Kuzey Kafkasya’da Toplumsal Tabakalaşmanın İslamiyet’le Birlikte Uğradığı Değişim ve Tarihi Sürece Etkileri

Emre AYGÜN (*)
Kafkas halklarının dinsel tercihlerine, dini yaşama tarzlarına ilişkin bu yazıyı yazmak için okuduklarımdan öğrendiğim bir şey var; Kafkaslarda her an her şey olabilir. Dinsel ortam birçok değişkene bağlı olarak baş döndürücü bir kaynaşma arz ediyor. Dağıstan-Çeçenistan bölgesi daha istikrarlı iken, Kuzeybatı Kafkasya’da bu karmaşa daha net izlenebiliyor. Öncelikle şunu söylemek gerekir ki “Kafkatik kaynaşma” olarak adlandırılabilecek bu durum, bölge hakkında kalem oynatanların da birbirinden çok farklı şablonlar geliştirmelerinde gösteriyor kendini. Tarih yazımının evrensel doğası gereği bunda şaşılacak bir şey olmamakla birlikte yine de manidar karşılıyorum. Türk yazarlar adeta bir OsmanlıKafkas kader hattı kuruyorlar. Fakat Kafkas milliyetçilerinin metinlerine bakınca Rusların ve Osmanlıların neredeyse eşit derecede sevilmediği müşahede edilebiliyor. Hatta kölecilik gibi birtakım “günahları” Osmanlı’nın yozlaştırıcı etkisine bağlayanlar bile var. Kendi aralarında da ayrışıyor milliyetçiler. Aytek Kundukh’ta Dağıstan taraftarlığı baskınken, Tarık Cemal Kutlu İslami motiflerin daha fazla öne çıkarıldığı daha kabileler üstü bir tutum alıyor. Bütün bunlardan gayrı olmak üzere Kasumovlar’ın temsil ettiği çizgi, hem Kabardey milliyetçisi olması hem de Marksizm’in bilimsel kavramlarını kullanmasıyla apayrı bir yaklaşımı temsil ediyor. Kafkaslar ne ise metinlere yansıması da o sanki. Kafkasları anlamak için sadece biri ya da sadece öbürünü okumak yetmiyor. Analizleri amaca hizmet eder hale getiren güçlü bir etken olarak Rus zulmü dimağlarda hala taze çünkü. Peki nedir bu kaynaşma? İlk paragrafta ifade edilen saptamanın uzantısı olarak Kuzeybatı Kafkasya’da İslam’ın yayılması Dağıstan kadar istikrarlı bir çizgi izlemiyor. Doğa dinleri Hıristiyanlık üzerinde de İslam üzerinde de etkilerini sürdürüyor; İslam üzerinde de her ikisi birden. Tavkul, KaraçayMalkar bölgesinin dini inanışlarını anlatırken İslam’la Hıristiyanlık ve eski doğa dinlerinin iç içe geçtiğine dikkat çekiyor. Dinler birbirini yok etmiyor. Tornau’da bu konuda çarpıcı anlatımlar var. Bir ailede hem Müslüman hem Hıristiyan üyeler olabiliyor. Kafkasya’da Rusya’nın casusu olarak bulunan Tornau’nun hizmetine tahsis edilen Abhaz Şankrilov’un kendisi Hıristiyan babası Müslüman’dır. Müslüman Abhazlar harap kiliselere dahi saygı duyuyorlar. Hıristiyan ya da Müslüman, eski dinlerden kalan kült alanlarına da saygı duyuyorlar ve hatta oralardan medet umuyorlar. Tornau’da anlatılan bir olay bunun tipik örneğidir. Dağlardan geçerken yörede bulunan ve tanrıların kutsal kayaları olarak bellenen kayalık alandaki çukura bütün Abhazlar gelenek gereği adaklık atarlarmış. Buna karşılık Abhazlar’ın kıyıya gelen hacıları soyup öldürdüğünü de aktarıyor Tornau. Gerçi diğer kabileler bu olaya büyük tepki gösteriyorlar ve Abhazlara karşı bir kan davası haline dönüştürüyorlar. Yine de olay çok çarpıcı. Tornau, 1834-1838 yılları arasında Kuzeybatı Kafkasya’da casusluk faaliyetinde bulunmuş, Kafkaslar’a ikinci gidişinde tutsak düşmüş ve iki yıl boyunca tutsaklık hayatı yaşamıştır. Dört yıllık hizmet süresi boyunca içlerinde yaşadığı Kafkaslılar hakkında değerli bilgiler vermiştir.

Yukarda değindiklerimiz dışında adalet, kadın erkek ilişkisi, İslam’ın etkisi gibi konulardaki gözlemlerini aktarmıştır. Tornau, Abazeh kadınlarının evlendikten sonra kimseye gösterilmediğini, ama bekar kızlarla erkekler, hatta yabancı erkekler arasında kaç göç olmadığını söyler. Tutsaklığı sırasında da bir genç kızın sürekli yardımını görmüş. Kız, Tornau’nun kendisiyle evlenmek istediğini bile sanmıştır. Konumuzla ilgili olarak din ve adalet işlerine de değiniyor. Ona göre asil Çerkesler İslam’ı kabul etmiş, ama halk tabakası hala putperest dönemle karışık inanışlarını sürdürmektedir. Bunun yanında Peygamber’in hicretine Rusların neden olduğunu söyleyen Dağıstanlı mollaya gözü kapalı inanan bir saf iman da var. Bir dava olduğunda Prensin lehine olarak ceza büyükse, şeriat hükümleri örf hukukuna göre daha eşitlikçi olduğu için şeriat mahkemesi istiyor halk. Bir Nogay prensi olan kocasını aldatan kadının ısrarla şeriat mahkemesi istemesi dikkat çekici. Adam karısını öldürmekten bahsediyor çünkü. Abazehler demokratik kabilelerden oluğu için Tornau’ya göre mollaların etkisi çok fazla ve daha dindarlar. Kasumovlar’da bu durum şu şekilde açıklanıyor: “Çerkeslerin İslami toplum düzenine ve şeriat hükümlerine yaklaşımları kabilelere göre farklılık gösteriyordu. Aristokratik düzenin hakim olduğu Kabardeylerde Rus kanunları gelinceye kadar şeriat hükümleri geçerliydi. Prens ve soylular koyu şeriat taraftarıydılar. Çünkü şeriat mahkemeleri onların idaresi altındaydı ve şeriat hükümleri onların çıkarlarını koruyordu. Demokratik toplum düzenine sahip Çerkes kabilelerinde ise soylular eski geleneksel düzeni savunuyor ve kaybetmekte oldukları sınıf ayrıcalıklarını korumaya çalışıyorlardı. Oysa zenginleşmiş hür köylü tabakası şeriatı destekliyor, İslam sayesinde eski prens ve soyluların hakimiyetini yenebilmeyi umuyordu. İşte bu ikili yapı ve sosyal dengenin bozulması yıllarca Çerkesya’yı dalgalandırmış, toplumun dayanışma ve milli bütünleşme düşüncesi edinmesine engel olmuştur.” Kafkasya’da demokratik ve prensli boylardan söz ettik. Bunlar kimlerdir? Prensli kabilelerin başlıcaları Kabardey, Bjeduğ, Besleney’dir. Bu kabilelerde aristokratik yapı vardır. Abazeh, Şapsığ, Natuhay gibi kabileler ise demokratik yapıdadır ve bir soylu tabakası olmakla birlikte halkın gücü nispeten daha fazladır. Dağıstan ve Çeçenistan’ın tersine İslam Kuzeybatı Kafkasya bölgesine oldukça geç girdi; 18.-19. yüzyıllarda. İslam’ı ilk benimseyen kabile 18. yüzyıl ortalarında Kabardeyler olmuştur. Demokratik olarak nitelediğimiz kabileler daha geç girdiler İslam’a; 18. yüzyıl sonu ve 19. yüzyıl başından itibaren. Bu demokratik kabilelerde 18. yüzyıl sonlarından başlayarak soylu katmanların imtiyazları törpülenmeye başladı ve dinin önemi arttıkça din adamlarının da önemi arttı. Kabardeyler gibi prensli kabilelerde ise şeriat mahkemelerinin –yukarıdaki alıntıda değinildiği üzere- asillerin hakimiyetinde olması, din adamlarının etkisini arttırması bir yana düşman gibi görülmesine bile yol açmıştır. Şamil’in naibi Muhammed Emin’in bölgedeki faaliyetleri sırasında karşılaştığı tepkiler buna örnek gösterilebilir. İslam, bu bölgelerde hiçbir zaman Dağıstan-Çeçenistan kanadında olduğu kadar birleştirici olamıyor. Kasumovlar’ın, din adamlarının prens ve asilzadelerden olmadığı yolundaki iddiaları doğruysa bu da bir kanıt sayılabilir, ama daha çarpıcı olanı vardır; halkın Rusya’ya Hıristiyan olmayı da göze alarak sığınma talebi iletmiş olması. 1810’daki kabileler toplantısında dile getirilen bu konunun gerçekten de üzerinde düşünmeye değer. Daha da ilginci Çerkes asillerinin de köylülerini elden kaçırmamak için Rus uyruğuna geçmeye çalışması vakalarıdır. Bir Rus komutanı 19. yüzyıl başlarında başkente gönderdiği raporda şu ifadeleri kullanıyor, “Çerkesler Muhammed peygamberin dinindendirler, fakat dine pek önem vermezler. Hele Lezgi ve Çeçenlerde olduğu gibi, hiç şeriat tutkunu değildirler”. 1826’da Anapa’ya atanan Osmanlı valisi Hacı Hasan Paşa’nın aşar almaya başlaması üzerine ayağa kalkan Şapsığ ve Nathukaylar, “Biz gönüllü olarak Müslümanlığı kabul ettik ve kimseye de

boyun eğmeyiz” demişlerse de soylular bu vergiyi kabul etmişlerdi. İslam’ın kabilesel ve sınıfsal çelişmelerin yoğunluğunda nasıl farklı yorumlar kazandığı görülüyor. Adalet mekanizmalarının da seyrine ilişkin yukarda değindiklerimize birkaç ek yapalım. Rusya’nın 1807’de Örf mahkemelerini asillerin gücünü tırpanlamak için ilga edip yerine şeriat mahkemelerini getirmesi Kabardey’de İslam’ın ve mollaların egemenliğinin artmasına yol açtı. Dinin gevşek algılanışına ve halk tabakalarının egemenlere karşı dini bir ayaklanma ideolojisi olarak görmesine karşın birleştirici işlev üstlenen şeriat uygulamalarının ters teptiğini gören Rusya, 1858’de Kabardey Bölge Mahkemesi’ni kurdu. Bu mahkemede şeriat ve örf hukuku birbirine o kadar karıştı ki Rus mahkemeleri tercih edilir oldu. Kasumovlar’a göre ise Kafkasya’da birleştirici rol üstlenen İslam değil müridizmdir. 1848’de Şamil’e işbirliği için heyet gönderen Kuzeybatı Kafkasya bu tarihten sonra Şamil’in imamat devletinin Naib Muhammed Emin eliyle uygulama alanı oldu. Kundukh’un aktardığına göre General Fadeyev müridizmin dağlıları askeri/sosyal organizasyona kavuşturduğunu söylemiştir. Şamil’in İmamat devleti gerçekten de antik devrin Isparta modelini andırır şekilde bir asker devlet karakteri göstermektedir. Ekonomi, askere alma, iktisadi yükümlülükler hep Rusya’ya karşı cihat esasına göre düzenlenmiştir. Sonuç olarak ana kavrayışlarımız şunlardır; İslam, Dağıstan-Çeçenistan bölgesinde, Kuzeybatı Kafkasya’ya göre daha yaygın, oturmuş ve birleştirici bir durumda. Çerkes bölgesinde ise özellikle Osmanlı-Dağıstan ayracında (Ferah Ali Paşa’nın misyonerlik girişimleriyle yoğunlaşan Osmanlı etkisi ile Dağıstan mollalarının propaganda çalışmaları) gelişme gösteren İslam, Öncelikle asiller arasında yayılıyor. Kasumovlar bunu şeriatın feodalizme uygun bir ideoloji olmasıyla açıklıyor ve kanıt olarak da kitlelerin 19. yüzyılın ortalarında müridizm yayılana kadar tam olarak İslamlaşmadığını gösteriyor. Tavkul’a göre Abazeh, Natuhay ve Şapsığlar arasında müridizmin eşitlik düşüncesi aristokrasinin umumi olarak gevşemesine yol açtı. Din Kuzeybatı’da, günlük yaşamın içine farzlarıyla birlikte, uygulanması gerektiği şekliyle girememiştir. İnanışlar gevşek ve eski dinlerden etkiler taşır. İslam’ın girmesiyle bir mollalar sınıfı oluştu. Bu sınıf kadim yöneticiler kadar yetkili değildir (Çerkes bölgesi için). Fakat gitgide güç kazanmaları Rusya’nın önceden asilleri etkisizleştirmek için işlerlik kazandırdığı şeriat mahkemeleri yerine tamamen Rus mahkemelerini geçirmesine yol açtı. Adalet mekanizmaları halk, asiller ve Ruslar arasındaki çelişkilere göre yön almış ve daha sonraları (özellikle yenilgiden sonra) Rus mahkemeleri geçerli kılınmıştır. Fakat şeriatın halka hürriyet sağladığı söylenebilir. Tabii müridizmin İslami “eşitlik, özgürlük, kardeşlik” şiarının yarattığı etkileri de göz ardı edemeyiz.

-

-

(*) Ege Üniversitesi TDAE Türk Tarihi ABD yüksek lisans öğrencisi

Kaynaklar: 1) Tarık Cemal Kutlu; Çeçen Direniş Tarihi, ed.Erhan Güngör, Anka Yayınları, İstanbul, 2005 2) Ali Kasumov, Hasan Kasumov; Çerkes Soykırımı : Çerkeslerin XIX. Yüzyıl Kurtuluş Savaşı Tarihi, TAKAV, Ankara, 1995 3) Aytek Kundukh; Kafkasya Müridizmi: Gazavat Tarihi, haz.Tarık Cemal Kutlu, Gözde Kitaplar, İstanbul, 1987 4) Feodor Feodoroviç Tornau; Bir Rus Subayının Kafkasya Anıları, çev. Keriman Vurdem, Kafkas Derneği, Ankara,1999 5) Ufuk Tavkul; “İslamiyet’in 16. Yüzyılda Kafkasya Halklarının Toplumsal Yapısına Etkisi”, http://www.turansam.org/makale.php? id=259

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful