Tajuk 1

Perkembangan dan Penguasaan Bahasa

1. Tahap Perkembangan Bahasa
Perkembangan bahasa dan pertuturan kanak-kanak dipengaruhi oleh perkembangan intelek, umur, pengaruh persekitaran, dan juga kematangan alat pertuturan. Apabila sampai pada peringkat umur tertentu kanak-kanak sudah boleh menuturkan perkataan-perkataan, frasa, atau ayat mengikut tahap penguasaan bahasa mereka. Menurut Marilyn Friend (2005), masa yang paling kritikal dalam perkembangan bahasa dan pertuturan kanak-kanak adalah peringkat awal kanak-kanak. Beliau telah memberikan beberapa petunjuk penting perkembangan kanak-kanak normal seperti di bawah. Petunjuk perkembangan bahasa kanak-kanak : Umur Petunjuk perkembangan Umur 1 - Mengenal nama y Sudah boleh menyebut dua hingga tiga perkataan tambahan kepada³mama´ dan ³papa´. y Faham arahan mudah. Umur 1-2 : Faham perkataan ³tidak´/ ³no´. y Guna sepuluh hingga dua puluh perkataan, termasuk nama. y Menggabungkan dua perkataan ± ³Mak. Makan´. y Meniru bunyi binatang yang sudah biasa seperti lembu. y Melambai-lambai selamat jalan Umur 2-3 : Mengenal anggota badan y y y y Guna dua perkataan dalam frasa negatif - ³tak mau´, ³no want´. Memahami konsep masa yang mudah - ³esok´, ³ semalam´. Selesai masalah dengan bercakap, bukanya secara memukul atau menangis. Menyesuaikan tiga atau empat warna, tahu tentang ³kecil´ dan ³besar´.

Umur 3-4 : Sudah boleh bercerita y Menguasai lebih kurang 1000 patah perkataan. y Memahami makna ³kelmarin´, ³makan tengah hari´. y Mula menurut arahan/perminatan ±³Letak kasut di luar´ Umur 4-5 : Menguasai lebih kurang 1,500 patah perkataan y Mengenal pasti segi tiga, bulatan, atau segi empat. y Boleh bercakap angan-angan - ³saya harap «.´

y

Banyak menyoal, termasuk ³Mengapa«..?´

Umur 5-6 : Menguasai lebih kurang 2,000 patah perkataan y Memahami hubungan ruang seperti ³atas´ dan ³belakang´. y Tahu alamat sendiri. y Tahu perkataan antonim mudah seperti ³kecil ± besar´ y Membezakan tangan kanan dan kiri tanpa bantuan. y Menggunakan berbagai jenis ayat

2. Teori Pemerolehan Bahasa Teori Behavioris / Mekanis (B.F. SKINNER)
Teori Behavioris menekankan kepentingan persekitaran dalam pembelajaran bahasa yang berlandaskan Teori Pelaziman Operan yang dipelopori oleh B.F.Skinner (1938). Menurut Skinner, pembelajaran bahasa kanak-kanak berlaku apabila ibu bapa atau ahli keluarga yang lain mengajar kanak-kanak bercakap dan memberi galakan dengan memberi ganjaran setiap kali kanak-kanak dapat meniru atau menyebut perkataan yang diajar itu. Ganjaran yang diberi adalah untuk mengukuhkan sesuatu perlakuan bahasa yang betul yang berjaya dilakukan oleh kanak-kanak. Di antara ganjaran yang diberikan adalah pujian seperti ´pandai´, senyuman, ciuman, tepuk tangan, pelukan, dan lain-lain yang boleh merangsang kanak-kanak bercakap. B.F. Skinner juga mengatakan bahawa manusia secara semula jadi dilahirkan dengan keupayaan mempelajari bahasa. Keupayaan bertutur adalah satu bentuk perlakuan manusia yang dikenali sebagai perlakuan bahasa yang terbentuk berdasarkan prinsip Teori Behavioris iaitu; Rangsangan tindak balas Dalam mempelajari bahasa, persekitaran mempunyai pengaruh yang sangat penting terhadap kanak-kanak. Pengaruh rangsangan persekitaran dalam bentuk bahasa dan bukan bahasa akan membantu kanak-kanak menguasai bahasa dengan lebih cepat. Manakala peneguhan yang diberi akan merangsang kanak-kanak mengulang-ulang percakapannya.

Teori Mentalis/Innatis (NOAM CHOMSKY) Teori ini dikemukakan oleh Noam Chomsky (1959) yang mengatakan bahawa pemerolehan bahasa berlaku secara mentalis. Menurutnya, kanak-kanak dilahirkan dengan alat pemerolehan bahasa yang bersifat universal. Melalui alat ini kanak-kanak berpotensi secara semula jadi untuk mempelajari bahasa apa sahaja

Chomsky mendasarkan teorinya kepada satu hipotesis iaitu Hipotesis Nurani ( The Innateness Hypothesis) yang mengatakan bahawa otak manusia telah dipersiapkan secara semula jadi (genetik) untuk berbahasa. Otak manusia telah diperlengkapkan dengan struktur bahasa sejagat yang dikenali sebagai LAD ( Language Acquisition Device). Bagi menguatkan teorinya tentang LAD, Chomsky memberikan empat kenyataan iaitu; i. proses pemerolehan bahasa semua kanak-kanak boleh dikatakan sama; ii. proses pemerolehan bahasa ini tidak ada kaitannya dengan kecerdasan (anak yang IQ-nya rendah juga juga memperoleh bahasa pada masa dan cara yang hampir sama ); iii. proses pemerolehan bahasa tidak pula dipengaruhi oleh motivasi atau emosi kanak-kanak ; dan iv. tatabahasa yang dihasilkan oleh semua kanak-kanak boleh dikatakan sama. Berkaitan dengan keupayaan sejadi (innate) kanak-kanak dalam mempelajari bahasa ibundanya, Chomsky memberikan tiga hujah berikut; i. wjujudnya unsur-unsur kesejagatan dalam sesuatu bahasa iaitu kesejagatan formal yang terdiri daripada ciri-ciri tatabahasa dan kesejagatan substantif yang berupa kategori-kategori tatabahasa; ii. bentuk-bentuk ujaran yang didengari kanak-kanak tidak akan diperolehinya tanpa keupayaan sejadi; dan iii. kanak-kanak boleh menguasai bahasa ibundanya dalam tempoh 4 hingga 5 tahun dan tanpa keupayaan sejadi bahasa itu tidak akan dikuasai.

Teori Kognitif (JEAN PIAGET) Teori Kognitif berlandaskan pandangan Piaget seorang ahli psikologi berbangsa Swiss. Menurut Piaget, perkembangan bahasa kanak-kanak berkait rapat dengan perkembangan mentalnya. Malah beliau berpendapat bahawa bahasa kanak-kanak itu adalah manifestasi penting daripada perkembangan mentalnya. Untuk memperoleh penguasaan bahasa seseorang kanak-kanak perlu melalui beberapa peringkat perkembangan kognitifnya. Peringkat pertama dikatakan sebagai peringkat deria-motor iaitu kanak-kanak berumur dalam lingkungan 18 bulan hingga 2 tahun. Pada peringkat ini kanak-kanak membentuk skemata atau struktur kognitif hasil daripada interaksi yang aktif dengan persekitaran. Pengetahuan digambarkan dalam pelbagai bentuk simbolik. Dari umur 2 hingga 7 tahun, kanak-kanak memasuki peringkat tahap pemikiran praoperasi konkrit. Dalam peringkat ini penguasaan bahasa kanak-kanak semakin berkembang. Dalam lingkungan umur 4 tahun kanak-kanak sudah mula pandai bercakap dan boleh membentuk ayat serta memahami percakapan orang lain. Peringkat ketiga adalah operasi konkrit (7 ± 12 tahun) iaitu sudah dapat menguasai beberapa kemahiran seperti hukum pengekalan, konsep hubungan, pengkategorian, dan persirian. Umur selepas 12 tahun dikatakan sebagai peringkat operasi formal.

http://anuarsped.blogspot.com/2009/04/pengenalan-bahasa.html Teori Interaktionis (HALLIDAY) Teori ini mementingkan aktiviti komunikasi. Seseorang menghasilkan bahasa apabila dia memerlukannya. Sebagai contoh cikgu Zainal melakukan aktiviti lakonan agar muridnya berinteraksi antara satu sama lain dengan menggunakan bahasa. Perkembangan bahasa melibatkan proses kognitif dan proses interaksi bahasa. Melalui interaksi, terhasillah ayat penyata dan ayat perintah. Hasil interaksi yang dilakukan akan mempengaruhi kanak-kanak untuk mempelajari sistem bahasa. Pandangan ahli Interaksionalis y Kanak-kanak perlu didedahkan kepada interaksi linguistik bagi menggambarkan bentuk linguistik yang jelas dan tepat Pandangan Dalam P&P y y Sebagai satu alat berinteraksi dan ia melibatkan proses mental dan linguistik Mementingkan proses pembentukanhipotesis mengenai undang-undang bahasa dalam p&p y Seseorang pelajar perlu menggunakanstruktur-struktur bahasa yang betul darisegi tatabahasa dan makna y y Guru perlu banyak memberi latihan kepada murid Menganggap penyampaian makna (semantik) penting namun struktur bahasa perlu berjalan serentak y Ini membantu murid menggunakan sistem bahasa yang dipelajari dengan betu

Prinsip P&P Interaksionalis y y y Penyampaian makna bermakna dalam komunikasi Pembelajaran bahasa merupakan proses mental dan linguistik P&P perlu penumpuan terhadap aktiviti yang bermakna

http://www.scribd.com/doc/3951911/TEORI-PEMEROLEHAN-BAHASA-1

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pemerolehan bahasa.
Kematangan

y

Faktor kematangan mempengaruhi perkembangan bahasa kanak-kanak. Setiap kanak-kanak mempunyai tahap perkembangan yang berlainan. Kematangan otak kanak-kanak yang berkembang dengan cepat dapat menguasai kemahiran bahasa. Mereka mempunyai kemahiran mendengar dan kemahiran pemprosesan maklumat yang baik, jadi mereka dapat mempelajari bahasa dan memahaminya dalam tempoh yang singkat. Sebaliknya, perkembangan otak kanak-kanak yang kurang matang atau tidak matang, kemungkinan besar tidak dapat menguasai kemahiran bahasa dan mempelajari dengan lebih lambat jika berbanding dengan kanak-kanak biasa.

y

Selain itu, perkembangan yang berlaku pada satu tahap juga akan mempengaruhi tahap seterusnya. Oleh itu, ibu bapa perlu mengetahui tahap perkembangan kanakkanak dan sedar bahawa untuk menyediakan persekitaran, kegiatan dan rangsangan yang sesuai dengan kebolehan dan kesediaan anak mereka. Hal ini disebabkan jika perkembagan kanak-kanak diurus dengan baik, kematangan otak mereka dapat berkembang dengan normal dan tidak mempengaruhi mereka untuk menguasai kemahiran bahasa.

Persekitaran y Faktor-faktor persekitaran merangkumi keluarga dan sekolah yang mempengaruhi pemerolehan bahasa. y Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama yang memberikan landasan dasar bagi proses belajar pada lingkungan sekolah dan masyarakat. Lingkungan keluarga yang berpengaruh terhadap perkembangan belajar anak berupa fisik dan sosial psikologis. Lingkungan fisik dalam keluarga adalah keadaan rumah, tempat belajar, sarana prasarana di rumah dan suasana dalam rumah atau disekitar rumah. Sedang kondisi dan suasana sosial psikologis dalam keluarga menyangkut keutuhan keluarga, iklim psikolois dan iklim belajar serta hubungan antara keluagra. y Ibu bapa berperanan dan bertanggungjawab untuk membantu anak mereka dalam pemerolehan bahasa. Ibu bapa perlu sering mengajar dan melatih anak mereka bercakap dan membaca kerana ini dapat membantu kanak-kanak menguasai kemahiran bahasa dengan baik.

isyarat (gesture). Biasanya disebabkan semasa dilahirkan tidak cukup bulan. Alat artikulasi y Alat-alat artikulasi adalah alat-alat atau organ-organ yang mempunyai peranan untuk berfungsi dalam mengeluarkan bunyi-bunyi bahasa. Alat-alat artikulasi dapat dilihat seperti yang berikut: . Keadaan belajar di sekolah akan mempengaruhi pemerolehan bahasa kanak-kanak. Perkembangan otak yang lebih lambat akan menyebabkan pemerolehan bahasa kanak-kanak kurang memuaskan. dan media belajar. y Menurut penemuan psikolinguistik kognitif.y Lingkungan sekolah juga memegang peranan penting bagi perkembangan belajar kanak-kanak. cara mereka bermain dan contengan yang mereka lakukan membentukkan makna yang tertentu (Vygotsky. Hal ini disebabkan. 1978). sumber belajar. pihak sekolah mestilah menyediakan suatu persekitaran pembelajaran bahasa yang selesa dan baik. sarana prasarana. perbualan. kekurangan oksigen semasa dilahirkan atau kelahiran yang amat sukar. Permulaan kanak-kanak belajar menulis boleh diperhatikan melalui tingkah laku mereka. Pengetahuannya tentang dunia di sekelilingnya itulah nanti akan menjadi dasar bagi dirinya untuk pemerolehan bahasa dan bacaannya. kanak-kanak mendapatkan pengetahuan lain yang lebih banyak dan kompleks di sekolah berbanding dengan keluarga. Lingkungan fisik meliputi linkungan sekolah. Kognitif y Perkembagan otak yang tidak sempurna akan menyebabkan kognitif kanak-kanak terjejas. Untuk meningkatkan kemahiran bahasa kanak-kanak. pemerolehan bahasa dan keupayaan membaca seseorang individu bermula sejak ia dilahirkan malah kanak-kanak sememangnya telah mula belajar menulis sejak dari peringkat awal perkembangan mereka. 4. Menurut aliran ini membuktikan bahawa apabila seseorang individu itu dilahirkan dia terus berusaha untuk mempelajari dunia di persekitarannya melalui pancainderanya. Lingkungan sekolah ini berupa lingkungan fisik sekolah dan lingkungan sosial.

hadapan lidah. Hal ini membolehkan . Lidah y Lidah ialah alat artikulasi yang terpenting dan paling aktif dalam penghasilan bunyi bahasa. y Hujung lidah merupakan bahagian yang paling berperanan dan boleh digerakkan ke mana-mana bahagian mulut untuk membuat penyekatan udara.y 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bibir atas Bibir bawah Gigi atas Gigi bawah Gusi Lelangit keras Lelangit lembut Anak tekak Hujung lidah Hadapan lidah 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Tengah lidah Belakang lidah Akar lidah Epiglotis Pita suara Rongga tekak Rongga Hidung Rongga mulut Rahang Tenggorok 1. bahagian hadapan lidah. tengah dan belakang.iaitu hujung lidah. tengah lidah dan belakang lidah memainkan peranan yang penting dalam penghasilan bunyi-bunyi vokal. tengah lidah. Bahagian lidah terbahagi empat bahagian. iaitu bunyi vokal hadapan. dan belakang lidah. y Selain itu.

Bibir Atas dan Bibir Bawah y Bibir adalah alat artikulasi yang terletak pada bahagian luar daripada rongga mulut.lidah dapat membuat deskripsi pelbagai jenis penghasilan bunyi dengan adanya pembahagian-pembahagian ini. w dan v. manakala jika menyembunyikan bunyi [ u ] bibir menjadi bundar. Kedudukan gigi hanyalah statik dan kebiasaannya digunakan sebagai penampan aliran udara dalam penghasilanbunyi. Rupanya cembung dan menurun dari gigi ke bahagian dalam rongga mulut. iaitu lelangit lembut dan lelangit keras. dihamparkan dan dibundarkan. 2. [ l ] dan sebagainya dengan bantuan hujung lidah yang berfungsi membuat penyekatan.untuk menghasilkan bunyi b. Bibir terdiri daripada otot-otot kenyal yang boleh dibundarkan dan dihamparkan dan juga berperanan mengeluarkan bunyi yang berbagai-bagai. Penampan aliran udara inilah yang telah menghasilkan bunyi. untuk menyembunyikan bunyi [ m ] misalnya. Apabila dinaikkan. rongga mulutakan terbuka dan udara akan keluar . Kedua-dua bibir (atas dan bawah) dapat digerakkan. Gigi y Gigi juga mempunyai peranan yang penting dalam penghasilan bunyi bahasa tetapi peranannya pasif dan tidak aktif. Lelangit y Lelangit dapat dibahagikan kepada dua bahagian. Lelangit lembut menganjur dari sempadan lelangit keras hingga ke akhir rongga mulut. Gusi memainkan peranan dalam penghasilan bunyi-bunyi seperti bunyi [ t ]. Gusi y Gusi merupakan bahagian yang terletak di antara gigi dan lelangit keras. Misalnya. Bibir juga berfungsi dalam membuat sekatan kepada udarayang keluar daripada rongga mulut. Apabila membunyikan bunyi [ i ] misalnya keadaannya menjadi terhampar. 5. 4. [ d ].udara disekat di bibir. Organ ini digunakan sebagai daerah sebutan. 3. Lelangit keras bermula dari sempadan gusi di bahagian hadapan atas rongga mulut dapat diturun naikkan untuk menutup atau membuka saluran rongga tekak terus ke rongga hidung. Bibir juga menjadi sempadan paling luar daripada rongga mulut.

pita suara direnggangkan supaya arus udara boleh melalui tanpa sekatan. Anak tekak berperanan sebagai alat artikulasi bersama dengan lelangit lembut khususnya dalam menentukan sama ada sesuatu bunyi yang hendak dikeluarkan itu bunyi sengau atau tidak. bunyi yang keluar bukanlah bunyi sengau. terdapat otot-otot selaput nipis yang dikenali sebagai pita suara. Anak Tekak y Lokasi anak tekak terletak di bahagian belakang rongga mulut dan berhampiran dengan lelangit lembut (anak tekak bersambungan dengan lelangit lembut). 6. y Sewaktu pernafasan biasa. Jikalau glotis . bunyi yang keluar adalah sengauan manakala jika dinaikkan. alat artikulasi ini amat penting bagi menentukan sama ada bunyi yang dikeluarkan itu bunyi sengau ataupun tidak. rongga mulut akan tertutup dan udara terpaksa keluar melalui rongga hidung.melalui rongga mulut dan apabila diturunkan. Pita Suara y Peta suara terletak dalam ruang tenggorok (halkum) dan amat penting dalam penghasilan bunyi. Di samping itu. ia menjadi luas. 7. glotis akan menjadi sempit atau tertutup dan apabila diregangkan. Makna kata. Tulang rahang memainkan peranan utama kerana mulut akan terbuka luas jika rahang dibuka dan tertutup jika rahang ditutup. Dalam peti suara. anak tekak juga boleh digerak-gerakkan sama ada dinaikkan atau diturunkan. Rongga Hidung y Terletak di atas rongga mulut yang dipisahkan oleh lelangit. Tulang Rahang y Tulang rahang juga terlibat dalam penghasilan bunyi-bunyi bahasa dalam menentukan kedudukan gigi dan bibir. Ruang di antara kedua-dua selaput digelar glotis. dalam pernafasan biasa. Justeru itu. glottis terbuka. Rongga hidung boleh dibuka atau ditutup. 9. Apabila lelangit lembut diturunkan. Apabila kedua-dua selaput itu dirapatkan. 8. bergantung kepada keadaan sama ada anak tekak dan lelangit lembut dinaikkan atau tidak. Pita suara terdiri daripada dua keping selaput yang boleh terbuka dan tertutup.

Menyatakan Sesuatu yang Abstrak Murid mengalami kesukaran membezakan sesuatu yang abstrak seperti perasaan. Fakta-fakta yang telah murid dengar juga sukar untuk mereka ingat selepas pengajaran. Murid juga keliru dengan perkataan yang pelbagai makna dan tidak boleh menggunakan perkataan tersebut dengan betul. 5. maka udara dari paru-paru dapat lalu. Hal ini demikian murid tidak dapat menyerap dan memahami faktafakta tersebut di dalam minda. Memahami Perkataan Pelbagai Makna Biasanya murid yang menghadapi masalah memahami perkataan pelbagai makna mempunyai kognitif yang rendah. y Tambahan lagi. Mereka lemah dalam mengimbas kembali pengajaran yang telah diajar di dalam kelas. Mereka mempunyai ingatan yang lemah terutamanya dalam kemahiran bahasa. Masalah dalam Penguasaan Bahasa Mengingat Kembali Perkataan Sesetengah murid akan mengalami masalah dalam mencari semula perkataan. Setiap kali guru perlu mengulangi arahan dan soalan secara berkali-kali agar murid dapat menjawab dan mengikut arahan guru. Selain itu. .bunyi yang dihasilkan disebut bunyi bersuara. terjadilah bunyi letupan pita suara. Bahasa-bahasa yang diajar mudah dilupai oleh murid. Apabila ditanya soalan. Manakala jika pita suara tidak bergetar.dirapatkan serapat-rapatnya dan tekanan udara dari paru-paru yang kuat menyebabkan rapatan itu dilepaskan serta merta. bunyi yang dihasilkan dikatakan bunyi yang tidak bersuara.misalnya [s]. murid juga tidak dapat menjawab soalan secara spontan. Jika laluan udara itu menggetarkan pita. Murid juga mengalami kesukaran mengingati nama kawan-kawan dan anggota keluarga serta menyenaraikan waktu dan tarikh. misalnya [ a ]. jika glotis dirapatkan tetapi tidak menutup keseluruhan ruang. murid akan menjadi kaku dan bisu.

Menggunakan Ayat yang Betul dan Lengkap Kesukaran murid dalam menghasilkan perkataan untuk menyampaikan sesuatu pandangan atau kesukaran memahami pertuturan dan mencari perkataan yang tepat semasa bertutur. Murid-murid suka menjawab @ menjelaskan jawapan yang tidak setampil dengan soalan yang ditanya dan ketidakbolehan mereka dalam mengeluarkan penjelasan yang lengkap dan baik walaupun mengetahui jawapan tersebut. Dalam aspek gaya berkomunikasi. Merreka tidak dapat menggunakan bahasa (perkataan / frasa) yang betul untuk menjelaskan suatu konsep atau fakta. perlu menunjukkan gaya yang berpatutan dan menggunakan bahasa yang tepat. (topi bapa) serta menambah dan mengurang sesuatu perkataan dalam ayat. Semasa berkomunikasi. Ucapan murid biasanya dituturkan dalam keadaan terbalik ataupun silap. Mereka sering menterbalikan ayat. Memberi Penjelasan Murid-murid sukar menjelaskan sesuatu dengan menggunakan bahasa. Pendengar yang berbeza status. Cth: bapa topi. Menghasilkan mesej yang kompleks . ³err««´. ia juga merangkumi aspek pengunaan bahasa. perlu menggunakan gaya yang berbeza supaya dapat berkomunikasi dengan berkesan. kita perlu menggunakan gaya yang formal dan menggunakan bahasa yang lebih formal dan bersesuaian. gaya berkomunikasi juga amat penting. Keliru dan sukar membezakan perkara yang abstrak disebabkan oleh pemprosesan maklumat di dalam otak mereka. bukan bahasa sahaja aspek yang penting. Murid suka memperbanyakkan penggunaan perkataan seperti ³apa tu««´. Contohnya pada majlis rasmi. Mempelbagaikan gaya berkomunikasi Semasa berkomunikasi.

Kemudian diikuti dengan konsep atau peraturan membina ayat mengikut urutan perkembangan bahasa yang normal iaitu dari mudah kepada yang lebih sukar. Di dalam suatu ayat mesej sukar merangkumi dua atau lebih makna. penyampai perlu menggunakan bahasa yang betul supaya pendengar dapat memahami maklumat yang ingin disampaikan. jika seorang penyampai ingin menyampaikan suatu suatu maklumat.blogspot. Prinsip-prinsip Intervensi Bahasa Mempelajari perkara yang mudah kepada sukar Murid perlu diajar daripada perkara yang mudah kepada yang kompleks dengan dikaitkan dengan bahasa.php?id=587498&da=y http://www. Murid yang bermasalah dalam bahasa.com/feeds/8212937574644113700/posts/default?start-index=26&max-results=25 Cheng Song Huat.com/2009/10/prinsip-prinsip-asas-intervensi-bahasa. http://ain-sinarilmu. www.com/doc/view. 2008. Selangor: United Publishing House (M) Sdn. Memaklumkan sesuatu maklumat Tanpa menggunakan bahasa. Contohnya.keepandshare. perasaan. Bhd.html 6. suatu yang abstrak. Contohnya saya mahu makan. Guru memulakan intervensi bahasa dengan memperkenalkan perkataan terlebih dahulu kepada murid. Lai Choy. ia adalah mustahil untuk menyampaikan suatu maklumat yang lengkap. . Bahasa adalah penting dalam menyampaikan suatu maklumat. suatu yang adjektif dan sebagainya. tidak akan dapat menghasilkan mesej yang kompleks. iaitu dari sedikit kepada banyak. Mereka hanya dapat menyatakan suatu mesej yang ringkas. Mengajar perkataan asas kepada yang kompleks Guru perlu mengajari muridnya penggunaan perkataan baru yang biasa digunakan dahulu dan tingkatkan penggunaan dalam konteks yang lebih sukar. Kamus Perdana Edisi Ketiga.blogger. Mereka tidak dapat menghasilkan mesej yang kompleks seperti melibatkan emosi.

 Mendengar: y Mendengar adalah kemahiran awal yang dikuasai oleh kanak-kanak dalam perkembangan pemerolehan bahasanya. Jalongo (1992) menyatakan bahawa kemahiran lisan melibatkan tiga perkara penting. Tajuk 2 Kemahiran Lisan 1. Mendengar (Listening) ± merupakan bentuk tingkah laku persepsi iaitu memberi tumpuan. y Berdasarkan definisi mendengar ini. Apabila seseorang bertutur. kanak-kanak yang mengalami masalah pendengaran akan mengalami masalah pertuturan juga. baju¶. dan memilih petunjukpetunjuk isyarat (cues) daripada persekitaran. ii. guru bolehlah mengajar yang lebih kompleks seperti imbuhan dan perkataan yang lagi kompleks seperti perkataan majmuk. ia bukan hanya melibatkan kemahiran bertutur sahaja tetapi juga melibatkan kemahiran mendengar. menjadi peka. Pendengaran (Hearing) ± iaitu proses fisiologikal yang merangkumi ketajaman pendengaran atau keupayaan mendengar. ayam. Contoh-contoh tersebut adalah perkara yang paling biasa pada murid dan merupakan objek yang di sekitar mereka. Bagi menguasai kemahiran lisan dengan baik. dan menyimpan urutan bunyi dalam ingatan. kanak-kanak tersebut tidak dapat bertutur langsung atau dikatakan sebagai bisu. guru mengajar murid dengan perkataan seperti ¶bola. Sebagai contoh. y Lundsteen (1979) telah mendefinisikan mendengar sebagai satu proses minda yang memberi makna kepada bahasa pertuturan. iaitu: i. Definisi Kemahiran Lisan DEFINISI KEMAHIRAN LISAN Lisan adalah pertuturan atau percakapan. dan persepsi pendengaran iaitu keupayaan untuk membezakan bunyi-bunyi. Malah bagi kes masalah pendengaran yang teruk (pekak). mengadun bunyi-bunyi. Ini bermakna kemahiran lisan merangkumi dua kemahiran penting iaitu mendengar dan bertutur. Kemudian. . Contohnya. seseorang itu perlu menguasai kedua-dua kemahiran ini.

Mengguna dua atau tiga benda maujud. menyusun.ia merupakan kemahiran berinteraksi dalam suasana berbahasa manusia ( Kamarudin Hj. y Apabila kemahiran bertutur sudah dikuasai. Husin. Bertutur: y Bertutur adalah kegiatan melafazkan bunyi-bunyi yang dilahirkan daripada alat sebutan (artikulator) .iii. 1978). Membeza bunyi suara manusia dengan bunyi yang lain. Membezakan bunyi: Mengenalpasti bunyi sama ada ia sama atau berbeza dengan bunyi yang lain: i. 3. menghubungkan bunyi sesuatu yang sudah diketahui. Auding ± iaitu tingkah laku pemahaman yang bermula daripada pendengaran dan mendengar. 2. y Sebab itulah orang dewasa perlu menunjukkan model pertuturan yang baik kepada kanak-kanak bagi membolehkan mereka bertutur dengan berkesan. Kesukaran memahami bunyi berurutan dan mengubah urutan huruf semasa menulis. Masalah Mendengar Dikriminasi auditori menyebabkan sukar belajar menggunakan kaedah fonetik. Kemahiran suprasegmental seperti nada panjang. tinggi. pendek. rendah kekuatan bunyi yang kuat dan perlahan mula dipelajari. Auding termasuklah memperoleh makna daripada apa yang diudengar. membayangkan. Tidak dapat membunyikan semula dan mengingati huruf dalam perkataan serta tidak boleh menyebut perkataan bermakna. dan menghargai apa yang didengar. y Rangsangan dan ganjaran yang diterimanya akan menggalakkannya mengulang-ulang perkataan yang disebutnya sehingalah ia dapat menguasai pertuturan yang lebih kompleks. Strategi Mengatasi Masalah Mendengar 1. y Kemahiran bertutur dikuasai oleh kanak-kanak hasil daripada meniru atau mengajuk pertuturan orang dewasa di sekelilingnya. . Ketidakupayaan membahagikan perkataan kepada suku kata atau bunyi. kanak-kanak akan mula berinteraksi dengan orang lain di sekelilingya.

 Benda yang mempunyai 2 perkataan / frasa. jam. serigala.com/2009/04/kemahiran-lisan. seringkali digunakan bergantian. 2. bola kecil dan lain-lain. sama ada (1-3 suku kata) ± telefon.slideboom. Karena begitu banyak maklumat di kelas dan di rumah disajikan secara visual dan / atau secara lisan. ayam kucing Nama ahli keluarga/anggota badan / binatang / tumbuhan / benda persekitaran (1 suku kata) bas. Mengecam bunyi/perkataan: Memahami bahawa setiap bunyi membawa maksud tertentu.com/presentations/93684/Disleksia 4. Meskipun ada banyak jenis persepsi. kerusi. Masalah Bertutur 1.com/presentations/93362/TERAPI-PERTUTURAN http://www. Sudah mengenal objek yang diminta dan memahami arahan ringkas. ibu dan ayah 1-3 suku kata kereta. kelapa 1-4 suku kata matahari. anak dengan gangguan pendengaran atau persepsi visual dapat di kedudukan yang kurang menguntungkan dalam situasi tertentu. dua bidang paling umum dari kesulitan terlibat dengan ketidakmampuan belajar visual dan persepsi auditori. Membezakan bunyi bunyi binatang / kenderaan / benda yang mengeluarkan bunyi. baju kotor. pemprosesan "visual dan pendengaran" dan "persepsi visual dan pendengaran". Contoh.bom 1-2 suku kata mata.html http://www. kok kok. matahari. Visual pemprosesan gangguan .ii. pen biru. Menggunakan 4 hingga 8 benda maujud / gambar bunyi binatang / kenderaan / benda yang mengeluarkan bunyi. implikasi pendidikan mereka.blogspot. Istilah. sama ada (1-4 suku kata) ± pembaris. Nama ahli keluarga / tumbuhan / benda persekitaran / anggota tubuh (1-2 suku kata). Contoh: miaw.pen. beberapa intervensi dasar dan apa yang harus dilakukan jika ada masalah disyaki. contoh: surat khabar. cermin mata. Sumber rujukan: http://anuarsped. Maklumat berikut ini menggambarkan dua jenis gangguan. Auditori Visual Visual dan pemprosesan pendengaran adalah proses pengakuan dan menafsirkan maklumat yang diambil dalam melalui indera penglihatan dan suara.slideboom.

Situasi ini berlaku dalam amalan masyarakat sehari-hari. Kanak-kanak dengan kemahiran belajar lemah pendengaran sering mengalami kesulitan memahami apa ertinya kata-kata. dan penangguhan ini dapat dinampak pada kemudian hari dengan mengahadapi masalah membaca dan kemahiran menulis. Seterusnya ialah maklumat yang diberikan adalah bersifat tidak kekal sekiranya tidak digunakan secara berterusan. menganalisis secara mental dan menyimpannya menjadi ingatan kemudian. atau diproses oleh otak. atau mengingat fakta-fakta yang terpenting . 5. Selanjutnya. Teknik ini perlu dielakkan dalam pengajaran mata pelajaran sains atau mata pelajaran yang bercorak kemasyarakatan. bercerita. Kesulitan dengan pemprosesan visual mempengaruhi bagaimana maklumat visual diinterpretasikan.Sebuah pemprosesan visual. menyebut perkataan. Hal ini kerana phonics memerlukan memori jangka pendek pendengaran bagi kanak-kanak untuk mengingati kata dan sepotong suara mereka bersama-sama untuk membentuk kata-kata. Soal jawab Strategi soal jawab merupakan strategi yang berpusatkan pelajar iaitu berfokuskan kepada bentuk-bentuk komunikatif seperti meminta maaf. penekanan tentang . kerana latih tubi dalam mata pelajaran ini akan menggalakkan hafalan. 2. Kemampuan untuk belajar dari arahan lisan dan penjelasan adalah kemahiran asas yang diperlukan sepanjang hidup. Auditori Memori Memori auditori adalah kemampuan untuk memproses maklumat yang disajikan secara lisan. Hal ini berbeza dari masalah yang melibatkan penglihatan atau ketajaman visi. dan boleh menunjukkan pemahaman yang tertunda bahasa. Kelemahan yang seterusnya ialah akan menjadikan pembelajaran sebagai satu tindakan mekanikal. kerana ramai anak-anak menghadapi. Amat sesuai untuk mencapai sesuatu kemahiran seperti melukis peta. Strategi Pengajaran-Pembelajaran Bertutur Latih tubi Teknik latih tubi adalah merupakan pengulangan fakta. Tujuannya teknik ini diajar ialah untuk mencapai taraf kemahiran tersebut atau untuk melekatkan sesuatu perkaitan supaya menjadi kekal. cenderung kepada memakan masa yang lebih lama untuk belajar membaca. atau persepsi. melapor dan lain-lain. masalah dengan belajar auditori ini.fakta atau kecekapan yang diajar. Mereka yang mempunyai kapasiti yang kuat untuk memori pendengaran disebut pelajar pendengaran. Melalui pendekatan ini.Terdapat beberapa kelemahan dalam menggunakan teknik latih tubi ini antaranya ialah mengehadkan kebebasan berfikir dan daya kreatif murid dalam sesuatu tugasan dan mungkin akan menimbulkan satu situasi yang sangat membosankan kepada murid-murid. gangguan merujuk pada kemampuan terhalang untuk memahami maklumat yang diambil melalui mata.

kawan. ‡ Perbualan boleh berlangsung antara guru dengan murid atau sesama murid. Pendekatan ini wujud disebabkan didapati pendekatan yang lain lebih mementingkan penguasaan bahasa pada peringkat membina ayat-ayat yang betul secara pencilan yang terkeluar daripada konteks wacana.penyerapan bentuk gramatikal adalah bagi tujuan komunikasi. Ini melibatkan penggunaan penuh dan bervariasi dari suara individu membentuk kumpulan. Kemungkinan pembahagian kumpulan suara utuh ke dalam terang dan gelap. hobi. kompetisi ini bertujuan untuk menggalakkan dan meningkatkan penggunaan bahasa Inggeris di kalangan pelajar. . yang terdiri dari apa pun dari setengah lusin hingga seratus speaker. membuat. Strategi ini juga dapat mengukuhkan peringatan murid . Perbualan ‡ Aktiviti perbualan kebiasaannya dilakukan berdasarkan sesuatu tajuk. ‡ Guru menjalankan aktiviti perbualan sebaik-baiknya berdasarkan sesuatu tajuk. pelajar tidak menguasai kecekapan berkomunikasi. Choral Speaking Berbicara merupakan kompetisi paduan suara yang diadakan oleh kementerian pendidikan. Individu suara mungkin digunakan sebagai solo. dan sebagainya. Dalam pendekatan komunikatif ini. Nyanyian Strategi ini merupakan strategi yang berpustkan pelajar iaitu menyerapkan bahasa yang hendak diajar kepada lyric music yang digemari oleh murid.dan sebagainya. menghafal dan exprss dalam Bahasa Inggeris Speaking gabungan suara adalah tafsiran puisi atau menimbulkan kumpulan-kumpulan. Hasilnya. ‡ Teknik perbualan bertujuan melatih murid berkomunikasi secara sosial seperti berbual melalui telefon. Tajuk yang guru tetapkan hendaklah sesuai dengan pengalaman murid supaya mereka dapat berbual tentang tajuk itu. ‡ Perbualan hendaklah berkisar tentang perkara yang berlaku dalam kehidupan mereka setiap hari. lantang dan tidak lantang. oleh kerana itu bolehlah guru menyusun atau meminta murid-murid sendiri memilih kawannya. permainan. beberapa prinsip perlu dipatuhi oleh guru agar pelajar dapat menggunakan bahasa yang betul dalam berkomunikasi antaranya ialah murid perlu mengetahui aktiviti yang dilakukan dan guru haruslah merancang terlebih dahulu aktiviti agar murid mengunakan bahasa dalam berkomunikasi. Kemungkinan tidak semua murid akan dapat peluang berbual dengan guru tersebut. ‡ Murid-murid boleh diminta bercakap tentang ibu atau bapa. lelaki dan perempuan. Hal ini membangun rasa percaya diri pelajar untuk bercakap. Ini dapat membolehkan murid lebih mengingati tentang pengajaran yang diajar seterusnya lebih berfokus kepadan apa yang diajar.

edu. ‡ Namun. Pemintal Lidah y Latih tubi pemintal lidah sangat penting untuk melatih kanak-kanak menyebut sesuatu bunyi dengan betul dan tepat. ‡ Bagi mencapai objektif pengajaran lisan. http://iptaa.my/Portal/download/Bahasa%20Melayu%20Pend%20Rendah/ModulPGSRBM M3104/2. boneka piring dan sebagainya. Puppet ‡ Teknik Boneka dikenali juga sebagai teknik patung atau ´puppet´. boneka tali. 2. Guru menyenaraikan isi-isi yang telah disebutkan oleh murid-murid dalam perbualan itu. Ketika murid bercerita atau selesai bercerita. ‡ Ada kanak-kanak berkeperluan khas yang pendiam tetapi akhirnya mahu bercakap setelah gurunya menggunakan boneka untuk bercakap dengannya dan dia juga menggunakan boneka untuk menjawab soalan guru tadi. Contoh: a) Masalah menyebut fonem /p/ Pandang pandan tepi pagar depan padang b) Masalah menyebut fonem /s/ di awal perkataan ( contoh yang sangat popular digunakan dalam bahasa Inggeris) She sells sea shells at the sea shore.pdf . boneka sarung tangan. boneka yang dibuat oleh murid sendiri adalah lebih bermakna kepada mereka. guru menyusun strategi: 1. Pilih satu daripada isi penting yang terdapat dalam senarai itu untuk dibincangkan dengan secara lebih mendalam. tidak semestinya murid itu sendiri yang menceritakan hal dirinya atau keluarganya atau lain-lain mengikut tajuk yang telah ditetapkan tetapi murid yang dilawan berbual itu akan menceritakan semula apa yang telah diceritakan oleh rakan bualannya itu. Sebaiknya guru merancang tajuk dan jika tajuk itu tidak disebut oleh murid.‡ ‡ Dalam masa perbincangan dengan guru. ‡ Teknik ini adalah antara teknik yang sangat digemari oleh kanak-kanak kerana pergerakan boneka dan dialog dalam lakonan boneka ini sangat menarik dan menghiburkan. guru hendaklah memberi peluang muridnya bercakap atau berlakon dengan menggunakan boneka sesama mereka. guru bolehlah kemukakan soalan yang boleh menerbitkan tajuk yang dirancangkan itu. ‡ Guru boleh menyediakan berbagai-bagai jenis boneka seperti boneka kayu. Latih tubi jenis ini hanya menumpukan kepada bunyi tertentu yang menjadi masalah kepada kanak-kanak menyebutnya. The shells she sells are sea shore shells.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesediaan Membaca Kematangan Kematangan ialah salah satu daripada faktor kesediaan pembelajaran. peringkat pra-operasi (2-6 tahun). Mengikut Bruner (1966). emosi dan fizikal.Kematangan boleh merupakan kematangan fizikal. Piaget (1966) mengaitkan kesediaan belajar dengan peringkat pembelajaran mengikut perkembangan kognitif kanak-kanak iaitu peringkat deria motor (0-2 tahun). Secara khusus. Ia merupakan faktor-faktor asas yang mempengaruhi proses pembelajarannya. mengukuhkan asas mahupun peringkat-peringkat lain yang lebih tinggi. Kesemua sifat-sifat ini memang sedia ada di dalam diri setiap pelajar.Tajuk 3 Kemahiran Membaca 1. Persekitaran Persekitaran yang intelektual yang memberi pengalaman-pengalaman bermakna akan dapat merangsang otak dan menimbulkan minat membaca. Secara luas. sama ada di peringkat mendirikan asas. Konsep Kesediaan Membaca Kemampuan seseorang untuk menerima pengajran dari segi mental. tetapi juga jenis pengalaman pendidikan. iaitu untuk kanak-kanak yang belum didedahkan dengan sebarang aktiviti bacaan. kematangan intelek. peringkat operasi konkrit (7±12 tahun) dan peringkat operasi formal (selepas 12 tahun). Pengalaman yang disusun rapi dapat menolong kanak-kanak mempunyai kesediaan yang teratur dalam mata-pelajaran tertentu. kesediaan belajar merujuk kepada apa jua perkara yang dapat disampaikan secara berkesan kepada kanak-kanak pada bila±bila peringkat perkembangan. Kesediaan Membaca Definisi Kesediaan Membaca situasi yang wujud dalam diri seseorang individu yang memungkinkannya untuk belajar atau mungkin melibatkan ciri-ciri yang menghalang pembelajarannya. kanak- . kematangan sosial dan kematangan emosi. Pengalaman Kesediaan murid untuk belajar di sekolah bukan sahaja bergantung kepada kematangan. Sebagai contoh. kesediaan membaca melibatkan sebarang aktiviti sebelum sesuatu peringkat bacaan dimulakan. Definisi dan Konsep Membaca 2. kesediaan membaca merangkumi kebolehan fizikal. emosi dan mentalnya untuk menerima pengajaran bacaan asas.

Gangguan kepada mental akan mengakibatkan masalah kepada kebolehan membaca Aspek Kemahiran Kesediaan Membaca Bagi kanak-kanak yang belum didedahkan dengan dengan aktiviti bacaan. kanak-kanak perlu mendiskriminasi huruf dan juga mendiskriminasi bunyi-bunyi huruf. kehendak. Emosi. Dorongan yang diberikan oleh ibu bapa boleh mempengaruhi sikap membaca kanak-kanak. motivasi. o Kebolehan fizikal .Keupayaan alat-alat sebutannya menghasilkan bunyi-bunyi yang akan diajarkan. Pengamatan Kemahiran membaca memerlukan keupayaan pengamatan yang kuat. Semasa membaca. dan sahsiah Keadaan rumah tangga dan cara asuhan akan mempengaruhi perkembangan emosi. sentiasa melihat orang di sekeliling membaca dan ada pula orang yang membacakan buku cerita untuknya akan lebih cepat bersedia membaca berbanding dengan kanak-kanak sebayanya yang tidak mendapat peluang yang sama. dan sahsiah kanak-kanak. perasaan. Faktor-faktor yang Menghalang Kesediaan Membaca Konsep kematangan mental . dan sebagainya semasa berkomunikasi. motivasi. Kanak-kanak yang cerdas akan dapat menguasai kemahiran membaca dengan lebih cepat berbanding dengan kanak-kanak lain yang sebaya dengannya. dan organ pertuturan yang sempurna. . iaitu daya diskriminasi penglihatan dan pendengaran. Keadaan fizikal Keadaan fizikal merujuk kepada keadaan mata. Kecerdasan Kecerdasan dan perkembangan kognitif kanak-kanak sangat mempengaruhi kemahiran membaca kanak-kanak.kanak yang terdedah dengan pelbagai jenis bahan bacaan sejak lahir. Penguasaan Bahasa Kanak-kanak yang menguasai bahasa dengan baik akan dapat belajar kemahiran membaca dengan cepat dan dapat membaca dengan baik kerana bahasa adalah alat manusia melahirkan fikiran. telinga. kesediaan membaca merangkumi.

ibu bapa yang kerap berbual dengan anak mereka. kanak-kanak yang lebih mahir dalam bahasa dapat mempengaruhi kemahiran membacanya. kehendak . Oleh itu.com/doc/12950789/konsep-kesediaan-membaca http://dadwayne.Minatnya terhadap bahan-bahan bacaan terutama buku cerita dan akan mendengarnya.html http://www. Persekitaran Persekitaran yang intelektual yang memberi pengalaman-pengalaman bermakna akan dapat merangsang otak dan menimbulkan minat membaca serta meningkatkan kemahiran membaca mereka. Kebolehan mental .scribd.blogspot.scribd. Keadaan rumah tangga yang dan cara asuhan akan mempengaruhi perkembangan emosi. Kanak-kanak yang menguasai bahasa dengan baik akan dapat belajar kemahiran membaca dengan cepat dan dapat membaca dengan baik kerana bahasa adalah alat manusia melahirkan fikiran.dan sebagainya semasa berkomunikasi. lawatan ke perpustakaan atau ke kedai buku. Misalnya mendengar cerita. dan sebagainya. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kemahiran Membaca Kognitif Kecerdasan dan perkembangan kognitif kanak-kanak sangat mempengaruhi kemahiran membaca kanak-kanak. perasaan.com/doc/19688863/Konsep-kesediaan-membaca http://ms.Keupayaannya mengingat apa-apa yang akan diberitahu Sumber Maklumat: http://www.o o Kebolehan emosi .org/wiki/Teori_pembelajaran_dan_pengajaran http://www.wikipedia. Semasa membaca kanak-kanak perlu mendiskriminasi huruf dan juga mendiskriminasi bunyi-bunyi huruf.scribd. Kemahiran membaca memerlukan keupayaan pengamatan yang kuat.com/doc/20747438/BONEKA-SIAP 3. iaitu daya diskriminasi penglihatan dan diskriminasi pendengaran. Kanak-kanak yang cerdas akan dapat menguasai kemahiran membaca dengan lebih cepat berbanding dengan kanak-kanak lain yang sebaya dengannya.com/2010/03/pengajaran-kemahiran-bahasa-melayu_19. .

Sekolah yang menyediakan persekitaran yang sesuai bagi membaca boleh memberikan kesan psikologi kepada pelajar supaya gemar membaca dan meningkatkan kemahiran membaca. makanan. ini memberikan respon yang positif dan mudah baginya memberikan tindak balas. Misalnya. tabiat dan sikap suka membaca dalam kalangan kanak-kanak. Peranan guru dalam mengendalikan bilik darjah banyak mempengaruhi kemahiran membaca murid. bahasa. aktiviti membaca dan sebagainya. Dorongan yang diberikan oleh ibu bapa boleh mempengaruhi sikap membaca kanak-kanak. kegiatan sosio budaya. secara tidak langsungnya mempengaruhi kemahiran membaca kanak-kanak. kestabilan sosioekonomi. Pendapatan ibu bapa berkait rapat dengan pembelajaran kanak-kanak termasuklah kemahiran membaca mereka. dan sahsiah kanak-kanak. Budaya ini diamalkan pada setiap guru dan murid agar peningkatan berlaku. b. Ini termasuklah tahap pendidikan ibu bapa. . Dengan ini. corak interaksi dan komunikasi ke atas pembelajaran. f. guru mengalakkan murid membaca bahan bacaan dan semakin lama budaya ini boleh mempengaruhi kemahiran membaca murid. muzik. c. mereka dapat menguasai kemahiran membaca. rumah yang diisi dengan majalah. Persekitaran sekolah juga boleh mempengaruhi kebolehan membaca kanak-kanak. pendapatan.motivasi. Dengan ini. Oleh itu. termasuklah : a. surat khabar dan buku mempunyai dorongan untuk meningkatkan kemahiran membaca anak-anak. d. Budaya Budaya dikaitkan dengan tingkah laku dan kebudayaan yang dihasilkan oleh kumpulan budaya itu seperti seni. Persekitaran rumah banyak memainkan peranan dalam menguasai kemahiran membaca. setiap hari pada waktu 10 minit sebelum kelas bermula. Ahli keluarga khususnya ibu bapa dan adik-beradik yang lebih tua merupakan role model dalam membina tingkah laku. Pihak sekolah yang menitikberatkan budaya membaca dapat mempengaruhi kemahiran membaca murid-murid. Apabila bahan bacaan yang dibaca oleh pelajar menarik minatnya. Sosioekonomi Sosioekonomi lebih ditujukan kepada tanggungjawab ibu bapa. Pemilihan bahan Jenis soalan yang ditanya Jenis maklum balas yang diberi Suasana pembelajaran Dorongan Pengukuhan yang digunakan. e.

negeri.wordpress.Sememangnya. Misalnya.com/2009/10/15/strategi-pengajaran-dan-pembelajaran-bahasamelayu-part-5/ http://anuarsped. keluarga yang lebih berpendapatan boleh menyediakan kemudahan yang mencukupi untuk meningkatkan kemahiran membaca anak mereka. membeli alat elektronik yang mengajar pembacaan. guru hanya perlu sesuaikan kaedah-kaedah ini dengan keupayaan murid-murid. Masalah Bacaan Masalah bacaan di kalangan pelajar sekolah sekarang mendapat perhatian umum. Bagi mengajar kanak-kanak berkeperluan khas.com/2009/04/tajuk-5-kemahiran-membaca-pengenalan. Berbagai-bagai usaha telah dilaksanakan di peringkat sekolah. daerah. prasarana dan suasana yang selesa untuk membaca dan lain-lain lagi.blogspot. Adalah menjadi tugas guru mengesan kelemahan membaca muridnya dan seterusnya menjalankan pengajaran pemulihan bacaan dengan segera.didapati ramai pelajar kita yang masih gagal menguasai 3M. dan diikuti dengan KBSM di sekolah menengah. Kerisauan tentang masalah ini bukan hanya pada ibu bapa dan guru-guru sahaja malah sudah hingga ke peringkat pemimpin tertinggi negara . Kaedah dan teknik mengajar bacaan yang digunakan oleh guru hendaklah sesuai dengan kebolehan membaca murid. Satu usaha terbesar yang dilaksanakan adalah KBSR yang bermatlamatkan kecemerlangan pendidikan sekolah rendah. Bahan Rujukan: http://cikguhaidi. Berbagai-bagai kaedah dan teknik mengajar bacaan boleh digunakan oleh guru untuk mengajar bacaan. Kemahiran membaca adalah merentas semua mata pealajaran dan kelemahan dalam kemahiran membaca akan menyebabkan pencapaian rendah dalam pelajaran di sekolah . Masalah dalam Membaca PENGENALAN Masalah membaca di kalangan murid sekolah bukanlah perkara luar biasa lagi walaupun mereka telah mengikuti pembelajaran bacaan terutamanya dalam pelajaran mata pelajaran Bahasa Melayu.html 4. dan seterusnya kaedah-kaedah mengajar bacaan Bahasa Melayu. Namun selepas fasa pertama KBSM. memberi tuition. dan peringkat nasional. Hakikat ini diakui dalam seminar Kebangsaan KBSR pada 1989 yang merumuskan. punca masalah membaca. Dalam tajuk ini anda akan didedahkan dengan jenis kesalahan bacaan. . membeli buku rujukan. Semua ini dapat meningkatkan kemahiran membaca anak-anak.

misalnya ³buah´ disebut ³buwah´.´ dibaca sebagai ´ Saya sangat suka makan rojak. Keadaan ini amat menakutkan apabila semakin ramai pelajar kita yang gagal membaca walaupun sudah memasuki sekolah menengah. atau frasa dibaca secara terbalik atau songsang. Sebagai usaha untuk memulihkan masalah bacaan murid di sekolah randah. c) Gantian (substitute) Menggantikan huruf atau perkataan dalam ayat yang dibaca. Kementerian Pelajaran telah memperkenalkan pprogran Kelas Intervensi Membaca dan Menulis atau KIA2M. ´kering´ disebut ´kerin´. Antara masalah bacaan yang dihadapi oleh kanak-kanak adalah seperti berikut: a) membuang/meninggalkan (omission) Bunyi huruf. misalnya ´buah´ disebut ¶uah´.Pelaksanaan Program Pemulihan dan Pengayaan dalam kelasKBSR tidak mencapai tahap yang dijangkakan ± menyebabkan terdapat sebilangan kanak-kanak tidak dapat menguasai kemahiran asas 3M hingga ke peringkat tahap II persekolahan rendah dan di peringkat persekolahan menengah. manakala aktiviti bacaan senyap hanya dapat dilihat melalui aspek bacaan kefahaman. Manakala terdapat perkataan yang digantikan dengan perkataan lain sehingga boleh mengubah maksud ayat. Perkataan dalam ayat juga kerap ditinggalkan semasa membaca. Jenis Masalah Bacaan Masalah bacaan yang dihadapi oleh kanak-kanak dapat dilihat melalui aktiviti bacaan nyaring. perkataan. manakala pembalikan perkataan dalam ayat berlaku apabila perkataan . perkataan. misalnya ´ladang´ disebut ´lalang´. ´Saya suka makan rojak. Manakala penambahan perkataan berlaku seperti berikut. dan imbuhan ditinggalkan ketika membaca. ´ dibaca sebagai ´Buku itu tebal´. ´Buku itu sangat tebal. Contoh . Manakala meninggalkan imbuhan adalah seperti ´mengandungi´ disebut ´mengandung´ dan sebagainya. ´Bala´ disebut ´laba´. d) Tambahan (insertion) Bunyi huruf atau perkataan ditambah semasa membaca. b) Ulangan (repetition) Mengulang-ulang perkataan atau suku kata semasa membaca dan perbuatan mengulang ini bukan disebabkan oleh masalah gagap. seperti.´ e) Pembalikan (reversals) Huruf.

Antara tingkah laku yang kerap ditunjukkan adalah seperti berikut: a) membatang suku kata terlebih dahulu sebelum dapat menyebut seluruh perkataan. dan begitu juga dengan pembalikan frasa. f) menunjuk perkataan dengan jari ketika membaca. dan sebagainya. i) kedudukan mata terlalu dekat dengan bahan bacaan. Simptom: . e) membaca terlampau lambat atau merangkak-rangkak.teragak-agak bermaksud berhenti sejenak sebelum menyebut sesuatu perkataan ketika membaca disebabkan kanak-kanak tidak pasti akan bacaannya. c) teragak-agak (hesitation) . b) bacaan tersekat-sekat iaitu perkataan demi perkataan dan tidak lancar. Selain itu. h) Suara terlalu perlahan dan tidak jelas atau ´blurring´. mengerut dahi. g) tingkah laku yang tidak selesa seperti mengejip-ngejip mata. d) membaca terlampau cepat atau gopoh tanpa menghiraukan tanda bacaan. contoh: ´Dia makan nasi´ dibaca sebagai ´ Dia nasi makan´. Lemah daya ingatan Ingatan di otak kadang kala mendatangkan masalah seperti sel-sel di otak tidak dapat berhubung antara satu sama lain.diubah kedudukannya. g) Salah sebutan Salah sebutan terjadi akibat kanak-kanak tidak mengenal huruf atau tidak tahu membunyikan sesuatu huruf sehingga sesuatu perkataan tidak bermakna lagi dalam konteks ayat berkenaan. f) Tidak kenal huruf Masalah tidak kenal huruf merupakan punca utama kebanyakan kanak-kanak gagal membaca dengan baik. dan k) tidak boleh membaca langsung. Kesalahan-kesalahan di atas boleh mengubah makna perkataan atau ayat yang dibaca dan perlu diberi perhatian oleh guru untuk mengatasinya. Keadaan ini menyebabkan kanak-kanak akan menyebut sesuatu huruf sesuka hati atau dengan meneka sahaja dan menjadikan perkataan itu tidak bermakna atau berlainan makna. Guru mestilah peka dengan petunjuk-petunjuk tingkah laku yang ditunjukkan oleh muridmuridnya kerana tingkah laku tersebut menunjukkan murid berkenaan menghadapi masalah dalam bacaan. Ia mungkin juga disebabkan oleh kecederaan yang pernah di alami oleh pesakit samaada kemalangan mahupun kecederaan terhantuk benda yang keras. j) cuba mengelak daripada aktiviti membaca. guru juga perlu memerhati tingkah laku yang ditunjukkan semasa murid membaca yang boleh menunjukkan murid itu bermasalah dalam bacaan. menggeleng kepada.

Tidak berminat dengan pelajaran/ pekerjaan Faktor-faktor penyebab: 1.1. Penyakit tarik sawan 3. Oleh itu dengan teknik yang betul anak-anak dapat mengenal bunyi dan mengaitkan bunyi tersebut dengan bentuk huruf yang ditunjukkan dengan cepat. kecederaan kepala 2. Semakin lemah daya ingatan/ lupa 2. . Trauma 4. -Kemajuan pembacaan yang lemah ikan-ikang dan sebagainya 5. Kanak-kanak seawal usia 3 tahun dapat mengecam dan membezakan bunyi-bunyi dan bentuk-bentuk pada usia ini. Tidak mengendahkan kebersihan diri 7. Pemakanan Menambah perkataan -Tertinggal atau menambah perkataan semasa membaca -Penambahan seperti bulan-bulang Mengulang perkataan -semasa membaca berulang-ulang perkataan dalam sesuatu ayat Mengeja semasa membaca -Teragak-agak semasa membaca -Menunjuk teks bacaan dengan jari ketika membaca -Tidak berupaya membaca ayat yang panjang ~ was-was dan kurang yakin salah atau betul. Masalah emosi seperti kemuringan dan depresi 4.Genetik 5. Hilang kemampuan jasmani 6. gagal mengenalpasti objek 3. Kaedah Membaca Kaedah bunyi 1. Rasa janggal di tempat yang biasa dilawati 5.

Lebih-lebih lagi bunyi-bunyi ini lebih senang disebut oleh kanak-kanak. Anak-anak dapat menyebut bunyi µaa¶ apabila melihat huruf µa¶ (nama huruf µei¶) dan bunyi µii¶ apabila melihat huruf µe¶. anak dapat menguasai bunyi dengan lebih teratur dan berkesan. ³u´ dibunyikan µuuuu««. Misalnya. kaedah abjad dianggap sebagai kaedah nama-nama huruf yang digunakan di dalam tulisan Melayu iaitu A. hingga Z. µbatu¶.¶. Setelah tahu hubungan tiap-tiap huruf dengan bunyinya. 4. Oleh sebab laras bahasa Melayu terbina daripada gabungan huruf konsonan dengan huruf vokal µa¶ µi¶ dan µu¶ lebih kerap. tetapi mereka membaca dengan menggabung-gabungkan bunyi µbeh¶ (bagi huruf µb¶) dan µaa¶ (bagi huruf µa¶). Kaedah abjad 1. C. Jadi buat aksi orang terkena api sambil menjerit µaaaaaaa panasnya!¶ Melalui asosiasi ini anak dapat mengingat dan menyebut bunyi dengan lebih berkesan. Sehubungan itu.com/index. Seterusnya. ajar anak-anak membaca gabungan huruf konsonan dan vokal yang diajarkan . Melalui kaedah asosiasi.. µda¶. Ertinya lambang huruf terus dikaitkan dengan bunyinya. Contoh : ³a´ dibunyikan µaaaa«. Guru tidak perlu memperkenalkan semua bunyi sekaligus dan hanya beberapa bunyi asas terlebih dahulu. tidak juga menghafal suku kata µba¶. cepat dan berkekalan.php?option=com_content&view=article&id=148:ajar-anak-andamembaca-bagaimana-menggunakan-kaedah-fonetik-bahagian-1&catid=57:tips&Itemid=30 Kaedah fonik 1. µibu¶ dan sebagainya. Seterusnya. Seterusnya bunyi-bunyi konsonan lain diperkenalkan satu persatu . µtu¶ dan sebagainya. Menurut Azman Wan Chik (1993). µba¶. Dengan mengikut susunan siri ini. kaedah fonik adalah untuk mengajar murid melihat hubungan antara simbol (huruf) dengan bunyi supaya kemudian mereka dapat membaca (membunyikan) perkataan-perkataan baharu yang mereka jumpa. . 2. wajarlah bunyi-bunyi µa i u¶ diperkenalkan dahulu. contohnya µb¶ dan µa¶ µi¶ dan µu¶ untuk membaca µba¶ µbi¶ dan µbu¶.2. 3. dengan berpandukan siri cepat membaca Bacalah Anakku. 3. dia akan menyebut bunyi µaa¶ µnn¶ µii¶ (iaitu bunyi ani) bukannya µei¶ µen¶ µai¶ (bunyi enai). Sila dapatkan siri cepat membaca Bacalah Anakku yang telah disusun secara sistematik dalam pemilihan bunyi-bunyi huruf yang sesuai terlebih dahulu. anak-anak tidak akan mengeja µba¶ menjadi ³ba´ . contohnya µb¶ µn¶ µm¶ µs¶ dan µk¶. Beberapa teknik mengajar bunyi boleh dilakukan oleh ibu bapa tetapi kaedah asosiasi adalah yang terbaik.¶. apabila anak-anak melihat huruf µani¶. digabungkan suku kata ini menjadi perkataan seperti µbaba¶. Bunyi-bunyi huruf diajar. Menurut Azman Wan Chik. B. suku kata pula dibina. http://readnetwork. bunyi µaa¶ tersebut boleh dikaitkan dengan aksi terkena api. Melalui kaedah fonetik.

 Perkenalkan beberapa perkataan dahulu dan diulang-ulang menyebutnya.2. guru melekatkan kad-kad abjad tersebut di papan hitam. Sekiranya murid tidak dapat menyebut perkataan tertentu. Kebiasaannya perkataan tersebut disertakan gambar dan adalah diandaikan yang murid belajar secara pandang (visual). Kaedah ini tidak menggunakan aktiviti mengeja sama sekali. 6. Seterusnya. iaitu menghubungkan satu huruf dengan satu bunyi untuk membantu pelajar menyebut perkataan tersebut. emak. Pengajaran membaca adalah berdasarkan perkataan-perkataan yang biasa (sight words) diguna seharian yang membentuk kebanyakan pertuturan kita seperti saya. guru digalak menggunakan fonik atau bunyi huruf. Misalnya bagi perkataan ´rumah´. Guru akan memilih murid secara rawak dan meminta murid tersebut mengambil kad kad di papan hitam berdasarkan apa yang disebut oleh guru. http://cikgufais. Teknik pengajaran dimulakan dengan guru menunjukkan kad abjad kepada murid dan guru menyebut terlebih dahulu abjad-abjad tersebut untuk memperkenalkannya kepada murid. guru boleh membantu murid dengan menyebut bunyi huruf ´r´ iaitu [ r ] dan kalau perlu membunyikan suku kata [ ru ]. 4. Kemudian. Kaedah ini mementingkan bunyi perkataan atau rangkaikata berdasarkan pengalaman melalui gambar dan bunyi ayat atau cerita berdasarkan gambar. main. sekali lagi guru menunjukkan kad-kad abjad tersebut dan meminta murid untuk mengenalpasti dan menyebut abjad-abjad yang ditunjukkan dengan bantuan guru. Proses ini diulang sehingga murid mampu mengenalpasti dan menulis abjad-abjad yang telah diajar. lari. Selepas itu. bapa dan sebagainya. 7. makan. Dasar kaedah ini ialah menggunakan perkataan dari mulanya tanpa mengenalkan dan menghafalkan huruf-huruf abjad terlebih dahulu. 5. Perkataan-perkataan yang diperkenalkan itu disertakan dengan gambar. 8. . 3.wordpress.com/2009/09/10/kaedah-pengajaran-bacaan/ Kaedah seluruh/seluruh perkataan/pandang dan sebut  Menyebut keseluruhan perkataan tanpa mengeja menurut suku kata. Guru akan menyebut abjad manakala murid perlu mendengar dengan teliti dan menulisnya dalam buku. murid diminta membuat latihan bertulis dalam buku masing-masing. Murid-murid diajar menghafal nama-nama huruf secara mengikut turutan bermula dari A hingga Z. Guru membetulkan setiap kesilapan sebutan murid sewaktu kad-kad abjad ditunjukkan.

Guru menulis huruf cetak yang besar di atas kertas 4´ x 10´. Murid-murid hanya perlu mengecam dan menghafal tulisan dan gabungan bunyi dua. iaitu menyebutkan keseluruhan perkataan dan melakukan pengesanan terhadap rangsangan berbentuk gambar. Contohnya. Kanak-kanak dilatih melakukan dua kemahiran dalam satu masa. ba bi bu be bo ban bin bun ben bon (untuk 2 huruf) (untuk 3 huruf) bang bing bung beng bong (untuk 4 huruf) Kaedah pelbagai deria/ kaedah VAKT VAKT: V .audio T .tactile ( penglihatan ) ( pendengaran ) ( sentuhan ) K . Guru kerap kali menunjukkan seluruh perkataan-perkataan seiring dengan gambargambar yang dilambangkannya. Kaedah ini menggunakan surihan (tracing)¶ untuk mengajar bacaan.visual A . perkataan ³bunga´ ditulis di tepi atau di bawah gambar bunga. Contohnya. Murid membuat surihan huruf dengan jari di atas kertas itu. b. Kaedah suku kata Kaedah suku kata ini tidak memerlukan murid-murid untuk mengeja atau membatangkan ejaan. Langkah-langkah pengajaran adalah seperti berikut: a. . tiga atau empat huruf lalu menyebut terus. Kadang-kadang ini boleh digunakan sebagai kad-kad imbasan. ( menggunakan krayon ) c.kinesthetic ( pergerakan ) Kaedah ini berpegang kepada prinsip ³rangsangan´ dalam pembelajaran dan berdiri atas Premis bahawa rangsangan ke atas beberapa deria yang sensitif akan mengukuhkan pembelajaran .

dengar huruf yang disebut (A) e. Jadi guru harus merancang dan menggunakan pelbagai kaedah atau aktiviti p&p yang berkesan dengan mengambil kira kebolehan dan gaya pembelajaran pelajar anda. menyebut huruf (A) d. Berikut ialah kaedah atau aktiviti p&p yang berpusatkan kepada guru iaitu guru yang melalukannya: y Syarahan . mewarna dengan jari. Kaedah atau aktiviti p&p yang dicadangkan untuk pembelajaran masteri ialah kaedah atau aktiviti yang berpusatkan kepada pelajar. 3. dengar guru sebut huruf (A) c. murid hendaklah: a. lihat huruf (V) b. dengar sendiri huruf yang disebut semasa membuat surihan (A) Kaedah pembelajaran masteri Pembelajaran Masteri merupakan suatu pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang memastikan semua murid menguasai hasil pembelajaran yang dihasratkan dalam suatu unit pembelajaran sebelum berpindah ke unit pembelajaran seterusnya.d. rasa permukaan huruf dengan hujung jari (T) g. Pendekatan ini memerlukan peruntukan masa yang mencukupi dan proses pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti. lihat pergerakan tangan semasa tracing (V) h. menarik dan menyeronokkan. menggunakan talam berpasir/lumpur. 2. 4. huruf dibuat daripada kertas pasir. Kaedah P&P untuk Pembelajaran Masteri: 1. Untuk mendapatkan kesan sentuhan semasa membuat surihan. Tiada satu kaedah atau aktiviti p&p yang terbaik untuk pembelajaran masteri kerana pelajar berbeza dalam kebolehannya dan mereka juga mempunyai gaya pembelajaran yang berlainan. huruf timbul yang besar dan lain-lain. rasa pergerakan otot semasa membuat surihan huruf (K) f. Untuk belajar huruf melalui kaedah VAKT.

huraian Perbincangan Inkuiri Penemuan Bacaan Sumbang saran Demostrasi oleh pelajar Kerja amali Eksperimen Projek Kuiz Penyelesaian masalah Reka cipta Pembelajaran koperatif atau kerja kumpulan Main peranan Lakonan Simulasi Membuat nota sendiri Lawatan Pengajaran berprogram Pembelajarean berbantu komputer PAK (Pembelajaran Akses Kendiri) 6.y y y y y y y Penerangan Penjelasan Huraian Demonstrasi Bercerita Pembacaan Memberi nota 5. Kaedah lain yang sesuai . penjelasan. Kaedah atau aktiviti p&p yang berpusatkan kepada pelajar di mana pelajar yang melakukannya ialah: y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y Soal jawab Latih tubi Bercerita Membuat latihan Penerangan. Guru harus ingat bahawa setiap kaedah atau aktiviti itu mempunyai kelebihan dan kekurangan.

http://anuarsped.com/doc/3392892/Pembelajaran-Masteri 5. agak banyak yang mengajar kurang sistematik.teachersrock. kesan yang didapati apabila seseorang menyebutkan Kaedah Eklektik ini. kerana asas gabungan itu kurang diperhatikan. Jadi kerap kali kaedah ini menjadi akedah cacamurba. http://sharidah-mimi. http://www.com/doc/20747438/BONEKA-SIAP 4. ialah seolah-olah mereka memikirkan kaedah ini adalah yang paling sesuai untuk mengajar membaca bagi kanakkanak Melayu kita.cepatbaca.docstoc. http://www. situasi bilik darjah dan bahan-bahan bacaan yang digunakan.html 8. Bagi bahasa Melayu. dan tatabahasanya di suatu pihak.blogspot. yang mengambil perhatian keistimewaan sifat-sifat ejaan bahasa Melayu.net/masteri3. Kemudian jika diperhatikan betul-betul cara kaedah ini diterapkan. tetapi kaedah itu haruslah sistematik. Maksudnya kita harus menciptakan Kaedah Eklektik yang sesuai untuk mengajar membaca bahasa Melayu sebagai bahasa pertama. struktur suku-katanya. Apa yang harus difikirkan dan diciptakan ialah kaedah mengajar µeklektik¶ tetapi sistematik.scribd.htm .my/20070808/jom-kenali-kaedah-mengajar.com/2009/04/masalah-membaca. Terdapat pelbagai lagi jenis Kaedah Eklektik ini.com/2009/12/strategi-pengajaran-bacaan. http://www.membacasukukata/ 6.com/docs/22588752/bahasa-kanak-kanak 3.com. Kaedah Eklektik Kaedah ini adalah kaedah campuran ± campuran kaedah-kaedah mengikut kesesuaian murid. Ada yang menggunakan penujuan sintetik.html 7.blogspot.scribd.scribd. dan keadaan pembelajaran murid-murid Melayu di pihak lain. http://www. LAMAN WEB : 1. ada penujuan analitik dan ada pula penujuan sintetikanalitik. http://www.com/doc/4853453/PBK-kemahiran-bahasa 2. http://blog.

Guru dapat mengesan masalah memaham di kalangan muridnya berdasarkan pemerhatian dan juga melalui aktiviti-aktiviti soal jawab. iv) lambat memberi tindak balas terutamanya apabila tidak memahami arahan yang dibaca. sebelum. rajah. Keupayaan (kemampuan) memahami. kanak-kanak juga menghadapi masalah memahami apa yang dibaca. dan sebagainya dalam buku. merumus petikan. sekejap. dan sebagainya. faham tidaknya (seseorang) akan sesuatu yang dipelajari (dibaca dan sebagainya) 2. iii) gagal memahami atau membuat urutan idea atau peristiwa yang terdapat dalam bahan bacaan terutamanya apabila diminta menceritakan semula petikan yang dibaca. kuiz. Membuat andaian 5. Definisi Kefahaman 1. Membuat tafsiran/ andaian Antara masalah dalam kefahaman bacaan adalah: i) gagal memahami maksud perkataan dan frasa yang berkaitan dengan waktu seperti selepas. 1. ii) tidak memahami maksud perkataan dalam pelbagai situasi.´ yang bermaksud melarang seseorang daripada memanjat pokok. Hal faham akan sesuatu. peta. Hubungan sebab dan akibat 4. v) gagal menghubungkan sebab dan akibat dalam bahan bacaan yang dibaca. Memahami maksud perkataan dan ayat 2. Masalah tidak memahami isi bahan bacaan tentu akan mengganggu proses pembelajaran murid berkenaan. vi) tidak dapat mengenal pasti perkara yang tidak munasabah (absurdities) dalam bahan yang dibaca. Membuat urutan idea 3. pagi. Tahap Kefahaman Selain masalah bacaan nyaring. graf. vii) tidak dapat mentafsir atau menggunakan carta. menceritakan semula.Tajuk 4 Kemahiran Kefahaman 1. Berkaitan dengan kognisi 2. dan sebagainya. sudah. . keupayaan memahami sesuatu 3. misalnya dalam ayat ³Panjatlah lagi pokok itu.

Antaranya adalah seperti melatih mereka membuat pemetaan semantik atau peta konsep.blogspot.html Alat-alat berfikir seperti pemetaan semantik dan pengurusan grafik membantu kita menggunakan minda dengan lebih bijak dan berkesan. membuat carta organisasi. carta alir terutamanya untuk melatih membuat urutan peristiwa. Bahagian terpenting dari informasi non-visual yang cukup berperanan dalam proses pemahaman adalah skemata. Ia juga boleh membantu kita membuat pengurusan lisan .why. menurut teori skemata. membuat carta organisasi. who.Masalah pemahaman bacaan akan menjejas pencapaian dalam pelajaran secara keseluruhannya sama ada di sekolah rendah atau di sekolah menengah. . juga berkaitan dengan proses nonvisual. where. 3. carta alir terutamanya untuk melatih membuat urutan peristiwa. dan yang paling penting adalah melalui teknik penyoalan seperti teknik soalan 5WH (what.html 1. Strategi Pengajaran-Pembelajaran Kefahaman Masalah pemahaman kanak-kanak boleh diatasi melalui beberapa aktiviti pengajaran yang boleh merangsang pemahaman mereka terhadap bahan yang dibaca. Antaranya adalah seperti melatih mereka membuat pemetaan semantik atau peta konsep. http://ramlanhamzah. Masalah pemahaman kanak-kanak boleh diatasi melalui beberapa aktiviti pengajaran yang boleh merangsang pemahaman mereka terhadap bahan yang dibaca. http://anuarsped. jelas dan kita tidak terburu-buru melakukan sesuatu. mengurus pemikiran secara visual dan terkawal. Pemetaan semantik Proses pemahaman selain berkaitan dengan proses visual. when. when. dimainkan oleh skemata-skemata yang dimiliki oleh seorang pembaca.why. Pemikiran kita menjadi lebih tersusun.tripod.luas. where. Dalam proses pemahaman. menggunakan kamus untuk mendapatkan makna perkataan. dan how).com/RM/id1. dan how).com/2009/04/masalah-membaca. dan yang paling penting adalah melalui teknik penyoalan seperti teknik soalan 5WH (what. kefahaman kita tentang terhadap sesuatu dapat ditingkatkan. . serta tingkat kedalaman . menggunakan kamus untuk mendapatkan makna perkataan. Dengan itu. who.

Persediaan : . Kebetulan ia juga boleh dikaitkan dengan bentuk dan kekukuhan akar tumbuhan. 4. Disesuaikan/mempunyai perkaitan rapat dari bentuk saraf otak manusia.um. Digunakan bagi menjana idea dalam operasi pemikiran kreatif. Mengambil nota. Menurut penulis. cara mengingat dan cara mengolah yang amat tersendiri dan bersifat individu. 5. 2. Ia boleh digunakan mengikut kesesuaian. Tangga hiraki 6. Memanggil maklumat. pengaktifan skemata isi dapat dilakukan dengan pemetaan semantik (semantic mapping).php/bahasa-seni/article/view/2492 Kegunaan : 1. Kitaran (berpusat) 5. Pemetaan semantik: membantu pelajar dalam proses mengarang Antara bentuk peta minda adalah : 1.pemahaman itu sangat dipengaruhi oleh latar belakang skemata isi. Simpanan nota ringkas. 2. Peta minda yang dihasilkan adalah penting mengikut kefahaman pembuatnya sendiri kerana ia dibuat berdasarkan kefahaman. Pen/pensel berwarna. Rantai urutan 3. Kertas kosong (warna putih adalah dicadangkan). Pengkelasan 2.id/index. Mengembangkan isi. 3.ac. http://journal. Kitaran 4. Pohon fikiran 7. saiz sesuai (saiz kertas lukisan adalah dianggap baik). Menyelesaikan masalah. Pengkelasan (berpusat) Panduan membuat peta minda Bahan : 1. Guru dan pelajar boleh membuat peta minda mengikut aktiviti yang dijalankan.

Penggunaan muzik lembut mempercepat tercetusnya idea tambahan. 4. e. Carta organisasi Carta Organisasi tidak mempunyai definisi yang khusus. Bina dengan pantas.edu. Gunakan lambang yang sesuai dengan diri. Gunakan nombor jika perlu untuk menentukan keutamaan. 6. 3.my/pspnns/Unit_PSM&HE. c. Dalam keadaan selesa & tenang. Gunakan gambar. 5. Lakarkan lagi cabang-cabang yang lebih kecil dan halus sedikit dari cabang tambahan. Strategi-strategi untuk menjadikan peta minda lebih bermakna dalam ingatan : 1. 5. Bina dengan riang dan positif.htm tambahan berikutnya. 3. Lakar cabang-cabang kecil yang halus sedikit dari cabang utama. b. Bina yang unik. simbol atau gambar yang sesuai. Bentuk cabang-cabang kasar dari tajuk utama ± satu cabang untuk satu isi utama. Gunakan anak panah/warna untuk menunjukkan perkaitan antara isi-isi atau cabangcabang. d. minat. Kurungkan tajuk utama dengan menggunakan bentuk.PKG/kbkk. Langkah-langkah dalam membina peta minda : 1. 4. Tuliskan maklumat tambahan. Cabang semakin mengecil dari cabang utama ke semua cabang-cabang tambahan 2. Saiz semakin mengecil dari isi utama ke semua isi berikutnya. Tulis dengan huruf besar kata kunci atas tiap cabang. 2.a. f. Tuliskan maklumat tambahan. 7. persekitaran dan sejarah kita. http://btpn. lambang atau simbol untuk menjelaskan butiran. 2. Tulis tajuk utama di tengah-tengah kertas. Cuba rangsang kreativiti sendiri. Kenalpasti konsep/idea utama.moe. kedudukan tempat atau . Namun demikian ianya bolehlah ditakrifkan atau diertikan sebagai :³ Satu bentuk rajah grafik yang menunjukkan struktur susunan.

tugas dan tanggungjawabnya. aktiviti dan hierarki di dalam sesebuah organisasi.com/2008/12/organisasi-adalah-lebih-dari-apa-yang. Garisan ini juga dapat menunjukkan rantaian perintah dan saluran rasmi komunikasi antara unit dalam organisasi. 3. Carta alir selalunya dibina di peringkat awal apabila sesuatu masalah pengaturcaraan hendak diselesaikan. Setiap individu itu perlulah diberikan peranan yang khusus supaya tidak berlaku pertindihan tugas dan kekeliruan yang akan menghalang dan mejejaskan kelicinan perjalanan organisasi itu. unit-unit . Secara umumnya carta organisasi dapat menunjukkan lima aspek pengurusan berikut: a) Pembahagian Kerja b) Hubungan ketua-pekerja bawahan c) Jenis kerja yang dijalankan d) Pengumpulan bahagian-bahagian kerja e) Tingkat pengurusan Ini dapat membantu kefahaman struktur yang menunjukkan fungsi. Bagi mengatasi masalah ini. .blogspot. carta organisasi digunakan untuk menjelaskan sistem atau susunan pengorganisasian dalam sesebuah organisasi . atau individu-individu dan bagaimana mereka berkait antara satu sama dengan lain.html Bentuk struktur organisasi dalam kebanyakan organisasi adalah terlalu kompleks untuk difahami . Cara organisasi merupakan gambarajah yang menunjukkan fungsi-fungsi jabatan . http://arifomar. Carta aliran Alatan logik popular yang menunjukkan secara grafik jujukan operasi atau aliran kerja yang akan dilaksanakan bagi menyelesaikan sesuatu masalah. ´ Carta Organisasi bukan sekadar bertujuan memaparkan bagaimana sesebuah organisasi itu perlu ditadbirkan mengikut struktur operasi organisasi itu tetapi carta itu perlulah menggariskan dengan jelas bidang tanggungjawab tiap-tiap anggota organisasi itu.  Dengan lain perkataan carta alir menunjukkan algoritma dalam bentuk grafik.posisi seseorang individu di dakam sesuatu organisasi selaras dengan bidang kuasa ( authority) . Kotak-kotak ini pula terus dihubungkan antara satu sama lain menggunakan garisan terus . Unit ±unit yang berasingan ditunjukkan dalam kotak-kotak segiempat yang berasingan.

 Carta aliran kerja menggambarkan secara grafik atau gambarrajah ke atas tindakantindakan yang terlibat dalam satu-satu aktiviti. Rujuk proses kerja akitiviti yang terlibat.google. Langkah-langkah bagi penyediaan carta aliran adalah seperti berikut: i. ii.iaitu menunjukkan peringkat permulaan dan peringkat selesai yang dijelaskan secara ringkas. ii. Ia juga dapat menunjukkan gambaran menyeluruh mengenai aktiviti yang dilakukan. . iaitu dengan menunjukkan secara jelas dan ringkas peringkat permulaan dan peringkat selesai. Carta aliran kerja diperlukan kerana ia dapat memperlihatkan dengan jelas setiap langkah atau tindakan yang perlu diambil mengikut urutan yang betul. adalah mudah untuk menulis atur cara komputer dalam apa jua bahasa pengaturcaraan. Menunjukkan gambaran menyeluruh mengenai aktiviti yang dilakukan. Menunjukkan dimana berlaku kelewatan. Memberikan kefahaman kakitangan mengenai tugas dan tanggungjawab masing-masing. iii.com. Dengan adanya carta aliran akan dapat: i.my/books?id=eQ995zdkW0gC&pg=PA41&lpg=PA41&dq=definisi+cart a+aliran&source=bl&ots=uNErbMKQK&sig=mhAS4Q1loYcymlX4VOVPps9FXfI&hl=en&ei=hZY5TODYC5G2rAeHuP35CA&sa=X &oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CBkQ6AEwATgK#v=onepage&q=definisi%20cart a%20aliran&f=false Carta aliran kerja bolehlah dimaksudkan sebagai gambaran secara grafik atau gambarajah ke atas tindakan-tindakan yang terlibat dalam aktiviti atau prosedur. Penggunaan simbol-simbol tertentu dalam carta aliran adalah perlu disediakan selepas penyediaan proses kerja. Sediakan carta aliran kerja terperinci berdasarkan proses kerja aktiviti tersebut. Gunakan simbol-simbol carta aliran yang ditetapkan. Apabila carta alir telah dibina. Carta aliran memberikan kefahaman kepada staf mengenai tugas dan tanggungjawab masing-masing. carta aliran juga dapat menunjukkan di mana berlaku kelewatan. Carta aliran kerja ialah gambaran secara grafik atau gambarajah ke atas tindakan-tindakan yang terlibat dalam sesuatu aktiviti atau prosedur. µbottle neck¶ dan kerja berulang-ulang. Selain itu. Carta ini sangat berguna untuk memahami logik masalah yang hendak diselesaikan. Setiap langkah yang diambil hendaklah mengikut urutan yang betul dan jelas dilihat. ³bottleneck¶ dan kerja berulang-ulang. iii. http://books.

simbol pilihan/keputusan. Simbol-simbol tertentu digunakan dalam carta aliran. http://www. Simbol-simbol itu termasuklah simbol tindakan.html Simbol-simbol yang digunakan:- 4.com/presentations/145399/Pengajaran-Pembelajaran-KBAT Memberi penjelasan untuk kefahaman pelajar. http://gurubashid.simbol tindakan serentak dan simbol penyambung.com/blog/fail-meja-ketua-panitia-dan-manual-prosedur-kerja/carta-alirankerja. simbol aliran.scribd.slideboom. Pengurusan Grafik  Menghasilkan tujuan yang jelas untuk belajar kandungan pelajaran Memperlihatkan apa yang sudah diketahui sebagai asas untuk belajar yang baru Secara aktif mencadang dan menilai kemungkinan perhubungan dalam kandungan yang dikaji Mentadbir proses berfikir mereka sendiri http://www.com/doc/2882944/MAKSUD-ISTILAH-KONSEP Sejenis alat berfikir .

htm Tajuk 5 dan Kefahaman Pentaksiran dan Penilaian dalam Kemahiran Lisan. 3. Membuat analogi. Membuat urutan. Mengusul periksa andaian. 2. 12. Membuat inferens. Membantu mengurus fikiran DEFINISI & KONSEP TUJUAN PENTAKSIRA N CARA PENTAKSIRAN LAIN-LAIN Matlamat pengajaran Kemahiran / komponen  Tidak akan berfungsi tanpa kemahiran berfikir Bentuk dan corak boleh diubahsuai http://www.moe. 10. 11.my/pspnns/Unit_PSM&HE.com/doc/4025887/Kemahiran-Berfikir?secret_password=&autodown=doc Digunakan untuk mengumpul. Membaca . 5. 8. Mengkelaskan.PKG/kbkk. Menyusun mengikut keutamaan.edu. Mentafsir maklumat. Membanding dan membeza. 7. 6. Membuat gambaran mental. 9. http://btpn. 4. Membuat keputusan. Membuat ramalan.scribd. Menerangkan sebab. menyenarai dan menganalisis fakta dan data untuk membantu menghurai masalah / situasi / kandungan Antaranya adalah : 1.

 T·capai melalui pncapaian darjah pguasaan & kefasihan bhsa yg tggi. jeda serta helaan yang betul.    Kenalpst i kelemah an & kekuata n murid Utk meranca ng RPI/RPH Utk tentukan penemp atan Kenalpas ti mslh yg dihadapi pljr Utk kemajua n murid Utk baiki kelemah an & tetapkan interven si awal. nada (tekanan suara). Komponen Ujian Diagnostik: Ujian saringanknlpsti mrd brmslh Pemerhatian ² kumpul mklmt pncapian mrd  bahasa ekspresif : bhsa yg digunakan o pggunanya utk menyatakan pemikiran. Ujian Diagnostik: Mengesan mslh pmbljrn yg dihadapi murid & puncanya bg membolhkn intervensi/pr ogram yg khusus dsediakan bg mmbntu mrd berkenaan    Komponen bhsa lisan : Fonologi ² bunyi Semantik ² makna sintaksis ² susunan morfologi ² prbhn makna pragmatik ² pggunaan dpt lafaz ucap tatasusila. emosi & nilai. Bahasa reseptif : X faham bhsa yg dituturkn oleh org lain Masalah ² o sukar faham & ikut petunjuk o xfhm ugkapan pjg & kompleks o sukar faham mksd kiasan o perlu Dpt ajuk bunyi perkataan & ayat yg didengar bersoal jwb utk dpt mklmt menyatak an permintaa n ikt situasi dpt bergaul & beriteraks i bleh komunikas i dgn msyrkt cerita semula ssuatu perkara guna perkataan sendiri mendgr& mmberi gerak balas kpd permintaa n.Bahasa Lisan kemahira n menyebu t& bunyikan bunyi2 bahasa dgn pengujar an kata2/ay at dalam intonasi. Masalah ² o Sukar ekspresika n bhsa lisan o Xbyk bertutur o Sukar komunikas i o Sukar igt & atur perkataan. arahan & cerita. . idea.

alt artikulasi. y Kemahiran bertutur =Melafazkan bunyi2 bahasa drpd alat2 artikulasi . Dpt kenal&ca m btk & bunyi huruf pd simbol yg dilihat Blh baca & faham apa yg dibaca Tmbh perbndah araan perkataan Dpt baca ikt arah & cara yg betul Membina minat membaca Penilaian Kemahiran Bahasa Penilaian Kemahiran Lisan y Kemahiran lisan melibatkan dua kemahiran asas iaitu kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur. ibu bapa     Faktor masalah bacaan: Lemah mental (pengamatan) Kecacatan fizikal. dan mentafsir apa yg didengar. pglhtn emosi perskitaran ltr blkg bhsa lemah    3 tahap bacaan: Pra bacaan mekanis mentalis  Faham & lakukan arahan dgn betul. pndgrn. atau perbincangan dgn guru besar.    Kenalpst i kelemah an & kekuata n murid Utk meranca ng RPI/RPH Utk tentukan penemp atan Kenalpas ti mslh yg dihadapi pljr Utk kemajua n murid Utk baiki kelemah an & tetapkan interven si  IPP2M (Instrumen Penentu Penguasaan 2M) PKBS. guru BM. atau pemerhatian guru. y Kemahiran mendengar =Kemahiran paling asas =Berlaku pada peringkat penerimaan =Murid yg telah menguasai kemahiran ini mampu bertutur.o huraian jelas & ulang blh baca tp x fhm Mengenal pasti arah bunyi. Bacaan Keupaya an seseoran g mengeca mkan bentuk visual & mghubun gkan btk itu dgn bunyi ataupun makna yg diketahui melalui pglm & mampu mentafsi rkan mksudny a. memahami. guru darjah.

soal jawab 9. y Tujuan kemahiran lisan : 1. mendengar dan memberi respon secara lisan Penilaian lisan membolehkan guru : 1. Bertutur dgn tenang menggunakan gaya yg betul 2. y y y . perkataan yg sesuai. 4. kehendak. & perbendaharaan kata yg luas. mengesan amalan dan sikap murid secara serta merta. Berkebolehan memberi arahan dgn berkesan. deklamasi sajak 11. Kemahiran lisan boleh dinilai melalui aktiviti seperti yang berikut: 1. Membolehkan murid bertutur menggunakan ayat yg tersusun. tp model bahasa baik tidak semestinya menjamin ajukan yg baik. 3. 3. mengesan kemajuan dan pencapaian murid dalam kemahiran mendengar dan bertutur secara gramatis. Mendengar dgn baik.=Peringkat penglahiran =Perlu ditiru & diajuk =Model bahasa lemah hasil ajukan yg lemah. Menyebut perkataan / ayat dgn betul 2. bercerita 5. 6. & sebutan yg betul. menyatakan perasaan dan kehendak) 5. Bercerita & membuat laporan menggunakan bahasa yg menarik & betul. Mengunakan bahasa yg baik mengikut situasi. 4. Untuk berinteraksi dgn org lain (menyampaikan perasaan. perbahasan 4. Melatih murid mendengar & memahami pertuturan org lain. bacaan kuat 2. 3. 5. 4. nyanyian 10. & menghormati pertuturan org lain. 2. mengesan kelancaran dalam sebutan. Melatih murid agar berkeyakinan & percaya kpd diri (berani bercakap. Kemahiran-kemahiran yang boleh 1. hafazan 7. perbincangan 6. syarahan 3. mengesan kebolehan murid dalam kemahiran membaca dan menghafaz. temu bual 8. intonasi. Bertutur dgn nada. mendapat maklumat serta-merta tentang pengetahuan dan kefahaman murid. 5. dll). memahami perkara yg didengar.

Kemahiran mendengar merujuk kepada keupayaan murid mendengar dengan teliti. menyampaikan maklumat. Aspek-aspek dalam Sukatan Bahasa Melayu dan Pemulihan Khas Bahasa Kemahiran Kemahiran bahasa meliputi kemahiran mendengar. jeda. y Cth : PLBS y menyediakan instrumen 1. aras kesukaran perlu sesuai dengan kebolehan murid. Pernyataan hasil pembelajaran merupakan petunjuk yang jelas tentang set kemahiran yang . 4.y Instrumen penilaian lisan boleh dipelbagaikan merangkumi soalan dan aktiviti yang memerlukan respon murid dalam bentuk lisan. pelbagai bentuk soalan seperti soalan bertumpu dan bercapah digunakan untuk merangsang murid berfikir. dan menghayati perkara yang didengar dalam pelbagai situasi pengucapan. ilustrasi dan bahan rangsangan perlu jelas dan mudah difahami. Kemahiran bahasa ini merupakan teras kepada penguasaan bahasa baku. Di samping itu. perasaan. kemahiran membaca. intonasi. serta tulisan yang jelas dan kemas. dengan sebutan dan intonasi yang betul secara sopan. Kemahiran menulis merujuk kepada keupayaan murid menulis perkataan dan ayat. 3.blogspot. serta mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan kreatif yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi dengan menggunakan ayat yang gramatis. serta dapat memberikan maklum balas.com/2009/09/penilaian-kemahiran-bahasa. serta idea yang kritis dan kreatif. memahami. 2. Penekanan diberikan pada pengucapan yang menggunakan tatabahasa yang betul. dan kelancaran yang betul. pernyataan. tanda baca dan ejaan yang betul. soalan. http://pentaksiranbahasamelayu. kemahiran bertutur. murid berupaya menghayati teks yang dibaca.html Tajuk 6 Kajian Sukatan dan Huraian Sukatan Pelajaran 1. aktiviti/bahan boleh merangsang murid mengeluarkan idea. Hasil pembelajaran Hasil pembelajaran ialah pernyataan yang ditafsirkan daripada objektif kurikulum bahasa. Kemahiran bertutur merujuk kepada keupayaan murid berbicara secara lisan untuk menjalin hubungan. dan kemahiran menulis. Murid juga digalakkan menggunakan kreativiti mereka untuk menghasilkan penulisan bahan ilmu dan imaginatif. Kemahiran membaca merujuk kepada keupayaan murid membaca dengan sebutan. Penekanan perlu diberikan pada aspek pemahaman dan penaakulan pelbagai bahan ilmu dan sastera secara kritis dengan menggunakan pelbagai teknik bacaan. pendapat.

perlu dicapai oleh murid. Hasil pembelajaran dapat membantu guru memilih kandungan. Kepentingan Bahan Mengikut Charles F. Tajuk 7 Bahan Bantu Belajar 1. Finn dan Edgar Dale ( 1964 : 65 ) kepentingan BBM bolehlah dirumuskan seperti berikut: a) BBM menyediakan satu asas yang kuat untuk sesuatu konsep b) Sebagai daya penarik penting kepada seseorang pelajar c) Dapat menghasilkan pembelajaran yang lebih kekal d) Memberi pengalaman sebenar yang boleh merangsangkan aktiviti sendiri di kalangan pelajar e) Dapat membina pemikiran yang berterusan. . Husin ( 1988: 242) merumuskan kepentingan BBM seperti berikut: a) Memberi rangsangan dan minat murid-muird. g) Boleh memberi pengalaman baru dan menjadikan pembelajaran lebih mendalam dan beragam. Oleh itu. sistem bahasa. Cadangan tersebut disesuaikan dengan Huraian Hasil Pembelajaran serta mengambil kira elemen yang terkandung dalam pengisian kurikulum. James D. sumber. hasil pembelajaran juga membantu dalam membuat pengukuran dan penilaian pencapaian murid. murid perlu menguasai kemahiran berbahasa yang terdapat dalam setiap hasil pembelajaran. Hoban. seperti melalui filem bergerak. Selain itu. Hasil pembelajaran dibina dengan menyepadukan kemahiran bahasa. Guru boleh mengubah suai atau memilih teknik atau aktiviti lain yang sesuai dengan kebolehan murid. Pendekatan yang berfokus pada gaya pembelajaran yang pelbagai dapat membantu murid mencapai hasil pembelajaran. kaedah. Kamarudin Hj. contohnya kemahiran meramal dan membuat pilihan menggunakan kajian masa depan atau mengaplikasikan jenis kecerdasan pelbagai yang unik bagi seseorang murid. Semua cadangan ini hanyalah sebagai panduan untuk guru. f) Boleh membantu pemahaman dan perkembangan perbendaharaan kata pelajar. dan pengisian kurikulum. dan prosedur pengajaran yang relevan dan berkesan. Aktiviti Cadangan Aktiviti / Nota dalam lajur ketiga mengandungi cadangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta bahan bantu belajar di bilik darjah.

objektif yang hendak dicapai akan menjadi lebih mudah untuk dilaksanakan dan hasilnya akan lebih . Jenis Bahan Terdapat beberapa jenis sumber atau alat bantu pengajaran dan pembelajaran yang boleh digunakan untuk membantu guru dalam proses pembelajaran. Semua jenis-jenis bahan ini mempunyai ciri-ciri yang berbeza tetapi akan mencapai hasil yang sama iaitu untuk memastikan murid-murid memahami isi-isi pelajaran serta mencapai objektif pembelajaran. menjadikan pembelajaran murid-murid lebih mendalam dan beragam.b) Menyediakan dasar kukuh untuk perkembangan kefahaman dan corak pemikiran dan mengurangkan gerak balas lisan yang tidak diperlukan daripada murid-murid.com/doc/12807608/Definisi-ABM 2. e) Dapat menguatkan kefahaman dan mempercepatkan perkembangan perbendaharaan kata.scribd. Dalam tugasan ini jenis-jenis sumber pengajaran dan pembelajaran yang terlibat ialah bahan bercetak. Sebagai rumusannya BBM adalah sangat penting kerana dapat: a) Menjimatkan masa b) Dapat mempelbagaikan kegiatan atau aktiviti-aktiviti murid-murid c) Menyeronokkan murid-murid. murid-murid akan lebih tertarik untuk melihat serta mendengar apa yang hendak disampaikan oleh guru dan secara tidak langsung murid dapat memberikan tumpuan dengan sepenuhnya kepada guru. c) Membekalkan dasar perkembangan pembelajaran dan menjadikan pembelajaran mereka lebih kekal. d) Menyediakan pengalaman baru yang tidak diperolehi dengan mudah oleh cara-cara lain. Dengan cara ini juga. Menerusi penggunaan bahan-bahan ini. bahan teknologi maklumat dan bahan maujud. f) Ia mendorong murid-murid untuk menyiasat dan dengan demikian dapat menambahkan lagi bacaan murid-murid. http://www.

Bahan Maujud Sumber pengajaran dan pembelajaran bahan maujud adalah merupakan bahan konkrit atau bahan sebenar yang boleh disentuh dan dipegang. alat tulis dan perkakas sains. rasa. Bahan maujud ini juga adalah nyata yang ada di lingkungan alam. baik digunakan dalam keadaan hidup ataupun yang sudah diawetkan. Contoh bahan maujud bukan sahaja tergolong dalam sumber P&P sahaja malah kota atau bangunan yang kekal serta alam persekitaran juga boleh dikatakan sebagai bahan maujud. Murid akan didedahkan dengan pengalaman sebenar di mana melibatkan pengalaman sedia ada mereka dan juga merangsang penggunaan deria penglihatan. OHP. Bahan yang pertama ialah bahan hidup yang sebenar dalam dunia realiti dan masih hidup contohnya cacing tanah.memuaskan serta memberi manfaat kepada kedua belah pihak iaitu murid-murid dan guru itu sendiri. Bahan ini boleh disentuh dan boleh dibaca secara terus. Kebiasaanya spesimen selalu didapati dalam bentuk bahan awetan. . Bahan cetak Bahan bercetak boleh didefinisikan sebagai bahan yangmempunyai tulisan dan wujud secara fizikal. Contoh bahan hidup yang boleh dijadikan spesimen ialah daun-daun. Bahan maujud terbahagi pula kepada 3 jenis iaitu realia asli. Aplikasi penggunaan bahan maujud boleh menggunakan situasi. Manakala bahan bukan hidup pula ialah seperti jentera ataupun bangunan. sentuhan dan bauan murid-murid. Jenis bahan maujud yang ketiga ialah spesimen. gambaran atau kenyataan sebenar. realia awet dan spesimen. Spesimen ialah sample atau contoh hidupan yang dapat mewakili kumpulan hiduphidupan tertentu yang mempunyai sifat-sifat atau ciri-ciri yang lazimnya terdapat pada kumpulan hidup tersebut. Realia awet pula mestilahberasal daripada benda hidup yang kemudiannya diawet dan disimpan di dalam bendalir kimia. Manakala dari segi sumber P&P pula bahan-bahan yang mungkin terlibat ialah alat komputer. Realia asli terbahagi kepada dua iaitu bahan yang hidup dan bahan bukan hidup. pendengaran. Ciri penting pada bahan bercetak ialah ianya mestilah dihasilkan melalui cetakan dan bukan hasil daripada tulisan tangan mana-mana individu.

majalah. Banyak kelebihan bahan ini di mana jika . Ia juga tidak boleh disunting dan akan menjadi masalah apabila berlakunya peredaran zaman di mana isi kandungan buku tersebut menjadi ketinggalan dan tidak terkini. ensiklopedia.perisian yang percuma disediakan oleh kerajaan di mana isi perisian tersebut bertepatan dengan sukatan pelajaran yang sedia ada. internet dan intranet. Bahan teknologi maklumat Bahan teknologi maklumat merupakan sumber pengajaran dan pembelajaran yang semestinya mendapat perhatian daripada murid-murid. Kelebihannya yang lain ialah ia mudah alih dan mudah diakses yang menyebabkan ia menjadi sumber pengajaran dan pembelajaran yang terkenal dan selalu digunakan. buku teks dan sebagainya yang dihasilkan secara bercetak. Ini kerana buku-buku selalunya perlu disunting terlebih dahulu kemudian dicetak seterusnya diedar di mana ia mengambil masa yang agak lama untuk mengikut peredaran zaman. kad katalog. Jadi ia sukar untuk dibawa kerana berat. rangkaian LAN dan akhir sekali ialah multimedia. Selain itu ia adalah bahan yang kekal dan mudah dirujuk pada bila-bila masa. Bahan ini murah dan senang didapati di mana-mana. Namun begitu terdapat beberapa kelemahan yang ada pada bahan bercetak ini. Komputer adalah alat atau bahan utama yang perlu digunakan oleh guru untuk menyampaikan isi pelajaran dalam proses P&P. Penggunaan sumber ini perlulah dikendalikan oleh guru yang berkemahiran kerana pengguanaan IT secara terancang dan bersesuaian dapat meningkatkan kecekapan proses dan keberkesanan P&P itu. kamus. Bahan bercetak seperti ini banyak disimpan di pusat sumber atau di perpustakaan ataupun di arkib. Teknologi Maklumat (Information Technology) ataupun IT adalah teknologi dunia yang terkini dan dapat memberi banyak manfaat jika digunakan secara betul. Kebiasaaannya bahan bercetak selalu didapati dalam bentuk buku yang tebal contohnya buku teks.Bahan bercetak meliputi buku. surat khabar. Sumber pengajaran dan pembelajaran ini telah digunakan secara meluas oleh guruguru di sekolah sejak beberapa lama kerana kelebihan yang terdapat pada bahan ini. mereka boleh menggunakan portal pendidikan. Semuanya dihasilkan oleh penulis-penulis atau pereka-pereka yang mahir dan terkenal di bidang masing-masing. jurnal. Pada masa kini guru-guru sudah mempunyai kemudahan kerana terdapat perisian. Bagi guru yang menggunakan sumber P&P ini.

seperti sama ada elektrik. plug. Secara keseluruhannya penggunaan bahan teknologi maklumat ini adalah banyak kelebihannya berbanding kelemahan yang ada dan dengan bimbingan daripada guru. Kesesusaian a. Saiz bahan bantu belajar yang direka adalah sesuai digunakan di dalam bilik darjah untuk kelihatan semua murid. . dapat digelapkan dan sebagainya. kandungan dan pengalaman murid-murid. Ciri-ciri Bahan 1.com/doc/21171336/PSK-TUJUAN-PENGGUNAAN-SUMBER-PENGAJARANDAN-PEMBELAJARAN-sid 3. Kelebihan bahan ini ialah murid-murid cepat mudah faham kerana mereka akan tertarik dengan grafik yang ada pada bahan ini di mana secara tidak langsung telah menarik perhatian mereka. c. e. sesuai dengan keadaan fizikal bilik darjah dan sekolah.scribd. bahasa. http://www. Harus membawa manfaat kepada guru dan murid-murid. Sesuai dari segi tajuk.ia digunakan secara betul jadi guru perlu selalu memantau pergerakan murid-murid semasa proses P&P sedang berlangsung. Sesuai dengan isi pelajaran murid-murid d. Selain itu murid-murid mudah untuk mengulangkaji apa yang telah dipelajari dan guru juga mudah untuk membuat suntingan sekiranya guru mendapati terdapat perubahan yang perlu dibuat. Sesuai dengan perkembangan kognitif kanak-kanak b. f. Walaubagaimanapun tidak dinafikan kelemahan yang mungkin timbul tetapi ia akan dapat diatasi dengan mudah sekiranya pengisian yang menarik daripada guru dihasilkan.

d. masa atau sebagainya dalam P&P. 3. Boleh digunakan dalam beberapa subjek. Boleh digunakan oleh murid-murid pada bila-bila masa bagi mengkukuhkan ilmu mereka. h. Ini dapat menjimatkan tenaga. b. 2. bahasa melayu dengan matematik. kos. Pelbagai kegunaan a. Contoh: Guru dapat menyimpan semua bahan pengajaran dalam komputer dan ini menjimatkan tenaga dan kos yang diperlukan untuk menyediakan BBM. selamat digunakan oleh murid-murid supaya tidaka mendatangkan sebarang kemalangan yang tidak diingini. Contohnya.g. Mudah Alih . c.

saiz penglihatan dan warna harus juga diambil kira. Menurut beliau kesesuaian dari segi tajuk. m. Kesemua aspek ini amat berguna kepada guruguru kerana beliau banyak menekankan cara pemilihan yang tepat.a. ringkas dan sentiasa kemas kini. Menyenangkan guru untuk menyimpan. Ini memberi peluang kepada murid belajar dengan lebih berkesan. saiz yang mudah dilihat serta menarik perhatian pelajar 4. bahasa. 1991. Abdul Rahim ( 1989. Beliau turut menekankan ciri fizikal seperti selamat digunakan. tidak berat sebelah dan logik. Di sini diturunkan beberapoa kajian yang berkaitan dengan ciri-ciri bahan yang akan digunakan sewaktu pengajaran pembelajaran. telah menyenaraikan beberpa ciri penting dalam membuat pemilihan media pengajaran. Bahan-bahan ini adalah lebih baik jika boleh dikaitkan dengan mata pelajaran lain.tahan lasak. Ciri-ciri Bahan Bantu Mengajar Proses untuk menyediakan atau memilih Bahan Bantu Mengajar yang bersesuaian tidak sepatutnya diabaikan.s. tahan lama dan ekonomi 3. dalam Zaiton Zainal. kandungan dan pengalaman pelajar itu sendiri adalah penting. Beberapa kajian telah turut dijalankan dalam memastikan ciri-ciri yang sesuai. mudah digunakan dan disimpan. m. 1991. 12). tepat. tepat dengan tajuk 2. mudah disimpan .s. Senang digunakan semasa di dalam bilik darjah. dalam Zaiton Zainal. Ini bagi memastikan segala Bahan Bantu Mengajar yang digunakan oleh guru mahupun pelajar mesti membawa manfaat kepada kedua-dua pihak. Teknik seperti bunyi yang jelas. senang dibawa. Sebagai panduan am. Kepentingan ciri Bahan Bantu Mengajar ini juga dijelaskan oleh Razali (1990. c. difahami dan dimudah alih oleh guru mahupun muridmurid.15) mengariskan beberapa kriteria pemilihan bahan seperti berikut: 1. b. Begitu juga fakta yang dikemukakan haruslah kemas kini.

beliau telah menguji dua teori yang berlainan tentang kepentingan warna dalam pembelajaran dengan alat pandang. ringan dan mudah diganti.5. iaitu pelajar dapat sesuatu gambaran yang lebih tepat akan sesuatu bahan atau perkara dan menyenangkan lagi penyimpanan maklumat. Kajian Barry ialah tentang keberkesanan arahan dan gambar berwarna yang realistik dan bukan realistik. Komponen Rancangan Pengajaran Harian A. 2002. mudah disimpan dan tidak merbahaya. boleh digunakan lebih dari satu mata pelajaran. Bahan itu perlulah sederhana dan mudah didapati. dalam Suzita Mohd Resad.s. boleh dibuat oleh guru sahaja atau bersama pelajar dengan bimbingan guru. 13 ) memberi beberapa ciri pemilihan bahan yang boleh diambil kira oleh seseorang guru iaitu bahan tersebut tidak semestinya mahal. kepelbagaian penggunaan. Noraziah (1981. Hasil kajian beliau mendapati warna memberi suatu demensi untuk pemahaman yang lebih. Di mana dalam kajian ini. Rancangan Pendidikan (RPI) 2. 21). Kajian berkaitan penggunaan warna di dalam penyediaan Bahan Bantu Mengajar juga telah dijalankan oleh Barry ( 1976. Seterusnya. Ia juga mudah di bawa. m. Manakala Fungsi warna pula adalah sebagai kod yang menyenangkan ingatan dan mengingat kembali sesuatu imej. Format Penulisan: Rancangan Pengajaran Harian Mata Pelajaran Kelas Bilangan Tarikh Tajuk : : : : : . Tajuk 8 Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran 1. m. dalam Zaiton Zainal. 1991.s.

kaedah dan teknik pengajaran c) Keadaan pelajar d) Suasana pembelajaran . Kandungan Aktiviti P & P Elemen Bestari PEMILIHAN BAHAN BANTU MENGAJAR: Prinsip pemilihan Bahan Bantu Mengajar: Terdapat beberapa garis panduan pemilihan bahan pengajaran. dan prinsip-prinsip pemilihan bahan pengajaran bahasa dirumuskan seperti yang berikut : 1.Tema Hasil Pembelajaran/ Objektif Masa Pengetahuan Sedia Ada Penerapan Nilai Bahan Bantu Mengajar Pendekatan Terapi : : : : : : : : Langkah Set Induksi (5 minit) Langkah 1 (15 minit) Langkah 2 (15 minit) Langkah 3 (10 minit) Langkah 4 (10 minit) Penutup (5 minit) B. Sesuai .Pemilihan bahan hendaklah mempunyai hubungan kesesuian dengan perkaraperkara seperti berikut : a) Objektif dan matlamat pengajaran bahasa b) Pendekatan.

.Terdapat tiga konsep penting yang perlu wujud dalam proses pembelajaran iaitu rangsangan. b) Saiz huruf cetak atau saiz huruf haruslah sesuai dengan peringkat umur pelajar. Mencabar . b) Susunan bahan c) Mengandungi maklumat atau fakta yang yang tepat. gambar atau kartun mestilah disusun berhampiran dengan sesuatu maklumat yang berkaitan.bahan yang mengandungi ciri-ciri berikut : a) Bahan yang konkrit kepada bahan yang abstrak. rajah. proses pembelajaran dan pengajaran. Ketepatan sesuatu bahan dengan kurikulum pengajaran bahasa adalah berdasarkan ciri-ciri yang berikut: a) Isi kandungan sesuai dengan kemampuan dan kehendak pelajar. Menepati . d) Bahan yang khusus kepada bahan yang umum (induktif) e) Bahan yang umum kepada yang khusus (deduktif) f) Bahan yang umum kepada teori. pemikiran dan tingkah laku. c) Bahan yang mengandungi fakta terasing kepada bahan yang mempunyai hubungan yang bersepadu. Ini akan memydahkan pelajar membuat rujukan atau memahami sesuatu konsep. jadual. peta. Oleh yang demikian. b) Bahan yang mudah kepada yang kompleks.Ketepatan bahan pengajaran dimaksudkan sebagai isi kandungan bahan pengajaran yang menepati kandungan kurikulum pengajaran. d) Maklumat yang kemaskini e) Perbendaharaan kata yang sesuai f) Bahan pengajaran yang diperakui. . Bahan pengajaran yang dipilih mestilah menunjukkan perkaitan antara aspek kandungan bahasa. c) Bahan pengajaran mengandungi arahan yang jelas. bahan-bahan yang dipilih dapat memberikan rangsangan untuk pelajar berfikir dan mendorong mereka untuk terus belajar. 4. g) Bahan masakini kepada masa akan datang. graf.Satu strategi pemeringkatan bahan pembelajaran yang dapat mencabar pemikiran pelajar ialah bahan-bahan yang dipilih itu mesti terdiri daripada bahan. 3. Menarik a) Reka letak.e) Minat pelajar 2. carta. lukisan.

Sumber rujukan: http://www.scribd.com/doc/25146893/Konsep-Bahan-Bantuan-Mengajar-Dan-Ciri . kaedah dan teknik mengajar ke arah meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah.Amalan refleksi ada amat penting untuk peningkatan profesionalisme keguruan. Dengan penggunaan proses refleksi. boleh dibawa kemana-mana. Jimat dan mudah .dan tidak terlalu berat atau besar. Mudah alih . lalu membaiki dan mengubahsuai rancangan.Bahan pengajaran yang dipilih hendaklah sentiasa berfungsi. REFLEKSI .sebaliknya bahan tersebut boleh dihasilkan dengan kreativiti guru contohnya dengan menggunakan bahan terbuang. C.Sekiranya untuk menghasilkan bahan bantu mengajar tersebut dibeli. guru dapat menggunakan teori pengajaran dan pembelajaran untuk menilai kebaikan dan kelemahan pengajaran serta pembelajaran muridnya.5. 6.tidak semestinya mahal.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful