∂mRcOyRrs;ynm

\
Dharmacauryarasåyana
Critical text as published in:
L'elisir del furto secondo il dharma,
A. Passi ed., Milano, Ariele 2001.
(Apparatus in Italian at the end of each chapter)

Primary Sources:
— Adyar Library, MS 72486, XXVIII, A 10. See: New Catalogus
Catalogorum ,  vol. 9, 244, & Descriptive Catalogue of the Sanskrit
Manuscripts in the Adyar Library ,  Adyar; vol. V, Kåvya ,  Nå†aka ,  and
Alaºkåra ,  by H.G. Narahari, 1951, 528.
— Narahari, N.G. (ed.): Dharmacauryarasåyana of Gopålayogîndra.
A Poetic Dissertation on the Ethics of Stealing  , «Adyar Library Bulletin»,
1946, pp. I-X, 1-28.

1

23 . ™vµ gte icrµ k.StmvocNp®qKp®qkƒ .jnpUirtm\ .=Tv.y.µ jIivk.. ˚topnItyo'∂ITy ved. n d†µ Sy.idÎvinsµpUirt. he pu_k.NTyk. m. te'¥ prlok iyy.ÚÈhrµ c. 4 .sId\b£.x.inrto'@UTsd.k ç.. mmOÎvRdeihk ktuRmlmet´n. +Imd\gop. 1 .dt: / inrIß.: / sv.to vedved.rtTpr: / b£∆~o nIitiv“y.Êil: p£.y.hv ¤v s.vTp£itidnµ riskE: pirpIyt..: sveR ∂mRcOyRrs.t¿lSy v. bui´j.to @UTv. 16 . / ySy.+e—: ki=d..m\ .¥iΩlsµpd: / Vyvh.+umock˘ / tiSmiN√je'q tTpu_.s@U∂rm\ / Ny.nIè mdiNtk˘ .rty. ∂mRpr. kqµ Tvy.lyogIN&muΩr. kEl.¥Stny: p£.S_. 2 . 10 .nµ sUyRkoi$@m\ / ivloKy muidt: pu_.c.icdq s i√j: / ~.n. 15 .su in∂IyNte vedç. 8 .o'Îy.¥o ∂mRmUl.si_tyopetµ ∂mRcOyRrs.MnSTvyçSkrm\ .y]yi@}y.ro b. 11 . 7 .R+mopett†ªnsm.: .NtrE: / ¨¥.`yedµ vco'b£vIt\ .lmh.t:Sn.n: .¥ cøºSte ∂mRmu†mm\ .±.+mm.±tµ ∂nm\ / ydSm. 6 . pu_. 2 .µ x.Äp.sI´mR k˘tU r.Tmiv¥.ij‘tµ SvLp∂nmStId. t_.cmekmip nEv.rg: . gimÍye'hµ +ImTkEl.n.….surm\ .t\ / g.ip ivSmy. sgd\ gdimdµ vc: .ykm\ / ipbÎvµ pi?Út.“y=tuqoR ∂mRsµg£hI .“yo i√tIyo ∂mRvTmRg: / t®tIyo ∂mRim_.rpir©.imRkStiTpt.r a@vNpur.CzúIckºp. pÇy}ip g. jgªnNyEv d†ic†çui´p£s. k.meTy.øle / p£. inTyµ p£.h iptrµ @yivÌl: / s.v®i†kLpne / a熕Sy iptumRe'¥ i∂iG∂GjNm inrqRkm\ .s: A±.icTpuyRvsTpur.n.nsµÎy.gtµ +Imi√m. 3 .t sv¯ j.@. 14 . Sv.d.st: .µs.dSm..s.m£v.k. t_. 22 . ∂mRsetuirit “y. / cTv.t. t†√. tpSytStSy pu_.idk ˚Tv.le kd. 12 .j.idsµpd: .hRSQy. 13 .g. NyvsiNpt®pUjk.RTmn.lvIqIgopurmi?Úte .Gj.irkIè icNt. pu_pO_. ·id . ikmq¯ tPyse t. çukkoikl@®Ä. 18 .: .k˘ Nëin:s®tm\ / t.mnuWp.s. ∂.nNdd. 19 . øwÎvµ m}.idkm\ / anNtrµ k. t_.dINSviptumRuΩ. 5 . 20 .EÇz}e svRsµpTsmu}te . .y_IjppUvRkm\ / aigÑho_.is lOikkm\ / ikmSmi‡Nty.i.p£qm.l¥otkTven @. 21 . jIivÍyq kqµ voÎv¯ yUyµ ëv®Ri†vijRt. 17 .nD–È.∆.ynm\ .ynm\ / ¤dµ t. ¤it s.m. 9 .viçÍyte .

µ i∂y. guro .t\ .k‘p£@.Rs. ¤TyuKTv. cOyeR'ip vtRte ∂m.ir. 36 .çu tTkin—o'Py@.SkyRiv¥.n.µ @†•.µçriht: sµp}o'ip ivßIdit . 27 . Jye—e tUprte sit           / iptrµ p£i. ∂m. tq.I / iv¥.RmN_tN_.çmeÍyNTysµçy: .h ∂mRsµg£ihsµ~k: . h.nNdmv.mëh.. 34 .Ênisé.idi@inR iΩlm.I: / iptrµ p£.gt. Tvy. 33 .Rd\bÎyvÎyTvm.µ p£. iv¥. sµpUit‘m. cOyRveßµ mohmUCz. tu sµpd.µ y. 3 . 29 .mQyRmiSt mm mohncU.r.: . ¡.xm: / prm.sp’ v. iniΩl. 31 . / jIveyµ ikÂtu t. 32 .y_I prdevt.iptpUv. ¤it td\igrm.ji@: .ip c yoißtm\ / n iv±se‡OyRiv¥. 41 .: / mTpu?ylok.nußic†v®i†m\ / sµmoH tSkirtum. iv±seT˚Í.y_I b£∆Wip.Rivro∂t: / y: ø_. 28 . grIysI / yy. / @.nEpu?ysvRSvµ md\∂®id iSqtm\ .RSt. 39 .T˚t. y¥Sm. k–m@vd\  bui´StveTqµWip.tRStmu√IXy.Rn. 47 .ph. ivhInSt.r.re cOyRkmR ˚Tv.ip tSy. cOyR˚d\@Uy.d∂un. / Sv. ik ik v.sµpdm.µ g. jIv: Sv.it kOiçkD–È. vh çok Tvµ ¡.t kirÍye s.y. mIm.∂k.k. ih cOyRiv¥.S_.+ulocnm\ / iptrµ p£eXy s p£.µ iSqitmIyuiß .ip s. mhIysI / ctu:ßi–kl.m\ .lk.t\ / kqµ ty.n.Sky. mt.pTy.ijRtE: / ∂nEjI  RivÍy ¤Tyevµ t®tIyo'Pyb£vI√c: .Ry: / aDÇy.Îy. 44 .TsEv.lµ bàlµ ∂nmjRyn\ .livin.idi@: / jIivÍye'hµ icrµ k.Skirk. amULyvStu·‡OyR∂mRm.div¥.qRe ~.ijRt. 37 . s. +Otiv¥.Ts.µs. / tyEv iv¥y. 30 .¥ dir&o'ip p£modte / iv¥.I kqm\ / içço TvYyev k.t p.#ynu~. øpu_v<vdoße.m\ / b£∆~.sµ“y. 35 .idkm\ / alBÎv. . g. tCz.∂u jIvnm\ . anNtrµ ctuqRStu ∂Iro v.Im\ .leç.m. 38 . iv¥.s. mdIytps. .Sm.t m.k ih k.S_Sy he t. çoksµtPt·dyµ s.RcU.Rsµg£h.m∂ukƒ . yy.g£. miy iSqt.iyt.¥.b£vI√c: .SkyRiv¥. 46 . nEv inN¥.Pnuy.n.©£µ v.nTvmIyunR±rsµpd: . 25 . 45 .Pnuy. sm.Sql~.ip tuCzfldvedç. t. t. 42 . vir—. 24 .R y. çBdç. b£∆Ev p£yCzit . n.ncOy¯ ˚Tv.k?yR k.idiv¥y.h ivny..i√tySyEv p.yR guro tdq¯ d. tCz. n p£d¥. n ¡.. Vyvh.ip mi√ßye yt: / t.*p£vcn.Tm.g.yy.nI suë:Ω.tuµ TvmhRis jv. ¤Tyevµ çpqµ ˚Tv..n.nµ deçk.dn.Êilirdµ vc: . cOyRSql. Vy.mip sv.dk: kqm\ . 43 . 40 .y. inN¥t.ick.ßt .R∂mRicNt. 26 .Pyg®hIt= s coro @Upte: sm: . inN¥Tvmt´mRivd.d\bÎyo vÎy= r. yq.*p£vcn.c.

40 d   : G.x.µ negli errata  . °cU.57. 4A]  . hanno cTv. 29 b   : G. 10c: G. 3. p. puyR@vTpur. @.: / (manca una sillaba) mTpu?ylok.ve. A. 49 . non riportato in N. p£@.itv£Typ£@. b´vÎyTvm°. tSy.n®tµ vd ikÂcn .. ¨¥. °ivdµ corretto in °ivd. 51   c: i@<v. 53 a   : ex conj  .kºmm\ / ˚TvOÎvRdeihk kmR Sv. nel testo si è mantenuta la numerazione effettiva. 34c: G. nota 51. In marg.meÍyNTy [corretto da °iNt  ] sµçy: . 6 c  : G. 38   d: N. anche 2. 43   d : ex conj  .Stu iniΩl.iniΩl. ¤it +I∂mRcOyRrs.: / pu?ylok.n. vI∂I° (per vIqI° .loCy ini=Ty dEvtN_µ vco'b£vIt\ . 52 .n. 24   c: G. 23   a : G. 9 c  : G. 41   a : G.p so'ymmrIg. alB∂. Aklujkar. ¤TyuKTv.µ ëSTyj. 31 c  : G. i@Tv.°.ven.Dçµ @.smv. Col.iliÄt: .e N.n°.Ryuv¯çv®i´dm\ .nmi∂wH.m bihjRv. 239 tSy. G. 41 d   : N. con Py corretto da p£. ivi∂bRlIysI pu_ p£. forse kqµ†y.st:   .i∂n.t\  .y. 24 a   b: G. te sTyvcnen c mÄlm\ / @Uy...dev n sµdeh: kITy.r a@vn\.. shs. (v. 53 .yng£Nqe p£qm. / yqe–v®<y.nIit°.¥inndEi@RNd}@om?Úlµ +IkEl. 15 b   : G.t\ . G. N. ex conj.nItmNy. ∂nm. A. 47 a: ex conj. / x. 4 .. d†NSSy. 2c: v. N.. Jye—:   . G.d\°  .ijRt. G. N.µ Sv. N. sia N. ip£t  .. suduΩ.µ v®i†µ sm. N. °v®Ty.m. °mUz. 44   c: G. ∂mRsµg£h°. corretto in p£@. lacunoso [∂]nE°.Mm£vnECz}e. prlokimy.nµkoi$°. jIvSv m. 7 c  : G. N. @g£N∂e per °g£Nqe. 11 d   : G. ∂nMmStI°. 22   d : ex conj. kim_iNtkm.. 240 ipt®°.. ecc. Aklujkar.n. mdIytps. p£. 18 c  : N. s.ve.Rm_. 44 a   : G. 1   a: G. SvkIymU∂.. hir: Ø.mdIYytps. N. °it®tyo°. / kmnIy.®  14   d: G.Er.°. 50 . 2 d   : alla fine del verso la numerazione ripete il numero 1 e quindi prosegue diminuita di uno. anche p. 2. N. 41   b: N. ivm.s: / Apparato critico a I. 11 a   : G. øpuvTvdoße  [fol. i_tIYyoPy°. .] +Imt\ go°   .su°..°   .±tµ   (!)   ∂nµ.ijRt.: G.um®dÄv. corretto da N. 2 a   : G.˚it: / vI. fol. 23 b   : G.p s. G. / i@<v. 54 . 48 . 240.. sUYyR inserito sopra... 31 d   : G. ttSte tny. G.tR° . ih s. negli errata   in alBÎv. nota 1). b®∆~. i_tIyo. jIvSv.ç. N. 8 b   : sia G.Svu° corretto in @.tuLyidVy. 49   c: °v®<y.CzÕrWipi@: içvg..14. sx.k?yR vcStSy ∂mRsµg£ih. p£@y. tTp›ynum®itµ gt. ex conj.Rnµ in=kº. 37 a   : ex conj. m. 54). fino al 53 (= N.. 240.128). N. ç. Aklujkar..R°.¢Stn.. N.: ipt. 16 c  d: G. g.i.jRyn\ .˚it@RUTv. G... 37.Pnuy.±.  cfr. ha: øpu_ tv doße. 1A.. anche ibid. sµpUi†‘Mm.+yn\ . G. N. 30 d   : ex conj.tSn. b´véTvm. A. +I / —— [tratto orizz..SvTkoi$smµ ivm. ∂mRcOyRe. 239 Jye—. øwt.: sveR tyo: ip_oyRq.¤Ty. vedi anche A  .hRSq. 4 b   : N. A. yogI D¢yogsm. 51 . 5 d   : G. negli errata   .. il gruppo è poco leggibile e mostra segni di correzione..

Dç: k=neit c .=yRsµyut: / ko @v.n\ / mohcU.iv@†•.v®t.R¢ÁnIvIi@: ki$ço@. 8 .: suin@Ry: .∆.Õ. / r.i. 7 . 17 .le wdtI è @.ikNyev it—.n\ yt: .m@vµ=Ekg®h˚Ty. pirvei–te / it—Ntµ Svpuro@. jIvnµ krv. aDÇy.ro @£.∂Iro mh.nn.lySv tto'vÇyµ tv +eyo @ivÍyit .Gb£. tq. @o: . 9 . tµ c veß.ge ∂mRsµg£ihsµ~km\ .b£vId\∂®–Stq.n.RmuTq. 6 .¯ vIXy p£y.ry .i.$v.ip Sneh@. øldevt. k.Äv.Py ctuqRStnyo'b£vIt\ .: / sutr.girkço∂nµ ktRuimCzy..gto nUnimTyuKTv.NtringUiht: . 3 . pTyuinRçMy vcnµ çokmNtinRg®H s. 11 .idk ∂®Tv.ir&Áheto=OyeR.n\ .ÎvI @t. tdIysTyv. aiy kLy. veß. p£y. .Ênex.iv√.∂Rr.Êil: . 15 .N∂k.kI ivcrn\ r. aDÇyp£.titlk+Ill.i.ÚÈsmud\@vm\ / k¬eçµ ïrIøw ixp£µ p£h߯ ·id ∂.nne . ™tiSm}ev smye tTpurIn.n\ . su@ge @. 20 .Rrm. 14 . cOyRyi–kr=.Kyen toißto iviSmto n®p: / tTsmIpmup. çI©£µ Tvµ gCz m}.jicˆ.o'SMyhm\ / cOy.iSTvit çu@.yE Rk_ tiSqv.Ntr. 5 . 13 .k.h p£hist.STvµ @.n®tµ vd he pu_eTyevµWpµ iptuvRc: / p.Nmh.Stt: prm\ .vIiqßu sµcrn\ / ø_ gNtVyimTyNtivRc. 19 . mh.n.µ iv∂. 4 . cOyRveß.y.RqRm. / s. i√jµ veß.NtrCz}µ ivloKy.lEr∑\ gulIykE: / kr. r.tro'NyoNysO·d.gt: / ydSmdIycOyeR.Ênsµj.lvdn.i. 5 .¢tms.y c .lI kr.i√tIy.]y.=Tv.±. 10 . çu@e idvsnx_e tt=OyRickIßRy._ bui´j. in:çBde injRne g. @Uy.yko n®p: / ∂mRk˘tumRh.y.ilnI .idk TyKTv. sh. 18 .¯ ivingRt: / g.loKy p£..rI.yogIv ∂Ir: s}. 21 .yµ te kirÍyit . Snehyu†•µ syui†•   km\ / p£itnN¥.rsmye in:çBde'it@yµkre .init ∂EyRe. 2 .¢.µ pitrev gityRt: . b£∆}Stu nmStu#ymhµ x_ølod\@v: / d. 23 .<vµ muidt.q mdIy. 16 .. / iniç Sv@.µ n.loKy coro'yµ m.s: aq.Gyk. ™k.µ ve_p.∑\ gulIrlµ˚Ty nIlvS_. s ivp£St√c: +uTv.gMy pun: pp£Cz s.ven yd\b£vIim ç®. 1 .: / ™k. 22 ._e tU.RvtRte so'sO tSm. 12 .Gyç.v®tm\ / n®pm.jyogI n. pp£Cz ∂®itm.mit: .DÇyTvkridVy.it y: / punn. m. in@Ry: iSqt: .uÍv tt\ / pitv£t. ¤it p›y. / k. sMy∑ƒ ini=Ty tdnu sTyv. @v . vc: +uTv.lStv.

bLymevµ Sy. aq v.i∂r.yte / ™tåeç.gTy p£itidnmIDçµ cor.çkm\ . p.˝y. tSm. s.jd?Úe ∂mRcOyeR c b.r@eden bà∂.µ øw / ¤it sµtoßvcs.µ g®h.nip .Nmiy iv±.m\ / fl. cOy¯ p£k.r. 31 . 33 .pµ n y_ ipt®pu_t.PyNtmRnSt.e sit / in∂RnTv.N∂k. x_vyR n j. ˚Í.pµ iv¥te v. pOlSTy: p£..o nEv. y_ ø_.yte . 44 .t\ .rgvRe. ∂n. cOyRp£. cOy¯ n Sy. cOy¯ ik n.pcoro hir: Sm®t: / a~.ip v.m lok˘'iSmi}it ce¥_ bÎyte / vÎyte c jnSti´ cOy¯µ inNdnk.Stu yoign: . Tvµ kqµ cOyRp£hßRv.¥id td.R∂mRivin. . 43 . 29 . 41 .dip / tq.p ™v me cOyRjIvn. aigÑcormhIp. 30 .√ItgvoR nr: pUto @ivÍyit .ip sO“yleç. 45 . 47 . 25 .um.vTp®qKp®qgviSqt: . aigÑb.Ny. iv¥te @uiv / tdekdeç: sµp£o†•: ˚TSnç: k˘n v?yRte .nµ s @Usur: / p£hSy ikÂicTp£ov.ygocrt.hRiNt ßoÚçIm\ . ~.N∂k.Kyµ v. sµm.c v. yo hreTs pted∂: .Jy@. Jye—pu_.ncor.µ n.àj / ∂n. 24 .s: ¡. 34 . 38 .Kyivd.ip Ny.: / ¤Tyu†•vcnSy.iPtheto∂RnSv.is ∂m. ∂n.i@p£.: / cOyRSy ivßySt.metdNvhm\ .ip D–µ ce´mRcor. 27 .nen _y: øPyiNt sodr.Rym\ / cOy. 37 .dyo'ip c / kd.rgivR—ë  nRr.n.it kihRict\ / t´neÍv. 28 .p.%„ok˘ p.i∂Kyp£.+y.ijRt∂nµ TyKTv. n kSy.vm.∂e r.tIn.i∂Kye'ip si√√.} gv¯ y. 26 .µ vr: .†e ∂mRcOyRe'iSmNdoßçÕ. tm=oro  µ'çum.µ n®.gRgm\ / n tSy cOyRdoßo'iSt ik Tvdoß: p£@uTvvt\ .. ∂n.vk. ëvR®†jnt.ycoreßu ë–eßu r.inn: .vm.n\ / n p.µço'Pyupj.N∂k. ¤N&Stu gOtmstIè coriyTv.çu p£sIdit .¥id svR_ @Utle / td..p sµk$m\ / gopS_Icor.m@. nEv j.m\ .m\ / ∂n.rjo gvoR i∂ãüy. pirimtµ ∂nm\ / asµ“yey∂ne cOyRmhµt.mI n øPyit .r.mTyjt\ / guwS_IcOyR˚‡N&o b@Uv içv@Uß. 42 . v∂bN∂. ™vµ ivc. 40 . 35 .lE: svRSvhr.idßu .ncoro ih guwbR£∆cor.ycorSy kl.m\ . @vet\ .¯ coriyTv. te cOyRv®<yEv jIvt: . r. ~.jSy ∂mR  k˘Tvi@∂.p sµk$m\ . @uiv / ik ik v.. Ny.m. kmRcor.i∂Kyvt. ¤it tSy vc: +uTv.idpUvRkm\ / 6 .RTprtro ∂mo R n ki=dip iv¥te .~.yRm.idrihtµ y‡Oy¯ ∂mRm.e tu sveR cor. 39 . 46 . hInv®i†rip >.: p£kIitRt.RdI±r..çt. 32 . ik Tv. tq.doßn. / n iv¥te sTpuwßE: seVyt. n creTp._µ v.µ ˚Tv.itTv. @i†•cor. 36 . ™vµiSqte'g£jNm.y.

idvT˚tm\ .n. 68 .. . n +ut.ycormhIp.ir†•: shs£eço ih i@xuk: . devlkSy c / Å.Jyµ ih cor.y. Ny.åDçtU r. &–umOTsuKyv†y.Jyµ +oi_ySy ∂nµ tq. 61 . 58 . ¤Ty.y. aPy∂ogtm\ . i@d..m\ / içÍybué.µ ∂nµ Ty.g£Stdir&Sy y´nµ Ty. vE vsv ¤it +uitv. r.µ ∂. 57 . øw / m†o yTp£.mip c m.µ y´nµ Sy.Kyp£m. ∂mRm..‡e†dip Ty. ko$I±ro dir&o ih lxeço'TyNtin∂Rn: / ayuteço mh.v.Jymev ih . ¤it td\igrm. @UsurEirtrE= v. .q¯ yDCzy. 52 . t?ÚulSy lv. 63 . tSm..DçI ∂mRnIit: ¡...m\ / a?v.t∂ne t. 50 .S_sµmtm\ / tdev ∂mRcOy¯ Sy.Tsµp.Jymev tt\ . yt: ko$I±r.nug®˜IÍv @®Tybué.i~ tm. 59 .pleçp£s†•˘rPy@.t: .nup.: p£. 64 . ∂nµ Ty. {tm\ .O tO ivp£x_puµgvO / Ar.Rpex.ir.mvnI@uj. devd. susµseVy. 49 .c vcnµ ˚t.ss..iln.@.i∂po r. @o @o ivp£ mh. 71 .gu†•∂nç.t\ .ijRt∂nm.ip ∂nµ Ty. y¥d\g®hµ cor. 65 . ™tiSmiNvßye doßçÕ.t∂niSqit: / Ny.t. ¤TyuKTvoprte r.Sy c v.¥id p®qKp£lyen flµ ikmu .∂RuißkSy. aSmåeç.RyëÍp£sÄër. ∂mRcOyRe p.p. my. itlSy v.im‘ko†m: / tSm.d. s: / b@£.dIn.vSte mh†r: / ™t.vdsµ“y.moKTv. v®i†pUvRkm\ / sMyKp£diçRtµ ten purµ r.m\ / ivkºetâ.#y. 62 .Jymev ih .ßm. 69 . 72 .mQyRmçeße.nv.Îyte my.. / sΩe v.Sy. aq t†d\g®hSqSy n. 56 . p®quk©ÑÈ. i√j. 51 .µ nro†m: / øvR}sµ“y. 54 . S_IçU&vEÇyivp£.†Tsv¯  Ty.i.Jyµ tq. mdIy: sµçy: svoR ivn–o y†to'¥ m..m+.ip v.Rivro∂en y‡Oy¯ ç.´∂nµ tu yt\ .g£hE: / ˚Czú.gm.µ p£.†_Ev gNtVym. 53 . ¤TyNyoNyµ @. SvWpmp£k. ko$I±rSy c / ∂n. 66 . 60 .m∂un.´mRih µs.vmupeTy c / ¤dµ p£ov.j@vnµ +Imd.~.h.q¯ ∂inn.: / p£. sutr.k?yR @Upo ivSmysµyut: / tTs.j.µ p£.g p£@. 70 .tye .ttm\ .ysuΩë:Ωyo: k.e / yd\@gop. 55 . .ij‘tTvµ n Sy.ly . TyjNpirimt&Vye cOy.¥StSkirtuimCzit / AkLpµ koi$nrk.g. ïißtm\ .Sky¯ içvm®Czit .jsìNyev t. ivtNto= tq. / puro inidRÇyte t††en ivp£e.m svRvIqIßu cor.p£@uTvµ Sy.qRnIyµ te tTsv¯ s. 48 .Pnoit n sµçy: . . 7 . a+oi_y∂nµ Ty..idtµ koi$sµ“y. 67 .y kre.ÊilrviSqt: .Jymsµçy: .l.åüvR®i†ëNy. .µ sµtoßVysne kºm. @vet\ .idk ∂nµ moh.yVyyyo: Sy.ÇyEv içÍy@.vt: / v®i†reß.

4   a : G.˝y    [corretto da °˝æy]. p£veçnm\ . N. ¤TyudIirtm. °ivd.id y†Tsv¯ TvYyev it—tu . N.yEv p£hsNv. 8   b: G. 14 b   : G.±RvitRnm\ / mh.∂mRsµg£ihsµ~o'q b£.n\loke  .°. cTvro. 49   c : metrica difettosa.. 75 . 67   c: N. idvsnex_e.µ lacuna per la parte vocalica di °r. 72   d: N. aho r.jsìîyev. °Ωí.yng£Nqe i√tIy. in@RyiSqt:  .jçeΩr: / tTs. °g®?hIÍv. 19 d   : G. hIn    [corretto da hIin ]       v   ®i†ripÇy. p£.r.GıE∂RnuÍp. N.i.iyn:   .qRimdµ vcnmb£vIt\ . ΩrviLgtΩí.µ. ∂mRk˘Tvi@∂. n.°   . ttm\.pImm.vIi∂ßu . p.yun. N.uÍv.k?yR r.∆. G. °vIqIßu.simv p.i@rev c / ¨†uÄturg. 79 .rµ ˚Tv. punvR†Rteso     [corretto da sO  ]    sO._O.dIn. @UySTvµ.µvr:   . °hNt.±.?Úrm\ / ic_Îvjpt.W¢EyRi–øNtgd.r. @Usurs†m: / içr:kMpµ iv∂.k?yR s mh. r.lym\ / tSm. 21   d: G. 73   b: G. °coro  µçum. b£∆NyDCzy. A. ¤it +I∂mRcOyRrs. in ko$IÇvr.. lacuna parziale per °dIn. ¨j. lexeßo. x÷°. 73 . 31 c  : G. 3 d   : N. 56   c: G. 70 a   : G. N. ap£veÇytmµ mNye v.  Aklujkar.: p.sdE: / çUrE@R$vrEgRuPtµ isµhEirv mh√nm\ .∂rE: . ˚tµ / / (da±¥a ripetuto prima del foro). tSkirtuimCzit.ikîyev . 32d: N. N. 68 b   : G. °x÷°   . G. 63 c  : G. v. ivcrn\ r.ym¥ me . G.yEv gNtVyimit @. 25 a:   ex conj. tv yui†•Stu is´.±Rvi†nµ (per p. pp®Cz._. 50 d   : G.. °v®TyE°.±Rvi†Rn)µ . 5 c  : G. 57   c: G. 2 a   : G. v.qE R: pUvRgEv n sµçy: / √. 17 b c  : ex conj.re'q øÚÈk˘ / ˚Czú. 78 .µ . 25 d   : N. dI©RÇm+ui@rVyg£EVy. 75   a: N.rµ iv∂. cfr. senza altri confronti nel testo. 64   b: G. 77 .n.d\ √. 81 .yte  .k. ¤it t√.: G. ˚tO /. puT_e°  . 34 a   b: N. 76 . n parzialmente lacunosa.s: / Apparato critico a II.g£E∂R°.√d Tvµ he iv√Np£veçop. ivkºet®. 64  a : G. 240.~. ˚Cz. vI∂Ißu   . tt\ [foro] kirtuimCzit. 74 .Tsµ°.it kEl.. 54   a: G. pirv. 16   a: metrica difettosa. kd. in ko$IÇvro lacuna nella parte consonantica di °ro   ° . indefinibile.jµ smu√IXy vcnµ cedmb£vIt\ . 65   a: G.it me . 23   b: N. 1 a   : G. 76   c: G. 8 . 82 . ivcr  n®. 9a   : N.jd?Úe. hirSm®t:. 59   a: G. non riportato in N. 31 d   : N.. 45   b: G.Kymb£vIt\ .Kym. ™vµ. Col. is∆E° per isµhE°. °g£N∂e per °g£Nqe. 80 .µ. 72 b   : G. ™k. N. °xt®°.g£t: / kd. diversa tipologia di W. G.jg®hµ @.R©£Eirv ër.rSy suiPt: sµttj. 31a: ex conj .bLymev. +Imd.rp£veç.q¯ corretto da yTyt\g®°  . x÷°. y¥t\g®h§er. suPte pirv.mQyRprIx. 26 d   : G. 28 a   : N. +u. inverte: ∂mRcOyeR r.¥Erlµ˚timdµ mht\ . difetto di cesura dopo c  4. 24 d   : N. 27 d   : N. 45 a   : G. ©$te øÚÈe √.

kv.ic¥t: p®iqVy. tiSmn\ cU.tµ ivSmy= mh.’ Tvµ v.mit: / ∂mRsµg£ihsµ~Stµ r. Tvrrµ t. 17 . 11 . 4 .idnµ @Upµ ivloKy.±. koç.Myhm\ .idpey.t\ / icNt.in iviv∂.Ênm\ .lsiht: p®qg. di∂xIr.R i.v: sTvrµ icNty.y.H.j√.y. 7 . sΩe m.µis pyRÕ.nsm\ . 21 . 3 .in c / nvr‹.geR diçRte p®iqvI@uj.j.n.in c .lv®´µ suPteßu r.n@Ut\ .¥.dO ikºym. 2 .$µ t.Rmui–md. tmsµtu–·dyµ mnis Îy..n.in iviv∂.g£e s @Usur: / asµtu–o ivin:±Sy vcnµ cedmb£vIt\ . .Nynek.~o ·id @yµ j.ip mohcU. mUCz.n.m. 15 .eR v. c v.t\ .in c . 10 .Ú y. ¤Tyevµv. 9 . 5 .gRdç I R mh.rµ tto D–◊.$nµ ˚Tv.ÚnenEv teß.ir s @Usur: / r.jneßu n.Ntirt: smNt.nµ v.Rp£yogt: .jt.ge R p£dçRy / ¤TyuKTv. 9 . sµp.s p.i.muÆ.i. kv..m\ / ini∂STvy.nIih ∂mRcOyRpr.µ i√jeN& cOy.yum. 13 .in ivloKy. @Up.lpuµgv: / sivnItimdµ v. t_ p£ivÇy in:çBdo r.gt. 18 .pum®Rte: sm. / sveR'ip √.e doßp£s†•˘  @Ry. 6 . no ced\gimÍy. cOyRm∂un. hEm.∑\  guLy.nn: .µ yojiyTv.nm.$ne ˚te / r.h p£hist.nPymohyt\ / kv.t®tIy.in c . m.s: aq tSkriv¥. @vit ced_SqinÎy.mk.ÊnmekmiSt mdIyhSte'¥ mhIsureÚÈ / n idÇyte ten ini∂: kd.µ Tvµ ivj.in Ω. 12 .in fl. ™vµ svRkv. n iSqtµ ce†v d.in t. Sv. s mhIp. me smup.jp£vr: iSmtpUvRmuv.m\ / a∂mRcOye R n ¡. t_Sq.c h .rp. 14 .iSqtm\ . 8 .¥. ¤it tSy vc: +uTv. r. tUÍ. an©.j._.Str.duÆ.iv∂∂n. µç: krv. 1 .in c / pÇyNkºme. aDÇyDÇy.idßu g£. inÎyÊnµ tv kre iSqtµ ce†en vIXyt. @UmeWÎvRcrTp£.j.@r. tTkre mohcU.Kyµ p£.i.Sye'hmÊnm\ . 16 .yum.i.I   µ b@Uv h / tt: s r. pUvRvTp£ivveç h .nen tdIypUivRkn®pE: ˚Czúe.Rm.iSqtm\ / ivp£µ s r.ÚyeTyevmuKTv.RqRmev ΩLv∂un.s.lyjneÍvq / r..ip vtRte mm m.@. 19 .cy. ikmu .in c p.DÇyTvsµ@ve / td\DÇyTvEkivßye smq¯ m.l.idte iv†.$t.in c / @Xy@oJy. t_ n.∑ƒgulIyksµcym\ .~.MbUlcNdn. Ab.Kymb£vIt\ . ¤dm.nIy cU.i$teÍvq / aNt: p£ivÇy t_. Av.m\ .iÉj: .$oÆ.$eßu kºm.cOyRkr.gtO / yqe–µ g®H gCz.j.g. 20 .

41 .opete ctudI Rpivr. 45 ..iç∂n.nO tt: prm\ / a∑ƒgulISpçRm. Sv.mt.s.i~ tm.µ hTv.q¯ gMyte my. 23 .n\ .vNm. tq. 24 .Sf.Cz. mhtIè   µ ip*rImek.xsI ©or.∆.¤it tSy vc: +uTv. c. 44 . 39 .çu Sv.∑\  guLy.y tiSmN@Upe c pÇyit / s pi*Tv.itRivmocnm\ / ™eN&µ tiddmek me it—iTvit smg£hIt\ .nIè Tvµ gCz p£.Pt: Sn.lnpUvRkm\ . tSy.. 35 .d.rDÇyt / mui–p£h.nO / @Ite r. kv. r. ikyd\  ïrµ tto gTv. 43 .s ∂mRsµg£ihsµ~k: . 28 . mh. @U@uj.Ntkope tiSm}hI±re / bàïrµ gtvit ip*rIè t.i_µçNmOi†•   k. sMyGb@UvoÆ. s.Ev.sure / @.ç√. 40 .vPyÊnµ ∂®Tv.gCz me'iNtkm\ / b£.ntor.vq / ¨@.. 26 . t.§ne r‹çoi@te / ivt.tr.Nmh.k ivloKy. s. t_o†uÄe ctuÍpI*˘ k. b£. DGvIXyEk. 31 . 22 .n\ / ySy. 42 .±me∂e dçme ijÍ.Tmn: / p£. 32 .y. sΩe Tvµ ≠®. t_EN& µ xuiTpp.w.u r. t_.guw@RUTv.in r‹..ip tdNtvI   Rixte sit .I / m?ÚlI˚Ty øipt: f.©oR h. .g.±me∂Ers˚TsveR dev. p_.in c.j.ly m. vIrb. 37 .iSTvd. yd_ r‹i_tye xu†®Ú.imit . 30 .i§t: / √.f. Svyµ pUv¯ _Ii.n.ckkq. 38 .y coÆ.t\ / ivp£e._t: .muslp. 36 .$oÆ.ro'yµ tv it—tu .p£otn.µ Vylokyt\ .$ne ˚te . t. t_Ek.m.: sutipRt.pte: / it—iTvit vd}ev ten s.tµ smStE±yRd. aq @Umer∂o@.∆o mu`tR: sµp£. çukºnx_sµk.ir gtO t.@.i_µçTkoi$inÍk.ckodNt ¤Rirt: .n©‘mi.i$t. 27 .up. kre.Nt: p£iv–v.xsO D–◊.tu∂. x.i. tO ïrI˚Ty vegen y. 34 . 10 . r.i. 29 .µ Úol.ijte . 25 .Svrµ @vno†mm\ / ivloKy td\  √.in _I?yet. @Smp£xep.in r‹.d.vitvegt: ._e.k bihgRt: .loKy iviSmt: .jni_tyµ sUXmµ d.µ p=. t.jße R∂RmR k˘tomRh.~e invedy.¸y.in c . sMyKp.Ênµ p£dd.idhrmeti}rNtrm\ / v. kOberimdm.Úyt\ . 33 .µ guLmku—.g£mIytu: ._e.Ntm.sµtoßsµyut: / r.$Á tdNtvI  Rixte sit / t_ t_Ekmek tu r‹mExTsp_km\ .àirit ¸y.vdSyEv vsu∂.i.n. t√.±.rm.to @uiv iv¸y.: .ge @.mb£vIt\ / cOyRiv¥.Sy ivp£o àµk.i∂pE: / smipRt.Ntre .m\ / r.ykm\ / ¤TyetTpi_kod\@Utv.çu t. t_ çIßR_yopet: ki=T˚Í. Ωíp.vu@.sINmUlkU $Sqo vµçe ki=NmhIpit: . t. t_ √O r.re.mi∂roipt.~.idsvRroghrµ iTvdm\ .tkIitRm.in s@.@r.mh. aNyTsvRimdµ t.

r p. r.Rv: .Ntmb£vIt\ / s.igÑivR ipnµ yq.tyeTsv. kre.o vdnµ vIXy so'ip ˚Czú.∂¯ no mhIpit: / sµkºu´o ©. Svg®hµ p£. 61 .jveÇm inrIXy te / øÚËic_. 54 .ivÇy reje mÎyµidn.¥ s. .gmnsµk˘t@erIè j˝numuRàmuRà: .aTyu‡..h miN_.ip +uTv.Tx.R$Îvinµ +uTv.d.hlE@eRrIinn. sµg®H tdNtvI Rixte sit / √yoStd.dNt:purµ svRmek ™v prIXy c .µ iv±Sy iSqte miy / kqµ Tvy.lk.j.µ hemÿPt.: / cor.m£{mopetµ ydg£e DÇyte g®hm\ / tiddµ mm veÇmeit j.j puy.Iè in=e–. .t: ik ik v.Sy. 63 .c.k‘vt\ .y.y jv.ir.j.pitµ purS˚Ty miN_.Ri}dRhi}v cxuß.µ cturÄblE: sh / sen. nEv ˚tµ coring£h.m.’ coro'iSt k=n .dEvI   RrgijRtE: . mu`tRm. 52 . avloKy.nm. aq r.Tv. aq.$È. svR_ ivv®t√.mg£t: . ¤Ty.tv. 59 .µ mh.Ntµ øãü$.‡oro'yµ di?Úto n @ve¥id / çIrStv pted\@UmO p¡t. sµt. 66 .@.µ smNtt: .r. 69 . ikmetidit pp£Cz Svym~.Êil: p£. D–◊.iÚt ¤vovI   Rç: smuTq. aq Sv. Tvekmek r‹mek_ çUNyt.RÎvinsupUirtm\ / b@O td.: smup.$n.km\ . 62 .loTp}n.h v§k: / ko'ip v.?Úp£m.$oÆ.gmnv®†. svR_ purp.. 64 . .RNdv. kop.y. p£ivÇy.rµ r. 50 . 58 . ¤TyNyoNyµ p£jLpNt: kop@IitsmiNvt.ip s. s@. ainveidtmetTSy.jni_tyµ d.gTy r.it·–: sµSt&‹yuglµ Svym\ / Ad.k.inv / miN_. 49 . 11 .Py p›yE v®†. 55 .dy: sveR p£buÎy @yivÌl.. xo. µ sΩe . 47 .gmn\ .i∂k.= sm.y.iNtkm\ .Iv tUÍ.y.Ntµ kv. a@vNx.i~ pyRÕmIyuiß / √..Ig®hmq. kqµ cor: sm. 56 . ten coirtm\ / sveRß. sv.l.y.µ nvr‹ivinimRtm\ / isµh. cor.yyO jv.s.y Svk$Iç.yu∂.: / r. 53 . v. 67 .ivÇy ip*yRNtinRveiçtm\ / @.t\ .idkm\ / +uTv.idçoi@t.: ..y.lfl.=.µ yugpTk?*ingRtE: / jnkol. ¤TyuKTv. 60 .lym. sumte ëmRitSTvµ ih Tv.gCz mm.id sv¯ ~.Ntg®Rhµ çI©£µ t_ ik ik n iv¥te / ik ikmStITy.mIDçI suiPt: ¡icdPy@vTpur. 51 . ™k k.n. 68 .jg®hµ vIicçBdEirv. 65 .gmn\ .d\@t. p£.d\bih: / ingRTy mu†•. mh.¯ tu hNym.m\ . 46 .dvoct .snmup.odyvel.nIih intr. @ey. 57 ._.µ yojy}.n.idkm\ . aw.Rrµ pirßSvje . 48 .nNd. tto dI©¯ ivin:±Sy hSte hStµ p£veÇy c / me©gµ@Iry.idvt\ .~Pt: ixtIçen mN_I sumitsµ~k: / veg.igÑn.m\ .

j. ivloKyEnµ cxuß.Rq miN_.r.±me∂e çkº.r.Eveit in=ym\ .Bjyuglµ Îy. vcnµ cedmb£vIt\ . te gTv.g£.sn.iv–: isµh.i.çu t†e Vy†•IkirÍyit / r‹i_tymÎye tu xu†®Ú. pi_k. 79 .nhm\ . 78 .hµ p£. tTsmyoictm\ / tenEv mi. 70 . tSy sdnµ kºOy. / n j.Ntp._.TMypUvRkm\ / my.ivçt\ .qRyutidVyv.–úµ ivn.NtrSy.roGysµpdO .Ênp£yoge.irtm\ .itRivmockm\ . tPtsmSt. r.r.s. 91 .lMBy y‹t: / ipt®p.jo &–umOTkLyv. 71 ._ymev. p£dhi}v / miN_mÎye mh.ë–o mh. inrIixte / d. ¤it ∂. 83 . _Ii.vTp®iqVy. ˚tm\ .ly. aNt:pur.R devµ vco'b£uvn\ / ëbuR´e Tv.vyvStt: / kºo∂en mht. 89 . cOyRmnui—tm\ .Ny_ ¡icdip my.ckpUirtm\ . . 94 .µ ivc. ™k r‹µ my.rmÎye @UMyNtirtveÇmin . mUl¿$Sq.j. 75 ..sI††Tp. ikÂtu pUveR¥urev. so'ip r.i$ttyEv.–ÈRvc: +uTv. 76 .j vEic]yimh DÇyte .n\ . p£@o / tdNy_ c svR_ n ikÂicdip coirtm\ .çu t&‹_ym. 73 .m. 12 .I: / aNveÍyd?ÚnIyo ih no ce&.jn_ym¥ tt\ / k˘n. sh cOy¯ my.Kymb£vIt\ .idkm\ .nµ miN_i@: pirv.ne'hµ mh.Nve_p.lymq. nEv ∂. kSTvµ corvd.miSt @Upte / i_tyµ d.vkmiNdre / k˘n.Ste @.çyet\ .k?yR ∂EyRm.ip hetun. / sTyµ vdis ce<v.µ mh.e / n c.g.o R∂O inmgÑv. 84 .n: / ∂mRsµg£ihsµ~Sy ivp£Sy. 93 .Ppit∂n.init .vk. yiTkÂicTpUv¯ n iSqtmev v. 92 ._e t.j.∂Rr. 87 . +uTv.m.hisk. 80 . 85 . 88 .nyneCzy. r‹.çinsmµ vc: / aho tSkirtµ veg.@en @v.@. tTpi*Tv. 81 . pi_k. ¨Æ. ~.ingU¢= mh. t_ isµh. t_ iSqtµ v. idVy.s ctur: ikÂkr.jiçΩ. ¤it td\igrm.Pyek˘n core.Mysµçy: ..snmi∂i—t: . 72 .is ik ik v. p£eßy. 77 .Tv.igÑJv.µ t_ n.ip pirDÇyte .__ye r‹i_tyµ D–v.µ tu n vi∂Íy.Tvedµ v.TSvymNt:p£ivÇy c / aD–◊. coirtµ Tvy. ik v.jeN&çeΩr / @vTkoç.nItµ yuglµ t_ it—it / aq t&‹l.ço'_ iv¥te / ¤it x. ˚Tv. t_ gTv.r. icNt. s. n.to yuÍmdIymUl¿$SqvE@v: .reßu v.y. ~.h.NtriSqtm\ / gM@IrçBd. 74 .i∂pE: / smipRtSy t&‹_ySy mihm. ¤Tyu†µ• miN_._.Nyi}rIixtm\ .Ntp..u r.i_tyµ c.Tk˘n t&‹yuGmkm\ .k ten p=. cor.k r.cIncoro'iSm mh. tidit ce√iCm ≠®.NtgeRheßu +I@?Ú. ikÂtu @UmIg®he t.W¢µ øº´µ vEvSvtopmm\ / ivp£o ddçR r. 90 .tej.j.n.n. 86 . 82 . s.in icNt.gmne n.d..

n sµdeho t√.PylB∂e r‹yuGmk˘ / cord?Úen m. 110 . ten c miN_._yvIx. 111 .n. ¤it td\igrm.Dte / my.h r. 116 . tto m. 13 . 96 .ip vIixtµ t_ gTv. 101 .&. 99 .ip r‹. 113 . 98 .o'Sy mhIpte / sv. moidÍyte c.k pOrErNyjnErip / Tviy r. 104 . r‹√ySy. mh.Kyivç.TΩedµ c.rd: . ikmetSyo†rµ d. pi_k.o v∂mhRit / yt: SvcOy¯ tenEv sMygÄI˚tµ p£@o . m. pi_k.re. çu´vd\@. ™kr‹.µ r.iTΩ}o @UTv.q.Ry ∂.∆. 109 .µ i_ty.~o vdnm. 107 ..Gd. my. pOr.mupit—t.nµ ˚Tv._ymExt .p·Ty imQy.µ ÎvµsiyÍy. yen k˘n p£k.i_tySy. ¤it r.idi@= siht: koç. so'@v†UÍ.nµ vIXy ∂.±_.. v.µ hNtumhRis .Iè r.gten tu / pi_k. 114 . sµtoßsµyut: / tqEv.q¯ vd no ce<v..h in@Ryo mitm†y.Kyµ n iv±.iSTvit v.y._. 118 . 105 .‡e†&‹yuGmkm\ / t.jn\ sMyGdi?ÚtumhRis ..µ ivßyo @Uy. in±Sy. pi_k. t_ gTv.–È.Syµ Tvy. tq.jißRs†m / r‹_yµ c. .nenEv miN_.j.loKy sveRß.ck˘ t. 112 .yµ deç ¨†m: .Mysµçy: .iStTve Tv√..ßm. 95 .Nt.rµ smeTy iSqte sit .ip r‹. 103 .m\ / SvcOy.rµ p£ivÇy c / ip*yRNtvI R  ixte tu pi_k.iptVyµ me ikÂicdiSt Tvdg£t: .µ vi∂Íyis ceTk. .j.µicTsµmte sit / s ivp£o vcnµ p£.Stu n sµçy: / ik c iv~.mip miN_.imRkm\ .p*n.v.KyenEv hetun.ip c .µ i_tySy c .jg√§ko'sO b£..RCz.~y.µ ivmocy @Upte .@o'ip @vedev n sµçy: . asTylvleç.mµ tqEv.j.g.. c miN_i@: s.Pyhm\ / m놕v. ëvR®†. .lBÎv.n.Spdo nEv iv¥te / ¤TyuKTv. corv.ip xu†®Ú\  ¢Ino'iSm c.i_ty. r.yyO . svRr‹hro'SMyhm\ / miN_v.Rdevµ vco'b£vIt\ . 100 . ™nµ p£blcorµ Tvµ n vi∂Íyis ce}®p / cor. d.RÄço∂nµ ˚Tv.dn.: prµ t_Ev @Uimp / r‹√ySy l.pgm.Py.tuµ sMyÖ sµiciNttµ Tvy.Kyµ sTymev ih / no cedsTymevEtiTkÂc.Rip no  †•..dµ kroTysO .g.pgm. . ¤Tyu†e• miN_vcne k˘ß.Nm.vdetiSm}®ps†m .k?yR r. mN_I tu sumitdI  R©¯ in:±Sy kopt: .m\ / sµtui–r@vTsMyÖ tiSmiNvp£e tq. ydItrErp·tµ Sy. 108 . r.ph. 106 ..jeN& koç.sINmh†rm\ / td.re.∂un. mh.KymUce v.=yRm. 97 . r‹√yµ n ih .Sy miN_.†v.~: sveRß. s @Upit: / snIitkimdµ v.c. md.nev hTv.†. / yq.µçSy.∂Ir: s @Usur: / syui†•k vc: p£.~o vc: +uTv. 117 . 115 . 102 .µ p.

k. / ¤it t¥Oi†•kvc: +uTv. .Py. ag£v.irtµ spid içiLpvre?yErÎyuv.nip . s vÎyo r.vkI ˚p. 123 .m. 135 . @Uys. 132 .dSyEv vÎyTvµ @Uy.µ ˚Tv.o injg®hµ gNtuµ p£tSqe td. tTx. 126 .¢È: . aÎy.Jyµ miN_vçµ ˚Tv.k.dmStkmmuÍy smStmÄ sµçoÎy te ki$p$.iv±.y.µ±turo vIXy DPtç.n#yvNdt mh. 127 . 119 .: / sv.i@@R$vrE: sµvItp. 120 . @erIk.¥©oße.sv.Tmj: / çUrEr.yu∂p. r.·Ty @Upitkre p£ddu: s@. n®pteStd.x.±o R mh.Sq.pydyµ mN_I @vd\  i@: çoÎyt.i.s s kl_sut. . ..ipRtr‹tuLyµ t&‹yuGmmvnIpitr.: p£. .ikn.: .i∂ g. 125 .rkopen ëinRrIXy.h tµ n®pm\ .idk.lym\ / p£. aq miN_._m@vNmdnp£k. Ap.çm. ic_v∂µ tSy ëmRiN_. 14 .Ny~.s v. 129 .Tm~. 124 .n\ / A~.o n®p: / ivp£µ tµ miN_.Rm. p£. punrPy.Ndoilkc.nsµis´r. sµpU.ïRlivkºm.cetsen mi. 122 .RÄço∂nµ ktu¯ miN_.jeN& p£. t. 134 .¥inndEi@‘Nd}@om?Úlµ idVy.NtrlIym. coirtµ r‹µ tiddµ pÇy @Uimp / ¤it r.nNdmv.idk.RinkrEri@–ut: SviStmÄlvcoi@r.rµ purEkd.<vmev tv r‹imdµ tvEv .nImVy. ™k.çm\ / kOberr‹iv@ven c tSy sµpTsµpUitRrNvhmho sdne simN∂e . ayµ tu corvå?ÚËo no ceå?ÚËo'hmev ih / dEv. / coirtµ Vy†•m.. gtvt.r@µStd.ns: / a±me∂.øtUhlI .sI‡ednenEv ih miN_.idivlsNmUitR: s ivp£.mr.n.nm\ / indoRßr‹yuglµ tditp£k.ixvIx.bd\  Îv.jyogEkin—y. ™t&‹smµ r‹√yµ t¥_ DÇyte / Tvy. svRvIqIßu @Upit: / cOy¯ p£k$y.e injg®hµ mho}tµ hemr‹wicrÎvjço@m\ / k.vIQy.. te rO&.hlpUvRv. 133 .y.yNmy. 130 .†hß‘: / Ail∑\  Gy ivp£mvdNmm miN_vyR: s. 131 .@UTsuinv®Rt: .qo ∂imRko n®p: .m. Sv. koç. AloKy sµsid pur.µ @Uiriv@Uß.Py nEjmq pUvRj.m\ .N˚Tv. ikÂkr.g. miN_Tv©$kI@Ut.riyTv.µ sµNyveçyt\ .imit . kiSmNv. r.‡e†dnNtrm\ . 121 .jkre d<v.Ny.j. ∂mRpr. / amnSkpd. 128 .

¤it +I∂mRcOyRrs. ˚zú. p£ivÇy.. icNt.. 239 come nel testo  .d°  .p.mupgto mN_I sd. N. 70 d   : N. 84   b: G. 240.´e Rn.Iè b@Uv h.idivhInt. mui–md.. 26  c : difetto di cesura dopo c  5. vedi anche A.60: G. A  .vt: p›y. negli errata   . 240. A. °t®ty°. t dDÇyTvEkivßye (9 sillabe).µ n®. 70   c : ex conj. N.dInupl#y sd\  gu. ∂mRsµg£ihcOy¯ tCzúüTv. noce&.Rm°.–ú.re . 240.I. b@O r.i.. r.d\@Upitr. vi∂Íy. 42   b: N. 58d: G.sn°   . G.jen iliΩtµ ∂mRcOyRrs. pur. aîyt\   . 36   ab: G. 4   a: G.  .ipRti+yO sNtO kEl. 136 . N. 240.µ r. A. ¤Tyevµiv∂v®†.s: / çu@mStu / hir: Ø / +Iisµhl. N.M@o∂O. +u. xu_Ú. 15 .mty. re‹Mmy.f. 24   b: G.i§tm\  .µ kl._km\  . 15 c  : G..ynm\ / risk. (negli errata  ) ˚Í. inÎyÊnµ n iSqtµ ce†v . nvr‹.f. smµtt:   .Nt∂mRcOyRrs. N.°.µ 75d: N. °{to°. 67d: N. 64   cd: N.mStu mude mÄld. aiNvÍyde?Úinyo  .Jy  @. çIßRt®yo°. vedi anche A.°   .. N.jo corretto in r. 14 b   : N. °ik¬Pt. @p. 66   c: G.µ tTyju=OyRicNtnm\ .n\ pu_. 94   a : G.. 91 c  : G..ro ∂mRk˘tomRhIpte: . nella numerazione: 5 corretto in 6. 48 d: G.. N.jße R´RMmR° (con çru scritto ç®u). N. 240 suggerisce x.Mysµçym\  .PtSn.y.n. 61 a   : G. vedi A.. aiNvÍy d?ÚnIyo   .°   .°. 57   d : N. °k. vedi A.mh.I.–ȯ. tuÍ.r..i√j:   . iSqto'nupimtp£¸y. 61 b   : p£veÇy ex conj.ir  .xud\b. is∆. 21   c: G. 137 . mÎyiNdn..yng£Nqe t®tIy. koç. 88  b: G.g.n. 58 a   : G. ™v sutr. ≠®.. 27   d: N. corretto in çUNyt. 3   d: G.Ûo  R∂O   . 13 c  d: G.i.†R° . 239 suggerisce ˚Í.jp£vriSmtpUvRmuv. tUÍ. tá‹°  .sId\@uiv . yuÍ$\mdIYy° [sic  ]. N.idsv¯  ~.ur. inÇçBde  . gCz  . N. tO ih miN_mhIp. @uiv iSqt.nO. gtO.t®pUv. 139 .  .i.rDÇyt. 81   a: ex conj. 35   d: N.. A. °nex_°   . 59d   : N. 30 b   : G. 80   d: N.°p. G. 17   d: N. 240. 42   a: G. 275 — +I Apparato critico a III.leÍvip Sv. t√.∂. 26 b   : G. N. 44b  : N.: / liªt.rk. ΩLv∂un.purIsuBbr. 240. come nel testo.kßR.Jy@. 51 c  d: G.. G.m\ negli errata   . / tq. is∆. G.Ò..ih°. cor. mhItle / pu_. vedi traduzione e nota. 239-40.ykm\ .ptu: smm\ .i_pyRÕm\   . 45 c  d: G. 23b: G. r.itr.   .¥°. 240. 77 d   : G. non distingue. 12   c: N. 52   b:   G. n DÇyte. 49   b: la divisione segue un suggerimento di Aklujkar. in origine j corretto da je e seguito a quanto pare da jU (cancellata). 46   a: N. 93   d: G. çUNyt. p£bud\Îy   . icNt. A. ivin±Sy. 15   b: G. 33d: N. ctu√I Rp°. @Usr:   .ykoivdsUnun. ivin±Sy.u (con çru scritto ç®u   ). xut®Ú. ˚zúe.t\ / yog. inrI  Xyte.Ièb   @Uvh.dv. N. noced\g°.Tm. ∂. A.init. 48   b: N.sµ p£. r.Jy@.µ. 240. 41   b: G.N∂. A.Tv. 17 c  : G.rivßyVy. Ø / AhTy >oksµ¸y.o mh. mnum.ynm\ .R. vedi anche A. sp.j. 49  c:  difetto di cesura dopo c    4. 5   b  : G. / ∂mRr.   . 138 . 58 c  : G. 18   cd   : N. &–umOTsuKyv. 43 a   : G. 84   d : N. 78   d: G.±. ikmStI  Ty. G. ikÂikv.ch. 20   c: N. 17a: N. 30   a: G.lO icrµ iSqTv.jße R ∂mR°   .u r. suiPt¡°.ro yq.i†R° . cfr. 240 °p. 2 d   : G. smugt. 11 a   : N.n. mUz. °sµg£. sµp£.   . 140 . lezione sul MS dopo correzione autografa: +u. vedi anche A.

±_°   . 116 b   : G. Il 5 di G. 129   d: G. °rs. 121   a: G. 244. scritto senza visarga finale. all’inizio del verso: k vocalizzata. A. 276 (per la discrepanza vedi nota alla traduzione). 118 d   : ex conj. 109 c  : G. sMMyÖ. N. 240.îy. is∆l. G. 99b :  N. N. ha AhTy>e  [sic]   ksµ¸y. Bv° (per Sv°). SvcOy¯ Svenv E . sia con e sia con i.: 275. Col.jeN&koç°  . 119   c: ex conj. vc+uTv.°. 101   d: N. °b.t. pi_k. G. non riporta le formule beneaugurali e termina con AhTy >oksµ¸y. g£N∂ei_tIy. 114   b: G.µsi}veçyt\   . r. no coå°. 100   a: N. G. a quanto pare.bÎy. N. °sµçym\  ... 128   a : N. 108   d : G.: G. 123   cd: G.±. A.Rip.94 d   : G.. vedi anche 257 n. 110   d : ex conj. 103   cd: G. miN_. 136   a: G.t®y°. vedi A. 132   d  : N. °mVy.s:   .±_  . 240.° corretto in °b. 135   d: G.yne (omette g£Nqe   ). 275 è reso in forma ornamentale e termina con una lunga riga orizzontale fino a +I. @erI k°. 111  c: G. skl_° corretto negli errata   in s kl_   . 122   b: N.g. 122   c  : G. 133 b   : N. mentre N.°. riporta ytSvcOy¯senEv.°  (per isµhl.i∂g. Alla fine G. 112   c : tenEv ex conj.. hNtumhRit.∂. 130   a: N. Strofe di chiusura: G.. 103   c: N. corretto negli errata   in gTv. G. Sv. gTv.Sq. N. A.rmeTy con µ sa aggiunte sopra la riga dopo ra. 16 .. °hroSmhµ. 128 b   : G. véTv@U°. 20 e la nota alla traduzione italiana. dTv. vi∂Syis. suiniv®Rt:   . koç.m. quindi cancellata..d. v. 240.°  ). °vI∂Ißu. N. sµpdµ corretto in sµpdO.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful