You are on page 1of 5

PREZENT U italijanskom jeziku postoje 3 konjugacije na ARE, ERE, IRE. Postoje pravilni i nepravilni glagoli.

Pravilni glagoli I KONJUGACIJA-ARE Primer: aspettare-ekati Prezent se gradi tako to oduzmemo infinitivni nastavak ARE i na infinitivnu osnovu dodajemo sledee nastavke. io aspett-o- ja ekam tu aspett-i - ti eka lui,lei, Lei- aspett-a on,ona, Vi eka(te) II KONJUGACIJA-ERE Primer: prendere-uzeti Prezent se gradi tako to oduzmemo infinitivni nastavak ERE i na infinitivnu osnovu dodajemo sledee nastavke. io prend-o-ja uzimam tu prend-i-ti uzima lui,lei, Lei-prend-e on,ona,Vi uzima(te) III KONJUGACIJA-IRE Primer: partire-krenuti Prezent se gradi tako to oduzmemo IRE i na osnovu koja je ostala dodajemo sledee nastavke io part-o-ja kreem tu part-i-ti kree noi part-iamo-mi kreemo voi part-ite-vi kreete noi prend-iamo-mi uzimamo voi prend-ete-vi uzimate loro prend-ono-oni uzimaju noi aspett-iamo-mi ekamo voi aspett-ate-vi ekate loro aspett-ano-oni ekaju

lui,lei,Lei part-e on, ona,vi kree(te)

loro part-ono-oni kreu

Ostali pravilni glagoli su: studiare-uiti. imparare-nauiti, insegnarepredavati, incontrare-sresti, ricordare-seati se, lavorare-raditi, frequentare-pohaati, passare-provesti, ricevere-primiti, arrivare-stii, restare-ostati, rispondere-odgovoriti, domandare-pitati, chiuderezatvoriti, chiedere-pitati, entrare-ui, vedere-videti, sentire-osetiti,uti, salutare-pozdraviti, guardare-gledati, guidare-voziti, preparare-pripremiti, parlare-priati,scrivere-pisati, mettere-staviti, dormire-spavati, mangiarejesti, scendere-sii, invitare-pozvati, visitare-posetiti,viaggiare-putovati, visitatre-posetiti, aiutare-pomoi, fumare-puiti, comprare-kupiti, decidere-odluiti,cambiare- promeniti,conoscere-upoznati. Nepravilni glagoli Postoji grupa glagola III konjugacije koji grade prezent tako to ubacuju infiks SC kad akcenat padne na osnovu, a kad akcenat padne na nastavak nema infiksa. Ti glagoli se zovu inhoativni glagoli. Finire-zavriti io finisco tu finisci lui,lei,Lei finisce Preferire-vie voleti io preferisco noi preferiamo tu preferisci voi preferite lui, lei, Lei preferisce loro preferiscono Spedire-poslati io spedisco tu spedisci lui,lei, Lei spedisce Capire-razumeti noi spediamo voi spedite loro spediscono noi finiamo voi finite loro finiscono

io capisco tu capisci lui,lei, Lei capisce

noi capiamo voi capite loro capiscono

Promena vokala pod naglaskom zove se apofonija. Deava se kod nekih glagola kad akcenat padne na osnovu. Uscire-izai io esco tu esci lui,lei,Lei esce noi usciamo voi uscite loro escono

Kontrahovani glagoli To su saeti glagoli. Verbi contratti Fare-raditi io faccio tu fai lui,lei,Lei fa noi facciamo voi fate loro fanno

Bere-piti od latinskog glagola (bevere) io bevo tu bevi lui,lei,Lei beve Stare-biti io sto tu stai lui,lei Lei sta noi stiamo voi state loro stanno noi beviamo voi bevete loro bevono

Glagoli pagare, giocare i cercare ubacuju slovo h zbog izgovora u drugo lice jednine i prvo lice mnoine.

Pagare-platiti io pago tu paghi lui,lei,Lei paga Giocare-igrati se io gioco noi giochiamo tu giochi voi giocate lui,lei,Lei gioca loro giocano Cercare-traiti io cerco tu cerchi lui, lei, Lei cerca Odreeni lan Pred imenicama mukog roda koje poinju samoglasnikom odreeni lan je LO u jednini i GLI u mnoini. Primer: lo aereo-laereo-jednina-avion (samoglasnici ne mogu da stoje jedan do drugog pa dolazi do skraivanja i stavljamo apostrof). gli aerei-mnoina-avioni (u mnoini nema skraivanja,bez obzira to stoji samoglasnik do samoglasnika). Pred imenicama enskog roda koje poinju samoglasnikom odreeni lan je LA u jednini i LE u mnoini. noi cerchiamo voi cercate loro cercano noi paghiamo voi pagate loro pagano

Primer: la amica-jednina-prijateljica (samoglasnici ne mogu da stoje jedan do drugog pa dolazi do skraivanja i stavljamo apostrof). le amiche-mnoina -prijateljice (u mnoini nema skraivanja bez obzira to stoji samoglasnik do samoglasnika). Neodreeni lan Pred imenicama mukog roda koje poinju samoglasnikom neodreeni lan je UN u jednini i DEGLI u mnoini. Primer: Un amico-jednina-prijatelj Degli amici-mnoina-prijatelji Pred imenicama enskog roda koje poinju samoglasnikom, neodreeni lan je UNA u jednini i DELLE u mnoini. Primer: Una amica-Unamica-jednina (samoglasnici ne mogu da stoje jedan pored drugog pa dolazi do skraivanja i stavljamo apostrof). Delle amiche-mnoina (u mnoini nema skraivanja bez obzira to stoji samoglasnik do samoglasnika).