P. 1
Mru Strategic

Mru Strategic

|Views: 300|Likes:
Published by Iulia Palcau

More info:

Published by: Iulia Palcau on Jun 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/27/2014

pdf

text

original

I. Informaţii generale 1.1.

Date de identificare a cursului Date de identificare curs şi contact tutori: Numele cursului – Managementul strategic al resurselor umane Codul cursului – EMM 204 Anul, Semestrul – anul 1, sem. II Tipul cursului – Obligatoriu sau opţional (în funcţie de specializare) Pagina web a cursuluiwww.econ.ubbcluj.ro Tutori - Conf. dr. Codruţa Osoian - Asist.drd. Monica Zaharie Adresa e-mail tutori codruta.osoian@econ.ubbcluj.ro monica.zaharie@econ.ubbcluj.ro

Date de contact ale titularului de curs: Nume: Conf.univ.dr. Codruţa Osoian Birou: sala 251, sediul Fac. de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor, str. Teodor Mihali 58-60 Telefon: 0264-418652, int. 5847 Fax: 0264-412570 E-mail: codruta.osoian@econ.ubbcluj.ro Consultaţii: Miercuri, 14-15 Joi, 11-12

1.2. Condiţionări şi cunoştinţe prerechizite Înscrierea la acest curs nu este condiţionată de parcurgerea altor discipline anterioare. Însă, în vederea desfăşurării unei activităţi performante pe parcursul cursului, este recomandată participarea la disciplinele Managementul Resurselor Umane şi Managementul Muncii, din cadrul programelor de nivel licenţă, sau la alte cursuri introductive, training-uri, în domeniul Managementului Resurselor Umane, şi/sau experienţă profesională în domeniu. Scopul parcurgerii anterioare a unei forme de instruire este de a familiariza cursantul cu informaţiile teoretice de bază din domeniul MRU, astfel încât această fundamentare, să îi permită înţelegerea la un nivel superior a abordării strategice a acestui domeniu şi aplicarea la nivel practic a informaţiilor dobândite. Pentru cursanţii care nu ating acest nivel minim recomandat sau pentru cei care doresc reactualizarea cunoştinţelor se indică parcurgerea a cel puţin unuia din titlurile indicate în cadrul bibliografiei pentru această disciplină. 1.3. Descrierea cursului Conţinutul acestei discipline a fost astfel elaborat, încât să vină în sprijinul celor preocupaţi de aplicarea la locul de muncă a principiilor care stau la baza managementului resurselor umane, cât şi al celor care doresc să profeseze în acest domeniu. Structura cursului se axează pe următoarele aspecte definitorii: managementul resurselor umane - abordare strategică, strategii de asigurare şi plasare a resurselor umane, proiectarea/reproiectarea posturilor, evaluarea performanţelor profesionale, strategii de creştere a performanţelor angajaţilor. 1

Pornind de la fundamentele aplicării elementelor de management al resurselor umane în mediul organizaţional, prin informaţiile de actualitate pe care le oferă, cursul va ghida studenţii spre identificarea de strategii concrete de eficientizare a activităţii angajaţilor la locul de muncă. 1.4. Organizarea temelor în cadrul cursului Succesiunea temelor predate pe parcursul cursului urmează o organizare logică, pornindu-se de la o prezentare a ceea ce înseamnă managementul strategic al resurselor umane, urmărindu-se introducerea graduală a principalelor noţiuni teoretice şi practice necesare a fi asimilate de către masteranzi. Se continuă cu o prezentare a etapelor de evoluţie a domeniului, astfel încât cursanţii să înţeleagă stadiul actual la care se găseşte acesta. Ulterior, se analizează succesiv, în mod detaliat, fiecare din ariile de intervenţie ale acestui domeniu. În acest mod, cursanţii vor dobândi atât o imagine de ansamblul a domeniului, cât şi cunoştinţele şi competenţele necesare aprofundării acestuia. În timpul parcurgerii conţinutului disciplinei, se ating următoarele etape: • Însuşirea strategiilor, metodelor şi instrumentelor implicate în managementul strategic al resurselor umane; • Deprinderea mecanismelor şi tehnicilor de evaluare a rentabilităţii aplicării strategiilor de management al resurselor umane; • Fundamentarea bazei ştiinţifice a masteranzilor pentru formarea unui raţionament profesional autentic în sfera managementului strategic al resurselor umane. Pentru facilitarea înţelegerii informaţiilor şi ideilor prezentate, în timpul parcurgerii suportului de curs, cursanţii sunt invitaţi să consulte sursele bibliografice la paginile indicate. În situaţia în care cursanţii nu reuşesc să acceseze materialele bibliografice sugerate, aceştia sunt invitaţi să contacteze titularul de curs sau tutorii disciplinei. Studenţii vor dobândi după absolvirea acestei discipline următoarele competenţe:  Capacitatea de a diferenţia abordarea strategică a Managementului resurselor umane de cea tradiţională, operaţională şi conştientizarea importanţei şi avantajelor acestei abordări;  Reflectarea în principalele activităţi ale MRU a aspectelor definitorii privind abordarea strategică;  Abilitatea de a aplica un raţionament strategic în domeniul Managementului resurselor umane;  Capacitatea de a analiza şi propune alternative strategice în recrutarea şi selecţia resurselor umane, proiectarea (reproiectarea) posturilor, evaluarea performanţelor, recompensarea angajaţilor  Abilitatea şi capacitatea de a alege alternativele privind creşterea performanţelor angajaţilor.

1.5.

Formatul şi tipul activităţilor implicate de curs

2

Parcurgerea celor 5 module va presupune atât întâlniri faţă în faţă, cât şi muncă individuală. Întâlnirile de curs pentru care prezenţa este facultativă, reprezintă un sprijin direct acordat dumneavoastră. În cadrul acestora vă vom oferi prezentări contrase a principalelor informaţii, folosind mijloace audio-vizuale, explicaţii alternative, răspunsuri la întrebările pe care ni le veţi adresa. Activitatea individuală a cursanţilor este responsabilitatea fiecăruia dintre masteranzi, presupunând parcurgerea materialelor bibliografice obligatorii şi rezolvarea lucrărilor de verificare. Reperele temporale ale perioadelor în care veţi realiza sarcinile individuale sunt monitorizate de către noi prin intermediul calendarului disciplinei. Modalitatea de notare şi, respectiv, ponderea acestor activităţi obligatorii în nota finală vă sunt precizate în secţiunea politica de evaluare şi notare precum şi în cadrul fiecărui modul. Pe scurt, având în vedere particularităţile învăţământului la distanţă dar şi reglementările interne ale CFCID al UBB parcurgerea şi promovarea acestei discipline presupune antrenarea masteranzilor în următoarele tipuri de activităţi: a. întâlniri de curs – pe parcursul semestrului vor fi organizate două întâlniri faţă în faţă; prezenţa la aceste întâlniri este facultativă b. lucrări de evaluare care vor fi rezolvate şi respectiv trimise tutorilor în conformitate cu precizările din calendarul disciplinei c. forumul de discuţii – acesta va fi monitorizat de echipa de tutori şi supervizat de titularul disciplinei. 1.6. Materiale bibliografice obligatorii Sursele bibliografice au fost astfel stabilite încât să ofere completări din perspectiva abordării naţionale, dar şi internaţionale, asupra managementului strategic al resurselor umane. În plus, materialele bibliografice indicate urmează formatul tip manual, ceea ce facilitează parcurgerea informaţiilor de interes pentru oricare din temele studiate. Astfel, în funcţie de modulul la care, în mod individual a ajuns fiecare cursant, este indicată consultarea capitolelor corespunzătoare din cadrul bibliografiei obligatorii: 1. Anthony, P., W., Human Resource Management – A Strategic Approach, the Dryden Press, Forth Worth, USA, 1999 (Mod de accesare: biblioteca existentă la Catedra de management) 2. Armstrong, M., Managementul resurselor umane-manual de practică, Ed. CODECS, Bucureşti, 2003 (Mod de accesare: biblioteca existentă la Catedra de management) 3. Mello, A., J., Strategic Human Resource Management, South-Western College Pub., USA, 2005 (Mod de accesare: biblioteca existentă la Catedra de management) 4. Osoian , C., Managementul resurselor umane – abordare strategică (în curs de editare) 1.7. Materiale şi instrumente necesare pentru curs Pe parcursul derulării cursului se vor utiliza următoarele resurse: - calculator conectat la internet - acces la resursele bibliografice (ex: abonament la Biblioteca facultăţii) - acces la echipamente de imprimare, fotocopiere

3

În cadrul acestor sarcini acordate studenţilor se va urmări dezvoltarea abilităţii de analiză critică a informaţiilor predate la curs. iar ulterior întâlnirii. corelate cu obiectivele cursului. iar în cea de-a doua întâlnire se vor parcurge informaţiile corespunzătoare celei de a doua jumătăţi a suportului de curs (modulele III-V). În cadrul primei întâlniri se va parcurge prima jumătate a conţinutului suportului de curs (modulele I-II). • 50% pentru conceperea şi prezentarea unui studiu de caz (fiecare masterand poate opta pentru firma asupra căreia se adresează). • 30% pentru examenul bazat pe un test teoretic. este indicată rezolvarea sarcinilor şi exerciţiilor aferente fiecărui modul parcurs. care trebuie respectat pentru ca lucrarea să poată fi notată. Evaluarea performanţelor profesionale 5. studenţilor li se recomandă să parcurgă capitolele corespunzătoare temelor abordate la fiecare întâlnire din cel puţin una din sursele bibliografice indicate.1. Pe parcursul cursului. care vor fi afişate la avizierul facultăţii. 4 . se va facilita orientarea cursului asupra aspectelor de fineţe din conţinutul disciplinei şi se va permite concentrarea pe modalităţile de aplicare la nivel practic a informaţiilor deja parcurse. Pentru fiecare sarcină care se ia în calcul la nota finală se va anunţa un termen limită. de a aplica informaţiile însuşite. se recomandă parcurgerea de către student a suportului de curs pus la dispoziţie încă de la începutul semestrului. La finalul fiecărei etape de examinare se fac cunoscute masteranzilor criteriile şi baremul detaliat de notare. Titularul de curs va anunţa datele de curs. Politica de evaluare şi notare Evaluarea studenţilor se va realiza conform detalierii de mai jos: • 20% pentru implicarea în dezbaterea problemelor teoretice cuprinse în programa analitică şi prezentarea opiniilor proprii privind studiile de caz transmise pe email sau prin intermediul platformei online puse la dispoziţia masteranzilor. Strategii de asigurare şi plasare a resurselor umane 4. În acest mod. pe parcursul întâlnirilor se vor da exemple de subiecte de examinare.8. dar şi datele exacte de predare a temelor şi sarcinilor date. de a realiza analize comparative a temelor abordate. Proiectarea şi reproiectarea posturilor 3. Calendar al cursului În cadrul celor 4 module ale acestui curs vor fi abordate următoarele teme: 1. pentru fiecare din acestea. studenţii vor primi sarcinile care vor fi realizate ca teme şi care vor fi predate până la data anunţată.9. Strategii de creştere a productivităţii muncii Pe parcursul derulării disciplinei. 1. Pe lângă informaţia teoretică. anterior întâlnirilor programate. De asemenea. În vederea eficientizării acestor întâlniri faţă în faţă. În prealabil. Managementul resurselor umane – abordare strategică 2. masteranzii vor trebui să dobândească competenţa de a aplica la nivel practic cunoştinţele dobândite. sunt programate 2 întâlniri faţă în faţă cu toţi masteranzii înscrişi la curs.

examen on line) în funcţie de tipul dizabilităţii cursantului.Rezultatele finale vor fi puse la dispoziţia studenţilor prin afişaj electronic.12.10. mediate de reţeaua internet.Feedbackul pentru activitatea la disciplină se va acorda atât prin intermediul punctajelor obţinute pe parcurs.Orice material elaborat de către studenţi pe parcursul activităţilor va face dovada originalităţii. .Orice tentativă de fraudă sau fraudă depistată va fi sancţionată prin acordarea notei minime sau. . 1. în anumite condiţii prin exmatriculare. Vom urmări facilitarea accesului egal al tuturor cursanţilor la activităţile didactice. în limita posibilităţilor. conţinutul şi metodele de transmitere a informaţiilor. 1. . Lectura fiecărui modul şi rezolvarea la timp a lucrărilor de evaluare garantează nivele înalte de înţelegere a conţinutului tematic şi sporesc şansele promovării cu succes a acestei discipline. Fiecare student poate solicita feedback suplimentar prin contactarea titularului sau a tutorilor prin email. cât şi prin intermediul notelor finale (feedbackul se va da în timpul întâlnirilor faţă în faţă şi/sau prin comunicarea acestuia pe internet). cu tutorii si respectiv titularul de disciplină. Studenţi cu dizabilităţi: Titularul cursului si tutorii îşi afirmă disponibilitatea.Contestaţiile se vor soluţiona în maxim 24 de ore de la afişarea rezultatelor. precum şi modalităţile de evaluare (examen oral. coroborată cu secvenţe de dialog. Elemente de deontologie academică Se vor avea în vedere următoarele detalii de natură organizatorică: . de a adapta la cerere. 1.11. Studenţii ale căror lucrări se dovedesc a fi plagiate nu vor fi acceptaţi la examinarea finala. Strategii de studiu recomandate: Se recomandă masteranzilor o planificare foarte riguroasa a secvenţelor de studiu individual. 5 .

6 .

ABORDARE STRATEGICĂ 2. managementul resurselor umane şi management strategic al resurselor umane şi implicit cu rolul şi evoluţia acestora.1. politici şi proceduri de resurse umane Să cunoască aspectele definitorii şi caracteristicile managementului strategic al resurselor umane 2.Managementul strategic al resurselor umane 7 .Managementul resurselor umane .1 MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE.2 Schema logică a modulului Personal = Resurse umane Strategii. Suportul de curs Modulul 1 2.1.1 Scopul şi obiectivele modulului: Modulul intitulat „Managementul resurselor umane – abordare strategică” va trebui să familiarizeze masterandul cu conceptele de management de personal. politici şi proceduri de resurse umane . politici şi proceduri de resurse umane. Masteranzii trebuie să cunoască obiectivele şi activităţile de resurse umane. La finalul acestui modul masteranzii trebuie: • • • • Să cunoască originile şi dezvoltarea managementului resurselor umane Să cunoască diferenţele dintre managementul tradiţional de personal şi managementul resurselor umane Să înţeleagă noţiunile de strategii. De asemenea se urmăreşte înţelegerea şi diferenţierea dintre managementul tradiţional de personal/managementul resurselor umane şi managementul strategic al resurselor umane. să fie capabili să diferenţieze şi să formuleze strategii.II.

activităţile specifice domeniului. dar. ca unic deţinător al capitalului. Proprietarul. P. Din ce în ce mai mulţi meşteşugari au fost nevoiţi să angajeze un număr tot mai mare de calfe şi ucenici. Au fost introduse maşini noi şi noi metode de fabricaţie menite să crească producţia. Oamenii de la conducere au fost nevoiţi să instaureze noi reguli. semănând din ce în ce mai mult cu nişte fabrici. cât. 8 . de obicei la domiciliu. vizând îndeosebi latura tehnico-organizatorică şi numai tangenţial aspectele manageriale. În primul rând. În anii 1600 şi 1700 oamenii erau organizaţi în sistemul meşteşugăresc (breaslă). producţia de bunuri şi servicii era realizată de grupuri mici de muncitori. Etapa managementului ştiinţific La începutul anilor 1900 o serie de schimbări importante au fost instituite la nivelul fabricilor. ş. Munca era supervizată de un maistru meşteşugar.3 Conţinutul informaţional detaliat 2. Se disting astfel mai multe etape de dezvoltare a managementului resurselor umane. de fapt. Etapa empirică Etapa empirică îşi are începuturile în cele mai vechi timpuri şi include preocupările în domeniu până la sfârşitul secolului al XIX –lea. şi funcţia de organizare a muncii. Conform acestui sistem. au apărut alte probleme. deoarece în această calitate. Cu timpul. avea un dublu rol şi statut. numărul angajaţilor a crescut vertiginos. Fiecare dintre aceşti maiştrii meşteşugari avea câţiva ucenici şi calfe (salahori) care prestau munca. bazate pe intuiţie. mai ales.2. Acest sistem a rezistat timp de peste 200 de ani. p. prin urmare.a. Prin urmare..1.3. Originile şi dezvoltarea managementului resurselor umane Managementul resurselor umane a evoluat în timp. pe lângă rezolvarea tuturor celorlalte sarcini. Date fiind aceste condiţii. odată cu creşterea producţiei. W. Toate aceste schimbări care au avut loc la nivel de producţie au condus la realizarea Revoluţiei Industriale. cel mai experimentat şi mai priceput dintre calfele din subordinea sa era cel care îl putea înlocui. produsele aveau o calitate net superioară şi erau realizate mult mai repede decât ar fi făcut-o chiar şi cei mai pricepuţi meşteşugari.. Unele din aceste reguli presupuneau o creştere a nivelului de specializare în muncă ceea ce însemna desfăşurarea de acţiuni şi activităţi repetitive şi monotone. Numai atunci când maistrul meşteşugar se pensiona. regulamente şi procedee care să-i ajute să controleze angajaţii şi procesul de producţie. Spaţiile de muncă au devenit tot mai largi. Dar. Prin urmare.1. modul de abordare. nu existau nici divergenţe legate de nivelul de plată al fiecăruia şi de recompensele care se acordau. El era acela care împărţea sarcinile de lucru şi contabiliza munca fiecărui muncitor. Activităţile de resurse umane erau empirice. atât în ceea ce priveşte conceptele.1. nu existau confuzii în ceea ce priveşte succesorul la conducere şi.. introducerea de maşini specializate necesita echipe de oameni care să lucreze cu acestea. 11). (Anthony. cererea pe piaţă a crescut tot mai mult iar sistemul meşteşugăresc nu a mai putut face faţă şi a trebuit să fie înlocuit. exercita. în mici fabrici. 1999. Maşinile care determinau automatizarea muncii au început să fie din ce mai mult folosite. tradiţie şi bun simţ.

. de a realiza un profit mai mare pentru companiile care le pun în aplicare. Scopul iniţial al cercetătorilor a fost acela de a măsura relaţia dintre condiţiile de muncă şi productivitatea muncii. (Anthony. 12). implicit. cei mai reprezentanţi cercetători ai acestei perioade au fost: • Frederick Taylor • Frank Gilbreth şi Lillian Gilbreth Deşi părea complicat la început. Este interesant de menţionat faptul că această perioadă în care s-a insistat pe focalizarea asupra relaţiilor interumane a constituit temelia actualelor programe de atragere. P. ş. W. Western Electric Company le-a cerut lui Elton Mayo şi Fritz Roethlisberger să stabilească ce anume ar trebui să se facă pentru obţinerea unei creşteri a productivităţii muncitorilor din fabricile Hawthorne Works. 1999.. în fazele de dezvoltarea a acestui domeniu. Chicago. de motivare a angajaţilor – programe care au fost concepute pentru a determina creşterea productivităţii angajaţilor şi. Concluzia studiului întreprins a fost aceea că interacţiunea cu oamenii şi atenţia acordată muncitorilor de către cercetători au determinat o creştere a productivităţii muncii acestora. posibilităţi de relaxare. Teoriile marilor specialişti în domeniul managementului au avut contribuţii/influenţe semnificative la dezvoltarea MRU. Aceştia supravegheau desfăşurarea „programelor pentru bunăstarea şi relaxarea angajaţilor” (deschiderea de biblioteci. 11). p.Prin urmare.. Cercetătorii din domeniul managementului secolului XX au avut o influenţă deosebită în dezvoltarea MRU. asistenţă medicală şi de sănătate) (Anthony. au fost angajaţi secretari responsabili de bunăstarea personalului. p. W. managementul ştiinţific s-a dovedit a fi un instrument eficient pentru conducerea companiilor. pentru a compensa faptul că depersonaliza mediul de lucru. care se ocupa de „mulţumirea” 9 . Deşi au fost aduse numeroase critici la adresa acestui nou mod de a conduce datorită faptului că muncitorii erau văzuţi ca nişte unelte de lucru şi nu ca oameni. Totuşi. O serie de cercetători ai acestei perioade au avut contribuţii semnificative asupra dezvoltării MRU şi anume: • Abraham Maslow • Frederick Herzberg • Douglas McGregor • Thomas Peters şi Robert Waterman • Henry Mintzberg • Rosabeth Moss Kauter Etapa managementului personalului Aşa cum am menţionat. De asemenea putem afirma că s-a descoperit astfel rolul structurii informale în cadrul organizării formale..a. P.. în anii anteriori companiile au avut în cadrul lor un post rezervat celui care lucra numai pentru angajaţi. ş. 1999. Etapa administrării personalului Următorul pas important pentru dezvoltarea domeniului resurselor umane a fost făcut la sfârşitul anilor 1920 şi începutul anilor 1930: studiile de la Hawthorne. pe fondul acestor achiziţii au ieşit la iveală marile companii manufacturiere şi s-a dezvoltat ceea ce astăzi se numeşte managementul ştiinţific. se poate afirma totuşi că managementul ştiinţific a contribuit la creşterea productivităţii muncitorilor..a. programe de asistenţă financiară.

Pe măsură ce au fost adoptate legi care restrângeau tot mai mult drepturile angajatorilor şi ale angajaţilor.P. care diferenţiază Managementul resurselor umane de managementul personalului (Tab. de a stabili salariile săptămânale şi de a determina standardele conform cărora se făceau creşterile salariale şi erau acordate primele. ş. Etapa managementului resurselor umane Un punct de reper important a fost atins în 1981 când MRU a fost introdus ca şi disciplină de studiu în cadrul masteratului MBA de la Harvard. De-a lungul timpului.. (Manolescu. Conceptul „managementul resurselor umane” a fost şi este subiectul unor dezbateri considerabile. 1999. 13). „managementul personalului” etc. Astfel s-a conturat formarea unei întregi unităţi responsabile – unui grup de secretari îi revenea responsabilitatea de a trasa sistemul de plată. p. În tabelul următor vom evidenţia aspectele semnificative credem noi.. cei care ocupau posturile de asistenţi sociali aveau obligaţia de a fi mereu la curent cu noile legi. O mare parte din această controversă provine din absenţa unei formulări precise. şi de a determina impactul acestora asupra organizaţiilor. într-o unitate completă. p. De atunci MRU a fost predat în multe şcoli şi universităţi de business din toată lumea. pentru ceea ce s-a numit tradiţional „administrarea personalului”.a personalului i-au revenit din ce în ce mai multe îndatoriri.. „conducerea activităţilor de personal”. fiind consideraţi sinonimi de mulţi specialişti în domeniu şi oameni de afaceri. 30). postului de secretar pe probleme de bunăstare . precum şi a acordului asupra semnificaţiei acestui concept. iar filosofia de bază şi conţinutul acestuia sunt destul de controversate. Fiecare dintre aceste „ramuri” s-au constituit ulterior. Este important de înţeles faptul că sfera conceptului de management al personalului nu coincide cu sfera conceptului de management al resurselor umane. Managementul resurselor umane este un termen relativ recent..1. A. W. funcţională – unitatea de personal (Anthony. „relaţiile industriale”. „dezvoltarea angajaţilor”. 2001.a.) 10 .asistent social . mai modern. Un alt grup avea ca sarcini de lucru angajarea de personal şi pregătirea muncitorilor şi alt grup se concentra asupra negocierilor cu sindicatul pentru a încheia contracte cât mai avantajoase. În Marea Britanie şi alte ţări (inclusiv România) sunt însă utilizaţi ambii termeni. În SUA termenul Managementul resurselor umane a fost utilizat de mai mulţi ani ca o alternativă a Managementului personalului. Există în prezent o oarecare controversă cu privire la diferenţa dintre Managementul de personal şi Managementul resurselor umane. pe măsura apariţiei lor. 1.acestora: secretarul pe probleme de bunăstare.

nevoi. etc. promovare. selecţie. salarizare.Tab.) se intercondiţionează şi trebuie să facă parte din ansamblul procesului de management al oamenilor. etc. comportamente. salarizare. etc. bazându-se pe evaluarea postului. administrarea salariilor.) erau neconectate între ele şi conduse ca activităţi independente fiind strict în responsabilitatea managerului de personal  Managementul de personal este operaţional. aceasta fiind considerată chiar o afectare a autorităţii şefilor ierarhici 11 . concedieri. transferuri. selecţie. bazându-se pe evaluarea performanţelor  Activitatea de evaluare a performanţelor este esenţială în deciziile de promovare.1.  Angajaţii nu sunt stimulaţi să aibă iniţiative. ca masă de oameni care trebuie să muncească în schimbul salariului  Activităţile de personal (recrutare. MRU este şi responsabilitatea managerilor de linie  MRU încorporează activităţi de personal dar sunt grupate în arii largi şi strategice: recrutarea şi selecţia sunt încorporate în activitatea de „Asigurarea cu resurse umane” care cuprinde şi activităţi de planificare a resurselor umane. Trainingul şi perfecţionarea angajaţilor face parte din procesul de „Dezvoltare a resurselor umane” (Organizaţii care învaţă) care trece peste procesul de „specializare de dragul specializării”cu acces controlat la cursuri Recompensarea angajaţilor presupune conceperea şi implementarea sistemului de recompense care pune accent şi încurajează buna performanţă  Proiectarea posturilor se bazează pe munca în echipă şi flexibilitate  Principul fundamental în salarizare este în funcţie de rezultatele obţinute. pensionări. angajări temporare. cu personalităţi. 1. relaţiile cu angajaţii  Angajaţii sunt abordaţi ca individualităţi.  Iniţiativa angajaţilor este susţinută şi chiar promovată prin sistemul de salarizare. cu multe gradaţii fixe  Activitatea de evaluare a performanţelor este formală şi nesemnificativă în deciziile de promovare. etc. evaluare. Managementul personalului vs managementul resurselor umane Managementul personalului Managementul resurselor umane  Angajaţii sunt abordaţi în mod global. concentrat pe aspectele tehnice şi activităţi independente de genul: recrutare. etc.  Proiectarea posturilor se bazează pe diviziunea muncii şi specializare  Principiul fundamental în salarizare este în funcţie de munca depusă. training. selecţie. evaluare. calităţi specifice  Fiecare activitate (recrutare.

deciziile şi practicile manageriale orientate spre factorul uman. Într-o încercare de definire a managementului resurselor umane apreciem că acesta cuprinde toate activităţile. menţinerea. Zilele în care departamentul resurselor umane era considerat ca un departament de personal „cosmetizat” care ţinea registre.Câteva dintre definiţiile Managementului resurselor umane date de specialişti din ţară şi străinătate argumentează faptul că nu există o definiţie unanim acceptată. lucru care ar fi practic şi imposibil de atins. 2. ca activitate ce se subordonează obiectivelor strategice ale firmei. În aceste condiţii planificarea organizaţională a devenit o necesitate vitală pentru competitivitatea şi succesul fiecărei organizaţii. deoarece. • Aceste idei au diferite rădăcini şi nu se pot încadra într-un singur context de cunoştinţe şi abordări coerente şi de sine stătător.2.1. având drept obiective: asigurarea. În organizaţiile de succes funcţiunea de resurse umane este dezvoltată pentru a îndeplini un rol de partener strategic. Activităţile acestui departament implică prognoză. Temă de reflecţie 1 Prezentaţi şi discutaţi în maxim o pagină diferenţele dintre activitatea unui birou de personal şi activitatea unui departament de resurse umane. planificare şi diagnoză. Rolul managementului resurselor umane a evoluat considerabil în ultimii ani. Conţinutul managementului resurselor umane este dat de ansamblul activităţilor de resurse umane care reflectă politicile şi procedurile conducerii în privinţa personalului. administra angajaţii dintr-o organizaţie sunt depăşite. Strategii. întocmea acte. 12 . Orice organizaţie care continuă să folosească funcţiunea resursei umane doar pentru aceste sarcini administrative nu înţelege contribuţia la performanţă pe care acestea o au în organizaţie. politici şi proceduri de resurse umane Contextul economic şi social actual impune oricărei organizaţii (indiferent de modul de organizare şi funcţionare) pe lângă reacţia rapidă la schimbări şi prevederea acestora. Putem concluziona că MRU s-a născut ca şi concept din mai multe surse şi că se evidenţiază trei puncte importante: • MRU are la bază o colecţie de idei din sec XX. • Dezvoltarea MRU continuă şi azi. dosare.3. aşa cum am amintit mai devreme mediul în continuă schimbare impune mereu modificări şi lărgirea sferei de cuprindere. dezvoltarea şi folosirea eficientă a resurselor umane dintr-o organizaţie precum şi optimizarea relaţiilor dintre acestea. Etapa managementului strategic al resurselor umane Este etapa actuală în evoluţia managementului resurselor umane în care activitatea de management al resurselor umane este abordată şi înţeleasă strategic.

de aceea. p. legalitatea operaţiilor. Strategiile de resurse umane servesc drept fundament pentru elaborarea politicilor de resurse umane care la rândul lor susţin realizarea strategiilor de resurse umane în fiecare din domeniile principale ale managementului resurselor umane.3. proceduri şi instrucţiuni de lucru).1. nefiind aceleaşi. Managementul strategic al resurselor umane – caracteristici şi aspecte definitorii Abordarea strategică a managementului resurselor umane presupune abandonarea gândirii şi a practicilor vechi şi focalizarea mai mult pe latura strategică decât pe cea operaţională.. etc. clare. de ex. acestea sunt expresia obiectivelor urmărite şi a mijloacelor folosite. politici. 2001. Scopul regulilor este acela de a produce ordine în desfăşurarea activităţii organizaţiei. este necesar ca acestea să fie utile. Temă de reflecţie 2 Daţi exemple de strategii.Planificarea este procesul de stabilire a obiectivelor organizaţiei şi de identificare a strategiilor necesare pentru a atinge aceste obiective. termene mai apropiate decât obiectivele generale. de ex. • obiectivele strategice de resurse umane au. relevante pentru tipul de activitate al organizaţiei şi scrise (în regulamentul intern. strategia de resurse umane va trebui să prevadă asigurarea cu personal a filialei până în martie 2009. 005-006): • obiectivele strategice de resurse umane decurg din cele generale ale organizaţiei. existând totuşi anumite particularităţi (Rentrop & Straton. productivitatea muncii. • în stabilirea modalităţilor de acţiune din cadrul strategiei de resurse umane trebuie să se prevadă corelarea cu celelalte strategii pe domenii de activitate. fiind un ghid de orientare şi acţiune pentru cei care îşi asumă responsabilităţi manageriale. fişa postului. acestea trebuie respectate atât de către angajaţi cât şi de către angajator. în general. dacă obiectivele strategice generale se referă la cote de piaţă. A nu se confunda politicile cu regulile din cadrul organizaţiei. eficienţă economică. iar una dintre modalităţile de acţiune este deschiderea unei noi filiale în oraşul „x” în martie 2009. Procedurile reprezintă paşii ce trebuie întreprinşi pentru atingerea obiectivelor stabilite.3.. Politicile sunt principii de gândire şi acţiune în cadrul organizaţiei. dacă un obiectiv general este obţinerea unui profit de 10 mil. Regulile sunt norme de conduită cu rolul de a stabili clar obligaţiile angajaţilor în cadrul raporturilor de muncă. Managementul strategic al resurselor umane presupune 13 . proceduri şi reguli de resurse umane 2. concrete. Strategia de resurse umane face parte integrantă din strategia organizaţiei şi îndeplinirea ei este o condiţie a succesului strategiei la nivel de organizaţie. Elementele componente ale strategiei de resurse umane nu diferă faţă de elementele generale ale strategiei. pentru eficienţa regulilor stabilite în cadrul organizaţiei. motivare. etc. cifre de afaceri. euro în anul 2010. cele de resurse umane au în vedere asigurarea cantitativă şi calitativă de personal.

..transformarea funcţiunii de resurse umane într-o prioritate a organizaţiei şi integrarea tuturor programelor şi politicilor de resurse umane în cadrul strategic al acesteia. 14-19): • • • • • • • Recunoaşterea impactului mediului extern Recunoaşterea impactului pe care îl are competiţia şi dinamica pieţei forţei de muncă Focalizare pe termen lung şi flexibilitate Alegere şi fermitate în luarea deciziilor Importanţă acordată tuturor angajaţilor Integrare la nivelul strategiei generale Toţi managerii sunt manageri de resurse umane Bariere în calea Managementului strategic al resurselor umane Deşi managementul strategic al resurselor umane este o abordare actuală a managementului resurselor umane cu influenţe benefice asupra eficienţei şi eficacităţii organizaţionale. W. din partea managerilor generali. a valorii resurselor umane într-o perspectivă strategică. motiv pentru care se consideră a avea un grad mare de risc investiţia în acestea.. • A doua barieră pentru managementul strategic al resurselor umane îl constituie faptul că mulţi manageri de resurse umane nu sunt capabili să gândească strategic. etc. • Altă barieră în calea managementului strategic al resurselor umane este cuantificarea multora dintre beneficiile şi realizările programelor de resurse umane.. programele care nu au o cuantificare imediată şi directă (cum ar fi de exemplu programele de team-building. F. de motivare a angajaţilor. • Altă barieră este lipsa de apreciere.. având în vedere cunoaşterea segmentată a afacerii. motiv pentru care orizontul de timp la care se raportează este scurt. 2006. multe organizaţii întâmpină o serie de dificultăţi pentru o asemenea abordare (Mello. • Puţini manageri se văd şi în rolul de manageri de resurse umane şi sunt preocupaţi mai mult de aspectele tehnice ale domeniului în care activează şi mai puţin de aspectele umane. Temă de reflecţie 3 Discutaţi caracteristicile şi barierele abordării strategice a MRU 14 . J.) este posibil să nu fie agreate şi chiar abandonate. pp. • Resursele umane nu sunt proprietatea organizaţiei (acestea se pot transfera oricând la o altă organizaţie).167-168): • Majoritatea organizaţiilor se concentrează pe performanţa curentă. pp. De-a lungul timpului au fost evidenţiate o serie de caracteristici ale abordării strategice a managementului resurselor umane şi anume (Anthony. ş. P.a.

Transforming Your Job & Your Company for the New Information Society. politicile. Managementul resurselor umane. menţinerea. Guild Publishing. deciziile şi practicile manageriale orientate spre factorul uman. 6. Carpatica.. 2002. London. 10-19. Ilieş. De asemenea. Aberdene P. Human Resource Management. Bucureşti. 1997. Strategic.. Sumar În cadrul acestui modul s-a realizat o prezentare de ansamblu a conţinutului domeniului Managementul Resurselor Umane şi a evoluţiei în timp a acestuia. J. A. au fost clarificate diferenţele dintre strategia. J. I. pp.. 2. Managementul resurselor umane cuprinde toate activităţile. 10.a. Mello. ş. a. 1999.5. 2006. Naisbitt. Palgrave Macmillian.. Ed. Sarcini şi teme ce vor fi notate Prezentaţi şi exemplificaţi în cadrul a maxim 2 pagini rolul strategic al managementului resurselor umane 2.. W... pp.. 2003.. D.2.. Cluj-Napoca. J. pp... Nica. P. Forth Worth. Managementul strategic al resurselor umane presupune transformarea funcţiunii de resurse umane într-o prioritate a organizaţiei şi integrarea tuturor programelor şi politicilor de resurse umane în cadrul strategic al acesteia. Cluj-Napoca. L. Human Resource Management.1.. SouthWestern . ş. Economică. 1985. 7-25 4. pp.70-76 15 . ş. The Dryden Press. Ilieş. C. Managementul firmei. E. Guest. Human Resource Management. Management general. Anthony. A.. 1987. regulile şi procedurile din domeniul resurselor umane. Thomson.a strategic approach. 503-521 5. Bibliografie modul 1. pp.. P. Managementul resurselor umane. Ed.. CODECS. R. 2003.). pp. Dacia.a.160-168 9.3-47 3. Osoian. Risoprint. Human Resource Management and Industrial Relations..1. Bucureşti. Ed. (coord. 24(5). Theory and Practice. 2-20 8..6.. Bratton. Journal of Management Studies. Managementul resurselor umane-manual de practică. J. Armstrong. Gold. . Abordarea strategică a managementului resurselor umane presupune abandonarea gândirii şi a practicilor vechi şi focalizarea mai mult pe latura strategică decât pe cea operaţională. Mathis. Rusu. M. Mihuţ.. 2006.. pp. L. 3-109 2. dezvoltarea şi folosirea eficientă a resurselor umane dintr-o organizaţie precum şi optimizarea relaţiilor dintre acestea. I.York... 5-25 7. New.4. având drept obiective: asigurarea. Cluj-Napoca. Lazăr. pp. C. Ed. pp. 10-20. pp. USA. Ed. Petelean. Re-inventing the Corporation.1.

Blackwell Business. Principles of Human Resource Management: An Active Learning Approach. A. Price. J. London. Thomson Learning. p. p.. Storey. 11 16 . USA. 2000.11.16 12. Human Resource Management: A Critical Text. 2001..

La finalul acestui modul. a avantajelor şi dezavantajelor lor. cursanţii trebuie:  Să cunoască conceptele de proiectare şi reproiectarea posturilor.2 PROIECTAREA ŞI REPROIECTAREA POSTURILOR 2. Să cunoască etapele pentru realizarea cadrului strategic necesar reproiectării posturilor de muncă. Recapitularea conceptelor prezentate anterior Dacă în cadrul primului modul au fost prezentate şi delimitate conceptele managementul personalului. cel de-al doilea modul va trece în revistă două procese importante în MRU şi anume proiectarea şi reproiectarea posturilor.2.2. 17 . precum şi a oportunităţii utilizării uneia sau alteia dintre acestea.1. Aceste activităţi nu pot fi desfăşurate fără o analiză amănunţită a posturilor existente.Modulul 2 2.    2. Să cunoască tehnicile de reproiectare a posturilor. organizaţionali şi comportamentali cu influenţă asupra acestui proces. Să cunoască principiile strategice cu rol de ghid în proiectarea posturilor. factorii de mediu. managementul resurselor umane şi managementul strategic al resurselor umane.2. respectiv a proiectării posturilor nou înfiinţate. a cunoaşterii principiilor strategice cu rol de ghid în procesul de proiectare a posturilor de muncă şi al creării cadrului strategic necesar reproiectării posturilor de muncă. Scopul şi obiectivele modulului: Parcurgerea acestui modul urmăreşte cunoaşterea tehnicilor de reproiectare a posturilor.

precum şi metodele/procedurile ce vor fi folosite pentru îndeplinirea acestora. relaţiile care trebuie să existe între ocupantul postului şi superiorii.a. • Factori de mediu În ceea ce priveşte proiectarea posturilor.2. p.1. Schema logică a modulului Proiectarea postului Reproiectarea postului Factori de mediu Etape Factori de influenţă Factori organizaţionali Factori comportamentali Tehnici de reproiectare 2.. Conţinutul informaţional detaliat 2. 18 . calităţile şi cunoştinţele necesare titularului postului respectiv şi recompensele ce i se cuvin acestuia. P. ş. o combinaţie a caracteristicilor/sarcinilor mai multor posturi cu scopul de a rezulta unul singur.. organizaţionali şi comportamentali (Anthony. Proiectarea/reproiectarea posturilor: concept şi factori de influenţă Proiectarea postului este procesul prin care se stabilesc sarcinile.. W.4.2. 1999. Decizia legată de proiectarea unui post (în faza iniţială) şi reproiectarea postului (ulterior) nu trebuie să fie luată în grabă deoarece managerii trebuie să ţină cont de o serie de factori şi anume: factori de mediu. Reproiectarea postului este procesul de modificare a conţinutului. recompenselor postului şi implicit a calităţilor necesare titularului postului. autoritatea şi responsabilităţile ce vor fi alocate unui anumit post.3.4. • Factori organizaţionali În cadrul factorilor organizaţionali ne referim la automatizarea şi tehnologia de ultimă generaţie şi la posibilitatea integrării trans-funcţionale (cross-functional): este un amestec. subordonaţii sau colegii săi. 295).2. factorii de mediu cu incidenţă directă asupra acestui proces se referă la legislaţia în vigoare şi perspectivele sociale.2.

ar fi următoarele: .). fie atât cu caracteristicile angajaţilor cât şi a tehnologiei. potrivirea indivizilor sau grupurilor de indivizi cu procesele tehnologice existente astfel încât obiectivul principal al organizaţiei să fie îndeplinit. aspiraţiile ce-l caracterizează pe angajat şi recompensele pe care le oferă postul determină motivaţia individului de a se angaja în comportamentul cerut de post. De exemplu organizaţiile care investesc sume considerabile în achiziţionarea de utilaje şi echipament tehnologic modern trebuie să ţină cont de acest capitol când reproiectează un post. calităţile. Este foarte important a pune de acord caracteristicile oamenilor cu cele ale postului. calificarea unei persoane determină capacitatea acesteia de a realiza ceea ce firma stabileşte ca obiective pentru postul respectiv. Modelul sociotehnic presupune compatibilizarea. Dacă o persoană nu este pe un post potrivit aspiraţiilor şi nevoilor sale. În esenţă această strategie presupune constituirea de grupuri de lucru autonome care înţeleg şi recunosc importanţa integrării sistemului social cu sistemul tehnologic. . sau postul poate fi modificat astfel încât să existe o cât mai mare compatibilitate între acestea.programe de instruire şi perfecţionare a angajaţilor.promovarea şi transferul în cadrul organizaţiei. calificarea şi aptitudinile persoanei respective.1. alegerea potrivită a persoanelor pentru un post vacant pare o problemă simplă.reproiectarea postului (modificarea cerinţelor şi recompenselor postului). ea poate fi înlocuită. Corespondenţa dintre nevoile. 19 . La prima vedere. Managerii trebuie să hotărască direcţia în care vor acţiona şi care este abordarea cea mai potrivită. Aceste două sisteme sunt interdependente şi exercită influenţe una asupra celeilalte (Fig. . Corespondenţa dintre cerinţele postului şi cunoştinţele (studiile). Principalele activităţi prin care se poate realiza concordanţa angajat-post. 2. ►Corelarea posturilor cu tehnologia existentă şi caracteristicile angajaţilor Această abordare poartă denumirea de sistem socio-tehnic.recrutarea şi selecţia corespunzătoare. Aceasta pentru că în general se iau în considerare doar cerinţele postului în ceea ce priveşte cunoştinţele (studiile). ►Corelarea posturilor cu tehnologia existentă Caracteristicile tehnologiei existente reprezintă adesea unul din principalele criterii de care ţine cont un manager în decizia de proiectare/reproiectare a posturilor. alegând candidaţii care se potrivesc cel mai bine cerinţelor postului. . aptitudinile şi cunoştinţele titularilor posturilor respective (concordanţa angajat-post). fie pentru a fi compatibile cu tehnologia existentă.• Factori comportamentali Proiectarea şi reproiectarea posturilor se poate face fie pentru a se potrivi cu nevoile. ► Corelarea posturilor de muncă cu caracteristicile/nevoile angajaţilor (Concordanţa angajat-post) Managementul resurselor umane trebuie să realizeze în cele mai bune condiţii concordanţa angajat-post.

G.1. pg. Codecs. Tehnici de proiectare/reproiectare a posturilor Aşa cum se poate observa în fig. 2.2. să controleze şi să îşi administreze munca proprie. rotaţia. A. 2. există o mare varietate de alternative în proiectarea/reproiectarea posturilor de muncă. lărgirea şi îmbogăţirea posturilor sunt principalele aspecte de care trebuie să se ţină cont atunci când se pune problema proiectării şi reproiectării posturilor de muncă. Ed.Cultura organizaţională SISTEMUL SOCIAL Oamenii Echipele Relaţiile Rolurile SISTEMUL TEHNIC Instalaţiile de producţie Dotările Procesele de producţie Activităţile Mediul extern Fig. În unele situaţii însă. Sistem socio-tehnic Sursa: Cole.2. Specializarea posturilor. 2000. Temă de reflecţie 1 Prezentaţi importanţa şi implicaţiile factorilor comportamentali în proiectarea/reproiectarea posturilor. se impun abordări în proiectarea / reproiectarea posturilor care presupun formarea echipelor de muncă. 118 Această abordare a oferit o autonomie extraordinară grupurilor şi echipelor de muncă. Bucureşti..2.. a grupurilor de lucru autonome şi a cercurilor calităţii. Managementul personalului.2. tuturor angajaţilor cărora li s-a permis să proiecteze.4.. 20 .

de aceeaşi dificultate şi de aceeaşi responsabilitate.2. utilizând în general cunoştinţe/calificări mai mari decât cele necesare anterior. Rotaţia posturilor (extindere pe orizontală) Rotaţia posturilor nu presupune schimbarea conţinutului posturilor ocupate de angajaţi ci rotaţia angajaţilor dintr-un post într-altul pentru o anumită perioadă de timp. implicând de obicei o serie de operaţii accesibile unor persoane mai puţin pregătite. şansa de a lua decizii.Tehnici de proiectare / reproiectare individuală Specializarea posturilor Rotaţia posturilor Lărgirea posturilor Tehnici de proiectare / reproiectare a posturilor Tehnici de proiectare / reproiectare de grup Echipele de lucru Grupurile de muncă autonome Cercul calităţii Îmbogăţirea posturilor Fig. Echipele de lucru 21 .2. sarcinile vor fi simple şi uşor de rezolvat necesitând un minimum de abilităţi din partea angajaţilor. Îmbogăţirea posturilor (lărgirea pe verticală) Un post este îmbogăţit când i se dau angajatului o responsabilitate mai mare. Variante de proiectare / reproiectare a posturilor Specializarea posturilor Specializarea (simplificarea) postului reprezintă abordarea tradiţională a proiectării / reproiectării postului. Activităţile au o complexitate redusă. Lărgirea postului (extindere pe orizontală) Lărgirea postului este exact opusul specializării (simplificării) postului. autonomie. constând în adăugarea unor sarcini apropiate de sarcinile deja alocate postului (creşte anvergura postului). Postul simplificat sau specializat va avea o anvergură redusă.

etc. în deplină concordanţă cu obiectivele generale ale organizaţiei respective.Echipa de lucru reprezintă un grup de angajaţi desemnaţi a îndeplini o sarcină complexă. În esenţă. a pauzelor de odihnă. Echipa de lucru are un supervizor/şef de echipă care verifică şi supraveghează întreaga operaţiune. Un grup de lucru autonom este cel căruia i-a fost desemnat îndeplinirea unui obiectiv complex. abilităţile şi flerul de care au nevoie în acest scop. Specialiştii consideră că formarea echipelor de lucru autonome este un prim pas în recunoaşterea importanţei integrării sistemului social cu sistemul tehnic. lucrând fără supraveghere directă. termenele limită. a modului de realizare. oferindu-i-se totodată un înalt grad de control asupra sarcinilor de îndeplinit. să îşi asume rolul de liant între grupurile pe care le conduc şi managerii organizaţiei respective. Echipe (grupuri) de lucru autonome Această tehnică presupune faptul că echipei i se trasează sarcina îndeplinirii unui obiectiv şi i se oferă libertatea de control a propriei activităţi. Obiectivul de bază al unei echipe de lucru este de a implementa dezvoltarea posturilor de muncă la nivel de grup de lucru. În plus. Şeful de echipă trebuie să se concentreze pe instruirea şi consilierea oamenilor din subordinea sa în timp ce realizează conexiunea permanentă între munca depusă de angajaţi şi obiectivul echipei – implicit şi al organizaţiei (de exemplu: firmele din domeniul construcţiilor folosesc cu succes echipa de lucru având ca obiectiv construirea unei case). îşi împart singuri atribuţiile de muncă. controlul acesteia şi monitorizarea îndeplinirii obiectivelor stabilite (toate aceste activităţi revin chiar membrilor grupurilor). în acelaşi timp. uneori pot decide chiar asupra distribuirii recompenselor. Ei îndeplinesc în principal rolul de consultanţă. etc. rezolvă problemele de producţie. Membrii echipei sunt cei care decid ordinea activităţilor ce se vor desfăşura. priorităţilor. cercul calităţii presupune existenţa unei echipe formată din 7-10 angajaţi şi supervizori care se întâlnesc la intervale regulate de timp (de obicei o dată pe săptămână 22 . Aceste grupuri de lucru autonome trebuie să fie administrate şi conduse de către o persoană competentă care nu are drept sarcini organizarea muncii. Unele echipe de muncă autonome beneficiază chiar de libertatea de a-şi alege proprii membri. ritmului şi timpului de muncă. îşi stabilesc programul de lucru. distribuirii sarcinilor şi a modului de alocare a resurselor. implicit. motiv pentru care trebuie să fie persoane cu pregătirea. Cercurile calităţii Cercul calităţii constă în întâlniri regulate ale membrilor unui grup de angajaţi şi supervizori cu scopul de a discuta pe marginea problemelor apărute în controlul calităţii produselor şi găsirii de soluţii. Managerii grupurilor de lucru autonome trebuie să monitorizeze în schimb orice modificare la nivel organizaţional care ar putea afecta coeziunea şi consistenţa grupurilor şi. aceşti manageri trebuie să fie capabili de a ajuta dezvoltarea acestor grupuri în aşa fel încât munca lor să fie de calitate superioară şi.

G. Temă de reflecţie 2 Analizaţi tehnicile de proiectare/reproiectare individuală a posturilor din punct de vedere al oportunităţii. la rândul lor.) au susţinut că relaţia dintre caracteristicile principale ale unui post şi stările psihologice este mediată de nevoia individuală de dezvoltare.Oldham (fig.Hackman şi R.sau lună) pentru a dezbate problemele apărute după realizarea controlului calităţii şi pentru a găsi soluţii. tehnicistă. influenţează rezultatele personale ale muncii lor şi implicit pe cele organizaţionale. avantajelor şi dezavantajelor acestora. 2. În mod similar. Autorii modelului caracteristicilor postului sugerează de fapt şi descriu modul în care diferitele caracteristici ale postului pot provoca apariţia unor stări psihologice importante. Ca o urmare firească. deoarece oamenii sunt diferiţi şi au capacităţi. care. de creştere în carieră.3. Autorii modelului J. 2001. trebuie avut în vedere faptul că diferenţele 23 . de provocare permanentă.4. ce are în vedere următoarele aspecte (Manolescu. stările psihologice generează o serie de efecte pozitive la nivelul personalului şi implicit al procesului de muncă. În acelaşi timp însă. A. • nivel minim de calificare. relaţia dintre stările psihologice şi efectele la nivel de personal şi la nivelul procesului de muncă este moderată de acelaşi factor: nevoia individuală de dezvoltare. conduc la stabilirea unor stări psihologice. p. posibilităţi şi nevoi diferite.2. Nevoia individuală de dezvoltare se traduce în dorinţa de formare continuă. Acest model presupune o listă de caracteristici specifice posturilor de muncă şi care.3. Principii strategice cu rol de ghid în procesul de proiectare a posturilor de muncă Abordarea clasică a proiectării posturilor este o metodă raţional-analitică. Tendinţa actuală este de a depăşi această abordare clasică în proiectarea posturilor care nu are în vedere problematica deosebit de complexă a satisfacerii nevoilor personalului şi implicit a motivării acestuia deoarece s-a constatat că sporirea eficienţei muncii în general şi a productivităţii în special nu poate fi obţinută prin ignorarea aspectelor umane al muncii.R.2. • timp minim pentru îndeplinirea sarcinilor. 201): • grad maxim de specializare a muncii. • grad minim de flexibilitate sau de libertate pe post. Unul dintre cele mai comprehensive cadre pentru realizarea unui program de proiectare a posturilor este modelul caracteristicilor generale ale posturilor de muncă. • grad maxim de utilizare a maşinilor. la rândul lor..

3. Modelul caracteristicilor posturilor de muncă elaborat de Hackman şi Oldham oferă managerilor o serie de principii care să servească la creşterea dimensiunilor şi importanţei posturilor.4. fiecare principiu.2. nevoile. dorinţele şi aspiraţiile celui care îl ocupă..Modelul caracteristicilor postului ( Hackman şi Oldham) Aplicaţiile modelului caracteristicilor postului propus de Hackman şi Oldham au demonstrat că folosirea acestui model în cadrul organizaţiilor are ca efect creşterea gradului de satisfacţie a angajaţilor şi îmbunătăţirea performanţei în muncă. 24 . influenţează una sau mai multe caracteristici.individuale pot duce la reacţii individuale diferite. după cum se poate observa în fig. CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE POSTULUI Varietatea abilităţilor Identitatea sarcinilor Importanţa sarcinilor STĂRI/ASPECTE PSIHOLOGICE CRITICE REZULTATE CU PRIVIRE LA ANGAJAŢI ŞI LA PROCESUL MUNCII Motivaţia internă ridicată a muncii Satisfacţie ridicată Semnificaţia şi importanţa resimţită visa-vis de munca prestată Autonomia Responsabilitatea resimţită pentru rezultatele muncii Calitate superioară a rezultatelor muncii Absenteismul scăzut Fluctuaţie redusă Conexiunea inversă (Feed-back) Cunoaşterea / conştientizarea rezultatelor activităţii Dorinţa de dezvoltare şi afirmare manifestată de angajaţi Fig. De aceea în proiectarea posturilor trebuie realizată o compatibilitate între caracteristicile unui post de muncă şi abilităţile.2.

Creşterea pe verticală – angajaţilor li se dau mai multe responsabilităţi.2.W. după cum se poate observa în fig. Crearea unităţilor de muncă – transformarea diverselor sarcini de muncă în unităţi semnificative ale procesului de muncă. 3..Modelul caracteristicilor posturilor de muncă elaborat de Hackman şi Oldham oferă managerilor o serie de principii care să servească la creşterea dimensiunilor şi importanţei posturilor.4. Human Resources Management – A Strategic Approach. mai mult control şi autonomie asupra propriei activităţi/munci. 4. 1999. pg. de nivelul calitativ al acesteia şi de eventualele fluctuaţii care apar la acest nivel. 25 . Combinarea sarcinilor – sarcinile de muncă existente combinate cu sarcini specializate formează un modul de muncă mai amplu.a.2. Stabilirea relaţiilor cu clienţii – stabilirea de relaţii directe între angajaţi şi clienţii care cumpără produsele şi serviciile companiei.4.USA. fiecare principiu. influenţează una sau mai multe caracteristici.. Principii strategice oferite de modelul caracteristicilor postului de muncă Sursa: Anthony.. Dryden Press. Principalele caracteristici ale postului 1. s. 5.P.308. 2. Canale de feedback deschise – creşterea feedbackului legat de aprecierea muncii pe care angajaţii o prestează. Varietatea abilităţilor Identitatea sarcinilor Importanţa sarcinilor Autonomia Conexiunea inversă (Feedback) Fig.

2.5.. 2. Cadrul strategic necesar pentru reproiectarea posturilor de muncă Specialiştii în domeniu afirmă cu convingere că pentru garantarea succesului reproiectării posturilor este necesară parcurgerea unor paşi (etape) importanţi pentru realizarea cadrului strategic necesar implementării acestei activităţi (fig. PASUL I Recunoaşterea nevoii de schimbare PASUL II Selectarea tipului de intervenţie PASUL III Diagnosticul sistemului de muncă şi al contextului PASUL IV Analiza costurilor/beneficiilor ce derivă din schimbările propuse PASUL V Luarea deciziei PASUL VI Pregătirea/planificarea reproiectării posturilor PASUL VII Implementarea programului de reproiectare PASUL VIII Intervenţii complementare PASUL IX Evaluarea reproiectării posturilor 26 .4.).Temă de reflecţie 3 Exemplificaţi în cadrul unei fişe de post principiile strategice oferite de modelul caracteristicilor postului de muncă în legătură cu principalele caracteristici ale postului.2.4.

2. Modulul prezintă detaliat factorii de mediu. Ed. 1999.. G. Bibliografie modul 1. pentru facilitarea învăţării. 200.5. Managementul personalului. Anthony. Chişu. 3952 4. A. . CODECS. 2003.2. 2005. 2. pp.. 110-125.. Ed.247-257 3. Ed.. Elaboraţi o fişă de post pentru postul Economist-referent recrutare selecţie dezvoltare în cadrul Departamentului de Resurse Umane al unei organizaţii cu 350 angajaţi. pp. pg. V. Managementul resurselor umane-manual de practică.a strategic approach. IRECSON. W. Managementul resurselor umane. Manolescu. M. Forth Worth.. Cole. Prezentaţi în cadrul a maxim o pagină 2 situaţii în care este necesară reproiectarea postului. pp. A. a. Bucureşti. 2. 2. ş. salarii şi…beneficii. 27 . Posturi.. Sumar Modului al doilea oferă o prezentare a activităţilor de organizare a resurselor umane.Temă de reflecţie 4 Exemplificaţi în cadrul unei organizaţii etapele necesare pentru realizarea cadrului strategic necesar reproiectării posturilor de muncă. Codecs. punând accentul pe modalităţile şi tehnicile de elaborare a fişelor de post şi pe elementele strategice care stau la baza proiectării şi reproiectării posturilor într-o organizaţie. Armstrong.. Ed. 2001.7. P. Bucureşti.6.2. Human Resource Management.290-305. Economică. Bucureşti. 168-220.. 2. Bucureşti.2. A. Sarcini şi teme ce vor fi notate În vederea eficientizării activităţii masteranzilor la această disciplină. The Dryden Press. pp. 5. cursanţii vor avea de realizat următoarele sarcini individuale: 1. organizaţionali şi comportamentali care trebuie avuţi în vedere în etapa decizională privind proiectarea unui post (în faza iniţială) şi reproiectarea postului (ulterior)..

28 .

Să cunoască etapele selecţiei resurselor umane. STRATEGII DE ASIGURARE ŞI PLASARE A RESURSELOR UMANE 2. La finalul acestui modul.2.3.3. de descrierea şi specificaţia postului respectiv.Strategii de asigurare şi plasare a resurselor umane” va trebui să dovedească masterandului importanţa acestei activităţi de resurse umane. recrutarea şi selecţia resurselor umane. precum şi a etapelor necesare în acest proces.1 Scopul şi obiectivele modulului: Modulul intitulat . tehnicile de reproiectare a posturilor şi elementele strategice care stau la baza acestor procese. căutăm şi alegem resursele umane în cadrul organizaţiei constituie element cheie al îndeplinirii/neîndeplinirii obiectivelor strategice ale organizaţiei. 2. Recapitularea conceptelor prezentate anterior În cadrul modului anterior au fost prezentate procesele de proiectare respectiv reproiectare a posturilor. 29 . Masterandul va cunoaşte alternativele strategice în planificarea resurselor umane. Modul în care planificăm. În urma parcurgerii modulului masteranzii vor dobândi cunoştinţele necesare implementării unui sistem de asigurare a resurselor umane în concordanţă cu obiectivele strategice ale organizaţiei. urmează să fie alese acele persoane care corespund cel mai bine profilului postului vacant şi organizaţiei din care va face parte.3.Modulul 3 2. Să cunoască sursele şi metodele de recrutare a resurselor umane. dar şi cu bugetul disponibil al departamentului de resurse umane şi al organizaţiei în general. cursanţii trebuie:     Să înţeleagă importanţa planificării resurselor umane. multitudinea metodelor de recrutare şi etape ale selecţiei resurselor umane. Să cunoască alternativele strategice în ceea ce priveşte recrutarea şi selecţia resurselor umane. În funcţie de fiecare post disponibil..

4.3. sau.3. Scopul planificării resurselor umane este acela de a obţine şi păstra personalul necesar (atât ca număr cât şi din punct de vedere al calificărilor şi aptitudinilor) precum şi de a anticipa şi rezolva problemele legate de surplusul sau deficitul de personal. păstrare sau disponibilizare a personalului din cadrul organizaţiei.1 Planificarea resurselor umane Planificarea resurselor umane reprezintă un proces continuu şi sistematic de analiză şi identificare a necesarului de resurse umane în raport cu cerinţele viitoare de forţă de muncă pentru îndeplinirea obiectivelor organizaţiei. managementul strategic al resurselor umane presupune în mod obligatoriu planificarea resurselor umane.proactivă/reactivă .3. precum şi elaborarea strategiilor de dezvoltare. fiind o activitate esenţială în dezvoltarea strategiilor de resurse umane şi implicit în dezvoltarea şi aplicarea strategiei organizaţionale. 30 .flexibilitate Alternative strategice în planificarea RU Alternative strategice de recrutare şi selecţie Etape ale selecţiei Metode şi surse de recrutare 2. în cel mai bun caz aceasta se concentrează pe necesităţile de personal pe termen scurt. 2001 p. fără a o raporta la planurile pe termen lung ale organizaţiei.. Conţinutul informaţional detaliat 2.2. Evident că această practică aparţine acelor organizaţii care abordează managementul tradiţional al resurselor umane.4.3. Această practică managerială mai puţin dorită este consecinţă a faptului că planificarea resurselor umane nu este integrată pe deplin în planificarea organizaţională (Manolescu. utilizare. Schema logică a modulului Bugetul alocat . A.legătură slabă/integrată cu planul strategic . În cele mai multe organizaţii din ţara noastră nu se realizează planificarea resurselor umane. 246).formalitatea planului .

foarte clar constituit. atunci este foarte important să se investească timp şi energie în planificarea resurselor umane. într-o oarecare măsură. managerii dispun de o serie de alternative strategice în ceea ce priveşte acest proces (Anthony. decizia presupune fie anticiparea necesităţilor viitoare şi planificarea sistematică a rezolvării acestora în avans. În ceea ce priveşte orizontul de timp pentru care se face planificarea resurselor umane. planificarea resurselor umane poate fi complet integrată la nivelul strategiei generale adoptate de organizaţia respectivă. Evident.. Dacă bunul cel mai de valoare al unei organizaţii constă în oamenii ei.Este puţin probabil ca organizaţiile să supravieţuiască într-un mediu concurenţial şi cu competitivitate crescândă dacă ignoră planificarea resurselor umane. se asigură că întotdeauna va exista numărul dorit de angajaţi bine pregătiţi la care să poată apela oricând este nevoie. Bineînţeles că este de preferat ca organizaţia să planifice şi să administreze cu atenţie resursele umane pentru că. Recurgerea la implementarea unui sistem informaţional computerizat este un prim pas în facilitarea formalizării procesului.P. pe termen mediu (2-5 ani) şi pe termen lung (peste 5 ani). Organizaţiile evită situaţiile incerte şi de aceea recurg la planificări de diferite tipuri ceea ce înseamnă.a. În cazul resurselor umane. Organizaţia poate decide dacă este proactivă sau reactivă faţă de planificarea resurselor umane. Legătura dintre cele două componente poate fi foarte slabă sau. A treia opţiune se referă la tipul de legătură pe care planificarea resurselor umane o are cu planul strategic general. dimpotrivă. deoarece succesul oricărei organizaţii depinde în cele din urmă de existenţa oamenilor potriviţi la locul potrivit şi în momentul potrivit. ş. 2. Este evident faptul că cea de-a doua variantă este cea mai productivă în timp. 4.. În cazul în care procesului de planificare a resurselor umane îi este acordată importanţă în cadrul organizaţiei. planificarea poate include 31 . încercarea de a prezice şi prevedea viitoare posibile circumstanţe şi evenimente. deşi nu şi cea mai ieftin de realizat. Ultima dintre opţiunile pe care le poate face o organizaţie în procesul de planificare a resurselor umane implică flexibilitatea (capacitatea unui plan de a anticipa şi de a rezolva evenimentele neprevăzute). În acest caz. fie pur şi simplu să încerce să rezolve problemele pe măsură ce apar. W. 3. acesta trebuie să fie în concordanţă cu acela la care se referă planificarea organizaţională. de obicei. Această dificultate de a găsi rapid persoanele de care este nevoie pune în pericol realizarea planurilor de dezvoltare a organizaţiei. Necesitatea planificării resurselor umane apare evidentă şi datorită intervalului de timp care există de obicei între recunoaşterea nevoii de a ocupa un post şi găsirea persoanei potrivite pentru acel post. A doua alternativă strategică implică formalitatea planului. pp.. astfel. Organizaţia poate opta pentru un plan mai degrabă informal (care. perioadele pentru care se realizează planificarea resurselor umane pot fi: pe termen scurt (1-2 ani). cea mai bună relaţie este cea în care cele două se îmbină perfect într-un tot unitar care serveşte aceluiaşi scop. este aplicabil la nivel managerial şi la nivelul angajaţilor departamentului de resurse umane) sau poate alege varianta unui plan formalizat. 120-121): 1. astfel. redactat şi susţinut cu documente şi informaţii ajutătoare.

etapele planificării resurselor umane sunt următoarele: (fig. organizaţiile au tendinţa să se situeze fie la stânga fie la dreapta. Planificarea resurselor umane implică o mulţime de „dacă” şi trebuie să cuprindă diferite scenarii.1 Opţiunile strategice în planificarea resurselor umane În consecinţă. Deseori. planificarea resurselor umane este un proces complex care necesită parcurgerea mai multor etape. În cazul în care se dovedeşte că este un plan rigid.enumerarea şi luarea în calcul a numeroaselor situaţii neprevăzute. Planul de resurse umane Caracteristici Reactiv Informal Legătură slabă cu planul strategic general Lipsit de flexibilitate Caracteristici Proactiv Formal Legătură strânsă cu planul strategic general Flexibil Fig. foarte puţine sunt cele care se situează la o extremă în cazul anumitor caracteristici ale planului şi la cealaltă extremă atunci când este vorba de alte caracteristici(fig. 3. 3.2 ) 32 . acesta poate fi asimilat şi introdus într-un angrenaj general. de aici se apreciază adaptabilitatea şi flexibilitatea planului.1). De toate caracteristicile opţiunilor de mai sus trebuie să se ţină cont în planificarea resurselor umane. 3. ceea ce reclamă mult timp şi efort în obţinerea schimbărilor dorite. În concepţia noastră.

experienţă. aptitudini. Fig. experienţă.dezvoltare promovare. aptitudini. de vânzări. 3. cunoştinţe. pensionare. politic Determinarea obiectivelor organizaţionale Oportunităţile de piaţă Determinarea obiectivelor de resurse umane Prognoza cererii de resurse umane( pe baza planurilor de producţie. cunoştinţe.etc. etc) Comparaţie Estimarea disponibilului de personal ( pe calificări. selecţie. concediere. social.Mediul economic. etc) Estimarea deficitului/surplusului de resurse umane pe fiecare post/categorie profesională Stabilirea planurilor/programelor de acţiune: recrutare. juridic. a planurilor financiare) Proiectarea/Analiza ( descrierea şi specificaţia) posturilor Prognoza ofertei de resurse umane: -din surse interne -din surse externe Estimarea necesarului de personal ( pe calificări.2 Etapele procesului de planificare a resurselor umane (un model de planificare a resurselor umane) 33 .

deoarece influenţa pe care o exercită asupra întregii organizaţii este deosebit de importantă. Principalul scop al activităţii de recrutare este de a atrage un număr suficient de mare de candidaţi (posibili angajaţi) astfel încât să poată fi selectaţi cei care îndeplinesc condiţiile posturilor vacante. Recrutarea resurselor umane Recrutarea resurselor umane este activitatea de căutare şi atragere în organizaţie a unui grup de persoane care au acele caracteristici şi aptitudini solicitate de posturile vacante.2. grup din cadrul căruia urmează să fie aleşi candidaţii care corespund cel mai bine cerinţelor acestor posturi. În abordarea strategică a managementului resurselor umane. managerii trebuie să aleagă dintre o serie de alternative strategice în ceea ce priveşte activităţile de recrutare şi selecţie a resurselor umane şi anume: • Managerii trebuie să decidă între varianta alegerii unor angajaţi mai puţin calificaţi şi de a investi în programele de pregătire şi dezvoltare a lor sau pot recruta şi angaja forţă de muncă calificată şi profesionişti. În funcţie de obiectivele şi strategia organizaţiei. • Managerii trebuie să apeleze la surse interne versus externe pentru recrutarea angajaţilor. • Managerii trebuie să decidă metoda/metodele de recrutare în funcţie de strategia de resurse umane şi bugetul alocat activităţilor de asigurare cu resurse umane în cadrul organizaţiilor.Temă de reflecţie 1 Exemplificaţi etapele procesului de planificare a resurselor umane într-un caz concret. • Managerii trebuie să decidă etapele şi complexitatea procesului de selecţie a resurselor umane.3. recrutarea resurselor umane trebuie să aibă un caracter continuu şi sistematic chiar dacă nu există în mod curent posturi vacante sau dacă organizaţia se află într-o perioadă de reducere a activităţii. Numai aşa se va putea menţine un contact permanent cu piaţa forţei de muncă 34 .4. Recrutarea şi selecţia resurselor umane Recrutarea şi selecţia resurselor umane a fost şi este în continuare o provocare pentru manageri. 2. • Managerii trebuie să ia decizii strategice vis-a-vis de bugetul alocat recrutării şi selecţiei angajaţilor.

Pe de altă parte. suma de bani necesară pentru a atrage profesionişti poate depăşi beneficiile.G. Multe organizaţii preferă (evident ţinând cont de strategia globală) să recruteze şi să angajeze tineri fără experienţă sau/şi persoane cu o calificare redusă pentru a-i pregăti la standardul şi specificul organizaţiei respective. H.G. Managerii de resurse umane trebuie să controleze costurile de angajare care includ costurile cu recrutarea. Sursele de recrutare a resurselor umane O etapă foarte importantă a procesului de recrutare a resurselor umane o reprezintă identificarea surselor de recrutare care pot fi interne (din cadrul organizaţiei) sau externe (de pe piaţa forţei de muncă). fiind o risipă de bani. În foarte multe situaţii un buget minim pentru recrutarea şi selecţia resurselor umane duce la rezultate dezastruoase deoarece calitatea forţei de muncă recrutată şi ulterior angajată lasă mult de dorit. imaginea şi reputaţia organizaţiei. Avantajul recrutării şi angajării forţei de muncă cu calificare superioară constă în faptul că aceste persoane posedă cunoştinţele. politica şi practicile din organizaţia respectivă. de obiectivele specifice de resurse umane. Recrutarea şi angajarea persoanelor mai puţin calificate versus recrutarea şi angajarea persoanelor cu calificare superioară/specialiştilor Managerii organizaţiilor au ca alternative strategice recrutarea şi angajarea personalului mai puţin calificat şi în consecinţă investirea în programele de pregătire şi dezvoltare a acestora sau recrutarea şi angajarea forţei de muncă calificate/specialiştilor. strategiile în domeniul recrutării a organizaţiilor concurente etc. intensivă (declanşată în momentul apariţiei unui post vacant) este în general rezultatul lipsei unui sistem eficient de planificare a resurselor umane care ar permite identificarea anticipată a nevoilor de forţă de muncă în organizaţie.) din domeniul resurselor umane. selecţia. Recrutarea accidentală. O. decrete. Totuşi. aptitudinile şi chiar experienţa necesare pentru a începe să lucreze imediat la parametrii de eficienţă superiori. cadrul legislativ şi juridic (legi. de situaţia economico-financiară a organizaţiei. un buget mare pentru activităţi de recrutare – selecţie. Aceasta cu atât mai mult cu cât se au în vedere şi o serie de factori externi care influenţează activitatea de recrutare cum ar fi: condiţiile şi modificările de pe piaţa forţei de muncă.ceea ce va avea ca rezultat menţinerea unei reţele de candidaţi potenţiali necesari în viitor. în plus. Bugetul activităţilor de recrutare şi selecţie Organizaţiile care adoptă o strategie de reducere a costurilor trebuie să acorde o atenţie deosebită activităţilor de recrutare şi selecţie. aceste organizaţii pot să se confrunte cu o fluctuaţie mare de personal (persoanele angajate părăsesc firma într-o perioadă relativ scurtă). Fiecare organizaţie trebuie să-şi stabilească planul şi strategiile proprii de recrutare. în unele situaţii. 35 . în funcţie de obiectivele organizaţionale. în plus. necesitând o pregătire minimă sau chiar deloc. integrarea şi pregătirea noilor angajaţi şi să ia cea mai bună decizie strategică în acest sens. precum şi de alţi factori interni existenţi la un moment dat. poate fi dificil de găsit persoana care se potriveşte cu cultura. în multe situaţii nu se justifică..

Selecţia resurselor umane Odată ce a fost recrutat un număr suficient de candidaţi. Fiecare organizaţie trebuie să încerce cea mai potrivită sursă de recrutare în funcţie de natura posturilor vacante. în cazul recrutării resurselor umane din interiorul organizaţiei (surse interne) metodele de recrutare sunt: • Inventarul aptitudinilor angajaţilor • Anunţ intern privind postul vacant • Recomandările şefilor ierarhici În cazul recrutării resurselor umane din exteriorul organizaţiei (surse externe) teoria şi practica managerială evidenţiază o mare varietate de metode. se efectuează în cadrul compartimentului de resurse umane dar ea constituie responsabilitatea tuturor managerilor de pe diferite niveluri ierarhice. conform teoriei şi practicii manageriale. Astfel. prezintă atât avantaje cât şi dezavantaje. de mărimea. de strategia organizaţională şi. organizaţiile pot folosi diverse metode de recrutare. trebuie luate o serie de decizii cu privire la selecţia acestora pentru postul vacant. de situaţia de pe piaţa forţei de muncă. de regulă. imaginea şi situaţia economico-financiară a firmei. Deciziile luate în cadrul procesului de 36 . În toate situaţiile. Majoritatea organizaţiilor au în vedere ambele alternative posibile cu atât mai mult cu cât ambele surse. Selecţia resurselor umane reprezintă una din activităţile de bază ale managementului resurselor umane care. nu în ultimul rând. de bugetul alocat activităţii de recrutare. Trebuie aleasă cea mai adecvată metodă de recrutare (în funcţie de bugetul şi situaţia concretă la un moment dat în organizaţie) care să aibă ca rezultat atragerea candidaţilor cei mai potriviţi posturilor vacante existente. de la cele mai simple până la cele mai complexe şi costisitoare. Metode de recrutare a resurselor umane În funcţie de sursele de recrutare la care apelează. dintre care menţionăm: • Publicitatea • Agenţii specializate de recrutare şi selecţie • Reţeaua de cunoştinţe • Oficiul forţelor de muncă • Folosirea consilierilor pentru recrutare • Instituţii de învăţământ • Candidaturi directe • Foştii angajaţi • Bursa locurilor de muncă (Târguri de forţă de muncă) • Agenţii de „head hunters” (Vânători de capete) • Internetul. activitatea de recrutare trebuie privită ca un efort concentrat atât din partea compartimentului de resurse umane cât şi a managerilor organizaţiei.Nu se poate aprecia cea mai bună sursă de recrutare în general.

. precum şi elaborarea strategiilor de dezvoltare. Selecţia resurselor umane reprezintă procesul de alegere dintr-un număr mai mare sau mai mic de candidaţi recrutaţi pe cei mai potriviţi pentru posturile vacante existente în organizaţie.-urilor şi a scrisorilor de intenţie (de prezentare) • Completarea unei cereri (formular) de angajare • Interviul • Testarea • Verificarea referinţelor • Examenul medical • Oferta de angajare Temă de reflecţie 1 Discutaţi alternativele strategice în recrutarea şi selecţia resurselor umane. În aprecierea majorităţii specialiştilor un proces de selecţie presupune parcurgerea următoarelor etape: • Evaluarea şi selectarea C. utilizare. În vederea eficientizării activităţii masteranzilor la această disciplină. cursanţii vor avea de realizat următoarele sarcini individuale: 37 . 2.V. Planificarea resurselor umane reprezintă un proces continuu şi sistematic de analiză şi identificare a necesarului de resurse umane în raport cu cerinţele viitoare de forţă de muncă pentru îndeplinirea obiectivelor organizaţiei.3.6. 2.5.3. păstrare sau disponibilizare a personalului din cadrul organizaţiei. Sumar Modulul intitulat . Sarcini şi teme ce vor fi notate Angajamentul şi implicarea masteranzilor presupune parcurgerea referinţelor bibliografice indicate. managerii trebuie să aleagă dintre o serie de alternative strategice în ceea ce priveşte activităţile de recrutare şi selecţie a resurselor umane.selecţie a resurselor umane au consecinţe economice şi strategice semnificative şi în consecinţă trebuie luate cu mare grijă. pentru facilitarea învăţării. În funcţie de obiectivele şi strategia organizaţiei. recrutarea şi selecţia resurselor umane.Strategii de asigurare şi plasare a resurselor umane” prezintă alternativele strategice în planificarea resurselor umane.

pp. W. 4. Codecs.D. Bucureşti. Armstrong. 2001. Aceste sarcini se vor preda într-un termen de 2 săptămâni după a doua întâlnire de curs. Bucureşti. Ed. C. Managementul resurselor umane. ş. Economică. 239-321. 7th edition. Bibliografie modul 1. V. 2000. A. Managementul resurselor umane.33 8. 25-115. P. 2. 2001. Ed. evaluarea posturilor de muncă şi a personalului. Prezentaţi un model de planificare a resurselor umane. Nica.115—291.. a. pp... Dacia. pp.. Economică.. 22. Casa de editură IRECSON.. Casa de editură IRECSON. 466-471. Pitariu. Ilieş.. 2002. L. Cole. G.1. Prezentaţi în maxim două pagini o strategie de recrutare şi selecţie a resurselor umane în funcţie de strategia organizaţiei şi bugetul alocat acestor activităţi.. 1999. Chişu.A. Ed. M. A Handbook of Human Resource Management Practice. Managementul resurselor umane. 2002. 7. R. Manolescu. Human Resource Management.3.. pg. Managementul personalului.. H. . A. 2..a strategic approach. Manualul specialistului în resurse umane. 1997.. Punctajul obţinut pentru realizarea acestor sarcini reprezintă 10% din ponderea notei finale.. pp. L. 1999. Forth Worth. 38 .145-180 6. C. Bucureşti. 3. pg.. pp. London. Osoian. pg.. 2. 5.. Bucureşti. A. P. Anthony. The Dryden Press. Kogan Page Ltd. Ed. Proiectarea fişelor de post. Petelean. 113-153.7. Rusu. Cluj-Napoca.. 325330. Bucureşti. Mathis.

Fără angajaţi capabili.4.1. tehnicile de reproiectare a posturilor şi elementele strategice care stau la baza acestor procese. orice organizaţie riscă falimentul.Modulul 4 2.   2. Să cunoască alternativele strategice în evaluarea performanţelor şi să aibă capacitatea de alegere a uneia sau alteia în funcţie de specificul organizaţiei respective. competenţi şi bine pregătiţi. cu metode valide şi ştiinţifice. Să înţeleagă noţiunile de standarde respectiv criterii de evaluare şi rolul acestora. Scopul şi obiectivele modulului: Modulul intitulat . Să cunoască metodele de evaluare a performanţelor. La finalul acestui modul.4. Studentul va cunoaşte alternativele strategice în evaluarea performanţelor. util şi valid. importanţa evaluării resurselor umane şi multitudinea metodelor de evaluare. În cadrul acestui modul se va face legătura între sarcinile care trebuie îndeplinite de către titularul fiecărui post şi modul în care şi le îndeplineşte. În urma parcurgerii modulului masteranzii vor dobândi cunoştinţele necesare implementării unui sistem de evaluare a performanţelor eficient.2. Recapitularea conceptelor prezentate anterior În cadrul modului anterior au fost prezentate procesele de proiectare respectiv reproiectare a posturilor. Aceştia trebuie evaluaţi periodic şi obiectiv. 39 . EVALUAREA PERFORMANŢELOR PROFESIONALE 2.4.Evaluarea performanţelor profesionale” va trebui să elucideze importanţa acestei activităţi de resurse umane deosebit de importantă.. cursanţii trebuie:   Să înţeleagă conceptul şi semnificaţia evaluării performanţelor profesionale.

3. 40 . abilităţile. cert este că evaluarea performanţelor este o activitate de bază a managementului resurselor umane.4.1 Evaluarea performanţelor profesionale:concept şi semnificaţie Performanţa în muncă se traduce în gradul de îndeplinire a sarcinilor. etc. „evaluarea rezultatelor”.4. atribuţiilor şi responsabilităţilor care definesc postul ocupat de un angajat. ca de exemplu: „evaluarea personalului”. Evaluarea performanţelor resurselor umane reprezintă procesul de apreciere şi analiză a rezultatelor obţinute de un angajat pe un anumit post. Este demonstrat faptul că evaluarea performanţelor este eficientă doar dacă se focalizează pe obiectivele organizaţiei şi de aici ale grupului şi individului. „aprecierea personalului”. Evaluarea performanţelor poate avea un rol benefic atât pentru organizaţie. obiectivitatea şi credibilitatea.frecvenţa . atribuţiile şi responsabilităţile raportate la standardele determinate. Indiferent de denumirea utilizată.conţinut .4. iar trăsăturile fundamentale ale responsabililor acestor activităţi să fie profesionalismul.proceduri . cât şi pentru indivizi.cine? 2. Conţinutul informaţional detaliat 2.4.obiective . Performanţa individuală a fiecărui angajat depinde de efortul depus de acesta. indispensabilă pentru eficienţa şi eficacitatea activităţilor din cadrul fiecărei organizaţii. cu condiţia ca ea să fie efectuată în mod corect. contribuţia pe care o aduce acesta la îndeplinirea obiectivelor organizaţiei. Procesul de evaluare a performanţelor resurselor umane este întâlnit în literatura de specialitate şi în practica organizaţiilor naţionale şi internaţionale sub diverse denumiri. „evaluarea randamentului individual”.2. respectiv modul şi gradul în care acesta îşi îndeplineşte sarcinile. de capacitatea lui de a executa ceea ce i se cere (aptitudinile. „evaluarea angajaţilor”. instruirea şi perfecţionarea profesională) precum şi de percepţia pe care o are despre locul şi rolul lui în cadrul organizaţiei. Schema logică a modulului Standarde de evaluare Alternative strategice în evaluare Evaluarea performanţelor profesionale Criterii de performanţă Metode de evaluare .4.

• Perfecţionarea sistemului de recompensare şi stabilire a salariilor.4. transferul sau concedierea personalului. evaluarea performanţelor prezintă o mare diversitate de obiective deoarece acest proces susţine cele mai importante activităţi ale managementului resurselor umane. P. transferat sau concediat. cât şi pe angajaţii săi (Manolescu. 369): • Managerii trebuie să decidă asupra obiectivelor evaluării performanţelor. p. • Obiectivele evaluării performanţelor Potrivit practicii şi literaturii de specialitate din domeniu. • Determinarea nevoilor de instruire şi dezvoltare a personalului. retrogradat. Adesea.a.. Temă de reflecţie 1 Explicaţi importanţa şi semnificaţia procesului de evaluare a performanţelor. Definirea cât mai precisă a obiectivelor evaluării performanţei şi înţelegerea gradului de complexitate sau a nivelului de dificultate al acestora prezintă o importanţă deosebită. Chiar dacă unul dintre obiectivele evaluării poate să fie acela de a determina cine ar trebui să fie promovat. • Managerii trebuie să decidă cine conduce evaluarea performanţelor.396).. • Managerii trebuie să decidă privind frecvenţa evaluărilor. ideea evaluării este corelată cu reducerea. • Planificarea carierei profesionale a angajaţilor. 2. p. cele mai importante obiective ale evaluării performanţelor resurselor umane sunt următoarele: • Desfăşurarea corespunzătoare a unor activităţi din domeniul resurselor umane şi justificarea deciziilor cu caracter administrativ.2. Alternative strategice în evaluarea performanţelor Specialiştii consideră că managerii dispun de o serie de alternative strategice în ceea ce priveşte sistemul de evaluare a performanţelor şi anume (Anthony.4. 41 . iar realizarea lor pe o bază cât mai legală protejează atât organizaţia. evaluarea performanţelor este una dintre cele mai detestate activităţi din domeniul MRU.. A. • Furnizarea informaţiilor despre modul în care angajaţii îşi desfăşoară munca. 2001. ş. despre natura exactă a sarcinilor lor. • Managerii pot alege între proceduri formale şi informale de evaluare a performanţelor. 199. • Creşterea motivaţiei pentru muncă a angajaţilor.. W. • Metodele de evaluare a performanţelor pot sublinia o mai mare obiectivitate versus subiectivitate.Este important de subliniat totuşi că nu toate evaluările au un efect pozitiv şi din această cauză.

frecvenţa şi tipul evaluărilor depind de specificul activităţilor organizaţiei şi de mărimea ei. aptitudini şi abilităţi necunoscute până atunci. • Aplicarea principiului oportunităţilor egale. • Descoperirea unor competenţe. • Obiectivitate versus subiectivitate în evaluarea performanţelor Organizaţiile trebuie să stabilească gradul în care evaluarea performanţelor resurselor umane este obiectivă (evaluarea se realizează pe baza unor criterii şi standarde specifice) versus subiectivă (evaluându-se . Evaluarea informală a performanţelor: managerii sau superiorii fac adesea evaluări ad-hoc ale activităţilor subordonaţilor. Evaluarea formală a performanţelor: acest tip de evaluare se aplică într-un mod sistematic şi planificat. precum şi de costurile unei astfel de evaluări. având numeroase ocazii pentru a-şi forma unele impresii despre comportamentul. are un caracter formal. Deşi la prima vedere pare că evaluările obiective sunt cea mai bună alternativă strategică pentru organizaţie. care sunt greu de cuantificat cum ar fi comportamentul sau o serie de trăsături ale angajaţilor. importanţa acordată fiecărui obiectiv în parte depinde de perspectiva şi scopul în care sunt formulate. presupune un contact oficial între manager şi salariat. acestea se realizează ori de câte ori este necesar prin observaţii. După cum se poate constata.. majoritatea organizaţiilor recomandă ca evaluarea performanţelor să fie făcută la interval de 6-12 luni. Important este ca managerii să fie încurajaţi (posibil prin cursuri de pregătire) să realizeze evaluări ale performanţelor cu o frecvenţă precisă şi să privească acest proces ca pe o oportunitate de a comunica din când în când cu angajaţii lor precum şi un mijloc de a îmbunătăţii performanţa şi dezvolta proprii angajaţi. În mod evident. rezultatele şi meritele acestora. În mod tradiţional. angajaţii trebuie să ştie că sunt evaluaţi iar consemnarea performanţelor şi observaţiilor necesare se efectuează în scris. obiectivele evaluării performanţelor pot fi orientate fie spre individ fie spre organizaţie. cele subiective pot fi utile când identifică o serie de caracteristici dezirabile.Facilitarea procesului de planificare a resurselor umane. • Evaluarea informală şi evaluarea formală a performanţelor Activitatea de evaluare a performanţelor angajaţilor poate fi realizată atât formal (oficial) cât şi informal (neoficial).cât de bine” lucrează un angajat în general). periodic şi uniform în toate cazurile. • Frecvenţa evaluării performanţelor O altă problemă a organizaţiilor este cât de des trebuie conduse asemenea evaluări ale performanţelor resurselor umane. • 42 . a recrutării şi selecţiei acestora. conversaţii sau diferite examinări cumulate în timp dar fără a discuta însă în detaliu despre criteriile de bază în funcţie de care se prezintă calificativele.

Cine face evaluarea performanţelor? O problemă deosebit de importantă. abilităţile de comunicare. • Evaluarea ce către cei egali respectiv colegii celui evaluat. • Evaluarea de către evaluatori externi. relaţiile cu colegii.4.). Prin intermediul standardelor de performanţă se stabileşte ce anume trebuie să facă un angajat . tratată pe larg în literatura de specialitate este aceea a categoriilor de evaluatori care pot efectua evaluarea performanţelor şi anume: • Evaluarea de către manager sau şeful ierarhic al celui evaluat. explicaţi cine face evaluarea performanţelor şi analizaţi avantajele şi dezavantajele acestei proceduri. • Evaluarea de către subordonaţii direcţi ai celui evaluat. 2. respectiv să vizeze fie obţinerea unui rezultat concret (cantitate de produse. • Autoevaluarea (evaluarea de către însuşi angajatul respectiv). Pe baza informaţiilor obţinute din analiza postului şi a criteriilor de performanţă (care trebuie puse întotdeauna în relaţie cu standardele de performanţă) sunt dezvoltate nivele de performanţă cotate ca acceptabile versus inacceptabile. etc. • Evaluarea de către comisiile de evaluare (compuse în general din şeful direct şi trei sau patru manageri). disciplina. Criterii de evaluare a performanţelor şi standarde de performanţă Evaluarea performanţelor începe de obicei cu stabilirea pe baza analizei postului. Un standard de performanţă trebuie să descrie ceea ce un angajat ar trebui să producă sau să realizeze prin desfăşurarea unei activităţi specifice. 43 . • Feed-back-ul de 360 de grade. • Cost (care va fi cheltuiala implicată). a standardelor de performanţă pentru fiecare angajat şi post. • Evaluarea de către computer. • Utilizarea resurselor (ce echipamente/materiale vor fi utilizate). • Mod de realizare (cum vor fi realizate activităţile). • Timp (când va fi realizat obiectivul). • Calitate (cât de bine sau cât de complet). de organizare. • Temă de reflecţie 2 Alegeţi un caz concret. • Evaluarea de către clienţii organizaţiei.3. Aceste caracteristici sunt definite de următorii indicatori: • Cantitate (cât de mult). cât de bine sau cât de mult şi până când.4. calitatea acestora) fie un anumit comportament al angajatului pe acel post (de ex.

se aleg o serie de criterii de evaluare ca de exemplu: • Caracteristici personale (aptitudini. În funcţie de obiectivele procesului de evaluare şi de obiectivele ce trebuie îndeplinite. Metode orientate către comportament În cadrul metodelor comportamentale.4. • Competenţa pentru exercitarea atribuţiilor postului. lista de control este o listă de declaraţii descriptive sau adjective care descriu un comportament posibil legat de locul de muncă respectiv. • Cunoştinţe profesionale. trăsături de personalitate). angajaţii pot fi evaluaţi pe baza unor standarde de performanţă ( Metode absolute) sau pot fi evaluaţi relativ unii faţă de ceilalţi (Metode comparative). Criteriile de evaluare a performanţelor reprezintă aşteptări ale organizaţiei vizând fie rezultate şi comportamente din perioada anterioară (din trecut) fie potenţialul de viitor al angajatului respectiv. care pot fi grupate în două categorii: 1. 44 . Metode orientate către comportament (care evidenţiază comportamentul angajatului). Metode de evaluare a performanţelor Pentru evaluarea performanţelor angajaţilor sunt cunoscute o multitudine de metode de evaluare. 2. comportament.Deoarece este practic imposibilă evaluarea globală a ansamblului contribuţiei unui angajat în îndeplinirea obiectivelor organizaţiei.4.1.4. se stabilesc o serie de criterii de evaluare în concordanţă cu obiectivele urmărite. explicaţi şi exemplificaţi criteriile şi standardele de performanţă în cazul respectiv. Metode orientate către rezultate (care evidenţiază rezultatele comportamentului angajatului). • Spiritul de echipă. • Flexibilitate şi adaptabilitate pe post şi în cadrul organizaţiei. 1. Metode absolute • Liste de control (Ceck lists) Sub cea mai simplă formă a sa. Temă de reflecţie 3 Alegeţi un caz concret. 1. 2. • Creativitate şi inovare etc. • Productivitatea muncii.

422).. În practica şi literatura de specialitate se disting mai multe tipuri de scale de evaluare: • Scale de evaluare grafice. p. • Scala standardizată. p. Prin folosirea altor metode de evaluare. D. cantitatea muncii. 87% din companii folosesc acest tip de procedură de apreciere (Pitariu. A. • Scale de evaluare cu paşi multipli. Scala de evaluare prin alegere forţată este apreciată ca fiind o metodă de evaluare mai obiectivă deoarece „forţează” evaluatorul să aleagă dintre o serie de 45 . etc. p. comportamentul în echipă. • Scala alegerii forţate Scala alegerii forţate a fost creată pentru a spori obiectivitatea şi a reduce subiectivitatea în cotaţii.. În 1963 Smith şi Kendall au propus o procedură de evaluare comportamentală prin intermediul unei scale în care evaluatorul notează comportamentul „aşteptat” din partea unei persoane în timpul desfăşurării activităţii profesionale. 2001. 2003. ca de exemplu: calitatea muncii. organizarea muncii. prin camuflarea răspunsurilor cele mai bune. H. H.. Principiul de bază al acestei metode constă în evaluarea subiecţilor separat la fiecare criteriu care surprinde însuşirile sau caracteristicile specifice unei anumite profesii sau unui anumit post.153).• Scale de evaluare Scalele de evaluare sunt considerate unele dintre cele mai vechi şi mai populare metode de evaluare a performanţelor profesionale. • Scale de evaluare a expectanţelor (Scale cu ancore comportamentale) Până în ultimul timp persista în construcţia sistemelor de apreciere o enigmă: cum putem construi formulare standardizate de apreciere a comportamentului profesional care să posede caracteristici psihometrice optime şi care să poată fi completate cu precizie şi totodată fără prea mare dificultate de către observatori relativ neexperimentaţi? (Pitariu. Potrivit literaturii de specialitate scalele de evaluare sunt folosite în aproximativ 62% din organizaţiile mici şi în 51% din organizaţiile mari (Manolescu. În SUA. disciplina în muncă.. D. 136).. pregătirea profesională. criteriile în funcţie de care este evaluat individul respectiv se referă la o multitudine de aspecte. • Scala pe puncte. evaluatorii sunt capabili să localizeze cu destulă uşurinţă aspectele negative şi pe cele pozitive şi în consecinţă se poate manifesta o oarecare tendinţă de favoritism (prin cotarea ridicată a problemelor pozitive şi scăzută a celor negative). • Metoda incidentului critic Un incident critic este o descriere a cazurilor extreme de comportament privind aspectele favorabile sau nefavorabile. Prin „expectanţă” înţelegem de fapt o estimare bazată pe observarea comportamentului manifestat anterior în mod sistematic. • Scale de evaluare(observarea) a comportamentului.. eficiente sau ineficiente ale activităţii angajatului în postul pe care îl ocupă. 2003. • Scale de evaluare axate pe comportament.

• Compararea prin distribuire forţată. în baza unor procente de distribuire fixate anterior. curba este divizată în clase proporţionale. punctele forte şi punctele slabe ale acestuia. „cel mai bun” până la „ cel mai slab” în funcţie de un anumit criteriu (capacitate de conducere. . • Compararea pe perechi.pe baza performanţei profesionale globale.2. fiecare angajat cu un altul. • Compararea pe perechi Aceasta este o metodă de evaluare a performanţelor care presupune compararea unui individ cu toţi ceilalţi din grup. Prin urmare. practic evaluatorul compară. În consecinţă. Evaluatorul este „forţat” să respecte distribuirea gaussiană şi să încadreze fiecare individ într-o clasă corespunzătoare unui anumit nivel de performanţă. Evaluarea se poate face: . rezultând în consecinţă trei metode comparative: • Ierarhizarea pe baza ordinei de merit ( compararea simplă). stabilind performanţa superioară din fiecare pereche de angajaţi. pe perechi. • Eseul scris (evaluarea prin caracterizări) Eseul scris este o formă de evaluare liberă prin care evaluatorul pregăteşte o declaraţie scrisă prin care descrie performanţele fiecărui salariat evaluat. • Analiza unui anumit domeniu Prin această metodă. eficienţa muncii. 10% dintre angajaţi trebuie să fie plasaţi în categoria „nesatisfăcători” sau „foarte slabi”. Compararea se poate efectua în diferite moduri. 1. de obicei în cinci categorii. de exemplu. un specialist din cadrul compartimentului de resurse umane (care trebuie să aibă suficiente cunoştinţe despre poziţia ocupată de persoana evaluată şi sarcinile/responsabilităţile postului) analizează performanţele unor angajaţi împreună cu şefii direcţi ai acestora cu ajutorul unor interviuri sau chestionare aplicate acestora. • Ierarhizarea pe baza ordinei de merit Această metodă de comparare simplă cunoscută sub denumirea de „comparare pe întregul grup” constă în ierarhizarea sau ordonarea angajaţilor de la.) sau pe baza performanţelor lor generale. 15% în categoria „slabi” sau „sub 46 . etc. compartimentul de resurse umane devine un partener activ în procesul de evaluare. Metode comparative Aceste metode presupun compararea de către evaluator a performanţelor unor angajaţi în raport cu performanţele altora din cadrul aceleiaşi categorii profesionale. creativitate. • Compararea prin distribuţie forţată Această metodă de evaluare porneşte de la premisa că performanţele angajaţilor permit plasarea/distribuţia lor potrivit curbei lui Gauss.alternative la fel de favorabile/nefavorabile două care să descrie cel mai bine salariatul evaluat.pe însuşiri (dimensiuni ale muncii) separate.

Temă de reflecţie 3 Alegeţi un caz concret. p.evaluare prin rezultate” . 5. 1998. pot fi modificate obiectivele iniţiale dacă apar situaţii care necesită acest lucru. de gradul de participare a subalternilor la stabilirea obiectivelor. V. Aplicarea MBO în evaluarea performanţelor profesionale constă în trei etape: 3. G. managementul de nivel mediu. obiective folosite apoi la evaluarea performanţelor acestuia. Întâlnirile periodice dintre superior şi angajaţi în scopul monitorizării progreselor făcute de aceştia în atingerea obiectivelor. Superiorul se întâlneşte cu angajatul pentru a se pune de acord asupra obiectivelor acestuia ce trebuie atinse în cursul unei perioade de timp stabilite. A. În practică. În această perioadă de revizuiri periodice sau feedback. Managementul prin obiective ( Management by Objectives) Managementul prin obiective (MBO) există de mai bine de 30 de ani şi este datorat lui Peter Drucker. 47 .. 206). 2002. Se pune un accent deosebit pe diagnosticarea cauzelor succesului sau eşecului în aşa fel încât şedinţa are rol instructiv pentru ambele părţi (Johns... motiv pentru care este cunoscută şi sub denumirea de . Metode orientate către rezultate Evaluatorii evaluează rezultatele comportamentului angajaţilor mai degrabă decât comportamentul în sine al acestora. Angajaţii trebuie să primească un feedback periodic privind progresul lor către scopurile şi obiectivele stabilite. de gradul de angajare a evaluatorilor (Chişu. managementul de nivel redus şi în final angajaţii fără responsabilităţi de îndrumare) şi evaluarea conform rezultatelor. 2.medie”. Prin această metodă se precizează obiectivele pe care trebuie să le atingă angajatul într-o anumită perioadă de timp. Ca metodă de evaluare. stabilirea obiectivelor individuale pentru angajaţii de la toate nivelurile organizaţiei (de exemplu managementul de nivel superior. metoda diferă de la o organizaţie la alta.. 50% în categoria „buni” sau „peste medie” şi 10% în categoria „remarcabili” sau „foarte buni”. p. în funcţie de natura obiectivelor. explicaţi şi exemplificaţi metoda de evaluare a performanţelor utilizată. 4. Deşi există un număr de variaţii. În corelare cu metodele prezentate anterior pentru evaluarea performanţelor angajaţilor se mai pot folosi şi testele de aptitudini şi de personalitate sau chestionarul. Managementul prin obiective accentuează necesitatea evaluării performanţelor în raport cu rezultatele obţinute. Evaluarea angajatului: constă în întâlnirea angajatului cu şeful ierarhic (la sfârşitul perioadei stabilite) pentru aprecierea gradului de îndeplinire a obiectivelor stabilite. 202). MBO constă în general în următorii paşi: stabilirea obiectivelor organizaţionale.

ş. pg. Evaluarea performanţelor resurselor umane reprezintă procesul de apreciere şi analiză a rezultatelor obţinute de un angajat pe un anumit post. Rusu. A. P.369—400.6.4.7. importanţa evaluării resurselor umane şi multitudinea metodelor de evaluare. 396-448. Cole. Managementul resurselor umane-manual de practică. L. 7th edition. Ed. H. Ed. Anthony. R. Nica. The Dryden Press. În vederea eficientizării activităţii masteranzilor la această disciplină. A. 2001. 1999. . explicaţi şi propuneţi îmbunătăţirea în cazul evaluării performanţelor angajaţilor într-o organizaţie. Prezentaţi în maxim o pagină argumentele pentru evaluarea formală versus informală a performanţelor şi obiectivitate versus subiectivitate în evaluare. 2002. W. V. pp.. Casa de editură IRECSON. 2000. Casa de editură IRECSON.a strategic approach.A. atribuţiile şi responsabilităţile raportate la standardele determinate. Armstrong. 6. 7.. pentru facilitarea învăţării. Bucureşti.4. Bibliografie modul 1. Proiectarea fişelor de post. pp. Armstrong. Manolescu. 1997. Bucureşti. Economică. Bucureşti.D. Analizaţi. Managementul resurselor umane. Ed. M. Kogan Page Ltd. A Handbook of Human Resource Management Practice.. Aceste sarcini se vor preda într-un termen de 2 săptămâni după a doua întâlnire de curs.5. 48 ... Managementul personalului. a. Bucureşti. 2001.. 2. 2. Managementul resurselor umane. Codecs. 325330. 2... 2003. Human Resource Management. P.Evaluarea performanţelor profesionale” prezintă alternativele strategice în evaluarea performanţelor. pp. 466-471.421-455 4. evaluarea posturilor de muncă şi a personalului. pp.. pp. 189-210.2. pg. respectiv modul şi gradul în care acesta îşi îndeplineşte sarcinile. Chişu. 3. 4. 159-199 8. G.. Mathis. Manualul specialistului în resurse umane. pg. Sumar Modulul intitulat . 113-153.. M. 5. CODECS. Bucureşti.. Forth Worth. cursanţii vor avea de realizat următoarele sarcini individuale: 3. C.4. Economică. Bucureşti. Ed.. London. 1999... Sarcini şi teme ce vor fi notate Angajamentul şi implicarea masteranzilor presupune parcurgerea referinţelor bibliografice indicate. Pitariu.. Punctajul obţinut pentru realizarea acestor sarcini reprezintă 10% din ponderea notei finale.

În cadrul acestui capitol vor fi prezentate noţiunile necesare aprofundării informaţiilor privitoare la strategiile de creştere a productivităţii muncii.2 Recapitularea conceptelor prezentate anterior În cadrul capitolului precedent au fost abordate noţiunile necesare înţelegerii importanţei si implicaţiilor problematicii evaluării resurselor umane asupra întregii activităţi a organizaţiei. Unele organizaţii ating acest obiectiv în timp ce altele eşuează. anumite principii comune ale productivităţii se găsesc în toate organizaţiile de succes. implicarea acestora în deciziile strategice. În urma parcurgerii acestui modul.5. 49 . indiferent de domeniul de activitate este acela de a fi productivă.5. STRATEGII DE CREŞTERE A PRODUCTIVITĂŢII MUNCII 2. 2.5. comunicarea. precum pregătirea şi dezvoltarea resurselor umane.Modulul 5 2. încrederea în proprii angajaţi.  Să cunoască alternativele strategice pentru creşterea productivităţii muncii.1. La finalul acestui modul.  Se familiarizeze cu cele 14 principii ale lui Deming. Deşi fiecare organizaţie de succes urmează o formulă diferită. masteranzii vor înţelege corect conceptul de productivitate a muncii şi modalităţile de măsurare a acesteia – în funcţie de domeniul de activitate al organizaţiei şi vor fi capabili să aleagă din multitudinea de alternative strategice pentru creşterea productivităţii muncii pe acelea care se potrivesc cel mai bine organizaţiei în care lucrează. Scopul şi obiectivele modulului: Un obiectiv principal al oricărei organizaţii. cursanţii trebuie să:  Înţeleagă conceptul de productivitate a muncii şi modalităţile de măsurare a acesteia.

ideea este de a face ramura serviciilor mai productivă prin servirea mai bună a clienţilor. Definirea productivităţii în organizaţiile prestatoare de servicii nu este uşoară.5. productivitatea muncii poate fi definită ca producţia pe oră sau pe angajat.5. precum şi în mulţumirea clientului.2. Alţii sugerează că productivitatea este raportul dintre valoarea producţiei şi orele de muncă plătite. el cuantificând eficienţa cu care este utilizat principalul factor de producţie şi anume forţa de muncă. Oricum ar fi definită productivitatea. În orice caz. În termeni simpli. În termeni de productivitate acest lucru s-ar putea traduce în reducerea erorilor.4 Conţinutul informaţional detaliat 2. De exemplu unii definesc productivitatea ca modificarea costurilor muncii/produs sau costurile de producţie/unitate de produs. există o serie de alţi factori de influenţă ce intervin în acest domeniu. Majoritatea organizaţiilor de servicii au ca scop oferirea de servicii rapide. Tehnicile tradiţionale au fost dezvoltate pentru a măsura productivitatea liniei de asamblare. Dar productivitatea ia de fapt forme diferite.4. Această modalitate de calcul este încă utilizată în multe firme de producţie. ► Măsurarea productivităţii muncii Tehnicile de măsurare a productivităţii muncii sunt la fel de variate precum domeniile de activitate în care dorim să măsurăm productivitatea. Aceste măsurători sunt bazate pe ieşirile (outputs) în unităţi naturale sau lei. Dar ce înseamnă de fapt aceste cifre? 50 . eficiente şi de calitate oricărui client. eliminarea refacerilor (necesare din cauza greşelilor) sau în zâmbetul şi disponibilitatea angajaţilor vis-a-vis de clienţi. acest indicator sugerează dacă firma este sau nu de succes.3 Schema logică a modulului Abordarea organizaţională Alternative strategice pentru creşterea productivităţii muncii Abordarea la nivel de grup Masurarea productivitatii Abordarea individuală 2. În timp ce producţia / oră ar putea fi măsurată prin numărul de clienţi serviţi.1 Productivitatea muncii Productivitatea muncii este un indicator de eficienţă economică. cei mai importanţi ar fi calitatea serviciilor şi tipul acestor servicii. pe intrări (inputs). de obicei sub forma orelor-om muncite.5.

Filosofia de management a lui Deming a fost publicată sub forma a 14 principii (Tab. dar ideile sale vor continua să aibă un impact asupra organizaţiilor care se luptă să fie mai productive. P. cifrele care rezultă ca fiind o productivitate mare s-ar putea să nu exprime de fapt acest lucru.a. P.. W. iar unii au început să-i implementeze ideile.a. Contactele pe care le-a avut în aceste călătorii l-au făcut pe Deming faimos în Japonia..W.. nimeni nu vroia să asculte remediul său la stagnarea afacerilor americane. Deming a călătorit în SUA. Acesta s-a născut în 14 oct. Este dificil dacă nu chiar imposibil de măsurat productivitatea în unele domenii de activitate ca raport între ieşiri (outputs) pe intrări (inputs). P.Cercetătorii sugerează că fiecare angajat poate fi privit în termenii „valorii adăugate” proprii. A avut acelaşi discurs pentru managerii japonezi ca şi pentru cei americani. 463). ş. practica demonstrează că mulţi angajaţi nu adaugă nici o valoare dar corectează erorile şi greşelile altora. organizaţiile nu erau preocupate de eficienţă deoarece SUA era practic singura ţară producătoare de orice. Atunci când măsurarea tradiţională a productivităţii muncii este utilizată în ariile neproductive. dar japonezii lau ascultat şi au implementat cele 14 principii. 1900 în Iowa şi a murit în dec. 4..2 Productivitatea şi managementul Organizaţiile care măsoară productivitatea muncii prin cantitatea sau numărul de unităţi produse vor constata că se confruntă cu o falsă creştere a productivităţii muncii. noi de ce nu putem?” realizat de Clare Crawford Mason. p. Generalul Douglas MacArthur l-a rugat pe Deming să i se alăture în două călătorii în Japonia pentru a-i îndruma şi ajuta în reconstrucţia ţării lor după război. Totuşi. 1999. Cele 14 principii ale lui Deming nu au avut succes în America datorită faptului că după război. 2. După ce materialul a fost difuzat. Deming a fost preocupat de atenţia care trebuie acordată de manageri. Unul dintre primii oameni care a abordat ideea sporirii calităţii şi a productivităţii prin management a fost statisticianul Dr.5. la vârsta de 93 de ani.ş.. Deming a fost „prezentat” Statelor Unite în 1980 într-un documentar intitulat „Dacă Japonia poate. 1999 . 1993. calităţii. formula de măsurare tradiţională este perimată. p. L. Perrewé. Ea l-a intervievat pe Deming şi a subliniat faptul că deşi acesta locuia la doar câteva minute de Casa Albă. În unele domenii de activitate (de ex. americanii au început să ţină cont de sugestiile lui. Nu exista practic nici o competiţie (Anthony. Două dintre cele mai reprezentative organizaţii care au avut încredere în principiile lui şi au beneficiat din plin de sfaturile lui Deming au fost Nashua şi Ford (Anthony.W. 51 . Învăţăturile lui au ajutat Japonia să devină ceea ce este azi. 459). Edwards Deming. deoarece calitatea va avea de suferit. Profesor neobosit. susţinând seminarii managerilor americani. Perrewé. Temă de reflecţie 1 Discutaţi noţiunea de productivitate a muncii.1). servicii).. Managerii sunt principalii responsabili de a nu ajunge în această situaţie.4.

Cooptaţi toţi angajaţii din companie pentru a realiza transformarea prin aplicarea acestor principii. 12. 10. Adoptaţi metode şi măsuri concrete de creştere a productivităţii muncii. Sursa: Adaptat după Anthony. The Dryden Press. 5. design. Eliminaţi sloganurile. Angajaţii de la cercetare. 3. Adoptaţi o nouă filozofie: filosofia calităţii. 7. 1999. 2. Cele 14 principii ale lui Deming 1.1. Eliminaţi dependenţa de control pentru a atinge calitatea. minimizaţi costul total.W. clişeele şi obiectivele declarative adresate forţei de muncă de genul „zero defecte” sau nivele din ce în ce mai ridicate de productivitate. Instituiţi programe de training pentru fiecare loc de muncă. Înlăturaţi barierele care privează angajaţii de dreptul lor de a se mândri de munca lor. Cauzele productivităţii scăzute aparţin sistemului şi.. Instituiţi un sistem de supervizare în organizaţie. Human Resource Management – a Strategic Approach. 11. Eliminaţi barierele dintre departamente.a. 9. În schimb. Eliminaţi frica prin renunţarea la metodele manageriale bazate mai mult pe sancţiuni. USA. Încetaţi practica de a vă alege furnizorii în primul rând pe baza preţului. P. vânzări şi producţie trebuie să coopereze. reduce constant costurile. 4. Îmbunătăţiţi constant sistemele de producţie şi servicii pentru a îmbunătăţii calitatea şi productivitatea şi astfel. 14. prin construirea în primul rând a calităţii produsului. Introduceţi un sistem cooperant de facilitare şi supervizare . 460 Temă de reflecţie 2 Discutaţi relaţia dintre management şi productivitate. Nu mai putem trăi cu stiluri americane de management comun acceptate şi nici cu nivele comun acceptate de întârzieri. greşeli sau produse defecte. 52 . deci. Instituiţi un program de perfecţionare şi recalificare riguros. să lucreze în echipă pentru a prevedea problemele din producţie.. 6. 4. Astfel muncitorii vor munci mai eficient pentru companie. depăşesc puterea forţei de muncă. Eliminaţi standardele de muncă birocratice bazate pe cote numerice pe zi.Tab. Ne aflăm într-o nouă eră economică creată de Japonia. 8. Aceasta înseamnă abolirea evaluării prin clasificare anuală şi folosirea cu preponderenţă a managementului prin obiective. pg. Eliminaţi nevoia de control general de calitate. Supervizarea managerilor este la fel de necesară ca şi supervizarea personalului de execuţie. Scopul acestuia va fi de a ajuta angajaţii să obţină performanţe mai mari în muncă. Creaţi o constanţă şi consecvenţă în stabilirea de obiective de îmbunătăţire a produselor şi serviciilor pentru a deveni competitiv. ş. Responsabilitatea managerilor trebuie să fie schimbată de la cifre spre calitate. de a rămâne în afaceri şi de a oferi locuri de muncă.

în acest sens. munca efectuată de doi angajaţi va fi efectuată de unul singur. Specialiştii consideră că reducerea costurilor prin reducerea numărului de angajaţi este doar o reacţie la o problemă şi nu poate fi considerată o strategie. Alternative strategice pentru creşterea productivităţii muncii Managerii dispun de o serie de alternative strategice pentru creşterea productivităţii organizaţionale. la nivel individual şi la nivel de grup.3. Deşi este posibil să fi ajutat mai multe companii. dar în general acestea nu au fost suficiente pentru a asigura competitivitatea companiei. toate sau una din strategiile de reducere a numărului de angajaţi menţionate mai devreme nu oferă o soluţie de durată la problemă.Abordarea organizaţională Multe firme au încercat să devină mai productive prin restructurarea organizaţională.1. strategii care pot fi iniţiate la nivel organizaţional.5. acţiuni combinate. ►Restructurarea (redimensionarea) prin reducerea numărului de angajaţi Multe companii care s-au confruntat cu o reducere a vânzărilor şi profiturilor au ajuns la concluzia că resursele umane proprii sunt prea costisitoare. în această situaţie angajaţii rămaşi trebuie să preia şi munca celor plecaţi.2. Firmele care au abordat această strategie au obţinut economii substanţiale în costuri. Indiferent de strategia abordată.5. ►Fuziunile şi achiziţiile Într-un sondaj realizat în SUA (unde fuziunile şi achiziţiile sunt foarte frecvente) s-a evidenţiat că doar 37% dintre organizaţiile care au achiziţionat o altă organizaţie au 53 .3. în acest mod munca efectuată de un anumit număr de angajaţi va fi înlocuită cu „munca” maşinii şi în consecinţă acei angajaţi vor fi concediaţi. cu impact direct asupra calităţii produselor şi serviciilor oferite de firma respectivă. 2. Profesioniştii din domeniul resurselor umane trebuie să fie conştienţi că efectele negative ale restructurării sunt simţite nu doar de cei care pleacă ci şi de cei care rămân. de asemenea globalizarea are influenţe directe asupra managementului resurselor umane la nivel organizaţional şi implicit asupra productivităţii muncii. Companiile cu un astfel de obiectiv au la îndemână o serie de strategii în acest sens: → neînlocuirea angajaţilor care părăsesc voluntar organizaţia (prin demisie. aceasta poate lua o varietate de forme: restructurarea (redimensionarea). În consecinţă au luat decizia de a reduce numărul angajaţilor.4. Practic se dublează sarcinile de muncă a jumătate din angajaţi iar cealaltă jumătate va fi concediată. practica a demonstrat că redimensionarea prin reducerea numărului de angajaţi a avut consecinţe extrem de negative asupra moralului angajaţilor supravieţuitori. fuziuni şi achiziţii. transfer sau se pensionează).4. →reducerea numărului de angajaţi prin contopirea a două posturi într-unul singur. →reducerea numărului de angajaţi prin introducerea automatizării. prin reducerea numărului de angajaţi.

analizat managementul şi resursele umane înainte de cumpărare. Mai mult, din cele 37% dintre organizaţii, majoritatea au analizat de fapt politicile de resurse umane care ar putea limita libertatea cumpărătorilor în acţiunile lor şi nu personalul însuşi ( Anthony, P.W., ş.a., 1999, p. 453). Cu toate beneficiile financiare pe care le aduc fuziunile şi achiziţiile, cercetările arată că aproape 50% dintre fuziuni şi achiziţii se materializează în eşecuri clare (Anthony, P.W., ş.a., 1999, p. 453). Un motiv important al acestor eşecuri este importanţa redusă acordată resurselor umane. Managerii de resurse umane trebuie să fie conştienţi în timpul unei fuziuni sau achiziţii de faptul că incertitudinea personalului este extrem de ridicată. Deoarece angajaţii se confruntă cu o incertitudine în viaţa lor, aceştia vor oscila între sprijinirea schimbării şi rezistenţa în faţa acesteia. După fuziune/ achiziţie, angajaţii vor trece printr-un „şoc cultural” după ciocnirea celor două culturi organizaţionale, şi, în consecinţă vor tinde să-şi retragă sprijinul, vor fi reticenţi şi puţin productivi. Singurul mod de a rezolva această problemă este comunicarea frecventă cu angajaţii, oferirea informaţiilor în legătură cu procesul de fuziune/achiziţie şi cu avantajele pe care le implică acesta. Managerii de resurse umane trebuie să conştientizeze că reticenţa angajaţilor este normală, firească şi trebuie să-şi îndrepte eforturile şi acţiunile pentru a clădi încrederea angajaţilor şi sentimentul de siguranţă. ►Acţiuni combinate Aceasta reprezintă o altă modalitate prin care organizaţiile pot deveni mai productive. Ca şi proces, acţiunile combinate reprezintă o metodă de implementare a unei strategii de creştere în care două sau mai multe companii îşi unesc forţele pentru un scop comun. Prin utilizarea celor mai evidente puncte forte ale fiecărui partener în acţiunea comună, rezultatele pot fi mult mai bune decât dacă ambele părţi ar fi acţionat separat. Atunci când două părţi îşi unesc forţele, ambele părţi au interese declarate şi pentru ca acţiunile combinate să fie un succes este necesar ca recompensele să fie clare pentru ambele părţi. ►Globalizarea Specialiştii consideră că globalizarea necesită deţinerea de standarde globale pentru calitate, preţuri, servicii, etc. Perfect adevărat, însă globalizarea implică mai mult decât simpla stabilire şi aderare la anumite standarde, necesită şi o conducere globală. Globalizarea reprezintă o decizie strategică de afaceri, una care se poate şi trebuie să fie luată de tot mai multe companii având în vedere că intrarea în alte regiuni ale lumii este din ce în ce mai uşoară. Sarcinile departamentului de resurse umane în cazul în care o organizaţie decide să devină globală sunt deosebit de complexe. Instruirea angajaţilor este vitală; ne referim aici atât la cunoştinţele necesare în limba ţării în care vor pleca angajaţii cât şi la informarea acestora în legătură cu cultura ţării respective. De asemenea, trebuie instituite programe de socializare/integrare pentru a asigura o tranziţie cât mai lină pentru noii angajaţi. În afară de aceste probleme, departamentul de resurse umane se va confrunta cu multe alte provocări: „Ce sistem de evaluare a performanţelor să adopte?;” Ce programe de motivare şi recompensare sunt potrivite?”

54

Multe dintre activităţile de resurse umane desfăşurate deja în propria organizaţie este posibil să nu fie la fel de eficiente la angajaţii străini. De exemplu, în Japonia, motivarea şi recompensarea unui angajat pentru că are performanţe superioare colegilor lui este o tehnică inadecvată; angajaţii japonezi vor să se încadreze şi să fie la fel ca restul. Ei nu doresc să fie recunoscuţi în mod individual (Anthony, P.W., ş.a., 1999, p. 455). O altă problemă delicată se referă la salariile angajaţilor : „Cum vor fi plătiţi angajaţii care vor munci în altă ţară?” „La nivelul salariilor omologilor lor din ţara respectivă sau le rămâne salariul pe care îl aveau în organizaţie?” „Dar în cazul în care sunt transferaţi înapoi?” „Se reîntorc la salariul de bază din ţara lor?” Această listă cu probleme poate continua. Este suficient să subliniem că adoptarea strategiei de globalizare va avea un impact semnificativ asupra funcţiei de resurse umane din cadrul organizaţiei.

Temă de reflecţie 3 Prezentaţi succint avantajele abordării organizationale.

2.5.4.3.2. Abordarea individuală Productivitatea angajatului este influenţată de două componente majore şi anume: abilitatea şi atitudinea. Organizaţiile pot să deţină un mare control asupra ambelor aspecte. Abilitatea Abilitatea reprezintă posibilitatea de a realiza cu succes o muncă sau nu. Aceasta este influenţată de pregătirea, educaţia, calităţile, aptitudinile şi instrumentele persoanei respective precum şi de faptul dacă munceşte sau nu într-un mediu propice pentru realizarea muncii respective. Pentru a avea angajaţi capabili să-şi realizeze munca eficient, organizaţiile trebuie să angajeze oameni cu aptitudini, cunoştinţe, calităţi şi abilităţi necesare pentru realizarea muncii respective şi/sau să ofere programe de pregătire care va ajuta la dezvoltarea abilităţilor existente. Programele de pregătire oferite angajaţilor sunt de două tipuri: - la nivel scăzut; - la nivel superior. La nivel scăzut, angajaţilor li se oferă o pregătire specifică pentru a le oferi posibilitatea să fie mai productivi la locul lor de muncă. La nivel superior, angajaţilor li se oferă atât primul tip de pregătire cât şi programe de pregătire pentru continua lor dezvoltare şi avansare în carieră. Pregătirea

55

pentru dezvoltare este creată pentru a ajuta angajaţii să-şi asume responsabilităţi din ce în ce mai mari. Mai mult, managerii trebuie să ofere un mediu de muncă ce este propice bunei performanţe; acest lucru înseamnă nu numai punerea la dispoziţie a echipamentelor şi instrumentelor necesare ci şi promovarea în mediul şi cultura organizaţiei a performanţelor ridicate. Managerii trebuie să iniţieze programe de instruire şi dezvoltare a resurselor umane, care, aşa cum am arătat mai devreme, contribuie substanţial la creşterea performanţelor angajaţilor şi implicit la creşterea productivităţii muncii. Atitudinea Atitudinea angajaţilor se referă în principal la voinţa lor de a realiza munca respectivă. Atitudinea este influenţată de nivelul de motivaţie al angajaţilor, de satisfacţia şi de dăruirea cu care muncesc. Atitudinile angajaţilor au un efect crucial asupra oricărei organizaţii. Angajaţii cu atitudini negative, cinici, demoralizatori, plictisiţi sau orice combinaţie a acestora influenţează în mod direct, negativ, eficienţa acestora şi implicit succesul şi competitivitatea organizaţiei. Organizaţiile trebuie să conştientizeze acest lucru şi să facă toate eforturile de a combate atitudinile negative. În acest sens pot acţiona printr-o serie de programe pe mai multe planuri şi anume: - promovarea umorului în cadrul organizaţiei; - transparenţa şi accesul la informaţie, ceea ce îi conferă angajatului sentimentul de control; - tehnici de motivare a propriilor angajaţi; - sistemul de recompense din cadrul organizaţiei; - managementul şi dezvoltarea carierei angajaţilor. A. Motivarea şi recompensarea angajaţilor Motivarea angajaţilor Motivarea este procesul de selecţie, orientare şi menţinere a comportamentului uman în sensul dorit. Motivaţia reprezintă suma energiilor interne şi externe, variabila care influenţează şi dirijează comportamentul oamenilor. Motivaţia pentru muncă a unui individ înseamnă certitudinea că el va obţine, efectuând o muncă în condiţii stabilite elemente care îi vor satisface propriile nevoi. Mulţi teoreticieni au dezvoltat propriile opinii şi teorii cu privire la motivaţie, pornind de la diferite puncte de vedere, de la idei determinate de condiţiile sociale şi politice existente la acea vreme. Nici una dintre abordări nu poate fi considerată cea mai corectă, dar fiecare îşi aduce contribuţia la înţelegerea comportamentului uman. Teoriile motivaţionale se pot împărţi în trei categorii: 1) teorii de conţinut (teorii bazate pe nevoi) ; 2) teorii de proces ; 3) teorii de întărire. Pentru a reuşi să-şi motiveze angajaţii, orice manager trebuie să descopere ce anume îl motivează pe fiecare în parte.

56

ca motivator.Asigurări de sănătate sau viaţă . • Stabilirea obiectivelor. Sistemul de recompense Recompensarea angajaţilor este un domeniu de activitate deosebit de important al managementului resurselor umane prin care se influenţează atât comportamentul şi atitudinea angajaţilor cât şi eficienţa şi eficacitatea organizaţională.Beneficii privind plata .2. • Proiectarea (reproiectarea) postului. • Salariul. Sistemul de recompense cuprinde atât recompensele financiare ( sau materiale) – care la rândul lor se împart în recompense financiare directe (salariu de bază. fiecare organizaţie poate apela la una sau mai multe tehnici de motivare a personalului. • Alte tehnici motivaţionale: dezvoltarea resurselor umane.Salariul de merit timpului nelucrat . concedii. factorii motivatori şi nevoile propriilor angajaţi. dezvoltarea profesională.Alte beneficii 57 .Prime de vacanţă şi . îmbunătăţirea condiţiilor de muncă.ca motivator.2.adaosuri şi sporuri la sociale prime speciale salariul de bază . 4. programul de lucru flexibil.Participare la profit -Comisioane/ bonusuri .ca motivator. bonusuri şi alte stimulente) şi recompense financiare indirecte/beneficii (asigurări. 4. un astfel de plan presupune cel puţin două etape: 1. cotă parte din profitul firmei.Cumpărare de acţiuni .) Principalele componente ale sistemului de recompense (ne referim aici la cele financiare sau materiale) sunt prezentate în tab. Fiecare organizaţie trebuie să adopte.beneficii de asigurări . salarizare diferenţiată în funcţie de calificare. indexări.Alte beneficii . 2.Indexări . Cunoscând teoriile motivaţionale.În vederea motivării angajaţilor managerii trebuie să-şi întocmească un plan de acţiune pentru a descoperi ce-i motivează pe aceştia. cele mai importante sunt: • Climatul organizaţional.ca motivator. pensii) cât şi recompensele nonfinanciare (nemateriale) (recunoaşterea.Discounturi sau gratuităţi . Dintre acestea. Componentele sistemului de recompense Sistemul de recompense Recompense directe Recompense indirecte Beneficii obligatorii Beneficii opţionale .) Tab. Determinarea nevoilor angajaţilor. sporuri. promovarea. etc. Analiza comportamentului angajaţilor. să implementeze şi să-şi adapteze sistemul de recompense astfel încât acesta să producă motivarea angajaţilor.salariul de bază .

Angajaţii trebuie să fie „învăţaţi” să facă haz de necaz. 4. dezvoltarea lui poate fi văzută ca o succesiune de etape ce marchează ascensiunea şi declinul său : • Explorarea • Încercarea • Stabilizarea 58 .a. am micşorat copii). Managementul carierei profesionale Implicarea managerilor în dezvoltarea carierei angajaţilor are influenţe benefice asupra organizaţiei. p. pe care le atinge o persoană. I shrunk the Kids” (Iubito. Un exemplu elocvent al culturii acestei organizaţii este următorul: când anunţul restructurării (şi implicit disponibilizărilor) din cadrul Kodak a coincis cu premiera filmului „Honey. calitatea şi cantitatea muncii) şi recompense indirecte (acordându-se în anumite condiţii doar pentru calitatea de angajat. aceasta are şi alte înţelesuri cum ar fi: timpul cât o anumită persoană îşi desfăşoară activitatea într-un anumit domeniu. Cariera este deci cadrul dinamic în care o persoană îşi trăieşte viaţa profesională. Pe măsură ce un angajat acumulează experienţă în muncă.W. implicit. nu dispunem de o definiţie unanim acceptată. purtând denumirea de beneficii). ♦Cariera profesională: concept şi etape(stadii) ale carierei profesionale Deşi în limbajul curent noţiunea de carieră este bine înţeleasă. . Umorul Umorul este o modalitate excelentă de a combate atitudinile negative. o mişcare de-a lungul unui drum în timp.Prin urmare. angajaţii vor fi mai loiali şi devotaţi organizaţiei. ş. poziţia în societate. cunoştinţele. echipa de umor de la Kodak a răspândit o parodie de manifest intitulat „Honey. vor fi motivaţi să obţină performanţe superioare şi vor avea atitudine pozitivă. a facilităţilor sau avantajelor prezente şi viitoare determinate direct sau indirect de calitatea de angajaţi. sistemul de recompense are două componente majore şi anume recompensele directe (legate de performanţa. Acesta poate influenţa semnificativ atitudinea angajaţilor faţă de munca lor şi faţă de organizaţie. Aşa cum se observă în tab. financiare şi nonfinaciare. după alţi autori. sistemul de recompense reprezintă ansamblul elementelor sau veniturilor materiale şi nemateriale.2. ca şi aptitudinile. După unii autori. abilităţile şi competenţele dezvoltate de-a lungul timpului. să poată râde chiar de ei sau de organizaţia lor.. Pentru că parcurgerea acestui drum necesită anumite cunoştinţe şi competenţe. C. 457). 1999.. I shrunk the company” (Iubito. vor simţi că muncesc în primul rând pentru ei ca indivizi. treaptă în ierarhia socială sau profesională. P. şi. va creşte productivitatea muncii. noţiunea de carieră este sinonimă celei de profesie sau ocupaţie. dar mai ales etapă. B. am micşorat compania) (Anthony. Kodak de exemplu şi-a înfiinţat o echipă de umor. putem concluziona că prin carieră profesională se înţelege o succesiune evolutivă de activităţi profesionale şi poziţii ocupate într-o organizaţie. precum şi de activitatea desfăşurată de aceştia.

întrevăd oportunităţile de dezvoltare în cadrul organizaţiei şi îşi stabilesc obiectivele şi planurile prin care să îşi orienteze propriile cariere în direcţia dorită. Responsabilităţile organizaţiei în planificarea carierei profesionale Conducerea organizaţiei trebuie să decidă nivelul de implicare şi rolul pe care să şi-l asume în dezvoltarea carierei angajaţilor săi. lărgirii şi îmbogăţirii cunoştinţelor angajaţilor (prin cursuri de instruire. eforturile trebuie să vină chiar de la angajatul respectiv. rotaţie. acela de facilitator. ♦Planificarea carierei profesionale Planificarea carierei reprezintă procesul prin care angajaţii îşi evaluează punctele forte şi punctele slabe. • Identificarea la fiecare angajat a cunoştinţelor. aceste planuri trebuie să integreze preferinţele şi punctele forte ale individului cu alternative viabile în carieră. • Oferirea de informaţii legate de posturile libere ce apar în organizaţie şi perspectivele de avansare. schimbarea domeniului profesional (la diferite vârste) impune reluarea ciclului prezentat anterior şi deci. Fiecare organizaţie are unele nevoi specifice privind dezvoltarea carierei. Responsabilităţile angajatului în planificarea şi dezvoltarea propriei cariere Planificarea carierei nu este un lucru pe care un individ să-l facă în numele altei persoane. De aceea. Direcţiile principale prin care organizaţiile pot să conducă şi să dezvolte carierele angajaţilor astfel încât să contribuie la eficienţa şi eficacitatea organizaţională sunt: • Evaluarea periodică a performanţelor angajaţilor. schimbarea succesiunii etapelor prezentate. abilităţilor şi intereselor personale. alţii nu ating niciodată punctul de declin al carierei sau îl amână foarte mult (până după 65-70 ani). cum ar fi: 59 . Planificarea carierei presupune parcurgerea din partea fiecărui individ a unor paşi necesari şi importanţi pentru succesul acesteia. unii indivizi debutează cu foarte mare succes în viaţa profesională la vârste tinere. Pe de altă parte.• Avansarea şi menţinerea • Finalul carierei Este evident că nu toţi indivizii urmează acelaşi tipar al carierei. Iniţiativa. organizaţiei îi revine un rol esenţial în acest sens şi anume. • Identificarea nevoilor organizaţionale viitoare de personal. • Crearea unui climat organizaţional care să faciliteze comunicarea deschisă cu angajaţii. deoarece numai acesta îşi cunoaşte limitele şi ştie ce doreşte să obţină în cariera sa. lărgire şi îmbogăţirea posturilor). Deşi angajaţii sunt cei care poartă principala responsabilitate a felului în care îşi conduc cariera proprie. • Facilitarea calificării. principala responsabilitate pentru planificarea carierei revine chiar angajatului. • Implementarea unor planuri de carieră. Aceste nevoi vor influenţa atât proiectarea cât şi implementarea unui plan de dezvoltare a carierei la nivelul organizaţiei.

. . selectând din mai multe „rute” posibile. Managementul de vârf trebuie să decidă cât de multă încredere are în angajaţii săi. 1. superiorul direct oferă sprijin şi încurajări iar organizaţia asigură resursele şi cadrul de dezvoltare.. pp. În această decizie sunt incluse o serie de alte alternative şi anume (Anthony. pentru a putea fi considerat expert. 1999.4. Alegerea de a implica angajaţii în managementul organizaţiei ca mijloc de creştere a productivităţii este o decizie strategică în sine. însă şi dezvoltarea unor competenţe într-o arie mai largă pentru a căpăta flexibilitate. ca strategii de creştere a productivităţii muncii se remarcă implicarea angajaţilor şi proprietatea.instruirea permanentă.5. necesare pentru atingerea obiectivelor individuale specifice. P. Această planificare constă într-o serie de acţiuni care vor conduce în final la scopurile stabilite: .Autocunoaşterea/autoevaluarea Cercetarea pieţei forţei de muncă şi analiza opţiunilor privind cariera Adoptarea deciziilor (iniţiativa) Stabilirea unui plan de carieră şi comunicarea preferinţelor sale conducerii organizaţiei.449-450).W. O planificare reuşită a carierei rezultă din conjugarea eforturilor angajatului. .participarea la diferite proiecte importante sau prezentări publice. 2. Implicarea angajaţilor Managerii pot decide ca alternativă strategică de grup în scopul creşterii productivităţii muncii implicarea angajaţilor în activităţile şi chiar managementul organizaţiei.a.dezvoltarea unor competenţe solide în domeniu. A. superiorului său direct şi ale conducerii organizaţiei: angajatul se autoevaluează şi îşi planifică propria carieră. Nivelul de implicare care le este permis angajaţilor în cadrul organizaţiei este o alternativă strategică 60 . menţinerea abilităţilor curente şi dezvoltarea unora noi.3.3. ş.alegerea itinerarului de parcurs până la destinaţia respectivă. • • • • Temă de reflecţie 4 Prezentaţi pe scurt avantajele abordării individuale în creşterea productivităţii muncii. Abordarea la nivel de grup La nivelul grupului de angajaţi. Aceştia pot alege între varianta de a cere angajaţilor să propună idei şi soluţii de creştere a performanţelor organizaţiei şi varianta de a le oferi puterea necesară pentru a şi implementa respectivele idei/soluţii..

Orice deviere de la normele obişnuite este greu tolerată şi. sondaje de opinie. Modul de a gândi şi implicit de a acţiona se formează în virtutea obişnuinţei dată de ani de acceptare. P. video-conferinţe. Când o organizaţie hotărăşte că schimbarea culturii este o nevoie imperioasă – procesul este lung şi anevoios. Aceasta poate fi introdusă în organizaţie printr-o serie de strategii care să permită angajaţilor mai multă răspundere şi responsabilitate în realizarea unui produs sau oferirea unui serviciu. organizaţia trebuie să ofere instrumentele necesare pentru a munci eficient. O altă alegere strategică pe care trebuie să o facă managerii este dependentă de gradul în care cultura organizaţiei sprijină sau nu un mediu de muncă implicat.W. Nici nu vorbesc foarte mult cu aceştia deoarece în general nu consideră că angajaţii trebuie să aibă acces la o serie de informaţii. de la pregătire/perfecţionare profesională la echipamente sau informaţie. Problema este că majoritatea managerilor care cred că comunică cu angajaţii lor. Indiferent de natura lor. 2. neacceptată. este atunci când angajaţii simt că managerilor le pasă de ceea ce au de spus şi când managerilor le pasă de angajaţi ca şi oameni. Pentru a permite unui personal să fie productiv. Implicarea angajaţilor este un factor care influenţează în mod direct productivitatea muncii. Una dintre componentele cheie ale implementării cu succes a implicării angajaţilor este comunicarea deschisă şi sinceră cu angajaţii de la toate nivelele din organizaţie. ş. nu doar ca subalterni. aceste instrumente pot lua o varietate de forme. interviuri cu angajaţii. angajaţi ai companiei pe care o conduc.a. 468-469): 61 . Tocmai acesta este motivul pentru care managerii răspund afirmativ la întrebarea „Comunicaţi cu angajaţii dumneavoastră?”. aceste instrumente sunt costisitoare. Cultura unei organizaţii este un set de valori şi credinţe. deseori. pp. nu fac acest lucru în realitate.. tradiţii. 1999. Singura situaţie în care comunicarea este eficientă. ♦Tehnici de implicare a angajaţilor Cele mai populare tehnici de implicare a angajaţilor sunt următoarele ( Anthony. Importanţa implicării angajaţilor se bazează pe două principii şi anume: • Oamenii tind să sprijine ceea ce au realizat ei înşişi. Sunt în permanenţă grăbiţi şi prea ocupaţi pentru a asculta cu adevărat problemele angajaţilor. Organizaţiile dispun de tehnici diferite pentru a deschide liniile de comunicare într-o organizaţie: mesaje vocale şi scrise. Managerii trebuie să aleagă privind suma pe care este dispusă să o investească în procurarea instrumentelor necesare. 3.. norme şi practici pe care toţi cei care activează în cadrul organizaţiei respective le au în comun şi le împărtăşesc.la care recurge managementul de vârf şi care depinde în mod direct de încrederea pe care o au managerii în angajaţi. • Oamenii care cunosc cele mai multe lucruri despre un produs/serviciu sunt chiar cei care realizează munca necesară pentru acel produs / serviciu.

cercurile de calitate implică doar câţiva oameni. Aceste organizaţii au convingerea că fiecare eşec este o experienţă benefică şi că se învaţă mult mai mult dintr-un eşec decât prin a nu face nimic. Managerii dispun de o serie de alternative strategice pentru creşterea productivităţii organizaţionale.5. îşi vor da silinţa în acest sens. Este recomandat ca identificarea celui care face o sugestie să fie ţinută în anonimat până în momentul în care este implementată. Multe firme au încercat să devină mai productive prin restructurarea organizaţională. satisfăcut şi se va simţi important şi recunoscut în organizaţie. Managerii direct interesaţi în succesul organizaţiei vor face tot posibilul pentru ca aceasta să devină din ce în ce mai productivă. B. vor deveni mai productivi şi mai competitivi. Diferenţa constă însă în faptul că.5. Organizaţiile care adoptă tehnici de delegare/împuternicire apreciază deopotrivă atât comportamentul asumării riscului încununat de succes cât şi eşecul angajaţilor. cutiile de sugestii încurajează toţi angajaţii să participe.1)Delegarea/împuternicirea – reprezintă o strategie de „împingere” a procesului decizional la cele mai joase nivele ale angajaţilor calificaţi care au competenţa de a lua o decizie. De cealaltă parte. la nivel individual şi la nivel de grup. managementul carierei. Sumar În cadrul acestui modul sunt prezentate noţiunile necesare înţelegerii productivităţii în muncă. 62 . 2)Cutii de sugestii Cutia de sugestii a fost precursorul cercurilor de calitate discutate într-un capitol anterior. aceasta poate lua o varietate de forme: restructurarea (redimensionarea). Proprietatea Este demonstrat faptul că acele organizaţii în care managerii şi angajaţii deţin un grad mare de proprietate (prin numărul de acţiuni) asupra acestora sunt mai profitabile şi implicit mai productive. Temă de reflecţie 5 Prezentaţi pe scurt alternativele strategice pentru creşterea productivităţii muncii. vor dori acelaşi lucru şi vor munci. strategii care pot fi iniţiate la nivel organizaţional. să găsească soluţii pentru a-şi îmbunătăţi munca. În acest fel angajatul respectiv va fi motivat. 2. recompensarea şi motivarea angajaţilor. Principiul de bază este acelaşi: angajaţii sunt solicitaţi să aibă idei. în momentul în care aceasta se dovedeşte un succes. Managerii acestor organizaţii solicită angajaţilor să găsească propriile modalităţi de a spori productivitatea muncii. angajaţii care deţin şi ei proprietatea asupra acesteia. se dezvăluie identitatea „autorului” căruia i se oferă şi un premiu.

7. pentru facilitarea învăţării. Bucureşti. pp. Bibliografie modul 1. acţiuni combinate.. precum şi de activitatea desfăşurată de aceştia. cursanţii vor avea de realizat următoarele sarcini individuale: 1... a facilităţilor sau avantajelor prezente şi viitoare determinate direct sau indirect de calitatea de angajaţi... Osoian.. 4.. Ed. Indicaţi şi detaliaţi 3 strategii de motivare a angajaţilor în cadrul unei organizaţii (maxim o pagină). Johns. Ed. de asemenea globalizarea are influenţe directe asupra managementului resurselor umane la nivel organizaţional şi implicit asupra productivităţii muncii. În vederea eficientizării activităţii masteranzilor la această disciplină. G. pp. 455-461. 2. financiare şi nonfinaciare.. 199-202. A. Managementul resurselor umane. Manolescu. A.. să implementeze şi să-şi adapteze sistemul de recompense astfel încât acesta să producă motivarea angajaţilor. Realizaţi în maxim o pagină un plan de management al carierei unui angajat. 1998. 2.. Lazăr. ca strategii de creştere a productivităţii muncii se remarcă implicarea angajaţilor şi proprietatea. Punctajul obţinut pentru realizarea acestor sarcini reprezintă 10% din ponderea notei finale. pp. 51-63. Forth Worth. Sarcini şi teme ce vor fi notate Angajamentul şi implicarea masteranzilor presupune parcurgerea referinţelor bibliografice indicate. Naghi. fuziuni şi achiziţii.a strategic approach. ş. 1999. Osoian. Cluj-Napoca. A. Economică. a. 2001.. Petelean. Aceste sarcini se vor preda într-un termen de 2 săptămâni după a doua întâlnire de curs. Management. pp.prin reducerea numărului de angajaţi. 2004.5. 2002. C.5. I. pp. 63 . Dacia. L. La nivelul grupului de angajaţi. . Borza. The Dryden Press. Managementul resurselor umane. 181-191. 2. pp. Comportament organizaţional. W. P. 3. Organizaţiile pot să deţină un mare control asupra ambelor aspecte. Fiecare organizaţie trebuie să adopte. ClujNapoca. 2. Ed. 228-239. C.. Sistemul de recompense reprezintă ansamblul elementelor sau veniturilor materiale şi nemateriale. 450-470.6. Dacia. Anthony. Economică. Ed. Human Resource Management. Ilieş. Productivitatea angajatului este influenţată de două componente majore şi anume: abilitatea şi atitudinea. M. Bucureşti. 5.

1999 (Mod de accesare: biblioteca existentă la Catedra de management) 3.. Armstrong. 2005 (Mod de accesare: biblioteca facultăţii. şomaj. Dacia. T. biblioteca existentă la Catedra de management) 13.. Bucureşti. ocupare. Petelean. Osoian. 1997 (Mod de accesare: The British Council Library) 64 . ClujNapoca. Storey. Cluj-Napoca.. Mabey... USA. 2002 (Mod de accesare: biblioteca existentă la Catedra de management) 4. USA. A. D.. L... C. Forth Worth.. Osoian ... Kogan Page Ltd. 1997 (Mod de accesare: biblioteca existentă la Catedra de management) 10. Dacia. Bucureşti. P.. Kogan Page Ltd. 2002 (Mod de accesare: biblioteca facultăţii. Business Driven. Bibliografia completă a cursului 1. 2001 (Mod de accesare: Biblioteca Centrală Universitară.. Human Resource Management – A Strategic Approach.. 2005 (Mod de accesare: biblioteca existentă la Catedra de management) 9... J. Bucureşti. biblioteca existentă la Catedra de management) 11. J.: Strategic Human Resource Management:A Reader. Teorii. USA. Anexe 3. Managementul resurselor umane – abordare strategică (în curs de editare) 12.. A Handbook of Human Resource Management. Ilieş. the Dryden Press. Developing a Strategic Approach. Pitariu. D. M.III.. C. A. evaluarea posturilor de muncă şi a personalului. Piaţa forţei de muncă: restructurare. Casa de Editură IRECSON. Prentice Hall. 2003 (Mod de accesare: Biblioteca Centrală Universitară. A. Economică. John Wiley & Sons Ltd. Sadler. Miner. Anthony. Strategic Human Resource Management. D. London. W. Osoian. Mello. V. Chişu. England.. Ed. A.. Ed. C... 1998 (Mod de accesare: biblioteca existentă la Catedra de management) 7. Casa de Editură IRECSON. South-Western College Pub. Sage Publications Ltd. Proiectarea fişelor de post. Human Resource Management: The Strategic Perspective... B. Managementul resurselor uamne.. Manolescu.. Crane. biblioteca existentă la Catedra de management) 5. Manualul specialistului în resurse umane. Hussey. Human Resource Management. G. H. USA. biblioteca existentă la Catedra de management) 8. 1996 (Mod de accesare: The British Council Library) 6. Managementul resurselor umane. USA. J.1. Salaman. Human Resource Management. Ed. politici şi propuneri pentru România. 1999 (Mod de accesare: biblioteca existentă la Catedra de management) 2. C...

. Prentice Hall. Human Resource Action. 2000 (Mod de accesare: biblioteca existentă la Catedra de management) Purdea. Economică. D. G. Ed. Hall. C. V.. Bucureşti. 1992 (Mod de accesare: Biblioteca Centrală Universitară) 21. Rentrop & Straton....... Economică. Roşca I. Roşca. M.. L. ş. Ed. P. Osoian. Penguin Books.15. Principles of Human Resource Management An Active Learning Approach. 16. Nica. Johns. D. 1999 (Mod de accesare: Biblioteca existentă la Catedra de management) 18. biblioteca existentă la Catedra de management) Mathis. Ed. biblioteca existentă la Catedra de management) Price. Blackwell Publishers Ltd. Bucureşti. Comportament organizaţional.L. 1997 (Mod de accesare: Biblioteca facultăţii. Management and Motivation.... R.. Vărzaru. Personnel Management. Rusu. Economică. Managementul resurselor umane. 14. Vroom.a. Managementul resurselor umane. 1998 (Mod de accesare: Biblioteca Centrală Universitară.. Ed. Bucureşti. Resurse umane.. Gh. 17. USA. Cluj-Napoca. A. USA.. George Bariţiu. C. London. E.. Deci. Ed. XXX Consilier – Managementul resurselor umane.. Tarrington. C. Bucureşti. management şi gestiune. 2005 (Mod de accesare: Biblioteca Centrală Universitară) 19. 1995 (Mod de accesare: Biblioteca Centrală Universitară) 20. 2000 (Mod de accesare: biblioteca existentă la Catedra de management) 65 ..

Managementul strategic al resurselor umane implică o colecţie de practici. în funcţie de rezultatele evaluărilor profesionale şi de planul carierei lor. de aceeaşi dificultate şi de aceeaşi responsabilitate. Managementul resurselor umane . acest proces este mult mai strâns legat de abilităţile şi aptitudinile angajaţilor. având drept obiective: asigurarea. Glosar Analiza posturilor este procesul de identificare atât a sarcinilor. Motivaţia reprezintă suma energiilor interne şi externe. menţinerea. Cercul calităţii constă în întâlniri regulate ale membrilor unui grup de angajaţi şi supervizori cu scopul de a discuta pe marginea problemelor apărute în controlul calităţii produselor şi găsirii de soluţii. variabila care influenţează şi dirijează comportamentul oamenilor.3. etc. calităţi şi aptitudini. proces care presupune pregătire continuă. autorităţii şi responsabilităţilor posturilor în cauză (descrierea postului) cât şi a profilului candidatului ideal. condiţiile de lucru. relaţiile profesionale pe care trebuie să le aibă ocupantul postului cu ceilalţi angajaţi. Lărgirea postului constă în adăugarea unor sarcini apropiate de sarcinile deja alocate postului. Îmbogăţirea posturilor presupune acordarea angajatului de responsabilităţi mai mari.2. Evaluarea performanţelor resurselor umane reprezintă procesul de apreciere şi analiză a rezultatelor obţinute de un angajat pe un anumit post. 66 . experienţa. respectiv modul şi gradul în care acesta îşi îndeplineşte sarcinile. orientare şi menţinere a comportamentului uman în sensul dorit. Motivarea este procesul de selecţie. Dezvoltarea resurselor umane este un proces amplu şi complex care are drept obiectiv sporirea capacităţilor profesionale ale angajaţilor pentru continua lor avansare în organizaţie.cuprinde toate activităţile. aducerea lor la standardele de performanţă adecvate cerinţelor posturilor ocupate sau posturilor viitoare. utilizând în general cunoştinţe/calificări mai mari decât cele necesare anterior. Instruirea (training-ul) este procesul de schimbare a comportamentului şi atitudinii angajaţilor. standardele de performanţă. adică calităţile. Fişa postului este un document care precizează informaţii referitoare la post (sarcinile şi responsabilităţile ce-i revin titularului postului. şansa de a lua decizii.) şi la ocupantul postului (caracteristicile personale ale angajatului necesare pentru îndeplinirea cerinţelor postului: nivelul studiilor. cunoştinţele şi experienţa necesare titularului postului (specificaţia postului). dezvoltarea şi folosirea eficientă a resurselor umane dintr-o organizaţie precum şi optimizarea relaţiilor dintre acestea. aptitudinile. cu scopul de a creşte eficienţa lor în cadrul organizaţiei. autonomie. Criteriile de evaluare a performanţelor reprezintă aşteptări ale organizaţiei vizând fie rezultate şi comportamente din perioada anterioară (din trecut) fie potenţialul de viitor al angajatului respectiv. programe şi politici care să faciliteze atingerea obiectivelor strategice ale organizaţiei. deciziile şi practicile manageriale orientate spre factorul uman. atribuţiile şi responsabilităţile raportate la standardele determinate.). calificările/specializările necesare. etc.

autoritatea şi responsabilităţile ce vor fi alocate unui anumit post. Rotaţia posturilor presupune rotaţia angajaţilor dintr-un post într-altul pentru o anumită perioadă de timp. Planificarea resurselor umane reprezintă un proces continuu şi sistematic de analiză şi identificare a necesarului de resurse umane în raport cu cerinţele viitoare de forţă de muncă pentru îndeplinirea obiectivelor organizaţiei. metodele/procedurile ce vor fi folosite pentru îndeplinirea acestora. precum şi elaborarea strategiilor de dezvoltare. relaţiile organizatorice. Politicile de resurse umane sunt principii de gândire şi acţiune în cadrul organizaţiei. calităţile necesare titularului postului respectiv şi recompensele ce i se cuvin acestuia. recompenselor postului şi implicit a calităţilor necesare titularului postului. acestea sunt expresia obiectivelor urmărite şi a mijloacelor folosite. 67 . Reproiectarea postului este procesul de modificare a conţinutului. Regulile sunt norme de conduită cu rolul de a stabili clar obligaţiile angajaţilor în cadrul raporturilor de muncă. grup din cadrul căruia urmează să fie aleşi candidaţii care corespund cel mai bine cerinţelor acestor posturi. utilizare. Proiectarea postului este procesul prin care se stabilesc sarcinile. Recrutarea resurselor umane este activitatea de căutare şi atragere în organizaţie a unui grup de persoane care au acele caracteristici şi aptitudini solicitate de posturile vacante. Specializarea postului (simplificarea postului) reprezintă abordarea tradiţională a proiectării / reproiectării postului. contribuţia pe care o aduce acesta la îndeplinirea obiectivelor organizaţiei. Selecţia resurselor umane reprezintă procesul de alegere dintr-un număr mai mare sau mai mic de candidaţi recrutaţi pe cei mai potriviţi pentru posturile vacante existente în organizaţie.Performanţa în muncă reprezintă gradul de îndeplinire a sarcinilor. atribuţiilor şi responsabilităţilor care definesc postul ocupat de un angajat. fiind un ghid de orientare şi acţiune pentru cei care îşi asumă responsabilităţi manageriale. păstrare sau disponibilizare a personalului din cadrul organizaţiei.

organizarea ergonomică a muncii. dr.3. Domenii de competenţă: managementul resurselor umane. Competenţele de cercetare ştiinţifică sunt demonstrate prin publicarea a peste 30 de lucrări ştiinţifice în publicaţii recunoscute naţional şi internaţional şi participarea activă la peste 10 granturi naţionale şi internaţionale. Scurtă biografie a titularului de curs Conf. managementul muncii. OSOIAN CODRUŢA-LUMINIŢA este absolventă a Facultăţii de Ştiinţe Economice a Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca. managementul strategic al resurselor umane. 68 .3.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->