No.

p'embiayaan Peribadl-l : I<OPERASI KREOIT DAN PELABURAN KAKITANGAN BANK NEGARA MALAYSIA

..

B,ERHAD

NOTA:
o

Borabg ini heridaklah €liisikan dengan I'engkap dan menggunakan huruf besar,
Sel1akan

o
u

salinan slip penyata g~ji pemohon yang terbaru.

Isikan dalarn satu salinan sahaja,

1. Butir-butir Pemohtm
Nama ahli : , ,. ",.. , "' ,'
ro, •• , •. , ..•••• ·· •• ·• •• , ~••••. , •.••. , •. ,' •• "." ..

No. kad penqenalan : .. " .. ,............... Jabatah/Cawal1gan/Unit: No. sambungan telefon: ,..................

No. ahti: ·No. kakitangan: Gajikasar: , ,

. . .

Status perkhidmatan ~ Telah/Belur'n disahkan dalam perkhidrnatan Bank

Tarlkh mJ:1la berkhidmat dengan Bank:
Alarnat kedlaman :
..

BUangan tahun/bulan: ,, ~ ,.. '
"

,.. ,.. . ~
'. "'

';
:.

,

,
..-

" •........ '

, .,

.

-:

'

..

,

.. .

No. telefon k,ediaman:

Taraf perkahwlnan

:

,

2. Maklumat SuamUlsteri
Nama Suami/lsterl : Pekerjaan:
.. • .. .. • .. .. • • ~ •• -. ~ • ~ ••• I. "' ~ • ~ • I

Alamat majlkan :
j ~ •• ~ •••• ~ ••••••
I •

, " "
I I

. .
.

oi

I

~~

No'. telefon:

,

,.

Bilangan tanggungan keluarqa (anak-anak) :

.... ~
_,

~

3. Maklumat Pembiayaan Perlbadi~iyang Dipohon
Jumlah dipohon: R.M , ;;1' ~ "II ••••• ~ •• ,

Tempoh bayaren balik : , "
, , ,. Ii ~

bulan '.'
, •••

Tujuan pembiayaan :',
.. , r r , • , ' ~

..

4. Perakuan Penjamin-penjamil1
Saya /karnl dengan ini beTsetuju menjadi penjamin kepada " " dan bersetuju denqan perkara-perkara berikut; , .

a. Menjelaskan/membayar balik seqala baki pembiayaan peribadl-l yang dibuat oteh ................................... , dan kos yang berkaitan seklranya bellau gagal menjelaskan baki pembiayaan tersebut kepada Koperasi BNM; b. Tidak akan berhenti meniadi ahli Koperasi BNM sehingga kesernua amaun pembiayaandan kos yang berkaitan dijelaskan; c. Tldak akan menarik balik jarilinan dan/atau tidak akan mengeluarkan carurnan yuran
,

terkumpul sehingga ~e5emua arnaun pembiayaan dan kOG yang berkaifan dijelaskan; dan d. Membenarkan Koperasi BNM mengar'nbil sesahagian atau sepenuhnya caruman yutan terkumpul dan/atauwang saya/kami dengan Koperasi BNM dan/atau sayaJkami bag; rnernbenarkan Bank Negara Malaysia mernbuat potongangaji
sehingga dljelaskan sepenuhnya,

menjslaskan bald pernhiayaan yang dijamin oleh saya/kami dan kos yang berkaltan ~~~ t ~l~·~~ll'<t*: ..f~jarnt!~~~~':\4~'t:';U
Nama: No. ahli : : N,o. kad pengenalan :

l!l'w~;; ~t~l:~flmP'~ '31
Nama: No. ahlt: No, kad pengenalan No. kakttangan : Jab/C~w/Unit :

No. kakltanqan :
JaD/Caw/Unit : No. sarnb. telefon : Alamat kediarnan :

No. samb, telefon : Alamat kediaman :

No. telsfon

kediaman :

No. telefon kedlarnan :

Gaji kasar: tandatang~h :

Gaji kasar : Tandahmgan
"

:

Nama saksl : No. ahli : No. kad pengenalan : T andatangan :

Nama saksi : No.ahli:

No. kad

penge'nalan : :

Tandataogan

Tarikh:

Tal'ikh:

2

'. ',1~ 1~~i·."l~~~r,J!rj!\Q~~~~~~!: l
't'tj.' "

""

'0
1

.

, "", . Re:I'f.rolnxe1¥1'g~~?t'flY' t,!,,~ ~,~~l, t:{';flih "" J"~l . k
'",,>4 '"

Nama:

Nama: No. ahli:. No. kad pengenalan No. kakitangan : Jab/Caw/Unit : :

No. ahli: No. kad pengenalan : N®. kakitangan : Jab/Caw/Unit: No. samb. teleton :

No. sarnb. telefon : Alamat kedisman :

Alarnat kediaman :

No. telefon kedi-alJlan : Gaji kasar : Tahd&tan.gan :

No. telefon kedlarnan : Gaji kasar: Tandatangan:

Nama ssksl :

Nama saks] :
No. all Ii : No. ked pengehalan : Tandatangan :

Ne.ahU:
No. kad pengenalan : Tandatangah :

Tarikh :

Tarikh :

5.Perakuan

Pemohon Atas Pernbiayaan
bahawa semua keteranqan yang dinyatakan dalam ini adalah benar dan sekiranya permohonan ini

Saya mengaku dan mengesalikan borang permohonan pembiayaan

diluluskan, saya bersetuiudengan

ketetapan bert ut:

a. Membenarkan Bank Negara Malaysia membuat potonqan bulanan gaji saya berrnula daripada bulan bagi menjelaskan sepenuhnya amaun pernbiayaan dan

kos yang berkaitan dengan pemblayaan; b. Tit1ak akan menarik balik kuasa potongan gaji ini tanpa kebenaran bertulls diperoleh daripada Koperasi BNM; c. Tldak aksn berhenti menjadi~hli Koperasi BNM sehingga kesemua arnaun

pembiayaan dan kos yang berkartan dijslaskan: d. Mer.nbeflarkan Koperasi yuran terkumpul pernbiayaan dan BNM mengambil sebahagian atau sepenuhnya caruman bak!

dan/atau

wang saya/kami

de:rlQ.an Koperasi

BNM setakat

kos yang berkaitan, sekiranya saya berhenti daripada menjacli ahli

Koperasi BNM atau berhenti daripada perkhidmatan Bank Negara Malaysia; dan 3

e. .Barsetuju

membayar

kos guaman

yar:lg tirnbul sekiranya

pembiayaan

ini diruju"k

kepada plhak guaman/mahkamah.

-J"

(Nama Pemohon)

(Tandatsnqan)

•••

~

~

'~

~~

~

1,;: .•

~~

~.

~

~.

~

.'

.

(Nama Saksi dan no. ahli)

(Tandatangan)

Tarikh:

UNTUK KEGUNAAN

PEJABAT

Maldumat

Pemohon RM................ RM '....... Gaji kasar Saki gaji Caruman yuran terkurnpul .. .. Baki pembiayaan barrangan-i RM RM RM RM RM RM· " ,. _ . ,. .. .. .. ...

Jumlab pemblayaan dipohon Jumlah 6 bulan gajl
Caruman yuran bulanan

RM................ RM...... RM., )

Saki pembiayaan perlbadi-t semasa
Jumlah pembiayaan terdahulu (Tarikh kslulusan : .,. .. , Bilanqan ansuran bulanan

Jurnlah pembiayaan
Saki kelayakan pembiayaan

yang telah 'dijelaskan:
Had Maksimum Risiko (HMR) Kelayakan pembiayaan

bulan

RNI
RM

,.
.

Ulasan Pihak Pengurusan 1. 2. 3. Carumanyuran

KOperasi' BNM sebulan.

Bulanan dinailtkan kepada RM

Tambahan ... '.... erang' p_enjamin.
Tambahan caruman yuran t~rkuropul sebenyak RM sebelum pemblayaan dikeluarkarr.

4. Ulasan-ulasan lain
.' •• ,f •• -.. ••••••• ' •••••••• , • , ••••••••••• "' •••••••••••••••••••••• i •••••••••••••• ",' ••••••

I

; ••••

I' ••••

,;

~~•

'f

'.

~

•••

·
..... ~.' .r •.• ,,~ ~,,,,,, ~.~ ~_. ~

;

~
~ •.•• ,. ~,., ••••••

,
~

,

,

..

,

"_

..
~ ••

_

,

,.
, .~., •••••••••••• ~.

.

, ••••••

" .. w

;..

,'.,.

,. ,. ,.,

• •••

, •••

"

, •••••••

"" ••

~ ••••••••••

~ ••••

'. 0 ••••••••••

o ••••••

f.'

i. •••

o.

"

~.~

o~ ••••••••••

1'

·

0 ••••••

r

, ••••

· ~.••• ~•••• "

' .•••••••••....•••.•••••

.,., •• , •• ,',

•• ,. ~, •..••...••.••

,.,

1-'~""

,-•• ~..••..••...•••••

, •• ,

,

~••.•••

'.,; ~

"'

••••••

,

,. 4.···

.

• • , i ••••••••••

~ ••••

',

,';0"

,,,

, ••••••

'~

',' ••••••

, , •••

, •••••

'. ;,

,,

, ~ •• , , ••••••••••

, •• ~

, ' , •••

,,

r •••

""

,•

0', •• ',

.

Kelulusan Permohenan .......... , pembiayaan peribadi-i berJumlah RM , di,luluskanI 'tidak dtluluskan ~ada

oleh Lembaga Pengarah/Pihak

JDengurusan.

Tempoh ansuran Ansuran i:>ulanan

.... ,....... bulan ~M
RM RM ,

X
X 'X ,.-

bulan
bulan bulan

Ansu ran. bermu la Ansuran tamat

5

P€ltorlgan BulMan Pokok Keuntungan

Pertama RM RM RM : X , )'( X bulan bulan bulan

l:\euntU'ngan Tambahan

Potongan l3ulanan Ke-2 hingga KePokok Keu.ntungan RM RM

,

.. X X bulan bulan

Potongan Bulanan Terakhir Pokok Keuntungan RM RM

x
X

bulan bula

(Pengurus) Tarikh;

(Penolong Pengurus) Tarikb~

Akuilo" Penerlmaan
No. Cek Amauh Tarikh Nama Penerima

NO.K?
Dikeluarkan oleh T aridatangan

6

KOPERASI·KREDIT DAN PELABURAN KAKITANGAN BANK'NEGARA MALAYSIA BERHAO PEMBIAYAAN PERISAOI-i

PERJANJIAI'I

JUAL BEll

PERJANJIAN

BELIAN

Koperasi Kredit dan Pelaburan Kakitangal'l Bank Negara Malaysia Berhad' (Koperas, BNM) dengan ini menJual, dan saya "
e )

, dan ( No. Ahli... ,

,. ~ ..)

(No. kad penqenalan:

dengan ini membeli aset seperti drlampiran tangguh sebanyak RM

daripada Koperasi BNM den~ah bayaran barge Saya bersetuju untuk mer'nbayar harga tersebut tercatat dalam .

menurut terma-terma elan syarat-syarat yang telah dipersetujui sepertiyang , Surat Tawatan Koperasi BNM .

~ ~ ••••••

'-j

'

I

..

Tandatangan Penguru& Koperasi BNM

Tandatangan Ahli

Tandatangan

Saksi

Tarikh:

(81(apastikah petjanjian belian iJiseinpumaifan ter/ebih dahulu sebelum menandatangani perjanjian jua/an.)

PERJANJIAN JUALAN Saya , (No. kad psnqenalan : ,) Kredit dan Pelaburan

dan (No. Ahli:

) denqan ihi menjual, dan Koperasi

Kakitangan Bank Ne!;lara Malaysia Berhad (Koperasi BNM) dengan ini membeli aset se pert i

dilampiran dengan barga RM

Pihak Koperasi

BNM bersetuju

untuk

mernbayar harga tersebut secara tunai kepada saya.

~ • , , •• ' ••

,; ." •••

"_M

.

Tandatanqan Ahli

Tandatangan

Pengurus

Tandatangan

Saksi

Koperasi BNM

Tarikh:

g

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful