KAEDAH MENGUMPUL MAKLUMAT

Kaedah yang digunakan untuk mengumpul maklumat merupakan suatu proses pemerolehan ilmu mengenai elemen-elemen tematik dalam mempengaruhi

perkembangan kanak-kanak. Dalam mencari maklumat, saya menggunakan pelbagai kaedah dalam mendapatkan maklumat yang sahih dan jitu. Antara kaedah mencari maklumat yang saya lakukan ialah kaedah Internet dan kaedah perpustakaan

1. Kaedah Internet y y Mencari maklumat yang lebih mendalam mengenai elemen tematik. Laman web seperti dalam lampiran.

2. Kaedah Perpustakaan y Mendapatkan maklumat di perpustakaan Ibnu Sina di Institut Pendidikan Guru Malaysia Kampus Dato Razali Ismail.

ELEMEN TEMATIK MEMPENGARUHI KEHIDUPAN KANAK-KANAK 1.0 Pengenalan Kehidupan kanak-kanak penuh dengan warna-warni, suka, duka yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbesarannya. Kehidupan kanak-kanak sentiasa dipengaruhi persekitaran sosialnya yang dilalui setiap hari. Kanak-kanak akan membina hubungan sosial bermula dengan mereka yang paling hampir dengan dirinya seperti membina hubungan kasih sayang dengan ibu bapa, adik beradik, rakan sebaya, guru, dan peringkat seterusnya. Maka dalam membina kehidupan sosial kanak-kanak terdapat beberapa factor yang mempengaruhi termasuklah strand tematik. Penulisan ini akan membincangkan bagaimana strand atau elemen tematik mempengaruhi kehidupan sosial kanak-kanak. Elemen Tematik dalam Pengajian Sosial digunakan bagi melahirkan generasi yang berguna kepada diri masyarakat dan negara. Banyak kebaikan yang dapat dilihat bagaimana pengajian sosial dapat membantu

perkembangankanak-kanak. Makanya bagi memberikan gambaran yang jelas, lebih baik mengetahui maksud pengajian social yang lebih jelas dan tepat. Pengajian Sosial merupakan salah satu daripada bidang pengajian yang terdapat dalam sukatan mata pelajaran di sekolah rendah.Bidang pengajian ini memainkan peranan dalam membentuk sahsiah dan keperibadian mulia para pelajar di mana bidang ini banyak menekankan aspek-aspek tingkah laku manusia dan aspek-aspek yang berkaitan dengan kehidupan manusia dalam sesuatu kelompok masyarakat.Bidang ini adalah salah satu daripada bidang pengetahuan yang penting pada masa sekarang. Selain itu, Pengajian Sosial juga menyatukan sains sosial dan kemanusian sebagai bidang pengajaran dalam pembentukkan sivik.Bahkan melalui bidang pengajian ini, ianya dapat membantu anak-anak muda dalam menggunakan kebolehan yang ada untuk membuat sesuatu keputusan dengan rasionalnya agar keputusan yang di buat dan di ambil itu tidak mendatangkan sebarang kesan buruk pada diri mereka. Secara asasnya, bidang Pengajian sosial ini banyak mendedahkan kepada para pelajar betapa pentingnya bidang ini pada kehidupan mereka seharian.Ianya membantu dalam mempertingkatkan kemahiran, ilmu pengetahuan dan nilai-nalai murni pada diri seseorang individu. Bahkan bidang Pengajian Sosial ini menerapkan konsep integrasi dalam kurikulum dan pengajaran ke arah pembangunan individu insan yang seimbang

dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani justeru ianya membawa kepada penguasaan ilmu pengetahuan, kemahiran, bahasa dan pemupukan nilai-nailai murni yang dilakukan secara bersepadu dan menyeluruh. Antara matlamat penting yang ditekankan dalam bidang Pengajian Sosial ini adalah menerap dan memupuk sivik melaui pengetahuan, kemahiran dan sikap yang harus terdapat pada seseorang pelajar selaras dengan negara kita yang

berdemokratik.Jelaslah bahawa nilai amalan sivik perlu diserapkan bagi melahirkan seseorang individu yang berpengetahuan, berkemahiran serta mempunyai nilai-nilai murni yang mampu membimbing ke arah kecemerlangan diri.Matlamat seterusnya adalah menyatakan tiga elemen utama dalam bidang pengajian ini iaitu antara pengetahuan, kemahiran dan sikap. Manakala, menurut National Council for the Social Studies (NCSS), Pengajian Sosial boleh diertikan sebagai satu integrasi pembelajaran yang meliputi kemanusian dan juga sains sosial untuk menggalakkan kesedaran sivik. Pengajian Sosial meliputi kepelbagaian dalam disiplin ilmu yang merangkumi antropologi, sosiologi, geografi, sejarah, politik dan semua yang berkaitan dengan kemanusiaan. Matlamat utama pengajian sosial ialah untuk membantu generasi muda membina kebolehan dalam membuat keputusan dan mengambil tahu perkembangan semasa dalam kehidupan masyarakat berbudaya, masyarakat demokrasi selain membentuk kesedaran sivik yang tinggi.

kesinambungan dan perubahan Manusia. Pengajian Sosial meliputi kepelbagaian disiplin ilmu merangkumi antrapologi. politik dan segala yang berkaitan dengan kemanusiaan. pengalaman. Peringkat ini merupakan peringkat yang penting dalam membina hubungan sosial kanak-kanak.2 Pendekatan ElemenTematik Dalam Pengajian Sosial. geografi. Kanak-kanak pada peringkat ini akan berusaha mewujudkan hubungan antara dirinya dengan orang lain. sejarah. Matlamat asas pengajian sosial ialah untuk membantu generasi muda membina kebolehan untuk membuat keputusan dan mengambil tahu perkembangan semasa dalam kehidupan masyarakat berbudaya. belajar menyesuaikan diri dengan rakan sebaya. Ini bermaksud kanak-kanak akan berusaha membentuk tingkahlaku yang membolehkan dirinya di terima oleh orang lain dan ini sekaligus meningkatkan keyakinannya untuk berinteraksi denganoranglaindalammasyarakatsekitarnya. Terdapat sepuluh pendekatan elemen tematik yang dikemukakan oleh NCSS. Merujuk kepada National Council for the Social Studies (NCSS) Pengajian Sosial didefinisikan sebagai integrasi pembelajaran yang meliputi kemanusiaan dan juga sains sosial untuk menggalakkan kesedaran sivik. Berikut ialah senarai sepuluh elemen tematik :BudayaMasa. belajar memainkan peranan sosial yang sesuai dengan sifat kejantinaannya. prespektif dan komitmen yang menyeluruh dalam kehidupan mereka. . masyarakat demokrasi selain membentuk kesedaran sivik yang tinggi. Pengajian sosial menggunakan pendekatan tematik dalam kurikulum bagi memastikan kanak-kanak di peringkat sekolah memperolehi pengetahuan.1. Perkembangan individu dan identity Individu. 1.1Siapakah yang digelar sebagai kanak-kanak? Kanak-kanak dalam konteks penulisan ini ialah mereka yang berusia dalam lingkungan usia 7 hingga 12 tahun. sosiologi. pada peringkat usia ini kanak-kanak mula membina sikap yang baik. membentuk konsep yang perlu bagi kehidupan sehariannya dan berusaha membentuk sikap terhadap kumpulan masyarakat dan institusi masyarakatnya.tempatdan alam sekitar. Oleh sebab itu.

teknologi dan masyarakat dan amalan sivik. masyarakat dan negara. Melalui pendekatan seumpama ini diharap dapat melahirkan generasi yang berguna. pengagihan dan kepenggunaan Sains. masa. Kita akan melihat bagaimana kelima-lima elemen ini mempengaruhi kehidupan social kanak-kanak . tempat dan alam sekitar. dan kawalan (governance) Pengeluaran. teknologi dan masyarakat Perkaitan Global Amalan baik Sivik Kesemua elemen-elemen ini mempengaruhi kehidupan sosial kanakkanak baik secara langsung atau tidak.kelompok dan institusi Kuasa. Elemen-elemen ini saling berkait rapat dengan kehidupan sehari-hari setiap individu. untuk memahami budaya ini manusia akan mengaitkannya tentang sejarah budaya tersebut. 2. autoriti. manusia.0 Elemen-Elemen Tematik Yang Mempengaruhi Kehidupan Sosial Kanak-Kanak Lima elemen-elemen tematik yang akan dibincangkan dan dihuraikan lanjut dalam penulisan ini ialah elemen budaya. perubahan budaya. kesinambungan budaya. fokus diberikan kepada lima daripada sepuluh elemen tadi. yang dapat berfikir secara matang dan mempraktikan nilai baik dalam kehidupan selain menjadi warganegara yang dapat berjasa kepada diri. sains. hubungan budaya terhadap manusia. Sebagai contoh setiap masyarakat mempunyai kebudayaan mereka yang tersendiri. perkembangan individu dan identiti. Perkaitan dan kesan yang berlaku seperti contoh di atas membuka minda kita dengan melihat bagaimana elemen tematik ini mempengaruhi kehidupan sosial kanak-kanak. berilmu pengetahuan luas. keluarga. Dalam penulisan ini ini. tempat. persekitaran yang memberi implikasi tertentu.

kesinambu ngan dan perubahan Budaya Perkaitan global ElemenElemen Tematik Sain. autoriti dan kawalan (governan ce) Individu. teknologi dan masyaraka t Pengeluar an. pengagiha n dan kepenggun aan Manusia. kelompok dan unstitusi Peta Minda 1: 10 pendekatan elemen tematik . tempat dan alam sekitar Perkemba ngan individu dan identiti Kuasa.Elemen-Elemen Tematik dalam Pengajian Sosial Amalan baik Sivik Masa.

21: 1947) mengertikan kebudayaan sebagai satu susunan yang dipelajari dan hasil dari perlakuan ini digunakan bersama dalam masyarakat dan dipanjangkan kepada anggota masyarakat berkenaan. suatu jalan fikiran. sejati dan dipandang sempurna. Kehendak-kehendak budaya ini pula mengandungi nilai yang menjadi prinsip bagi setiap anggota masyarakat untuk bertindak. Ahli-ahli antrapologi menggunakan istilah kebudayaan bagi menunjukkan keseluruhan warisan sosial manusia. Pada peringkat kanak-kanak. Ahli-ahli antrapologi juga menyedari akan wujudnya hubungan yang kuat antara individu dengan kebudayaan itu sendiri. 1990). Maka wujud peraturan. peniruan dalam melatih kanakkanak agar sikap atau sahsiah dan tingkah laku kanak-kanak selari dengan kehendakkehendak kebudayaan. Dengan kata lain perkataan budaya merangkumi segala hasil dari akal dan pemikiran manusia yang asli dan bukan tiruan. Setiap masyarakat mempunyai ukuran salah betul. pertama. Dari prespektif sosiologi pula. Bu membawa maksud asli. Nilai bagi seseorang individu ini pula terbentuk berdasarkan kepercayaan dan agama yang dianuti oleh mereka. Budaya berasal dari perkataan budi dan daya dan kedua perkataan ini dirangkumkan menjadi perkataan budaya. mereka sudah mula berinteraksi dengan orang di sekelilingnya. mempelajari dan mengamalkan budaya masyarakatnya dan menjaga tingkahlakunya. Kita melihat pula bagaimana kanak-kanak membina kehidupan sosial dalam kebudayaan sekitarnya.1 Budaya Sebelum melangkau lebih jauh dalam konteks perbincangan kita fahami terlebih dahulu pengertian budaya.2. mores. ciptaan dan sebagainya (Asmad. Manakala daya bererti akal. dan nilai-nilai lembaga dalam setiap ahli masyarakat. Bagi kanak- . Secara sedar atau tidak. kebudayaan mempengaruhi sahsiah atau tingkah laku seseorang. Ralph Linton dalam bukunya The Cultural Background of Personality (hlm. Mereka akan berusaha menempatkan dirinya di tengah-tengah kelompok masyarakatnya agar dirinya diterima oleh masyarakat tersebut. Oleh itu kanak-kanak akan mengikuti. Pengertian budaya kemudiannya membawa kepada kebudayaan dalam sesebuah masyarakat yang menjadi amalan dalam kehidupan mereka.

Maka. Masyarakat Malaysia sebagai contoh begitu mementingkan nilai bersama dalam kesepakatan dan perpaduan. Budaya gotong.kanak. Ini bersesuaian degan Teori Pembelajaran Sosial yang dikemukakan oleh Albert Bandura yang menyatakan bahawa individu itu banyak dipengaruhi oleh orang lain melalui cara pemerhatian. sekolah dan institusi agama. ibu bapa yang mengamalkan nilai hak dan kejujuran akan menganggap perbuatan mengambil barang yang dijumpai dijalanan adalah salah melakukan perbuatan tersebut tanpa menyerahkannya kepada orang yang sepatutnya. Menurut ahli sosiologi. Norma sosial pula merupakan kelakuan yang standard yang dikongsi oleh anggota masyarakat dan dijangkakan akan dipatuhi oleh anggota masyarakat tersebut. Sekiranya betul maka pelaku akan menerima isbat atau ganjaran dan jika tingkah laku itu salah. Kehidupan kanak-kanak juga akan terikat dengan suatu peraturan yang telah diterima oleh masyarakatnya. Seterusnya budaya juga mampu mengawal dan membentuk tingkahlaku kanak-kanak melalui kompenan budaya iaitu kebudayaan normatif. difahami dan diterima oleh sebahagian besar anggota masyarakat. Pertentangan terhadap norma ini akan memberi kesan negatif terhadap kehidupan sosialnya (penolakan masyarakat). norma ini akan memberi garis panduan kepada tingkah laku yang wajar sama ada ia betul atau salah. Melalui norma sosial ini tindakan atau pelakuan kanak-kanak dapat ditentukan dan dikawal. mereka mula memperolehi nilai-nilai dalam kehidupannya bermula dari keluarga.royong. William Graham . Selain daripada nilai individu yang diperolehi dari keluarga tadi terdapat nilai bersama yang diperolehi dan dikongsi bersama oleh anggota masyarakat. pelaku akan menerima hukuman. semangat kejiranan dan penerimaan bahasa Malaysia sebagai bahasa rasmi jelas menunjukkan nilai ini diamalkan dalam masyarakat Malaysia. Kanak-kanak yang melihat budaya seperti gotong royong ini diamalkan dikalangan masyarakat sekitarnya secara tidak langsung kanak-kanak akan meniru dan mengamalkan budaya ini dalam kehidupannya.norma sosial yang wujud menjadi peraturan yang telah ditentukan. Sebagai contoh. Kebudayaan normatif merupakan suatu elemen berbentuk norma sosial. maka menjadi kesalahan jika kanak-kanak itu melakukan perkara yang sama.

2 Manusia. 2. Masyarakat yang duduk di kawasan tropika nyata berbeza dari mereka yang duduk di kawasan sederhana ataupun artik. Penduduk yang tinggal di pergunungan Kentucky berfikir dan merasa berbeza daripada seseorang yang hidup di bandar New York. cara hidup. merendahkan badan semasa lalu dihadapan orang tua. Manusia dari segi psikologi pula merupan haiwan yang bersosial dan cara manusia bersosial secara tidak disedari adalah sangat kompleks dan lebih maju berbanding makhluk lain. Kehidupan sosial kanakkanak juga dipengaruhi oleh tempat alam sekitar ia dibesarkan. bertatatertib semasa makan di meja dan sebagainya. Perbezaan tempat ia . Jika kanak-kanak tidak mengikut budaya ini atau bertentang dengan folk-ways kanak-kanak akan menerima teguran atas perbuatannya. Tempat dan Alam Sekitar. Dalam elemen ini kita akan melihat tentang hubungan diantara manusia dengan tempat ia hidup serta alam sekitarnya yang mempengaruhi kehidupan sosial kanak-kanak. tingkah laku malahan kehidupan sosialnya bermula dari peringkat kanak-kanak hinggalah dewasa. Berdasarkan konsep folk-ways. Kesan dari budaya yang mengandungi nilai. Budaya yang ditunjukkan oleh anggota masyarakatnya bukan sahaja akan menentukan sahsiah. pekerjaan dan kehidupan sosial sesuatu masyarakat. berpakaian sopan untuk pergi majlis kenduri. bersalam tangan. jika ia berada dalam budaya masyarakat yang tidak sihat dan bertentangan dengan budaya masyakatnya maka pastinya tingkah laku yang ditunjukkan tidak akan menyenangkan semua pihak. Perbezaan tempat akan memberi perbezaan kebudayaan. Manusia ialah makhluk yang mempunyai akal dan budi yang tinggi sekali antara semua benda hidup. norma menjadikan kanak-kanak mempelajari sesuatu dari budaya tersebut. konsep ini mengkehendakkan kanak-kanak mengamalkan budaya bersopan santun. Jika kanak-kanak berada dalam lingkungan budaya masyarakat yang sihat maka positiflah hasilnya dan diterima oleh masyarakatnya. pemikiran.Summer (1959) memperkenalkan dua konsep norma iaitu folk-ways dan mores.

Secara tidak langsung amalan kerjasama. Hubungan dengan ahli keluarga dengan jiran mewujudkan hubungan yang rapat. hormat menghormati dan kemesraan dipupuk dalam diri kanak-kanak itu tadi melalui pemerhatian. Sikap moraliti luar bandar juga lebih condong untuk kepentingan keluarga. Maka kanak-kanak yang duduk di desa atau luar bandar mempunyai nilai-nilai seperti mana yang wujud dan berlaku dalam masyarakat setempatnya. Menurut Tonnies (1964) yang memperkenalkan konsep Gemeinschaft yang merujuk kepada ahli masyarakat yang mempunyai hubungan rapat seperti yang berlaku dalam masyarakat luar bandar. melakukan aktiviti menangkap ikan bersamasama anak-anak jiran yang lain. Masyarakat yang tinggal di bandar berbeza daripada masyarakat yang tinggal di desa.dibesarkan mempengaruhi perkembangan kanak-kanak itu sendiri dari segi tingkah laku. Ini dapat dilihat melalui amalan gotong royong yang dilihat jelas berlaku dalam kehidupan masyarakat desa. Kesan dari konsep ini secara tidak langsung mewujud kawalan sosial yang tidak formal oleh masyarakat tersebut. Masyarakat desa lebih menjurus kepada kegiatan ekonomi pertanian seperti pesawah. bermain layang-layang. . Ibu bapa akan membawa anak-anak mereka turut serta dalam kegiatan masyarakat. percakapan. budaya dan sebagainya. Ini dapat mengawal tingkah laku kanak-kanak dibawah pengawasan jiran. nelayan. pemikiran. aktiviti seharian. Sebagai contoh kanakkanak yang datang dari keluarga pelaut mempunyai kehidupan sosial yang sesuai dengan tempat tinggal serta geografinya seperti. Kanak-kanak luar bandar juga seringkali dilatih untuk hidup bersama masyarakat. tukang rumah dan sebagainya. bermain dengan rakan-rakan di kawasan pantai. Mengambil contoh perbezaan tempat tinggal. Masyarakat desa juga mempunyai kesedaran perpaduan kelompok yang kuat sehinggakan mempertahankan kelompok dan nilainya adalah lebih penting daripada individu. ingatan dan peneguhan yang berulang kali.

Menurut Arnold J. peradaban Maya yang dijelaskan sebagai ¶jenis belantara¶. mengetahui tentang tumbuhan herba dan peraturan permainannya juga mempunyai saling hubung dengan alam.Alam menjadi habitat bagi semua kehidupan termasuk manusia. bermain di sungai. haiwan. Masyarakat ini melakukan aktiviti berburu. China dan barat yang dijelaskan sebagai ¶jenis benua¶. mencari hasil hutan dalam kehidupan mereka.pergi berburu.menyumpit. Kanak-kanak yang duduk di kawasan pedalaman seperti kanak-kanak dari masyarakat asli Che¶ Wong. serta tiada pencemaran akan membantu kanak-kanak dalam perkembangan sosialnya. Toynbee dalam A study of History (1934) menyatakan pendapat bahawa alam sekeliling menyebabkan kebangkitan suatu peradaban manusia dan menjelaskan hubungan yang kuat antara alam dengan pembentukan ciri-ciri peradaban seperti peradaban India. air. Alam dikaitkan dengan bumi dan sumber-sumber alam seperti tanah. yang kehidupannya tidak lari dengan alam sekitar. Maka jelas. Aktiviti sosial kanak-kanak juga menjadi tidak terhad. tenaga kosmos dan sebagainya. . manusia. Secara tidak langsung kehidupan sosial kanak-kanak juga dekat dengan alam skitar seperti bermain di pinggir hutan. Tempat tinggal yang kondusif. kanak-kanak bebas melakukan aktiviti hariannnya tanpa sekatan atau halangan sekitar. tempat dan alam sekitar saling bergantungan. iklim. Fredenic Le Play seorang penulis ilmu alam sosial menyatakan bahawa bentuk tertentu sesebuah keluarga itu adalah disebab oleh keadaan kerja yang pula ditentukan oleh nature (alam sekitar) tempat keluarga itu tinggal. Untuk mengaitkan faktor alam sekitar terhadap kehidupan sosial kanak-kanak kita mengambil contoh mudah. hubungan masyarakat yang mesra. Corak hidup sosial kanak-kanak juga dipengaruhi tempat ia berada dan suasana alam sekitar.

Didefinisikan bahawa satu kelompok mengandungi dua atau lebih manusia yang diantara mereka terdapat pola saling tindakan yang dapat difahami oleh ahlinya atau orang lain. Kita harus menyedari bahawa dalam diri kita ¶individu¶ menjadikan masyarakat itu hidup. hobi. Walau bagaimanapun dalam konteks perbincangan ini fokus diberikan kepada kelompok asas yang banyak mempengaruhi kehidupan sosial kanak-kanak. . ia hanya meniru dan bermain untuk dirinya sendiri (secara individu). Secara umumnya kelompok dirujuk sebagai sekumpulan manusia yang mempunyai sesuatu persamaan seperti tujuan.3 Individu. Interaksi sosial yang wujud antara individu dengan individu lain mewujudkan kelompok sosial. Sesebuah masyarakat itu juga tidak akan bererti kecuali setiap individu itu nyata wujud. perangai dan sebagainya. Jean Piaget menerangkan bahawa ¶pemikiran yang berpusat pada diri sendiri¶ diperkembangkan kedalam ¶penyelarasan yang rasional¶ dan didalamnya timbul ¶logik perhubungan¶ diantara individu dengan dunia yang lain. Terdapat dua jenis kelompok iaitu kelompok asas dan kelompok sekunder. Ini kerana manusia tidak hidup berseorangan tetapi hidup bersama kelompokkelompok manusia yang lain.2. Kelopok asas adalah penting dalam membentuk personaliti kanak-kanak. Untuk mengaitkan dengan kehidupan sosial kanak-kanak kita ambil contoh ketika kanak-kanak mula bermain. harga diri dan dirinya diterima oleh masyarakat. Kelompok dan Institusi Menurut Kamus Dewan Edisi Ke Empat individu di takrifkan sebagai orang perseorangan. konsep kendiri. Sifat semulajadi manusia yang bergantung kepada orang lain dalam masyarakat. tapi kemudian kanakkanak secara perlahan-lahan belajar bermain dengan orang lain. Dari seorang individu sesebuah masyarakat terbentuk kesan dari terbentuknya hubungan sosial.

kelompok keluarga adalah antara kelompok asas yang hampir dengan kanak-kanak. Maksud di sini ialah institusi bukan sahaja pola yang dinyatakan di atas sahaja tetapi juga pola organisasi bagi melaksanakanya. Kanak-kanak yang datang dari sebuah institusi keluarga yang mengamalkan cara hidup positif akan . Institusi adalah pola aktiviti yang tetap yang tertubuh untuk memenuhi keperluan hidup manusia. Selain itu kelompok asas ini mewujudkan perasaan. pedidikan. Kelompok keluarga adalah kelompok asas yang paling rapat dengan kanak-kanak. institusi keluarga dipilih untuk membuat perkaitan yang jelas antara fungsi institusi terhadap kanak-kanak.Kelompok sepermainan. Terdapat banyak institusi yang wujud namun dalam konteks perbincangan ini. keluarga.menjadi agen sosialisasi. Sumner seorang ahli sosiologi telah menunjukkan bahawa institusi adalah satu ¶konsep bercampur struktur¶. semangat. Sebagai contoh. cara kanak-kanak bersosial dan sebagainya. Daripada kelompok. kelompok jiran. intim antara satu sama lain dan memberikan sokongan hingga mewujudkan kemesraan dan rasa kekitaan dalam ahli kelompoknya. Ibu bapa dan ahli-ahli dalam keluarga tersebut mempunyai pola aktiviti yang tetap. Perlu kita ketahui bahawa keluarga memainkan peranan besar dala pembentukan sesebuah masyarakat. membentuk kawalan sosial. Keluarga terdiri daripada ibu bapa serta anakanak serta tinggal sebumbung melalui suatu proses perkahwinan. Kelompok keluarga akan bertanggungjawab membentuk personaliti. kelompok sahabat rapat. ekonomi adalah antara bentuk institusi. nilai tingkah laku yang kuat antara rakan sepermainannya sehinggakan kanak-kanak agak sukar untuk berpindah ke tempat lain kerana keberatan meninggalkan kelompok asasnya itu tadi. Kanak-kanak ini tadi akan mewujudkan interaksi yang rapat. menentukan taraf ahlinyanya. terbentuk pula institusi. Ini termasuklah fungsinya menjadi pelindung kepada ahli-ahlinya. Kasih sayang yang sepenuhnya dari keluarga serta interaksi yang baik antara kanak-kanak dengan keluarganya akan membantukan dalam bermasyarakat dan membina keyakinan serta harga diri yang tinggi.

Kilang-kilang semakin banyak dibina bagi memenuhi keperluan-keperluan manusia.seterusnya melahirkan kanak-kanak yang berfikir dan berkelakuan positif selaras dengan norma-norma serta nilai masyarakat. Sains dan teknologi boleh membawa suatu perubahan dalam masyarakat tertentu. Sebagai contoh teknologi yang dibawa dalam perkilangan boleh menguatkan persatuan perusahan dan melemahkan kesatuan kerja tangan. . Sains dan teknologi hari ini kian mendapat perhatian oleh seluruh masyarakat dunia. 2. Penghijrahan masyarakat ini turut memberi kesan terhadap sosio budaya mereka. Akibat wujud perubahan-perubahan sosial dalam masyarakat. Kanak-kanak ini mungkin akan mengalami cultural shock atau kejutan budaya kesan dari perubahan suasana masyarakat luar bandar kepada masyarakat bandar. Jika penggerak pola tersebut menjalankan sepenuhnya peranan yang sewajarnya dalam sebuah institusi kekeluargaan sehinggakan dapat mewujudkan keluarga yang bahagia pastinya institiusi tersebut akan dapat menghindarkan ahli-ahli dalam keluarganya daripada perkara negatif. Peluang-peluang kerja terbuka dengan lebih luas lagi. Kanak-kanak yang berasal dari luar bandar yang berhijrah mengikut keluarga ke bandar akan mengalami suatu perubahan dari segi budaya.4 Sains. Maka tidak akan ada kedengaran kanak-kanak diculik. Di tambah pula dengan faktor penolak di kawasan luar bandar apabila teknologi menggantikan manusia dalam bidang pertanian dan penternakan. Secara tidak langsung telah menggalakkan migrasi masyarakat luar bandar ke kawasan bandar yang dapat menyediakan peluang-peluang pekerjaan. Teknologi dan Masyarakat. Hasil produktiviti telah dapat di tingkatkan dengan lebih cepat namun kekurangan yang ditunjukkan kesan dari teknologi adalah kurangnya guna tenaga manusia. dijadikan sebagai sumber ekonomi keluarga atau kejadian lari diri dan sebagainya. sosial dan sebagainya. Selain itu perubahan sains dan teknologi telah menggalakkan perkembangan industri.

Kanak-kanak merupakan individu yang sedang mengalami proses perkembangan yang pesat sekali. hubungan dalam masyarakat serta kawalan dalam institusi menghasilkan individu beridentiti tersendiri. Identiti terbentuk bermula dari perkembangan individu sejak dari kecil. Ini termasuklah dari segi fungsi masyarakat. Melalui perkembangan ini manusia akan lebih memahami diri dan perhubungan sesama sendiri berdasarkan identiti diri. Perkembangan sains dan teknologi telah membawa perubahan sosial dalam masyarakat. seharusnya ia mampu memberi faedah dalam meningkatkan mobiliti seorang kanak-kanak dan kehidupannnya secara menyeluruh. Pembelajaran yang lebih menarik dan berkesan berupaya membentuk pemikiran yang lebih luas dikalangan kanak-kanak.Oleh itu. Corak budaya yang diamalkan. 2. Kesan perubahan ini akan membawa perubahan dalam dua sudut iaitu sudut positif dan negatif. semua kanak-kanak yang normal cenderung untuk mengikut susunan pertumbuhan . Kanak-kanak tidak lagi hanya berpegang kepada fungsi buku semata-mata tetapi dapat menimba ilmu tanpa sempadan. Walaupun begitu tidak harus perubahan ini menyekat perkembangan sosial kanak-kanak. Individu merupakan orang perseorangan yang mengalami perkembangan dalam hidupnya. kumpulan atau pengaruh institusi.´walaupun tidak ada dua individu yang benar-benar serupa.5 Perkembangan Individu dan Identiti Identiti individu dicorakkan oleh budaya. keupayaan masyarakat dalam kelompoknya. kesan sains dan teknologi perlu diihat dalam pelbagai aspek antaranya akibatakibat bukan sahaja dari sudut negatif malahan positif. Menurut Gasell (1949). Perkembangan merupakan perubahan yang bersifat kualiti iaitu sifat yang tidak dapat diukur secara kuantiti tetapi perubahan yang berlaku pada kanak-kanak menunjukkan perbezaan dari yang dahulu. Perubahan teknologi ICT dalam bidang pendidikan misalnya telah meningkatkan mutu pendidikan di Malaysia.

Identiti kanak-kanak berkembang apabila kanak-kanak dalam angan-angan iaitu dalam proses mereka bermain bersama rakan sepermainan. Setiap kanak-kanak mempunyai corak pertumbuhan yang unik tetapi sifat unik itu adalah kelainan daripada satu pelan asas yang sama´.yang umum. Kanak-kanak dapat mengenal pasti identiti orang lain seperti ibu bapa dan kedudukan identitinya dalam fungsi kekeluargaannya. intelek atau rohani. Kedua kanak-kanak ini telah ditemui dalam satu sarang serigala sekitar tahun 1920. Dalam kes pengasingan individu dari masyarakat. Bagaimana perkembangan individu kanak-kanak itu mempengaruhi pembentukan identitinya?. Manakala yang berusia lapan tahun dinamai Kamala hidup sehingga 1929. kita mengambil contoh menarik melibatkan kanak-kanak Hindu yang masing-masing berumur lapan tahun dan dua tahun. Kanak-kanak kecil kecil berusia dua tahun itu mennggal dunia selepas beberapa hari di temui. Identiti ditakrifkan sebagai sifat-sifat atau ciri-ciri yang terdapat pada seseorang. Sebagai contoh kanak-kanak yang bermain dengan patung-patung bersama-sama dengan kanak-kanak lain berolok-olok dengan peranan orang lain seperti peranan ibu bapa atau lain-lain wira di dalam pengalaman hidupnya. Perkembangan berkait rapat dengan pertumbuhan dan perkembangan yang berlaku dalam setiap individu walaupun melalui proses yang sama tetapi tahap perkembangan berbeza bergantung pada faktor individu. Perkembangan juga berlaku secara menyeluruh sama ada jasmani. sosial. Perkembangan individu semasa peringkat kanak-kanak akan mempengaruhi identiti atau sikap kendirinya. Seterusnya peranan ini ditimbulkan dalam diri kanakkanak menerusi penyesuaian secara terus menerus kanak-kanak tersebut kepada kelakuan-kelakuan orang lain tadi. emosi. Oleh itu perkembangan yang berlaku pada peringkat kanak-kanak perlu diberi perhatian agar dapat melahirkan generasi yang memiliki identiti dan sikap yang positif. Tetapi malangnya Kamala tidak mempunyai ciri-ciri atau sifat yang dimiliki . Perlu kita ketahui bahawa sikap atau perhubungan yang tidak sihat pada peringkat awal jarang-jarang dapat dihapuskan di kemudian hari.

Selain daripada keluarga dan masyarakat. sains. manusia. faktor perkembangan seperti tempat atau cara didikkan. Dari prespektif sosiologi pula. 1990). pertama. sebagai ahli dalam masyarakat dan sebagai rakyat dalam sebuah negara. pengaruh persekitaran. Bu membawa maksud asli. tempat dan alam sekitar. Ralph Linton dalam bukunya The Cultural . Dengan kata lain perkataan budaya merangkumi segala hasil dari akal dan pemikiran manusia yang asli dan bukan tiruan. sekolah juga menjadi tempat bagi pembentukan identiti individu. ciptaan dan sebagainya (Asmad. suatu jalan fikiran. Ciri kemanusiaan dalam diri setiap seperti kanak-kanak serigala tadi masih ada dan hasil latihan dan hasil kerjasama masyarakat sifat individu itu dapat dipulihkan. malu serta takut kepada manusia seperti seekor binatang. sejati dan dipandang sempurna. hanya mampu merangkak. perkembangan individu dan identiti. hubungan sosial antara pelajar menjadikan pelajar mengenali identitinya sendiri sebagai individu. pengaruh masyarakat serta budaya ia dibesarkan akan membentuk identiti seseorang. teknologi dan masyarakat dan amalan baik sivik. Budaya berasal dari perkataan budi dan daya dan kedua perkataan ini dirangkumkan menjadi perkataan budaya. Dari sudut kenegaraan diharap kanak-kanak ini dapat mengenali identiti negara bangsanya dan menjadi rakyat negara yang berguna. Namun sebelum ia meninggal dunia dia telah belajar perlahan-lahan cara makan. Berdasarkan cerita ini. Ahli-ahli antrapologi menggunakan istilah kebudayaan bagi menunjukkan keseluruhan warisan sosial manusia. peraturan.manusia. Lima elemen-elemen tematik yang akan dibincangkan dan dihuraikan lanjut dalam penulisan ini ialah elemen budaya. Melalui pendidikan yang disampaikan. Pengertian budaya kemudiannya membawa kepada kebudayaan dalam sesebuah masyarakat yang menjadi amalan dalam kehidupan mereka. memakai pakaian dan sedikit tabiat sosial. Kita akan melihat bagaimana kelima-lima elemen ini mempengaruhi kehidupan sosial kanak-kanak. Dia tidak mempunyai bahasa dan hanya melulung seperti serigala. Manakala daya bererti akal.

Oleh itu kanak-kanak akan mengikuti. secara tidak . Kita melihat pula bagaimana kanak-kanak membina kehidupan sosial dalam kebudayaan sekitarnya. mereka sudah mula berinteraksi dengan orang di sekelilingnya.Background of Personality (hlm. 21: 1947) mengertikan kebudayaan sebagai satu susunan yang dipelajari dan hasil dari perlakuan ini digunakan bersama dalam masyarakat dan dipanjangkan kepada anggota masyarakat berkenaan. Mereka akan berusaha menempatkan dirinya di tengah-tengah kelompok masyarakatnya agar dirinya diterima oleh masyarakat tersebut. Sebagai contoh. Maka. amalan kunjung mengunjungi dan tunduk semasa lalu di hadapan orang tua sudah menjadi amalan oleh semua lapisan masyarakat. Pertentangan terhadap norma ini akan memberi kesan negatif terhadap kehidupan sosialnya iaitu berlakunya penolakan masyarakat. Ahli-ahli antrapologi juga menyedari akan wujudnya hubungan yang kuat antara individu dengan kebudayaan itu sendiri. kebudayaan mempengaruhi sahsiah atau tingkah laku seseorang. Maka wujud peraturan.sekiranya abang kepada kanak-kanak itu rajin membaca. Melalui norma sosial ini tindakan atau pelakuan kanak-kanak dapat ditentukan dan dikawal. Maka. Secara sedar atau tidak. Pada peringkat kanak-kanak. Sebagai contoh. peniruan dalam melatih kanak-kanak agar sikap atau sahsiah dan tingkah laku kanak-kanak selari dengan kehendak-kehendak kebudayaan yang mengandungi nilai yang menjadi prinsip bagi setiap anggota masyarakat untuk bertindak. sekolah dan institusi agama.sudah semestinya adik ataupun kanak-kanak akan mengikut tindak tanduk abangnya yang rajin membaca. Selain daripada nilai individu yang diperolehi dari keluarga tadi terdapat nilai bersama yang diperolehi dan dikongsi bersama oleh anggota masyarakat. mereka mula memperolehi nilai-nilai dalam kehidupannya bermula dari keluarga. Sebagai contoh. Kehidupan kanak-kanak juga akan terikat dengan suatu peraturan yang telah diterima oleh masyarakatnya. secara tidak langsung kanak-kanak yang melihat budaya seperti gotong royong ini diamalkan dikalangan masyarakat sekitarnya dan mereka akan mengikuti dan mengamalkan budaya ini dalam kehidupannya. mempelajari dan mengamalkan budaya masyarakatnya dan menjaga tingkahlakunya. di sekolah akan diadakan aktiviti gotong-royong yang akan dikelolakan oleh pihak sekolah dengan kerjasama pihak PIBG sekolah. Bagi kanak-kanak.

marilah kita melihat apakah yang dimaksudkan dengan manusia. sekiranya sikap yang negatif dan kurang bermoral dilihat atau ditunjukkan. Sebelum kita pergi lebih jauh lagi.langsung. kanak-kanak akan mengikuti contoh yang mereka lihat kerana mereka tahu bahawa itu satu budaya yang harus mereka ikut dan amalkan. Manusia ialah makhluk yang mempunyai akal dan budi jika dibandingkan dengan benda hidup yang lain. Sebagai contoh. aktiviti seharian. maka mereka akan mengikuti sikap positif yang ditunjukkan itu. maka mereka akan mengikuti sikap demikian. Perbezaan tempat ia dibesarkan mempengaruhi perkembangan kanak-kanak itu sendiri dari segi tingkah laku. Dalam elemen ini kita akan melihat tentang hubungan diantara manusia dengan tempat ia hidup serta alam sekitarnya yang mempengaruhi kehidupan sosial kanak-kanak. percakapan. tingkah laku malahan kehidupan sosialnya bermula dari peringkat kanak-kanak hinggalah dewasa kelak. norma menjadikan kanak-kanak mempelajari sesuatu dari budaya tersebut. Perbezaan tempat akan memberi perbezaan yang ketara dalam kebudayaan. budaya dan sebagainya. gaya hidup. Budaya yang ditunjukkan oleh anggota masyarakatnya bukan sahaja akan menentukan sahsiah. tempat dan alam sekitar. pekerjaan dan kehidupan sosial sesuatu masyarakat. pemikiran. Kehidupan sosial kanak-kanak juga dipengaruhi oleh tempat alam sekitar ia dibesarkan. Tetapi. pertuturan. . sekiranya sikap yang sopan santun dan amalan mulia ditunjukkan. Kesan dari budaya yang mengandungi nilai.

iklim. Masyarakat yang tinggal di bandar berbeza daripada masyarakat yang tinggal di desa. Manakala untuk negeri Sarawak pulak bagi etnik iban sebutan nya adalan ³makai´. Sebagai contoh kanak-kanak yang datang dari keluarga bersawah mempunyai kehidupan sosial yang sesuai dengan tempat tinggal serta geografinya seperti. Alam menjadi habitat bagi semua kehidupan termasuk manusia. Ini dapat dilihat melalui amalan gotong royong yang dilihat jelas berlaku dalam kehidupan masyarakat desa. Di sini tampak berbeza sembutan bagi perkataan tersebut. cara sebutan untuk negeri kelantan adalah ³make´. Kesan dari konsep ini secara tidak langsung mewujud kawalan sosial yang tidak formal oleh masyarakat tersebut. sekiranya untuk perkataan makan. Fredenic Le Play seorang penulis ilmu alam sosial menyatakan bahawa bentuk tertentu sesebuah keluarga itu adalah disebab oleh keadaan kerja yang . Contohnya. Maka kanak-kanak yang duduk di desa mempunyai nilai-nilai seperti mana yang wujud dan berlaku dalam masyarakat setempatnya. Sebagai contoh. haiwan. Alam dikaitkan dengan bumi dan sumber-sumber alam seperti tanah. masyarakat yang tinggal di negeri Sarawak dan di negeri kelantan. Seterusnya kita mengambil contoh perbezaan budaya. Masyarakat yang tinggal di negeri yang berbeza akan mempunyai dialek pertuturan yang berbeza. tenaga kosmos dan sebagainya.Sebagai contoh untuk perbezaan dari segi pertuturan. Menurut Tonnies (1964) yang memperkenalkan konsep Gemeinschaft yang merujuk kepada ahli masyarakat yang mempunyai hubungan rapat seperti yang berlaku dalam masyarakat luar bandar. air. Masyarakat desa juga mempunyai kesedaran perpaduan kelompok yang kuat sehinggakan mempertahankan kelompok dan nilainya adalah lebih penting daripada individu. bermain dengan rakan-rakan di kawasan sawah padi. Masyarakat di desa juga lebih rapat dengan jiran mereka. Ini dapat mengawal tingkah laku kanak-kanak dibawah pengawasan jiran. Masyarakat yang tinggal di negeri seperti kelantan bertutur dengan menggunakan dialek mereka sendiri. Masyarakat desa lebih bersopan santun dan berperketi mulia. bermain layang-layang dan melakukan aktiviti menangkap ikan puyu di paya sawah padi bersama-sama anak-anak jiran yang lain.

menyumpit. Tempat tinggal yang selesa. perkembangan individu dan identiti juga merupakan salah satu daripada elemen tematik. Corak hidup sosial kanak-kanak juga dipengaruhi tempat ia berada dan suasana alam sekitar. kumpulan atau pengaruh . tempat dan alam sekitar saling bergantungan. yang kehidupannya tidak lari dengan alam sekitar. Kesatupaduan kepribadian ini sebenarnya sukar dipisah-pisahkan. tetapi untuk sekadar membantu mempermudah mempelajari dan memahami. serta tiada pencemaran akan membantu kanak-kanak dalam perkembangan sosialnya. Masyarakat ini melakukan aktiviti berburu. Perkembangan berkenaan dengan keseluruhan kepribadian individu. Manakala.pula ditentukan oleh alam sekitar tempat keluarga itu tinggal. bermain di sungai. Selain daripada dua elemen yang dinyatakan sebelum ini. mencari hasil hutan dalam kehidupan mereka. Secara tidak langsung kehidupan sosial kanak-kanak juga dekat dengan alam skitar seperti bermain di pinggir hutan. mengetahui tentang tumbuhan herba dan peraturan permainannya juga mempunyai saling hubung dengan alam. manusia. identiti individu dicorakkan oleh budaya. Kanak-kanak yang duduk di kawasan pedalaman seperti kanak-kanak dari masyarakat asli Che¶ Wong. hubungan masyarakat yang mesra. Untuk mengaitkan faktor alam sekitar terhadap kehidupan sosial kanak-kanak kita mengambil contoh mudah.pergi berburu. pembahasan aspek demi aspek biasa dilakukan. Maka jelas. kanak-kanak bebas melakukan aktiviti hariannnya tanpa sekatan atau halangan sekitar. Aktiviti sosial kanak-kanak juga menjadi tidak terhad. kerana kepribadian individu membentuk satu kesatuan yang terintegrasi.

Kanak-kanak merupakan individu yang sedang mengalami proses perkembangan yang pesat sekali. angah dan adik kepada setiap anaknya. melentur buluh biarlah dari rebungnya. Perlu kita ketahui bahawa sikap atau perhubungan ybang tidak sihat pada peringkat awal jarang-jarang dapat dihapuskan di kemudian hari kerana keadaan berkenan sudah sebati dengan dirinya. Identiti ditakrifkan sebagai sifat-sifat atau ciri-ciri yang terdapat pada seseorang. Perkembangan individu semasa peringkat kanak-kanak akan mempengaruhi identiti atau sikap kendirinya. Contohnya. hubungan dalam masyarakat serta kawalan dalam institusi menghasilkan individu beridentiti tersendiri. perkembangan bukan sahaja membawa sesuatu organisma ke peringkat matang. dari awal sehingga akhir hayat sesuatu organisma. Maka secara tidak langsung. Identiti kanak-kanak berkembang apabila kanak-kanak apabila ianya diberi nama gelaran dalam keluarganya.institusi. Identiti terbentuk bermula dari perkembangan individu sejak dari kecil lagi dan akan lebih mendasarkan identiti diri. Oleh itu perkembangan yang berlaku pada peringkat kanak-kanak perlu diberi perhatian agar dapat melahirkan generasi yang memiliki identiti dan sikap yang positif. perkembangan sentiasa berlaku terus-menerus. sekiranya dalam keluarga ada mempunyai ramai adik beradik. kanak-kanak yang dipanggil dan . tetapi perkembangan berterusan berlaku walaupun peringkat kematangan dilampaui. Ini bermakna. Perkembangan berlaku daripada peringkat permulaan percambahan sehingga tamatnya hayat organisma. Individu merupakan orang perseorangan yang mengalami perkembangan dalam hidupnya. maka ibu bapa akan memberi gelaran along. Tegasnya. Corak budaya yang diamalkan. Perkembangan merupakan perubahan sifat yang tidak dapat diukur secara kuantiti tetapi perubahan yang berlaku pada kanak-kanak menunjukkan perbezaan dari yang dahulu. Bak kata pepatah.

sains. hubungan sosial antara pelajar menjadikan pelajar mengenali identitinya sendiri sebagai individu. sains dan teknologi boleh membawa suatu perubahan dan kian mendapat perhatian oleh seluruh masyarakat dunia. sebagai ahli dalam masyarakat dan sebagai rakyat dalam sebuah negara. Sebagai . Melalui pendidikan yang disampaikan. Kanak-kanak dapat mengenal pasti identiti orang lain seperti ibu bapa dan kedudukan identitinya dalam fungsi kekeluargaannya. teknologi dan masyarakat juga merupakan salah satu elemen dalam elemen tematik. Di samping itu. Dewasa ini. sekolah juga menjadi agen bagi pembentukan identiti individu.diberi gelaran along akan sedar dan tahu bahawa dirinya merupakan anak sulung dan paling tua antara dia dan adik-adiknya yang lain. Seterusnya peranan ini ditimbulkan dalam diri kanak-kanak menerusi penyesuaian secara terus menerus kanak-kanak tersebut kepada kelakuan-kelakuan orang lain tadi. Akhir sekali. Dari sudut kenegaraan diharap kanak-kanak ini dapat mengenali identiti negara bangsanya dan menjadi rakyat negara yang berguna melalui penerapan dalam pembelajaran subjek Sivik dan Kenegaraan.. peraturan.

Kanak-kanak tidak lagi hanya berpegang kepada fungsi buku semata-mata tetapi dapat menimba ilmu tanpa sempadan.contoh teknologi yang dibawa dalam industri boleh menguatkan persatuan perusahan dan melemahkan tenaga buruh. Kilang-kilang semakin banyak dibina bagi memenuhi keperluankeperluan manusia. Walaupun begitu tidak harus perubahan ini menyekat perkembangan sosial kanak-kanak. Oleh itu. Namun penghijrahan masyarakat ini turut memberi kesan terhadap sosio budaya mereka. Ini termasuklah dari segi fungsi masyarakat. keupayaan masyarakat dalam kelompoknya. Ini kerana guru boleh mempelbagaikan penggunaan grafik dan boleh menggunakan audio dalam pengajarannya. Kanak-kanak yang berasal dari luar bandar yang berhijrah mengikut keluarga ke bandar akan mengalami suatu perubahan dari segi budaya. Sebagai contoh. cara hidup dan sosial. Amalan sivik juga merupakan salah satu daripada elemen tematik. Perkembangan sains dan teknologi telah membawa perubahan sosial dalam masyarakat. Hasil produktiviti juga dapat di tingkatkan dengan lebih cepat dan pesat. kesan sains dan teknologi perlu diihat dalam pelbagai aspek antaranya akibat-akibat bukan sahaja dari sudut negatif malahan positif. Pembelajaran yang lebih menarik dan berkesan berupaya membentuk pemikiran yang lebih luas dikalangan kanak-kanak. Akhir sekali ialah amalan sivik. Maka wujudlah peluang-peluang kerja dan keadaan ini secara tidak langsung telah menyebabkan pergerakkan masyarakat luar bandar ke kawasan Bandar untuk mendapatkan peluang pekerjaan dan demi masa depan mereka. Semestinya kanak-kanak akan lebih bersemangat untuk belajar dan tidak akan cepat merasa bosan. seharusnya ia mampu memberi faedah dalam meningkatkan pergerakkan seseorang kanak-kanak dan kehidupannnya secara menyeluruh. Perubahan teknologi ICT dalam bidang pendidikan misalnya telah meningkatkan mutu pendidikan di Malaysia. Amalan sivik kewarganegaraan sangat penting untuk . guru boleh menggunakan LCD untuk mengajar pelajarnya. Kesan perubahan ini akan membawa perubahan dalam dua sudut iaitu sudut positif dan negatif. daripada menggunakan papan hitam. Kanakkanak ini mungkin akan mengalami kejutan budaya kesan dari perubahan suasana masyarakat luar bandar kepada masyarakat bandar.

penyertaan penuh dalam masyarakat dan merupakan tujuan utama daripada ilmu-ilmu sosial. Antaranya melalui cara projek dan lawatan serta melalui aktiviti bercerita. nilai murni bukan sahaja diperkenalkan kepada kanak-kanak di alam sekolah sahaja tetapi ia perlu dimulakan dirumah. Nilai-nilai murni sebenarnya boleh diperkenalkan kepada kanak-kanak melalui banyak cara .Pada masa kini pernerapan nilai-nilai murni sangat perlu dititikberatkan dari kanak-kanak prasekolah contohnya kanak-kanak perlu belajar menyayangi alam sekitar dan alam haiwan apabila mereka di beri pendedahan kepada subjek awal sains.ini kerana kanak-kanak kebanyakan masanya belajar melalui peniruan kepada apa yang mereka lihat dan lalui dalam kehidupan seharian mereka. Guru-guru juga boleh mempraktikan dikalangan kanak-kanak dengan nilai bekerjasama semasa membuat tugasan dengan pelajar. Dimana mereka berpeluang mengaplikasikan nilai-nilai murni yang dipelajari dalam kehidupan seharian mereka. . nilai-nilai murni yang kanak-kanak pelajari di sekolah hanyan akan dapat diperkukuhkan lagi melalui pewatakan ibu bapa atau penjaga. Guru-guru seharusnya menitikberatkan secara tidaklangsung didalam kurikulum. Amalan sivik atau Nilai-nilai murni adalah nilai yang baik atau positif atau adab yang sesuai mengikut norma dalam masyarakat contohnya hemah tinggi. bekerjasama. Nilai-nilai murni merupakan nilai yang sepatutnya ada pada setiap orang kerana nilai murni ini yang menentukan sama ada seeorang itu bermoral atau tidak. kasih sayang dan sebagainya. Semua orang mempunya kepentingan dalam memiliki cita-cita kemasyarakatan dan amalan-amalan di seluruh waktu dan dalam berbagai masyarakat mahupun di rumah. Kanak-kanak prasekolah masa kini tidak seharusnya hanya bermatlamat untuk kurikulum sahaja. Cara ini bukan sahaja dapat menarik dan merangsang penglibatan kanak-kanak secara menyeluruh malah juga dapat mendedahkan mereka kepada situasi yang sebenar.

0 Kebaikan dan Keburukan Pendekatan Elemen Tematik dalam Pengajian Sosial. Pembelajaran yang menyentuh aspek diri. eleman amalan sivik yang disampaikan oleh guru bertujuan menyedarkan pelajar tentang peranan mereka sebagai seorang rakyat yang taat setia serta melatih pelajar mengamalkan amalan hidup yang sihat bebas dari gejala sosial. geografi. Pengajian Sosial merupakan kajian bersepadu yang berhubung kait dengan perhubungan sesama manusia. psikologi dan sebagainya. pembacaan peta. Dalam aspek menyediakan diri menjadi rakyat negara yang berguna. membuat kajian memberi banyak input tambahan baru kepada pengetahuan pelajar. budaya. arkiologi. masa. Pendekatan Tematik dalam Pengajian Sosial memberi banyak implikasi penting dalam pendidikan. masyarakat dan rakyat kepada sesebuah negara. Hasil daripada lawatan. Ilmu yang diperolehi tentang sesuatu budaya masyarakat misalnya budaya ziarah menziarahi jiran akan dipraktikkan dalam kehidupannya sebagai amalan dalam hidupnya. sains. masyarakat. Ini kerana ruang lingkupnya yang luas menyentuh pelbagai aspek dalam kehidupan manusia. Secara tidak langsung pendekatan elemen seperti ini berupaya mengubah dan mendidik masyarakat menjadi generasi yang berguna bukan sahaja kepada diri malahan negaranya. merekod dapatan. kenegaraan. ekonomi. Ilmu yang menyentuh pelbagai disiplin ini mampu memberi manfaat kepada pelajar baik secara teori mahupun praktikal. Pengajian Sosial yang meliputi pelbagai disiplin ilmu seperti sejarah. alam sekitar. teknologi. dan sebagainya. Kebaikan pendekatan elemen tematik dalam pengajian sosial antaranya ialah memberi pengetahuan yang luas kepada para pelajar. sains politik. Selain itu. . Kesemua ini memberi pengalaman kurikulum yang berguna bagi membolehkan pelajar melakukan perkaitan pengetahuan baru secara aktif berdasarkan pemahaman sedia ada. sosiologi. pendekatan elemen seumpama ini dapat memenuhi keperluan dan kehendak pelajar dalam menyediakan diri menjadi insan.3.

Walau bagaimanapun interaksi yang berlangsung menghadkan pembelajaran tersebut dan memberi tekanan kepada guru dan pelajar. . konsep bersepadu yang menyeluruh ini mengambil masa pengajaran dan pembelajaran yang lama. Pengkajian kisah silam bukan untuk ditangisi tetapi menjadi pengajaran serta kekuatan dalam diri individu menjadi generasi yang lebih bermakna. Kesepaduan ini merangkumi aspek sejarah masa silam. Ini kerana pelbagai aspek perlu disentuh dan ditekankan kepada para pelajar. Melalui pembelajaran Pengajian Sosial ini pelajar dapat mengumpulkan maklumat dan memanipulasikan data. sejarah hari ini. Seterusnya kebaikan yang dapat dilihat ialah dari sudut kemahiran. Kajian-kajian atau pemerhatian yang dijalankan memberi cabaran dan pemikiran yang tinggi bagi setiap pelajar. sosiologi.Kesepaduan dalam pengajian sosial Sosial memberi peluang kepada pelajar mengetahui kepelbagaian disiplin ilmu yang mempunyai saling kait dalam kehidupan mereka. Pengajian sosial yang merupakan bidang ilmu yang luas memerlukan masa bagi pembelajaran yang berkesan tercapai. memperkembangkan idea serta mengasah kemahiran berfikir pelajar. antrapologi. keluarga dan masyarakat malahan mempunyai pemikiran global yang melibatkan isu-isu dunia. politik. Peringkat asas bagi bidang ini lebih sesuai dengan tahap usia muda. psikologi. geografi. Pendidikan secara menyeluruh ini menjadikan kurikulum yang disampaikan lebih mantap tanpa mencicirkan mana-mana aspek yang berkaitan dengan kehidupan sekalipun yang menyentuh hal keagamaan. pelajar juga terbeban dengan ruang lingkup ilmu yang begitu luas dalam pengajian sosial. Pengajian Sosial juga menyentuh kepelbagaian prespektif seperti perspektif kendiri. arkeologi dan banyak lagi yang menyentuh sosial manusia. Dari segi keburukan pula. Selain itu. ekonomi. Selain dari itu. Pendekatan seumpama ini mungkin lebih bersesuaian bagi pelajar peringkat pertengahan dan atas dan kurang sesuai bagi kanak-kanak. Pelajar bukan saja mampu mempunyai pemikiran melibatkan kepentingan diri. perspektif kendiri dan prespektif global. Kesepaduan ini akhirnya bertujuan melahirkan individu yang mempunyai kesedaran sivik yang tinggi dalam diri.

norma. tempat dan alam sekitar. Ini selaras dengan kehendak bidang ini untuk mempromosikan kesedaran sivik dikalangan pelajar dan masyarakat. sahsiah. kelompok dan masyarakat. Kandungan nilai. individu. Oleh itu sikap. sains teknologi dan perkembangan individu dan identiti. budaya. dan sebagainya yang terkandung dalam budaya secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi . 4. Elemen budaya sebagai contoh dapat dikaitkan dengan pelbagai aspek dalam kehidupan sosial kanak-kanak.0 RUMUSAN Berdasarkan penulisan ini dapat disimpulkan bahawa peringkat kanak-kanak merupakan peringkat penting dalam membina hubungan sosialnya. Antara elemenelemen tematik tersebut ialah budaya. norma masyarakat.Pendekatan elemen tematik dalam Pengajian Sosial dilihat lebih banyak memberi implikasi yang baik kepada individu atau pelajar. manusia. pemikiran dan sebagainya perlu diberi perhatian agar perkembangan sosial kanak-kanak adalah selaras dengan. sosial. Kebaikan ini diharap bukan sahaja dapat memberi pengetahuan secara teori malahan dipraktikan dalam pembelajaran dan kehidupan seharian. bahasa. Elemen tematik dalam pengajian sosial dilihat berupaya mempengaruhi kehidupan sosial kanak-kanak kerana elemen-elemen tematik dalam pengajian sosial menekankan atau menyentuh aspek kehidupan kanak-kanak secara menyeluruh.

Nilai dalam budaya keluarga atau folk ways dalam masyarakat dapat mengawal individu dalam kelompok masyarakat. Sintok Joseph Roucek & Roland L. sosio budaya dan ekonomi. Elemen manusia. 2003. 1979. Warren.Bandung. Sosiologi Suatu Pengenalan. Dewan Bahasa dan Pustaka . 1978. atau kelompok yang wujud. Keduanya dicorakkan oleh budaya. Astrid S. Pemahaman terhadap budaya juga membentuk jati diri setiap individu. pengaruh tempat dan alam sekitar dalam kehidupan. Pengenalan Sains Sosial. kelompok dan masyarakat. Kuala Lumpur . Hakikat bahawa individu tidak boleh hidup secara sendirian tetapi memerlukan interaksi dengan individu lain hingga membentuk kelompok dalam masyarakat. Dr. tempat dan alam sekitar mengkehendakkan pelajar mengkaji tentang fungsi manusia. Susanto. Perkembangan sosial kanak-kanak banyak dipengaruhi oleh kelompok manusia. Ismail Yusoff. Dalam kelompok masyarakat akan terbentuk pula institusi seperti keluarga. Psikologi Pendidikan. Kuala Lumpur. Binacipta Ekonomi. Penerbitan Universiti Utara Malaysia. Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial. BIBLIOGRAFI Buku Atan Long.pembentukan diri atau sahsiah pelajar. tempat persekitaran sosialnya. kumpulan atau pengaruh institusi. Eleman perkembangan individu dan identiti serta elemen individu. Dewan Bahasa dan Pustaka.phil. 1979. Akan wujud perbezaan antara masyarakat bandar dan luar bandar disebabkan perbezaan tempat. Menerusi pendekatan ini mengkehendakkan pelajar belajar untuk berfikir dan bertanya tentang fungsi-fungsi institusi.

2004.htm capaian talian pada Mac 2008 http://saifulislam. PTS Publication & Distributors Sdn. Bagi melengkapkan tugasan ini. Oleh kerana tajuk ini merupakan pengetahuan baru dan agak asing bagi saya. Masyarakat Satu Analisa Permulaan.Psikologi Kanak-Kanak. Sewaktu saya mendapat tugasan ini. Dewan Bahasa dan Pustaka. saya terkejut apabila mendengar tajuknya. Sharani Ahmad. Tidak lupa juga kepada pensyarah pembimbing kami Encik Tn. 1972. R. elemen tematik.Page. Ini merupakan kali pertama saya mendengar dan belajar tentang tajuk ini. Haji Zulkifli .com/?p=913 capaian talian pada April 2007 Posted by Siti Filzah Umar at 9:37 PM Refleksi Syukur Kehadrat Ilahi kerana dapat menyiapkan tugasan Kerja Kursus Berasaskan Ilmu (KKBI) bagi subjek Pengenalan Pengajian Sosial di bawah bimbingan pensyarah saya iaitu Encik Tn.com/cikgulah/rencana. Kuala Lumpur Rohana Yusof. Haji Zulkifli yang telah banyak memberikan bimbingan kepada kami dan kepada sahabat-sahabat yang secara tidak langsung menyumbangkan idea yang bernas dan maklumat yang amat berguna kepada saya. kami telah diarahkan untuk mendapatkan maklumat mengikut pendekatan elemen tematik dalam pengajian sosial dan bagaimana elemen berkenaan mempengaruhi kehidupan kanakkanak.Mohd.M.org/standards/strand/?print-friendly=true capaian talian pada Mac 2008 http://www. . Asas Sains Sosial dari Perspektik Sosiologi.freewebs. Dewan Bahasa dan Pustaka.kuala lumpur Internet http://socialstudies.Maciver & Charles H.2001. Bhd.

bahan yang saya peroleh amatlah sedikit. saya juga mempunyai kekuatan dan kelemahan tersendiri dalam menyelesaikan kerja kursus ini. Semasa proses mencari bahan. ianya amat mencabar minda. Sememangnya kami saling sama bertukar maklumat yang diperoleh dengan rakanrakan kami. Masalah yang saya hadapi adalah berkaitan dengan maklumat ataupun bahan untuk melaksanakan tugasan ini. saya telah mengambil inisiatif iaitu. kekurangan bahan ilmiah di Pusat Sumber Ibnu Sina. Antara kekuatan yang saya sedar ialah saya mempuyai pensyarah pembimbing yang sentiasa komited dalam membimbing kami dalam melaksanakan tugasan ini. . tetapi saya mengolah mengikut acuan saya sendiri. Maka. Oleh itu. membuat kajian di Perpustakaan Daerah Sarikei. kami selalu membuat kolaborasi dengan pensyarah pembimbing untuk menyelesaikan masalah kami. agar menepati segala yang diperlukan dalam melaksanakan tugasan ini. Sarawak bagi mendapatkan hasil kerja yang berkualiti. Walaupun kami bertukar maklumat. Bagi saya. kelemahan yang ada banyak memberi saya semangat untuk memperbaiki kelemahan tersebut agar tidak mendatangkan masalah yang lebih berat kepada saya. Antara lain kelemahan ialah. Maklumat yang sedikit membuatkan saya sedikit bermasalah dalam melaksanakan tugasan ini. Memandangkan kebanyakkan maklumat yang kami perolehi daripada internet adalah dalam bahasa inggeris. Saya juga membaca dengan teliti dan cuba memahami kehendak soalan. Kekurangan bahan ilmiah menyukarkan saya mencari dengan lebih mendalam terutama terutama untuk elemen-elemen tematik ini. Sememangnya setiap insan tidak pernah lari daripada menghadapi sebarang masalah. setelah mendengar dengan teliti apa yang diterangkan oleh pensyarah tentang tugasan tersebut.Maka. Seperti guru pelatih yang lain. Kekuatan saya yang seterusnya ialah saya boleh mengakses maklumat dimana sahaja memandangkan wireless di institute . Dalam menyelesaikan tugasan ini. Ini telah membolehkan kami menjadi lebih kreatif dalam menghasilkan tugasan saya. Maka. saya telah mengambil inisiatif dengan berbincang dan berkongsi maklumat dengan rakan-rakan seunit yang lain.

Pengalaman yang saya peroleh sepanjang melakukan tugasan ini memberikan kebaikan kepada saya agar menjadi seorang yang rajin dan berdedikasi. Namun masih boleh digunakan.saya meluas. Saya akan ambil mana yang baik dan perbaiki segala kelemahan yang ada. saya akan simpan semua pengalaman samada manis ataupun pahit agar dapat dijadikan pedoman dan rujukan pada masa hadapan. kesimpulannya. maklumat yang diperoleh adalah sangat terhad. Malahan. Namun demikian. apa yang boleh saya rumuskan adalah kerja kursus ini banyak memberikan manfaat kepada saya. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful