You are on page 1of 245

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM

PRASEKOLAH

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

KURIKULUM PRASEKOLAH KEBANGSAAN


Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 2010

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM 2010

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

DRAF DAN SULIT

ii

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

KANDUNGAN
muka surat FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN KATA PENGANTAR MATLAMAT DAN OBJEKTIF FOKUS DAN ORGANISASI KURIKULUM STANDARD KANDUGAN KURIKULUM REKABENTUK KURIKULUM PERUNTUKAN MASA STANDARD PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN STANDARD PENTAKSIRAN STANDARD DOMAIN KREATIVITI ORGANISASI DOKUMEN KURIKULUM STANDARD KERANGKA KONSEP KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN BAHAGIAN A: STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN MENGIKUT TUNJANG TUNJANG KOMUNIKASI - BAHASA MALAYSIA TUNJANG KOMUNIKASI - BAHASA INGGERIS TUNJANG KOMUNIKASI - BAHASA CINA TUNJANG KOMUNIKASI - BAHASA TAMIL TUNJANG KEROHANIAN, SIKAP DAN NILAI - PENDIDIKAN ISLAM iii v vi 1 2 7 15 16 21 24 26 28 29 31 33 45 53 65 75

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

DRAF DAN SULIT 83 91 97

TUNJANG KEROHANIAN, SIKAP DAN NILAI - PENDIDIKAN MORAL TUNJANG KETRAMPILAN DIRI - PERKEMBANGAN SOSIOEMOSI TUNJANG PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN ESTETIKA - PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN PENJAGAAN KESIHATAN TUNJANG PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN ESTETIKA - KREATIVITI TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI AWAL SAINS DAN AWAL MATEMATIK TUNJANG KEMANUSIAAN BAHAGIAN B: MODUL TERAS BERTEMA LAMPIRAN CADANGAN JADUAL WAKTU PANEL PENGGUBAL

109 117 135 145 229 237

iv

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan digubal berlandaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan seperti berikut: Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha yang berterusan ke arah memperkembangankan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

KATA PENGANTAR
Perkembangan dan pertumbuhan pesat berlaku dalam diri individu kanak-kanak pada usia enam tahun yang pertama. Melalui asuhan dan pendidikan yang sesuai, minda kanak-kanak ini dapat dirangsangkan, sikap dan emosi yang positif dapat dibina, serta kreativiti dan pemikiran kritikal dapat dijana. Berpandu kepada asas ini, kanak-kanak ini akan lebih bersedia untuk menghadapi alam persekolahan pada peringkat yang lebih tinggi. Hasil kajian jangka panjang mendapati pelaburan pada peringkat awal kanak-kanak memberi pulangan yang positif kepada kerajaan dan masyarakat. Pada masa yang sama, semakin banyak hasil kajian neurosains menunjukkan kaitan antara pendedahan rangsangan pada peringkat awal dengan perkembangan minda kanak-kanak yang optimum. Menyedari hakikat ini maka pada tahun 1996, prasekolah telah dimasukkan ke dalam sistem pendidikan kebangsaan dan pada tahun 2003 Kurikulum Prasekolah Kebangsaan yang pertama telah dilaksanakan. Selepas lima tahun pelaksanaan, Kurikulum Prasekolah Kebangsaan 2003 telah disemak dan akhirnya Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) telah dihasilkan dan dilaksanakan mulai 2010 di semua prasekolah kerajaan dan bukan kerajaan. KSPK digubal berdasarkan rekabentuk kurikulum berasaskan standard, berbentuk modular, dan berkisar pada enam tunjang yang akan diteruskan pada sekolah rendah dan sekolah menengah. Penggubalan KSPK mengambilkira keperluan bagi memastikan kesinambungan antara KSPK dan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) berlaku. KSPK digubal berdasarkan kepada prinsip Amalan Bersesuaian dengan Perkembangan Kanak-kanak dan teori pembelajaran kanakkanak. Pendekatan pembelajaran berpusatkan murid, inkuiri penemuan, belajar melalui bermain, pendekatan bertema, pendekatan bersepadu adalah ditekankan. Kriteria pemilihan aktiviti memberi keutamaan kepada pengalaman yang menyuburkan (enriching),penglibatan aktif (engaging), selamat (safe) dan menyeronokkan (fun). Bersesuaian dengan keperluan semasa dan berpandu kepada teori pembelajaran yang menyatakan kanak-kanak mampu belajar lebih daripada satu bahasa, maka KSPK memperuntukkan masa yang lebih panjang untuk pengajaran dan pembelajaran dalam bahasa Inggeris berbanding dengan apa yang terdapat dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan 2003. Dalam usaha menyediakan KSPK, pelbagai pihak telah dilibatkan seperti guru, pensyarah, pegawai dari Kementerian Pelajaran, Kementerian Pembangunan Luar Bandar dan Wilayah, Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional, Institusi Pengajian Tinggi Kerajaan dan Swasta, Badan-badan Bukan Kerajaan (NGO) dan tadika swasta. Kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan kepakaran, masa dan tenaga, Bahagian Pembangunan Kurikulum merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih.

(DATU Dr HJ. JULAIHI HJ. BUJANG) Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2010

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

MATLAMAT
Pendidikan prasekolah bertujuan memperkembangkan potensi kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun secara menyeluruh dan bersepadu dalam aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial melalui persekitaran pembelajaran yang selamat, menyuburkan serta aktiviti yang menyeronokkan, kreatif dan bermakna. Ini adalah untuk meningkatkan kemahiran, menanam keyakinan dan membentuk konsep kendiri yang positif pada diri kanak-kanak agar mereka berjaya dalam persekitaran sedia ada dan bersedia untuk menangani cabaran dan tanggungjawab di sekolah rendah kelak.

xii. xiii. xiv.

xv. xvi. xvii. xviii. xix.

Mengamalkan nilai murni. Mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian untuk murid beragama Islam. Berkomunikasi menggunakan bahasa Malaysia, bahasa Inggeris dan bahasa pengantar dalam konteks kehidupan harian. Meneroka persekitaran menggunakan kemahiran proses sains asas. Menggunakan kemahiran matematik asas dalam menjalankan tugasan harian dan menyelesaikan masalah. Menggunakan kemahiran berfikir kritis, kreatif dan inovatif dalam pembelajaran dan kehidupan seharian. Mengembangkan daya kreatif dan estetika Menghargai keindahan alam dan warisan budaya

OBJEKTIF Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan menyediakan peluang kepada kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun untuk mencapai objektif dalam aspek jasmani, emosi dan sosial, intelek dan rohani seperti berikut: i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. x. xi. Membina kecergasan badan. Mempunyai tubuh badan yang sihat. Mempraktikkan amalan kesihatan yang baik. Mempraktikkan langkah-langkah menjaga keselamatan diri. Menguasai kemahiran motor halus dan asas motor kasar. Mempunyai kematangan emosi. Mempunyai konsep kendiri yang positif dan jati diri. Berani menyuarakan pandangan dan perasaan. Berkebolehan berinteraksi dengan orang lain. Boleh bekerja secara bersendirian dan juga bekerja secara berkumpulan. Menghormati perasaan serta hak orang lain dan seterusnya membentuk perhubungan yang positif dengan orang dewasa serta rakan sebaya.

Pendahuluan

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

FOKUS
Pendidikan Prasekolah berfokus kepada usaha untuk menyediakan peluang pembelajaran yang menyeronokkan dan bermakna kepada kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun. Fokus utama adalah proses pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan kanak-kanak, menekankan kepada inkuiri penemuan, dan menggunakan pendekatan pengajaran dan pembelajaran bersepadu, bertema, belajar melalui bermain, pembelajaran kontekstual dan pembelajaran berasaskan projek. Prinsip utama yang digunakan adalah pendekatan dan kandungan pembelajaran perlu sesuai dengan peringkat perkembangan kanak-kanak dan mengambil kira perbezaan antara individu. Melalui proses pengajaran dan pembelajaran ini, kanak-kanak akan memperoleh konsep dan kemahiran asas yang akan membantu mereka meneruskan pembelajaran ke sekolah rendah kelak.

KOMUNIKASI
Kemahiran berbahasa, bahasa Malaysia, bahasa Inggeris, bahasa Cina dan bahasa Tamil.

SAINS & TEKNOLOGI


Pendekatan Inkuiri, pengetahuan sains, kemahiran saintifik dan sikap saintifik Pengetahuan dan kemahiran matematik, penyelesaian masalah. ICT. INSAN SEIMBANG

KEROHANIAN, SIKAP & NILAI


Amalan agama dan kepercayaan, sikap & nilai

ORGANISASI KURIKULUM Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan digubal dengan memberikan penekanan kepada standard kandungan dan standard pembelajaran yang patut diketahui dan boleh dilakukan oleh kanakkanak berumur empat hingga enam tahun. Standard kandungan dan standard pembelajaran berpaksikan pengetahuan, kemahiran asas serta nilai dalam enam Tunjang Pembelajaran berikut: Komunikasi; Kerohanian, Sikap dan Nilai; Kemanusiaan; Sains dan Teknologi; Perkembangan Fizikal dan Estetika serta Perkembangan Ketrampilan Diri (rujuk Rajah 1). Untuk tujuan kesinambungan, Tunjang-tunjang Pembelajaran ini adalah sama dengan tunjang yang difokuskan dalam pendidikan sekolah rendah.

PERKEMBANGAN FIZIKAL & ESTETIKA


Perkembangan jasmani dan kesihatan untuk kesejahteraan diri Pemupukan daya imaginasi, kreativiti, bakat dan apresiasi

KEMANUSIAAN
Ilmu dan amalan kemasyarakatan & alam sekitar setempat, negara & global

KETRAMPILAN DIRI
Pemupukan kepimpinan dan sahsiah diri melalui aktiviti kurikulum dan kokurikulum

Penghayatan semangat patriotisme & perpaduan

Rajah 1: Tunjang dalam Kurikulum Standard Prasekolah

Pendahuluan

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Tunjang Komunikasi Tunjang ini terdiri daripada Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, Bahasa Cina dan Bahasa Tamil. Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris adalah wajib dipelajari oleh semua murid prasekolah. Bahasa Cina dan Bahasa Tamil dipelajari oleh murid di prasekolah yang beraliran bahasa Cina dan bahasa Tamil. Fokus utama Tunjang Komunikasi adalah Kemahiran Bahasa dan Seni Bahasa. Kemahiran Bahasa merangkumi kemahiran mendengar, kemahiran bertutur, kemahiran membaca dan kemahiran menulis. Bahan yang digunakan perlu sesuai dengan peringkat perkembangan kanak-kanak. Seni Bahasa merujuk kepada keupayaan murid mengungkap keindahan bahasa melalui kepelbagaian aktiviti dan permainan bahasa seperti drama dan sajak. Tunjang Kerohanian, Sikap dan Nilai

dijalankan melalui aktiviti seperti bercerita, simulasi, menyanyi, bernasyid, aktiviti hands-on, meneroka dan bermain.

Pendidikan Moral Pendidikan moral prasekolah memberi fokus kepada pelakuan moral yang dipupuk secara berterusan sepanjang masa murid berada di prasekolah. Pendidikan moral tidak dijalankan melalui aktiviti yang spesifik tetapi diterapkan melalui kesemua aktiviti yang dijalankan dalam prasekolah. Nilai-nilai murni Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan adalah seperti berikut: kepercayaan kepada Tuhan, baik hati, bertanggungjawab, berterima kasih, hemah tinggi, hormat-menghormati, kasih sayang, keadilan, keberanian, kejujuran, kerajinan, kerjasama, kesederhanaan, toleransi, berdikari dan berdisiplin.

