i

Môc lôcLêi nãi ®Çu ............................................................................................................ 1
PhÇn I. C«ng nghÖ ghÐp kªnh theo b−íc sãng mËt ®é cao
DWDM trong th«ng tin quang............................................................... 1
Ch−¬ng I .Tæng quan vÒ m¹ng ghÐp kªnh theo b−íc sãng WDM.....1
Ch−¬ng II. C«ng nghÖ ghÐp kªnh theo b−íc sãng WDM........................5
2.1. Kü thuËt ghÐp kªnh quang.....................................................................5
2.1.1. Kü thuËt ghÐp kªnh b−íc sãng ( WDM) .............................................. 6
2.1.2. Kü thuËt ghÐp kªnh quang tÇn sè (OFDM) .......................................... 8
2.1.3. Kü thuËt ghÐp kªnh quang thêi gian (OTDM) .................................... 9
2.2. ThiÕt lËp hÖ thèng truyÒn dÉn sö dông kü thuËt WDM.......12
2.2.1. TruyÒn dÉn ghÐp b−íc sãng quang mét h−íng................................... 13
2.2.2. TruyÒn dÉn ghÐp b−íc sãng quang hai h−íng.................................... 14
2.2.3. ThiÕt bÞ ghÐp b−íc sãng quang........................................................... 14
2.3. C¸c tham sè c¬ b¶n cña ghÐp b−íc sãng quang.......................15
2.3.1. Suy hao xen......................................................................................... 15
2.3.2. Xuyªn kªnh......................................................................................... 16
2.3.3. §é réng kªnh...................................................................................... 17
2.4. C¸c thiÕt bÞ ghÐp b−íc sãng quang..................................................17
2.4.1. C¸c thiÕt bÞ WDM vi quang................................................................ 18
2.4.2 C¸c thiÕt bÞ WDM ghÐp sîi ................................................................ 24
2.4.3. C¸ch tö dÉn sãng AWG..................................................................... 25
PhÇn II. KhuÕch ®¹i quang sîi pha erbium (EDFA) ..................... 33
Ch−¬ng I. Tæng quan.............................................................................................33
Ch−¬ng II . khuÕch ®¹i quang sîi pha Erbium.........................................35
2.1. C¬ së nÒn t¶ng cña EDFA.......................................................................35
ii2.1.1. Quy luËt chi phèi c¸c t−¬ng t¸c Ph«t«n- nguyªn tö .......................... 35
2.1.2. C¸c ph−¬ng tr×nh tèc ®é ®èi víi m« h×nh ba møc cña Er
3+
............... 38
2.1.3. Ho¹t ®éng b¬m EDFA ë 1,48 um vµ 0,98 um.................................. 44
2.1.4. CÊu h×nh b¬m EDFA.......................................................................... 47
2.2. Vai trß cña EDFA, c¸c yªu cÇu vÒ m¹ng vµ d¶i réng cña
EDFA ®èi víi c¸c øng dông WDM................................................................50
2.2.1 Vai trß cña EDFA trong m¹ng th«ng tin quang WDM....................... 50
2.2.2. C¸c yªu cÇu m¹ng ®èi víi EDFA trong m¹ng WDM........................ 50
2.2.3. KiÓm so¸t ®éng bé khuÕch ®¹i trong hÖ thèng WDM........................ 51
2.3. NhiÔu trong EDFA .......................................................................................54
2.3.1. NhiÔu quang ...................................................................................... 55
2.3.2. NhiÔu c−êng ®é ................................................................................ 56
2.4. C¸c ¶nh h−ëng ph¶n x¹ vµ t¸n x¹ ng−îc Rayleigh ..............64
2.4.1. ¶nh h−ëng ph¶n x¹ riªng biÖt ë hai ®Çu EDFA................................ 65
2.4.2. ¶nh h−ëng t¸n x¹ ng−îc Rayleigh trong c¸c hÖ thèng EDFA.......... 66
PhÇn III. øng dông dwdm vµ EDFA trong m¹ng ®−êng trôc
ViÖt Nam.............................................................................................................. 74
1.1. Tæng quan vÒ m¹ng quang DWDM.....................................................74
1.1.1. Líp m¹ng truyÒn t¶i .......................................................................... 74
1.1.2. C¸c phÇn tö cña líp quang.................................................................. 74
1.1.3. Chøc n¨ng OAM&P líp quang ....................................................... 76
1.1.4. CÊu tróc m¹ng DWDM song h−íng................................................... 78
1.1.5. L−íi b−íc sãng DWDM tu©n thñ theo ITU-T.................................... 79
1.1.6. Gi¶i ph¸p kü thuËt cho líp quang....................................................... 80
2.2. M¹ng c¸p quang ®−êng trôc 20 gbit/s ...........................................95
C¸c thuËt ng÷ viÕt t¾t .............................................................................................. 117
Tµi liÖu tham kh¶o .................................................................................................. 119

Lêi nãi ®Çu


Sù ra ®êi cña c«ng nghÖ DWDM ®¸nh dÊu mét b−íc ph¸t triÓn v−ît bËc
trong lÜnh vùc truyÒn dÉn. Víi nh÷ng −u thÕ trong viÖc ghÐp kªnh theo b−íc
sãng ®¬n gi¶n, linh ho¹t, gi¶m thiÕt bÞ trªn m¹ng, b¨ng tÇn truyÒn dÉn réng,
t−¬ng thÝch víi c¸c giao diÖn SDH hiÖn cã, t¹o ra kh¶ n¨ng qu¶n lý tËp trung.
C«ng nghÖ DWDM ®¸p øng sù t¨ng tr−ëng nhanh cña m¹ng viÔn th«ng vµ c¸c
yªu cÇu cña m¹ng sè ho¸ ®a dÞch vô trong t−¬ng lai.
M¹ng DWDM øng dông c«ng nghÖ khuÕch ®¹i EDFA ®· ®−îc øng dông
trong m¹ng viÔn th«ng ViÖt Nam: M¹ng truyÒn dÉn ®−êng trôc tèc ®é 20
Gbit/s võa míi ®−îc triÓn khai vµ ®· ho¹t ®éng æn ®Þnh, ®¸p øng ®−îc nhu
cÇu t¨ng dung l−îng truyÒn dÉn vµ c¸c dÞch vô tèc ®é cao trong t−¬ng lai. §Ó
tõng b−íc ¸p dông c¸c kiÕn thøc ®· ®−îc häc trong nhµ tr−êng víi c¸c ho¹t
®éng cña mét hÖ thèng thùc tÕ trªn m¹ng l−íi t«i ®· chän ®Ò tµi cho luËn ¸n
tèt nghiÖp: " øng dông c«ng nghÖ DWDM vµ EDFA trªn m¹ng ®−êng trôc
20 Gbit/s ". Néi dung ®Ò tµi gåm 3 phÇn :
• PhÇn I: C«ng nghÖ DWDM
• PhÇn II: KhuÕch ®¹i EDFA
• PhÇn III: øng dông DWDM, EDFA trªn m¹ng 20Gbit/s
§−îc sù h−íng dÉn tËn t×nh cña ThÇy gi¸o TS. Ph¹m C«ng Hïng, sù
quan t©m gióp ®ì cña tÊt c¶ c¸c ThÇy C« gi¸o trong Khoa §iÖn Tö ViÔn
Th«ng-§HBK-HN, vµ sù cè g¾ng cña b¶n th©n, t«i ®· tõng b−íc n¾m b¾t
®−îc nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n trong c«ng nghÖ DWDM vµ m¹ng truyÒn dÉn
®−êng trôc 20 Gbit/s cña C«ng ty ViÔn Th«ng Liªn tØnh . Tuy nhiªn do kh¶
n¨ng cßn h¹n chÕ, thêi gian nghiªn cøu cã h¹n nªn trong b¶n luËn ¸n nµy
ch¾c ch¾n kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, t«i rÊt mong nhËn ®−îc sù gãp ý,
gióp ®ì cña c¸c ThÇy C« gi¸o cïng toµn thÓ c¸c b¹n sinh viªn ®Ó c¸c nghiªn
cøu sau ®¹t kÕt qu¶ cao h¬n.
Hµ Néi 10/2004
1
Ch−¬ng I .Tæng quan vÒ m¹ng ghÐp kªnh theo b−íc sãng WDM


PhÇn I. C«ng nghÖ ghÐp kªnh theo b−íc
sãng mËt ®é cao DWDM trong th«ng tin
quang

Ch−¬ng I .Tæng quan vÒ m¹ng ghÐp kªnh theo
b−íc sãng WDM

WDM (Wavelength Divison Multiplexing-GhÐp kªnh theo b−íc sãng) lµ
c«ng nghÖ ghÐp kªnh trong ®ã c¸c b−íc sãng ¸nh s¸ng ®−îc ghÐp l¹i ®Ó truyÒn ®i
trªn cïng mét sîi quang mµ kh«ng g©y ¶nh h−ëng lÉn nhau. Mçi b−íc sãng ®−îc
coi nh− lµ mét kªnh quang. Khi sè l−îng c¸c b−íc sãng ®−îc ghÐp b»ng hoÆc nhiÒu
h¬n 8 th× ghÐp kªnh ®−îc gäi lµ mËt ®é cao DWDM.
Nh×n bªn ngoµi, mét hÖ thèng truyÒn dÉn WDM vµ mét hÖ thèng truyÒn dÉn
quang SDH ( VÝ dô c¸c hÖ thèng truyÒn dÉn SDH ®ang cã trªn m¹ng cña VTN) cã
rÊt nhiÒu ®iÓm t−¬ng tù. C¶ hai hÖ thèng ®Òu cã:
• C¸c thiÕt bÞ ghÐp t¸ch kªnh ®Çu cuèi (MUX, DEMUX)
• C¸c thiÕt bÞ khuÕch ®¹i ®−êng truyÒn hoÆc lÆp (Line Amplifier, Regenerator)
• C¸c thiÕt bÞ xen/rÏ kªnh (ADM)
• C¸c thiÕt bÞ ®Êu chÐo (Cross-Connect Equipment)
• Sîi quang.
Tuy nhiªn kh¸c biÖt quan träng gi÷a chóng lµ ë chç: HÖ thèng truyÒn dÉn
SDH chØ dïng mét b−íc sãng quang cho mçi h−íng ph¸t, cßn hÖ thèng WDM th×
dïng nhiÒu b−íc sãng (tõ hai b−íc sãng trë lªn); ®èi t−îng lµm viÖc cña hÖ thèng
SDH lµ c¸c luång tÝn hiÖu sè PDH/SDH, cßn cña hÖ thèng WDM lµ c¸c b−íc sãng
vµ c¸c b−íc sãng nµy kh«ng nhÊt thiÕt chuyÓn t¶i tÝn hiÖu sè. Mçi b−íc sãng cã
chøc n¨ng nh− mét sîi quang cung cÊp m«i tr−êng truyÒn tÝn hiÖu cho hÖ thèng
kh¸c vµ v× vËy gäi lµ sîi “quang ¶o”.
2
Ch−¬ng I .Tæng quan vÒ m¹ng ghÐp kªnh theo b−íc sãng WDM


WDM ra ®êi nh»m ®¸p øng nhu cÇu t¨ng vät vÒ b¨ng th«ng do sù ph¸t triÓn
ch−a tõng thÊy cña m¹ng m¸y tÝnh toµn cÇu Internet, sù ra ®êi cña c¸c øng dông vµ
dÞch vô míi trªn nÒn t¶ng Internet. Tr−íc WDM, ng−êi ta tËp trung mäi nç lùc ®Ó
n©ng cao tèc ®é truyÒn dÉn cña c¸c hÖ thèng SDH nh−ng kÕt qu¶ thu ®−îc kh«ng
mang tÝnh ®ét ph¸ v× c«ng nghÖ sö lý tÝn hiÖu ®iÖn t¹i tèc ®é cao ®· dÇn ®Õn giíi
h¹n. Khi tèc ®é ®¹t tíi hµng chôc Gbit/s b¶n th©n c¸c m¹ch ®iÖn tö kh«ng thÓ ®¶m
b¶o ®¸p øng ®−îc xung tÝn hiÖu cùc k× hÑp. Thªm vµo ®ã chi phÝ cho c¸c gi¶i ph¸p
trë nªn tèn kÐm v× c¬ cÊu ho¹t ®éng kh¸ phøc t¹p, ®ßi hái c«ng nghÖ rÊt cao. Trong
khi ®ã b¨ng th«ng cùc lín cña sîi quang míi ®−îc sö dông mét phÇn nhá. Tuy
nguyªn lý ghÐp kªnh theo b−íc sãng WDM rÊt gÇn víi nguyªn lý ghÐp kªnh theo
tÇn sè FDM, nh−ng c¸c hÖ thèng WDM chØ ®−îc th−¬ng m¹i ho¸ khi mét sè c«ng
nghÖ xö lý tÝn hiÖu quang trë nªn chÝn muåi, trong ®ã ph¶i kÓ ®Õn thµnh c«ng trong
chÕ t¹o c¸c laser phæ hÑp, c¸c bé läc quang, vµ ®Æc biÖt lµ c¸c bé khuÕch ®¹i ®−êng
truyÒn quang d¶i réng (khuÕch ®¹i quang sîi EDFA, khuÕch ®¹i Raman).
C¸c laser phæ hÑp cã t¸c dông gi¶n tèi ®a ¶nh h−ëng lÉn nhau cña c¸c b−íc
sãng khi lan truyÒn trªn cïng mét sîi quang. C¸c bé läc quang dïng ®Ó t¸ch mét
b−íc sãng ra khái c¸c b−íc sãng kh¸c. C¸c bé khuÕch ®¹i ®−êng truyÒn d¶i réng
cÇn ®Ó t¨ng cù ly truyÒn cña tÝn hiÖu quang tæng gåm nhiÒu b−íc sãng, nÕu kh«ng
cã c¸c bé khuÕch ®¹i nµy th× c¸c ®iÓm cÇn t¨ng c«ng suÊt tÝn hiÖu ng−êi ta ph¶i t¸ch
c¸c b−íc sãng ra tõ tÝn hiÖu tæng, sau ®ã hoÆc lµ khuÕch ®¹i riªng rÏ tõng b−íc sãng
råi ghÐp chóng trë l¹i, hoÆc lµ ph¶i thùc hiÖn c¸c b−íc chuyÓn ®æi quang- ®iÖn-
quang trªn tõng b−íc sãng råi míi ghÐp, vµ nh− vËy th× tèn kÐm vµ lµm cho hÖ
thèng trë nªn kÐm tin cËy.
¦u nh−îc ®iÓm cña c«ng nghÖ WDM
So víi hÖ thèng truyÒn dÉn ®¬n kªnh quang, hÖ thèng WDM cho thÊy nh÷ng
−u ®iÓm næi tréi:
• Dung l−îng lín truyÒn dÉn lín
HÖ thèng WDM cã thÓ mang nhiÒu kªnh quang, mçi kªnh quang øng víi tèc
®é bit nµo ®ã (TDM). Do ®ã hÖ thèng WDM cã dung l−îng truyÒn dÉn lín h¬n
3
Ch−¬ng I .Tæng quan vÒ m¹ng ghÐp kªnh theo b−íc sãng WDM


nhiÒu so víi c¸c hÖ thèng TDM. HiÖn nay hÖ thèng WDM 80 b−íc sãng víi mçi
b−íc sãng mang tÝn hiÖu TDM 2,5Gbit/s, tæng dung l−îng hÖ thèng sÏ lµ
200Gbit/s ®· ®−îc thö nghiÖm thµnh c«ng. Trong khi ®ã thö nghiÖm hÖ thèng
TDM, tèc ®é bit míi chØ ®¹t tíi STM-256 (40Gbit/s).
• Lo¹i bá yªu cÇu kh¾t khe còng nh− nh÷ng khã kh¨n gÆp ph¶i víi hÖ thèng TDM
®¬n kªnh tèc ®é cao
Kh«ng gièng nh− TDM ph¶i t¨ng tèc ®é sè liÖu khi l−u l−îng truyÒn dÉn
t¨ng, WDM chØ cÇn mang vµi tÝn hiÖu, mçi tÝn hiÖu øng víi mét b−íc sãng riªng
(kªnh quang), do ®ã tèc ®é tõng kªnh quang thÊp. §iÒu nµy lµm gi¶m ®¸ng kÓ
t¸c ®éng bÊt lîi cña c¸c tham sè truyÒn dÉn nh− t¸n s¾c Do ®ã tr¸nh ®−îc sù
phøc t¹p cña c¸c thiÕt bÞ TDM tèc ®é cao.
• §¸p øng linh ho¹t viÖc n©ng cÊp dung l−îng hÖ thèng, thËm chÝ ngay c¶ khi hÖ
thèng vÉn ®ang ho¹t ®éng
Kü thuËt WDM cho phÐp t¨ng dung l−îng cña c¸c m¹ng hiÖn cã mµ kh«ng
ph¶i l¾p ®Æt thªm sîi quang míi (hay c¸p quang). Bªn c¹nh ®ã nã còng më ra
mét thÞ tr−êng míi ®ã lµ thuª kªnh quang (hay b−íc sãng quang) ngoµi viÖc thuª
sîi hoÆc c¸p. ViÖc n©ng cÊp chØ ®¬n gi¶n lµ c¾m thªm c¸c Card míi trong khi hÖ
thèng vÉn ho¹t ®éng (plug-in-play).
• Qu¶n lý b¨ng tÇn hiÖu qu¶ vµ t¸i cÊu h×nh mÒm dÎo vµ linh ho¹t
Nhê viÖc ®Þnh tuyÕn vµ ph©n bæ b−íc sãng trong m¹ng WDM nªn nã cã kh¶
n¨ng qu¶n lý hiÖu qu¶ b¨ng tÇn truyÒn dÉn vµ cÊu h×nh l¹i dÞch vô m¹ng trong
chu kú sèng cña hÖ thèng mµ kh«ng cÇn ®i l¹i c¸p hoÆc thiÕt kÕ l¹i m¹ng hiÖn
t¹i.
• Gi¶m chi phÝ ®Çu t− míi
Bªn c¹nh nh÷ng −u ®iÓm trªn WDM còng béc lé mét sè mÆt h¹n chÕ n»m ë
ngay b¶n th©n c«ng nghÖ. §©y còng chÝnh lµ nh÷ng th¸ch thøc cho c«ng nghÖ
nµy:
• Dung l−îng hÖ thèng vÉn cßn qu¸ nhá bÐ so víi b¨ng tÇn sîi quang
4
Ch−¬ng I .Tæng quan vÒ m¹ng ghÐp kªnh theo b−íc sãng WDM


C«ng nghÖ WDM ngµy nay rÊt hiÖu qu¶ trong viÖc n©ng cao dung l−îng
nh−ng nã còng ch−a khai th¸c triÖt ®Ó b¨ng tÇn réng lín cña sîi quang. Cho dï
c«ng nghÖ cßn ph¸t triÓn nh−ng dung l−îng WDM còng sÏ ®¹t ®Õn gi¸ trÞ tíi
h¹n.
• Chi phÝ cho khai th¸c vµ b¶o d−ìng t¨ng do cã nhiÒu hÖ thèng cïng ho¹t ®éng
h¬n
WDM lµ c«ng nghÖ c¬ b¶n cho m¹ng toµn quang .


5
Ch−¬ng II. C«ng nghÖ ghÐp kªnh theo b−íc sãng mËt ®é cao DWDMCh−¬ng II. C«ng nghÖ ghÐp kªnh theo b−íc sãng
mËt ®é cao DWDM

2.1. Kü thuËt ghÐp kªnh quang
Nãi chung, dung l−îng cña hÖ thèng th«ng tin quang cã thÓ v−ît qu¸ 10
Tbit/s. Trªn thùc tÕ, tèc ®é bit bÞ h¹n chÕ kho¶ng 10 Gbit/s do nh÷ng giíi h¹n cña
hiÖu øng t¸n s¾c, phi tuyÕn vµ tèc ®é cña c¸c thµnh phÇn ®iÖn. V× vËy, truyÒn dÉn
nhiÒu kªnh quang trªn cïng mét sîi lµ mét ph−¬ng thøc ®¬n gi¶n ®Ó më réng dung
l−îng cña hÖ th«ng lªn hµng Tbit/s. GhÐp kªnh cã thÓ thùc hiÖn trong miÒn thêi gian
hoÆc trong miÒn tÇn sè th«ng qua ghÐp kªnh thêi gian (TDM) vµ ghÐp kªnh tÇn sè
(FDM). Nh×n chung, hai kü thuËt quang c¬ b¶n ®ã lµ ghÐp kªnh quang thêi gian
( OTDM) vµ ghÐp kªnh b−íc sãng ( WDM). Trªn thùc tÕ, c¸c hÖ thèng th«ng tin
quang DWDM ®· ®−îc th−¬ng m¹i ho¸ vµo n¨m 1996. WDM t−¬ng øng víi nhiÒu
b−íc sãng mang quang ë nh÷ng b−íc sãng kh¸c nhau ®−îc ®iÒu chÕ bëi c¸c luång
bit ®iÖn ®éc lËp ( cã thÓ b¶n th©n chóng sö dông kü thuËt TDM/FDM trong lÜnh vùc
®iÖn) vµ truyÒn t¶i trªn cïng mét sîi quang. TÝn hiÖu quang ë bé thu ®−îc t¸ch
thµnh nh÷ng kªnh riªng biÖt nhê sö dông kü thuËt quang. WDM cã tiÒm n¨ng to
lín ®Ó khai th¸c d¶i réng b¨ng cña c¸c sîi quang. VÝ dô nh− cã thÓ tíi hµng tr¨m
kªnh 10 - 20 Gbit/s truyÒn t¶i trªn cïng mét sîi quang khi kho¶ng c¸ch kªnh gi¶m
xuèng d−íi 1 nm, t−¬ng ®−¬ng víi 100 GHz. H×nh 1.1 cho thÊy cöa sæ truyÒn dÉn
suy hao thÊp cña sîi quang ë gÇn b−íc sãng trung t©m 1,3 um vµ 1,55 um.6
Ch−¬ng II. C«ng nghÖ ghÐp kªnh theo b−íc sãng mËt ®é cao DWDM
Sau ®©y chóng ta sÏ nghiªn cøu ba kü thuËt ghÐp kªnh quang c¬ b¶n ®ã lµ
ghÐp kªnh theo b−íc sãng (WDM), ghÐp kªnh quang thêi gian (OTDM) vµ ghÐp
kªnh quang tÇn sè (OFDM).
2.1.1. Kü thuËt ghÐp kªnh b−íc sãng ( WDM)
Trong c¸c tuyÕn th«ng tin quang ®iÓm nèi ®iÓm th«ng th−êng, mçi sîi quang
sÏ cã mét nguån ph¸t quang ë phÝa ph¸t vµ bé t¸ch sãng quang ë phÝa thu. C¸c
nguån ph¸t quang kh¸c nhau sÏ cho c¸c luång ¸nh s¸ng mang tÝn hiÖu kh¸c nhau vµ
ph¸t vµo sîi dÉn quang x¸c ®Þnh riªng, bé t¸ch sãng quang t−¬ng øng, sÏ nhËn tÝn
hiÖu tõ sîi nµy. Nh− vËy, muèn t¨ng dung l−îng cña hÖ thèng th× sÏ sö dông thªm
sîi quang. Nh−ng kü htuËt ghÐp kªnh theo b−íc sãng quang sÏ cho phÐp t¨ng dung
l−îng mµ kh«ng cÇn t¨ng tèc ®é bit ®−êng truyÒn vµ còng kh«ng dïng thªm sîi dÉn
quang. Kü thuËt nµy ®· thùc hiÖn truyÒn c¸c luång ¸nh s¸ng cã b−íc sãng kh¸c
nhau trªn cïng mét sîi. Bëi lÏ c¸c nguån ph¸t cã ®é réng phæ kh¸ hÑp, cho nªn c¸c
hÖ thèng th«ng tin quang th«ng th−êng chØ sö dông phÇn nhá b¨ng truyÒn dÉn cña
sîi quang. Lý t−ëng th× cã thÓ truyÒn t¶i mét l−îng khæng lå c¸c kªnh trªn mét sîi
quang tõ nhiÒu nguån ph¸t quang kh¸c nhau, ho¹t ®éng ë c¸c b−íc sãng kh¸c nhau
B−íc sãng um
0,5
1,0
1,5
2,0
0
0,9 1,1 1,3 1,5 1,7
12 THz 15 THz
C¸c sãng mang
S
u
y

h
a
o

s
î
i

(
d
B
/
k
m
)
H×nh 1.1 : Cöa sæ truyÒn dÉn suy hao thÊp cña sîi Silic trong vïng b−íc
sãng gÇn 1,3um vµ 1,55um
7
Ch−¬ng II. C«ng nghÖ ghÐp kªnh theo b−íc sãng mËt ®é cao DWDM


mét c¸ch hîp lý. ë ®Çu thu cã thÓ thùc hiÖn thu c¸c tÝn hiÖu quang riªng biÖt nhê
qu¸ tr×nh läc c¸c b−íc sãng kh¸c nhau nµy.
Nguyªn lý c¬ b¶n cña ký thuËt ghÐp kªnh theo b−íc sãng quang nh− thÓ hiÖn
trªn h×nh vÏ 2.2 . Gi¶ sö c¸c nguån ph¸t quang lµm viÖc ë c¸c b−íc sãng kh¸c nhau
λ
1
, λ
2
, λ
3
, ... , λ
j
, ... , λ
n
. C¸c tÝn hiÖu quang ë c¸c b−íc sãng kh¸c nhau cïng ghÐp
vµo sîi quang ë phÝa ph¸t nhê bé ghÐp kªnh vµ tÝn hiÖu ghÐp nµy sÏ truyÒn theo
chiÒu däc sîi quang ®Ó tíi phÝa thu. C¸c bé t¸ch sãng quang kh¸c nhau ë phÝa ®Çu
thu sÏ nhËn l¹i luång tÝn hiÖu víi c¸c b−íc sãng riªng rÏ nµy sau khi qua bé t¸ch
b−íc sãng.


Nh×n chung c¸c tÝn hiÖu quang kh«ng ph¸t mét l−îng c«ng suÊt ®¸ng kÓ nµo
ë ngoµi d¶i réng phæ kªnh ®· x¸c ®Þnh tr−íc cña chóng, cho nªn vÊn ®Ò xuyªn kªnh
kh«ng ®¸ng l−u ý ë ®Çu ph¸t. VÊn ®Ò cÇn quan t©m ë ®©y lµ bé ghÐp kªnh cÇn cã
suy hao thÊp ®Ó sao cho tÝn hiÖu tõ nguån quang tíi ®Çu ra bé ghÐp Ýt bÞ suy hao.
§èi víi bé t¸ch ghÐp kªnh, v× c¸c bé t¸ch sãng quang th−êng rÊt nh¹y c¶m trªn mét
vïng réng c¸c b−íc sãng, cho nªn cã thÓ thu ®−îc toµn bé c¸c b−íc sãng ph¸t ®i.
Nh− vËy, ®Ó ng¨n chÆn tÝn hiÖu kh«ng mong muèn mét c¸ch cã hiÖu qu¶, ph¶i cã
biÖn ph¸p c¸ch ly tèt c¸c kªnh quang. §Ó thùc hiÖn ®−îc ®iÒu nµy, cÇn ph¶i thiÕt kÕ
c¸c bé t¸ch kªnh quang thËt chÝnh x¸c hoÆc sö dông c¸c bé läc quang rÊt æn ®Þnh cã
b−íc sãng c¾t chuÈn x¸c. Th«ng th−êng cã ba lo¹i thiÕt bÞ ghÐp b−íc sãng quang ®ã
lµ: C¸c bé ghÐp ( MUX), c¸c bé t¸ch ghÐp ( DEMUX), c¸c bé ghÐp vµ t¸ch hçn hîp
( MUX-DEMUX). C¸c bé MUX, DEMUX th−êng sö dông cho c¸c ph−¬ng ¸n
truyÒn dÉn theo mét h−íng, cßn bé MUX-DEMUX sö dông cho c¸c ph−¬ng ¸n
truyÒn dÉn trªn c¶ hai h−íng.

MUX
I
1

1
)
I
n

n
)

DEMUX
O
1

1
)
O
n

n
)
O
1

1
... λ
n
) I
1

1
... λ
n
)
H×nh 1.2 : Nguyªn lý c¬ b¶n cña kü thuËt ghÐp b−íc sãng quang
8
Ch−¬ng II. C«ng nghÖ ghÐp kªnh theo b−íc sãng mËt ®é cao DWDM


2.1.2. Kü thuËt ghÐp kªnh quang tÇn sè (OFDM)
Nh− ®· biÕt, ghÐp kªnh lµ mét biÖn ph¸p nh»m tËp hîp mét sè kªnh th«ng tin
l¹i thµnh mét kªnh chung mang l−îng th«ng tin lín h¬n. Trong c¸c hÖ thèng th«ng
tin tr−íc ®©y, ghÐp kªnh theo tÇn sè ®−îc sö dông trong c¸c hÖ thèng analog. Khi kü
thuËt th«ng tin quang ph¸t triÓn, nhÊt lµ trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, cïng víi sù ph¸t
triÓn nh¶y vät cña c«ng nghÖ th«ng tin, l¹i xuÊt hiÖn c¸c kü thuËt WDM vµ OTDM.
Mét kü thuËt kh¸c dïng ®Ó th«ng tin b»ng ¸nh s¸ng lµ ghÐp kªnh tÇn sè. Trong
OFDM, b¨ng tÇn cña sãng ¸nh s¸ng ®−îc ph©n chia thµnh mét sè kªnh th«ng tin
riªng biÖt, mµ ë ®©y c¸c kªnh cã tÇn sè quang kh¸c nhau sÏ ®−îc biÕn ®æi thµnh c¸c
luång song song ®Ó cïng truyÒn ®ång thêi trªn mét sîi quang.
C¸c sãng ¸nh s¸ng cã tiÒm n¨ng th«ng tin rÊt lín vµ nã cã tÇn sè rÊt lín tíi
h¬n 200 000 GHz, h¬n n÷a, sîi quang vèn cã suy hao rÊt nhá ë d¶i b−íc sãng tõ 0,8
- 1,8 um, còng t−¬ng ®−¬ng víi b¨ng tÇn 200 000 GHz. V× thÕ, mét sè l−îng lín c¸c
kªnh quang FDM sÏ ®−îc truyÒn trªn sîi, vµ mçi kªnh quang riªng biÖt cã thÓ cã
mét b¨ng tÇn ®ñ réng. Ch¼ng h¹n, trªn sîi dÉn quang tån t¹i vïng cã suy hao nhá
n»m trong kho¶ng 1,5 - 1,6 um. Vïng nµy cã b¨ng tÇn lµ 12 000 GHz vµ nh− vËy cã
thÓ ghÐp tíi h¬n 1 000 kªnh quang ®Ó mang th«ng tin cÇn truyÒn. V× vËy cã thÓ thiÕt
lËp ®−îc tèc ®é truyÒn dÉn trªn sîi quang kho¶ng 1 Tbit/s nhê OFDM.
MÆc dï c«ng nghÖ OFDM hiÖn nay míi chØ ë møc triÓn khai thùc nghiÖm,
nh−ng ng−êi ta ®· tiÕn hµnh ghÐp hÖ thèng lªn tíi 100 kªnh quang. MÆt kh¸c, víi
c«ng nghÖ c¸p sîi quang ph¸t triÓn, c¸c c¸p cã thÓ cã tíi 100 sîi ®· lµm cho hÖ
thèng th«ng tin quang ghÐp kªnh theo tÇn sè kh«ng cÇn ph¶i ®¹t hiÖu suÊt sö dông
cao víi møc khã thùc hiÖn ®−îc nh− ë ghÐp kªnh FDM ®èi víi c¸c hÖ thèng v«
tuyÕn. H×nh 1.3 cho thÊy mét hÖ thèng OFDM, ë ®©y tÝn hiÖu quang ®−îc ghÐp theo
ph−¬ng ph¸p gièng nh− c¸c kü thuËt th«ng th−êng, nh−ng qu¸ tr×nh ghÐp hoµn toµn
thùc hiÖn trªn tÝn hiÖu quang mµ kh«ng cã mét qu¸ tr×nh biÕn ®æi ®iÖn nµo. Tæng sè
c¸c chïm bit ghÐp sÏ phô thuéc vµo tèc ®é cña mçi luång. T¹i ®Çu thu, tÝn hiÖu
quang sÏ ®−îc t¸ch ra, c«ng suÊt quang ®−îc chia vµ c¸c kªnh riªng rÏ sÏ ®−îc kh«i
phôc l¹i. VÒ thùc chÊt, OFDM ®· khai th¸c kh¶ n¨ng b¨ng tÇn rÊt lín cña sîi quang
b»ng c¸ch ghÐp c¸c kªnh ë c¸c b−íc sãng kh¸c nhau vµo thµnh mét luång th«ng tin
9
Ch−¬ng II. C«ng nghÖ ghÐp kªnh theo b−íc sãng mËt ®é cao DWDM


lín. Nh− vËy, OFDM lµ chung cho ghÐp kªnh theo b−íc sãng. OFDM vµ WDM cho
phÐp chóng ta t¨ng dung l−îng kªnh mµ l¹i v−ît qua ®−îc giíi h¹n cña t¸n s¾c sîi
dÉn quang. OFDM sÏ ®ãng vai trß quan träng trong c¸c hÖ thèng th«ng tin quang
hiÖn t¹i vµ t−¬ng lai, nã lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh thóc ®Èy môc tiªu thùc hiÖn quang ho¸
hoµn toµn.


2.1.3. Kü thuËt ghÐp kªnh quang thêi gian (OTDM)
Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, tr−íc sù ph¸t triÓn cña m¹ng viÔn th«ng, xu
h−íng t¨ng tèc ®é ®−êng truyÒn ®· ®−îc thóc ®Èy m¹nh, cÊc hÖ thèng th«ng tin
truyÒn dÉn tèc ®é cao ngµy cµng lµ nhu cÇu thiÕt yÕu trªn m¹ng l−íi. §Ó x©y dùng
c¸c tuyÕn tèc ®é cao nh− vËy, cÇn ph¶i lÊy th«ng tin quang lµm c¬ së ®Ó thùc hiÖn v×
nã cã m«i tr−êng truyÒn dÉn víi b¨ng tÇn khæng lå. Tuy nhiªn, ®Ó cã ®−îc thiÕt bÞ
ho¹t ®éng ë tèc ®é cao, c«ng nghÖ ®iÖn tö - th«ng tin ph¶i s¶n xuÊt ®−îc c¸c Chip
®iÖn tö cã kh¶ n¨ng ®¸p øng ®−îc tèc ®é chuyÓn m¹ch cao hoÆc lµm viÖc ë m«i
tr−êng cã b¨ng tÇn réng. Cho ®Õn nay, c¸c thiÕt bÞ nµy ®Òu ®· ®−îc s¶n xuÊt vµ s½n
cã trªn thÞ tr−êng vµ tho¶ m·n ®−îc tèc ®é 10-20 Gbit/s. C¸c thiÕt bÞ nh− vËy tr−íc
C¸p quang
∆f
∆f


C
O
M
B
I
N
P
O
W
E
R
D
I
V
I
D
E
LASER
OPTICAL
DETECTOR
Sn
S2
S1
Mix
f1
f2
Mix
fn
Mix
Sn
S2
S1
Mix
f1
Mix
Mix
fn
f2
1550 nm
§iÒu biÕn
ngoµi ( PSK)
PLL quang
H×nh 1.3 : S¬ ®å khèi hÖ thèng ghÐp kªnh quang OFDM
10
Ch−¬ng II. C«ng nghÖ ghÐp kªnh theo b−íc sãng mËt ®é cao DWDM


hÕt ®· ®¸p øng ®−îc cho c¸c thiÕt bÞ ph¸t vµ thu quang lµm viÖc ë b¨ng tÇn cao, mÆt
kh¸c nã tho¶ m·n ®−îc c¸c thiÕt bÞ ghÐp vµ t¸ch kªnh.
§Ó tiÕp tôc t¨ng tèc ®é bit lªn 40 Gbit/s hoÆc h¬n n÷a cho ®Õn nay lµ rÊt khã
v× vÉn ph¶i dùa vµo nÒn t¶ng cÊu tróc c«ng nghÖ hçn hîp InP. V× vËy, kü thuËt
OTDM cã thÓ kh¾c phôc ®−îc h¹n chÕ nµy, qu¸ tr×nh ghÐp c¸c luång tÝn hiÖu quang
thµnh c¸c luång tÝn hiÖu cã tèc ®é cao h¬n kh«ng qua mét qu¸ tr×nh biÕn ®æi ®iÖn
nµo. OTDM høa hÑn cã nhiÒu kh¶ n¨ng thµnh c«ng vµ tiÕn nhanh h¬n bÊt kú mét
s¶n phÈm ghÐp kªnh ®iÖn nµo, v× nã sö dông c¸c kü thuËt xö lý quang tiªn tiÕn.
Trong h×nh vÏ 1.4 m« t¶ ho¹t ®éng cña mét hÖ thèng truyÒn dÉn quang sö
dông kü thuËt OTDM. Trong OTDM, chuçi xung quang hÑp ph¸t ra tõ nguån ph¸t
thÝch hîp. C¸c tÝn hiÖu nµy ®−îc ®−a vµo khuÕch ®¹i ®Ó n©ng møc tÝn hiÖu ®ñ lín
nh»m ®¸p øng yªu cÇu. Sau ®ã, chia thµnh N luång, mçi luång ®−a vµo ®iÒu chÕ nhê
c¸c bé ®iÒu chÕ ngoµi víi tÝn hiÖu nh¸nh B Gbit/s. §Ó thùc hiÖn ghÐp c¸c tÝn hiÖu
quang nµy víi nhau, c¸c tÝn hiÖu nh¸nh ph¶i ®−a qua bé trÔ quang. Tuú theo vÞ trÝ
tõng kªnh theo thêi gian trong khung mµ c¸c bé trÔ nµy sÏ thùc hiÖn trÔ dÞch c¸c khe
thêi gian quang mét c¸ch t−¬ng øng. Thêi gian trÔ lµ mét nöa tÝn hiÖu Clock. Nh−
vËy, tÝn hiÖu quang sau khi ghÐp sÏ cã tèc ®é lµ NxB Gbit/s. Sau khi truyÒn t¶i trªn
®−êng truyÒn, thiÕt bÞ t¸ch kªnh ë phÝa thu sÏ thùc hiÖn t¸ch kªnh, kh«i phôc xung
Clock vµ ®−a ra tõng kªnh quang riªng t−¬ng øng víi c¸c kªnh quang ë ®Çu vµo bé
ghÐp phÝa ph¸t. C¸c hÖ thèng OTDM th−êng ho¹t ®éng ë vïng b−íc sãng 1550 nm,
t¹i vïng b−íc sãng nµy, nh− ®· biÕt cã suy hao sîi quang nhá nhÊt, l¹i phï hîp víi
bé khuÕch ®¹i quang sîi trong hÖ thèng. C¸c bé khuÕch ®¹i quang sîi cã chøc n¨ng
duy tr× quü c«ng suÊt cña hÖ thèng nh»m ®¶m b¶o tû lÖ tÝn hiÖu trªn t¹p ©m ( S/N) ë
phÝa thu quang. Nguyªn lý ho¹t ®éng nµy cã thÓ ®¸p øng x©y dùng c¸c hÖ thèng
th«ng tin quang víi tèc ®é 200 Gbit/s. Tuy nhiªn, ë tèc ®é nµy cÇn ph¶i xem xÐt tíi
vÊn ®Ò bï t¸n s¾c cho hÖ thèng.
11
Ch−¬ng II. C«ng nghÖ ghÐp kªnh theo b−íc sãng mËt ®é cao DWDM
2.1.4 X¸c ®Þnh kü thuËt ghÐp kªnh sö dông trong luËn ¸n : Nh− ®· th¶o luËn ë
trªn, mçi kü thuËt ghÐp kªnh quang ®Òu cã nhøng thuËn lîi vµ khã kh¨n riªng cã.
§èi víi kü thuËt OFDM, do dung l−îng t¨ng lªn chñ yÕu dùa trªn c¬ së t¨ng sè
l−îng sîi quang, cßn vÒ tèc ®é bÝt vÉn bÞ h¹n chÕ bëi c«ng nghÖ chÕ t¹o “Chip” vµ
®Æc biÖt lµ ®èi víi tÇn sè rÊt cao cña ¸nh s¸ng. §èi víi kÜ thuËt OTDM, mÆc dï
kh«ng bÞ h¹n chÕ bëi tèc ®é bÝt, nh−ng l¹i phô thuéc vµo tÝn hiÖu ®iÒu chÕ, c¸c bé
trÔ quang vµ bÞ h¹n chÕ bëi t¸n s¾c sîi. MÆt kh¸c, cho ®Õn nay, c¸c kÜ thuËt
OFDM/OTDM vÉn ch−a ®¹t ®Õn møc ®é hoµn chØnh ®Ó cã thÓ øng dông réng r·i
trong c¸c hÖ thèng th«ng tin quang. Trªn thùc tÕ, kü thuËt WDM ®· ®−îc øng dông
réng kh¾p trªn hÇu hÕt c¸c hÖ thèng th«ng tin quang vµ ngµy nay víi nh÷ng tiÕn bé
cña khoa häc c«ng nghÖ, th× c¸c hÖ thèng th«ng tin quang trªn c¬ së WDM hoµn
toµn b¶o ®¶m kh¶ n¨ng ph¸t triÓn vÒ c¶ dung l−îng, tèc ®é vµ kho¶ng c¸ch truyÒn
dÉn còng nh− chÊt l−îng vµ ®é an toµn. Do ®ã, trong ph¹m vi luËn ¸n sÏ tËp trung
h−íng nghiªn cøu ®èi víi kü thuËt WDM sö dông trong hÖ thèng th«ng tin quang
nh»m c¶i thiÖn hÖ thèng tèt h¬n.

Sîi
quang
TÝn hiÖu

Nguån
ph¸t

chia
quang
Bé ®iÒu chÕ
Bé ®iÒu chÕ

Bé ®iÒu chÕ

Khèi
ph¸t
Clock

t¸ch
kªnh

EDFA

ghÐp
quang
TrÔ quang
Bé ®iÒu chÕ


EDFA

H×nh 1.4 : S¬ ®å tuyÕn th«ng tin quang sö dông kü thuËt OTDM
12
Ch−¬ng II. C«ng nghÖ ghÐp kªnh theo b−íc sãng mËt ®é cao DWDM


2.2. ThiÕt lËp hÖ thèng truyÒn dÉn sö dông kü thuËt WDM
GhÐp kªnh b−íc sãng sö dông ®Ó truyÒn sè liÖu ®ång thêi ë nhiÒu b−íc sãng
mang th«ng qua mét sîi quang riªng biÖt. Sù ph©n chia d¶i réng b¨ng c¸c b−íc sãng
cã kh¶ n¨ng sö dông trong mét sè kªnh b−íc sãng kh«ng chØ ®ßi hái thiÕt bÞ ph¶i
tinh vi mµ cßn t¨ng kh¶ n¨ng giao thoa gi÷a c¸c kªnh. HÖ thèng truyÒn dÉn quang
WDM ®iÓm-®iÓm nh− thÓ hiÖn trªn h×nh 1.5 a bao gåm bé ghÐp kªnh xen rÏ b−íc
sãng( WADM) vµ bé khuÕch ®¹i b−íc sãng ( WAMP). M¹ng quang WADM sö
dông c¸c hÖ thèng truyÒn dÉn WDM ®iÓm-®iÓm vµ yªu cÇu bé kÕt nèi chÐo lùa chän
b−íc sãng( WSXC) cã kh¶ n¨ng chuyÓn tÝn hiÖu ®Çu vµo tíi sîi quang kh¸c x¶y ra ë
tÇn sè kh¸c, vÝ dô nh− m¹ng WDM vßng kÐp bèn b−íc sãng nh− thÓ hiÖn ë h×nh
1.5b.
Trong m¹ng quang, WADM, WSXC, WAMP ®−îc biÕt ®Õn nh− lµ c¸c bé
ghÐp kªnh xen rÏ quang ( OADM), bé kÕt nèi chÐo quang( OXC) vµ bé khuÕch ®¹i
quang (OAMP). C¸c thuËt ng÷ WADM, WSXC, WAMP th−êng sö dông ®Ó ph©n
biÖt c¸c phÇn tö trong m¹ng quang WDM.H×nh 1.5 a : HÖ thèng truyÒn dÉn WDM ®iÓm - ®iÓm ghÐp 4 b−íc sãng
λ
1
λ
2
λ
3
λ
4
λ
1
λ
2
λ
3
λ
4
WAMP WAMP
WAMP
13
Ch−¬ng II. C«ng nghÖ ghÐp kªnh theo b−íc sãng mËt ®é cao DWDM
Cã hai ph−¬ng ph¸p c¬ b¶n ®Ó thiÕt lËp hÖ thèng truyÒn dÉn sö dông kü thuËt
WDM ®ã lµ truyÒn dÉn ghÐp b−íc sãng quang mét h−íng vµ truyÒn dÉn ghÐp b−íc
sãng quang hai h−íng.
2.2.1. TruyÒn dÉn ghÐp b−íc sãng quang mét h−íng
H×nh vÏ 1.6 thÓ hiÖn s¬ ®å thiÕt lËp hÖ thèng truyÒn dÉn WDM mét h−íng,
®ã lµ sù kÕt hîp cña c¸c tÝn hiÖu cã c¸c b−íc sãng kh¸c nhau vµo sîi t¹i mét ®Çu vµ
thùc hiÖn t¸ch chóng ®Ó chuyÓn tíi c¸c bé t¸ch sãng quang ë ®Çu kia. §Ó thùc hiÖn
hÖ thèng WDM mét h−íng, cÇn ph¶i cã bé ghÐp kªnh ë ®Çu ph¸t ®Ó kÕt hîp tÝn hiÖu
quang tõ c¸c nguån ph¸t quang kh¸c nhau ®−a vµo sîi quang. T¹i ®Çu thu, cÇn ph¶i
cã bé t¸ch kªnh ®Ó thùc hiÖn t¸ch riªng c¸c kªnh quang t−¬ng øng. §èi víi bé t¸ch
kªnh, v× c¸c bé t¸ch sãng quang th−êng nh¹y c¶m trªn mét vïng réng c¸c b−íc
sãng, nªn nã cã thÓ thu ®−îc toµn bé c¸c b−íc sãng ph¸t ®i. Nh− v©y, ®Ó ng¨n chÆn
c¸c tÝn hiÖu kh«ng mong muèn mét c¸ch cã hiÖu qu¶, ph¶i cã biÖn ph¸p c¸ch ly tèt
c¸c kªnh quang. §Ó thùc hiÖn ®iÒu nµy, cÇn thiÕt kÕ c¸c bé t¸ch ghÐp kªnh thËt
chuÈn x¸c .

WAMP
WAMP WAMP WAMP
WAMP WAMP WAMP
WAMP
WAMP
WAMP WAMP
H×nh 1.5.b : M¹ng WDM vßng kÐp bèn b−íc sãng
14
Ch−¬ng II. C«ng nghÖ ghÐp kªnh theo b−íc sãng mËt ®é cao DWDM


2.2.2. TruyÒn dÉn ghÐp b−íc sãng quang hai h−íng
H×nh vÏ 1.7 thÓ hiÖn s¬ ®å thiÕt lËp hÖ thèng truyÒn dÉn WDM theo hai
h−íng. Ph−¬ng ph¸p nµy kh«ng quy ®Þnh ph¸t ë mét ®Çu vµ thu ë mét ®Çu, nghÜa lµ
cã thÓ ph¸t th«ng tin theo mét h−íng t¹i b−íc sãng λ
1
vµ ®ång thêi còng thu th«ng
tin theo h−íng ng−îc l¹i t¹i b−íc sãng λ
2
.2.2.3. ThiÕt bÞ ghÐp b−íc sãng quang
ThiÕt bÞ ghÐp b−íc sãng quang cã ba lo¹i lµ MUX, DEMUX vµ MUX-
DEMUX. Bé MUX vµ DEMUX th−êng sö dông cho hÖ thèng truyÒn dÉn mét
h−íng. Bé MUX- DEMUX sö dông cho ph−¬ng ph¸p truyÒn dÉn hai h−íng. H×nh vÏ
1.8 thÓ hiÖn s¬ ®å m« t¶ thiÕt bÞ ghÐp vµ t¸ch hçn hîp. ViÖc m« t¶ ph©n tÝch chÝnh
x¸c thiÕt bÞ ghÐp kªnh ph¶i dùa trªn ma trËn chuyÓn ®æi ®èi víi c¸c phÇn tö cña ma
trËn A
ij
(x). C¸c phÇn tö nµy lµ c¸c hÖ sè phô thuéc vµo b−íc sãng, nã biÓu thÞ tÝn
hiÖu quang ®i vµo cña thø i vµ ra cöa thø j. C¸ch tiÕp cËn nµy kh¸ phøc t¹p khi øng
dông ®Ó ph©n tÝch c¸c hÖ thèng WDM.
Kªnh N
Nguån λ
2

Nguån λ
N

Thu λ
1

Thu λ
2

Thu λ
N

ThiÕt bÞ
WDM
ThiÕt bÞ
WDM
Nguån λ
1
λ
1

2
, ... ,λ
N

Mét sîi
Kªnh 1
Kªnh 2
Kªnh N
Kªnh 1
Kªnh 2
H×nh 1.6 : HÖ thèng truyÒn dÉn ghÐp b−íc sãng quang mét h−íng
Kªnh 1
Nguån λ
1

Thu λ
2
Thu λ
1
Nguån λ
2

ThiÕt bÞ
WDM
ThiÕt bÞ
WDM
Mét sîi
Kªnh 2
Kªnh 1
Kªnh 2
λ
1
λ
2

H×nh 1.7 : HÖ thèng truyÒn dÉn ghÐp b−íc sãng quang hai h−íng
15
Ch−¬ng II. C«ng nghÖ ghÐp kªnh theo b−íc sãng mËt ®é cao DWDM

2.3. C¸c tham sè c¬ b¶n cña ghÐp b−íc sãng quang
C¸c tham sè c¬ b¶n ®Ó m« t¶ ®Æc tÝnh cña c¸c bé ghÐp- t¸ch kªnh hçn hîp lµ
suy hao xen, xuyªn kªnh vµ ®é réng kªnh. §Ó ®¬n gi¶n, h·y ph©n biÖt thiÕt bÞ mét
h−íng (gåm c¸c bé ghÐp kªnh vµ t¸ch kªnh riªng biÖt nh− thÓ hiÖn trªn h×nh 1.6) vµ
thiÕt bÞ hai h−íng( bé ghÐp t¸ch hçn hîp nh− thÓ hiÖn trªn h×nh 1.7). C¸c kÝ hiÖu
I(λ
i
), O(λ
k
) t−¬ng øng lµ c¸c tÝn hiÖu ®· ®−îc ghÐp ®ang cã mÆt ë ®−êng chung. KÝ
hiÖu I
k

k
) lµ tÝn hiÖu ®Çu vµo ®−îc ghÐp vµo cöa thø k, tÝn hiÖu nµy ®−îc ph¸t ë
nguån thø k. KÝ hiÖu O
i

i
) lµ tÝn hiÖu cã b−íc sãng λ
i
®· ®−îc ghÐp vµ ®i ra ë cöa
thø i. Sau ®©y sÏ xÐt c¸c tham sè: suy hao xen, xuyªn kªnh, ®é réng kªnh.
2.3.1. Suy hao xen
Suy hao xen ®−îc x¸c ®Þnh lµ l−îng c«ng suèt tæn hao sinh ra trong tuyÕn
truyÒn dÉn quang do tuyÕn cã thªm c¸c thiÕt bÞ ghÐp b−íc sãng quang WDM. Suy
hao nµy bao gåm suy hao do c¸c ®iÓm ghÐp nèi thiÕt bÞ WDM víi sîi vµ suy hao bëi
b¶n th©n c¸c thiÕt bÞ ghÐp g©y ra. V× vËy, trªn thùc tÕ thiÕt kÕ tuyÕn ph¶i tÝnh cho vµi
dB ë mçi ®Çu. Suy hao xen ®−îc diÔn gi¶i t−¬ng tù nh− suy hao ®èi víi c¸c bé ghÐp
nèi chung, nh−ng cÇn l−u ý ë WDM lµ xÐt cho mét b−íc sãng ®Æc tr−ng (víi L
i

suy hao t¹i b−íc sãng λ
i
khi thiÕt bÞ ®−îc ghÐp xen vµo tuyÕn truyÒn dÉn):

( )
( )
i i
i
i
I
O
L
λ
λ
log 10 − = víi thiÕt bÞ MUX (1.1)
C¸c tÝn hiÖu ghÐp
C¸c tÝn hiÖu t¸ch ghÐp
Sîi dÉn quang
I
k

k
)
I
i

i
)
O(λ
k
)
I(λ
i
)
H×nh 1.8 : S¬ ®å m« t¶ thiÕt bÞ ghÐp - t¸ch hçn hîp (MUX- DEMUX)
16
Ch−¬ng II. C«ng nghÖ ghÐp kªnh theo b−íc sãng mËt ®é cao DWDM


( )
( )
i
i
i
I
O
L
λ
λ
log 10 − = víi thiÕt bÞ DEMUX (1.2)
2.3.2. Xuyªn kªnh
Xuyªn kªnh hµm ý m« t¶ mét l−îng tÝn hiÖu tõ kªnh nµy ghÐp sang kªnh
kh¸c. C¸c møc xuyªn kªnh cho phÐp n»m ë d¶i rÊt réng tïy thuéc vµo tr−êng hîp ¸p
dông. Nh−ng nh×n chung, ph¶i b¶o ®¶m < -30dB trong mäi tr−êng hîp. Trong mét
bé t¸ch ghÐp kªnh lý t−ëng, sÏ kh«ng cã hiÖn t−îng dß tÝn hiÖu tõ kªnh thø i cã
b−íc sãng λ
i
sang c¸c kªnh kh¸c cã b−íc sãng kh¸c víi λ
i
. Nh−ng trong thùc tÕ,
lu«n lu«n tån t¹i mét møc xuyªn kªnh nµo ®ã, vµ lµm gi¶m chÊt l−îng truyÒn dÉn
cña thiÕt bÞ. Kh¶ n¨ng ®Ó t¸ch c¸c kªnh kh¸c nhau ®−îc diÔn gi¶i b»ng suy hao
xuyªn kªnh vµ tÝnh b»ng dB nh− sau:
( )
( )
( )
k
k i
k i
I
U
D
λ
λ
λ log 10 − = (1.3)
Theo s¬ ®å ®¬n gi¶n m« t¶ t¸ch kªnh ë h×nh vÏ 1.9 a, th× U
i

k
) lµ l−îng tÝn
hiÖu kh«ng mong muèn ë b−íc sãng λ
k
do cã sù dß tÝn hiÖu ë cöa ra thø i, mµ ®óng
ra chØ cã tÝn hiÖu ë b−íc sãng λ
i
. Trong thiÕt bÞ ghÐp - t¸ch hçn hîp nh− thÓ hiÖn
trªn h×nh vÏ 1.9b, viÖc x¸c ®Þnh suy hao xuyªn kªnh còng ®−îc ¸p dông nh− mét bé
t¸ch kªnh. ë tr−êng hîp nµy sÏ ph¶i xem xÐt lo¹i xuyªn kªnh. “Xuyªn kªnh ®Çu xa”
lµ do c¸c kªnh kh¸c ®−îc ghÐp ®i vµo ®−êng truyÒn g©y ra, vÝ dô nh− I(λ
k
) sinh ra
U
i

k
). “Xuyªn kªnh ®Çu gÇn” lµ do c¸c kªnh kh¸c ë ®Çu vµo sinh ra, nã ®−îc ghÐp
ë bªn trong thiÕt bÞ vÝ dô nh− U
i

j
).
Sîi quang
O
i

i
) + U
i

k
)

DEMUX
I(λ
i
)......I(λ
k
)
a)
H×nh 1.9: a) Xuyªn kªnh ë bé t¸ch kªnh; b) Xuyªn kªnh ë bé ghÐp - t¸ch kªnh hçn hîp

O
i

i
) + U
i

k
) + U
i

j
)
I(λ
i
)......I(λ
k
)
Sîi quang
O(λ
j
)
I
i

j
)
b)
MUX
17
Ch−¬ng II. C«ng nghÖ ghÐp kªnh theo b−íc sãng mËt ®é cao DWDM


2.3.3. §é réng kªnh
§é réng kªnh lµ d¶i b−íc sãng mµ nã ®Þnh ra cho tõng nguån ph¸t quang
riªng biÖt. NÕu nh− nguån ph¸t quang lµ c¸c ®ièt Laser th× c¸c ®é réng kªnh yªu cÇu
vµo kho¶ng vµi chôc nano mÐt (nm) ®Ó ®¶m b¶o kh«ng bÞ nhiÔu gi÷a c¸c kªnh do sù
bÊt æn ®Þnh cña c¸c nguån ph¸t g©y ra (vÝ dô nh− khi nhiÖt ®é thay ®æi sÏ lµm tr«i
b−íc sãng ®Ønh). §èi víi nguån ph¸t quang lµ ®ièt ph¸t quang LED, yªu cÇu ®é
réng kªnh ph¶i lín h¬n 10 ®Õn 20 lÇn bëi ®é réng phæ cña lo¹i nguån ph¸t nµy réng
h¬n.
2.4. C¸c thiÕt bÞ ghÐp b−íc sãng quang
ThiÕt bÞ ghÐp b−íc sãng quang rÊt ®a d¹ng, theo s¬ ®å ph©n lo¹i nh− thÓ hiÖn
trªn h×nh vÏ 1.10, trong ®ã chó träng nhiÒu nhÊt tíi c¸c thiÕt bÞ häat ®éng theo
ph−¬ng ph¸p thô ®éng. §Ó xem xÐt c¸c thiÕt bÞ WDM, do nguyªn lý cña c¸c thiÕt bÞ
WDM cã tÝnh thuËn nghÞch vÒ cÊu tróc, nªn ho¹t ®éng cña c¸c bé phËn ghÐp kªnh
còng ®−îc gi¶i thÝch b»ng c¸ch ®¬n thuÇn lµ thay ®æi h−íng tÝn hiÖu ®Çu vµo vµ ®Çu
ra.


ThiÕt bÞ WDM
Thô ®éng TÝch cùc
ThiÕt bÞ WDM
vi quang
ThiÕt bÞ WDM
ghÐp sîi
ThiÕt bÞ quang
tæ hîp
C¸c thiÕt bÞ
quang kh¸c
C¸c nguån ph¸t quang vµ
c¸c bé t¸ch sãng quang
nhiÒu b−íc sãng
Ph©n t¸n gãc ThiÕt bÞ cã läc

Phi tuyÕn Giao thoa Ph©n cùc
Ph©n t¸n vËt liÖu C¸ch tö
H×nh 1.10 : Ph©n lo¹i c¸c thiÕt bÞ ghÐp b−íc sãng quang WDM
18
Ch−¬ng II. C«ng nghÖ ghÐp kªnh theo b−íc sãng mËt ®é cao DWDM


C¸c bé phËn t¸ch (hoÆc c¸c bé ghÐp) ®−îc chia thµnh hai lo¹i chÝnh theo
c«ng nghÖ chÕ t¹o: (1) thiÕt bÞ WDM vi quang; (2) thiÕt bÞ WDM ghÐp sîi. C¸c thiÕt
bÞ nµy ®−îc thiÕt kÕ chñ yÕu sö dông cho c¸c tuyÕn th«ng tin quang dïng sîi ®a
mode, cßn ®èi víi sîi quang ®¬n mode th× chóng Ýt ®−îc sö dông. Lo¹i thiÕt bÞ
WDM ghÐp sîi dùa vµo viÖc ghÐp gi÷a c¸c tr−êng lan truyÒn trong lâi sîi liÒn kÒ
nhau. Kü thuËt nµy phï hîp víi c¸c tuyÕn sö dông sîi ®¬n mode.
2.4.1. C¸c thiÕt bÞ WDM vi quang
C¸c thiÕt bÞ WDM vi quang chÕ t¹o dùa trªn hai ph−¬ng ph¸p c«ng nghÖ
kh¸c nhau ®ã lµ: c¸c thiÕt bÞ cã bé läc vµ c¸c thiÕt bÞ ph©n t¸n gãc. S¬ ®å ho¹t ®éng
cña hai lo¹i nµy nh− thÓ hiÖn trªn h×nh vÏ 1.11. ThiÕt bÞ läc chØ ho¹t ®éng më cho
mét b−íc sãng (hoÆc mét nhãm c¸c b−íc sãng) t¹i mét thêi ®iÓm, nh»m t¸ch ra mét
b−íc sãng trong nhiÒu b−íc sãng. §Ó ®¹t ®−îc thiÕt bÞ hoµn chØnh, th−êng ph¶i t¹o
ra cÊu tróc läc nhiÒu tÇng. §èi víi cÊu tróc ph©n t¸n gãc l¹i ®ång thêi ®−a ra tÊt c¶
c¸c b−íc sãng.

PhÇn tö c¬ b¶n ®Ó ®¹t ®−îc thiÕt bÞ WDM cã läc lµ bé läc ®iÖn m«i giao thoa,
nã cã cÊu tróc ®a líp gåm nhiÒu c¸c mµng máng cã chØ sè chiÕt suÊt cao vµ thÊp ®Æt
xen kÏ nhau. HÇu hÕt c¸c bé läc giao thoa lµm viÖc dùa trªn nguyªn lý buång céng
h−ëng Fabry-Perot, gåm hai g−¬ng ph¶n x¹ thµnh phÇn ®Æt song song c¸ch nhau bëi
mét líp ®iÖn m«i trong suèt. Khi chïm tia s¸ng ch¹m vµo thiÕt bÞ, c¸c hiÖn t−îng
giao thoa sÏ t¹o ra nh÷ng ph¶n x¹ nhiÒu lÇn trong hèc. NÕu ®é dµy cña kho¶ng c¸ch
lµ mét sè nguyªn lÇn cña nöa b−íc sãng chïm s¸ng tíi, th× giao thoa sÏ x¶y ra vµ
ThiÕt bÞ ph©n t¸n
(b)
Bé läc
(a)
λ
2
, ... , λ
n


λ
1
, λ
2
, ... , λ
n


λ
1
, λ
2
, ... , λ
n


H×nh 1.11 : Nguyªn lý ho¹t ®éng cña thiÕt bÞ WDM vi quang ®èi víi cÊu tróc sö dông :
(a) Bé läc giao thoa; (b) C¸c phÇn tö ph©n t¸n gãc

19
Ch−¬ng II. C«ng nghÖ ghÐp kªnh theo b−íc sãng mËt ®é cao DWDM


b−íc sãng ®−îc truyÒn dÉn trong suèt. §−êng cong phæ truyÒn dÉn cho thiÕt bÞ ho¹t
®éng nh− vËy nh− thÓ hiÖn trªn h×nh vÏ 1.12a. ë ®©y, c¸c chïm ¸nh s¸ng t¹i c¸c
b−íc sãng kh¸c trong buång céng h−ëng hÇu nh− bÞ ph¶n x¹ hoµn toµn. Trong c¸c
bé läc cña thiÕt bÞ WDM, c¸c g−¬ng lµ c¸c vá bäc nhiÒu líp ®−îc ®Æt trªn c¸c líp
®iÖn m«i ph©n c¸ch trong suèt nh− thÓ hiÖn trªn h×nh vÏ 1.12b.
C¸c bé läc mµng máng th−êng cã ®é dµy b»ng mét phÇn t− b−íc sãng truyÒn
dÉn lín nhÊt. Chóng ®−îc cÊu t¹o tõ c¸c mµng máng cã chØ sè chiÕt suÊt thÊp nhÊt
(nh− MgF
2
cã n = 1,35 hoÆc SiO
2
cã n = 1,46) vµ c¸c mµng cã chØ sè chiÕt suÊt cao
(nh− TiO
2
cã n = 2,2) ®−îc ®Æt xen kÏ nhau. Theo ®Æc tÝnh phæ th× cã thÓ ph©n c¸c
bé läc giao thoa thµnh hai hä: (1) c¸c bé läc c¾t chuÈn ®−îc ®Æc tr−ng bëi tÇn sè c¾t
λ
c
vµ cã ®¸p øng phæ th«ng thÊp nhÊt hoÆc th«ng cao (h×nh vÏ 1.13a,b); (2) c¸c bé
läc b¨ng th«ng ®−îc ®Æc tr−ng bëi b−íc sãng trung t©m b¨ng λ
0
vµ cã ®é réng b¨ng
∆λ (h×nh vÏ 1.13c)
Líp ph©n c¸ch trong suèt
ChiÕt suÊt thÊp ChiÕt suÊt cao
H×nh 1.12 b : CÊu tróc cña buång Fabry - Perot ®iÖn m«i
λ
o
λ
P
out
H×nh 1.12a : §−êng cong phæ truyÒn dÉn cña buång céng h−ëng Fabry - Perot
20
Ch−¬ng II. C«ng nghÖ ghÐp kªnh theo b−íc sãng mËt ®é cao DWDM
(a) (b) (c)Bé c¾t chuÈn ®−îc sö dông réng r·i trong c¸c thiÕt bÞ hai kªnh ®Ó ghÐp hoÆc
t¸ch hai b−íc sãng hoµn toµn ph©n c¸ch, ch¼ng h¹n b−íc sãng thuéc d¶i 850nm vµ
1300nm, hoÆc 1300nm vµ 1550nm. C¸c thiÕt bÞ nµy ®−îc sö dông kh¸ hiÖu qu¶ cho
c¶ nguån cã phæ réng nh− (LED) ch¼ng h¹n. C¸c thiÕt bÞ bÞ läc b¨ng sö dông tèt cho
c¸c thiÕt bÞ WDM, nã rÊt phï hîp víi c¸c nguån ph¸t cã phæ hÑp nh− Laser. H¬n thÕ
n÷a, nã cho phÐp sö dông khi cã sù dÞch b−íc sãng cña nguån ph¸t do ¶nh h−ëng
cña nhiÖt ®é, v× vËy mµ ®−êng cong phæ truyÒn dÉn cña bé läc b¨ng th«ng (h×nh vÏ
1.13c) ph¶i cã d¹ng vu«ng, cã vïng xung quanh b−íc sãng trung t©m ph¼ng. C¹nh
cña ®−êng cong phæ truyÒn dÉn ph¶i cµng s¾c nÐt cµng tèt ®Ó ng¨n ngõa xuyªn kªnh
tõ c¸c kªnh l©n cËn.
CÊu tróc c¬ b¶n cña bé t¸ch kªnh nh− thÓ hiÖn ë h×nh vÏ 1.14a, nh−ng cÊu
tróc thùc tÕ chØ ®¬n gi¶n nh− thÓ hiÖn ë h×nh vÏ 1.14b . C¸c phÇn tö chuÈn mùc vµ
héi tô lµ c¸c l¨ng kÝnh GRIN-rod 1/4 b−íc sãng. Bé läc ®−îc thiÕt kÕ ®Ó ph¸t ®i λ
1

vµ ph¶n x¹ λ
2
sÏ ®−îc ®Æt gi÷a hai l¨ng kÝnh. C¸c thiÕt bÞ t¸ch kªnh nµy ®· ®−îc
th−¬ng m¹i ho¸ vµ sö dông réng r·i ë c¸c thÕ hÖ th«ng tin quang sö dông nguån
ph¸t LED ë d¶i b−íc sãng 850nm vµ 1300nm, hoÆc sö dông c¸c nguån ph¸t phæ hÑp
cña c¸c tæ hîp b−íc sãng (nh− 800nm vµ 830nm; 800nm vµ 890nm; 1200nm vµ
1300nm; 1300nm vµ 1550nm;...), víi suy hao xen nhá h¬n 3dB (cho mçi cÆp), suy
hao xuyªn kªnh cao h¬n 25dB.

λ

λ

T

T

λ
c


λ
c


Th«ng thÊp (λ>λ
c
) Th«ng thÊp (λ<λ
c
)
λ
c


T

λ
c


∆λ
Th«ng b¨ng (λ
c
-∆λ/2< λ<λ
c
+∆λ/2)
H×nh 1.13: C¸c ®Æc tÝnh phæ truyÒn dÉn cña c¸c bé läc giao thoa c¾t (a),(b) vµ b¨ng th«ng (c)
21
Ch−¬ng II. C«ng nghÖ ghÐp kªnh theo b−íc sãng mËt ®é cao DWDMC¸c thiÕt bÞ WDM cã nhiÒu h¬n hai kªnh sÏ ®−îc cÊu t¹o dùa trªn cÊu tróc
bé läc tÇng. ë ®©y mçi b−íc sãng trong tÇng sÏ lùa chän mét b−íc sãng, h×nh vÏ
1.15a minh häa vÒ thiÕt bÞ nµy. Trªn thùc tÕ thiÕt bÞ ghÐp vµ t¸ch kªnh nhiÒu kªnh
nh− h×nh vÏ 1.15b. §«i khi còng cã thÓ thùc hiÖn t¹o ra mét bé t¸ch kªnh mµ kh«ng
cÇn sö dông ®Õn c¸c phÇn tö chuÈn trùc. VÝ dô nh− trªn h×nh vÏ 1.13, thiÕt bÞ kh«ng
cã l¨ng kÝnh, mµ c¸c bé läc giao thoa ë ®©y ®−îc ®Æt trªn tõng ®o¹n mét c¸ch thÝch
hîp vµ ®Çu sîi ®−îc ®¸nh bãng.
Mét kü thuËt vi quang kh¸c ®Ó t¸ch c¸c b−íc sãng kh¸c nhau t−¬ng ®èi tin
cËy lµ ph−¬ng ph¸p sö dông c¸c phÇn tö ph©n t¸n gãc (nh− thÓ hiÖn ë h×nh vÏ
1.11b). C¸c chïm tÝn hiÖu ®Çu vµo chuÈn trùc sÏ ®Ëp vµo thiÕt bÞ ph©n t¸n, thiÕt bÞ
ph©n t¸n sÏ t¸ch ra c¸c kªnh kh¸c nhau tïy theo b−íc sãng cña chóng thµnh c¸c
chïm h−íng theo c¸c gãc kh¸c nhau. C¸c chïm ®Çu ra ®· ®−îc t¸ch sÏ héi tô nhê
mét hoÆc mét sè c¸c l¨ng kÝnh vµ ®−îc ®−a vµo c¸c sîi dÉn quang riªng rÏ. C¸c
phÇn tö ph©n t¸n gãc ®−îc sö dông trong thiÕt bÞ WDM hÇu hÕt lµ c¸ch tö nhiÔu x¹.
C¸c thiÕt bÞ WDM sö dông c¸c c¸ch tö nµy cã thÓ ®−îc thiÕt kÕ theo hai kiÓu cÊu
tróc c¬ b¶n lµ: (1) c¸ch tö tuyÕn tÝnh kÕt hîp víi phÇn tö héi tô; (2) c¸ch tö héi tô.


ThÊu kÝnh
ThÊu kÝnh
ThÊu kÝnh
Sîi quang Sîi quang
Sîi quang
KÝnh läc
(a)
L¨ng kÝnh Grin (1/4 p)
Bé läc
(b)
λ
1
, λ
2


λ
1
, λ
2


λ
1


λ
1


λ
2


λ
2


H×nh 1.14 : CÊu tróc hai bé t¸ch kªnh sö dông bé läc giao thoa :
(a) CÊu tróc c¬ b¶n;(b) Bé t¸ch kªnh sö dông hai l¨ng kÝnh 1/4 b−íc sãng Grin-rod

22
Ch−¬ng II. C«ng nghÖ ghÐp kªnh theo b−íc sãng mËt ®é cao DWDMNguyªn lý ho¹t ®éng cña c¸c cÊu tróc c¸ch tö nh− thÓ hiÖn trªn h×nh vÏ
1.17a,b. Tr−êng hîp c¸ch tö truyÕn tÝnh kÕt hîp víi c¸c phÇn tö héi tô, cÊu h×nh theo
kiÓu Littrow nh− thÓ hiÖn trªn h×nh vÏ 1.18a,b ®−îc sö dông nhiÒu bëi v× cÊu tróc
cña nã chØ cã mét l¨ng kÝnh vµ nã gi¶m tíi møc tèi thiÓu tÝnh läan thÞ cña hÖ thèng.
Bé t¸ch ghÐp Littrow ®Æc tr−ng cã cÊu tróc sö dông c¸c l¨ng kÝnh GRIN-rod 1/4
b−íc sãng, ë ®©y c¸ch phÇn tö ®−îc ®Æt víi mét gãc thÝch hîp t¹i ®Çu cña l¨ng kÝnh.
λ
1


λ
3


λ
5


Bé läc λ
4


Bé läc λ
3


λ
1
, λ
2
, ... , λ
5


λ
1
, λ
2
, ... , λ
n


λ
1


λ
3


λ
2


λ
4


Bé läc λ
1


Bé läc λ
2


Bé läc
L¨ng kÝnh Grin
Sîi quang
(a) (b)
Khèi
trong suèt
λ
2


λ
4


H×nh 1.15 : (a) CÊu tróc c¬ b¶n cña bé t¸ch giao thoa nhiÒu kªnh
(b) Bé t¸ch vi quang nhiÒu kªnh thùc tÕ
λ
2


λ
1


λ
3


λ
4


λ
1
, λ
2
, ... , λ
4


Sîi quang

Bé läc

H×nh 1.16 : CÊu tróc c¬ b¶n cña bé t¸ch nhiÒu kªnh sö dông bé läc
giao thoa g¾n trùc tiÕp vµo sîi

23
Ch−¬ng II. C«ng nghÖ ghÐp kªnh theo b−íc sãng mËt ®é cao DWDMC¸ch tö
C¸ch tö
lßng ch¶o
C¸c sîi
®Çu ra
Sîi vµo
(a) (b)
λ
1


λ
1
, λ
2
, ... , λ
n


λ
n


H×nh 1.17 : (a) S¬ ®å nguyªn lý ho¹t ®éng cña c¸ch tö nhiÔu x¹ Planar;
(b) S¬ ®å cÊu tróc tù héi tô sö dông c¸ch tö lßng ch¶o

L¨ng kÝnh chuÈn trùc
C¸ch tö
(a)
C¸ch tö
L¨ng kÝnh GRIN
(b)
λ
1


λ
1
, λ
2


λ
2


λ
1


λ
1
, λ
2


λ
2


H×nh 1.18 : Bé t¸ch kªnh Littrow : (a) CÊu tróc c¬ b¶n; (b) CÊu tróc thùc
tÕ sö dông l¨ng kÝnh GRIN-rod cña bé t¸ch ghÐp 2 kªnh

24
Ch−¬ng II. C«ng nghÖ ghÐp kªnh theo b−íc sãng mËt ®é cao DWDM


2.4.2 C¸c thiÕt bÞ WDM ghÐp sîi
Nh− th¶o luËn ë trªn c¸c thiÕt bÞ vi quang ®· ®−îc sö dông réng r·i cho c¸c lo¹i
sîi ®a mode, nh−ng l¹i rÊt khã sö dông cho sîi ®¬n mode bëi v× qu¸ tr×nh xö lý
chïm ¸nh s¸ng ph¶i tr¶i qua c¸c giai ®o¹n nh− ph¶n x¹, chuÈn trùc, héi tô, ... tõ ®ã
dÉn tíi quang sai vµ c¸c vÊn ®Ò trÔ kh¸c t¹o ra suy hao tÝn hiÖu qu¸ lín ë trong thiÕt
bÞ. HiÖn nay, c¸c bé ghÐp h−íng sîi ®· cã s½n, chóng tån t¹i d−íi d¹ng c¸c bé chia
quang vµ kÕt hîp quang. C¸c bé ghÐp h−íng sîi th−êng cã bèn cöa víi 3 cöa vµo vµ
2 cöa ra. CÊu tróc cña chóng dùa trªn c¬ së ghÐp hai tr−êng ¸nh s¸ng phÝa ngoµi lâi.
C¸c bé ghÐp nèi nµy cã tÝnh lùa chän b−íc sãng ë trong nã, v× vËy nÕu thiÕt kÕ cÈn
thËn c¸c bé ghÐp nµy th× hoµn toµn cã thÓ sö dông chóng ®Ó kÕt hîp hoÆc t¸ch c¸c
tÝn hiÖu cã b−íc sãng kh¸c nhau. HÖ sè ghÐp k cã liªn quan ®Õn l−îng ¸nh s¸ng ®i
qua l¹i tõ sîi nµy ®Õn sîi kia. Chïm ¸nh s¸ng xuÊt hiÖn ë c¶ hai ®Çu sÏ phô thuéc
vµo nhiÒu yÕu tè ®ã lµ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c lâi sîi, chØ sè chiÕt suÊt vËt liÖu ë gi÷a,
®−êng kÝnh c¸c lâi sîi, ®é dµi t−¬ng t¸c vµ b−íc sãng ¸nh s¸ng.
C¸c bé ghÐp h−íng sîi ®¬n mode dïng cho WDM cã thÓ ë hai d¹ng nh− thÓ
hiÖn trªn h×nh vÏ 1.19. D¹ng thø nhÊt lµ bé ghÐp xo¾n nãng ch¶y, cã cÊu tróc hai sîi
xo¾n vµo nhau ë ®iÒu kiÖn ®èt nãng ®Ó sao cho hai lâi ®ñ gÇn tíi møc cã thÓ ghÐp
víi nhau. D¹ng thø hai lµ bé ghÐp dùa trªn c¬ së mµi bãng khi c¸c lâi cña chóng
gÇn nh− lé ra. Sau ®ã tiÕn hµnh ghÐp tiÕp xóc vµo nhau ®Ó t¹o ra bé ghÐp, d¹ng nµy
gäi lµ bé ghÐp khèi.Trong tr−êng hîp bé ghÐp nãng ch¶y sîi xo¾n, chu kú nöa b−íc sãng lµm
gi¶m chËm v× ®é dµi ®o¹n vuèt thon t¨ng lªn, v× thÕ nªn ®−a ra cho thiÕt bÞ c¸c b−íc
sãng ®· ®−îc t¸ch. VÝ dô nh− bé ghÐp xo¾n sîi nãng ch¶y 1300/1550 nm cã ®é dµi
λ
2


λ
2


Vïng xo¾n nãng ch¶y
Kü thuËt xo¾n nãng ch¶y
Vá sîi
Sîi quang ®¬n mode
Kü thuËt ghÐp ®¸nh bãng
Vá sîi
R·nh ch÷ V
H×nh 1.19: Hai ph−¬ng ph¸p chÕ t¹o ra c¸c bé ghÐp h−íng WDM cho sîi ®¬n mode
λ
1
+ λ
2


λ
1


λ
1
+ λ
2


λ
1


25
Ch−¬ng II. C«ng nghÖ ghÐp kªnh theo b−íc sãng mËt ®é cao DWDM


vuèt thon kho¶ng 20 nm, suy hao xen nhá h¬n 0,05 dB vµ ®é c¸ch ly b−íc sãng tèt
h¬n - 30dB. B»ng c¸ch t¨ng ®é dµi vuèt thon tíi vµi tr¨m milimet sÏ gi¶m ®−îc chu
kú nöa b−íc sãng tíi 2m hoÆc Ýt h¬n. Nh−ng nÕu nh− vËy th× thiÕt bÞ sÏ khã thùc
hiÖn ghÐp b¨ng hÑp ®−îc, bëi v× bé ghÐp dµi sÏ kh«ng æn ®Þnh, nh¹y c¶m víi t¸c
®éng bªn ngoµi vµ dÔ nh¹y c¶m ph©n cùc. §èi víi bÊt kú b»ng c¸ch di chuyÓn c¸c
lâi s¬i thÝch øng víi nhau, hoÆc t¹o ra c¸c vËt liÖu cã chØ sè chiÕt suÊt kh¸c nhau ë
gi÷a c¸c khèi. Chóng th−êng cã d¸ng to h¬n bé ghÐp xo¾n sîi. B¨ng th«ng cña c¸c
bé ghÐp sîi nh− cã d¹ng gÇn nh− h×nh sin lµm h¹n chÕ viÖc lùa chän nguån ph¸t. Râ
rµng r»ng c¸c LED kh«ng thÓ sö dông trong bé ghÐp ®ång bé ®¬n mode v× phæ cña
nã réng. Nh− vËy, chØ cã c¸c ®ièt Laser cã ®é réng phæ hÑp ®−îc sö dông nÕu nh−
tr¸nh ®−îc suy hao xen vµ xuyªn kªnh lín. Cho ®Õn nay, chØ cã c¸c bé ghÐp ®ång
bé lµ ®−îc th¶o luËn xem xÐt, ®©y lµ c¸c bé ghÐp sîi sö dông c¸c sîi ®ång nhÊt. C¸c
bé ghÐp sö dông c¸c sîi kh«ng ®ång nhÊt gäi lµ bé ghÐp kh«ng ®ång bé. C¸c bé
ghÐp sîi chØ cã thÓ mét lóc ho¹t ®éng ®−îc víi hai b−íc sãng nÕu nh− sè kªnh cÇn
ghÐp lín h¬n hai th× ph¶i xö lý b»ng cÊu h×nh rÏ nh¸nh. H×nh vÏ 1.20 thÓ hiÖn cÊu
tróc bé ghÐp bèn kªnh sö dông ba thiÕt bÞ WDM sîi ®¬n mode.

2.4.3. C¸ch tö dÉn sãng AWG vµ nh÷ng nÐt míi vÒ c«ng nghÖ trong thiÕt bÞ
WDM
Nh×n l¹i suèt qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña WDM, ta thÊy nh÷ng tiÕn bé v−ît bËc
vÒ mÆt c«ng nghÖ trong viÖc nghiªn cøu chÕ t¹o thiÕt bÞ WDM. Míi ®Çu chØ lµ c¸c
λ
1


λ
1
, λ
2
, ... , λ
4


λ
2


λ
3


λ
4


λ
1
, λ
2


λ
3
, λ
4

H×nh 1.20 : S¬ ®å cÊu tróc bé ghÐp bèn kªnh thùc hiÖn ghÐp hai tÇng

26
Ch−¬ng II. C«ng nghÖ ghÐp kªnh theo b−íc sãng mËt ®é cao DWDM


thiÕt bÞ t¸ch /ghÐp kªnh sö dông l¨ng kÝnh hoÆc c¸ch tö ®¬n gi¶n víi sè kªnh cho
phÐp lµ bèn. §Õn nay, c¸c s¶n phÈm th−¬ng m¹i cña mét sè h·ng chµo mêi víi sè
kªnh b−íc sãng lµ 80, trong phßng thÝ nghiÖm ng−êi ta ®· tiÕn hµnh ghÐp 170 b−íc
sãng cho mét tuyÕn WDM dung l−îng 1 Tbit/s qua mét sîi ®¬n mode chuÈn
(SSMF). Kho¶ng c¸ch kªnh b−íc sãng, còng v× thÕ ®· gi¶m ®i tõ con sè lóc ®Çu lµ
400 GHz nay chØ cßn 50 GHz.Mét trong nh÷ng ý t−ëng ®Ó ®¹t ®−îc chi phÝ thÊp nhÊt cho mét chøc n¨ng
quang lµ c«ng nghÖ vi m¹ch quang PLC (Planar Lighwave Circuit), gièng nh− ý
t−ëng vÒ IC, thùc hiÖn tÝch hîp hµng lo¹t chøc n¨ng quang trªn mét ®Õ, t¹o ra mét vi
m¹ch quang. Vi m¹ch quang bao gåm nhiÒu m¹ch quang (optical circuits) trªn mét
®Õ Silic, ®−îc s¶n xuÊt nhê c¸c c«ng nghÖ cùc kú tiªn tiÕn trong lÜnh vùc c«ng
nghiÖp quang b¸n dÉn. Nhê vËy rÊt nhiÒu c¸c thµnh phÇn quang cã thÓ ®−îc chÕ t¹o
vµ tÝch hîp víi nhau thµnh mét chip cã nh÷ng chøc n¨ng quang hoµn chØnh.
H×nh 1.21 chØ ra qu¸ tr×nh chÕ t¹o ®−îc sö dông trong c«ng nghiÖp PLC. §Çu
tiªn mét líp phñ cã chiÕt suÊt n
cl

(cladding) ®−îc l¾ng ®äng trªn ®Õ (kü thuËt ®−îc
sö dông trong c«ng nghiÖp b¸n dÉn); sau ®ã l¾ng ®äng tiÕp mét líp ®−îc gäi lµ líp
lâi (core) cã chiÕt suÊt n
co
, th−êng n
co
nhë h¬n 1% cña n
cl
. Sau ®ã líp lâi nµy ®−îc
in mÉu theo kü thuËt in quang lito; mÉu dÉn sãng (waveguide) ®−îc chÕ t¹o trªn líp
lâi ®ã b»ng nhiÒu kü thuËt kh¸c nhau, vÝ dô trªn h×nh 1.22 “vÖt” waveguide ®−îc t¹o
ra b»ng kü thuËt quang kh¾c; cã thÓ t¹o ra nhiÒu waveguide nh− vËy b»ng viÖc ph©n
H×nh 1.21. C¸c b−íc chÕ t¹o AWG


27
Ch−¬ng II. C«ng nghÖ ghÐp kªnh theo b−íc sãng mËt ®é cao DWDM


bè h×nh häc vµ t¹o líp hoÆc sö dông c¸c kü thuËt kh¾c kh¸c nhau. Sau cïng, mét líp
cladding kh¸c sÏ ®−îc phñ lªn líp cã kh¾c c¸c mÉu waveguide , líp phñ trªn cïng
nµy còng cã chiÕt suÊt nh− líp cladding d−íi, cã chiÕt suÊt n
cl
. §Ó ®¸nh gi¸ s¶n
phÈm, ng−êi ta c¨n cø vµo chØ sè hiÖu dông β (lµ h»ng sè truyÒn lan) cña phÇn tö
dÉn b−íc sãng waveguide. Waveguide cßn tån t¹i mét sè nh÷ng nh−îc ®iÓm nh−: bÒ
mÆt quang kh¾c kh«ng ph¼ng; do sù dao ®éng cña nhiÒu chØ sè nh− chiÕt suÊt, ®é
s©u quang kh¾c....Tõ mét cÊu tróc dÉn sãng waveguide nh− ®Ò cËp ë trªn, cã thÓ chÕ t¹o ®−îc
rÊt nhiÒu c¸c vi m¹ch quang phøc t¹p víi c¸c chøc n¨ng kh¸c nhau. C¸c chøc n¨ng
®ã cã thÓ lµ: phÇn tö t¸ch/ghÐp b−íc sãng; c¸c coupler quang; phÇn tö chuyÓn m¹ch;
c¸c bé suy gi¶m ®iÒu chØnh ®−îc; c¸c phÇn tö khuÕch ®¹i, hay bÊt cø mét phÇn tö
cÇn thiÕt nµo cña mét module nh− OADM hoÆc c¸c bé bï t¸n s¾c ®éng (Dynamic
Dispersion Compensator).


H×nh 1.22. CÊu t¹o cña mét waveguide trªn nÒn ®Õ Silic


28
Ch−¬ng II. C«ng nghÖ ghÐp kªnh theo b−íc sãng mËt ®é cao DWDM


C¸c s¶n phÈm AWG th−¬ng m¹i cã thÓ xö lý tíi 40 b−íc sãng víi kho¶ng c¸ch
gi÷a chóng lµ 100 GHz hoÆc 50 GHz. Mét −u thÕ cña AWG lµ suy hao xen cña nã
kh«ng t¨ng tuyÕn tÝnh theo sè kªnh b−íc sãng gièng nh− hiÖn t−îng ®· x¶y ra ®èi
víi c¸c bé t¸ch/ghÐp sö dông bé läc mµng máng hay dïng c¸ch tö Bragg. T¹i thêi
®iÓm hiÖn nay, AWG ®ang lµ gi¶i ph¸p tèt nhÊt cho c¸c s¶n phÈm WDM mËt ®é
kªnh cao.
Tõ s¬ ®å ho¹t ®éng cña AWG ë trªn, tÝn hiÖu quang ®−îc dÉn bëi c¸c phÇn tö
dÉn sãng “waveguide” (1) tíi vïng thÊu kÝnh “lens region” (2), c¸c thÊu kÝnh trong


H×nh 1.24. CÊu t¹o vµ ho¹t ®éng cña mét AWGH×nh 1.23. C¸c phÇn tö c¬ b¶n cña mét AWG
29
Ch−¬ng II. C«ng nghÖ ghÐp kªnh theo b−íc sãng mËt ®é cao DWDM


vïng 2 nµy thùc hiÖn chia c«ng suÊt quang vµ ®−a vµo vïng ma trËn c¸ch tö
“grating array” (3). Mçi waveguide trong miÒn grating array cã sai lÖnh vÒ ®é dµi
mét kho¶ng chÝnh x¸c ∆L so víi c¸c waveguide l©n cËn. Do ®ã, tÝn hiÖu quang
trong mçi waveguide sÏ cùc ®¹i t¹i mçi thêi ®iÓm trÔ pha kh¸c nhau t¹i ®Çu ra (4).
Gäi ∆Φ lµ ®é trÔ pha cña tÝn hiÖu, ta cã:

λ
πβ
L ∆
= ∆Φ 2
miÒn thÊu kÝnh thø hai (5) t¹i ®Çu ra cña grating array cã nhiÖm vô t¸i héi tô c¸c tÝn
hiÖu quang tõ ®Çu ra cu¶ c¸c waveguide. Cuèi cïng, mçi tÝn hiÖu t¹i ®Çu ra cña
waveguide sÏ ®−îc héi tô t¹i c¸c waveguide kh¸c nhau cña ®Çu ra (6). §Ó WDM
ho¹t ®éng æn ®Þnh vµ ®¹t c¸c yªu cÇu nh− lý thuyÕt ®Ò ra th× tÊt c¶ c¸c waveguide
ph¶i ®−îc chÕ t¹o chÝnh x¸c, ®iÒu nµy phô thuéc vµo c«ng nghÖ in lito quang
(photolithography) vµ c«ng nghÖ chÕ t¹o b¸n dÉn.

B×nh th−êng d¹ng cña bé läc b¨ng th«ng cña AWG thay ®æi theo b−íc sãng
lµm viÖc, ®iÒu nµy cã thÓ hiÖu chØnh bëi viÖc thiÕt kÕ c¸c waveguide t¹i ®Çu ra vµ
®Çu vµo cña AWG. Hai d¹ng phæ cña biÕn cña bé läc th«ng cña AWG ®−îc vÏ trªn
h×nh 1.25 d¹ng ®Çu lµ d¹ng th«ng th−êng hay cßn gäi lµ d¹ng bé läc th«ng d¶i
Gaussian, d¹ng nµy cho suy hao xen cña AWG thÊp, xong nã l¹i ®ßi hái phæ cña
Laser nguån thËt hÑp vµ æn ®Þnh tr¸nh ra khái ®Ønh cña phæ. H¬n n÷a víi c¸c øng
dông mµ tÝn hiÖu ph¶i qua nhiÒu AWG nh− thiÕt bÞ OADM ch¼ng h¹n th× hiÖu øng
nh©n nhiÒu lÇn chøc n¨ng cña bé läc lµm gi¶m gi¶i th«ng ®i rÊt nhiÒu. Mét vÝ dô vÒ
phæ tÝn hiÖu sau khi qua AWG víi bé läc Gaussian ®−îc tr×nh bµy trªn h×nh 1.26.
H×nh 1.25. D¹ng b¨ng th«ng cña AWG
AWG d¹ng
Flat-top
Gaussian
30
Ch−¬ng II. C«ng nghÖ ghÐp kªnh theo b−íc sãng mËt ®é cao DWDM


D¹ng phæ läc thø hai cña AWG lµ lo¹i “flat-top” cã phæ réng vµ ph¼ng h¬n
( d¶i b−íc sãng lµm viÖc réng ra ). Víi AWG cã phæ vïng b−íc sãng c«ng t¸c nh−
vËy th× suy hao xen ®èi víi mäi b−íc sãng trong d¶i sÏ nh− nhau nªn Laser nguån
lóc nµy cã thÓ cã dung sai lín h¬n t¹i b−íc sãng lµm viÖc, v¶ l¹i hiÖu øng nh©n bé
läc còng kh«ng g©y ¶nh h−ëng nh− ®èi víi tr−êng hîp bé läc d¹ng Gaussian. Tuy
nhiªn suy hao xen cña AWG b¨ng flat-top nµy th−êng cao h¬n møc suy hao xen cña
AWG b¨ng Gaussian kho¶ng 2 ®Õn 3 dB. H×nh 1.27 cho thÊy phæ cña 16 b−íc sãng
víi kho¶ng c¸ch kªnh 100 GHz ®−îc ghÐp bëi AWG lo¹i flat-top.


H×nh 1.26. AWG vµ b¨ng th«ng d¹ng Flat-Top

H×nh 1.27. AWG vµ b¨ng th«ng d¹ng Gaussian
31
Ch−¬ng II. C«ng nghÖ ghÐp kªnh theo b−íc sãng mËt ®é cao DWDM


+ B¶n chÊt suy hao vµ xuyªn kªnh ®èi víi AWG.
Còng gièng nh− mäi thiÕt bÞ läc t¸ch - ghÐp b−íc sãng kh¸c ®· ®−îc ®Ò cËp,
AWG t¸ch - ghÐp kh«ng thÓ hoµn toµn lý t−ëng , cã thÓ thÊy râ ®iÒu nµy qua hai Ènh
phæ ë trªn. NÕu kho¶ng c¸ch kªnh qu¸ hÑp sÏ g©y xuyªn ©m, phæ tÝn hiÖu tõ kªnh
quang nµy sÏ lÊn sang phæ cña kªnh l©n cËn. Cµng ë møc c«ng suÊt thÊp th× phæ cña
kªnh cµng réng ra t¹o nªn vïng nhiÔu nÒn, mét sè c¸c tham sè ®¸nh gi¸ chÊt l−îng
cña AWG lµ: suy hao xen, d¶i b−íc sãng lµm viÖc, kho¶ng c¸ch kªnh giòa c¸c b−íc
sãng, ®é gîn sãng, t¸n s¾c vµ c¸c hiÖu øng ph©n cùc (suy hao phô thuéc ph©n cùc
PDL vµ t¸n s¾c ph©n cùc PMD). TÊt c¶ c¸c tham sè trªn ph¶i ®−îc tÝnh to¸n tèi −u
c¶ khi thiÕt kÕ AWG vµ trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt.


Trªn h×nh 1.28 tr×nh bµy s¬ ®å tÝnh to¸n ®é c¸ch ly Isolation vµ xuyªn ©m
(crosstalk) trong mét AWG. §«i khi hai kh¸i niÖm nµy cã thÓ ®æi lÉn cho nhau
nh−ng ®é c¸ch ly th−êng ®−îc dïng ®Ó chØ hiÖu gi÷a c«ng suÊt tÝn hiÖu vµ møc
nhiÔu trong d¶i lµm viÖc cña AWG, trong khi ®ã xuyªn ©m lµ tæng c«ng suÊt nhiÔu
trong toµn d¶i lµm viÖc ®ã, nã liªn quan ®Õn møc c«ng suÊt vµo AWG hay nãi c¸ch
kh¸c xuyªn ©m bao gåm c¶ suy hao cña thiÕt bÞ, cßn Isolation lµ møc c«ng suÊt t¹i
®Ønh trong d¶i lµm viÖc, Isolation ®«i khi ®−îc ®¸nh gi¸ gi÷a hai kªnh kÒ nhau hoÆc
gi÷a hai kªnh kh«ng kÒ nhau nã phô thuéc vµo møc nhiÔu ®em so s¸nh b¾t nguån tõ
kªnh nµo. Xuyªn ©m gi÷a hai kªnh kÒ nhau phô thuéc vµo h×nh d¹ng phæ cña ®Ønh
kªnh b−íc sãng, trong khi xuyªn ©m gi÷a c¸c kªnh kh«ng kÒ nhau phô thuéc vµo
møc nhiÔu nÒn, hai lo¹i xuyªn ©m nµy cã nguån gèc kh¸c nhau. Tuy nhiªn tõ quan
®iÓm thiÕt kÕ hÖ thèng ng−êi ta quan t©m nhiÒu ®Õn mét tham sè quan träng kh¸c ®ã
lµ tæng møc xuyªn ©m tÝch luü tõ tÊt c¶ c¸c kªnh b−íc sãng, nã cho biÕt tæng møc
nhiÔu NF mµ ng−êi thiÕt kÕ hÖ thèng ph¶i tÝnh ®Õn vµ khi ®¸nh gi¸ thiÕt bÞ tr−êng
hîp xÊu nhÊt ph¶i ®−îc thö nghiÖm. Tæng Isolation tÝch luü lµ tæng isolation xÊu
H×nh 1.28. AWG vµ b¨ng th«ng d¹ng Flat-top
32
Ch−¬ng II. C«ng nghÖ ghÐp kªnh theo b−íc sãng mËt ®é cao DWDM


nhÊt cña tÊt c¶ c¸c kªnh t¹i b−íc sãng tåi nhÊt trong d¶i lµm viÖc vµ t¹i tr−êng hîp
ph©n cùc xÊu nhÊt, nã cho biÕt NF lín nhÊt mµ thiÕt bÞ cã thÓ gÆp ph¶i, gi¸ trÞ NF
xÊu nhÊt nµy ph¶i ®−îc lo¹i trõ trong khai th¸c b»ng c¸ch nµo ®ã.§Ó khèng chÕ vµ
c¶i thiÖn NF cÇn ph¶i hiÓu b¶n chÊt cña vÊn ®Ò nhiÔu vµ xuyªn ©m g©y ra bëi hiÖn
t−îng t¸n x¹ ¸nh s¸ng do cÊu tróc vµ c¸c th«ng sè cña AWG ch−a hoµn h¶o. Sù
kh«ng hoµn h¶o nµy g©y ra sù sai lÖch vÒ pha cña tÝn hiÖu quang cùc ®¹i trong
waveguide grating lµm cho c¸c tÝn hiÖu quan b−íc sãng waveguide thÝch hîp, nh÷ng
sù sai pha nµy cã thÓ bÞ g©y ra bëi sù biÕn thiªn c¸c chØ sè hiÖu dông do nh÷ng thay
®æi bÊt th−êng cña hÖ sè t¸n x¹ hoÆc nh÷ng thay ®æi bÊt th−êng cña kÝch th−íc
waveguide grating.

H×nh 1.29 tr×nh bµy mét vÝ dô vÒ kÕt qu¶ tÝnh to¸n hµm cña bé läc cña kªnh
cña AWG khi cã sù sai pha kh¸c nhau x¶y ra. Phæ phÝa trªn cïng bªn tr¸i lµ phæ cña
kªnh ®ang xÐt khi c¸c chØ sè cña waveguide hoµn h¶o. Phæ truyÒn dÉn cña kªnh nµy
rÊt hÑp vµ gi¶m xuèng hai bªn s−ên t¹o nªn nÒn nhiÔu rÊt thÊp nÕu cã nhiÒu kªnhh
nh− vËy. ¶nh trªn cïng bªn ph¶i cho thÊy phæ cña kªnh khi cã sù sai pha ngÉu nhiªn
trong waveguide grating, møc nhiÔu nÒn nay ®· ë møc - 30 dB lo¹i sai pha nµy ®−îc
xÐt ®Õn ®èi víi c¸c kªnh kh«ng kÒ nhau, hai ¶nh phæ phÝa d−íi ®−îc xÐt víi sai pha
cã chu kú trong tr−êng hîp nµy møc nhiÔu nÒn th× thÊp song phæ cña kªnh bÞ réng ra
®ay lµ vÝ dô cho xuyªn kªnh kÒ nhau.
H×nh 1.29. KÕt qu¶ m« pháng ¶nh h−ëng cña sai pha ngÉu
nhiªn vµ t−¬ng quan lªn xuyªn kªnh
33
Ch−¬ng I . Tæng quanPhÇn II. KhuÕch ®¹i quang sîi pha erbium
( EDFA)

Ch−¬ng I. Tæng quan

KhuÕch ®¹i quang trong sîi pha t¹p ®Êt hiÕm (Rare-earth-doped Fiber
Amplifer) lµ mét thµnh tùu lín cña c«ng nghÖ th«ng tin quang trong nh÷ng n¨m
cuèi thÕ kû XX. Cã thÓ nãi r»ng ch−a cã mét c«ng nghÖ nµo ®−îc øng dông vµo
thùc tiÔn nhanh nh− khuÕch ®¹i quang pha t¹p Er
+3
( Erbrium Doped Fiber Amplifier
- EDFA ): N¨m 1987 thµnh c«ng trong viÖc chÕ t¹o sîi quang pha t¹p Erbrium vµ
c¸c kÕt qu¶ ®Çu tiªn vÒ khuÕch ®¹i quang t¹i b−íc sãng 1550nm khi b¬m b»ng laser
Argon th× n¨m 1992 ®· ®−a vµo sö dông trong hÖ thèng th«ng tin quang ®−êng dµi.
§Õn nay c¸c bé khuÕch ®¹i quang EDFA ®· sö dông hÕt søc réng r·i trong m¹ng
truyÒn th«ng c¸p quang vµ ®Æc biÖt trong c¸c hÖ thèng th«ng tin quang ®a b−íc sãng
WDM. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, c«ng nghÖ WDM ®· cã ®ét ph¸ rÊt lín, hÖ thèng
th−¬ng phÈm míi cã tr×nh ®é cao kh«ng ngõng xuÊt hiÖn. HÖ thèng ghÐp kªnh b−íc
sãng th−¬ng phÈm ®· ®¹t ®−îc tèc ®é 40x10 Gbit/s. Së dÜ c«ng nghÖ WDM ph¸t
triÓn nhanh chãng v× viÖc nghiªn cøu chÕ t¹o bé khuÕch ®¹i quang trén Erbium ®·
thµnh c«ng vµ ®−îc øng dông. KhuÕch ®¹i quang sîi EDFA cã b¨ng tÇn kh¸ réng,
cã thÓ khuÕch ®¹i ®ång thêi hµng tr¨m b−íc sãng trong d¶i 1525-1600nm. Cho ®Õn
nay, hÇu hÕt tÊt c¶ c¸c hÖ thèng WDM, dï lµ hÖ thèng thö nghiÖm hay hÖ thèng
th−¬ng phÈm ®Òu sö dông bé khuÕch ®¹i quang sîi.
Cho ®Õn nay, c¸c bé khuÕch ®¹i quang ®−îc nghiªn cøu, ph¸t triÓn gåm:
• •• • Bé khuÕch ®¹i Laser - SLA.
• •• • Bé khuÕch ®¹i Raman - FRA.
• •• • Bé khuÕch ®¹i Brillouin - RBA.
• •• • Bé khuÕch ®¹i quang sîi pha t¹p Erbium - EDFA.
34
Ch−¬ng I . Tæng quanM¹ng viÔn th«ng ViÖt Nam hiÖn nay hoµn toµn sö dông lo¹i khuÕch ®¹i sîi
quang cã pha t¹p chÊt ®Êt hiÕm Erbium (Erbium-Doped Fiber Amplifier - EDFA)
bëi v× nã cã c¸c −u ®iÓm næi bËt nh− sau:
CÊu tróc cña EDFA ®¬n gi¶n, xö lý tÝn hiÖu trùc tiÕp d−íi d¹ng ¸nh s¸ng, kh«ng
th«ng qua bÊt kú bé biÕn ®æi ®iÖn - quang vµ quang - ®iÖn nµo.
Sîi quang ®−îc pha thªm nguyªn tè ®Êt hiÕm Erbium víi nång ®é thÝch hîp cã
kh¶ n¨ng t¹o nªn nghÞch ®¶o ®é tÝch lòy gi÷a c¸c møc n¨ng l−îng nhê mét
nguån b¬m laser ë bªn ngoµi. Khi cã tÝn hiÖu th«ng tin truyÒn qua EDFA th× tÝn
hiÖu lèi ra sÏ ®−îc khuÕch ®¹i, bï ®−îc nh÷ng n¨ng l−îng suy hao trong qu¸
tr×nh truyÒn dÉn.
EDFA cã hÖ sè khuÕch ®¹i quang cao (cì 20 - 30dB), æn ®Þnh. C«ng suÊt lèi ra
lín (P > 30mw) víi møc ån nhá, ho¹t ®éng t¹i cöa sæ quang thø ba (1530 nm-
1565nm).
EDFA dÔ hµn nèi víi sîi quang truyÒn dÉn th«ng th−êng vµ hÖ sè khuÕch ®¹i
quang kh«ng bÞ ¶nh h−ëng bëi ®é ph©n cùc tÝn hiÖu. Tr¹ng th¸i b·o hoµ trong
EDFA x¶y ra chËm cho nªn EDFA kh«ng g©y ra hiÖn t−îng xuyªn kªnh gi÷a c¸c
kªnh ghÐp theo b−íc sãng vµ lµm mÐo d¹ng xung ë c¸c hÖ thèng tèc ®é cao. Do
®ã, EDFA th−êng ®−îc sö dông cho hÖ thèng th«ng tin c¸p biÓn ®Ó gi¶m chi phÝ
cho thiÕt kÕ, l¾p ®Æt tr¹m lÆp, b¶o d−ìng söa ch÷a.
Sö dông EDFA lµm t¨ng dung l−îng th«ng tin, t¨ng kho¶ng c¸ch truyÒn dÉn
gi÷a c¸c tr¹m lÆp, gi¶m gi¸ thµnh, n©ng cao chÊt l−îng truyÒn dÉn m¹ng th«ng tin
quèc gia vµ h¹ gi¸ c−íc dÞch vô viÔn th«ng.
35
Ch−¬ng II . KhuÕch ®¹i quang sîi pha ErbiumCh−¬ng II . khuÕch ®¹i quang sîi pha Erbium

2.1. C¬ së nÒn t¶ng cña EDFA
Trong thêi gian gÇn ®©y, nhê nh÷ng tiÕn bé v−ît bËc cña c«ng nghÖ, nªn ®·
chÕ t¹o ®−îc c¸c bé khuÕch ®¹i quang sîi EDFA b¨ng réng ®Ó øng dông trong c¸c
hÖ thèng th«ng tin quang dung l−îng cao. Gi¶i ph¸p më réng d¶i b¨ng EDFA ban
®Çu lµ sö dông c¸c bé läc c©n b»ng ®é khuÕch ®¹i. Sau ®ã l¹i dùa trªn c¬ së cÊu tróc
hai b¨ng gåm c¸c phÇn khuÕch ®¹i ®èi víi d¶i b¨ng C vµ d¶i b¨ng L, do ®ã ®· thu
®−îc d¶i réng b¨ng kÐp. Nh− ®· biÕt, EDFA cã kh¶ n¨ng cung cÊp ®é khuÕch ®¹i
cao, c«ng suÊt cao, hÖ sè nhiÔu thÊp vµ quan träng h¬n n÷a lµ tÊt c¶ c¸c kªnh tÝn
hiÖu quang ®Ó cã thÓ ®−îc khuÕch ®¹i ®ång thêi. V× vËy, EDFA cho phÐp kh¶ n¨ng
øng dông hiÖu qu¶ ®èi víi hÖ thèng th«ng tin quang ghÐp b−íc sãng (WDM). Ngµy
nay, c¸c thµnh phÇn Erbium (EDF), c¸c Laser b¬m b¸n dÉn, c¸c thµnh phÇn thô
®éng vµ c¸c c«ng nghÖ hµn còng nh− kü thuËt l¾p r¸p. Do ®ã, c¸c bé khuÕch ®¹i
quang vµ c«ng nghÖ WDM ®· gia t¨ng hiÖu qu¶ chi phÝ theo nghÜa dung l−îng
truyÒn dÉn t¨ng lªn, n©ng cao chøc n¨ng m¹ng vµ tÝnh linh ho¹t trong vËn hµnh. Nh−
vËy, bé khuÕch ®¹i quang sîi EDFA øng dông trong c¸c hÖ thèng th«ng tin quang
WDM ®−îc chän lµ ®èi t−îng nghiªn cøu chñ yÕu trong luËn ¸n.
EDFA lµ mét ®o¹n sîi quang ng¾n cã lâi ®−îc pha t¹p nguyªn tè ®Êt hiÕm
Erbium. Trong c¸c s¶n phÈm th−¬ng m¹i cña mét sè h·ng cung cÊp thiÕt bÞ lín trªn
thÕ giíi nh− Nortel, Lucent vµ Fujitsu th× bé khuÕch ®¹i quang ®−îc tÝch hîp trªn
mét card gióp cho qu¸ tr×nh thay thÕ, söa ch÷a thuËn tiÖn vµ linh ho¹t.
2.1.1. Quy luËt chi phèi c¸c t−¬ng t¸c Ph«t«n- nguyªn tö
Theo lý thuyÕt nguyªn tö, mét nguyªn tö cã thÓ bøc x¹ (t¹o ra) hoÆc hÊp thô
(tiªu huû) mét Photon nhê tr¶i qua c¸c chuyÓn dÞch h−íng xuèng hoÆc h−íng lªn
gi÷a c¸c møc n¨ng l−îng cña nã. Trong ®ã quan t©m ®Æc biÖt tíi sù t−¬ng t¸c gi÷a
nguyªn tö vµ c¸c Photon cña mode bøc x¹ x¸c ®Þnh cã tÇn sè ν ≈ ν
0
ë ®©y hν
0
= E
2
-
E
1
, v× c¸c Photon cã n¨ng l−îng nµy phï hîp víi chªnh lÖch møc n¨ng l−îng
nguyªn tö. Nh÷ng t−¬ng t¸c nh− vËy th−êng nghiªn cøu b»ng c¸ch sö dông m« h×nh
36
Ch−¬ng II . KhuÕch ®¹i quang sîi pha Erbium®iÖn ®éng lùc l−îng tö. Ba d¹ng t−¬ng t¸c cã thÓ x¶y ra lµ : bøc x¹ tù ph¸t, hÊp thô
vµ bøc x¹ c−ìng bøc
• Bøc x¹ tù ph¸t:
NÕu nguyªn tö ban ®Çu ë møc n¨ng l−îng cao, nã cã thÓ tù ph¸t gi¶m xuèng tíi
møc n¨ng l−îng thÊp h¬n vµ gi¶i phãng ra n¨ng l−îng d−íi d¹ng Photon. N¨ng
l−îng Photon hν sÏ thªm vµo n¨ng l−îng cña mode ®iÖn tõ tr−êng. Qu¸ tr×nh nµy
gäi lµ bøc x¹ tù ph¸t, bëi v× chuyÓn dÞch kh«ng phô thuéc vµo sè l−îng Photon.
Trong lç hæng khèi l−îng V, mËt ®é x¸c suÊt (trªn gi©y), hoÆc tèc ®é chuyÓn dÞch tù
ph¸t phô thuéc vµo ν nh− sau:
Hµm σ(ν) lµ mét hµm hÑp cña ν ®ùoc tËp trung vÒ tÇn sè céng h−ëng ν
0
, ®ã
lµ phÇn chång lÊn chuyÓn dÞch. σ(ν) cã thÓ tÝnh to¸n tõ ph−¬ng tr×nh Schrodinger,
nh÷ng tÝnh to¸n th−êng rÊt phøc t¹p, tuy nhiªn, σ(ν) th−êng x¸c ®Þnh b»ng thùc
nghiÖm. Ph−¬ng tr×nh (2.4) øng dông riªng víi mçi mode cã thÓ cã cïng tÇn sè ν.
ThuËt ng÷ " mËt ®é x¸c suÊt" cã nghÜa lµ kh¶ n¨ng bøc x¹ trong kho¶ng thêi gian t
vµ t + ∆t vµ ρ
sp
∆t. Bëi v× lµ mËt ®é x¸c suÊt nªn ρ
sp
cã thÓ lín h¬n 1 (s
-1
), mÆc dï
ρ
sp
∆t sÏ ph¶i lu«n lu«n nhá h¬n 1. Do vËy, nÕu nh− cã sè l−îng l¬n h¬n N nguyªn
tö, mét phÇn gÇn ®óng c¸c nguyªn tö ∆t. Do ®ã, cã thÓ viÕt N
Nt
dN
sp
ρ
= , v× sè l−îng
c¸c nguyªn tö
e
t
sp
N t N
ρ −
= ) 0 ( ) ( ph©n r· theo hµm mò víi h»ng sè thêi gian
ρ
sp
1

nh− minh ho¹ trªn h×nh 2.2


hν νν ν

hν νν ν

hν νν ν

2

1

hν νν ν

2

1

2

1

hν νν ν

H×nh 2.1a: Bøc x¹ tù ph¸t cña
Photon cã tÇn sè ν νν ν nhê chuyÓn
tiÕp nguyªn tö tõ møc n¨ng
l−îng 2 tíi møc n¨ng l−îng 1

H×nh 2.1b: HÊp thô cña Photon
hν νν ν dÉn tíi chuyÓn tiÕp lªn cña
nguyªn tö tõ møc n¨ng l−îng 1
tíi møc n¨ng l−îng 2

H×nh 2.1c: Bøc x¹ c−ìng bøc lµ
qu¸ tr×nh ë ®ã mét Photon hν νν ν
kÝch thÝch nguyªn tö ph¸t x¹
Photon v« tÝnh v× nã tr¶i qua
chuyÓn tiÕp h−íng xuèng
37
Ch−¬ng II . KhuÕch ®¹i quang sîi pha Erbium


ρ
sp
1
• HÊp thô :
NÕu nguyªn tö ban ®Çu ë møc n¨ng l−îng thÊp h¬n vµ mode bøc x¹ chøa
mét Photon, th× Photon cã thÓ bÞ hÊp thô, do ®ã nguyªn tö t¨ng lªn tíi møc n¨ng
l−îng cao h¬n, qu¸ tr×nh nµy gäi lµ hÊp thô. HÊp thô lµ sù chuyÓn dÞch g©y ra bëi
Photon, nã chØ cã thÓ x¶y ra khi mode chøa mét Photon. MËt ®é x¸c suÊt ®èi víi hÊp
thô Photon tõ mode ë tÇn sè ν ®· cho trong lç hæng khèi l−îng V bÞ chi phèi cña
bøc x¹ tù ph¸t sang mode ®ã

) (ν σ
ρ
V
c
ab
=
(2.5)

Tuy nhiªn, nÕu cã n Photon trong mode, th× mËt ®é x¸c suÊt mµ ë ®ã nguyªn
tö hÊp thô mét Photon sÏ lín h¬n gÊp n lÇn ( bëi v× c¸c kh¶ n¨ng x¶y ra lo¹i trõ lÉn
nhau), nghÜa lµ:
) (ν σ
V
c
n
Pab
= (2.6)
• Bøc x¹ c−ìng bøc :
N(t)

H×nh 2.2 : Bøc x¹ tù ph¸t ®¬n mode lµm cho sè l−îng c¸c nguyªn tö bÞ kÝch
thÝch gi¶m xuèng theo quy luËt hµm mò víi h»ng sè thêi gian 1/ρ
sp
N(0)

t

38
Ch−¬ng II . KhuÕch ®¹i quang sîi pha ErbiumNÕu nguyªn tö ë møc cao h¬n vµ mode chøa mét Photon, nguyªn tö cã thÓ bÞ
kÝch thÝch ®Ó bøc x¹ Photon kh¸c sang cïng mode. Qu¸ tr×nh nµy gäi lµ bøc x¹
c−ìng bøc, nã ng−îc l¹i víi hÊp thô. Sù tham gia cña Photon trong mét mode tÇn sè
®Æc biÖt, h−íng truyÒn sãng vµ ph©n cùc sÏ kÝch thÝch bøc x¹ mét Photon cã c¸c ®Æc
tÝnh gièng hÖt nh− Photon khëi ®Çu. Qu¸ tr×nh khuÕch ®¹i Photon nµy lµ hiÖn t−îng
ho¹t ®éng c¬ b¶n cña c¸c khuÕch ®¹i Laser vµ Laser. Ng−îc l¹i, mËt ®é x¸c suÊt ρ
st

mµ ë ®ã qu¸ tr×nh nµy x¶y ra trong mét lç hæng khèi l−îng V bÞ chi phèi bëi cïng
phÇn chång lÊn chuyÓn dÞch nh− sau:
) (ν σ
ρ
V
c
st
= (2.7)
V× trong tr−êng hîp hÊp thô, nÕu mode xuÊt ph¸t mang n Photon, mËt ®é x¸c
suÊt mµ ë ®ã nguyªn tö bÞ kÝch thÝch ®Ó bøc x¹ thªm mét Photon sÏ lµ:
) (ν σ
V
c
n
Pst
= (2.8)
Sau khi bøc x¹, mode bøc x¹ mang n+1 Photon. V× P
st
= P
ab
nªn sö dông ký
hiÖu W
i
®èi víi mËt ®é x¸c suÊt cña c¶ bøc x¹ c−ìng bøc vµ hÊp thô. Bëi v× bøc x¹
tù ph¸t x¶y ra thªm vµo bøc x¹ c−ìng bøc, nªn tæng mËt ®é x¸c suÊt cña nguyªn tö
bøc x¹ mét Photon sang mode sÏ lµ ) ( ) 1 ( ν σ
ρ
V
c
n
Pst
sp
+ = + . Trªn thùc tÕ, theo
quang ®iÓm ®iÖn ®éng lùc l−îng tö, bøc x¹ tù ph¸t cã thÓ xem nh− bøc x¹ c−ìng bøc
g©y ra bëi c¸c dao ®«ng mode ë ®Óm kh«ng. Bëi v× n¨ng l−îng ë ®iÓm kh«ng thÓ cã
®−îc ®èi víi hÊp thô, P
ab
tû lÖ víi n h¬n lµ víi (n+1). Ba t−¬ng t¸c cã thÓ x¶y ra gi÷a
mét nguyªn tö vµ mét lç hæng mode bøc x¹ ( bøc x¹ tù ph¸t, hÊp thô vµ bøc x¹u
c−ìng bøc) tu©n theo c¸c quan hÖ c¬ së ®· quy ®Þnh ë trªn. §iÒu nµy ®−îc xem nh−
quy luËt chi phèi c¸c t−¬ng t¸c Photon - nguyªn tö.
2.1.2. C¸c ph−¬ng tr×nh tèc ®é ®èi víi m« h×nh ba møc cña Er
3+

PhÇn nµy sÏ th¶o luËn vÒ c¸c ph−¬ng tr×nh tèc ®é ®èi víi c¶ ba møc cña m«
h×nh b¬m ba møc. Môc ®Ých lµ ®Ó t×m ra t¸c ®éng cña ng−ìng vµ ®é khuÕch ®¹i b·o
hoµ t−¬ng øng víi ¸nh s¸ng b¬m cña bé khuÕch ®¹i quang sîi pha chÊt kÝch hoat
Er
3+
ba møc. H×nh vÏ 2.3 biÓu thÞ c¸c ®¹i l−äng sau: sè l−îng phÇn tö mang N
i
cho
mçi ®¬n vÞ khèi l−îng trong møc n¨ng l−îng E
i
; tõ møc n¨ng l−îng thø i tíi møc
n¨ng l−îng thø j (i>j); x¸c suÊt chuyÓn dÞch c−ìng bøc b¬m W
p
gi÷a E
3
vµ E
1
; x¸c
suÊt chuyÓn dÞch c−ìng bøc tÝn hiÖu W
s
gi÷a E
2
vµ E
1
.

39
Ch−¬ng II . KhuÕch ®¹i quang sîi pha Erbium

§¹i l−îng W
p
®−îc x¸c ®inh nh− sau :

ν
σ ν
p
h
p
p p p
I
W
= ) ( (2.9)

Tèc ®é thay ®æ ®é tÝch luü trong ba møc sÏ lµ :
τ 3
3
3 1
3
) (
N
N N W
N
p
dt
d
− − = (2.10)

) (
1 2
21
2
32
3 2
N N W
N N dN
S
dt
− − − =
τ τ
(2.11)

) ( ) (
1 2
21
2
3 1
1
N N W
N
N N W
dN
S p
dt
− + + − − =
τ
(2.12)

ë ®©y:
τ τ τ 31 32 3
1 1 1
+ = (2.13)

W
p
τ
31
τ
21
W
s

τ
32

E
3
E
2
E
1
βN

N
2
N
1
hν νν ν

§é tÝch luü

H×nh 2.3 : M« h×nh ba møc ®èi víi bé khuÕch ®¹i quang sîi pha Er
3+
40
Ch−¬ng II . KhuÕch ®¹i quang sîi pha ErbiumC¸c ®èi sè ν
s
vµ ν
p
bÞ triÖt tiªu. C¸c ph−¬ng tr×nh tèc ®é x¶y ra ®ång thêi sÏ
®−îc gi¶i ë tr¹ng th¸i bÒn víi:
0 =
dt
d
(2.14)
Khi ®ã sÏ t×m ®−îc tèc ®é tÝch luü, chªnh lÖch ®é tÝch luü, ®é khuÕch ®¹i vµ
®é khuÕch ®¹i b·o hoµ cña bé khuÕch ®¹i.
• Chªnh lÖch ®é tÝch luü tr¹ng th¸i bÒn tiªu chuÈn:
Chªnh lÖch ®é tÝch luü gi÷a møc E
1
vµ E
2
quyÕt ®Þnh ®é khuÕch ®¹i cña bé
khuÕch ®¹i sÏ t×m ®−îc, do:

τ
31
>> τ
32
(2.15)
Ta cã :
τ 32
3
3 1
) (
N
N N Wp
= − (2.16)
Thay ph−¬ng tr×nh (2.16) vµo ph−¬ng tr×nh (2.11) thu ®−îc:
) ( ) ( 0
1 2
21
2
3 1 N N W
N
N N W S p
− − − − =
τ
(2.17)
Møc E
2
vµ E
3
cña EDFA ®−îc b¬m bëi ¸nh s¸ng b¬m 1,48um cã kho¶ng
trèng rÊt s¸t nhau, vµ bëi v× qu¸ tr×nh phôc håi nhanh, cho nªn tèc ®é tÝch luü gi÷a
hai møc nµy nhanh chãng ®¹t tíi tèc ®é tÝch luü Boltzman:
e
N
N
kT
E ∆

= =
2
3
β (2.18)

ë nhiÖt ®é phßng, β=0,38. Thay ph−¬ng tr×nh (2.18) vµo ph−¬ng tr×nh
(2.12) sÏ ®−îc:
W W
W W
N
N
S p
S p
+ +
+
=
τ
β
21
1
2
1
(2.19)

Víi N ®−îc x¸c ®Þnh nh− sau:
N = N
1
+ N
2
(2.20)41
Ch−¬ng II . KhuÕch ®¹i quang sîi pha Erbium§Æt tö sè vµ mÉu sè cña ph−¬ng tr×nh (2.19) lµ A vµ B ( A,B kh«ng ph¶i lµ hÖ
sè Einstein). N sÏ trë thµnh:
N N
B
A
N
1 1
+ = (2.21)
Vµ ë ®©y:
N
B A
B
N
+
=
1
(2.22)
N
B A
A
N
+
=
2
(2.23)
C¸c ph−¬ng tr×nh (2.22), (3.23) cã thÓ ®−îc viÕt nh− sau:
B A
B A
N
N N
+

=

1 2
(2.24)
Thay tö sè vµ mÉu sè cña ph−¬ng tr×nh (2.19) vµo (2.24) vµ ®Æt τ
21
=τ:
1 2 ) 1 (
1 ) 1 (
1 2
+ + +
− −
=

τ τ β
τ β
W W
W
N N
S p
p
N
(2.25)
W
p
τ gäi lµ tèc ®é b¬m tiªu chuÈn . W
S
τ vµ W
p
τ lµ c¸c ®¹i l−îng biÓu thÞ c−êng
®é ¸nh s¸ng tÝn hiÖu vµ b¬m. §¹i l−îng N
2
- N
1
biÓu thÞ hÖ sè khuÕch ®¹i. Do vËy,
ph−¬ng tr×nh (2.25) lµ mét ph−¬ng tr×nh quan träng cã liªn quan tíi c«ng suÊt tÝn
hiÖu vµ c«ng suÊt b¬m víi ®é khuÕch ®¹i cña bé khuÕch ®¹i. Trong h×nh vÏ 2.4,
N
N N 1 2

nh− mét hµm cña c«ng suÊt b¬m W
p
τ víi W
s
τ vµ β lµ c¸c biÕn sè.
W
s
τ = 0,55
W
s
τ = 0
W
s
τ = 0,55
W
s
τ = 0
β = 0,38
β = 0

Vïng khuÕch ®¹i
Vïng suy hao
1 2 3 4 5 6 7 8
1,0
0,5
0,45
0
- 0,5
- 1,0
N
N ∆
1 2
1
+
s
W τ
T¨ng W
s
τ
N
2
= N
N
2
= N
1
N
2

N
2
= 0
Tèc ®é b¬m tiªu chuÈn W
p
τ
C
h
ª
n
h

l
Ö
c
h

n
å
n
g

®
é

(

N
2
-
N
1
)
/
N

H×nh 2.4: Chªnh lÖch nång ®é ®èi víi c«ng suÊt b¬m, c«ng suÊt tÝn hiÖu vµ β lµ biÕn sè
Ng−ìng trong
suèt 1/(1-β)
42
Ch−¬ng II . KhuÕch ®¹i quang sîi pha Erbium• §é khuÕch ®¹i cña bé khuÕch ®¹i quang:
Tõ biÓu thøc hÖ sè khuÕch ®¹i g cña bé khuÕch ®¹i quang trong ph−¬ng tr×nh
g = (N
2
-N
1

S
vµ ph−¬ng tr×nh (2.25), theo nguyªn t¾c hoÆc cã hoÆc kh«ng ®é
khuÕch ®¹i t×m ®−îc nh− sau:
>0 khuÕch ®¹i
=

N
N N 1 2
= 0 Trong suèt (2.26)
< 0 Suy hao
Khi ph−¬ng tiÖn truyÒn ®¹t b¾t ®Çu khuÕch ®¹i, nã sÏ trë thµnh ho¹t ®éng.
Ph−¬ng tr×nh (2.25) cã nghÜa r»ng ph−¬ng tiÖn truyÒn ®¹t sÏ kh«ng trë thµnh ho¹t
®éng khi nã ch−a ®¹t tíi gi¸ trÞ ng−ìng sau:
β −
=
1
1
W
th
p
(2.27)
Ng−ìng nµy x¶y ra ë cïng gi¸ trÞ bÊt kÓ møc c«ng suÊt tÝn hiÖu. Ph−¬ng tr×nh
(2.27) víi β = 0 gi¶m xuèng cßn
τ
1
=
W
th
P
. So vËy, ®iÒu kiÖn ng−ìng ®−îc hiÓu
trong tr−êng hîp khi c«ng suÊt b¬m chØ ®ñ duy tr× bøc x¹ tù ph¸t. Tõ ph−¬ng tr×nh
(2.27) cho thÊy tõng thêi gian duy tr× tr¹ng th¸i siªu bÒn τ cña Erbium dµi h¬n, th×
ng−ìng c«ng suÊt b¬m sÏ thÊp h¬n. V× tõ ph−ong tr×nh (2.25), chªnh lÖch ®é tÝch luü
sÏ lín nhÊt khi:
2W
S
τ = 0 (2.28)

Gäi chªnh lÖch ®é tÝch luü lín nhÊt lµ ∆N
max
, tõ ph−¬ng tr×nh (2.25), (2.28) rót
ra ®−îc:
1 ) 1 (
1 ) 1 (
max
+ +
− −
=

τ β
τ β
W
W
N
p
p
N
(2.29)
Thay ph−¬ng tr×nh (2.29) vµo ph−¬ng tr×nh (2.25) sÏ cã:
1 2 ) 1 (
1 ) 1 (
max 1 2
+ + +
+ +

=

τ τ β
τ β
W W
W
N N N
S p
p
N N
hoÆc
1
1
1
) 1 (
2
max 1 2
+
+
=

+

τ
τ
β W
W
N N N
p
S
N N
(2.30)
43
Ch−¬ng II . KhuÕch ®¹i quang sîi pha ErbiumGi¸ trÞ W
S
τ ( c«ng suÊt tÝn hiÖu ) gi¶m xuèng tõ N
2
- N
1
tíi mét nöa cña
∆N
max
®−îc x¸c ®Þnh nh−
W
sat
s
:
W
W
N N N
sat
s
s
N N
+
=


1
1
max 1 2
(2.31)
ë ®©y:
|
¹
|

\
|
+ + =
τ
β
1
) 1 (
2
1
W W P
sat
s
(2.32)
Theo ph−¬ng tr×nh (2.37), ph−¬ng tr×nh (2.32) trë thµnh:
|
|
|
¹
|

\
|

+
+ =
W
W
W th
p
p sat
S
β
β
1
1
1 (2.33)
Víi
ν
ν
σ
h
s s W
1
) ( =
τ
λ
σ
ν
spon
t
s
n
g
2
1
2
8
) (
Π
=
Ph−¬ng tr×nh (2.31) trë thµnh:
I
I
N N N
sat
s
s
N N
+
=


1
1
max 1 2
(2.34)

• KÕt luËn vÒ sù ph©n tÝch c¸c ph−¬ng tr×nh tèc ®é:
§å thÞ ph−¬ng tr×nh (2.34) nh− thÓ hiÖn trªn h×nh vÏ 2.5. ViÖc gi¶i c¸c
ph−¬ng tr×nh tèc ®é trªn trong sù phô thuéc vµo thêi gian ®−îc ®Ò cËp ®Õn trong phô
lôc A. Nh÷ng ph©n tÝch trªn ®· cho thÊy mét sè kÕt luËn quan träng nh− sau: hÖ sè
khuÕch ®¹i cña bé khuÕch ®¹i tû lÖ víi chªnh lÖch ®é tÝch luü; sù gia t¨ng c«ng suÊt
b¬m dÉn tíi sù t¨ng lªn kh«ng chØ c−êng ®é b·o hoµ tÝn hiÖu (ph−¬ng tr×nh (2.33))
mµ cßn t¨ng ®é khuÕch ®¹i cña bé khuÕch ®¹i ( ph−¬ng tr×nh (2.30)); víi sù gia t¨ng
c«ng suÊt tÝn hiÖu, ®é khuÕch ®¹i cña bé khuÕch ®¹i gi¶m dÇn vµ cuèi cïng ®¹t tíi
gi¸ trÞ 0 (ph−¬ng tr×nh (2.34)).

44
Ch−¬ng II . KhuÕch ®¹i quang sîi pha Erbium2.1.3. Ho¹t ®éng b¬m EDFA ë 1,48 u uu um vµ 0,98 u uu um
H×nh vÏ 2.6 thÓ hiÖn s¬ ®å møc n¨ng l−îng cña Er
3+
. C¸c lo¹i Laser cã thÓ sö
dông nh− b¬m ¸nh s¸ng sÏ ®−îc thÓ hiÖn trªn s¬ ®å. Phæ hÊp thô cña Er
3+
kÕt hîp
víi c¸c chuyÓn dÞch ®· cho trªn h×nh vÏ 2.6 ®ã lµ : hÖ sè hÊp thô cao h¬n, phÇn
chèng lÊn hÊp thô σ
P
réng h¬n, vµ v× thÕ nªn dÔ dµng b¬m h¬n. §¸ng tiÕc lµ c¸c
®−êng hÊp thô cao l¹i n»m trong vïng bøoc sãng ng¾n h¬n 540nm n¬i kh«ng thÓ
thùc hiÖn ®−îc víi Laser b¬m tr¹ng th¸i r¾n. ChØ cã c¸c thiÕt bÞ tr¹ng th¸i r¾n lµ
thÝch hîp víi th«ng tin quang, ®iÒu nµy cã nghÜa lµ ¸nh s¸ng b¬m chØ cã thÓ lµ
800nm, 980nm, 1480nm. Tuy nhiªn, b¬m 800nm kh«ng cã hiÖu qu¶ víi qu¸ tr×nh
hÊp thô tr¹ng th¸i c−ìng bøc(ESA), nªn luËn ¸n sÏ chØ chó ý tíi ¸nh s¸ng b¬m
980nm vµ 1480nm.


0,5 0 1,5 1,0
0,5
N
N
max

N
N ∆
sat
s
s
I
I ∆
C
h
ª
n
h

l
Ö
c
h

n
å
n
g

®
é
H×nh 2.5 : Chªnh lÖch nång ®é ®èi víi mËt ®é c«ng suÊt tÝn hiÖu tiªu chuÈn
ChÊt khÝ ion Ar 540 nm
ChÊt láng Ar/mµu 650 nm
LD AlGaAs 800 nm
LD InGaAs 980 nm
LD InGaAsP 1480 nm
B¬m Tù ph¸t C−ìng bøc
2 / 11
2
H
2 / 9
4
F
2 / 9
4
I
2 / 11
4
I
2 / 13
4
I
2 / 15
4
I
hν νν ν
hν νν ν
1530 -
1550 nm

H×nh 2.6 : S¬ ®å møc n¨ng l−îng vµ c¸c ®−êng hÊp thô cña Er
3+

45
Ch−¬ng II . KhuÕch ®¹i quang sîi pha Erbium
H×nh vÏ 2.7 gi¶i thÝch c¬ chÕ suy hao cña ESA. NÕu nh− vÉn cã møc n¨ng
l−îng cao h¬n E
4
ch¼ng h¹n mµ ë ®ã kho¶ng trèng gi÷a E
4
vµ E
2
®ång nhÊt víi
kho¶ng trèng gi÷a E
3
vµ E
1
, th× sÏ cã kh¶ n¨ng x¶y ra mét sè phÇn tö mang ë møc
E
2
. Nh− vËy chØ cßn l¹i ¸nh s¸ng b¬m 0,98 um vµ 1,48 um lµ cã søc hÊp dÉn. Tr−íc
hÕt sÏ xem xÐt c¸c gi¸ trÞ cña β ®èi víi hai b−íc sãng b¬m nµy. B¬m 1,48 um riªng
biÖt ë tèc ®é N
3
/N
2
cña mËt ®é tÝch luü ®−îc ghim bëi ph©n bè Boltzman do møc
n¨ng l−îng cña tÝn hiÖu 1,54um còng h¹n chÕ ®èi víi b¬m 1,48um. ë nhiÖt ®é
phßng, β sÏ lµ:
38 , 0
2
3
= = =


e
N
N
kT
E
β (2.35)
Tr¸i l¹i, β l¹i gÇn nh− b»ng 0 ®èi víi ¸nh s¸ng b¬m 0,98um. §iÒu nµy t¹o
nªn chªnh lÖch gi÷a b¬m 1,48um vµ 0,98um. V× tõ ph−¬ng tr×nh (2.35), chªnh lÖch
®é tÝch luü ®¹t ®−îc lín nhÊt ®èi víi tèc ®é b¬m tiªu chu©nr lµ :
β
β
+

=
|
|
¹
|

\
| −
1
1
max
1 2
N
N N
(2.36)
Trong tr−êng hîp b¬m 1,48 um, thay β=0,38 vµo ph−¬ng tr×nh (2.36):
45 , 0
1 2
1480 max,
=
|
¹
|

\
|

N
N N
nm
(2.37)

Trong khi ®èi víi b¬m 0,98um, ph−¬ng tr×nh 2.36 −íc l−îng víi:
1
1 2
980 max,
=
|
¹
|

\
|

N
N N
nm
(2.38)
Do vËy, bé khuÕch ®¹i ®ùoc b¬m 0,98um cã ®é khuÕch ®¹i cao h¬n so víi
b¬m 1,48 um. §ång thêi sè h¹ng nhiÔu tù ph¸t cña bé khuÕch ®¹i ®èi víi b¬m
0,98um còng cao h¬n so víi b¬m 1,48 um. Nh− ®· thu ®−îc trong phÇn tr−íc, nhiÔu
bøc x¹ tù ph¸t ®−îc khuÕch ®¹i (ASE) tû lÖ víi:
N N
N
nspon
1 2
2

= (2.39)
Tõ ph−¬ng tr×nh (2.22), (2.23), N
spon
cã thÓ viÕt l¹i nh− sau:
46
Ch−¬ng II . KhuÕch ®¹i quang sîi pha ErbiumB A
A
N N
N

=

1 2
2

(2.40)
Vµ tõ ph−¬ng tr×nh (2.19), n
spon
trë thµnh:
τ
β
1
) 1 ( − −
+
=
W
W W
n
P
S p
spon
(2.41)

T¨ng c«ng suÊt b¬m sÏ lµm gi¶m n
spon
vµ n
spon
tiÖm cËn giíi h¹n:
β −
=
1
1
nspon
(2.42)B¬m 0,98 um cuèi cïng cã thÓ lµm gi¶m n
spon xuèng
tíi 1, nh−ng b¬m 1,48 um
chØ cã thÓ gi¶m n
spon
xuèng tíi 1,61. Khi so s¸nh hiÖu qu¶ b¬m, ®é khuÕch ®¹i d−íi
d¹ng dB thu ®ùoc víi mçi mW c«ng suÊt b¬m, b¬m 0,98um cao h¬n b¬m 1,48um.
Ng−ìng c«ng suÊt b¬m cho bëi ph−¬ng tr×nh (2.27). §èi víi b¬m 1,48um, ng−ìng
nµy lµ 61 , 1 = τ
W
th
P
, trong khi ®ã víi cïng sè l−îng th× b¬m 0,98 lµ 0 , 1 = τ
W
th
P
. Sù
chªnh lÖch nµy cã liªn quan tíi sù kh¸c biÖt ®o ®ù¬c trong viÖc rót n¨ng l−îng ra tõ
Laser b¬m. §é khuÕch ®¹i cña bé khuÕch ®¹i cho mçi ®¬n vÞ c«ng suÊt b¬m ®èi víi
Laser b¬m 0,98um lµ 10dB/mW, trong khi ®èi víi b¬m 1,48um chØ lµ 5 dB/mW. V×
2 / 11
4
I
2 / 11
2
H
p
C
h ESA
λ
=
p
C
h ESA
λ
=
3
τ
2
τ
s
W
ë λ
p
= 800 nm
ë λ
p
= 800 nm
E
1
E
4
E
3
E
2
H×nh 2.7 : Gi¶i thÝch suy hao hÊp thô tr¹ng th¸i c−ìng bøc hÊp thô hai photon
d¹ng bËc thang

47
Ch−¬ng II . KhuÕch ®¹i quang sîi pha Erbiumc−êng ®é c«ng suÊt tÝn hiÖu b·o hoµ, ph−¬ng tr×nh (2.32) hµm chøa hÖ sè (1+β). Víi
cïng c«ng suÊt b¬m W
p
, c−êng ®é c«ng suÊt tÝn hiÖu b·o hoµ
W
sat
s
lµ cao h¬n ®èi
víi b¬m 1,48um. Mét khã kh¨n n÷a ®èi víi b¬m 0,98 um ®ã lµ ®é réng ®−êng
chuyÓn dÞch b¬m hÑp h¬n ®èi víi b¬m 1,48um, v× vËy c¸c ®ièt Laser b¬m 0,98um
®ßi hái ph¶i kiÓm so¸t chÆt chÏ h¬n b−íc sãng bøc x¹ cña nã.
KÕt luËn: B¬m 0,98um cã ®é khuÕch ®¹i trªn mçi ®¬n vÞ c«ng suÊt b¬m,
l−îng nhiÔu ASE thÊp vµ ng−ìng c«ng suÊt b¬m cao h¬n so víi b¬m 1,48um.
Nh−ng b¬m 1,48um l¹i cã c«ng suÊt tÝn hiÖu b·o hoµ vµ dung sai b−íc sãng ¸nh
s¸ng b¬m cao h¬n so víi b¬m 0,98 um ( chi tiÕt nh− trong b¶ng 2.1).
B¶ng 2.1 : So s¸nh EDFA ®−îc b¬m bëi ¸nh s¸ng b¬m 1,48 um vµ 0,98 um

§Æc tÝnh
B¬m 1,48 u uu um B¬m 0,98 u uu um
VËt liÖu Lazer b¬m InGaAs/InP InGaAs
C«ng suÊt b¬m ®Çu ra tõ Lazer b¬m 20-100 mW 20-100 mW
§é khuÕch ®¹i víi mçi mW c«ng suÊt b¬m 5 dB/mW 10 dB/mW
C«ng suÊt tÝn hiÖu b·o hoµ 20 dBm 2 dBm
§é réng ®−êng chuyÓn dÞch b¬m 20 nm 2,5 nm
HÖ sè nhiÔu (NF) 5 dB 3 dB

2.1.4. CÊu h×nh b¬m EDFA
Nh− ®· biÕt, muèn thùc hiÖn khuÕch ®¹i tÝn hiÖu ¸nh s¸ng, c¸c bé khuÕch ®¹i
quang ®ßi hái ph¶i cã nguån c«ng suÊt bªn ngoµi ®Ó cung cÊp thªm n¨ng l−îng cho
tÝn hiÖu ®Çu vµo. B¬m sÏ thùc hiÖn viÖc cung cÊp c«ng suÊt nµy th«ng qua c¸c c¬
chÕ kÝch thÝch ®iÖn tö trong c¸c nguyªn tö lµm cho chóng di chuyÓn tõ møc n¨ng
l−îng thÊp tíi møc n¨ng l−îng h¬n. §Ó ®¹t ®−îc khuÕch ®¹i, b¬m sÏ ph¶i cung cÊp
nghÞch ®¶o nång ®é trªn nh÷ng chuyÓn dÞch cã lîi. Th«ng th−êng EDFA ®−îc thiÕt
kÕt ®Ó ho¹t ®éng v¬i ¸nh s¸ng b¬m vµ tÝn hiÖu truyÒn theo cïng h−íng, tr−êng hîp
nµy gäi lµ b¬m thuËn. HoÆc ¸nh s¸ng b¬m còng cã thÓ truyÒn theo h−ãng ngù¬c l¹i
víi h−íng truyÒn sãng, ®ã lµ sù kÕt hîp cña b¬m h−íng thuËn vµ b¬m h−íng ng−îc.
48
Ch−¬ng II . KhuÕch ®¹i quang sîi pha ErbiumTÊt c¶ c¸c cÊu h×nh nµy nh− thÓ hiÖn trªn c¸c h×nh vÏ 2.31a, b, c. Lý do cã c¸c cÊu
h×nh b¬m kh¸c nhau ®ã lµ do sù ph©n bè cña ¸nh s¸ng b¬m trong sîi quang.
Theo c¸c h×nh vÏ nµy, ¸nh s¸ng b¬m tõ ®ièt Laser (LD) 0,98/1,48 um ghÐp
cïng víi ¸nh s¸ng tÝn hiÖu 1,55 um nhê m«t g−¬ng l−ìng h−íng s¾c. G−¬ng l−ìng
h−íng s¾c ®−îc lµm tõ c¸c líp m¶ng chÊt ®iÖn m«i cã ®é dµy ®−îc s¾p xÕp ®Ó cho
phÐp ¸nh s¸ng 1,55um ®i qua nh−ng l¹i ph¶n x¹ ¸nh s¸ng 0,98/1,48 um. C¸c bé
c¸ch ly quang kh«ng nh¹y c¶m víi ph©n cùc ¸nh s¸ng, nh−ng l¹i nh¹y c¶m víi
h−íng truyÒn sãng trªn c¶ hai ®Çu kÕt cuèi cña sîi quang ®Ó ng¨n chÆn sãng ph¶n
x¹ ng−îc trë l¹i sîi quang. Mét bé läc quang còng ®−îc l¾p ë kÕt cuèi cña bé
khuÕch ®¹i. Bé läc nµy lµ cÇn thiÕt ®Ó ng¨n chÆn ¸nh s¸ng b¬m ®i ra khái bé khuÕch
®¹i vµ còng lo¹i bá ¶nh h−ëng nhiÔu bøc x¹ tù ph¸t ®−îc khuÕch ®¹i (ASE) trong bé
t¸ch sãng. Tõ ®iÓm quan s¸t, ®Ó lo¹i bá nhiÔu ASE, sÏ sö dông bé läc d¶i b¨ng hÑp
(<1nm).
• CÊu h×nh b¬m thuËn:
Trong tr−êng hîp b¬m thuËn, nh− thÓ hiÖn thªn h×nh vÏ 2.8a,
N
N N 1 2

lín
nhÊt ë ®Çu vµo kÕt cuèi sîi quang. §iÒu nµy cã nghÜa hÖ sè nghÞch ®¶o nång ®é
N N
N
nspon
1 2
2

= nhá h¬n ë ®Çu vµo, vµ v× vËy, nhiÔu ASE ë kÕt ®Çu vµo sÏ nhá h¬n
ë kÕt cuèi ®Çu ra. Khi khuÕch ®¹i hai tÇng cã hÖ sè nhiÔu kh¸c nhau, ®Æc tÝnh nhiÔu
chung sÏ tèt h¬n khi bé khuÕch ®¹i nhiÔu thÊp h¬n ®−îc l¾p ®Æt tr−íc bé khuÕch ®¹i
cã nhiÔu cao h¬n. Do ®ã, b¬m thuËn biÓu thÞ ®Æc tÝnh nhiÔu tèt h¬n so víi b¬m
ng−îc.


TÝn hiÖu
1,55 um
E
D
F
G−¬ng l−ìng
h−íng s¾c
Bé c¸ch ly Bé c¸ch ly
Bé läc quang
B¬m
B¬m LD
0,98/1,48 um
H×nh 2.8 a: S¬ ®å cÊu h×nh b¬m EDFA theo h−íng thuËn
49
Ch−¬ng II . KhuÕch ®¹i quang sîi pha Erbium• CÊu h×nh b¬m ng−îc
Trong tr−êng hîp b¬m ng−îc, nh− thÓ hiÖn trªn h×nh vÏ 2.8b, c«ng suÊt tÝn
hiÖu b·o hoµ cao h¬n so bíi víi b¬m thuËn. VÒ phÝa kÕt cuèi cña sîi quang khuÕch
®¹i, c−êng ®é tÝn hiÖu cao vµ gÇn nh− b·o hoµ. Tuy nhiªn, c−êng ®é tÝn hiÖu b·o hoµ
sÏ t¨ng lªn cïng víi c«ng suÊt b¬m. Víi b¬m ng−îc, c«ng suÊt b¬m lín nhÊt theo
h−íng kÕt cuèi cña sîi quang, ë ®©y c−êng ®é cao lµ cÇn thiÕt ®Ó n©ng cao c«ng suÊt
tÝn hiÖu b·o hoµ. Kh«ng chØ c«ng suÊt tÝn hiÖu b·o hoµ t¨ng lªn, mµ toµn bé ®é
khuÕch ®¹i cña bé khuÕch ®¹i còng t¨ng lªn. NÕu nh− víi c«ng suÊt b¬m t¨ng lªn,
®é khuÕch ®¹i sÏ b·o hoµ vµ tæng c«ng suÊt sÏ bÞ gi¶m xuèng. Nh− vËy b¬m ng−îc
cã nh÷ng tiÖn lîi ®ã lµ c«ng suÊt b·o hoµ vµ ®é khuÕch ®¹i cao h¬n so víi tr−êng
hîp b¬m thuËn.

• CÊu h×nh b¬m hai h−íng:
Trong tr−êng hîp b¬m theo hai h−íng, nh− thÓ hiÖn trªn h×nh vÏ 2.8c, sÏ cã
®−îc thuËn lîi c¶ vÒ chi phÝ vµ møc ®é phøc t¹p. Tøc lµ s¬ ®å cÊu h×nh b¬m hai
h−íng sÏ cho phÐp tËn dông ®−îc nh÷ng −u thÕ, ®ång thêi gi¶m thiÓu nh÷ng t¸c
®éng bÊt lîi trong mçi lo¹i s¬ ®å cÊu h×nh b¬m thuËn hoÆc b¬m ng−îc
TÝn hiÖu
1,55 um
E
D
F
Bé c¸ch ly Bé c¸ch ly
Bé läc quang
B¬m
G−¬ng l−ìng
h−íng s¾c
B¬m LD
0,98/1,48 um
H×nh 2.8 b: S¬ ®å cÊu h×nh b¬m EDFA theo h−íng ng−îc
TÝn hiÖu
1,55 um
E
D
F
G−¬ng l−ìng
h−íng s¾c
Bé c¸ch ly Bé c¸ch ly
Bé läc quang
B¬m
G−¬ng l−ìng
h−íng s¾c
B¬m LD
0,98/1,48 um
H×nh 2.8 c: S¬ ®å cÊu h×nh b¬m EDFA theo hai h−íng
B¬m LD
0,98/1,48 um
50
Ch−¬ng II . KhuÕch ®¹i quang sîi pha Erbium2.2. Vai trß cña EDFA, c¸c yªu cÇu vÒ m¹ng vµ d¶i réng cña
EDFA ®èi víi c¸c øng dông WDM
2.2.1 Vai trß cña EDFA trong m¹ng th«ng tin quang WDM
C«ng nghÖ th«ng tin quang ®ang di chuyÓn tõ c¸c hÖ thèng ®iÓm - ®iÓm sang
m¹ng quang. EDFA cã vai trß ë nhiÒu vÞ trÝ trong m¹ng quang WDM. B¶ng 2.2 thÓ
hiÖn c¸c d¹ng chøc n¨ng EDFA kh¸c nhau sö dông trong hÖ thèng truyÒn dÉn
quang. §Çu ph¸t, nhiÒu kªnh quang ®−îc kÕt hîp l¹i trong bé ghÐp vµ tÝn hiÖu kÕt
hîp sÏ ®−îc khuÕch ®¹i bëi bé khuÕch ®¹i c«ng suÊt tr−íc khi ®−a vµo sîi quang
dÉn. ë ®Çu thu, c¸c tÝn hiÖu WDM ®Õn ®−îc khuÕch ®¹i bëi bé tiÒn khuÕch ®¹i tr−íc
khi ghÐp thµnh c¸c kªnh riªng rÏ cÊp sang c¸c bé thu. C¸c bé khuÕch ®¹i ®−êng
truyÒn øng dông ®Ó kÐo dµi kho¶ng c¸ch truyÒn dÉn. MÆt kh¸c, do kh¶ n¨ng cã thÓ
xen/rÏ b−íc sãng vµ kÕt nèi chÐo quang, nªn EDFA cã thÓ ph¸t triÓn ®Ó t¨ng chøc
n¨ng m¹ng quang, hoÆc ®−îc sö dông ®Ó bï l¹i ®èi víi nh÷ng suy hao cña c¸c thµnh
phÇn thô ®éng.
B¶ng 2.2 : Vai trß cña EDFA trong c¸c m¹ng quang

Chøc n¨ng/®Æc tr−ng m¹ng EDFA Chøc n¨ng EDFA
KhuÕch ®¹i
®−êng truyÒn
KhuÕch ®¹i tuÇn hoµn c¸c tÝn hiÖu quang
bÞ suy hao do sîi quang dÉn
KhuÕch ®¹i
c«ng suÊt
T¨ng c−êng c«ng suÊt quang sang sîi
quang dÉn
HÖ thèng truyÒn dÉn
TiÒn khuÕch ®¹i T¨ng c−êng c«ng suÊt tÝn hiÖu sang bé thu
KÕt nèi chÐo quang Bï ®èi víi suy hao
Xen/rÏ b−íc sãng Bï ®èi víi suy hao
HÖ thèng qu¶ng b¸ T¨ng c−êng c«ng suÊt ®èi víi ph©n bè

2.2.2. C¸c yªu cÇu m¹ng ®èi víi EDFA trong m¹ng th«ng tin quang WDM
Mét EDFA lý t−ëng ph¶i cã c¸c ®Æc tr−ng nh− liÖt kª trong cét bªn tr¸i cña
b¶ng 2.3. B¶ng nµy cho thÊy nh÷ng yªu cÇu chñ yÕu ®èi víi c¸c øng dông m¹ng
51
Ch−¬ng II . KhuÕch ®¹i quang sîi pha Erbiumkh¸c nhau. C¸c ®Æc tr−ng khuÕch ®¹i nãi chung cã thÓ ph©n chia thµnh c¸c tham sè
tÜnh vµ tham sè ®éng. §Ó ®¹t ®−îc c¸c tham sè tÜnh tèt, c¸c EDFA ph¶i cã hai hoÆc
nhiÒu tÇng h¬n .
B¶ng 2.3: Kh¶ n¨ng cã thÓ cña ®Æc tr−ng EDFA víi c¸c yªu cÇu m¹ng

§Æc tr−ng bé khuÕch ®¹i
C¸c hÖ
thèng
®−êng dµi
C¸c
m¹ng
ngÇm
Dung
l−îng
cao
ChuyÓn
m¹ch vµ
®Þnh tuyÕn
BiÕn
thiªn
suy hao
Thay ®æi
sè l−îng
kªnh
§é khuÕch ®¹i cao x
§é khuÕch ®¹i b»ng ph¼ng x x
C«ng suÊt ®Çu ra cao x x
HÖ sè nhiÔu thÊp x
D¶i réng b¨ng lín x
KiÓm so¸t c«ng suÊt x
KiÓm so¸t thay ®æi ®ét biÕn x
Chi phÝ thÊp x

2.2.3. KiÓm so¸t ®éng bé khuÕch ®¹i trong hÖ thèng WDM
Ngµy nay, c¸c EDFA ®−îc sö dông trong c¸c m¹ng quang ®a b−íc sãng ®Ó
bï l¹i nh÷ng suy hao sîi quang vµ c¸c phÇn tö m¹ng. Trong nh÷ng øng dông nµy,
c¸c bé khuÕch ®¹i th«ng th−êng häat ®éng theo chÕ ®é b·o hßa. Trong tr−êng hîp
kh¸c nh− t¸i cÊu h×nh m¹ng hoÆc sù cè, sè l−îng tÝn hiÖu WDM qua c¸c bé khuÕch
®¹i sÏ thay ®æi vµ c«ng suÊt c¸c kªnh cßn l¹i sÏ t¨ng lªn hoÆc gi¶m xuèng do hiÖu
øng b·o hßa trong c¸c bé khuÕch ®¹i. C¸c kªnh t¸ch ra cã thÓ lµm sai lÖch c¸c kªnh
cßn l¹i, v× vËy c«ng suÊt cña c¸c kªnh cßn l¹i thÊp d−íi ®é nh¹y thu. §Ó lo¹i trõ sai
lÖch c¸c kªnh trong m¹ng, ph¶i kiÓm so¸t nh÷ng thay ®æi ®ét biÕn c«ng suÊt tÝn
hiÖu.
Do hiÖu øng b·o hßa, nªn tèc ®é nh÷ng thay ®æi ®éng ®é khuÕch ®¹i trong
mét EDFA nãi chung ph¶i nhanh h¬n thêi gian duy tr× tù ph¸t kho¶ng 10ms. H»ng
sè thêi gian kh«i phôc ®é khuÕch ®¹i trong c¸c bé khuÕch ®¹i mét tÇng tõ 110 tíi
340 us. H»ng sè thêi gian thay ®æi ®éng ®é khuÕch ®¹i lµ mét hµm cña b·o hßa g©y
52
Ch−¬ng II . KhuÕch ®¹i quang sîi pha Erbiumra bëi c«ng suÊt b¬m vµ c«ng suÊt tÝn hiÖu. Víi sù ph¸t triÓn cña c¸c EDFA c«ng
suÊt cao ®èi víi c¸c hÖ thèng th«ng tin ®a kªnh, hÖ sè b·o hßa sÏ cao h¬n vµ h»ng sè
thêi gian thay ®æi ®ét biÕn ng¾n h¬n. Trong nh÷ng c«ng bè míi ®©y, ®Æc tÝnh thêi
gian thay ®æi ®ét biÕn vµo kho¶ng 10 us trong EDFA hai tÇng. H×nh vÏ 2.9 cho thÊy
t¸c ®éng thay ®æi ®ét biÕn c«ng suÊt kªnh cßn l¹i trong c¸c tr−êng hîp 1, 4 vµ 7
kªnh t¸ch ra trong mét hÖ thèng 8 kªnh. Trong tr−êng hîp t¸ch ra 7 kªnh, h»ng sè
thêi gian thay ®æi ®ét biÕn xÊp xØ 52 us. Nh− ®· thÓ hiÖn trªn h×nh vÏ, thay ®æi ®ét
biÕn sÏ nhanh h¬n do sè l−îng c¸c kªnh t¸ch ra gi¶m xuèng. H»ng sè thêi gian gi¶m
xuèng tíi 29 us chØ khi 1 trong 8 kªnh t¸ch ra.

Ph−¬ng tr×nh tèc ®é ®èi víi c¸c Photon vµ nghÞch ®¶o cña c¸c tr¹ng th¸i cao
h¬n (
4
I
13/2
) vµ thÊp h¬n (
4
I
15/2
) cã thÓ sö dông xuÊt ph¸t tõ c«ng thøc gÇn ®óng ®èi
víi ®éng t¸c thay ®æi ®ét biÕn sau :
( ) ( )
( )
( )
e
t
e
P
P
P t P
τ


∞ =
0
(2.44)

50 0 250 200
100
150 100
200
300
400
0
1 kªnh, sè liÖu
1 kªnh, m« h×nh
4 kªnh, sè liÖu
4 kªnh, m« h×nh
7 kªnh, sè liÖu
7 kªnh, m« h×nh
Thêi gian
C
«
n
g

s
u
Ê
t
s
e
u τ 29 =
s
e
u τ 34 =
s
e
u τ 52 =
) ( s u
H×nh 2.9 : §o ®¹c vµ tÝnh to¸n nh÷ng thay ®æi ®ét biÕn c«ng suÊt cßn l¹i
®èi víi c¸c tr−êng hîp t¸ch ra 1, 4 vµ 7 kªnh trong sè 8 kªnh WDM
53
Ch−¬ng II . KhuÕch ®¹i quang sîi pha Erbiumë ®©y P(0), P(∞) lµ c«ng suÊt quang ë thêi gian t = 0 vµ t = ∞. §Æc tÝnh thêi
gian τ
e
lµ hÖ sè thêi gian ph©n r· cña møc cao tÝnh trung b×nh trªn chiÒu dµi sîi. Nã
®−îc sö dông nh− mét tham sè thÝch hîp ®Ó ®¹t ®−îc sù phï hîp tèt nhÊt víi sè liÖu
thùc nghiÖm. Nh− ®· thÓ hiÖn trong h×nh vÏ 2.9, sè liÖu thùc nghiÖm cã sù thÝch hîp
víi m« h×nh ®¸p øng thay ®æi ®ét biÕn. M« h×nh ®−îc sö dông ®Ó tÝnh to¸n nh÷ng
sai lÖch c«ng suÊt rÊt nhá (d−íi d¹ng dB) cña c¸c kªnh cßn l¹i trong tr−êng hîp t¸ch
ra 1, 4 vµ 7 kªnh. Thêi gian yªu cÇu h¹n chÕ sai lÖch c«ng suÊt tíi 1 dB lµ 18 us vµ 8
us khi 4 vµ 7 kªnh bÞ t¸ch ra. KiÓm so¸t ®é khuÕch ®¹i ®éng cña EDFA cã ®¸p øng
thêi gian nhanh h¬n sÏ lµ cÇn thiÕt ®Ó ®iÒu chØnh nh÷ng thay ®æi ®ét biÕn c«ng suÊt
tÝn hiÖu. Nh÷ng thay ®æi ®ét biÕn c«ng suÊt nhanh trong chuçi EDFA trong c¸c
nghiªn cøu míi ®©y, ®· cho thÊy hiÖn t−îng thay ®æi ®ét biÕn c«ng suÊt nhanh trong
chuçi EDFA. ¶nh h−ëng rÏ kªnh ®èi víi c¸c c«ng suÊt cßn l¹i trong chuçi khuÕch
®¹i khi cã 4 trong sè 8 kªnh WDM ®ét nhiªn mÊt ®i, th× c«ng suÊt ®Çu ra cña mçi
EDFA trong chuçi mÊt ®i 3 dB, vµ c«ng suÊt trong mçi kªnh cßn l¹i t¨ng lªn gÊp ®«i
®Ó b¶o toµn c«ng suÊt ®Çu ra khuÕch ®¹i b·o hßa. MÆc dï nh÷ng thay ®æi ®éng ®é
khuÕch ®¹i cña mét EDFA riªng biÖt kh«ng thay ®æi víi c¸c chuçi khuÕch ®¹i dµi
h¬n. Nh÷ng thay ®æi ®ét biÕn c«ng suÊt nhanh dÉn tíi ¶nh h−ëng t¸c ®éng kÕt hîp
trong chuçi c¸c bé khuÕch ®¹i. §Çu ra cña EDFA thø nhÊt bÞ suy gi¶m bëi suy hao
trong sîi t¸c ®éng nh− ®Çu vµo cña EDFA thø hai.
§Ó ng¨n ngõa nh÷ng bÊt lîi trong m¹ng WDM, c¸c sai lÖch c«ng suÊt kªnh
cßn l¹i ph¶i h¹n chÕ víi gi¸ trÞ x¸c ®Þnh tïy thuéc vµo dù tr÷ hÖ thèng. Nghiªn cøu
c¸c m¹ng quang ®a b−íc sãng (MONET), thêi gian ®¸p øng cña c¸c EDFA cã thÓ
ph©n thµnh 3 vïng: vïng x¸o trén ban ®Çu, vïng dao ®éng trung gian vµ vïng tr¹ng
tr¹ng th¸i kh«ng thay ®æi cuèi cïng. Trong vïng x¸o trén ban ®Çu, ®é khuÕch ®¹i
cña EDFA t¨ng lªn tuyÕn tÝnh víi thêi gian, ®é khuÕch ®¹i vµ c«ng suÊt ®Çu ra cña
hÖ thèng t¨ng lªn tû lÖ víi sè l−îng EDFA. Gi¶ thiÕt r»ng c¸c EDFA ho¹t ®éng d−íi
c¸c kiÓu gièng nhau, tû lÖ thay ®æi ®é khuÕch ®¹i ë mçi EDFA lµ gièng nhau vµ tû
lÖ víi tæng c«ng suÊt tÝn hiÖu mÊt ®i. H×nh vÏ 2.10 cho thÊy ®é dèc thay ®æi ®ét biÕn
54
Ch−¬ng II . KhuÕch ®¹i quang sîi pha Erbiumc«ng suÊt trong vïng x¸o trén. §é dèc nµy t¨ng lªn tuyÕn tÝnh víi sè l−îng c¸c
EDFA trong chuçi.

2.3. NhiÔu trong EDFA
Nh− ®· biÕt, nhiÔu cã ¶nh h−ëng rÊt lín ®Õn c¸c EDFA, kh«ng nh÷ng nhiÔu
lµm suy gi¶m phÈm chÊt khuÕch ®¹i cña bé khuÕch ®¹i quang, mµ cßn t¸c ®éng lµm
thay ®æi ®Æc tÝnh khuÕch ®¹i cña bé khuÕch ®¹i. V× vËy, trong phÇn nµy sÏ th¶o luËn
vÒ nhiÔu kÕt hîp víi tÝn hiÖu quang ®−îc khuÕch ®¹i.
NhiÔu cã hai lo¹i ®ã lµ: nhiÔu tr−êng quang vµ nhiÔu c−êng ®é ( nhiÔu dßng
quang ®iÖn). NhiÔu tr−êng quang liªn quan ®Õn phæ nhiÔu quang ®o ®−îc b»ng OSA
trªn c¬ së bé läc cã kh¶ n¨ng ®iÒu chØnh. HÖ sè nhiÔu nµy th−êng ®Æc tr−ng trªn
vïng phæ EDFA. ASE tõ mét bé khuÕch ®¹i quang gãp phÇn chÝnh vµo nhiÔu. NhiÔu
c−êng ®é ( nhiÔu dßng quang ®iÖn) cã liªn quan ®Õn c«ng suÊt hoÆc nh÷ng thay ®æi
dßng ®iÖn kÕt hîp víi luång quang. NhiÔu nµy cã ®Æc tr−ng lªn tíi 10 GHz trong ®é
réng d¶i b¨ng. Phæ nhiÔu c−êng ®é t−¬ng ®èi kh¸c víi phæ nhiÔu dßng quang ®iÖn
khi xem xÐt víi nhiÔu tia. Víi lý do nµy, sÏ ®Æc biÖt chó ý ®èi víi nhiÔu tia trong c¶
lÜnh vùc nhiÔu c−êng ®é vµ nhiÔu dßng quang ®iÖn. Ngoµi ra còng xem xÐt ®èi víi
mËt ®é phæ c«ng suÊt, nhiÔu c−êng ®é t−¬ng ®èi .
2 0 12 10
5
8 6
10
15
25
0
4
20
T
h
ê
i

g
i
a
n

N
g
h
Þ
c
h

®

o

t
h
ê
i

g
i
a
n
0,1
0,3
0,2
4 kªnh t¸ch ra
4 kªnh cßn l¹i
Sai lÖch c«ng suÊt 2 dB
®èi víi c¸c kªnh cßn l¹i
Sè l−îng c¸c EDFA
H×nh 2.10 : TrÔ vµ nghÞch ®¶o tèc ®é ®èi víi sai lÖch c«ng suÊt kªnh
cßn l¹i 2 dB sau khi t¸ch ra 4 trong sè 8 kªnh WDM
55
Ch−¬ng II . KhuÕch ®¹i quang sîi pha Erbium2.3.1. NhiÔu quang
Trong phÇn khuÕch ®¹i cña sîi quang, ion Erbrium ®−îc kÝch thÝch cã thÓ
ph©n r· tíi tr¹ng th¸i c¬ b¶n th«ng qua bøc x¹ c−ìng bøc g©y ra bëi mét Photon tÝn
hiÖu hoÆc tù ph¸t. Photon bøc x¹ tù ph¸t cã h−íng vµ pha ngÉu nhiªn. Mét sè photon
bøc x¹ tù ph¸t thu ®−îc bëi mode truyÒn sãng cña sîi quang. C¸c photon nµy sÏ
®−îc khuÕch ®¹i bªn trong sîi quang pha chÊt kÝch ho¹t, ®ã chÝnh lµ bøc x¹ tù ph¸t
®−îc khuÕch ®¹i( ASE). Tæng c«ng suÊt ASE sÏ ®−îc céng l¹i trªn tÊt c¶ c¸c mode
kh«ng gian mµ ë ®ã sîi quang hç trî trong d¶i réng b¨ng quang B
o
. Trong sîi EDF
®iÎn h×nh cã hai mode ph©n cùc truyÒn sãng, tæng c«ng suÊt ASE lµ:


( )
o sp ASE
B G hv n P 1 2 − =
(2.45)
ë ®©y, hv lµ n¨ng l−îng Photon, G lµ ®é khuÕch ®¹i, n
sp
lµ hÖ sè bøc x¹ tù
ph¸t cho bëi:

1 2
2
N N
N
n
a e
e
sp
σ σ
σ

= (2.46)

Víi σ
a
lµ phÇn chång lÊn hÊp thô, σ
e
lµ phÇn chång lÊn bøc x¹ c−ìng bøc, N
1

lµ mËt ®é tr¹ng th¸i c¬ b¶n, N
2
lµ mËt ®é tr¹ng th¸i siªu bÒn. HÖ sè bøc x¹ tù ph¸t n
sp

®o l−êng chÊt l−îng nghÞch ®¶o cña bé khuÕch ®¹i quang. Gi¸ trÞ n
sp
gÇn b»ng 1 cã
thÓ x¶y ra víi b¬m m¹nh ë d¶i b¨ng 980 nm. §©y lµ gi¸ trÞ thÊp nhÊt cña n
sp
cã thÓ
thu ®−îc, nã t−¬ng øng víi nghÞch ®¶o gÇn nh− hoµn toµn ( N
1
≈ 0) cña dé khuÕch
®¹i. NghÞch ®¶o hoµn toµn( N
2
= N
t
) sÏ dÉn ®Õn hÖ sè nhiÔu quang thÊp nhÊt. Sù suy
gi¶m c«ng suÊt b¬m däc theo sîi EDF kh«ng g©y t¸c h¹i víi nång ®é N
2
. Theo
ph−¬ng tr×nh (2.46), hÖ sè bøc x¹ tù ph¸t ( SE) phô thuéc vµo N
2
vµ nã sÏ biÕn thiªn
däc theo chiÒu dµi sîi quang tÝch cùc. Khi sö dông b−íc sãng b¬m 1.480 nm, kh«ng
thÓ thùc hiÖn ®−îc nghÞch ®¶o hoµn toµn v× tham gia vµo b¬m vµ tÝn hiÖu cïng cã
tr¹ng th¸i c¬ b¶n vµ tr¹ng th¸i bÞ kÝch thÝch. C¸c photon b¬m kh«ng chØ bÞ hÊp thô
mµ cßn gãp phÇn vµo bøc x¹ c−ìng bøc do phÇn chång lÊn bøc x¹ kh«ng b»ng 0 ë
b−íc sãng nµy. KÕt qu¶ lµ bé khuÕch ®¹i víi nghÞch ®¶o kh«ng hoµn toµn vµ cã hÖ
56
Ch−¬ng II . KhuÕch ®¹i quang sîi pha Erbiumsè SE ( n
sp
) cao h¬n, dÉn ®Õn lµm gia t¨ng hÖ sè nhiÔu cña bé khuÕch ®¹i quang.
Trong nh÷ng tÝnh to¸n hÖ sè nhiÔu ®«i khi rÊt tiÖn lîi khi lµm viÖc víi mËt ®é phæ
ASE ( W/Hz) trong mét ph©n cùc ®¬n:

( ) 1 − = G hv n P
sp ASE
(2.47)
Khi ®é khuÕch ®¹i ®ñ lín, ASE cã thÓ trë thµnh ®¸ng kÓ, dÉn tíi b·o hßa ®é
khuÕch ®¹i do ASE t¹o ra.
2.3.2. NhiÔu c−êng ®é (nhiÔu dßng quang ®iÖn)
Tr−íc khi th¶o luËn vÒ nhiÔu c−êng ®é, c¬ së chuyÓn ®æi c−êng ®é ¸nh s¸ng
sang dßng ®iÖn bëi mét bé thu quang sÏ ®−îc th¶o luËn trong giíi h¹n ®¸p øng thu.
Dßng quang ®iÖn trung b×nh i
cd
t¹o nªn trong t¸ch sãng quang bëi c«ng suÊt trung
b×nh cña nguån quang <P> lµ:
P i
dc
ℜ = (2.48)
ë ®©y ®¸p øng t¸ch sãng ®−îc ®Þnh nghÜa nh− sau:

| | W A
hv
q
/
η
= ℜ (2.49)
HiÖu suÊt l−îng tö kÕt hîp ¸nh s¸ng cña bé thu biÓu thÞ bëi η. §iÖn tÝch ®iÖn
tö q b»ng 1,602 x 10
-19
(Cul«ng). T¹i b−íc sãng 1,55um, n¨ng l−îng Photon hυ lµ
1,283 x 10
-19
J. HiÖu suÊt l−îng tö kÕt hîp ¸nh s¸ng η bao hµm tÊt c¶ c¸c suy hao
cña bé thu quang. §iÒu nµy cã thÓ bao gåm c¶ suy hao ghÐp nèi quang còng nh−
hiÖu suÊt l−îng tö cña bé thu t¸ch sãng quang. Thªm n÷a, c«ng suÊt quang trung
b×nh, nhiÔu c−êng ®é còng tham gia vµo. NhiÔu c−êng ®é lµ mét nh©n tè giíi h¹n
®¸ng kÓ trong c¸c hÖ thèng th«ng tin quang. C¸c bé t¸ch sãng quang chuyÓn ®æi
trùc tiÕp nhiÔu c−êng ®é thµnh nhiÔu ®iÖn. Trong khi ®ã, nhiÔu tr−êng quang cã c¶
nhiÔu biªn ®é vµ nhiÔu pha, c¸c bé t¸ch sãng quang kh«ng ph¶n øng trùc tiÕp víi
nhiÔu nµy. Tuy nhiªn, nhiÔu pha cã thÓ ®−îc chuyÓn ®æi thµnh nhiÔu c−êng ®é bëi
c¸c hiÖu øng giao thoa. C¸c hÖ sè nhiÔu c−êng ®é sau th−êng gÆp trong c¸c hÖ thèng
57
Ch−¬ng II . KhuÕch ®¹i quang sîi pha Erbiumquang ®ã lµ: nhiÔu tia, nhiÔu ph¸ch tÝn hiÖu- tù ph¸t ( sig-sp), nhiÔu ph¸ch tù ph¸t-
tù ph¸t (sp-sp), nhiÔu giao thoa.
NhiÔu ph¸ch vµ nhiÔu giao thoa thuéc läai nhiÔu tréi. Nã rÊt quan träng ®Ó
ph©n biÖt gi÷a nhiÔu tia vµ nhiÔu tréi bëi v× nhiÔu dßng quang ®iÖn phô thuéc vµo sù
kh¸c biÖt cña ®¸p tuyÕn bé t¸ch sãng thu. NhiÔu c−êng ®é ®−îc x¸c ®Þnh trong giíi
h¹n mËt ®é phæ c«ng suÊt S
p
(f) cña nh÷ng th¨ng gi¸ng c−êng ®é ¸nh s¸ng. MËt ®é
phæ c«ng suÊt cña nh÷ng biÕn thiªn c−êng ®é ¸nh s¸ng liªn quan ®Õn mËt ®é phæ
c«ng suÊt biÕn thiªn dßng ®iÖn S
i
(f):
( ) ( ) f S f S
i p
2
1

= ®èi víi nhiÔu tréi (2.50a)
( ) ( ) f S
q
hv
f S
i p

=
1
®èi víi nhiÔu tia (2.50b)
S
i
(f) ®−îc ®o b»ng m¸y ph©n tÝch phæ ®iÖn. Khi S
i
(f) ®−îc tæng hîp trªn d¶i
réng b¨ng, nã sÏ mang l¹i c«ng suÊt nhiÔu quang trung b×nh b×nh ph−¬ng trong d¶i
réng b¨ng hîp nhÊt. MËt ®é nhiÔu liªn quan víi c«ng suÊt quang trung b×nh th«ng
qua nhiÔu c−êng ®é t−¬ng ®èi ( RIN
0
).RIN
0
®−îc x¸c ®Þnh theo ph−¬ng diÖn mËt ®é
phæ c«ng suÊt cña c−êng ®é quang nh− sau:

( )
( )
| |
1
2
0

= Hz
P
f S
f RIN
p
(2.51)
ë ®©y <P> lµ c«ng suÊt quang trung b×nh. Nh− thÓ hiÖn trªn h×nh vÏ 2.11,
mËt ®é phæ cña nh÷ng biÕn thiªn c−êng ®é quang theo tÇn sè còng nh− c−êng ®é
mét chiÒu trung b×nh. §«i khi kh¸i niÖm RIN ®−îc sö dông ®Ó m« t¶ nh÷ng dao
®éng dßng ®iÖn thay v× c−êng ®é ¸nh s¸ng. §Ó tr¸nh nhÇm lÉn gi÷a hai RIN ( ®iÖn
vµ quang), nhiÔu c−êng ®é t−¬ng ®èi ®iÖn sÏ ®−îc ®−a ra ë ®©y nh− lµ RIN
e
vµ x¸c
®Þnh nh− sau:

( )
( )
| |
| |
1
2

= Hz
i
f S
f RIN
dc
i
e
(2.52)

58
Ch−¬ng II . KhuÕch ®¹i quang sîi pha Erbium• NhiÔu tia:
NhiÔu tia xuÊt ph¸t tõ sù kh«ng ch¾c ch¾n vÒ thêi gian ®Õn cña c¸c ®iÖn tö
hoÆc c¸c Photon ë bé t¸ch sãng. Khi nhiÔu v−ît tréi bëi nhiÔu tia sÏ dÉn ®Õn h¹n chÕ
nhiÔu hoÆc h¹n chÕ l−îng tö. C¶ tÝn hiÖu Laser vµ ASE ®Òu cã sù gãp phÇn cña
nhiÔu tia. MËt ®é phæ nhiÔu tia cho bëi:
( ) | | Hz A qi f S
dc shot i
/ 2
2
=
(2.53)
( ) | | Hz A qi f S
dc shot i
/ 2
2
=
ë ®©y i
dc
vµ <P> lµ gi¸ trÞ trung b×nh ®èi víi dßng ®iÖn vµ c«ng suÊt quang.
RIN ®èi víi miÒn c−êng ®é vµ ®iÖn nhËn ®−îc tõ c¸c ph−¬ng tr×nh (2.51), (2.52),
(2.53)
| |
1
2

= Hz
i
q
RIN
dc
shot e

(2.54)

> <
= =
P
h
i
i h
RIN
dc
dc
shot o
ν ν 2 2

NhiÔu
TÇn sè
2
P
) (
0
f S
p
2
0
0
) (
) (
P
f S
f RIN
p
=
1 Hz
H×nh 2.11 : Sè l−îng nhiÔu trong giíi h¹n mËt ®é phæ vµ RIN
59
Ch−¬ng II . KhuÕch ®¹i quang sîi pha Erbiumshot e
RIN >
shot o
RIN khi hiÖu suÊt l−îng tö cña bé t¸ch sãng quang nhá h¬n 1.
shot o
RIN c¶i thiÖn (nhËn gi¸ trÞ nhá h¬n) nhê t¨ng c«ng suÊt quang. TÝn hiÖu quang
bÊt kú cã thÓ t¹o nªn giíi h¹n nhiÔu tia. B»ng c¸ch gi¶m tÝn hiÖu quang (gi¶m η),
c¸c nguån nhiÔu tréi lµm gi¶m c−êng ®é nhanh h¬n nhiÔu tia, vµ cuèi cïng nhiÔu tia
sÏ v−ît tréi.
shot e
RIN ®−îc vÏ trong h×nh 2.11 nh− mét hµm cña dßng quang ®iÖn.
Tõ h×nh vÏ nµy, RIN ®−îc sinh ra bëi 1mW nguån Laser giíi h¹n nhiÔu tia xÊp xØ -
155dB/Hz.
• NhiÔu ph¸ch tÝn hiÖu - tù ph¸t:
NhiÔu gi÷a ¸nh s¸ng tÝn hiÖu vµ ASE g©y nªn nh÷ng dao ®éng c−êng ®é ®·
biÕt nh− lµ nhiÔu ph¸ch tÝn hiÖu - tù ph¸t. NhiÔu nµy kh«ng thÓ tr¸nh khái trong hÖ
thèng EDFA vµ lµ mét trong nh÷ng ®ãng gãp cña nhiÔu s¬ cÊp vµo c¸c hÖ thèng
th«ng tin khuÕch ®¹i quang. NhiÔu ph¸ch nµy t−¬ng tù víi tr−êng hîp hai tÇn sè
ph¸ch trong bé trén t¹o ph¸ch ®Ó t¹o nªn mét tÇn sè kh¸c. KÕt qu¶ tïy thuéc vµo
ph©n cùc, nh− vËy tÝn hiÖu sÏ chØ ph¸ch víi c¸c thµnh phÇn ASE nµy trong sù ph©n
cùc gièng nh− tÝn hiÖu. V× ASE kh«ng ®−îc ph©n cùc ®iÓn h×nh, cho nªn chØ cã mét
nöa sÏ gãp phÇn vµo mËt ®é nhiÔu ph¸ch tÝn hiÖu- tù ph¸t. Qu¸ tr×nh kÕt hîp nµy nh−
minh häa trªn h×nh vÏ 2.12a. D¶i réng b¨ng cña bé thu quang cã ®Æc tr−ng nhá h¬n
50 GHz, (~ 0,4nm@λ = 1,55ηm) v× vËy chØ c¸c thµnh phÇn phæ ASE nµy trong
0,4nm cña b−íc sãng tÝn hiÖu gãp phÇn vµo t¸ch sãng nhiÔu ph¸ch tÝn hiÖu- tù ph¸t.


λ

λ

λ
0
NhiÔu ph¸ch tÝn
hiÖu- tù ph¸t
TÝn hiÖu ®−îc
khuÕch ®¹i
B−íc sãng
ASE
B
0 P
h
æ

q
u
a
n
g

NhiÔu ph¸ch tÝn
hiÖu- tù ph¸t
B−íc sãng
ASE
B
0 P
h
æ

q
u
a
n
g

H×nh 2.12 a : NhiÔu ph¸ch tÝn hiÖu- tù ph¸t
gi÷a tÝn hiÖu ®−îc khuÕch ®¹i vµ c¸c thµnh
phÇn phæ cña ASE
H×nh 2.12 b : NhiÔu ph¸ch tÝn hiÖu- tù ph¸t
c¸c thµnh phÇn phæ cña ASE
60
Ch−¬ng II . KhuÕch ®¹i quang sîi pha ErbiumC−êng ®é nhiÔu dßng ®iÖn t¸ch sãng ®−îc ®o ®¹c víi mét m¸y ph©n tÝch phæ
®iÖn cã mét gi¸ trÞ tÇn sè thÊp (f < B
0
/2>:

| | Hz A GP f S
ASE s i
sp sig
/ 4 ) (
2 2
ρ ℜ =

(2.55)

Phï hîp víi ph−¬ng tr×nh (2.47), (2.55), nhiÔu ph¸ch tÝn hiÖu- tù ph¸t thay
®æi b»ng b×nh ph−¬ng ®é khuÕch ®¹i quang vµ tuyÕn tÝnh víi c«ng suÊt tÝn hiÖu ®Çu
vµo. Sö dông kh¸i niÖm RIN víi nhiÔu ph¸ch sig-sp sÏ gÆp phøc t¹p bëi c«ng suÊt
trung b×nh gãp phÇn vµo ASE. C«ng suÊt ASE sÏ kh«ng ph©n cùc trung b×nh lµ P
ASE

nhiÔu ph¸ch tÝn hiÖu- tù ph¸t RIN cho bëi:


( )
| |
1
4


+
= Hz
P GP
GP
RIN
ASE s
ASE s
sp sig
ρ
(2.56)

Quan s¸t nhiÔu sig-sp cho thÊy nh− sau: S
sig-sp
(f) t¨ng lªn truyÕn tÝnh víi tÝn
hiÖu ®Çu vµo; S
sig-sp
(f) kh«ng phô thuéc vµo ®é réng phæ ASE, B
0
(f
0
<<B
0
), S
sig-sp

kh«ng bÞ suy gi¶m bëi vÞ trÝ ph©n cùc ë ®Çu ra bé khuÕch ®¹i; RIN
sig-sp
(f) gÇn nh−
kh«ng phô thuéc vµo ®é khuÕch ®¹i khi G > 10 dB.
• NhiÔu ph¸ch tù ph¸t-tù ph¸t:
Ph¸ch gi÷a c¸c thµnh phÇn phæ SE kh¸c nhau dÉn ®Õn nhiÔu c−êng ®é ®·
®−îc biÕt ®Õn nh− lµ nhiÔu ph¸ch tù ph¸t- tù ph¸t (sp-sp). §iÒu nµy ®−îc minh häa
trªn h×nh vÏ 2.12b, mçi cÆp thµnh phÇn phæ ASE gãp phÇn vµo nhiÔu ph¸ch c−êng
®é ë tÇn sè kh¸c. Nh− vËy, toµn bé phæ ASE gãp phÇn vµo nhiÔuph¸ch c−êng ®é sp-
sp. NÕu ASE kh«ng ®−îc ph©n cùc, ASE trong mçi ph©n cùc trùc giao sÏ gãp phÇn
vµo toµn bé nhiÔu ph¸ch sp-sp. Tõ h×nh vÏ 2.12b, ph¹m vi tÇn sè lín nhÊt cña nhiÔu
ph¸ch b»ng ®é réng lín nhÊt cña phæ ASE. Do vËy, nhiÔu ph¸ch cã thÓ cã phæ
c−êng ®é v−ît qu¸ 1000 GHz vµ ch¾c ch¾n sÏ v−ît qu¸ d¶i réng b¨ng cña bé thu
®iÖn tö. TÇn sè cña nhiÔu dßng quang ®iÖn t¹o nªn bëi ph¸ch sp-sp cã thÓ gi¶m
xuèng ®¸ng kÓ b»ng c¸ch ®Æt mét bé läc quang tr−íc bé t¸ch sãng quang. ë ®©y
61
Ch−¬ng II . KhuÕch ®¹i quang sîi pha Erbiumtæng sè cÆp ph¸ch gi¶m xuèng theo sù gi¶m d¶i réng b¨ng quang. Phæ dßng quang
®iÖn trong tr−êng hîp phæ ASE kh«ng ®−îc ph©n cùc d¹ng h×nh ch÷ nhËt nh− sau:

( ) ( )| | Hz A B f B f S
ASE i
/ / 4
2
0 0
2 2
Λ ℜ = ρ (2.57)
ë ®©y ( )
0
/ B f Λ lµ hµm d¹ng tam gi¸c cã gi¸ trÞ 1 ë 0 Hz vµ gi¶m xuèng
tuyÕn tÝnh tíi 0 ë f= B
0
. Nãi chung, c−êng ®é ®Ønh cña RIN ®éc lËp víi d¹ng phæ
ASE thùc tÕ. Khi c«ng suÊt tÝn hiÖu nhá hoÆc kh«ng cã, RIN g©y nªn bëi nhiÔu
ph¸ch sp-sp thay ®æi nghÞch ®¶o víi ®é réng phæ cña nguån ASE. Phæ ASE d¹ng
h×nh ch÷ nhËt biÓu thÞ hÇu hÕt RIN d¹ng quang cã gi¸ trÞ b»ng:


0
1
B
RIN
rect
= ( ®èi víi ¸nh s¸ng kh«ng ph©n cùc) (2.58)

Gi¶m b¨ng th«ng quang sÏ lµm t¨ng RIN, mèi quan hÖ ®¬n gi¶n nµy còng cã
thÓ ®−îc ghi nhí nh− sau: RIN cã quan hÖ nghÞch ®¶o cña sè bËc tù do cña c¸c hç
trî hÖ thèng. Trong tr−êng hîp sîi quang th«ng th−êng vµ t¸ch sãng c−êng ®é, cã
hai h−íng ph©n cùc kh«ng gian. §èi víi ¸nh s¸ng ph©n cùc, RIN sÏ t¨ng lªn gÊp 2
lÇn bëi v× v¾ng mÆt mét bËc tù do. B¶ng 2.4 cho thÊy nh÷ng quan hÖ ph©n tÝch tÇn sè
tïy thuéc vµo RIN sp-sp ®èi víi mét sè d¹ng phæ ASE kh¸c nhau. D¹ng tr−êng
quang liªn quan ®Õn d¹ng phæ ASE ®−îc ®o b»ng mét OSA. §Ó so s¸nh gi÷a c¸c hÖ
sè nhiÔu kh¸c nhau ®· ®−îc th¶o luËn víi c«ng suÊt tÝn hiÖu, nhiÔu tia, nhiÔu ph¸ch
sig-sp vµ sp-sp nh− thÓ hiÖn trªn h×nh 2.13. C¸c møc nhiÔu biÓu thÞ c«ng suÊt tÝn
hiÖu ®−îc khuÕch ®¹i ®èi víi khuÕch ®¹i b¨ng th«ng 5nm vµ ®é khuÕch ®¹i 37dB.
NhiÔu nhiÖt còng ®−îc biÓu thÞ ®èi víi hÖ sè nhiÔu ®iÖn hÖ thèng 8 dB vµ trë kh¸ng
50Ω. ë c¸c møc tÝn hiÖu thÊp, nhiÔu v−ît tréi bëi nhiÔu ph¸ch sp-sp. Cuèi cïng, sù
v−ît tréi cña nhiÔu ph¸ch sig-sp t¨ng lªn tuyÕn tÝnh víi c«ng suÊt tÝn hiÖu. ë c«ng
suÊt tÝn hiÖu thÊp nhiÔu tia thùc sù v−ît tréi bëi sù gãp phÇn cña c«ng suÊt ASE
trung b×nh.

62
Ch−¬ng II . KhuÕch ®¹i quang sîi pha Erbium
B¶ng 2.4: Quan hÖ gi÷a phæ tr−êng quang kh«ng ®−îc ph©n cùc vµ RIN

D¹ng tr−êng quang
S
E
(ν νν ν) chuÈn hãa
RIN(f) RIN(f=0)
D¹ng h×nh ch÷ nhËt

|
|
¹
|

\
| −
0
0
B
ν ν

|
|
¹
|

\
|
Λ
0 0
1
B
f
B

0
1
B

D¹ng Gaussion
2
0
0
2 ln 4
|
|
¹
|

\
| −

B
e
ν ν

2
2 ln 2
0
0
2 ln 2 1
|
|
¹
|

\
|

B
f
e
B
π

0
66 , 0
B

D¹ng Lorentzian
2
0
2
0
2
0
)] ( 2 [ ν ν − + B
B

2 2
0
0
f B
B
+
π

0
32 , 0
B


• NhiÔu ph¶n x¹ ( nhiÔu ®a ®−êng)
Sù cã mÆt cña c¸c ph¶n x¹ quang trong bé khuÕch ®¹i quang g©y nªn chuyÓn
®æi giao thoa cña nhiÔu pha Lazer trong nhiÔu c−êng ®é, nhiÔu nµy gäi lµ nhiÔu giao
thoa ®a ®−êng (MPI). H×nh vÏ 2.14 thÓ hiÖn c¸c thµnh phÇn nhiÔu giao thoa ®a
-20 20 10
-170
0
-160
-150
-130
-180
-10
-140
N
h
i
Ô
u

d
ß
n
g

q
u
a
n
g

®
i
Ö
n

(

d
B
m
/
H
z
)
C«ng suÊt tÝn hiÖu khuÕch ®¹i ( dBm)
-120
-100
-110
NhiÔu tæng
Ph¸ch sig-sp
Toµn bé tia
NhiÔu nhiÖt
Ph¸ch sp-sp
H×nh 2.13 : C¸c thµnh phÇn nhiÔu tæng vµ nhiÔu riªng biÖt tõ EDFA nh− mét
hµm cña c«ng suÊt tÝn hiÖu ®−îc khuÕch ®¹i
63
Ch−¬ng II . KhuÕch ®¹i quang sîi pha Erbium®−êng. NhiÔu c−êng ®é nµy lµm suy gi¶m phÈm chÊt tû lÖ tÝn hiÖu trªn nhiÔu ( SNR)
cña bé thu quang. C¸c tham sè quan träng x¸c ®Þnh c−êng ®é cña MPI ®ã lµ møc
ph¶n x¹, ®é khuÕch ®¹i quang, ®é réng ®−êng truyÒn vµ thêi gian trÔ gi÷a c¸c ph¶n
x¹. Sù cã mÆt cña ®é khuÕch ®¹i quang cã thÓ t¨ng t¸c ®éng cña c¸c ph¶n x¹ nhá lªn
rÊt nhiÒu. RIN x¶y ra nghiªm träng nhÊt khi ph©n cùc cña c¸c tia trÔ vµ kh«ng trÔ
®−îc s¾p xÕp vµ pha giao thoa trung b×nh gÇn nh− vu«ng gãc. Dông cô ®o giao thoa
cho thÊy vu«ng gãc x¶y ra khi c«ng suÊt ®Çu ra b»ng mét nöa gi¸ trÞ lín nhÊt vµ nhá
nhÊt.C¸c quan hÖ sau ®©y cã thÓ sö dông ®Ó ®¸nh gi¸ RIN t¹o nªn bëi cÆp ph¶n x¹
quang khi ®−îc chiÕu x¹ b»ng Lazer cã phæ quang d¹ng Lorent. Hai ph¶n x¹ biÓu
thÞ R
1
, R
2
gi¶ sö tho¶ m·n ®iÒu kiÖn : R
1
, R
2
<<1. Ba chÕ ®é liªn kÕt cña RIN cã thÓ
giao thoa vu«ng gãc ®ã lµ :
Liªn kÕt bÊt kú :
| |
0 0
max
2
0
4
2 2
2 1
2
int
) 2 cos( 2 1
4
) (
ντ π ντ π
τ π
ν
ν
π
∆ − ∆ −
∆Φ
− +
+ ∆

= e f e
f
R R G
f RIN (2.59)
Tr−êng hîp liªn kÕt : 1 , 0 < ∆ν ;
0
2
1
πτ
< f ; RIN lín nhÊt
2 1 int
2
0
16 ) 0 (
max
R R G f RIN ντ π∆ = =
∆Φ
(2.60)
Tr−êng hîp kh«ng liªn kÕt : 1 > ∆ν

2 2
2 1
2
int
4
) (
max
f
R R G
f RIN
+ ∆

=
∆Φ
ν
ν
π
(2.61)

§Çu vµo
Bé c¸ch ly
quang
Bé c¸ch ly
quang
Sîi EDFA
§Çu ra
WDM
2 /
0
τ
int
G
Bé ghÐp kªnh
b−íc sãng
B¬m LD
980 nm
1
R
2
R
H×nh 2.14 : Bé khuÕch ®¹i quang sîi thÓ hiÖn c¸c ph¶n x¹ quang gãp phÇn vµo MPI
64
Ch−¬ng II . KhuÕch ®¹i quang sîi pha Erbiumë ®©y, ∆ν lµ ®é réng ®−êng FWHM, f lµ tÇn sè b¨ng c¬ b¶n, τ
0
lµ thêi gian
trÔ cña ¸nh s¸ng ph¶n x¹. G
int
lµ ®é khuÕch ®¹i quang cña truyÒn ®¹t ph©n biÖt c¸c
ph¶n x¹. TÝch sè ®é khuÕch ®¹i ph¶n x¹ gi¶ thiÕt lµ nhá (G
int
R
1
R
2
<<1) ®èi víi c¸c
ph−¬ng tr×nh trªn. Trong tr−êng hîp liªn kÕt, chuyÓn ®æi nhiÔu pha thµnh nhiÔu
c−êng ®é t¨ng lªn theo b×nh ph−¬ng kho¶ng c¸ch chªnh lÖch gi÷a c¸c ph¶n x¹. Theo
®ã, khi sö dông c¸c Lazer cã ®é liiªn kÕt cao trong hÖ thèng kiÓm tra, c¸c chiÒu dµi
d©y dÉn chÝnh ph¶i ng¾n ®Õn møc cã thÓ, ®Ó gi¶m bít nhiÔu pha chuyÓn ®æi thµnh
nhiÔu c−êng ®é. Bëi v× tÝch sè cña ®é réng ®−êng vµ thêi gian trÔ τ
0
t¨ng lªn, cho
nªn phæ nhiÔu h−íng vÒ hµm Lorenian nh− ®· x¸c ®Þnh bëi ph−¬ng tr×nh (2.61). §é
khuÕch ®¹i G
int
g©y ra sù gia t¨ng ®¸ng kÓ trong RIN g©y ra MPI. Nh− vËy, c¸c ph¶n
x¹ sÏ ph¶i gi÷ kh«ng ®¸ng kÓ khi cã sù tham gia cña ®é khuÕch ®¹i quang.
2.4. C¸c ¶nh h−ëng ph¶n x¹ vµ t¸n x¹ ng−îc Rayleigh
§Æc tÝnh cña EDFA vÒ ®é khuÕch ®¹i, b·o hoµ vµ nhiÔu sau ®©y sÏ ®−îc gi¶
®Þnh lµ c¸ch ly hoµn toµn víi c¸c nguån ph¶n x¹ bªn ngoµi. §iÒu kiÖn c¸ch ly hoµn
toµn khái ¸nh s¸ng t¸n x¹ ng−îc ®−îc thùc hiÖn b»ng c¸ch ®Æt bé c¸ch ly Faraday ë
c¶ hai ®Çu EDFA. NÕu kh«ng nh− vËy th× sÏ kh«ng h¹n chÕ ®−îc ASE (thuËn vµ
ng−îc) vµ tÝn hiÖu khuÕch ®¹i sÏ ®−îc cÊp ng−îc trë l¹i EDFA t¹o nªn nhiÔu tréi
nÒn, dÉn ®Õn cã kh¶ n¨ng g©y nªn b·o hoµ khuÕch ®¹i vµ dao ®éng Laser. Trong c¸c
hÖ thèng quang sîi thùc tÕ, nhiÒu nguån ph¶n x¹ riªng biÖt cã mÆt trong kªnh quang
nh− : c¸c ®Çu kÕt nèi, c¸c mèi hµn, c¸c bé ghÐp nèi, më réng tia, c¸c ®Çu cuèi rÏ
nh¸nh chia t¸ch sîi quang, c¸c chuyÓn m¹ch quang, c¸c nguån b¸n dÉn vµ c¸c bÒ
mÆt t¸ch sãng. Nh÷ng ¶nh h−ëng ph¶n x¹ tõ c¸c thµnh phÇn riªng biÖt cã thÓ triÖt
b»ng c¸ch: lµm cho phï hîp chØ sè chiÕt suÊt, bäc vá chèng ph¶n x¹, ph©n cùc vßng,
ghÐp nèi phï hîp, suy hao rÏ h−íng lín, läc quang vµ c¸ch ly quang. Trong c¸c hÖ
thèng, nhiÒu EDFA ®−îc c¸ch biÖt bëi nh÷ng thµnh phÇn cña c¸c sîi dÉn ( vÝ dô
L>50 km), ¶nh h−ëng cña nh÷ng ph¶n x¹ riªng biÖt còng sÏ ®−îc gi¶m bít bëi suy
hao vßng cña sîi quang (nghÜa lµ < -20 dB víi tuyÕn truyÒn vßng 100 km). Nh−ng
cã mét nguyªn nh©n håi tiÕp ng−îc ph©n bè trªn c¶ sîi dÉn vµ EDF ®ã lµ t¸n x¹
ng−îc Rayleigh (RB).
65
Ch−¬ng II . KhuÕch ®¹i quang sîi pha Erbium¶nh h−ëng t¸n x¹ ng−îc Rayleigh trong néi t¹i EDFA cã thÓ ®Æc tr−ng bëi
nh÷ng ®o ®¹c c«ng suÊt t¸n x¹ ng−îc thu ®−îc trong chÕ ®é khuÕch ®¹i cao, sö dông
EDFA cã ®é khuÕch ®¹i tÝn hiÖu nhá G = 51 dB (λ = 1,53 um). C«ng suÊt t¸n x¹
ng−îc P
back
®o ®−îc lµ 41 dB cao h¬n c«ng suÊt tÝn hiÖu vµo P
s
in
. ¶nh h−ëng t¸n x¹
ng−îc nµy t−¬ng ®−¬ng víi viÖc cã mét g−¬ng ®Çu ra víi ®é ph¶n x¹ R
eff
®−îc x¸c
®Þnh th«ng qua hÖ P
back
= R
eff
G P
s
out
= R
eff
G
2
P
s
in
. TÝnh to¸n ®èi víi c¸c thµnh phÇn
ph¶n x¹, hÖ sè ®é ph¶n x¹ ®o ®−îc lµ R
eff
=-59dB. Nh÷ng ®o ®¹c ®èi víi c¸c lo¹i
EDFA kh¸c nhau (nh− Al-SiO
2
, Ge-SiO
2
) ®· dÉn tíi hai kÕt luËn quan träng: (a) sù
gia t¨ng RB quan s¸t ®−îc ®ã lµ chªnh lÖch chØ sè chiÕt suÊt khóc x¹ hoÆc NA, ®iÒu
nµy lµm t¨ng phÇn c«ng suÊt t¸n x¹ ng−îc thu l¹i bëi sîi quang (so víi c¸c sîi tiªu
chuÈn); (b) t¸n x¹ Rayleigh kh«ng bÞ ¶nh h−ëng cña sîi pha chÊt kÝch ho¹t Er
3+

møc ®é tËp trung 900 ppm), còng nh− trong c¸c sîi pha chÊt kÝch ho¹t Nd
3+
. ¶nh
h−ëng ph¶n håi g©y ra bëi RB trong néi bé trªn ASE h−íng thuËn vµ ng−îc thùc sù
h¹n chÕ ®é khuÕch ®¹i lín nhÊt cã thÓ ®¹t ®−îc trong c¸c EDFA x¸c ®Þnh bëi c¸c
®iÒu kiÖn dao ®éng Laser. §é khuÕch ®¹i lín nhÊt G
max
cã thÓ x¸c ®Þnh tõ quan hÖ
R
eff
G
max
= 1, ®iÒu nµy t−¬ng øng víi ng−ìng dao ®éng. §é ph¶n x¹ Rayleigh gÇn
®óng b»ng R
eff
≈ SL/2log(G
max
), víi S lµ hÖ sè t¸n x¹ ng−îc, L lµ chiÒu dµi EDFA.
BiÖn ph¸p t¨ng ®é khuÕch ®¹i giíi h¹n RB ®ã lµ sö dông c¸c EDFA cã NA thÊp h¬n.
HÖ sè dB/mW cña c¸c EDFA t¨ng lªn (NA)
α
víi α = 1,6 - 1,7 tuú thuéc vµo hÖ sè
h¹n chÕ, ng−îc l¹i hÖ sè t¸n x¹ S thu ®−îc t¨ng lªn (NA)
2
.
C¸c ¶nh h−ëng ph¶n x¹ cã thÓ hoÆc lµ riªng biÖt (c¸c thµnh phÇn quang) hoÆc
lµ ph©n bè (RB). Trong mét kªnh quang ®· cho, hiÖu øng giao thoa g©y ra bëi nhiÒu
ph¶n x¹ chuyÓn ®æi nhiÔu pha tÝn hiÖu thµnh nhiÔu c−êng ®é. Trong c¸c hÖ thèng
th«ng tin, nhiÔu c−êng ®é g©y nªn BER bÊt lîi vµ trong mét sè tr−êng hîp BER thÊp
nhÊt. Khi c¸c bé khuÕch ®¹i quang ë vÞ trÝ gi÷a nguån ph¶n x¹, th× nhiÔu c−êng ®é
sÏ t¨ng lªn trÇm träng.
2.4.1. ¶nh h−ëng ph¶n x¹ riªng biÖt ë hai ®Çu EDFA
Tr−íc hÕt sÏ xem xÐt ¶nh h−ëng ph¶n x¹ riªng biÖt ë c¶ hai ®Çu bé khuÕch
®¹i quang sîi EDFA (cã ®é ph¶n x¹ R
1
, R
2
). Gi¶ ®inh r»ng tÝn hiÖu vµ c¸c ph¶n x¹
66
Ch−¬ng II . KhuÕch ®¹i quang sîi pha Erbiumph©n cùc phï hîp vµ giao thoa kh«ng ®ång ®Òu, nh÷ng biÕn thiªn theo thèng kª
Photon σ
2
ref
cho bëi :
σ
2
ref
= η
2
G
4
R
2
eff
〈n(0)〉
2
(2.62)
ë ®©y, R
eff
= R
1
R
2
, 〈n(0)〉 =
0
in
s
h
(1) P
B
s
ν
lµ sè l−îng Photon trung b×nh ë ®Çu vµo
EDFA víi c¸c ký hiÖu 1, η ph¶n ¸nh suy hao gi÷a EDFA vµ bé thu. So s¸nh nhiÔu
g©y ra ph¶n x¹ σ
2
ref
cã nhiÔu ph¸ch tÝn hiÖu – tù ph¸t σ
2
ref
= 2η
2
GN〈n(0)〉 ≈
η
2
G
2
n
sp
〈n(0)〉. NÕu nh− hµm ph©n bè x¸c suÊt (PDF) nhiÔu Gauss gi¶ ®Þnh ®èi víi
c¸c ký hiÖu 0 vµ 1 vµ quyÕt ®Þnh ng−ìng ë gi÷a chóng, bÊt lîi c«ng suÊt ë ®Çu thu
do nhiÔu ph¸ch sig-sp vµ ph¶n x¹ g©y ra nhiÔu cã d¹ng [69]:
P(dB) = -5log[1 144(
n
n
sp
+ G
2
R
2
eff
)] (2.63)
ë ®©y n sè l−îng trung b×nh cña Photon/bit. BÊt lîi b»ng kh«ng t−¬ng øng
víi BER = 10
-9
®¹t ®−îc ®èi víi n = 144n
sp
Photon/bit khi kh«ng cã ph¶n x¹ x¶y ra
(R
eff
= 0). Ph−¬ng tr×nh (2.63) cho thÊy r»ng, trong tr−êng hîp tÝn hiÖu ®Çu vµo lín
( n >>n
sp
), bÊt lîi c«ng suÊt P < 1 khi R
eff
< 3x10
-5
, t−¬ng øng víi c¸c hÖ sè ph¶n x¹
ë c¶ hai ®Çu cña EDFA R
1
= R
2
< 1,5x10
-5
hoÆc –23 dB.
2.4.2. ¶nh h−ëng t¸n x¹ ng−îc Rayleigh trong c¸c hÖ thèng EDFA
TiÕp theo sÏ xem xÐt ¶nh h−ëng t¸n x¹ ng−îc Rayleigh trong c¸c hÖ thèng
EDFA ®èi víi t¸ch sãng quang sè trùc tiÕp vµ kÕt hîp. H×nh vÏ 2.15 cho thÊy ®−êng
x¶y ra bëi c¸c ph¶n x¹ tÝn hiÖu, xuÊt ph¸t tõ c¶ hai mÆt cña EDFA ë c¸c vÞ trÝ riªng
biÖt (i = 1, ...,N) vµ (j = 1, ...M) trong sîi quang. §Ó ®¬n gi¶n , tr−íc hÕt sÏ ph©n tÝch
nhiÔu giao thoa g©y ra bëi c¶ hai tÝn hiÖu ph¶n x¹ nh− thÓ hiÖn trªn h×nh vÏ. §Æt R
1
,
R
2
lµ c¸c hÖ sè ph¶n x¹ g−¬ng Rayleigh ë vÞ trÝ i, j vµ T truyÒn qua riªng rÏ tõ i tíi j.
Gi¶ thiÕt kh«ng cã ®iÒu chÕ, tr−êng tÝn hiÖu ®Çu ra ë vÞ trÝ i, j cho bëi:
E
0
(t) =
in
s
P T e
{jwt+φ(t)}

in
s
P T e(t) (2.64)
67
Ch−¬ng II . KhuÕch ®¹i quang sîi pha Erbiumφ(t) lµ nhiÔu pha Laser tÝn hiÖu. Tr−êng tÝn hiÖu ph¶n x¹ kÐp cã thÓ biÓu diÔn
nh− sau:
E
1
(t) =
in
s
3
2 1
P T R R e(t - 2τ
12
) (2.65)
τ
12
lµ thêi gian chuyÓn dÞch gi÷a i vµ j. C¸c thµnh phÇn ph¶n x¹ bËc cao tû lÖ
víi (R
1
R
2
) cã thÓ kh«ng ®¸ng kÓ nÕu nh− c¸c hÖ sè ph¶n x¹ gi¶ ®Þnh lµ nhá. Trong
tr−êng hîp nµy, c«ng suÊt t¸ch sãng ë kÕt cuèi bé thu cho bëi P
s
(t) = 'E
0
(t) + E
1
(t)'
2
,
víi c¸c ph−¬ng tr×nh (2.44), (2.65) vµ bá qua sè h¹ng (R
1
R
2
) sÏ thu ®−îc:
P
s
(t) = T P
s
in
+ 2T
2
2 1
R R ℜ{e(t).e(t - 2τ
12
)} ≈ T P
s
in
{1 + 2R
12
cos[wτ
12
+ ∆φ(t, τ
12
)]}
Víi: R
12
= T
2 1
R R u u ˆ . ˆ (t - 2τ
12
) (2.67)
∆φ(t, τ
12
) = φ(t) - φ(t - τ
12
) (2.68)
Trong ph−¬ng tr×nh (2.67), c¸c vÐct¬ ®¬n vÞ uˆ vµ uˆ (t - 2τ
12
) lµ h−íng ph©n
cùc cña tÝn hiÖu ph¸t vµ tÝn hiÖu ph¶n x¹ kÐp. Chóng ®−îc ®−a vµo ®Ó tÝnh to¸n ®èi
víi ¶nh h−ëng lÖch h−íng ph©n cùc däc theo kªnh quangEDFA
x x x x x x
L
M N
j
1
i
1
§Çu vµo §Çu ra
) (
0
t E
) (
1 ij
t E τ −
H×nh 2.15 : Ph©n tÝch ¶nh h−ëng cña t¸n x¹ ng−îc Rayleigh víi EDFA ë vÞ trÝ
gi÷a hai tuyÕn sîi quang cho thÊy c¸c ®−êng x¶y ra bëi tÝn hiÖu vµ t¸n x¹ ng−îc
kÐp t−¬ng øng víi c¸c ký hiÖu
68
Ch−¬ng II . KhuÕch ®¹i quang sîi pha ErbiumC«ng suÊt tÝn hiÖu ®Çu ra cña m« h×nh ph¶n x¹ RB bëi nhiÒu ph¶n x¹ nh−
trong h×nh vÏ 2.15 nh− sau:
P
s
(t) = T P
s
in
{1 + 2
∑ ∑
= =
M
J
N
i 1 1
R
ij
cos[wτ
ij
+ ∆φ(t, τ
ij
)]} (2.69)
Trong ph−¬ng tr×nh (2.69), T = G.e
-αL
lµ truyÒn dÉn tõ ®iÓm M tíi ®iÓm N vµ
hÖ sè ph¶n x¹ hiÖu qu¶ R
ij
cho bëi biÓu thøc sau:
R
ij
= S.α
s
.∆L.G.e
-α(z
i
– z
j
)
. u t u ˆ ). ( ˆ (t - 2τ
ij
) (2.70)
ë ®©y α
s
x¸c ®Þnh bëi hÖ sè t¸n x¹, S lµ phÇn c«ng suÊt t¸n x¹ thu ®−îc bëi
sîi quang, ∆L = L/2N lµ kho¶ng c¸ch gi÷a ®èi víi kÕt qu¶ x¶y ra t¸n x¹ riªng rÏ.
¶nh h−ëng cña c¸c ph¶n x¹ x¶y ra trªn mét mÆt cña EDFA lµ kh«ng ®¸ng kÓ, bëi v×
víi c¸c hÖ sè R
ij
t−¬ng øng kh«ng cã hÖ sè G. NhiÔu c−êng ®é t−¬ng ®èi (RIN) tÝn
hiÖu cho bëi d¹ng chuçi Fourier cña hµm hiÖp biÕn tù ®éng 〈 P
s
(t)P
s
(t - τ) 〉. Gi¶
thiÕt lµ tÝn hiÖu cã phæ c«ng suÊt Lorentzian ℑ(f) vµ nhiÔu liªn kÕt gi÷a c¸c sè h¹ng
trong ph−¬ng tr×nh (3.64), RIN cho bëi [70]:
RIN(f) = ℑ(f)
∑ ∑
= =
M
J
N
i 1 1
〈 R
2
ij
〉 ≡ ℑ(f).R
2
eff
(2.71)
ë ®©y, R
eff
lµ hÖ sè ph¶n x¹ g−¬ng hiÖu qu¶. PhÐp tæng kÐp trong ph−¬ng
tr×nh (2.71) cã thÓ ®−îc tÝnh to¸n tõ ph−¬ng tr×nh (2.70) nh− sau:
R
2
eff
= ∑ ∑〈 R
2
ij
〉 =
2
1
(G S.α
s
)
2
).
∑ ∑
= =
M
J
N
i 1 1
e
-2α
2
) ( L z z
j i
∆ −

=
2
1
(G S.α
s
∫ e
-2αz
dz)
2
=
2
1
(
α 2
1
G S.α
s
[1 e
-αL
])
2
(2.72)
ë ®©y sö dông .∆L --> dz vµ thuéc tÝnh 〈[ u t u ˆ ). ( ˆ (t - 2τ
ij
)]
2
〉 ≡ 〈cos
2
θ〉 =
2
1
,
t−¬ng øng víi m· ho¸ ph©n cùc ngÉu nhiªn. Tõ ph−¬ng tr×nh (2.71), (2.72), RIN cã
thÓ ®Æt d−íi d¹ng:
69
Ch−¬ng II . KhuÕch ®¹i quang sîi pha ErbiumRIN(f) = ℑ(f).G
2
.R
2
eff
= ℑ(f).G
2
.(
2
bs
R
)
2
(2.73)
Víi R
bs
®−îc x¸c ®Þnh nh− sau: R
bs
=
α
α
2
S
s
(1 - e
-αL
) (2.74)
So s¸nh ph−¬ng tr×nh (2.73) cho thÊy ¶nh h−ëng ph¶n x¹ kÐp RB t−¬ng
®−¬ng víi ph¶n x¹ trùc tiÕp th«ng qua kÐp víi hÖ sè R
eff
=
2
bs
R
. §èi víi c¸c sîi
quang ®¬n mode (SMF) vµ tÝn hiÖu λ = 1,55 um, tû lÖ
α
α
2
S
s
thÓ hiÖn giíi h¹n cña R
bs

däc theo chiÒu dµi cña sîi L tõ -31 dB (DSF) tíi –34 dB (SMF). Gi¶ thiÕt r»ng DFB
Gauss ®èi víi ký hiÖu 0 vµ 1 víi ng−ìng quyÕt ®Þnh ë gi÷a chóng. C«ng suÊt bÊt lîi
g©y ra bëi RB trong mét bé thu t¸ch sãng trùc tiÕp x¸c ®Þnh bëi biÓu thøc:
P(dB) = -5log1 – 144G
2
R
2
eff
= -5log1 – 72G
2
R
2
bs
(2.75)70
Ch−¬ng II . KhuÕch ®¹i quang sîi pha ErbiumkÕt luËn
Trong hai phÇn trªn ®· th¶o luËn vÒ c¬ së cña kü thuËt ghÐp kªnh b−íc sãng
(WDM) còng nh− khuÕch ®¹i quang sîi pha Erbium (EDFA). Nh÷ng kÕt qu¶ nghiªn
cøu vÒ lý thuyÕt ®· cho thÊy nh− sau:
GhÐp kªnh quang cã ba lo¹i c¬ b¶n ®ã lµ ghÐp kªnh quang tÇn sè (OFDM),
ghÐp kªnh quang b−íc sãng (WDM), ghÐp kªnh quang thêi gian (OTDM), trong ®ã
ghÐp kªnh quang WDM ®−îc x¸c ®Þnh lùa chän trong h−íng nghiªn cøu cña luËn
¸n. C¸c tham sè c¬ b¶n ®Ó m« t¶ ®Æc tÝnh cña WDM ®ã lµ suy hao xen (ph−¬ng tr×nh
(1.1), (1.2)), xuyªn kªnh (ph−¬ng tr×nh (1.3)), vµ ®é réng kªnh.
ThiÕt bÞ ghÐp b−íc sãng quang rÊt ®a d¹ng, trong ®ã chó träng nhiÒu nhÊt tíi
c¸c thiÕt bÞ ho¹t ®éng theo ph−¬ng ph¸p thô ®éng. Trong c¸c thiÕt bÞ ho¹t ®éng theo
ph−¬ng ph¸p thô ®éng, cã hai lo¹i chñ yÕu ®−îc øng dông réng r·i ®ã lµ: thiÕt bÞ
WDM vi quang sö dông cho c¸c tuyÕn th«ng tin quang dïng sîi ®a mode; vµ thiÕt bÞ
WDM ghÐp sîi phï hîp víi c¸c tuyÕn sö dông sîi ®¬n mode.
S¬ ®å b¬m ba møc cã thÓ x¶y ra nghÞch ®¶o hoµn toµn vµ ®−îc sö dông ®èi
víi b¬m 980 nm, s¬ ®å b¬m hai møc kh«ng thÓ x¶y ra nghÞch ®¶o hoµn toµn vµ ®−îc
sö dông ®èi víi b¬m 1480 nm. Qu¸ tr×nh bøc x¹ trong EDFA ph©n thµnh hai lo¹i,
bøc x¹ kÝch thÝch chiÕm tíi trªn 99%, bøc x¹ tù ph¸t (SE) chØ chiÕm nhá h¬n 1%,
nh−ng bøc x¹ tù ph¸t sÏ ®−îc khuÕch ®¹i (ASE) vµ g©y nªn nhiÔu cña bé khuÕch ®¹i
quang lµm suy gi¶m tû lÖ tÝn hiÖu trªn nhiÔu (SNR) cña tÝn hiÖu sau khi qua bé
khuÕch ®¹i quang sîi EDFA.
§èi víi c¸c EDFA, b¬m 980 nm sÏ cho nhiÔu thÊp, cßn b¬m 1480 nm l¹i cho
®−îc hiÖu suÊt cao trong viÖc chuyÓn ®æi Photon tõ b¬m sang tÝn hiÖu. Do vËy ®Ó
®¹t ®−îc ®Æc tÝnh hÖ thèng víi c¶ nhiÔu thÊp vµ hiÖu suÊt cao th× cã thÓ sö dông hai
hoÆc nhiÒu h¬n c¸c tÇng EDFA, víi tÇng ®Çu cho nhiÔu thÊp vµ tÇng cuèi cïng cho
hiÖu suÊt cao.
Trong bé khuÕch ®¹i quang cã ba d¹ng t−¬ng t¸c c¬ b¶n x¶y ra gi÷a Photon -
nguyªn tö, chóng ph¶n ¸nh b¶n chÊt vËt lý ®èi víi nh÷ng ho¹t ®éng cña nguyªn tö
71
Ch−¬ng II . KhuÕch ®¹i quang sîi pha Erbiumcòng nh− Photon x¶y ra trong bé khuÕch ®¹i quang (khi thùc hiÖn khuÕch ®¹i), c¸c
d¹ng ®ã lµ: bøc x¹ tù ph¸t, hÊp thô vµ bøc x¹ kÝch thÝch. §é khuÕch ®¹i cña EDFA
nãi chung phô thuéc vµo bøc x¹ tù ph¸t, hÊp thô vµ bøc x¹ kÝch thÝch. Trong ®ã bøc
x¹ tù ph¸t vµ hÊp thô t¹o nªn nhiÔu quang lµm suy gi¶m phÈm chÊt cña EDFA, cßn
bøc x¹ kÝch thÝch l¹i t¹o nªn sù khuÕch ®¹i cña EDFA.
C«ng suÊt b¬m hay chÕ ®é b¬m EDFA: sù t¨ng lªn hay gi¶m xuèng cña c«ng
suÊt b¬m sÏ dÉn tíi sù t¨ng/gi¶m t−¬ng øng kh«ng chØ cña c−êng ®é b·o hoµ tÝn
hiÖu (ph−¬ng tr×nh (2.33)) mµ cßn t¨ng/gi¶m ®é khuÕch ®¹i cña bé khuÕch ®¹i
EDFA (ph−¬ng tr×nh (2.30)).
C«ng suÊt tÝn hiÖu: víi sù t¨ng/gi¶m cña c«ng suÊt tÝn hiÖu ®Çu vµo t−¬ng
øng sÏ g©y ra sù gi¶m (thËm chÝ triÖt tiªu hoµn toµn)/t¨ng ®é khuÕch ®¹i cña EDFA.
HÖ sè khuÕch ®¹i cña bé khuÕch ®¹i tû lÖ víi chªnh lÖch ®é tÝch luü. §é dµi
thêi gian t¨ng lªn nhanh h¬n cña xung ®Çu vµo τ
eff
kh«ng lµm thay ®æi ®é khuÕch
®¹i cña bé khuÕch ®¹i vµ xung cã thÓ ®−îc khuÕch ®¹i mµ kh«ng bÞ mÐo d¹ng.
KhuÕch ®¹i kh«ng mÐo ë c¸c møc c«ng suÊt b·o hoµ sö dông ®Ó ®¹t ®−îc ®iÓm ho¹t
®éng æn ®Þnh vµi dB vÒ phÝa ®iÓm møc c«ng suÊt b·o hoµ lµ b»ng ph¼ng, khi c«ng
suÊt tÝn hiÖu ®Çu vµo gi¶m xuèng ®ét ngét trong thêi gian ng¾n, thay ®æi ®é khuÕch
®¹i lµ nhá nhÊt.
Khi ®é khuÕch ®¹i ®ñ lín, ASE cã thÓ trë thµnh ®¸ng kÓ, dÉn tíi b·o hoµ ®é
khuÕch ®¹i do ASE t¹o ra. NhiÔu c−êng ®é (bao gåm: nhiÔu tia; nhiÔu ph¸ch tÝn hiÖu
- tù ph¸t; nhiÔu ph¸ch tù ph¸t - tù ph¸t; nhiÔu giao thoa) lµ mét nh©n tè giíi h¹n
®¸ng kÓ trong c¸c hÖ thèng th«ng ti n quang. C¸c bé t¸ch sãng quang chuyÓn ®æi
trùc tiÕp nhiÔu c−êng ®é thµnh nhiÔu ®iÖn. Trong khi ®ã, nhiÔu tr−êng quang cã c¶
nhiÔu biªn ®é vµ nhiÔu pha, c¸c bé t¸ch sãng quang kh«ng ph¶n øng trùc tiÕp víi
nhiÔu nµy. Tuy nhiªn, nhiÔu pha cã thÓ ®−îc chuyÓn ®æi thµnh nhiÔu c−êng ®é bëi
c¸c hiÖu øng giao thoa. NhiÔu ph¸ch vµ nhiÔu giao thoa thuéc lo¹i nhiÔu tréi. ë
c«ng suÊt tÝn hiÖu thÊp nhiÔu tia thùc sù v−ît tréi bëi sù gãp phÇn cña c«ng suÊt
ASE trung b×nh.
72
Ch−¬ng II . KhuÕch ®¹i quang sîi pha ErbiumNhiÔu ph¸ch tÝn hiÖu - tù ph¸t (sig - sp) S
sig-sp
(f) t¨ng lªn tuyÕn tÝnh víi tÝn
hiÖu ®Çu vµo, kh«ng phô thuéc vµo ®é réng phæ ASE, B
0
(f
0
<< B
0
), kh«ng bÞ suy
gi¶m bëi vÞ trÝ ph©n cùc ë ®Çu ra bé khuÕch ®¹i; RIN
sig-sp
gÇn nh− kh«ng phô thuéc
vµo ®é khuÕch ®¹i khi G>10 dB. §èi víi nhiÔu ph¸ch tù ph¸t - tù ph¸t, khi c«ng suÊt
tÝn hiÖu nhá hoÆc kh«ng cã, RIN g©y nªn bëi nhiÔu ph¸ch sp - sp thay ®æi nghÞch
®¶o víi ®é réng phæ cña nguån ASE.
Sù gia t¨ng RB lµ do chªnh lÖch chØ sè chiÕt suÊt khóc x¹ hoÆc NA, ®· gia
t¨ng phÇn c«ng suÊt t¸n x¹ ng−îc thu l¹i bëi sîi quang (so víi c¸c sîi tiªu chuÈn).
T¸n x¹ Rayleigh kh«ng bÞ ¶nh h−ëng bëi sîi pha t¹p Er
3+
cã møc ®é tËp trung 900
ppm, còng nh− trong sîi pha t¹p Nd
3+
. ¶nh h−ëng ph¶n håi ng−îc g©y ra bëi RB
trong néi bé trªn ASE h−íng thuËn vµ ng−îc thùc sù h¹n chÕ ®é khuÕch ®¹i lín nhÊt
cã thÓ ®¹t ®−îc trong c¸c EDFA, ®−îc x¸c ®Þnh bëi c¸c ®iÒu kiÖn dao ®éng Laser.
§é khuÕch ®¹i lín nhÊt G
max
cã thÓ x¸c ®Þnh tõ quan hÖ R
eff
G
max
= 1. BiÖn ph¸p t¨ng
®é khuÕch ®¹i giíi h¹n RB ®ã lµ sö dông c¸c EDFA cã NA thÊp h¬n.
C¸c ¶nh h−ëng ph¶n x¹ cã thÓ hoÆc lµ riªng biÖt (c¸c thµnh phÇn quang) hoÆc
lµ ph©n bè (RB). Trong mét ®−êng quang ®· cho, hiÖu øng giao thoa g©y ra bëi
nhiÒu ph¶n x¹ chuyÓn ®æi nhiÔu pha tÝn hiÖu thµnh nhiÕu c−êng ®é. Trong c¸c hÖ
thèng th«ng tin, nhiÔu c−êng ®é g©y nªn BER bÊt lîi vµ trong mét sè tr−êng hîp
BER thÊp nhÊt. Khi c¸c bé khuÕch ®¹i quang ë vÞ trÝ gi÷a nguån ph¶n x¹, th× nhiÔu
c−êng ®é sÏ t¨ng lªn trÇm träng.
Nh÷ng nghiªn cøu sÏ ®−îc sö dông ph¸t triÓn trong c¸c Ch−¬ng sau cña luËn
¸n, ®ã lµ: sö dông EDFA trong hÖ thèng th«ng tin quang WDM ®Ó cã thÓ ®¹t ®−îc
®é khuÕch ®¹i b»ng ph¼ng trong d¶i b¨ng C tõ 1530 nm tíi 1570 nm (xÊp xØ 40 nm);
sö dông s¬ ®å b¬m EDFA ba møc ë b−íc sãng b¬m 980 nm ®Ó b¶o ®¶m kh¶ n¨ng
nghÞch ®¶o nång ®é cao nhÊt vµ hÖ sè nhiÔu thÊp nhÊt; s¬ ®å cÊu h×nh b¬m ®−îc x¸c
®Þnh víi lo¹i s¬ ®å b¬m thuËn, thµnh phÇn nhiÔu chÝnh t¸c ®éng ¶nh h−ëng ®Õn ®é
khuÕch ®¹i cña EDFA ®ã lµ ASE, c¸c ¶nh h−ëng t¸n x¹, t¸n x¹ ng−îc Rayleigh bÞ
triÖt ®¸ng kÓ nÕu sö dông c¸c bé c¸ch ly quang. §©y chÝnh lµ nh÷ng vÊn ®Ò c¬ së ®Ó
73
Ch−¬ng II . KhuÕch ®¹i quang sîi pha Erbiumx¸c ®Þnh nh÷ng yÕu tè cã liªn quan tíi c©n b»ng ®é khuÕch ®¹i cña EDFA sö dông
trong c¸c hÖ thèng th«ng tin quang WDM.
Tuy nhiªn, trong c¸c ch−¬ng tiÕp theo cÇn ph¶i nghiªn cøu ph©n tÝch, x¸c
®Þnh cô thÓ c¸c yÕu tè liªn quan cao t¸c ®éng ¶nh h−ëng ®Õn c©n b»ng ®é khuÕch
®¹i EDFA, ®Ó tõ ®ã ®Ò xuÊt biÖn ph¸p gi÷ æn ®Þnh ®é khuÕch ®¹i vµ c©n b»ng
khuÕch ®¹i cña EDFA sö dông trong c¸c hÖ thèng th«ng tin quang ghÐp b−íc sãng.

74
øng dông dwdm vµ EDFA trong m¹ng ®−êng trôc ViÖt Nam


PhÇn III. øng dông dwdm vµ EDFA trong
m¹ng ®−êng trôc ViÖt Nam

M¹ng ®−êng trôc ViÖt Nam ph¸t triÓn c«ng nghÖ DWDM dùa trªn thiÕt bÞ ®·
cã cña Nortel. V× vËy, phÇn nµy viÕt dùa trªn thiÕt bÞ Nortel ®· triÓn khai vµ ho¹t
®éng æn ®Þnh trªn tuyÕn ®−êng trôc B¾c – Nam .
1.1. Tæng quan vÒ m¹ng quang DWDM
PhÇn nµy cung cÊp tæng quan vÒ c¸c thµnh phÇn vµ ho¹t ®éng cña mét m¹ng
quang. Bao gåm c¸c phÇn :
Líp m¹ng truyÒn t¶i
C¸c phÇn tö cña líp quang
Chøc n¨ng OAM&P líp quang
1.1.1. Líp m¹ng truyÒn t¶i
Mét líp m¹ng truyÒn t¶i cã hai líp chøc n¨ng riªng biÖt :
• Líp SONET/SDH (M¹ng quang ®ång bé/Ph©n cÊp sè ®ång bé) ®ãng gãi d÷
liÖu t¶i tin SONET/SDH ®Ó truyÒn t¶i.
• Líp quang (còng gäi lµ líp ¸nh s¸ng) truyÒn t¶i d÷ liÖu t¶i tin.
Líp SONET/SDH bao gåm c¸c thiÕt bÞ ®Çu cuèi ®−êng d©y, ®o¹n vµ tuyÕn
(LTE, STE vµ PTE) cã d¹ng liªn kÕt ®iÓm - ®iÓm gi÷a c¸c phÇn tö m¹ng
SONET/SDH. Líp quang x¸c ®Þnh c¸c thiÕt bÞ quang ®−îc yªu cÇu ®Ó kÕt nèi c¸c
phÇn tö SONET/SDH vµ truyÒn t¶i t¶i tin SONET/SDH gi÷a c¸c LTE vµ STE.
1.1.2. C¸c phÇn tö cña líp quang
Cã bèn phÇn tö ®−îc tæ chøc ph©n cÊp theo d¹ng c¸c líp quang. Chóng bao
gåm tõ d¹ng nhá nhÊt ®Õn lín nhÊt :
• C¸c thµnh phÇn quang
• C¸c khèi cÊu tróc chøc n¨ng
• C¸c b−íc quang
• C¸c liªn kÕt quang
• Sîi quang
75
øng dông dwdm vµ EDFA trong m¹ng ®−êng trôc ViÖt Nam


1.1.2.1. C¸c thµnh phÇn quang
C¸c thµnh phÇn quang bao gåm thiÕt bÞ vËt lý thùc hiÖn c¶ hai chøc n¨ng chñ
®éng vµ thô ®éng. Bao gåm c¸c thiÕt bÞ :
• C¸c thiÕt bÞ khuÕch ®¹i quang
• C¸c bé ghÐp kªnh ph©n chia theo b−íc sãng mËt ®é cao (DWDM)
• C¸c bé xen/rÏ quang
• C¸c khèi bï t¸n s¾c
1.1.2.2. C¸c khèi cÊu tróc chøc n¨ng
C¸c khèi cÊu tróc chøc n¨ng th−êng g¾n liÒn víi c¸c ®Þa ®iÓm ®Þa lý, thÝch
hîp víi viÖc kÕt hîp c¸c thµnh phÇn quang kh¸c nhau ®−îc liÖt kª ë trªn. VÝ dô, c¸c
phÇn tö khuÕch ®¹i vµ c¸c bé ghÐp kªnh xen/rÏ cã thÓ kÕt hîp thµnh mét khèi
OADM.
1.1.2.3. B−íc quang
B−íc quang hoÆc c¸c ®o¹n truyÒn quang ®−îc t¹o ra khi hai khèi cÊu tróc
chøc n¨ng ®−îc kÕt nèi qua mét thiÕt bÞ c¸p quang. Ph¹m vi b−íc quang gi÷a 30
®Õn 120km vµ ®ßi hái khuÕch ®¹i b−íc sãng tÝn hiÖu vµo vµ ra ®Ó bï suy hao.
1.1.2.3. Liªn kÕt quang
Liªn kÕt quang hoÆc c¸c ®o¹n ghÐp kªnh quang ®−îc cÊu tróc bëi mét vµi
liªn kÕt b−íc víi nhau. Danh giíi cña mét liªn kÕt quang ®−îc ®Þnh nghÜa bëi c¸c
giao diÖn phÇn tö m¹ng SONET/SDH nhÊt lµ c¸c bé ph¸t vµ thu. Mét liªn kÕt quang
chøa ®ùng mét vµi kªnh DWDM , hoÆc mét vµi kªnh quang. Hai kªnh quang truyÒn
ng−îc nhau t¹o thµnh mét kªnh truyÒn dÉn hai h−íng SONET/SDH.
NhiÒu liªn kÕt quang ®−îc ghÐp tõ c¸c liªn kÕt quang nh− liªn kÕt 8 b−íc
sãng hoÆc 16 b−íc sãng DWDM. Chøc n¨ng biÕn ®æi cña mét øng dông cã thÓ thùc
hiÖn ®−îc vÝ dô nh− chØ dïng mét t¶i tin OC-192 hoÆc ghÐp OC-192 tõ OC-48 hoÆc
t¹o ra b»ng kh¶ n¨ng xen rÏ quang.
TÊt c¶ c¸c liªn kÕt quang t¹o thµnh mét líp quang, cã chøc n¨ng vµ hîp lý
riªng biÖt so víi líp SONET/SDH. H×nh 3.1. chØ ra c¸c phÇn tö cña líp quang, líp
SONET/SDH vµ c¸c ®iÓm giao diÖn :

76
øng dông dwdm vµ EDFA trong m¹ng ®−êng trôc ViÖt Nam1.1.3. Chøc n¨ng OAM&P líp quang
ViÖc ph©n chia chøc n¨ng gi÷a líp SONET/SDH vµ líp quang, suy cho cïng
lµ c¸c chøc n¨ng vËn hµnh, qu¶n lý, b¶o d−ìng vµ gi¸m s¸t. Mçi líp cã OAM&P
riªng, ®−îc qu¶n lý bëi khèi ®iÒu khiÓn ho¹t ®éng (OPC).
Sù kh¸c nhau gi÷a líp SONET/SDH vµ líp quang OAM&P ®−îc m« t¶ trong:
• ThiÕt bÞ vµ cÊu tróc hç trî
• Qu¶n lý OPC cña chøc n¨ng OAM&P
• Gi¸m s¸t vµ b¶o d−ìng
1.1.3.1. ThiÕt bÞ vµ cÊu tróc hç trî
Chøc n¨ng OAM&P cña líp quang vµ líp SONET/SDH ®−îc sö dông ®Ó
qu¶n lý vµ b¶o d−ìng c¸c phÇn tö m¹ng trong ph¹m vi ®iÒu khiÓn cña chóng.
Chøc n¨ng OAM&P líp SONET/SDH gi¸m s¸t vµ b¶o d−ìng cÊu tróc m¹ng
®iÓm-®iÓm vµ m¹ng vßng SONET/SDH, c¸c khèi cÊu tróc cña OPC vµ liªn kÕt c¸c
thµnh phÇn m¹ng SONET/SDH trong ph¹m vi ®iÒu khiÓn cña nã.
Chøc n¨ng OAM&P líp quang gi¸m s¸t vµ b¶o d−ìng c¸c liªn kÕt khuÕch ®¹i
DWDM, c¸c khèi cÊu tróc cña OPC vµ c¸c phÇn tö m¹ng MOR Plus/DWDM trong
ph¹m vi ®iÒu khiÓn cña nã.
H×nh 3.1: Líp SONET vµ líp quang cña m¹ng truyÒn t¶i
Líp SONET/SDH
Líp QUANG
§Çu cuèi quang

KhuÕch ®¹i quang
(§¬n hoÆc song h−íng)
B−íc quang
77
øng dông dwdm vµ EDFA trong m¹ng ®−êng trôc ViÖt Nam


1.1.3.2. Qu¶n lý OPC cña chøc n¨ng OAM&P
OPC cung cÊp chøc n¨ng tËp trung d÷ liÖu, qu¶n lý phÇn mÒm vµ ®Çy ®ñ chøc
n¨ng OAM&P cho c¸c phÇn tö m¹ng. Sù kh¸c nhau gi÷a c¸c møc hÖ thèng chøc
n¨ng trong líp SONET/SDH vµ líp quang ®−îc chØ ra trong h×nh 3.2. Víi bèn b−íc
sãng, 2 b−íc quang, liªn kÕt quang DWDM kÕt nèi c¸c thµnh phÇn m¹ng
SONET/SDH minh ho¹ mèi quan hÖ gi÷a líp SONET/SDH vµ chøc n¨ng OAM&P
líp quang.
Trong h×nh 3.2, c¸c phÇn tö m¹ng líp SONET/SDH cã thÓ lµ c¸c ADM trong
m¹ng vßng hoÆc c¸c node trong m¹ng tuyÕn tÝnh. C¸c phÇn tö m¹ng líp quang lµ
c¸c bé khuÕch ®¹i MOR Plus, cÊu h×nh nh− lµ bé tiÒn khuÕch ®¹i/ khuÕch ®¹i c«ng
suÊt hoÆc khuÕch ®¹i tuyÕn tÝnh trong OPTera Long Haul 1600. Mét OPC OPTera
Long Haul 1600 chuyªn dông ®−îc yªu cÇu ®Ó gi¸m s¸t vµ b¶o d−ìng c¸c phÇn tö
m¹ng líp quang.
ë c¸c giao diÖn líp quang vµ giao diÖn líp SONET/SDH, OPC gièng nhau cã
thÓ gi¸m s¸t vµ b¶o d−ìng c¶ c¸c phÇn tö m¹ng OPTera Long Haul 1600 cña líp
SONET/SDH vµ bé khuÕch ®¹i MOR Plus cña líp quang.


TiÒn k.®¹i/k.®¹i c«ng suÊt TiÒn k.®¹i/k.®¹i c«ng suÊt

PhÇn khuÕch ®¹i ®−êng truyÒn
Bé ®Öm
Bé ghÐp
DWDM
Líp
SONET/SDH
Líp
SONET/SDH
Líp
QUANG
H×nh 3.2: Chøc n¨ng OAM&P líp quang
78
øng dông dwdm vµ EDFA trong m¹ng ®−êng trôc ViÖt Nam


1.1.3.3. Gi¸m s¸t vµ b¶o d−ìng
Sù t¸ch biÖt cuèi cïng gi÷a líp SONET/SDH vµ líp quang OAM&P lµ chiÕn
l−îc gi¸m s¸t vµ b¶o d−ìng cña chóng.
Ph©n cÊp c¶nh b¸o cña líp SONET/SDH ®−a ra c¸c c¶nh b¸o chuÈn nh− AIS,
RFI. Byte th«ng tin ®−îc truyÒn qua tuyÕn, ®o¹n ®−êng trong phÇn mµo ®Çu cña t¶i
tin SONET/SDH.
Líp quang kh«ng cã phÇn mµo ®Çu, xö dông DCC ®Ó mang th«ng tin trong
kªnh dÞch vô quang(OSC) vµ tÝn hiÖu gèc analog tõ bé ph¸t DWDM. C¸c tÝn hiÖu
analog th−êng ®−îc sö dông ®Ó gi¸m s¸t c¸c møc nh− lµ c«ng suÊt vµo, ra trªn mét
kªnh tÝn hiÖu ë vÞ trÝ MOR Plus, ë trong ®−êng ph¶n x¹ tÝn hiÖu. C¶nh b¸o ®−îc ®−a
ra khi c«ng suÊt ®Çu vµo gi¶m d−íi ng−ìng ®Æt ra hoÆc c¸c ph¶n x¹ cao ®−îc ph¸t
hiÖn.
Víi hÖ thèng gi¸m s¸t vµ b¶o d−ìng, c¸c kªnh giao tiÕp DCC chuÈn ®−îc sö
dông. ë c¸c vÞ trÝ xa nh− c¸c bé khuÕch ®¹i d−êng truyÒn, c¸c tÝn hiÖu quang ngoµi
b¨ng t¹o ra mét kªnh OSC truyÒn hai h−íng gi÷a c¸c MOR Plus. OSC m« pháng
chøc n¨ng DCC vµ cho phÐp mét OAM&P t−¬ng ®−¬ng truy nhËp víi nhiÖm vô nh−
n©ng cÊp phÇn mÒm vµ thu nhËn c¶nh b¸o.
1.1.4. CÊu tróc m¹ng DWDM song h−íng
Trong hÖ thèng song h−íng DWDM, mét kÕt nèi ®iÓm-®iÓm nhËn ®−îc bëi
hai cÆp b−íc sãng vµ s¾p xÕp chóng ®Ó chóng truyÒn ng−îc nhau däc theo mét sîi
quang. H×nh 3.4 chØ ra kiÓu cÊu tróc nµy. C¸c b−íc sãng ®−îc ghÐp l¹i trong hai
b¨ng quang truyÒn ng−îc nhau lµ : B¨ng RED vµ BLUE.
Nh÷ng −u ®iÓm cña cÊu tróc song h−íng :
• TiÕt kiÖm c¸p quang vµ thiÕt bÞ vµ t¨ng lîi nhuËn tõ viÖc Ýt d− thõa sîi quang.
• T¨ng ®é tin cËy
• N©ng cao ®é linh ho¹t cña m¹ng vµ ®¬n gi¶n ho¸ c¸c m¹ng vßng

79
øng dông dwdm vµ EDFA trong m¹ng ®−êng trôc ViÖt Nam


1.1.5. L−íi b−íc sãng DWDM tu©n thñ theo ITU-T
L−íi b−íc sãng DWDM (m¹ng Nortel) tu©n theo ®óng tiªu chuÈn quèc tÕ
ITU-T vÒ l−íi b−íc sãng. Bé khuÕch ®¹i MOR Plus vµ c¸c hÖ thèng DWDM sö
dông khuÕch ®¹i Erbium (EDFA) ho¹t ®éng trong d¶i tõ 1526 nm ®Õn 1560 nm.
Theo ITU-T cã tèi ®a 32 b−íc sãng ®−îc sö dông. C¸c bé ph¸t DWDM vµ c¸c bé
chuyÓn ®æi b−íc sãng ho¹t ®éng ë c¶ hai tèc ®é 2,5 Gbit/s vµ 10 Gbit/s. KÕ ho¹ch
b−íc sãng cho kªnh tèc ®é 2,5 Gbit/s vµ 10 Gbit/s cho phÐp ghÐp cÊu tróc tèc ®é
OC-48/OC192 trong c¸c m¹ng DWDM. §iÒu nµy cho thÊy c¸c m¹ng cã thÓ n©ng
cÊp dÔ dµng tõ tèc ®é 2,5 Gbit/s DWDM lªn 10 Gbit/s DWDM.
Trong cÊu tróc m¹ng song h−íng DWDM th«ng th−êng, kÕ ho¹ch b−íc sãng
(m¹ng Nortel) ®−îc chia thµnh b¨ng sãng RED ( 1547,50 ÷1561,00 nm) vµ b¨ng
sãng BLUE ( 1527,50 ÷ 1542,50 nm). Mét b¨ng RED vµ mét b¨ng BLUE t¹o nªn
mét kªnh d÷ liÖu song h−íng. C¸c OSC ®−îc dïng ë b−íc sãng ngoµi b¨ng tèc ®é
2,5 Gbit/s vµ 10 Gbit/s. H×nh 3.5 ph©n chia b−íc sãng c¸c kªnh cña m¹ng Nortel
trong ®ã hai OSC sö dông ë b−íc sãng 1510 nm vµ 1625 nm.
CÊu tróc WDM ®¬n h−íng
CÊu tróc WDM song h−íng
H×nh 3.4 : CÊu tróc DWDM ®¬n h−íng vµ song h−íng (4λ)
80
øng dông dwdm vµ EDFA trong m¹ng ®−êng trôc ViÖt Nam
1.1.6. Gi¶i ph¸p kü thuËt cho líp quang
Gi¶i ph¸p líp quang chøa ®ùng mét sè thµnh phÇn kü thuËt thiÕt lËp t¸ch rêi
víi m¹ng SONET/SDH truyÒn thèng. C¸c øng dông líp quang víi kho¶ng c¸ch gi÷a
c¸c kªnh quang lµ 100 GHz , m¹ng Nortel ph©n chia nh− sau:
1.1.6.1.C¸c bé ph¸t DWDM vµ chuyÓn ®æi b−íc sãng
§èi víi c¸c hÖ thèng SONET, m¹ng Nortel ®−a ra c¸c bé ph¸t DWDM ë c¶
hai tèc ®é 2,5 Gbit/s vµ 10 Gbit/s cho tèi ®a 32 b−íc sãng.
1.1.6.2.C¸c bé khuÕch ®¹i MOR Plus
C¸c bé khuÕch ®¹i MOR Plus ®−îc c¶i tiÕn tõ bé khuÕch ®¹i MOR cã thÓ
khuÕch ®¹i tèi ®a 32 kªnh quang. MOR Plus lµ bé khuÕch ®¹i ®−êng d©y c¬ së cho
100 GHz, 32 b−íc sãng øng dông vµ cung cÊp mét chøc n¨ng truy nhËp tr¹ng th¸i
trung gian n¬i cã thÓ thªm vµo mét phÇn tö m¹ng nh− lµ c¸c DCM hoÆc c¸c bé ghÐp
kªnh xen/rÏ, t¨ng kh¶ n¨ng linh ho¹t. Gi¶m liªn kÕt gi÷a c¸c bé ghÐp kh«ng giíi h¹n
ph¹m vi kÕt nèi quang. Nã cã thÓ xem nh−:
• NhiÒu h¬n mét phÇn tö trªn mét kÕt nèi kh«ng ¶nh h−ëng ®Õn kÕt nèi
• T¨ng d¶i ®éng ë ®iÓm tiÒn khuÕch ®¹i
Kªnh
Kªnh
B−íc sãng ( nm)
B−íc sãng ( nm)
B¨ng RED
1547,5÷1561,0 nm
B¨ng BLUE
1527,5÷1542,5 nm
H×nh 3.5 : L−íi 32 b−íc sãng cña m¹ng Nortel
81
øng dông dwdm vµ EDFA trong m¹ng ®−êng trôc ViÖt Nam


• CÊu tróc mét b¨ng truy nhËp (PBA) c¶i thiÖn ph¹m vi trªn mét sè kiÓu sîi
quang.
1.1.6.3. Bé ghÐp kªnh DWDM
Bé ghÐp kªnh DWDM ghÐp vµ t¸ch kªnh quang vµo vµ ra cña mét sîi quang.
Nh÷ng bé ghÐp nµy chøa ®ùng c¸c bé läc thô ®éng ®−îc xÕp nh− thµnh phÇn quang
®øng ®éc lËp, víi mçi cæng lµ mét kªnh DWDM vµ mét cæng chung kÕt nèi tíi gi¸
quang. Nã còng bao gåm gi¸m s¸t, thay ®æi suy hao quang ®Ó ®iÒu chØnh c«ng suÊt
thu vµ më réng cæng ®Ó n©ng cÊp.
1.1.6.4. N©ng cÊp bé ghÐp b¨ng C vµ b¨ng L
N©ng cÊp bé ghÐp b¨ng C vµ b¨ng L lµ kÕt hîp 3 cæng hoÆc 4 cæng thiÕt bÞ
riªng lÎ hoÆc kÕt hîp c¸c b−íc sãng b¨ng C sö dông trong c¸c hÖ thèng MOR vµ c¸c
b−íc sãng b¨ng C/ b¨ng L OPTera Long Haul vµ kÌm theo c¸c OSC.
1.1.6.5. C¸c bé ghÐp OADM
Bé ghÐp OADM lùa chän xen/rÏ c¸c kªnh DWDM vµ ®Êu th¼ng c¸c kªnh
quang kh¸c trong mét kÕt nèi quang. CÊu h×nh nµy cho phÐp t¨ng kÕt nèi vµ linh
ho¹t h¬n.
1.1.6.6. Khèi bï t¸n s¾c(DCM)
C¸c bé DCM sö dông bé ®Õm thµnh phÇn t¸n s¾c trong c¸c hÖ thèng truyÒn
dÉn kho¶ng c¸ch lín. DCM chøa bé bï t¸n s¾c quang ®Ó kh«i phôc l¹i xung quang
bÞ t¸n s¾c. C¸c xung quang cÇn ®−îc kh«i phôc l¹i sau khi chóng ®−îc më réng khi
truyÒn qua chiÒu dµi sîi quang.
1.1.7. M« t¶ kh¶ n¨ng th−¬ng m¹i cña c¸c lo¹i sîi quang
C¸c gi¶i ph¸p líp quang cña m¹ng Nortel lµ t−¬ng thÝch víi c¸c lo¹i sîi quang
sau :
• NDSF
• DSF
• NZDSF
• LEAF
• E-LEAF (enhanced LEAF)
82
øng dông dwdm vµ EDFA trong m¹ng ®−êng trôc ViÖt Nam


Sîi quang lµ mét trong nh÷ng thµnh phÇn quan träng nhÊt cña m¹ng. Nã lµ
ph−¬ng tiÖn truyÒn dÉn vËt lý.
Sîi quang ®−îc chÕ t¹o tõ SiO
2
, mét nguyªn liÖu rÊt rÎ vµ phæ biÕn v× nã cã
trong c¸t th−êng. Sîi quang cã ba cöa sæ truyÒn dÉn øng víi c¸c b−íc sãng 850 nm,
1300nm, 1550 nm. Suy hao t¹i ba vïng cöa sæ nµy lµ thÊp nhÊt:
- Vïng cöa sæ 1: Ng−êi ta dïng LED chÕ t¹o ra cöa sæ quang cã b−íc sãng 850
nm, møc suy hao α=1 dB/km, gÇn d¶i ¸nh s¸ng nh×n thÊy. HÖ sè t¸n s¾c lín.
- Vïng cöa sæ 2: øng víi b−íc sãng 1300 nm, cã hÖ sè suy hao α=0,5 dB/km, hÖ
sè t¸n s¾c nhá α
TS
= 3,5 – 5 ps/km.nm.
- Vïng cöa sæ 3: øng víi b−íc sãng 1550 nm, cã hÖ sè suy hao nhá nhÊt α=0,154
dB/km. Víi kü thuËt cao cã thÓ chÕ t¹o ®−îc sîi quang ®¬n mode cã α=0,14 dB/km.
ë ViÖt Nam th−êng dïng vïng cöa sæ thø ba (λ=1550 nm).
C¸c sîi quang míi hiÖn nay ®· gi¶i quyÕt ®−îc nhiÒu vÊn ®Ò ch¼ng h¹n nh−
sîi c¶i tiÕn kh«ng t¸n s¾c. ChØ sè khóc x¹ cña mét sè sîi cã d¹ng h×nh vßng. Mét
l−îng nhá ®−îc ®iÒu khiÓn cña t¸n s¾c cã thÓ ®−îc ®−a vµo d¶i 1530 nm ®Õn 1565
nm (tõ h¬n 3 ps/nm.km t¹i 1530 nm ®Õn gÇn 0,7 ps/nm.km t¹i 1565 nm) cho phÐp
tèc ®é kªnh Ýt nhÊt lµ 2,5 Gbps trªn kho¶ng c¸ch 1000 km. Nh÷ng sîi nµy thÝch hîp
cho hÖ thèng DWDM.
Mét sè lo¹i sîi quang :
• NDSF
Sîi quang ®¬n mode lo¹i nµy gäi lµ sîi quang cã t¸n s¾c kh«ng dÞch chuyÓn
( NDSF). Nh−îc ®iÓm cña sîi NDSF lµ cã mét b−íc sãng ho¹t ®éng cho t¸n s¾c ®¬n
s¾c kh«ng ( gäi lµ λ
0
) ë b−íc sãng 1310 nm. B−íc sãng truyÒn dÉn sö dông bé
khuÕch ®¹i EDFA bÞ ¶nh h−ëng cña t¸n s¾c ®¬n s¾c ®¸ng kÓ v× vËy ph¶i bï t¸n t¸n
s¾c. Ph¹m vi suy hao tõ 0,21 ÷ 0,25 dB/km.
• DSF
§Ó cã t¸n s¾c ®¬n s¾c nhá nhÊt ë b−íc sãng 1550 nm, mét lo¹i sîi míi gäi lµ
sîi quang t¸n s¾c dÞch chuyÓn ®−îc ®−a ra vµo ®Çu nh÷ng n¨m 1980. B»ng c¸ch
83
øng dông dwdm vµ EDFA trong m¹ng ®−êng trôc ViÖt Nam


thay ®æi c¸c th«ng sè hiÖn tr¹ng vµ gi¶m ®−êng kÝnh lâi, sîi quang nµy cã thÓ dÞch
t¸n s¾c kh«ng λ
0
tõ b−íc sãng 1310 nm vµo vïng cöa sæ 1540 nm ÷ 1560 nm. Ngoµi
hiÖu qu¶ lín nhÊt lµ gi¶m ¶nh h−ëng cña t¸n s¾c ®¬n s¾c, nh−ng do ¶nh h−ëng cña
mÐo phi tuyÕn, sîi nµy cã ¶nh h−ëng cña hiÖu øng trén bèn b−íc sãng.
• NZDSF
Sîi NZDSF ®−îc ph¸t triÓn nh»m kh¾c phôc viÖc bÞ giíi h¹n FWM cña sîi
DSF. Nã dÞch λ
0
vÒ cuèi phæ EDFA ®Ó ®¶m b¶o tÊt c¶ c¸c b−íc sãng cã tèc ®é kh¸c
nhau kh«ng ®¸ng kÓ trong cïng mét sîi. ¦u ®iÓm cña lo¹i sîi nµy so víi sîi DSF lµ
bï t¸n s¾c kh«ng ®¸ng kÓ ®Ó t¨ng kh¶ n¨ng chÞu ¶nh h−ëng cña mÐo phi tuyÕn.
• LEAF vµ E-LEAF
§Ó c«ng suÊt quang tËp trung ë lâi sîi quang ®Ó gi¶m ¶nh h−ëng cña mÐo phi
tuyÕn, sîi LEAF víi λ
0
< 1513 nm vµ E- LEAF víi λ
0
< 1500 nm ®−îc ®−a ra trªn
thÞ tr−êng. Ngoµi c¸c −u ®iÓm gièng nh− sîi NZDSF, nã cßn cã −u ®iÓm lµ cho phÐp
c«ng suÊt ph¸t cao h¬n trªn mét kªnh quang ®Ó c¶i thiÖn suy hao b−íc.
1.1.8. X©y dùng mét kÕt nèi quang
PhÇn d−íi ®©y ®−a tÊt c¶ c¸c b−íc ®Ó thiÕt kÕ mét kÕt nèi quang theo c¸c qui
t¾c vµ øng dông c¸c thiÕt bÞ DWDM ®· ®−îc tr×nh bµy ë trªn .
C¸c yªu cÇu cña kÕt nèi :
• Lo¹i sîi : NDSF
• Tèc ®é kªnh d÷ liÖu : 10 Gbit/s
• Sè kªnh tèi ®a : 32
ë ®©y ®−a ra mét thÝ dô vÒ tuyÕn quang 3 b−íc – 4 tr¹m víi c¸c cù ly nh−
trong b¶ng 3.1
B¶ng 3.1 ®−a ra chi tiÕt h¬n vÒ kÕt nèi . H×nh 3.6 lµ kÕt nèi thùc tÕ.

84
øng dông dwdm vµ EDFA trong m¹ng ®−êng trôc ViÖt Nam
Sè b−íc Suy hao b−íc
®o ®−îc [dB]
ChiÒu dµi
b−íc [km]
Chó ý
1 25,5 100 C¸c gi¸ ®Êu d©y ®−îc thiÕt lËp ë c¶ hai
phÝa cña b−íc
2 26,5 106 Kh«ng cã gi¸ ®Êu d©y ®−îc thiÕt lËp ë c¶
hai phÝa cña b−íc
3 14 52 Mét gi¸ ®Êu d©y ®−îc thiÕt lËp ë phÝa Red
Demux/Blue Mux
Tæng 66 258

1. V× kÕt nèi yªu cÇu thiÕt kÕ 32 b−íc sãng , c¸c kiÓu øng dông ®−îc lùa chän
ph¶i bao gåm c¸c bé khuÕch ®¹i MOR Plus.
2. Lo¹i sîi lµ NDSF , tÊt c¶ c¸c kªnh cã tèc ®é 10 Gbit/s vµ tèi ®a 32 kªnh. X¸c
®Þnh theo b¶ng 3.5 hç trî cho kÕt nèi thùc tÕ. Sè b−íc, suy hao b−íc, giíi h¹n
cöa sæ ho¹t ®éng ph¶i phï hîp víi c¸c yªu cÇu kÕt nèi thùc tÕ.
B−íc sè 1 B−íc sè 2 B−íc sè 3
C¸c kªnh b¨ng RED
C¸c kªnh b¨ng RED
H×nh 3.6 : S¬ ®å thiÕt kÕ kÕt nèi
B¶ng 3.1 : X©y dùng mét kÕt nèi
85
øng dông dwdm vµ EDFA trong m¹ng ®−êng trôc ViÖt Nam


Theo nh− b¶ng 3.5, 3 b−íc kÕt nèi ®−îc hç trî víi cù ly ho¹t ®éng. Cù ly
251-263 km phï hîp víi yªu cÇu. Suy hao b−íc tèi ®a cho phÐp lµ 25 dB.
3. Cho b−íc ®Çu tiªn, c¸c gi¸ ®Êu d©y ®−îc thiÕt lËp ë c¶ hai phÝa cña b−íc. Tuy
nhiªn hai b−íc cuèi cã mét hoÆc kh«ng cã gi¸ ®Êu d©y ®−îc thiÕt lËp ë c¶ hai
phÝa. Theo quy t¾c gi¸ ®Êu d©y vµ sö dông b¶ng 3.5, suy hao b−íc tèi ®a cho
phÐp vµ tæng suy hao b−íc ®−îc tÝnh theo b¶ng sau :


Sè b−íc Suy hao b−íc
tèi ®a cho
phÐp [dB]
Suy hao v−ît qu¸
trªn mçi b−íc
[dB]
Chó ý
1 25 25,5-25=0,5 Suy hao b−íc tèi ®a cho phÐp trong
b¶ng 3.5 kh«ng ®−îc gi¶m bëi v× c¸c
gi¸ ®Êu d©y ®−îc thiÕt lËp ë c¶ hai phÝa
2 24,5 26,5-24,5=2 Theo quy t¾c gi¸ ®Êu d©y, suy hao
b−íc tèi ®a cho phÐp trong b¶ng 3.5
gi¶m 0,5 dB
3 24,5 17-24,5=©m=0 Theo quy t¾c gi¸ ®Êu d©y, suy hao
b−íc tèi ®a cho phÐp trong b¶ng 3.5
gi¶m 0,5 dB
Tæng suy hao v−ît
qu¸ : 2,5
Theo quy t¾c gi¸ ®Êu d©y, suy hao
b−íc tèi ®a cho phÐp trong b¶ng 3.5
gi¶m 0,5 dB

4. Kh«ng cã bé ghÐp kªnh xen/rÏ nµo ®−îc yªu cÇu trong thiÕt kÕ nµy.
5. B−íc sè 3 ph¶i ®−îc ®Öm ®Ó phï hîp víi suy hao b−íc tèi thiÓu cho phÐp lµ
17 dB. Bé ®Öm 3 dB ph¶i ®−îc chÌn vµo trong b−íc nµy.
6. Kh«ng cã b−íc nµo mÊt nhiÒu h¬n 2 dB suy hao b−íc tèi ®a cho phÐp theo
b¶ng 3.2. Suy hao v−ît qu¸ trªn mçi b−íc ®−îc chØ ra trong b¶ng 3.2. Tæng
suy hao v−ît qu¸ lµ 2,5 dB. Theo quy t¾c suy hao v−ît qu¸, suy hao b−íc tèi
®a cho phÐp ph¶i gi¶m ®i 1 dB khi tæng suy hao v−ît qu¸ lµ >2 dB vµ < 4 dB.
Suy hao b−íc tèi ®a cho phÐp míi ®−a ra theo b¶ng 3.3:


B¶ng 3.2 : TÝnh suy hao v−ît qu¸
86
øng dông dwdm vµ EDFA trong m¹ng ®−êng trôc ViÖt Nam
Tæng suy hao kÕt nèi thùc tÕ lµ 69 dB ( Bao gåm c¶ 3 dB cho bé ®Öm), lµ nhá
h¬n so víi tæng suy hao cho phÐp trong b¶ng 3.3 v× vËy kÕt nèi thiÕt kÕ lµ hîp lý.
7. VÞ trÝ khèi DCM, bé khuÕch ®¹i, bé ®Öm ë phÝa Mux/Demux vµ phÝa khuÕch
®¹i ®−êng d©y MSA ®−îc x¸c ®Þnh theo luËt sîi NDSF :
- VÞ trÝ khèi DCM
+ 1 DCM 100 : TÊt c¶ c¸c bé khuÕch ®¹i trong b¨ng RED
+ 1 DCM 80 : Bé khuÕch ®¹i gÇn nhÊt víi BLUE Tx vµ 1 DCM 100
cho c¸c bé khuÕch ®¹i kh¸c b¨ng BLUE.
- Ph©n chia bé khuÕch ®¹i theo b¶ng 3.4
-
KhuÕch ®¹i ®−êng MOR Plus KhuÕch ®¹i c«ng
suÊt
TiÒn MSA C«ng suÊt MSA
TiÒn khuÕch ®¹i
MOR Plus

Sè b−íc
RED BLUE Hai b¨ng RED BLUE RED BLUE
1 5,5/16 5,5/16 3,0/15 5,5/16 5,5/16 7,0/15 7,0/15
2&3 5,0/16 5,0/16 3,0/15 5,0/16 5,0/16 7,0/15 7,0/15
Gi¸ trÞ ph©n chia cho bé tiÒn khuÕch ®¹i Mor Plus hoÆc cuèi khuÕch c«ng suÊt Mor Plus
trong b−íc 2 &3 ®−îc gi¶m 0,5 dB

Sè b−íc Suy hao b−íc tèi
®a cho phÐp gi¶m
®i [dB]
Suy hao kÕt
nèi ®o ®−îc
[dB]
Chó ý
1 24 25,5
2 23,5 26,5
3 23,5 17 ( víi ®Öm)
Suy hao b−íc tèi ®a cho
phÐp gi¶m ®−îc gi¶m ®i 1
dB
Tæng suy hao cho
phÐp [dB]
71
Tæng suy hao kÕt
nèi thùc tÕ [dB]
69
B¶ng 3.4 : Quy t¾c ph©n chia
B¶ng 3.3: Suy hao b−íc tèi ®a cho phÐp gi¶m ®i
87
øng dông dwdm vµ EDFA trong m¹ng ®−êng trôc ViÖt Nam


- Quy t¾c cho bé ®Öm : theo khuyÕn nghÞ ®−a ra trong b¶ng 3.7.
8. ThiÕt kÕ kÕt nèi ®−îc hoµn thµnh.
Ngoµi ra, khi x©y dùng mét kÕt nèi cÇn ph¶i quan t©m ®Õn th«ng sè EOL.
Khi truyÒn dÉn tèc ®é OC-48, OC-192 vµ c¸c hÖ thèng SDH cho øng dông 32 b−íc
sãng ®−îc quy ®Þnh liªn quan víi th«ng sè ho¹t ®éng EOL. Th«ng sè EOL bao gåm
khÊu hao hÖ thèng, thiÕt bÞ , tuæi thä trong chu kú 10 n¨m.
KÕt nèi ®−îc ®¶m b¶o bëi tû sè lçi bit EOL BER = 10
-12
trong tÊt c¶ c¸c
kªnh DWDM. §èi víi hÖ thèng 10 Gbit/s, khèi söa lçi tr−íc FEC ®−îc sö dông ®Ó
®¶m b¶o EOL BER = 10
-15
. FEC còng cã thÓ cung cÊp EOL BER = 10
-12
b»ng c¸ch
t¨ng suy hao tèi ®a trªn mçi b−íc.
§Ó ®¶m b¶o kÕt nèi quang, ph¶i tu©n theo c¸c yªu cÇu:
• Sö dông c¸c khèi quang phï hîp nh− bé ph¸t, ghÐp, DCM, khuÕch ®¹i, thu.
• ThiÕt kÕ kÕt nèi theo c¸c khuyÕn nghÞ
• ThiÕt lËp kÕt nèi quang theo hÖ thèng vµ cã c¸c thñ tôc kiÓm tra.
• Suy hao trªn mçi b−íc ph¶i b»ng hoÆc nhá h¬n gi¸ tri ®−a ra trong b¶ng 3.5.
Cã thÓ sö dông FEC ®Ó t¨ng kh¶ n¨ng kÕt nèi.
• Lùa chän khèi DCM theo chiÒu dµi kÕt nèi nh− b¶ng 3.5. TÊt c¶ c¸c kÕt nèi
ph¶i quan t©m ®Õn suy hao b−íc tèi ®a cho phÐp vµ t¸n s¾c trªn cöa sæ ho¹t
®éng.
• Xem c¸c khuyÕn nghÞ vÒ quy t¾c ph©n chia bé bé khuÕch ®¹i, bé ®Öm vµ
n©ng cÊp hÖ thèng.

Cïng víi ph−¬ng ph¸p nh− vËy, b¶ng 3.5 sau ®©y lµ khuyÕn nghÞ cña Nortel
vÒ sö dông c¸c bé khuÕch ®¹i vµ DCM cho c¸c b−íc cù ly kh¸c nhau tõ 57 km tíi
491 km ë hai gi¶i b−íc sãng RED vµ BLUE. ThiÕt bÞ theo chuÈn cña s¶n phÈm
Nortel.
88
øng dông dwdm vµ EDFA trong m¹ng ®−êng trôc ViÖt Nam


Sè b−íc Suy hao b−íc vµ luËt bï t¸n s¾c
Suy hao b−íc tèi
®a cho phÐp
DCM ( Chó ý 1)
Trªn 32 λ
Cù ly ho¹t
®éng[km]
B¨ng RED B¨ng BLUE
57-86 1 DCM 300N @ Tx Kh«ng 1 29
84-117 2 DCM 300N @ Tx
1 DCM 300N @ Rx
2 DCM 300N @ Tx
114-135 1 DCM 60 @ khuÕch
®¹i ®−êng
1 DCM 60 @ khuÕch
®¹i ®−êng
132-172 1 DCM 100 @ khuÕch
®¹i ®−êng

1 DCM 80 @ khuÕch
®¹i ®−êng
2 27
169-205 1 DCM 300N @ Tx
1 DCM 100 @ khuÕch
®¹i ®−êng
1 DCM 300N @ Rx
1 DCM 300N @ Tx
1 DCM 100 @ khuÕch
®¹i ®−êng

183-207 1 DCM 60 @ khuÕch
®¹i ®−êng gÇn víi RED
Tx
1 DCM 80 @ khuÕch
®¹i ®−êng kh¸c
1 DCM 80 @ tÊt c¶
khuÕch ®¹i ®−êng

207-233 1 DCM 80 @ tÊt c¶
khuÕch ®¹i ®−êng

1 DCM 60 @ khuÕch
®¹i ®−êng gÇn nhÊt
víi BLUE Tx
1 DCM 80 @ khuÕch
®¹i ®−êng kh¸c
3 25
232-251 1 DCM 80 @ khuÕch
®¹i ®−êng gÇn nhÊt víi
RED Tx
1 DCM 100 @khuÕch
®¹i ®−êng kh¸c
1 DCM 80 @ tÊt c¶
khuÕch ®¹i ®−êng

B¶ng 3.5 : Suy hao kho¶ng c¸ch tèi ®a cho phÐp vµ luËt bï t¸n s¾c cho 2 ÷ 32 b−íc sãng
øng dông trªn c¸p NDSF, tèc ®é kªnh 10 Gbit/s hoÆc 2,5 /10 Gbit/s
89
øng dông dwdm vµ EDFA trong m¹ng ®−êng trôc ViÖt Nam


251-263 1 DCM 100 @ tÊt c¶
khuÕch ®¹i ®−êng

1 DCM 80 @ khuÕch
®¹i ®−êng gÇn nhÊt
víi BLUE Tx
1 DCM 100 @ khuÕch
®¹i ®−êng kh¸c
263-270 1 DCM 100 @ tÊt c¶
khuÕch ®¹i ®−êng
1 DCM 100N @ Rx
1 DCM 80 + 1 DCM
100N@ khuÕch ®¹i
®−êng gÇn nhÊt víi
BLUE Tx
1 DCM 100 @ khuÕch
®¹i ®−êng kh¸c
237-272 1 DCM 60 @ hai
khuÕch ®¹i ®−êng ®Çu
tiªn gÇn nhÊt víi RED
Tx
1 DCM 80 @ khuÕch
®¹i ®−êng gÇn nhÊt
RED Rx
1 DCM 60 @ tÊt c¶
khuÕch ®¹i ®−êng
264-296 1 DCM 60 @ khuÕch
®¹i ®−êng gÇn nhÊt
RED Tx
1 DCM 80 @ hai
khuÕch ®¹i ®−êng cuèi
cïng
1 DCM 60 @ hai
khuÕch ®¹i ®−êng ®Çu
tiªn gÇn nhÊt víi
BLUE Tx
1 DCM 80 @ khuÕch
®¹i ®−êng cuèi cïng
288-311 1 DCM 80 @ tÊt c¶
khuÕch ®¹i ®−êng
1 DCM 60 @ hai
khuÕch ®¹i ®−êng ®Çu
tiªn gÇn nhÊt víi
BLUE Tx
1 DCM 100 @ khuÕch
®¹i ®−êng cuèi cïng
4 23
306-334 1 DCM 60 + 1 DCM
100N@ khuÕch ®¹i
®−êng gÇn nhÊt víi
RED Tx
1 DCM 100 @ khuÕch
®¹i ®−êng kh¸c
1 DCM 60 @ khuÕch
®¹i ®−êng gÇn nhÊt
víi BLUE Tx
1 DCM 80 @ khuÕch
®¹i ®−êng trung t©m
1 DCM 100 @ khuÕch
®¹i ®−êng cuèi cïng
90
øng dông dwdm vµ EDFA trong m¹ng ®−êng trôc ViÖt Nam


334-348 1 DCM 100 @ tÊt c¶
khuÕch ®¹i ®−êng
1 DCM 60 @ khuÕch
®¹i ®−êng gÇn nhÊt
víi BLUE Tx
1 DCM 100 @ hai
khuÕch ®¹i ®−êng
cuèi cïng
348-364 1 DCM 100 @ tÊt c¶
khuÕch ®¹i ®−êng
1 DCM 100N @ Rx
1 DCM 80 @ khuÕch
®¹i ®−êng gÇn nhÊt
víi BLUE Tx
1 DCM 100 @ hai
khuÕch ®¹i ®−êng
cuèi cïng
362-376 1 DCM 100 @ tÊt c¶
khuÕch ®¹i ®−êng
1 DCM 300N @ Rx
1 DCM 80 + 1DCM
100N @ khuÕch ®¹i
®−êng gÇn nhÊt víi
BLUE Tx
1 DCM 100 @ hai
khuÕch ®¹i ®−êng
cuèi cïng
374-384 1 DCM 100 @ hai
khuÕch ®¹i ®−êng ®Çu
tiªn gÇn nhÊt víi RED
Tx
1 DCM 100 + 1DCM
100N @ khuÕch ®¹i
®−êng cuèi cïng
1 DCM 300N @ Rx
1 DCM 100 @ tÊt c¶
khuÕch ®¹i ®−êng
5
(Chó ý 2)
21 407-414 1 DCM 100 @ khuÕch
®¹i ®−êng gÇn nhÊt víi
RED Tx
1 DCM 100 @ khuÕch
®¹i kh¸c
1 DCM 80 @ tÊt c¶
khuÕch ®¹i ®−êng
6 21 474-491 1 DCM 80 @ tÊt c¶
khuÕch ®¹i ®−êng
1 DCM 300N @ Rx
1 DCM 60 @ khuÕch
®¹i ®−êng gÇn nhÊt
víi BLUE Tx
1 DCM 80 @ khuÕch
®¹i kh¸c
91
øng dông dwdm vµ EDFA trong m¹ng ®−êng trôc ViÖt Nam


Chó ý 1 :
@Tx : C¸c DCM ®−îc khëi t¹o gi÷a phÇn Tx cña bé ghÐp PBA vµ MOR Plus BLUE trong
kÕt nèi ë BLUE Mux/RED Demux ®èi víi b¨ng BLUE hoÆc gi÷a phÇn Tx cña bé ghÐp
PBA vµ MOR Plus RED trong kÕt nèi ë RED Mux/ BLUE Demux
@Rx : C¸c DCM ®−îc khëi t¹o gi÷a phÇn Rx cña bé ghÐp PBA vµ MOR Plus BLUE
ngoµi kÕt nèi ë ë RED Mux/ BLUE Demux ®èi víi b¨ng BLUE hoÆc gi÷a phÇn Rx cña
bé ghÐp PBA vµ MOR Plus RED ngoµi kÕt nèi ë BLUE Mux/RED Demux
Chó ý 2 : HÖ thèng nµy yªu cÇu mét suy hao MSA gi÷a 12-13 dB cho b¨ng BLUE. LuËt
suy hao MSA ¸p dông cho 1-4 vµ 6 b−íc liªn kÕt cho b¨ng BLUE vµ 1-6 liªn kÕt cho b¨ng
RED.

KhuÕch ®¹i ®Ønh/Tæng c«ng suÊt ra(dBm)
2 ÷ 32 λ
KhuÕch ®¹i ®−êng MOR Plus KhuÕch c«ng suÊt
TiÒn MSA C«ng suÊt MSA
TiÒn khuÕch ®¹i
MOR Plus


Sè b−íc
RED BLUE Hai b¨ng RED BLUE RED BLUE
1 4,5/16 5,5/16 - - - 7,0/15 7,0/15
2 4,5/16 5,5/16 3,0/15 4,5/16 5,5/16 7,0/15 7,0/15
3 5,5/16 5,5/16 3,0/15 5,5/16 5,5/16 7,0/15 7,0/15
4 5,5/16 5,5/16 3,0/15 5,5/16 5,5/16 7,0/15 7,0/15
5 4,5/16 4,5/16 3,0/15 4,5/16 4,5/16 7,0/15 7,0/15
6 4,5/16 4,5/16 3,0/15 4,5/16 4,5/16 7,0/15 7,0/15

LuËt FEC ( Forward error correction)
Sö dông FEC (Khèi söa lçi tr−íc) cho mét ®Õn n¨m b−íc ®Ó ®¹t ®−îc ®é lîi :
+ T¨ng tèi ®a 2 dB cho phÐp suy hao b−íc trong b¶ng 3-8, víi sù ®¶m b¶o tû sè
lçi bÝt EOL 10
-12
.
+ C¶i thiÖn tû sè lçi bÝt EOL 10
-15
kh«ng lµm thay ®æi suy hao b−íc tèi ®a cho
phÐp.
B¶ng 3.6 : Cung cÊp c¸c luËt cho 32 b−íc sãng øng dông trªn c¸p NDSF, 10 Gbit/s hoÆc
kªnh 2,5/10 Gbit/s, 2 ÷ 32 b−íc sãng
92
øng dông dwdm vµ EDFA trong m¹ng ®−êng trôc ViÖt Nam


§èi víi 5 b−íc, FEC ph¶i ho¹t ®éng l¹i vµ tû sè lçi bÝt EOL 10
-12
, víi suy
hao b−íc tèi ®a cho phÐp kh«ng ®æi.
LuËt ®Öm
C¸c luËt ®Öm ph¸t Tx ph¶i ®−îc ¸p dông m« t¶ chi tiÕt ë b¶ng 3.7 vµ ®−îc ®Æt
gi÷a ®Çu ra cña bé Mux vµ ®Çu vµo cña bé khuÕch ®¹i cuèi.
Bé ®Öm cã thÓ ®−îc yªu cÇu ë vÞ trÝ khuÕch ®¹i MOR Plus ®Ó thiÕt lËp suy
hao trong tr¹ng th¸i trung gian.
Bé ®Öm cè ®Þnh
( Chó ý 1)
Bé ®Öm cè ®Þnh
( Chó ý 1 vµ 2)
2 ÷16 λ 18 ÷32 λ 2 ÷32 λ
Sè b−íc Cù ly ho¹t
®éng
[km]
B¨ng
RED
B¨ng
BLUE
B¨ng
RED
B¨ng
BLUE
B¨ng RED B¨ng
BLUE
57-86 2 dB 5 dB none none none none 1
84-117 none none none none none none
114-135 6 dB 5 dB none 2 dB none 2 dB
132-172 6 dB 5 dB none none none none
2
169-205 3 dB 2 dB none none none none
183-251 5 dB 5 dB none none none none 3
251-270 5 dB 5 dB none 2 dB none 2 dB
237-348 5 dB 5 dB 5 dB 5 dB 5 dB 5 dB
348-364 5 dB 5 dB none 3 dB none 3 dB
362-376 5 dB 5 dB none 2 dB none 2 dB
4
374-384 5 dB 5 dB none 3 dB none 3 dB
5 407-414 6 dB 6 dB 6 dB 6 dB 6 dB 6 dB
6 474-491 6 dB 6 dB 6 dB 2 dB 6 dB 2 dB
Chó ý 1 : Bé ®Öm cè ®Þnh ®Æt gi÷a Mux vµ bé khuÕch ®¹i c«ng suÊt cña b¨ng xÊp xØ
Chó ý 2 : Cho tÊt c¶ c¸c øng dông


B¶ng 3.7 : C¸c luËt ®Öm cho 32 b−íc sãng øng dông trªn c¸p NDSF, 10 Gbit/s hoÆc
kªnh 2,5/10 Gbit/s
93
øng dông dwdm vµ EDFA trong m¹ng ®−êng trôc ViÖt Nam

Suy hao b−íc tèi ®a cho phÐp ( dB) Cù ly ho¹t ®éng[km] Sè b−íc
2 ÷32λ

1 37 60-165
2 33 120-300
3 31 180-405
4 29 240-520
5 27 300-625
6 ( Chó ý 3) 26 360-720
7 ( Chó ý 3) 25 560-840
Chó ý 1 : Kh«ng yªu cÇu DCM
Chó ý 2 : Kh«ng yªu cÇu bé ®Öm cè ®Þnh
Chó ý 3 : C¸c liªn kÕt ®ßi hái suy hao MSA 10-11 dB c¶ hai b¨ng.

KhuÕch ®¹i ®Ønh/Tæng c«ng suÊt ra(dBm)
2 ÷16 λ
KhuÕch ®¹i ®−êng MOR Plus KhuÕch c«ng suÊt
TiÒn MSA C«ng suÊt MSA
TiÒn khuÕch ®¹i
MOR Plus


Sè b−íc
RED BLUE RED BLUE RED BLUE RED BLUE
1 7,0/16 7,0/16 - - - - 7,0/15 7,0/15
2 6,0/16 6,0/16 2,0/15 2,0/15 6,0/16 6,0/16 7,0/15 7,0/15
3 5,0/16 7,0/16 2,0/15 2,0/15 5,0/16 7,0/16 7,0/15 7,0/15
4 5,0/16 7,0/16 2,0/15 2,0/15 5,0/16 7,0/16 7,0/15 7,0/15
5 5,0/16 6,0/16 2,0/15 2,0/15 5,0/16 6,0/16 7,0/15 7,0/15
6 5,0/16 8,0/16 2,0/15 2,0/15 5,0/16 8,0/16 7,0/15 7,0/15
7 5,0/16 8,0/16 2,0/15 2,0/15 5,0/16 8,0/16 7,0/15 7,0/15B¶ng 3.8 : Suy hao tèi ®a ë c¸c kho¶ng c¸ch b−íc cù ly ho¹t ®éng cho 32 b−íc
sãng øng dông trªn c¸p NDSF, tèc ®é kªnh 2,5/10 Gbit/s
B¶ng 3.9: Cung cÊp c¸c luËt cho 2 ÷ 16 b−íc sãng øng dông trªn c¸p NDSF kªnh
2,5/10 Gbit/s
94
øng dông dwdm vµ EDFA trong m¹ng ®−êng trôc ViÖt Namqqqqqqqqqqqqqqqqqqq

KhuÕch ®¹i ®Ønh/Tæng c«ng suÊt ra(dBm)
18 ÷32 λ
KhuÕch ®¹i ®−êng MOR Plus KhuÕch c«ng suÊt
TiÒn MSA C«ng suÊt MSA
TiÒn khuÕch ®¹i
MOR Plus


Sè b−íc
RED BLUE RED BLUE RED BLUE RED BLUE
1 7,0/16 7,0/16 - - - - 7,0/15 7,0/15
2 6,0/16 6,0/16 2,0/15 2,0/15 6,0/16 6,0/16 7,0/15 7,0/15
3 5,0/16 7,0/16 2,0/15 3,0/15 5,0/16 7,0/16 7,0/15 7,0/15
4 5,0/16 7,0/16 2,0/15 2,0/15 5,0/16 7,0/16 7,0/15 7,0/15
5 5,0/16 6,0/16 3,0/15 2,0/15 5,0/16 6,0/16 7,0/15 7,0/15
6 5,0/16 6,0/16 2,0/15 2,0/15 5,0/16 6,0/16 7,0/15 7,0/15
7 5,0/16 5,0/16 2,0/15 2,0/15 5,0/16 5,0/16 7,0/15 7,0/15

B¶ng 3.10 : Cung cÊp c¸c luËt cho 18 ÷ 32 b−íc sãng øng dông trªn c¸p NDSF kªnh
2,5/10 Gbit/s
95
øng dông dwdm vµ EDFA trong m¹ng ®−êng trôc ViÖt Nam


2.2. M¹ng c¸p quang ®−êng trôc 20 gbit/s
TuyÕn c¸p quang ®−êng trôc 20 Gbit/s Hµ néi - TP HCM lµ mét hÖ thèng
th«ng tin quang ghÐp kªnh theo b−íc sãng ®−îc khëi c«ng l¾p ®Æt ngµy 10-07-2003
vµ kh¸nh thµnh ®−a vµo sö dông ngµy 25-09-2003. TuyÕn truyÒn dÉn nµy ®i theo hai
h−íng : däc quèc lé 1A vµ trªn ®−êng d©y ®iÖn 500 KV, c¸p quang trªn tuyÕn lµ c¸p
quang ®¬n mode theo khuyÕn nghÞ G.652. §©y lµ tuyÕn cã cÊu h×nh m¹ng Ring
®−îc gi¸m s¸t, qu¶n lý, ®iÒu khiÓn víi bèn vßng Ring con nh− h×nh 3.7.
- Ring 1 : Hµ Néi - Vinh.
- Ring 2 : Vinh - §µ N½ng.
- Ring 3 : §µ N½ng - Quy Nh¬n.
- Ring 4 : Quy Nh¬n - TP HCM.
Trong ®ã, nöa vßng Ring trªn ®−êng c¸p quang theo tuyÕn ®−êng d©y ®iÖn
lùc chñ yÕu lµm ®−êng dù phßng b¶o vÖ cho l−u l−îng th«ng tin trªn ®−êng quèc lé
1A. Kh¸c víi c¸c hÖ thèng truyÒn dÉn tr−íc ®©y (c¸c Ring cña m¹ng kÕt nèi víi
nhau b»ng tÝn hiÖu ®iÖn), m¹ng DWDM cña VTN liªn kÕt c¸c Ring b»ng tÝn hiÖu
quang. C¸c node liªn gi÷a c¸c Ring trªn m¹ng lµ : Vinh, §µ N½ng, Quy Nh¬n.
M¹ng ®−êng trôc cña VTN cã dung l−îng 20Gbit/s : Thùc hiÖn ghÐp 8 b−íc
sãng ( Sö dông b¨ng C) , mçi b−íc sãng cã dung l−îng 2,5 Gbit/s. Tuy nhiªn hiÖn
nay trªn tuyÕn chóng ta míi ghÐp 6 b−íc sãng do ®ã dung l−îng thùc tÕ cña hÖ
thèng míi lµ 15 Gbit/s. Nh−ng hÖ thèng cho phÐp ghÐp tèi ®a 32 b−íc sãng.
Ta xÐt cô thÓ Ring 1 : Hµ Néi - Vinh ( H×nh 3.7):
HÖ thèng cña chóng ta lµ hÖ thèng th«ng tin 2 chiÒu nh−ng kh«ng trªn cïng
mét sîi quang, cã nghÜa lµ chóng ta sö dông 2 sîi quang ®Ó truyÒn tÝn hiÖu, mét cho
chiÒu ®i vµ mét cho chiÒu vÒ, b−íc sãng tÝn hiÖu sîi ®i còng nh− sîi vÒ, nh−ng kªnh
nghiÖp vô trªn 2 ®−êng lµ kh¸c nhau: §èi víi chiÒu xuÊt ph¸t (ë Hµ néi) sö dông
kªnh nghiÖp vô cã b−íc sãng lµ 1510 nm (OSC 1), cßn chiÒu ng−îc l¹i kªnh nghiÖp
vô cã b−íc sãng lµ 1615 nm ( OSC 2).
TÝn hiÖu ®−îc truyÒn ®i theo mét ®−êng vßng ®Ó ®Ò phßng tr−êng hîp xÊu
x¶y ra nh− ®øt c¸p quang. Trªn tuyÕn cã sö dông nhiÒu tr¹m lÆp, t¹i c¸c tr¹m lÆp
nµy tÝn hiÖu sÏ ®−îc khuÕch ®¹i lªn nhê bé khuÕch ®¹i EDFA. VÝ dô nh− tõ Hµ Néi
96
øng dông dwdm vµ EDFA trong m¹ng ®−êng trôc ViÖt Nam


tíi Ninh B×nh (96 km) chóng ta cã mét tr¹m khuÕch ®¹i, råi tõ Ninh B×nh tíi Thanh
Ho¸ (63 km) chóng ta l¹i cã bé khuÕch ®¹i tiÕp theo vµ lÇn l−ît cho tíi Vinh. H−íng
Nam §Þnh, H−ng Yªn chóng ta ®Òu cã c¸c tr¹m lÆp. Nh÷ng tr¹m nµy ®−îc x©y dùng
trªn c¬ së thùc tÕ cña tõng khu vùc vµ dùa vµo ®−êng quang (®é suy hao c«ng suÊt
cña tÝn hiÖu) mµ tÝn hiÖu truyÒn.
H×nh 3.8 chØ ra ph©n bè b−íc sãng trªn m¹ng DWDM. Cô thÓ lµ:
• Hµ Néi- §µ N½ng : Sö dông b−íc sãng 1 (λ
1
: 1548,51 nm)
• Hµ Néi - Hå ChÝ Minh : Sö dông b−íc sãng 2, 3 (λ
2
: 1549,32 nm vµ λ
3
:
1550,12 nm )
• Hµ Néi - Vinh, §µ N½ng - Nha Trang, §µ N½ng - Quy Nh¬n ... : Sö dông
b−íc sãng 4 (λ
4
: 1552,52 nm)
B−íc sãng 5 vµ 6 hiÖn ®ang sö dông cho NGN ®i §µ N½ng vµ Hå ChÝ Minh.


H
×
n
h

3
.
7

:

C
Ê
u

h
×
n
h

m
¹
n
g

®

ê
n
g

t
r
ô
c

2
0

G
b
i
t
/
s

c
ñ
a

V
T
N
H
n
i
-
a
m
p
-
0
0
1
h
t
h
-
a
m
p
-
0
0
1
H
y
n
-
a
m
p
-
0
0
1
N
®
h
-
a
m
p
-
0
0
1
N
B
H
-
a
m
p
-
0
0
1
n
r
n
-
a
m
p
-
0
0
1
t
h
a
-
a
m
p
-
0
0
1
t
h
a
-
a
m
p
-
0
0
2
r
1
3
-
a
m
p
-
0
0
1
r
1
1
-
a
m
p
-
0
0
1
q
n
m
-
a
m
p
-
0
0
1
h
u
e
-
a
m
p
-
0
0
1
q
t
i
-
a
m
p
-
0
0
1
q
b
h
-
a
m
p
-
0
0
1
r
9
-
a
m
p
-
0
0
1
r
7
-
a
m
p
-
0
0
1
g
l
i
-
a
m
p
-
0
0
1
k
t
m
-
a
m
p
-
0
0
1
®
l
k
-
a
m
p
-
0
0
1
P
n
n
-
a
m
p
-
0
0
1
n
m
t
-
a
m
p
-
0
0
1
p
r
g
-
a
m
p
-
0
0
1
a
k
e
-
a
m
p
-
0
0
1
q
n
i
-
a
m
p
-
0
0
1
®
k
g
-
a
m
p
-
0
0
1
g
l
i
-
a
m
p
-
0
0
2
b
d
g
-
a
m
p
-
0
0
1
a
k
e
-
a
m
p
-
0
0
2
®
n
i
-
a
m
p
-
0
0
1
p
y
n
-
a
m
p
-
0
0
1
b
t
n
-
a
m
p
-
0
0
1
k
h
a
-
a
m
p
-
0
0
1
l
k
n
-
a
m
p
-
0
0
1
b
p
c
-
a
m
p
-
0
0
1
v
i
h
-
a
m
p
-
0
0
1
®
n
g
-
a
m
p
-
0
0
1
B
®
h
-
a
m
p
-
0
0
1
H
c
m
-
a
m
p
-
0
0
1
D
w
d
m
-
d
x
c
-
s
d
h

e
q
u
i
p
m
e
n
t
D
w
d
m
-
s
d
h

e
q
u
i
p
m
e
n
t
L
i
n
e

a
m
p
l
i
f
i
e
r
9
6
1
4
4
9
6
6
3
1
4
4
5
0
1
2
8
1
1
6
1
2
0
7
0
1
1
1
7
5
1
0
1
5
8
1
5
4
7
6
8
2
3
5
8
0
1
3
1
1
3
4
1
3
1
8
1
1
0
0
7
2
1
1
4
1
2
5
1
0
6
5
8
9
4
1
1
7
3
3
5
1
1
3
5
1
2
6
7
2
6
7
1
0
1
8
1

D
X

N
E

2
0
0
0
1

-

V
i
n
h
D
X

N
E

2
0
0
0
2

-

D
a
n
a
n
g
D
X

N
E

2
0
0
0
3

-

Q
u
y

N
h
o
n
D
X

N
E

2
0
0
0
4

-

H
C
M
D
X

N
E
2
0
0
0
5
B
M
T
1

-

1
5
4
8
.
5
1


=

N
T
C
A

7
2
U
L
2

-

1
5
4
9
.
3
2


=

N
T
C
A

7
2
J
K
3

-

1
5
5
0
.
1
2

=

N
T
C
A

7
2
J
L
4

-

1
5
5
2
.
5
2

=

N
T
C
A

7
2
K
K
G
7
/
2


G
5
/
2


G
2
1


G
2
3


G
3
/
2
G
1
/
2G
7
/
1


G
5
/
1


G
3
/
1
G
1
/
1
G
5
G
4

G
3
G
2G
1
G
0
R
P
T

-

N
E

1
0
0
0
6
G
2
/
2

G
8
/
1


G
6
/
1

G
4
/
1

G
2
/
1

G
8
/
2


G
6
/
2


G
2
2


G
2
4


G
4
/
2
G
1
1G
1
0G
9
G
8G
7

G
6
R
P
T

-

N
E

1
0
0
0
6


G
1
8


G
1
9


G
2
0


G
2
1

G
2
2

G
2
3
R
P
T

-

N
E

1
0
0
0
6
A
M
P
-
N
E

1
0
0
0
4
/
G
5
1
B
A
M
P
-
N
E

1
0
0
0
5
/
G
5
2
B
A
M
P
-
N
E

1
0
0
0
4
/
G
0
2
B
G
7
/
1


G
5
/
1

G
3
/
1

G
1
/
1
G
2
1


G
2
3G
2
5


G
2
7
G
8
/
1


G
6
/
1

G
4
/
1

G
2
/
1
G
2
2


G
2
4G
2
6


G
2
8
G
1
2G
1
3


G
1
4


G
1
5


G
1
6G
1
7
R
P
T

-

N
E

1
0
0
0
6
A
M
P
-
N
E

1
0
0
0
5
/
G
0
1
B
G
5


G
4


G
3
G
2
G
1


G
0
R
P
T

-

N
E

1
0
0
1
4
A
M
P
-
N
E

1
0
0
1
2
/
G
0
2
B

G
1
2G
1
3


G
1
4


G
1
5

G
1
6


G
1
7
R
P
T

-

N
E

1
0
0
1
4
A
M
P
-
N
E

1
0
0
1
3
/
G
0
1
B

G
1
8


G
1
9


G
2
0


G
2
1

G
2
2

G
2
3
R
P
T

-

N
E

1
0
0
1
4
A
M
P
-
N
E

1
0
0
1
3
/
G
5
2
B

G
1
1


G
1
0G
9
G
8
G
7G
6
R
P
T

-

N
E

1
0
0
1
4
A
M
P
-
N
E

1
0
0
1
2
/
G
5
1
B

G
1
/
2
G
7
/
1


G
5
/
1

G
3
/
1

G
1
/
1
G
2
/
2


G
8
/
1


G
6
/
1

G
4
/
1

G
2
/
1
G
8
/
2


G
6
/
2

G
2
2

G
2
4
G
4
/
2
G
7
/
2

G
5
/
2

G
2
1

G
2
3G
3
/
2
G
7
/
1


G
5
/
1

G
3
/
1

G
1
/
1
G
8
/
1


G
6
/
1

G
4
/
1

G
2
/
1G
5


G
4
G
3
G
2G
1
G
0
R
P
T

-

N
E

1
0
0
3
2
A
M
P
-
N
E

1
0
0
3
0
/
G
0
1
B
G
1
1


G
1
0G
9

G
8

G
7
G
6
R
P
T

-

N
E

1
0
0
3
2
A
M
P
-
N
E

1
0
0
3
0
/
G
5
2
B

G
1
2

G
1
3


G
1
4

G
1
5


G
1
6


G
1
7
R
P
T

-

N
E

1
0
0
2
0
A
M
P
-
N
E

1
0
0
1
9
/
G
0
1
BG
5

G
4


G
3

G
2G
1
G
0
R
P
T

-

N
E

1
0
0
2
0
A
M
P
-
N
E

1
0
0
1
8
/
G
0
1
B

G
1
8


G
1
9


G
2
0


G
2
1


G
2
2


G
2
3
R
P
T

-

N
E

1
0
0
2
0
A
M
P
-
N
E

1
0
0
1
9
/
G
5
2
B


G
1
1


G
1
0G
9


G
8
G
7
G
6
R
P
T

-

N
E

1
0
0
2
0
A
M
P
-
N
E

1
0
0
1
8
/
G
0
1
B

G
6
G
7
G
8
G
9
R
P
T

-

N
E

1
0
0
4
2
A
M
P
-
N
E

1
0
0
4
1
/
G
5
1
B
G
3
/
2

G
1
/
2

G
5
/
2

G
5
/
1
G6/1 G6/2 G2/2 G4/2
1

-

1
5
4
8
.
5
1


=

N
T
C
A

7
2
U
L
2

-

1
5
4
9
.
3
2


=

N
T
C
A

7
2
J
K
3

-

1
5
5
0
.
1
2

=

N
T
C
A

7
2
J
L
4

-

1
5
5
2
.
5
2

=

N
T
C
A

7
2
K
K
G3 G2 G1 G0
RPT - NE 10042
AMP-NE 10041/G02B
G6 G7 G8 G9
AMP-NE 10024/G51B
G0 G1 G2 G3
AMP-NE 10024/G02B
P
h
a
n
R
a
n
g
R
P
T
-
N
E
1
0
0
2
5
AMP-NE 10022-LINE - G0-1B
G0
G1
AMP-NE 10022- LINE G0-2B
N
h
a
T
r
a
n
g
-
R
P
T
N
E
1
0
0
2
3
AMP-NE 10010-LINE - G0-1B
G0
G1
AMP-NE 10010- LINE G0-2B
H
u
e
-
R
P
T
N
E
1
0
0
1
1
AMP-NE 10037-LINE - G0-2B
G0
G1
AMP-NE 10037- LINE G0-1B
B
in
h
D
o
u
n
g
-
R
P
T
N
E
1
0
0
3
8
1

-

1
5
4
8
.
5
1


=

N
T
C
A

7
2
U
L
2

-

1
5
4
9
.
3
2


=

N
T
C
A

7
2
J
K
3

-

1
5
5
0
.
1
2

=

N
T
C
A

7
2
J
L
4

-

1
5
5
2
.
5
2

=

N
T
C
A

7
2
K
K
H
u
e
S
6
S
8
N
h
a
T
r
a
n
g
S
6
S
8
B
i
n
h
D
u
o
n
g
S
6
S
8
1
-
1
5
4
8
.5
1
=
N
T
C
A
7
2
U
L
2
-
1
5
4
9
.3
2
=
N
T
C
A
7
2
J
K
3
-
1
5
5
0
.1
2
=
N
T
C
A
7
2
J
L
4
-
1
5
5
2
.5
2
=
N
T
C
A
7
2
K
K
λ
1
λ
1
λ
1
λ
1
λ
1
λ
1
λ
1
λ
1
λ
1
λ
1
λ
1
λ
1
λ
1
λ
1
λ
1
λ
1
λ
1
λ
1
λ
1
λ
1
λ
1
λ
1
λ
1
λ
1
λ
1
λ
1
λ
1
λ
1
λ
1
λ
1
λ
1
λ
1
λ
1
λ
1
λ
1
λ
1
λ
1
λ
1
λ
1
λ
1
λ
1
λ
1
λ
1
λ
1
λ
1
λ
1
λ
1
λ
1
λ
1
λ
1
λ
1
λ
1
λ
1
λ
1
λ
1
λ
1
λ
1
λ
1
λ
1
λ
1
λ
1
λ
1
λ
1
λ
1
λ
1
λ
1
λ
1
λ
1
λ
1
λ
1
λ
1
λ
1
λ
1
λ
1
λ
1
λ
1
λ
1
λ
1
λ
1
λ
1
λ
1
λ
1
λ
1
λ
1
D
X

N
E

2
0
0
0

H
A
N
O
IG
0
G
1
G
2
G
3
G
4G
5
R
P
T

-

N
E

1
0
0
0
1
A
M
P
-
N
E

1
0
0
0
0
/
G
0
1
B

G
6
G
7
G
8
G
9

G
1
0


G
1
1
R
P
T

-

N
E

1
0
0
0
1
A
M
P
-
N
E

1
0
0
0
0
/
G
5
2
B
G
2
/
1


G
4
/
1

G
6
/
1

G
8
/
1G
4
/
2
G
1
/
1


G
3
/
1

G
5
/
1

G
7
/
1
G
3
/
2
λ
1
λ
1
λ
1
λ
1
λ
1
λ
1
λ
1
λ
1
H
×
n
h

3
.
8

:

C
¸
c

b

í
c

s
ã
n
g

s
ö

d
ô
n
g

t
r
o
n
g

m
¹
n
g

®

ê
n
g


t
r
ô
c

2
0

G
b
i
t
/
s

c
ñ
a

V
T
N

D
X
C


:

T
h
i
Õ
t

b
Þ

n
è
i

c
h
Ð
o

s
è

R
P
T


:

T
h
i
Õ
t

b
Þ

c
h
u
y
Ó
n

®
æ
i

b

í
c

s
ã
n
g

A
M
P

:

T
h
i
Õ
t

b
Þ

k
h
u
Õ
c
h

®
¹
i

99
øng dông dwdm vµ EDFA trong m¹ng ®−êng trôc ViÖt Nam
Mçi luång th«ng tin SDH 2,5 Gbit/s sÏ ®−îc chuyÓn ®æi thµnh mét tÝn hiÖu
quang t−¬ng øng víi mét b−íc sãng, sau ®ã ®−îc khuÕch ®¹i víi c«ng suÊt ®ñ lín ®Ó
truyÒn ®i.
Ta thÊy r»ng c¸c b−íc sãng mµ hÖ thèng m¹ng DWDM cña VTN sö dông ®Òu
tu©n thñ theo c¸c tiªu chÝ sau:
- Tu©n thñ l−íi b−íc sãng G.652/G.653 cña ITU: Kho¶ng c¸ch kªnh lµ 100 GHz,
phï hîp víi hÖ thèng 8 kªnh hoÆc nhiÒu h¬n. M¹ng DWDM cña VTN hiÖn ®ang sö
dông c¸c b−íc sãng trong b¨ng C, gåm hai d¶i sau :
o Modul 1: 1546.92, 1547.72, 1548.51, 1549.32, 1550.12, 1550.92,
1551.72, 1552.52, 1553.33, 1554.13, 1546.12
o Modul 2: 1554.94, 1555.75, 1556.55, 1557.36, 1558.17, 1558.98,
1559.79, 1560.61, 1561.42, 1562.23
- Cã c¨n cø theo ®−êng ®Æc tuyÕn cña bé khuÕch ®¹i quang EDFA: C¸c b−íc
sãng ®Òu n»m ë cöa sæ thø 3, cã hÖ sè khuÕch ®¹i lín vµ t−¬ng ®èi b»ng ph¼ng.
- Tr¸nh ¶nh h−ëng xÊu cña c¸c hiÖu øng phi tuyÕn.
Ta xÐt cô thÓ ®−êng ®i cña tÝn hiÖu trong m¹ng DWDM trong h×nh 3.9. C¸c
luång tÝn hiÖu 2Mbit/s ®−îc ghÐp thµnh luång tÝn hiÖu STM-4 qua thiÕt bÞ TN-4T, tiÕp
®ã tÝn hiÖu sÏ ®−îc ghÐp lªn tèc ®é 2,5 Gbit/s qua OM 4200 ( GhÐp tèi ®a 4xSTM-4).
C¸c luång tÝn hiÖu 2,5 Gbit/s ®−îc nèi chÐo qua bé nèi chÐo sè DXC. C¸c tÝn hiÖu qua
DXC ®Òu cã chung mét b−íc sãng lµ 1310 nm, sau khi qua bé chuyÓn ®æi b−íc sãng
LH RPT ( LH RPT cã chøc n¨ng nh− bé chuyÓn ®æi b−íc sãng WT), tÝn hiÖu ®−îc
biÕn ®æi thµnh c¸c b−íc sãng kh¸c nhau, mçi b−íc sãng mang dung l−îng 2,5 Gbit/s.
C¸c b−íc sãng kh¸c nhau nµy sÏ ®−îc ghÐp thµnh luång tÝn hiÖu tæng qua bé ghÐp/t¸ch
kªnh quang OMUX/ODEMUX. Cuèi cïng tÝn hiÖu tæng nµy ®−îc khuÕch ®¹i víi c«ng
suÊt ®ñ lín bëi bé khuÕch ®¹i EDFA vµ truyÒn ®i theo hai h−íng : Quèc lé 1A vµ
h−íng 500kV.

100
øng dông dwdm vµ EDFA trong m¹ng ®−êng trôc ViÖt NamM¹ng DWDM cña VTN chia thµnh c¸c ring, sö dông chÕ ®é b¶o vÖ SNCP ( Sub-
Network Connection Protection), trong ®ã c¸c thiÕt bÞ OM 4200, OM 4150, TN4T b¶o
vÖ theo c¬ chÕ MSP 1+1. Bao gåm c¸c thiÕt bÞ:
ThiÕt bÞ líp WDM :
+ OPTera LH1600:

2M
TN4T
(SDH)
OM4200
(SDH)
MSP
LH
DXC
(SDH)


QL1A
HYN, N§H
(500K)
MSP
O
M
U
X

O
D
E
M
U
X

LH RPT
O
M
U
X

O
D
E
M
U
X

LH AMP
LH RPT
DWDM SDH
H×nh 3.9 : §−êng ®i cña tÝn hiÖu trong m¹ng DWDM
101
øng dông dwdm vµ EDFA trong m¹ng ®−êng trôc ViÖt Nam
• Tr¹m lÆp Repeater, Bé chuyÓn ®æi b−íc sãng Wavelength
Transponder
• GhÐp/T¸ch kªnh quang OMUX/ODEMUX, Xen/RÏ kªnh
quang OADM
• KhuÕch ®¹i ®−êng truyÒn LOA
+ KhuÕch ®¹i ®−êng truyÒn LOA: EDFA, Raman (®o¹n Vinh-Rßn)
ThiÕt bÞ líp SDH :
+ OM 4200, OM 4150, TN4T
+ DXC : KÕt nèi c¸c Ring víi nhau.
Víi chÕ ®é chuyÓn m¹ch b¶o vÖ SNCP, th«ng tin ®−îc truyÒn theo vßng kÝn ë c¶
hai h−íng, cho phÐp b¶o vÖ ®Õn cÊp STM-1. Khi vËn hµnh b×nh th−êng, tuyÕn th«ng
tin ®−îc chän tõ ®−êng lµm viÖc cã chÊt l−îng tèt h¬n. Nh−ng víi bÊt cø mét lçi
®−êng truyÒn nµo tuyÕn b¶o vÖ sÏ ®−îc lùa chän.
VÝ dô, ta xÐt mét vßng Ring Vinh - HuÕ - §µ N½ng h×nh 3.10, tÝn hiÖu ®−îc
truyÒn ®i theo c¶ hai h−íng, tÝn hiÖu lÊy chÝnh trªn c¸p QL 1A tøc lµ tÝn hiÖu ®i theo
®−êng tõ Vinh qua HuÕ ®Õn §µ N½ng, ®−êng b¶o vÖ trªn c¸p 500 kV Vinh - §µ
N½ng. Khi cã sù cè x¶y ra trªn ®o¹n QL 1A, ®o¹n Vinh - HuÕ - §µ N½ng ( Nh− x¶y
ra ®øt c¸p, thu lçi hoÆc cã suy hao lín trªn ®−êng truyÒn....) , tÝn hiÖu lµm viÖc sÏ tù
®éng chuyÓn m¹ch sang ®−êng b¶o vÖ 500 kV Vinh - §µ N½ng ®Ó ®¶m b¶o an toµn
th«ng tin trªn m¹ng l−íi.

102
øng dông dwdm vµ EDFA trong m¹ng ®−êng trôc ViÖt Nam
Trong m¹ng DWDM cña VTN, bé khuÕch ®¹i ®−êng truyÒn chñ yÕu sö dông bé
khuÕch ®¹i EDFA hai tÇng. Nhê sù ph¸t triÓn cña c«ng nghÖ khuÕch ®¹i quang 2 tÇng
mµ ng−êi ta cã thÓ ghÐp thiÕt bÞ nµy kh¸ dÔ dµng vµo ®o¹n gi÷a 2 tÇng khuÕch ®¹i
quang më réng chøc n¨ng cho bé khuÕch ®¹i quang vµ biÕn nã trë thµnh tr¹m xen/rÏ
phôc vô cho nhu cÇu xen/rÏ mét phÇn nhá l−u l−îng trong luång quang tæng. Do vËy
thiÕt bÞ nµy cßn ®−îc gäi lµ bé Fixed optical add/drop Multiplexer nghÜa lµ bé t¸ch
ghÐp c¸c luång quang cè ®Þnh. ThuËt ng÷ “cè ®Þnh” ë ®©y chØ cã thÓ t¸ch/ghÐp nh÷ng
b−íc sãng quang ®· ®−îc chØ ®Þnh mµ th«i. Sè l−îng b−íc sãng ®−îc t¸ch/ghÐp nµy phô
thuéc kh¶ n¨ng cña tõng h·ng.
§Êu chÐo
(Cross-Connect)
§iÓm chuyÓn b¶o vÖ
t¹i ®Çu thu
1 2
§Õn HuÕ
§Õn §µ N½ng
Sau §µ N½ng VINH
HuÕ
®µ n½ng
1
C¸p QL1A
§−êng b¶o vÖ
2
1
1
2
2
C¸p 500KV
§−êng chÝnh
DXC
DXC
H×nh 3.10 : ChÕ ®é b¶o vÖ chuyÓn m¹ch SNCP trong m¹ng DWDM
OADM
103
øng dông dwdm vµ EDFA trong m¹ng ®−êng trôc ViÖt Nam
Sö dông 1 tÇng khuÕch ®¹i trong WDM th× EDFA sÏ nhanh chãng chuyÓn sang
tr¹ng th¸i b·o hoµ lµm hÖ sè khuÕch ®¹i gi¶m. NÕu lîi dông ®Æc tÝnh nµy mµ bè trÝ
thµnh 2 tÇng khuÕch ®¹i trong ®ã ë gi÷a lµ c¸c thiÕt bÞ g©y suy hao nh− bé läc quang,
bé bï t¸n s¾c... C¸c suy hao nµy khiÕn tÝn hiÖu quang ®Çu vµo bé khuÕch ®¹i thø hai
gi¶m ®i → gi÷ ®−îc hÖ sè khuÕch ®¹i quang cao cho bé EDFA thø hai. Sù ra ®êi cña
khuÕch ®¹i quang 2 tÇng chñ yÕu nh»m phôc vô cho hÖ thèng WDM thÕ hÖ 2 ®a ®iÓm -
®a ®iÓm. Ngoµi ra nã cßn gióp t¨ng chÊt l−îng tÝn hiÖu quang khi qua bé khuÕch ®¹i
còng nh− t¨ng tÝnh hiÖu qu¶ cña m¹ng.
- BÒ ngoµi khuÕch ®¹i quang 2 tÇng EDFA kh«ng cã sù thay ®æi lín so víi bé
khuÕch ®¹i quang 1 tÇng v× nã lµ sù ghÐp hîp 2 bé khuÕch ®¹i quang 1 tÇng nh−ng thùc
ra kü thuËt ghÐp hîp nµy khiÕn cho kh«ng nh÷ng gi¶m ®−îc nhiÔu mµ cßn t¨ng ®−îc
c«ng suÊt quang ph¸t ra, gi¶m ®−îc sè l−îng bé khuÕch ®¹i quang lµm viÖc ®éc lËp.
+ ë tÇng thø nhÊt, bé khuÕch ®¹i quang EDFA cã chøc n¨ng nh− mét bé tiÒn
khuÕch ®¹i PA (Dual Amplifier) h×nh 3.11, b−íc sãng b¬m lµ 980 nm nh»m gi¶m tèi
thiÓu ¶nh h−ëng cña nhiÔu trong tÝn hiÖu ®Çu vµo. Nhê sö dông b−íc sãng b¬m 980 nm
mµ NF ®¹t ≈ 4 dB (Noise Figure) ë tÇng 1. HiÖu suÊt b¬m cña b−íc sãng 980 nm (10
dB/mW) cao h¬n so víi b−íc sãng 1480 nm (6 dB/mW). Do ®ã c«ng suÊt quang ra cña
EDFA b¬m ë b−íc sãng 980nm cã thÓ ®¹t cao nh− cña EDFA b¬m ë b−íc sãng 1480
nm mµ NF l¹i nhá h¬n. Tuy nhiªn ë tÇng 1 ®−îc thiÕt kÕ nh− 1 PA nªn c«ng suÊt ra
kh«ng cÇn lín l¾m chñ yÕu cÇn NF nhá. C¸c bé khuÕch ®¹i quang th−êng ®−îc b¬m ë
b−íc sãng 1480 nm v× laser ë b−íc sãng nµy rÎ h¬n so víi laser ph¸t ë b−íc sãng 980
nm. Nhê cã sù ph¸t triÓn cña c«ng nghÖ còng nh− yªu cÇu chÆt chÏ vÒ chÊt l−îng
khuÕch ®¹i quang trong hÖ thèng WDM mµ ngµy nay b−íc sãng b¬m 980 nm ®ang
®−îc sö dông phæ biÕn h¬n víi gi¸ thµnh h¹. CÊu tróc cô thÓ bé tiÒn khuÕch ®¹i nh−
h×nh 3.11. Bé khuÕch ®¹i kÐp tÝn hiÖu vµo ra theo hai h−íng víi mçi h−íng cã c¸c cæng
MON-1, MON-2 cña bé ghÐp néi ( Internal Tap Coupler) ®−a ra 2% c«ng suÊt tÝn hiÖu
104
øng dông dwdm vµ EDFA trong m¹ng ®−êng trôc ViÖt Nam
®Ó gi¸m s¸t vµ ®o kiÓm; C¸c cæng UPA-1, UPA-2 cña bé ghÐp WDM ( WDM Coupler)
rÏ c¸c kªnh OSC ®Ó gi¸m s¸t m¹ng l−íi.
B¶ng 3.11: Tham sè kü thuËt EDFA - Pre-Ampifier
ChØ tiªu TiÒn khuÕch ®¹i kÐp
(Dual Amplifier)
B¨ng tÇn khuÕch ®¹i 1530-1563 nm
C«ng suÊt ra lín nhÊt 15.5 dBm
HÖ sè khuÕch ®¹i 19.5 dB
Sù kh¸c nhau lín nhÊt cña hÖ sè khuÕch ®¹i 2 dB
HÖ sè nhiÔu lín nhÊt 5.5 dB
2%
IN-1 OUT-1
OSC vµ
L-band
UPA-1 MON-1
2%
IN-2 OUT-2
OSC vµ
L-band
UPA-2 MON-2
H×nh 3.11 : TiÒn khuÕch ®¹i EDFA (Pre-AMP) cho hai h−íng
105
øng dông dwdm vµ EDFA trong m¹ng ®−êng trôc ViÖt Nam
+ ë tÇng thø hai cña bé khuÕch ®¹i EDFA ®−îc thiÕt kÕ nh− mét bé khuÕch ®¹i
c«ng suÊt BA (Booster Amplifier) h×nh 3.12, b−íc sãng b¬m 1480 nm. C«ng suÊt
quang ra khái BA cã thÓ ®¹t cùc ®¹i +17dBm víi NF<6dB. NÕu l¾p thªm mét modul
b¬m phô n÷a (b¬m kÐp) th× c«ng suÊt quang ra cã thÓ ®¹t tíi +20dBm. ThËm chÝ vÉn sö
dông b¬m 980 nm ë tÇng thø 2 nµy ®Ò ®¹t NF nhá → t¨ng chiÒu dµi kho¶ng lÆp. Gi÷a
2 tÇng cßn ®−îc l¾p thªm bé läc nhiÔu gióp cho ®Æc tuyÕn EDFA ®−îc b»ng ph¼ng
trong c¶ b¨ng th«ng (1530 ÷1565 nm). Kh¸c víi Dual Amplifier, Booster Amplifier
chØ cã mét tÇng khuÕch ®¹i c«ng suÊt ra lín ®Ó ph¸t ®i. Cæng MON cña bé ghÐp néi
( Internal Tap Coupler) ®−a ra 2% c«ng suÊt tÝn hiÖu ®Ó gi¸m s¸t vµ ®o kiÓm. Cæng UPB
cña bé ghÐp WDM ( WDM Coupler) xen c¸c kªnh OSC ®Ó gi¸m s¸t m¹ng l−íi.

IN OUT
MON
2%
UPB
H×nh 3.12 : Bé khuÕch ®¹i c«ng suÊt ( booster ) EDFA
106
øng dông dwdm vµ EDFA trong m¹ng ®−êng trôc ViÖt Nam
B¶ng 3.12 : Tham sè kü thuËt EDFA - Booster

ChØ tiªu Booster 18 Booster 21
B¨ng tÇn khuÕch ®¹i 1530-1563 nm
C«ng suÊt ra lín nhÊt 18 dBm 21 dBm
HÖ sè khuÕch ®¹i 14.5 dB 17.5 dB
Sù kh¸c nhau lín nhÊt cña hÖ sè khuÕch ®¹i 2 dB
HÖ sè nhiÔu lín nhÊt ( NF) 7.5 dB

Bé khuÕch ®¹i EDFA trong m¹ng DWDM th−êng sö dông kÕt hîp hai bé tiÒn
khuÕch ®¹i PA vµ khuÕch ®¹i c«ng suÊt BA nh− h×nh 3.13. Môc ®Ých ®Ó cã c«ng suÊt ra
lín ( 18 dB hoÆc 21 dB) nh−ng Ýt bÞ nhiÔu vµ t¹p ©m.
Dual
Pre-Amp
Booster
18/21
Booster
18/21
File: Ket noi tien KD va KD cong suat
H×nh 3.13: Bé khuÕch ®¹i EDFA kÕt hîp tiÒn khuÕch ®¹i vµ khuÕch ®¹i c«ng suÊt
107
øng dông dwdm vµ EDFA trong m¹ng ®−êng trôc ViÖt Nam
øng dông khuÕch ®¹i quang 2 tÇng t¹i tr¹m xen/rÏ
- Th«ng th−êng, hÖ thèng thiÕt bÞ WDM ®−îc ®Þnh s½n tr−íc c¸c chØ tiªu ghi
trong lý lÞch thiÕt bÞ. Trong ®ã quan träng nhÊt lµ quü c«ng suÊt (span budget). Khi
thiÕt kÕ tuyÕn WDM trong nh÷ng m¹ng cô thÓ, nÕu sö dông khuÕch ®¹i quang 1 tÇng ta
ph¶i tÝnh to¸n xem nªn ®Æt nã ë ®©u th× phï hîp ®Ó cã thÓ bï suy hao cña thiÕt bÞ thô
®éng hoÆc suy hao do bé bï t¸n s¾c g©y ra. Do ®ã ta ph¶i tÝnh to¸n l¹i quü c«ng suÊt
ph©n bæ suy hao cho toµn tuyÕn.
- KhuÕch ®¹i quang 2 tÇng lµ lùa chän thÝch hîp cho c¸c øng dông xen/rÏ (cßn
gäi lµ mid-stage access) còng nh− trong hÖ thèng STM-64 v× nã cho phÐp xen vµo gi÷a
2 tÇng c¸c thiÕt bÞ kh¸c nh− OADM, bé bï t¸n s¾c DCM, bé läc mµ kh«ng lµm ¶nh
h−ëng ®Õn viÖc thiÕt kÕ tuyÕn (span design). Suy hao xen cho phÐp cña c¸c thiÕt bÞ nµy
cã thÓ ®¹t ®Õn 9 dB. §iÒu nµy gióp cho viÖc thiÕt kÕ tuyÕn trë nªn ®¬n gi¶n h¬n.
§Ó dÔ so s¸nh vÒ chi phÝ ta cã thÓ xÐt vÝ dô sau:
Gi¶ sö cÇn thiÕt kÕ mét tuyÕn dµi kho¶ng 400 km, kh«ng cã tr¹m xen/rÏ ë gi÷a
(t−¬ng tù trªn ®−êng d©y 500KV), 16 b−íc sãng trªn ®−êng truyÒn, mçi b−íc sãng
mang mét tÝn hiÖu STM-64, sîi G.652. Gi¶ thiÕt sîi cã suy hao 0.22 dB/km vµ t¸n s¾c
18 ps/nm.km. HÖ thèng STM-64 chÊp nhËn ®−îc l−îng t¸n s¾c tèi ®a lµ 2200 ps/nm.
Kho¶ng c¸ch bÞ giíi h¹n bëi t¸n s¾c lµ gièng nhau cho c¶ EDFA 1 tÇng vµ 2 tÇng
= 400 km x 18 ps/nm.km = 7200 ps/nm. Nh− vËy cÇn ph¶i bï mét l−îng t¸n s¾c =
7200 - 2200 = 5000 ps/nm. Gi¶ thiÕt mçi bé bï t¸n s¾c (DCM) bï ®−îc 1000 ps/nm
tøc lµ cÇn 5 bé DCM víi suy hao xen cña mçi bé lµ 6dB
Suy hao toµn tuyÕn = 400 km x 0.22 dB/km = 88 dB
Coi nh− ®©y lµ tuyÕn míi tøc lµ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c chÆng lµ nh− nhau. Víi
tuyÕn nµy, EDFA 1 tÇng cã thÓ cung cÊp quü c«ng suÊt lµ : 4x22dB = 88 dB (H×nh
3.14). DÔ thÊy nÕu tÝnh ®Õn suy hao xen cña DCM ë mçi chÆng ®Ó bï t¸n s¾c nªn quü
suy hao b©y giê lµ : 88 dB + 5x6dB = 118 dB. Víi l−îng suy hao lín nh− vËy c¸c
EDFA 1 tÇng kh«ng thÓ bï dï vµ cÇn ph¶i cã 1 tr¹m lÆp ®a kªnh ë gi÷a tuyÕn. Chi phÝ
108
øng dông dwdm vµ EDFA trong m¹ng ®−êng trôc ViÖt Nam
cho tr¹m lÆp nµy kh¸ cao v× ph¶i thùc hiÖn t¸ch/ghÐp l¹i toµn bé c¸c b−íc sãng, mçi
b−íc sãng cÇn mét tr¹m lÆp 3R ®Ó söa l¹i d¹ng tÝn hiÖu nh− h×nh 3.14:

NÕu sö dông khuÕch ®¹i quang 2 tÇng h×nh 3.15, t¹i mçi tr¹m lÆp (quang) cã thÓ
c¶i thiÖn ®−îc thªm 1.9 dB cho c«ng suÊt ph¸t do thiÕt kÕ cña EDFA 2 tÇng gi¶m ®−îc
nhiÔu ASE. 1,9 dB d«i ra sÏ ®−îc dïng lµm dù phßng cho mçi chÆng. Lîi ®iÓm quan
träng kh¸c cña EDFA 2 tÇng lµ ta cã thÓ thªm c¸c bé DCM vµo gi÷a 2 tÇng mµ kh«ng
lµm ¶nh h−ëng tíi quü c«ng suÊt tøc lµ vÉn gi÷ nguyªn 4 x 22 dB, kh«ng cÇn dïng tr¹m
lÆp ®a kªnh 3R n÷a.


Tãm l¹i sè l−îng modul EDFA t¨ng lªn trong thiÕt kÕ 2 tÇng kh«ng ¶nh
h−ëng ®¸ng kÓ ®Õn nh÷ng lîi Ých c¶ vÒ kinh tÕ lÉn kü thuËt kh¸c mµ nã ®em l¹i.
Gi÷a c¸c tr¹m trong m¹ng DWDM cña VTN th−êng sö dông bé khuÕch
®¹i EDFA. Nh−ng trªn tuyÕn truyÒn dÉn Vinh - Rßn (Kho¶ng c¸ch 154 km) sö dông
c«ng nghÖ khuÕch ®¹i Raman nh− h×nh 3.16. §©y lµ c«ng nghÖ ®−îc ¸p dông lÇn
®Çu tiªn trªn m¹ng ®−êng trôc cña ViÖt Nam.RE

STM
-64

STM
-64
BA
LA PA
PA
BA LA
22dB 22dB 22dB
H×nh 3.14: CÇn mét tr¹m lÆp khi dïng khuÕch ®¹i mét tÇng
22dB
22dB

STM
-64

STM
-64
22dB 22dB 22dB
BA LA LA LA PA
H×nh 3.15: Kh«ng cÇn dïng tr¹m lÆp n÷a khi dïng khuÕch ®¹i quang 2 tÇng
109
øng dông dwdm vµ EDFA trong m¹ng ®−êng trôc ViÖt Nam


KhuÕch ®¹i Raman dùa trªn c¬ së t¸n x¹ Raman ( SRS), mét hiÖu øng phi tuyÕn
trong truyÒn dÉn c¸p quang, lµ kÕt qu¶ khuÕch ®¹i tÝn hiÖu nÕu b¬m c¸c sãng quang víi
®óng b−íc sãng vµ c«ng suÊt vµo sîi quang.

B¶ng 3.13 : Tham sè kü thuËt Raman Amplifier

ChØ tiªu DRA-A DRA-B
Sãng b¬m
1420-1500 nm
HÖ sè khuÕch ®¹i
0.0-20.0 dB


H×nh 3.16 : øng dông khuÕch ®¹i Raman trªn ®o¹n VINH - RßN
110
øng dông dwdm vµ EDFA trong m¹ng ®−êng trôc ViÖt Nam
C¸c bé khuÕch ®¹i Raman cã mét sè −u ®iÓm so víi EDFA :
• T¹p ©m thÊp
• CÊu tróc ®¬n gi¶n, khuÕch ®¹i tÝn hiÖu trùc tiÕp ®¹t ®−îc trong sîi quang vµ
kh«ng cÇn m«i tr−êng truyÒn dÉn ®Æc biÖt
• DÔ chän b¨ng tÇn tÝn hiÖu khi mµ hÖ sè khuÕch ®¹i Raman chØ phô thuéc vµo
b−íc sãng b¬m
• Cã thÓ ®¹t ®−îc b¨ng th«ng réng nhê kÕt hîp vµi b¬m sãng hiÖu øng khuÕch ®¹i
Raman.
Tuy nhiªn, ngoµi c¸c −u ®iÓm cña khuÕch ®¹i Raman cßn cã mét sè nh−îc ®iÓm
nh− kh«ng chØ yªu cÇu c«ng suÊt b¬m lín mµ mét vµi kªnh WDM cung cÊp c«ng suÊt
®Ó khuÕch ®¹i cho c¸c kªnh kh¸c. KÕt qu¶ lµ thay ®æi c«ng suÊt gi÷a c¸c kªnh WDM,
v× vËy dÉn ®Õn xuyªn ©m lµm suy gi¶m tÝn hiÖu. Ngoµi ra, khuÕch ®¹i Raman cho hÖ sè
khuÕch ®¹i thÊp.
B¶ng sau ®−a ra so s¸nh mét sè ®Æc tuyÕn quan träng cña c¸c bé khuÕch ®¹i Raman
vµ EDFA :


§Æc tuyÕn EDFA Raman
B¨ng tÇn Phô thuéc chÊt kÝch t¹p Phô thuéc b−íc sãng b¬m
B¨ng th«ng
20 ÷ 48 nm
48 nm
HÖ sè khuÕch ®¹i >20 dB phô thuéc vµo ®é ion tËp
trung, chiÒu dµi sîi vµ cÊu h×nh
b¬m
0 ÷ 20 dB phô thuéc vµo mËt
®é b¬m vµ ¶nh h−ëng chiÒu
dµi sîi
C«ng suÊt Max Phô thuéc hÖ sè khuÕch ®¹i vµ
h»ng sè vËt liÖu
~ b»ng c«ng suÊt b¬m
B−íc sãng b¬m 980 nm hoÆc 4800 nm Nhá h¬n ®Ønh tÝn hiÖu cÇn
khuÕch ®¹i 100nmB¶ng 3.14 : So s¸nh ®Æc tuyÕn Raman vµ EDFA
111
øng dông dwdm vµ EDFA trong m¹ng ®−êng trôc ViÖt NamTõ h×nh 3.8 ta thÊy ®Æc tuyÕn khuÕch ®¹i cña khuÕch ®¹i Raman t−¬ng ®èi b»ng
ph¼ng vµ cã d¶i th«ng réng h¬n khuÕch ®¹i EDFA.
øng dông kh¸c cña hiÖu øng Raman lµ kÕt hîp ®Æc tuyÕn khuÕch ®¹i
EDFA/Raman t¹o ra mét hÖ sè khuÕch ®¹i b»ng ph¼ng trªn d¶i b¨ng th«ng réng. C¸c
bé lÆp ®−îc thiÕt kÕ ®Ó bï hÖ sè khuÕch ®¹i EDFA kh«ng b»ng ph¼ng víi c¸c hÖ sè
Raman phøc t¹p. B¬m nhiÒu b−íc sãng ®−îc sö dông ®Ó cho d¹ng hÖ sè khuÕch ®¹i
Raman gÇn gièng víi d¹ng hÖ sè khuÕch ®¹i EDFA.
H×nh 3.18 : B¨ng tÇn vµ b¨ng th«ng cña bé khuÕch ®¹i EDFA vµ Raman
112
øng dông dwdm vµ EDFA trong m¹ng ®−êng trôc ViÖt Nam
S¬ ®å cô thÓ cña mét sè tr¹m trong m¹ng :

a) Tr¹m ®Çu cuèi Hµ Néi :
Tr¹m ®Çu cuèi Hµ Néi víi vai trß lµ mét tr¹m ®Çu mèi gåm ®Çy ®ñ c¸c thiÕt bÞ :
OM 4200, DXC, LH ( Long Haul), OMUX/ODEMUX. ThiÕt bÞ nèi chÐo sè DXC lµm
nhiÖm vô nèi chÐo c¸c luång tÝn hiÖu sè 2,5 Gbit/s tõ c¸c thiÕt bÞ OM 4200. TÝn hiÖu
sau khi nèi chÐo ®−îc ®−a tíi thiÕt bÞ chuyÓn ®æi b−íc sãng WT . C¸c b−íc sãng ®Çu ra
qua OMUX/ODEMUX ghÐp thµnh tÝn hiÖu tæng, sau ®ã ®−îc khuÕch ®¹i vµ truyÒn ®i
theo hai h−íng QL1A ( Lower Link) ®i H−ng Yªn vµ 500kV (Upper Link) ®i Ninh
B×nh.


113
øng dông dwdm vµ EDFA trong m¹ng ®−êng trôc ViÖt Nam

C
O
N
N
E
C
T

D
X

Upper link

Lower link
Upper link
Lower link
OM
4200
OM
4200
OM
4200
OM
4200
Vinh
LH1600G
OM4200
DWDM coupler & WT
Tr¹m ®Çu cuèi Hµ Néi
Upper Link : H−íng 500 kV
Lower Link : H−íng QL1 A
114
øng dông dwdm vµ EDFA trong m¹ng ®−êng trôc ViÖt Nam


Tr¹m ®Çu cuèi Hµ Néi
H−ng Yªn Ninh B×nh
115
øng dông dwdm vµ EDFA trong m¹ng ®−êng trôc ViÖt Nam
b) Tr¹m §µ N½ng :
Tr¹m §µ N½ng kÕt nèi hai Ring ( Ring 2 vµ ring 3) th«ng qua thiÕt bÞ DXC.
Ngoµi nhiÖm vô chuyÓn tiÕp c¸c luång tÝn hiÖu ( B−íc sãng 2 vµ 3 ) gi÷a Hµ Néi – Hå
ChÝ Minh, §µ N½ng cßn cã chøc n¨ng cña mét tr¹m ®Çu cuèi : Xen rÏ c¸c luång tÝn
hiÖu trªn b−íc sãng 1 tõ Hµ Néi vµ trªn b−íc sãng 4 gi÷a §µ N½ng - HuÕ, §µ N½ng –
Nha Trang, §µ N½ng – Quy Nh¬n, §µ N½ng – Gia Lai.

116
øng dông dwdm vµ EDFA trong m¹ng ®−êng trôc ViÖt Nam


Tr¹m §µ N½ng
Quy Nhon
Upper link
Lower link
Upper link
Lower link
OM
4200
Upper link
Lower link
Upper link
Lower link

C
O
N
N
E
C
T

D
X

OM
4200
OM
4200
OM
4200
Vinh
LH1600G
OM4200
DWDM coupler & WT
Upper Link : H−íng 500 kV
Lower Link : H−íng QL1 A
117
øng dông dwdm vµ EDFA trong m¹ng ®−êng trôc ViÖt NamC¸c thuËt ng÷ viÕt t¾tADM
APD
ASE
AWG
Add Drop Multiplexer
Avalanche Photo Diode
Amplifier Spontaneous Emission
Arrayed Waveguide Grating
Bé ghÐp kªnh xen rÏ
§ièt quang th¸c
Bøc x¹ tù ph¸t ®−îc khuÕch ®¹i
C¸ch tö dÉn sãng theo hµng
BA
BER
BPF
Booster Amplifier
Bit Error Rate
Band Pass Filter
KhuÕch ®¹i c«ng suÊt
Tû lÖ lçi bit
Bé läc th«ng d¶i
DCM
DEMUX
DFB
DWDM
Dispersion Compensation Modules
Demultiplexer
Distributed Feedback
Dense Wavelength Division Multiplexing
Khèi bï t¸n s¾c
Bé gi¶i ghÐp kªnh
Håi tiÕp ph©n t¸n
WDM mËt dé cao
E/O
EDF
EDFA
EOL
Electrical to Optical converter
Erbium Doped Fiber
Erbium Doped Fiber Amplifier
End - Of - Life
Bé biÕn ®æi ®iÖn - quang
Sîi quang pha Erbium
Bé khuÕch ®¹i quang pha Erbium
ChØ sè chÊt l−îng
FEC
FWM
Forward Error Correction
Four Wave Mixing
Khèi söa lçi tr−íc
Trén bèn b−íc sãng
ITU
LA
LD
LED
LOA
LWPF
International Telecommunication Union
Line Amplifier
Laser Diode
Light Emiting Diode
Line Opical Amplifier
Long Wavelength Pass Filter
HiÖp héi viÔn th«ng quèc tÕ
KhuÕch ®¹i ®−êng truyÒn
§ièt lazer
§ièt ph¸t x¹ quang
KhuÕch ®¹i ®−êng truyÒn
Bé läc b−íc sãng dµi
MOR
MSA
Multiwavelength Optical Repeater
Mid-stage Access
Tr¹m lÆp ®a kªnh
Khèi trung gian
118
øng dông dwdm vµ EDFA trong m¹ng ®−êng trôc ViÖt NamMSP
MULDEX
MUX
Multiplex Section Protection
Multiplexer/Demultiplexer
Multiplexer
B¶o vÖ ®o¹n ghÐp kªnh
Bé ghÐp/t¸ch kªnh
Bé ghÐp kªnh
NF
NRM
Noise Figure
Network Resource Management
ChØ sè nhiÔu
Qu¶n lý tµi nguyªn m¹ng
OADM
OFDM
OSC
OMUX/
ODEMUX
Optical Add Drop Multiplxer
Optical Frequency Division Multiplexing
Optical Supervisory Channel
Optical Multiplexing/Optical
Demultiplexing
Bé ghÐp quang xen rÏ
GhÐp kªnh quang theo tÇn sè
Kªnh kiÓm tra tÝn hiÖu quang
GhÐp/T¸ch kªnh quang
OTDM
OXC
PA
PE
PMD
Optical Time Division Multiplexing
Optical Cross Connect
Pre Amplfier
Power Equalizer
Polarization Mode Dispersion
GhÐp kªnh quang theo thêi gian
Bé nèi chÐo quang
TiÒn khuÕch ®¹i
Bé c©n b»ng c«ng suÊt
T¸n s¾c mode ph©n cùc
S/N
SBS
SDH
SNCP
SPM
SRS
STM
SWPF
Signal to Noise ratio
Stimulated Brillouin Scattering
Synchronous Digital Hierarchy
Sub-Network Connection Protection
Self Phase Modulation
Stimulated Raman Scattering
Synchronous Transport Module
Short Wavelength Pass Filter
Tû sè tÝn hiÖu/t¹p ©m
T¸n x¹ Brillouin
CÊp truyÒn dÉn sè ®ång bé
B¶o vÖ m¹ch vßng thø cÊp
Tù ®iÒu chÕ pha
T¸n x¹ Raman
Modul truyÒn dÉn ®ång bé
Bé läc b−íc sãng ng¾n
WDM
WT
Wavelength Division Multiplexing
Wavelength Transponder
GhÐp kªnh theo b−íc sãng
Bé chuyÓn ®æi b−íc sãng
XPM Cross Phase Modulation §iÒu chÕ pha chÐo


119
øng dông dwdm vµ EDFA trong m¹ng ®−êng trôc ViÖt Nam

Tµi liÖu tham kh¶o[1] Ts. Ph¹m C«ng Hïng
Bµi gi¶ng m«n c«ng nghÖ ghÐp kªnh theo b−íc sãng - Hµ néi 2003
[2] PGS.TS Vò Nh− C−¬ng
C¬ së cña th«ng tin quang sîi
[3] KS Vò V¨n San
Kü thuËt th«ng tin quang
[4] HÖ thèng th«ng tin quang (tËp 1 vµ 2). NXB B−u §iÖn
[5] Guide to DWDM - EXFO, 2000
[6] Stamatios V.Kartalopoulos, “Introduction to DWDM Technology”
[7] Nortel Networks for upgrading the North - South optical
transmission system to 20Gbps

Alcatel website: http://www.alcatel.com
Siemens website: http://www.siemens.com
Lucent website: http://lucent-optical.com/solution
Nortel website: http://www.nortelnetworks.com


ii

2.1.1. Quy luËt chi phèi c¸c t−¬ng t¸c Ph«t«n- nguyªn tö .......................... 35 2.1.2. C¸c ph−¬ng tr×nh tèc ®é ®èi víi m« h×nh ba møc cña Er3+ ............... 38 2.1.3. Ho¹t ®éng b¬m EDFA ë 1,48 µm vµ 0,98 µm .................................. 44 2.1.4. CÊu h×nh b¬m EDFA .......................................................................... 47
2.2. Vai trß cña EDFA, c¸c yªu cÇu vÒ m¹ng v d¶i réng cña EDFA ®èi víi c¸c øng dông WDM ................................................................50

2.2.1 Vai trß cña EDFA trong m¹ng th«ng tin quang WDM ....................... 50 2.2.2. C¸c yªu cÇu m¹ng ®èi víi EDFA trong m¹ng WDM........................ 50 2.2.3. KiÓm so¸t ®éng bé khuÕch ®¹i trong hÖ thèng WDM........................ 51
2.3. NhiÔu trong EDFA .......................................................................................54

2.3.1. NhiÔu quang ...................................................................................... 55 2.3.2. NhiÔu c−êng ®é ................................................................................ 56
2.4. C¸c ¶nh h−ëng ph¶n x¹ v t¸n x¹ ng−îc Rayleigh ..............64

2.4.1. ¶nh h−ëng ph¶n x¹ riªng biÖt ë hai ®Çu EDFA ................................ 65 2.4.2. ¶nh h−ëng t¸n x¹ ng−îc Rayleigh trong c¸c hÖ thèng EDFA.......... 66 PhÇn III. øng dông dwdm vµ EDFA trong m¹ng ®−êng trôc ViÖt Nam.............................................................................................................. 74
1.1. Tæng quan vÒ m¹ng quang DWDM .....................................................74

1.1.1. Líp m¹ng truyÒn t¶i .......................................................................... 74 1.1.2. C¸c phÇn tö cña líp quang.................................................................. 74 1.1.3. Chøc n¨ng OAM&P líp quang ....................................................... 76 1.1.4. CÊu tróc m¹ng DWDM song h−íng ................................................... 78 1.1.5. L−íi b−íc sãng DWDM tu©n thñ theo ITU-T .................................... 79 1.1.6. Gi¶i ph¸p kü thuËt cho líp quang....................................................... 80
2.2. M¹ng c¸p quang ®−êng trôc 20 gbit/s ...........................................95

C¸c thuËt ng÷ viÕt t¾t .............................................................................................. 117 Tµi liÖu tham kh¶o .................................................................................................. 119

Lêi nãi ®Çu

Sù ra ®êi cña c«ng nghÖ DWDM ®¸nh dÊu mét b−íc ph¸t triÓn v−ît bËc trong lÜnh vùc truyÒn dÉn. Víi nh÷ng −u thÕ trong viÖc ghÐp kªnh theo b−íc sãng ®¬n gi¶n, linh ho¹t, gi¶m thiÕt bÞ trªn m¹ng, b¨ng tÇn truyÒn dÉn réng, t−¬ng thÝch víi c¸c giao diÖn SDH hiÖn cã, t¹o ra kh¶ n¨ng qu¶n lý tËp trung. C«ng nghÖ DWDM ®¸p øng sù t¨ng tr−ëng nhanh cña m¹ng viÔn th«ng vµ c¸c yªu cÇu cña m¹ng sè ho¸ ®a dÞch vô trong t−¬ng lai. M¹ng DWDM øng dông c«ng nghÖ khuÕch ®¹i EDFA ®· ®−îc øng dông trong m¹ng viÔn th«ng ViÖt Nam: M¹ng truyÒn dÉn ®−êng trôc tèc ®é 20 Gbit/s võa míi ®−îc triÓn khai vµ ®· ho¹t ®éng æn ®Þnh, ®¸p øng ®−îc nhu cÇu t¨ng dung l−îng truyÒn dÉn vµ c¸c dÞch vô tèc ®é cao trong t−¬ng lai. §Ó tõng b−íc ¸p dông c¸c kiÕn thøc ®· ®−îc häc trong nhµ tr−êng víi c¸c ho¹t ®éng cña mét hÖ thèng thùc tÕ trªn m¹ng l−íi t«i ®· chän ®Ò tµi cho luËn ¸n tèt nghiÖp: " øng dông c«ng nghÖ DWDM vµ EDFA trªn m¹ng ®−êng trôc 20 Gbit/s ". Néi dung ®Ò tµi gåm 3 phÇn :

• PhÇn I: C«ng nghÖ DWDM
• PhÇn II: KhuÕch • PhÇn III: øng

®¹i EDFA

dông DWDM, EDFA trªn m¹ng 20Gbit/s

§−îc sù h−íng dÉn tËn t×nh cña ThÇy gi¸o TS. Ph¹m C«ng Hïng, sù quan t©m gióp ®ì cña tÊt c¶ c¸c ThÇy C« gi¸o trong Khoa §iÖn Tö ViÔn Th«ng-§HBK-HN, vµ sù cè g¾ng cña b¶n th©n, t«i ®· tõng b−íc n¾m b¾t ®−îc nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n trong c«ng nghÖ DWDM vµ m¹ng truyÒn dÉn ®−êng trôc 20 Gbit/s cña C«ng ty ViÔn Th«ng Liªn tØnh . Tuy nhiªn do kh¶ n¨ng cßn h¹n chÕ, thêi gian nghiªn cøu cã h¹n nªn trong b¶n luËn ¸n nµy ch¾c ch¾n kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, t«i rÊt mong nhËn ®−îc sù gãp ý, gióp ®ì cña c¸c ThÇy C« gi¸o cïng toµn thÓ c¸c b¹n sinh viªn ®Ó c¸c nghiªn cøu sau ®¹t kÕt qu¶ cao h¬n. Hµ Néi 10/2004

Tuy nhiªn kh¸c biÖt quan träng gi÷a chóng lµ ë chç: HÖ thèng truyÒn dÉn SDH chØ dïng mét b−íc sãng quang cho mçi h−íng ph¸t.Tæng quan vÒ m¹ng ghÐp kªnh theo b−íc sãng WDM WDM (Wavelength Divison Multiplexing-GhÐp kªnh theo b−íc sãng) lµ c«ng nghÖ ghÐp kªnh trong ®ã c¸c b−íc sãng ¸nh s¸ng ®−îc ghÐp l¹i ®Ó truyÒn ®i trªn cïng mét sîi quang mµ kh«ng g©y ¶nh h−ëng lÉn nhau. mét hÖ thèng truyÒn dÉn WDM vµ mét hÖ thèng truyÒn dÉn quang SDH ( VÝ dô c¸c hÖ thèng truyÒn dÉn SDH ®ang cã trªn m¹ng cña VTN) cã rÊt nhiÒu ®iÓm t−¬ng tù. Mçi b−íc sãng cã chøc n¨ng nh− mét sîi quang cung cÊp m«i tr−êng truyÒn tÝn hiÖu cho hÖ thèng kh¸c vµ v× vËy gäi lµ sîi “quang ¶o”. DEMUX) • C¸c thiÕt bÞ khuÕch ®¹i ®−êng truyÒn hoÆc lÆp (Line Amplifier. Regenerator) • C¸c thiÕt bÞ xen/rÏ kªnh (ADM) • C¸c thiÕt bÞ ®Êu chÐo (Cross-Connect Equipment) • Sîi quang. cßn hÖ thèng WDM th× dïng nhiÒu b−íc sãng (tõ hai b−íc sãng trë lªn).Tæng quan vÒ m¹ng ghÐp kªnh theo b−íc sãng WDM PhÇn I. cßn cña hÖ thèng WDM lµ c¸c b−íc sãng vµ c¸c b−íc sãng nµy kh«ng nhÊt thiÕt chuyÓn t¶i tÝn hiÖu sè.1 Ch−¬ng I . . C¶ hai hÖ thèng ®Òu cã: • C¸c thiÕt bÞ ghÐp t¸ch kªnh ®Çu cuèi (MUX. Nh×n bªn ngoµi. C«ng nghÖ ghÐp kªnh theo b−íc sãng mËt ®é cao DWDM trong th«ng tin quang Ch−¬ng I . Khi sè l−îng c¸c b−íc sãng ®−îc ghÐp b»ng hoÆc nhiÒu h¬n 8 th× ghÐp kªnh ®−îc gäi lµ mËt ®é cao DWDM. ®èi t−îng lµm viÖc cña hÖ thèng SDH lµ c¸c luång tÝn hiÖu sè PDH/SDH. Mçi b−íc sãng ®−îc coi nh− lµ mét kªnh quang.

Tæng quan vÒ m¹ng ghÐp kªnh theo b−íc sãng WDM WDM ra ®êi nh»m ®¸p øng nhu cÇu t¨ng vät vÒ b¨ng th«ng do sù ph¸t triÓn ch−a tõng thÊy cña m¹ng m¸y tÝnh toµn cÇu Internet. Tr−íc WDM. vµ nh− vËy th× tèn kÐm vµ lµm cho hÖ thèng trë nªn kÐm tin cËy. sù ra ®êi cña c¸c øng dông vµ dÞch vô míi trªn nÒn t¶ng Internet. C¸c bé khuÕch ®¹i ®−êng truyÒn d¶i réng cÇn ®Ó t¨ng cù ly truyÒn cña tÝn hiÖu quang tæng gåm nhiÒu b−íc sãng. mçi kªnh quang øng víi tèc ®é bit nµo ®ã (TDM). Khi tèc ®é ®¹t tíi hµng chôc Gbit/s b¶n th©n c¸c m¹ch ®iÖn tö kh«ng thÓ ®¶m b¶o ®¸p øng ®−îc xung tÝn hiÖu cùc k× hÑp. ng−êi ta tËp trung mäi nç lùc ®Ó n©ng cao tèc ®é truyÒn dÉn cña c¸c hÖ thèng SDH nh−ng kÕt qu¶ thu ®−îc kh«ng mang tÝnh ®ét ph¸ v× c«ng nghÖ sö lý tÝn hiÖu ®iÖn t¹i tèc ®é cao ®· dÇn ®Õn giíi h¹n. khuÕch ®¹i Raman). C¸c bé läc quang dïng ®Ó t¸ch mét b−íc sãng ra khái c¸c b−íc sãng kh¸c. ®ßi hái c«ng nghÖ rÊt cao. Thªm vµo ®ã chi phÝ cho c¸c gi¶i ph¸p trë nªn tèn kÐm v× c¬ cÊu ho¹t ®éng kh¸ phøc t¹p. sau ®ã hoÆc lµ khuÕch ®¹i riªng rÏ tõng b−íc sãng råi ghÐp chóng trë l¹i.®iÖnquang trªn tõng b−íc sãng råi míi ghÐp. nÕu kh«ng cã c¸c bé khuÕch ®¹i nµy th× c¸c ®iÓm cÇn t¨ng c«ng suÊt tÝn hiÖu ng−êi ta ph¶i t¸ch c¸c b−íc sãng ra tõ tÝn hiÖu tæng. Tuy nguyªn lý ghÐp kªnh theo b−íc sãng WDM rÊt gÇn víi nguyªn lý ghÐp kªnh theo tÇn sè FDM. Trong khi ®ã b¨ng th«ng cùc lín cña sîi quang míi ®−îc sö dông mét phÇn nhá. C¸c laser phæ hÑp cã t¸c dông gi¶n tèi ®a ¶nh h−ëng lÉn nhau cña c¸c b−íc sãng khi lan truyÒn trªn cïng mét sîi quang. trong ®ã ph¶i kÓ ®Õn thµnh c«ng trong chÕ t¹o c¸c laser phæ hÑp. Do ®ã hÖ thèng WDM cã dung l−îng truyÒn dÉn lín h¬n . hÖ thèng WDM cho thÊy nh÷ng −u ®iÓm næi tréi: • Dung l−îng lín truyÒn dÉn lín HÖ thèng WDM cã thÓ mang nhiÒu kªnh quang. nh−ng c¸c hÖ thèng WDM chØ ®−îc th−¬ng m¹i ho¸ khi mét sè c«ng nghÖ xö lý tÝn hiÖu quang trë nªn chÝn muåi. vµ ®Æc biÖt lµ c¸c bé khuÕch ®¹i ®−êng truyÒn quang d¶i réng (khuÕch ®¹i quang sîi EDFA. hoÆc lµ ph¶i thùc hiÖn c¸c b−íc chuyÓn ®æi quang. c¸c bé läc quang. ¦u nh−îc ®iÓm cña c«ng nghÖ WDM So víi hÖ thèng truyÒn dÉn ®¬n kªnh quang.2 Ch−¬ng I .

mçi tÝn hiÖu øng víi mét b−íc sãng riªng (kªnh quang). HiÖn nay hÖ thèng WDM 80 b−íc sãng víi mçi b−íc sãng mang tÝn hiÖu TDM 2. §iÒu nµy lµm gi¶m ®¸ng kÓ t¸c ®éng bÊt lîi cña c¸c tham sè truyÒn dÉn nh− t¸n s¾c phøc t¹p cña c¸c thiÕt bÞ TDM tèc ®é cao. • Gi¶m chi phÝ ®Çu t− míi Bªn c¹nh nh÷ng −u ®iÓm trªn WDM còng béc lé mét sè mÆt h¹n chÕ n»m ë ngay b¶n th©n c«ng nghÖ. Do ®ã tr¸nh ®−îc sù • §¸p øng linh ho¹t viÖc n©ng cÊp dung l−îng hÖ thèng. §©y còng chÝnh lµ nh÷ng th¸ch thøc cho c«ng nghÖ nµy: • Dung l−îng hÖ thèng vÉn cßn qu¸ nhá bÐ so víi b¨ng tÇn sîi quang .Tæng quan vÒ m¹ng ghÐp kªnh theo b−íc sãng WDM nhiÒu so víi c¸c hÖ thèng TDM.3 Ch−¬ng I . WDM chØ cÇn mang vµi tÝn hiÖu. do ®ã tèc ®é tõng kªnh quang thÊp. Trong khi ®ã thö nghiÖm hÖ thèng TDM. Bªn c¹nh ®ã nã còng më ra mét thÞ tr−êng míi ®ã lµ thuª kªnh quang (hay b−íc sãng quang) ngoµi viÖc thuª sîi hoÆc c¸p. thËm chÝ ngay c¶ khi hÖ thèng vÉn ®ang ho¹t ®éng Kü thuËt WDM cho phÐp t¨ng dung l−îng cña c¸c m¹ng hiÖn cã mµ kh«ng ph¶i l¾p ®Æt thªm sîi quang míi (hay c¸p quang). tæng dung l−îng hÖ thèng sÏ lµ 200Gbit/s ®· ®−îc thö nghiÖm thµnh c«ng.5Gbit/s. • Qu¶n lý b¨ng tÇn hiÖu qu¶ vµ t¸i cÊu h×nh mÒm dÎo vµ linh ho¹t Nhê viÖc ®Þnh tuyÕn vµ ph©n bæ b−íc sãng trong m¹ng WDM nªn nã cã kh¶ n¨ng qu¶n lý hiÖu qu¶ b¨ng tÇn truyÒn dÉn vµ cÊu h×nh l¹i dÞch vô m¹ng trong chu kú sèng cña hÖ thèng mµ kh«ng cÇn ®i l¹i c¸p hoÆc thiÕt kÕ l¹i m¹ng hiÖn t¹i. tèc ®é bit míi chØ ®¹t tíi STM-256 (40Gbit/s). ViÖc n©ng cÊp chØ ®¬n gi¶n lµ c¾m thªm c¸c Card míi trong khi hÖ thèng vÉn ho¹t ®éng (plug-in-play). • Lo¹i bá yªu cÇu kh¾t khe còng nh− nh÷ng khã kh¨n gÆp ph¶i víi hÖ thèng TDM ®¬n kªnh tèc ®é cao Kh«ng gièng nh− TDM ph¶i t¨ng tèc ®é sè liÖu khi l−u l−îng truyÒn dÉn t¨ng.

Tæng quan vÒ m¹ng ghÐp kªnh theo b−íc sãng WDM C«ng nghÖ WDM ngµy nay rÊt hiÖu qu¶ trong viÖc n©ng cao dung l−îng nh−ng nã còng ch−a khai th¸c triÖt ®Ó b¨ng tÇn réng lín cña sîi quang.4 Ch−¬ng I . Cho dï c«ng nghÖ cßn ph¸t triÓn nh−ng dung l−îng WDM còng sÏ ®¹t ®Õn gi¸ trÞ tíi h¹n. . • Chi phÝ cho khai th¸c vµ b¶o d−ìng t¨ng do cã nhiÒu hÖ thèng cïng ho¹t ®éng h¬n WDM lµ c«ng nghÖ c¬ b¶n cho m¹ng toµn quang .

20 Gbit/s truyÒn t¶i trªn cïng mét sîi quang khi kho¶ng c¸ch kªnh gi¶m xuèng d−íi 1 nm. H×nh 1. c¸c hÖ thèng th«ng tin quang DWDM ®· ®−îc th−¬ng m¹i ho¸ vµo n¨m 1996.1 cho thÊy cöa sæ truyÒn dÉn suy hao thÊp cña sîi quang ë gÇn b−íc sãng trung t©m 1. GhÐp kªnh cã thÓ thùc hiÖn trong miÒn thêi gian hoÆc trong miÒn tÇn sè th«ng qua ghÐp kªnh thêi gian (TDM) vµ ghÐp kªnh tÇn sè (FDM).5 Ch−¬ng II. Trªn thùc tÕ. truyÒn dÉn nhiÒu kªnh quang trªn cïng mét sîi lµ mét ph−¬ng thøc ®¬n gi¶n ®Ó më réng dung l−îng cña hÖ th«ng lªn hµng Tbit/s. Kü thuËt ghÐp kªnh quang Nãi chung. WDM cã tiÒm n¨ng to lín ®Ó khai th¸c d¶i réng b¨ng cña c¸c sîi quang. VÝ dô nh− cã thÓ tíi hµng tr¨m kªnh 10 . WDM t−¬ng øng víi nhiÒu b−íc sãng mang quang ë nh÷ng b−íc sãng kh¸c nhau ®−îc ®iÒu chÕ bëi c¸c luång bit ®iÖn ®éc lËp ( cã thÓ b¶n th©n chóng sö dông kü thuËt TDM/FDM trong lÜnh vùc ®iÖn) vµ truyÒn t¶i trªn cïng mét sîi quang. C«ng nghÖ ghÐp kªnh theo b−íc sãng mËt ®é cao DWDM Ch−¬ng II.1.3 µm vµ 1. tèc ®é bit bÞ h¹n chÕ kho¶ng 10 Gbit/s do nh÷ng giíi h¹n cña hiÖu øng t¸n s¾c. t−¬ng ®−¬ng víi 100 GHz. V× vËy. phi tuyÕn vµ tèc ®é cña c¸c thµnh phÇn ®iÖn. Trªn thùc tÕ. hai kü thuËt quang c¬ b¶n ®ã lµ ghÐp kªnh quang thêi gian ( OTDM) vµ ghÐp kªnh b−íc sãng ( WDM). . TÝn hiÖu quang ë bé thu ®−îc t¸ch thµnh nh÷ng kªnh riªng biÖt nhê sö dông kü thuËt quang. C«ng nghÖ ghÐp kªnh theo b−íc sãng mËt ®é cao DWDM 2. Nh×n chung. dung l−îng cña hÖ thèng th«ng tin quang cã thÓ v−ît qu¸ 10 Tbit/s.55 µm.

mçi sîi quang sÏ cã mét nguån ph¸t quang ë phÝa ph¸t vµ bé t¸ch sãng quang ë phÝa thu.6 Ch−¬ng II. 2.7 B−íc sãng µm H×nh 1.0 12 THz 0. C«ng nghÖ ghÐp kªnh theo b−íc sãng mËt ®é cao DWDM 2.1 : Cöa sæ truyÒn dÉn suy hao thÊp cña sîi Silic trong vïng b−íc sãng gÇn 1.0 Suy hao sîi (dB/km) 1. sÏ nhËn tÝn hiÖu tõ sîi nµy.9 1. ho¹t ®éng ë c¸c b−íc sãng kh¸c nhau . Nh−ng kü htuËt ghÐp kªnh theo b−íc sãng quang sÏ cho phÐp t¨ng dung l−îng mµ kh«ng cÇn t¨ng tèc ®é bit ®−êng truyÒn vµ còng kh«ng dïng thªm sîi dÉn quang.3 1. Bëi lÏ c¸c nguån ph¸t cã ®é réng phæ kh¸ hÑp. Lý t−ëng th× cã thÓ truyÒn t¶i mét l−îng khæng lå c¸c kªnh trªn mét sîi quang tõ nhiÒu nguån ph¸t quang kh¸c nhau.3µm vµ 1. cho nªn c¸c hÖ thèng th«ng tin quang th«ng th−êng chØ sö dông phÇn nhá b¨ng truyÒn dÉn cña sîi quang.5 1.5 C¸c sãng mang 15 THz 0 0. Kü thuËt ghÐp kªnh b−íc sãng ( WDM) Trong c¸c tuyÕn th«ng tin quang ®iÓm nèi ®iÓm th«ng th−êng. bé t¸ch sãng quang t−¬ng øng.1 1.5 1. Kü thuËt nµy ®· thùc hiÖn truyÒn c¸c luång ¸nh s¸ng cã b−íc sãng kh¸c nhau trªn cïng mét sîi. C¸c nguån ph¸t quang kh¸c nhau sÏ cho c¸c luång ¸nh s¸ng mang tÝn hiÖu kh¸c nhau vµ ph¸t vµo sîi dÉn quang x¸c ®Þnh riªng.55µm Sau ®©y chóng ta sÏ nghiªn cøu ba kü thuËt ghÐp kªnh quang c¬ b¶n ®ã lµ ghÐp kªnh theo b−íc sãng (WDM). muèn t¨ng dung l−îng cña hÖ thèng th× sÏ sö dông thªm sîi quang. Nh− vËy. ghÐp kªnh quang thêi gian (OTDM) vµ ghÐp kªnh quang tÇn sè (OFDM).1.1.

I1(λ1) In(λn) O1(λ1) MUX O1(λ1 . §èi víi bé t¸ch ghÐp kªnh. c¸c bé ghÐp vµ t¸ch hçn hîp ( MUX-DEMUX). §Ó thùc hiÖn ®−îc ®iÒu nµy. λj. . Nguyªn lý c¬ b¶n cña ký thuËt ghÐp kªnh theo b−íc sãng quang nh− thÓ hiÖn trªn h×nh vÏ 2.. λn) DEMUX On(λn) H×nh 1. . λn) I1(λ1 . Th«ng th−êng cã ba lo¹i thiÕt bÞ ghÐp b−íc sãng quang ®ã lµ: C¸c bé ghÐp ( MUX). .. v× c¸c bé t¸ch sãng quang th−êng rÊt nh¹y c¶m trªn mét vïng réng c¸c b−íc sãng. C«ng nghÖ ghÐp kªnh theo b−íc sãng mËt ®é cao DWDM mét c¸ch hîp lý.2 . cßn bé MUX-DEMUX sö dông cho c¸c ph−¬ng ¸n truyÒn dÉn trªn c¶ hai h−íng. ë ®Çu thu cã thÓ thùc hiÖn thu c¸c tÝn hiÖu quang riªng biÖt nhê qu¸ tr×nh läc c¸c b−íc sãng kh¸c nhau nµy. ph¶i cã biÖn ph¸p c¸ch ly tèt c¸c kªnh quang. .. C¸c bé MUX. cho nªn vÊn ®Ò xuyªn kªnh kh«ng ®¸ng l−u ý ë ®Çu ph¸t. DEMUX th−êng sö dông cho c¸c ph−¬ng ¸n truyÒn dÉn theo mét h−íng.. .7 Ch−¬ng II. λn. C¸c tÝn hiÖu quang ë c¸c b−íc sãng kh¸c nhau cïng ghÐp vµo sîi quang ë phÝa ph¸t nhê bé ghÐp kªnh vµ tÝn hiÖu ghÐp nµy sÏ truyÒn theo chiÒu däc sîi quang ®Ó tíi phÝa thu. cÇn ph¶i thiÕt kÕ c¸c bé t¸ch kªnh quang thËt chÝnh x¸c hoÆc sö dông c¸c bé läc quang rÊt æn ®Þnh cã b−íc sãng c¾t chuÈn x¸c.. λ2 . cho nªn cã thÓ thu ®−îc toµn bé c¸c b−íc sãng ph¸t ®i. c¸c bé t¸ch ghÐp ( DEMUX). Gi¶ sö c¸c nguån ph¸t quang lµm viÖc ë c¸c b−íc sãng kh¸c nhau λ1.. C¸c bé t¸ch sãng quang kh¸c nhau ë phÝa ®Çu thu sÏ nhËn l¹i luång tÝn hiÖu víi c¸c b−íc sãng riªng rÏ nµy sau khi qua bé t¸ch b−íc sãng...2 : Nguyªn lý c¬ b¶n cña kü thuËt ghÐp b−íc sãng quang Nh×n chung c¸c tÝn hiÖu quang kh«ng ph¸t mét l−îng c«ng suÊt ®¸ng kÓ nµo ë ngoµi d¶i réng phæ kªnh ®· x¸c ®Þnh tr−íc cña chóng. λ3. Nh− vËy. ®Ó ng¨n chÆn tÝn hiÖu kh«ng mong muèn mét c¸ch cã hiÖu qu¶. VÊn ®Ò cÇn quan t©m ë ®©y lµ bé ghÐp kªnh cÇn cã suy hao thÊp ®Ó sao cho tÝn hiÖu tõ nguån quang tíi ®Çu ra bé ghÐp Ýt bÞ suy hao.

V× vËy cã thÓ thiÕt lËp ®−îc tèc ®é truyÒn dÉn trªn sîi quang kho¶ng 1 Tbit/s nhê OFDM. l¹i xuÊt hiÖn c¸c kü thuËt WDM vµ OTDM. c«ng suÊt quang ®−îc chia vµ c¸c kªnh riªng rÏ sÏ ®−îc kh«i phôc l¹i. còng t−¬ng ®−¬ng víi b¨ng tÇn 200 000 GHz. tÝn hiÖu quang sÏ ®−îc t¸ch ra.1. nh−ng qu¸ tr×nh ghÐp hoµn toµn thùc hiÖn trªn tÝn hiÖu quang mµ kh«ng cã mét qu¸ tr×nh biÕn ®æi ®iÖn nµo. MÆc dï c«ng nghÖ OFDM hiÖn nay míi chØ ë møc triÓn khai thùc nghiÖm. víi c«ng nghÖ c¸p sîi quang ph¸t triÓn. Tæng sè c¸c chïm bit ghÐp sÏ phô thuéc vµo tèc ®é cña mçi luång. Trong c¸c hÖ thèng th«ng tin tr−íc ®©y. vµ mçi kªnh quang riªng biÖt cã thÓ cã mét b¨ng tÇn ®ñ réng. mµ ë ®©y c¸c kªnh cã tÇn sè quang kh¸c nhau sÏ ®−îc biÕn ®æi thµnh c¸c luång song song ®Ó cïng truyÒn ®ång thêi trªn mét sîi quang. mét sè l−îng lín c¸c kªnh quang FDM sÏ ®−îc truyÒn trªn sîi. ghÐp kªnh lµ mét biÖn ph¸p nh»m tËp hîp mét sè kªnh th«ng tin l¹i thµnh mét kªnh chung mang l−îng th«ng tin lín h¬n. cïng víi sù ph¸t triÓn nh¶y vät cña c«ng nghÖ th«ng tin. Ch¼ng h¹n. Vïng nµy cã b¨ng tÇn lµ 12 000 GHz vµ nh− vËy cã thÓ ghÐp tíi h¬n 1 000 kªnh quang ®Ó mang th«ng tin cÇn truyÒn.6 µm.8 . C¸c sãng ¸nh s¸ng cã tiÒm n¨ng th«ng tin rÊt lín vµ nã cã tÇn sè rÊt lín tíi h¬n 200 000 GHz. sîi quang vèn cã suy hao rÊt nhá ë d¶i b−íc sãng tõ 0.2. Mét kü thuËt kh¸c dïng ®Ó th«ng tin b»ng ¸nh s¸ng lµ ghÐp kªnh tÇn sè.8 Ch−¬ng II. Kü thuËt ghÐp kªnh quang tÇn sè (OFDM) Nh− ®· biÕt. Trong OFDM.3 cho thÊy mét hÖ thèng OFDM. V× thÕ. H×nh 1.8 µm. OFDM ®· khai th¸c kh¶ n¨ng b¨ng tÇn rÊt lín cña sîi quang b»ng c¸ch ghÐp c¸c kªnh ë c¸c b−íc sãng kh¸c nhau vµo thµnh mét luång th«ng tin .1. b¨ng tÇn cña sãng ¸nh s¸ng ®−îc ph©n chia thµnh mét sè kªnh th«ng tin riªng biÖt. nh−ng ng−êi ta ®· tiÕn hµnh ghÐp hÖ thèng lªn tíi 100 kªnh quang. Khi kü thuËt th«ng tin quang ph¸t triÓn. C«ng nghÖ ghÐp kªnh theo b−íc sãng mËt ®é cao DWDM 2. MÆt kh¸c. ë ®©y tÝn hiÖu quang ®−îc ghÐp theo ph−¬ng ph¸p gièng nh− c¸c kü thuËt th«ng th−êng. VÒ thùc chÊt.1. nhÊt lµ trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. c¸c c¸p cã thÓ cã tíi 100 sîi ®· lµm cho hÖ thèng th«ng tin quang ghÐp kªnh theo tÇn sè kh«ng cÇn ph¶i ®¹t hiÖu suÊt sö dông cao víi møc khã thùc hiÖn ®−îc nh− ë ghÐp kªnh FDM ®èi víi c¸c hÖ thèng v« tuyÕn. T¹i ®Çu thu.5 . ghÐp kªnh theo tÇn sè ®−îc sö dông trong c¸c hÖ thèng analog. trªn sîi dÉn quang tån t¹i vïng cã suy hao nhá n»m trong kho¶ng 1. h¬n n÷a.

OFDM lµ chung cho ghÐp kªnh theo b−íc sãng. ®Ó cã ®−îc thiÕt bÞ ho¹t ®éng ë tèc ®é cao. cÊc hÖ thèng th«ng tin truyÒn dÉn tèc ®é cao ngµy cµng lµ nhu cÇu thiÕt yÕu trªn m¹ng l−íi. Kü thuËt ghÐp kªnh quang thêi gian (OTDM) Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y.9 Ch−¬ng II. Nh− vËy.3. S1 Mix f1 P O W E R ∆f OPTICAL D DETECTOR I PLL quang V I D E Mix f1 Mix f2 S1 S2 Mix f2 Sn Mix fn C O M B I N 1550 nm ∆f LASER S2 C¸p quang §iÒu biÕn ngoµi ( PSK) Mix fn Sn H×nh 1. C¸c thiÕt bÞ nh− vËy tr−íc .1. OFDM vµ WDM cho phÐp chóng ta t¨ng dung l−îng kªnh mµ l¹i v−ît qua ®−îc giíi h¹n cña t¸n s¾c sîi dÉn quang. OFDM sÏ ®ãng vai trß quan träng trong c¸c hÖ thèng th«ng tin quang hiÖn t¹i vµ t−¬ng lai. C«ng nghÖ ghÐp kªnh theo b−íc sãng mËt ®é cao DWDM lín.th«ng tin ph¶i s¶n xuÊt ®−îc c¸c Chip ®iÖn tö cã kh¶ n¨ng ®¸p øng ®−îc tèc ®é chuyÓn m¹ch cao hoÆc lµm viÖc ë m«i tr−êng cã b¨ng tÇn réng. §Ó x©y dùng c¸c tuyÕn tèc ®é cao nh− vËy. nã lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh thóc ®Èy môc tiªu thùc hiÖn quang ho¸ hoµn toµn. xu h−íng t¨ng tèc ®é ®−êng truyÒn ®· ®−îc thóc ®Èy m¹nh.3 : S¬ ®å khèi hÖ thèng ghÐp kªnh quang OFDM 2. cÇn ph¶i lÊy th«ng tin quang lµm c¬ së ®Ó thùc hiÖn v× nã cã m«i tr−êng truyÒn dÉn víi b¨ng tÇn khæng lå. Cho ®Õn nay. tr−íc sù ph¸t triÓn cña m¹ng viÔn th«ng. c¸c thiÕt bÞ nµy ®Òu ®· ®−îc s¶n xuÊt vµ s½n cã trªn thÞ tr−êng vµ tho¶ m·n ®−îc tèc ®é 10-20 Gbit/s. Tuy nhiªn. c«ng nghÖ ®iÖn tö .

10 Ch−¬ng II. l¹i phï hîp víi bé khuÕch ®¹i quang sîi trong hÖ thèng. v× nã sö dông c¸c kü thuËt xö lý quang tiªn tiÕn. chia thµnh N luång. V× vËy. Trong OTDM. mçi luång ®−a vµo ®iÒu chÕ nhê c¸c bé ®iÒu chÕ ngoµi víi tÝn hiÖu nh¸nh B Gbit/s. Nguyªn lý ho¹t ®éng nµy cã thÓ ®¸p øng x©y dùng c¸c hÖ thèng th«ng tin quang víi tèc ®é 200 Gbit/s. Nh− vËy. Tuú theo vÞ trÝ tõng kªnh theo thêi gian trong khung mµ c¸c bé trÔ nµy sÏ thùc hiÖn trÔ dÞch c¸c khe thêi gian quang mét c¸ch t−¬ng øng. nh− ®· biÕt cã suy hao sîi quang nhá nhÊt. ë tèc ®é nµy cÇn ph¶i xem xÐt tíi vÊn ®Ò bï t¸n s¾c cho hÖ thèng. OTDM høa hÑn cã nhiÒu kh¶ n¨ng thµnh c«ng vµ tiÕn nhanh h¬n bÊt kú mét s¶n phÈm ghÐp kªnh ®iÖn nµo. C¸c hÖ thèng OTDM th−êng ho¹t ®éng ë vïng b−íc sãng 1550 nm. c¸c tÝn hiÖu nh¸nh ph¶i ®−a qua bé trÔ quang.4 m« t¶ ho¹t ®éng cña mét hÖ thèng truyÒn dÉn quang sö dông kü thuËt OTDM. mÆt kh¸c nã tho¶ m·n ®−îc c¸c thiÕt bÞ ghÐp vµ t¸ch kªnh. Sau khi truyÒn t¶i trªn ®−êng truyÒn. kh«i phôc xung Clock vµ ®−a ra tõng kªnh quang riªng t−¬ng øng víi c¸c kªnh quang ë ®Çu vµo bé ghÐp phÝa ph¸t. qu¸ tr×nh ghÐp c¸c luång tÝn hiÖu quang thµnh c¸c luång tÝn hiÖu cã tèc ®é cao h¬n kh«ng qua mét qu¸ tr×nh biÕn ®æi ®iÖn nµo. tÝn hiÖu quang sau khi ghÐp sÏ cã tèc ®é lµ NxB Gbit/s. kü thuËt OTDM cã thÓ kh¾c phôc ®−îc h¹n chÕ nµy. Thêi gian trÔ lµ mét nöa tÝn hiÖu Clock. C¸c tÝn hiÖu nµy ®−îc ®−a vµo khuÕch ®¹i ®Ó n©ng møc tÝn hiÖu ®ñ lín nh»m ®¸p øng yªu cÇu. §Ó thùc hiÖn ghÐp c¸c tÝn hiÖu quang nµy víi nhau. §Ó tiÕp tôc t¨ng tèc ®é bit lªn 40 Gbit/s hoÆc h¬n n÷a cho ®Õn nay lµ rÊt khã v× vÉn ph¶i dùa vµo nÒn t¶ng cÊu tróc c«ng nghÖ hçn hîp InP. Sau ®ã. Tuy nhiªn. Trong h×nh vÏ 1. . t¹i vïng b−íc sãng nµy. C¸c bé khuÕch ®¹i quang sîi cã chøc n¨ng duy tr× quü c«ng suÊt cña hÖ thèng nh»m ®¶m b¶o tû lÖ tÝn hiÖu trªn t¹p ©m ( S/N) ë phÝa thu quang. C«ng nghÖ ghÐp kªnh theo b−íc sãng mËt ®é cao DWDM hÕt ®· ®¸p øng ®−îc cho c¸c thiÕt bÞ ph¸t vµ thu quang lµm viÖc ë b¨ng tÇn cao. chuçi xung quang hÑp ph¸t ra tõ nguån ph¸t thÝch hîp. thiÕt bÞ t¸ch kªnh ë phÝa thu sÏ thùc hiÖn t¸ch kªnh.

11

Ch−¬ng II. C«ng nghÖ ghÐp kªnh theo b−íc sãng mËt ®é cao DWDM

TÝn hiÖu
Bé ®iÒu chÕ Khèi ph¸t Clock

Bé ®iÒu chÕ

Nguån ph¸t

EDFA

Bé chia quang Bé ®iÒu chÕ

Bé ghÐp quang

EDFA

Sîi quang

Bé t¸ch kªnh

Bé ®iÒu chÕ

TrÔ quang

H×nh 1.4 : S¬ ®å tuyÕn th«ng tin quang sö dông kü thuËt OTDM 2.1.4 X¸c ®Þnh kü thuËt ghÐp kªnh sö dông trong luËn ¸n : Nh− ®· th¶o luËn ë
trªn, mçi kü thuËt ghÐp kªnh quang ®Òu cã nhøng thuËn lîi vµ khã kh¨n riªng cã. §èi víi kü thuËt OFDM, do dung l−îng t¨ng lªn chñ yÕu dùa trªn c¬ së t¨ng sè l−îng sîi quang, cßn vÒ tèc ®é bÝt vÉn bÞ h¹n chÕ bëi c«ng nghÖ chÕ t¹o “Chip” vµ ®Æc biÖt lµ ®èi víi tÇn sè rÊt cao cña ¸nh s¸ng. §èi víi kÜ thuËt OTDM, mÆc dï kh«ng bÞ h¹n chÕ bëi tèc ®é bÝt, nh−ng l¹i phô thuéc vµo tÝn hiÖu ®iÒu chÕ, c¸c bé trÔ quang vµ bÞ h¹n chÕ bëi t¸n s¾c sîi. MÆt kh¸c, cho ®Õn nay, c¸c kÜ thuËt OFDM/OTDM vÉn ch−a ®¹t ®Õn møc ®é hoµn chØnh ®Ó cã thÓ øng dông réng r·i trong c¸c hÖ thèng th«ng tin quang. Trªn thùc tÕ, kü thuËt WDM ®· ®−îc øng dông réng kh¾p trªn hÇu hÕt c¸c hÖ thèng th«ng tin quang vµ ngµy nay víi nh÷ng tiÕn bé cña khoa häc c«ng nghÖ, th× c¸c hÖ thèng th«ng tin quang trªn c¬ së WDM hoµn toµn b¶o ®¶m kh¶ n¨ng ph¸t triÓn vÒ c¶ dung l−îng, tèc ®é vµ kho¶ng c¸ch truyÒn dÉn còng nh− chÊt l−îng vµ ®é an toµn. Do ®ã, trong ph¹m vi luËn ¸n sÏ tËp trung h−íng nghiªn cøu ®èi víi kü thuËt WDM sö dông trong hÖ thèng th«ng tin quang nh»m c¶i thiÖn hÖ thèng tèt h¬n.

12

Ch−¬ng II. C«ng nghÖ ghÐp kªnh theo b−íc sãng mËt ®é cao DWDM

2.2. ThiÕt lËp hÖ thèng truyÒn dÉn sö dông kü thuËt WDM
GhÐp kªnh b−íc sãng sö dông ®Ó truyÒn sè liÖu ®ång thêi ë nhiÒu b−íc sãng mang th«ng qua mét sîi quang riªng biÖt. Sù ph©n chia d¶i réng b¨ng c¸c b−íc sãng cã kh¶ n¨ng sö dông trong mét sè kªnh b−íc sãng kh«ng chØ ®ßi hái thiÕt bÞ ph¶i tinh vi mµ cßn t¨ng kh¶ n¨ng giao thoa gi÷a c¸c kªnh. HÖ thèng truyÒn dÉn quang WDM ®iÓm-®iÓm nh− thÓ hiÖn trªn h×nh 1.5 a bao gåm bé ghÐp kªnh xen rÏ b−íc sãng( WADM) vµ bé khuÕch ®¹i b−íc sãng ( WAMP). M¹ng quang WADM sö dông c¸c hÖ thèng truyÒn dÉn WDM ®iÓm-®iÓm vµ yªu cÇu bé kÕt nèi chÐo lùa chän b−íc sãng( WSXC) cã kh¶ n¨ng chuyÓn tÝn hiÖu ®Çu vµo tíi sîi quang kh¸c x¶y ra ë tÇn sè kh¸c, vÝ dô nh− m¹ng WDM vßng kÐp bèn b−íc sãng nh− thÓ hiÖn ë h×nh 1.5b. Trong m¹ng quang, WADM, WSXC, WAMP ®−îc biÕt ®Õn nh− lµ c¸c bé ghÐp kªnh xen rÏ quang ( OADM), bé kÕt nèi chÐo quang( OXC) vµ bé khuÕch ®¹i quang (OAMP). C¸c thuËt ng÷ WADM, WSXC, WAMP th−êng sö dông ®Ó ph©n biÖt c¸c phÇn tö trong m¹ng quang WDM.
WAMP

λ1 λ2 λ3 λ4

WAMP

λ1 λ2 λ3 λ4

WAMP

H×nh 1.5 a : HÖ thèng truyÒn dÉn WDM ®iÓm - ®iÓm ghÐp 4 b−íc sãng

13

Ch−¬ng II. C«ng nghÖ ghÐp kªnh theo b−íc sãng mËt ®é cao DWDM

WAMP

WAMP

WAMP

WAMP

WAMP

WAMP

WAMP

WAMP

WAMP

WAMP

WAMP

H×nh 1.5.b : M¹ng WDM vßng kÐp bèn b−íc sãng
Cã hai ph−¬ng ph¸p c¬ b¶n ®Ó thiÕt lËp hÖ thèng truyÒn dÉn sö dông kü thuËt WDM ®ã lµ truyÒn dÉn ghÐp b−íc sãng quang mét h−íng vµ truyÒn dÉn ghÐp b−íc sãng quang hai h−íng.

2.2.1. TruyÒn dÉn ghÐp b−íc sãng quang mét h−íng
H×nh vÏ 1.6 thÓ hiÖn s¬ ®å thiÕt lËp hÖ thèng truyÒn dÉn WDM mét h−íng, ®ã lµ sù kÕt hîp cña c¸c tÝn hiÖu cã c¸c b−íc sãng kh¸c nhau vµo sîi t¹i mét ®Çu vµ thùc hiÖn t¸ch chóng ®Ó chuyÓn tíi c¸c bé t¸ch sãng quang ë ®Çu kia. §Ó thùc hiÖn hÖ thèng WDM mét h−íng, cÇn ph¶i cã bé ghÐp kªnh ë ®Çu ph¸t ®Ó kÕt hîp tÝn hiÖu quang tõ c¸c nguån ph¸t quang kh¸c nhau ®−a vµo sîi quang. T¹i ®Çu thu, cÇn ph¶i cã bé t¸ch kªnh ®Ó thùc hiÖn t¸ch riªng c¸c kªnh quang t−¬ng øng. §èi víi bé t¸ch kªnh, v× c¸c bé t¸ch sãng quang th−êng nh¹y c¶m trªn mét vïng réng c¸c b−íc sãng, nªn nã cã thÓ thu ®−îc toµn bé c¸c b−íc sãng ph¸t ®i. Nh− v©y, ®Ó ng¨n chÆn c¸c tÝn hiÖu kh«ng mong muèn mét c¸ch cã hiÖu qu¶, ph¶i cã biÖn ph¸p c¸ch ly tèt c¸c kªnh quang. §Ó thùc hiÖn ®iÒu nµy, cÇn thiÕt kÕ c¸c bé t¸ch ghÐp kªnh thËt chuÈn x¸c .

TruyÒn dÉn ghÐp b−íc sãng quang hai h−íng H×nh vÏ 1.λ2.6 : HÖ thèng truyÒn dÉn ghÐp b−íc sãng quang mét h−íng Kªnh 1 Kªnh 2 Kªnh 1 Kªnh 2 Nguån λ1 Thu λ2 ThiÕt bÞ WDM Mét sîi λ1 λ2 ThiÕt bÞ WDM Thu λ1 Nguån λ2 H×nh 1.2. C«ng nghÖ ghÐp kªnh theo b−íc sãng mËt ®é cao DWDM 2.2. C¸c phÇn tö nµy lµ c¸c hÖ sè phô thuéc vµo b−íc sãng. nã biÓu thÞ tÝn hiÖu quang ®i vµo cña thø i vµ ra cöa thø j. DEMUX vµ MUXDEMUX. Ph−¬ng ph¸p nµy kh«ng quy ®Þnh ph¸t ë mét ®Çu vµ thu ë mét ®Çu.7 : HÖ thèng truyÒn dÉn ghÐp b−íc sãng quang hai h−íng 2. Bé MUX vµ DEMUX th−êng sö dông cho hÖ thèng truyÒn dÉn mét h−íng. H×nh vÏ 1. ViÖc m« t¶ ph©n tÝch chÝnh x¸c thiÕt bÞ ghÐp kªnh ph¶i dùa trªn ma trËn chuyÓn ®æi ®èi víi c¸c phÇn tö cña ma trËn Aij(x).14 Ch−¬ng II.DEMUX sö dông cho ph−¬ng ph¸p truyÒn dÉn hai h−íng. . C¸ch tiÕp cËn nµy kh¸ phøc t¹p khi øng dông ®Ó ph©n tÝch c¸c hÖ thèng WDM. Bé MUX.. . nghÜa lµ cã thÓ ph¸t th«ng tin theo mét h−íng t¹i b−íc sãng λ1 vµ ®ång thêi còng thu th«ng tin theo h−íng ng−îc l¹i t¹i b−íc sãng λ2.8 thÓ hiÖn s¬ ®å m« t¶ thiÕt bÞ ghÐp vµ t¸ch hçn hîp.2. . Kªnh 1 Kªnh 2 Kªnh 1 Kªnh 2 Nguån λ1 Nguån λ2 ThiÕt bÞ WDM Mét sîi Thu λ1 Thu λ2 ThiÕt bÞ WDM Thu λN λ1.7 thÓ hiÖn s¬ ®å thiÕt lËp hÖ thèng truyÒn dÉn WDM theo hai h−íng.λN Kªnh N Nguån λN Kªnh N H×nh 1..3. ThiÕt bÞ ghÐp b−íc sãng quang ThiÕt bÞ ghÐp b−íc sãng quang cã ba lo¹i lµ MUX.

KÝ hiÖu Ik(λk) lµ tÝn hiÖu ®Çu vµo ®−îc ghÐp vµo cöa thø k.7). C«ng nghÖ ghÐp kªnh theo b−íc sãng mËt ®é cao DWDM C¸c tÝn hiÖu ghÐp Ik (λk ) O(λk) Ii(λi) I(λi) Sîi dÉn quang C¸c tÝn hiÖu t¸ch ghÐp H×nh 1. xuyªn kªnh vµ ®é réng kªnh.1) .t¸ch kªnh hçn hîp lµ suy hao xen. Suy hao xen ®−îc diÔn gi¶i t−¬ng tù nh− suy hao ®èi víi c¸c bé ghÐp nèi chung.1. nh−ng cÇn l−u ý ë WDM lµ xÐt cho mét b−íc sãng ®Æc tr−ng (víi Li lµ suy hao t¹i b−íc sãng λi khi thiÕt bÞ ®−îc ghÐp xen vµo tuyÕn truyÒn dÉn): Li = −10 log O(λi ) I i (λi ) víi thiÕt bÞ MUX (1.DEMUX) 2. C¸c kÝ hiÖu I(λi).t¸ch hçn hîp (MUX.8 : S¬ ®å m« t¶ thiÕt bÞ ghÐp . §Ó ®¬n gi¶n.3. O(λk) t−¬ng øng lµ c¸c tÝn hiÖu ®· ®−îc ghÐp ®ang cã mÆt ë ®−êng chung. Suy hao nµy bao gåm suy hao do c¸c ®iÓm ghÐp nèi thiÕt bÞ WDM víi sîi vµ suy hao bëi b¶n th©n c¸c thiÕt bÞ ghÐp g©y ra. trªn thùc tÕ thiÕt kÕ tuyÕn ph¶i tÝnh cho vµi dB ë mçi ®Çu.15 Ch−¬ng II. tÝn hiÖu nµy ®−îc ph¸t ë nguån thø k. V× vËy.6) vµ thiÕt bÞ hai h−íng( bé ghÐp t¸ch hçn hîp nh− thÓ hiÖn trªn h×nh 1. Suy hao xen Suy hao xen ®−îc x¸c ®Þnh lµ l−îng c«ng suèt tæn hao sinh ra trong tuyÕn truyÒn dÉn quang do tuyÕn cã thªm c¸c thiÕt bÞ ghÐp b−íc sãng quang WDM. C¸c tham sè c¬ b¶n cña ghÐp b−íc sãng quang C¸c tham sè c¬ b¶n ®Ó m« t¶ ®Æc tÝnh cña c¸c bé ghÐp. xuyªn kªnh.3. KÝ hiÖu Oi(λi) lµ tÝn hiÖu cã b−íc sãng λi ®· ®−îc ghÐp vµ ®i ra ë cöa thø i. ®é réng kªnh. Sau ®©y sÏ xÐt c¸c tham sè: suy hao xen. h·y ph©n biÖt thiÕt bÞ mét h−íng (gåm c¸c bé ghÐp kªnh vµ t¸ch kªnh riªng biÖt nh− thÓ hiÖn trªn h×nh 1. 2.

2. Trong mét bé t¸ch ghÐp kªnh lý t−ëng.. vÝ dô nh− I(λk) sinh ra Ui(λk). sÏ kh«ng cã hiÖn t−îng dß tÝn hiÖu tõ kªnh thø i cã b−íc sãng λi sang c¸c kªnh kh¸c cã b−íc sãng kh¸c víi λi. nã ®−îc ghÐp ë bªn trong thiÕt bÞ vÝ dô nh− Ui(λj). Trong thiÕt bÞ ghÐp .. “Xuyªn kªnh ®Çu xa” lµ do c¸c kªnh kh¸c ®−îc ghÐp ®i vµo ®−êng truyÒn g©y ra. b) Xuyªn kªnh ë bé ghÐp ... C¸c møc xuyªn kªnh cho phÐp n»m ë d¶i rÊt réng tïy thuéc vµo tr−êng hîp ¸p dông.2) 2. Nh−ng trong thùc tÕ.9: a) Xuyªn kªnh ë bé t¸ch kªnh. “Xuyªn kªnh ®Çu gÇn” lµ do c¸c kªnh kh¸c ë ®Çu vµo sinh ra.. I(λi).I(λk) MUX Oi(λi) + Ui(λk) + Ui(λj) b) a) Sîi quang O(λj) Sîi quang I(λi).9b..t¸ch kªnh hçn hîp . th× Ui(λk) lµ l−îng tÝn hiÖu kh«ng mong muèn ë b−íc sãng λk do cã sù dß tÝn hiÖu ë cöa ra thø i.3) Theo s¬ ®å ®¬n gi¶n m« t¶ t¸ch kªnh ë h×nh vÏ 1.9 a. viÖc x¸c ®Þnh suy hao xuyªn kªnh còng ®−îc ¸p dông nh− mét bé t¸ch kªnh. ë tr−êng hîp nµy sÏ ph¶i xem xÐt lo¹i xuyªn kªnh. Nh−ng nh×n chung.. vµ lµm gi¶m chÊt l−îng truyÒn dÉn cña thiÕt bÞ.. lu«n lu«n tån t¹i mét møc xuyªn kªnh nµo ®ã.t¸ch hçn hîp nh− thÓ hiÖn trªn h×nh vÏ 1..I(λk) DEMUX Ii (λj ) Oi(λi) + Ui(λk) H×nh 1.. C«ng nghÖ ghÐp kªnh theo b−íc sãng mËt ®é cao DWDM O(λi ) I (λi ) Li = −10 log víi thiÕt bÞ DEMUX (1. Xuyªn kªnh Xuyªn kªnh hµm ý m« t¶ mét l−îng tÝn hiÖu tõ kªnh nµy ghÐp sang kªnh kh¸c. mµ ®óng ra chØ cã tÝn hiÖu ë b−íc sãng λi. Kh¶ n¨ng ®Ó t¸ch c¸c kªnh kh¸c nhau ®−îc diÔn gi¶i b»ng suy hao xuyªn kªnh vµ tÝnh b»ng dB nh− sau: Di (λ k ) = −10 log U i (λ k ) I (λ k ) (1.16 Ch−¬ng II.3. ph¶i b¶o ®¶m < -30dB trong mäi tr−êng hîp.

§é réng kªnh §é réng kªnh lµ d¶i b−íc sãng mµ nã ®Þnh ra cho tõng nguån ph¸t quang riªng biÖt. ThiÕt bÞ WDM Thô ®éng TÝch cùc ThiÕt bÞ WDM vi quang ThiÕt bÞ WDM ghÐp sîi ThiÕt bÞ quang tæ hîp C¸c thiÕt bÞ quang kh¸c C¸c nguån ph¸t quang vµ c¸c bé t¸ch sãng quang nhiÒu b−íc sãng Ph©n t¸n gãc ThiÕt bÞ cã läc Phi tuyÕn Giao thoa Ph©n cùc Ph©n t¸n vËt liÖu C¸ch tö H×nh 1.3. yªu cÇu ®é réng kªnh ph¶i lín h¬n 10 ®Õn 20 lÇn bëi ®é réng phæ cña lo¹i nguån ph¸t nµy réng h¬n. C«ng nghÖ ghÐp kªnh theo b−íc sãng mËt ®é cao DWDM 2.10. NÕu nh− nguån ph¸t quang lµ c¸c ®ièt Laser th× c¸c ®é réng kªnh yªu cÇu vµo kho¶ng vµi chôc nano mÐt (nm) ®Ó ®¶m b¶o kh«ng bÞ nhiÔu gi÷a c¸c kªnh do sù bÊt æn ®Þnh cña c¸c nguån ph¸t g©y ra (vÝ dô nh− khi nhiÖt ®é thay ®æi sÏ lµm tr«i b−íc sãng ®Ønh). 2. §Ó xem xÐt c¸c thiÕt bÞ WDM. nªn ho¹t ®éng cña c¸c bé phËn ghÐp kªnh còng ®−îc gi¶i thÝch b»ng c¸ch ®¬n thuÇn lµ thay ®æi h−íng tÝn hiÖu ®Çu vµo vµ ®Çu ra.3. §èi víi nguån ph¸t quang lµ ®ièt ph¸t quang LED. do nguyªn lý cña c¸c thiÕt bÞ WDM cã tÝnh thuËn nghÞch vÒ cÊu tróc. trong ®ã chó träng nhiÒu nhÊt tíi c¸c thiÕt bÞ häat ®éng theo ph−¬ng ph¸p thô ®éng.4.17 Ch−¬ng II.10 : Ph©n lo¹i c¸c thiÕt bÞ ghÐp b−íc sãng quang WDM . C¸c thiÕt bÞ ghÐp b−íc sãng quang ThiÕt bÞ ghÐp b−íc sãng quang rÊt ®a d¹ng. theo s¬ ®å ph©n lo¹i nh− thÓ hiÖn trªn h×nh vÏ 1.

C¸c thiÕt bÞ WDM vi quang C¸c thiÕt bÞ WDM vi quang chÕ t¹o dùa trªn hai ph−¬ng ph¸p c«ng nghÖ kh¸c nhau ®ã lµ: c¸c thiÕt bÞ cã bé läc vµ c¸c thiÕt bÞ ph©n t¸n gãc. NÕu ®é dµy cña kho¶ng c¸ch lµ mét sè nguyªn lÇn cña nöa b−íc sãng chïm s¸ng tíi. λn λ2. . th× giao thoa sÏ x¶y ra vµ . λ1. λ2. nh»m t¸ch ra mét b−íc sãng trong nhiÒu b−íc sãng.. . §Ó ®¹t ®−îc thiÕt bÞ hoµn chØnh. λ2. §èi víi cÊu tróc ph©n t¸n gãc l¹i ®ång thêi ®−a ra tÊt c¶ c¸c b−íc sãng.11. Kü thuËt nµy phï hîp víi c¸c tuyÕn sö dông sîi ®¬n mode. C¸c thiÕt bÞ nµy ®−îc thiÕt kÕ chñ yÕu sö dông cho c¸c tuyÕn th«ng tin quang dïng sîi ®a mode. λn λ1. . nã cã cÊu tróc ®a líp gåm nhiÒu c¸c mµng máng cã chØ sè chiÕt suÊt cao vµ thÊp ®Æt xen kÏ nhau. C«ng nghÖ ghÐp kªnh theo b−íc sãng mËt ®é cao DWDM C¸c bé phËn t¸ch (hoÆc c¸c bé ghÐp) ®−îc chia thµnh hai lo¹i chÝnh theo c«ng nghÖ chÕ t¹o: (1) thiÕt bÞ WDM vi quang. . . 2.11 : Nguyªn lý ho¹t ®éng cña thiÕt bÞ WDM vi quang ®èi víi cÊu tróc sö dông : (a) Bé läc giao thoa... gåm hai g−¬ng ph¶n x¹ thµnh phÇn ®Æt song song c¸ch nhau bëi mét líp ®iÖn m«i trong suèt. S¬ ®å ho¹t ®éng cña hai lo¹i nµy nh− thÓ hiÖn trªn h×nh vÏ 1. (b) C¸c phÇn tö ph©n t¸n gãc PhÇn tö c¬ b¶n ®Ó ®¹t ®−îc thiÕt bÞ WDM cã läc lµ bé läc ®iÖn m«i giao thoa. (2) thiÕt bÞ WDM ghÐp sîi. λn ThiÕt bÞ ph©n t¸n Bé läc (a) (b) H×nh 1. . ThiÕt bÞ läc chØ ho¹t ®éng më cho mét b−íc sãng (hoÆc mét nhãm c¸c b−íc sãng) t¹i mét thêi ®iÓm. Lo¹i thiÕt bÞ WDM ghÐp sîi dùa vµo viÖc ghÐp gi÷a c¸c tr−êng lan truyÒn trong lâi sîi liÒn kÒ nhau.4.18 Ch−¬ng II. HÇu hÕt c¸c bé läc giao thoa lµm viÖc dùa trªn nguyªn lý buång céng h−ëng Fabry-Perot. Khi chïm tia s¸ng ch¹m vµo thiÕt bÞ..1.. cßn ®èi víi sîi quang ®¬n mode th× chóng Ýt ®−îc sö dông. th−êng ph¶i t¹o ra cÊu tróc läc nhiÒu tÇng.. c¸c hiÖn t−îng giao thoa sÏ t¹o ra nh÷ng ph¶n x¹ nhiÒu lÇn trong hèc.

Perot ®iÖn m«i . Chóng ®−îc cÊu t¹o tõ c¸c mµng máng cã chØ sè chiÕt suÊt thÊp nhÊt (nh− MgF2 cã n = 1.35 hoÆc SiO2 cã n = 1.46) vµ c¸c mµng cã chØ sè chiÕt suÊt cao (nh− TiO2 cã n = 2. §−êng cong phæ truyÒn dÉn cho thiÕt bÞ ho¹t ®éng nh− vËy nh− thÓ hiÖn trªn h×nh vÏ 1. C«ng nghÖ ghÐp kªnh theo b−íc sãng mËt ®é cao DWDM b−íc sãng ®−îc truyÒn dÉn trong suèt.12a : §−êng cong phæ truyÒn dÉn cña buång céng h−ëng Fabry .12b.13c) Pout λo λ H×nh 1.12 b : CÊu tróc cña buång Fabry . Trong c¸c bé läc cña thiÕt bÞ WDM. C¸c bé läc mµng máng th−êng cã ®é dµy b»ng mét phÇn t− b−íc sãng truyÒn dÉn lín nhÊt. ë ®©y.2) ®−îc ®Æt xen kÏ nhau.Perot ChiÕt suÊt thÊp ChiÕt suÊt cao Líp ph©n c¸ch trong suèt H×nh 1. Theo ®Æc tÝnh phæ th× cã thÓ ph©n c¸c bé läc giao thoa thµnh hai hä: (1) c¸c bé läc c¾t chuÈn ®−îc ®Æc tr−ng bëi tÇn sè c¾t λc vµ cã ®¸p øng phæ th«ng thÊp nhÊt hoÆc th«ng cao (h×nh vÏ 1. c¸c g−¬ng lµ c¸c vá bäc nhiÒu líp ®−îc ®Æt trªn c¸c líp ®iÖn m«i ph©n c¸ch trong suèt nh− thÓ hiÖn trªn h×nh vÏ 1.19 Ch−¬ng II. (2) c¸c bé läc b¨ng th«ng ®−îc ®Æc tr−ng bëi b−íc sãng trung t©m b¨ng λ0 vµ cã ®é réng b¨ng ∆λ (h×nh vÏ 1. c¸c chïm ¸nh s¸ng t¹i c¸c b−íc sãng kh¸c trong buång céng h−ëng hÇu nh− bÞ ph¶n x¹ hoµn toµn.b).13a.12a.

C¸c thiÕt bÞ nµy ®−îc sö dông kh¸ hiÖu qu¶ cho c¶ nguån cã phæ réng nh− (LED) ch¼ng h¹n. hoÆc sö dông c¸c nguån ph¸t phæ hÑp cña c¸c tæ hîp b−íc sãng (nh− 800nm vµ 830nm.20 Ch−¬ng II. nh−ng cÊu tróc thùc tÕ chØ ®¬n gi¶n nh− thÓ hiÖn ë h×nh vÏ 1. C¹nh cña ®−êng cong phæ truyÒn dÉn ph¶i cµng s¾c nÐt cµng tèt ®Ó ng¨n ngõa xuyªn kªnh tõ c¸c kªnh l©n cËn.14b . nã rÊt phï hîp víi c¸c nguån ph¸t cã phæ hÑp nh− Laser. suy hao xuyªn kªnh cao h¬n 25dB. v× vËy mµ ®−êng cong phæ truyÒn dÉn cña bé läc b¨ng th«ng (h×nh vÏ 1.. 800nm vµ 890nm.14a. Bé läc ®−îc thiÕt kÕ ®Ó ph¸t ®i λ1 vµ ph¶n x¹ λ2 sÏ ®−îc ®Æt gi÷a hai l¨ng kÝnh. CÊu tróc c¬ b¶n cña bé t¸ch kªnh nh− thÓ hiÖn ë h×nh vÏ 1.13c) ph¶i cã d¹ng vu«ng. C¸c thiÕt bÞ t¸ch kªnh nµy ®· ®−îc th−¬ng m¹i ho¸ vµ sö dông réng r·i ë c¸c thÕ hÖ th«ng tin quang sö dông nguån ph¸t LED ë d¶i b−íc sãng 850nm vµ 1300nm.(b) vµ b¨ng th«ng (c) Bé c¾t chuÈn ®−îc sö dông réng r·i trong c¸c thiÕt bÞ hai kªnh ®Ó ghÐp hoÆc t¸ch hai b−íc sãng hoµn toµn ph©n c¸ch. 1200nm vµ 1300nm. 1300nm vµ 1550nm. H¬n thÕ n÷a. C¸c phÇn tö chuÈn mùc vµ héi tô lµ c¸c l¨ng kÝnh GRIN-rod 1/4 b−íc sãng.. cã vïng xung quanh b−íc sãng trung t©m ph¼ng.. C¸c thiÕt bÞ bÞ läc b¨ng sö dông tèt cho c¸c thiÕt bÞ WDM. C«ng nghÖ ghÐp kªnh theo b−íc sãng mËt ®é cao DWDM T Th«ng thÊp (λ<λc) T T Th«ng thÊp (λ>λc) Th«ng b¨ng (λc-∆λ/2< λ<λc+∆λ/2) ∆λ (a) λc λ (b) λc (c) λ λc λc H×nh 1.).13: C¸c ®Æc tÝnh phæ truyÒn dÉn cña c¸c bé läc giao thoa c¾t (a). hoÆc 1300nm vµ 1550nm. víi suy hao xen nhá h¬n 3dB (cho mçi cÆp). ch¼ng h¹n b−íc sãng thuéc d¶i 850nm vµ 1300nm. . nã cho phÐp sö dông khi cã sù dÞch b−íc sãng cña nguån ph¸t do ¶nh h−ëng cña nhiÖt ®é.

VÝ dô nh− trªn h×nh vÏ 1. thiÕt bÞ ph©n t¸n sÏ t¸ch ra c¸c kªnh kh¸c nhau tïy theo b−íc sãng cña chóng thµnh c¸c chïm h−íng theo c¸c gãc kh¸c nhau. C¸c chïm tÝn hiÖu ®Çu vµo chuÈn trùc sÏ ®Ëp vµo thiÕt bÞ ph©n t¸n. λ2 KÝnh läc ThÊu kÝnh λ1 Sîi quang ThÊu kÝnh ThÊu kÝnh Sîi quang Sîi quang λ1. ë ®©y mçi b−íc sãng trong tÇng sÏ lùa chän mét b−íc sãng.14 : CÊu tróc hai bé t¸ch kªnh sö dông bé läc giao thoa : (a) CÊu tróc c¬ b¶n. mµ c¸c bé läc giao thoa ë ®©y ®−îc ®Æt trªn tõng ®o¹n mét c¸ch thÝch hîp vµ ®Çu sîi ®−îc ®¸nh bãng. h×nh vÏ 1. (2) c¸ch tö héi tô. . C«ng nghÖ ghÐp kªnh theo b−íc sãng mËt ®é cao DWDM λ1.11b). Mét kü thuËt vi quang kh¸c ®Ó t¸ch c¸c b−íc sãng kh¸c nhau t−¬ng ®èi tin cËy lµ ph−¬ng ph¸p sö dông c¸c phÇn tö ph©n t¸n gãc (nh− thÓ hiÖn ë h×nh vÏ 1.15a minh häa vÒ thiÕt bÞ nµy. Trªn thùc tÕ thiÕt bÞ ghÐp vµ t¸ch kªnh nhiÒu kªnh nh− h×nh vÏ 1.21 Ch−¬ng II. C¸c chïm ®Çu ra ®· ®−îc t¸ch sÏ héi tô nhê mét hoÆc mét sè c¸c l¨ng kÝnh vµ ®−îc ®−a vµo c¸c sîi dÉn quang riªng rÏ.(b) Bé t¸ch kªnh sö dông hai l¨ng kÝnh 1/4 b−íc sãng Grin-rod C¸c thiÕt bÞ WDM cã nhiÒu h¬n hai kªnh sÏ ®−îc cÊu t¹o dùa trªn cÊu tróc bé läc tÇng.13. C¸c phÇn tö ph©n t¸n gãc ®−îc sö dông trong thiÕt bÞ WDM hÇu hÕt lµ c¸ch tö nhiÔu x¹. thiÕt bÞ kh«ng cã l¨ng kÝnh. §«i khi còng cã thÓ thùc hiÖn t¹o ra mét bé t¸ch kªnh mµ kh«ng cÇn sö dông ®Õn c¸c phÇn tö chuÈn trùc. C¸c thiÕt bÞ WDM sö dông c¸c c¸ch tö nµy cã thÓ ®−îc thiÕt kÕ theo hai kiÓu cÊu tróc c¬ b¶n lµ: (1) c¸ch tö tuyÕn tÝnh kÕt hîp víi phÇn tö héi tô. λ2 L¨ng kÝnh Grin (1/4 p) λ1 λ2 Bé läc (b) λ2 (a) H×nh 1.15b.

λ2.22 Ch−¬ng II. Bé t¸ch ghÐp Littrow ®Æc tr−ng cã cÊu tróc sö dông c¸c l¨ng kÝnh GRIN-rod 1/4 b−íc sãng. . Tr−êng hîp c¸ch tö truyÕn tÝnh kÕt hîp víi c¸c phÇn tö héi tô. .. . ë ®©y c¸ch phÇn tö ®−îc ®Æt víi mét gãc thÝch hîp t¹i ®Çu cña l¨ng kÝnh. . λ4 λ4 Bé läc H×nh 1..17a. .. λn Bé läc λ3 Bé läc λ1 λ1 Khèi trong suèt Sîi quang λ2 Bé läc λ4 λ4 Bé läc λ2 λ3 Bé läc L¨ng kÝnh Grin λ1 (a) λ3 (b) λ5 H×nh 1. λ5 λ1. ..16 : CÊu tróc c¬ b¶n cña bé t¸ch nhiÒu kªnh sö dông bé läc giao thoa g¾n trùc tiÕp vµo sîi Nguyªn lý ho¹t ®éng cña c¸c cÊu tróc c¸ch tö nh− thÓ hiÖn trªn h×nh vÏ 1.b ®−îc sö dông nhiÒu bëi v× cÊu tróc cña nã chØ cã mét l¨ng kÝnh vµ nã gi¶m tíi møc tèi thiÓu tÝnh läan thÞ cña hÖ thèng.b.. C«ng nghÖ ghÐp kªnh theo b−íc sãng mËt ®é cao DWDM λ2 λ4 λ1.15 : (a) CÊu tróc c¬ b¶n cña bé t¸ch giao thoa nhiÒu kªnh (b) Bé t¸ch vi quang nhiÒu kªnh thùc tÕ λ2 λ3 Sîi quang λ1 λ1.18a. . cÊu h×nh theo kiÓu Littrow nh− thÓ hiÖn trªn h×nh vÏ 1. λ2. λ2..

17 : (a) S¬ ®å nguyªn lý ho¹t ®éng cña c¸ch tö nhiÔu x¹ Planar. .. (b) CÊu tróc thùc tÕ sö dông l¨ng kÝnh GRIN-rod cña bé t¸ch ghÐp 2 kªnh . λ2 λ2 L¨ng kÝnh GRIN (b) C¸ch tö H×nh 1. λ2 λ2 C¸ch tö (a) λ1 λ1 .23 Ch−¬ng II. C«ng nghÖ ghÐp kªnh theo b−íc sãng mËt ®é cao DWDM C¸ch tö lßng ch¶o C¸c sîi ®Çu ra C¸ch tö Sîi vµo λn λ1.. λ2. (b) S¬ ®å cÊu tróc tù héi tô sö dông c¸ch tö lßng ch¶o L¨ng kÝnh chuÈn trùc λ1 λ1 . .18 : Bé t¸ch kªnh Littrow : (a) CÊu tróc c¬ b¶n. λn λ1 (a) (b) H×nh 1.

HiÖn nay. v× thÕ nªn ®−a ra cho thiÕt bÞ c¸c b−íc sãng ®· ®−îc t¸ch..19: Hai ph−¬ng ph¸p chÕ t¹o ra c¸c bé ghÐp h−íng WDM cho sîi ®¬n mode Trong tr−êng hîp bé ghÐp nãng ch¶y sîi xo¾n. v× vËy nÕu thiÕt kÕ cÈn thËn c¸c bé ghÐp nµy th× hoµn toµn cã thÓ sö dông chóng ®Ó kÕt hîp hoÆc t¸ch c¸c tÝn hiÖu cã b−íc sãng kh¸c nhau.2 C¸c thiÕt bÞ WDM ghÐp sîi Nh− th¶o luËn ë trªn c¸c thiÕt bÞ vi quang ®· ®−îc sö dông réng r·i cho c¸c lo¹i sîi ®a mode. C¸c bé ghÐp h−íng sîi ®¬n mode dïng cho WDM cã thÓ ë hai d¹ng nh− thÓ hiÖn trªn h×nh vÏ 1. . nh−ng l¹i rÊt khã sö dông cho sîi ®¬n mode bëi v× qu¸ tr×nh xö lý chïm ¸nh s¸ng ph¶i tr¶i qua c¸c giai ®o¹n nh− ph¶n x¹.24 Ch−¬ng II. tõ ®ã dÉn tíi quang sai vµ c¸c vÊn ®Ò trÔ kh¸c t¹o ra suy hao tÝn hiÖu qu¸ lín ë trong thiÕt bÞ. C¸c bé ghÐp h−íng sîi th−êng cã bèn cöa víi 3 cöa vµo vµ 2 cöa ra. D¹ng thø nhÊt lµ bé ghÐp xo¾n nãng ch¶y. HÖ sè ghÐp k cã liªn quan ®Õn l−îng ¸nh s¸ng ®i qua l¹i tõ sîi nµy ®Õn sîi kia. D¹ng thø hai lµ bé ghÐp dùa trªn c¬ së mµi bãng khi c¸c lâi cña chóng gÇn nh− lé ra. Sau ®ã tiÕn hµnh ghÐp tiÕp xóc vµo nhau ®Ó t¹o ra bé ghÐp. Chïm ¸nh s¸ng xuÊt hiÖn ë c¶ hai ®Çu sÏ phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè ®ã lµ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c lâi sîi. cã cÊu tróc hai sîi xo¾n vµo nhau ë ®iÒu kiÖn ®èt nãng ®Ó sao cho hai lâi ®ñ gÇn tíi møc cã thÓ ghÐp víi nhau.4. chuÈn trùc..19. c¸c bé ghÐp h−íng sîi ®· cã s½n. héi tô. chØ sè chiÕt suÊt vËt liÖu ë gi÷a. d¹ng nµy gäi lµ bé ghÐp khèi. C«ng nghÖ ghÐp kªnh theo b−íc sãng mËt ®é cao DWDM 2. C¸c bé ghÐp nèi nµy cã tÝnh lùa chän b−íc sãng ë trong nã. chóng tån t¹i d−íi d¹ng c¸c bé chia quang vµ kÕt hîp quang. Sîi quang ®¬n mode Vïng xo¾n nãng ch¶y λ1 Vá sîi Vá sîi λ2 R·nh ch÷ V λ1 Kü thuËt xo¾n nãng ch¶y λ2 λ1 + λ2 λ1 + λ2 Kü thuËt ghÐp ®¸nh bãng H×nh 1. chu kú nöa b−íc sãng lµm gi¶m chËm v× ®é dµi ®o¹n vuèt thon t¨ng lªn. ®−êng kÝnh c¸c lâi sîi. VÝ dô nh− bé ghÐp xo¾n sîi nãng ch¶y 1300/1550 nm cã ®é dµi . CÊu tróc cña chóng dùa trªn c¬ së ghÐp hai tr−êng ¸nh s¸ng phÝa ngoµi lâi. ®é dµi t−¬ng t¸c vµ b−íc sãng ¸nh s¸ng.

Nh− vËy. suy hao xen nhá h¬n 0. Râ rµng r»ng c¸c LED kh«ng thÓ sö dông trong bé ghÐp ®ång bé ®¬n mode v× phæ cña nã réng. hoÆc t¹o ra c¸c vËt liÖu cã chØ sè chiÕt suÊt kh¸c nhau ë gi÷a c¸c khèi.20 thÓ hiÖn cÊu tróc bé ghÐp bèn kªnh sö dông ba thiÕt bÞ WDM sîi ®¬n mode.4. C¸c bé ghÐp sîi chØ cã thÓ mét lóc ho¹t ®éng ®−îc víi hai b−íc sãng nÕu nh− sè kªnh cÇn ghÐp lín h¬n hai th× ph¶i xö lý b»ng cÊu h×nh rÏ nh¸nh. nh¹y c¶m víi t¸c ®éng bªn ngoµi vµ dÔ nh¹y c¶m ph©n cùc. B»ng c¸ch t¨ng ®é dµi vuèt thon tíi vµi tr¨m milimet sÏ gi¶m ®−îc chu kú nöa b−íc sãng tíi 2m hoÆc Ýt h¬n.. . C«ng nghÖ ghÐp kªnh theo b−íc sãng mËt ®é cao DWDM vuèt thon kho¶ng 20 nm. λ1 λ2 λ1. λ2.30dB. Chóng th−êng cã d¸ng to h¬n bé ghÐp xo¾n sîi. Nh−ng nÕu nh− vËy th× thiÕt bÞ sÏ khã thùc hiÖn ghÐp b¨ng hÑp ®−îc. Míi ®Çu chØ lµ c¸c . C¸ch tö dÉn sãng AWG vµ nh÷ng nÐt míi vÒ c«ng nghÖ trong thiÕt bÞ WDM Nh×n l¹i suèt qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña WDM. λ4 λ3 λ3. C¸c bé ghÐp sö dông c¸c sîi kh«ng ®ång nhÊt gäi lµ bé ghÐp kh«ng ®ång bé. chØ cã c¸c bé ghÐp ®ång bé lµ ®−îc th¶o luËn xem xÐt. §èi víi bÊt kú b»ng c¸ch di chuyÓn c¸c lâi s¬i thÝch øng víi nhau. B¨ng th«ng cña c¸c bé ghÐp sîi nh− cã d¹ng gÇn nh− h×nh sin lµm h¹n chÕ viÖc lùa chän nguån ph¸t. ®©y lµ c¸c bé ghÐp sîi sö dông c¸c sîi ®ång nhÊt.05 dB vµ ®é c¸ch ly b−íc sãng tèt h¬n . . λ4 λ4 H×nh 1.20 : S¬ ®å cÊu tróc bé ghÐp bèn kªnh thùc hiÖn ghÐp hai tÇng 2.3. H×nh vÏ 1.. λ2 λ1. bëi v× bé ghÐp dµi sÏ kh«ng æn ®Þnh. Cho ®Õn nay. chØ cã c¸c ®ièt Laser cã ®é réng phæ hÑp ®−îc sö dông nÕu nh− tr¸nh ®−îc suy hao xen vµ xuyªn kªnh lín. ta thÊy nh÷ng tiÕn bé v−ît bËc vÒ mÆt c«ng nghÖ trong viÖc nghiªn cøu chÕ t¹o thiÕt bÞ WDM.25 Ch−¬ng II.

c¸c s¶n phÈm th−¬ng m¹i cña mét sè h·ng chµo mêi víi sè kªnh b−íc sãng lµ 80. §Çu tiªn mét líp phñ cã chiÕt suÊt ncl (cladding) ®−îc l¾ng ®äng trªn ®Õ (kü thuËt ®−îc sö dông trong c«ng nghiÖp b¸n dÉn). trong phßng thÝ nghiÖm ng−êi ta ®· tiÕn hµnh ghÐp 170 b−íc sãng cho mét tuyÕn WDM dung l−îng 1 Tbit/s qua mét sîi ®¬n mode chuÈn (SSMF). §Õn nay. Sau ®ã líp lâi nµy ®−îc in mÉu theo kü thuËt in quang lito.21 chØ ra qu¸ tr×nh chÕ t¹o ®−îc sö dông trong c«ng nghiÖp PLC. thùc hiÖn tÝch hîp hµng lo¹t chøc n¨ng quang trªn mét ®Õ. H×nh 1. t¹o ra mét vi m¹ch quang. H×nh 1. cã thÓ t¹o ra nhiÒu waveguide nh− vËy b»ng viÖc ph©n . C«ng nghÖ ghÐp kªnh theo b−íc sãng mËt ®é cao DWDM thiÕt bÞ t¸ch /ghÐp kªnh sö dông l¨ng kÝnh hoÆc c¸ch tö ®¬n gi¶n víi sè kªnh cho phÐp lµ bèn. sau ®ã l¾ng ®äng tiÕp mét líp ®−îc gäi lµ líp lâi (core) cã chiÕt suÊt nco . C¸c b−íc chÕ t¹o AWG Mét trong nh÷ng ý t−ëng ®Ó ®¹t ®−îc chi phÝ thÊp nhÊt cho mét chøc n¨ng quang lµ c«ng nghÖ vi m¹ch quang PLC (Planar Lighwave Circuit). th−êng nco nhë h¬n 1% cña ncl. gièng nh− ý t−ëng vÒ IC.22 “vÖt” waveguide ®−îc t¹o ra b»ng kü thuËt quang kh¾c. Nhê vËy rÊt nhiÒu c¸c thµnh phÇn quang cã thÓ ®−îc chÕ t¹o vµ tÝch hîp víi nhau thµnh mét chip cã nh÷ng chøc n¨ng quang hoµn chØnh. Vi m¹ch quang bao gåm nhiÒu m¹ch quang (optical circuits) trªn mét ®Õ Silic. vÝ dô trªn h×nh 1. mÉu dÉn sãng (waveguide) ®−îc chÕ t¹o trªn líp lâi ®ã b»ng nhiÒu kü thuËt kh¸c nhau.26 Ch−¬ng II. còng v× thÕ ®· gi¶m ®i tõ con sè lóc ®Çu lµ 400 GHz nay chØ cßn 50 GHz.21. Kho¶ng c¸ch kªnh b−íc sãng. ®−îc s¶n xuÊt nhê c¸c c«ng nghÖ cùc kú tiªn tiÕn trong lÜnh vùc c«ng nghiÖp quang b¸n dÉn.

27

Ch−¬ng II. C«ng nghÖ ghÐp kªnh theo b−íc sãng mËt ®é cao DWDM

bè h×nh häc vµ t¹o líp hoÆc sö dông c¸c kü thuËt kh¾c kh¸c nhau. Sau cïng, mét líp cladding kh¸c sÏ ®−îc phñ lªn líp cã kh¾c c¸c mÉu waveguide , líp phñ trªn cïng nµy còng cã chiÕt suÊt nh− líp cladding d−íi, cã chiÕt suÊt ncl. §Ó ®¸nh gi¸ s¶n phÈm, ng−êi ta c¨n cø vµo chØ sè hiÖu dông β (lµ h»ng sè truyÒn lan) cña phÇn tö dÉn b−íc sãng waveguide. Waveguide cßn tån t¹i mét sè nh÷ng nh−îc ®iÓm nh−: bÒ mÆt quang kh¾c kh«ng ph¼ng; do sù dao ®éng cña nhiÒu chØ sè nh− chiÕt suÊt, ®é s©u quang kh¾c....

H×nh 1.22. CÊu t¹o cña mét waveguide trªn nÒn ®Õ Silic
Tõ mét cÊu tróc dÉn sãng waveguide nh− ®Ò cËp ë trªn, cã thÓ chÕ t¹o ®−îc rÊt nhiÒu c¸c vi m¹ch quang phøc t¹p víi c¸c chøc n¨ng kh¸c nhau. C¸c chøc n¨ng ®ã cã thÓ lµ: phÇn tö t¸ch/ghÐp b−íc sãng; c¸c coupler quang; phÇn tö chuyÓn m¹ch; c¸c bé suy gi¶m ®iÒu chØnh ®−îc; c¸c phÇn tö khuÕch ®¹i, hay bÊt cø mét phÇn tö cÇn thiÕt nµo cña mét module nh− OADM hoÆc c¸c bé bï t¸n s¾c ®éng (Dynamic Dispersion Compensator).

28

Ch−¬ng II. C«ng nghÖ ghÐp kªnh theo b−íc sãng mËt ®é cao DWDM

H×nh 1.23. C¸c phÇn tö c¬ b¶n cña mét AWG

H×nh 1.24. CÊu t¹o vµ ho¹t ®éng cña mét AWG
C¸c s¶n phÈm AWG th−¬ng m¹i cã thÓ xö lý tíi 40 b−íc sãng víi kho¶ng c¸ch gi÷a chóng lµ 100 GHz hoÆc 50 GHz. Mét −u thÕ cña AWG lµ suy hao xen cña nã kh«ng t¨ng tuyÕn tÝnh theo sè kªnh b−íc sãng gièng nh− hiÖn t−îng ®· x¶y ra ®èi víi c¸c bé t¸ch/ghÐp sö dông bé läc mµng máng hay dïng c¸ch tö Bragg. T¹i thêi ®iÓm hiÖn nay, AWG ®ang lµ gi¶i ph¸p tèt nhÊt cho c¸c s¶n phÈm WDM mËt ®é kªnh cao. Tõ s¬ ®å ho¹t ®éng cña AWG ë trªn, tÝn hiÖu quang ®−îc dÉn bëi c¸c phÇn tö dÉn sãng “waveguide” (1) tíi vïng thÊu kÝnh “lens region” (2), c¸c thÊu kÝnh trong

29

Ch−¬ng II. C«ng nghÖ ghÐp kªnh theo b−íc sãng mËt ®é cao DWDM

vïng 2 nµy thùc hiÖn chia c«ng suÊt quang vµ ®−a vµo vïng ma trËn c¸ch tö “grating array” (3). Mçi waveguide trong miÒn grating array cã sai lÖnh vÒ ®é dµi mét kho¶ng chÝnh x¸c ∆ L so víi c¸c waveguide l©n cËn. Do ®ã, tÝn hiÖu quang trong mçi waveguide sÏ cùc ®¹i t¹i mçi thêi ®iÓm trÔ pha kh¸c nhau t¹i ®Çu ra (4). Gäi ∆Φ lµ ®é trÔ pha cña tÝn hiÖu, ta cã:
∆Φ = 2πβ ∆L

λ

miÒn thÊu kÝnh thø hai (5) t¹i ®Çu ra cña grating array cã nhiÖm vô t¸i héi tô c¸c tÝn hiÖu quang tõ ®Çu ra cu¶ c¸c waveguide. Cuèi cïng, mçi tÝn hiÖu t¹i ®Çu ra cña waveguide sÏ ®−îc héi tô t¹i c¸c waveguide kh¸c nhau cña ®Çu ra (6). §Ó WDM ho¹t ®éng æn ®Þnh vµ ®¹t c¸c yªu cÇu nh− lý thuyÕt ®Ò ra th× tÊt c¶ c¸c waveguide ph¶i ®−îc chÕ t¹o chÝnh x¸c, ®iÒu nµy phô thuéc vµo c«ng nghÖ in lito quang (photolithography) vµ c«ng nghÖ chÕ t¹o b¸n dÉn.
Gaussian AWG d¹ng Flat-top

H×nh 1.25. D¹ng b¨ng th«ng cña AWG

B×nh th−êng d¹ng cña bé läc b¨ng th«ng cña AWG thay ®æi theo b−íc sãng lµm viÖc, ®iÒu nµy cã thÓ hiÖu chØnh bëi viÖc thiÕt kÕ c¸c waveguide t¹i ®Çu ra vµ ®Çu vµo cña AWG. Hai d¹ng phæ cña biÕn cña bé läc th«ng cña AWG ®−îc vÏ trªn h×nh 1.25 d¹ng ®Çu lµ d¹ng th«ng th−êng hay cßn gäi lµ d¹ng bé läc th«ng d¶i Gaussian, d¹ng nµy cho suy hao xen cña AWG thÊp, xong nã l¹i ®ßi hái phæ cña Laser nguån thËt hÑp vµ æn ®Þnh tr¸nh ra khái ®Ønh cña phæ. H¬n n÷a víi c¸c øng dông mµ tÝn hiÖu ph¶i qua nhiÒu AWG nh− thiÕt bÞ OADM ch¼ng h¹n th× hiÖu øng nh©n nhiÒu lÇn chøc n¨ng cña bé läc lµm gi¶m gi¶i th«ng ®i rÊt nhiÒu. Mét vÝ dô vÒ phæ tÝn hiÖu sau khi qua AWG víi bé läc Gaussian ®−îc tr×nh bµy trªn h×nh 1.26.

v¶ l¹i hiÖu øng nh©n bé läc còng kh«ng g©y ¶nh h−ëng nh− ®èi víi tr−êng hîp bé läc d¹ng Gaussian. H×nh 1. AWG vµ b¨ng th«ng d¹ng Gaussian . AWG vµ b¨ng th«ng d¹ng Flat-Top D¹ng phæ läc thø hai cña AWG lµ lo¹i “flat-top” cã phæ réng vµ ph¼ng h¬n ( d¶i b−íc sãng lµm viÖc réng ra ). Víi AWG cã phæ vïng b−íc sãng c«ng t¸c nh− vËy th× suy hao xen ®èi víi mäi b−íc sãng trong d¶i sÏ nh− nhau nªn Laser nguån lóc nµy cã thÓ cã dung sai lín h¬n t¹i b−íc sãng lµm viÖc. H×nh 1.27.30 Ch−¬ng II. Tuy nhiªn suy hao xen cña AWG b¨ng flat-top nµy th−êng cao h¬n møc suy hao xen cña AWG b¨ng Gaussian kho¶ng 2 ®Õn 3 dB. C«ng nghÖ ghÐp kªnh theo b−íc sãng mËt ®é cao DWDM H×nh 1.26.27 cho thÊy phæ cña 16 b−íc sãng víi kho¶ng c¸ch kªnh 100 GHz ®−îc ghÐp bëi AWG lo¹i flat-top.

cã thÓ thÊy râ ®iÒu nµy qua hai Ènh phæ ë trªn.ghÐp kh«ng thÓ hoµn toµn lý t−ëng . Isolation ®«i khi ®−îc ®¸nh gi¸ gi÷a hai kªnh kÒ nhau hoÆc gi÷a hai kªnh kh«ng kÒ nhau nã phô thuéc vµo møc nhiÔu ®em so s¸nh b¾t nguån tõ kªnh nµo. Tuy nhiªn tõ quan ®iÓm thiÕt kÕ hÖ thèng ng−êi ta quan t©m nhiÒu ®Õn mét tham sè quan träng kh¸c ®ã lµ tæng møc xuyªn ©m tÝch luü tõ tÊt c¶ c¸c kªnh b−íc sãng.28. trong khi ®ã xuyªn ©m lµ tæng c«ng suÊt nhiÔu trong toµn d¶i lµm viÖc ®ã. H×nh 1. phæ tÝn hiÖu tõ kªnh quang nµy sÏ lÊn sang phæ cña kªnh l©n cËn. §«i khi hai kh¸i niÖm nµy cã thÓ ®æi lÉn cho nhau nh−ng ®é c¸ch ly th−êng ®−îc dïng ®Ó chØ hiÖu gi÷a c«ng suÊt tÝn hiÖu vµ møc nhiÔu trong d¶i lµm viÖc cña AWG. ®é gîn sãng. cßn Isolation lµ møc c«ng suÊt t¹i ®Ønh trong d¶i lµm viÖc. trong khi xuyªn ©m gi÷a c¸c kªnh kh«ng kÒ nhau phô thuéc vµo møc nhiÔu nÒn. AWG t¸ch . Cµng ë møc c«ng suÊt thÊp th× phæ cña kªnh cµng réng ra t¹o nªn vïng nhiÔu nÒn. C«ng nghÖ ghÐp kªnh theo b−íc sãng mËt ®é cao DWDM + B¶n chÊt suy hao vµ xuyªn kªnh ®èi víi AWG. t¸n s¾c vµ c¸c hiÖu øng ph©n cùc (suy hao phô thuéc ph©n cùc PDL vµ t¸n s¾c ph©n cùc PMD).31 Ch−¬ng II. nã cho biÕt tæng møc nhiÔu NF mµ ng−êi thiÕt kÕ hÖ thèng ph¶i tÝnh ®Õn vµ khi ®¸nh gi¸ thiÕt bÞ tr−êng hîp xÊu nhÊt ph¶i ®−îc thö nghiÖm.ghÐp b−íc sãng kh¸c ®· ®−îc ®Ò cËp. AWG vµ b¨ng th«ng d¹ng Flat-top Trªn h×nh 1. mét sè c¸c tham sè ®¸nh gi¸ chÊt l−îng cña AWG lµ: suy hao xen. Xuyªn ©m gi÷a hai kªnh kÒ nhau phô thuéc vµo h×nh d¹ng phæ cña ®Ønh kªnh b−íc sãng.28 tr×nh bµy s¬ ®å tÝnh to¸n ®é c¸ch ly Isolation vµ xuyªn ©m (crosstalk) trong mét AWG. Tæng Isolation tÝch luü lµ tæng isolation xÊu . NÕu kho¶ng c¸ch kªnh qu¸ hÑp sÏ g©y xuyªn ©m. Còng gièng nh− mäi thiÕt bÞ läc t¸ch . d¶i b−íc sãng lµm viÖc. nã liªn quan ®Õn møc c«ng suÊt vµo AWG hay nãi c¸ch kh¸c xuyªn ©m bao gåm c¶ suy hao cña thiÕt bÞ. TÊt c¶ c¸c tham sè trªn ph¶i ®−îc tÝnh to¸n tèi −u c¶ khi thiÕt kÕ AWG vµ trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. hai lo¹i xuyªn ©m nµy cã nguån gèc kh¸c nhau. kho¶ng c¸ch kªnh giòa c¸c b−íc sãng.

C«ng nghÖ ghÐp kªnh theo b−íc sãng mËt ®é cao DWDM nhÊt cña tÊt c¶ c¸c kªnh t¹i b−íc sãng tåi nhÊt trong d¶i lµm viÖc vµ t¹i tr−êng hîp ph©n cùc xÊu nhÊt. ¶nh trªn cïng bªn ph¶i cho thÊy phæ cña kªnh khi cã sù sai pha ngÉu nhiªn trong waveguide grating.§Ó khèng chÕ vµ c¶i thiÖn NF cÇn ph¶i hiÓu b¶n chÊt cña vÊn ®Ò nhiÔu vµ xuyªn ©m g©y ra bëi hiÖn t−îng t¸n x¹ ¸nh s¸ng do cÊu tróc vµ c¸c th«ng sè cña AWG ch−a hoµn h¶o. hai ¶nh phæ phÝa d−íi ®−îc xÐt víi sai pha cã chu kú trong tr−êng hîp nµy møc nhiÔu nÒn th× thÊp song phæ cña kªnh bÞ réng ra ®ay lµ vÝ dô cho xuyªn kªnh kÒ nhau.32 Ch−¬ng II.30 dB lo¹i sai pha nµy ®−îc xÐt ®Õn ®èi víi c¸c kªnh kh«ng kÒ nhau. Sù kh«ng hoµn h¶o nµy g©y ra sù sai lÖch vÒ pha cña tÝn hiÖu quang cùc ®¹i trong waveguide grating lµm cho c¸c tÝn hiÖu quan b−íc sãng waveguide thÝch hîp.29 tr×nh bµy mét vÝ dô vÒ kÕt qu¶ tÝnh to¸n hµm cña bé läc cña kªnh cña AWG khi cã sù sai pha kh¸c nhau x¶y ra. Phæ truyÒn dÉn cña kªnh nµy rÊt hÑp vµ gi¶m xuèng hai bªn s−ên t¹o nªn nÒn nhiÔu rÊt thÊp nÕu cã nhiÒu kªnhh nh− vËy. møc nhiÔu nÒn nay ®· ë møc . H×nh 1. .29. nã cho biÕt NF lín nhÊt mµ thiÕt bÞ cã thÓ gÆp ph¶i. Phæ phÝa trªn cïng bªn tr¸i lµ phæ cña kªnh ®ang xÐt khi c¸c chØ sè cña waveguide hoµn h¶o. KÕt qu¶ m« pháng ¶nh h−ëng cña sai pha ngÉu nhiªn vµ t−¬ng quan lªn xuyªn kªnh H×nh 1. nh÷ng sù sai pha nµy cã thÓ bÞ g©y ra bëi sù biÕn thiªn c¸c chØ sè hiÖu dông do nh÷ng thay ®æi bÊt th−êng cña hÖ sè t¸n x¹ hoÆc nh÷ng thay ®æi bÊt th−êng cña kÝch th−íc waveguide grating. gi¸ trÞ NF xÊu nhÊt nµy ph¶i ®−îc lo¹i trõ trong khai th¸c b»ng c¸ch nµo ®ã.

hÇu hÕt tÊt c¶ c¸c hÖ thèng WDM.SLA. c¸c bé khuÕch ®¹i quang ®−îc nghiªn cøu. • Bé khuÕch ®¹i Brillouin .RBA. KhuÕch ®¹i quang sîi EDFA cã b¨ng tÇn kh¸ réng. §Õn nay c¸c bé khuÕch ®¹i quang EDFA ®· sö dông hÕt søc réng r·i trong m¹ng truyÒn th«ng c¸p quang vµ ®Æc biÖt trong c¸c hÖ thèng th«ng tin quang ®a b−íc sãng WDM. . cã thÓ khuÕch ®¹i ®ång thêi hµng tr¨m b−íc sãng trong d¶i 1525-1600nm. KhuÕch ®¹i quang sîi pha erbium ( EDFA) Ch−¬ng I. Cho ®Õn nay. Tæng quan PhÇn II.33 Ch−¬ng I . dï lµ hÖ thèng thö nghiÖm hay hÖ thèng th−¬ng phÈm ®Òu sö dông bé khuÕch ®¹i quang sîi. Së dÜ c«ng nghÖ WDM ph¸t triÓn nhanh chãng v× viÖc nghiªn cøu chÕ t¹o bé khuÕch ®¹i quang trén Erbium ®· thµnh c«ng vµ ®−îc øng dông.FRA. • Bé khuÕch ®¹i Raman .EDFA ): N¨m 1987 thµnh c«ng trong viÖc chÕ t¹o sîi quang pha t¹p Erbrium vµ c¸c kÕt qu¶ ®Çu tiªn vÒ khuÕch ®¹i quang t¹i b−íc sãng 1550nm khi b¬m b»ng laser Argon th× n¨m 1992 ®· ®−a vµo sö dông trong hÖ thèng th«ng tin quang ®−êng dµi. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. HÖ thèng ghÐp kªnh b−íc sãng th−¬ng phÈm ®· ®¹t ®−îc tèc ®é 40x10 Gbit/s. Tæng quan KhuÕch ®¹i quang trong sîi pha t¹p ®Êt hiÕm (Rare-earth-doped Fiber Amplifer) lµ mét thµnh tùu lín cña c«ng nghÖ th«ng tin quang trong nh÷ng n¨m cuèi thÕ kû XX. Cho ®Õn nay. c«ng nghÖ WDM ®· cã ®ét ph¸ rÊt lín. Cã thÓ nãi r»ng ch−a cã mét c«ng nghÖ nµo ®−îc øng dông vµo thùc tiÔn nhanh nh− khuÕch ®¹i quang pha t¹p Er+3 ( Erbrium Doped Fiber Amplifier . • Bé khuÕch ®¹i quang sîi pha t¹p Erbium . hÖ thèng th−¬ng phÈm míi cã tr×nh ®é cao kh«ng ngõng xuÊt hiÖn.EDFA. ph¸t triÓn gåm: • Bé khuÕch ®¹i Laser .

æn ®Þnh. EDFA cã hÖ sè khuÕch ®¹i quang cao (cì 20 . gi¶m gi¸ thµnh. b¶o d−ìng söa ch÷a. bï ®−îc nh÷ng n¨ng l−îng suy hao trong qu¸ tr×nh truyÒn dÉn. EDFA dÔ hµn nèi víi sîi quang truyÒn dÉn th«ng th−êng vµ hÖ sè khuÕch ®¹i quang kh«ng bÞ ¶nh h−ëng bëi ®é ph©n cùc tÝn hiÖu.30dB). kh«ng th«ng qua bÊt kú bé biÕn ®æi ®iÖn .34 Ch−¬ng I . Sîi quang ®−îc pha thªm nguyªn tè ®Êt hiÕm Erbium víi nång ®é thÝch hîp cã kh¶ n¨ng t¹o nªn nghÞch ®¶o ®é tÝch lòy gi÷a c¸c møc n¨ng l−îng nhê mét nguån b¬m laser ë bªn ngoµi. . n©ng cao chÊt l−îng truyÒn dÉn m¹ng th«ng tin quèc gia vµ h¹ gi¸ c−íc dÞch vô viÔn th«ng. Tr¹ng th¸i b·o hoµ trong EDFA x¶y ra chËm cho nªn EDFA kh«ng g©y ra hiÖn t−îng xuyªn kªnh gi÷a c¸c kªnh ghÐp theo b−íc sãng vµ lµm mÐo d¹ng xung ë c¸c hÖ thèng tèc ®é cao. l¾p ®Æt tr¹m lÆp. C«ng suÊt lèi ra lín (P > 30mw) víi møc ån nhá. t¨ng kho¶ng c¸ch truyÒn dÉn gi÷a c¸c tr¹m lÆp. xö lý tÝn hiÖu trùc tiÕp d−íi d¹ng ¸nh s¸ng. Sö dông EDFA lµm t¨ng dung l−îng th«ng tin. Tæng quan M¹ng viÔn th«ng ViÖt Nam hiÖn nay hoµn toµn sö dông lo¹i khuÕch ®¹i sîi quang cã pha t¹p chÊt ®Êt hiÕm Erbium (Erbium-Doped Fiber Amplifier . Do ®ã. ho¹t ®éng t¹i cöa sæ quang thø ba (1530 nm1565nm). EDFA th−êng ®−îc sö dông cho hÖ thèng th«ng tin c¸p biÓn ®Ó gi¶m chi phÝ cho thiÕt kÕ.EDFA) bëi v× nã cã c¸c −u ®iÓm næi bËt nh− sau: CÊu tróc cña EDFA ®¬n gi¶n.quang vµ quang .®iÖn nµo. Khi cã tÝn hiÖu th«ng tin truyÒn qua EDFA th× tÝn hiÖu lèi ra sÏ ®−îc khuÕch ®¹i.

khuÕch ®¹i quang sîi pha Erbium 2. c¸c Laser b¬m b¸n dÉn. Ngµy nay. c¸c thµnh phÇn Erbium (EDF). söa ch÷a thuËn tiÖn vµ linh ho¹t. do ®ã ®· thu ®−îc d¶i réng b¨ng kÐp. EDFA cã kh¶ n¨ng cung cÊp ®é khuÕch ®¹i cao. Gi¶i ph¸p më réng d¶i b¨ng EDFA ban ®Çu lµ sö dông c¸c bé läc c©n b»ng ®é khuÕch ®¹i. C¬ së nÒn t¶ng cña EDFA Trong thêi gian gÇn ®©y. KhuÕch ®¹i quang sîi pha Erbium Ch−¬ng II . c¸c thµnh phÇn thô ®éng vµ c¸c c«ng nghÖ hµn còng nh− kü thuËt l¾p r¸p. Nh− vËy. nhê nh÷ng tiÕn bé v−ît bËc cña c«ng nghÖ.1. 2. Nh− ®· biÕt. EDFA cho phÐp kh¶ n¨ng øng dông hiÖu qu¶ ®èi víi hÖ thèng th«ng tin quang ghÐp b−íc sãng (WDM). Quy luËt chi phèi c¸c t−¬ng t¸c Ph«t«n. Lucent vµ Fujitsu th× bé khuÕch ®¹i quang ®−îc tÝch hîp trªn mét card gióp cho qu¸ tr×nh thay thÕ. v× c¸c Photon cã n¨ng l−îng nµy phï hîp víi chªnh lÖch møc n¨ng l−îng nguyªn tö. Trong c¸c s¶n phÈm th−¬ng m¹i cña mét sè h·ng cung cÊp thiÕt bÞ lín trªn thÕ giíi nh− Nortel. c¸c bé khuÕch ®¹i quang vµ c«ng nghÖ WDM ®· gia t¨ng hiÖu qu¶ chi phÝ theo nghÜa dung l−îng truyÒn dÉn t¨ng lªn. Do ®ã. V× vËy. Nh÷ng t−¬ng t¸c nh− vËy th−êng nghiªn cøu b»ng c¸ch sö dông m« h×nh . n©ng cao chøc n¨ng m¹ng vµ tÝnh linh ho¹t trong vËn hµnh.35 Ch−¬ng II . EDFA lµ mét ®o¹n sîi quang ng¾n cã lâi ®−îc pha t¹p nguyªn tè ®Êt hiÕm Erbium. bé khuÕch ®¹i quang sîi EDFA øng dông trong c¸c hÖ thèng th«ng tin quang WDM ®−îc chän lµ ®èi t−îng nghiªn cøu chñ yÕu trong luËn ¸n. Trong ®ã quan t©m ®Æc biÖt tíi sù t−¬ng t¸c gi÷a nguyªn tö vµ c¸c Photon cña mode bøc x¹ x¸c ®Þnh cã tÇn sè ν ≈ ν0 ë ®©y hν0 = E2 E1. nªn ®· chÕ t¹o ®−îc c¸c bé khuÕch ®¹i quang sîi EDFA b¨ng réng ®Ó øng dông trong c¸c hÖ thèng th«ng tin quang dung l−îng cao. hÖ sè nhiÔu thÊp vµ quan träng h¬n n÷a lµ tÊt c¶ c¸c kªnh tÝn hiÖu quang ®Ó cã thÓ ®−îc khuÕch ®¹i ®ång thêi. c«ng suÊt cao.nguyªn tö Theo lý thuyÕt nguyªn tö. mét nguyªn tö cã thÓ bøc x¹ (t¹o ra) hoÆc hÊp thô (tiªu huû) mét Photon nhê tr¶i qua c¸c chuyÓn dÞch h−íng xuèng hoÆc h−íng lªn gi÷a c¸c møc n¨ng l−îng cña nã.1.1. Sau ®ã l¹i dùa trªn c¬ së cÊu tróc hai b¨ng gåm c¸c phÇn khuÕch ®¹i ®èi víi d¶i b¨ng C vµ d¶i b¨ng L.

nã cã thÓ tù ph¸t gi¶m xuèng tíi møc n¨ng l−îng thÊp h¬n vµ gi¶i phãng ra n¨ng l−îng d−íi d¹ng Photon. N¨ng l−îng Photon hν sÏ thªm vµo n¨ng l−îng cña mode ®iÖn tõ tr−êng. Ba d¹ng t−¬ng t¸c cã thÓ x¶y ra lµ : bøc x¹ tù ph¸t.2 − ρ sp t dN = Nt ρ sp N . v× sè l−îng ph©n r· theo hµm mò víi h»ng sè thêi gian 1 ρ sp . Qu¸ tr×nh nµy gäi lµ bøc x¹ tù ph¸t. σ(ν) cã thÓ tÝnh to¸n tõ ph−¬ng tr×nh Schrodinger.1a: Bøc x¹ tù ph¸t cña Photon cã tÇn sè ν nhê chuyÓn tiÕp nguyªn tö tõ møc n¨ng l−îng 2 tíi møc n¨ng l−îng 1 H×nh 2. nÕu nh− cã sè l−îng l¬n h¬n N nguyªn tö. Do ®ã. KhuÕch ®¹i quang sîi pha Erbium ®iÖn ®éng lùc l−îng tö. Trong lç hæng khèi l−îng V. mÆc dï ρsp∆t sÏ ph¶i lu«n lu«n nhá h¬n 1.36 Ch−¬ng II . σ(ν) th−êng x¸c ®Þnh b»ng thùc nghiÖm.4) øng dông riªng víi mçi mode cã thÓ cã cïng tÇn sè ν. ThuËt ng÷ " mËt ®é x¸c suÊt" cã nghÜa lµ kh¶ n¨ng bøc x¹ trong kho¶ng thêi gian t vµ t + ∆t vµ ρsp∆t. nh÷ng tÝnh to¸n th−êng rÊt phøc t¹p.1c: Bøc x¹ c−ìng bøc lµ qu¸ tr×nh ë ®ã mét Photon hν kÝch thÝch nguyªn tö ph¸t x¹ Photon v« tÝnh v× nã tr¶i qua chuyÓn tiÕp h−íng xuèng Hµm σ(ν) lµ mét hµm hÑp cña ν ®ùoc tËp trung vÒ tÇn sè céng h−ëng ν0 .1b: HÊp thô cña Photon hν dÉn tíi chuyÓn tiÕp lªn cña nguyªn tö tõ møc n¨ng l−îng 1 tíi møc n¨ng l−îng 2 H×nh 2. hÊp thô vµ bøc x¹ c−ìng bøc • Bøc x¹ tù ph¸t: NÕu nguyªn tö ban ®Çu ë møc n¨ng l−îng cao. mËt ®é x¸c suÊt (trªn gi©y). ®ã lµ phÇn chång lÊn chuyÓn dÞch. bëi v× chuyÓn dÞch kh«ng phô thuéc vµo sè l−îng Photon. Bëi v× lµ mËt ®é x¸c suÊt nªn ρsp cã thÓ lín h¬n 1 (s-1). Do vËy. cã thÓ viÕt c¸c nguyªn tö N (t ) = N (0) e nh− minh ho¹ trªn h×nh 2. hoÆc tèc ®é chuyÓn dÞch tù ph¸t phô thuéc vµo ν nh− sau: 2 1 hν 2 1 hν 2 1 hν hν hν H×nh 2. Ph−¬ng tr×nh (2. tuy nhiªn. mét phÇn gÇn ®óng c¸c nguyªn tö ∆t.

MËt ®é x¸c suÊt ®èi víi hÊp thô Photon tõ mode ë tÇn sè ν ®· cho trong lç hæng khèi l−îng V bÞ chi phèi cña bøc x¹ tù ph¸t sang mode ®ã ρ ab = c σ (ν ) V (2. qu¸ tr×nh nµy gäi lµ hÊp thô. do ®ã nguyªn tö t¨ng lªn tíi møc n¨ng l−îng cao h¬n.6) . nã chØ cã thÓ x¶y ra khi mode chøa mét Photon. th× mËt ®é x¸c suÊt mµ ë ®ã nguyªn tö hÊp thô mét Photon sÏ lín h¬n gÊp n lÇn ( bëi v× c¸c kh¶ n¨ng x¶y ra lo¹i trõ lÉn nhau).37 Ch−¬ng II .5) Tuy nhiªn. HÊp thô lµ sù chuyÓn dÞch g©y ra bëi Photon. nghÜa lµ: P • Bøc x¹ c−ìng bøc : ab =n c σ (ν ) V (2. th× Photon cã thÓ bÞ hÊp thô. nÕu cã n Photon trong mode. KhuÕch ®¹i quang sîi pha Erbium N(t) N(0) ρ 1 sp t H×nh 2.2 : Bøc x¹ tù ph¸t ®¬n mode lµm cho sè l−îng c¸c nguyªn tö bÞ kÝch thÝch gi¶m xuèng theo quy luËt hµm mò víi h»ng sè thêi gian 1/ρsp • HÊp thô : NÕu nguyªn tö ban ®Çu ë møc n¨ng l−îng thÊp h¬n vµ mode bøc x¹ chøa mét Photon.

H×nh vÏ 2.7) V× trong tr−êng hîp hÊp thô. Bëi v× bøc x¹ tù ph¸t x¶y ra thªm vµo bøc x¹ c−ìng bøc. KhuÕch ®¹i quang sîi pha Erbium NÕu nguyªn tö ë møc cao h¬n vµ mode chøa mét Photon. bøc x¹ tù ph¸t cã thÓ xem nh− bøc x¹ c−ìng bøc g©y ra bëi c¸c dao ®«ng mode ë ®Óm kh«ng.38 Ch−¬ng II . theo V quang ®iÓm ®iÖn ®éng lùc l−îng tö. §iÒu nµy ®−îc xem nh− quy luËt chi phèi c¸c t−¬ng t¸c Photon . 2. V× Pst = Pab nªn sö dông ký hiÖu Wi ®èi víi mËt ®é x¸c suÊt cña c¶ bøc x¹ c−ìng bøc vµ hÊp thô. x¸c suÊt chuyÓn dÞch c−ìng bøc tÝn hiÖu Ws gi÷a E2 vµ E1. Bëi v× n¨ng l−îng ë ®iÓm kh«ng thÓ cã ®−îc ®èi víi hÊp thô. x¸c suÊt chuyÓn dÞch c−ìng bøc b¬m Wp gi÷a E3 vµ E1. Môc ®Ých lµ ®Ó t×m ra t¸c ®éng cña ng−ìng vµ ®é khuÕch ®¹i b·o hoµ t−¬ng øng víi ¸nh s¸ng b¬m cña bé khuÕch ®¹i quang sîi pha chÊt kÝch hoat Er3+ ba møc.8) Sau khi bøc x¹. h−íng truyÒn sãng vµ ph©n cùc sÏ kÝch thÝch bøc x¹ mét Photon cã c¸c ®Æc tÝnh gièng hÖt nh− Photon khëi ®Çu. C¸c ph−¬ng tr×nh tèc ®é ®èi víi m« h×nh ba møc cña Er3+ PhÇn nµy sÏ th¶o luËn vÒ c¸c ph−¬ng tr×nh tèc ®é ®èi víi c¶ ba møc cña m« h×nh b¬m ba møc. Qu¸ tr×nh nµy gäi lµ bøc x¹ c−ìng bøc. Qu¸ tr×nh khuÕch ®¹i Photon nµy lµ hiÖn t−îng ho¹t ®éng c¬ b¶n cña c¸c khuÕch ®¹i Laser vµ Laser. nªn tæng mËt ®é x¸c suÊt cña nguyªn tö bøc x¹ mét Photon sang mode sÏ lµ ρ sp + P st = ( n + 1) c σ (ν ) .nguyªn tö.1.2. hÊp thô vµ bøc x¹u c−ìng bøc) tu©n theo c¸c quan hÖ c¬ së ®· quy ®Þnh ë trªn. . nã ng−îc l¹i víi hÊp thô. Ng−îc l¹i. Ba t−¬ng t¸c cã thÓ x¶y ra gi÷a mét nguyªn tö vµ mét lç hæng mode bøc x¹ ( bøc x¹ tù ph¸t. mode bøc x¹ mang n+1 Photon. Trªn thùc tÕ.3 biÓu thÞ c¸c ®¹i l−äng sau: sè l−îng phÇn tö mang Ni cho mçi ®¬n vÞ khèi l−îng trong møc n¨ng l−îng Ei. mËt ®é x¸c suÊt mµ ë ®ã nguyªn tö bÞ kÝch thÝch ®Ó bøc x¹ thªm mét Photon sÏ lµ: P st =n c σ (ν ) V (2. nguyªn tö cã thÓ bÞ kÝch thÝch ®Ó bøc x¹ Photon kh¸c sang cïng mode. Sù tham gia cña Photon trong mét mode tÇn sè ®Æc biÖt. nÕu mode xuÊt ph¸t mang n Photon. mËt ®é x¸c suÊt ρst mµ ë ®ã qu¸ tr×nh nµy x¶y ra trong mét lç hæng khèi l−îng V bÞ chi phèi bëi cïng phÇn chång lÊn chuyÓn dÞch nh− sau: ρ st = c σ (ν ) V (2. tõ møc n¨ng l−îng thø i tíi møc n¨ng l−îng thø j (i>j). Pab tû lÖ víi n h¬n lµ víi (n+1).

9) Tèc ®é thay ®æ ®é tÝch luü trong ba møc sÏ lµ : d N3 dt = W p ( N 1 − N 3) − N τ 3 (2.12) 21 ë ®©y: 1 3 τ τ = 1 32 + 1 τ (2.10) 3 dN dt 2 = τ N 3 − 32 τ N 2 − W S ( N 2 − N 1) (2.39 Ch−¬ng II .13) 31 .3 : M« h×nh ba møc ®èi víi bé khuÕch ®¹i quang sîi pha Er3+ §¹i l−îng Wp ®−îc x¸c ®inh nh− sau : I W ν σ ν p ( p )= p p ph (2.11) 21 dN dt 1 = −W p ( N 1 − N 3) + τ N 2 + W S ( N 2 − N 1) (2. KhuÕch ®¹i quang sîi pha Erbium E3 βN N2 τ32 E2 Wp τ31 τ21 Ws hν N1 §é tÝch luü E1 H×nh 2.

• Chªnh lÖch ®é tÝch luü tr¹ng th¸i bÒn tiªu chuÈn: Chªnh lÖch ®é tÝch luü gi÷a møc E1 vµ E2 quyÕt ®Þnh ®é khuÕch ®¹i cña bé khuÕch ®¹i sÏ t×m ®−îc.40 Ch−¬ng II .20) . β=0.17) 21 Møc E2 vµ E3 cña EDFA ®−îc b¬m bëi ¸nh s¸ng b¬m 1.12) sÏ ®−îc: N = W +W N W β + 1 +W 2 p S (2.19) S 1 p τ 21 Víi N ®−îc x¸c ®Þnh nh− sau: N = N1 + N2 (2.16) 32 Thay ph−¬ng tr×nh (2.38. ®é khuÕch ®¹i vµ ®é khuÕch ®¹i b·o hoµ cña bé khuÕch ®¹i. C¸c ph−¬ng tr×nh tèc ®é x¶y ra ®ång thêi sÏ ®−îc gi¶i ë tr¹ng th¸i bÒn víi: d =0 dt (2.16) vµo ph−¬ng tr×nh (2.14) Khi ®ã sÏ t×m ®−îc tèc ®é tÝch luü.11) thu ®−îc: 0 = W p ( N 1 − N 3) − τ N 2 − W S ( N 2 − N 1) (2. KhuÕch ®¹i quang sîi pha Erbium C¸c ®èi sè νs vµ νp bÞ triÖt tiªu. vµ bëi v× qu¸ tr×nh phôc håi nhanh. do: τ31 >> τ32 Ta cã : (2.15) W (N − N ) = p 1 3 τ N 3 (2.18) ë nhiÖt ®é phßng. Thay ph−¬ng tr×nh (2.48µm cã kho¶ng trèng rÊt s¸t nhau. chªnh lÖch ®é tÝch luü. cho nªn tèc ®é tÝch luü gi÷a hai møc nµy nhanh chãng ®¹t tíi tèc ®é tÝch luü Boltzman: β= N N 3 2 =e − ∆E kT (2.18) vµo ph−¬ng tr×nh (2.

55 Wsτ = 0 Wsτ = 0.0. WSτ vµ Wpτ lµ c¸c ®¹i l−îng biÓu thÞ c−êng ®é ¸nh s¸ng tÝn hiÖu vµ b¬m.22) (2.38 Wsτ = 0.4: Chªnh lÖch nång ®é ®èi víi c«ng suÊt b¬m.19) lµ A vµ B ( A. Trong h×nh vÏ 2. N −N 2 1 N 1. §¹i l−îng N2 .45 N2 = N Chªnh lÖch nång ®é ( N2-N1)/N β=0 β = 0.B kh«ng ph¶i lµ hÖ sè Einstein). N sÏ trë thµnh: N= A B N1 N 1 + (2.25) lµ mét ph−¬ng tr×nh quan träng cã liªn quan tíi c«ng suÊt tÝn hiÖu vµ c«ng suÊt b¬m víi ®é khuÕch ®¹i cña bé khuÕch ®¹i. c«ng suÊt tÝn hiÖu vµ β lµ biÕn sè . ph−¬ng tr×nh (2.1. Wsτ = 0 Vïng khuÕch ®¹i 0.0 N2 = 0 Tèc ®é b¬m tiªu chuÈn Wpτ H×nh 2.22).19) vµo (2.55 5 6 7 8 N2 N2 = N1 0 1 1 2τWs + 1 2 3 4 .5 Ng−ìng trong suèt 1/(1-β) T¨ng Wsτ Vïng suy hao .21) Vµ ë ®©y: N 1 = = B N A+ B A N A+ B (2.41 Ch−¬ng II .23) cã thÓ ®−îc viÕt nh− sau: N −N 2 1 N = A−B A+ B (2.N1 biÓu thÞ hÖ sè khuÕch ®¹i. Do vËy. KhuÕch ®¹i quang sîi pha Erbium §Æt tö sè vµ mÉu sè cña ph−¬ng tr×nh (2.24) Thay tö sè vµ mÉu sè cña ph−¬ng tr×nh (2.5 nh− mét hµm cña c«ng suÊt b¬m Wpτ víi Wsτ vµ β lµ c¸c biÕn sè.4.24) vµ ®Æt τ21=τ: N −N 2 1 N = (1 − β )W p τ − 1 (1 + β )W p τ + 2W S τ + 1 (2.0 ∆N N 0.25) Wpτ gäi lµ tèc ®é b¬m tiªu chuÈn .23) N 2 C¸c ph−¬ng tr×nh (2. (3.

tõ ph−¬ng tr×nh (2.25).42 Ch−¬ng II . (2.27) Ng−ìng nµy x¶y ra ë cïng gi¸ trÞ bÊt kÓ møc c«ng suÊt tÝn hiÖu. Tõ ph−¬ng tr×nh (2.27) víi β = 0 gi¶m xuèng cßn W th P = τ .29) vµo ph−¬ng tr×nh (2.28) Gäi chªnh lÖch ®é tÝch luü lín nhÊt lµ ∆Nmax. chªnh lÖch ®é tÝch luü sÏ lín nhÊt khi: 2WSτ = 0 (2.28) rót ra ®−îc: ∆ N max N = (1 − β )W p τ − 1 (1 + β )W p τ + 1 (1 + β )W p τ + 1 (2. V× tõ ph−ong tr×nh (2. ®iÒu kiÖn ng−ìng ®−îc hiÓu trong tr−êng hîp khi c«ng suÊt b¬m chØ ®ñ duy tr× bøc x¹ tù ph¸t. th× ng−ìng c«ng suÊt b¬m sÏ thÊp h¬n.30) N −N N = ∆N N 1 2W τ 1+ (1+ β )W τ + 1 S p . Ph−¬ng tr×nh (2. KhuÕch ®¹i quang sîi pha Erbium • §é khuÕch ®¹i cña bé khuÕch ®¹i quang: Tõ biÓu thøc hÖ sè khuÕch ®¹i g cña bé khuÕch ®¹i quang trong ph−¬ng tr×nh g = (N2-N1)σS vµ ph−¬ng tr×nh (2.25) cã nghÜa r»ng ph−¬ng tiÖn truyÒn ®¹t sÏ kh«ng trë thµnh ho¹t ®éng khi nã ch−a ®¹t tíi gi¸ trÞ ng−ìng sau: W th p = 1 1− β 1 (2.29) Thay ph−¬ng tr×nh (2. theo nguyªn t¾c hoÆc cã hoÆc kh«ng ®é khuÕch ®¹i t×m ®−îc nh− sau: >0 khuÕch ®¹i N −N 2 1 N = = 0 Trong suèt (2.25). Ph−¬ng tr×nh (2.25) sÏ cã: N −N 2 1 N 2 = ∆ N max N 1 (1 + β )W p τ + 2W S τ + 1 max hoÆc (2. So vËy.26) < 0 Suy hao Khi ph−¬ng tiÖn truyÒn ®¹t b¾t ®Çu khuÕch ®¹i.27) cho thÊy tõng thêi gian duy tr× tr¹ng th¸i siªu bÒn τ cña Erbium dµi h¬n.25). nã sÏ trë thµnh ho¹t ®éng.

37).33) W s s (ν ) = σ s 2 t λ g (ν ) = σ 8Π nτ 2 1 spon Ph−¬ng tr×nh (2.34)). víi sù gia t¨ng c«ng suÊt tÝn hiÖu.32) Theo ph−¬ng tr×nh (2. . KhuÕch ®¹i quang sîi pha Erbium Gi¸ trÞ WSτ ( c«ng suÊt tÝn hiÖu ) gi¶m xuèng tõ N2 . ViÖc gi¶i c¸c ph−¬ng tr×nh tèc ®é trªn trong sù phô thuéc vµo thêi gian ®−îc ®Ò cËp ®Õn trong phô lôc A.30)).34) • KÕt luËn vÒ sù ph©n tÝch c¸c ph−¬ng tr×nh tèc ®é: §å thÞ ph−¬ng tr×nh (2.5. ®é khuÕch ®¹i cña bé khuÕch ®¹i gi¶m dÇn vµ cuèi cïng ®¹t tíi gi¸ trÞ 0 (ph−¬ng tr×nh (2.34) nh− thÓ hiÖn trªn h×nh vÏ 2. Nh÷ng ph©n tÝch trªn ®· cho thÊy mét sè kÕt luËn quan träng nh− sau: hÖ sè khuÕch ®¹i cña bé khuÕch ®¹i tû lÖ víi chªnh lÖch ®é tÝch luü.43 Ch−¬ng II .33)) mµ cßn t¨ng ®é khuÕch ®¹i cña bé khuÕch ®¹i ( ph−¬ng tr×nh (2.31) ë ®©y: W sat s = 1 1  (1 + β )W P +  2 τ (2.31) trë thµnh: N −N 2 1 N = ∆N N max 1 1+ I I s sat s (2.N1 tíi mét nöa cña ∆Nmax ®−îc x¸c ®Þnh nh− W s : sat N −N 2 1 N = ∆N N max 1 1+ W W s sat s (2.32) trë thµnh: W Víi sat S  1+ βW p    = 1 + th   1 − βW  p   1 hν (2. sù gia t¨ng c«ng suÊt b¬m dÉn tíi sù t¨ng lªn kh«ng chØ c−êng ®é b·o hoµ tÝn hiÖu (ph−¬ng tr×nh (2. ph−¬ng tr×nh (2.

5 : Chªnh lÖch nång ®é ®èi víi mËt ®é c«ng suÊt tÝn hiÖu tiªu chuÈn 2. ®iÒu nµy cã nghÜa lµ ¸nh s¸ng b¬m chØ cã thÓ lµ 800nm.6 thÓ hiÖn s¬ ®å møc n¨ng l−îng cña Er3+. b¬m 800nm kh«ng cã hiÖu qu¶ víi qu¸ tr×nh hÊp thô tr¹ng th¸i c−ìng bøc(ESA).5 ∆I s I ssat 1.3.0 1.98 µm H×nh vÏ 2.48 µm vµ 0. KhuÕch ®¹i quang sîi pha Erbium ∆ N max N ∆N N Chªnh lÖch nång ®é 0. ChØ cã c¸c thiÕt bÞ tr¹ng th¸i r¾n lµ thÝch hîp víi th«ng tin quang.1. §¸ng tiÕc lµ c¸c ®−êng hÊp thô cao l¹i n»m trong vïng bøoc sãng ng¾n h¬n 540nm n¬i kh«ng thÓ thùc hiÖn ®−îc víi Laser b¬m tr¹ng th¸i r¾n. nªn luËn ¸n sÏ chØ chó ý tíi ¸nh s¸ng b¬m 980nm vµ 1480nm. phÇn chèng lÊn hÊp thô σP réng h¬n.6 : S¬ ®å møc n¨ng l−îng vµ c¸c ®−êng hÊp thô cña Er3+ . Ho¹t ®éng b¬m EDFA ë 1. Phæ hÊp thô cña Er3+ kÕt hîp víi c¸c chuyÓn dÞch ®· cho trªn h×nh vÏ 2. 1480nm.5 0 0. Tuy nhiªn. 980nm. vµ v× thÕ nªn dÔ dµng b¬m h¬n.5 H×nh 2. 2 H 11 / 2 ChÊt khÝ ion Ar 540 nm 4 F9 / 2 ChÊt láng Ar/mµu 650 nm 4 I9/ 2 4 I 11 / 2 I 13 / 2 I 15 / 2 LD AlGaAs 800 nm LD InGaAs 980 nm 4 4 hν LD InGaAsP 1480 nm 1530 1550 nm hν B¬m Tù ph¸t C−ìng bøc H×nh 2.44 Ch−¬ng II . C¸c lo¹i Laser cã thÓ sö dông nh− b¬m ¸nh s¸ng sÏ ®−îc thÓ hiÖn trªn s¬ ®å.6 ®ã lµ : hÖ sè hÊp thô cao h¬n.

§iÒu nµy t¹o nªn chªnh lÖch gi÷a b¬m 1. (2.38 vµo ph−¬ng tr×nh (2.38) max.48 µm lµ cã søc hÊp dÉn.98 µm vµ 1.48 µm riªng biÖt ë tèc ®é N3/N2 cña mËt ®é tÝch luü ®−îc ghim bëi ph©n bè Boltzman do møc n¨ng l−îng cña tÝn hiÖu 1.45 Ch−¬ng II . Tr−íc hÕt sÏ xem xÐt c¸c gi¸ trÞ cña β ®èi víi hai b−íc sãng b¬m nµy.48 µm. §ång thêi sè h¹ng nhiÔu tù ph¸t cña bé khuÕch ®¹i ®èi víi b¬m 0. nhiÔu bøc x¹ tù ph¸t ®−îc khuÕch ®¹i (ASE) tû lÖ víi: n spon = N 2 N 2 − N1 (2. 980 nm Do vËy. thay β=0. V× tõ ph−¬ng tr×nh (2.38 (2.35).98µm.48 µm. Nspon cã thÓ viÕt l¹i nh− sau: . KhuÕch ®¹i quang sîi pha Erbium H×nh vÏ 2.48µm vµ 0.98µm cã ®é khuÕch ®¹i cao h¬n so víi b¬m 1.36) Trong tr−êng hîp b¬m 1.39) Tõ ph−¬ng tr×nh (2.7 gi¶i thÝch c¬ chÕ suy hao cña ESA. β sÏ lµ: β= N N 3 2 =e − ∆E kT = 0.98µm.22).37) max. Nh− ®· thu ®−îc trong phÇn tr−íc. β l¹i gÇn nh− b»ng 0 ®èi víi ¸nh s¸ng b¬m 0.98µm còng cao h¬n so víi b¬m 1. Nh− vËy chØ cßn l¹i ¸nh s¸ng b¬m 0. th× sÏ cã kh¶ n¨ng x¶y ra mét sè phÇn tö mang ë møc E2.35) Tr¸i l¹i.36):  N 2− N 1    N   = 0.54µm còng h¹n chÕ ®èi víi b¬m 1. NÕu nh− vÉn cã møc n¨ng l−îng cao h¬n E4 ch¼ng h¹n mµ ë ®ã kho¶ng trèng gi÷a E4 vµ E2 ®ång nhÊt víi kho¶ng trèng gi÷a E3 vµ E1.45 (2. bé khuÕch ®¹i ®ùoc b¬m 0. chªnh lÖch ®é tÝch luü ®¹t ®−îc lín nhÊt ®èi víi tèc ®é b¬m tiªu chu©nr lµ :  N 2 − N1   max = 1 − β    N 1+ β   (2.1480 nm Trong khi ®èi víi b¬m 0. ph−¬ng tr×nh 2. B¬m 1.36 −íc l−îng víi:  N 2− N 1     N  =1 (2.48µm.98µm.48 µm.23). ë nhiÖt ®é phßng.

46 Ch−¬ng II .48 µm chØ cã thÓ gi¶m nspon xuèng tíi 1. V× .98 lµ W th P τ = 1. Khi so s¸nh hiÖu qu¶ b¬m. trong khi ®èi víi b¬m 1.27). trong khi ®ã víi cïng sè l−îng th× b¬m 0. §é khuÕch ®¹i cña bé khuÕch ®¹i cho mçi ®¬n vÞ c«ng suÊt b¬m ®èi víi Laser b¬m 0.98 µm cuèi cïng cã thÓ lµm gi¶m nspon xuèng tíi 1.41) T¨ng c«ng suÊt b¬m sÏ lµm gi¶m nspon vµ nspon tiÖm cËn giíi h¹n: n E4 spon = 1 1− β (2. §èi víi b¬m 1.7 : Gi¶i thÝch suy hao hÊp thô tr¹ng th¸i c−ìng bøc hÊp thô hai photon d¹ng bËc thang B¬m 0. Ng−ìng c«ng suÊt b¬m cho bëi ph−¬ng tr×nh (2. nspon trë thµnh: W +W 1 W (1 − β ) − τ p S P (2.98µm lµ 10dB/mW. Sù chªnh lÖch nµy cã liªn quan tíi sù kh¸c biÖt ®o ®ù¬c trong viÖc rót n¨ng l−îng ra tõ Laser b¬m. nh−ng b¬m 1.48µm chØ lµ 5 dB/mW.98µm cao h¬n b¬m 1.48µm.19). KhuÕch ®¹i quang sîi pha Erbium N 2 N 2 − N1 n = spon = A A− B (2. b¬m 0.40) Vµ tõ ph−¬ng tr×nh (2. ®é khuÕch ®¹i d−íi d¹ng dB thu ®ùoc víi mçi mW c«ng suÊt b¬m.61.61 .48µm. ng−ìng nµy lµ th P W τ = 1.42) 2 H 11 / 2 ESA = h C λp E3 E2 ESA = h C τ3 ë λp = 800 nm 4 I 11 / 2 λp τ2 Ws ë λp = 800 nm E1 H×nh 2.0 .

®ã lµ sù kÕt hîp cña b¬m h−íng thuËn vµ b¬m h−íng ng−îc.98 µm ( chi tiÕt nh− trong b¶ng 2. . KhuÕch ®¹i quang sîi pha Erbium c−êng ®é c«ng suÊt tÝn hiÖu b·o hoµ.1).48µm l¹i cã c«ng suÊt tÝn hiÖu b·o hoµ vµ dung sai b−íc sãng ¸nh s¸ng b¬m cao h¬n so víi b¬m 0. KÕt luËn: B¬m 0. muèn thùc hiÖn khuÕch ®¹i tÝn hiÖu ¸nh s¸ng. CÊu h×nh b¬m EDFA Nh− ®· biÕt. Mét khã kh¨n n÷a ®èi víi b¬m 0.98 µm InGaAs 20-100 mW 10 dB/mW 2 dBm 2. Th«ng th−êng EDFA ®−îc thiÕt kÕt ®Ó ho¹t ®éng v¬i ¸nh s¸ng b¬m vµ tÝn hiÖu truyÒn theo cïng h−íng.48 µm vµ 0. §Ó ®¹t ®−îc khuÕch ®¹i. B¬m sÏ thùc hiÖn viÖc cung cÊp c«ng suÊt nµy th«ng qua c¸c c¬ chÕ kÝch thÝch ®iÖn tö trong c¸c nguyªn tö lµm cho chóng di chuyÓn tõ møc n¨ng l−îng thÊp tíi møc n¨ng l−îng h¬n. c−êng ®é c«ng suÊt tÝn hiÖu b·o hoµ W sat s lµ cao h¬n ®èi víi b¬m 1. tr−êng hîp nµy gäi lµ b¬m thuËn.48µm.32) hµm chøa hÖ sè (1+β).4.48 µm InGaAs/InP 20-100 mW 5 dB/mW 20 dBm 20 nm 5 dB B¬m 0. v× vËy c¸c ®ièt Laser b¬m 0.98 µm ®ã lµ ®é réng ®−êng chuyÓn dÞch b¬m hÑp h¬n ®èi víi b¬m 1.98µm ®ßi hái ph¶i kiÓm so¸t chÆt chÏ h¬n b−íc sãng bøc x¹ cña nã.5 nm 3 dB 2. c¸c bé khuÕch ®¹i quang ®ßi hái ph¶i cã nguån c«ng suÊt bªn ngoµi ®Ó cung cÊp thªm n¨ng l−îng cho tÝn hiÖu ®Çu vµo.48µm. b¬m sÏ ph¶i cung cÊp nghÞch ®¶o nång ®é trªn nh÷ng chuyÓn dÞch cã lîi. ph−¬ng tr×nh (2.98µm cã ®é khuÕch ®¹i trªn mçi ®¬n vÞ c«ng suÊt b¬m.1 : So s¸nh EDFA ®−îc b¬m bëi ¸nh s¸ng b¬m 1.48µm. Nh−ng b¬m 1.47 Ch−¬ng II . HoÆc ¸nh s¸ng b¬m còng cã thÓ truyÒn theo h−ãng ngù¬c l¹i víi h−íng truyÒn sãng. Víi cïng c«ng suÊt b¬m Wp.98 µm §Æc tÝnh VËt liÖu Lazer b¬m C«ng suÊt b¬m ®Çu ra tõ Lazer b¬m §é khuÕch ®¹i víi mçi mW c«ng suÊt b¬m C«ng suÊt tÝn hiÖu b·o hoµ §é réng ®−êng chuyÓn dÞch b¬m HÖ sè nhiÔu (NF) B¬m 1. l−îng nhiÔu ASE thÊp vµ ng−ìng c«ng suÊt b¬m cao h¬n so víi b¬m 1. B¶ng 2.1.

c.31a.98/1.48 µm ghÐp cïng víi ¸nh s¸ng tÝn hiÖu 1.55 µm nhê m«t g−¬ng l−ìng h−íng s¾c.48 µm.98/1. ®Ó lo¹i bá nhiÔu ASE.8 a: S¬ ®å cÊu h×nh b¬m EDFA theo h−íng thuËn .55 µm EDF Bé c¸ch ly Bé c¸ch ly Bé läc quang B¬m B¬m LD 0. Lý do cã c¸c cÊu h×nh b¬m kh¸c nhau ®ã lµ do sù ph©n bè cña ¸nh s¸ng b¬m trong sîi quang. b¬m thuËn biÓu thÞ ®Æc tÝnh nhiÔu tèt h¬n so víi b¬m ng−îc.48 Ch−¬ng II . vµ v× vËy. Tõ ®iÓm quan s¸t. sÏ sö dông bé läc d¶i b¨ng hÑp (<1nm). • CÊu h×nh b¬m thuËn: Trong tr−êng hîp b¬m thuËn. N −N 2 1 N lín nhÊt ë ®Çu vµo kÕt cuèi sîi quang. Theo c¸c h×nh vÏ nµy. §iÒu nµy cã nghÜa hÖ sè nghÞch ®¶o nång ®é n spon = N 2 N 2 − N1 nhá h¬n ë ®Çu vµo. nh−ng l¹i nh¹y c¶m víi h−íng truyÒn sãng trªn c¶ hai ®Çu kÕt cuèi cña sîi quang ®Ó ng¨n chÆn sãng ph¶n x¹ ng−îc trë l¹i sîi quang. Mét bé läc quang còng ®−îc l¾p ë kÕt cuèi cña bé khuÕch ®¹i. Bé läc nµy lµ cÇn thiÕt ®Ó ng¨n chÆn ¸nh s¸ng b¬m ®i ra khái bé khuÕch ®¹i vµ còng lo¹i bá ¶nh h−ëng nhiÔu bøc x¹ tù ph¸t ®−îc khuÕch ®¹i (ASE) trong bé t¸ch sãng.8a. b.48 µm H×nh 2. ®Æc tÝnh nhiÔu chung sÏ tèt h¬n khi bé khuÕch ®¹i nhiÔu thÊp h¬n ®−îc l¾p ®Æt tr−íc bé khuÕch ®¹i cã nhiÔu cao h¬n. ¸nh s¸ng b¬m tõ ®ièt Laser (LD) 0. Khi khuÕch ®¹i hai tÇng cã hÖ sè nhiÔu kh¸c nhau. G−¬ng l−ìng h−íng s¾c ®−îc lµm tõ c¸c líp m¶ng chÊt ®iÖn m«i cã ®é dµy ®−îc s¾p xÕp ®Ó cho phÐp ¸nh s¸ng 1. C¸c bé c¸ch ly quang kh«ng nh¹y c¶m víi ph©n cùc ¸nh s¸ng. TÝn hiÖu G−¬ng l−ìng h−íng s¾c 1. KhuÕch ®¹i quang sîi pha Erbium TÊt c¶ c¸c cÊu h×nh nµy nh− thÓ hiÖn trªn c¸c h×nh vÏ 2.98/1.55µm ®i qua nh−ng l¹i ph¶n x¹ ¸nh s¸ng 0. Do ®ã. nhiÔu ASE ë kÕt ®Çu vµo sÏ nhá h¬n ë kÕt cuèi ®Çu ra. nh− thÓ hiÖn thªn h×nh vÏ 2.

98/1. TÝn hiÖu 1.48 µm H×nh 2. c−êng ®é tÝn hiÖu cao vµ gÇn nh− b·o hoµ. nh− thÓ hiÖn trªn h×nh vÏ 2. Kh«ng chØ c«ng suÊt tÝn hiÖu b·o hoµ t¨ng lªn. sÏ cã ®−îc thuËn lîi c¶ vÒ chi phÝ vµ møc ®é phøc t¹p. Tøc lµ s¬ ®å cÊu h×nh b¬m hai h−íng sÏ cho phÐp tËn dông ®−îc nh÷ng −u thÕ.48 µm H×nh 2.98/1.49 Ch−¬ng II . c«ng suÊt tÝn hiÖu b·o hoµ cao h¬n so bíi víi b¬m thuËn. nh− thÓ hiÖn trªn h×nh vÏ 2.55 µm EDF G−¬ng l−ìng h−íng s¾c Bé c¸ch ly Bé läc quang Bé c¸ch ly B¬m B¬m LD 0. Nh− vËy b¬m ng−îc cã nh÷ng tiÖn lîi ®ã lµ c«ng suÊt b·o hoµ vµ ®é khuÕch ®¹i cao h¬n so víi tr−êng hîp b¬m thuËn.98/1. c«ng suÊt b¬m lín nhÊt theo h−íng kÕt cuèi cña sîi quang. Víi b¬m ng−îc. c−êng ®é tÝn hiÖu b·o hoµ sÏ t¨ng lªn cïng víi c«ng suÊt b¬m. VÒ phÝa kÕt cuèi cña sîi quang khuÕch ®¹i. ®é khuÕch ®¹i sÏ b·o hoµ vµ tæng c«ng suÊt sÏ bÞ gi¶m xuèng. mµ toµn bé ®é khuÕch ®¹i cña bé khuÕch ®¹i còng t¨ng lªn.8b.8c. ë ®©y c−êng ®é cao lµ cÇn thiÕt ®Ó n©ng cao c«ng suÊt tÝn hiÖu b·o hoµ. ®ång thêi gi¶m thiÓu nh÷ng t¸c ®éng bÊt lîi trong mçi lo¹i s¬ ®å cÊu h×nh b¬m thuËn hoÆc b¬m ng−îc TÝn hiÖu G−¬ng l−ìng h−íng s¾c 1. KhuÕch ®¹i quang sîi pha Erbium • CÊu h×nh b¬m ng−îc Trong tr−êng hîp b¬m ng−îc.55 µm G−¬ng l−ìng h−íng s¾c Bé c¸ch ly EDF Bé c¸ch ly Bé läc quang B¬m B¬m LD 0.8 c: S¬ ®å cÊu h×nh b¬m EDFA theo hai h−íng .8 b: S¬ ®å cÊu h×nh b¬m EDFA theo h−íng ng−îc • CÊu h×nh b¬m hai h−íng: Trong tr−êng hîp b¬m theo hai h−íng.48 µm B¬m LD 0. NÕu nh− víi c«ng suÊt b¬m t¨ng lªn. Tuy nhiªn.

B¶ng 2. ë ®Çu thu. §Çu ph¸t.2 thÓ hiÖn c¸c d¹ng chøc n¨ng EDFA kh¸c nhau sö dông trong hÖ thèng truyÒn dÉn quang. EDFA cã vai trß ë nhiÒu vÞ trÝ trong m¹ng quang WDM.®iÓm sang m¹ng quang. B¶ng nµy cho thÊy nh÷ng yªu cÇu chñ yÕu ®èi víi c¸c øng dông m¹ng . Vai trß cña EDFA.2.2.2. KhuÕch ®¹i quang sîi pha Erbium 2. C¸c yªu cÇu m¹ng ®èi víi EDFA trong m¹ng th«ng tin quang WDM Mét EDFA lý t−ëng ph¶i cã c¸c ®Æc tr−ng nh− liÖt kª trong cét bªn tr¸i cña b¶ng 2.2 : Vai trß cña EDFA trong c¸c m¹ng quang Chøc n¨ng/®Æc tr−ng m¹ng EDFA HÖ thèng truyÒn dÉn KhuÕch ®¹i Chøc n¨ng EDFA KhuÕch ®¹i tuÇn hoµn c¸c tÝn hiÖu quang ®−êng truyÒn bÞ suy hao do sîi quang dÉn KhuÕch ®¹i c«ng suÊt T¨ng c−êng c«ng suÊt quang sang sîi quang dÉn TiÒn khuÕch ®¹i T¨ng c−êng c«ng suÊt tÝn hiÖu sang bé thu KÕt nèi chÐo quang Xen/rÏ b−íc sãng HÖ thèng qu¶ng b¸ Bï ®èi víi suy hao Bï ®èi víi suy hao T¨ng c−êng c«ng suÊt ®èi víi ph©n bè 2.1 Vai trß cña EDFA trong m¹ng th«ng tin quang WDM d¶i réng cña C«ng nghÖ th«ng tin quang ®ang di chuyÓn tõ c¸c hÖ thèng ®iÓm . nªn EDFA cã thÓ ph¸t triÓn ®Ó t¨ng chøc n¨ng m¹ng quang.50 Ch−¬ng II . C¸c bé khuÕch ®¹i ®−êng truyÒn øng dông ®Ó kÐo dµi kho¶ng c¸ch truyÒn dÉn.2. nhiÒu kªnh quang ®−îc kÕt hîp l¹i trong bé ghÐp vµ tÝn hiÖu kÕt hîp sÏ ®−îc khuÕch ®¹i bëi bé khuÕch ®¹i c«ng suÊt tr−íc khi ®−a vµo sîi quang dÉn. c¸c tÝn hiÖu WDM ®Õn ®−îc khuÕch ®¹i bëi bé tiÒn khuÕch ®¹i tr−íc khi ghÐp thµnh c¸c kªnh riªng rÏ cÊp sang c¸c bé thu. B¶ng 2. MÆt kh¸c. c¸c yªu cÇu vÒ m¹ng v EDFA ®èi víi c¸c øng dông WDM 2.3. hoÆc ®−îc sö dông ®Ó bï l¹i ®èi víi nh÷ng suy hao cña c¸c thµnh phÇn thô ®éng. do kh¶ n¨ng cã thÓ xen/rÏ b−íc sãng vµ kÕt nèi chÐo quang.

c¸c bé khuÕch ®¹i th«ng th−êng häat ®éng theo chÕ ®é b·o hßa. Trong tr−êng hîp kh¸c nh− t¸i cÊu h×nh m¹ng hoÆc sù cè. c¸c EDFA ph¶i cã hai hoÆc nhiÒu tÇng h¬n . KiÓm so¸t ®éng bé khuÕch ®¹i trong hÖ thèng WDM Ngµy nay. ph¶i kiÓm so¸t nh÷ng thay ®æi ®ét biÕn c«ng suÊt tÝn hiÖu. H»ng sè thêi gian thay ®æi ®éng ®é khuÕch ®¹i lµ mét hµm cña b·o hßa g©y . nªn tèc ®é nh÷ng thay ®æi ®éng ®é khuÕch ®¹i trong mét EDFA nãi chung ph¶i nhanh h¬n thêi gian duy tr× tù ph¸t kho¶ng 10ms. Do hiÖu øng b·o hßa. sè l−îng tÝn hiÖu WDM qua c¸c bé khuÕch ®¹i sÏ thay ®æi vµ c«ng suÊt c¸c kªnh cßn l¹i sÏ t¨ng lªn hoÆc gi¶m xuèng do hiÖu øng b·o hßa trong c¸c bé khuÕch ®¹i.3. KhuÕch ®¹i quang sîi pha Erbium kh¸c nhau. Trong nh÷ng øng dông nµy. C¸c ®Æc tr−ng khuÕch ®¹i nãi chung cã thÓ ph©n chia thµnh c¸c tham sè tÜnh vµ tham sè ®éng.2. H»ng sè thêi gian kh«i phôc ®é khuÕch ®¹i trong c¸c bé khuÕch ®¹i mét tÇng tõ 110 tíi 340 µs.3: Kh¶ n¨ng cã thÓ cña ®Æc tr−ng EDFA víi c¸c yªu cÇu m¹ng C¸c hÖ C¸c Dung ChuyÓn BiÕn Thay ®æi §Æc tr−ng bé khuÕch ®¹i thèng m¹ng l−îng m¹ch vµ thiªn sè l−îng ®−êng dµi ngÇm cao ®Þnh tuyÕn suy hao kªnh §é khuÕch ®¹i cao x §é khuÕch ®¹i b»ng ph¼ng C«ng suÊt ®Çu ra cao HÖ sè nhiÔu thÊp D¶i réng b¨ng lín KiÓm so¸t c«ng suÊt KiÓm so¸t thay ®æi ®ét biÕn Chi phÝ thÊp x x x x x x x x x 2. c¸c EDFA ®−îc sö dông trong c¸c m¹ng quang ®a b−íc sãng ®Ó bï l¹i nh÷ng suy hao sîi quang vµ c¸c phÇn tö m¹ng.51 Ch−¬ng II . §Ó ®¹t ®−îc c¸c tham sè tÜnh tèt. v× vËy c«ng suÊt cña c¸c kªnh cßn l¹i thÊp d−íi ®é nh¹y thu. §Ó lo¹i trõ sai lÖch c¸c kªnh trong m¹ng. B¶ng 2. C¸c kªnh t¸ch ra cã thÓ lµm sai lÖch c¸c kªnh cßn l¹i.

Nh− ®· thÓ hiÖn trªn h×nh vÏ. H»ng sè thêi gian gi¶m xuèng tíi 29 µs chØ khi 1 trong 8 kªnh t¸ch ra. ®Æc tÝnh thêi gian thay ®æi ®ét biÕn vµo kho¶ng 10 µs trong EDFA hai tÇng. 4 vµ 7 kªnh t¸ch ra trong mét hÖ thèng 8 kªnh.44) .9 : §o ®¹c vµ tÝnh to¸n nh÷ng thay ®æi ®ét biÕn c«ng suÊt cßn l¹i ®èi víi c¸c tr−êng hîp t¸ch ra 1. 400 τ e = 29 µs 300 C«ng suÊt τ e = 34 µs 1 kªnh. 4 vµ 7 kªnh trong sè 8 kªnh WDM Ph−¬ng tr×nh tèc ®é ®èi víi c¸c Photon vµ nghÞch ®¶o cña c¸c tr¹ng th¸i cao h¬n (4I13/2) vµ thÊp h¬n (4I15/2) cã thÓ sö dông xuÊt ph¸t tõ c«ng thøc gÇn ®óng ®èi víi ®éng t¸c thay ®æi ®ét biÕn sau : t  P (0 )  P (t ) = P (∞ )   P (∞ ) eτ e (2. sè liÖu 7 kªnh. sè liÖu 1 kªnh. thay ®æi ®ét biÕn sÏ nhanh h¬n do sè l−îng c¸c kªnh t¸ch ra gi¶m xuèng. Trong tr−êng hîp t¸ch ra 7 kªnh. m« h×nh 7 kªnh.52 Ch−¬ng II . KhuÕch ®¹i quang sîi pha Erbium ra bëi c«ng suÊt b¬m vµ c«ng suÊt tÝn hiÖu. sè liÖu 4 kªnh.9 cho thÊy t¸c ®éng thay ®æi ®ét biÕn c«ng suÊt kªnh cßn l¹i trong c¸c tr−êng hîp 1. hÖ sè b·o hßa sÏ cao h¬n vµ h»ng sè thêi gian thay ®æi ®ét biÕn ng¾n h¬n. H×nh vÏ 2. h»ng sè thêi gian thay ®æi ®ét biÕn xÊp xØ 52 µs. m« h×nh 50 100 Thêi gian ( µ s ) 150 200 250 0 0 H×nh 2. Víi sù ph¸t triÓn cña c¸c EDFA c«ng suÊt cao ®èi víi c¸c hÖ thèng th«ng tin ®a kªnh. Trong nh÷ng c«ng bè míi ®©y. m« h×nh 200 100 τ e = 52 µs 4 kªnh.

MÆc dï nh÷ng thay ®æi ®éng ®é khuÕch ®¹i cña mét EDFA riªng biÖt kh«ng thay ®æi víi c¸c chuçi khuÕch ®¹i dµi h¬n. KhuÕch ®¹i quang sîi pha Erbium ë ®©y P(0). Gi¶ thiÕt r»ng c¸c EDFA ho¹t ®éng d−íi c¸c kiÓu gièng nhau. Nh÷ng thay ®æi ®ét biÕn c«ng suÊt nhanh trong chuçi EDFA trong c¸c nghiªn cøu míi ®©y. §Æc tÝnh thêi gian τe lµ hÖ sè thêi gian ph©n r· cña møc cao tÝnh trung b×nh trªn chiÒu dµi sîi. ®· cho thÊy hiÖn t−îng thay ®æi ®ét biÕn c«ng suÊt nhanh trong chuçi EDFA. KiÓm so¸t ®é khuÕch ®¹i ®éng cña EDFA cã ®¸p øng thêi gian nhanh h¬n sÏ lµ cÇn thiÕt ®Ó ®iÒu chØnh nh÷ng thay ®æi ®ét biÕn c«ng suÊt tÝn hiÖu. §Çu ra cña EDFA thø nhÊt bÞ suy gi¶m bëi suy hao trong sîi t¸c ®éng nh− ®Çu vµo cña EDFA thø hai. ®é khuÕch ®¹i vµ c«ng suÊt ®Çu ra cña hÖ thèng t¨ng lªn tû lÖ víi sè l−îng EDFA.10 cho thÊy ®é dèc thay ®æi ®ét biÕn . ®é khuÕch ®¹i cña EDFA t¨ng lªn tuyÕn tÝnh víi thêi gian. sè liÖu thùc nghiÖm cã sù thÝch hîp víi m« h×nh ®¸p øng thay ®æi ®ét biÕn. Thêi gian yªu cÇu h¹n chÕ sai lÖch c«ng suÊt tíi 1 dB lµ 18 µs vµ 8 µs khi 4 vµ 7 kªnh bÞ t¸ch ra. 4 vµ 7 kªnh. vµ c«ng suÊt trong mçi kªnh cßn l¹i t¨ng lªn gÊp ®«i ®Ó b¶o toµn c«ng suÊt ®Çu ra khuÕch ®¹i b·o hßa. Nghiªn cøu c¸c m¹ng quang ®a b−íc sãng (MONET). c¸c sai lÖch c«ng suÊt kªnh cßn l¹i ph¶i h¹n chÕ víi gi¸ trÞ x¸c ®Þnh tïy thuéc vµo dù tr÷ hÖ thèng. thêi gian ®¸p øng cña c¸c EDFA cã thÓ ph©n thµnh 3 vïng: vïng x¸o trén ban ®Çu. vïng dao ®éng trung gian vµ vïng tr¹ng tr¹ng th¸i kh«ng thay ®æi cuèi cïng.53 Ch−¬ng II . ¶nh h−ëng rÏ kªnh ®èi víi c¸c c«ng suÊt cßn l¹i trong chuçi khuÕch ®¹i khi cã 4 trong sè 8 kªnh WDM ®ét nhiªn mÊt ®i. th× c«ng suÊt ®Çu ra cña mçi EDFA trong chuçi mÊt ®i 3 dB. H×nh vÏ 2.9. Trong vïng x¸o trén ban ®Çu. Nh÷ng thay ®æi ®ét biÕn c«ng suÊt nhanh dÉn tíi ¶nh h−ëng t¸c ®éng kÕt hîp trong chuçi c¸c bé khuÕch ®¹i. Nã ®−îc sö dông nh− mét tham sè thÝch hîp ®Ó ®¹t ®−îc sù phï hîp tèt nhÊt víi sè liÖu thùc nghiÖm. tû lÖ thay ®æi ®é khuÕch ®¹i ë mçi EDFA lµ gièng nhau vµ tû lÖ víi tæng c«ng suÊt tÝn hiÖu mÊt ®i. §Ó ng¨n ngõa nh÷ng bÊt lîi trong m¹ng WDM. M« h×nh ®−îc sö dông ®Ó tÝnh to¸n nh÷ng sai lÖch c«ng suÊt rÊt nhá (d−íi d¹ng dB) cña c¸c kªnh cßn l¹i trong tr−êng hîp t¸ch ra 1. P(∞) lµ c«ng suÊt quang ë thêi gian t = 0 vµ t = ∞. Nh− ®· thÓ hiÖn trong h×nh vÏ 2.

sÏ ®Æc biÖt chó ý ®èi víi nhiÔu tia trong c¶ lÜnh vùc nhiÔu c−êng ®é vµ nhiÔu dßng quang ®iÖn. mµ cßn t¸c ®éng lµm thay ®æi ®Æc tÝnh khuÕch ®¹i cña bé khuÕch ®¹i. kh«ng nh÷ng nhiÔu lµm suy gi¶m phÈm chÊt khuÕch ®¹i cña bé khuÕch ®¹i quang. NhiÔu nµy cã ®Æc tr−ng lªn tíi 10 GHz trong ®é réng d¶i b¨ng. Víi lý do nµy. nhiÔu cã ¶nh h−ëng rÊt lín ®Õn c¸c EDFA. nhiÔu c−êng ®é t−¬ng ®èi .3 H×nh 2.54 Ch−¬ng II . NhiÔu c−êng ®é ( nhiÔu dßng quang ®iÖn) cã liªn quan ®Õn c«ng suÊt hoÆc nh÷ng thay ®æi dßng ®iÖn kÕt hîp víi luång quang.3. KhuÕch ®¹i quang sîi pha Erbium c«ng suÊt trong vïng x¸o trén. Ngoµi ra còng xem xÐt ®èi víi mËt ®é phæ c«ng suÊt. NghÞch ®¶o thêi gian 0. V× vËy.1 5 0 0 2 4 6 Sè l−îng c¸c EDFA 8 10 12 4 kªnh t¸ch ra 4 kªnh cßn l¹i Sai lÖch c«ng suÊt 2 dB ®èi víi c¸c kªnh cßn l¹i 0. NhiÔu cã hai lo¹i ®ã lµ: nhiÔu tr−êng quang vµ nhiÔu c−êng ®é ( nhiÔu dßng quang ®iÖn).10 : TrÔ vµ nghÞch ®¶o tèc ®é ®èi víi sai lÖch c«ng suÊt kªnh cßn l¹i 2 dB sau khi t¸ch ra 4 trong sè 8 kªnh WDM 2.2 . HÖ sè nhiÔu nµy th−êng ®Æc tr−ng trªn vïng phæ EDFA. trong phÇn nµy sÏ th¶o luËn vÒ nhiÔu kÕt hîp víi tÝn hiÖu quang ®−îc khuÕch ®¹i. 25 20 15 Thêi gian 10 0. NhiÔu trong EDFA Nh− ®· biÕt. Phæ nhiÔu c−êng ®é t−¬ng ®èi kh¸c víi phæ nhiÔu dßng quang ®iÖn khi xem xÐt víi nhiÔu tia. ASE tõ mét bé khuÕch ®¹i quang gãp phÇn chÝnh vµo nhiÔu. NhiÔu tr−êng quang liªn quan ®Õn phæ nhiÔu quang ®o ®−îc b»ng OSA trªn c¬ së bé läc cã kh¶ n¨ng ®iÒu chØnh. §é dèc nµy t¨ng lªn tuyÕn tÝnh víi sè l−îng c¸c EDFA trong chuçi.

nsp lµ hÖ sè bøc x¹ tù σ e N2 σ e N 2 − σ a N1 (2. G lµ ®é khuÕch ®¹i. tæng c«ng suÊt ASE lµ: PASE = 2nsphv(G −1)Bo ph¸t cho bëi: n sp = (2. Gi¸ trÞ nsp gÇn b»ng 1 cã thÓ x¶y ra víi b¬m m¹nh ë d¶i b¨ng 980 nm.46) Víi σa lµ phÇn chång lÊn hÊp thô. Sù suy gi¶m c«ng suÊt b¬m däc theo sîi EDF kh«ng g©y t¸c h¹i víi nång ®é N2. Photon bøc x¹ tù ph¸t cã h−íng vµ pha ngÉu nhiªn.55 Ch−¬ng II . Khi sö dông b−íc sãng b¬m 1. Theo ph−¬ng tr×nh (2. KhuÕch ®¹i quang sîi pha Erbium 2. σe lµ phÇn chång lÊn bøc x¹ c−ìng bøc. KÕt qu¶ lµ bé khuÕch ®¹i víi nghÞch ®¶o kh«ng hoµn toµn vµ cã hÖ .480 nm.1. ®ã chÝnh lµ bøc x¹ tù ph¸t ®−îc khuÕch ®¹i( ASE). hÖ sè bøc x¹ tù ph¸t ( SE) phô thuéc vµo N2 vµ nã sÏ biÕn thiªn däc theo chiÒu dµi sîi quang tÝch cùc. Mét sè photon bøc x¹ tù ph¸t thu ®−îc bëi mode truyÒn sãng cña sîi quang. hv lµ n¨ng l−îng Photon. nã t−¬ng øng víi nghÞch ®¶o gÇn nh− hoµn toµn ( N1 ≈ 0) cña dé khuÕch ®¹i. §©y lµ gi¸ trÞ thÊp nhÊt cña nsp cã thÓ thu ®−îc.45) ë ®©y. NghÞch ®¶o hoµn toµn( N2= Nt) sÏ dÉn ®Õn hÖ sè nhiÔu quang thÊp nhÊt. N2 lµ mËt ®é tr¹ng th¸i siªu bÒn.3. kh«ng thÓ thùc hiÖn ®−îc nghÞch ®¶o hoµn toµn v× tham gia vµo b¬m vµ tÝn hiÖu cïng cã tr¹ng th¸i c¬ b¶n vµ tr¹ng th¸i bÞ kÝch thÝch. NhiÔu quang Trong phÇn khuÕch ®¹i cña sîi quang. Trong sîi EDF ®iÎn h×nh cã hai mode ph©n cùc truyÒn sãng. N1 lµ mËt ®é tr¹ng th¸i c¬ b¶n. C¸c photon nµy sÏ ®−îc khuÕch ®¹i bªn trong sîi quang pha chÊt kÝch ho¹t.46). ion Erbrium ®−îc kÝch thÝch cã thÓ ph©n r· tíi tr¹ng th¸i c¬ b¶n th«ng qua bøc x¹ c−ìng bøc g©y ra bëi mét Photon tÝn hiÖu hoÆc tù ph¸t. Tæng c«ng suÊt ASE sÏ ®−îc céng l¹i trªn tÊt c¶ c¸c mode kh«ng gian mµ ë ®ã sîi quang hç trî trong d¶i réng b¨ng quang Bo. HÖ sè bøc x¹ tù ph¸t nsp ®o l−êng chÊt l−îng nghÞch ®¶o cña bé khuÕch ®¹i quang. C¸c photon b¬m kh«ng chØ bÞ hÊp thô mµ cßn gãp phÇn vµo bøc x¹ c−ìng bøc do phÇn chång lÊn bøc x¹ kh«ng b»ng 0 ë b−íc sãng nµy.

c¬ së chuyÓn ®æi c−êng ®é ¸nh s¸ng sang dßng ®iÖn bëi mét bé thu quang sÏ ®−îc th¶o luËn trong giíi h¹n ®¸p øng thu. Trong khi ®ã. Trong nh÷ng tÝnh to¸n hÖ sè nhiÔu ®«i khi rÊt tiÖn lîi khi lµm viÖc víi mËt ®é phæ ASE ( W/Hz) trong mét ph©n cùc ®¬n: PASE = n sp hv(G − 1) (2. ASE cã thÓ trë thµnh ®¸ng kÓ. c«ng suÊt quang trung b×nh. NhiÔu c−êng ®é lµ mét nh©n tè giíi h¹n ®¸ng kÓ trong c¸c hÖ thèng th«ng tin quang.2.283 x 10-19 J. nhiÔu tr−êng quang cã c¶ nhiÔu biªn ®é vµ nhiÔu pha. Thªm n÷a. nhiÔu pha cã thÓ ®−îc chuyÓn ®æi thµnh nhiÔu c−êng ®é bëi c¸c hiÖu øng giao thoa. T¹i b−íc sãng 1. c¸c bé t¸ch sãng quang kh«ng ph¶n øng trùc tiÕp víi nhiÔu nµy. dÉn ®Õn lµm gia t¨ng hÖ sè nhiÔu cña bé khuÕch ®¹i quang.56 Ch−¬ng II . dÉn tíi b·o hßa ®é khuÕch ®¹i do ASE t¹o ra.47) Khi ®é khuÕch ®¹i ®ñ lín. NhiÔu c−êng ®é (nhiÔu dßng quang ®iÖn) Tr−íc khi th¶o luËn vÒ nhiÔu c−êng ®é. §iÒu nµy cã thÓ bao gåm c¶ suy hao ghÐp nèi quang còng nh− hiÖu suÊt l−îng tö cña bé thu t¸ch sãng quang.49) HiÖu suÊt l−îng tö kÕt hîp ¸nh s¸ng cña bé thu biÓu thÞ bëi η. nhiÔu c−êng ®é còng tham gia vµo. §iÖn tÝch ®iÖn tö q b»ng 1. 2. n¨ng l−îng Photon hυ lµ 1. KhuÕch ®¹i quang sîi pha Erbium sè SE ( nsp) cao h¬n. Dßng quang ®iÖn trung b×nh icd t¹o nªn trong t¸ch sãng quang bëi c«ng suÊt trung b×nh cña nguån quang <P> lµ: i dc = ℜ P (2. C¸c bé t¸ch sãng quang chuyÓn ®æi trùc tiÕp nhiÔu c−êng ®é thµnh nhiÔu ®iÖn.48) ë ®©y ®¸p øng t¸ch sãng ®−îc ®Þnh nghÜa nh− sau: ηq hv ℜ= [A / W ] (2.602 x 10-19 (Cul«ng). HiÖu suÊt l−îng tö kÕt hîp ¸nh s¸ng η bao hµm tÊt c¶ c¸c suy hao cña bé thu quang. C¸c hÖ sè nhiÔu c−êng ®é sau th−êng gÆp trong c¸c hÖ thèng . Tuy nhiªn.3.55µm.

nhiÔu c−êng ®é t−¬ng ®èi ®iÖn sÏ ®−îc ®−a ra ë ®©y nh− lµ RINe vµ x¸c ®Þnh nh− sau: Si ( f ) RIN e ( f ) = [idc ] 2 [Hz ] −1 (2.50b) Sp(f )= 1 hv Si ( f ) ℜ q ®èi víi nhiÔu tia Si(f) ®−îc ®o b»ng m¸y ph©n tÝch phæ ®iÖn. nhiÔu ph¸ch tù ph¸ttù ph¸t (sp-sp). MËt ®é nhiÔu liªn quan víi c«ng suÊt quang trung b×nh th«ng qua nhiÔu c−êng ®é t−¬ng ®èi ( RIN0). MËt ®é phæ c«ng suÊt cña nh÷ng biÕn thiªn c−êng ®é ¸nh s¸ng liªn quan ®Õn mËt ®é phæ c«ng suÊt biÕn thiªn dßng ®iÖn Si(f): Sp(f )= 1 S i ( f ) ®èi víi nhiÔu tréi ℜ2 (2.50a) (2. mËt ®é phæ cña nh÷ng biÕn thiªn c−êng ®é quang theo tÇn sè còng nh− c−êng ®é mét chiÒu trung b×nh.51) ë ®©y <P> lµ c«ng suÊt quang trung b×nh. NhiÔu c−êng ®é ®−îc x¸c ®Þnh trong giíi h¹n mËt ®é phæ c«ng suÊt Sp(f) cña nh÷ng th¨ng gi¸ng c−êng ®é ¸nh s¸ng. KhuÕch ®¹i quang sîi pha Erbium quang ®ã lµ: nhiÔu tia.57 Ch−¬ng II . Nh− thÓ hiÖn trªn h×nh vÏ 2. Khi Si(f) ®−îc tæng hîp trªn d¶i réng b¨ng. §Ó tr¸nh nhÇm lÉn gi÷a hai RIN ( ®iÖn vµ quang).11.52) . NhiÔu ph¸ch vµ nhiÔu giao thoa thuéc läai nhiÔu tréi. nã sÏ mang l¹i c«ng suÊt nhiÔu quang trung b×nh b×nh ph−¬ng trong d¶i réng b¨ng hîp nhÊt. nhiÔu giao thoa. nhiÔu ph¸ch tÝn hiÖu. §«i khi kh¸i niÖm RIN ®−îc sö dông ®Ó m« t¶ nh÷ng dao ®éng dßng ®iÖn thay v× c−êng ®é ¸nh s¸ng.RIN0 ®−îc x¸c ®Þnh theo ph−¬ng diÖn mËt ®é phæ c«ng suÊt cña c−êng ®é quang nh− sau: Sp(f ) P 2 RIN 0 ( f ) = [Hz ] −1 (2. Nã rÊt quan träng ®Ó ph©n biÖt gi÷a nhiÔu tia vµ nhiÔu tréi bëi v× nhiÔu dßng quang ®iÖn phô thuéc vµo sù kh¸c biÖt cña ®¸p tuyÕn bé t¸ch sãng thu.tù ph¸t ( sig-sp).

53) RIN e shot = 2q Hz −1 idc [ ] (2.53) [ ] ë ®©y idc vµ <P> lµ gi¸ trÞ trung b×nh ®èi víi dßng ®iÖn vµ c«ng suÊt quang.58 Ch−¬ng II . RIN ®èi víi miÒn c−êng ®é vµ ®iÖn nhËn ®−îc tõ c¸c ph−¬ng tr×nh (2.11 : Sè l−îng nhiÔu trong giíi h¹n mËt ®é phæ vµ RIN • NhiÔu tia: NhiÔu tia xuÊt ph¸t tõ sù kh«ng ch¾c ch¾n vÒ thêi gian ®Õn cña c¸c ®iÖn tö hoÆc c¸c Photon ë bé t¸ch sãng. Khi nhiÔu v−ît tréi bëi nhiÔu tia sÏ dÉn ®Õn h¹n chÕ nhiÔu hoÆc h¹n chÕ l−îng tö. MËt ®é phæ nhiÔu tia cho bëi: S i ( f ) shot = 2qidc A 2 / Hz S i ( f ) shot = 2qi dc A 2 / Hz [ ] (2. C¶ tÝn hiÖu Laser vµ ASE ®Òu cã sù gãp phÇn cña nhiÔu tia.52). KhuÕch ®¹i quang sîi pha Erbium P 2 RIN ( f 0 ) = S p ( f0 ) P 2 S p ( f0 ) NhiÔu 1 Hz TÇn sè H×nh 2. (2. (2.54) RIN o shot = 2hνidc 2hν = idc <P> .51).

4nm cña b−íc sãng tÝn hiÖu gãp phÇn vµo t¸ch sãng nhiÔu ph¸ch tÝn hiÖu. vµ cuèi cïng nhiÔu tia sÏ v−ît tréi.tù ph¸t.59 Ch−¬ng II .tù ph¸t gi÷a tÝn hiÖu ®−îc khuÕch ®¹i vµ c¸c thµnh phÇn phæ cña ASE . B»ng c¸ch gi¶m tÝn hiÖu quang (gi¶m η). Tõ h×nh vÏ nµy. RIN e 155dB/Hz. nh− vËy tÝn hiÖu sÏ chØ ph¸ch víi c¸c thµnh phÇn ASE nµy trong sù ph©n cùc gièng nh− tÝn hiÖu.12a.tù ph¸t. shot ®−îc vÏ trong h×nh 2.12 b : NhiÔu ph¸ch tÝn hiÖu.11 nh− mét hµm cña dßng quang ®iÖn. V× ASE kh«ng ®−îc ph©n cùc ®iÓn h×nh. c¸c nguån nhiÔu tréi lµm gi¶m c−êng ®é nhanh h¬n nhiÔu tia. KhuÕch ®¹i quang sîi pha Erbium RIN e RIN o shot > RIN o shot khi hiÖu suÊt l−îng tö cña bé t¸ch sãng quang nhá h¬n 1. shot c¶i thiÖn (nhËn gi¸ trÞ nhá h¬n) nhê t¨ng c«ng suÊt quang.4nm@λ = 1. TÝn hiÖu quang bÊt kú cã thÓ t¹o nªn giíi h¹n nhiÔu tia.tù ph¸t: NhiÔu gi÷a ¸nh s¸ng tÝn hiÖu vµ ASE g©y nªn nh÷ng dao ®éng c−êng ®é ®· biÕt nh− lµ nhiÔu ph¸ch tÝn hiÖu .12 a : NhiÔu ph¸ch tÝn hiÖu. (~ 0. NhiÔu ph¸ch nµy t−¬ng tù víi tr−êng hîp hai tÇn sè ph¸ch trong bé trén t¹o ph¸ch ®Ó t¹o nªn mét tÇn sè kh¸c. D¶i réng b¨ng cña bé thu quang cã ®Æc tr−ng nhá h¬n 50 GHz.tù ph¸t.tù ph¸t Phæ quang ASE B0 Phæ quang ASE B0 λ0 B−íc sãng λ B−íc sãng λ H×nh 2. NhiÔu ph¸ch tÝn hiÖu. cho nªn chØ cã mét nöa sÏ gãp phÇn vµo mËt ®é nhiÔu ph¸ch tÝn hiÖu.tù ph¸t c¸c thµnh phÇn phæ cña ASE H×nh 2. RIN ®−îc sinh ra bëi 1mW nguån Laser giíi h¹n nhiÔu tia xÊp xØ - • NhiÔu ph¸ch tÝn hiÖu . KÕt qu¶ tïy thuéc vµo ph©n cùc.55ηm) v× vËy chØ c¸c thµnh phÇn phæ ASE nµy trong 0.tù ph¸t TÝn hiÖu ®−îc khuÕch ®¹i NhiÔu ph¸ch tÝn hiÖu. Qu¸ tr×nh kÕt hîp nµy nh− minh häa trªn h×nh vÏ 2. NhiÔu nµy kh«ng thÓ tr¸nh khái trong hÖ thèng EDFA vµ lµ mét trong nh÷ng ®ãng gãp cña nhiÔu s¬ cÊp vµo c¸c hÖ thèng th«ng tin khuÕch ®¹i quang.

Sö dông kh¸i niÖm RIN víi nhiÔu ph¸ch sig-sp sÏ gÆp phøc t¹p bëi c«ng suÊt trung b×nh gãp phÇn vµo ASE. B0 (f0<<B0). KhuÕch ®¹i quang sîi pha Erbium C−êng ®é nhiÔu dßng ®iÖn t¸ch sãng ®−îc ®o ®¹c víi mét m¸y ph©n tÝch phæ ®iÖn cã mét gi¸ trÞ tÇn sè thÊp (f < B0/2>: S isig − sp ( f ) = 4ℜ 2 GPs ρ ASE A 2 / Hz [ ] (2. Nh− vËy. Do vËy. (2. RINsig-sp(f) gÇn nh− kh«ng phô thuéc vµo ®é khuÕch ®¹i khi G > 10 dB. Ssig-sp(f) kh«ng phô thuéc vµo ®é réng phæ ASE. C«ng suÊt ASE sÏ kh«ng ph©n cùc trung b×nh lµ PASE nhiÔu ph¸ch tÝn hiÖu.55). mçi cÆp thµnh phÇn phæ ASE gãp phÇn vµo nhiÔu ph¸ch c−êng ®é ë tÇn sè kh¸c. ASE trong mçi ph©n cùc trùc giao sÏ gãp phÇn vµo toµn bé nhiÔu ph¸ch sp-sp.56) Quan s¸t nhiÔu sig-sp cho thÊy nh− sau: Ssig-sp(f) t¨ng lªn truyÕn tÝnh víi tÝn hiÖu ®Çu vµo.tù ph¸t (sp-sp).tù ph¸t thay ®æi b»ng b×nh ph−¬ng ®é khuÕch ®¹i quang vµ tuyÕn tÝnh víi c«ng suÊt tÝn hiÖu ®Çu vµo. • NhiÔu ph¸ch tù ph¸t-tù ph¸t: Ph¸ch gi÷a c¸c thµnh phÇn phæ SE kh¸c nhau dÉn ®Õn nhiÔu c−êng ®é ®· ®−îc biÕt ®Õn nh− lµ nhiÔu ph¸ch tù ph¸t. toµn bé phæ ASE gãp phÇn vµo nhiÔuph¸ch c−êng ®é spsp. Ssig-sp kh«ng bÞ suy gi¶m bëi vÞ trÝ ph©n cùc ë ®Çu ra bé khuÕch ®¹i. §iÒu nµy ®−îc minh häa trªn h×nh vÏ 2.tù ph¸t RIN cho bëi: 4GPs ρ ASE Hz −1 (GPs + PASE ) RIN sig − sp = [ ] (2. TÇn sè cña nhiÔu dßng quang ®iÖn t¹o nªn bëi ph¸ch sp-sp cã thÓ gi¶m xuèng ®¸ng kÓ b»ng c¸ch ®Æt mét bé läc quang tr−íc bé t¸ch sãng quang.60 Ch−¬ng II . Tõ h×nh vÏ 2. NÕu ASE kh«ng ®−îc ph©n cùc. ph¹m vi tÇn sè lín nhÊt cña nhiÔu ph¸ch b»ng ®é réng lín nhÊt cña phæ ASE.47). nhiÔu ph¸ch tÝn hiÖu.12b. ë ®©y .12b. nhiÔu ph¸ch cã thÓ cã phæ c−êng ®é v−ît qu¸ 1000 GHz vµ ch¾c ch¾n sÏ v−ît qu¸ d¶i réng b¨ng cña bé thu ®iÖn tö.55) Phï hîp víi ph−¬ng tr×nh (2.

Khi c«ng suÊt tÝn hiÖu nhá hoÆc kh«ng cã. ë c¸c møc tÝn hiÖu thÊp. §èi víi ¸nh s¸ng ph©n cùc. sù v−ît tréi cña nhiÔu ph¸ch sig-sp t¨ng lªn tuyÕn tÝnh víi c«ng suÊt tÝn hiÖu. Cuèi cïng. KhuÕch ®¹i quang sîi pha Erbium tæng sè cÆp ph¸ch gi¶m xuèng theo sù gi¶m d¶i réng b¨ng quang. §Ó so s¸nh gi÷a c¸c hÖ sè nhiÔu kh¸c nhau ®· ®−îc th¶o luËn víi c«ng suÊt tÝn hiÖu. mèi quan hÖ ®¬n gi¶n nµy còng cã thÓ ®−îc ghi nhí nh− sau: RIN cã quan hÖ nghÞch ®¶o cña sè bËc tù do cña c¸c hç trî hÖ thèng.58) Gi¶m b¨ng th«ng quang sÏ lµm t¨ng RIN. B¶ng 2. Trong tr−êng hîp sîi quang th«ng th−êng vµ t¸ch sãng c−êng ®é. . Phæ dßng quang ®iÖn trong tr−êng hîp phæ ASE kh«ng ®−îc ph©n cùc d¹ng h×nh ch÷ nhËt nh− sau: 2 S i ( f ) = 4ℜ 2 ρ ASE B0 Λ ( f / B0 ) A 2 / Hz [ ] (2. nhiÔu v−ît tréi bëi nhiÔu ph¸ch sp-sp. RIN sÏ t¨ng lªn gÊp 2 lÇn bëi v× v¾ng mÆt mét bËc tù do. RIN g©y nªn bëi nhiÔu ph¸ch sp-sp thay ®æi nghÞch ®¶o víi ®é réng phæ cña nguån ASE.13. Phæ ASE d¹ng h×nh ch÷ nhËt biÓu thÞ hÇu hÕt RIN d¹ng quang cã gi¸ trÞ b»ng: 1 ( ®èi víi ¸nh s¸ng kh«ng ph©n cùc) B0 RIN rect = (2. Nãi chung. NhiÔu nhiÖt còng ®−îc biÓu thÞ ®èi víi hÖ sè nhiÔu ®iÖn hÖ thèng 8 dB vµ trë kh¸ng 50Ω. nhiÔu tia. nhiÔu ph¸ch sig-sp vµ sp-sp nh− thÓ hiÖn trªn h×nh 2.61 Ch−¬ng II . ë c«ng suÊt tÝn hiÖu thÊp nhiÔu tia thùc sù v−ît tréi bëi sù gãp phÇn cña c«ng suÊt ASE trung b×nh.57) ë ®©y Λ ( f / B0 ) lµ hµm d¹ng tam gi¸c cã gi¸ trÞ 1 ë 0 Hz vµ gi¶m xuèng tuyÕn tÝnh tíi 0 ë f= B0. c−êng ®é ®Ønh cña RIN ®éc lËp víi d¹ng phæ ASE thùc tÕ. D¹ng tr−êng quang liªn quan ®Õn d¹ng phæ ASE ®−îc ®o b»ng mét OSA. cã hai h−íng ph©n cùc kh«ng gian.4 cho thÊy nh÷ng quan hÖ ph©n tÝch tÇn sè tïy thuéc vµo RIN sp-sp ®èi víi mét sè d¹ng phæ ASE kh¸c nhau. C¸c møc nhiÔu biÓu thÞ c«ng suÊt tÝn hiÖu ®−îc khuÕch ®¹i ®èi víi khuÕch ®¹i b¨ng th«ng 5nm vµ ®é khuÕch ®¹i 37dB.

62 Ch−¬ng II .13 : C¸c thµnh phÇn nhiÔu tæng vµ nhiÔu riªng biÖt tõ EDFA nh− mét hµm cña c«ng suÊt tÝn hiÖu ®−îc khuÕch ®¹i B¶ng 2. KhuÕch ®¹i quang sîi pha Erbium -100 NhiÔu dßng quang ®iÖn ( dBm/Hz) -110 -120 -130 -140 -150 -160 -170 -180 -20 -10 Ph¸ch sig-sp NhiÔu nhiÖt Toµn bé tia 10 0 C«ng suÊt tÝn hiÖu khuÕch ®¹i ( dBm) 20 NhiÔu tæng Ph¸ch sp-sp H×nh 2.66 B0 D¹ng Lorentzian B02 B02 + [ 2(ν − ν 0 )]2 B0 π B +f 2 0 2 0.32 B0 • NhiÔu ph¶n x¹ ( nhiÔu ®a ®−êng) Sù cã mÆt cña c¸c ph¶n x¹ quang trong bé khuÕch ®¹i quang g©y nªn chuyÓn ®æi giao thoa cña nhiÔu pha Lazer trong nhiÔu c−êng ®é. H×nh vÏ 2. nhiÔu nµy gäi lµ nhiÔu giao thoa ®a ®−êng (MPI).4: Quan hÖ gi÷a phæ tr−êng quang kh«ng ®−îc ph©n cùc vµ RIN D¹ng tr−êng quang D¹ng h×nh ch÷ nhËt SE(ν) chuÈn hãa RIN(f) 1  f  Λ  B0  B0    1 B0 2 ln 2  f − 2 ln 2  B  0     2 RIN(f=0) 1 B0 ∏  e ν −ν 0  B0         2 D¹ng Gaussion  ν −ν 0 − 4 ln 2   B  0 π e 0.14 thÓ hiÖn c¸c thµnh phÇn nhiÔu giao thoa ®a .

R2<<1. KhuÕch ®¹i quang sîi pha Erbium ®−êng. f < 1 2πτ 0 .14 : Bé khuÕch ®¹i quang sîi thÓ hiÖn c¸c ph¶n x¹ quang gãp phÇn vµo MPI C¸c quan hÖ sau ®©y cã thÓ sö dông ®Ó ®¸nh gi¸ RIN t¹o nªn bëi cÆp ph¶n x¹ quang khi ®−îc chiÕu x¹ b»ng Lazer cã phæ quang d¹ng Lorent. B¬m LD 980 nm τ0 /2 Gint §Çu vµo WDM Bé c¸ch ly quang Bé ghÐp kªnh b−íc sãng R1 Sîi EDFA R2 §Çu ra Bé c¸ch ly quang H×nh 2. Dông cô ®o giao thoa cho thÊy vu«ng gãc x¶y ra khi c«ng suÊt ®Çu ra b»ng mét nöa gi¸ trÞ lín nhÊt vµ nhá nhÊt.60) RIN ∆Φ ( f = 0) = 16π∆ντ 02 Gint R1 R2 max Tr−êng hîp kh«ng liªn kÕt : ∆ν > 1 RIN ∆Φ ( f ) = max 2 4Gint R1 R2 π ∆ν ∆ν 2 + f 2 (2. Sù cã mÆt cña ®é khuÕch ®¹i quang cã thÓ t¨ng t¸c ®éng cña c¸c ph¶n x¹ nhá lªn rÊt nhiÒu. RIN x¶y ra nghiªm träng nhÊt khi ph©n cùc cña c¸c tia trÔ vµ kh«ng trÔ ®−îc s¾p xÕp vµ pha giao thoa trung b×nh gÇn nh− vu«ng gãc.61) . R2 gi¶ sö tho¶ m·n ®iÒu kiÖn : R1. Hai ph¶n x¹ biÓu thÞ R1. NhiÔu c−êng ®é nµy lµm suy gi¶m phÈm chÊt tû lÖ tÝn hiÖu trªn nhiÔu ( SNR) cña bé thu quang. ®é khuÕch ®¹i quang. C¸c tham sè quan träng x¸c ®Þnh c−êng ®é cña MPI ®ã lµ møc ph¶n x¹. RIN lín nhÊt (2.1 . ®é réng ®−êng truyÒn vµ thêi gian trÔ gi÷a c¸c ph¶n x¹.59) Tr−êng hîp liªn kÕt : ∆ν < 0. Ba chÕ ®é liªn kÕt cña RIN cã thÓ giao thoa vu«ng gãc ®ã lµ : Liªn kÕt bÊt kú : 2 4Gint R1 R2 RIN ∆Φ ( f ) = max π ∆ν 1 + e − 4π∆ντ − 2 cos(2πfτ 0 )e −2π∆ντ ∆ν 2 + f 2 [ 0 0 ] (2.63 Ch−¬ng II .

2. chuyÓn ®æi nhiÔu pha thµnh nhiÔu c−êng ®é t¨ng lªn theo b×nh ph−¬ng kho¶ng c¸ch chªnh lÖch gi÷a c¸c ph¶n x¹. ghÐp nèi phï hîp. khi sö dông c¸c Lazer cã ®é liiªn kÕt cao trong hÖ thèng kiÓm tra. ∆ν lµ ®é réng ®−êng FWHM.4. τ0 lµ thêi gian trÔ cña ¸nh s¸ng ph¶n x¹. nhiÒu nguån ph¶n x¹ riªng biÖt cã mÆt trong kªnh quang nh− : c¸c ®Çu kÕt nèi. TÝch sè ®é khuÕch ®¹i ph¶n x¹ gi¶ thiÕt lµ nhá (GintR1R2<<1) ®èi víi c¸c ph−¬ng tr×nh trªn. ®Ó gi¶m bít nhiÔu pha chuyÓn ®æi thµnh nhiÔu c−êng ®é. Theo ®ã. c¸c mèi hµn. nhiÒu EDFA ®−îc c¸ch biÖt bëi nh÷ng thµnh phÇn cña c¸c sîi dÉn ( vÝ dô L>50 km). dÉn ®Õn cã kh¶ n¨ng g©y nªn b·o hoµ khuÕch ®¹i vµ dao ®éng Laser. Trong c¸c hÖ thèng. Nh÷ng ¶nh h−ëng ph¶n x¹ tõ c¸c thµnh phÇn riªng biÖt cã thÓ triÖt b»ng c¸ch: lµm cho phï hîp chØ sè chiÕt suÊt. c¸c ®Çu cuèi rÏ nh¸nh chia t¸ch sîi quang. c¸c bé ghÐp nèi. Trong tr−êng hîp liªn kÕt. NÕu kh«ng nh− vËy th× sÏ kh«ng h¹n chÕ ®−îc ASE (thuËn vµ ng−îc) vµ tÝn hiÖu khuÕch ®¹i sÏ ®−îc cÊp ng−îc trë l¹i EDFA t¹o nªn nhiÔu tréi nÒn. ¶nh h−ëng cña nh÷ng ph¶n x¹ riªng biÖt còng sÏ ®−îc gi¶m bít bëi suy hao vßng cña sîi quang (nghÜa lµ < -20 dB víi tuyÕn truyÒn vßng 100 km). §é khuÕch ®¹i Gint g©y ra sù gia t¨ng ®¸ng kÓ trong RIN g©y ra MPI.61). C¸c ¶nh h−ëng ph¶n x¹ v t¸n x¹ ng−îc Rayleigh §Æc tÝnh cña EDFA vÒ ®é khuÕch ®¹i. më réng tia. cho nªn phæ nhiÔu h−íng vÒ hµm Lorenian nh− ®· x¸c ®Þnh bëi ph−¬ng tr×nh (2. Nh−ng cã mét nguyªn nh©n håi tiÕp ng−îc ph©n bè trªn c¶ sîi dÉn vµ EDF ®ã lµ t¸n x¹ ng−îc Rayleigh (RB). bäc vá chèng ph¶n x¹. f lµ tÇn sè b¨ng c¬ b¶n. c¸c chiÒu dµi d©y dÉn chÝnh ph¶i ng¾n ®Õn møc cã thÓ. c¸c chuyÓn m¹ch quang. Gint lµ ®é khuÕch ®¹i quang cña truyÒn ®¹t ph©n biÖt c¸c ph¶n x¹. §iÒu kiÖn c¸ch ly hoµn toµn khái ¸nh s¸ng t¸n x¹ ng−îc ®−îc thùc hiÖn b»ng c¸ch ®Æt bé c¸ch ly Faraday ë c¶ hai ®Çu EDFA. KhuÕch ®¹i quang sîi pha Erbium ë ®©y. c¸c ph¶n x¹ sÏ ph¶i gi÷ kh«ng ®¸ng kÓ khi cã sù tham gia cña ®é khuÕch ®¹i quang. c¸c nguån b¸n dÉn vµ c¸c bÒ mÆt t¸ch sãng. Bëi v× tÝch sè cña ®é réng ®−êng vµ thêi gian trÔ τ0 t¨ng lªn. ph©n cùc vßng. b·o hoµ vµ nhiÔu sau ®©y sÏ ®−îc gi¶ ®Þnh lµ c¸ch ly hoµn toµn víi c¸c nguån ph¶n x¹ bªn ngoµi.64 Ch−¬ng II . Trong c¸c hÖ thèng quang sîi thùc tÕ. läc quang vµ c¸ch ly quang. . Nh− vËy. suy hao rÏ h−íng lín.

KhuÕch ®¹i quang sîi pha Erbium ¶nh h−ëng t¸n x¹ ng−îc Rayleigh trong néi t¹i EDFA cã thÓ ®Æc tr−ng bëi nh÷ng ®o ®¹c c«ng suÊt t¸n x¹ ng−îc thu ®−îc trong chÕ ®é khuÕch ®¹i cao.1. Trong mét kªnh quang ®· cho. còng nh− trong c¸c sîi pha chÊt kÝch ho¹t Nd3+ . nhiÔu c−êng ®é g©y nªn BER bÊt lîi vµ trong mét sè tr−êng hîp BER thÊp nhÊt. ¶nh h−ëng ph¶n håi g©y ra bëi RB trong néi bé trªn ASE h−íng thuËn vµ ng−îc thùc sù h¹n chÕ ®é khuÕch ®¹i lín nhÊt cã thÓ ®¹t ®−îc trong c¸c EDFA x¸c ®Þnh bëi c¸c ®iÒu kiÖn dao ®éng Laser.7 tuú thuéc vµo hÖ sè h¹n chÕ. hiÖu øng giao thoa g©y ra bëi nhiÒu ph¶n x¹ chuyÓn ®æi nhiÔu pha tÝn hiÖu thµnh nhiÔu c−êng ®é.1. ®iÒu nµy t−¬ng øng víi ng−ìng dao ®éng. ®iÒu nµy lµm t¨ng phÇn c«ng suÊt t¸n x¹ ng−îc thu l¹i bëi sîi quang (so víi c¸c sîi tiªu chuÈn). Ge-SiO2) ®· dÉn tíi hai kÕt luËn quan träng: (a) sù gia t¨ng RB quan s¸t ®−îc ®ã lµ chªnh lÖch chØ sè chiÕt suÊt khóc x¹ hoÆc NA. hÖ sè ®é ph¶n x¹ ®o ®−îc lµ Reff=-59dB.53 µm). Gi¶ ®inh r»ng tÝn hiÖu vµ c¸c ph¶n x¹ . TÝnh to¸n ®èi víi c¸c thµnh phÇn ph¶n x¹. HÖ sè dB/mW cña c¸c EDFA t¨ng lªn (NA)α víi α = 1. Trong c¸c hÖ thèng th«ng tin. §é ph¶n x¹ Rayleigh gÇn ®óng b»ng Reff ≈ SL/2log(Gmax). Khi c¸c bé khuÕch ®¹i quang ë vÞ trÝ gi÷a nguån ph¶n x¹. L lµ chiÒu dµi EDFA. 2.65 Ch−¬ng II . sö dông EDFA cã ®é khuÕch ®¹i tÝn hiÖu nhá G = 51 dB (λ = 1. víi S lµ hÖ sè t¸n x¹ ng−îc. Nh÷ng ®o ®¹c ®èi víi c¸c lo¹i EDFA kh¸c nhau (nh− Al-SiO2. C¸c ¶nh h−ëng ph¶n x¹ cã thÓ hoÆc lµ riªng biÖt (c¸c thµnh phÇn quang) hoÆc lµ ph©n bè (RB). BiÖn ph¸p t¨ng ®é khuÕch ®¹i giíi h¹n RB ®ã lµ sö dông c¸c EDFA cã NA thÊp h¬n.4.6 . ng−îc l¹i hÖ sè t¸n x¹ S thu ®−îc t¨ng lªn (NA)2 . §é khuÕch ®¹i lín nhÊt Gmax cã thÓ x¸c ®Þnh tõ quan hÖ ReffGmax = 1. C«ng suÊt t¸n x¹ ng−îc Pback ®o ®−îc lµ 41 dB cao h¬n c«ng suÊt tÝn hiÖu vµo Psin . R2). th× nhiÔu c−êng ®é sÏ t¨ng lªn trÇm träng. (b) t¸n x¹ Rayleigh kh«ng bÞ ¶nh h−ëng cña sîi pha chÊt kÝch ho¹t Er3+ cã møc ®é tËp trung 900 ppm). ¶nh h−ëng ph¶n x¹ riªng biÖt ë hai ®Çu EDFA Tr−íc hÕt sÏ xem xÐt ¶nh h−ëng ph¶n x¹ riªng biÖt ë c¶ hai ®Çu bé khuÕch ®¹i quang sîi EDFA (cã ®é ph¶n x¹ R1. ¶nh h−ëng t¸n x¹ ng−îc nµy t−¬ng ®−¬ng víi viÖc cã mét g−¬ng ®Çu ra víi ®é ph¶n x¹ Reff ®−îc x¸c ®Þnh th«ng qua hÖ Pback = ReffG Psout = ReffG2 Psin.

64) . tr−íc hÕt sÏ ph©n tÝch nhiÔu giao thoa g©y ra bëi c¶ hai tÝn hiÖu ph¶n x¹ nh− thÓ hiÖn trªn h×nh vÏ. 〈n(0)〉 = (2. j cho bëi: E0(t) = T Psin e{jwt+φ(t)} ≡ T Psin e(t) (2.5x10-5 hoÆc –23 dB.63) ë ®©y n sè l−îng trung b×nh cña Photon/bit.. η ph¶n ¸nh suy hao gi÷a EDFA vµ bé thu. BÊt lîi b»ng kh«ng t−¬ng øng víi BER = 10-9 ®¹t ®−îc ®èi víi n = 144nsp Photon/bit khi kh«ng cã ph¶n x¹ x¶y ra (Reff = 0). nh÷ng biÕn thiªn theo thèng kª Photon σ2ref cho bëi : σ2ref = η2G4R2eff〈n(0)〉2 ë ®©y. §Æt R1.4.63) cho thÊy r»ng. . . trong tr−êng hîp tÝn hiÖu ®Çu vµo lín ( n >>nsp). xuÊt ph¸t tõ c¶ hai mÆt cña EDFA ë c¸c vÞ trÝ riªng biÖt (i = 1. Reff = R1R2. KhuÕch ®¹i quang sîi pha Erbium ph©n cùc phï hîp vµ giao thoa kh«ng ®ång ®Òu.M) trong sîi quang. t−¬ng øng víi c¸c hÖ sè ph¶n x¹ ë c¶ hai ®Çu cña EDFA R1 = R2 < 1.2.15 cho thÊy ®−êng x¶y ra bëi c¸c ph¶n x¹ tÝn hiÖu.. H×nh vÏ 2. NÕu nh− hµm ph©n bè x¸c suÊt (PDF) nhiÔu Gauss gi¶ ®Þnh ®èi víi c¸c ký hiÖu 0 vµ 1 vµ quyÕt ®Þnh ng−ìng ë gi÷a chóng. tr−êng tÝn hiÖu ®Çu ra ë vÞ trÝ i. R2 lµ c¸c hÖ sè ph¶n x¹ g−¬ng Rayleigh ë vÞ trÝ i. Ph−¬ng tr×nh (2. ¶nh h−ëng t¸n x¹ ng−îc Rayleigh trong c¸c hÖ thèng EDFA TiÕp theo sÏ xem xÐt ¶nh h−ëng t¸n x¹ ng−îc Rayleigh trong c¸c hÖ thèng EDFA ®èi víi t¸ch sãng quang sè trùc tiÕp vµ kÕt hîp. So s¸nh nhiÔu g©y ra ph¶n x¹ σ2ref cã nhiÔu ph¸ch tÝn hiÖu – tù ph¸t σ2ref = 2η2GN〈n(0)〉 ≈ η2G2nsp〈n(0)〉. bÊt lîi c«ng suÊt ë ®Çu thu do nhiÔu ph¸ch sig-sp vµ ph¶n x¹ g©y ra nhiÔu cã d¹ng [69]: P(dB) = -5log[1 144( nsp n + G2R2eff)] (2.. 2. Gi¶ thiÕt kh«ng cã ®iÒu chÕ.. §Ó ®¬n gi¶n .66 Ch−¬ng II ..N) vµ (j = 1. j vµ T truyÒn qua riªng rÏ tõ i tíi j.62) Psin (1) lµ sè l−îng Photon trung b×nh ë ®Çu vµo hν s B0 EDFA víi c¸c ký hiÖu 1. bÊt lîi c«ng suÊt P < 1 khi Reff < 3x10-5.

Trong tr−êng hîp nµy.2τ12)} ≈ T Psin{1 + 2R12cos[wτ12 + ∆φ(t.τ12) ˆ ˆ Trong ph−¬ng tr×nh (2.65) τ12 lµ thêi gian chuyÓn dÞch gi÷a i vµ j.u (t . c¸c vÐct¬ ®¬n vÞ u vµ u (t . Chóng ®−îc ®−a vµo ®Ó tÝnh to¸n ®èi víi ¶nh h−ëng lÖch h−íng ph©n cùc däc theo kªnh quang L §Çu vµo M x i x x j 1 §Çu ra N x EDFA x x 1 E0 (t ) E1 (t − τ ij ) H×nh 2.44). c«ng suÊt t¸ch sãng ë kÕt cuèi bé thu cho bëi Ps(t) = |E0(t) + E1(t)|2. (2. τ12)]} Víi: ˆˆ R12 = T R 1R 2 u.e(t .67).65) vµ bá qua sè h¹ng (R1R2) sÏ thu ®−îc: Ps(t) = T Psin + 2T2 R 1R 2 ℜ{e(t).2τ12) lµ h−íng ph©n cùc cña tÝn hiÖu ph¸t vµ tÝn hiÖu ph¶n x¹ kÐp. KhuÕch ®¹i quang sîi pha Erbium φ(t) lµ nhiÔu pha Laser tÝn hiÖu. Tr−êng tÝn hiÖu ph¶n x¹ kÐp cã thÓ biÓu diÔn nh− sau: E1(t) = R 1R 2T 3Psin e(t .φ(t .67) (2.2τ12) (2.67 Ch−¬ng II .2τ12) (2.68) ∆φ(t.15 : Ph©n tÝch ¶nh h−ëng cña t¸n x¹ ng−îc Rayleigh víi EDFA ë vÞ trÝ gi÷a hai tuyÕn sîi quang cho thÊy c¸c ®−êng x¶y ra bëi tÝn hiÖu vµ t¸n x¹ ng−îc kÐp t−¬ng øng víi c¸c ký hiÖu . C¸c thµnh phÇn ph¶n x¹ bËc cao tû lÖ víi (R1R2) cã thÓ kh«ng ®¸ng kÓ nÕu nh− c¸c hÖ sè ph¶n x¹ gi¶ ®Þnh lµ nhá. τ12) = φ(t) . víi c¸c ph−¬ng tr×nh (2.

τij)]} (2. RIN cã thÓ ®Æt d−íi d¹ng: . ¶nh h−ëng cña c¸c ph¶n x¹ x¶y ra trªn mét mÆt cña EDFA lµ kh«ng ®¸ng kÓ.71) cã thÓ ®−îc tÝnh to¸n tõ ph−¬ng tr×nh (2.∆L. (2.68 Ch−¬ng II .72) 1 . Tõ ph−¬ng tr×nh (2. T = G.αs.e-αL lµ truyÒn dÉn tõ ®iÓm M tíi ®iÓm N vµ hÖ sè ph¶n x¹ hiÖu qu¶ Rij cho bëi biÓu thøc sau: ˆ ˆ Rij = S.15 nh− sau: Ps(t) = T Psin{1 + 2 ∑ i =1 N ∑ J =1 M Rijcos[wτij + ∆φ(t. KhuÕch ®¹i quang sîi pha Erbium C«ng suÊt tÝn hiÖu ®Çu ra cña m« h×nh ph¶n x¹ RB bëi nhiÒu ph¶n x¹ nh− trong h×nh vÏ 2. ∆L = L/2N lµ kho¶ng c¸ch gi÷a ®èi víi kÕt qu¶ x¶y ra t¸n x¹ riªng rÏ. Gi¶ thiÕt lµ tÝn hiÖu cã phæ c«ng suÊt Lorentzian ℑ(f) vµ nhiÔu liªn kÕt gi÷a c¸c sè h¹ng trong ph−¬ng tr×nh (3. bëi v× víi c¸c hÖ sè Rij t−¬ng øng kh«ng cã hÖ sè G. RIN cho bëi [70]: RIN(f) = ℑ(f) ∑∑ i =1 J =1 N M 〈 R2ij〉 ≡ ℑ(f).70) nh− sau: R2eff = ∑ ∑〈 R2ij〉 = 1 2 1 (G S. Reff lµ hÖ sè ph¶n x¹ g−¬ng hiÖu qu¶.αs)2).τ) 〉. 2 ˆ ˆ ë ®©y sö dông .2τij)]2〉 ≡ 〈cos2θ〉 = t−¬ng øng víi m· ho¸ ph©n cùc ngÉu nhiªn.αs ∫ e-2αzdz)2 = 1 1 ( G S.71).2τij) (2. 2 ∑∑ i =1 J =1 N M e-2α ( zi − z j )∆L e-αL])2 2 = (G S. u (t ).70) ë ®©y αs x¸c ®Þnh bëi hÖ sè t¸n x¹.71) ë ®©y.64).R2eff (2.69).69) Trong ph−¬ng tr×nh (2.u (t .∆L --> dz vµ thuéc tÝnh 〈[ u (t ).72). PhÐp tæng kÐp trong ph−¬ng tr×nh (2.e-α(zi – zj).αs[1 2 2α (2.u (t .G. S lµ phÇn c«ng suÊt t¸n x¹ thu ®−îc bëi sîi quang. NhiÔu c−êng ®é t−¬ng ®èi (RIN) tÝn hiÖu cho bëi d¹ng chuçi Fourier cña hµm hiÖp biÕn tù ®éng 〈 Ps(t)Ps(t .

e-αL) 2α So s¸nh ph−¬ng tr×nh (2. C«ng suÊt bÊt lîi g©y ra bëi RB trong mét bé thu t¸ch sãng trùc tiÕp x¸c ®Þnh bëi biÓu thøc: P(dB) = -5log1 – 144G2 R2eff  = -5log1 – 72G2 R2bs  (2.R2eff = ℑ(f).G2.74) Víi Rbs ®−îc x¸c ®Þnh nh− sau: Rbs = Sα s (1 . §èi víi c¸c sîi 2 Sα s thÓ hiÖn giíi h¹n cña Rbs 2α däc theo chiÒu dµi cña sîi L tõ -31 dB (DSF) tíi –34 dB (SMF).73) (2.55 µm.( Rbs 2 ) 2 (2.69 Ch−¬ng II .73) cho thÊy ¶nh h−ëng ph¶n x¹ kÐp RB t−¬ng ®−¬ng víi ph¶n x¹ trùc tiÕp th«ng qua kÐp víi hÖ sè Reff = quang ®¬n mode (SMF) vµ tÝn hiÖu λ = 1. Gi¶ thiÕt r»ng DFB Gauss ®èi víi ký hiÖu 0 vµ 1 víi ng−ìng quyÕt ®Þnh ë gi÷a chóng.75) . tû lÖ Rbs . KhuÕch ®¹i quang sîi pha Erbium RIN(f) = ℑ(f).G2.

chóng ph¶n ¸nh b¶n chÊt vËt lý ®èi víi nh÷ng ho¹t ®éng cña nguyªn tö . Trong c¸c thiÕt bÞ ho¹t ®éng theo ph−¬ng ph¸p thô ®éng. ghÐp kªnh quang thêi gian (OTDM). cã hai lo¹i chñ yÕu ®−îc øng dông réng r·i ®ã lµ: thiÕt bÞ WDM vi quang sö dông cho c¸c tuyÕn th«ng tin quang dïng sîi ®a mode. ghÐp kªnh quang b−íc sãng (WDM).3)). KhuÕch ®¹i quang sîi pha Erbium kÕt luËn Trong hai phÇn trªn ®· th¶o luËn vÒ c¬ së cña kü thuËt ghÐp kªnh b−íc sãng (WDM) còng nh− khuÕch ®¹i quang sîi pha Erbium (EDFA). cßn b¬m 1480 nm l¹i cho ®−îc hiÖu suÊt cao trong viÖc chuyÓn ®æi Photon tõ b¬m sang tÝn hiÖu. b¬m 980 nm sÏ cho nhiÔu thÊp. vµ ®é réng kªnh. bøc x¹ tù ph¸t (SE) chØ chiÕm nhá h¬n 1%. trong ®ã ghÐp kªnh quang WDM ®−îc x¸c ®Þnh lùa chän trong h−íng nghiªn cøu cña luËn ¸n. Do vËy ®Ó ®¹t ®−îc ®Æc tÝnh hÖ thèng víi c¶ nhiÔu thÊp vµ hiÖu suÊt cao th× cã thÓ sö dông hai hoÆc nhiÒu h¬n c¸c tÇng EDFA. s¬ ®å b¬m hai møc kh«ng thÓ x¶y ra nghÞch ®¶o hoµn toµn vµ ®−îc sö dông ®èi víi b¬m 1480 nm. Trong bé khuÕch ®¹i quang cã ba d¹ng t−¬ng t¸c c¬ b¶n x¶y ra gi÷a Photon nguyªn tö. víi tÇng ®Çu cho nhiÔu thÊp vµ tÇng cuèi cïng cho hiÖu suÊt cao. vµ thiÕt bÞ WDM ghÐp sîi phï hîp víi c¸c tuyÕn sö dông sîi ®¬n mode. C¸c tham sè c¬ b¶n ®Ó m« t¶ ®Æc tÝnh cña WDM ®ã lµ suy hao xen (ph−¬ng tr×nh (1.2)). (1. Nh÷ng kÕt qu¶ nghiªn cøu vÒ lý thuyÕt ®· cho thÊy nh− sau: GhÐp kªnh quang cã ba lo¹i c¬ b¶n ®ã lµ ghÐp kªnh quang tÇn sè (OFDM). nh−ng bøc x¹ tù ph¸t sÏ ®−îc khuÕch ®¹i (ASE) vµ g©y nªn nhiÔu cña bé khuÕch ®¹i quang lµm suy gi¶m tû lÖ tÝn hiÖu trªn nhiÔu (SNR) cña tÝn hiÖu sau khi qua bé khuÕch ®¹i quang sîi EDFA. §èi víi c¸c EDFA. ThiÕt bÞ ghÐp b−íc sãng quang rÊt ®a d¹ng. Qu¸ tr×nh bøc x¹ trong EDFA ph©n thµnh hai lo¹i. trong ®ã chó träng nhiÒu nhÊt tíi c¸c thiÕt bÞ ho¹t ®éng theo ph−¬ng ph¸p thô ®éng. xuyªn kªnh (ph−¬ng tr×nh (1. S¬ ®å b¬m ba møc cã thÓ x¶y ra nghÞch ®¶o hoµn toµn vµ ®−îc sö dông ®èi víi b¬m 980 nm.1). bøc x¹ kÝch thÝch chiÕm tíi trªn 99%.70 Ch−¬ng II .

NhiÔu ph¸ch vµ nhiÔu giao thoa thuéc lo¹i nhiÔu tréi. KhuÕch ®¹i quang sîi pha Erbium còng nh− Photon x¶y ra trong bé khuÕch ®¹i quang (khi thùc hiÖn khuÕch ®¹i). c¸c d¹ng ®ã lµ: bøc x¹ tù ph¸t.71 Ch−¬ng II . Trong ®ã bøc x¹ tù ph¸t vµ hÊp thô t¹o nªn nhiÔu quang lµm suy gi¶m phÈm chÊt cña EDFA. hÊp thô vµ bøc x¹ kÝch thÝch. Tuy nhiªn. §é dµi thêi gian t¨ng lªn nhanh h¬n cña xung ®Çu vµo τeff kh«ng lµm thay ®æi ®é khuÕch ®¹i cña bé khuÕch ®¹i vµ xung cã thÓ ®−îc khuÕch ®¹i mµ kh«ng bÞ mÐo d¹ng. §é khuÕch ®¹i cña EDFA nãi chung phô thuéc vµo bøc x¹ tù ph¸t. C«ng suÊt b¬m hay chÕ ®é b¬m EDFA: sù t¨ng lªn hay gi¶m xuèng cña c«ng suÊt b¬m sÏ dÉn tíi sù t¨ng/gi¶m t−¬ng øng kh«ng chØ cña c−êng ®é b·o hoµ tÝn hiÖu (ph−¬ng tr×nh (2.tù ph¸t. nhiÔu giao thoa) lµ mét nh©n tè giíi h¹n ®¸ng kÓ trong c¸c hÖ thèng th«ng ti n quang. hÊp thô vµ bøc x¹ kÝch thÝch. NhiÔu c−êng ®é (bao gåm: nhiÔu tia. nhiÔu ph¸ch tÝn hiÖu .30)). HÖ sè khuÕch ®¹i cña bé khuÕch ®¹i tû lÖ víi chªnh lÖch ®é tÝch luü. ë c«ng suÊt tÝn hiÖu thÊp nhiÔu tia thùc sù v−ît tréi bëi sù gãp phÇn cña c«ng suÊt ASE trung b×nh.33)) mµ cßn t¨ng/gi¶m ®é khuÕch ®¹i cña bé khuÕch ®¹i EDFA (ph−¬ng tr×nh (2. KhuÕch ®¹i kh«ng mÐo ë c¸c møc c«ng suÊt b·o hoµ sö dông ®Ó ®¹t ®−îc ®iÓm ho¹t ®éng æn ®Þnh vµi dB vÒ phÝa ®iÓm møc c«ng suÊt b·o hoµ lµ b»ng ph¼ng. C«ng suÊt tÝn hiÖu: víi sù t¨ng/gi¶m cña c«ng suÊt tÝn hiÖu ®Çu vµo t−¬ng øng sÏ g©y ra sù gi¶m (thËm chÝ triÖt tiªu hoµn toµn)/t¨ng ®é khuÕch ®¹i cña EDFA. khi c«ng suÊt tÝn hiÖu ®Çu vµo gi¶m xuèng ®ét ngét trong thêi gian ng¾n. thay ®æi ®é khuÕch ®¹i lµ nhá nhÊt.tù ph¸t. . nhiÔu tr−êng quang cã c¶ nhiÔu biªn ®é vµ nhiÔu pha. ASE cã thÓ trë thµnh ®¸ng kÓ. nhiÔu ph¸ch tù ph¸t . dÉn tíi b·o hoµ ®é khuÕch ®¹i do ASE t¹o ra. c¸c bé t¸ch sãng quang kh«ng ph¶n øng trùc tiÕp víi nhiÔu nµy. cßn bøc x¹ kÝch thÝch l¹i t¹o nªn sù khuÕch ®¹i cña EDFA. Khi ®é khuÕch ®¹i ®ñ lín. nhiÔu pha cã thÓ ®−îc chuyÓn ®æi thµnh nhiÔu c−êng ®é bëi c¸c hiÖu øng giao thoa. Trong khi ®ã. C¸c bé t¸ch sãng quang chuyÓn ®æi trùc tiÕp nhiÔu c−êng ®é thµnh nhiÔu ®iÖn.

s¬ ®å cÊu h×nh b¬m ®−îc x¸c ®Þnh víi lo¹i s¬ ®å b¬m thuËn. c¸c ¶nh h−ëng t¸n x¹. BiÖn ph¸p t¨ng ®é khuÕch ®¹i giíi h¹n RB ®ã lµ sö dông c¸c EDFA cã NA thÊp h¬n. t¸n x¹ ng−îc Rayleigh bÞ triÖt ®¸ng kÓ nÕu sö dông c¸c bé c¸ch ly quang. sö dông s¬ ®å b¬m EDFA ba møc ë b−íc sãng b¬m 980 nm ®Ó b¶o ®¶m kh¶ n¨ng nghÞch ®¶o nång ®é cao nhÊt vµ hÖ sè nhiÔu thÊp nhÊt. ®−îc x¸c ®Þnh bëi c¸c ®iÒu kiÖn dao ®éng Laser.72 Ch−¬ng II . th× nhiÔu c−êng ®é sÏ t¨ng lªn trÇm träng. Trong c¸c hÖ thèng th«ng tin. thµnh phÇn nhiÔu chÝnh t¸c ®éng ¶nh h−ëng ®Õn ®é khuÕch ®¹i cña EDFA ®ã lµ ASE. Nh÷ng nghiªn cøu sÏ ®−îc sö dông ph¸t triÓn trong c¸c Ch−¬ng sau cña luËn ¸n. §é khuÕch ®¹i lín nhÊt Gmax cã thÓ x¸c ®Þnh tõ quan hÖ ReffGmax = 1. Khi c¸c bé khuÕch ®¹i quang ë vÞ trÝ gi÷a nguån ph¶n x¹.tù ph¸t. RIN g©y nªn bëi nhiÔu ph¸ch sp . §©y chÝnh lµ nh÷ng vÊn ®Ò c¬ së ®Ó . ¶nh h−ëng ph¶n håi ng−îc g©y ra bëi RB trong néi bé trªn ASE h−íng thuËn vµ ng−îc thùc sù h¹n chÕ ®é khuÕch ®¹i lín nhÊt cã thÓ ®¹t ®−îc trong c¸c EDFA.sp) Ssig-sp(f) t¨ng lªn tuyÕn tÝnh víi tÝn hiÖu ®Çu vµo. kh«ng bÞ suy gi¶m bëi vÞ trÝ ph©n cùc ë ®Çu ra bé khuÕch ®¹i.tù ph¸t (sig . Trong mét ®−êng quang ®· cho. B0 (f0 << B0). còng nh− trong sîi pha t¹p Nd3+.sp thay ®æi nghÞch ®¶o víi ®é réng phæ cña nguån ASE. C¸c ¶nh h−ëng ph¶n x¹ cã thÓ hoÆc lµ riªng biÖt (c¸c thµnh phÇn quang) hoÆc lµ ph©n bè (RB). ®· gia t¨ng phÇn c«ng suÊt t¸n x¹ ng−îc thu l¹i bëi sîi quang (so víi c¸c sîi tiªu chuÈn). T¸n x¹ Rayleigh kh«ng bÞ ¶nh h−ëng bëi sîi pha t¹p Er3+ cã møc ®é tËp trung 900 ppm. hiÖu øng giao thoa g©y ra bëi nhiÒu ph¶n x¹ chuyÓn ®æi nhiÔu pha tÝn hiÖu thµnh nhiÕu c−êng ®é. RINsig-sp gÇn nh− kh«ng phô thuéc vµo ®é khuÕch ®¹i khi G>10 dB. §èi víi nhiÔu ph¸ch tù ph¸t . Sù gia t¨ng RB lµ do chªnh lÖch chØ sè chiÕt suÊt khóc x¹ hoÆc NA. ®ã lµ: sö dông EDFA trong hÖ thèng th«ng tin quang WDM ®Ó cã thÓ ®¹t ®−îc ®é khuÕch ®¹i b»ng ph¼ng trong d¶i b¨ng C tõ 1530 nm tíi 1570 nm (xÊp xØ 40 nm). KhuÕch ®¹i quang sîi pha Erbium NhiÔu ph¸ch tÝn hiÖu . nhiÔu c−êng ®é g©y nªn BER bÊt lîi vµ trong mét sè tr−êng hîp BER thÊp nhÊt. khi c«ng suÊt tÝn hiÖu nhá hoÆc kh«ng cã. kh«ng phô thuéc vµo ®é réng phæ ASE.

73 Ch−¬ng II . KhuÕch ®¹i quang sîi pha Erbium x¸c ®Þnh nh÷ng yÕu tè cã liªn quan tíi c©n b»ng ®é khuÕch ®¹i cña EDFA sö dông trong c¸c hÖ thèng th«ng tin quang WDM. Tuy nhiªn. x¸c ®Þnh cô thÓ c¸c yÕu tè liªn quan cao t¸c ®éng ¶nh h−ëng ®Õn c©n b»ng ®é khuÕch ®¹i EDFA. ®Ó tõ ®ã ®Ò xuÊt biÖn ph¸p gi÷ æn ®Þnh ®é khuÕch ®¹i vµ c©n b»ng khuÕch ®¹i cña EDFA sö dông trong c¸c hÖ thèng th«ng tin quang ghÐp b−íc sãng. trong c¸c ch−¬ng tiÕp theo cÇn ph¶i nghiªn cøu ph©n tÝch. .

1. 1. C¸c phÇn tö cña líp quang Cã bèn phÇn tö ®−îc tæ chøc ph©n cÊp theo d¹ng c¸c líp quang. 1. Líp quang x¸c ®Þnh c¸c thiÕt bÞ quang ®−îc yªu cÇu ®Ó kÕt nèi c¸c phÇn tö SONET/SDH vµ truyÒn t¶i t¶i tin SONET/SDH gi÷a c¸c LTE vµ STE.74 øng dông dwdm vµ EDFA trong m¹ng ®−êng trôc ViÖt Nam PhÇn III. • Líp quang (còng gäi lµ líp ¸nh s¸ng) truyÒn t¶i d÷ liÖu t¶i tin. Líp SONET/SDH bao gåm c¸c thiÕt bÞ ®Çu cuèi ®−êng d©y. STE vµ PTE) cã d¹ng liªn kÕt ®iÓm . phÇn nµy viÕt dùa trªn thiÕt bÞ Nortel ®· triÓn khai vµ ho¹t ®éng æn ®Þnh trªn tuyÕn ®−êng trôc B¾c – Nam .®iÓm gi÷a c¸c phÇn tö m¹ng SONET/SDH. ®o¹n vµ tuyÕn (LTE. øng dông dwdm vµ EDFA trong m¹ng ®−êng trôc ViÖt Nam M¹ng ®−êng trôc ViÖt Nam ph¸t triÓn c«ng nghÖ DWDM dùa trªn thiÕt bÞ ®· cã cña Nortel.1. V× vËy.1. Chóng bao gåm tõ d¹ng nhá nhÊt ®Õn lín nhÊt : • C¸c thµnh phÇn quang • C¸c khèi cÊu tróc chøc n¨ng • C¸c b−íc quang • C¸c liªn kÕt quang • Sîi quang .1. Líp m¹ng truyÒn t¶i Mét líp m¹ng truyÒn t¶i cã hai líp chøc n¨ng riªng biÖt : • Líp SONET/SDH (M¹ng quang ®ång bé/Ph©n cÊp sè ®ång bé) ®ãng gãi d÷ liÖu t¶i tin SONET/SDH ®Ó truyÒn t¶i. Bao gåm c¸c phÇn : Líp m¹ng truyÒn t¶i C¸c phÇn tö cña líp quang Chøc n¨ng OAM&P líp quang 1. Tæng quan vÒ m¹ng quang DWDM PhÇn nµy cung cÊp tæng quan vÒ c¸c thµnh phÇn vµ ho¹t ®éng cña mét m¹ng quang.2.

líp SONET/SDH vµ c¸c ®iÓm giao diÖn : . C¸c thµnh phÇn quang C¸c thµnh phÇn quang bao gåm thiÕt bÞ vËt lý thùc hiÖn c¶ hai chøc n¨ng chñ ®éng vµ thô ®éng. C¸c khèi cÊu tróc chøc n¨ng C¸c khèi cÊu tróc chøc n¨ng th−êng g¾n liÒn víi c¸c ®Þa ®iÓm ®Þa lý. chØ ra c¸c phÇn tö cña líp quang. thÝch hîp víi viÖc kÕt hîp c¸c thµnh phÇn quang kh¸c nhau ®−îc liÖt kª ë trªn. 1.2. VÝ dô. c¸c phÇn tö khuÕch ®¹i vµ c¸c bé ghÐp kªnh xen/rÏ cã thÓ kÕt hîp thµnh mét khèi OADM. Mét liªn kÕt quang chøa ®ùng mét vµi kªnh DWDM .1. Chøc n¨ng biÕn ®æi cña mét øng dông cã thÓ thùc hiÖn ®−îc vÝ dô nh− chØ dïng mét t¶i tin OC-192 hoÆc ghÐp OC-192 tõ OC-48 hoÆc t¹o ra b»ng kh¶ n¨ng xen rÏ quang. cã chøc n¨ng vµ hîp lý riªng biÖt so víi líp SONET/SDH.1. Ph¹m vi b−íc quang gi÷a 30 ®Õn 120km vµ ®ßi hái khuÕch ®¹i b−íc sãng tÝn hiÖu vµo vµ ra ®Ó bï suy hao. Hai kªnh quang truyÒn ng−îc nhau t¹o thµnh mét kªnh truyÒn dÉn hai h−íng SONET/SDH.2. H×nh 3.75 øng dông dwdm vµ EDFA trong m¹ng ®−êng trôc ViÖt Nam 1.2.1. Bao gåm c¸c thiÕt bÞ : • C¸c thiÕt bÞ khuÕch ®¹i quang • C¸c bé ghÐp kªnh ph©n chia theo b−íc sãng mËt ®é cao (DWDM) • C¸c bé xen/rÏ quang • C¸c khèi bï t¸n s¾c 1. NhiÒu liªn kÕt quang ®−îc ghÐp tõ c¸c liªn kÕt quang nh− liªn kÕt 8 b−íc sãng hoÆc 16 b−íc sãng DWDM.1. Danh giíi cña mét liªn kÕt quang ®−îc ®Þnh nghÜa bëi c¸c giao diÖn phÇn tö m¹ng SONET/SDH nhÊt lµ c¸c bé ph¸t vµ thu.1. Liªn kÕt quang Liªn kÕt quang hoÆc c¸c ®o¹n ghÐp kªnh quang ®−îc cÊu tróc bëi mét vµi liªn kÕt b−íc víi nhau. B−íc quang B−íc quang hoÆc c¸c ®o¹n truyÒn quang ®−îc t¹o ra khi hai khèi cÊu tróc chøc n¨ng ®−îc kÕt nèi qua mét thiÕt bÞ c¸p quang.2.3.3.2.1. hoÆc mét vµi kªnh quang. 1. TÊt c¶ c¸c liªn kÕt quang t¹o thµnh mét líp quang.

1. .1.1: Líp SONET vµ líp quang cña m¹ng truyÒn t¶i 1. b¶o d−ìng vµ gi¸m s¸t. ThiÕt bÞ vµ cÊu tróc hç trî Chøc n¨ng OAM&P cña líp quang vµ líp SONET/SDH ®−îc sö dông ®Ó qu¶n lý vµ b¶o d−ìng c¸c phÇn tö m¹ng trong ph¹m vi ®iÒu khiÓn cña chóng. Sù kh¸c nhau gi÷a líp SONET/SDH vµ líp quang OAM&P ®−îc m« t¶ trong: • ThiÕt bÞ vµ cÊu tróc hç trî • Qu¶n lý OPC cña chøc n¨ng OAM&P • Gi¸m s¸t vµ b¶o d−ìng 1. Mçi líp cã OAM&P riªng. suy cho cïng lµ c¸c chøc n¨ng vËn hµnh. qu¶n lý.76 øng dông dwdm vµ EDFA trong m¹ng ®−êng trôc ViÖt Nam Líp SONET/SDH Líp QUANG B−íc quang KhuÕch ®¹i quang §Çu cuèi quang (§¬n hoÆc song h−íng) H×nh 3. ®−îc qu¶n lý bëi khèi ®iÒu khiÓn ho¹t ®éng (OPC). c¸c khèi cÊu tróc cña OPC vµ liªn kÕt c¸c thµnh phÇn m¹ng SONET/SDH trong ph¹m vi ®iÒu khiÓn cña nã. c¸c khèi cÊu tróc cña OPC vµ c¸c phÇn tö m¹ng MOR Plus/DWDM trong ph¹m vi ®iÒu khiÓn cña nã.1.3. Chøc n¨ng OAM&P líp quang ViÖc ph©n chia chøc n¨ng gi÷a líp SONET/SDH vµ líp quang.3. Chøc n¨ng OAM&P líp quang gi¸m s¸t vµ b¶o d−ìng c¸c liªn kÕt khuÕch ®¹i DWDM. Chøc n¨ng OAM&P líp SONET/SDH gi¸m s¸t vµ b¶o d−ìng cÊu tróc m¹ng ®iÓm-®iÓm vµ m¹ng vßng SONET/SDH.

®¹i c«ng suÊt Bé ®Öm Bé ghÐp DWDM Líp SONET/SDH Líp QUANG H×nh 3.77 øng dông dwdm vµ EDFA trong m¹ng ®−êng trôc ViÖt Nam 1. Trong h×nh 3. qu¶n lý phÇn mÒm vµ ®Çy ®ñ chøc n¨ng OAM&P cho c¸c phÇn tö m¹ng. Mét OPC OPTera Long Haul 1600 chuyªn dông ®−îc yªu cÇu ®Ó gi¸m s¸t vµ b¶o d−ìng c¸c phÇn tö m¹ng líp quang. C¸c phÇn tö m¹ng líp quang lµ c¸c bé khuÕch ®¹i MOR Plus.®¹i/k. TiÒn k. cÊu h×nh nh− lµ bé tiÒn khuÕch ®¹i/ khuÕch ®¹i c«ng suÊt hoÆc khuÕch ®¹i tuyÕn tÝnh trong OPTera Long Haul 1600.®¹i/k. Sù kh¸c nhau gi÷a c¸c møc hÖ thèng chøc n¨ng trong líp SONET/SDH vµ líp quang ®−îc chØ ra trong h×nh 3. liªn kÕt quang DWDM kÕt nèi c¸c thµnh phÇn m¹ng SONET/SDH minh ho¹ mèi quan hÖ gi÷a líp SONET/SDH vµ chøc n¨ng OAM&P líp quang. 2 b−íc quang. Qu¶n lý OPC cña chøc n¨ng OAM&P OPC cung cÊp chøc n¨ng tËp trung d÷ liÖu.2: Chøc n¨ng OAM&P líp quang Líp SONET/SDH . ë c¸c giao diÖn líp quang vµ giao diÖn líp SONET/SDH.2. Víi bèn b−íc sãng.2. c¸c phÇn tö m¹ng líp SONET/SDH cã thÓ lµ c¸c ADM trong m¹ng vßng hoÆc c¸c node trong m¹ng tuyÕn tÝnh.®¹i c«ng suÊt PhÇn khuÕch ®¹i ®−êng truyÒn TiÒn k.2. OPC gièng nhau cã thÓ gi¸m s¸t vµ b¶o d−ìng c¶ c¸c phÇn tö m¹ng OPTera Long Haul 1600 cña líp SONET/SDH vµ bé khuÕch ®¹i MOR Plus cña líp quang.3.1.

H×nh 3. ë c¸c vÞ trÝ xa nh− c¸c bé khuÕch ®¹i d−êng truyÒn. OSC m« pháng chøc n¨ng DCC vµ cho phÐp mét OAM&P t−¬ng ®−¬ng truy nhËp víi nhiÖm vô nh− n©ng cÊp phÇn mÒm vµ thu nhËn c¶nh b¸o. ra trªn mét kªnh tÝn hiÖu ë vÞ trÝ MOR Plus.78 øng dông dwdm vµ EDFA trong m¹ng ®−êng trôc ViÖt Nam 1.3. C¸c tÝn hiÖu analog th−êng ®−îc sö dông ®Ó gi¸m s¸t c¸c møc nh− lµ c«ng suÊt vµo. RFI. Byte th«ng tin ®−îc truyÒn qua tuyÕn. c¸c kªnh giao tiÕp DCC chuÈn ®−îc sö dông.4 chØ ra kiÓu cÊu tróc nµy. Ph©n cÊp c¶nh b¸o cña líp SONET/SDH ®−a ra c¸c c¶nh b¸o chuÈn nh− AIS. mét kÕt nèi ®iÓm-®iÓm nhËn ®−îc bëi hai cÆp b−íc sãng vµ s¾p xÕp chóng ®Ó chóng truyÒn ng−îc nhau däc theo mét sîi quang.1. Líp quang kh«ng cã phÇn mµo ®Çu. CÊu tróc m¹ng DWDM song h−íng Trong hÖ thèng song h−íng DWDM.3.1. xö dông DCC ®Ó mang th«ng tin trong kªnh dÞch vô quang(OSC) vµ tÝn hiÖu gèc analog tõ bé ph¸t DWDM. C¶nh b¸o ®−îc ®−a ra khi c«ng suÊt ®Çu vµo gi¶m d−íi ng−ìng ®Æt ra hoÆc c¸c ph¶n x¹ cao ®−îc ph¸t hiÖn.4. Víi hÖ thèng gi¸m s¸t vµ b¶o d−ìng. Nh÷ng −u ®iÓm cña cÊu tróc song h−íng : • TiÕt kiÖm c¸p quang vµ thiÕt bÞ vµ t¨ng lîi nhuËn tõ viÖc Ýt d− thõa sîi quang. ë trong ®−êng ph¶n x¹ tÝn hiÖu. C¸c b−íc sãng ®−îc ghÐp l¹i trong hai b¨ng quang truyÒn ng−îc nhau lµ : B¨ng RED vµ BLUE. Gi¸m s¸t vµ b¶o d−ìng Sù t¸ch biÖt cuèi cïng gi÷a líp SONET/SDH vµ líp quang OAM&P lµ chiÕn l−îc gi¸m s¸t vµ b¶o d−ìng cña chóng. c¸c tÝn hiÖu quang ngoµi b¨ng t¹o ra mét kªnh OSC truyÒn hai h−íng gi÷a c¸c MOR Plus. 1. ®o¹n ®−êng trong phÇn mµo ®Çu cña t¶i tin SONET/SDH. • T¨ng ®é tin cËy • N©ng cao ®é linh ho¹t cña m¹ng vµ ®¬n gi¶n ho¸ c¸c m¹ng vßng .

5.1. C¸c OSC ®−îc dïng ë b−íc sãng ngoµi b¨ng tèc ®é 2. Mét b¨ng RED vµ mét b¨ng BLUE t¹o nªn mét kªnh d÷ liÖu song h−íng.50 ÷1561. Trong cÊu tróc m¹ng song h−íng DWDM th«ng th−êng. Bé khuÕch ®¹i MOR Plus vµ c¸c hÖ thèng DWDM sö dông khuÕch ®¹i Erbium (EDFA) ho¹t ®éng trong d¶i tõ 1526 nm ®Õn 1560 nm. L−íi b−íc sãng DWDM tu©n thñ theo ITU-T L−íi b−íc sãng DWDM (m¹ng Nortel) tu©n theo ®óng tiªu chuÈn quèc tÕ ITU-T vÒ l−íi b−íc sãng.5 Gbit/s vµ 10 Gbit/s.50 ÷ 1542.4 : CÊu tróc DWDM ®¬n h−íng vµ song h−íng (4λ) 1. KÕ ho¹ch b−íc sãng cho kªnh tèc ®é 2. H×nh 3.79 øng dông dwdm vµ EDFA trong m¹ng ®−êng trôc ViÖt Nam CÊu tróc WDM ®¬n h−íng CÊu tróc WDM song h−íng H×nh 3. §iÒu nµy cho thÊy c¸c m¹ng cã thÓ n©ng cÊp dÔ dµng tõ tèc ®é 2. kÕ ho¹ch b−íc sãng (m¹ng Nortel) ®−îc chia thµnh b¨ng sãng RED ( 1547.5 Gbit/s vµ 10 Gbit/s. Theo ITU-T cã tèi ®a 32 b−íc sãng ®−îc sö dông. C¸c bé ph¸t DWDM vµ c¸c bé chuyÓn ®æi b−íc sãng ho¹t ®éng ë c¶ hai tèc ®é 2.5 Gbit/s vµ 10 Gbit/s cho phÐp ghÐp cÊu tróc tèc ®é OC-48/OC192 trong c¸c m¹ng DWDM.50 nm). .5 ph©n chia b−íc sãng c¸c kªnh cña m¹ng Nortel trong ®ã hai OSC sö dông ë b−íc sãng 1510 nm vµ 1625 nm.5 Gbit/s DWDM lªn 10 Gbit/s DWDM.00 nm) vµ b¨ng sãng BLUE ( 1527.

t¨ng kh¶ n¨ng linh ho¹t.5÷1542. 1. Gi¶i ph¸p kü thuËt cho líp quang Gi¶i ph¸p líp quang chøa ®ùng mét sè thµnh phÇn kü thuËt thiÕt lËp t¸ch rêi víi m¹ng SONET/SDH truyÒn thèng.6.1.1.5÷1561.80 øng dông dwdm vµ EDFA trong m¹ng ®−êng trôc ViÖt Nam Kªnh B¨ng RED 1547.2.C¸c bé ph¸t DWDM vµ chuyÓn ®æi b−íc sãng §èi víi c¸c hÖ thèng SONET. Gi¶m liªn kÕt gi÷a c¸c bé ghÐp kh«ng giíi h¹n ph¹m vi kÕt nèi quang.6. C¸c øng dông líp quang víi kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c kªnh quang lµ 100 GHz . Nã cã thÓ xem nh−: • NhiÒu h¬n mét phÇn tö trªn mét kÕt nèi kh«ng ¶nh h−ëng ®Õn kÕt nèi • T¨ng d¶i ®éng ë ®iÓm tiÒn khuÕch ®¹i . m¹ng Nortel ®−a ra c¸c bé ph¸t DWDM ë c¶ hai tèc ®é 2.6.5 nm B−íc sãng ( nm) H×nh 3.5 : L−íi 32 b−íc sãng cña m¹ng Nortel 1. MOR Plus lµ bé khuÕch ®¹i ®−êng d©y c¬ së cho 100 GHz.0 nm B−íc sãng ( nm) Kªnh B¨ng BLUE 1527.1.C¸c bé khuÕch ®¹i MOR Plus C¸c bé khuÕch ®¹i MOR Plus ®−îc c¶i tiÕn tõ bé khuÕch ®¹i MOR cã thÓ khuÕch ®¹i tèi ®a 32 kªnh quang.1. 32 b−íc sãng øng dông vµ cung cÊp mét chøc n¨ng truy nhËp tr¹ng th¸i trung gian n¬i cã thÓ thªm vµo mét phÇn tö m¹ng nh− lµ c¸c DCM hoÆc c¸c bé ghÐp kªnh xen/rÏ. m¹ng Nortel ph©n chia nh− sau: 1.5 Gbit/s vµ 10 Gbit/s cho tèi ®a 32 b−íc sãng.

1. Khèi bï t¸n s¾c(DCM) C¸c bé DCM sö dông bé ®Õm thµnh phÇn t¸n s¾c trong c¸c hÖ thèng truyÒn dÉn kho¶ng c¸ch lín. thay ®æi suy hao quang ®Ó ®iÒu chØnh c«ng suÊt thu vµ më réng cæng ®Ó n©ng cÊp. DCM chøa bé bï t¸n s¾c quang ®Ó kh«i phôc l¹i xung quang bÞ t¸n s¾c. C¸c xung quang cÇn ®−îc kh«i phôc l¹i sau khi chóng ®−îc më réng khi truyÒn qua chiÒu dµi sîi quang.1.1.81 øng dông dwdm vµ EDFA trong m¹ng ®−êng trôc ViÖt Nam • CÊu tróc mét b¨ng truy nhËp (PBA) c¶i thiÖn ph¹m vi trªn mét sè kiÓu sîi quang.4. 1. Nh÷ng bé ghÐp nµy chøa ®ùng c¸c bé läc thô ®éng ®−îc xÕp nh− thµnh phÇn quang ®øng ®éc lËp.1. CÊu h×nh nµy cho phÐp t¨ng kÕt nèi vµ linh ho¹t h¬n.6.7. 1. 1.3. M« t¶ kh¶ n¨ng th−¬ng m¹i cña c¸c lo¹i sîi quang C¸c gi¶i ph¸p líp quang cña m¹ng Nortel lµ t−¬ng thÝch víi c¸c lo¹i sîi quang sau : • NDSF • DSF • NZDSF • LEAF • E-LEAF (enhanced LEAF) .6. Bé ghÐp kªnh DWDM Bé ghÐp kªnh DWDM ghÐp vµ t¸ch kªnh quang vµo vµ ra cña mét sîi quang.6.6.1. Nã còng bao gåm gi¸m s¸t.6.1. 1. N©ng cÊp bé ghÐp b¨ng C vµ b¨ng L N©ng cÊp bé ghÐp b¨ng C vµ b¨ng L lµ kÕt hîp 3 cæng hoÆc 4 cæng thiÕt bÞ riªng lÎ hoÆc kÕt hîp c¸c b−íc sãng b¨ng C sö dông trong c¸c hÖ thèng MOR vµ c¸c b−íc sãng b¨ng C/ b¨ng L OPTera Long Haul vµ kÌm theo c¸c OSC.5. C¸c bé ghÐp OADM Bé ghÐp OADM lùa chän xen/rÏ c¸c kªnh DWDM vµ ®Êu th¼ng c¸c kªnh quang kh¸c trong mét kÕt nèi quang. víi mçi cæng lµ mét kªnh DWDM vµ mét cæng chung kÕt nèi tíi gi¸ quang.

82 øng dông dwdm vµ EDFA trong m¹ng ®−êng trôc ViÖt Nam Sîi quang lµ mét trong nh÷ng thµnh phÇn quan träng nhÊt cña m¹ng. Ph¹m vi suy hao tõ 0. Víi kü thuËt cao cã thÓ chÕ t¹o ®−îc sîi quang ®¬n mode cã α=0.5 Gbps trªn kho¶ng c¸ch 1000 km. Mét l−îng nhá ®−îc ®iÒu khiÓn cña t¸n s¾c cã thÓ ®−îc ®−a vµo d¶i 1530 nm ®Õn 1565 nm (tõ h¬n 3 ps/nm.nm. 1300nm. • DSF §Ó cã t¸n s¾c ®¬n s¾c nhá nhÊt ë b−íc sãng 1550 nm. Nã lµ ph−¬ng tiÖn truyÒn dÉn vËt lý.5 – 5 ps/km.154 dB/km. Sîi quang cã ba cöa sæ truyÒn dÉn øng víi c¸c b−íc sãng 850 nm. ë ViÖt Nam th−êng dïng vïng cöa sæ thø ba (λ=1550 nm).5 dB/km. - sè t¸n s¾c nhá αTS= 3.21 ÷ 0. ChØ sè khóc x¹ cña mét sè sîi cã d¹ng h×nh vßng.14 dB/km.km t¹i 1530 nm ®Õn gÇn 0. møc suy hao α=1 dB/km.7 ps/nm. - Vïng cöa sæ 3: øng víi b−íc sãng 1550 nm.km t¹i 1565 nm) cho phÐp tèc ®é kªnh Ýt nhÊt lµ 2. B−íc sãng truyÒn dÉn sö dông bé khuÕch ®¹i EDFA bÞ ¶nh h−ëng cña t¸n s¾c ®¬n s¾c ®¸ng kÓ v× vËy ph¶i bï t¸n t¸n s¾c. 1550 nm. cã hÖ sè suy hao α=0. cã hÖ sè suy hao nhá nhÊt α=0. Sîi quang ®−îc chÕ t¹o tõ SiO2. mét lo¹i sîi míi gäi lµ sîi quang t¸n s¾c dÞch chuyÓn ®−îc ®−a ra vµo ®Çu nh÷ng n¨m 1980. Suy hao t¹i ba vïng cöa sæ nµy lµ thÊp nhÊt: - Vïng cöa sæ 1: Ng−êi ta dïng LED chÕ t¹o ra cöa sæ quang cã b−íc sãng 850 Vïng cöa sæ 2: øng víi b−íc sãng 1300 nm. Nh÷ng sîi nµy thÝch hîp cho hÖ thèng DWDM. Mét sè lo¹i sîi quang : • NDSF Sîi quang ®¬n mode lo¹i nµy gäi lµ sîi quang cã t¸n s¾c kh«ng dÞch chuyÓn ( NDSF). Nh−îc ®iÓm cña sîi NDSF lµ cã mét b−íc sãng ho¹t ®éng cho t¸n s¾c ®¬n s¾c kh«ng ( gäi lµ λ0) ë b−íc sãng 1310 nm. B»ng c¸ch . C¸c sîi quang míi hiÖn nay ®· gi¶i quyÕt ®−îc nhiÒu vÊn ®Ò ch¼ng h¹n nh− sîi c¶i tiÕn kh«ng t¸n s¾c. mét nguyªn liÖu rÊt rÎ vµ phæ biÕn v× nã cã trong c¸t th−êng. hÖ nm. gÇn d¶i ¸nh s¸ng nh×n thÊy.25 dB/km. HÖ sè t¸n s¾c lín.

1. sîi quang nµy cã thÓ dÞch t¸n s¾c kh«ng λ0 tõ b−íc sãng 1310 nm vµo vïng cöa sæ 1540 nm ÷ 1560 nm. .8.6 lµ kÕt nèi thùc tÕ. ¦u ®iÓm cña lo¹i sîi nµy so víi sîi DSF lµ bï t¸n s¾c kh«ng ®¸ng kÓ ®Ó t¨ng kh¶ n¨ng chÞu ¶nh h−ëng cña mÐo phi tuyÕn. C¸c yªu cÇu cña kÕt nèi : • Lo¹i sîi : NDSF • Tèc ®é kªnh d÷ liÖu : 10 Gbit/s • Sè kªnh tèi ®a : 32 ë ®©y ®−a ra mét thÝ dô vÒ tuyÕn quang 3 b−íc – 4 tr¹m víi c¸c cù ly nh− trong b¶ng 3. 1. sîi nµy cã ¶nh h−ëng cña hiÖu øng trén bèn b−íc sãng. Ngoµi c¸c −u ®iÓm gièng nh− sîi NZDSF.LEAF víi λ0 < 1500 nm ®−îc ®−a ra trªn thÞ tr−êng. nã cßn cã −u ®iÓm lµ cho phÐp c«ng suÊt ph¸t cao h¬n trªn mét kªnh quang ®Ó c¶i thiÖn suy hao b−íc. nh−ng do ¶nh h−ëng cña mÐo phi tuyÕn. Ngoµi hiÖu qu¶ lín nhÊt lµ gi¶m ¶nh h−ëng cña t¸n s¾c ®¬n s¾c. X©y dùng mét kÕt nèi quang PhÇn d−íi ®©y ®−a tÊt c¶ c¸c b−íc ®Ó thiÕt kÕ mét kÕt nèi quang theo c¸c qui t¾c vµ øng dông c¸c thiÕt bÞ DWDM ®· ®−îc tr×nh bµy ë trªn . Nã dÞch λ0 vÒ cuèi phæ EDFA ®Ó ®¶m b¶o tÊt c¶ c¸c b−íc sãng cã tèc ®é kh¸c nhau kh«ng ®¸ng kÓ trong cïng mét sîi. • LEAF vµ E-LEAF §Ó c«ng suÊt quang tËp trung ë lâi sîi quang ®Ó gi¶m ¶nh h−ëng cña mÐo phi tuyÕn.83 øng dông dwdm vµ EDFA trong m¹ng ®−êng trôc ViÖt Nam thay ®æi c¸c th«ng sè hiÖn tr¹ng vµ gi¶m ®−êng kÝnh lâi.1 B¶ng 3. • NZDSF Sîi NZDSF ®−îc ph¸t triÓn nh»m kh¾c phôc viÖc bÞ giíi h¹n FWM cña sîi DSF. sîi LEAF víi λ0 < 1513 nm vµ E.1 ®−a ra chi tiÕt h¬n vÒ kÕt nèi . H×nh 3.

5 C¸c gi¸ ®Êu d©y ®−îc thiÕt lËp ë c¶ hai phÝa cña b−íc 2 26.6 : S¬ ®å thiÕt kÕ kÕt nèi 1. . X¸c ®Þnh theo b¶ng 3. tÊt c¶ c¸c kªnh cã tèc ®é 10 Gbit/s vµ tèi ®a 32 kªnh.1 : X©y dùng mét kÕt nèi Sè b−íc Suy hao b−íc ®o ®−îc [dB] ChiÒu dµi b−íc [km] 100 Chó ý 1 25. giíi h¹n cöa sæ ho¹t ®éng ph¶i phï hîp víi c¸c yªu cÇu kÕt nèi thùc tÕ.5 hç trî cho kÕt nèi thùc tÕ.5 106 Kh«ng cã gi¸ ®Êu d©y ®−îc thiÕt lËp ë c¶ hai phÝa cña b−íc 3 14 52 Mét gi¸ ®Êu d©y ®−îc thiÕt lËp ë phÝa Red Demux/Blue Mux Tæng 66 258 B−íc sè 1 B−íc sè 2 B−íc sè 3 C¸c kªnh b¨ng RED C¸c kªnh b¨ng RED H×nh 3.84 øng dông dwdm vµ EDFA trong m¹ng ®−êng trôc ViÖt Nam B¶ng 3. c¸c kiÓu øng dông ®−îc lùa chän ph¶i bao gåm c¸c bé khuÕch ®¹i MOR Plus. suy hao b−íc. Lo¹i sîi lµ NDSF . 2. Sè b−íc. V× kÕt nèi yªu cÇu thiÕt kÕ 32 b−íc sãng .

Suy hao v−ît qu¸ trªn mçi b−íc ®−îc chØ ra trong b¶ng 3.5 dB 4. Kh«ng cã bé ghÐp kªnh xen/rÏ nµo ®−îc yªu cÇu trong thiÕt kÕ nµy.5 dB 2 24. Tuy nhiªn hai b−íc cuèi cã mét hoÆc kh«ng cã gi¸ ®Êu d©y ®−îc thiÕt lËp ë c¶ hai phÝa.5=2 3 24.5-25=0. Cù ly 251-263 km phï hîp víi yªu cÇu.2 : TÝnh suy hao v−ît qu¸ Sè b−íc Suy hao b−íc tèi ®a cho phÐp [dB] 1 25 Suy hao v−ît qu¸ trªn mçi b−íc [dB] 25. 5. Tæng suy hao v−ît qu¸ lµ 2.5-24.5 kh«ng ®−îc gi¶m bëi v× c¸c gi¸ ®Êu d©y ®−îc thiÕt lËp ë c¶ hai phÝa Theo quy t¾c gi¸ ®Êu d©y.5 gi¶m 0. Theo quy t¾c gi¸ ®Êu d©y vµ sö dông b¶ng 3.5 17-24.5=©m=0 Tæng suy hao v−ît Theo quy t¾c gi¸ ®Êu d©y. Bé ®Öm 3 dB ph¶i ®−îc chÌn vµo trong b−íc nµy.5.5 Chó ý Suy hao b−íc tèi ®a cho phÐp trong b¶ng 3. Suy hao b−íc tèi ®a cho phÐp lµ 25 dB. Kh«ng cã b−íc nµo mÊt nhiÒu h¬n 2 dB suy hao b−íc tèi ®a cho phÐp theo b¶ng 3.5.5 gi¶m 0. Cho b−íc ®Çu tiªn.2.5 dB Theo quy t¾c gi¸ ®Êu d©y. 6. B−íc sè 3 ph¶i ®−îc ®Öm ®Ó phï hîp víi suy hao b−íc tèi thiÓu cho phÐp lµ 17 dB. suy hao b−íc tèi ®a cho phÐp vµ tæng suy hao b−íc ®−îc tÝnh theo b¶ng sau : B¶ng 3. c¸c gi¸ ®Êu d©y ®−îc thiÕt lËp ë c¶ hai phÝa cña b−íc. suy hao b−íc tèi ®a cho phÐp trong b¶ng 3. 3 b−íc kÕt nèi ®−îc hç trî víi cù ly ho¹t ®éng. Theo quy t¾c suy hao v−ît qu¸. Suy hao b−íc tèi ®a cho phÐp míi ®−a ra theo b¶ng 3.5 dB.5 qu¸ : 2. suy hao b−íc tèi ®a cho phÐp ph¶i gi¶m ®i 1 dB khi tæng suy hao v−ît qu¸ lµ >2 dB vµ < 4 dB. suy hao b−íc tèi ®a cho phÐp trong b¶ng 3. 3. suy hao b−íc tèi ®a cho phÐp trong b¶ng 3.3: .2.5 gi¶m 0.5 26.85 øng dông dwdm vµ EDFA trong m¹ng ®−êng trôc ViÖt Nam Theo nh− b¶ng 3.

5/16 5.4 : Quy t¾c ph©n chia - KhuÕch ®¹i c«ng Sè b−íc RED 1 2&3 5. lµ nhá h¬n so víi tæng suy hao cho phÐp trong b¶ng 3.0/16 TiÒn khuÕch ®¹i MOR Plus RED 7.5 71 Suy hao kÕt nèi ®o ®−îc [dB] 25.5 dB . 7.0/15 7.5 17 ( víi ®Öm) Chó ý 1 2 3 Tæng suy hao cho phÐp [dB] Tæng suy hao kÕt nèi thùc tÕ [dB] Suy hao b−íc tèi ®a cho phÐp gi¶m ®−îc gi¶m ®i 1 dB 69 Tæng suy hao kÕt nèi thùc tÕ lµ 69 dB ( Bao gåm c¶ 3 dB cho bé ®Öm).5/16 5. - Ph©n chia bé khuÕch ®¹i theo b¶ng 3.3: Suy hao b−íc tèi ®a cho phÐp gi¶m ®i Sè b−íc Suy hao b−íc tèi ®a cho phÐp gi¶m ®i [dB] 24 23.0/15 BLUE 7.4 B¶ng 3.0/16 suÊt BLUE 5.0/15 Gi¸ trÞ ph©n chia cho bé tiÒn khuÕch ®¹i Mor Plus hoÆc cuèi khuÕch c«ng suÊt Mor Plus trong b−íc 2 &3 ®−îc gi¶m 0.3 v× vËy kÕt nèi thiÕt kÕ lµ hîp lý.86 øng dông dwdm vµ EDFA trong m¹ng ®−êng trôc ViÖt Nam B¶ng 3. bé khuÕch ®¹i.0/15 7. VÞ trÝ khèi DCM.0/15 3.5 23.5/16 5.5/16 5.0/16 KhuÕch ®¹i ®−êng MOR Plus TiÒn MSA Hai b¨ng 3.0/16 BLUE 5.5 26. bé ®Öm ë phÝa Mux/Demux vµ phÝa khuÕch ®¹i ®−êng d©y MSA ®−îc x¸c ®Þnh theo luËt sîi NDSF : - VÞ trÝ khèi DCM + 1 DCM 100 : TÊt c¶ c¸c bé khuÕch ®¹i trong b¨ng RED + 1 DCM 80 : Bé khuÕch ®¹i gÇn nhÊt víi BLUE Tx vµ 1 DCM 100 cho c¸c bé khuÕch ®¹i kh¸c b¨ng BLUE.0/15 C«ng suÊt MSA RED 5.

5. ThiÕt bÞ theo chuÈn cña s¶n phÈm Nortel.5. Cã thÓ sö dông FEC ®Ó t¨ng kh¶ n¨ng kÕt nèi. khuÕch ®¹i. khi x©y dùng mét kÕt nèi cÇn ph¶i quan t©m ®Õn th«ng sè EOL. tuæi thä trong chu kú 10 n¨m. Cïng víi ph−¬ng ph¸p nh− vËy. TÊt c¶ c¸c kÕt nèi ph¶i quan t©m ®Õn suy hao b−íc tèi ®a cho phÐp vµ t¸n s¾c trªn cöa sæ ho¹t ®éng. • Xem c¸c khuyÕn nghÞ vÒ quy t¾c ph©n chia bé bé khuÕch ®¹i. ghÐp. DCM. • Suy hao trªn mçi b−íc ph¶i b»ng hoÆc nhá h¬n gi¸ tri ®−a ra trong b¶ng 3. thu. Ngoµi ra. OC-192 vµ c¸c hÖ thèng SDH cho øng dông 32 b−íc sãng ®−îc quy ®Þnh liªn quan víi th«ng sè ho¹t ®éng EOL. khèi söa lçi tr−íc FEC ®−îc sö dông ®Ó ®¶m b¶o EOL BER = 10-15 . §èi víi hÖ thèng 10 Gbit/s. Th«ng sè EOL bao gåm khÊu hao hÖ thèng. 8. Khi truyÒn dÉn tèc ®é OC-48. • ThiÕt kÕ kÕt nèi theo c¸c khuyÕn nghÞ • ThiÕt lËp kÕt nèi quang theo hÖ thèng vµ cã c¸c thñ tôc kiÓm tra. thiÕt bÞ . §Ó ®¶m b¶o kÕt nèi quang. bé ®Öm vµ n©ng cÊp hÖ thèng. KÕt nèi ®−îc ®¶m b¶o bëi tû sè lçi bit EOL BER = 10-12 trong tÊt c¶ c¸c kªnh DWDM. • Lùa chän khèi DCM theo chiÒu dµi kÕt nèi nh− b¶ng 3. .7. ThiÕt kÕ kÕt nèi ®−îc hoµn thµnh. ph¶i tu©n theo c¸c yªu cÇu: • Sö dông c¸c khèi quang phï hîp nh− bé ph¸t. b¶ng 3.5 sau ®©y lµ khuyÕn nghÞ cña Nortel vÒ sö dông c¸c bé khuÕch ®¹i vµ DCM cho c¸c b−íc cù ly kh¸c nhau tõ 57 km tíi 491 km ë hai gi¶i b−íc sãng RED vµ BLUE.87 øng dông dwdm vµ EDFA trong m¹ng ®−êng trôc ViÖt Nam - Quy t¾c cho bé ®Öm : theo khuyÕn nghÞ ®−a ra trong b¶ng 3. FEC còng cã thÓ cung cÊp EOL BER = 10-12 b»ng c¸ch t¨ng suy hao tèi ®a trªn mçi b−íc.

tèc ®é kªnh 10 Gbit/s hoÆc 2.5 : Suy hao kho¶ng c¸ch tèi ®a cho phÐp vµ luËt bï t¸n s¾c cho 2 ÷ 32 b−íc sãng øng dông trªn c¸p NDSF.5 /10 Gbit/s Sè b−íc Suy hao b−íc tèi ®a cho phÐp Trªn 32 λ 1 29 Suy hao b−íc vµ luËt bï t¸n s¾c Cù ly ho¹t ®éng[km] 57-86 84-117 DCM ( Chó ý 1) B¨ng RED 1 DCM 300N @ Tx 2 DCM 300N @ Tx 1 DCM 300N @ Rx B¨ng BLUE Kh«ng 2 DCM 300N @ Tx 2 27 114-135 132-172 1 DCM 60 @ khuÕch 1 DCM 60 @ khuÕch ®¹i ®−êng ®¹i ®−êng 1 DCM 100 @ khuÕch 1 DCM 80 @ khuÕch ®¹i ®−êng ®¹i ®−êng 1 DCM 300N @ Tx 1 DCM 300N @ Tx 1 DCM 100 @ khuÕch 1 DCM 100 @ khuÕch ®¹i ®−êng ®¹i ®−êng 1 DCM 300N @ Rx 1 DCM 60 @ khuÕch 1 DCM 80 @ tÊt c¶ ®¹i ®−êng gÇn víi RED khuÕch ®¹i ®−êng Tx 1 DCM 80 @ khuÕch ®¹i ®−êng kh¸c 1 DCM 80 @ tÊt c¶ khuÕch ®¹i ®−êng 1 DCM 60 @ khuÕch ®¹i ®−êng gÇn nhÊt víi BLUE Tx 1 DCM 80 @ khuÕch ®¹i ®−êng kh¸c 1 DCM 80 @ tÊt c¶ khuÕch ®¹i ®−êng 169-205 3 25 183-207 207-233 232-251 1 DCM 80 @ khuÕch ®¹i ®−êng gÇn nhÊt víi RED Tx 1 DCM 100 @khuÕch ®¹i ®−êng kh¸c .88 øng dông dwdm vµ EDFA trong m¹ng ®−êng trôc ViÖt Nam B¶ng 3.

89 øng dông dwdm vµ EDFA trong m¹ng ®−êng trôc ViÖt Nam 251-263 1 DCM 100 @ tÊt c¶ khuÕch ®¹i ®−êng 1 DCM 80 @ khuÕch ®¹i ®−êng gÇn nhÊt víi BLUE Tx 1 DCM 100 @ khuÕch ®¹i ®−êng kh¸c 1 DCM 80 + 1 DCM 100N@ khuÕch ®¹i ®−êng gÇn nhÊt víi BLUE Tx 1 DCM 100 @ khuÕch ®¹i ®−êng kh¸c 1 DCM 60 @ tÊt c¶ khuÕch ®¹i ®−êng 263-270 1 DCM 100 @ tÊt c¶ khuÕch ®¹i ®−êng 1 DCM 100N @ Rx 4 23 237-272 1 DCM 60 @ hai khuÕch ®¹i ®−êng ®Çu tiªn gÇn nhÊt víi RED Tx 1 DCM 80 @ khuÕch ®¹i ®−êng gÇn nhÊt RED Rx 264-296 1 DCM 60 @ khuÕch 1 DCM 60 @ hai ®¹i ®−êng gÇn nhÊt khuÕch ®¹i ®−êng ®Çu tiªn gÇn nhÊt víi RED Tx BLUE Tx 1 DCM 80 @ hai khuÕch ®¹i ®−êng cuèi 1 DCM 80 @ khuÕch ®¹i ®−êng cuèi cïng cïng 1 DCM 80 @ tÊt c¶ khuÕch ®¹i ®−êng 1 DCM 60 @ hai khuÕch ®¹i ®−êng ®Çu tiªn gÇn nhÊt víi BLUE Tx 1 DCM 100 @ khuÕch ®¹i ®−êng cuèi cïng 1 DCM 60 @ khuÕch ®¹i ®−êng gÇn nhÊt víi BLUE Tx 1 DCM 80 @ khuÕch ®¹i ®−êng trung t©m 1 DCM 100 @ khuÕch ®¹i ®−êng cuèi cïng 288-311 306-334 1 DCM 60 + 1 DCM 100N@ khuÕch ®¹i ®−êng gÇn nhÊt víi RED Tx 1 DCM 100 @ khuÕch ®¹i ®−êng kh¸c .

90 øng dông dwdm vµ EDFA trong m¹ng ®−êng trôc ViÖt Nam 334-348 1 DCM 100 @ tÊt c¶ 1 DCM 60 @ khuÕch ®¹i ®−êng gÇn nhÊt khuÕch ®¹i ®−êng víi BLUE Tx 1 DCM 100 @ hai khuÕch ®¹i ®−êng cuèi cïng 1 DCM 100 @ tÊt c¶ 1 DCM 80 @ khuÕch ®¹i ®−êng gÇn nhÊt khuÕch ®¹i ®−êng víi BLUE Tx 1 DCM 100N @ Rx 1 DCM 100 @ hai khuÕch ®¹i ®−êng cuèi cïng 1 DCM 100 @ tÊt c¶ khuÕch ®¹i ®−êng 1 DCM 300N @ Rx 1 DCM 80 + 1DCM 100N @ khuÕch ®¹i ®−êng gÇn nhÊt víi BLUE Tx 1 DCM 100 @ hai khuÕch ®¹i ®−êng cuèi cïng 348-364 362-376 374-384 1 DCM 100 @ tÊt c¶ 1 DCM 100 @ hai khuÕch ®¹i ®−êng khuÕch ®¹i ®−êng ®Çu tiªn gÇn nhÊt víi RED Tx 1 DCM 100 + 1DCM 100N @ khuÕch ®¹i ®−êng cuèi cïng 1 DCM 300N @ Rx 1 DCM 100 @ khuÕch 1 DCM 80 @ tÊt c¶ ®¹i ®−êng gÇn nhÊt víi khuÕch ®¹i ®−êng RED Tx 1 DCM 100 @ khuÕch ®¹i kh¸c 1 DCM 80 @ tÊt c¶ khuÕch ®¹i ®−êng 1 DCM 300N @ Rx 1 DCM 60 @ khuÕch ®¹i ®−êng gÇn nhÊt víi BLUE Tx 1 DCM 80 @ khuÕch ®¹i kh¸c 5 (Chó ý 2) 21 407-414 6 21 474-491 .

91 øng dông dwdm vµ EDFA trong m¹ng ®−êng trôc ViÖt Nam Chó ý 1 : @Tx : C¸c DCM ®−îc khëi t¹o gi÷a phÇn Tx cña bé ghÐp PBA vµ MOR Plus BLUE trong kÕt nèi ë BLUE Mux/RED Demux ®èi víi b¨ng BLUE hoÆc gi÷a phÇn Tx cña bé ghÐp PBA vµ MOR Plus RED trong kÕt nèi ë RED Mux/ BLUE Demux @Rx : C¸c DCM ®−îc khëi t¹o gi÷a phÇn Rx cña bé ghÐp PBA vµ MOR Plus BLUE ngoµi kÕt nèi ë ë RED Mux/ BLUE Demux ®èi víi b¨ng BLUE hoÆc gi÷a phÇn Rx cña bé ghÐp PBA vµ MOR Plus RED ngoµi kÕt nèi ë BLUE Mux/RED Demux Chó ý 2 : HÖ thèng nµy yªu cÇu mét suy hao MSA gi÷a 12-13 dB cho b¨ng BLUE.5/16 4. víi sù ®¶m b¶o tû sè lçi bÝt EOL 10-12.5/16 4. 10 Gbit/s hoÆc kªnh 2.5/16 5. 2 ÷ 32 b−íc sãng KhuÕch ®¹i ®Ønh/Tæng c«ng suÊt ra(dBm) 2 ÷ 32 λ Sè b−íc KhuÕch c«ng suÊt RED 1 2 3 4 5 6 4.6 : Cung cÊp c¸c luËt cho 32 b−íc sãng øng dông trªn c¸p NDSF.0/15 7.0/15 BLUE 7.5/16 BLUE 5.0/15 3.5/16 4.0/15 7.5/16 5.0/15 7.0/15 7.5/16 4.5/16 5. + C¶i thiÖn tû sè lçi bÝt EOL 10-15 kh«ng lµm thay ®æi suy hao b−íc tèi ®a cho phÐp.5/10 Gbit/s.5/16 4. LuËt suy hao MSA ¸p dông cho 1-4 vµ 6 b−íc liªn kÕt cho b¨ng BLUE vµ 1-6 liªn kÕt cho b¨ng RED.5/16 5.5/16 KhuÕch ®¹i ®−êng MOR Plus TiÒn MSA Hai b¨ng 3.0/15 7.0/15 7.0/15 7.5/16 5.5/16 5.5/16 5.0/15 C«ng suÊt MSA RED 4.5/16 TiÒn khuÕch ®¹i MOR Plus RED 7.0/15 7.0/15 7.0/15 7.5/16 5.5/16 5. B¶ng 3.5/16 4.0/15 3.5/16 4.5/16 4.0/15 3.0/15 3. .0/15 LuËt FEC ( Forward error correction) Sö dông FEC (Khèi söa lçi tr−íc) cho mét ®Õn n¨m b−íc ®Ó ®¹t ®−îc ®é lîi : + T¨ng tèi ®a 2 dB cho phÐp suy hao b−íc trong b¶ng 3-8.5/16 4.5/16 BLUE 5.

Bé ®Öm cã thÓ ®−îc yªu cÇu ë vÞ trÝ khuÕch ®¹i MOR Plus ®Ó thiÕt lËp suy hao trong tr¹ng th¸i trung gian.92 øng dông dwdm vµ EDFA trong m¹ng ®−êng trôc ViÖt Nam §èi víi 5 b−íc. FEC ph¶i ho¹t ®éng l¹i vµ tû sè lçi bÝt EOL 10-12 .7 vµ ®−îc ®Æt gi÷a ®Çu ra cña bé Mux vµ ®Çu vµo cña bé khuÕch ®¹i cuèi. LuËt ®Öm C¸c luËt ®Öm ph¸t Tx ph¶i ®−îc ¸p dông m« t¶ chi tiÕt ë b¶ng 3. B¶ng 3.5/10 Gbit/s Sè b−íc Cù ly ho¹t ®éng [km] Bé ®Öm cè ®Þnh ( Chó ý 1) 2 ÷16 λ B¨ng RED B¨ng BLUE 5 dB none 5 dB 5 dB 2 dB 5 dB 5 dB 5 dB 5 dB 5 dB 5 dB 6 dB 6 dB 18 ÷32 λ B¨ng RED none none none none none none none 5 dB none none none 6 dB 6 dB B¨ng BLUE none none 2 dB none none none 2 dB 5 dB 3 dB 2 dB 3 dB 6 dB 2 dB Bé ®Öm cè ®Þnh ( Chó ý 1 vµ 2) 2 ÷32 λ B¨ng RED none none none none none none none 5 dB none none none 6 dB 6 dB B¨ng BLUE none none 2 dB none none none 2 dB 5 dB 3 dB 2 dB 3 dB 6 dB 2 dB 1 2 57-86 84-117 114-135 132-172 169-205 2 dB none 6 dB 6 dB 3 dB 5 dB 5 dB 5 dB 5 dB 5 dB 5 dB 6 dB 6 dB 3 4 183-251 251-270 237-348 348-364 362-376 374-384 5 6 407-414 474-491 Chó ý 1 : Bé ®Öm cè ®Þnh ®Æt gi÷a Mux vµ bé khuÕch ®¹i c«ng suÊt cña b¨ng xÊp xØ Chó ý 2 : Cho tÊt c¶ c¸c øng dông .7 : C¸c luËt ®Öm cho 32 b−íc sãng øng dông trªn c¸p NDSF. víi suy hao b−íc tèi ®a cho phÐp kh«ng ®æi. 10 Gbit/s hoÆc kªnh 2.

B¶ng 3.0/16 5.0/16 6.0/15 BLUE 7.0/16 5.0/15 7.0/15 2.0/16 6.0/15 C«ng suÊt MSA RED 6.0/15 7.0/15 7.0/15 7.0/15 2.0/15 2.0/16 7.0/16 BLUE 7.0/15 7.0/15 7.0/16 BLUE 6.0/15 7. tèc ®é kªnh 2.0/16 8.0/16 KhuÕch ®¹i ®−êng MOR Plus TiÒn MSA RED 2.0/15 2.0/15 7.0/15 7.0/16 5.93 øng dông dwdm vµ EDFA trong m¹ng ®−êng trôc ViÖt Nam B¶ng 3.0/15 BLUE 2.0/16 TiÒn khuÕch ®¹i MOR Plus RED 7.0/16 5.0/15 .0/15 2.0/16 8.0/16 5.0/16 8.0/16 5.0/16 8.0/16 5.0/15 2.0/16 7.0/15 2.8 : Suy hao tèi ®a ë c¸c kho¶ng c¸ch b−íc cù ly ho¹t ®éng cho 32 b−íc sãng øng dông trªn c¸p NDSF.0/15 7.0/16 7.0/16 5.0/16 5.5/10 Gbit/s KhuÕch ®¹i ®Ønh/Tæng c«ng suÊt ra(dBm) 2 ÷16 λ Sè b−íc KhuÕch c«ng suÊt RED 1 2 3 4 5 6 7 7.0/16 5.9: Cung cÊp c¸c luËt cho 2 ÷ 16 b−íc sãng øng dông trªn c¸p NDSF kªnh 2.0/15 7.0/16 6.0/16 7.0/15 2.0/15 7.0/15 2.5/10 Gbit/s Sè b−íc 1 2 3 4 5 6 ( Chó ý 3) 7 ( Chó ý 3) Suy hao b−íc tèi ®a cho phÐp ( dB) 2 ÷32λ 37 33 31 29 27 26 25 Cù ly ho¹t ®éng[km] 60-165 120-300 180-405 240-520 300-625 360-720 560-840 Chó ý 1 : Kh«ng yªu cÇu DCM Chó ý 2 : Kh«ng yªu cÇu bé ®Öm cè ®Þnh Chó ý 3 : C¸c liªn kÕt ®ßi hái suy hao MSA 10-11 dB c¶ hai b¨ng.0/16 6.0/15 2.

0/16 5.0/15 2.0/15 7.0/16 6.0/15 .0/15 2.0/15 7.0/16 5.0/15 3.0/16 KhuÕch ®¹i ®−êng MOR Plus TiÒn MSA RED 2.0/16 5.0/15 7.0/16 TiÒn khuÕch ®¹i MOR Plus RED 7.0/16 7.0/15 2.0/16 6.0/16 7.5/10 Gbit/s qqqqqqqqqqqqqqqqqqq KhuÕch ®¹i ®Ønh/Tæng c«ng suÊt ra(dBm) 18 ÷32 λ Sè b−íc KhuÕch c«ng suÊt RED 1 2 3 4 5 6 7 7.0/15 3.0/15 7.0/15 7.0/16 5.0/16 5.0/15 7.0/15 7.0/15 2.0/15 7.0/16 7.94 øng dông dwdm vµ EDFA trong m¹ng ®−êng trôc ViÖt Nam B¶ng 3.0/15 7.0/15 2.0/16 5.0/16 6.0/16 6.0/16 7.0/16 5.0/16 BLUE 7.0/16 5.0/15 7.0/15 2.0/16 5.0/16 5.0/16 BLUE 6.0/16 5.0/16 6.0/15 C«ng suÊt MSA RED 6.0/15 BLUE 2.0/15 7.0/16 6.0/15 BLUE 7.0/16 5.0/15 2.0/15 2.10 : Cung cÊp c¸c luËt cho 18 ÷ 32 b−íc sãng øng dông trªn c¸p NDSF kªnh 2.0/15 7.

§µ N½ng. cã nghÜa lµ chóng ta sö dông 2 sîi quang ®Ó truyÒn tÝn hiÖu. . TuyÕn truyÒn dÉn nµy ®i theo hai h−íng : däc quèc lé 1A vµ trªn ®−êng d©y ®iÖn 500 KV.2.7): HÖ thèng cña chóng ta lµ hÖ thèng th«ng tin 2 chiÒu nh−ng kh«ng trªn cïng mét sîi quang.Ring 1 : Hµ Néi . cßn chiÒu ng−îc l¹i kªnh nghiÖp vô cã b−íc sãng lµ 1615 nm ( OSC 2).§µ N½ng. ®iÒu khiÓn víi bèn vßng Ring con nh− h×nh 3.7. Kh¸c víi c¸c hÖ thèng truyÒn dÉn tr−íc ®©y (c¸c Ring cña m¹ng kÕt nèi víi nhau b»ng tÝn hiÖu ®iÖn). M¹ng ®−êng trôc cña VTN cã dung l−îng 20Gbit/s : Thùc hiÖn ghÐp 8 b−íc sãng ( Sö dông b¨ng C) .TP HCM. VÝ dô nh− tõ Hµ Néi .Quy Nh¬n.95 øng dông dwdm vµ EDFA trong m¹ng ®−êng trôc ViÖt Nam 2. TÝn hiÖu ®−îc truyÒn ®i theo mét ®−êng vßng ®Ó ®Ò phßng tr−êng hîp xÊu x¶y ra nh− ®øt c¸p quang. Tuy nhiªn hiÖn nay trªn tuyÕn chóng ta míi ghÐp 6 b−íc sãng do ®ã dung l−îng thùc tÕ cña hÖ thèng míi lµ 15 Gbit/s.Ring 2 : Vinh . M¹ng c¸p quang ®−êng trôc 20 gbit/s TuyÕn c¸p quang ®−êng trôc 20 Gbit/s Hµ néi . mçi b−íc sãng cã dung l−îng 2.Vinh ( H×nh 3. . t¹i c¸c tr¹m lÆp nµy tÝn hiÖu sÏ ®−îc khuÕch ®¹i lªn nhê bé khuÕch ®¹i EDFA. m¹ng DWDM cña VTN liªn kÕt c¸c Ring b»ng tÝn hiÖu quang.5 Gbit/s. §©y lµ tuyÕn cã cÊu h×nh m¹ng Ring ®−îc gi¸m s¸t.Ring 3 : §µ N½ng . Ta xÐt cô thÓ Ring 1 : Hµ Néi .652.Vinh. . Nh−ng hÖ thèng cho phÐp ghÐp tèi ®a 32 b−íc sãng.TP HCM lµ mét hÖ thèng th«ng tin quang ghÐp kªnh theo b−íc sãng ®−îc khëi c«ng l¾p ®Æt ngµy 10-07-2003 vµ kh¸nh thµnh ®−a vµo sö dông ngµy 25-09-2003. . Trong ®ã. nöa vßng Ring trªn ®−êng c¸p quang theo tuyÕn ®−êng d©y ®iÖn lùc chñ yÕu lµm ®−êng dù phßng b¶o vÖ cho l−u l−îng th«ng tin trªn ®−êng quèc lé 1A. b−íc sãng tÝn hiÖu sîi ®i còng nh− sîi vÒ. qu¶n lý. mét cho chiÒu ®i vµ mét cho chiÒu vÒ. Trªn tuyÕn cã sö dông nhiÒu tr¹m lÆp.Ring 4 : Quy Nh¬n . nh−ng kªnh nghiÖp vô trªn 2 ®−êng lµ kh¸c nhau: §èi víi chiÒu xuÊt ph¸t (ë Hµ néi) sö dông kªnh nghiÖp vô cã b−íc sãng lµ 1510 nm (OSC 1). Quy Nh¬n. C¸c node liªn gi÷a c¸c Ring trªn m¹ng lµ : Vinh. c¸p quang trªn tuyÕn lµ c¸p quang ®¬n mode theo khuyÕn nghÞ G.

Nh÷ng tr¹m nµy ®−îc x©y dùng trªn c¬ së thùc tÕ cña tõng khu vùc vµ dùa vµo ®−êng quang (®é suy hao c«ng suÊt cña tÝn hiÖu) mµ tÝn hiÖu truyÒn. . Cô thÓ lµ: • Hµ Néi... råi tõ Ninh B×nh tíi Thanh Ho¸ (63 km) chóng ta l¹i cã bé khuÕch ®¹i tiÕp theo vµ lÇn l−ît cho tíi Vinh.Vinh. H×nh 3.§µ N½ng : Sö dông b−íc sãng 1 (λ1 : 1548.96 øng dông dwdm vµ EDFA trong m¹ng ®−êng trôc ViÖt Nam tíi Ninh B×nh (96 km) chóng ta cã mét tr¹m khuÕch ®¹i.Quy Nh¬n .12 nm ) • Hµ Néi .51 nm) • Hµ Néi .8 chØ ra ph©n bè b−íc sãng trªn m¹ng DWDM. 3 (λ2 : 1549. H−íng Nam §Þnh.Nha Trang. H−ng Yªn chóng ta ®Òu cã c¸c tr¹m lÆp. : Sö dông b−íc sãng 4 (λ4 : 1552.Hå ChÝ Minh : Sö dông b−íc sãng 2. §µ N½ng .52 nm) B−íc sãng 5 vµ 6 hiÖn ®ang sö dông cho NGN ®i §µ N½ng vµ Hå ChÝ Minh. §µ N½ng .32 nm vµ λ3 : 1550.

96 116 51 131 tha-amp-002 81 134 r7-amp-001 r9-amp-001 ktm-amp-001 gli-amp-001 Pnn-amp-001 ®lk-amp-001 N®h-amp-001 144 135 100 131 128 120 gli-amp-002 ®kg-amp-001 82 Hyn-amp-001 50 70 126 72 hth-amp-001 r11-amp-001 r13-amp-001 ake-amp-001 ake-amp-002 bpc-amp-001 80 76 bdg-amp-001 35 Hni-amp-001 vih-amp-001 ®ng-amp-001 B®h-amp-001 114 Hcm-amp-001 33 81 144 154 111 72 pyn-amp-001 ®ni-amp-001 96 125 117 tha-amp-001 58 nrn-amp-001 hue-amp-001 qnm-amp-001 lkn-amp-001 75 67 101 kha-amp-001 106 58 btn-amp-001 94 63 101 NBH-amp-001 qbh-amp-001 qti-amp-001 qni-amp-001 prg-amp-001 nmt-amp-001 Dwdm-dxc-sdh equipment Dwdm-sdh equipment Line amplifier H×nh 3.7 : CÊu h×nh m¹ng ®−êng trôc 20 Gbit/s cña VTN .

32 = NTCA 72JK 3 .NE 10032 G11 G10 G9 G8 G7 G6 RPT .NE 10006 AM P-NE 10004/G51B AM P-NE 10030/G01B AM P-NE 10019/G52B RPT .1548.NE 10014 G5 G4 G3 G2 G1 G0 G12 G13 G14 G15 G16 G17 λ1 λ1 G1/2 G7/1 G5/1 G3/1 G1/1 λ1 G7/2 G5/2 G21 G23 G3/2 G21 G23 G25 G27 λ1 G3/2 G7/1 G5/1 G3/1 G1/1 G5 G4 G3 G2 G1 G0 RPT .NE 10020 G12 G13 G14 G15 G16 G17 AMP-NE 10004/G02B AMP-NE 10012/G02B AM P-NE 10013/G01B AMP-NE 10005/G01B AMP-NE 10018/G01B AMP-NE 10019/G01B AMP-NE 10030/G52B RPT .NE 10006 RPT .Hue .1548.1549.NE 10006 G18 G19 G20 G21 G22 G23 λ1 λ1 G4/2 G8/1 G6/1 G4/1 G2/1 G22 G24 G26 G28 G2/2 G8/1 G6/1 G4/1 G2/1 λ1 λ1 DX NE 20001 .NE 10014 G11 G10 G9 G8 G7 G6 G18 G19 G20 G21 G22 G23 RPT .NE 10032 G5 G4 G3 G2 G1 G0 λ1 RPT .1549.52 = NTCA 72KK Nha Trang S6 S8 3 .LINE G0-1B G6/1 G6/2 G2/2 G4/2 AMP-NE 10041/G02B RPT .1552.LINE G0-2B AMP-NE 10022-LINE .HCM G8/1 G6/1 G4/1 G2/1 G2/1 G4/1 G6/1 G8/1 G4/2 G2/2 G8/1 G6/1 G4/1 G2/1 λ1 AMP-NE 10000/G52B RPT .LINE G0-2B 4 .1550.NE 10001 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G11 G10 G9 G8 G7 G6 AM P-NE 10041/G51B RPT .32 = NTCA 72JK 3 .NE 10020 RPT .NE 10001 G0 G1 G2 G3 G4 λ1 G5 G5 G4 G3 G2 G1 G0 λ1 λ1 G7/1 G5/1 G3/1 G1/1 G1/1 G3/1 G5/1 G7/1 G3/2 G1/2 G7/1 G5/1 G3/1 G1/1 DX NE 2000 HANOI G8/2 G6/2 G22 G24 λ1 AMP-NE 10005/G52B AMP-NE 10012/G51B RPT .32 = NTCA 72JK 1 .1548.NE 10042 G3 G2 G1 G0 DXC : ThiÕt bÞ nèi chÐo sè RPT : ThiÕt bÞ chuyÓn ®æi b−íc sãng AMP : ThiÕt bÞ khuÕch ®¹i DX NE 20005 BMT λ1 λ1 .NE 10042 G6 G7 G8 G9 λ1 λ1 G3/2 G1/2 G5/2 G5/1 Binh Duong H×nh 3.RPT NE 10023 λ1 Phan Rang RPT.Danang DX NE 20003 .Quy Nhon G8/2 G6/2 G22 G24 λ1 G4/2 DX NE 20004 .NE 10025 1 .51 = NTCA 72UL λ1 1 .1549.12 = NTCA 72JL 2 .RPT NE 10038 AMP-NE 10037-LINE .G0-1B G0 G1 AMP-NE 10022.NE 10014 AM P-NE 10013/G52B AM P-NE 10018/G01B RPT .51 = NTCA 72UL 2 .32 = NTCA 72JK 1 .1549.12 = NTCA 72JL 4 .1552.52 = NTCA 72KK 4 .1550.1550.52 = NTCA 72KK AM P-NE 10000/G01B RPT .G0-1B G0 G1 AMP-NE 10010.8 : C¸c b−íc sãng sö dông trong m¹ng ®−êng trôc 20 Gbit/s cña VTN Binh Doung .1548.NE 10020 G18 G19 G20 G21 G22 G23 RPT .RPT NE 10011 Nha Trang .1550.1552.12 = NTCA 72JL 2 .12 = NTCA 72JL S6 S8 Hue AMP-NE 10024/G51B G6 G7 G8 G9 G0 G1 G2 G3 AMP-NE 10024/G02B AMP-NE 10010-LINE .Vinh DX NE 20002 .G0-2B G0 S6 S8 G1 AMP-NE 10037.1552.NE 10014 G12 G13 G14 G15 G16 G17 λ1 G7/2 G5/2 G21 G23 RPT .NE 10006 RPT .52 = NTCA 72KK 3 .NE 10020 G11 G10 G9 G8 G7 G6 4 .51 = NTCA 72UL 2 .51 = NTCA 72UL λ1 RPT .

17. M¹ng DWDM cña VTN hiÖn ®ang sö dông c¸c b−íc sãng trong b¨ng C. Ta thÊy r»ng c¸c b−íc sãng mµ hÖ thèng m¹ng DWDM cña VTN sö dông ®Òu tu©n thñ theo c¸c tiªu chÝ sau: .Tu©n thñ l−íi b−íc sãng G.94.79. 1546.5 Gbit/s.5 Gbit/s qua OM 4200 ( GhÐp tèi ®a 4xSTM-4). 1553.32. 1547. 1561. sau khi qua bé chuyÓn ®æi b−íc sãng LH RPT ( LH RPT cã chøc n¨ng nh− bé chuyÓn ®æi b−íc sãng WT).55.5 Gbit/s sÏ ®−îc chuyÓn ®æi thµnh mét tÝn hiÖu quang t−¬ng øng víi mét b−íc sãng.61. 1549. mçi b−íc sãng mang dung l−îng 2.653 cña ITU: Kho¶ng c¸ch kªnh lµ 100 GHz. 1550. Cuèi cïng tÝn hiÖu tæng nµy ®−îc khuÕch ®¹i víi c«ng suÊt ®ñ lín bëi bé khuÕch ®¹i EDFA vµ truyÒn ®i theo hai h−íng : Quèc lé 1A vµ h−íng 500kV. C¸c b−íc sãng kh¸c nhau nµy sÏ ®−îc ghÐp thµnh luång tÝn hiÖu tæng qua bé ghÐp/t¸ch kªnh quang OMUX/ODEMUX. 1560. tiÕp ®ã tÝn hiÖu sÏ ®−îc ghÐp lªn tèc ®é 2.33. gåm hai d¶i sau : o Modul 1: 1546. sau ®ã ®−îc khuÕch ®¹i víi c«ng suÊt ®ñ lín ®Ó truyÒn ®i.23 . Ta xÐt cô thÓ ®−êng ®i cña tÝn hiÖu trong m¹ng DWDM trong h×nh 3. 1559. 1556. C¸c luång tÝn hiÖu 2Mbit/s ®−îc ghÐp thµnh luång tÝn hiÖu STM-4 qua thiÕt bÞ TN-4T. 1551. 1558.Cã c¨n cø theo ®−êng ®Æc tuyÕn cña bé khuÕch ®¹i quang EDFA: C¸c b−íc sãng ®Òu n»m ë cöa sæ thø 3. 1554.9.5 Gbit/s ®−îc nèi chÐo qua bé nèi chÐo sè DXC. C¸c luång tÝn hiÖu 2.Tr¸nh ¶nh h−ëng xÊu cña c¸c hiÖu øng phi tuyÕn. 1552.12 o Modul 2: 1554. 1557. .92. 1550. phï hîp víi hÖ thèng 8 kªnh hoÆc nhiÒu h¬n. . cã hÖ sè khuÕch ®¹i lín vµ t−¬ng ®èi b»ng ph¼ng.13.72.72.75.42. C¸c tÝn hiÖu qua DXC ®Òu cã chung mét b−íc sãng lµ 1310 nm.52. tÝn hiÖu ®−îc biÕn ®æi thµnh c¸c b−íc sãng kh¸c nhau.92. 1548.99 øng dông dwdm vµ EDFA trong m¹ng ®−êng trôc ViÖt Nam Mçi luång th«ng tin SDH 2.12. 1555. 1562.652/G.36.98. 1558.51.

Bao gåm c¸c thiÕt bÞ: ThiÕt bÞ líp WDM : + OPTera LH1600: .100 øng dông dwdm vµ EDFA trong m¹ng ®−êng trôc ViÖt Nam LH AMP LH RPT OMUX MSP ODEMUX QL1A MSP LH DXC (SDH) 2M LH RPT OMUX HYN. trong ®ã c¸c thiÕt bÞ OM 4200. sö dông chÕ ®é b¶o vÖ SNCP ( SubNetwork Connection Protection).9 : §−êng ®i cña tÝn hiÖu trong m¹ng DWDM M¹ng DWDM cña VTN chia thµnh c¸c ring. OM 4150. N§H (500K) ODEMUX TN4T (SDH) OM4200 (SDH) SDH DWDM H×nh 3. TN4T b¶o vÖ theo c¬ chÕ MSP 1+1.

Khi cã sù cè x¶y ra trªn ®o¹n QL 1A.101 øng dông dwdm vµ EDFA trong m¹ng ®−êng trôc ViÖt Nam • Tr¹m lÆp Repeater. tÝn hiÖu lÊy chÝnh trªn c¸p QL 1A tøc lµ tÝn hiÖu ®i theo ®−êng tõ Vinh qua HuÕ ®Õn §µ N½ng.§µ N½ng ®Ó ®¶m b¶o an toµn th«ng tin trªn m¹ng l−íi. Raman (®o¹n Vinh-Rßn) ThiÕt bÞ líp SDH : + OM 4200. TN4T + DXC : KÕt nèi c¸c Ring víi nhau. ®o¹n Vinh .. Xen/RÏ kªnh quang OADM • KhuÕch ®¹i ®−êng truyÒn LOA + KhuÕch ®¹i ®−êng truyÒn LOA: EDFA..HuÕ . Khi vËn hµnh b×nh th−êng. Bé chuyÓn ®æi b−íc sãng Wavelength Transponder • GhÐp/T¸ch kªnh quang OMUX/ODEMUX. .§µ N½ng ( Nh− x¶y ra ®øt c¸p. ®−êng b¶o vÖ trªn c¸p 500 kV Vinh . tÝn hiÖu lµm viÖc sÏ tù ®éng chuyÓn m¹ch sang ®−êng b¶o vÖ 500 kV Vinh . Víi chÕ ®é chuyÓn m¹ch b¶o vÖ SNCP. thu lçi hoÆc cã suy hao lín trªn ®−êng truyÒn. VÝ dô. tÝn hiÖu ®−îc truyÒn ®i theo c¶ hai h−íng. ta xÐt mét vßng Ring Vinh . tuyÕn th«ng tin ®−îc chän tõ ®−êng lµm viÖc cã chÊt l−îng tèt h¬n. th«ng tin ®−îc truyÒn theo vßng kÝn ë c¶ hai h−íng. OM 4150. Nh−ng víi bÊt cø mét lçi ®−êng truyÒn nµo tuyÕn b¶o vÖ sÏ ®−îc lùa chän.) ..§µ N½ng.10. cho phÐp b¶o vÖ ®Õn cÊp STM-1.HuÕ .§µ N½ng h×nh 3.

Do vËy thiÕt bÞ nµy cßn ®−îc gäi lµ bé Fixed optical add/drop Multiplexer nghÜa lµ bé t¸ch ghÐp c¸c luång quang cè ®Þnh.102 øng dông dwdm vµ EDFA trong m¹ng ®−êng trôc ViÖt Nam HuÕ C¸p QL1A OADM 1 2 DXC §Õn HuÕ §Õn §µ N½ng Sau §µ N½ng §−êng chÝnh 1 1 DXC VINH ®µ n½ng 2 2 §−êng b¶o vÖ C¸p 500KV §Êu chÐo (Cross-Connect) 1 2 §iÓm chuyÓn b¶o vÖ t¹i ®Çu thu H×nh 3.10 : ChÕ ®é b¶o vÖ chuyÓn m¹ch SNCP trong m¹ng DWDM Trong m¹ng DWDM cña VTN. Nhê sù ph¸t triÓn cña c«ng nghÖ khuÕch ®¹i quang 2 tÇng mµ ng−êi ta cã thÓ ghÐp thiÕt bÞ nµy kh¸ dÔ dµng vµo ®o¹n gi÷a 2 tÇng khuÕch ®¹i quang më réng chøc n¨ng cho bé khuÕch ®¹i quang vµ biÕn nã trë thµnh tr¹m xen/rÏ phôc vô cho nhu cÇu xen/rÏ mét phÇn nhá l−u l−îng trong luång quang tæng. ThuËt ng÷ “cè ®Þnh” ë ®©y chØ cã thÓ t¸ch/ghÐp nh÷ng b−íc sãng quang ®· ®−îc chØ ®Þnh mµ th«i. Sè l−îng b−íc sãng ®−îc t¸ch/ghÐp nµy phô thuéc kh¶ n¨ng cña tõng h·ng. . bé khuÕch ®¹i ®−êng truyÒn chñ yÕu sö dông bé khuÕch ®¹i EDFA hai tÇng.

. Do ®ã c«ng suÊt quang ra cña EDFA b¬m ë b−íc sãng 980nm cã thÓ ®¹t cao nh− cña EDFA b¬m ë b−íc sãng 1480 nm mµ NF l¹i nhá h¬n. gi¶m ®−îc sè l−îng bé khuÕch ®¹i quang lµm viÖc ®éc lËp.103 øng dông dwdm vµ EDFA trong m¹ng ®−êng trôc ViÖt Nam Sö dông 1 tÇng khuÕch ®¹i trong WDM th× EDFA sÏ nhanh chãng chuyÓn sang tr¹ng th¸i b·o hoµ lµm hÖ sè khuÕch ®¹i gi¶m. Bé khuÕch ®¹i kÐp tÝn hiÖu vµo ra theo hai h−íng víi mçi h−íng cã c¸c cæng MON-1. bé bï t¸n s¾c. C¸c suy hao nµy khiÕn tÝn hiÖu quang ®Çu vµo bé khuÕch ®¹i thø hai gi¶m ®i → gi÷ ®−îc hÖ sè khuÕch ®¹i quang cao cho bé EDFA thø hai.11.11.BÒ ngoµi khuÕch ®¹i quang 2 tÇng EDFA kh«ng cã sù thay ®æi lín so víi bé khuÕch ®¹i quang 1 tÇng v× nã lµ sù ghÐp hîp 2 bé khuÕch ®¹i quang 1 tÇng nh−ng thùc ra kü thuËt ghÐp hîp nµy khiÕn cho kh«ng nh÷ng gi¶m ®−îc nhiÔu mµ cßn t¨ng ®−îc c«ng suÊt quang ph¸t ra. Nhê cã sù ph¸t triÓn cña c«ng nghÖ còng nh− yªu cÇu chÆt chÏ vÒ chÊt l−îng khuÕch ®¹i quang trong hÖ thèng WDM mµ ngµy nay b−íc sãng b¬m 980 nm ®ang ®−îc sö dông phæ biÕn h¬n víi gi¸ thµnh h¹. . Nhê sö dông b−íc sãng b¬m 980 nm mµ NF ®¹t ≈ 4 dB (Noise Figure) ë tÇng 1.. b−íc sãng b¬m lµ 980 nm nh»m gi¶m tèi thiÓu ¶nh h−ëng cña nhiÔu trong tÝn hiÖu ®Çu vµo. Ngoµi ra nã cßn gióp t¨ng chÊt l−îng tÝn hiÖu quang khi qua bé khuÕch ®¹i còng nh− t¨ng tÝnh hiÖu qu¶ cña m¹ng. bé khuÕch ®¹i quang EDFA cã chøc n¨ng nh− mét bé tiÒn khuÕch ®¹i PA (Dual Amplifier) h×nh 3. Tuy nhiªn ë tÇng 1 ®−îc thiÕt kÕ nh− 1 PA nªn c«ng suÊt ra kh«ng cÇn lín l¾m chñ yÕu cÇn NF nhá. C¸c bé khuÕch ®¹i quang th−êng ®−îc b¬m ë b−íc sãng 1480 nm v× laser ë b−íc sãng nµy rÎ h¬n so víi laser ph¸t ë b−íc sãng 980 nm. + ë tÇng thø nhÊt. HiÖu suÊt b¬m cña b−íc sãng 980 nm (10 dB/mW) cao h¬n so víi b−íc sãng 1480 nm (6 dB/mW). NÕu lîi dông ®Æc tÝnh nµy mµ bè trÝ thµnh 2 tÇng khuÕch ®¹i trong ®ã ë gi÷a lµ c¸c thiÕt bÞ g©y suy hao nh− bé läc quang. MON-2 cña bé ghÐp néi ( Internal Tap Coupler) ®−a ra 2% c«ng suÊt tÝn hiÖu . CÊu tróc cô thÓ bé tiÒn khuÕch ®¹i nh− h×nh 3. Sù ra ®êi cña khuÕch ®¹i quang 2 tÇng chñ yÕu nh»m phôc vô cho hÖ thèng WDM thÕ hÖ 2 ®a ®iÓm ®a ®iÓm.

UPA-1 OSC vµ L-band 2% MON-1 IN-1 OUT-1 OUT-2 2% OSC vµ L-band MON-2 UPA-2 IN-2 H×nh 3. C¸c cæng UPA-1.11: Tham sè kü thuËt EDFA .5 dB .5 dBm 19.Pre-Ampifier ChØ tiªu B¨ng tÇn khuÕch ®¹i C«ng suÊt ra lín nhÊt HÖ sè khuÕch ®¹i Sù kh¸c nhau lín nhÊt cña hÖ sè khuÕch ®¹i HÖ sè nhiÔu lín nhÊt TiÒn khuÕch ®¹i kÐp (Dual Amplifier) 1530-1563 nm 15.104 øng dông dwdm vµ EDFA trong m¹ng ®−êng trôc ViÖt Nam ®Ó gi¸m s¸t vµ ®o kiÓm. UPA-2 cña bé ghÐp WDM ( WDM Coupler) rÏ c¸c kªnh OSC ®Ó gi¸m s¸t m¹ng l−íi.5 dB 2 dB 5.11 : TiÒn khuÕch ®¹i EDFA (Pre-AMP) cho hai h−íng B¶ng 3.

b−íc sãng b¬m 1480 nm.12. Cæng UPB cña bé ghÐp WDM ( WDM Coupler) xen c¸c kªnh OSC ®Ó gi¸m s¸t m¹ng l−íi. Kh¸c víi Dual Amplifier. Gi÷a 2 tÇng cßn ®−îc l¾p thªm bé läc nhiÔu gióp cho ®Æc tuyÕn EDFA ®−îc b»ng ph¼ng trong c¶ b¨ng th«ng (1530 ÷1565 nm). ThËm chÝ vÉn sö dông b¬m 980 nm ë tÇng thø 2 nµy ®Ò ®¹t NF nhá → t¨ng chiÒu dµi kho¶ng lÆp. NÕu l¾p thªm mét modul b¬m phô n÷a (b¬m kÐp) th× c«ng suÊt quang ra cã thÓ ®¹t tíi +20dBm. Booster Amplifier chØ cã mét tÇng khuÕch ®¹i c«ng suÊt ra lín ®Ó ph¸t ®i. Cæng MON cña bé ghÐp néi ( Internal Tap Coupler) ®−a ra 2% c«ng suÊt tÝn hiÖu ®Ó gi¸m s¸t vµ ®o kiÓm.105 øng dông dwdm vµ EDFA trong m¹ng ®−êng trôc ViÖt Nam + ë tÇng thø hai cña bé khuÕch ®¹i EDFA ®−îc thiÕt kÕ nh− mét bé khuÕch ®¹i c«ng suÊt BA (Booster Amplifier) h×nh 3. C«ng suÊt quang ra khái BA cã thÓ ®¹t cùc ®¹i +17dBm víi NF<6dB. IN 2% OUT MON UPB H×nh 3.12 : Bé khuÕch ®¹i c«ng suÊt ( booster ) EDFA .

Booster 18/21 Dual Pre-Amp Booster 18/21 File: Ket noi tien KD va KD cong suat H×nh 3.5 dB Booster 21 21 dBm 17.12 : Tham sè kü thuËt EDFA .Booster ChØ tiªu B¨ng tÇn khuÕch ®¹i C«ng suÊt ra lín nhÊt HÖ sè khuÕch ®¹i Sù kh¸c nhau lín nhÊt cña hÖ sè khuÕch ®¹i HÖ sè nhiÔu lín nhÊt ( NF) Booster 18 1530-1563 nm 18 dBm 14.5 dB Bé khuÕch ®¹i EDFA trong m¹ng DWDM th−êng sö dông kÕt hîp hai bé tiÒn khuÕch ®¹i PA vµ khuÕch ®¹i c«ng suÊt BA nh− h×nh 3.13: Bé khuÕch ®¹i EDFA kÕt hîp tiÒn khuÕch ®¹i vµ khuÕch ®¹i c«ng suÊt .13.5 dB 2 dB 7. Môc ®Ých ®Ó cã c«ng suÊt ra lín ( 18 dB hoÆc 21 dB) nh−ng Ýt bÞ nhiÔu vµ t¹p ©m.106 øng dông dwdm vµ EDFA trong m¹ng ®−êng trôc ViÖt Nam B¶ng 3.

652. Gi¶ thiÕt mçi bé bï t¸n s¾c (DCM) bï ®−îc 1000 ps/nm tøc lµ cÇn 5 bé DCM víi suy hao xen cña mçi bé lµ 6dB Suy hao toµn tuyÕn = 400 km x 0. 16 b−íc sãng trªn ®−êng truyÒn. EDFA 1 tÇng cã thÓ cung cÊp quü c«ng suÊt lµ : 4x22dB = 88 dB (H×nh 3. nÕu sö dông khuÕch ®¹i quang 1 tÇng ta ph¶i tÝnh to¸n xem nªn ®Æt nã ë ®©u th× phï hîp ®Ó cã thÓ bï suy hao cña thiÕt bÞ thô ®éng hoÆc suy hao do bé bï t¸n s¾c g©y ra. HÖ thèng STM-64 chÊp nhËn ®−îc l−îng t¸n s¾c tèi ®a lµ 2200 ps/nm. Suy hao xen cho phÐp cña c¸c thiÕt bÞ nµy cã thÓ ®¹t ®Õn 9 dB.km = 7200 ps/nm.22 dB/km vµ t¸n s¾c 18 ps/nm. Víi l−îng suy hao lín nh− vËy c¸c EDFA 1 tÇng kh«ng thÓ bï dï vµ cÇn ph¶i cã 1 tr¹m lÆp ®a kªnh ë gi÷a tuyÕn.107 øng dông dwdm vµ EDFA trong m¹ng ®−êng trôc ViÖt Nam øng dông khuÕch ®¹i quang 2 tÇng t¹i tr¹m xen/rÏ .KhuÕch ®¹i quang 2 tÇng lµ lùa chän thÝch hîp cho c¸c øng dông xen/rÏ (cßn gäi lµ mid-stage access) còng nh− trong hÖ thèng STM-64 v× nã cho phÐp xen vµo gi÷a 2 tÇng c¸c thiÕt bÞ kh¸c nh− OADM. bé läc mµ kh«ng lµm ¶nh h−ëng ®Õn viÖc thiÕt kÕ tuyÕn (span design). . Gi¶ thiÕt sîi cã suy hao 0. DÔ thÊy nÕu tÝnh ®Õn suy hao xen cña DCM ë mçi chÆng ®Ó bï t¸n s¾c nªn quü suy hao b©y giê lµ : 88 dB + 5x6dB = 118 dB.2200 = 5000 ps/nm. Kho¶ng c¸ch bÞ giíi h¹n bëi t¸n s¾c lµ gièng nhau cho c¶ EDFA 1 tÇng vµ 2 tÇng = 400 km x 18 ps/nm. bé bï t¸n s¾c DCM.22 dB/km = 88 dB Coi nh− ®©y lµ tuyÕn míi tøc lµ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c chÆng lµ nh− nhau.14). kh«ng cã tr¹m xen/rÏ ë gi÷a (t−¬ng tù trªn ®−êng d©y 500KV). §Ó dÔ so s¸nh vÒ chi phÝ ta cã thÓ xÐt vÝ dô sau: Gi¶ sö cÇn thiÕt kÕ mét tuyÕn dµi kho¶ng 400 km. §iÒu nµy gióp cho viÖc thiÕt kÕ tuyÕn trë nªn ®¬n gi¶n h¬n. Chi phÝ .Th«ng th−êng. Víi tuyÕn nµy. Khi thiÕt kÕ tuyÕn WDM trong nh÷ng m¹ng cô thÓ. Trong ®ã quan träng nhÊt lµ quü c«ng suÊt (span budget). Nh− vËy cÇn ph¶i bï mét l−îng t¸n s¾c = 7200 . mçi b−íc sãng mang mét tÝn hiÖu STM-64. hÖ thèng thiÕt bÞ WDM ®−îc ®Þnh s½n tr−íc c¸c chØ tiªu ghi trong lý lÞch thiÕt bÞ. sîi G.km. Do ®ã ta ph¶i tÝnh to¸n l¹i quü c«ng suÊt ph©n bæ suy hao cho toµn tuyÕn.

Gi÷a c¸c tr¹m trong m¹ng DWDM cña VTN th−êng sö dông bé khuÕch ®¹i EDFA.16.9 dB d«i ra sÏ ®−îc dïng lµm dù phßng cho mçi chÆng. . kh«ng cÇn dïng tr¹m lÆp ®a kªnh 3R n÷a.108 øng dông dwdm vµ EDFA trong m¹ng ®−êng trôc ViÖt Nam cho tr¹m lÆp nµy kh¸ cao v× ph¶i thùc hiÖn t¸ch/ghÐp l¹i toµn bé c¸c b−íc sãng. Lîi ®iÓm quan träng kh¸c cña EDFA 2 tÇng lµ ta cã thÓ thªm c¸c bé DCM vµo gi÷a 2 tÇng mµ kh«ng lµm ¶nh h−ëng tíi quü c«ng suÊt tøc lµ vÉn gi÷ nguyªn 4 x 22 dB.9 dB cho c«ng suÊt ph¸t do thiÕt kÕ cña EDFA 2 tÇng gi¶m ®−îc nhiÔu ASE.15. t¹i mçi tr¹m lÆp (quang) cã thÓ c¶i thiÖn ®−îc thªm 1.14: BA STM -64 22dB LA 22dB PA RE BA 22dB LA PA 22dB STM -64 H×nh 3.14: CÇn mét tr¹m lÆp khi dïng khuÕch ®¹i mét tÇng NÕu sö dông khuÕch ®¹i quang 2 tÇng h×nh 3. BA STM -64 22dB 22dB 22dB 22dB LA LA LA PA STM -64 H×nh 3. mçi b−íc sãng cÇn mét tr¹m lÆp 3R ®Ó söa l¹i d¹ng tÝn hiÖu nh− h×nh 3.Rßn (Kho¶ng c¸ch 154 km) sö dông c«ng nghÖ khuÕch ®¹i Raman nh− h×nh 3. §©y lµ c«ng nghÖ ®−îc ¸p dông lÇn ®Çu tiªn trªn m¹ng ®−êng trôc cña ViÖt Nam. 1. Nh−ng trªn tuyÕn truyÒn dÉn Vinh .15: Kh«ng cÇn dïng tr¹m lÆp n÷a khi dïng khuÕch ®¹i quang 2 tÇng Tãm l¹i sè l−îng modul EDFA t¨ng lªn trong thiÕt kÕ 2 tÇng kh«ng ¶nh h−ëng ®¸ng kÓ ®Õn nh÷ng lîi Ých c¶ vÒ kinh tÕ lÉn kü thuËt kh¸c mµ nã ®em l¹i.

0 dB . lµ kÕt qu¶ khuÕch ®¹i tÝn hiÖu nÕu b¬m c¸c sãng quang víi ®óng b−íc sãng vµ c«ng suÊt vµo sîi quang. B¶ng 3.16 : øng dông khuÕch ®¹i Raman trªn ®o¹n VINH . mét hiÖu øng phi tuyÕn trong truyÒn dÉn c¸p quang.13 : Tham sè kü thuËt Raman Amplifier ChØ tiªu Sãng b¬m HÖ sè khuÕch ®¹i DRA-A DRA-B 1420-1500 nm 0.RßN KhuÕch ®¹i Raman dùa trªn c¬ së t¸n x¹ Raman ( SRS).109 øng dông dwdm vµ EDFA trong m¹ng ®−êng trôc ViÖt Nam H×nh 3.0-20.

14 : So s¸nh ®Æc tuyÕn Raman vµ EDFA §Æc tuyÕn B¨ng tÇn B¨ng th«ng HÖ sè khuÕch ®¹i 20 ÷ 48 nm EDFA Phô thuéc chÊt kÝch t¹p 48 nm Raman Phô thuéc b−íc sãng b¬m >20 dB phô thuéc vµo ®é ion tËp 0 ÷ 20 dB phô thuéc vµo mËt trung.110 øng dông dwdm vµ EDFA trong m¹ng ®−êng trôc ViÖt Nam C¸c bé khuÕch ®¹i Raman cã mét sè −u ®iÓm so víi EDFA : • T¹p ©m thÊp • CÊu tróc ®¬n gi¶n. khuÕch ®¹i tÝn hiÖu trùc tiÕp ®¹t ®−îc trong sîi quang vµ kh«ng cÇn m«i tr−êng truyÒn dÉn ®Æc biÖt • DÔ chän b¨ng tÇn tÝn hiÖu khi mµ hÖ sè khuÕch ®¹i Raman chØ phô thuéc vµo b−íc sãng b¬m • Cã thÓ ®¹t ®−îc b¨ng th«ng réng nhê kÕt hîp vµi b¬m sãng hiÖu øng khuÕch ®¹i Raman. B¶ng sau ®−a ra so s¸nh mét sè ®Æc tuyÕn quan träng cña c¸c bé khuÕch ®¹i Raman vµ EDFA : B¶ng 3. Ngoµi ra. chiÒu dµi sîi vµ cÊu h×nh ®é b¬m vµ ¶nh h−ëng chiÒu b¬m dµi sîi Phô thuéc hÖ sè khuÕch ®¹i vµ ~ b»ng c«ng suÊt b¬m h»ng sè vËt liÖu 980 nm hoÆc 4800 nm Nhá h¬n ®Ønh tÝn hiÖu cÇn khuÕch ®¹i 100nm C«ng suÊt Max B−íc sãng b¬m . v× vËy dÉn ®Õn xuyªn ©m lµm suy gi¶m tÝn hiÖu. KÕt qu¶ lµ thay ®æi c«ng suÊt gi÷a c¸c kªnh WDM. Tuy nhiªn. ngoµi c¸c −u ®iÓm cña khuÕch ®¹i Raman cßn cã mét sè nh−îc ®iÓm nh− kh«ng chØ yªu cÇu c«ng suÊt b¬m lín mµ mét vµi kªnh WDM cung cÊp c«ng suÊt ®Ó khuÕch ®¹i cho c¸c kªnh kh¸c. khuÕch ®¹i Raman cho hÖ sè khuÕch ®¹i thÊp.

C¸c bé lÆp ®−îc thiÕt kÕ ®Ó bï hÖ sè khuÕch ®¹i EDFA kh«ng b»ng ph¼ng víi c¸c hÖ sè Raman phøc t¹p. øng dông kh¸c cña hiÖu øng Raman lµ kÕt hîp ®Æc tuyÕn khuÕch ®¹i EDFA/Raman t¹o ra mét hÖ sè khuÕch ®¹i b»ng ph¼ng trªn d¶i b¨ng th«ng réng.8 ta thÊy ®Æc tuyÕn khuÕch ®¹i cña khuÕch ®¹i Raman t−¬ng ®èi b»ng ph¼ng vµ cã d¶i th«ng réng h¬n khuÕch ®¹i EDFA. B¬m nhiÒu b−íc sãng ®−îc sö dông ®Ó cho d¹ng hÖ sè khuÕch ®¹i Raman gÇn gièng víi d¹ng hÖ sè khuÕch ®¹i EDFA.18 : B¨ng tÇn vµ b¨ng th«ng cña bé khuÕch ®¹i EDFA vµ Raman Tõ h×nh 3. .111 øng dông dwdm vµ EDFA trong m¹ng ®−êng trôc ViÖt Nam H×nh 3.

112

øng dông dwdm vµ EDFA trong m¹ng ®−êng trôc ViÖt Nam

S¬ ®å cô thÓ cña mét sè tr¹m trong m¹ng :

a) Tr¹m ®Çu cuèi Hµ Néi :
Tr¹m ®Çu cuèi Hµ Néi víi vai trß lµ mét tr¹m ®Çu mèi gåm ®Çy ®ñ c¸c thiÕt bÞ : OM 4200, DXC, LH ( Long Haul), OMUX/ODEMUX. ThiÕt bÞ nèi chÐo sè DXC lµm nhiÖm vô nèi chÐo c¸c luång tÝn hiÖu sè 2,5 Gbit/s tõ c¸c thiÕt bÞ OM 4200. TÝn hiÖu sau khi nèi chÐo ®−îc ®−a tíi thiÕt bÞ chuyÓn ®æi b−íc sãng WT . C¸c b−íc sãng ®Çu ra qua OMUX/ODEMUX ghÐp thµnh tÝn hiÖu tæng, sau ®ã ®−îc khuÕch ®¹i vµ truyÒn ®i theo hai h−íng QL1A ( Lower Link) ®i H−ng Yªn vµ 500kV (Upper Link) ®i Ninh B×nh.

113

øng dông dwdm vµ EDFA trong m¹ng ®−êng trôc ViÖt Nam

Tr¹m ®Çu cuèi Hµ Néi
Upper link

OM 4200

OM 4200

OM 4200

OM 4200

C O N N E C T D X

Upper link

Vinh
Lower link

Lower link

DWDM coupler & WT LH1600G OM4200 Upper Link : H−íng 500 kV Lower Link : H−íng QL1 A

114

øng dông dwdm vµ EDFA trong m¹ng ®−êng trôc ViÖt Nam

Tr¹m ®Çu cuèi Hµ Néi

H−ng Yªn

Ninh B×nh

115 øng dông dwdm vµ EDFA trong m¹ng ®−êng trôc ViÖt Nam b) Tr¹m §µ N½ng : Tr¹m §µ N½ng kÕt nèi hai Ring ( Ring 2 vµ ring 3) th«ng qua thiÕt bÞ DXC. §µ N½ng – Quy Nh¬n.HuÕ. §µ N½ng – Nha Trang. §µ N½ng – Gia Lai. . §µ N½ng cßn cã chøc n¨ng cña mét tr¹m ®Çu cuèi : Xen rÏ c¸c luång tÝn hiÖu trªn b−íc sãng 1 tõ Hµ Néi vµ trªn b−íc sãng 4 gi÷a §µ N½ng . Ngoµi nhiÖm vô chuyÓn tiÕp c¸c luång tÝn hiÖu ( B−íc sãng 2 vµ 3 ) gi÷a Hµ Néi – Hå ChÝ Minh.

116 øng dông dwdm vµ EDFA trong m¹ng ®−êng trôc ViÖt Nam Tr¹m §µ N½ng Upper link Upper link Upper link Vinh Lower link OM 4200 OM 4200 C O N N E C T D X Upper link OM 4200 OM 4200 Quy Nhon Lower link Lower link Lower link DWDM coupler & WT LH1600G OM4200 Upper Link : H−íng 500 kV Lower Link : H−íng QL1 A .

Of .117 øng dông dwdm vµ EDFA trong m¹ng ®−êng trôc ViÖt Nam C¸c thuËt ng÷ viÕt t¾t ADM APD ASE AWG BA BER BPF DCM DEMUX DFB DWDM E/O EDF EDFA EOL FEC FWM ITU LA LD LED LOA LWPF MOR MSA Add Drop Multiplexer Avalanche Photo Diode Amplifier Spontaneous Emission Arrayed Waveguide Grating Booster Amplifier Bit Error Rate Band Pass Filter Dispersion Compensation Modules Demultiplexer Distributed Feedback Electrical to Optical converter Erbium Doped Fiber Erbium Doped Fiber Amplifier End .Life Forward Error Correction Four Wave Mixing International Telecommunication Union Line Amplifier Laser Diode Light Emiting Diode Line Opical Amplifier Long Wavelength Pass Filter Multiwavelength Optical Repeater Mid-stage Access Bé ghÐp kªnh xen rÏ §ièt quang th¸c Bøc x¹ tù ph¸t ®−îc khuÕch ®¹i C¸ch tö dÉn sãng theo hµng KhuÕch ®¹i c«ng suÊt Tû lÖ lçi bit Bé läc th«ng d¶i Khèi bï t¸n s¾c Bé gi¶i ghÐp kªnh Håi tiÕp ph©n t¸n Bé biÕn ®æi ®iÖn .quang Sîi quang pha Erbium Bé khuÕch ®¹i quang pha Erbium ChØ sè chÊt l−îng Khèi söa lçi tr−íc Trén bèn b−íc sãng HiÖp héi viÔn th«ng quèc tÕ KhuÕch ®¹i ®−êng truyÒn §ièt lazer §ièt ph¸t x¹ quang KhuÕch ®¹i ®−êng truyÒn Bé läc b−íc sãng dµi Tr¹m lÆp ®a kªnh Khèi trung gian Dense Wavelength Division Multiplexing WDM mËt dé cao .

118 øng dông dwdm vµ EDFA trong m¹ng ®−êng trôc ViÖt Nam MSP MUX NF NRM OADM Multiplex Section Protection Multiplexer Noise Figure Network Resource Management Optical Add Drop Multiplxer Optical Frequency Division Multiplexing Optical Supervisory Channel Optical Multiplexing/Optical Optical Time Division Multiplexing Optical Cross Connect Pre Amplfier Power Equalizer Polarization Mode Dispersion Signal to Noise ratio Stimulated Brillouin Scattering Synchronous Digital Hierarchy Sub-Network Connection Protection Self Phase Modulation Stimulated Raman Scattering Synchronous Transport Module Short Wavelength Pass Filter Wavelength Division Multiplexing Wavelength Transponder Cross Phase Modulation B¶o vÖ ®o¹n ghÐp kªnh Bé ghÐp/t¸ch kªnh Bé ghÐp kªnh ChØ sè nhiÔu Qu¶n lý tµi nguyªn m¹ng Bé ghÐp quang xen rÏ GhÐp kªnh quang theo tÇn sè Kªnh kiÓm tra tÝn hiÖu quang GhÐp/T¸ch kªnh quang GhÐp kªnh quang theo thêi gian MULDEX Multiplexer/Demultiplexer OFDM OSC OMUX/ OTDM OXC PA PE PMD S/N SBS SDH SNCP SPM SRS STM SWPF WDM WT XPM ODEMUX Demultiplexing Bé nèi chÐo quang TiÒn khuÕch ®¹i Bé c©n b»ng c«ng suÊt T¸n s¾c mode ph©n cùc Tû sè tÝn hiÖu/t¹p ©m T¸n x¹ Brillouin CÊp truyÒn dÉn sè ®ång bé B¶o vÖ m¹ch vßng thø cÊp Tù ®iÒu chÕ pha T¸n x¹ Raman Modul truyÒn dÉn ®ång bé Bé läc b−íc sãng ng¾n GhÐp kªnh theo b−íc sãng Bé chuyÓn ®æi b−íc sãng §iÒu chÕ pha chÐo .

com Siemens website: http://www.South optical transmission system to 20Gbps Alcatel website: http://www.EXFO.Hµ néi 2003 [2] PGS.TS Vò Nh− C−¬ng C¬ së cña th«ng tin quang sîi [3] KS Vò V¨n San Kü thuËt th«ng tin quang [4] [5] [6] [7] HÖ thèng th«ng tin quang (tËp 1 vµ 2).siemens. NXB B−u §iÖn Guide to DWDM .com . “Introduction to DWDM Technology” Nortel Networks for upgrading the North . 2000 Stamatios V.Kartalopoulos. Ph¹m C«ng Hïng Bµi gi¶ng m«n c«ng nghÖ ghÐp kªnh theo b−íc sãng .com Lucent website: http://lucent-optical.alcatel.119 øng dông dwdm vµ EDFA trong m¹ng ®−êng trôc ViÖt Nam Tµi liÖu tham kh¶o [1] Ts.nortelnetworks.com/solution Nortel website: http://www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful