PENDAHULUAN

Kegemilangan umat Islam bermula pada era pemerintahan Islam di Madinah dan berkembang pesat pada zaman Khulafa· al-Rasyidin, Bani Umayyah dan Bani Abasiyyah. Kemudian ia bertapak di benua Eropah yang menyumbang kepada kegemilangan tamadun Islam di Andalusia. Ketamadunan Islam yang berbentuk universal membawa manfaat dan rahmat kepada seluruh umat dan alam. Selepas keruntuhan kerajaan Islam pada abad kedua belas, imej masyarakat Islam di kacamata dunia kini telah banyak dikaitkan dengan kelemahan dan kemunduran. Persepsi sebahagian besar umat Islam kini terhadap agamanya masih terbatas kepada aspek-aspek ibadah khusus semata-mata. Walaupun wujud kefahaman bahawa Islam sebagai suatu cara hidup, namun ia hanya ditampilkan dalam bentuk slogan dan retorik semata-mata. Majoriti masyarakat sukar untuk memasukkan agenda pembangunan ummah, peradaban bangsa, dan keutuhan negara sebagai sebahagian daripada ruang lingkup ´agamaµ sepertimana yang dikehendaki oleh ajaran Islam. Islam, sebagaimana yang difahami adalah ´al-Dinµ, iaitu cara hidup dalam konteksnya yang sangat luas, bukan sekadar suatu kepercayaan, tetapi cara hidup yang lengkap, maju dan progresif serta mampu menyelesaikan permasalahan semasa kehidupan manusia sepanjang zaman. Suatu pendekatan dan penilaian semula pemikiran masyarakat Islam terhadap ajaran agamanya wajar dilakukan. Umat Islam perlu kembali mengamalkan Islam secara syumul pada peringkat individu, keluarga, masyarakat dan negara. Penekanan Islam Hadhari Islam Hadhari memberi penekanan kepada aspek pembangunan yang menjurus kepada pembinaan peradaban iaitu yang memberi fokus kepada usaha mempertingkatkan mutu kehidupan melalui penguasaan ilmu, pembangunan insan dan pembangunan fizikal. Islam Hadhari bukanlah mazhab baru atau ajaran baru dan jauh sekali agama baru. Islam Hadhari adalah suatu pendekatan dan usaha untuk mengembalikan umat Islam kepada asas atau fundemental yang terkandung dalam al-Qur·an dan Hadis yang merupakan teras pembinaan tamadun Islam. Ajaran Islam menjaga serta memelihara kehidupan manusia dan setiap makhluk. Manusia diberi tanggungjawab oleh Allah SWT sebagai pemimpin atau khalifah (vicegerent) di muka bumi. Pelaksanaan Islam secara realistik akan memberi rahmat dan kesejahteraan kepada seluruh manusia tanpa mengira bangsa, pegangan agama dan budaya.

ekonomi global. budaya meterialisme. Pendekatan Islam Hadhari. berdasarkan kepada perspektif tamadun Islamµ. Misi . berkemahiran dan berketrampilan serta tergambar sebagai golongan yang berakhlak. Manakala takrif Islam Hadhari secara lengkap ialah : ´Suatu pendekatan pembangunan manusia. jati diri serta penjajahan pemikiran. Islam Hadhari membawa maksud ajaran Islam yang membawa fokus kepada kehidupan untuk meningkatkan kualiti hidup masyarakat bertamadun dan mempunyai peradaban yang unggul bagi menghadapi cabaran alaf baru seperti ledakan maklumat. perkataan ´hadhariµ membawa maksud ´yang bertamadunµ atau Islam yang menekankan aspek tamadun. kestabilan jiwa dan kemajuan rohaniah merupakan tonggak kepada pembinaan tamadun yang luhur. Konsepnya ialah negara yang mempunyai masyarakat membangun dan memiliki ilmu.Kenyataan ini menepati firman Allah SWT dalam surah al-Anbiya·: 107 yang bermaksud : ´Dan tidaklah Kami mengutuskan kamu (wahai Muhammad) melainkan untuk membawa rahmat bagi seluruh alamµ. Pendekatan Islam Hadhari diperkenalkan kerana ia lebih lengkap dan menyeluruh berbanding pendekatan Islam secara juzi·e atau terpisah-pisah seperti Islam bersifat politik (Islam al-Siyasi). tidak menolak pentingnya aspek ritual dalam pembinaan tamadun. Sebagai huraian kepada takrif di atas bahawa. Ini kerana pandangan hidup. Dalam bahasa Inggeris disebut sebagai ´Civilizational Islamµ. iaitu sebuah negara maju mengikut acuan sendiri. dan dalam Bahasa Arab sebagai ´Al-Islam al-Hadhariµ. DEFINISI ISLAM HADHARI Definisi Dari segi istilah. sistem nilai. berbudi dan berbudaya yang berpaksikan kepada kepercayaan Agama.Islam bersifat tasawwuf (Islam al-Sufi) dan seumpamanya. masyarakat dan negara yang bersifat menyeluruh. dunia tanpa sempadan. krisis identiti. Visi Visi Islam Hadhari adalah Untuk Menjadikan Malaysia sebagai sebuah Negara Islam Contoh.

HURAIAN KONSEP PENDEKATAN ISLAM HADHARI Kerajaan telah merangka pelbagai agenda pembangunan yang selaras dengan tuntutan Islam melalui pendekatan seimbang dalam aspek-aspek spiritual. tetapi agama yang bersifat praktikal iaitu diturunkan untuk mengatur kehidupan masyarakat secara realistik. undang-undang dan sebagainya. rasional. . Pendekatan Islam Hadhari bukanlah ajaran baru atau mazhab baru. maju. Kerajaan menyedari bahawa Islam bukanlah suatu agama bersifat ritual semata-mata. Pendekatan Islam Hadhari memberi penekanan kepada aspek pembangunan dan pembinaan peradaban yang didasarkan pandangan semesta Islam (Islamic worldview) dengan memberi tumpuan kepada usaha mempertingkatkan mutu kehidupan melalui penguasaan ilmu. Pendekatan Islam Hadhari akan membuktikan bahawa ajaran Islam dapat mendorong penganutnya menjadi umat yang maju bagi mencapai kejayaan di dunia dan akhirat. pendidikan. berdaya saing. malah menekankan penghayatan Islam yang syumul.W. bertoleransi dan berimbang.Melaksanakan agenda pembangunan negara dan ummah berlandaskan pendekatan Islam yang universal. mampu berdikari. tetapi merupakan usaha untuk mengembalikan umat Islam kepada asas menurut al-quran dan As-sunnah sebagai teras pembinaan tamadun Islam. melihat ke hadapan. bertamadun. pembangunan insan serta pembangunan fizikal. material. Islam Hadhari merupakan suatu pendekatan anjakan paradigma untuk mengubah persepsi ummah terhadap ajaran Islam. Islam Hadhari tidak sedikitpun mengurangkan prinsip-prinsip akidah.A. praktikal dan damai. Objektif Objektif Islam Hadhari adalah bagi melahirkan individu dan masyarakat yang mempunyai kekuatan spiritual (rohani). Dengan itu. sebagaimana yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad S. dengan harapan akan dapat memacu pembangunan ummah dan negara. kemasyarakatan. akhlak. suatu pendekatan yang dikenali sebagai Islam Hadhari telah diperkenalkan untuk membangkitkan kesedaran baru kepada masyarakat terhadap konsep sebenar ajaran Islam. inovatif serta cekap menangani cabaran-cabaran semasa secara bijaksana. menyeluruh dan realistik bagi menterjemahkan agama dalam kehidupan. intelektual. Warisan tamadun Islam yang memperlihatkan kegemilangan umat Islam dalam semua bidang akan dijadikan dorongan bagi memajukan ummah secara menyeluruh. syariat dan akhlak dalam ajaran Islam. ekonomi.

Islam Hadhari bukannya mazhab baru. µKita memerlukan keteguhan iman. Agama Akal Nyawa Harta Keturunan Maruah Keluarga Institusi Pendekatan Islam Hadhari adalah untuk membuktikan keupayaan Malaysia sebagai sebuah negara Islam contoh yang sentiasa mengamalkan prinsip kesederhanaan (wasatiyyah). ´Islam Hadhari bukanlah agama baru. di dunia dan di akhirat. Islam Hadhari bukan ajaran baru. Menjaga. khususnya dalam memenuhi prinsip-prinsip matlamat Pensyariatan syariat Islam (maqasid al-syariah) yang sentiasa berkembang dan diantara lain yang menjadi pokok seperti. Dasar Pembangunan Negara dan sebagainya. Asas dan fundamental menurut yang terkandung dalam Al-Quran dan Hadis yang merupakan teras pembinaan tamadun Islam. ketangkasan mental dan kekuatan fizikal. Selaras dengan itu. manusia sebagai khalifah dan kewajipan mencapai kekuatan dalam semua bidang kehidupan akan ditekankan. Islam Hadhari adalah usaha untuk mengembalikan umat Islam kepada asas-kepada fundamental. ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Alam Sekitar memartabat dan memperkasa .µ Petikan Ucapan YAB Perdana Menteri Dato' Seri Abdullah Haji Ahmad dalam Perhimpunan Agong UMNO ke di Pusat Dagangan Dunia Putra. Pendekatan menjayakan Islam Hadhari adalah satu pendekatan yang dapat memperkasa perjuangan bangsa yang lebih besar. konsep hidup sebagai pengabdian kepada Tuhan dan konsep kerja sebagai ibadah.Beberapa prinsip Islam Hadhari dirangka bagi merangsang ke arah perubahan minda umat Islam secara menyeluruh dan sistematik yang tidak bersifat sektor atau partisan. Kuala pada 23 September 2004 Malaysia Badawi 55 Lumpur . Ia selaras dengan dasar-dasar negara yang dilaksanakan masa kini dan yang akan dicapai pada masa hadapan seperti Wawasan 2020. yang sudah semestinya memerlukan satu perubahan pandangan global umat Islam. sesuai dengan tuntutan agama Islam. Pendekatan Islam Hadhari menekankan nilai-nilai pembangunan sejagat yang sama sekali tidak bercanggah dengan konteks masyarakat majmuk.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful