You are on page 1of 2

BI TP C CH PHN NG

Cu 1: a) Phn ng ca 2-metilpropen vi alcol metil vi s hin din ca xc tc acid sulfuric s cho ra sn phm l tert-butil metil eter, theo c ch tng t s cng nc vo alcen vi xc tc acid. Vit c ch phn ng ny. b) Khi 4-penten-1-ol c cho tc dng vi nc Brom s to ra mt sn phm vng bromo eter (2-bromoetil)tetrahidrofuran) nh trnh by sau, m khng phi l hp cht bromohidrin nh mong mun. Vit c ch phn ng.
2O Br2 , H CH =CH-CH -CH -CH-OH 2 2 2

Cu 2: Cho bit cu trc ca carbocation trung gian v sn phm to thnh ca phn ng sau:
CH 3 CH 2 C (CH 3 ) = CH CH (CH 3 ) CH 3 HBr

Cu 3: Khi cho kh etilene i ngang qua mt dung dch nc c cha Brom v NaCl, thu c sn phm l hn hp cc cht sau: Br-CH2CH2Br, Br-CH2CH2OH, Br-CH2CH2Cl. Vit c ch gii thch s to thnh cc sn phm. Cu 4: Trong s hin din ca mt acid mnh, ethylidenecyclohexane b ng phn ha to thnh 1-ethylcyclohexene. Hy cho bit c ch phn ng. Cu 5: Phn ng ca ciclohexen vi acetat thy ngn trong alcol metyl thay v trong nc, tip theo l x l vi NaBH4 s cho sn phm l ciclohexil metyl eter thay v ciclohexanol. ngh c ch phn ng. Cu 6: Khi cho ring r mi hp cht sau y: 2-metylpropene; propene; eten tc dng vi HI trong cng iu kin phn ng v nng v thi gian th nhn thy 2metylpropene cho phn ng nhanh nht v eten cho phn ng chm nht. Gii thch v vn tc phn ng tng i gia 3 hp cht ny. Cu 7: Vit tt c cc sn phm c th c khi cho cng HCl vo 1-phenyl-1,3 butadien. Trong cc sn phm ny, sn phm no c s lng nhiu. Gii thch r. Cu 9:Trong s hin din ca mt axit mnh, ethylidenecyclohexane b ng phn ha to thnh

H 2 SO4