Tajuk 1

Perkembangan dan Penguasaan Bahasa

1. Tahap Perkembangan Bahasa
Perkembangan bahasa dan pertuturan kanak-kanak dipengaruhi oleh perkembangan intelek, umur, pengaruh persekitaran, dan juga kematangan alat pertuturan. Apabila sampai pada peringkat umur tertentu kanak-kanak sudah boleh menuturkan perkataan-perkataan, frasa, atau ayat mengikut tahap penguasaan bahasa mereka. Menurut Marilyn Friend (2005), masa yang paling kritikal dalam perkembangan bahasa dan pertuturan kanak-kanak adalah peringkat awal kanak-kanak. Beliau telah memberikan beberapa petunjuk penting perkembangan kanak-kanak normal seperti di bawah. Petunjuk perkembangan bahasa kanak-kanak : Umur Petunjuk perkembangan Umur 1 - Mengenal nama y Sudah boleh menyebut dua hingga tiga perkataan tambahan kepada³mama´ dan ³papa´. y Faham arahan mudah. Umur 1-2 : Faham perkataan ³tidak´/ ³no´. y Guna sepuluh hingga dua puluh perkataan, termasuk nama. y Menggabungkan dua perkataan ± ³Mak. Makan´. y Meniru bunyi binatang yang sudah biasa seperti lembu. y Melambai-lambai selamat jalan Umur 2-3 : Mengenal anggota badan y y y y Guna dua perkataan dalam frasa negatif - ³tak mau´, ³no want´. Memahami konsep masa yang mudah - ³esok´, ³ semalam´. Selesai masalah dengan bercakap, bukanya secara memukul atau menangis. Menyesuaikan tiga atau empat warna, tahu tentang ³kecil´ dan ³besar´.

Umur 3-4 : Sudah boleh bercerita y Menguasai lebih kurang 1000 patah perkataan. y Memahami makna ³kelmarin´, ³makan tengah hari´. y Mula menurut arahan/perminatan ±³Letak kasut di luar´ Umur 4-5 : Menguasai lebih kurang 1,500 patah perkataan y Mengenal pasti segi tiga, bulatan, atau segi empat. y Boleh bercakap angan-angan - ³saya harap «.´

y

Banyak menyoal, termasuk ³Mengapa«..?´

Umur 5-6 : Menguasai lebih kurang 2,000 patah perkataan y Memahami hubungan ruang seperti ³atas´ dan ³belakang´. y Tahu alamat sendiri. y Tahu perkataan antonim mudah seperti ³kecil ± besar´ y Membezakan tangan kanan dan kiri tanpa bantuan. y Menggunakan berbagai jenis ayat

2. Teori Pemerolehan Bahasa Teori Behavioris / Mekanis (B.F. SKINNER)
Teori Behavioris menekankan kepentingan persekitaran dalam pembelajaran bahasa yang berlandaskan Teori Pelaziman Operan yang dipelopori oleh B.F.Skinner (1938). Menurut Skinner, pembelajaran bahasa kanak-kanak berlaku apabila ibu bapa atau ahli keluarga yang lain mengajar kanak-kanak bercakap dan memberi galakan dengan memberi ganjaran setiap kali kanak-kanak dapat meniru atau menyebut perkataan yang diajar itu. Ganjaran yang diberi adalah untuk mengukuhkan sesuatu perlakuan bahasa yang betul yang berjaya dilakukan oleh kanak-kanak. Di antara ganjaran yang diberikan adalah pujian seperti ´pandai´, senyuman, ciuman, tepuk tangan, pelukan, dan lain-lain yang boleh merangsang kanak-kanak bercakap. B.F. Skinner juga mengatakan bahawa manusia secara semula jadi dilahirkan dengan keupayaan mempelajari bahasa. Keupayaan bertutur adalah satu bentuk perlakuan manusia yang dikenali sebagai perlakuan bahasa yang terbentuk berdasarkan prinsip Teori Behavioris iaitu; Rangsangan tindak balas Dalam mempelajari bahasa, persekitaran mempunyai pengaruh yang sangat penting terhadap kanak-kanak. Pengaruh rangsangan persekitaran dalam bentuk bahasa dan bukan bahasa akan membantu kanak-kanak menguasai bahasa dengan lebih cepat. Manakala peneguhan yang diberi akan merangsang kanak-kanak mengulang-ulang percakapannya.

Teori Mentalis/Innatis (NOAM CHOMSKY) Teori ini dikemukakan oleh Noam Chomsky (1959) yang mengatakan bahawa pemerolehan bahasa berlaku secara mentalis. Menurutnya, kanak-kanak dilahirkan dengan alat pemerolehan bahasa yang bersifat universal. Melalui alat ini kanak-kanak berpotensi secara semula jadi untuk mempelajari bahasa apa sahaja

Chomsky mendasarkan teorinya kepada satu hipotesis iaitu Hipotesis Nurani ( The Innateness Hypothesis) yang mengatakan bahawa otak manusia telah dipersiapkan secara semula jadi (genetik) untuk berbahasa. Otak manusia telah diperlengkapkan dengan struktur bahasa sejagat yang dikenali sebagai LAD ( Language Acquisition Device). Bagi menguatkan teorinya tentang LAD, Chomsky memberikan empat kenyataan iaitu; i. proses pemerolehan bahasa semua kanak-kanak boleh dikatakan sama; ii. proses pemerolehan bahasa ini tidak ada kaitannya dengan kecerdasan (anak yang IQ-nya rendah juga juga memperoleh bahasa pada masa dan cara yang hampir sama ); iii. proses pemerolehan bahasa tidak pula dipengaruhi oleh motivasi atau emosi kanak-kanak ; dan iv. tatabahasa yang dihasilkan oleh semua kanak-kanak boleh dikatakan sama. Berkaitan dengan keupayaan sejadi (innate) kanak-kanak dalam mempelajari bahasa ibundanya, Chomsky memberikan tiga hujah berikut; i. wjujudnya unsur-unsur kesejagatan dalam sesuatu bahasa iaitu kesejagatan formal yang terdiri daripada ciri-ciri tatabahasa dan kesejagatan substantif yang berupa kategori-kategori tatabahasa; ii. bentuk-bentuk ujaran yang didengari kanak-kanak tidak akan diperolehinya tanpa keupayaan sejadi; dan iii. kanak-kanak boleh menguasai bahasa ibundanya dalam tempoh 4 hingga 5 tahun dan tanpa keupayaan sejadi bahasa itu tidak akan dikuasai.

Teori Kognitif (JEAN PIAGET) Teori Kognitif berlandaskan pandangan Piaget seorang ahli psikologi berbangsa Swiss. Menurut Piaget, perkembangan bahasa kanak-kanak berkait rapat dengan perkembangan mentalnya. Malah beliau berpendapat bahawa bahasa kanak-kanak itu adalah manifestasi penting daripada perkembangan mentalnya. Untuk memperoleh penguasaan bahasa seseorang kanak-kanak perlu melalui beberapa peringkat perkembangan kognitifnya. Peringkat pertama dikatakan sebagai peringkat deria-motor iaitu kanak-kanak berumur dalam lingkungan 18 bulan hingga 2 tahun. Pada peringkat ini kanak-kanak membentuk skemata atau struktur kognitif hasil daripada interaksi yang aktif dengan persekitaran. Pengetahuan digambarkan dalam pelbagai bentuk simbolik. Dari umur 2 hingga 7 tahun, kanak-kanak memasuki peringkat tahap pemikiran praoperasi konkrit. Dalam peringkat ini penguasaan bahasa kanak-kanak semakin berkembang. Dalam lingkungan umur 4 tahun kanak-kanak sudah mula pandai bercakap dan boleh membentuk ayat serta memahami percakapan orang lain. Peringkat ketiga adalah operasi konkrit (7 ± 12 tahun) iaitu sudah dapat menguasai beberapa kemahiran seperti hukum pengekalan, konsep hubungan, pengkategorian, dan persirian. Umur selepas 12 tahun dikatakan sebagai peringkat operasi formal.

http://anuarsped.blogspot.com/2009/04/pengenalan-bahasa.html Teori Interaktionis (HALLIDAY) Teori ini mementingkan aktiviti komunikasi. Seseorang menghasilkan bahasa apabila dia memerlukannya. Sebagai contoh cikgu Zainal melakukan aktiviti lakonan agar muridnya berinteraksi antara satu sama lain dengan menggunakan bahasa. Perkembangan bahasa melibatkan proses kognitif dan proses interaksi bahasa. Melalui interaksi, terhasillah ayat penyata dan ayat perintah. Hasil interaksi yang dilakukan akan mempengaruhi kanak-kanak untuk mempelajari sistem bahasa. Pandangan ahli Interaksionalis y Kanak-kanak perlu didedahkan kepada interaksi linguistik bagi menggambarkan bentuk linguistik yang jelas dan tepat Pandangan Dalam P&P y y Sebagai satu alat berinteraksi dan ia melibatkan proses mental dan linguistik Mementingkan proses pembentukanhipotesis mengenai undang-undang bahasa dalam p&p y Seseorang pelajar perlu menggunakanstruktur-struktur bahasa yang betul darisegi tatabahasa dan makna y y Guru perlu banyak memberi latihan kepada murid Menganggap penyampaian makna (semantik) penting namun struktur bahasa perlu berjalan serentak y Ini membantu murid menggunakan sistem bahasa yang dipelajari dengan betu

Prinsip P&P Interaksionalis y y y Penyampaian makna bermakna dalam komunikasi Pembelajaran bahasa merupakan proses mental dan linguistik P&P perlu penumpuan terhadap aktiviti yang bermakna

http://www.scribd.com/doc/3951911/TEORI-PEMEROLEHAN-BAHASA-1

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pemerolehan bahasa.
Kematangan

y

Faktor kematangan mempengaruhi perkembangan bahasa kanak-kanak. Setiap kanak-kanak mempunyai tahap perkembangan yang berlainan. Kematangan otak kanak-kanak yang berkembang dengan cepat dapat menguasai kemahiran bahasa. Mereka mempunyai kemahiran mendengar dan kemahiran pemprosesan maklumat yang baik, jadi mereka dapat mempelajari bahasa dan memahaminya dalam tempoh yang singkat. Sebaliknya, perkembangan otak kanak-kanak yang kurang matang atau tidak matang, kemungkinan besar tidak dapat menguasai kemahiran bahasa dan mempelajari dengan lebih lambat jika berbanding dengan kanak-kanak biasa.

y

Selain itu, perkembangan yang berlaku pada satu tahap juga akan mempengaruhi tahap seterusnya. Oleh itu, ibu bapa perlu mengetahui tahap perkembangan kanakkanak dan sedar bahawa untuk menyediakan persekitaran, kegiatan dan rangsangan yang sesuai dengan kebolehan dan kesediaan anak mereka. Hal ini disebabkan jika perkembagan kanak-kanak diurus dengan baik, kematangan otak mereka dapat berkembang dengan normal dan tidak mempengaruhi mereka untuk menguasai kemahiran bahasa.

Persekitaran y Faktor-faktor persekitaran merangkumi keluarga dan sekolah yang mempengaruhi pemerolehan bahasa. y Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama yang memberikan landasan dasar bagi proses belajar pada lingkungan sekolah dan masyarakat. Lingkungan keluarga yang berpengaruh terhadap perkembangan belajar anak berupa fisik dan sosial psikologis. Lingkungan fisik dalam keluarga adalah keadaan rumah, tempat belajar, sarana prasarana di rumah dan suasana dalam rumah atau disekitar rumah. Sedang kondisi dan suasana sosial psikologis dalam keluarga menyangkut keutuhan keluarga, iklim psikolois dan iklim belajar serta hubungan antara keluagra. y Ibu bapa berperanan dan bertanggungjawab untuk membantu anak mereka dalam pemerolehan bahasa. Ibu bapa perlu sering mengajar dan melatih anak mereka bercakap dan membaca kerana ini dapat membantu kanak-kanak menguasai kemahiran bahasa dengan baik.

y Menurut penemuan psikolinguistik kognitif. pihak sekolah mestilah menyediakan suatu persekitaran pembelajaran bahasa yang selesa dan baik. cara mereka bermain dan contengan yang mereka lakukan membentukkan makna yang tertentu (Vygotsky. Menurut aliran ini membuktikan bahawa apabila seseorang individu itu dilahirkan dia terus berusaha untuk mempelajari dunia di persekitarannya melalui pancainderanya. Biasanya disebabkan semasa dilahirkan tidak cukup bulan. 4. pemerolehan bahasa dan keupayaan membaca seseorang individu bermula sejak ia dilahirkan malah kanak-kanak sememangnya telah mula belajar menulis sejak dari peringkat awal perkembangan mereka. dan media belajar. sarana prasarana. sumber belajar. Alat artikulasi y Alat-alat artikulasi adalah alat-alat atau organ-organ yang mempunyai peranan untuk berfungsi dalam mengeluarkan bunyi-bunyi bahasa. isyarat (gesture). 1978). Permulaan kanak-kanak belajar menulis boleh diperhatikan melalui tingkah laku mereka.y Lingkungan sekolah juga memegang peranan penting bagi perkembangan belajar kanak-kanak. Lingkungan fisik meliputi linkungan sekolah. Untuk meningkatkan kemahiran bahasa kanak-kanak. Alat-alat artikulasi dapat dilihat seperti yang berikut: . Lingkungan sekolah ini berupa lingkungan fisik sekolah dan lingkungan sosial. Pengetahuannya tentang dunia di sekelilingnya itulah nanti akan menjadi dasar bagi dirinya untuk pemerolehan bahasa dan bacaannya. kekurangan oksigen semasa dilahirkan atau kelahiran yang amat sukar. Perkembangan otak yang lebih lambat akan menyebabkan pemerolehan bahasa kanak-kanak kurang memuaskan. Hal ini disebabkan. Kognitif y Perkembagan otak yang tidak sempurna akan menyebabkan kognitif kanak-kanak terjejas. kanak-kanak mendapatkan pengetahuan lain yang lebih banyak dan kompleks di sekolah berbanding dengan keluarga. perbualan. Keadaan belajar di sekolah akan mempengaruhi pemerolehan bahasa kanak-kanak.

tengah lidah. y Selain itu. dan belakang lidah.iaitu hujung lidah. bahagian hadapan lidah.y 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bibir atas Bibir bawah Gigi atas Gigi bawah Gusi Lelangit keras Lelangit lembut Anak tekak Hujung lidah Hadapan lidah 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Tengah lidah Belakang lidah Akar lidah Epiglotis Pita suara Rongga tekak Rongga Hidung Rongga mulut Rahang Tenggorok 1. iaitu bunyi vokal hadapan. y Hujung lidah merupakan bahagian yang paling berperanan dan boleh digerakkan ke mana-mana bahagian mulut untuk membuat penyekatan udara. Hal ini membolehkan . tengah lidah dan belakang lidah memainkan peranan yang penting dalam penghasilan bunyi-bunyi vokal. Lidah y Lidah ialah alat artikulasi yang terpenting dan paling aktif dalam penghasilan bunyi bahasa. hadapan lidah. Bahagian lidah terbahagi empat bahagian. tengah dan belakang.

dihamparkan dan dibundarkan. 2. Bibir terdiri daripada otot-otot kenyal yang boleh dibundarkan dan dihamparkan dan juga berperanan mengeluarkan bunyi yang berbagai-bagai. Kedua-dua bibir (atas dan bawah) dapat digerakkan. Gusi y Gusi merupakan bahagian yang terletak di antara gigi dan lelangit keras. Rupanya cembung dan menurun dari gigi ke bahagian dalam rongga mulut. Bibir juga berfungsi dalam membuat sekatan kepada udarayang keluar daripada rongga mulut. rongga mulutakan terbuka dan udara akan keluar . Lelangit y Lelangit dapat dibahagikan kepada dua bahagian. Apabila dinaikkan. [ d ]. Apabila membunyikan bunyi [ i ] misalnya keadaannya menjadi terhampar. Gigi y Gigi juga mempunyai peranan yang penting dalam penghasilan bunyi bahasa tetapi peranannya pasif dan tidak aktif. Lelangit lembut menganjur dari sempadan lelangit keras hingga ke akhir rongga mulut. iaitu lelangit lembut dan lelangit keras. Misalnya. Bibir juga menjadi sempadan paling luar daripada rongga mulut. Organ ini digunakan sebagai daerah sebutan. 5. Penampan aliran udara inilah yang telah menghasilkan bunyi. 4. Gusi memainkan peranan dalam penghasilan bunyi-bunyi seperti bunyi [ t ].untuk menghasilkan bunyi b. w dan v. 3.lidah dapat membuat deskripsi pelbagai jenis penghasilan bunyi dengan adanya pembahagian-pembahagian ini. [ l ] dan sebagainya dengan bantuan hujung lidah yang berfungsi membuat penyekatan. manakala jika menyembunyikan bunyi [ u ] bibir menjadi bundar. Lelangit keras bermula dari sempadan gusi di bahagian hadapan atas rongga mulut dapat diturun naikkan untuk menutup atau membuka saluran rongga tekak terus ke rongga hidung.udara disekat di bibir. untuk menyembunyikan bunyi [ m ] misalnya. Kedudukan gigi hanyalah statik dan kebiasaannya digunakan sebagai penampan aliran udara dalam penghasilanbunyi. Bibir Atas dan Bibir Bawah y Bibir adalah alat artikulasi yang terletak pada bahagian luar daripada rongga mulut.

Pita Suara y Peta suara terletak dalam ruang tenggorok (halkum) dan amat penting dalam penghasilan bunyi. bunyi yang keluar bukanlah bunyi sengau.melalui rongga mulut dan apabila diturunkan. anak tekak juga boleh digerak-gerakkan sama ada dinaikkan atau diturunkan. Anak tekak berperanan sebagai alat artikulasi bersama dengan lelangit lembut khususnya dalam menentukan sama ada sesuatu bunyi yang hendak dikeluarkan itu bunyi sengau atau tidak. ia menjadi luas. Anak Tekak y Lokasi anak tekak terletak di bahagian belakang rongga mulut dan berhampiran dengan lelangit lembut (anak tekak bersambungan dengan lelangit lembut). Justeru itu. terdapat otot-otot selaput nipis yang dikenali sebagai pita suara. Tulang rahang memainkan peranan utama kerana mulut akan terbuka luas jika rahang dibuka dan tertutup jika rahang ditutup. Rongga Hidung y Terletak di atas rongga mulut yang dipisahkan oleh lelangit. bergantung kepada keadaan sama ada anak tekak dan lelangit lembut dinaikkan atau tidak. alat artikulasi ini amat penting bagi menentukan sama ada bunyi yang dikeluarkan itu bunyi sengau ataupun tidak. Pita suara terdiri daripada dua keping selaput yang boleh terbuka dan tertutup. bunyi yang keluar adalah sengauan manakala jika dinaikkan. dalam pernafasan biasa. 8. Apabila lelangit lembut diturunkan. y Sewaktu pernafasan biasa. pita suara direnggangkan supaya arus udara boleh melalui tanpa sekatan. 9. Jikalau glotis . Tulang Rahang y Tulang rahang juga terlibat dalam penghasilan bunyi-bunyi bahasa dalam menentukan kedudukan gigi dan bibir. Ruang di antara kedua-dua selaput digelar glotis. 7. 6. glotis akan menjadi sempit atau tertutup dan apabila diregangkan. Makna kata. Apabila kedua-dua selaput itu dirapatkan. Rongga hidung boleh dibuka atau ditutup. Di samping itu. Dalam peti suara. glottis terbuka. rongga mulut akan tertutup dan udara terpaksa keluar melalui rongga hidung.

Memahami Perkataan Pelbagai Makna Biasanya murid yang menghadapi masalah memahami perkataan pelbagai makna mempunyai kognitif yang rendah. Mereka mempunyai ingatan yang lemah terutamanya dalam kemahiran bahasa. Masalah dalam Penguasaan Bahasa Mengingat Kembali Perkataan Sesetengah murid akan mengalami masalah dalam mencari semula perkataan. Menyatakan Sesuatu yang Abstrak Murid mengalami kesukaran membezakan sesuatu yang abstrak seperti perasaan. Setiap kali guru perlu mengulangi arahan dan soalan secara berkali-kali agar murid dapat menjawab dan mengikut arahan guru.misalnya [s]. Bahasa-bahasa yang diajar mudah dilupai oleh murid. . Hal ini demikian murid tidak dapat menyerap dan memahami faktafakta tersebut di dalam minda. murid akan menjadi kaku dan bisu. Murid juga keliru dengan perkataan yang pelbagai makna dan tidak boleh menggunakan perkataan tersebut dengan betul. Mereka lemah dalam mengimbas kembali pengajaran yang telah diajar di dalam kelas.dirapatkan serapat-rapatnya dan tekanan udara dari paru-paru yang kuat menyebabkan rapatan itu dilepaskan serta merta. terjadilah bunyi letupan pita suara. Manakala jika pita suara tidak bergetar. 5. Fakta-fakta yang telah murid dengar juga sukar untuk mereka ingat selepas pengajaran. jika glotis dirapatkan tetapi tidak menutup keseluruhan ruang. y Tambahan lagi.bunyi yang dihasilkan disebut bunyi bersuara. misalnya [ a ]. bunyi yang dihasilkan dikatakan bunyi yang tidak bersuara. murid juga tidak dapat menjawab soalan secara spontan. Murid juga mengalami kesukaran mengingati nama kawan-kawan dan anggota keluarga serta menyenaraikan waktu dan tarikh. Jika laluan udara itu menggetarkan pita. Apabila ditanya soalan. Selain itu. maka udara dari paru-paru dapat lalu.

Mempelbagaikan gaya berkomunikasi Semasa berkomunikasi. Menggunakan Ayat yang Betul dan Lengkap Kesukaran murid dalam menghasilkan perkataan untuk menyampaikan sesuatu pandangan atau kesukaran memahami pertuturan dan mencari perkataan yang tepat semasa bertutur. perlu menggunakan gaya yang berbeza supaya dapat berkomunikasi dengan berkesan. Mereka sering menterbalikan ayat. Cth: bapa topi. perlu menunjukkan gaya yang berpatutan dan menggunakan bahasa yang tepat. Murid suka memperbanyakkan penggunaan perkataan seperti ³apa tu««´. gaya berkomunikasi juga amat penting. Pendengar yang berbeza status. Semasa berkomunikasi. Keliru dan sukar membezakan perkara yang abstrak disebabkan oleh pemprosesan maklumat di dalam otak mereka. (topi bapa) serta menambah dan mengurang sesuatu perkataan dalam ayat. Menghasilkan mesej yang kompleks . Ucapan murid biasanya dituturkan dalam keadaan terbalik ataupun silap. bukan bahasa sahaja aspek yang penting. ia juga merangkumi aspek pengunaan bahasa. Contohnya pada majlis rasmi. Dalam aspek gaya berkomunikasi. Merreka tidak dapat menggunakan bahasa (perkataan / frasa) yang betul untuk menjelaskan suatu konsep atau fakta. Murid-murid suka menjawab @ menjelaskan jawapan yang tidak setampil dengan soalan yang ditanya dan ketidakbolehan mereka dalam mengeluarkan penjelasan yang lengkap dan baik walaupun mengetahui jawapan tersebut. kita perlu menggunakan gaya yang formal dan menggunakan bahasa yang lebih formal dan bersesuaian. ³err««´. Memberi Penjelasan Murid-murid sukar menjelaskan sesuatu dengan menggunakan bahasa.

Kamus Perdana Edisi Ketiga. Mereka tidak dapat menghasilkan mesej yang kompleks seperti melibatkan emosi. Contohnya. Mengajar perkataan asas kepada yang kompleks Guru perlu mengajari muridnya penggunaan perkataan baru yang biasa digunakan dahulu dan tingkatkan penggunaan dalam konteks yang lebih sukar. Bahasa adalah penting dalam menyampaikan suatu maklumat. suatu yang adjektif dan sebagainya. 2008. Kemudian diikuti dengan konsep atau peraturan membina ayat mengikut urutan perkembangan bahasa yang normal iaitu dari mudah kepada yang lebih sukar. tidak akan dapat menghasilkan mesej yang kompleks. Lai Choy.com/feeds/8212937574644113700/posts/default?start-index=26&max-results=25 Cheng Song Huat.php?id=587498&da=y http://www.blogspot. ia adalah mustahil untuk menyampaikan suatu maklumat yang lengkap. Prinsip-prinsip Intervensi Bahasa Mempelajari perkara yang mudah kepada sukar Murid perlu diajar daripada perkara yang mudah kepada yang kompleks dengan dikaitkan dengan bahasa.keepandshare.com/2009/10/prinsip-prinsip-asas-intervensi-bahasa. www. Mereka hanya dapat menyatakan suatu mesej yang ringkas.blogger. . Di dalam suatu ayat mesej sukar merangkumi dua atau lebih makna. Guru memulakan intervensi bahasa dengan memperkenalkan perkataan terlebih dahulu kepada murid. suatu yang abstrak. Selangor: United Publishing House (M) Sdn. Murid yang bermasalah dalam bahasa. Contohnya saya mahu makan. Memaklumkan sesuatu maklumat Tanpa menggunakan bahasa. jika seorang penyampai ingin menyampaikan suatu suatu maklumat. penyampai perlu menggunakan bahasa yang betul supaya pendengar dapat memahami maklumat yang ingin disampaikan. perasaan. http://ain-sinarilmu. iaitu dari sedikit kepada banyak.com/doc/view. Bhd.html 6.

y Lundsteen (1979) telah mendefinisikan mendengar sebagai satu proses minda yang memberi makna kepada bahasa pertuturan. menjadi peka. Bagi menguasai kemahiran lisan dengan baik. ia bukan hanya melibatkan kemahiran bertutur sahaja tetapi juga melibatkan kemahiran mendengar. kanak-kanak tersebut tidak dapat bertutur langsung atau dikatakan sebagai bisu. guru mengajar murid dengan perkataan seperti ¶bola. Apabila seseorang bertutur. Sebagai contoh. Mendengar (Listening) ± merupakan bentuk tingkah laku persepsi iaitu memberi tumpuan. Mendengar: y Mendengar adalah kemahiran awal yang dikuasai oleh kanak-kanak dalam perkembangan pemerolehan bahasanya. Contoh-contoh tersebut adalah perkara yang paling biasa pada murid dan merupakan objek yang di sekitar mereka. Ini bermakna kemahiran lisan merangkumi dua kemahiran penting iaitu mendengar dan bertutur. ii. Kemudian. ayam. Contohnya. Tajuk 2 Kemahiran Lisan 1. baju¶. Malah bagi kes masalah pendengaran yang teruk (pekak). dan persepsi pendengaran iaitu keupayaan untuk membezakan bunyi-bunyi. dan memilih petunjukpetunjuk isyarat (cues) daripada persekitaran. y Berdasarkan definisi mendengar ini. . kanak-kanak yang mengalami masalah pendengaran akan mengalami masalah pertuturan juga. Jalongo (1992) menyatakan bahawa kemahiran lisan melibatkan tiga perkara penting. Definisi Kemahiran Lisan DEFINISI KEMAHIRAN LISAN Lisan adalah pertuturan atau percakapan. Pendengaran (Hearing) ± iaitu proses fisiologikal yang merangkumi ketajaman pendengaran atau keupayaan mendengar. seseorang itu perlu menguasai kedua-dua kemahiran ini. iaitu: i. guru bolehlah mengajar yang lebih kompleks seperti imbuhan dan perkataan yang lagi kompleks seperti perkataan majmuk. dan menyimpan urutan bunyi dalam ingatan. mengadun bunyi-bunyi.

 Tidak dapat membunyikan semula dan mengingati huruf dalam perkataan serta tidak boleh menyebut perkataan bermakna. dan menghargai apa yang didengar. 2. y Apabila kemahiran bertutur sudah dikuasai.ia merupakan kemahiran berinteraksi dalam suasana berbahasa manusia ( Kamarudin Hj. Bertutur: y Bertutur adalah kegiatan melafazkan bunyi-bunyi yang dilahirkan daripada alat sebutan (artikulator) . pendek. Mengguna dua atau tiga benda maujud. Masalah Mendengar Dikriminasi auditori menyebabkan sukar belajar menggunakan kaedah fonetik. Strategi Mengatasi Masalah Mendengar 1. menyusun. membayangkan. kanak-kanak akan mula berinteraksi dengan orang lain di sekelilingya. Kemahiran suprasegmental seperti nada panjang. 1978). y Rangsangan dan ganjaran yang diterimanya akan menggalakkannya mengulang-ulang perkataan yang disebutnya sehingalah ia dapat menguasai pertuturan yang lebih kompleks. Kesukaran memahami bunyi berurutan dan mengubah urutan huruf semasa menulis. Ketidakupayaan membahagikan perkataan kepada suku kata atau bunyi. Membezakan bunyi: Mengenalpasti bunyi sama ada ia sama atau berbeza dengan bunyi yang lain: i. Husin. Membeza bunyi suara manusia dengan bunyi yang lain. y Sebab itulah orang dewasa perlu menunjukkan model pertuturan yang baik kepada kanak-kanak bagi membolehkan mereka bertutur dengan berkesan. tinggi. y Kemahiran bertutur dikuasai oleh kanak-kanak hasil daripada meniru atau mengajuk pertuturan orang dewasa di sekelilingnya. . 3. menghubungkan bunyi sesuatu yang sudah diketahui. Auding ± iaitu tingkah laku pemahaman yang bermula daripada pendengaran dan mendengar.iii. rendah kekuatan bunyi yang kuat dan perlahan mula dipelajari. Auding termasuklah memperoleh makna daripada apa yang diudengar.

kelapa 1-4 suku kata matahari. contoh: surat khabar.com/2009/04/kemahiran-lisan. sama ada (1-4 suku kata) ± pembaris. Sudah mengenal objek yang diminta dan memahami arahan ringkas. Sumber rujukan: http://anuarsped.slideboom. anak dengan gangguan pendengaran atau persepsi visual dapat di kedudukan yang kurang menguntungkan dalam situasi tertentu. dua bidang paling umum dari kesulitan terlibat dengan ketidakmampuan belajar visual dan persepsi auditori. Nama ahli keluarga / tumbuhan / benda persekitaran / anggota tubuh (1-2 suku kata). pen biru.com/presentations/93684/Disleksia 4.blogspot. Meskipun ada banyak jenis persepsi. jam. bola kecil dan lain-lain. ayam kucing Nama ahli keluarga/anggota badan / binatang / tumbuhan / benda persekitaran (1 suku kata) bas. Benda yang mempunyai 2 perkataan / frasa.com/presentations/93362/TERAPI-PERTUTURAN http://www. ibu dan ayah 1-3 suku kata kereta. cermin mata. Visual pemprosesan gangguan . implikasi pendidikan mereka. Masalah Bertutur 1. seringkali digunakan bergantian. Maklumat berikut ini menggambarkan dua jenis gangguan. Karena begitu banyak maklumat di kelas dan di rumah disajikan secara visual dan / atau secara lisan. Menggunakan 4 hingga 8 benda maujud / gambar bunyi binatang / kenderaan / benda yang mengeluarkan bunyi. Mengecam bunyi/perkataan: Memahami bahawa setiap bunyi membawa maksud tertentu.pen. 2. Contoh: miaw. matahari. kerusi. Contoh. Membezakan bunyi bunyi binatang / kenderaan / benda yang mengeluarkan bunyi. beberapa intervensi dasar dan apa yang harus dilakukan jika ada masalah disyaki. serigala. Auditori Visual Visual dan pemprosesan pendengaran adalah proses pengakuan dan menafsirkan maklumat yang diambil dalam melalui indera penglihatan dan suara. baju kotor. pemprosesan "visual dan pendengaran" dan "persepsi visual dan pendengaran".bom 1-2 suku kata mata.html http://www. Istilah.ii.slideboom. sama ada (1-3 suku kata) ± telefon. kok kok.

melapor dan lain-lain. penekanan tentang . masalah dengan belajar auditori ini. Tujuannya teknik ini diajar ialah untuk mencapai taraf kemahiran tersebut atau untuk melekatkan sesuatu perkaitan supaya menjadi kekal. Auditori Memori Memori auditori adalah kemampuan untuk memproses maklumat yang disajikan secara lisan.Sebuah pemprosesan visual.Terdapat beberapa kelemahan dalam menggunakan teknik latih tubi ini antaranya ialah mengehadkan kebebasan berfikir dan daya kreatif murid dalam sesuatu tugasan dan mungkin akan menimbulkan satu situasi yang sangat membosankan kepada murid-murid. Kemampuan untuk belajar dari arahan lisan dan penjelasan adalah kemahiran asas yang diperlukan sepanjang hidup. Situasi ini berlaku dalam amalan masyarakat sehari-hari. Seterusnya ialah maklumat yang diberikan adalah bersifat tidak kekal sekiranya tidak digunakan secara berterusan. Soal jawab Strategi soal jawab merupakan strategi yang berpusatkan pelajar iaitu berfokuskan kepada bentuk-bentuk komunikatif seperti meminta maaf. Kelemahan yang seterusnya ialah akan menjadikan pembelajaran sebagai satu tindakan mekanikal. Hal ini berbeza dari masalah yang melibatkan penglihatan atau ketajaman visi. 5. atau diproses oleh otak. Strategi Pengajaran-Pembelajaran Bertutur Latih tubi Teknik latih tubi adalah merupakan pengulangan fakta. cenderung kepada memakan masa yang lebih lama untuk belajar membaca. dan boleh menunjukkan pemahaman yang tertunda bahasa. Kanak-kanak dengan kemahiran belajar lemah pendengaran sering mengalami kesulitan memahami apa ertinya kata-kata. dan penangguhan ini dapat dinampak pada kemudian hari dengan mengahadapi masalah membaca dan kemahiran menulis. menyebut perkataan.fakta atau kecekapan yang diajar. Teknik ini perlu dielakkan dalam pengajaran mata pelajaran sains atau mata pelajaran yang bercorak kemasyarakatan. Selanjutnya. menganalisis secara mental dan menyimpannya menjadi ingatan kemudian. atau mengingat fakta-fakta yang terpenting . Hal ini kerana phonics memerlukan memori jangka pendek pendengaran bagi kanak-kanak untuk mengingati kata dan sepotong suara mereka bersama-sama untuk membentuk kata-kata. Mereka yang mempunyai kapasiti yang kuat untuk memori pendengaran disebut pelajar pendengaran. 2. gangguan merujuk pada kemampuan terhalang untuk memahami maklumat yang diambil melalui mata. Melalui pendekatan ini. Kesulitan dengan pemprosesan visual mempengaruhi bagaimana maklumat visual diinterpretasikan. bercerita. kerana latih tubi dalam mata pelajaran ini akan menggalakkan hafalan. Amat sesuai untuk mencapai sesuatu kemahiran seperti melukis peta. kerana ramai anak-anak menghadapi. atau persepsi.

oleh kerana itu bolehlah guru menyusun atau meminta murid-murid sendiri memilih kawannya. dan sebagainya. hobi. Kemungkinan tidak semua murid akan dapat peluang berbual dengan guru tersebut. lantang dan tidak lantang. Pendekatan ini wujud disebabkan didapati pendekatan yang lain lebih mementingkan penguasaan bahasa pada peringkat membina ayat-ayat yang betul secara pencilan yang terkeluar daripada konteks wacana. ‡ Guru menjalankan aktiviti perbualan sebaik-baiknya berdasarkan sesuatu tajuk. yang terdiri dari apa pun dari setengah lusin hingga seratus speaker. Hal ini membangun rasa percaya diri pelajar untuk bercakap. Tajuk yang guru tetapkan hendaklah sesuai dengan pengalaman murid supaya mereka dapat berbual tentang tajuk itu. Nyanyian Strategi ini merupakan strategi yang berpustkan pelajar iaitu menyerapkan bahasa yang hendak diajar kepada lyric music yang digemari oleh murid. Choral Speaking Berbicara merupakan kompetisi paduan suara yang diadakan oleh kementerian pendidikan. kawan. menghafal dan exprss dalam Bahasa Inggeris Speaking gabungan suara adalah tafsiran puisi atau menimbulkan kumpulan-kumpulan.dan sebagainya. Kemungkinan pembahagian kumpulan suara utuh ke dalam terang dan gelap. Dalam pendekatan komunikatif ini. Individu suara mungkin digunakan sebagai solo. ‡ Murid-murid boleh diminta bercakap tentang ibu atau bapa. membuat. ‡ Perbualan hendaklah berkisar tentang perkara yang berlaku dalam kehidupan mereka setiap hari.penyerapan bentuk gramatikal adalah bagi tujuan komunikasi. Perbualan ‡ Aktiviti perbualan kebiasaannya dilakukan berdasarkan sesuatu tajuk. . pelajar tidak menguasai kecekapan berkomunikasi. ‡ Perbualan boleh berlangsung antara guru dengan murid atau sesama murid. Strategi ini juga dapat mengukuhkan peringatan murid . kompetisi ini bertujuan untuk menggalakkan dan meningkatkan penggunaan bahasa Inggeris di kalangan pelajar. Ini dapat membolehkan murid lebih mengingati tentang pengajaran yang diajar seterusnya lebih berfokus kepadan apa yang diajar. Ini melibatkan penggunaan penuh dan bervariasi dari suara individu membentuk kumpulan. permainan. beberapa prinsip perlu dipatuhi oleh guru agar pelajar dapat menggunakan bahasa yang betul dalam berkomunikasi antaranya ialah murid perlu mengetahui aktiviti yang dilakukan dan guru haruslah merancang terlebih dahulu aktiviti agar murid mengunakan bahasa dalam berkomunikasi. Hasilnya. ‡ Teknik perbualan bertujuan melatih murid berkomunikasi secara sosial seperti berbual melalui telefon. lelaki dan perempuan.

‡ Teknik ini adalah antara teknik yang sangat digemari oleh kanak-kanak kerana pergerakan boneka dan dialog dalam lakonan boneka ini sangat menarik dan menghiburkan.edu. guru bolehlah kemukakan soalan yang boleh menerbitkan tajuk yang dirancangkan itu. Sebaiknya guru merancang tajuk dan jika tajuk itu tidak disebut oleh murid. Contoh: a) Masalah menyebut fonem /p/ Pandang pandan tepi pagar depan padang b) Masalah menyebut fonem /s/ di awal perkataan ( contoh yang sangat popular digunakan dalam bahasa Inggeris) She sells sea shells at the sea shore. Guru menyenaraikan isi-isi yang telah disebutkan oleh murid-murid dalam perbualan itu. boneka yang dibuat oleh murid sendiri adalah lebih bermakna kepada mereka.pdf . guru hendaklah memberi peluang muridnya bercakap atau berlakon dengan menggunakan boneka sesama mereka. Latih tubi jenis ini hanya menumpukan kepada bunyi tertentu yang menjadi masalah kepada kanak-kanak menyebutnya. ‡ Guru boleh menyediakan berbagai-bagai jenis boneka seperti boneka kayu. Puppet ‡ Teknik Boneka dikenali juga sebagai teknik patung atau ´puppet´. 2. Ketika murid bercerita atau selesai bercerita.my/Portal/download/Bahasa%20Melayu%20Pend%20Rendah/ModulPGSRBM M3104/2. ‡ Bagi mencapai objektif pengajaran lisan. ‡ Ada kanak-kanak berkeperluan khas yang pendiam tetapi akhirnya mahu bercakap setelah gurunya menggunakan boneka untuk bercakap dengannya dan dia juga menggunakan boneka untuk menjawab soalan guru tadi. boneka tali.‡ ‡ Dalam masa perbincangan dengan guru. boneka piring dan sebagainya. ‡ Namun. guru menyusun strategi: 1. http://iptaa. Pemintal Lidah y Latih tubi pemintal lidah sangat penting untuk melatih kanak-kanak menyebut sesuatu bunyi dengan betul dan tepat. Pilih satu daripada isi penting yang terdapat dalam senarai itu untuk dibincangkan dengan secara lebih mendalam. tidak semestinya murid itu sendiri yang menceritakan hal dirinya atau keluarganya atau lain-lain mengikut tajuk yang telah ditetapkan tetapi murid yang dilawan berbual itu akan menceritakan semula apa yang telah diceritakan oleh rakan bualannya itu. boneka sarung tangan. The shells she sells are sea shore shells.

kesediaan membaca merangkumi kebolehan fizikal. Definisi dan Konsep Membaca 2. kematangan intelek. sama ada di peringkat mendirikan asas. Kesediaan Membaca Definisi Kesediaan Membaca situasi yang wujud dalam diri seseorang individu yang memungkinkannya untuk belajar atau mungkin melibatkan ciri-ciri yang menghalang pembelajarannya. Konsep Kesediaan Membaca Kemampuan seseorang untuk menerima pengajran dari segi mental.Tajuk 3 Kemahiran Membaca 1.Kematangan boleh merupakan kematangan fizikal. mengukuhkan asas mahupun peringkat-peringkat lain yang lebih tinggi. Ia merupakan faktor-faktor asas yang mempengaruhi proses pembelajarannya. iaitu untuk kanak-kanak yang belum didedahkan dengan sebarang aktiviti bacaan. Kesemua sifat-sifat ini memang sedia ada di dalam diri setiap pelajar. emosi dan mentalnya untuk menerima pengajaran bacaan asas. Secara luas. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesediaan Membaca Kematangan Kematangan ialah salah satu daripada faktor kesediaan pembelajaran. Pengalaman yang disusun rapi dapat menolong kanak-kanak mempunyai kesediaan yang teratur dalam mata-pelajaran tertentu. Pengalaman Kesediaan murid untuk belajar di sekolah bukan sahaja bergantung kepada kematangan. kematangan sosial dan kematangan emosi. peringkat pra-operasi (2-6 tahun). Piaget (1966) mengaitkan kesediaan belajar dengan peringkat pembelajaran mengikut perkembangan kognitif kanak-kanak iaitu peringkat deria motor (0-2 tahun). peringkat operasi konkrit (7±12 tahun) dan peringkat operasi formal (selepas 12 tahun). tetapi juga jenis pengalaman pendidikan. Sebagai contoh. kesediaan membaca melibatkan sebarang aktiviti sebelum sesuatu peringkat bacaan dimulakan. Mengikut Bruner (1966). emosi dan fizikal. Persekitaran Persekitaran yang intelektual yang memberi pengalaman-pengalaman bermakna akan dapat merangsang otak dan menimbulkan minat membaca. kesediaan belajar merujuk kepada apa jua perkara yang dapat disampaikan secara berkesan kepada kanak-kanak pada bila±bila peringkat perkembangan. Secara khusus. kanak- .

kanak-kanak perlu mendiskriminasi huruf dan juga mendiskriminasi bunyi-bunyi huruf. kehendak. dan organ pertuturan yang sempurna.kanak yang terdedah dengan pelbagai jenis bahan bacaan sejak lahir. sentiasa melihat orang di sekeliling membaca dan ada pula orang yang membacakan buku cerita untuknya akan lebih cepat bersedia membaca berbanding dengan kanak-kanak sebayanya yang tidak mendapat peluang yang sama. Kecerdasan Kecerdasan dan perkembangan kognitif kanak-kanak sangat mempengaruhi kemahiran membaca kanak-kanak. Keadaan fizikal Keadaan fizikal merujuk kepada keadaan mata. dan sahsiah Keadaan rumah tangga dan cara asuhan akan mempengaruhi perkembangan emosi. Penguasaan Bahasa Kanak-kanak yang menguasai bahasa dengan baik akan dapat belajar kemahiran membaca dengan cepat dan dapat membaca dengan baik kerana bahasa adalah alat manusia melahirkan fikiran. Faktor-faktor yang Menghalang Kesediaan Membaca Konsep kematangan mental . perasaan. motivasi. Semasa membaca.Keupayaan alat-alat sebutannya menghasilkan bunyi-bunyi yang akan diajarkan. Pengamatan Kemahiran membaca memerlukan keupayaan pengamatan yang kuat. dan sebagainya semasa berkomunikasi. o Kebolehan fizikal . iaitu daya diskriminasi penglihatan dan pendengaran. Kanak-kanak yang cerdas akan dapat menguasai kemahiran membaca dengan lebih cepat berbanding dengan kanak-kanak lain yang sebaya dengannya. Emosi. motivasi.Gangguan kepada mental akan mengakibatkan masalah kepada kebolehan membaca Aspek Kemahiran Kesediaan Membaca Bagi kanak-kanak yang belum didedahkan dengan dengan aktiviti bacaan. dan sahsiah kanak-kanak. . telinga. kesediaan membaca merangkumi. Dorongan yang diberikan oleh ibu bapa boleh mempengaruhi sikap membaca kanak-kanak.

blogspot. lawatan ke perpustakaan atau ke kedai buku.html http://www.scribd.scribd.com/doc/12950789/konsep-kesediaan-membaca http://dadwayne. kanak-kanak yang lebih mahir dalam bahasa dapat mempengaruhi kemahiran membacanya. ibu bapa yang kerap berbual dengan anak mereka.o o Kebolehan emosi . iaitu daya diskriminasi penglihatan dan diskriminasi pendengaran.scribd.Keupayaannya mengingat apa-apa yang akan diberitahu Sumber Maklumat: http://www. Semasa membaca kanak-kanak perlu mendiskriminasi huruf dan juga mendiskriminasi bunyi-bunyi huruf.Minatnya terhadap bahan-bahan bacaan terutama buku cerita dan akan mendengarnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kemahiran Membaca Kognitif Kecerdasan dan perkembangan kognitif kanak-kanak sangat mempengaruhi kemahiran membaca kanak-kanak. Kebolehan mental . Persekitaran Persekitaran yang intelektual yang memberi pengalaman-pengalaman bermakna akan dapat merangsang otak dan menimbulkan minat membaca serta meningkatkan kemahiran membaca mereka.com/doc/19688863/Konsep-kesediaan-membaca http://ms.org/wiki/Teori_pembelajaran_dan_pengajaran http://www. kehendak .dan sebagainya semasa berkomunikasi. .com/2010/03/pengajaran-kemahiran-bahasa-melayu_19. Misalnya mendengar cerita. Keadaan rumah tangga yang dan cara asuhan akan mempengaruhi perkembangan emosi. Oleh itu. Kanak-kanak yang menguasai bahasa dengan baik akan dapat belajar kemahiran membaca dengan cepat dan dapat membaca dengan baik kerana bahasa adalah alat manusia melahirkan fikiran.com/doc/20747438/BONEKA-SIAP 3. Kanak-kanak yang cerdas akan dapat menguasai kemahiran membaca dengan lebih cepat berbanding dengan kanak-kanak lain yang sebaya dengannya.wikipedia. perasaan. Kemahiran membaca memerlukan keupayaan pengamatan yang kuat. dan sebagainya.

Pemilihan bahan Jenis soalan yang ditanya Jenis maklum balas yang diberi Suasana pembelajaran Dorongan Pengukuhan yang digunakan. rumah yang diisi dengan majalah. secara tidak langsungnya mempengaruhi kemahiran membaca kanak-kanak. pendapatan. Ahli keluarga khususnya ibu bapa dan adik-beradik yang lebih tua merupakan role model dalam membina tingkah laku. makanan. kestabilan sosioekonomi. surat khabar dan buku mempunyai dorongan untuk meningkatkan kemahiran membaca anak-anak. Pendapatan ibu bapa berkait rapat dengan pembelajaran kanak-kanak termasuklah kemahiran membaca mereka. termasuklah : a. d. Pihak sekolah yang menitikberatkan budaya membaca dapat mempengaruhi kemahiran membaca murid-murid. Oleh itu. bahasa. Budaya Budaya dikaitkan dengan tingkah laku dan kebudayaan yang dihasilkan oleh kumpulan budaya itu seperti seni. e. Peranan guru dalam mengendalikan bilik darjah banyak mempengaruhi kemahiran membaca murid. Misalnya. Dorongan yang diberikan oleh ibu bapa boleh mempengaruhi sikap membaca kanak-kanak. tabiat dan sikap suka membaca dalam kalangan kanak-kanak. Ini termasuklah tahap pendidikan ibu bapa. mereka dapat menguasai kemahiran membaca. c. Persekitaran rumah banyak memainkan peranan dalam menguasai kemahiran membaca. Dengan ini. kegiatan sosio budaya. dan sahsiah kanak-kanak. muzik. corak interaksi dan komunikasi ke atas pembelajaran. Dengan ini. guru mengalakkan murid membaca bahan bacaan dan semakin lama budaya ini boleh mempengaruhi kemahiran membaca murid. setiap hari pada waktu 10 minit sebelum kelas bermula. Apabila bahan bacaan yang dibaca oleh pelajar menarik minatnya. b. Sekolah yang menyediakan persekitaran yang sesuai bagi membaca boleh memberikan kesan psikologi kepada pelajar supaya gemar membaca dan meningkatkan kemahiran membaca. ini memberikan respon yang positif dan mudah baginya memberikan tindak balas. f. Persekitaran sekolah juga boleh mempengaruhi kebolehan membaca kanak-kanak. Sosioekonomi Sosioekonomi lebih ditujukan kepada tanggungjawab ibu bapa.motivasi. Budaya ini diamalkan pada setiap guru dan murid agar peningkatan berlaku. aktiviti membaca dan sebagainya. .

com/2009/04/tajuk-5-kemahiran-membaca-pengenalan. memberi tuition. Dalam tajuk ini anda akan didedahkan dengan jenis kesalahan bacaan. Hakikat ini diakui dalam seminar Kebangsaan KBSR pada 1989 yang merumuskan. dan seterusnya kaedah-kaedah mengajar bacaan Bahasa Melayu. Kerisauan tentang masalah ini bukan hanya pada ibu bapa dan guru-guru sahaja malah sudah hingga ke peringkat pemimpin tertinggi negara . dan diikuti dengan KBSM di sekolah menengah. Masalah dalam Membaca PENGENALAN Masalah membaca di kalangan murid sekolah bukanlah perkara luar biasa lagi walaupun mereka telah mengikuti pembelajaran bacaan terutamanya dalam pelajaran mata pelajaran Bahasa Melayu. guru hanya perlu sesuaikan kaedah-kaedah ini dengan keupayaan murid-murid. negeri. Kemahiran membaca adalah merentas semua mata pealajaran dan kelemahan dalam kemahiran membaca akan menyebabkan pencapaian rendah dalam pelajaran di sekolah . punca masalah membaca. dan peringkat nasional. Berbagai-bagai kaedah dan teknik mengajar bacaan boleh digunakan oleh guru untuk mengajar bacaan. Semua ini dapat meningkatkan kemahiran membaca anak-anak. Bahan Rujukan: http://cikguhaidi. prasarana dan suasana yang selesa untuk membaca dan lain-lain lagi.blogspot.didapati ramai pelajar kita yang masih gagal menguasai 3M.wordpress. Kaedah dan teknik mengajar bacaan yang digunakan oleh guru hendaklah sesuai dengan kebolehan membaca murid. Misalnya. Adalah menjadi tugas guru mengesan kelemahan membaca muridnya dan seterusnya menjalankan pengajaran pemulihan bacaan dengan segera. Berbagai-bagai usaha telah dilaksanakan di peringkat sekolah.html 4.com/2009/10/15/strategi-pengajaran-dan-pembelajaran-bahasamelayu-part-5/ http://anuarsped. Namun selepas fasa pertama KBSM. . Masalah Bacaan Masalah bacaan di kalangan pelajar sekolah sekarang mendapat perhatian umum. membeli alat elektronik yang mengajar pembacaan. daerah. membeli buku rujukan. Satu usaha terbesar yang dilaksanakan adalah KBSR yang bermatlamatkan kecemerlangan pendidikan sekolah rendah.Sememangnya. keluarga yang lebih berpendapatan boleh menyediakan kemudahan yang mencukupi untuk meningkatkan kemahiran membaca anak mereka. Bagi mengajar kanak-kanak berkeperluan khas.

Antara masalah bacaan yang dihadapi oleh kanak-kanak adalah seperti berikut: a) membuang/meninggalkan (omission) Bunyi huruf. Sebagai usaha untuk memulihkan masalah bacaan murid di sekolah randah.´ dibaca sebagai ´ Saya sangat suka makan rojak. ´kering´ disebut ´kerin´. misalnya ´buah´ disebut ¶uah´. Jenis Masalah Bacaan Masalah bacaan yang dihadapi oleh kanak-kanak dapat dilihat melalui aktiviti bacaan nyaring. c) Gantian (substitute) Menggantikan huruf atau perkataan dalam ayat yang dibaca. Contoh . ´Buku itu sangat tebal. Kementerian Pelajaran telah memperkenalkan pprogran Kelas Intervensi Membaca dan Menulis atau KIA2M. ´Saya suka makan rojak. dan imbuhan ditinggalkan ketika membaca. manakala pembalikan perkataan dalam ayat berlaku apabila perkataan . manakala aktiviti bacaan senyap hanya dapat dilihat melalui aspek bacaan kefahaman. atau frasa dibaca secara terbalik atau songsang. misalnya ³buah´ disebut ³buwah´. ´ dibaca sebagai ´Buku itu tebal´. Keadaan ini amat menakutkan apabila semakin ramai pelajar kita yang gagal membaca walaupun sudah memasuki sekolah menengah. Manakala penambahan perkataan berlaku seperti berikut. b) Ulangan (repetition) Mengulang-ulang perkataan atau suku kata semasa membaca dan perbuatan mengulang ini bukan disebabkan oleh masalah gagap. misalnya ´ladang´ disebut ´lalang´. d) Tambahan (insertion) Bunyi huruf atau perkataan ditambah semasa membaca. seperti. ´Bala´ disebut ´laba´.´ e) Pembalikan (reversals) Huruf. perkataan. Manakala meninggalkan imbuhan adalah seperti ´mengandungi´ disebut ´mengandung´ dan sebagainya. Perkataan dalam ayat juga kerap ditinggalkan semasa membaca.Pelaksanaan Program Pemulihan dan Pengayaan dalam kelasKBSR tidak mencapai tahap yang dijangkakan ± menyebabkan terdapat sebilangan kanak-kanak tidak dapat menguasai kemahiran asas 3M hingga ke peringkat tahap II persekolahan rendah dan di peringkat persekolahan menengah. perkataan. Manakala terdapat perkataan yang digantikan dengan perkataan lain sehingga boleh mengubah maksud ayat.

Antara tingkah laku yang kerap ditunjukkan adalah seperti berikut: a) membatang suku kata terlebih dahulu sebelum dapat menyebut seluruh perkataan. j) cuba mengelak daripada aktiviti membaca. g) tingkah laku yang tidak selesa seperti mengejip-ngejip mata. Guru mestilah peka dengan petunjuk-petunjuk tingkah laku yang ditunjukkan oleh muridmuridnya kerana tingkah laku tersebut menunjukkan murid berkenaan menghadapi masalah dalam bacaan. Keadaan ini menyebabkan kanak-kanak akan menyebut sesuatu huruf sesuka hati atau dengan meneka sahaja dan menjadikan perkataan itu tidak bermakna atau berlainan makna. Lemah daya ingatan Ingatan di otak kadang kala mendatangkan masalah seperti sel-sel di otak tidak dapat berhubung antara satu sama lain. c) teragak-agak (hesitation) . d) membaca terlampau cepat atau gopoh tanpa menghiraukan tanda bacaan. f) menunjuk perkataan dengan jari ketika membaca. contoh: ´Dia makan nasi´ dibaca sebagai ´ Dia nasi makan´. guru juga perlu memerhati tingkah laku yang ditunjukkan semasa murid membaca yang boleh menunjukkan murid itu bermasalah dalam bacaan. i) kedudukan mata terlalu dekat dengan bahan bacaan. Ia mungkin juga disebabkan oleh kecederaan yang pernah di alami oleh pesakit samaada kemalangan mahupun kecederaan terhantuk benda yang keras. h) Suara terlalu perlahan dan tidak jelas atau ´blurring´. menggeleng kepada. dan k) tidak boleh membaca langsung. f) Tidak kenal huruf Masalah tidak kenal huruf merupakan punca utama kebanyakan kanak-kanak gagal membaca dengan baik.diubah kedudukannya. e) membaca terlampau lambat atau merangkak-rangkak. dan sebagainya. Selain itu. g) Salah sebutan Salah sebutan terjadi akibat kanak-kanak tidak mengenal huruf atau tidak tahu membunyikan sesuatu huruf sehingga sesuatu perkataan tidak bermakna lagi dalam konteks ayat berkenaan. mengerut dahi. b) bacaan tersekat-sekat iaitu perkataan demi perkataan dan tidak lancar. Kesalahan-kesalahan di atas boleh mengubah makna perkataan atau ayat yang dibaca dan perlu diberi perhatian oleh guru untuk mengatasinya. Simptom: .teragak-agak bermaksud berhenti sejenak sebelum menyebut sesuatu perkataan ketika membaca disebabkan kanak-kanak tidak pasti akan bacaannya. dan begitu juga dengan pembalikan frasa.

Rasa janggal di tempat yang biasa dilawati 5. kecederaan kepala 2. Masalah emosi seperti kemuringan dan depresi 4. Hilang kemampuan jasmani 6. -Kemajuan pembacaan yang lemah ikan-ikang dan sebagainya 5. Kanak-kanak seawal usia 3 tahun dapat mengecam dan membezakan bunyi-bunyi dan bentuk-bentuk pada usia ini. Tidak mengendahkan kebersihan diri 7. Pemakanan Menambah perkataan -Tertinggal atau menambah perkataan semasa membaca -Penambahan seperti bulan-bulang Mengulang perkataan -semasa membaca berulang-ulang perkataan dalam sesuatu ayat Mengeja semasa membaca -Teragak-agak semasa membaca -Menunjuk teks bacaan dengan jari ketika membaca -Tidak berupaya membaca ayat yang panjang ~ was-was dan kurang yakin salah atau betul. Penyakit tarik sawan 3. gagal mengenalpasti objek 3. Kaedah Membaca Kaedah bunyi 1.1. Oleh itu dengan teknik yang betul anak-anak dapat mengenal bunyi dan mengaitkan bunyi tersebut dengan bentuk huruf yang ditunjukkan dengan cepat. Semakin lemah daya ingatan/ lupa 2. .Genetik 5. Tidak berminat dengan pelajaran/ pekerjaan Faktor-faktor penyebab: 1. Trauma 4.

¶. contohnya µb¶ µn¶ µm¶ µs¶ dan µk¶. µtu¶ dan sebagainya. µibu¶ dan sebagainya. contohnya µb¶ dan µa¶ µi¶ dan µu¶ untuk membaca µba¶ µbi¶ dan µbu¶. http://readnetwork. Seterusnya. B. anak-anak tidak akan mengeja µba¶ menjadi ³ba´ . kaedah fonik adalah untuk mengajar murid melihat hubungan antara simbol (huruf) dengan bunyi supaya kemudian mereka dapat membaca (membunyikan) perkataan-perkataan baharu yang mereka jumpa. Menurut Azman Wan Chik (1993). digabungkan suku kata ini menjadi perkataan seperti µbaba¶.php?option=com_content&view=article&id=148:ajar-anak-andamembaca-bagaimana-menggunakan-kaedah-fonetik-bahagian-1&catid=57:tips&Itemid=30 Kaedah fonik 1. Ertinya lambang huruf terus dikaitkan dengan bunyinya. 3. Sila dapatkan siri cepat membaca Bacalah Anakku yang telah disusun secara sistematik dalam pemilihan bunyi-bunyi huruf yang sesuai terlebih dahulu. Bunyi-bunyi huruf diajar. tidak juga menghafal suku kata µba¶.2.. Seterusnya bunyi-bunyi konsonan lain diperkenalkan satu persatu . . Guru tidak perlu memperkenalkan semua bunyi sekaligus dan hanya beberapa bunyi asas terlebih dahulu. Jadi buat aksi orang terkena api sambil menjerit µaaaaaaa panasnya!¶ Melalui asosiasi ini anak dapat mengingat dan menyebut bunyi dengan lebih berkesan. Setelah tahu hubungan tiap-tiap huruf dengan bunyinya. Lebih-lebih lagi bunyi-bunyi ini lebih senang disebut oleh kanak-kanak. apabila anak-anak melihat huruf µani¶. 3. µbatu¶.com/index. Misalnya. Beberapa teknik mengajar bunyi boleh dilakukan oleh ibu bapa tetapi kaedah asosiasi adalah yang terbaik. ³u´ dibunyikan µuuuu««. Sehubungan itu. dengan berpandukan siri cepat membaca Bacalah Anakku. Menurut Azman Wan Chik. bunyi µaa¶ tersebut boleh dikaitkan dengan aksi terkena api. C. Kaedah abjad 1. hingga Z. dia akan menyebut bunyi µaa¶ µnn¶ µii¶ (iaitu bunyi ani) bukannya µei¶ µen¶ µai¶ (bunyi enai).¶. Oleh sebab laras bahasa Melayu terbina daripada gabungan huruf konsonan dengan huruf vokal µa¶ µi¶ dan µu¶ lebih kerap. kaedah abjad dianggap sebagai kaedah nama-nama huruf yang digunakan di dalam tulisan Melayu iaitu A. suku kata pula dibina. Anak-anak dapat menyebut bunyi µaa¶ apabila melihat huruf µa¶ (nama huruf µei¶) dan bunyi µii¶ apabila melihat huruf µe¶. Seterusnya. anak dapat menguasai bunyi dengan lebih teratur dan berkesan. 4. µba¶. wajarlah bunyi-bunyi µa i u¶ diperkenalkan dahulu. cepat dan berkekalan. 2. Contoh : ³a´ dibunyikan µaaaa«. Melalui kaedah fonetik. ajar anak-anak membaca gabungan huruf konsonan dan vokal yang diajarkan . Melalui kaedah asosiasi. tetapi mereka membaca dengan menggabung-gabungkan bunyi µbeh¶ (bagi huruf µb¶) dan µaa¶ (bagi huruf µa¶). µda¶. Dengan mengikut susunan siri ini.

7. . Kaedah ini tidak menggunakan aktiviti mengeja sama sekali. guru melekatkan kad-kad abjad tersebut di papan hitam. 3.wordpress. Kemudian. Guru akan memilih murid secara rawak dan meminta murid tersebut mengambil kad kad di papan hitam berdasarkan apa yang disebut oleh guru. lari. Guru membetulkan setiap kesilapan sebutan murid sewaktu kad-kad abjad ditunjukkan. Perkataan-perkataan yang diperkenalkan itu disertakan dengan gambar. Pengajaran membaca adalah berdasarkan perkataan-perkataan yang biasa (sight words) diguna seharian yang membentuk kebanyakan pertuturan kita seperti saya. bapa dan sebagainya. 6. sekali lagi guru menunjukkan kad-kad abjad tersebut dan meminta murid untuk mengenalpasti dan menyebut abjad-abjad yang ditunjukkan dengan bantuan guru. Misalnya bagi perkataan ´rumah´. emak. Perkenalkan beberapa perkataan dahulu dan diulang-ulang menyebutnya. main. Seterusnya. http://cikgufais. Teknik pengajaran dimulakan dengan guru menunjukkan kad abjad kepada murid dan guru menyebut terlebih dahulu abjad-abjad tersebut untuk memperkenalkannya kepada murid. Guru akan menyebut abjad manakala murid perlu mendengar dengan teliti dan menulisnya dalam buku. iaitu menghubungkan satu huruf dengan satu bunyi untuk membantu pelajar menyebut perkataan tersebut. 4. makan. 8. Sekiranya murid tidak dapat menyebut perkataan tertentu. Kaedah ini mementingkan bunyi perkataan atau rangkaikata berdasarkan pengalaman melalui gambar dan bunyi ayat atau cerita berdasarkan gambar.com/2009/09/10/kaedah-pengajaran-bacaan/ Kaedah seluruh/seluruh perkataan/pandang dan sebut  Menyebut keseluruhan perkataan tanpa mengeja menurut suku kata. Kebiasaannya perkataan tersebut disertakan gambar dan adalah diandaikan yang murid belajar secara pandang (visual). 5.2. Proses ini diulang sehingga murid mampu mengenalpasti dan menulis abjad-abjad yang telah diajar. guru boleh membantu murid dengan menyebut bunyi huruf ´r´ iaitu [ r ] dan kalau perlu membunyikan suku kata [ ru ]. Selepas itu. Murid-murid diajar menghafal nama-nama huruf secara mengikut turutan bermula dari A hingga Z. Dasar kaedah ini ialah menggunakan perkataan dari mulanya tanpa mengenalkan dan menghafalkan huruf-huruf abjad terlebih dahulu. guru digalak menggunakan fonik atau bunyi huruf. murid diminta membuat latihan bertulis dalam buku masing-masing.

perkataan ³bunga´ ditulis di tepi atau di bawah gambar bunga. Murid-murid hanya perlu mengecam dan menghafal tulisan dan gabungan bunyi dua. Murid membuat surihan huruf dengan jari di atas kertas itu.kinesthetic ( pergerakan ) Kaedah ini berpegang kepada prinsip ³rangsangan´ dalam pembelajaran dan berdiri atas Premis bahawa rangsangan ke atas beberapa deria yang sensitif akan mengukuhkan pembelajaran . tiga atau empat huruf lalu menyebut terus.tactile ( penglihatan ) ( pendengaran ) ( sentuhan ) K . . Kaedah suku kata Kaedah suku kata ini tidak memerlukan murid-murid untuk mengeja atau membatangkan ejaan. Guru kerap kali menunjukkan seluruh perkataan-perkataan seiring dengan gambargambar yang dilambangkannya. Kadang-kadang ini boleh digunakan sebagai kad-kad imbasan. b.audio T . ba bi bu be bo ban bin bun ben bon (untuk 2 huruf) (untuk 3 huruf) bang bing bung beng bong (untuk 4 huruf) Kaedah pelbagai deria/ kaedah VAKT VAKT: V . ( menggunakan krayon ) c. Langkah-langkah pengajaran adalah seperti berikut: a. Contohnya. Kaedah ini menggunakan surihan (tracing)¶ untuk mengajar bacaan. Contohnya.visual A . Kanak-kanak dilatih melakukan dua kemahiran dalam satu masa. Guru menulis huruf cetak yang besar di atas kertas 4´ x 10´. iaitu menyebutkan keseluruhan perkataan dan melakukan pengesanan terhadap rangsangan berbentuk gambar.

dengar guru sebut huruf (A) c. menarik dan menyeronokkan. dengar huruf yang disebut (A) e. 3. Jadi guru harus merancang dan menggunakan pelbagai kaedah atau aktiviti p&p yang berkesan dengan mengambil kira kebolehan dan gaya pembelajaran pelajar anda. huruf dibuat daripada kertas pasir.d. Kaedah atau aktiviti p&p yang dicadangkan untuk pembelajaran masteri ialah kaedah atau aktiviti yang berpusatkan kepada pelajar. Untuk mendapatkan kesan sentuhan semasa membuat surihan. Kaedah P&P untuk Pembelajaran Masteri: 1. menyebut huruf (A) d. mewarna dengan jari. Berikut ialah kaedah atau aktiviti p&p yang berpusatkan kepada guru iaitu guru yang melalukannya: y Syarahan . menggunakan talam berpasir/lumpur. huruf timbul yang besar dan lain-lain. rasa permukaan huruf dengan hujung jari (T) g. Tiada satu kaedah atau aktiviti p&p yang terbaik untuk pembelajaran masteri kerana pelajar berbeza dalam kebolehannya dan mereka juga mempunyai gaya pembelajaran yang berlainan. rasa pergerakan otot semasa membuat surihan huruf (K) f. 2. 4. dengar sendiri huruf yang disebut semasa membuat surihan (A) Kaedah pembelajaran masteri Pembelajaran Masteri merupakan suatu pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang memastikan semua murid menguasai hasil pembelajaran yang dihasratkan dalam suatu unit pembelajaran sebelum berpindah ke unit pembelajaran seterusnya. murid hendaklah: a. Untuk belajar huruf melalui kaedah VAKT. lihat pergerakan tangan semasa tracing (V) h. lihat huruf (V) b. Pendekatan ini memerlukan peruntukan masa yang mencukupi dan proses pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti.

y y y y y y y Penerangan Penjelasan Huraian Demonstrasi Bercerita Pembacaan Memberi nota 5. Guru harus ingat bahawa setiap kaedah atau aktiviti itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kaedah atau aktiviti p&p yang berpusatkan kepada pelajar di mana pelajar yang melakukannya ialah: y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y Soal jawab Latih tubi Bercerita Membuat latihan Penerangan. Kaedah lain yang sesuai . penjelasan. huraian Perbincangan Inkuiri Penemuan Bacaan Sumbang saran Demostrasi oleh pelajar Kerja amali Eksperimen Projek Kuiz Penyelesaian masalah Reka cipta Pembelajaran koperatif atau kerja kumpulan Main peranan Lakonan Simulasi Membuat nota sendiri Lawatan Pengajaran berprogram Pembelajarean berbantu komputer PAK (Pembelajaran Akses Kendiri) 6.

ialah seolah-olah mereka memikirkan kaedah ini adalah yang paling sesuai untuk mengajar membaca bagi kanakkanak Melayu kita. http://www. http://www.blogspot. http://www. struktur suku-katanya. kesan yang didapati apabila seseorang menyebutkan Kaedah Eklektik ini. http://www. agak banyak yang mengajar kurang sistematik.com.scribd. http://blog. Kaedah Eklektik Kaedah ini adalah kaedah campuran ± campuran kaedah-kaedah mengikut kesesuaian murid.com/2009/04/masalah-membaca.com/docs/22588752/bahasa-kanak-kanak 3. Maksudnya kita harus menciptakan Kaedah Eklektik yang sesuai untuk mengajar membaca bahasa Melayu sebagai bahasa pertama. dan keadaan pembelajaran murid-murid Melayu di pihak lain. dan tatabahasanya di suatu pihak.htm . http://anuarsped. ada penujuan analitik dan ada pula penujuan sintetikanalitik.html 8.html 7. situasi bilik darjah dan bahan-bahan bacaan yang digunakan. LAMAN WEB : 1.com/2009/12/strategi-pengajaran-bacaan. Ada yang menggunakan penujuan sintetik.membacasukukata/ 6.teachersrock. Bagi bahasa Melayu.com/doc/3392892/Pembelajaran-Masteri 5.scribd. Jadi kerap kali kaedah ini menjadi akedah cacamurba. yang mengambil perhatian keistimewaan sifat-sifat ejaan bahasa Melayu.my/20070808/jom-kenali-kaedah-mengajar. tetapi kaedah itu haruslah sistematik. Kemudian jika diperhatikan betul-betul cara kaedah ini diterapkan. Apa yang harus difikirkan dan diciptakan ialah kaedah mengajar µeklektik¶ tetapi sistematik.blogspot. kerana asas gabungan itu kurang diperhatikan.scribd.docstoc.cepatbaca.com/doc/20747438/BONEKA-SIAP 4.com/doc/4853453/PBK-kemahiran-bahasa 2.net/masteri3. http://www. http://sharidah-mimi. Terdapat pelbagai lagi jenis Kaedah Eklektik ini.

rajah. Guru dapat mengesan masalah memaham di kalangan muridnya berdasarkan pemerhatian dan juga melalui aktiviti-aktiviti soal jawab. keupayaan memahami sesuatu 3. pagi.Tajuk 4 Kemahiran Kefahaman 1. Tahap Kefahaman Selain masalah bacaan nyaring. kanak-kanak juga menghadapi masalah memahami apa yang dibaca. Membuat andaian 5. vi) tidak dapat mengenal pasti perkara yang tidak munasabah (absurdities) dalam bahan yang dibaca. graf. iv) lambat memberi tindak balas terutamanya apabila tidak memahami arahan yang dibaca. dan sebagainya dalam buku. Definisi Kefahaman 1. dan sebagainya. Hubungan sebab dan akibat 4. menceritakan semula. iii) gagal memahami atau membuat urutan idea atau peristiwa yang terdapat dalam bahan bacaan terutamanya apabila diminta menceritakan semula petikan yang dibaca. dan sebagainya. vii) tidak dapat mentafsir atau menggunakan carta. sekejap. merumus petikan. sebelum. Membuat tafsiran/ andaian Antara masalah dalam kefahaman bacaan adalah: i) gagal memahami maksud perkataan dan frasa yang berkaitan dengan waktu seperti selepas. Masalah tidak memahami isi bahan bacaan tentu akan mengganggu proses pembelajaran murid berkenaan. Berkaitan dengan kognisi 2. misalnya dalam ayat ³Panjatlah lagi pokok itu. v) gagal menghubungkan sebab dan akibat dalam bahan bacaan yang dibaca. . faham tidaknya (seseorang) akan sesuatu yang dipelajari (dibaca dan sebagainya) 2.´ yang bermaksud melarang seseorang daripada memanjat pokok. kuiz. Hal faham akan sesuatu. Memahami maksud perkataan dan ayat 2. 1. Keupayaan (kemampuan) memahami. ii) tidak memahami maksud perkataan dalam pelbagai situasi. Membuat urutan idea 3. peta. sudah.

menurut teori skemata.Masalah pemahaman bacaan akan menjejas pencapaian dalam pelajaran secara keseluruhannya sama ada di sekolah rendah atau di sekolah menengah.html Alat-alat berfikir seperti pemetaan semantik dan pengurusan grafik membantu kita menggunakan minda dengan lebih bijak dan berkesan. Bahagian terpenting dari informasi non-visual yang cukup berperanan dalam proses pemahaman adalah skemata. Dengan itu. membuat carta organisasi. serta tingkat kedalaman . when. mengurus pemikiran secara visual dan terkawal. . juga berkaitan dengan proses nonvisual. carta alir terutamanya untuk melatih membuat urutan peristiwa. dimainkan oleh skemata-skemata yang dimiliki oleh seorang pembaca. Dalam proses pemahaman. where. when. jelas dan kita tidak terburu-buru melakukan sesuatu. Pemikiran kita menjadi lebih tersusun. Ia juga boleh membantu kita membuat pengurusan lisan . Pemetaan semantik Proses pemahaman selain berkaitan dengan proses visual.why. http://anuarsped. who. dan how). dan yang paling penting adalah melalui teknik penyoalan seperti teknik soalan 5WH (what. membuat carta organisasi. Antaranya adalah seperti melatih mereka membuat pemetaan semantik atau peta konsep. carta alir terutamanya untuk melatih membuat urutan peristiwa.tripod.why. menggunakan kamus untuk mendapatkan makna perkataan. . Antaranya adalah seperti melatih mereka membuat pemetaan semantik atau peta konsep.blogspot.html 1. dan how). kefahaman kita tentang terhadap sesuatu dapat ditingkatkan. where.luas. Strategi Pengajaran-Pembelajaran Kefahaman Masalah pemahaman kanak-kanak boleh diatasi melalui beberapa aktiviti pengajaran yang boleh merangsang pemahaman mereka terhadap bahan yang dibaca. Masalah pemahaman kanak-kanak boleh diatasi melalui beberapa aktiviti pengajaran yang boleh merangsang pemahaman mereka terhadap bahan yang dibaca. dan yang paling penting adalah melalui teknik penyoalan seperti teknik soalan 5WH (what. who. 3.com/RM/id1.com/2009/04/masalah-membaca. http://ramlanhamzah. menggunakan kamus untuk mendapatkan makna perkataan.

um. Persediaan : . Disesuaikan/mempunyai perkaitan rapat dari bentuk saraf otak manusia. Pengkelasan (berpusat) Panduan membuat peta minda Bahan : 1. Mengambil nota. Guru dan pelajar boleh membuat peta minda mengikut aktiviti yang dijalankan. Rantai urutan 3. http://journal.id/index.php/bahasa-seni/article/view/2492 Kegunaan : 1. Kitaran (berpusat) 5. Pohon fikiran 7. Memanggil maklumat. Tangga hiraki 6. Kebetulan ia juga boleh dikaitkan dengan bentuk dan kekukuhan akar tumbuhan. 4. 5. 2. Pemetaan semantik: membantu pelajar dalam proses mengarang Antara bentuk peta minda adalah : 1. 3. cara mengingat dan cara mengolah yang amat tersendiri dan bersifat individu. Pengkelasan 2. Ia boleh digunakan mengikut kesesuaian.ac. 2. Digunakan bagi menjana idea dalam operasi pemikiran kreatif. Simpanan nota ringkas. Pen/pensel berwarna. Mengembangkan isi.pemahaman itu sangat dipengaruhi oleh latar belakang skemata isi. Menyelesaikan masalah. Peta minda yang dihasilkan adalah penting mengikut kefahaman pembuatnya sendiri kerana ia dibuat berdasarkan kefahaman. Menurut penulis. pengaktifan skemata isi dapat dilakukan dengan pemetaan semantik (semantic mapping). Kertas kosong (warna putih adalah dicadangkan). saiz sesuai (saiz kertas lukisan adalah dianggap baik). Kitaran 4.

4.a. 2. Gunakan lambang yang sesuai dengan diri. f. b.PKG/kbkk. 5. Penggunaan muzik lembut mempercepat tercetusnya idea tambahan. 5. Carta organisasi Carta Organisasi tidak mempunyai definisi yang khusus. simbol atau gambar yang sesuai. 3. Bina dengan riang dan positif. Langkah-langkah dalam membina peta minda : 1. minat. Tuliskan maklumat tambahan.my/pspnns/Unit_PSM&HE.edu. Cabang semakin mengecil dari cabang utama ke semua cabang-cabang tambahan 2. 7.htm tambahan berikutnya. Lakar cabang-cabang kecil yang halus sedikit dari cabang utama. Bina yang unik. Namun demikian ianya bolehlah ditakrifkan atau diertikan sebagai :³ Satu bentuk rajah grafik yang menunjukkan struktur susunan. Bina dengan pantas. Tuliskan maklumat tambahan. Bentuk cabang-cabang kasar dari tajuk utama ± satu cabang untuk satu isi utama. 3. Saiz semakin mengecil dari isi utama ke semua isi berikutnya. e. 6. d. Lakarkan lagi cabang-cabang yang lebih kecil dan halus sedikit dari cabang tambahan. Kurungkan tajuk utama dengan menggunakan bentuk. Gunakan anak panah/warna untuk menunjukkan perkaitan antara isi-isi atau cabangcabang. Tulis dengan huruf besar kata kunci atas tiap cabang. c. http://btpn. lambang atau simbol untuk menjelaskan butiran. persekitaran dan sejarah kita. 2. Dalam keadaan selesa & tenang. Strategi-strategi untuk menjadikan peta minda lebih bermakna dalam ingatan : 1. Cuba rangsang kreativiti sendiri. 4. kedudukan tempat atau . Gunakan nombor jika perlu untuk menentukan keutamaan. Kenalpasti konsep/idea utama. Tulis tajuk utama di tengah-tengah kertas.moe. Gunakan gambar.

Carta aliran Alatan logik popular yang menunjukkan secara grafik jujukan operasi atau aliran kerja yang akan dilaksanakan bagi menyelesaikan sesuatu masalah. .  Dengan lain perkataan carta alir menunjukkan algoritma dalam bentuk grafik. Kotak-kotak ini pula terus dihubungkan antara satu sama lain menggunakan garisan terus . Carta alir selalunya dibina di peringkat awal apabila sesuatu masalah pengaturcaraan hendak diselesaikan.posisi seseorang individu di dakam sesuatu organisasi selaras dengan bidang kuasa ( authority) . Cara organisasi merupakan gambarajah yang menunjukkan fungsi-fungsi jabatan . tugas dan tanggungjawabnya. unit-unit . Unit ±unit yang berasingan ditunjukkan dalam kotak-kotak segiempat yang berasingan. Garisan ini juga dapat menunjukkan rantaian perintah dan saluran rasmi komunikasi antara unit dalam organisasi. atau individu-individu dan bagaimana mereka berkait antara satu sama dengan lain. aktiviti dan hierarki di dalam sesebuah organisasi.com/2008/12/organisasi-adalah-lebih-dari-apa-yang. Secara umumnya carta organisasi dapat menunjukkan lima aspek pengurusan berikut: a) Pembahagian Kerja b) Hubungan ketua-pekerja bawahan c) Jenis kerja yang dijalankan d) Pengumpulan bahagian-bahagian kerja e) Tingkat pengurusan Ini dapat membantu kefahaman struktur yang menunjukkan fungsi. http://arifomar. 3. ´ Carta Organisasi bukan sekadar bertujuan memaparkan bagaimana sesebuah organisasi itu perlu ditadbirkan mengikut struktur operasi organisasi itu tetapi carta itu perlulah menggariskan dengan jelas bidang tanggungjawab tiap-tiap anggota organisasi itu.blogspot. carta organisasi digunakan untuk menjelaskan sistem atau susunan pengorganisasian dalam sesebuah organisasi .html Bentuk struktur organisasi dalam kebanyakan organisasi adalah terlalu kompleks untuk difahami . Bagi mengatasi masalah ini. Setiap individu itu perlulah diberikan peranan yang khusus supaya tidak berlaku pertindihan tugas dan kekeliruan yang akan menghalang dan mejejaskan kelicinan perjalanan organisasi itu.

Penggunaan simbol-simbol tertentu dalam carta aliran adalah perlu disediakan selepas penyediaan proses kerja. Dengan adanya carta aliran akan dapat: i. Carta aliran kerja diperlukan kerana ia dapat memperlihatkan dengan jelas setiap langkah atau tindakan yang perlu diambil mengikut urutan yang betul. Langkah-langkah bagi penyediaan carta aliran adalah seperti berikut: i. ii. carta aliran juga dapat menunjukkan di mana berlaku kelewatan. iii. Ia juga dapat menunjukkan gambaran menyeluruh mengenai aktiviti yang dilakukan. Carta aliran kerja ialah gambaran secara grafik atau gambarajah ke atas tindakan-tindakan yang terlibat dalam sesuatu aktiviti atau prosedur. Gunakan simbol-simbol carta aliran yang ditetapkan. Menunjukkan gambaran menyeluruh mengenai aktiviti yang dilakukan. ³bottleneck¶ dan kerja berulang-ulang. http://books.com. ii. iaitu dengan menunjukkan secara jelas dan ringkas peringkat permulaan dan peringkat selesai. Memberikan kefahaman kakitangan mengenai tugas dan tanggungjawab masing-masing. . Rujuk proses kerja akitiviti yang terlibat.my/books?id=eQ995zdkW0gC&pg=PA41&lpg=PA41&dq=definisi+cart a+aliran&source=bl&ots=uNErbMKQK&sig=mhAS4Q1loYcymlX4VOVPps9FXfI&hl=en&ei=hZY5TODYC5G2rAeHuP35CA&sa=X &oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CBkQ6AEwATgK#v=onepage&q=definisi%20cart a%20aliran&f=false Carta aliran kerja bolehlah dimaksudkan sebagai gambaran secara grafik atau gambarajah ke atas tindakan-tindakan yang terlibat dalam aktiviti atau prosedur. Sediakan carta aliran kerja terperinci berdasarkan proses kerja aktiviti tersebut. Setiap langkah yang diambil hendaklah mengikut urutan yang betul dan jelas dilihat. Selain itu. Carta aliran kerja menggambarkan secara grafik atau gambarrajah ke atas tindakantindakan yang terlibat dalam satu-satu aktiviti. µbottle neck¶ dan kerja berulang-ulang. adalah mudah untuk menulis atur cara komputer dalam apa jua bahasa pengaturcaraan.google. iii. Carta aliran memberikan kefahaman kepada staf mengenai tugas dan tanggungjawab masing-masing.iaitu menunjukkan peringkat permulaan dan peringkat selesai yang dijelaskan secara ringkas. Apabila carta alir telah dibina. Menunjukkan dimana berlaku kelewatan. Carta ini sangat berguna untuk memahami logik masalah yang hendak diselesaikan.

com/presentations/145399/Pengajaran-Pembelajaran-KBAT Memberi penjelasan untuk kefahaman pelajar. Simbol-simbol tertentu digunakan dalam carta aliran. simbol pilihan/keputusan.slideboom.simbol tindakan serentak dan simbol penyambung. Simbol-simbol itu termasuklah simbol tindakan. simbol aliran. Pengurusan Grafik  Menghasilkan tujuan yang jelas untuk belajar kandungan pelajaran Memperlihatkan apa yang sudah diketahui sebagai asas untuk belajar yang baru Secara aktif mencadang dan menilai kemungkinan perhubungan dalam kandungan yang dikaji Mentadbir proses berfikir mereka sendiri http://www. http://gurubashid.html Simbol-simbol yang digunakan:- 4.scribd.com/doc/2882944/MAKSUD-ISTILAH-KONSEP Sejenis alat berfikir . http://www.com/blog/fail-meja-ketua-panitia-dan-manual-prosedur-kerja/carta-alirankerja.

edu. 9. Membuat gambaran mental. Membuat urutan. Menerangkan sebab. Membuat ramalan. Menyusun mengikut keutamaan.com/doc/4025887/Kemahiran-Berfikir?secret_password=&autodown=doc Digunakan untuk mengumpul.my/pspnns/Unit_PSM&HE.moe. menyenarai dan menganalisis fakta dan data untuk membantu menghurai masalah / situasi / kandungan Antaranya adalah : 1.scribd. 12. http://btpn. Membanding dan membeza. 4. Membantu mengurus fikiran DEFINISI & KONSEP TUJUAN PENTAKSIRA N CARA PENTAKSIRAN LAIN-LAIN Matlamat pengajaran Kemahiran / komponen  Tidak akan berfungsi tanpa kemahiran berfikir Bentuk dan corak boleh diubahsuai http://www. Membaca . Membuat analogi. 5. Mentafsir maklumat. 2. 10. 11. 7. Mengusul periksa andaian. Membuat inferens. 3. 6.PKG/kbkk.htm Tajuk 5 dan Kefahaman Pentaksiran dan Penilaian dalam Kemahiran Lisan. Mengkelaskan. Membuat keputusan. 8.

Ujian Diagnostik: Mengesan mslh pmbljrn yg dihadapi murid & puncanya bg membolhkn intervensi/pr ogram yg khusus dsediakan bg mmbntu mrd berkenaan    Komponen bhsa lisan : Fonologi ² bunyi Semantik ² makna sintaksis ² susunan morfologi ² prbhn makna pragmatik ² pggunaan dpt lafaz ucap tatasusila. T·capai melalui pncapaian darjah pguasaan & kefasihan bhsa yg tggi. Bahasa reseptif : X faham bhsa yg dituturkn oleh org lain Masalah ² o sukar faham & ikut petunjuk o xfhm ugkapan pjg & kompleks o sukar faham mksd kiasan o perlu Dpt ajuk bunyi perkataan & ayat yg didengar bersoal jwb utk dpt mklmt menyatak an permintaa n ikt situasi dpt bergaul & beriteraks i bleh komunikas i dgn msyrkt cerita semula ssuatu perkara guna perkataan sendiri mendgr& mmberi gerak balas kpd permintaa n.    Kenalpst i kelemah an & kekuata n murid Utk meranca ng RPI/RPH Utk tentukan penemp atan Kenalpas ti mslh yg dihadapi pljr Utk kemajua n murid Utk baiki kelemah an & tetapkan interven si awal. arahan & cerita. . nada (tekanan suara).Bahasa Lisan kemahira n menyebu t& bunyikan bunyi2 bahasa dgn pengujar an kata2/ay at dalam intonasi. idea. Komponen Ujian Diagnostik: Ujian saringanknlpsti mrd brmslh Pemerhatian ² kumpul mklmt pncapian mrd  bahasa ekspresif : bhsa yg digunakan o pggunanya utk menyatakan pemikiran. emosi & nilai. Masalah ² o Sukar ekspresika n bhsa lisan o Xbyk bertutur o Sukar komunikas i o Sukar igt & atur perkataan. jeda serta helaan yang betul.

pglhtn emosi perskitaran ltr blkg bhsa lemah    3 tahap bacaan: Pra bacaan mekanis mentalis  Faham & lakukan arahan dgn betul. y Kemahiran bertutur =Melafazkan bunyi2 bahasa drpd alat2 artikulasi .o huraian jelas & ulang blh baca tp x fhm Mengenal pasti arah bunyi. y Kemahiran mendengar =Kemahiran paling asas =Berlaku pada peringkat penerimaan =Murid yg telah menguasai kemahiran ini mampu bertutur. ibu bapa     Faktor masalah bacaan: Lemah mental (pengamatan) Kecacatan fizikal. guru darjah. dan mentafsir apa yg didengar. guru BM. pndgrn. Dpt kenal&ca m btk & bunyi huruf pd simbol yg dilihat Blh baca & faham apa yg dibaca Tmbh perbndah araan perkataan Dpt baca ikt arah & cara yg betul Membina minat membaca Penilaian Kemahiran Bahasa Penilaian Kemahiran Lisan y Kemahiran lisan melibatkan dua kemahiran asas iaitu kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur. Bacaan Keupaya an seseoran g mengeca mkan bentuk visual & mghubun gkan btk itu dgn bunyi ataupun makna yg diketahui melalui pglm & mampu mentafsi rkan mksudny a.    Kenalpst i kelemah an & kekuata n murid Utk meranca ng RPI/RPH Utk tentukan penemp atan Kenalpas ti mslh yg dihadapi pljr Utk kemajua n murid Utk baiki kelemah an & tetapkan interven si  IPP2M (Instrumen Penentu Penguasaan 2M) PKBS. atau perbincangan dgn guru besar. atau pemerhatian guru. memahami. alt artikulasi.

mengesan amalan dan sikap murid secara serta merta. soal jawab 9. mengesan kemajuan dan pencapaian murid dalam kemahiran mendengar dan bertutur secara gramatis. 5. tp model bahasa baik tidak semestinya menjamin ajukan yg baik. Bercerita & membuat laporan menggunakan bahasa yg menarik & betul. Membolehkan murid bertutur menggunakan ayat yg tersusun. mengesan kebolehan murid dalam kemahiran membaca dan menghafaz. bercerita 5. 3. menyatakan perasaan dan kehendak) 5. y Tujuan kemahiran lisan : 1. memahami perkara yg didengar. syarahan 3. & perbendaharaan kata yg luas. bacaan kuat 2. intonasi. perbahasan 4. kehendak. 3. mengesan kelancaran dalam sebutan. Berkebolehan memberi arahan dgn berkesan. deklamasi sajak 11. perkataan yg sesuai. & menghormati pertuturan org lain. Melatih murid agar berkeyakinan & percaya kpd diri (berani bercakap. 4. nyanyian 10. Mengunakan bahasa yg baik mengikut situasi. 4. 4. hafazan 7. temu bual 8. Bertutur dgn nada. y y y .=Peringkat penglahiran =Perlu ditiru & diajuk =Model bahasa lemah hasil ajukan yg lemah. perbincangan 6. & sebutan yg betul. 2. Kemahiran lisan boleh dinilai melalui aktiviti seperti yang berikut: 1. 3. Melatih murid mendengar & memahami pertuturan org lain. dll). Untuk berinteraksi dgn org lain (menyampaikan perasaan. Mendengar dgn baik. Menyebut perkataan / ayat dgn betul 2. 5. 6. mendengar dan memberi respon secara lisan Penilaian lisan membolehkan guru : 1. mendapat maklumat serta-merta tentang pengetahuan dan kefahaman murid. Bertutur dgn tenang menggunakan gaya yg betul 2. Kemahiran-kemahiran yang boleh 1.

com/2009/09/penilaian-kemahiran-bahasa. serta idea yang kritis dan kreatif. aras kesukaran perlu sesuai dengan kebolehan murid. tanda baca dan ejaan yang betul. Aspek-aspek dalam Sukatan Bahasa Melayu dan Pemulihan Khas Bahasa Kemahiran Kemahiran bahasa meliputi kemahiran mendengar. serta dapat memberikan maklum balas.blogspot. soalan. dengan sebutan dan intonasi yang betul secara sopan. menyampaikan maklumat. dan kelancaran yang betul. kemahiran membaca. Hasil pembelajaran Hasil pembelajaran ialah pernyataan yang ditafsirkan daripada objektif kurikulum bahasa. pelbagai bentuk soalan seperti soalan bertumpu dan bercapah digunakan untuk merangsang murid berfikir.html Tajuk 6 Kajian Sukatan dan Huraian Sukatan Pelajaran 1. kemahiran bertutur. perasaan. Penekanan perlu diberikan pada aspek pemahaman dan penaakulan pelbagai bahan ilmu dan sastera secara kritis dengan menggunakan pelbagai teknik bacaan. Murid juga digalakkan menggunakan kreativiti mereka untuk menghasilkan penulisan bahan ilmu dan imaginatif. y Cth : PLBS y menyediakan instrumen 1. Kemahiran bertutur merujuk kepada keupayaan murid berbicara secara lisan untuk menjalin hubungan. Kemahiran membaca merujuk kepada keupayaan murid membaca dengan sebutan. serta tulisan yang jelas dan kemas. Penekanan diberikan pada pengucapan yang menggunakan tatabahasa yang betul. ilustrasi dan bahan rangsangan perlu jelas dan mudah difahami. serta mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan kreatif yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi dengan menggunakan ayat yang gramatis. 3. pernyataan. intonasi. dan kemahiran menulis. Kemahiran mendengar merujuk kepada keupayaan murid mendengar dengan teliti. Kemahiran bahasa ini merupakan teras kepada penguasaan bahasa baku. memahami. aktiviti/bahan boleh merangsang murid mengeluarkan idea. Kemahiran menulis merujuk kepada keupayaan murid menulis perkataan dan ayat. 2. jeda. Di samping itu. pendapat. 4. murid berupaya menghayati teks yang dibaca.y Instrumen penilaian lisan boleh dipelbagaikan merangkumi soalan dan aktiviti yang memerlukan respon murid dalam bentuk lisan. dan menghayati perkara yang didengar dalam pelbagai situasi pengucapan. Pernyataan hasil pembelajaran merupakan petunjuk yang jelas tentang set kemahiran yang . http://pentaksiranbahasamelayu.

Selain itu. f) Boleh membantu pemahaman dan perkembangan perbendaharaan kata pelajar. Cadangan tersebut disesuaikan dengan Huraian Hasil Pembelajaran serta mengambil kira elemen yang terkandung dalam pengisian kurikulum. Tajuk 7 Bahan Bantu Belajar 1. Hasil pembelajaran dibina dengan menyepadukan kemahiran bahasa. murid perlu menguasai kemahiran berbahasa yang terdapat dalam setiap hasil pembelajaran. sistem bahasa. contohnya kemahiran meramal dan membuat pilihan menggunakan kajian masa depan atau mengaplikasikan jenis kecerdasan pelbagai yang unik bagi seseorang murid. Husin ( 1988: 242) merumuskan kepentingan BBM seperti berikut: a) Memberi rangsangan dan minat murid-muird.perlu dicapai oleh murid. dan pengisian kurikulum. James D. Oleh itu. Aktiviti Cadangan Aktiviti / Nota dalam lajur ketiga mengandungi cadangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta bahan bantu belajar di bilik darjah. Guru boleh mengubah suai atau memilih teknik atau aktiviti lain yang sesuai dengan kebolehan murid. sumber. Kepentingan Bahan Mengikut Charles F. hasil pembelajaran juga membantu dalam membuat pengukuran dan penilaian pencapaian murid. Hoban. kaedah. Semua cadangan ini hanyalah sebagai panduan untuk guru. Finn dan Edgar Dale ( 1964 : 65 ) kepentingan BBM bolehlah dirumuskan seperti berikut: a) BBM menyediakan satu asas yang kuat untuk sesuatu konsep b) Sebagai daya penarik penting kepada seseorang pelajar c) Dapat menghasilkan pembelajaran yang lebih kekal d) Memberi pengalaman sebenar yang boleh merangsangkan aktiviti sendiri di kalangan pelajar e) Dapat membina pemikiran yang berterusan. dan prosedur pengajaran yang relevan dan berkesan. Kamarudin Hj. . seperti melalui filem bergerak. g) Boleh memberi pengalaman baru dan menjadikan pembelajaran lebih mendalam dan beragam. Hasil pembelajaran dapat membantu guru memilih kandungan. Pendekatan yang berfokus pada gaya pembelajaran yang pelbagai dapat membantu murid mencapai hasil pembelajaran.

e) Dapat menguatkan kefahaman dan mempercepatkan perkembangan perbendaharaan kata.com/doc/12807608/Definisi-ABM 2. d) Menyediakan pengalaman baru yang tidak diperolehi dengan mudah oleh cara-cara lain. Sebagai rumusannya BBM adalah sangat penting kerana dapat: a) Menjimatkan masa b) Dapat mempelbagaikan kegiatan atau aktiviti-aktiviti murid-murid c) Menyeronokkan murid-murid. c) Membekalkan dasar perkembangan pembelajaran dan menjadikan pembelajaran mereka lebih kekal. Dalam tugasan ini jenis-jenis sumber pengajaran dan pembelajaran yang terlibat ialah bahan bercetak.b) Menyediakan dasar kukuh untuk perkembangan kefahaman dan corak pemikiran dan mengurangkan gerak balas lisan yang tidak diperlukan daripada murid-murid.scribd. bahan teknologi maklumat dan bahan maujud. f) Ia mendorong murid-murid untuk menyiasat dan dengan demikian dapat menambahkan lagi bacaan murid-murid. Menerusi penggunaan bahan-bahan ini. Dengan cara ini juga. murid-murid akan lebih tertarik untuk melihat serta mendengar apa yang hendak disampaikan oleh guru dan secara tidak langsung murid dapat memberikan tumpuan dengan sepenuhnya kepada guru. objektif yang hendak dicapai akan menjadi lebih mudah untuk dilaksanakan dan hasilnya akan lebih . menjadikan pembelajaran murid-murid lebih mendalam dan beragam. Semua jenis-jenis bahan ini mempunyai ciri-ciri yang berbeza tetapi akan mencapai hasil yang sama iaitu untuk memastikan murid-murid memahami isi-isi pelajaran serta mencapai objektif pembelajaran. http://www. Jenis Bahan Terdapat beberapa jenis sumber atau alat bantu pengajaran dan pembelajaran yang boleh digunakan untuk membantu guru dalam proses pembelajaran.

Jenis bahan maujud yang ketiga ialah spesimen. Aplikasi penggunaan bahan maujud boleh menggunakan situasi. Bahan ini boleh disentuh dan boleh dibaca secara terus. Kebiasaanya spesimen selalu didapati dalam bentuk bahan awetan. OHP. Manakala bahan bukan hidup pula ialah seperti jentera ataupun bangunan. Contoh bahan hidup yang boleh dijadikan spesimen ialah daun-daun. Bahan maujud terbahagi pula kepada 3 jenis iaitu realia asli. sentuhan dan bauan murid-murid. Bahan cetak Bahan bercetak boleh didefinisikan sebagai bahan yangmempunyai tulisan dan wujud secara fizikal. Contoh bahan maujud bukan sahaja tergolong dalam sumber P&P sahaja malah kota atau bangunan yang kekal serta alam persekitaran juga boleh dikatakan sebagai bahan maujud. baik digunakan dalam keadaan hidup ataupun yang sudah diawetkan. Bahan maujud ini juga adalah nyata yang ada di lingkungan alam. Manakala dari segi sumber P&P pula bahan-bahan yang mungkin terlibat ialah alat komputer. Realia asli terbahagi kepada dua iaitu bahan yang hidup dan bahan bukan hidup. pendengaran. Murid akan didedahkan dengan pengalaman sebenar di mana melibatkan pengalaman sedia ada mereka dan juga merangsang penggunaan deria penglihatan.memuaskan serta memberi manfaat kepada kedua belah pihak iaitu murid-murid dan guru itu sendiri. realia awet dan spesimen. Realia awet pula mestilahberasal daripada benda hidup yang kemudiannya diawet dan disimpan di dalam bendalir kimia. gambaran atau kenyataan sebenar. Spesimen ialah sample atau contoh hidupan yang dapat mewakili kumpulan hiduphidupan tertentu yang mempunyai sifat-sifat atau ciri-ciri yang lazimnya terdapat pada kumpulan hidup tersebut. . Ciri penting pada bahan bercetak ialah ianya mestilah dihasilkan melalui cetakan dan bukan hasil daripada tulisan tangan mana-mana individu. alat tulis dan perkakas sains. Bahan yang pertama ialah bahan hidup yang sebenar dalam dunia realiti dan masih hidup contohnya cacing tanah. rasa. Bahan Maujud Sumber pengajaran dan pembelajaran bahan maujud adalah merupakan bahan konkrit atau bahan sebenar yang boleh disentuh dan dipegang.

Jadi ia sukar untuk dibawa kerana berat. Komputer adalah alat atau bahan utama yang perlu digunakan oleh guru untuk menyampaikan isi pelajaran dalam proses P&P. Kebiasaaannya bahan bercetak selalu didapati dalam bentuk buku yang tebal contohnya buku teks.perisian yang percuma disediakan oleh kerajaan di mana isi perisian tersebut bertepatan dengan sukatan pelajaran yang sedia ada. Semuanya dihasilkan oleh penulis-penulis atau pereka-pereka yang mahir dan terkenal di bidang masing-masing. buku teks dan sebagainya yang dihasilkan secara bercetak. Bahan teknologi maklumat Bahan teknologi maklumat merupakan sumber pengajaran dan pembelajaran yang semestinya mendapat perhatian daripada murid-murid. Ini kerana buku-buku selalunya perlu disunting terlebih dahulu kemudian dicetak seterusnya diedar di mana ia mengambil masa yang agak lama untuk mengikut peredaran zaman. Banyak kelebihan bahan ini di mana jika . Penggunaan sumber ini perlulah dikendalikan oleh guru yang berkemahiran kerana pengguanaan IT secara terancang dan bersesuaian dapat meningkatkan kecekapan proses dan keberkesanan P&P itu. Sumber pengajaran dan pembelajaran ini telah digunakan secara meluas oleh guruguru di sekolah sejak beberapa lama kerana kelebihan yang terdapat pada bahan ini. ensiklopedia. Bahan bercetak seperti ini banyak disimpan di pusat sumber atau di perpustakaan ataupun di arkib. Namun begitu terdapat beberapa kelemahan yang ada pada bahan bercetak ini. internet dan intranet. Bagi guru yang menggunakan sumber P&P ini. majalah.Bahan bercetak meliputi buku. mereka boleh menggunakan portal pendidikan. Kelebihannya yang lain ialah ia mudah alih dan mudah diakses yang menyebabkan ia menjadi sumber pengajaran dan pembelajaran yang terkenal dan selalu digunakan. kamus. Pada masa kini guru-guru sudah mempunyai kemudahan kerana terdapat perisian. Bahan ini murah dan senang didapati di mana-mana. rangkaian LAN dan akhir sekali ialah multimedia. surat khabar. Ia juga tidak boleh disunting dan akan menjadi masalah apabila berlakunya peredaran zaman di mana isi kandungan buku tersebut menjadi ketinggalan dan tidak terkini. jurnal. Teknologi Maklumat (Information Technology) ataupun IT adalah teknologi dunia yang terkini dan dapat memberi banyak manfaat jika digunakan secara betul. Selain itu ia adalah bahan yang kekal dan mudah dirujuk pada bila-bila masa. kad katalog.

seperti sama ada elektrik.scribd. sesuai dengan keadaan fizikal bilik darjah dan sekolah. Sesuai dari segi tajuk. bahasa. e. Ciri-ciri Bahan 1. http://www. c. . Kelebihan bahan ini ialah murid-murid cepat mudah faham kerana mereka akan tertarik dengan grafik yang ada pada bahan ini di mana secara tidak langsung telah menarik perhatian mereka. f. Selain itu murid-murid mudah untuk mengulangkaji apa yang telah dipelajari dan guru juga mudah untuk membuat suntingan sekiranya guru mendapati terdapat perubahan yang perlu dibuat. kandungan dan pengalaman murid-murid. Sesuai dengan isi pelajaran murid-murid d. Saiz bahan bantu belajar yang direka adalah sesuai digunakan di dalam bilik darjah untuk kelihatan semua murid. Harus membawa manfaat kepada guru dan murid-murid. Kesesusaian a. Walaubagaimanapun tidak dinafikan kelemahan yang mungkin timbul tetapi ia akan dapat diatasi dengan mudah sekiranya pengisian yang menarik daripada guru dihasilkan.com/doc/21171336/PSK-TUJUAN-PENGGUNAAN-SUMBER-PENGAJARANDAN-PEMBELAJARAN-sid 3. Sesuai dengan perkembangan kognitif kanak-kanak b.ia digunakan secara betul jadi guru perlu selalu memantau pergerakan murid-murid semasa proses P&P sedang berlangsung. Secara keseluruhannya penggunaan bahan teknologi maklumat ini adalah banyak kelebihannya berbanding kelemahan yang ada dan dengan bimbingan daripada guru. plug. dapat digelapkan dan sebagainya.

b. 3. 2. c.g. Pelbagai kegunaan a. Contoh: Guru dapat menyimpan semua bahan pengajaran dalam komputer dan ini menjimatkan tenaga dan kos yang diperlukan untuk menyediakan BBM. Contohnya. Ini dapat menjimatkan tenaga. kos. h. bahasa melayu dengan matematik. Mudah Alih . Boleh digunakan dalam beberapa subjek. selamat digunakan oleh murid-murid supaya tidaka mendatangkan sebarang kemalangan yang tidak diingini. masa atau sebagainya dalam P&P. Boleh digunakan oleh murid-murid pada bila-bila masa bagi mengkukuhkan ilmu mereka. d.

Ini bagi memastikan segala Bahan Bantu Mengajar yang digunakan oleh guru mahupun pelajar mesti membawa manfaat kepada kedua-dua pihak. Teknik seperti bunyi yang jelas. 1991. Begitu juga fakta yang dikemukakan haruslah kemas kini. tahan lama dan ekonomi 3.a.tahan lasak. dalam Zaiton Zainal.15) mengariskan beberapa kriteria pemilihan bahan seperti berikut: 1. Beliau turut menekankan ciri fizikal seperti selamat digunakan. dalam Zaiton Zainal. tidak berat sebelah dan logik. ringkas dan sentiasa kemas kini. saiz yang mudah dilihat serta menarik perhatian pelajar 4. Menyenangkan guru untuk menyimpan. m. Ini memberi peluang kepada murid belajar dengan lebih berkesan. difahami dan dimudah alih oleh guru mahupun muridmurid. senang dibawa.s. telah menyenaraikan beberpa ciri penting dalam membuat pemilihan media pengajaran. 12). Ciri-ciri Bahan Bantu Mengajar Proses untuk menyediakan atau memilih Bahan Bantu Mengajar yang bersesuaian tidak sepatutnya diabaikan. Kesemua aspek ini amat berguna kepada guruguru kerana beliau banyak menekankan cara pemilihan yang tepat. saiz penglihatan dan warna harus juga diambil kira. Kepentingan ciri Bahan Bantu Mengajar ini juga dijelaskan oleh Razali (1990. Bahan-bahan ini adalah lebih baik jika boleh dikaitkan dengan mata pelajaran lain. Menurut beliau kesesuaian dari segi tajuk. m. b.s. Abdul Rahim ( 1989. mudah disimpan . tepat dengan tajuk 2. mudah digunakan dan disimpan. kandungan dan pengalaman pelajar itu sendiri adalah penting. tepat. Beberapa kajian telah turut dijalankan dalam memastikan ciri-ciri yang sesuai. c. 1991. bahasa. Di sini diturunkan beberapoa kajian yang berkaitan dengan ciri-ciri bahan yang akan digunakan sewaktu pengajaran pembelajaran. Senang digunakan semasa di dalam bilik darjah. Sebagai panduan am.

Hasil kajian beliau mendapati warna memberi suatu demensi untuk pemahaman yang lebih. 21). 1991. kepelbagaian penggunaan. Komponen Rancangan Pengajaran Harian A. Bahan itu perlulah sederhana dan mudah didapati.5. Format Penulisan: Rancangan Pengajaran Harian Mata Pelajaran Kelas Bilangan Tarikh Tajuk : : : : : . Rancangan Pendidikan (RPI) 2. dalam Zaiton Zainal. boleh digunakan lebih dari satu mata pelajaran. Ia juga mudah di bawa. 2002. Kajian berkaitan penggunaan warna di dalam penyediaan Bahan Bantu Mengajar juga telah dijalankan oleh Barry ( 1976. mudah disimpan dan tidak merbahaya. Manakala Fungsi warna pula adalah sebagai kod yang menyenangkan ingatan dan mengingat kembali sesuatu imej. beliau telah menguji dua teori yang berlainan tentang kepentingan warna dalam pembelajaran dengan alat pandang. m. ringan dan mudah diganti. iaitu pelajar dapat sesuatu gambaran yang lebih tepat akan sesuatu bahan atau perkara dan menyenangkan lagi penyimpanan maklumat. Di mana dalam kajian ini.s.s. boleh dibuat oleh guru sahaja atau bersama pelajar dengan bimbingan guru. Kajian Barry ialah tentang keberkesanan arahan dan gambar berwarna yang realistik dan bukan realistik. Tajuk 8 Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran 1. 13 ) memberi beberapa ciri pemilihan bahan yang boleh diambil kira oleh seseorang guru iaitu bahan tersebut tidak semestinya mahal. dalam Suzita Mohd Resad. Noraziah (1981. m. Seterusnya.

Tema Hasil Pembelajaran/ Objektif Masa Pengetahuan Sedia Ada Penerapan Nilai Bahan Bantu Mengajar Pendekatan Terapi : : : : : : : : Langkah Set Induksi (5 minit) Langkah 1 (15 minit) Langkah 2 (15 minit) Langkah 3 (10 minit) Langkah 4 (10 minit) Penutup (5 minit) B. Kandungan Aktiviti P & P Elemen Bestari PEMILIHAN BAHAN BANTU MENGAJAR: Prinsip pemilihan Bahan Bantu Mengajar: Terdapat beberapa garis panduan pemilihan bahan pengajaran. dan prinsip-prinsip pemilihan bahan pengajaran bahasa dirumuskan seperti yang berikut : 1.Pemilihan bahan hendaklah mempunyai hubungan kesesuian dengan perkaraperkara seperti berikut : a) Objektif dan matlamat pengajaran bahasa b) Pendekatan. kaedah dan teknik pengajaran c) Keadaan pelajar d) Suasana pembelajaran . Sesuai .

Ketepatan bahan pengajaran dimaksudkan sebagai isi kandungan bahan pengajaran yang menepati kandungan kurikulum pengajaran. Ketepatan sesuatu bahan dengan kurikulum pengajaran bahasa adalah berdasarkan ciri-ciri yang berikut: a) Isi kandungan sesuai dengan kemampuan dan kehendak pelajar. g) Bahan masakini kepada masa akan datang. Menarik a) Reka letak. . d) Maklumat yang kemaskini e) Perbendaharaan kata yang sesuai f) Bahan pengajaran yang diperakui.e) Minat pelajar 2. d) Bahan yang khusus kepada bahan yang umum (induktif) e) Bahan yang umum kepada yang khusus (deduktif) f) Bahan yang umum kepada teori.Terdapat tiga konsep penting yang perlu wujud dalam proses pembelajaran iaitu rangsangan.bahan yang mengandungi ciri-ciri berikut : a) Bahan yang konkrit kepada bahan yang abstrak. 4. b) Saiz huruf cetak atau saiz huruf haruslah sesuai dengan peringkat umur pelajar. Bahan pengajaran yang dipilih mestilah menunjukkan perkaitan antara aspek kandungan bahasa. . rajah. proses pembelajaran dan pengajaran. bahan-bahan yang dipilih dapat memberikan rangsangan untuk pelajar berfikir dan mendorong mereka untuk terus belajar. c) Bahan yang mengandungi fakta terasing kepada bahan yang mempunyai hubungan yang bersepadu. gambar atau kartun mestilah disusun berhampiran dengan sesuatu maklumat yang berkaitan.Satu strategi pemeringkatan bahan pembelajaran yang dapat mencabar pemikiran pelajar ialah bahan-bahan yang dipilih itu mesti terdiri daripada bahan. graf. peta. jadual. carta. Menepati . Oleh yang demikian. lukisan. Mencabar . b) Bahan yang mudah kepada yang kompleks. Ini akan memydahkan pelajar membuat rujukan atau memahami sesuatu konsep. c) Bahan pengajaran mengandungi arahan yang jelas. b) Susunan bahan c) Mengandungi maklumat atau fakta yang yang tepat. 3. pemikiran dan tingkah laku.

boleh dibawa kemana-mana.com/doc/25146893/Konsep-Bahan-Bantuan-Mengajar-Dan-Ciri . guru dapat menggunakan teori pengajaran dan pembelajaran untuk menilai kebaikan dan kelemahan pengajaran serta pembelajaran muridnya. kaedah dan teknik mengajar ke arah meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Jimat dan mudah . REFLEKSI . C. 6.tidak semestinya mahal.Sekiranya untuk menghasilkan bahan bantu mengajar tersebut dibeli.Bahan pengajaran yang dipilih hendaklah sentiasa berfungsi. Mudah alih .dan tidak terlalu berat atau besar. lalu membaiki dan mengubahsuai rancangan.scribd. Sumber rujukan: http://www. Dengan penggunaan proses refleksi.5.Amalan refleksi ada amat penting untuk peningkatan profesionalisme keguruan.sebaliknya bahan tersebut boleh dihasilkan dengan kreativiti guru contohnya dengan menggunakan bahan terbuang.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful