NAMA CALON : NO KP : TINGKATAN: ANGKA GILIRAN : GURU PENILAI

:

T/TANGAN T/TANGAN CALON PENILAI

GURU

ISI KANDUNGAN

HALAMAN

PENGHARGAAN PENDAHULUAN OBJEKTIF KAJIAN KAWASAN KAJIAN KAEDAH KAJIAN DAPATAN KAJIAN RUMUSAN

1 2 3 4-6 7 8 -13 14

LAMPIRAN RUJUKAN

15-17 18

PENGHARGAAN
Terima kasih kepada;
1.

Tuan pengetua, Encik Mohammad Bin Yacoob kerana telah memberi kebenaran menjalankan kerja kursus ini.

2.

Puan Roslina selaku guru mata pelajaran Geografi yang telah banyak memberi bimbingan dan tunjuk ajar serta panduan.

3. Ibu,______________________dan bapa___________________ Yang telah memberi sokongan dari segi moral dan material. 4. Teman-teman seperjuangan,_____________________________ ____________________________ dan____________________ yang banyak membantu.

PENDAHULUAN
Tajuk kajian saya ialah Pencemaran Alam Sekitar di Kawasan Selama Perak. Saya memilih Selama kerana merupakan tempat tinggal saya. Dari itu saya mudah mendapat maklumat. Tempoh kajian ini dilaksanakan lebih kurang tiga bulan bermula bulan Februari hingga April.

OBJEKTIF KAJIAN
1. Mentakrif konsep pencemaran alam sekitar. 2. Mengemukakan jenis-jenis pencemaran alam sekitar. 3. Mengenalpasti punca pencemaran alam sekitar di Selama. 4. Menyatakan dan menghuraikan kesan pencemaran alam sekitar di Selama. 5. Mencadangkan langkah-langkah mengurangkan kesan pencemaran alam sekitar di Selama. 6. Menerapkan nilai dan unsur-unsur patriotism dalam dapatan kajian.

KAWASAN KAJIAN
Saya telah memilih Pantai Cahaya Bulan sebagai kawasan kajian saya. PCB terletak di dalam daerah Kota Bharu Kelantan. PCB berada di antara Bandar Kota Bharu dan bandar Pengkalan Chepa. Jarak mutlak Pantai Chaya Bulan dengan Kota Bharu melalui jalan raya ialah 10 kilometer.

Selama terletak di kawasan tanah pamah rendah dan berpasir. Ini membolehkan kelapa sawit dan kelapa ditanam secara meluas.

Keluasan kawasan kajian saya ialah dalam lingkungan 20 kilometer persegi.

PETA DAERAH KOTA BBHARU

PETA KAWASAN KAJIAN

KAEDAH KAJIAN
Saya telah menggunakan beberapa kaedah untuk mendapatkan maklumat yang tepat dan benar. Kaedah yang telah saya gunakan ialah : • Pemerhatian Saya telah memerhati pandang darat fizikal dan budaya di daerah PCB. • Soal selidik Saya telah mendapatkan maklumat berkaitan tajuk kajian dari 20 orang responden. • Rujukan Saya telah melayari internet untuk mendapatkan maklumat berkaitan Pantai Cahaya Bulan dan berkaitan pencemaran alam sekitar

DAPATAN KAJIAN
8.1 Konsep Pencemaran Alam Sekitar. Pencemaran boleh ditakrifkan sebagai pembuangan benda-benda atau bahan-bahan hasil daripada aktiviti manusia kealam persekitaran yang menyebabkan terganggunya keselesaan kehidupan. Contoh pencemaran alam sekitar ialah pencemaran air, udara, tanih, bunyi dan bau.

8.2 Jenis Pencemaran Alam Sekitar Di PCB Kawasan PCB merupakan kawasan perilangan Batik . Terdapat kilang Batik di sini. Kilang-kilang ini telah menyumbang kepada pencemaran di Pantai Cahaya Bulan. Pencemaran yang dikenalpasti wujud di PCB ialah pencemaran udara. Habuk, asap, kabus, wap atau bahan-bahan lain yang boleh menghalang penglihatan mata merupakan pelbagai bentuk pencemaran udara Selain dari asap kerendaan terdapat aktiviti ternakan ayam yang menyumbang kepada pencemaran bau.

8.3 Punca pencemaran alam sekitar di PCB Hasil daripada pemerhatian dan soal selidik punca-punca pencemaran udara di PCB ialah dari aktiviti kenderaan bermotor, dan pembakaran terbuka. Manakala punca pencemaran bau ialah dari aktiviti penternakan ayam.

8.3.1 Perkilangan Terdapat banyak buah kilang di PCB yang memproses hasil perniagaan. Antaranya ialah kilang Nor Din Batik, kilang Aminah songketdan banyak lagi. Kilang ini telah mengeluarkan asap yang banyak terutama pada waktu malam. Kilang ini tidak menyediakan penapis asap kerana asap yang keluar adalah berwarna hitam. 8.3.2 Kenderaan Jumlah kenderaan bermotor telah bertambah di selama. Peningkatan jumlah ini adalah kerana meningatnya taraf hidup masyarakat di PCB. Namun keaadan ini telah menyumbang bahaya kepada penduduk kerana jumlah asap dari kenderaan juga telah bertambah. Asap kenderaan mengandungi gas beracun iaitu karbon monoksida. Ia boleh menjejaskan kesihatan manusia dan menipiskan lapisan ozon. 8.3.3 Pembakaran terbuka Lokasi pembuangan sampah di Selama ialah di Kampung Penambang. Tempat ini telah dijadikan tempat pembuangan sampah sejak sepuluh tahun yang lalu . Namun kaedah pembuangannya tidak sistematik. Sampah dibakar dan dibuang merat rata pi tong sampah yang disediakan. Ini telah menyumbang kepada pencemaran udara di PCB.

8.3.4 Penternakan Terdapat kawasan penternakan ayam secara komersial di Kampung Banggol. Penternakan secara terbuka ini telah mendorong kepada pencemaran bau yang sangat busuk hingga mengganggu keselesaan penduduk.

Sebagai penduduk yang tinggal lama di PCB kita mestilah mempunyai sikap bertanggungjawab dengan tindakan yang kita lakukan. Kita mesti ada kesedaran untuk menjaga alam sekitar.

8.4 Kesan Pencemaran Alam Sekitar di Selama 8.4.1 Hujan Asid Kejadian hujan asid berpunca daripada pelepasan asap dari kilang batik serta kenderaan bermotor. Asap mengandungi gas beracun seperti karbon dioksida, sulfur dioksida dan nitrogen oksida. Hujan asid boleh menjejaskan kesihatan terutama asma. Hasil daripada soal selidik ramai kanak-kanak dan orang tua menghidap asma. 8.4.2 Jerebu

Bila sampah dibakar dan pada masa yang sama kilang mengeluarkan asap maka akan menyebabkan jerebu. Sehingga sekarang jarak penglihatan masih pada jarak yang terkawal.

8.4.3 Penyakit Hasil daripada soal selidik ramai kanak-kanak dan orang tua menghidap asma dan sering demam. Ini adalah kesan daripada udara beracun yang dilepaskan oleh asap kilang dan jerebu. 8.4.4 Udara Tercemar Kesan pencemaran juga menyebabkan udara di PCB tercemar. Asap kilang mengeluarkan bahan ampaian seperti debu ,habuk, kabus, wap gas seperti karbon monoksida, nitrogen oksida, hidrokarbon, sulfur oksida serta bau-bauan. 8.4.5 Bau Busuk Bau busuk daripada reban penternakan ayam secara terbuka juga telah mengganggu keselesaan hidup penduduk sekitarnya. Terutama penduduk yang tinggal di Taman Permai dan Taman Merdeka. Walaupun terdapat kesan-kesan pencemaran seperti yang dinyatakan di atas, namun saya tetap bersyukur dapat tinggal di sini kerana pencemaran udara dan bau ini masih terkawal dan tidak serius.

8.5 Langkah-langkah mengurangkan kesan pencemaran alam sekitar di Selama 8.5.1. Kuat kuasa undang-undang 50% dari responden mensarankan agar pihak berwajib mengenakan tindakan undang-undang seperti denda ke atas kilang yang tidak mengikut peraturan. Akta alam sekitar..... harus dipatuhi supaya pencemaran berada di tahap minimum.

8.5.2. Kempen
Pihak Majlis Kta Bharu haruslah sentiasa mengingatkan penduduk agar sentiasa menjaga persekitaran dari dicemar. Kempen kesedaran juga harus dipanjangkan kepada kilang-kilang yang beroperasi di Selama. 8.5.3. Tapak pelupusan Dicadangkan agar tapak pelulusan dibuat secara sistematik dan tertutup. Pembakaran secara terbuka dilarang sama sekali. 8.5.4 Penapis asap Pihak kilang diwajibkan memasang penapis asap supaya asap yang dilepaskan di udara tidak mengandungi racun.

Daripada langkah-langkah yang disarankan kerjasama semua piahk perlu diwujudkan agar tidak berlaku pencemaran alam sekitar di PCB.

BAHAN GRAFIK 1. Jadual dan Carta Pai Tajuk : Punca-punca Pencemaran di PCB Punca Pencemaran Alam Sekitar Perkilangan Kenderaan Pembakaran terbuka Penternakan Jumlah Bilangan responden(orang) 9 8 2 1 20 Peratus(%) 45 40 10 5 100 Sumber: Soal selidik

1. 2. 3. 4.

2. Peta Minda

Tajuk : Kesan-kesan pencemaran alam sekitar di Kota Bharu

Hujan Asid

HUJH

Bau busuk
KESAN-KESAN PENCEMARAN ALAM SEKITAR DI SELAMA

Jerebu

Udara tercemar

Penyakit

RUMUSAN

Hasil daripada kajian yang telah saya lakukan , ada dua jenis pencemaran alam sekitar di Pantai Cahaya Bulan iaitu pencemaran udara dan pencemaran bau. Punca-punca pencemaran yang telah dikenalpasti ialah daripada aktiviti perkilangan, kenderaan, pembakaran terbuka dan penternakan. Kesan daripada aktiviti di atas ialah berlakunya hujan asid, jerebu, penyakit, udara tercemar dan bau busuk. Antara langkah yang dicadangkan ialah kuat kuasa undang-undang, kempen cintai alam sekitar, wujudkan tapak pelupusan sampah yang bersisitematik serta mewajibkan kilang memasang penapis asap.

Kita sebagai penduduk tetap daerah Selama hendaklah sentiasa peka dan perihatin dengan persekitaran. Elakkan dari melakukan aktiviti yang boleh mencemarkan alam sekitar.

LAMPIRAN

Surat-surat berkaitan

RUJUKAN
1. Khaw Ah Seng, 2004, Geografi Tingkatan 3, PTS Publications Sdn Bhd. Nama penulis, tahun, nama buku, penerbit 2. http:www.pencemaran alam sekitar (Folio Moral) 3. surat khabar : nama penulis, tarikh, nama akhbar 4. orang sumber : nama, umur,alamat, jawatan

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful