ဟိုခ်ီမင္း.pdf

http://mmteashop.

com

June 23,
2011

Typing - nyi say

1

http://mmteashop.com

June 23,
2011

Typing - nyi say

2

http://mmteashop.com

June 23,
2011

TYPING & PDF
NYI SAY

http://mmteashop.com

Typing - nyi say

3

http://mmteashop.com

June 23,
2011

၉/၂၀၀၀ (၅)
၇/ ၂၀၀၀ (၆)

၂၀၀၀

၁၀၀၀

Typing - nyi say

4

June 23,
2011

(၆၉)၊ ၁၁

http://mmteashop.com

၅၀၀

ၐ႐ႈ

(၀၅၄၄၉)

- ၃၅၂၊

- ၁၅၊

Typing - nyi say

5

June 23,
2011

http://mmteashop.com

Typing - nyi say

6

June 23,
2011

http://mmteashop.com

Typing - nyi say

7

June 23,
2011http://mmteashop.com

၁၈၉၀

၇၉

၁၉
၍ ၈၀

၍ ၁၉၆၉ ၊

၆၀
Typing - nyi say

8

June 23,
2011http://mmteashop.com


႐ႈ


႐၊႐ႈ

႔ (၁၉၆၅

)


၁၉၇၀

၁၉


၈၀


၁၉၆၉

(

၇၉

)Typing - nyi say

(၁၉၆၉ ၊

)

9

June 23,
2011


၁၉၇၀


http://mmteashop.com

(

)

(

႔)။ (

၂၀

။)
႔“

Typing - nyi say


10

June 23,
2011


႔“

၍ ၎

http://mmteashop.com

(

)
(


)

(

)

Typing - nyi say

11

June 23,
2011

http://mmteashop.com

၊ ၁၉၇၁

Ho Chi Minh _Jean Lacouture
President Ho Chi Minh _ Troung Chin
President Ho Chi Minh Glimpses of the Life of _ Phan Van Dong
Ho Chi Minh _ Tran Dan Tien
Days With Ho Chi Minh _ Vo Nguyen Giap and Others
On Revolution _ Ho Chi Minh
Selected Works _ Ho Chi Minh
Prison Diary _ Ho Chi Minh
North Of 17th Parallel _ Wilfred Burchett
Viet Nam _ M.E. Gettleman

Typing - nyi say

12

June 23,
2011
No Peace For Asia _ Harold R. Isaacs
Viet Nam _ 1969
Life Magazine _ -----

http://mmteashop.com

Newsweek Magazine _ Sep 12, 1969
Time Magazine _ Nov 22, 1954

Typing - nyi say

13

June 23,
2011


http://mmteashop.com

၏။၏။၏။
႔ ၁၉၆၉

၄၇


Typing - nyi say

14

June 23,
2011


http://mmteashop.com

႔ ၁၉၆၉

၄၇။ “


႕ ႔

႐ႈ


႐ႈTyping - nyi say

15

June 23,
2011


http://mmteashop.com၆၀


႐ႈ( )

၇၉Typing - nyi say

16

June 23,
2011


http://mmteashop.com၏။

၏။


ၐ႐ႈTyping - nyi say

17

June 23,
2011
http://mmteashop.com

.


၏။

႔၊


၏။
Typing - nyi say

18

June 23,
2011


၍ ၂၁

http://mmteashop.com


၃၀

၃၀


၃၀


၊ ႐


၃၀


Typing - nyi say

19

June 23,
2011

http://mmteashop.com
.

ႈ႔


႕႐ႈ၍Typing - nyi say

20

June 23,
2011
ၐ၌


http://mmteashop.com

Typing - nyi say

21

June 23,
2011


http://mmteashop.com

။ ႐ႈ
၍ ႐ႈ႔၏

Typing - nyi say

22

June 23,
2011

၈၀

၁၉

၁၈၉၀

http://mmteashop.com( )

႔၏
Typing - nyi say

23

June 23,
2011

၁၈၈၃


http://mmteashop.com႔၏

(၁၈၈၅

-

၁၈၉၆
ႈ႔

Typing - nyi say

ႈ (၁၉၀၄ - ၁၉၀၉)


24

June 23,
2011


၁၉၃၀ - ၃၁

႔)


http://mmteashop.com


“ -႕႐ႈ၍


၁၉၃၁

႐ႈ

႔ “
Typing - nyi say25

June 23,
2011
႔ ..

၇၂၂


၁၅

http://mmteashop.com

၁၄၂၈

၁၇၈၉


ႈ႔
(၁၇၆၅- ၁၈၂၀)

Typing - nyi say

26

June 23,
2011http://mmteashop.com

Typing - nyi say

27

June 23,
2011


http://mmteashop.com

။ “


၊ ၁၅


။ ၁၉


Typing - nyi say

28

June 23,
2011


http://mmteashop.com

၌ ၁၈၉၀

၁၉

Typing - nyi say

29

June 23,
2011

http://mmteashop.com၂၀Typing - nyi say

30

June 23,
2011
http://mmteashop.com

Typing - nyi say

31

June 23,
2011http://mmteashop.com
Typing - nyi say32

June 23,
2011


http://mmteashop.com

ၐ ၍
Typing - nyi say

33

June 23,
2011


http://mmteashop.comTyping - nyi say


၁၈၉၄

34

June 23,
2011http://mmteashop.com
၁၉၀၀

Typing - nyi say

35

June 23,
2011


၁၉၀၁

http://mmteashop.com

႔၏


ႈ႔


႐ႈ၏ “

Typing - nyi say

36

June 23,
2011

၁၈၈၅

http://mmteashop.com

႔ႈ

Typing - nyi say

37

June 23,
2011http://mmteashop.com

Typing - nyi say

38

June 23,
2011


http://mmteashop.com
Typing - nyi say

39

June 23,
2011။ “


http://mmteashop.com

၁၉၀၉


၁၉၀၇

Typing - nyi say

40

June 23,
2011


ၐ ၍
.

http://mmteashop.com.

ႈ၊

ႈ၊

(

၇)
Typing - nyi say

41

June 23,
2011http://mmteashop.com

ႈ၊

႐ႈ႕

Typing - nyi say

42

June 23,
2011


http://mmteashop.com

Typing - nyi say

43

June 23,
2011http://mmteashop.com


ၐ “Typing - nyi say

၁၈၈၈

44

June 23,
2011


http://mmteashop.com

။ ႐
Typing - nyi say

45

June 23,
2011

၅၀

http://mmteashop.com

Typing - nyi say

46

June 23,
2011


http://mmteashop.com
႔ ႔

႔ ႐

Typing - nyi say


47

June 23,
2011
ႈ ၍

႐ႈ

http://mmteashop.com


႐ႈ


Typing - nyi say

48

June 23,
2011
၁၀http://mmteashop.comTyping - nyi say

49

June 23,
2011


http://mmteashop.com


႔၊႔ ႔


႔၏


Typing - nyi say

50

June 23,
2011


http://mmteashop.com

႕ ႔


၍ “႐
Typing - nyi say

51

June 23,
2011http://mmteashop.com
Typing - nyi say

52

June 23,
2011႐ႈ

http://mmteashop.com၁၆ၖ၊
Typing - nyi say

53

June 23,
2011


၁၉၀၀


http://mmteashop.com

႕ႈ၁၈၈၇၁၉၀၃၁၉၀၄

႐၍ “Typing - nyi say

54

June 23,
2011

http://mmteashop.com
၍ “

ႈ႔


ၐ “

)
Typing - nyi say

55

June 23,
2011


http://mmteashop.com


Typing - nyi say

56

June 23,
2011

။ “http://mmteashop.com
႔“

႐ႈ႕

Typing - nyi say

57

June 23,
2011


http://mmteashop.com

႔၏
Typing - nyi say

58

June 23,
2011

(
)


http://mmteashop.com


၁၈၈၇
၁၉၀၇ - ၁၉၀၈Typing - nyi say

59

June 23,
2011http://mmteashop.com၍ ၁၉၀၈

၂၅

Typing - nyi say

60

June 23,
2011


http://mmteashop.com႔၍


Typing - nyi say

61

June 23,
2011


http://mmteashop.com


႕၍
႔႐Typing - nyi say

62

June 23,
2011

http://mmteashop.com
၂၀
Typing - nyi say

63

June 23,
2011

http://mmteashop.com

၁၉၁၁


.။Typing - nyi say

64

June 23,
2011


႔ ၁၉၁၁

http://mmteashop.com
(

၃၆-၃၇)

၁၉၁၁

႔၌ ႐
Typing - nyi say

65

June 23,
2011

http://mmteashop.com

Typing - nyi say

66

June 23,
2011

၁၉၁၁

http://mmteashop.com
Typing - nyi say

67

June 23,
2011
http://mmteashop.com

‘LA

TOUCHE TREVILLE’

.Typing - nyi say

68

June 23,
2011


႔ ။http://mmteashop.com
႐႐..


၂၀


Typing - nyi say

69

June 23,
2011

႐ႈ၍http://mmteashop.com..၍“.
.

Typing - nyi say

70

June 23,
2011


http://mmteashop.com


Typing - nyi say

71

June 23,
2011


႐၊

http://mmteashop.com


႔ ႐

Typing - nyi say


72

June 23,
2011
.

http://mmteashop.com


႔ ။

ၒ ။


.

. “

.

Typing - nyi say

73

June 23,
2011


http://mmteashop.com

*


၁၉၆၉
Typing - nyi say

74

June 23,
2011


(

http://mmteashop.com


.


Typing - nyi say


75

June 23,
2011http://mmteashop.com
၇၀၀

၈၀၀

Typing - nyi say

76

June 23,
2011

http://mmteashop.com
႔ ႐Typing - nyi say


77

June 23,
2011

႐ ၍http://mmteashop.com

၌ “

Typing - nyi say

78

June 23,
2011

႔၍http://mmteashop.com
၁၁
(

႐ ႐

၇)


Typing - nyi say

79

June 23,
2011


http://mmteashop.com


၈၀၀၀

Typing - nyi say

80

June 23,
2011

၈၀၀၀

http://mmteashop.com႔၍


Typing - nyi say

81

June 23,
2011http://mmteashop.comTyping - nyi say

82

June 23,
2011

http://mmteashop.com
႐႐႔ “

Typing - nyi say

.

83

June 23,
2011


http://mmteashop.com


၍ ႈ႕၌


၇၀၀

၈၀၀


Typing - nyi say

84

June 23,
2011http://mmteashop.com

႔၏
႕၌

Typing - nyi say

85

June 23,
2011http://mmteashop.com

ၐ၍

Typing - nyi say

။ “

86

June 23,
2011http://mmteashop.com


႔ ၀


(၁၉၁၅
႕ ႔

Typing - nyi say

87

June 23,
2011

။ ၍

http://mmteashop.com


Typing - nyi say

88

June 23,
2011


႐ႈ


http://mmteashop.com

၁၉၃၄
Typing - nyi say

89

June 23,
2011
၊ ႐http://mmteashop.com၂၀
Typing - nyi say


90

June 23,
2011


)

.

http://mmteashop.com

.


Typing - nyi say


91

June 23,
2011http://mmteashop.com

႔ ႔


႔ ၆

.

Typing - nyi say

႔ ၁၂

92

June 23,
2011

၁၀


။ ႐

http://mmteashop.com


Typing - nyi say

93

June 23,
2011http://mmteashop.com


Typing - nyi say94

June 23,
2011http://mmteashop.com


Typing - nyi say
႔ ၆၉

95

June 23,
2011


http://mmteashop.com

Typing - nyi say

96

June 23,
2011

http://mmteashop.com

႐၊႐ႈ


.

Typing - nyi say

႕၏

႐ႈ

97

June 23,
2011
၁၉၁၄


႐ႈ

၁၉၁၈


႕၌

http://mmteashop.com
႐ႈ

႐ႈTyping - nyi say

98

June 23,
2011

၁၄

http://mmteashop.com
.Typing - nyi say

99

June 23,
2011
႔ႈ
http://mmteashop.com

.

႐ ႔Typing - nyi say

100

June 23,
2011http://mmteashop.com


၁၉၁၄


Typing - nyi say

101

June 23,
2011

၁၉၁၇http://mmteashop.com၊ “


႐၍

၍ “

။ “
Typing - nyi say

102

June 23,
2011http://mmteashop.com

၄၅
Typing - nyi say

103

June 23,
2011႔ႈ

http://mmteashop.com႔ႈ


Typing - nyi say


104

June 23,
2011

၁၄http://mmteashop.com

၁၉၁၇႕၌႐ႈ


႕၌

.

Typing - nyi say

105

June 23,
2011


http://mmteashop.com


.


႔ႈ


႔ႈ

Typing - nyi say

106

June 23,
2011႐ႈ

http://mmteashop.com


.

ႈ႔

႐ႈ႕


Typing - nyi say

107

June 23,
2011

႐ႈ

http://mmteashop.com
Typing - nyi say


108

June 23,
2011


http://mmteashop.com

Typing - nyi say

109

June 23,
2011

http://mmteashop.com

.

.


႔ ႔


Typing - nyi say


.

110

June 23,
2011http://mmteashop.com

၁၉၂၀

၂၆


၂၅

၍ ၃၀
ႈ ႔

Typing - nyi say

ႈ ႔


111

June 23,
2011

http://mmteashop.comTyping - nyi say

112

June 23,
2011႐ႈ

http://mmteashop.com

႐ႈ ႔ ႔


႔ ..


၂၀
Typing - nyi say

113

June 23,
2011

(

႕၌

။)

http://mmteashop.com

.


႔ ႔

Typing - nyi say

114

June 23,
2011


http://mmteashop.com

၏ (၁၈)Typing - nyi say


115

June 23,
2011

-


http://mmteashop.com႐ႈ႕

၁၉၂၀

Typing - nyi say


၂၈

၁၉ -၂၀

116

June 23,
2011http://mmteashop.com


၊ “
Typing - nyi say117

June 23,
2011


.။

http://mmteashop.com

႔ “

Typing - nyi say


118

June 23,
2011


႐ႈ

http://mmteashop.com
၍ “
Typing - nyi say


119

June 23,
2011http://mmteashop.com

Typing - nyi say

120

June 23,
2011


http://mmteashop.com


႐ႈ


႔၏


႔ ႔

ၐ ၊ႈ ႔ ႐


..
Typing - nyi say

႐ႈ

121

June 23,
2011
http://mmteashop.com
Typing - nyi say

122

June 23,
2011http://mmteashop.com
(၁၉၂၂ -

)
၏ “

Typing - nyi say

123

June 23,
2011


http://mmteashop.com၊ “

႔ႈ

Typing - nyi say

124

June 23,
2011http://mmteashop.com


၁၉၂၂


Typing - nyi say

125

June 23,
2011http://mmteashop.com
႐ႈ
၁၉၂၂


႐ႈ
႐ႈ႕ ၍


Typing - nyi say

126

June 23,
2011
http://mmteashop.com


Typing - nyi say

127

June 23,
2011

http://mmteashop.com

Typing - nyi say

128

June 23,
2011၂၄

ၐ “

http://mmteashop.com

႐ႈၐ ၍႔၏

။၈

Typing - nyi say

၁၂

129

June 23,
2011

(

)


http://mmteashop.com

Typing - nyi say

130

June 23,
2011

၁၉၂၄

http://mmteashop.comTyping - nyi say


131

June 23,
2011


http://mmteashop.com

႔ ၍
ၖ ႔

Typing - nyi say

132

June 23,
2011

႔ ။


.

.


http://mmteashop.com

.

.

.
။ “


၏ ၆

Typing - nyi say

133

June 23,
2011

http://mmteashop.com


႔၏


Typing - nyi say

134

June 23,
2011


႐ႈhttp://mmteashop.com

႔ ႔

၁၉၂၃

ၐ ႐


.Typing - nyi say


135

June 23,
2011


http://mmteashop.com

၂၇

၏။Typing - nyi say

136

June 23,
2011

႔၏

http://mmteashop.com

.။
႔၏
၏။

၏။

၏။

၏။


႔၏
.

Typing - nyi say137

June 23,
2011
http://mmteashop.com


Typing - nyi say

138

June 23,
2011


http://mmteashop.com

(

၃၂)
Typing - nyi say


139

June 23,
2011
၁၉၂၄

၁၇http://mmteashop.com
Typing - nyi say

140

June 23,
2011


http://mmteashop.com

၁၉၂၄


၂၇

႔၏


Typing - nyi say


141

June 23,
2011႔၏

http://mmteashop.com


၁၉၂၄

၁၉၂၅

၍ ၍


Typing - nyi say

142

June 23,
2011

(၁၉၂၆ ၏)

http://mmteashop.comၕ ၏.

Typing - nyi say

143

June 23,
2011http://mmteashop.com


.
.။

၂၀


Typing - nyi say

144

June 23,
2011

႔၏

႔၏


http://mmteashop.com။ ၎
(


)


.။


႔ ႔Typing - nyi say

145

June 23,
2011

http://mmteashop.com


.။

Typing - nyi say


146

June 23,
2011

.။


http://mmteashop.com

၊ “.။

(

၁၀၃ - ၁၁၀)
၁၉၂၆

Typing - nyi say

႔၏

147

June 23,
2011

ႈ႔


http://mmteashop.com
႐ ႔႔ “

၁၉၂၅Typing - nyi say148

June 23,
2011


http://mmteashop.com


Typing - nyi say

႔၏


149

June 23,
2011


http://mmteashop.com

ႈ၏
Typing - nyi say

150

June 23,
2011
http://mmteashop.com


႔၏


Typing - nyi say

151

June 23,
2011
http://mmteashop.com


၍ ၁၉၂၅

Typing - nyi say


152

June 23,
2011http://mmteashop.com
၁၉၂၇Typing - nyi say


153

June 23,
2011

(၁


http://mmteashop.com


(၂)

(၃)

႔ႈ

႔ ၂

၁၉၂၇

Typing - nyi say

154

June 23,
2011


http://mmteashop.comTyping - nyi say

155

June 23,
2011

၁၉၂၇


၁၉၂၈

http://mmteashop.com

)၊

႐၊


၁၉၂၀


၈၈၀၀
၁၉၂၈

Typing - nyi say


156

June 23,
2011


http://mmteashop.com၁၉၂၈
Typing - nyi say

157

June 23,
2011http://mmteashop.comၐ၍
႕ ႔

Typing - nyi say

158

June 23,
2011


http://mmteashop.com
Typing - nyi say

159

June 23,
2011
႔ ႐

http://mmteashop.com


Typing - nyi say

160

June 23,
2011

၁၉၂၈ - ၁၉၂၉ - ၁၉၃၀

.

http://mmteashop.com

ႈ၊

ႈ၊


႔၏


၁၉၂၈ - ၃၀


Typing - nyi say161

June 23,
2011


http://mmteashop.com
၁၉၂၈

႕၌႔ ၁၉၂၈

၁၉၂၉Typing - nyi say


162

June 23,
2011

ႈ႔


၁၉၂၇

http://mmteashop.com


၁၉၂၅

႔ႈ

Typing - nyi say

163

June 23,
2011
၁၉၂၉
http://mmteashop.com
၁၉၂၉Typing - nyi say

164

June 23,
2011http://mmteashop.com
၁၉၃၀
ႈ ၍

၁၅

၁၉၃၀


၁၈

႕ ႔

Typing - nyi say

165

June 23,
2011
၁၉၃၀


႔ႈ

http://mmteashop.com
႐ႈ

Typing - nyi say

166

June 23,
2011

႐ႈ႐ႈ

႔ႈ

http://mmteashop.com


႔ႈ

၁၉၃၀၁၉၃၀

၁၂

၆၀၀၀Typing - nyi say


167

June 23,
2011


၂၀

http://mmteashop.com


႔ႈ


႐ႈ
Typing - nyi say

168

June 23,
2011

၍ ၁၉၃၁

႐၌

http://mmteashop.com
႔ႈ
႐႐Typing - nyi say

169

June 23,
2011


၁၉၃၀

http://mmteashop.com(

)

၁၉၃၁

Typing - nyi say

႕၌

170

June 23,
2011


http://mmteashop.com


၂၀


၁၉၃၁Typing - nyi say

171

June 23,
2011


http://mmteashop.com
၂၀
႔၏

Typing - nyi say

172

June 23,
2011


http://mmteashop.com
႐ ႔


႔ ႐

Typing - nyi say

173

June 23,
2011


http://mmteashop.com႔၏

Typing - nyi say


174

June 23,
2011
(

)႔၏

http://mmteashop.com


႔။


႔၏


Typing - nyi say

175

June 23,
2011http://mmteashop.com

႐၌


Typing - nyi say

176

June 23,
2011႔၍

http://mmteashop.com

႕ ႔
Typing - nyi say

177

June 23,
2011http://mmteashop.com


၈၀၀၀
႕ ႔


Typing - nyi say

178

June 23,
2011၁၉၃၁ - ၃၃

http://mmteashop.com

၍ (၁)
႔ ။

(၂


။ (၃)၍ ၆၁၉၃၂


Typing - nyi say

179

June 23,
2011http://mmteashop.com


၁၉၃၃


၁၉၃၃

၍ ၁၉၃၃


႕ ႔၁၉၄၅


Typing - nyi say

180

June 23,
2011http://mmteashop.com


႐ႈ႕၁၉၃၀

Typing - nyi say


181

June 23,
2011

၁၉၃၂


၁၉၄၅

http://mmteashop.com၁၉၃၂၁၀

Typing - nyi say


၁၉၄၁

182

June 23,
2011


http://mmteashop.com

၍႐
Typing - nyi say

183

June 23,
2011


http://mmteashop.com

၁၉၃၄၁၉၂၉

၁၉၃၅

၁၉၃၆Typing - nyi say


184

June 23,
2011(

http://mmteashop.com


၁၉၃၅

-

၃၆၁၉၃၆

႔၏Typing - nyi say

185

June 23,
2011

႔၏


http://mmteashop.com၍ ၁၉၄၇


၁၉၃၃

၁၉၃၈

ႈ႔Typing - nyi say

186

June 23,
2011http://mmteashop.com


၁၉၄၄
၁၉၁၉


၁၉၃၅၁၉၃၆


၁၉၃၈


Typing - nyi say


187

June 23,
2011


၁၉၃၈

http://mmteashop.com


၁၉၄၀

Typing - nyi say

188

June 23,
2011

၂၈


၁၅

၁၉၅၄

http://mmteashop.com၁၉၄၀

၁၉၄၁


Typing - nyi say

189

June 23,
2011http://mmteashop.com

၁၉၄၀
၁၉၄၁
Typing - nyi say

190

June 23,
2011
၂၀

႔ ၍


( )

႔၍


http://mmteashop.com


၁၉၄၁

၃၀( )Typing - nyi say

191

June 23,
2011၊“

http://mmteashop.com


Typing - nyi say

192

June 23,
2011

Prison Diary

http://mmteashop.com

၁၉၄၆႐ႈTyping - nyi say

193

June 23,
2011


၁၉၄၅

http://mmteashop.com

.

Typing - nyi say


194

June 23,
2011


http://mmteashop.com႔၍Typing - nyi say

195

June 23,
2011

.


http://mmteashop.com
၁၉၃၁

၁၉၄၂


၁၉၄၁


Typing - nyi say

196

June 23,
2011


ႈ႔http://mmteashop.com

၁၉၄၁

၁၀

၁၉

Typing - nyi say

197

June 23,
2011


ႈ႔


http://mmteashop.com၁၉၄၁

႔၏
႔ႈ
၁၉၄၂


Typing - nyi say


198

June 23,
2011


http://mmteashop.com

၁၁
Typing - nyi say


199

June 23,
2011


http://mmteashop.com

Typing - nyi say..

200

June 23,
2011
႔၊

..။

http://mmteashop.com

႐ႈ
(

Typing - nyi say

.။
-

၆၁)

201

June 23,
2011
http://mmteashop.com


Typing - nyi say


202

June 23,
2011


http://mmteashop.com.။

Typing - nyi say

203

June 23,
2011


။ “

http://mmteashop.com


၏။
၌၊

Typing - nyi say

204

June 23,
2011ၐ၌ ၊

http://mmteashop.com


၏။
႐ႈ

႔၏


႔ ၌


Typing - nyi say

205

June 23,
2011


http://mmteashop.com

႔၍၏။

Typing - nyi say

206

June 23,
2011

၏။


http://mmteashop.com.၏။.။Typing - nyi say

207

June 23,
2011http://mmteashop.com၏။

႔ ႔၊၍၊
၃၀

Typing - nyi say

႔၊


၁၃


208

June 23,
2011
http://mmteashop.com


၏။


Typing - nyi say


209

June 23,
2011


http://mmteashop.com

၏။


Typing - nyi say

210

June 23,
2011
၍၊

http://mmteashop.com


.။


႕၊
Typing - nyi say

211

June 23,
2011


႔၏


http://mmteashop.comTyping - nyi say

212

June 23,
2011


http://mmteashop.com-

Typing - nyi say

213

June 23,
2011


http://mmteashop.com.႔ ႕Typing - nyi say


214

June 23,
2011http://mmteashop.com

၏။

Typing - nyi say

215

June 23,
2011
ႈ၊

http://mmteashop.com
၏။
Typing - nyi say

216

June 23,
2011http://mmteashop.comႈ၊

ႈ၊Typing - nyi say

217

June 23,
2011


၊ ႔

http://mmteashop.com-

Typing - nyi say

218

June 23,
2011
႐ႈ

http://mmteashop.comTyping - nyi say


၁၃

၃၀

219

June 23,
2011
႕၍

(

၁၄

)


http://mmteashop.com


(၁၉၂၅ - ၂၆)
႐ႈTyping - nyi say220

June 23,
2011

၁၉၄၃

http://mmteashop.comႈ ၍႔၏

၁၉၄၄႐ႈ

႐ႈ

Typing - nyi say

221

June 23,
2011
႐၍


http://mmteashop.com

၁၉၄၅

(၁၄

)


)

(၁၄

၏ “

Typing - nyi say

222

June 23,
2011

၁၉၄၅ ၊

http://mmteashop.com၈၀Typing - nyi say


223

June 23,
2011


http://mmteashop.com

၁၉၄၄


ႈ၏
၁၆

Typing - nyi say

၁၉၄၅


224

June 23,
2011


http://mmteashop.com


႐ ၊
၁၉၄၅

၍ ၄

၁၀

႐ ႐

၁၅

Typing - nyi say

225

June 23,
2011


http://mmteashop.com

ႈ႔

.

႐ႈ


Typing - nyi say

226

June 23,
2011
(

၏ “

၁၄၀)

၁၉

၊ ၂၀

႕၊

http://mmteashop.com
..။

Typing - nyi say

227

June 23,
2011
႔၏

http://mmteashop.com၁၉ -၂၀


၂၅


႔၏
Typing - nyi say

228

June 23,
2011


႕၏

http://mmteashop.com၂၀

၁၂


၂၆

၂၅

Typing - nyi say

229

June 23,
2011

႐႐

http://mmteashop.com


(

-

၈၂ - ၈၃)Typing - nyi say

230

June 23,
2011


၂၁


http://mmteashop.com


၂၉

Typing - nyi say

231

June 23,
2011http://mmteashop.com


...


Typing - nyi say

232

June 23,
2011


http://mmteashop.com

Typing - nyi say

233

June 23,
2011


http://mmteashop.com၂၁
။ “Typing - nyi say


234

June 23,
2011


http://mmteashop.com

႐႐“ ..


Typing - nyi say

235

June 23,
2011

.


http://mmteashop.com႐႐


႔၏

႐႐


႐႐

Typing - nyi say

236

June 23,
2011


http://mmteashop.com

႐႐


၁၉၄၅


၏ ႐


Typing - nyi say


237

June 23,
2011


http://mmteashop.comTyping - nyi say

238

June 23,
2011


http://mmteashop.com

Typing - nyi say

239

June 23,
2011

http://mmteashop.com


႔၏၁၉၄၅၄၀


၁၉၄၅


Typing - nyi say

240

June 23,
2011http://mmteashop.com႔၏


၁၉၄၅႔၏

Typing - nyi say

႔၏

241

June 23,
2011http://mmteashop.com


။ ၎
႔ႈTyping - nyi say

242

June 23,
2011

၁၀http://mmteashop.comTyping - nyi say

243

June 23,
2011http://mmteashop.com

၁၉၄၆၃၀၀

Typing - nyi say

၂၃၀

244

June 23,
2011

၁၉၄၆

၂၇


http://mmteashop.com႔၏

၁၅၀၀၀

႐ႈ

Typing - nyi say

245

June 23,
2011http://mmteashop.com၁၉၄၅ - ၄၆

၁၉၄၅

႔၏


Typing - nyi say

246

June 23,
2011http://mmteashop.com


၁၅၀၀
Typing - nyi say

247

June 23,
2011


႕႐ႈ

http://mmteashop.com၊ ၁၉၁၈
Typing - nyi say

248

June 23,
2011


http://mmteashop.com


၂၄


(

။)

Typing - nyi say

249

June 23,
2011http://mmteashop.com


(

-

၁၀၈ - ၁၀၉)

Typing - nyi say

250

June 23,
2011

ၐ ႈ႐ႈ

http://mmteashop.com


“႐


႕႐ႈ၍႔၏


Typing - nyi say

251

June 23,
2011


(၁၉၄၇ - ၅၄)


(၁၉၅၄ - ၅၅)

http://mmteashop.com

၁၉၄၆

၁၈

Typing - nyi say

252

June 23,
2011

၃၀

၁၉၄၆


http://mmteashop.com


၁၉၄၆႔ ၍

Typing - nyi say


႔၏

253

June 23,
2011


http://mmteashop.com

၁၉၄၆
(

Typing - nyi say

၉၆)

254

June 23,
2011


http://mmteashop.com

Typing - nyi say

255

June 23,
2011

http://mmteashop.com


၁၀

၁၅

၁၉၅၄Typing - nyi say256

June 23,
2011


ႈ ၍
http://mmteashop.com႔၌
၁၂

။ “


Typing - nyi say

257

June 23,
2011

၁၃

၂၅၁၉၂၁

http://mmteashop.com

၁၉၄၆

၂၅

၌ ၁၉၄၆

၁၄႔၏

Typing - nyi say

258

June 23,
2011


၁၉


http://mmteashop.com

၁၈၂၃


။ “


႕႐ႈ၍႔၏
Typing - nyi say

259

June 23,
2011


၁၁႕၍

၂၀

http://mmteashop.com

၆၀၀၀


၁၂


၂၀

၁၇


၁၉Typing - nyi say

260

June 23,
2011

႔ႈ

႔၊

၏။

http://mmteashop.com႔၏

႔။(

Typing - nyi say

၁၂၆)

261

June 23,
2011


၂၀

႔ႈ

http://mmteashop.com

၁၉၄၅
႔၏

Typing - nyi say

262

June 23,
2011http://mmteashop.com
၂၂

Typing - nyi say

263

June 23,
2011http://mmteashop.com

၂၅


၂၅၏႐

႔ ႈ၊
ႈ၊


Typing - nyi say

264

June 23,
2011


http://mmteashop.com

***************************************************႔၏
႐ႈ႔၏

Typing - nyi say

265

June 23,
2011http://mmteashop.com

၁၂၀၀

(၁၉၅၄

)Typing - nyi say

႐ ႔

266

June 23,
2011
ႈ႔http://mmteashop.com


*****************************************


၂၀

၁၉၄၆


Typing - nyi say

ႈ၊

267

June 23,
2011
http://mmteashop.com၏ “Typing - nyi say

268

June 23,
2011

http://mmteashop.com

(

၂၁၆)

ၐ၍

၏ ႐
Typing - nyi say

269

June 23,
2011
http://mmteashop.com


(

၁၄၀ - ၁၄၁ )


၁၉၄၇႔၏

႔၏Typing - nyi say

270

June 23,
2011


http://mmteashop.com


၁၉၄၇

၂၇(၁)

႔၏


(၂)


(၃)

၍ ႐


(၄)


(

Typing - nyi say

)

271

June 23,
2011

၁၉၄၇

၂၇
http://mmteashop.com


ႈ၊Typing - nyi say

272

June 23,
2011


႐ႈ႕


၁၉၄၇

http://mmteashop.com

၂၀၄၀

၅၀


႐ႈ႕

Typing - nyi say

273

June 23,
2011http://mmteashop.com

Typing - nyi say

274

June 23,
2011။ ႔

http://mmteashop.com

၁၉၄၇

၂၀
Typing - nyi say


275

June 23,
2011http://mmteashop.com


၁၀၄ - ၁၀၅


(

၉၆ - ၉၈ )

ႈ၊Typing - nyi say

ႈ၊


276

June 23,
2011


၁၉၄၉


http://mmteashop.com

၁၉၄၅

၁၉၄၉


၇၀၀


၁၉၂၀

၁၉၄၀


႔၌


Typing - nyi say

277

June 23,
2011

၁၉၅၀

၁၄


၁၈

http://mmteashop.com

၁၉၅၀

၏၆


၁၉၅၀

Typing - nyi say

278

June 23,
2011

၇၀၀၀


http://mmteashop.com


၁၉၅၁

၁၁


၂၀၀
)Typing - nyi say

279

June 23,
2011


၁၉၅၃

၁၉၅၃

http://mmteashop.com


၁၉၅၃

၂၀

(

၁၉၅၃
။ ၁၉၅၃

Typing - nyi say

-

280

June 23,
2011

၁၉၅၃


)

http://mmteashop.com


႐ႈ

၁၂


႔၏


၁၉၅၃


၂၅၀၀

Typing - nyi say

281

June 23,
2011
၁၉၄၅http://mmteashop.com

၁၉၄၅

၁၆၀၀၀


႕ ႔**************************************

Typing - nyi say

282

June 23,
2011


http://mmteashop.com
၁၆၀၀၀

Typing - nyi say

283

June 23,
2011

႐ႈhttp://mmteashop.com၆၀

၇၈


၏ ၁၂


Typing - nyi say

284

June 23,
2011
http://mmteashop.com
။ “
႔၊

(

“၁၇

၂ - ၄)

၁၉၅၄Typing - nyi say

285

June 23,
2011


http://mmteashop.com
၁၆၀၀၀

၏“


၁၆၀၀၀

၅၅

( )၁၉၅၄

၁၃


Typing - nyi say

286

June 23,
2011႐ႈ


၅၅


http://mmteashop.com

၁၉၅၄

၁၀
၁၆၂၀၀
၂၀

႕၌


႐ႈ
႔၏

၍ ၁၁၀၀၀၀
(

၉၂၀၀၀
၃,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀

႐ႈ

႐ႈ

Typing - nyi say

287

June 23,
2011


http://mmteashop.com

Typing - nyi say

288

June 23,
2011

http://mmteashop.com

၁၉၅၄

(၁၀)
႔၏
႔၏


Typing - nyi say

289

June 23,
2011http://mmteashop.com


၆၄

၆၄

၆၄

၆၄႐ႈ၍

၆၄

Typing - nyi say

290

June 23,
2011


႔ ၁၉၅၄

၂၂


၁၉၅၄

http://mmteashop.com၁၀


၆၄၆၄

႐ႈTyping - nyi say

291

June 23,
2011

၁၉၄၆

၁၀


http://mmteashop.com


၁၉၄၅


၁၉၄၅


၅၀

ၒ ၍


Typing - nyi say

292

June 23,
2011http://mmteashop.com


၁၉၅၄


။ ၁၉၅၇

ၒ ၍ ႐

Typing - nyi say

293

June 23,
2011http://mmteashop.comTyping - nyi say


294

June 23,
2011


႐႐


http://mmteashop.com


႐႐


႐႐

႐႐
Typing - nyi say

။ ၁၁295

June 23,
2011


၊ ႐

႔၍


http://mmteashop.com
၁၁

Typing - nyi say

႐႐

296

June 23,
2011
၁၉၄၅၁၉၄၅

(၆)

http://mmteashop.com
၊ ၁၉၄၆
၁၉၄၆
Typing - nyi say

297

June 23,
2011


http://mmteashop.com
႐႐


႐႐


Typing - nyi say

298

June 23,
2011http://mmteashop.com

Typing - nyi say

299

June 23,
2011http://mmteashop.com
၊ “႔၏

ႈ၊

႔၏

၍ “

Typing - nyi say

300

June 23,
2011၂၀

http://mmteashop.com( )

႔၏

Typing - nyi say

႔၏

301

June 23,
2011

http://mmteashop.comႈ၊

၁၉၄၅
႐႐

၁၉၆၀

Typing - nyi say

302

June 23,
2011
၍ “
(

)


( )

( )

႐႐

http://mmteashop.com


( )

႕၌

၏ ႐

(

(

႔၏

)၊

)

Typing - nyi say


(

(

)၊
)


(

)၊

303

June 23,
2011။ “

http://mmteashop.com

(၁၉၆၆


Typing - nyi say

)


304

June 23,
2011

႐႐

http://mmteashop.com


႐႐

၁၉၄၅


Typing - nyi say

305

June 23,
2011

႐႐


http://mmteashop.com

႔႐

Typing - nyi say


306

June 23,
2011
။ “

http://mmteashop.com

။ “

၁၅

၁၅
(

၊ ၁၆၃ -၁၆၄)


Typing - nyi say

307

June 23,
2011


http://mmteashop.comTyping - nyi say

၅၅

၍ “

308

June 23,
2011


http://mmteashop.com
႔၊


႔၊

Typing - nyi say

309

June 23,
2011

၁၉http://mmteashop.com“။


Typing - nyi say


310

June 23,
2011

ၖ ႔


http://mmteashop.com႔၊

.။


၁၉၅၄Typing - nyi say

311

June 23,
2011၃၀


၃၀

http://mmteashop.com
၁၉၄၅

Typing - nyi say

312

June 23,
2011


http://mmteashop.com


႔ ။

႔။႔။

Typing - nyi say

313

June 23,
2011

၁၉၄၅


http://mmteashop.com


႔ “႔၏

႔၏Typing - nyi say314

June 23,
2011http://mmteashop.com
။ “


႐ႈ


။ “
႐ႈ
ႈ၊


႐ႈ၍Typing - nyi say

315

June 23,
2011

http://mmteashop.com


၁၉၄၅၏။

၁၇၇၆
၂၀၀
Typing - nyi say

316

June 23,
2011
၁၉၄၅

၁၇၇၆


http://mmteashop.com၁၈

႔၏

႔၏


႔၏

Typing - nyi say

317

June 23,
2011
၁၉၆၀


၁၉၆၀
၁၇၇၆

http://mmteashop.com
၂၀


၁၁၁၉၅၃
၁၉၄၄


Typing - nyi say

318

June 23,
2011

(၇)

၁၉၅၀

၁၉၅၃

http://mmteashop.com၁၉၅၃

၃၀

႔၏


႐ႈ

Typing - nyi say

၁၉၅၄


၁၇

319

June 23,
2011

႐ႈ

႕၌

၁၉၅၄

http://mmteashop.com

(

)

႐ႈ


Typing - nyi say

320

June 23,
2011

http://mmteashop.com

၁၉၅၄

၂၀ - ၂၁


၁၇

၁၉၅၆

Typing - nyi say

321

June 23,
2011http://mmteashop.com

၁၇

၁၉၅၀

၁၉၅၄

၂၆
၁၉၅၆

၂၃
Typing - nyi say

322

June 23,
2011
၁၉၅၃

၁၉၆၀
၁၀

႕ ႔


၅၇

http://mmteashop.com

။ ၁၉၅၁၂၀၀

၁၉၆၀

၂၀၀၀
၁၉၆၀

၂၀


၁၉၆၀
၁၉၆၃

၁၉၆၆

Typing - nyi say

(၂၀၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀)

။ ၁၉၆၇

323

June 23,
2011

၇၄


http://mmteashop.com

၁၉၆၅

၁၉၆၆

၁၉၆၇


၁၇၀၀

၃၅၀၀၊

၂၉၀၀၀

၁၅

၇၀

၂၀၀၀

၁၁

၊ ၇


၄၅၁၉၆၄၁၉၆၆

၂၉


။ ၁၉၆၇

Typing - nyi say(၁၀၀၀


324

June 23,
2011

၁၉၄၅

၂၀

႔၏

http://mmteashop.com

၁၉၁၂

၁၉၄၂

၃၀


၁၉၄၆

၁၉၅၄

၁၉၆၀၁၉၆၅
Typing - nyi say

325

June 23,
2011http://mmteashop.com

၏။

႐ႈ႕

၁၉၆၂


Typing - nyi say

326

June 23,
2011

၁၈


http://mmteashop.com

၁၀


(


၊ “

၃၂၂)

Typing - nyi say

327

June 23,
2011


http://mmteashop.com


႔၏
၃၀၀၀႐ႈ


ႈ၊

ႈ၊
Typing - nyi say

328

June 23,
2011


႐ႈ

ႈ၊

http://mmteashop.com(၁၉၅၃ - ၆၁)

(၁၉၆၁ - ၆၃)

(၁၉၄၅ - ၅၃)
(၁၉၆၃ - ၆၅)

(၁၉၆၉ -)
႐ႈ

႐ႈ ၍


Typing - nyi say

329

June 23,
2011


၁၉၆၃


http://mmteashop.com

၁၉၆၄

၃၀


။ ၁၉၆၄

၁၃

၊ ၁၉၆၅


၁၉၆၅


၁၉


၂၁


႔၏
Typing - nyi say

330

June 23,
2011


http://mmteashop.com

႔၏႔ “
၁၉၆၄Typing - nyi say

331

June 23,
2011
၍ “


http://mmteashop.com
႐၍
Typing - nyi say

332

June 23,
2011႔၏

http://mmteashop.com


၁၈၁၂

႐ႈ-
)


Typing - nyi say


333

June 23,
2011


http://mmteashop.com

Typing - nyi say

334

June 23,
2011

http://mmteashop.com

႔ ၁၉၆၉

၄၇

႐ႈ
၂၄
Typing - nyi say

335

June 23,
2011

႐ႈ


http://mmteashop.com၅၀

Typing - nyi say


336

June 23,
2011


႕၊

http://mmteashop.com


၂၄

၁၉၄၅၏ ႐


ၐ၌


၂၄၏ ႐

၂၄Typing - nyi say

337

June 23,
2011
http://mmteashop.com


ႈ၊ ႐

ႈ၊

႔ ႈ

ႈ၊
Typing - nyi say

႔ ၄


338

June 23,
2011


http://mmteashop.com႔ ၍


ႈ၊

ႈ၊


၏ ႐
Typing - nyi say

339

June 23,
2011


႔၏

႐ႈ ႈ


႔၏

႐ႈ ႈ


http://mmteashop.comႈ ႐Typing - nyi say

340

June 23,
2011http://mmteashop.com႔၏

ႈ၏Typing - nyi say

341

June 23,
2011http://mmteashop.com

၁၁၅

(၂၀၀၀


Typing - nyi say

342

June 23,
2011
http://mmteashop.com၁၉၆၉

၁၀

၇၉

၇၀


Typing - nyi say

၏။


343

June 23,
2011
။ ၁၈၉၀

၁၉၆၉

၇၉http://mmteashop.com

၏။

၊ ႐
႔၏

Typing - nyi say

႔၏

344

June 23,
2011http://mmteashop.com
႐႐Typing - nyi say

345

June 23,
2011


http://mmteashop.com၁၉၆၉ ၊


၂၀
႔၊

Typing - nyi say

346

June 23,
2011
၃၀


၃၀

http://mmteashop.com၆၀၆၀ႈ၊ ႐

Typing - nyi say


347

ႈ၊

June 23,
2011

http://mmteashop.com
.

.


.

.


..

.

..

Typing - nyi say

.

348

June 23,
2011

http://mmteashop.com


.

.

.

.

.

.

.

.

..

.
႐၍

Typing - nyi say


349

June 23,
2011


၊ ၁၉၇၀။

http://mmteashop.com

Typing - nyi say

350

June 23,
2011

http://mmteashop.com

၁၀၊ ၅၊ ၆၈၏။႔၏

႔၏


Typing - nyi say

351

June 23,
2011၇၀

http://mmteashop.com

၇၉

၏။


၏။

၇၀


၏။


Typing - nyi say

352

June 23,
2011


http://mmteashop.com႔၏

၏။

႔၏Typing - nyi say


353

June 23,
2011

၏။
၏။

ႈ၊ ႐

ႈ၊

http://mmteashop.com

၏။

ႈ၊


၏။

႔၏

၏။႔၏႔၏

Typing - nyi say

354

June 23,
2011

ႈ၊

ႈ၊

http://mmteashop.com၏။
႔၏

႔၏

႔၏Typing - nyi say

355

June 23,
2011


၏။
၏။

၏။

http://mmteashop.com

၏။Typing - nyi say

356

June 23,
2011႔ ႈ

http://mmteashop.com


Typing - nyi say

357

June 23,
2011


၏။

http://mmteashop.com

၏။


႐၍

Typing - nyi say

၊ ၁၀

၊ ၁၉၆၉

358

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful