P. 1
espace publique

espace publique

|Views: 0|Likes:
Published by Rim Bouwing

More info:

Published by: Rim Bouwing on Jun 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/22/2011

pdf

text

original

ϝϭϻ΍ ΚΤΒϤϟ΍ : ϲϣϮϤόϟ΍ ˯Ύπϔϟ΍ ϡϮϬϔϣ

ϲϣϮϤόϟ΍ ˯Ύπϔϟ΍ ϒϳήόΗ :
ϲ΋Ύϳΰϴϓ ˯Ύπϓ Ϧϋ ΓέΎΒϋ Ϯϫ , ϦϴϨσ΍ϮϤϟ΍ ϊϴϤΟ ϑήσ Ϧϣ ήΤϟ΍ ϝΎϤόΘγϼϟ ˯Ύμϓ Ϯϫ ϭ έϭήϤϠϟ ϭ΍ ϊϤΠΘϠϟ ϥΎϜϣ
ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΓΎϴΤϠϟ ˯Ύπϓ Ϯϫ ϯήΧ΍ ΓέΎΒόΑ ϱ΍ .
ϝϮϬΠϣ ϥΎϜϣ Ϯϫ ϭ , ιΎΨηϻ΍ ϦϴΑ ϝΩΎΒΘϣ ϭ ϙήΘθϣ ϲϋΎϤΟ ΔϴϧΎδϧϻ΍ ΕΎόϤΘΠϤϟ΍ ϲϓ ΪΣϻ ϚϠϣ βϴϟ Ϯϫ ϭ
ΕΎϳήΤϠϟ ϼϘΣ ϞΜϤϳ Ϯϫ ϭ ΔϳήπΤϟ΍
ϲσ΍ήϘϤϳΪϟ΍ ϡΎψϨϟ΍ ϲϓ ϻ΍ ϥϮϜΗ ϥ΍ ϦϜϤϳ ϻ ϲΘϟ΍ ΔϳήΤϠϟ ϲϗϼΧϻ΍ ϭ ϱΰϣήϟ΍ ˯Ύπϔϟ΍ ϚϟΪϛ ϞΜϤϳ Ϯϫϭ , ϱάϟ΍
νέΎόΘϟ΍ ϭ εΎϘϨϠϟ ΔϓΎϘΜϟ΍ ϭ ϦϳΪϟ΍ ϭ ΔγΎϴδϟ΍ ϭ ωΎϤΘΟϻ΍ ϡϮϠϋ ϲϓ ϦϴϠϋΎϔϟ΍ ϒϠΘΨϤϟ ΢Ϥδϳ ˯΍έϻ΍ ˯΍ΪΑϻ ϭ , ΍άϟ
ΔϴγΎϴδϟ΍ ϭ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΕΎϋ΍ήμϟ΍ ϒϠΘΨϣ ϲϓ ΔτϠδϟ΍ Ϊο ΔοέΎόϤϟ΍ Ρήδϣ ϞϜθϳ ϮϬϓ . ϲΘϟ΍ ΔϳήΤϟ΍ ϩάϫ ϦϜϟ ϭ
φϔΘΤΗ ϥ΍ ΎϬϧΎη Ϧϣ ϲΘϟ΍ Ϧϴϧ΍ϮϘϟ΍ ϒϠΘΨϤΑ ΎσϮΒπϣ ϞϘΤϟ΍ ΍άϫ ϥϮϜϳ ϥ΍ ϊϨϤϳ ϻ ΍άϫ ϥ΍ ϻ΍ ΎϬϟϼΧ Ϧϣ ϭ ΎϬϴϓ ΎθϨϳ
οϮϔϟ΍ ΕϻΎΣ ΐϨΠΗ ϭ ϡΎψϨϟ΍ ΔϟΎΤΑ ϰ .
Ϫϟ ΎτϴδΑ ΎϔϳήόΗ ϡΪϘϨγ ϲϠϳ ΎϤϴϓ ϭ ιΎΧ ˯Ύπϓ ϞΑΎϘϤϟΎΑ ϙΎϨϫ ϪϧΎϓ ϲϣϮϤόϟ΍ ˯Ύπϔϟ΍ Ϧϋ ΎϨΛΪΤΗ ϝϼΧ ϦϜϟ ϭ
ιΎΨϟ΍ ˯Ύπϔϟ΍ ϒϳήόΗ :
ιΎΨϟ΍ ˯Ύπϔϟ΍ βϜϋ Ϯϫ ϲϣϮϤόϟ΍ ˯Ύπϔϟ΍ ϭ΍ ϙήΘθϣ ˯Ύπϓ βϴϟ Ϯϫ ϭ ΩήϔϠϟ ΎλΎΧ ΎϜϠϣ ήϴΧϻ΍ ΍άϫ ήΒΘόϳ Ϋ΍
ϤΘϳ Ϯϫ ΎϤϧ΍ ϭ ΎϘΑΎγ ΎϨϠϗ ΎϤϛ ϝΩΎΒΘϣ ϑϭήόϣ Ϯϫ ˯Ύπϔϟ΍ ΍άϫ ϭ ΔϋΎϤΠϛ βϴϟ ϭ ΓΪΣϮϛ Ωήϔϟ΍ ϑήσ Ϧϣ ϪϟϼϐΘγΎΑ ΰϴ
Ϫϣ΍ήΘΣ΍ ΐΠϳ ϭ ΔϳΎϤΤϠϟ ϊπΨϳ ϥ΍ ΐΠϳ ϭ ΩϭΪΤϣ ϭ .
ϲϧΎΜϟ΍ ΚΤΒϤϟ΍ : ΦϳέΎΘϟ΍ ήΒϋ ϲϣϮϤόϟ΍ ˯Ύπϔϟ΍ έϮτΗ
η ϭ΍ ΪΣ΍ϭ ϞϜϟ ΢Ϥδϳ ϱάϟ΍ ϡΎόϟ΍ ϥΎϜϤϟ΍ ϲϨόϳ Ϫϧ΍ ΞΘϨΘδϧ ϲϣϮϤόϟ΍ ˯Ύπϔϟ΍ ϒϳήόΘΑ ΎϘΑΎγ ΎϨϤϗ ΎϤϛ ϥΫ΍ κΨ
ιΎΨηϻ΍ ϭ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ϝΎϘΘϧ΍ ϢϋΪϳ ϭ ΢Θϔϳ Ϯϫ ϭ Ϫϴϓ ΪΟ΍ϮΘϟΎΑ . ΎϨΗΎόϤΘΠϣ ϲϓ Ϫϓήόϧ ϱάϟ΍ ϡϮϬϔϤϟ΍ ΍άϫ ϥ΍ ϻ΍
ΕΎόϤΘΠϤϟ΍ έϮτΘΑ έϮτΗ ΎϤϧ΍ ϭ ΓήλΎόϤϟ΍ , ϭ ΔϴγΎϴδϟ΍ ϡϮϠόϟ΍ ϲϓ ϢΛ βϔδϠϔϟ΍ ϥ΍ΪϴϤϟ΍ ϲϓ ϻϭ΍ ϡϮϬϔϤϟ΍ ΍άϫ έϮτΗ
ϥ΍Ϊϴϣ ϲϓ ΍ΪΟ ΓήϴΒϛ ΔϔμΑ ϞϤόΘδϣ ϥϻ΍ Ϯϫ ϭ ϕϮϘΤϟ΍ ΪϘϓ ϱήπΤϟ΍ ωΎϤΘΟϻ΍ ϢϠϋ ϲϋ ϭ ϝΎμΗϻ΍ ϭ ϡϼϋϻ΍ ϡϮϠϋ
ϲϓ ήϣϻ΍ ϝϭ΍ ϲϓ ϡϮϬϔϤϟ΍ ΍Ϊϫ έϮτΗ
1 - ΔϴϧΎϧϮϴϟ΍ ΔϨϳΪϤϟ΍ :
ΚϴΣ ΎϫέΎϫΩί΍ Νϭ΍ ϲϓ ΖϧΎϛ ϲΘϟ΍ ΔϴϧΎϧϮϴϟ΍ ΔϴϨϴϠϴϬϟ΍ ΪϴϟΎϘΘϠϟ ΔϤϳΪϘϟ΍ ΕΎϴόΟήϤϟ΍ ϲϓ ϲϣϮϤόϟ΍ ˯Ύπϔϟ΍ ϑήϋ ΚϴΣ
ϦϴΑ ϭ ιΎΧ ϮϫΎϣ ϦϴΑ ϢϳΪϘϟ΍ άϨϣ ϥΎϧϮϴϟ΍ Ϟμϓ ϦϴϨσ΍ϮϤϟ΍ ϦϴΑ ϙήΘθϣ ϮϫΎϣ ) ΪϴΒόϟ΍ ΍ϮϨΜΘγ΍ ϭ ςϘϓ έ΍ήΣϻ΍ (
ΩϮΟϮϟ΍ Ϧϣ ϦϴϣΎψϧ ϰϟ΍ ϲϤΘϨϳ ϥΎϛ ΖϗϮϟ΍ ϚϟΫ ϲϓ Ϧσ΍Ϯϣ Ϟϛ ϥ΍ ΖϧΩέ΍ ΔϨΣ ϝϮϘΗ , ϝΎΠϤϟ΍ ϭ ιΎΨϟ΍ ϝΎΠϤϟ΍
ϪϨϋ ήΒϋ ϭ ϡϮϬϔϤϟ΍ ΍άϫ έϮτΘΗ Ϊϗ ϭ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΕϼϋΎϔΘϟ΍ ϭ έ΍ϮΤϟ΍ ϞΧ΍Ω ήϴΧϻ΍ ΍άϫ ϞϜθΘϳ ϱάϟ΍ ϲϣϮϤόϟ΍
ϏϻΎΑ ΍έϮ « agora » ΝΫϮϤϨϟ΍ ήΒΘόΗ ΚϴΣ ϡΎϋ ϥΎϜϣ ϲϫ ϭ ϥΎϧϮϴϟΎΑ ΎϨϴΛ΍ ΔϨϳΪϤϠϟ Δϴδϴ΋ήϟ΍ ΔΣΎδϟ΍ ϲϨόΗ ϲϫ ϭ
ϲϣϮϤόϟ΍ ˯ΎπϔϠϟ ϲόΟήϤϟ΍ ϞϜϟ ΢Ϥδϳ ˯Ύπϓ Ϯϫ ϭ ϦϴϨσ΍ϮϤϟ΍ ϦϴΑ Γ΍ϭΎδϤϟ΍ ϭ ΕΎϳήΤϟ΍ ϢϟΎόϟ ΰϣέ ϭ ϲϧΎϧϮϴϟ΍
ϦϳήΧϻ΍ ϰϠϋ ήΛΆϳ ϥ΍ ϞΟ΍ Ϧϣ ΕΎΑΎτΨϟ΍ ϝϼΧ Ϧϣ ϢϠϜΘϟΎΑ Ϧσ΍Ϯϣ
Ϝϋ ϲϫ ϭ ϝϮΣ ζϗΎϨΘϟ΍ ϭ έϭΎθΘϟ΍ ΎϬϨϣ ϑΪϬϟ΍ ΎϤϧ΍ ϭ ϞϤόϟ΍ ϭ΍ ϥΎϨϗϻ΍ ϭ ΔϠ΋ΎόϟΎΑ ΔϣΎϋ ϖϠόΘϤϟ΍ ιΎΨϟ΍ ϝΎΠϤϟ΍ β
ΩήϔϠϟ ϲμΨθϟ΍ ϕΎτϨϟΎΑ ΔϘϠόΘϤϟ΍ ϞϛΎθϤϟ΍ βϴϟ ϭ ΔϣΎόϟ΍ ΔΤϠμϤϟΎΑ ΔϘϠόΘϤϟ΍ ϊϴο΍ϮϤϟ΍ .
ϥ΍ ϻ΍ ϞΒϗ Ϧϣ ϥΎϧϮϴϟ΍ ϪΗήΒΘϋ΍ ΎϤϛ ϲϣϮϤόϟ΍ ˯Ύπϔϟ΍ ήΒΘόΗ ϲϬϓ ΔϤϳΪϘϟ΍ Ύϣϭέ Ϧϋ Ύϣ΍ ΔϴϤδΘϟ΍ ϲϓ ϥΎϛ ϑϼΘΧϻ΍
ϯΪΘϨϤϟΎΑ Ύϣϭέ ϲϓ ιΎΨηϻ΍ Ϫϴϓ ϊϤΘΠϳ ϱάϟ΍ ϥΎϜϤϟ΍ ήΒΘόϳ ΚϴΣ « forum » ΍έϮϏϻ΍ Ϧϣ ϰΣϮΘδϣ Ϯϫ ϭ
Ϊϋ΍ϮϘϟ ϊπΨϳ ϥ΍ ΐΠϳ Ω΍ήϓϻ΍ ϢϠϜΗ ϥ΍ ΔϤϳΪϘϟ΍ Ύϣϭέ ήΒΘόΗ ϭ ΔϨϳΪϤϟ΍ ϥϭΆη ΔθϗΎϨϣ Ϫϴϓ ϢΘΗ ϥΎϜϣ Ϯϫ ϭ ΔϴϘϳήϏϻ΍
Ύηϻ΍ έΪΠΗ ϭ ϡϼϜϟ΍ ϲϓ ϦϨϔΘϟ΍ ϭ ΔΑΎτΨϟ΍ ϲϧΎϧϮϳ Ϟλ΍ Ϧϣ ΍ϮϧΎϛ ΕΎϳΪΘϨϤϟ΍ ϲϓ ϥϮΒτΨϳ ϮϧΎϛ Ϧϳάϟ΍ ιΎΨηϻ΍ ϥ΍ Γέ
ιΎΨηϼϟ ΔϴϣϮϴϟ΍ ΓΎϴΤϟ΍ ϰϠϋ Εΰϛέ ϭ ϲϘϴϘΣ ϲϟΎμΗ΍ ϊϤΘΠϣ ϖϠΧ ϰϟ΍ Ύϣϭέ Ζόγ ϲϟΎΘϟΎΑ ϭ .
2 ± ΔϴΑϭέϭϻ΍ ϰτγϮϟ΍ ϥϭήϘϟ΍ :
όϤΑ ϲγΎϴδϟ΍ ˯Ύπϔϟ΍ ϲϓ ϞΜϤΘϳ ϲϣϮϤόϟ΍ ϝΎΠϤϟ΍ ϭ΍ ϲϣϮϤόϟ΍ ˯Ύπϔϟ΍ ϰτγϮϟ΍ ϥϭήϘϟ΍ ϲϓ ϭ ϢϜΤϠϟ ϡΎόϟ΍ ϞϴΜϤΘϟ΍ ϰϨ
˯ϼΒϧϻ΍ ϝϼΧ Ϧϣ ΪδΠϣ Ϯϫ ) ϢϬϟ ΓΎϓΎϜϤϛ Ε΍έΎμΘϧ΍ ϭ Ε΍ίΎΠϧΎΑ ΍ϮϣΎϗ Ϧϳάϟ΍ ϥΎγήϔϟ΍ ϭ΍ Δϔϳήη ϝϮλ΍ ϢϬϟ Ϧϳάϟ΍
ϢϬϟ ΓΎϓΎϜϤϛ Ε΍έΎϣ΍ ϭ ΏΎϘϟ΍ ϰϠϋ ϥϮϠμΤϳ ( ϭ΍ ϢϬϛϮϠγ ϭ΍ ϢϬΘΌϴϬΑ ϭ΍ ϢϬΗ΍ίΎϴΘϣΎΑ ˯΍Ϯγ ιΎΨηϻ΍ ˯ϻΆϫ
πϓ ΩϮΟϭ ϥϮοήϔϳ Ϧϳάϟ΍ Ϣϫ ϢϬΗΎΑΎτΧ ϭ ˯ϼΒϨϟ΍ ˯ϻΆϫ κΨη ϲϓ ΪδΠΘϳ ϲϣϮϤόϟ΍ ˯Ύπϔϟ΍ ϥ΍ ϰϨόϤΑ ϲϣϮϤϋ ˯Ύ
Ϧϳ΍ ΎϤ΋΍Ω ΩϮΟϮϣ ϭ ϊΑΎΗ Ϯϫ ϦϜϟ ϭ Ύϣϭέ ϭ΍ ΔϤϳΪϘϟ΍ ϥΎϧϮϴϟ΍ ϲϓ ϞΒϗ Ϧϣ ϥΎϛ ΎϤϛ Ύϣ ϥΎϜϤϟ ϊΑΎΗ βϴϟ Ϯϫ ϭ ˯΍ήϣϻ΍
ϢϜΤϠϟ ϡΎϋ ϞΜϤϤϛ ΩϮΟϮϣ ϞϴΒϨϟ΍ ϥϮϜϳ .
3 - ρϼΒϟ΍ ϊϤΘΠϣ ϭ ΔπϬϨϟ΍ ήμϋ :
ϮϬχ ΪόΑ ϟ΍ Ϊόϳ ϥΎϛ ϱάϟ΍ αέΎϔϟ΍ έϭΩ ϊΟ΍ήΗ ΔπϬϨϟ΍ ήμϋ έϮϬψΑ ϢϜΤϠϟ ήϴΧϻ΍ ϭ ϝϭϻ΍ ϞΜϤϤ ϊϤΘΠϣ ρϼΒϟ΍
ϪϤϴϠϗ΍ ϰϠϋ ϪΘτϠγ ϞϴΜϤΗ ϲϓ έϮτΗ ϱάϟ΍ ϲσ΍ήϘΘγέϻ΍ ΎοϮϋ ϪϠϴΜϤΗ Ϧϋ αΎϣήΑΎϫ ϦϏήϳ ϚϟΫ ϪΤοϭ ΎϤϛ ϚϠϤϠϟ
ϝΎϗ ΎϣΪϨϋ " : ϲΤϴδϤϟ΍ αέΎϔϟ΍ νϮϋ ΔϴϧΎδϧϻ΍ ϪΘϧϮϛ ϱάϟ΍ ρϼΒϟ΍ ϞΟέ " Ϩϟ΍ ϭ ϝϮϘϳ ϲϠλϻ΍ κ :
« l͛homme de cour formé par l͛humanité supplante le chevalier chrétien » ϊϤΘΠϣ ϊϣ ϭ
Ϣ΋Ύϗ ϭ Ϧ΋Ύϛ ϮϫΎϣ ϝϮΣ Ϣ΋ΎϘϟ΍ ϞϴΜϤΘϟ΍ ϰϟ΍ ϥϮϜϳ ϥ΍ ΐΠϳ Ύϣ ϝϮΣ Ϣ΋ΎϘϟ΍ ϞϴΜϤΘϟ΍ Ϧϣ ΎϨϟϮΤΗ ΍άϫ ρϼΒϟ΍
ϱάϟ΍ ϢϜΤϟ΍ ϥϮϠΜϤϳ ΍ϮϧΎϛ ˯ϼΒϨϟ΍ ϰτγϮϟ΍ έϮμόϟ΍ ϲϓ Ϫϧ΍ ϰϨόϤΑ ιΎΨηϻ΍ ϰϠϋ ϥϮοήόϳ ϭ ΖϗϮϟ΍ ϚϟΫ ϲϓ ϥΎϛ
ΖΤΒλ΍ ϭ ΔπϬϨϟ΍ ήμϋ ϲϓ ϝϮΤΗ ϡϮϬϔϤϟ΍ ΍άϫ ϦϜϟ ϭ ΍ϮϠόϔϳ ϥ΍ ΐΠϳ Ύϣ ϝϮΣ Ε΍έ΍ήϗ ϭ ήϣ΍ϭ΍ " ΔϘΒτϟ΍
Δϴσ΍ήϘΘγέϻ΍ " ϚϟΫ ϲϓ ΍Ϊ΋Ύγ ϥΎϛ ϱάϟ΍ ϲϧΎδϧϻ΍ έΎϴΘϠϟ ΔΠϴΘϧ ΍άϫ ϥΎϛ ϭ ϊϗϭ Ύϣ ϭ ΩϮΟϮϣ ϮϫΎϣ ϝϮΣ ΙΪΤΘΗ
Ϯϫϼϟ΍ ϲϨϳΪϟ΍ έΎϴΘϟ΍ ϝΪΑ ΖϗϮϟ΍ ϞΒϗ Ϧϣ ΪΟϭ ϱάϟ΍ ϱήϬϘϟ΍ ϲΗ .
έϮτΗ ϢϫΎγ ΪϘϟ ϭ " ΔϋΎΒτϟ΍ " ϲϓ ΎϫέϮϬχ ϭ 1450 ϢϴϋΪΗ Ϛϟάϛ ϭ ϦϴϴϧΎδϧϻ΍ ϞΒϗ Ϧϣ ΓέϮϠΒΘϤϟ΍ έΎϜϓϻ΍ ϩ ϞϘϨΗ ϲϓ
ΡΎΑέϻ΍ ϝϼΧ Ϧϣ ΔϳέΎΠΘϟ΍ Ρϭήϟ΍ ϝϼΧ Ϧϣ ϰϨΠΗ ΖϧΎϛ ϲΘϟ΍ " ΏΎΘϜϟ΍ ΔϋΎϨλ " Ϧϣ ϭ ΔϳέΎΠΗ ΔόϠδϛ ΢Βλ΍ ϱάϟ΍
Ώ ϰϤδϳ Ύϣ ΕήϬχ ΎϨϫ " ί΍ϮΟέϮΒϟ΍ ΔϳέΎΠΘϟ΍ Δϳ " ϢϜΤϟ΍ Ϧϋ ΔϠϘΘδϣ ΖϧΎϛ ϲΘϟ΍ ϭ ΔϣΎόϟ΍ ϡϮϬϔϣ ϰϠϋ ΕήΛ΍ ϲΘϟ΍
ϯήΧ΍ ΔϬΟ Ϧϣ ϪΗήτϴγ ΖΤΗ ϦϜϟ ϭ ϲϜϠϤϟ΍ .
΢Ϡτμϣ ΎϘΑΎγ ϩΎϧήϛΫ Ύϣ ϝϼΧ Ϧϣ ϭ " ϡΎόϟ΍ " ϲϨόϳ ΢Βμϳ ϭ ϩΎϨόϣ ήϴϐϳ ϑϮγ " ϕΎτϧ ΝΎΧ εΎόΗ ϲΘϟ΍ ΓΎϴΤϟ΍
ϥϮΑήϘϤϟ΍ ˯ΎϗΪλϻ΍ ϭ ΔϠ΋Ύόϟ΍ " ϱάϟ΍ ωϮϨΘϟ΍ ΍άϫ ϝϼΧ Ϧϣ ϭ ΢Ϡτμϣ ϪϴϨόϳ " ϡΎόϟ΍ " ΕΎϋΎϤΟ ΓΪϋ ϙΎϨϫ ήϬψΗ
ϲϫ ΔϣΎόϟ΍ ΓΎϴΤϟ΍ ϩάϫ ˯Ύπϓ ΢Βμϳ ΎϨϫ ϭ ϙΎϜΘΣ΍ ϭ ϝΎμΗ΍ ϲϓ ϞΧΪΗ ϥ΍ ΐΠϳ ϲΘϟ΍ ϭ ΓΪϘόϣ ΔϴϋΎϤΘΟ΍ " ΔϨϳΪϤϟ΍ "
ϱ΍ ΓΪϳΪΟ ΕΎϜΒη ΕήϬχ ϪΗ΍Ϋ ΖϗϮϟ΍ ϲϓ ϭ ϪΗ΍Ω ΖϗϮϟ΍ ϲϓ ΔϨϳΪϤϟ΍ ϰϟ΍ ρϼΒϟ΍ Ϧϣ ϲϣϮϤόϟ΍ ˯Ύπϔϟ΍ ϝϮΤΗ ϥΫ΍
΍ ϲϘΘϠϳ Ϧϳ΍ ΕΎϘϠΣ ρϼΒϟ΍ ϞΟέ ΕΎϴΠϴΗ΍ήΘγ΍ ϭ ϢϬΒλΎϨϣ ϚϟάΑ ϦϴγΎϨΘϣ ϥϭϭΎδΘϣ ϢϬδϔϧ΍ ϥϭΪΠϳ ΚϴΣ Ω΍ήϓϻ
ΪΟϮΗ ϲΘϟ΍ ΕΎϧϮϟΎμϟ΍ ϭ ΕΎΒΘϜϤϟ΍ ϭ ΡέΎδϤϟ΍ ϭ Ε΍ήΑϻ΍ ϭ ϲϫΎϘϤϟ΍ ϲϓ ιΎΨηϻ΍ ˯ϻΆϫ ˯ΎϘΘϟ΍ ϦϛΎϣ΍ ΖϠΜϤΗ Ϊϗ ϭ
ΔϨϳΪϤϟ΍ ϲϓ ΔϔΜϜϣ ΔϔμΑ ϙ ΪόΗ ΢ΒμΗ ϲΘϟ΍ " Δτϴγϭ Ε΍˯Ύπϓ " ϟ΍ ϭ ρϼΒϟ΍ ΝΫϮϤϧ Ϊο ϲγΎϴδϟ΍ ϡΎπϨ
ϱί΍ϮΟήΒϟ΍ ϲσ΍ήϘϤϳΪϟ΍ ϡΎψϨϟ΍ ϰϟ΍ Δϴσ΍ήϘΘγέϻ΍ Ϧϣ ΎϨϠϘΘϧ΍ ϭ ρϼΒϟ΍ ΖοϮϋ ΔϨϳΪϤϟ΍ ϥΫ΍ .
4 - Δϴδϧήϔϟ΍ ΓέϮΜϟ΍ :
ΐϛήϤϟ΍ ϲϜϠϤϟ΍ ϡΎψϨϟ΍ ρϮϘγ ΪόΑ ΚϴΣ ϲϣϮϤόϟ΍ ˯Ύπϔϟ΍ έϮτΗ κΨϳ Ύϣ ϲϓ ΔϴϨϏ ΪΟ ΔϠΣήϣ Δϴδϧήϔϟ΍ ΓέϮΜϟ΍ ϞϜθΗ
ϲϫϻϻ΍ ϖΤϟ΍ ϰϠϋ Γ΍ΰϟϮϤϟΎΑ ϱί΍ϮΟήΒϟ΍ ϲσ΍ήϘϤϳΪϟ΍ ΝΫϮϤϨϟ΍ έϮϬχ ϭ , ϲϣϮϤόϟ΍ εΎϘϨϟ΍ έϮϬψΑ ΍ήϴΧ΍ ΢Ϥγ ΍άϫ
ΎΑϭέϭ΍ Ϟϛ ήΒϋ ΔϠγ΍ήϤϟ΍ έϮτΗ ϞπϔΑ ϝΩΎΒΘϟ΍ ϦϛΎϣ΍ ϭ Ϟ΋Ύγϭ ΕέϮτΗ ΚϴΣ
Ϛϟάϛ ϭ Ϊ΋΍ϼΠϟ΍ ΎϬγ΍έ ϰϠϋ ϭ ϝΎμΗϼϟ ΕΎϴϧΎϜϣ΍ ϭ Ϟ΋Ύγϭ έϮϬχ ϞϤη΍ ΔϔμΑ ϭ ΕΎΒΘϜϣ ϭ ΕΎϧϮϟΎλ ΕήϬχ
Θϟ΍ ΕΎϜΒη έϮτΗ ϡϮϬϔϣ ήϬχ Ϟϣ΍Ϯόϟ΍ ϪΗΎϫ ϞϜϟ ΔΠϴΘϨϛ ϭ ΔϳήΤΒϟ΍ ϭ ΔϳήΒϟ΍ ϞϘϨ " ΔϨσ΍ϮϤϟ΍ " ϦϜϤϳ ϻ ΎϴϠϋ ΔϤϴϘϛ
ϲϓ ϦϛΎϣ΍ έϮϬχ ΰϴϤϧ ΔϠΣήϤϟ΍ ϪΗΎϫ ϲϓ ϭ ΔϳέϮϬϤΠϟ΍ έϮϬψϟ ϰϟϭϻ΍ ΢ϣϼϤϟ΍ ήϬψΗ Ε΍ΪΑ ϲϟΎΘϟΎΑ ϭ ΎϬϨϋ ˯ΎϨϐΘγϻ΍
ϞϜη άΧΎΗ Ε΍ΪΑ ϥΪϤϟ΍ " ΕΎϳΪΘϨϤϟ΍ " ϢϳΪϘϟ΍ ήμόϟ΍ ϲϓ ΖϧΎϛ ϲΘϟ΍ .
ϭ ΔϠ΋Ύόϟ΍ ϭ ϦϳΪϟ΍ ϭ ΪϴϟΎϘΘϟ΍ Ϧϣ ϩΪϴϘϳ Ύϣ Ϟϛ Ϧϣ Ωήϔϟ΍ ήϳήΤΗ ϰϠϋ Δϴδϧήϔϟ΍ ΓέϮΜϟ΍ Εΰϛέ Ϊϗ ... Ϧϣ ˯ϲη Ϟϛ ϭ
ϰϠϋ Εΰϛέ Ϊϗ ϭ Ωήϔϟ΍ ΪϴϘϳ ϥ΍ ϪϧΎη " ϦϳϮϜΘϟ΍ ϭ΍ ϢϴϠόΘϟ΍ " ϰϠϋ ΪϤΘόϳ ϱάϟ΍ ϭ ΔϟϭΪϟ΍ ΔϴϟϭΆδϣ Ϧϣ Ϯϫ ϱάϟ΍
" ϢϠόϟ΍ ΔϴϧϼϘϋ ϭ ΔϴϤϟΎόϟ΍ " Ϧϣ ϦϴϨσ΍ϮϤϟ΍ ϦϳϮϜΗ ϭ ΔϬΟ Ϧϣ έ΍Ϯϧϻ΍ ήμϋ Ιέ΍ ϞΜϤϳ ΍άϫ ϭ ϯήΧ΍ ΔϬΟ .
ϲϓ ϱέΎΠΘϟ΍ ΪόΒϟ΍ Ϧϣ ήΒϛϻ΍ ϢδϘϟ΍ άΧΎϴγ ϱάϟ΍ Ϯϫ ϪΗ΍ήϴΛΎΗ ϭ ϲϋΎϨμϟ΍ ϝΎϤγ΍ήϟ΍ Ϫϓήϋ ϱάϟ΍ έϮτΘϟ΍ ΍ήϴΧ΍ ϭ
ϲϣϮϤόϟ΍ ϝΎΠϤϟ΍
) έΎϜϓϻ΍ ήθϧ αΎγ΍ ϥΎϛ ϱάϟ΍ ϱέΎΠΘϟ΍ ΐϧΎΠϟ΍ ϪϤϋΩ ϲϣϮϤόϟ΍ ˯Ύπϔϟ΍ (
ϼϤϟ΍ ΕΩΪΤΗ Δϴδϧήϔϟ΍ ΓέϮΜϟ΍ ΪόΒϓ ϥΫ΍ ΍άϫ ΎϨϣϮϳ ϲϓ Ϫϓήόϧ ϱάϟ΍ ϲϣϮϤόϟ΍ ˯ΎπϔϠϟ Δπϳήόϟ΍ ρϮτΨϟ΍ ϭ ϰϟϮϟ΍ ΢ϣ
5 - ϱί΍ϮΟήΒϟ΍ ϲϣϮϤόϟ΍ ΰϴΤϟ΍ :
ιϮμΨϟΎΑ ϭ ΔϠ΋Ύόϟ΍ ϰϠϋ ΓΰϜΗήϤϟ΍ ΔλΎΨϟ΍ ΓΎϴΤϟ΍ έϮϬχ Δϴδϧήϔϟ΍ ΓέϮΜϟ΍ ΪόΑ ΕέϮτΗ ϲΘϟ΍ ΔϣΎόϟ΍ ΓΎϴΤϟ΍ ΐΣΎλ
΋ΎόϠϟ ΔλΎΨϟ΍ ΓΎϴΤϟ΍ ΔϳΎϤΤΑ ϡϮϘΗ ΚϴΣ Δϳί΍ϮΟήΒϟ΍ ΔϠ΋Ύόϟ΍ ΝΫϮϤϧ ΔϳΎϤΣ ϭ ϢϴϠόΘϠϟ ϯήΒϜϟ΍ ΔϴϤϫϻ΍ ΎϬΤϨϣ ϝϼΧ Ϧϣ ΔϠ
ΓΎϴΨϟ΍ ϦϴΑ ΪΤϟ΍ ϊϨμΗ ϲΘϟ΍ ϲϫ Δϳί΍ϮΟέϮΒϟ΍ ΔϘθϟ΍ ϭ ωέΎθϟ΍ ήΒϋ ΕΎΛϮϠΘϟ΍ Ϧϣ ΔϴϠ΋Ύόϟ΍ ΔλΎΨϟ΍ ΓΎϴΤϟ΍ ϭ ϝΎϔσϻ΍
ϟ΍ ΓΎϴΤϟ΍ ϭ ΔϣΎόϟ΍ ϲγΎϴδϟ΍ ϭ ϱΩΎμΘϗϻ΍ ϭ ϲΟϮϟϮϜϴδΒϟ΍ έήΤΘϠϟ ϝΎΠϤϛ ήΒΘόϳ ϲϠΧ΍Ϊϟ΍ ˯Ύπϔϟ΍ ϥ΍ ΚϴΣ ΔλΎΨ
ϰϨόϤΑ ΔϠϤϜΗ ϭ Ω΍ΪΘϣΎϛ ήϬχ ϲϣϮϤόϟ΍ ˯Ύπϔϟ΍ ϭ ˯Ύθϳ Ύϣ Ϫϴϓ Ϟόϔϳ ϦϜδϤϟΎΑ ϪϨϋ ήΒόϤϟ΍ ιΎΨϟ΍ Ϫϗϼτϧ ϲϓ Ωήϔϟ΍ ϥ΍
ϱί΍ϮΟέϮΒϟ΍ ιΎΨϟ΍ ϲϠ΋Ύόϟ΍ ωΎπϔϠϟ
Ε΍ΩΎϘΘϧ΍ ϭ ΔϓΎΤμϟ΍ έϮτΘΑ ϭ ΔϟϭΪϟ΍ ΔτϠγ ΪϘϧ ϰϟ΍ ϲϓΎϘΜϟ΍ ϭ ϲΑΩϻ΍ ΪϘϨϟ΍ Ϧϣ ϝϮΤΘΗ ΔϴϣϮϤόϟ΍ Ε΍˯Ύπϔϟ΍ ϲϔϓ
ΖΤΒλ΍ ϦϴϓήΘΤϤϟ΍ ΎϬϴϴϔΤλ ΔϣΎόϟ΍ ϦϛΎϣϻ΍ ϒϠΘΨϣ ϦϴΑ ΔσΎγϭ ϞϜθΗ
ϭ ϞϘόϟ΍ ϥϮϠϤόΘδϳ Ω΍ήϓϻ΍ Ϧϣ ΪϳΪόϟ΍ Ϧϣ ϥϮϜΘϤϟ΍ έϮϬϤΠϟ΍ ϪϟϼΧ Ϧϣ ϱάϟ΍ έΎδϤϛ ϝϮΤΘϟ΍ ΍ ϒμϳ αΎϣήΑΎϫ
Ϊο Ϫϴϓ ϥϮϜϳ ΪϘϨϟ΍ Ϧϳ΍ ϲϣϮϤϋ ˯Ύπϓ ϰϟ΍ ΔτϠδϟ΍ ΔΒϗ΍ήϤϟ ϊοΎΨϟ΍ ϲϣϮϤόϟ΍ ˯Ύπϔϟ΍ ϞϳϮΤΗ ϞΟ΍ Ϧϣ ϖτϨϤϟ΍
ΔτϠδϟ΍
ϖϠτϨϤϟ΍ ΍άϫ Ϧϣ ϭ ήϔϟ΍ ϱάϟ΍ Ωήϔϟ΍ ϚϟΫ Ϯϫ ΎϤϧ΍ ϭ ΎϬΑ ϚΘΤϳ ϭ ΔϣΎόϟ΍ ϦϛΎϣϻ΍ ϲϓ ΪΟ΍ϮΘϳ ϱάϟ΍ Ωήϔϟ΍ ςϘϓ βϴϟ Ω
ϡΎϋ ϱ΍έ ϦϳϮϜΗ ϞΟ΍ Ϧϣ ΔϴψϔϠϟ΍ ϪΗΎσΎθϧ ϝϼΧ Ϧϣ ϙέΎθϳ
΍ΪΒϣ ϰϟ΍ ΩϮόϳ ϡϮϬϔϤϟ΍ ΍άϫ " έΎϬηϻ΍ " ϰϨόϤΑ ςϧΎϛ ϪϏΎλ ϱάϟ΍ " ϖτϨϤϠϟ έϮϬϤΠϟ΍ ϝΎϤόΘγ΍ " ήϜϔϧ ϥ΍ ϰϨόϤΑ
ϥ΍ ϭ ΔϴϧϼϘϋ ΔϔμΑ Ϫϴϓ ήϜϔϧ Ύϣ ζϗΎϨϧ ϲϣϮϤόϟ΍ ˯Ύπϔϟ΍ ϲϓ
ϝΎϤόΘγΎΑ ϭ " ϱ΍ήϟ΍ ΔϓΎΤλ " Ώ ϥϻ΍ ϰϤδϳ Ύϣ ΞΘϨϧ ϥ΍ ϊϴτΘδϧ ΎϬϟΩΎΒΗ ϭ έΎϜϓϻ΍ ήθϨϟ Γ΍ΩΎϛ " ϡΎόϟ΍ ϱ΍ήϟ΍ "
ϊϤΘΠϤϟ΍ ϦϴΑ ςϴγϭ ϲϘϴϘΣ ˯Ύπϓ ΖϘϠΧ ήθϋ ϊγΎΘϟ΍ ϥήϘϟ΍ Ϧϣ ϲϧΎΜϟ΍ ϒμϨϟ΍ ϝϼΧ ΓΪϴϟϮϟ΍ Δϳί΍ϮΟέϮΒϟΎϓ ϥΫ΍
ϲΘϟ΍ ϭ ΔϟϭΪϟ΍ ϭ ϲϧΪϤϟ΍ ϢϜΣ έϭΩ ΐόϠΗ .
ΚϟΎΜϟ΍ ΚΤΒϤϟ΍ : ϲϣϮϤόϟ΍ ˯Ύπϔϟ΍ ΕΎΑέΎϘϣ :
1 - ϲϣϮϤόϟ΍ ˯ΎπϔϠϟ ΔϴόϴΒτϟ΍ ήχΎϨϤϟ΍ ϭ ΔϳέΎϤόϤϟ΍ ΔγΪϨϬϟ΍ ΔΑέΎϘϣ :
βΣ ΔΟέΪΑ ϦϜϟ Ζϗϭ Ϟϛ ϲϓ Ωήϓ Ϟϛ ΎϬθϴόϳ ϲΘϟ΍ ΔϴδΣ ϭ ΔϳήμΑ ΔΑήΠΗ Ϯϫ ϲϣϮϤόϟ΍ ˯Ύπϔϟ΍ ΔΑέΎϘϤϟ΍ ϩάϫ ΐδΣ
ΔϔϠΘΨϣ
ϋΎϗ Ϧϣ ϥϮϜΘϣ ϲόϴΒσ ήψϨϣ Ϯϫ ϭ ϖϓ΍ ϭ ΓΪ " ˯ΎϤγ " Ϧϣ ϮϤϨϳ ϭ έϮτΘϳ ϱάϟ΍ ϱήμΑ ϭ ϱΩΎϣ ϰ΋Ύϳΰϴϓ έΎδϣ ϭ
ϖϓϻ΍ ϰϟ΍ ΓΪϋΎϘϟ΍ .
2 ± ϲϣϮϤόϟ΍ ˯ΎπϔϠϟ ΔϴϧϮϧΎϘϟ΍ ΔΑέΎϘϤϟ΍ :
ϞϤθΗ ϭ ϊϤΘΠϤϟ΍ ΔϣΪΧ ϕΎτϧ ϲϓ ΝέΪϨϳ Ϯϫ ϭ ΔϟϭΪϠϟ ΔϣΎόϟ΍ ΔϴϜϠϤϟ΍ ϕΎτϧ ϲϓ ϞΧΪϳ ϲϣϮϤόϟ΍ ˯Ύπϔϟ΍ ΔϣΎϋ ΔϔμΑ
΍ Ε΍˯Ύπϔϟ΍ Ϟϛ ΔϴϣϮϤόϟ΍ Ε΍˯Ύμϔϟ΍ ϲΘϟ :
- έϮϬϤΠϠϟ ϚϠϣ ϲϫ ϱ΍ ΔϟϭΪϠϟ ΔϣΎόϟ΍ ΔϴϜϠϤϟ΍ ϲϓ ϊϘΗ
- έϮϬϤΠϟ΍ ϑήσ Ϧϣ ήηΎΒϤϟ΍ ϝΎϤόΘγϼϟ ΓΰϫΎΠϟ΍
- νήϐϟ΍ ΍άϫ ϞΟ΍ Ϧϣ ΔλΎΧ ΔϔμΑ ΓΎϴϬϤϟ΍ ϭ
ΕΎΒΟ΍Ϯϟ΍ ϭ ϕϮϘΤϟ΍ ΢ϴοϮΘΑ ΢ϤδΗ ϲϣϮϤόϟ΍ ˯ΎπϔϠϟ ΔϴϧϮϧΎϘϟ΍ ΔΑέΎϘϤϟ΍ ϩΪϫ ΖΤΗ ϊϘϳ ϥ΍ Ω΍ήϓϻ΍ ϕϮϘΣ Ϧϣ ΚϴΣ
΍άϬϟ ΎϴϬϣ ϭ ϢϬΘϴϜϠϣ ϪϟΎϤόΘγ΍ ϞΟ΍ Ϧϣ ϊϴϤΠϠϟ ιήϔϟ΍ ΢ϴΘϳ ϥ΍ ϭ ΎϴϧΎΠϣ ϥϮϜϳ ϥ΍ ϭ ϝΎϤόΘγϼϟ ΰϫΎΟ ϭ ιήϐϟ΍

ϱ΍ ΍ϮϘΤϠϳ ϻ ϥ΍ Ω΍ήϓϻ΍ ϰϠϋ ϡΰϠϳ ϪϧΎϓ ΕΎΒΟ΍ϮϠϟ ΔΒδϨϟΎΑ Ύϣ΍ ΍άϫ ϭ ϪϴϠϋ υΎϔΤϟ΍ ϭ ϲϣϮϤόϟ΍ ˯Ύπϔϟ΍ ΍άϬΑ έήο
˯Ύθϧ΍ ϖϳήσ Ϧϋ ϭ ϡΎόϟ΍ ϡΎψϨϟ΍ ϰϠϋ ΔψϓΎΤϤϟ΍ ϭ ΔϳΎϤΤϟ΍ Δσήη ϖϳήσ Ϧϋ ˯Ύπϔϟ΍ ΍άϬϟ ΔϟϭΪϟ΍ ΔΒϗ΍ήϣ ρήΘθϳ
ϝΎϤόΘγϻ΍ ϞΟ΍ Ϧϣ κϴΧ΍ήΗ ΢ϨϤΑ ΓήϴΧϻ΍ ϩάϫ ϡϮϘΗ ΚϴΣ ΔϣΎόϟ΍ ΕΎϜϠΘϤϤϠϟ Γέ΍Ω΍ Ϛϟάϛ ϭ ΔϣΎόϟ΍ ϦϛΎϣϻ΍ ϪΗΎϬϟ
ϋ Ε΍ϭΎΗ΍ νήϓ ϪΑ ϖΤϠϳ έήο Ϟϛ ϰϠ
ϭ ϲϣϮϤόϟ΍ ˯ΎπϔϠϟ ϲϋΎϤΠϟ΍ ϡΎΨΘγϼϟ ΔϴγΎγ΍ ΉΩΎΒϣ ΔΛϼΛ ϰϠϋ ϡϮϘΗ ϲϣϮϤόϟ΍ ˯ΎπϔϠϟ ΔϴϧϮϧΎϘϟ΍ ΔΑέΎϘϤϟ΍ ϩάϫ ϥΫ΍
ϲϫ : ΔϳήΤϟ΍ , ΔϴϧΎΠϤϟ΍ ϭ Γ΍ϭΎδϤϟ΍ .
3 - ϲϣϮϤόϟ΍ ˯ΎπϔϠϟ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ϭ ΔϳήπΤϟ΍ ΔΑέΎϘϤϟ΍ :
ΔΑέΎϘϤϟ΍ ϩάϫ ΐδΣ , ύ΍ήϔΑ βϴϟ ϲϣϮϤόϟ΍ ˯Ύπϔϟ΍ Ϯϫ ΎϤϧ΍ ϭ ΔϨϴόϣ ΔΣΎδϣ ϕϮϓ Ϫ΋ΎϨΒΑ ΎϨϤϗ Ύϣ ΪόΑ ϰϘΒΗΎϣ Ϯϫ βϴϟ ϭ
ϱ΍ ϪϟΎϤόΘγ΍ ϲϓ ΪδΠΘΗ ϪΘϴϤϫ΍ ϭ ϊϴϤΠϠϟ ϚϠϣ Ϯϫ ϭ ϥϮϜϳ ϥ΍ ϩΎϧΩέ΍ ˯Ύπϓ : ϭ ϪϟΎϤόΘγ΍ ϲϓ Γ΍ϭΎδϤϟ΍ ϪϟΎϤόΘγ΍ ΔϳήΣ
ϲϣϮϤόϟ΍ ϥ΍ΪϴϤϟ΍ ϲϓ ΕΎϳήΤϟ΍ ΔϣΪΧ ϲϓ ΎϤ΋΍Ω ΩϮΟϮϣ Ϯϫ ϭ ϝΎϤόΘγϻ΍ ϲϓ ΔϴϧΎΠϤϟ΍
Ϥόϟ΍ ˯Ύπϔϟ΍ ϥΫ΍ ϭ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ϝΩΎΒΗ ϭ ϞϘϨΘϟ ˯Ύπϔϛ ήΒΘόϳ Ϯϫ ϭ ΔϴϋΎϤΠϟ΍ ΔϴϜϠϤϠϟ ΔΣΎδϣ αΎγϻ΍ ϲϓ Ϯϫ ϲϣϮ
ΔϣΎόϟ΍ ΔϴϤϫϻ΍ Ε΍Ϋ ΎϳΎπϘϟ΍ ϭ ϞϛΎθϤϟ΍ ϝϮΣ ΎϬϟΩΎΒΗ ϭ ΔϔϠΘΨϤϟ΍ ϯ΅ήϟ΍ ωΎϤγ ϭ εΎϘϨϟ΍ .
αΎϣήΑΎϬϟ ϲϣϮϤόϟ΍ ˯ΎπϔϠϟ ϲϧϼϘόϟ΍ ΝΫϮϤϨϟ΍ :
ϲϧΎϤϟϻ΍ ϑϮδϠϴϔϟ΍ ω΍ήΘΧ΍ Ϧϣ Ϯϫ ϲϣϮϤόϟ΍ ˯Ύπϔϟ΍ " ςϧΎϛ " ϭ ϲϧΪϤϟ΍ ϊϤΘΠϤϟ΍ ϦϴΑ ςγϮΘϟ΍ Γή΋΍Ω Ϫϧ΍ ϰϠϋ ϑήόϳ ϭ
ΔϟϭΪϟ΍ , ϦϴϨσ΍Ϯϣ ϰϟ΍ ϩήΒϋ ϭ ϪϠπϔΑ ϝϮΤΘϟ΍ ϭ ϡΎϋ ϱ΍έ ϦϳϮϜΘϟ Ω΍ήϓϻ΍ Ϫϴϓ ϊϤΘΠϳ ϱάϟ΍ ΡϮΘϔϤϟ΍ ˯Ύπϔϟ΍ ϮϬϓ
ΓΪΣ΍ϭ ΕΎϳΎϏ ϭ Ϣϴϗ ϭ ˯΍έ΍ ϢϬόϤΠΗ
΍ΪΨΘγ΍ ϢϤϋ ϱάϟ΍ Δϴσ΍ήϘϤϳΪϟ΍ ΡΎΘϔϣ ϡϮϬϔϤϟ΍ ΍άϫ ϞϜθϳ αΎϣήΑΎϫ ΪϨϋ Ύϣ΍ ϝ΍ άϨϣ Ϫϣ 70 ϲοΎϤϟ΍ ϥήϘϟ΍ Ϧϣ
ϊϤΘΠϣ ϰϟ΍ ϲσ΍ήϘϤϳΪϟ΍ ϡΎόϟ΍ ΰϴΤϟ΍ ϭ ΔϳΪϴϠϘΘϟ΍ ΔϓΎϘΜϟ΍ Ϧϣ ϝΎϘΘϧϻ΍ ϝϮΣ ΔϳΪϘϧ ΔϴΨϳέΎΗ ϯ΅έ αΎϣήΑΎϫ Ρήσ ΚϴΣ
Ϊ΋΍ήϟ΍ ϪΑΎΘϛ ϲϓ ϙϼϬΘγϻ΍ ϭ ϱήϴϫΎϤΠϟ΍ ϡϼϋϻ΍ " ϡΎόϟ΍ ΰϴΤϠϟ ϱϮϴϨΒϟ΍ ϝϮΤΘϟ΍ "
ϮϧέϭΩ΍ ΕϼϴϠΤΗ ϲΨϳέΎΘϟ΍ ϕΎϴδϟ΍ ϲϓ αΎϣήΑΎϫ ϊοϭ ΔϴϔϠΨϟ΍ νήϋ ϝϼΧ Ϧϣ ΔϓΎϘΜϟ΍ ΔϋΎϨμϟ ήϤϳΎϛέϮϫ ϭ
ΔϓΎϘΜϟ΍ ΔϋΎϨλ ΔϴΨϳέΎΘϟ΍
ΔλΎΨϟ΍ ϭ ΔϣΎόϟ΍ ΢ϟΎμϤϟ΍ ϦϴΑ Ύτϴγϭ ΍έϭΩ ΐόϠϳ ϱάϟ΍ ϭ ΔϟϭΪϟ΍ ϭ ϲϧΪϤϟ΍ ϊϤΘΠϤϟ΍ ΰϴϤΗ Δϴϔϴϛ αΎϣήΑΎϫ ζϗΎϧ
ΕΎϋΎϤΠϟ΍ ϭ Ω΍ήϓϼϟ ΎϨϜϤϣ έΎλ ΦϳέΎΘϟ΍ ϲϓ Γήϣ ϝϭϼϓ ΒόΗ ˯Ύτϋ΍ ϭ ϡΎόϟ΍ ϱ΍ήϟ΍ ΢ϣϼϣ ΪϳΪΤΗ ϢϬΗΎΟΎΤϟ ήηΎΒϣ ήϴ
ϡΎόϟ΍ ϱ΍ήϠϟ ϞϘΣ ϞϴϜθΗ ϦϜϤϤϟ΍ Ϧϣ ϞόΟ ϱί΍ϮΟήΒϟ΍ ϡΎόϟ΍ ΰϴΤϟΎϓ ϲγΎϴδϟ΍ Ϟόϔϟ΍ ϰϠϋ ϢϫήϴΛΎΗ ˯ΎϨΛ΍ ϢϬΤϟΎμϣ ϭ
ϱί΍ϮΟήΒϟ΍ ϊϤΘΠϤϟ΍ ΢ϣϼϣ ΖόϨλ ϲΘϟ΍ ΓΪϘΘϨϤϟ΍ ΢ϟΎμϤϟ΍ ϭ ΔϟϭΪϟ΍ ΔτϠδϠϟ νέΎόϤϟ΍
μϋ ϲϓ Ύθϧ ϱάϟ΍ ϲϟ΍ήΒϠϟ΍ ϡΎόϟ΍ ΰϴΤϟ΍ Ϧϣ ϝϮΤΘϟ΍ αΎϣήΑΎϫ ϞϠΣ ΪϘϟ Δϴδϧήϔϟ΍ ϭ ΔϴϜϳήϣϻ΍ ϦϴΗέϮΜϟ΍ Ϧϣ ήϳϮϨΘϟ΍ ή
ϭ ΔϴϟΎϤγ΍ήϟ΍ ϩΎϓήϟ΍ ΔϟϭΩ ΔϠΣήϣ ΎϫϮϋΪϳ ϲΘϟ΍ ΔϨϫ΍ήϟ΍ ΔϠΣήϤϟ΍ ϲϓ ϡϼϋϻ΍ ϞΒϗ Ϧϣ ϪϴϠϋ ήτϴδϤϟ΍ ϡΎόϟ΍ ΰϴΤϟ΍ ϰϟ΍
ΚϴΣ ΔϓΎϘΜϟ΍ ΔϋΎϨλ Ϧϋ ϮϧέϭΩ΍ ϭ ήϤϳΎϛέϮϫ Δϳήψϧ ϲϓ ϪγΎγ΍ ΪΠϳ ϲΨϳέΎΘϟ΍ ϝϮΤΘϟ΍ ΍άϫ ϭ ΔϳήϫΎϤΠϟ΍ Δϴσ΍ήϘϤϳΪϟ΍
Εήτϴγ ϭ ϙϼϬΘγϻ΍ Ϫϴϓ ϢϜΤΘϳ ϞϘΣ ϰϟ΍ ϲϧϼϘόϟ΍ έϭΎΤΘϠϟ ϞϘΣ Ϧϣ ϪΘϟϮΣ ϭ ϡΎόϟ΍ ΰϴΤϟ΍ ϰϠϋ ΔϗϼϤόϟ΍ ΕΎϛήθϟ΍
ΔϴΒϠδϟ΍ Ρϭήϟ΍ , ϰϟ΍ ϞϣΎΘϟ΍ ϭ εΎϘϨϟ΍ ϭ ΔϟΩΎΠϤϟ΍ Ϧϣ ϊΑΎϨϟ΍ ϲϧϼϘόϟ΍ ωΎϤΟϻ΍ Ϧϣ ϡΎόϟ΍ ϱ΍ήϟ΍ ϞϘΘϧ΍ ϝϮΤΘϟ΍ ΍άϫ ϲϓ
ϡϼϋϻ΍ ˯΍ήΒΧ ϭ ϱ΍ήϟ΍ ΕΎϋϼτΘγ΍ ϞΒϗ Ϧϣ ϊϨμϤϟ΍ ϱ΍ήϟ΍ ϝΎΠϣ ϦϴΑ ϲϠΧ΍Ϊϟ΍ ςΑ΍ήΘϟ΍ ϥΎϓ αΎϣήΑΎϬϟ ΔΒδϨϟΎΑ ϭ
ν΍ήόΘγϻ΍ ϭ ϲγΎϴδϟ΍ ϢϜΤΘϟ΍ ϝΎΠϣ ϰϟ΍ ϝϮΤΗ ϭ ήδϜϧ΍ Ϊϗ ΔϳΩήϔϟ΍ ΕΎϛέΎθϤϟ΍ ϭ ΔϣΎόϟ΍ ΓήχΎϨϤϟ΍ , ϞΒϘΘδϳ ΚϴΣ
Ϧσ΍ϮϤϟ΍ ± Ξϣ΍ήΒϟ ϦϳΪϫΎθϣ ϰϟ΍ ϥϮϨσ΍ϮϤϟ΍ ϝϮΤΗ Ϛϟάϟ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ϭ ΔϴϠδΘϟ΍ Ω΍Ϯϣ ΔϴΒϠγ ΔϔμΑ κΘϤϳ ϭ ϚϠϬΘδϤϟ΍
ΑΎτΧ ϭ ϭ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ϭ έΎΒΧϼϟ ϊϴο΍Ϯϣ ϰϟ΍ ΎϬϳΪϫΎθϣ ϝΰΘΨΗ ϭ ϡΎόϟ΍ εΎϘϨϟΎΑ ϢϜΤΘΗ ϲΘϟ΍ ϡϼϋϻ΍ Ϟ΋Ύγϭ ΕΎ
ΔϣΎόϟ΍ ϥϭΆθϟ΍ , ϼ΋Ύϗ ϚϟΫ αΎϣήΑΎϫ κΨϠϳ ϭ " Ϧϣ ΔϴΑΩϻ΍ ΓήθϘϟ΍ Ϟϳΰϳ ϡϮϴϟ΍ ϱήϴϫΎϤΠϟ΍ ϡϼϋϻ΍ ϥ΍ ΎϤϟΎσ
ΕΎϣΪΨϠϟ ϖϳϮδΘϠϟ ΔϠΑΎϗ ϝΎϜηΎϛ ΎϬϣΪΨΘδϳ ϭ ϱί΍ϮΟήΒϟ΍ ϲΗ΍άϟ΍ ϞϳϭΎΘϟ΍ ϥΎϓ ϦϴϜϠϬΘδϤϟ΍ ΔϓΎϘΛ Ϧϣ ΔϣΪϘϤϟ΍ ΔϣΎόϟ΍
ΐϘϋ ϰϠϋ Ύγ΍έ ΐϠϘϧ΍ Ϊϗ ϲϠλϻ΍ ϰϨόϤϟ΍ ": ±2 ) ( . " " " " " " " " " " . : -3 : " ": « l homme de cour formé par l humanité supplante le chevalier chrétien » " " . 1450 " " " " " " .« forum » .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->