Termodinamică Noţiuni introductive

I1(a)Formule de calcul la nivel molecular – Cosiderăm un gaz având masa ,, m” şi care ocupă un volum ,,V”, conţine ,,N” atomi (molecule) având masa unui kmol ,,μ” • • • • • Număr de Kmol Densitate Masa unei molecule Volumul unei molecule
ν=
ρ=

m N = µ NA
m µ = V Vµ

NA= nr. Avogadro

m0 =

µ m = NA N V µ vo = = N ρN A
µ ρN A

sau geometric

v0 =

4πr 3 3

r—raza moleculei

Considerând că fiecare moleculă ocupă un volum sub forma unui cub de latură egală cu diametrul

3 moleculei vom putea scrie : v0 = d =

Densitate de molecule (concentraţie de molecule)

n=

N V

I.2(a) Formula fundamentală a teoriei cinetico-moleculare Presiunea unui gaz ideal este egală cu două treimi din energia cinetică medie a tuturor moleculelor din unitate de volum.
2 N m0 u 2 P= 3V 2

u —viteza pătratică medie

2

u

2

∑N v = ∑N
k K k =1 k

n

k

I.2(b) Energia cinetică medie a unei molecule i m u2 ε c = kT k=1,38·10-23 j/ K (constanta lui Boltzmann ) , εc = 0 2 2 ( T )S.I. = K (grad Kelvin) i - număr grade de libertate (posibilităţi de mişcare liberă a unei molecule) i = 3 pt. moleculă monoatomică, i = 5 pt. moleculă biatomică, i = 6 pt. moleculă triatomică I.2( c) Viteza termică Vt =
u2

Vt =

3kT = m0

3R T

µ

R= kNA ( constanta universală a gazului ideal)

R=8,31·103 J/kmol·K I.2(d) Ecuaţia termică de stare a gazului ideal PV = NkT , PV = ν RT I.2(e) Ecuaţia calorică de stare a gazului ideal U— energia internă a gazului ideal formată doar din energia cinetică a tuturor moleculelor gazului U = N εc U=
i i NkT = νRT 2 2

I.3 Legile gazului ideal (transformările simple ale gazului ideal)

Lege Gay-Lussac: Într-o transformare izobară variaţia relativă a volumului este direct proporţională cu temperatura în grade Celsius. Lege Charles: Într-o transformare izocoră variaţia relativă a presiunii este direct proporţională cu temperatura in grade Celsius.Def.3(c) Transformare izocoră (legea Charles ) Def. P0 ∆P P P = αt P = P0(1+βt ) β=α – coeficient de variaţie a presiunii. .3(b) Transformare izobară (Legea Gay –Lussac) Def. P·V=ct. V=V0 (1+α t) V0 T0 T T α—coeficient de dilatare izobară şi are aceeaşi valoare pentru toate gazele ideale α =1 / T0 =1 / 273. P0·V0= P1·V1=ν RT P T=ct. Lege: Într-o transformare izocoră raportul dintre presiune şi temperatura absolută (Kelvin) rămâne constant.3(a)Transformare izotermă (Legea Boyle-Mariotte) Def. P0 T0 T T are aceeaşi valoare pentru toate gazele ideale.15 t0C I.15 K-1 P P V V P=ct. P=ct. V P T=ct. Într-o transformare izocoră. V=ct. Transformarea în timpul căreia temperatura rămâne constantă. T V T=ct. V/T=ct V=V0(1+αt) V T T -273. volumul rămâne constant. Transformarea în timpul căreia presiunea rămâne constantă. În cadrul unei transformări nu intră şi nu iese gaz din incinta considerată ( m = ct. Obs. Lege: Într-o transformare izobară raportul dintre volum şi temperatura în grade absolute (Kelvin) rămâne constant.) I. Lege: Într-o transformare izotermă produsul presiune volum rămâne constant în timpul transformării. P = ct. = = ct . Trecerea unui sistem termodinamic dintr-o stare in alta se numeşte transformare de stare. V0 V ∆V V = αt = = ct . T I. ν = ct.

P P V V=ct. In cazul gazului ideal componenta energiei potenţiale este egală cu 0. . T T -273..(a)Energie internă Def. QI. =j (joule) II—1(d) Enunţ principiul I al termodinamicii –In orice transformare termodinamică variaţia .(c)Căldura Căldura este o forma de transfer de energie.01325 105N/m2 . PV /T =ct.15 P=P0(1+βt) t0C I. =j (joule)=Kgm2 / s2 II. Intr-o transformare generală raportul dintre produsul presiune volum si temperatura în grade absolute. P V=ct.42 m3 / kmol.I.I.reprezintă condiţii normale P T0 m Pµ Pµ PV = RT . Energia internă a unui gaz este egală cu suma energiilor cinetice a tuturor moleculelor şi suma energiilor potenţiale de interacţiune a moleculelor. Principiul I al termodinamicii II.3(e)Formula densităţii unui gaz ideal P0=1. Vμ0 =22. rămâne constant. Kelvin.F + LI. definită în cadrul unui proces termodinamic ca variaţia energiei între starea iniţială şi finală plus lucrul mecanic efectuat între cele două stări. P0V0/ T0 =PV / T I. II1(b)Lucrul mecanic în cazul gazului ideal In acest caz lucrul mecanic este un caz particular al definiţiei generale a lucrului mecanic. ρ = ρ = ρ0 ρ0 = 0 . T0=273.F = ΔUI. T T=ct. µ P0 T RT RT ρ ρ ρ ρ=m/V V P=ct. U = ∑ E ck + ∑ E pk k =1 K =1 N N OBS.F ( Q )S. P II. V P/T=ct.. L=FΔx cosα F=PS α=0 L = PΔV --forma generală va fi L = ∫ PdV V0 V (L)S.15K .3(d) Transformare generală Lege.

Q=L .= j /kmol K=Kgm2s-2kmol-1K-1 Q= ν cμΔT cμ = μ cs Obs.iνRT/2=0 .fiind independentă de stările intermediare prin care trece sistemul termodinamic.4. C = Q / ΔT ( C )S. P1V1=P2V2 ΔU =iνRT/2 . Cp=Cv+R II—3(a)Aplicaţie a principiului I la transformarea izotermă-. L=νRTlnV2/V1=νRTlnP1/P2=2. Obs.I.= j/ kg K=m2s-2K-1 Q = mcsΔT II—2(c)Căldură molară ( cμ )—Căldura molară este o mărime fizică egală cu cantitatea de caldură necesară unui Kmol de substanţă pentru a-şi varia temperatura cu un grad. izobar şi izocor.2 –Un sistem termodinamic poate efectua lucrul mecanic asupra mediului exterior dacă primeşte căldură din exterior sau dacă energia internă scade. Cp = (i+2)R/2 i=număr grade de libertate II—2(e)Relaţia Robert-Mayer – Relaţia stabileste o legătura dintre coeficienţii calorici şi constanta universală a gazului ideal. Consecinţă: Nu este posibilă realizarea unui perpetuum mobile de speţa I.I. coeficienţii calorici la gaze au ca particularitate posibilitatea de aşi varia temperatura în două moduri posibile. cs =Q/ mΔT (cs )S.I.Q>0 când căldura este primită de sistem de la exterior Q<0 când căldura este cedată de către sistem exteriorului L>0 când sistemul cedează lucrul mecanic exteriorului L<0 când se efectuează lucru mecanic asupra sistemului de către exterior Obs.In cazul gazelor vom avea călduri specifice şi molare caracteristice pentru transformarea izocoră şi izobară: Qv=mcvΔT .sistemul poate efectua lucrul mecanic asupra mediului numai pe seama micşorării energiei interne. ΔU = Q – L Obs. adică a unei maşini termice care să efectueze lucrul mecanic intr-un proces ciclic fără să primească căldură din exterior.T=ct. II—2(a)Capacitate calorică ( C )—Capacitatea calorică este o mărime fizică egală cu raportul dintre căldura necesară pentru a varia temperatura unui corp şi acea variaţie de temperatură.1-. II—2Coeficienti calorici –Coeficienţii calorici sunt mărimi fizice ce leagă cantitativ căldura primita sau cedată de un corp si variaţia temperaturii acestuia. Obs. Formele generale vor fi: Cv = iR/2 .3—In procesele adiabatice (Q=0). =j / K = Kgm2s-2K-1 Q = CΔT II—2(b)Căldura specifică (cs)-. Qv=νCvΔT Qp=mcpΔT . un sistem poate efectua lucrul mecanic numai dacă primeste căldura din exterior.Căldura specifică este o mărime fizică egală cu căldura necesară unui kilogram de substantă pentru a-şi varia temperatura cu un grad.energiei interne depinde doar de stările iniţiale si finale ale sistemului .3νRT lgV2 /V1 = Q P P Q V Q V . cμ= Q / νΔT (cμ )S. PV=ct. Qp=νCpΔT II—2(d)Coeficienti calorici pentru gaze –In cazul gazelor .Dacă transformarea este ciclică.

. Lege: Intr-o transformare politropică PVn = ct. ( n exponentul politropic) n= C p − Cn Cv − Cn Cn=căldura molară politropa Q = mcn(T2-T1) = ν Cn(T2-T1) . C n = CV n −γ n −1 L= P2V2 − P V1 1 . gaz ideal ΔU = ν P Q=0 V II—3(e)Transformare politropică – Transformarea în timpul careia toti parametrii se modifică şi este specifică transformărilor reale. ΔU =Qv+ Lv. . pentru gaz ideal γ = i+2 i p V − P V1 i 1 (T2 – T1) L = 2 2 1 −γ 2 ΔU=Q – L. Lp=PΔV=νRΔT P Q P Q V V II—3(d)Transformare adiabatică – Transformare în care sistemul nu schimbă caldură cu mediul exterior(Q=0) Lege: Intr-o transformare adiabatică PVγ=ct.. ΔU = νCv(T2 – T1). V/T =ct. Qp=mcpΔT=νCpΔT. 1 −n . ΔU=Qp – Lp.L . Q=0. TVn-1 = ct. T1 T2 V V V1 V2 = T1 T2 II—3(c )Aplicaţie a principiului I la transformarea izobară – P=ct. γ = Cp Cv --exponent adiabatic. P/T=ct.II—3(b)Aplicaţie a principiului I la transformarea izocoră – V=ct. ΔU=Qv P Q P Q P P 1 = 2 . ΔU = . (legea Poisson). Qv=m cvΔT = ν CvΔT. Lv=0. pt. TVγ-1=ct. .

(tr. avănd temperatura Tc cu conditia TB < TC < TA P2 – Fie un sistem . adiabatică) n→∞ Cn=Cv →V=ct.A” avănd temperatura Ta si un sistem .B” avănd temperatura TB .B”.N” sisteme m c T + m B c B TB TC = A A A Qced =mAcA (TA – TC ) Qabs = mBcB (TC – TB) m A c A + mB c B T TA Qced Tc -----.C” cu conditia ca căldura cedată de sistemul .fără consum de lucru mecanic. atunci sistemul primeşte lucru mecanic din exterior.B” avănd temperatura TB cu condiţia TB < TA prin punerea în comun a celor două sisteme obţinem sistemul . Carnot --Randamentul unui motor termic ce funcţionează după un ciclu Carnot (două izoterme si două adiabatice)nu depinde de substanţa de lucru ci doar de temperatura sursei calde si de temperatura sursei reci. (tr.------------------TB Qabs t(timp) III –1Principiul II al termodinamicii – Principiul II al termodinamicii precizează condiţiile în care se desfăşoară procesele termodinamice şi sensul lor de evoluţie. b)Formularea R. Izobară) n=1 Cn→∞ → T=ct.(tr. Izotermă) n=γ Cn=0 →PVγ=ct.. Qced = Qabs –ecuatia calorimetrică Obs... c)Formularea lui S.. .Obiectul principiului II al termodinamicii îl formează imposibilitatea transformării căldurii integral în lucru mecanic.--..Clausius --Căldura nu poate trece de la sine de la un corp rece la un corp mai cald. a)Formularea lui Thomson (lord Kelvin) --Intr-o transformare ciclică monotermă sistemul nu poate ceda lucru mecanic în exterior .. prin punerea în comun a celor două sisteme se va obţine un sisitem A + B =C..Calorimetria are la baza doua principii: P1 – Fie un sistem .. dacă transformarea este ăi reversibilă..A” avănd temperatura TA si un sistem . Cele două principii pot fi generalizate pentru .cu condiţia TA > TB .ΔU = Q – L =ν Cv(T2 – T1) Cazuri particulare: n=0 Cn=Cp → P=ct (tr.A” sa fie egală cu căldura primită de sistemul . izocoră) II—4Măsurări calorimetrice – Calorimetria se ocupă cu măsurarea cantitaţii de căldură şi a căldurilor specifice.

III –2Maşini termice. Q2 = ‫ ׀‬Qabs ‫׀‬ Q L Q1 − Q2 η= = =1− 2 Q1 Q1 Q1 III – 3(a)Randamentul unui motor ce funcţionează după un ciclu Carnot – Motorul avănd la bază un ciclu Carnot este un motor ideal .Randamentul unei maşini termice – Conform principiului II o maşină termică are două surse de căldură(termostat-sistem termodinamic a carui temperatura nu variază în urma contactului termic cu un alt sistem) şi un dispozitiv de transformare a energiei în lucru mecanic.Dispozitivul preia căldura de la sursa caldă transformă în lucru mecanic şi transferă o catitate de căldură sursei reci.deci randamentul va fi maxim.adică nu este posibilă construirea unei maşini termice care să funcţioneze cu o singură sursă de căldură.2-Pricipiul II exprimă imposibilitatea construirii unui perpetuum de speta a II-a.Q2 Q1 Sursă rece T2 Q2 Q1= Qced . fata de orice alt motor termic.apridere prin scănteie Otto – Partea principală o constituie .Q2/Q1 Q1= νRT1 lnV2/V1 Q2 = -νRT2 lnV4/V3= νRT2lnV3/V4 3(T2) T1V2γ-1 = T2V3γ-1 T1V1γ-1 = T2V4γ-1 -------------------------V2/V1 = V3/V4 ηc = 1 − III—3(b)Motor cu ardere internă . Obs. Sursă s sssssssss Q1 L=Q1.1-Oricare dintre formulările prezentate sunt echivalente.Obs. Ciclul Carnot este format din doua transformări izoterme şi două trasformări adiabatice. P 1(T1) Q1 2(T1) 4(T2) Q2 V T2 T1 η = 1.

Substanta de lucru este amestecul aer benzină. Motorul funcţionează în patru timpi.destindere adiabatică. --timpul 2(compresie)-supapele inchise. ε = V1/V2 .aerul este comprimat adiabatic --timpul 3(apridere si detentă)-injectorul picură motorina care se aprinde (transformare izobară).cilindrul prevăzut cu două supape (admisie . γ =Cp/Cv 4(T4) 2 (T2) 1(T1) 1 Q2 V2 V1 η =1− ε γ −1 III – 3(c)Motor cu ardere internă Diesel – Motorul diesel foloseşte ca substanţa de lucru un amestec de aer motorină.in cilidru pătrunde aer --timpul 2(compresie )-supapele închise. --timpul 1(admisie)-supapa de admisie deschisă . λ = V3/V2 η =1− 4(T4) Q2 1(T1) V2 V3 V1 V Q2 Q1 Q1=ν Cp( T3-T1) .evacuare)ăi pistonul . partea a două este o destindere adiabatică şi este partea în care sistemul face lucrul mecanic. P Q1 3(T3) η =1. Q2= .destindere)-prima parte este o transformare izocoră.ν Cv(T1-T4) η =1 − λγ −1 γ γ ε −1 (λ −1) .partea în care se efectuiază lucru mecanic -timpul 4(evacuare)-gazele se răcesc izocor se deschide supapa de evacuare. o izobară si o izocoră.in cilindru pătrunde substanta de lucru.pistonul comprimă adiabatic amestecul --timpul 3(ardere. --timpul 4(evacuare)-se deschide supapa de evacuare si amestecul este evacuat. --timpul 1(admisie) – supapa de admisie deschisă. Aprinderea se obţine datorită temperaturii mari obţinute prin compresia adiabatică a aerului.Din punct de vedere termodinamic avem un ciclu format din două transformări adiabatice. Q2 = -νCv(T1 – T4) ε = V1/V2 . P 2(T2) Q1 3(T3) γ= Cp/Cv .Q2/Q1 Q1=νCv(T3 – T2).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful