P. 1
HIDROLOGIJA ZA AGROEKOLOGE

HIDROLOGIJA ZA AGROEKOLOGE

|Views: 14,805|Likes:
Published by Fran Matić

More info:

Published by: Fran Matić on Jun 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/27/2013

pdf

text

original

Sections

1

Prof. dr. sc. Ranko Žugaj, dipl. ing. grañ.

HIDROLOGIJA ZA AGROEKOLOGE

Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet Zagreb
2009.

2

Prof dr. sc. Ranko Žugaj, dipl. ing. grañ.

HIDROLOGIJA ZA AGROEKOLOGE

Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko - geološko - naftni fakultet

Recenzenti:
Prof. dr. sc. Željko Andreić, dipl. ing. fiz.
Prof. dr. sc. Andrea Bačani, dipl. ing. geol.
Prof dr. sc. Davor Romić, dipl. ing. agr.

Računalna obrada teksta:
Ljiljana Šimec, dakt.

Slike u skriptama:
Jasenka Gregorina, tehn. crt.

Grafičko ureñenje:
Indramani Sharma, dipl. ing. mat.

© Sva prava pridržava autor
Zagreb, lipanj, 2009.

3

PREDGOVOR

Ova skripta obuhvaćaju materiju iz mehanike fluida te hidrologije podzemnih i
površinskih voda, za predmet Korištenje i zaštita voda, koji se predaje na Agronomskom
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Za optimalno korištenje voda i za njihovu zaštitu potrebno je poznavati osnove
hidrologije u području podzemnih i površinskih voda. Budući da je za ispravno shvaćanje
osnovnih fizičkih svojstava otjecanja naročito važno poznavanje mehaike fluida, ona je na
odgovarajući način obrañena u zasebnom poglavlju.

Zbog složenosti hidroloških problema, potreban je interisciplinaran pristup njihovu
izučavanju i rješavanju. Ovdje su samo dane najosnovnije postavke i to vezano na područje
poljoprivrede.

Zahvaljujući vrlo povoljnim klimatskim, hidrogeološkim, i hidrološkim značajkama te
srazmjerno malome broju stanovnika, u Hrvatskoj su prilike za korištenje vode vrlo povoljne.
Raspoložive količine vode predstavljaju 15.000 m3

/stan./god. prosječno od oborina, preko

7000 m3

/stan./god. obnovljivih zaliha podzemnih voda i preko 30.000 m3

/stan./god. Vode koja
iz susjednih zemalja rijekama dotječe u Hrvatsku. Iz toga se može zaključiti da Hrvatska danas
raspolaže sa značajnim količinama vode. Ni ubuduće stanje neće biti zabrinjavajuće, uz
neophodan uvjet da se vodom pažljivo gospodari i sačuva njezina odgovarajuća kakvoća.

Recenzentima, prof. dr. sc. Željku Andreiću i prof. dr. sc. Davoru Romiću zahvaljujem
na pažljivom pregledavanju rukopisa i na vrlo korisnim primjedbama. Za opremanje skripti
zahvaljujem gospoñama Ljiljani Šimec i Jasenki Gregorini te dipl. ing. mat. Indramaniju
Sharmi.

Posebno zahvaljujem recenzentici prof. dr. sc. Andreji Bačani na pregledavanju
cijeloga teksta, a naročito na temeljitoj recenziji poglavlja o podzemnoj vodi, koje je povezano
s hidrologijom, ali nije specijalnost autora.

Ranko Žugaj

4

S A D R Ž A J

1

PODRUČJE I PODJELA HIDROLOGIJE 6

1.1

Definicija i podjela hidrologije 6

1.2

Hidrološki ciklus i količine vode na zemlji 8

1.3

Općenito o otjecanju vode u kršu 10

2

OSNOVNI POJMOVI U MEHANICI FLUIDA 12

2.1

Uvod 12

2.2

Osnovne mjerne jedinice u mehanici fluida 12

2.3

Glavne fizičke osobine tekućine 13

2.3.1 Pojam i svojstva tekućine 13

2.3.2 Gustoća 13

2.3.3 Elastična svojstva tekućine 14

2.3.3.1 Elastičnost 14

2.3.3.2 Stlačivost 14

2.3.4 Viskoznost 15

2.3.5 Tlak vodenih para 15

2.3.6 Kapilarnost 16

2.3.7 Tlak 16

2.3.8 Anomalije vode 17

2.4

Hidrostatika 18

2.4.1 Raspodjela hidrostatičkoga tlaka 18

2.4.2 Raspodjela potencijalne energije u tekućini 19

2.4.3 Sile hidrostatičkoga tlaka na bočne plohe 19

2.5

Kinematika tekućine 21

2.5.1 Vrste strujanja s kinematičkoga stanovišta 21

2.5.2 Jednadžba kontinuiteta 23

2.5.3 Vrste stacionarnoga strujanja s kinematičkoga stanovišta 23

2.5.4 Vrste strujanja s obzirom na strujnu sliku 23

2.6

Dinamika tekućina 24

2.6.1 Bernoullijeva jednadžba za tečenje realne tekućine pod tlakom 25

2.6.2 Tečenje vode u otvorenim koritima 31

2.6.2.1 Jednoliko tečenje 32

2.6.2.2 Nejednoliko tečenje 33

2.6.2.3 Specifična energija presjeka, mirno i silovito tečenje, kritična dubina 35

3

PODZEMNA VODA 38

3.1

Oblici pojavljivanja vode u tlu 38

3.2

Darcyjev zakon 42

3.3

Hidraulička teorija strujanja podzemnih voda 44

3.3.1 Dupuitova teorija 44

3.3.2 Vodozahvati podzemnih voda 47

3.3.2.1 Vodozahvatna galerija 48

3.3.2.2 Potpuni zdenci 48

3.3.2.3 Nepotpuni zdenac 50

3.3.2.4 Vrelna ploha u zdencu 50

3.3.3 Odreñivanje koeficijenta procjeñivanja na terenu 51

3.3.4 Prodiranje morske u slatku vodu 53

5

4

HIDROLOGIJA POVRŠINSKIH VODA 54

4.1

Osnovni pojmovi 54

4.2

Glavne karakteristike hidroloških pojava 55

4.3

Oborina 58

4.3.1 Vrste oborina 58

4.3.2 Mjerenje oborina 59

4.3.3 Odreñivanje srednje količine oborine na slivu 61

4.3.4 Godišnji hod oborine 63

4.3.5 ITP i PTP krivulje 64

4.4

Sliv 65

4.5

Otjecajni koeficijent i specifični dotok sa sliva 68

4.6

Mjerenje razina i količina vode 69

4.6.1 Mjerenje razina vode 69

4.6.2 Mjerenje količina vode 73

4.6.2.1 Mjerenje brzina u okomicama lamela u protjecajnom profilu 73

4.6.2.2 Preljevi 75

4.6.3 Mjerenje nagiba vodnoga lica 76

4.7

Protočna krivulja 77

4.8

Procesi otjecanja 82

4.8.1 Nivogram 82

4.8.2 Hidrogram i njegovi sastavni dijelovi 83

4.9

Velike vode 87

4.9.1 Općenito o velikim vodama 87

4.9.2 Odreñivanje velikih voda primjenom statističkih metoda 90

4.9.3 Racionalna formula 93

4.10 Male vode 96

4.11 Hidrološka suša 97

4.12 Biološki minimum 98

4.13 Nanos u vodotocima 99

4.13.1 Postanak i vrste nanosa 99

4.13.2 Pronos nanosa 100

4.14 Jednadžba hidrološke bilance vode u općem obliku 102

5

LITERATURA 104

6

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->