ண஡ அமணடய

ண஡ அமணடய

ஸ்ரீ சுபமணய சயபம஡ந்டர்
ஸ்ரீ சுபமணய சயபம஡ந்டர்

Typeset by: ramu.vedanta@gmail.com

1

ண஡ அமணடய

஋ன் அன்஢ிற்க்குரித ஠ண்பர்களந,
.

஋த்த்ம஡ ப௃ம஦ ஢ி஥மர்த்டம஡ மசய்தப்஢ட்஝து
஢ி஥மர்த்டன஡ னசய்தப்஢ட்஝து

.

஋த்த்ன஡

஋த்டம஡ ப௃ம஦ பிநக்குக்ள்

஌ற்஦ப்஢ட்டு ஆ஥த்டய கமண்஢ிக்கப்ப்ட்஝து

.

஋த்த்ம஡ ப௃ம஦ த௄ல்

பமசயக்கப்஢ட்ட்஡ ள஢மன்ற்பற்஦மல் ண஡ிட னசய்ல்கமந னடய்பக

அள்வு ளகமல்கள் ணடயப்஢ிடுபடயல்ம஧ .

உங்கள் இடதத்டயல்

஋ழ்ம்

஋ண்ண்ஙக்நின் ட஥மடப் ன஢மறுத்து ஋த்டமகத பமர்மடக்மந ஠ீங்கள்
உங்கள் பமனமப ஠ீங்கள் உங்கள் அண்ம஝ அத஧மரி஝ம்
஢தன்஢டுத்துகய஦ீர்களநம அபற்ம஦ப் ன஢மறுத்து

, உங்கள் பமழ்மப

஠ீங்கள் தமர் தமரு஝ன் கனயக்க ளபண்டும் ஋ன்று இம஦பன்
பிடயத்டயருக்கய஦மள஡ம அபர்கல௃஝ன் ஠யங்கள் தமர் தமரு஝ன் ஈடுப்டும்
ஒவ்னபமரு னசதம஧ப௅ம் ன஢மறுத்ளட னடய்பக
ீ அள்வுளகமல்கள்
ண஡ித்ம஡ ணடயப்஢ிடுகயன்஦ன் ஋ன்று டயட்஝பட்஝ணமக உங்கல௃க்கு
கூறுகயள஦ன்.
-சுபமணய சயபமன்ந்டர்.

2

ண஡ அமணடய

஠ல்஧மள஥மக்கயதப௃ம் ன஢மருநமடம஥ப் ஢மதுகமப்பும் ண஡ அமணடயக்கு
ணயகவும் இன்஦யய்மணதமடமமப ஋ன்ப்து ஋ல்ள஧மரும் அ஦யந்

இருப்பினும், ஢஧ரும் னடம஝ர்ந்து ண஡

ஆ஡மல் இமப இ஥ண்டும்

அமணடயதின்஦ய அல்ல்ற்஢டுகயன்஦ன்ர் .
ளசர்ந்டபர்கநம?

த்ளட.

஠ீங்கள் இந்ட பமகமதச்

ஆணமம் ஋ன்று ஠ீங்கள் னசமன்஡மல் ளணலும்

இமடப்ப்டிப௅ங்கள். உங்கநது னடமல்ம஧ ஢ரும்஢மலும் ஠ீங்கநமகளப
உண்஝மக்கயக் னகமண்஝து ஋ன்ப்டமல் அது த்பிர்க்க஢஝க கூடிதளட. ஠மம்
஋ப்ப்டி ஋ன்று ஢மர்ப்ள஢மம்.
஠ீஙக்ள் அடிக்க்டி ஢ிற்ர் பி஫தங்கநில் டம஧திடுகயற்ர்கநம ? அபர்கள்
டப஦மக்களப இருக்க஧மம் .
அல்ல்ல் உறுபமள஡ன் ?

ஆ஡மல் அமட ப௃ன்஡ிட்டு ஠ீங்கள்

தமம஥ப௅ம் ஋மடப௅ம் , கும஦ கூ஦மடீர்கள் .

஢ிற்ருக்குக் டீர்ப்நிக்கும் அடயகம஥த்மட க஝வுள் உங்கல௃க்கு
னகமடுக்கபில்ம஧.
஠஝க்கயன்஦஡ர்.

஋ல்ள஧மரும் அப஥பர் பிருப்ப்஢டிளத

஌ன஡஡ில் அபர்கல௃க்குள்ளந இதங்கும் க஝வுள்

அபர்கமந அப்ப் டிச் னசய்தத் தூண்டுகய஦மர் .

உங்கள் அமணடயமதப்

஢மதுக்ர்க்க ஠ீங்கள் னசமந்ட ளபம஧தில் ணட்டும் கபன்ம்
னசலுத்டய஡மல் ள஢மதும் ஋ன்ப்து ஒரு ந்ல்஧ பிடயதமகும்.
.

உங்கள் ளபம஧தில் ஠ீங்கள் கப஡ம் னசலுத்துங்கள்

஋ல்஧மபற்஦யற்கும் ளண஧மக ண஡ அமணடயக்கு ப௃க்கயத்துபம் டருளபமர்
கம஝ப்஢ிடிக்க ளபண்டித ஠யதடய இது
உங்கள் கபன்த்மட ளபண்டுபடயல்ம஧
ஒரு ஆண்஝பன் இருக்கய஦மர்

.

. இந்ட உ஧கத்டயல் ஋துவும்
. அம஡த்மடப௅ம் கப஡ிக்க
உண்மணதில்,

உங்கமநப௅ம்

கப஡ிப்ப்து அபர் டமள஡. இந்ட உண்மணமத ண஦க்க்கூ஝மது.

3

ண஡ அமணடய
.

஠மன் டயரும்஢வும் கூறுகயள஦ன்

உங்கள் ளபம஧மத ஠ீங்கள்

஢மருங்க்ள். ஋பம஥ப௅ம் ஋மடப௅ம் கும஦ கூ஦மடீர்கள் . கும஦ கூறுடல்
஋ன்ப்து டயட்டுபடற்கு ஠யகர் .

஌ன்? ஋து ஠஝ந்டமலும் , அது க஝வுநின்

இச்மசதமல் ஠஝க்கய஦து . க஝வுநின் அனுக்கய஥கம் இன்஦ய ஋துவுளண
஠யகழ்படயல்ம஧.

஌டமபது ஠யகழ்ந்த்து ஋ன்஦மல் அது உங்கள்

஢மர்மபதில் ஠ல்஧டமகளபம அல்ல்து னகட்஝டமகளபம இருக்க஧மம்

.

அத்ற்கு க஝வுநின் அனுணடய இருக்கய஦து ஋ன்றுடமன் ன஢மருள் . ஠ீஙக்ள்
அமடக் கண்ட்஡ம் மசய்டமல் க஝வுநின் பிருப்஢த்மட

, க஝வுநின்

ள஢஥஦யமப, க஝வுநின் பிருப்ப்த்மட , க஝வுநின் ள஢ற்஦யமப , க஝வுநின்
டீர்ப்ம஢ ஠ீஙகள் பிணர்சயக்கயன்஦ர்கள் ஋ன்று டமள஡ அர்த்டம்

. அமடச்

னசய்தமடீர்கள். உங்கல௃க்கு அமணடய கயட்டும்.
க஝வுள் ன஢மருள்கமந ப௃ல௅மணதமகப் ஢மர்கய஦மர் . ண஡ிடள஡ம க஝ந்ட
கம஧ம் ணற்றும் ஋டயர்கம஧த்டயல்ருந்து ஢ிரிந்து ஠யகழ்ச்சயகமந
஠யகழ்கம஧த்டயல் ணட்டு ளண ஢மர்க்கய஦மன் .

அட஡மல்டமன் க஝வுள்

ஒற்றுமணனதக் கமண்கய஦மர் . ண஡ிடன் ளபற்றுமணமதக் கமண்கய஦மன் .
க஝வுள்

பூ஥ண்ணமக ஠யதமத்மடக் கமட௃ம் அளட டருஞத்டயல்

ண஡ிடள஡ம அமடச் கமண்ப்டயல்ம஧
ஸ்டம஡த்டயல் மபத்துப் ஢மருங்கள்
உஞருங்கள்.

. ஠யங்கள் உங்கமந க஝வுநின்
.

஠ீங்களந க஝வுள் ஋஡

஢ி஥ப்ஞ்ச்ம் ப௃ல௅பதும் உங்கள்து ஢ம஝ப்ள஢ ஋ன்றும்

அம஡த்தும் உங்கள் பிருப்ப்த்டமள஧ளத ஠யகழ்கயன்஦ன் ஋ன்றும்
உஞருஙகள்.

உ஝ள஡ளத உங்கல௃ள் அப்ரிணயடணம஡ அமணடயப௅ம்

ஆற்஦லும் ஊற்ன஦டுப்ப்மட ஠ீங்கள் உண்ர்பர்கள்.

஢ி஦ர் உங்கமநக் கம஥ண்ணயன்஦ய டயட்டுபடமகவும்

,

கம஥ஞணயன்஦ய

துன்ப்றுத்து படமகவும் ஠ீங்கள் கூறுகயன்஦ீர்கள். அது உண்மணதமகளப
இருந்டமலும் கூ஝ அடற்கமக அ஧ட்டிக் னகமள்நமடீர்கள்
஠யம஧மணமதப் ன஢மறுமணப௅஝ன்

சணமநிப௅ங்கள்.

.
இக்கட்஝ம஡

4

ண஡ அமணடய
஠யம஧மணகமநச் ச்ணமநிப்ப்டயல் அமணடய ஒரு ச்கடய பமய்ந்ட ஆப௅டம்
.

஋ன்஢மட ஠ீங்கள் கமண்஢ீர்கள்

தம஥மபது உங்கமநத் டயட்டி஡மல்

கண்கமந ப௃டிக் னகமண்டு ன஢மறுமணதமக இருங்கள் . ஢ிற்ர் அபர்கள்
.

பிருப்ப்ம் ள஢மல் ஠யம஡க்க்ட்டும்
னசமல்஧ட்டும்.

அபர்கள் பிருப்ப்ம் ள஢மல்
.

இந்ட உ஧கம் ப௃ட்஝மள்கள் ஠யம஦ந்த்து

அ஦யவும஝தப஥மக பிநங்குங்கள்

.

஠ீங்கள்

஋ல்ள஧மர் ப௃ன்஡ிம஧பிலும்

஢ஞிவு஝ன் இருங்கள் . ஋ந்ட ஠யம஧மணடயலும் அ஝க்கணமக இருங்கள் .
஠மன் உதர்ந்டபன் அல்஧து டமழ்ந்டபன் ஋ன்஦ ஋ண்ஞத்மட பிடுத்து
அன஡வ்ரி஝ப௃ம் அம஡த்டய஝த்தும் க஝வுமநக்கமண்க்
கற்றுக்னகமண்஝மல்டமன் இது சமத்டயதணமகும்
பிரும்புகய஦மர்.

.

க஝வுள் அப்ப்டி

஋ன்ளப அது அப்ப்டி இத்ருக்கட்டும்

.

இவ்பமறு

உங்கல௃க்குள் னசமல்஧யக் னகமண்டு ஢ிற்ர் உங்கமந ஠யந்டயக்மகதில்
஠ீங்கள் னணௌ஡ணமக இருங்கள்

.

க஧க்கம் அம஝தமடீர்கள் .

ப்னயச்

னகமற்கமந ஋ற்றுனகமண்஝மல் அ஝க்கத்டயலும் தூய்மணதிலும் ஠ீங்கள்
பள்ர்ச்சய அம஝பர்கள்.

ஆன்ணீ கத்டயல் ஠ீங்கள் உய்ர்பம஝பர்கள்.

உங்கமநத் டயட்டு஢வ்ர் அல்஧து துன்புறுத்து஢பர் ணீ து உங்கள்
இடதத்டயல் ஋ந்டபிடணம஡ ஢மகமண உண்ர்ச்சயமதப௅ம்
னகமள்நமடீர்கள். இது னபநிப்ப்ம஝தமக ளகம஢த்மடக் கமட்டுபமட
பி஝ ணயகவும் ளணமச்ணம஡து

.

இது ணம஡஬யக்ப் புற்று ள஠மய்

.

஢மகமணமத பநர்க்கமடீர்கள். ண஦வுங்கள். ணன்஡ிப௅ங்கள். இது ஌ளடம
ஒரு னபறும் ஧ட்சயதபமட ஢ழ்னணமனய அல்஧
஢மதுகமக்க ஒள஥ வ்னய இது டமன்

. உங்கள் அமணடயமதப்

. உள்ளந ஢மகமணமத பள்ர்ப்஢து

஋ன்ப்து ஒருபனுக்கு ணயகுந்ட னகடுடயனதச் னசய்ப௅ம்

. உங்கல௃க்குத்

தூக்கம் ள஢மய்பிடும். உங்கள் ஥த்த்த்மட ஠ீங்கள் ந்ஞ்சமக்குன்கய஦ீர்கள் .
஥த்த்க்னகமடயப்பும்,

஢஝஢஝ப்பும் உங்கநி஝ம் அடயகரிக்கும்

஢னயச்னசமல்ள஧ம,

அபதூள஦ம உங்கல௃க்கு க஝ந்ட கம஧த்டயல்

.

஋ப்ன஢மல௅ளடம னசய்தப்஢ட்஝து இப்ன஢மல௅து அது ஠஝ந்து ப௃டிந்துள஢ம஡

5

ண஡ அமணடய
ஒன்று. அது ஋ப்ன஢மல௅ளடம ப௃டுந்து ள஢ம஡ பி஫தம் . சயந்டயய் ஢மல்
அது. அமடளத ணீ ண்டும் ணீ ண்டூம் ஠யம஡த்து அந்ட அபதூறு அல்஧து
஢னயனசமல்஧யன் துன்஢த்மட ஌ன் ஠ீங்கள் ஠ீட்டிகய஦ீர்கள் ? ஢கமண ம்ற்றும்
அவ்ருப்பு ஋னும் ஆறுகயன்஦ கமதத்மட ஠ீங்கள் குத்டயக் குத்டய
ணீ ண்டும் ஌ன் புண்ஞமகய஦ீர்கள்?
இல்ம஧தம?

இது ணயகவும் ப௃ட்஝மள்ட஡ம்

இந்டச் சய஦யட பி஫தங்கநில் ள஠஥த்மடப௅ம்
.

பமழ்க்மகமதப௅ம் பண்டிப்ப்து

஋ன்ப்து டகமட ஒன்று
ண஡ிட பமழ்வு
பிடுங்கள்.

ணயகவும்

சுருங்கயதது.

஌ன஡஡ில்

இந்த்த் டீதபழ்க்கத்மட

உங்கல௃க்கு பிருப்஢ணம஡ ளபம஧ ஒன்஦யல் பூ஥ஞணமக்

ண஡த்மட ஧திக்க்ச் னசய்பளட ஠ீங்கள் னசய்த ளபண்டித சயற்ந்ட
கமரிதணமகும்.
உங்கல௃க்கு ஢ிடித்டணம஡ ளபம஧ அல்஧து ன஢மல௅து ள஢மக்கயல்
஠ீங்கள் சுறுசுறுப்஢மக ஈடு஢டிபற்கநம஡மல்

உங்கல௃க்கு ணயகுந்ட
ண஡அமணடய கயட்டும் .

அப்ன஢மழ்து ஒன்ம஦ப் ன஢ற்ள஦மம் . ஒன்ம஦ச்
.

னசய்ளடமம் ஋ன்ற் ண஡த்டயருப்டய உஙகல௃க்குக் கயட்டும்

ண஡ிடன்

னபறும் உஞபம஧ ணட்டும் பமழ் ப௃டிதமது ஋ன்஦ ஢ழ்னணமனயமத
஠யம஡த்துப் ஢மருங்கள். இமட ஠யம஡த்து ஢ஞத்மடச் கமட்டிலும் ண஡
அமணடயளத ன஢ரிது ஋஡ ஠ீங்கள் ஋ண்ஞி஡மல் அடயக
பருணம஡த்து஝ன் கூடித

஠ீங்கள் பிரும்஢மட ஒரு கமரிதத்மடபி஝

கும஦ந்ட பருணம஡த்து஝ன் கூடித

ண஡ அமணடய டரும் ஒரு

கமரிதத்மட ஠ீங்கள் ண஡ப௃பந்து ஌ற்஢ீர்கள்.
உ஧கப் புகழ் , உ஧க்ப் ன஢ருமணமத பிரும்஢மடீர்கள்

.

ணம஡஬ீக

ணற்றும் ன஢ள்டீக அமணடயதின்மணக்கு இதுடமன் ப௃க்கயத
கம஥ஞணமகும். ஢ி஦ர் உங்கமந ணடயக்க ளபண்டும் ஋ன் ஌ன் ஠ீங்கள்
பிரும்புகய஦ீர்கள்? அந்ட ணற்஦பர் ன஢ரும்஢மலும் ப௃ட்஝மள் ஛஡ங்களந .
இந்ட உ஧கயல் ன஢ரும் னபற்஦ய அம஝ந்ட ணகமபுருஷ்ர்கள் னகமஞ்சம்

6

ண஡ அமணடய
ஜம஡ம் உள்ள்பர்களநதமபமர்கள் . ணற்஦பர்கநது ணடயப்஢ி஦கமக ஌ன்
இவ்பநவு தூ஥ம் அ஧ட்டிக் னகமள்ந ளபண்டும்
க஝வுநது ஆசரர்பமத்டயற்கமக

,

?

அடற்குப்஢டய஧மக

ஜம஡ம் ணயக்க ணகமன்கநது

ஆசயகல௃க்கமக் ஠மட்஝ம் னகமள்ல௃ங்கள் .

இதுளப னசய்ய்த் டகுந்த்து .

ப௃த஧ளபண்டிதது.
ன஢மதுணக்கநின் கருத்துக்கு ணயகுந்ட ப௃க்கயதத்துவும் அநிக்கமடீர்கள்
ன஢ரும்஢மலும் ன஢மதுணக்கநின் கருத்து டப஦மக உள்நது
஠யதடயகள்,

஠ன்ன஡஦யகள்,

.

.

ஒல௅க்க

ணம஦த௄ல் பமக்கயதங்கள் , ஢ஞிபமள்ர்கள்

ணற்றும் ணகமன்க ள்து க ருத்துக்க்ல௃க்கு ப௃க்கயத்த்த்வ்ண னகமடுங்கள் .
஠ீங்கள் டப஦ளப ணமட்டிர்கள்.
ன஢ம஦மமண அடிக்க்டி ண஡

அமணடயமத கும஧க்கய஦து .

஋பர்ணீ டமபது ன஢ம஦மமணப்஢டுகய஦ீர்கந ?
உங்கநது அலுப஧க்த்டயல் டயரு

஠ீங்கள்

ன஢ம஦மமண ஒரு பிதமடய

.

’அ” உங்கள் ஢டபி உதர்மபத்
’ஆ”

டடுத்டமர் ஋ன்஢ளடம அல்஧து உங்கள் பிதம஢ம஥த்டயல் டயரு
ள஢மட்டிதிட்டுக்கும஧த்த்டமர் ஋ன்று ஠ீங்கநமக கற்஢ம஡ னசய்பது
டபறு. டயரும்஢த்டயரும்ப் ஋ண்ட௃ங்கள் .

உங்கநது ப௃ன்ள஡ற்஦த்மட

஋பரும் ஆக்களபம அனயக்களபம ப௃டிதமது

.

உங்கள்து னடமனயலும்

உங்கநது பமழ்க்மகப௅ம் உங்கள் ப௃ன்பிம஡தமல்
உருபமக்கப்஢டுகய஦து. ஠ீங்கள் ப௃ன்ள஡஦ளபண்டும் ஋ன்று இருந்டமல்
உ஧கம் ப௃ல௅பதும் ஒன்று டய஥ண்஝மலும் அமடத் டடுத்து ஠யறுத்ட
ப௃டிதமது.

அத்ற்க்கு ணம஦மக ஠஝க்க ளபண்டுனண஡ில் அப்ன஢மல௅தும்
.

உல்கம் ப௃ல௅படமலும் உஙக்மந ஓன்றும் னசய்த இய்஧மது
ஒவ்னபமரு ண஡ிடனும் அப஡து பிடயதி஡மள஧ளத ஆள்ப்ப்

டுகய஦மன்.

ஒருபம஥ சமர்ந்டயருப்ப்து ள஢ம஧த்னடன்஢ட்஝மலும் ஒருப஥து
பமழ்பி஧யருந்து அடுத்டபரும஝தது ளபறு஢ட்஝து ஆகும்
னடநிபமகப் புரிந்து னகமள்ல௃ங்கள்

.

.

இமட

ஒரு ன஢மல௅தும் ஢ி஦ர் ணீ து

7

ண஡ அமணடய
ன஢ம஦மமண னகமள்நமடீர்கள் அல்஧து உங்கள் துன்஢த்டயற்கு ஢ி஦ம஥ப்
஢னயக்கடீர்கள்.
உங்கள் அமணடயமதக் கும஧க்கும் உங்கநது சூழ்஡ிம஧
.

உங்கல௃க்குப் ஢ிடிக்கமணல் இருக்க஧மம்

சூழ்஠யம஧மத

ணமற்றுபடற்குப் ஢டய஧மக ஒரு ளபமந இடயல் ஠ீங்கள் ளடமல்பி
அம஝த஧மம்.

஠ீங்கள் உங்கமநளத இப்ன஢மல௅மட பி஝ ஠ல்஧

஠யம஧மணக்கு ணமற்஦ய அமணப௅ங்கள்

.

இப்ப்டி ஠ீங்கள் னசய்டம஧

பரு஝க்கஞக்கமக உங்கல௃க்குக் னகட்஝டமகத் னடன்஢ட்஝ சூனய஡ிம஧
அடயசதிக்கத்டக்க பித்த்டயல் ஠ல்஧ பித்த்டயல் ணம஦த் னடம஝ங்குத்மடக்
கமண்஢ீர்கள்.

஠ீங்கள் ணன்ளணலும் தூய்மண அம஝ப௅ம் ன஢மல௅து
.

சூனய஠ய஧ப௅ம் னணன்ளணலூம் ஒத்டபித்த்டயல் பள்ர்ச்சய அம஝ப௅ம்

஋ப்ப்டி? ஋ன்று ளகட்கமடீர்கள் . ப௃தன்று ஢மருங்கள் . அனு஢பத்டயல்
னடரிதிம், ஠ண்஢ள஥.
.

஋மடக்

குஞப்ப்டுத்ட ப௃டிதமளடம அமடப்ன஢மறுத்ளடதமக ளபண்டும்

.

஋து ஠஝ந்டமலும் அமடப் ன஢மறுத்துக் னகமள்ல௃ங்கள்

ணகயழ்ச்சயப௅஝ன் ன஢மறுத்துக் னகமள்ல௃ங்கள் . கமம஧ ப௃டல் ஠டு இ஥வு
பம஥ த௄ற்றுக் கஞக்கம஡ பசடயக்கும஦வுகள் , னடமம஧க்கள் ணற்றும்
துன்஢ங்கல௃஝ன் பமழ் கற்றுக் னகமள்ல௃ங்கள்

. ன஢மறுமண, உள்஢஧ம்

ணற்றும் இச்சமச்கடய உங்கநி஝ம் அடயகரிக்கும்

. ஢ி஥டயகூ஧ணம஡மட

அனுகூ஧ணம஡டமக ணமற்஦ய அமணப்஢ீர்கள்.
ஒருப஥து அடி஢ம஝த் ளடமபகல௃க்குக் கூ஝ ணற்ற்பம஥ ஆண்டி
இருப்஢து டமன் ஒருப஥து அமணடயமத இனப்஢டற்கம஡ ப௃க்கயதணம஡
கம஥ஞணமகும்.

஢஥மடீ஡ம் ப்஥ம ண்ச்ங்க஝ம். ஢ி஦ம஥ அண்டி இருப்஢து

஋ன்஢து துன்஢ம் டருபதுடமன். சுடந்டய஥ம் ஆ஡ந்டம் அநிக்கும். ஋஡ளப
டன்கம஧யல் ஠யற்க

ப௃தலுங்கள்.

ண஡ப்பூர்பணமக ப௃தன்஦மல்

஢ல்ளபறு தும஦கநில் உங்கநமல் டன் கம஧யல் ஠யற்க

ப௃டிப௅ம்

8

ண஡ அமணடய
஋஡஢மட ஠ீங்கள் கண்டுனகமள்பர்கள்

. உங்கள் உம஝கமந ஠ீங்களந
துமபத்துக் னகமள்ல௃ங்கள் .
னசய்து னகமள்ல௃ங்கள் .
னகமள்ல௄ங்கள்.

உங்கள் அம஦மத ஠ீங்களந சுத்டம்

உங்கள் உஞமப ஠ீங்களந சமணத்துக்

உங்கள் கடிடங்கமந ஠ீங்களந ம஝ப் அடித்துக்

னகமள்ல௃ங்கள்.

இபற்ம஦ ஠ீங்கள் டய஡ப௃ம் னசய்துடமன்

ஆகளபண்டும் ஋ன்஢டயல்ம஧ . டீ஥மது ஋ன்஦ ஠யம஧தில் இந்டச் சய஦யத
டய஦மணகள் உங்கல௃க்குப் ன஢ரும் உடபிதமய்மணப௅ம்.
ன஢மறுப்புகமநத் டட்டிக் கனயக்கமடீர்கள் .

டப்஢ி ஓ஝ப்஢மர்க்கமடீர்கள் .
. அடயகணம஡

அப்஢டிக் னசய்டமல் உங்கல௃க்கு ண஡ அமணடய கயட்஝மது

கபம஧கள் டமன் உங்கமநச்ளசரும். ஌ன஡஡ில் உங்கநது க஝மணகள்
டட்டிக் கனயக்கப் ஢மர்க்கய஦ீர்கள் ஋ன்஦ ஋ண்ண்ளண உங்கள் ண஡மட
அரித்து ஌ற்க஡ளப உங்கநி஝ம் இருந்ட னகமஞ்சம் அமணடயமதப௅ம்
இல்஧மடமக்கயபிடும்.

இமடபி஝ உங்கநமல் ப௃டிந்ட ணட்டும்

டய஦மணப௅஝ன் உங்கநது ன஢ம

றுப்புக்மந ஠யம஦ளபற்஦ப் ஢மருங்கள் .

ஆ஡மல் ஒன்ம஦ ப௃க்கயதணமக இங்ளக ண஡டயல் னகமள்நளபண்டும்

.

஠மன் னசய்கயள஦ன் ஋ன்஦ ஆண்பத்து஝ன் டய஡ப௃ம் ளணலும் ளணலும்
புடயத ன஢மறுப்புகமந கூட்டினகமண்டு ள஢மக்கூ஝மது

.

சமடம஥ண்

஠ம஝ப௃ம஦ ஢மம஫தில் இதுடமன் பம்ம஢ பிம஧க்கு பமங்குபது
஋ன்ப் ன஢மருள்஢டும் . இத்ற்கு ணம஦மக உங்கநது ன஢மறுப்புகல௃க்ளகற்ப்
உங்கள் புற்ளபம஧கமந னணன்ளணலும் கும஦த்துக் னகமள்ல௃ங்கள்

.

அடயகணடயகம் ள஠஥த்மட ஢ி஥மர்த்த்ம஡ , சயந்டம஡ ணற்றும் டயதம஡த்டயல்
.

னச஧பி஝ பிருப்ப்ம் னகமள்ல௃ங்கள்

ன஢மல௅துடம஡ பூ஥ஞ அமணடய கயட்டுகய஦து
஋ண்ண்ங்களந.

஋ண்ண்ங்கள் ஋ன்஦மல்

கும஦த ஋ண்ண்ங்கல௃ம்

கும஦ப௅ம்.

஋ண்ண்ங்கள் கும஦கயன்஦஡ளபம

,

ண஡ளண இல்஧மடமகும்
.

ண஡ம் ஋ன்ப்து

ச஧஡ம். னசதல் கும஦தக்
஋வ்வ்நவுக் னகவ்பள்வு

அந்ட அநவு ண஡ அமணடய

9

ண஡ அமணடய
அடயகரிக்கும்.

஋ண்ஞணய஡மண டமன் பூ஥ஞ அமணடய ஠ய஧வும் ணயக

உதர்ந்ட ஠யம஧தமகும்.
ஓல௅ங்கம஡ டயதம஡ ள஠஥த்மடக் கம஝஢ிடிப௅ங்கள் . டயதம஡ம் ண஡மட
அமணடயப்ப்டுத்துகய஦து.
உருபமக்குகய஦து.

ண஡டயல் ஠யஸ்ச்஧த் டன்மணமத அது

ஒரு ணஞி ள஠஥ம் ஠ீங்கள் ஆழ்ந்து டயதம஡த்டயல்

கூ஝ அந்ட டயதம஡த்டயல் ண஡டயல் ஌ற்஢டுத்டப்஢ட்஝ ஢டயவு ணீ டப௃ள்ந
.

இரு஢த்து ப௄ன்று ணஞி ள஠஥ப௃ம் ண஡டயல் டங்கய ஠யற்கய஦து
ப௃ன்ள஢மல் ண஡ம் அம஧ந்து டயரிதமது

.

டயதம஡த்டயன் கம஧ அள்மபக் கூட்டுங்கள்

. இது உங்கள் அன்஦ம஝

஢டிப்஢டிதமக் டய஡சரி

ளபம஧ப௅஝ன் குறுக்கய஝மது. ஌ன஡஡ில் டயதம஡ம் உங்கநது ஢ல்ளபறு
டய஦மணகமந அடயகரித்து கும஦ந்ட ள஠஥த்டயல் ளபம஧கமந
னசய்படற்கம஡ ஆற்஦ம஧ உங்கல௃க்கு அநிக்கய஦து.
஋ப்ன஢மல௅தும் ஌டமபது ஢தனுள்ள் ஠ன்மண ஢தக்கும் ளபம஧மதச்
னசய்ப௅ங்கள். இமடச் னசய்த஧மணம ? அமடச் னசய்த஧மணம ?
அம஧ந்து டயரிபடயல் ள஠஥த்மட பஞமகமடீ

ர்கள்
ண஡ப்ள஢ம஥மட்஝த்டயல் ஠ீங்கள் ஠மட்கள்

஋ன்று

. இட஡மல் ஢த஡ற்஦

, பம஥ங்கள், ணமடங்கள் ஌ன்

பரு஝ங்கமநச் கூ஝ பஞமக்கய

கம஝சயதில் ஒன்றும் னசய்தமணல்
ள஢மய் பிடுங்கள். அடயகணமக டயட்஝ங்கமநச் டீட்஝ ளபண்஝மம். டயட்஝ம்
ள஢மடுபது க஝வுள்டமன் .

஋ப்ன஢மல௅தும் ஌டமபது ஠ல்஧மடச் னசய்து

னகமண்டிருங்கள். ஆக்கபூர்பணம஡ உங்கள் கமரிதத்டயல் இம஝னபநி
஋துவும் இருக்க ளபண்஝மம்

.

ஒரு சய஧ கப஡க்கும஦பம஡

பி஡மடிகள் கூ஝ பமழ்பில் உங்கமந கயளன டள்நிபிடும்
பமழ்வு.

.

கம஧ளண

ள஠஥த்மடப் ன஢மன்ள஢மல்ப் ஢மதுகமத்து அமட ணயகவும்

஢தனுள்ந பிடத்டயல்

னச஧பிடுங்கள்.

10

ண஡ அமணடய
஠ீங்கள் உ஝஧ள்பில் ஓய்னபடுத்துக் னகமண்டிருந்டமலும்

, ண஡மட

னபறுமணதமக மபத்டயருக்கமடீர்கள் . ஛஢ம் ணம஡஬ீகப் ஢ி஥மர்த்டம஡
.

ணற்றும் ஌டமபது ஢தனுள்ந த௄஧கமநப் ஢டிப்஢டயல் ஈடு஢டுங்கள்
.

஋ல்஧த் னடமல்ம஧ப௅ம் ண஡டயல் டம஡ ஆ஥ம்஢ிக்கய஦து

கடும்

னசமற்கல௃ம், டீத னசதல்கல௃ம் ண஡டயல் டமன் உடயக்கயன்஦஡ . ஋஡ளப
ஆ஥ம்஢ ஸ்டம஡த்மட சுத்டணமக மபத்டயருங்கள் . உங்கள் பமழ்பமகயத
஠டய ஸ்஢டிகம் ள஢ம஧ தூய்மணதமகப் ஢மப௅ம்.
னசதல்கமநச் னசய்படம஡து டன்஡ம்

஢ிக்மகமத அநிக்கும்

.

ஆ஥ம்஢த்டயல் ஠ீங்கள் ளடமல்பி அம஝ந்டமலும் ஢஥பம தில்ம஧. உங்கள்
கும஦கமநத் டயருத்டயக்னகமண்டு அடுத்டப௃ம஦ ஠ீங்கள் னபற்஦ய
அம஝த஧மம்.

஠மற்கம஧யதில்

அணர்ந்துனகமண்டு கபம஧ப்டுபடமல்

஌துவும் ஠யகழ்ப்ள஢மபடயல்ம஧ . அது உங்கமந ஒரு ப௃ல௅ ந்ம்஢ிக்மக
அற்஦ப஥மக ஆக்கும்.
சய஧ர் சய஧

஠ல்஧ கமரிதங்கமநச் னசய்தத் னடம஝க௃ம் ள஢மளட ண஡

உறுடய கும஧

ந்து ஠ம்஢ிக்மகமத இனக்கயன்஦஡ர்

பிக்கய஡ங்கள் உண்஝மகயன்஦஡ .

.

அட஡மல்

஋ந்ட ஠ல்஧ கமரிதம் னசய்ப௅ம்

ன஢மல௅தும் பிக்கய஡ங்கள் ஌஦஢டுபது இதற்மகளத

. ஠ல்஧ கமரிதம்

னசய்஢பரும஝த ண஡ உறுடயமதச் ளசமடயப்஢டற்கமகளப அமப
பருகயன்஦஡. அப஥து ஠ம்஢ிக்மக உறுடய ணற்றும் ண஡த் தூய்மணமத
ளசமடயக்களப அமப பருகயன்஦஡ . ஌டமபது உருப்஢டிதமகச் னசய்த
ளபண்டும் ஋ன்று உங்கநது உறுடய அடயக ரிக்கயன்஦ அநவு ஋டயரிம஝
சக்டயகல௃ம் ஢஧ணம஝ப௅ம் .

அமடக்கண்டு ண஡ம் டந஥ ளபண்஝மம்

.

஋டுத்ட கமரிதத்மடக் மகபி஝ ளபண்஝மம் . அடற்கு ண சயதளபண்஝மம்.
க஝வுநி஝ப௃ம் உங்கநி஝ப௃ம் ஠ம்
இடுக்கண்கமந னபல்லுங்கள்

஢ிக்மக னகமண்டு அந்ட
.

ளசமடம஡கமநப௅ம்

இடுக்க்ண்கமநப௅ம் ஋டயர்னகமள்நமணல் ஋ந்த்ட தும஦திலும்

11

ண஡ அமணடய
.

உங்கநமல் ன஢ருமணமத அம஝த ப௃டிதமது

டகுடயத்ளடர்வு ஋ல௅ட

பிருப்பணயல்஧மணல் ஢ட்஝ம் ன஢஦ பிமனபது ஠யதமதணமகமது
அல்஧பம.
இடுக்க்ண்கமந ஋டயர் னகமள்ந ஠ீங்கள் டதங்கய஡மல் உங்கநமல்
பமழ்க்மகதில் ஌மடப௅ளண சமடயக்க ப௃டுதமது

.

கனயக்க்஧மளண டபி஥ ,

உண்மணதமக பமனது

அன்஦மல்,

அது பமழ்பமகமது .

஌ளடம கம஧த்மடக்

அது இ஧ட்சயதம் உம஝தடமடயருக்க் ளபண்டும்

.

அம஝படற்கம஡ இ஧ட்சயதங்கள் , ப௃தல்படற்கம஡ கு஦யக்ளகமள்கள்
இருத்டல் ளபண்டும் .
அம஝த ப௃டிதமது

.

஋டயர்ப்ம஢ சணமநிக்கமணல் இ஧டிதங்கமந
இத்டமகய் ஋டயர்ப்புகள் உங்கநது ண஡

அமணடயமதக் கும஧க்கூ஝மது . ணம஦மக பமழ்க்மகப் ள஢ம஥மட்஝த்மட
ப஥த்து஝ன்

஋டயர்னகமள்ந அ
ளபண்டும்.

து உங்கல௃க்கு ஆற்஦ம஧ அநிக்க

஠ம஝ப௃ம஦ பமழ்பில் இத்டமகத ஋டயர்ப்புச் ச்கடயக்மந

த்பிர்க்க ப௃டிதமட டீங்கு ஋ன்று னகமண்டு அபற்ம஦ அன்஦ம஝
பமழ்பின் ஒரு அங்கணமக் ஌ற்க ஠ீங்கள் கற்றுக்னகமள்ந ளபண்டும்.
஋டற்கும் பருத்டப்஢஝ ளபண்஝மம்

.

உங்கல௃ம஝த க஝ந்ட கம஧

அனு஢பங்கநி஧யருந்து ஠ீங்கள் ஢ம஝ங்கமநக் கற்றுக்னகமள்ல௃ங்கள்

.

அந்டப் ஢ம஝ங்கமந அடிக்கடி ஠யம஡த்துப்஢மருங்கள். அந்டப் ஢ம஝ங்கள்
உங்கள் ஋டயர்கம஧ச் னசதல்கல௃க்கு பனயகமட்டிதமக அமணதட்டும்

.

ஆ஡மல் க஝ந்ட கம஧த்மட஢ற்஦யத கபம஧தில் ப௃ல௅கமடீர்கள் . பருந்ட
ளபண்஝மம்.

஠மன் அப்஢டிச் னசய்டயருந்டமல்

இப்஢டி ஆகயதிருப்ள஢ன்,

இப்ப்டிச் னசய்டயருந்டமல் ஋ன்று ஋ண்ட௃பனடல்஧மம் பஞம஡

சயந்டம஡தமகும்.

.

ள஠஥ம் பண்

ச்கடய பண்

஌ம஡஡ில் கபம஧

ச்க்டயமதக் கம஥த்துபிடுகய஦து . ளபறு ஋துவும் அது னசய்படயல்ம஧ .
உண்மண ஋துனப஡ில் ஋து ஠஝ந்த்ளடம அது அப்஢டித்டமன் ஠஝க்க
ளபண்டும் ஌ன்஢து ஆண்஝ப஡ின்

டயட்஝ம்

.

அத்஦கு ணம஦மக அது

12

ண஡ அமணடய
஠஝ந்டயருக்க ப௃டுதமது

.

ஒரு சயறு துகநின் அமசவு ப௃டல்

஢ி஥ப்ஜத்டயல் ஢ி஥ம்ணமண்஝ணமன்

.

இதக்கம் பம஥

க஝஠த்டம஧ம்

஠யகழ்கம஧ம் ணற்றும் ஋டயர்கம஧த்டயன் ஒவ்னபமரு ஠யகழ்ச்சயப௅ம்
, ஋ல்஧மம் அ஦யந்ட

ஒவ்னபமரு கம஥ஞ கமரிதப௃ம் ஋ல்஧மம் பல்஧

஌ங்கும் ஠யம஦ந்ட ஢஥ம்ன஢மருநின் இச்மசதமல் இப்ப்டிடமன்
஠யகழ்ளபண்டும் ஋ன்று டீர்ணம஡ிக்கப் ஢ட்டிருக்கய஦து
஋வ்பமறு

.

஠யகழ்ச்சயகள்

஠யகழ்ளபண்டும் ஋ன்று பிடயக்கப்஢ட்டிருக்கயன்ற்ன்ளபம

அவ்பமள஦ ஠யகழ்கயன்஦஡ . அடன் இச்மசப்ப்டிளத அம஡த்தும் ஠யக்ழ்ம் .
.

கட்வுநின் பிருப்ப்த்மட ணமற்஦ ஋ந்ட ண஡ிட஡மலும் இய்஧மது
஠யகழ்பது ஠யகழ்ந்ளட டீரும் ஋ன்஢து ஢ி஥஢ஞ்ச்னணங்கும் உள்ந ஒரு
உண்மணதமகும்.

கபம஧ப்஢டுபது,

பருந்துபது ஋ன்஢து டபிர்க்க

ப௃டுதமது ஠யகழ்மகதில் அமட ஋டயர்னகமள்ந உங்கநமல்
ப௃டிதபில்ம஧ ஋ன்஦ உங்கள் ளகமமனத்த்஡த்மட னபநிப்஢டுத்டய
ஒன்றுணயல்஧மத்னடமன்஦யற்கமக உங்கள் ண஡ அமணடயமதக்
கும஧ப்ப்மடக் கு஦யக்கும் .
டயரு அருள் இ

ஒவ்னபமரு ஠யகழ்ச்சயதிலும் இம஦ப஡ின்
,

ய்ங்குகய஦து ஋ன்஢மடக் கண்டு உஞர்ந்து

உங்கல௃க்குள்ல௃ம் உ஧கத்து஝னும் அமணடயதமக பமழ்பதுடமன்
அ஦யவும஝மணதமகும்.
஠ீங்கள் ப௃ல௅க்கவும் சுத஠஧பமடயதம அல்஧து சய஧
?

சமணதங்கநி஧மபது ஠ீங்கள் ஢ி஦ம஥ப் ஢ற்஦ய ஠யம஡க்கய஦ீர்கள்

சுத஡஧பமடயக்கு அமணடயளத கயட்஝மது . ணம஦மக, ஠ீங்கள் சுத஠஧ணற்று
இருந்டமல் ஋ந்த்பிடப் ஢ி஥டய஢஧னும் ஋டயர்ள஠மக்கமணல் உ஝ள஡ளத
஠ீங்கள் ள஢஥மணடயமத அனுப்பிப்஢ீர்கள் .
னடமண்டு

ணகயழ்ச்சயமத

அநிக்கய஦து.

஢ி஥டய஢஧ன் ஋டயர்஢மர்க்கமட

஢ி஦ம஥

சந்ளடம஫ப்஢டுங்கள்.

அபர்கநது ணகயழ்ச்சயதில் ஠ீங்கள் ஆ஡ந்த்த்மட அனு஢பிப்஢ீர்கள்.
அம஡ப஥மலும்

அனு஢பிக்க்க்கூடிதனடமன்஦மகும்.

இது

சய஦யதளடம,

ன஢ரிதளடம உங்கநமல் ப௃டிந்டணட்டும் ஢ி஦ருக்குத் னடமண்டு புரிப௅ங்கள்.

13

ண஡ அமணடய
ஆ஡மல் ஢ி஥டய஢஧ம஡ளதம மகம் ணமற்ம஦ளதம ஋டயர்஢மர்க்க்க கூ஝மது.
னடமண்டிற்கமகளப

னடமண்டு

னசய்தப்஢஝ளபண்டும்.

஋ப்ன஢மல௅னடல்஧மம் பமய்ப்பு கயட்டுகய஦ளடம அப்ன஢மல௅னடல்஧மம்
னடமண்டு னசய்தப்஢஝ளபண்டும்.
சுணமர் இரு஢து பரு஝ங்கல௃க்கு ப௃ன்பு ஠஝ந்ட ஠யகழ்ச்சய இது

.

ஒரு

ன஢ரித ஠க஥ம். ணமம஧ ளபமந இருள் சூல௅ம் ள஠஥ம் . ஠மன் ணமம஧
உ஧மபலுக்குக்ச் னசன்஦யருந்ளடன் . அமணடயதம஡ ட஡ி இ஝த்டயல் ஒரு
ன஢ண் ஋ன்஡ி஝ம் பந்து ஢மதி ஬மள஭ப் , ஝ர் ஧க்டமம஭ (சளகமட஥ம,
஋஡க்குப் ஢தணமதிருக்கய஦து ) ஋ன்஦மள். பி஡மடிப் ன஢மல௅டயல் ஠மன்
஠யம஧மணமத உண்ர்ந்து னகமண்ள஝ன் . அந்த்ட ட஡ி இ஝த்டயல் ஒரு
ரிக்ஷமக்கம஥ன் அபமநப் ஢ின் னடம஝ர்ந்து பந்டயருக்கய஦மன்

.

஢தந்துள஢ம஡ அந்டப் ன஢ண் ஋ங்கு ள஢மபது ஋ன்஢து னடரிதமணல் டன்
பட்டுக்குப்

ள஢மகும் பனயமதத் டப஦பிட்஝மள்
மடரிதப௄ட்டிள஡ன்.

.

஠மன் அபல௃க்குத்

சய஦யத ள஠஥த்டயல் அபநது பட்ம஝

இருபருணமகச் ளசர்ந்து ளடடிள஡மம் . ஠மங்கள் ஠யன்று னகமண்டுருந்ட
இ஝த்டய஧யருந்து அபநது படு
ீ ஒரு ப்஥஧மங் தூ஥த்டயல் டமன் இருந்து
஋ன்஢மடப௅ம் கண்டு஢ிடித்ளடமம் .

஠மன் அபல௃க்குத் துமஞதமகச்

னசன்று அபநது பட்டில்

ளசர்த்த்பிட்டு ஋ன் பனயளத ஠மன்
ள஢மள஡ன்.

ஒரு சய஦யய் உடபிடமன்

.

அடய஡மல் ஋ன்க்குப் ன஢ரித

஠ஷ்஝னணமன்றுணயல்ம஧. ஆ஡மல் அட஡மல் ஠மன் ன஢ற்஦ ணகயழ்ச்சயப௅ம்
ண஡஠யம஦வும் இப்ன஢மல௅து அமடப்ப்ற்஦ய ஠யம஡த்டமலும் ண஡டயல்
அமணடயமத அநிக்கய஦து .

஋ந்டபிடச்னச஧வு இல்஧மணள஧ம அல்஧து

ணயக்க கும஦ந்ட னச஧பிள஧ம ஒருபர் ஢ிற்றுக்குப் ஢஧ பி஧ங்கநிலும்
உடப ப௃டிப௅ம். ளடமப தூய்மணதம஡ இடதம்டமன்.
பமழ்மகதில் ண஡ அமணடயமத பிரும்பும் ஒருபன் ஒவ்னபமரு
஢டித்த்஥த்டயலும் பிளபகத்து஝ன் னசதல்஢஝ ளபண்டும் . ஋து சரி ? அது

14

ண஡ அமணடய
டபறு? ஋து ப௃டிப௅ம்? ஌து ப௃டிதமது? ஒரு கு஦யப்஢ிட்஝ ஠யம஧மணதில்
சமன்ள஦மர்கள் னசமன்஡ ன஠஦ய ப௃ம஦ ஋து ? ணம஦ த௄ல்கள் கூறுபது
஋ன்஡?

?

உங்கள் ண஡சமட்சய கூறுபது ஋ன்஡

இந்ட ணமடயரி

டருஞங்கநில் ணகமத்கமக்கள் ஋ப்஢டி ஠஝ந்து னகமண்டிருக்கய஦மர்கள்

.

ஒவ்னபமரு ஠யம஧திலும் ஠ணது ஢மர்மபமத னடநிவு஢டுத்டய சரிதம஡
஢மமடமத கண்டு஢ிடிக்க ஆத்ண ளசமடம஡ ளடமபப்஢டுகய஦து . ண஡ம்
ள஢ம஡ ள஢மனகல்஧மம் ள஢மய் பு஧ன்கள் ணற்றும் உஞர்ச்சயகநி஡
இதற்மகதம஡ பனயதில் இதந்டய஥ணதணமக் னசல்பது ஋ன்஢து ணமமத
பிரித்டபம஧தில் ள஠஥மக னசன்று பில௅பளடதமகும்.
஢ிள஥ளதம ணமர்கம் . சயள஥ளதம ணமர்கம் அடமபது இ஡ிதபனய ணற்றும்
஠ல்பனய இ஥ண்டி ம஡ப௅ம் தமண்டும் ஢குத்துண்ருங்கள் . உ஧கத்டபர்
பனயதில் னசல்஧ உங்கள் ண஡ம் உங்கமநத் தூண்டும் ள஢மனடல்஧மம்
஠ீங்கள் இமட ணீ ண்டும் ணீ ண்டும் னசய்த ளபண்டும்

. ஢ிம஦ம஥க்

கமப்஢ி அடிக்களபண்டும் ஋ன்஦ ஋ண்ண்ம் ணயகவும் ச்கடய பமய்ந்த்து
அது அ஦யஞ்ம஥ப௅ம் அடிமணப்ப்டுத்ட பல்஧து

.

.

உங்கள் ஠ண்஢ர்கள்

஋ல்ள஧மரும் ஸ்கூட்஝ரில்
பருகய஦மர்கள் ஋ன்஢டற்கமக, ஸ்கூட்஝ருக்கமன் ளடமப உங்கல௃க்கு
இல்஧மடள஢மது ஸ்கூட்஝ம஥

பமங்கத் ளடமபதம஡ ஢ஞத்மடப்

஢ற்஦யக் கபம஧ப்஢஝மடீர்கள் . உங்கள் அக்கம் ஢க்கத்டபர் அபர்கள்
பட்டுப்

஢ிள்மநகமந க஧யள஢மர்஡ிதமபிற்கும் ளகம்஢ிரிட்஛றக்கும்
அனுப்஢ிதிருக்கய஦மர்கள் ஋ன்படற்கமக உங்கள் ணகமந
அனணரிக்கமபிற்கு அனுப்புபது ஋ப்஢டி ஋ன்஢து ஢ற்஦யக
கபம஧ப்஢஝மடீர்கள்.
஋ல்஧பிடக் தூண்ட்டல்க்நி஧யருந்தும் பி஧கயதிருங்கள்
தூண்டுட஧கமந உண்஝மகும் இ஝ங்கல௃க்குச் னசல்஧டீர்கள்
தூண்டுடல்கமந டபிர்க்கப் ள஢ம஥ம஝ ளபண்டிதடயருக்கும்

.
. ஢ி஦கு
.

15

ண஡ அமணடய
.

ளடமபடயல்஧ணல் அது உங்கமந இச்சம ச்கடயமத பண்டிக்கும்

துண்டுடம஧த் டடுப்஢டயல் ஠ீங்கள் னபற்஦ய ன஢ற்஦மலும் அது உங்கள்
.

ண஡டயல் ஒரு ஆமசமத பிட்டுச் னசல்லும்

ஆமச அல்஧து

பிருப்஢ம் ச்ஜச஧த்மடத் தூண்டுகய஦து.
.

உங்கள் ளடமபகமநப் ன஢ருக்கயக் னகமள்நமடீர்கள்
஢ிச்மசக்கம஥ம஡ள஢மல் டயரிதமடீர்கள்

.

஢ி஦கு

உங்கள் ளடமபகமநச்
.

கும஦த்துக் னகமண்டு ஥ம஛மமப ள஢மல் பமல௅ங்கள்

பட்டில்

உங்கல௃க்குத் ளடமபதம஡ உம஝கள் இருக்கும் ன஢மல௅து ஋டற்கமக
ஒரு துஞிக்க்ம஝க்குள் த௃மனந்து
கமஞளபண்டும்?

.

஢ல்ளபறு ஥கங்கமநக்

இல்ம஧னத஡ில் ளடமபதற்஦பற்ம஦ ஠ீங்கள்

பமங்குபர்கள்.

இல்஧மபிட்஝மல், ஓ ஋ன்஡ி஝ம் இது இல்ம஧ளத! இமட
஠மன் பமங்கய஡மல் ஋வ்பநவு ஠ன்஦மக் இருக்கம்

?

஋ன்று ஋ண்ஞி

ண஡ம் பருந்ட ளபண்டிதிருக்கும்.
ண஡ அமணடயப௅ம்

,

ன஢மருள்கநில் ள஢஥மமசப௅ம் ஒன்றுனகமன்று

ப௃஥ஞம஡மப. அமப இர்ண்டும் ஒத்துப் ள஢மகம

. உங்கல௃க்கு ஋து

ளடமபளதம அமடத் ளடர்ந்னடடுங்கள்.
உங்கள் ன஢மதுபமன் பு஦ ளபம஧கல௃க்ளகற்ப் ளடமபதம஡பற்ம஦
ணயகணயக்க கும஦த்துக் னகமள்ல௃ங்கள் . ஆமசகல௃ம் ளடமபகல௃ம் ணயக
ணயகக் னடநிபம஡து .

இடற்கு பிநக்களண ளடமபதில்ம஧

.

ஒரு

கமம஥ச் னசமந்டணமக மபத்டயருப்஢டற்குப்஢டயல் ஒரு ஝மக்஬யதில்
னசல்லுங்கள். னசமந்ட பட்டில்

பசயப்஢த்஦க்குப் ஢டய஧மக பம஝மக
பட்டில்

பசயப௅ங்கள்.
஠ல்஧஦யவு

அல்஧து ஜம஡ம் இல்஧மத்டமல் ஠ம்ணயல் ன஢ரும்஢மள஧மர்

துன்புறுபடயல்ம஧.

ணம஦மக அந்ட ஜம஡த்மட ஠ணது அன்஦ம஝

பமழ்பில் கம஝஢ிடிக்கமத்டமல் டமன் ஠ம் அல்ல்லுறுகயள஦மம்

.

16

ண஡ அமணடய
உங்கல௃க்கு ண஡ அமணடய ளபண்டுனணன்஦மல் ஠ீங்கள் னசய்தகூ஝மது
஋ன்று ஋மடனதல்஧மம் ஠யம஡க்கய஦ீர்களநம அந்ட ஋ல்஧மக்
கமரிதங்கமநப௅ம் னசய்தமணல் ஠யறுக்கய஦ீர்களநம அந்ட ஋ல்஧க்
கமரிதங்கமநப௅ம் னசய்தமணல் ஠யறுத்துங்கள் . அமட ள஢மல் ஠ீங்கள்
னசய்த ளபண்டும் ஋ன்று ஠யம஡க்கும் கமரிதங்கமந உ஝ள஡
னசய்தத் னடம஝ங்குபதும் அமட ள஢மல் ப௃க்கயதத்த்பம்
பமய்ந்டகமகும். இது உங்கமந ஠ன்ன஡஦யப்஢ டுத்தும். ஠ல்஧஢மமடதில்
஠ீங்கள் பந்துபிட்஝மல் உங்கள் பமழ்பில் க஝வுள் கயரும஢ ஢மதத்
னடம஝ங்கய பமழ்மப னணன்ளணலும் பு஡ிடணமக்கும்

.

஠ீங்கள் ண஡

அமணடயன஢ற்று உங்கனநச் சுற்஦யலும் அமணடயமதப் ஢஥ப்புபர்கள்.

஠ம்஢ிக்மக ளடமப

.

டன்ன்஧ணயன்மணமதக் கம஝஢ிடிக்க ளபண்டும்
னசய்தளபண்டும்.

.

அன்பு கமட்஝ப்஢஝ ளபண்டும்
.

டம஡ம்

மப஥மக்கயதத்மடக் கம஝ப்஢ிடிக்களபண்டும்

஢க்டயமத பநர்க்களபண்டும் .

.

இந்ட குண்ங்கனநல்஧மம் டயடின஥ன்று

ஒள஥ ஠மநில் உங்கநி஝ம் பந்து பி஝மது

.

உங்கள் பமழ்பின் ஒரு

இதற்மகதம஡ ஢ிரிக்க ப௃டிதமட ப௃க்கயத அங்கணமக அமப
ஆகளபண்டுணம஡மல், பி஝மணல் ப்திற்சயமத ளணற்னகமள்ந ளபண்டும்.
஠ீங்கள் ஢ி஦ம஥ னபறுத்டமல்

, ஠ீங்கள் ஢ி஦ம஥த் துன்புருத்டய஡மல்

உங்கள் ளபம஧க்கமர்ர்கமந ஠ீங்கள் டயட்டி஡மல்

,

,

உங்கள்

குனந்மடகமந ஠ீங்கள் இம்சயத்டமல், பட்டில்

உங்கள் ணம஡பிமதப௅ம்
அலுப஧கத்டயல் உங்கள் கர ழ் உள்ள்பர்கமநப௅ம் ஠ீங்கள் ளணமசணமக
஠஝த்டய஡மல், பிதம஢ம஥த்டயல் ஠ீங்கள் ணக்க்மந ஌ணமற்஦ய஡மல் , இமப
ள஢மன்஦ இன்னும் ஢஧ னசய்ல்க்மநச் னசய்துபிட்டு ண஡
அமணடயமதப௅ம் ஋டயர்஢மர்த்டமல் ஠ீங்கள் ப௃டிதமட ஒன்ம஦
஋டயர்஢மர்க்கய஦ீகள்.

அதுணட்டுணல்஧.

டகுடயப௅ம் கயம஝தமது .

அமடப் ன஢஦ உங்கல௃க்குத்

஢ி஦஥து ண஡ அமணடயமதக் கும஧க்கும்

17

ண஡ அமணடய
ஒருபனுக்கு,

ண஡ அமணடயமதப் ன஢஦ பிமனபடற்குத் டகுடய

கயம஝தமது. ஋஡ளப உங்கமந ஠ீங்களந டயருத்டயக் னகமள்ல௃ங்கள்.
ஆன்ணீ க ப௃ன்ள஡ற்஦த்டமல் ண஡ அமணடய ஌
ப௃ன்ள஡ற்஦ம் ஋ன்஢து அகப௃க ணமர்க்கம் .

ற்஢டுகய஦து. ஆன்ணீ க
ஆன்ணீ க பமழ்வு ஋ன்஢து

அகப௃க பமழ்வு ஋ன்஢து உஞமணளத . இந்ட அகப௃க பநர்ச்சயதம஡து
பு஦ ஆட஥வு஝ன் ன஢ரிதும் ஊக்குபிக்கப்டுகய஦து

.

அதுள஢மல் பு஦

ஒவ்பமடமபகநமல் இது ன஢ரிதும் சர஥னயக்கப்ப்டிகய஦து

. ஋஡ளபடமன்

சமத்பக
ீ உஞவு , சமத்பக
ீ உம஝ , சமத்பக
ீ ஢டிப்பு , சமத்பக
ீ ளசர்க்மக ,
சமத்பக
ீ சூழ்஡ிம஧ , சமத்பக
ீ ஢னக்க பழ்க்கங்கள் ளடமப

஋ன்று

னசமல்கய஦மர்கள். ஋஡ளபடமன் ஢ி஥மர்த்டம஡ , தமத்டயம஥, சுபத்தமதம்,
சத்சங்கம்,

பி஥டங்கள் ணற்றும் பினமக்கமந அபர்கள்

ப஧யப௅றுத்துகய஦மர்கள்.

இ஠ட சக்டய பமய்ந்ட பு஦ உடபிச்

சமட஡ங்கமந பிட்டுபி஝மடீர்கள்

.

ணம஦மக பிம஥பம஡

ப௃ன்ள஡ற்஦த்டய஦கு அபற்ம஦ உறுடயதமக்க் கம஝ப்஢ிடிப௅ங்கள்

.

஠ீங்கள் ந்஡கு ப௃ன்ள஡஦ய பிட்஝மல் அமப டமணமகளப
கழ்ன்ற்துபிடும்.
஠ீங்கள் ப௃ற்஦யலும் ண஡ம் டநர்ந்து ஠ம்கயக்மக இழ்஠து இருக்கும்
ன஢மல௅து,

஠ணது ணம஦ த௄஧கநின் ஢மல் உங்கள் கப஡த்மடச்

டயருப்புங்கள். அல்஧து ணகமன்கநின் சய஦ந்ட த௄஧கமந ஢டிப௅ங்கள்

.

அல்஧து ஒரு ணமடம் பிடுப௃ம஦ ஌டுத்துனகமண்டு டீர்த்ட
தமத்டயம஥மத ளணற்னகமள்ல௃ங்கள் , அல்஧து ஒரு பு஡ிட இ஝த்டய஦கு
பி஛தம் னசய்து அங்ளக ஢டயம஡ந்து ஠ம஝களநம அல்஧து ஒரு
ணமடளணம டங்குங்கள் .

ள஠஥த்மட ஢ி஥மர்த்த்஡ ,

டயதம஡ம், ஠ீண்஝ ஠ம஝கநில் னச஧பிடுங்கள்
ண஡த்மடப௅ம் உ஝ம஧ப௅ம் சரர்஢டுத்டய

,

஛஢ம்,

கர ஥த்த்ம஡,

. சயடறுண்஝ உங்கள்
உங்கநி஝ம் புடயத

னடம்஢ிம஡ப௅ம் ணகயழ்ச்சயமதப௅ம் ஌ற்஢டுத்ட இமபனதல்஧மம் சய஦ந்ட

18

ண஡ அமணடய
பனயப௃ம஦கநமகும்.

சய஧ர் ணது அருந்துடல் ணற்றும் டப஦ம஡

பனயகநில் னசன்று அம்ப௃ம஦கநமல் டங்கநது க

வ்ம஧கமந

ண஦க்க஧மம் ஋ன்று டப்புக்கஞக்குப் ள஢மடுகயன்஦஡ர்
ப௃டிதமது.

.

ப௃டிதளப

அபர்கநது டீர்வு பிதமடயமதச் கமட்டிலும் ணயகவும்

ளணமசணம஡டமகும். தூக்க ணமத்டயம஥கள் அமப . உண்மண ஠யம஧மத
உங்கநமல் ஋டயர் னகமள்ந ப௃டிதமட அள்வுக்கு உங்கநி஝ம்
டநர்ச்சயமத உண்஝மக்கும். டற்னகமம஧ ணகம ப௃ட்஝மள்ட஡ம் . ஠ீங்கள்
஢ிசமசமக ணமறுபர்கள்

. ண஡ிட஡மக இருக்கும் ஠யம஧மதக் கமட்டிலும்
அடயகம் னடமல்ம஧ ஠யம஦ந்த்து.
உங்கள் ண஡ அமணடயமதப் ன஢ருக்கயக் னகமண்ள஝ ள஢மக ப௃தலுங்கள்.
இம஝தில் டதங்க ளபஞ஝மம்

. ளணலும் கர னமன் ஠யம஧க்கு ள஢மக

ளபண்஝மம். டதங்கய ஠யற்஦லும் ளணமசணம஡து . ஌ம஡஡ில் அது சயல்
சணதங்கநில் ஠யம஧மணமத ளணலும் ளணமசணமக்கும்
.

பமழ்க்மகதின் ட஥த்மட உதர்த்துங்கள்

.

உங்கள்

அகத்ளடப௅ள்ந

னசல்ப஠யம஧ளத (ண஡ ஠யம஦ளப ) உண்மணதம஡ னசனயப்஢மகும் . உங்கள்
னச஧பம் உள்ளந உருபமக்கப்஢ட்ட்டும்

.

னசல்பம் அகத்ளட உருபமக்கப்஢ட்டும். ஒரு
னசத஧மல் டீர்ணம஡ிக்க஧மகமது

.

உங்கள் குழ்ந்மடகநின்
ண஡ிடம஡ அப ஡து

அபன் இப்஢டி இருக்கய஦மன்

஋ன்஢மடச் னகமண்டு டீருணம஡ிக்களபண்டும் ஋ன்று ஆச்சமரித
புரு஫ர்கள் னசம஧கய஦மர்கள் .

அம஡த்து ன஧ௌகயக ஆபல்கமநப௅ம்

பிடுங்கள். அடன் இ஝த்டயல் ஆன்ணீ கத்டயல் பநர்ச்சயதம஝த , து஦பில்
பள்ர்ச்சய அம஝த ஆபம஧ பள்ருங்கள்

. ஋ல்஧ம சய஦யத ஆமசகள்

ணற்றும் ஆபல்கமந இந்ட ஒரு இ஧ட்சயதத்டமல் இ஝ப்ன஢தர்ச்சய
னசய்ப௅ஙகள்.
ஒருப௃ம஦ இ஧ட்சயதத்மட உங்கள் ப௃ன் மபத்துக் னகமண்஝மல்

,

அடன்஢ின் உங்கல௃க்கு ஠ீங்களந உண்மணதமக இருக்க

19

ண஡ அமணடய
ஆ஥ம்஢ிப௅ங்கள். உங்கள் சயந்டம஡ னசமல் , னசதலுக்கயம஝ளத ளணலும்
ளணலும் ஒற்றுமணமதக் னகமண்டு பமருங்கள் . ஠ீங்கள் னசமல்பமடச்
னசய்ப௅ங்கள்.

.

஋ல்஧மப் ள஢ம஧யத்ட஡மடப௅ம் பிடுங்கள்

உங்கள்

பமழ்பி஧யரு஠து ஋ல்஧ம ள஢ம஧யத் ட஡த்மடப௅ம் அகற்றுங்கள்

. ண஡

அமணடயதின் ப௃க்கயத ஢மகபன் ள஢ம஧யத்ட஡ளணதமகும்.
ன஧ௌகயக அள்பில் உங்கமநபி஝ கர னம஡ ஠யம஧தில்
இருப்ள஢மரு஝னும்,

ஆன்ணீ க அநபில் உங்கமந பி஝ ளணல்

஠யம஧தில் உள்ளநமரு஝னும் ஒப்பு ள஠மக்குங்கள்

.

இது உங்கநி஝ம்
.

ம஧கயக டயருப்டயமதப௅ம் ஆன்ணீ க அடயரு஢டயமதப௅ம் தூண்டும்
அடயல்டமன் ப௃ன்ள஡ற்஦ப௃ம் அமணடயப௅ம் அ஝ங்கயப௅ள்நது .

ஆ஡மல்

இடற்கு ணம஦மக ன஧ௌகயகத்டயல் உங்கமந பி஝ ளணல் ஠யம஧தில்
உள்னநமரு஝னும்,

ஆன்ணீ கத்டயல் கர ழ்஠யம஧தில் உள்ளநமரு஝னும்

஠ீங்கள் உங்கமந ஒப்பு ள஠மக்கய஡மல் அள஠கர் இப்஢டிடமன்
னசய்கயன்஦஡ர்.

அது ஢தங்க஥ பிமநவுகநம஡ ன஧ௌகயக

அடயருப்டயமதப௅ம் ஆன்ணீ க கர்பத்மடப௅ம் னகமஞரும்

.

஠஥கத்டய஦கு

இதுடமன் ள஠ர்பனய.
ஒரு சய஧ ஠ம்஢கணமன் ஠ண்஢ர்கநி஝ம் ணட்டுளண ஢ழ்குங்கள்

.

஢ழ்க்கத்மடப் ன஢ருக்களபண்஝மம் . ஋பரு஝னும் அடயகணமக ன஠ருங்கயப்
஢னகளபண்டும்.

அடயக ன஠ருக்கம்

அ஧ட்சயதத்மட உருபமக்கய

உஞர்ச்சயகமந உருக்கும஧த்து. ண஡ அமணடயமதக் னகடுக்கய஦து.
கம஥ஞத்து஝ன் ணட்டுளண ள஢சுங்கள். ஋ல்஧ம பிடணம஡ ளடமப அற்஦
ள஢ச்மசப௅ம் டபிருங்கள். அநந்ளட ள஢சுங்கள்.

கநங்கணற்஦,

ந்஧ள஠மக்கம் னகமண்஝ பமர்த்மடகளந சய஧ ளபமநகநில் டப஦மகப்
புரிந்து னகமள்நப்஢ட்டு, ஢ிரிமப உண்஝மக்கய஦து. ஋டயலும் ஋பருக்கும்
புத்டயணடய னசமல்஧ப் ள஢மகமடீர்கள்

,,, ஠ீங்கள் ளகட்க஢ட்஝ம஧ன்஦ய,..,

உங்கள் ளபம஧மதப் ஢மருங்கள்.

20

ண஡ அமணடய
பிபமடம் னசய்தமடீர்கள் . ஒரு ன஢மல௅தும் டர்க்கத்டயல் ஈடு஢஝மடீர்கள் .
பிபமத்த்டயல் னபற்஦ய ன஢஦ ளபண்டும் ஋ன்று ஠ீங்கள்
பிரும்புகயற்ர்கநம?

அது உங்கல௃க்கு ஋ந்டபிடணம஡ உருப்஢டிதம஡

பிமநவுகமநப௅ம் ட஥மது .

அது உங்கள் ஆஞபத்மடப் ன஢ருக்கும் .

ணற்஦பம஥ப் புஞ஢டுத்தும்

.

஠ண்஢ர்கல௃க்கயம஝ளத ஢ிநமப

உண்஝மக்கும்.
அடுத்ட ஠஢ர் அப஥து னகமள்மகதில் ஠ய஦கட்டும்.

டயருத்டளப ப௃டிதமட

ணகமப௃ட்஝மள்கல௃ம், ஠யதமதத்மடய் ஢மர்க்க மபக்க ப௃டிதமட ஢஥ண
ப௃஝ர்கல௃ம் இந்ட உ஧கயல் உநர்

.

உங்கநது கம஧த்மடப௅ம்
.

பி஥மஞம஡ப௅ம் அபர்கள் பி஫தத்டயல் பஞமக்கமடீ

ர்கள்
ளசமர்வுடமன் உங்கல௃க்கு ணயஞ்சும். ஢மகமண பநரும்.
.

஋மடப௅ம் ஋டயர்஢மர்க்கமடீர்கள்

஋ம஡ன்஦மல் ஋டயர்஢மர்ப்பு

஢஥஢஥ப்ம஢ப௅ம் ஢஥஢஥ப்பு ஌ணமற்஦த்மடப௅ம் அநிக்கய஦து

.

அன்஦ம஝ம்

ட஢மல்கர்ம஥ ஠ீங்கள் ஋டயர்஢மர்த்து ஠ய஦கய஦ீஈகள் . கம஝சயதில் உங்கள்
஠ன்஢ரி஝ணயருந்து ஠ீங்கள் ஋டயர்஢மர்க்கும் அந்டக்
கடித்த்மட அபர் னகமண்டுபருபடயல்ம஧

.

஋டயர்஢மர்க்கும் அந்டக்
உங்கள் க஧க்கத்துக்கு

஋ல்ம஧ளத இல்ம஧. ஋டற்கமக இந்ட ண஡ உமநச்சல்?

஋டயர்஢மர்ப்பு

இல்ம஧ளதல் ஌ணமற்஦ப௃ம் இல்ம஧. ஠ீங்கள் ஋மட
அனு஢பிக்களபண்டும் அல்஧து ஋டயல் துன்ப்ப்஢஝ளபண்டும் ஋ன்று
பிடயக்கப்஢ட்டிருக்கய஦ளடம அமட அனு஢பித்ளடம அடயல் துன்ப்஢ட்ள஝ம
ஆகளபண்டும். உங்கள் துன்஢ம் அல்ல்து இன்஢த்டயன் அநமபச்
கூட்ட்ளபம அல்஧து கும஦க்களபம ஋ப஥மலும் ப௃டிதமது.

இமட

அ஦யந்ட஢ின்னும் ஠ீங்கள் ஌ன் உங்கள் கம஧த்மடப௅ம் ச்கடயமதப௅ம்
கபம஧தில் அனயக்களபண்டும்.
஠யகழ்கம஧த்டயல் பமல௅ங்கள்.

க஝ந்ட கம஧த்மட ணற்வுங்கள்.

உங்கள் ப௃ல௅த்டய஦மணமதப௅ம்

ப்தன்஢டுத்டய உங்கநது ன஢மறுப்புகமந உங்கள் ப௃ன் அமப

21

ண஡ அமணடய
஋வ்பமறு

ளடமன்றுகயன்ற்஡ளபம அவ்பிடளண ஠யம஦ளபற்றுங்கள்.

஢஧ன்கமநக் கப஡ிக்க க஝வுள் ஒருபர் இருக்கய஦மர்.
஋஡க்கு ஋ன்஡ ள஠ரிடுகய஦து ஋ன்஢மடப் ப்ற்஦ய ஋ன்க்கு
கபம஧தில்ம஧.

ஆ஡மல் ஢ி஦ம஥ப் ஢ற்஦யத் டமன் ஋ன்க்குக் கபம஧

஋ன்று சய஧ர் னசமல்லுபர்.

இது இன்ன஡மரு பிட அ஦யதமமணதமகும்.

இவ்பமறு னசமல்஢பர்கள் டங்கமநத் டமங்களந ஌ணமற்஦யக்
னகமள்ல௃கய஦மர்கள். உங்கள் ணகநின் ம஢த்டயதக்க்க஥த்த்஡ம் ஢ற்஦யளதம
அல்ல்து உங்கள் ணகள் ளபறு ஒருபனு஝ன் ஓடிபிட்஝மள் ஋ன்஢து
஢ற்஦யளதம ஠ீங்கள் கபம஧ப்஢஝மடீர்கள். ஋ல்஧மபித்டயலும் பமழ்பின்
துக்கங்கமநக் கும஦ப்஢டற்கு உங்கநமல் ப௃டிந்ட அம஡த்மடப௅ம்
னசய்ப௅ங்கள்.

ஆ஡மல்

துநிக்கூ஝ கபம஧ப்஢஝மடீர்கள்.

ஒவ்னபமரு

ட஡ிண஡ிடனும் அபனும஝த பூர்ப஛ன்ம் பிமநபி஡மல்
ஆநப்஢டுகய஦மன். ( உ஧கயன் ஋ல்஧ம ஢குத்ட஦யவு பமடயகல௃ம் ஋ன்ன்
ளபட௃டுணம஡மலும் னசமல்஧ட்டும்) ஒருப஡து த்ம஧பிடயமத னகமஜச்ண

கூ஝ ணமற்஦ ஋ப஥மலும் ப௃டிதமது. “அ
னடமல்ம஧ளதம னகமடுக்கும்ள஢மது “அ
னசதல்஢டிகய஦மர்.

”, “ஆ ” வுக்கு உடபிளதம
” ப௃஧ம் க஝வுள்டமன்

“அ” னசதல் ஢டுபடயல்ம஧. (இல்ம஧, அது “ஆ’ பின்

பூர்ப஛ன்ம் பிமந ). ஒரு ப௃ம஦ இமட ஠ீங்கள் புரிந்து னகமண்஝மல்

஠ீங்கள் ணற்஦பர்கமநப் ஢ற்஦யளதம அல்஧து உங்கமநப் ஢ற்஦யளதம
கபம஧ப்஢஝ ணமட்டீர்கள். கபம஧ ச்கடயமத உ஦யஞ்சய ள஠஥த்மட
பஞமக்கு஦யது.

அது ள஢டித்ட஡ம். கபம஧ப்ப்டு஢பன் ஆன்ணீ க

பிடயகமநப் ஢ற்஦யத அ஦யதமமணமத னபநிப்ப்டுத்துகய஦மன்.
உங்கநப் ஢ற்஦ய ஋பருளண ஠மட்஝ம் னகமள்படயல்ம஧.
பிஷ்தத்மட ஠ன்கு ஠யம஡பில் னகமள்ல௃ங்கள்.

இந்ட

உங்கநது

ஒவ்னபமரு ளணமசணம஡ ஠யம஧மணதிலும் உங்கநது உடபிக்கு
உ஧கம் ஓடிபரும் ஋ன்று ஋டயர்஢மர்க்கடீர்கள். க஝வுநி஝ம் ஠ம்஢ிக்மக
னகமண்டு னடம஝ர்ந்து ப௃தற்சயதில் ஈடு஢டுங்கள். உங்கல௃க்கு க஝வுள்
துமஞ இருந்டமல் உ஧க்னணல்஧மம் ஋டயர்த்டமலும் ஠ீங்கள் னபற்஦ய

22

ண஡ அமணடய
அம஝பர்கள்.

ஆ஡மல் ஠ீங்கள் க஝வுமந இழ்ந்து உ஧கயன் உடபிமத
஋ல்஧மம் ன஢ற்஦மலும் ஠ீங்கள் ளடமல்பிளத அம஝பர்கள்.

஠஝ம஢ப் ன஢றுங்கள்.

அதுளப ணயகச்சய஦ந்ட னசல்பம்.

ன஢ற்று பிட்஝மல் ண஡ அமணடய உங்கல௃ம஝தளட.
உங்கநி஝ம் அம஡த்தும் இருக்கய஦து.

க஝வுநின்

அமடப்

இப்ன஢மல௅து

஢தம் ஓடிபிட்஝து. ஢஥஢஥ப்பு

ணம஦ந்து பிட்஝து.
அம஡த்டயலும் ஆண்஝பம஡க் கமட௃ங்கள்.

அம஡பரிலும்

அம஡த்டயலும் ஆன்ணீ க அள்பில் ஒருமணப்஢மட்ம஝ உஞருங்கள்.
஢ம஝ப்஢ின் ணற்஦பற்஦ய஝ணயருந்து ஠ீங்கள் ளப஦ல்஧. உங்கநி஝ம்
உள்ந அடயசதணம஡ பமழ்க்மகத் டத்துபத்டயன் ணற்ன஦மரு ன஢தள஥
க஝வுள். அமட பமழ்க்மக ஋ன்று அமனப௅ங்கள்.
த்த்துபம் ஋ங்கும் ஠யம஦ந்த்து.

஋ன்றும் உள்நது.

இந்ட அடயசத
கம஥ஞம் கமரிதம்

அற்஦து. ணகயழ்ச்சயதமதிருங்கள். உங்கநி஝ம் ஠ய஧வும் க஝வுல௃க்குப்
ன஢ருமண ளசர்க்கும் பித்த்டயல் சயந்டயப௅ங்கள், ள஢சுங்கள், ஠஝வுங்கள்.
கர ழ்ணகன் ஒருப஡ின் இ஧க்க்ண்ங்கநம஡ கதமண, இனயகுஞம்,
஌ணமற்றுத்த்஡ம், சுய்஠஧ம் ஆகயதபற்ம஦ ஒதுக்குங்கள்.
அம஡பரு஝னும் ஆன்ணள஠த ஒருமணப்஢மட்ம஝ உஞருங்கள். ள஠ரித
஢மமடதில் உங்கள் பமழ்க்மக னசல்ல்த் னடம஝ஙகும்.
ஆன்ணீ க ப௃ன்ள஡ற்஦ம் பிம஥பமதிருக்க்கும்.

உங்கள்

஠ீங்கள் பிரும்பும்

அம஡த்து ணன் அமணடயப௅ம் உங்கநி஝ம் ஠ய஧வும்.
டய஡ப௃ம் கமம஧தில் ஢டிக்மகமத பிட்டு ஋ல௅ந்டயருக்கும் ள஢மது
இ஥ண்டு ஠யணய஝ம் க஝வுநி஝ம் ஢ி஥மர்த்த்ம஡ னசய்ப௅ங்கள். உங்கமநப்
஢ம஝த்டபருக்கமக இந்ட ள஠஥த்மட ஠ீங்கள் ஒதுக்க஧மம் இல்ம஧தம?
இம஦பம! இன்று உணது பிருப்஢த்மட ஠யம஦ளபற்஦ ஋வ்பிடம் ஠ீர்
பிரும்புகர ஦ள
ீ ஥ம அவ்பிடம் ஋ன்ம஡ப் ஢தன்஢டுத்துப஥மக.

஠மன்

஋ன்ம஡ ஒன்றுணயல்஧டப஡மக ஆக்கய உங்கள் ன஢மறுப்஢ில் ஋ன்ம஡
ப௃ல௅க்கவும் பிட்டுபிடுகயள஦ன். ஢஧ பரு஝ங்கல௃க்கு ப௃ன் அகய஧
இந்டயத பமன஡ம஧யதில் ஠மன் ஒரு ஢ம஝ம஧ச் ளகட்ள஝ன்.

அடயல்

23

ண஡ அமணடய
ஒரு பரி இன்னும் ஋ன் ஠யம஧பில் இருக்கய஦து.

அம஡பரும் அமட

஢டுக்மகதி஧யந்து ஋ல௅ந்டயருக்கும் ப௃ன் உச்சரிக்க஧மம்.

ஆஜ் ம஫஭ி கதி

து஫ஹா஭ி ஆ஭தி பன்ஜா஬் ( இன்று ஋ன் பமழ்க்மக உணக்கு ஠மன் னசய்ப௅ம்
) இமட ஠ீங்கள் னசமன்஡மல், ஠மள்

ஆ஥த்டயதமக் அமணதட்டும்

ப௃ல௅பதும் உங்கள் ஢ி஥மர்த்த்ம஡மத ஠யம஡வு கூர்ந்டமல் டப஦ம஡
னசதல் னசய்படற்கு ப௃ன்னும் டடுணம஦ய பில௅ம் ப௃ன்னும் ஠ீங்கள்
ஒரு ப௃ம஦க்கு இருப௃ம஦ சயந்டயப்஢ீர்கள். அன்ம஦த டய஡த்டயன்
ப௃டிபில் ஢கபமனுக்கு

஠ீங்கள் னசலுத்தும் ணமம஧தில் அடயகணடயகம்

பூக்கள் அமணப௅ம் பித்த்டயல் அடயகம் ஠ல்஧ னசதல்கநமல் அன்ம஦த
டய஡த்மட ஠ய஥ப்புபர்கள்.

பமழ்க்மகதில் ள஠ரிடும் ஒவ்னபமரு அனு஢பத்மடப௅ம் அது பரும்
பித்த்டயள஧ளத ஌ற்றுக் னகமள்ல௃ங்கள். ப௄ட௃ப௄ட௃க்கமடீர்கள்.
஋ரிச்ச்ல் னகமள்நமடீர்கள்.

பருந்டமடீர்கள்.

ணகயழ்ச்சய அம஝தவும்

ளபண்஝மம். அமணடயதமதிருங்கள். னசதலும் பிமநவும்
஋ப்ன஢மல௅தும் அன்஦ம஝ பமனபில் உண்டு.

இப்ன஢மல௅து ஠ீங்க்ள்

சயரித்டல் ஢ின்஡ர் ஠ீங்கள் அழ்ளபண்டிதிருக்கும்.

டீத ஋ண்ஞத்து஝ன்

஋மடப்ப்ற்஦யதமபது ஠ீங்கள் ணகயழ்ச்சய னகமண்஝மல், ஠ீங்கள்
னடமல்ம஧மத பிம஧ னகமடுத்து பமஙினகௌகய஦ீர்கள்.

சம்ணம஡

த்ம஥ப்஢஥ப்஢ில் ஠ீங்க்ள் ஒரு ணண்ளணட்ம஝ உருபமக்க பிரும்஢ி஡மல்
ளபறு ஌டமபது ஒரு இ஝த்டயல் ஠ீங்கள் பூணயமதத் ளடமண்டி ணண்
஋டுக்க ளபண்டிதடமதிருக்கும். ஢ள்நம் இன்஦ய ளணடு இல்ம஧.
கண்ஞர்ீ இன்஦ய கநிப்பு இல்ம஧. ஋ன்ளப தமண்டும் சண஠யம஧தில்
இருங்கள். ஋ப்ன஢மல௅தும் அ஝க்கணமக் இருங்கள். ஋க்கநிப்ம஢ப௅ம்,
சயரிப்ம஢ப௅ம் ணற்றும் டற்கம஧யகணமம் கபம஧மத ணம஦க்கும்
ணகயனயச்சயமதப௅ம் பி஝ அ஝க்கம் ளண஧ம஡து.
உங்கள் பமழ்தில் ஒவ்னபமரு ஠யகழ்ச்சயமதப௅ம் இம஦ப஡து
பிருப்஢ணமக ஋ற்றுனகமள்நக் கற்றுக் னகமள்ல௃ங்கள். இம஦பம உணது
பிருப்஢ளண ஠யகல௅ம். பமழ்மகதில் ஠யகல௅ம் ஒவ்னபமரு ஠யகனயச்சயக்கும்

24

ண஡ அமணடய
இதுளப உங்கள் ஒள஥ ஢ி஥டயச் னசத஧மக இருக்கட்டும். உங்க்நது
உண்மணதம஡ ஠ண்஢ன் க஝வுளந. அபள஥ உங்கநது ணயகப்ன஢ரித
஠஧ம் பிரும்஢ி.

உங்கமந உருபமக்க, டயருத்ட, னசம்மணப்ப்டுத்ட,

அப஥து பிருப்஢த்மட ஠ல்஧னடமரு கருபிதமக இரு஠து னசதல்஢டுத்ட,
஠ல்஧து, டீய்து ஆகயத ஢ல்ளபறு அனு஢பங்கமந அபர் உங்கல௃க்கு
டருகய஦மர். அபர்து னடய்பக
ீ க஥ஙகநமல் உங்கமந டயருத்டய அமணக்க
அனுணடயத்து பிடுங்கள்.

உங்க்மந அப஥து ன஢மறுப்஢ில்

பிட்டுபிடுங்கள்.
ள஢மரி஝ளபண்஝மம். ஋டயர்க்க ளபண்஝மம். க஝வுநின் இச்மசதமல்
உங்கமந உருபமக்க பிட்டு பிடுங்கள்.

ஊனயப் ன஢ரும் கமற்஦யல்

஠ீங்கள் ஒரு துரும்஢மக ஆகய பிடுங்கள்.

அப஥து இச்மச

னசதல்஢டுகய஦து ஋ன்஢மட ஠ீங்கள் உஞர்ந்டமல்டமன். ண஡ிடனும஝த
அம஡த்து ப௃தற்ச்சயகமந இதக்குபது க஝வுநின் இச்சம சக்டயளத
஋ன்ப்மட ஠ீங்கள் உஞர்ந்டமல் டமன் இவ்பமறு ஠ீங்கள் ஆகப௃டிப௅ம்.
஢ஞிவு ஢஧ப஡ம்

அல்஧. அதுளப ஢஧ம்.

஢ஞிவு அடயகணம஡மல்

ச்கடயப௅ம் அடயகரிக்கும். க஝வுநது இச்மசக்கு ஠ீங்கள் ஋டயர்ப்புத்
னடரிபிக்கத்டமல் உங்கநது பமழ்க்மகப௅ம் னசம்மணதமகச் னசல்லும்.
அடயல் ஋ந்டபிட சயக்கலும் இ஥மது.

உங்கள் பிருப்஢ம் ணற்றும்

ப௃தற்சயதமல் ஠ீங்கள் ஋மடப௅ம் சமடயக்க ப௃டிதமடடமல் அங்ளக
஋வ்பிட ளடமல்பிப௅ம் இ஥மது. னபற்஦ய஝த்மட ள஠மக்கய கமற்று
஢மதபது ள஢மல் ஆஞபம் அகன்஦ உங்கல௃க்குள்ளந இம஦ அருள்
ணற்றும் ஆற்஦ல் ஢மய்படமல் உங்கள் பமழ்க்மக ணயகன஢ரும்
னபற்஦யதமக அமணப௅ம் இதுளப ஠யதடய.
அகய஧ உ஧கப௃ம் டங்கநது ள஢மகத்டயற்கமகளப ஢ம஝க்கப்஢ட்டுள்நது.
அம஡த்தும், அம஡பரும் இப்ப்஥ந்ட உ஧கயல் டங்கநது
பிருப்஢த்டயற்கயஞங்களப னசதல்஢஝ ளபண்டும். அபர்கநது
டயட்஝த்டய஦கு உ஧கம் ப௃ல௅பதும் இஞங்க ளபண்டும் ஋ன்று ண஡
அமணடய அற்஦ ணக்கள் கற்஢ம஡ னசய்பது டம஡ அடிப்஢ம஝தம஡

25

ண஡ அமணடய
டப஦மகும்.

இந்ட உ஧கடய஧யருந்து இ஡஢த்மடப் ஢ினயந்னடடுக்க

ப௃தம஧மடீர்கள்.

அமடபி஝ ஠ல்஧ ஢மம்஢ின் ஢ல்஧யலுருந்து ஠ீங்கள்

அணயருத்த்மட ஋டுத்து பி஝ப௃டிப௅ம். ளடமல்பி, ஌ணமற்஦ம், க஧க்கம்,
துன்஢ம், இபற்ம஦த் டமன் ஠ீங்கள் சந்டயப்஢ீர்கள்.

அமடபி஝

உ஧க்த்டயன் உண்மண ஠யம஧மதப் புரிந்து னகமள்ல௃ங்கள். உங்கள்
அனு஢பத்டயற்கமக உங்கள் பநர்ச்சயக்கமக் உருபமக்கப்஢ட்஝து இந்ட
உ஧கம். ஒவ்னபமரு அனு஢பத்டயன் ப௄஧ம் புத்டயசம஧யதமக
ஆன்ணீ கத்டயல் ஢ல௅த்டப஥மக ணமறுங்கள்.

அனு஢பளண கல்பி. ட஡து

இன்ப்த்டயற்கமக இந்ட உ஧கம் உண்஝மக்கப் ஢ட்டிருக்கய஦து ஋ன்று
஠யம஡ப்஢பன் ப௃ட்஝மளந. அ஡ித்தம், அ஬றகம், ள஧மகம்,
அசம஬படம், துக்கம஧தம். உங்கள் ணம஦ த௄ல்கமந ஢க்டயப௅஝ன்
஢டிப௅ங்கள். அபற்஦யன் ள஢மடம஡கமந தமண்டும் ஠யம஡ப௅ங்கள்.
அடன்஢டி பமல௅ங்கள். இமடத் டபி஥ ண஡ அமணடயக்கு ளபறு
ணமர்களண கயம஝தமது.
இறுடயதமக இந்ட உ஧கம் ப௃ல௅க்கவும் ன஢மய்தம஡து ஋ன்஢மட
஠ம்புங்கள். அம஡த்து ணகமன்கல௃ம் ஒள஥ கு஥஧யல் டயட்஝பட்஝ணமக
இந்ட பிதப஭மரிக உ஧கம் னபறும் க஡வு஧களண. உ஧க
அனு஢பளண ஋ன்று கூ஦யப௅ள்ந஡ர். அபர்கள் டமங்களந அனு஢பித்து
உஞர்ந்ட ஢ி஦குடமன் இந்ட உ஧கம் அ஠யத்டயதம், தூத உஞர்ளப
஠யத்டதம் ஋ன்று கூ஦யப௅ள்ந஡ர்.

அபர்கள் ப௃ட்஝மள்கள் அல்஧.

அல்஧து ஠ீங்கள் அனு஢டயக்கும்ள஢மது கூ஝ இஃத்ம஡த்தும் ன஢மய்ளத.
஠மன் தூத உஞர்வு னசமரு஢ி ஠மள஡ க஝வுள் ஋ன்று னசமல்லுங்கள்.

26

ண஡ அமணடய
அ஡஢ர்களந!
இச்சயறு த௄ம஧ப் ஢ிடித்து பிட்டீர்கள் அல்஧பம! டயரும்஢ட டயரும்ப்ப்
஢டிப௅ங்கள்.஋ப்ன஢மல௅னடல்஧மம் உங்கள் பமழ்பில் ஢ி஥ச்ச்ம஡கள்
ளடமன்஦ய உங்கநது ண஡ அமணடய கும஧கய஦ளடம அப்ன஢மல௅னடல்஧ம்
இமட ஠யடம஡ணமக்ப் ஢டிப௅ங்கள். ஢டித்ட஢ின் ஠ீங்கள் ஢டித்டபற்ம஦
ப௃டிந்ட அநவு னசதல் ஢டுத்ட ப௃ம஡ப௅ங்கள். உங்கநது ண஡
அமணடய கூடும்.
உங்கள் ஠ண்஢ர்கல௃க்கும் இமடப் ஢டிக்க்க் னகமடுங்கள். ப௃டிந்டமல்
஠ீங்களந இந்த௄ம஧ அச்சயட்டு ஆதி஥கஞக்கயல் பி஠யளதமகம்
னசய்தல்஧ம். இது ஒரு ணமன஢ரும் ஜம஡ய்கஜணமகும்.
உங்கல௃க்கு இம஦பன் ஋ல்஧ம ஠஧ன்கமநப௅ம் அருள்பம஥மக.

சயபம஡ந்ட ஠யம஧தம்.

70, ள஢ச்சய அம்ணன் ஢டித்தும஦.
டிளக. ஠ம஥மதஞன்.
ணதும஥ – 625001

ஆசயரிதர் இணதகர டம்.

27

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful