P. 1
Ustavno pravo-Osijek

Ustavno pravo-Osijek

|Views: 33|Likes:
Published by Monika Galić

More info:

Published by: Monika Galić on Jun 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/23/2011

pdf

text

original

SKRIPTA IZ USTAVNOG PRAVA

Pravni fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku
Temeljna pitanja ustavnog prava
Uvodne napomene
Þ Politika i vlast
Þ Predmet ustavnog prava
Þ Temeljna obilježja odnosa prava i politike
Þ Odnos ustavnog prava i političkih znanosti
Þ Metode ustavnog prava
Uvodne napomene
Þ Razgraničenje ustavnog prava i političkih znanosti
Þ Istovrsni predmet znanstvenog interesa:
Þ Politički sustav
Þ Političke institucije
Þ Ustavno pravo kao pravna i politološka disciplina
Þ Proučavanje samo onih političkih institucija koje su uređene pravom
O pojmu politike i vlasti I
Þ Politika – političke institucije – predmet ustavnog prava
Þ Pojam politike
Þ Svjesna djelatnost određene društvene skupine usmjerena prema nekom cilju
Þ Skup djelatnosti vezanih uz izbor cilja i metoda za postizanje tog cilja
Þ Različite vrste politika
O pojmu politike i vlasti II
Þ Definicija vlasti: mogućnost provedbe volje i unatoč otporu onih prema kojima je volja
upućena
Þ Razlozi održanja vlasti:
Þ ovisnost (uzajamnost) – fizička, psihička, gospodarska, ideološka...
Þ priroda politike – usklađivanje općih i pojedinačnih interesa – pojam autoriteta – legitimitet
vlasti – legalitet vlasti – djelotvornost vlasti
O pojmu politike i vlasti III
+ ni jedna od posebnih vlasti pa ni politika ne raspolaže totalnom mogućnošću nametanja volje,
+ time ne raspolaže ni državna vlast koja ima monopol legitimnog političkog nasilja,
+ kod svake vlasti postoji makar i u malom stupnju odnos uzajamnosti,
+ gdje nema većih elemenata ovisnosti jednih članova grupe od drugih odnos uzajamnosti je
izraženiji - vlast je demokratskija - takva vlast se označava pojmom autoriteta
1
Pojam autoriteta
× Autoritetom nazivamo takvu vlast gdje se određena posebna politika ostvaruje odnosima
među ljudima unutar kojih pojedinci prihvaćaju odluke drugih pojedinaca a ne zbog mogućih sankcija,
jer su uvjereni da je to u njihovom interesu
Pojam djelotvorne vlasti
Q na jačanje odnosa uzajamnosti utjeće prirodna želja vlastodržaca da im vlast bude
djelotvorna,
Q na duže vrijeme može biti djelotvorna samo ona vlast čije se odluke prihvaćaju pretežito
dobrovoljno - ali ne zbog sankcija koje kao krajnje sredstva stoje iza njih
Legitimitet vlasti
Q svi vlastodršci nastoje prikazati i oblikovati svoju vlast kao legitimnu – traže takve njezine
izvore, institucionalne temelje i oblike koje oni kojima je vlast upućena mogu prihvatiti kao nužnu jer
drukčije ne može biti ili jer su jedino mogući način ostvarivanja njihovih interesa – ciljeva kojima
teže,
Q državna vlast svoju moć izvodi iz legitimiteta i legaliteta
Legitimitet i legalitet vlasti
Q Legitimitet se stječe na izborima
+ Legalitet znači sustav pravnih institucija i mehanizama kojima se država samoograničava
pravom određujući unaprijed, kroz propisivanje prava i sloboda čovjeka i građanina pravila igre za
sve formalne (državna tijela) i zbiljske (političke stranke i vodeće političke osobe) vlastodršce
Temeljna svojstva svake posebne politike
Þ borba za vlast i oko vlasti – omogućuje pojedincima i skupinama kojima pripada da s pomoću
nje izvlači za sebe gospodarske i druge interese
Þ integracija – oblikovanjem zajedničkih interesa bez čega je nemoguće ostvariti njezine
ciljeve
Predmet ustavnog prava
Þ Predmet ustavnog prava: državna politika i političke institucije u državi
Þ Pojam državne politike kao:
Þ Skup institucija koje obuhvaćaju ustrojstvo i djelovanje državnih tijela
Þ Sustav svih institucija kroz koje se oblikuje i ostvaruje cjelovita politička vlast u državi
Þ Političke institucije:
Þ - institucije državnog ustrojstva,
Þ - institucije djelovanja građana u odnosu na državnu vlast,
Þ - cjelovit sustav institucija
Društvene skupine i pojedinci
Þ Društvene skupine i pojedinci kao politički subjekti jesu:
+ nacije i druge etničke skupine,
+ razne društvene skupine oblikovane na temelju zajedničkih gospodarskih interesa,
+ političke stranke,
2
+ interesne skupine,
+ vodeće političke osobe.
Specifičnosti državne politike
Þ Razlikovanje državne politike od svih drugih politika:
Q monopol legitimne fizičke prisile,
Q obilježje globaliteta – ona je politika globalnog društva a ne politika jedne više ili manje
složene skupine.
Političke institucije
Þ Političke institucije koje čine predmet ustavnog prava su svi državni i nedržavni politički
subjekti (tijela državne vlasti -zakonodavne, izvršne, upravne i sudske, nacije, političke stranke,
interesne skupine, vodeće političke osobe i složen sustav njihovih povratnih međusobnih odnosa.
Temeljna obilježja odnosa prava i politike
Þ Pravo kao izraz određene politike
Þ Pravni propis kao politička odluka
Þ Djelotvornost prava – postizanje društvenog konsenzusa – odnos legitimiteta i legaliteta
Znanstvena analiza
× Pravni propisi žive tek svojom primjenom,
× Kako se primjenjuju moguće je utvrditi kroz empirijska istraživanja:
º kakvo bi pravo trebalo biti - što nije dovoljno već
º kakvo pravo zaista jest - kako se pravni propisi u stvarnosti primjenjuju
º Odnos ustavnog prava i političkih znanosti
Þ Međusobno nadopunjavanje ustavnog prava i političkih znanosti
Þ Specifičnost ustavnog prava: izvori ustavnog prava redovito sadrže politička rješenja
Þ Ustav kao pravni i politički dokument
Þ Političke znanosti: proučava niz političkih institucija i odnosa koji nisu potpuno normirani
izvorima ustavnog prava: političke stranke, interesne skupine, javno mnijenje, ideološki i politički
sustavi vrijednosti...
Metode ustavnog prava I
Þ Normativistička
Þ proučavanje ustavnih normi,
Þ namjera ustavotvorca
Þ jesu li se, s obzirom na postavljeni cilj, mogla naći bolja rješenja
Þ tražile su se praznine i nelogičnosti u ustavnim i zakonskim tekstovima,
Þ s pomoću jezične i logične analize tumačio se njihov sadržaj,
Þ razvijale su se prethodno i naknadno pravne teorije o svrhovitosti ili potrebi izmjene novih
propisa
Þ Usporedna
Þ Klasičan pristup: uspoređuje iste ili slične društvene odnose u raznim državama
3
Þ Suvremen pristup: uspoređuje razvoj političkih institucija od začetka (političke ideje) preko
pravnih propisa do ustavnopravne zbilje
Metode ustavnog prava II
Þ Povijesna metoda
× u normativističkom obliku: prati razvojni put mijenjanje pravnih propisa o određenoj
političkoj instituciji,
× u svom totalitetu: prati i proučava povijesni razvoj određene političke institucije od
začetaka u području političke ideje preko ustavnih propisa do zbilje
Metode specifične političkim znanostima
Þ Nužno su kvantitativne i empirijske – predstavljaju znanstveni pristup i obradu zbiljskih
dinamičkih snaga i odnosa:
+ posredno promatranje,
+ neposredno promatranje,
+ promatranje i sudjelovanje,
+ eksperimentalna metoda.
Þ Pomoćne metode:
× matematička,
× grafička
Odnos ustavnog prava i političkih znanosti
Þ Ustavno pravo:
+ kakav je odnos između onoga što bi prema ustavnim propisima trebalo biti i onoga što stvarno
jest
■Političke znanosti:
+ znanstveno ih zanima ponajprije ono što u političkoj zbilji jest
Ustavno pravo kao grana prava i njegovi izvori
Þ Sadržaj ustavnog prava
Þ Odnos ustavnog prava i drugih grana pravnog sustava
Þ Izvori ustavnog prava
Sadržaj ustavnog prava
Dioba u 3 kategorije:
Þ norme koje uređuju odnos države te čovjeka i građanina
Þ norme koje uređuju ustrojstvo državne vlasti
Þ norme koje uređuju odnos nedržavnih političkih subjekata i države
Odnos država – čovjek i građanin
Þ Slobode, prava i dužnosti čovjeka i građanina
Þ Služe ostvarenju temeljne ideje ustavnosti: ograničenju državne vlasti temeljem vladavine
prava i ostvarenju slobode i pravne jednakosti
4
Þ Oblikuju okvir i temeljna načela pravnog sustava
Generacije prava čovjeka i građanina I
Þ Prva skupina
Þ Tri generacije prava čovjeka i građanina
+ A) prva generacija – od kraja 18. i početka 19. stoljeća (Deklaracija o slobodama i pravima
čovjeka i građanina iz 1789. godine)
× Osobne i političke slobode i prava:
Q pravo čovjeka na život (čl. 21. URH),
Q nepovredivost slobode i osobnosti čovjeka (čl. 22. URH), pravo vlasništva (čl. 48. URH)
Q biračko pravo (čl. 45. URH),
Q sloboda tiska i javnog priopćavanja (čl. 38. URH),
Q sloboda okupljanja i udruživanja (čl. 42. i 43. URH),
Q pravo slanja predstavki i pritužbi (čl. 46. URH)...
Generacije prava čovjeka i građanina II
Þ B) druga generacija – nakon 1. svjetskog rata (Weimarski ustav)
Q Gospodarsko-socijalna i kulturna prava:
Þ pravo na rad (čl. 54. URH),
Þ pravo na zaradu kojom može sebi i obitelji osigurati slobodan i dostojan život (čl. 55. URH),
Þ pravo na socijalnu sigurnost i socijalno osiguranje (čl. 56. URH),
Þ pravo na štrajk (čl. 60. URH),
Þ pravo na zaštitu obitelji, djece i nemoćnih osoba (čl. 57, 61-64. URH),
Þ sloboda znanstvenog, kulturnog i umjetničkog stvaralaštva (čl. 68. URH)...
Generacije prava čovjeka i građanina III
Þ C. treća generacija – od 60-tih godina 20. stoljeća – pravo na zdrav život i ekološka prava (čl.
69. URH)
Ustrojstvo državne vlasti I
Þ Druga skupina
Þ A) norme koje uređuju određena načela
Þ Narodni suverenitet
Þ Dioba vlasti
Þ Vladavina prava i zaštita ustavnosti i zakonitosti
Þ Predstavnička vladavina i demokratski višestranački sustav
Þ Decentralizacija
Ustrojstvo državne vlasti II
Þ B) ostale norme o ustrojstvu drž. vlasti
Þ Državna tijela
Þ Izbor, imenovanje i odgovornost drž. tijela
5
Þ Djelokrug drž. tijela
Þ Međusobni odnosi drž. tijela
Þ Način rada i odlučivanja u drž. tijelima
Odnos države i nedržavnih političkih subjekata
Þ Treća skupina
Þ Norme kojima se uređuje vrlo složen povratan splet odnosa između nedržavnih političkih
subjekata (interesne skupine i političke stranke) i države odnosno njenih tijela
Þ Političke stranke (čl. 6. URH)
Þ Sindikati (čl. 43. i 59. URH)
Odnos ustavnog prava i drugih grana pravnog sustava
Þ Međusobna povezanost normi ustavnog prava i normi drugih grana prava
Þ Određene norme mogu istovremeno pripadati ustavnom pravu i nekoj drugoj grani prava
(kazneno, upravno...)
Þ U ustavnom pravu pravna norma je početna i završna jer se pobliže ne razrađuje - unutar
neke druge grane prava ona je osnovna i početna
Þ Ustavno pravo određuje sadržajne temelje ostalih grana prava
Þ Po pravnoj snazi iznad normi ostalih grana prava
Þ Određene norme isključivo u domeni ustavnog prava
Odnos ustavnog i kaznenog prava
Q Norme koje sadrži Ustav, a razrađuje Kazneni zakon:
º “nema kaznenog djela niti kazne bez zakona”,
º “nitko ne može biti kažnjen za djelo koje prije nego je počinjeno nije bilo utvrđeno zakonom
ili međunarodnim pravom kao kazneno djelo, niti mu se može izreći kazna koja nije bila određena
zakonom..”
Odnos ustavnog i upravnog prava
Q “Pojedinačni akti državne uprave i tijela koja imaju javne ovlasti moraju biti utemeljeni na
zakonu. Zajamčuje se sudska kontrola zakonitosti pojedinačnih akata upravnih vlasti i tijela koja
imaju javne ovlasti”. Članak 19. Ustava
× citirane norme temelj su za zakonsku razradu u sklopu upravnog prava – uvedena institucija
upravnog spora - Zakon o upravnim sporovima
Odnos ustavnog i međunarodnog prava
Q monističko shvaćanje odnosa međunarodnog i unutarnjeg državnog prava – povezanost i
jedinstvenost ovih pravnih poredaka pri čemu primat ima međunarodno pravo,
Þ Članak 140. Ustava
Þ “Međunarodni ugovori koji su sklopljeni i potvrđeni u skladu s Ustavom i objavljeni, a koji su
na snazi, čine dio unutarnjega pravnog poretka Republike Hrvatske, a po pravnoj su snazi iznad
zakona. Njihove se odredbe mogu mijenjati ili ukidati samo uz uvjete i na način koji su u njima
utvrđeni, ili suglasno općim pravilima međunarodnog prava.”
6
Izvori ustavnog prava I
Þ pravni oblici u kojima se donose norme ustavnog prava nazivaju se izvori ustavnog prava
Þ Pisani ustav
Þ Organski zakoni
Þ Prava nacionalnih manjina (čl. 82. st. 1. URH)
Þ Razrada Ustavom utvrđenih ljudskih prava i sloboda, ustrojstvo, djelokrug i način rada
državnih tijela te ustrojstvo i djelokrug lokalne i područne (regionalne) samouprave (čl. 82. st. 2.
URH)
Þ Ustavni sud RH (Čl. 131. URH)
Izvori ustavnog prava II
Þ Ustavni zakon
Q Samo onaj koji je kao takav:
× definiran samim ustavom,
× nosi naziv “Ustavni zakon”
× donesen po postupku predviđenom za donošenje Ustava
Þ Ustavni zakon o ustavnom sudu Republike Hrvatske
Þ Ustavni zakon za provedbu Ustava Republike Hrvatske
Izvori ustavnog prava III
Þ Zakoni
Þ Podzakonski opći propisi
Þ Poslovnici (Sabora, Vlade, Ustavnog suda)
Þ Uredbe iz nužde
Þ Predsjednik Republike (čl. 100. URH)
Þ Vlada
Q Izvori ustavnog prava su oni zakoni ili dijelovi zakona i podzakonski akti što sadrže norme
ustavnog prava
Þ Ustavni običaji
Q nepisani izvor, konvencija nastaje u slučaju:
Q da ustav ne regulira određeni odnos
Q ne regulira cjelovito.
Način nastajanja ustavnog običaja
Þ Longa consuetudo – dugotrajno istovrsno ponašanje koje može biti činjenje ili nečinjenje
određenih radnji
Þ Opinio necessitatis – svijest o nužnosti takvog ponašanja nekog državnog tijela ili drugog
političkog subjekta
7
Þ ….kao dopuna ustava (secundum constitutione et praeter constitutione)
Ustavni običaj - pravna norma
Q Ustavnim običajem ne mogu se mijenjati norme koje su uređene bilo ustavom bilo kojim
drugim pisanim izvorom ustavnog prava,
Q Ustavni običaj može samo nadopunjavati praznine u regulaciji pisanih izvora ustavnog prava
Q Mijenjanje ustavnog običaja :
× odjednom – bilo kojim pisanim izvorom ustavnog prava,
× postupno – oblikovanjem novog sadržaja suprotnog ustavnog običaja
Ustav kao temeljni izvor ustavnog prava
Þ Pojam ustava – materijalni i formalni ustav
Þ Pisani i nepisani ustav
Þ Dioba ustava prema načinu donošenja
Þ Kruti i meki ustav
Þ Razlozi krutosti ustava
Þ Stupnjevanje krutosti ustava
Þ Načini mijenjanja (revizijski sustavi) krutog ustava
Þ Promjena Ustava Republike Hrvatske
Þ Struktura i temeljna obilježja sadržaja ustava
Þ Struktura i temeljna obilježja sadržaja Ustava Republike Hrvatske
Pojam ustava – materijalni i formalni ustav I
Þ Ustav u materijalnom smislu: svi pravni izvori ustavnog prava u određenoj državi, bez obzira
gdje se nalaze:
Þ ustav kao poseban akt,
Þ organski zakoni,
Þ zakoni,
Þ podzakonski opći akti,
Þ ustavni običaji)
Þ Povijesna evolucija: promjene u vrijeme građanskih revolucija pod utjecajem
Þ škole prirodnog prava i
Þ teorije o društvenom ugovoru
Pojam ustava – materijalni i formalni ustav II
Þ Škola prirodnog prava i teorija o društvenom ugovoru uzrokuju ograničenje državne vlasti:
Þ Donošenje pisanog ustava koji je po pravnoj snazi iznad ostalih pravnih izvora
Þ Propisivanje unaprijed prava i dužnosti za sve, u pisanom aktu najviše pravne snage
Þ Ustav u formalnom smislu (kodificirani ustav): pisani opći pravni akt koji nosi naziv ustav i
obuhvaća pretežit broj normi ustavnog prava određene države
8
Pisani i nepisani ustav
Þ Pisani ustav: temeljni oblik u kome se u raznim vrstama općih pravnih akata nalaze norme
ustavnog prava
Þ Nepisani ustav: ustavni običaji
Þ Pojam realnog ustava (označava cjelinu zbilje ustrojstva i djelovanja državne vlasti, nasuprot
onome što bi prema pravnim normama ustavnog sadržaja trebalo biti)
Þ Specifičan slučaj Velike Britanije
Dioba ustava u formalnom smislu prema načinu donošenja
Þ Ustavna povelja ili oktroirani ustav:
Þ Jednostrani akt monarha (samoograničenje vlasti)
Þ Francuski ustav iz 1814., ustav Kraljevine Jugoslavije iz 1931.
Þ Ustavni pakt:
Þ Dvostrani akt monarha i naroda (predstavničkog tijela)
Þ Francuski ustav iz 1791.
Þ Narodni ustav:
Þ Jednostrani akt naroda (predstavničkog tijela)
Þ Ustavotvorni referendum, ustavotvorna skupština, predstavničko tijelo
Kruti i meki ustav
Þ Kriteriji pravne snage i mogućnosti izmjene ustava
Þ Kruti ustav:
Þ Može se mijenjati samo na način različit od načina donošenja i mijenjanja zakona
Þ Po pravnoj snazi jači od zakona
Þ Meki ustav:
Þ Može se mijenjati na isti način na koji se donose i mijenjaju zakoni
Þ Po pravnoj snazi jednak zakonu
Þ Velika Britanija (zakon najviši izvor ustavnog prava kojim se mogu mijenjati norme svih
ostalih izvora ustavnog prava)
Razlozi krutosti ustava
Þ Ograničenje državne vlasti i osiguranje slobode čovjeka
Þ Škola prirodnog prava i teorija društvenog ugovora
Þ Ustav SAD (1787.) i Ustav Francuske (1791.)
Þ Ideja o ustavu kao temeljnom aktu koji određivanjem prava i sloboda ograničava državnu
vlast
Þ Propisivanje otežanog načina mijenjanja ustava u odnose na zakone osigurava se i njihova
trajnost ili barem njihovo što manje i rjeđe mijenjanje
Þ Ako ustav ne odgovara temeljnim interesima vladajuće skupine on će biti srušen nasilno
(revolucija, državni udar) ili će ustavnopolitička zbilja (realni ustav) biti pretežito ili u potpunosti
suprotna njegovim odredbama)
Stupnjevanje krutosti ustava
Þ Opća zabrana izmjene ustava
Þ Škola prirodnog prava
Þ Zabrana izmjene ustava na određeno vrijeme
Þ Ustav Francuske iz 1791. godine
9
Þ Trajna zabrana izmjene samo određenih normi ustava
Þ Ustav francuske Treće republike iz 1875. godine
Þ Ustav Grčke iz 1927. godine
Þ Temeljni zakon Savezne Republike Njemačke iz 1949. godine
Þ Izmjena ustava dopuštena na način određen samim ustavom
Načini mijenjanja (revizijski sustavi) krutog ustava I
Þ Mijenjanje ustavotvornim referendumom
Þ Mijenjanje odlučivanjem predstavničkog tijela
Þ 1. Ustavotvorni referendum:
Þ Apsolutno obvezatan
Þ Relativno obvezatan
Þ Fakultativan
Þ 2. Odlučivanje predstavničkog tijela
Þ Ustavotvorna skupština (konvent)
Þ Redovno zakonodavno predstavničko tijelo
Þ Pojam prikrivenog referenduma
Pojam prikrivenog referenduma
Þ Primjena sustava ustavotvorne skupštine, odnosno posebnog predstavničkog tijela koje se
bira samo u svrhu donošenja ili mijenjanja ustava, a nakon obavljanja te zadaće mu prestaje mandat
ili se preobražava u redovito zakonodavno tijelo, birači kroz tzv. prikriveni referendum mogu,
poznavajući stavove kandidata za zastupnike i političkih stranaka o prijedlogu ustavne izmjene u
velikoj mjeri činom izbora zastupnika utjecati neposredno na sadržaj ustavne revizije.
Načini mijenjanja (revizijski sustavi) krutog ustava II
Þ Specifičnosti uvjeta i postupka izmjene ustava
Þ Faza inicijative za izmjenu ustava
Þ Posebna faza načelne odluke
Þ Zahtjev kvalificiranog kvoruma
Þ Zahtjev kvalificirane većine
Þ 2 osnovne tehnike izmjene ustava:
Þ Tehnika ustavnog zakona
Þ Tehnika ustavnih amandmana
Promjena Ustava Republike Hrvatske I
Þ (čl. 142. URH):
Þ Ustavotvorna inicijativa: najmanje 1/5 zastupnika u Hrvatskom saboru, Predsjednik Republike
ili Vlada Republike Hrvatske
Þ (čl. 143. URH):
Þ Većinom glasova svih zastupnika Hrvatski sabor odlučuje o pristupanju promjeni Ustava te o
utvrđivanju nacrta promjene Ustava
Þ (čl. 144. URH):
Þ O promjeni Ustava odlučuje Hrvatski sabor dvotrećinskom većinom glasova svih zastupnika
10
Þ (čl. 145. URH):
Þ Promjenu Ustava proglašava Hrvatski sabor
Promjena Ustava Republike Hrvatske II
Čl. 86. Ustava Republike Hrvatske:
“Hrvatski sabor može raspisati referendum o prijedlogu za promjenu Ustava, o prijedlogu zakona ili o
drugom pitanju iz svog djelokruga.
Predsjednik Republike može na prijedlog Vlade i uz supotpis predsjednika Vlade raspisati
referendum o prijedlogu promjene Ustava ili o drugom pitanju za koje drži da je važno za neovisnost,
jedinstvenost i opstojnost Republike Hrvatske.
O pitanjima iz stavka 1. i 2. ovoga članka Hrvatski sabor će raspisati referendum u skladu sa
zakonom ako to zatraži deset posto od ukupnog broja birača u Republici Hrvatskoj.
Na referendumu se odlučuje većinom birača koji su glasovali, uz uvjet da je referendumu pristupila
većina od ukupnog broja birača u Republici Hrvatskoj.
Odluka donosena na referendumu obvezatna je.
O referendumu se donosi zakon.”
Struktura i temeljna obilježja sadržaja ustava
Þ Proslov ili preambula
Þ Naznaka donosioca ustava
Þ Naznaka u čije ime se donosi (narodni suverenitet)
Þ Povijesni temelji ustava
Þ Temeljna načela
Þ Deklaratoran karakter
Þ Normativni dio
Þ Temeljne odredbe
Þ Temeljne slobode i prava čovjeka i građanina
Þ Ustrojstvo državne vlasti
Þ Prijelazne i završne odredbe
Þ Aneksi
Struktura i temeljna obilježja sadržaja Hrvatskog ustava I
+ Ustav Republike Hrvatske donesen je 22. prosinca 1990. godine (Narodne novine broj 56/90).
+ Prvi put je izmijenjen Ustavnim zakonom o izmjenama i dopunama Ostava Republike Hrvatske
od 18. prosinca 1997. (Narodne novine 135/97).
+ Važna revizija Ustava izvršena je Promjenom Ustava Republike Hrvatske od 9. studenog
2000. godine (Narodne Novine 113/00).
+ Nove izmjene uslijedile su u ožujku 2001. godine (Narodne novine 28/01), nakon čega je
objavljen pročišćeni tekst Ustava (Narodne novine 41/01), te manji ispravak (Narodne novine 55/01).
+ U izvornom tekstu Ustav Republike Hrvatske obuhvaćao je devet dijelova (odjeljaka) sa 142
članka.
11
Struktura i temeljna obilježja sadržaja Hrvatskog ustava I
Þ Ustav danas obuhvaća devet dijelova (odjeljaka) sa 147 članaka.
Þ Dijelovi Ustava nose ove naslove:
Þ I. Izvorišne osnove;
Þ II. Temeljne odredbe (čl. 1. - čl. 13.);
Þ III. Zaštita ljudskih prava i temeljnih sloboda (čl. 14. - čl. 69.);
Þ IV. Ustrojstvo državne vlasti (čl. 70. - čl. 124.);
Þ V. Ustavni sud Republike Hrvatske (čl. 125. - čl. 131.);
Þ VI. Mjesna, lokalna i područna (regionalna) samouprava (čl. 132. - čl. 137.);
Þ VII. Međunarodni odnosi (čl. 138. - čl. 141.);
Þ VIII. Promjena ustava (čl. 142. - čl. 145.);
Þ IX Završne odredbe (čl. 146.-147).
Izvorišne osnove
+ uspostava Republike Hrvatske kao nacionalne države hrvatskog naroda izvodi se iz
tisućljetne nacionalne samobitnosti te državnopravne misli i zbilje države hrvatskog naroda od 7.
stoljeća pa do naših dana,
+ određuje se da je Republika Hrvatska nacionalna država hrvatskog naroda i država pripadnika
autohtonih nacionalnih manjina,
+ nacionalnim manjinama se jamči ravnopravnost s građanima hrvatske nacionalnosti i
ostvarivanje nacionalnih prava,
+ Izvorišne osnove su proslov ili preambula,
+ Izvorišne osnove su prvi dio Ustava i imaju isto značenje i ustavno-pravnu važnost kao i svi
drugi dijelovi Ustava,
+ Izvorišne osnove nemaju normativni već deklaratorni izričaj.
Temeljne odredbe I
Q Republika Hrvatska - jedinstvena i nedjeljiva demokratska i socijalna država,
Q Republika Hrvatska – unitarna je država što znači da je:
× protuustavan svaki zahtjev za federalizacijom Republike Hrvatske,
× na čitavom području hrvatske države ovlasti tijela državne vlasti obavljaju na jedinstven
način,
× nije prepreka za oblikovanje sustava široke i djelotvorne lokalne samouprave,
Q Republika Hrvatska - socijalna država - cjelovit gospodarski sustav slobodnog tržišnog
poduzetništva treba ostvarivati u ravnoteži s načelom socijalne pravde,
Q utvrđuje se načelo narodnog suvereniteta i podrobno određuje sadržaj državnog
suvereniteta Republike Hrvatske,
12
Temeljne odredbe II
Q navode se najviše vrednote ustavnog poretka - bitne u tumačenju Ustava pri njegovoj
primjeni od svih tijela državne vlasti pa i ustavnog suda,
Q najviše su vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske (čl. 3. Ustava):
× sloboda,
× jednakost,
× nacionalna ravnopravnost i ravnopravnost spolova,
× mirotvorstvo,
× socijalna pravda,
× poštivanje prava čovjeka,
× nepovredivost vlasništva,
× očuvanje prirode i čovjekova okoliša,
× vladavina prava i
× demokratski višestranački sustav.
Temeljne odredbe III
Q propisuje se načelo diobe vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudbenu, uz ograničenje Ustavno
zajamčenim pravom na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu,
Q ustavnim promjenama iz 2000. godine, precizirano je da načelo diobe vlasti uključuje oblike
međusobne suradnje i uzajamne provjere nositelja vlasti, propisane Ustavom i zakonom,
utvrđuje se načelo ustavnosti i zakonitosti,
Q propisuje se poštovanje slobodnog osnivanja i djelovanja političkih stranaka,
Temeljne odredbe IV
Q oružane snage Republike Hrvatske štite njezin suverenitet i neovisnost i brane njezinu
teritorijalnu cjelovitost:
× oružane snage Republike Hrvatske mogu prijeći njezine granice ili djelovati preko njezinih
granica samo na temelju prethodne odluke Hrvatskog sabora, uz iznimku vježbi u okviru
međunarodnog ugovora ili pružanja humanitarne pomoći,
× u slučajevima nužde, oružane snage se mogu, ako to zahtijeva narav pogibelji, koristiti kao
pomoć policiji i drugim državnim tijelima.
Temeljne odredbe V
Q granice Republike Hrvatske mogu se mijenjati samo odlukom Hrvatskog sabora,
Q uređuje se hrvatsko državljanstvo:
× hrvatski državljanin ne može biti prognan iz Republike Hrvatske,
× ne može se oduzeti državljanstvo,
× ne može biti izručen drugoj državi,
13
Q Republika Hrvatska štiti prava i interese svojih državljana koji žive ili borave u inozemstvu i
promiče njihove veze s domovinom,
Q dijelovima hrvatskog naroda u drugim državama jamči osobitu skrb i zaštitu,
Q uređuje se opis te način i zaštita uporabe grba, zastave i himne Republike Hrvatske,
Q propisuje se da je u Republici Hrvatskoj u službenoj uporabi hrvatski jezik i latinično pismo,
da se u pojedinim lokalnim jedinicama, pod uvjetima propisanim zakonom, uz hrvatski jezik i latinično
pismo u službenu uporabu može uvesti i drugi jezik te ćirilično ili koje drugo pismo,
Q određuje se da je glavni grad Republike Hrvatske Zagreb.
USTAVNE PROMJENE OD 18. XII 1997. I
+ ukinute, odnosno promijenjene one ustavne odredbe (članak. 140., 141. i 142.) koje su bile
uvjetovane time što je u trenutku proglašenja Ustava 22. XII 1990. godine Hrvatska još formalno
pravno bila u sastavu bivše SFRJ,
+ bilo je propisano da Republika Hrvatska ostaje u sastavu SFRJ do novog sporazuma
jugoslavenskih republika ili dok Sabor ne odluči drukčije (članak 140.),
+ u okolnostima izlaska države Hrvatske iz SFRJ, te su odredbe izgubile svaki smisao i prestale
važiti,
+ temeljem tog članka, a sukladno rezultatima referenduma o samoodređenju hrvatskog
naroda, Hrvatski je državni sabor donio 25. VI 1991. Ustavnu odluku o suverenosti i samostalnosti, a
zatim 8. X 1991. i Ustavnu odluku o raskidu svih državnopravnih sveza Republike Hrvatske s
dotadašnjom SFRJ,
USTAVNE PROMJENE OD 18. XII 1997. II
Q članci 141. i 142. - brisani odnosno ukinuti. U njima je bilo propisano usuglašavanje hrvatskog
sustava ustroja državne vlasti i cjeline pravnog poretka utemeljenog na zakonima s Ustavom iz 1990.,
Q promijenjene ili brisane odredbe koje su se u pravno formalnom, vrijednosnom ili pak
jezičnom smislu pokazale ostacima bivšeg sustava,
Q najvažnija promjena je dopuna članka 135. Ustava novini stavkom 2. kojim se zabranjuje
pokretanje postupka "udruživanja Republike Hrvatske u saveze s drugim državama u kojem bi
udruživanje dovelo ili moglo dovesti do obnavljanja jugoslavenskog državnog zajedništva, odnosno
neke balkanske državne saveze u bilo kojem obliku“,
dopunjene izvorišne osnove unošenjem Ustava iz 1990. i konstitucionalizirana pobjeda u
Domovinskom ratu 1991.-1995.
Q promijenjen naziva Sabora Republike Hrvatske u Hrvatski državni sabor.
USTAVNE PROMJENE OD 9. XI 2000. I
Q otklanjanje slabosti u funkcioniranju političkog sustava ustavnom revizijom,
Q nefunkcioniranje pravne države, nezaštićenost građanskih prava i sloboda, negativne pojave
vezane uz privatizaciju, itd. imale su svoj temelj prvenstveno u neadekvatnim zakonima, politici Vlade
ili predsjednika Republike,
Q postojale su određene slabosti i u Ustavu:
× pretjerana koncentracija ovlasti i moći u rukama predsjednika Republike,
14
× temeljila se (dijelom) na ovlastima koja je predsjedniku Republike u odnosu na Vladu
osiguravao tzv. polupredsjednički sustav,
× mogućnost predsjedniku da zadrži stranačku funkciju,
× potpuno zanemarivanje ustavne odredbe o diobi vlasti namjesto koje je razvijena, i dosljedno
primjenjivana, u zakonodavstvu i praksi, koncepcija "jedinstvene državne politike", odnosno jedinstva
vlasti,
USTAVNE PROMJENE OD 9. XI 2000. II
+ treba li zadržati Županijski dom,
+ krizna situacija u funkcioniranju sudbene grane ima izvor i u nekim ustavnim odredbama,
nedorečenost ili slabosti u nekim drugim odredbama Ustava,
+ bitno je reformiran sustav ustrojstva vlasti Republike Hrvatske,
+ uvedena jedna inačica parlamentarnog sustava s neposredno izabranim predsjednikom
Republike,
+ detaljnom regulacijom institucija razrađeno načelo diobe vlasti, odnosno u cijelosti
racionaliziranog parlamentarizma,
+ uspostavljene institucionalne prepreke obnavljanju visoko centraliziranog sustava
personalizirane vlasti predsjednika Republike, kojem je bitno pridonosio tako zvani polupredsjednički
sustav uspostavljen Ustavom iz 1990. godine.
USTAVNE PROMJENE OD 9. XI 2000. III
Q relativno djelotvorno sredstvo za postizanje tog cilja predstavlja promišljena ustavna
razrada načela diobe vlasti, koja postavlja prepreke (provjere i ravnoteže, checks and balancees)
svakom nositelju državnih funkcija koji teži proširenju svoje vlasti preko dodijeljenih ovlasti,
Q kako ustavnim odredbama ojačati nezavisnost i stručnost, a time i djelotvornost pravosuđa,
kakve su promjene uloge Ustavnog suda potrebne s obzirom na nove odnose između tijela izvršne,
zakonodavne i sudbene vlasti,
Q je li opravdano zadržati dvodomnu strukturu zakonodavnog tijela,
Q kako ustavnim odredbama uspostaviti temelje za reformu sustava lokalne samouprave,
usmjerene na decentralizaciju vlasti, prekomjerno koncentrirane pri središnjim državnim tijelima,
Q ponovno je promijenjen naziv Sabora u Hrvatski Sabor.
USTAVNE PROMJENE OD 28. III 2001. I
Q napušten je dvodomni sustav - ukinut je Županijski dom Hrvatskog sabora,
Q razlozi Radne skupine o napuštanju dvodomnog sustava:
× potreba jačanja položaja Hrvatskog Državnog Sabora u okviru sustava ustrojstva vlasti,
× uklanjanje dosadašnje dominacije državnog poglavara u političkom sustavu i postavljanje
ustavnih prepreka obnovi sustava koncentrirane i personalizirane vlasti,
× potreba da se u Ustavu predvidi obilje oblika uzajamne suradnje, suodlučivanja, provjera i
ravnoteža nositelja zakonodavne, izvršne i sudbene vlasti,
15
× zahtijeva jačanje druga dva čimbenika, Vlade i Hrvatskog Državnog Sabora,
USTAVNE PROMJENE OD 28. III 2001. II
Q otpadaju u teoriji najčešće navođeni argumenti u prilog uvođenja drugog doma u unitarnim
državama:
× institucija koja provjerava,
× koči i po potrebi blokira moguće ishitrene odluke prvog doma, kao predstavništva građana,
× pridonosi kvaliteti zakonodavne djelatnosti parlamenta.
Q nije opravdan niti jedan od tradicionalnih teorijskih argumenata u prilog drugog doma u
Hrvatskom Državnom saboru:
× federalizam kao oblik državnog uređenja,
× veličina i broj stanovnika države,
× izražavanje regionalnih posebnosti, te
× povijesni i tradicionalni razlozi.
USTAVNE PROMJENE OD 28. III 2001. III
Q Županijski dom, ni po izbornoj osnovi, niti po ovlastima, nije tijelo gdje se izražavaju i
artikuliraju regionalni interesi,
djelovao je kao diskusioni forum općega tipa, koji prati i komentira djelatnost Zastupničkog doma,
Q hrvatska parlamentarna tradicija, u potpunosti je suprotna postojanju drugog doma,
Q nikada u povijesti Hrvatiti Sabor nije bio dvodoman,
Q od 1848. godine - u građanskom razdoblju, Sabor je uvijek bio jednodomno tijelo, a i ranije
kao feudalna staleška skupština,
Q uvođenje Županijskog doma bilo je u suprotnosti sa cjelinom koncepcije Ustava i stajalištima
iz javne rasprave o Nacrtu ustava 1990. godine.
USTAVNE PROMJENE OD 28. III 2001. IV
Q tijekom predizborne kampanje na proljeće 1990. godine, sve političke stranke, uz opću
podršku građanstva, zahtijevale vraćanje hrvatskoj tradiciji jednodomnog Sabora,
Q "Politička i metodologijska polazišta te političko-pravna načela za izradu Ustava Republike
Hrvatske", pod točkom 3. Političkih načela, nalažu: "Jednodomni hrvatski Sabor (kao tradicionalni
oblik hrvatskoga državnoga parlamenta) izabran na neposrednim, slobodnim i tajnim izborima, nositelj
je sveukupne zakonodavne vlasti određene Ustavom Republike Hrvatske.“
Q ideja o uvođenju dvodomnog sustava prvi put je uvedena u radnu verziju po završetku javne
rasprave o Nacrtu ustava,
Q učinjeno na inzistiranje predsjednika Republike, a nasuprot mišljenju većine članova kako:
"dvodomni sustav nije u hrvatskoj državnopravnoj tradiciji i da je teško odrediti odnos Zastupničkog
i Županijskog doma, što može izazvati niz poteškoća u funkcioniranju Sabora,
Q rezultat - slabi drugi dom, nejasnih kompetencija, nije potvrdio očekivanja predlagača,
USTAVNE PROMJENE OD 28. III 2001. V
Q utjecaj stranačkih mehanizama na odlučivanje u Domu ne opravdava njegovo očuvanje u
sustavu ustrojstva vlasti,
Q u razdoblju od 1993. do 1994. godine postao forum frakcijske borbe unutar dominantnog
HDZ-a,
Q nakon raskola u HDZ-u u svibnju 1994. godine, Dom je "pacificiran" i pretvoren u još jednu
instituciju podržavanja i odobravanja jedinstvene politike stranke, odnosno njezinog predsjednika,
16
Q nakon izbora od 2000. godine kada oporba u Saboru ima većinu nije značajnije pridonijelo
kvaliteti odlučivanja Zastupničkog doma,
Q Sabor bitno oslabljen u odnosu prema tijelima izvršne vlasti - došlo do izražaja u raspravi o
državnom proračunu, odnosno iznesenoj prijetnji korištenja suspenzivnog veta,
Q zbog nedovoljne razrade položaja Županijskog doma, on je isključen iz glasovanja o
povjerenju Vladi, ali ne i iz odlučivanja o državnom proračunu.
Pojam i razvitak ustavne vladavine
Određenje pojmova
Þ Ustav i ustavna vladavina
Þ Demokratski ustav
Þ Ustavna vladavina
Þ Vladavina prava
Þ Konstitucionalizam
Þ Provedba ustavnih normi
Þ Prirodno pravo i uspostavljanje ustavnog poretka
Þ Kako je moguće ograničiti vlast
Þ Razlikovanje ustava prema stupnju ozbiljenja
Þ Ustavna vladavina i dobra vladavina
Þ Razvitak ustavnosti u svijetu
Ustav i ustavna vladavina I
Þ Demokratski ustav
Þ Lat: constitutio – u rimskom pravu značajniji propisi što su ih donosili vladari
Þ Ustav:
Þ najviši i temeljni zakon u državi;
Þ uspostavlja politički i pravni poredak;
Þ Politički i pravni dokument;
Þ Traži suglasnost svih postupanja i nižih akata;
Þ Nadzakonska pravna snaga;
Þ Postupak njegova donošenja odražava suverenitet ustavotvorne vlasti
Ustav i ograničenja vlasti
Þ Bit ustava je u ograničavanju vlasti.
Þ Podrijetlo riječi "ustav" u hrvatskom jeziku, od "ustava", što označava branu ili prepreku, za
razliku od niza drugih jezika gdje je težište na ustrojstvu (constitutio) države odnosno vlasti.
17
Þ Ograničavanje pak, mora biti takve prirode da omogući nužno potreban stupanj djelotvornosti
vlasti, ali istodobno spriječi njezina presizanja u zaštićeno područje građanskih sloboda i prava.
Þ Jedna od najčešće citiranih izreka u političkim znanostima jest izreka kako svaka vlast kvari
svoje nositelje, a apsolutna vlast kvari ih apsolutno.
Þ No istinita je i tvrdnja američkog politologa Roberta Dahja: ako svaka vlast korumpira,
odsustvo vlasti korumpira apsolutno.
Ustav i ustavna vladavina II
Þ Ustavna vladavina:
Þ Oblik uređenja političke zajednice,
Þ Nalaže da ustav i pravo u cjelini ograničuju vlast u državi, uključujući i najvišu vlast,
Þ Non sub homine, sed sub lege (građani se ne pokoravaju drugim ljudima već zakonima)
Þ Vladavina prava (rule of law)
Þ Poštivanje načela ustavnosti i zakonitosti
Þ Zahtjev da ustav i zakoni imaju određeni sadržaj tako da služe zaštiti ljudskih prava i
sloboda
Þ Članak 3. Ustava RH načelo vladavine prava jedno od temeljnih vrednota Ustava i temelj za
njegovo tumačenje
Ustav i ustavna vladavina III
Þ Koncept pravne države
× razvijen u njemačkoj doktrini 19. stoljeća, stavljao je veći naglasak na samu hijerarhiju i
poštivanje pravnih propisa, nego na njihov sadržaj.
× U suvremenom razvoju - razlika između koncepta vladavine prava i pravne države postala
zanemariva.
Ustav i ustavna vladavina IV
Þ Konstitucionalizam:
Þ Skup političkih teorija prema kojima je javna vlast u obavljanju svojih funkcija dužna
poštivati ograničenja i postupke uvedene ustavom i zakonom;
Þ Sustav ustavnih institucija
Þ Zbiljski demokratski politički sustav (realni ili živi ustav) koji pretežito djeluje sukladno
navedenom načelima
Ustav i ustavna vladavina V
Þ vlast utemeljena na povjerenju birača, izraženom na izborima, i odgovorna pred narodom,
građani imaju ustavno pravo i zbiljsku mogućnost na općim izborima mirnim putem smijeniti nositelje
vlasti,
18
Þ zakoni su podvrgnuti nadzoru ustavnosti,
državna tijela izražavaju državni suverenitet prema drugim državama i međunarodnim
organizacijama, ali nisu nositelji suvereniteta unutar države,
Þ svako državno tijelo ograničeno je u svojem djelovanju pravom,
Þ pojedinci u tim tijelima djeluju u ime države jedino i isključivo dok se kreću unutar granica
svojih ustavom i zakonom utvrđenih ovlasti,
Þ nositelj suvereniteta, narod, kao i parlament kao zastupnik naroda, vezan je ustavnim okvirom
i ustavnim odredbama, dok god je ustav na snazi.
Ustav i ustavna vladavina VI
Þ Provedba ustavnih normi
Þ Donošenjem ustava
Þ Razradom u zakonodavstvu
Þ Nadzorom ustavnosudbene vlasti
Þ Postupanje državnih tijela, dužnosnika i lokalne samouprave
Þ Pravorijecima sudbene vlasti
Þ Postupanjem upravnih tijela
Þ Utjecajem međunarodne zajednice
Þ Postupanjem građana i njihovih udruga
Prirodno pravo i uspostavljanje ustavnog poretka I
Þ Prirodno pravo:
Þ Skupina prava koja ljudsko biće stiče temeljem samog svog rođenja,
Þ Nadređeno državnom pravu
Þ Opravdanje za revoluciju - temeljem prirodnog prava građani imaju pravo srušiti vlast koja
krši njihova prava i zamijenit je vlasti koja će djelovati u interesu svojih građana i političke
zajednice.
Þ Hugo Grotius – osnivač škole prirodnog prava
Prirodno pravo i uspostavljanje ustavnog poretka II
Þ Teorija o društvenom ugovoru:
Þ nastoji odgovoriti na pitanje kako i zbog čega je nastala država kao javna vlast i koja je
njezina priroda,
Þ polazi od određenog shvaćanja ljudske prirode, i s time u svezi "prirodnog stanja", u kojem su
ljudi živjeli prije nastanka države,
Þ Thomas Hobbes (1588.-1679.) - zbog sebične i grabežljive ljudske prirode - znači “rat svih
protiv svih”, a da bi ljudi mogli živjeti u miru, uspostavljaju "velikog Levijatana“ - državu i prenose na
suverena svoja prirodna prava,
19
Þ suveren je, makar iznad zakona koje sam stvara, dužan držati se božjih zakona, te tako
vladati da "sredstva zla" - zakonito nasilje - koristi za dobre ciljeve.
Þ takva shvaćanja služila su, i služe, kao teorijsko opravdanje diktatura i autokracija
Moguća ograničenja vlasti I
Þ Različite koncepcije o mogućnosti ograničenja državne vlasti
Th. Hobbes:
Þ opravdanje apsolutizma,
Þ prenošenje vlasti suverena,
Þ ustavno pravo reducirano na rang moralnih zakona praktično neobvezujuće snage (koncept
“božanskih zakona” kojih bi se vladar morao držati, makar ga na to nitko ne može prisiliti.
Moguća ograničenja vlasti II
Þ John Locke, Montesquieu, James Madison: suprotno stajalište:
Þ doktrina diobe vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku = sredstvo sprečavanja tiranije,
Þ Dioba vlasti nužno je potrebna s motrišta uspostave ustavne vladavine.
Þ Toga su bili svjesni francuski revolucionari krajem 18. stoljeća - francuska Deklaracija prava
iz 1789. godine u članku 16. sadrži “društvo gdje nije provedena dioba vlasti i zajamčena prava
čovjeka ustvari i nema ustava.”
Razlikovanje ustava prema stupnju ozbiljenja
Þ Carl Loewenstein:
Þ Normativni ustav: zadovoljava zahtjeve ustavne vladavine i doista je primijenjen u životu;
Þ Nominalni ustav: zadovoljava zahtjeve ustavne vladavine, ali se ne provodi u potpunosti;
Þ Semantički ustav: bez obzira na normativno značenje, uopće nije primijenjen u stvarnosti i
ne ostvaruje značajke ustavne vladavine, već prikriva zbiljske odnose unutar političke vlasti
Ustavna vladavina i dobra vladavina I
Þ Pristojna vladavina (decent governance)
Þ Aristotel razmatrao pitanje što je to dobra vladavina,
današnji politički teoretičari skloniji su govoriti o pristojnoj vladavini (decent govemance),
Þ pristojna vlada, kao i pristojan pojedinac, kontrolira, suzbija i prikriva primitivne nagone u
društvu, kao i među svojim pripadnicima i postupa sukladno pravilima modernog civiliziranog društva,
Þ Važni su kriteriji po kojima neki ustavni sustav zadovoljava zahtjeve demokratskog društva,
pa se može ocijeniti kao temelj dobre vladavine.
Ustavna vladavina i dobra vladavina II
Þ Bijela knjiga o vladavinskom sustavu iz 2001. godine sadrži slijedeća načela dobre vladavine:
Þ Otvorenost (transparentnost) institucija
Þ Sudjelovanje (participacija) građana
20
Þ Odgovornost nositelja ovlasti
Þ Djelotvornost
Þ Usklađenost (koherentnost) politika
Þ Načelo razmjernosti (proporcionalnosti)
Þ Načelo supsidijarnosti
Prvi pisani ustavi
Þ Ustav SAD-a: 1787. godine
Þ Prethodili ustavi pojedinih američkih država/kolonija
Þ Ustav Francuske iz 1791 – prvi europski pisani ustav
Þ Načela prvih ustava:
Þ narodni suverenitet;
Þ jednakost pred zakonom;
Þ jednaka jamstva i zaštita sloboda i prava;
Þ dioba vlasti;
Þ predstavnička vladavina;
Þ izborno pravo;
Þ poštivanje lokalnih sloboda...
Ustavnost u tri zapadne demokracije
Þ Način uspostavljanja ustavnog poretka
Þ Ustav SAD
Þ Britanski ustav
Þ Ustavnost u Francuskoj
Þ Učinci pojedinih načina uspostavljanja ustavnog poretka
Način uspostavljanja ustavnog poretka
Þ Alexandar Hamilton:
Þ 3 mogućnosti uspostavljanja ustavnog poretka:
Þ Slučajnost: posebne okolnosti određuju ustavni razvitak (Velika Britanija)
Þ Nasilje: revolucija ili vanjski napadaj (Francuska)
Þ Ustavni izbor: svjesno djelovanje usmjereno uspostavi ustavnopravnog poretka i ustavne
vladavine (SAD)
Þ U stvarnosti ove tri mogućnosti su u interakciji
SAD
Ustav SAD I
Þ Rat za neovisnost 13 kolonija 1775-1783.
Þ Deklaracija neovisnosti od 4. srpnja 1776. usvojena na II. Kontinentalnom kongresu (autor
Thomas Jefferson)
Þ Donošenju Deklaracije slijedilo usvajanje pojedinih ustava država
Th. Jefferson
Deklaracija iz 1776. godine
Deklaracija iz 1776. godine
Ustav SAD II
21
Þ Konfederacija: izrada Članaka o Konfederaciji započela 1777. godine, stupili na snagu 1781.
kao međudržavni ugovor o prijateljskom savezu suverenih država.
Þ Konfederacija: savez suverenih država
Þ Zajednički organ: Kongres
Þ svaka država 1 glas
Þ Imperativni mandat državnih delegacija
Þ Odbor država
Þ 2/3 većina za donošenje odluka
Þ Odluke obvezuju države, ali ne i njihove građane
Þ Izmjena Članaka moguća samo jednoglasnom odlukom
Þ Mogućnost istupanja iz Konfederacije
Članci o Konfederaciji
Ustav SAD III
Þ Potreba jačanja Unije nakon rata za nezavisnost
Þ Ustavna konvencija u Philadelphiji – 1787.
Þ Ustav SAD stupio na snagu 1789. Godine
Ustav SAD IV
Þ Konvenciju je činilo 55 zastupnika,
Þ Konačan tekst Nacrta potpisalo je 37 sudionika konvencije.
Þ Rasprave su bile veoma zaoštrene, zbog čega se strogo čuvala tajnost, pa nije vođen niti
zapisnik.
Þ Najistaknutiji autori, već spomenuti James Madison i Alexander Hamilton, te John Jay
(1745-1829), obrazložili su ciljeve i koncepciju Ustava u osamdesetak članaka objavljenih prvo u
novinama, a kasnije skupljenih u poznatu zbirku pod naslovom The Federalist.
Þ Dva su pitanja dominirala Konvencijom:
Þ nadzora i ograničavanja političke vlasti,
Þ uređenja odnosa među državama članicama saveza.
Þ Odgovori koji su ponuđeni ustavom bili su razrađena dioba vlasti.
Ustav SAD V
Þ Načelo diobe vlasti:
Þ Kongres: zakonodavna
Þ Predsjednik: izvršna
Þ Sudovi (Vrhovni sud SAD): sudska
Þ Nepovjerenje prema nositeljima vlasti: provjere i ravnoteže - međusobni nadzor grana
vlasti: “Checks and balances”
Ustav SAD VI
Þ Federalizam: izraz kompromisa između velikih i malih država
Þ Jedinstvo uz samostalnost dijelova = federalizam,
Þ Velike su države nastojale osigurati jaku središnju vlast federacije nacrtom koji je podnijela
država Virginija, a manje su podupirale konfederalistički prijedlog kojeg je podnio New Jersey,
22
Þ "Veliki kompromis" na prijedlog države Connecticut, čiji je rezultat dvodomna struktura
zakonodavnog tijela (bicameralism)
Þ Zastupnički dom - građani neposredno biraju zastupnike,
Þ Senat - zakonodavno tijelo svake države članice upućuje po dva senatora,
Þ Uz podjelu nadležnosti između država i federalnih tijela nastao klasični ustavni model
ustrojstva federativne države.
Ustav SAD VII
Þ Trajnost Ustava:
Þ ukupno samo 7 članaka i 27 ustavnih amandmana,
Þ najtrajniji ustav na svijetu,
Þ ima 7 dužih članaka, zapravo odjeljaka i 27 ustavnih amandmana,
ukupno sadrže 85 odredbi ili pravila,
prilagodbu promijenjenim društvenim prilikama čini Vrhovni sud SAD svojim tumačenjima koja daje
pri obavljanju funkcije nadzora ustavnosti zakona - "permanentna ustavna konvencija“,
jednakost ljudi - žene i robovi,
Þ Ustav, donesen u zemlji koja je imala nešto manje od četiri milijuna stanovnika, uspješno služi
kao temelj ustavne vladavine u danas gospodarski, politički i vojno najjačoj državi svijeta.
Ustav SAD VIII
Þ Demokratičnost:
Þ Izraz ustavnog razvoja SAD kao suprotnosti francuskom primjeruprevladala umjerena
orijentacija ljudi koji su se zalagali za institucionalizaciju političkog poretka i zaustavljanje pokušaja
da se ona radikalizira na osnovi egalitarističkih, odnosno jakobinskih htijenja,
Þ američku revoluciju nazvali "revolucijom trezvenih očekivanja".
Þ Georges Burdeau
Þ Alexis de Tocqueville
Þ Charles A. Beard
Þ William Ewart Gladstone
Ustav SAD IX
Þ Utjecaj Ustava na demokratski razvitak SAD (dvije oprečne struje):
Þ Woodrow Wilson: umanjuje značaj Ustava i naglašava ulogu zbiljskih odnosa
Þ Suprotna stajališta: nova institucionalna analiza – škola ustavnog izbora – ustavna politička
ekonomija – javni izbor
Þ Zajedničko im je što institucije, a u njihovu sklopu i ustavna pravila, smatraju temeljem
održanja i napretka modernih društava.
Britanski ustav I
Þ Nastanak nepisanog ustava:
Þ Magna Charta Libertatum – 1215.
Þ Uloga Parlamenta (od 13. stoljeća sudjeluju i predstavnici građana),
Þ Ogledni parlament – 1295 – Dom lordova i Donji dom (House of Lords – House of Commons),
23
Þ Svrha sazivanja Parlamenta, izražavaju se formulom “No taxation without representation”
(ne mogu uvoditi nikakvi porezi ili druga davanja, bez pristanka obveznika danog preko njihovih
predstavnika),
Þ Pokušaj uvođenja cjelovitog ustava – O. Cromwell,
Þ Slavna revolucija – 1688.
Þ Kontinuirani razvoj: nestanak kraljevog prava zakonodavne sankcije, jačanje uloge kabineta,
razvoj političke odgovornosti vlade, širenje izbornog prava
Britanski ustav II
Þ Izvori britanskog ustavnog prava:
Þ Zakonsko pravo (Statute law)
Þ Bill of Rights (1689);
Þ The Act of Settlement (1701);
Þ Zakon o uniji sa Škotskom (1706);
Þ Zakon o Parlamentu (1911., 1949);
Þ Zakon o privremenom uređenju Sj. Irske (1972);
Þ Zakon o Europskoj zajednici (1972) itd.
Britanski ustav III
Þ Običajno pravo (Common law)
Þ Suverenitet Parlamenta;
Þ Prerogative monarha;
Þ Politička odgovornost ministara;
Þ Neovisnost sudbene vlasti;
Þ Pravila o postupanju domova Parlamenta itd.
Britanski ustav IV
Þ Ustavne konvencije
Þ Pravila ponašanja ustanovljena dugotrajnim postupanjem ustavnih čimbenika i obvezatna su,
ali bez sudske zaštite i zaštite dužnosnika u domovima Parlamenta
Þ Ostavka vlade ili raspuštanje Parlamenta u slučaju neizglasavanja povjerenja
Þ Radovi priznatih autoriteta
Ustavnost u Francuskoj I
Þ Ustav ograničene monarhije – 1791.
Þ Montagnardski ustav – 1793.
Þ Direktorijalni ustav – 1795.
Þ Ustav iz 1815.
Þ Ustav parlamentarne monarhije – 1830.
Þ Druga Republika: 1848-1852.
Þ Drugo Carstvo: 1852-1871
Þ Treća Republika: 1875.
24
Þ Četvrta Republika: 1946 – 1958.
Þ Peta Republika: 1958 –
Ustavnost u Francuskoj II
Þ Maurice Duverger: 2 razdoblja razvitka Francuske
Þ Prvo je razdoblje revolucionarnog udara 1789.-1799. u kojem se ubrzano nastoje pronaći i
uspostaviti nove institucije koje bi trebale značiti potpun prekid s tradicijom pravnog sustava i
starim režimom.
Þ Drugo je razdoblje traženja kompromisa, koje obuhvaća više od stoljeća i pol, 1799.-1958., u
kojem se gradi novi, stabilizirani ustavnopravni sustav.
Þ Konačan kompromis je Ustav V Republike iz 1958. godine, koji je uspješno pomirio zahtjeve
za demokratskim nadzorom vlasti, s potrebom očuvanja stabilnosti ustavnog poretka.
Ustavna vladavina u RH
Uspostava ustavne vladavine u Republici Hrvatskoj
¤ Ustavnost u socijalističkim zemljama
¤ “Baršunaste revolucije” u Istočnoj i Srednjoj Europi
¤ Ustavnost u novim demokracijama
¤ Uspostavljanje demokratske vlasti u Hrvatskoj
¤ Izborni zakon od 15. veljače 1990.
¤ Donošenje Ustava RH od 22. prosinca 1990.
Ustavnost u socijalističkim zemljama
Ustav RSFSR – 1918.
¤ Ustav SSSR – 1924.
¤ Ustav SSSR – 1936. (“Staljinski ustav”)
¤ Ustav SFRJ – 1974.
¤ Semantički ustavi
O Načelo demokratskog jedinstva vlasti
O Politička dominacija radničke klase (umjesto narodnog suvereniteta)
O Jednostranački sustavi
25
O Izostanak neovisne sudbene vlasti
Ustav SFRJ iz 1974. godine
¤ Ustav SFRJ iz 1974. godine zasnovan na teoretskoj konstrukciji :
× delegatskog sustava, i
× društvenog vlasništva,
× skupštinske vladavine,
× ideološka tvorevina koja je prikrivala koncentraciju vlasti u političkom vrhu Saveza komunista
× predstavljala smetnju rješavanju ekonomskih i političkih problema, te se urušila jednako brzo
kao i ustavne konstrukcije drugih zemalja koje su se nazivale socijalističkim.
¤ Zbog posebnog obliku federalizma s elementima konfederalizma, Ustav iz 1974. godine
omogućio Republici Hrvatskoj da se:
× konstituira kao država,
× stekne međunarodno priznanje u siječnju 1992. godine.
“Baršunaste revolucije” u Istočnoj i Srednjoj Europi
¤ Gospodarski i politički razlozi krize
¤ Intervencije u Ist. Njemačkoj i Mađarskoj (1956), Čehoslovačkoj (1968) i Poljskoj (1970. i
1981)
¤ Pojava demokratskih društvenih pokreta
¤ M. Gorbačov – “glasnost” i “perestroika”
¤ Razdoblje 1989/1990.
Gospodarski i politički razlozi krize I
¤ Pored znatnih razlika u komunističkim režimima zjedničko je bilo:
× zajednički jedan oblik kolektivnog vlasništva nad sredstvima za proizvodnju (državno,
društveno, zadružno),
× zabrana političke opozicije,
× nepostojanje djelotvorne sudbene zaštite ustavom zajamčenih sloboda i prava.
Gospodarski i politički razlozi krize II
¤ Političke krize i sovjetske oružane intervencije radi gušenja slobodarskih pokreta u:
× Mađarskoj i Istočnoj Njemačkoj 1956.godine,
× Čeho-slovačkoj 1968. godine,
× nemiri u Poljskoj ugušeni od domaćeg represivnog aparata 1970. i 1981. godine,
¤ Na istovrsni načinje ugušen slobodarski pokret "hrvatskog proljeća" 1971. godine.
Pojava demokratskih društvenih pokreta
¤ Pojava demokratskih društvenih pokreta otpora i građanske neposlušnosti:
× Povelja 1977. u Čeho-slovačkoj,
× Solidarnost u Poljskoj.
26
M. Gorbačov – “glasnost” i “perestroika”
Nakon smrti L. Brežnjeva istina o tragičnom stanju sovjetskog gospodarstva i društva izlazi na
vidjelo i u samom Sovjetskom Savezu.
¤ Dolazak na vlast u SSSR-u M. Gorbačova 1985. godine:
× priznao da je Sovjetski Savez izgubio u trci u naoružavanju tijekom hladnog rata,
× SSSR se nalazi na rubu ekonomske propasti,
× politika "glasnosti" i "perestroike",
× napuštanje Brežnjevljeve doktrine "ograničenog suvereniteta zemalja socijalističke
zajednice“ - služila kao opravdanje sovjetskih vojnih intervencija.
Razdoblje 1989/1990
¤ U razdoblju 1989/90. godine pad komunističkih režima u:
× Istočnoj Njemačkoj, Rumunjskoj, Mađarskoj, Poljskoj, Bugarskoj, Albaniji.
¤ Naizgled snažni represivni režimi urušili sami od sebe. Na čehoslovačkom primjeru tako je
skovana sintagma "baršunasta revolucija".
Ustavnost u novim demokracijama I
“ustavna revolucija“ - htijenje da se ustavnim promjenama izvedu temeljne i potpune promjene
cjelokupnog društvenog sustava.
¤ 3 osnovna cilja:
O Prijelaz iz kontrolirane u tržišnu ekonomiju
O Prijelaz iz jednostranačkog u višestranački politički sustav
O Prijelaz iz arbitrarne i neograničene vlasti u ustavnu vladavinu i pravnu državu
Ustavnost u novim demokracijama II
Zadaci:
O Izgradnja izbornog sustava u društvima bez demokratske tradicije
O Izbor sustava vlasti drugačijeg od skupštinske vladavine
O Izgradnja sustava zaštite individualnih prava
O Pitanja kompenzacije/restitucije privatnog vlasništva
O Problem privatizacije
O Pitanje raspodjele društvene imovine u stanju socijalne ugroženosti
Ustavnost u novim demokracijama III
Propast višenacionalnih federacija
¤ Nastanak novih država temeljem prava na samoodređenje
¤ Donošenje novih ustava: Bugarska, Rumunjska, Slovenija (1991); Estonija, Poljska, Slovačka
(1992); Rusija (1993)...
Hrvatska u Jugoslaviji 1918. do 1990. godine
¤ 1. prosinac 1918.
27
¤ Vidovdanski ustav iz 1921.
¤ Oktroirani ustav 1929.
¤ Uredba o Banovini Hrvatskoj 1939.
¤ 2. svjetski rat: AVNOJ i ZAVNOH
¤ Ustav FNRJ 1946.
¤ Ustavni zakon 1953.
¤ Ustav 1963.
¤ Ustav 1974.
1. prosinac 1918.
¤ po propasti Austro-ugarske monarhije Hrvatska je formalno u sastavu privremene,
međunarodno nepriznate, države Slovenaca, Hrvata i Srba, ustanovljene u listopadu 1918. godine,
¤ odlukom Narodnog vijeća Slovenaca, Hrvata i Srba, ušla u sastav nove države - Kraljevine
Srba, Hrvata i Slovenaca,
¤ provedeno odlukom srpskog regenta Aleksandra od 1. prosinca 1918. godine
(Prvodecembarski akt), kojom je, protivno stajalištu Narodnog vijeća o udruživanju država na
ravnopravnoj osnovi, proglašeno priključenje srpskoj državi.
Vidovdanski ustav iz 1921.
¤ Ustavotvorna skupština Kraljevine SHS, izabrana suprotno zahtjevima Narodnog vijeća,
prihvatila je 28. lipnja 1921. godine tzv."Vidovdanski Ustav Kraljevine SHS“,
¤ Po tom je Ustavu, protivno zahtijevanjima hrvatskih federalista, nova država uređena kao
unitarna i visoko centralizirana država pod monarhijom Karađorđevića,
¤ otpor nastojanjima srpskih vladajućih slojeva, na čelu s Kraljem, da u okviru unitarne države
nastoje stvoriti jedinstven "jugoslovenski narod" i tako osigurati trajnu dominaciju.
Oktroirani ustav 1929.
¤ atentat na hrvatske političke vođe u Skupštini u lipnju 1928. godine,
¤ osobna diktature Kralja Aleksandra
¤ 6. siječnja 1929. godine Kralj je jednostranim aktom oktroira novi Ustav Kraljevine
Jugoslavije,
¤ Kralj ojačao svoj položaj uvođenjem drugog skupštinskog doma, Senata u kojem je sam
imenovao polovicu senatora,
¤ ustavno uređenje, usprkos formalno uspostavljenom parlamentarnom sustavu, pokriće za:
× osobnu Kraljevu diktaturu,
× nakon njegove smrti u atentatu 1934. godine, za dominaciju srpske vladajuće grupacije.
Uredba o Banovini Hrvatskoj 1939.
¤ Uoči rata 1939. godine, postignut je sporazum između hrvatskih i srpskih vladajućih elita
(Sporazum Cvetković - Maček) o davanju autonomije Hrvatskoj,
28
¤ provedeno Uredbom o Banovini Hrvatskoj, aktom ustavnog značaja donesenom na temeljnu
zakonodavstva o izvanrednim kraljevskim ovlastima u izvanrednom stanju,
¤ Banovina je obuhvaćala povijesni teritorij nastanjen pretežito hrvatskim stanovništvom i
imala je neke institucije vlasti, na prvom mjestu Sabor kao parlament,
¤ Daljnji razvitak hrvatske autonomije spriječila je propast države u travanjskom ratu 1941.
godine.
2. svjetski rat: AVNOJ i ZAVNOH
¤ Zajednička država obnovljena je odlukama II zasjedanja Antifašističkog vijeća narodnog
oslobođenja Jugoslavije (AVNOJ) od 29. studenog 1943. godine, kao socijalistička federacija,
¤ Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Hrvatske (ZAVNOH) je na svojem
III zasjedanju 9. svibnja 1944. godine, prihvatilo odluke AVNOJ-a i uspostavilo temeljna tijela vlasti
nove federativne jedinice u okviru nove federacije, republikanskog oblika vladavine.
Ustav FNRJ 1946.
¤ U siječnju 1946. godine donesen je prvi Ustav Federativne Narodne Republike Jugoslavije
(FNRJ),
¤ "Narodna republika" ili "narodna demokracija" uobičajen naziv za socijalističke države pod
dominacijom komunističkih partija,
¤ Ustav je napisan po sovjetskom uzoru i deklarirao je novi društveno-ekonomski sustav
utemeljen na državnom vlasništvu svih važnijih privrednih resursa i centraliziranom upravljanju tim
resursima (revolucionarni etatizam),
¤ 18. siječnja 1947. godine Ustav NR Hrvatske, koji određuje ustrojstvo vlasti NRH kao
federalne jedinice u sklopu FNRJ,
¤ u krajnje centraliziranom sustavu upravljanja, federalizam je u najvećoj mjeri zbiljski ostao
mrtvo slovo na papiru.
Ustavni zakon 1953
¤ Ustavnim zakonom iz 1953. i ranijim tzv. Zakonom o radničkim savjetima iz 1950. godine,
jugoslavensko komunističko vodstvo pokušalo je postaviti temelje socijalističkog sustava koji bi bio
alternativa sovjetskom sustavu državnog socijalizma,
¤ Tim je ustavnim promjenama i formalna primjena federalnog načela bitno oslabljena.
Ustav 1963.
¤ Ustavom iz 1963. godine - daljnje slabljenje položaja republika u jugoslavenskoj federaciji,
¤ na temelju fikcije o riješenom nacionalnm pitanju otvoren prostor za pritisak centralističkih i
unitarističkih naga, kao i velikosrpskih tendencija za ostvarenje dominacije u federaciji,
¤ Ustav SR Hrvatske iz 1964. godine - sustav vlasti skladan sa saveznim Ustavom - ostalo
svedeno na prijepise tog Ustava,
¤ Neodrživost sustava kompenzirano prividno ubrzanim razvitkom institucija socijalističkog
samoupravljanja,
¤ sukoba u vrhu vlasti - Brijunskom plenumu 1966. godine,
¤ niz ustavnih promjena - ustavni amandmani iz 1967., 1968, i 1971. godine,
29
¤ federalistički demokratski pokreti u Hrvatskoj i Sloveniji zaustavljeni su valom represije
tijekom 1972. i kasnijih godina,
¤ rezultat - novi Ustav iz 1974. godine – posebna pozornost održivom federalnom sustavu.
Ustav 1974. I
¤ odredio je socijalističke republike (Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Makedoniju,
Sloveniju i Srbiju), kao države, te zajamčio status autonomnih pokrajina (Vojvodine i Kosova) u
okviru federacije,
¤ donosi se i mijenja suglasnošću skupština republika i autonomnih pokrajina,
¤ republike imaju pravo na samoodređenje, koje uključuje i pravo na odcjepljenje,
¤ svi poslovi koji nisu saveznim Ustavom izrijekom povjereni saveznoj državi, ostaju pridržani
republikama i pokrajinama,
¤ Vijeće republika i pokrajina je prvi dom Savezne skupštine,
¤ savezni proračun, kao i najvažnije zakonodavstvo, kojim se uređuju gospodarska pitanja
donosi se suglasnošću skupština republika i autonomnih pokrajina,
Ustav 1974. II
¤ sva su kolektivna tijela federacije bila utemeljena na ravnopravnoj zastupljenosti republika,
odnosno odgovarajućoj zastupljenosti autonomnih pokrajina,
¤ predsjedništvo je kolegijalni državni poglavar u kojeg ulazi po jedan predstavnik svake
republike i autonomne pokrajine, te predsjednik Centralnog komiteta vladajuće partije, Saveza
komunista,
¤ predsjednik Predsjedništva bira se na godinu dana, po unaprijed utvrđenom redoslijedu
republika i pokrajina,
¤ predsjedništvo je kolegijalni zapovjednik oružanih snaga (JNA - zajedničke oružane sile i
teritorijalne obrane republika i pokrajina),
¤ omogućeno jačanje državnosti i izgradnja institucija republika i autonomnih pokrajina
Ustav Socijalističke Republike Hrvatske iz 1974.
¤ Socijalistička Republika Hrvatska, prema svojem Ustavu iz 1974. godine ima:
× Sabor,
× Izvršno vijeće,
× Vrhovni sud i
× Ustavni sud.
¤ Funkciju državnog poglavara obavlja Predsjedništvo, koje ima osam članova izabranih od
Sabora, a u njegov sastav ulazi i predsjednik Centralnog komiteta Saveza komunista Hrvatske,
30
¤ Predsjednik Predsjedništva bira se iz reda članova na jednu godinu. Preko svojih članova,
odnosno delegacija u saveznim tijelima, ona sudjeluje u odlučivanju na razini federacije.
Uspostavljanje demokratske vlasti u Hrvatskoj
¤ Gospodarska i politička kriza federacije
¤ Ustav iz 1974. Nedovoljan okvir za razvoj
¤ Krajem 80-tih osnivanje prvih političkih udruženja
¤ Odluka o provođenju prvih višestranačkih izbora 1990.
Izborni zakon od 15. veljače 1990. godine
¤ Zakon izrađen specijalno za ovu priliku
O Kandidiranje: prikupljanjem potpisa birača s prebivalištem na području za koje se bira
kandidat
O Zaštita izbornog prava – prigovorom izbornim komisijama i prizivom okružnom ili Vrhovnom
sudu; zajednički međustranački rad; Republički odbor za nadzor izbora
O Utvrđivanje izbornih rezultata: sustav apsolutne većine, uz mogućnost izbora u drugom krugu
uz pravilo relativne većine
Donošenje Ustava RH od 22. prosinca 1990. godine I
¤ Srpanj 1990 – amandmani na Ustav SRH
¤ Metodologijska polazišta za izradu Ustava:
O Slijed pozitivne hrvatske državno-pravne tradicije
O Slijed europske i sjevernoameričke građansko-pravne i ustavne tradicije
O Ustav mora biti rađen po mjeri običnog čovjeka – građanina i naroda
O Ustav mora bit trajnije vrijednosti
Donošenje Ustava RH od 22. prosinca 1990. godine II
¤ 10 političko-pravnih načela za izradu Ustava:
O Ljudska i narodna prava kao ishodište i cilj
O Načelo narodnog suvereniteta
O Zakonodavna vlast pripada Saboru
O Predstavnička demokracija i pravna država
O Pravo na slobodno političko, poduzetničko i društveno udruživanje
Donošenje Ustava RH od 22. prosinca 1990. godine III
O Pravo vlasništva, tržišno gospodarstvo i slobodno poduzetništvo
O Sloboda sindikalnog organiziranja
31
O Socijalna država
O Jamstvo narodnih prava i sloboda
O Osiguranje suverenosti RH u odnosima s drugim narodima i državama
¤ Komisija za ustavna pitanja i Ustavotvorna komisija
Uspostavljanje samostalnosti i suverenosti Republike Hrvatske
¤ Politički razvitak tijekom 1991. Godine
¤ Referendum o suverenosti i samostalnosti
¤ Objava nezavisnosti RH 25. lipnja 1991.
¤ Agresija na Hrvatsku i Domovinski rat 1991.
¤ Odluka Sabora od 8. listopada 1991.
¤ Međunarodno priznanje RH
Politički razvitak tijekom 1991.godine
¤ Rušenje Ustava SFRJ iz 1974 – Srbija ukida autonomiju Vojvodine i Kosova
¤ Nerazmjeran odnos snaga u Predsjedništvu SFRJ
¤ Članak 140. Ustava RH kao prijelazna odredba
¤ Prijedlog konfederacije (Hrvatska i Slovenija) – odbijen odmah po podnošenju u listopadu
1990.
Referendum o suverenosti i samostalnosti
¤ Rezolucija o proglašenju nevažećim svih saveznih zakona koji nisu u suglasnosti s Ustavom RH
– 21. veljače 1991.
¤ Referendum – 19. svibnja 1991.
O Glasovalo 84,94 % birača
O Za suverenu i nezavisnu RH opredijelilo se 93,94 % birača
Objava nezavisnosti RH od 25. lipnja 1991. godine I
¤ Deklaracija o proglašenju suverene i samostalne Republike Hrvatske (5 odjeljaka)
O Naglašavanje prava na samoodređenje i otcjepljenje
O Započinjanje postupka razdruživanja demokratskim i miroljubivim načinom
O Upućivanje na Ustavnu odluku o suverenosti i nezavisnosti
O Pitanje granica, saveznih propisa, saveznih institucija, zajedničke imovine te prava i obveza
32
Objava nezavisnosti RH od 25. lipnja 1991. godine II
¤ Ustavna odluka o suverenosti i samostalnosti RH od 25. lipnja 1991.
O Proglašenje suverenosti i samostalnosti
O Postupak razdruživanja i međ. priznanja
O Primjena međ. ugovora i saveznih propisa
O Važenje samo onih zakona koje je donio Sabor
O Preuzimanje prava i obveza prenesenih na tijela SFRJ
O Državne granice
O Prihvaćanje načela Pariške povelje (jamstva nacionalnih i drugih temeljnih prava i sloboda
čovjeka i građanina; demokratski poredak; vladavina prava; ostale najviše vrednote ustavnog i
međunarodnog pravnog poretka)
Agresija na Hrvatsku i Domovinski rat 1991. godine
¤ Brijunska deklaracija od 8. srpnja 1991 – tromjesečni moratorij na Deklaraciju i Ustavnu
odluku
¤ Vojni sukob kao agresija, a ne kao građanski rat
Odluka Sabora od 8. listopada 1991. godine
O Odluka o raskidanju svih državno-pravnih sveza na temelju kojih je zajedno s ostalim
republikama i pokrajinama tvorena dotadašnja SFRJ
O Odricanje legaliteta i legitimiteta tijelima SFRJ
O Nevaljanost pravnih akata SFRJ
O Priznanje samostalnosti i suverenosti ostalih republika SFRJ na temelju načela uzajamnosti
O Pripravnost ulaska u međudržavne i međuregionalne asocijacije s drugim demokratskim
državama
O Nastavak postupka utvrđivanja prava i obveza u odnosu na ostale republike i na bivšu
federaciju
¤ Potvrdom Ustavne odluke 25. lipanj određen kao datum stjecanja suverenosti i neovisnosti
RH
Međunarodno priznanje RH
¤ Konferencija o Jugoslaviji – rujan 1991.
¤ Arbitražno povjerenstvo – Robert Badinter:
O SFRJ u postupku raspada
O Potreba rješavanja pitanja državne sukcesije
O Mogućnost djelovanja na stvaranju nove asocijacije od strane republika koje to žele
¤ Smjernice za priznavanje novih država u Istočnoj Europi i SSSR-u: Vijeće ministara EZ (16.
prosinca 1991)
¤ Međunarodno priznanje – 15. siječnja 1992. godine
33
Slobode i prava čovjeka i građanina
Jamstva sloboda i prava: Temelj demokratske države
• D. Forsythea:
• Ljudska prava čine skup temeljnih ovlasti pojedinaca da zahtijevaju određene postupke javnih
vlasti, bilo da se radi o:
• uzdržavanju od presizanja u zaštićenu sferu pojedinca, kao kod osobnih i političkih sloboda i
prava,
• aktivnom djelovanju na ozbiljenju određenih jamstava sloboda i prava, kao kod socijalnih,
kulturnih i gospodarskih prava.
• većim su djelom sadržana u novijim ustavima demokratskih zemalja, kao povelja sloboda i
prava (Bili of Rights), koja čini sastavni dio ustava (Italija, Njemačka, Španjolska, Portugal, Grčka
kao i sve tranzicijske zemlje).
Ustavna regulacija zaštite ljudskih prava
• u drugoj polovici 20. st. Uspostavljeni su međunarodni standardi prava čovjeka,
• ustavna regulacija nadopunjena brojnim međunarodnim dokumentima, konvencijama i
deklaracijama,
u Republici Hrvatskoj koja primjenjuje monističko načelo odnosa međunarodnog i unutarnjeg prava,
ovi su instrumenti zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda dio unutarnjeg pravnog poretka sa
nadzakonskom pravnom snagom.
Različita ustavna terminologija I
Neki ustavi govore o:
• "neotuđivim i nepovredivim pravima čovjeka" (Njemačka),
• "nepovredivim pravima" (Italija), izražava se stajalište da ljudska prava i temeljne slobode
prethode državi i ne mogu se trajno oduzeti,
• klasična terminologija "prava" (Belgija, Luxemburg), "temeljne slobode i prava" (Švedska),
"prava čovjeka" (Finska),
Različita ustavna terminologija II
• Ustavnim promjenama iz 2000. godine, klasičan naziv Glave III. Ustava Republike Hrvatske
"Slobode i prava čovjeka i građanina" promijenjen je u "Zaštita ljudskih prava i temeljnih sloboda",
čime je prihvaćena suvremena terminologija Opće deklaracije OUN i Europske konvencije za zaštitu
ljudskih prava i temeljnih sloboda
Pregled povijesnog razvitka I
• Pojava prvih dokumenata kojima se jamče slobode i prava pojedinaca vezana je uz pojavu
prvih ustavnih akata.
34
× popis prava čovjeka i građanina,
× uspostava ustrojbenog sustava ograničavanja i uzajamnog nadzora vladajućih državnih tijela
¬ bitne odrednice samog pojma ustava.
Pregled povijesnog razvitka II
• Prvi naraštaj: klasična prava čovjeka i građanina
• Drugi naraštaj: gospodarska, socijalna i kulturna prava
• Treći naraštaj: ekološka i druga prava
• Međunarodni standardi prava čovjeka
Prve deklaracije prava čovjeka i građanina
• Britanska tradicija: Magna Charta Libertatum (1215), Petition of Rights (1628), Habeas
Corpus Act (1679)
• Teorija prirodnog prava (18. st.)
• Virdžinijski Bill of Rights (1776)
• Francuska deklaracija o pravima čovjeka (1789)
Dokumenti iz povijesti britanske države
• povelje koje vladari donose pod pritiskom svojih nezadovoljnih vazala i podanika predstavljaju
povijesne precedente sa stajališta shvaćanja po kojoj se i sam suveren:
× mora pokoravati zakonima,
× jamčiti građanima pravo na pobunu ako on tako zajamčena prava bude kršio,
• Na temelju ovih dokumenata, ona su stoljećima razvijana sudskom praksom (common law) u
okviru pravnog sustava utemeljenog na jurisprudenciji.
Američka deklaracija nezavisnosti od 4. srpnja 1776.
• Deklaracija nezavisnosti od 4. srpnja 1776. godine obrazlaže temeljni credo svojih
donositelja na sljedeći način:
• "Mi držimo ove istine samorazumljivim: svi su ljudi stvoreni jednakima i obdareni od svojeg
Stvoritelja određenim neotuđivim pravima, među kojima su pravo na život, slobodu i traganje za
srećom.
Francuska deklaracija o pravima čovjeka i građanina iz 1789. I
U Deklaraciji se nabrajaju klasična prava čovjeka i građanina i to:
• pravo na slobodu i jednakost u pravima;
• sloboda, vlasništvo, sigurnost i otpor tlačenju;
• suverenitet je utemeljen na narodu,
• granice korištenja prirodnih prava svakog čovjeka mogu se odrediti samo zakonom,
• slobodno je činiti sve ono što nije zabranjeno zakonom,
• zakon je izraz opće volje,
35
• nitko ne može biti optužen, uhićen ili zadržan osim u zakonom predviđenim slučajevima i
prema zakonu propisanom postupku;
Francuska deklaracija o pravima čovjeka i građanina iz 1789. II
• nitko ne može biti kažnjen, osim na temelju prethodno donesenog zakona i u predviđenom
postupku;
• svatko se smatra nevinim sve dok nije zakonito oglašen krivim,
• nitko ne smije biti uznemiravan zbog svojih uvjerenja,
• sloboda razmjene misli i priopćenja jedno je od najdragocjenijih prava čovjeka;
• javna je vlast potrebna je da bi jamčila i štitila prava čovjeka i građanina;
Francuska deklaracija o pravima čovjeka i građanina iz 1789. III
• zajednički doprinos za izdržavanje javne sile i uprave ima biti podjednako raspoređen na sve
građane, prema njihovim mogućnostima;
• svi građani imaju pravo sudjelovati, osobno ili preko svojih zastupnika, u utvrđivanju i
raspoređivanju javnih doprinosa i tereta;
• javni službenici dužni su podnositi račun o svom djelovanju;
• društvo u kojem nisu zajamčena građanska prava, niti predviđena dioba vlasti, nema ustav;
• vlasništvo je sveto i nepovredivo pravo, te nikome ne može biti oduzeto osim zbog zakonito
utvrđene javne potrebe, te uz pravednu i prethodnu naknadu.
Francuska deklaracija o pravima čovjeka i građanina iz 1789. IV
• Deklaracija deklarira i prirodno pravo na otpor tiraniji: "kad vlast vrijeđa prava naroda,
pobuna je za narod i svaki njegov dio najsvetije među pravima i najprječa njegova dužnost".
• Iz liste je vidljiva aktualnost klasičnih građanskih prava i u današnje doba, posebice u novim
demokracijama, borba za njihovo ozbiljenje tek počinje donošenjem novih ustava.
Drugi naraštaj: gospodarska, socijalna i kulturna prava
• Početak 20. stoljeća
• Razlikovanje negativnih i pozitivnih prava
• Weimarski ustav (1919)
• Ustav SSSR (1977); Ustav SFRJ (1974); građanske države – Italija, SR Njemačka,
Španjolska, Hrvatska...
• “Deklarativna” prava
• Prava 3. generacije: zaštita čovjekove okoline
• Prava 4. generacije: pravo na mir, razvitak, zajedničko naslijeđe, humanitarnu pomoć...
Razlikovanje negativnih i pozitivnih prava I
• klasična, tzv. negativna prava - usmjerena na zaštitu privatne sfere pojedinca od djelovanja
državnih vlasti,
36
• pozitivna prava - znače dužnost države da pojedincima osigura određenu sigurnost ili
ostvarivanje određenih interesa,
• klasična prava negiraju pravo državi upletati se u tako uređene odnose među građanima,
• pozitivna prava znače pozitivan zahtjev prema državi da svojim posredovanjem ispravlja
ponekad nepoželjne učinke djelovanja mehanizama tržišnog gospodarstva.
Razlikovanje negativnih i pozitivnih prava II
• Ta su prava države javne dobrobiti (welfare state), intervencijske, odnosno socijalne države
koja nastoji osigurati svim svojim građanima određeni stupanj socijalne sigurnosti, a osobito skrbi o
različitim skupinama svojih slabijih, invalidnih i na drugi način hendikepiranih članova.
• Pozitivna prava se ne mogu štititi sudbenim putem, zbog čega im mnogi uopće odriču značaj
prava.
• Radi se o dužnosti države da sukladno mogućnostima posvećuje dužnu skrb ovim ustavnim
zahtjevima.
• Lista se tih prava širi i unosi u najveću broj modernih ustava, kao i u niz međunarodnopravnih
dokumenata
Ustav Meksika 1917.
• prvi Ustav koji sadrži opsežni popis radničkih prava, uključujući ograničenje radnog vremena,
jednakost spolova u pogledu plaća za jednak rad, minimalne plaće i pravo na štrajk.
• Provedba je prepuštena zakonodavcu
Njemački (Weimarski Ustav) 1919.
• U Europi je njemački Ustav iz godine 1919. (Weimarski Ustav) uključio u popis sloboda i prava
niz takvih prava, od kojih su najvažnija pravo na rad i sloboda rada.
• Posebice su ih zatim proširili ustavi socijalističkih zemalja.
Ustav SSSR iz 1977.
• Ustav SSSR iz 1977. godine, slijedeći tradiciju ranijih Ustava (1924., 1936.) uključio u svoje
odredbe:
• pravo na rad,
• pravo na odmor,
• pravo na zdravstvenu zaštitu,
• pravo na uzdržavanje u starosti, kao i u slučaju bolesti i nesposobnosti za rad.
• Ti ustavi uključuju u svoje odredbe i različite dužnosti građana: da zaštićuju i čuvaju
socijalističko vlasništvo, da rade savjesno, da savjesno koriste društveno bogatstvo.
Ustav SFRJ iz 1974.
• Ustav SFRJ iz 1974. godine pridodao:
× pravo na samoupravljanje, kao opće, nepovredivo i neotuđivo pravo svakog čovjeka i građanina
da odlučuje o svojim osobnim i zajedničkim interesima na svim razinama društvenog organiziranja,
37
× pravo na školovanje,
× pravo na stan, itd.
Problem ustavnih jamstava nekih prava
• ustavno jamstvo prava na rad znači, na prvom mjestu, obvezu zajednice ili države da, svojom
gospodarskom politikom, na svim razinama državnog ustrojstva nastoji stvoriti uvjete u kojima bi se
pravo na rad, u svom punom značenju moglo realizirati.
• ustavno jamstvo prava na rad predstavlja temelj za zakonsko reguliranje određenih prava u
slučaju neskrivljene nezaposlenosti, kao što su prava iz socijalnog osiguranja i socijalne zaštite, te
određena minimalna primanja, koja osigurava država.
• u cilju njihova ozbiljenja ne postoji pravna sankcija, niti tijelo koje bi pružilo zaštitu
građaninu koji se na takvo pravo poziva.
• takva su jamstva uvijek lex imperfecta, nepotpuni pravni propis, za čiju realizaciju ne postoji
pravom predviđena sudbena sankcija
Treći naraštaj: ekološka i druga prava I
• prava utemeljena na svijesti o potrebi zaštite čovjekova prirodnog okoliša,
• prava nerođenih ljudi,
• prava drugih živih bića, osim čovjeka, to jest životinja i biljnih vrsta na zaštitu od
ugrožavanja njihova opstanka.
• ustavna jamstva takvih prava čine temelj za ograničavanje i uređivanje korištenja svim
drugim pravima i slobodama putem zakona i na njima zasnovanih propisa.
• pravo čovjeka na zaštitu privatne sfere ponašanja (zaštita osobnosti), obuhvaća i posebna
jamstva zaštite u sklopu razvijenih računalnih sustava pohranjivanja i korištenja informacija, te
slobode izražavanja i prava na informiranost.
Četvrti naraštaj prava čovjeka
Na međunarodnoj ravni pridodaju se nova prava, čiji je sadržaj i odgovornost za provedbu još dosta
neodređen:
× pravo na mir,
× pravo na razvitak,
× pravo na zajedničko naslijeđe,
× pravo na humanitarnu pomoć, i druga, pa se govori i o četvrtom naraštaju prava čovjeka.
• Ova prava, međutim, dobrim djelom ostaju u domeni progresivnih htijenja, ali najveći djelom
nisu "prava" u klasičnom smislu riječi.
Međunarodni standardi prava čovjeka I
38
• Međunarodni dokumenti:
¤ Four Freedoms Adress (F. D. Roosevelt)
¤ Sloboda govora
¤ Sloboda vjerovanja
¤ Sloboda od straha
¤ Sloboda od oskudice
¤ Povelja OUN-a
¤ Opća deklaracija o ljudskim pravima
¤ Međ. pakt o građanskim i političkim pravima; Međ. pakt o gospodarskim, socijalnim i kulturnim
pravima...
Međunarodni standardi prava čovjeka II
• Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (1950)
• Europska socijalna povelja (1961)
• Europska konvencija o sprečavanju mučenja, nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili
kažnjavanja (1957)
• Dokumenti iz Kopenhagena (1990) i Moskve (1991)
• Dokumenti Konferencije o sigurnosti i suradnji u Europi
• Dokumenti Bečke konferencije čelnika država i vlada
Međunarodni standardi prava čovjeka III
• Europski sustav zaštite prava pojedinca:
¤ Obveza izvješćivanja (povjerenstva i komisije)
¤ Preporuke vladama država članica konvencija
¤ Posebni izvjestitelji
¤ Pritužbe između država članica konvencija
• Gospodarska prava
¤ Obraćanje Europskom sudu za prava čovjeka u Strasbourgu (ECHR)
Europski sud za ljudska prava I
• uspostavljen je kao stalni sud 1. studenog 1998.
• zamijenjen raniji dvostupanjski sustav:
× u prvom stupnju zahtjeve za zaštitu razmatrala Komisija za ljudska prava,
× najozbiljniji slučajevi su dolazili pred Sud, nakon neuspjelog postupka postizanja
prijateljskog poravnanja.
• Sud čine suci imenovani na šest godina (uz mogućnost ponovnog izbora),
• broj sudaca jednak je broju država članica Vijeća Europe (45).
Europski sud za ljudska prava II
• nadležnost: svi predmete glede tumačenja i primjene Konvencije, uključujući pojedinačne
zahtjeve, međudržavne pritužbe i savjetodavna mišljenja na zahtjev Vijeća ministara.
• Sud djeluje putem svojih odbora od tri suca, vijeća od sedam sudaca, te u velikom vijeću od
sedamnaest sudaca.
• pojedinac, državljanin ili stranac, koji boravi u kojoj od država članica Vijeća Europe ili
pravna osoba koja djeluje u takvoj državi, te nevladina udruga ili skupina pojedinca, nakon što je
39
iscrpio sva domaća pravna sredstva, može podnijeti individualan zahtjev za zaštitu Konvencijom
zaštićenih prava, Europskom sudu za ljudska prava,
• pojedinac ima izravan locus standi (pristup, aktivnu legitimaciju) pred Sudom.
Europski sud za ljudska prava III
• ako zahtjev ocijeni dopuštenim, Sud će najprije zahtijevati izjašnjenje vlade države protiv
koje je zahtjev za zaštitu podnesen, i nastojati postići nagodbu među strankama, takozvanu
prijateljsku nagodbu (friendly settlment).
• ako pitanje ne bude riješeno na taj način, Europski sud za ljudska prava nastavlja postupak
pred nadležnim vijećem,
• u postupku pred sudom na strani žalitelja - pojedinca, može sudjelovati pravni zastupnik, kao i
nevladina organizacija,
• ako Sud, po provedenom postupku, utvrdi da postoji povreda Konvencije i dodatnih protokola,
odlučuje o pravednoj naknadi povrijeđenoj stranci.
• odluke suda su obvezatne i o njihovoj provedbi vodi računa Vijeće ministara vanjskih poslova
Vijeća Europe.
Slobode i prava čovjeka i građanina u hrvatskom ustavnom uređenju
• Zajedničke odredbe o slobodama i pravima
• Osobne slobode i prava
• Politička prava i slobode
• Socijalna prava
• Kulturna prava
• Ekološka prava
• Međ. Instrumenti zaštite ljudskih prava i domaće pravo
Struktura ustavnog teksta
• II. glava Ustava RH: “Zaštita ljudskih prava i temeljnih sloboda”
• 55 od ukupno 147 članaka Ustava
• Tri odjeljka:
¤ Zajedničke odredbe
¤ Osobne i političke slobode i prava
¤ Gospodarska, socijalna i kulturna prava
Najviše vrednote ustavnog poretka I
Ustav Republike Hrvatske (članak 3.) utvrđuje najviše vrednote ustavnog poretka Republike
Hrvatske, kao temelj za tumačenje cjeline ustavnog teksta i pojedinih njegovih odredbi:
• slobodu, kao temeljno pravo svakog pojedinca u demokratskom političkom poretku,
40
• jednakost, kao jednakost svih ljudi pred zakonom u pogledu zaštite njihovih sloboda i prava,
• nacionalnu ravnopravnost, kao temelj demokratske nacionalne države koja ne diskriminira,
nego posebno štiti nacionalne manjine,
• ravnopravnost spolova, kao ideal demokratskog poretka, koji još uvijek nije u potpunosti
ostvaren,
• mirotvorstvo, kao tradicionalnu orijentaciju hrvatske države, koja međutim ne isključuje
pravo na obranu od agresije ili sudjelovanje u međunarodnim akcijama uspostavljanja i očuvanja mira,
• socijalnu pravdu, kao temeljni ideal socijalne države, koja osigurava određene uvjete života
svim svojim
Najviše vrednote ustavnog poretka II
poštivanje prava čovjeka, kao osnovicu djelovanja državnih i drugih tijela, ali i odnosa među
pojedincima u državi,
• nepovredivost vlasništva, kao temeljnog prava koje čini osnovicu poduzetničke slobode i
tržišnog gospodarstva,
• očuvanje prirode i čovjekova okoliša, kao jedno od ključnih pitanja održivog razvoja u
suvremenom svijetu,
• vladavinu prava, kao ideal ideje konstitucionalizma i temeljno načelo odnosa između vlasti i
onih kojima ona vlada,
• demokratski višestranački poredak, kao jamstvo slobode i realizacije temeljnih ustavnih
načela
Jednakost građana u pravima i slobodama
• Zabrana diskriminacije u korištenju pravima i slobodama
• “svatko u Republici Hrvatskoj ima prava i slobode, neovisno o njihovoj: rasi, boji kože,
spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu,
imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama” - članak 14.
• Jamstvo jednakosti pred zakonom nije ograničeno samo na državljane, nego štiti sve ljude na
području Republike Hrvatske.
• "Svi su pred zakonom jednaki." Građani i stranci imaju jednaka prava pred sudovima i drugim
državnim i inim tijelima, - članak. 26. Ustava.
Nacionalna prava i zaštita nacionalnih manjina I
Zaštita nacionalnih manjina utemeljenog na jamčenju individualnih prava građana kao pojedinaca
nadopunjena određenim kolektivnim pravima, koja pripadaju članovima određenih zajednica u
cijelosti,
• Komisija za prava čovjeka OUN prihvatila je 1978. godine definiciju nacionalne manjine
talijanskog autora Francesca Capotortija:
• "Nacionalna manjina je skupina, brojčano slabija od ostatka stanovništva u državi, koja ne
drži vlast, a čiji članovi, kao državljani dotične države, imaju etničke, vjerske ili jezične osobine po
kojima se razlikuju od ostatka stanovništva te, barem implicitno, pokazuju osjećaj solidarnosti,
usmjeren na očuvanje kulture, tradicije, vjere ili jezika.
41
Nacionalna prava i zaštita nacionalnih manjina II
Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina Republike Hrvatske, u članku 5. određuje:
• "Nacionalna manjina u smislu ovoga Ustavnog zakona, je skupina hrvatskih državljana čiji
pripadnici su tradicionalno nastanjeni na teritoriju Republike Hrvatske, a njeni članovi imaju etnička,
jezična, kulturna i/ili vjerska obilježja različita od drugih građana i vodi ih želja za očuvanjem tih
obilježja."
• Prema Ustavnom zakonu, svaki državljanin Republike Hrvatske ima pravo slobodno se izjasniti
da je pripadnik neke nacionalne manjine, te ostvarivati sva prava koja iz toga proizlaze (članak 4.
stavak 1.).
Ustavna jamstva nacionalne ravnopravnosti I
jamstva slijede iz odredbe članka 1. Ustava što utvrđuje načelo narodnog (pučkog) suvereniteta, po
kojem u Republici Hrvatskoj vlast pripada narodu kao puku, ili demosu, pri čemu se pojam narod
određuje kao "zajednica slobodnih i ravnopravnih državljana.“
• Već u Proslovu Ustava, in fine, jamči se pripadnicima autohtonih nacionalnih manjina
"ravnopravnost s građanima hrvatske narodnosti i ostvarivanje nacionalnih prava u skladu s
demokratskim normama Organizacije ujedinjenih naroda (OUN) i zemalja slobodnog svijeta."
• Članak 15. Ustava određuje: "U Republici Hrvatskoj jamči se ravnopravnost pripadnicima svih
nacionalnih manjina. Ravnopravnost i zaštita prava nacionalnih manjina uređuje se ustavnim zakonom
koji se donosi po postupku za donošenje organskih zakona.
Ustavna jamstva nacionalne ravnopravnosti II
• Zakonom se može, pored općeg biračkog prva, pripadnicima nacionalnih manjina osigurati
posebno pravo da biraju svoje zastupnike u Hrvatski sabor.
• Pripadnicima svih nacionalnih manjina jamči se:
× sloboda izražavanja narodnosne pripadnosti;
× slobodno služenje svojim jezikom i pismom;
× kulturna autonomija.
Ustavna jamstva nacionalne ravnopravnosti III
• članak 12. Ustava određuje službenu uporabu hrvatskog jezika i latiničnog pisma,
• Članak 12. stavak 2. dopušta "u pojedinim lokalnim jedinicama" zakonom, i sukladno zakonom
utvrđenim uvjetima, u službenu uporabu uvesti uz hrvatski, i neki drugi jezik, te ćirilično ili koje
drugo pismo,
• članak 39. zabranjuje i određuje kažnjivim svako pozivanje, među ostalim, "na nacionalnu,
rasnu ili vjersku mržnju ili bilo koji oblik nesnošljivosti".
Ustavna jamstva nacionalne ravnopravnosti IV
• Nejednakost građana na temelju, uz ostalo, vjere ili nacionalnog podrijetla ne smije, prema
članku 17., biti posljedicom niti izvanrednih mjera koje se poduzimaju u slučajevima državne nužde,
42
• Institucionalno su ta jamstva ojačana i odredbom stavka 1. ustavnog članka 82. po kojoj
zakone kojima se uređuju nacionalna prava Hrvatski sabor donosi dvotrećinskom većinom glasova svih
zastupnika.
• Radi se o posebnoj većini, kakva se zahtijeva i za izmjenu Ustava, ali ne o postupku promjene
Ustava, već o zakonodavnom postupku po kojem se donose organski zakoni, pri čemu zahtjev za
dvotrećinskom većinom daje zakonodavstvu o nacionalnim pravima jaču pravnu snagu nego čak i
ostalim organskim zakonima (za koje se zahtijeva većina svih zastupnika).
• ti se zakoni po svojoj pravnoj snazi nalaze između Ustava i ostalih organskih zakona.
Zajamčena prava manjina I
Članak 7. Ustavnog zakona nabraja prava nacionalnih manjina koja su naročito zaštićena tim, kao i
drugim zakonima. To su slijedeća prava:
• služenje svojim jezikom i pismom, privatno i u javnoj uporabi, te u službenoj uporabi;
• odgoj i obrazovanje na jeziku i pismu kojim se služe;
• uporabu svojih znamenja i simbola;
• kulturna autonomija održavanjem, razvojem i iskazivanjem vlastite kulture, te očuvanja i
zaštite svojih kulturnih dobara i tradicije;
• pravo na očitovanje svoje vjere te na osnivanje vjerskih zajednica zajedno s drugim
pripadnicima te vjere;
Zajamčena prava manjina II
• pristup sredstvima javnog priopćavanja i obavljanja djelatnosti javnog priopćavanja (primanje
i širenje informacija) na jeziku i pismu kojim se služe;
• samoorganiziranje i udruživanje radi ostvarivanja zajedničkih interesa;
• zastupljenost u predstavničkim tijelima na državnoj i lokalnoj razini, te u upravnim i
pravosudnim tijelima;
• sudjelovanje pripadnika nacionalnih manjina u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima
putem vijeća i predstavnika nacionalnih manjina;
• zaštitu od svake djelatnosti koja ugrožava ili može ugroziti njihov opstanak, ostvarivanje
prava i sloboda.
Političke institucije nacionalnih manjina I
Savjeta za nacionalne manjine
• imenuje Vlada na četiri godine, na prijedlog vijeća nacionalnih manjina (sedam članova) i
manjinskih udruga i vjerskih zajednica (pet članova), a članovi su i zastupnici nacionalnih manjina u
Hrvatskom saboru.
• Savjet za nacionalne manjine ima pravo:
× predlagati tijelima državne vlasti da rasprave pojedina pitanja od značenja za nacionalnu
manjinu, a osobito provođenje ovoga Ustavnog zakona i posebnih zakona kojima su uređena manjinska
prava i slobode;
43
× predlagati tijelima državne vlasti mjere za unaprjeđivanje položaja nacionalne manjine u
državi ili na nekom njenom području;
× davati mišljenja i prijedloge o programima javnih radio postaja i javne televizije namijenjenih
nacionalnim
Političke institucije nacionalnih manjina II
davati mišljenja i prijedloge o programima javnih radio postaja i javne televizije namijenjenih
nacionalnim manjinama, te o tretiranju manjinskih pitanja u programima javnih radio postaja i javne
televizije i drugim sredstvima priopćavanja;
× predlagati poduzimanje gospodarskih, socijalnih i drugih mjera na područjima tradicionalno ili
u znatnijem broju nastanjenim pripadnicima nacionalnih manjina, kako bi se očuvalo njihovo
postojanje na tim područjima,
× tražiti i dobiti od tijela državne vlasti i tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave
podatke i izvješća potrebna za razmatranje pitanja iz svoga djelokruga;
× pozivati i tražiti nazočnost predstavnika tijela državne vlasti i tijela lokalne i područne
(regionalne) samouprave, u čiju nadležnost spadaju pitanja iz djelokruga Savjeta utvrđena ovim
Ustavnim zakonom i statutom Savjeta.
Političke institucije nacionalnih manjina III
Vijeća nacionalnih manjina
• biraju se neposrednim izborima u jedinicama samouprave gdje pripadnici pojedine nacionalne
manjine imaju udio u stanovništvu veći od 1, 5 posto, u jedinicama lokalne samouprave gdje živi više
od 200 pripadnika, u jedinicama regionalne samouprave gdje živi više od 500 pripadnika pojedine
manjine. U općini takvo vijeće ima 10 članova, u gradu 15, a u županiji 25. Vijeće ima predsjednika,
kojeg biraju članovi iz svojih redova.
• vijeća nacionalnih manjina u jedinici samouprave imaju pravo:
× predlagati tijelima jedinice samouprave mjere za unaprjeđivanje položaja nacionalne manjine
u državi ili na nekom njenom području,
× isticati kandidate za dužnosti u tijelima državne uprave i tijelima jedinica samouprave;
× biti obaviješteni o svakom pitanju o kome će raspravljati radna tijela predstavničkog tijela
jedinice samouprave, a tiče se položaja nacionalne manjine;
× davati mišljenja i prijedloge na programe radijskih i televizijskih postaja na lokalnoj i
regionalnoj razini namijenjene nacionalnim manjinama ili na programe koji se odnose na manjinska
pitanja.
44
Ravnopravnost spolova I
pravo glasa ženama ostalo središnjim pitanjem ženskih pokreta sve do polovice 20. stoljeća.
• diskriminacija ostaje bitan problem u pogledu jednakih socijalnih prava, jednakog postupanja
i zaštite od diskriminacije.
• substancijalne diskriminacije žena u korištenju pravima: jednakost s muškarcima u pravima iz
rada, obrazovanja, jednakog postupanja i socijalne sigurnosti, otvorena su kasnije,
• Generalna skupština OUN usvojila je 1979. godine Konvenciju o eliminaciji svih oblika
diskriminacije žena, koja je stupila na snagu 1981. godine.
• Načelo ravnopravnosti spolova uključeno je u popis temeljnih vrednota ustavnog poretka
Republike Hrvatske ustavnim promjenama iz 2000. godine.
Ravnopravnost spolova II
Zakon o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 116/03),
• "Ravnopravnost spolova - žene i muškarci jednako prisutni u svim područjima javnog i
privatnog života, da imaju jednak status, jednake mogućnosti za ostvarivanje svih prava, kao i
jednaku korist od ostvarenih rezultata." Članak 5. Zakona
• "Diskriminacija na temelju spola predstavlja svako normativno ili stvarno, izravno ili
neizravno razlikovanje, isključivanje ili ograničenje temeljeno na spolu kojim se otežava ili negira
ravnopravno priznanje, uživanje ili ostvarivanje ljudskih prava muškaraca i žena u političkom,
obrazovnom, ekonomskom, socijalnom, kulturnom, građanskom i svakom drugom području života.
Članak 6. Zakona
Zabranjuje se diskriminacija na temelju bračnog ili obiteljskog statusa i spolne orijentacije..
Ravnopravnost spolova III
Spolna diskriminacija (članak 7. Zakona):
• Izravna diskriminacija postoji ako se prema osobi postupa ili bi se moglo postupati
nepovoljnije u jednakim ili sličnim okolnostima u odnosu na osobu suprotnoga spola.
• Neizravna diskriminacija postoji kada neutralna pravna norma, kriteriji ili praksa u jednakim
ili sličnim okolnostima stavljaju osobe jednoga spola u nepovoljniji položaj u odnosu na osobu
suprotnog spola
Ravnopravnost spolova IV
• Pojam spolnog uznemiravanja (sexual harrasment), kao oblika diskriminacije po spolu (članak
8. Zakona):
• Uznemiravanje je svako neželjeno ponašanje uvjetovano spolom osobe, koje ima za cilj ili
koje stvarno predstavlja povredu osobnog dostojanstva i koje stvara neugodno, neprijateljsko,
ponižavajuće ili uvredljivo okruženje.
• Spolno uznemiravanje je svako neželjeno verbalno ili neverbalno, odnosno fizičko ponašanje
spolne naravi, koje ima za cilj ili koje stvarno predstavlja povredu osobnog dostojanstva i koje
stvara neugodno, neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje.
45
Granice korištenja slobodama i pravima I
korištenje svojim zajamčenim pravima ima svoje granice,
• jednaka prava i slobode drugih ljudi zahtijevaju uređivanje granica korištenja slobodama i
pravima,
• prava pojedinca se ne smiju zloupotrebljavati na štetu drugih,
• određivanje tih granica uređuje se zakonom,
• svako pravno uređivanje znači sužavanje apstraktno zamišljene apsolutne slobode pojedinaca,
Granice korištenja slobodama i pravima II
• prve deklaracije sloboda i prava polaze od shvaćanja da - granice pravima čovjeka i
građanina predstavljaju jednaka prava drugih građana, ali i zajednički interesi političke zajednice
kao cjeline,
• prava pojedinaca nisu apsolutna, već podvrgnuta ograničenjima koja nužno dolaze od činjenice
zajedničkog života na određenom prostoru,
• Bit tog problema izrazio je američki vrhovni sudac O. W. Holmes na sljedeći način:
"Jasno je da moje pravo da se razmahujem svojom šakom, prestaje tamo gdje započinje nos drugog
čovjeka:"
Zajedničke odredbe o slobodama i pravima I
• Granice korištenja slobodama i pravima
¤ Čl. 16. URH:
-Ograničenja dopuštena samo zakonom ; -Radi zaštite sloboda i prava drugih ljudi
-Radi zaštite pravnog poretka ; -Radi zaštite javnog morala
-Radi zaštite zdravlja ; -Uz poštivanje načela razmjernosti ograničenja
¤ Čl. 50. URH:
¤ Ograničenje/oduzimanje vlasništva; ograničenje vlasničkih prava i poduzetničke slobode
¤ Radi zaštite interesa i sigurnosti Republike
¤ Radi zaštite prirode i ljudskog okoliša
¤ Radi zaštite zdravlja ljudi
Zajedničke odredbe o slobodama i pravima II
• Načelo razmjernosti ograničenja
• Svako ograničenje slobode ili prava mora biti razmjerno naravi potrebe za ograničenjem u
svakom pojedinom slučaju.
Zajedničke odredbe o slobodama i pravima III
• Pravo državne nužde i izvanredne mjere
• određene teške situacije zahtijevaju iznimna - veoma ozbiljna ograničenja ustavom
zajamčenih sloboda i prava.
• nužnost obrane od vanjskog neprijatelja, pobuna, terorizam ili neredi, kao i velike prirodne
katastrofe, poput potresa, poplava i slično - građanima onemogućuju zbiljsko korištenje slobodama i
pravima, već nalažu poduzimanje akcija u cilju suprotstavljanja opasnostima i očuvanja samog
postojanja političke zajednice.
46
• ključni dijelovi ustavnog poretka nadomještaju se odredbama o pravu nužde, po starom
rimskom načelu po kojem u pogibelji najviši zakon mora biti spas domovine (Salus rei publicae
suprema lex esto).
Zajedničke odredbe o slobodama i pravima IV
• suspendiraju se jamstva sloboda i prava,
• donošenje političkih odluka u državi povjerava se izvršnoj vlasti,
• suspendiraju se na neodređeno vrijeme sve dok pogibelj ne bude uklonjena.
• poduzimanje izvanrednih mjera opravdava se akcijom u cilju očuvanja demokracije i jačanja
zaštite ljudskih prava.
• služe održavanju nedemokratske vlasti, ili kao pokriće državnog udara kojim se ruši ustav i
demokracija.
Zajedničke odredbe o slobodama i pravima V
• Zrele demokracije, ustav krize i antiterorističko zakonodavstvo
• suvremeni ustavi redovito nastoje anticipirati posebne okolnosti i rat, ali i osigurati vraćanje
sustava na normalno djelovanje kad opasnosti prođu,
• demokratska zemlja uz normalni ustav, u pričuvi drži "ustav krize", koji joj treba omogućiti
suprotstavljanje napadima, te preživljavanje i očuvanje demokracije i u najtežim prilikama,
• očuvanja demokratskih sloboda zaoštreno u uvjetima "rata protiv terorizma",
• antiterorističko zakonodavstva u gotovo svim demokratskim zemljama, nakon terorističkog
napada na New York i Washington, Madrid, London,
• mjere protiv sumnjivih: nadzor komuniciranja, praćenje, preventivno uhićenje, pretjerano
duge rokove policijskog zadržavanja bez podizanja optužnice i omogućavanja korištenja međunarodno
i ustavno zajamčenim pravima.
Zajedničke odredbe o slobodama i pravima VI
• Velika Britanija - antiterorističkim zakonom (The Terrorism Bill), uveden nalog o nadzoru -
izdaje ga policija - može zabraniti pojedincu pristup Internetu ili telefonu, napuštanje vlastitog
doma, držanje sumnjive osobe u pritvoru bez podizanja optužnice tijekom 28 dana
• problem:
× mjere poduzete za obranu od napada (ili socijalnih nemira) mogu dovesti do trajnije
suspenzije ustavnih jamstava, te ugroziti vladavinu prava i demokratski poredak u cjelini,
× prijetnja razvoju policijske države, pod prividom zaštite demokracije.
Zajedničke odredbe o slobodama i pravima VII
• Ustav Republike Hrvatske i stanja nužde
• Ustav dopušta:
47
× ograničavanje ustavnih prava (članak 17),
× donošenje uredbi sa zakonskom snagom (članak 100).
Zajedničke odredbe o slobodama i pravima VIII
• Ograničavanje ustavnih prava po članku 17. Ustava
• ratno stanje - situacija koja nastaje onog trenutka kada predsjednik Republike na temelju
odluke Hrvatskog sabora donese akt o objavi ratnog stanja,
• neposredna ugroženost neovisnosti i jedinstvenosti Republike - ratnog stanja formalno, ali
može postojati prijetnja ratom, ili situacija gdje se on zbiljski vodi protiv Republike, iako nije
formalno objavljen - rat koji je vođen protiv Republike Hrvatske 1991. godine nije bio formalno
objavljen,
• velike prirodne nepogode.
• O potrebnim ograničenjima sloboda i prava odlučuje Hrvatski sabor dvotrećinskom većinom
svih zastupnika. U slučaju kad se Sabor zbog nastalih okolnosti ne može sastati, odluku je ovlašten
donijeti predsjednik Republike.
Zajedničke odredbe o slobodama i pravima IX
• Ustavni kriteriji kojih se mora pridržavati Sabor, odnosno predsjednik, kad odlučuje o
ograničenjima te prirode:
+ Opseg ograničenja mora biti primjeren prirodi pogibelji (načelo razmjernosti ili
proporcionalnosti).
+ Posljedica ne smije biti nejednakost građana s obzirom na rasu, boju kože, spol, jezik, vjeru,
te nacionalno ili socijalno podrijetlo.
+ Neka se temeljna prava ne mogu ograničiti niti u slučaju neposredne opasnosti za opstanak
države. To su:
× pravo na život,
× zabrana mučenja, surovog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja,
× odredbe o pravnoj određenosti kažnjivih djela i kazni,
× sloboda misli, savjesti i vjeroispovijedi.
Zajedničke odredbe o slobodama i pravima X
• Uredbe sa zakonskom snagom (iz nužde)
• Članak 100. Ustava razlikuje situacije:
× neposredne ugroženosti neovisnosti, jedinstvenosti i opstojnosti države odnosno s njima
izjednačenih prilika kada su
× tijela državne vlasti onemogućena da redovito obavljaju svoje ustavne dužnosti.
× ratnog stanja,
Zajedničke odredbe o slobodama i pravima XI
48
• Za vrijeme trajanja ratnog stanja predsjednik Republike ovlašten je donositi uredbe sa
zakonskom snagom na temelju i u okviru ovlasti koje je dobio od Hrvatskog sabora. Ako Hrvatski
sabor nije u zasjedanju, Predsjednik može uredbama sa zakonskom snagom uređivati sva pitanja koja
zahtjeva ratno stanje.
• U slučaju neposredne ugroženosti neovisnosti, jedinstvenosti i opstojnosti države ili kada su
tijela državne vlasti onemogućena redovno obavljati svoje ustavne dužnosti, predsjednik Republike
može donositi uredbe sa zakonskom snagom, na prijedlog i uz supotpis predsjednika Vlade.
• Uredbe sa zakonskom snagom, predsjednik Republike dužan ih je podnijeti Hrvatskom saboru
na potvrdu, čim se Sabor bude mogao sastati. Ako Predsjednik propusti izvršiti ovu dužnost, uredba
sa zakonskom snagom prestaje važiti.
• U stanjima nužde, predsjednik Republike može sazvati sjednicu Vlade i predsjedavati tako
sazvanoj sjednici.
Zajedničke odredbe o slobodama i pravima XII
• Osobna odgovornost za povrede sloboda i prava
• svatko, tko se ogriješio o odredbe o temeljnim slobodama i pravima čovjeka i građanina,
osobno je odgovoran za taj čin i ne može se opravdati višim nalogom
• Ljudska prava i slobode ne smiju se povrijediti niti po nalogu nadređenog (časnika,
dužnosnika, ministra itd.)
• uporište u prirodnom pravu - kršenje ljudskih prava oslobađa podređenog od obveze
pokoravanja zapovijedima nadređenih.
• Nitko ne može podređenom naložiti da izvrši kazneno djelo. Onaj tko izda takav nalog, osobno
će odgovarati na temelju tzv. zapovjedne odgovorenosti, to ne oslobađa podređenog koji je nalog
izvršio njegove odgovornosti.
• Na temelju takvog shvaćanja osuđeni su nacistički ratni zločinci u Nürnbergu i Tokiju nakon
II. svjetskog rata, koji su svoja djela bez iznimke opravdavali time što su se pokoravali nalozima
svojih nadređenih.
• načelo primijenjeno i pri osnivanju Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na
području bivše Jugoslavije u Den Haagu 1993. godine.
Zajedničke odredbe o slobodama i pravima XIII
• Pravo žalbe i kontrola zakonitosti
× Zajamčeno je pravo na žalbu protiv pojedinačnih pravnih akata donesenih u postupku prvog
stupnja pred sudom ili drugim ovlaštenim tijelom.
× Žalba je temeljni pravni lijek u svim pravnim postupcima.
49
× Žalba ima devolutivni i odgodni učinak.
× O žalbi odlučuje drugostupanjsko tijelo, više od onog koje je donijelo prvostupnu odluku.
× Podnošenje žalbe odgađa izvršenje prvostupne odluke.
Zajedničke odredbe o slobodama i pravima XIV
× Protekom roka prava na žalbu, odnosno odlukom o žalbi nastupa pravomoćnost i izvrsnost
pojedinog pojedinačnog pravnog akta.
× Pravo na žalbu može biti samo iznimno isključeno u slučajevima određenima zakonom ako je
osigurana druga pravna zaštita.
× Pojedinačni akti državne uprave i tijela koja imaju javne ovlasti moraju biti utemeljeni na
zakonu.
× Sudbena kontrola akata tih tijela osigurava se u upravnom sporu pred Upravnim sudom, gdje
Sud odlučuje o zakonitosti pojedinačnog upravnog akta ili na drugi način,
× "Svatko ima pravo da zakonom ustanovljeni neovisni i nepristrani sud pravično i u razumnom
roku odluči o njegovim pravima i obvezama, ili o sumnji ili optužbi zbog kažnjivog djela.“ - sukladno
odredbama članka 6. Europske konvencije o ljudskim pravima.
Osobne slobode i prava I
¤ Temeljne odredbe: Pravo na život, slobodu i integritet osobnosti (članak 21-23. Ustava)
¤ Ustav jamči svakom ljudskom biću pravo na život, te kao logičnu posljedicu određuje: “U
Republici Hrvatskoj nema smrtne kazne".
¤ Kako se određuje pojam "ljudskog bića"? Što je sa smrtnom kaznom u vrijeme rata? Može li
se ljudsko biće odreći prava na život i zahtijevati primjenu eutanazije, usmrćenja iz milosrđa?,
¤ Slobodno odlučivanja o rađanju djece, je li embrio ljudsko biće, je li pobačaj kazneno djelo
ubojstva? .
¤ U raspravama pri donošenju Ustava Republike Hrvatske prevladalo je apsolutno
abolicionističko stajalište o potpunom ukidanju smrtne kazne.
¤ Napad na Republiku, brojne žrtve i počinjeni zločini otvorili su, međutim, ponovno to pitanje u
svoj njegovoj oštrini, zahtjevima da se u vrijeme rata ponovno uvede smrtna kazna za određena
najteža kaznena djela.
¤ 13. Protokol uz Europsku Konvenciju o ljudskim pravima određuje potpuno napuštanje smrtne
kazne, .
Osobne slobode i prava II
¤ "Nikomu se ne smije oduzeti ili ograničiti sloboda, osim kada je to određeno zakonom, o čemu
odlučuje sud".
¤ srž tog jamstva je u tome da svako ograničavanje ili oduzimanje slobode mora biti zasnovano
na zakonu i provedeno uz strogo poštivanje zakonom propisanog postupka.
50
¤ Opća je norma sadržana u članku 23. zabranjuje svako zlostavljanje, ili podvrgavanje osoba
liječničkim ili znanstvenim pokusima, bez njihova pristanka.
¤ zabranjuje svaki prisilni i obvezatni rad.
Osobne slobode i prava III
• Prava uhićenih i osuđenih osoba
¤ Presumpcija nedužnosti (čl. 28. URH)
¤ Uhićenje (čl. 24. i 25. URH)
¤ Prava osumnjičenog ili okrivljenog (čl. 29. URH)
¤ Pravne posljedice osude (čl. 30. URH)
¤ Načelo zakonitosti u kaznenim stvarima (čl. 31. URH)
Osobne slobode i prava IV
• Presumpcija nedužnosti
• "Svatko je nedužan i nitko ga ne može smatrati krivim za kazneno djelo dok mu se
pravomoćnom sudskom presudom ne utvrdi krivnja."
• ni uhićenje niti otvaranje istrage, vođenje sudbenog postupka, priznanje, pa niti sama
prvostupanjska sudska presuda još ne konstituira krivnju okrivljenika.
• nakon pravomoćnosti sudske presude određena se osoba može smatrati krivcem za određeno
djelo. Do tada ona uživa punu pravnu zaštitu i sva prava, bez obzira na težinu kaznenog djela koje joj
se stavlja na teret.
• Optužbu je dužno dokazati državno odvjetništvo.
Osobne slobode i prava V
• Uhićenje
• "Nitko ne može biti uhićen ili pritvoren bez pismenoga, sudbenog i na zakonu utemeljenog
naloga. Takav nalog mora biti pročitan i uručen uhićeniku prilikom oduzimanja slobode".
• redarstvo može i bez sudbenoga naloga uhititi osobu protiv koje postoji osnovana sumnja da
je počinila teško kazneno djelo određeno zakonom, ali uz obvezu da takvu osobu odmah preda sudu.
• uhićena osoba mora odmah, na njoj razumljiv način, biti obaviještena o razlozima uhićenja,
kao i o svojim zakonom utvrđenim pravima.
• svaka osoba koja je uhićena ili pritvorena ima se pravo žaliti nadležnom sudu, koji je bez
odgode dužan odlučiti o zakonitosti lišenja slobode.
Osobne slobode i prava VI
• sa svakim se uhićenikom mora postupati čovječno i poštivati njegovo dostojanstvo.
• svatko tko je pritvoren ili optužen zbog kaznenog djela, ima pravo u najkraćem roku,
određenom zakonom, biti izveden pred sud te u zakonskom roku oslobođen ili osuđen.
• Cilj je spriječiti dugotrajno držanje osoba u policijskom pritvoru, u kojem im se mogu
uskratiti temeljna prava na obranu što ih jamči sudbeni postupak.
• Habeas Corpus Act iz 1679. godine: uhićena osoba mora u kratkom roku biti predana sudu s
optužbom, ili oslobođena.
• Pritvorenik se, uz zakonsko jamstvo, može pustiti da se brani sa slobode.
51
• Svatko tko je bio nezakonito lišen slobode ili osuđen ima, u skladu sa zakonom, pravo na
odštetu i javnu ispriku.
Osobne slobode i prava VII
• Prava osumnjičenog ili okrivljenog
• krivnju mora dokazivati tužitelj - takva je osoba često zbiljski u situaciji da mora prikupljati
informacije kako bi dokazala svoju nedužnost.
• Ustavom su zajamčena sljedeća prava okrivljene osobe:
• na pravično suđenje pred nadležnim sudom ustanovljenim zakonom i to u razumnom roku.
Kazneni postupak može se pokrenuti samo pred sudom na zahtjev ovlaštenog tužitelja,
• biti u najkraćem roku izviještena o naravi i razlozima optužbe i dokazima koji je terete i to
na jeziku koji razumije. S tim u vezi, osoba ima pravo na besplatnu pomoć tumača, ako ne
razumije jezik suda,
Osobne slobode i prava VIII
• na odgovarajuće vrijeme i mogućnost za pripremu obrane, te da se brani sama ili uz
branitelja po vlastitom izboru, te ako nema sredstava, na besplatnog branitelja, pod zakonom
utvrđenim uvjetima, te da ispituje svjedoke optužbe ili ih da ispitati, kao i na nazočnost i ispitivanje
svjedoka obrane pod istim uvjetima kao i svjedoke optužbe,
• uzeti branitelja i nesmetano uspostavljanje veze s braniteljem, kao i biti upozorena na to
svoje pravo - odvjetništvo kao samostalnu i neovisnu službu koja svakom osigurava pravnu pomoć u
skladu sa zakonom,
• da joj se sudi u njegovoj nazočnosti, ako je dostupna sudu,
• ne smije se siliti da iskazuje protiv sebe ili da prizna krivnju. Dokazi koji su pribavljeni na
nezakonit način ne mogu se uporabiti u sudbenom postupku.
Osobne slobode i prava IX
• Pravne posljedice osude
• Osoba koja je osuđena i izdržala svoju kaznu načelno se smatra jednakom svim drugima.
• Osuda za određena kaznena djela ("teška i osobito nečasna“) može imati za posljedicu
gubitak stečenih ili zabranu stjecanja na određeno vrijeme nekih prava na obavljanju određenih
poslova, ako to zahtijeva zaštita pravnog poretka.
• ograničenja i njihovo trajanje moraju se pomno, i koliko god je moguće restriktivno, urediti
zakonom.
Osobne slobode i prava X
• Načelo zakonitosti u kaznenim stvarima
• Članak 31. Ustava (dva načela):
• “Nullum crimen nulla poena sine praevia lege penali.”
Nitko ne može biti kažnjen za djelo koje prije nego je počinjeno nije bilo utvrđeno zakonom
ili međunarodnim pravom kao kazneno djelo, niti mu se može izreći kazna koja nije bila određena
zakonom. Ako zakon nakon počinjenog djela odredi blažu kaznu, odredit će se takva kazna.
• “ne bis in idem”,
nitko ne može biti suđen za djelo za koje je već bio osuđen na temelju pravomoćne sudske
odluke. Jednako tako, ne može se ponoviti kazneni postupak protiv osobe koja je oslobođena
pravomoćnom presudom.
52
Osobne slobode i prava XI
• Osobna prava
¤ Jamstvo osobnog života, ugleda i časti (čl. 35. URH)
¤ Sloboda kretanja (čl. 32. URH)
¤ Pravo utočišta-azil (čl. 33. URH)
¤ Nepovredivost doma (čl. 34. URH)
¤ Tajnost dopisivanja (čl. 36. URH)
¤ Osobni podaci (čl. 37. URH)
¤ Sloboda mišljenja (čl. 38. URH)
¤ Sloboda vjeroispovijedi (čl. 40. URH)
¤ Status vjerskih zajednica (čl. 41. URH)
Jamstvo osobnog života, ugleda i časti 1.
• Svakomu se građaninu jamči štovanje i pravna zaštita njegova osobnog i obiteljskog života,
dostojanstva, ugleda i časti
• Osnovni zahtjev u tom odnosu, u kojem je ključno poštivanje ljudskog dostojanstva, možda
najbolje ocrtava zahtjev iz običnog svakodnevnog govora: vlast mora svakog pojedinca "tretirati kao
čovjeka".
Sloboda kretanja 2.
• Svatko tko se zakonito nalazi na teritoriju Republike ima pravo slobodno se kretati i birati
boravište.
• Svaki građanin ima pravo u bilo koje doba napustiti teritorij države i naseliti se trajno ili
privremeno u inozemstvu, i bilo kada se vratiti u domovinu.
• Pravo kretanja na teritoriju Republike može se, kao i pravo ulaska ili izlaska iz nje, iznimno
ograničiti zakonom, ako je to nužno radi zaštite pravnog poretka, ili zdravlja, te prava i sloboda
drugih (članak 32. Ustava).
Pravo utočišta/azil/ 3.
• Strani državljani i osobe bez državljanstva mogu dobiti utočište u Republici Hrvatskoj ako su
progonjeni zbog političkih optužbi, koje domaća država zaštićuje kao izbjeglice i odbija ih izručiti.
• osobe "progonjene za nepolitičke zločine i djelatnosti oprečne temeljnim načelima
međunarodnog prava" ne mogu dobiti utočište u Republici Hrvatskoj.
• Stranac koji se zakonito nalazi na teritoriju Republike ne može biti protjeran ili izručen
drugoj državi, osim kada se mora izvršiti odluka donesena u skladu s međunarodnim ugovorom i
zakonom.
• Državljanin ne može biti prognan, niti izručen stranoj državi, niti mu se može oduzeti
državljanstvo, već bi mu Republika Hrvatska morala suditi za svako djelo koje mu se stavlja na teret.
53
• Državljanin može biti izručen međunarodnom sudu ustanovljenom aktom Vijeća sigurnosti
OUN.
Nepovredivost doma 4.
• "Dom je nepovrediv“ - bez pristanka nositelja prava nitko ne može ući u nečiji stan, kuću ili
bilo koji objekt koji se može smatrati domom, to jest trajnim boravištem.
• Potrebe kaznenog postupka mogu nalagati da se stan pretraži, oduzmu pojedini predmeti, pa
čak i da policija, bez ikakvog naloga, neposredno odluči ući u nečiji dom .
• Samo sud može, obrazloženim pisanim nalogom utemeljenim na zakonu odrediti da se dom ili
drugi prostor pretraži.
• Pravo je stanara da on ili njegov zastupnik i obvezatno dva svjedoka budu nazočni pri
pretrazi doma ili drugog prostora.
• Redarstvene vlasti mogu, u skladu s uvjetima koje predviđa zakon, i bez sudskog naloga ili
privole držatelja stana ući u dom ili prostorije, te izvršiti pretragu bez nazočnosti svjedoka, u
sljedećim situacijama:
× ako je to nužno radi izvršenja naloga za uhićenje
× ako je to nužno radi hvatanja počinitelja kaznenog djela
× ako to zahtijeva otklanjanje ozbiljne opasnosti po život i zdravlje ljudi ili imovinu većeg
opsega.
• Pretraga radi pronalaženja ili osiguranja dokaza za koje postoji osnovana vjerojatnost da se
nalaze u domu počinitelja kaznenog djela, može se poduzeti samo u nazočnosti svjedoka.
Sloboda i tajnost dopisivanja 5.
• Sloboda i tajnost dopisivanja i svih drugih oblika općenja zajamčena je i nepovrediva.
• Samo se zakonom mogu propisati ograničenja nužna za zaštitu sigurnosti države ili provedbu
kaznenog postupka.
Zaštita osobnih podataka 6.
• Svakom se jamči sigurnost i tajnost osobnih podataka.
• Bez privole ispitanika, osobni se podaci mogu prikupljati, obrađivati i koristiti samo uz uvjete
određene zakonom.
• Zakonom se uređuje zaštita podataka te nadzor nad djelovanjem informatičkih sustava u
državi.
• Zabranjena je uporaba osobnih podataka suprotna utvrđenoj svrsi njihovoga prikupljanja
Sloboda mišljenja i izražavanja misli 7.
• Jamči se sloboda mišljenja i izražavanja misli.
• Sloboda izražavanja misli obuhvaća osobito slobodu tiska i drugih sredstava priopćavanja,
slobodu govora i javnog nastupa i slobodno osnivanje svih ustanova javnog priopćavanja.
• Zabranjuje se cenzura. Novinari imaju pravo na slobodu izvještavanja i pristupa informaciji.
• Jamči se pravo na ispravak svakomu komu je javnom viješću povrijeđeno Ustavom i zakonom
utvrđeno pravo.
54
• Zabranjeno je i kažnjivo svako pozivanje ili poticanje na rat ili uporabu nasilja, na
nacionalnu, rasnu ili vjersku mržnju ili bilo koji oblik nesnošljivosti.
Sloboda savjesti i vjeroispovijedi 8.
• Jamči se sloboda savjesti i vjeroispovijedi i slobodno javno očitovanje vjere ili drugog
uvjerenja.
• Sve vjerske zajednice jednake su pred zakonom i odvojene od države.
• Vjerske zajednice slobodne su, u skladu sa zakonom, javno obavljati vjerske obrede, osnivati
škole, učilišta, druge zavode, socijalne i dobrotvorne ustanove te upravljati njima, a u svojoj
djelatnosti uživaju zaštitu i pomoć države.
Politička prava i slobode
¤ Sloboda udruživanja (čl. 43. URH)
¤ Političke stranke (čl. 6. URH)
¤ Jednaka dostupnost javnih službi (čl. 44. URH)
¤ Pravo na javno okupljanje (čl. 42. URH)
¤ Biračko pravo (čl. 45. i čl. 15. URH)
¤ Pravo peticije (čl. 46. URH)
¤ Dužnost obrane Republike (čl. 47. URH)
Pravo na slobodno udruživanje 1.
• Svakom se jamči pravo na slobodno udruživanje radi zaštite njihovih probitaka ili zauzimanja
za socijalna, gospodarska, politička, nacionalna, kulturna ili druga uvjerenja i ciljeve. Radi toga svatko
može slobodno osnivati sindikate i druge udruge, uključivati se u njih ili iz njih istupati u skladu sa
zakonom.
• Pravo slobodnog udruživanja ograničeno je zabranom nasilnog ugrožavanja demokratskoga
ustavnog poretka, te neovisnosti, jedinstvenosti i teritorijalne cjelovitosti Republike Hrvatske.
Osnivanje političkih stranaka 2.
• Osnivanje političkih stranaka je slobodno.
• Unutarnje ustrojstvo političkih stranaka mora biti sukladno temeljnim ustavnim
demokratskim načelima.
• Stranke moraju javno polagati račun o porijeklu svojih sredstava i imovine.
• Protuustavne su političke stranke koje svojim programom ili nasilnim djelovanjem smjeraju
podrivanju slobodnoga demokratskog poretka ili ugrožavaju opstojnost Republike Hrvatske. O
protuustavnosti odlučuje Ustavni sud Republike Hrvatske.
• Zakonom se uređuje položaj i financiranje političkih stranaka
Jednaka dostupnost javnih službi 3.
• Jednaka dostupnost javnih službi
55
• Svaki građanin ima pravo, pod jednakim uvjetima, sudjelovati u obavljanju javnih poslova i
biti primljen u javne službe raju osigurati svima ( zabrna diskriminaciju po bilo kojoj osnovi,
uključujući nacionalnu pripadnost, spol ili socijalno podrijetlo)
• zabranjen svaki oblik nepotizma (privilegiranja na osnovi srodstva) / klijentelizma
(privilegiranje na temelju razmjene usluga, veza i poznanstava) prilikom primanja u javne službe.
• zabranjena je primjena bilo kojeg kriterija političke podobnosti,
• "sustavom plijena" (spoil sistem) - stranka koja je pobijedila na izborima ima pravo popuniti
sve javne službe svojim djelatnicima, odnosno osobama od svojeg povjerenja, jer se država smatra
"plijenom" stečenim pobjedom na izborima.
• kriterij stručnosti i zasluga (merrit sistem), koji osigurava ravnopravnost građana u
pristupu javnim funkcijama i javnim službama, ovisno o njihovoj iskazanoj pripremljenosti odnosno
sposobnosti za određenu službu.
Pravo na javno okupljanje i mirni prosvjed 4.
• Svakom se priznaje pravo na javno okupljanje i mirni prosvjed u skladu sa zakonom
• Pojedinci se imaju pravo okupljati se i izražavati svoja stajališta putem manifestacija,
zborovanja, javnih skupova i rasprava, pa i demonstracija, ali pod uvjetom da takvo okupljanje bude
održano uz poštivanje javnog reda i mira i opće sigurnosti ljudi i imovine.
• Na temelju zahtjeva da okupljanje bude mirno, može se zakonom zahtijevati prethodna
prijava namjere održavanja javnog skupa redarstvenim vlastima, uz odredbu da je, ako te vlasti ne
interveniraju, skup slobodno održati.
• U slučaju da redarstvene vlasti zabrane skup, mora postojati redoviti put pravne zaštite,
uključujući i sudsku, te u krajnjoj instanci, ustavnosudsku zaštitu.
• Američki i britanski sudovi su za prosudbu tih okolnosti sa stajališta opravdanosti zabrane
javnog skupa razvili pravni standard koji se naziva ispitivanjem jasne i izravne opasnosti
• Hrvatsko zakonodavstvo - "ograničenja prava na javno okupljanje koja su nužna u
demokratskom društvu radi zaštite sloboda i prava drugih ljudi, pravnog poretka, javnog morala i
zdravlja."
Pravo na javno okupljanje i mirni prosvjed 4/1.
• Zakon o javnom okupljanju Republike Hrvatske (Narodne novine 128 /99)
• Mirno okupljanje i javni prosvjed može se održavati na svakom za to prikladnom prostoru.
Iznimno, mirno okupljanje i javni prosvjed ne smije se održavati:
× u blizini bolnica, na način da ometa pristup vozilima hitne pomoći i remeti mir bolesnicima,
× u blizini dječjih vrtića i osnovnih škola dok se u njima nalaze djeca,
× u nacionalnim parkovima i zaštićenim parkovima prirode osim onog koji ima za cilj
promicanje zaštite prirode i čovjekova okoliša,
× u blizini spomenika kulture nulte kategorije, ako bi dovelo do pogibelji za zaštićene
vrijednosti,
56
× na auto-cestama i magistralnim cestama na način kojim se ugrožava sigurnost cestovnog
prometa,
× na drugim mjestima, ako bi se s obzirom na vrijeme, broj sudionika ili narav okupljanja moglo
ozbiljnije poremetiti kretanje i rad većeg broja građana.
Pravo na javno okupljanje i mirni prosvjed 4/2.
• Ministar unutarnjih poslova može rješenjem zabraniti održavanje mirnog okupljanja i javnog
prosvjeda ukoliko:
• nije pravodobno i uredno prijavljeno,
• je prijavljeno na prostorima na kojima se ne smije održavati,
• su ciljevi usmjereni na pozivanje i poticanje na rat ili uporabu nasilja, na nacionalnu, rasnu ili
vjersku mržnju ili bilo koji oblik nesnošljivosti,
• postoji na razlozima utemeljena vjerojatnost da bi održavanje dovelo do izravne i zbiljske
pogibelji od nasilja i drugih oblika ozbiljnog remećenja javnog reda i mira.
• Rješenje o zabrani može se donijeti najkasnije 24 sata prije prijavljenog početka održavanja
mirnog okupljanja i javnog prosvjeda.
• protiv ovog rješenja organizator može u roku od 3 dana od dostave rješenja podnijeti tužbu
Upravnom sudu Republike Hrvatske. Upravni sud odlučuje o tužbi po hitnom postupku.
• u slučaju nereda, nasilja ili same prijetnje nasiljem, skup se može i prekinuti.
• općine i gradovi mogu odrediti mjesta na kojima se javna okupljanja i mirni prosvjedi mogu
održavati slobodno i bez prijave. Zakonom je propisano da je u Gradu Zagrebu takvo mjesto Trg
Francuske Republike.
Biračko pravo 5.
Biračko pravo, opće i jednako, pasivno i aktivno, imaju svi državljani Republike Hrvatske s navršenih
18 godina. Biračko se pravo ostvaruje na neposrednim izborima tajnim glasovanjem.
• na izborima za Sabor i predsjednika Republike ostvarivanje biračkog prava osigurava se i
državljanima Republike koji se u doba izbora zateknu izvan njezinih granica, tako da mogu glasovati i
u državama u kojima se nalaze ili na drugi način određen zakonom (članak 45.).
• To pravo nije bilo moguće osigurati na prvim višestranačkim izborima 1990. godine, tako da su
hrvatski državljani koji žive u inostranstvu morali da bi glasovali, doći u svoje izborne jedinice u
Republici.
• Glasovanje hrvatskih državljana u inozemstvu uređuje se izbornim zakonom, a na raspoložbi
su dva načina:
× glasovanje u diplomatskim i konzularnim zastupništvima Republike u inozemstvu, tamo gdje to
strana država dopušta,
× glasovanje putem pošte.
Pravo peticije 6.
Pravo peticije, koju podnosi pojedinac ili skupina građana sastoji se u pravu obraćanja državnim
tijelima.
• Svatko, građanin ili stranac, fizička ili pravna osoba, ima pravo slati predstavke i pritužbe,
davati prijedloge državnim i drugim javnim tijelima i dobiti na njih odgovor (članak 46. Ustava).
• Podnošenje peticije nema za posljedicu obvezu tih tijela da se o njoj izjasne u formalnom
postupku, osim u obliku odgovora podnositelju peticije.
57
• Pravo na peticiju nije ničim ograničeno, niti formalno niti po sadržaju - jedino što podnositelj
ima pravo očekivati jest odgovor tijela kojem je podnio peticiju.
Dužnost obrane Republike 7/1.
Mirotvorstvo - jedna od najviših vrednota pravnog poretka Republike Hrvatske.
Stari Rimljani - onaj tko želi mir mora biti spreman da ga obrani svim sredstvima (si vis pacem para
bellum).
• država mora imati oružane snage, ali one moraju biti pod nadzorom civilne vlasti. Sabor je
tijelo koji "odlučuje o ratu i miru".
• Oružane snage Republike Hrvatske štite njezin suverenitet i neovisnost te brane njezinu
teritorijalnu cjelovitost.
• Oružane snage mogu prijeći državne granice ili djelovati preko tih granica samo na temelju
prethodne odluke Hrvatskog sabora koja se donosi dvotrećinskom većinom svih zastupnika.
• Iznimku predstavljaju vježbe u okviru međunarodnih obrambenih organizacija kojim
Hrvatska pripada na temelju međunarodnih ugovora ili pružanje humanitarne pomoći, kada prethodno
odobrenje Sabora nije potrebno. One se mogu koristiti i u situacijama nužde,
Dužnost obrane Republike 7/2.
• Vojna obveza i obrana Republike dužnost je svih za to sposobnih državljana.
• Služba u oružanim snagama u miru (vojni rok) je zbog toga obavezna za hrvatske državljane
muškog spola,
• prigovor savjesti - građani koji zbog svojih vjerskih ili moralnih nazora nisu pripravni
sudjelovati u obavljanju vojničkih dužnosti u oružanim snagama, to jest uzeti oružje, imaju pravo
pozvati se na to.
• Oni su dužni ispunjavati druge obveze u oružanim snagama, ili drukčije, na način koji odredi
zakon
Gospodarska prava
• Pravo vlasništva (čl. 48. URH)
• Poduzetništvo i tržište (čl. 49. URH)
• Izvlaštenje/eksproprijacija (čl. 50. URH)
• Porezni sustav (čl. 51. URH)
• Dobra od interesa za Republiku (čl. 52. URH)
Pravo vlasništva
• "Jamči se pravo vlasništva".(članak 48. stavak 1.)
• uklanjaju se sva ograničenja prava vlasništva uvedena u komunističkom režimu:
58
× društveno vlasništvo - određeno ne kao pravni, već kao društveno-ekonomski odnos - nije
postojao nositelj prava na stvarima u društvenom vlasništvu (titular).
× problem "reprivatizacije", vraćanja imovine (oduzete nacionalizacijom gospodarskih poduzeća,
građevinskog zemljišta i stambenog fonda, konfiskacijom imovine, propisima o agrarnom maksimumu,
itd.) njihovim prijašnjim vlasnicima, odnosno nasljednicima tih vlasnika.
• vlasništvo obvezuje - nositelji vlasničkog prava i njihovi korisnici dužni su pridonositi općem
dobru - ustavni temelj za zakonsko uređivanje poreznih obveza na temelju vlasništva.
• strane osobe mogu stjecati pravo vlasništva uz posebne uvjete određene zakonom.
• zajamčeno je pravo nasljeđivanja.
Poduzetništvo i tržište
• Poduzetnička i tržišna sloboda temelj su gospodarskog ustrojstva Republike Hrvatske.
• Država osigurava svim poduzetnicima jednak pravni položaj na tržištu. Zabranjena je
zlouporaba monopolskog položaja određenog zakonom.
• Država potiče gospodarski napredak i socijalno blagostanje građana i brine se za
gospodarski razvitak svih svojih krajeva.
• Prava stečena ulaganjem kapitala ne mogu se umanjiti zakonom niti drugim pravnim aktom.
• Inozemnom ulagaču jamči se slobodno iznošenje dobiti i uloženog kapitala.
• Obveze Republike:
× poštivanje pravila ponašanja,
× sprječavanje zlouporabe monopola
× intevencija instrumentima gospodarske politike: porezi, prirezi, carine, subvencije, državna
ulaganja, itd.
× Poticanje gospodarskog napretka i socijalnog blagostanja građana i briga za gospodarski
razvitak svih svojih krajeva.
Izvlaštenje/eksproprijacija
Q "Zakonom je moguće u interesu Republike Hrvatske ograničiti ili oduzeti vlasništvo, uz
naknadu tržišne vrijednosti".
• izvlaštenje ili eksproprijacija - određeni zahvati koji se sastoje u ograničavanju ili čak
oduzimanju vlasništva mogu ipak biti nužni u javnom interesu,
• "Poduzetnička se sloboda i vlasnička prava mogu iznimno ograničiti zakonom radi zaštite
interesa i sigurnosti Republike Hrvatske, prirode, ljudskog okoliša i zdravlja ljudi“ – cilj spriječiti
poduzetničke djelatnosti kojima se može štetiti ovdje navedenim zaštićenim vrednotama.
Porezni sustav
• Svatko je dužan sudjelovati u podmirenju javnih troškova, u skladu sa svojim gospodarskim
mogućnostima.
59
• Porezni se sustav ima temeljiti na načelima jednakosti i pravednosti
Dobra od interesa za Republiku
• Pod osobitom zaštitom Republike nalaze se po samoj odredbi Ustava sljedeća dobra: more,
morska obala i otoci, vode, zračni prostor, rudno blago i druga prirodna bogatstva.
• Zakonom se pod osobitu zaštitu Republike mogu staviti i druga dobra, i to: zemljište, šume,
biljni i životinjski svijet, drugi dijelovi prirode, nekretnine i stvari od osobitog kulturnog,
povijesnog, gospodarskog i ekološkog značenja.
Socijalna prava
• Pravo na rad i sloboda rada (čl. 54. URH)
• Pravična naknada za rad i uvjeti rada (čl. 55. URH)
• Socijalna sigurnost (čl. 56 – 58. URH)
• Sindikalno organiziranje i pravo na štrajk (čl. 59. i 60. URH)
• Ustavnopravna zaštita obitelji (čl. 61-64. URH)
Pravo na rad i sloboda rada
• "Svatko ima pravo na rad i slobodu rada. Svatko slobodno bira poziv i zaposlenje i svakomu je
pod jednakim uvjetima dostupno svako radno mjesto i dužnost".
• Pravo na rad ne znači jamstvo zaposlenja.
• U tržišnim uvjetima ono znači pravo i slobodu poduzimanja privrednih i drugih gospodarskih
djelatnosti u punoj slobodi i pod jednakim uvjetima sa svim ostalim građanima.
• težište odgovornosti za gospodarski napredak društva stavlja na građana pojedinca -država
ostaje pri svojoj ulozi osiguravanja poštovanja pravila tržišne utakmice i ograničene intervencije
mjerama ekonomske politike.
• intervencije uključuju i obvezu stvaranja i širenja mogućnosti i uvjeta u kojima građani mogu
ostvarivati svoje pravo na rad.
• Zabranjen je svaki prisilni i obvezatni rad
Pravična naknada za rad i uvjeti rada
• Svaki zaposleni ima pravo na zaradu kojom može osigurati sebi i obitelji dostojan život.
• u suprotnosti s načelima tržišne privrede u kojoj visina zarade ovisi o uspjehu na tržištu, pa
tako i položaju pojedinca na tržištu rada.
• jamstvo prava na zaradu pod jednakim uvjetima sa drugim radnicima, bez diskriminacije po
bilo kojoj osnovi, obveza poslodavaca da za obavljeni rad radnike pravedno nagrađuju, vodeći
računa o uvjetima njihova života i života njihovih obitelji.
• otvara mogućnost radnicima da se zalažu za svoja prava na zaradu, pojedinačno ili
organizirani u svoje sindikate i druge organizacije – tom jamstvu sudovi ne mogu pružiti pravnu
zaštitu.
• najduže radno vrijeme,
• pravo na tjedni odmor i plaćeni godišnji odmor - ovih se prava ne može odreći.
• zaposleni mogu imati, u skladu sa zakonom, udjela pri odlučivanju u poduzeću (radnička
participacija)
Socijalna sigurnost
60
• pravo zaposlenih i članova njihovih obitelji na socijalnu sigurnost i socijalno osiguranje,
uređuje se zakonom i kolektivnim ugovorom.
• prava u svezi s porođajem, materinstvom i njegom djece uređuju se zakonom.
• kolektivni ugovor - uređuju se konkretne prava zaposlenika i uvjeti rada u okvirima
određenim zakonom - države uređuje opće uvjete i minimum prave zajamčenih zaposlenima -
konkretno uređivanje odnosa prepušteno zaposlenim i njihovim poslodavcima,
• skrb o socijalnoj sigurnosti određenih kategoriji pučanstva odnosi na tom području uređuje
zakonom,
• država osigurava pravo na pomoć za podmirenje osnovnih životnih potreba slabim, nemoćnima
i drugim zbog nezaposlenosti ili nesposobnosti za rad, nezbrinutim građanima,
• posebnu skrb o zaštiti invalidnih osoba i njihovi uključivanju u društveni život.
• ne može se zabraniti primanje humanitarne pomoći iz inozemstva.
• jamstvo prava na zdravstvenu zaštitu
Sindikalno organiziranje i pravo na štrajk
• Radi zaštite svojih gospodarskih i socijalnih interesa, svi zaposleni poslodavci imaju pravo
osnivati sindikate i slobodno u njih stupati i iz njih istupati.
• Sindikati mogu osnivati svoje saveze i udruživati se u međunarodne sindikalne organizacije.
• U oružanim snagama i redarstvu zakonom se može ograničiti sindikalno organiziranje
Ustavnopravna zaštita obitelji
• Obitelj je pod osobitom zaštitom Republike.
• Republika štiti materinstvo, djecu i mladež te stvara socijalne, kulturne, odgojne, materijalne
i druge uvjete kojima se promiče ostvarivanje prava na dostojan život.
• Roditelji su dužni odgajati, uzdržavati i školovati djecu te imaju punu slobodu da samostalno
odlučuju o odgoju djece.
• Djeca su dužna starati se za stare i nemoćne roditelje.
• Republika osobitu skrb posvećuje maloljetnicima bez roditelja i onima za koje se roditelji ne
brinu.
• Tjelesno i duševno oštećeno i socijalno zapušteno dijete ima pravo na osobitu njegu,
obrazovanje i skrb.
• Dužnost je svih da štite djecu i nemoćne osobe.
• Mladež, majke i invalidne osobe imaju pravo na osobitu zaštitu na radu.
• Djeca ne mogu biti primlena na rad prije zakonom određene dobi niti smiju biti prisiljavana na
rad štetno utječe na njihovo zdravlje ili moral, niti im se takav rad smije dopustiti
Kulturna i ekološka prava
• Pravo na školovanje (čl. 65. URH)
¤ Osnivanje privatnih škola i učilišta (čl. 66. URH)
• Autonomija sveučilišta (čl. 67. URH)
• Sloboda znanstvenog, kulturnog i umjetničkog stvaralaštva (čl. 68. URH)
• Pravo na zdrav život, prirodu i okoliš (čl. 69. URH)
61
Pravo na školovanje
• Osnovno je školovanje obvezno i besplatno,
• Srednjoškolsko i visokoškolsko obrazovanje dostupno je svakomu pod jednakim uvjetima
skladu s njegovim sposobnostima,
• Uz uvjete određene zakonom građani mogu osnivati privatne škole i učilišta,
• Te ustavne odredbe valja shvatiti kao ustavni temelj napuštanja koncepcije u cijelosti
besplatnog srednjoškolskog i visokoškolskog obrazovanja.
Autonomija sveučilišta
• Ustav jamči autonomiju sveučilišta, te određuje sveučilište samostalno odlučuje o svom
ustrojstvu i djelovanju, u skladu sazakonom - jedna je od najstarijih tradicionalnih sloboda
zajamčenih sveučilištima
• Nepovredivost sveučilišta
× prostor sveučilišta je nepovrediv.
× nadležna državna tijela na prostoru sveučilišta mogu uredovati samo uz suglasnost čelnika,
prema odluci nadležnog suda ili ako postoji neposredna opasnost za život i zdravlje ljudi ili za
imovinu.
Sloboda znanstvenog, kulturnog i umjetničkog stvaralaštva
• Jamči se sloboda znanstvenoga, kulturnog i umjetničkog stvaralaštva.
• Država potiče i pomaže razvitak znanosti, kulture i umjetnosti.
• Država štiti znanstvena, kulturna i umjetnička dobra kao duhovne narodne vrednote.
• Jamči se zaštita moralnih i materijalnih prava koja proistječu iz znanstvenoga, kulturnog,
umjetničkog, intelektualnog i drugog stvaralaštva.
• Država potiče i pomaže skrb o tjelesnoj kulturi i športu.
Pravo na zdrav život, prirodu i okoliš
• Ekološka prava
× svatko ima pravo na zdrav život,
× država osigurava pravo građana na zdrav okoliš,
× građani, državna, javna i gospodarska tijela i udruge dužni su, u sklopu svojih ovlasti i
djelatnosti, osobitu skrb posvećivati zaštiti zdravlja ljudi, prirode i ljudskog okoliša.
• prava pozitivnog statusa, kojom se uspostavlja niz dužnosti za državu i građane.
• naputci zakonodavcu, kao i pravna osnovica za određeno reguliranje ovog izuzetno važnog
područja na kojem prije svega dolazi do izražaja odgovornost prema budućim naraštajima.
Međ. instrumenti zaštite ljudskih prava i domaće pravo
• Lista Ustavom utvrđenih ljudskih prava i temeljnih sloboda nije iscrpljujuća
• Uloga međ. instrumenata zaštite
• Čl. 140. URH: “Međunarodni ugovori koji su sklopljeni i potvrđeni u skladu s Ustavom i
objavljeni, a koji su na snazi, čine dio unutarnjega pravnog poretka Republike, a po pravnoj su snazi
iznad zakona. Njihove se odredbe mogu mijenjati ili ukidati samo uz uvjete i na način koji su u njima
utvrđeni, ili suglasno općim načelima međunarodnog prava.”
62
Nadzor ustavnosti i zakonitosti
Þ Temeljni pojmovi (vladavina prava; načelo ustavnosti; načelo
zakonitosti; formalna i materijalna protuustavnost zakona; institucije kontrole ustavnosti i
zakonitosti; posredno i neposredno odlučivanje o ustavnosti zakona; pravne posljedice odluka o
neustavnosti zakona)
Þ Kontrola ustavnosti zakona u SAD
Þ Ustavni sudovi
Þ Ustavni sud RH (ustavni položaj i djelokrug; jamstva neovisnosti suda i sudaca; ocjena
ustavnosti zakona, te ustavnosti i zakonitosti drugih propisa; ostale ovlasti)
Vladavina prava I
Þ Vladavina prava (engl. ustavna doktrina rule of law): niz načela ustavne vladavine prema
kojima su svi nositelji vlasti podvrgnuti ograničenjima uspostavljenim pravnim poretkom u državi, pod
političkim nadzorom predstavničkih tijela, na temelju dobivenog mandata, uz osiguranje zaštite od
nezavisnog sudstva u primjerenom i zakonom propisanom postupku u kojem je osigurano poštivanje
prava čovjeka
Þ Non sub homine, sed sub lege
Þ Političko-pravni koncept: strogo pridržavanje ustava i zakona od strane državnih tijela i
dužnosnika te građana
Vladavina prava II
Þ Njemačka pravna teorija 19. st: koncepcija pravne države (Rechstaat)
Þ Srodna koncepciji rule of law, ali težište stavlja na nadzakonsku snagu ustavnopravnih normi i
hijerarhiju pravnih izvora
Þ Zajedničko: zabrana arbitrarnosti u postupanju koje je moguće jedino na temelju zakona
Þ Praktično pitanje osiguranja poštivanja ovih načela: središnje pitanje ustavnopravne teorije
Þ Pitanje izgradnje sustava nadzora ustavnosti i zakonitosti
Þ Dioba vlasti
Načelo ustavnosti
Þ Def: zakoni se moraju donositi u skladu s razdiobom vlasti utvrđenom ustavom; zakonodavac
mora poštivati strogo utvrđeni postupak donošenja zakona; zakoni sadržajno moraju biti u skladu s
ustavom, djelotvoran sustav nadzora nad poštivanjem ovih zahtjeva ,
Þ Ustavnost u materijalnom i formalnom smislu
Þ Nadzakonska snaga ustavnih normi je posljedica formalno pravnih pretpostavki:
Þ Položaj donositelja ustavnopravnih normi
Þ Posebne značajke postupka njihova donošenja i izmjene: postupak je složeniji od
zakonodavnog postupka
Q Građanima načelno dopušteno činiti sve što ustavom i na temelju njega donesenim propisom
nije zabranjeno – državna tijela obratno -moraju se kretati jedino u okvirima koji su zakonom
dopušteni, te postupati na temelju zakonskih ovlasti.
63
Načelo zakonitosti I
Þ Ograničenja prava građana/nametanje tereta – samo na osnovi zakona
Þ Svaki akt javne vlasti – mora biti utemeljen na zakonu
Þ Kazna – samo za djelo utvrđeno zakonom kao kažnjivo
Þ Razrada odredaba ustava – zakonom
Þ Razrada načina korištenja ustavom zajamčenih sloboda i prava na temelju izričitog ovlaštenja
zakonodavcu koje daje ustav - enoncijacija zakonitosti
Načelo zakonitosti II
Þ Uloga podzakonskih pravnih propisa – daljnja razrada postupaka i obveza tijela državne vlasti
Þ Načelo zakonitosti odnosi se i na opće pravne akte i na pojedinačne pravne akte
Þ Poseban položaj propisa koje donose tijela lokalne samouprave u lokalnim poslovima
Þ Ustavno određeni lokalni poslovi ne smiju biti u suprotnosti sa zakonom – slabija pravna
vezanost
Þ Akti lokalne samouprave koji se odnose na provedbu zakona (kao akata središnje državne
vlasti) moraju biti u skladu sa zakonom – jača pravna vezanost
Načelo zakonitosti III
Þ Materijalna i formalna zakonitost
Þ Glede općih pravnih akata ili propisa, načelo zakonitosti zahtijeva da propisi budu u
suglasnosti s općim pravnim aktima veće pravne snage, te da su utemeljeni na zakonu- suglasnost u
formalnom smislu (djelokrug i ovlasti za donošenje, te oblika u kojem se donose),
Þ Suglasnost u materijalnom smislu - opći pravni akti ili propisi sadržajno se temelje na
odredbama propisa veće pravne snage.
Þ Podzakonski pravni akti, među kojima su najvažnije uredbe, mogu se donositi samo na temelju
i u sklopu ovlasti koje podjeljuje ustav, odnosno na temelju ustavne ovlasti, zakon.
Formalna i materijalna neustavnost zakona I
Þ Formalna: kada zakonodavac krši postupak donošenja zakona ili odredbe o obliku u kojem se
donose zakoni
Þ Materijalna: kada zakon svojim odredbama (sadržajno) proturječi odredbama ustava
Þ Formalna: “zakon” donosi tijelo koje nije zakonodavno (nema pravne snage); postupanje
zakonodavnog tijela na osnovi prijedloga neovlaštenog podnositelja; provođenje hitnog ili skraćenog
zakonodavnog postupka kada za to nema ustavnog ovlaštenja; nepoštivanje ustavne odredbe o
proglašavanju zakona ili objavljivanju zakona (čl. 88. i 89. URH)
Formalna i materijalna neustavnost zakona II
Þ Formalna neustavnost zakona:
Þ “zakon” donosi tijelo koje nije zakonodavno (nema pravne snage);
Þ postupanje zakonodavnog tijela na osnovi prijedloga neovlaštenog podnositelja;
Þ provođenje hitnog ili skraćenog zakonodavnog postupka kada za to nema ustavnog ovlaštenja;
Þ nepoštivanje ustavne odredbe o proglašavanju zakona,
64
Þ Nepoštivanje ustavne odredbe o objavljivanju zakona
Formalna i materijalna neustavnost zakona III
Þ Materijalna:
Þ povratno djelovanje zakona;
Þ neposredna suprotnost (contra constitutionem);
Þ suprotno smislu ustavnih odredbi (praeter constitutionem)
Þ Zaštita ovisi o institucionalnoj učinkovitosti, ali i o razini pravne svijesti (opinio iuris)
Institucije nadzora ustavnosti i zakonitosti I
Þ Cjelina sustava kontrole ustavnosti i zakonitosti obuhvaća:
Þ Nadzor ustavnosti zakona
Þ Nadzor ustavnosti i zakonitosti općih podzakonskih akata
Þ Nadzor zakonitosti pojedinačnih pravnih akata
Þ Nadzor ustavnosti pojedinačnih pravnih akata povodom ustavne tužbe
Institucije nadzora ustavnosti i zakonitosti II
Þ Nadzor ustavnosti zakona:
Þ Pretpostavka je nadzakonska snaga ustava
Þ Uvodi se nakon nastanka prvog pisanog ustava nadzakonske snage u SAD-u (Marbury v.
Madison)
Þ Ne postoji u Velikoj Britaniji (suverenitet parlamenta i prevlast zakona)
Þ SAD: svi sudovi u postupku povodom pravnih lijekova ili na zahtjev federalnih sudova – pod
nadzorom Vrhovnog suda SAD
Þ Švicarska: Vrhovni sud (samo kantonalni zakoni, ne i federalni)
Þ Socijalističke države: politički organi
Þ Ustavni sudovi – tijelo sui generis
Institucije nadzora ustavnosti i zakonitosti III
Þ Nadzor ustavnosti i zakonitosti podzakonskih propisa:
Þ Ustavni i redoviti sudovi
Þ Anglo-američki sustav: redoviti sudovi (judicial review)
Þ Kontinentalni pravni krug: iznimka nezakonitosti (sud izuzima podzakonski akt od primjene
ako smatra da je protuzakonit i primjenjuje izravno zakon)
Þ Instancijski nadzor od strane viših državnih tijela u odnosu na propise koje donose niža
državna tijela (npr. vlada nadzire ustavnost i zakonitost propisa tijela državne uprave i tijela lokalne
samouprave u poslovima iz njihove nadležnosti)
Institucije nadzora ustavnosti i zakonitosti IV
Þ Nadzor zakonitosti pojedinačnih pravnih akata:
Þ Sudske odluke, rješenja upravnih organa ili drugih tijela s javnim ovlastima
Þ Postupak povodom pravnih lijekova (žalba)
Þ Upravni spor
65
Þ Nadzor ustavnosti pojedinačnih pravnih akata:
Þ Ustavna tužba
Þ Zaštita temeljnih ustavom zajamčenih sloboda i prava građana
Þ Nakon iscrpljenja redovitih i izvanrednih pravnih sredstava
Þ Uvedena Temeljnim zakonom SR Njemačke 1949. godine
Posredno i neposredno odlučivanje o ustavnosti zakona
Þ Posredno (akcesorno):
Þ Pitanje ustavnosti nije meritum sudskog postupanja
Þ Prethodno/prejudicijelno pitanje
Þ Učinak inter partes
Þ Neposredno (apstraktno):
Þ Pitanje ustavnosti jest meritum
Þ Uspoređivanje i ocjenjivanje zakona in abstracto
Þ Učinak erga omnes
Q Mješoviti sustav centraliziranog nadzora od strane Vrhovnih sudova.
Þ Poseban sustav primjenjuje Francuska, gdje je nadzor u posebnom obliku povjeren Ustavnom
savjetu
Pravne posljedice odluka o neustavnosti zakona I
Þ Razlikovanje poništavanja i ukidanja propisa
Þ Poništavanje djeluje ex tunc (pravni akt kao da nije niti donesen)
Þ Ukidanje djeluje ex nunc (od trenutka ukidanja nadalje)
Þ Sukob načela pravednosti te pravne sigurnosti i ekonomičnosti
Þ Prethodni (npr. čl. 88. URH) i naknadni nadzor ustavnosti zakona
Pravne posljedice odluka o neustavnosti zakona II
Þ Razlikovanje poništavanja i ukidanja propisa
Þ kompromisa između proturječnih zahtjeva:
Þ - za povratom u prijašnje stanje u ime pravednosti, i
Þ - zahtjeva pravne sigurnosti i ekonomičnosti, te
Þ - vežu prava osoba povrijeđenih primjenom neustavnog zakona uz određene rokove.
Þ Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske
Þ prije noveliranja, pravo povrijeđene osobe vezao uz rokove različite u slučaju ukidanja od
slučaja poništavanja propisa,
Þ nakon noveliranja, kod ukidanja veže uz pitanje tko je podnio prijedlog za ispitivanje
ustavnosti ili zakonitosti propisa.
Prethodni i naknadni nadzor ustavnosti zakona
Þ Većina država primjenjuje sustav naknadnog (a posteriori) nadzora ustavnosti zakona -
provodi se tek nakon što je zakon objavljen i stupio na snagu.
Þ Povijesno je stariji sustav prethodnog (a priori) nadzora.
Þ Prednost prethodnog nadzora - sprječava se primjena neustavnog zakona i nastupanje
štetnih posljedica po slobode i prava građana uzrokovanih takvom primjenom.
66
Þ Nedostaci prethodnog nadzora - tek u provedbi zakona može se uočiti neustavnost neke od
njegovih odredbi - nemoguće je da sami građani potiču ispitivanje ustavnosti zakona što je, kao
vjerojatno najdjelotvornije sredstvo inicijative prema ustavnim sudovima, od velikog značenja za
zaštitu sloboda i prava čovjeka i građanina.
Þ Mješoviti sustav prethodnog i naknadnog nadzora predviđa jedino Ustav Portugala iz 1976.
godine. Osim redovitog oblika naknadnog nadzora, svi zakoni, međunarodni ugovori i drugi propisi,
mogu biti podvrgnuti i prethodnom ispitivanju ustavnosti, na prijedlog predsjednika Republike,
podnesenog tijekom roka od osam dana, propisanog za promulgaciju takvog propisa.
Nadzor ustavnosti zakona u SAD I
Þ Federalni sudovi
Þ Pravo federalnih sudova na nadzor ustavnosti zakona nije izrijekom predviđeno Ustavom, već
je utemeljeno na tumačenju Ustava od strane Vrhovnog suda, kao pravno logična posljedica
nadzakonske snage ustavnih odredbi, te dužnosti sudbene vlasti da u svim prijepornim slučajevima
nedvojbeno kaže što je zakon.
Nadzor ustavnosti zakona u SAD II
Þ spor Marbury versus Madison iz 1803. godine
Þ predsjednik Vrhovnog suda John Marshall (1801.-1835.),
Þ ako se ustavna i zakonska odredba odnose na isti slučaj što ga sud mora riješiti, dužnost je
suda ocijeniti je li zakon u suglasnosti s Ustavom, (jer u suprotnom slučaju takav je akt ništavan),
kako bi mogao riješiti slučaj.
Þ Ako nesuglasnost postoji, sud će slučaj riješiti u skladu s odredbama Ustava.
Nadzor ustavnosti zakona u SAD III
Þ Temeljne značajke američkog sistema
Þ sud se u ispitivanju ustavnosti zakona nikada ne upušta po službenoj dužnosti (ex officio), već
samo kada to zahtijeva jedna od stranaka u sporu,
Þ učinak odluke suda odnosi se samo na konkretan sudski slučaj, i nema nikakvih posljedica
glede važenja samog zakona čije su odredbe oglašene neustavnim. Radi se o akcesomom ispitivanju
ustavnosti zakona, sa svrhom rješavanja konkretnog spora,
Þ odluka nije formalno obvezatna za druge sudove, pa niti za sam sud koji ju je donio,
Þ Sud će se iako ni na to nije pravno obvezan, u svim istovrsnim slučajevima, strogo pridržavati
mišljenja višeg suda, odnosno Vrhovnog suda SAD,
Þ sud mora voditi računa o tome da bi predmet, u povodu žalbe ili na zahtjev višeg suda, mogao
dospjeti pred viši sud, koji se prema pravilu stare decidis pridržava svoga načelnog stava sve dok ga
ne izmijeni.
Nadzor ustavnosti zakona u SAD IV
Þ Odluke Vrhovnog suda – ustavni amandmani
Þ odluka Vrhovnog suda SAD može biti obesnažena na prvom mjestu ako Kongres donese
ustavni amandman,
Þ za promjenu ustava zahtijeva se dvotrećinska većina u oba doma, te ratifikacija od tri
četvrtine saveznih država,
Þ 11. amandman donesen da bi se spriječilo građane da pred federalnim sudom tuže državu
(članicu američke federacije),
67
amandmani usmjereni protiv rasne nejednakosti (13., 14., i 15.) doneseni su nasuprot shvaćanju
federalnog Vrhovnog suda iz 1854. (Dred Scott Case) prema kojem crnci nemaju državljanskih prava;
Þ 16. amandman uveo je stjecanje biračkog prava u državama sa 18 godina života.
Nadzor ustavnosti zakona u SAD V
Þ uređenje djelokruga federalnih sudova spada u ovlasti zakonodavca,
Þ Kongres u svojim odnosima sa sudbenom vlasti može zakonom o pravosuđu, promjenom
ustrojstva ili djelokruga sudova, u pojedinim pitanjima utjecati na stajališta suda,
To je sredstvo pokušao iskoristiti predsjednik Franklin Delano Roosewelt 1936. godine nakon sukoba
s Vrhovnim sudom oko zakona donesenih u provedbi New Deala,
Þ Vrhovni je sud tome pružio otpor sa stajališta liberalnih načela slobode ugovaranja i
poduzetništva. Roosewelt je nastojao na usmjerenje suda utjecati na način da poveća broj sudaca,
koje imenuje on sam uz suglasnost Senata,
Þ Do toga nije došlo - sud promijenio stav prema mjerama državne intervencije u sklopu New
Deala.
Nadzor ustavnosti zakona u SAD VI
Þ Doktrina o samoograničavanju suda
Þ Suci su dužni skrupulozno paziti da ne prekorače granicu sudske funkcije - nema nikoga tko bi
takvu njihovu dužnost mogao sankcionirati, a ne da ovu prijeđu i da sebi prisvajaju nadležnost neke
nadparlamentarne vlasti.
Þ Nasuprot tome, govori se o sudskom aktivizmu, koji je Sud pokazao posebno 60-ih godina 20.
stoljeća u pitanjima ljudskih sloboda i prava, naročito na planu eliminiranja rasne diskriminacije.
Nadzor ustavnosti zakona u SAD VII
Þ Doktrina o političkim pitanjima
Þ sud je dužan izbjeći svaku intervenciju na području politike i strogo se ograničiti na pitanja
primjene prava.
Þ zbiljski je to nemoguće izbjeći, tako da sve važnije odluke Vrhovnog suda imaju velik politički
utjecaj (odluke o rasnoj jednakosti; o smrtnoj kazni; dopustivosti pobačaja; tumačenju pojedinih
sloboda i prava, privilegijama izvršne vlasti ili odnosima između legislative i egzekutive),
Þ teškoće što je to političko pitanje u konkretnom slučaju - jasno je da svako pravno pitanje
nosi sa sobom određene političke posljedice po adresate određenog propisa.
Nadzor ustavnosti zakona u SAD VIII
Þ u većini slučajeva Vrhovni sud SAD sam odlučuje o tome koji će spor uzeti u razmatranje,
U povodu žalbe na odluke svih saveznih sudova i vrhovnih sudova država, Vrhovni sud sam odlučuje
radi li se o "bitno federalnom pitanju" u kojem slučaju ima pravo razmotriti slučaj,
Þ Vrhovni sud SAD ima pravo i sam naložiti nižem federalnom sudu (writ of certiorari) da mu
dostavi cijeli predmet na reviziju, što čini relativno rijetko.
68
Nadzor ustavnosti zakona u SAD IX
Þ writ of mandamus, (nalog) je obvezatni sudbeni nalog nižem sudu, ili tijelu izvršne vlasti, ili
javnoj korporaciji, kojim se ispravlja greška u postupanju i primjeni prava (nalog nižem sudu kojim se
rješava negativni sukob djelokruga).
Þ writ of prohibition, (zabrana) nižem sudu se zabranjuje uzurpacija ovlasti nekog drugog
tijela ili suda, odnosno rješavaju pozitivni sukobi djelokruga,
Þ writ of certiorari, (pojašnjenje) pravo višeg suda preuzeti slučaj iz djelokruga nižeg suda u
svrhu nadzora nad postupanjem i primjenom prava.
Þ quo waranto, (kojim pravom) - zabranjuje se svako neovlašteno obavljanje javne dužnosti,
Þ respondeat superior, (odgovara nalogodavac), kao pravni temelj zahtjeva pojedinca za
naknadu od države za postupanje njezinih službenika.
Þ cease and dedst order (obustavi djelatnost) nalog kojim sud nalaže državnom dužnosniku
ili privatnoj osobi da obustavi određenu djelatnost ili ponašanje.
Þ sub poena (pod prijetnjom kazne) sudbeni nalog kojim se nalaže nekoj osobi da pristupi sudu
ili preda određene predmete, pod prijetnjom kaznene odgovornosti.
Ustavni sudovi
Þ Posebno državno tijelo, nezavisno od parlamenta, vlade i sudova
Þ Apstraktna kontrola zakonitosti uz poništenje ili ukidanje zakona ili pojedinih njegovih
odredbi
Þ Nadzor nad ustavnošću i zakonitošću podzakonskih propisa
Þ Federativne države: sporovi između država članica federacija te između država i federalnih
vlasti
Þ Nadzor zakonitosti provođenja izbora
Þ Suđenje visokim državnim funkcionarima za povredu ustava
Þ Prvi put uveden ustavom Republike Austrije 1920.
Europski sustav nadzora ustavnosti zakona I
Þ Ustavni sudovi:
Þ ispituju ustavnost zakona in abstracto - neovisno o nekom konkretnom pravnom predmetu ili
sporu.
Þ donose odluke koje nisu ograničene na konkretan slučaj, već djeluju erga omnes (prema
svima).
Þ zakon odnosno njegove odredbe za koje ustavni sud zaključi da su protuustavne poništavaju
se ili ukidaju,
69
Þ Vrše nadzor nad ustavnošću i zakonitošću podzakonskih propisa i zaštita prava na lokalnu
samoupravu.
Þ odlučuju u sporovima o pravima i dužnostima najviših tijela državne vlasti.
Þ tumače ustav pa i zakon, te donose takozvane interpretativne odluke, obično na zahtjev
najviših državnih tijela ili dužnosnika.
Europski sustav nadzora ustavnosti zakona II
Þ u federativnim državama rješavaju sporova o ustavnim pravima među državama članicama
federacija, te među državama i federalnim tijelima.
Þ nadziru zakonitost provedbe izbora i referenduma, te narodnih inicijativa ili narodnog veta,
Þ sude za povredu ustava visokim državnim dužnosnicima,
Þ pružaju zaštitu sloboda i prava čovjeka i građanina protiv povreda počinjenih pojedinačnim
aktima sudbenih, upravnih i drugih javnih vlasti (ustavna žalba ili ustavna tužba).
Ustavni sud Republike Austrije I
Þ Sastav i ustrojstvo:
Þ Predsjednik, potpredsjednik, 12 redovnih i 6 dopunska člana
Þ Imenuje predsjednik Republike
Þ Iz reda sudaca, javnih dužnosnika i sveučilišnih profesora pravnih znanosti
Þ Bez ograničenja mandata (do 70. godine života)
Ustavni sud Republike Austrije II
Þ Djelokrug:
Þ Odlučivanje o ustavnosti i zakonitosti
Þ Ispitivanje ustavnosti međunarodnih ugovora
Þ Ustavna tužba
Þ Sukob djelokruga
Þ Nadzor zakonitosti izbora, referenduma i narodne inicijative
Þ Sudi predsjedniku Republike, ministrima i dužnosnicima zemalja
Þ Odlučuje o financijskim zahtjevima protiv savezne države, zemalja ili lokalnih samouprava
Þ Odlučivanje o suglasnosti ustavnih amandmana s Ustavom
Þ Pravni učinak odluka o neustavnosti
Savezni Ustavni sud SR Njemačke I
Þ Uspostavljen Temeljnim zakonom iz 1949. godine
Þ Ustavni sudovi saveznih zemalja
Þ Ustrojstvo i sastav:
Þ 2 vijeća (senata)
Þ 16 sudaca (pola bira Bundestag, pola Bundesrat)
Þ Mandat 12 godina (do 68. godine života)
Þ 6 iz redova sudaca, 6 iz reda pravnika koji su se istaknuli sveučilišnom ili javnom djelatnošću
Þ Od 1985. djeluju i manja vijeća od 3 suca
Savezni Ustavni sud SR Njemačke II
Þ Djelokrug:
70
Þ Odlučivanje o ustavnosti saveznih i zemaljskih zakona (ustavna žalba protiv zakona)
Þ Nadzor rada političkih stranaka
Þ Odlučivanje o optužbi protiv predsjednika Republike, parlamentarnih dužnosnika i sudaca
(radi povrede Ustava i zakona)
Þ Odlučivanje o sukobu djelokruga
Þ Zakonitost izbora i referenduma (kao tijelo 2. stupnja; u 1. stupnju Bundestag)
Þ Ustavna žalba
Þ Tumačenje Ustava
Ustavni sud RH I
Þ Izvori prava
Þ Ustav RH: čl. 125-131. te čl. 6., 88., 94., 96., 104., 105. i 122.
Þ sastav; postupak kandidiranja sudaca; izbor predsjednika Suda; inkompatibilnost; imunitet;
razrješenje sudaca; nadležnost; obavještavanje o dužnosti donošenja propisa; pravni učinci odluka
Suda; odredbe o ustavnom zakonu o Ustavnom sudu
Þ Ustavni zakon o Ustavnom sudu RH – donosi se po postupku za promjenu Ustava – jednake
snage kao i odredbe samog Ustava
Þ Poslovnik Ustavnog suda RH – unutarnje ustrojstvo
Ustavni sud RH II
Þ Sastav
Þ 13 sudaca; bira Hrvatski sabor
Þ mandat 8 godina
Þ iz reda istaknutih pravnika, osobito sudaca, državnih odvjetnika, odvjetnika i sveučilišnih
profesora pravnih znanosti
Þ ne smije pripadati nijednoj političkoj stranci, niti svojim javnim djelovanjem i postupanjem
smije iskazivati osobnu naklonost prema bilo kojoj političkoj stranci.
Þ ne mogu obavljati nikakvu drugu javnu ni profesionalnu dužnost
Þ Izuzeci:
× sveučilišni nastavnici pravnih znanosti
× Članstvo u udrugama pravnika, humanitarnim, kulturnim, sportskim i drugim udrugama.
Ustavni sud RH III
Þ Postupak izbora
Þ Odbor Hrvatskog sabora nadležan za Ustav započinje postupak objavljivanjem u Narodnim
novinama poziva pravosudnim institucijama, pravnim fakultetima, odvjetničkoj komori, pravničkim
udrugama, političkim strankama, pravnim osobama i pojedincima, poziva za isticanje kandidata za
jednog ili više sudaca Ustavnog suda.
Þ Nadležni Odbor obavlja sa svakim kandidatom, za kojeg utvrdi da ispunjava propisane uvjete,
javni razgovor.
71
Þ Odbor sastavlja listu kandidata koji ulaze u uži izbor, na temelju rezultata razgovora i svih
ostalih relevantnih podataka kojima raspolaže.
Þ Lista mora sadržavati više kandidata od broja sudaca koji se bira i mora biti obrazložena.
Þ Zastupnici Hrvatskog sabora glasuju pojedinačno o svakom predloženom kandidatu, za izbor
je potrebna većina ukupnog broja zastupnika Hrvatskog sabora.
Þ Suci Ustavnog suda između sebe biraju predsjednika suda, tajnim glasovanjem na rok od
četiri godine, uz mogućnost ponavljanja mandata.
Ustavni sud RH IV
Þ Jamstva neovisnosti suda i sudaca - stabilnost položaja
Þ razlozi zbog kojih ustavni sudac jedino može biti razriješen dužnosti prije isteka vremena na
koje je izabran:
× ako to sudac sam zatraži.
× ako bude osuđen na zatvorsku kaznu.
× ako trajno izgubi sposobnost obavljati svoju dužnost.
Þ Izvan tih razloga nema pravne mogućnosti da se sudac Ustavnog suda ukloni sa svoje
dužnosti.
Ustavni sud RH V
Þ Imunitet
Þ kaznenopravni imunitet jednak kao i kod saborskih zastupnika.
Þ Imunitet neodgovornosti. Sudac ni u kojem slučaju ne može biti pozvan na odgovornost za
izraženo mišljenje ili glasovanje u Ustavnom sudu - materijalnopravni imunitet - imunitet
neodgovornosti.
Þ Imunitet nepovredivosti. Sudac uživa i imunitet nepovredivosti, koji je postupovnopravne
prirode, a štiti ga tako da sudac ne može biti uhićen niti se protiv njega može pokrenuti kazneni
postupak bez odobrenja Ustavnog suda.
Þ iznimka kod imuniteta nepovredivosti - sudac izravno zatečen u činjenju kažnjivog djela teže
prirode (kazna veća od pet godina strogog zatvora) - može ga se pritvoriti uz obvezu da se o tome
odmah obavijesti Ustavni sud.
Ustavni sud RH VI
Þ Osnovni djelokrug:
Þ odlučuje o suglasnosti zakona s Ustavom i o suglasnosti drugih propisa s Ustavom i zakonom,
Þ može ocjenjivati ustavnost zakona te ustavnost i zakonitost drugih propisa koji su prestali
važiti ako od tog prestanka do podnošenja zahtjeva ili prijedloga za pokretanje postupka nije prošlo
više od godine dana,
Þ odlučuje povodom ustavnih tužbi protiv pojedinačnih odluka državnih tijela, tijela jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravnih osoba s javnim ovlastima kad su tim odlukama
72
povrijeđena ljudska prava i temeljne slobode, kao i pravo na lokalnu i područnu (regionalnu)
samoupravu zajamčeni Ustavom Republike Hrvatske,
Ustavni sud RH VII
Þ prati ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti te o uočenim pojavama neustavnosti i nezakonitosti
izvješćuje Hrvatski sabor,
Þ rješava sukob nadležnosti između tijela zakonodavne, izvršne i sudbene vlasti,
Þ odlučuje, u skladu s Ustavom, o odgovornosti Predsjednika Republike,
Þ nadzire ustavnost programa i djelovanja političkih stranaka i može, u skladu s Ustavom,
zabraniti njihov rad,
Þ nadzire ustavnost i zakonitost izbora i državnog referenduma i rješava izborne sporove koji
nisu u djelokrugu sudova,djelokrug
Ustavni sud RH VIII
Þ Ostale nadležnosti određene Ustavom
Þ Opći nadzor nad donošenjem provedbenih propisa od strane Vlade i drugih nadležnih tijela.
"Ako Ustavni sud utvrdi da nadležno tijelo nije donijelo propis za izvršenje odredaba Ustava, zakona
i drugih propisa, a bilo je dužno takav propis donijeti, o tome obavještava Vladu, a o propisima koje
je bila dužna donijeti Vlada, obavještava Hrvatski sabor.“
Þ Primanje svečane prisege Predsjednika Republike, kojom se on obvezuje na vjernost Ustavu
Þ Odluka o postojanju okolnosti kada je Predsjednik Republike spriječen obavljati svoju
dužnost zbog bolesti ili nesposobnosti, kada obavljanje predsjedničke dužnosti privremeno preuzima
predsjednik Hrvatskog sabora
Þ Odluka o nastupanju okolnosti, kao što je smrt, ostavka ili odluka Ustavnog suda o
odgovornosti Predsjednika Republike za povredu Ustava, čime prestaje mandat Predsjednika, a
dužnost privremeno preuzima predsjednik Hrvatskog sabora
Ustavni sud RH IX
Þ Prethodno odobrenje o pritvoru ili pokretanju kaznenog postupka protiv Predsjednika
Republike (predsjedničkom imunitetu),
Þ Odlučivanje o žalbi razriješenog suca protiv odluke o razrješenju,
Þ Odlučivanje o žalbi protiv odluke Državnog sudbenog vijeća o stegovnoj odgovornosti suca,
Þ Odlučivanje o ustavnosti pitanja o kojem se putem narodne inicijative zahtijeva raspisivanje
referenduma,
Þ Odlučuje o suglasnosti zakona s međunarodnim ugovorima,
Ustavni sud RH X
Akti Ustavnog suda
Þ Ustavni sud donosi odluke i rješenja.
Þ Odluka se donosi o meritumu stvari o kojoj se sud izjašnjava,
Þ u svim ostalim slučajevima donosi se rješenje.
73
Þ Svaki sudac ima pravo izdvojiti svoje mišljenje i objaviti ga. Dvije su vrste izdvojenih
mišljenja razvijene u praksi ustavne sudovanja:
× kada sudac prihvaća odluku većine o meritumu, ali nije suglasa s razlozima na kojima je
utemeljena (concurring opinion);
× kada se sudac protivi odluci o meritumu kao i obrazloženju (dissenting opinion).
Ustavni sud RH XI
Þ Odluke i važnija rješenja objavljuju se u Narodnim novinama,
Þ Odluke i rješenja Ustavnog suda obvezatni su i dužna ih je poštovat svake fizička i pravna
osoba,
Þ Sva tijela državne vlasti i lokalne područne (regionalne) samouprave dužna su u okviru svoga
ustavnog zakonskog djelokruga provodit odluke i rješenja Ustavnog suda,
Þ Vlada Republike Hrvatske osigurava preko tijela državne uprave provedbu odluka i rješenja
Ustavnog suda,
Þ Ustavni sud može sam odrediti tijelo kojem povjerava provedbu svoje odluke, odnosne
rješenja,
Þ Ustavni sud može odrediti način provedbe svoje odluke odnosno rješenja
Ocjena ustavnosti i zakonitosti I
Þ Ocjena ustavnosti zakona te ustavnosti i zakonitosti drugih propisa (čl. 128. st. 1. toč. 1. i 2.
URH),
Þ Ukidanje neustavnog zakona te ukidanje ili poništavanje neustavnog ili nezakonitog drugog
propisa (čl. 130. st. 1. i 2. URH),
Þ Poseban slučaj odlučivanja suglasnosti zakona s međ. ugovorima (ocjenjuje ustavnost) te međ.
ugovora s Ustavom (Sud nije nadležan),
Þ Ustavni zakon o Ustavnom sudu RH:
Þ Inicijativa i pokretanje postupka
Þ Postupanje Ustavnog suda
Þ Način donošenja odluka i njihove pravne posljedice
Þ Izvršavanje ustavnosudskih odluka
Ocjena ustavnosti i zakonitosti II
Þ Pokretanje postupka
Þ U svezi s pokretanjem postupka pred Ustavnim sudom u cilju ocjene ustavnosti zakona ili
ocjene ustavnosti i zakonitosti drugog propisa razlikuju se tri situacije:
× Prijedlog za ocjenu ustavnosti i zakonitosti
× Odluku samog Ustavnog suda,
× Zahtjev ovlaštenog tijela.
Ocjena ustavnosti i zakonitosti III
Þ (1)Svatko (fizička ili pravna osoba) ima pravo predložiti pokretanje postupka za ocjenu
ustavnosti zakona ili ocjenu ustavnosti i zakonitosti drugog propisa,
74
Þ Takva inicijativa obvezuje Ustavni sud koji će sam odlučiti o tom hoće li u povodu prijedloga
pokrenuti postupak,
Þ Postupak odlučivanja dužan je započeti najkasnije godinu dana nakon podnošen prijedloga.
Ocjena ustavnosti i zakonitosti IV
Þ (2) Ustavni sud može sam pokrenuti postupak za ocjenu ustavnost i zakonitosti
Þ Sud nije ničim ograničen, te se na vlastitu inicijativu može upustiti u ocjenu ustavnosti
svakog zakona, odnosno ustavnosti i zakonitosti svake drugog propisa.
Ocjena ustavnosti i zakonitosti V
Þ (3) Na zahtjev tijela ovlaštenih tijela Ustavni sud je dužan provesti postupak ocjene
ustavnosti i zakonitosti, te donijeti odluku.
Þ Zahtjev kojim se pokreće postupak ocjenjivanja ustavnosti zakonitosti pred Ustavnim sudom
mogu podnijeti:
Þ jedna petina zastupnika Hrvatskog sabora;
Þ radno tijelo Hrvatskog sabora;
Þ predsjednik Republike Hrvatske;
Þ Vlada, glede podzakonskih propisa, ali ne i zakona;
Þ Vrhovni sud ili drugi sud, ako se pitanje ustavnosti i zakonitost javi u postupku pred
sudovima;
Þ Pučki pravobranitelj, koji štiti ustavna i zakonska prava v postupku pred državnom upravom,
tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave i tijelima koja imaju javne ovlasti, kad se pitanje
ustavnosti i zakonitosti javi u njegovu postupanju;
Þ predstavnička tijela jedinica lokalne ili područne (regionalne samouprave u stvarima iz
područja ustrojstva, djelokruga il: financiranja lokalne samouprave.
Ocjena ustavnosti i zakonitosti VI
Þ Sud koji u postupku nađe da zakon koji bi trebalo primijeniti, ili koja njegova odredba nije
ustavna, dužan je zastati s postupkom i podnijeti Ustavnom sudu zahtjev za ocjenu ustavnosti
zakona.
Þ Ako, pak, sud u postupku nađe da drugi, dakle podzakonski propis, koji bi trebalo primijeniti,
nije suglasan s Ustavom ili sa zakonom, on neće primijeniti taj propis, već će predmet riješiti
75
izravnom primjenom zakonskih odredbi (ekscepcija ilegalnosti), te podnijeti Ustavnom sudu zahtjev
za ocjenu ustavnosti ili zakonitosti spornog propisa.
Þ U takvom slučaju Ustavni sud o podnesenom zahtjevu obavještava Vrhovni sud
Ocjena ustavnosti i zakonitosti VII
Þ Čl. 44. UZoUSRH
Þ (1) Postupak za ocjenu suglasnosti zakona s Ustavom i drugih propisa s Ustavom i zakonom
smatra se pokrenutim na dan primitka zahtjeva u Ustavnom sudu, odnosno na dan predaje zahtjeva
pošti preporučeno.
(2) Postupak za ocjenu suglasnosti zakona s Ustavom i drugih propisa s Ustavom i zakonom u povodu
prijedloga smatra se pokrenutim na dan donošenja rješenja o pokretanju postupka.
Ocjena ustavnosti i zakonitosti VIII
Þ Čl. 45. UZoUSRH
Þ Ustavni sud može, do donošenja konačne odluke, privremeno obustaviti izvršenje
pojedinačnih akata ili radnji koje se poduzimaju na osnovi zakona ili drugog propisa, čija se
suglasnost s Ustavom, odnosno zakonom ocjenjuje, ako bi njihovim izvršenjem mogle nastupiti teške i
nepopravljive posljedice.
Þ Ova ovlast ne prejudicira konačnu odluku o ustavnosti ili zakonitosti
Ocjena ustavnosti i zakonitosti IX
Þ Ukidanje ili poništavanje propisa
Þ Utvrdi li nesuglasnost zakona s Ustavom, Ustavni će sud ukinuti zakon, odnosno pojedine
njegove odredbe.
Þ Zakonske odredbe ne mogu biti poništene. Ukinute odredbe, odnosno cijeli zakon, prestaju
važiti danom objave odluke Ustavnog suda u Narodnim novinama, ali sud može odrediti i neki drugi
rok.
Þ Drugi (podzakonski) propis ili pojedine njegove odredbe, osim zakona, Ustavni sud će ili
ukinuti ili poništiti, ako utvrdi da nije suglasan s Ustavom, odnosno sa zakonom.
Þ Sud je obvezan poništiti propis:
× ako se njime vrijeđaju ljudska prava i temeljne slobode,
× ako se njime neki pojedinci, skupine ili udruge neosnovano stavljaju u povoljniji ili nepovoljniji
položaj.
Pravne posljedice ukidanja odnosno poništavanja I
Þ (1) U slučaju poništavanja nekog propisa, odnosno pojedinih njihovih odredbi, svatko (fizička
ili pravna osoba) kome je povrijeđeno neko pravo pravomoćnim pojedinačnim aktom donesenim na
temelju poništenog zakona ili drugog propisa ima pravo tražiti od nadležnog tijela izmjenu tog
pojedinačnog akta putem ponavljanja postupka.
Þ Rok je šest mjeseci od dana objave odluke Ustavnog suda u Narodnim novinama , odnosno
drugom službenom glasilu (članak 58. stavak 3. i 4. Ustavnog zakona).
76
Pravne posljedice ukidanja odnosno poništavanja II
Þ (2) U slučaju ukidanja zakona ili drugog propisa, odnosno pojedinih njihovih odredbi, samo
ona osoba koja je podnijela prijedlog za ocjenu ustavnosti, odnosno ustavnosti ili zakonitosti, ima
pravo zahtijevati od nadležnog tijela promjenu pojedinačnog akta kojom joj je povrijeđeno neko
pravo putem ponavljanja postupka.
Þ Zahtjev se podnosi u roku od šest mjeseci od dana objave odluke Ustavnog suda u Narodnim
novinama (članak 58. stavak 2. Ustavnog zakona).
Pravne posljedice ukidanja odnosno poništavanja III
Þ (3) Rokova i ograničenja nema kad je u pitanju osuda za kazneno djelo.
Þ Pravomoćna osuda za kazneno djelo, utemeljena na zakonskoj odredbi koja je ukinuta zbog
nesuglasnosti s Ustavom, ne proizvodi pravne učinke i može se izmijeniti u ponovljenom kaznenom
postupku.
Þ Ukinute odnosno poništene odredbe propisa neće se primjenjivati od dana stupanja na snagu
odluke Ustavnog suda (dana objave ili drugog dana koji odredi sam Ustavni sud).
Pravne posljedice ukidanja odnosno poništavanja IV
Þ Naknada štete – čl. 59.
Þ Ako su nastupili učinci pravomoćne sudske presude za kazneno djelo utemeljeno na zakonskoj
odredbi koja je ukinuta odnosno ako se izmjenom pravomoćnog pojedinačnog akta ne mogu otkloniti
štetne posljedice nastale uslijed povrede prava stranke, stranka može u roku od 6 mjeseci od dana
objave odluke podnijeti zahtjev da se te posljedice otklone nadoknadom štete
Pravne posljedice ukidanja odnosno poništavanja V
Q Izmjena pravomoćne odluke kada je utvrđeno da ne postoji neustavnost ili nezakonitost
propisa – čl. 60.
Þ Kad sud pravomoćnom odlukom odbije primijeniti propis zbog njegove neustavnosti ili
nezakonitosti, a Ustavni sud utvrdi da takva neustavnost, odnosno nezakonitost ne postoji, svatko
kome je povrijeđeno neko pravo može zahtijevati izmjenu pravomoćne odluke suda u roku od godine
dana od dana objave odluke Ustavnog suda
Ustavna tužba I
Þ Čl. 128. st. 4. URH
Þ Čl. 62. st. 1. UZoUSRH:
Þ Svatko može podnijeti Ustavnom sudu ustavnu tužbu ako smatra da mu je pojedinačnim
aktom tijela državne vlasti, tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ili pravne
osobe s javnim ovlastima, kojim je odlučeno o njegovim pravima i obvezama ili o sumnji ili optužbi
zbog kažnjivog djela, povrijeđeno ljudsko pravo ili temeljna sloboda zajamčena Ustavom, odnosno
Ustavom zajamčeno pravo na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu
Ustavna tužba II
Þ Uvjet iscrpljenosti pravnog puta (žalba; upravni spor; revizija) – čl. 62. st. 2. i 3. UZoUSRH
77
Þ Izuzetak: u slučaju dugotrajnosti postupka ili grubog vrijeđanja ustavnih prava, ako bi za
podnositelja ustavne tužbe mogle nastati teške i nepopravljive posljedice čl. 63. UZoUSRH
Þ Novela Zakona o sudovima – Ustavni sud kao sud 2. stupnja (razuman rok) – zahtjev za zaštitu
prava na suđenje u razumnom roku
Þ Razuman rok – čl. 29. URH i čl. 6. Europske konvencije
Þ Rok za podnošenje ustavne tužbe – 30 dana od primitka odluke – čl. 64. UZoUSRH
Þ Odlukom kojom se ustavna tužba usvaja, Ustavni sud ukida osporavani akt kojim je
povrijeđeno ustavno pravo – čl. 76. st. 1. UZoUSRH
Ustavna tužba III
Þ Ustavne tužbe o povredi prava na suđenje u razumnom roku razlikuju se od ostalih ustavnih
tužbi jer se one uvijek podnose prije nego što je iscrpljen redovni put zaštite zbog toga što postupak
pred sudom traje predugo odnosno nerazumno dugo.
Þ Po uzoru na Europski sud za ljudska prava, Ustavni sud prihvaća, u pravilu, kao razumni rok u
kojem se na jednoj sudskoj instanci treba donijeti presuda ili druga odluka, vrijeme od tri godine.
Þ Ako Ustavni sud utvrdi da sudski postupak traje odnosno da je do podnošenja ustavne tužbe
trajao nerazumno dugo, donosi odluku kojom se:
Þ - prvo ustavna tužba usvaja,
Þ - drugo naređuje nadležnom sudu da je dužan donijeti odluku u predmetu koji pred njim vodi
u određenom roku, koji Ustavni sud najčešće određuje da ne traje dulje šest mjeseci,
Þ - treće zbog povrede ustavnog prava na suđenje u razumnom roku dodjeljuje podnositelju
ustavne tužbe tzv. pravičnu naknadu u određenom novčanom iznosu koji se prosječno kreće oko
7000 kuna po podnositelju.
Ustavna tužba IV
Þ Rok za podnošenje ustavne tužbe.
Þ Ustavna se tužba može podnijeti u roku od 30 dana računajući od dana primitka konačne
odluke (članak 64. Ustavnog zakona).
Þ dopuštena iznimka: " Osobi koja iz opravdanih razloga propusti rok za podnošenje ustavne
tužbe, Ustavni sud će dopustiti povrat u prijašnje stanje ako ona u roku od 15 dana nakon
prestanka razloga koji je prouzročio propuštanje podnese prijedlog za povrat u prijašnje stanje i
ako istodobno s prijedlogom podnese i ustavnu tužbu.
Þ Nakon proteka tri mjeseca od dana propuštanja ne može se tražiti povrat u prijašnje stanje
(članak 64. Ustavnog zakona).
Ustavna tužba V
Þ Odgoda izvršenja osporavanog akta
Þ Ustavna tužba u pravilu ne sprječava primjenu osporavanog akta (Članak 67. Ustavnog
zakona)
Þ Na prijedlog podnositelja ustavne tužbe Ustavni sud može odgoditi ovrhu do donošenja
odluke, ako bi ovrha prouzročila podnositelju tužbe štetu koja bi se teško mogla popraviti, a odgoda
nije suprotna javnom interesu niti bi se odgodom nanijela nekome veća šteta (članak 67. Ustavnog
zakona).
78
Ustavna tužba VI
Þ Postupanje Ustavnog suda
Þ Postupak vodi sudac izvjestitelj, koji priprema predmet za odlučivanje u Vijeću i predlaže
nacrt odluke. O ustavnoj tužbi odlučuje vijeće sastavljeno od šest sudaca.
Þ Vijeće sastavljeno od troje sudaca odlučuje da li postoje postupovne pretpostavke za
odlučivanje, pa ako one ne postoje donosi konačnu odluku o odbacivanju ustavne tužbe iz razloga kao
što su nepravodobnost, neovlaštenost na podnošenje ustavne tužbe, nedopuštenost i drugi razlozi
formalne naravi.
Þ Vijeće može odlučivati samo jednoglasno i u punom sastavu. Ako se u vijeću ne postigne
jednoglasnost ili ako vijeće smatra da predmet ustavne tužbe ima širi značaj, o ustavnoj tužbi
odlučit će sjednica Ustavnog suda.
Þ Vijeće, odnosno sjednica Ustavnog suda ispituje samo one povrede ustavnih prava koje su
istaknute u ustavnoj tužbi. Ustavna tužba neće se uzeti u razmatranje u slučaju kad se ne radi o
povredi ustavnog prava
Ustavna tužba VII
Þ Razlozi za odbacivanje ustavne tužbe
Þ Ustavni sud će rješenjem odbaciti ustavnu tužbu: ako nije nadležan; ako je ustavna tužba
nepravodobna, nepotpuna, nerazumljiva ili nedopuštena
Þ Ustavna tužba je nedopuštena ako:
Þ nije iscrpljen dopušteni pravni put, odnosno
Þ podnositelj tužbe u prethodnom postupku nije koristio dopušteno pravno sredstvo (osim gore
navedene iznimke iz članka 62. Ustavnog zakona),
Þ je tužbu podnijela osoba koja nije ovlaštena za njezino podnošenje, te
Þ je tužbu podnijela pravna osoba koja ne može biti nositelj ustavnih prava.
Ustavna tužba VIII
Þ Odluka Ustavnog suda
Þ Ustavni sud odlučuje o ustavnoj tužbi odlukom, kojom se tužba usvaja ili odbija kao
neosnovana.
Þ Odlukom se ustavna tužba odbija kao neosnovana kada Ustavni sud utvrdi da ne postoje
razlozi zbog kojih se akt osporava.
Þ Odlukom kojom se ustavna tužba usvaja, Ustavni sud ukida osporavani akt kojim je
povrijeđeno ustavno pravo podnositelja.
Þ Ustavni sud predmet vraća na ponovni postupak tijelu koje je donijelo ukinuti akt, ako je
nadležno sudbeno ili upravno tijelo, tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ili
pravna osoba s javnim ovlastima dužno umjesto akta koji je ukinut donijeti novi akt.
Þ U slučaju da osporavani akt kojim je povrijeđeno ustavno pravo podnositelja više ne proizvodi
pravne učinke, Ustavni sud u odluci utvrđuje njegovu neustavnost, navodeći u izreci ustavno pravo
koje je podnositelju tim aktom povrijeđeno.
Ustavna tužba IX
Þ Obvezatnost pravnih stajališta Ustavnog suda
79
Þ Kada ustavnu tužbu usvoji i osporeni akt ukine, Ustavni sud u obrazloženju navodi koje je
ustavno pravo povrijeđeno i u čemu se povreda sastoji.
Þ Pri donošenju novog akta, nadležno tijelo dužno je poštivati pravna stajališta Ustavnog suda
izražena u odluci o ukidanju
Sporovi o nadležnosti
Þ Ustavni sud Republike Hrvatske rješava sukob o nadležnosti između tijela zakonodavne,
izvršne i sudbene vlasti.
Þ Sukob nadležnosti je situacija u kojoj dolazi do neslaganja između državnih tijela ili vlasti, o
tome u čijem se djelokrugu po Ustavu i zakonu, nalazi odlučivanje u određenoj stvari ili predmetu-
tipičan ustavni spor, jer se radi o Ustavom, i na temelju Ustava zakonom utvrđenom djelokrugu triju
vlasti.
Þ Sukob se pojavljuje u dva oblika:
× pozitivan sukob nadležnosti i
× negativan sukob nadležnosti.
Pozitivan sukob nadležnosti
Þ nastaje kada dva ili više državnih tijela istodobno smatraju da su ovlaštena odlučiti u
određenoj stvari. Ona "svojataju" predmet i ne mogu se suglasiti kome on po Ustavu pripada.
Þ Dođe li do sukoba nadležnosti između tijela zakonodavne i izvršne ili sudbene vlasti, zato što
određena tijela prihvaćaju, to jest svojataju, ovlast u istom predmetu, svako od tih tijela može
zahtijevati od Ustavnog suda da riješi nastali sukob nadležnosti.
Þ Takav zahtjev može podnijeti i stranka, osoba čiji je interes zbog nastalog sukoba
nadležnosti povrijeđen, ili bi mogao biti povrijeđen.
Þ Zahtjev se podnosi u roku od 30 dana od dana saznanja da je i drugo tijelo prihvatilo
nadležnost.
Þ Ustavni sud može odrediti da se do njegove odluke prekine postupak pred tijelima među
kojima je došlo do sukoba nadležnosti.
Negativan sukob nadležnosti
Þ nastaje kada određena državna tijela smatraju da nisu ovlaštena odlučiti u određenoj stvari,
tako da nijedno od njih ne želi prihvatiti odlučivanje u određenoj pravnoj stvari. Ovdje nitko ne želi
uzeti određeni predmet u rješavanje.
Þ Ako dođe do sukoba nadležnosti između tijela zakonodavne i izvršne ili sudbene vlasti zato
što određena tijela odbijaju nadležnost u određenom predmetu, zahtjev Ustavnom sudu za rješenje
sukoba nadležnosti može se podnijeti u roku od 30 dana od dana nastupanja konačnosti odluke
izvršnog ili pravomoćnosti odluke sudbenog tijela, odnosno od dana donošenja odgovarajuće odluke
zakonodavnog tijela, kojom se odbija nadležnost.
Þ Takav zahtjev ima pravo podnijeti stranka koja zbog odbijanja nadležnosti nije mogla
ostvariti svoje pravo, kao i svako od tijela državne vlasti obuhvaćenih sukobom nadležnosti.
Odgovornost predsjednika Republike
80
Þ Predsjednik Republike odgovoran je za povredu Ustava koju počini u obavljanju svojih
dužnosti.
Þ Postupak za utvrđivanje posebne odgovornosti Predsjednika Republike može pokrenuti
Hrvatski sabor dvotrećinskom većinom svih zastupnika.
Þ O odgovornosti Predsjednika Republike odlučuje Ustavni sud Republike Hrvatske
dvotrećinskom većinom svih sudaca.
Þ Ustavni sud mora donijeti odluku o odgovornosti Predsjednika Republike Hrvatske za povredu
Ustava u roku od 30 dana od dana zaprimanja prijedloga kojim se pokreće odgovornost Predsjednika
Republike za povredu Ustava.
Þ Ako Ustavni sud Republike Hrvatske utvrdi njegovu odgovornost, Predsjedniku Republike
prestaje dužnost po sili Ustava.
Nadzor nad ustavnošču programa i djelovanja političkih stranaka I
Þ "Protuustavne su političke stranke koje svojim programom ili nasilnim djelovanjem smjeraju
podrivanju slobodnoga demokratskog poretka ili ugrožavaju opstojnost Republike Hrvatske,
Þ zabranjeno je i kažnjivo svako pozivanje ili poticanje na rat ili uporabu nasilja, na nacionalnu,
rasnu ili vjersku mržnju ili bilo koji oblik nesnošljivosti,
Þ politička stranka koja svojim programom poziva na nasilje, ili zaista nasilno djeluje, bez
obzira na ono što tvrdi u svojem programu, te na taj način "podriva" (želi oslabiti ili srušiti)
demokratski ustavni poredak ili ugrožava samu opstojnost Republike može biti proglašena
protuustavnom, te zabranjena, a može biti zabranjen i dio stranke,
Þ Ustavni sud nadzire ustavnost programa i djelovanja političkih stranaka
Nadzor nad ustavnošću programa i djelovanja političkih stranaka II
Þ Zahtjev za zabranu rada političke stranke može podnijeti:
× predsjednik Republike Hrvatske,
× Hrvatski sabor,
× Vlada,
× Vrhovni sud,
× tijelo (ministarstvo) nadležno za registraciju političkih stranaka,
× državni odvjetnik Republike Hrvatske,
× pučki pravobranitelj.
Nadzor izbora i državnog referenduma, te izborni sporovi
Þ U ovoj svojoj funkciji Ustavni sud:
Þ nadzire ustavnost i zakonitost izbora;
Þ nadzire ustavnost i zakonitost državnog referenduma;
Þ rješava izborne sporove koji nisu u djelokrugu sudova, u povedu žalbi na rješenja nadležnih
izbornih povjerenstava..
Nadzor ustavnosti i zakonitost izbora
Þ Postupak Ustavnog suda, može zahtijevati:
× svaka politička stranka
× svaki kandidat
× najmanje 100 birača, ili najmanje 5 posto birača izborne jedinice.
81
Þ Zahtjev se podnosi u tijeku izbora, a najkasnije do isteka roka od 30 dana od dana kada su
objavljeni rezultati izbora.
Þ Kad utvrdi da sudionici u izborima postupaju na neustavan ili nezakonit način, Ustavni sud će o
tome obavijestiti javnost sredstvima javnog priopćavanja, te po potrebi upozoriti nadležna tijela.
Þ Kad naiđe na povredu ustavnosti i zakonitosti koja je utjecala ili mogla utjecati na rezultate
izbora, Ustavni sud će poništiti sve ili pojedine izborne radnje i odluke koje su prethodile takvoj
povredi.
Nadzor ustavnosti i zakonitosti referenduma
Þ Pravila o postupanju u izbornim sporovima, Ustavni sud primjenjuje sukladno i u nadzoru nad
održavanjem referenduma.
Þ stavni sud, u slučaju kada deset posto birača zahtijeva raspisivanje referenduma o nekom
pitanju, na temelju članka 86. stavaka 1. i 3. Ustava, na zahtjev Hrvatskog sabora, donosi odluku o
dva pitanja:
Þ prvo, jesu li ispunjene pretpostavke za raspisivanje referenduma koje propisuje Ustav, te
Þ drugo, je li sadržaj referendumskog pitanja u skladu s Ustavom.
Izborni sporovi
Protiv odluka nadležnog izbornog povjerenstva u zaštiti izbornog prava, političke stranke, kandidati i
birači (najmanje 100 odnosno 5% birača izborne jedinice) mogu podnijeti žalbu Ustavnom sudu u
roku od 48 sati od dana kada je primljeno.
Þ Ustavni sud odlučuje u žurnom postupku, u roku od 48 sati od dana primitka žalbe.
Þ Žalba nema suspenzivno djelovanje - ne odgađa obavljanje izbornih radnji propisanih
izbornim zakonom.
Þ Podnošenje žalbe isključuje pravo kasnijeg podnošenja ustavne tužbe.
Odlučivanje
Þ U nadzoru izbora i referenduma Ustavni sud odlučuje na sjednici,
Þ U izbornim sporovima Ustavni sud odlučuje u vijeću od tri suca, koje imenuje Ustavni sud na
prijedlog svog predsjednika,
Þ Vijeće može odluku donijeti samo jednoglasno,
Þ Ako se jednoglasnost ne može postići, ili Vijeće iz drugih razloga smatra da odluku treba
prepustiti plenumu, konačnu odluku donosi Ustavni sud na sjednici.
Politički utjecaj ustavnog suda I
Þ Ustavni sudovi mogu utjecati na politički proces na nekoliko načina:
Þ ustavni sudovi štite prava oporbe i olakšavaju joj da vladajuću većinu zadržava u granicama
ustavnih ovlast,
Þ ustavni sudovi štite prava manjina, etničkih, vjerskih, socijalnih i političkih, i time
nadoknađuju njihovu slabu zastupljenost u politički odlučujućim tijelima,
Politički utjecaj ustavnog suda II
Þ nadzirući djelotvornost i kakvoću zakona, ustavni sudovi pridonose racionalizaciji procesa
odlučivanja, te mogu znakovito smanjiti destruktivni potencijal političkih sukoba i u stanovitoj mjeri
ispravljati odstupanja kojima su sklone velike stranke ili moćne koalicije,
82
Þ ustavni sud djeluje kao zaštitnik ustavnih načela o odgovornosti izvršne vlasti koja danas
dominira svim modernim političkim sustavima bez obzira na ustrojstvo državne vlasti,
Þ djelovanje ustavnih sudova pridonosi jačanju pravne svijesti građana
Pučki pravobranitelj/Ombdusman I
Þ Posebna institucija izvansudbene zaštite sloboda i prava čovjeka i građanina
Þ Prvi put: švedski Ustav iz 1809. godine
Þ Pravo upozoravanja, predlaganja, preporučivanja – njegove intervencije nemaju obvezatno
značenje
Pučki pravobranitelj/Ombdusman II
Þ Pučki je pravobranitelj opunomoćenik Hrvatskog sabora koji štiti ustavna i zakonska prava
građana u postupku pred državnom upravom i tijelima koja imaju javne ovlasti." (članak 92. stavak 1.
Ustava)
Þ Izraz "prava građana”= "ljudska prava i temeljne slobode".
Pučki pravobranitelj/Ombdusman III
Þ Razmatra pojedine slučajeve ugroženosti ljudskih prava, koja čine ili kojima prijete tijela
državne uprave, druga tijela koja obavljaju javne ovlasti, ili pak službenici takvih tijela, kao i druga
pitanja koja se odnose na nepravilan rad takvih tijela.
Þ Svatko ima pravo podnositi pritužbe pučkom pravobranitelju, bez potrebe da dokaže pravni
interes.
Þ Radi se o općem pravu pritužbe, takozvanoj actio popularis.
Pučki pravobranitelj/Ombdusman IV
Þ Specijalizirani pravobranitelji
× Pravobranitelj za prava djece uspostavljen je 2003. godine (Zakon o pravobranitelju za djecu
(Narodne novine 96/03),
× Pravobranitelj za ravnopravnost spolova (Zakon o ravnopravnosti spolova, Narodne novine
116/03).
Pučki pravobranitelj/Ombdusman V
Þ Načela postupanja pučkog pravobranitelja, (i specijaliziranih pravobranitelja), mogla bi se
odrediti na sljedeći način:
× neovisnost i samostalnost u djelovanju,
× poštivanje ustavnosti i zakonitosti,
× pravednost i moralnost,
× neformalnost postupanja,
× mogućnost preventivnog djelovanja.
Povjerenstvo za sprečavanje sukoba interesa I
Þ politolog Karl Friedrich: korupcija ="svako izokretanje javnoga interesa radi privatne dobiti“
Þ Regulacija sukoba interesa ima za cilj sprječavanje nastanka mogućih izvora institucionalne
korupcije, koja se sastoji od zlouporabe javnih dužnosti u cilju stvaranja dobiti za neku osobu kojoj
takav dobitak ne pripada, sukladno službenoj etici,
Þ rimski pravnici: Nemo judexin causa propria,
83
Þ preventivno zakonodavstvo i etičke kodifikacije nastoje regulirati slijedeće situacije sukoba
interesa:
× sukobe privatnih financijskih interesa sa zahtjevima javne dužnosti,
× sukob javne dužnosti i zasebnih političkih interesa, kao što su interesi interesnih grupa ili
političkih stranaka, te
× sukobe interesa koji dolaze od posebnih obiteljskih ili osobnih odnosa i veza, kao što je
nepotizam, veze i poznanstva i slično.
Povjerenstvo za sprečavanje sukoba interesa II
Þ Zakon o sprečavanju sukoba interesa u obavljanju javne dužnosti (Narodne novine 163/03;
48/05) definira sukob interesa na slijedeći način:
Þ "Sukob interesa je situacija u kojoj su privatni interesi dužnosnika u suprotnosti s javnim
interesom ili kad privatni interes utječe ili može utjecati na nepristranost dužnosnika u obavljanju
javne dužnosti. U obnašanju javne dužnosti dužnosnici ne smiju svoj privatni interes stavljati iznad
javnog interesa.“
Povjerenstvo za sprečavanje sukoba interesa III
Þ Temeljna načela postupanja javnih dužnosnika:
× dužnosnici u obnašanju javnih dužnosti moraju postupati časno, pošteno, savjesno, odgovorno
i nepristrano čuvajući vlastitu vjerodostojnost i dostojanstvo povjerene im dužnosti te povjerenje
građana,
× dužnosnici su osobno odgovorni za svoje djelovanje u obnašanju javnih dužnosti na koje su
imenovani, odnosno izabrani prema tijelu ili građanima koji su ih imenovali ili izabrali,
× dužnosnici ne smiju koristiti javnu dužnost za osobni probitak ili probitak osobe koja je s
njima povezana. Dužnosnici ne smiju biti ni u kakvom odnosu ovisnosti prema osobama koje bi mogle
utjecati na njihovu objektivnost,
× građani imaju pravo biti upoznati s ponašanjem dužnosnika kao javnih osoba.
Povjerenstvo za sprečavanje sukoba interesa IV
Þ Dužnosnicima su zabranjena određena ponašanja i postupci:
× primiti ili zahtijevati korist ili obećanje koristi radi obavljanja dužnosti,
× ostvariti ili dobiti pravo u slučaju da se krši načelo jednakosti pred zakonom,
× zlouporabiti posebna prava dužnosnika koja proizlaze ili su potrebna za obavljanje dužnosti,
× primiti dodatnu naknadu za poslove obnašanja javnih dužnosti,
× tražiti, prihvatiti ili primiti vrijednost ili uslugu radi glasovanja o bilo kojoj stvari, ili utjecati
na odluku nekog tijela ili osobe radi osobnog probitka ili probitka povezane osobe,
Povjerenstvo za sprečavanje sukoba interesa V
× obećavati zaposlenje ili neko drugo pravo u zamjenu za dar ili obećanje dara,
× utjecati na dobivanje poslova ili javnih nabavki,
× koristiti povlaštene informacije o djelovanju državnih tijela radi osobnog probitka ili probitka
povezane osobe,
84
× na koji drugi način koristiti položaj dužnosnika utjecanjem na odluku zakonodavne, izvršne ili
sudbene vlasti kako bi postigli osobni probitak ili probitak povezane osobe, neku povlasticu ili pravo,
sklopili pravni posao ili na drugi način interesno pogodovali sebi ili drugoj povezanoj osobi (članak 6.
Zakona).
Povjerenstvo za sprečavanje sukoba interesa VI
Þ Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa se sastoji od 7 članova koji između sebe
biraju predsjednika,
Þ Članove Povjerenstva imenuje Hrvatski sabor na prijedlog Odbora za izbor, imenovanja i
upravne poslove Hrvatskoga sabora,
Þ Četiri člana Povjerenstva su iz redova zastupnika Hrvatskoga sabora, a ostali članovi su
ugledni javni djelatnici, s time da dva člana Povjerenstva ne mogu biti iz iste političke stranke,
Þ Predsjednik Povjerenstva ne smije biti član stranke koja obnaša vlast,
Þ Članovi Povjerenstva imenuju se na vrijeme od sedam godina, a članovi iz redova zastupnika
Hrvatskoga sabora na vrijeme trajanja mandata u Hrvatskom saboru,
Þ Povjerenstvo djeluje na temelju ovoga Zakona, dobrih običaja, politički odgovornosti i
vjerodostojnosti dužnosnika (čanak 16. i 17. Zakona).
Temelji državne vlasti
Oblikovanje pojma suvereniteta
85
Þ Danas svi demokratski ustavi u svijetu proglašavaju načelo narodnog (pučkog) suvereniteta
odnosno temelje državne vlasti izvode iz naroda.
Þ Ustav Italije iz 1948. "Suverenitet pripada narodu koji ga obavlja u oblicima i u granicama
određenim Ustavom" (čl. 1.).
Þ Ustav Francuske iz 1958. "Suverenitet pripada narodu koji ga obavlja preko svojih
predstavnika i referendumom" (čl. 3.).
Þ Ustav Španjolske iz 1978. "Suverenitet počiva u španjolskom narodu iz kojeg proizlaze sve
državne vlasti" (čl. 1.).
Þ Ustav Slovačke iz 1992. "Državna vlast pripada građanima koji ju obavljaju neposredno ili
izborom svojih predstavnika" (čl. 2.).
Pojam naroda
Þ obuhvaća sve državljane odnosno građane određene države bez obzira na nacionalne i sve
druge razlike među njima.
Þ načelo narodnog suvereniteta još u ustavnom pravu i suvremenoj političkoj znanosti označava
i izrazima pučki, državljanski ili građanski suverenitet.
Þ Načelo narodnog suvereniteta ustavno je pravni temelj suvremenih demokratskih sustava koji
su ustavno, i zbiljski oblikovani, i djeluju kroz sustav i institucije predstavničke vladavine.
Suverenitet-vrste
Þ Načelo narodnog suvereniteta: sva vlast u državi pripada narodu i proizlazi iz naroda
shvaćenom kao skupu državljana/građana (pučki/državljanski/građanski suverenitet),
Þ Suverenitet države: najviša vlast u državi i nezavisna vlast u vanjskim odnosima,
Þ Nacionalni suverenitet: pravo naroda na samoodređenje do otcjepljenja
Nacionalni/narodni suverenitet
Þ Razlog miješanja pojma nacionalnog suvereniteta s pojmom narodnog suvereniteta:
Þ u francuskoj (jednonacionalna struktura francuskog društva i unitarno državno uređenje)
izjednačuje se pojam naroda u ustavnom i u političkom smislu s nacijom, te se za označavanje pojma
narodnog suvereniteta koristi izraz "souverainetć nationale", odnosno prema doslovnom prijevodu
"nacionalni suverenitet".
Þ Njemačka i SAD nastale kao "države nacije" - narodni suverenitet izjednačen s
nacionalnim suverenitetom.
Þ U tim se državama svi državljani bez obzira na etničko podrijetlo osjećaju ujedno i
pripadnicima jedne te iste nacije npr. njemačke, američke, a tako ih prihvaća i državna vlast pa su u
njima pojmovi "narod", "politički narod" i "nacija" stvarno sinonimi.
Nastanak i razvitak teorija o narodnom suverenitetu I
Þ Feudalizam:
× Pojam suvereniteta oblikovan u feudalnoj državi u trenutku kad kralj podvrgava pod svoju
vlast dotada više ili manje neovisne feudalce.
86
× suverenitet se u početku određuje negativno kao vlast koja nije nikome podređena.
Þ Srednji vijek:
× izvorište najviše vlasti u državi tumačeno teokratskom teorijom.
× svaka je vlast božanskog podrijetla. Bog je stvorio vlast bez koje ne može postojati ni jedno
ljudsko društvo.
Nastanak i razvitak teorija o narodnom suverenitetu II
Þ teorija o izravnom božanskom pravu - Bog nije stvorio samo vlast kao takvu - in abstracto -
nego je odredio i njezine nositelje.
Þ Svaki nositelj vlasti određen je na to mjesto od samog Boga - službena teorija francuske
apsolutne monarhije od 16. do kraja 18. stoljeća.
Þ koncepcija posrednog božanskog prava (demokratska varijanta teokratske teorije) - sva
vlast potječe od Boga koju je stvorio kako bi ljudi živjeli u miru, blagostanju i redu ali oblik vlasti,
način na koji se ona ostvaruje nije božanski nego ljudski.
Þ Bog ne određuje nositelje vlasti, to čine sami ljudi. Vlast prema tome, pripada posredovanjem
božanske volje narodu koji njezino obnašanje povjerava pojedincu ili skupini ljudi.
Þ koncepciju prvi oblikovao sv. Toma Akvinski (1227.-1274.), a nju i danas zastupa Katolička
crkva.
Nastanak i razvitak teorija o narodnom suverenitetu III
Þ Jean Bodin (1530.-1596.) prvi je u djelu Šest knjiga o republici šire i potpunije odredio
sadržaj pojma suvereniteta u suvremenom smislu riječi.
Za njega je suverenitet najviša, apsolutna i trajna vlast s ovim obilježjima:
× ona pretpostavlja mogućnost potpuno slobodnog, prema vlastitoj volji, ni od koga ograničenog
donošenja zakona za sve i svakoga,
× mogućnost odlučivanja o ratu i miru te
× imenovanja časnika, davanja pomilovanja i raspisivanja poreza.
Þ Bodin, još mnogo prije Rousseaua, posredno istaknuo nedjeljivost kao jednu od temeljnih
obilježja suvereniteta.
Nastanak i razvitak teorija o narodnom suverenitetu IV
Þ Prvi začeci teorija o narodu kao izvorištu vlasti prije Bodina.
Þ Francuska 1484. Skupština triju staleža u Toursu, u govoru Philippea Pota, došla do izražaja
ideja o narodu kao nositelju suvereniteta.
Þ On je smatrao:
× Ako volja božja ustanovljuje kraljeve, narod je taj koji tu volju izražava pa zato kralj obavlja
samo onu vlast koju je narod na njega prenio. Narod je, davatelj vlasti a njegovu volju zastupa
Skupština triju staleža.
× Skupština triju staleža može i sama donositi zakone i odluke bez kraljeve sankcije, štoviše,
da se kralju ne može priznati ni pravo suprotstavljanja njezinim odlukama.
Þ izvorno izražavala ideju ograničenja političke vlasti i zato je ona i temelj suvremene ideje
ustavnosti.
Nastanak i razvitak teorija o narodnom suverenitetu V
Þ 16. i 17. stoljeće - škola prirodnog prava proglašava narod suverenim, ali smatra da se on
svog suvereniteta može odreći u korist jedne ili više osoba.
87
Þ suverenitet je otuđiv i prenosiv.
Þ Hugo Grotius (1583.-1646.)
Þ "po rimskom i hebrejskom pravu svakome je dopušteno da se proda kao rob ako mu se to
sviđa. Zašto ne bi bilo dopušteno nekom narodu koji pripada samom sebi da se podvrgne jednom
čovjeku ili nekolicini, da prenese pravo vladanja nad sobom, pa da čak ne zadrži ni jedan dio tog
prava...? Ima više razloga zbog kojih se narod može odreći suvereniteta; kad se smatra ugroženim ili
kad tjeran glađu ne vidi drugo sredstvo da nađe svoj spas".
Nastanak i razvitak teorija o narodnom suverenitetu VI
Þ Koncepcija o društvenom ugovoru
Þ tvorci te koncepcije žele uskladiti teoriju po kojoj vlast pripada narodu s činjenicom da se u
to vrijeme sva vlast nalazi u rukama neodgovornog i neograničenog monarha.
Þ Svi teoretičari društvenog ugovora (Hobbes i Locke) u ocjeni sadržaja stanja koje je
prethodilo sklapanju društvenog ugovora - polazili su od ovih temeljnih zajedničkih pretpostavki:
Þ prvo, prije svakog organiziranog društva postoji prirodno stanje u kojem svaki pojedinac
uživa potpunu slobodu te se ne mora nikome pokoravati;
Þ drugo, prirodno stanje prestalo kad su ljudi sklopili, bilo formalno, bilo prešutno, društveni
ugovor kojim su oblikovali sustav vlasti i državu čija je volja nad pojedinačnim voljama.
Koncepcija narodnog suvereniteta J. J. Rousseaua I
Þ načelo narodnog suvereniteta, kako ga se danas shvaća, oblikovao J. J. Rousseau .
Þ za Rousseaua načelo narodnog suvereniteta nije bilo samo polazište već i krajnji cilj. On je
prvi ustvrdio da je narodni suverenitet nedjeljiv i neotuđiv i da se narod njega ne može odreći, niti
obnašanje vlasti prenijeti na druge.
Þ I Rousseau polazi od društvenog ugovora.
Þ Društvenim ugovorom stvara se vlast koja je potrebna radi osiguranja mira i blagostanja
ljudi, ali ona ne smije biti u rukama jednog čovjeka ili nekolicine njih.
Koncepcija narodnog suvereniteta J. J. Rousseaua II
Þ narod u cjelini mora sam donositi zakone jer su oni izraz opće volje i bit ostvarivanja njegova
suvereniteta.
Þ izvorno zastupao ideju potpune neposredne demokracije u zakonodavstvu.
Þ članovi predstavničkog tijela mogu samo kao narodni opunomoćenici davati inicijativu i
oblikovati prijedloge zakona koje će, prihvaćajući ih ili odbacujući, donositi referendumom sam
narod.
Koncepcija narodnog suvereniteta J. J. Rousseaua III
Þ mogućnost primjene potpune neposredne demokracije u zakonodavnoj funkciji Rousseau je
temeljio na dvjema pretpostavkama:
Þ prvo, za demokratski oblik vladavine najprihvatljivija je teritorijalno i brojem stanovnika
mala država, a ako treba više malih država može se udružiti zadržavajući svoj suverenitet;
Þ drugo, opća volja može se valjano ostvarivati donošenjem malog broja sažetih i jednostavnih
zakona, pa je zato moguće da zakonodavnu funkciju u cjelini obavlja sam narod.
Koncepcija narodnog suvereniteta J. J. Rousseaua IV
Þ u velikim državama zakone mora donositi predstavničko tijelo.
88
Þ Razmatranja o vladi u Poljskoj "Najveći je nedostatak velikih država, koji čini da je u njima
vrlo teško očuvati slobodu, što zakonodavna vlast ne može djelovati drukčije do kroz
predstavništvo'.
Þ oblicima neposredne demokracije - referendum i narodna inicijativa
Montesquieu i predstavnička vladavina
Þ Montesquieu (1689.-1755.) O duhu zakona
Þ nužnost primjene predstavničke vladavine.
Þ Politička sloboda i sprječavanje zlouporabe vlasti od onih koji je obnašaju, mogu se ostvariti
samo ako se prihvati sustav diobe vlasti i predstavnička vladavina.
Þ Argumenti protiv primjene neposredne demokracije:
× primjena neposredne demokracije stvarno nemoguća u velikim državama
× narod nesposoban donositi zakone, a sposoban samo birati svoje predstavnike.
Koncepcija podijeljenog (pučkog) i nedjeljivog (nacionalnog) suvereniteta
Þ Podijeljeni (pučki) suverenitet: svaki pojedinac nositelj je jednog dijela suvereniteta
Þ Nedjeljivi (nacionalni) suverenitet: nositelj je samo narod u cjelini
Þ Narod shvaćen apstraktno kao neprekinuti niz prošlih, sadašnjih i budućih generacija
Þ Temelj je predstavničke vladavine
Oblici ostvarivanja narodnog suvereniteta
Þ Posredna demokracija (predstavnička vladavina)
Þ Neposredna demokracija
Þ U većini suvremenih demokratskih država neposredna demokracija je prevladavajući oblik
ostvarenja narodnog suvereniteta
Þ ali, uz kombinaciju elemenata neposredne demokracije
Ustavnopravni temelji predstavničke vladavine
Þ Institut predstavničkog mandata
Þ Nužnost zbog prihvaćanja koncepcije nedjeljivog narodnog suvereniteta
Þ Izabrani predstavnici u svom djelovanju neovisni su od svojih birača – nemogućnost opoziva
Þ Izuzeci u Švicarskoj i SAD
Predstavnički mandat I
Þ pravna priroda predstavničkog mandata izvodi se iz teorije o nedjeljivom narodnom
suverenitetu
Þ suverenitet pripada narodu kao apstraktnom ustavnopravnom subjektu, shvaćenom kao cjelina
koju čine ne samo sadašnji već i prošli ali i budući naraštaji državljana,
Þ vlast ne mogu neposredno obnašati pojedini pripadnici naroda pa niti čitav konkretni narod
neposredno, već samo predstavničko tijelo (parlament) kao ustavnopravni izražaj pretpostavljene
volje tako shvaćenog naroda.
Þ sustav predstavničke vladavine ustavnopravno se izražava kroz predstavnički mandat,
Þ odnos između birača i njihovih zastupnika po kojem su zastupnici u svom djelovanju neovisni o
stavu birača koji su ih izabrali, pa ih zato birači ne mogu ni opozvati.
89
Predstavnički mandat II
Þ Izabrani zastupnik nositelj je kolektivnog mandata koji je stekao izborom,
Þ predstavničkom tijelu ne zastupa ni birače koji su ga izabrali, ni izbornu jedinicu u kojoj je
izabran, nego cijeli narod,
Þ ne može biti odgovoran, niti ga birači koji su ga izabrali mogu opozvati,
Þ predstavnički mandat naziva se i slobodnim mandatom,
Þ uvjet da predstavničko tijelo može raditi i odlučivati posve slobodno i pravno neovisno.
Imperativni (obvezujući) mandat I
Þ temelji se na instituciji mandata iz rimskog prava kao ugovora u kojem jedna stranka
(mandant) ovlašćuje drugu (mandatara) da postupa u njezino ime,
Þ pravo birača da daju obvezne upute svojim zastupnicima i dužnost zastupnika da se tih uputa
pridržavaju.
Þ imperativni mandat primjenjivao se u feudalnim staleškim skupštinama - članovi su djelovali
isključivo prema napucima kao opunomoćenici svog staleža s određenog teritorija.
Þ glas člana feudalne staleške skupštine, suprotan naputku njegovih birača, smatrao se pravno
nevažećim.
Imperativni (obvezujući) mandat II
Þ u komunističkim sustavima od instituta imperativnog mandata ustavnopravno je primjenjivan
opoziv.
Þ Ustav SFRJ iz 1974. godine i republičkim ustavima prihvaćen je institut tzv. delegatskog
mandata kao element tzv. delegatskog sustava.
Þ delegatski je mandat trebao biti politički imperativan - delegati u skupštinama trebali su
polaziti od smjernica svoje izborne baze a načelno ih i zastupati u skupštini - pri konačnom
odlučivanju bili su slobodni u opredjeljivanju.
Þ delegati su bili opozivi od svojih birača.
Þ formalno ustavnopravno delegatski mandat bio svojevrsna kombinacija predstavničkog i
imperativnog mandata.
Političke stranke i predstavnička vladavina I
Þ od početka druge polovice 19. stoljeća političke se stranke u demokratskim državama
stavljaju između birača i predstavničkog tijela.
Þ Određuje ne samo kandidate za zastupnike, već i promidžbom utječući na birače,
preobražavaju izbor zastupnika ponajprije u izbor stranke koja će sama ili u koaliciji s drugim
strankama, kroz određeno vrijeme, obnašati političku vlast.
Þ osnovno pitanje predstavničke vladavine postaje odnos političkog predstavništva.
Þ zastupnik je pravno neovisan i slobodan u svom djelovanju i odlučivanju unutar predstavničkog
tijela ali je zbiljski odgovoran političkoj stranci kao čiji kandidat je izabran.
90
Političke stranke i predstavnička vladavina II
Þ zastupnik u parlamentu o svim važnijim pitanjima zauzima stavove i glasuje onako kako je
prethodno odlučilo vodstvo njegove političke stranke.
Þ kluba zastupnika - obuhvaća sve zastupnike određene stranke u parlamentu i koji se
prethodno sastaje prije parlamentarnih sjednica kako bi se zastupnicima prenijela stajališta
stranačkog vodstva i eventualno uskladila u slučaju razlika među zastupnicima te u konačnici
osigurala stranačka stega pri odlučivanju u parlamentu.
Þ nije primaran pravni odnos između naroda i zastupnika koji ga u cjelini predstavlja, već
stvarni odnos između javnog mišljenja odnosno političke volje naroda izraženog na izborima i
političkog sastava predstavničkog tijela.
Načelo narodnog suvereniteta i predstavnički sustav u Ustavu Republike Hrvatske I
Ustav Republike Hrvatske prihvaća načelo narodnog suvereniteta
Þ "U Republici Hrvatskoj vlast proizlazi iz naroda i pripada narodu kao zajednici slobodnih i
ravnopravnih državljana".
Þ pojmom naroda obuhvaća sve državljane Republike Hrvatske bez obzira na nacionalne i sve
druge razlike među njima.
Þ Nacionalni suverenitet hrvatskog naroda kao njegovo pravo na samoodređnje izražen je u
proslovu odnosno preambuli Ustava
Þ Ustav Republike Hrvatske ustanovljuje Republiku Hrvatsku kao nacionalnu državu hrvatskog
naroda
Þ Nacionalna državnost hrvatskog naroda temelji se na njegovu neotuđivom, nedjeljivom,
neprenosivom i nepotrošivom pravu na samoodređenje, odnosno pravo da ima svoju državu.
Þ Ustav kao temeljni oblik ostvarivanja narodnog suvereniteta prihvaća sustav predstavničke
vladavine koja je dopunjena primjenom oblika neposrednog odlučivanja, ponajprije referendumom.
Načelo narodnog suvereniteta i predstavnički sustav u Ustavu Republike Hrvatske II
Þ slobodno je osnivanje političkih stranaka,
Þ Unutarnje ustrojstvo političkih stranaka mora biti sukladno temeljnim ustavnim
demokratskim načelima,
Þ moraju javno polagati račun o porijeklu svojih sredstava i imovine,
Þ Ustav izričito ne dopušta rad političkim strankama koje svojim programom ili nasilnim
djelovanjem smjeraju podrivanju slobodnoga demokratskog poretka ili ugrožavaju opstojnost
Republike Hrvatske,
Þ Ustavni sud Republike Hrvatske ima pravo nadzirati ustavnost programa i djelovanja
političkih stranaka i može, ako zaključi da se stekao neki od naprijed navedenih uvjeta, zabraniti
njihov rad,
Hrvatski je sabor predstavničko tijelo građana i nositelj zakonodavne vlasti u Republici Hrvatskoj.
91
Načelo narodnog suvereniteta i predstavnički sustav u Ustavu Republike Hrvatske III
Þ Ustav Republike Hrvatske prihvaća predstavnički mandat kao jedan od ustavnopravnih
temelja predstavničkog sustava,
zastupnici u Hrvatskom saboru nemaju obvezujući mandat,
Þ njihov mandat je predstavnički - nisu pravno vezani u svom djelovanju i odlučivanju u Saboru
te da nisu opozivi od svojih birača,
Ustav obuhvaća i posrednu ustavnu zabranu opoziva zastupnika jer je opoziv jedan od elemenata
obvezujućeg ili imperativnog mandata,
Þ predsjednik Republike Hrvatske je također predstavnik narodnog suvereniteta, odnosno
element predstavničke vladavine kao i Hrvatski sabor,
Þ Ustav propisuje da narod ostvaruje vlast izborom svojih predstavnika a neposrednim izborom
predsjednik Republike, kao narodni predstavnik, ima isti izborni temelj kao i Hrvatski sabor.
Pojam referenduma i njegove vrste
Þ Referendum - oblik neposrednog odlučivanja kojim se građani neposredno tajnim
glasovanjem izjašnjavaju o nekom pitanju koje je najčešće tako oblikovano da se na njega može
odgovoriti sa za ili protiv, odnosno sa da ili ne.
Þ predmet referenduma - odlučivanje o prihvaćanju ili odbacivanju prijedloga nekog općeg
propisa (ustava, zakona ili drugog općeg akta), ali može biti i neke političke odluke.
Þ Neposredni izbori – referendum
× neposredni izbori su element predstavničke vladavine,
× referendum je osnovni oblik neposredne demokracije,
Pojam referenduma i njegove vrste II
Þ Prema širini političke zajednice čiji pripadnici odlučuju neposredno referendumom
razlikujemo:
Þ referendum na razini države kao cjeline (u federativnoj državi razlikuje se pritom
referendum na razini federacije i referendum na razini federativnih jedinica), koji obuhvaća
neposredno odlučivanje svih građana, birača unutar određene države,
Þ referendum na razini lokalne političko-teritorijalne jedinice (npr. općine ili grada) ili tzv.
lokalni referendum.
Pojam referenduma i njegove vrste III
Þ Odlučuje li se referendumom o donošenju odnosno o izmjeni ustava ili zakona ili nekog drugog
općeg akta razlikuje se:
× ustavotvorni i
× zakonodavni referendum.
Þ Zasebna je vrsta referendum kojim se ostvaruje pravo naroda na samoodređenje -
građani se neposredno tajnim glasovanjem izjašnjavaju u kojoj i kakvoj će državi ili državnoj
zajednici živjeti -ta vrst referenduma često se naziva plebiscit.
92
Pojam referenduma i njegove vrste IV
Þ Novija francuska ustavna teorija razlikuje pojmovno referendum od plebiscita
Þ referendumom smatra neposredno odlučivanje građana o nekoj ustavnoj ili zakonodavnoj
izmjeni koja nije povezana s pružanjem političkog povjerenja određenom državnom vođi
Þ plebiscitom se smatra neposredno odlučivanje građana o nekom pitanju (ustavnom ili
zakonskom) iza kojeg se stvarno krije odlučivanje o pružanju odnosno ne pružanju političkog
povjerenja predsjedniku republike ili monarhu odnosno državnom poglavaru.
× u prvom slučaju glasuje se samo o tekstu, zakonodavnom ili ustavnom,
× u drugom stvarno i o tekstu i o osobi.
Þ političke vođe često koriste referendumom kao oblikom neposrednog komuniciranja s
narodom tako da se zaobiđe predstavničko tijelo, odnosno parlament, i da se primjenom te institucije
neposredno izvodi povjerenje a na temelju njega i široke ovlasti iz naroda.
Pojam referenduma i njegove vrste V
Þ prikladan je oblik odlučivanja naroda o jednostavnim pitanjima ili o samo jednom pitanju gdje
se može i mora opredijeliti glasujući za ili protiv, odnosno da ili ne
Þ iako načelno najdemokratskiji oblik ostvarivanja narodnog suvereniteta referendum je s
obzirom na njegovu prirodu u primjeni nužno ograničen i uvijek pruža, ovisno o tome kako se oblikuje
pitanje i tko ga u kakvom kontekstu raspisuje, mogućnost manipulacije vlastodržaca biračkim tijelom.
Pojam referenduma i njegove vrste VI
Þ Ustavotvorni referendum svaki oblik mijenjanja ustava neposredno od biračkog tijela
naroda,
× Apsolutno obvezni ustavotvorni referendum primjenjuje se kad se o svakoj izmjeni ustava
mora odlučivati referendumom, bez obzira na to radi li se o promjeni čitavog ustava ili samo neke
njegove odredbe (Švicarska),
× Relativno obvezni ustavotvorni referendum primjenjuje se kad se referendum mora
raspisati samo za izmjenu nekih u ustavu ranije određenih članova, odsjeka ili dijelova (neke
federalne države SAD),
× Fakultativni ustavotvorni referendum - raspisivanje referenduma ovisi o volji ustavom
određenih tijela - referendum ne mora biti primijenjen ni u jednom, ali može biti primijenjen u
svakom slučaju revizije ustava (Ustav Italije iz 1947., Ustav Francuske iz 1958. Ustav Španjolske iz
1978.,i Ustav Republike Hrvatske),
Pojam referenduma i njegove vrste VII
Þ Prikriveni ustavotvorni referendum
Þ a/ bira se posebna ustavotvorna skupština, čija je isključiva dužnost donošenje ustava ili kad
reviziju ustava obnaša redovita zakonodavna skupština koja se, međutim, prije donošenja konačne
odluke mora, prema ustavu, raspustiti pa konačnu odluku o izmjeni odnosno donošenju ustava donosi
novoizabrano predstavničko tijelo.
93
Þ b/ u načinu revizije ustava gdje se prije donošenja konačne odluke čeka na istek mandata
predstavničkog tijela unutar kojeg je počeo revizijski postupak (Švedska, Norveška).
Þ građani daju svoje glasove onim kandidatima odnosno strankama koji s obzirom na reviziju
ustava zastupaju stavove što odgovaraju njihovim mišljenjima i stavovima.
Þ Građani ne glasuju neposredno o ustavu odnosno njegovoj reviziji, već odluku o tome donosi
predstavničko tijelo pri čijem izboru građani, birajući određene kandidate, prikriveno na posredan
način odlučuju o tome kakav će sadržaj imati novi ustav odnosno ustavna izmjena.
Pojam referenduma i njegove vrste VIII
Þ Birači neposredno odlučuju, bilo na otvoren bilo na prikriven način, o donošenju novog
odnosno izmjeni postojećeg ustava, te se zbog toga sve te podvrste ustavotvornog referenduma
mogu nazvati odlučujućim ustavotvornim referendumom.
Þ Suprotno - kad građani ne odlučuju konačno o donošenju odnosno izmjeni ustava, već samo
izražavaju svoje mišljenje, dok konačnu odluku donosi predstavničko tijelo, govori se o primjeni
savjetodavnog ustavotvornog referenduma.
× odluka donesena na savjetodavnom referendumu ne veže predstavničko tijelo pravno već
samo politički,
× savjetodavni referendum svojevrsno ispitivanje javnog mišljenja o sadržaju budućeg ustava
odnosno o izmjenama postojećeg.
Pojam referenduma i njegove vrste IX
Þ Zakonodavni referendum
× apsolutno obvezni zakonodavni referendum, pri čijoj se primjeni svi zakoni donose isključivo
referendumom;
× relativno obvezni zakonodavni referendum, pri čijoj se primjeni samo određene, u ustavu
propisane vrste zakona, moraju donositi referendumom;
× fakultativni zakonodavni referendum, pri čijoj se primjeni referendum raspisuje na
inicijativu ustavom utvrđenih tijela. Referendum se ne mora raspisati ni za jedan zakon, ali se može
uvijek raspisati o svakom zakonu.
Þ Podvrste zakonodavnog referenduma:
× prikriveni zakonodavni referendum
× savjetodavni zakonodavni referendum.
Pojam referenduma i njegove vrste X
Þ Tko može mijenjati zakon donesen na referendumu, biračko ili predstavničko tijelo?
× a/ zakonodavno predstavničko tijelo ovlašteno je mijenjati sve zakone bez obzira na koji su
način doneseni, što znači da izjednačuju pravnu snagu zakona donesenog referendumom sa zakonima
koje je donijelo predstavničko tijelo.
b/ negdje se traži da prođe određeno vrijeme od referenduma do mijenjanja zakona od
predstavničkog tijela.
× c/ ustav o tom pitanju šuti, u ustavnopravnoj se teoriji smatra da je predstavničko tijelo
ovlašteno u svakom trenutku mijenjati zakon donesen referendumom, jer zakon kao opći pravni akt
ima istu pravnu snagu bez obzira na to koje ga je tijelo i po kojem ustavom utvrđenom postupku
donijelo.
94
Pojam referenduma i njegove vrste XI
Þ Razlikovanje zakonodavnog referenduma od narodnog zakonodavnog veta.
Þ zakonodavni referendum, ako je on odlučujući, a ne samo savjetodavan, zakon dobiva pravnu
snagu odnosno postaje zakon tek trenutkom prihvaćanja od birača odnosno samim činom
referenduma.
Þ narodni zakonodavni veto - zakon donosi predstavničko tijelo i on dobiva pravnu snagu zakona
izglasavanjem u predstavničkom tijelu pa se nakon objavljivanja može i primjenjivati, a biračko tijelo
neposrednim glasovanjem odlučuje hoće li zakon i dalje ostati na snazi ili ne (Ustav Italije iz 1948.)
Þ u pravilu taj je institut uvijek vezan uz narodnu inicijativu ,raspisivanja zakonodavnog veta
Referendum u Republici Hrvatskoj I
uređen Ustavom Republike Hrvatske,
razrađen u Zakonu o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti
i lokalne samouprave (Narodne novine, br. 33/96.,92/01.),
Þ Prihvaćajući načelo narodnog suvereniteta Ustav Republike Hrvatske izričito navodi dva
oblika ostvarivanja vlasti naroda:
× izborom narodnih predstavnika
× neposrednim odlučivanjem
Referendum u Republici Hrvatskoj II
Þ prema Ustavu Republike Hrvatske referendum je drugi način ostvarivanja narodnog
suvereniteta odnosno vlasti naroda kao zajednice slobodnih i ravnopravnih državljana u Hrvatskoj.
Þ Ustav načelno prihvaća institut fakultativnog ustavotvornog i zakonodavnog referenduma,
Þ fakultativno referendum može raspisati i o drugom pitanju iz djelokruga Hrvatskog sabora
kao i pitanju za koje predsjednik Republike drži da je važno za neovisnost, jedinstvenost i opstojnost
Republike
Ustavotvorni referendum
Þ može ga raspisati Hrvatski sabor ili predsjednik Republike.
Þ dvije mogućnosti provedbe postupka revizije:
× kada o reviziji odlučuje Hrvatski sabor,
× drugi je postupak gdje se o izmjeni Ustava odlučuje samo referendumom,
Þ Hrvatski sabor odluku o raspisivanju ustavotvornog i zakonodavnog referenduma donosi
većinom glasova uz uvjet da je na sjednici nazočna većina zastupnika.
Zakonodavni referendum
Þ Zakonodavni referendum o prijedlogu zakona može raspisati:
95
Þ samo Hrvatski sabor, a ne i predsjednik Republike.
Þ predsjednik Republike može ipak raspisati zakonodavni referendum ako bi smatrao da dotični
zakon sadržajno obuhvaća neko pitanje koje je: "važno za neovisnost, jedinstvenost i opstojnost
Republike"
Þ za raspisivanje referenduma predsjednik Republike mora imati prijedlog Vlade i supotpis
predsjednika Vlade.
Narodna inicijativa za raspisivanje referenduma.
Þ ako to zatraži deset posto od ukupnog broja birača u Republici Hrvatskoj.
Þ Narodna inicijativa za raspisivanje referenduma može se primijeniti za:
× svaku bilo djelomičnu bilo cjelovitu izmjenu Ustava
× za svako pitanje iz zakonodavne nadležnosti Sabora
× za drugo pitanje koje birači smatraju da je važno za neovisnost, jedinstvenost i opstojnost
Republike Hrvatske
Obvezni referendum
u slučaju udruživanju Republike Hrvatske u saveze s drugim državama.
Þ pravo pokretanja postupka ima najmanja jedna trećina zastupnika u Hrvatskom saboru,
predsjednik Republike i vlada.
Þ Ustav zabranjuje pokretanje postupka udruživanja Republike Hrvatske: u saveze s drugim
državama u kojem bi udruživanje dovelo, ili moglo dovesti do obnavljanja jugoslavenskog državnog
zajedništva, odnosno neke balkanske državne sveze u bilo kojem obliku."
Þ prethodnu odluku o udruživanju Hrvatske donosi Sabor dvotrećinskom većinom glasova svih
zastupnika.
Þ konačna odluka obvezno se donosi na referendumu.
Þ konačna odluka o udruživanju donosi se većinom glasova ukupnog broja birača u državi
Þ mora se održati u roku od 30 dana od dana donošenja odluke Hrvatskog sabora.
Državni referendum
Þ Državni referendum od 19. svibnja 1991. godine - odnosio se na samoodređenje hrvatskog
naroda u Republici Hrvatskoj,
Þ izašlo 84,94% upisanih birača
Þ 93,94% izjasnilo za suverenu i neovisnu Republiku Hrvatsku,
Þ Na temelju takvog rezultata referenduma o samoodređenju, Hrvatski sabor donio je 25.
lipnja 1991. godine Ustavnu odluku o suverenitetu i neovisnosti Republike Hrvatske, kojom je
Hrvatska proglašena suverenom i nezavisnom državom.
Zakon o referendumu
Þ Zakon o referendumu razrađuje pod nazivom državni referendum ustavne institute:
× fakultativnog ustavotvornog,
× zakonodavnog referenduma i
× obveznog referenduma o udruživanju Hrvatske u savez s drugim državama.
96
Þ na državnom referendumu imaju pravo sudjelovati hrvatski državljani koji imaju prebivalište i
prebivaju u Republici Hrvatskoj najmanje godinu dana bez prekida do dana održavanja
referenduma.
Þ razlika između biračkog prava za izbor zastupnika u Hrvatski sabor i prava sudjelovanja na
državnom referendumu.
Lokalni referendum I
Þ u općini, gradu i županiji, raspisuje općinsko, gradsko vijeće i županijska skupština,
Þ može se raspisati o svakom pitanju iz samoupravnog djelokruga o kojem predstavničko tijelo
ima pravo donositi odluke - fakultativni lokalni referendum,
Þ sudjeluju birači koji imaju prebivalište na području jedinice lokalne samouprave odnosno
jedinice područne (regionalne) samouprave za koju je referendum raspisan,
Þ na lokalnom referendumu odlučuje se većinom birača koji su glasovali, uz uvjet da je
referendumu pristupila većina ukupnog broja birača upisanih u popis birača jedinice lokalne
samouprave, odnosno jedinice područne (regionalne) samouprave u kojoj je raspisan referendum.
Lokalni referendum II
Þ odluka donesena na referendumu je obvezatna,
Þ prije isteka roka od godinu dana od dana održavanja referenduma nadležno tijelo nema
pravo donijeti pravni akt ili odluku koja je sadržajno suprotna odluci donesenoj na referendumu,
zabrana se odnosi na sve slučajeve fakultativnog državnog (ustavotvornog i zakonodavnog)
referenduma i sve slučajeva lokalnog referenduma koji je uvijek fakultativan,
Þ ne odnosi se na obvezni državni referendum,
Þ o istom pitanju ne može ponovno raspisati referendum prije isteka roka od šest mjeseci od
dana održanog referenduma.
Savjetodavni referendum I
Þ drugi oblik osobnog sudjelovanja birača u obavljanju državne vlasti i lokalne samouprave,
Þ raspisuje ga Vlada Republike Hrvatske za područje jedne ili više jedinica lokalne samouprave
odnosno jedinica područne (regionalne) samouprave radi prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika
tog područja o područnom ustrojstvu jedinica lokalne samouprave odnosno jedinica područne
(regionalne) samouprave,
Þ sudjeluju birači koji imaju prebivalište u jedinici, odnosno jedinicama lokalne samouprave kao
i u jedinici odnosno jedinicama područne (regionalne) samouprave za koju, odnosno koje je
savjetodavni referendum raspisan,

Savjetodavni referendum II
Þ može ga raspisati o svakom pitanju iz svog djelokruga predstavničko tijelo, a vlada ili drugo
izvršno tijelo kad je na to ovlaštena zakonom,
obvezuje tijelo koje ga je raspisalo ali obvezuje politički,
Þ na savjetodavnom referendumu odlučuje se većinom glasova birača koji su izašli na glasovanje
97
Narodna inicijativa za raspisivanje referenduma I
Þ Narodna inicijativa
Þ oblik neposredne demokracije gdje određen broj građana, birača, ili određen postotak
biračkog tijela ima pravo predlagati nacrte zakona, drugih općih akata ili političkih odluka,
kad određen broj ili postotak birača predloži nacrt nekog zakona, zakonodavno tijelo dužno je
provesti čitav zakonodavni postupak.
Narodna inicijativa za raspisivanje referenduma II
Þ Narodna inicijativa i primjena referenduma.
× ako na temelju narodne inicijative zakonodavno tijelo donese zakon, narodna inicijativa je
uspjela.
× ne donese predloženi zakon, već odbije narodnu inicijativu, u pravilu taj se prijedlog zakona
iznosi narodu na referendum.
Þ u Republici Hrvatskoj to pravo uz zakonom propisane uvjete i postupak ima deset posto od
ukupnog broja birača u Republici Hrvatskoj
Peticija I
Þ oblik neposredne demokracije koji obilježava pravo građana kao pojedinca ili skupine građana
da se žali ili da nešto predlaže predstavničkom odnosno zakonodavnom tijelu.
Þ Peticija u širem smislu:
× žalba koju može uputiti svaki čovjek pa i onaj koji nije državljanin određene države,
obuhvaća najčešće žalbu na djelovanje ili pojedinačne akte upravnih tijela.

Peticija II
Þ Pravo peticije u užem smislu:
× pripada samo državljanima određene države.
× obuhvaća pravo predlaganja rješavanja određenih pitanja koja su u djelokrugu
predstavničkog tijela, a napose pravo podnošenja zakonodavnih prijedloga ili mišljenja odnosno
stavova o zakonskom prijedlogu.
Narodne inicijative i prava peticije u užem smislu
Þ Sličnost:
Þ u oba slučaja građani mogu predlagati predstavničkom tijelu zakone ili izmjene zakona.
Razlike:
× za razliku od narodne inicijative kod prava peticije zakonodavno tijelo nije dužno provesti
cjelovit zakonodavni postupak već peticiju može odmah odbaciti i odbor zakonodavnog tijela odnosno
njegovo povjerenstvo za molbe i žalbe,
× pravo peticije u užem smislu pripada državljaninu kao pojedincu dok narodnu inicijativu, ako
je ustav predviđa, uvijek može koristiti samo određena veća skupina ili postotak birača.
98
Izborni sustav – temeljna načela i instituti izbornog prava
Pojam izbornog sustava I.
Þ Ideja o izborima usko vezana uz teoriju i praksu posredne ili predstavničke demokracije,
Þ Izbori su postupak kojim narod povjerava, na određeno vrijeme (u pravilu četiri ili pet
godina), obavljanje političke vlasti predstavničkom tijelu, a u mnogim suvremenim demokratskim
državama i predsjedniku republike, koji predstavljaju njegovu suverenu volju,
Þ S lobodni i pošteni izbori podrazumijevaju da državna vlast u izborno-političkom procesu
poštuje sva, a napose politička temeljna prava i slobode građana i to:
× slobode govora i udruživanja,
× slobode pristupa izbornom natjecanju stranaka i kandidata na izborima te,
× sloboda tajnog glasovanja i osporavanja rezultata izbora kroz njihov pravni nadzor,
Pojam izbornog sustava II.
× ravnopravnost i isti uvjeti natjecanja u svim fazama izbora (ravnopravan pristup javnim
medijima, javno odnosno transparentno i nepristrano djelovanje tijela koja provode i nadziru izbore)
za sve političke stranke i kandidate,
× demokratski i kompetitivni izbori → neograničena i slobodna mogućnost biranja između na
izborima ponuđenih političkih opcija.
Þ Izborni sustav = pravnim propisima uređen skup društvenih odnosa koji nastaju pri izboru
predstavničkih tijela i predsjednika republike.
Aktivno biračko pravo, pojam i evolucija
Þ Predstavnička vladavina oblikovala se borbom za opće biračko pravo (pravo glasa).
× aktivno biračko pravo tijekom 19. stoljeća ograničeno cenzusom imućnosti i cenzusom
naobrazbe,
× u početku cenzus imućnosti, a kasnije naobrazbe, ali istodobno i kombinacija obaju cenzusa,
× visok stupanj imućnosti od sredine 19. stoljeća zbog političkog djelovanja organizacija sitnog
građanstva i radništva počeo se u razvijenim građanskim državama smanjivati,
× cenzus imućnosti zamjenjivan cenzusom naobrazbe,
× Opravdanje primjene cenzusa = samo građani koji posjeduju određeno bogatstvo i naobrazbu
zainteresirani su za pitanja državne vlasti, i samo oni imaju dostatno znanja da u njoj sudjeluju.
99
Evolucija od ograničenog do općeg biračkog prava I.
Q U Velikoj Britaniji (prijelaz od ograničenog na opće pravo glasa):
× 1832. godine = na svakih 24 stanovnika dolazio jedan birač,
× 1867. godine = jedan birač na 12 stanovnika,
× 1884. godine = jedan birač na 7 stanovnika,
× evolucija dovršena je reformama iz 1918. i 1928. godine,
× prve godine uvedeno je opće biračko pravo za muškarce a druge za žene.
Evolucija od ograničenog do općeg biračkog prava II.
Q U Francuskoj:
× nakon građanske revolucije 1789. uvedeno cenzusom imućnosti ograničeno pravo glasa,
× Ustav iz 1793. godine, koji nikada nije primijenjen, uvodi opće pravo glasa,
× Ustav iz 1795. godine ponovno ograničeno pravo glasa,
× Ustav iz 1800. godine približio se općem biračkom pravu,
× nakon pada Napoleona I. Ustav iz 1815. ponovno propisan vrlo visok cenzus imućnosti,
× Ustav iz 1830. smanjio ograničenja,
× poslije građansko-demokratske revolucije 1848. godine uvedeno je opće biračko pravo za
muškarce, a za žene tek poslije Drugog svjetskog rata.
Evolucija od ograničenog do općeg biračkog prava III.
× do potkraj 19. stoljeća pitanje prijelaza od ograničenog na opće biračko pravo bilo je vezano
samo za muškarce,
× žene nisu imale biračko pravo = uvjetovano općim položajem materijalne i društvene
ovisnosti žene o muškarcu,
× s općim pokretom žena za društvenu ravnopravnost s muškarcima dolazi postupno do
priznavanja biračkog prava ženama,
× biračko pravo za žene, ali samo na općinskim izborima uvedeno u Švedskoj 1867. godine,
× do početka Prvog svjetskog rata dobile su pravo glasa u svim skandinavskim državama, u
Australiji i u nekim federalnim državicama SAD,
× poslije Prvog svjetskog rata dobile su biračko pravo u Sovjetskom Savezu, SAD, Njemačkoj,
Velikoj Britaniji i u mnogim drugim državama,
× nakon Drugog svjetskog rata i u preostalim europskim državama: Francuskoj, Italiji i u
drugima.
Obilježja općeg biračkog prava I.
Opće biračko pravo ne znači da svi stanovnici neke države imaju pravo glasa:
× traži se određena dob koja osigurava osobnu i društvenu zrelost birača,
× u suvremenim demokracijama to je dob od 18. do 21. godine,
× imaju ga samo osobe koje su državljani određene države,
× aktivno biračko pravo nemaju građani koji su izgubili poslovnu sposobnost ili su pod
starateljstvom,
100
× u političkim sustavima nakon političkih revolucija ili državnih udara biračko pravo često se
oduzima određenim skupinama i pojedincima zbog tzv. političke nedostojnosti,
Obilježja općeg biračkog prava II.
u Jugoslaviji Zakonom o biračkim spiskovima iz 1945. godine oduzeto je biračko pravo na vrlo širok i
pravno neodređen način svima "koji su služili u vojsci okupatora i njihovih domaćih suradnika te koji
su svjesno, dobrovoljno i aktivno sudjelovali u fašističkim organizacijama ili pomagali okupatora i
domaće kvislinške organizacije te služili njihovim ratnim i političkim ciljevima".
× opće biračko pravo može stvarno posredno ograničiti = tako da se kao uvjet za upis u
birački popis odredi rok u kojem birači moraju boraviti ili prebivati u jednom mjestu ili području.
× prava glasa vojnih osoba (Francuska za vrijeme III. republike (1875.-1940.) = vojnicima se
ne daje pravo glasa jer se, navodno, tako sprječava politizacija vojske i njezino upletanje u politički
život, mogućnost utjecaja i pritiskačasnika na vojnike kako da glasuju)
Jednako i nejednako biračko pravo I.
Q S koliko će glasova moći raspolagati pojedine kategorije ili skupine birača?
× jednako biračko pravo - ako u nekoj državi za određeno predstavničko tijelo (parlament) svi
građani koji imaju biračko pravo raspolažu istim brojem glasova - u pravilu će svaki birač imati jedan
glas,
× nejednako biračko pravo - ako postoje kategorije ili skupine građana koje raspolažu većim
brojem glasova od ostalih građana,

Jednako i nejednako biračko pravo II.
Q Dva glavna oblika primjene nejednakog biračkog prava:
× pluralni votum (Belgija od 1893. do 1919.) = pojedine kategorije građana na temelju imutka ili
naobrazbe imale su dva ili više glasova za razliku od svih ostalih građana koji su imali samo jedan glas,
× mnogostruki votum (Velika Britanija do 1948.) = svi su birači imali jedan glas, osim građana
koji su posjedovali nekretnine određene vrijednosti koji su mogli glasovati u svim onim izbornim
jedinicama gdje su se one nalazile.
Jednako i nejednako biračko pravo III.
Q Delegatski sustav (SFRJ - Ustava iz 1974.) = oblik formalne i otvoreno propisane
nejednakosti biračkog prava:
× zaposleni građani, koji su uz to bili i članovi neke od društveno-političkih organizacija imali su
tri glasa (za vijeće udruženog rada, društveno-političko vijeće te vijeća koja se biraju po
teritorijalnoj osnovi - vijeće mjesnih zajednica odnosno vijeće općina),
× zaposleni građani koji nisu bili članovi društveno-političkih organizacija imali su dva glasa kao
i nezaposleni članovi društveno-političkih organizacija,
× građani izvan kruga tih kategorija (najčešće umirovljenici i domaćice) imali samo jedan glas
(za vijeća koja se biraju prema teritorijalnoj osnovi).
101
Jednako i nejednako biračko pravo III.
Þ Prikriveni oblici nejednakosti biračkog prava - stvarna se nejednakost biračkog prava:
× izborne jedinice s različitim brojem birača biraju jednak broj zastupnika (jednog zastupnika
bira izborna jedinica koja ima 10.000 birača i izborna jedinica koja ima 20.000 birača, birači u prvoj
jedinici stvarno će, prema biračima u drugoj, raspolagati sa dva glasa).
Neposredni i posredni izbori
neposredni izbori - građani sami biraju svoje zastupnike,
Q posredni izbori - građani biraju određeno tijelo koje će izabrati zastupnike,
Q Posredni izbori:
× u jednom stupnju (ako birači biraju izborno tijelo tj. drugostupanjske birače, a ovi
zastupnike i
u više stupnjeva (kad drugostupanjski birači ne biraju zastupnike već trećestupanjske birače, koji
tek - može međutim postojati i više stupnjeva - biraju zastupnike),
× jedini demokratski način izbora u uvjetima političkog pluralizma i višestranačkog sustava
jesu neposredni izbori.
Javno i tajno glasovanje
× javno glasovanje sužuje slobodu birača jer ga izlaže pritisku vlasti i onih o kojima gospodarski
ili na drugi način ovisi, a omogućuje korupciju i kupnju glasova,
× izbori u svim suvremenim predstavničkim demokracijama obavljaju se tajnim glasovanjem,
× primjer primjena javnog glasovanja u kraljevini Jugoslaviji poslije šestosiječanjske diktature,
kralj Aleksandar bio prisiljen da Ustavom iz 1931. godine prividno obnovi demokratske institute -
javno glasovanje na izborima 1931., 1935. i 1938. godine,
× na primjenu javnog glasovanja birači su odgovarali velikom apstinencijom uklanjajući se tako
pritiscima i javnoj odgovornosti za dani glas,
× apstinencija birača u mnogim državama - mnogi birači ne pristupaju izborima, jer smatraju
da se njihovim glasovanjem odnosno bez obzira kakvi bili izborni rezultati neće ništa promijeniti u
odnosima političke vlasti,
102
× npr. Belgija, Italija, Danska, Grčka, propisuju izbornim zakonima obvezno pristupanje
glasovanju - najčešće propisuju i sankcije za one koji neće pristupiti glasovanju - pokazale su se
nedostatnim i neprikladnim za sprječavanje apstinencije.
Birački popisi
Potrebni su:
× kako bi birači na izborima dokazivali da imaju aktivno pravo glasa i prebivalište u određenoj
izbornoj jedinici,
× kako građani ne bi mogli glasovati u više izbornih jedinica.
Q Birački popisi su stalni i jedinstveni:
× stalni (ne vode samo za pojedine izbore) u njih se unose sve osobe koje imaju aktivno biračko
pravo (brišu se one koje su umrle ili izgubile biračko pravo a upisuju one koje su to pravo stekle),
× jedinstveni vrijede za sve izbore, od lokalnih pa do izbora za državno predstavničko tijelo i
predsjednika Republike.
Pasivno biračko pravo
vezano uz pitanje tko ima pravo biti biran u predstavničko tijelo i za predsjednika republike,
× dob koja se traži za pasivno biračko pravo nije izjednačena s dobi koja je potrebna za
aktivno biračko pravo,
× izjednačavanje uvjeta za stjecanje ta dva elementa biračkog prava u skladu s demokratskim
izbornim načelom,
× u nekim državama, (s visokim stupanjem useljavanja) pasivno pravo glasa ne priznaje se
prirođenim državljanima ili im se to pravo priznaje tek po isteku određenog roka od 5, 10 ili više
godina,
× pasivno biračko pravo ne veže uz prebivalište ili se, u nekim državama, napose na lokalnim
izborima, veže uz prebivalište na području za koje se predstavničko tijelo u cjelini bira.
Parlamentarna nepodudarnost (inkompatibilitet) I.
parlamentarne nepodudarnosti (parlamentarni inkompatibilitet) nepodudarnost istodobnog obnašanja
zastupničke dužnosti i dužnosti obavljanja neke od vodećih funkcija u izvršnoj vlasti, državnoj upravi
i suca,
× institucionalno se sprječava upletanje izvršne vlasti koja po prirodi svoje funkcije raspolaže
monopolom informacija u rad predstavničkih tijela, posebice u odlučivanje u njima,
× tom institucijom u sudbenoj vlasti nastoji se djelovati na neovisnost sudaca,
× praktičan razlog - predstavničko tijelo često zasjeda, a zastupnici su uz to i članovi
pojedinih njegovih odbora - ne mogu istodobno savjesno obnašati zastupničku dužnost i funkciju u
izvršnoj vlasti ili posao suca koji također traži da mu se posveti mnogo vremena,
× protiv primjene tog instituta govore obilježja tzv. čistog ili klasičnog sustava parlamentarne
vlade gdje se vlada, primjerice u Velikoj Britaniji, a to znači ministri - njezini članovi, biraju iz
redova zastupnika - obilježje tog sustava personalno jedinstvo između vlade i zakonodavnog tijela.
Parlamentarna nepodudarnost (inkompatibilitet) II.
Načelo parlamentarne nepodudarnosti može se primijeniti na tri načina:
103
× mogućnosti da se službenicima odnosno sucima zabrani kandidiranje na izborima - ako se žele
kandidirati, prethodno moraju podnijeti ostavku što ih najčešće stvarno sprječava da se uopće
kandidiraju.
× dopušta im da se kandidiraju, a ostavku na svoju funkciju moraju podnijeti tek ako su izabrani
za zastupnika.
× ne moraju podnijeti ostavku niti ako budu izabrani, već se njihova funkcija samo suspendira, a
oni se stavljaju na raspolaganje (teče mirovinski staž, a nakon isteka mandata osigurano im je
prijašnje ili neko slično mjesto)
Parlamentarna nepodudarnost u Republici Hrvatskoj I.
× Ustav Republike Hrvatske ne predviđa nepodudarnost funkcije člana Vlade Republike
Hrvatske i zastupnika u Hrvatskom saboru,
× kad je riječ o sudačkoj dužnosti Ustav propisuje: "Sudac ne može obavljati službu ili posao
koje je zakon odredio kao nespojive sa sudačkom dužnošću.“,
× Ustav izričito prepušta određivanje širine i obilježja nepodudarnosti sudačke funkcije
zakonu,
× Ustav izričito predviđa najširu moguću nepodudarnost obnašanja dužnosti predsjednika
Republike i drugih funkcija,
× "Predsjednik Republike ne može obavljati nikakvu drugu javnu ili profesionalnu,
× Ustavom iz 1990. godine, predsjednik Republike mogao je biti član političke stranke i
obavljati svaku od dužnosti predviđenih stranačkim statutom.
Parlamentarna nepodudarnost u Republici Hrvatskoj II.
× suci Ustavnog suda Republike Hrvatske - Ustav propisuje najširu moguću nepodudarnost
"Suci Ustavnog suda Republike Hrvatske ne mogu obavljati nijednu drugu javnu ni profesionalnu
dužnost“,
× Ustavnim promjenama iz 2000. godine i nadalje je zadržano istovrsno relativno široko
zakonsko propisivanje instituta zastupničke nepodudarnosti,
Parlamentarna nepodudarnost u Republici Hrvatskoj III.
× zastupnik ne može istodobno biti sudac Ustavnog suda Republike Hrvatske, sudac, državni
odvjetnik, zamjenik državnog odvjetnika, pučki pravobranitelj, zamjenik pučkog pravobranitelja,
predsjednik, potpredsjednik, ministar ili drugi član Vlade, zamjenik ministra, pomoćnik ministra,
ravnatelj državne upravne organizacije, zamjenik i pomoćnik ravnatelja državne upravne organizacije,
tajnik Vlade Republike Hrvatske, tajnik ministarstva, predstojnik ureda i ravnatelj agencije Vlade
Republike Hrvatske, predstojnik Ureda predsjednika Republike, predstojnik Vijeća Ureda za
104
nacionalnu sigurnost, veleposlanik, generalni konzul, župan ili podžupan, gradonačelnik Grada Zagreba,
zamjenik gradonačelnika Grada Zagreba, djelatne vojne osobe, službenici i namještenici u Oružanim
snagama, član uprave trgovačkog društva, ustanove i izvanproračunskog fonda u pretežitom
državnom vlasništvu te čelnik pravne osobe koja je Hrvatskom saboru obvezna po zakonu podnositi
izvješće.
Parlamentarna nepodudarnost u Republici Hrvatskoj IV.
× osobe koje obavljaju neku od naprijed navedenih dužnosti - službe koje su nespojive sa
zastupničkom dužnošću mogu se kandidirati na izborima, a ako budu izabrane mogu za vrijeme dok im
traje zastupnički mandat temeljem pisane izjave stavljaju zastupnički mandat u stanje mirovanja,
× dok zastupniku miruje mandat, zastupničku dužnost umjesto njega obavlja zamjenik
zastupnika - primijenjen najblaži oblik ostvarivanja parlamentarne nepodudarnosti,
× zastupnika izabranog na neovisnoj listi u izbornoj jedinici zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani
kandidat s te liste,
Parlamentarna nepodudarnost u Republici Hrvatskoj V.
× zastupnika izabranog u izbornoj jedinici za izbor zastupnika nacionalnih manjina zamjenjuje
zamjenik izabran u istoj izbornoj jedinici,
× zastupnik ima pravo jednokratno, tijekom trajanja zastupničkog mandata, staviti svoj mandat
u mirovanje,
× mirovanje zastupničkog mandata ne može trajati manje od šest mjeseci, a za vrijeme njegova
trajanja zastupnika će zamjenjivati zamjenik,
× mirovanje zastupničkog mandata prestat će osmog dana od dana kad je zastupnik koji je
stavio mandat u mirovanje podnio predsjedniku Sabora pisanu izjavu o ponovnom obnašanju
zastupničke dužnosti .
Određivanje kandidata na izborima I.
Q Stupanj utjecaja birača na određivanje kandidata između kojih će kasnije birači birati svoje
zastupnike.
× ako birači ne utječu na određivanje kandidata, izbori će biti samo suženo odabiranje ljudi
koji su prethodno određeni da obavljaju političku vlast (Kao što gost može izabrati samo ono jelo
koje je na jelovniku, tako i birač može birati samo one koji su utvrđeni kao kandidati na izborima),
× u velikoj većini višestranačkih parlamentarnih demokracija stvarnu mogućnost da budu
izabrani imaju gotovo isključivo kandidati koje su istaknule i podržale političke stranke,
× pojedinačni izborni uspjesi neovisnih kandidata samo su iznimka koja potvrđuje to pravilo.
Određivanje kandidata na izborima II.
Q Način određivanja kandidata političkih stranaka može se svrstati u tri skupine (zajedničko im
je da stvarno, ako ne i formalno, o kandidatima odlučuje šire ili uže stranačko vodstvo):
× kandidate određuje stranačko vodstvo i formalno,
105
× kandidate stranke biraju načelno svi njezini članovi (posredni unutarstranački izbori - članovi
stranke u lokalnim organizacijama biraju regionalna tijela, a ona određuju kandidate koje im predlaže
stranačko vodstvo),
× članovima i drugim biračima pruža se mogućnost sudjelovanja u određivanju kandidata (sustav
primarnih izbora u SAD - svaka politička stranka određuje listu predkandidata između kojih birači
mogu zaokružiti onoga u kojeg imaju najviše povjerenja - nedvojbeno najdemokratskiji oblik
kandidiranja unutar stranaka - vodstvo stranke ipak određuje predkandidate).
Određivanje kandidata na izborima III.
× uključivanja birača u proces kandidiranja, nakon što su kandidati predloženi unutar pojedinih
stranaka jest zakonsko propisivanje uvjeta određenog broja potpisa da bi stranački kandidat
postao i kandidatom izborne jedinice,
× funkcija tog instituta - stranačkog kandidata podvrći makar i minimalnoj verifikaciji biračkog
tijela prije samog čina izbora,
× Prema Zakonu o izboru i opozivu odbornika i zastupnika od 15. veljače 1990. za utvrđivanje
kandidata za:
× Društvenopolitičko vijeće Sabora tražilo se najmanje 500 potpisa birača,
× Vijeće općina Sabora 400 potpisa birača,
× Vijeće udruženog rada Sabora 200 potpisa birača,
Q Alternativno je osim za Društvenopolitičko vijeće Sabora, bila predviđena mogućnost i broja
potpisa koji obuhvaća najmanje 5% birača izborne jedinice.
Utvrđivanje izbornih rezultata I.
Q Dioba zastupničkih mjesta u predstavničkom tijelu (pretvaranje glasova u mandate) može se
obavljati ili prema:
Þ 1. sustav većine koji se dijele na dvije podvrste:
× apsolutna većina,
× relativna većina, ili po
Þ 2. sustavu razmjernog predstavništva (proporcionalnom sustavu),
Þ 3. mješoviti, odnosno kombinirani većinsko-razmjerni izborni sustavi.
Utvrđivanje izbornih rezultata II.
Q Sustavi pretvaranja glasova birača u mandate vezani su uz:
× male izborne jedinice = one u kojima se bira samo jedan zastupnik = sustav pojedinačnih
izbora,
× velike su izborne jedinice = one u kojima se na temelju izbornih lista bira više zastupnika.
× izborne se jedinice najčešće oblikuju prema postojećim upravnim ili sudskim jedinicama po
načelu da se u svakoj izbornoj jedinici na približno isti broj stanovnika ili isti broj birača bira jednak
broj zastupnika.
Sustav većine I.
× sustav većine u obje svoje varijante može se primijeniti i u malim i u velikim izbornim
jedinicama,
× sustav razmjernog predstavništva samo u velikim izbornim jedinicama,
× po sustavu relativne većine = izabran onaj kandidat koji je dobio najviše glasova.
Þ Primjer (u izbornoj jedinici bira se jedan zastupnik):
× kandidat stranke A dobio je 20% glasova,
106
× kandidat stranke B 25% glasova,
× kandidati stranke C i D 15% glasova,
× kandidat stranke E 13%
× kandidat stranke F 12% glasova.
Sustav većine II.
Þ U ovom slučaju bit će izabran kandidat stranke B.
Þ Sustav apsolutne većine može se primijeniti u dvije podvrste:
× oštroj = apsolutna većina odnosno polovica plus jedan svih u birački popis upisanih birača,
× blažoj = samo apsolutna većina danih glasova.
× danas se, u pravilu, primjenjuje sustav apsolutne većine u blažoj varijanti.
Sustav većine III.
Þ Sustav apsolutne većine - na izborima sudjeluje više kandidata = u pravilu će se izbori morati
ponavljati, jer će u rijetko kojoj izbornoj jedinici za jednog od kandidata glasovati polovica plus
jedan svih upisanih birača ili birača koji su pristupili glasovanju.
× izbori prema sustavu relativne većine = većinskim izborima u jednom krugu,
× izbori prema sustavu apsolutne većine = većinski izbori u dva kruga.
Sustav većine IV.
Þ Kad nijedan od kandidata u prvom krugu ne dobije apsolutnu većinu, dioba mandata se u
drugom krugu može urediti na dva načina:
× u drugom krugu sudjeluju kandidati kao i u prvom - ne traži se apsolutna već samo relativna
većina,
× u drugom krugu izbora sudjeluju samo dva kandidata koji su u prvom dobili najviše glasova =
sustav balotaže,
× u sustavu balotaže u drugom krugu jedan od kandidata mora dobiti apsolutnu većinu birača
koji su glasovali,
Þ Primjer: Predsjednički izbori u državama koje primjenjuju čisti parlamentarni ili
polupredsjednički sustav, a predsjednik republike se bira neposredno.
Sustav većine V.
× sustav većine primjenjuje se danas samo u malim izbornim jedinicama,
× sustav većine u velikim izbornim jedinicama u kojima se bira više zastupnika = vrlo veliki
nerazmjer između broja za jednu političku stranku ili grupaciju danih glasova i broja njezinih
zastupničkih mjesta (mandata) u predstavničkom tijelu,
× što je izborna jedinica veća, što se u njoj bira više zastupnika = nerazmjer veći,
× nerazmjer će biti veći i kod primjene sustava relativne većine nego kod primjene sustava
apsolutne većine,
Sustav većine VI.
Q Primjerice:
107
× u jednoj izbornoj jedinici bira se 30 zastupnika,
× na izborima sudjeluju stranke A, B i C;
× glasovalo je 500.000 birača,
× stranka A dobila 180.000,
× stranka B 170.000,
× stranka C 150.000 glasova.
× po sustavu relativne većine, stranka A dobila bi svih 30 zastupničkih mjesta,
× glasovi dani strankama B i C - ukupno više od apsolutne većine - propadaju što posredno
dovodi do velike nejednakosti prava glasa.
Sustav razmjernog predstavništva (proporcionalni sustav) I.
× svaka politička stranka odnosno politička grupacija dobiva u predstavničkom tijelu onoliko
zastupničkih mjesta koliko je za nju u postotku razmjerno, u odnosu prema drugim strankama,
dano glasova,
× svrha sustava = svakoj političkoj stranci omogući da bude zastupljena u predstavničkom
tijelu razmjerno broju glasova koje je dobila na izborima = što pravednije zastupljene i stranke koje
su na izborima ostale u manjini.
× može se primijeniti isključivo u velikim izbornim jedinicama u kojima se bira više zastupnika,
× može se primijeniti u izbornim jedinicama u kojima se bira najmanje tri ili više zastupnika
= u slučaju izbora manjeg broja zastupnika nema što dijeliti između kandidata različitih stranaka ili
koalicija stranaka,
× što je izborna jedinica veća indeks razmjernosti je veći odnosno broj zastupnika svake
stranke koja sudjeluje na izborima razmjerniji je postotku za nju danih glasova,
Sustav razmjernog predstavništva (proporcionalni sustav) II.
× najveći indeks razmjernosti - čitava država jedna izborna jedinica - svi birači koji su izašli na
izbore, (izbori za državni parlament), biraju sve zastupnike u parlamentu.
Q Sustava razmjernog predstavništva
× primjenjuje institut izbornog praga ili prohibitivna klauzula = najmanji postotak glasova
koje mora dobiti određena lista na izborima da bi imala pravo sudjelovati u diobi zastupničkih mjesta
(mandata),
× izborni prag, kad se primjenjuje, kreće se od 2% do 5%, a iznimno i više,
× viši prag za liste koalicija više stranaka,

Sustav razmjernog predstavništva (proporcionalni sustav) III.
× u Republici Hrvatskoj na izborima za Zastupnički dom Hrvatskog sabora izborni prag bio je:
× 5% za listu jedne stranke,
× 8% za listu dviju političkih stranaka te
× 11% za listu tri ili više političkih stranaka.
Sustav razmjernog predstavništva (proporcionalni sustav) IV.
× od 2000. godine u Hrvatskoj postoji samo opći izborni prag od 5% za svaku listu,
× svrha izbornog praga = spriječiti zastupljenost u parlamentu prevelikog broja vrlo malih,
najčešće radikalno desnih ili lijevih stranaka a time parlamentarna nestabilnost i nemogućnost
formiranja koalicijske vlade ili pak formiranje vrlo slabe koalicijske vlade,
108
× od početka 90-ih godina 20. stoljeća počinje širenje mješovitog ili kombiniranog većinsko-
razmjernog sustava pri kojem se određen postotak zastupnika u parlamentu bira prema sustavu
većine - najčešće relativne - ostali zastupnici biraju se prema sustava razmjernog predstavništva,
× mješovit većinsko-razmjerni sustav bio je primijenjen i u Republici Hrvatskoj na izborima za
Zastupnički dom Sabora 1992. i 1995. godine,
× napuštanje čistog razmjernog sustava = preko smanjivanje broja stranaka u predstavničkom
tijelu postići čvrsta većina u parlamentu i sukladno tome stabilnost vlade.
Izborne liste I.
× izbori se u velikim izbornim jedinicama obavljaju prema sustavu lista,
× svaka stranka (politička grupacija, koalicija stranaka) koja sudjeluje na izborima sastavlja
listu s onolikim brojem kandidata koliko se u pojedinim izbornim jedinicama bira zastupnika u
predstavničko tijelo,
Þ Dva sustava određivanja redoslijeda kandidata na listi:
Þ a) sustav vezane liste - kandidati mogu biti postavljeni određenim redom koji birači ne mogu
mijenjati,
× kod primjene razmjernog predstavništva - kandidati koji se nalaze na početku liste imaju
mnogo veće mogućnosti da budu izabrani od onih na kraju.
Izborne liste II.
Þ b) sustav nevezane liste - stranka odnosno koalicija stranaka predlaže listu kandidata, a
birači pri glasovanju mogu slobodno mijenjati njihov redoslijed na listi,
× daje veću mogućnost biračima da utječu na sastav predstavničkog tijela,
× traži se visok stupanj građanske i političke zrelosti birača,
× sustav nevezane liste u velikoj mjeri otežava i vremenski i tehnički izračunavanje izbornih
rezultata.
× loša je strana sustava vezanih lista što u predstavničko tijelo ulaze uglavnom članovi vodstva
političkih stranaka koji se u pravilu nalaze na prvim mjestima pojedinih stranačkih lista.
Oblici primjene razmjernog predstavništva
Þ Izborni količnik
Þ D’Hondtov sustav
Þ Badenski sustav
Þ Hareov sustav
Þ Sustav razmjernog predstavništva u SR Njemačkoj
Izborni količnik I.
× ukupan broj u izbornoj jedinici danih glasova dijeli se brojem zastupnika koje jedinica bira u
predstavničko tijelo = izborni količnik,
× izbornim količnikom dijeli se broj glasova danih za svaku listu,
109
× koliko se puta izborni količnik nalazi u broju glasova pojedine liste, toliko će ona dobiti
predstavničkih mjesta odnosno mandata.
Þ Primjer:
× u izbornoj jedinici koja bira 10 zastupnika ukupno je dano 500.000 glasova,
× izborni količnik je 50.000 glasova
Izborni količnik II.
Þ Na izborima sudjeluje:
× lista A koja je dobila 250.000 glasova,
× lista B koja je dobila 200.000 glasova i
× lista C koja je dobila 50.000 glasova.
× lista A dobit će 5 mandata,
× lista B 4 mandata,
× lista C 1 mandat,
Þ Primjenom sustava većine lista A dobila svih 10 mandata,
× teškoće u primjeni sustava - brojevi danih glasova rijetko su djeljivi bez ostatka pa se
zastupnička mjesta ne mogu podijeliti razmjerno tom broju.
D'Hondtov sustav I.
Þ D'Hondtov sustav dobio je ime po belgijskom profesoru D'Hondtu od svoje prve primjene
1899. godine u Belgiji,
Þ primjenjuje se češće od izbornog količnika jer - iako ne u potpunosti - omogućuje razmjerniju
diobu zastupničkih mjesta,
Þ najprije se izračunava biračka masa svake liste koju čini ukupan broj za listu danih glasova
u izbornoj jedinici,
Þ biračka se masa svake liste dijeli sa 1, 2, 3, 4, 5, 6 itd. dok se ne dođe do broja koliko se u
izbornoj jedinici bira zastupnika,
Þ dobiveni rezultati dijele se po veličini te odbrojava od najvećeg prema manjima do onog broja
koliko se zastupnika bira u toj izbornoj jedinici,
Þ pojedina lista odnosno stranka koja ju je istaknula dobit će onoliki broj zastupničkih mjesta
koliko je postigla pojedinačnih rezultata do broja koliko se ukupno bira zastupnika u toj izbornoj
jedinici.
110
D'Hondtov sustav II.
× od svih rezultata koje smo dobili valja utvrditi po redu šest najvećih rezultata,
× ti rezultati su: 330.898, 212.512, 165.449, 154.926, 110.299 i 106.256.
Q Od navedenih rezultata:
× tri su rezultati dijeljenja biračke mase liste A - tri zastupnička mjesta,
× dva su rezultata dijeljenja biračke mase liste B – dva zastupnička mjesta,
× jedan rezultat dijeljenja biračke mase liste C – jedno zastupničko mjesto,
× lista D nijedno zastupničko mjesto,
× ni primjenom D'Hondtova sustava ne postiže potpuno razmjerna zastupljenost u
predstavničkom tijelu,
D'Hondtov sustav III.
× iznimno je važno na kojem je mjestu liste pojedini kandidat,
× ovisno o izbornom rezultatu, bit će izabrani kandidati od prvog na listi pa prema nižim
mjestima,
× kandidati koji se nalaze na donjoj polovici liste nemaju velike, a oni koji su na kraju listu
nikakve šanse da budu izabrani,
× D'Hondtov sustav dovodi do određene nadpredstavljenosti posebno prve ali i druge po redu
liste po broju glasova u izbornoj jedinici u predstavničkom tijelu,
× nadpredstavljenost će biti veća što je manji broj zastupnika koji se biraju u izbornoj jedinici,
▪Sustav razmjernog predstavništva u Saveznoj Republici Njemačkoj I.
× zastupnici se u prvi, po položaju i djelokrugu odlučujući dom Parlamenta, Bundestag biraju
osebujnim razmjernim sustavom,
× ima elemenata većinskog sustava,
111
× nije riječ o izrazitom mješovitom sustavu, jer se konačni obračun zastupničkih mjesta svake
stranke ili koalicije stranaka obavlja po razmjernom predstavništvu.
▪Savezna Republika Njemačka podijeljena je na dvije vrste izbornih jedinica:
male izborne jedinice - izbori se obavljaju u jednom krugu = zastupnici biraju relativnom većinom,
× velike izborne jedinice - obuhvaćaju svaka po jednu federativnu jedinicu = izbori se
obavljaju uz primjenu razmjernog predstavništva.
× birači glasuju simultano dva puta istodobno na istim biračkim mjestima,
▪Sustav razmjernog predstavništva u Saveznoj Republici Njemačkoj II.
× dioba mandata = najprije se utvrdi koji su zastupnici izabrani prema rezultatima izbora u
malim izbornim jedinicama relativnom većinom = ostali se mandati raspoređuju među političke
stranke ili njihove koalicije prema rezultatima izbora u velikim izbornim jedinicama = ukupni broj
zastupničkih mjesta svake stranke odnosno koalicije stranaka određuje se prema razmjernom
sustavu.
Þ Primjer:
× ako određena politička stranka u jednoj od velikih izbornih jedinica dobiva prema rezultatima
izbora prema razmjernom sustavu 30 zastupničkih mjesta, a već je prema rezultatima izbora u malim
izbornim jedinicama relativnom većinom dobila 10 mandata, pripast će joj u toj velikoj izbornoj
jedinici još 20 mandata,
× da bi određena politička stranka ili stranačka koalicija dobila pravo sudjelovanja u diobi
zastupničkih mjesta prema sustavu razmjernog predstavništva, mora od ukupnog broja danih glasova
na izborima u čitavoj zemlji dobiti najmanje 5% ili najmanje 3 zastupnička mjesta sustavom
relativne većine u malim izbornim jedinicama.
Utjecaj diobe zastupničkih mjesta na izborima (pretvaranja glasova u mandate) na stranački sustav I.
Sustav relativne većine
× uz izbore u malim izbornim jedinicama tendencijski potiče smanjivanje broja političkih
stranaka,
× između većeg broja političkih stranaka samo dvije između njih imaju realne izglede da dobiju
većinu na izborima.
Utjecaj diobe zastupničkih mjesta na izborima (pretvaranja glasova u mandate) na stranački sustav II.
Þ Djelovanje relativne većine na stranački sustav je posredno sociopsihološko i neposredno:
× podijeli li se desnica na dvije stranke i istakne dva kandidata, ona će u slučaju da ljevica
istakne jednog kandidata, vrlo vjerojatno izgubiti, jer će kandidat ljevice dobiti relativnu većinu,
× srodne političke tendencije početi će se povezivati i isticati u svakoj izbornoj jedinici samo
po jednog kandidata,
Utjecaj diobe zastupničkih mjesta na izborima (pretvaranja glasova u mandate) na stranački sustav III.
× ne učine li to, unutar svake tendencije birači će (sociopsihološki učinak primjene relativne
većine) glasovati za onu stranku desnice odnosno ljevice koja najpotpunije predstavlja prosječan ili
112
srednji politički interes unutar te tendencije - zato ima najviše izgleda da pobijedi na izborima -
ostale stranke naglo gube povjerenje birača,
× zbog primjene sustava relativne većine u malim izbornim jedinicama u Velikoj Britaniji 30-ih
godina 20. stoljeća uspostavljen dvostranački sustav koji se održao i do danas,
Utjecaj diobe zastupničkih mjesta na izborima (pretvaranja glasova u mandate) na stranački sustav IV.
× sustav relativne većine u malim izbornim jedinicama djeluje i neposredno na predstavljenost
političkih stranaka u predstavničkom tijelu - stranka koja dobije relativnu većinu glasova na
izborima, u pravilu dobiva na državnoj razini u odnosu prema broju za nju danih glasova mnogo veći
broj zastupničkih mjesta, dok stranke koje dobiju od nje manji broj glasova, dobivaju u pravilu, u
odnosu prema broju za njih danih glasova mnogo manji broj mandata.
Utjecaj diobe zastupničkih mjesta na izborima (pretvaranja glasova u mandate) na stranački sustav V.
× primjena relativne većine u malim izbornim jedinicama iznimno može dovesti i do izborne
pobjede stranke koja na državnoj razini nije na izborima dobila najviše glasova - kad jedna stranka
pobjedi s malom relativnom većinom u većini izbornih jedinica, a druga s velikom relativnom većinom u
manjini izbornih jedinica,
× primjena sustava relativne većine u malim izbornim jedinicama dovodi do stabilnosti vlade
koja stvarno ne može pasti u predstavničkom tijelu = onemogućuje zastupljenost ekstremnih ili
radikalnih političkih stranaka,
× taj sustav onemogućuje zastupljenost svih interesa i političkih tendencija u predstavničkom
tijelu i tako suzuje demokratsku osnovicu političkog sustava te potiče koncentraciju političke vlasti i
moći unutar izvršne vlasti (vlade).
Sustav apsolutne većine I.
Q Sustav apsolutne većine uz izbore u malim izbornim jedinicama gdje se izbori najčešće
obavljaju u dva kruga, jer u prvom nijedan od kandidata ne uspijeva zadobiti apsolutnu većinu, ne
sprječava postojanje većeg broja političkih stranaka pa ni njihovu zastupljenost u predstavničkom
tijelu,
× pridonosi njihovu povezivanju i u krajnjoj liniji u pravilu bipolarizaciji na dvije velike koalicije
uvjetno rečeno desnice i ljevice,
× u prvom krugu izbora svaka od stranaka ističe svog kandidata i nastoji osvojiti zastupničko
mjesto,
Sustav apsolutne većine II.
× u drugom krugu, kad se traži relativna većina ili se primjenjuje sustav balotaže, političke
stranke bliske po programima i temeljnim interesima koje zastupaju, moraju koalirati i isticati u
pojedinim izbornim jedinicama zajedničke kandidate,
× u pojedinim izbornim jedinicama na temelju predizbornog sporazuma koji je sklopljen za
državu u cjelini, kandidati stranaka koje koaliraju preferencijalno odustaju u korist onog od
kandidata između njih koji je u prvom krugu u toj izbornoj jedinici dobio najviše glasova.
113
Sustav apsolutne većine III.
× ako se sporazumno ne udruže, bit će izabran zajednički kandidat suprotne političke koalicije,
× sustav apsolutne većine cjelinom svojih učinaka također, iako ne tako izrazito i ne tako brzo
kao sustav relativne većine, ublažava političke i izborne suprotnosti te, marginalizira male, a napose
radikalne stranke bez obzira na njihovu orijentaciju,
× primjena sustava apsolutne većine u malim izbornim jedinicama ipak omogućuje zastupljenost
većeg broja političkih stranaka u parlamentu pa nema za rezultat ni tendencijski dvostranački
politički sustav.
Mješoviti sustav većine i razmjernog predstavništva I.
× primjer izbora za Zastupnički dom Sabora 1992. i 1995. - omogućuje razmjerniju
zastupljenost političkih stranaka u parlamentu nego sustavi većine,
× dovodi do približno istih učinaka kao i primjena sustava većine u malim izbornim jedinicama,
× učinci ovog sustava ovise o tome koliki je unutar njega udio razmjernog a koliki većinskog
sustava,
Mješoviti sustav većine i razmjernog predstavništva II.
× sustav razmjernog predstavništva onemogućuje pojedinačni izbor zastupnika, jer se izbori
zbog same njegove prirode moraju obavljati na temelju lista u velikim izbornim jedinicama,
× birači stvarno ne odlučuju o izboru između više osoba koje su kandidirane, već između više
stranaka koje su istaknule liste,
× sustav razmjernog predstavništva za razliku od sustava većine u pravilu rezultira da se u
predstavničko tijelo izabiru ponajprije članovi najužeg stranačkog vodstva, koji su istaknuti kao
kandidati na prvim mjestima na listi,
Mješoviti sustav većine i razmjernog predstavništva III.
× učinak razmjernog predstavništva djelomice ograničava, napose kad je primijenjena tehnika
vezane liste, stvarnu slobodu izbornog opredjeljivanja birača,
× sustav razmjernog predstavništva (proporcionalni sustav) potiče postojanje velikog broja
političkih stranaka koje, da bi bile zastupljene u parlamentu, u pravilu ne moraju međusobno
koalirati na izborima,
× unutar parlamenta zbog velikog broja malih stranaka ne mogu se oblikovati stabilne koalicije
pa ni trajnije vlade - najveća slabost primjene tog sustava,
Mješoviti sustav većine i razmjernog predstavništva IV.
× najpravedniji od svih izbornih sustava - jedini omogućuje približnu razmjernost između broja
za određenu stranku danih glasova i broja zastupničkih mjesta u predstavničkom tijelu odnosno
parlamentu,
× sustav relativne - u Velikoj Britaniji i SAD,
× sustav apsolutne većine u Francuskoj,
114
× mješoviti sustav većine i razmjernog predstavništva bio je primijenjen u Hrvatskoj a danas se
primjenjuje u Italiji,
× sustav razmjernog predstavništva, primjerice, u Austriji, Španjolskoj, skandinavskim
zemljama te Belgiji i Nizozemskoj,
HR izborni sustav
Temeljna načela i instituti hrvatskog izbornog sustava I.
× biračko je pravo opće i jednako,
× imaju ga hrvatski državljani s navršenih 18 godina,
115
× izjednačeno aktivno i pasivno biračko pravo,
× ostvaruje na neposrednim izborima tajnim glasovanjem,
× biračko pravo imaju državljani koji se u doba izbora zateknu izvan njezinih granica,
× zastupnici u Hrvatski sabor biraju se na vrijeme od četiri godine,
Temeljna načela i instituti hrvatskog izbornog sustava II.
× Hrvatski sabor ima najmanje 100, a najviše 160 zastupnika koji se, na temelju općeg i
jednakog biračkog prava, biraju neposredno tajnim glasovanjem,
× izbori za zastupnike u Hrvatski sabor održavaju se najkasnije 60 dana nakon isteka mandata
ili raspuštanja Hrvatskog sabora,
× prvo zasjedanje Hrvatskog sabora održava se najkasnije 20 dana nakon provedenih izbora,
(dan kad su istekli zakonski rokovi prigovora Državnom izbornom povjerenstvu i žalbi Ustavnom sudu
na izborne rezultate i objavljeni službeni izborni rezultati.
IZBOR PREDSJEDNIKA REPUBLIKE I.
º Temeljne odredbe o biračkom pravu i načinu izbora
× Zakon o izboru predsjednika Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 22/92, 42/92-
ispravak 71/97, 69/04)
bira se na temelju općeg i jednakog biračkog prava na neposrednim izborima tajnim glasovanjem na
vrijeme od pet godina,
× nema dobnog ograničenja za kandidate za predsjednika Republike,
× u većini razvijenih demokracija za pravo kandidiranja za predsjednika Republike traži viša
dob od one propisane za opće biračko pravo,
× Izbor raspisuje Vlada Republike Hrvatske
IZBOR PREDSJEDNIKA REPUBLIKE II.
º Dvije situacije:
Q redoviti predsjednički izbori u vrijeme kad izabranom predsjedniku istječe petogodišnji
mandat,
× Vlada mora raspisati izbore u roku koji omogućuje da se oni obave,
Q u izvanrednim slučajevima (u slučaju smrti, ostavke ili trajne spriječenosti predsjednika
Republike da obavlja svoju dužnost),
× Vlada je dužna raspisati izbore u roku od 60 dana od dana kad je bivši predsjednik prestao
obavljati svoju dužnost,
× od dana raspisivanja pa do dana izbora mora proteći najmanje 30 dana,
IZBOR PREDSJEDNIKA REPUBLIKE III.
× biračima koji se u doba izbora zateknu izvan granica Republike Hrvatske biračko pravo
ostvaruju u diplomatsko-konzularnim predstavništvima i inozemnim uredima Republike Hrvatske,
× hrvatski birači iz inozemstva mogu svoje biračko pravo ostvariti glasajući na jednom od
biračkih mjesta na području Republike Hrvatske,
116
× ne može biti član političke stranke,
× registrirane političke stranke koje su predložile kandidata za izbor predsjednika Republike
mogu odrediti promatrače koji će pratiti rad tijela za provođenje izbora,
× Državno izborno povjerenstvo svojim obvezatnim uputama omogućilo i nevladinim udrugama da
imaju svoje promatrače u izbornim povjerenstvima i biračkim odborima,
× nezavisni kandidati nemaju mogućnost određivati neposredno svoje promatrače u izbornim
tijelima već to mogu samo posredno preko odgovarajućih nevladinih udruga.
IZBOR PREDSJEDNIKA REPUBLIKE IV.
× registrirane političke stranke koje su predložile kandidata za izbor predsjednika Republike
mogu odrediti promatrače koji će pratiti rad tijela za provođenje izbora,
× Državno izborno povjerenstvo svojim obvezatnim uputama omogućilo i nevladinim udrugama da
imaju svoje promatrače u izbornim povjerenstvima i biračkim odborima,
× nezavisni kandidati nemaju mogućnost određivati neposredno svoje promatrače u izbornim
tijelima već to mogu samo posredno preko odgovarajućih nevladinih udruga.
IZBOR PREDSJEDNIKA REPUBLIKE V.
Q Kandidiranje
× kandidate mogu predlagati političke stranke registrirane u Republici Hrvatskoj i birači
pojedinačno ili skupno (stranački kandidat - jedne ili više stranaka, nezavisni kandidat),
× način predlaganja kandidate u potpunosti prepušten političkim strankama,
× uz prijedlog kandidata politička stranka prilaže i ovjereno očitovanje potpisano od osobe koja
prema stranačkom statutu zastupa stranku, a kojim se potvrđuje da je stranka predložila kandidata
na način predviđen njenim statutom ili posebnom odlukom donesenom na temelju njega,
× prijedlog kandidature mora podržati najmanje 10.000 birača
IZBOR PREDSJEDNIKA REPUBLIKE V.
Q Dvije faze kandidiranja:
× faza predlaganja kandidata i
× faza podrške predloženom kandidatu kojom se postaje kandidatom.
IZBOR PREDSJEDNIKA REPUBLIKE VI.
Q Oblikovanje i objavljivanje liste kandidata
× prijedlozi kandidata za predsjednika Republike moraju prispjeti Državnom izbornom
povjerenstvu najkasnije u roku od 12 dana od dana raspisivanja izbora,
× uz prijedlog kandidata mora biti priloženo od suda ovjereno očitovanje kandidata o
prihvaćanju kandidature,
× u roku od 48 sati od isteka roka od 12 dana od dana raspisivanja izbora Državno izborno
povjerenstvo objavljuje listu kandidata za predsjednika Republike u svim dnevnim novinama u
Republici Hrvatskoj i na HRT-u,
IZBOR PREDSJEDNIKA REPUBLIKE VII.
× u istom roku Državno izborno povjerenstvo dostavlja listu kandidata diplomatsko-konzularnim
predstavništvima i inozemnim uredima radi njezine objave,
117
× na listu predsjedničkih kandidata kandidati unose prema abecednom redu prezimena,
× uz ime i prezime i matični broj kandidata obavezno se navodi:
- naziv stranke odnosno stranaka ili stranačke koalicije koje su kandidata predložile,
- "nezavisni kandidat" ako je kandidat predložen od birača.
IZBOR PREDSJEDNIKA REPUBLIKE VIII.
Q Izborna promidžba
× od dana kad Državno izborno povjerenstvo objavi listu kandidata pa do 24 sata prije dana
izbora teče vrijeme izborne promidžbe,
× svi predsjednički kandidati imaju pod jednakim uvjetima pravo na iznošenje i obrazlaganje
svojih izbornih programa te izbornu promidžbu,
× Hrvatske radiotelevizije ima dužnost da u razdoblju izborne promidžbe u okviru svojih radio i
televizijskih programa omogući svakom kandidatu da u jednakom vremenu izloži svoj izborni program,
× sva druga sredstva javnog priopćavanja su dužna svim kandidatima omogućiti da pod jednakim
uvjetima izlažu program i obavljaju izbornu promidžbu.
IZBOR PREDSJEDNIKA REPUBLIKE IX.
Q Troškovi izborne promidžbe I.
Q kandidat koji na izboru dobije najmanje 10% glasova ima pravo na jednaku naknadu troškova
izborne promidžbe čiju visinu utvrđuje Vlada Republike Hrvatske najkasnije 30 dana prije dana
izbora.
× pravila i mogućnost nadzora financiranja izborne promidžbe propisana su Zakonom o
financiranju izborne promidžbe za izbor predsjednika Republike Hrvatske (Narodne novine, broj
105/04),
Q Izborna promidžba financira se iz:
× vlastitih sredstava
× darova do fizičkih i pravnih osoba.
IZBOR PREDSJEDNIKA REPUBLIKE X.
Q Kandidati za predsjednika Republike ne smiju primati darove u novcu i u sredstvima te usluge
od:
× stranih država,
× stranih političkih stranaka te
× drugih stranih fizičkih i pravnih osoba kao ni javnih poduzeća te pravnih osoba s javnim
ovlastima; i poduzeća u većinskom vlasništvu države, te svih udruga, zaklada i pravnih osoba koje
zastupaju ili predstavljaju državni dužnosnici ili dužnosnici lokalne i područne samouprave,
IZBOR PREDSJEDNIKA REPUBLIKE XI.
Q Troškovi izborne promidžbe II.
× kandidati u izbornoj promidžbi ne smije koristiti sredstva državnog proračuna ili proračuna
jedinica lokalne i samouprave koja kao dužnosnici koriste u obavljanju svojih dužnosti, osim ako je to
posebnim propisom kojim je propisana fizička zaštita dužnosnika dopušteno,
kandidati za izbor predsjednika Republike Hrvatske dužni su najkasnije dana prije dana održavanja
izbora dostaviti Državnom izbornom povjerenstvu privremena izvješća o visini i izvorima sredstava
prikupljenim za troškove promidžbe,
118
IZBOR PREDSJEDNIKA REPUBLIKE XII.
× konačno izvješće o visini i izvoru utrošenih sredstava koja su ko izbornu promidžbu kandidati
su dužni dostaviti Državnom izbornom povjere roku od 15 dana od dana održavanja izbora,
× Državno izborno povjerenstvo objavit će, u roku od 8 dana od dana primitka podatke o visini i
izvoru utrošenih sredstava koja su kandidati koristili za promidžbu u "Narodnim novinama" i drugim
sredstvima javnog priopćavanja,
× nema mogućnosti sankcioniranja slučajeve kršenja obveza odnosno zakonskih zabrana.
IZBOR PREDSJEDNIKA REPUBLIKE XIII.
Q Izborna šutnja
Q Svrha:
× da birači bez pritiska medijske propagande kritički ocijene sve argumente za i protiv svih
kandidata kako bi se odlučili za koga će od njih glasovati,
× spriječiti eventualni utjecaj objavljivanja prethodnih rezultata ili procjena rezultata izbora
na sam dan izbora, na izborne rezultate,
× dan izbora kao i 24 sata koji mu prethode zabranjena svaka promidžba objavljivanje
prethodnih rezultata ili procjena rezultata izbora.
IZBOR PREDSJEDNIKA REPUBLIKE XIV.
Q Izbor I
× predsjednik Republike bira se apsolutnom većinom svih birača koji su glasovali,
× izabran onaj kandidat za kojeg je glasovalo najmanje 50% plus jedan od birača koji su
pristupili glasovanju (bez obzira da li na izboru sudjeluje jedan ili više kandidata),
× ako niti jedan kandidat ne dobije takvu većinu, izbor se ponavlja nakon 14 dana = drugi krug
izbora = izbori u dva kruga,
× u drugom krugu sudjeluju dva kandidata koja su u prvom glasovanju dobila najviše glasova,
IZBOR PREDSJEDNIKA REPUBLIKE XV.
× ako koji od kandidata odustane, pravo da bude ponovno biran stječe kandidat koji je sljedeći
po broju dobivenih glasova,
× u slučaju da zbog odustajanja kandidata koji imaju pravo sudjelovati na ponovnim izborima
ostane samo jedan kandidat, obavit će se izbor s jednim kandidatom,
× na ponovljenom izboru (drugom krugu) izabran je kandidat koji ima najveći broj glasova
birača koji su glasovali,
× ako kandidati dobiju isti broj glasova, izbor se još jednom ponavlja.
IZBOR PREDSJEDNIKA REPUBLIKE XVI.
Q Izbor II
º Situacije u slučaju smrti nekog od kandidata:
º a) ako neki od kandidata umre u vremenu od dana objave liste kandidata pa do 48 sati prije
dana izbora,
× politička stranaka ili stranke mogu predložiti novog kandidata bez uvjeta podrške potpisima
birača = zbog kratkoće roka tehnički bilo vrlo otežano ili čak nemoguće,
119
× pravo predlaganja novog kandidata ne daje se biračima koji su predložili nezavisnog kandidata
ako ovaj umre u vremenu od 48 sati prije dana izbora pa do dana izbora ili na dan izbora = nije
moguće predložiti novog kandidata,
IZBOR PREDSJEDNIKA REPUBLIKE XVII.
º b) ako jedan od kandidata koji ima pravo sudjelovati u drugi krugu umre u vremenu od dana
prvog glasovanja pa do ponovljenih izbora (u vremenu od 14 dana):
× cijeli izborni postupak se ponavlja (u suprotnome jedini preostali kandidat automatski bi bio
izabran, a načelno je nemoguće da stranka odnosno stranke čije je kandidat umro, predloži novog
kandidata, jer je uvjet za drugi izborni krug prethodni prolaz u prvom krugu glasovanja odnosno
izbora).
IZBOR PREDSJEDNIKA REPUBLIKE XVIII.
Q Tijela za provođenje izbora I.
º Zakon o državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 44/06.).
Q Sastav Povjerenstva
º Povjerenstvo djeluje u stalnom sastavu koji čine:
× predsjednik Povjerenstva,
× dva potpredsjednika i
× četiri člana Povjerenstva.
× predsjednika Povjerenstva bira Hrvatski sabor većinom glasova svih zastupnika na mandat od
osam godina,
× ne može biti član niti jedne političke stranke.
IZBOR PREDSJEDNIKA REPUBLIKE XIX.
Q Tijela za provođenje izbora II.
× potpredsjednike i članove Povjerenstva bira Hrvatski sabor većinom glasova svih zastupnika
na način da:
× jednog potpredsjednika i dva člana bira na prijedlog većinske političke stranke, odnosno
koalicije,
× drugog potpredsjednika i druga dva člana na prijedlog oporbenih političkih stranaka ili
koalicija sukladno stranačkom sastavu Hrvatskoga sabora u trenutku izbora,
× nisu članovi niti jedne političke stranke,
× mandat Povjerenstva traje osam godina,
× zakon ne poznaje prošireni sastav izbornih povjerenstava = predsjednički izbori nisu u
punom smislu riječi stranački izbori budući da je, za kandidaturu potrebna podrška 10.000 birača, a
izabrani predsjednik Republike predstavnik je svih građana.
IZBOR PREDSJEDNIKA REPUBLIKE XX.
Q Djelokrug povjerenstva
º Povjerenstvo je stalno i neovisno državno tijelo koje obavlja poslove koji uređuju izbor:
× zastupnika u Hrvatski sabor,
× predsjednika Republike Hrvatske,
× članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,
× općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba,
× izbor članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne
(regionalne) samouprave te provedbu državnog, lokalnog i savjetodavnog referenduma.
120
IZBOR PREDSJEDNIKA REPUBLIKE XXI.
º Povjerenstvo obavlja i sljedeće poslove:
× imenuje članove županijskih izbornih povjerenstava i gradskoga izbornog povjerenstva Grada
Zagreba,
× informira građane o provedbi izbora te mogućnosti ostvarenja i zaštite biračkog prava u
izbornom postupku,
× podnosi Hrvatskom saboru izvješće o provedenim izborima i referendumu u roku od 60 dana
od dana objave službenih rezultata izbora,
IZBOR PREDSJEDNIKA REPUBLIKE XXII.
Q Prava i obveze predsjednika, potpredsjednika i članova povjerenstva
× za vrijeme obnašanja dužnosti ne mogu obavljati nikakvu drugu profesionalnu dužnost
sukladno Zakonu o sprječavanje sukoba interesa,
× za vrijeme obnašanja dužnosti mogu se baviti znanstvenim i stručnim radom i istraživanjima,
objaviti stručne i znanstvene radove, sudjelovati u radu stručnih i znanstvenih skupova, u
pripremanju nacrta propisa, te dobrotvorno sudjelovati u radu humanitarnih, kulturnih i sportskih
udruga,
× članovi izbornih povjerenstava i njihovi zamjenici moraju biti diplomirani pravnici ali ne smiju
biti članovi niti jedne političke stranke.
IZBOR PREDSJEDNIKA REPUBLIKE XXIII.
Q Zaštita izbornog prava I.
º Ustavni sud Republike Hrvatske:
× nadzire ustavnost i zakonitost izbora,
× rješava izborne sporove,
× odlučujući u povodu žalbe na rješenja Državnog izbornog povjerenstva.
IZBOR PREDSJEDNIKA REPUBLIKE XXIV.
º Ustavni zakon o Ustavnom sudu daje pravo žalbe Ustavnom sudu:
× svakoj političkoj stranci a ne samo onoj ili onima o čijem se kandidatu glasovalo na izborima,
× svakom kandidatu za predsjednika,
× biračima (najmanje 100 birača ili najmanje 5% birača u izbornoj jedinici u kojoj se provode
izbori), a ne onim biračima koji su predložili kandidate za predsjednika odnosno o čijim se
kandidatima glasovalo na izborima.
IZBOR PREDSJEDNIKA REPUBLIKE XXV.
Q Zaštita izbornog prava II.
º Prigovor u postupku kandidiranja odnosno prigovor zbog nepravilnosti u postupku izbora
Državnom izbornom povjerenstvu mogu podnijeti:
121
× političke stranke,
× kandidati,
× najmanje 100 birača ili
× najmanje 5% birača izborne jedinice u kojoj se provode izbori.
IZBOR PREDSJEDNIKA REPUBLIKE XXVI.
× prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i u postupku izbora podnosi se Državnom
izbornom povjerenstvu u roku od 48 sati od isteka dana kad je izvršena radnja na koju je stavljen
prigovor,
× Državno izborno povjerenstvo dužno je donijeti rješenje o prigovoru u roku od 48 sati od
dana kad mu je isti dostavljen, odnosno od dana kad su mu dostavljeni izborni materijali na koje se
odnosi prigovor,
× razlogom za poništenje pojedinih izbornih radnji ili poništenje samih izbora u cjelini ne može
biti bilo koja nepravilnost u izbornom postupku već samo ona nepravilnost koja je bitno utjecala ili je
mogla bitno utjecati na rezultat izbora.
IZBOR PREDSJEDNIKA REPUBLIKE XXVII.
Q Zaštita izbornog prava III.
º Državno izborno povjerenstvo rješavajući o prigovoru, ovisno o utvrđenom činjeničnom stanju
u dotičnom slučaju, može:
× odbiti prigovor kao neosnovan ako utvrdi da nije bilo nepravilnosti u postupku kandidiranja
odnosno u postupku izbora ili ako utvrđene nepravilnosti nisu bitno utjecale na valjanost pojedinih
radnji odnosno rezultat izbora,
× uvažiti prigovor i poništiti nepropisno i nepravilno izvršene radnje i odrediti da se one, kako bi
se ispravile nepravilnosti koje su bitno utjecale ili mogle utjecati na rezultat izbore, ponove u
određenom primjerenom roku ako je to moguće učiniti do dana određenog za održavanje izbora,
IZBOR PREDSJEDNIKA REPUBLIKE XXVIII.
× uvažiti prigovor i poništiti izbor ako su nepravilnosti bitno utjecale ili mogle utjecati na
rezultat izbora, a ne postoji mogućnost ponavljanja dotičnih radnji do dana određenog za održavanje
izbora,
× podnositelji prigovora imaju pravo žalbe Ustavnom sudu Republike Hrvatske. Žalba se podnosi
putem Državnog izbornog povjerenstva u roku od 48 sati računajući od isteka dana kad je primljeno
pobijano rješenje. Ustavni sud dužan je donijeti odluku o žalbi u roku od 48 sati od dana primitka
žalbe,
× podneseni prigovor Državnom izbornom povjerenstvu odnosno žalba Ustavnom sudu u
postupku zaštite izbornog prava ne odgađaju obavljanje izbornih radnji,
IZBOR PREDSJEDNIKA REPUBLIKE XXIX.
Q Zaštita izbornog prava IV.
º Ustavni sud obavlja i opći nadzor nad ustavnosti i zakonitosti izbora,
× političke stranke, kandidati, najmanje 100 birača ili najmanje 5% birača izborne jedinice u
kojoj se provode izbori, ovlašteni su tijekom izbora, odnosno najkasnije do isteka roka od 30 dana od
dana objavljivanja rezultata izbora u Narodnim novinama zatražiti od Ustavnog suda da u izvršavanju
122
nadzora nad ustavnošću i zakonitošću izbora poduzima odgovarajuće mjere ako se te aktivnosti
provode suprotno Ustavu i zakonu,
× ako utvrdi da su sudionici u izborima postupaju protivno Ustavu i zakonu, Ustavni će sud,
ovisno o težini i značenju povrede, o tome obavijestiti javnost putem sredstava javnog priopćavanja,
a po potrebi i upozoriti nadležna tijela,
× u slučaju povreda koja je utjecala ili je mogla utjecati na rezultat izbora poništit će sve ili
pojedine izborne radnje i odluke koje su prethodile takvoj povredi.
IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR I.
Q Pregled razvitka izbornog sustava za izbor zastupnika u Hrvatski sabor I.
× prema Zakonu o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 22/92)
bio je mješovit većinsko - razmjerni sustav,
× na izborima za Zastupnički dom 1992. godine 60 se zastupnika biralo po jedan u svakoj
izbornoj jedinici relativnom većinom, a 60 zastupnika na temelju državnih lista razmjernim
(proporcionalnim) sustavom uz primjenu d' Hondtove metode a pritom je čitava država bila jedna
izborna jedinica.
× prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike
Hrvatske (Narodne novine, br. 68/95) zadržan je mješoviti većinsko-razmjerno sustav, ali je u korist
razmjernog sustava izmijenjen odnos između njegove dvije sastavnice većinskog i razmjernog
sustava. Tako se na izborima za Zastupnički dom umjesto odnosa 50% : 50% izbora relativnom
većinom i razmjernim sustavom, njih 80 biralo razmjernim sustavom d' Hondtovom metodom izračuna
na razini čitave države kao jedne izborne jedinice, a njih 28 biralo relativnom većinom pojedinačnim
izborom po jedan u svakoj izbornoj jedinici.
IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR II.
Q Pregled razvitka izbornog sustava za izbor zastupnika u Hrvatski sabor II.
× Zakonom o izboru zastupnika u Hrvatski državni sabor (Narodne novine, br. 115/99),
primijenjen je razmjerni sustav u deset izbornih jedinica na izborima 2001. 2003. godine.
º Današnji izborni sustav za izbor zastupnika u Hrvatski sabor oblikovan je Zakonom o izborima
zastupnika u Hrvatski sabor (Narodne novine, br. 69/03 - pročišćeni tekst),
× zastupnici se u Hrvatski sabor biraju razmjernim izbornim sustavom,
× područje Republike Hrvatske podijeljeno na deset izbornih jedinica,
× u svakoj izbornoj jedinici, na temelju lista, bira po 14 zastupnika, odnosno ukupno 140
zastupnika,
× izborne jedinice oblikuju Zakonom o izbornim jedinicama tako da se broj birača u izbornim
jedinicama ne smije razlikovati više od plus-minus 5 posto,
× dioba zastupničkog mandata obavlja se pomoću d' Hondtova sustava izračuna,
IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR III.
Q Pregled razvitka izbornog sustava za izbor zastupnika u Hrvatski sabor III.
º Način utvrđivanja broja zastupnika koji će biti izabran sa svake liste izborne jedinice:
× ukupan broj važećih glasova koji je dobila svaka lista (biračka masa liste) dijeli se s
brojevima od 1 do zaključno 14, pri čemu se uvažavaju i decimalni ostaci,
× od svih dobivenih rezultata, zastupnička mjesta osvajaju one liste na kojima se iskaže 14
brojčano najvećih rezultata uključujući decimalne ostatke,
123
× prelazak jedinstvenog izbornog praga (prohibitivna klauzula) od 5 posto važećih glasova
birača u izbornoj jedinici,
× sa svake liste izabrani su kandidati od rednog broja 1, pa do rednog broja koliko je određena
lista dobila zastupničkih mjesta,
IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR IV.
Q Pregled razvitka izbornog sustava za izbor zastupnika u Hrvatski sabor IV.
× zamjenici zastupnika sa svake liste izborne jedinice su kandidati koji nisu izabrani,
× primijenjen je sustav vezane liste po kojem veće šanse da bude izabran ima kandidat, ovisno o
ukupnom broju glasova koje je dobila lista, koji je na višem mjestu na listi.
IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR IX.
Q Raspisivanje izbora
× izbore raspisuje predsjednik Republike i saziva Sabor na prvo zasjedanje,
× odlukom o raspisivanju izbora određuje se dan kad će se izbori održati,
× dan provedbe izbora je neradni dan,
× od dana raspisivanja, pa do dana izbora mora proteći najmanje 30 dana,
IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR V.
º Izbori zastupnika u posebnoj izbornoj jedinici (izbor od birača koji nemaju prebivalište u
Republici Hrvatskoj)
× biraju zastupnike na temelju lista s po 14 kandidata u posebnoj izbornoj jedinici,
º Broj zastupnika utvrđuje se na sljedeći način:
× ukupni broj važećih glasova birača u deset izbornih jedinica u Republici Hrvatskoj dijeli se sa
140 koliko se ukupno zastupnika bira u tim izbornim jedinicama,
× dobivenim rezultatom (količnikom) dijeli se broj važećih glasova u posebnoj izbornoj jedinici,
× rezultat koji se dobije jest ukupan broj zastupnika koji je izabran u posebnoj izbornoj
jedinici.
IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR VI.
º Pregled razvitka izbornog sustava za izbor zastupnika u Hrvatski sabor V.
× nakon što se utvrdi ukupni broj zastupnika koji se bira u posebnoj izbornoj jedinici određuje
se koliko će d' Hondtovom metodom koja od lista koje su kandidirane u toj izbornoj jedinici dobiti
zastupničkih mjesta uz uvjet izbornog praga od 5%,
× pri primjeni sustava nefiksne kvote ne zna se prije nego što se izračunaju izborni rezultati u
RH koliko će zastupnika biti ukupno izabrano u posebnoj jedinici,
× broj ovisi o ukupnom broju važećih glasova birača u svih deset izbornih jedinica u Republici
Hrvatskoj i o broju važećih glasova u posebnoj izbornoj jedinici,
× sustav nefiksne kvote u posebnoj izbornoj jedinici ima za posljedicu da se izbornim zakonom
ne može unaprijed odrediti ukupan broj zastupnika koji se bira u Hrvatski sabor.
IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR VII.
124
Q Ostvarivanje prava na zastupljenost u Hrvatskom saboru pripadnika nacionalnih manjina
I.
× biraju 8 zastupnika u Sabor u posebnoj izbornoj jedinici koju čini područje Republike
Hrvatske,
× pripadnici srpske nacionalne manjine biraju 3 zastupnika,
× pripadnici madžarske nacionalna manjine biraju jednog zastupnika,
× pripadnici talijanske nacionalne manjine biraju jednog zastupnika,
× pripadnici češke i slovačke nacionalne manjine biraju zajedno jednog zastupnika,
× pripadnici austrijske, bugarske, njemačke, poljske, romske, rumunjske, rusinske, ruske,
turske, ukrajinske, vlaške i židovske nacionalne manjine biraju zajedno jednog zastupnika,
IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR VIII.
Q Ostvarivanje prava na zastupljenost u Hrvatskom saboru pripadnika nacionalnih manjina
II.
× pripadnici albanske, bošnjačke, crnogorske, makedonske i slovenske nacionalne manjine biraju
zajedno jednog zastupnika,
× pripadnici srpske, madžarske i talijanske nacionalne manjine koji sami biraju tri odnosno
jednog zastupnika uz kandidate za zastupnika predlažu i kandidata za njegova zamjenika koji se bira
zajedno s njim,
× pripadnici ostalih nacionalnih manjina koji biraju jednog zastupnika s drugom ili više drugih
nacionalnih manjina predlažu samo kandidata za zastupnika, a njegovim zamjenikom postaje
zastupnički kandidat koji je iza izabranog zastupnika dobio najviše glasova,
× pripadnici nacionalnih manjina biraju zastupnike u Sabor pojedinačnim izborom metodom
relativne većine,
× ako dva ili više kandidata dobiju isti broj glasova, izbori se ponavljaju.
IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR X.
× birači koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj glasuju na biračkim mjestima prema
njihovom prebivalištu,
× birači koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a na dan održavanja izbora se zateknu
izvan granica Republike Hrvatske glasuju u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike
Hrvatske za zastupnike izborne jedinice prema svom prebivalištu,
× birači koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj glasuju u diplomatsko-konzularnim
predstavništvima Republike Hrvatske za zastupnike u posebnoj izbornoj jedinici.
IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR XI.
Q Kandidiranje I.
× u postupku kandidiranja za izbor zastupnika u Hrvatski sabor kandidiraju se liste a ne
kandidati pojedinačno,
× kandidati za izbor zastupnika nacionalnih manjina kandidiraju se pojedinačno kako se i biraju,
125
º Listu za izbor zastupnika može predložiti:
× samostalno jedna politička stranka,
× dvije ili više političkih stranaka (koalicijska lista),
IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR XII.
º Političke stranke samostalno utvrđuju svoje stranačke liste i redoslijed na njima istaknutih
kandidata,
× birači predlažu kandidatske liste (neovisne liste) na temelju pravovaljano prikupljenih
najmanje 500 potpisa birača,
× prijedlozi lista moraju prispjeti Državnom izbornom povjerenstvu najkasnije u roku 14 dana
od dana raspisivanja izbora,
× u prijedlogu liste izborne jedinice navodi se naziv liste, a kandidati moraju biti na listi
poredani od rednog broja 1. do zaključno rednog broja 14,
IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR XIII.
Q Kandidiranje II.
× naziv liste jest puni naziv političke stranke, političkih stranaka ili stranačke koalicije, koja
je, odnosno koje su listu predložile,
× ukoliko je listu predložila skupina birača, njezin naziv je “neovisna lista”,
× kandidatom se može biti samo na jednoj listi i samo u jednoj izbornoj jedinici,
× nositelj liste ne mora biti kandidat na listi,
IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR XIV.
× Državno izborno povjerenstvo mora u roku od 48 sati od predaje lista izbornih jedinica
prihvatiti sve pravovaljano predložene liste za svaku izbornu jedinicu i objaviti ih,
× Državno izborno povjerenstvo istodobno sastavlja i objavljuje zbirnu listu svih pravovaljano
predloženih lista za svaku izbornu jedinicu,
× zbirna lista sadrži naziv liste izborne jedinice, te ime i prezime nositelja svake liste,
× na zbirnu listu izborne jedinice, stranačke odnosno neovisne liste se unose prema abecednom
redu punog naziva političke stranke odnosno koalicije političkih stranaka koja je listu predložila,
IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR XV.
Kandidiranje III.
× ako je više političkih stranaka predložilo zajedničku listu, ona će se unijeti na zbirnu listu
prema nazivu prve po redu političke stranke u prijedlogu,
× političke stranke koje su predložile prihvaćene liste mogu odustati od predložene liste
najkasnije 48 sati nakon što je kao prihvaćena bila objavljena,
× odustajanje jednog ili više kandidata s liste nije dopušteno i ne uvažava se,
× ako neki od kandidata na listama za izbor zastupnika, odnosno kandidat ili zamjenik u izbornim
jedinicama gdje se biraju zastupnici nacionalnih manjina umre u vremenu od dana objave liste
126
kandidata, politička stranka, odnosno stranke ili udruge nacionalnih manjina koje su kandidirale
dotičnog zastupnika mogu umjesto njega predložiti novog kandidata, odnosno zamjenika, bez
posebnih uvjeta za valjanost kandidature do 10 dana prije održavanja izbora.
IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR XVI.
Q Izborna promidžba I.
× izborna promidžba počinje danom objave zbirnih lista izbornih jedinica, a završava 24 sata
prije dana održavanja izbora,
× u vrijeme izborne promidžbe sve političke stranke koje su predložile kandidatske liste imaju
pod jednakim uvjetima pravo na iznošenje i obrazlaganje svojih izbornih programa te izbornu
promidžbu,
× sva sredstva javnog priopćavanja dužna su u svom djelovanju omogućiti ostvarivanje ovih
prava političkih stranaka sukladno Pravilima o postupanju elektronskih medija s nacionalnom
koncesijom u Republici Hrvatskoj tijekom izborne promidžbe,
IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR XVII.
Q Izborna promidžba II.
× u Pravilima se utvrđuje ukupno vrijeme svih emisija (telopi, spotovi, snimke sa skupova,
posebne emisije i sl.) koje putem elektronskih medija s nacionalnom koncesijom u Republici Hrvatskoj
u jednakom trajanju mogu zakupiti većinska politička stranka i koalicija i oporbene političke stranke
ili koalicije, vodeći računa da će jednako vrijeme obračunavati po pojedinačnoj listi koja sudjeluje na
izborima,
× svaka politička stranka koja je istakla liste za izbor zastupnika u Sabor mora do početka
izborne promidžbe objaviti okvirne podatke o visini i izvoru vlastitih sredstava koje namjerava
utrošiti za izbornu promidžbu,
× to su dužni učiniti i kandidati za zastupnike pripadnika nacionalnih manjina i nositelji
neovisnih lista.
IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR XVIII.
Q Izborna promidžba III.
º Pravo na naknadu troškova izborne promidžbe iz državnog proračuna imaju:
× sve političke stranke koje su istakle liste u najmanje jednoj izbornoj jedinici,
× kandidati za zastupnike pripadnika nacionalnih manjina koji se biraju u posebnim izbornim
jedinicama i nositelji neovisnih lista.
º Parlamentarne političke stranke koje su imale zastupnike u Saboru na dan 31. prosinca 2002.
godine, koje su sudjelovale na izborima, imale su pravo na naknadu troškova izborne promidžbe u
jednogodišnjem iznosu za 2003. godinu prema Zakonu o političkim strankama i propisima donesenim
na temelju tog Zakona.
º Političke stranke koje na dan 31. prosinca 2002. nisu bile zastupljene u Saboru kao i
predlagatelji neovisnih lista, koji su sudjelovali na izborima imali su pravo na naknadu troškova
izborne promidžbe ukoliko su na izborima dobili više od 5% važećih glasova izborne jedinice.
127
IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR XIX.
Q Izborna šutnja
× njeno trajanje ograničeno je na 24 sata prije održavanja izbora, a na dan izbora ona traje
samo do zatvaranja birališta a ne čitav dan,
× u vrijeme trajanja izborne šutnje zabranjuje se svaka izborna promidžba, objavljivanje
procjena izbornih rezultata kao i objavljivanje prethodnih, neslužbenih rezultata izbora,
objavljivanje fotografija u sredstvima javnog priopćavanja, izjava i intervjua nositelja lista odnosno
kandidata, te navođenje njihovih izjava ili pisanih djela,
× za kršenje izborne šutnje nisu propisane sankcije.
IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR XX.
Q Tijela za provedbu izbora I.
º Tijela za provedbu izbora su:
× Državno izborno povjerenstvo,
× izborna povjerenstva izbornih jedinica,
× općinska i gradska izborna povjerenstva,
× birački odbori.
× izborna povjerenstva izborne jedinice i općinskih i gradskih izbornih povjerenstava imaju
stalan sastav koji čine predsjednik i dva člana te njihovi zamjenici koje imenuje Državno izborno
povjerenstvo iz reda sudaca i istaknutih pravnika,
× prošireni sastav čine po dva predstavnika većinske stranke odnosno koalicije i dva dogovorno
predložena predstavnika oporbenih političkih stranaka odnosno koalicija sukladno stranačkom
sastavu Sabora i njihovi zamjenici,
IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR XXI.
Q Tijela za provedbu izbora II.
× u slučaju nepostizanja dogovora njihov izbor obavit će se kockom pred Državnim izbornim
povjerenstvom,
× birački odbori izravno provode glasovanje birača na biračkim mjestima, te osiguravaju
pravilnost i tajnost glasovanja,
× birački odbor čine predsjednik i četiri člana, te zamjenici članova,
× po dva člana i zamjenika određuje većinska politička stranka ili koalicija a po dva člana i
zamjenika oporbene političke stranke ili koalicije sukladno stranačkom sastavu Sabora,
128
IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR XXII.
× političke stranke dužne su odrediti članove pojedinih biračkih odbora najkasnije osam dana
prije dana na koji se održavaju izbori za zastupnike,
× ne odrede li ih, izborno povjerenstvo izborne jedinice samostalno određuje članove biračkih
odbora,
× predsjednik biračkog odbora i njegov zamjenik ne smije biti članovi niti jedne političke
stranke, a po mogućnosti trebaju biti pravne struke,
× biračke odbore imenuje izborno povjerenstvo izborne jedinice, najkasnije pet dana prije dana
održavanja izbora
IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR XXIII.
Q Provedba izbora
× najkasnije deset dana prije izbora objavljuju se biračka mjesta s naznakom koji će birači
glasovati na pojedinom mjestu,
× Državno izborno povjerenstvo objavljuje biračka mjesta u inozemstvu,
× izborna povjerenstva izborne jedinice objavljuje biračka mjesta za područje Republike
Hrvatske,
× najkasnije osam dana prije održavanja izbora svakom biraču dostavlja se izvadak iz popisa
birača koji se odnosi na njega tzv. izborni rezanci = cilj: podsjetiti birače na dan izbora, na
ostvarivanje njihovog izbornog prava, potvrđivanje da se nalaze na popisu birača.
IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR XXIV.
Q Glasovanje i utvrđivanje rezultata glasovanja I.
× glasovanje se obavlja osobno glasačkim listićima,
× na glasačkom listiću stranačke se liste navode onim redom kojim su navedene na zbirnoj listi
dotičnih lista,
× glasački listić popunjava se tako da se zaokruži redni broj ispred naziva liste izborne
jedinice,
× važeći glasački listić je onaj iz kojeg se na siguran i nedvojben način može utvrditi volja
birača i okolnost za koju je listu birač glasovao,
× nevažeći glasački listić je: neispunjen, popunjen na način da se ne može sa sigurnošću utvrditi
volja birača i okolnost za koju je listu glasovao, kao i listić na kojem je birač glasovao za dvije ili više
lista.
× glasovanje traje neprekidno od 7 do 19 sati,
× u diplomatsko-konzularnim predstavništvima glasovanje traje dva dana s time da završava na
dan kad završava glasovanje u Republici Hrvatskoj,
IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR XXV.
Q Glasovanje i utvrđivanje rezultata glasovanja II.
× po završenom glasovanju birački odbor najprije prebrojava neupotrijebljene glasačke listiće i
stavlja ih u poseban omot koji zapečaćuje,
× na temelju zapisnika utvrđuje se ukupan broj birača koji su glasovali, prema popisu birača,
odnosno prema izvatku iz popisa birača,
129
× nakon što utvrdi broj birača koji su glasovali, birački odbor pristupa otvaranju glasačke
kutije i prebrojavanju glasova,
× kad utvrdi rezultate glasovanja na biračkom mjestu, dostavlja ih sa zapisnikom o svom radu i
ostalim izbornim materijalom općinskom ili gradskom izbornom povjerenstvu, najkasnije u roku od 12
sati od zatvaranja birališta,
× birački odbor u hrvatskom diplomatsko-konzularnom predstavništvu dostavlja zapisnik o svom
radu s rezultatima glasovanja na biračkom mjestu izravno Državnom izbornom povjerenstvu u roku
od 48 sati od zatvaranja birališta,
IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR XXVI.
Q Glasovanje i utvrđivanje rezultata glasovanja III.
× općinsko odnosno gradsko izborno povjerenstvo nakon što prikupi utvrđene rezultate s
biračkih mjesta na svom području dostavlja ih sa zapisnikom o svom radu izbornom povjerenstvu
izborne jedinice, najkasnije u roku od 18 sati od zatvaranja birališta,
× izborno povjerenstvo izborne jedinice zbraja rezultate glasovanja na biračkim mjestima na
svom području i to mora učiniti najkasnije u roku od 24 sata od zatvaranja birališta,
× nakon što prikupi izborne rezultate na svom području, izborno povjerenstvo izborne jedinice
dostavlja ih Državnom izbornom povjerenstvu,
× rezultate izbora za zastupnike utvrđuje Državno izborno povjerenstvo,
× privremene i neslužbene rezultate izbora ono može objavljivati prema svom nahođenju, a
službene rezultate izbora za zastupnike objavljuje nakon što se iscrpe sva pravna sredstva u zaštiti
biračkog prava, odnosno proteknu rokovi za njihovo podnošenje
IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR XXVII.
Q Zaštita izbornog prava I.
× prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja ili u postupku izbora može podnijeti:
º svaka politička stranka,
º nositelj neovisne liste,
º kandidat za zastupnike u Sabor,
º najmanje 100 birača ili
º najmanje 5% birača izborne jedinice u kojoj se provode izbori.
× Prigovor se podnosi Državnom izbornom povjerenstvu u roku od 48 sati računajući od isteka
dana kad je izvršena radnja na koju je stavljen prigovor
IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR XXVIII.
Q Zaštita izbornog prava II.
× Državno izborno povjerenstvo dužno je donijeti rješenje o prigovoru u roku od 48 sati od
dana kad mu je dostavljen, odnosno od dana kad su dostavljeni izborni materijali na koje se prigovor
odnosi,
× ako Državno izborno povjerenstvo, rješavajući o prigovoru, utvrdi da je bilo nepravilnosti
koje su bitno utjecale ili su mogle utjecati na rezultat izbora, poništit će radnje i odrediti da se u
određenom roku, koji mora omogućiti da se izbori održe na dan kad su raspisani te radnje ponove,
130
× ako ne postoji mogućnost ponavljanja poništenih radnji ili ako se nepravilnosti odnose na
postupak glasovanja, a bitno su utjecale odnosno moglo utjecati na rezultat izbora, Državno izborno
povjerenstvo poništit će izbor i odrediti rok u kojem će se izbor ponoviti,
× protiv rješenja Državnog izbornog povjerenstva podnositelj prigovora ima pravo podnijeti
žalbu Ustavnom sudu,
IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR XXIX.
Q Zaštita izbornog prava III.
× žalba se podnosi putem Državnog izbornog povjerenstva u roku od 48 sati računajući od
isteka dana kad je primljeno pobijano rješenje,
× Ustavni sud je dužan donijeti odluku o žalbi u roku od 48 sati od dana njezina primitka.
× podnijeti prigovor odnosno žalba u postupku zaštite izbornog prava ne odgađaju obavljanje
izbornih radnji.
º Ustavni sud ima, pravo i dužnost nadzora ustavnosti i zakonitosti izbora zastupnika u
Hrvatski sabor.
× nadzor ustavnosti i zakonitosti izbora zastupnika Ustavni sud provodi neposredno,
× nadzor ima, mutatis mutandis, isti sadržaj kao i kad je riječ o izborima za predsjednika
Republike Hrvatske,
IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR XXX.
Q Etičko povjerenstvo
× novi je oblik osebujnog nepravnog nadzora izbora čije je osnivanje prvi puta propisano
Zakonom 1999. godine,
× nadstranačko tijelo općepriznatog javnog ugleda,
× priopćenjima i upozorenjima djeluje na promicanje i ostvarivanje etičkih i demokratskih
načela u izborima,
× ocjenjuje ponašanje sudionika izbora tijekom izborne promidžbe i postupka izbora,
× ima predsjednika i šest članova od kojih po tri člana predlažu većinska i oporbene političke
stranke, odnosno koalicije sukladno stranačkom sastavu Sabora,
IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR XXXI.
× članove Povjerenstva, na temelju prijedloga parlamentarnih političkih stranaka, imenuje
Ustavni sud iz reda istaknutih javnih osoba koje nisu kandidati na izborima i nisu članovi niti jedne
političke stranke,
× Predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti po položaju je predsjednik Etičkog
povjerenstva,
131
× Etičko povjerenstvo donosi i objavljuje Izborni etički kodeks koji čini sustav pravila o
ponašanju pojedinaca i političkih stranaka u izbornoj promidžbi i izbornom postupku,
× prije njegova donošenja traži mišljenje parlamentarnih političkih stranaka.
IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR XXXII.
Q Promatranje izbora od nevladinih udruga
× jedan od specifičnih oblika nadzora,
× imaju pravo pratiti izborni postupak i promatrati provedbu izbora te rad izbornih
povjerenstava i biračkih odbora na svim razinama,
× zainteresirane udruge dužne su u roku od osam dana, od dana raspisivanja izbora, zatražiti od
Državnog izbornog povjerenstva dozvolu za promatranje rada izbornih povjerenstava i biračkih
odbora,
× Državno izborno povjerenstvo dozvolit će promatranje izbornog postupka svim udrugama koje
su registrirane kao udruge koje djeluju na području nezavisnog promatranja izbornih postupaka i/ili
promicanja ljudskih i građanskih prava,
× takve udruge mogu imenovati ovlaštene promatrače koji prate izborni postupak, a napose
glasovanje i brojenje glasova,
× ovlašteni promatrač ima pravo dobiti zapisnik o radu biračkog odbora te pravo uvida u
cjelokupni izborni materijal.
IZBOR ČLANOVA PREDSTAVNIČKIH TIJELA (OPĆINSKIH, GRADSKIH I ŽUPANIJSKIH
VIJEĆNIKA) JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE I.
Q Način izbora I.
º Zakon o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave (Narodne novine, br. 54/05.- pročišćeni tekst),
× aktivno i pasivno biračko pravo imaju hrvatski državljani s navršenih 18 godina i prebivaju na
području jedinice za čije se predstavničko tijelo izbori provode,
× izbore raspisuje Vlada Republike Hrvatske posebnom odlukom kojom utvrđuje točan datum
održanja izbora,
× redovni izbori održavaju se treće nedjelje u svibnju mjesecu svake četvrte godine,
× prijevremeni izbori do kojih dolazi uslijed raspuštanja predstavničkog tijela moraju se
održati u roku od 60 dana od dana raspuštanja,
× od dana raspisivanja pa do dana izbora ne može proteći manje od 30 niti više od 60 dana,
× kad je predstavničko tijelo raspušteno u kalendarskoj godini u kojoj se održavaju redovni
izbori, a prije njihovog održavanja, u toj se jedinici neće raspisati i održati prijevremeni izbori,
IZBOR ČLANOVA PREDSTAVNIČKIH TIJELA (OPĆINSKIH, GRADSKIH I ŽUPANIJSKIH
VIJEĆNIKA) JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE II.
132
Q Način izbora II.
× članovi predstavničkih tijela biraju se razmjernim (proporcionalnim) izbornim sustavom,
× cijelo područje jedinice čini jednu izbornu jedinicu,
× svi birači koji imaju prebivalište na području te jedinice i koji pristupe glasovanju, na temelju
kandidatskih lista, biraju sve članove predstavničkog tijela jedinice,
× pretvaranje glasova u mandate obavlja se d' Hondtovom metodom,
× primjena razmjernog sustava na lokalnim izborima potiče zastupljenost velikog broja
političkih stranaka u lokalnim predstavničkim tijelima, što otežava izbor stabilnih izvršnih tijela
(načelnika, odnosno gradonačelnika te povjerenstava),
× zbog raspada do tada većinske stranačke koalicije ili prelaska jednog ili više vijećnika iz
jedne u drugu stranku, u mnogim lokalnim jedinicama moraju raspisivati prijevremeni izbori,
× primjena razmjernog sustava vezanim stranačkim listama čini lokalne izbore gotovo isključivo
stranačkim, s istovrsnim karakteristikama međustranačkih odnosa kao što su na izborima na
državnoj razini i nakon njih.
IZBOR ČLANOVA PREDSTAVNIČKIH TIJELA (OPĆINSKIH, GRADSKIH I ŽUPANIJSKIH
VIJEĆNIKA) JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE III.
Q Zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina u lokalnim predstavničkim tijelima I.
º Zastupljenost nacionalnih manjina u predstavničkim tijelima lokalnih jedinica:
º a) u jedinicama lokalne samouprave u čijem stanovništvu neke od tih jedinica sudjeluju s više
od 5% a manje od 15% imaju pravo birati u njezino predstavničko tijelo najmanje jednog
predstavnika (vijećnika),
× u slučaju da je zastupljenost u stanovništvu određene jedinice lokalne samouprave 15% ili
više one imaju pravo na zastupljenost u predstavničkom tijelu (vijeću) razmjerno udjelu njihovih
pripadnika u stanovništvu te jedinice.
º b) u jedinicama područne (regionalne) samouprave u čijem stanovništvu te jedinice sudjeluje
s više od 5% imaju pravo na zastupljenost u predstavničkom tijelu (skupštini) razmjerno udjelu
njihovih pripadnika u stanovništvu te jedinice.
IZBOR ČLANOVA PREDSTAVNIČKIH TIJELA (OPĆINSKIH, GRADSKIH I ŽUPANIJSKIH
VIJEĆNIKA) JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE IV.
º Zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina u lokalnim predstavničkim tijelima II.
º Ako se ne postigne zastupljenost (d' Hondtovom metodom) pripadnika neke od nacionalnih
manjina koja se traži broj članova predstavničkog tijela te jedinice povećat će se za jednog ili više
članova, koliko je potrebno da se postigne tražena zastupljenost, a izabranima će se smatrati oni
pripadnici određene manjine koji se nalaze na izbornim listama, a nisu izabrani, po redu prema
razmjernom uspjehu svake liste na izborima.
× ako se ni tada ne postigne odgovarajuća zastupljenost u predstavničkom tijelu u toj jedinici
raspisat će se dopunski izbori,
× izbori se moraju održati u roku od 90 dana od konstituiranja predstavničkog tijela jedinice
lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave.
133
Temeljna pitanja ustrojstva državne vlasti
Predstavnička tijela
• Parlament ili zakonodavno tijelo
º Sabor, skupština, sobranje, sovjet, sejm, kongres, duma, hural, kneset…
• Obavljaju ustavne poslove odlučivanja o osnovnim društvenim i političkim pitanjima unutar
države
º Ponajprije donoseći zakone i druge opće akte
• Def: ustavna i politička tijela s jednim il više domova i relativno velikim brojem članova
Struktura predstavničkog tijela
• Jedan ili više domova
• Federativne države u pravilu dvodomne
º Prvi dom: predstavništvo građana
º Drugi dom: predstavništvo federativnih jedinica
• Unitarne države mogu također imati dva ili više domova
134
• 2 tipa drugog doma:
º Velika Britanija – tzv. aristokratski tip
º Francuska, Italija, Hrvatska do 2001 – tzv. demokratski tip
Struktura Sabora RH
• Jednodnomna struktura
• Predstavničko tijelo građana i nositelj zakonodavne vlasti u RH (čl. 70. URH)
• (čl. 71. URH) – najmanje 100, a najviše 160 zastupnika (prema rezultatima izbora 2003.
godine, Hrvatski sabor ima 152 zastupnika)
º Opće, jednako, neposredno, tajno glasovanje
º Mandat 4 godine
• Dvodomni sustav 1990-2001.
• Razlozi za ukidanje Županijskog doma 2001. godine
Razlozi za ukidanje Županijskog doma 2001. godine I
• Radna skupina:
× potreba jačanja položaja Hrvatskog Državnog Sabora u okviru sustava ustrojstva vlasti, a ne
slabljenje unutarnjim dijeljenjem kroz primjenu dvodomnog sustava.
× otpadaju u teoriji najčešće navođeni argumenti u prilog uvođenja drugog doma u unitarnim
državama, kao institucije koja provjerava, koči i po potrebi blokira moguće ishitrene odluke prvog
doma, kao predstavništva građana, te na taj način pridonosi kvaliteti zakonodavne djelatnosti
parlamenta.
Razlozi za ukidanje Županijskog doma 2001. godine II
• Nije opravdan niti jedan od tradicionalnih teorijskih argumenata u prilog drugog doma u
Hrvatskom Državnom saboru
× federalizam kao oblik državnog uređenja,
× veličina i broj stanovnika države,
× izražavanje regionalnih posebnosti, te povijesni i tradicionalni razlozi.
Razlozi za ukidanje Županijskog doma 2001. godine III
× Republika Hrvatska je jedinstvena i nedjeljiva država,
× premještanje predstavnika nacionalnih manjina u Dom koji nema odlučujuće, već samo
savjetodavne, odnosno suspenzivne ovlasti u odnosu na prvi Dom, oslabilo njihov položaj i vjerojatno
izazvalo snažna protivljenja,
× Hrvatska je, mala zemlja s relativno malim brojem stanovnika, tako da otpada razlog veličine,
kao temelj dvodomnog sustava,
135
× ni po izbornoj osnovi, niti po ovlastima Županijski dom, nije bio tijelo gdje se izražavaju i
artikuliraju regionalni interesi.
Razlozi za ukidanje Županijskog doma 2001. godine IV
× djelovao kao diskusioni forum općega tipa, koji prati i komentira djelatnost Zastupničkog
doma,
× regionalne posebnosti, nalazile su i dosad izraza u djelovanju Zastupničkog doma,
× nikada u povijesti Hrvatski sabor nije bio dvodoman,
× od 1848. godine u građanskom razdoblju Sabor je uvijek bio jednodomno tijelo, a ranije kao
feudalna staleška skupština.
Razlozi za ukidanje Županijskog doma 2001. godine V
× nepostojanje tradicije u velikoj mjeri je pridonijelo neprihvaćanju Županijskog doma u
hrvatskoj političkoj javnosti,
× uvođenje Županijskog doma bilo je u suprotnosti sa cjelinom koncepcije Ustava i stajalištima
iz javne rasprave o Nacrtu ustava 1990. godine,
× način na koji je dvodomni sustav uveden u Nacrt ustava iz 1990. godine izraz je oblika
političkog odlučivanja, kakav se želi ukloniti i spriječiti ustavnim promjenama, jer ignorira javno
mnijenje kao i stručne argumente.
Razlozi za ukidanje Županijskog doma 2001. godine VI
× ideja o uvođenju dvodomnog sustava prvi put je uvedena po završetku javne rasprave o
Nacrtu ustava na inzistiranje predsjednika Republike, a nasuprot mišljenju većine članova Radne
skupine,
× rezultat - slabi drugi dom, nejasnih kompetencija, koji nije potvrdio očekivanja predlagača,
× od 1993. do 1994. godine postao je forum frakcijske borbe unutar dominantnog HDZ-a,
× nakon raskola u HDZ-u u svibnju 1994. godine, osigurana je stroga stranačka kontrola nad
djelovanjem zastupnika u Županijskom domu - on je "pacificiran" i pretvoren u još jednu instituciju
podržavanja i odobravanja jedinstvene politike stranke, odnosno njezinog predsjednika.
Razlozi za ukidanje Županijskog doma 2001. godine VII
× nakon raskola u HDZ-u u svibnju 1994. godine, osigurana je stroga stranačka kontrola nad
djelovanjem zastupnika u Županijskom domu - on je "pacificiran" i pretvoren u još jednu instituciju
podržavanja i odobravanja jedinstvene politike stranke, odnosno njezinog predsjednika.
Razlozi za ukidanje Županijskog doma 2001. godine VIII
× nakon izbora od 2000. godine niti u uvjetima kada oporba u njemu ima većinu, ne može
značajnije pridonijeti kvaliteti odlučivanja Zastupničkog doma, ali ga može bitno oslabiti u odnosu
prema tijelima izvršne vlasti,
× došlo do izražaja u raspravi o državnom proračunu, odnosno iznesenoj prijetnji korištenja
suspenzivnog veta,
136
× isključen iz glasovanja o povjerenju Vladi, ali ne i iz odlučivanja o državnom proračunu.
Ustrojstvo predstavničkih tijela I
• Ustavi određuju osnovna načela, razrada u poslovnicima
• Pitanje trajanja zasjedanja pred. tijela:
º Sustav stalnog zasjedanja (stalni ili permanentni parlament) – pred. tijelo samo određuje
kada će se okupiti na sjednice - razlikovanje pojmova zasjedanja i sjednice
º Sustav vremenski određenih razdoblja zasjedanja – ustav unaprijed određuje okvirno vrijeme
održavanja sjednica; mogućnost izvanrednog zasjedanja (najčešće inicijativa državnog poglavara i
vlade, predsjednik predstavničkog tijela ili određeni broj zastupnika)
º RH – čl. 78. URH: redovito zasjedanje 2 puta godišnje
Ustrojstvo predstavničkih tijela II
• Zasjedanje je ili stalno ili je određeno razdoblje u kojem se predstavničko tijelo, u skladu s
ustavom, može sastajati i obavljati svoje ovlasti.
• Sjednica je okupljanje zastupnika članova predstavničkog tijela, u sklopu zasjedanja, da bi
raspravljali i odlučivali o dnevnim redom određenim pitanjima. Sjednica traje od trenutka kad je
predsjednik predstavničkog tijela otvori do trenutka kad proglasi da je završena.
Ustrojstvo predstavničkih tijela III
• Ustav Republike Hrvatske prihvaća sustav vremenski određenih razdoblja zasjedanja
Sabora.
• Ustava: Hrvatski sabor redovito zasjedaju dva puta godišnje: prvi put, između 15. siječnja i
30. srpnja i drugi put, između 15. rujna i 15. prosinca.
• Hrvatski sabor zasjeda izvanredno na zahtjev predsjednika Republike, Vlade ili većine
zastupnika. Predsjednik Hrvatskog sabora može uz prethodno pribavljeno mišljenje klubova
zastupnika sazvati Hrvatski sabor na izvanredno zasjedanje.
Ustrojstvo predstavničkih tijela IV
• Način obnavljanja predstavničkog tijela:
º Potpuno (integralno) – istovremeno se biraju svi članovi pred. tijela
º Djelomično (parcijalno) – npr. SAD: svake dvije godine bira se jedna trećina članova Senata
na mandat od 6 godina
º RH – sustav potpunog obnavljanja – čl. 72. URH
Ustrojstvo predstavničkih tijela V
RH – sustav potpunog obnavljanja – čl. 72. URH
• Ustav Republike Hrvatske prihvaća sustav potpunog obnavljanja Sabora.
• Člankom 72., stavak 1. propisano da se zastupnici u Hrvatski sabor biraju na vrijeme od četiri
godine.
Ustrojstvo predstavničkih tijela VI
• Radna tijela predstavničkog tijela (predsjednik, potpredsjednik, tajnik, ured ili tajništvo,
odbori /komisije)
137
• 2 sustava osnivanja odbora:
º Klasičan francuski sustav – stalni specijalizirani odbori
º Klasičan britanski sustav – osnivanje ad hoc za pojedini prijedlog zakona ili drugo pitanje
º Moguća i kombinacija ovih sustava
Ustrojstvo predstavničkih tijela VII
• Ustav Italije iz 1947. godine članku 72. Ustav daje mogućnost odborima da donose zakone,
a ne da ih samo mogu predlagati.
• Domovi mogu, naime, na prijedlog predsjednika doma prenijeti na ovlašteni odbor pravo
donošenja određenog zakona.
• Na odbore domovi mogu prenijeti donošenje zakona iz svih područja, osim onih koje se
odnose na ustavna pitanja, pitanja proračuna i poreza, kao i potvrde te primjene međunarodnih
ugovora.
Zastupnički imunitet I
• Sredstvo osiguranja neovisnosti djelovanja predstavničkog tijela
• Razvoj u Vel. Britaniji
• 2 oblika:
º Imunitet neodgovornosti
º Imunitet nepovredivosti
• Čl. 75. URH
Zastupnički imunitet II
• Dva oblika zastupničkog imuniteta:
× imunitet neodgovornosti i
× imunitet nepovredivosti,
Zastupnički imunitet III
• (1) Zastupnički imunitet neodgovornosti – zastupnika se ne može pozvati na kaznenu
odgovornost za izraženo mišljenje, stav ili glas dan u predstavničkom tijelu.
• Zastupnik može u nekom svom govoru u predstavničkom tijelu počiniti kazneno djelo, ali on za
to, u skladu s imunitetom neodgovornosti, neće moći biti pozvan na kaznenu odgovornost.
• Ako bi zastupnik to isto kazneno djelo počinio izvan predstavničkog tijela, on bi za njega
kazneno odgovarao kao i svaki drugi građanin.
138
• Imunitet neodgovornosti štiti zastupnika od kaznene odgovornosti samo za djela koja počini
kao zastupnik unutar predstavničkog tijela.
• Od kaznene odgovornosti za djela koja počini unutar predstavničkog tijela zastupnik je
zaštićen vremenski apsolutno, tj. imunitet neodgovornosti štiti zastupnika i nakon što mu prestane
mandat.
Zastupnički imunitet IV
• (2) Zastupnički imunitet nepovredivosti -zastupnik bez odobrenja predstavničkog tijela ne
može biti uhićen niti se protiv njega može pokrenuti kazneni postupak.
• Iznimka - zastupnik koji je uhvaćen u činjenju težeg kaznenog djela može biti uhićen bez
prethodne dozvole predstavničkog tijela.
Zastupnički imunitet VI
• Ustav Republike Hrvatske (članak 75.)
• "Zastupnici u Hrvatskom saboru imaju imunitet.
• Zastupnik ne može biti pozvan na kaznenu odgovornost, pritvoren ili kažnjen za izraženo
mišljenje ili glasovanje u Saboru.
• Zastupnik ne može biti pritvoren niti se protiv njega može pokrenuti kazneni postupak bez
odobrenja Hrvatskoga sabora.
• Zastupnik može biti pritvoren bez odobrenja doma Sabora samo ako je zatečen da vrši
kažnjivo djelo za koje je propisana kazna zatvora u trajanju dužem od pet godina. O takvom se
slučaju izvješćuje predsjednika Hrvatskog sabora.
• Ako Hrvatski sabor nije na okupu, odobrenje da se zastupnik liši slobode ili da se protiv njega
nastavi kazneni postupak daje i o njegovu pravu na imunitet odlučuje mandatno-imunitetno
povjerenstvo, s time što njezinu odluku mora naknadno potvrditi Hrvatski sabor."
Ustavni položaj i temeljne ovlasti predstavničkih tijela I
• Osnovna je ovlast predstavničkih tijela (zakonodavnog tijela) donošenje zakona i drugih
općih akata, među kojima se ističe državni proračun ili budžet.
• Donoseći zakone i druge opće akte, predstavničko tijelo određuje pravne okvire djelovanja
svih drugih državnih tijela.
• Predstavničko tijelo bilo bi, bez obzira na to kakav je sustav ustrojstva vlasti ustavno i
zbiljski primijenjen (predsjedničke, potpredsjedničke, čiste parlamentarne ili skupštinske vlade)
najvažnije i temeljno tijelo unutar države.
Ustavni položaj i temeljne ovlasti predstavničkih tijela II
• Pojam vlade:
× ukupnost tijela, odnosno ustroja državne vlasti, uključujući i predstavničko tijelo,
× sva tijela koja obavljaju izvršnu vlast nasuprot predstavničkom tijelu koje obavlja
zakonodavnu vlast,
139
× samo jedno tijelo izvršne vlasti, određujući ga nasuprot državnom poglavaru, koje se još
naziva ministarsko vijeće ili ministarski kabinet = vlada.
Ustavni položaj i temeljne ovlasti predstavničkih tijela III
• Zakonodavni postupak
º Redoviti i hitni
º Pravo inicijative
º Rasprava u odborima
º Rasprava i odlučivanje u plenumu
º Pitanje potrebne većine i kvoruma
º 1., 2. i 3. čitanje
• Čl. 81., 82. i 84. URH
• Poslovnik Sabora RH
Ustavni položaj i temeljne ovlasti predstavničkih tijela IV
• Zakonodavni se postupak uređuje, na temelju osnovnih propisa što su sadržani u ustavu,
poslovnikom predstavničkog tijela.
• U većini država ustav, odnosno poslovnici, razlikuju redoviti od hitnog postupka donošenja
zakona.
• Redoviti zakonodavni postupak najčešće ima tri faze:
× fazu inicijative,
× fazu rasprave u odborima predstavničkog tijela odnosno pojedinih domova, i
× fazu rasprave i odlučivanja u predstavničkom tijelu odnosno pojedinom domu.
Ustavni položaj i temeljne ovlasti predstavničkih tijela V
• Pravo inicijative (predlaganja zakona) u državama sa sustavom čiste parlamentarne i
polupredsjedničke vlade najčešće, prema odredbama ustava i poslovnika imaju zastupnici u
predstavničkom tijelu odnosno u domovima pojedinačno te odbori predstavničkog tijela i vlada.
• U ustavnoj zbilji zakonodavnu inicijativu u gotovo devedeset posto slučajeva ima vlada, koja
je najčešće već i prema odredbama ustava i poslovnika isključivi predlagač državnog proračuna.
• vlada u zbilji potiče gotovo cjelovito djelovanje predstavničkog tijela i oblikuje gotovo sve
zakone, što bitno mijenja ustavni položaj predstavničkog tijela.
Ustavni položaj i temeljne ovlasti predstavničkih tijela VI
• U tijeku faze rasprave u odborima, zastupnici - članovi ovlaštenih odbora raspravljaju o
prijedlogu zakona, stavljaju na njega primjedbe i amandmane te daju svoje mišljenje o tome treba li,
i u kakvom tekstu, zakon prihvatiti ili ne.
Ustavni položaj i temeljne ovlasti predstavničkih tijela VII
• O prijedlogu zakona s mišljenjima i amandmanima ovlaštenih odbora raspravlja se zatim u
predstavničkom tijelu, odnosno pojedinom domu.
140
• U raspravi zastupnici mogu predlagati amandmane na prijedlog zakona o kojima se u pravilu
prethodno glasa.
• Nakon završetka rasprave, o prihvaćanju zakona odnosno drugog općeg akta odlučuje se
unutar predstavničkog tijela, odnosno njegovih domova većinom glasova.
• Pojedini poslovnici traže različitu većinu za izglasavanje zakona i drugih općih akata. Negdje
se traži apsolutna većina svih članova predstavničkog tijela odnosno pojedinog doma, a negdje samo
većina nazočnih članova.
Ustavni položaj i temeljne ovlasti predstavničkih tijela VIII
• Ustav Republike Hrvatske o zakonodavnom postupku i o odlučivanju u domovima Sabora:
• "Pravo predlagati zakone ima svaki zastupnik, klubovi zastupnika i radna tijela Hrvatskog
sabora te Vlada Republike Hrvatske."
• "Ako Ustavom nije drugačije određeno, Hrvatski sabor donosi odluke većinom glasova ukoliko
je na sjednici nazočna većina zastupnika.
• Zastupnici glasuju osobno.“
• "Zakone (organski zakoni) kojima se uređuju nacionalna prava Hrvatski sabor donosi
dvotrećinskom većinom glasova svih zastupnika.
• Zakone (organski zakoni) kojima se razrađuju Ustavom utvrđene ljudska prava i temeljne
slobode, izborni sustav, ustrojstvo, djelokrug i način rada državnih tijela te ustrojstvo lokalne i
područne (regionalne) samouprave Hrvatski sabor donosi većinom glasova svih zastupnika."
Ustavni položaj i temeljne ovlasti predstavničkih tijela IX
• Ustav razlikuje tri vrste zakona:
× 1. zakone koji se uz natpolovični kvorum donose većinom nazočnih zastupnika, a to je pretežit
broj zakona,
× 2. zakone koji se donose kvalificiranom i to apsolutnom većinom glasova svih zastupnika u
Hrvatskom saboru,
× 3. zakone - samo oni kojima se uređuju nacionalna prava koje Hrvatski sabor donosi
dvotrećinskom većinom glasova - istom većinom kojom donosi i mijenja Ustav.
+ zakoni pod 1. i 2. nazivaju se i organskim zakonima
Ustavni položaj i temeljne ovlasti predstavničkih tijela X
• Poslovnik hrvatskog sabora (Narodne novine 6/2002, 41/02 i 58/04)
• Prema Poslovniku se (čl. 128.- 162.) redoviti zakonodavni postupak obavlja u pravilu u dva
odjeljka. To su:
× prvo čitanje zakona,
× drugo čitanje zakona, te iznimno
× treće čitanje zakon.
Ustavni položaj i temeljne ovlasti predstavničkih tijela XI
• Pokretanje zakonodavnog postupka
• Pravo predlagati zakone ima:
141
× svaki zastupnik,
× klubovi zastupnika i radna tijela Sabora te
× Vlada.
• Postupak donošenja zakona pokreće se dostavom prijedloga zakona predsjedniku Sabora.
• Sabor može posebnim zaključkom odrediti da se u radnim tijelima provede prethodna
rasprava o razlozima donošenja zakona i o osnovnim pitanjima koja treba urediti zakonom.
• Nakon provedene prethodne rasprave sva stajališta, mišljenja i prijedlozi dostavljaju se
predlagatelju koji je obvezan pri izradi prijedloga zakona uzeti ih u obzir te posebno obrazložiti one
koje nije mogao prihvatiti.
Ustavni položaj i temeljne ovlasti predstavničkih tijela XII
• Prijedlog zakona, sadrži:
× ustavnu osnovu donošenja zakona,
× ocjenu stanja i osnovna pitanja koja se trebaju urediti zakonom te posljedice koje će
donošenjem zakona proisteći,
× ocjenu i izvore potrebnih sredstava za provođenje zakona,
× tekst prijedloga zakona, s obrazloženjem,
× tekst odredbi važećeg zakona koje se mijenjaju, odnosno dopunjuju, ako se predlaže izmjena
ili dopuna zakona.
• U obrazloženju prijedloga zakona daje se objašnjenje pojedinih odredbi koje sadrži
prijedlog zakona.
Ustavni položaj i temeljne ovlasti predstavničkih tijela XIII
• Razmatranje prijedloga u radnim tijelima
• Predsjednik Sabora upućuje primljeni prijedlog zakona predsjednicima svih radnih tijela, svim
zastupnicima i predsjedniku Vlade, kada Vlada nije predlagatelj.
• Prije rasprave o prijedlogu zakona na sjednici Sabora, predsjednik matičnoga radnog tijela i
Odbora za zakonodavstvo dužni su prijedlog zakona uvrstiti u dnevni red sjednice radnog tijela i
provesti raspravu.
• Radna tijela izjašnjavaju se o svim elementima prijedloga zakona, a Odbor za zakonodavstvo
posebno i o ustavnim osnovama zakona.
• Radno tijelo, kad razmotri prijedlog zakona, određuje izvjestitelja koji će na sjednici Sabora
izlagati stajališta, mišljenja i primjedbe te obrazlagati prijedloge tog tijela.
Ustavni položaj i temeljne ovlasti predstavničkih tijela XIV
• Prvo čitanje zakona I
• Prvi dio u postupku donošenja zakona koji se provodi na sjednici Sabora obuhvaća:
142
× uvodno izlaganje predlagatelja,
× opću raspravu o prijedlogu zakona,
× raspravu o pojedinostima koja uključuje i raspravu o tekstu prijedloga zakona,
× raspravu o stajalištima radnih tijela koja su razmatrala prijedlog te
× donošenje zaključka o potrebi donošenja zakona.
• Opća rasprava o prijedlogu zakona sadrži:
× ocjenu potrebe je li potrebno donijeti zakon,
× o osnovnim pitanjima koja treba urediti zakonom,
× o ustavnom ovlaštenju da se predloženi odnosi urede zakonom i o
× opsegu i načinu zakonskog uređivanja tih odnosa).
Ustavni položaj i temeljne ovlasti predstavničkih tijela XV
• Prvo čitanje zakona II
• Rasprava o pojedinostima - raspravlja se i o tekstu prijedloga zakona.
• Prijedlog zakona koji je odbijen na sjednici ne može biti ponovno uvršten u dnevni red
sjednice prije isteka roka od tri mjeseca od dana kada ga je odbio Sabor.
• Po završenoj raspravi zaključkom, kojim se prihvaća donošenje zakona, utvrđuju se
stajališta, prijedlozi i mišljenja u vezi s prijedlogom zakona i upućuju se predlagatelju radi pripreme
konačnog prijedloga zakona.
Ustavni položaj i temeljne ovlasti predstavničkih tijela XVI
• Konačni prijedlog zakona I
• na osnovi zaključka Sabora o prihvaćanju prijedloga zakona, predlagatelj će sačiniti konačni
prijedlog zakona,
• predlagatelj je dužan podnijeti u roku od šest mjeseci od dana prihvaćanja prijedloga zakona,
• podnosi se u obliku u kojem se donosi zakon.
• Obrazloženje konačnog prijedloga zakona obuhvaća:
× razloge zbog kojih se zakon donosi,
× pitanja koja se njime rješavaju,
× objašnjenje odredbi predloženog zakona,
× podatke o financijskim sredstvima potrebnim za provođenje zakona i o načinu osiguranja tih
sredstava te
× druge važne okolnosti u vezi s pitanjima koja se uređuju zakonom.
Ustavni položaj i temeljne ovlasti predstavničkih tijela XVII
• Konačni prijedlog zakona II
• Predlagatelj zakona dužan je u obrazloženju konačnog prijedloga zakona navesti:
143
× razlike između rješenja koja predlaže u odnosu na rješenja iz prijedloga zakona,
× razloge zbog kojih su te razlike nastale te
× prijedloge i mišljenja koji su bili dani na prijedlog zakona, a koje predlagatelj nije prihvatio,
uz navođenje razloga zbog kojih ih nije prihvatio.
• Ako se konačnim prijedlogom zakona predviđa da će pojedine njegove odredbe imati povratno
djelovanje, posebno će se ocijeniti i zaključkom utvrditi da za povratno djelovanje pojedinih odredbi
zakona postoje osobito opravdani razlozi.
Ustavni položaj i temeljne ovlasti predstavničkih tijela XVIII
• Drugo čitanje zakona
• obuhvaća raspravu o tekstu konačnog prijedloga zakona, stajalištima radnih tijela, raspravu o
podnesenim amandmanima, odlučivanje o amandmanima i donošenje zakona.
• nakon provedene rasprave i odlučivanja o amandmanima, zaključuje se rasprava i odlučuje se
o donošenju zakona.
Ustavni položaj i temeljne ovlasti predstavničkih tijela XIX
• Treće čitanje zakona
• Treće čitanje zakona provodi se po odluci Sabora ili na zahtjev predlagatelja i to u
slučajevima:
× kada je na tekst konačnog prijedloga zakona podnesen veći broj amandmana ili
× kada su amandmani takve naravi da bitno mijenjaju sadržaj konačnog prijedloga zakona.
• Treće čitanje zakona provodi se, u pravilu, ako se amandmanima predlagatelja bitno mijenja
sadržaj konačnog prijedloga zakona.
Ustavni položaj i temeljne ovlasti predstavničkih tijela XX
• Donošenje zakona po hitnom postupku I
× samo kada to zahtijevaju interesi obrane,
× drugi osobito opravdani državni razlozi,
× kada je to nužno radi sprječavanja ili otklanjanja većih poremećaja u gospodarstvu.
• Uz prijedlog da se zakon donese po hitnom postupku podnosi se konačni prijedlog zakona, koji
sadrži sve što i prijedlog zakona, osim što se umjesto teksta prijedloga zakona prilaže tekst
konačnog prijedloga zakona.
Ustavni položaj i temeljne ovlasti predstavničkih tijela XXI
• Za prijedlog da se zakon donese po hitnom postupku potrebna pisana podrška još 25
zastupnika.
• Prijedlog da se zakon donese po hitnom postupku može podnijeti klub zastupnika koji ima 15
ili više članova te klubovi zastupnika koji imaju zajedno 15 ili više članova.
• Po hitnom postupku donose se zakoni koji se usklađuju s propisima Europske unije ako to
zatraži predlagatelj.
144
Ustavni položaj i temeljne ovlasti predstavničkih tijela XXII
• Ostale nadležnosti predstavničkih tijela
× Potvrda međunarodnih ugovora
× Pravo odlučivanja o ratu i miru
× Pravo raspisivanja referenduma
× Revizija ustava
× Imenovanje vlade i nadzor nad vladom
º Zastupnička pitanja
º Interpelacija
º Istražna povjerenstva
º Parlamentarni povjerenik (sustav ombudsmana i sustav specijaliziranih povjerenika) – u RH:
pučki pravobranitelj1
Ustavni položaj i temeljne ovlasti predstavničkih tijela XXIII
• Zastupnička pitanja u usmenom ili pisanom obliku - može postavljati svaki zastupnik
pojedinom ministru vlade o radu upravnog resora kojemu je na čelu, a predsjedniku vlade o radu
vlade.
• Dužnost je ministra i predsjednika vlade da na način određen poslovnikom odgovore na svako
zastupničko pitanje.
Ustavni položaj i temeljne ovlasti predstavničkih tijela XXIV
• Pravo na interpelaciju slično je zastupničkom pitanju dvije bitne razlike.
• pravo na zastupničko pitanje ima svaki zastupnik, a pravo interpelacije daje se u pravilu samo
skupini zastupnika.
• kod interpelacije nakon odgovora vlade slijedi rasprava o odgovoru u predstavničkom tijelu
odnosno u određenom njegovu domu, a nakon rasprave glasuje se o tome je li predstavničko tijelo
zadovoljno odgovorom, odnosno objašnjenjem vlade.
Ustavni položaj i temeljne ovlasti predstavničkih tijela XXV
• interpelacija jedan od oblika ostvarivanja političke odgovornosti vlade prema
predstavničkom tijelu.
• u hrvatski Ustav interpelacija, koja je već ranije bila predviđena poslovnicima domova,
uvedena je ustavnim promjenama iz 2000. godine,
• najmanje jedna desetina zastupnika Hrvatskog sabora može podnijeti interpelaciju o radu
Vlade Republike Hrvatske ili pojedinog njezinog člana.
Ustavni položaj i temeljne ovlasti predstavničkih tijela XXVI
• predstavničko tijelo obavlja nadzor nad vladom i nad upravom u cjelini putem svojih posebnih
istražnih povjerenstava koje imaju pravo ispitivati pojedine aktivnosti vlade ili uprave.
• Vrlo se često takvim povjerenstvima daje pravo da saslušavaju svjedoke te da djeluju kao
svojevrsna sudbena tijela prema državnim dužnosnicima i službenicima.
• Prema čl. 91. Ustava Republike Hrvatske: "Hrvatski sabor može osnivati istražna
povjerenstva za svako pitanje od javnog interesa. Istražna povjerenstva imaju sastav, djelokrug i
ovlasti u skladu sa zakonom.
145
• Predsjednika istražnog povjerenstva bira većina zastupnika iz reda oporbenih zastupnika”.
Ustavni položaj i temeljne ovlasti predstavničkih tijela XXVII
• Pučki je pravobranitelj - opunomoćenik Hrvatskoga sabora - štiti zakonska prava građana u
postupku pred državnom upravom i tijelima javne ovlasti.
• Pučkog pravobranitelja bira Hrvatski sabor na vrijeme od osam godina.
• U okviru institucije pučkog pravobranitelja osigurava se:
× zaštita zakonskih prava građana u postupcima koji se vode u Ministarstvu oružanim snagama i
službama sigurnosti,
× zaštita prava građana pred tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave, te
× zaštita prava na lokalnu (regionalnu) samoupravu pred tijelima državne vlasti.
Temeljne ovlasti Sabora RH
• Čl. 80. URH:
º Donošenje i promjena Ustava
º Donošenje zakona
º Donošenje državnog proračuna
º Odlučivanje o ratu i miru
º Donošenje akata kojima se izražava politika Hrvatskog sabora
º Donošenje Strategije nac. sigurnosti i Strategije obrane RH
º Promjena granica RH
º Raspisivanje referenduma
º Izbori, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom
º Nadzor rada Vlade RH i drugih nositelja javnih dužnosti odgovornih Hrvatskom saboru, u
skladu s Ustavom i zakonom
º Amnestija za kaznena djela
º Drugi poslovi utvrđeni Ustavom
Razlikovanje državnih funkcija i ustrojstvo vlasti I
• Razlikovanje pojma državne funkcije i pojma ustrojstva vlasti
• 3 temeljna shvaćanja o broju i sadržaju državnih funkcija:
º Dualističko
º Trijalističko
º Kvadrijalističko
Razlikovanje državnih funkcija i ustrojstvo vlasti II
• Izjednačavanje izraza "državne funkcije" i “ustrojstva državne vlasti" dovodi do miješanja
načela diobe vlasti i razlikovanja funkcija u državi,
• obilježja države je da je njezina vlast u državnopravnom i političkom smislu jedna i
jedinstvena,
• političko je pitanje koje će poslove i kako razvrstane obavljati u konkretnoj državi u
određenom vremenu njezina tijela.
146
Shvaćanje o broju i sadržaju državnih funkcija I
• dualističko: državna vlast ostvaruje se kroz dvije temeljne funkcije: naređivanje i
izvršavanje naredbi. Jedna funkcija zakonodavna - donosi opće pravne akte, druga ih, izvršna,
donoseći pojedinačne primjenjuje na konkretni slučaj izavršava,
• trijalističko: državna vlast ostvaruje se kroz tri temeljne državne funkcije: zakonodavnu,
sudsku i upravnu,
• kvadrijalističko: uz zakonodavnu, sudsku i upravnu funkciju razlikuje se kao zasebna, od
uprave odvojena, izvršna, odnosno političko izvršna funkcija
Shvaćanje o broju i sadržaju državnih funkcija II
• upravna funkcija sastoji se u donošenju upravnih akata i poduzimanje materijalnih radnji
kojima se opći propisi primjenjuju na konkretne slučajeve,
• izvršna funkcija se brine o primjeni zakona i drugih općih akta jer njezina tijela donose
uredbe za primjenu odnosno izvršenje zakona, obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela upravne
funkcije i opći politički nadzor nad njima.
Kriteriji razlikovanja zakonodavne, upravne i sudske funkcije I
Prema vrsti pravnih akata koje donose:
× zakonodavna,
× upravna i
× sudska funkcija
• 2 kriterija podjele državnih funkcija:
º Formalni – podjela prema tijelima koja donose pravne akte karakteristične za određenu
funkciju i prema postupku njihova donošenja
º Materijalni – prema sadržaju karakterističnom za određenu vrstu pravnih akata
Kriteriji razlikovanja zakonodavne, upravne i sudske funkcije II
• Prema formalnom kriteriju :
º zakonodavnu funkciju obilježava donošenje zakona
º upravnu funkciju obilježava donošenje upravnih akata
º sudsku funkciju obilježava donošenje sudskih akata
Kriteriji razlikovanja zakonodavne, upravne i sudske funkcije III
• Prema materijalnom kriteriju :
º zakonodavna funkcija oblikuje se kroz donošenje zakona kao općih pravnih akta koji unaprijed
uređuju određeni društveni odnos i odnose se na neodređeni broj pravnih subjekata,
º upravna funkcija sastoji se u odlučivanju o primjeni općih propisa (zakona u materijalnom
smislu) na pojedine slučajeve. Upravi akt je pojedinačni pravni akt,
º sudska funkcija (sudski akt) sastojala bi se u konstataciji da je povrijeđen opći propis i u
odluci o primjeni određenih sankcija da bi se odstranila njegova povreda.
147
Kriteriji razlikovanja zakonodavne, upravne i sudske funkcije IV
× zakon,
× upravni akt,
× sudski akt
+ Pojam:
× općeg i
× pojedinačnog akta
Kriteriji razlikovanja zakonodavne, upravne i sudske funkcije V
• Zakon u materijalnom smislu je svaki pravni akt što sadrži opći propis i koji je imperativan,
bez obzira na to koje ga je državno tijelo donijelo.
• Kada je pravni akt opći propis ili opći pravni akt?
º opći pravni akt je onaj pravni akt što unaprijed uređuje određen društveni odnos, odnoseći
se na neodređen broj istovrsnih slučajeva, zapravo na neodređen broj pravnih subjekata koji bi se
mogli naći u situaciji koju propisuje,
º za općenitost pravnog akta nije bitan broj pravnih subjekata na koje se odnosi,
º opći pravni akt ne donosi se radi rješenja jednog posebnog slučaja, već da bi se prema njemu
rješavali svi slučajevi iste vrste koji će se javljati u budućnosti.
Kriteriji razlikovanja zakonodavne, upravne i sudske funkcije VI
• Upravni akt je svaki pravni akt koji, primjenjujući opći pravni akt ili zakon u materijalnom
smislu, rješava određeni konkretni slučaj.
• Upravni akt je pojedinačni pravni akt.
• Pri rješavanju konkretnog slučaja tijelo koje donosi upravni akt u materijalnom smislu može
imati veću ili manju slobodu odlučivanja. On može u potpunosti propisivati djelovanje tijela u
određenoj situaciji, a može mu ostaviti određenu veću ili manju slobodu odlučivanja prema tzv.
slobodnoj (diskrecijskoj) ocjeni.
Kriteriji razlikovanja zakonodavne, upravne i sudske funkcije VII
• Sadržaj bi se sudskog akta u materijalnom smislu sastojao u konstataciji da je:
× povrijeđen opći propis,
× u odluci o primjeni određenih sankcija da bi se odstranila njegova povreda, te
× u rješavanju sporova koji se javljaju oko postojanja ili primjene općih pravnih akata.
148
Sadržaj izvršne funkcije I
• Poslovi koje obavljaju državni poglavar i vlada
• 3 velike skupine poslova:
º Organizacija i usmjeravanje primjene zakona i politike utvrđenih od predst. tijela (tzv.
poslovi podzakonodavstva)
º Zakonodavna i opća politička inicijativa
º Vanjska politika
• 2 zadatka u okviru podzakonodavstva:
º omogućavanje primjene zakona njihovom prilagodbom upravnim i sudskim tijelima (uredbe za
primjenu ili izvršavanje zakona)
º te jedinstvena i djelotvorna primjena zakona (propisi o unutrašnjem ustroju i načinu rada)
• Zakonodavna politika i zakonodavna inicijativa
Ustroji i usmjeravanje primjene zakona I
• U lancu od predstavničkog tijela (zakonodavca) koje, barem u načelu, donosi u obliku zakona
samo najopćenitije propise, do upravnih i sudskih tijela koja te propise neposredno primjenjuju,
nužno je oblikovati i učiniti djelotvornom još jednu kariku koju čine izvršna tijela.
• uopćena načela koja se nalaze u zakonima valja razraditi i konkretizirati odnosno prilagoditi
društvenoj situaciji i tako približiti pojedinačnim slučajevima za koje se donose upravni i sudski akti.
• izvršna tijela - veza između zakonodavca na jednoj te uprave i sudskih tijela na drugoj strani.
.
Ustroji i usmjeravanje primjene zakona II
• Povezujuća funkcija izvršnih tijela sastoji se:
× u omogućavanju primjene zakona njihovom prilagodbom upravnim i sudskim tijelima;
× u brizi o tome da se zakoni primjenjuju na jedinstven i djelotvoran način.
• Prvu zadaću: približavanje zakona upravi i sudstvu izvršna tijela ostvaruju donoseći uredbe
za primjenu ili izvršavanje zakona.
• Drugu zadaću: brigu o jedinstvenom i djelotvornom izvršavanju zakona izvršna tijela obavljaju
donošenjem propisa o unutarnjem ustroju i načinu rada upravnih tijela, te usklađivanjem i
usmjeravanjem rada tijela koji primjenjuju zakone, napose tijela uprave.
Ustroji i usmjeravanje primjene zakona III
• Usklađivanje rada upravnih tijela sastoji se u njihovom ustrojbenom i djelatnom
usmjeravanju kako bi mogli jedinstveno i djelotvorno provoditi utvrđenu politiku i izvršavati zakone.
• Ona obuhvaća i nadzor nad ustavnošću i zakonitošću i nadzor političke svrhovitosti akata
upravnih tijela.
• Usmjeravanje djelovanja upravnih tijela sastoji se u:
× utvrđivanju općih smjernica kojima se oblikuju načelni stavovi kako bi se jedinstveno
provodila politika i zakoni.
× osobnom usmjeravanju, tj. postavljanju upravnih dužnosnika i službenika na razne položaje u
upravi, osim kad pojedine vodeće upravne dužnosnika imenuje samo predstavničko tijelo.
149

Zakonodavna politika i zakonodavna inicijativa I
• izvršna tijela na temelju stalnog praćenja izvršavanja politike u svim područjima društvenog
života i primjene zakona interesno-politički ocjenjuju moguću potrebu za donošenjem novih ili za
mijenjanjem postojećih zakona.
• ocijene li da je potrebna izmjena, oni s pomoću odgovarajućih resornih upravnih tijela,
izrađuju nacrt odnosno prijedlog odgovarajućeg zakona koji tada, inicirajući i formalnopravno
zakonodavni postupak, predlažu predstavničkom tijelu,
• u svim suvremenim državama više od 90% zakona, u pravilu državni proračun te sve
gospodarske planove, predlažu izvršna tijela.
Zakonodavna politika i zakonodavna inicijativa II
• izvršna tijela, u pravilu - osim u sustavu predsjedničke vlade - to obavlja vlada, imaju ulogu
"motora' zakonodavstva, pa i šire:
× općenito, oblikuju ciljeve državne vlasti i
× način njihova ostvarivanja,
× stvarno planiraju opću politiku države, a vladati znači planirati, predviđati.
Vođenje vanjske politike I
• Općenito se smatra da vođenje vanjske politike obuhvaća ove poslove:
× raspolaganje oružanim snagama i vođenja rata,
× pravo poslanstva i diplomatskog saveza,
× pregovaranje i potvrda međunarodnih ugovora.
Vođenje vanjske politike II
• Izvršna tijela obavljaju i druge poslove:
º odlučuju o davanju pomilovanja i odličja,
º potvrđuju zakone,
º odlučuju o raspuštanju parlamenta,
º pravo suspenzivnog veta na zakone koje izglasa parlament,
º u slučajevima unutarnjih kriza, u skladu s ustavom, poduzimati mjere javne sigurnosti.
Pravni i politički akti izvršne vlasti I
• Ustav ovlašćuje izvršna tijela da samostalno svojim općim aktom uređuju društvene odnose:
× uredbom na temelju neposredne ustavne ovlasti
× uredbe na temelju zakonodavne ovlasti ili zakonodavne delegacije.
150
• u jednom i u drugom slučaju izvršno tijelo ne obavlja izvršnu funkciju, već obavlja
zakonodavnu funkciju u materijalnom smislu.
• Obavljajući poslove koji čine sadržaj izvršne funkcije, izvršna tijela (državni poglavar i vlada)
donose prema njihovoj pravnoj prirodi dvije vrste akata:
× pravni akti u punom smislu riječi kojima oni prije svega ustrojavaju i usmjeravaju primjenu
zakona,
× politički akti koji se još nazivaju prema njihovu glavnom donositelju i akti vlade.
Pravni i politički akti izvršne vlasti II
• nisu podrobnije uređeni pravom, što ne znači da oni nisu u određenom smislu i pravni akti,
jer je njihovo donošenje predviđeno ustavom i mogu se donositi samo na temelju izričite ustavne
ovlasti koja se može dalje razrađivati zakonskim normama.
• sudovi nemaju pravo nadzora njihove zakonitosti, što nužno proizlazi iz njihova prvog
obilježja.
Pravni i politički akti izvršne vlasti III
• Politički akti ili akti vlade jesu:
× akti koji proizlaze iz odnosa između izvršnih tijela i predstavničkog tijela,
× akti kojima se daje pomilovanje i podjeljuju odličja,
× akti kojima se poduzimaju mjere javne sigurnosti u slučajevima unutarnjih kriza u državi,
× akti kojima se odvijaju diplomatski odnosi,
× akti koji se donose u ratnoj situaciji, a odnose se na raspolaganje oružanim snagama i vođenje
rata.
Pravni i politički akti izvršne vlasti IV
• Raspolažući pravom donošenja i pravnih akata i političkih akata (akata vlade), izvršna vlast
ima dvije dimenzije:
× najviše političku i
× po prirodi poslova koje obavlja uvijek više ili manje autonomnu funkciju, bez obzira na to kako
su ustavnopravno i zbiljski uređeni odnosi između njezinih tijela (državnog poglavara i vlade) i tijela
zakonodavne i sudske funkcije.
Upletanje izvršnih tijela u zakonodavnu funkciju I
• Pojam poremećaja nadležnosti
• O upletanju ili poremećaju djelokruga između državnih tijela govorimo kad državno tijelo
koje obavlja jednu od temeljnih državnih funkcija u svom djelovanju preuzme dio djelokruga tijela
koje obavlja neku drugu državnu funkciju.
3 osnovna slučaja:
º Nužda (vanjska ili unutrašnja opasnost)
º Neposredno ustavno ovlaštenje
º Zakonodavna delegacija
Upletanje izvršnih tijela u zakonodavnu funkciju II
151
• Uredbe iz nužde - pravni akti (sa zakonskom snagom) kojima izvršna tijela u stanju nužde
zadiru u djelokrug zakonodavca
º Zadiranje u materiju zakona/ustava
º Mogući uvjet da zakonodavno tijelo nije u zasjedanju
º Naknadna potvrda od strane zakonodavnog tijela
Poremećaj djelokruga – neposredno ustavno ovlaštenje
• Uredbe na temelju neposrednog ustavnog ovlaštenja – pravni akt kojima izvršna tijela na
temelju ovlasti samog ustava uređuju odnose koji su inače u nadležnosti zakonodavca
º Zakoni u materijalnom smislu
+ Ustav Republike Hrvatske, nakon ustavnih promjena iz 2000. godine ne predviđa mogućnost
donošenja uredaba na temelju neposredne ustavne ovlasti
• Francuski Ustav iz 1958. godine
º Poremećaj nadležnosti u korist predsjednika Republike i vlade
Poremećaj djelokruga - na temelju ovlasti samog zakonodavnog tijela - zakonodavna delegacija
• Zakonodavno tijelo može ovlastiti izvršno tijelo da donese neki opći propis čije je donošenje
prema ustavu u njegovu djelokrugu.
• Pravni akti koje donosi izvršno tijelo na temelju ovlasti zakonodavnog tijela nazivaju se u
ustavnopravnoj teoriji uredbe na temelju zakonske ovlasti.
• Donoseći uredbe na temelju zakonske ovlasti u granicama zakonodavne delegacije, izvršno
tijelo u potpunosti zamjenjuje zakonodavno tijelo.
• Uredbe, na temelju zakonodavne ovlasti, imaju zakonsku snagu ako po svom sadržaju nisu
prekoračile dobivenu ovlast.
Odredbe o poremećaju djelokruga u RH I
• Predsjednik Republike – čl. 100. URH (uredbe sa zakonskom snagom)
º Ratno stanje
º Neposredna ugroženost neovisnosti, jedinstvenosti i opstojnosti države
º Tijela državne vlasti u nemogućnosti da redovito obavljaju svoje ustavne dužnosti
º Naknadna potvrda uredbi od strane Sabora
• Predsjednik Republike - čl. 17. st. 1. URH (ipak može donositi uredbe s ustavnom snagom):
º Privremeno ograničenje pojedinih ustavnih sloboda i prava
º U slučaju ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti države te
velikih prirodnih nepogoda
º Samo ako se Sabor ne može sastati
Odredbe o poremećaju djelokruga na temelju zakonske ovlasti u hrvatskom ustavnom uređenju I
• Sabor može najviše na vrijeme od godinu dana ovlastiti Vladu da uredbama uređuje pojedina
pitanja iz njegova djelokruga i to u razdoblju:
152
º od 15. prosinca 2004. do 15. siječnja 2005. i
º od 15. srpnja do 15. rujna 2005.
º u razdoblju od dana raspuštanja ili isteka mandata Hrvatskoga sabora pa do dana prvog
zasjedanja novoizabranoga Hrvatskoga sabora
Odredbe o poremećaju djelokruga na temelju zakonske ovlasti u hrvatskom ustavnom uređenju II
• Ustav zabranjuje zakonodavnu delegaciju kada je riječ o:
º razradi Ustavom utvrđenih ljudskih prava i temeljnih sloboda,
º nacionalna prava,
º izborni sustav,
º ustrojstvo, djelokrug i način rada državnih tijela i lokalne samouprave.
º izmjena državnog proračuna i propisivanja poreza,
Uredbe za primjenu ili izvršenje zakona
• Nema poremećaja nadležnosti
• Nije potrebno posebno ustavno ovlaštenje
• Čl. 112. URH:
º Vlada Republike Hrvatske donosi uredbe za izvršenje zakona
• Obilježja:
º Vezanost uz određeni zakon koji razrađuju
º Vrijede vremenski isto kao i zakon
º Ne smiju proturječiti zakonu
º Ne smiju propisivati nikakva nova načela ili prava i obveze niti drukčije uređivati društvene
odnose
153
Načelo diobe i načelo jedinstva vlasti i oblici njihove primjene
Ustrojstvo i dioba vlasti I
º Pojam ustrojstva vlasti: ustavno utvrđeni ili zbiljski odnosi između zakonodavnih, izvršnih i
sudskih tijela, na državnoj i lokalnoj razini
º Horizontalni odnos državnih tijela (na istoj razini)
º Načelo diobe i načelo jedinstva vlasti
º Ustavni modeli ustrojstva vlasti:
Þ Predsjednička vlada
Þ Polupredsjednička vlada
Þ Parlamentarna vlada
Þ Skupštinska vlada
Oblikovanje načela o diobi vlasti I
º Borba građanstva u 17. i 18. st. protiv apsolutne monarhije
º Montesquieu – O duhu zakona
Þ Trodioba vlasti: zakonodavna, izvršna i sudska
Þ Nema oštre podjele, već sustav suradnje i uzajamnog nadzora
Oblikovanje načela o diobi vlasti II
º «vječno je iskustvo» da je svaki čovjek koji ima vlast sklon da je zlouporabi
º Montesquieuov model nije oštra ustrojbena podjela između tijela koji obavljaju tri osnovne
državne funkcije međusobna suradnja i uzajamni nadzor jednog tijela vlasti nad drugim kako bi se
međusobno ograničavali i sprječavali da ni jedan od njih ne zlouporabi na štetu političke slobode
građana
× zakonodavnu vlast treba obnašati predstavničko tijelo zajedno s kraljem
× izvršnu kralj
× sudsku osobe neposredno izabrane od naroda
154
º Načelo podjele vlasti u svim sustavima tzv. građanske demokracije  temeljni ustavni
model ustrojstva vlasti
Oblikovanje načela o diobi vlasti III
º Ustav SAD – 1787. godine
º francuska Deklaracija o pravima čovjeka i građanina – 1789. godine
º Ustav Francuske – 1791. godine
º Slučaj montagnardskog ustava iz 1793. i švicarskog ustava iz 1874. godine
Suvremena shvaćanja o diobi vlasti I
º 2 osnovne koncepcije :
º Prva koncepcija
× potpuna međusobna i funkcionalna neovisnost triju vlasti
× poistovjećivanje zakonodavne vlasti sa zakonodavnim tijelom, sudske sa sudskim tijelom,
izvršne s izvršnim tijelom
× tijela jedne vlasti ne proizlaze iz tijela druge vlasti
× ne smiju biti birani ni postavljani od tijela druge vlasti  posve neovisna osnova oblikovanja
× tijela jedne vlasti ne smiju politički odgovarati tijelima druge vlasti
× tijela jedne vlasti ne mogu raspolagati ustavnim pravom opozivanja ili razrješenja tijela druge
vlasti
× potpuna samostalnost u obavljanju djelokruga tijela svake vlasti
× ne smiju raspolagati ustavnim pravom uplitanja u djelatnost drugih vlasti
Suvremena shvaćanja o diobi vlasti II
º Druga koncepcija
× svrha primjene diobe vlasti je sprječavanje koncentracije vlasti unutar jednog tijela
× dodjeljivanje osnovnih državnih funkcija (u materijalnom smislu) različitim državnim tijelima
× odnosi između državnih tijela su različiti (suradnja, usuglašavanje, ravnoteža)
× ni jedno tijelo ne raspolaže ustavnom mogućnošću ustrojbene i funkcionalne nadmoći nad
ostalima
× sva tijela načelno ravnopravna kako bi se međusobno ograničavala  sustav vlasti ograničen
º STVARNI CILJ NAČELA PODJELE VLASTI JEST OGRANIČENJE VLASTI, A NE
MEHANIČKA PODJELA (PREMA NAČELU NARODNOG SUVERENITETA) JEDINSTVENE I JEDNE
DRŽAVNE VLASTI NA TRI ODVOJENA DIJELA
Načelo jedinstva vlasti i sustav skupštinske vlade I
º Načelo jedinstva vlasti
Þ Prvi potpunije razradio J. J. Rousseau u okviru koncepcije neotuđive, nedjeljive i
nepredstavljive narodne suverenosti
155
× zakonodavna funkcija (obilježava ju volja)
× izvršna funkcija (obilježava ju sila)
× dijelovi jedne jedinstvene i nedjeljive vlasti iako one moraju imati različite nositelje
× pod suverenom vlašću naroda
Þ Rousseau predlagao stalan sustav nadzora zakonodavca nad radom tijela izvršne funkcije s
mogućnošću mijenjanja njihovih vršitelja svake dvije godine kao djelotvoran oblik njihove političke
odgovornosti
Načelo jedinstva vlasti i sustav skupštinske vlade II
º Skupštinska vlada
Þ Različita shvaćanja
Þ Zajedničko obilježje: određen stupanj funkcionalne i ustrojbene nadmoći skupštine unutar
cjelovitog sustava ustroja državne vlasti
Þ Konventski sustav; Pariška komuna; švicarski sustav; komunistički sustavi)
Obilježja sustava skupštinske vlade I
º I. SKUPŠTINSKA VLADA (jedno shvaćanje)  određen broj oblika ustroja vlasti koji su
postojali, postoje u različitim društveno-povijesnim trenucima i unutar različitih političkih sustava
º neki uopće ne priznaju kao posebnu vrstu ustrojstva vlasti  rijetka ustavna primjena i
nerazvijenost njezinih institucija koje su ustavnopravno zacrtane  jedna podvrsta sustava
parlamentarne vlade
º politička odgovornost vlade prema parlamentu osnovno je obilježje i parlamentarne i
skupštinske vlade koja ne označava kvalitetno različit sustav odnosa između parlamenta i vlade
Obilježja sustava skupštinske vlade II
º II. SKUPŠTINSKA VLADA (drugo shvaćanje)  osebujan svjesno na načelima suprotnim
diobi vlast utemeljen ustavno pravni sustav odnosa između parlamenta i vlade
º sustav koji svjesno ne primjenjuje diobu vlasti na odnose izvršne i zakonodavne vlasti,
izričito podređujući prvi drugoj (Laferriėre)
º podređenost izvršnih tijela proizlazi iz demokratske ideje da skupština koju je izabrao narod
i koju zastupa narod mora biti vrhovno tijelo vlasti u državi
Primjena skupštinske vlade u Švicarskoj I
º Ustav iz 1874. godine
º Specifičan povijesni razvoj
º Oblikovanje Švicarske Konfederacije od 13. stoljeća nadalje
º Na skupštinski sustav prema Ustavu iz 1848. i 1874. utjecali su:
× osebujan društveno-politički povijesni razvitak (patricijska demokracija  građansko
politička demokracija)
× Konfederativna skupština kao jedino zajedničko tijelo suverenih kantona imala je sve ovlasti
odlučivanja na razini Konfederacije
156
× nije postojala apsolutna monarhija  nije se razvila doktrina diobe vlasti
× sustav skupštinske vlade primijenjen je i ustavno a ne samo zbiljski u ustavnopravnim
okvirima parlamentarne vlade
Primjena skupštinske vlade u Švicarskoj II
º SAVEZNA SKUPŠTINA  najviše tijelo vlasti u federaciji
º Nacionalno vijeće  predstavnički dom svih građana
º Vijeće kantona  kantoni sudjeluju u obavljanju savezne zakonodavne vlasti  po dva
predstavnika iz svakog kantona
Primjena skupštinske vlade u Švicarskoj III
º NADLEŽNOST SAVEZNE SKUPŠTINE:
× donošenje saveznih zakona, odluka, proračuna
× potvrda međunarodnih ugovora
× raspolaganje vojskom
× proglašenja rata i mira
× i zbor Saveznog vijeća
× nadzor nad upravom i federalnim pravosuđem
× rješavanje sukoba djelokruga između federalnih tijela
× proglašenje amnestije i davanje pomilovanja
Primjena skupštinske vlade u Švicarskoj IV
º SAVEZNO VIJEĆE  najviše izvršno tijelo federacije koje bira Savezna skupština na
zajedničkoj sjednici svojih domova na 4 godine
º KOLEGIJALNO TIJELO SASTAVLJENO OD 7 ČLANOVA (objedinjava ukupnost izvršne i
upravne funkcije federacije u kojem je svaki član na čelu svog ministarskog resora)
º KOLEKTIVNI POGLAVAR DRŽAVE kojem predsjeda predsjednik Konfederacije kojeg
zamjenjuje potpredsjednik  između članova saveznog vijeća na godinu dana bira Savezna skupština
Primjena skupštinske vlade u Švicarskoj V
º PREDSJEDNIK KONFEDERACIJE ne posjeduje nikakvu osobnu politički vlast niti ima neke
tradicionalne ovlasti (ne raspolaže pravo pomilovanja, nije vrhovni zapovjednik oružanih snaga niti kao
pojedinac predstavlja Švicarsku u inozemstvu
157
º PREDSJEDNIK KONFEDERACIJE prvi je među jednakima (za vrijeme od godine dana dok mu
traje mandat ostaje na čelu svog resora)
Primjena skupštinske vlade u Švicarskoj VI
º SAVEZNO VIJEĆE:
× ima pravo na zakonodavnu inicijativu
× brine o primjeni saveznih zakona i odluka
× nadzire suglasnost kantonalnih akata s pravnim poretkom federacije
× upravlja saveznim financijama
× nadzire rad dužnosnika i službenika savezne uprave
º SAVEZNO VIJEĆE koje istodobno obavlja funkciju vlade i kolegijalnog državnog poglavara
Skupština ne može opozvati  samo je djelomično odgovorno Skupštini jer joj ni politički ne ogovara.
Primjena skupštinske vlade u Švicarskoj VII
º SAVEZNA SKUPŠTINA može određivati kako će Savezno vijeće obavljati poslove iz njegove
nadležnost na dva načina:
× može formalno pozvat Savezno vijeće da ispita treba li neka mjera biti donesena
× ima pravo dati obvezne smjernice ili naputke o mjerama koje mora poduzeti
º SAVEZNO VIJEĆE ne može u slučaju nesuglasnosti sa Saveznom skupštinom raspustiti
Saveznu skupštinu
º Primijenjen sustav skupštinske vlade
Primjena skupštinske vlade u Švicarskoj VIII
º DIREKTORIJALNI SUSTAV  jer kolegijalni državni poglavar ima funkcije vlade, a nije
politički odgovoran skupštini
º Sustav SKUPŠTINSKE VLADE u zbilji u Švicarskoj se ne primjenjuje jer je Savezno vijeće
politički najvažnije tijelo odlučivanja u federaciji jer:
× djeluje kao najviše izvršno tijelo
× djeluje zbiljski kao zakonodavno tijelo u materijalnom smislu
× daje poticaj za rad svih drugih tijela federacije
º SAVEZNA SKUPŠTINA u zbilji je prije svega nadzorno tijelo koje ograničuje u okvirima
nadzora zakonitosti njegovih akata i rada djelatnost Saveznog vijeća i uprave u cijelosti
º RIJEČ JE O PRIVIDNOJ SKUPŠTINSKOJ VLADI
Totalitarne komunističke države I
º Načelo jedinstva vlasti i skupštinski sustav imaju slijedeća temeljna obilježja:
× u državi postoji samo jedna vlast koju nije moguće dijeliti
× najviša vlast pripada narodu  radničkoj klasi ili neposredno ili posredno preko izabranih
članova skupštine
× izvršan i sudbena tijela vlasti moraju biti birana i opoziva od skupštine
× tijela koja obavljaju različite državne funkcije (ali ne i vlast) ne smiju suprotno načelu diobe
vlasti, biti neovisna jedna od drugih niti smiju biti politički neodgovorna
158
× sva državna tijela moraju biti ovisna i odgovorna skupštini koja ujedno obavlja i zakonodavnu
funkciju
× skupština bira i opoziva vladu , ona bira i opoziva državnog poglavara i suce najvišeg suda u
državi
Totalitarne komunističke države II
× ni jedno tijelo izvršne funkcije ne smije imati pravo suspenzivnog veta prema aktima
skupštine niti pravo da ju u bilo kojoj situaciji raspusti
× Skupština ima unutar ustroja državne vlasti potpuno ustrojbenu i funkcionalnu nadmoć u
odnosu na sva druga državna tijela a napose izvršna i upravna
× Skupština odgovara biračima  radničkoj klasi koji moraju imati mogućnost opoziva njezinih
članova
× U zbilji sva vlast i funkcionalno i ustrojbeno bila je koncentrirana unutar izvršnih tijela (vlade
odnosno državnog poglavara) i jedino dopuštene komunističke stranke
Q Skupštinski sustav samo je jedna od mnogih institucionalnih iluzija čiji se pokušaji primjene
ozbiljuju kao njegova suprotnost
Sustav predsjedničke vlade I
º Temeljna obilježja
º Izbor i ustavni položaj triju vlasti
Þ Kongres
Þ Predsjednik
Þ Vrhovni sud/federalni sudovi
Sustav predsjedničke vlade II
º Ustavna razdioba ovlasti i djelovanje sustava “kočnica i ravnoteža”
Þ Zakonodavna djelatnost
Þ Državni proračun
Þ Imenovanja i razrješenja
Þ Delegirano zakonodavstvo
Þ Vanjska politika
Þ Impeachment
Þ Kongresni nadzor nad administracijom
Þ Djelovanje Vrhovnog suda SAD
Sustav predsjedničke vlade III
º uspostavljen u SAD 1787. godine kao prvi oblik ustavne republikanske vlade u svijetu 
osnovica sustava koji se naziva PREZIDENCIJALISTIČKIM  potpuna dominacija državnog
poglavara u sustavu ustrojstva vlasti
º Temeljne značajke američkog ustavnog modela ustroja vlasti:
× neposredan izbor predsjednika od građana
159
× jedinstvena izvršna vlast, gdje je dužnost državnog poglavara objedinjena s dužnošću
predsjednika vlade
× odsutnost političke odgovornosti jedne vlasti prema drugoj
× dioba vlasti ustavom potvrđena na samo kao odvajanje tijela koja obavljaju tri temeljne
državne funkcije već putem razdiobe ovlasti među njima u pojedinim poslovima koji spadaju u te
funkcije
Sustav predsjedničke vlade IVI
º Temeljna politička značajka djelovanja američkog modela jest djelotvoran mehanizam
«KOČNICA I RAVNOTEŽA» kao oblika međusobnog utjecaja zakonodavne, izvršne i sudbene vlasti.
º Američki utemeljitelji nastojali su osigurati oblike međusobnog utjecaja na gotovo svim
područjima djelovanja državnih tijela, koji se dugotrajnim razvitkom institucionalno oblikovali kao
sustav «kočnica i ravnoteža»
º Predsjednik SAD, Kongres i Vrhovni sud SA D načelno su Ustavom stavljeni u ravnopravan
položaj, svaki sa svojim područjem djelokruga, ali i s predviđenim mehanizmom utjecaja jednih na
druge.
Sustav predsjedničke vlade V
º KONGRES
º ZASTUPNIČKI DOM predstavništvo građana država članica američke federacije
º SENAT predstavništvo država s po 2 senatora
Sustav predsjedničke vlade VI
× zastupnici se biraju na dvije godine a senatori na šest godina
× svake dvije godine održavaju se izvori za jednu trećinu mjesta u Senatu (tzv. parcijalno
obnavljanje)
× zastupnici se biraju na neposrednim izborima u izbornim okruzima kao malim izbornim
jedinicama  jedan u svakom izbornom okrugu
× krojenje izbornih okruga (gerrymandering)
× senatori se biraju prema propisima države članice federacije
Sustav predsjedničke vlade VII
× zakonske akte i državni proračun domovi donose ravnopravno, na način da istovjetan tekst
bude izglasan u plenumu oba doma, a ostale odluke (rezolucija) domovi donose zajednički ali i
odvojeno, no tada se ne radi o aktima zakonske prirode
× inicijativa pripada isključivo zastupnicima, a ostvaruje se preko pojedinih odbora domova
× domovi načelno ravnopravni, Zastupnički dom ima prednost u financijskim pitanjima, a Senat
ima prednost u pitanjima vanjske politike i imenovanju saveznih dužnosnika
× Zastupničkim domom predsjeda speaker vođa većinske stranke  bira se za svako
zasjedanje Kongresa
× Predsjednik Senata po Ustavu je potpredsjednik SAD
Sustav predsjedničke vlade VIII
º PREDSJEDNIK I POTPREDSJEDNIK SAD
160
1) Izbor
º Za predsjednika SAD može biti izabrana osoba:
× državljanin SAD
× najmanje 35 godina života
× boravak u SAD najmanje 14 godina
º Isti uvjeti i za potpredsjednika
Sustav predsjedničke vlade IX
º predsjednika biraju drugostupanjski izbornici - elektori,
º broj elektora u državi članici jednak je broju zastupnika i senatora te države tj. najmanje
tri.
º kandidate za predsjednika i potpredsjednika utvrđuju na svojim nacionalnim konvencijama
dvije najveće stranke, demokrati i republikanci tako da se građani pri izboru elektora opredjeljuju za
jednog od njih.
º elektori uvijek daju svoje glasove u skladu s odlukom birača njihove države, a u nekima su to i
obvezni učiniti
Sustav predsjedničke vlade X
º Ustavni položaj
º Predsjedniku je Ustavom povjerena:
× izvršna vlast
× vrhovno zapovjedništvo oružanih snaga
× položaj državnog poglavara
× vođenje vanjske politike
Sustav predsjedničke vlade XI
º U većini poslova pri obavljanju tih dužnosti sudjeluju na određeni način i domovi Kongresa u
skladu s utvrđenom razdiobom djelokruga
º Predsjednik nije politički odgovoran ali Ustav predviđa posebnu kaznenu odgovornost za
«izdaju, podmićivanje i druga teška kaznena djela» koja se ostvaruje u postupku impeachmenta.
º Predsjednikovu djelatnost podupire niz posebnih savjetodavnih tijela koje sam imenuje, dok
administraciju vodi niz specijaliziranih ureda izdvojenih iz savezne administracije
Sustav predsjedničke vlade XII
º VRHOVNI SUD SAD
× najviši federalni sud (uz koji djeluje cijeli sustav federalne sudbene vlasti)
× federalne suce imenuje predsjednik SAD uz suglasnost Senata
× djelokrug prvog stupnja u sporovima koji se odnose na ambasadore, diplomatske predstavnike
i konzule i u slučaju da je stranka neka od država ili strana država, a u svim drugim slučajevima kao
prizivni sud u sporovima u kojima su odlučivali federalni sudovi
× sam odlučuje koji će predmet razmatrati
× ispituje ustavnost zakona
161
Sustav predsjedničke vlade XIII
º NAČELA SUDBENOG POSTUPKA VRHOVNOG SUDA:
× samoograničavanje suda
× obveza suda da se upušta u pitanja političke prirode. Sud ne odlučuje o politici nego o pravu
× u sporu mora postojati jasna suprotnost interesa
× zahtjev mora biti određen od stranke
× zaštitu ne može tražiti osoba koja je stekla korist određenim postupanjem
Sustav predsjedničke vlade XIV
× sud odlučuje pravna, a ne činjenična pitanja
× Vrhovni sud nije vezan precedentima, ranije donesenim sudskim odlukama
× teret dokaza snosi tužitelj
× zakon se oglašava neustavnim na najužoj mogućoj osnovi
× sudi se o ustavnosti, a ne o razboritosti zakona
× suci odlučuju većinom glasova
Sustav predsjedničke vlade XV
º FEDERALNI SUDOVI
× Sudbeni zakonik 1948
× Zakon o poboljšanju federalnih sudova 1982
º prvostupanjski sudovi  okružni sudovi
nadležni za pojedina teritorijalna-sudbena područja
porota = skup laika koji donosi odluku o krivnji ili odgovornosti
Sustav predsjedničke vlade XVI
º sudovi drugog stupnja  regionalni žalbeni sudovi (11)
× s kasatornim djelokruzima
× nadležni i za pravnu zaštitu protiv odluka saveznih upravnih agencija
× ne mogu odbiti djelokrug kao što može Vrhovni sud
Q Federalni sudovi s određenim djelokrugom
-Sud za pritužbe; -Sud za međunarodnu trgovinu
-Žalbeni sud za carine i patente; -Vojni žalbeni sud
Sustav predsjedničke vlade XVII
º USTAVNA RAZDIOBA OVLASTI I DJELOVANJE SUSTAVA «KOČNICA I RAVNOTEŽA»
º Ustavom obavljena razdioba djelokruga uključuje međudjelovanje različitih državnih tijela u
obavljanju pojedinih djelatnosti  omogućilo razvitak niza institucija sustava «kočnica i ravnoteža»
º Zakonodavna djelatnost
× prijedlozi zakona moraju poteći iz Kongresa
162
× predsjednik zakonodavnu inicijativu ostvaruje preko «svojih « zastupnika i senatora  utječe
na zakonodavnu djelatnost Kongresa
× u Poruci o stanju Unije izlaže svoj zakonodavni program
Sustav predsjedničke vlade XVIII
º Pravo suspenzivnog veta
× dužan ga je u roku 10 dana potpisati – čime dobiva pravnu snagu
× vratiti ga domovima sa svojim primjedbama s obrazloženjem zašto ga neće potpisati potpis
(poruka o vetu)
× ne vrati li izglasani tekst zakona u roku od 10 dana = postaje zakon
Sustav predsjedničke vlade XIX
× ako Kongres u međuvremenu prestane zasjedati prijedlog neće postati zakonom
× pocket veto = zakon ostaje pri predsjedniku (u njegovom džepu) kad prođe 10 dana bez
izričite odluke predsjednika, a kongresno zasjedanje u međuvremenu završi
º Prijedlog zakona postaje zakon svakoga ponovo usvoje oba doma dvotrećinskom većinom
glasova svih zastupnika
Sustav predsjedničke vlade XX
º Državni proračun
º Kongres odlučuje o raspisivanju poreza i trošenju sredstava državnog proračuna  osnovica
utjecaja u političkim odlukama
º kongresni odbori odlučuju o korištenju sredstava u zasebne određene svrhe i ciljeve 
ograničavanjem, uskratom ili odobravanjem utječu na obavljanje političkih ciljeva administracije
º predsjednik ne može poduzimati određene djelatnosti ako mu Kongres uskrati sredstva  ne
može arbitrarno odlučiti o utrošku sredstava za pojedine namjene koje je utvrdio Kongres
º «Vlast novčanika» koju ima Kongres koristi se kao sredstvo utjecaja na politiku izvršne vlasti
«vlast mača» koju nadzire predsjednik
Sustav predsjedničke vlade XXI
º Imenovanja i razrješenja
× predsjednik imenuje federalne suce, savezne tajnike i čelnike tijela savezne uprave uz
suglasnost Senata
× za razrješavanje saveznih upravnih dužnosnika nije potrebo mišljenje Senata
º Savezna uprava:
× državni resori savezne uprave  nadzire predsjednik a financira Kongres
× neovisne komisije ili regulatorne agencije  ustrojava Kongres, ravnatelje imenuju
predsjednik, a članove (ili dio) imenuju kongresni odbori
Sustav predsjedničke vlade XXII
º Delegirano zakonodavstvo
º Prema ustavu SAD
× delegacija normativnog djelokruga nije dopuštena
163
× Kongres mora obavljati sve zakonodavne djelatnosti
º NIJE TAKO, jer pretežitu većinu propisa kojima se uređuju svakodnevne djelatnosti građana
i njihovih organizacija u SAD donose UPRAVNA TIJELA i NEOVISNE REGULATORNE AGENCIJE
º tzv. KONGRESNI VETO = nadzor nad delegiranim zakonodavstvom = pravo doma ili pojedinih
odbora da svojom odlukom PONIŠTE PROPIS ILI OBUSTAVE DJELOVANJE ADMINISTRATIVNE
AGENCIJE
º proglašen neustavnim kao suprotan načelu diobe vlasti i dvodomnog odlučivanja o
zakonodavstvu
Sustav predsjedničke vlade XXIII
º Vanjska politika
× predsjednik SAD prema Ustavu vodi vanjsku politiku, uz suglasnost i savjet Senata,
× predsjednik imenuje, uz savjet i pristanak Senata, ambasadore i druge diplomatske i
konzularne zastupnike,
× za ratifikaciju međunarodnih ugovora potrebna je suglasnost dvije trećine nazočnih senatora.
º IZVRŠNI SPORAZUM  (ne radi se o međunarodnom ugovoru za koji je potreban
ratifikacija)  izbjegavanje dvotrećinske većine u Senatu
º Kongres zakonom ograničio slobodu djelovanja predsjednika određujući gdje nije moguće
zaključivati izvršne sporazume i obvezao predsjednika da o zaključenja ugovora odmah izvijesti
Kongres
Sustav predsjedničke vlade XXIV
º Obrana i vođenja rata
× Kongres objavljuje rat, oprema vojsku, odlučuje o sredstvima za njihovo korištenje
× Predsjednik kao vrhovni zapovjednik naređuje neposredno angažira vojsku
Sustav predsjedničke vlade XXV
º Impeachmen t = postupak ostvarivanja posebne odgovornosti predsjednika SAD.
Potpredsjednika SAD i drugih civilnih dužnosnika koji se provodi zbog izdaje, podmićivanja i «drugih
teških zločina»  cilj = udaljenje dužnosnika s položaja
º Zastupnički dom na temelju izvješća (odbori, istražitelj) odlučuje ima li mjesta podizanju
optužbe
º u slučaju podizanja optužbe Senat se konstituira kao sud kojem u tom slučaju predsjeda
predsjednik Vrhovnog suda
º za osudu je potrebna dvotrećinska većina glasova svih senatora
º sankcija je uklanjanje osuđenog dužnosnika s položaja
Sustav predsjedničke vlade XXVI
164
º Kongresni nadzor nad administracijom
nadzor Kongresa nad administrativnim agencijama putem odbora domova Kongres može
valjano donositi zakone jedino ako je temeljito obaviješten o stanju u pojedinim područjima državne
djelatnosti (tumačenje)
Kongres stvara niz vlastitih specijaliziranih službi i ureda  odgovara na glavnu prednost
administracije  stručnost i raspolaganje informacijama: Ured za primjenu tehnologije, Kongresni
ured za državni proračun, Kongresna istraživačka služba
º specijalizirane službe prate rad izvršnih agencija  sustav «kočnica i ravnoteža» i na planu
stručne djelatnost
Sustav parlamentarne vlade
º Temeljna obilježja
º Pregled razvitka
º Ograničena monarhija
º Orleanski parlamentarizam
º Parlamentarizam poremećene ravnoteže u korist zakonodavne vlasti
º Parlamentarizam u Njemačkoj (1871-1933)
º Suvremeni pralamentarizam – poremećena ranoteža u korist zakonodavne vlasti
º Suvremeni parlamentarizam – poremećena ravnoteža u korist izvršne vlasti
º Polupredsjednički sustav
º Zaključna razmatranja
Temeljna obilježja I
º TEMELJNA OBILJEŽJA SUSTAVA PARLAMENTARNE VLADE
º Ideja ograničenja političke vlasti
º Sustav dualiteta vlasti (zak. i izvršne):
Þ Načelo jednakosti vlasti
Þ Načelo suradnje vlasti
Þ Načelo uzajamnog djelovanja između vlasti
Temeljna obilježja II
º 4 temeljna ustavna obilježja:
Þ Vlada proizlazi iz parlamenta i politički je odgovorna parlamentu
Þ Izvršna vlast može, pod određenim uvjetima, raspustiti parlament
Þ Državni poglavar nije politički odgovoran
Þ Institucija supotpisa
Þ Državni poglavar , zbog supotpisivanja njegovih akata u čistom parlamentarnom sustavu
zbiljski nema nikakvu samostalnu ovlast  ustavno - politička vlast mala  samo formalni
predstavnik državnog suvereniteta
165
Pregled razvitka
º Borba građanstva i plemstva (18-19. st)
º Ograničenje monarhove političke vlasti
Þ Uvođenje općeg prava glasa
Þ Pojava političkih stranaka
º Jačanje parlamenta prema izvršnoj vlasti, ali i obratno
º 4 razvojna razdoblja:
Þ Ograničena monarhija
Þ Orelanski parlamentarizam
Þ Poremećena ravnoteža u korist zakonodavne vlasti
Þ Poremećena ravnoteža u korist izvršne vlasti
Ograničena monarhija I
Þ odraz početka diobe vlasti između plemstva i građanstva→ kompromisno osvaja manji dio
vlasti
Þ nastaje ustavnim aktima u kojima monarh formalno slobodnom voljom oktroira sam
ograničavajući svoju vlast → STAVRNO PRISILJEN
Þ VEL. BRITANIJA: Habeas corpus act, Bill of Rights
Þ FRANCUSKA: Povelja iz 1814 oktroirao Louis XVIII → ograničava vlast monarha i pravno
ukida njegov apsolutizam
Ograničena monarhija II
Þ monarhu i njegovu upravnom aparatu u odnosu prema predstavničkom tijelu ostavlja
odlučujući dio vlasti
Þ monarh isključivi neodgovorni nositelj izvršne vlasti
Þ ministri ne odgovaraju predstavničkom tijelu
Þ uz parlament monarh stvarni čimbenik zakonodavne vlasti:
º ima pravo zakonodavne inicijative
º ima pravo zakonodavne sankcije
Orleanski parlamentarizam I
º rezultanta potvrde građanstva kao samostalne političke snage
º građanstvo raspolaže znatno većim dijelom političke vlasti
VELIKA BRITANIJA: od početka 18. do početka 19. st.
FRANCUSKA: razdoblje Srpanjske monarhije između 1830. i 1848. god.
Þ monarh prestaje sudjelovati u zakonodavnoj vlasti → nestaje element podjele između njega i
predstavničkog tijela
Þ prestanak korištenja prava zakonodavne inicijative
Þ potvrđujući zakone sve manje, a zatim se uopće ne služi pravo zakonodavne sankcije
Orleanski parlamentarizam II
º predstavnička tijela dobivaju (u odnosu na monarha) ustrojbenu samostalnost:
× biraju svog predsjednika
× samostalno uređuju unutarnje ustrojstvo
× monarh prestaje biti isključivi stvarni nositelj izvršne vlasti
166
º razvija se ministarski kabinet na čelu s prvim ministrom → nisu povjerenici monarha jer ne
određuje okvire njihove djelatnosti
Orleanski parlamentarizam III
º ministarski kabinet relativno je samostalno tijelo koje politički odgovara monarhu ali je
odgovorno politički i predstavničkom tijelu
º izvršna vlast se ustrojbeno dijeli na monarha i ministarski kabinet
º dvostruka pol. odgovornost kabineta → u zbilji sve se više očituje samo kao odgovornost
prema parlamentu
º Orleanski ili dualistički parlamentarizam institucionalno je bio sustav ravnoteže dvaju tijela –
monarha i predstavničkog tijela – koja surađuju posredstvom vlade.
PARLAMENTARIZAM U NJEMAČKOJ (1871.-1933.) I
º Osobitosti (nazvan i vajmarskim parlamentarizmom, racionaliziranim parlamentarizmom ili
mješovitim sustavom parlamentarne i predsjedničke vlade):
× državni poglavar (predsjednika Reicha) biran neposredno → imao istu osnovicu kao i Reichstag
→ veći politički autoritet jer ga je biralo višemilijunsko biračko tijelo,
× predsjednik Reicha imenovao je kancelara (prvog ministra) koji je uz političku odgovornost
prema Parlamentu (Reichstagu) bio odgovoran i predsjedniku Reicha,
PARLAMENTARIZAM U NJEMAČKOJ (1871.-1933.) II
º pravo raspuštanja Reichstaga → imenovao kancelara i vladu s njegovim političkim
povjerenjem, a ne s povjerenjem većine u Reichstagu → na prijedlog novog kancelara raspušta
Reichstag, raspisuje izbore u uvjerenju da će donijeti većinu vladi koja uživa njegovo povjerenje,
º Težište političke vlasti pomaknuto prema izvršnoj vlasti
º Pretača (prvi primjer) polupredsjedničkog sustava
Poremećena ravnoteža u korist zakonodavne vlasti
Nastaje potpunim preuzimanjem vlasti od građanstva ili uklapanjem plemstva u potpunosti u
građanski sustav
º središte vlasti i zbiljske institucionalne moći nalazi se u parlamentu
º pravo poglavara da samostalno određuje kandidata za prvog ministra i pravo izvršne vlasti da
raspusti parlament → ne primjenjuje se u političkoj zbilji
º održao se dugo tamo gdje se u okviru višestranačkog sustava u kojem ni jedna stranka nije
mogla osvojiti većinu u parlamentu, a stranke koalicije zbog odsustva stege nisu se mogle dugo
održati na vlasti
º tamo gdje se razvio dvostranački sustav s čvrstom unutarnjom stegom (VELIKA BRITANIJA
70 - te godine 19. st.) razvio se u parlamentarizam poremećene ravnoteže u korist izvršne vlasti koju
obilježava suvremena primjena parlamentarnog sustava
Poremećena ravnoteža u korist izvršne vlasti
º 3 osnovna oblika:
Þ Dvostranački parlamentarizam
Þ Većinski parlamentarizam
Þ Polupredsjednički sustav
167
Dvostranački parlamentarizam I
º VEL. BRITANIJA → dvostranački sustav (u Domu komuna) dvije stranke najbrojnije
zastupljene
º jedna stranka raspolaže apsolutnom većinom zastupnika pa može između izbora samostalno
vladati
º uzroci postojanja dvostranačkog sustava → izborni sustav → male izborne jedinice u kojima
se relativnom većinom bira jedan zastupnik → stvaranje velikih političkih stranaka i eliminacija malih
što pridonosi održavanju DVOSTRANAČKOG SUSTAVA,
Dvostranački parlamentarizam II
º birači biraju u svakoj izbornoj jedinici osobu svog povjerenja koja ih treba predstavljati u
Domu → stvarno stranke određuju kandidate u pojedinim jedinicama
º birači glasuju za Konzervativnu, Laburističku, ili koaliciju Liberalne i Socijalističke stranke →
ličnost kandidata sekundarna
º stranka s apsolutnom većinom u Domu komuna oblikuje vladu na čelu s njezinim političkim
vođom → u nju ulaze njezini vodeći ljudi
Dvostranački parlamentarizam III
º stvarno birači, a ne Dom komuna biraju predsjednika vlade → dvostranački sustav krije u
sebi elemente predsjedničke vlade
º podređenost vlade Domu komuna nestaje
º vlada provodi politiku koju Dom komuna uvijek potvrđuje
º Dom komuna u određenoj mjeri oblikuje politički nadzor (posredan) nad radom vlade i
kabineta
º oporba političkih stranaka ima svoj kabinet u sjeni i vladu koja nastoji iznositi što uvjerljivije
argumente protiv vladine politike
º relativno djelotvorna mogućnost političkog nadzora izvršne vlasti kroz Dom komuna kao oblik
posredovanja političke javnosti → manje neposredno institucionalna a više neposredno politička →
osnovni mehanizam je izborni proces,
º Višestranački sustavi u Europi različiti su s obzirom na broj političkih stranka i njihovu
političku snagu.
Većinski parlamentarizam
º 2 osnovna oblika:
Þ Jedna stranka čitav mandat ima većinu u parlamentu
Þ Koalicije
º Različiti pojavni oblici u različitim državama
Þ Njemačka, Austrija (2 veće i 1 manja stranka)
Þ Španjolska (1 velika i 2 manje stranke)
Þ Danska, Nizozemska, Belgija (velik broj stranaka)
Þ Švedska, Norveška, Finska (1 velika, više manjih i jakih stranaka)
º 2 tendencije:
168
Þ Smanjenje broja stranaka
Þ bipolarizacija
Polupredsjednički sustav I
º treći oblik suvremenog parlamentarizma - parlamentarizam poremećene ravnoteže u korist
izvršne vlasti
º izmijenjen i temeljni ustavni model parlamentarizma,
º ustavnopravno obilježja polupredsjedničkog sustava - u maloj mjeri odstupanje od obilježja
čistog parlamentarnog sustava bez mijenjanja njegove kakvoće,
º povijesno se oblikova u unutar čistog parlamentarnog sustava,
º od četiri temeljna ustrojstvena obilježja čistog parlamentarnog → ima tri, a djelomično
četvrto obilježje
º vlada proizlazi iz parlamentarne većine i odgovorna je parlamentu
º na njezin prijedlog, a u slučaju da joj parlament izglasa nepovjerenje, državni poglavar može
raspustiti parlament
º državni poglavar politički je neodgovoran
Polupredsjednički sustav II
º RAZLIKA u institutu supotpisa → supotpis iznimka za razliku od čistog parlamentarnog
sustava gdje svaki akt poglavara mora biti supotpisan
REPUBLIKA HRVATSKA:
º predsjednik vlade supotpisuje akt predsjednika Republike o raspuštanju Sabora i akt kojim
na prijedlog Vlade raspisuje referendum o promjeni Ustava ili drugom pitanju za koje drži da je
važno za neovisnost, jedinstvenost i opstojnost Republike Hrvatske
º odnos zakonodavne i izvršne vlasti istovrstan (čisti parlamentarizam ⇔ polupredsjednički
sustav
Polupredsjednički sustav III
RAZLIKA: u odnosima unutar izvršne vlasti → između predsjednika republike i vlade
º u čistom parlamentarnom sustavu vlada, a napose njen predsjednik temeljno i funkcionalno
jedino tijelo izvršne vlasti → nominalno dualistička → stvarno pravno monistička → oba tijela izvršne
vlasti imaju pravno i zbiljski ustavne ovlasti
º ovlasti predsjednika republike veće i odlučujuće → ustavno i politički moćnije od vlade
Polupredsjednički sustav IV
FRANCUSKA:
º od 1962. god. predsjednik se bira neposrednim većinskim izborima u dva kruga,
º predstavnik naroda → uz bok Nacionalne skupštine
º nije mu potreban supotpis predsjednika vlade odnosno ovlaštenog ministra za:
Þ raspuštanje nacionalne skupštine
Þ iznošenje na referendum prijedloga zakona koji se odnosi na ustrojstvo javne vlasti ili se
potvrđuju međunarodni ugovori,
169
Þ za donošenje uredaba iz nužde
º predsjednik republike imenuje predsjednika vlade budući da je vlada odgovorna Nacionalnoj
skupštini mora u njoj imati većinu
Polupredsjednički sustav V
º predsjednik vlade izabire kandidate za ministre, državne tajnike → uz njegovu suglasnost
imenuje ih predsjednik republike
º vlada podnosi predsjedniku republike ostavku ako izgubi povjerenje u nacionalnoj skupštini
º ni predsjednik vlade ni ministri kao ni vlada nisu praktično politički odgovorni predsjedniku
republike
º zbiljski su odgovorni predsjedniku republike jer supotpisuje odluke Ministarskog vijeća
Polupredsjednički sustav VI
º predsjednik vlade, ministri i državni tajnici čine kabinet → pripremaju sjednice Ministarskog
vijeća
º Ministarsko vijeće čini kabinet okupljen u sjednici kojoj je nazočan i kojoj predsjeda
predsjednik Republike,
º pravno postoji unutar izvršne vlasti ravnoteža između predsjednika republike i vlade → preko
odgovornosti Nacionalnoj skupštini čitave izvršne vlasti prema zakonodavnoj,
º da bi predsjednik republike u polupredsjedničkom sustavu mogao biti samostalno vladi
nadređeno i od nje moćnije tijelo izvršne vlasti, potrebno je postojanje trostrukog političkog
suglasja između:
Þ vlade i većine u parlamentu
Þ predsjednika republike i vlade
Þ predsjednika republike i većine u parlamentu
Polupredsjednički sustav VII
º ako predsjednik republike nema podršku stranke (stranaka) tada se polupredsjednički sustav
zbiljski mora preobraziti u čisti parlamentarni sustav.
º odsustvo suglasja (predsjednik republike nema većinu u parlamentu) predsjednici su se
samoograničavali (to se razdoblje naziva kohabitacija = sustanarstvo) na svoje dužnosti klasičnog
državnog poglavara čistog parlamentarnog tipa
º obavljanje izvršne vlasti prepušta vladi
º Parlamentarizam poremećene ravnoteže u korist izvršne vlasti većinskog tipa blizak je
većinskom parlamentarizmu u SR Njemačkoj (ali ne i istovrstan) → osebujan položaj predsjednika
republike
170
Ustrojstvo vlasti Republike Hrvatske
Razlozi primjene polupredsjedničkog sustava 1990. godine I
Þ Zašto je 1990. godine:
× prihvaćen polupredsjednički sustav, a ne čisti parlamentarni ili predsjednički sustav,
× nakon desetgodišnje primjene zamijenjen jednom inačicom parlamentarnog sustava.
O Polupredsjednički sustav prema Ustavu iz 1990. godine pomiruje dva osnovna zahtjeva
uspješnog funkcioniranja ustrojstva vlasti suvremene države:
Þ a) vrlo visok stupanj političke DEMOKRACIJE odnosno demokratičnosti sustava uz
osiguranje njegove djelotvornosti,
Þ b) STABILNOSTI političkog sustava u cijelosti.
Razlozi primjene polupredsjedničkog sustava 1990. godine II
O polupredsjednički oblik ustrojstva državne vlasti bio prisutan u demokratskoj parlamentarnoj
hrvatskoj TRADICIJI.
O od 1848. do 1918. godine, uz sva ograničenja njezine državnosti, imala ustrojstvo vlasti koje
je mutatis mutandis imalo svojevrstan polupredsjednički sustav.
O polupredsjednički sustav u ondašnjim uvjetima izgledao primjeren zahtjevima
demokratičnosti i djelotvornosti državne vlasti.
Þ Ustavna primjena čistog modela parlamentarnog sustava dovela bi, naime, ovisno o zbilji
stranačkog sustava:
O do potpune koncentracije vlasti i moći unutar VLADE (u slučaju dvostranačkog ili većinskog
parlamentarizma)
O do miješanja vlasti i visokog stupnja RASPRŠENOSTI POLITIČKE MOĆI što bi gotovo u
potpunosti ukočilo djelotvornost državne vlasti
Razlozi promjene polupredsjedničkog u parlamentarni sustav 2000. godine I
O očekivanja tvoraca Ustava iz 1991. godine da će se polupredsjednički sustav ostvarivati kao
ravnoteža između načela demokratičnosti i učinkovitosti ustroja državne vlasti, utemeljene na diobi
vlasti, NISU SE OSTVARILA.
O od 1991. do kraja 1999. godine došlo je postepeno do sve veće KONCENTRACIJE odlučivanja
osvim pitanjima političke vlasti, a time i POLITIČKOJ MOĆI, NA RAZINI PREDSJEDNIKA
REPUBLIKE.
171
O personalizacija i personifikacija vlasti u osobi predsjednika Republike u značajnoj je mjeri
onemogućila ostvarivanje ustavnog načela diobe vlasti, a istodobno je djelovala na štetu
demokratičnosti hrvatskog političkog sustava pa i društva u cjelini.
O prezidencijalizacija ustavno oblikovanog polupredsjedničkog sustava odnosno njegova
transformacija u stvarno IMPERIJALNO PREDSJEDNIŠTVO, koje je svoj vrhunac dostignula 1994.
i 1995. godine bila je primarno uvjetovana ratnim prilikama
Razlozi promjene potpredsjedničkog u parlamentarni sustav 2000. godine II
O na prezidencijalizaciju hrvatskog političkog sustava utjecala je činjenica što je predsjednik
Republike dr. Franjo Tuđman istodobno bio predsjednik i neprikosnoveni vođa HDZ-a, političke
stranke, koja je na parlamentarnim izborima 1990., 1992. i 1995. sama osvojila većinu u Saboru,
O predsjednik Republike od 1990 do kraja 1999. bio istodobno politički vođa stranačke većine u
Saboru i nositelj izvršne vlasti kojem je politički bila odgovorna i podređena Vlada,
O politička pozicija predsjednika Republike nije sama po sebi bila rezultat ustavnih obilježja
polupredsjedničkog sustava,
O polupredsjednički sustav postao je, u pretežitom dijelu ne samo šire već i stručne javnosti
svojevrstan simbol svega negativnog u djelovanju državne vlasti u tom razdoblju
Uspostavljanje sustava diobe vlasti 2000. godine I
O smisao načela diobe vlasti ¬ nije puko organizacijsko i funkcionalno odvajanje triju temeljnih
grana vlasti koje bi onda djelovale neovisno jedna od druge.
O smisao primjene diobe vlasti ¬ organizacijski OMOGUĆITI UZAJAMNU PROVJERU I
RAVNOTEŽU između nositelja najviših državnih funkcija.
Dioba vlasti obuhvaća:
Þ HORIZONTALNU dimenziju odnosa između nositelja zakonodavne, izvršne i sudbene grane
vlasti, i
Þ VERTIKALNU dimenziju, odnose između središnje vlasti i lokalne samouprave utemeljene na
ustavnoj razdiobi ovlasti, sukladno načelu ustavno zajamčenog prava na lokalnu samoupravu.
Uspostavljanje sustava diobe vlasti 2000. godine II
O nema supremacije ("vrhovništva") jednog od triju vrhovnih državnih tijela, već ona djeluju
ravnopravno, svako u okviru svojih ograničenih ovlasti, a sva su PODREĐENA USTAVU ¬ okvir
demokratskog političkog sustava, ¬ najdjelotvornije dosad iznađeno i u praksi demokratskih država
provjereno, ¬ sredstvo sprečavanja koncentracije i personalizacije vlasti.
Þ "Načelo diobe vlasti uključuje oblike međusobne suradnje i uzajamne provjere nositelja vlasti
propisane Ustavom i zakonom." (članak 4. stavak 3. Ustava)
Osnovna formula radne skupine Predsjednika Republike I
Þ Svako od tri najviša državna tijela formira se odvojeno i svako djeluje u okviru svojeg
ustavnog djelokruga, ali je za donošenje većine najvažnijih odluka potrebna:
172
O MEĐUSOBNA SURADNJA,
O DOGOVARANJE ILI
O SUGLASNOST DRUGIH TIJELA.
Þ Instrumenti SUPOTPISA, ZAHTIJEVANJA MIŠLJENJA ILI KONZULTACIJA, ¬ imaju za
svrhu natjerati nositelje najvažnijih državnih funkcija na:
O DOGOVARANJE i,
O KOMPROMISE.
Osnovna formula radne skupine Predsjednika Republike II
Þ PREDSJEDNIK REPUBLIKE:
O vrhovni zapovjednik oružanih snaga,
O nadzire službe sigurnosti,
O zastupa Republiku Hrvatsku ¬ TRAJNO SURAĐUJE S VLADOM I SABOROM
Þ RAZLOG OGRANIČAVANJA OVLASTI I NADZOR nad njihovim obavljanjem:
O politički položaj NEPOSREDNO IZABRANOG predsjednika Republike,
O NE POSTOJI POLITIČKA ODGOVORNOST pred Hrvatskim saborom.
Osnovna formula radne skupine Predsjednika Republike III
Þ VLADA:
O imenuje parlament,
O politički odgovorna isključivo parlamentu,
O položaj i funkcionalno bitno ojačan (sudjeluje u donošenju odluka Predsjednika Republike,
zadržava inicijativu i prednost na nizu područja formuliranja unutarnje i vanjske politike),
O u parlamentarnom sustavu sve dok uživa podršku parlamentarne većine vodi i usmjerava
parlament,
O preciziranje i jačanje njezine odgovornosti pred Saborom kroz:
- zastupnička pitanja,
- interpelaciju.
Osnovna formula radne skupine Predsjednika Republike IV
Þ SABOR
O bitno je ojačan položaj proširivanjem i preciziranjem njegovih ovlasti na području obrane,
O u cilju jačanja Sabora predloženo je ukidanje Županijskog doma s danom isteka njegovog
mandata u ožujku 2001. godine,
O jednodomni parlament bio bi u mogućnosti ostvarivati bitno jači utjecaj i nadzor u odnosu
prema tijelima izvršne vlasti,
O istražnim povjerenstvom predsjeda zastupnik izabran većinom glasova svih zastupnika iz reda
oporbe,
O uloga Sabora je naglašena i sudjelovanjem njegovog predsjednika u donošenju odluka
predsjednika Republike i Vlade.
173
Osnovna formula radne skupine Predsjednika Republike V
Þ SABOR
O nije najviše tijelo državne vlasti, nego samo jedan od čimbenika koji djeluju unutar sustava
međusobne suradnje, provjere i odgovornosti.
O za postojanje parlamentarnog sustava bitna je ravnoteža između parlamenta i vlade,
O u slučaju mogućeg neslaganja, koje se najozbiljnije izražava izglasavanjem nepovjerenja vladi
u parlamentu, krajnji arbitar je glasačko tijelo, sukladno načelu narodnog (pučkog) suvereniteta,
O vlast proizlazi iz naroda i pripada narodu, kao zajednici slobodnih i ravnopravnih državljana
(članak 1. Ustava),
O birači imaju posljednju riječ i sukob se razrješava novim izborima. Sredstvo za to je pravo
Predsjednika Republike da, na prijedlog Vlade, raspusti parlament.
Izrada prijedloga i rezultati političkih kompromisa I
O Koncept Stručnih osnova u pogledu ustrojstva vlasti gotovo je u potpunosti, s izuzetkom
prijedloga o ukidanju Županijskog doma, prihvatila politička radna skupina šest stranaka vladajuće
koalicije
Þ VAŽNE POUKE pri smjenama stranaka na vlasti i raspravama o perspektivama ustavnih
promjena:
1. demokracija nije imuna od zlouporaba i korupcije,
2. ustavno utvrđen parlamentarni sustav, polupredsjednički sustav, kao ni predsjednički
sustav nije sam po sebi predstavljao prepreku neodgovornosti vlasti i korupcionaškoj praksi, te
razloge za nju valja potražiti izvan ustava,
Izrada prijedloga i rezultati političkih kompromisa II
O 3. otkriće zlouporaba i postupke protiv njihovih aktera, bitno olakšava promjena vlasti,
O 4. nužno je uspostaviti sustav u kojem se stranke, na temelju odluke birača, periodično
smjenjuju na vlasti,
O 5. izmjenjivanje stranaka na vlasti, istodobno pridonosi stabiliziranju demokratskih političkih
institucija i institucionalizaciji demokratske politike,
O 6. mirna smjena vlasti uvijek ponovno otvara mogućnost takvog razvitka političkog sustava, ali
ga ni u kojem slučaju ne jamči.
Ustavni položaj predsjednika Republike I
O Ustavnim promjenama iz 2000. godine NAPUŠTEN JE POLUPREDSJEDNIČKI SUSTAV
(vlada odgovarala ne samo parlamentu već i predsjedniku Republike, predsjednik Republike bio
najviše odlučujuće tijelo izvršne vlasti s velikim utjecajem na zakonodavnu vlast),
O Prihvaćen je u osnovi SUSTAV PARLAMENTARNE VLADE s relativno snažnim ustavnim
položajem i ovlastima predsjednika Republike,
O ispuštena definicija prema kojoj je predsjednik Republike Hrvatske bio definiran kao
DRŽAVNI POGLAVAR zbog negativnih ustavno-političkih konotacija primjene polupredsjedničkog
sustava, iako se ona nalazi, uz korištenje termina "ŠEF DRŽAVE" u većini ustava država s sustavom
parlamentarne vlade.
Ustavni položaj predsjednika Republike II
174
O članak 94., stavak 2. Ustava iz 1990.
"zastupa Republiku Hrvatsku u zemlji i inozemstvu, brine se za poštivanje Ustava, osigurava
opstojnost i jedinstvenost Republike Hrvatske i redovno djelovanje državne vlasti".
O članak 93. stavak 2. i 3. Ustava iz 2000.
„Predsjednik Republike brine se za redovito i usklađeno djelovanje te za stabilnost državne vlasti.
Predsjednik Republike odgovara za obranu neovisnosti i teritorijalne cjelovitosti Republike
Hrvatske." ¬ prelazi okvire ustavno-pravnog položaja predsjednika republike u klasičnom odnosno
čistom sustavu parlamentarne vlade.
Ustavni položaj predsjednika Republike III
O ovlast predsjednika Republike da se "brine za redovito i usklađeno djelovanje te za stabilnost
državne vlasti" daje mu, vrlo široka prava odnosno mogućnosti da djeluje kao arbitar u odnosu na
druga tijela državne vlasti,
O uloga predsjednika Republike kao arbitra u odnosu na druga tijela državne vlasti temelj De
Gaulleove koncepcije šefa države kao predstavnika državnog kontinuiteta,
O široka i neodređena ovlast predsjednika Republike kao svojevrsnog ustavnog arbitra
predstavlja, relikt je polupredsjedničkog sustava, ili najmanje za čisti parlamentarni sustav
netipično pravo predsjednika Republike.
Formiranje vlade I
O nakon ustavnih promjena iz 2000. godine Vlada više NIJE ODGOVORNA predsjedniku
Republike, već se organizacijski i funkcionalni odnos predsjednika Republike i Vlade načelno ustavno-
pravno izražava obilježjima čistog sustava parlamentarne vlade,
O predsjednik Republike ima značajne ustavne ovlasti u postupku FORMIRANJA, eventualnog
RAZRJEŠENJA I RADA Vlade,
O predsjednik Republike ima mogućnost, da u situacijama kad nijedna stranka ili koalicija nije
zadobila jasnu i čvrstu većinu u Hrvatskom saboru, stvarno, a ne samo formalno odlučuje odnosno
izabire kome će POVJERITI MANDAT za sastav Vlade.
Formiranje vlade II
O Vlada STUPA NA DUŽNOST KAD JOJ POVJERENJE iskaže većina svih zastupnika u
Hrvatskom saboru,
O nije uobičajeno da akt predsjednika republike o imenovanju predsjednika vlade supotpisuje
predsjednik parlamenta. Ovakav oblik supotpisa jedno je od obilježja skupštinske, a ne
parlamentarne vlade,
O u slučaju da Vlada ne bude sastavljena u skladu s uvjetima i postupkom povjeravanja mandata
od strane predsjednika Republike imenuje privremenu nestranačku Vladu i istodobno raspisuje
prijevremene izbore za Hrvatski sabor.
175
Nepovjerenje vladi i pravo raspuštanja Hrvatskog sabora I
O Ustav iz 2000. godine NIJE NAČELNO I OPĆENITO prihvatio institut prema kojem vlada
UVIJEK kad joj je izglasano nepovjerenje u parlamentu može predložiti predsjedniku republike da
raspusti parlament. Akt o raspuštanju parlamenta kojem vlada odgovara supotpisuje predsjednik
vlade.
Þ Do raspuštanja Hrvatskog sabora može doći SAMO IZNIMNO.
O Predsjednik Republike na prijedlog Vlade i uz supotpis predsjednika Vlade, a nakon
savjetovanja s predstavnicima klubova zastupnika parlamentarnih stranaka, može RASPUSTITI
HRVATSKI SABOR ako NA ZAHTJEV Vlade da se IZGLASA POVJERENJE, Hrvatski sabor Vladi
izglasa nepovjerenje ili,
O u roku od 120 dana od dana predlaganja NE DONOSE DRŽAVNI PRORAČUN.
Nepovjerenje vladi i pravo raspuštanja Hrvatskog sabora II
Þ Predsjednik Republike ne može na prijedlog Vlade raspustiti Hrvatski sabor dok traje
postupak za utvrđivanje njegove odgovornosti za povredu Ustava.
Þ U slučaju kad se pitanje povjerenja/izglasavanje nepovjerenja predsjedniku Vlade ili Vladi u
cjelini POKRENE UNUTAR HRVATSKOG SABORA, Ustavom je predviđen RAZLIČIT POSTUPAK.
O Vlada je ODGOVORNA HRVATSKOM SABORU - predsjednik i članovi Vlade ZAJEDNIČKI
su odgovorni za odluke koje donosi Vlada, a OSOBNO za svoje područje rada.
O najmanja JEDNA PETINA ZASTUPNIKA u Hrvatskom saboru može predložiti pokretanje
pitanja povjerenja predsjedniku Vlade, pojedinom njezinom članu ili Vladi u cjelini,
O rasprava i glasovanje o povjerenju mora se provesti najkasnije u roku od 30 dana od dana
dostave prijedloga Hrvatskom saboru.
Nepovjerenje vladi i pravo raspuštanja Hrvatskog sabora III
O odluka o nepovjerenju je donijeta ako je za nju glasovala VEĆINA OD UKUPNOG BROJA
ZASTUPNIKA u Hrvatskom saboru.
O ako se izglasa nepovjerenje predsjedniku Vlade ili Vladi u cjelini, predsjednik Vlade i Vlada
podnose OSTAVKU.
O ako se u roku od 30 DANA NE IZGLASA POVJERENJE NOVOM MANDATARU i članovima
koje predlaže za sastav Vlade, predsjednik Hrvatskog sabora obavijestit će o tome predsjednika
Republike Hrvatske.
O nakon primljene obavijesti predsjednika Hrvatskog sabora predsjednik Republike će odmah,
dakle po sili Ustava, donijeti ODLUKU O RASPUŠTANJU Hrvatskog sabora i istovremeno
RASPISATI IZBORE za Hrvatski sabor.
Nepovjerenje vladi i pravo raspuštanja Hrvatskog sabora IV
O u slučaju izglasavanja nepovjerenja predsjedniku Vlade ili Vladi u cjelini, ako je postupak za
izglasavanje nepovjerenja pokrenut unutar Hrvatskog sabora, Vlada mora podnijeti ostavku.
176
O u tom slučaju NE SLIJEDI ODMAH raspuštanje Hrvatskog sabora već Ustav ostavlja
vrijeme od 30 dana u kojem se može formirati NOVA PARLAMENTARNA VEĆINA i izglasati
povjerenje novom mandataru i članovima koje predlaže za sastav Vlade.
O Ustav ne propisuje postupak određivanja novog mandatara i formiranja nove parlamentarne
većine.
Þ MOGUĆNOST INTERPRETACIJE - nakon parlamentarnih izbora, mandat novom mandataru
za predsjednika Vlade povjerava predsjednik Republike ¬ ustavno-pravna praznina
Suradnja predsjednika i Vlade u obavljanju izvršne vlasti I.
O Vlada obavlja IZVRŠNU VLAST i VODI VANJSKU I UNUTARNJU POLITIKU,
O predsjednik Republike ima niz ustavnih ovlasti koje pripadaju u područje IZVRŠNE VLASTI.
O područje vanjske politike podijeljeno je između predsjednika Republike i Vlade.
Þ Predsjednik Republike i Vlada, SURAĐUJU U OBLIKOVANJU I PROVOĐENJU VANJSKE
POLITIKE:
O predsjednik Republike, na prijedlog Vlade i uz supotpis predsjednika Vlade, odlučuje o
osnivanju diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu,
O odluke o postavljanju i opozivu šefova diplomatskih misija Republike Hrvatske u inozemstvu
predsjednik Republike donosi ne samo na prijedlog Vlade i uz mišljenje nadležnog odbora Hrvatskog
sabora, već i uz "prethodni supotpis predsjednika Vlade Republike Hrvatske".
Suradnja predsjednika i Vlade u obavljanju izvršne vlasti II.
Þ Predsjednik Republike i Vlada surađuju u usmjeravanju rada sigurnosnih službi.
O Imenovanje čelnika sigurnosnih službi, uz prethodno pribavljeno mišljenje nadležnog odbora
Hrvatskog sabora, supotpisuje predsjednik Republike i predsjednik Vlade Republike Hrvatske.
nije propisano kako se donosi odluka o razrješenju čelnika sigurnosnih službi - za razrješenje
čelnika sigurnosnih službi također potreban supotpis predsjednika Republike i predsjednika Vlade
Republike Hrvatske,
O što ako predsjednik Republike ili predsjednik Vlade, ne želi dati suglasnost odnosno
supotpisati akt o imenovanju ili razrješenju određenog čelnika jedne od sigurnosnih službi?
Suradnja predsjednika i Vlade u obavljanju izvršne vlasti III.
Þ Ustav ne propisuje rješenje - ustavno pravno mora postojati suglasnost odnosno konsenzus
predsjednika Republike i predsjednika Vlade u slučajevima imenovanja i razrješenja čelnika
sigurnosnih službi.
O ovakva ustavna odredba, tjera predsjednika Republike i predsjednika Vlade na suradnju u
usmjeravanju rada sigurnosnih službi,
O predsjednika Republike i Vlade koji su oblikom sustava parlamentarne vlade, kakav je
prihvaćen ustavnim promjenama iz 2000. godine, prisiljeni su na kohabitaciju.
O Predsjednik Republike može predložiti Vladi da održi sjednicu i razmotri određena pitanja.
Predsjednik Republike može biti nazočan sjednici Vlade i sudjelovati u raspravi.
Suradnja predsjednika i vlade u obavljanju izvršne vlasti IV.
O predsjednik Republike, ako to smatra potrebnim, može utjecati kako neposredno na rad Vlade
tako i posredno na ostvarivanje cjeline funkcija izvršne vlasti,
O predsjednik Republike korištenjem ovih ustavnih prava može djelovati na javno mišljenje i
poticati rješavanje pitanja koja inače nisu u njegovoj nadležnosti (gospodarska i socijalna pitanja),
177
O prava predsjednika Republike - utjecaj na rad Vlade, nisu uobičajena u ustavno-pravnom
uređivanju odnosa između predsjednika republike i vlade u državama koje primjenjuju čisti sustav
parlamentarne vlade.
Samostalne ovlasti Predsjednika
O odgovoran za obranu neovisnosti i teritorijalne cjelovitosti Republike,
O vrhovni zapovjednik oružanih snaga Republike Hrvatske,
O samostalno, bez supotpisa predsjednika Vlade ili nadležnog ministra, imenuje i razrješuje
vojne zapovjednike,
O na temelju odluke Hrvatskog sabora objavljuje rat i zaključuje mir,
O u slučaju neposredne ugroženosti neovisnosti, jedinstvenosti i opstojnosti države može, uz
supotpis predsjednika Vlade, narediti uporabu oružanih snaga iako nije proglašeno ratno stanje.
Zaključak I.
O položaja predsjednika Republike Hrvatske i njegovog organizacijskog i funkcionalnog odnosa
prema Vladi pokazuje da on NIJE U POTPUNOSTI TIPIČAN za položaj predsjednika republike
odnosno šefa države (državnog poglavara) u čistim sustavima parlamentarne vlade,
O za svaki akt odnosno ovlast koja je u njegovoj nadležnosti NIJE POTREBAN SUPOTPIS
predsjednika vlade ili nadležnog ministra što se smatra obilježjem čistog sustava parlamentarne
vlade,
Zaključak II.
O raspolaže, bilo samostalno bilo u suradnji s Vladom odnosno predsjednikom Vlade, NIZOM
OVLASTI IZ DJELOKRUGA IZVRŠNE VLASTI,
O njegov je ustavni položaj i ovlasti SNAŽNIJI nego što je to slučaj u većini klasičnih, a
dijelom i tranzicijskih demokracija sa sustavom parlamentarne vlade,
O institucija predsjednika Republike nakon ustavnih promjena iz 2000. godine i po položaju i po
ovlastima odgovara sustavu čiste parlamentarne vlade te je Vlada PRIMARNI, iako ograničeni,
ustavni faktor izvršne vlasti.
Nadležnosti Vlade Republike Hrvatske
O obavlja izvršnu vlast u skladu s Ustavom i zakonom,
O obavlja ovlasti i dužnosti koje čine sadržaj izvršne vlasti, a nisu Ustavom stavljene u
djelokrug predsjednika Republike.
O donosi uredbe u skladu s Ustavom i zakonom
O predlaže zakone i državni proračun,
O provodi zakone i druge propise koje donosi Hrvatski sabor.
Þ Vladu Republike Hrvatske čine predsjednik, jedan ili više potpredsjednika i ministri. Oni ne
mogu obavljati neku drugu profesionalnu dužnost bez odobrenja Vlade.
178
Þ Ustav pobliže ne određuje niti ustrojstvo ni način rada i odlučivanja Vlade ¬ uređenje ovih
pitanja prepušta Zakonu o Vladi Republike Hrvatske i njenom poslovniku.
Ustrojstvo Vlade i njezinih službi I
Þ U Vladi se ustrojavaju središnji državni uredi sa zadaćom obavljanja stručnih i
administrativnih poslova u pojedinim područjima.
Þ Uredom upravlja predstojnik u rangu državnog tajnika, imenuje ga Vlada na prijedlog svojeg
predsjednika, za svoj rad odgovara predsjedniku Vlade.
Þ SREDIŠNJI DRŽAVNI UREDI:
O Središnji državni ured za upravu,
O Središnji državni ured za e-Hrvatsku,
O Središnji državni ured za upravljanje državnom imovinom
O Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU.
Ustrojstvo Vlade i njezinih službi II
Þ Pri Vladi djeluju slijedeći VLADINI UREDI:
O Ured predsjednika Vlade
O Ured za zakonodavstvo
O Ured za odnose s javnošću
O Ured za nacionalne manjine.
Središnja državna uprava I
Þ Ustrojstvo, djelokrug i način rada državne uprave uređuje Zakon o sustavu državne uprave
(Narodne novine 190/03. - pročišćeni tekst)
Þ Poslovi državne uprave su:
O neposredna provedba zakona,
O donošenje propisa za njihovu provedbu,
O obavljanje upravnog nadzora te drugi upravni i stručni poslovi
Središnja državna uprava II
O Poslove državne uprave obavljaju tijela državne uprave.
O određeni poslovi državne uprave mogu se POVJERITI tijelima jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave ili drugim pravnim osobama koje na temelju zakona imaju javne ovlasti.
O SREDSTVA ZA RAD tijela državne uprave osiguravaju se u državnom proračunu
O Rad tijela državne uprave, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnih
osoba koje imaju javne ovlasti u povjerenim im poslovima državne uprave je JAVAN.
Središnja državna uprava III
O Država ODGOVARA ZA ŠTETU koja građaninu, pravnoj osobi ili drugoj stranci nastane
nezakonitim ili nepravilnim radom tijela državne uprave, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne)
179
samouprave, odnosno pravnih osoba koje imaju javne ovlasti u povjerenim im poslovima državne
uprave. Štetu naknađuje Republika Hrvatska.
O Protiv pojedinačnih akata, radnji i mjera tijela državne uprave, tijela jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave i pravnih osoba koje imaju javne ovlasti u povjerenim im poslovima
državne uprave, donesenih u prvom stupnju, može se podnijeti ŽALBA a u slučaju da žalba nije
dopuštena zatražiti SUDSKA ZAŠTITA.
Tijela državne uprave I
O ministarstva,
O državne upravne organizacije i
O uredi državne uprave.
Tijela državne uprave II
Þ Ministarstva
O Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija,
O Ministarstvo financija,
O Ministarstvo obrane,
O Ministarstvo unutarnjih poslova,
O Ministarstvo pravosuđa,
O Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva,
O Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka,
O Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva,
O Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva,
O Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi,
O Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa,
O Ministarstvo kulture,
O Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti.
Tijela državne uprave III
Þ Državne upravne organizacije :
O Državna geodetska uprava,
O Državni hidrometeorološki zavod,
O Državni zavod za intelektualno vlasništvo,
O Državni zavod za mjeriteljstvo,
O Državni zavod za statistiku,
O Državni inspektorat,
O Državni zavod za zaštitu od zračenja
O Državna uprava za zaštitu i spašavanje
180
O Državni zavod za nuklearnu sigurnost
Tijela državne uprave IV
O Za obavljanje određenih poslova državne uprave iz nadležnosti SREDIŠNJIH TIJELA
državne uprave mogu se u županiji, gradu i općini osnivati PODRUČNE JEDINICE,
O Za obavljanje određenih poslova državne uprave iz nadležnosti ureda državne uprave u
jedinicama područne (regionalne) samouprave mogu se u gradu, odnosno općini osnivati ISPOSTAVE,
O Ministarstva i državne upravne organizacije su SREDIŠNJA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE,
O uredi državne uprave osnivaju se kao PRVOSTUPANJSKI UREDI državne uprave u
jedinicama područne (regionalne) samouprave
Zaposlenici u središnjoj upravi
Þ Ministri, njihovi zamjenici i pomoćnici, ravnatelji državnih upravnih organizacija, te njihovi
zamjenici i pomoćnici DUŽNOSNICI su Republike Hrvatske,
Þ Poslove državne uprave u tijelima državne uprave obavljaju DRŽAVNI SLUŽBENICI, koji se
primaju u državnu službu na temelju javnog natječaja (ako zakonom nije što drugo određeno),
Þ Pomoćno-tehničke poslove u tijelima državne uprave u obavljaju NAMJEŠTENICI.
Sudbena vlast I
O NEOVISNOST PRAVOSUĐA ¬demokratsko načelo utemeljeno na širem zahtjevu za
vladavinom prava,
O usmjereno na zaštitu nositelja pravosudnih dužnosti, kao nužan uvjet zaštite pojedinačnih
ljudskih prava i temeljnih sloboda u postupcima pred sudovima, te ostvarivanje zaštite ustavnosti i
zakonitost ¬ osiguravanja jedinstva cjelokupnog pravnog sustava,
O "Pri utvrđivanju svojih građanskih prava i obveza ili podizanja kakve kaznene optužbe protiv
njega, svatko ima pravo na pošteno i javno suđenje, unutar RAZBORITOG ROKA pred NEOVISNIM
I NEPRISTRANIM sudištem ustanovljenim zakonom." - Europske konvencije o pravima čovjeka
(članak 6.).
Sudbena vlast II
Þ Uzroci koji mogu ugroziti neovisnost suca:
O ovisnost o odlukama izvršne vlasti,
O ovisnost o odlukama zakonodavne vlasti, (glede postavljenja, napredovanja, opstanka u službi,
nadzora nad njezinim radom)
Þ Određeni stupanj i oblik nadzora nad pravosuđem nužno je potreban zbog:
O moguće nestručnosti,
O neznanja,
O nepoštivanja discipline,
O podmitljivosti,
O počinjenje kaznenog djela.
Sudbena vlast III
Nacrt načela iz Sirakuze 1981. godine
181
Þ Svaki je sudac slobodan odlučiti premet sukladno svojoj ocjeni činjeničnog stanja i svojem
razumijevanju prava, bez bilo kakvog neprimjerenog utjecaja, sugestija ili pritisaka, izravnih ili
neizravnih, s bilo koje strane.
Þ Sudbena je vlast neovisna od izvršne i zakonodavne, i obuhvaća djelokrug, izravno ili putem
nadzora, nad svim pitanjima sudbene prirode.
Sudbena vlast IV
Q Minimalni sadržaj načela neovisnosti pravosuđa sadrže
Temeljna načela neovisnosti pravosuđa, donesena na VII kongres OUN o sprečavanju kriminala i
postupanju s počiniteljima ¬ usvojila Opća skupština OUN 1985. godine).
O dokument obvezuje države članice da usvoje načela neovisnosti sudbene vlasti i poduzmu sve
mjere potrebne da bi ono postalo zbiljom.
Q 20 načela odnose na slijedeće aspekte neovisnosti pravosuđa:
O neovisnost,
O kvalifikacije i imenovanje,
O uvjete i trajanje dužnosti,
O profesionalnu tajnu i imunitet,
O stegu, suspenziju i razrješenje.
Sudbena vlast V
Q Ustavna jamstva
Þ USTAV SAD:
o "Suci Vrhovnog i nižih sudova obavljati će svoju dužnost sve dok su dobrog ponašanja, te će, u
određeno vrijeme, za nju primati naknadu, koja ne smije biti umanjena za sve vrijeme ostanka u
službi."
O federalne suce imenuje predsjednik SAD uz suglasnost Senata.
Þ U ENGLESKOJ
O suce imenuje ministar pravosuđa (Lord Chancellor), dok se načelo o neovisnosti pravosuđa
razvilo još vrlo rano, kao ustavna konvencija.
Þ FRANCUSKI USTAV IZ 1958. GODINE
O predsjednik Republike jamac neovisnosti sudske vlasti, pri čemu mu pomaže Visoko vijeće
magistrature.
Sudbena vlast VI
Þ USTAV REPUBLIKE ITALIJE IZ 1948.
O "Suci su podređeni jedino zakonu"….„pravosuđe je samostalna vlast, neovisna o bilo kojoj
drugoj vlasti."
Þ USTAV SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE
O "Suci su neovisni i podređeni jedino zakonu."
Q Imenovanje i stegovni nadzor sudaca od posebnih stručnih tijela, visokih sudbenih vijeća, u
pravilu izabranih poglavito od samih pripadnika pravničke struke ¬ model koji je uzeo kao uzor i naš
ustavotvorac.
Položaj sudbene vlasti po Ustavu Republike Hrvatske I
182
Þ Ustrojstvo
O U Republici Hrvatskoj državna vlast je ustrojena na načelu diobe vlasti na zakonodavnu,
izvršnu i sudbenu,
O sudbenu vlast obavljaju sudovi,
O sudbena vlast je samostalna i neovisna,
O sudovi sude na temelju Ustava i zakona,
O sudovi trebaju suditi i na temelju međunarodnih ugovora (članak 140. Ustava),
O sudovi primjenjuju i druge propise koji su doneseni u skladu s Ustavom, međunarodnim
ugovorom ili zakonom.
Položaj sudbene vlasti po Ustavu Republike Hrvatske II
Þ Vrhovni sud Republike Hrvatske, kao najviši sud:
O osigurava jedinstvenu primjenu zakona i ravnopravnost građana,
O predsjednika Vrhovnog suda bira i razrješuje Hrvatski sabor na prijedlog predsjednika
Republike, uz prethodno pribavljeno mišljenje Opće sjednice Vrhovnog suda i Odbor za pravosuđe
Hrvatskog sabora,
O predsjednik Vrhovnog suda bira se na četiri godine.
Položaj sudbene vlasti po Ustavu Republike Hrvatske III
Þ Postupak
O sudske su rasprave javne,
O presude se izriču javno, u ime Republike Hrvatske,
O javnost se izuzetno može isključiti iz cijele rasprave ili njezinog djela:
× zbog razloga koji su nužni u demokratskom društvu radi interesa morala, javnog reda ili
državne sigurnosti,
× ako se sudi maloljetnicima,
× radi zaštite privatnog života stranaka,
× u bračnim sporovima i postupcima u svezi sa skrbništvom i posvojenjem,
× radi čuvanja vojne, službene ili poslovne tajne,
× radi zaštite sigurnosti i obrane Republike Hrvatske.
o u suđenju sudjeluju i suci porotnici,
Položaj sudbene vlasti po Ustavu Republike Hrvatske IV
Þ Stabilnost položaja: imenovanje i razrješenje sudaca
O sudačka dužnost je STALNA.
Þ Državno sudbeno vijeće:
O imenuje suce,
O odlučuje o razrješenju,
O odlučuje o stegovnoj odgovornosti sudaca.
Þ DSV u postupku imenovanja i razrješenja sudaca dužno je pribaviti mišljenje Odbora za
pravosuđe Hrvatskoga sabora
O sudac ne može obavljati službu ili posao koje je zakon odredio kao nespojive sa sudačkom
dužnošću,
183
Položaj sudbene vlasti po Ustavu Republike Hrvatske V
O suci imaju IMUNITET u skladu sa zakonom.
O suci i suci porotnici koji sudjeluju u suđenju ne mogu biti pozvani na odgovornost za izraženo
MIŠLJENJE ili GLASOVANJE pri donošenju sudbene odluke, osim ako je riječ o kršenju zakona
koje je kazneno djelo.
O sudac ne može u postupku pokrenutom zbog kaznenog djela učinjenog u obavljanju sudačke
dužnosti biti PRITVOREN BEZ ODOBRENJA DSV.
Položaj sudbene vlasti po Ustavu Republike Hrvatske VI
Þ Sudac može biti RAZRIJEŠEN sudačke dužnosti:
O ako sam to zatraži,
O ako trajno izgubi sposobnost obavljati svoju dužnost,
O ako bude osuđen za kazneno djelo koje ga čini nedostojnim obavljanja sudačke dužnosti,
O ako u skladu sa zakonom, zbog počinjenoga teškog stegovnog djela, tako odluči Državno
sudbeno vijeće,
O kad navrši sedamdeset godina.
O sudac ne može biti premješten protivno njegovoj volji osim u slučaju ukidanja suda ili
preustroja suda u skladu sa zakonom
Državno sudbeno vijeće I
Þ Državno sudbeno vijeće posebno je tijelo sudbene vlasti u čijem je djelokrugu:
O imenovanje,
O razrješenje, te
O odlučivanje o disciplinskoj odgovornosti sudaca i državnih odvjetnika.
Þ Državno sudbeno vijeće ima JEDANAEST ČLANOVA koje iz reda istaknutih sudaca,
odvjetnika i sveučilišnih profesora pravnih znanosti bira Hrvatski sabor.
Državno sudbeno vijeće II
Þ Većina od ukupnog broja članova Državnoga sudbenog vijeća mora biti iz reda SUDACA,
Þ Predsjednici sudova ne mogu biti birani za članove Državnoga sudbenog vijeća,
Þ ČLANOVI Državnoga sudbenog vijeća biraju se na vrijeme od četiri godine, s time da članom
Državnoga sudbenog vijeća nitko ne može biti više od dva puta uzastopce,
Þ PREDSJEDNIKA Državnoga sudbenog vijeća bira tajnim glasovanjem većina članova
Državnoga sudbenog vijeća na vrijeme od dvije godine.
Temelji sustava ustrojstva sudova I
Þ U Republici Hrvatskoj sudbenu vlast obavljaju:
O OPĆINSKI SUDOVI ¬sudovi prvog stupnja u okviru zakonom određene nadležnosti,
O ŽUPANIJSKI SUDOVI ¬ sudovi prvog stupnja u okviru zakonom određene nadležnosti,
odnosno prizivni sudovi koji u drugom stupnju odlučuju o odlukama općinskih sudova,
O TRGOVAČKI SUDOVI I VISOKI TRGOVAČKI SUD REPUBLIKE HRVATSKE ¬
specijalizirani sudovi na području trgovačkog i gospodarskog prava,
184
O UPRAVNI SUD Republike Hrvatske ¬ odlučuje u upravnim sporovima o zakonitosti konačnih
upravnih akata,
O PREKRŠAJNI SUDOVI I VISOKI PREKRŠAJNI SUD,
O VRHOVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE ¬ najviši je sud u državi.
Državno odvjetništvo i odvjetništvo I
Þ 1. DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO je samostalno i neovisno pravosudno tijelo ovlašteno i dužno:
O postupati protiv počinitelja KAZNENIH i drugih kažnjivih djela,
O poduzimati pravne radnje radi ZAŠTITE IMOVINE Republike Hrvatske,
O podnositi pravna sredstva za ZAŠTITU Ustava i zakona.
Þ GLAVNOGA DRŽAVNOG ODVJETNIKA Republike Hrvatske imenuje na vrijeme od četiri
godine Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, uz prethodno mišljenje Odbora za
pravosuđe Hrvatskoga sabora.
Državno odvjetništvo i odvjetništvo II
Þ ZAMJENIKE DRŽAVNIH odvjetnika imenuje, razrješuje i o njihovoj stegovnoj odgovornosti
odlučuje Državnoodvjetničko vijeće. Prigodom prvog stupanja na državnoodvjetničku dužnost
zamjenici državnog odvjetnika imenuju se na vrijeme od pet godina. Nakon ponovnog imenovanja
zamjenik državnog odvjetnika obavlja svoju dužnost stalno.
Þ DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE bira Hrvatski sabor. Većina od ukupnog broja članova
Državnoodvjetničkog vijeća mora biti iz reda zamjenika državnih odvjetnika.
Þ Čelnici državnih odvjetništava ne mogu biti birani za članove Državnoodvjetničkog vijeća.
Državno odvjetništvo i odvjetništvo III
Þ 2. ODVJETNIŠTVO prema Ustavu Republike Hrvatske, samostalna i neovisna služba, koja
osigurava svakome pravnu pomoć, (davati pravne savjete, sastavljati isprave (ugovore, oporuke,
izjave), sastavljati tužbe, žalbe, prijedloge, zahtjeve, molbe i druge podneske, te zastupati stranke.)
Þ Pružanjem pravne pomoći smiju se baviti samo odvjetnici.
Mjesna, lokalna i područna (regionalna) samouprava I
Þ Odnos središnjih i lokalnih vlasti
Þ DEKONCENTRACIJA
O tip odnosa u kojem je na lokalna tijela prenesen određeni skup ovlasti, što se obavljaju
sukladno uputama, i pod punim nadzorom središnje vlasti.
O središnjim državnim tijelima pridržan je nadzor nad odlukama lokalnih tijela, kao i cijeli niz
sredstava kojima mogu osigurati svoju nadređenost nad nositeljima lokalnih funkcija (postavljanje i
smjenjivanje lokalnih dužnosnika, odlučivanje o financijskim sredstvima, prave nadzora i preuzimanja
predmeta (supstitucije), ukidanje i poništavanje akata lokalnih tijela zbog nepravilnosti i
nesvrsishodnosti.
O visok stupanj organizacijske i funkcionalne nadređenosti središnjih državnih tijela prema
lokalnim tijelima.
Mjesna, lokalna i područna (regionalna) samouprava II
Þ DECENTRALIZACIJA
185
O oblik odnosa središnjih i mjesnih državnih tijela gdje je zakonom na lokalna tijela prenesen
određeni opseg poslova, u kojima su oni vezani obvezom pridržavanja propisa i pravom nadzora nad
tim pridržavanjem koje pripada središnjim državnim tijelima,
O nadzor je ograničen na nadzor zakonitosti postupanja lokalnih tijela, a ne i svrhovitosti
njihovih odluka, u sklopu na njih prenesenog djelokruga.
Mjesna, lokalna i područna (regionalna) samouprava III
Þ LOKALNA SAMOUPRAVA
O ustavom zajamčeno pravo stanovnika neke pojedine lokalne zajednice da se, sukladno načelu
supsidijarnosti, sami organiziraju i odlučuju o svim onim poslovima za koje nije nužno prenijeti ih na
više razine političkog odlučivanja.
Þ Lokalna samouprava smatra se temeljem demokratskog političkog sustava.
Þ Primjenjuje se u veoma širokoj lepezi oblika i stupnjeva.
Þ Prilikom izmjena Ustava republike Hrvatske iz 2000. godine, prihvaćena je koncepcija koja
razlikuje:
O mjesnu,
O lokalnu i
O područnu (regionalnu) samoupravu
Temeljna obilježja lokalne samouprave I
Þ LOKALNA SAMOUPRAVA najviši je stupanj samostalnosti lokalnih tijela u okviru državne
organizacije, zajamčen lokalnom stanovništvu samim ustavom, u određenom djelokrugu poslova koji se
smatraju poslovima lokalne prirode.
O ne radi se o DECENTRALIZACIJI, gdje se odluka nalazi i dalje u rukama središnjih tijela,
već o odnosu NECENTRALIZACIJE, jer ustavom zajamčeno pravo na lokalnu samoupravu znači da bi
i zakonodavac koji bi ga prekršio prešao granice svojih ustavnih ovlasti.
Temeljna obilježja lokalne samouprave II
Þ Koncepcija lokalne samouprave prema članku 3. Europske povelje o lokalnoj samoupravi iz
1985. godine:
O pod lokalnom samoupravom podrazumijeva se PRAVO I MOGUĆNOST lokalnih jedinica da, u
okvirima određenim zakonom, uređuju i upravljaju, uz vlastitu odgovornost i u interesu lokalnog
pučanstva, BITNIM DIJELOM JAVNIH POSLOVA.
O ovo se pravo provodi preko VIJEĆA ILI SKUPŠTINA sastavljenih od članova izabranih na
slobodnim i neposrednim izborima, tajnim glasovanjem na temelju općeg i jednakog biračkog prava.
O ova tijela mogu imati IZVRŠNA TIJELA koja su im odgovorna
Temeljna obilježja lokalne samouprave III
O građani odlučuju na ZBOROVIMA GRAĐANA, REFERENDUMU ili drugom obliku neposrednog
sudjelovanja građana tamo gdje je to dopušteno zakonom,
186
O lokalna samouprava uključuje pravo lokalnog izbora lokalnih predstavničkih tijela i izvršnih
tijela, odnosno dužnosnika, kao i oblike neposrednog odlučivanja građana, dok je pravo nadzora
središnjih državnih tijela ograničeno na nadzor zakonitosti,
O pravo na lokalnu samoupravu ustavom je zajamčeno,
O spor o pravima i dužnostima između središnjih i mjesnih državnih tijela javlja se kao SPOR O
USTAVNOSTI, uz mogućnost ustavnosudske zaštite, zbog povrede ustavom zajamčenih sloboda i
prava,
O tijela lokalne samouprave ovlaštena su ustavom i zakonima na POKRETANJE POSTUPKA PRED
USTAVNIM SUDOVIMA (ili redovitim sudovima tamo gdje ustavni sudovi ne postoje) o sporovima,
pravima i ovlastima što se javljaju u odnosima sa središnjom državnom vlasti.
Temeljna obilježja lokalne samouprave IV
O u europskoj tradiciji obuhvaća samo poslove koji se mogu smatrati lokalnim poslovima, a i
bolje obavljati na lokalnoj razini, jer su ponajprije od interesa za lokalno stanovništvo,
O ponegdje se ustavom određuje načelna presumpcija nadležnosti za izvršavanje zakona u
korist lokalnih tijela,
O drugdje se poslovi provedbe zakona odvajaju od lokalnih poslova i ne spadaju u područje
lokalne SAMOUPRAVE, već ih obavljaju tijela lokalne UPRAVE, iz čega slijedi bitno veći stupanj
nadzora središnjih državnih tijela ¬ tzv. SUSTAV DVOSTRUKOG KOLOSIJEKA,
O imaju pravo, na temelju zakona, samoorganizirati se svojim temeljnim aktima STATUTIMA,
O jedinice lokalne uprave vezane su zakonom, te djeluju pod središnjim nadzorom vlade, kao i
sva druga tijela državne uprave. No, vlada redovito nadzire i zakonitost postupanja jedinica lokalne
samouprave i njihovih dužnosnika.
Osnove teorije lokalne samouprave I
Þ ARISTOTEL: …male zajednice, u kojima se ljudi poznaju i usko su vezani zajedništvom
interesa, predstavljaju suprotnost bezličnosti udaljene i anonimne središnje vlasti…
Þ TOCQUEVILLE: ..“U lokalnim ustanovama leži snaga slobodnih naroda. Lokalne ustanove su za
slobodu ono, što je osnovna škola za znanost, one slobodu približavaju narodu i navikavaju ga da se
njome koristi. Bez lokalnih ustanova jedan narod može imati slobodnu vladu, ali ne i duh slobode".
Þ Veza lokalne samouprave i demokratičnosti izvodi se iz diobe vlasti u njezinoj vertikalnoj ili
teritorijalnoj dimenziji.
Þ Na temelju svog ustavom zajamčenog djelokruga, lokalne jedinice predstavljaju protutežu
centraliziranoj vlasti.
Osnove teorije lokalne samouprave II
O USTAV REPUBLIKE HRVATSKE (članak 4.): "U Republici Hrvatskoj državna je vlast
ustrojena na načelu diobe vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudbenu a OGRANIČENA JE Ustavom
zajamčenim pravom na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu. Načelo diobe vlasti uključuje
oblike međusobne suradnje i uzajamne provjere nositelja vlasti propisane Ustavom i zakonom".
O PROBLEM GOSPODARSKE SNAGE I FINANCIJSKIH SREDSTAVA, (male zajednice često
ne mogu osigurati sredstva za svoje potrebe i razvitak - ostaju ovisne o različitim oblicima
financiranja i pomoći iz središta)
Osnove teorije lokalne samouprave III
187
O DRUGI PISCI: prednosti lokalnih jedinica mogu ostvariti samo KOMBINACIJOM djelovanja
lokalnih tijela i središnjih državnih tijela, definiranjem lokalnih poslova i razdiobom ovlasti između
središnjih i lokalnih državnih tijela, izgradnjom odgovarajućih institucionalnih struktura.
Þ PROTIVNICI prevelikih ovlasti lokalne samouprave:
O široka decentralizacija nužno ne donosi sa sobom demokratizaciju,
O omogućava stvaranje lokalnih unutar sebe visoko centraliziranih i nekontroliranih središta
vlasti, koji ruše jedinstvo pravnog sustava,
O nalaze se pod nadzorom lokalnih moćnika,
O krše prava građana, a kada se jednom uspostave, iznimno ih je teško ukloniti.
Ustavna jamstva lokalne i područne samouprave
Þ USTAVNE ODREDBE daju temelj za izgradnju uravnoteženog sustava lokalne i područne
(regionalne) samouprave,
Cjelinu koncepcije uređuje ZAKON O LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI
(NN br. 33/01; 60/01 i 129/05), kao i drugi zakoni kojima su uređena:
O područja jedinica lokalne uprave i samouprave,
O lokalni izbori,
O financiranje tih jedinica.
Þ EUROPSKA KONVENCIJA O LOKALNOJ SAMOUPRAVI ratificirana je odlukom Hrvatskog
sabora u listopadu 1997 godine (NN - Međunarodni ugovori 14/97) i time, sukladno članku 140.
Ustava, uključena u hrvatski pravni poredak.
Jedinice lokalne samouprave I
Þ Građanima se jamči pravo na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.
Þ PRAVO NA SAMOUPRAVU ostvaruje se na dva načina:
O preko lokalnih, odnosno područnih (regionalnih) PREDSTAVNIČKIH TIJELA koja su
sastavljena od članova izabranih na slobodnim i tajnim izborima na temelju neposrednog, jednakog i
općega biračkog prava.
O NEPOSREDNIM SUDJELOVANJEM građana u upravljanju lokalnim poslovima, putem
zborova, referenduma i drugih oblika neposrednog odlučivanja u skladu sa zakonom i statutom
Jedinice lokalne samouprave II
Þ JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE su:
O OPĆINE i
O GRADOVI
O Njihovo područje određuje se zakonom. Zakonom se mogu ustanoviti i druge jedinice lokalne
samouprave.
Þ JEDINICE PODRUČNE (regionalne) SAMOUPRAVE su ŽUPANIJE. Područje županije
određuje se na način propisan zakonom.
Þ Zakonom se može GLAVNOM GRADU ZAGREBU utvrditi položaj županije.
Þ Većim gradovima u Republici Hrvatskoj zakonom se mogu dati ovlasti županije.
Þ U naselju ili dijelu naselja mogu se, u skladu sa zakonom, osnivati oblici MJESNE
SAMOUPRAVE
188
Poslovi lokalne i područne samouprave I
Þ JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE obavljaju poslove iz LOKALNOG djelokruga kojima se
neposredno ostvaruju potrebe građana:
O uređenje naselja i stanovanja,
O prostorno i urbanističko planiranje,
O komunalne djelatnosti,
O brigu o djeci,
O socijalnu skrb,
O primarnu zdravstvenu zaštitu,
O odgoj i osnovno obrazovanje,
O kulturu, tjelesnu kulturu i sport,
O zaštitu potrošača,
O zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
O protupožarnu i civilnu zaštitu.
Poslovi lokalne i područne samouprave II
Þ JEDINICE PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE obavljaju poslove od područnog
(REGIONALNOG) ZNAČENJA, a osobito poslove koji se odnose na:
O školstvo,
O zdravstvo,
O prostorno i urbanističko planiranje,
O gospodarski razvoj, promet i prometnu infrastrukturu te
O planiranje i razvoj mreže obrazovnih, zdravstvenih, socijalnih i kulturnih ustanova.
Poslovi lokalne i područne samouprave I
O poslovi lokalnog i područnog (regionalnog) djelokruga uređuje se zakonom. Prilikom
dodjeljivanja tih poslova PREDNOST će imati ona tijela koja su NAJBLIŽA GRAĐANIMA.
O prilikom određivanja djelokruga jedinica lokalne i područne (regionalne) SAMOUPRAVE mora
se voditi računa o ŠIRINI I PRIRODI poslova i o zahtjevima učinkovitosti i EKONOMIČNOSTI
O jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju pravo u okviru zakona, svojim
STATUTIMA samostalno urediti unutarnje ustrojstvo i djelokrug svojih tijela te ih prilagoditi
lokalnim potrebama i mogućnostima
Poslovi lokalne i područne samouprave II
O u obavljanju poslova iz svojeg djelokruga tijela jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave samostalna su i podliježu samo NADZORU USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI ovlaštenih
državnih tijela.
O jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju pravo na VLASTITE PRIHODE
kojima slobodno raspolažu u obavljanju poslova iz svojeg djelokruga. Prihodi jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave moraju biti razmjerni njihovim ovlastima predviđenim Ustavom i
zakonom.
O država je dužna POMAGATI financijski slabije jedinice lokalne samouprave u skladu sa
zakonom
189
Upravljanje u lokalnim i područnim jedinicama I
O teritorijalnom podjelom na jedinice lokalne i područne samouprave, u državi se stvara velik
broj manjih "ustavnih" (statutarnih) i na njima utemeljenih političkih sustava.
O očuvanje jedinstva i cjeline političkog sustava ¬ razmjerno detaljno uređivanje temeljnih
oblika i načina ostvarivanja prava na samoupravu, prava na političko predstavljanje i političko
odlučivanje.
O temeljna odluka sastoji se u izboru sustava ustrojstva (samoupravne) vlasti i opredjeljenju za
određeni tip izbornog sustava.
O u Hrvatskoj ¬ inačica "parlamentarnog sustava", sa kolegijalnom izvršnom vlasti,
poglavarstvom, te naglašenim ovlastima načelnika lokalne odnosno područne samoupravne jedinice
(općinski načelnik, gradonačelnik, župan).
Upravljanje u lokalnim i područnim jedinicama II
O Općinski načelnik, gradonačelnik, župan:
× zahtijevati da predstavničko tijelo otkloni uočene nedostatke,
× nadzire zakonitost općih akata (propisa) koje donosi predstavničko tijelo,
× ima pravo obustaviti od primjene takav akt, ako smatra da je njime povrijeđen zakon ili drugi
propis,
O Ako ono to ne učini u roku od 15 dana, načelnik obavještava čelnika središnjeg tijela državne
uprave nadležnog za nadzor zakonitosti rada tijela lokalne i područne samouprave
Upravljanje u lokalnim i područnim jedinicama III
O u središtu pozornosti ¬pitanje NEPOSREDNOG IZBORA gradonačelnika i župana od
građana,
O u sustav upravljanja lokalnim jedinicama uveli bi se elementi "PREDSJEDNIČKOG SUSTAVA”
u kojem gradonačelnik nije politički odgovoran pred predstavničkim tijelom lokalne jedinice.
Þ RAZMJERNI IZBORNI SUSTAV :
O daje odlučnu prevagu političkim strankama na tim izborima,
O neprimjeren naravi lokalne samouprave,
O suviše politizira i čini pukim odrazom političkih odnosa u središnjoj vlasti.
190
Složene države i državne zajednice
Pregled povijesnog razvitka I
Þ antičko razdoblje - Grčki polisi sklapaju saveze kao: lige, simahije ili simpolitije,
Þ glavni razlog povezivanja država - gradova u antičkoj Grčkoj ¬ zajednička obrana protiv
vanjskog neprijatelja,
Þ inicijalni ugovor: zajednička vojska, zajedničko zapovjedništvo vojske, uz zadržavanje pune
neovisnosti pojedinih savezničkih država,
Þ borba za dominaciju nad savezom ¬ dugotrajniji savezi pretvarani u decentralizirane
imperije pod nadzorom najjačih država-gradova,
Pregled povijesnog razvitka II
Þ obrambeni razlozi (potkraj 13. st.) povezuju tri mala alpska kantona (Uri, Switz i
Unterwalden), radi očuvanja neovisnosti nasuprot snažnim germanskim susjedima ¬ širenje
191
sklapanjem novih ugovora ¬ nastanak Švicarske konfederacije 1848. godine ¬ pretvaranje u
federaciju, na temelju Ustava iz 1874. - potvrđeno Ustavom iz 2000. godine
Þ u 16. st. nastala konfederacija Ujedinjenih nizozemskih provincija s ciljem zajedničke
obrane protiv španjolske vladavine,
Pregled povijesnog razvitka III
Þ William Riker glavni razlog uspostavljanja federacija: zajednička obrana ili teritorijalno
proširenje, 1987. godine revidirao svoje ocjene i zaključio kako je federalizam bio od bitne važnosti
za očuvanje mira i prosperiteta na Sjevernoameričkom kontinentu,
Þ polovicom posljednjeg desetljeća 20. stoljeća u svijetu je postojalo 22 federativne države
(dvije milijarde ljudi, ili 40 posto svjetskog stanovništva),
Þ teritorijalno najveće i najmnogoljudnije države - federacije: SAD, Brazil, Indija, Rusija,
Kanada i Australija,
Þ svaka od tih država primjenjuje federalno načelo u vrlo različitim organizacijskim oblicima,
od kojih su neki bliži konfederalnom, a drugi centraliziranom državnom uređenju.
Klasični američki model i njegov utjecaj u svijetu I
Þ Temeljne ustavno-pravne značajke federativne države po tom modelu jesu:
Þ dvodomno zakonodavno tijelo savezne države (jedan dom predstavlja države članice
federacije, a drugi građane pojedinih država),
Þ dvostrukost temeljnih ustavnih institucija (zakonodavstva, izvršne vlasti i pravosuđa), koje
postoje na razini federacije i na razini država članica,
Klasični američki model i njegov utjecaj u svijetu II
Þ REZIDUALNE OVLASTI ¬ razdioba nadležnosti između savezne države i država članica, na
načelu izvorne nadležnosti država članica (što od nadležnosti nije saveznim ustavom izrijekom
prenijeto u isključivu nadležnost federacije, ostaje pridržano državama članicama),
Þ PARALELNA NADLEŽNOST ¬ u određenim funkcijama nadležnost se dijeli između
federacije i država članica,
Þ savezna tijela formiraju se i djeluju uz sudjelovanje (participaciju) država članica federacije,
Klasični američki model i njegov utjecaj u svijetu III
Þ Teorijski temelj takvog ustavnog uređenja jest TEORIJA O PODIJELJENOM suverenitetu
nastala jurisprudencijom Vrhovnog suda ¬ SUVERENITET U CIJELOSTI NE PRIPADA NITI
SAVEZNOJ DRŽAVI, NITI DRŽAVAMA ČLANICAMA FEDERACIJE.
Þ Podijeljeni suverenitet poslužio je Amerikancima kao način da izbjegnu pitanje kome u
federaciji pripada suverenitet.
Þ teorija o podijeljenoj suverenosti poslužila je kao pravno i političko opravdanje razvitka tzv.
centraliziranog federalizma,
Þ od početka 19. st. u SAD teče proces postupnog jačanja funkcija federalne vlasti, širenjem
federalnih ovlasti u nizu predmeta uspostavljenog odlukama Vrhovnog suda,
Klasični američki model i njegov utjecaj u svijetu IV
Þ Prenošenje američkog modela kao "pravog", "autentičnog" ili "modernog" federalizma u druge
države, urodilo proturječnim rezultatima.
192
Þ u nizu zemalja Latinske Amerike (Argentina, Brazil, Meksiko i Venezuela, u različitim
povijesnim, političkim i gospodarskim uvjetima, te različitim uvjetima političke kulture i tradicije),
američki ustavni model, (utjecao na njihove ustave), doveo je do potpuno različitih posljedica,
Þ D. Elazar: ako se u nekim od tih zemalja može govoriti o djelovanju federalizma, onda je to:
„CAUDILLIZAM"¬ upravljanje iz jednog središta moći putem dislociranih političkih vođa u
pojedinim provincijama.
Klasični američki model i njegov utjecaj u svijetu V
Þ Federalizam u Kanadi uveden 1867. godine u kombinaciji s britanskim načelom parlamentarne
suverenosti,
× razvitak federalizma u Kanadi nije išao putem centralizacije kao u Sjedinjenim Državama,
zbog djelovanja političkih snaga u Quebecku koje traže labaviji, asimetrični savez ili čak
razdruživanju od federacije.
× otpori centralizaciji - rješenja iz Ustava iz 1982. godine prema kojima je naglasak na pravu
država, potrebi suglasnosti za izmjene niza odredbi Ustava, produžena rasprava u cilju reforme
federacije u asimetričan oblik u kojem bi Quebeck imao poseban ustavni status,
Þ pod američkim utjecajem i uz kombinaciju s britanskim sustavom parlamentarizma,
federalizam je uveden u Australiji 1898. godine.
Klasični američki model i njegov utjecaj u svijetu VI
Þ Indija - uspostavljena kao federacija Ustavom iz 1950. godine,
Þ europske federacije (Austrija, Njemačka, Švicarska i Belgija) nastale su procesom
integracije u 19. stoljeću, uz korištenje vojnih sredstva ¬ pri formuliranju njihovih ustava do
izražaja došao američki model, a kod nekih i izravni američki utjecaj,
Þ druge europske države (Italija, Španjolska, Nizozemska, u najnovije vrijeme Velika
Britanija), nastoje uspostaviti model decentralizirane unitarne države, koja priznaje visok stupanj
autonomije svojim regijama, odnosno pokrajinama.
Zaključak I
Þ federalizma u svijetu pokazuje da je bio uspješan prije svega u nacionalno homogenim
državama,
Þ u federacijama utemeljenima na postojanju povijesnih naroda s jakom državnopravnom
tradicijom pokušaji primjene centralizacije pod krinkom nametnutog federalizma pokazali su se
neuspjelim, izazivali brojne sukobe ili izravno vodili raspadu takvih federacija,
Þ u SFRJ pod težnjom srpskog političkog vodstva koncepcija "autentičnog federalizma",
utemeljenog na načelu "jedan čovjek - jedan glas", koja bi omogućila dominaciju najbrojnije, srpske
nacije - suprotna samoj ideji federalizma koji uvijek teži pomirenju odnosa između velikih i malih
država,
Zaključak II
193
Þ Ustav iz 1974. godine, omogućio je članicama jugoslavenske federacije, pa tako i Republici
Hrvatskoj, da pravno i vojnički obrane svoje pravo na samoodređenje, koje uključuje pravo na
odcjepljenje,
Þ uvjet za uspješnu primjenu federalizma je postojanje određenog stupnja razvoja
demokracije, demokratske države (Belgija ili čak Švicarska),
Þ početkom 21. stoljeća interes za federalizam ponovno je porastao, posebno u vezi s
nastojanjima na uspostavljanju ustavnog ugovora Europske Unije.
Pravno razlikovanje konfederacije i federacije I
Þ razlikovanje federacije i konfederacije razrađeno je u njemačkoj doktrini državnog prava 19.
st. (G. Jellinek).
Þ pisci američkog Ustava, (proučavajući srednjovjekovne pisace), različito su upotrebljavali
izraze konfederacija i federacija,
Þ u ranijih pisaca prefiks "con" (sa) označavao čvršći oblik veze između država,
Þ rani "konfederalisti" u Americi bili su upravo oni koji su se zalagali za stvaranje čvršćeg
saveza,
Þ federalistima u Americi nazivaju se pristaše novog ustava i čvršćeg oblika unije među
državama članicama federacije,
Þ protivnici, koji su se zalagali za prava država i lokalnih samouprava, nazivali su se
"antifederalistima",
Pravno razlikovanje konfederacije i federacije II
Þ U pravnoj teoriji razlikovanje se temelji se na tri kriterija:
Þ pravni temelj zajednice;
Þ pravni odnos tijela zajednice prema građanima;
Þ status udruženih država u međunarodnom pravu.
Pravni temelj zajednice I
Þ kod federacije temeljni akt – USTAV FEDERACIJE, pravni akt kojim je utemeljena
određena državna zajednica,
Þ kod konfederacije – UGOVOR MEĐUNARODNOG PRAVA, može se mijenjati samo pristankom
svih članica - svaka država ima trajno pravo istupiti iz konfederacije po svojoj odluci,
Þ federacija - jedinstvena savezna država, koju čini više država, utemeljena na diobi
nadležnosti između njih,
Þ konfederacija - savez država koje zadržavaju svoj suverenitet,
Pravni temelj zajednice II
Þ federativni se ustavi u većini mijenjaju odlukom tijela federacije, ali se često zahtijeva
odobrenje (ratifikacija) određenog broja članica federacije - u pojedinim pitanjima i suglasnost svih
članica,
Þ odlučivanje na temelju suglasnosti država članica značajka je konfederacije, ali ga nalazimo i
u federacijama,
Þ obratni primjeri - u konfederacijama se odlučuje o nekim pitanjima većinom glasova država
članica,
Þ konstitutivni dijelovi konfederacije: isključivo države članice,
194
Þ konstitutivni dijelovi federacije: države i građani,
Þ pravo na odcjepljenje država članica značajka je konfederacija, ali ga jamče i ustavi nekih
federacija, (Ustav Sovjetskog Saveza iz 1977. i Ustav SFRJ iz 1974. godine.)
Odnos prema građanima I
Þ u KONFEDERACIJI nema pravnog odnosa između tijela konfederacije i građana - državljana
zemalja obuhvaćenih savezom,
Þ KONFEDERACIJA nema izvršna tijela, a odluke konfederativnih tijela ne obvezuju građane
sve dok ne budu unesene u zakonodavstvo država članica. Građani se nalaze u pravnom odnosu samo s
tijelima svoje države i nemaju neposrednog dodira s tijelima konfederacije, koju čine samo države.
Þ sastavni dijelovi FEDERACIJE su i države članice i građani,
Odnos prema građanima II
Þ u zakonodavstvu, izvršnoj funkciji i sudstvu, tijela FEDERACIJE u sklopu na njih prenesenog
djelokruga - pravno reguliraju odnose, te mogu neposredno izvršavati zakone i druge odluke koje
donose,
Þ takve odnose nalazimo i u nekim KONFEDERACIJAMA, u gospodarskim zajednicama sui
generis, kao što je EEZ u kojoj, u određenim uskim područjima, tijela Zajednice izravno provode
propise zajednice, te mogu poduzimati sankcije prema pravnim i fizičkim osobama.
Status u međunarodnom pravu
Þ KONFEDERACIJA nije subjekt međunarodnog prava,
Þ u međunarodnim odnosima samostalno istupaju države članice,
Þ FEDERACIJA je subjekt međunarodnog prava i istupa u međunarodnim odnosima kao cjelina,
Þ države članice mogu na KONFEDERACIJU prenijeti različite ovlasti, pa tako i pravo
međunarodnog zastupanja saveza,
Þ neke FEDERACIJE priznavale su državama članicama pravo sudjelovanja u međunarodnim
odnosima (Sovjetski Savez glede Ukrajine i Bjelorusije)
Drugi oblici složenih država i državnih zajednica I
Q - PERSONALNA UNIJA,
Q - REALNA UNIJA,
Q - ZAKONODAVNA UNIJA,
Q - ASIMETRIČNA ZAJEDNICA DRŽAVA,
Q - ASIMETRIČNI SAVEZI,
Q - POSEBAN OBLIK SLOŽENE DRŽAVE – BiH,
Q - EU – NOVI OBLIK DRŽAVNE ZAJEDNICE
Drugi oblici složenih država i državnih zajednica II
Þ PERSONALNA UNIJA
Þ zajednica dviju ili više država koje imaju zajedničkog monarha,
Þ međusobno odvojene i samostalno djeluju u međunarodnim odnosima,
Þ uređuju svoje unutarnje odnose,
Þ temelj personalne unije su ustavi država povezanih u uniju, prema kojima ista osoba postaje
vladarom različitih država.
195
(Engleska i Hanover (1714.-1838.), Nizozemska i Luxemburg (1815.-1890.)
Drugi oblici složenih država i državnih zajednica III
Þ REALNA UNIJA
Þ čvršći oblik povezivanja država, utemeljen na ugovoru, djeluje kao jedinstveni subjekt u
međunarodnim odnosima,
Þ neke druge zajedničke funkcije mogu biti ugovorom prenesene na uniju:
× zajednička vojska i briga o opskrbi vojske,
× najčešće zajednički monarh.
Þ Austro - Ugarska prema Nagodbi iz 1867. godine, imala je i zajedničko zastupničko tijelo -
Carevinsko vijeće sastavljeno od delegacija bečkog i peštanskog parlamenta.
Þ Unija između Norveške i Švedske, nastala 1815. godine - primjer mirnog razdruživanja
država nakon referenduma u Norveškoj 1905. godine.
Drugi oblici složenih država i državnih zajednica IV
Þ ZAKONODAVNA UNIJA
Þ složena državna zajednica u kojoj sastavni dijelovi nalaze svoj ustavni izražaj putem
zajedničkih, a ne posebnih institucija.
Þ Ujedinjeno Kraljevstvo sastoji se od:
Þ Engleske,
Þ Škotske - ustavom zajamčeno vlastito zakonodavstvo, administracija, posebna crkva i
središnja banka,
Þ Walesa - prenošenjem ovlasti (devolucijom) suverenog Parlamenta stekao određeni stupanj
kulturne autonomije i samouprave,
Drugi oblici složenih država i državnih zajednica V
Þ Sjeverne Irske (Ulster) - ima autonomiju što uključuje i vlastito zakonodavstvo;
Þ Kanalskih otoka (Guersnev, Jersev, Man, i Sar) - uživaju visok stupanj autonomije i imaju
svoje vlade.
Þ Britanska teorija izbjegava svaku federalističku terminologiju pri objašnjavanju državne
strukture i radije koristi termin devolucija
Þ U državama gdje pokrajine imaju visok stupanj političke autonomije, ali se ne odstupa od
unitarnog državnog ustrojstva teorija govori o decentraliziranoj unitarnoj državi,
Þ (Nizozemska i Belgija prije nego što je uspostavljen poseban oblik federativnog uređenja
1983. godine)
Drugi oblici složenih država i državnih zajednica VI
Þ ASIMETRIČNE ZAJEDNICE DRŽAVA
Þ državne zajednice utemeljene na asimetričnim oblicima ustavnog uređenja, obično između
manje i velike države, koje slabijoj omogućavaju očuvanje:
× integriteta i
× autonomije u trajnoj vezi s većim susjedom.
Þ PRAVNO UREĐENJE takvih asimetričnih odnosa uključuje:
196
Þ ugovorom o ulasku u zajednicu utvrđeno da jedna ili druga strana ima pravo jednostrano
raskinuti odnos udruživanja.
Þ Butana i Indije,
Þ Republike Palau i SAD,
Þ Lichtenstein i Švicarske;
Drugi oblici složenih država i državnih zajednica VII
Þ ASIMETRIČNI SAVEZI, utemeljeni na Ustavu, jedna strana uživa poseban status
autonomije koji uključuje zakonodavnu, sudbenu i izvršnu vlast, a svaka izmjena u odnosu mora se
temeljiti na suglasnosti obadvije strane.
Þ status Aalandskih otoka u Finskoj,
Þ Azora prema Portugalu,
Þ Puerto Rico prema SAD
Þ Puerto Rico ima:
Þ punu samostalnost u unutarnjim stvarima, teoretski veću nego same države članice američke
federacije,
Þ njegovi građani su državljani SAD, ali bez prava glasovanja na nacionalnim izborima.
Poseban oblik složene države: Bosna i Hercegovina I
Þ NASTANAK USTAVA BIH
Þ s ustavnopravnog stajališta odvijao se u dvije faze:
Þ 1. USTAV FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE od 21. ožujka 1994. godine:
Þ izrađen na temelju Washingtonskih sporazuma od 18. ožujka 1994.,
Þ dogovoren na međunarodnoj konferenciji u Beču.
Þ prihvaćen od Ustavotvorne skupštine.
Poseban oblik složene države: Bosna i Hercegovina II
Þ 2. MIROVNI SPORAZUM od 21. studenog 1995.
Þ postignut je na mirovnoj konferenciji u Daytonu nakon vojničkog poraza srpskih snaga,
Þ sklopljen između predsjednika Republike Hrvatske, predsjednika Republike Bosne i
Hercegovine i predsjednika Savezne Republike Jugoslavije, uz sudjelovanje predstavnika
konstitutivnih naroda Bosne i Hercegovine, Hrvata, Bošnjaka i Srba, uz veoma aktivno sudjelovanje
američkih dužnosnika.
Þ potpisan je u Parizu 14. prosinca 1995. godine kao Opći okvirni sporazum za mir u BiH.
Poseban oblik složene države: Bosna i Hercegovina III
Þ Aneks IV sadrži i tekst Ustava BiH,
Þ Aneks I. sadrži popis sloboda i prava čovjeka i građanina,
Þ Aneks II. veoma važne prijelazne odredbe.
Þ Tim je ustavnim aktima stavljen izvan pravne snage USTAV REPUBLIKE BiH
Poseban oblik složene države: Bosna i Hercegovina IV
Þ Ustav Federacije Bosne i Hercegovine ostao je na snazi za područje koje obuhvaća hrvatsko-
bošnjačka federacija, ako njegove odredbe nisu u suprotnosti s Ustavom BiH,
Þ Ustavni sud BiH je (Odlukom U-005 od 1. srpnja 2000.) ukinuo niz odredbi Ustava Republike
Srpske, kao i više odredbi Ustava Federacije, kojima su ti entiteti, posebno Republika Srpska, bili
197
određeni kao suverene države potvrdivši načelo jedinstvenosti države Bosne i Hercegovine, te načelo
konstitutivnosti tri naroda na cijelom području te unitarne države, odnosno u oba entiteta.
Temeljna koncepcija državnog uređenja BiH I
Þ Ustav BiH od 14. prosinca 1995. godine najsloženiji je oblik primjene federalnog načela -
državnog uređenja do danas poznat u svijetu.
Þ BiH je određena Ustavom kao država, koja zadržava međunarodnopravni subjektivitet i
članstvo u OUN, - ne naziva se "republikom" - unutarnje ustrojstvo promijenjeno u skladu s
odredbama Ustava.
Þ Država BiH sastoji se od dva entiteta: Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske.
Þ Uspostavljena odlukom tri konstitutivna naroda, Hrvata, Bošnjaka i Srba.
Temeljna koncepcija državnog uređenja BiH II
Þ Entiteti nisu određeni kao države, niti su posebno definirani u Ustavu.
Þ Entiteti imaju pravo sklapati međunarodne ugovore (uz suglasnost Parlamentarne skupštine) i
uspostavljati posebne usporedne odnose sa susjednim državama (sukladno suverenitetu i
teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine).
Þ Entiteti raspolažu svojim oružanim snagama, ali ne smiju prijetiti drugima, bez pristanka
vlade drugog entiteta ući s vojskom na njegovo područje, niti ugrožavati suverenitet i teritorijalno
jedinstvo Bosne i Hercegovine.
Þ Entiteti, kao i kantoni koji ih sačinjavaju, imaju svoje ustave, koji moraju biti u suglasnosti s
odredbama ustava širih zajednica.
Ustrojstvo vlasti BiH
Þ VRHOVNA TIJELA DRŽAVE BiH:
Þ PREDSJEDNIŠTVO,
Þ PARLAMENTARNA SKUPŠTINA,
Þ VIJEĆE MINISTARA,
Þ USTAVNI SUD.
Þ nijedna osoba, koja izdržava kaznu ili je pod optužbom Međunarodnog suda za bivšu
Jugoslaviju, a oglušila se na poziv Suda, nema pravo kandidirati se, niti obnašati bilo koju javnu
funkciju,
Þ sastav dužnosnika u svim institucijama mora odražavati opći sastav pučanstva.
Predsjedništvo I
Þ Sastav, način izbora i rada:
Þ jedan Bošnjak i jedan Hrvat, izravno izabrani s teritorija Federacije,
198
Þ jedan Srbin izravno izabran s teritorija Republike Srpske,
Þ biraju se na način određen izbornim zakonom tako da svaki birač glasuje za jednog člana
Predsjedništva,
Þ mandat traje četiri godine s mogućnošću još jednog, nakon čega se četiri godine ne smiju
kandidirati,
Þ rotiraju se na mjestu predsjedatelja,
Þ odluke se donose konsenzusom, a samo iznimno i većinom glasova,
Þ član koji se protivi donošenju odluke može zahtijevati pravorijek dvije trećine delegata koji
pripadaju onom narodu čiji predstavnik smatra da je odluka štetna za vitalne interese pojedinog
naroda,
Predsjedništvo II
Þ svaki član Predsjedništva ima ovlasti civilnog zapovjednika oružanih snaga,
Þ koordinaciju aktivnosti oružanih snaga obavlja Stalni komitet, kojeg uz članove
Predsjedništva, čine i drugi od njih imenovani članovi,
Þ predsjedništvo je kao najvažnije tijelo gdje se dogovaraju najvažnije političke odluke u
sustavu ustrojstva vlasti,
Þ nadzire izvršavanje odluka Parlamentarne skupštine,
Þ kao glavni oblikovatelj, a ne samo predlagatelj zakonodavstva,
Þ Skupština, ponajprije, donosi "zakone potrebne za provedbu odluka Predsjedništva", a tek
zatim i zakone iz svojeg ostalog djelokruga,
Þ predsjedništvo ima i pravo raspustiti Dom naroda,
Parlamentarna skupština I
Þ DVODOMNA:
Þ DOMA NARODA I
Þ ZASTUPNIČKOG DOMA.
Þ DJELOKRUG:
Þ zakonodavstvo ,
Þ donošenje državnog proračuna,
Þ ratifikacija međunarodnih ugovora i
Þ druge ovlasti.
Þ DOM NARODA
Þ ima 15 delegata:
Þ dvije trećine iz federacije, od kojih pet Hrvata i pet Bošnjaka,
Þ jedna trećina iz Republike Srpske (pet Srba).
Þ Hrvatske i bošnjačke delegate bira Dom naroda Federacije, srpske - Skupština Republike
Srpske.
Parlamentarna skupština II
Þ ZASTUPNIČKI DOM
199
Þ ima 42 člana biranih izravno,
Þ dvije trećine s područja Federacije,
Þ jedna trećina s područja Republike Srpske
Þ NAČIN RADA
Þ zakonodavstvo se donosi suglasnom odlukom oba doma,
Þ domovi odlučuju većinom glasova, uz postupke kojima se pribjegava kad većina predstavnika
jednog od naroda u Domu drži da su ugroženi vitalni interesi njihova naroda,
Þ u krajnjem stupnju, ako usklađivanje stajališta bude neuspješno odluku o opravdanosti
zaustavljanja rada domova donosi Ustavni sud po hitnom postupku.
Ustavni sud I
Þ važne ovlasti u sporovima o pravima i dužnostima između entiteta,
Þ krajnji arbitar u slučaju zaoštrenih političkih neslaganja između političkih predstavnika
entiteta, Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i pojedinih institucija Bosne i Hercegovine.
Þ NAJVAŽNIJE POLITIČKE OVLASTI:
Þ odlučivanje o ustavnosti odluke jednog od entiteta da uspostavi posebne usporedne odnose sa
susjednom državom,
Þ odlučuje o ustavnosti Ustava entiteta.
Ustavni sud II
Þ SASTAV:
Þ šest članova (4 bira Zastupnički dom Federacije, 2 bira Skupština Republike Srpske),
Þ tri člana imenuje predsjednik Europskog suda za ljudska prava nakon dogovora s
Predsjedništvom - ne mogu biti državljani Bosne i Hercegovine ili koje susjedne države,
Þ takav sastav treba osigurati prevagu predstavnicima međunarodne zajednice pri odlučivanju
Ustavnog suda.
Predsjednik vijeća ministara
Þ imenuje ga Predsjedništvo uz odobrenje Zastupničkog doma,
Þ predsjednik Vijeća ministara imenuje ministre uz odobrenje Doma,
Þ pri sastavljanju Vijeća ministara s područja Federacije ne može biti više od dvije trećine
ministara,
Þ zamjenik ministra pak ne može biti iste nacionalnosti kao ministar,
Þ Vijeće ministara politički je odgovorno Parlamentarnoj skupštini.
Pravna priroda države BiH I
Þ Oblika državnog uređenja nemoguće odrediti primjenom kriterija razlikovanja federacije i
konfederacije i usporedbe s drugim oblicima udruživanja država.
Þ Zvonko Miljko:
Þ “ ustavna iluzija",
Þ “ asimetrična konfederacija",
Þ "segmentirana država",
Þ "unija samostalnih političkih entiteta sa zajedničkom središnjom vlašću“,
Þ "federacija sui generis"
Pravna priroda države BiH II
200
Þ Ustav predstavlja poseban oblik uređenja države bez presedana u ustavnopravnoj povijesti:
Þ do danas ostao samo semantički ustav za koji bi bilo teško ustvrditi da je u cijelosti
primijenjen u životu,
Þ zbiljski BiH funkcionira kao PROTEKTORAT, pod zaštitom i vrhovnim nadzorom međunarodne
zajednice, čiji visoki predstavnik od 1998. godine ima proširen mandat da sam donosi odluke koje
ustavna tijela ne mogu donijeti, osiguranom nazočnošću jakih međunarodnih vojnih snaga za
stabilizaciju (SFOR).
Þ riječ je o dokumentu prijelaznog stanja, nastalom temeljem mirovnog ugovora, radi potrebe
uređenja temeljnih odnosa do normalizacije, kad bi predstavnici naroda Bosne i Hercegovine trebali
donijeti u pravom smislu narodni ustav.
Federalistička teorija I
Þ Klasična američka ustavnopravna i politička teorija federalizma
Þ Kome u federativnoj državi pripada supremacija, odnosno suverenitet: saveznoj državi ili
federalnim jedinicama, može li se ona dijeliti?
Þ U tom okviru razvijene su TEORIJE:
× CENTRALIZIRANOG FEDERALIZMA, s prevagom na strani savezne države,
× DECENTRALIZIRANOG FEDERALIZMA, s prevagom na strani država,
× PRATEĆE USTAVNOPRAVNE TEORIJE o:
Þ pravu secesije,
Þ takozvane nulifikacije na strani federalnih jedinica,
Þ dualni ili dvojni federalizam koji se zasniva na ideji o dijeljenju suverenosti između savezne
države i federalnih jedinica.
Federalistička teorija II
Þ U SUVREMENOJ TEORIJI pitanje suverenosti i osnovni principi mogu se odrediti kao:
Þ TEHNO-MENADŽERSKI ili administrativni pristup - problemima federalizma pristupa ne kao
filozofskim, političkim ili ideološkim, već pragmatički, sa stajališta efikasnog i znanstvenog
upravljanja i koordinacije triju osnovnih slojeva složene državne strukture,
Þ NEGATORSKI PRISTUP - federalizmu odriče bilo kakav utjecaj na realno odvijanje
političkih procesa, u SAD kao i u svim ostalim federacijama,
Þ SUVREMENI FEDERALISTIČKI pristup - federalizam smatraju osnovnim principom ustavnog
uređenja i zbog određenih razloga smatraju da ga je vrijedno zadržati i jačati.
Federalistička teorija III
Þ U svim je razdobljima naglašavala značenje federativnog načela kao organizacijskog pravila
koje omogućava:
Þ sporazumno i mirno udruživanje političkih zajednica u šire zajednice, kroz obilje
organizacijskih oblika u kojima mogu ostvariti određene zajedničke interese,
Þ očuvanje svoje samostojnosti i cjelovitosti,
Þ zajedničko odlučivanje o svojim interesima na ravnopravnim osnovama.
Federalistička teorija IV
201
Þ Suvremena federalistička teorija nudi alternativu shvaćanju o nužnom postojanju suverenog
centra donošenja političkih odluka u državi i o neizbježnoj kumulaciji vlasti na jednoj od točaka
strukture političkih institucija.
Þ federalizam osnovni princip moderne političke organizacije na svim razinama.
Þ prema Elazaru federativni je sistem istovremeno jedinstveni sistem i sistem sistema.
Zajednice koje ga tvore nisu u međusobnom odnosu nadređenosti i podređenosti, već su neke od njih
"uže", a druge "šire".
Þ hijerarhijski odnosi nipošto nisu nužni - federalizam, kao organizacijski princip, jedini može
spriječiti pojavu hijerarhija i njihovo jačanje,
Federalistička teorija V
Þ organizacijski princip federalizma je ne-centralizacija, gdje je ustavno provedena i
garantirana difuzija i razdioba vlasti između mnogobrojnih centara, za razliku od obične
decentralizacije, gdje se pretpostavlja da postoji suvereni centar vlasti koji devolucijom prenosi dio
svojih nadležnosti na načelno niže organe,
Þ federativni model ne trpi hijerarhiju te donosi suštinske prednosti pred modelima političkih
sistema zasnovanih na ideji suverenosti.
Þ izrazi federalizam, federacija i konfederacija imaju korijene u latinskoj riječi FOEDUS, koja
znači SAVEZ, a neki je autori povezuju s riječi FIDES, VJERA, POVJERENJE.
Þ puno značenje pojma, prema Elazaru, još bolje rasvjetljava hebrejska riječ za savez, BRIT,
koja je istodobno sinonim za SHALOM, MIR, MIRNI SAVEZ zasnovan ugovorom ili zavjetom.
Federalistička teorija VI
Þ Ispravna primjena federalnog načela podrazumijeva udruživanje zasnovano na:
Þ poštivanju temeljnog sporazuma o stvaranju zajednice,
Þ uzajamnom priznavanju integriteta svakog člana zajednice,
Þ poštivanju različitosti,
Þ mirnom i sporazumnom rješavanju sukoba interesa,
Þ uvažavanju zajedničkih, ako i posebnih interesa udruženih entiteta,
Þ dobrovoljnosti sudjelovanja u savezu, kao i pravu na mirno istupanje iz saveza.
Federalistička teorija VII
Þ primjena federalnog načela u određenom obliku udruživanja država ni u kojem slučaju ne
zahtjeva uspostavljanje federativne države - to mogu biti različiti konfederalni, asimetrični i drugi
oblici uređenja odnosa u zajednici država.
Þ takvoj je teoriji stran svaki sustav dominacije jedne ili više udruženih zajednica nad drugima,
te pokušaji ostvarivanja dominacije ugrožavaju i razaraju samu prirodu saveza.
Þ autori Federalista postavili krajnji kriterij djelotvornosti - tamo gdje se takav oblik
suprotstavljanja dominacije ne javlja, nema zbiljske osnove za postojanje federacije i ona se
pretvara ili u imperij pod dominacijom nadmoćne sile ili se raspada.
Federalistička teorija VIII
202
Þ Martin Diamond: - “ svaka konkretna federativna struktura uvijek je institucionalno izraz
kontradiktornih tenzija između specifičnih razloga zbog kojih federativne jedinice moraju ostati
male i autonomne, ali ne u potpunosti, odnosno velike i jedinstvene u zajednici, ali ne u potpunosti.
Razlike između federacija proizlaze iz razlika u ta dva para razloga zbog kojih se federalizam hoće."
Europska unija: Novi oblik državne zajednice I
Þ Europska Unija je nov oblik udruživanja država, koji stabilno jača svoju unutarnju integraciju,
i širi se uključivanjem novih država, počevši od osnutka Europske zajednice za ugljen i čelik Pariškim
ugovorom iz 1951. godine,
Þ Ugovorom iz Maastrichta - stupio na snagu 1994. godine, države članice su osnovale Europsku
uniju. Nakon velikog proširenja 2004. godine Europska Unija broji 27 država članica.
Þ vodeći političari europskih država nastojali su pronaći model međudržavne suradnje koji bi
spriječio da se ratna katastrofa ponovi na europskom kontinentu. Neki su zahtijevali uspostavljanje
europske federacije, pa i silom oružja.
Europska unija: Novi oblik državne zajednice II
Þ Nasuprot idejama radikalnih europskih federalista koji su zahtijevali ubrzano stvaranje
ujedinjenih europskih država, teoretičari europske integracije (Jean Monnet, Robert Schuman, Paul
Henry Spaak i drugi) razvili su tzv. teoriju funkcionalizma, postupnog i strpljivog građenja jedinstva
u pojedinim funkcijama za koje postoji jasan politički i gospodarski interes.
Þ zajednički interes zemalja Zapadne Europe na obnovi i osiguranju sustava koji može jamčiti
"mir i sigurnost" bio je najočitiji i najlakše ga je bilo definirati u pojedinim gospodarskim funkcijama.
Europska unija: Novi oblik državne zajednice III
Þ 1957. godine u Rimu nastavljen proces integracije sklapanjem ugovora o: Europskoj
ekonomskoj zajednici i Organizaciji za suradnju na području korištenja nuklearnih izvora energije
(EUROATOM),
Þ 1967. godine sklopljen je ugovor o spajanju triju zajednica, kojim je osnovano Jedinstveno
vijeće i Komisija europskih zajednica,
Þ 1976. godine osnovan je Europski parlament u koji zastupnike biraju neposredno građani
država članica, prema izbornim propisima tih država,
Europska unija: Novi oblik državne zajednice IV
Þ 1986. godine, usvojen je Single European Act, u cilju proširenja djelovanja Zajednice na nova
područja, jačanja položaja Parlamenta i izvršnih tijela Zajednice,
Þ vrhunac - usvajanje Ugovora o uspostavljanju Ustava za Europu, usvojenog konsenzusom na
Europskoj konvenciji 10. srpnja 2003. godine, prihvaćenog od Europskog vijeća 18. lipnja 2004.
godine.
Þ nakon toga neuspjeh - Ustav odbijen na referendumima u Francuskoj i Nizozemskoj, nakon
čega je proces ratifikacije zaustavljen, a sudbina ustavnog dokumenta je neizvjesna.
203
Ustavni izbor u procesu Europske integracije I
Þ Bijela knjiga Europske komisije o upravljanju Europskom Unijom, (2001. godine) važan korak u
pripremanju rada na donošenju ključnih odluka:
- analizira postignuća i slabosti postojećeg složenog sustava,
- ističe slijedeća načela "DOBRE VLADAVINE", koja su općenito primjenjiva pri analizi
funkcioniranja demokratskih političkih sustava:
Þ OTVORENOST,
Þ SUDJELOVANJE,
Þ ODGOVORNOST,
Þ DJELOTVORNOST I
Þ USKLAĐENOST,
Þ a koja imaju osnažiti primjenu temeljnih načela integracije Unije:
Þ NAČELA RAZMJERNOSTI I
Þ SUPSIDIJARNOSTI.
Ustavni izbor u procesu Europske integracije II
Þ BIJELA JE KNJIGA potvrdila DVA VAŽNA ZAKLJUČKA iz znanstvene literature:
Þ "proces donošenja političkih odluka u Uniji tako složen da jako malo običnih Europljana ima
osnovnog pojma o njemu ili sa sigurnošću mogu kazati tko je odgovoran za politike koje se
primjenjuju",
Þ "ima malo saznanja o tome u kojoj se mjeri europsko zakonodavstvo zaista provodi širom
Europske Unije ... dok se općenito smatra kako je provedba daleko od jednoobraznosti i savršenstva."
Ustavni izbor u procesu Europske integracije III
Þ BIJELA KNJIGA:
Þ građani se osjećaju otuđenim od institucija i političkog odlučivanja u tijelima Unije,
Þ izlazak građana na izbore za Europski Parlament stalno opada,
Þ postupci odlučivanja su komplicirani, prespori i netransparentni,
Þ postojeći pravni sustav previše složen da bi bio djelotvorno proveden,
Þ primjena temeljnih načela na kojima je uspostavljena Unija, kao što je solidarnost i
supsidijarnost, zahtijevaju preispitivanje i usavršavanje kako bi se mogli dosljedno primjenjivati,
Þ sam "funkcionalizam" zahtijeva preispitivanje sa stajališta spomenutih načela "dobrog
upravljanja".
Ustavni izbor u procesu Europske integracije IV
Þ LAEKENSKA DEKLARACIJA O BUDUĆNOSTI EUROPE iz 2001.g.:
Þ Europska Unija nalazi se na raskrižju bez presedana u njezinoj povijesti,
Þ ta je povijest "PRIČA O USPJEHU", ali potrebno je donijeti važne odluke o tome kako
ODGOVORITI NA TRI TEMELJNA PROBLEMA:
Þ demokratski izazov unutar Unije,
Þ nova uloga Europe u globaliziranom svijetu,
Þ očekivanja europskih građana u pogledu donošenja odluka i provedbe politika u Europskoj
Uniji.
Ustavni izbor u procesu Europske integracije V
Þ Temeljni SMJER REFORME političkih institucija:
204
Þ zahtjev za više demokratičnosti,
Þ transparentnosti i
Þ djelotvornosti u funkcioniranju institucija.
Ustavni izbor u procesu Europske integracije VI
Þ OTVORENO NIZ PITANJA ustavne naravi:
Þ pojednostavljenja pravnog sustava utemeljenog na tri temeljna međunarodna ugovora,
Þ raspodjele nadležnosti između država članica i Unije,
Þ ustrojstva samih tijela Unije i njihovih ovlasti,
Þ načina odlučivanja,
Þ većine potrebne za odluke,
Þ prava veta država u pojedinim područjima zajedničke politike.
Ustavni izbor u procesu Europske integracije VII
Þ PITANJA DEFINITIVNO OTVORENA NA KONVENCIJI O BUDUĆNOSTI EUROPE:
Þ kako ustrojiti vladavinske institucije Unije na način kojim bi se omogućio potreban stupanj
jedinstva zajednice i istodobno osigurao nužan stupanj autonomije i participacije država članica,
jednako velikih i malih, gospodarski snažnih i onih slabijih, starih i novih.
Ustavni izbor u procesu Europske integracije VIII
Þ KONVENCIJA O BUDUĆNOSTI EUROPE I NEUSPJEH RATIFIKACIJE EUROPSKOG
USTAVA
Þ Zadaće:
Þ razmotriti pitanja razdiobe nadležnosti unutar Unije,
Þ razmotriti provedbu načela supsidijarnosti,
Þ razmotriti pojednostavnjenja pravnih instrumenata, sukladno zahtjevima za više
demokratičnosti, transparentnosti i djelotvornosti u djelovanju Europske Unije.
Konvencija o budućnosti Europe i neuspjeh ratifikacije Europskog ustava I
Þ neuspjeh ratifikacije doveo je Europsku Uniju 2005. godine u stanje krize kakvu još nije
doživjela,
Þ događaji pokazuju kako je oprez europskih Utemeljitelja iz polovice 20. stoljeća bio
utemeljen, a pokušaj da se donese Ustav preuranjen,
Þ opasnost ishitrenog federalizma u Europi - žurbe prema političkoj integraciji, koja bi
federalizam iskrenula u jedva nešto više od maske za unitarnu super državu, je u tome što bi ugrozila
složeno tkivo europskih društava.
Þ pitanja za desetljeća, možda za naraštaje
«PRAVILA MUDROSTI ZA USTAVOTVORCE»
Þ "Pravila mudrosti za ustavotvorce" (formulirao kanadski autor McWhinney na temelju radova
francuskog pisca iz doba Revolucije opata Sieyesa):
Þ neka ustav bude kratak,
Þ ne pokušavajte riješiti kratkoročne probleme,
Þ čuvajte ustav od stranačke politike,
Þ pisanje teksta ostavite pravnicima,
Þ budite skromni u očekivanjima, ako je društvo podijeljeno,
Þ ne pokušavajte propisati nemoguće,
205
Þ ne učinite ustav previše krutim,
Þ ono što uspješno djeluje drugdje, ne mora tako djelovati u vašoj zemlji,
Þ promjena jedne institucije utjecat će na druge,
Þ društvo može odjednom prihvatiti samo ograničene promjene.
Temeljne institucije Europske unije
Þ TIJELA EUROPSKE UNIJE uspostavljena Rimskim ugovorom:
Þ Europsko vijeće,
Þ Vijeće Europske Unije,
Þ Europska komisija,
Þ Europski parlament,
Þ Europski sud pravde.
Europsko vijeće
Þ Europsko vijeće čine državni poglavari odnosno predsjednici vlada svake od država članica,
Þ Europsko vijeće se sastaje najmanje dva puta godišnje, a po potrebi i češće,
Þ na njemu se raspravljaju temeljna strateška pitanja ciljeva Europske unije i politika njihovog
ostvarivanja,
Þ dogovorno rješavaju sporovi među članicama unije.
Vijeće Europske unije I
Þ Vijeće Europske unije, odnosno Vijeće ministara je najvažnije odlučujuće tijelo Europske
Unije,
Þ čine ga po jedan zastupnik svake od država članica, u načelu ministar vanjskih poslova,
Þ Vijećem predsjeda na vrijeme od šest mjeseci, po unaprijed utvrđenom redoslijedu, jedna od
država članica,
Þ Vijeće ne zasjeda stalno, već prema potrebi, a saziva ga predsjednik na prijedlog jednog od
članova, ili na prijedlog Povjerenstva,
Þ Vijeće donosi sve najvažnije odluke u djelokrugu Europske unije, često ga se naziva
europskim zakonodavcem,
Þ u novije vrijeme zakonodavnu nadležnost Vijeće u sve većoj mjeri dijeli sa Europskim
parlamentom
Vijeće Europske unije II
Þ Akti Vijeća obuhvaćaju:
Þ uredbe,
Þ smjernice i
Þ odluke i
Þ okvirne odluke kao obvezujuće pravne akte,
Þ akte političke naravi, kao što su:
× mišljenja,
× preporuke i druge.
Vijeće Europske unije III
Þ Vijeće odlučuje na više načina, od jednoglasnosti do odlučivanja većinom, zavisno o pitanju na
dnevnom redu.
206
Þ udio jednoglasnog odlučivanja postupno se sve više smanjuje u korist složenog sustava
odlučivanja kvalificiranom većinom, gdje je pojedinim državama određen broj glasova,
Þ za donošenje odluke u obzir uzima i populacija države koju predstavljaju, kao i postotak
stanovnika Europske unije čiji predstavnici glasuju za neku odluku,
Þ odluke tehničke naravi donose se običnom većinom glasova.
Europska komisija
Þ EUROPSKA KOMISIJA
Þ Europska komisija formalno nema nikakvih odlučujućih ovlasti,
Þ priprema i predlaže odluke što će ih donijeti Ministarsko vijeće Europske unije,
Þ vodi brigu o izvršavanju tih odluka,
Þ zbiljski Komisija je svojevrsna europska vlada i vrh veoma brojnog stručnog administrativnog
aparata,
Þ postupno su uspostavljeni inicijalni oblici političke odgovornosti Komisije pred Europskim
parlamentom.
Europski parlament I
Þ Europski parlament biraju neposredno građani država članica temeljem općeg i jednakog
prava glasa, prema izbornim propisima koje donose države članice (u Velikoj Britaniji - klasični
sustav relativne većine, ostale države primjenjuju različite inačice proporcionalnog izbornog
sustava),
Þ Parlament kao nadnacionalno tijelo isprva nije imao nikakvih odlučujućih ovlasti,
Þ Odluke izvorno predlaže Komisija a donosi Ministarsko vijeće, dok Parlament o njima daje
prethodno mišljenje djelujući tako kao savjetodavno tijelo,
Europski parlament II
Þ Ugovorom iz Mastrichta uvedeno je ravnopravno odlučivanje Parlamenta i Vijeća u određenim
pitanjima,
Þ Parlament može apsolutnom većinom svih svojih članova izglasati nepovjerenje Europskoj
komisiji (učinjeno 1998. godine),
Þ Od 1975. godine Parlament može odbiti prijedlog proračuna Europske unije kojeg utvrđuje
Ministarsko vijeće (učinjeno 1979. i 1984. godine),
Þ Parlament, uz savjetodavnu funkciju u području donošenja odluka, ima i nadzornu funkciju
posebno glede proračuna.
Europski sud pravde
Þ Europski sud pravde čini 25 sudaca i 8 pravobranitelja, koji zajedno predstavljaju članove
suda,
Þ za izbor sudaca potrebna je jednoglasna odluka vlada svih država članica,
Þ mandat im traje šest godina,
Þ temeljna zadaća Suda je nadzor nad poštivanjem prava Europske unije,
Þ pravo Unije suprotno klasičnom modelu konfederacije izravno se primjenjuje pred sudovima
država članica,
Þ Sud donosi i presude u povodu izravnih tužbi - presude izvršne i na području država članica,
207
Þ Sud je dugo vremena djelovao kao dvostupanjski, dok je Ugovorom iz Nice od 2001. godine,
uspostavljen Prvostupanjski sud, kao poseban sud.
Pravna priroda Europske unije
Þ Europska unija nije klasična konfederacija (danas više niti ne postoje) iako ima mnoge
elemente njezina institucionalnog ustrojstva,
Þ Europska unija nije ni pravno ni zbiljski niti federacija, pa niti federacija u nastajanju.
Þ Zaključak
Þ Europska unija je savez država sui generis ili osebujna zajednica interesa država članica, koja
je u nekim elementima - primjerice struktura Parlamenta - i više od federacije, dok je u drugim i
manje od klasične konfederacije,
Þ jedan od temeljnih čimbenika integracije unutar Europske unije je oblikovanje zajedničkog
pravnog sustava koji čine odgovarajući zajednički standardi, propisi i praksa Suda Europske unije.
Ustavna zabrana udruživanja u „Balkanske državne saveze”
Þ Iskustvo hrvatskog naroda tijekom 70 godina postojanja Jugoslavije ustavno je utvrđeno
ustavnom zabranom pokretanja postupka udruživanja Republike Hrvatske u saveze s drugim
državama, koje bi dovelo ili moglo dovesti do obnavljanja jugoslavenskog državnog zajedništva ili
uspostave neke balkanske državne sveze u bilo kojem obliku, (članak 141. stavak 2. Ustava).
Þ Ustavna zabrana :
Þ s pravnog motrišta onemogućava,
Þ s političkog bitno otežava provedbu prijedloga koji su ustavom zabranjeni.
Odlučivanje o udruživanju I
Þ Ustav Republike Hrvatske ne zabranjuje svako udruživanje u savez nego predviđa postupak u
kojem se o tome treba odlučiti.
Þ Pravo pokretanja takvog postupka ima najmanje:
Þ jedna trećina zastupnika u Hrvatskom saboru,
Þ predsjednik Republike i
Þ Vlada.
Hrvatski sabor odlučuje dvotrećinskom većinom glasova svih zastupnika,
Odlučivanje o udruživanju II
Þ ako prihvati prijedlog za pokretanje takvog postupka, pitanje se obvezatno stavlja na
referendum, koji se treba održati u roku od 30 dana od dana donošenja odluke Hrvatskog sabora.
Þ odluka o udruživanju Republike Hrvatske na referendumu mora biti donesena većinom glasova
ukupnog broja birača u državi,
Þ isti postupak i pri odlučivanju o razdruživanju Republike Hrvatske iz nekog državnog saveza
kojem bi mogla pristupiti.
208
209

Pojam autoriteta  Autoritetom nazivamo takvu vlast gdje se određena posebna politika ostvaruje odnosima među ljudima unutar kojih pojedinci prihvaćaju odluke drugih pojedinaca a ne zbog mogućih sankcija, jer su uvjereni da je to u njihovom interesu Pojam djelotvorne vlasti  na jačanje odnosa uzajamnosti utjeće prirodna želja vlastodržaca da im vlast bude djelotvorna,  na duže vrijeme može biti djelotvorna samo ona vlast čije se odluke prihvaćaju pretežito dobrovoljno - ali ne zbog sankcija koje kao krajnje sredstva stoje iza njih Legitimitet vlasti  svi vlastodršci nastoje prikazati i oblikovati svoju vlast kao legitimnu – traže takve njezine izvore, institucionalne temelje i oblike koje oni kojima je vlast upućena mogu prihvatiti kao nužnu jer drukčije ne može biti ili jer su jedino mogući način ostvarivanja njihovih interesa – ciljeva kojima teže,  državna vlast svoju moć izvodi iz legitimiteta i legaliteta Legitimitet i legalitet vlasti  Legitimitet se stječe na izborima  Legalitet znači sustav pravnih institucija i mehanizama kojima se država samoograničava pravom određujući unaprijed, kroz propisivanje prava i sloboda čovjeka i građanina pravila igre za sve formalne (državna tijela) i zbiljske (političke stranke i vodeće političke osobe) vlastodršce Temeljna svojstva svake posebne politike  borba za vlast i oko vlasti – omogućuje pojedincima i skupinama kojima pripada da s pomoću nje izvlači za sebe gospodarske i druge interese  integracija – oblikovanjem zajedničkih interesa bez čega je nemoguće ostvariti njezine ciljeve Predmet ustavnog prava  Predmet ustavnog prava: državna politika i političke institucije u državi  Pojam državne politike kao:  Skup institucija koje obuhvaćaju ustrojstvo i djelovanje državnih tijela  Sustav svih institucija kroz koje se oblikuje i ostvaruje cjelovita politička vlast u državi  Političke institucije:  - institucije državnog ustrojstva,  - institucije djelovanja građana u odnosu na državnu vlast,  - cjelovit sustav institucija Društvene skupine i pojedinci  Društvene skupine i pojedinci kao politički subjekti jesu:  nacije i druge etničke skupine,  razne društvene skupine oblikovane na temelju zajedničkih gospodarskih interesa,  političke stranke,

2

 

interesne skupine, vodeće političke osobe.

Specifičnosti državne politike  Razlikovanje državne politike od svih drugih politika:  monopol legitimne fizičke prisile,  obilježje globaliteta – ona je politika globalnog društva a ne politika jedne više ili manje složene skupine. Političke institucije  Političke institucije koje čine predmet ustavnog prava su svi državni i nedržavni politički subjekti (tijela državne vlasti -zakonodavne, izvršne, upravne i sudske, nacije, političke stranke, interesne skupine, vodeće političke osobe i složen sustav njihovih povratnih međusobnih odnosa. Temeljna obilježja odnosa prava i politike  Pravo kao izraz određene politike  Pravni propis kao politička odluka  Djelotvornost prava – postizanje društvenog konsenzusa – odnos legitimiteta i legaliteta Znanstvena analiza  Pravni propisi žive tek svojom primjenom,  Kako se primjenjuju moguće je utvrditi kroz empirijska istraživanja:  kakvo bi pravo trebalo biti - što nije dovoljno već  kakvo pravo zaista jest - kako se pravni propisi u stvarnosti primjenjuju Odnos ustavnog prava i političkih znanosti  Međusobno nadopunjavanje ustavnog prava i političkih znanosti  Specifičnost ustavnog prava: izvori ustavnog prava redovito sadrže politička rješenja  Ustav kao pravni i politički dokument  Političke znanosti: proučava niz političkih institucija i odnosa koji nisu potpuno normirani izvorima ustavnog prava: političke stranke, interesne skupine, javno mnijenje, ideološki i politički sustavi vrijednosti...

Metode ustavnog prava I  Normativistička  proučavanje ustavnih normi,  namjera ustavotvorca  jesu li se, s obzirom na postavljeni cilj, mogla naći bolja rješenja  tražile su se praznine i nelogičnosti u ustavnim i zakonskim tekstovima,  s pomoću jezične i logične analize tumačio se njihov sadržaj,  razvijale su se prethodno i naknadno pravne teorije o svrhovitosti ili potrebi izmjene novih propisa

Usporedna Klasičan pristup: uspoređuje iste ili slične društvene odnose u raznim državama

3

Suvremen pristup: uspoređuje razvoj političkih institucija od začetka (političke ideje) preko pravnih propisa do ustavnopravne zbilje

Metode ustavnog prava II  Povijesna metoda  u normativističkom obliku: prati razvojni put mijenjanje pravnih propisa o određenoj političkoj instituciji,  u svom totalitetu: prati i proučava povijesni razvoj određene političke institucije od začetaka u području političke ideje preko ustavnih propisa do zbilje Metode specifične političkim znanostima  Nužno su kvantitativne i empirijske – predstavljaju znanstveni pristup i obradu zbiljskih dinamičkih snaga i odnosa:  posredno promatranje,  neposredno promatranje,  promatranje i sudjelovanje,  eksperimentalna metoda.
  

Pomoćne metode: matematička, grafička

Odnos ustavnog prava i političkih znanosti  Ustavno pravo:  kakav je odnos između onoga što bi prema ustavnim propisima trebalo biti i onoga što stvarno jest ■Političke znanosti:  znanstveno ih zanima ponajprije ono što u političkoj zbilji jest Ustavno pravo kao grana prava i njegovi izvori  Sadržaj ustavnog prava  Odnos ustavnog prava i drugih grana pravnog sustava  Izvori ustavnog prava Sadržaj ustavnog prava Dioba u 3 kategorije:  norme koje uređuju odnos države te čovjeka i građanina  norme koje uređuju ustrojstvo državne vlasti  norme koje uređuju odnos nedržavnih političkih subjekata i države Odnos država – čovjek i građanin  Slobode, prava i dužnosti čovjeka i građanina  Služe ostvarenju temeljne ideje ustavnosti: ograničenju državne vlasti temeljem vladavine prava i ostvarenju slobode i pravne jednakosti

4

. stoljeća – pravo na zdrav život i ekološka prava (čl. 46. i početka 19. 61-64. Generacije prava čovjeka i građanina II  B) druga generacija – nakon 1. URH). URH). 45. 21. 57. 22. 69.  pravo na zaradu kojom može sebi i obitelji osigurati slobodan i dostojan život (čl.. URH).. imenovanje i odgovornost drž. URH). 60. stoljeća (Deklaracija o slobodama i pravima čovjeka i građanina iz 1789.  pravo na štrajk (čl. URH)..  sloboda okupljanja i udruživanja (čl. URH). URH) Ustrojstvo državne vlasti I  Druga skupina  A) norme koje uređuju određena načela  Narodni suverenitet  Dioba vlasti  Vladavina prava i zaštita ustavnosti i zakonitosti  Predstavnička vladavina i demokratski višestranački sustav  Decentralizacija Ustrojstvo državne vlasti II  B) ostale norme o ustrojstvu drž. URH). godine)  Osobne i političke slobode i prava:  pravo čovjeka na život (čl. 56. pravo vlasništva (čl. Oblikuju okvir i temeljna načela pravnog sustava Generacije prava čovjeka i građanina I  Prva skupina  Tri generacije prava čovjeka i građanina  A) prva generacija – od kraja 18. URH). URH). URH). tijela 5 . URH)  biračko pravo (čl. 38.  pravo na socijalnu sigurnost i socijalno osiguranje (čl.  sloboda znanstvenog.  pravo slanja predstavki i pritužbi (čl. vlasti  Državna tijela  Izbor. Generacije prava čovjeka i građanina III  C. URH). svjetskog rata (Weimarski ustav)  Gospodarsko-socijalna i kulturna prava:  pravo na rad (čl.  sloboda tiska i javnog priopćavanja (čl.  nepovredivost slobode i osobnosti čovjeka (čl. 55. URH). 48. 68. kulturnog i umjetničkog stvaralaštva (čl. 42.  pravo na zaštitu obitelji. treća generacija – od 60-tih godina 20. djece i nemoćnih osoba (čl. i 43. 54.

a razrađuje Kazneni zakon:  “nema kaznenog djela niti kazne bez zakona”.  Članak 140. a koji su na snazi. URH) Odnos ustavnog prava i drugih grana pravnog sustava  Međusobna povezanost normi ustavnog prava i normi drugih grana prava  Određene norme mogu istovremeno pripadati ustavnom pravu i nekoj drugoj grani prava (kazneno.   Djelokrug drž. Ustava  “Međunarodni ugovori koji su sklopljeni i potvrđeni u skladu s Ustavom i objavljeni. URH)  Sindikati (čl.. Članak 19. upravno.)  U ustavnom pravu pravna norma je početna i završna jer se pobliže ne razrađuje . i 59.” Odnos ustavnog i upravnog prava  “Pojedinačni akti državne uprave i tijela koja imaju javne ovlasti moraju biti utemeljeni na zakonu. ili suglasno općim pravilima međunarodnog prava.unutar neke druge grane prava ona je osnovna i početna  Ustavno pravo određuje sadržajne temelje ostalih grana prava  Po pravnoj snazi iznad normi ostalih grana prava  Određene norme isključivo u domeni ustavnog prava Odnos ustavnog i kaznenog prava  Norme koje sadrži Ustav.” 6 . a po pravnoj su snazi iznad zakona. Zajamčuje se sudska kontrola zakonitosti pojedinačnih akata upravnih vlasti i tijela koja imaju javne ovlasti”.. niti mu se može izreći kazna koja nije bila određena zakonom. tijelima Odnos države i nedržavnih političkih subjekata  Treća skupina  Norme kojima se uređuje vrlo složen povratan splet odnosa između nedržavnih političkih subjekata (interesne skupine i političke stranke) i države odnosno njenih tijela  Političke stranke (čl.Zakon o upravnim sporovima Odnos ustavnog i međunarodnog prava  monističko shvaćanje odnosa međunarodnog i unutarnjeg državnog prava – povezanost i jedinstvenost ovih pravnih poredaka pri čemu primat ima međunarodno pravo. 6. tijela Međusobni odnosi drž. čine dio unutarnjega pravnog poretka Republike Hrvatske.  “nitko ne može biti kažnjen za djelo koje prije nego je počinjeno nije bilo utvrđeno zakonom ili međunarodnim pravom kao kazneno djelo. Njihove se odredbe mogu mijenjati ili ukidati samo uz uvjete i na način koji su u njima utvrđeni. 43. tijela Način rada i odlučivanja u drž. Ustava  citirane norme temelj su za zakonsku razradu u sklopu upravnog prava – uvedena institucija upravnog spora ..

st. 82. URH)  Vlada  Izvori ustavnog prava su oni zakoni ili dijelovi zakona i podzakonski akti što sadrže norme ustavnog prava     Ustavni običaji nepisani izvor. 100. URH)  Ustavni sud RH (Čl. djelokrug i način rada državnih tijela te ustrojstvo i djelokrug lokalne i područne (regionalne) samouprave (čl. Vlade. URH)  Razrada Ustavom utvrđenih ljudskih prava i sloboda. konvencija nastaje u slučaju: da ustav ne regulira određeni odnos ne regulira cjelovito. st. URH) Izvori ustavnog prava II  Ustavni zakon  Samo onaj koji je kao takav:  definiran samim ustavom. ustrojstvo.Izvori ustavnog prava I  pravni oblici u kojima se donose norme ustavnog prava nazivaju se izvori ustavnog prava  Pisani ustav  Organski zakoni  Prava nacionalnih manjina (čl.  nosi naziv “Ustavni zakon”  donesen po postupku predviđenom za donošenje Ustava  Ustavni zakon o ustavnom sudu Republike Hrvatske  Ustavni zakon za provedbu Ustava Republike Hrvatske Izvori ustavnog prava III  Zakoni  Podzakonski opći propisi  Poslovnici (Sabora. 131. Ustavnog suda)  Uredbe iz nužde  Predsjednik Republike (čl. 1. Način nastajanja ustavnog običaja  Longa consuetudo – dugotrajno istovrsno ponašanje koje može biti činjenje ili nečinjenje određenih radnji  Opinio necessitatis – svijest o nužnosti takvog ponašanja nekog državnog tijela ili drugog političkog subjekta 7 . 2. 82.

pravna norma  Ustavnim običajem ne mogu se mijenjati norme koje su uređene bilo ustavom bilo kojim drugim pisanim izvorom ustavnog prava.  podzakonski opći akti.  Ustavni običaj može samo nadopunjavati praznine u regulaciji pisanih izvora ustavnog prava  Mijenjanje ustavnog običaja:  odjednom – bilo kojim pisanim izvorom ustavnog prava.  ustavni običaji)  Povijesna evolucija: promjene u vrijeme građanskih revolucija pod utjecajem  škole prirodnog prava i  teorije o društvenom ugovoru Pojam ustava – materijalni i formalni ustav II  Škola prirodnog prava i teorija o društvenom ugovoru uzrokuju ograničenje državne vlasti:  Donošenje pisanog ustava koji je po pravnoj snazi iznad ostalih pravnih izvora  Propisivanje unaprijed prava i dužnosti za sve. u pisanom aktu najviše pravne snage  Ustav u formalnom smislu (kodificirani ustav): pisani opći pravni akt koji nosi naziv ustav i obuhvaća pretežit broj normi ustavnog prava određene države 8 .  zakoni.  postupno – oblikovanjem novog sadržaja suprotnog ustavnog običaja Ustav kao temeljni izvor ustavnog prava  Pojam ustava – materijalni i formalni ustav  Pisani i nepisani ustav  Dioba ustava prema načinu donošenja  Kruti i meki ustav  Razlozi krutosti ustava  Stupnjevanje krutosti ustava  Načini mijenjanja (revizijski sustavi) krutog ustava  Promjena Ustava Republike Hrvatske  Struktura i temeljna obilježja sadržaja ustava  Struktura i temeljna obilježja sadržaja Ustava Republike Hrvatske Pojam ustava – materijalni i formalni ustav I  Ustav u materijalnom smislu: svi pravni izvori ustavnog prava u određenoj državi. bez obzira gdje se nalaze:  ustav kao poseban akt. ….  organski zakoni.kao dopuna ustava (secundum constitutione et praeter constitutione) Ustavni običaj .

godine 9 ..Pisani i nepisani ustav  Pisani ustav: temeljni oblik u kome se u raznim vrstama općih pravnih akata nalaze norme ustavnog prava  Nepisani ustav: ustavni običaji  Pojam realnog ustava (označava cjelinu zbilje ustrojstva i djelovanja državne vlasti.)  Ideja o ustavu kao temeljnom aktu koji određivanjem prava i sloboda ograničava državnu vlast  Propisivanje otežanog načina mijenjanja ustava u odnose na zakone osigurava se i njihova trajnost ili barem njihovo što manje i rjeđe mijenjanje  Ako ustav ne odgovara temeljnim interesima vladajuće skupine on će biti srušen nasilno (revolucija.) i Ustav Francuske (1791. ustav Kraljevine Jugoslavije iz 1931.  Narodni ustav:  Jednostrani akt naroda (predstavničkog tijela)  Ustavotvorni referendum. ustavotvorna skupština.  Ustavni pakt:  Dvostrani akt monarha i naroda (predstavničkog tijela)  Francuski ustav iz 1791. predstavničko tijelo Kruti i meki ustav  Kriteriji pravne snage i mogućnosti izmjene ustava  Kruti ustav:  Može se mijenjati samo na način različit od načina donošenja i mijenjanja zakona  Po pravnoj snazi jači od zakona  Meki ustav:  Može se mijenjati na isti način na koji se donose i mijenjaju zakoni  Po pravnoj snazi jednak zakonu  Velika Britanija (zakon najviši izvor ustavnog prava kojim se mogu mijenjati norme svih ostalih izvora ustavnog prava) Razlozi krutosti ustava  Ograničenje državne vlasti i osiguranje slobode čovjeka  Škola prirodnog prava i teorija društvenog ugovora  Ustav SAD (1787. nasuprot onome što bi prema pravnim normama ustavnog sadržaja trebalo biti)  Specifičan slučaj Velike Britanije Dioba ustava u formalnom smislu prema načinu donošenja  Ustavna povelja ili oktroirani ustav:  Jednostrani akt monarha (samoograničenje vlasti)  Francuski ustav iz 1814. državni udar) ili će ustavnopolitička zbilja (realni ustav) biti pretežito ili u potpunosti suprotna njegovim odredbama) Stupnjevanje krutosti ustava  Opća zabrana izmjene ustava  Škola prirodnog prava  Zabrana izmjene ustava na određeno vrijeme  Ustav Francuske iz 1791.

birači kroz tzv. URH):  O promjeni Ustava odlučuje Hrvatski sabor dvotrećinskom većinom glasova svih zastupnika 10 . 143. 142. Odlučivanje predstavničkog tijela  Ustavotvorna skupština (konvent)  Redovno zakonodavno predstavničko tijelo  Pojam prikrivenog referenduma Pojam prikrivenog referenduma  Primjena sustava ustavotvorne skupštine. godine Izmjena ustava dopuštena na način određen samim ustavom Načini mijenjanja (revizijski sustavi) krutog ustava I  Mijenjanje ustavotvornim referendumom  Mijenjanje odlučivanjem predstavničkog tijela  1. Ustavotvorni referendum:  Apsolutno obvezatan  Relativno obvezatan  Fakultativan  2. Načini mijenjanja (revizijski sustavi) krutog ustava II  Specifičnosti uvjeta i postupka izmjene ustava  Faza inicijative za izmjenu ustava  Posebna faza načelne odluke  Zahtjev kvalificiranog kvoruma  Zahtjev kvalificirane većine  2 osnovne tehnike izmjene ustava:  Tehnika ustavnog zakona  Tehnika ustavnih amandmana Promjena Ustava Republike Hrvatske I  (čl. URH):  Ustavotvorna inicijativa: najmanje 1/5 zastupnika u Hrvatskom saboru. godine Ustav Grčke iz 1927. a nakon obavljanja te zadaće mu prestaje mandat ili se preobražava u redovito zakonodavno tijelo. prikriveni referendum mogu. Predsjednik Republike ili Vlada Republike Hrvatske  (čl. URH):  Većinom glasova svih zastupnika Hrvatski sabor odlučuje o pristupanju promjeni Ustava te o utvrđivanju nacrta promjene Ustava  (čl. poznavajući stavove kandidata za zastupnike i političkih stranaka o prijedlogu ustavne izmjene u velikoj mjeri činom izbora zastupnika utjecati neposredno na sadržaj ustavne revizije. godine Temeljni zakon Savezne Republike Njemačke iz 1949.     Trajna zabrana izmjene samo određenih normi ustava Ustav francuske Treće republike iz 1875. 144. odnosno posebnog predstavničkog tijela koje se bira samo u svrhu donošenja ili mijenjanja ustava.

prosinca 1997.  Važna revizija Ustava izvršena je Promjenom Ustava Republike Hrvatske od 9. (Narodne novine 135/97). Predsjednik Republike može na prijedlog Vlade i uz supotpis predsjednika Vlade raspisati referendum o prijedlogu promjene Ustava ili o drugom pitanju za koje drži da je važno za neovisnost. 145.  Nove izmjene uslijedile su u ožujku 2001.  (čl. godine (Narodne novine 28/01). Odluka donosena na referendumu obvezatna je. ovoga članka Hrvatski sabor će raspisati referendum u skladu sa zakonom ako to zatraži deset posto od ukupnog broja birača u Republici Hrvatskoj. URH): Promjenu Ustava proglašava Hrvatski sabor Promjena Ustava Republike Hrvatske II Čl. jedinstvenost i opstojnost Republike Hrvatske. O referendumu se donosi zakon. godine (Narodne Novine 113/00).  Prvi put je izmijenjen Ustavnim zakonom o izmjenama i dopunama Ostava Republike Hrvatske od 18. 11 . Na referendumu se odlučuje većinom birača koji su glasovali. Ustava Republike Hrvatske: “Hrvatski sabor može raspisati referendum o prijedlogu za promjenu Ustava.” Struktura i temeljna obilježja sadržaja ustava  Proslov ili preambula  Naznaka donosioca ustava  Naznaka u čije ime se donosi (narodni suverenitet)  Povijesni temelji ustava  Temeljna načela  Deklaratoran karakter  Normativni dio  Temeljne odredbe  Temeljne slobode i prava čovjeka i građanina  Ustrojstvo državne vlasti  Prijelazne i završne odredbe  Aneksi Struktura i temeljna obilježja sadržaja Hrvatskog ustava I  Ustav Republike Hrvatske donesen je 22. prosinca 1990. te manji ispravak (Narodne novine 55/01). uz uvjet da je referendumu pristupila većina od ukupnog broja birača u Republici Hrvatskoj. o prijedlogu zakona ili o drugom pitanju iz svog djelokruga. nakon čega je objavljen pročišćeni tekst Ustava (Narodne novine 41/01). godine (Narodne novine broj 56/90). i 2. studenog 2000. O pitanjima iz stavka 1.  U izvornom tekstu Ustav Republike Hrvatske obuhvaćao je devet dijelova (odjeljaka) sa 142 članka. 86.

lokalna i područna (regionalna) samouprava (čl.-147).čl. Temeljne odredbe I  Republika Hrvatska . . Izvorišne osnove.  IV. . Zaštita ljudskih prava i temeljnih sloboda (čl.). 137. 146.čl. 70. .čl.  nije prepreka za oblikovanje sustava široke i djelotvorne lokalne samouprave. Međunarodni odnosi (čl. 141. Ustavni sud Republike Hrvatske (čl.  IX Završne odredbe (čl.čl.  VIII.  Dijelovi Ustava nose ove naslove:  I. Promjena ustava (čl.  na čitavom području hrvatske države ovlasti tijela državne vlasti obavljaju na jedinstven način. 13. 125. stoljeća pa do naših dana.  V. 131.  nacionalnim manjinama se jamči ravnopravnost s građanima hrvatske nacionalnosti i ostvarivanje nacionalnih prava. Temeljne odredbe (čl.čl.). 145.čl.  III.socijalna država . 142. . Mjesna.  Republika Hrvatska .cjelovit gospodarski sustav slobodnog tržišnog poduzetništva treba ostvarivati u ravnoteži s načelom socijalne pravde.).  Izvorišne osnove nemaju normativni već deklaratorni izričaj. 138.).Struktura i temeljna obilježja sadržaja Hrvatskog ustava I  Ustav danas obuhvaća devet dijelova (odjeljaka) sa 147 članaka.  VI.  Republika Hrvatska – unitarna je država što znači da je:  protuustavan svaki zahtjev za federalizacijom Republike Hrvatske. . Ustrojstvo državne vlasti (čl.  VII.). 124.jedinstvena i nedjeljiva demokratska i socijalna država.). 132. Izvorišne osnove  uspostava Republike Hrvatske kao nacionalne države hrvatskog naroda izvodi se iz tisućljetne nacionalne samobitnosti te državnopravne misli i zbilje države hrvatskog naroda od 7. .  utvrđuje se načelo narodnog suvereniteta i podrobno određuje sadržaj državnog suvereniteta Republike Hrvatske.  Izvorišne osnove su proslov ili preambula. 69.  Izvorišne osnove su prvi dio Ustava i imaju isto značenje i ustavno-pravnu važnost kao i svi drugi dijelovi Ustava.  određuje se da je Republika Hrvatska nacionalna država hrvatskog naroda i država pripadnika autohtonih nacionalnih manjina. 12 .).čl. . 1. 14.  II.

           najviše su vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske (čl. oružane snage se mogu. propisane Ustavom i zakonom. nacionalna ravnopravnost i ravnopravnost spolova. uz ograničenje Ustavno zajamčenim pravom na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu. ako to zahtijeva narav pogibelji. jednakost. Temeljne odredbe III  propisuje se načelo diobe vlasti na zakonodavnu. Temeljne odredbe IV  oružane snage Republike Hrvatske štite njezin suverenitet i neovisnost i brane njezinu teritorijalnu cjelovitost:  oružane snage Republike Hrvatske mogu prijeći njezine granice ili djelovati preko njezinih granica samo na temelju prethodne odluke Hrvatskog sabora. koristiti kao pomoć policiji i drugim državnim tijelima.  ustavnim promjenama iz 2000. utvrđuje se načelo ustavnosti i zakonitosti. izvršnu i sudbenu.  propisuje se poštovanje slobodnog osnivanja i djelovanja političkih stranaka. precizirano je da načelo diobe vlasti uključuje oblike međusobne suradnje i uzajamne provjere nositelja vlasti.Temeljne odredbe II  navode se najviše vrednote ustavnog poretka .  ne može biti izručen drugoj državi. socijalna pravda. Ustava): sloboda.bitne u tumačenju Ustava pri njegovoj primjeni od svih tijela državne vlasti pa i ustavnog suda. vladavina prava i demokratski višestranački sustav. uz iznimku vježbi u okviru međunarodnog ugovora ili pružanja humanitarne pomoći.  ne može se oduzeti državljanstvo.  u slučajevima nužde. poštivanje prava čovjeka. očuvanje prirode i čovjekova okoliša. Temeljne odredbe V  granice Republike Hrvatske mogu se mijenjati samo odlukom Hrvatskog sabora. nepovredivost vlasništva. 3. godine. 13 . mirotvorstvo.  uređuje se hrvatsko državljanstvo:  hrvatski državljanin ne može biti prognan iz Republike Hrvatske.

. USTAVNE PROMJENE OD 9.  promijenjen naziva Sabora Republike Hrvatske u Hrvatski državni sabor. vrijednosnom ili pak jezičnom smislu pokazale ostacima bivšeg sustava.) koje su bile uvjetovane time što je u trenutku proglašenja Ustava 22. i Ustavnu odluku o raskidu svih državnopravnih sveza Republike Hrvatske s dotadašnjom SFRJ. XI 2000. 140. uz hrvatski jezik i latinično pismo u službenu uporabu može uvesti i drugi jezik te ćirilično ili koje drugo pismo. I  otklanjanje slabosti u funkcioniranju političkog sustava ustavnom revizijom. te su odredbe izgubile svaki smisao i prestale važiti.  propisuje se da je u Republici Hrvatskoj u službenoj uporabi hrvatski jezik i latinično pismo.  bilo je propisano da Republika Hrvatska ostaje u sastavu SFRJ do novog sporazuma jugoslavenskih republika ili dok Sabor ne odluči drukčije (članak 140. XII 1990. II  članci 141.  uređuje se opis te način i zaštita uporabe grba. X 1991. USTAVNE PROMJENE OD 18. a sukladno rezultatima referenduma o samoodređenju hrvatskog naroda. pod uvjetima propisanim zakonom. Ustavnu odluku o suverenosti i samostalnosti. kojim se zabranjuje pokretanje postupka "udruživanja Republike Hrvatske u saveze s drugim državama u kojem bi udruživanje dovelo ili moglo dovesti do obnavljanja jugoslavenskog državnog zajedništva.. Ustava novini stavkom 2. zastave i himne Republike Hrvatske. dopunjene izvorišne osnove unošenjem Ustava iz 1990. da se u pojedinim lokalnim jedinicama. XII 1997. i konstitucionalizirana pobjeda u Domovinskom ratu 1991. VI 1991.  u okolnostima izlaska države Hrvatske iz SFRJ.-1995.Republika Hrvatska štiti prava i interese svojih državljana koji žive ili borave u inozemstvu i promiče njihove veze s domovinom. Hrvatski je državni sabor donio 25. 141. 14 . i 142. a zatim 8.  određuje se da je glavni grad Republike Hrvatske Zagreb. .  nefunkcioniranje pravne države.  najvažnija promjena je dopuna članka 135.  postojale su određene slabosti i u Ustavu:  pretjerana koncentracija ovlasti i moći u rukama predsjednika Republike. odnosno promijenjene one ustavne odredbe (članak.  dijelovima hrvatskog naroda u drugim državama jamči osobitu skrb i zaštitu. i 142.  promijenjene ili brisane odredbe koje su se u pravno formalnom. itd. I  ukinute. negativne pojave vezane uz privatizaciju. nezaštićenost građanskih prava i sloboda.brisani odnosno ukinuti. politici Vlade ili predsjednika Republike. imale su svoj temelj prvenstveno u neadekvatnim zakonima.).  temeljem tog članka. godine Hrvatska još formalno pravno bila u sastavu bivše SFRJ. U njima je bilo propisano usuglašavanje hrvatskog sustava ustroja državne vlasti i cjeline pravnog poretka utemeljenog na zakonima s Ustavom iz 1990.  USTAVNE PROMJENE OD 18. odnosno neke balkanske državne saveze u bilo kojem obliku“. XII 1997.

odnosno jedinstva vlasti. koncepcija "jedinstvene državne politike".  razlozi Radne skupine o napuštanju dvodomnog sustava:  potreba jačanja položaja Hrvatskog Državnog Sabora u okviru sustava ustrojstva vlasti. usmjerene na decentralizaciju vlasti.  uvedena jedna inačica parlamentarnog sustava s neposredno izabranim predsjednikom Republike.  kako ustavnim odredbama uspostaviti temelje za reformu sustava lokalne samouprave.ukinut je Županijski dom Hrvatskog sabora. i dosljedno primjenjivana. nedorečenost ili slabosti u nekim drugim odredbama Ustava.  kako ustavnim odredbama ojačati nezavisnost i stručnost.  detaljnom regulacijom institucija razrađeno načelo diobe vlasti. koja postavlja prepreke (provjere i ravnoteže. checks and balancees) svakom nositelju državnih funkcija koji teži proširenju svoje vlasti preko dodijeljenih ovlasti. XI 2000. polupredsjednički sustav.  uspostavljene institucionalne prepreke obnavljanju visoko centraliziranog sustava personalizirane vlasti predsjednika Republike. u zakonodavstvu i praksi.  USTAVNE PROMJENE OD 9.  potreba da se u Ustavu predvidi obilje oblika uzajamne suradnje.  mogućnost predsjedniku da zadrži stranačku funkciju. suodlučivanja.  potpuno zanemarivanje ustavne odredbe o diobi vlasti namjesto koje je razvijena.  bitno je reformiran sustav ustrojstva vlasti Republike Hrvatske. USTAVNE PROMJENE OD 9. III  relativno djelotvorno sredstvo za postizanje tog cilja predstavlja promišljena ustavna razrada načela diobe vlasti. prekomjerno koncentrirane pri središnjim državnim tijelima. izvršne i sudbene vlasti. 15 . a time i djelotvornost pravosuđa.  ponovno je promijenjen naziv Sabora u Hrvatski Sabor. kakve su promjene uloge Ustavnog suda potrebne s obzirom na nove odnose između tijela izvršne. XI 2000.  krizna situacija u funkcioniranju sudbene grane ima izvor i u nekim ustavnim odredbama. USTAVNE PROMJENE OD 28.  uklanjanje dosadašnje dominacije državnog poglavara u političkom sustavu i postavljanje ustavnih prepreka obnovi sustava koncentrirane i personalizirane vlasti. odnosno u cijelosti racionaliziranog parlamentarizma. zakonodavne i sudbene vlasti. godine.  je li opravdano zadržati dvodomnu strukturu zakonodavnog tijela. III 2001. I  napušten je dvodomni sustav . kojem je bitno pridonosio tako zvani polupredsjednički sustav uspostavljen Ustavom iz 1990. II  treba li zadržati Županijski dom.temeljila se (dijelom) na ovlastima koja je predsjedniku Republike u odnosu na Vladu osiguravao tzv. provjera i ravnoteža nositelja zakonodavne.

godine. a i ranije kao feudalna staleška skupština. nalažu: "Jednodomni hrvatski Sabor (kao tradicionalni oblik hrvatskoga državnoga parlamenta) izabran na neposrednim.  nije opravdan niti jedan od tradicionalnih teorijskih argumenata u prilog drugog doma u Hrvatskom Državnom saboru:  federalizam kao oblik državnog uređenja. slobodnim i tajnim izborima. a nasuprot mišljenju većine članova kako: "dvodomni sustav nije u hrvatskoj državnopravnoj tradiciji i da je teško odrediti odnos Zastupničkog i Županijskog doma. Sabor je uvijek bio jednodomno tijelo. USTAVNE PROMJENE OD 28. USTAVNE PROMJENE OD 28. niti po ovlastima. koji prati i komentira djelatnost Zastupničkog doma. USTAVNE PROMJENE OD 28.  od 1848.  "Politička i metodologijska polazišta te političko-pravna načela za izradu Ustava Republike Hrvatske". godine. Dom je "pacificiran" i pretvoren u još jednu instituciju podržavanja i odobravanja jedinstvene politike stranke.slabi drugi dom. godine postao forum frakcijske borbe unutar dominantnog HDZ-a.  pridonosi kvaliteti zakonodavne djelatnosti parlamenta. nositelj je sveukupne zakonodavne vlasti određene Ustavom Republike Hrvatske. III  Županijski dom. što može izazvati niz poteškoća u funkcioniranju Sabora.  veličina i broj stanovnika države. Vlade i Hrvatskog Državnog Sabora. nije potvrdio očekivanja predlagača.  hrvatska parlamentarna tradicija. nejasnih kompetencija. pod točkom 3.  nikada u povijesti Hrvatiti Sabor nije bio dvodoman. V  utjecaj stranačkih mehanizama na odlučivanje u Domu ne opravdava njegovo očuvanje u sustavu ustrojstva vlasti. djelovao je kao diskusioni forum općega tipa. nije tijelo gdje se izražavaju i artikuliraju regionalni interesi. sve političke stranke. II  otpadaju u teoriji najčešće navođeni argumenti u prilog uvođenja drugog doma u unitarnim državama:  institucija koja provjerava. III 2001. III 2001. kao predstavništva građana. ni po izbornoj osnovi.“  ideja o uvođenju dvodomnog sustava prvi put je uvedena u radnu verziju po završetku javne rasprave o Nacrtu ustava. godine . zahtijevale vraćanje hrvatskoj tradiciji jednodomnog Sabora. III 2001. godine. odnosno njezinog predsjednika. III 2001.  u razdoblju od 1993.  učinjeno na inzistiranje predsjednika Republike.  izražavanje regionalnih posebnosti.  rezultat . uz opću podršku građanstva. u potpunosti je suprotna postojanju drugog doma.  uvođenje Županijskog doma bilo je u suprotnosti sa cjelinom koncepcije Ustava i stajalištima iz javne rasprave o Nacrtu ustava 1990.  nakon raskola u HDZ-u u svibnju 1994.  koči i po potrebi blokira moguće ishitrene odluke prvog doma. 16 . do 1994. te  povijesni i tradicionalni razlozi. IV  tijekom predizborne kampanje na proljeće 1990. Političkih načela. USTAVNE PROMJENE OD 28.u građanskom razdoblju. zahtijeva jačanje druga dva čimbenika.

17 .  Traži suglasnost svih postupanja i nižih akata.nakon izbora od 2000. on je isključen iz glasovanja o povjerenju Vladi.  uspostavlja politički i pravni poredak. što označava branu ili prepreku. za razliku od niza drugih jezika gdje je težište na ustrojstvu (constitutio) države odnosno vlasti. odnosno iznesenoj prijetnji korištenja suspenzivnog veta. od "ustava".  Nadzakonska pravna snaga.došlo do izražaja u raspravi o državnom proračunu.  Podrijetlo riječi "ustav" u hrvatskom jeziku. godine kada oporba u Saboru ima većinu nije značajnije pridonijelo kvaliteti odlučivanja Zastupničkog doma.  Postupak njegova donošenja odražava suverenitet ustavotvorne vlasti Ustav i ograničenja vlasti  Bit ustava je u ograničavanju vlasti.  zbog nedovoljne razrade položaja Županijskog doma.  Pojam i razvitak ustavne vladavine Određenje pojmova  Ustav i ustavna vladavina  Demokratski ustav  Ustavna vladavina  Vladavina prava  Konstitucionalizam  Provedba ustavnih normi  Prirodno pravo i uspostavljanje ustavnog poretka  Kako je moguće ograničiti vlast  Razlikovanje ustava prema stupnju ozbiljenja  Ustavna vladavina i dobra vladavina  Razvitak ustavnosti u svijetu Ustav i ustavna vladavina I  Demokratski ustav  Lat: constitutio – u rimskom pravu značajniji propisi što su ih donosili vladari  Ustav:  najviši i temeljni zakon u državi.  Politički i pravni dokument.  Sabor bitno oslabljen u odnosu prema tijelima izvršne vlasti . ali ne i iz odlučivanja o državnom proračunu.

i odgovorna pred narodom.razlika između koncepta vladavine prava i pravne države postala zanemariva. stavljao je veći naglasak na samu hijerarhiju i poštivanje pravnih propisa. a apsolutna vlast kvari ih apsolutno. odsustvo vlasti korumpira apsolutno. Ustav i ustavna vladavina IV  Konstitucionalizam:  Skup političkih teorija prema kojima je javna vlast u obavljanju svojih funkcija dužna poštivati ograničenja i postupke uvedene ustavom i zakonom.Ograničavanje pak. građani imaju ustavno pravo i zbiljsku mogućnost na općim izborima mirnim putem smijeniti nositelje vlasti. nego na njihov sadržaj. izraženom na izborima.  Jedna od najčešće citiranih izreka u političkim znanostima jest izreka kako svaka vlast kvari svoje nositelje. stoljeća.  Non sub homine.  No istinita je i tvrdnja američkog politologa Roberta Dahja: ako svaka vlast korumpira.  Nalaže da ustav i pravo u cjelini ograničuju vlast u državi. 18 . mora biti takve prirode da omogući nužno potreban stupanj djelotvornosti vlasti.  U suvremenom razvoju . Ustava RH načelo vladavine prava jedno od temeljnih vrednota Ustava i temelj za njegovo tumačenje Ustav i ustavna vladavina III  Koncept pravne države  razvijen u njemačkoj doktrini 19. sed sub lege (građani se ne pokoravaju drugim ljudima već zakonima)  Vladavina prava (rule of law)  Poštivanje načela ustavnosti i zakonitosti  Zahtjev da ustav i zakoni imaju određeni sadržaj tako da služe zaštiti ljudskih prava i sloboda  Članak 3.  Sustav ustavnih institucija  Zbiljski demokratski politički sustav (realni ili živi ustav) koji pretežito djeluje sukladno navedenom načelima Ustav i ustavna vladavina V  vlast utemeljena na povjerenju birača.  Ustav i ustavna vladavina II  Ustavna vladavina:  Oblik uređenja političke zajednice. ali istodobno spriječi njezina presizanja u zaštićeno područje građanskih sloboda i prava. uključujući i najvišu vlast.

 pojedinci u tim tijelima djeluju u ime države jedino i isključivo dok se kreću unutar granica svojih ustavom i zakonom utvrđenih ovlasti. a da bi ljudi mogli živjeti u miru.zbog sebične i grabežljive ljudske prirode .  polazi od određenog shvaćanja ljudske prirode.  nositelj suvereniteta.  Nadređeno državnom pravu  Opravdanje za revoluciju .  svako državno tijelo ograničeno je u svojem djelovanju pravom.-1679.  Hugo Grotius – osnivač škole prirodnog prava Prirodno pravo i uspostavljanje ustavnog poretka II  Teorija o društvenom ugovoru:  nastoji odgovoriti na pitanje kako i zbog čega je nastala država kao javna vlast i koja je njezina priroda.znači “rat svih protiv svih”. 19 . dužnosnika i lokalne samouprave  Pravorijecima sudbene vlasti  Postupanjem upravnih tijela  Utjecajem međunarodne zajednice  Postupanjem građana i njihovih udruga Prirodno pravo i uspostavljanje ustavnog poretka I  Prirodno pravo:  Skupina prava koja ljudsko biće stiče temeljem samog svog rođenja.  Thomas Hobbes (1588. vezan je ustavnim okvirom i ustavnim odredbama.) .zakoni su podvrgnuti nadzoru ustavnosti. uspostavljaju "velikog Levijatana“ . i s time u svezi "prirodnog stanja". u kojem su ljudi živjeli prije nastanka države. dok god je ustav na snazi. kao i parlament kao zastupnik naroda. narod.državu i prenose na suverena svoja prirodna prava. državna tijela izražavaju državni suverenitet prema drugim državama i međunarodnim organizacijama.temeljem prirodnog prava građani imaju pravo srušiti vlast koja krši njihova prava i zamijenit je vlasti koja će djelovati u interesu svojih građana i političke zajednice. ali nisu nositelji suvereniteta unutar države.  Ustav i ustavna vladavina VI  Provedba ustavnih normi  Donošenjem ustava  Razradom u zakonodavstvu  Nadzorom ustavnosudbene vlasti  Postupanje državnih tijela.

 Dioba vlasti nužno je potrebna s motrišta uspostave ustavne vladavine. uopće nije primijenjen u stvarnosti i ne ostvaruje značajke ustavne vladavine. kontrolira. kao i pristojan pojedinac. Ustavna vladavina i dobra vladavina II  Bijela knjiga o vladavinskom sustavu iz 2001. sadrži “društvo gdje nije provedena dioba vlasti i zajamčena prava čovjeka ustvari i nema ustava.  pristojna vlada. i služe. James Madison: suprotno stajalište:  doktrina diobe vlasti na zakonodavnu.  Nominalni ustav: zadovoljava zahtjeve ustavne vladavine.  prenošenje vlasti suverena. te tako vladati da "sredstva zla" . godine u članku 16.  Semantički ustav: bez obzira na normativno značenje. kao i među svojim pripadnicima i postupa sukladno pravilima modernog civiliziranog društva. Montesquieu.francuska Deklaracija prava iz 1789. makar ga na to nitko ne može prisiliti.” Razlikovanje ustava prema stupnju ozbiljenja  Carl Loewenstein:  Normativni ustav: zadovoljava zahtjeve ustavne vladavine i doista je primijenjen u životu. Moguća ograničenja vlasti II  John Locke.  ustavno pravo reducirano na rang moralnih zakona praktično neobvezujuće snage (koncept “božanskih zakona” kojih bi se vladar morao držati.suveren je. izvršnu i sudsku = sredstvo sprečavanja tiranije.zakonito nasilje . godine sadrži slijedeća načela dobre vladavine:  Otvorenost (transparentnost) institucija  Sudjelovanje (participacija) građana 20 . već prikriva zbiljske odnose unutar političke vlasti Ustavna vladavina i dobra vladavina I  Pristojna vladavina (decent governance)  Aristotel razmatrao pitanje što je to dobra vladavina.  Toga su bili svjesni francuski revolucionari krajem 18.  takva shvaćanja služila su.koristi za dobre ciljeve. pa se može ocijeniti kao temelj dobre vladavine. makar iznad zakona koje sam stvara. stoljeća . ali se ne provodi u potpunosti.  Važni su kriteriji po kojima neki ustavni sustav zadovoljava zahtjeve demokratskog društva. kao teorijsko opravdanje diktatura i autokracija  Moguća ograničenja vlasti I  Različite koncepcije o mogućnosti ograničenja državne vlasti Th. današnji politički teoretičari skloniji su govoriti o pristojnoj vladavini (decent govemance). suzbija i prikriva primitivne nagone u društvu. Hobbes:  opravdanje apsolutizma. dužan držati se božjih zakona.

Jefferson Deklaracija iz 1776.  jednakost pred zakonom. godine  Prethodili ustavi pojedinih američkih država/kolonija  Ustav Francuske iz 1791 – prvi europski pisani ustav  Načela prvih ustava:  narodni suverenitet.  predstavnička vladavina. godine Ustav SAD II 21 .  izborno pravo.  poštivanje lokalnih sloboda.. Kontinentalnom kongresu (autor Thomas Jefferson)  Donošenju Deklaracije slijedilo usvajanje pojedinih ustava država Th.     Odgovornost nositelja ovlasti Djelotvornost Usklađenost (koherentnost) politika Načelo razmjernosti (proporcionalnosti) Načelo supsidijarnosti Prvi pisani ustavi  Ustav SAD-a: 1787.  dioba vlasti.  Deklaracija neovisnosti od 4. godine Deklaracija iz 1776..  jednaka jamstva i zaštita sloboda i prava. srpnja 1776. Ustavnost u tri zapadne demokracije  Način uspostavljanja ustavnog poretka  Ustav SAD  Britanski ustav  Ustavnost u Francuskoj  Učinci pojedinih načina uspostavljanja ustavnog poretka Način uspostavljanja ustavnog poretka  Alexandar Hamilton:  3 mogućnosti uspostavljanja ustavnog poretka:  Slučajnost: posebne okolnosti određuju ustavni razvitak (Velika Britanija)  Nasilje: revolucija ili vanjski napadaj (Francuska)  Ustavni izbor: svjesno djelovanje usmjereno uspostavi ustavnopravnog poretka i ustavne vladavine (SAD)  U stvarnosti ove tri mogućnosti su u interakciji SAD Ustav SAD I  Rat za neovisnost 13 kolonija 1775-1783. usvojena na II.

zbog čega se strogo čuvala tajnost.  Rasprave su bile veoma zaoštrene.  Konačan tekst Nacrta potpisalo je 37 sudionika konvencije.  Odgovori koji su ponuđeni ustavom bili su razrađena dioba vlasti. Ustav SAD V  Načelo diobe vlasti:  Kongres: zakonodavna  Predsjednik: izvršna  Sudovi (Vrhovni sud SAD): sudska  Nepovjerenje prema nositeljima vlasti: provjere i ravnoteže . uređenja odnosa među državama članicama saveza. već spomenuti James Madison i Alexander Hamilton.    Dva su pitanja dominirala Konvencijom: nadzora i ograničavanja političke vlasti.  Najistaknutiji autori. pa nije vođen niti zapisnik. Godine SAD IV  Konvenciju je činilo 55 zastupnika.Konfederacija: izrada Članaka o Konfederaciji započela 1777.  Konfederacija: savez suverenih država  Zajednički organ: Kongres  svaka država 1 glas  Imperativni mandat državnih delegacija  Odbor država  2/3 većina za donošenje odluka  Odluke obvezuju države. a manje su podupirale konfederalistički prijedlog kojeg je podnio New Jersey. ali ne i njihove građane  Izmjena Članaka moguća samo jednoglasnom odlukom  Mogućnost istupanja iz Konfederacije  Članci o Konfederaciji Ustav    Ustav SAD III Potreba jačanja Unije nakon rata za nezavisnost Ustavna konvencija u Philadelphiji – 1787. a kasnije skupljenih u poznatu zbirku pod naslovom The Federalist. kao međudržavni ugovor o prijateljskom savezu suverenih država.međusobni nadzor grana vlasti: “Checks and balances” Ustav SAD VI  Federalizam: izraz kompromisa između velikih i malih država  Jedinstvo uz samostalnost dijelova = federalizam. godine.  Velike su države nastojale osigurati jaku središnju vlast federacije nacrtom koji je podnijela država Virginija. Ustav SAD stupio na snagu 1789. obrazložili su ciljeve i koncepciju Ustava u osamdesetak članaka objavljenih prvo u novinama. te John Jay (1745-1829). stupili na snagu 1781. 22 .

uspješno služi kao temelj ustavne vladavine u danas gospodarski.  najtrajniji ustav na svijetu. stoljeća sudjeluju i predstavnici građana). smatraju temeljem održanja i napretka modernih društava. Britanski ustav I  Nastanak nepisanog ustava:  Magna Charta Libertatum – 1215."Veliki kompromis" na prijedlog države Connecticut.  Ustav SAD VII  Trajnost Ustava:  ukupno samo 7 članaka i 27 ustavnih amandmana. čiji je rezultat dvodomna struktura zakonodavnog tijela (bicameralism)  Zastupnički dom .  Uloga Parlamenta (od 13.zakonodavno tijelo svake države članice upućuje po dva senatora. a u njihovu sklopu i ustavna pravila.     Georges Burdeau Alexis de Tocqueville Charles A. Ustav SAD VIII  Demokratičnost:  Izraz ustavnog razvoja SAD kao suprotnosti francuskom primjeruprevladala umjerena orijentacija ljudi koji su se zalagali za institucionalizaciju političkog poretka i zaustavljanje pokušaja da se ona radikalizira na osnovi egalitarističkih.  Ustav.  Uz podjelu nadležnosti između država i federalnih tijela nastao klasični ustavni model ustrojstva federativne države. jednakost ljudi .žene i robovi.građani neposredno biraju zastupnike. odnosno jakobinskih htijenja.  ima 7 dužih članaka. donesen u zemlji koja je imala nešto manje od četiri milijuna stanovnika. ukupno sadrže 85 odredbi ili pravila."permanentna ustavna konvencija“. zapravo odjeljaka i 27 ustavnih amandmana. Beard William Ewart Gladstone Ustav SAD IX  Utjecaj Ustava na demokratski razvitak SAD (dvije oprečne struje):  Woodrow Wilson: umanjuje značaj Ustava i naglašava ulogu zbiljskih odnosa  Suprotna stajališta: nova institucionalna analiza – škola ustavnog izbora – ustavna politička ekonomija – javni izbor  Zajedničko im je što institucije.  Ogledni parlament – 1295 – Dom lordova i Donji dom (House of Lords – House of Commons).  američku revoluciju nazvali "revolucijom trezvenih očekivanja". politički i vojno najjačoj državi svijeta. 23 . prilagodbu promijenjenim društvenim prilikama čini Vrhovni sud SAD svojim tumačenjima koja daje pri obavljanju funkcije nadzora ustavnosti zakona .  Senat .

 Ustav iz 1815.  Zakon o Europskoj zajednici (1972) itd.  Slavna revolucija – 1688.  Zakon o uniji sa Škotskom (1706). širenje izbornog prava  Britanski ustav II  Izvori britanskog ustavnog prava:  Zakonsko pravo (Statute law)  Bill of Rights (1689). 1949).  Politička odgovornost ministara.  Direktorijalni ustav – 1795.  Montagnardski ustav – 1793.  The Act of Settlement (1701).  Prerogative monarha.  Zakon o Parlamentu (1911. Britanski ustav III  Običajno pravo (Common law)  Suverenitet Parlamenta.  Ustav parlamentarne monarhije – 1830. razvoj političke odgovornosti vlade. izražavaju se formulom “No taxation without representation” (ne mogu uvoditi nikakvi porezi ili druga davanja.  Pravila o postupanju domova Parlamenta itd.  Druga Republika: 1848-1852.  Pokušaj uvođenja cjelovitog ustava – O. Britanski ustav IV  Ustavne konvencije  Pravila ponašanja ustanovljena dugotrajnim postupanjem ustavnih čimbenika i obvezatna su. jačanje uloge kabineta. bez pristanka obveznika danog preko njihovih predstavnika).Svrha sazivanja Parlamenta. 24 .  Zakon o privremenom uređenju Sj.  Neovisnost sudbene vlasti.. Cromwell. ali bez sudske zaštite i zaštite dužnosnika u domovima Parlamenta  Ostavka vlade ili raspuštanje Parlamenta u slučaju neizglasavanja povjerenja  Radovi priznatih autoriteta Ustavnost u Francuskoj I  Ustav ograničene monarhije – 1791.  Drugo Carstvo: 1852-1871  Treća Republika: 1875. Irske (1972).  Kontinuirani razvoj: nestanak kraljevog prava zakonodavne sankcije.

.        Ustav SSSR – 1924. godine. Semantički ustavi Načelo demokratskog jedinstva vlasti Politička dominacija radničke klase (umjesto narodnog suvereniteta) Jednostranački sustavi 25 .-1958. Peta Republika: 1958 – Ustavnost u Francuskoj II  Maurice Duverger: 2 razdoblja razvitka Francuske  Prvo je razdoblje revolucionarnog udara 1789. 1799. Ustav SSSR – 1936. u kojem se ubrzano nastoje pronaći i uspostaviti nove institucije koje bi trebale značiti potpun prekid s tradicijom pravnog sustava i starim režimom.-1799.  Četvrta Republika: 1946 – 1958. veljače 1990. u kojem se gradi novi. koje obuhvaća više od stoljeća i pol. Donošenje Ustava RH od 22.  Konačan kompromis je Ustav V Republike iz 1958. prosinca 1990. s potrebom očuvanja stabilnosti ustavnog poretka. stabilizirani ustavnopravni sustav. (“Staljinski ustav”) Ustav SFRJ – 1974.  Drugo je razdoblje traženja kompromisa. Ustavnost u socijalističkim zemljama Ustav RSFSR – 1918. Ustavna vladavina u RH Uspostava ustavne vladavine u Republici Hrvatskoj       Ustavnost u socijalističkim zemljama “Baršunaste revolucije” u Istočnoj i Srednjoj Europi Ustavnost u novim demokracijama Uspostavljanje demokratske vlasti u Hrvatskoj Izborni zakon od 15. koji je uspješno pomirio zahtjeve za demokratskim nadzorom vlasti.

godine. 26 . u Čeho-slovačkoj. Pojava demokratskih društvenih pokreta    Pojava demokratskih društvenih pokreta otpora i građanske neposlušnosti: Povelja 1977. Solidarnost u Poljskoj. Čeho-slovačkoj 1968. Njemačkoj i Mađarskoj (1956). Gospodarski i politički razlozi krize II      Političke krize i sovjetske oružane intervencije radi gušenja slobodarskih pokreta u: Mađarskoj i Istočnoj Njemačkoj 1956. Ustav iz 1974. i 1981. godine. godine zasnovan na teoretskoj konstrukciji :  delegatskog sustava. zabrana političke opozicije. te se urušila jednako brzo kao i ustavne konstrukcije drugih zemalja koje su se nazivale socijalističkim.  ideološka tvorevina koja je prikrivala koncentraciju vlasti u političkom vrhu Saveza komunista  predstavljala smetnju rješavanju ekonomskih i političkih problema. Zbog posebnog obliku federalizma s elementima konfederalizma.godine. godine  Ustav SFRJ iz 1974. nemiri u Poljskoj ugušeni od domaćeg represivnog aparata 1970. zadružno). i Pojava demokratskih društvenih pokreta M. nepostojanje djelotvorne sudbene zaštite ustavom zajamčenih sloboda i prava.  stekne međunarodno priznanje u siječnju 1992.  skupštinske vladavine. Izostanak neovisne sudbene vlasti Ustav SFRJ iz 1974. godine omogućio Republici Hrvatskoj da se:  konstituira kao država. Čehoslovačkoj (1968) i Poljskoj (1970. i  društvenog vlasništva. društveno. Gorbačov – “glasnost” i “perestroika” Razdoblje 1989/1990. godine. Na istovrsni načinje ugušen slobodarski pokret "hrvatskog proljeća" 1971. godine.  “Baršunaste revolucije” u Istočnoj i Srednjoj Europi   1981) Gospodarski i politički razlozi krize Intervencije u Ist.        Gospodarski i politički razlozi krize I Pored znatnih razlika u komunističkim režimima zjedničko je bilo: zajednički jedan oblik kolektivnog vlasništva nad sredstvima za proizvodnju (državno.

Bugarskoj. Rumunjskoj. 27 . Ustavnost u novim demokracijama I “ustavna revolucija“ .  Dolazak na vlast u SSSR-u M. Rusija (1993).. godine  1.služila kao opravdanje sovjetskih vojnih intervencija. Gorbačov – “glasnost” i “perestroika” Nakon smrti L.  napuštanje Brežnjevljeve doktrine "ograničenog suvereniteta zemalja socijalističke zajednice“ .  SSSR se nalazi na rubu ekonomske propasti. do 1990. Hrvatska u Jugoslaviji 1918.  politika "glasnosti" i "perestroike". godine:  priznao da je Sovjetski Savez izgubio u trci u naoružavanju tijekom hladnog rata.htijenje da se ustavnim promjenama izvedu temeljne i potpune promjene cjelokupnog društvenog sustava. prosinac 1918. Estonija. Na čehoslovačkom primjeru tako je skovana sintagma "baršunasta revolucija". Albaniji.M. Slovenija (1991). Mađarskoj. Razdoblje 1989/1990    U razdoblju 1989/90. Poljskoj. Slovačka (1992).     3 osnovna cilja: Prijelaz iz kontrolirane u tržišnu ekonomiju Prijelaz iz jednostranačkog u višestranački politički sustav Prijelaz iz arbitrarne i neograničene vlasti u ustavnu vladavinu i pravnu državu Ustavnost u novim demokracijama II Zadaci:  Izgradnja izbornog sustava u društvima bez demokratske tradicije  Izbor sustava vlasti drugačijeg od skupštinske vladavine  Izgradnja sustava zaštite individualnih prava  Pitanja kompenzacije/restitucije privatnog vlasništva  Problem privatizacije  Pitanje raspodjele društvene imovine u stanju socijalne ugroženosti Ustavnost u novim demokracijama III Propast višenacionalnih federacija   Nastanak novih država temeljem prava na samoodređenje Donošenje novih ustava: Bugarska. Poljska. Brežnjeva istina o tragičnom stanju sovjetskog gospodarstva i društva izlazi na vidjelo i u samom Sovjetskom Savezu. Gorbačova 1985.. Rumunjska. Naizgled snažni represivni režimi urušili sami od sebe. godine pad komunističkih režima u: Istočnoj Njemačkoj.

Uoči rata 1939. Oktroirani ustav 1929. svjetski rat: AVNOJ i ZAVNOH Ustav FNRJ 1946. na čelu s Kraljem. siječnja 1929. godine. Ustav 1963.Maček) o davanju autonomije Hrvatskoj. provedeno odlukom srpskog regenta Aleksandra od 1. godine. Hrvata i Srba.  Kralj ojačao svoj položaj uvođenjem drugog skupštinskog doma.Kraljevine Srba. lipnja 1921.  osobna diktature Kralja Aleksandra  6.    Po tom je Ustavu. godine. godine tzv. postignut je sporazum između hrvatskih i srpskih vladajućih elita (Sporazum Cvetković .  28 . Ustavotvorna skupština Kraljevine SHS. protivno zahtijevanjima hrvatskih federalista. međunarodno nepriznate. Hrvata i Slovenaca. 1. pokriće za:  osobnu Kraljevu diktaturu. prosinca 1918. Ustav 1974. prihvatila je 28. 2.  atentat na hrvatske političke vođe u Skupštini u lipnju 1928. da u okviru unitarne države nastoje stvoriti jedinstven "jugoslovenski narod" i tako osigurati trajnu dominaciju. ušla u sastav nove države .  ustavno uređenje. Senata u kojem je sam imenovao polovicu senatora. godine Kralj je jednostranim aktom oktroira novi Ustav Kraljevine Jugoslavije.           Vidovdanski ustav iz 1921. Oktroirani ustav 1929. države Slovenaca. ustanovljene u listopadu 1918. usprkos formalno uspostavljenom parlamentarnom sustavu. kojom je. Ustavni zakon 1953.  nakon njegove smrti u atentatu 1934. Hrvata i Srba. po propasti Austro-ugarske monarhije Hrvatska je formalno u sastavu privremene. proglašeno priključenje srpskoj državi. nova država uređena kao unitarna i visoko centralizirana država pod monarhijom Karađorđevića. Uredba o Banovini Hrvatskoj 1939. za dominaciju srpske vladajuće grupacije. otpor nastojanjima srpskih vladajućih slojeva. izabrana suprotno zahtjevima Narodnog vijeća. Vidovdanski ustav iz 1921. Uredba o Banovini Hrvatskoj 1939. godine (Prvodecembarski akt). odlukom Narodnog vijeća Slovenaca. protivno stajalištu Narodnog vijeća o udruživanju država na ravnopravnoj osnovi. prosinac 1918."Vidovdanski Ustav Kraljevine SHS“. godine.

Ustav FNRJ 1946.  Ustavom iz 1963. aktom ustavnog značaja donesenom na temeljnu zakonodavstva o izvanrednim kraljevskim ovlastima u izvanrednom stanju. republikanskog oblika vladavine.  Ustav SR Hrvatske iz 1964. Ustav 1963. godine. 29 . Daljnji razvitak hrvatske autonomije spriječila je propast države u travanjskom ratu 1941. U siječnju 1946. studenog 1943.  Neodrživost sustava kompenzirano prividno ubrzanim razvitkom institucija socijalističkog samoupravljanja.. Tim je ustavnim promjenama i formalna primjena federalnog načela bitno oslabljena. godine .   u krajnje centraliziranom sustavu upravljanja. godine. Zakonom o radničkim savjetima iz 1950.    Banovina je obuhvaćala povijesni teritorij nastanjen pretežito hrvatskim stanovništvom i imala je neke institucije vlasti.ostalo svedeno na prijepise tog Ustava. koji određuje ustrojstvo vlasti NRH kao federalne jedinice u sklopu FNRJ.Brijunskom plenumu 1966. godine donesen je prvi Ustav Federativne Narodne Republike Jugoslavije (FNRJ). kao socijalistička federacija. godine.sustav vlasti skladan sa saveznim Ustavom . svibnja 1944. Ustav je napisan po sovjetskom uzoru i deklarirao je novi društveno-ekonomski sustav utemeljen na državnom vlasništvu svih važnijih privrednih resursa i centraliziranom upravljanju tim resursima (revolucionarni etatizam). jugoslavensko komunističko vodstvo pokušalo je postaviti temelje socijalističkog sustava koji bi bio alternativa sovjetskom sustavu državnog socijalizma.daljnje slabljenje položaja republika u jugoslavenskoj federaciji.ustavni amandmani iz 1967. godine .  niz ustavnih promjena . godine. godine. 18.   Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Hrvatske (ZAVNOH) je na svojem III zasjedanju 9.provedeno Uredbom o Banovini Hrvatskoj. godine. svjetski rat: AVNOJ i ZAVNOH Zajednička država obnovljena je odlukama II zasjedanja Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije (AVNOJ) od 29.  sukoba u vrhu vlasti . na prvom mjestu Sabor kao parlament. i 1971. federalizam je u najvećoj mjeri zbiljski ostao mrtvo slovo na papiru.    "Narodna republika" ili "narodna demokracija" uobičajen naziv za socijalističke države pod dominacijom komunističkih partija. i ranijim tzv. siječnja 1947. 1968. godine Ustav NR Hrvatske. 2. Ustavni zakon 1953   Ustavnim zakonom iz 1953. prihvatilo odluke AVNOJ-a i uspostavilo temeljna tijela vlasti nove federativne jedinice u okviru nove federacije.  na temelju fikcije o riješenom nacionalnm pitanju otvoren prostor za pritisak centralističkih i unitarističkih naga. kao i velikosrpskih tendencija za ostvarenje dominacije u federaciji.

godine – posebna pozornost održivom federalnom sustavu. kojim se uređuju gospodarska pitanja donosi se suglasnošću skupština republika i autonomnih pokrajina. Vrhovni sud i Ustavni sud.  predsjednik Predsjedništva bira se na godinu dana. republike imaju pravo na samoodređenje. Izvršno vijeće. prema svojem Ustavu iz 1974. I odredio je socijalističke republike (Hrvatsku. kao države.  Ustav 1974. svi poslovi koji nisu saveznim Ustavom izrijekom povjereni saveznoj državi. Funkciju državnog poglavara obavlja Predsjedništvo. Saveza komunista.       Socijalistička Republika Hrvatska. kao i najvažnije zakonodavstvo.federalistički demokratski pokreti u Hrvatskoj i Sloveniji zaustavljeni su valom represije tijekom 1972.  predsjedništvo je kolegijalni zapovjednik oružanih snaga (JNA . koje uključuje i pravo na odcjepljenje. te zajamčio status autonomnih pokrajina (Vojvodine i Kosova) u okviru federacije.  predsjedništvo je kolegijalni državni poglavar u kojeg ulazi po jedan predstavnik svake republike i autonomne pokrajine. 30 .       donosi se i mijenja suglasnošću skupština republika i autonomnih pokrajina. Makedoniju.zajedničke oružane sile i teritorijalne obrane republika i pokrajina). savezni proračun. i kasnijih godina.  omogućeno jačanje državnosti i izgradnja institucija republika i autonomnih pokrajina Ustav Socijalističke Republike Hrvatske iz 1974. odnosno odgovarajućoj zastupljenosti autonomnih pokrajina. ostaju pridržani republikama i pokrajinama. Crnu Goru. II  sva su kolektivna tijela federacije bila utemeljena na ravnopravnoj zastupljenosti republika. po unaprijed utvrđenom redoslijedu republika i pokrajina. Sloveniju i Srbiju). Vijeće republika i pokrajina je prvi dom Savezne skupštine. a u njegov sastav ulazi i predsjednik Centralnog komiteta Saveza komunista Hrvatske. koje ima osam članova izabranih od Sabora.novi Ustav iz 1974. Ustav 1974.  rezultat . Bosnu i Hercegovinu. te predsjednik Centralnog komiteta vladajuće partije. godine ima: Sabor.

Nedovoljan okvir za razvoj Krajem 80-tih osnivanje prvih političkih udruženja Odluka o provođenju prvih višestranačkih izbora 1990. zajednički međustranački rad. tržišno gospodarstvo i slobodno poduzetništvo Sloboda sindikalnog organiziranja 31 . odnosno delegacija u saveznim tijelima. godine II       10 političko-pravnih načela za izradu Ustava: Ljudska i narodna prava kao ishodište i cilj Načelo narodnog suvereniteta Zakonodavna vlast pripada Saboru Predstavnička demokracija i pravna država Pravo na slobodno političko. Preko svojih članova. prosinca 1990. prosinca 1990. Republički odbor za nadzor izbora  Utvrđivanje izbornih rezultata: sustav apsolutne većine. poduzetničko i društveno udruživanje Donošenje Ustava RH od 22. godine III   Pravo vlasništva. veljače 1990. ona sudjeluje u odlučivanju na razini federacije. Izborni zakon od 15. godine I       Srpanj 1990 – amandmani na Ustav SRH Metodologijska polazišta za izradu Ustava: Slijed pozitivne hrvatske državno-pravne tradicije Slijed europske i sjevernoameričke građansko-pravne i ustavne tradicije Ustav mora biti rađen po mjeri običnog čovjeka – građanina i naroda Ustav mora bit trajnije vrijednosti Donošenje Ustava RH od 22. prosinca 1990. godine Zakon izrađen specijalno za ovu priliku Kandidiranje: prikupljanjem potpisa birača s prebivalištem na području za koje se bira kandidat  Zaštita izbornog prava – prigovorom izbornim komisijama i prizivom okružnom ili Vrhovnom sudu. uz mogućnost izbora u drugom krugu uz pravilo relativne većine Donošenje Ustava RH od 22.  Uspostavljanje demokratske vlasti u Hrvatskoj       Gospodarska i politička kriza federacije Ustav iz 1974.Predsjednik Predsjedništva bira se iz reda članova na jednu godinu.

Međunarodno priznanje RH Politički razvitak tijekom 1991. zajedničke imovine te prava i obveza 32 . Agresija na Hrvatsku i Domovinski rat 1991. Uspostavljanje samostalnosti i suverenosti Republike Hrvatske Politički razvitak tijekom 1991.godine Rušenje Ustava SFRJ iz 1974 – Srbija ukida autonomiju Vojvodine i Kosova Nerazmjeran odnos snaga u Predsjedništvu SFRJ Članak 140.94 % birača Za suverenu i nezavisnu RH opredijelilo se 93. saveznih institucija. veljače 1991. Odluka Sabora od 8. lipnja 1991.   Socijalna država Jamstvo narodnih prava i sloboda Osiguranje suverenosti RH u odnosima s drugim narodima i državama Komisija za ustavna pitanja i Ustavotvorna komisija            1990. godine I      Deklaracija o proglašenju suverene i samostalne Republike Hrvatske (5 odjeljaka) Naglašavanje prava na samoodređenje i otcjepljenje Započinjanje postupka razdruživanja demokratskim i miroljubivim načinom Upućivanje na Ustavnu odluku o suverenosti i nezavisnosti Pitanje granica. Ustava RH kao prijelazna odredba Prijedlog konfederacije (Hrvatska i Slovenija) – odbijen odmah po podnošenju u listopadu Referendum o suverenosti i samostalnosti     Rezolucija o proglašenju nevažećim svih saveznih zakona koji nisu u suglasnosti s Ustavom RH – 21. Glasovalo 84. Referendum – 19. listopada 1991. svibnja 1991.94 % birača Objava nezavisnosti RH od 25. saveznih propisa. lipnja 1991. Godine Referendum o suverenosti i samostalnosti Objava nezavisnosti RH 25.

ugovora i saveznih propisa  Važenje samo onih zakona koje je donio Sabor  Preuzimanje prava i obveza prenesenih na tijela SFRJ  Državne granice  Prihvaćanje načela Pariške povelje (jamstva nacionalnih i drugih temeljnih prava i sloboda čovjeka i građanina. lipnja 1991. priznanja  Primjena međ. ostale najviše vrednote ustavnog i međunarodnog pravnog poretka)  Agresija na Hrvatsku i Domovinski rat 1991. godine 33 .Objava nezavisnosti RH od 25. godine II Ustavna odluka o suverenosti i samostalnosti RH od 25. siječnja 1992. lipnja 1991. prosinca 1991) Međunarodno priznanje – 15. lipanj određen kao datum stjecanja suverenosti i neovisnosti RH Međunarodno priznanje RH      Konferencija o Jugoslaviji – rujan 1991. a ne kao građanski rat odluku Odluka Sabora od 8.  Proglašenje suverenosti i samostalnosti  Postupak razdruživanja i međ. vladavina prava. Arbitražno povjerenstvo – Robert Badinter: SFRJ u postupku raspada Potreba rješavanja pitanja državne sukcesije Mogućnost djelovanja na stvaranju nove asocijacije od strane republika koje to žele   Smjernice za priznavanje novih država u Istočnoj Europi i SSSR-u: Vijeće ministara EZ (16. listopada 1991. godine   Brijunska deklaracija od 8. godine  Odluka o raskidanju svih državno-pravnih sveza na temelju kojih je zajedno s ostalim republikama i pokrajinama tvorena dotadašnja SFRJ  Odricanje legaliteta i legitimiteta tijelima SFRJ  Nevaljanost pravnih akata SFRJ  Priznanje samostalnosti i suverenosti ostalih republika SFRJ na temelju načela uzajamnosti  Pripravnost ulaska u međudržavne i međuregionalne asocijacije s drugim demokratskim državama  Nastavak postupka utvrđivanja prava i obveza u odnosu na ostale republike i na bivšu federaciju  Potvrdom Ustavne odluke 25. demokratski poredak. srpnja 1991 – tromjesečni moratorij na Deklaraciju i Ustavnu Vojni sukob kao agresija.

kao povelja sloboda i prava (Bili of Rights). u Republici Hrvatskoj koja primjenjuje monističko načelo odnosa međunarodnog i unutarnjeg prava. Različita ustavna terminologija I Neki ustavi govore o: • "neotuđivim i nepovredivim pravima čovjeka" (Njemačka). izražava se stajalište da ljudska prava i temeljne slobode prethode državi i ne mogu se trajno oduzeti. • aktivnom djelovanju na ozbiljenju određenih jamstava sloboda i prava. "temeljne slobode i prava" (Švedska). • većim su djelom sadržana u novijim ustavima demokratskih zemalja. • klasična terminologija "prava" (Belgija. Njemačka. godine. kao kod osobnih i političkih sloboda i prava. 34 . • ustavna regulacija nadopunjena brojnim međunarodnim dokumentima. Forsythea: • Ljudska prava čine skup temeljnih ovlasti pojedinaca da zahtijevaju određene postupke javnih vlasti. bilo da se radi o: • uzdržavanju od presizanja u zaštićenu sferu pojedinca. konvencijama i deklaracijama. Grčka kao i sve tranzicijske zemlje). Španjolska. ovi su instrumenti zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda dio unutarnjeg pravnog poretka sa nadzakonskom pravnom snagom. Ustava Republike Hrvatske "Slobode i prava čovjeka i građanina" promijenjen je u "Zaštita ljudskih prava i temeljnih sloboda". kao kod socijalnih. Portugal. Različita ustavna terminologija II • Ustavnim promjenama iz 2000.Slobode i prava čovjeka i građanina Jamstva sloboda i prava: Temelj demokratske države • D. Ustavna regulacija zaštite ljudskih prava • u drugoj polovici 20. klasičan naziv Glave III. • "nepovredivim pravima" (Italija). Uspostavljeni su međunarodni standardi prava čovjeka. Luxemburg). "prava čovjeka" (Finska). koja čini sastavni dio ustava (Italija. kulturnih i gospodarskih prava. st. čime je prihvaćena suvremena terminologija Opće deklaracije OUN i Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Pregled povijesnog razvitka I • Pojava prvih dokumenata kojima se jamče slobode i prava pojedinaca vezana je uz pojavu prvih ustavnih akata.

ona su stoljećima razvijana sudskom praksom (common law) u okviru pravnog sustava utemeljenog na jurisprudenciji. st. sigurnost i otpor tlačenju. srpnja 1776. • suverenitet je utemeljen na narodu. • sloboda. • zakon je izraz opće volje. socijalna i kulturna prava Treći naraštaj: ekološka i druga prava Međunarodni standardi prava čovjeka Prve deklaracije prava čovjeka i građanina Britanska tradicija: Magna Charta Libertatum (1215). 35 . među kojima su pravo na život. Habeas Corpus Act (1679) Teorija prirodnog prava (18. • Na temelju ovih dokumenata. vlasništvo. Petition of Rights (1628). I U Deklaraciji se nabrajaju klasična prava čovjeka i građanina i to: • pravo na slobodu i jednakost u pravima. • slobodno je činiti sve ono što nije zabranjeno zakonom. slobodu i traganje za srećom. godine obrazlaže temeljni credo svojih donositelja na sljedeći način: • "Mi držimo ove istine samorazumljivim: svi su ljudi stvoreni jednakima i obdareni od svojeg Stvoritelja određenim neotuđivim pravima. uspostava ustrojbenog sustava ograničavanja i uzajamnog nadzora vladajućih državnih tijela  bitne odrednice samog pojma ustava. srpnja 1776.  popis prava čovjeka i građanina. • granice korištenja prirodnih prava svakog čovjeka mogu se odrediti samo zakonom. Pregled povijesnog razvitka II • • • • • • • • Prvi naraštaj: klasična prava čovjeka i građanina Drugi naraštaj: gospodarska. Američka deklaracija nezavisnosti od 4. • Deklaracija nezavisnosti od 4.  jamčiti građanima pravo na pobunu ako on tako zajamčena prava bude kršio.) Virdžinijski Bill of Rights (1776) Francuska deklaracija o pravima čovjeka (1789) Dokumenti iz povijesti britanske države • povelje koje vladari donose pod pritiskom svojih nezadovoljnih vazala i podanika predstavljaju povijesne precedente sa stajališta shvaćanja po kojoj se i sam suveren:  mora pokoravati zakonima. Francuska deklaracija o pravima čovjeka i građanina iz 1789.

• “Deklarativna” prava • Prava 3.. nema ustav. • javna je vlast potrebna je da bi jamčila i štitila prava čovjeka i građanina. 36 .usmjerena na zaštitu privatne sfere pojedinca od djelovanja državnih vlasti. Francuska deklaracija o pravima čovjeka i građanina iz 1789. osobno ili preko svojih zastupnika.. IV • Deklaracija deklarira i prirodno pravo na otpor tiraniji: "kad vlast vrijeđa prava naroda. Razlikovanje negativnih i pozitivnih prava I • klasična. • svatko se smatra nevinim sve dok nije zakonito oglašen krivim.nitko ne može biti optužen. tzv. II • nitko ne može biti kažnjen.. humanitarnu pomoć. Drugi naraštaj: gospodarska. • svi građani imaju pravo sudjelovati. negativna prava . • javni službenici dužni su podnositi račun o svom djelovanju. socijalna i kulturna prava • Početak 20. borba za njihovo ozbiljenje tek počinje donošenjem novih ustava. niti predviđena dioba vlasti. • sloboda razmjene misli i priopćenja jedno je od najdragocjenijih prava čovjeka. građanske države – Italija. generacije: zaštita čovjekove okoline • Prava 4. III • zajednički doprinos za izdržavanje javne sile i uprave ima biti podjednako raspoređen na sve građane. Španjolska. osim na temelju prethodno donesenog zakona i u predviđenom postupku. uhićen ili zadržan osim u zakonom predviđenim slučajevima i prema zakonu propisanom postupku. Francuska deklaracija o pravima čovjeka i građanina iz 1789. posebice u novim demokracijama. • društvo u kojem nisu zajamčena građanska prava. • Iz liste je vidljiva aktualnost klasičnih građanskih prava i u današnje doba. • Francuska deklaracija o pravima čovjeka i građanina iz 1789. Ustav SFRJ (1974). • nitko ne smije biti uznemiravan zbog svojih uvjerenja. SR Njemačka. stoljeća • Razlikovanje negativnih i pozitivnih prava • Weimarski ustav (1919) • Ustav SSSR (1977). zajedničko naslijeđe. • vlasništvo je sveto i nepovredivo pravo. u utvrđivanju i raspoređivanju javnih doprinosa i tereta. Hrvatska. te uz pravednu i prethodnu naknadu. pobuna je za narod i svaki njegov dio najsvetije među pravima i najprječa njegova dužnost". prema njihovim mogućnostima. razvitak. generacije: pravo na mir. te nikome ne može biti oduzeto osim zbog zakonito utvrđene javne potrebe..

• Lista se tih prava širi i unosi u najveću broj modernih ustava. uključujući ograničenje radnog vremena.. • Ustav SSSR iz 1977. invalidnih i na drugi način hendikepiranih članova. a osobito skrbi o različitim skupinama svojih slabijih. • pravo na zdravstvenu zaštitu. od kojih su najvažnija pravo na rad i sloboda rada. • pravo na uzdržavanje u starosti. • • • • prvi Ustav koji sadrži opsežni popis radničkih prava. • Razlikovanje negativnih i pozitivnih prava II • Ta su prava države javne dobrobiti (welfare state).znače dužnost države da pojedincima osigura određenu sigurnost ili ostvarivanje određenih interesa. • pravo na odmor. nepovredivo i neotuđivo pravo svakog čovjeka i građanina da odlučuje o svojim osobnim i zajedničkim interesima na svim razinama društvenog organiziranja. Ustav SSSR iz 1977. kao opće.) uključio u svoje odredbe: • pravo na rad. • Pozitivna prava se ne mogu štititi sudbenim putem. godine pridodao: pravo na samoupravljanje. intervencijske. Provedba je prepuštena zakonodavcu Njemački (Weimarski Ustav) 1919. godine.pozitivna prava .  37 . odnosno socijalne države koja nastoji osigurati svim svojim građanima određeni stupanj socijalne sigurnosti. 1936. jednakost spolova u pogledu plaća za jednak rad. kao i u slučaju bolesti i nesposobnosti za rad. • pozitivna prava znače pozitivan zahtjev prema državi da svojim posredovanjem ispravlja ponekad nepoželjne učinke djelovanja mehanizama tržišnog gospodarstva. minimalne plaće i pravo na štrajk. zbog čega im mnogi uopće odriču značaj prava. • Radi se o dužnosti države da sukladno mogućnostima posvećuje dužnu skrb ovim ustavnim zahtjevima. U Europi je njemački Ustav iz godine 1919. • klasična prava negiraju pravo državi upletati se u tako uređene odnose među građanima. kao i u niz međunarodnopravnih dokumenata Ustav Meksika 1917. Posebice su ih zatim proširili ustavi socijalističkih zemalja. da rade savjesno. (Weimarski Ustav) uključio u popis sloboda i prava niz takvih prava. Ustav SFRJ iz 1974. • Ti ustavi uključuju u svoje odredbe i različite dužnosti građana: da zaštićuju i čuvaju socijalističko vlasništvo. slijedeći tradiciju ranijih Ustava (1924. da savjesno koriste društveno bogatstvo. • Ustav SFRJ iz 1974.

na prvom mjestu. • Ova prava. • pravo čovjeka na zaštitu privatne sfere ponašanja (zaštita osobnosti). to jest životinja i biljnih vrsta na zaštitu od ugrožavanja njihova opstanka. Četvrti naraštaj prava čovjeka Na međunarodnoj ravni pridodaju se nova prava. za čiju realizaciju ne postoji pravom predviđena sudbena sankcija Treći naraštaj: ekološka i druga prava I • prava utemeljena na svijesti o potrebi zaštite čovjekova prirodnog okoliša. u svom punom značenju moglo realizirati. osim čovjeka. svojom gospodarskom politikom. čiji je sadržaj i odgovornost za provedbu još dosta neodređen:  pravo na mir. i druga. pa se govori i o četvrtom naraštaju prava čovjeka. • ustavno jamstvo prava na rad predstavlja temelj za zakonsko reguliranje određenih prava u slučaju neskrivljene nezaposlenosti.  pravo na humanitarnu pomoć. itd. niti tijelo koje bi pružilo zaštitu građaninu koji se na takvo pravo poziva. • u cilju njihova ozbiljenja ne postoji pravna sankcija. koja osigurava država. • prava nerođenih ljudi. nepotpuni pravni propis.  pravo na razvitak. kao što su prava iz socijalnog osiguranja i socijalne zaštite.  pravo na školovanje. obvezu zajednice ili države da. pravo na stan. dobrim djelom ostaju u domeni progresivnih htijenja. • prava drugih živih bića. Problem ustavnih jamstava nekih prava • ustavno jamstvo prava na rad znači. na svim razinama državnog ustrojstva nastoji stvoriti uvjete u kojima bi se pravo na rad. Međunarodni standardi prava čovjeka I 38 . međutim.  pravo na zajedničko naslijeđe. te slobode izražavanja i prava na informiranost. te određena minimalna primanja. • ustavna jamstva takvih prava čine temelj za ograničavanje i uređivanje korištenja svim drugim pravima i slobodama putem zakona i na njima zasnovanih propisa. ali najveći djelom nisu "prava" u klasičnom smislu riječi. obuhvaća i posebna jamstva zaštite u sklopu razvijenih računalnih sustava pohranjivanja i korištenja informacija. • takva su jamstva uvijek lex imperfecta.

pakt o gospodarskim. studenog 1998. socijalnim i kulturnim pravima. • Sud čine suci imenovani na šest godina (uz mogućnost ponovnog izbora). nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja (1957) • Dokumenti iz Kopenhagena (1990) i Moskve (1991) • Dokumenti Konferencije o sigurnosti i suradnji u Europi • Dokumenti Bečke konferencije čelnika država i vlada Međunarodni standardi prava čovjeka III •     •  Europski sustav zaštite prava pojedinca: Obveza izvješćivanja (povjerenstva i komisije) Preporuke vladama država članica konvencija Posebni izvjestitelji Pritužbe između država članica konvencija Gospodarska prava Obraćanje Europskom sudu za prava čovjeka u Strasbourgu (ECHR) Europski sud za ljudska prava I • uspostavljen je kao stalni sud 1. međudržavne pritužbe i savjetodavna mišljenja na zahtjev Vijeća ministara. • Sud djeluje putem svojih odbora od tri suca. • Međunarodni standardi prava čovjeka II • Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (1950) • Europska socijalna povelja (1961) • Europska konvencija o sprečavanju mučenja. vijeća od sedam sudaca. te u velikom vijeću od sedamnaest sudaca. • zamijenjen raniji dvostupanjski sustav:  u prvom stupnju zahtjeve za zaštitu razmatrala Komisija za ljudska prava. te nevladina udruga ili skupina pojedinca. pakt o građanskim i političkim pravima. Europski sud za ljudska prava II • nadležnost: svi predmete glede tumačenja i primjene Konvencije.  najozbiljniji slučajevi su dolazili pred Sud.. • pojedinac. koji boravi u kojoj od država članica Vijeća Europe ili pravna osoba koja djeluje u takvoj državi. nakon neuspjelog postupka postizanja prijateljskog poravnanja. uključujući pojedinačne zahtjeve. D. Roosevelt)  Sloboda govora  Sloboda vjerovanja  Sloboda od straha  Sloboda od oskudice  Povelja OUN-a  Opća deklaracija o ljudskim pravima  Međ.. državljanin ili stranac.Međunarodni dokumenti:  Four Freedoms Adress (F. Međ. nakon što je 39 . • broj sudaca jednak je broju država članica Vijeća Europe (45).

Instrumenti zaštite ljudskih prava i domaće pravo Struktura ustavnog teksta • • •    II. utvrdi da postoji povreda Konvencije i dodatnih protokola. takozvanu prijateljsku nagodbu (friendly settlment). Sud će najprije zahtijevati izjašnjenje vlade države protiv koje je zahtjev za zaštitu podnesen. kao temeljno pravo svakog pojedinca u demokratskom političkom poretku. i nastojati postići nagodbu među strankama.) utvrđuje najviše vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske.iscrpio sva domaća pravna sredstva. po provedenom postupku. Slobode i prava čovjeka i građanina u hrvatskom ustavnom uređenju • Zajedničke odredbe o slobodama i pravima • Osobne slobode i prava • Politička prava i slobode • Socijalna prava • Kulturna prava • Ekološka prava • Međ. Europski sud za ljudska prava nastavlja postupak pred nadležnim vijećem. • ako pitanje ne bude riješeno na taj način. može sudjelovati pravni zastupnik. može podnijeti individualan zahtjev za zaštitu Konvencijom zaštićenih prava. socijalna i kulturna prava Najviše vrednote ustavnog poretka I Ustav Republike Hrvatske (članak 3. odlučuje o pravednoj naknadi povrijeđenoj stranci. Europski sud za ljudska prava III • ako zahtjev ocijeni dopuštenim. • pojedinac ima izravan locus standi (pristup. Europskom sudu za ljudska prava. • odluke suda su obvezatne i o njihovoj provedbi vodi računa Vijeće ministara vanjskih poslova Vijeća Europe.pojedinca. • ako Sud. kao temelj za tumačenje cjeline ustavnog teksta i pojedinih njegovih odredbi: • slobodu. • u postupku pred sudom na strani žalitelja . glava Ustava RH: “Zaštita ljudskih prava i temeljnih sloboda” 55 od ukupno 147 članaka Ustava Tri odjeljka: Zajedničke odredbe Osobne i političke slobode i prava Gospodarska. aktivnu legitimaciju) pred Sudom. kao i nevladina organizacija. 40 .

tradicije. kao osnovicu djelovanja državnih i drugih tijela. • Jamstvo jednakosti pred zakonom nije ograničeno samo na državljane. nacionalnu ravnopravnost. kao tradicionalnu orijentaciju hrvatske države. koja ne drži vlast. kao državljani dotične države. spolu. • očuvanje prirode i čovjekova okoliša. kao temeljnog prava koje čini osnovicu poduzetničke slobode i tržišnog gospodarstva. usmjeren na očuvanje kulture. kao jedno od ključnih pitanja održivog razvoja u suvremenom svijetu. političkom ili drugom uvjerenju. kao temeljni ideal socijalne države. • demokratski višestranački poredak. . naobrazbi. nacionalnom ili socijalnom podrijetlu. kao ideal demokratskog poretka. rođenju. koja osigurava određene uvjete života svim svojim • • Najviše vrednote ustavnog poretka II poštivanje prava čovjeka. društvenom položaju ili drugim osobinama” . 26. koja međutim ne isključuje pravo na obranu od agresije ili sudjelovanje u međunarodnim akcijama uspostavljanja i očuvanja mira. godine definiciju nacionalne manjine talijanskog autora Francesca Capotortija: • "Nacionalna manjina je skupina. boji kože. imaju etničke. ali i odnosa među pojedincima u državi.članak. Nacionalna prava i zaštita nacionalnih manjina I Zaštita nacionalnih manjina utemeljenog na jamčenju individualnih prava građana kao pojedinaca nadopunjena određenim kolektivnim pravima. barem implicitno. imovini. • "Svi su pred zakonom jednaki. nego štiti sve ljude na području Republike Hrvatske. jeziku. kao temelj demokratske nacionalne države koja ne diskriminira. brojčano slabija od ostatka stanovništva u državi. vjeri. 41 . koji još uvijek nije u potpunosti ostvaren. pokazuju osjećaj solidarnosti. nego posebno štiti nacionalne manjine. • ravnopravnost spolova. vjerske ili jezične osobine po kojima se razlikuju od ostatka stanovništva te.članak 14. kao jamstvo slobode i realizacije temeljnih ustavnih načela Jednakost građana u pravima i slobodama • Zabrana diskriminacije u korištenju pravima i slobodama • “svatko u Republici Hrvatskoj ima prava i slobode. koja pripadaju članovima određenih zajednica u cijelosti. • vladavinu prava. • Komisija za prava čovjeka OUN prihvatila je 1978. • socijalnu pravdu. a čiji članovi. kao ideal ideje konstitucionalizma i temeljno načelo odnosa između vlasti i onih kojima ona vlada. • nepovredivost vlasništva. neovisno o njihovoj: rasi. kao jednakost svih ljudi pred zakonom u pogledu zaštite njihovih sloboda i prava.jednakost. • mirotvorstvo. Ustava. vjere ili jezika." Građani i stranci imaju jednaka prava pred sudovima i drugim državnim i inim tijelima.

jezična. među ostalim. vjere ili nacionalnog podrijetla ne smije. Ustava određuje službenu uporabu hrvatskog jezika i latiničnog pisma. Ustava određuje: "U Republici Hrvatskoj jamči se ravnopravnost pripadnicima svih nacionalnih manjina. prema članku 17. dopušta "u pojedinim lokalnim jedinicama" zakonom. ili demosu.“ • Već u Proslovu Ustava.. jamči se pripadnicima autohtonih nacionalnih manjina "ravnopravnost s građanima hrvatske narodnosti i ostvarivanje nacionalnih prava u skladu s demokratskim normama Organizacije ujedinjenih naroda (OUN) i zemalja slobodnog svijeta. kulturna i/ili vjerska obilježja različita od drugih građana i vodi ih želja za očuvanjem tih obilježja. Ustava što utvrđuje načelo narodnog (pučkog) suvereniteta. Ravnopravnost i zaštita prava nacionalnih manjina uređuje se ustavnim zakonom koji se donosi po postupku za donošenje organskih zakona. a njeni članovi imaju etnička. in fine. Ustavna jamstva nacionalne ravnopravnosti IV • Nejednakost građana na temelju. slobodno služenje svojim jezikom i pismom. • Pripadnicima svih nacionalnih manjina jamči se:    sloboda izražavanja narodnosne pripadnosti. Ustavna jamstva nacionalne ravnopravnosti II • Zakonom se može. svaki državljanin Republike Hrvatske ima pravo slobodno se izjasniti da je pripadnik neke nacionalne manjine. rasnu ili vjersku mržnju ili bilo koji oblik nesnošljivosti". 42 . pri čemu se pojam narod određuje kao "zajednica slobodnih i ravnopravnih državljana." • Članak 15. po kojem u Republici Hrvatskoj vlast pripada narodu kao puku. • članak 39. zabranjuje i određuje kažnjivim svako pozivanje. te ćirilično ili koje drugo pismo. je skupina hrvatskih državljana čiji pripadnici su tradicionalno nastanjeni na teritoriju Republike Hrvatske. Ustavna jamstva nacionalne ravnopravnosti I jamstva slijede iz odredbe članka 1. Ustavna jamstva nacionalne ravnopravnosti III • članak 12. određuje: • "Nacionalna manjina u smislu ovoga Ustavnog zakona. u članku 5. i neki drugi jezik. biti posljedicom niti izvanrednih mjera koje se poduzimaju u slučajevima državne nužde. stavak 1. pripadnicima nacionalnih manjina osigurati posebno pravo da biraju svoje zastupnike u Hrvatski sabor. i sukladno zakonom utvrđenim uvjetima. te ostvarivati sva prava koja iz toga proizlaze (članak 4. kulturna autonomija. uz ostalo. u službenu uporabu uvesti uz hrvatski.Nacionalna prava i zaštita nacionalnih manjina II Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina Republike Hrvatske.). pored općeg biračkog prva." • Prema Ustavnom zakonu. "na nacionalnu. stavak 2. • Članak 12.

te u službenoj uporabi. • pravo na očitovanje svoje vjere te na osnivanje vjerskih zajednica zajedno s drugim pripadnicima te vjere. ali ne o postupku promjene Ustava. kakva se zahtijeva i za izmjenu Ustava. privatno i u javnoj uporabi. a osobito provođenje ovoga Ustavnog zakona i posebnih zakona kojima su uređena manjinska prava i slobode. ustavnog članka 82. 43 . ostvarivanje prava i sloboda. • kulturna autonomija održavanjem. • Zajamčena prava manjina I Članak 7. • zaštitu od svake djelatnosti koja ugrožava ili može ugroziti njihov opstanak. Ustavnog zakona nabraja prava nacionalnih manjina koja su naročito zaštićena tim. • odgoj i obrazovanje na jeziku i pismu kojim se služe. a članovi su i zastupnici nacionalnih manjina u Hrvatskom saboru. • sudjelovanje pripadnika nacionalnih manjina u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća i predstavnika nacionalnih manjina. • zastupljenost u predstavničkim tijelima na državnoj i lokalnoj razini. razvojem i iskazivanjem vlastite kulture. • Savjet za nacionalne manjine ima pravo:  predlagati tijelima državne vlasti da rasprave pojedina pitanja od značenja za nacionalnu manjinu. Političke institucije nacionalnih manjina I Savjeta za nacionalne manjine • imenuje Vlada na četiri godine. na prijedlog vijeća nacionalnih manjina (sedam članova) i manjinskih udruga i vjerskih zajednica (pet članova). pri čemu zahtjev za dvotrećinskom većinom daje zakonodavstvu o nacionalnim pravima jaču pravnu snagu nego čak i ostalim organskim zakonima (za koje se zahtijeva većina svih zastupnika). • uporabu svojih znamenja i simbola.Institucionalno su ta jamstva ojačana i odredbom stavka 1. To su slijedeća prava: • služenje svojim jezikom i pismom. • Radi se o posebnoj većini. • samoorganiziranje i udruživanje radi ostvarivanja zajedničkih interesa. već o zakonodavnom postupku po kojem se donose organski zakoni. te očuvanja i zaštite svojih kulturnih dobara i tradicije. Zajamčena prava manjina II • pristup sredstvima javnog priopćavanja i obavljanja djelatnosti javnog priopćavanja (primanje i širenje informacija) na jeziku i pismu kojim se služe. po kojoj zakone kojima se uređuju nacionalna prava Hrvatski sabor donosi dvotrećinskom većinom glasova svih zastupnika. • ti se zakoni po svojoj pravnoj snazi nalaze između Ustava i ostalih organskih zakona. kao i drugim zakonima. te u upravnim i pravosudnim tijelima.

u gradu 15. Vijeće ima predsjednika. u čiju nadležnost spadaju pitanja iz djelokruga Savjeta utvrđena ovim Ustavnim zakonom i statutom Savjeta. 5 posto. kako bi se očuvalo njihovo postojanje na tim područjima.  biti obaviješteni o svakom pitanju o kome će raspravljati radna tijela predstavničkog tijela jedinice samouprave. kojeg biraju članovi iz svojih redova. a tiče se položaja nacionalne manjine.  predlagati poduzimanje gospodarskih.  davati mišljenja i prijedloge na programe radijskih i televizijskih postaja na lokalnoj i regionalnoj razini namijenjene nacionalnim manjinama ili na programe koji se odnose na manjinska pitanja. socijalnih i drugih mjera na područjima tradicionalno ili u znatnijem broju nastanjenim pripadnicima nacionalnih manjina.predlagati tijelima državne vlasti mjere za unaprjeđivanje položaja nacionalne manjine u državi ili na nekom njenom području. Političke institucije nacionalnih manjina III Vijeća nacionalnih manjina • biraju se neposrednim izborima u jedinicama samouprave gdje pripadnici pojedine nacionalne manjine imaju udio u stanovništvu veći od 1. • vijeća nacionalnih manjina u jedinici samouprave imaju pravo:  predlagati tijelima jedinice samouprave mjere za unaprjeđivanje položaja nacionalne manjine u državi ili na nekom njenom području.  davati mišljenja i prijedloge o programima javnih radio postaja i javne televizije namijenjenih nacionalnim  Političke institucije nacionalnih manjina II davati mišljenja i prijedloge o programima javnih radio postaja i javne televizije namijenjenih nacionalnim manjinama. U općini takvo vijeće ima 10 članova. 44 . a u županiji 25.  tražiti i dobiti od tijela državne vlasti i tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave podatke i izvješća potrebna za razmatranje pitanja iz svoga djelokruga. u jedinicama lokalne samouprave gdje živi više od 200 pripadnika.  isticati kandidate za dužnosti u tijelima državne uprave i tijelima jedinica samouprave.  pozivati i tražiti nazočnost predstavnika tijela državne vlasti i tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave. te o tretiranju manjinskih pitanja u programima javnih radio postaja i javne televizije i drugim sredstvima priopćavanja. u jedinicama regionalne samouprave gdje živi više od 500 pripadnika pojedine manjine.

odnosno fizičko ponašanje spolne naravi. ponižavajuće ili uvredljivo okruženje. neprijateljsko." Članak 5. obrazovanja. ekonomskom. • Neizravna diskriminacija postoji kada neutralna pravna norma. socijalnom. jednakog postupanja i socijalne sigurnosti. • "Ravnopravnost spolova . godine. kulturnom. uživanje ili ostvarivanje ljudskih prava muškaraca i žena u političkom. otvorena su kasnije. • Načelo ravnopravnosti spolova uključeno je u popis temeljnih vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske ustavnim promjenama iz 2000. • Generalna skupština OUN usvojila je 1979. građanskom i svakom drugom području života. ponižavajuće ili uvredljivo okruženje. koje ima za cilj ili koje stvarno predstavlja povredu osobnog dostojanstva i koje stvara neugodno. jednake mogućnosti za ostvarivanje svih prava. isključivanje ili ograničenje temeljeno na spolu kojim se otežava ili negira ravnopravno priznanje. Ravnopravnost spolova II Zakon o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 116/03). godine Konvenciju o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena. • Spolno uznemiravanje je svako neželjeno verbalno ili neverbalno. Zakona Zabranjuje se diskriminacija na temelju bračnog ili obiteljskog statusa i spolne orijentacije. Zakona): • Uznemiravanje je svako neželjeno ponašanje uvjetovano spolom osobe. • diskriminacija ostaje bitan problem u pogledu jednakih socijalnih prava. kao oblika diskriminacije po spolu (članak 8. jednakog postupanja i zaštite od diskriminacije. Zakona): • Izravna diskriminacija postoji ako se prema osobi postupa ili bi se moglo postupati nepovoljnije u jednakim ili sličnim okolnostima u odnosu na osobu suprotnoga spola.. godine. kao i jednaku korist od ostvarenih rezultata.Ravnopravnost spolova I pravo glasa ženama ostalo središnjim pitanjem ženskih pokreta sve do polovice 20. izravno ili neizravno razlikovanje. koja je stupila na snagu 1981. koje ima za cilj ili koje stvarno predstavlja povredu osobnog dostojanstva i koje stvara neugodno. obrazovnom.žene i muškarci jednako prisutni u svim područjima javnog i privatnog života. Zakona • "Diskriminacija na temelju spola predstavlja svako normativno ili stvarno. stoljeća. neprijateljsko. da imaju jednak status. 45 . Članak 6. • substancijalne diskriminacije žena u korištenju pravima: jednakost s muškarcima u pravima iz rada. kriteriji ili praksa u jednakim ili sličnim okolnostima stavljaju osobe jednoga spola u nepovoljniji položaj u odnosu na osobu suprotnog spola Ravnopravnost spolova IV • Pojam spolnog uznemiravanja (sexual harrasment). Ravnopravnost spolova III Spolna diskriminacija (članak 7.

ograničenje vlasničkih prava i poduzetničke slobode  Radi zaštite interesa i sigurnosti Republike  Radi zaštite prirode i ljudskog okoliša  Radi zaštite zdravlja ljudi Zajedničke odredbe o slobodama i pravima II • Načelo razmjernosti ograničenja • Svako ograničenje slobode ili prava mora biti razmjerno naravi potrebe za ograničenjem u svakom pojedinom slučaju. • određivanje tih granica uređuje se zakonom. pobuna. prestaje tamo gdje započinje nos drugog čovjeka:" Zajedničke odredbe o slobodama i pravima I • Granice korištenja slobodama i pravima  Čl. • jednaka prava i slobode drugih ljudi zahtijevaju uređivanje granica korištenja slobodama i pravima. -Radi zaštite sloboda i prava drugih ljudi -Radi zaštite pravnog poretka . 16. Holmes na sljedeći način: "Jasno je da moje pravo da se razmahujem svojom šakom. 50. • prava pojedinca se ne smiju zloupotrebljavati na štetu drugih. već podvrgnuta ograničenjima koja nužno dolaze od činjenice zajedničkog života na određenom prostoru. 46 . • prava pojedinaca nisu apsolutna. W. • svako pravno uređivanje znači sužavanje apstraktno zamišljene apsolutne slobode pojedinaca.građanima onemogućuju zbiljsko korištenje slobodama i pravima. -Radi zaštite javnog morala -Radi zaštite zdravlja . terorizam ili neredi. • Bit tog problema izrazio je američki vrhovni sudac O. -Uz poštivanje načela razmjernosti ograničenja  Čl. ali i zajednički interesi političke zajednice kao cjeline.veoma ozbiljna ograničenja ustavom zajamčenih sloboda i prava. • nužnost obrane od vanjskog neprijatelja. Zajedničke odredbe o slobodama i pravima III • Pravo državne nužde i izvanredne mjere • određene teške situacije zahtijevaju iznimna . poplava i slično . URH:  Ograničenje/oduzimanje vlasništva. URH: -Ograničenja dopuštena samo zakonom . već nalažu poduzimanje akcija u cilju suprotstavljanja opasnostima i očuvanja samog postojanja političke zajednice. kao i velike prirodne katastrofe. poput potresa.granice pravima čovjeka i građanina predstavljaju jednaka prava drugih građana. Granice korištenja slobodama i pravima II • prve deklaracije sloboda i prava polaze od shvaćanja da .Granice korištenja slobodama i pravima I korištenje svojim zajamčenim pravima ima svoje granice.

• služe održavanju nedemokratske vlasti. po starom rimskom načelu po kojem u pogibelji najviši zakon mora biti spas domovine (Salus rei publicae suprema lex esto). u pričuvi drži "ustav krize". pod prividom zaštite demokracije. ali i osigurati vraćanje sustava na normalno djelovanje kad opasnosti prođu. • Zajedničke odredbe o slobodama i pravima IV • suspendiraju se jamstva sloboda i prava. ustav krize i antiterorističko zakonodavstvo • suvremeni ustavi redovito nastoje anticipirati posebne okolnosti i rat. pretjerano duge rokove policijskog zadržavanja bez podizanja optužnice i omogućavanja korištenja međunarodno i ustavno zajamčenim pravima. • očuvanja demokratskih sloboda zaoštreno u uvjetima "rata protiv terorizma".može zabraniti pojedincu pristup Internetu ili telefonu. napuštanje vlastitog doma. praćenje. Zajedničke odredbe o slobodama i pravima VII • • Ustav Republike Hrvatske i stanja nužde Ustav dopušta: 47 . Zajedničke odredbe o slobodama i pravima VI • Velika Britanija . preventivno uhićenje. nakon terorističkog napada na New York i Washington. London. • donošenje političkih odluka u državi povjerava se izvršnoj vlasti. koji joj treba omogućiti suprotstavljanje napadima. te ugroziti vladavinu prava i demokratski poredak u cjelini. • poduzimanje izvanrednih mjera opravdava se akcijom u cilju očuvanja demokracije i jačanja zaštite ljudskih prava.ključni dijelovi ustavnog poretka nadomještaju se odredbama o pravu nužde. • demokratska zemlja uz normalni ustav. uveden nalog o nadzoru izdaje ga policija . držanje sumnjive osobe u pritvoru bez podizanja optužnice tijekom 28 dana • problem:  mjere poduzete za obranu od napada (ili socijalnih nemira) mogu dovesti do trajnije suspenzije ustavnih jamstava. ili kao pokriće državnog udara kojim se ruši ustav i demokracija. te preživljavanje i očuvanje demokracije i u najtežim prilikama. Zajedničke odredbe o slobodama i pravima V • Zrele demokracije. Madrid.antiterorističkim zakonom (The Terrorism Bill).  prijetnja razvoju policijske države. • antiterorističko zakonodavstva u gotovo svim demokratskim zemljama. • mjere protiv sumnjivih: nadzor komuniciranja. • suspendiraju se na neodređeno vrijeme sve dok pogibelj ne bude uklonjena.

ratnog stanja formalno. donošenje uredbi sa zakonskom snagom (članak 100). spol.  odredbe o pravnoj određenosti kažnjivih djela i kazni. U slučaju kad se Sabor zbog nastalih okolnosti ne može sastati. odluku je ovlašten donijeti predsjednik Republike. jedinstvenosti i opstojnosti države odnosno s njima izjednačenih prilika kada su tijela državne vlasti onemogućena da redovito obavljaju svoje ustavne dužnosti. vjeru. jezik. • neposredna ugroženost neovisnosti i jedinstvenosti Republike . kad odlučuje o ograničenjima te prirode:  Opseg ograničenja mora biti primjeren prirodi pogibelji (načelo razmjernosti ili proporcionalnosti). Zajedničke odredbe o slobodama i pravima XI 48 . Zajedničke odredbe o slobodama i pravima VIII • Ograničavanje ustavnih prava po članku 17.  zabrana mučenja.  Posljedica ne smije biti nejednakost građana s obzirom na rasu.  sloboda misli. odnosno predsjednik. surovog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja. Zajedničke odredbe o slobodama i pravima IX • Ustavni kriteriji kojih se mora pridržavati Sabor. ratnog stanja. • velike prirodne nepogode. ali može postojati prijetnja ratom. te nacionalno ili socijalno podrijetlo.  ograničavanje ustavnih prava (članak 17). ili situacija gdje se on zbiljski vodi protiv Republike. Ustava razlikuje situacije: neposredne ugroženosti neovisnosti. godine nije bio formalno objavljen. • O potrebnim ograničenjima sloboda i prava odlučuje Hrvatski sabor dvotrećinskom većinom svih zastupnika.  Neka se temeljna prava ne mogu ograničiti niti u slučaju neposredne opasnosti za opstanak države.rat koji je vođen protiv Republike Hrvatske 1991. iako nije formalno objavljen . To su:  pravo na život. Zajedničke odredbe o slobodama i pravima X • •    Uredbe sa zakonskom snagom (iz nužde) Članak 100. boju kože. savjesti i vjeroispovijedi.situacija koja nastaje onog trenutka kada predsjednik Republike na temelju odluke Hrvatskog sabora donese akt o objavi ratnog stanja. Ustava • ratno stanje .

49 . Ako Hrvatski sabor nije u zasjedanju. • U stanjima nužde. to ne oslobađa podređenog koji je nalog izvršio njegove odgovornosti. dužnosnika.) • uporište u prirodnom pravu . Ako Predsjednik propusti izvršiti ovu dužnost. • Na temelju takvog shvaćanja osuđeni su nacistički ratni zločinci u Nürnbergu i Tokiju nakon II. • Uredbe sa zakonskom snagom. tko se ogriješio o odredbe o temeljnim slobodama i pravima čovjeka i građanina. čim se Sabor bude mogao sastati. Predsjednik može uredbama sa zakonskom snagom uređivati sva pitanja koja zahtjeva ratno stanje. • načelo primijenjeno i pri osnivanju Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Den Haagu 1993. uredba sa zakonskom snagom prestaje važiti. • Nitko ne može podređenom naložiti da izvrši kazneno djelo. koji su svoja djela bez iznimke opravdavali time što su se pokoravali nalozima svojih nadređenih. ministra itd. Zajedničke odredbe o slobodama i pravima XIII • Pravo žalbe i kontrola zakonitosti  Zajamčeno je pravo na žalbu protiv pojedinačnih pravnih akata donesenih u postupku prvog stupnja pred sudom ili drugim ovlaštenim tijelom.Za vrijeme trajanja ratnog stanja predsjednik Republike ovlašten je donositi uredbe sa zakonskom snagom na temelju i u okviru ovlasti koje je dobio od Hrvatskog sabora. godine. zapovjedne odgovorenosti. predsjednik Republike dužan ih je podnijeti Hrvatskom saboru na potvrdu. jedinstvenosti i opstojnosti države ili kada su tijela državne vlasti onemogućena redovno obavljati svoje ustavne dužnosti. predsjednik Republike može sazvati sjednicu Vlade i predsjedavati tako sazvanoj sjednici. • Zajedničke odredbe o slobodama i pravima XII • Osobna odgovornost za povrede sloboda i prava • svatko. osobno je odgovoran za taj čin i ne može se opravdati višim nalogom • Ljudska prava i slobode ne smiju se povrijediti niti po nalogu nadređenog (časnika. osobno će odgovarati na temelju tzv. • U slučaju neposredne ugroženosti neovisnosti.  Žalba je temeljni pravni lijek u svim pravnim postupcima. predsjednik Republike može donositi uredbe sa zakonskom snagom. na prijedlog i uz supotpis predsjednika Vlade. Onaj tko izda takav nalog. svjetskog rata.kršenje ljudskih prava oslobađa podređenog od obveze pokoravanja zapovijedima nadređenih.

 "Svatko ima pravo da zakonom ustanovljeni neovisni i nepristrani sud pravično i u razumnom roku odluči o njegovim pravima i obvezama. odnosno odlukom o žalbi nastupa pravomoćnost i izvrsnost pojedinog pojedinačnog pravnog akta.  U raspravama pri donošenju Ustava Republike Hrvatske prevladalo je apsolutno abolicionističko stajalište o potpunom ukidanju smrtne kazne. Osobne slobode i prava I  Temeljne odredbe: Pravo na život. ponovno to pitanje u svoj njegovoj oštrini. te kao logičnu posljedicu određuje: “U Republici Hrvatskoj nema smrtne kazne". je li pobačaj kazneno djelo ubojstva? .  Pravo na žalbu može biti samo iznimno isključeno u slučajevima određenima zakonom ako je osigurana druga pravna zaštita. Podnošenje žalbe odgađa izvršenje prvostupne odluke.  13. Zajedničke odredbe o slobodama i pravima XIV  Protekom roka prava na žalbu.  Kako se određuje pojam "ljudskog bića"? Što je sa smrtnom kaznom u vrijeme rata? Može li se ljudsko biće odreći prava na život i zahtijevati primjenu eutanazije. brojne žrtve i počinjeni zločini otvorili su. osim kada je to određeno zakonom. o čemu odlučuje sud".  Pojedinačni akti državne uprave i tijela koja imaju javne ovlasti moraju biti utemeljeni na zakonu.  srž tog jamstva je u tome da svako ograničavanje ili oduzimanje slobode mora biti zasnovano na zakonu i provedeno uz strogo poštivanje zakonom propisanog postupka. Ustava)  Ustav jamči svakom ljudskom biću pravo na život.“ .  Napad na Republiku. 50 .   Žalba ima devolutivni i odgodni učinak. Protokol uz Europsku Konvenciju o ljudskim pravima određuje potpuno napuštanje smrtne kazne. je li embrio ljudsko biće. zahtjevima da se u vrijeme rata ponovno uvede smrtna kazna za određena najteža kaznena djela. . gdje Sud odlučuje o zakonitosti pojedinačnog upravnog akta ili na drugi način.  Slobodno odlučivanja o rađanju djece. više od onog koje je donijelo prvostupnu odluku. Osobne slobode i prava II  "Nikomu se ne smije oduzeti ili ograničiti sloboda. O žalbi odlučuje drugostupanjsko tijelo. međutim. Europske konvencije o ljudskim pravima. usmrćenja iz milosrđa?.  Sudbena kontrola akata tih tijela osigurava se u upravnom sporu pred Upravnim sudom.sukladno odredbama članka 6. slobodu i integritet osobnosti (članak 21-23. ili o sumnji ili optužbi zbog kažnjivog djela.

u kojem im se mogu uskratiti temeljna prava na obranu što ih jamči sudbeni postupak. i 25.  Osobne slobode i prava III •      Prava uhićenih i osuđenih osoba Presumpcija nedužnosti (čl. godine: uhićena osoba mora u kratkom roku biti predana sudu s optužbom. 31. 24. 51 . pa niti sama prvostupanjska sudska presuda još ne konstituira krivnju okrivljenika. 28. vođenje sudbenog postupka. URH) Osobne slobode i prava IV • Presumpcija nedužnosti • "Svatko je nedužan i nitko ga ne može smatrati krivim za kazneno djelo dok mu se pravomoćnom sudskom presudom ne utvrdi krivnja. ili podvrgavanje osoba liječničkim ili znanstvenim pokusima. uz zakonsko jamstvo. • svaka osoba koja je uhićena ili pritvorena ima se pravo žaliti nadležnom sudu. • Optužbu je dužno dokazati državno odvjetništvo. URH) Prava osumnjičenog ili okrivljenog (čl. priznanje.  zabranjuje svaki prisilni i obvezatni rad. URH) Načelo zakonitosti u kaznenim stvarima (čl. koji je bez odgode dužan odlučiti o zakonitosti lišenja slobode. 29." • ni uhićenje niti otvaranje istrage. Do tada ona uživa punu pravnu zaštitu i sva prava. određenom zakonom. Takav nalog mora biti pročitan i uručen uhićeniku prilikom oduzimanja slobode".Opća je norma sadržana u članku 23. zabranjuje svako zlostavljanje. biti obaviještena o razlozima uhićenja. 30. sudbenog i na zakonu utemeljenog naloga. • Habeas Corpus Act iz 1679. Osobne slobode i prava V • Uhićenje • "Nitko ne može biti uhićen ili pritvoren bez pismenoga. bez njihova pristanka. ili oslobođena. • redarstvo može i bez sudbenoga naloga uhititi osobu protiv koje postoji osnovana sumnja da je počinila teško kazneno djelo određeno zakonom. • svatko tko je pritvoren ili optužen zbog kaznenog djela. • uhićena osoba mora odmah. biti izveden pred sud te u zakonskom roku oslobođen ili osuđen. • Pritvorenik se. Osobne slobode i prava VI • sa svakim se uhićenikom mora postupati čovječno i poštivati njegovo dostojanstvo. na njoj razumljiv način. ali uz obvezu da takvu osobu odmah preda sudu. bez obzira na težinu kaznenog djela koje joj se stavlja na teret. • nakon pravomoćnosti sudske presude određena se osoba može smatrati krivcem za određeno djelo. ima pravo u najkraćem roku. URH) Pravne posljedice osude (čl. URH) Uhićenje (čl. može pustiti da se brani sa slobode. kao i o svojim zakonom utvrđenim pravima. • Cilj je spriječiti dugotrajno držanje osoba u policijskom pritvoru.

te ako nema sredstava. ne može se ponoviti kazneni postupak protiv osobe koja je oslobođena pravomoćnom presudom. ako to zahtijeva zaštita pravnog poretka. odredit će se takva kazna.” Nitko ne može biti kažnjen za djelo koje prije nego je počinjeno nije bilo utvrđeno zakonom ili međunarodnim pravom kao kazneno djelo. • biti u najkraćem roku izviještena o naravi i razlozima optužbe i dokazima koji je terete i to na jeziku koji razumije. ako je dostupna sudu. urediti zakonom. Osobne slobode i prava X • Načelo zakonitosti u kaznenim stvarima • Članak 31. • Ustavom su zajamčena sljedeća prava okrivljene osobe: • na pravično suđenje pred nadležnim sudom ustanovljenim zakonom i to u razumnom roku. ako ne razumije jezik suda. • da joj se sudi u njegovoj nazočnosti. Kazneni postupak može se pokrenuti samo pred sudom na zahtjev ovlaštenog tužitelja. Ako zakon nakon počinjenog djela odredi blažu kaznu. u skladu sa zakonom. • Osobne slobode i prava VII • Prava osumnjičenog ili okrivljenog • krivnju mora dokazivati tužitelj . Dokazi koji su pribavljeni na nezakonit način ne mogu se uporabiti u sudbenom postupku. • Osuda za određena kaznena djela ("teška i osobito nečasna“) može imati za posljedicu gubitak stečenih ili zabranu stjecanja na određeno vrijeme nekih prava na obavljanju određenih poslova. i koliko god je moguće restriktivno. • “ne bis in idem”. te da ispituje svjedoke optužbe ili ih da ispitati. pod zakonom utvrđenim uvjetima.Svatko tko je bio nezakonito lišen slobode ili osuđen ima.takva je osoba često zbiljski u situaciji da mora prikupljati informacije kako bi dokazala svoju nedužnost.odvjetništvo kao samostalnu i neovisnu službu koja svakom osigurava pravnu pomoć u skladu sa zakonom. pravo na odštetu i javnu ispriku. na besplatnog branitelja. S tim u vezi. kao i biti upozorena na to svoje pravo . te da se brani sama ili uz branitelja po vlastitom izboru. 52 . Osobne slobode i prava VIII • na odgovarajuće vrijeme i mogućnost za pripremu obrane. Ustava (dva načela): • “Nullum crimen nulla poena sine praevia lege penali. Osobne slobode i prava IX • Pravne posljedice osude • Osoba koja je osuđena i izdržala svoju kaznu načelno se smatra jednakom svim drugima. niti mu se može izreći kazna koja nije bila određena zakonom. • ograničenja i njihovo trajanje moraju se pomno. kao i na nazočnost i ispitivanje svjedoka obrane pod istim uvjetima kao i svjedoke optužbe. • uzeti branitelja i nesmetano uspostavljanje veze s braniteljem. nitko ne može biti suđen za djelo za koje je već bio osuđen na temelju pravomoćne sudske odluke. osoba ima pravo na besplatnu pomoć tumača. Jednako tako. • ne smije se siliti da iskazuje protiv sebe ili da prizna krivnju.

u kojem je ključno poštivanje ljudskog dostojanstva. ili zdravlja. Ustava). URH)  Sloboda mišljenja (čl. 38. niti izručen stranoj državi. URH)  Osobni podaci (čl. ugleda i časti 1. • Svaki građanin ima pravo u bilo koje doba napustiti teritorij države i naseliti se trajno ili privremeno u inozemstvu. 41. URH)  Nepovredivost doma (čl. Sloboda kretanja 2. URH) Jamstvo osobnog života. 53 . • osobe "progonjene za nepolitičke zločine i djelatnosti oprečne temeljnim načelima međunarodnog prava" ne mogu dobiti utočište u Republici Hrvatskoj. iznimno ograničiti zakonom. te prava i sloboda drugih (članak 32. 34. 40. ugleda i časti (čl. URH)  Sloboda kretanja (čl. URH)  Status vjerskih zajednica (čl. • Strani državljani i osobe bez državljanstva mogu dobiti utočište u Republici Hrvatskoj ako su progonjeni zbog političkih optužbi. kao i pravo ulaska ili izlaska iz nje. ako je to nužno radi zaštite pravnog poretka. • Svakomu se građaninu jamči štovanje i pravna zaštita njegova osobnog i obiteljskog života.Osobne slobode i prava XI • Osobna prava  Jamstvo osobnog života. URH)  Tajnost dopisivanja (čl. osim kada se mora izvršiti odluka donesena u skladu s međunarodnim ugovorom i zakonom. niti mu se može oduzeti državljanstvo. • Svatko tko se zakonito nalazi na teritoriju Republike ima pravo slobodno se kretati i birati boravište. 33. 36. i bilo kada se vratiti u domovinu. već bi mu Republika Hrvatska morala suditi za svako djelo koje mu se stavlja na teret. 32. dostojanstva. 37. Pravo utočišta/azil/ 3. ugleda i časti • Osnovni zahtjev u tom odnosu. možda najbolje ocrtava zahtjev iz običnog svakodnevnog govora: vlast mora svakog pojedinca "tretirati kao čovjeka". URH)  Pravo utočišta-azil (čl. • Stranac koji se zakonito nalazi na teritoriju Republike ne može biti protjeran ili izručen drugoj državi. • Državljanin ne može biti prognan. • Pravo kretanja na teritoriju Republike može se. URH)  Sloboda vjeroispovijedi (čl. koje domaća država zaštićuje kao izbjeglice i odbija ih izručiti. 35.

• Samo sud može. Samo se zakonom mogu propisati ograničenja nužna za zaštitu sigurnosti države ili provedbu kaznenog postupka. • Zakonom se uređuje zaštita podataka te nadzor nad djelovanjem informatičkih sustava u državi. kuću ili bilo koji objekt koji se može smatrati domom. Državljanin može biti izručen međunarodnom sudu ustanovljenom aktom Vijeća sigurnosti Nepovredivost doma 4. neposredno odluči ući u nečiji dom . • Jamči se pravo na ispravak svakomu komu je javnom viješću povrijeđeno Ustavom i zakonom utvrđeno pravo. obrađivati i koristiti samo uz uvjete određene zakonom. osobni se podaci mogu prikupljati. • Sloboda izražavanja misli obuhvaća osobito slobodu tiska i drugih sredstava priopćavanja. • • Sloboda i tajnost dopisivanja i svih drugih oblika općenja zajamčena je i nepovrediva. u skladu s uvjetima koje predviđa zakon. obrazloženim pisanim nalogom utemeljenim na zakonu odrediti da se dom ili drugi prostor pretraži. • Potrebe kaznenog postupka mogu nalagati da se stan pretraži. bez ikakvog naloga. • Zabranjena je uporaba osobnih podataka suprotna utvrđenoj svrsi njihovoga prikupljanja Sloboda mišljenja i izražavanja misli 7. • Jamči se sloboda mišljenja i izražavanja misli. • Zabranjuje se cenzura. te izvršiti pretragu bez nazočnosti svjedoka. • Redarstvene vlasti mogu. i bez sudskog naloga ili privole držatelja stana ući u dom ili prostorije. Novinari imaju pravo na slobodu izvještavanja i pristupa informaciji. • "Dom je nepovrediv“ . to jest trajnim boravištem.bez pristanka nositelja prava nitko ne može ući u nečiji stan.• OUN. može se poduzeti samo u nazočnosti svjedoka. Zaštita osobnih podataka 6. • Bez privole ispitanika. oduzmu pojedini predmeti. u sljedećim situacijama:  ako je to nužno radi izvršenja naloga za uhićenje  ako je to nužno radi hvatanja počinitelja kaznenog djela  ako to zahtijeva otklanjanje ozbiljne opasnosti po život i zdravlje ljudi ili imovinu većeg opsega. 54 . • Pretraga radi pronalaženja ili osiguranja dokaza za koje postoji osnovana vjerojatnost da se nalaze u domu počinitelja kaznenog djela. slobodu govora i javnog nastupa i slobodno osnivanje svih ustanova javnog priopćavanja. pa čak i da policija. Sloboda i tajnost dopisivanja 5. • Svakom se jamči sigurnost i tajnost osobnih podataka. • Pravo je stanara da on ili njegov zastupnik i obvezatno dva svjedoka budu nazočni pri pretrazi doma ili drugog prostora.

• Pravo slobodnog udruživanja ograničeno je zabranom nasilnog ugrožavanja demokratskoga ustavnog poretka.Zabranjeno je i kažnjivo svako pozivanje ili poticanje na rat ili uporabu nasilja. • Jamči se sloboda savjesti i vjeroispovijedi i slobodno javno očitovanje vjere ili drugog uvjerenja. 42. • Jednaka dostupnost javnih službi 55 . • Osnivanje političkih stranaka je slobodno. osnivati škole. i čl. uključivati se u njih ili iz njih istupati u skladu sa zakonom. URH) Pravo na slobodno udruživanje 1. politička. • Vjerske zajednice slobodne su. 45. u skladu sa zakonom. • Svakom se jamči pravo na slobodno udruživanje radi zaštite njihovih probitaka ili zauzimanja za socijalna. Radi toga svatko može slobodno osnivati sindikate i druge udruge. javno obavljati vjerske obrede. URH)  Političke stranke (čl. te neovisnosti. URH)  Jednaka dostupnost javnih službi (čl. učilišta. kulturna ili druga uvjerenja i ciljeve. 15. socijalne i dobrotvorne ustanove te upravljati njima. druge zavode. Osnivanje političkih stranaka 2. • Sve vjerske zajednice jednake su pred zakonom i odvojene od države. na nacionalnu. • Zakonom se uređuje položaj i financiranje političkih stranaka Jednaka dostupnost javnih službi 3. jedinstvenosti i teritorijalne cjelovitosti Republike Hrvatske. O protuustavnosti odlučuje Ustavni sud Republike Hrvatske. rasnu ili vjersku mržnju ili bilo koji oblik nesnošljivosti. URH)  Pravo na javno okupljanje (čl. nacionalna. 46. URH)  Pravo peticije (čl. gospodarska. • Unutarnje ustrojstvo političkih stranaka mora biti sukladno temeljnim ustavnim demokratskim načelima. 6. URH)  Dužnost obrane Republike (čl. • Sloboda savjesti i vjeroispovijedi 8. • Stranke moraju javno polagati račun o porijeklu svojih sredstava i imovine. URH)  Biračko pravo (čl. • Protuustavne su političke stranke koje svojim programom ili nasilnim djelovanjem smjeraju podrivanju slobodnoga demokratskog poretka ili ugrožavaju opstojnost Republike Hrvatske. Politička prava i slobode  Sloboda udruživanja (čl. 43. 44. a u svojoj djelatnosti uživaju zaštitu i pomoć države. 47.

pod jednakim uvjetima. mirno okupljanje i javni prosvjed ne smije se održavati:  u blizini bolnica. spol ili socijalno podrijetlo) • zabranjen svaki oblik nepotizma (privilegiranja na osnovi srodstva) / klijentelizma (privilegiranje na temelju razmjene usluga. ako te vlasti ne interveniraju. odnosno osobama od svojeg povjerenja. zborovanja. uz odredbu da je.stranka koja je pobijedila na izborima ima pravo popuniti sve javne službe svojim djelatnicima. • Pravo na javno okupljanje i mirni prosvjed 4.Svaki građanin ima pravo. • kriterij stručnosti i zasluga (merrit sistem). ovisno o njihovoj iskazanoj pripremljenosti odnosno sposobnosti za određenu službu. ustavnosudsku zaštitu. koji osigurava ravnopravnost građana u pristupu javnim funkcijama i javnim službama." Pravo na javno okupljanje i mirni prosvjed 4/1.  u nacionalnim parkovima i zaštićenim parkovima prirode osim onog koji ima za cilj promicanje zaštite prirode i čovjekova okoliša. ali pod uvjetom da takvo okupljanje bude održano uz poštivanje javnog reda i mira i opće sigurnosti ljudi i imovine. pa i demonstracija. javnog morala i zdravlja. javnih skupova i rasprava. može se zakonom zahtijevati prethodna prijava namjere održavanja javnog skupa redarstvenim vlastima. uključujući nacionalnu pripadnost. • Zakon o javnom okupljanju Republike Hrvatske (Narodne novine 128 /99) • Mirno okupljanje i javni prosvjed može se održavati na svakom za to prikladnom prostoru. • Američki i britanski sudovi su za prosudbu tih okolnosti sa stajališta opravdanosti zabrane javnog skupa razvili pravni standard koji se naziva ispitivanjem jasne i izravne opasnosti • Hrvatsko zakonodavstvo . • zabranjena je primjena bilo kojeg kriterija političke podobnosti. • Svakom se priznaje pravo na javno okupljanje i mirni prosvjed u skladu sa zakonom • Pojedinci se imaju pravo okupljati se i izražavati svoja stajališta putem manifestacija. mora postojati redoviti put pravne zaštite. uključujući i sudsku. ako bi dovelo do pogibelji za zaštićene vrijednosti. • Na temelju zahtjeva da okupljanje bude mirno. sudjelovati u obavljanju javnih poslova i biti primljen u javne službe raju osigurati svima ( zabrna diskriminaciju po bilo kojoj osnovi. jer se država smatra "plijenom" stečenim pobjedom na izborima. Iznimno.  u blizini spomenika kulture nulte kategorije. skup slobodno održati."ograničenja prava na javno okupljanje koja su nužna u demokratskom društvu radi zaštite sloboda i prava drugih ljudi. na način da ometa pristup vozilima hitne pomoći i remeti mir bolesnicima. • "sustavom plijena" (spoil sistem) . veza i poznanstava) prilikom primanja u javne službe. pravnog poretka. te u krajnjoj instanci.  u blizini dječjih vrtića i osnovnih škola dok se u njima nalaze djeca. • U slučaju da redarstvene vlasti zabrane skup. 56 .

• u slučaju nereda. 57 . tako da mogu glasovati i u državama u kojima se nalaze ili na drugi način određen zakonom (članak 45. davati prijedloge državnim i drugim javnim tijelima i dobiti na njih odgovor (članak 46. nasilja ili same prijetnje nasiljem. Pravo peticije. Biračko se pravo ostvaruje na neposrednim izborima tajnim glasovanjem. Biračko pravo.  na drugim mjestima. građanin ili stranac. Upravni sud odlučuje o tužbi po hitnom postupku. ako bi se s obzirom na vrijeme. a na raspoložbi su dva načina:  glasovanje u diplomatskim i konzularnim zastupništvima Republike u inozemstvu. tako da su hrvatski državljani koji žive u inostranstvu morali da bi glasovali.na auto-cestama i magistralnim cestama na način kojim se ugrožava sigurnost cestovnog prometa. • općine i gradovi mogu odrediti mjesta na kojima se javna okupljanja i mirni prosvjedi mogu održavati slobodno i bez prijave. • Ministar unutarnjih poslova može rješenjem zabraniti održavanje mirnog okupljanja i javnog prosvjeda ukoliko: • nije pravodobno i uredno prijavljeno. skup se može i prekinuti. Biračko pravo 5. koju podnosi pojedinac ili skupina građana sastoji se u pravu obraćanja državnim tijelima. osim u obliku odgovora podnositelju peticije.  Pravo na javno okupljanje i mirni prosvjed 4/2. rasnu ili vjersku mržnju ili bilo koji oblik nesnošljivosti. tamo gdje to strana država dopušta. Ustava). • su ciljevi usmjereni na pozivanje i poticanje na rat ili uporabu nasilja. broj sudionika ili narav okupljanja moglo ozbiljnije poremetiti kretanje i rad većeg broja građana. Zakonom je propisano da je u Gradu Zagrebu takvo mjesto Trg Francuske Republike. imaju svi državljani Republike Hrvatske s navršenih 18 godina. fizička ili pravna osoba. ima pravo slati predstavke i pritužbe.  glasovanje putem pošte. doći u svoje izborne jedinice u Republici. na nacionalnu. • je prijavljeno na prostorima na kojima se ne smije održavati. Pravo peticije 6. pasivno i aktivno. • To pravo nije bilo moguće osigurati na prvim višestranačkim izborima 1990. • Svatko. • Glasovanje hrvatskih državljana u inozemstvu uređuje se izbornim zakonom. • Podnošenje peticije nema za posljedicu obvezu tih tijela da se o njoj izjasne u formalnom postupku.). opće i jednako. • protiv ovog rješenja organizator može u roku od 3 dana od dostave rješenja podnijeti tužbu Upravnom sudu Republike Hrvatske. • postoji na razlozima utemeljena vjerojatnost da bi održavanje dovelo do izravne i zbiljske pogibelji od nasilja i drugih oblika ozbiljnog remećenja javnog reda i mira. godine. • Rješenje o zabrani može se donijeti najkasnije 24 sata prije prijavljenog početka održavanja mirnog okupljanja i javnog prosvjeda. • na izborima za Sabor i predsjednika Republike ostvarivanje biračkog prava osigurava se i državljanima Republike koji se u doba izbora zateknu izvan njezinih granica.

• Oni su dužni ispunjavati druge obveze u oružanim snagama. One se mogu koristiti i u situacijama nužde.građani koji zbog svojih vjerskih ili moralnih nazora nisu pripravni sudjelovati u obavljanju vojničkih dužnosti u oružanim snagama. 52. URH) Izvlaštenje/eksproprijacija (čl. Sabor je tijelo koji "odlučuje o ratu i miru". Dužnost obrane Republike 7/1. URH) Dobra od interesa za Republiku (čl. 50. URH) Pravo vlasništva • "Jamči se pravo vlasništva". • država mora imati oružane snage. Dužnost obrane Republike 7/2. ili drukčije. • prigovor savjesti . 51. na način koji odredi zakon Gospodarska prava • • • • • Pravo vlasništva (čl.• Pravo na peticiju nije ničim ograničeno.(članak 48. • Oružane snage mogu prijeći državne granice ili djelovati preko tih granica samo na temelju prethodne odluke Hrvatskog sabora koja se donosi dvotrećinskom većinom svih zastupnika. URH) Porezni sustav (čl. • Služba u oružanim snagama u miru (vojni rok) je zbog toga obavezna za hrvatske državljane muškog spola. URH) Poduzetništvo i tržište (čl. 48. imaju pravo pozvati se na to. Stari Rimljani . niti formalno niti po sadržaju . • Oružane snage Republike Hrvatske štite njezin suverenitet i neovisnost te brane njezinu teritorijalnu cjelovitost. • Iznimku predstavljaju vježbe u okviru međunarodnih obrambenih organizacija kojim Hrvatska pripada na temelju međunarodnih ugovora ili pružanje humanitarne pomoći. kada prethodno odobrenje Sabora nije potrebno.jedna od najviših vrednota pravnog poretka Republike Hrvatske. ali one moraju biti pod nadzorom civilne vlasti. Mirotvorstvo . to jest uzeti oružje. 49.jedino što podnositelj ima pravo očekivati jest odgovor tijela kojem je podnio peticiju.) • uklanjaju se sva ograničenja prava vlasništva uvedena u komunističkom režimu: 58 . stavak 1.onaj tko želi mir mora biti spreman da ga obrani svim sredstvima (si vis pacem para bellum). • Vojna obveza i obrana Republike dužnost je svih za to sposobnih državljana.

ljudskog okoliša i zdravlja ljudi“ – cilj spriječiti poduzetničke djelatnosti kojima se može štetiti ovdje navedenim zaštićenim vrednotama. itd. • izvlaštenje ili eksproprijacija . 59 . već kao društveno-ekonomski odnos . itd. • Izvlaštenje/eksproprijacija  "Zakonom je moguće u interesu Republike Hrvatske ograničiti ili oduzeti vlasništvo. propisima o agrarnom maksimumu.nije postojao nositelj prava na stvarima u društvenom vlasništvu (titular). prirode. Obveze Republike:  poštivanje pravila ponašanja. u skladu sa svojim gospodarskim mogućnostima. odnosno nasljednicima tih vlasnika. • Prava stečena ulaganjem kapitala ne mogu se umanjiti zakonom niti drugim pravnim aktom.određeno ne kao pravni. • vlasništvo obvezuje . • Država potiče gospodarski napredak i socijalno blagostanje građana i brine se za gospodarski razvitak svih svojih krajeva.  Poticanje gospodarskog napretka i socijalnog blagostanja građana i briga za gospodarski razvitak svih svojih krajeva. vraćanja imovine (oduzete nacionalizacijom gospodarskih poduzeća. subvencije.  problem "reprivatizacije". konfiskacijom imovine. građevinskog zemljišta i stambenog fonda.ustavni temelj za zakonsko uređivanje poreznih obveza na temelju vlasništva. prirezi. • Inozemnom ulagaču jamči se slobodno iznošenje dobiti i uloženog kapitala. Porezni sustav • Svatko je dužan sudjelovati u podmirenju javnih troškova.određeni zahvati koji se sastoje u ograničavanju ili čak oduzimanju vlasništva mogu ipak biti nužni u javnom interesu. uz naknadu tržišne vrijednosti".  sprječavanje zlouporabe monopola  intevencija instrumentima gospodarske politike: porezi. državna ulaganja. • zajamčeno je pravo nasljeđivanja. carine.nositelji vlasničkog prava i njihovi korisnici dužni su pridonositi općem dobru .društveno vlasništvo . Zabranjena je zlouporaba monopolskog položaja određenog zakonom. • strane osobe mogu stjecati pravo vlasništva uz posebne uvjete određene zakonom. • Država osigurava svim poduzetnicima jednak pravni položaj na tržištu.) njihovim prijašnjim vlasnicima.  Poduzetništvo i tržište • Poduzetnička i tržišna sloboda temelj su gospodarskog ustrojstva Republike Hrvatske. • "Poduzetnička se sloboda i vlasnička prava mogu iznimno ograničiti zakonom radi zaštite interesa i sigurnosti Republike Hrvatske.

zračni prostor. nekretnine i stvari od osobitog kulturnog. • intervencije uključuju i obvezu stvaranja i širenja mogućnosti i uvjeta u kojima građani mogu ostvarivati svoje pravo na rad. URH) • Socijalna sigurnost (čl. • Zakonom se pod osobitu zaštitu Republike mogu staviti i druga dobra. • pravo na tjedni odmor i plaćeni godišnji odmor . rudno blago i druga prirodna bogatstva. • najduže radno vrijeme. URH) • Ustavnopravna zaštita obitelji (čl. URH) Pravo na rad i sloboda rada • "Svatko ima pravo na rad i slobodu rada. bez diskriminacije po bilo kojoj osnovi. drugi dijelovi prirode. gospodarskog i ekološkog značenja. i 60. 55. 61-64. šume. pa tako i položaju pojedinca na tržištu rada. URH) • Sindikalno organiziranje i pravo na štrajk (čl. obveza poslodavaca da za obavljeni rad radnike pravedno nagrađuju. • Socijalna prava • Pravo na rad i sloboda rada (čl. vodeći računa o uvjetima njihova života i života njihovih obitelji.Porezni se sustav ima temeljiti na načelima jednakosti i pravednosti Dobra od interesa za Republiku • Pod osobitom zaštitom Republike nalaze se po samoj odredbi Ustava sljedeća dobra: more. udjela pri odlučivanju u poduzeću (radnička participacija) Socijalna sigurnost 60 . pojedinačno ili organizirani u svoje sindikate i druge organizacije – tom jamstvu sudovi ne mogu pružiti pravnu zaštitu. URH) • Pravična naknada za rad i uvjeti rada (čl. u skladu sa zakonom. • težište odgovornosti za gospodarski napredak društva stavlja na građana pojedinca -država ostaje pri svojoj ulozi osiguravanja poštovanja pravila tržišne utakmice i ograničene intervencije mjerama ekonomske politike. • Zabranjen je svaki prisilni i obvezatni rad Pravična naknada za rad i uvjeti rada • Svaki zaposleni ima pravo na zaradu kojom može osigurati sebi i obitelji dostojan život. i to: zemljište. Svatko slobodno bira poziv i zaposlenje i svakomu je pod jednakim uvjetima dostupno svako radno mjesto i dužnost". morska obala i otoci. • u suprotnosti s načelima tržišne privrede u kojoj visina zarade ovisi o uspjehu na tržištu. biljni i životinjski svijet. • Pravo na rad ne znači jamstvo zaposlenja. 54. • U tržišnim uvjetima ono znači pravo i slobodu poduzimanja privrednih i drugih gospodarskih djelatnosti u punoj slobodi i pod jednakim uvjetima sa svim ostalim građanima. • jamstvo prava na zaradu pod jednakim uvjetima sa drugim radnicima. • zaposleni mogu imati. • otvara mogućnost radnicima da se zalažu za svoja prava na zaradu. 59. povijesnog.ovih se prava ne može odreći. vode. 56 – 58.

materinstvom i njegom djece uređuju se zakonom. URH) Sloboda znanstvenog. kulturne. djecu i mladež te stvara socijalne. • Djeca su dužna starati se za stare i nemoćne roditelje. uzdržavati i školovati djecu te imaju punu slobodu da samostalno odlučuju o odgoju djece. • država osigurava pravo na pomoć za podmirenje osnovnih životnih potreba slabim. prirodu i okoliš (čl. • Djeca ne mogu biti primlena na rad prije zakonom određene dobi niti smiju biti prisiljavana na rad štetno utječe na njihovo zdravlje ili moral. URH) Autonomija sveučilišta (čl. • U oružanim snagama i redarstvu zakonom se može ograničiti sindikalno organiziranje Ustavnopravna zaštita obitelji • Obitelj je pod osobitom zaštitom Republike.države uređuje opće uvjete i minimum prave zajamčenih zaposlenima konkretno uređivanje odnosa prepušteno zaposlenim i njihovim poslodavcima. nemoćnima i drugim zbog nezaposlenosti ili nesposobnosti za rad. 65. materijalne i druge uvjete kojima se promiče ostvarivanje prava na dostojan život. • Roditelji su dužni odgajati. 69. • ne može se zabraniti primanje humanitarne pomoći iz inozemstva. URH) Pravo na zdrav život. nezbrinutim građanima. odgojne. kulturnog i umjetničkog stvaralaštva (čl. • posebnu skrb o zaštiti invalidnih osoba i njihovi uključivanju u društveni život. • Sindikati mogu osnivati svoje saveze i udruživati se u međunarodne sindikalne organizacije. 66. • Mladež. • Dužnost je svih da štite djecu i nemoćne osobe.uređuju se konkretne prava zaposlenika i uvjeti rada u okvirima određenim zakonom . uređuje se zakonom i kolektivnim ugovorom. URH) • • • 61 . URH) Osnivanje privatnih škola i učilišta (čl. obrazovanje i skrb. • jamstvo prava na zdravstvenu zaštitu • Sindikalno organiziranje i pravo na štrajk • Radi zaštite svojih gospodarskih i socijalnih interesa. • kolektivni ugovor . svi zaposleni poslodavci imaju pravo osnivati sindikate i slobodno u njih stupati i iz njih istupati. • skrb o socijalnoj sigurnosti određenih kategoriji pučanstva odnosi na tom području uređuje zakonom.pravo zaposlenih i članova njihovih obitelji na socijalnu sigurnost i socijalno osiguranje. majke i invalidne osobe imaju pravo na osobitu zaštitu na radu. • Republika osobitu skrb posvećuje maloljetnicima bez roditelja i onima za koje se roditelji ne brinu. • Tjelesno i duševno oštećeno i socijalno zapušteno dijete ima pravo na osobitu njegu. • prava u svezi s porođajem. • Republika štiti materinstvo. 68. 67. niti im se takav rad smije dopustiti Kulturna i ekološka prava •  Pravo na školovanje (čl.

prirode i ljudskog okoliša. kulturnog. u sklopu svojih ovlasti i djelatnosti. u skladu sazakonom . kulturnog i umjetničkog stvaralaštva • Jamči se sloboda znanstvenoga. 140. • naputci zakonodavcu. Sloboda znanstvenog. ili suglasno općim načelima međunarodnog prava. kojom se uspostavlja niz dužnosti za državu i građane. kulturna i umjetnička dobra kao duhovne narodne vrednote. a koji su na snazi.jedna je od najstarijih tradicionalnih sloboda zajamčenih sveučilištima • Nepovredivost sveučilišta  prostor sveučilišta je nepovrediv. • Država štiti znanstvena. • Država potiče i pomaže razvitak znanosti. • Srednjoškolsko i visokoškolsko obrazovanje dostupno je svakomu pod jednakim uvjetima skladu s njegovim sposobnostima. instrumenti zaštite ljudskih prava i domaće pravo • Lista Ustavom utvrđenih ljudskih prava i temeljnih sloboda nije iscrpljujuća • Uloga međ.Pravo na školovanje • Osnovno je školovanje obvezno i besplatno.  država osigurava pravo građana na zdrav okoliš. Pravo na zdrav život. instrumenata zaštite • Čl. te određuje sveučilište samostalno odlučuje o svom ustrojstvu i djelovanju.” 62 . državna. kulture i umjetnosti. • Država potiče i pomaže skrb o tjelesnoj kulturi i športu. čine dio unutarnjega pravnog poretka Republike. • Uz uvjete određene zakonom građani mogu osnivati privatne škole i učilišta. intelektualnog i drugog stvaralaštva. URH: “Međunarodni ugovori koji su sklopljeni i potvrđeni u skladu s Ustavom i objavljeni. umjetničkog.  građani. prirodu i okoliš • Ekološka prava  svatko ima pravo na zdrav život. • prava pozitivnog statusa. kulturnog i umjetničkog stvaralaštva. Međ. • Jamči se zaštita moralnih i materijalnih prava koja proistječu iz znanstvenoga. kao i pravna osnovica za određeno reguliranje ovog izuzetno važnog područja na kojem prije svega dolazi do izražaja odgovornost prema budućim naraštajima. Njihove se odredbe mogu mijenjati ili ukidati samo uz uvjete i na način koji su u njima utvrđeni. • Te ustavne odredbe valja shvatiti kao ustavni temelj napuštanja koncepcije u cijelosti besplatnog srednjoškolskog i visokoškolskog obrazovanja. javna i gospodarska tijela i udruge dužni su.  nadležna državna tijela na prostoru sveučilišta mogu uredovati samo uz suglasnost čelnika. Autonomija sveučilišta • Ustav jamči autonomiju sveučilišta. prema odluci nadležnog suda ili ako postoji neposredna opasnost za život i zdravlje ljudi ili za imovinu. osobitu skrb posvećivati zaštiti zdravlja ljudi. a po pravnoj su snazi iznad zakona.

zakoni sadržajno moraju biti u skladu s ustavom. 63 . ustavna doktrina rule of law): niz načela ustavne vladavine prema kojima su svi nositelji vlasti podvrgnuti ograničenjima uspostavljenim pravnim poretkom u državi. ali težište stavlja na nadzakonsku snagu ustavnopravnih normi i hijerarhiju pravnih izvora  Zajedničko: zabrana arbitrarnosti u postupanju koje je moguće jedino na temelju zakona  Praktično pitanje osiguranja poštivanja ovih načela: središnje pitanje ustavnopravne teorije  Pitanje izgradnje sustava nadzora ustavnosti i zakonitosti  Dioba vlasti Načelo ustavnosti  Def: zakoni se moraju donositi u skladu s razdiobom vlasti utvrđenom ustavom. ocjena ustavnosti zakona.  Ustavnost u materijalnom i formalnom smislu  Nadzakonska snaga ustavnih normi je posljedica formalno pravnih pretpostavki:  Položaj donositelja ustavnopravnih normi  Posebne značajke postupka njihova donošenja i izmjene: postupak je složeniji od zakonodavnog postupka  Građanima načelno dopušteno činiti sve što ustavom i na temelju njega donesenim propisom nije zabranjeno – državna tijela obratno -moraju se kretati jedino u okvirima koji su zakonom dopušteni. načelo ustavnosti. posredno i neposredno odlučivanje o ustavnosti zakona. zakonodavac mora poštivati strogo utvrđeni postupak donošenja zakona. jamstva neovisnosti suda i sudaca.Nadzor ustavnosti i zakonitosti  Temeljni pojmovi (vladavina prava. sed sub lege  Političko-pravni koncept: strogo pridržavanje ustava i zakona od strane državnih tijela i dužnosnika te građana Vladavina prava II  Njemačka pravna teorija 19. st: koncepcija pravne države (Rechstaat)  Srodna koncepciji rule of law. te postupati na temelju zakonskih ovlasti. ostale ovlasti) Vladavina prava I  Vladavina prava (engl. pod političkim nadzorom predstavničkih tijela. djelotvoran sustav nadzora nad poštivanjem ovih zahtjeva . načelo zakonitosti. na temelju dobivenog mandata. pravne posljedice odluka o neustavnosti zakona)  Kontrola ustavnosti zakona u SAD  Ustavni sudovi  Ustavni sud RH (ustavni položaj i djelokrug. institucije kontrole ustavnosti i zakonitosti. formalna i materijalna protuustavnost zakona. te ustavnosti i zakonitosti drugih propisa. uz osiguranje zaštite od nezavisnog sudstva u primjerenom i zakonom propisanom postupku u kojem je osigurano poštivanje prava čovjeka  Non sub homine.

 postupanje zakonodavnog tijela na osnovi prijedloga neovlaštenog podnositelja. te da su utemeljeni na zakonu. provođenje hitnog ili skraćenog zakonodavnog postupka kada za to nema ustavnog ovlaštenja. zakon.  Suglasnost u materijalnom smislu . postupanje zakonodavnog tijela na osnovi prijedloga neovlaštenog podnositelja. mogu se donositi samo na temelju i u sklopu ovlasti koje podjeljuje ustav. te oblika u kojem se donose). nepoštivanje ustavne odredbe o proglašavanju zakona ili objavljivanju zakona (čl. načelo zakonitosti zahtijeva da propisi budu u suglasnosti s općim pravnim aktima veće pravne snage. Formalna i materijalna neustavnost zakona I  Formalna: kada zakonodavac krši postupak donošenja zakona ili odredbe o obliku u kojem se donose zakoni  Materijalna: kada zakon svojim odredbama (sadržajno) proturječi odredbama ustava  Formalna: “zakon” donosi tijelo koje nije zakonodavno (nema pravne snage). 88.suglasnost u formalnom smislu (djelokrug i ovlasti za donošenje.Načelo zakonitosti I  Ograničenja prava građana/nametanje tereta – samo na osnovi zakona  Svaki akt javne vlasti – mora biti utemeljen na zakonu  Kazna – samo za djelo utvrđeno zakonom kao kažnjivo  Razrada odredaba ustava – zakonom  Razrada načina korištenja ustavom zajamčenih sloboda i prava na temelju izričitog ovlaštenja zakonodavcu koje daje ustav .enoncijacija zakonitosti Načelo zakonitosti II  Uloga podzakonskih pravnih propisa – daljnja razrada postupaka i obveza tijela državne vlasti  Načelo zakonitosti odnosi se i na opće pravne akte i na pojedinačne pravne akte  Poseban položaj propisa koje donose tijela lokalne samouprave u lokalnim poslovima  Ustavno određeni lokalni poslovi ne smiju biti u suprotnosti sa zakonom – slabija pravna vezanost  Akti lokalne samouprave koji se odnose na provedbu zakona (kao akata središnje državne vlasti) moraju biti u skladu sa zakonom – jača pravna vezanost Načelo zakonitosti III  Materijalna i formalna zakonitost  Glede općih pravnih akata ili propisa. među kojima su najvažnije uredbe. 64 .  provođenje hitnog ili skraćenog zakonodavnog postupka kada za to nema ustavnog ovlaštenja. i 89.  nepoštivanje ustavne odredbe o proglašavanju zakona.opći pravni akti ili propisi sadržajno se temelje na odredbama propisa veće pravne snage. odnosno na temelju ustavne ovlasti.  Podzakonski pravni akti. URH) Formalna i materijalna neustavnost zakona II  Formalna neustavnost zakona:  “zakon” donosi tijelo koje nije zakonodavno (nema pravne snage).

rješenja upravnih organa ili drugih tijela s javnim ovlastima  Postupak povodom pravnih lijekova (žalba)  Upravni spor 65 . Nepoštivanje ustavne odredbe o objavljivanju zakona Formalna i materijalna neustavnost zakona III  Materijalna:  povratno djelovanje zakona. ali i o razini pravne svijesti (opinio iuris) Institucije nadzora ustavnosti i zakonitosti I  Cjelina sustava kontrole ustavnosti i zakonitosti obuhvaća:  Nadzor ustavnosti zakona  Nadzor ustavnosti i zakonitosti općih podzakonskih akata  Nadzor zakonitosti pojedinačnih pravnih akata  Nadzor ustavnosti pojedinačnih pravnih akata povodom ustavne tužbe Institucije nadzora ustavnosti i zakonitosti II  Nadzor ustavnosti zakona:  Pretpostavka je nadzakonska snaga ustava  Uvodi se nakon nastanka prvog pisanog ustava nadzakonske snage u SAD-u (Marbury v.  neposredna suprotnost (contra constitutionem). ne i federalni)  Socijalističke države: politički organi  Ustavni sudovi – tijelo sui generis Institucije nadzora ustavnosti i zakonitosti III  Nadzor ustavnosti i zakonitosti podzakonskih propisa:  Ustavni i redoviti sudovi  Anglo-američki sustav: redoviti sudovi (judicial review)  Kontinentalni pravni krug: iznimka nezakonitosti (sud izuzima podzakonski akt od primjene ako smatra da je protuzakonit i primjenjuje izravno zakon)  Instancijski nadzor od strane viših državnih tijela u odnosu na propise koje donose niža državna tijela (npr.  suprotno smislu ustavnih odredbi (praeter constitutionem)  Zaštita ovisi o institucionalnoj učinkovitosti. vlada nadzire ustavnost i zakonitost propisa tijela državne uprave i tijela lokalne samouprave u poslovima iz njihove nadležnosti) Institucije nadzora ustavnosti i zakonitosti IV  Nadzor zakonitosti pojedinačnih pravnih akata:  Sudske odluke. Madison)  Ne postoji u Velikoj Britaniji (suverenitet parlamenta i prevlast zakona)  SAD: svi sudovi u postupku povodom pravnih lijekova ili na zahtjev federalnih sudova – pod nadzorom Vrhovnog suda SAD  Švicarska: Vrhovni sud (samo kantonalni zakoni.

 Poseban sustav primjenjuje Francuska.zahtjeva pravne sigurnosti i ekonomičnosti.za povratom u prijašnje stanje u ime pravednosti.  nakon noveliranja. 66 . gdje je nadzor u posebnom obliku povjeren Ustavnom savjetu Pravne posljedice odluka o neustavnosti zakona I  Razlikovanje poništavanja i ukidanja propisa  Poništavanje djeluje ex tunc (pravni akt kao da nije niti donesen)  Ukidanje djeluje ex nunc (od trenutka ukidanja nadalje)  Sukob načela pravednosti te pravne sigurnosti i ekonomičnosti  Prethodni (npr. i  .  Prednost prethodnog nadzora . 88.  Povijesno je stariji sustav prethodnog (a priori) nadzora. godine Posredno i neposredno odlučivanje o ustavnosti zakona  Posredno (akcesorno):  Pitanje ustavnosti nije meritum sudskog postupanja  Prethodno/prejudicijelno pitanje  Učinak inter partes  Neposredno (apstraktno):  Pitanje ustavnosti jest meritum  Uspoređivanje i ocjenjivanje zakona in abstracto  Učinak erga omnes  Mješoviti sustav centraliziranog nadzora od strane Vrhovnih sudova. pravo povrijeđene osobe vezao uz rokove različite u slučaju ukidanja od slučaja poništavanja propisa. te  . kod ukidanja veže uz pitanje tko je podnio prijedlog za ispitivanje ustavnosti ili zakonitosti propisa.     Nadzor ustavnosti pojedinačnih pravnih akata: Ustavna tužba Zaštita temeljnih ustavom zajamčenih sloboda i prava građana Nakon iscrpljenja redovitih i izvanrednih pravnih sredstava Uvedena Temeljnim zakonom SR Njemačke 1949. čl.vežu prava osoba povrijeđenih primjenom neustavnog zakona uz određene rokove. Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske  prije noveliranja. URH) i naknadni nadzor ustavnosti zakona Pravne posljedice odluka o neustavnosti zakona II  Razlikovanje poništavanja i ukidanja propisa  kompromisa između proturječnih zahtjeva:  .sprječava se primjena neustavnog zakona i nastupanje štetnih posljedica po slobode i prava građana uzrokovanih takvom primjenom.  Prethodni i naknadni nadzor ustavnosti zakona  Većina država primjenjuje sustav naknadnog (a posteriori) nadzora ustavnosti zakona provodi se tek nakon što je zakon objavljen i stupio na snagu.

Osim redovitog oblika naknadnog nadzora. već je utemeljeno na tumačenju Ustava od strane Vrhovnog suda.tek u provedbi zakona može se uočiti neustavnost neke od njegovih odredbi .  Ako nesuglasnost postoji.  Mješoviti sustav prethodnog i naknadnog nadzora predviđa jedino Ustav Portugala iz 1976. propisanog za promulgaciju takvog propisa. dužnost je suda ocijeniti je li zakon u suglasnosti s Ustavom.-1835.  učinak odluke suda odnosi se samo na konkretan sudski slučaj. Radi se o akcesomom ispitivanju ustavnosti zakona.nemoguće je da sami građani potiču ispitivanje ustavnosti zakona što je. Nadzor ustavnosti zakona u SAD I  Federalni sudovi  Pravo federalnih sudova na nadzor ustavnosti zakona nije izrijekom predviđeno Ustavom.  ako se ustavna i zakonska odredba odnose na isti slučaj što ga sud mora riješiti. kako bi mogao riješiti slučaj. Nadzor ustavnosti zakona u SAD III  Temeljne značajke američkog sistema  sud se u ispitivanju ustavnosti zakona nikada ne upušta po službenoj dužnosti (ex officio).  11.  sud mora voditi računa o tome da bi predmet. od velikog značenja za zaštitu sloboda i prava čovjeka i građanina. Nadzor ustavnosti zakona u SAD IV  Odluke Vrhovnog suda – ustavni amandmani  odluka Vrhovnog suda SAD može biti obesnažena na prvom mjestu ako Kongres donese ustavni amandman. sa svrhom rješavanja konkretnog spora. mogu biti podvrgnuti i prethodnom ispitivanju ustavnosti.  za promjenu ustava zahtijeva se dvotrećinska većina u oba doma. međunarodni ugovori i drugi propisi. sud će slučaj riješiti u skladu s odredbama Ustava. godine. amandman donesen da bi se spriječilo građane da pred federalnim sudom tuže državu (članicu američke federacije). mogao dospjeti pred viši sud.  Sud će se iako ni na to nije pravno obvezan. godine  predsjednik Vrhovnog suda John Marshall (1801. podnesenog tijekom roka od osam dana. strogo pridržavati mišljenja višeg suda. kao pravno logična posljedica nadzakonske snage ustavnih odredbi. (jer u suprotnom slučaju takav je akt ništavan).  odluka nije formalno obvezatna za druge sudove.). u svim istovrsnim slučajevima. na prijedlog predsjednika Republike. i nema nikakvih posljedica glede važenja samog zakona čije su odredbe oglašene neustavnim. te dužnosti sudbene vlasti da u svim prijepornim slučajevima nedvojbeno kaže što je zakon. 67 . svi zakoni.  Nadzor ustavnosti zakona u SAD II  spor Marbury versus Madison iz 1803. kao vjerojatno najdjelotvornije sredstvo inicijative prema ustavnim sudovima.Nedostaci prethodnog nadzora . te ratifikacija od tri četvrtine saveznih država. odnosno Vrhovnog suda SAD. u povodu žalbe ili na zahtjev višeg suda. već samo kada to zahtijeva jedna od stranaka u sporu. koji se prema pravilu stare decidis pridržava svoga načelnog stava sve dok ga ne izmijeni. pa niti za sam sud koji ju je donio.

Nadzor ustavnosti zakona u SAD VII  Doktrina o političkim pitanjima  sud je dužan izbjeći svaku intervenciju na području politike i strogo se ograničiti na pitanja primjene prava. 68 .  Nasuprot tome.. što čini relativno rijetko.  zbiljski je to nemoguće izbjeći. tako da sve važnije odluke Vrhovnog suda imaju velik politički utjecaj (odluke o rasnoj jednakosti. koje imenuje on sam uz suglasnost Senata. koji je Sud pokazao posebno 60-ih godina 20. Nadzor ustavnosti zakona u SAD V  uređenje djelokruga federalnih sudova spada u ovlasti zakonodavca. o smrtnoj kazni.jasno je da svako pravno pitanje nosi sa sobom određene političke posljedice po adresate određenog propisa.  Do toga nije došlo .  Vrhovni sud SAD ima pravo i sam naložiti nižem federalnom sudu (writ of certiorari) da mu dostavi cijeli predmet na reviziju. privilegijama izvršne vlasti ili odnosima između legislative i egzekutive). promjenom ustrojstva ili djelokruga sudova. amandman uveo je stjecanje biračkog prava u državama sa 18 godina života. tumačenju pojedinih sloboda i prava. U povodu žalbe na odluke svih saveznih sudova i vrhovnih sudova država.. To je sredstvo pokušao iskoristiti predsjednik Franklin Delano Roosewelt 1936. Vrhovni sud sam odlučuje radi li se o "bitno federalnom pitanju" u kojem slučaju ima pravo razmotriti slučaj. naročito na planu eliminiranja rasne diskriminacije. godine nakon sukoba s Vrhovnim sudom oko zakona donesenih u provedbi New Deala. stoljeća u pitanjima ljudskih sloboda i prava. Roosewelt je nastojao na usmjerenje suda utjecati na način da poveća broj sudaca. Nadzor ustavnosti zakona u SAD VI  Doktrina o samoograničavanju suda  Suci su dužni skrupulozno paziti da ne prekorače granicu sudske funkcije . 14.nema nikoga tko bi takvu njihovu dužnost mogao sankcionirati.sud promijenio stav prema mjerama državne intervencije u sklopu New Deala. dopustivosti pobačaja.  16.) doneseni su nasuprot shvaćanju federalnog Vrhovnog suda iz 1854. (Dred Scott Case) prema kojem crnci nemaju državljanskih prava.  Kongres u svojim odnosima sa sudbenom vlasti može zakonom o pravosuđu.  Vrhovni je sud tome pružio otpor sa stajališta liberalnih načela slobode ugovaranja i poduzetništva.amandmani usmjereni protiv rasne nejednakosti (13.  teškoće što je to političko pitanje u konkretnom slučaju . govori se o sudskom aktivizmu. Nadzor ustavnosti zakona u SAD VIII  u većini slučajeva Vrhovni sud SAD sam odlučuje o tome koji će spor uzeti u razmatranje. a ne da ovu prijeđu i da sebi prisvajaju nadležnost neke nadparlamentarne vlasti. u pojedinim pitanjima utjecati na stajališta suda. i 15.

kojim se ispravlja greška u postupanju i primjeni prava (nalog nižem sudu kojim se rješava negativni sukob djelokruga). ili tijelu izvršne vlasti. vlade i sudova  Apstraktna kontrola zakonitosti uz poništenje ili ukidanje zakona ili pojedinih njegovih odredbi  Nadzor nad ustavnošću i zakonitošću podzakonskih propisa  Federativne države: sporovi između država članica federacija te između država i federalnih vlasti  Nadzor zakonitosti provođenja izbora  Suđenje visokim državnim funkcionarima za povredu ustava  Prvi put uveden ustavom Republike Austrije 1920. 69 . (nalog) je obvezatni sudbeni nalog nižem sudu. Europski sustav nadzora ustavnosti zakona I  Ustavni sudovi:  ispituju ustavnost zakona in abstracto . (zabrana) nižem sudu se zabranjuje uzurpacija ovlasti nekog drugog tijela ili suda.zabranjuje se svako neovlašteno obavljanje javne dužnosti. (odgovara nalogodavac). kao pravni temelj zahtjeva pojedinca za naknadu od države za postupanje njezinih službenika.  donose odluke koje nisu ograničene na konkretan slučaj.  zakon odnosno njegove odredbe za koje ustavni sud zaključi da su protuustavne poništavaju se ili ukidaju.Nadzor ustavnosti zakona u SAD IX  writ of mandamus.  writ of certiorari. Ustavni sudovi  Posebno državno tijelo.  sub poena (pod prijetnjom kazne) sudbeni nalog kojim se nalaže nekoj osobi da pristupi sudu ili preda određene predmete. pod prijetnjom kaznene odgovornosti. (pojašnjenje) pravo višeg suda preuzeti slučaj iz djelokruga nižeg suda u svrhu nadzora nad postupanjem i primjenom prava.  cease and dedst order (obustavi djelatnost) nalog kojim sud nalaže državnom dužnosniku ili privatnoj osobi da obustavi određenu djelatnost ili ponašanje.  quo waranto. (kojim pravom) .  respondeat superior. nezavisno od parlamenta. već djeluju erga omnes (prema svima). ili javnoj korporaciji.  writ of prohibition.neovisno o nekom konkretnom pravnom predmetu ili sporu. odnosno rješavaju pozitivni sukobi djelokruga.

javnih dužnosnika i sveučilišnih profesora pravnih znanosti  Bez ograničenja mandata (do 70. upravnih i drugih javnih vlasti (ustavna žalba ili ustavna tužba). ministrima i dužnosnicima zemalja  Odlučuje o financijskim zahtjevima protiv savezne države.  pružaju zaštitu sloboda i prava čovjeka i građanina protiv povreda počinjenih pojedinačnim aktima sudbenih.Vrše nadzor nad ustavnošću i zakonitošću podzakonskih propisa i zaštita prava na lokalnu samoupravu. pola Bundesrat)  Mandat 12 godina (do 68. obično na zahtjev najviših državnih tijela ili dužnosnika.  sude za povredu ustava visokim državnim dužnosnicima. 6 iz reda pravnika koji su se istaknuli sveučilišnom ili javnom djelatnošću  Od 1985. te narodnih inicijativa ili narodnog veta. potpredsjednik. zemalja ili lokalnih samouprava  Odlučivanje o suglasnosti ustavnih amandmana s Ustavom  Pravni učinak odluka o neustavnosti Savezni Ustavni sud SR Njemačke I  Uspostavljen Temeljnim zakonom iz 1949. djeluju i manja vijeća od 3 suca Savezni Ustavni sud SR Njemačke II  Djelokrug: 70 . godine  Ustavni sudovi saveznih zemalja  Ustrojstvo i sastav:  2 vijeća (senata)  16 sudaca (pola bira Bundestag. 12 redovnih i 6 dopunska člana  Imenuje predsjednik Republike  Iz reda sudaca.  nadziru zakonitost provedbe izbora i referenduma.  Europski sustav nadzora ustavnosti zakona II  u federativnim državama rješavaju sporova o ustavnim pravima među državama članicama federacija. godine života) Ustavni sud Republike Austrije II  Djelokrug:  Odlučivanje o ustavnosti i zakonitosti  Ispitivanje ustavnosti međunarodnih ugovora  Ustavna tužba  Sukob djelokruga  Nadzor zakonitosti izbora.  tumače ustav pa i zakon.  odlučuju u sporovima o pravima i dužnostima najviših tijela državne vlasti. godine života)  6 iz redova sudaca. te među državama i federalnim tijelima. Ustavni sud Republike Austrije I  Sastav i ustrojstvo:  Predsjednik. te donose takozvane interpretativne odluke. referenduma i narodne inicijative  Sudi predsjedniku Republike.

pravni učinci odluka Suda. političkim strankama. odvjetničkoj komori.. inkompatibilnost. bira Hrvatski sabor  mandat 8 godina  iz reda istaknutih pravnika. te čl. 71 . u 1. humanitarnim. Ustavni sud RH III  Postupak izbora  Odbor Hrvatskog sabora nadležan za Ustav započinje postupak objavljivanjem u Narodnim novinama poziva pravosudnim institucijama. parlamentarnih dužnosnika i sudaca (radi povrede Ustava i zakona)  Odlučivanje o sukobu djelokruga  Zakonitost izbora i referenduma (kao tijelo 2. pravnim osobama i pojedincima. 6. 125-131. odvjetnika i sveučilišnih profesora pravnih znanosti  ne smije pripadati nijednoj političkoj stranci. razrješenje sudaca. pravnim fakultetima. odredbe o ustavnom zakonu o Ustavnom sudu  Ustavni zakon o Ustavnom sudu RH – donosi se po postupku za promjenu Ustava – jednake snage kao i odredbe samog Ustava  Poslovnik Ustavnog suda RH – unutarnje ustrojstvo Ustavni sud RH II  Sastav  13 sudaca. nadležnost. pravničkim udrugama. 105. za kojeg utvrdi da ispunjava propisane uvjete. stupnju Bundestag)  Ustavna žalba  Tumačenje Ustava   Ustavni sud RH I  Izvori prava  Ustav RH: čl. stupnja.  ne mogu obavljati nikakvu drugu javnu ni profesionalnu dužnost  Izuzeci:  sveučilišni nastavnici pravnih znanosti  Članstvo u udrugama pravnika. poziva za isticanje kandidata za jednog ili više sudaca Ustavnog suda. 104.Odlučivanje o ustavnosti saveznih i zemaljskih zakona (ustavna žalba protiv zakona) Nadzor rada političkih stranaka  Odlučivanje o optužbi protiv predsjednika Republike. izbor predsjednika Suda.. javni razgovor. osobito sudaca. obavještavanje o dužnosti donošenja propisa... postupak kandidiranja sudaca. sportskim i drugim udrugama. i 122. kulturnim.. 96.  sastav. imunitet. 88. 94. niti svojim javnim djelovanjem i postupanjem smije iskazivati osobnu naklonost prema bilo kojoj političkoj stranci. državnih odvjetnika.  Nadležni Odbor obavlja sa svakim kandidatom.

stabilnost položaja  razlozi zbog kojih ustavni sudac jedino može biti razriješen dužnosti prije isteka vremena na koje je izabran:  ako to sudac sam zatraži.  Izvan tih razloga nema pravne mogućnosti da se sudac Ustavnog suda ukloni sa svoje dužnosti. za izbor je potrebna većina ukupnog broja zastupnika Hrvatskog sabora.  Suci Ustavnog suda između sebe biraju predsjednika suda.materijalnopravni imunitet .  Imunitet neodgovornosti.  može ocjenjivati ustavnost zakona te ustavnost i zakonitost drugih propisa koji su prestali važiti ako od tog prestanka do podnošenja zahtjeva ili prijedloga za pokretanje postupka nije prošlo više od godine dana.  Lista mora sadržavati više kandidata od broja sudaca koji se bira i mora biti obrazložena. tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravnih osoba s javnim ovlastima kad su tim odlukama 72 . Ustavni sud RH VI  Osnovni djelokrug:  odlučuje o suglasnosti zakona s Ustavom i o suglasnosti drugih propisa s Ustavom i zakonom.  ako trajno izgubi sposobnost obavljati svoju dužnost. koji je postupovnopravne prirode.  odlučuje povodom ustavnih tužbi protiv pojedinačnih odluka državnih tijela.  Imunitet nepovredivosti. a štiti ga tako da sudac ne može biti uhićen niti se protiv njega može pokrenuti kazneni postupak bez odobrenja Ustavnog suda.  Ustavni sud RH IV  Jamstva neovisnosti suda i sudaca . uz mogućnost ponavljanja mandata.imunitet neodgovornosti.  Zastupnici Hrvatskog sabora glasuju pojedinačno o svakom predloženom kandidatu.može ga se pritvoriti uz obvezu da se o tome odmah obavijesti Ustavni sud.  ako bude osuđen na zatvorsku kaznu. Sudac uživa i imunitet nepovredivosti.Odbor sastavlja listu kandidata koji ulaze u uži izbor.sudac izravno zatečen u činjenju kažnjivog djela teže prirode (kazna veća od pet godina strogog zatvora) . Sudac ni u kojem slučaju ne može biti pozvan na odgovornost za izraženo mišljenje ili glasovanje u Ustavnom sudu . tajnim glasovanjem na rok od četiri godine.  iznimka kod imuniteta nepovredivosti . na temelju rezultata razgovora i svih ostalih relevantnih podataka kojima raspolaže. Ustavni sud RH V  Imunitet  kaznenopravni imunitet jednak kao i kod saborskih zastupnika.

obavještava Hrvatski sabor.  nadzire ustavnost programa i djelovanja političkih stranaka i može.  Odluka se donosi o meritumu stvari o kojoj se sud izjašnjava.  u svim ostalim slučajevima donosi se rješenje. 73 . zakona i drugih propisa.  odlučuje. u skladu s Ustavom.  Odlučivanje o žalbi protiv odluke Državnog sudbenog vijeća o stegovnoj odgovornosti suca.  rješava sukob nadležnosti između tijela zakonodavne. "Ako Ustavni sud utvrdi da nadležno tijelo nije donijelo propis za izvršenje odredaba Ustava.  Odlučivanje o žalbi razriješenog suca protiv odluke o razrješenju. kada obavljanje predsjedničke dužnosti privremeno preuzima predsjednik Hrvatskog sabora  Odluka o nastupanju okolnosti. kao što je smrt. a bilo je dužno takav propis donijeti. zabraniti njihov rad.  Odlučivanje o ustavnosti pitanja o kojem se putem narodne inicijative zahtijeva raspisivanje referenduma. kojom se on obvezuje na vjernost Ustavu  Odluka o postojanju okolnosti kada je Predsjednik Republike spriječen obavljati svoju dužnost zbog bolesti ili nesposobnosti. a dužnost privremeno preuzima predsjednik Hrvatskog sabora Ustavni sud RH IX  Prethodno odobrenje o pritvoru ili pokretanju kaznenog postupka protiv Predsjednika Republike (predsjedničkom imunitetu).  Odlučuje o suglasnosti zakona s međunarodnim ugovorima.povrijeđena ljudska prava i temeljne slobode.“  Primanje svečane prisege Predsjednika Republike. kao i pravo na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu zajamčeni Ustavom Republike Hrvatske. čime prestaje mandat Predsjednika. u skladu s Ustavom.  nadzire ustavnost i zakonitost izbora i državnog referenduma i rješava izborne sporove koji nisu u djelokrugu sudova. a o propisima koje je bila dužna donijeti Vlada. o odgovornosti Predsjednika Republike. ostavka ili odluka Ustavnog suda o odgovornosti Predsjednika Republike za povredu Ustava.djelokrug Ustavni sud RH VIII  Ostale nadležnosti određene Ustavom  Opći nadzor nad donošenjem provedbenih propisa od strane Vlade i drugih nadležnih tijela. izvršne i sudbene vlasti. Ustavni sud RH VII  prati ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti te o uočenim pojavama neustavnosti i nezakonitosti izvješćuje Hrvatski sabor. Ustavni sud RH X Akti Ustavnog suda  Ustavni sud donosi odluke i rješenja. o tome obavještava Vladu.

Svaki sudac ima pravo izdvojiti svoje mišljenje i objaviti ga. 128.  Ustavni sud može odrediti način provedbe svoje odluke odnosno rješenja Ocjena ustavnosti i zakonitosti I  Ocjena ustavnosti zakona te ustavnosti i zakonitosti drugih propisa (čl.  Odluke i rješenja Ustavnog suda obvezatni su i dužna ih je poštovat svake fizička i pravna osoba. ali nije suglasa s razlozima na kojima je utemeljena (concurring opinion). 74 .      Ustavni zakon o Ustavnom sudu RH: Inicijativa i pokretanje postupka Postupanje Ustavnog suda Način donošenja odluka i njihove pravne posljedice Izvršavanje ustavnosudskih odluka Ocjena ustavnosti i zakonitosti II  Pokretanje postupka  U svezi s pokretanjem postupka pred Ustavnim sudom u cilju ocjene ustavnosti zakona ili ocjene ustavnosti i zakonitosti drugog propisa razlikuju se tri situacije:  Prijedlog za ocjenu ustavnosti i zakonitosti  Odluku samog Ustavnog suda. ugovora s Ustavom (Sud nije nadležan). st.  Ukidanje neustavnog zakona te ukidanje ili poništavanje neustavnog ili nezakonitog drugog propisa (čl. ugovorima (ocjenjuje ustavnost) te međ.  Vlada Republike Hrvatske osigurava preko tijela državne uprave provedbu odluka i rješenja Ustavnog suda.  Ustavni sud može sam odrediti tijelo kojem povjerava provedbu svoje odluke. 1. Dvije su vrste izdvojenih mišljenja razvijene u praksi ustavne sudovanja:  kada sudac prihvaća odluku većine o meritumu. URH). i 2. odnosne rješenja.  Ustavni sud RH XI  Odluke i važnija rješenja objavljuju se u Narodnim novinama. URH).  kada se sudac protivi odluci o meritumu kao i obrazloženju (dissenting opinion). 1. 130.  Sva tijela državne vlasti i lokalne područne (regionalne) samouprave dužna su u okviru svoga ustavnog zakonskog djelokruga provodit odluke i rješenja Ustavnog suda. Ocjena ustavnosti i zakonitosti III  (1)Svatko (fizička ili pravna osoba) ima pravo predložiti pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti zakona ili ocjenu ustavnosti i zakonitosti drugog propisa.  Zahtjev ovlaštenog tijela. i 2. st. 1. toč.  Poseban slučaj odlučivanja suglasnosti zakona s međ.

pak.  Vlada. djelokruga il: financiranja lokalne samouprave. koji bi trebalo primijeniti. kad se pitanje ustavnosti i zakonitosti javi u njegovu postupanju. koji štiti ustavna i zakonska prava v postupku pred državnom upravom. glede podzakonskih propisa.  Ako.  radno tijelo Hrvatskog sabora.  predstavnička tijela jedinica lokalne ili područne (regionalne samouprave u stvarima iz područja ustrojstva. te se na vlastitu inicijativu može upustiti u ocjenu ustavnosti svakog zakona. ali ne i zakona.  predsjednik Republike Hrvatske. ili koja njegova odredba nije ustavna. on neće primijeniti taj propis. već će predmet riješiti 75 . tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave i tijelima koja imaju javne ovlasti.  Ocjena ustavnosti i zakonitosti V  (3) Na zahtjev tijela ovlaštenih tijela Ustavni sud je dužan provesti postupak ocjene ustavnosti i zakonitosti. odnosno ustavnosti i zakonitosti svake drugog propisa.  Pučki pravobranitelj. Ocjena ustavnosti i zakonitosti VI  Sud koji u postupku nađe da zakon koji bi trebalo primijeniti. te donijeti odluku.  Zahtjev kojim se pokreće postupak ocjenjivanja ustavnosti zakonitosti pred Ustavnim sudom mogu podnijeti:  jedna petina zastupnika Hrvatskog sabora. nije suglasan s Ustavom ili sa zakonom.  Postupak odlučivanja dužan je započeti najkasnije godinu dana nakon podnošen prijedloga. sud u postupku nađe da drugi. Ocjena ustavnosti i zakonitosti IV  (2) Ustavni sud može sam pokrenuti postupak za ocjenu ustavnost i zakonitosti  Sud nije ničim ograničen. dakle podzakonski propis. dužan je zastati s postupkom i podnijeti Ustavnom sudu zahtjev za ocjenu ustavnosti zakona.  Vrhovni sud ili drugi sud.Takva inicijativa obvezuje Ustavni sud koji će sam odlučiti o tom hoće li u povodu prijedloga pokrenuti postupak. ako se pitanje ustavnosti i zakonitost javi u postupku pred sudovima.

izravnom primjenom zakonskih odredbi (ekscepcija ilegalnosti), te podnijeti Ustavnom sudu zahtjev za ocjenu ustavnosti ili zakonitosti spornog propisa.  U takvom slučaju Ustavni sud o podnesenom zahtjevu obavještava Vrhovni sud Ocjena ustavnosti i zakonitosti VII  Čl. 44. UZoUSRH  (1) Postupak za ocjenu suglasnosti zakona s Ustavom i drugih propisa s Ustavom i zakonom smatra se pokrenutim na dan primitka zahtjeva u Ustavnom sudu, odnosno na dan predaje zahtjeva pošti preporučeno. (2) Postupak za ocjenu suglasnosti zakona s Ustavom i drugih propisa s Ustavom i zakonom u povodu prijedloga smatra se pokrenutim na dan donošenja rješenja o pokretanju postupka. Ocjena ustavnosti i zakonitosti VIII  Čl. 45. UZoUSRH  Ustavni sud može, do donošenja konačne odluke, privremeno obustaviti izvršenje pojedinačnih akata ili radnji koje se poduzimaju na osnovi zakona ili drugog propisa, čija se suglasnost s Ustavom, odnosno zakonom ocjenjuje, ako bi njihovim izvršenjem mogle nastupiti teške i nepopravljive posljedice.  Ova ovlast ne prejudicira konačnu odluku o ustavnosti ili zakonitosti

Ocjena ustavnosti i zakonitosti IX  Ukidanje ili poništavanje propisa  Utvrdi li nesuglasnost zakona s Ustavom, Ustavni će sud ukinuti zakon, odnosno pojedine njegove odredbe.  Zakonske odredbe ne mogu biti poništene. Ukinute odredbe, odnosno cijeli zakon, prestaju važiti danom objave odluke Ustavnog suda u Narodnim novinama, ali sud može odrediti i neki drugi rok.  Drugi (podzakonski) propis ili pojedine njegove odredbe, osim zakona, Ustavni sud će ili ukinuti ili poništiti, ako utvrdi da nije suglasan s Ustavom, odnosno sa zakonom.  Sud je obvezan poništiti propis:  ako se njime vrijeđaju ljudska prava i temeljne slobode,  ako se njime neki pojedinci, skupine ili udruge neosnovano stavljaju u povoljniji ili nepovoljniji položaj. Pravne posljedice ukidanja odnosno poništavanja I (1) U slučaju poništavanja nekog propisa, odnosno pojedinih njihovih odredbi, svatko (fizička ili pravna osoba) kome je povrijeđeno neko pravo pravomoćnim pojedinačnim aktom donesenim na temelju poništenog zakona ili drugog propisa ima pravo tražiti od nadležnog tijela izmjenu tog pojedinačnog akta putem ponavljanja postupka.  Rok je šest mjeseci od dana objave odluke Ustavnog suda u Narodnim novinama , odnosno drugom službenom glasilu (članak 58. stavak 3. i 4. Ustavnog zakona).

76

Pravne posljedice ukidanja odnosno poništavanja II  (2) U slučaju ukidanja zakona ili drugog propisa, odnosno pojedinih njihovih odredbi, samo ona osoba koja je podnijela prijedlog za ocjenu ustavnosti, odnosno ustavnosti ili zakonitosti, ima pravo zahtijevati od nadležnog tijela promjenu pojedinačnog akta kojom joj je povrijeđeno neko pravo putem ponavljanja postupka.  Zahtjev se podnosi u roku od šest mjeseci od dana objave odluke Ustavnog suda u Narodnim novinama (članak 58. stavak 2. Ustavnog zakona). Pravne posljedice ukidanja odnosno poništavanja III  (3) Rokova i ograničenja nema kad je u pitanju osuda za kazneno djelo.  Pravomoćna osuda za kazneno djelo, utemeljena na zakonskoj odredbi koja je ukinuta zbog nesuglasnosti s Ustavom, ne proizvodi pravne učinke i može se izmijeniti u ponovljenom kaznenom postupku.  Ukinute odnosno poništene odredbe propisa neće se primjenjivati od dana stupanja na snagu odluke Ustavnog suda (dana objave ili drugog dana koji odredi sam Ustavni sud). Pravne posljedice ukidanja odnosno poništavanja IV  Naknada štete – čl. 59.  Ako su nastupili učinci pravomoćne sudske presude za kazneno djelo utemeljeno na zakonskoj odredbi koja je ukinuta odnosno ako se izmjenom pravomoćnog pojedinačnog akta ne mogu otkloniti štetne posljedice nastale uslijed povrede prava stranke, stranka može u roku od 6 mjeseci od dana objave odluke podnijeti zahtjev da se te posljedice otklone nadoknadom štete

Pravne posljedice ukidanja odnosno poništavanja V  Izmjena pravomoćne odluke kada je utvrđeno da ne postoji neustavnost ili nezakonitost propisa – čl. 60.  Kad sud pravomoćnom odlukom odbije primijeniti propis zbog njegove neustavnosti ili nezakonitosti, a Ustavni sud utvrdi da takva neustavnost, odnosno nezakonitost ne postoji, svatko kome je povrijeđeno neko pravo može zahtijevati izmjenu pravomoćne odluke suda u roku od godine dana od dana objave odluke Ustavnog suda Ustavna tužba I  Čl. 128. st. 4. URH  Čl. 62. st. 1. UZoUSRH:  Svatko može podnijeti Ustavnom sudu ustavnu tužbu ako smatra da mu je pojedinačnim aktom tijela državne vlasti, tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ili pravne osobe s javnim ovlastima, kojim je odlučeno o njegovim pravima i obvezama ili o sumnji ili optužbi zbog kažnjivog djela, povrijeđeno ljudsko pravo ili temeljna sloboda zajamčena Ustavom, odnosno Ustavom zajamčeno pravo na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Ustavna tužba II  Uvjet iscrpljenosti pravnog puta (žalba; upravni spor; revizija) – čl. 62. st. 2. i 3. UZoUSRH

77

Izuzetak: u slučaju dugotrajnosti postupka ili grubog vrijeđanja ustavnih prava, ako bi za podnositelja ustavne tužbe mogle nastati teške i nepopravljive posljedice čl. 63. UZoUSRH  Novela Zakona o sudovima – Ustavni sud kao sud 2. stupnja (razuman rok) – zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku  Razuman rok – čl. 29. URH i čl. 6. Europske konvencije  Rok za podnošenje ustavne tužbe – 30 dana od primitka odluke – čl. 64. UZoUSRH  Odlukom kojom se ustavna tužba usvaja, Ustavni sud ukida osporavani akt kojim je povrijeđeno ustavno pravo – čl. 76. st. 1. UZoUSRH

Ustavna tužba III  Ustavne tužbe o povredi prava na suđenje u razumnom roku razlikuju se od ostalih ustavnih tužbi jer se one uvijek podnose prije nego što je iscrpljen redovni put zaštite zbog toga što postupak pred sudom traje predugo odnosno nerazumno dugo.  Po uzoru na Europski sud za ljudska prava, Ustavni sud prihvaća, u pravilu, kao razumni rok u kojem se na jednoj sudskoj instanci treba donijeti presuda ili druga odluka, vrijeme od tri godine.  Ako Ustavni sud utvrdi da sudski postupak traje odnosno da je do podnošenja ustavne tužbe trajao nerazumno dugo, donosi odluku kojom se:  - prvo ustavna tužba usvaja,  - drugo naređuje nadležnom sudu da je dužan donijeti odluku u predmetu koji pred njim vodi u određenom roku, koji Ustavni sud najčešće određuje da ne traje dulje šest mjeseci,  - treće zbog povrede ustavnog prava na suđenje u razumnom roku dodjeljuje podnositelju ustavne tužbe tzv. pravičnu naknadu u određenom novčanom iznosu koji se prosječno kreće oko 7000 kuna po podnositelju.

Ustavna tužba IV  Rok za podnošenje ustavne tužbe.  Ustavna se tužba može podnijeti u roku od 30 dana računajući od dana primitka konačne odluke (članak 64. Ustavnog zakona).  dopuštena iznimka: " Osobi koja iz opravdanih razloga propusti rok za podnošenje ustavne tužbe, Ustavni sud će dopustiti povrat u prijašnje stanje ako ona u roku od 15 dana nakon prestanka razloga koji je prouzročio propuštanje podnese prijedlog za povrat u prijašnje stanje i ako istodobno s prijedlogom podnese i ustavnu tužbu.  Nakon proteka tri mjeseca od dana propuštanja ne može se tražiti povrat u prijašnje stanje (članak 64. Ustavnog zakona). Ustavna tužba V  Odgoda izvršenja osporavanog akta  Ustavna tužba u pravilu ne sprječava primjenu osporavanog akta (Članak 67. Ustavnog zakona)  Na prijedlog podnositelja ustavne tužbe Ustavni sud može odgoditi ovrhu do donošenja odluke, ako bi ovrha prouzročila podnositelju tužbe štetu koja bi se teško mogla popraviti, a odgoda nije suprotna javnom interesu niti bi se odgodom nanijela nekome veća šteta (članak 67. Ustavnog zakona).

78

Ustavna tužba VI  Postupanje Ustavnog suda  Postupak vodi sudac izvjestitelj, koji priprema predmet za odlučivanje u Vijeću i predlaže nacrt odluke. O ustavnoj tužbi odlučuje vijeće sastavljeno od šest sudaca.  Vijeće sastavljeno od troje sudaca odlučuje da li postoje postupovne pretpostavke za odlučivanje, pa ako one ne postoje donosi konačnu odluku o odbacivanju ustavne tužbe iz razloga kao što su nepravodobnost, neovlaštenost na podnošenje ustavne tužbe, nedopuštenost i drugi razlozi formalne naravi.  Vijeće može odlučivati samo jednoglasno i u punom sastavu. Ako se u vijeću ne postigne jednoglasnost ili ako vijeće smatra da predmet ustavne tužbe ima širi značaj, o ustavnoj tužbi odlučit će sjednica Ustavnog suda.  Vijeće, odnosno sjednica Ustavnog suda ispituje samo one povrede ustavnih prava koje su istaknute u ustavnoj tužbi. Ustavna tužba neće se uzeti u razmatranje u slučaju kad se ne radi o povredi ustavnog prava Ustavna tužba VII  Razlozi za odbacivanje ustavne tužbe  Ustavni sud će rješenjem odbaciti ustavnu tužbu: ako nije nadležan; ako je ustavna tužba nepravodobna, nepotpuna, nerazumljiva ili nedopuštena  Ustavna tužba je nedopuštena ako:  nije iscrpljen dopušteni pravni put, odnosno  podnositelj tužbe u prethodnom postupku nije koristio dopušteno pravno sredstvo (osim gore navedene iznimke iz članka 62. Ustavnog zakona),  je tužbu podnijela osoba koja nije ovlaštena za njezino podnošenje, te  je tužbu podnijela pravna osoba koja ne može biti nositelj ustavnih prava.

Ustavna tužba VIII  Odluka Ustavnog suda  Ustavni sud odlučuje o ustavnoj tužbi odlukom, kojom se tužba usvaja ili odbija kao neosnovana.  Odlukom se ustavna tužba odbija kao neosnovana kada Ustavni sud utvrdi da ne postoje razlozi zbog kojih se akt osporava.  Odlukom kojom se ustavna tužba usvaja, Ustavni sud ukida osporavani akt kojim je povrijeđeno ustavno pravo podnositelja.  Ustavni sud predmet vraća na ponovni postupak tijelu koje je donijelo ukinuti akt, ako je nadležno sudbeno ili upravno tijelo, tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ili pravna osoba s javnim ovlastima dužno umjesto akta koji je ukinut donijeti novi akt.  U slučaju da osporavani akt kojim je povrijeđeno ustavno pravo podnositelja više ne proizvodi pravne učinke, Ustavni sud u odluci utvrđuje njegovu neustavnost, navodeći u izreci ustavno pravo koje je podnositelju tim aktom povrijeđeno. Ustavna tužba IX  Obvezatnost pravnih stajališta Ustavnog suda

79

i na temelju Ustava zakonom utvrđenom djelokrugu triju vlasti. jer se radi o Ustavom. ovlast u istom predmetu.  Sukob nadležnosti je situacija u kojoj dolazi do neslaganja između državnih tijela ili vlasti. Odgovornost predsjednika Republike 80 . Ovdje nitko ne želi uzeti određeni predmet u rješavanje.Kada ustavnu tužbu usvoji i osporeni akt ukine. osoba čiji je interes zbog nastalog sukoba nadležnosti povrijeđen.  Ako dođe do sukoba nadležnosti između tijela zakonodavne i izvršne ili sudbene vlasti zato što određena tijela odbijaju nadležnost u određenom predmetu. zato što određena tijela prihvaćaju. ili bi mogao biti povrijeđen.  Zahtjev se podnosi u roku od 30 dana od dana saznanja da je i drugo tijelo prihvatilo nadležnost.  Sukob se pojavljuje u dva oblika:  pozitivan sukob nadležnosti i  negativan sukob nadležnosti. svako od tih tijela može zahtijevati od Ustavnog suda da riješi nastali sukob nadležnosti. kojom se odbija nadležnost.  Ustavni sud može odrediti da se do njegove odluke prekine postupak pred tijelima među kojima je došlo do sukoba nadležnosti. kao i svako od tijela državne vlasti obuhvaćenih sukobom nadležnosti. nadležno tijelo dužno je poštivati pravna stajališta Ustavnog suda izražena u odluci o ukidanju Sporovi o nadležnosti  Ustavni sud Republike Hrvatske rješava sukob o nadležnosti između tijela zakonodavne.  Pri donošenju novog akta. to jest svojataju. Ustavni sud u obrazloženju navodi koje je ustavno pravo povrijeđeno i u čemu se povreda sastoji.  Takav zahtjev ima pravo podnijeti stranka koja zbog odbijanja nadležnosti nije mogla ostvariti svoje pravo. odnosno od dana donošenja odgovarajuće odluke zakonodavnog tijela. Negativan sukob nadležnosti  nastaje kada određena državna tijela smatraju da nisu ovlaštena odlučiti u određenoj stvari. Ona "svojataju" predmet i ne mogu se suglasiti kome on po Ustavu pripada.  Dođe li do sukoba nadležnosti između tijela zakonodavne i izvršne ili sudbene vlasti. nalazi odlučivanje u određenoj stvari ili predmetutipičan ustavni spor. izvršne i sudbene vlasti.  Pozitivan sukob nadležnosti  nastaje kada dva ili više državnih tijela istodobno smatraju da su ovlaštena odlučiti u određenoj stvari. o tome u čijem se djelokrugu po Ustavu i zakonu.  Takav zahtjev može podnijeti i stranka. tako da nijedno od njih ne želi prihvatiti odlučivanje u određenoj pravnoj stvari. zahtjev Ustavnom sudu za rješenje sukoba nadležnosti može se podnijeti u roku od 30 dana od dana nastupanja konačnosti odluke izvršnog ili pravomoćnosti odluke sudbenog tijela.

ili najmanje 5 posto birača izborne jedinice. Predsjedniku Republike prestaje dužnost po sili Ustava.  rješava izborne sporove koji nisu u djelokrugu sudova.  Nadzor nad ustavnošču programa i djelovanja političkih stranaka I  "Protuustavne su političke stranke koje svojim programom ili nasilnim djelovanjem smjeraju podrivanju slobodnoga demokratskog poretka ili ugrožavaju opstojnost Republike Hrvatske.  Postupak za utvrđivanje posebne odgovornosti Predsjednika Republike može pokrenuti Hrvatski sabor dvotrećinskom većinom svih zastupnika. te zabranjena. u povedu žalbi na rješenja nadležnih izbornih povjerenstava..  pučki pravobranitelj.  O odgovornosti Predsjednika Republike odlučuje Ustavni sud Republike Hrvatske dvotrećinskom većinom svih sudaca.  tijelo (ministarstvo) nadležno za registraciju političkih stranaka. Nadzor izbora i državnog referenduma. te izborni sporovi  U ovoj svojoj funkciji Ustavni sud:  nadzire ustavnost i zakonitost izbora.  Vlada.  zabranjeno je i kažnjivo svako pozivanje ili poticanje na rat ili uporabu nasilja.  Ustavni sud nadzire ustavnost programa i djelovanja političkih stranaka Nadzor nad ustavnošću programa i djelovanja političkih stranaka II  Zahtjev za zabranu rada političke stranke može podnijeti:  predsjednik Republike Hrvatske.  Ako Ustavni sud Republike Hrvatske utvrdi njegovu odgovornost. 81 .  Hrvatski sabor. te na taj način "podriva" (želi oslabiti ili srušiti) demokratski ustavni poredak ili ugrožava samu opstojnost Republike može biti proglašena protuustavnom. može zahtijevati:  svaka politička stranka  svaki kandidat  najmanje 100 birača. na nacionalnu. Nadzor ustavnosti i zakonitost izbora  Postupak Ustavnog suda.  nadzire ustavnost i zakonitost državnog referenduma. bez obzira na ono što tvrdi u svojem programu.  državni odvjetnik Republike Hrvatske. a može biti zabranjen i dio stranke.  Vrhovni sud.  Ustavni sud mora donijeti odluku o odgovornosti Predsjednika Republike Hrvatske za povredu Ustava u roku od 30 dana od dana zaprimanja prijedloga kojim se pokreće odgovornost Predsjednika Republike za povredu Ustava.Predsjednik Republike odgovoran je za povredu Ustava koju počini u obavljanju svojih dužnosti. ili zaista nasilno djeluje. rasnu ili vjersku mržnju ili bilo koji oblik nesnošljivosti.  politička stranka koja svojim programom poziva na nasilje.

u slučaju kada deset posto birača zahtijeva raspisivanje referenduma o nekom pitanju. na zahtjev Hrvatskog sabora. političke stranke.  Ustavni sud odlučuje u žurnom postupku. 82 . i 3.  stavni sud. Politički utjecaj ustavnog suda II  nadzirući djelotvornost i kakvoću zakona. te po potrebi upozoriti nadležna tijela. te mogu znakovito smanjiti destruktivni potencijal političkih sukoba i u stanovitoj mjeri ispravljati odstupanja kojima su sklone velike stranke ili moćne koalicije.Zahtjev se podnosi u tijeku izbora. vjerskih.  Kad utvrdi da sudionici u izborima postupaju na neustavan ili nezakonit način. jesu li ispunjene pretpostavke za raspisivanje referenduma koje propisuje Ustav. koje imenuje Ustavni sud na prijedlog svog predsjednika.  Vijeće može odluku donijeti samo jednoglasno. donosi odluku o dva pitanja:  prvo. i time nadoknađuju njihovu slabu zastupljenost u politički odlučujućim tijelima. Ustavni sud primjenjuje sukladno i u nadzoru nad održavanjem referenduma. etničkih.  Nadzor ustavnosti i zakonitosti referenduma  Pravila o postupanju u izbornim sporovima. te  drugo. kandidati i birači (najmanje 100 odnosno 5% birača izborne jedinice) mogu podnijeti žalbu Ustavnom sudu u roku od 48 sati od dana kada je primljeno. a najkasnije do isteka roka od 30 dana od dana kada su objavljeni rezultati izbora.  U izbornim sporovima Ustavni sud odlučuje u vijeću od tri suca. u roku od 48 sati od dana primitka žalbe. Ustavni sud će o tome obavijestiti javnost sredstvima javnog priopćavanja. konačnu odluku donosi Ustavni sud na sjednici. na temelju članka 86.  Podnošenje žalbe isključuje pravo kasnijeg podnošenja ustavne tužbe.  ustavni sudovi štite prava manjina.  Kad naiđe na povredu ustavnosti i zakonitosti koja je utjecala ili mogla utjecati na rezultate izbora.  Ako se jednoglasnost ne može postići.ne odgađa obavljanje izbornih radnji propisanih izbornim zakonom.  Žalba nema suspenzivno djelovanje . ustavni sudovi pridonose racionalizaciji procesa odlučivanja. socijalnih i političkih. stavaka 1. Ustavni sud će poništiti sve ili pojedine izborne radnje i odluke koje su prethodile takvoj povredi. Politički utjecaj ustavnog suda I  Ustavni sudovi mogu utjecati na politički proces na nekoliko načina:  ustavni sudovi štite prava oporbe i olakšavaju joj da vladajuću većinu zadržava u granicama ustavnih ovlast. je li sadržaj referendumskog pitanja u skladu s Ustavom. ili Vijeće iz drugih razloga smatra da odluku treba prepustiti plenumu. Izborni sporovi Protiv odluka nadležnog izbornog povjerenstva u zaštiti izbornog prava. Odlučivanje  U nadzoru izbora i referenduma Ustavni sud odlučuje na sjednici. Ustava.

 poštivanje ustavnosti i zakonitosti. preporučivanja – njegove intervencije nemaju obvezatno značenje Pučki pravobranitelj/Ombdusman II  Pučki je pravobranitelj opunomoćenik Hrvatskog sabora koji štiti ustavna i zakonska prava građana u postupku pred državnom upravom i tijelima koja imaju javne ovlasti. Narodne novine 116/03). kao i druga pitanja koja se odnose na nepravilan rad takvih tijela. (i specijaliziranih pravobranitelja). godine  Pravo upozoravanja. Ustava)  Izraz "prava građana”= "ljudska prava i temeljne slobode"." (članak 92. mogla bi se odrediti na sljedeći način:  neovisnost i samostalnost u djelovanju. koja se sastoji od zlouporabe javnih dužnosti u cilju stvaranja dobiti za neku osobu kojoj takav dobitak ne pripada.  mogućnost preventivnog djelovanja.  Radi se o općem pravu pritužbe. godine (Zakon o pravobranitelju za djecu (Narodne novine 96/03). stavak 1. druga tijela koja obavljaju javne ovlasti. Pučki pravobranitelj/Ombdusman IV  Specijalizirani pravobranitelji  Pravobranitelj za prava djece uspostavljen je 2003.  rimski pravnici: Nemo judexin causa propria.  djelovanje ustavnih sudova pridonosi jačanju pravne svijesti građana  Pučki pravobranitelj/Ombdusman I  Posebna institucija izvansudbene zaštite sloboda i prava čovjeka i građanina  Prvi put: švedski Ustav iz 1809.  Svatko ima pravo podnositi pritužbe pučkom pravobranitelju. predlaganja. takozvanoj actio popularis. koja čine ili kojima prijete tijela državne uprave. Povjerenstvo za sprečavanje sukoba interesa I  politolog Karl Friedrich: korupcija ="svako izokretanje javnoga interesa radi privatne dobiti“  Regulacija sukoba interesa ima za cilj sprječavanje nastanka mogućih izvora institucionalne korupcije. bez potrebe da dokaže pravni interes. Pučki pravobranitelj/Ombdusman V  Načela postupanja pučkog pravobranitelja. ili pak službenici takvih tijela.ustavni sud djeluje kao zaštitnik ustavnih načela o odgovornosti izvršne vlasti koja danas dominira svim modernim političkim sustavima bez obzira na ustrojstvo državne vlasti.  neformalnost postupanja. 83 .  Pravobranitelj za ravnopravnost spolova (Zakon o ravnopravnosti spolova. Pučki pravobranitelj/Ombdusman III  Razmatra pojedine slučajeve ugroženosti ljudskih prava.  pravednost i moralnost. sukladno službenoj etici.

kao što su interesi interesnih grupa ili političkih stranaka.  građani imaju pravo biti upoznati s ponašanjem dužnosnika kao javnih osoba. savjesno.  sukob javne dužnosti i zasebnih političkih interesa. Povjerenstvo za sprečavanje sukoba interesa V  obećavati zaposlenje ili neko drugo pravo u zamjenu za dar ili obećanje dara. 84 .  dužnosnici su osobno odgovorni za svoje djelovanje u obnašanju javnih dužnosti na koje su imenovani. Dužnosnici ne smiju biti ni u kakvom odnosu ovisnosti prema osobama koje bi mogle utjecati na njihovu objektivnost. 48/05) definira sukob interesa na slijedeći način:  "Sukob interesa je situacija u kojoj su privatni interesi dužnosnika u suprotnosti s javnim interesom ili kad privatni interes utječe ili može utjecati na nepristranost dužnosnika u obavljanju javne dužnosti. Povjerenstvo za sprečavanje sukoba interesa IV  Dužnosnicima su zabranjena određena ponašanja i postupci:  primiti ili zahtijevati korist ili obećanje koristi radi obavljanja dužnosti. kao što je nepotizam.  Povjerenstvo za sprečavanje sukoba interesa II  Zakon o sprečavanju sukoba interesa u obavljanju javne dužnosti (Narodne novine 163/03. prihvatiti ili primiti vrijednost ili uslugu radi glasovanja o bilo kojoj stvari. U obnašanju javne dužnosti dužnosnici ne smiju svoj privatni interes stavljati iznad javnog interesa.“ Povjerenstvo za sprečavanje sukoba interesa III  Temeljna načela postupanja javnih dužnosnika:  dužnosnici u obnašanju javnih dužnosti moraju postupati časno. odgovorno i nepristrano čuvajući vlastitu vjerodostojnost i dostojanstvo povjerene im dužnosti te povjerenje građana. ili utjecati na odluku nekog tijela ili osobe radi osobnog probitka ili probitka povezane osobe.  koristiti povlaštene informacije o djelovanju državnih tijela radi osobnog probitka ili probitka povezane osobe. pošteno. veze i poznanstva i slično.  ostvariti ili dobiti pravo u slučaju da se krši načelo jednakosti pred zakonom.  primiti dodatnu naknadu za poslove obnašanja javnih dužnosti.preventivno zakonodavstvo i etičke kodifikacije nastoje regulirati slijedeće situacije sukoba interesa:  sukobe privatnih financijskih interesa sa zahtjevima javne dužnosti.  tražiti.  zlouporabiti posebna prava dužnosnika koja proizlaze ili su potrebna za obavljanje dužnosti. odnosno izabrani prema tijelu ili građanima koji su ih imenovali ili izabrali.  dužnosnici ne smiju koristiti javnu dužnost za osobni probitak ili probitak osobe koja je s njima povezana. te  sukobe interesa koji dolaze od posebnih obiteljskih ili osobnih odnosa i veza.  utjecati na dobivanje poslova ili javnih nabavki.

neku povlasticu ili pravo. dobrih običaja. izvršne ili sudbene vlasti kako bi postigli osobni probitak ili probitak povezane osobe. s time da dva člana Povjerenstva ne mogu biti iz iste političke stranke. a ostali članovi su ugledni javni djelatnici. i 17.  Članove Povjerenstva imenuje Hrvatski sabor na prijedlog Odbora za izbor. sklopili pravni posao ili na drugi način interesno pogodovali sebi ili drugoj povezanoj osobi (članak 6. Zakona).  Predsjednik Povjerenstva ne smije biti član stranke koja obnaša vlast. Temelji državne vlasti Oblikovanje pojma suvereniteta 85 . imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora.na koji drugi način koristiti položaj dužnosnika utjecanjem na odluku zakonodavne. a članovi iz redova zastupnika Hrvatskoga sabora na vrijeme trajanja mandata u Hrvatskom saboru.  Povjerenstvo za sprečavanje sukoba interesa VI  Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa se sastoji od 7 članova koji između sebe biraju predsjednika.  Četiri člana Povjerenstva su iz redova zastupnika Hrvatskoga sabora.  Povjerenstvo djeluje na temelju ovoga Zakona. Zakona).  Članovi Povjerenstva imenuju se na vrijeme od sedam godina. politički odgovornosti i vjerodostojnosti dužnosnika (čanak 16.

1. 86 . odnosno prema doslovnom prijevodu "nacionalni suverenitet". Suverenitet-vrste  Načelo narodnog suvereniteta: sva vlast u državi pripada narodu i proizlazi iz naroda shvaćenom kao skupu državljana/građana (pučki/državljanski/građanski suverenitet).). "politički narod" i "nacija" stvarno sinonimi.narodni suverenitet izjednačen s nacionalnim suverenitetom. i zbiljski oblikovani.).  Pojam naroda  obuhvaća sve državljane odnosno građane određene države bez obzira na nacionalne i sve druge razlike među njima.  Njemačka i SAD nastale kao "države nacije" .).  Nacionalni suverenitet: pravo naroda na samoodređenje do otcjepljenja Nacionalni/narodni suverenitet  Razlog miješanja pojma nacionalnog suvereniteta s pojmom narodnog suvereniteta:  u francuskoj (jednonacionalna struktura francuskog društva i unitarno državno uređenje) izjednačuje se pojam naroda u ustavnom i u političkom smislu s nacijom. Nastanak i razvitak teorija o narodnom suverenitetu I  Feudalizam:  Pojam suvereniteta oblikovan u feudalnoj državi u trenutku kad kralj podvrgava pod svoju vlast dotada više ili manje neovisne feudalce.  Ustav Slovačke iz 1992.  načelo narodnog suvereniteta još u ustavnom pravu i suvremenoj političkoj znanosti označava i izrazima pučki.). "Suverenitet pripada narodu koji ga obavlja u oblicima i u granicama određenim Ustavom" (čl. 2. 3.  Ustav Francuske iz 1958.Danas svi demokratski ustavi u svijetu proglašavaju načelo narodnog (pučkog) suvereniteta odnosno temelje državne vlasti izvode iz naroda. a tako ih prihvaća i državna vlast pa su u njima pojmovi "narod". i djeluju kroz sustav i institucije predstavničke vladavine. državljanski ili građanski suverenitet.  U tim se državama svi državljani bez obzira na etničko podrijetlo osjećaju ujedno i pripadnicima jedne te iste nacije npr. njemačke. američke.  Ustav Španjolske iz 1978. "Suverenitet pripada narodu koji ga obavlja preko svojih predstavnika i referendumom" (čl.  Ustav Italije iz 1948. "Suverenitet počiva u španjolskom narodu iz kojeg proizlaze sve državne vlasti" (čl.  Suverenitet države: najviša vlast u državi i nezavisna vlast u vanjskim odnosima.  Načelo narodnog suvereniteta ustavno je pravni temelj suvremenih demokratskih sustava koji su ustavno. te se za označavanje pojma narodnog suvereniteta koristi izraz "souverainetć nationale". 1. "Državna vlast pripada građanima koji ju obavljaju neposredno ili izborom svojih predstavnika" (čl.

suverenitet se u početku određuje negativno kao vlast koja nije nikome podređena. a nju i danas zastupa Katolička crkva. narod je taj koji tu volju izražava pa zato kralj obavlja samo onu vlast koju je narod na njega prenio. pripada posredovanjem božanske volje narodu koji njezino obnašanje povjerava pojedincu ili skupini ljudi. Toma Akvinski (1227.službena teorija francuske apsolutne monarhije od 16. Za njega je suverenitet najviša.  izvorno izražavala ideju ograničenja političke vlasti i zato je ona i temelj suvremene ideje ustavnosti.  Svaki nositelj vlasti određen je na to mjesto od samog Boga . Nastanak i razvitak teorija o narodnom suverenitetu III  Jean Bodin (1530. da se kralju ne može priznati ni pravo suprotstavljanja njezinim odlukama. još mnogo prije Rousseaua. i 17. Vlast prema tome.  On je smatrao:  Ako volja božja ustanovljuje kraljeve.sva vlast potječe od Boga koju je stvorio kako bi ljudi živjeli u miru.-1596. davatelj vlasti a njegovu volju zastupa Skupština triju staleža.   Nastanak i razvitak teorija o narodnom suverenitetu II  teorija o izravnom božanskom pravu . Skupština triju staleža u Toursu.škola prirodnog prava proglašava narod suverenim. način na koji se ona ostvaruje nije božanski nego ljudski.  Bodin.  koncepcija posrednog božanskog prava (demokratska varijanta teokratske teorije) .  koncepciju prvi oblikovao sv.). Bog je stvorio vlast bez koje ne može postojati ni jedno ljudsko društvo. blagostanju i redu ali oblik vlasti. štoviše. ali smatra da se on svog suvereniteta može odreći u korist jedne ili više osoba.in abstracto nego je odredio i njezine nositelje. u govoru Philippea Pota. stoljeća. apsolutna i trajna vlast s ovim obilježjima:  ona pretpostavlja mogućnost potpuno slobodnog. posredno istaknuo nedjeljivost kao jednu od temeljnih obilježja suvereniteta. Nastanak i razvitak teorija o narodnom suverenitetu V  16.  Skupština triju staleža može i sama donositi zakone i odluke bez kraljeve sankcije. do kraja 18.Bog nije stvorio samo vlast kao takvu . Srednji vijek:  izvorište najviše vlasti u državi tumačeno teokratskom teorijom. došla do izražaja ideja o narodu kao nositelju suvereniteta.  Bog ne određuje nositelje vlasti. to čine sami ljudi. Nastanak i razvitak teorija o narodnom suverenitetu IV  Prvi začeci teorija o narodu kao izvorištu vlasti prije Bodina.  mogućnost odlučivanja o ratu i miru te  imenovanja časnika.  svaka je vlast božanskog podrijetla. 87 . prema vlastitoj volji. stoljeće . davanja pomilovanja i raspisivanja poreza.) prvi je u djelu Šest knjiga o republici šire i potpunije odredio sadržaj pojma suvereniteta u suvremenom smislu riječi. ni od koga ograničenog donošenja zakona za sve i svakoga. Narod je.  Francuska 1484.-1274.

Hugo Grotius (1583. Rousseaua I  načelo narodnog suvereniteta. 88 .  I Rousseau polazi od društvenog ugovora.-1646. bilo formalno.polazili su od ovih temeljnih zajedničkih pretpostavki:  prvo. niti obnašanje vlasti prenijeti na druge. Rousseaua III  mogućnost primjene potpune neposredne demokracije u zakonodavnoj funkciji Rousseau je temeljio na dvjema pretpostavkama:  prvo. Rousseau . kad se smatra ugroženim ili kad tjeran glađu ne vidi drugo sredstvo da nađe svoj spas".. a ako treba više malih država može se udružiti zadržavajući svoj suverenitet. Zašto ne bi bilo dopušteno nekom narodu koji pripada samom sebi da se podvrgne jednom čovjeku ili nekolicini.  drugo. Rousseaua II  narod u cjelini mora sam donositi zakone jer su oni izraz opće volje i bit ostvarivanja njegova suvereniteta. Koncepcija narodnog suvereniteta J. prihvaćajući ih ili odbacujući. Koncepcija narodnog suvereniteta J.)  "po rimskom i hebrejskom pravu svakome je dopušteno da se proda kao rob ako mu se to sviđa. J.suverenitet je otuđiv i prenosiv.  za Rousseaua načelo narodnog suvereniteta nije bilo samo polazište već i krajnji cilj.  članovi predstavničkog tijela mogu samo kao narodni opunomoćenici davati inicijativu i oblikovati prijedloge zakona koje će. društveni ugovor kojim su oblikovali sustav vlasti i državu čija je volja nad pojedinačnim voljama.  drugo. J. donositi referendumom sam narod.  Društvenim ugovorom stvara se vlast koja je potrebna radi osiguranja mira i blagostanja ljudi. pa da čak ne zadrži ni jedan dio tog prava. Koncepcija narodnog suvereniteta J. prirodno stanje prestalo kad su ljudi sklopili.  izvorno zastupao ideju potpune neposredne demokracije u zakonodavstvu.   Nastanak i razvitak teorija o narodnom suverenitetu VI  Koncepcija o društvenom ugovoru  tvorci te koncepcije žele uskladiti teoriju po kojoj vlast pripada narodu s činjenicom da se u to vrijeme sva vlast nalazi u rukama neodgovornog i neograničenog monarha. bilo prešutno.? Ima više razloga zbog kojih se narod može odreći suvereniteta. Rousseaua IV  u velikim državama zakone mora donositi predstavničko tijelo. prije svakog organiziranog društva postoji prirodno stanje u kojem svaki pojedinac uživa potpunu slobodu te se ne mora nikome pokoravati. J. Koncepcija narodnog suvereniteta J. pa je zato moguće da zakonodavnu funkciju u cjelini obavlja sam narod. opća volja može se valjano ostvarivati donošenjem malog broja sažetih i jednostavnih zakona.  Svi teoretičari društvenog ugovora (Hobbes i Locke) u ocjeni sadržaja stanja koje je prethodilo sklapanju društvenog ugovora . da prenese pravo vladanja nad sobom. za demokratski oblik vladavine najprihvatljivija je teritorijalno i brojem stanovnika mala država.. oblikovao J. J. J. On je prvi ustvrdio da je narodni suverenitet nedjeljiv i neotuđiv i da se narod njega ne može odreći. kako ga se danas shvaća. ali ona ne smije biti u rukama jednog čovjeka ili nekolicine njih.

89 .) O duhu zakona  nužnost primjene predstavničke vladavine. sadašnjih i budućih generacija  Temelj je predstavničke vladavine Oblici ostvarivanja narodnog suvereniteta  Posredna demokracija (predstavnička vladavina)  Neposredna demokracija  U većini suvremenih demokratskih država neposredna demokracija je prevladavajući oblik ostvarenja narodnog suvereniteta  ali. shvaćenom kao cjelina koju čine ne samo sadašnji već i prošli ali i budući naraštaji državljana. pa ih zato birači ne mogu ni opozvati.  Politička sloboda i sprječavanje zlouporabe vlasti od onih koji je obnašaju.  odnos između birača i njihovih zastupnika po kojem su zastupnici u svom djelovanju neovisni o stavu birača koji su ih izabrali. koji čini da je u njima vrlo teško očuvati slobodu.  sustav predstavničke vladavine ustavnopravno se izražava kroz predstavnički mandat. a sposoban samo birati svoje predstavnike.-1755.  oblicima neposredne demokracije .  Argumenti protiv primjene neposredne demokracije:  primjena neposredne demokracije stvarno nemoguća u velikim državama  narod nesposoban donositi zakone. Razmatranja o vladi u Poljskoj "Najveći je nedostatak velikih država. mogu se ostvariti samo ako se prihvati sustav diobe vlasti i predstavnička vladavina. Koncepcija podijeljenog (pučkog) i nedjeljivog (nacionalnog) suvereniteta  Podijeljeni (pučki) suverenitet: svaki pojedinac nositelj je jednog dijela suvereniteta  Nedjeljivi (nacionalni) suverenitet: nositelj je samo narod u cjelini  Narod shvaćen apstraktno kao neprekinuti niz prošlih. već samo predstavničko tijelo (parlament) kao ustavnopravni izražaj pretpostavljene volje tako shvaćenog naroda. uz kombinaciju elemenata neposredne demokracije Ustavnopravni temelji predstavničke vladavine     Institut predstavničkog mandata Nužnost zbog prihvaćanja koncepcije nedjeljivog narodnog suvereniteta Izabrani predstavnici u svom djelovanju neovisni su od svojih birača – nemogućnost opoziva Izuzeci u Švicarskoj i SAD Predstavnički mandat I  pravna priroda predstavničkog mandata izvodi se iz teorije o nedjeljivom narodnom suverenitetu  suverenitet pripada narodu kao apstraktnom ustavnopravnom subjektu. što zakonodavna vlast ne može djelovati drukčije do kroz predstavništvo'.  vlast ne mogu neposredno obnašati pojedini pripadnici naroda pa niti čitav konkretni narod neposredno.referendum i narodna inicijativa Montesquieu i predstavnička vladavina  Montesquieu (1689.

Imperativni (obvezujući) mandat I temelji se na instituciji mandata iz rimskog prava kao ugovora u kojem jedna stranka (mandant) ovlašćuje drugu (mandatara) da postupa u njezino ime. godine i republičkim ustavima prihvaćen je institut tzv. 90 .  glas člana feudalne staleške skupštine.  predstavničkom tijelu ne zastupa ni birače koji su ga izabrali. Političke stranke i predstavnička vladavina I  od početka druge polovice 19. niti ga birači koji su ga izabrali mogu opozvati.  Ustav SFRJ iz 1974.  pravo birača da daju obvezne upute svojim zastupnicima i dužnost zastupnika da se tih uputa pridržavaju. nego cijeli narod.  predstavnički mandat naziva se i slobodnim mandatom. obnašati političku vlast.pri konačnom odlučivanju bili su slobodni u opredjeljivanju. suprotan naputku njegovih birača.  Određuje ne samo kandidate za zastupnike. delegatskog mandata kao element tzv. ni izbornu jedinicu u kojoj je izabran.  delegati su bili opozivi od svojih birača.  osnovno pitanje predstavničke vladavine postaje odnos političkog predstavništva.  formalno ustavnopravno delegatski mandat bio svojevrsna kombinacija predstavničkog i imperativnog mandata.  delegatski je mandat trebao biti politički imperativan . smatrao se pravno nevažećim.  zastupnik je pravno neovisan i slobodan u svom djelovanju i odlučivanju unutar predstavničkog tijela ali je zbiljski odgovoran političkoj stranci kao čiji kandidat je izabran. stoljeća političke se stranke u demokratskim državama stavljaju između birača i predstavničkog tijela.  uvjet da predstavničko tijelo može raditi i odlučivati posve slobodno i pravno neovisno.  ne može biti odgovoran. delegatskog sustava.članovi su djelovali isključivo prema napucima kao opunomoćenici svog staleža s određenog teritorija.  imperativni mandat primjenjivao se u feudalnim staleškim skupštinama . već i promidžbom utječući na birače. kroz određeno vrijeme.  Imperativni (obvezujući) mandat II  u komunističkim sustavima od instituta imperativnog mandata ustavnopravno je primjenjivan opoziv.delegati u skupštinama trebali su polaziti od smjernica svoje izborne baze a načelno ih i zastupati u skupštini .Predstavnički mandat II  Izabrani zastupnik nositelj je kolektivnog mandata koji je stekao izborom. preobražavaju izbor zastupnika ponajprije u izbor stranke koja će sama ili u koaliciji s drugim strankama.

 nije primaran pravni odnos između naroda i zastupnika koji ga u cjelini predstavlja. nedjeljivom.  Ustavni sud Republike Hrvatske ima pravo nadzirati ustavnost programa i djelovanja političkih stranaka i može.obuhvaća sve zastupnike određene stranke u parlamentu i koji se prethodno sastaje prije parlamentarnih sjednica kako bi se zastupnicima prenijela stajališta stranačkog vodstva i eventualno uskladila u slučaju razlika među zastupnicima te u konačnici osigurala stranačka stega pri odlučivanju u parlamentu. zabraniti njihov rad.  kluba zastupnika . odnosno pravo da ima svoju državu. 91 .Političke stranke i predstavnička vladavina II  zastupnik u parlamentu o svim važnijim pitanjima zauzima stavove i glasuje onako kako je prethodno odlučilo vodstvo njegove političke stranke. neprenosivom i nepotrošivom pravu na samoodređenje. ako zaključi da se stekao neki od naprijed navedenih uvjeta.  pojmom naroda obuhvaća sve državljane Republike Hrvatske bez obzira na nacionalne i sve druge razlike među njima. Hrvatski je sabor predstavničko tijelo građana i nositelj zakonodavne vlasti u Republici Hrvatskoj. već stvarni odnos između javnog mišljenja odnosno političke volje naroda izraženog na izborima i političkog sastava predstavničkog tijela.  moraju javno polagati račun o porijeklu svojih sredstava i imovine.  Nacionalni suverenitet hrvatskog naroda kao njegovo pravo na samoodređnje izražen je u proslovu odnosno preambuli Ustava  Ustav Republike Hrvatske ustanovljuje Republiku Hrvatsku kao nacionalnu državu hrvatskog naroda  Nacionalna državnost hrvatskog naroda temelji se na njegovu neotuđivom. ponajprije referendumom. Načelo narodnog suvereniteta i predstavnički sustav u Ustavu Republike Hrvatske I Ustav Republike Hrvatske prihvaća načelo narodnog suvereniteta  "U Republici Hrvatskoj vlast proizlazi iz naroda i pripada narodu kao zajednici slobodnih i ravnopravnih državljana".  Ustav kao temeljni oblik ostvarivanja narodnog suvereniteta prihvaća sustav predstavničke vladavine koja je dopunjena primjenom oblika neposrednog odlučivanja. Načelo narodnog suvereniteta i predstavnički sustav u Ustavu Republike Hrvatske II  slobodno je osnivanje političkih stranaka.  Unutarnje ustrojstvo političkih stranaka mora biti sukladno temeljnim ustavnim demokratskim načelima.  Ustav izričito ne dopušta rad političkim strankama koje svojim programom ili nasilnim djelovanjem smjeraju podrivanju slobodnoga demokratskog poretka ili ugrožavaju opstojnost Republike Hrvatske.

lokalni referendum.  referendum na razini lokalne političko-teritorijalne jedinice (npr. Pojam referenduma i njegove vrste II  Prema širini političke zajednice čiji pripadnici odlučuju neposredno referendumom razlikujemo:  referendum na razini države kao cjeline (u federativnoj državi razlikuje se pritom referendum na razini federacije i referendum na razini federativnih jedinica).  predsjednik Republike Hrvatske je također predstavnik narodnog suvereniteta.  referendum je osnovni oblik neposredne demokracije. odnosno element predstavničke vladavine kao i Hrvatski sabor.  njihov mandat je predstavnički . Ustav obuhvaća i posrednu ustavnu zabranu opoziva zastupnika jer je opoziv jedan od elemenata obvezujućeg ili imperativnog mandata. Pojam referenduma i njegove vrste III  Odlučuje li se referendumom o donošenju odnosno o izmjeni ustava ili zakona ili nekog drugog općeg akta razlikuje se:  ustavotvorni i  zakonodavni referendum.  predmet referenduma .oblik neposrednog odlučivanja kojim se građani neposredno tajnim glasovanjem izjašnjavaju o nekom pitanju koje je najčešće tako oblikovano da se na njega može odgovoriti sa za ili protiv. zastupnici u Hrvatskom saboru nemaju obvezujući mandat.  Zasebna je vrsta referendum kojim se ostvaruje pravo naroda na samoodređenje građani se neposredno tajnim glasovanjem izjašnjavaju u kojoj i kakvoj će državi ili državnoj zajednici živjeti -ta vrst referenduma često se naziva plebiscit. ima isti izborni temelj kao i Hrvatski sabor. kao narodni predstavnik.  Neposredni izbori – referendum  neposredni izbori su element predstavničke vladavine. 92 .odlučivanje o prihvaćanju ili odbacivanju prijedloga nekog općeg propisa (ustava. koji obuhvaća neposredno odlučivanje svih građana. Pojam referenduma i njegove vrste  Referendum . općine ili grada) ili tzv.nisu pravno vezani u svom djelovanju i odlučivanju u Saboru te da nisu opozivi od svojih birača. birača unutar određene države.  Ustav propisuje da narod ostvaruje vlast izborom svojih predstavnika a neposrednim izborom predsjednik Republike. ali može biti i neke političke odluke. odnosno sa da ili ne. zakona ili drugog općeg akta).Načelo narodnog suvereniteta i predstavnički sustav u Ustavu Republike Hrvatske III  Ustav Republike Hrvatske prihvaća predstavnički mandat kao jedan od ustavnopravnih temelja predstavničkog sustava.

Ustav Španjolske iz 1978. prema ustavu. zakonodavnom ili ustavnom. ovisno o tome kako se oblikuje pitanje i tko ga u kakvom kontekstu raspisuje.referendum ne mora biti primijenjen ni u jednom. 93 . prije donošenja konačne odluke mora. čija je isključiva dužnost donošenje ustava ili kad reviziju ustava obnaša redovita zakonodavna skupština koja se. odsjeka ili dijelova (neke federalne države SAD). Pojam referenduma i njegove vrste VI  Ustavotvorni referendum svaki oblik mijenjanja ustava neposredno od biračkog tijela naroda..  Apsolutno obvezni ustavotvorni referendum primjenjuje se kad se o svakoj izmjeni ustava mora odlučivati referendumom..raspisivanje referenduma ovisi o volji ustavom određenih tijela . raspustiti pa konačnu odluku o izmjeni odnosno donošenju ustava donosi novoizabrano predstavničko tijelo. mogućnost manipulacije vlastodržaca biračkim tijelom.  u prvom slučaju glasuje se samo o tekstu.  u drugom stvarno i o tekstu i o osobi. odnosno da ili ne  iako načelno najdemokratskiji oblik ostvarivanja narodnog suvereniteta referendum je s obzirom na njegovu prirodu u primjeni nužno ograničen i uvijek pruža.  Relativno obvezni ustavotvorni referendum primjenjuje se kad se referendum mora raspisati samo za izmjenu nekih u ustavu ranije određenih članova. Pojam referenduma i njegove vrste VII  Prikriveni ustavotvorni referendum  a/ bira se posebna ustavotvorna skupština.  političke vođe često koriste referendumom kao oblikom neposrednog komuniciranja s narodom tako da se zaobiđe predstavničko tijelo. međutim. bez obzira na to radi li se o promjeni čitavog ustava ili samo neke njegove odredbe (Švicarska). i da se primjenom te institucije neposredno izvodi povjerenje a na temelju njega i široke ovlasti iz naroda. ali može biti primijenjen u svakom slučaju revizije ustava (Ustav Italije iz 1947. Ustav Francuske iz 1958.Pojam referenduma i njegove vrste IV  Novija francuska ustavna teorija razlikuje pojmovno referendum od plebiscita  referendumom smatra neposredno odlučivanje građana o nekoj ustavnoj ili zakonodavnoj izmjeni koja nije povezana s pružanjem političkog povjerenja određenom državnom vođi  plebiscitom se smatra neposredno odlučivanje građana o nekom pitanju (ustavnom ili zakonskom) iza kojeg se stvarno krije odlučivanje o pružanju odnosno ne pružanju političkog povjerenja predsjedniku republike ili monarhu odnosno državnom poglavaru.  Fakultativni ustavotvorni referendum . Pojam referenduma i njegove vrste V  prikladan je oblik odlučivanja naroda o jednostavnim pitanjima ili o samo jednom pitanju gdje se može i mora opredijeliti glasujući za ili protiv. odnosno parlament.i Ustav Republike Hrvatske).

pri čijoj se primjeni referendum raspisuje na inicijativu ustavom utvrđenih tijela. Norveška). prikriveno na posredan način odlučuju o tome kakav će sadržaj imati novi ustav odnosno ustavna izmjena. u ustavnopravnoj se teoriji smatra da je predstavničko tijelo ovlašteno u svakom trenutku mijenjati zakon donesen referendumom.kad građani ne odlučuju konačno o donošenju odnosno izmjeni ustava.  c/ ustav o tom pitanju šuti. dok konačnu odluku donosi predstavničko tijelo.  Podvrste zakonodavnog referenduma:  prikriveni zakonodavni referendum  savjetodavni zakonodavni referendum.b/ u načinu revizije ustava gdje se prije donošenja konačne odluke čeka na istek mandata predstavničkog tijela unutar kojeg je počeo revizijski postupak (Švedska.  Suprotno . b/ negdje se traži da prođe određeno vrijeme od referenduma do mijenjanja zakona od predstavničkog tijela. govori se o primjeni savjetodavnog ustavotvornog referenduma. Referendum se ne mora raspisati ni za jedan zakon. već samo izražavaju svoje mišljenje.  fakultativni zakonodavni referendum. već odluku o tome donosi predstavničko tijelo pri čijem izboru građani. jer zakon kao opći pravni akt ima istu pravnu snagu bez obzira na to koje ga je tijelo i po kojem ustavom utvrđenom postupku donijelo. pri čijoj se primjeni samo određene. biračko ili predstavničko tijelo?  a/ zakonodavno predstavničko tijelo ovlašteno je mijenjati sve zakone bez obzira na koji su način doneseni. ali se može uvijek raspisati o svakom zakonu. bilo na otvoren bilo na prikriven način. Pojam referenduma i njegove vrste X  Tko može mijenjati zakon donesen na referendumu.  Pojam referenduma i njegove vrste VIII  Birači neposredno odlučuju.  Građani ne glasuju neposredno o ustavu odnosno njegovoj reviziji. pri čijoj se primjeni svi zakoni donose isključivo referendumom. te se zbog toga sve te podvrste ustavotvornog referenduma mogu nazvati odlučujućim ustavotvornim referendumom.  savjetodavni referendum svojevrsno ispitivanje javnog mišljenja o sadržaju budućeg ustava odnosno o izmjenama postojećeg. birajući određene kandidate. u ustavu propisane vrste zakona.  građani daju svoje glasove onim kandidatima odnosno strankama koji s obzirom na reviziju ustava zastupaju stavove što odgovaraju njihovim mišljenjima i stavovima.  relativno obvezni zakonodavni referendum. 94 . Pojam referenduma i njegove vrste IX  Zakonodavni referendum  apsolutno obvezni zakonodavni referendum. što znači da izjednačuju pravnu snagu zakona donesenog referendumom sa zakonima koje je donijelo predstavničko tijelo. o donošenju novog odnosno izmjeni postojećeg ustava.  odluka donesena na savjetodavnom referendumu ne veže predstavničko tijelo pravno već samo politički. moraju donositi referendumom.

)  u pravilu taj je institut uvijek vezan uz narodnu inicijativu . zakon dobiva pravnu snagu odnosno postaje zakon tek trenutkom prihvaćanja od birača odnosno samim činom referenduma. ako je on odlučujući.Pojam referenduma i njegove vrste XI  Razlikovanje zakonodavnog referenduma od narodnog zakonodavnog veta.  zakonodavni referendum.92/01. jedinstvenost i opstojnost Republike Ustavotvorni referendum  može ga raspisati Hrvatski sabor ili predsjednik Republike. a biračko tijelo neposrednim glasovanjem odlučuje hoće li zakon i dalje ostati na snazi ili ne (Ustav Italije iz 1948. 33/96.  narodni zakonodavni veto ..  fakultativno referendum može raspisati i o drugom pitanju iz djelokruga Hrvatskog sabora kao i pitanju za koje predsjednik Republike drži da je važno za neovisnost.  Prihvaćajući načelo narodnog suvereniteta Ustav Republike Hrvatske izričito navodi dva oblika ostvarivanja vlasti naroda:  izborom narodnih predstavnika  neposrednim odlučivanjem Referendum u Republici Hrvatskoj II  prema Ustavu Republike Hrvatske referendum je drugi način ostvarivanja narodnog suvereniteta odnosno vlasti naroda kao zajednice slobodnih i ravnopravnih državljana u Hrvatskoj.  drugi je postupak gdje se o izmjeni Ustava odlučuje samo referendumom. Zakonodavni referendum  Zakonodavni referendum o prijedlogu zakona može raspisati: 95 .  dvije mogućnosti provedbe postupka revizije:  kada o reviziji odlučuje Hrvatski sabor.raspisivanja zakonodavnog veta Referendum u Republici Hrvatskoj I uređen Ustavom Republike Hrvatske.  Ustav načelno prihvaća institut fakultativnog ustavotvornog i zakonodavnog referenduma. a ne samo savjetodavan.zakon donosi predstavničko tijelo i on dobiva pravnu snagu zakona izglasavanjem u predstavničkom tijelu pa se nakon objavljivanja može i primjenjivati.).  Hrvatski sabor odluku o raspisivanju ustavotvornog i zakonodavnog referenduma donosi većinom glasova uz uvjet da je na sjednici nazočna većina zastupnika. razrađen u Zakonu o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne samouprave (Narodne novine. br.

predsjednik Republike i vlada.  ako to zatraži deset posto od ukupnog broja birača u Republici Hrvatskoj.samo Hrvatski sabor.  izašlo 84.  zakonodavnog referenduma i  obveznog referenduma o udruživanju Hrvatske u savez s drugim državama. odnosno neke balkanske državne sveze u bilo kojem obliku. jedinstvenost i opstojnost Republike Hrvatske Obvezni referendum u slučaju udruživanju Republike Hrvatske u saveze s drugim državama. lipnja 1991. a ne i predsjednik Republike.  Na temelju takvog rezultata referenduma o samoodređenju. 96 .   Narodna inicijativa za raspisivanje referenduma. svibnja 1991."  prethodnu odluku o udruživanju Hrvatske donosi Sabor dvotrećinskom većinom glasova svih zastupnika.odnosio se na samoodređenje hrvatskog naroda u Republici Hrvatskoj.  konačna odluka obvezno se donosi na referendumu. Zakon o referendumu  Zakon o referendumu razrađuje pod nazivom državni referendum ustavne institute:  fakultativnog ustavotvornog. Državni referendum  Državni referendum od 19. jedinstvenost i opstojnost Republike"  za raspisivanje referenduma predsjednik Republike mora imati prijedlog Vlade i supotpis predsjednika Vlade. godine . predsjednik Republike može ipak raspisati zakonodavni referendum ako bi smatrao da dotični zakon sadržajno obuhvaća neko pitanje koje je: "važno za neovisnost. ili moglo dovesti do obnavljanja jugoslavenskog državnog zajedništva. godine Ustavnu odluku o suverenitetu i neovisnosti Republike Hrvatske.  Ustav zabranjuje pokretanje postupka udruživanja Republike Hrvatske: u saveze s drugim državama u kojem bi udruživanje dovelo.  konačna odluka o udruživanju donosi se većinom glasova ukupnog broja birača u državi  mora se održati u roku od 30 dana od dana donošenja odluke Hrvatskog sabora.  pravo pokretanja postupka ima najmanja jedna trećina zastupnika u Hrvatskom saboru.94% izjasnilo za suverenu i neovisnu Republiku Hrvatsku.94% upisanih birača  93. kojom je Hrvatska proglašena suverenom i nezavisnom državom. Hrvatski sabor donio je 25.  Narodna inicijativa za raspisivanje referenduma može se primijeniti za:  svaku bilo djelomičnu bilo cjelovitu izmjenu Ustava  za svako pitanje iz zakonodavne nadležnosti Sabora  za drugo pitanje koje birači smatraju da je važno za neovisnost.

gradsko vijeće i županijska skupština. a vlada ili drugo izvršno tijelo kad je na to ovlaštena zakonom.na državnom referendumu imaju pravo sudjelovati hrvatski državljani koji imaju prebivalište i prebivaju u Republici Hrvatskoj najmanje godinu dana bez prekida do dana održavanja referenduma.  sudjeluju birači koji imaju prebivalište u jedinici.fakultativni lokalni referendum.  na savjetodavnom referendumu odlučuje se većinom glasova birača koji su izašli na glasovanje 97 . uz uvjet da je referendumu pristupila većina ukupnog broja birača upisanih u popis birača jedinice lokalne samouprave. zabrana se odnosi na sve slučajeve fakultativnog državnog (ustavotvornog i zakonodavnog) referenduma i sve slučajeva lokalnog referenduma koji je uvijek fakultativan. raspisuje općinsko. obvezuje tijelo koje ga je raspisalo ali obvezuje politički. odnosno jedinice područne (regionalne) samouprave u kojoj je raspisan referendum.  sudjeluju birači koji imaju prebivalište na području jedinice lokalne samouprave odnosno jedinice područne (regionalne) samouprave za koju je referendum raspisan.  može se raspisati o svakom pitanju iz samoupravnog djelokruga o kojem predstavničko tijelo ima pravo donositi odluke . Lokalni referendum II  odluka donesena na referendumu je obvezatna.  na lokalnom referendumu odlučuje se većinom birača koji su glasovali. Savjetodavni referendum I  drugi oblik osobnog sudjelovanja birača u obavljanju državne vlasti i lokalne samouprave. odnosno jedinicama lokalne samouprave kao i u jedinici odnosno jedinicama područne (regionalne) samouprave za koju.  Lokalni referendum I  u općini.  razlika između biračkog prava za izbor zastupnika u Hrvatski sabor i prava sudjelovanja na državnom referendumu.  raspisuje ga Vlada Republike Hrvatske za područje jedne ili više jedinica lokalne samouprave odnosno jedinica područne (regionalne) samouprave radi prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika tog područja o područnom ustrojstvu jedinica lokalne samouprave odnosno jedinica područne (regionalne) samouprave. gradu i županiji. odnosno koje je savjetodavni referendum raspisan.  prije isteka roka od godinu dana od dana održavanja referenduma nadležno tijelo nema pravo donijeti pravni akt ili odluku koja je sadržajno suprotna odluci donesenoj na referendumu. Savjetodavni referendum II  može ga raspisati o svakom pitanju iz svog djelokruga predstavničko tijelo.  o istom pitanju ne može ponovno raspisati referendum prije isteka roka od šest mjeseci od dana održanog referenduma.  ne odnosi se na obvezni državni referendum.

narodna inicijativa je uspjela.  ne donese predloženi zakon. ili određen postotak biračkog tijela ima pravo predlagati nacrte zakona. ako je ustav predviđa. obuhvaća najčešće žalbu na djelovanje ili pojedinačne akte upravnih tijela. Narodna inicijativa za raspisivanje referenduma II  Narodna inicijativa i primjena referenduma.  obuhvaća pravo predlaganja rješavanja određenih pitanja koja su u djelokrugu predstavničkog tijela. već odbije narodnu inicijativu. Peticija II  Pravo peticije u užem smislu:  pripada samo državljanima određene države. uvijek može koristiti samo određena veća skupina ili postotak birača.Narodna inicijativa za raspisivanje referenduma I  Narodna inicijativa  oblik neposredne demokracije gdje određen broj građana. u pravilu taj se prijedlog zakona iznosi narodu na referendum. kad određen broj ili postotak birača predloži nacrt nekog zakona. birača.  u Republici Hrvatskoj to pravo uz zakonom propisane uvjete i postupak ima deset posto od ukupnog broja birača u Republici Hrvatskoj Peticija I  oblik neposredne demokracije koji obilježava pravo građana kao pojedinca ili skupine građana da se žali ili da nešto predlaže predstavničkom odnosno zakonodavnom tijelu. drugih općih akata ili političkih odluka. zakonodavno tijelo dužno je provesti čitav zakonodavni postupak.  ako na temelju narodne inicijative zakonodavno tijelo donese zakon. a napose pravo podnošenja zakonodavnih prijedloga ili mišljenja odnosno stavova o zakonskom prijedlogu.  pravo peticije u užem smislu pripada državljaninu kao pojedincu dok narodnu inicijativu.  Peticija u širem smislu:  žalba koju može uputiti svaki čovjek pa i onaj koji nije državljanin određene države. Narodne inicijative i prava peticije u užem smislu  Sličnost:  u oba slučaja građani mogu predlagati predstavničkom tijelu zakone ili izmjene zakona. Razlike:  za razliku od narodne inicijative kod prava peticije zakonodavno tijelo nije dužno provesti cjelovit zakonodavni postupak već peticiju može odmah odbaciti i odbor zakonodavnog tijela odnosno njegovo povjerenstvo za molbe i žalbe. 98 .

Izborni sustav – temeljna načela i instituti izbornog prava Pojam izbornog sustava I.  Opravdanje primjene cenzusa  samo građani koji posjeduju određeno bogatstvo i naobrazbu zainteresirani su za pitanja državne vlasti. Aktivno biračko pravo. ali istodobno i kombinacija obaju cenzusa. stoljeća ograničeno cenzusom imućnosti i cenzusom naobrazbe.  ravnopravnost i isti uvjeti natjecanja u svim fazama izbora (ravnopravan pristup javnim medijima. 99 . koji predstavljaju njegovu suverenu volju.  slobode pristupa izbornom natjecanju stranaka i kandidata na izborima te. Pojam izbornog sustava II. na određeno vrijeme (u pravilu četiri ili pet godina). javno odnosno transparentno i nepristrano djelovanje tijela koja provode i nadziru izbore) za sve političke stranke i kandidate. pojam i evolucija  Predstavnička vladavina oblikovala se borbom za opće biračko pravo (pravo glasa).  Izbori su postupak kojim narod povjerava.  demokratski i kompetitivni izbori → neograničena i slobodna mogućnost biranja između na izborima ponuđenih političkih opcija. a napose politička temeljna prava i slobode građana i to:  slobode govora i udruživanja. a u mnogim suvremenim demokratskim državama i predsjedniku republike.  u početku cenzus imućnosti.  Izborni sustav  pravnim propisima uređen skup društvenih odnosa koji nastaju pri izboru predstavničkih tijela i predsjednika republike.  visok stupanj imućnosti od sredine 19. i samo oni imaju dostatno znanja da u njoj sudjeluju. stoljeća zbog političkog djelovanja organizacija sitnog građanstva i radništva počeo se u razvijenim građanskim državama smanjivati.  aktivno biračko pravo tijekom 19.  cenzus imućnosti zamjenjivan cenzusom naobrazbe. obavljanje političke vlasti predstavničkom tijelu. a kasnije naobrazbe.  Ideja o izborima usko vezana uz teoriju i praksu posredne ili predstavničke demokracije.  sloboda tajnog glasovanja i osporavanja rezultata izbora kroz njihov pravni nadzor.  Slobodni i pošteni izbori podrazumijevaju da državna vlast u izborno-političkom procesu poštuje sva.

 s općim pokretom žena za društvenu ravnopravnost s muškarcima dolazi postupno do priznavanja biračkog prava ženama.  nakon pada Napoleona I.  do početka Prvog svjetskog rata dobile su pravo glasa u svim skandinavskim državama. Evolucija od ograničenog do općeg biračkog prava III.  poslije Prvog svjetskog rata dobile su biračko pravo u Sovjetskom Savezu. Velikoj Britaniji i u mnogim drugim državama. ali samo na općinskim izborima uvedeno u Švedskoj 1867.  žene nisu imale biračko pravo  uvjetovano općim položajem materijalne i društvene ovisnosti žene o muškarcu. uvodi opće pravo glasa.  do potkraj 19.  Ustav iz 1793. 100 . u Australiji i u nekim federalnim državicama SAD.  prve godine uvedeno je opće biračko pravo za muškarce a druge za žene. Obilježja općeg biračkog prava I. smanjio ograničenja. do 21.  Ustav iz 1830.  U Francuskoj:  nakon građanske revolucije 1789. uvedeno cenzusom imućnosti ograničeno pravo glasa.  Ustav iz 1795. godine približio se općem biračkom pravu.  1884.  evolucija dovršena je reformama iz 1918.  biračko pravo za žene. stoljeća pitanje prijelaza od ograničenog na opće biračko pravo bilo je vezano samo za muškarce. godine  jedan birač na 12 stanovnika.  u suvremenim demokracijama to je dob od 18. godine  jedan birač na 7 stanovnika. godine  na svakih 24 stanovnika dolazio jedan birač. a za žene tek poslije Drugog svjetskog rata. SAD. godine. Njemačkoj.  Ustav iz 1800. Opće biračko pravo ne znači da svi stanovnici neke države imaju pravo glasa:  traži se određena dob koja osigurava osobnu i društvenu zrelost birača. Ustav iz 1815.  imaju ga samo osobe koje su državljani određene države. godine ponovno ograničeno pravo glasa.  nakon Drugog svjetskog rata i u preostalim europskim državama: Francuskoj.  U Velikoj Britaniji (prijelaz od ograničenog na opće pravo glasa):  1832. godine. godine uvedeno je opće biračko pravo za muškarce. koji nikada nije primijenjen.  1867.Evolucija od ograničenog do općeg biračkog prava I. i 1928. godine. ponovno propisan vrlo visok cenzus imućnosti.  poslije građansko-demokratske revolucije 1848.  aktivno biračko pravo nemaju građani koji su izgubili poslovnu sposobnost ili su pod starateljstvom. Evolucija od ograničenog do općeg biračkog prava II. godine. Italiji i u drugima.

 opće biračko pravo može stvarno posredno ograničiti  tako da se kao uvjet za upis u birački popis odredi rok u kojem birači moraju boraviti ili prebivati u jednom mjestu ili području. društveno-političko vijeće te vijeća koja se biraju po teritorijalnoj osnovi .  Dva glavna oblika primjene nejednakog biračkog prava:  pluralni votum (Belgija od 1893. tako sprječava politizacija vojske i njezino upletanje u politički život.ako u nekoj državi za određeno predstavničko tijelo (parlament) svi građani koji imaju biračko pravo raspolažu istim brojem glasova .  zaposleni građani koji nisu bili članovi društveno-političkih organizacija imali su dva glasa kao i nezaposleni članovi društveno-političkih organizacija.  S koliko će glasova moći raspolagati pojedine kategorije ili skupine birača?  jednako biračko pravo .Ustava iz 1974. godine oduzeto je biračko pravo na vrlo širok i pravno neodređen način svima "koji su služili u vojsci okupatora i njihovih domaćih suradnika te koji su svjesno. Jednako i nejednako biračko pravo II. 101 . dobrovoljno i aktivno sudjelovali u fašističkim organizacijama ili pomagali okupatora i domaće kvislinške organizacije te služili njihovim ratnim i političkim ciljevima".)  svi su birači imali jedan glas. osim građana koji su posjedovali nekretnine određene vrijednosti koji su mogli glasovati u svim onim izbornim jedinicama gdje su se one nalazile. republike (1875.)  oblik formalne i otvoreno propisane nejednakosti biračkog prava:  zaposleni građani.  mnogostruki votum (Velika Britanija do 1948. navodno. Jednako i nejednako biračko pravo III.  nejednako biračko pravo . mogućnost utjecaja i pritiskačasnika na vojnike kako da glasuju) Jednako i nejednako biračko pravo I.vijeće mjesnih zajednica odnosno vijeće općina).)  vojnicima se ne daje pravo glasa jer se.)  pojedine kategorije građana na temelju imutka ili naobrazbe imale su dva ili više glasova za razliku od svih ostalih građana koji su imali samo jedan glas.u pravilu će svaki birač imati jedan glas. u Jugoslaviji Zakonom o biračkim spiskovima iz 1945. koji su uz to bili i članovi neke od društveno-političkih organizacija imali su tri glasa (za vijeće udruženog rada.  prava glasa vojnih osoba (Francuska za vrijeme III.u političkim sustavima nakon političkih revolucija ili državnih udara biračko pravo često se oduzima određenim skupinama i pojedincima zbog tzv.-1940.  Obilježja općeg biračkog prava II. do 1919.  građani izvan kruga tih kategorija (najčešće umirovljenici i domaćice) imali samo jedan glas (za vijeća koja se biraju prema teritorijalnoj osnovi).ako postoje kategorije ili skupine građana koje raspolažu većim brojem glasova od ostalih građana. političke nedostojnosti.  Delegatski sustav (SFRJ .

drugostupanjske birače.mnogi birači ne pristupaju izborima.000 birača.  posredni izbori . i 1938. kralj Aleksandar bio prisiljen da Ustavom iz 1931.građani biraju određeno tijelo koje će izabrati zastupnike.građani sami biraju svoje zastupnike. raspolagati sa dva glasa). Javno i tajno glasovanje  javno glasovanje sužuje slobodu birača jer ga izlaže pritisku vlasti i onih o kojima gospodarski ili na drugi način ovisi.Jednako i nejednako biračko pravo III. jer smatraju da se njihovim glasovanjem odnosno bez obzira kakvi bili izborni rezultati neće ništa promijeniti u odnosima političke vlasti.  Posredni izbori:  u jednom stupnju (ako birači biraju izborno tijelo tj.može međutim postojati i više stupnjeva . koji tek .  Prikriveni oblici nejednakosti biračkog prava .  jedini demokratski način izbora u uvjetima političkog pluralizma i višestranačkog sustava jesu neposredni izbori. birači u prvoj jedinici stvarno će..biraju zastupnike).stvarna se nejednakost biračkog prava:  izborne jedinice s različitim brojem birača biraju jednak broj zastupnika (jednog zastupnika bira izborna jedinica koja ima 10. a ovi zastupnike i u više stupnjeva (kad drugostupanjski birači ne biraju zastupnike već trećestupanjske birače.  primjer primjena javnog glasovanja u kraljevini Jugoslaviji poslije šestosiječanjske diktature. godine. 102 .  izbori u svim suvremenim predstavničkim demokracijama obavljaju se tajnim glasovanjem. godine prividno obnovi demokratske institute javno glasovanje na izborima 1931. prema biračima u drugoj.000 birača i izborna jedinica koja ima 20. 1935. a omogućuje korupciju i kupnju glasova.  apstinencija birača u mnogim državama . Neposredni i posredni izbori neposredni izbori .  na primjenu javnog glasovanja birači su odgovarali velikom apstinencijom uklanjajući se tako pritiscima i javnoj odgovornosti za dani glas.

pokazale su se nedostatnim i neprikladnim za sprječavanje apstinencije.  praktičan razlog . a to znači ministri . Italija.  u nekim državama. u nekim državama. čistog ili klasičnog sustava parlamentarne vlade gdje se vlada.  pasivno biračko pravo ne veže uz prebivalište ili se.njezini članovi.  tom institucijom u sudbenoj vlasti nastoji se djelovati na neovisnost sudaca.npr. parlamentarne nepodudarnosti (parlamentarni inkompatibilitet) nepodudarnost istodobnog obnašanja zastupničke dužnosti i dužnosti obavljanja neke od vodećih funkcija u izvršnoj vlasti. Parlamentarna nepodudarnost (inkompatibilitet) I. Načelo parlamentarne nepodudarnosti može se primijeniti na tri načina: 103 . Grčka. primjerice u Velikoj Britaniji. napose na lokalnim izborima.obilježje tog sustava personalno jedinstvo između vlade i zakonodavnog tijela.najčešće propisuju i sankcije za one koji neće pristupiti glasovanju . veže uz prebivalište na području za koje se predstavničko tijelo u cjelini bira. posebice u odlučivanje u njima. od lokalnih pa do izbora za državno predstavničko tijelo i predsjednika Republike. Pasivno biračko pravo vezano uz pitanje tko ima pravo biti biran u predstavničko tijelo i za predsjednika republike.  jedinstveni vrijede za sve izbore.  Birački popisi su stalni i jedinstveni:  stalni (ne vode samo za pojedine izbore) u njih se unose sve osobe koje imaju aktivno biračko pravo (brišu se one koje su umrle ili izgubile biračko pravo a upisuju one koje su to pravo stekle).  protiv primjene tog instituta govore obilježja tzv. 10 ili više godina.  institucionalno se sprječava upletanje izvršne vlasti koja po prirodi svoje funkcije raspolaže monopolom informacija u rad predstavničkih tijela. (s visokim stupanjem useljavanja) pasivno pravo glasa ne priznaje se prirođenim državljanima ili im se to pravo priznaje tek po isteku određenog roka od 5. a zastupnici su uz to i članovi pojedinih njegovih odbora . propisuju izbornim zakonima obvezno pristupanje glasovanju . državnoj upravi i suca.ne mogu istodobno savjesno obnašati zastupničku dužnost i funkciju u izvršnoj vlasti ili posao suca koji također traži da mu se posveti mnogo vremena.  Birački popisi Potrebni su:  kako bi birači na izborima dokazivali da imaju aktivno pravo glasa i prebivalište u određenoj izbornoj jedinici. Parlamentarna nepodudarnost (inkompatibilitet) II. Belgija.  dob koja se traži za pasivno biračko pravo nije izjednačena s dobi koja je potrebna za aktivno biračko pravo.  kako građani ne bi mogli glasovati u više izbornih jedinica. biraju iz redova zastupnika .  izjednačavanje uvjeta za stjecanje ta dva elementa biračkog prava u skladu s demokratskim izbornim načelom. Danska.predstavničko tijelo često zasjeda.

 Ustav Republike Hrvatske ne predviđa nepodudarnost funkcije člana Vlade Republike Hrvatske i zastupnika u Hrvatskom saboru. zamjenik ministra. pomoćnik ministra. a ostavku na svoju funkciju moraju podnijeti tek ako su izabrani za zastupnika.“. predstojnik Ureda predsjednika Republike.  Ustavnim promjenama iz 2000. predstojnik ureda i ravnatelj agencije Vlade Republike Hrvatske. godine. prethodno moraju podnijeti ostavku što ih najčešće stvarno sprječava da se uopće kandidiraju. a nakon isteka mandata osigurano im je prijašnje ili neko slično mjesto)  Parlamentarna nepodudarnost u Republici Hrvatskoj I. ravnatelj državne upravne organizacije. predsjednik. tajnik Vlade Republike Hrvatske.mogućnosti da se službenicima odnosno sucima zabrani kandidiranje na izborima . pučki pravobranitelj.  Ustav izričito prepušta određivanje širine i obilježja nepodudarnosti sudačke funkcije zakonu. zamjenik i pomoćnik ravnatelja državne upravne organizacije.  ne moraju podnijeti ostavku niti ako budu izabrani. potpredsjednik. ministar ili drugi član Vlade.  zastupnik ne može istodobno biti sudac Ustavnog suda Republike Hrvatske. državni odvjetnik. predsjednik Republike mogao je biti član političke stranke i obavljati svaku od dužnosti predviđenih stranačkim statutom. Parlamentarna nepodudarnost u Republici Hrvatskoj III. Parlamentarna nepodudarnost u Republici Hrvatskoj II.  "Predsjednik Republike ne može obavljati nikakvu drugu javnu ili profesionalnu. već se njihova funkcija samo suspendira.Ustav propisuje najširu moguću nepodudarnost "Suci Ustavnog suda Republike Hrvatske ne mogu obavljati nijednu drugu javnu ni profesionalnu dužnost“.  Ustavom iz 1990. tajnik ministarstva. godine i nadalje je zadržano istovrsno relativno široko zakonsko propisivanje instituta zastupničke nepodudarnosti. sudac.  Ustav izričito predviđa najširu moguću nepodudarnost obnašanja dužnosti predsjednika Republike i drugih funkcija.ako se žele kandidirati. a oni se stavljaju na raspolaganje (teče mirovinski staž.  dopušta im da se kandidiraju. zamjenik pučkog pravobranitelja. zamjenik državnog odvjetnika.  kad je riječ o sudačkoj dužnosti Ustav propisuje: "Sudac ne može obavljati službu ili posao koje je zakon odredio kao nespojive sa sudačkom dužnošću. predstojnik Vijeća Ureda za 104 .  suci Ustavnog suda Republike Hrvatske .

 pojedinačni izborni uspjesi neovisnih kandidata samo su iznimka koja potvrđuje to pravilo.  mirovanje zastupničkog mandata ne može trajati manje od šest mjeseci. ako ne i formalno.  zastupnik ima pravo jednokratno.službe koje su nespojive sa zastupničkom dužnošću mogu se kandidirati na izborima.  Stupanj utjecaja birača na određivanje kandidata između kojih će kasnije birači birati svoje zastupnike. Parlamentarna nepodudarnost u Republici Hrvatskoj IV. a ako budu izabrane mogu za vrijeme dok im traje zastupnički mandat temeljem pisane izjave stavljaju zastupnički mandat u stanje mirovanja.  u velikoj većini višestranačkih parlamentarnih demokracija stvarnu mogućnost da budu izabrani imaju gotovo isključivo kandidati koje su istaknule i podržale političke stranke. službenici i namještenici u Oružanim snagama.  osobe koje obavljaju neku od naprijed navedenih dužnosti .  Način određivanja kandidata političkih stranaka može se svrstati u tri skupine (zajedničko im je da stvarno. izbori će biti samo suženo odabiranje ljudi koji su prethodno određeni da obavljaju političku vlast (Kao što gost može izabrati samo ono jelo koje je na jelovniku. 105 . veleposlanik.  ako birači ne utječu na određivanje kandidata.  zastupnika izabranog na neovisnoj listi u izbornoj jedinici zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani kandidat s te liste. Određivanje kandidata na izborima II. gradonačelnik Grada Zagreba. Određivanje kandidata na izborima I. ustanove i izvanproračunskog fonda u pretežitom državnom vlasništvu te čelnik pravne osobe koja je Hrvatskom saboru obvezna po zakonu podnositi izvješće. župan ili podžupan.primijenjen najblaži oblik ostvarivanja parlamentarne nepodudarnosti.  zastupnika izabranog u izbornoj jedinici za izbor zastupnika nacionalnih manjina zamjenjuje zamjenik izabran u istoj izbornoj jedinici.  dok zastupniku miruje mandat. generalni konzul. staviti svoj mandat u mirovanje.  mirovanje zastupničkog mandata prestat će osmog dana od dana kad je zastupnik koji je stavio mandat u mirovanje podnio predsjedniku Sabora pisanu izjavu o ponovnom obnašanju zastupničke dužnosti . član uprave trgovačkog društva.nacionalnu sigurnost. Parlamentarna nepodudarnost u Republici Hrvatskoj V. zastupničku dužnost umjesto njega obavlja zamjenik zastupnika . zamjenik gradonačelnika Grada Zagreba. tako i birač može birati samo one koji su utvrđeni kao kandidati na izborima). a za vrijeme njegova trajanja zastupnika će zamjenjivati zamjenik. o kandidatima odlučuje šire ili uže stranačko vodstvo):  kandidate određuje stranačko vodstvo i formalno. tijekom trajanja zastupničkog mandata. djelatne vojne osobe.

sustavu razmjernog predstavništva (proporcionalnom sustavu).  izborne se jedinice najčešće oblikuju prema postojećim upravnim ili sudskim jedinicama po načelu da se u svakoj izbornoj jedinici na približno isti broj stanovnika ili isti broj birača bira jednak broj zastupnika. bila predviđena mogućnost i broja potpisa koji obuhvaća najmanje 5% birača izborne jedinice.kandidate stranke biraju načelno svi njezini članovi (posredni unutarstranački izbori . odnosno kombinirani većinsko-razmjerni izborni sustavi.  po sustavu relativne većine  izabran onaj kandidat koji je dobio najviše glasova.  Određivanje kandidata na izborima III.  Vijeće udruženog rada Sabora 200 potpisa birača.vodstvo stranke ipak određuje predkandidate).  Primjer (u izbornoj jedinici bira se jedan zastupnik):  kandidat stranke A dobio je 20% glasova.  Sustavi pretvaranja glasova birača u mandate vezani su uz:  male izborne jedinice  one u kojima se bira samo jedan zastupnik  sustav pojedinačnih izbora.  Alternativno je osim za Društvenopolitičko vijeće Sabora.  relativna većina. za utvrđivanje kandidata za:  Društvenopolitičko vijeće Sabora tražilo se najmanje 500 potpisa birača. nakon što su kandidati predloženi unutar pojedinih stranaka jest zakonsko propisivanje uvjeta određenog broja potpisa da bi stranački kandidat postao i kandidatom izborne jedinice. veljače 1990.  Dioba zastupničkih mjesta u predstavničkom tijelu (pretvaranje glasova u mandate) može se obavljati ili prema:  1.stranačkog kandidata podvrći makar i minimalnoj verifikaciji biračkog tijela prije samog čina izbora.  Prema Zakonu o izboru i opozivu odbornika i zastupnika od 15. Utvrđivanje izbornih rezultata I. mješoviti. sustav većine koji se dijele na dvije podvrste:  apsolutna većina. 106 .  Vijeće općina Sabora 400 potpisa birača. ili po  2. Utvrđivanje izbornih rezultata II.  članovima i drugim biračima pruža se mogućnost sudjelovanja u određivanju kandidata (sustav primarnih izbora u SAD . Sustav većine I.svaka politička stranka određuje listu predkandidata između kojih birači mogu zaokružiti onoga u kojeg imaju najviše povjerenja .članovi stranke u lokalnim organizacijama biraju regionalna tijela.  uključivanja birača u proces kandidiranja.  funkcija tog instituta .  3.  velike su izborne jedinice  one u kojima se na temelju izbornih lista bira više zastupnika.  sustav većine u obje svoje varijante može se primijeniti i u malim i u velikim izbornim jedinicama. a ona određuju kandidate koje im predlaže stranačko vodstvo).  sustav razmjernog predstavništva samo u velikim izbornim jedinicama.nedvojbeno najdemokratskiji oblik kandidiranja unutar stranaka .

ne traži se apsolutna već samo relativna većina.  Kad nijedan od kandidata u prvom krugu ne dobije apsolutnu većinu.  u sustavu balotaže u drugom krugu jedan od kandidata mora dobiti apsolutnu većinu birača koji su glasovali.  U ovom slučaju bit će izabran kandidat stranke B. Sustav većine VI.  danas se.  Sustav apsolutne većine .    kandidat stranke B 25% glasova. Sustav većine III. jer će u rijetko kojoj izbornoj jedinici za jednog od kandidata glasovati polovica plus jedan svih upisanih birača ili birača koji su pristupili glasovanju. a predsjednik republike se bira neposredno.  nerazmjer će biti veći i kod primjene sustava relativne većine nego kod primjene sustava apsolutne većine. Sustav većine IV. što se u njoj bira više zastupnika  nerazmjer veći. primjenjuje sustav apsolutne većine u blažoj varijanti.  izbori prema sustavu apsolutne većine  većinski izbori u dva kruga. dioba mandata se u drugom krugu može urediti na dva načina:  u drugom krugu sudjeluju kandidati kao i u prvom . Sustav većine V.  što je izborna jedinica veća.na izborima sudjeluje više kandidata  u pravilu će se izbori morati ponavljati.  u drugom krugu izbora sudjeluju samo dva kandidata koji su u prvom dobili najviše glasova  sustav balotaže. kandidat stranke E 13% kandidat stranke F 12% glasova.  sustav većine primjenjuje se danas samo u malim izbornim jedinicama.  blažoj  samo apsolutna većina danih glasova.  izbori prema sustavu relativne većine  većinskim izborima u jednom krugu.  Primjer: Predsjednički izbori u državama koje primjenjuju čisti parlamentarni ili polupredsjednički sustav.  Primjerice: 107 . kandidati stranke C i D 15% glasova. Sustav većine II.  sustav većine u velikim izbornim jedinicama u kojima se bira više zastupnika  vrlo veliki nerazmjer između broja za jednu političku stranku ili grupaciju danih glasova i broja njezinih zastupničkih mjesta (mandata) u predstavničkom tijelu.  Sustav apsolutne većine može se primijeniti u dvije podvrste:  oštroj  apsolutna većina odnosno polovica plus jedan svih u birački popis upisanih birača. u pravilu.

000 birača.  može se primijeniti u izbornim jedinicama u kojima se bira najmanje tri ili više zastupnika  u slučaju izbora manjeg broja zastupnika nema što dijeliti između kandidata različitih stranaka ili koalicija stranaka.000 glasova. na izborima sudjeluju stranke A.   Sustav     razmjernog predstavništva (proporcionalni sustav) III. Sustava razmjernog predstavništva primjenjuje institut izbornog praga ili prohibitivna klauzula  najmanji postotak glasova koje mora dobiti određena lista na izborima da bi imala pravo sudjelovati u diobi zastupničkih mjesta (mandata). 8% za listu dviju političkih stranaka te 11% za listu tri ili više političkih stranaka. a iznimno i više.  što je izborna jedinica veća indeks razmjernosti je veći odnosno broj zastupnika svake stranke koja sudjeluje na izborima razmjerniji je postotku za nju danih glasova.000. 108 .   Sustav razmjernog predstavništva (proporcionalni sustav) I.  stranka B 170. godine u Hrvatskoj postoji samo opći izborni prag od 5% za svaku listu. u odnosu prema drugim strankama.  stranka A dobila 180. najčešće radikalno desnih ili lijevih stranaka a time parlamentarna nestabilnost i nemogućnost formiranja koalicijske vlade ili pak formiranje vrlo slabe koalicijske vlade.  glasovalo je 500.  izborni prag.čitava država jedna izborna jedinica . B i C.000.  stranka C 150.u jednoj izbornoj jedinici bira se 30 zastupnika.  po sustavu relativne većine.  može se primijeniti isključivo u velikim izbornim jedinicama u kojima se bira više zastupnika. stranka A dobila bi svih 30 zastupničkih mjesta.propadaju što posredno dovodi do velike nejednakosti prava glasa.  najveći indeks razmjernosti .  svrha izbornog praga  spriječiti zastupljenost u parlamentu prevelikog broja vrlo malih.ukupno više od apsolutne većine .  glasovi dani strankama B i C . kad se primjenjuje. kreće se od 2% do 5%.svi birači koji su izašli na izbore. Sustav razmjernog predstavništva (proporcionalni sustav) II. u Republici Hrvatskoj na izborima za Zastupnički dom Hrvatskog sabora izborni prag bio je: 5% za listu jedne stranke.  svaka politička stranka odnosno politička grupacija dobiva u predstavničkom tijelu onoliko zastupničkih mjesta koliko je za nju u postotku razmjerno.  svrha sustava  svakoj političkoj stranci omogući da bude zastupljena u predstavničkom tijelu razmjerno broju glasova koje je dobila na izborima  što pravednije zastupljene i stranke koje su na izborima ostale u manjini. Sustav razmjernog predstavništva (proporcionalni sustav) IV.  od 2000. dano glasova.  viši prag za liste koalicija više stranaka. (izbori za državni parlament). biraju sve zastupnike u parlamentu.

 mješovit većinsko-razmjerni sustav bio je primijenjen i u Republici Hrvatskoj na izborima za Zastupnički dom Sabora 1992.stranka odnosno koalicija stranaka predlaže listu kandidata.kandidati koji se nalaze na početku liste imaju mnogo veće mogućnosti da budu izabrani od onih na kraju.najčešće relativne . godine. i 1995.  ukupan broj u izbornoj jedinici danih glasova dijeli se brojem zastupnika koje jedinica bira u predstavničko tijelo  izborni količnik.  loša je strana sustava vezanih lista što u predstavničko tijelo ulaze uglavnom članovi vodstva političkih stranaka koji se u pravilu nalaze na prvim mjestima pojedinih stranačkih lista.  Izborne liste I.  izbornim količnikom dijeli se broj glasova danih za svaku listu. a birači pri glasovanju mogu slobodno mijenjati njihov redoslijed na listi. Oblici primjene razmjernog predstavništva  Izborni količnik  D’Hondtov sustav  Badenski sustav  Hareov sustav  Sustav razmjernog predstavništva u SR Njemačkoj Izborni količnik I.od početka 90-ih godina 20.  kod primjene razmjernog predstavništva .kandidati mogu biti postavljeni određenim redom koji birači ne mogu mijenjati. koalicija stranaka) koja sudjeluje na izborima sastavlja listu s onolikim brojem kandidata koliko se u pojedinim izbornim jedinicama bira zastupnika u predstavničko tijelo.  b) sustav nevezane liste . stoljeća počinje širenje mješovitog ili kombiniranog većinskorazmjernog sustava pri kojem se određen postotak zastupnika u parlamentu bira prema sustavu većine .  traži se visok stupanj građanske i političke zrelosti birača.  daje veću mogućnost biračima da utječu na sastav predstavničkog tijela.  Dva sustava određivanja redoslijeda kandidata na listi:  a) sustav vezane liste . Izborne liste II.  napuštanje čistog razmjernog sustava  preko smanjivanje broja stranaka u predstavničkom tijelu postići čvrsta većina u parlamentu i sukladno tome stabilnost vlade.  sustav nevezane liste u velikoj mjeri otežava i vremenski i tehnički izračunavanje izbornih rezultata.  izbori se u velikim izbornim jedinicama obavljaju prema sustavu lista.  svaka stranka (politička grupacija.ostali zastupnici biraju se prema sustava razmjernog predstavništva. 109 .

godine u Belgiji.koliko se puta izborni količnik nalazi u broju glasova pojedine liste.  lista A dobit će 5 mandata. dok se ne dođe do broja koliko se u izbornoj jedinici bira zastupnika.000 glasova.000 glasova.brojevi danih glasova rijetko su djeljivi bez ostatka pa se zastupnička mjesta ne mogu podijeliti razmjerno tom broju. 5.iako ne u potpunosti . 110 .  najprije se izračunava biračka masa svake liste koju čini ukupan broj za listu danih glasova u izbornoj jedinici.000 glasova.omogućuje razmjerniju diobu zastupničkih mjesta.000 glasova  Izborni količnik II. toliko će ona dobiti predstavničkih mjesta odnosno mandata.  dobiveni rezultati dijele se po veličini te odbrojava od najvećeg prema manjima do onog broja koliko se zastupnika bira u toj izbornoj jedinici.  izborni količnik je 50.  Primjenom sustava većine lista A dobila svih 10 mandata. 2.  Na izborima sudjeluje:  lista A koja je dobila 250.  lista B koja je dobila 200.  Primjer:  u izbornoj jedinici koja bira 10 zastupnika ukupno je dano 500. 4.  biračka se masa svake liste dijeli sa 1.  primjenjuje se češće od izbornog količnika jer . 6 itd. 3.000 glasova i  lista C koja je dobila 50.  lista B 4 mandata.  lista C 1 mandat.  D'Hondtov sustav dobio je ime po belgijskom profesoru D'Hondtu od svoje prve primjene 1899.  pojedina lista odnosno stranka koja ju je istaknula dobit će onoliki broj zastupničkih mjesta koliko je postigla pojedinačnih rezultata do broja koliko se ukupno bira zastupnika u toj izbornoj jedinici. D'Hondtov sustav I.  teškoće u primjeni sustava .

212.449.  D'Hondtov sustav dovodi do određene nadpredstavljenosti posebno prve ali i druge po redu liste po broju glasova u izbornoj jedinici u predstavničkom tijelu.  od svih rezultata koje smo dobili valja utvrditi po redu šest najvećih rezultata.  jedan rezultat dijeljenja biračke mase liste C – jedno zastupničko mjesto.  iznimno je važno na kojem je mjestu liste pojedini kandidat. 165.  lista D nijedno zastupničko mjesto. 111 .512.  ima elemenata većinskog sustava. Bundestag biraju osebujnim razmjernim sustavom.  nadpredstavljenost će biti veća što je manji broj zastupnika koji se biraju u izbornoj jedinici.tri zastupnička mjesta. 154.256. ▪Sustav razmjernog predstavništva u Saveznoj Republici Njemačkoj I. a oni koji su na kraju listu nikakve šanse da budu izabrani.  zastupnici se u prvi.  dva su rezultata dijeljenja biračke mase liste B – dva zastupnička mjesta.  ni primjenom D'Hondtova sustava ne postiže potpuno razmjerna zastupljenost u predstavničkom tijelu.299 i 106.898. D'Hondtov sustav III.926. bit će izabrani kandidati od prvog na listi pa prema nižim mjestima. 110.  Od navedenih rezultata:  tri su rezultati dijeljenja biračke mase liste A .D'Hondtov sustav II. po položaju i djelokrugu odlučujući dom Parlamenta.  ti rezultati su: 330.  ovisno o izbornom rezultatu.  kandidati koji se nalaze na donjoj polovici liste nemaju velike.

pripast će joj u toj velikoj izbornoj jedinici još 20 mandata. Utjecaj diobe zastupničkih mjesta na izborima (pretvaranja glasova u mandate) na stranački sustav II. Sustav relativne većine  uz izbore u malim izbornim jedinicama tendencijski potiče smanjivanje broja političkih stranaka.  da bi određena politička stranka ili stranačka koalicija dobila pravo sudjelovanja u diobi zastupničkih mjesta prema sustavu razmjernog predstavništva.  Primjer:  ako određena politička stranka u jednoj od velikih izbornih jedinica dobiva prema rezultatima izbora prema razmjernom sustavu 30 zastupničkih mjesta. jer se konačni obračun zastupničkih mjesta svake stranke ili koalicije stranaka obavlja po razmjernom predstavništvu.nije riječ o izrazitom mješovitom sustavu.izbori se obavljaju u jednom krugu  zastupnici biraju relativnom većinom.  ▪Savezna Republika Njemačka podijeljena je na dvije vrste izbornih jedinica: male izborne jedinice .  između većeg broja političkih stranaka samo dvije između njih imaju realne izglede da dobiju većinu na izborima. jer će kandidat ljevice dobiti relativnu većinu.  velike izborne jedinice . ▪Sustav razmjernog predstavništva u Saveznoj Republici Njemačkoj II.  dioba mandata  najprije se utvrdi koji su zastupnici izabrani prema rezultatima izbora u malim izbornim jedinicama relativnom većinom  ostali se mandati raspoređuju među političke stranke ili njihove koalicije prema rezultatima izbora u velikim izbornim jedinicama  ukupni broj zastupničkih mjesta svake stranke odnosno koalicije stranaka određuje se prema razmjernom sustavu. a već je prema rezultatima izbora u malim izbornim jedinicama relativnom većinom dobila 10 mandata.  birači glasuju simultano dva puta istodobno na istim biračkim mjestima. unutar svake tendencije birači će (sociopsihološki učinak primjene relativne većine) glasovati za onu stranku desnice odnosno ljevice koja najpotpunije predstavlja prosječan ili 112 . vrlo vjerojatno izgubiti. Utjecaj diobe zastupničkih mjesta na izborima (pretvaranja glasova u mandate) na stranački sustav I. ona će u slučaju da ljevica istakne jednog kandidata. mora od ukupnog broja danih glasova na izborima u čitavoj zemlji dobiti najmanje 5% ili najmanje 3 zastupnička mjesta sustavom relativne većine u malim izbornim jedinicama.  ne učine li to. Utjecaj diobe zastupničkih mjesta na izborima (pretvaranja glasova u mandate) na stranački sustav III.  srodne političke tendencije početi će se povezivati i isticati u svakoj izbornoj jedinici samo po jednog kandidata.  Djelovanje relativne većine na stranački sustav je posredno sociopsihološko i neposredno:  podijeli li se desnica na dvije stranke i istakne dva kandidata.obuhvaćaju svaka po jednu federativnu jedinicu  izbori se obavljaju uz primjenu razmjernog predstavništva.

u pravilu dobiva na državnoj razini u odnosu prema broju za nju danih glasova mnogo veći broj zastupničkih mjesta.  Sustav apsolutne većine uz izbore u malim izbornim jedinicama gdje se izbori najčešće obavljaju u dva kruga. Sustav apsolutne većine I.  taj sustav onemogućuje zastupljenost svih interesa i političkih tendencija u predstavničkom tijelu i tako suzuje demokratsku osnovicu političkog sustava te potiče koncentraciju političke vlasti i moći unutar izvršne vlasti (vlade).zato ima najviše izgleda da pobijedi na izborima ostale stranke naglo gube povjerenje birača.srednji politički interes unutar te tendencije . 113 . stoljeća uspostavljen dvostranački sustav koji se održao i do danas.stranka koja dobije relativnu većinu glasova na izborima. moraju koalirati i isticati u pojedinim izbornim jedinicama zajedničke kandidate.  pridonosi njihovu povezivanju i u krajnjoj liniji u pravilu bipolarizaciji na dvije velike koalicije uvjetno rečeno desnice i ljevice. dobivaju u pravilu. ne sprječava postojanje većeg broja političkih stranaka pa ni njihovu zastupljenost u predstavničkom tijelu.  u pojedinim izbornim jedinicama na temelju predizbornog sporazuma koji je sklopljen za državu u cjelini. u odnosu prema broju za njih danih glasova mnogo manji broj mandata.kad jedna stranka pobjedi s malom relativnom većinom u većini izbornih jedinica.  zbog primjene sustava relativne većine u malim izbornim jedinicama u Velikoj Britaniji 30-ih godina 20.  primjena sustava relativne većine u malim izbornim jedinicama dovodi do stabilnosti vlade koja stvarno ne može pasti u predstavničkom tijelu  onemogućuje zastupljenost ekstremnih ili radikalnih političkih stranaka. jer u prvom nijedan od kandidata ne uspijeva zadobiti apsolutnu većinu. Utjecaj diobe zastupničkih mjesta na izborima (pretvaranja glasova u mandate) na stranački sustav IV. političke stranke bliske po programima i temeljnim interesima koje zastupaju. kandidati stranaka koje koaliraju preferencijalno odustaju u korist onog od kandidata između njih koji je u prvom krugu u toj izbornoj jedinici dobio najviše glasova.  primjena relativne većine u malim izbornim jedinicama iznimno može dovesti i do izborne pobjede stranke koja na državnoj razini nije na izborima dobila najviše glasova . dok stranke koje dobiju od nje manji broj glasova. a druga s velikom relativnom većinom u manjini izbornih jedinica. kad se traži relativna većina ili se primjenjuje sustav balotaže.  u prvom krugu izbora svaka od stranaka ističe svog kandidata i nastoji osvojiti zastupničko mjesto.  u drugom krugu. Sustav apsolutne većine II. Utjecaj diobe zastupničkih mjesta na izborima (pretvaranja glasova u mandate) na stranački sustav V.  sustav relativne većine u malim izbornim jedinicama djeluje i neposredno na predstavljenost političkih stranaka u predstavničkom tijelu .

 sustav apsolutne većine cjelinom svojih učinaka također.u Velikoj Britaniji i SAD. da bi bile zastupljene u parlamentu. jer se izbori zbog same njegove prirode moraju obavljati na temelju lista u velikim izbornim jedinicama. ublažava političke i izborne suprotnosti te.  unutar parlamenta zbog velikog broja malih stranaka ne mogu se oblikovati stabilne koalicije pa ni trajnije vlade . koji su istaknuti kao kandidati na prvim mjestima na listi. a napose radikalne stranke bez obzira na njihovu orijentaciju.  sustav razmjernog predstavništva (proporcionalni sustav) potiče postojanje velikog broja političkih stranaka koje.  birači stvarno ne odlučuju o izboru između više osoba koje su kandidirane.  primjena sustava apsolutne većine u malim izbornim jedinicama ipak omogućuje zastupljenost većeg broja političkih stranaka u parlamentu pa nema za rezultat ni tendencijski dvostranački politički sustav.  ako se sporazumno ne udruže.  učinak razmjernog predstavništva djelomice ograničava.jedini omogućuje približnu razmjernost između broja za određenu stranku danih glasova i broja zastupničkih mjesta u predstavničkom tijelu odnosno parlamentu. i 1995. iako ne tako izrazito i ne tako brzo kao sustav relativne većine. Mješoviti sustav većine i razmjernog predstavništva II.  učinci ovog sustava ovise o tome koliki je unutar njega udio razmjernog a koliki većinskog sustava. stvarnu slobodu izbornog opredjeljivanja birača.najveća slabost primjene tog sustava. u pravilu ne moraju međusobno koalirati na izborima. marginalizira male.  primjer izbora za Zastupnički dom Sabora 1992. već između više stranaka koje su istaknule liste.  dovodi do približno istih učinaka kao i primjena sustava većine u malim izbornim jedinicama.  sustav razmjernog predstavništva za razliku od sustava većine u pravilu rezultira da se u predstavničko tijelo izabiru ponajprije članovi najužeg stranačkog vodstva.  najpravedniji od svih izbornih sustava . Mješoviti sustav većine i razmjernog predstavništva I. Mješoviti sustav većine i razmjernog predstavništva III. Mješoviti sustav većine i razmjernog predstavništva IV. 114 . bit će izabran zajednički kandidat suprotne političke koalicije.Sustav apsolutne većine III. napose kad je primijenjena tehnika vezane liste.  sustav razmjernog predstavništva onemogućuje pojedinačni izbor zastupnika.  sustav apsolutne većine u Francuskoj.  sustav relativne . .omogućuje razmjerniju zastupljenost političkih stranaka u parlamentu nego sustavi većine.

mješoviti sustav većine i razmjernog predstavništva bio je primijenjen u Hrvatskoj a danas se primjenjuje u Italiji. Španjolskoj.  biračko je pravo opće i jednako. u Austriji. skandinavskim zemljama te Belgiji i Nizozemskoj. primjerice.  sustav razmjernog predstavništva.  imaju ga hrvatski državljani s navršenih 18 godina.  HR izborni sustav Temeljna načela i instituti hrvatskog izbornog sustava I. 115 .

biraju neposredno tajnim glasovanjem.    izjednačeno aktivno i pasivno biračko pravo. na temelju općeg i jednakog biračkog prava. Temeljna načela i instituti hrvatskog izbornog sustava II. ostavke ili trajne spriječenosti predsjednika Republike da obavlja svoju dužnost).  Dvije situacije:  redoviti predsjednički izbori u vrijeme kad izabranom predsjedniku istječe petogodišnji mandat. biračko pravo imaju državljani koji se u doba izbora zateknu izvan njezinih granica.  Izbor raspisuje Vlada Republike Hrvatske IZBOR PREDSJEDNIKA REPUBLIKE II.  od dana raspisivanja pa do dana izbora mora proteći najmanje 30 dana. IZBOR PREDSJEDNIKA REPUBLIKE III. prvo zasjedanje Hrvatskog sabora održava se najkasnije 20 dana nakon provedenih izbora. ostvaruje na neposrednim izborima tajnim glasovanjem. a najviše 160 zastupnika koji se.  Vlada mora raspisati izbore u roku koji omogućuje da se oni obave.  u većini razvijenih demokracija za pravo kandidiranja za predsjednika Republike traži viša dob od one propisane za opće biračko pravo.  hrvatski birači iz inozemstva mogu svoje biračko pravo ostvariti glasajući na jednom od biračkih mjesta na području Republike Hrvatske.  Temeljne odredbe o biračkom pravu i načinu izbora  Zakon o izboru predsjednika Republike Hrvatske (Narodne novine. (dan kad su istekli zakonski rokovi prigovora Državnom izbornom povjerenstvu i žalbi Ustavnom sudu na izborne rezultate i objavljeni službeni izborni rezultati.  u izvanrednim slučajevima (u slučaju smrti. IZBOR PREDSJEDNIKA REPUBLIKE I.  nema dobnog ograničenja za kandidate za predsjednika Republike.    izbori za zastupnike u Hrvatski sabor održavaju se najkasnije 60 dana nakon isteka mandata ili raspuštanja Hrvatskog sabora. 116 .  biračima koji se u doba izbora zateknu izvan granica Republike Hrvatske biračko pravo ostvaruju u diplomatsko-konzularnim predstavništvima i inozemnim uredima Republike Hrvatske. zastupnici u Hrvatski sabor biraju se na vrijeme od četiri godine. Hrvatski sabor ima najmanje 100. 42/92ispravak 71/97. broj 22/92.  Vlada je dužna raspisati izbore u roku od 60 dana od dana kad je bivši predsjednik prestao obavljati svoju dužnost. 69/04) bira se na temelju općeg i jednakog biračkog prava na neposrednim izborima tajnim glasovanjem na vrijeme od pet godina.

       Dvije faze kandidiranja: faza predlaganja kandidata i faza podrške predloženom kandidatu kojom se postaje kandidatom. uz prijedlog kandidata mora biti priloženo od suda ovjereno očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature. nezavisni kandidat).  prijedlog kandidature mora podržati najmanje 10.  način predlaganja kandidate u potpunosti prepušten političkim strankama.  uz prijedlog kandidata politička stranka prilaže i ovjereno očitovanje potpisano od osobe koja prema stranačkom statutu zastupa stranku.  nezavisni kandidati nemaju mogućnost određivati neposredno svoje promatrače u izbornim tijelima već to mogu samo posredno preko odgovarajućih nevladinih udruga. registrirane političke stranke koje su predložile kandidata za izbor predsjednika Republike mogu odrediti promatrače koji će pratiti rad tijela za provođenje izbora. IZBOR PREDSJEDNIKA REPUBLIKE VII.   IZBOR PREDSJEDNIKA REPUBLIKE IV.    Državno izborno povjerenstvo svojim obvezatnim uputama omogućilo i nevladinim udrugama da imaju svoje promatrače u izbornim povjerenstvima i biračkim odborima. nezavisni kandidati nemaju mogućnost određivati neposredno svoje promatrače u izbornim tijelima već to mogu samo posredno preko odgovarajućih nevladinih udruga. a kojim se potvrđuje da je stranka predložila kandidata na način predviđen njenim statutom ili posebnom odlukom donesenom na temelju njega. 117 .  u istom roku Državno izborno povjerenstvo dostavlja listu kandidata diplomatsko-konzularnim predstavništvima i inozemnim uredima radi njezine objave.  Državno izborno povjerenstvo svojim obvezatnim uputama omogućilo i nevladinim udrugama da imaju svoje promatrače u izbornim povjerenstvima i biračkim odborima.jedne ili više stranaka.ne može biti član političke stranke.000 birača  IZBOR PREDSJEDNIKA REPUBLIKE V. Kandidiranje  kandidate mogu predlagati političke stranke registrirane u Republici Hrvatskoj i birači pojedinačno ili skupno (stranački kandidat . u roku od 48 sati od isteka roka od 12 dana od dana raspisivanja izbora Državno izborno povjerenstvo objavljuje listu kandidata za predsjednika Republike u svim dnevnim novinama u Republici Hrvatskoj i na HRT-u. IZBOR PREDSJEDNIKA REPUBLIKE V. registrirane političke stranke koje su predložile kandidata za izbor predsjednika Republike mogu odrediti promatrače koji će pratiti rad tijela za provođenje izbora. Oblikovanje i objavljivanje liste kandidata prijedlozi kandidata za predsjednika Republike moraju prispjeti Državnom izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 12 dana od dana raspisivanja izbora. IZBOR PREDSJEDNIKA REPUBLIKE VI.

 od: Kandidati za predsjednika Republike ne smiju primati darove u novcu i u sredstvima te usluge stranih država.   Troškovi izborne promidžbe II. i poduzeća u većinskom vlasništvu države.naziv stranke odnosno stranaka ili stranačke koalicije koje su kandidata predložile."nezavisni kandidat" ako je kandidat predložen od birača.  pravila i mogućnost nadzora financiranja izborne promidžbe propisana su Zakonom o financiranju izborne promidžbe za izbor predsjednika Republike Hrvatske (Narodne novine.  sva druga sredstva javnog priopćavanja su dužna svim kandidatima omogućiti da pod jednakim uvjetima izlažu program i obavljaju izbornu promidžbu. kandidati u izbornoj promidžbi ne smije koristiti sredstva državnog proračuna ili proračuna jedinica lokalne i samouprave koja kao dužnosnici koriste u obavljanju svojih dužnosti. osim ako je to posebnim propisom kojim je propisana fizička zaštita dužnosnika dopušteno. 118 .  Troškovi izborne promidžbe I.  svi predsjednički kandidati imaju pod jednakim uvjetima pravo na iznošenje i obrazlaganje svojih izbornih programa te izbornu promidžbu.  na listu predsjedničkih kandidata kandidati unose prema abecednom redu prezimena.   IZBOR PREDSJEDNIKA REPUBLIKE IX. uz ime i prezime i matični broj kandidata obavezno se navodi: . stranih političkih stranaka te    drugih stranih fizičkih i pravnih osoba kao ni javnih poduzeća te pravnih osoba s javnim ovlastima. IZBOR PREDSJEDNIKA REPUBLIKE VIII. zaklada i pravnih osoba koje zastupaju ili predstavljaju državni dužnosnici ili dužnosnici lokalne i područne samouprave. kandidati za izbor predsjednika Republike Hrvatske dužni su najkasnije dana prije dana održavanja izbora dostaviti Državnom izbornom povjerenstvu privremena izvješća o visini i izvorima sredstava prikupljenim za troškove promidžbe. Izborna promidžba od dana kad Državno izborno povjerenstvo objavi listu kandidata pa do 24 sata prije dana izbora teče vrijeme izborne promidžbe. IZBOR PREDSJEDNIKA REPUBLIKE XI.  Izborna promidžba financira se iz:  vlastitih sredstava  darova do fizičkih i pravnih osoba. IZBOR PREDSJEDNIKA REPUBLIKE X. . te svih udruga.  Hrvatske radiotelevizije ima dužnost da u razdoblju izborne promidžbe u okviru svojih radio i televizijskih programa omogući svakom kandidatu da u jednakom vremenu izloži svoj izborni program. broj 105/04).  kandidat koji na izboru dobije najmanje 10% glasova ima pravo na jednaku naknadu troškova izborne promidžbe čiju visinu utvrđuje Vlada Republike Hrvatske najkasnije 30 dana prije dana izbora.

pravo da bude ponovno biran stječe kandidat koji je sljedeći po broju dobivenih glasova. u drugom krugu sudjeluju dva kandidata koja su u prvom glasovanju dobila najviše glasova.  spriječiti eventualni utjecaj objavljivanja prethodnih rezultata ili procjena rezultata izbora na sam dan izbora.IZBOR PREDSJEDNIKA REPUBLIKE XII.     u slučaju da zbog odustajanja kandidata koji imaju pravo sudjelovati na ponovnim izborima ostane samo jedan kandidat.   Izborna šutnja Svrha:  da birači bez pritiska medijske propagande kritički ocijene sve argumente za i protiv svih kandidata kako bi se odlučili za koga će od njih glasovati. u roku od 8 dana od dana primitka podatke o visini i izvoru utrošenih sredstava koja su kandidati koristili za promidžbu u "Narodnim novinama" i drugim sredstvima javnog priopćavanja. na izborne rezultate.  politička stranaka ili stranke mogu predložiti novog kandidata bez uvjeta podrške potpisima birača  zbog kratkoće roka tehnički bilo vrlo otežano ili čak nemoguće. obavit će se izbor s jednim kandidatom.   Državno izborno povjerenstvo objavit će. izbor se ponavlja nakon 14 dana  drugi krug izbora  izbori u dva kruga. na ponovljenom izboru (drugom krugu) izabran je kandidat koji ima najveći broj glasova birača koji su glasovali. ako kandidati dobiju isti broj glasova. 119 .      Izbor I predsjednik Republike bira se apsolutnom većinom svih birača koji su glasovali. ako koji od kandidata odustane. izbor se još jednom ponavlja.  Izbor II  Situacije u slučaju smrti nekog od kandidata:  a) ako neki od kandidata umre u vremenu od dana objave liste kandidata pa do 48 sati prije dana izbora. IZBOR PREDSJEDNIKA REPUBLIKE XV.  nema mogućnosti sankcioniranja slučajeve kršenja obveza odnosno zakonskih zabrana. IZBOR PREDSJEDNIKA REPUBLIKE XIV. izabran onaj kandidat za kojeg je glasovalo najmanje 50% plus jedan od birača koji su pristupili glasovanju (bez obzira da li na izboru sudjeluje jedan ili više kandidata). IZBOR PREDSJEDNIKA REPUBLIKE XVI. IZBOR PREDSJEDNIKA REPUBLIKE XIII. ako niti jedan kandidat ne dobije takvu većinu. konačno izvješće o visini i izvoru utrošenih sredstava koja su ko izbornu promidžbu kandidati su dužni dostaviti Državnom izbornom povjere roku od 15 dana od dana održavanja izbora.  dan izbora kao i 24 sata koji mu prethode zabranjena svaka promidžba objavljivanje prethodnih rezultata ili procjena rezultata izbora.

 pravo predlaganja novog kandidata ne daje se biračima koji su predložili nezavisnog kandidata ako ovaj umre u vremenu od 48 sati prije dana izbora pa do dana izbora ili na dan izbora  nije moguće predložiti novog kandidata. IZBOR PREDSJEDNIKA REPUBLIKE XVIII. Tijela za provođenje izbora II.  predsjednika Republike Hrvatske.  članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. za kandidaturu potrebna podrška 10. jer je uvjet za drugi izborni krug prethodni prolaz u prvom krugu glasovanja odnosno izbora).  izbor članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te provedbu državnog. gradonačelnika. župana i gradonačelnika Grada Zagreba.  predsjednika Povjerenstva bira Hrvatski sabor većinom glasova svih zastupnika na mandat od osam godina.  Sastav Povjerenstva  Povjerenstvo djeluje u stalnom sastavu koji čine:  predsjednik Povjerenstva. 120 . a načelno je nemoguće da stranka odnosno stranke čije je kandidat umro.  Djelokrug povjerenstva  Povjerenstvo je stalno i neovisno državno tijelo koje obavlja poslove koji uređuju izbor:  zastupnika u Hrvatski sabor.   IZBOR PREDSJEDNIKA REPUBLIKE XX. a izabrani predsjednik Republike predstavnik je svih građana.  Zakon o državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske (Narodne novine.).  dva potpredsjednika i  četiri člana Povjerenstva.000 birača.  mandat Povjerenstva traje osam godina. potpredsjednike i članove Povjerenstva bira Hrvatski sabor većinom glasova svih zastupnika na način da:  jednog potpredsjednika i dva člana bira na prijedlog većinske političke stranke. lokalnog i savjetodavnog referenduma.  općinskih načelnika.  drugog potpredsjednika i druga dva člana na prijedlog oporbenih političkih stranaka ili koalicija sukladno stranačkom sastavu Hrvatskoga sabora u trenutku izbora.  nisu članovi niti jedne političke stranke. predloži novog kandidata. IZBOR PREDSJEDNIKA REPUBLIKE XVII.  zakon ne poznaje prošireni sastav izbornih povjerenstava  predsjednički izbori nisu u punom smislu riječi stranački izbori budući da je. broj 44/06. odnosno koalicije. IZBOR PREDSJEDNIKA REPUBLIKE XIX.  b) ako jedan od kandidata koji ima pravo sudjelovati u drugi krugu umre u vremenu od dana prvog glasovanja pa do ponovljenih izbora (u vremenu od 14 dana):  cijeli izborni postupak se ponavlja (u suprotnome jedini preostali kandidat automatski bi bio izabran.  Tijela za provođenje izbora I.  ne može biti član niti jedne političke stranke.

 IZBOR PREDSJEDNIKA REPUBLIKE XXIII. IZBOR PREDSJEDNIKA REPUBLIKE XXIV.     Povjerenstvo obavlja i sljedeće poslove: imenuje članove županijskih izbornih povjerenstava i gradskoga izbornog povjerenstva Grada Zagreba. objaviti stručne i znanstvene radove. IZBOR PREDSJEDNIKA REPUBLIKE XXV. rješava izborne sporove. Ustavni zakon o Ustavnom sudu daje pravo žalbe Ustavnom sudu: svakoj političkoj stranci a ne samo onoj ili onima o čijem se kandidatu glasovalo na izborima.IZBOR PREDSJEDNIKA REPUBLIKE XXI. a ne onim biračima koji su predložili kandidate za predsjednika odnosno o čijim se kandidatima glasovalo na izborima.  Prigovor u postupku kandidiranja odnosno prigovor zbog nepravilnosti u postupku izbora Državnom izbornom povjerenstvu mogu podnijeti: 121 . potpredsjednika i članova povjerenstva  za vrijeme obnašanja dužnosti ne mogu obavljati nikakvu drugu profesionalnu dužnost sukladno Zakonu o sprječavanje sukoba interesa. Ustavni sud Republike Hrvatske: nadzire ustavnost i zakonitost izbora. sudjelovati u radu stručnih i znanstvenih skupova.  za vrijeme obnašanja dužnosti mogu se baviti znanstvenim i stručnim radom i istraživanjima.  članovi izbornih povjerenstava i njihovi zamjenici moraju biti diplomirani pravnici ali ne smiju biti članovi niti jedne političke stranke. Prava i obveze predsjednika.          Zaštita izbornog prava I.  Zaštita izbornog prava II. svakom kandidatu za predsjednika. odlučujući u povodu žalbe na rješenja Državnog izbornog povjerenstva. podnosi Hrvatskom saboru izvješće o provedenim izborima i referendumu u roku od 60 dana od dana objave službenih rezultata izbora. IZBOR PREDSJEDNIKA REPUBLIKE XXII. kulturnih i sportskih udruga. te dobrotvorno sudjelovati u radu humanitarnih. informira građane o provedbi izbora te mogućnosti ostvarenja i zaštite biračkog prava u izbornom postupku. biračima (najmanje 100 birača ili najmanje 5% birača u izbornoj jedinici u kojoj se provode izbori). u pripremanju nacrta propisa.

 prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i u postupku izbora podnosi se Državnom izbornom povjerenstvu u roku od 48 sati od isteka dana kad je izvršena radnja na koju je stavljen prigovor. IZBOR PREDSJEDNIKA REPUBLIKE XXVI.  Ustavni sud obavlja i opći nadzor nad ustavnosti i zakonitosti izbora. ovisno o utvrđenom činjeničnom stanju u dotičnom slučaju. IZBOR PREDSJEDNIKA REPUBLIKE XXIX. kandidati. Žalba se podnosi putem Državnog izbornog povjerenstva u roku od 48 sati računajući od isteka dana kad je primljeno pobijano rješenje. Zaštita izbornog prava III. odnosno od dana kad su mu dostavljeni izborni materijali na koje se odnosi prigovor. najmanje 100 birača ili najmanje 5% birača izborne jedinice u kojoj se provode izbori.  uvažiti prigovor i poništiti nepropisno i nepravilno izvršene radnje i odrediti da se one. kandidati. odnosno najkasnije do isteka roka od 30 dana od dana objavljivanja rezultata izbora u Narodnim novinama zatražiti od Ustavnog suda da u izvršavanju 122 .  podnositelji prigovora imaju pravo žalbe Ustavnom sudu Republike Hrvatske.  Zaštita izbornog prava IV.    političke stranke. Ustavni sud dužan je donijeti odluku o žalbi u roku od 48 sati od dana primitka žalbe. kako bi se ispravile nepravilnosti koje su bitno utjecale ili mogle utjecati na rezultat izbore.  Državno izborno povjerenstvo rješavajući o prigovoru. ponove u određenom primjerenom roku ako je to moguće učiniti do dana određenog za održavanje izbora. IZBOR PREDSJEDNIKA REPUBLIKE XXVII. ovlašteni su tijekom izbora.  Državno izborno povjerenstvo dužno je donijeti rješenje o prigovoru u roku od 48 sati od dana kad mu je isti dostavljen. najmanje 100 birača ili najmanje 5% birača izborne jedinice u kojoj se provode izbori.  IZBOR PREDSJEDNIKA REPUBLIKE XXVIII.  političke stranke.  uvažiti prigovor i poništiti izbor ako su nepravilnosti bitno utjecale ili mogle utjecati na rezultat izbora.  razlogom za poništenje pojedinih izbornih radnji ili poništenje samih izbora u cjelini ne može biti bilo koja nepravilnost u izbornom postupku već samo ona nepravilnost koja je bitno utjecala ili je mogla bitno utjecati na rezultat izbora.  podneseni prigovor Državnom izbornom povjerenstvu odnosno žalba Ustavnom sudu u postupku zaštite izbornog prava ne odgađaju obavljanje izbornih radnji. a ne postoji mogućnost ponavljanja dotičnih radnji do dana određenog za održavanje izbora. može:  odbiti prigovor kao neosnovan ako utvrdi da nije bilo nepravilnosti u postupku kandidiranja odnosno u postupku izbora ili ako utvrđene nepravilnosti nisu bitno utjecale na valjanost pojedinih radnji odnosno rezultat izbora.

 Pregled razvitka izbornog sustava za izbor zastupnika u Hrvatski sabor I. IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR III.razmjerni sustav. primijenjen je razmjerni sustav u deset izbornih jedinica na izborima 2001. o tome obavijestiti javnost putem sredstava javnog priopćavanja. bira po 14 zastupnika. 69/03 . pri čemu se uvažavaju i decimalni ostaci. njih 80 biralo razmjernim sustavom d' Hondtovom metodom izračuna na razini čitave države kao jedne izborne jedinice. godine 60 se zastupnika biralo po jedan u svakoj izbornoj jedinici relativnom većinom.nadzora nad ustavnošću i zakonitošću izbora poduzima odgovarajuće mjere ako se te aktivnosti provode suprotno Ustavu i zakonu.  izborne jedinice oblikuju Zakonom o izbornim jedinicama tako da se broj birača u izbornim jedinicama ne smije razlikovati više od plus-minus 5 posto. 68/95) zadržan je mješoviti većinsko-razmjerno sustav. godine.  na izborima za Zastupnički dom 1992.  Način utvrđivanja broja zastupnika koji će biti izabran sa svake liste izborne jedinice:  ukupan broj važećih glasova koji je dobila svaka lista (biračka masa liste) dijeli se s brojevima od 1 do zaključno 14.  Zakonom o izboru zastupnika u Hrvatski državni sabor (Narodne novine.  zastupnici se u Hrvatski sabor biraju razmjernim izbornim sustavom. ovisno o težini i značenju povrede.  prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske (Narodne novine. odnosno ukupno 140 zastupnika. ali je u korist razmjernog sustava izmijenjen odnos između njegove dvije sastavnice većinskog i razmjernog sustava. Ustavni će sud.  dioba zastupničkog mandata obavlja se pomoću d' Hondtova sustava izračuna. 2003.  područje Republike Hrvatske podijeljeno na deset izbornih jedinica. 115/99).  Današnji izborni sustav za izbor zastupnika u Hrvatski sabor oblikovan je Zakonom o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (Narodne novine. zastupnička mjesta osvajaju one liste na kojima se iskaže 14 brojčano najvećih rezultata uključujući decimalne ostatke. br.  od svih dobivenih rezultata. br.  ako utvrdi da su sudionici u izborima postupaju protivno Ustavu i zakonu.  Pregled razvitka izbornog sustava za izbor zastupnika u Hrvatski sabor II. na temelju lista.  prema Zakonu o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske (Narodne novine. IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR I.  u svakoj izbornoj jedinici. IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR II. 22/92) bio je mješovit većinsko .  Pregled razvitka izbornog sustava za izbor zastupnika u Hrvatski sabor III. Tako se na izborima za Zastupnički dom umjesto odnosa 50% : 50% izbora relativnom većinom i razmjernim sustavom. a po potrebi i upozoriti nadležna tijela.pročišćeni tekst). br. 123 . a 60 zastupnika na temelju državnih lista razmjernim (proporcionalnim) sustavom uz primjenu d' Hondtove metode a pritom je čitava država bila jedna izborna jedinica. br.  u slučaju povreda koja je utjecala ili je mogla utjecati na rezultat izbora poništit će sve ili pojedine izborne radnje i odluke koje su prethodile takvoj povredi. a njih 28 biralo relativnom većinom pojedinačnim izborom po jedan u svakoj izbornoj jedinici.

pa do rednog broja koliko je određena lista dobila zastupničkih mjesta.  Izbori zastupnika u posebnoj izbornoj jedinici (izbor od birača koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj)  biraju zastupnike na temelju lista s po 14 kandidata u posebnoj izbornoj jedinici.  nakon što se utvrdi ukupni broj zastupnika koji se bira u posebnoj izbornoj jedinici određuje se koliko će d' Hondtovom metodom koja od lista koje su kandidirane u toj izbornoj jedinici dobiti zastupničkih mjesta uz uvjet izbornog praga od 5%. IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR IV.  Pregled razvitka izbornog sustava za izbor zastupnika u Hrvatski sabor V. prelazak jedinstvenog izbornog praga (prohibitivna klauzula) od 5 posto važećih glasova birača u izbornoj jedinici. ovisno o ukupnom broju glasova koje je dobila lista. odlukom o raspisivanju izbora određuje se dan kad će se izbori održati. pa do dana izbora mora proteći najmanje 30 dana. primijenjen je sustav vezane liste po kojem veće šanse da bude izabran ima kandidat.  pri primjeni sustava nefiksne kvote ne zna se prije nego što se izračunaju izborni rezultati u RH koliko će zastupnika biti ukupno izabrano u posebnoj jedinici. IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR IX.    Pregled razvitka izbornog sustava za izbor zastupnika u Hrvatski sabor IV.  broj ovisi o ukupnom broju važećih glasova birača u svih deset izbornih jedinica u Republici Hrvatskoj i o broju važećih glasova u posebnoj izbornoj jedinici.  dobivenim rezultatom (količnikom) dijeli se broj važećih glasova u posebnoj izbornoj jedinici. 124 .  Broj zastupnika utvrđuje se na sljedeći način:  ukupni broj važećih glasova birača u deset izbornih jedinica u Republici Hrvatskoj dijeli se sa 140 koliko se ukupno zastupnika bira u tim izbornim jedinicama. zamjenici zastupnika sa svake liste izborne jedinice su kandidati koji nisu izabrani. IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR V.  rezultat koji se dobije jest ukupan broj zastupnika koji je izabran u posebnoj izbornoj jedinici.  sa svake liste izabrani su kandidati od rednog broja 1. koji je na višem mjestu na listi. IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR VII.  sustav nefiksne kvote u posebnoj izbornoj jedinici ima za posljedicu da se izbornim zakonom ne može unaprijed odrediti ukupan broj zastupnika koji se bira u Hrvatski sabor.      Raspisivanje izbora izbore raspisuje predsjednik Republike i saziva Sabor na prvo zasjedanje. dan provedbe izbora je neradni dan. IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR VI. od dana raspisivanja.

 IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR XI. bugarske. vlaške i židovske nacionalne manjine biraju zajedno jednog zastupnika. I.  pripadnici srpske nacionalne manjine biraju 3 zastupnika.    Kandidiranje I. IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR X.  Ostvarivanje prava na zastupljenost u Hrvatskom saboru pripadnika nacionalnih manjina II.  pripadnici talijanske nacionalne manjine biraju jednog zastupnika. bošnjačke.  Ostvarivanje prava na zastupljenost u Hrvatskom saboru pripadnika nacionalnih manjina biraju 8 zastupnika u Sabor u posebnoj izbornoj jedinici koju čini područje Republike Hrvatske.  pripadnici albanske. IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR VIII. makedonske i slovenske nacionalne manjine biraju zajedno jednog zastupnika. rusinske.  pripadnici ostalih nacionalnih manjina koji biraju jednog zastupnika s drugom ili više drugih nacionalnih manjina predlažu samo kandidata za zastupnika.   birači koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj. turske.  pripadnici austrijske.  pripadnici češke i slovačke nacionalne manjine biraju zajedno jednog zastupnika. birači koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj glasuju na biračkim mjestima prema njihovom prebivalištu. njemačke. romske.  pripadnici srpske. poljske. madžarske i talijanske nacionalne manjine koji sami biraju tri odnosno jednog zastupnika uz kandidate za zastupnika predlažu i kandidata za njegova zamjenika koji se bira zajedno s njim. ukrajinske. a njegovim zamjenikom postaje zastupnički kandidat koji je iza izabranog zastupnika dobio najviše glasova.  ako dva ili više kandidata dobiju isti broj glasova. a na dan održavanja izbora se zateknu izvan granica Republike Hrvatske glasuju u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Hrvatske za zastupnike izborne jedinice prema svom prebivalištu. 125 . ruske.  pripadnici madžarske nacionalna manjine biraju jednog zastupnika. birači koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj glasuju u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Hrvatske za zastupnike u posebnoj izbornoj jedinici. crnogorske. kandidati za izbor zastupnika nacionalnih manjina kandidiraju se pojedinačno kako se i biraju. izbori se ponavljaju.  pripadnici nacionalnih manjina biraju zastupnike u Sabor pojedinačnim izborom metodom relativne većine. rumunjske. u postupku kandidiranja za izbor zastupnika u Hrvatski sabor kandidiraju se liste a ne kandidati pojedinačno.

odnosno kandidat ili zamjenik u izbornim jedinicama gdje se biraju zastupnici nacionalnih manjina umre u vremenu od dana objave liste 126 . IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR XIII. Kandidiranje III. ona će se unijeti na zbirnu listu prema nazivu prve po redu političke stranke u prijedlogu. u prijedlogu liste izborne jedinice navodi se naziv liste. kandidatom se može biti samo na jednoj listi i samo u jednoj izbornoj jedinici. Političke stranke samostalno utvrđuju svoje stranačke liste i redoslijed na njima istaknutih kandidata.  odustajanje jednog ili više kandidata s liste nije dopušteno i ne uvažava se.  Državno izborno povjerenstvo istodobno sastavlja i objavljuje zbirnu listu svih pravovaljano predloženih lista za svaku izbornu jedinicu.      Kandidiranje II. naziv liste jest puni naziv političke stranke. koja je. ukoliko je listu predložila skupina birača. te ime i prezime nositelja svake liste. IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR XIV. IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR XV. a kandidati moraju biti na listi poredani od rednog broja 1. odnosno koje su listu predložile.   Listu za izbor zastupnika može predložiti: samostalno jedna politička stranka. stranačke odnosno neovisne liste se unose prema abecednom redu punog naziva političke stranke odnosno koalicije političkih stranaka koja je listu predložila. nositelj liste ne mora biti kandidat na listi. do zaključno rednog broja 14.  ako je više političkih stranaka predložilo zajedničku listu.  političke stranke koje su predložile prihvaćene liste mogu odustati od predložene liste najkasnije 48 sati nakon što je kao prihvaćena bila objavljena.  Državno izborno povjerenstvo mora u roku od 48 sati od predaje lista izbornih jedinica prihvatiti sve pravovaljano predložene liste za svaku izbornu jedinicu i objaviti ih.  birači predlažu kandidatske liste (neovisne liste) na temelju pravovaljano prikupljenih najmanje 500 potpisa birača.  zbirna lista sadrži naziv liste izborne jedinice. njezin naziv je “neovisna lista”. političkih stranaka ili stranačke koalicije.  ako neki od kandidata na listama za izbor zastupnika. dvije ili više političkih stranaka (koalicijska lista). IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR XII.  na zbirnu listu izborne jedinice.    prijedlozi lista moraju prispjeti Državnom izbornom povjerenstvu najkasnije u roku 14 dana od dana raspisivanja izbora.

koji su sudjelovali na izborima imali su pravo na naknadu troškova izborne promidžbe ukoliko su na izborima dobili više od 5% važećih glasova izborne jedinice. IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR XVII.  to su dužni učiniti i kandidati za zastupnike pripadnika nacionalnih manjina i nositelji neovisnih lista.  Političke stranke koje na dan 31. imale su pravo na naknadu troškova izborne promidžbe u jednogodišnjem iznosu za 2003. godinu prema Zakonu o političkim strankama i propisima donesenim na temelju tog Zakona.  sva sredstva javnog priopćavanja dužna su u svom djelovanju omogućiti ostvarivanje ovih prava političkih stranaka sukladno Pravilima o postupanju elektronskih medija s nacionalnom koncesijom u Republici Hrvatskoj tijekom izborne promidžbe. spotovi. odnosno stranke ili udruge nacionalnih manjina koje su kandidirale dotičnog zastupnika mogu umjesto njega predložiti novog kandidata. odnosno zamjenika.  Parlamentarne političke stranke koje su imale zastupnike u Saboru na dan 31. koje su sudjelovale na izborima.  Izborna promidžba II. politička stranka. posebne emisije i sl.kandidata. prosinca 2002.  izborna promidžba počinje danom objave zbirnih lista izbornih jedinica.  kandidati za zastupnike pripadnika nacionalnih manjina koji se biraju u posebnim izbornim jedinicama i nositelji neovisnih lista.  Pravo na naknadu troškova izborne promidžbe iz državnog proračuna imaju:  sve političke stranke koje su istakle liste u najmanje jednoj izbornoj jedinici.  u vrijeme izborne promidžbe sve političke stranke koje su predložile kandidatske liste imaju pod jednakim uvjetima pravo na iznošenje i obrazlaganje svojih izbornih programa te izbornu promidžbu. IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR XVI.  u Pravilima se utvrđuje ukupno vrijeme svih emisija (telopi. 127 . nisu bile zastupljene u Saboru kao i predlagatelji neovisnih lista.  svaka politička stranka koja je istakla liste za izbor zastupnika u Sabor mora do početka izborne promidžbe objaviti okvirne podatke o visini i izvoru vlastitih sredstava koje namjerava utrošiti za izbornu promidžbu. IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR XVIII.  Izborna promidžba III.  Izborna promidžba I. snimke sa skupova. bez posebnih uvjeta za valjanost kandidature do 10 dana prije održavanja izbora. godine. prosinca 2002. a završava 24 sata prije dana održavanja izbora. vodeći računa da će jednako vrijeme obračunavati po pojedinačnoj listi koja sudjeluje na izborima.) koje putem elektronskih medija s nacionalnom koncesijom u Republici Hrvatskoj u jednakom trajanju mogu zakupiti većinska politička stranka i koalicija i oporbene političke stranke ili koalicije.

objavljivanje fotografija u sredstvima javnog priopćavanja. te navođenje njihovih izjava ili pisanih djela.  za kršenje izborne šutnje nisu propisane sankcije. neslužbenih rezultata izbora.  birački odbori.  općinska i gradska izborna povjerenstva.  Izborna šutnja  njeno trajanje ograničeno je na 24 sata prije održavanja izbora.  Tijela za provedbu izbora su:  Državno izborno povjerenstvo.  izborna povjerenstva izborne jedinice i općinskih i gradskih izbornih povjerenstava imaju stalan sastav koji čine predsjednik i dva člana te njihovi zamjenici koje imenuje Državno izborno povjerenstvo iz reda sudaca i istaknutih pravnika. izjava i intervjua nositelja lista odnosno kandidata. IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR XXI. objavljivanje procjena izbornih rezultata kao i objavljivanje prethodnih.IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR XIX.  prošireni sastav čine po dva predstavnika većinske stranke odnosno koalicije i dva dogovorno predložena predstavnika oporbenih političkih stranaka odnosno koalicija sukladno stranačkom sastavu Sabora i njihovi zamjenici.  izborna povjerenstva izbornih jedinica. po dva člana i zamjenika određuje većinska politička stranka ili koalicija a po dva člana i zamjenika oporbene političke stranke ili koalicije sukladno stranačkom sastavu Sabora. 128 .  u vrijeme trajanja izborne šutnje zabranjuje se svaka izborna promidžba. a na dan izbora ona traje samo do zatvaranja birališta a ne čitav dan. birački odbori izravno provode glasovanje birača na biračkim mjestima.  Tijela za provedbu izbora I. u slučaju nepostizanja dogovora njihov izbor obavit će se kockom pred Državnim izbornim povjerenstvom. birački odbor čine predsjednik i četiri člana. te zamjenici članova. IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR XX. te osiguravaju pravilnost i tajnost glasovanja.      Tijela za provedbu izbora II.

 važeći glasački listić je onaj iz kojeg se na siguran i nedvojben način može utvrditi volja birača i okolnost za koju je listu birač glasovao. izborni rezanci  cilj: podsjetiti birače na dan izbora. izborno povjerenstvo izborne jedinice samostalno određuje članove biračkih odbora.  u diplomatsko-konzularnim predstavništvima glasovanje traje dva dana s time da završava na dan kad završava glasovanje u Republici Hrvatskoj.  izborna povjerenstva izborne jedinice objavljuje biračka mjesta za područje Republike Hrvatske.  Državno izborno povjerenstvo objavljuje biračka mjesta u inozemstvu. Glasovanje i utvrđivanje rezultata glasovanja I.  glasački listić popunjava se tako da se zaokruži redni broj ispred naziva liste izborne jedinice.  nevažeći glasački listić je: neispunjen.  Provedba izbora  najkasnije deset dana prije izbora objavljuju se biračka mjesta s naznakom koji će birači glasovati na pojedinom mjestu.  najkasnije osam dana prije održavanja izbora svakom biraču dostavlja se izvadak iz popisa birača koji se odnosi na njega tzv. najkasnije pet dana prije dana održavanja izbora IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR XXIII. IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR XXIV.  Glasovanje i utvrđivanje rezultata glasovanja II.  IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR XXV.IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR XXII. potvrđivanje da se nalaze na popisu birača. političke stranke dužne su odrediti članove pojedinih biračkih odbora najkasnije osam dana prije dana na koji se održavaju izbori za zastupnike.  glasovanje traje neprekidno od 7 do 19 sati. na ostvarivanje njihovog izbornog prava.   ne odrede li ih.  na temelju zapisnika utvrđuje se ukupan broj birača koji su glasovali.  na glasačkom listiću stranačke se liste navode onim redom kojim su navedene na zbirnoj listi dotičnih lista. popunjen na način da se ne može sa sigurnošću utvrditi volja birača i okolnost za koju je listu glasovao. kao i listić na kojem je birač glasovao za dvije ili više lista.  po završenom glasovanju birački odbor najprije prebrojava neupotrijebljene glasačke listiće i stavlja ih u poseban omot koji zapečaćuje. odnosno prema izvatku iz popisa birača. predsjednik biračkog odbora i njegov zamjenik ne smije biti članovi niti jedne političke stranke.   biračke odbore imenuje izborno povjerenstvo izborne jedinice. a po mogućnosti trebaju biti pravne struke. prema popisu birača.  glasovanje se obavlja osobno glasačkim listićima. 129 .

nakon što utvrdi broj birača koji su glasovali, birački odbor pristupa otvaranju glasačke kutije i prebrojavanju glasova,  kad utvrdi rezultate glasovanja na biračkom mjestu, dostavlja ih sa zapisnikom o svom radu i ostalim izbornim materijalom općinskom ili gradskom izbornom povjerenstvu, najkasnije u roku od 12 sati od zatvaranja birališta,  birački odbor u hrvatskom diplomatsko-konzularnom predstavništvu dostavlja zapisnik o svom radu s rezultatima glasovanja na biračkom mjestu izravno Državnom izbornom povjerenstvu u roku od 48 sati od zatvaranja birališta,

IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR XXVI.  Glasovanje i utvrđivanje rezultata glasovanja III.  općinsko odnosno gradsko izborno povjerenstvo nakon što prikupi utvrđene rezultate s biračkih mjesta na svom području dostavlja ih sa zapisnikom o svom radu izbornom povjerenstvu izborne jedinice, najkasnije u roku od 18 sati od zatvaranja birališta,  izborno povjerenstvo izborne jedinice zbraja rezultate glasovanja na biračkim mjestima na svom području i to mora učiniti najkasnije u roku od 24 sata od zatvaranja birališta,  nakon što prikupi izborne rezultate na svom području, izborno povjerenstvo izborne jedinice dostavlja ih Državnom izbornom povjerenstvu,  rezultate izbora za zastupnike utvrđuje Državno izborno povjerenstvo,  privremene i neslužbene rezultate izbora ono može objavljivati prema svom nahođenju, a službene rezultate izbora za zastupnike objavljuje nakon što se iscrpe sva pravna sredstva u zaštiti biračkog prava, odnosno proteknu rokovi za njihovo podnošenje

IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR XXVII. Zaštita izbornog prava I.  prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja ili u postupku izbora može podnijeti:  svaka politička stranka,  nositelj neovisne liste,  kandidat za zastupnike u Sabor,  najmanje 100 birača ili  najmanje 5% birača izborne jedinice u kojoj se provode izbori.  Prigovor se podnosi Državnom izbornom povjerenstvu u roku od 48 sati računajući od isteka dana kad je izvršena radnja na koju je stavljen prigovor

IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR XXVIII.  Zaštita izbornog prava II.  Državno izborno povjerenstvo dužno je donijeti rješenje o prigovoru u roku od 48 sati od dana kad mu je dostavljen, odnosno od dana kad su dostavljeni izborni materijali na koje se prigovor odnosi,  ako Državno izborno povjerenstvo, rješavajući o prigovoru, utvrdi da je bilo nepravilnosti koje su bitno utjecale ili su mogle utjecati na rezultat izbora, poništit će radnje i odrediti da se u određenom roku, koji mora omogućiti da se izbori održe na dan kad su raspisani te radnje ponove,

130

ako ne postoji mogućnost ponavljanja poništenih radnji ili ako se nepravilnosti odnose na postupak glasovanja, a bitno su utjecale odnosno moglo utjecati na rezultat izbora, Državno izborno povjerenstvo poništit će izbor i odrediti rok u kojem će se izbor ponoviti,  protiv rješenja Državnog izbornog povjerenstva podnositelj prigovora ima pravo podnijeti žalbu Ustavnom sudu,

IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR XXIX.  Zaštita izbornog prava III.  žalba se podnosi putem Državnog izbornog povjerenstva u roku od 48 sati računajući od isteka dana kad je primljeno pobijano rješenje,  Ustavni sud je dužan donijeti odluku o žalbi u roku od 48 sati od dana njezina primitka.  podnijeti prigovor odnosno žalba u postupku zaštite izbornog prava ne odgađaju obavljanje izbornih radnji.  Ustavni sud ima, pravo i dužnost nadzora ustavnosti i zakonitosti izbora zastupnika u Hrvatski sabor.  nadzor ustavnosti i zakonitosti izbora zastupnika Ustavni sud provodi neposredno,  nadzor ima, mutatis mutandis, isti sadržaj kao i kad je riječ o izborima za predsjednika Republike Hrvatske,

IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR XXX. Etičko povjerenstvo  novi je oblik osebujnog nepravnog nadzora izbora čije je osnivanje prvi puta propisano Zakonom 1999. godine,  nadstranačko tijelo općepriznatog javnog ugleda,  priopćenjima i upozorenjima djeluje na promicanje i ostvarivanje etičkih i demokratskih načela u izborima,  ocjenjuje ponašanje sudionika izbora tijekom izborne promidžbe i postupka izbora,  ima predsjednika i šest članova od kojih po tri člana predlažu većinska i oporbene političke stranke, odnosno koalicije sukladno stranačkom sastavu Sabora,

IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR XXXI.  članove Povjerenstva, na temelju prijedloga parlamentarnih političkih stranaka, imenuje Ustavni sud iz reda istaknutih javnih osoba koje nisu kandidati na izborima i nisu članovi niti jedne političke stranke,  Predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti po položaju je predsjednik Etičkog povjerenstva,

131

 Etičko povjerenstvo donosi i objavljuje Izborni etički kodeks koji čini sustav pravila o ponašanju pojedinaca i političkih stranaka u izbornoj promidžbi i izbornom postupku,  prije njegova donošenja traži mišljenje parlamentarnih političkih stranaka. IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR XXXII.  Promatranje izbora od nevladinih udruga  jedan od specifičnih oblika nadzora,  imaju pravo pratiti izborni postupak i promatrati provedbu izbora te rad izbornih povjerenstava i biračkih odbora na svim razinama,  zainteresirane udruge dužne su u roku od osam dana, od dana raspisivanja izbora, zatražiti od Državnog izbornog povjerenstva dozvolu za promatranje rada izbornih povjerenstava i biračkih odbora,  Državno izborno povjerenstvo dozvolit će promatranje izbornog postupka svim udrugama koje su registrirane kao udruge koje djeluju na području nezavisnog promatranja izbornih postupaka i/ili promicanja ljudskih i građanskih prava,  takve udruge mogu imenovati ovlaštene promatrače koji prate izborni postupak, a napose glasovanje i brojenje glasova,  ovlašteni promatrač ima pravo dobiti zapisnik o radu biračkog odbora te pravo uvida u cjelokupni izborni materijal.

IZBOR ČLANOVA PREDSTAVNIČKIH TIJELA (OPĆINSKIH, GRADSKIH I ŽUPANIJSKIH VIJEĆNIKA) JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE I.  Način izbora I.  Zakon o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, br. 54/05.- pročišćeni tekst),  aktivno i pasivno biračko pravo imaju hrvatski državljani s navršenih 18 godina i prebivaju na području jedinice za čije se predstavničko tijelo izbori provode,  izbore raspisuje Vlada Republike Hrvatske posebnom odlukom kojom utvrđuje točan datum održanja izbora,  redovni izbori održavaju se treće nedjelje u svibnju mjesecu svake četvrte godine,  prijevremeni izbori do kojih dolazi uslijed raspuštanja predstavničkog tijela moraju se održati u roku od 60 dana od dana raspuštanja,  od dana raspisivanja pa do dana izbora ne može proteći manje od 30 niti više od 60 dana,  kad je predstavničko tijelo raspušteno u kalendarskoj godini u kojoj se održavaju redovni izbori, a prije njihovog održavanja, u toj se jedinici neće raspisati i održati prijevremeni izbori, IZBOR ČLANOVA PREDSTAVNIČKIH TIJELA (OPĆINSKIH, GRADSKIH I ŽUPANIJSKIH VIJEĆNIKA) JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE II.

132

Način izbora II. članovi predstavničkih tijela biraju se razmjernim (proporcionalnim) izbornim sustavom,  cijelo područje jedinice čini jednu izbornu jedinicu,  svi birači koji imaju prebivalište na području te jedinice i koji pristupe glasovanju, na temelju kandidatskih lista, biraju sve članove predstavničkog tijela jedinice,  pretvaranje glasova u mandate obavlja se d' Hondtovom metodom,  primjena razmjernog sustava na lokalnim izborima potiče zastupljenost velikog broja političkih stranaka u lokalnim predstavničkim tijelima, što otežava izbor stabilnih izvršnih tijela (načelnika, odnosno gradonačelnika te povjerenstava),  zbog raspada do tada većinske stranačke koalicije ili prelaska jednog ili više vijećnika iz jedne u drugu stranku, u mnogim lokalnim jedinicama moraju raspisivati prijevremeni izbori,  primjena razmjernog sustava vezanim stranačkim listama čini lokalne izbore gotovo isključivo stranačkim, s istovrsnim karakteristikama međustranačkih odnosa kao što su na izborima na državnoj razini i nakon njih.

IZBOR ČLANOVA PREDSTAVNIČKIH TIJELA (OPĆINSKIH, GRADSKIH I ŽUPANIJSKIH VIJEĆNIKA) JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE III.  Zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina u lokalnim predstavničkim tijelima I.  Zastupljenost nacionalnih manjina u predstavničkim tijelima lokalnih jedinica:  a) u jedinicama lokalne samouprave u čijem stanovništvu neke od tih jedinica sudjeluju s više od 5% a manje od 15% imaju pravo birati u njezino predstavničko tijelo najmanje jednog predstavnika (vijećnika),  u slučaju da je zastupljenost u stanovništvu određene jedinice lokalne samouprave 15% ili više one imaju pravo na zastupljenost u predstavničkom tijelu (vijeću) razmjerno udjelu njihovih pripadnika u stanovništvu te jedinice.  b) u jedinicama područne (regionalne) samouprave u čijem stanovništvu te jedinice sudjeluje s više od 5% imaju pravo na zastupljenost u predstavničkom tijelu (skupštini) razmjerno udjelu njihovih pripadnika u stanovništvu te jedinice. IZBOR ČLANOVA PREDSTAVNIČKIH TIJELA (OPĆINSKIH, GRADSKIH I ŽUPANIJSKIH VIJEĆNIKA) JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE IV.  Zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina u lokalnim predstavničkim tijelima II.  Ako se ne postigne zastupljenost (d' Hondtovom metodom) pripadnika neke od nacionalnih manjina koja se traži broj članova predstavničkog tijela te jedinice povećat će se za jednog ili više članova, koliko je potrebno da se postigne tražena zastupljenost, a izabranima će se smatrati oni pripadnici određene manjine koji se nalaze na izbornim listama, a nisu izabrani, po redu prema razmjernom uspjehu svake liste na izborima.  ako se ni tada ne postigne odgovarajuća zastupljenost u predstavničkom tijelu u toj jedinici raspisat će se dopunski izbori,  izbori se moraju održati u roku od 90 dana od konstituiranja predstavničkog tijela jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave.

133

Temeljna pitanja ustrojstva državne vlasti Predstavnička tijela •  Parlament ili zakonodavno tijelo Sabor. kneset… Obavljaju ustavne poslove odlučivanja o osnovnim društvenim i političkim pitanjima unutar Ponajprije donoseći zakone i druge opće akte Def: ustavna i politička tijela s jednim il više domova i relativno velikim brojem članova • • države  Struktura predstavničkog tijela • Jedan ili više domova • Federativne države u pravilu dvodomne  Prvi dom: predstavništvo građana  Drugi dom: predstavništvo federativnih jedinica • Unitarne države mogu također imati dva ili više domova 134 . sobranje. skupština. hural. sejm. kongres. duma. sovjet.

izražavanje regionalnih posebnosti. jednako. neposredno. kao temelj dvodomnog sustava. veličina i broj stanovnika države. 71. već samo savjetodavne. premještanje predstavnika nacionalnih manjina u Dom koji nema odlučujuće. godine III Republika Hrvatska je jedinstvena i nedjeljiva država. godine Razlozi za ukidanje Županijskog doma 2001. Italija. URH) – najmanje 100. oslabilo njihov položaj i vjerojatno izazvalo snažna protivljenja. te povijesni i tradicionalni razlozi. odnosno suspenzivne ovlasti u odnosu na prvi Dom. godine. tajno glasovanje Mandat 4 godine Dvodomni sustav 1990-2001. otpadaju u teoriji najčešće navođeni argumenti u prilog uvođenja drugog doma u unitarnim državama. godine I •   Radna skupina: potreba jačanja položaja Hrvatskog Državnog Sabora u okviru sustava ustrojstva vlasti. te na taj način pridonosi kvaliteti zakonodavne djelatnosti parlamenta. Hrvatski sabor ima 152 zastupnika)   • • Opće.  135 .•   2 tipa drugog doma: Velika Britanija – tzv. URH) • (čl. 70. Razlozi za ukidanje Županijskog doma 2001. Hrvatska do 2001 – tzv. demokratski tip Struktura Sabora RH • Jednodnomna struktura • Predstavničko tijelo građana i nositelj zakonodavne vlasti u RH (čl. aristokratski tip Francuska. a ne slabljenje unutarnjim dijeljenjem kroz primjenu dvodomnog sustava. koči i po potrebi blokira moguće ishitrene odluke prvog doma. tako da otpada razlog veličine. kao predstavništva građana. Hrvatska je. mala zemlja s relativno malim brojem stanovnika. Razlozi za ukidanje Županijskog doma 2001. godine II • Nije opravdan niti jedan od tradicionalnih teorijskih argumenata u prilog drugog doma u Hrvatskom Državnom saboru      federalizam kao oblik državnog uređenja. kao institucije koja provjerava. a najviše 160 zastupnika (prema rezultatima izbora 2003. Razlozi za ukidanje Županijskog doma 2001.

godine. niti po ovlastima Županijski dom. osigurana je stroga stranačka kontrola nad djelovanjem zastupnika u Županijskom domu .     rezultat . 136 .ni po izbornoj osnovi.slabi drugi dom. ali ga može bitno oslabiti u odnosu prema tijelima izvršne vlasti. godine izraz je oblika političkog odlučivanja.on je "pacificiran" i pretvoren u još jednu instituciju podržavanja i odobravanja jedinstvene politike stranke. godine V    nepostojanje tradicije u velikoj mjeri je pridonijelo neprihvaćanju Županijskog doma u hrvatskoj političkoj javnosti. došlo do izražaja u raspravi o državnom proračunu. godine postao je forum frakcijske borbe unutar dominantnog HDZ-a. godine niti u uvjetima kada oporba u njemu ima većinu. nejasnih kompetencija. godine IV  doma. odnosno iznesenoj prijetnji korištenja suspenzivnog veta. godine VIII   nakon izbora od 2000. odnosno njezinog predsjednika. a nasuprot mišljenju većine članova Radne skupine. koji prati i komentira djelatnost Zastupničkog regionalne posebnosti. Razlozi za ukidanje Županijskog doma 2001. Razlozi za ukidanje Županijskog doma 2001.    od 1848. djelovao kao diskusioni forum općega tipa. uvođenje Županijskog doma bilo je u suprotnosti sa cjelinom koncepcije Ustava i stajalištima iz javne rasprave o Nacrtu ustava 1990. do 1994. godine VI ideja o uvođenju dvodomnog sustava prvi put je uvedena po završetku javne rasprave o Nacrtu ustava na inzistiranje predsjednika Republike. odnosno njezinog predsjednika. godine u građanskom razdoblju Sabor je uvijek bio jednodomno tijelo. nakon raskola u HDZ-u u svibnju 1994. godine. način na koji je dvodomni sustav uveden u Nacrt ustava iz 1990. nikada u povijesti Hrvatski sabor nije bio dvodoman. jer ignorira javno mnijenje kao i stručne argumente. godine. od 1993. nalazile su i dosad izraza u djelovanju Zastupničkog doma. osigurana je stroga stranačka kontrola nad djelovanjem zastupnika u Županijskom domu .on je "pacificiran" i pretvoren u još jednu instituciju podržavanja i odobravanja jedinstvene politike stranke. kakav se želi ukloniti i spriječiti ustavnim promjenama. koji nije potvrdio očekivanja predlagača. nije bio tijelo gdje se izražavaju i artikuliraju regionalni interesi. Razlozi za ukidanje Županijskog doma 2001. Razlozi za ukidanje Županijskog doma 2001.  Razlozi za ukidanje Županijskog doma 2001. a ranije kao feudalna staleška skupština. ne može značajnije pridonijeti kvaliteti odlučivanja Zastupničkog doma. godine VII  nakon raskola u HDZ-u u svibnju 1994.

siječnja i 30. predsjednik predstavničkog tijela ili određeni broj zastupnika)  RH – čl. mogućnost izvanrednog zasjedanja (najčešće inicijativa državnog poglavara i vlade. 72. URH • • Ustav Republike Hrvatske prihvaća sustav potpunog obnavljanja Sabora. odbori /komisije) 137 . može sastajati i obavljati svoje ovlasti. ured ili tajništvo. 72. 78. Člankom 72. između 15. Predsjednik Hrvatskog sabora može uz prethodno pribavljeno mišljenje klubova zastupnika sazvati Hrvatski sabor na izvanredno zasjedanje. u sklopu zasjedanja. Sjednica traje od trenutka kad je predsjednik predstavničkog tijela otvori do trenutka kad proglasi da je završena. tijela: Sustav stalnog zasjedanja (stalni ili permanentni parlament) – pred. rujna i 15. Ustrojstvo predstavničkih tijela VI • Radna tijela predstavničkog tijela (predsjednik. prosinca. URH Ustrojstvo predstavničkih tijela V RH – sustav potpunog obnavljanja – čl.razlikovanje pojmova zasjedanja i sjednice Sustav vremenski određenih razdoblja zasjedanja – ustav unaprijed određuje okvirno vrijeme održavanja sjednica. Ustrojstvo predstavničkih tijela IV •    Način obnavljanja predstavničkog tijela: Potpuno (integralno) – istovremeno se biraju svi članovi pred. Ustrojstvo predstavničkih tijela III • • • Ustav Republike Hrvatske prihvaća sustav vremenski određenih razdoblja zasjedanja Sabora.. tajnik. ali ne i iz odlučivanja o državnom proračunu. tijelo samo određuje kada će se okupiti na sjednice . Sjednica je okupljanje zastupnika članova predstavničkog tijela. razrada u poslovnicima Pitanje trajanja zasjedanja pred. • •   isključen iz glasovanja o povjerenju Vladi. URH: redovito zasjedanje 2 puta godišnje Ustrojstvo predstavničkih tijela II • • Zasjedanje je ili stalno ili je određeno razdoblje u kojem se predstavničko tijelo. stavak 1. Ustava: Hrvatski sabor redovito zasjedaju dva puta godišnje: prvi put. tijela Djelomično (parcijalno) – npr. u skladu s ustavom. srpnja i drugi put. Hrvatski sabor zasjeda izvanredno na zahtjev predsjednika Republike. Ustrojstvo predstavničkih tijela I Ustavi određuju osnovna načela. propisano da se zastupnici u Hrvatski sabor biraju na vrijeme od četiri godine. Vlade ili većine zastupnika. SAD: svake dvije godine bira se jedna trećina članova Senata na mandat od 6 godina RH – sustav potpunog obnavljanja – čl. da bi raspravljali i odlučivali o dnevnim redom određenim pitanjima. potpredsjednik. između 15.

neće moći biti pozvan na kaznenu odgovornost. URH • Zastupnički imunitet II •   Dva oblika zastupničkog imuniteta: imunitet neodgovornosti i imunitet nepovredivosti. Zastupnički imunitet I • • •   Sredstvo osiguranja neovisnosti djelovanja predstavničkog tijela Razvoj u Vel. • Zastupnik može u nekom svom govoru u predstavničkom tijelu počiniti kazneno djelo. a ne da ih samo mogu predlagati. naime. on bi za njega kazneno odgovarao kao i svaki drugi građanin. 75. 138 . Ustav daje mogućnost odborima da donose zakone. osim onih koje se odnose na ustavna pitanja.•    2 sustava osnivanja odbora: Klasičan francuski sustav – stalni specijalizirani odbori Klasičan britanski sustav – osnivanje ad hoc za pojedini prijedlog zakona ili drugo pitanje Moguća i kombinacija ovih sustava Ustrojstvo predstavničkih tijela VII • • • Ustav Italije iz 1947. u skladu s imunitetom neodgovornosti. Britaniji 2 oblika: Imunitet neodgovornosti Imunitet nepovredivosti Čl. kao i potvrde te primjene međunarodnih ugovora. Zastupnički imunitet III • (1) Zastupnički imunitet neodgovornosti – zastupnika se ne može pozvati na kaznenu odgovornost za izraženo mišljenje. pitanja proračuna i poreza. godine članku 72. Domovi mogu. Na odbore domovi mogu prenijeti donošenje zakona iz svih područja. ali on za to. na prijedlog predsjednika doma prenijeti na ovlašteni odbor pravo donošenja određenog zakona. • Ako bi zastupnik to isto kazneno djelo počinio izvan predstavničkog tijela. stav ili glas dan u predstavničkom tijelu.

odnosno ustroja državne vlasti. • Ako Hrvatski sabor nije na okupu. imunitet neodgovornosti štiti zastupnika i nakon što mu prestane mandat.) • "Zastupnici u Hrvatskom saboru imaju imunitet. predstavničko tijelo određuje pravne okvire djelovanja svih drugih državnih tijela. • Od kaznene odgovornosti za djela koja počini unutar predstavničkog tijela zastupnik je zaštićen vremenski apsolutno. pritvoren ili kažnjen za izraženo mišljenje ili glasovanje u Saboru. • Zastupnik ne može biti pritvoren niti se protiv njega može pokrenuti kazneni postupak bez odobrenja Hrvatskoga sabora." Ustavni položaj i temeljne ovlasti predstavničkih tijela I • Osnovna je ovlast predstavničkih tijela (zakonodavnog tijela) donošenje zakona i drugih općih akata. odobrenje da se zastupnik liši slobode ili da se protiv njega nastavi kazneni postupak daje i o njegovu pravu na imunitet odlučuje mandatno-imunitetno povjerenstvo. Zastupnički imunitet IV • • (2) Zastupnički imunitet nepovredivosti -zastupnik bez odobrenja predstavničkog tijela ne može biti uhićen niti se protiv njega može pokrenuti kazneni postupak.zastupnik koji je uhvaćen u činjenju težeg kaznenog djela može biti uhićen bez prethodne dozvole predstavničkog tijela. • Predstavničko tijelo bilo bi. Iznimka . među kojima se ističe državni proračun ili budžet. O takvom se slučaju izvješćuje predsjednika Hrvatskog sabora. 139 . Ustavni položaj i temeljne ovlasti predstavničkih tijela II •   Pojam vlade: ukupnost tijela. čiste parlamentarne ili skupštinske vlade) najvažnije i temeljno tijelo unutar države. uključujući i predstavničko tijelo. bez obzira na to kakav je sustav ustrojstva vlasti ustavno i zbiljski primijenjen (predsjedničke. s time što njezinu odluku mora naknadno potvrditi Hrvatski sabor. • Donoseći zakone i druge opće akte. potpredsjedničke. Zastupnički imunitet VI • Ustav Republike Hrvatske (članak 75. tj. • Zastupnik ne može biti pozvan na kaznenu odgovornost. • Zastupnik može biti pritvoren bez odobrenja doma Sabora samo ako je zatečen da vrši kažnjivo djelo za koje je propisana kazna zatvora u trajanju dužem od pet godina. sva tijela koja obavljaju izvršnu vlast nasuprot predstavničkom tijelu koje obavlja zakonodavnu vlast.• Imunitet neodgovornosti štiti zastupnika od kaznene odgovornosti samo za djela koja počini kao zastupnik unutar predstavničkog tijela.

odnosno pojedinom domu. poslovnikom predstavničkog tijela. odnosno poslovnici. što bitno mijenja ustavni položaj predstavničkog tijela. i fazu rasprave i odlučivanja u predstavničkom tijelu odnosno pojedinom domu. prema odredbama ustava i poslovnika imaju zastupnici u predstavničkom tijelu odnosno u domovima pojedinačno te odbori predstavničkog tijela i vlada.članovi ovlaštenih odbora raspravljaju o prijedlogu zakona. određujući ga nasuprot državnom poglavaru. Ustavni položaj i temeljne ovlasti predstavničkih tijela VI • U tijeku faze rasprave u odborima. • Redoviti zakonodavni postupak najčešće ima tri faze:    fazu inicijative. zastupnici . samo jedno tijelo izvršne vlasti.. zakon prihvatiti ili ne. i 84. i 3. koja je najčešće već i prema odredbama ustava i poslovnika isključivi predlagač državnog proračuna. Ustavni položaj i temeljne ovlasti predstavničkih tijela VII • O prijedlogu zakona s mišljenjima i amandmanima ovlaštenih odbora raspravlja se zatim u predstavničkom tijelu. razlikuju redoviti od hitnog postupka donošenja zakona. fazu rasprave u odborima predstavničkog tijela odnosno pojedinih domova. koje se još naziva ministarsko vijeće ili ministarski kabinet = vlada. stavljaju na njega primjedbe i amandmane te daju svoje mišljenje o tome treba li. čitanje Čl. • vlada u zbilji potiče gotovo cjelovito djelovanje predstavničkog tijela i oblikuje gotovo sve zakone.. • U većini država ustav. Ustavni položaj i temeljne ovlasti predstavničkih tijela III •       Zakonodavni postupak Redoviti i hitni Pravo inicijative Rasprava u odborima Rasprava i odlučivanje u plenumu Pitanje potrebne većine i kvoruma 1. 82. URH Poslovnik Sabora RH • • Ustavni položaj i temeljne ovlasti predstavničkih tijela IV • Zakonodavni se postupak uređuje. i u kakvom tekstu. na temelju osnovnih propisa što su sadržani u ustavu. 2. 140 . • U ustavnoj zbilji zakonodavnu inicijativu u gotovo devedeset posto slučajeva ima vlada. Ustavni položaj i temeljne ovlasti predstavničkih tijela V • Pravo inicijative (predlaganja zakona) u državama sa sustavom čiste parlamentarne i polupredsjedničke vlade najčešće. 81.

• Zakone (organski zakoni) kojima se razrađuju Ustavom utvrđene ljudska prava i temeljne slobode..) redoviti zakonodavni postupak obavlja u pravilu u dva odjeljka. Negdje se traži apsolutna većina svih članova predstavničkog tijela odnosno pojedinog doma.samo oni kojima se uređuju nacionalna prava koje Hrvatski sabor donosi dvotrećinskom većinom glasova . 41/02 i 58/04) Prema Poslovniku se (čl. djelokrug i način rada državnih tijela te ustrojstvo lokalne i područne (regionalne) samouprave Hrvatski sabor donosi većinom glasova svih zastupnika. nazivaju se i organskim zakonima Ustavni položaj i temeljne ovlasti predstavničkih tijela X • • Poslovnik hrvatskog sabora (Narodne novine 6/2002.    2. To su:    prvo čitanje zakona. ustrojstvo. 128. drugo čitanje zakona.“ • "Zakone (organski zakoni) kojima se uređuju nacionalna prava Hrvatski sabor donosi dvotrećinskom većinom glasova svih zastupnika. Hrvatski sabor donosi odluke većinom glasova ukoliko je na sjednici nazočna većina zastupnika. 3.  zakoni pod 1. • Nakon završetka rasprave. • Zastupnici glasuju osobno. zakone koji se donose kvalificiranom i to apsolutnom većinom glasova svih zastupnika u Hrvatskom saboru. klubovi zastupnika i radna tijela Hrvatskog sabora te Vlada Republike Hrvatske.U raspravi zastupnici mogu predlagati amandmane na prijedlog zakona o kojima se u pravilu prethodno glasa." • "Ako Ustavom nije drugačije određeno. zakone . odnosno njegovih domova većinom glasova. zakone koji se uz natpolovični kvorum donose većinom nazočnih zastupnika. izborni sustav. • Ustavni položaj i temeljne ovlasti predstavničkih tijela VIII • Ustav Republike Hrvatske o zakonodavnom postupku i o odlučivanju u domovima Sabora: • "Pravo predlagati zakone ima svaki zastupnik.162. a to je pretežit broj zakona. a negdje samo većina nazočnih članova. o prihvaćanju zakona odnosno drugog općeg akta odlučuje se unutar predstavničkog tijela." Ustavni položaj i temeljne ovlasti predstavničkih tijela IX • Ustav razlikuje tri vrste zakona: 1. • Pojedini poslovnici traže različitu većinu za izglasavanje zakona i drugih općih akata.istom većinom kojom donosi i mijenja Ustav. i 2. te iznimno treće čitanje zakon. Ustavni položaj i temeljne ovlasti predstavničkih tijela XI • Pokretanje zakonodavnog postupka • Pravo predlagati zakone ima: 141 .

tekst odredbi važećeg zakona koje se mijenjaju. predsjednik matičnoga radnog tijela i Odbora za zakonodavstvo dužni su prijedlog zakona uvrstiti u dnevni red sjednice radnog tijela i provesti raspravu. mišljenja i prijedlozi dostavljaju se predlagatelju koji je obvezan pri izradi prijedloga zakona uzeti ih u obzir te posebno obrazložiti one koje nije mogao prihvatiti. • U obrazloženju prijedloga zakona daje se objašnjenje pojedinih odredbi koje sadrži prijedlog zakona. Ustavni položaj i temeljne ovlasti predstavničkih tijela XIV • Prvo čitanje zakona I • Prvi dio u postupku donošenja zakona koji se provodi na sjednici Sabora obuhvaća: 142 . • Radna tijela izjašnjavaju se o svim elementima prijedloga zakona. kada Vlada nije predlagatelj. odnosno dopunjuju. s obrazloženjem. • Prije rasprave o prijedlogu zakona na sjednici Sabora. kad razmotri prijedlog zakona. mišljenja i primjedbe te obrazlagati prijedloge tog tijela. • Sabor može posebnim zaključkom odrediti da se u radnim tijelima provede prethodna rasprava o razlozima donošenja zakona i o osnovnim pitanjima koja treba urediti zakonom. sadrži:      ustavnu osnovu donošenja zakona. a Odbor za zakonodavstvo posebno i o ustavnim osnovama zakona.svaki zastupnik. svim zastupnicima i predsjedniku Vlade. tekst prijedloga zakona. • Radno tijelo. određuje izvjestitelja koji će na sjednici Sabora izlagati stajališta. ocjenu stanja i osnovna pitanja koja se trebaju urediti zakonom te posljedice koje će donošenjem zakona proisteći. Ustavni položaj i temeljne ovlasti predstavničkih tijela XIII • Razmatranje prijedloga u radnim tijelima • Predsjednik Sabora upućuje primljeni prijedlog zakona predsjednicima svih radnih tijela. • Postupak donošenja zakona pokreće se dostavom prijedloga zakona predsjedniku Sabora. ocjenu i izvore potrebnih sredstava za provođenje zakona. • Nakon provedene prethodne rasprave sva stajališta. klubovi zastupnika i radna tijela Sabora te  Vlada. ako se predlaže izmjena ili dopuna zakona.   Ustavni položaj i temeljne ovlasti predstavničkih tijela XII • Prijedlog zakona.

• Po završenoj raspravi zaključkom.raspravlja se i o tekstu prijedloga zakona. • Prijedlog zakona koji je odbijen na sjednici ne može biti ponovno uvršten u dnevni red sjednice prije isteka roka od tri mjeseca od dana kada ga je odbio Sabor.  pitanja koja se njime rješavaju.  objašnjenje odredbi predloženog zakona. o ustavnom ovlaštenju da se predloženi odnosi urede zakonom i o opsegu i načinu zakonskog uređivanja tih odnosa). o osnovnim pitanjima koja treba urediti zakonom. • Obrazloženje konačnog prijedloga zakona obuhvaća:  razloge zbog kojih se zakon donosi. • predlagatelj je dužan podnijeti u roku od šest mjeseci od dana prihvaćanja prijedloga zakona. prijedlozi i mišljenja u vezi s prijedlogom zakona i upućuju se predlagatelju radi pripreme konačnog prijedloga zakona. kojim se prihvaća donošenje zakona. Ustavni položaj i temeljne ovlasti predstavničkih tijela XVI • Konačni prijedlog zakona I • na osnovi zaključka Sabora o prihvaćanju prijedloga zakona. raspravu o pojedinostima koja uključuje i raspravu o tekstu prijedloga zakona. predlagatelj će sačiniti konačni prijedlog zakona.     •     uvodno izlaganje predlagatelja. Ustavni položaj i temeljne ovlasti predstavničkih tijela XVII • Konačni prijedlog zakona II • Predlagatelj zakona dužan je u obrazloženju konačnog prijedloga zakona navesti: 143 .  podatke o financijskim sredstvima potrebnim za provođenje zakona i o načinu osiguranja tih sredstava te  druge važne okolnosti u vezi s pitanjima koja se uređuju zakonom. Opća rasprava o prijedlogu zakona sadrži: ocjenu potrebe je li potrebno donijeti zakon. utvrđuju se stajališta. raspravu o stajalištima radnih tijela koja su razmatrala prijedlog te donošenje zaključka o potrebi donošenja zakona. Ustavni položaj i temeljne ovlasti predstavničkih tijela XV • Prvo čitanje zakona II • Rasprava o pojedinostima . opću raspravu o prijedlogu zakona. • podnosi se u obliku u kojem se donosi zakon.

Ustavni položaj i temeljne ovlasti predstavničkih tijela XXI • • • Za prijedlog da se zakon donese po hitnom postupku potrebna pisana podrška još 25 zastupnika. Prijedlog da se zakon donese po hitnom postupku može podnijeti klub zastupnika koji ima 15 ili više članova te klubovi zastupnika koji imaju zajedno 15 ili više članova. zaključuje se rasprava i odlučuje se o donošenju zakona. osim što se umjesto teksta prijedloga zakona prilaže tekst konačnog prijedloga zakona. kada je to nužno radi sprječavanja ili otklanjanja većih poremećaja u gospodarstvu. Uz prijedlog da se zakon donese po hitnom postupku podnosi se konačni prijedlog zakona. Ustavni položaj i temeljne ovlasti predstavničkih tijela XIX • • Treće čitanje zakona Treće čitanje zakona provodi se po odluci Sabora ili na zahtjev predlagatelja i to u slučajevima:   • kada je na tekst konačnog prijedloga zakona podnesen veći broj amandmana ili kada su amandmani takve naravi da bitno mijenjaju sadržaj konačnog prijedloga zakona. Ustavni položaj i temeljne ovlasti predstavničkih tijela XVIII • • • Drugo čitanje zakona obuhvaća raspravu o tekstu konačnog prijedloga zakona. 144 . Ustavni položaj i temeljne ovlasti predstavničkih tijela XX • Donošenje zakona po hitnom postupku I    • samo kada to zahtijevaju interesi obrane. Treće čitanje zakona provodi se. posebno će se ocijeniti i zaključkom utvrditi da za povratno djelovanje pojedinih odredbi zakona postoje osobito opravdani razlozi. • Ako se konačnim prijedlogom zakona predviđa da će pojedine njegove odredbe imati povratno djelovanje. uz navođenje razloga zbog kojih ih nije prihvatio. nakon provedene rasprave i odlučivanja o amandmanima. drugi osobito opravdani državni razlozi. Po hitnom postupku donose se zakoni koji se usklađuju s propisima Europske unije ako to zatraži predlagatelj. a koje predlagatelj nije prihvatio. koji sadrži sve što i prijedlog zakona. raspravu o podnesenim amandmanima.  razloge zbog kojih su te razlike nastale te  prijedloge i mišljenja koji su bili dani na prijedlog zakona. ako se amandmanima predlagatelja bitno mijenja sadržaj konačnog prijedloga zakona. odlučivanje o amandmanima i donošenje zakona. u pravilu. razlike između rješenja koja predlaže u odnosu na rješenja iz prijedloga zakona. stajalištima radnih tijela.

odnosno objašnjenjem vlade. Ustavni položaj i temeljne ovlasti predstavničkih tijela XXIV • Pravo na interpelaciju slično je zastupničkom pitanju dvije bitne razlike. koja je već ranije bila predviđena poslovnicima domova. uvedena je ustavnim promjenama iz 2000.može postavljati svaki zastupnik pojedinom ministru vlade o radu upravnog resora kojemu je na čelu. djelokrug i ovlasti u skladu sa zakonom. Dužnost je ministra i predsjednika vlade da na način određen poslovnikom odgovore na svako zastupničko pitanje. • kod interpelacije nakon odgovora vlade slijedi rasprava o odgovoru u predstavničkom tijelu odnosno u određenom njegovu domu. Ustava Republike Hrvatske: "Hrvatski sabor može osnivati istražna povjerenstva za svako pitanje od javnog interesa. Ustavni položaj i temeljne ovlasti predstavničkih tijela XXV • • • interpelacija jedan od oblika ostvarivanja političke odgovornosti vlade prema predstavničkom tijelu. u hrvatski Ustav interpelacija. Ustavni položaj i temeljne ovlasti predstavničkih tijela XXVI • predstavničko tijelo obavlja nadzor nad vladom i nad upravom u cjelini putem svojih posebnih istražnih povjerenstava koje imaju pravo ispitivati pojedine aktivnosti vlade ili uprave. a pravo interpelacije daje se u pravilu samo skupini zastupnika. • Vrlo se često takvim povjerenstvima daje pravo da saslušavaju svjedoke te da djeluju kao svojevrsna sudbena tijela prema državnim dužnosnicima i službenicima. godine. a nakon rasprave glasuje se o tome je li predstavničko tijelo zadovoljno odgovorom. • pravo na zastupničko pitanje ima svaki zastupnik. najmanje jedna desetina zastupnika Hrvatskog sabora može podnijeti interpelaciju o radu Vlade Republike Hrvatske ili pojedinog njezinog člana.Ustavni položaj i temeljne ovlasti predstavničkih tijela XXII • Ostale nadležnosti predstavničkih tijela      Potvrda međunarodnih ugovora Pravo odlučivanja o ratu i miru Pravo raspisivanja referenduma Revizija ustava Imenovanje vlade i nadzor nad vladom  Zastupnička pitanja  Interpelacija  Istražna povjerenstva  Parlamentarni povjerenik (sustav ombudsmana i sustav specijaliziranih povjerenika) – u RH: pučki pravobranitelj1 Ustavni položaj i temeljne ovlasti predstavničkih tijela XXIII • • Zastupnička pitanja u usmenom ili pisanom obliku . • Prema čl. Istražna povjerenstva imaju sastav. 145 . 91. a predsjedniku vlade o radu vlade.

imenovanja i razrješenja. u skladu s Ustavom i zakonom  Nadzor rada Vlade RH i drugih nositelja javnih dužnosti odgovornih Hrvatskom saboru. sigurnosti i Strategije obrane RH  Promjena granica RH  Raspisivanje referenduma  Izbori. 80. te  zaštita prava na lokalnu (regionalnu) samoupravu pred tijelima državne vlasti. URH:  Donošenje i promjena Ustava  Donošenje zakona  Donošenje državnog proračuna  Odlučivanje o ratu i miru  Donošenje akata kojima se izražava politika Hrvatskog sabora  Donošenje Strategije nac.opunomoćenik Hrvatskoga sabora . političko je pitanje koje će poslove i kako razvrstane obavljati u konkretnoj državi u određenom vremenu njezina tijela.• Predsjednika istražnog povjerenstva bira većina zastupnika iz reda oporbenih zastupnika”. Ustavni položaj i temeljne ovlasti predstavničkih tijela XXVII • Pučki je pravobranitelj .štiti zakonska prava građana u postupku pred državnom upravom i tijelima javne ovlasti. Temeljne ovlasti Sabora RH • Čl.  zaštita prava građana pred tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave. • Pučkog pravobranitelja bira Hrvatski sabor na vrijeme od osam godina. 146 . • U okviru institucije pučkog pravobranitelja osigurava se:  zaštita zakonskih prava građana u postupcima koji se vode u Ministarstvu oružanim snagama i službama sigurnosti. obilježja države je da je njezina vlast u državnopravnom i političkom smislu jedna i jedinstvena. u skladu s Ustavom i zakonom  Amnestija za kaznena djela  Drugi poslovi utvrđeni Ustavom Razlikovanje državnih funkcija i ustrojstvo vlasti I • •    Razlikovanje pojma državne funkcije i pojma ustrojstva vlasti 3 temeljna shvaćanja o broju i sadržaju državnih funkcija: Dualističko Trijalističko Kvadrijalističko Razlikovanje državnih funkcija i ustrojstvo vlasti II • • • Izjednačavanje izraza "državne funkcije" i “ustrojstva državne vlasti" dovodi do miješanja načela diobe vlasti i razlikovanja funkcija u državi.

Kriteriji razlikovanja zakonodavne. izvršna funkcija se brine o primjeni zakona i drugih općih akta jer njezina tijela donose uredbe za primjenu odnosno izvršenje zakona. Jedna funkcija zakonodavna . izvršna.Shvaćanje o broju i sadržaju državnih funkcija I • dualističko: državna vlast ostvaruje se kroz dvije temeljne funkcije: naređivanje i izvršavanje naredbi. • kvadrijalističko: uz zakonodavnu. upravne i sudske funkcije I Prema vrsti pravnih akata koje donose:    •   zakonodavna. donoseći pojedinačne primjenjuje na konkretni slučaj izavršava. obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela upravne funkcije i opći politički nadzor nad njima. od uprave odvojena. upravna i sudska funkcija 2 kriterija podjele državnih funkcija: Formalni – podjela prema tijelima koja donose pravne akte karakteristične za određenu funkciju i prema postupku njihova donošenja Materijalni – prema sadržaju karakterističnom za određenu vrstu pravnih akata Kriteriji razlikovanja zakonodavne. izvršna. upravne i sudske funkcije II •    Prema formalnom kriteriju: zakonodavnu funkciju obilježava donošenje zakona upravnu funkciju obilježava donošenje upravnih akata sudsku funkciju obilježava donošenje sudskih akata Kriteriji razlikovanja zakonodavne. 147 . sudska funkcija (sudski akt) sastojala bi se u konstataciji da je povrijeđen opći propis i u odluci o primjeni određenih sankcija da bi se odstranila njegova povreda.donosi opće pravne akte. • trijalističko: državna vlast ostvaruje se kroz tri temeljne državne funkcije: zakonodavnu. upravne i sudske funkcije III • Prema materijalnom kriteriju: zakonodavna funkcija oblikuje se kroz donošenje zakona kao općih pravnih akta koji unaprijed uređuju određeni društveni odnos i odnose se na neodređeni broj pravnih subjekata. sudsku i upravnu funkciju razlikuje se kao zasebna. druga ih.    upravna funkcija sastoji se u odlučivanju o primjeni općih propisa (zakona u materijalnom smislu) na pojedine slučajeve. sudsku i upravnu. Upravi akt je pojedinačni pravni akt. odnosno političko izvršna funkcija Shvaćanje o broju i sadržaju državnih funkcija II • • upravna funkcija sastoji se u donošenju upravnih akata i poduzimanje materijalnih radnji kojima se opći propisi primjenjuju na konkretne slučajeve.

• Upravni akt je pojedinačni pravni akt. slobodnoj (diskrecijskoj) ocjeni. primjenjujući opći pravni akt ili zakon u materijalnom smislu. već da bi se prema njemu rješavali svi slučajevi iste vrste koji će se javljati u budućnosti. upravni akt. zapravo na neodređen broj pravnih subjekata koji bi se mogli naći u situaciji koju propisuje. • Kada je pravni akt opći propis ili opći pravni akt? opći pravni akt je onaj pravni akt što unaprijed uređuje određen društveni odnos. upravne i sudske funkcije V • Zakon u materijalnom smislu je svaki pravni akt što sadrži opći propis i koji je imperativan.Kriteriji razlikovanja zakonodavne. upravne i sudske funkcije IV       zakon. rješava određeni konkretni slučaj. • Pri rješavanju konkretnog slučaja tijelo koje donosi upravni akt u materijalnom smislu može imati veću ili manju slobodu odlučivanja. sudski akt Pojam: općeg i pojedinačnog akta Kriteriji razlikovanja zakonodavne. On može u potpunosti propisivati djelovanje tijela u određenoj situaciji. u odluci o primjeni određenih sankcija da bi se odstranila njegova povreda. opći pravni akt ne donosi se radi rješenja jednog posebnog slučaja. upravne i sudske funkcije VI • Upravni akt je svaki pravni akt koji. Kriteriji razlikovanja zakonodavne. a može mu ostaviti određenu veću ili manju slobodu odlučivanja prema tzv. Kriteriji razlikovanja zakonodavne.    za općenitost pravnog akta nije bitan broj pravnih subjekata na koje se odnosi. 148 . upravne i sudske funkcije VII •    Sadržaj bi se sudskog akta u materijalnom smislu sastojao u konstataciji da je: povrijeđen opći propis. te u rješavanju sporova koji se javljaju oko postojanja ili primjene općih pravnih akata. bez obzira na to koje ga je državno tijelo donijelo. odnoseći se na neodređen broj istovrsnih slučajeva.

veza između zakonodavca na jednoj te uprave i sudskih tijela na drugoj strani. donosi u obliku zakona samo najopćenitije propise. tj. Ustroji i usmjeravanje primjene zakona II • Povezujuća funkcija izvršnih tijela sastoji se:   • u omogućavanju primjene zakona njihovom prilagodbom upravnim i sudskim tijelima. osim kad pojedine vodeće upravne dužnosnika imenuje samo predstavničko tijelo. . u brizi o tome da se zakoni primjenjuju na jedinstven i djelotvoran način. postavljanju upravnih dužnosnika i službenika na razne položaje u upravi. napose tijela uprave. • Usmjeravanje djelovanja upravnih tijela sastoji se u: utvrđivanju općih smjernica kojima se oblikuju načelni stavovi kako bi se jedinstveno provodila politika i zakoni. te usklađivanjem i usmjeravanjem rada tijela koji primjenjuju zakone. do upravnih i sudskih tijela koja te propise neposredno primjenjuju.Sadržaj izvršne funkcije I • Poslovi koje obavljaju državni poglavar i vlada • 3 velike skupine poslova:  Organizacija i usmjeravanje primjene zakona i politike utvrđenih od predst. • Drugu zadaću: brigu o jedinstvenom i djelotvornom izvršavanju zakona izvršna tijela obavljaju donošenjem propisa o unutarnjem ustroju i načinu rada upravnih tijela. Ustroji i usmjeravanje primjene zakona III • Usklađivanje rada upravnih tijela sastoji se u njihovom ustrojbenom i djelatnom usmjeravanju kako bi mogli jedinstveno i djelotvorno provoditi utvrđenu politiku i izvršavati zakone.   osobnom usmjeravanju. barem u načelu. nužno je oblikovati i učiniti djelotvornom još jednu kariku koju čine izvršna tijela. tijela (tzv. Prvu zadaću: približavanje zakona upravi i sudstvu izvršna tijela ostvaruju donoseći uredbe za primjenu ili izvršavanje zakona. • Ona obuhvaća i nadzor nad ustavnošću i zakonitošću i nadzor političke svrhovitosti akata upravnih tijela. • izvršna tijela . 149 . • uopćena načela koja se nalaze u zakonima valja razraditi i konkretizirati odnosno prilagoditi društvenoj situaciji i tako približiti pojedinačnim slučajevima za koje se donose upravni i sudski akti. poslovi podzakonodavstva)  Zakonodavna i opća politička inicijativa  Vanjska politika • 2 zadatka u okviru podzakonodavstva:  omogućavanje primjene zakona njihovom prilagodbom upravnim i sudskim tijelima (uredbe za primjenu ili izvršavanje zakona)  te jedinstvena i djelotvorna primjena zakona (propisi o unutrašnjem ustroju i načinu rada) • Zakonodavna politika i zakonodavna inicijativa Ustroji i usmjeravanje primjene zakona I • U lancu od predstavničkog tijela (zakonodavca) koje.

potvrđuju zakone. oblikuju ciljeve državne vlasti i način njihova ostvarivanja. imaju ulogu "motora' zakonodavstva. izrađuju nacrt odnosno prijedlog odgovarajućeg zakona koji tada. a vladati znači planirati. predviđati. stvarno planiraju opću politiku države. oni s pomoću odgovarajućih resornih upravnih tijela. u skladu s ustavom. • ocijene li da je potrebna izmjena. Zakonodavna politika i zakonodavna inicijativa II • izvršna tijela. pregovaranje i potvrda međunarodnih ugovora. 150 . • u svim suvremenim državama više od 90% zakona. predlažu predstavničkom tijelu. i politički akti izvršne vlasti I Ustav ovlašćuje izvršna tijela da samostalno svojim općim aktom uređuju društvene odnose: uredbom na temelju neposredne ustavne ovlasti uredbe na temelju zakonodavne ovlasti ili zakonodavne delegacije. odlučuju o raspuštanju parlamenta. inicirajući i formalnopravno zakonodavni postupak. u pravilu . u slučajevima unutarnjih kriza. pravo poslanstva i diplomatskog saveza. poduzimati mjere javne sigurnosti. Vođenje vanjske politike II Izvršna tijela obavljaju i druge poslove: odlučuju o davanju pomilovanja i odličja. predlažu izvršna tijela. u pravilu državni proračun te sve gospodarske planove.to obavlja vlada. pravo suspenzivnog veta na zakone koje izglasa parlament.Zakonodavna politika i zakonodavna inicijativa I • izvršna tijela na temelju stalnog praćenja izvršavanja politike u svim područjima društvenog života i primjene zakona interesno-politički ocjenjuju moguću potrebu za donošenjem novih ili za mijenjanjem postojećih zakona.osim u sustavu predsjedničke vlade . pa i šire:    •    •      Pravni •   općenito. Vođenje vanjske politike I Općenito se smatra da vođenje vanjske politike obuhvaća ove poslove: raspolaganje oružanim snagama i vođenja rata.

sudovi nemaju pravo nadzora njihove zakonitosti. akti kojima se poduzimaju mjere javne sigurnosti u slučajevima unutarnjih kriza u državi. akti koji se donose u ratnoj situaciji. akti kojima se daje pomilovanje i podjeljuju odličja.  politički akti koji se još nazivaju prema njihovu glavnom donositelju i akti vlade. već obavlja zakonodavnu funkciju u materijalnom smislu. Upletanje izvršnih tijela u zakonodavnu funkciju I • • Pojam poremećaja nadležnosti O upletanju ili poremećaju djelokruga između državnih tijela govorimo kad državno tijelo koje obavlja jednu od temeljnih državnih funkcija u svom djelovanju preuzme dio djelokruga tijela koje obavlja neku drugu državnu funkciju. bez obzira na to kako su ustavnopravno i zbiljski uređeni odnosi između njezinih tijela (državnog poglavara i vlade) i tijela zakonodavne i sudske funkcije. • Obavljajući poslove koji čine sadržaj izvršne funkcije. Pravni i politički akti izvršne vlasti III • Politički akti ili akti vlade jesu:      rata. što ne znači da oni nisu u određenom smislu i pravni akti. izvršna tijela (državni poglavar i vlada) donose prema njihovoj pravnoj prirodi dvije vrste akata:  pravni akti u punom smislu riječi kojima oni prije svega ustrojavaju i usmjeravaju primjenu zakona. jer je njihovo donošenje predviđeno ustavom i mogu se donositi samo na temelju izričite ustavne ovlasti koja se može dalje razrađivati zakonskim normama. što nužno proizlazi iz njihova prvog obilježja. akti kojima se odvijaju diplomatski odnosi. izvršna vlast ima dvije dimenzije:   najviše političku i po prirodi poslova koje obavlja uvijek više ili manje autonomnu funkciju.• u jednom i u drugom slučaju izvršno tijelo ne obavlja izvršnu funkciju. a odnose se na raspolaganje oružanim snagama i vođenje Pravni i politički akti izvršne vlasti IV • Raspolažući pravom donošenja i pravnih akata i političkih akata (akata vlade). Pravni i politički akti izvršne vlasti II • • nisu podrobnije uređeni pravom. akti koji proizlaze iz odnosa između izvršnih tijela i predstavničkog tijela. 3 osnovna slučaja:    Nužda (vanjska ili unutrašnja opasnost) Neposredno ustavno ovlaštenje Zakonodavna delegacija Upletanje izvršnih tijela u zakonodavnu funkciju II 151 .

na temelju ovlasti samog zakonodavnog tijela . izvršno tijelo u potpunosti zamjenjuje zakonodavno tijelo. 100. Odredbe o poremećaju djelokruga u RH I • Predsjednik Republike – čl.pravni akti (sa zakonskom snagom) kojima izvršna tijela u stanju nužde zadiru u djelokrug zakonodavca    Zadiranje u materiju zakona/ustava Mogući uvjet da zakonodavno tijelo nije u zasjedanju Naknadna potvrda od strane zakonodavnog tijela Poremećaj djelokruga – neposredno ustavno ovlaštenje • Uredbe na temelju neposrednog ustavnog ovlaštenja – pravni akt kojima izvršna tijela na temelju ovlasti samog ustava uređuju odnose koji su inače u nadležnosti zakonodavca   Zakoni u materijalnom smislu Ustav Republike Hrvatske. imaju zakonsku snagu ako po svom sadržaju nisu prekoračile dobivenu ovlast.zakonodavna delegacija • Zakonodavno tijelo može ovlastiti izvršno tijelo da donese neki opći propis čije je donošenje prema ustavu u njegovu djelokrugu. • Uredbe. URH (uredbe sa zakonskom snagom)  Ratno stanje  Neposredna ugroženost neovisnosti. jedinstvenosti i opstojnosti države  Tijela državne vlasti u nemogućnosti da redovito obavljaju svoje ustavne dužnosti  Naknadna potvrda uredbi od strane Sabora • Predsjednik Republike .čl. • Pravni akti koje donosi izvršno tijelo na temelju ovlasti zakonodavnog tijela nazivaju se u ustavnopravnoj teoriji uredbe na temelju zakonske ovlasti. 1. URH (ipak može donositi uredbe s ustavnom snagom):  Privremeno ograničenje pojedinih ustavnih sloboda i prava  U slučaju ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti države te velikih prirodnih nepogoda  Samo ako se Sabor ne može sastati Odredbe o poremećaju djelokruga na temelju zakonske ovlasti u hrvatskom ustavnom uređenju I • Sabor može najviše na vrijeme od godinu dana ovlastiti Vladu da uredbama uređuje pojedina pitanja iz njegova djelokruga i to u razdoblju: 152 . godine  Poremećaj nadležnosti u korist predsjednika Republike i vlade Poremećaj djelokruga .• Uredbe iz nužde . • Donoseći uredbe na temelju zakonske ovlasti u granicama zakonodavne delegacije. 17. st. godine ne predviđa mogućnost donošenja uredaba na temelju neposredne ustavne ovlasti • Francuski Ustav iz 1958. nakon ustavnih promjena iz 2000. na temelju zakonodavne ovlasti.

URH:  Vlada Republike Hrvatske donosi uredbe za izvršenje zakona • Obilježja:  Vezanost uz određeni zakon koji razrađuju  Vrijede vremenski isto kao i zakon  Ne smiju proturječiti zakonu  Ne smiju propisivati nikakva nova načela ili prava i obveze niti drukčije uređivati društvene odnose 153 . Uredbe za primjenu ili izvršenje zakona • Nema poremećaja nadležnosti • Nije potrebno posebno ustavno ovlaštenje • Čl. siječnja 2005. srpnja do 15.   od 15. i od 15. djelokrug i način rada državnih tijela i lokalne samouprave. u razdoblju od dana raspuštanja ili isteka mandata Hrvatskoga sabora pa do dana prvog zasjedanja novoizabranoga Hrvatskoga sabora Odredbe o poremećaju djelokruga na temelju zakonske ovlasti u hrvatskom ustavnom uređenju II •      Ustav zabranjuje zakonodavnu delegaciju kada je riječ o: razradi Ustavom utvrđenih ljudskih prava i temeljnih sloboda. do 15. izborni sustav. izmjena državnog proračuna i propisivanja poreza. nacionalna prava. prosinca 2004. 112. ustrojstvo. rujna 2005.

Načelo diobe i načelo jedinstva vlasti i oblici njihove primjene Ustrojstvo i dioba vlasti I Pojam ustrojstva vlasti: ustavno utvrđeni ili zbiljski odnosi između zakonodavnih. i 18. st. već sustav suradnje i uzajamnog nadzora Oblikovanje načela o diobi vlasti II  «vječno je iskustvo» da je svaki čovjek koji ima vlast sklon da je zlouporabi  Montesquieuov model nije oštra ustrojbena podjela između tijela koji obavljaju tri osnovne državne funkcije  međusobna suradnja i uzajamni nadzor jednog tijela vlasti nad drugim kako bi se međusobno ograničavali i sprječavali da ni jedan od njih ne zlouporabi na štetu političke slobode građana  zakonodavnu vlast treba obnašati predstavničko tijelo zajedno s kraljem  izvršnu kralj  sudsku osobe neposredno izabrane od naroda 154 . na državnoj i lokalnoj razini         Horizontalni odnos državnih tijela (na istoj razini) Načelo diobe i načelo jedinstva vlasti Ustavni modeli ustrojstva vlasti: Predsjednička vlada Polupredsjednička vlada Parlamentarna vlada Skupštinska vlada Oblikovanje načela o diobi vlasti I     Borba građanstva u 17. izvršnih i sudskih tijela. izvršna i sudska Nema oštre podjele. protiv apsolutne monarhije Montesquieu – O duhu zakona Trodioba vlasti: zakonodavna.

građanske demokracije temeljni ustavni model ustrojstva vlasti Oblikovanje načela o diobi vlasti III     Ustav SAD – 1787. i švicarskog ustava iz 1874. Rousseau u okviru koncepcije neotuđive. godine Suvremena shvaćanja o diobi vlasti I 2 osnovne koncepcije:  Prva koncepcija  potpuna međusobna i funkcionalna neovisnost triju vlasti  poistovjećivanje zakonodavne vlasti sa zakonodavnim tijelom. usuglašavanje. nedjeljive i nepredstavljive narodne suverenosti 155 . godine Slučaj montagnardskog ustava iz 1793. izvršne s izvršnim tijelom  tijela jedne vlasti ne proizlaze iz tijela druge vlasti  ne smiju biti birani ni postavljani od tijela druge vlasti  posve neovisna osnova oblikovanja  tijela jedne vlasti ne smiju politički odgovarati tijelima druge vlasti  tijela jedne vlasti ne mogu raspolagati ustavnim pravom opozivanja ili razrješenja tijela druge vlasti  potpuna samostalnost u obavljanju djelokruga tijela svake vlasti  ne smiju raspolagati ustavnim pravom uplitanja u djelatnost drugih vlasti  Suvremena shvaćanja o diobi vlasti II  Druga koncepcija  svrha primjene diobe vlasti je sprječavanje koncentracije vlasti unutar jednog tijela  dodjeljivanje osnovnih državnih funkcija (u materijalnom smislu) različitim državnim tijelima  odnosi između državnih tijela su različiti (suradnja. godine francuska Deklaracija o pravima čovjeka i građanina – 1789. Načelo podjele vlasti u svim sustavima tzv. A NE MEHANIČKA PODJELA (PREMA NAČELU NARODNOG SUVERENITETA) JEDINSTVENE I JEDNE DRŽAVNE VLASTI NA TRI ODVOJENA DIJELA Načelo jedinstva vlasti i sustav skupštinske vlade I  Načelo jedinstva vlasti  Prvi potpunije razradio J. godine Ustav Francuske – 1791. sudske sa sudskim tijelom. ravnoteža)  ni jedno tijelo ne raspolaže ustavnom mogućnošću ustrojbene i funkcionalne nadmoći nad ostalima  sva tijela načelno ravnopravna kako bi se međusobno ograničavala  sustav vlasti ograničen  STVARNI CILJ NAČELA PODJELE VLASTI JEST OGRANIČENJE VLASTI. J.

švicarski sustav. izričito podređujući prvi drugoj (Laferriėre) podređenost izvršnih tijela proizlazi iz demokratske ideje da skupština koju je izabrao narod i koju zastupa narod mora biti vrhovno tijelo vlasti u državi Primjena skupštinske vlade u Švicarskoj I    Ustav iz 1874. utjecali su:  osebujan društveno-politički povijesni razvitak (patricijska demokracija  građansko politička demokracija)  Konfederativna skupština kao jedino zajedničko tijelo suverenih kantona imala je sve ovlasti odlučivanja na razini Konfederacije 156 . komunistički sustavi) Obilježja sustava skupštinske vlade I I. i 1874. SKUPŠTINSKA VLADA (jedno shvaćanje)  određen broj oblika ustroja vlasti koji su postojali. Pariška komuna. SKUPŠTINSKA VLADA (drugo shvaćanje)  osebujan svjesno na načelima suprotnim diobi vlast utemeljen ustavno pravni sustav odnosa između parlamenta i vlade    sustav koji svjesno ne primjenjuje diobu vlasti na odnose izvršne i zakonodavne vlasti. stoljeća nadalje  Na skupštinski sustav prema Ustavu iz 1848. postoje u različitim društveno-povijesnim trenucima i unutar različitih političkih sustava    neki uopće ne priznaju kao posebnu vrstu ustrojstva vlasti  rijetka ustavna primjena i nerazvijenost njezinih institucija koje su ustavnopravno zacrtane  jedna podvrsta sustava parlamentarne vlade politička odgovornost vlade prema parlamentu osnovno je obilježje i parlamentarne i skupštinske vlade koja ne označava kvalitetno različit sustav odnosa između parlamenta i vlade Obilježja sustava skupštinske vlade II II.zakonodavna funkcija (obilježava ju volja) izvršna funkcija (obilježava ju sila)  dijelovi jedne jedinstvene i nedjeljive vlasti iako one moraju imati različite nositelje  pod suverenom vlašću naroda  Rousseau  predlagao stalan sustav nadzora zakonodavca nad radom tijela izvršne funkcije s mogućnošću mijenjanja njihovih vršitelja svake dvije godine kao djelotvoran oblik njihove političke odgovornosti   Načelo jedinstva vlasti i sustav skupštinske vlade II  Skupštinska vlada  Različita shvaćanja  Zajedničko obilježje: određen stupanj funkcionalne i ustrojbene nadmoći skupštine unutar cjelovitog sustava ustroja državne vlasti  Konventski sustav. godine Specifičan povijesni razvoj Oblikovanje Švicarske Konfederacije od 13.

 nije postojala apsolutna monarhija  nije se razvila doktrina diobe vlasti  sustav skupštinske vlade primijenjen je i ustavno a ne samo zbiljski u ustavnopravnim okvirima parlamentarne vlade Primjena skupštinske vlade u Švicarskoj II    SAVEZNA SKUPŠTINA  najviše tijelo vlasti u federaciji Nacionalno vijeće  predstavnički dom svih građana Vijeće kantona  kantoni sudjeluju u obavljanju savezne zakonodavne vlasti  po dva predstavnika iz svakog kantona Primjena skupštinske vlade u Švicarskoj III             NADLEŽNOST SAVEZNE SKUPŠTINE: donošenje saveznih zakona. odluka. nije vrhovni zapovjednik oružanih snaga niti kao pojedinac predstavlja Švicarsku u inozemstvu 157 . proračuna potvrda međunarodnih ugovora raspolaganje vojskom proglašenja rata i mira i zbor Saveznog vijeća nadzor nad upravom i federalnim pravosuđem rješavanje sukoba djelokruga između federalnih tijela proglašenje amnestije i davanje pomilovanja Primjena skupštinske vlade u Švicarskoj IV SAVEZNO VIJEĆE  najviše izvršno tijelo federacije koje bira Savezna skupština na zajedničkoj sjednici svojih domova na 4 godine KOLEGIJALNO TIJELO SASTAVLJENO OD 7 ČLANOVA (objedinjava ukupnost izvršne i upravne funkcije federacije u kojem je svaki član na čelu svog ministarskog resora) KOLEKTIVNI POGLAVAR DRŽAVE kojem predsjeda predsjednik Konfederacije kojeg zamjenjuje potpredsjednik  između članova saveznog vijeća na godinu dana bira Savezna skupština Primjena skupštinske vlade u Švicarskoj V  PREDSJEDNIK KONFEDERACIJE ne posjeduje nikakvu osobnu politički vlast niti ima neke tradicionalne ovlasti (ne raspolaže pravo pomilovanja.

Primjena skupštinske vlade u Švicarskoj VII SAVEZNA SKUPŠTINA može određivati kako će Savezno vijeće obavljati poslove iz njegove nadležnost na dva načina:      može formalno pozvat Savezno vijeće da ispita treba li neka mjera biti donesena ima pravo dati obvezne smjernice ili naputke o mjerama koje mora poduzeti SAVEZNO VIJEĆE ne može u slučaju nesuglasnosti sa Saveznom skupštinom raspustiti Saveznu skupštinu Primijenjen sustav skupštinske vlade Primjena skupštinske vlade u Švicarskoj VIII  DIREKTORIJALNI SUSTAV  jer kolegijalni državni poglavar ima funkcije vlade. a nije politički odgovoran skupštini  Sustav SKUPŠTINSKE VLADE u zbilji u Švicarskoj se ne primjenjuje jer je Savezno vijeće politički najvažnije tijelo odlučivanja u federaciji jer:  djeluje kao najviše izvršno tijelo  djeluje zbiljski kao zakonodavno tijelo u materijalnom smislu  daje poticaj za rad svih drugih tijela federacije  SAVEZNA SKUPŠTINA u zbilji je prije svega nadzorno tijelo koje ograničuje u okvirima nadzora zakonitosti njegovih akata i rada djelatnost Saveznog vijeća i uprave u cijelosti  RIJEČ JE O PRIVIDNOJ SKUPŠTINSKOJ VLADI Totalitarne komunističke države I Načelo jedinstva vlasti i skupštinski sustav imaju slijedeća temeljna obilježja:  u državi postoji samo jedna vlast koju nije moguće dijeliti  najviša vlast pripada narodu  radničkoj klasi ili neposredno ili posredno preko izabranih članova skupštine  izvršan i sudbena tijela vlasti moraju biti birana i opoziva od skupštine  tijela koja obavljaju različite državne funkcije (ali ne i vlast) ne smiju suprotno načelu diobe vlasti. biti neovisna jedna od drugih niti smiju biti politički neodgovorna  158 . PREDSJEDNIK KONFEDERACIJE prvi je među jednakima (za vrijeme od godine dana dok mu traje mandat ostaje na čelu svog resora) Primjena skupštinske vlade u Švicarskoj VI        SAVEZNO VIJEĆE: ima pravo na zakonodavnu inicijativu brine o primjeni saveznih zakona i odluka nadzire suglasnost kantonalnih akata s pravnim poretkom federacije upravlja saveznim financijama nadzire rad dužnosnika i službenika savezne uprave SAVEZNO VIJEĆE koje istodobno obavlja funkciju vlade i kolegijalnog državnog poglavara Skupština ne može opozvati  samo je djelomično odgovorno Skupštini jer joj ni politički ne ogovara.

ona bira i opoziva državnog poglavara i suce najvišeg suda u državi  Totalitarne komunističke države II  ni jedno tijelo izvršne funkcije ne smije imati pravo suspenzivnog veta prema aktima skupštine niti pravo da ju u bilo kojoj situaciji raspusti  Skupština ima unutar ustroja državne vlasti potpuno ustrojbenu i funkcionalnu nadmoć u odnosu na sva druga državna tijela a napose izvršna i upravna  Skupština odgovara biračima  radničkoj klasi koji moraju imati mogućnost opoziva njezinih članova  U zbilji sva vlast i funkcionalno i ustrojbeno bila je koncentrirana unutar izvršnih tijela (vlade odnosno državnog poglavara) i jedino dopuštene komunističke stranke  Skupštinski sustav samo je jedna od mnogih institucionalnih iluzija čiji se pokušaji primjene ozbiljuju kao njegova suprotnost Sustav predsjedničke vlade I      Temeljna obilježja Izbor i ustavni položaj triju vlasti Kongres Predsjednik Vrhovni sud/federalni sudovi Sustav predsjedničke vlade II          Ustavna razdioba ovlasti i djelovanje sustava “kočnica i ravnoteža” Zakonodavna djelatnost Državni proračun Imenovanja i razrješenja Delegirano zakonodavstvo Vanjska politika Impeachment Kongresni nadzor nad administracijom Djelovanje Vrhovnog suda SAD Sustav predsjedničke vlade III  uspostavljen u SAD 1787.sva državna tijela moraju biti ovisna i odgovorna skupštini koja ujedno obavlja i zakonodavnu funkciju  skupština bira i opoziva vladu. godine kao prvi oblik ustavne republikanske vlade u svijetu  osnovica sustava koji se naziva PREZIDENCIJALISTIČKIM  potpuna dominacija državnog poglavara u sustavu ustrojstva vlasti  Temeljne značajke američkog ustavnog modela ustroja vlasti:  neposredan izbor predsjednika od građana 159 .

svaki sa svojim područjem djelokruga. na način da istovjetan tekst bude izglasan u plenumu oba doma. gdje je dužnost državnog poglavara objedinjena s dužnošću predsjednika vlade  odsutnost političke odgovornosti jedne vlasti prema drugoj  dioba vlasti ustavom potvrđena na samo kao odvajanje tijela koja obavljaju tri temeljne državne funkcije već putem razdiobe ovlasti među njima u pojedinim poslovima koji spadaju u te funkcije  Sustav predsjedničke vlade IVI  Temeljna politička značajka djelovanja američkog modela jest djelotvoran mehanizam «KOČNICA I RAVNOTEŽA» kao oblika međusobnog utjecaja zakonodavne. a Senat ima prednost u pitanjima vanjske politike i imenovanju saveznih dužnosnika  Zastupničkim domom predsjeda speaker vođa većinske stranke  bira se za svako zasjedanje Kongresa  Predsjednik Senata po Ustavu je potpredsjednik SAD Sustav predsjedničke vlade VIII  PREDSJEDNIK I POTPREDSJEDNIK SAD 160 . parcijalno obnavljanje) zastupnici se biraju na neposrednim izborima u izbornim okruzima kao malim izbornim jedinicama  jedan u svakom izbornom okrugu krojenje izbornih okruga (gerrymandering) senatori se biraju prema propisima države članice federacije Sustav predsjedničke vlade VII  zakonske akte i državni proračun domovi donose ravnopravno. izvršne i sudbene vlasti.  Američki utemeljitelji nastojali su osigurati oblike međusobnog utjecaja na gotovo svim područjima djelovanja državnih tijela.jedinstvena izvršna vlast. no tada se ne radi o aktima zakonske prirode  inicijativa pripada isključivo zastupnicima. a ostvaruje se preko pojedinih odbora domova  domovi načelno ravnopravni. Kongres i Vrhovni sud SAD načelno su Ustavom stavljeni u ravnopravan položaj. a ostale odluke (rezolucija) domovi donose zajednički ali i odvojeno. Zastupnički dom ima prednost u financijskim pitanjima. ali i s predviđenim mehanizmom utjecaja jednih na druge. koji se dugotrajnim razvitkom institucionalno oblikovali kao sustav «kočnica i ravnoteža»  Predsjednik SAD. Sustav predsjedničke vlade V         KONGRES ZASTUPNIČKI DOM predstavništvo građana država članica američke federacije SENAT predstavništvo država s po 2 senatora Sustav predsjedničke vlade VI zastupnici se biraju na dvije godine a senatori na šest godina svake dvije godine održavaju se izvori za jednu trećinu mjesta u Senatu (tzv.

Predsjednikovu djelatnost podupire niz posebnih savjetodavnih tijela koje sam imenuje. najmanje kandidate za predsjednika i potpredsjednika utvrđuju na svojim nacionalnim konvencijama dvije najveće stranke. dok administraciju vodi niz specijaliziranih ureda izdvojenih iz savezne administracije Sustav predsjedničke vlade XII  VRHOVNI SUD SAD  najviši federalni sud (uz koji djeluje cijeli sustav federalne sudbene vlasti)  federalne suce imenuje predsjednik SAD uz suglasnost Senata  djelokrug prvog stupnja u sporovima koji se odnose na ambasadore.1) Izbor        tri. a u nekima su to i obvezni učiniti Sustav predsjedničke vlade X          Ustavni položaj Predsjedniku je Ustavom povjerena: izvršna vlast vrhovno zapovjedništvo oružanih snaga položaj državnog poglavara vođenje vanjske politike Sustav predsjedničke vlade XI U većini poslova pri obavljanju tih dužnosti sudjeluju na određeni način i domovi Kongresa u skladu s utvrđenom razdiobom djelokruga Predsjednik nije politički odgovoran ali Ustav predviđa posebnu kaznenu odgovornost za «izdaju. diplomatske predstavnike i konzule i u slučaju da je stranka neka od država ili strana država. a u svim drugim slučajevima kao prizivni sud u sporovima u kojima su odlučivali federalni sudovi  sam odlučuje koji će predmet razmatrati  ispituje ustavnost zakona 161 . broj elektora u državi članici jednak je broju zastupnika i senatora te države tj. demokrati i republikanci tako da se građani pri izboru elektora opredjeljuju za jednog od njih.   elektori uvijek daju svoje glasove u skladu s odlukom birača njihove države. podmićivanje i druga teška kaznena djela» koja se ostvaruje u postupku impeachmenta.elektori. Za predsjednika SAD može biti izabrana osoba: državljanin SAD najmanje 35 godina života boravak u SAD najmanje 14 godina Isti uvjeti i za potpredsjednika Sustav predsjedničke vlade IX predsjednika biraju drugostupanjski izbornici .

ranije donesenim sudskim odlukama teret dokaza snosi tužitelj zakon se oglašava neustavnim na najužoj mogućoj osnovi sudi se o ustavnosti.Sustav predsjedničke vlade XIII       NAČELA SUDBENOG POSTUPKA VRHOVNOG SUDA: samoograničavanje suda obveza suda da se upušta u pitanja političke prirode. -Sud za međunarodnu trgovinu -Žalbeni sud za carine i patente. a ne činjenična pitanja Vrhovni sud nije vezan precedentima. -Vojni žalbeni sud Sustav predsjedničke vlade XVII   USTAVNA RAZDIOBA OVLASTI I DJELOVANJE SUSTAVA «KOČNICA I RAVNOTEŽA» Ustavom obavljena razdioba djelokruga uključuje međudjelovanje različitih državnih tijela u obavljanju pojedinih djelatnosti  omogućilo razvitak niza institucija sustava «kočnica i ravnoteža»   Zakonodavna djelatnost prijedlozi zakona moraju poteći iz Kongresa 162 . a ne o razboritosti zakona suci odlučuju većinom glasova Sustav predsjedničke vlade XV FEDERALNI SUDOVI Sudbeni zakonik 1948 Zakon o poboljšanju federalnih sudova 1982 prvostupanjski sudovi  okružni sudovi nadležni za pojedina teritorijalna-sudbena područja porota = skup laika koji donosi odluku o krivnji ili odgovornosti Sustav predsjedničke vlade XVI      sudovi drugog stupnja  regionalni žalbeni sudovi (11) s kasatornim djelokruzima nadležni i za pravnu zaštitu protiv odluka saveznih upravnih agencija ne mogu odbiti djelokrug kao što može Vrhovni sud Federalni sudovi s određenim djelokrugom -Sud za pritužbe. Sud ne odlučuje o politici nego o pravu u sporu mora postojati jasna suprotnost interesa zahtjev mora biti određen od stranke zaštitu ne može tražiti osoba koja je stekla korist određenim postupanjem Sustav predsjedničke vlade XIV           sud odlučuje pravna.

a članove (ili dio) imenuju kongresni odbori Sustav predsjedničke vlade XXII  Delegirano zakonodavstvo  Prema ustavu SAD  delegacija normativnog djelokruga nije dopuštena 163 . savezne tajnike i čelnike tijela savezne uprave uz suglasnost Senata za razrješavanje saveznih upravnih dužnosnika nije potrebo mišljenje Senata Savezna uprava: državni resori savezne uprave  nadzire predsjednik a financira Kongres neovisne komisije ili regulatorne agencije  ustrojava Kongres. uskratom ili odobravanjem utječu na obavljanje političkih ciljeva administracije predsjednik ne može poduzimati određene djelatnosti ako mu Kongres uskrati sredstva  ne može arbitrarno odlučiti o utrošku sredstava za pojedine namjene koje je utvrdio Kongres «Vlast novčanika» koju ima Kongres koristi se kao sredstvo utjecaja na politiku izvršne vlasti «vlast mača» koju nadzire predsjednik Sustav predsjedničke vlade XXI       Imenovanja i razrješenja predsjednik imenuje federalne suce. ravnatelje imenuju predsjednik.predsjednik zakonodavnu inicijativu ostvaruje preko «svojih « zastupnika i senatora  utječe na zakonodavnu djelatnost Kongresa   u Poruci o stanju Unije izlaže svoj zakonodavni program Sustav predsjedničke vlade XVIII        Pravo suspenzivnog veta dužan ga je u roku 10 dana potpisati – čime dobiva pravnu snagu vratiti ga domovima sa svojim primjedbama s obrazloženjem zašto ga neće potpisati potpis (poruka o vetu) ne vrati li izglasani tekst zakona u roku od 10 dana = postaje zakon Sustav predsjedničke vlade XIX ako Kongres u međuvremenu prestane zasjedati prijedlog neće postati zakonom pocket veto = zakon ostaje pri predsjedniku (u njegovom džepu) kad prođe 10 dana bez izričite odluke predsjednika. a kongresno zasjedanje u međuvremenu završi Prijedlog zakona postaje zakon svakoga ponovo usvoje oba doma dvotrećinskom većinom glasova svih zastupnika Sustav predsjedničke vlade XX      Državni proračun Kongres odlučuje o raspisivanju poreza i trošenju sredstava državnog proračuna  osnovica utjecaja u političkim odlukama kongresni odbori odlučuju o korištenju sredstava u zasebne određene svrhe i ciljeve  ograničavanjem.

odlučuje o sredstvima za njihovo korištenje Predsjednik kao vrhovni zapovjednik naređuje neposredno angažira vojsku Sustav predsjedničke vlade XXV  Impeachment = postupak ostvarivanja posebne odgovornosti predsjednika SAD. jer pretežitu većinu propisa kojima se uređuju svakodnevne djelatnosti građana i njihovih organizacija u SAD donose UPRAVNA TIJELA i NEOVISNE REGULATORNE AGENCIJE  tzv.  za ratifikaciju međunarodnih ugovora potrebna je suglasnost dvije trećine nazočnih senatora. oprema vojsku. istražitelj) odlučuje ima li mjesta podizanju optužbe  u slučaju podizanja optužbe Senat se konstituira kao sud kojem u tom slučaju predsjeda predsjednik Vrhovnog suda  za osudu je potrebna dvotrećinska većina glasova svih senatora  sankcija je uklanjanje osuđenog dužnosnika s položaja Sustav predsjedničke vlade XXVI 164 . ambasadore i druge diplomatske i konzularne zastupnike. Potpredsjednika SAD i drugih civilnih dužnosnika koji se provodi zbog izdaje.  predsjednik imenuje. uz savjet i pristanak Senata. uz suglasnost i savjet Senata. podmićivanja i «drugih teških zločina»  cilj = udaljenje dužnosnika s položaja  Zastupnički dom na temelju izvješća (odbori.  IZVRŠNI SPORAZUM  (ne radi se o međunarodnom ugovoru za koji je potreban ratifikacija)  izbjegavanje dvotrećinske većine u Senatu  Kongres zakonom ograničio slobodu djelovanja predsjednika određujući gdje nije moguće zaključivati izvršne sporazume i obvezao predsjednika da o zaključenja ugovora odmah izvijesti Kongres Sustav predsjedničke vlade XXIV    Obrana i vođenja rata Kongres objavljuje rat. KONGRESNI VETO = nadzor nad delegiranim zakonodavstvom = pravo doma ili pojedinih odbora da svojom odlukom PONIŠTE PROPIS ILI OBUSTAVE DJELOVANJE ADMINISTRATIVNE AGENCIJE  proglašen neustavnim kao suprotan načelu diobe vlasti i dvodomnog odlučivanja o zakonodavstvu   Sustav predsjedničke vlade XXIII  Vanjska politika  predsjednik SAD prema Ustavu vodi vanjsku politiku.Kongres mora obavljati sve zakonodavne djelatnosti NIJE TAKO.

raspustiti parlament  Državni poglavar nije politički odgovoran  Institucija supotpisa  Državni poglavar. zbog supotpisivanja njegovih akata u čistom parlamentarnom sustavu zbiljski nema nikakvu samostalnu ovlast  ustavno . i izvršne): Načelo jednakosti vlasti Načelo suradnje vlasti Načelo uzajamnog djelovanja između vlasti Temeljna obilježja II 4 temeljna ustavna obilježja: Vlada proizlazi iz parlamenta i politički je odgovorna parlamentu  Izvršna vlast može. Kongresna istraživačka služba  specijalizirane službe prate rad izvršnih agencija  sustav «kočnica i ravnoteža» i na planu stručne djelatnost  Sustav parlamentarne vlade  Temeljna obilježja  Pregled razvitka  Ograničena monarhija  Orleanski parlamentarizam  Parlamentarizam poremećene ravnoteže u korist zakonodavne vlasti  Parlamentarizam u Njemačkoj (1871-1933)  Suvremeni pralamentarizam – poremećena ranoteža u korist zakonodavne vlasti  Suvremeni parlamentarizam – poremećena ravnoteža u korist izvršne vlasti  Polupredsjednički sustav  Zaključna razmatranja Temeljna obilježja I       TEMELJNA OBILJEŽJA SUSTAVA PARLAMENTARNE VLADE Ideja ograničenja političke vlasti Sustav dualiteta vlasti (zak.Kongresni nadzor nad administracijom nadzor Kongresa nad administrativnim agencijama putem odbora domova Kongres može valjano donositi zakone jedino ako je temeljito obaviješten o stanju u pojedinim područjima državne djelatnosti (tumačenje) Kongres stvara niz vlastitih specijaliziranih službi i ureda  odgovara na glavnu prednost administracije  stručnost i raspolaganje informacijama: Ured za primjenu tehnologije. Kongresni ured za državni proračun. pod određenim uvjetima.politička vlast mala  samo formalni predstavnik državnog suvereniteta   165 .

Pregled razvitka

 
 

Borba građanstva i plemstva (18-19. st) Ograničenje monarhove političke vlasti Uvođenje općeg prava glasa Pojava političkih stranaka Jačanje parlamenta prema izvršnoj vlasti, ali i obratno 4 razvojna razdoblja: Ograničena monarhija Orelanski parlamentarizam Poremećena ravnoteža u korist zakonodavne vlasti Poremećena ravnoteža u korist izvršne vlasti

 
   

Ograničena monarhija I  odraz početka diobe vlasti između plemstva i građanstva→ kompromisno osvaja manji dio vlasti  nastaje ustavnim aktima u kojima monarh formalno slobodnom voljom oktroira sam ograničavajući svoju vlast → STAVRNO PRISILJEN  VEL. BRITANIJA: Habeas corpus act, Bill of Rights  FRANCUSKA: Povelja iz 1814 oktroirao Louis XVIII → ograničava vlast monarha i pravno ukida njegov apsolutizam Ograničena monarhija II  monarhu i njegovu upravnom aparatu u odnosu prema predstavničkom tijelu ostavlja odlučujući dio vlasti  monarh isključivi neodgovorni nositelj izvršne vlasti  ministri ne odgovaraju predstavničkom tijelu  uz parlament monarh stvarni čimbenik zakonodavne vlasti:  ima pravo zakonodavne inicijative  ima pravo zakonodavne sankcije Orleanski parlamentarizam I  rezultanta potvrde građanstva kao samostalne političke snage  građanstvo raspolaže znatno većim dijelom političke vlasti VELIKA BRITANIJA: od početka 18. do početka 19. st. FRANCUSKA: razdoblje Srpanjske monarhije između 1830. i 1848. god.  monarh prestaje sudjelovati u zakonodavnoj vlasti → nestaje element podjele između njega i predstavničkog tijela  prestanak korištenja prava zakonodavne inicijative  potvrđujući zakone sve manje, a zatim se uopće ne služi pravo zakonodavne sankcije Orleanski parlamentarizam II

   

predstavnička tijela dobivaju (u odnosu na monarha) ustrojbenu samostalnost: biraju svog predsjednika samostalno uređuju unutarnje ustrojstvo monarh prestaje biti isključivi stvarni nositelj izvršne vlasti

166

razvija se ministarski kabinet na čelu s prvim ministrom → nisu povjerenici monarha jer ne određuje okvire njihove djelatnosti Orleanski parlamentarizam III

    

ministarski kabinet relativno je samostalno tijelo koje politički odgovara monarhu ali je odgovorno politički i predstavničkom tijelu izvršna vlast se ustrojbeno dijeli na monarha i ministarski kabinet dvostruka pol. odgovornost kabineta → u zbilji sve se više očituje samo kao odgovornost prema parlamentu Orleanski ili dualistički parlamentarizam institucionalno je bio sustav ravnoteže dvaju tijela – monarha i predstavničkog tijela – koja surađuju posredstvom vlade. PARLAMENTARIZAM U NJEMAČKOJ (1871.-1933.) I Osobitosti (nazvan i vajmarskim parlamentarizmom, racionaliziranim parlamentarizmom ili mješovitim sustavom parlamentarne i predsjedničke vlade):

državni poglavar (predsjednika Reicha) biran neposredno → imao istu osnovicu kao i Reichstag → veći politički autoritet jer ga je biralo višemilijunsko biračko tijelo,

 

predsjednik Reicha imenovao je kancelara (prvog ministra) koji je uz političku odgovornost prema Parlamentu (Reichstagu) bio odgovoran i predsjedniku Reicha, PARLAMENTARIZAM U NJEMAČKOJ (1871.-1933.) II pravo raspuštanja Reichstaga → imenovao kancelara i vladu s njegovim političkim povjerenjem, a ne s povjerenjem većine u Reichstagu → na prijedlog novog kancelara raspušta Reichstag, raspisuje izbore u uvjerenju da će donijeti većinu vladi koja uživa njegovo povjerenje,

  

Težište političke vlasti pomaknuto prema izvršnoj vlasti Pretača (prvi primjer) polupredsjedničkog sustava

Poremećena ravnoteža u korist zakonodavne vlasti Nastaje potpunim preuzimanjem vlasti od građanstva ili uklapanjem plemstva u potpunosti u građanski sustav  središte vlasti i zbiljske institucionalne moći nalazi se u parlamentu  pravo poglavara da samostalno određuje kandidata za prvog ministra i pravo izvršne vlasti da raspusti parlament → ne primjenjuje se u političkoj zbilji  održao se dugo tamo gdje se u okviru višestranačkog sustava u kojem ni jedna stranka nije mogla osvojiti većinu u parlamentu, a stranke koalicije zbog odsustva stege nisu se mogle dugo održati na vlasti  tamo gdje se razvio dvostranački sustav s čvrstom unutarnjom stegom (VELIKA BRITANIJA 70 - te godine 19. st.) razvio se u parlamentarizam poremećene ravnoteže u korist izvršne vlasti koju obilježava suvremena primjena parlamentarnog sustava Poremećena ravnoteža u korist izvršne vlasti


  

3 osnovna oblika: Dvostranački parlamentarizam Većinski parlamentarizam Polupredsjednički sustav

167

Dvostranački parlamentarizam I VEL. BRITANIJA → dvostranački sustav (u Domu komuna) dvije stranke najbrojnije zastupljene

 

vladati

jedna stranka raspolaže apsolutnom većinom zastupnika pa može između izbora samostalno

uzroci postojanja dvostranačkog sustava → izborni sustav → male izborne jedinice u kojima se relativnom većinom bira jedan zastupnik → stvaranje velikih političkih stranaka i eliminacija malih što pridonosi održavanju DVOSTRANAČKOG SUSTAVA,

Dvostranački parlamentarizam II birači biraju u svakoj izbornoj jedinici osobu svog povjerenja koja ih treba predstavljati u Domu → stvarno stranke određuju kandidate u pojedinim jedinicama

  

birači glasuju za Konzervativnu, Laburističku, ili koaliciju Liberalne i Socijalističke stranke → ličnost kandidata sekundarna stranka s apsolutnom većinom u Domu komuna oblikuje vladu na čelu s njezinim političkim vođom → u nju ulaze njezini vodeći ljudi Dvostranački parlamentarizam III  stvarno birači, a ne Dom komuna biraju predsjednika vlade → dvostranački sustav krije u sebi elemente predsjedničke vlade  podređenost vlade Domu komuna nestaje  vlada provodi politiku koju Dom komuna uvijek potvrđuje  Dom komuna u određenoj mjeri oblikuje politički nadzor (posredan) nad radom vlade i kabineta  oporba političkih stranaka ima svoj kabinet u sjeni i vladu koja nastoji iznositi što uvjerljivije argumente protiv vladine politike  relativno djelotvorna mogućnost političkog nadzora izvršne vlasti kroz Dom komuna kao oblik posredovanja političke javnosti → manje neposredno institucionalna a više neposredno politička → osnovni mehanizam je izborni proces,  Višestranački sustavi u Europi različiti su s obzirom na broj političkih stranka i njihovu političku snagu. Većinski parlamentarizam  2 osnovna oblika:  Jedna stranka čitav mandat ima većinu u parlamentu  Koalicije  Različiti pojavni oblici u različitim državama  Njemačka, Austrija (2 veće i 1 manja stranka)  Španjolska (1 velika i 2 manje stranke)  Danska, Nizozemska, Belgija (velik broj stranaka)  Švedska, Norveška, Finska (1 velika, više manjih i jakih stranaka)  2 tendencije:

168

 

Smanjenje broja stranaka bipolarizacija

Polupredsjednički sustav I  treći oblik suvremenog parlamentarizma - parlamentarizam poremećene ravnoteže u korist izvršne vlasti  izmijenjen i temeljni ustavni model parlamentarizma,  ustavnopravno obilježja polupredsjedničkog sustava - u maloj mjeri odstupanje od obilježja čistog parlamentarnog sustava bez mijenjanja njegove kakvoće,  povijesno se oblikova u unutar čistog parlamentarnog sustava,  od četiri temeljna ustrojstvena obilježja čistog parlamentarnog → ima tri, a djelomično četvrto obilježje  vlada proizlazi iz parlamentarne većine i odgovorna je parlamentu  na njezin prijedlog, a u slučaju da joj parlament izglasa nepovjerenje, državni poglavar može raspustiti parlament  državni poglavar politički je neodgovoran Polupredsjednički sustav II  RAZLIKA u institutu supotpisa → supotpis iznimka za razliku od čistog parlamentarnog sustava gdje svaki akt poglavara mora biti supotpisan REPUBLIKA HRVATSKA:  predsjednik vlade supotpisuje akt predsjednika Republike o raspuštanju Sabora i akt kojim na prijedlog Vlade raspisuje referendum o promjeni Ustava ili drugom pitanju za koje drži da je važno za neovisnost, jedinstvenost i opstojnost Republike Hrvatske  odnos zakonodavne i izvršne vlasti istovrstan (čisti parlamentarizam ⇔ polupredsjednički sustav Polupredsjednički sustav III RAZLIKA: u odnosima unutar izvršne vlasti → između predsjednika republike i vlade u čistom parlamentarnom sustavu vlada, a napose njen predsjednik temeljno i funkcionalno jedino tijelo izvršne vlasti → nominalno dualistička → stvarno pravno monistička → oba tijela izvršne vlasti imaju pravno i zbiljski ustavne ovlasti

 

ovlasti predsjednika republike veće i odlučujuće → ustavno i politički moćnije od vlade

Polupredsjednički sustav IV FRANCUSKA:  od 1962. god. predsjednik se bira neposrednim većinskim izborima u dva kruga,  predstavnik naroda → uz bok Nacionalne skupštine  nije mu potreban supotpis predsjednika vlade odnosno ovlaštenog ministra za:  raspuštanje nacionalne skupštine  iznošenje na referendum prijedloga zakona koji se odnosi na ustrojstvo javne vlasti ili se potvrđuju međunarodni ugovori,

169

ministri i državni tajnici čine kabinet → pripremaju sjednice Ministarskog vijeća  Ministarsko vijeće čini kabinet okupljen u sjednici kojoj je nazočan i kojoj predsjeda predsjednik Republike.  odsustvo suglasja (predsjednik republike nema većinu u parlamentu) predsjednici su se samoograničavali (to se razdoblje naziva kohabitacija = sustanarstvo) na svoje dužnosti klasičnog državnog poglavara čistog parlamentarnog tipa  obavljanje izvršne vlasti prepušta vladi  Parlamentarizam poremećene ravnoteže u korist izvršne vlasti većinskog tipa blizak je većinskom parlamentarizmu u SR Njemačkoj (ali ne i istovrstan) → osebujan položaj predsjednika republike 170 . potrebno je postojanje trostrukog političkog suglasja između:  vlade i većine u parlamentu  predsjednika republike i vlade  predsjednika republike i većine u parlamentu Polupredsjednički sustav VII  ako predsjednik republike nema podršku stranke (stranaka) tada se polupredsjednički sustav zbiljski mora preobraziti u čisti parlamentarni sustav.  da bi predsjednik republike u polupredsjedničkom sustavu mogao biti samostalno vladi nadređeno i od nje moćnije tijelo izvršne vlasti.  pravno postoji unutar izvršne vlasti ravnoteža između predsjednika republike i vlade → preko odgovornosti Nacionalnoj skupštini čitave izvršne vlasti prema zakonodavnoj. državne tajnike → uz njegovu suglasnost imenuje ih predsjednik republike     vlada podnosi predsjedniku republike ostavku ako izgubi povjerenje u nacionalnoj skupštini ni predsjednik vlade ni ministri kao ni vlada nisu praktično politički odgovorni predsjedniku republike zbiljski su odgovorni predsjedniku republike jer supotpisuje odluke Ministarskog vijeća Polupredsjednički sustav VI  predsjednik vlade.za donošenje uredaba iz nužde  predsjednik republike imenuje predsjednika vlade budući da je vlada odgovorna Nacionalnoj skupštini mora u njoj imati većinu  Polupredsjednički sustav V predsjednik vlade izabire kandidate za ministre.

171 . a time i POLITIČKOJ MOĆI. godine I  očekivanja tvoraca Ustava iz 1991. naime. godine.  b) STABILNOSTI političkog sustava u cijelosti. godine:  prihvaćen polupredsjednički sustav. godine pomiruje dva osnovna zahtjeva uspješnog funkcioniranja ustrojstva vlasti suvremene države:  a) vrlo visok stupanj političke DEMOKRACIJE odnosno demokratičnosti sustava uz osiguranje njegove djelotvornosti. ovisno o zbilji stranačkog sustava:  do potpune koncentracije vlasti i moći unutar VLADE (u slučaju dvostranačkog ili većinskog parlamentarizma)  do miješanja vlasti i visokog stupnja RASPRŠENOSTI POLITIČKE MOĆI što bi gotovo u potpunosti ukočilo djelotvornost državne vlasti Razlozi promjene polupredsjedničkog u parlamentarni sustav 2000. do 1918. uz sva ograničenja njezine državnosti. utemeljene na diobi vlasti. NISU SE OSTVARILA. a ne čisti parlamentarni ili predsjednički sustav. NA RAZINI PREDSJEDNIKA REPUBLIKE.  Ustavna primjena čistog modela parlamentarnog sustava dovela bi.  Polupredsjednički sustav prema Ustavu iz 1990.  polupredsjednički sustav u ondašnjim uvjetima izgledao primjeren zahtjevima demokratičnosti i djelotvornosti državne vlasti. godine II  polupredsjednički oblik ustrojstva državne vlasti bio prisutan u demokratskoj parlamentarnoj hrvatskoj TRADICIJI. do kraja 1999. imala ustrojstvo vlasti koje je mutatis mutandis imalo svojevrstan polupredsjednički sustav.  od 1848. godine da će se polupredsjednički sustav ostvarivati kao ravnoteža između načela demokratičnosti i učinkovitosti ustroja državne vlasti.  nakon desetgodišnje primjene zamijenjen jednom inačicom parlamentarnog sustava. godine došlo je postepeno do sve veće KONCENTRACIJE odlučivanja osvim pitanjima političke vlasti.  od 1991. Razlozi primjene polupredsjedničkog sustava 1990.Ustrojstvo vlasti Republike Hrvatske Razlozi primjene polupredsjedničkog sustava 1990. godine I  Zašto je 1990.

Uspostavljanje sustava diobe vlasti 2000. u pretežitom dijelu ne samo šire već i stručne javnosti svojevrstan simbol svega negativnog u djelovanju državne vlasti u tom razdoblju Uspostavljanje sustava diobe vlasti 2000. godine bila je primarno uvjetovana ratnim prilikama  Razlozi promjene potpredsjedničkog u parlamentarni sustav 2000. godine I  smisao načela diobe vlasti  nije puko organizacijsko i funkcionalno odvajanje triju temeljnih grana vlasti koje bi onda djelovale neovisno jedna od druge. koje je svoj vrhunac dostignula 1994. 1992. i  VERTIKALNU dimenziju. Franjo Tuđman istodobno bio predsjednik i neprikosnoveni vođa HDZ-a." (članak 4. sama osvojila većinu u Saboru. stavak 3. a istodobno je djelovala na štetu demokratičnosti hrvatskog političkog sustava pa i društva u cjelini.  najdjelotvornije dosad iznađeno i u praksi demokratskih država provjereno.  predsjednik Republike od 1990 do kraja 1999. i 1995.personalizacija i personifikacija vlasti u osobi predsjednika Republike u značajnoj je mjeri onemogućila ostvarivanje ustavnog načela diobe vlasti. a sva su PODREĐENA USTAVU  okvir demokratskog političkog sustava. godine II  na prezidencijalizaciju hrvatskog političkog sustava utjecala je činjenica što je predsjednik Republike dr.  polupredsjednički sustav postao je.. koja je na parlamentarnim izborima 1990.  sredstvo sprečavanja koncentracije i personalizacije vlasti. već ona djeluju ravnopravno.  smisao primjene diobe vlasti  organizacijski OMOGUĆITI UZAJAMNU PROVJERU I RAVNOTEŽU između nositelja najviših državnih funkcija. svako u okviru svojih ograničenih ovlasti. političke stranke. ali je za donošenje većine najvažnijih odluka potrebna: 172 .  "Načelo diobe vlasti uključuje oblike međusobne suradnje i uzajamne provjere nositelja vlasti propisane Ustavom i zakonom. izvršne i sudbene grane vlasti. Ustava) Osnovna formula radne skupine Predsjednika Republike I  Svako od tri najviša državna tijela formira se odvojeno i svako djeluje u okviru svojeg ustavnog djelokruga. godine II  nema supremacije ("vrhovništva") jednog od triju vrhovnih državnih tijela. sukladno načelu ustavno zajamčenog prava na lokalnu samoupravu. odnose između središnje vlasti i lokalne samouprave utemeljene na ustavnoj razdiobi ovlasti. Dioba vlasti obuhvaća:  HORIZONTALNU dimenziju odnosa između nositelja zakonodavne.  politička pozicija predsjednika Republike nije sama po sebi bila rezultat ustavnih obilježja polupredsjedničkog sustava. bio istodobno politički vođa stranačke većine u Saboru i nositelj izvršne vlasti kojem je politički bila odgovorna i podređena Vlada.  prezidencijalizacija ustavno oblikovanog polupredsjedničkog sustava odnosno njegova transformacija u stvarno IMPERIJALNO PREDSJEDNIŠTVO. i 1995.

 zastupa Republiku Hrvatsku  TRAJNO SURAĐUJE S VLADOM I SABOROM  RAZLOG OGRANIČAVANJA OVLASTI I NADZOR nad njihovim obavljanjem:  politički položaj NEPOSREDNO IZABRANOG predsjednika Republike.  imaju za svrhu natjerati nositelje najvažnijih državnih funkcija na:  DOGOVARANJE i. . 173 .  politički odgovorna isključivo parlamentu.  položaj i funkcionalno bitno ojačan (sudjeluje u donošenju odluka Predsjednika Republike. DOGOVARANJE ILI  SUGLASNOST DRUGIH TIJELA.interpelaciju.  uloga Sabora je naglašena i sudjelovanjem njegovog predsjednika u donošenju odluka predsjednika Republike i Vlade.  NE POSTOJI POLITIČKA ODGOVORNOST pred Hrvatskim saborom.  KOMPROMISE.  preciziranje i jačanje njezine odgovornosti pred Saborom kroz: .   Osnovna formula radne skupine Predsjednika Republike II  PREDSJEDNIK REPUBLIKE:  vrhovni zapovjednik oružanih snaga. godine.  istražnim povjerenstvom predsjeda zastupnik izabran većinom glasova svih zastupnika iz reda oporbe.  nadzire službe sigurnosti.  jednodomni parlament bio bi u mogućnosti ostvarivati bitno jači utjecaj i nadzor u odnosu prema tijelima izvršne vlasti.  Instrumenti SUPOTPISA. Osnovna formula radne skupine Predsjednika Republike IV  SABOR  bitno je ojačan položaj proširivanjem i preciziranjem njegovih ovlasti na području obrane. Osnovna formula radne skupine Predsjednika Republike III  VLADA:  imenuje parlament. ZAHTIJEVANJA MIŠLJENJA ILI KONZULTACIJA.zastupnička pitanja. zadržava inicijativu i prednost na nizu područja formuliranja unutarnje i vanjske politike).MEĐUSOBNA SURADNJA.  u parlamentarnom sustavu sve dok uživa podršku parlamentarne većine vodi i usmjerava parlament.  u cilju jačanja Sabora predloženo je ukidanje Županijskog doma s danom isteka njegovog mandata u ožujku 2001.

koje se najozbiljnije izražava izglasavanjem nepovjerenja vladi u parlamentu. Izrada prijedloga i rezultati političkih kompromisa I  Koncept Stručnih osnova u pogledu ustrojstva vlasti gotovo je u potpunosti. te razloge za nju valja potražiti izvan ustava.  birači imaju posljednju riječ i sukob se razrješava novim izborima. bitno olakšava promjena vlasti. provjere i odgovornosti. nego samo jedan od čimbenika koji djeluju unutar sustava međusobne suradnje. kao zajednici slobodnih i ravnopravnih državljana (članak 1. Ustava). sukladno načelu narodnog (pučkog) suvereniteta. ali ga ni u kojem slučaju ne jamči. polupredsjednički sustav. predsjednik Republike bio najviše odlučujuće tijelo izvršne vlasti s velikim utjecajem na zakonodavnu vlast). uz korištenje termina "ŠEF DRŽAVE" u većini ustava država s sustavom parlamentarne vlade. demokracija nije imuna od zlouporaba i korupcije. prihvatila politička radna skupina šest stranaka vladajuće koalicije  VAŽNE POUKE pri smjenama stranaka na vlasti i raspravama o perspektivama ustavnih promjena: 1. Ustavni položaj predsjednika Republike I  Ustavnim promjenama iz 2000. Sredstvo za to je pravo Predsjednika Republike da. otkriće zlouporaba i postupke protiv njihovih aktera.  vlast proizlazi iz naroda i pripada narodu. raspusti parlament. na prijedlog Vlade.  5. godine NAPUŠTEN JE POLUPREDSJEDNIČKI SUSTAV (vlada odgovarala ne samo parlamentu već i predsjedniku Republike. krajnji arbitar je glasačko tijelo. 2. periodično smjenjuju na vlasti. izmjenjivanje stranaka na vlasti. iako se ona nalazi.Osnovna formula radne skupine Predsjednika Republike V  SABOR  nije najviše tijelo državne vlasti. nužno je uspostaviti sustav u kojem se stranke. kao ni predsjednički sustav nije sam po sebi predstavljao prepreku neodgovornosti vlasti i korupcionaškoj praksi. mirna smjena vlasti uvijek ponovno otvara mogućnost takvog razvitka političkog sustava. na temelju odluke birača. istodobno pridonosi stabiliziranju demokratskih političkih institucija i institucionalizaciji demokratske politike.  u slučaju mogućeg neslaganja.  ispuštena definicija prema kojoj je predsjednik Republike Hrvatske bio definiran kao DRŽAVNI POGLAVAR zbog negativnih ustavno-političkih konotacija primjene polupredsjedničkog sustava. s izuzetkom prijedloga o ukidanju Županijskog doma. ustavno utvrđen parlamentarni sustav.  za postojanje parlamentarnog sustava bitna je ravnoteža između parlamenta i vlade. Izrada prijedloga i rezultati političkih kompromisa II  3. Ustavni položaj predsjednika Republike II 174 .  4.  6.  Prihvaćen je u osnovi SUSTAV PARLAMENTARNE VLADE s relativno snažnim ustavnim položajem i ovlastima predsjednika Republike.

i 3. Ovakav oblik supotpisa jedno je od obilježja skupštinske. "zastupa Republiku Hrvatsku u zemlji i inozemstvu.  Ustavni položaj predsjednika Republike III  ovlast predsjednika Republike da se "brine za redovito i usklađeno djelovanje te za stabilnost državne vlasti" daje mu. a ne parlamentarne vlade. Ustava iz 2000. već se organizacijski i funkcionalni odnos predsjednika Republike i Vlade načelno ustavnopravno izražava obilježjima čistog sustava parlamentarne vlade. vrlo široka prava odnosno mogućnosti da djeluje kao arbitar u odnosu na druga tijela državne vlasti.  predsjednik Republike ima mogućnost."  prelazi okvire ustavno-pravnog položaja predsjednika republike u klasičnom odnosno čistom sustavu parlamentarne vlade. da u situacijama kad nijedna stranka ili koalicija nije zadobila jasnu i čvrstu većinu u Hrvatskom saboru.  predsjednik Republike ima značajne ustavne ovlasti u postupku FORMIRANJA.  nije uobičajeno da akt predsjednika republike o imenovanju predsjednika vlade supotpisuje predsjednik parlamenta. godine Vlada više NIJE ODGOVORNA predsjedniku Republike.članak 94.  u slučaju da Vlada ne bude sastavljena u skladu s uvjetima i postupkom povjeravanja mandata od strane predsjednika Republike imenuje privremenu nestranačku Vladu i istodobno raspisuje prijevremene izbore za Hrvatski sabor.  uloga predsjednika Republike kao arbitra u odnosu na druga tijela državne vlasti temelj De Gaulleove koncepcije šefa države kao predstavnika državnog kontinuiteta.  široka i neodređena ovlast predsjednika Republike kao svojevrsnog ustavnog arbitra predstavlja. eventualnog RAZRJEŠENJA I RADA Vlade. Formiranje vlade II  Vlada STUPA NA DUŽNOST KAD JOJ POVJERENJE iskaže većina svih zastupnika u Hrvatskom saboru. osigurava opstojnost i jedinstvenost Republike Hrvatske i redovno djelovanje državne vlasti". stavak 2.. „Predsjednik Republike brine se za redovito i usklađeno djelovanje te za stabilnost državne vlasti.  članak 93. a ne samo formalno odlučuje odnosno izabire kome će POVJERITI MANDAT za sastav Vlade. ili najmanje za čisti parlamentarni sustav netipično pravo predsjednika Republike. stavak 2. brine se za poštivanje Ustava. Ustava iz 1990. 175 . Formiranje vlade I  nakon ustavnih promjena iz 2000. stvarno. relikt je polupredsjedničkog sustava. Predsjednik Republike odgovara za obranu neovisnosti i teritorijalne cjelovitosti Republike Hrvatske.

Nepovjerenje vladi i pravo raspuštanja Hrvatskog sabora I  Ustav iz 2000. godine NIJE NAČELNO I OPĆENITO prihvatio institut prema kojem vlada UVIJEK kad joj je izglasano nepovjerenje u parlamentu može predložiti predsjedniku republike da raspusti parlament. Akt o raspuštanju parlamenta kojem vlada odgovara supotpisuje predsjednik vlade.  Do raspuštanja Hrvatskog sabora može doći SAMO IZNIMNO.  Predsjednik Republike na prijedlog Vlade i uz supotpis predsjednika Vlade, a nakon savjetovanja s predstavnicima klubova zastupnika parlamentarnih stranaka, može RASPUSTITI HRVATSKI SABOR ako NA ZAHTJEV Vlade da se IZGLASA POVJERENJE, Hrvatski sabor Vladi izglasa nepovjerenje ili,  u roku od 120 dana od dana predlaganja NE DONOSE DRŽAVNI PRORAČUN.

Nepovjerenje vladi i pravo raspuštanja Hrvatskog sabora II  Predsjednik Republike ne može na prijedlog Vlade raspustiti Hrvatski sabor dok traje postupak za utvrđivanje njegove odgovornosti za povredu Ustava.  U slučaju kad se pitanje povjerenja/izglasavanje nepovjerenja predsjedniku Vlade ili Vladi u cjelini POKRENE UNUTAR HRVATSKOG SABORA, Ustavom je predviđen RAZLIČIT POSTUPAK.  Vlada je ODGOVORNA HRVATSKOM SABORU - predsjednik i članovi Vlade ZAJEDNIČKI su odgovorni za odluke koje donosi Vlada, a OSOBNO za svoje područje rada.  najmanja JEDNA PETINA ZASTUPNIKA u Hrvatskom saboru može predložiti pokretanje pitanja povjerenja predsjedniku Vlade, pojedinom njezinom članu ili Vladi u cjelini,  rasprava i glasovanje o povjerenju mora se provesti najkasnije u roku od 30 dana od dana dostave prijedloga Hrvatskom saboru. Nepovjerenje vladi i pravo raspuštanja Hrvatskog sabora III  odluka o nepovjerenju je donijeta ako je za nju glasovala VEĆINA OD UKUPNOG BROJA ZASTUPNIKA u Hrvatskom saboru.  ako se izglasa nepovjerenje predsjedniku Vlade ili Vladi u cjelini, predsjednik Vlade i Vlada podnose OSTAVKU.  ako se u roku od 30 DANA NE IZGLASA POVJERENJE NOVOM MANDATARU i članovima koje predlaže za sastav Vlade, predsjednik Hrvatskog sabora obavijestit će o tome predsjednika Republike Hrvatske.  nakon primljene obavijesti predsjednika Hrvatskog sabora predsjednik Republike će odmah, dakle po sili Ustava, donijeti ODLUKU O RASPUŠTANJU Hrvatskog sabora i istovremeno RASPISATI IZBORE za Hrvatski sabor. Nepovjerenje vladi i pravo raspuštanja Hrvatskog sabora IV  u slučaju izglasavanja nepovjerenja predsjedniku Vlade ili Vladi u cjelini, ako je postupak za izglasavanje nepovjerenja pokrenut unutar Hrvatskog sabora, Vlada mora podnijeti ostavku.

176

u tom slučaju NE SLIJEDI ODMAH raspuštanje Hrvatskog sabora već Ustav ostavlja vrijeme od 30 dana u kojem se može formirati NOVA PARLAMENTARNA VEĆINA i izglasati povjerenje novom mandataru i članovima koje predlaže za sastav Vlade.  Ustav ne propisuje postupak određivanja novog mandatara i formiranja nove parlamentarne većine.  MOGUĆNOST INTERPRETACIJE - nakon parlamentarnih izbora, mandat novom mandataru za predsjednika Vlade povjerava predsjednik Republike  ustavno-pravna praznina

Suradnja predsjednika i Vlade u obavljanju izvršne vlasti I.  Vlada obavlja IZVRŠNU VLAST i VODI VANJSKU I UNUTARNJU POLITIKU,  predsjednik Republike ima niz ustavnih ovlasti koje pripadaju u područje IZVRŠNE VLASTI.  područje vanjske politike podijeljeno je između predsjednika Republike i Vlade.  Predsjednik Republike i Vlada, SURAĐUJU U OBLIKOVANJU I PROVOĐENJU VANJSKE POLITIKE:  predsjednik Republike, na prijedlog Vlade i uz supotpis predsjednika Vlade, odlučuje o osnivanju diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu,  odluke o postavljanju i opozivu šefova diplomatskih misija Republike Hrvatske u inozemstvu predsjednik Republike donosi ne samo na prijedlog Vlade i uz mišljenje nadležnog odbora Hrvatskog sabora, već i uz "prethodni supotpis predsjednika Vlade Republike Hrvatske". Suradnja predsjednika i Vlade u obavljanju izvršne vlasti II.  Predsjednik Republike i Vlada surađuju u usmjeravanju rada sigurnosnih službi.  Imenovanje čelnika sigurnosnih službi, uz prethodno pribavljeno mišljenje nadležnog odbora Hrvatskog sabora, supotpisuje predsjednik Republike i predsjednik Vlade Republike Hrvatske. nije propisano kako se donosi odluka o razrješenju čelnika sigurnosnih službi - za razrješenje čelnika sigurnosnih službi također potreban supotpis predsjednika Republike i predsjednika Vlade Republike Hrvatske,  što ako predsjednik Republike ili predsjednik Vlade, ne želi dati suglasnost odnosno supotpisati akt o imenovanju ili razrješenju određenog čelnika jedne od sigurnosnih službi? Suradnja predsjednika i Vlade u obavljanju izvršne vlasti III.  Ustav ne propisuje rješenje - ustavno pravno mora postojati suglasnost odnosno konsenzus predsjednika Republike i predsjednika Vlade u slučajevima imenovanja i razrješenja čelnika sigurnosnih službi.  ovakva ustavna odredba, tjera predsjednika Republike i predsjednika Vlade na suradnju u usmjeravanju rada sigurnosnih službi,  predsjednika Republike i Vlade koji su oblikom sustava parlamentarne vlade, kakav je prihvaćen ustavnim promjenama iz 2000. godine, prisiljeni su na kohabitaciju.  Predsjednik Republike može predložiti Vladi da održi sjednicu i razmotri određena pitanja. Predsjednik Republike može biti nazočan sjednici Vlade i sudjelovati u raspravi. Suradnja predsjednika i vlade u obavljanju izvršne vlasti IV.  predsjednik Republike, ako to smatra potrebnim, može utjecati kako neposredno na rad Vlade tako i posredno na ostvarivanje cjeline funkcija izvršne vlasti,  predsjednik Republike korištenjem ovih ustavnih prava može djelovati na javno mišljenje i poticati rješavanje pitanja koja inače nisu u njegovoj nadležnosti (gospodarska i socijalna pitanja),

177

prava predsjednika Republike - utjecaj na rad Vlade, nisu uobičajena u ustavno-pravnom uređivanju odnosa između predsjednika republike i vlade u državama koje primjenjuju čisti sustav parlamentarne vlade.

Samostalne ovlasti Predsjednika  odgovoran za obranu neovisnosti i teritorijalne cjelovitosti Republike,  vrhovni zapovjednik oružanih snaga Republike Hrvatske,  samostalno, bez supotpisa predsjednika Vlade ili nadležnog ministra, imenuje i razrješuje vojne zapovjednike,  na temelju odluke Hrvatskog sabora objavljuje rat i zaključuje mir,  u slučaju neposredne ugroženosti neovisnosti, jedinstvenosti i opstojnosti države može, uz supotpis predsjednika Vlade, narediti uporabu oružanih snaga iako nije proglašeno ratno stanje.

Zaključak I.  položaja predsjednika Republike Hrvatske i njegovog organizacijskog i funkcionalnog odnosa prema Vladi pokazuje da on NIJE U POTPUNOSTI TIPIČAN za položaj predsjednika republike odnosno šefa države (državnog poglavara) u čistim sustavima parlamentarne vlade,  za svaki akt odnosno ovlast koja je u njegovoj nadležnosti NIJE POTREBAN SUPOTPIS predsjednika vlade ili nadležnog ministra što se smatra obilježjem čistog sustava parlamentarne vlade, Zaključak II.  raspolaže, bilo samostalno bilo u suradnji s Vladom odnosno predsjednikom Vlade, NIZOM OVLASTI IZ DJELOKRUGA IZVRŠNE VLASTI,  njegov je ustavni položaj i ovlasti SNAŽNIJI nego što je to slučaj u većini klasičnih, a dijelom i tranzicijskih demokracija sa sustavom parlamentarne vlade,  institucija predsjednika Republike nakon ustavnih promjena iz 2000. godine i po položaju i po ovlastima odgovara sustavu čiste parlamentarne vlade te je Vlada PRIMARNI, iako ograničeni, ustavni faktor izvršne vlasti. Nadležnosti Vlade Republike Hrvatske  obavlja izvršnu vlast u skladu s Ustavom i zakonom,  obavlja ovlasti i dužnosti koje čine sadržaj izvršne vlasti, a nisu Ustavom stavljene u djelokrug predsjednika Republike.  donosi uredbe u skladu s Ustavom i zakonom  predlaže zakone i državni proračun,  provodi zakone i druge propise koje donosi Hrvatski sabor.  Vladu Republike Hrvatske čine predsjednik, jedan ili više potpredsjednika i ministri. Oni ne mogu obavljati neku drugu profesionalnu dužnost bez odobrenja Vlade.

178

Ustav pobliže ne određuje niti ustrojstvo ni način rada i odlučivanja Vlade  uređenje ovih pitanja prepušta Zakonu o Vladi Republike Hrvatske i njenom poslovniku.

Ustrojstvo Vlade i njezinih službi I  U Vladi se ustrojavaju središnji državni uredi sa zadaćom obavljanja stručnih i administrativnih poslova u pojedinim područjima.  Uredom upravlja predstojnik u rangu državnog tajnika, imenuje ga Vlada na prijedlog svojeg predsjednika, za svoj rad odgovara predsjedniku Vlade.  SREDIŠNJI DRŽAVNI UREDI:  Središnji državni ured za upravu,  Središnji državni ured za e-Hrvatsku,  Središnji državni ured za upravljanje državnom imovinom  Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU.

Ustrojstvo Vlade i njezinih službi II  Pri Vladi djeluju slijedeći VLADINI UREDI:  Ured predsjednika Vlade  Ured za zakonodavstvo  Ured za odnose s javnošću  Ured za nacionalne manjine. Središnja državna uprava I  Ustrojstvo, djelokrug i način rada državne uprave uređuje Zakon o sustavu državne uprave (Narodne novine 190/03. - pročišćeni tekst)  Poslovi državne uprave su:  neposredna provedba zakona,  donošenje propisa za njihovu provedbu,  obavljanje upravnog nadzora te drugi upravni i stručni poslovi Središnja državna uprava II  Poslove državne uprave obavljaju tijela državne uprave.  određeni poslovi državne uprave mogu se POVJERITI tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ili drugim pravnim osobama koje na temelju zakona imaju javne ovlasti.  SREDSTVA ZA RAD tijela državne uprave osiguravaju se u državnom proračunu  Rad tijela državne uprave, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnih osoba koje imaju javne ovlasti u povjerenim im poslovima državne uprave je JAVAN. Središnja državna uprava III  Država ODGOVARA ZA ŠTETU koja građaninu, pravnoj osobi ili drugoj stranci nastane nezakonitim ili nepravilnim radom tijela državne uprave, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne)

179

može se podnijeti ŽALBA a u slučaju da žalba nije dopuštena zatražiti SUDSKA ZAŠTITA.  Ministarstvo poljoprivrede. branitelja i međugeneracijske solidarnosti. tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnih osoba koje imaju javne ovlasti u povjerenim im poslovima državne uprave. turizma.  Državni zavod za statistiku. prostornog uređenja i graditeljstva. prometa i razvitka.  Ministarstvo mora. Štetu naknađuje Republika Hrvatska.  Ministarstvo gospodarstva.  Ministarstvo financija. Tijela državne uprave III  Državne upravne organizacije:  Državna geodetska uprava. odnosno pravnih osoba koje imaju javne ovlasti u povjerenim im poslovima državne uprave. Tijela državne uprave I  ministarstva. donesenih u prvom stupnju. rada i poduzetništva.  Ministarstvo obrane.  Ministarstvo pravosuđa.  Državni inspektorat.  Protiv pojedinačnih akata.samouprave.  Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi.  Državni zavod za intelektualno vlasništvo.  Državni hidrometeorološki zavod.  Ministarstvo zaštite okoliša.  Ministarstvo obitelji.  državne upravne organizacije i  uredi državne uprave.  Državni zavod za zaštitu od zračenja  Državna uprava za zaštitu i spašavanje 180 . šumarstva i vodnog gospodarstva. obrazovanja i športa. radnji i mjera tijela državne uprave. Tijela državne uprave II  Ministarstva  Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija.  Ministarstvo unutarnjih poslova.  Ministarstvo znanosti.  Ministarstvo kulture.  Državni zavod za mjeriteljstvo.

 ovisnost o odlukama zakonodavne vlasti. odnosno općini osnivati ISPOSTAVE. godine 181 .  podmitljivosti. opstanka u službi. (glede postavljenja. nadzora nad njezinim radom)  Određeni stupanj i oblik nadzora nad pravosuđem nužno je potreban zbog:  moguće nestručnosti. svatko ima pravo na pošteno i javno suđenje. Državni zavod za nuklearnu sigurnost Tijela državne uprave IV  Za obavljanje određenih poslova državne uprave iz nadležnosti SREDIŠNJIH TIJELA državne uprave mogu se u županiji. ravnatelji državnih upravnih organizacija.  neznanja. te ostvarivanje zaštite ustavnosti i zakonitost  osiguravanja jedinstva cjelokupnog pravnog sustava. gradu i općini osnivati PODRUČNE JEDINICE. napredovanja.). kao nužan uvjet zaštite pojedinačnih ljudskih prava i temeljnih sloboda u postupcima pred sudovima. te njihovi zamjenici i pomoćnici DUŽNOSNICI su Republike Hrvatske. unutar RAZBORITOG ROKA pred NEOVISNIM I NEPRISTRANIM sudištem ustanovljenim zakonom.  nepoštivanja discipline.  Ministarstva i državne upravne organizacije su SREDIŠNJA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE. Sudbena vlast III Nacrt načela iz Sirakuze 1981. njihovi zamjenici i pomoćnici. Sudbena vlast II  Uzroci koji mogu ugroziti neovisnost suca:  ovisnost o odlukama izvršne vlasti.Europske konvencije o pravima čovjeka (članak 6.  usmjereno na zaštitu nositelja pravosudnih dužnosti.  Za obavljanje određenih poslova državne uprave iz nadležnosti ureda državne uprave u jedinicama područne (regionalne) samouprave mogu se u gradu.  Poslove državne uprave u tijelima državne uprave obavljaju DRŽAVNI SLUŽBENICI." . koji se primaju u državnu službu na temelju javnog natječaja (ako zakonom nije što drugo određeno).  Pomoćno-tehničke poslove u tijelima državne uprave u obavljaju NAMJEŠTENICI.  počinjenje kaznenog djela. Sudbena vlast I  NEOVISNOST PRAVOSUĐA demokratsko načelo utemeljeno na širem zahtjevu za vladavinom prava.  uredi državne uprave osnivaju se kao PRVOSTUPANJSKI UREDI državne uprave u jedinicama područne (regionalne) samouprave Zaposlenici u središnjoj upravi  Ministri.  "Pri utvrđivanju svojih građanskih prava i obveza ili podizanja kakve kaznene optužbe protiv njega.

za nju primati naknadu. suspenziju i razrješenje.  uvjete i trajanje dužnosti. godine). i obuhvaća djelokrug.  profesionalnu tajnu i imunitet. nad svim pitanjima sudbene prirode. sugestija ili pritisaka. izravno ili putem nadzora. kao ustavna konvencija.  FRANCUSKI USTAV IZ 1958. u pravilu izabranih poglavito od samih pripadnika pravničke struke  model koji je uzeo kao uzor i naš ustavotvorac.  kvalifikacije i imenovanje. koja ne smije biti umanjena za sve vrijeme ostanka u službi.  U ENGLESKOJ  suce imenuje ministar pravosuđa (Lord Chancellor)."  federalne suce imenuje predsjednik SAD uz suglasnost Senata."  Imenovanje i stegovni nadzor sudaca od posebnih stručnih tijela. te će."  USTAV SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE  "Suci su neovisni i podređeni jedino zakonu.  20 načela odnose na slijedeće aspekte neovisnosti pravosuđa:  neovisnost.  Sudbena je vlast neovisna od izvršne i zakonodavne. bez bilo kakvog neprimjerenog utjecaja. izravnih ili neizravnih. visokih sudbenih vijeća. donesena na VII kongres OUN o sprečavanju kriminala i postupanju s počiniteljima  usvojila Opća skupština OUN 1985.  dokument obvezuje države članice da usvoje načela neovisnosti sudbene vlasti i poduzmu sve mjere potrebne da bi ono postalo zbiljom. Sudbena vlast VI  USTAV REPUBLIKE ITALIJE IZ 1948.„pravosuđe je samostalna vlast. Sudbena vlast V  Ustavna jamstva  USTAV SAD: o "Suci Vrhovnog i nižih sudova obavljati će svoju dužnost sve dok su dobrog ponašanja.  stegu. s bilo koje strane.  Sudbena vlast IV  Minimalni sadržaj načela neovisnosti pravosuđa sadrže Temeljna načela neovisnosti pravosuđa.Svaki je sudac slobodan odlučiti premet sukladno svojoj ocjeni činjeničnog stanja i svojem razumijevanju prava. Položaj sudbene vlasti po Ustavu Republike Hrvatske I 182 . neovisna o bilo kojoj drugoj vlasti. dok se načelo o neovisnosti pravosuđa razvilo još vrlo rano. u određeno vrijeme. pri čemu mu pomaže Visoko vijeće magistrature. GODINE  predsjednik Republike jamac neovisnosti sudske vlasti.  "Suci su podređeni jedino zakonu"….

javnog reda ili državne sigurnosti.  presude se izriču javno.  predsjednik Vrhovnog suda bira se na četiri godine.  Državno sudbeno vijeće:  imenuje suce.  odlučuje o razrješenju.  u bračnim sporovima i postupcima u svezi sa skrbništvom i posvojenjem.  javnost se izuzetno može isključiti iz cijele rasprave ili njezinog djela:  zbog razloga koji su nužni u demokratskom društvu radi interesa morala. službene ili poslovne tajne.  odlučuje o stegovnoj odgovornosti sudaca. Položaj sudbene vlasti po Ustavu Republike Hrvatske IV  Stabilnost položaja: imenovanje i razrješenje sudaca  sudačka dužnost je STALNA.  sudbena vlast je samostalna i neovisna.Ustrojstvo U Republici Hrvatskoj državna vlast je ustrojena na načelu diobe vlasti na zakonodavnu.  sudbenu vlast obavljaju sudovi. o u suđenju sudjeluju i suci porotnici.  sudovi trebaju suditi i na temelju međunarodnih ugovora (članak 140. izvršnu i sudbenu.  ako se sudi maloljetnicima.  sudovi sude na temelju Ustava i zakona.  sudovi primjenjuju i druge propise koji su doneseni u skladu s Ustavom. Položaj sudbene vlasti po Ustavu Republike Hrvatske III  Postupak  sudske su rasprave javne. Ustava).  radi zaštite privatnog života stranaka. uz prethodno pribavljeno mišljenje Opće sjednice Vrhovnog suda i Odbor za pravosuđe Hrvatskog sabora. 183 .  predsjednika Vrhovnog suda bira i razrješuje Hrvatski sabor na prijedlog predsjednika Republike. međunarodnim ugovorom ili zakonom. u ime Republike Hrvatske.  radi zaštite sigurnosti i obrane Republike Hrvatske. kao najviši sud:  osigurava jedinstvenu primjenu zakona i ravnopravnost građana.   Položaj sudbene vlasti po Ustavu Republike Hrvatske II  Vrhovni sud Republike Hrvatske.  DSV u postupku imenovanja i razrješenja sudaca dužno je pribaviti mišljenje Odbora za pravosuđe Hrvatskoga sabora  sudac ne može obavljati službu ili posao koje je zakon odredio kao nespojive sa sudačkom dužnošću.  radi čuvanja vojne.

Položaj sudbene vlasti po Ustavu Republike Hrvatske VI  Sudac može biti RAZRIJEŠEN sudačke dužnosti:  ako sam to zatraži.  PREDSJEDNIKA Državnoga sudbenog vijeća bira tajnim glasovanjem većina članova Državnoga sudbenog vijeća na vrijeme od dvije godine.  Predsjednici sudova ne mogu biti birani za članove Državnoga sudbenog vijeća. 184 . Državno sudbeno vijeće II  Većina od ukupnog broja članova Državnoga sudbenog vijeća mora biti iz reda SUDACA. osim ako je riječ o kršenju zakona koje je kazneno djelo. odvjetnika i sveučilišnih profesora pravnih znanosti bira Hrvatski sabor. Temelji sustava ustrojstva sudova I  U Republici Hrvatskoj sudbenu vlast obavljaju:  OPĆINSKI SUDOVI sudovi prvog stupnja u okviru zakonom određene nadležnosti.  ČLANOVI Državnoga sudbenog vijeća biraju se na vrijeme od četiri godine. s time da članom Državnoga sudbenog vijeća nitko ne može biti više od dva puta uzastopce.  sudac ne može biti premješten protivno njegovoj volji osim u slučaju ukidanja suda ili preustroja suda u skladu sa zakonom Državno sudbeno vijeće I  Državno sudbeno vijeće posebno je tijelo sudbene vlasti u čijem je djelokrugu:  imenovanje.Položaj sudbene vlasti po Ustavu Republike Hrvatske V  suci imaju IMUNITET u skladu sa zakonom. te  odlučivanje o disciplinskoj odgovornosti sudaca i državnih odvjetnika.  suci i suci porotnici koji sudjeluju u suđenju ne mogu biti pozvani na odgovornost za izraženo MIŠLJENJE ili GLASOVANJE pri donošenju sudbene odluke.  razrješenje.  ako bude osuđen za kazneno djelo koje ga čini nedostojnim obavljanja sudačke dužnosti.  kad navrši sedamdeset godina.  sudac ne može u postupku pokrenutom zbog kaznenog djela učinjenog u obavljanju sudačke dužnosti biti PRITVOREN BEZ ODOBRENJA DSV. tako odluči Državno sudbeno vijeće.  ŽUPANIJSKI SUDOVI  sudovi prvog stupnja u okviru zakonom određene nadležnosti.  TRGOVAČKI SUDOVI I VISOKI TRGOVAČKI SUD REPUBLIKE HRVATSKE  specijalizirani sudovi na području trgovačkog i gospodarskog prava.  ako u skladu sa zakonom.  ako trajno izgubi sposobnost obavljati svoju dužnost. odnosno prizivni sudovi koji u drugom stupnju odlučuju o odlukama općinskih sudova. zbog počinjenoga teškog stegovnog djela.  Državno sudbeno vijeće ima JEDANAEST ČLANOVA koje iz reda istaknutih sudaca.

zahtjeve. (davati pravne savjete.  podnositi pravna sredstva za ZAŠTITU Ustava i zakona. prave nadzora i preuzimanja predmeta (supstitucije). Mjesna. oporuke. izjave).  DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE bira Hrvatski sabor. kao i cijeli niz sredstava kojima mogu osigurati svoju nadređenost nad nositeljima lokalnih funkcija (postavljanje i smjenjivanje lokalnih dužnosnika. Prigodom prvog stupanja na državnoodvjetničku dužnost zamjenici državnog odvjetnika imenuju se na vrijeme od pet godina. sastavljati tužbe.)  Pružanjem pravne pomoći smiju se baviti samo odvjetnici. lokalna i područna (regionalna) samouprava II  DECENTRALIZACIJA 185 . te zastupati stranke. žalbe. razrješuje i o njihovoj stegovnoj odgovornosti odlučuje Državnoodvjetničko vijeće. odlučivanje o financijskim sredstvima.  Državno odvjetništvo i odvjetništvo I  1. uz prethodno mišljenje Odbora za pravosuđe Hrvatskoga sabora.  središnjim državnim tijelima pridržan je nadzor nad odlukama lokalnih tijela.UPRAVNI SUD Republike Hrvatske  odlučuje u upravnim sporovima o zakonitosti konačnih upravnih akata.  PREKRŠAJNI SUDOVI I VISOKI PREKRŠAJNI SUD. Državno odvjetništvo i odvjetništvo II  ZAMJENIKE DRŽAVNIH odvjetnika imenuje.  visok stupanj organizacijske i funkcionalne nadređenosti središnjih državnih tijela prema lokalnim tijelima.  VRHOVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE  najviši je sud u državi. ODVJETNIŠTVO prema Ustavu Republike Hrvatske. što se obavljaju sukladno uputama. Državno odvjetništvo i odvjetništvo III  2. prijedloge. i pod punim nadzorom središnje vlasti.  GLAVNOGA DRŽAVNOG ODVJETNIKA Republike Hrvatske imenuje na vrijeme od četiri godine Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske. samostalna i neovisna služba. ukidanje i poništavanje akata lokalnih tijela zbog nepravilnosti i nesvrsishodnosti. DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO je samostalno i neovisno pravosudno tijelo ovlašteno i dužno:  postupati protiv počinitelja KAZNENIH i drugih kažnjivih djela. molbe i druge podneske. koja osigurava svakome pravnu pomoć.  Čelnici državnih odvjetništava ne mogu biti birani za članove Državnoodvjetničkog vijeća.  poduzimati pravne radnje radi ZAŠTITE IMOVINE Republike Hrvatske. Većina od ukupnog broja članova Državnoodvjetničkog vijeća mora biti iz reda zamjenika državnih odvjetnika. sastavljati isprave (ugovore. Mjesna. lokalna i područna (regionalna) samouprava I  Odnos središnjih i lokalnih vlasti  DEKONCENTRACIJA  tip odnosa u kojem je na lokalna tijela prenesen određeni skup ovlasti. Nakon ponovnog imenovanja zamjenik državnog odvjetnika obavlja svoju dužnost stalno.

lokalna i područna (regionalna) samouprava III  LOKALNA SAMOUPRAVA  ustavom zajamčeno pravo stanovnika neke pojedine lokalne zajednice da se. u okvirima određenim zakonom.  Lokalna samouprava smatra se temeljem demokratskog političkog sustava.  lokalnu i  područnu (regionalnu) samoupravu Temeljna obilježja lokalne samouprave I  LOKALNA SAMOUPRAVA najviši je stupanj samostalnosti lokalnih tijela u okviru državne organizacije. u sklopu na njih prenesenog djelokruga. uređuju i upravljaju.  nadzor je ograničen na nadzor zakonitosti postupanja lokalnih tijela.  ova tijela mogu imati IZVRŠNA TIJELA koja su im odgovorna Temeljna obilježja lokalne samouprave III  građani odlučuju na ZBOROVIMA GRAĐANA. Temeljna obilježja lokalne samouprave II  Koncepcija lokalne samouprave prema članku 3. sukladno načelu supsidijarnosti. tajnim glasovanjem na temelju općeg i jednakog biračkog prava.  ovo se pravo provodi preko VIJEĆA ILI SKUPŠTINA sastavljenih od članova izabranih na slobodnim i neposrednim izborima. Europske povelje o lokalnoj samoupravi iz 1985.  ne radi se o DECENTRALIZACIJI. gdje se odluka nalazi i dalje u rukama središnjih tijela. godine:  pod lokalnom samoupravom podrazumijeva se PRAVO I MOGUĆNOST lokalnih jedinica da. 186 . a ne i svrhovitosti njihovih odluka. zajamčen lokalnom stanovništvu samim ustavom. prihvaćena je koncepcija koja razlikuje:  mjesnu. uz vlastitu odgovornost i u interesu lokalnog pučanstva.  Prilikom izmjena Ustava republike Hrvatske iz 2000.  Mjesna.oblik odnosa središnjih i mjesnih državnih tijela gdje je zakonom na lokalna tijela prenesen određeni opseg poslova. u određenom djelokrugu poslova koji se smatraju poslovima lokalne prirode. sami organiziraju i odlučuju o svim onim poslovima za koje nije nužno prenijeti ih na više razine političkog odlučivanja.  Primjenjuje se u veoma širokoj lepezi oblika i stupnjeva. već o odnosu NECENTRALIZACIJE. jer ustavom zajamčeno pravo na lokalnu samoupravu znači da bi i zakonodavac koji bi ga prekršio prešao granice svojih ustavnih ovlasti. BITNIM DIJELOM JAVNIH POSLOVA. REFERENDUMU ili drugom obliku neposrednog sudjelovanja građana tamo gdje je to dopušteno zakonom. u kojima su oni vezani obvezom pridržavanja propisa i pravom nadzora nad tim pridržavanjem koje pripada središnjim državnim tijelima. godine.

pravima i ovlastima što se javljaju u odnosima sa središnjom državnom vlasti.“U lokalnim ustanovama leži snaga slobodnih naroda. odnosno dužnosnika.  spor o pravima i dužnostima između središnjih i mjesnih državnih tijela javlja se kao SPOR O USTAVNOSTI. te djeluju pod središnjim nadzorom vlade.  pravo na lokalnu samoupravu ustavom je zajamčeno.  Na temelju svog ustavom zajamčenog djelokruga.ostaju ovisne o različitim oblicima financiranja i pomoći iz središta) Osnove teorije lokalne samouprave III 187 . (male zajednice često ne mogu osigurati sredstva za svoje potrebe i razvitak . kao i sva druga tijela državne uprave.): "U Republici Hrvatskoj državna je vlast ustrojena na načelu diobe vlasti na zakonodavnu. uz mogućnost ustavnosudske zaštite. na temelju zakona. u kojima se ljudi poznaju i usko su vezani zajedništvom interesa. zbog povrede ustavom zajamčenih sloboda i prava. lokalne jedinice predstavljaju protutežu centraliziranoj vlasti.  jedinice lokalne uprave vezane su zakonom. samoorganizirati se svojim temeljnim aktima STATUTIMA. Načelo diobe vlasti uključuje oblike međusobne suradnje i uzajamne provjere nositelja vlasti propisane Ustavom i zakonom". Osnove teorije lokalne samouprave I  ARISTOTEL: …male zajednice.  Veza lokalne samouprave i demokratičnosti izvodi se iz diobe vlasti u njezinoj vertikalnoj ili teritorijalnoj dimenziji. SUSTAV DVOSTRUKOG KOLOSIJEKA. ali ne i duh slobode". iz čega slijedi bitno veći stupanj nadzora središnjih državnih tijela  tzv.  PROBLEM GOSPODARSKE SNAGE I FINANCIJSKIH SREDSTAVA.  ponegdje se ustavom određuje načelna presumpcija nadležnosti za izvršavanje zakona u korist lokalnih tijela. izvršnu i sudbenu a OGRANIČENA JE Ustavom zajamčenim pravom na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu. Osnove teorije lokalne samouprave II  USTAV REPUBLIKE HRVATSKE (članak 4. vlada redovito nadzire i zakonitost postupanja jedinica lokalne samouprave i njihovih dužnosnika.  drugdje se poslovi provedbe zakona odvajaju od lokalnih poslova i ne spadaju u područje lokalne SAMOUPRAVE. predstavljaju suprotnost bezličnosti udaljene i anonimne središnje vlasti…  TOCQUEVILLE: .  Temeljna obilježja lokalne samouprave IV  u europskoj tradiciji obuhvaća samo poslove koji se mogu smatrati lokalnim poslovima. Lokalne ustanove su za slobodu ono. one slobodu približavaju narodu i navikavaju ga da se njome koristi. već ih obavljaju tijela lokalne UPRAVE. jer su ponajprije od interesa za lokalno stanovništvo. što je osnovna škola za znanost.  tijela lokalne samouprave ovlaštena su ustavom i zakonima na POKRETANJE POSTUPKA PRED USTAVNIM SUDOVIMA (ili redovitim sudovima tamo gdje ustavni sudovi ne postoje) o sporovima..  imaju pravo.lokalna samouprava uključuje pravo lokalnog izbora lokalnih predstavničkih tijela i izvršnih tijela. kao i oblike neposrednog odlučivanja građana. Bez lokalnih ustanova jedan narod može imati slobodnu vladu. a i bolje obavljati na lokalnoj razini. dok je pravo nadzora središnjih državnih tijela ograničeno na nadzor zakonitosti. No.

 Zakonom se može GLAVNOM GRADU ZAGREBU utvrditi položaj županije. u skladu sa zakonom. osnivati oblici MJESNE SAMOUPRAVE 188 .  U naselju ili dijelu naselja mogu se. Zakonom se mogu ustanoviti i druge jedinice lokalne samouprave. putem zborova. iznimno ih je teško ukloniti.  Ustavna jamstva lokalne i područne samouprave  USTAVNE ODREDBE daju temelj za izgradnju uravnoteženog sustava lokalne i područne (regionalne) samouprave.  nalaze se pod nadzorom lokalnih moćnika. 60/01 i 129/05). Područje županije određuje se na način propisan zakonom.Međunarodni ugovori 14/97) i time. a kada se jednom uspostave. referenduma i drugih oblika neposrednog odlučivanja u skladu sa zakonom i statutom Jedinice lokalne samouprave II  JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE su:  OPĆINE i  GRADOVI  Njihovo područje određuje se zakonom. Ustava. kao i drugi zakoni kojima su uređena:  područja jedinica lokalne uprave i samouprave. izgradnjom odgovarajućih institucionalnih struktura. Cjelinu koncepcije uređuje ZAKON O LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI (NN br. sukladno članku 140.  PROTIVNICI prevelikih ovlasti lokalne samouprave:  široka decentralizacija nužno ne donosi sa sobom demokratizaciju.  lokalni izbori. uključena u hrvatski pravni poredak.  omogućava stvaranje lokalnih unutar sebe visoko centraliziranih i nekontroliranih središta vlasti.  EUROPSKA KONVENCIJA O LOKALNOJ SAMOUPRAVI ratificirana je odlukom Hrvatskog sabora u listopadu 1997 godine (NN . definiranjem lokalnih poslova i razdiobom ovlasti između središnjih i lokalnih državnih tijela. odnosno područnih (regionalnih) PREDSTAVNIČKIH TIJELA koja su sastavljena od članova izabranih na slobodnim i tajnim izborima na temelju neposrednog.DRUGI PISCI: prednosti lokalnih jedinica mogu ostvariti samo KOMBINACIJOM djelovanja lokalnih tijela i središnjih državnih tijela.  JEDINICE PODRUČNE (regionalne) SAMOUPRAVE su ŽUPANIJE.  financiranje tih jedinica.  PRAVO NA SAMOUPRAVU ostvaruje se na dva načina:  preko lokalnih. koji ruše jedinstvo pravnog sustava. jednakog i općega biračkog prava.  Većim gradovima u Republici Hrvatskoj zakonom se mogu dati ovlasti županije. 33/01. Jedinice lokalne samouprave I  Građanima se jamči pravo na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.  NEPOSREDNIM SUDJELOVANJEM građana u upravljanju lokalnim poslovima.  krše prava građana.

 prilikom određivanja djelokruga jedinica lokalne i područne (regionalne) SAMOUPRAVE mora se voditi računa o ŠIRINI I PRIRODI poslova i o zahtjevima učinkovitosti i EKONOMIČNOSTI  jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju pravo u okviru zakona.  prostorno i urbanističko planiranje.  država je dužna POMAGATI financijski slabije jedinice lokalne samouprave u skladu sa zakonom 189 .  zaštitu potrošača.  kulturu.  primarnu zdravstvenu zaštitu. svojim STATUTIMA samostalno urediti unutarnje ustrojstvo i djelokrug svojih tijela te ih prilagoditi lokalnim potrebama i mogućnostima Poslovi lokalne i područne samouprave II  u obavljanju poslova iz svojeg djelokruga tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave samostalna su i podliježu samo NADZORU USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI ovlaštenih državnih tijela.  prostorno i urbanističko planiranje. socijalnih i kulturnih ustanova.  gospodarski razvoj. promet i prometnu infrastrukturu te  planiranje i razvoj mreže obrazovnih.  komunalne djelatnosti. Poslovi lokalne i područne samouprave I  poslovi lokalnog i područnog (regionalnog) djelokruga uređuje se zakonom.  zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša.  brigu o djeci. Prihodi jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave moraju biti razmjerni njihovim ovlastima predviđenim Ustavom i zakonom.  socijalnu skrb.  zdravstvo. tjelesnu kulturu i sport.  jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju pravo na VLASTITE PRIHODE kojima slobodno raspolažu u obavljanju poslova iz svojeg djelokruga.  protupožarnu i civilnu zaštitu. zdravstvenih.  odgoj i osnovno obrazovanje.Poslovi lokalne i područne samouprave I  JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE obavljaju poslove iz LOKALNOG djelokruga kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana:  uređenje naselja i stanovanja. Poslovi lokalne i područne samouprave II  JEDINICE PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE obavljaju poslove od područnog (REGIONALNOG) ZNAČENJA. a osobito poslove koji se odnose na:  školstvo. Prilikom dodjeljivanja tih poslova PREDNOST će imati ona tijela koja su NAJBLIŽA GRAĐANIMA.

gradonačelnik. župan:  zahtijevati da predstavničko tijelo otkloni uočene nedostatke.Upravljanje u lokalnim i područnim jedinicama I  teritorijalnom podjelom na jedinice lokalne i područne samouprave. u državi se stvara velik broj manjih "ustavnih" (statutarnih) i na njima utemeljenih političkih sustava. župan). 190 .  očuvanje jedinstva i cjeline političkog sustava  razmjerno detaljno uređivanje temeljnih oblika i načina ostvarivanja prava na samoupravu.  ima pravo obustaviti od primjene takav akt.  suviše politizira i čini pukim odrazom političkih odnosa u središnjoj vlasti. sa kolegijalnom izvršnom vlasti. ako smatra da je njime povrijeđen zakon ili drugi propis. načelnik obavještava čelnika središnjeg tijela državne uprave nadležnog za nadzor zakonitosti rada tijela lokalne i područne samouprave Upravljanje u lokalnim i područnim jedinicama III  u središtu pozornosti pitanje NEPOSREDNOG IZBORA gradonačelnika i župana od građana.  nadzire zakonitost općih akata (propisa) koje donosi predstavničko tijelo. Upravljanje u lokalnim i područnim jedinicama II  Općinski načelnik. poglavarstvom.  Ako ono to ne učini u roku od 15 dana.  u Hrvatskoj  inačica "parlamentarnog sustava".  temeljna odluka sastoji se u izboru sustava ustrojstva (samoupravne) vlasti i opredjeljenju za određeni tip izbornog sustava. gradonačelnik. prava na političko predstavljanje i političko odlučivanje.  u sustav upravljanja lokalnim jedinicama uveli bi se elementi "PREDSJEDNIČKOG SUSTAVA” u kojem gradonačelnik nije politički odgovoran pred predstavničkim tijelom lokalne jedinice.  RAZMJERNI IZBORNI SUSTAV :  daje odlučnu prevagu političkim strankama na tim izborima.  neprimjeren naravi lokalne samouprave. te naglašenim ovlastima načelnika lokalne odnosno područne samoupravne jedinice (općinski načelnik.

zajedničko zapovjedništvo vojske. radi očuvanja neovisnosti nasuprot snažnim germanskim susjedima  širenje 191 .Složene države i državne zajednice Pregled povijesnog razvitka I  antičko razdoblje .  inicijalni ugovor: zajednička vojska. Pregled povijesnog razvitka II  obrambeni razlozi (potkraj 13.gradova u antičkoj Grčkoj  zajednička obrana protiv vanjskog neprijatelja. simahije ili simpolitije.) povezuju tri mala alpska kantona (Uri.Grčki polisi sklapaju saveze kao: lige. uz zadržavanje pune neovisnosti pojedinih savezničkih država.  glavni razlog povezivanja država . st. Switz i Unterwalden).  borba za dominaciju nad savezom  dugotrajniji savezi pretvarani u decentralizirane imperije pod nadzorom najjačih država-gradova.

u SAD teče proces postupnog jačanja funkcija federalne vlasti. godine  pretvaranje u federaciju. od kojih su neki bliži konfederalnom. Kanada i Australija. na načelu izvorne nadležnosti država članica (što od nadležnosti nije saveznim ustavom izrijekom prenijeto u isključivu nadležnost federacije. "autentičnog" ili "modernog" federalizma u druge države. Klasični američki model i njegov utjecaj u svijetu I  Temeljne ustavno-pravne značajke federativne države po tom modelu jesu:  dvodomno zakonodavno tijelo savezne države (jedan dom predstavlja države članice federacije. . širenjem federalnih ovlasti u nizu predmeta uspostavljenog odlukama Vrhovnog suda.  svaka od tih država primjenjuje federalno načelo u vrlo različitim organizacijskim oblicima. Klasični američki model i njegov utjecaj u svijetu II  REZIDUALNE OVLASTI  razdioba nadležnosti između savezne države i država članica. Klasični američki model i njegov utjecaj u svijetu III  Teorijski temelj takvog ustavnog uređenja jest TEORIJA O PODIJELJENOM suverenitetu nastala jurisprudencijom Vrhovnog suda  SUVERENITET U CIJELOSTI NE PRIPADA NITI SAVEZNOJ DRŽAVI.sklapanjem novih ugovora  nastanak Švicarske konfederacije 1848.  savezna tijela formiraju se i djeluju uz sudjelovanje (participaciju) država članica federacije. urodilo proturječnim rezultatima. 1987. a drugi centraliziranom državnom uređenju.  PARALELNA NADLEŽNOST  u određenim funkcijama nadležnost se dijeli između federacije i država članica. Pregled povijesnog razvitka III  William Riker glavni razlog uspostavljanja federacija: zajednička obrana ili teritorijalno proširenje. NITI DRŽAVAMA ČLANICAMA FEDERACIJE. koje postoje na razini federacije i na razini država članica.federacije: SAD.  Podijeljeni suverenitet poslužio je Amerikancima kao način da izbjegnu pitanje kome u federaciji pripada suverenitet.  dvostrukost temeljnih ustavnih institucija (zakonodavstva. 192 . nastala konfederacija Ujedinjenih nizozemskih provincija s ciljem zajedničke obrane protiv španjolske vladavine. Brazil. ili 40 posto svjetskog stanovništva). ostaje pridržano državama članicama). centraliziranog federalizma. na temelju Ustava iz 1874. godine  u 16. Klasični američki model i njegov utjecaj u svijetu IV  Prenošenje američkog modela kao "pravog". st.  polovicom posljednjeg desetljeća 20. st. a drugi građane pojedinih država).  teorija o podijeljenoj suverenosti poslužila je kao pravno i političko opravdanje razvitka tzv. godine revidirao svoje ocjene i zaključio kako je federalizam bio od bitne važnosti za očuvanje mira i prosperiteta na Sjevernoameričkom kontinentu.  od početka 19. Indija. Rusija.  teritorijalno najveće i najmnogoljudnije države .potvrđeno Ustavom iz 2000. stoljeća u svijetu je postojalo 22 federativne države (dvije milijarde ljudi. izvršne vlasti i pravosuđa).

 razvitak federalizma u Kanadi nije išao putem centralizacije kao u Sjedinjenim Državama. Meksiko i Venezuela. zbog djelovanja političkih snaga u Quebecku koje traže labaviji.  europske federacije (Austrija. onda je to: „CAUDILLIZAM" upravljanje iz jednog središta moći putem dislociranih političkih vođa u pojedinim provincijama. nastoje uspostaviti model decentralizirane unitarne države. godine. Klasični američki model i njegov utjecaj u svijetu VI  Indija . Zaključak I  federalizma u svijetu pokazuje da je bio uspješan prije svega u nacionalno homogenim državama. stoljeću. Brazil.  otpori centralizaciji . godine u kombinaciji s britanskim načelom parlamentarne suverenosti. a kod nekih i izravni američki utjecaj. uz korištenje vojnih sredstva  pri formuliranju njihovih ustava do izražaja došao američki model. Zaključak II 193 . odnosno pokrajinama. Nizozemska. političkim i gospodarskim uvjetima.  pod američkim utjecajem i uz kombinaciju s britanskim sustavom parlamentarizma.rješenja iz Ustava iz 1982.jedan glas". američki ustavni model. godine.  D.uspostavljena kao federacija Ustavom iz 1950. asimetrični savez ili čak razdruživanju od federacije. Švicarska i Belgija) nastale su procesom integracije u 19. Elazar: ako se u nekim od tih zemalja može govoriti o djelovanju federalizma. u najnovije vrijeme Velika Britanija). federalizam je uveden u Australiji 1898.  u federacijama utemeljenima na postojanju povijesnih naroda s jakom državnopravnom tradicijom pokušaji primjene centralizacije pod krinkom nametnutog federalizma pokazali su se neuspjelim. srpske nacije .  u SFRJ pod težnjom srpskog političkog vodstva koncepcija "autentičnog federalizma". koja bi omogućila dominaciju najbrojnije. te različitim uvjetima političke kulture i tradicije).  druge europske države (Italija. godine prema kojima je naglasak na pravu država. koja priznaje visok stupanj autonomije svojim regijama. doveo je do potpuno različitih posljedica.u nizu zemalja Latinske Amerike (Argentina. (utjecao na njihove ustave). izazivali brojne sukobe ili izravno vodili raspadu takvih federacija. utemeljenog na načelu "jedan čovjek . potrebi suglasnosti za izmjene niza odredbi Ustava. produžena rasprava u cilju reforme federacije u asimetričan oblik u kojem bi Quebeck imao poseban ustavni status.suprotna samoj ideji federalizma koji uvijek teži pomirenju odnosa između velikih i malih država. u različitim povijesnim. Španjolska.  Klasični američki model i njegov utjecaj u svijetu V  Federalizam u Kanadi uveden 1867. Njemačka.

koju čini više država. Pravni temelj zajednice I  kod federacije temeljni akt – USTAV FEDERACIJE.  kod konfederacije – UGOVOR MEĐUNARODNOG PRAVA.  konstitutivni dijelovi konfederacije: isključivo države članice. da pravno i vojnički obrane svoje pravo na samoodređenje. koje uključuje pravo na odcjepljenje. ali ga nalazimo i u federacijama.  status udruženih država u međunarodnom pravu. godine. nazivali su se "antifederalistima".u konfederacijama se odlučuje o nekim pitanjima većinom glasova država članica. pravni akt kojim je utemeljena određena državna zajednica. omogućio je članicama jugoslavenske federacije. Pravni temelj zajednice II  federativni se ustavi u većini mijenjaju odlukom tijela federacije.  pisci američkog Ustava. Pravno razlikovanje konfederacije i federacije II  U pravnoj teoriji razlikovanje se temelji se na tri kriterija:  pravni temelj zajednice.  početkom 21.  Pravno razlikovanje konfederacije i federacije I  razlikovanje federacije i konfederacije razrađeno je u njemačkoj doktrini državnog prava 19.  konfederacija . stoljeća interes za federalizam ponovno je porastao.u pojedinim pitanjima i suglasnost svih članica.  u ranijih pisaca prefiks "con" (sa) označavao čvršći oblik veze između država. može se mijenjati samo pristankom svih članica . (proučavajući srednjovjekovne pisace).jedinstvena savezna država.  federacija .Ustav iz 1974. 194 . st. (G.  protivnici. posebno u vezi s nastojanjima na uspostavljanju ustavnog ugovora Europske Unije. različito su upotrebljavali izraze konfederacija i federacija.  odlučivanje na temelju suglasnosti država članica značajka je konfederacije.  federalistima u Americi nazivaju se pristaše novog ustava i čvršćeg oblika unije među državama članicama federacije.  uvjet za uspješnu primjenu federalizma je postojanje određenog stupnja razvoja demokracije. koji su se zalagali za prava država i lokalnih samouprava. pa tako i Republici Hrvatskoj.svaka država ima trajno pravo istupiti iz konfederacije po svojoj odluci. utemeljena na diobi nadležnosti između njih. Jellinek).  rani "konfederalisti" u Americi bili su upravo oni koji su se zalagali za stvaranje čvršćeg saveza. ali se često zahtijeva odobrenje (ratifikacija) određenog broja članica federacije .savez država koje zadržavaju svoj suverenitet. demokratske države (Belgija ili čak Švicarska).  pravni odnos tijela zajednice prema građanima.  obratni primjeri .

izvršnoj funkciji i sudstvu.  države članice mogu na KONFEDERACIJU prenijeti različite ovlasti.  temelj personalne unije su ustavi država povezanih u uniju.državljana zemalja obuhvaćenih savezom. Status u međunarodnom pravu  KONFEDERACIJA nije subjekt međunarodnog prava.POSEBAN OBLIK SLOŽENE DRŽAVE – BiH.konstitutivni dijelovi federacije: države i građani. te mogu poduzimati sankcije prema pravnim i fizičkim osobama.  neke FEDERACIJE priznavale su državama članicama pravo sudjelovanja u međunarodnim odnosima (Sovjetski Savez glede Ukrajine i Bjelorusije) Drugi oblici složenih država i državnih zajednica I  .  .  . te mogu neposredno izvršavati zakone i druge odluke koje donose.  .REALNA UNIJA.  . ali ga jamče i ustavi nekih federacija.  u međunarodnim odnosima samostalno istupaju države članice.)   Odnos prema građanima I  u KONFEDERACIJI nema pravnog odnosa između tijela konfederacije i građana .PERSONALNA UNIJA. Građani se nalaze u pravnom odnosu samo s tijelima svoje države i nemaju neposrednog dodira s tijelima konfederacije. godine.  sastavni dijelovi FEDERACIJE su i države članice i građani.ASIMETRIČNA ZAJEDNICA DRŽAVA. pa tako i pravo međunarodnog zastupanja saveza.pravno reguliraju odnose.  . a odluke konfederativnih tijela ne obvezuju građane sve dok ne budu unesene u zakonodavstvo država članica. 195 . pravo na odcjepljenje država članica značajka je konfederacija.  međusobno odvojene i samostalno djeluju u međunarodnim odnosima. koju čine samo države.  uređuju svoje unutarnje odnose. kao što je EEZ u kojoj. Odnos prema građanima II  u zakonodavstvu.EU – NOVI OBLIK DRŽAVNE ZAJEDNICE Drugi oblici složenih država i državnih zajednica II  PERSONALNA UNIJA  zajednica dviju ili više država koje imaju zajedničkog monarha. i Ustav SFRJ iz 1974. prema kojima ista osoba postaje vladarom različitih država.  . u određenim uskim područjima. u gospodarskim zajednicama sui generis.  FEDERACIJA je subjekt međunarodnog prava i istupa u međunarodnim odnosima kao cjelina.  KONFEDERACIJA nema izvršna tijela.ASIMETRIČNI SAVEZI. tijela FEDERACIJE u sklopu na njih prenesenog djelokruga .  takve odnose nalazimo i u nekim KONFEDERACIJAMA. (Ustav Sovjetskog Saveza iz 1977.ZAKONODAVNA UNIJA. tijela Zajednice izravno provode propise zajednice.

prenošenjem ovlasti (devolucijom) suverenog Parlamenta stekao određeni stupanj kulturne autonomije i samouprave.  Britanska teorija izbjegava svaku federalističku terminologiju pri objašnjavanju državne strukture i radije koristi termin devolucija  U državama gdje pokrajine imaju visok stupanj političke autonomije. Nizozemska i Luxemburg (1815.).-1838. Drugi oblici složenih država i državnih zajednica V  Sjeverne Irske (Ulster) . nastala 1815. djeluje kao jedinstveni subjekt u međunarodnim odnosima.  neke druge zajedničke funkcije mogu biti ugovorom prenesene na uniju:  zajednička vojska i briga o opskrbi vojske.  Unija između Norveške i Švedske.primjer mirnog razdruživanja država nakon referenduma u Norveškoj 1905.  najčešće zajednički monarh.  Walesa . godine) Drugi oblici složenih država i državnih zajednica VI  ASIMETRIČNE ZAJEDNICE DRŽAVA  državne zajednice utemeljene na asimetričnim oblicima ustavnog uređenja.-1890.  Škotske .Ugarska prema Nagodbi iz 1867. Man. koje slabijoj omogućavaju očuvanje:  integriteta i  autonomije u trajnoj vezi s većim susjedom. godine. a ne posebnih institucija.) Drugi oblici složenih država i državnih zajednica III  REALNA UNIJA  čvršći oblik povezivanja država.  Ujedinjeno Kraljevstvo sastoji se od:  Engleske.  PRAVNO UREĐENJE takvih asimetričnih odnosa uključuje: 196 .  Austro .ima autonomiju što uključuje i vlastito zakonodavstvo.  Kanalskih otoka (Guersnev. ali se ne odstupa od unitarnog državnog ustrojstva teorija govori o decentraliziranoj unitarnoj državi. Drugi oblici složenih država i državnih zajednica IV  ZAKONODAVNA UNIJA  složena državna zajednica u kojoj sastavni dijelovi nalaze svoj ustavni izražaj putem zajedničkih. godine. imala je i zajedničko zastupničko tijelo Carevinsko vijeće sastavljeno od delegacija bečkog i peštanskog parlamenta. godine .uživaju visok stupanj autonomije i imaju svoje vlade.ustavom zajamčeno vlastito zakonodavstvo. posebna crkva i središnja banka. obično između manje i velike države. administracija. i Sar) .  (Nizozemska i Belgija prije nego što je uspostavljen poseban oblik federativnog uređenja 1983.(Engleska i Hanover (1714. utemeljen na ugovoru. Jersev.

 Lichtenstein i Švicarske.  dogovoren na međunarodnoj konferenciji u Beču.  Puerto Rico prema SAD  Puerto Rico ima:  punu samostalnost u unutarnjim stvarima.  Ustavni sud BiH je (Odlukom U-005 od 1. jedna strana uživa poseban status autonomije koji uključuje zakonodavnu. ako njegove odredbe nisu u suprotnosti s Ustavom BiH. sadrži popis sloboda i prava čovjeka i građanina.  Butana i Indije. studenog 1995.  sklopljen između predsjednika Republike Hrvatske. srpnja 2000. teoretski veću nego same države članice američke federacije.ugovorom o ulasku u zajednicu utvrđeno da jedna ili druga strana ima pravo jednostrano raskinuti odnos udruživanja. veoma važne prijelazne odredbe.  status Aalandskih otoka u Finskoj. predsjednika Republike Bosne i Hercegovine i predsjednika Savezne Republike Jugoslavije.  Republike Palau i SAD. Poseban oblik složene države: Bosna i Hercegovina II  2. kao i više odredbi Ustava Federacije. godine:  izrađen na temelju Washingtonskih sporazuma od 18. USTAV FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE od 21. Poseban oblik složene države: Bosna i Hercegovina III  Aneks IV sadrži i tekst Ustava BiH.  postignut je na mirovnoj konferenciji u Daytonu nakon vojničkog poraza srpskih snaga. uz sudjelovanje predstavnika konstitutivnih naroda Bosne i Hercegovine. bili 197 .) ukinuo niz odredbi Ustava Republike Srpske. ožujka 1994.  Drugi oblici složenih država i državnih zajednica VII  ASIMETRIČNI SAVEZI. Poseban oblik složene države: Bosna i Hercegovina I  NASTANAK USTAVA BIH  s ustavnopravnog stajališta odvijao se u dvije faze:  1. kojima su ti entiteti.  Aneks I.  potpisan je u Parizu 14. posebno Republika Srpska.  njegovi građani su državljani SAD.  prihvaćen od Ustavotvorne skupštine. utemeljeni na Ustavu.  Aneks II. sudbenu i izvršnu vlast.  Azora prema Portugalu. MIROVNI SPORAZUM od 21. godine kao Opći okvirni sporazum za mir u BiH. Hrvata. uz veoma aktivno sudjelovanje američkih dužnosnika.. Bošnjaka i Srba. a svaka izmjena u odnosu mora se temeljiti na suglasnosti obadvije strane. ali bez prava glasovanja na nacionalnim izborima. ožujka 1994.  Tim je ustavnim aktima stavljen izvan pravne snage USTAV REPUBLIKE BiH Poseban oblik složene države: Bosna i Hercegovina IV  Ustav Federacije Bosne i Hercegovine ostao je na snazi za područje koje obuhvaća hrvatskobošnjačka federacija. prosinca 1995.

bez pristanka vlade drugog entiteta ući s vojskom na njegovo područje.  nijedna osoba.  Država BiH sastoji se od dva entiteta: Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. imaju svoje ustave. koja izdržava kaznu ili je pod optužbom Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju. nema pravo kandidirati se. način izbora i rada:  jedan Bošnjak i jedan Hrvat.  Entiteti imaju pravo sklapati međunarodne ugovore (uz suglasnost Parlamentarne skupštine) i uspostavljati posebne usporedne odnose sa susjednim državama (sukladno suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine).  PARLAMENTARNA SKUPŠTINA. a oglušila se na poziv Suda.  Entiteti. kao i kantoni koji ih sačinjavaju.ne naziva se "republikom" . niti ugrožavati suverenitet i teritorijalno jedinstvo Bosne i Hercegovine.  Entiteti raspolažu svojim oružanim snagama.  BiH je određena Ustavom kao država. izravno izabrani s teritorija Federacije.  USTAVNI SUD.  sastav dužnosnika u svim institucijama mora odražavati opći sastav pučanstva.  Uspostavljena odlukom tri konstitutivna naroda. Hrvata. Ustrojstvo vlasti BiH  VRHOVNA TIJELA DRŽAVE BiH:  PREDSJEDNIŠTVO.  VIJEĆE MINISTARA. Temeljna koncepcija državnog uređenja BiH II  Entiteti nisu određeni kao države. niti su posebno definirani u Ustavu. niti obnašati bilo koju javnu funkciju. Bošnjaka i Srba. odnosno u oba entiteta. te načelo konstitutivnosti tri naroda na cijelom području te unitarne države. koji moraju biti u suglasnosti s odredbama ustava širih zajednica. . godine najsloženiji je oblik primjene federalnog načela državnog uređenja do danas poznat u svijetu. koja zadržava međunarodnopravni subjektivitet i članstvo u OUN. 198 .unutarnje ustrojstvo promijenjeno u skladu s odredbama Ustava. prosinca 1995. ali ne smiju prijetiti drugima.određeni kao suverene države potvrdivši načelo jedinstvenosti države Bosne i Hercegovine. Temeljna koncepcija državnog uređenja BiH I  Ustav BiH od 14. Predsjedništvo I  Sastav.

biraju se na način određen izbornim zakonom tako da svaki birač glasuje za jednog člana Predsjedništva.  DJELOKRUG:  zakonodavstvo .  mandat traje četiri godine s mogućnošću još jednog. donosi "zakone potrebne za provedbu odluka Predsjedništva". čine i drugi od njih imenovani članovi. kojeg uz članove Predsjedništva. ponajprije. Parlamentarna skupština I  DVODOMNA:  DOMA NARODA I  ZASTUPNIČKOG DOMA. a tek zatim i zakone iz svojeg ostalog djelokruga. srpske .  koordinaciju aktivnosti oružanih snaga obavlja Stalni komitet.  kao glavni oblikovatelj.jedan Srbin izravno izabran s teritorija Republike Srpske.   Predsjedništvo II  svaki član Predsjedništva ima ovlasti civilnog zapovjednika oružanih snaga.  ratifikacija međunarodnih ugovora i  druge ovlasti. nakon čega se četiri godine ne smiju kandidirati.  donošenje državnog proračuna.  predsjedništvo je kao najvažnije tijelo gdje se dogovaraju najvažnije političke odluke u sustavu ustrojstva vlasti. a samo iznimno i većinom glasova.  jedna trećina iz Republike Srpske (pet Srba).  DOM NARODA  ima 15 delegata:  dvije trećine iz federacije.  član koji se protivi donošenju odluke može zahtijevati pravorijek dvije trećine delegata koji pripadaju onom narodu čiji predstavnik smatra da je odluka štetna za vitalne interese pojedinog naroda.  Hrvatske i bošnjačke delegate bira Dom naroda Federacije. a ne samo predlagatelj zakonodavstva.Skupština Republike Srpske.  odluke se donose konsenzusom.  predsjedništvo ima i pravo raspustiti Dom naroda. Parlamentarna skupština II  ZASTUPNIČKI DOM 199 .  rotiraju se na mjestu predsjedatelja.  nadzire izvršavanje odluka Parlamentarne skupštine. od kojih pet Hrvata i pet Bošnjaka.  Skupština.

 predsjednik Vijeća ministara imenuje ministre uz odobrenje Doma. ako usklađivanje stajališta bude neuspješno odluku o opravdanosti zaustavljanja rada domova donosi Ustavni sud po hitnom postupku.  pri sastavljanju Vijeća ministara s područja Federacije ne može biti više od dvije trećine ministara.  "segmentirana država". Pravna priroda države BiH I  Oblika državnog uređenja nemoguće odrediti primjenom kriterija razlikovanja federacije i konfederacije i usporedbe s drugim oblicima udruživanja država.  Zvonko Miljko:  “ ustavna iluzija". 2 bira Skupština Republike Srpske).  odlučuje o ustavnosti Ustava entiteta.  takav sastav treba osigurati prevagu predstavnicima međunarodne zajednice pri odlučivanju Ustavnog suda.  "federacija sui generis" Pravna priroda države BiH II 200 . Predsjednik vijeća ministara  imenuje ga Predsjedništvo uz odobrenje Zastupničkog doma. Bosne i Hercegovine i entiteta. uz postupke kojima se pribjegava kad većina predstavnika jednog od naroda u Domu drži da su ugroženi vitalni interesi njihova naroda.  krajnji arbitar u slučaju zaoštrenih političkih neslaganja između političkih predstavnika entiteta. Ustavni sud II  SASTAV:  šest članova (4 bira Zastupnički dom Federacije.  NAJVAŽNIJE POLITIČKE OVLASTI:  odlučivanje o ustavnosti odluke jednog od entiteta da uspostavi posebne usporedne odnose sa susjednom državom.  u krajnjem stupnju.  jedna trećina s područja Republike Srpske  NAČIN RADA  zakonodavstvo se donosi suglasnom odlukom oba doma. kao i pojedinih institucija Bosne i Hercegovine. dvije trećine s područja Federacije.ne mogu biti državljani Bosne i Hercegovine ili koje susjedne države.  domovi odlučuju većinom glasova.  zamjenik ministra pak ne može biti iste nacionalnosti kao ministar.   Ustavni sud I  važne ovlasti u sporovima o pravima i dužnostima između entiteta.  tri člana imenuje predsjednik Europskog suda za ljudska prava nakon dogovora s Predsjedništvom .  "unija samostalnih političkih entiteta sa zajedničkom središnjom vlašću“.  “ asimetrična konfederacija".  Vijeće ministara politički je odgovorno Parlamentarnoj skupštini.ima 42 člana biranih izravno.

s prevagom na strani država.  DECENTRALIZIRANOG FEDERALIZMA. s prevagom na strani savezne države.Ustav predstavlja poseban oblik uređenja države bez presedana u ustavnopravnoj povijesti: do danas ostao samo semantički ustav za koji bi bilo teško ustvrditi da je u cijelosti primijenjen u životu.federalizmu odriče bilo kakav utjecaj na realno odvijanje političkih procesa.  PRATEĆE USTAVNOPRAVNE TEORIJE o:  pravu secesije.  riječ je o dokumentu prijelaznog stanja.  zajedničko odlučivanje o svojim interesima na ravnopravnim osnovama. pod zaštitom i vrhovnim nadzorom međunarodne zajednice. kad bi predstavnici naroda Bosne i Hercegovine trebali donijeti u pravom smislu narodni ustav. može li se ona dijeliti?  U tom okviru razvijene su TEORIJE:  CENTRALIZIRANOG FEDERALIZMA. kroz obilje organizacijskih oblika u kojima mogu ostvariti određene zajedničke interese. godine ima proširen mandat da sam donosi odluke koje ustavna tijela ne mogu donijeti. Federalistička teorija IV 201 . već pragmatički. radi potrebe uređenja temeljnih odnosa do normalizacije.  SUVREMENI FEDERALISTIČKI pristup . Federalistička teorija III  U svim je razdobljima naglašavala značenje federativnog načela kao organizacijskog pravila koje omogućava:  sporazumno i mirno udruživanje političkih zajednica u šire zajednice. sa stajališta efikasnog i znanstvenog upravljanja i koordinacije triju osnovnih slojeva složene državne strukture.  očuvanje svoje samostojnosti i cjelovitosti.  dualni ili dvojni federalizam koji se zasniva na ideji o dijeljenju suverenosti između savezne države i federalnih jedinica. odnosno suverenitet: saveznoj državi ili federalnim jedinicama. osiguranom nazočnošću jakih međunarodnih vojnih snaga za stabilizaciju (SFOR).federalizam smatraju osnovnim principom ustavnog uređenja i zbog određenih razloga smatraju da ga je vrijedno zadržati i jačati.  takozvane nulifikacije na strani federalnih jedinica. čiji visoki predstavnik od 1998. nastalom temeljem mirovnog ugovora.   Federalistička teorija I  Klasična američka ustavnopravna i politička teorija federalizma  Kome u federativnoj državi pripada supremacija. Federalistička teorija II  U SUVREMENOJ TEORIJI pitanje suverenosti i osnovni principi mogu se odrediti kao:  TEHNO-MENADŽERSKI ili administrativni pristup .  zbiljski BiH funkcionira kao PROTEKTORAT.problemima federalizma pristupa ne kao filozofskim. političkim ili ideološkim. u SAD kao i u svim ostalim federacijama.  NEGATORSKI PRISTUP .

Federalistička teorija VI  Ispravna primjena federalnog načela podrazumijeva udruživanje zasnovano na:  poštivanju temeljnog sporazuma o stvaranju zajednice.  puno značenje pojma. kao organizacijski princip. Federalistička teorija VIII 202 . federacija i konfederacija imaju korijene u latinskoj riječi FOEDUS. koja je istodobno sinonim za SHALOM.federalizam.  Federalistička teorija V  organizacijski princip federalizma je ne-centralizacija. za razliku od obične decentralizacije.tamo gdje se takav oblik suprotstavljanja dominacije ne javlja. ako i posebnih interesa udruženih entiteta. asimetrični i drugi oblici uređenja odnosa u zajednici država.  prema Elazaru federativni je sistem istovremeno jedinstveni sistem i sistem sistema.  izrazi federalizam.  takvoj je teoriji stran svaki sustav dominacije jedne ili više udruženih zajednica nad drugima.  federativni model ne trpi hijerarhiju te donosi suštinske prednosti pred modelima političkih sistema zasnovanih na ideji suverenosti.  uvažavanju zajedničkih. BRIT.Suvremena federalistička teorija nudi alternativu shvaćanju o nužnom postojanju suverenog centra donošenja političkih odluka u državi i o neizbježnoj kumulaciji vlasti na jednoj od točaka strukture političkih institucija. te pokušaji ostvarivanja dominacije ugrožavaju i razaraju samu prirodu saveza.  poštivanju različitosti. još bolje rasvjetljava hebrejska riječ za savez. nema zbiljske osnove za postojanje federacije i ona se pretvara ili u imperij pod dominacijom nadmoćne sile ili se raspada. gdje je ustavno provedena i garantirana difuzija i razdioba vlasti između mnogobrojnih centara. a neki je autori povezuju s riječi FIDES.  federalizam osnovni princip moderne političke organizacije na svim razinama. Federalistička teorija VII  primjena federalnog načela u određenom obliku udruživanja država ni u kojem slučaju ne zahtjeva uspostavljanje federativne države .  uzajamnom priznavanju integriteta svakog člana zajednice. već su neke od njih "uže". koja znači SAVEZ. jedini može spriječiti pojavu hijerarhija i njihovo jačanje.  mirnom i sporazumnom rješavanju sukoba interesa.  hijerarhijski odnosi nipošto nisu nužni .to mogu biti različiti konfederalni.  dobrovoljnosti sudjelovanja u savezu. Zajednice koje ga tvore nisu u međusobnom odnosu nadređenosti i podređenosti. a druge "šire". VJERA. prema Elazaru. MIR. kao i pravu na mirno istupanje iz saveza. gdje se pretpostavlja da postoji suvereni centar vlasti koji devolucijom prenosi dio svojih nadležnosti na načelno niže organe.  autori Federalista postavili krajnji kriterij djelotvornosti . MIRNI SAVEZ zasnovan ugovorom ili zavjetom. POVJERENJE.

godine u Rimu nastavljen proces integracije sklapanjem ugovora o: Europskoj ekonomskoj zajednici i Organizaciji za suradnju na području korištenja nuklearnih izvora energije (EUROATOM). prema izbornim propisima tih država.  1976. godine sklopljen je ugovor o spajanju triju zajednica. Robert Schuman. kojim je osnovano Jedinstveno vijeće i Komisija europskih zajednica.stupio na snagu 1994. godine. pa i silom oružja. i širi se uključivanjem novih država. ali ne u potpunosti.usvajanje Ugovora o uspostavljanju Ustava za Europu. ali ne u potpunosti. Europska unija: Novi oblik državne zajednice III  1957. Nakon velikog proširenja 2004. odnosno velike i jedinstvene u zajednici.  1967. godine osnovan je Europski parlament u koji zastupnike biraju neposredno građani država članica. teoretičari europske integracije (Jean Monnet. lipnja 2004. godine. srpnja 2003.  vrhunac . godine.  zajednički interes zemalja Zapadne Europe na obnovi i osiguranju sustava koji može jamčiti "mir i sigurnost" bio je najočitiji i najlakše ga je bilo definirati u pojedinim gospodarskim funkcijama. godine Europska Unija broji 27 država članica. usvojen je Single European Act. a sudbina ustavnog dokumenta je neizvjesna.“ svaka konkretna federativna struktura uvijek je institucionalno izraz kontradiktornih tenzija između specifičnih razloga zbog kojih federativne jedinice moraju ostati male i autonomne.Martin Diamond: . nakon čega je proces ratifikacije zaustavljen. Europska unija: Novi oblik državne zajednice II  Nasuprot idejama radikalnih europskih federalista koji su zahtijevali ubrzano stvaranje ujedinjenih europskih država.Ustav odbijen na referendumima u Francuskoj i Nizozemskoj. godine. teoriju funkcionalizma. godine. koji stabilno jača svoju unutarnju integraciju. Europska unija: Novi oblik državne zajednice IV  1986. počevši od osnutka Europske zajednice za ugljen i čelik Pariškim ugovorom iz 1951. jačanja položaja Parlamenta i izvršnih tijela Zajednice.  vodeći političari europskih država nastojali su pronaći model međudržavne suradnje koji bi spriječio da se ratna katastrofa ponovi na europskom kontinentu. države članice su osnovale Europsku uniju. usvojenog konsenzusom na Europskoj konvenciji 10."  Europska unija: Novi oblik državne zajednice I  Europska Unija je nov oblik udruživanja država. 203 .  Ugovorom iz Maastrichta . prihvaćenog od Europskog vijeća 18. Neki su zahtijevali uspostavljanje europske federacije. Paul Henry Spaak i drugi) razvili su tzv. postupnog i strpljivog građenja jedinstva u pojedinim funkcijama za koje postoji jasan politički i gospodarski interes.  nakon toga neuspjeh . Razlike između federacija proizlaze iz razlika u ta dva para razloga zbog kojih se federalizam hoće. u cilju proširenja djelovanja Zajednice na nova područja.

analizira postignuća i slabosti postojećeg složenog sustava. zahtijevaju preispitivanje i usavršavanje kako bi se mogli dosljedno primjenjivati.  izlazak građana na izbore za Europski Parlament stalno opada.  a koja imaju osnažiti primjenu temeljnih načela integracije Unije:  NAČELA RAZMJERNOSTI I  SUPSIDIJARNOSTI.  ta je povijest "PRIČA O USPJEHU".. prespori i netransparentni. godine) važan korak u pripremanju rada na donošenju ključnih odluka: . koja su općenito primjenjiva pri analizi funkcioniranja demokratskih političkih sustava:  OTVORENOST.  ODGOVORNOST.  nova uloga Europe u globaliziranom svijetu. (2001. Ustavni izbor u procesu Europske integracije IV  LAEKENSKA DEKLARACIJA O BUDUĆNOSTI EUROPE iz 2001.  DJELOTVORNOST I  USKLAĐENOST.ističe slijedeća načela "DOBRE VLADAVINE".  očekivanja europskih građana u pogledu donošenja odluka i provedbe politika u Europskoj Uniji.  SUDJELOVANJE.Ustavni izbor u procesu Europske integracije I  Bijela knjiga Europske komisije o upravljanju Europskom Unijom. ali potrebno je donijeti važne odluke o tome kako ODGOVORITI NA TRI TEMELJNA PROBLEMA:  demokratski izazov unutar Unije.  "ima malo saznanja o tome u kojoj se mjeri europsko zakonodavstvo zaista provodi širom Europske Unije .. Ustavni izbor u procesu Europske integracije II  BIJELA JE KNJIGA potvrdila DVA VAŽNA ZAKLJUČKA iz znanstvene literature:  "proces donošenja političkih odluka u Uniji tako složen da jako malo običnih Europljana ima osnovnog pojma o njemu ili sa sigurnošću mogu kazati tko je odgovoran za politike koje se primjenjuju". kao što je solidarnost i supsidijarnost. Ustavni izbor u procesu Europske integracije V  Temeljni SMJER REFORME političkih institucija: 204 .  postojeći pravni sustav previše složen da bi bio djelotvorno proveden.g." Ustavni izbor u procesu Europske integracije III  BIJELA KNJIGA:  građani se osjećaju otuđenim od institucija i političkog odlučivanja u tijelima Unije. .  primjena temeljnih načela na kojima je uspostavljena Unija. dok se općenito smatra kako je provedba daleko od jednoobraznosti i savršenstva.  sam "funkcionalizam" zahtijeva preispitivanje sa stajališta spomenutih načela "dobrog upravljanja".  postupci odlučivanja su komplicirani.:  Europska Unija nalazi se na raskrižju bez presedana u njezinoj povijesti.

možda za naraštaje «PRAVILA MUDROSTI ZA USTAVOTVORCE»  "Pravila mudrosti za ustavotvorce" (formulirao kanadski autor McWhinney na temelju radova francuskog pisca iz doba Revolucije opata Sieyesa):  neka ustav bude kratak. transparentnosti i djelotvornosti u djelovanju Europske Unije.zahtjev za više demokratičnosti.  prava veta država u pojedinim područjima zajedničke politike. Konvencija o budućnosti Europe i neuspjeh ratifikacije Europskog ustava I  neuspjeh ratifikacije doveo je Europsku Uniju 2005. godine u stanje krize kakvu još nije doživjela.  razmotriti provedbu načela supsidijarnosti. starih i novih.  ne pokušavajte propisati nemoguće.  razmotriti pojednostavnjenja pravnih instrumenata. 205 . transparentnosti i  djelotvornosti u funkcioniranju institucija. koja bi federalizam iskrenula u jedva nešto više od maske za unitarnu super državu. gospodarski snažnih i onih slabijih.  budite skromni u očekivanjima. je u tome što bi ugrozila složeno tkivo europskih društava. Ustavni izbor u procesu Europske integracije VIII  KONVENCIJA O BUDUĆNOSTI EUROPE I NEUSPJEH RATIFIKACIJE EUROPSKOG USTAVA  Zadaće:  razmotriti pitanja razdiobe nadležnosti unutar Unije.  opasnost ishitrenog federalizma u Europi . jednako velikih i malih.  pitanja za desetljeća.  događaji pokazuju kako je oprez europskih Utemeljitelja iz polovice 20. sukladno zahtjevima za više demokratičnosti. stoljeća bio utemeljen.  ne pokušavajte riješiti kratkoročne probleme.   Ustavni izbor u procesu Europske integracije VII  PITANJA DEFINITIVNO OTVORENA NA KONVENCIJI O BUDUĆNOSTI EUROPE:  kako ustrojiti vladavinske institucije Unije na način kojim bi se omogućio potreban stupanj jedinstva zajednice i istodobno osigurao nužan stupanj autonomije i participacije država članica. Ustavni izbor u procesu Europske integracije VI  OTVORENO NIZ PITANJA ustavne naravi:  pojednostavljenja pravnog sustava utemeljenog na tri temeljna međunarodna ugovora.  većine potrebne za odluke.  čuvajte ustav od stranačke politike.žurbe prema političkoj integraciji.  načina odlučivanja.  ustrojstva samih tijela Unije i njihovih ovlasti. a pokušaj da se donese Ustav preuranjen.  raspodjele nadležnosti između država članica i Unije.  pisanje teksta ostavite pravnicima. ako je društvo podijeljeno.

 Vijećem predsjeda na vrijeme od šest mjeseci.    ne učinite ustav previše krutim. 206 . društvo može odjednom prihvatiti samo ograničene promjene. zavisno o pitanju na dnevnom redu. Temeljne institucije Europske unije  TIJELA EUROPSKE UNIJE uspostavljena Rimskim ugovorom:  Europsko vijeće.  akte političke naravi.  u novije vrijeme zakonodavnu nadležnost Vijeće u sve većoj mjeri dijeli sa Europskim parlamentom Vijeće Europske unije II  Akti Vijeća obuhvaćaju:  uredbe. po unaprijed utvrđenom redoslijedu. Vijeće Europske unije I  Vijeće Europske unije.  Vijeće Europske Unije. a po potrebi i češće.  dogovorno rješavaju sporovi među članicama unije. jedna od država članica.  Europski sud pravde. Europsko vijeće  Europsko vijeće čine državni poglavari odnosno predsjednici vlada svake od država članica.  Europski parlament.  smjernice i  odluke i  okvirne odluke kao obvezujuće pravne akte.  na njemu se raspravljaju temeljna strateška pitanja ciljeva Europske unije i politika njihovog ostvarivanja. od jednoglasnosti do odlučivanja većinom.  Europska komisija. odnosno Vijeće ministara je najvažnije odlučujuće tijelo Europske Unije. ono što uspješno djeluje drugdje. a saziva ga predsjednik na prijedlog jednog od članova.  preporuke i druge. ili na prijedlog Povjerenstva. Vijeće Europske unije III  Vijeće odlučuje na više načina.  Europsko vijeće se sastaje najmanje dva puta godišnje.  čine ga po jedan zastupnik svake od država članica. zemlji. u načelu ministar vanjskih poslova.  Vijeće ne zasjeda stalno. kao što su:  mišljenja. ne mora tako djelovati u vašoj promjena jedne institucije utjecat će na druge.  Vijeće donosi sve najvažnije odluke u djelokrugu Europske unije. već prema potrebi. često ga se naziva europskim zakonodavcem.

Europski parlament II  Ugovorom iz Mastrichta uvedeno je ravnopravno odlučivanje Parlamenta i Vijeća u određenim pitanjima. koji zajedno predstavljaju članove suda.  Parlament.klasični sustav relativne većine.  Parlament kao nadnacionalno tijelo isprva nije imao nikakvih odlučujućih ovlasti.  Sud donosi i presude u povodu izravnih tužbi .  zbiljski Komisija je svojevrsna europska vlada i vrh veoma brojnog stručnog administrativnog aparata. uz savjetodavnu funkciju u području donošenja odluka.  za donošenje odluke u obzir uzima i populacija države koju predstavljaju.presude izvršne i na području država članica. godine). godine).  mandat im traje šest godina. godine Parlament može odbiti prijedlog proračuna Europske unije kojeg utvrđuje Ministarsko vijeće (učinjeno 1979. i 1984.udio jednoglasnog odlučivanja postupno se sve više smanjuje u korist složenog sustava odlučivanja kvalificiranom većinom. kao i postotak stanovnika Europske unije čiji predstavnici glasuju za neku odluku. ostale države primjenjuju različite inačice proporcionalnog izbornog sustava).  pravo Unije suprotno klasičnom modelu konfederacije izravno se primjenjuje pred sudovima država članica. 207 .  Europska komisija  EUROPSKA KOMISIJA  Europska komisija formalno nema nikakvih odlučujućih ovlasti.  Parlament može apsolutnom većinom svih svojih članova izglasati nepovjerenje Europskoj komisiji (učinjeno 1998.  temeljna zadaća Suda je nadzor nad poštivanjem prava Europske unije. ima i nadzornu funkciju posebno glede proračuna.  priprema i predlaže odluke što će ih donijeti Ministarsko vijeće Europske unije. prema izbornim propisima koje donose države članice (u Velikoj Britaniji . dok Parlament o njima daje prethodno mišljenje djelujući tako kao savjetodavno tijelo.  postupno su uspostavljeni inicijalni oblici političke odgovornosti Komisije pred Europskim parlamentom. Europski sud pravde  Europski sud pravde čini 25 sudaca i 8 pravobranitelja. gdje je pojedinim državama određen broj glasova.  odluke tehničke naravi donose se običnom većinom glasova. Europski parlament I  Europski parlament biraju neposredno građani država članica temeljem općeg i jednakog prava glasa.  za izbor sudaca potrebna je jednoglasna odluka vlada svih država članica.  vodi brigu o izvršavanju tih odluka.  Odluke izvorno predlaže Komisija a donosi Ministarsko vijeće.  Od 1975.

 odluka o udruživanju Republike Hrvatske na referendumu mora biti donesena većinom glasova ukupnog broja birača u državi. dok je Ugovorom iz Nice od 2001.  Pravo pokretanja takvog postupka ima najmanje:  jedna trećina zastupnika u Hrvatskom saboru. Ustavna zabrana udruživanja u „Balkanske državne saveze”  Iskustvo hrvatskog naroda tijekom 70 godina postojanja Jugoslavije ustavno je utvrđeno ustavnom zabranom pokretanja postupka udruživanja Republike Hrvatske u saveze s drugim državama. Ustava). Hrvatski sabor odlučuje dvotrećinskom većinom glasova svih zastupnika. 208 . kao poseban sud.primjerice struktura Parlamenta .  s političkog bitno otežava provedbu prijedloga koji su ustavom zabranjeni.  Pravna priroda Europske unije  Europska unija nije klasična konfederacija (danas više niti ne postoje) iako ima mnoge elemente njezina institucionalnog ustrojstva.  predsjednik Republike i  Vlada. koji se treba održati u roku od 30 dana od dana donošenja odluke Hrvatskog sabora. koja je u nekim elementima . (članak 141.  Zaključak  Europska unija je savez država sui generis ili osebujna zajednica interesa država članica. stavak 2. dok je u drugim i manje od klasične konfederacije. propisi i praksa Suda Europske unije.  Ustavna zabrana :  s pravnog motrišta onemogućava.  Europska unija nije ni pravno ni zbiljski niti federacija.Sud je dugo vremena djelovao kao dvostupanjski. Odlučivanje o udruživanju I  Ustav Republike Hrvatske ne zabranjuje svako udruživanje u savez nego predviđa postupak u kojem se o tome treba odlučiti. godine.  jedan od temeljnih čimbenika integracije unutar Europske unije je oblikovanje zajedničkog pravnog sustava koji čine odgovarajući zajednički standardi.  isti postupak i pri odlučivanju o razdruživanju Republike Hrvatske iz nekog državnog saveza kojem bi mogla pristupiti.i više od federacije. pa niti federacija u nastajanju. Odlučivanje o udruživanju II  ako prihvati prijedlog za pokretanje takvog postupka. uspostavljen Prvostupanjski sud. pitanje se obvezatno stavlja na referendum. koje bi dovelo ili moglo dovesti do obnavljanja jugoslavenskog državnog zajedništva ili uspostave neke balkanske državne sveze u bilo kojem obliku.

209 .