BAB 6 : KESELAMATAN BAHAGIAN VOLTAN TINGGI ( HV

)

6.1

Pengenalan

Tenaga Nasional Berhad tela menggariskan Aturan Keselamatan Elektrik untuk melindungi semua pekerja TNB, pengguna, kontraktor dan lain ± lain untuk menguasai kerja dan mengawal semua tangguangjawab yang berkaitan dengan bekalan elektrik pada keseluruhan pemasangan TNB dan memastikan keselamatan kepada semua pekerja atas pemasangan pepasanga TNB. Adalah menjadi tanggungjawab semua orang yang berkaitan dengan kendalian dan kerja pada sistem dan radas TNB untuk mengetahui dengan mendalam Peruntukan Kanun dan Aturan Keselamatan Elektrik yang menguasai sebarang kerja yang mereka dipertanggungjawab.

71

2. Orang berkebenaran boleh menjaga dan bertanggungjawab sepenuhnya ke atas Zon Voltan Tinggi untuk memastikan langkahlangkah keselamatan ditempat kerja dipatuhi.2 ATURAN KESELAMATAN UNTUK MENJALANKAN KERJA PADA RADAS VOLTAN TINGGI 6.2 Mencapai Radas Voltan Tinggi Semua radas Voltan Tinggi mestilah dianggap idup sehingga ianya telah diasingkan. Semua pengatup ³sport´ yang tidak diperlukan untuk kerja atau kendalian segera. 6.6. Sawar/penghadang (termasuk pelit pada tangga laluan masuk) yang menghalang masuk ke ruang-ruang. orang yang tersebut mestilah sentiasa berada di bawah pengawasan terus Orang Berkebenaran.1 Memasuki Zon Voltan Tinggi Semua pagar. dibuktikan mati dan dibumikan. jika tidak dibuat dalam keadaan tercapai mestilah dikunci. sel-sel yang mengandungi pengalir Voltan Tinggi terdedah. peti-peti.2. 72 . hendaklah dikunci dan tidak dibenarkan membukanya melainkan oleh Orang Berkebenaran. Orang yang tidak layak mungkin dibenarkan masuk dengan diatur oleh pegawai yang mengawal. atau peralatan yang menghala ke zon voltan tinggi hendaklah dikunci kecualai apabila digunakan. Semasa berada di Zon Voltan Tinggi. Ahli.ahli pasukan kerja mungkin dibenarkan masuk ke Zon Voltan Tinggi oleh orang berkebenaran dengan adanya Sijil Kebenaran Menjalankan/Sijil Kebenaran Menjalankan Kerja Kontraktor.

Dibuktikan mati dimana praktikal dan disambungkan ke bumi pada mana tempattempat pengasingan bekalan diradas-radas termasuk tempat perasingan daripada perkakas pembumian neutral sepunya dimana boleh pasang. atau diantara tempat kerja sebenar dan Notis Awas dipasang. Member kebenaran bekerja dengan mengeluarkan Sijil Kebenaran menjalankan Kerja Kontraktor.6. 73 .3 PENGAWASAN AM YANG MESTI DIAMBIL SEBELUM BEKERJA PADA RADAS VOLTAN TINGGI Tidak seorang pun dibenarakan menjalankan sebarang jenis kerja pada manamana bahagian radas Voltan Tinggi kecuali bahagian-bahagian tresebut mati. Notis Bahaya hendakla dipasang ditempat berkenaan. diasingkan serta semua langkah-langkah praktik diambil untuk mengunci daripada pengalir hidup termasuk bekalan Voltan Rendah alatubah bantu dan perkakas pembumian neutral sepunya daripada perkakas yang mungkin boleh dihidupkan. Dihadang secara fizikal jika perlu untuk mengindari bahaya dan Notis Bahaya dipasang. iaitu pada sebelah radas hidup pada had zon kerja mungkin dijalankan. Sawar dan Penghadang hendaklah dipasang atau dialihkan henya di bawah penyeliaan orang yang berkebenaran. Notis Awas.1 Notis Awas dan Notis Bahaya Notis Awas hendaklah dipasang pada semua perkakasuis atau radas yang mengawal radas yang telah dimatikan dimana kerja dijalankan. 6.3. Notis Bahaya.

3 Pengawasan Semasa Menjalankan Kerja Kerja dalam radas Voltan Tinggi yang dibumikan hanya boleh dilakukan jika menerima Sijil Kebenaran Menjalankan Kerja/Sijil Kebenaran Menjalankan Kerja Kontraktor tela dikeluarkan perlu diganti sebelum kerja selesai. Pembumian tambahan hanya boleh dipasang atau dikeluarkan oleh Orang Berkecekapan yang bekerja di bawah Sijil Kebenaran/Sijil Kebenaran Menjalankan Kerja Kontraktor.6. 6. atau pegawai yang mengawal kerja tersebut dan mesti menandatangani di tempat yang dikhaskan dibelakang sijil tersebut dibawah Orang Berkecekapan dahulu. penggantian mesti diluluskan oleh Orang Berkebenaran. yang kemudiannya akan menyerahkan sijil tersebut kepada pengganti mesti menyimpan sijil tersebut semasa kerja sedang dijalankan.2 Pembumian Pembumian Utama Litar hanya boleh dipasang atau dikeluarkan oleh Orang Berkebenaran atau dengan keizinan pegawai yang mengawal atau Orang Berkecekapan bertindak dibawa penyelian terus orang berkebenaran. 74 . dan apabila kerja selesai Orang Berkecekapan terakhir yang menjaga kerja mesti menandatangi sijil tersebut dan dikembalikan kepada Orang Berkebenaran. Pemasangan dawai pembumian dengan rod yang diluluskan hanya boleh dipasang atau dikeluarkan oleh Pasukan Kerja yang mengandungi tidak kurang dari dua (2) orang.3.3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful