P. 1
Definitii Logica

Definitii Logica

|Views: 1,431|Likes:
Published by Radu Kiss

More info:

Published by: Radu Kiss on Jun 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/08/2013

pdf

text

original

Defini ii logic

1. Argumentare - proces de justificare logic
sus inem. a unei propozi ii pe care vrem s o

2. Argument - ra ionament, dovad

adus în sprijinul unei afirma ii. o no iune i se refer la unul

3. Termen logic - cuvânt/ansamblu de cuvinte ce exprim
sau mai multe obiecte reale sau ideale.

4. Intensiune - proprietatea/propriet
se aplic termenul.

ile ce caracterizeaz mul imea de obiecte c rora

5. Extensiune - mul imea obiectelor c 6. Definire - opera ie logic

rora se aplic termenul.

de determinare a însu irilor unui obiect prin care între doi termeni , respectiv dou expresii se introduce un raport de identitate.

7. Subiect logic - în propozi iile categorice termenul despre care se predic
se g se te între cuantificator i copul .

ceva i care

8. Predicat logic - în propozi ii categorice, termenul care se predic
se g se te dup copul .

despre ceva i care

9. Ra ionament - opera ia logic 10. Silogism - acea inferen

prin intermediul c reia din propozi ii date numite premise este derivat o alt propozi ie numit concluzie. în care din dou propozi ii categorice care au un termen comun se deduce drept concluzie o alt propozi ie categoric ai c rei termeni sunt necomuni premiselor.

11. Defini ie - v.6 - opera ie logic

de determinare a însu irilor unui obiect prin care între doi termeni , respectiv dou expresii se introduce un raport de identitate.

12. Clasificare - opera ie de ordonare a unei mul imi de obiecte în func ie de un anumit
criteriu.

Implica ie . 18.conector logic binar cu proprietatea de a fi adev rat doar dac propozi iile atomare pe care le leag au aceeia i valoare de adev r. Propozi ie compus conectorilor logici. Nega ie logic . iar cea de-a doua fals .conectorii logici sunt func ii de adev 15. Inferen inductiv . Disjunc ie neexclusiv .13. în func ie de valorile de adev r ale variabilelor propozi ionale este uneori adev rat . Echivalen . Formul contingent 22. fiind adev rat în rest. independent de valorile variabilelor 23. Func ie de adev r .formul ce.inferen ce nu poate fi carcaterizat în mod adecvat ca fiind .conector logic binar ce are proprietatea de a fi adev rat numai dac propozi iile atomare pe care le leag sunt ambele adev rate. . Lege logic propozi ionale. .formul ce este adev rat independent de valorile variabilelor 20. Conjunc ie logic . ± acel tip de ra ionament care con ine obligatoriu o premis 24. Inferen deductiv universal .formul ce. 21. 17.combina ie de propozi ii atomare prin intermediul r pentru c valoarea de adev r ce rezult prin aplicarea lor este în func ie de valorile de adev r ale variabilelor propozi ionale. 14. Formul inconsistent propozi ionale este mereu fals . alteori fals .operator monadic ce are proprietatea c schimb valoarea de adev r a propozi iei atomare c reia se aplic .conector logic binar cu proprietatea c 19. este fals doar dac prima propozi ie atomar este adev rat .conector logic binar cu proprietatea c este adev rat dac una din propozi iile atomare pe care le leag este adev rat i fals dac ambele sunt false. . . 16.

induc ie ce produce concluzii certe din premise adev rate deoarece premisele sunt temei suficient pentru concluzie.inferen cu dou premise i o concluzie caracterizat prin faptul c una din premise este o disjunc ie iar cealalt afirmarea sau negarea unuia dintre termenii disjunc iei. Inferen inductiv slab 34. 25. Induc ie complet 32. . concluzia spunând mai mult decât premisele din care a fost ob inut . Inferen inductiv tare . Demonstra ie .1 - procesul logic (ra ionamentul sau lan ul de ra ionamente) prin care o propozi ie dat este derivat (conchis ) numai din propozi ii adev rate.inferen caracterizat prin faptul c leg tura dintre subiectul i predicatul concluziei este mediat de un al treilea termen. inductiv cu grad ridicat de probabilitate. Inferen ipotetic . Inferent nevalid nu se trag concluzii corecte. .inferen compus dintr-o premis i o concluzie.inferen caracterizat prin faptul c din premise adev rate 29. Inferen mediat 27. .v.inferen caracterizat prin faptul c din premise adev rate se 28. .inferen 35.valid sau nevalid ci. . Inferen imediat 26. Inferen disjunctiv . Induc ie incomplet 33. Ea extinde la o întreag clas propriteatea despre care premisele arat c apar ine unora din elementele acelei clase. . drept probabil sau mai pu in probabil .inferen cu dou premise i o concluzie caracterizat prin faptul c una din premise este o implica ie iar cealalt afirmarea antecedentului sau negarea consecventului implicatiei. 31.induc ie ce chiar i atunci când porne te de la premise adev rate produce doar o concluzie plauzibil deoarece premisele nu sunt temei suficient pentru concluzie. . Inferen valid trag concluzii adev rate. 30. .inferen inductiv cu grad redus de probabilitate.

Demonstra ie formalizat rela ii exprimate în simboluri. 44.v. Demonstra ie deductiv date de experien .acea inferen în care din dou propozi ii categorice care au un termen comun se deduce drept concluzie o alt propozi ie categoric ai c rei termeni sunt necomuni premiselor. . Fundament al demonstra iei ± ansamblul de premise din care urmeaz conchidem teza s 38.36. . ± reprezint leag fundamentul de tez . 45. iar uneori cel care le realizeaz nu este con tient de regulile pe care le aplic . Modus ponendo-ponens . ci eliptice.demonstra ie ce se bazeaz pe rela iile dintre termeni i propozi ii. 46.v. . Proces de demonstrare .1. . Demonstra ie intuitiv . Silogism .10. 41.demonstra ie în a c rei desf urare nu intervin direct 42.demonstra ie scris în limbaj formal bazat pe 40. Cel mai adesea nu se bazeaz pe ra ionamente complete. Tez de demonstrat ± este o propozi ie concret urmeaz s o argument m pe care o propunem i pe care 37. Demonstra ie direct . Demonstra ie . . Demonstra ie inductiv de experien .procesul logic (ra ionamentul sau lan ul de ra ionamente) prin care o propozi ie dat este derivat (conchis ) numai din propozi ii adev rate.inferen ipotetic ce spune c dac implica ia între dou propozi ii este adev rat i dac antecedentul acesteia e adev rat atunci i consecventul implica iei ini iale e adev rat. forma logic a ra ionamentului care 39.1.demonstra ie în a c rei desf urare intervin direct date 43.fie induc ia complet fie deduc ia conform cu formele cunoscute în care se trece dela premise la concluzie.v. .

simple constat ri. 56. 48.47.31. .procedeu prin care dint-un set de premise se deduce o concluzie. respectiv dou expresii se introduce un raport de identitate.opera ie de ordonare a unei mul imi de obiecte în func ie de un anumit criteriu. Are grad redus de probabilitate al concluziei.v. Induc ie tiin ific .acea inferen în care din dou propozi ii categorice care au un termen comun se deduce drept concluzie o alt propozi ie categoric ai c rei termeni sunt necomuni premiselor. Demonstra ie .procedeu de verificare a respect i restric iilor de validitate ale argument rii.v.proces de justificare logic sus inem. de determinare a însu irilor unui obiect prin care între doi termeni .opera ie logic . Definire . Induc ie prin simpl enumerare . Clasificare .acea proprietate a unei inferen e în virtutea c adev rate este imposibil s se trag o concluzie fals .form a induc iei incomplete în care concluzia reiese din observa ii nesistematice. 52. Silogism . 55. . Tinde.procesul logic (ra ionamentul sau lan ul de ra ionamente) prin care o propozi ie dat este derivat (conchis ) numai din propozi ii adev rate. Argumentare .induc ie ce produce concluzii certe din premise adev rate deoarece premisele sunt temei suficient pentru concluzie.10 . Evaluare a argumentelor .form a induc iei incomplete în cunoa terea tiin ific .v.v. . Inferen .v. Induc ie complet 53. rii tuturor regulilor 49. prin folosirea sistematic a observatiei riguros organizate i a experimentului tiin ific s stabileasc dac ceea ce se repet aidoma într-un num r mai mic sau mai mare de cazuri este în acela i timp necesar.1. 50. a unei propozi ii pe care vrem s o 54. Validitate .v.6 . .12. reia din premise 51. 57.1. .

v.40 . printr-o argumentare. ce poate fi 62. Inferen deductiv premis universal .4.v. 68. drept probabil sau mai pu in probabil . 65.24. Clasificare . . . Concluzie .mul imea obiectelor c rora se aplic termenul. Extensiune .inferen ce nu poate fi carcaterizat în mod adecvat ca fiind valid sau nevalid ci.ra ionament prin care se trece de la afirma ii despre cazuri particulare la o lege sau un principiu general. Inferen nedeductiv . ile ce caracterizeaz mul imea de obiecte 63. . Implica ie . Termen . .v.conector logic binar cu proprietatea c este fals doar dac prima propozi ie atomar este adev rat . Ra ionament inductiv . concluzia spunând mai mult decât premisele din care a fost ob inut . Inferen deductiv imediat caracterizat drept adev rat sau fals . Demonstra ie formalizat rela ii exprimate în simboluri.propozi ie sus inut 66.12. 61. 69.cuvânt/ansamblu de cuvinte ce exprim sau mai multe obiecte reale sau ideale.58.proprietatea/propriet c rora se aplic termenul.inferen cu o premis i o concluzie.18. iar cea de-a doua fals .v.v. 3 .opera ie de ordonare a unei mul imi de obiecte în func ie de un anumit criteriu.v. Premis .propozi ie luat ca adev rat într-o argumentare.acel tip de ra ionament care con ine obligatoriu o 67.demonstra ie scris în limbaj formal bazat pe 64. .v. fiind adev rat în rest. . Intensiune . o no iune i se refer la unul 59.23 .v. . 60. . .5. caracterizat prin gradul de probabilitate al concluziei.

inferen poate fi caracterizat drept adev rat sau fals . 78.v. . Premis minor concluziei silogismului. 77. Formul contingent 79. .inferen premise adev rate se trag concluzii adev rate. Ra ionament disjunctiv .inferen cu dou premise i o concluzie caracterizat prin faptul c una din premise este o disjunc ie iar cealalt afirmarea sau negarea unuia dintre termenii disjunc iei.1. .demonstra ie în cazul c reia adev rul tezei este de de 81.v.20. Ra ionament ipotetic . Demonstra ie direct . Inferen deductiv imediat . . ± opera ia logic prin intermediul c reia din propozi ii date numite premise este derivat o alt propozi ie numit concluzie.v. în func ie de valorile de adev r ale variabilelor propozi ionale este uneori adev rat . ce este adev rat independent de valorile variabilelor 71.29.v.21. Propozi ie categoric despre un alt termen.acea premis a unui silogism în care este prezent subiectul 76. . Tautologie .v. . alteori fals .formul propozi ionale. Inferen deductiv valid 75.27. Ra ionament . . .30 .inferen cu dou premise i o concluzie caracterizat prin faptul c una din premise este o implica ie iar cealalt afirmarea antecedentului sau negarea consecventului implicatiei. ce 80. 61. însu ireile definitului cu care se afl în 72.conector de variabile propozi ionale prin care se realizeaz propozi ii compuse.v. Operator propozi ional .formul ce.v. . Definitor . .termen sau expresie ce determin raport de identitate.70. caracterizat prin faptul c din 74. cu o premis i o concluzie.orice propozi ie în care un termen se afirm sau se neag 73.

termen cu rolul de predicat în concluzia unui silogism.premis a unui silogism ce con ine predicatul concluziei 86. . 85. Indicator de argumentare . Formul inconsistent propozi ionale este mereu fals .formul ce. Termen minor .71. independent de valorile variabilelor 84. . . Modus ponendo-ponens .cca. prin intermediul c ruia se pun în rela ie ceilal i doi termeni ai silogismului . Argument nedeductiv slab . 87. Termen major .v.46. Lege logic propozi ionale.termeni ai limbajului natural ce indic argumentativ al unui text. v.spune c 93. 89.20 .v. .termen de leg tur .dedus din adev rul premiselor.termen sau expresie ce determin se afl în raport de identitate. însu ireile definitului cu care 91.termen cu rol de subiect în concluzia unui silogism. 92. Modus tollendo-tollens . Premis major silogismului. Defininens . Modus ponendo-tollens . Termen mediu .. iar una dintre acestea este adev rat . 33 88. . . atunci i antecedentul implica iei e fals. caracterul 83. 22.v. 82. apare în cele dou premise dar nu i în concluzie.formul ce este adev rat independent de valorile variabilelor .v. atunci cealalt este fals .mod ce spune c este adev rat dac implica ia dintre dou propozi ii i dac consecventul acesteia e falst . 90.inferen ipotetic ce spune c dac implica ia între dou propozi ii este adev rat i dac antecedentul acesteia e adev rat atunci i consecventul implica iei ini iale e adev rat. dac este adev rat disjunc ia a dou propozi ii.

72 .cca. Propozi ie categoric neag despre un alt termen.34 96.v. .32. . prin intermediul c ruia se pun în rela ie ceilal i doi termeni ai silogismului . Echivalen 95. apare în cele dou premise dar nu i în concluzie. .90. Tez .termen de leg 99. 98. Argument nedeductiv tare .v.v.este o propozi ie concret pe care o propunem i pe care urmeaz s o argument m 97.spune c dac este adev rat disjunc ia a dou propozi ii iar una dintre acestea este fals rezult c cealalt propozi ie este adev rat .v.induc ie ce chiar i atunci când porne te de la premise adev rate produce doar o concluzie plauzibil deoarece premisele nu sunt temei suficient pentru concluzie. v.v. tur . Termen mediu . .. 36 .conector logic binar cu proprietatea de a fi adev rat doar dac propozi iile atomare pe care le leag au aceeia i valoare de adev r. 94.orice propozi ie în care un termen se afirm sau se 100. Induc ie incomplet .19 . Modus tollendo-ponens . Ea extinde la o întreag clas propriteatea despre care premisele arat c apar ine unora din elementele acelei clase.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->