STUDII DE CAZ

TRACK VIEW - Sistem de loealizare, urrnarlre, gestiune ~i management at unui

pare de locomotive
Anton CorioLan CHICIUDEAN* Sistemul TRACKVIEWa fost dezvoltat'i'n ITC (lnstitutulpentru Tehnidi de CakuL) ca 0 componenta a famillel de sisteme ~i aplicatii dedicate managementulu.i activititilor feroviare. Solulia elaborata se bazeaza pe tehnotogii lnfcrrnatlee noi: GIS (Geographic Information Systems),GPS (Global Positioning System), GSM (GLobal System for Mobil.e communications: originally from Groupe Special Mobilel, tehnici moderne de dezvoUare software de tip RAD (Rapid Application Development) ~i este conform standardelor !ii regl.ementarilor euro.pene, In perspectiva realizarii proiectutui GALILEOIretea de sateliti GPSeuropeana). Sistemul grafic interactiv se bazeaza pe un tormat G'IS de tip proprietar, cu funclii grafice de tip ..tupa" (zoom) !i1 ..depla~ sare"(pan) foarte rap ide. Sistemuleste deschis, permite dezvoUari uUerioare !ii personallzarl, poate fi lntarfatat cu aplicatllle de gestiune a lntretinerii parcululde locomotive !Ji vagoane.
Cuvinte cheie: TRACK VIEW, managementul GIS, GPS, GSM, sistem grafic interactiv.

ectivitiititor feroviare,

TRACK VIEW ~ System of Location, Tracking,. Administration and. Management of a FLeet of Locomotives TRACK VIEW, an application software product, was developed at ITC (The Institute for Computing Technique) with a view to facilitating new services in the domain of the railway operation management. It integrates several information and communication technologies such as GIS, GPS, and GSM. The Rapid Application Development approach was used to develop the application. The system observes the EU recommendations in the domain and is an open solution. The interface utilizes a proprietary GIS. Potential users are all sorts of railway transport companies as well as insurance firms. Keywords: TRACK VIEW, railway operation management, GIS, GPS, GSM, Rapid Application Development. Introducere
in sistemele informatice moderne destinate dirijarii transporturilor feroviare, 0 solutie des intalnita este cea in care locomotivele (trenurilel sunt localizate p~ baza tehnologiei GPS si In care datele de localizare sunt transmise catre 0 8aza de Date (BDI aflata pe un server, folosind serviciile unei retele GSM (serviciul GPRS-General Packet Radio Service]. Utilizaloru l poate afla astfel, in tim p real, pozltia pe ha rta a locomotivelo r

Abstrad:

Revislll rom6na

0

inovarii - 3/2009

57

Functli principale Aplicatia software. Articolul este structurat dupa cum urmeaza: mai inti§i.cautarea automata a unor eLemente grafice (magistrale. se descriu eLementele intertetei utilizator . eL poale: a I monitoriza traseele pa rcurse intr. apoi se descrie moduL de exploatare.STUDII DE CAZ Itrenuri LorI ca re il inte reseaza. cu infcrrnatil asupra staril pa rametrilor su praveqheati si.u avut Loc in anumite perioade de timp. fluvial. seLectate. cale ferata. gari CFR1. din orice loc de pe Pamant. cJ calcula trasee optime. 9. 3/2 009 . Ea include u rrnatoarele aplicatii tipice: o monitorizarea tionare etc. in continuare. 6. edita rea unor rapoa rte statistice privi nd deplasarile locornotivelor ~i a evenimentelor care a.sistem ~i se enurnera performa ntele sistemu Lui. prog rama rea dispozitivelor AVL mont ate pe locomotive in diferite moduri de functionare. Tn pLus. turn izarea de i nforrnatll cu privire La starea unor parametri de functionare ai Locomotivei. 3. la inca trei telefoane mobile lcontlnutut mesajulul poate fi personalizatl: 11. a traseelor parcurse de 0 locomotiva in anumite perioade de timp. reaLizeaza in mediul gratic al Romaniei. in timp real lpotimpi de sta- o supravegherea parametri ai o monitorizarea ~i masurarea in timp reaL a unor locomotivei. via serviciuL GPRS (GeneraL Packet Figura 1. maritimJ. realizarea de actionari La cornanda de la d ista n\a ltetematlca): 10. fixate de utilizator: 5. 13. are urrnatoarele functii: 1. in diferite moduri. selectate de utilizator: 12. urmarirea deplasarll in timp real pe harta a tuturor locomotiveLor in rniscare.conectarea La 0 Baza de Date de pe un server. transferuL de date si evenimente de la dispczitiveLe AVL intr-o baza de date situats pe un server. populata. b) face anaLize cu privire La eficienta utiLizarii locomotivei. 4.11: 2. distante. tra nsporturi lor de ma rfuri pe teritoriuL national ~i internationat 1 tra nsport intermodal rutier. 7. viteze de deplasare. care are asigu rata 0 conexiune la Internet. 58 Revi slo ro rna nC' a inovori i . a tuturor LocomotiveLor dotate cu dispozitive AVL [Automated Vehicle Location).l: locomotivelor zitle. in diferite momente de timp. optional. localizarea pe harta. configu ra rea grafica ~i functionala a mediu Lui de lucru. sau instalaUi pe un PC. transmiterea automata de mesaje de ala rma Ide tip SMSJ la un -dispecer. Harta retelei CFR. 8.u n intervaL de timp. deplasarea si orjentarea virtua La pe haria re!elei de cai ferate Ifig. Solutia care va fi descrisa in continuare poate fi Iansata de pe un suport de tip Memory Slick. vizualizarea !iii analiza offline pe harta. sunt prezentate principaLeLe functii ale sistemului elaborat.

14..tat (gara] pe harta. vizualizarea si tipsrirea unor rapoarte cu nurnarut de treceri ale locomotive lor prin puncte prestabitite. sunt necesare cateva cperatii pregiititoare.. in functie de necesita1i. 512 MRAM. Acest lucru se realizeaza prin apasarea butonului de comanda CONECTAR£ LA BD. obtinerea de informa!ii privind starea unor parametri sau Intreprinderea unor actiuni corective sau proactive itetematicaJ. HOD 100 GB.nu necesita supravegheri sau actlonaril. vizualiza rea si ti pa rirea u nor rapoa rle de deplasare. Serviciul de toealizare GPS (serviciu satelitar] este gratuit. harl. Platforma informatica necesara cupri nde: o o o o tocalizarea tuturor locomotivelor selectate din parcul de locomotive dotate cu dispozitive AVL.ului de locomotive monitorizale fata de un punct selec. bl Unita]i AVL (care se instaleaza pe locomotive!. Ea se tanseaza din Meniul principal al aplicatiei cu ajutorul comenzii MONITORIZARE. DE CAZ aJ PC Dispecer (2 GHz. o operatorui eonfigureaza aplicatia: introduce! seoate locomotive. 1'ntr-un interva I de timp fixat de utilizator. parametri de cornunicatie. Revisto rom~n6 0 inovorii . de catre dispozitivele AVL montate pe locomotivele monitorizate. monitor 19··J cu conexiune la Internet). parole etc. Harta CFR cu Lupa (zoom). lnterfata cu utltizatorut Principala interfa!a utilizator este prezentata In figura 3. trebuie realizata conexiunea La Serverul care confine Bazade Date a aplicatiei. Dupa activarea intertetei.vizualizarea grafidi ~i tiparlrea un or rapoarte de proximitati a parc. analizarea traseelor parcurse In anumite intervale de timp seiectate. 11'5. dupa cum urrneaza: se instaleaza aplicatia de monitorizara ~i har!ile de interes ta dispecerul care doreste efeetuarea rnonitorizaru: 0. grafice cu traseele afisate. CDROM. urrnarirea deplasarii online pe harta a locomot ivelo r selectate din parcul de loco motive dotate cu dispozitive AVL.tiparirea unor sectiuni sau a Intregi. nume mecanici. numere de telefcn. 17. in tabelul interfetei Figura 2. Aplicatia de baza cu prinde harta 9 rafica cornpleta a Cailor Ferate Rornane. 3/2009 59 .21. operatorul poate raaliza u rmatoarele: o calculul ~i stabilirea unui traseu optim pentru 0 lccomotiva. o Modul de functlonare Pentru exploatarea sistemului. asupra careia pot fi efectuate foarte user operatille de zoom ~i de deplasare a har1ii lpanl Ifig. 1b. Tn urma acestei cornenzi. se instateaza pe locomotive unita!ile mobile AVL lacestea Iunctioneaza comptet independent . o se obtin serviciile GSM ale unui operator de telefonie rnobila.Sruou Radio Service/.

intr-un aU tabe]. Cu ajutorul acestei comenzi. In urma acestei comenzi. Selectia punctelor de trecere Igiki~e.STUDII DE CAZ ROM_. se pot ~ace calcule asupra numarului de treceri prin anurnjte puncte (garil. interfala cuprinde butoane specifice.. ga ra (mag istralal un de se afla. prin interogari specifice. apoi se apasa butonul de comanda OK. viteza cu care se deplaseaza in acel moment. pe harta retetei CFR. kilometrii parcursl.Apticatie. modul si viteza de vizualizare. Aceste tabele cuprind elementele de identificare a locomotivelor. va fi indicat. viteza medie cu care s-a ci rculat. se face un clic pe carnpul TRASEVL PARCURS al unei locomotive selectate. data ~i timpul. 2. A treia functie din cadruL comenzilor de ca lcu l tabelar ~i statistici se activeaza pri n apa- 60 Revi slo ro m 6 noD in ovori i • 3/2009 . Prin apasarea butonului de cornanda STATlSTICA TRECERI din intertara OperatorAplicatie (fig. Pentru activarea comenzilor din grupa a 2a. • localizare offlin~ locomotive. dupa cum urrnaaza: 1. traseul cu principalii parametri de identificare ai locomotivelor: nurnarul de identificare. 7n modul grafic ales. • statistici treceri j • proxirnltatl. numele meca nlcului. se alege intervalul de vizualizare. pri ntr-o proced ura speci fica. va fi prezentat. fie pri n punctarea lu i di rect pe ha rta. comandate de utilizator. 3). prin apasarea butonutui RAPOARTE DE DEPLASARE. Ambele tabele pot fi tiparite Tii formate specifice. Daca se doreste 0 deta lierea traseului. se pot genera tabele de descriere a parcu rsu rilor locomotive lor intr-un interval de timp selectat de utilizator. Ambele tipu ri de ta bele pot fi tiparite tn formate specifice. Toate datele din tabele sunt preluate din 8aza de Date de pe server. Comenzi de vizualizare grafica • vizualiza re offli ne locomotive. se selecteaza comanda respectiva din controlul co respu nzetor de interfata. la distanta. data ?i tim pu l treceri i pri n fieca re ga ra $i viteza de deplasare. viteza. Cu ajutorul acestei interfete. timpul de deplasare etectiva.l poate fi frkuta fie dintr-un tabel cu toate numets de ga ri din retea. va aparea intreg ul parc de loco motive sl localizarea fied rei locomotive (cu gara-magistralal la acel moment. depoul de care apartlne. lntertata cuprinde doua grupe de cornenzi. Pentru realizarea tunctiltor grafice. a unei locomotive. Inte rfata permite ~i vizualizarea paramelrilor locomotivei din momentul trecerii: nume punct Igaral. Comenzi de calcule ~i statistici tabelare : • rapoarte de deplasare. intr-un interval selectat. data !?i timpul.'L" crn Figura 3. in urrna acestei comenzi. • vizualizare online locomotive.v. traseul in detaliu cu garile !magistralelel. va fi activata intertata utilizater prezentata in figura 5. firma proprieta r. lnterfata Operator . Astfel. va fi activata interfata utilizator din figura 4.

-.al-~IJI1~j7I)l.e ~. INS (IWlE 'PUN en Figura 5....aAo D.A..iiiir9'"GiIio:~o ~ o .S£RAAE iMJdllll .·1021 I r r' o .. ~.t....!!'"". RO?t-Lo\NIA ern OO(»_~ Ol. . 4Jtlt. til1~.!¢JfO ~ [tI-a. Mat..~~_..~ ~ (ooJt._1!~-~-O&ooo~_!. _ Sclec:ljo l.__ _ '~~=""'p'~c-_-1~R""'~ ~. Revisto rolli6n~ 0 inov6rii .""""~~IHJ3..ai~:n:1I 0IiIIf._. iJ.-I r.alh I:An_ill"_>Il2-iii-"". 0. 1!'3. ag.~lFio:i~ 1""".-"_' - IIt __ -2UO:"!m~1i"u .STUDII DE CAZ RoMANI.:'_I .1 ' .2DO'I~. IJ~ ~AR...~ m~~mi[m. Clrifi.R.!&:'OO-2:!_ ~ 0 _!_"". lntertata Statistica treceri. 1'01 o r". ~..._"""~'!w __ -':.__ ~"-_ . 3/2009 61 .enr...cp'~J. It! "-1OO5~~J1 U lah. c.em ()1!CI<>ii.1I~1t01~~71 ~fh'c~ ~""~L.1n21_0 ~"".i:'t. W"'I!'NBU7i1'.~lUD?~1:Hlj1li5: Figura 4. Interfa~ Rapoarte de deplasare.

o calculul ~i stabilirea traseeLor optime. interactiv. Utilizatorii potenpali sunl f. Interfata Proximitlitl. Selacjia punctului de reper poate fi facuta fie dintr-un tabel cu toate numele de gari din retea. care Inglobeaza maj mul1e ten. 3/2009 . ApLicalia calculeaza distantele intre punctul seLectat !jii pozitia rnomentana a fiecarei locomotive. inexistenta unor LimiUiri asupra numarutui de locomotive mon ito rizate. In urma acestei comenzi. Operator-Aptlcatie sarea butonului Beneficiile care pot fi obti nute 'Primto'losirea eficienta a resurselor privesc o o o o transportul ~i constau in folosirea mai eficienta a locomotive Lor.irmete care tucreaza cu parcuri de locomotive pentru operatiuni de: o o o o o o al transport de rnarturi b] transport (firme de distriD. PROXIMITA TI din interfata (figura 31. securitatea si si9uranfa sistemului de transport. combustibiiut consurnat. in vderea crearii si fadl'itarii unui nou tip de servicii: urmarirea ~i optirnizarea asistats de catculator a transporturilor feroviare. care poate fi tiparit Intr-un format specific. fie direct. se va afisa 0 interfata ca In figura 6. metode !jii standarde europene.STUDII DE CAZ ~~ 1i~i '~~WIIAf~1 Figura 6.energlie. cJ transport de valori. deoarece se monitorizeaza online timpil de folosire !jii de stationare ai toccrnctlvetor ~i al mecanicitor de lccornctiva. Le ordoneaza in functie de distanta !jii Le plaseaza intr-un tabel. public sau privat de persoane pe calea terata.u!iel. actionarea de La distanta asupra unor parametri ai lcccrnotivei. prin punctarea Lui pe harta.lexa. posibilitatea de localizare sau de urrnarire a unei Locomotive in timp real: analiza traseeLor parcurse in diferite moduri. o modul de operare prietenos. Societa~ile de asigudiri sotutia descrisa mai SUS. prin controlul online al consumurilor de combustibiLi '~i. informarea asupra star ii unor parametri ai Locomotivei. pot fi tikute caLcuLe asupra raspandirii parcului de locomotive fa!a de un punct (garaJ seLectat de utiLizator. Cu ajutorul acestei i nterfe~e. de cost sdizut. o securizarea sistemului prin parole !jii chei atit la comunicatia eu Locomotivele monitorizate cat si la utilizarea aplicatiei. pri n urrnarirea online a locoraotivesor. dl transporturi speciale: el servicii de urgen!a. reatizata practic. Pertormenta Principalele caracteristici de caLitate aLe solutiei descrise mai sus sunt date in continuare: aLinierea La tehnici. tirnput.notogii informatice ~i de cornunicatli moderne. Concluzii Acest articoL a prezentat 0 sotutie comp.RRI pot gasl totositoare 62 Revislo romano a inovarii . grafic.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful