Republika Slovenija Okrajno sodišče v Ljubljani Kazenski oddelek SODBA V IMENU LJUDSTVA

Opr. št. ……….

Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni sodnici …, ob sodelovanju zapisnikarice …, v kazenski zadevi zoper obdolženega …, zaradi kaznivega dejanja … po xx. členu Kazenskega zakonika (KZ) - vsa kazniva dejanja!, po obtožnem predlogu Okrožnega državnega tožilstva v ……, opr.št. …… z dne ……., modificiranem na javni glavni obravnavi dne …..… , po dne ……., ….… in ……. opravljeni javni glavni obravnavi, v navzočnosti obdolženega in njegove zagovornice (postavljene po uradni dolžnosti, odvetnice… v Ljubljani) … ter v navzočnosti pooblaščenke zakonitega zastopnika oškodovanca …….… ter okrožne državne tožilke ……..… iz ……..…, dne …………… - ne pozabi na modifikacije obtožnega predloga/obtožnice - ne pozabi navesti dnevov glavnih obravnav, tudi preloženih (!) in dan razglasitve - navzočnost strank – kdo ja, kdo ne (DT, obdolženi) - pazi, če je zagovornik postavljen po uradni dolžnosti r a z s o d i l o: IZREK: osebni podatki obdolženega (že obsojen, kdaj in zakaj oz. že štirikrat obsojen; v priporu/pridržanju od … do…; na prestajanju kazni zapora 3 mesecev v zaporih v Ljubljani; na prostosti) ⇒ če se spremenijo (čas storitve, čas sojenja), napišeš oboje je kriv / se oprosti obtožbe / se zavrne obtožba da je ... / poskusil (zakonski opis, zakonski znaki) razlogi za omilitev, odpustitev (v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti / v prekoračenem silobranu, skrajni sili, posebne okoliščine) s tem da je ... (dejanski opis kaznivega dejanja). S tem je obdolženi ………storil (krivdorek! naziv kaznivega dejanja in določba KZ). Na podlagi ……… (člen posebnega dela KZ) se mu po izreče/določi…… PAZI: stek, nadaljevano (+ denarna), enotna kazen PAZI: odmera kazni obsojencu nato enotna kazen 1. 2. 3. 4. 5. preklic / nepreklic pogojne (pazi, da je v preizkusni dobi oz. v 1 letu) odločba o vštetju pripora ali že prestane kazni (dan, ura) - če pogojna "v primeru preklica pogojne, ve všteje…) odločba o varnostnem ukrepu (odvzem predmetov) odločba o odvzemu protipravne premoženjske koristi odloča o premoženjsko pravnem zahtevku (pazi - če je bilo kaj vrnjeno… potem samo delno, delno pa na pravdo!) ⇒ brez paricijskega roka in brez sklicevanja na ZKP (ker je podlaga v civilnem materialnem pravu) 6. odločba o stroških 7. objava sodbe Obrazložitev 1. Povzetek obdolženčevega zagovora 2. Navedba izvedenih dokazov → povzetek dokaznega postopka (vrstni red kot v zapisniku in ZKP: priče, izvedenec, listine) ● samo prebrali dokazi (sodišče je v skladu z 2. odstavkom 340. člena ZKP v soglasju s strankama prebralo zapisnik o prejšnjem zaslišanju priče / izvidu in mnenju izvedenca…) ● če GO prekinjena več kot za 3 mesece, morajo dokazi izvesti znova → to omeniš ● obramba sklicuje, da so bili nezakonito pridobljeni → opredeliš do tega 3. Zavrnitev dokaznih predlogov - na kratko (v dokazni oceni temeljito) 4. Utemeljitev procesnih odločitev ● nenavzočnost (3. odstavek 307 člena ZKP) ● izključitev javnosti na glavni obravnavi (295. člen ZKP) 5. Uvodna ocena: "Po skrbni oceni zagovora obdolženca ter po presoji vsakega izvedenega dokaza posebej in v

zvezi z drugimi dokaze, je sodišče brez dvoma ugotovilo, da je obdolženi storil očitano mu kaznivo dejanje in da je zanj tudi kazensko odgovoren / kriv." 6. Dokazna ocena: ● Nenehno prepletanje z zagovorom obdolženca, presoja dokazov… vsako izpovedbo natančno analizirati in povedati, iz katerih razlogov verjame / ne verjame ● Obrazložitev udeležbe ● Obrazložitev ugovorov obrambe: "obdolženi je svojo obrambo zasnoval na tezi, da je očitano mu kaznivo dejanje storil v silobranu, skrajni sili,…, zato je moralo sodišče presojati obstoj zakonskih pogojev za izključitev protipravnosti / krivde / kaznivosti) a. izključitev krivde (KZ-1: skrajna sila, zmota?) b. protipravnosti (KZ-1: silobran, prisiljenost, privolitev oškodovanca, medicinski posegi, poškodbe pri športu; KZ: poleg teh v KZ-1 še skrajna sila, dejanje majhnega pomena) ● Obrazložitev zavrnitve dokazov 7. Modifikacija obtožnice - omeniš in obrazložiš samo, če obdolženec nasprotuje, drugače sploh ne omenjaš!!! 8. Obrazložitev posega v obtožbo (354. člen ZKP) - pazi na objektivno identiteto ……"Navedene spremembe niso v škodo obdolžencu in vsebinsko ne posegajo v naravo kazensko pravnega očitka iz obtožnice, torej je ne pomenijo njene razširitve." 9. "Po tem, ko je sodišče ugotovilo vse objektivne zakonske znake očitanega kaznivega dejanja, je moralo nadalje ugotoviti, ali so pri obdolžencu podani tudi subjektivni elementi kaznivega dejanja, in sicer prištevnost in krivda." (Po KZ pa ugotavljaš kazensko odgovornost, ki jo sestavlja prištevnost in krivda). a. Krivda (malomarnost - zavestna, nezavedna, naklep - eventualni, direktni) b. Prištevnost (…Vprašanje obdolženčeve prištevnosti se med postopkom ni postavilo, prištevnost pa se domneva… pazi tudi actio libera in causa) 10. "Sodišče zato zaključuje, da so v ravnanju obdolženca podani vsi objektivni in subjektivni elementi kaznivega dejanja ……… Navedeno kaznivo dejanje stori, kdor …………. Po oceni sodišča je obdolženec …….. (povzameš izrek, s kratkim povzetkom dokaznega postopka - zakaj šteješ za dokazano) 11. Uporaba kazenskega zakona (KZ ali KZ-1) - tehtaj vse elemente, ki so pomembni 12. Kazenska sankcija - PAZI NA SISTEMATIKO (denarna strožja od pogojne zaporne!) "Za kaznivo dejanje …….. je po ….členu …. predpisana kazen……" KAZEN ● zakaj kazen (teža k.d. in krivda) ● če DT predlagal neko sankcijo in ne slediš predlogu - posebej obrazložiti!!! ● "Za kaznivo dejanje … je predpisana denarna kazen ali kazen zapora do … let." ● V okviru kazni zapora, je sodišče obdolžencu izreklo (enotno) kazen ……, ki je po presoji sodišča primerna glede na težo in krivdo obdolženca. Pri tem je kot olajševalne okoliščine sodišče upoštevalo …, kot obteževalne pa .... (2. odst. 41. člena KZ; 2. odst. 49. člena KZ-1). ● obteževalne okoliščine - ne, če konstitutivni znaki k.d. ● olajševalne okoliščine - ne, če konstitutivni znaki k.d. ● omilitev kazni? POGOJNA OBSODBA ● "Sodišče se je na podlagi 57. in 58. člena KZ-1 (50. in 51. člena KZ) odločilo za izrek kazenske sankcije opominjevalne narave, in sicer za pogojno obsodbo. Pri izbiri te kazenske sankcije je sodišče upoštevalo ……….. in spoznalo, da je zaradi teh okoliščin mogoče pričakovati, da je šlo za enkratno dejanje in da je podana pozitivna prognoza, da obdolženec ne bo več ponavljal kaznivih dejanj. ● V okviru pogojne obsodbe je sodišče obdolžencu določilo kazen …, ki je po presoji sodišča primerna glede na težo in krivdo obdolženca. Pri tem je kot olajševalne okoliščine sodišče upoštevalo ……, kot obteževalne pa .... (2. odst. 41. člena KZ; 2. odst. 49. člena KZ-1). ● Glede na navedeno je po presoji sodišča primerna preizkusna doba ….. let, saj je ta po oceni sodišča dovolj dolga, da bo obdolženi v njej lahko pokazal, ali so pričakovanja sodišča, da kaznivih dejanj ne bo več ponavljal, upravičena ● Obrazloži poseben pogoj ● Glede tako določeno kazen sodišče opozarja, da bo v primeru, če bi obdolženec v času preizkusne dobe ponovil kaznivo dejanje, pogojna obsodba lahko preklicana in določena kazen zapora/denarna kazen izrečena. VARNOSTNI UKREP ● odvzem predmetov? 13. 14. 15. 16. Razlogi za preklic / nepreklic pogojne - novo k.d., prej storjeno k.d., neizpolnjen pogoj (glej 59. - 61. člen KZ-1) Vštetje pripora ali že prestane kazni Odločba o varnostnem ukrepu (odvzem predmetov) Odvzem protipravne premoženjske koristi (95. in 96. člen KZ)

17. Premoženjskopravni zahtevek (105. člen ZKP) 18. Stroški ● ZKP - povprečnina: Ker je sodišče obdolženega spoznalo za krivega, mu je na podlagi 1. odstavka 95. člena ZKP naložilo plačilo stroškov kazenskega postopka iz 1. do 5. točke 2. odstavka 92. člena ZKP, in sicer, kar skupaj znaša … Sodišče je obdolžencu naložilo tudi plačilo povprečnine, odmerjeno na … (najmanj 1/3 plače), ki je primerna premoženjskemu stanju obdolženca (konkretizirati!), upoštevaje trajanje in zapletenost postopka (npr. število obravnav). ● OBSODILNA, OPROSTI: Sodišče je na podlagi 4. odstavka 95. člena ZKP obdolženca oprostilo plačila stroškov iz 1. do 6. točke 2. odstavka 92. člena ZKP. S plačilom stroškov bi bilo namreč ogroženo vzdrževanje obdolženca (in npr. njegove zakonske partnerke ter njunih otrok, ki jih je obdolženec dolžan preživljati in jih tudi dejansko preživlja. Obdolženec namreč prejema le mesečne dohodke.... ● Po 1. odstavku 97. člena ZKP se stroški zagovornika, postavljenega obdolžencu po uradni dolžnosti, izplačajo iz proračunskih sredstev. V kolikor bi jih moral plačati obdolženi sam, bi bilo namreč ogroženo njegovo vzdrževanje ali vzdrževanje oseb, ki jih je dolžan vzdrževati. Obdolženec namreč.... 19. Objava sodbe PRAVNI POUK: Zoper to sodbo je dovoljena pritožba v roku 15 (8: okrajno pred 1.11.2008) dni od vročitve overjenega prepisa te sodbe. Pritožbo je potrebno vložiti pisno v dveh enakih izvodih ali jo podati ustno na zapisnik pri tem sodišču. Pritožba se šteje za pravočasno, če je oddana zadnji dan pritožbenega roka priporočeno po pošti (če je pripor še: ali upravi zavoda). O pritožbi bo odločalo Višje sodišče v Ljubljani. 363/5 ZKP: Obtožencu, zasebnemu tožilcu in oškodovancu kot tožilcu se vroči sodba s poukom o pravici do pritožbe. OKRAJNO / OKROŽNO SODIŠČE V …………… Ljubljana, dne Zapisnikarica: podpis O./Vročiti: - 1 x obdolžencu - 1 x zagovorniku - 1 x ODT zasebnemu tožilcu / oškodovancu kot tožilcu (po pooblaščencu oz. zakonitem zastopniku, če ga ima) oškodovancu (če ima pravico do pritožbe / če zahteva / če se mu vroča, da lahko prevzame pregon) osebi, ki ji je odvzet predmet ali odvzeta premoženjska korist pravni osebi, ki ji je izrečen ukrep odvzema premoženjske koristi Okrajna / Okrožna sodnica: podpis

Predmet (v primeru odvzema): vrne …. Vložiti: - izvirnik - v spis, tu Koledar: 15 dni! NA KONCU NUJNO PREVERI OBLIKO SODBE: - sodišče (levo) - opravilna številka (desno) - "SODBA V IMENU LJUDSTVA" - uvod - "razsodilo" - izrek (osebni podatki, "je kriv", celoten krivdorek in kazen, odvzem predmetov, preklic ali nepreklic pogojne, odmera kazni obsojencu, PPK, PPZ, stroški) - "O b r a z l o ž i t e v" - obrazložen prav vsak delček izreka!!!!!!!! - PRAVNI POUK - sodišče, kraj, dan - zapisnikarica + okrajna/okrožna sodnica - odredba

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful