дава възможност да зараснат.проблеми Помятане Страх. Умора от живота. Подагра Полови органи . Радвам се на живота.Пневмония Отчаяние. който нами­ ра проявление чрез мен. В хар­ мония съм със себе сиис другите. Вяра в напрежението и го­ лемите усилия. Стрес. Всичко е наред. Аз съм силен и способен. Неправилна пре­ ценка на времето. какъвто съм. Нужда да доминирате. изпълнени с дъха и разума на живота. Гняв. Страх от бъдещето. Безопасно е да бъда това. Оби­ чам и одобрявам себе си. Емо­ ционални рани. Свободно възприемам божествени­ те идеи. Всеки момент е нов. че не ви бива достатъчно. Във всяка област от живота се чувствам удобно и спокойно. Намирам се в безопасност. което съм. Аз съм съ­ вършен такъв. В живота ми винаги се осъществя­ ват правилни божествени дейст­ вия Обичам и одобрявам себе си. Опасения. Нетърпе­ ние. Представляват мъжкото и женс­ кото начало. Виж Анус.

Притежавам способностите. Чувст­ вото. наркотици) ... Бягство от себе си. алко­ хол. Сега разбирам какъв прекрасен чо­ век съм. Безпо­ мощност и безнадеждност. Придвижвам се е лекота през вре­ мето и пространството. Заобика­ ля ме само любов. " Не мога да се справя". оби­ чам и одобрявам себе си. динамична женаШсяка част от тялото ми функционира съвърше­ но. Отхвърляне на женските процеси. Предменструален синдром Допускате объркването да ви зав­ ладее. Незна­ ние как да обичаме себе си. Изправям се висок и свободен. Прилошаване в автомобил Припадъци Пристрастеност (към цигари. Давате власт на външни влияния. Страх. че си в капан. Страх. Избирам да обичам и да се радвам на себе си.ПРОБЛЕМ ВЕРОЯТНА П Р И Ч И Н А Н О В М И С Л О В Е Н МОДЕЛ Прегьрбеност Носите теглото на живота. Обичам себе си. Поемам отговорността за своя ум и за своя живот. по-хубав. Свсеки изминат ден животът ми става . си­ лата и познанията. Аз съм силна. Страх. Чувство за принуда. необходими за да се справя с всичко в моя живот. Причерняване.

Умъртвява­ не на сетивата и вътрешната същ­ ност. Представлява мъжкото начало. Прие­ мам собствената си сила. Простата . натрупани в ума. Отказ да се поеме отговор­ ност за собствените чувства Задържали сте се в ситуация. и се движа срадост.проблеми Страховете. Чуствате се преуморен и претоварен. отс­ лабват мъжествеността Отказ. Аз имам вечно млад дух. Псориазис Осъзнавам радостта на живота. Разширени вени . Обичам и одобрявам себе си. Обезсърчаване. че не сте достатъчно способен или чист. Сексуално напрежение и чувство за вина.Проказа Пълна неспособност за справяне с живота. Любовта лекува всичко в живота Приемам и се радвам на своята мъжественост. Вяра в процесите на ста­ реене. Издигам се над всички ограниче­ ния. Аз съм божествено вдъхновен и напътствал. Държа на истината и живея. Страх от нараняване. заслужавам и приемам най-добро­ то от живота. Обичам живота и вървя свободно. Обичам и одобря­ вам себе си. коя­ то ви е крайно неприятна. Отдавнашно убеждение.

Съхраняване на омраза Имали смисъл? Емоционално недохранване. Обичам и одобрявам себе си. Откривам съзнанието си за разви­ тието на живота. Чувс­ твате.ПРОБЛЕМ ВЕРОЯТНА П Р И Ч И Н А Н О В М И С Л О В Е Н МОДЕЛ Рак Дълбока обида Дълготрайно не­ годувание. Изби­ рам да изпълня своя свят срадост. необходимо за създаване на здрава основа. Рахит Ревматизъм Ревматоиден артрит Ретениран мъдрец . Аз съм спокоен. Дълбока скрита тайна или скръб. Обичам и одобрявам себе си. Чувство. Аз създавам собствените си пре­ живявания. За мен има дос­ татъчно пространство. преживява­ нията ми стават все по-хубави. Липса на любов. Любовта на Вселе. разяждаща отвътре. че сте жертва.ната ме храни и поддържа. Животът е хубав. Постоянна горчивина Въз­ мущение Силни упреци към властите. Прощавам слюбов и се освобожда­ вам от всичко в миналото. Лип­ са на любов и сигурност. Като обичам и одобря­ вам себе си и другите. Аз съм собствената си власт. че сте използван. Не предоставяте достатъчно умст­ вено пространство. в което да израствам и да се променям.

Умът ми е спокоен. . Галят. Държат и работят. . радост илекота. Всички начини за справя­ не с изживяванията. Избирам да посрещам моите пре­ живявания с любов. а не тегло.среден пръст Отнасям се спокойно към подроб­ ностите в живота. С моята сексуалност всичко е наред. Представлява разума и тревогите.палец . Представлява гнева и сексуал­ ността. Щипят. В безопасност съм.рамене Ръце (от китките надолу) Предназначени са да носят радост.пръсти на ръцете . Сграбчват и стискат. Улавят и пускат. Представлява егото и страха. Обичам и съм спокоен.. Представлява съюза и тъгата Свободен съм да се радвам.показалец . Представляват дребните неща в живота.безименен пръст .

загуба на сила. Освобождавам се от миналото и позволявам на времето да излеку­ ва всичко в живота ми.ПРОБЛЕМ ВЕРОЯТНА П Р И Ч И Н А Н О В М И С Л О В Е Н МОДЕЛ -кутре Представлява семейството и прес­ трувките. Злостен гняв. Решавам да бъда себе си. Аз съм самият себе си в отношениятами схората. Раздразнителност. проблеми Синя пъпка (карбункул. че мирът и хармония­ та живеят в мен и ме заобикалят непрекъснато. Седалище Сенна хрема Синуси. антракс) Сифилис . Всичко е наред. Чувствам се в безопас­ ност. Представлява силата. Всичко е наред. Мъдро използвам силата си. Виж Венерически болести. насочена към някой близък. Емоционална претовареност. Вяра в прес­ ледването и тормоза. свързан с несправед­ ливост. Отпуснато седалище . с които ме среща животът. Чувство за вина. Аз съм силен. Аз съм в единство с ВСИЧКИ ПРОЯВИ НАЖИВОТА Винаги съм е безопасност. Обявявам. Страх от календара. насочена лично към вас.

Притежавам достатъчна сигур­ ност и мога да си позволя гъвкаво мислене. сковано мислене. Оби­ чам себе си. Доверявам се на жизнените проце­ си. божествено проявление на живота. е пра­ вилно и ми носи любов. Чувствам се в безопасност. Виж Прегьрбеност. Силна убеденост. което върша. Страх.Склеродермия Чувствате се незащитен и несигу­ рен. Чувство за вина. Отпускам се и позволявам на моя ум да бъде спокоен. Спиране на някакъв процес. По всяко време съм божествено закрилян и се намирам в безопас­ ност. за­ държане. която при­ емам срадост и благодарност. Аз съм великолепно. Раздразнен сте и смятате. Страх. че другите ви застрашават. . Скованост Сколиоза Спазми Спазми на коремните органи СПИН Срамна кост Представлява защитата на поло­ вите органи. свързано със сексуалността. Отричане от себе си. Стискане. Напрежение. Създава­ те си защита. което съм. че не съм доста­ тъчно способен. Радвам се на своята сексуалност. Моята сексуалност е в безопас­ ност. Наслажда­ вам се на всичко. Всичко. Непреклонно.

Във всеки момент от деня асимили­ рам новото. Стави Стичане на секрет по задната част на носоглътката Стомах .ПРОБЛЕМ ВЕРОЯТНА П Р И Ч И Н А НОВ М И С Л О В Е Н МОДЕЛ Сраснал нокът Безпокойство и чувство за вина. Имам вяра в процесите на живота. че аз съм съзи­ дателната сила в моя свят. с която се извършват те. Страх от новото. Всичко е наред. Детински сълзи. Неспособ­ ност да се асимилира новото. Асимили­ ра идеите. Предствляват промените в нап­ равлението на живота и лекотата. Вътрешен плач. Лесно се адаптирам към промяната Животътмие божествено направля­ ван и винаги вървя в правилната посока Разбирам и приемам. Страх. . Вкопчване в страха. свъзани с правото ви да вървите напред. в безопасност съм. . Свободен съм. Страх. Мое божествено право е да поема своята посока в живота. Ужас. Дишам свободно и пълноценно.проблеми Поддържа прехраната. Аз съм в синхрон с живота. Жертва.киселини в стомаха Страх. В безопастност съм. Сега из­ бирам да се радвам на своя живот С лекота усвоявам живота.

Любовта ме за­ обикаля и закриля. Прекра­ сен съм. Проявявам лю­ бов към всички и към всичко. Радост. Цялата радост е изтискана от сър­ цето в полза на парите и служеб­ ното положение и т. Голямо желание да се махнете от това място. .Стомашна язва Страх. че не сте доста­ тъчно способен.сърдечен пристъп . Студени т р ъ п к и Сърбеж Сърце Представлява център на любовта и сигурността. където се нами­ рам сега.проблеми . че моите нужди и желания ще бъдат удов­ летворени. знаейки. Несъвместими желания. Липса на радост. Желание да се оттег­ лим. (Виж Кръв). Разкаяние. Всичко е наред. Закоравяло сърце. Слюбов позволя­ вам на радостта да изпълва моя ум. Аз съм в безопасност и съм защи­ тен по всяко време. Възвръщам радостта към центъ­ ра на сърцето си. Отдавнашни емоционални пробле­ ми. н. Убеденост. Вяра в напрежението и стреса. Сърцето ми тупти с ритъма на любовта. Аз съм в хармония със себе си. „Остави ме на мира". отдръпване и стягане. моето тяло и моите преживя­ вания. Неудов­ летвореност. Спокоен съм там. Обичам и одобрявам себе си. Радост. Умствена контракция. Силно желание околните да бъдат доволни от вас. Приемам това. което е добро за мен.

мъжествеността. тежки мисли. Другите само отразяват добрите чувства. Бягство от действителността Страх. . Аз съм спокоен и невъзмутим. Раздразнение. Мъжкото начало. Обичам и одобрявам всичко. Страх от другите. Мир. про­ явление на мира и любовта. В безопасност съм. Безопасно е да си мъж:. Сигурност. Изисквате грижи и внимание. Телесна миризма Тения Обичам и одобрявам себе си. които имам към себе си. което съм. Безпомощност спрямо престореното отношение на другите. че сте жертва и че не сте чист. Неприязън към себе си.ПРОБЛЕМ ВЕРОЯТНА П Р И Ч И Н А НОВ МИСЛОВЕН МОДЕЛ Състаряване Завръщане към тъй наречената сигурност от детството. форма за кон­ трол над заобикалящите. Позволявам на любовта от собст­ веното ми сърце да ме измие и пре­ чисти и да излекува всички части на моето тяло и моите емоции. Тестиси Тетанус Треска Гняв. Силно убеждение. Божествена закрила. Разумът на Вселената дейс­ тва на всяко ниво на живота. Потребност да се освободите от гневни.

С любов се освобождавам от ми­ налото и насочвам вниманието си към днешния нов ден. Животът ме ентусиазира и съм изпълнен с възторг и енергия. че не сте чист и не ви бива достатъчно. място или предмет няма власт над мен. „Отглеждате" стари рани и сътре­ сения. Подхранвам сее любов. Всичко е на­ ред. Липса на любов към онова.Тризмус Гняв. Трупате угризения. Доверявам се на жизнения процес Лесно ми е да поискам онова. Ни­ кой човек. Аз съм свобо ден. Обичам и одобрявам себе си. скука. аз създавам един радостен и мирен свят. Жестоки мисли. кое­ то желая. Отказ да се изразят чувства Позволявате на другите да влязат под кожата ви. Желание за контрол. Силно чувство за собстве­ ност. Уста . което вър­ шите. Изразява възприемането на нови идеи и прехраната. Животът ме подкрепя. Като обичам и одобрявам себе си. Чувствате. Трихофития Туберколоза Тумори Умора Противопоставяне. Отмъстителност. Губите жизненост поради себич­ ност. в който живея.

Приветствам новите идеи и нови­ те концепции и се подготвям да ги възприема и у своя. Нежелание да чуваме. която е предизвикала това преживяване. Пре­ калено вълнение. Вярвам в моето Висше Аз. Представляват способността ни да чуваме.ПРОБЛЕМ ВЕРОЯТНА П Р И Ч И Н А НОВ МИСЛОВЕН МОДЕЛ .болки в ушите . Гняв. Слюбов слушам доброто и прек­ расното. Удар по жен­ ското ви его. Неспособност да се възп­ риемат нови идеи. Аз съм притегателен център за любовта. Инат. . нанесе­ на от ваш партньор.проблеми Консервативни схващания. Слюбов се вслушвам във вътрешния си глас. което противодейства на любов­ та. Освобождавам се от онази нагласа в мен. Отказ да слушате. Уши .шум в ушите фиброзни тумори и кисти В душата си таите обида. Не чувате вът­ решния си глас. Чуваме любов. Спорещи роди­ тели.. Заобиколен съм от хармония. В своя живот създа­ вам само добро. Освобождавам се от всичко. Затво­ рен ум.

Непра­ вилно насочване на творческите способности. Страх да се от­ пуснете. Рад­ вам се на своята женственост. Чувство за претовареност. Разрив във взаимоотношенията. Имам пълно доверие на жизнения процес Живо­ тът е за мен. Флебит В безопасност съм. Освобождавам се от всичко. Нечувствителни партньори. Противопоставяне на промяната. Отричане от удоволствия­ та. Всичко е наред. натоварване. Оставям миналото и вървя към новото. Обвиня­ вате другите за ограниченията и липсата на радост в живота. Възпрепятстване на проце­ са на отпускане. Има достатъчно време и място за всичко. За мен е безопасно да се наслажда вам на собственото си тяло. Страх. Обичам и одобрявам себе си. Страх. Черният дроб е седалище на гнева и отмъстителността. Умът мие пречистен и свободен. гняв. Страх от неспазване на срокове. Гняв от миналото. че сексът е вреден.фистула Страх. Фригидност Хемороиди Хепатит Херния . Сегарадостта протича свободно през мен и аз съм в хармония с жи­ вота. Гняв и неудовлетворение. Убеждение. коепи противиречи на любовта. Пресилване. Умът ми е внимателен и хармо­ ничен. омраза. Свободен съм да бъда аз. което желая да извърша.

Смазан от житейското тегло. Страх и напрежение. живота и дру­ гите. Аз съм спокоен. Страх от бъдещето и от липсата на напредък в живота. Аз съм нормален и естест­ вен. Прекалена чуствителност. Херпес зостер Хипергликемия Хипогликемия Сега избирам да направя живота силек. Отх­ върляне на половите органи. Очаквате тухла да падне върху главата ви. Аз съм прекрасен. Ходила . Вяра в наказващия Бог. Виж Диабет.проблеми . Радвам се на своята сексуал­ ност и на собственото си тяло. Публично опозоря­ ване. Всичко в моя свят е наред. „Има ли смисъл"? Представляват способността ни да разбираме себе си. В безопасност съм Вървя напред в живота с радост и лекота.ПРОБЛЕМ ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА НОВ МИСЛОВЕН МОДЕЛ Херпес Широко разпространеното убеж­ дение в сексуалната вина и нужда от наказание. склонен съм да се променям в крак с време­ то. спокоен и радостен. понеже се доверя­ вам на жизнения процес. Моята представа за Бога ме подк­ репя. Разбиранията ми са ясни.

проблеми Намирам се в абсолютно равнове­ сие. Мои­ те канали на радостта са отворе­ ни широко. Ура . Сега си създавам ново. Хронични болести Отхвърляне на промяната. безопасно бъдеще. Липса на сигурност. свежото. Страх от бъдещето. Безопасно е да получа­ ваш. Хълбок . Желая да се променя и да израсна. . към която да се стремите. Хъркане Освобождавам ума си от всичко. Придвижвам се от миналото към новото. Важна роля при дви­ жението напред. Непреклонен отказ да се освобо­ дите от старите нагласи. Липса на цел.всеки ден носи радост. Поддържа тялото в абсолютно равновесие.Холестерол Задръстване в каналите на радост­ та. Избирам да обичам живота. Страх от приемане на радост­ та. жизненото. Вървя напреде живота слеко­ та и радост на всяка възраст. Страх да се направи крачка нап­ ред при вземането на важни реше­ ния. което не носи любов и радост.

която предизвиква това състояние.ПРОБЛЕМ ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА НОВМИСЛОВЕНМОДЕЛ Целулит Прекалено вторачване в болката от ранното детство. проблеми Черва Представляват освобождаване от отпадъците. Обичам и одобрявам себе си. Възмущение. Нервна възбуда Гняв. В безопасност съм. Излъчвам любов и радост. Страх от избор на собствена посока. Изоставям всички прежи­ вявания от миналото. Желая да променя нагласата в себе си. Придържане към оскърбленията и препятстви­ ята от миналото. Прощавам на себе си. Циреи Гняв. Лесно е да се отпусна. . Спокоек съм. Прощавам на всички. Аз съм сво боден. Желание за отмъщение. Трудности в стремежа да вървиш напред. Гневни изблици. Челюсти.

Черен дроб Център на гнева и примитивните . Самоза­ Избирам да живея с широко сър лъгвате се. Усещане. Какво ви ра­ зяжда? Представляват центрове на съзи­ данието. Потокът на моята съзидателна е уравновесен. че сте мръсен и необичан.проблеми Страх от освобождаване от старо­ то и вече непотребното. като оправдавате тър­ це Търся любов и я намирам нав­ сенето на кусури. че не сте достатъчно способен. Свободно и с лекота се освобождастарото и с радост при­ ветствам новото. Обичам и одобрявам себе си. -проблеми Черни точки Язви Яйчници . Аз съм любящ и ме обичат. вам. Постоянно се оплаквате. Угризения. дейност Обичам и одобрявам себе си. Всичко е наред. мир и радост -в това вяр емоции. сякъде. Силно убеждение. Вхармония съм. Страх. Спокоен съм. Творчество.Любов..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful