UNfVERSID:A.

Q NACJONAL DE EDUCACtON A DISfANClA

lliLM:C:t AYUJNTAM~EMO O'E LA OJUDAD DE CIEUfA

C,ENTiRO ASOCI1ADO DE u\ UNED EN OEUVA

.

·L· -t"IIi. B I " .. -.' ... , &! ... ' .... , TE ", __ AC.-Y·S·· m.·'ClL,.. [III' C""O'N'Ci:I:R~·~:S··.O···'J[·N·',".' ..·R··N·-·A·-·C··IO-N····A·· «EL ESTRECHO D:E IG·IBRALTAR»,
r , ,.'. '".' '_

'.
ED1CI.ON POR 'EnUAR_DO lUPO.LL PER£LtIO

'r
MA,N'UE1 F. LADERO QUESAD.A,

M.ADRID
'~995

I··~·i..l .·AI.·N' l .... JU.' .AJl." E) -"TONIO ,,,LA R·'TI·I;N)xmz

J"O,:,·S·;6· 'M'-io' AN'" U' n'l'M- ,-.An/ifil"r··I!1.'[ ,'dD "J:' ":,& _,.- __ .~.{_,t"'il
,j'

n

,

_'

,<

~'~_ '_._ _.

. (\_,

.~

'U'U;lIi!)I' Il!!.- ~I'

JUAN 'RA,M'ON GARC:L\ CARR-BIBRO LAS CO:PAS IIPO'" CASTU'LO 'DEL CE·l.lt'O D.EL CASTILLO' ,;;;;::J' .... ," {FUDU~'IGI:l.OILA, .MA.tAG·~')'~, lJ1N,A,APOiRTACI.O.N At E-S,TUnm'Q '- .. SU JD:IJS,T.N~ ,J., Iu.!, EN EL ARlE,A,DEL ESTll'.,: "D'fB::U'C-~',AN' "E'CHO ,DE
.• '['.-[ _ .11 _

r=-_

.-."

,1.,._

.•.

_,

...

-.,.~.-

..

,

..

I

I

.•

7=1

"'.

"--:-C','"

,-- .•

_;"'-

'.'

, ,'-,

'..

'

"'"

-

del Cerro del Ca'Stru]]o q~·ese eDc:uellU'D, en eolecclonas privada~, 'p:res,entmo:s: trece :Ih\s'~ t:. ,I. "t., • -.., • IA.· '~ :men['Q~ g,1e cer,~m~C;2l. gnega Cliu;ea'lr:ll~lumos a dl~,eil:pi.,ezas" ~l~O_.v,gH;a:me~~e .I~omogtl~}ea:s, ·pUl.t'S :p.eft~;meceilli .0Jgoo:po iCIefl:omillado ~pcrr :8".·B. Sbeft:orn, (].982) «C~S:t~.liO~p5»1 q.~e n~s C sen:i,.~n para, lP'I]a;lllih~'atla :p:i'ob'~em,-u,.ca eetual de leshl ~or.ma ,cer,~mjca eo la P,eDfn ssla :rnh~~ riea, y disc'lJIlir algunos ,aspec'~iOEi re]ac.h:nililOO O!5, eon e~lia.
~I

De entre el abUmldainl,e y vaf,w:do' :ma!tenala]jrquelOl)oih~t) 'pooce~el1'te del 'yaci,miecTlto

I

E'Eillaforma fue '~xl:fn:!dder,ada~ ~Ilti:r de 'los es!tl!.!,d~Qsde: N . .l.;aJll1iboi~IU~. {ij, (1952;. 19.:54J~ emilIO 'I.u~a. :p,roduccij~[1.c;lm~~en,se, .a.sigmbld,o[e en :S!IJ da$nlk:~d~, ]a n~ferencia [,81mb.,. 4liA ..Shu, e:m'b~b~ 'lC~s, Jas 'e'x,ca.vac]O(lJleS,tealizadas en el AgO\r~ de .A[·:e~las,~6f '~a Un.ivlelf-~ :~ffi(l;addf; :Pr.i:mce:ttom,desde i:a:d,ecadi21. de h)s ~etema (Spau.es; Talcott, ] '910)~ qoedJ~ pie.rnla.~ mente d,elnos,traidlJo SIllI origeIDl gr:ie,g~)!1 :tdJS oomcr'e:tamell'l~f; adeol, de' tal maJile-r~ <mileen lias 'iUtimos es,uJ!dios so:bre oera:mica. ,camp~!D iense, eemo mes .d~J .P: Mo:re~(:1'98l)~ esta fU[DU!J, no se 00 Il sidera 'V~nC'I!J.I~b]e 'r-IW1.ndo' h;sU~o. Bstos luodufLJQS, ,grl:ego:s ]n1J,oMdos podfln

a~

'2:13

'le~er,. ,como i!FIdic~ jiB~rcltmrQ1IlI (1'9815 una diob~efl.[jja1.id~d comercia], :[le, urn t~do' el c,om~rndo:r po~[a estar hu:eres-ad.o ~Il~1valor de su l~on,'IJea~do(eomc e~ el caSIO de~i ceillte a o led'vi'lO,transportados '~DI las ;mf~f'as)l,0 bLep su ,alemd6n ~df3, Cleluruse, en, e~ Val,IQI in'I!(W 00 0' <IDe1 ~i7za~, como este 'llI!lti:m,Q que debe aprn~car.sea las cepas que, esitudiilmos., : a~ :Es~e'pr'otot£po, allco' ':fue Sil.Ulnl:ml,em~e :i,mUado 'Iafun'por' I;as :p~:"b]adones, aUi~Dcm;n,as de ]a fenrnnsll!~a CG1!nOeo O'liOO Jtm,'bile!D~e;s, cIiliUura]es, de] Mledi;terr1lJIleO'1 r~sea:", griegos 0 'PjlJ!i~ to'S I(Pagt~ l 9&S:j :M,oml'i' 19S3aJ)! rn~!que moot~ari'a la gn!O, acep:~~c.i6:n,q:~e~1la.¥i,eiMlJlI est,os
1).,

:~lIod!lctw"
'D'1!i"I~

, .",~I

C···~U:-,,",_U , '...!.:~, L ~'ID.\("I'IAN': D1!£'

.

'VA TaA''I'C'JiI;l''f'n iIi"a".IJT,UJ[';'[\L'U,U

,C'

• '"Ill.] 'j;. ~':~ ... :t:~ .::I d '~" macron~.d~:UI;Si'KM!IJ'~e ~ouli!e'~a,:Pft,dIDg'e@,~r;Ulm ce '~i zona y .•,erM1I.I,eS~ra11 eX'IIstencHI, ta di. 'vafiaei:6n 'sls~:a;'l-a!Cialde [a. ];~m,ea. c.os:r~~,qUJe ~Fo:rm~~ba, ,g,olf'O que: Ue,g',Q 'a pefllettu de un

das g;e~gr,anCillJs, SO(i :36 :3,1 de k~m,gjood Notte :y 4:~$6~.21 de h.lffi'i~oo O~[-el,. Su .0'),8!1 nlodo~.og£a, se ,co!.fD18~i~!Il1)4\e,artir de Il~caesq!l]sl'o,s , c~l[lcij~'ais, cOlDp~e:j'O A]pujl3m:.ide, ,a,p del ij:C3. .y ~PWC~UlJjbrit!3Ji, La laderD: ICiU:y,a.~d:ad ge~'l6:g[t'.a. SCi iimscri'be, ell~re larS! rases Pateo:zo Nmrn:e se ve '~Imm~ada t~de~miroca.dJIJI:ra del do FUf;rn,g!lmbl~ ,~dEste par 'rna ,p1:aya . .y ,am ,pear Oe-;s~~ por ~a Cmelef'aJ, N~~io:n:am ,3;40,. :[li.eDm18 en S.u ve.rLI,lemre :rnelrid!!,oilal ]1 oO'~~[lai e-SF d eiende ~ll\I:r3J',y,em,ellJte;! :fo'EmTJind!ose ,el.n: '8:J!I, dDl1~ una pe;q'lJIeiia mese~ ea la q;l!le se emp']az-a, umu. $or[amell :m.l!Ii.s~];1J3f!ja,Los ~~eJil~~ ~blj:QS de G" 'Ho:fImilla, I':~8J) ,~mp[faJl!l, la inf« .., 9
10 ~!,

:Bill :yad m1eillliID' de tIDoi1Jde ~OO'Cedefill e~s,ms fr.~gme;nros It ubwca en re~Cerro del Ca.sJ~i~ il'ri :1 ..1. !' -A uo, pwm@[Ilww.m '.. OOS.l'e[,O ,co~n,lI!l~a a "1.:11 !!;;ie'.'lj"" m. so b eo, :ruVte:.Q.et~Irlliilur:i c:!L!,yas CiDO~u.e:lllia.Iliiiua, ;Ii,) iee J'
!II

dII ee uoa

5 km, bacia. el :i'n,terior.;

hasta

'.

Siobre el,da ,800 a.C, esa pe;n,~tr,ati,6ll. rn~eg'9hasta las :llr-Qxrumidades deJ ,aeUJ~~ ,c,o,~i,~' jo del Ahogade;r:Q- g~frill.e:nd)o "lirO pr~Gjc.e:so!de oO]m'ml!~ci(in, p0:f sedjntent3"ei6m' aJIl.!;Yia:l que, sobre rodo :f!pm'ill" d,e .113. !Edad i\4~dlaj,IitiZOI d.e!lpafecer- 'tan~o el ,g'o~~o,como el 'me]lciona~, 'l;s,1'lno que: uma. i3i eerro ,Q nerra; SoU! $IU.ill[iC:I,01lJ,en dl nesem b ,.- [ · "J:. I.J~ l. d,Q :oc~~oraue 00 no, S"Oti're un,a, ~ecrul,ljeiiape.:ntlma(lla.~aoe, qu,e; e~i,l'Idd,a, ,coo ~a.s·car8/c~eri:smjcasge;ne[,aille.s de ~OC'I~~=n. C~O(OI u;,e pre8~n~aJt rnn~, yacjmie1mt.oiS,~u~c1Q=p1lillruoos del H~,o~aJ. q ,m,redi.lt[r,~neo ,fullidalUli
Ai ,,J,,,,.~'

(A!!llbet, ] 9gn"

~l to~61'i1li,modelYKi!mnierato .es oollocid:o Pl"ilS' a d~s 'e~dgr~fre$ru 1nimp'erialesil em los q~e :81parece.:de'"l1I!o:m~oado COD ,e:i t.6mljno S~~L SQlbre ~U. arig,e:n h~y' rdhe']'S8S '~eQrla;s~ ~lIDe:poddamos; s.i:r.lJtemilrut len tries o])c~o:ti.es, La. primera ,[0 haria der..iv,a,r delw@ornii.m@ :IJldlf,g,eml.a, Sy;~Us0 S'UJJ;arurus~I'i uma segurflJda se :~~cUria. 1Il1[a. origen ~effilic~o.-ptlniooS,e1ll.,'UIi[1~oue por q pan 13..~:e:roera se 'v~ncularia,alli m1!J'Rdo. r'OUta'IlLW, &Sita umt~ma opini61ID! esca.S-:a!m~~u:ed\efen.~
l i

1 iliW.J!i.~l!kFrlroIN~~jl;!". :i:l;1~5(Ui'OO,,~~iciO<iGeOjtil1~o N~iOOll.l.ICoirn, HGj.alt :1O:fi6" aclrld, 'l'~':n, M 1. ,tiWPl,jdiI50LQmOQ' ~tmijllj).i !6~ l:!lO,OOO,ifl~!j;liI1L\OI O'So:iogioo l' MiL'l~ro" eniD, H'QjiJ mr UlilW5,Maoodi" '19116. :3' Clk~ ,UJ:;, I~; A~.1!.. [9'70:, oili~.dli9,~;o.U\'A. :~9.8t,,16Il).:~n., ;jj, 5(HU:l.Wf. '119'.5l5, [8; '~\9~O.515~ OI!.lf"'A! :J9Sil..,S ll! wV(~, :lm.4-:s,. 5 Mrn;tJ;s. 1.94~,;, l~; FElfr,.~EW'~CIlOC:I\,iF!:RO, 3 1'9'42, ~72; ~w;£'Oli., 1900" ~98't M~m:w" 191,2, 3150,; EiiMl.'CL\ ~ o :BewiXi!'; ~,98~]!,~t
it)

'YA~~~, I ~~ 53.

de: NJ[J:.lI ~,yJjjlj, '!;:Ii,liR m(}~d:lilmul]~~rn~ ll\' labio oorn~a?,m'. S'-e C@I1_!'I~'t'I1'~: e-llJiCrfd de iilll ,~sn y 1P1iS :aii'iU~iilirr OIiI 1l1JiiDMUfiii I!.i:Alem!3. 181 ~flI1b; .!'I,e>,g)!Il!, brllll"-!!~,1,Ie ''! C so se ;;:!ii~i:rna 00'"111,i!Jno,~ mj !J-.cl!_SlUffio 111exterier y ill&o menes en J!;l!1 i loomiil imJi;mo. l[~, ~tiprL-t:iJ!!l CBn'e ~I\II!lar.rrum,~ ques ([iel~;;'!i. I a b.!l~ de Si.!!~~enhli.ep6:.iiiJ' _pwtte- de~ ric ,~)l;ifrnO _qwdltUIi c~~m~~, 4:l~ rulll,rl1:-l. P'itSl:iI! ICmm21 wjiro } ;1li!UY depu'Mi,(!J;!!J'1 CO:l'I~ZI","cr!i.L(!iil;G:,. m_'lix; 100 mm;, AUi~ 50 mm: ~O_1i IJi.Ilrccll; 4 mliD; Ditim: 1i'il IJtrn; DiaJ;J,ll bn,~ ,~e::,~~, mm,
:~g. J.r
']'[(ji$

fmgow[J,'to,s!l;jJiJ]c¢iI1afl'08
i1In1ulq!J~

C'M~

romp~cllo lot; ClO:f1

e:~\~

1

didi~j cst2t

'pr~C[]C-mJme~[e

de~-cart8da y la dJs,cus16n se

oe!liuJI'3. €m Ico:t:lcretar s,i p:rocede

del

lThomlbre de :l\nm.ernnp\iazmI11~:nm rnnd(~~Illl~, ,~l1Jt~dor' a 1;;;;p;r'ese[icJi~ ~~em]ta"0 bieJIII es Ila, dtl'1Jo~ 1.l],inl!1c:16ffil, dad~ par :10.$fe:nido8 ,[i esie 1,I];,gru::,hi,por~si,s.esta dldma que es '~a que tuellill[i OOIl 1:rl8}f'ilf [wo~lero de pru1:ilidarios, ,e;1[b la ac lunmhi ad . E-s;oo[O,Onimi) es meneionado l~!Ii1 'v,ari,as f~,M~n[.e'5bildi:rtSC~~B,(Fi:ec;m:teo de M,it~u) y di fee Las, fPlini:o el V]ej'Q:"'P;, Me~,a,;c. :P~olumeo,; ]ti neraric de Afil,'~on~[lOI An6:IID,in'ilo de Ra,wnaF, .y

Recienremente se vienen real iz_~mlo UXUl serie de actuaeiones arqueolegieas, por medic de $ol'l,dleOiS" que hasta el memento m,Q han :fa,ci:! itado condusio~es defim;iU:v,~s. De uno de el los precede 0100 'ft'agmen~o de borde p~~i,bme;liIJ'iel1t,e e 1!J'~ ,CO\pSJ easud,oi sin Glue d -se,pamos pow ab,Ofa!SiU, siluaci,6n ,e:stt~u:6,~icaelta,ctl 'en t~Uil~b'l' niveles ]~ltrG(r,io:res, prom,;p:r,· les ,c:ion3lf(H], ceramicas ads.cuib:mles al milundlo pl:n~co"'CO(1I1J10ueden ser ce.:ri\'mic;IDJs. griSie~, p ~;im~;ada.$" tc. (Hir,a:~do,- Recio, R.:i:n.or1ies, '1'990)." Per otra pane, ,e] esm;d~jtJ, de, Ufii:[E se_rue de e maieri ides de siu"pem,de ,ilac:eposib~e sugerir :~,UIH_l c:ro:llio'[ogll:1 'pUlrtl este yaci.mi,e1il:~o que' se rC'rn(Hltana am menos hasta {!1 s.. VW;a.e. (Marli'n ,RUl'Z; G,arda Csrretem), cmf[lo!'og~a que ~sp:er~ml)S se vea eomf~!~nad SJ por eS~:l!!,di.os posl~Eri,'Ofit3S q~e a,p:O\fit:e.nlJ na d-a:tac;i,on bmJs-2lIda '~1Th :J!nll,a secuencia ~~!rn.tigr3ifl"ca.
l

ral de esras PWdilLlDC'!OneS, ~ticas de ba:fjlli!2;negro, tSlab]e-'C[eooo SII!Jfeeha ,~pm;xhm:ada. ellne el seg~ndo,,cu~110 s, V ,a,;(~,.y el primer tUlano' del s, 1:\1'(Sperkes, l1dcDtl, 1'970).. de]

llps, h1'bajlos I i,e~a;dlosa caJbo en 'e~1 gora de Atena_s delinu't8JJ.lon rna. ~xu~fudo;n te rnrp0·, A

'En ~~apeui'insu]a ~Mrica se banal] en, {'Jon~:el{tos qye: tie: fechan emre med;i~dos .Y fines :
de] s, V. a•. ,' 0 :pri'lld~lio.s de~ s, IV a,C.,~ se'g~.1W las zones {Adooll~r; Cab,rer,~~981; S enC 1 mani et, a]." '198'~)1 a partir die s·~iOJ:!i:oc~aci6ncon 'I[Q na serie de :Im,ulI:menales, :g;r.i~g'O$ como son 1,0$vasos de Sai f1it,,~V;"i~,'eml.i'n" eseifos de lechuzas .0 de gui_m~~.das''l d;~:fe.re1ilile8 l!"pO~ die '
1 .lAcml,w,. H~6t ~3@·'3.U; 'rtm_O'~i' 1915,. :$~Io ur. I~~ 'If ~A1':OUV',!i." I~I. ~'i.til:B.EJ_;!lKi'I.'r,,"01 19S7. l,,2)'. go. :IO§"
I HJi ¥ l84.

FI.g. 2.= Do.s ~rn.gm~n~os; r.lO it"fliIlci!nAiitl Ique ,EI!ribuirnl! 131 UIlI:II mis,fIiltli.w,~~, e '"(JIJ:aKC"'If.3iel ~I\[re. pi:lf~e !.It paS red. de f@ndo- y d!i:~pill ,mu tar eea mo"ldlllu ~>aem • 801mb: [legn brilhuue een ['Ono JTojo.c.aS!t~n:O! que c UbR. .. lodo el ~;w;Jterior.'ExIll~Tllnde' ~1ii .en llW"te' d~'ll\,le eIUii'lii]I', baw ,de 'i1illSlellntadc'lin .~ en r!!~ .fmiidll e:t~:eriC!r, En rf _. Itl' e ~~6 rUiI1 dF:Cuto 000. un Pl!!l'1t'O JII1;t!!nOf ·enb~m~l.negu:(). ? rum, d . di:1l'f.lfitro :g111po A de la da.H'j(;aeioo de ql:ilie ]. MaJuqw;t"1" ( I ~:!Ha).e:~mbl~ec .p!U':iJ IllS :1IllI,H,,ls, en frO'f:II!.1@$ ~lll<rrm~. ,. ',as.tll IC'cremti. rojii1:.il)· mUJ del!iQ-mda y' CUlnJ).IJ."CIIL ton:.;. :mt::Ws: .9'8 mm; i\~IL ,ilVroJl'-: 50 mm; Grow pared: 5 mm: D.i-am: HiO rum: Di'IDi base: 90 ,Ill~] ..
1

!I~ 3inmqu'e_s d~ll!:i " Pa5n , j{l'~mtt-Ga.. (Ii las ;mtm{jre~j_ l~llIi, itJl: 61 mlJJ.~ ~\nc.ho.~ 41 m
mm~ iIOO;im '~p~x: 11,0 mIlO,

,PI.g.

:t- f'ni~eJ,lli:O'

d~1 bDNI:et ~d

y ,ru'tail>qllJrti5 rel'e:l .~s.IIi,Hamil

D!ilgro

brii lIa!lli'~ ~n~p:110 en ~1. espa~i.Q ~1Un
'liVIIiiliiI:

Grn~f pared: 5

:fig.. 4i~ IFmgm!i:!-faIO '~!3: y :31TrUIlQUi!! d\el ,ii...'ifl:, Buniz n g.ro tniilam.tc:. con rnse:fY;3I entre :IIOS,1I1T,!nl,.-q!U~ derl! ,teel ssa. PUStili i~!1Imk~ ::Ii ~!].s; _0'. ril!l"res. !Lcfo.Fl: M~;J;; 45 mmj. Af101li;!~ - 3 ffim: i!Urn-SUf ~dI: j mmt;: .Dh'iE11:lpm~ ~ •.

110·unn.

Jri~'per de.:feclO;till; CO(;{':iCio. LI1I"i1-m~~: 4~ i'lm1: A.ncbn.~33 mm~G:~flr'

Fig. 6..~,frnEl1l1ernkli del borde" pare.d. :SaJ'fiiz, 'negro brillllll1i[~)' esp::' ' • ~I:IlJ ~1ttntul:l, clWmlhlTujij;',G. en ~~_n~ :~: ~,mm~ Uitlm •• ,:t: I;ED lum.

ii,g. 1'.- 'mgmcm1'o .h:'li ooroe':y 'p.1lItCd- B!UlIliz oo..l+t..o I~ ';""I:]JI)C!l'1iIli: P:as.tDI de;p:u~da. de
'l(llg. '~~: : I mm~: An'Ch,.!l~ mm~,Oro. '26
OJ

Pllwl: 1 mm~ :Diam, ::qlltOx: '!'70, mm,

c1)!IQ[

'[ujiw.

1Fi£" :~.~ f-l'a,gt[],e;C1to del bo'nle' y pared. :IlJ Mml Ct:JlfilJ 1M ,diM, ;m.~re.q. !Pall ci'ii.\!m3-rQjiZfl' mu,)' ,deplJradsl }' (:onlpllt1;;! Ml3nLn.IRl1'lli~ Gallcf,' (9iTeaero,). Larng. :JjfJm: 40 1~~T.fIi!~ AJlIcl:iilll': 3.3, mm= r[jmS£lr Pfeil:, '], mm; DiMit.

~proJ:~ 11@' mm,

11g. 9'._, f:rugiItCoto

(it:: bilse :)1' fUl"ldill! ,1,';011 pie ,~Il!.:lj'li.f ,ry rnlJildUiiilll oilliILh1milL :B!.llIli!1!: 'i".u:grn bn~ na,ni[;l'. ;P,lI&'tll, dl1!pWrmdlDi "I ~Ol,fillip-a~iI!! i\\(J'~ru rl:'reJrn'ila4tljlm~o. Quedmll CIl, reser a- :p-i:fltc dl I pis. ElI,t!1irno. t_ de sUSitlil't3ciiin 'i 111'1 -FQ'lldlJ! e.,,:triQ[ tOP-I. ~:,5 IlIlM; A'J]clJ,rEl~ 34 mm; G'Ms,zyr. pa__r:ed:0' iiiltI;.Ddam.:h.a8 ~ IJS mm.

base

- -_,!III ,Ii1lt!lJ-o

I,
b~mizads, en IllotirlJ'S qlre, mSn"mjiM. ~w ttfJill't:8-{wj'iz • Lnng, '!J]IDt:;. 46, Inm; Gro5Ot' mfIi: 9: IlJiIliI:i.
U[JI 1iS1I OOJ]fJ:.P'let.aI~t~I.C:

'Fig. 11Jr.-,Fra,Sfi'W;nt-o de

'\raill

,deos4.e'e,~ m~Iil"'1J]lIl"gru.iil'-CO

277

[CI1IJef[aiSe figl!;[,as rojas, ma~el'i31 qu;e se shu an en las O]ttiMa' dicadacS del s, V aC., en d es I!nllto[Ofr,as piez8s eomopueden ser ~u eopas de flgUDfalS, raja. tam,ia> del gru~~odle Vh~~u\ :1W6 y. de~ermimladas formas c"er~mwca ,de ow:niz negro r,las formas, Lamb. 2~ 'Y 42B 1],0.' I.!.[evari~n ,il eomiensos de] s, ].V ,~/C" En el Ci3JS"Ode ~31" cepas que no. 'CW;lllparru xiste [d)~dle un PU,lltto Idlevi ta cronlohlgiro, e~,pmiblema de ;1\10 poderlas relacionar COD ~IJ.IUCO']l'[e:UO es:p~cio~~:emporaj ef rlffido(, motid vado, iPQ]' el modo rOO crue se recupereren estas piezas, to, fngD1ento! fu.eron ~laiJadO'sem, u.iIIDOS. QnIDl]JtomulIilielUOS :prOOu,c~~dQ$. remoeiones per recientes de Ii erra, ,Ante: uti, C:iJCl.1lfIJSl '~anciano pedemos '.i,oo' ofreeer IJUlia 'c:roltlolrogfa, [po]"correlaeion, '10 qse nos Ilevaria ,~atenemo a los U'IEti.'ues a los Clru~ hemos ~,lJld~do(puts debemo tenet ell eueeta que 1:0." iSmldeos practicadas en el )'ac:~Ji!,tireJillo :11,0 hall a:poJtltado, hasta re] memenro I~n!l:as.ecUJe.iil,i~ eSit;rral,igr,atl,cil, dfinili- ar,
a

impertaciones se CO'DS'i',~UJ'll, e.fO yaci,mi:e:nb)s Que comprenden ,I~ ~n:iUld Slff Y Este de la Peafnsula (fig ',. 'I 'I Y 12),;, ,IDe 'un primer memento " fines del s, Y., 8"IC.j. pueden serv~r ,~o.m.oeje,i\'lplos enclaves come c.amcbro :loa.Jl1o (M}~~uq'l!Ier'i 1.'983) Huelva y C1itTOS h,~bh3t, pro:dllliil.'O~: ' FelC'lialnd,e"z; Jurado, 1984:: ~'98.i; P,ennlJildaz, Cabrera, :198,1' Amo, J 9'78.)~,Ca:5[ill,Qde. .Dona 'Bl",ncJil fRuJ!zl :1986),~ [Cerro, Miicareno -(live:! Ji6= PeI,li.'~e1 fl[ al. 19,8.3 ',.'" al,ij~a (Ay[nedch. 19'8'7:, [9880: 198',b ',.Abdera (Tr~a;s"~196 1 7~(8) . GaJ,'era, (Oaf= eta Cano 1979-801. [CaSlf~ 1,0 ,BU,zqllllez.. 1·"15",. IUU:unet '(Cabrera, :1 '9$71 y Aml_)'llIrias
I • [as

(Cabrera ~,9g1).

'.

Ya al pri'nc~pio (ilia]"" IV a.C, Sf' [dOC~,HUe[l~an lagares como Oetro Ma.c~I:e~o-I]ji~ ell, vel ] 3~ (PeU'jrCer~] 9,'"J,)~Mii,a,ga, (Aynu,eri'cllb; 19'51: ~,9SS,a; 1985b',~ hi lo (01mas. 1977: Sanchez, 19.~8J'. abrera, 1987) y Caoozo Lucero (fda.,~]'961-68)" C

c,~

de 'tmm~!2. tel espacio cotre lo.., arraaques del asa, la 'Parte exte rna, d;e] pie .y la base de ,eD. su~tefl:tIlci6n. a f c~mo d fondo, 't'xtemo de :[IJ~gum_~s iezas, OI:roS ,podr( 3m ser la p.regenl· p da de cfreldo y ba~d_,·', de bamiz Il~gro llo,g fundo eKter.1OJE~ y el gr,8do de cfilidad '~J!l, 'b~cJfl e~nsu ehtoorad6n, 81n embargo, el estado actual de I~ iIjlJlW:Sli,glclOD, no permae ica :p,roc:isM' a!Specm ,cronol6,gico si nase delle]) en C'~enl'aenos f1,rCtoms eomo plDiedem ser la existencla de dj tinhl talleres cpo: su correspondieate ele:melUos, difere[1Jdltc]ore$~, tales ,C"ontO' los d~ ulos del fO([ldo ex terno y !a ,c~li ades de I 'bm:dz, a~emi.b de :~nza:r d :ru:Uili'E" de composi,cion; 'CJJUlfimru a de laJ pasras 'j esmdies de ]06 malt,. dales, tailli:t.o i,ndi!genas coma f,:(!ih:iICO. , con qne ,a[M:re~e:1iI seciadas estes eopa:s 3, nfl, d\e de] illlllit~r!e:g1, e~,1.e caa 'O~ 5iIJ c-rcuiologfa mal ,a:ita.
die ntteslril (iO~'a ~g 2 re~I,C'Ollrr.a:m,os los parslelos :lllileJQr' dOCRfi1I,entadiO'" en e'~ y,ac:~:m'ienl[o de Canche RoamOr '1\4~JlIql!ler.:, L9~3,~) oQnde resu]ta ser el modele mas rep[e'em;w~o" con tan pO\reenlaje superior ,3] 401%, OU',~smuestras Para el tCirn'tfllll,o cen PlilUIO
Ice:liln,aJ~!

S ~a venido planteando por parte de algunos RIiI[Ore (S:a,nmarli.· ]'976', Picazo. 1977: S,hlche,,: '11981) la po~ilbiUd£lld de que dete.l1illd:u~ados ,a.pectos teencceramico ' ~1JJedaHi1 ~endr COIJK~(nd'iCles cm;om'd61gicos. Uno de estos aspectos serial] las zonas reservadas

de este tipo de bam:izado en ]a reserva del Jondo e temo se ,COrti.

Mtrlln

en Galera "Garcla

":'78

'C~stiiUo ("LJ.e:l'lgiroln.,. M~I~ga"

M.'I[lg~, ~ I) C~'rro de~ M~ ( cll:.1.:-M·,·Ia g.;i~ Mtla,g;a). U 1;'\:Wm I A4trn. Almeri:a.,. ]3) B~jar (Ahne.ria), 14. E,g:i:liQ~ Sttn Si!m(H~n (La (illardi:l, ,Juejijl!, !:~).Q~ITrOIde :PIQ~ de AD"· mLI~ (PI!l~rJt.el'h'bliDls'~13_~Al}. '1,6)'EI :~~rroeco m I tOTU-df!k~Ol.po. JMn). 1'7h Crube.m de~lillu«kt (AJmnooriUa:; -~~ftiBJ. 18) Coimtina· la~le.j .' r: ·,amOlltet~, Mrumitt}. 1.'9) Ur..11 .M'otinicos ~ '1 onn~a,K~ .Mllu~c1a)i 2.0) BQ~OOx ·C~.etil. Mlurci~ • .,.;:) C "lill~J(iI dE: lOt! B;aiiim FOfijulli.~. MI!Iil'CiaJ'. 1:2:) C·o.ilililbm. del B!1fUUtco. A.rn:1to U;l[JlIl1!Yil!~, J MIJJ.r:t'ia • 2JIl Ol<roo dg :Iru, C~he:ii'~ ~vMepdlia:ro, 'C~~da~' :R:e.aJ", JA" MotiUliti d~ :too ~?ilhlt!r.::ijos~Cb~d~l!lc:il), 21) Manon <Ch,!dad Rtcru. 26. t.m ~Hgll~enmdn . A~m~d6v3f' di!l: 'Cilmpo, Ciudiwd Rle.aa,), 17, lCa~1;~ tu __ro m:qj!llm; •. J.\.UcaI'1J:e). 23, t.1 ,AJcudia. (i].eIJ:e~ jo\lic.iln~~_ 291)U 9:1I'1'rtil3i Itli:!; Le . 1I\hm:o;es, (,M""scDle, V;[JI~l1dilli);
ID

lP'OblM!Mj:i: I lBi[ldn:j(J~ Cmn) M1a~~I(IDod ...-!) ,R:iIllCOD:;ldai-::e in). lJ Hu~h'·. 4.. Tejada 'hI,V:i:ej (EsCl~OO •.2 dcl Campo" H:ilJel,tii). ,;5.) Ce:r'U'I S.JJihun6:n (RIo TiI1!@, ~luEI,'\,'~, 6 EI. CQS~anuelo . An.c:e.ntli, H[J~hf,.J. 7) A ell Re .. \0 gia (Jerez de hll .Fr'~Ul1)era. fidiiz). 8) Casu 1I(l .d~ Dllll!1 :Ej,Ir.;nc.,O~Lle:riI)O Santa MlIri(!•. Cidil}. 9) Cer,ID d~jl C de
I

30 C:QI!I'~~iW[,Albillida.·13II£md~).ll)1 Lo. VmlOl'e" (Cif!,t~tH~ Ide ~a" ·W~ntei.i,Valentia I 32~ Cerro de 8M Mj[~ gu. 1· Uria;. ~ill~nci~), 3<3)1.P'UIIg d", :B~niciWl!6 Be;ah;Ilidt\. 1~lIon). I. 34) Puig de £!l Ml,StrlOQirdj~ '\f,i.l!Il1l!JOl-. C3 1(:]~6ri,,, '.315)[.' Argi~elia (C~laJic:'H.am,go:nB , 3:6' Adarrioi ( g IlplUJt""~ Y G~lmi. Botl'Ceh:~J!!I]).31) lu ~g C'tl~ l [cUm (l-1~~ de· M' ~rr. "I'iQI]~) .:3:8.) una.~Im[ (Ge:ron~).1,) M!8iNC~U~]~~. a • (~):ru&.(lerona". '~I PQiLefl~~ .:-a" ( '1llorca •• 4, I ]1 KltJlilSS (J.\l:'dl~, Ji,,''aIi'l:iU«OS
r

N!~[~op(JU15\: 42) P'uenie' de NO}1 (Almlruffikilr!, O'.[}.tt!l)dlillJ,.U} TIiIO~i (GlIJJJeJll, G4J'l:!ad'~, 44) l3a.z["! (Gl~adal 4S} Ca'Sl~nQnes;d~ 'eepl (H~nj}J: ff,::.~r.).46 10YiIJI(Pea], ~ ~~rro, j'gn,\, 4,7J ~no AII!:~~~ (nmell}lJ~l;-olT~; h~nt .4.:) C:li i!ulQ LjjnliD"~s..J .&:1 .4,9. U1 Lema (tel Peillaoo ~:u de Mar~o~.l tn:I, SO':iL,Q . i~tO':S: (Mw-dfl). ,jl) IC. beeice delle-so-ro (Vt:rdo~a)1, Ml.II.l1Cia~. (I CIL~ f.I~nrnll~i{!\.!~!1fu~.lIa,. ,Mlilt'e£~}. .53) Cigart.al~ 52) • jQ Mf!lil!1i.Murci .54 Cabeciee d~ilTio Pi~ (AfChen:.. Murcia). 5.5. N. ,de i~Semlt! (illmi.lla. Mure~!I).56) iii Tesoricol (H,eIUI!l •.A~~"'e~t: '.1) 'Hoy.- rd~c: SaRrii. A;l!!ih ICbl aChilia. AJlbare.H:; .'. 58) IE~Muhi!. Sain. F~I~~iC!~ A~iC:ifIIlh:'},.,:5'9) U A!lbufijinH~ (AJ i)l:;~nl!:);rOO} Dnt~11 (~11 d,'Il~rllr Cf.~Sj!:U(jn', 6 'I ) Arn1\W:uri~ (~ &Cl~~1:, {lEm> nat, 62.) 'Uiig d~. MoimI'1 ll1i to .

i~.

I

1

SI!l,~hLIiID;6il C~h.o.'l~llIl;Q (b~~Jlu~~. S.(![rtDii. lhtd~~jL1z), de.la Sin tdi'!iU'tlilii' - r: ,6.1) A IlImmlli Id~Gr.tmada o(Gr:rn:nb). M, V;a,~h' ,{Pobl!ue. allld~dReid '.

,279

l"'~:' ~j D"'I~. l.';.-

h:: ~- ",," L- .1.-, !...... J'tiperu,~!J'(], !ill!.::

~~lI1e orle~;tal d~I~

las

Il;QF~8 CI1:w,do 'r.i:fi

ia

'P~Qil1!suln [b~ifi~.

1&
,

.

,~

'.

:1979iJ80)..'Hoya die Siln~1h ,Ana, rr~us,. ~967 ..68)~ ,Adaf;[,t} {T:ri;~sl 1961~68)1. EI]IJc~affil~ to a las 'I:O'IHIHdades, j~e]bftm:~z '~~aflj' que desde ~: :1illlaiD"6:n ,~~ re3StailliQ ha:.~ta!e]raj i'~o' slternandOl COnJ el negJl:i'O'i' se (b~!be[l a ~a desc~:id:~da, a,l:i,c~u::\i6.D1del -mli;Slmo, 'Y a ]a cocci,6m delectuos"8. de atg~u!liOS de 'esms "i3(l:SQ-S pSlraJ 'bebu; ya 'ql]~~t8b;l1il, de.s~]mad:o.s,-a IJJnl, ~:o;me;re[aillbaci,6~ 'OO3_$i va. ~tas ~d~~irOnes de] bar.D'j2; S~ COils:lilJl8i1l en, Caacho 'iRoe;rno (MaJ~1(I~er", ],1983a.) dOlOde~d,u,ncllW'f CaUitlmi.'o(B'I~lZ:quezl' 1975) 'J Ull~sj~~ t',icazo. 1'9(1).
CafU.]I~

:Parr,~,onaJizal ~a disp~rsi6111 de eseas '~O:P~en el M.edi,~ert,ajrtelO ss I:tamvenido s:e~ll;a~~ de una s.~tie,de rutas que :res,umiremos a 'cClJa;[illll'lad,6r.1,~ 10 que se coaeeta ,e~tr.,ec:ima1Dle'n;r.e een la cuestfuO:!ll de los .fl@:e:fiI!~es ome!~"ci;U!JUz.ach:mesqlIDe . se e[IJearp_d~n die' Si~, d:i:str.ii~l1!ld,6n. e

Re. ,pecto al primer pumo ham ido pr,apue ras 'Varia' rutas que, p3i1i,e:lld,o del Alic3 1~.'egarr,OJ bien ~fl',(edilenaneo ceimtw d:e~~de oode tOmrlltinl.l,adat1 JtruJS(,!II. ha. Pen~ID1 uht 'W1beri· G
j

ca It Trias. '196,1-6,' ~ Orurci Cano, '1985~Fent~ndez;, 'Caoreri. 1'989), o bleD,e.~aznd8n di,· rectameete con ,e ta, ~13de.:ndoeseala e.ndist~l~m lngares ,CR'OIl!U.ma'i'd'l 19?'s; Garei:aJ Caso, '!'98S; '-;em'lldez" Cabr:em, 1989 , H~b'l,Blt'de una [NUll direera durante' les s, V-IV" .C. de ',~e el A tiea I La f,e.~!dm' Ilia imIpl (:caria Ia, nece 'idad de '[j;~aUzat escalas ~:&llilicafi. C1HJnd,o menos die avh.lHlnWfii,en~o, ~[gun pt,m,u~oel M:,edi1:erri~neo oen~wJ~ ]0 qlllle baee d~ffc.i'l d reehazar la i,dea de ~:i:ue;rC3mbios eomereiales en e to. puntos, ;;i to ..e vedi 'cowrQbon4o en ~;I co' '0 de I~ue esse c("Jmer-e~o'estuviera ~n manos p1ihlli"~as,,por Los han~z~Q de pecios como' el de Se-c (Arri:ba'- et, a I." ~,9,$, I, en 10 .' 'Ill: los matefia~;e_ tra'n portado fililf t[~[1 11.111 ori,g,eD, ml11)l'diverso, Se ha ' ugerido una rG,lac4~]l. dir.-ec~~,tlll me Oadir y la Greela ton:", '~inen~~I, base a ]3., ,apa'lFiici'on de ,in:~o '88 dea]ru;6:Jil de Pescadc;D e'l] Corhuo j{ Olirnpia len ,:FerrHltulez, Cabrera, '197 J,. '. illl e.m,'barrg,o U1:o. -: ode~mOJ ,ohdd,ar. que esios conteaedores p.l1,dli:,erul Ilega~lial Medj'tendnoo oriental en mla.nos no neees:ruria~ne:rn:le [lillrrica'" (I m:as es:pecii'f:lc:ame:n:le. gii!ld~tall:a'. pues [a, ap:llric~6:n de~blfQras IC (}rilllli ss en, el B,ajo rGlJad.ilIl~:qui'.rlr . no '. obli,:2lI:r.fa. ~ la inversa, ,aJ ,tldwuin- una '~ef!ida de 'iulivegmues co1i!l~ios ,8 estas costas, ~o' q'ue liLoy por 'h'oy "eria ,~we:wnw)do,afkmu.
,C::'1jJ
j,

,S"i nos delern,enn.}s en el C;,lO de las fliLID_S indiireetos. observsremos cOmo as-las copas p'l),id:ier,oo ineluirse demm de.' ,10, 1mb:i'~D· dirfe:ren;les.: las tij~o.JfI:ia, helenas de S~'cnia,,_ la I #:" ., ", , d C~ 'Ii:."'" OJ' .:! ,'M'agma, II"'! r,eCt3J\~"ffi\.~' ,~?~ ~VQ Y ~'ose-nc], .' ~"I"HIJS., ~!i'1I £'7 t: Q) aves ~e[UC;I,o.~punlco~et, cmce,ga y ~m,~t n~ , see-

Ima

de la pr(.p'~aCarmgo C, erel 19'8Jb~, l'984) tCo.,:mnoseiala eI, propk~ M(}re.I, (] .'.83e') am,bes gru[PQS ,fnnci,QI:b[l.mn ~Oli!I1tOcemros red~lsl:ribtDidom e:n ]O~ ql~e serfa fadl a;dquirif estes ip\rooIlH:::tns para ' u post,erior ven~a. [).es(h~'el M'edi.rertt11ltll CG;liIu,ai . ' I[,OS ';. ,ao, Ide .ami z negro \dJiilJjadall, jlllino ICO:1iI etta R;le'iC811l( i;as, como anforas., oernmicas Ide : 'lgUnlS rejas, Y Jleque~"o,bsonce p.,B allTfbar 8 mJeN,US cen~m5mdlS;~li~~:u!ti,dij~-es" ,AlnpuCOmo das, s<i:Ula,da enel area [low,rienLaJ. Ib.mz~ el Levante y'Oadlir en ~az.o']li, del Es,'Erocho,. en Um~ ve.~ ,o.qr~d', e lil,allnP- ro]p'1lI($1o des rutas, LUl3, item;:s tre )~ etta r:n8Jdtn.ma~ paf~ expl iJt;~J1r s su di triblld6m en 1,211 Pen£n' ula, La terrestre se ha ,id,o comp~~c,Mdopa'u.laumunente' por las j,n~:eJiPreuu:ion:es que lo 'i[!,l{'6Sli,g,adores han ve;nido rea.liz3iudo de ]0 ya coaoetdo y ilo&. nuevo~ d,llos proeedentes de los [lhi'rno hallazgo!t E· ta £1lIe plameada 'p~n" mera ez ,pri COll, 'Ui~ may.or d,etelljmi,c'llllo por ,G. Trias (196;Jw6'8) q;ui!en ill imu6 Ulna mta que panfficildo de, vl'llrios puaros (ViUarri!cos, (:.3l'~l,e]la .y AJica!l!lm], II!egar.laJ,bacia, Caslu~~"Corn, :poslerio.ridad! ll.B. Shefton (19:8\2' recog:i6 ;. ,ampli6 esra p,ro,ue·r3, Icon UI!lI8Jm,ta q,1lD!el3rdlria. J de' sde levtlJllle. bacia ,e] -i i]:leri,of ,i!1I [n,ves Idle ClislU]O .Y ne;,~aria ii, Ga:dlk si gll~eJ~,d)o. el valle deil u'!!u!Jdalq,ul viilr'pam fiinlalizar. mtra,lf.' ~ando e~ E trecba, en los 1t8Jc;imientus de:1 No,rte de Africa. Per su pane. J. M'aj,uque'r . I ~S:]b" 198j,:aJ~19'85 111} ropene una fnUl que, :piilftmeJ;d;o p de llln d@b]~ OJ:ig,c;0 ,Vi.lJ~rioos y el V~~ del V:i'I1,~Cbp6) ~':icallza[iBJExl~mrn~durapa~smdo ~e por 'Cash) 1,0 y ~o." pri m:::mpa~es ~amunio ;'btri,co de. Des,penl,:perros. EDI ,c.am,bi!D A ,J, Do.,., m(n,gue;l (,19',~5" se muestra oon~a-rio a esta rata de los san~[!luui:o~,:y op~~ pOii'Ja v~a,,dic la iPb)ta y hl v{,a ,H,erac~.'ea como ,(rm;m::lp8h~s, ,eje, de co:me"rciaJizillc,i6m 'CJue co:rnnuirhlill tambien en, ,C'~Jt:u.lo.Freml'C a, esta ,ri~,interlor oiro . 3JU'[Ores sugieren una tmv,esia. m3rl~'mla (ICa:b:i"er.i" [9S,'j"; FelU~h]dez~ Calbmr.a., [9(8,9,1.E-:800i a[ 'ftc) :~dmlitir ern preretrndi,do ,cic;~ro del
0,

IUl

l

i

1

-

l

.

.

1

j

i

281

~Lmcll1.~j Cl.OIlSiI.dem:m €J.tAe se:da ~a pfioprua Gru:lir la ,que '~I:IlUkmb.!ail'a' el prOO:u:ctoo :pooe~d:ela~~s e A~!llfms,. d
A1!i.lnl~U)epeH&amt~'S iQjUJ!: anlba~

,COfflLlE:£!Orn0'

dJees~,o:s

rutas '~O SOil ,e:::tdll,ye:OilllS!, sru es eieno Ique li!l!, ap9Jri.,~j61J1, de 'pro~l]cros, SriJegos e!1Th aela .. sjm:~ado:s ,e'Qj,f:] ;~'ea de:! &n''0C'tto son eada ~~ mu n'~,e ~es,
m~:ro~o&.. ve8ll1!1.o,spd,mm' los q;l!! bam, ,oiflieeidlo !ejie~;h1!fes de eO('M, C'sl~ido,E,s;tos, SiICJIli. H.uel·va(.Femaruill:el,:, 1.981.; Fer.~ind~~~, ~®[11! J 9~9)~ Casli].]o die D~~lahloc:mJ. (RJDliz., C B [9It)! IC,~ del C~'SJrillol' Mi~Ul3a, V\~mer,icb" 19i81;: '[9 g8:Q'; 1~8g®).~ C~~ I~el M';Sjr-R, litl Di~cr6p'OUs, de Puente de N O'y'~~ Abdera (Tr(as", a 9.6''7'~6g).1 :Knass "I OoU'[,aya (M',Q,ret,
i

YladJlruili,e;mtos ~Cos;~~[\as q1L!e ,31!:Ul\]illl,eno' 'o,fl'ieren Ico;pas de este -dWO sru han p,ro... 'pOf-C~O:n_~ti!o ,ce:limh:;~ugrie,£.~8, de _r,rniz Ileig_m 0 H!,Ur,_, [oJa8~, 8effa]'a, ~~ Ti ifuos:w en LeP,t ~~g3b).
OUiO:S:

{Fembdel,~ C3!bre1:a.~~',$'9)1 VlV,j:as {actodas de ~a!.a.Iione.S (ffie, buro. de. C~db;(Mwii@l [a et, al., 198;8.). e:1,Ce:r:ro d\f! la Tort]D;,ga ~Il M~allia;p(R~u:ilIa~dt 1'9'75).1 Mo:cro de MeruJjJ~~u~]i (S~:ilu.~b~ft~.979'! 19 ~4), .e~3-01.3ir del Palaeete d~1 .eO[rc,g~d,of' ,e~A~mlun~a~(M:oiiliim,2IJ, ~

Hm.trtas~19~6),r VHI;8)riiQ.O:~I,T~i~KI 19117-(8)",

La ~!lp-os;jcl,6m ~~ff1smo.s:. el'l!~J'(lIJVleS!moo lleva

:8l ~\l:lnl!l%amo::;;, 'Ina

ern ~a.;a!otrruaID~dM:!como, es la Oat1Jif,a]'eza de las a.pmtes Ique 9, Prodf~C11QS a,nt.es me._fic~,olila,cIDps!~ e ma:flIe~n qu:e se lH.u:e IiVwesaiilloi del'tfminJM' !!lli.ftn;e,~(b:lll los d gritg,O'5 tes I~Uiec-omerciS!lli:Dbm, sus pfopiros ,3Jrt~c1!l1os. ,por el ,ooItl!tr,~ria ,6iStos !:~e~b8!l1l. 0 em manllOS :p6mmcas. La ~jp6t~ms de liUl, COl1Utm~J~:lriego ~o:brees~ (;lome-reio en e.ll'rea del

cue.~d6:ua.,mtrlJll)l d,ebft!tid.~. estas fe.c'~as lfaij<ercm, los

'.

'Mlilermada. ~r' UmiEJI. ~e.riede ~lI]m,tm~n~,~'S,gri.mido$ r-ecjen~e.nu:mm:e que :p_~1'l Il@str.ar como ~S~~ .(;lmrb'::'((;i~ pudo ser ,~jeJddOI 'pOT h1i8 p-am,dos, hecho que ne !piDi!3'd~e.X:le'l].d~r~ell .area nororieuutl de I:~:P'e!riJIiI:sulfllJ;la ,e1lil~!,'estaf1]Q, dan[~o de t~.6r'b~i tit de A.mpm.i.as! si bien IlLO d,ebe o"l'ildat:se S!iJ 're'~aoi6r:J!e'om Rift IbID~ pM,llIJka (P~j.o.J., ]984~ :SiS)I.De ,~tP,"fttrm_8~ conll!o sm~[II. J~., ie~o (~91;3)~ b~ dismmlll:1i(l,o ei1. mrlm,eoode ~sel]ta~ JN m~,~.nh~8cOilsi:dem'udos, CO:IIDl£l clOlolliu gdega'S,,; die 'm~f:I!ef'd q~e s6]o' ~a.pmp~a A:m:p.Uiri a.s y ROHS rel,(;m:nderian esa a_e;1iIi()mlllalii,6D~ los lC!Jeme,..s :p~recef'i ser ~Ilclil'!!\e-'s :i:D1i.di{~,e]]:as plles '0 pam]oos, (Nie~o, '!R'~l~ Nil!im;ey'~r!, ~I grJ~..:SOl" ftl'l 'kif; q;ure todo upe> de ~om~rda]ll.'tespo .. dd3!n: ad.'Uf~[ireSltos, :pr-O~h,:n::lns,. !~.

reslmmdho se h-a, 'vi&'1:0

Otr:~ -mdrncio qu;e ,~~Me:~yOJE' esta pmpo.m~C{[antrna ,oolliLl~eiail,,pOI: partelD'DJco; ~fDJ el a m-ea meridiollaID de la. PeIilf(n~alD. si b~~1 debe fcimm'se MIID cie1fi[1 pftith~nc;i:a!, ~eria Ed:CH." :m~t,~l[ ~ospeeies r-ec~;perado,s, hasta .[w.oria~; OllUJO ,E::ill Sec. (Ambl_$ et at,. l 9;81)! 1P~IOjoo d~ ~
:1 (R~m@$.19l8$jt '1 C-3llllm-aJ 2 (CeVdAj,ru'7i)l~ qUJB ,COB 'u;DLa;feci~a: CQ~preAd~diJJ Ins s, v:.m. ,a.'C,; se yine~h(n; ai, m1!l:IldJo :[fllillwco"canagilliies ~ mo-al gJrieg1o.,
UIl:tglD' OO~iiie

los, :p~mlIiC'os lm,O mdos sus em~~a'Ve}i;' Gil e::l 'Bstr-et~'o ,c,umL~pli,e!J101l fu_ci6m, d!e ,ce.I!IJtr.,OS:m<dlii&tri:]n~i.dores., .Ad~mt~e.lild)o ~a
pM.a
i

Sin, ,e;ml9m,g;Qj rc~ee:mQ:s, q!le' ;aj[[jl: ~~tUldIJO 'ru~:e papel
~

e~~a:po~ibi1ir!ad,en l~i~~itroS (;ad,i'r' 0 ,.iz;a, ..:~Ma como
I .~-lQl]oomm.~: ~l1t!gm,lI:[l~ bwr:t.e )' Ulil 1IlIil: S~~.
~I

,Le~~m;~~;' cOJ]J'Sidf;JiIDO&

qlD,e ,en, ]OS'

,g~I;!~'

~: IU!'!

a.._~ ,~~~

dli:: ~tie :[lI,gmf ,gm_ci~ a 131 ,~iI!lile~.tk: DOn J~

sa. 'h'i~n

e-llOil ejelfi'lp.i1i.{e$1111]0 r~11I p1I'IMiemdos:: s.[) las- ~r,'j:a:5 tI:t ,~st-Lf .~iit'li'eL'!u) (MWNlA !1iI. al., '1'~l1:Mol'.'I~i'i.; y HJJIUilf~5\,1'~&5) ~~~~!:r~n~~*~ideisl~.n li!li'te..~_is:,d~!_1:~ AJd'.,~ ~mpiil!:~ci6f\l~,

282

h~bjf:ats,ptiJll]c(r de la ICO' til: mied~(i!'.rrlbteaa-ndahua. hl presene ia de Inau!,TIale griJ!go. es ..;II~~I di JtUuor{)J, sumamenrw 'Ii... 8,! ulJ:sta. ~'I :I1llO!meflli:O como pm aSlg:Q!aJr~es es ;acrtl. 1,'Ulil!;I re.· 'i:sm"b ".,,1 ~S!J 1.... E.~to [podda iI~rrecbtrsi! en It ga'oo como M,I~~3ga(Aymeft~ci. W 988a) do;nde 'em el deJ
j. ".~.
e.

reSltl:o remano. du rante ]3. fase fenli.c:io.;~·1li!iika"

cerse 'mas

a DO ~"~tg.t13 obrepasar el 0 2% 4e~1materi,al total de d.icha fase, -I ,- ~ . m;el1lta.b]e.:~U'm~e resllho. impo .ible com::p,at,EJ e tns p<l(1!"Ci':ml.aji 001:'l!10;.'1 exis'l:eolles ~11 otros ..r y8c:wlinili~nro.. Pdmd00.5, pues cl1a;ndo se (tea'i izan no s~e~e ofrece.r. te el oompulo global de toda la OOr,811lniea d cada fase s;i:llloG]!tU~go) amCJII~e ,. e 'tomfiD ~A eoosidleraciQJI. los ool:lj OlDIe) Of3Jjj811IlllC.OS griegos i'.gnO:l'ti,n~osea eFelCt"lS, ~Sl8d'~'ljiCOS el r.~sl,ode ~o :illa'~eri,SJiles No lobs.. UJlnl~', sa. bm,e.nu. ,CQilll'tamo . con e t~ indh~;es para, lo esuibtecim.ientor· ,PUflIl00S de]! Es~re~ no eho, es p(l;.ii~bieoonS,I'alhl1 la baj,aJ.ill1I~e]]. i,dad de eS·I~,O' haJ lazgos,
Ill11WIe!'O
>.

en .I,~ I~e la cemmIca. grie,ga. llega iI; ha-

att~

Ii. CO'lIi~hl~rHlId6nexposdremos alg1ll.lih[liS, 'we~l~ ~ ione Hille ]lUiede.1fb 111l fe·:[in.e de [0 Ir~t3do: antieriomentc·e in,tenta~'lilIm" ,CO(l\1:trasrat ~o .comportanueJl'lO, de las pob'ladonc'S p:timdci!Ii e i'ndJgeI]3, haeia esta :form[ll oodlJf:ll~c:i!,reilllresemltsJivllJ de. ba ~,rilpo]ogiil:$ ,~tica de ba'miz; III :·gro.

L'3,,lp8:rici,6.n de 1!I1D,O:, 0: '. g-riego .',destilnados a ~,8.b~b.m.da en: unpobb\do p'unioo die] va· ar't3 de'l EslT.ec~o~oom;oes el, Cerro del. iCa.stillUo" pueda h3;bblJn:m~ de ~a,~tiizacil~11de los I modelos h(i;lell icos de mesa errusns aetiv idades ooli,dlana's,! q:t:iiepostcriofmraen[C fueroiEl tl!J~iruido' por las producciones cal1(pali1'ie~s:e.. Deseariamo __ ~e,Hi~ruar II b~,81 wlllci!de!lil.ci.a de estes matu.lli"es en I!~. necr6pol,~s'p~Il~CiSi ,mn '.6'10 IOCJltS;iOni81llime:n.'~ ~a$3:IiI,a hnelgrar 10<saj'u ares d.e.; su '. sepulltlli.ras,. doc.ume.:n1'ta/Ddo'e uno ~,pocos ejemp]a;res de copa Ca'tulhl e;F.I, Pu:e1l1Ih~ de No,), (Alrn:~.iteW!Jr."1 (A~robe]') y. fUeIf..8J del EsftChl1, Pl.dg des :M'olins en lbiz;. Sa'ID.cbez~19':8] )1. Bn. c,almbio ,·:111iegi no, ,"UJmf'mt~, en el i'~lb]lO~[ld"3ena~ r ,dom:;de:no se hll:iU1J; a II u'uil i,~;'lCi.~11 en los pobladas '. mmnqUi se hailllaR con, fmcuelitc,i; em us tumba. poo[bh~,m~nreen,rela~i6n COil lUI ri'n[a] de ~iba.d:6afbnenri,8j Pereira ] 987).
I'.

I

La d:ispeni,6n de: Cij,pis, Casud.o en el Estrec~.o e ve im:::rel]ll.~llt3d!li.~O[J nueves emp]azamieDt,os c,o· ~e[\os qne jaJol1lm1 e·llh.o:ra! nHl~iagll,eilo '1 gnm~dbuJ~ y que :podlrfam haber '11:~e!,IDido,a 'uavle.s de: la rl!lltllJ m.armmlll propaesta porr .J. Fermaodsz y.:P. Cabreras ,'] '9.89),. 'vl~ que, a pe'u ,cfeestes hallazg~l" [10 'propcmc~o;l'ia'mBlos ~u,lte[iwaJes como los yacirm.,co[QS rub6rioo~, e] S'IlI!.dest'e y del mle'[ior die L, mmtad: sur peJrl'inslJJl~r. Bstcs ~ltimos., ya:ci~lient(}s d del. ilterior 'serf,an sg,lrillJlhamdos per (ll,ed:]o de 'una rota qlte, ,e.srad~ COilll~']I~~a 1PMlos iJ1~ dige'1lli3s. 1J~m;, ao parece haber duda de q:ue en estes momenms de los, s. V y IV ,a.C" 11 orgamit:aci6n int~llulJ. de las peblacloaes aJJ,t6.c:~·ol11,as. 'peml~m i:~[a 'so(ltJ.radlWen,le d.(n~llii.liL'af ]o&. mOViJ'I1:1Je[ilJtos coarrlerel,f.des qiiJee rea:ijz~n.lIlI em- 'Ui t:emto.nOl!., .Asr~ ~e'l1dda~Tlo\s un cO'ftlltrifil J!nd'"gena, de las futos "Dt . mas y pUln~copa_flss ias maritimas! Se advierte' como cada d:i:8ise hace mb 'Rece.sario disponer de Din mayor nimenl de aJ11lis.is e tad:i:~nrucm em. 100:8que. no t610 Sf: i'n:c.~u:y-anlo~baU~lg;O$ imponadmr" slno tsm-. b~e:mlo.s artefaems qlle illJl'D:e,~r.aili'i u le01il1:ex;m,~ya 8£9. I!:sre de cari.cter [lldfgcllI 0 pfJ:nnjco., .

14i'enamos, que e to. 'Informacion pooria ser de .gralH lllIliU~ad, ,clwifi.C3ili el ~pel 0 fun~ra, d.dn c-omerei:ai d cada eentro, SIlII ~o jble zona, di! ·mnn!;tie:nc~a.,eoonOfllIDi::,aJ J ~,a [eiltid,~dd\e.
'11 ,1:' .... ,i~

j,,,, ';]0_."",,1' -..iI" ....I "~ ,- lid,,, ,,( ... ~O" ,~,g;ell,ws eomerc l:l:;i\l!.ores ue J:jj..,..... ma~:erm:II""" ,~,lIIc..:[, .Ll., 1!Yi"i3,~:u"
_. II;I~

Por y~tinlo~dado, e~ precario estl.d,o de. oonserv,aci.6n de e::ne yaci~:IDIrlen~oy ~o. e, cael mismo, serla de de.gearij)[Jj estnd lo em.prQ'u~didad Ique com.pooJlda ",lij, lelC~:, ..ci6n !iSID ,ma:tica ...para que: sus resul tados eo.[Jjtr1.bUlyalt a.!!I'n mea [or COfuDc'irnienli), de:'!area, de] Enrecho durD'I1:~eeS;[Q ,s.ig~,.o,.
5,oS [50ib.re

d,~.t·osde ,que se di.s:.pone:lI1,

AjDR~K A:r:OIJx.. A_',l.t. i~~l.~"logli· )1 r.eg,rSlro. t:l!r4m€co d bal!'ni~ flit' m 1m AnrJal'[~d~ arimf~l ESf!'idia d, ['aJ, ap'O'I'tlJ(,ir.mfts ![)IO.8W"\l:I'Q5'·~ I~]~·ul'~.11"'#rbinm f]'g~i·§.dlil!C!!l!Iml iii n pr'!<!p:um;:i611). , A o. M. d~I..' ·1: C:'IliiEanoolo. 'Un ,oltJJ do cehiQO en I~. IPnYinci~ d~ Hut:l"aJt, liq-lwz AJf,y;e-ol'o8iCU • .n~

'M!lchid. 1.979.
Aunn
gj1(1.

Hucl va, 1979~ ARCil". J.• ;:;IColollii~t~.i;.M gti.cilll 'eo :, 'PiI_ : filg!!ina:s oo[i:&ider~ciDe~ mor" doloitc~ '..'.;... B~p. d~'Arq., UI.. trclt

,,~8ti6 .s, A.~ l'R~~ I(L~, 'ERD C A'fruI;ICI PAF.z .R. De

BElAlR'ANO.

V, f'Oj1]!'. Hi5p'; AlJ]~., IliulJ.;Jelon:t, I~1 ~Vio.l. U, BI.AzQ~E'4 J,:M,. :C~1,rli(J" M'a.flridi; 1975", nQA~IANIli; 1, Lbs grl.,e,o~ ti!'j~' tiJ'm~f: canri!:'r.rfo.' y u-,mruWn c(JUmiaJ'ifitUrf& de'lt:J rn!licld'Sim, Mru:lrid.~, 'i986_ CJlBR"F.U, r-.~ ~C..q!!l idr;fll!l: itm~ eQ t·~nn~}·i,! c:~tcj], Ie :iiIBc..J} 'fi nes ~1 s:il8l~~ ~!'!. ~~llJll~_1h.lrn • O'«Il'j\!l1\; ~'e V [[I'. .aud d Real. JI9,87. '[\.eROA, D., ,,:UI'k!l IlI\!lIJl rt:.!irt~~inlO! :11 Cihb:w~Jo:!, ,f.'(;IiIlllUli1i2ms:, I.! B~'fJlO:M. 19'1lS. ~ D(».1 '~~ !P!,4Io~[):<Ko. ,. J.••AJgliIl'l~ Qh~n;eioni ",!l:n itorno :till t.(l(ITl..b:rt:& ~ cumilll10101n1griego ell!! ~!9! M~~cn !m.Crid~nl;'l I:g;,(UII ,~ ,r~·r;rll·. C' u,r. I. d~ Cad~'~{J,~.b.J rmffll'1, '~i'Lu!ad IRciJD,. I 9as; ''IO~, :~rn~. d M Fa .',roEZ~C'HICAUOii \ C'r -To l1I'umi3. p.1I1m rea. en •. pd ;Jt, A~h. E~p. de , fq., XV. MaMAlI, :~94·'2; FIl:!RNM1:l~.J11Mno. ,1,~,f.A, p~eild« g'filrR/J c:rt',Qie.!iI,~~ .il'uf'IWl!., lIl:Iu~!!.IlI4 1984, IDHi.\1. EI pt)tJl_oltD ,l'birf.Qoell J~luel\{a;l+. en IheNiS. AClrllS, dt los 1 JOrJ.N1lltH s~ ~I nIlman i'bJri«J\, J'~J1,
fD.i.'iAl1ID~ JQk 00'. [.: CA18RJ!RA. P." O:llliil~liCilli .gri~.o en "~d a: ,!1~Bs deJ_ $~,g~o ,~,C.};t·"1Oi:i'i: :(]'rec:s e'11W-~ V NS ,Qfl JVi'li-ddt .~~~J.i'i'.J,'t'-su&-C/~ri C();I~m'rai' tJ: J.c.OJmJ;rl1p/lf • P,tli! • 1939. ..f.r. f,I:Rlf.iumez 1In'O, J, r Ri'lo~:gJf,i'~gos ten ES1f.n3;do cn Prot{}".i'!lJ,(;iri~J Mist dc.'Esp. Ami:!!J,U3, l'!' ·~tl.; Madrid, [983,
Co.

n,

Sit,\11\!UIt__ .• IB-,

~m.sm~{a~", de Jtif(J:fmar:ion MlmJi:'~I~ lei.
'!!>IN'm;a" ' {;bl\~

''0

;0,; ~:-I00:. L

i1~n, 987" 1

'VIII, M'~ll~~; ~,'9'iI). 10: alf.eT'!Jtgmienlo~ f. nieiQ 1lI~"r'SI,lIde E,<.:;p!ln:J:;i., Di-af~JB'hl,d.e AtdrtQJo.·

m

iHIRO

cit! ~I StC

((0:.110

de Ca1.w6. Mi!j'l~n:~}, MnBill'di.

I.~'.

1981,

u

nARdA. (ANa. lM" Ce.mmic~ 1t~j~ ~ (lalcm (iGnm:.ld:1. ' eJI el ·i"" 00 ,i\uq;u~tiU6gic()i F.rov.ij.r.I,q;t~1 MUf.ii:]1i , dl:' Pywuaf!. XV-:xV~. B~10nt1. ~,979·aD, 10M. £tmj]mrc~ ~.j~$ ,tJ.e. :1ii~lJr1i rojtls ,ell 131:SJ,uJeS'~'" .P-Mins..lI~M!!o. en C~r-a"lijJg;l'fil'S g·mf,lu!.'!'S' i lf1!,€e:jliNijq'/j(1~~ g : ,~~Pt'fi(~fd(j' IMrie I; 8.~ebni[i.1935. ' CiA il!"CfA f BI!ll.l1IJDo, A, .. ~'~!t'lfli:i.ae.i~m: p'WIIl,ir!:;iI!J'!I., P'ro~ro,rrUJ.ri~, e'JD 1:1;;$. de ,~p. dut, pili ,R, M:emililde~ Pidi!tlJ,; ea

',,01. t,

4~ ed,

rGltI :!'\l 1.g0'"

,d:~- «I'", ILXI. Martr.i;d, IgS8-a .. ttDE.'lrl. Mat!l~1) fenicn:til}~punic-a y te'l a~!f;!!·()hu,de '(H!b;rnJi:lf;!;l~ en It tes del Cl'.i'iJ,g. Inf. l~ ,1f$riJ.fflrJ (J'~ Gib'fIJi6i'(; Mutin~. 19S.8h,!;,I~1. t, n[~., :R.', Ra';[O~ A.: .Rlim.Nffi. A." lflJ(}Ym~pRl-i~rrilmr. !tJ/;ld, ," 1: ((mIll", d~f'u 'llgjru~fJ f~~l(iltl'g,(lt~jemI"~~f mt.>@J1ogrn,fiad.o'o inediifl~,M;lilia~iI. I.~U ..

A.'!J!!lFJi!tcH~ J... .j'" Ce:n:llniqlll.'1::;' ~qll;l-eSi dlllJ ·VG e~ s, ;3ii,f. J.C. Oi1: Md:t~ga ( ~t':5 {il -. eMJfl't:.'s· ,l',IJbfrtHJiIJ' nit'"" Pmi~. t'98,1. tDE.-"', ·~Cera_ciis ~riC&rus y etr!tl!~c.a:s !ii:;I1 ·~'3'ilruga.. 1bC-.ilIV":Iltione~, ee l,Il}g,O a, 19S6w, j~wt'h. frp.

. dlridl. 192 \!til. .1;. 2.

.

r~

(jr~~olli~Ii1:Si

284

]-~O~A~,

G"" ,1!I,'rij,rJ.;lJrws/ffJ,iS'Y'aflhir wtil KilJ~'I!;;.lilj'kn~li'r-J(JRerunBa,u ~r sis dOCi'Of"..u), Bremen, ~98.'7.
j I'LC!l1Si(.
I,

lfflQ:!l'iI.~sb'Che~j Miu.(}_f,meer-lm.'i'J'I!

(~:C'"

F.. lli~'[o'f,!I1gm<ent'li! dg,'f Gl'j~h'/s:t-lji.m l-'JiSfQri@r; l.t:idc:n. 1963, vdl, 1 :.'i' U. :LAMIli:OOLI,\\ N •• ",[PCT IiJimitlllcl:a:s5.'ifica~ianc pr:tlim~Elnn: deUa or.;:nmle'l ,crJmp~n~~, en ,Jk:f.'Ii'.~ aU , (;mJ8'. "/II, (Pel. UlddJ's, LllljU'rs:, iBomighlani, ~'9tll. 'IIJP... «la, cm1LtJJ'lc8' p:FooampilHlill td~II:a, Bascidihio. t!I,mt dt! P'r.eJa, l£~lQntjiIU~. ~n.Va'Ie-:r.lC:.Tm, ~ 9,54_ \L :lllpE'l ,ID'OMm~.R .. Oi:LQ~'~ilcsQs·:~in,ms del s .. [I, a.C. ~ 'i:~elilJ!E'l]to<~ d~' ,inleracdrio. GL'un~~ia.', ,en [I,a fegi6n '1'111: ,I·, V A Ihfl~t~"[jo. I[liD Ctm,g. tit: JUs"" ,af! .Ai ihQ'£i!ii't, A.lb!.la~m., 194.\1"0.1. I,. MJu,.IIJQUE.!H;, ff.! ,f/. MnlJli~rifJ .lmHDJ~is16riclJ ,uil Zalt]J/J'~4'l de: IfJ Setl'!ttlll.; ,B(Jtroju~ U. J9B',J-82!, iB'!i!'IL.ei!!:ln!l. ~9'~3~. rl}fJY. ",ErIi ttimGlllll~ oom.efC~il grii2.',go 'tefl\eS;tre hllt'~n E:-:ltremiiclo.rID:o. en RlJJ'lt ;a' D_ CJa.tltlio .lH~ch'Cz .MhahllJ:.l..

m~!'1nr~ gJi~gq~en el S'!.!dest~. ,cnVE Cang" llil. de A!iiq. S~bm~rilN:l" M~rl~;, ~!lSlSa. MJ-iM. 'v:~l c:vm!lu·!t:io IW:!!Ili!lemai ]~i!lCe:lil,;;e eli'll I", E1(.!rlrlJIl.;[ilduo ~'l!Iiitm!l)). en C~ffl,~d:q~!I!,5: r 8~&'ijt's ~ I~fl~enisri"r ~'t'!;"", B;fj;~I~i'IIii. ~9!S~. U"«! lLaaA lIM D. .J i-liL:JWllLiiLu'lii! JtlI.. ')hh.I~tt:''l,d@;6,~iC:O,1&;; €:JfKJCap~tfti~M~~~ffiji ~ l&lt~.!i,n.i ~!t2,UCtiN::g', "kf?M'l&j§Ur:~.z _hi_RiG '(ill ~',*Ii~'M . .MilL" 'V'ALUCII;OOA, J.l!.ll." ~[!c li.aponimi,a, pUnil1:o",ssp;!l'ffi£i~n,.:;,! Stf/nf!(JO.!" Madrid. ] 911,., I MOLINA FruA R'OO!, ,~:: IR,[I;IZ ,~IitNA~D:E4. J.: IHI;JElIt'TAS JtMH!NI!Z,. C'., jUmll~&a,r I~r,~'J. tflnir'g,iiClJad., ~ 1,rf~fv;rH'}/~i~ ,i'1 1~lIidrJ.{Nmt'CtI dlJ Pu~m!2' a'(JN't1,v;,GrnJ]]sda. '~19g,2. . MOLINA. IF.Pi,!IA~OO. F.~ HUiE~i:i.A~,JIMtMEi1.:. C., ,UI\PiI~~~1if'1llif"~tr fu IfI/J~igrbNi6d, .~ ~'tr.mtN;.U.~ /'f'n"c-[e,puilOC,1J de Plt~r1t~1 NoylJ. Grolll'li'lll~. ,I~g5,. .dt! I~Mi oii;EM"ilV,~dQQes, u~,g,emc1il, ei ~mill"de~ 'Plll~~~ d'e'~OOO'!i"e'c~do~.en .+:\I,muIlica!.A;qal'o;ogf.a e H.lrg~, de ~lli, f(I'fiQ, 11.1.;, Gr!.lJ~:ad'~,19S~, MOI~~ . ~lRO IllJQOO. A. ~'EsI)~il!.1 i'iC!'M~'limja»,. e.~fi,s;. de ,{isp.., M:mdri~.1912:, Vo. t p MQRi!I., KIP•• Cir(~\I.i'ri,q,rl!il' M\!\\r/~~d"'ni'\ie', 4s/(;rmfl'."Rt1m;l, L 1198oi, viiiil. 11'~1.l U):~'1. ~Lil oEmmiq.ue U 've;mi~ it'filtli' Idle Cl1jj'b.~'Bui':sa~ .ULUUv.ellteSi do-nlit£is~IM ~1~mell'll:S ,(fe l.i":omwalJaii\(:l'l1:.<. en j~,1!'"-" COI1Q(!~~f' ill cimmiqllllf,a.g' C{~n~e~ Cilldtt,gtl', ~'~&.111;. nIl'" ~nliillM, iij'Lc:;. i[m;pGrlal:j.nm$ (Ie t:f:rtumilijItIl~' ~ilG!'o iL'l1 imliiii moltS dans Ie 'Irnt{lml~ ,lin.lllllliqlJ~ ,~Ve;~,:~ewr-ec~~}: rE'~,i~, s sio[ll dM miltltlfij~1 ,e~ i.t{lU'!,f!C.~U~,!I!Io!:um~nU;Ii!i', 11:1'1, l\ni d~'1,i Ci!m~', fuf, di ~. FeIJ, Ii! Pfjjit!i!.i'i, R'om!l. l'~S3b. v~l. lI1.. 11\D~I~ .itW rulnt~!;lIm!S loooll!O'miq,lIJ~ daas .I'0cci{l~[It gn;clo!o, en M'(yid th l'-(}nil't~'C1S t'r t!jMt~sntS td.~ N"air,qvn~'~~ Ifo~' dOlt~It! .wdc~l!'P tllicoiCIJ'.!iI!2'.'I!, p],si9I";r.t.(lIIrnl!~. I!!ll:1$~. 'M ~t: 'V1C~ A-:J.:'lJt,!I,Jl!O$ :RF.:~ES.. Q, ~ m,ffiMf[l!,\,'TU.i\ M£!Jl.~A~Dg. N .., ",;CC:n'l'tuibl'!'C~6I11i:lli ~:u1gens~ d~'~~, I~~, y ~ion 1~lil!mell~hd,rJe ~;IIJ iQdUi~,"~ pc~u~ra "j oo:!!!se~\!c'r.:.llgadil!llUl :IIlr.iI:Y.~~,de I~, ilti!:Lent~s apo"litJlICifln~ ,d.\cl l:as 'r<l~,~on!'ilI8 sll!Ttill~omes 1'~ !la~ ~ade ('1idli~" ,en )~,rl(;i',~ C!iU!:g. li!i~'-lEI Bl~dtQ tk GWiftlJ,r:ur"Madrid. :~ de de oril 98:8,
UlOm\1~'OllEn~~rl'lfj; ~I,tI,,~orm.-e~i~ .• lis!~ri~, !f·~~ ~R ~ :p"ro ~

B!jen~~ Ai res, 19S;31b,;,~ol.r, ,

'~5.

~ljJ,II"'! n, 1·' br ,,,,1',,, ,~~ 1i<.ti1i:j. akf:" !l!_~lHtI,,"~;]i Il;n~R:'·1.-- I~UHmi(;lm~5 '!lrq"U:a'1;!~,V..gIOOS '!I L'lSiC"F.UI,ij):iiIt, r~ ~VL~I"lL'_. 'I !I.:.tii~~·t .-~-~ 11..',· 1I.'Y., .ii, _~q~ 0$ ,t-l'qbi~.x-:x.l. Scvil1:il, 1919-80. OU.!os:~ ,R., t(Estudio robrt la c~li.am~ca:!Iica del ~t!lcnr dl.l:.RobarilflH (C~iulilIi. Jn4lF!J~"", ,elll Cd-£J~I~'.I'I: :Exili'.
,~~i !Ii,;

v-otl

j,ji1~~IP.''II'P.'''' .l!I.i,.~!,

'(Il'"

'1,

--:'ij~'--~

--.,.,

..'

"

a,

,

.•.•

'

..

PAGE!,

An'] .. ~i'll :E:sp, Dli~ m5.!, M:.ttr.lr.brlL 191'9 .. 'U.., ,;:.;:lroj'ladtln~5 :iMric~ .;;I,\c cll'lh:ml:il :~feo:~, dti,cas Iil;R ,n[l. p.rO\~'I:lc-J[u:l:e Mlmrdi!)OI, en Ci!'~'{IIrn'i(l~jtr;f g,~gHf'l' i h~li1!lJiS-lli,qf~i'£ 18~~Ic!llii. ~9\8~. ... PwJC'ER • .M.~~CA{\iS..O;,,'IA, rJ,_,'~ BmmJ\M" M.., Bt CrrnJ MdilCtj.r.t!lffU" ,E..-.;c, A~" et! ~~, ,t1,~1,2:-4", M~iI'ld", ,~~3l ~HiItlJRJ\ S~lFiSO., J" oKNec;ooppiis ibmc.3!s dlii: hi, J.\:lrna AliU:!l;ilJ,!,.]Il;:~i1I». ,11:11lbe'tos. l~tNS (j~ las 1 J()r-1I,'(ui'as...,. J:~~IIi.
I

Afi"J'.

RI-\i;I!!YNlO~RES'" J•. ~T~~om;l,g,:Q 1: un peele 'fe-m:id@dt"~ sigl,o, V ~.C. ~n a,WiUJ'£d'ti ]blzait. ICn " ConR . .In'l. df!' Socbm~'rimJ1. Madrid. i9$'. . Rloo&lGlr~ O~IVIi. 'f;, 'iioIiMil.!ini~:LvuU!m S,l4cliWlIll,lilim ~Ii ]mlit\:~ fUc:ntilis hlcrn.rbs; 'Y 'liJiilili~SOO ~p:l\~mr[Ci;IISif [lumi:s· I m~ll..coSJ!;, Ir;.n Itrqri-tt.d:O,ciil (1~ .Afi~fi\!'.t{~ Orir.mll!t .. s.i~le!i:'S/!l"Hj'if}'.~~ Miiflll.,gjl_!, 'I !!!lSI. iR!OLIi).A.N :&tm""Ii.~,~1.M •• §li:1J~,mri~ fti.rp.dni.(.'Q_, FU4!m.e;s. m,i~[M's partil i!J It".sn~.d,io.iJf! lll'.I1 vi~'.~ a rmfJ'tl\!WS tii'jJI ta p!~., ~ilfn.s,rII(l;,1Mrirn), Madrid,li'~:;. :ROUILLJi,IItD, ,F':, o;o:iw if:O!iI:~ iUfttUlJEts !, fI,~lirc~; rn~~ (11;11 I'Ve ;~~en AndalmJl~'f:!i,l"t,M.;.!/. d(: It;, C~,tl:!ide ve-/d,,:-qiili!.lt. X~~~, P'iinl.'!. J975.

.. M••,Li! 1i:'e.'n1JY~k~, Id~jt"~d~'Uihul,f!.~.li'uceloPI!!, 1~rn, p,~~~P~!crn£V!.A., ~EI ~~m~jlein E~PQ'rho:rl~, St~uf(~ d~ ,f.!J'ijtor~4.. II-ut n-il ,I.:S8'lam~nca ~'9~M$~. f'lr~
1

[97'1.

v.~

d~' l)(Jn~ ~]mca (PliCiL'il.\fJ ,de S I'II~iIMa:rj'i"i. Pimv" 'Ci:diz). SSlrarcigra.ptilili~-t-I' Ijf,t'llel'll.gclUII!lg, fliifier- Qxril!:nt:ili:sie{re[l:(ilulQ ;,u~:ed~iJ:[1;g, • Mad, Mifr •• J 9'86. Sit NrOIllj! :" wr '~'!'];i~1 C, ".LiJI raro~~c~,iiliC'ii ill;::: IbJ_?<!Ie<JIi el b.ihll eo Af:qUa-o~tigic'{1l ,N~~ii:UJll:aJ:t;!" 'Trob-i,\1j'O.I' ,de. Prull., XXX~In. M.ulrid. ~98 :1. ID~M. ~ .\Igun~~ eOJESh!lenu:~&ODritS s.o.bre rei ~Clmercio de c~r:illiiiI:'iLIJatkdi 'rrn CiiltliJ &0(]j'illil,re • J~IilI); :si:g!m V :r : i~V ,C.;Qr.tlill 'Gr.ei:,~ ,to' ib.fi1f~S al! ,lfl ..., .POri '. !9:87. ,,'AN 'iiARU", H. •• ;C'll:rilimic~ ld~ irnpO:Ji1!ad6n atiC4L d EI ,Pw~ Ide lBeruh:13rl6, (CaS'teU'6r!' • C~Qll. e fAr. J~,}' A '1. d CfUi'{!'J$!M'ri."IJSe., nt C¢!jU:~U!i'l!!!It. ~7,6, I i~T" I:' ,n, n- '" - .,,,'Ii" ~.. ill. H" """"11""",, ~'''''I li.... " ........ ~ iJf""',pi" .J'", I.... ,.,I'P;~"'_"; 'Ii), 'LI' V'I ,@.Yi.tI! • ' iD~~tJi 'Ii ~ '_' PftOj !t~-!J ,~ '!V..... a-v.r.;1JI _lJJ.Ioli' S '" J.C.; hiJna,-t!I~, itirn ~ ',«ten sur de ~f!Im"-~~~;s de A.l'Iil;pruriillS(oC'>alIl,pi;lna de e;;:'CI'I;Vi'JJlllfiJ:le! del :a:ilillll' ] 9 s:6},;; , CUAd. til! ,Fwd:!. )' Ar.q, CruJ l1(r1U~lut. X][.ICrx.5ldI61i1. 19R6. SH 2FmN, J"8\.,, (IlGrecb ilDllueek impt)'tt!, iM Ibtl SOlJtlili off tbI: J1b~ri;[)]oPieniOMlhil. "]"blil:ril!1iti1b:~i)50g;ii:i1 eiy~.d~n~\!ii" M'.lJ •• \f IU. ],9' 2OLA SolE; J,~L'IIi:~nimin. :rooi.cro:lillflk~,Elic. U11lt'. Hisp"" ~, Madrid, ~9t{l SfA:R KES" H,J\.: TALorrt L. IIf,B,lac.k :.md iP~rfliinflli~E) 'Dr m!!: I6tml. S~hand 4-'t~,c:eJalurif' ,b"C.;J;!o, 'ffle A/J.rt'niat~ i\' 'Orn'. XU, 'rilID~lon, 19'1ll. S:ciitll.~lU', H,. ~M:Q:r.1!:'o e Me~fgllij\~lIa, ~:Ili'rorm~pcljmimu', :m.bre' 1'1 enm~frillli ~ !&ille;aIj!i3£.Lon~~ 197'b",~ N.r». d Arq. fiJsp.!, 'VI. MruWtiI. 1919', ID~. ~MQiJ1lI d~' MiCzq~li!l-U!li' II'!'f@m.e pn:litmil1l:1f ObH' la t~mp!l.i1\1l! e ",~~.jfvatil1tlreES,de ~!!l8:I fill! ~'1. M~rro de d 1¥'lezqllll tm~. ceres d~ ~a!IiIe;5~unboctl~u.rnr; rfo AI~~'OO». Nm. A r.q, t-II~l'•• XI X. Mildrid. ~,9,g4. d,,;~ SCQijl.~, - I"A, •• ,f(N'Ii. Bi.s~. Anf., 2 ed.;, ,Bi;Jroe~ooa. :~ lit5S. ,01. L ~D~'I.~SUi1:l!i'!.en R;e:",th:lil.}rkflpfJdll;' der KI:~Ji3i;sdltu:r A,'llf'iNmJ~:.I;wlrnePl'SfhaJl. Segu:,a.1:iI:, 197~l. ~'t1il,IV8Jt 1'JdA:S.G,. C'~,r:6ml~~, l:,Fi~Bt-JSr H'l! itl. PBJi# ,li~ilJir.i"ca. 'VaiEfid;I" 1967'·68. vOl.I'-lt "iJ'Al-.'QlllE2 Oil!!Jl;o. ,D.. P:tJehJ{os rr.I'~lasr.tt"lwJ:, MalaWI 1966. Vtit U.

Ru~z M' :tA. :[)," ~IDUO

:xxvn.

;''1"", "..,f."!I!t"lI

" .• IIIi

bl

i,
II!'

'..,..
.~

.. 'I!rn 11-" "

~'II

~1 ..

1

J!,!L!I'\;~JJ;::m

'-;

~ -~

'!!!

.. 1

~,!!!II .. rtllJll ~'.

!:iI,1I

tlJ,"f!."

'1

u; .

iJ