Tunjang Ketrampilan Diri - Perkembangan Sosioemosi Tunjang Kerohanian, sikap dan nilai merangkumi pendidikan Islam dan pendidikan Moral. Pendidikan Islam dipelajari oleh murid beragama Islam selama dua jam seminggu. Pendidikan Moral dipelajari oleh murid lain selama dua jam seminggu. Pendidikan Islam Pendidikan Islam memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang Rukun Iman, Rukun Islam, Sirah Rasulullah dan Kalimah Syahadah. Murid prasekolah belajar bersuci, berwuduk, melakukan pergerakan solat, mencontohi beberapa akhlak Rasulullah dan melakukan amalan harian mengikut adab. Pada masa yang sama murid ini juga mengenal asas bahasa Al Quran, huruf hijjaiyah dan Jawi serta menghafaz beberapa surah pendek dan doa pilihan. Pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam Pendidikan prasekolah memberi penekanan kepada perkembangan sosioemosi kanak-kanak. Kanak-kanak akan menghadapi masalah di prasekolah dan juga di sekolah rendah kelak jika sosioemosi mereka kurang stabil dan mantap. Perkembangan sosioemosi merangkumi aspek mengenali dan mengurus emosi sendiri, pencapaian emosi yang positif, pembinaan konsep kendiri positif serta pembinaan kemahiran berinteraksi dan kemahiran sosial. Perkembangan sosioemosi berlaku sepanjang masa kanak-kanak berada di prasekolah, ia tidak dicapai melalui aktiviti spesifik tetapi menerusi kesemua aktiviti sama ada aktiviti rutin, semasa rehat, semasa makan dan juga aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang lain.

Pendahuluan

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Tunjang Perkembangan Fizikal dan Estetika Tunjang Perkembangan Fizikal dan Estetik merangkumi Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan serta Perkembangan Kreativiti Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan Kanak-kanak pada peringkat prasekolah memerlukan aktiviti yang menguatkan kawalan otot mereka. Aspek perkembangan fizikal adalah amat penting di prasekolah kerana tanpa perkembangan fizikal yang mantap kanak-kanak akan menghadapi masalah dalam melakukan aktiviti seperti memegang pensel atau berus untuk menulis dan melukis, penglibatan dalam aktiviti sukan, aktiviti memainkan peralatan muzik serta pengendalian peralatan. Pendidikan prasekolah menyediakan peluang pembelajaran untuk meningkatkan kemahiran motor halus, kemahiran motor kasar serta kordinasi mata-tangan di kalangan kanak-kanak ini. Perkara yang dirangkumi termasuk teknik yang betul untuk melompat, menyambut objek, membaling objek serta postur yang betul semasa duduk. Tunjang ini juga memberi penekanan kepada pembinaan amalan penjagaan kesihatan fizikal diri, kebersihan persekitaran dan pemakanan yang berkhasiat. Tabiat yang dibina akan memanfaatkan kanak-kanak ini sepanjang usia mereka. Secara lazimnya kanak-kanak yang mempunyai badan yang sihat dapat memberi tumpuan yang lebih baik kepada pembelajaran dan mempunyai konsep kendiri yang positif. Tunjang ini juga menekanan aspek keselamatan diri daripada sumber yang mungkin menyebabkan kemalangan dan bahaya kepada diri mereka termasuk langkah menjaga kehormatan diri.

Perkembangan Kreativiti Perkembangan kreativiti merangkumi seni visual, pendidikan muzik serta drama dan gerakan kreatif. Tunjang ini lebih menekankan proses daripada produk. Kanak-kanak diberi peluang untuk menzahirkan idea mereka secara kreatif dan melibatkan diri dalam aktiviti kreativiti. Fokus seni visual adalah pada aplikasi seni, ekspresi kreatif dan apresiasi. Aplikasi seni merujuk kepada proses mengenal dan memilih bahan yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu karya. Ekspresi kreatif adalah proses penghasilan karya. Apresiasi seni melibatkan proses menceritakan hasil kerja sendiri dan juga menunjukkan penghargaan terhadap keindahan persekitaran serta hasil kerja orang lain. Pendidikan Muzik merangkumi aktiviti menyanyi, pengalaman awal untuk memainkan perkusi, penghasilan muzik menerusi bahan atau objek improvisasi, dan apresiasi muzik. Drama dan Gerakan Kreatif merangkumi aktiviti drama dan gerakan kreatif di mana murid diberi peluang untuk main peranan, berlakon, menari dan membuat gerakan secara kreatif. Aktiviti tunjang ini bukan sahaja digunakan untuk meningkatkan daya kreativiti tetapi juga digunakan untuk mencapai objektif pembelajaran tunjang lain. Aktiviti menyanyi dan pergerakan kreatif sentiasa digunakan semasa pembelajaran bahasa, matematik dan lain-lain.

Pendahuluan

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Tunjang Sains dan Teknologi Awal Sains dan Awal Matematik Tunjang Sains dan Teknologi merangkumi awal sains, awal matematik, aktiviti pembinaan menggunakan objek seperti blok dan penggunaan ICT. Awal Sains Awal Sains menyediakan peluang kepada kanak-kanak untuk meneroka alam sekitar mereka menggunakan organ deria dan peralatan mudah. Dalam proses penerokaan ini, sikap saintifik yang positif seperti sifat ingin tahu, sistematik dan teliti akan terbentuk. Semasa proses penerokaan ini, kemahiran asas proses sains seperti kemahiran memerhati, mengukur menggunakan unit bukan piawai, membanding dan mengelas juga akan dikembangkan. Penerokaan dijalankan ke atas alam hidupan(contoh: tumbuhan, haiwan), alam bahan (contoh: objek yang tenggelam dan timbul, air, magnet) dan alam fizikal (contoh: pelangi,cuaca). Tunjang ini lebih mementingkan penguasaan kemahiran daripada pemerolehan pengetahuan. Guru perlu bersikap terbuka terhadap pandangan dan dapatan daripada hasil penerokaan murid. Awal Sains menyediakan peluang kepada kanak-kanak empat hingga enam tahun untuk membuat pembinaan menggunakan objek seperti blok. Aktiviti pembinaan ini bukan sahaja memberi peluang kepada kanak-kanak untuk mempelajari konsep penghubung, lingkungan serta awal matematik tetapi untuk meningkatkan daya kreativiti murid dan kemahiran motor halus. Awal Matematik

konsep waktu, bentuk dan ruang. Konsep matematik ini dipelajari pada masa yang khas dan juga disepadukan ke dalam semua aktiviti pembelajaran bertema menggunakan kaedah yang menyeronokkan. Tunjang Sains dan Teknologi juga menyediakan peluang kepada murid prasekolah menggunakan komputer untuk melakukan tugasan tertentu. Penggunaan komputer adalah di tahap kemahiran asas sahaja. Tunjang Kemanusiaan Tunjang Kemanusian memberi peluang kepada kanak-kanak supaya lebih memahami diri sendiri, lebih memahami perhubungan antara diri dengan keluarga, rakan, komuniti dan alam sekitar. Kanak-kanak juga akan lebih memahami tanggungjawab diri dalam perhubungan-perhubungan ini. Tunjang ini juga memberi penekanan kepada pemahaman budaya dan tradisi pelbagai kaum di Malaysia serta menggalakkan penglibatan dalam perayaan pelbagai kaum ini. Tunjang Kemanusian menggariskan skop dan konteks pembelajaran di prasekolah. Kandungan dalam tunjang ini boleh digunakan untuk membina tema-tema pembelajaran.

Modul Asas dan Modul Bertema Pendidikan prasekolah dilaksanakan melalui modul asas dan modul bertema. Modul Asas

Awal Matematik membekalkan pengalaman awal matematik kepada murid prasekolah. Pengalaman ini termasuk konsep pranombor, nombor, operasi nombor yang mudah, nilai wang,
Pendahuluan

Modul Asas merangkumi Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, Bahasa Cina(untuk prasekolah yang aliran bahasa Cina), Bahasa

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Tamil(untuk prasekolah yang aliran bahasa Tamil), Pendidikan Islam, Pendidikan Moral, Matematik dan Permainan Luar. Secara umumnya modul asas bertujuan untuk penguasaan literasi awal 4M (membaca, menulis, mengira, menaakul). Modul teras juga merangkumi Pendidikan Islam yang perlu diajar oleh guru agama yang bertauliah. Pendidikan Moral diajar semasa murid beragama Islam belajar Pendidikan Islam, maka ia perlu dikelaskan sebagai modul teras asas. Kanak-kanak pada umur ini perlu diberi waktu khas untuk aktiviti fizikal di luar, maka Aktiviti Luar juga dianggap sebagai modul teras asas. Modul asas diberi masa yang khas dalam jadual waktu prasekolah. Pada awal tahun modul asas mengambil masa lebih kurang 35% daripada waktu prasekolah, tetapi pada akhir tahun, peratus masa ini mungkin berkurangan jika murid didapati sudah menguasai kemahiran asas 4 M.

saya. Contoh tema yang boleh dibina untuk Negara saya adalah Perayaan Hari Raya, Kemerdekaan Negara, Lagu dan Muzik tradisional. Contoh tema yang boleh dibina untuk Alam Hidupan adalah Haiwan dan Tumbuhan. Contoh tema yang boleh dibina untuk Alam Bahan adalah Air dan Pakaian. Contoh tema yang boleh dibina untuk Alam Fizikal adalah Cuaca.

Aktiviti rutin Aktiviti rutin adalah penting dalam pendidikan prasekolah. Aktiviti rutin merangkumi aktiviti seperti pengurusan diri, perbualan pagi, refleksi sebelum balik, membaca doa dan makan semasa rehat. Aktiviti rutin mengambil lebih kurang 30% daripada masa prasekolah. Kandungan dalam aktiviti rutin merangkumi kesemua tunjang dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan.

Modul Bertema Pengajaran dan pembelajaran prasekolah sesuai dilaksanakan melalui tema yang membawa makna kepada kanak-kanak. Modul Bertema menyepadukan kesemua tunjang dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan termasuk juga bahasa, pendidikan moral dan matematik. Pada awal tahun, modul teras tema mengambil masa lebih kurang 35% masa prasekolah tetapi pada akhir tahun, peratus masa perlu dinaikkan. Guru boleh menentukan tema pembelajaran mengikut keperluan murid, keperluan setempat dan keperluan semasa. Walaubagaimanapun, adalah dicadangkan tema-tema ini dibina berdasarkan kategori berikut: Diri saya, Negara saya, Alam Hidupan, Alam Bahan dan Alam Fizikal. Contoh tema yang boleh dibina untuk Diri saya adalah Sekolah saya, Kawan saya, Keluarga
Pendahuluan

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

STANDARD KANDUNGAN Jadual 1: Standard Kandungan untuk Komunikasi - Bahasa Malaysia Focus Fokus Kemahiran Mendengar Kemahiran Bertutur Pada akhir prasekolah murid boleh: Mendengar dengan penuh perhatian. Mendengar dan mengecam bunyi perkataan. Berinteraksi dengan mesra. Merangsang pertuturan melalui soal jawab. Melafazkan puisi dengan intonasi yang betul. Menceritakan semula apa yang didengar. Melakonkan watak-watak mengikut situasi. Mengenal bentuk huruf A - Z. Mengenal huruf vokal. Mengenal huruf konsonan. Membina dan membaca sukukata. Membaca perkataan. Membaca frasa. Membaca ayat tunggal yang mudah. Membaca ayat dalam konteks. Memahami bahan-bahan bacaan yang dibaca. Membaca buku dengan cara yang betul (prabaca). Mengamalkan tabiat membaca. Menguasai kemahiran pratulis Menguasai kemahiran menulis. Writing skills Listening and speaking skills Listen to and discriminate sounds. Listen to and understand meaning of simple words. Acquire and use simple phrases and statements. Listen to and follow simple instructions. Listen to and enjoy nursery rhymes, action songs, poems and stories. Sing songs and recite rhymes and poems. Tell simple stories. Dramatize familiar situations and stories. Perform a variety of language forms and functions in a social context. Ask simple questions. Pre reading Skills Understand that printed materials contain meaning. Acquire knowledge of print and ethics in reading. Identify letters of the alphabet. Read simple words with understanding. Read phrases with understanding. Read simple sentences with understanding. Develop interest in reading. Acquire pre-writing skills. Acquire writing skills. Jadual 2: Standard Kandungan untuk Komunikasi - Bahasa Inggeris At the end of preschool students are able to:

Kemahiran Membaca

Reading Skills

Kemahiran Menulis

Pendahuluan

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Jadual 3: Standard Kandungan untuk Komunikasi - Bahasa Cina Fokus Fokus Kemahiran Mendengar Kemahiran Bertutur Pada akhir prasekolah murid boleh: Mendengar dengan penuh perhatian.

Jadual 4: Standard Kandungan untuk Komunikasi - Bahasa Tamil Pada akhir prasekolah murid boleh:

Berinteraksi dengan sopan. Berinteraksi secara soal jawab Melakonkan watak-watak dalam cerita yang didengar. Menceritakan apa yang didengar semula menggunakan ayat yang mudah.

Kemahiran Mendengar dengan penuh perhatian. Mendengar Mendengar dan mengecam bunyi perkataan. dan Bertutur Menyebut apa yang didengar. Memberi jawapan kepada soalan yang dikemukakan. Bertutur dengan menggunakan perkataan, frasa, ayat yang sesuai. Bertanyakan soalan. Melakonkan watak-watak mengikut situasi. Kemahiran Membaca Mengenal dan membaca huruf. Membaca perkataan. Membaca dengan sebutan yang betul. Membaca menggunakan pelbagai bahan bacaan. Menggabungkan huruf supaya menjadi perkataan dan membaca. Memahami bahan-bahan bacaan yang dibaca. Kemahiran Menulis Menguasai kemahiran pratulis Menguasai kemahiran menulis.

Kemahiran Membaca

Mengenal kaitan antara gambar dan perkataan. Membuat persediaan membaca. Mengenal frasa. Membaca frasa. Membaca ayat. Memahami bahan-bahan bacaan yang dibaca. Membina tabiat membawa.

Kemahiran menulis

Menguasai kemahiran pratulis. Menulis perkataan.

Pendahuluan

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Jadual 5: Standard Kandungan untuk Tunjang Kerohanian, Sikap dan Nilai - Pendidikan Islam Fokus Aqidah Ibadah Pada akhir prasekolah murid boleh: Mengetahui Rukun Iman. Mengetahui Rukun Islam. Melafazkan Kalimah Syahadah. Melakukan wuduk Mendirikan solat. Bersuci dari najis. Mengetahui Sirah Rasullullah S.A.W. Mencontohi akhlak Rasullullah S.A.W. iaitu sabar, bercakap benar, rajin, bijaksana dan amanah. Melakukan amalan seharian mengikut adab seperti melafazkan doa. Mengenal bahasa Al- Quran Mengenal huruf jawi. Menghafaz beberapa surah dari juzu Amma.

Jadual 6: Standard Kandungan untuk Tunjang Ketrampilan Diri - Perkembangan Sosio-Emosi Fokus Mengenali Mengurus Sendiri. Pada akhir prasekolah murid boleh: dan Mengenali emosi sendiri. Emosi Mengurus emosi sendiri. Mengenali emosi orang lain. Membina konsep kendiri. Membina semangat dan sikap yang positif. Membina keyakinan untuk berkomunikasi. Membina kebolehan mengawal diri. Memahami keperluan, perasaan dan pandangan orang lain. Menggunakan kemahiran sosial dalam interaksi. Menyelesaikan konflik yang berlaku semasa aktiviti kelas.

Mencapai Emosi yang Positif

Sirah Akhlak

Membina Kemahiran Sosial

Asas Bahasa Al Quran dan Tulisan Jawi

Pendahuluan

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Jadual 7: Standard Kandungan untuk Kerohanian, Sikap dan Nilai - Pendidikan Moral Fokus Kepercayaan kepada Tuhan Baik hati Pada akhir prasekolah murid boleh: Mengetahui dan menghormati kepercayaan dan pantang larang pelbagai kaum.

Fokus Kerajinan Kerjasama

Pada akhir prasekolah murid boleh: Mengamalkan sikap rajin dalam perlakuan harian. Mengamalkan sikap kerjasama dengan rakan, jiran dan masyarakat setempat. Mengamalkan sikap berjimat cermat dalam penggunaan barang keperluan. Mengamalkan sikap sabar dalam perlakuan seharian. Mengamalkan sikap bertolak ansur dengan rakan sebaya.

Kesederhanaan Membantu ahli keluarga, warga sekolah dan orang lain. Toleransi Bertanggungjaw ab Berterima Kasih Hemah tinggi Hormatmenghormati Bertanggungjawab persekitaran kelas. terhadap diri dan

Mengamalkan sikap berterima kasih. Beradab sopan dalam pergaulan seharian. Menghormati anggota keluarga. Menghormati orang dewasa, masyarakat setempat. Berdikari

Mengamalkan sikap pengurusan diri.

berdikari

dalam

rakan

dan

Berdisiplin

Mengamalkan sikap berdisiplin dalam kelas.

Kasih Sayang

Menyayangi diri, keluarga dan orang di sekeliling. Mengamalkan sikap adil dalam perlakuan seharian. Berinteraksi dengan yakin di sekolah. Mengamalkan sikap jujur dalam diri dan pergaulan dengan ahli keluarga, rakan dan guru.

Keadilan Keberanian Kejujuran

Pendahuluan

10

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Jadual 8: Standard Kandungan untuk Tunjang Fizikal dan Estetika Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan Fokus Perkembangan Motor Halus Pada akhir prasekolah murid boleh: Melakukan kemahiran motor halus. Melakukan kemahiran koordinasi mata tangan dalam perkembangan motor halus. Melakukan kemahiran motor kasar lokomotor. Melakukan kemahiran motor kasar bukan lokomotor. Melakukan kemahiran koordinasi mata dan tangan dalam perkembangan motor kasar. Menjaga kebersihan diri. Mengamalkan pemakanan yang berkhasiat. Menjaga kebersihan. Mengamalkan langkah-langkah pencegahan jangkitan penyakit. Mengenali sumber yang menyebabkan kemalangan dan bahaya. Mengamalkan langkah keselamatan diri. Menjaga kehormatan diri. Fokus

Jadual 9: Standard Kandungan untuk Tunjang Fizikal dan Estetika - Kreativiti Pada akhir prasekolah murid boleh: Mengetahui dan menggunakan pengetahuan tentang bahan dan teknik dalam menghasilkan karya seni. Menzahirkan idea kreatif dalam penghasilan karya. Menunjukkan apresiasi seni. Mengambil bahagian dalam aktiviti menyanyi. Mengambil bahagian dalam aktiviti memainkan perkusi. Mengambil bahagian dalam aktiviti penerokaan bunyi. Menunjukkan apresiasi Muzik. Mengambil bahagian dalam drama dan gerakan kreatif.

Seni Visual

Perkembangan motor kasar

Muzik

Kesihatan Fizikal

Kesihatan Persekitaran

Drama & Gerakan Kreatif

Keselamatan

Pendahuluan

11

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Fokus Jadual 10: Standard Kandungan untuk Tunjang Sains dan Teknologi Awal Sains dan Awal Matematik Fokus Sikap saintifik Pada akhir prasekolah murid boleh: Mempamerkan sikap saintifik iaitu sistematik, sifat ingin tahu dan bertanggungjawab. Membuat pemerhatian ke atas objek dan fenomena alam di persekitaran. Membuat pengukuran menggunakan unit bukan piawai. Membanding dan mengelaskan objek. Membuat ramalan berdasarkan pengalaman lepas.. Menyelesaikan masalah kehidupan harian secara hands-on. Memperoleh pengetahuan asas tentang bahagian badan. Meneroka alam sekitar menggunakan organ deria. Meneroka bahagian-bahagian tumbuhan iaitu daun, bunga, buah serta pertumbuhan biji benih. Menjalankan penerokaan ke atas ciri, habitat, cara pergerakan, jenis makanan haiwan jinak yang biasa dijumpai. Meneroka sifat bahan seperti timbul dan tenggalam, pemelarutan serta tarikan boleh magnet. Pengalaman Pranombor Menyiasat Alam Fizikal

Pada akhir prasekolah murid boleh: Meneroka fenomena alam yang biasa yang dijumpai, iaitu awan, cuaca, pelangi dan bayang-bayang. Memadankan objek 1:1. Membandingkan kuantiti objek. Membuat seriasi mengikut satu ciri. Mengecam corak berulang dan membina pola. Memahami nombor 1-10 (menyebut, membilang, menulis). Mengetahui sifar. Memahami nombor 10-20 (menyebut, membilang, menulis). Memahami siri 20, 30, 40 dan 50. Memahami operasi tambah dalam lingkungan 10. Memahami operasi tolak dalam lingkungan 10. Mengecam duit yang berlainan nilai. Memahami waktu dalam konteks kehidupan seharian.

Kemahiran Saintifik

Konsep Nombor

Operasi Nombor Menyiasat Alam Hidupan

Nilai wang Konsep Waktu

Menyiasat Alam Bahan

Pendahuluan

12

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Fokus Bentuk dan Ruang

Pada akhir prasekolah murid boleh: Mengetahui kedudukan objek dalam ruang (depan, belakang, atas, bawah, luar, dalam, kiri, kanan). Mengetahui bentuk yang biasa dijumpai di persekitaran (segitiga, bulat, segi empat, kon, sfera, selinder, kiub).

Jadual 11: Standard Kandungan untuk Tunjang Kemanusiaan Fokus Diri saya Pada akhir prasekolah murid boleh: Mengetahui tentang latar belakang/sejarah diri saya Mengetahui kebolehan diri. Mengetahui hak diri sendiri. Mengetahui keluarga terdekat (datuk, nenek, ibu. bapa, adik beradik). Mengetahui kediaman keluarga. Mengetahui tentang rakan. Mengetahui sekolah saya. Mengamalkan semangat bermasyarakat. Mengenali ahli komuniti. Menyambut perayaan mengikut kaum di masyarakat Malaysia.

Pembinaan(constr uction)

Membina penghubung antara dua objek. Membina lingkungan. Membuat pelbagai binaan mengikut kreativiti sendiri. Menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi secara accountable dan beretika. Memilih dan mengaplikasikan sumber ICT yang sesuai. Menggunakan ICT untuk meningkatkan pembelajaran.

Saya dan Keluarga

Saya dan Rakan Penggunaan ICT Saya dan Sekolah Saya dan Komuniti

Saya dan Sekitar

Alam Menghayati keindahan alam sekitar. Memahami perhubungan antara manusia dan alam sekitar. Menjaga alam sekitar.

Saya dan Warisan Mengenal pakaian tradisional pelbagai Budaya kaum di Malaysia. Menghayati lagu dan muzik pelbagai kaum di Malaysia. Mengenal permainan tradisional pelbagai kaum di Malaysia.
Pendahuluan

13

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Fokus

Pada akhir prasekolah murid boleh: Mengenal seni dan kraf tradisional pelbagai kaum di Malaysia. Mengenal peralatan tradisional pelbagai kaum di Malaysia. Mengenal makanan tradisional pelbagai kaum di Malaysia. Mendengar cerita rakyat pelbagai kaum di Malaysia. Negara Menghormati lambang kebangsaan dan negeri. Menghormati pemimpin. Mengetahui simbol awam. Menyambut Hari Kemerdekaan. Mengetahui keistimewaan negara.

Saya dan Malaysia

Pendahuluan

14

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

REKABENTUK KURIKULUM Dua ciri utama Kurikulum Prasekolah Kebangsaan adalah kurikulum berasaskan standard dan kurikulum berbentuk modular. Kurikulum Berasaskan Standard Kurikulum Prasekolah Kebangsaan dibangunkan berasaskan standard kandungan dan standard pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid. Tujuan utama penetapan standard adalah untuk ekuiti dan kualiti. Ekuiti membawa maksud semua murid diberi peluang pendidikan yang sama, kualiti membawa maksud bahawa semua murid perlu diberi pendidikan yang berkualiti. Lantaran matlamat kurikulum berasaskan standard adalah untuk memberi pendidikan berkualiti yang sama kepada semua murid. Standard Kandungan merupakan penyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan. Ia merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai. Standard Pembelajaran merupakan satu penetapan kriteria atau indikator pencapaian dalam bentuk objektif tingkahlaku (behavioural) untuk memastikan pencapaian setiap standard kandungan. Kurikulum Berbentuk Modular Kurikulum yang berbentuk modular merupakan satu kurikulum yang kandungannya diorganisasikan dan seterusnya disampaikan dalam bentuk bahagian atau unit,bahagian atau unit ini dinamakan modul. Dua jenis modul diwujudkan, iaitu Modul Asas dan Modul Bertema.

Modul Asas Modul Asas terdiri daripada Komponen Bahasa (Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, Bahasa Cina, Bahasa Tamil), Pendidikan Islam, Pendidikan Moral, Permainan Luar dan Matematik. Waktu yang khas diperuntukkan untuk pengajaran setiap komponen ini. Modul Bertema Modul Bertema merupakan modul bersepadu yang merangkumi unsur-unsur dalam keenam-enam Tunjang dan juga unsur kreatif, kritis dan inovatif. Modul Bertema dibina menggunakan isu kehidupan seharian kanak-kanak.

Teori Pembelajaran yang dijadikan fokus Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan dibina berlandaskan prinisip Amalan Bersesuaian dengan Perkembangan dan teori pembelajaran konstruktivisme di mana: Murid membina pengetahuan sendiri, pengajaran tidak dijalankan secara spoon feeding. Murid diberi peluang untuk berfikir dan menyelesaikan masalah. Perbezaan individu dibenarkan. Murid belajar mengikut kadar sendiri. Guru mengajar dengan mengaitkan pengalaman seharian murid.

Pendahuluan

15

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

PERUNTUKAN MASA DALAM PRASEKOLAH Peruntukan masa minimum Peruntukan waktu minimum berikut hendaklah dipatuhi: 1. Prasekolah hendaklah dijalankan sekurang-kurangnya empat jam sehari (termasuk masa rehat), iaitu, sejumlah 20 jam satu minggu untuk kanak-kanak yang berumur 5+. 2. Prasekolah hendaklah dijalankan sekurang-kurangnya tiga jam setengah sehari (termasuk masa rehat), iaitu, sejumlah 17 jam satu minggu untuk kanak-kanak yang berumur 4+. 3. Bahasa Malaysia hendaklah digunakan sebagai bahasa instructional sekurang-kurangnya 10 jam seminggu di kelas prasekolah yang menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar. 4. Bahasa Malaysia hendaklah digunakan sebagai bahasa instructional sekurang-kurangnya 6 jam seminggu di kelas prasekolah yang tidak menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar.

7. Jika di dalam sesuatu tadika terdapat lima orang murid atau lebih yang menganut agama Islam, maka murid-murid itu hendaklah diberikan pengajaran agama Islam oleh guru yang bertauliah, sekurang-kurangnya dua jam seminggu. 8. Jika di dalam sesuatu tadika terdapat lima orang murid atau lebih yang bukan beragama Islam, maka murid-murid itu hendaklah diberikan pengajaran Pendidikan Moral sekurangkurangnya dua jam seminggu.

5. Bahasa Inggeris hendaklah digunakan sebagai bahasa instructional sekurang-kurangnya 10 jam seminggu di kelas prasekolah yang menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar. 6. Bahasa Inggeris hendaklah digunakan sebagai bahasa instructional sekurang-kurangnya 6 jam seminggu di kelas prasekolah yang tidak menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar.

Pendahuluan

16

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Peruntukan masa mengikut modul asas dan modul bertema Peruntukan waktu pengajaran dan pembelajaran (P & P) prasekolah diagih berdasarkan modul asas dan modul bertema seperti di Jadual 12 dan 13. Walau bagaimanapun peruntukan waktu ini seharusnya fleksibel dan guru boleh mengubahsuai jadual waktu mengikut kesesuaian setempat dan keperluan murid. Jadual 12: Cadangan peruntukan waktu untuk Modul Asas dan Modul Bertema di prasekolah yang bahasa pengantarnya Bahasa Malaysia
Peruntukan Masa Seminggu (minit) Aktiviti Rutin(lebih kurang 30% daripada masa P & P) 1 Rutin pagi 50 2 Perbualan Pagi 100 3 Rehat 150 4 Refleksi sebelum balik 50 Jumlah 350 Modul Asas (lebih kurang 35% daripada masa P & P)) 4 Bahasa Malaysia 90 5 Bahasa Inggeris 90 6 Pendidikan Islam/Pendidikan Moral 120 7 Aktiviti Luar (outdoor activity) 80 8 Matematik 40 Jumlah 420 Modul Bertema (lebih kurang 35% daripada masa P & P) 9 Modul bersepadu merangkumi elemen430 elemen dalam keenam-enam tunjang termasuk bahasa, pendidikan moral dan matematik Bil. Jumlah Jumlah minit seminggu Pendahuluan 430 1200 Modul

Jadual 13: Cadangan peruntukan waktu untuk Modul Asas dan Modul Bertema di prasekolah yang bahasa pengantarnya Bahasa Cina , Bahasa Tamil atau bahasa pengantar lain
Bil. Modul Peruntukan Masa Seminggu (minit)

Aktiviti Rutin(lebih kurang 30% daripada masa P & P) 1 Rutin pagi 50 2 Perbualan Pagi 100 3 Rehat 150 4 Refleksi sebelum balik 50 Jumlah 350 Modul Asas (lebih kurang 40% daripada masa P & P)
4 5 6 7 8 9 Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Pendidikan Islam/Pendidikan Moral Bahasa Cina/Bahasa Tamil/Bahasa pengantar Lain Aktiviti Luar(outdoor activity) Matematik Jumlah 90 90 (120) * 90 80 40 510

Modul Bertema (lebih kurang 30% daripada masa P & P) 10 340 Modul bersepadu merangkumi elemen-elemen dalam keenam-enam tunjang termasuk bahasa, pendidikan moral dan matematik
Jumlah Jumlah minit dalam satu minggu 340 1200

* untuk murid yang beragama Islam sahaja Oleh kerana salah satu fokus utama Kurikulum Prasekolah Kebangsaan adalah penguasaan literasi asas 4M (membaca, menulis, mengira dan menaakul) maka adalah dicadangkan modul asas diberi peruntukan waktu yang lebih banyak pada awal tahun. Bila murid sudah mulai menguasai kemahiran literasi asas ini, peruntukan waktu Modul Asas boleh dikurangkan seperti di Rajah 2.

17

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Pengajaran dan pembelajaran di prasekolah perlu bermakna dan bersifat kontekstual kepada murid, maka pendekatan bertema adalah digalakkan. Modul bertema menyepadukan Standard Pembelajaran dari pelbagai tunjang mengikut tema yang berkaitan dengan kehidupan seharian murid. Peruntukan waktu untuk Modul Bertema boleh ditambah secara beransur-ansur dari awal tahun ke ahkir tahun seperti yang dicadangkan dalam Rajah 2 dan Rajah 3. Jumlah waktu yang ditambah untuk modul bertema boleh ditentukan oleh guru sendiri. Modul bertema akan membawa lebih makna kepada murid bila mereka sudah mempunyai literasi asas dalam bahasa pengantar yang berkenaan. Pendidikan prasekolah merupakan pendidikan tidak formal dan kanak-kanak memerlukan persekitaran fizikal dan sosial yang tidak rigid untuk memastikan pembelajaran yang berkesan dan bermakna. Jadual waktu prasekolah adalah fleksibel di mana guru boleh mengubahsuai jadual waktu mengikut keperluan semasa.

100% Modul Teras Asas 60% 30% Aktiviti Rutin 0% Awal tahun Modul Bertema

100% 84%

30% 0% Akhir tahun

Rajah 3: Cadangan Peratus Peruntukan Waktu untuk Modul Teras Asas dan Modul Bertema di kelas prasekolah yang bahasa pengantarnya bukan Bahasa Malaysia Aktiviti Luar yang dinyatakan dalam Jadual 12 - 13 adalah aktiviti yang dilakukan di luar bilik darjah. Antara contoh aktiviti yang boleh dijalankan adalah: o o o Bermain dengan buaian, gelongsor dll Main pasir, main air, main pondok Berlari, menyambut bola, melompat

100% Modul Teras Asas 65% 30% Aktiviti Rutin 0% Awal tahun Modul Bertema

100% 84%

30% 0% Akhir tahun

Rutin pagi yang dinyatakan dalam Jadual 12-13 merangkumi pengurusan diri, berbaris, menyanyikan lagu, doa, tanda kedatangan. Aktiviti semasa rehat yang dinyatakan dalam Jadual 12-13 merangkumi doa, makan, gosok gigi, main bebas(free play).

Rajah 2: Cadangan Peratus Peruntukan Waktu untuk Modul Teras Asas dan Modul Bertema di kelas prasekolah yang bahasa pengantarnya Bahasa Malaysia

Pendahuluan

18

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Peruntukan waktu mengikut bahasa instructional Selaras dengan usaha memartabatkan bahasa Malaysia dan meningkatkan bahasa Inggeris, prasekolah dikehendaki menggunakan bahasa pengantar seperti di Jadual 14, 15 dan 16.
Bil.

Jadual 15: Cadangan peruntukan waktu untuk prasekolah yang bahasa pengantarnya Bahasa Malaysia
Bidang Pembelajaran Peruntukan Masa Seminggu (minit) Diajar Diajar Jumlah dalam BM dalam BI 30 20 10 x 5 60 40 20 x 5 90 60 30 x 5 30 20 10 x 5 90 90 100 100 90 330 120 40 40 600 40 600 90 330 120 80 40 1200

Jadual 14: Peruntukan Masa Minimum untuk Bahasa Instructional dalam Kelas Prasekolah Bil. Bahasa Instructional
Peruntukan Masa Minimum Seminggu untuk kelas prasekolah yang bahasa pengantarnya(minit) Bahasa Malaysia Bahasa Pengantar lain

1 2 3 4 5 6

1 2 4

Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Bahasa Cina/ Bahasa Tamil/ Bahasa Inggeris JUMLAH

600 600

400 400 400 1200

1200

Rutin pagi * Perbualan Pagi Rehat Refleksi sebelum balik Modul asas BM Modul bertema** yang dikendalikan dalam BM 7 Modul asas BI 8 Modul bertema** yang dikendalikan dalam BI 9 Pendidikan Islam/Pendidikan Moral 10 Aktiviti Luar 11 Matematik Jumlah minit seminggu

Nota: *Rutin pagi merangkumi aktiviti pengurusan diri, berbaris, menyanyikan lagu, doa, tanda kehadiran. ** Modul Bertema menyepadukan elemen bahasa, sains, matematik, kemanusiaan, muzik, seni visual, perkembangan sosio emosi, pendidikan moral dan perkembangan fizikal.

Pendahuluan

19

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Jadual 16: Cadangan peruntukan waktu untuk prasekolah yang bahasa pengantarnya bukan Bahasa Malaysia (BC/BT)
Bidang Pembelajaran Bil. Peruntukan Masa Seminggu dikendalikan dalam bahasa (minit) BM BI BC/BT Jumlah dalam seminggu 10 20 20 10 x 5 = 50 20 40 40 20 x 5 = 100 30 90 30 30 x 5 = 150 10 20 20 10 x 5 = 50 90 90 200 200 90 140 90 120 90 140 90 120

1 2 3 4 5 6

Rutin pagi * Perbualan Pagi Rehat Refleksi sebelum balik Modul asas BM Modul bertema** yang dikendalikan dalam BM 7 Modul asas BI 8 Modul bertema** yang dikendalikan dalam BI 9 Modul asas BC/BT 10 Modul Bertema yang berunsurkan Pendidikan Moral yang dikendalikan dalam BC/CT /Pendidikan Islam 11 Aktiviti Luar 12 Matematik Jumlah minit seminggu

40 400 400

40 40 400

80 40 1200

Sila rujuk Lampiran untuk contoh jadual waktu.

Pendahuluan

20

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

STANDARD PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Standard Pengajaran dan Pembelajaran menerangkan apa yang perlu diketahui dan dilakukan oleh guru prasekolah semasa pengajaran dan pembelajaran. Standard Pengajaran dan Pembelajaran Pertama: Guru prasekolah perlu membuat perancangan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan keperluan kurikulum dan keperluan kanak-kanak. Guru perlu membuat perancangan jangkamasa panjang (contohnya Rancangan Tahunan) dan jangkamasa pendek (contohnya Rancangan Harian) berdasarkan keperluan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. Guru merancang pengajaran dan pembelajaran yang dapat menyokong perkembangan murid dalam aspek berikut: o Kreativiti o Pemikiran logikal o Kemahiran Menaakul o Perkembangan Rohani o Pembentukan sikap positif dan nilai murni o Perkembangan fizikal dan kesihatan o Kreativiti dan estetika Guru memilih kandungan, bahan dan kaedah pengajaran yang sesuai dengan minat, tahap kebolehan, pengalaman dan pengetahuan murid-murid. Guru membimbing dan menjadi fasilitator dalam pembelajaran murid dengan: o Mengenalpasti dan memberi respons kepada diversiti murid dan menggalak semua murid berfikir secara kritis dan kreatif. o Memodelkan proses berfikir kritis dan kreatif.

Guru menggunakan pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang menyokong pembangunan komuniti murid yang kreatif dan berfikiran terbuka dengan: o Menunjukkan sikap positif terhadap idea baru murid. o Memberi peluang kepada murid untuk terlibat dalam proses membuat keputusan. o Memberi tanggungjawab kepada murid terhadap pembelajaran mereka sendiri.

Standard Pengajaran dan Pembelajaran Kedua: Guru prasekolah perlu menggunakan pendekatan yang bersesuaian dengan tahap perkembangan kanak-kanak(developmentally appropriate) supaya pembelajaran berkesan dan membawa makna kepada murid. Guru prasekolah perlu menggunakan pendekatan berikut mengikut kesesuaian standard kandungan dan standard pembelajaran yang hendak dicapai: o Pembelajaran Berpusatkan murid o Inkuiri Penemuan o Belajar Melalui Bermain o Pendekatan Bersepadu o Pendekatan Bertema o Pembelajaran Berasaskan Projek o Pembelajaran Masteri (terutamanya dalam penguasaan bahasa dan kemahiran) o Pembelajaran Kontekstual (menggunakan pengalaman murid, alam persekitaran murid) o Pembelajaran berdasarkan kepelbagaian kecerdasan (Multiple intelligence)

Pendahuluan

21

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Guru prasekolah menjalankan pengajaran dan pembelajaran yang mengambil kira tentang: o Kebolehan dan aras perkembangan kognitif kanakkanak o Teori perkembangan kanak-kanak. o Keadaan setempat. o Keperluan individu murid. Guru prasekolah mengendalikan pengajaran dan pembelajaran dalam bentuk aktiviti kumpulan, individu dan kelas. Guru prasekolah merancang aktiviti harian berpandu kepada aktiviti yang dicadangkan dalam Jadual 12-16: Cadangan Peruntukan Masa untuk Pengajaran dan Pembelajaran dalam Kelas Prasekolah. Guru prasekolah perlu mengendalikan perbualan pagi dan refleksi setiap hari. Guru prasekolah perlu memastikan rutin harian dikendalikan dengan baik setiap hari. Guru prasekolah sentiasa berinteraksi dengan murid dan menggalakkan interaksi antara murid. Guru prasekolah sentiasa menggalakkan murid terlibat secara aktif dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Guru prasekolah sentiasa menggalakkan murid untuk mengemukakan idea mereka, bersikap inquisitive dan bersikap terbuka.

Standard Pengajaran dan Pembelajaran Keempat: Guru prasekolah perlu mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif dalam bilik prasekolah. Guru prasekolah menyediakan persekitaran yang selamat, ceria, selesa dan mesra dalam kelas. Guru prasekolah mewujudkan pusat-pusat pembelajaran dalam kelas prasekolah. Guru prasekolah melengkapkan pusat pembelajaran dengan bahan yang sesuai, mencukupi dan updated. Guru prasekolah memastikan pusat pembelajaran sentiasa kemas. Guru prasekolah melibatkan murid dalam merekabentuk pusat pembelajaran.

Standard Pengajaran dan Pembelajaran Kelima: Penglibatan ibubapa dan komuniti setempat amat penting dalam pendidikan awal kanak-kanak. Guru memainkan peranan yang penting dalam membina perhubungan antara sekolah dan ibubapa murid. Pihak pengurusan sekolah dan guru perlu cuba menjalinkan perhubungan yang baik dengan ibubapa/penjaga melalui pelbagai cara. Guru perlu membantu pihak pengurusan sekolah membentuk jawatankuasa yang melibatkan waris/ibubapa/penjaga murid. Guru perlu mengaturkan perjumpaan dengan ibubapa/penjaga secara berkala, sekurang-sekurangnya dua kali setahun. Pihak sekolah dan guru perlu melibatkan ibubapa dalam program dan aktiviti sekolah seperti Hari Sukan, Hari Keluarga, Gotong Royong, lawatan dan program keibubapaan.

Standard Pengajaran dan Pembelajaran Ketiga: Guru prasekolah menjalankan pentaksiran secara berterusan menggunakan pelbagai kaedah seperti yang dinyatakan di Standard Pentaksiran.

Pendahuluan

22

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Guru perlu memberi penerangan tentang kurikulum prasekolah termasuk kaedah pentaksiran kepada ibubapa. Pihak pengurusan sekolah dan guru membuat lawatan ke rumah untuk murid yang bermasalah jika perlu. Guru perlu berusaha mewujudkan kesinambungan pengajaran dan pembelaran dari sekolah ke rumah.

Standard Pengajaran dan Pembelajaran Keenam: Guru Prasekolah menghadapi keadaan di mana terdapat murid keperluan khas dalam kelas mereka. Guru prasekolah perlu membantu mengenalpasti murid keperluan khas ini dan memberi nasihat yang bersesuaian kepada ibubapa. Guru perlu mengenalpasti murid keperluan khas menggunakan borang pengesanan yang telah disediakan. Pihak pengurusan dan guru perlu menasihatkan ibubapa untuk menghantar murid tersebut ke sekolah pendidikan khas jika perlu.

Pendahuluan

23

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

STANDARD PENTAKSIRAN Pentaksiran adalah proses pengumpulan maklumat tentang perkembangan dan kemajuan murid dengan menggunakan pelbagai kaedah. Ia merupakan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan secara berterusan. Standard Pentaksiran Pertama: Pentaksiran harus dijalankan konsisten dengan tujuan pentaksiran yang ditetapkan. Tujuan pentaksiran adalah untuk: o Mengesan pertumbuhan murid bersesuaian dengan peringkat umur. o Mengenalpasti kecerdasan dan potensi murid bagi memperkukuh dan mempertingkatkan perkembangan mereka secara menyeluruh. o Mengenal pasti kelebihan dan kekurangan murid dalam pembelajaran dari semasa ke semasa. o Memberi maklumbalas terhadap kemajuan murid dalam semua aspek yang dirangkumi dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. o Mengesan keberkesanan pengajaran guru. Hasil pentaksiran dianalisiskan untuk membantu guru merancang tindakan susulan yang berkesan untuk: o Mengembangkan potensi murid ke tahap optimum dalam domain kognitif, afektif dan psikomotor. o Membantu pembelajaran murid. o Memperbaiki pengajaran guru dan seterusnya meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran guru.

Standard Pentaksiran Kedua: Pentaksiran harus dijalankan keatas pengetahuan, kemahiran dan sikap yang dirangkumi dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. Pentaksiran secara menyeluruh merangkumi semua Tunjang dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan termasuk: o Penerapan nilai o Pembentukan sikap o Penguasaan kemahiran o Status kecergasan o Status kesihatan o Kesediaan sosial (social readiness) Aktiviti kokurikulum dan ekstra-kurikulum tidak harus ditaksirkan kerana pada peringkat umur ini murid tidak dapat menyertai aktiviti ini secara berdikari. Penyertaan dan kemenangan dalam pertandingan tidak boleh diambilkira sebagai hasil pentaksiran di peringkat prasekolah. Pada peringkat umur ini pemilihan untuk pertandingan melibatkan banyak faktor dan bukan sahaja atas kebolehan individu.

Standard Pentaksiran Ketiga: Pentaksiran dijalankan secara berterusan sepanjang masa.

Pendahuluan

24

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Standard Pentaksiran Keempat: Kaedah pentaksiran harus sah dan sahih, sesuai dengan perkembangan kanak-kanak dan berasaskan kaedah saintifik. Kaedah yang digunakan adalah penilaian berasaskan kriteria dan bukan perbandingan antara murid. Kaedah pentaksiran yang digunakan adalah seperti berikut: o Pemerhatian berterusan o Penilaian hasil kerja Kaedah berikut tidak diiktirafkan dalam pendidikan awal kanak-kanak: o Ujian atau peperiksaan formal o Ujian kertas and pensil Pentaksiran harus dijalankan secara adil, sah dan sahih. Proses dan kaedah pentaksiran tidak terlalu rumit. Data yang dikumpulkan perlu dianalisiskan supaya inferens atau kesimpulan yang dibuat adalah sah dan sahih. Merekod adalah aktiviti mencatat maklumat secara sistematik berkaitan perkembangan, kebolehan, kemajuan dan pencapaian murid . Contoh rekod adalah seperti berikut: o Senarai Semak. o Skala Kadar. o Rekod Anekdot. o Rekod Berterusan (Running Record). o Portfolio

Standard Pentaksiran Kelima: Hasil pentaksiran digunakan untuk merancang tindakan susulan demi meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran dan untuk membantu pengajaran. Hasil pentaksiran diserahkan kepada guru Tahun 1 selepas murid tamat prasekolah untuk tujuan kesinambungan pentaksiran formatif. Hasil pentaksiran digunakan untuk memberi laporan dan maklumat kepada ibubapa mengenai kemajuan anak-anak mereka. Hasil pentaksiran digunakan untuk mengenalpasti masalah murid-murid sama ada mereka perlu dirujuk kepada pakar.

Standard Pentaksiran Keenam: Pentaksiran harus dijalankan dengan penuh beretika, hak asasi kanak-kanak perlu dipatuhi. Hasil pentaksiran setiap murid tidak harus didedahkan kepada orang lain, ia hanya boleh ditunjukkan kepada ibubapa dan pihak tertentu sahaja. Hasil pentaksiran tidak boleh digunakan untuk melabelkan kanak-kanak. Pada peringkat umur ini kebolehan dan kemajuan murid amat dipengaruhi oleh kadar pertumbuhan mereka. Melabelkan kanak-kanak pada peringkat umur ini akan mempunyai kesan yang negatif dalam perkembangan kanak-kanak ini kelak. Kanak-kanak dalam peringkat ini memerlukan banyak motivasi, guru perlu elakkan daripada melabelkan murid sebagai mendapat A atau B dan seterusnya. Kebolehan kanak-kanak dalam umur ini bukan sesuatu yang tetap tetapi boleh berubah, contohnya kanak-kanak perempuan secara fisiologinya berkembang lebih cepat dalam penguasaan bahasa daripada kanak-kanak lelaki, adalah tidak wajar melabelkan murid lelaki sebagai lambat daripada perempuan.

Pendahuluan

25

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

STANDARD DOMAIN KREATIVITI (SDK) Kreativiti adalah potensi semula jadi yang dipunyai oleh semua individu. Namun begitu tidak semua individu boleh menjadi individu yang kreatif sekiranya kreativiti tidak dipupuk secara sengaja. Pemikiran kreatif dan inovatif perlu dipupuk di kalangan murid semasa proses pengajaran dan pembelajaran mulai dari prasekolah lagi. Kurikulum persekolahan perlu memberi peluang kepada murid untuk menjadikan mereka suka menyoal dan mencari jawapan, membuat perkaitan dan melihat hubung kait, menjangka apa yang akan berlaku, membuat spekulasi tentang kemungkinan, meneroka idea, berfikir secara literal, dan sentiasa membuat refleksi secara kritikal tentang idea, tindakan dan hasil. Peluang untuk murid berfikir secara kreatif dan inovatif boleh diberikan dalam banyak konteks yang berbeza dan boleh diintegrasikan dalam banyak aktiviti dalam dan luar bilik darjah. Pemupukan kreativiti dan inovasi dalam kurikulum prasekolah dimantapkan melalui dua pendekatan utama, iaitu: Penerapan kreativiti dalam semua tunjang melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran Memberi fokus khusus kepada kreativiti melalui pendidikan muzik dan pendidikan seni visual Standard Domain Kreatif di prasekolah terdiri daripada dua komponen iaitu: pemikiran kreatif dan pemupukan sikap dan personaliti kreativiti.

Standard Domain Kreativiti Pertama: Guru Prasekolah perlu menyediakan peluang kepada murid untuk meningkatkan kemahiran berfikir kreatif mereka Standard ini mencadangkan bahawa: Murid diberi peluang meneroka dan mencuba idea untuk menghasilkan karya/ciptaan yang asli, penyelesaian masalah dan membuat keputusan. Murid mengikuti proses berfikir seperti yang disenaraikan di bawah dengan bimbingan guru.

Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran untuk proses berfikir disenaraikan di Jadual berikut: Standard Kandungan Fasa Persediaan Membuat pemerhatian aktif Standard Pembelajaran Menggunakan deria penglihatan, pendengaran, sentuhan, rasa atau bau untuk memerhati objek/fenomena. Mengenal pasti persamaan dan perbezaan antara objek/ idea/ fenomena dengan bimbingan Contoh

Murid perhatikan pelbagai kacang yang disediakan oleh guru. (Kacang merah, kacang hijau, kacang kuda) Murid mendapati kacang-kacang ini berbeza daripada segi saiz dan warna.

Mencerakinkan pemerhatian (proses analisis)

Pendahuluan

26

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran Mengasingkan objek/idea/fenomen a berdasarkan ciri tertentu dengan bimbingan. Mengkaji kesan baik dan buruk dengan bimbingan

Contoh

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran bimbingan. Mempraktikkan proses kreatif untuk menghasilkan idea baru secara berterusan dengan bimbingan.

Contoh

Fasa Imaginasi Menjanakan idea Menghasilkan idea(mensintesiskan idea baru (yang idea) mungkin benar atau tidak pasti) dengan bimbingan. Murid mencadangkan tempat di mana kacang saiz atau warna tertentu boleh dilekatkan Menghasilkan idea untukmenghasilkan yang bermakna kolaj. dengan bimbingan. Menghasilkan produk Membuat kesimpulan dengan bimbingan. Membuat dengan
Pendahuluan

Standard Domain Kreativiti Kedua: Guru Prasekolah perlu menyediakan peluang kepada murid agar mereka menghayati dan menghargai nilai estetik dalam kehidupan dan seterusnya meningkatkan naluri mereka untuk terus menghasilkan karya kreatif secara berterusan dan beretika.

Fasa Tindakan Menghasilkan produk/Membuat keputusan/Membuat pilihan

pilihan

27

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

ORGANISASI DOKUMEN KURIKULUM STANDARD Dokumen ini mengandungi dua bahagian, Bahagian A dan B. Bahagian A adalah senarai Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran mengikut tunjang. Bahagian B memaparkan cadangan aktiviti untuk modul bertema

Pendahuluan

28

KERANGKA KONSEP KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

29

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

BAHAGIAN A STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN MENGIKUT TUNJANG

Bahasa Malaysia

31

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Bahasa Malaysia

32

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA MALAYSIA

Bahasa Malaysia

33

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

TUNJANG KOMUNIKASI- BAHASA MALAYSIA (BM) Selepas mengikuti aktiviti-aktiviti yang berteraskan tunjang Komunikasi, murid boleh mendengar ayat mudah dan menyatakan apa yang didengar, bertutur dalam ayat yang mudah dengan sebutan yang betul dan bahasa yang bertatasusila, membaca dan menceritakan isi bacaan sesuai dengan peringkat perkembangan murid serta menulis perkataan dan ayat mudah dengan betul. Fokus Standard Kandungan (BM 1.1) Mendengar dengan penuh perhatian. Standard Pembelajaran Murid pada akhir lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (BM 1.1.1) Mendengar ucap selamat dan (BM 1.1.6) Mendengar ucap selamat dan memberi respons yang bertatasusila memberi respons secara bertatasusila. dengan bimbingan (Contoh: Selamat pagi, Selamat petang). (BM 1.1.7) Mendengar arahan dan memberi respons. (BM 1.1.2) Mendengar arahan mudah dan memberi respons dengan bimbingan. (BM 1.1.8) Mengecam pelbagai bunyi di persekitaran murid. (BM 1.1.3) Mendengar sebutan nama dan mengenal pasti objek di dalam dan (BM 1.1.9) Membezakan jenis bunyi yang luar bilik darjah. ada di persekitaran. (BM 1.1.4) Mendengar sebutan nama dan mengenal pasti ruang khas dalam sekolah. (BM 1.1.5) Mendengar lagu dan cerita serta memberi respons. (BM 1.1.10) Mengenal pelbagai suara di persekitaran murid. (BM 1.1.11) Membezakan jenis suara di persekitaran (Contoh: ketawa, menjerit, menangis) (BM 1.1.12) Mengenal pasti dan membezakan intonasi suara tinggi dengan rendah, dan perlahan dengan kuat.

(BM 1.0) Kemahiran Mendengar

Bahasa Malaysia

34

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Fokus

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran Murid pada akhir lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (BM 1.1.13) Mendengar dan memberi respons terhadap perbualan, permintaan, cerita, lagu. (BM 1.2.1) Mengenal perkataan dengan bunyi suku kata awal yang sama. (BM 1.2.2) Mengenal perkataan dengan bunyi suku kata awal yang berbeza. (BM 1.2.3) Mengenal bunyi suku kata akhir yang sama. (BM 1.2.4) Mengenal bunyi suku kata akhir yang berbeza.

(BM 1.2) Mendengar dan mengecam bunyi perkataan

(BM 2.0) Kemahiran Bertutur

(BM 2.1) Berinteraksi dengan mesra.

(BM 2.1.1) Berbual dengan sebutan perkataan yang betul. (BM 2.1.2) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila dengan bimbingan.

(BM 2.1.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 2.1.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. (BM 2.1.5) Menyatakan permintaan dengan sopan. (BM 2.1.6) Memberikan arahan kepada rakan secara bertatasusila. (BM 2.1.7) Menamakan objek di persekitaran.

Bahasa Malaysia

35

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Fokus

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran Murid pada akhir lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ Nota: Kriteria bersopan dan bertatasusila adalah merujuk kepada budaya yang diterima oleh komuniti dan masyarakat secara umum. (BM 2.2.1) Menyebut semula soalan rangsangan yang dikemukakan. (BM 2.2.2) Mengemukakan soalan yang bersesuaian. (BM 2.2.3) Bersoal jawab berdasarkan tema, minat dan situasi semasa. (BM 2.2.4) Bersoal jawab secara spontan. (BM 2.2.5) Menyoal dengan menggunakan sebutan yang betul dengan bimbingan guru. (BM 2.2.6) Mengemukakan soalan yang sesuai dan mudah difahami. (BM 2.2.7) Menjawab soalan dengan ayat yang mudah dan sesuai. (BM 2.2.8) Bersoal jawab secara bersopan. (BM 2.3.2) Melafazkan pantun dengan intonasi yang betul: a. Pantun dua kerat b. Pantun empat kerat (BM 2.3.3) Mendeklamasikan sajak mudah/ ringkas.

(BM 2.2) Bersoal jawab melalui rangsangan yang diberi

(BM 2.3) Melafazkan puisi dengan intonasi yang betul.

(BM 2.3.1) Melafazkan pantun yang mudah secara berirama.

(BM 2.4) Menceritakan perkara yang didengar.

(BM 2.4.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah

Bahasa Malaysia

36

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Fokus

Standard Kandungan (BM 2.5) Melakonkan watakwatak mengikut situasi.

Standard Pembelajaran Murid pada akhir lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (BM 2.5.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. (BM 3.1.1) Menyebut huruf mengikut urutan. (BM 3.1.2) Memadankan bentuk huruf dengan bentuk objek persekitaran (Contoh: bentuk J dikaitkan dengan mata kail). (BM3.1.3) Menyebut huruf secara rawak. (BM 3.1.4) Menyebut huruf mengikut urutan. (BM 3.1.5) Mengenal pasti bentuk huruf kecil. (BM 3.1.6) Mengenal pasti bentuk huruf besar. (BM 3.1.7) Memadankan huruf kecil dengan huruf besar.

(BM 3.0) Kemahiran Membaca

(BM 3.1) Mengenal bentuk huruf A - Z .

(BM 3.2) Mengenal huruf vokal.

(BM 3.2.1) Menyebut huruf vokal. (BM 3.2.2) Membunyikan huruf vokal.

(BM 3.2.3) Mengenal pasti huruf vokal yang terdapat dalam perkataan.

(BM 3.3) Mengenal huruf konsonan.

(BM 3.3.1) Menyebut huruf konsonan.

(BM 3.3.2) Menyebut huruf konsonan dengan tepat. (BM 3.3.3) Menyebut huruf konsonan dalam perkataan yang ditunjukkan.

Bahasa Malaysia

37

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Fokus

Standard Kandungan (BM 3.4) Membina dan membaca suku kata.

Standard Pembelajaran Murid pada akhir lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (BM 3.4.1) Membunyikan suku kata hasil (BM 3.4.3) Membina dan membunyikan gabungan huruf konsonan dan huruf suku kata hasil gabungan huruf konsonan vokal dengan bimbingan. dan huruf vokal (Contoh: ba) (BM 3.4.2) Membunyikan dua suku kata dengan bimbingan. (BM 3.4.4) Membina dan membunyikan satu suku kata terbuka secara rawak. (BM 3.4.5) Membina dan membunyikan dua suka kata terbuka secara rawak. (BM 3.4.6) Membina dan membunyikan tiga suku kata terbuka secara rawak. (BM 3.4.7) Membina dan membunyikan sukukata tertutup secara rawak.

(BM 3.5) Membaca perkataan.

(BM 3.5.1) Membatangkan (mengeja sambil membaca) dua sukukata untuk menjadi perkataan dengan bimbingan. (BM 3.5.2) Membatangkan dua suku kata terbuka untuk menjadi perkataan dengan bimbingan.

(BM 3.5.3) Membatangkan dua sukukata terbuka untuk menjadi perkataan. (BM 3.5.4) Membatangkan tiga suku kata terbuka untuk menjadi perkataan. (BM 3.5.5) Membatangkan satu suku kata tertutup untuk menjadi perkataan. (BM 3.5.6) Membatangkan dua suku kata tertutup untuk menjadi perkataan.

Bahasa Malaysia

38

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Fokus

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran Murid pada akhir lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (BM 3.5.7) Membatangkan suku kata terbuka dan sukukata tertutup untuk menjadi perkataan. (BM 3.5.8) Membatangkan suku kata tertutup dan suku kata terbuka untuk menjadi perkataan.

(BM 3.6) Membaca frasa.

(BM 3.6.1) Membaca frasa dengan bimbingan (Contoh frasa: mata biru, gigi saya, baju baru, jalan raya). (BM 3.7.1) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan bimbingan.

(BM 3.6.2) Membaca frasa dengan sebutan yang betul.

(BM 3.7) Membaca ayat tunggal yang mudah. (BM 3.8) Membaca ayat dalam konteks.

(BM 3.7.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.

(BM 3.8.1) Membaca ayat-ayat dalam konteks dengan intonasi yang betul dengan bimbingan.

(BM 3.8.2) Mengenal tanda baca dalam ayat. (BM 3.8.3) Membaca ayat-ayat dalam cerita dengan intonasi yang betul.

(BM 3.9) Memahami isi bahan bacaan yang dibaca.


Nota: Bahan bacaan termasuk: buku cerita, rsalah, majalah, surat khabar, gambar.

(BM 3.9.1) Bercerita berdasarkan bahan bacaan mudah yang telah dibaca dengan bimbingan.

(BM 3.9.2) Bercerita secara lisan, tulisan atau lukisan berdasarkan bahan yang dibaca. (BM 3.9.3) Bercerita secara lakonan, main peranan atau nyanyian berdasarkan bahan yang dibaca.

Bahasa Malaysia

39

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Fokus

Standard Kandungan (BM 3.10) Membaca dengan cara yang betul (prabaca).

Standard Pembelajaran Murid pada akhir lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (BM 3.10.1) Mengamalkan penjagaan (BM 3.10.2) Mengamalkan penjagaan buku dengan cara yang betul dengan buku dengan cara yang betul. bimbingan. (BM 3.10.3) Membaca nama judul buku, dan pengarang. (BM 3.10.4) Membaca mengikut arah dan cara yang betul (kiri ke kanan, jarak dari mata ke buku, teknik memegang buku).

(BM 3.11) Mengamalkan tabiat membaca.

(BM 3.11.1) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai dengan peringkat umur dengan bimbingan guru.

(BM 3.11.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.

(BM 4.0) Kemahiran Menulis

(BM 4.1) Menguasai kemahiran pratulis

(BM 4.1.1) Memegang alat tulis dengan cara yang betul untuk menulis. (BM 4.1.2) Mengkoordinasikan pergerakan mata-tangan melalui lakaran bentuk, corak dan garisan secara bebas. (BM 4.1.3) Mengkoordinasikan pergerakan mata-tangan mengikut arah yang betul. Nota: * Pastikan aktiviti koordinasi matatangan,aktiviti meningkatkan kemahiran motor halus yang ada di Tunjang Fizikal

Bahasa Malaysia

40

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Fokus

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran Murid pada akhir lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ dan Estetika-komponen perkembangan fizikal telah dilaksanakan sebelum aktiviti dalam Standard Kandungan ini dijalankan. (BM 4.2.1) Menulis semula huruf mengikut cara yang betul. (BM 4.2.2) Menulis huruf kecil dengan cara yang betul dengan bimbingan. (BM 4.2.3) Menulis huruf besar dengan cara yang betul dengan bimbingan. (BM 4.2.4) Menulis huruf kecil dengan cara yang betul. (BM 4.2.5) Menulis huruf besar mengikut cara yang betul. (BM 4.2.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. (BM 4.2.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.

(BM 4.2) Menguasai kemahiran menulis.

Nota: 1.

Perbezaan makna antara mengecam, mengenal dan mengenalpasti adalah seperti berikut: o Mengecam dan mengenal adalah setakat boleh membezakan dan mengenali sahaja. o Mengenalpasti adalah mengetahui dengan pasti dan boleh menerangkannya.

Bahasa Malaysia

41

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Kosa Kata Contoh Perkataan Dua suku kata terbuka Dua suku kata terbuka VKV apa , ini, itu, ibu, ubi, api, ela , isi, aku

KVKV

baju, biru, buku, baca, baru, bahu, batu, bola, buta, bapa, ciku, cuti, cuka, dadu , dagu, dahi, dada, daki, duku, duri, feri, gigi, guni, gula, guru, gila, hati, hari, jari, jala, kaki, kuku, kuda, kiri, kota, kera, lari, lama, lagu, laju, luka, lima, lori, mata, mama, muka, masa, nasi, paku, pasu, rusa, raja, roti, raga, susu, siku, satu, sudu, sapu

Tiga suku kata terbuka

KVKVKV

berudu, cerita, dahaga, jelita, keladi, kereta, kerusi,kepala, kelapa, lelaki, mereka, petola, Selasa, tomato, tetamu

Satu suku kata tertutup Dua suku kata tertutup

KVK

bot, bil, cat, cop, cap, gam, gas, gol, jam, jet, jus, kek, kot, lap, mop, pen, pin, pam, tin, van, zip

KVKKVK

bantal, banjir, sambal, sampah, kertas

Suku kata terbuka dan tertutup

VKVK

ayam, awan, asap, atap, anak, adik, itik, ikan, ubat, ulat, ular, emak, enam, epal, ekor, esok

Suku kata terbuka dan tertutup

KVKVK

badak, budak, bakul, besar, bulat, botak, bulan, basah, belon, cicak, cawan, dadah, dodol, dapur, dusun, demam, dekat, darah, datuk, filem, gajah, gemuk, gelas, getah, garam, hitam, hutan, hujan, jarum, jalan, johan, katil, kurus, kapal, kipas, kapak, kolam,ketam, kelas, kasut, kapas, kobis, lapan, lipan, lilin, lipas, leher, lalat, lipat, mulut, masin, manis, mudah, minum, malas, makan ,marah, nanas, nenek, pokok, panas, rajin, sakit, sikat, siput, sirap,

Bahasa Malaysia

42

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Contoh Perkataan Suku kata tertutup dan terbuka Vokal berganding KVKKV henti, bantu, jumpa

KVVK

kuih, lauk, laut, naik, baik, paip, siap, buat, suap, buah, paus, haus, luas

Nota: Kosa kata lain boleh diperkenalkan dalam modul bertema yang berkenaan. Contoh Ayat Ayat tunggal: 1. Ini rumah saya. 2. Saya makan nasi Ayat dalam konteks: 1. Ini kucing. Kucing makan ikan. Kucing saya comel. 2. Ini rumah saya. Rumah saya besar. Rumah saya cantik

Bahasa Malaysia

43

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA INGGERIS

Bahasa Inggeris

45

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

TUNJANG KOMUNIKASI: BAHASA INGGERIS (BI) By the end of two years of preschools, pupils are able to listen to simple sentences, follow simple instructions, and talk about familiar experiences in simple sentences. They are also able to speak politely with appropriate intonation, read simple story books suitable to their stage of cognitive development and retell stories heard in simple sentences. At the same time they are able to recognize alphabets, know basic phonics and write simple phrases. Focus Contents Standard Learning Standard for Students of the Age Group of (Students are able to: ) 4+ 5+ (BI 1.1.1) Listen to and identify common sounds around them. (BI 1.2.1) Listen to and repeat simple greetings, e.g. good morning, good afternoon. (BI 1.2.2) Listen to and respond verbally to simple greetings with guidance. (BI 1.2.3) Listen to and identify objects in the classroom. (BI 1.2.4) Name common objects in the classroom. (BI 1.1.2) Listen to and identify sounds in the environment. (BI 1.2.5) Listen to and repeat greetings. (BI 1.2.6) Listen to and respond verbally to greetings. (BI 1.2.7) Listen to and identify common objects in the environment. (BI 1.2.8) Name common objects in the environment. (BI 1.2.9) Listen to words said aloud and respond accordingly, e.g.: show me the picture of a child eating draw a flower stand up and touch your nose

(BI 1)Listening (BI1.1) Listen to and and speaking discriminate sounds. skills (BI 1.2) Listen to and understand meaning of simple words.

Bahasa Inggeris

46

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Focus

Contents Standard

Learning Standard for Students of the Age Group of (Students are able to: ) 4+ 5+ (BI 1.3.1) Talk about familiar things and experiences with guidance. (BI 1.3.2) Talk about familiar experiences, favorite things and activities around them with guidance. (BI 1.3.3) Talk about the natural environment with guidance. (BI 1.3.4) Talk about happenings around them.

(BI 1.3) Acquire and use simple phrases and statements.

(BI 1.4) Listen to and follow simple instructions.

(BI 1.4.1) Listen to and follow one word instructions, e.g. Come. (BI 1.4.2) Listen to and follow simple instructions, e.g.Please stand up.

(BI 1.4.3) Listen to and follow instructions, e.g. Please get me the book from the shelf. (BI 1.4.4) Listen to and perform actions based on instructions in activities and games. (BI 1.5.3) Listen to, recite and act out nursery rhymes, action songs and poems. (BI 1.5.4) Listen to and retell simple stories using aids: e.g. picture clues, visual props. (BI 1.5.5) Listen to and role play simple stories. (BI 1.5.6) Listen to and solve simple riddles.

(BI 1.5) Listen to and enjoy nursery rhymes, action songs, poems and stories.

(BI 1.5.1) Listen to and recite nursery rhymes and action songs. (BI 1.5.2) Listen to, recite and act out nursery rhymes and action songs.

Bahasa Inggeris

47

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Focus

Contents Standard

Learning Standard for Students of the Age Group of (Students are able to: ) 4+ 5+ (BI 1.6.1) Sing songs. (BI 1.6.2) Recite simple rhymes and poems. (BI 1.6.3) Sing songs with the correct pronunciation and intonation. (BI 1.6.4) Recite rhymes and poems with the correct pronunciation and intonation. (BI 1.7.3) Tell stories about personal experiences with or without guidance. (BI 1.7.4) Tell stories using visual props with or without guidance. (BI 1.8.2) Role play familiar daily situations without guidance. (BI 1.8.3) Dramatise familiar stories without guidance.

(BI 1.6) Sing songs and recite rhymes and poems.

(BI 1.7) Tell simple stories.

(BI 1.7.1) Tell stories about personal experiences with guidance. (BI 1.7.2) Tell stories using visual props with guidance.

(BI 1.8) Dramatize familiar situations and stories.

(BI 1.8.1) Role play familiar daily situations with guidance.

(BI 1.9) Perform a variety of language forms and functions in a social context.

(BI 1.9.1) Use simple sentences to carry out a conversation: e.g.: to exchange greetings to show appreciation

(BI 1.9.2) Use simple sentences to carry out a conversation: e.g.: to exchange greetings to introduce oneself to show appreciation to express feelings and emotion (BI 1.9.3) Use simple sentences to convey messages.

Bahasa Inggeris

48

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Focus

Contents Standard

Learning Standard for Students of the Age Group of (Students are able to: ) 4+ 5+ (BI 1.10.1) Ask simple questions pertaining to: oneself (BI 1.10.2) Ask simple questions pertaining to: stories heard or read situations (BI 1.10.3) Ask simple Wh questions.

(BI 1.10) Ask simple questions.

Pre reading Skills (BI 2.0) *Note: Activities on classification, comparing etc are in S & T strands, these need to be taught as pre reading skills too. Reading Skills (BI 3.0)

(BI 2.1) Understand that printed materials contain meaning. (BI 2.2) Acquire knowledge of print and ethics in reading. (BI 3.1) Identify letters of the alphabet.

(BI 2.1.1) Show awareness that print conveys meaning by doing Pretend Reading. (BI 2.2.1) Handle books carefully. (BI 2.2.2) Read print moving from left to right and top to bottom. (BI 3.1.1) Recognise letters of the alphabet by their shapes. (BI 3.1.2) Recognise letters of the alphabet by their name. (BI 3.1.3) Recognise small letters of the alphabet. (BI 3.1.4) Recognise big letters of the alphabet. (BI 3.1.5) Name letter of the alphabet with guidance.

(BI 2.1.2) Show awareness that print conveys meaning by doing Pretend Reading. (BI 2.2.3) Recognise the basic features of a book.

(BI 3.1.6) Name letters of the alphabet. (BI 3.1.7) Sound out letters of the alphabet (basic phonics). (BI 3.1.8) Hear and sound vowel sounds. (BI 3.1.9) Hear and sound consonant sounds.

Bahasa Inggeris

49

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Focus

Contents Standard

Learning Standard for Students of the Age Group of (Students are able to: ) 4+ 5+ (BI 3.2.1) Hear and pronounce simple words. (BI 3.2.2) Read simple words. (BI 3.2.3) Read labels. (BI 3.6.6) Recognise and sound similar initial sound in word, e.g. cup, cap, cat man, map, mat (BI 3.2.7) Read familiar words printed in the surroundings. (BI 3.2.4) Hear and say the initial sound of a word, e.g. cup. (BI 3.2.5) Recognise and sound out simple words, e.g. C u p for cup.

(BI 3.2) Read simple words with understanding.

(BI 3.3) Read phrases with understanding. (BI 3.4) Read simple sentences with understanding. (BI 3.5) Develop interest in reading.

(BI 3.3.1) Read simple phrases with guidance( e.g. sit down, red ball).

(BI 3.3.2) Read simple phrases.

(BI 3.4.1) Read simple sentences with assistance

(BI 3.4.2) Read simple sentences, e.g. I like papaya.

(BI 3.5.1) Talk about stories (simple stories) being read.

(BI 3.5.2) Talk about stories (stories with more difficult words) being read. (BI 3.5.3) Relate stories read to others. (BI 3.5.4) Talk about illustrations in printed materials.

Bahasa Inggeris

50

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Focus

Contents Standard

Learning Standard for Students of the Age Group of (Students are able to: ) 4+ 5+ (BI 3.5.5) Talk about prints from different media in the environment (e.g. newspaper, story books, computers screen, television, pamphlet, wood encraving) (BI 3.5.6) Talk about different types of books around them.

Writing skills (BI 4.0) (Note: Activities of eye-hand coordination from the Physical and Aesthetics Strands need to be conducted before writing skills)

(BI 4.1) Pre-writing skills.

(BI 4.1.1) Engage in activities requiring eye-hand coordination. (BI 4.1.2) Draw lines, circles and patterns using gross motor and fine motor movements.

(BI 4.2) Writing Skills.

(BI 4.2.1) Copy letters of the alphabet correctly in neat, legible print. (BI 4.2.2) Write recognizable letters with guidance.

(BI 4.2.3) Write recognizable letters. (BI 4.2.4) Write simple words in neat, legible print. (BI 4.2.5) Write simple phrases.

Bahasa Inggeris

51

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Word List (Words that pupils are able to read and understand at the end of preschool)
HIGH FREQUENCY WORDS a I am at an as be by do go he it in is if me my no so to we are and any but can did for get got her him his let yet may out put too was yes on where what who which why whose when the that they those these than there here

ACTIONS WORDS

sit

stand

walk

run

jump eat write read

play

go

walk

close

hop

beat

push

stir

wake up point to tap put

clean wash cry open scoop sleep kick pull dance paste bathe clap

climb pour stretch sweep point come catch bite swing laugh wipe throw bring circle crawl twist clap join wash bend colour cut underline match

stamp your feet pick up line up show me

Note: Other words can be introduced through thematic modules

Bahasa Inggeris

52

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA CINA

53

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

1. 2. 3. 4.

54

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BC1. BC 1.1 4-5 BC 1.1.1 BC 1.1.2 BC 1.1.3 BC 1.1.4 BC 1.1.5 a. b. BC 2.1.1 BC 2.1.2 BC 2.1.3 5-6 BC 1.1.6 BC 1.1.7 BC 1.1.8 a. b. BC 1.1.9 BC 1.1.10 BC 2.1.4 a. b. BC 2.1.5 a. b. c. / BC 2.1.6 a. b. c.

BC 2.0

BC 2.1

55

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BC 2.2 4-5 BC 2.2.1 5-6 BC 2.2.2 BC 2.2.3 BC 2.2.4 BC 2.2.5 BC 2.3.2 BC 2.3.3 BC 2.4.2 BC 2.4.3 BC 2.4.4 BC 3.1.2

BC 2.3

BC 2.3.1

BC 2.4

BC 2.4.1

BC3.0

BC 3.1

BC 3.1.1

56

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BC 3.2 4-5 BC 3.2.1 BC 3.2.2 BC 3.2.3 BC 3.2.4 BC 3.3.1 BC 3.3.2 BC 3.3.3 BC 3.3.4 5-6 BC 3.2.5 BC 3.2.6

BC 3.3

BC 3.3.5 BC 3.3.6 BC 3.3.7 BC 3.3.8

BC 3.4

BC 3.4.1 BC 3.4.2 BC 3.5.1

BC 3.4.3 BC 3.4.4 BC 3.5.2 BC 3.5.3 BC 3.5.4

BC 3.5

57

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan BC 3.6 4-5 BC 3.6.1 BC 3.6.2 5-6 BC 3.6.3 BC 3.6.4 BC 3.6.5 BC 3.7.3

BC 3.7 BC4.0 BC 4.1 BC 4.2

BC 3.7.1 BC 3.7.2 BC 4.1.1 BC 4.1.2 BC 4.1.3 BC 4.2.1

BC 4.2.3 BC 4.2.4 a. b. c.

BC 4.2.2

3-5

58

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

4-5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 6 10 10 4 1 3 1 2 38

59

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 5-6 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 5-6 () 35 60 3 5 21 13 35 21 19 6 11 13 5 2 1 1 156

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 6 15 14 7 7 3 5 2 60

61

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

62

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 2010

DRAF

Tunjang Bahasa Tamil

63

4+

5+ 1.1.4 .

1.0 /

1.1 .

1.1.1 . 1.1.2 . 1.1.3 .

1.1.5 . 1.1.6 .

1.2 .

1.2.1

. . . . . 64

1.2.7 . 1.2.8 , . 1.2.9 . 1.2.10 . 1.2.11 .

1.2.2 1.2.3 1.2.4

1.2.5 1.2.6

4+ .

5+ 1.2.12 .

1.3 .

1.3.1 1.3.2

. . .

1.3.4 . 1.3.5 . 1.3.6 . 1.3.7 .

1.3.3

1.4 .

1.4.1 .

1.4.2

. , , .

1.4.3

1.4.4 . 65

4+

5+ 1.4.5 .

1.5

1.5

1.5.1 . 1.5.2 .

1.5.3

1.5.4 .

1.6

1.6.1 .

1.6.2

. . .

1.6.3

1.6.4

1.7

, ,

1.7.1 . 66

1.7.5

4+ , . 1.7.2 . 1.7.3 .

5+ 1.7.6 . . . .

1.7.7

1.7.4 .

1.7.8

1.8 .

1.8.1 .

1.8.2

2.0

2.1

, , .

2.1.1

. . , .

2.1.4

. .

2.1.2

2.1.5

2.1.3

2.1.6 2.1.7

67

4+

5+ .

2.2 .

2.2.1

2.2.2

. .

2.2.2 .

2.2.3

2.3 .

2.3.1 . 2.3.2 .

2.3.8 . 2.3.9 .

2.3.3 . 2.3.4 .

2.3.10 2.3.11

. . .

2.3.12 2.3.5 . 2.3.13 68

4+ 2.3.6 .

5+ . 2.3.14 . . .

2.3.7 . 2.3.15

2.3.16

2.4
.

2.4.1 . 2.4.2 . 2.4.3 .

2.4.4

2.4.5 .

2.4.6 . 2.4.7 .

2.4.8 69

4+

5+ . 2.5.3 .

2.5

2.5.1

. .

2.5.2

2.5.3

. .

2.5.5

3.0

3.1 .

3.1.1

. .

3.1.4

3.1.2

3.1.5 .

70

4+ 3.1.3 .

5+ 3.1.6 . 3.1.7 .

3.2 , , , .

3.2.1 .

3.2.2 . 3.2.3 .

3.2.4 .

71


1.2.7: 1.3.7 - - - - - - 1.4.3 1.4.3 1.4.3

1.4.4 2.1.4

1.8.4

1.7.5

1.7.5

1.7.6

2.5.4

2.4.4

2.4.5

2.4.6

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

TUNJANG KEROHANIAN, SIKAP DAN NILAI PENDIDIKAN ISLAM

Pendidikan Islam

75

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

TUNJANG KEROHANIAN, SIKAP DAN NILAI PENDIDIKAN ISLAM (PI) Selepas mengikuti aktiviti-aktiviti yang berteraskan tunjang Kerohanian, Sikap dan Nilai khususnya komponen Pendidikan Islam, murid dapat mengetahui asas Rukun Iman, Rukun Islam, Sirah Rasulullah dan melafazkan Dua Kalimah Syahadah. Pada masa yang sama, murid dapat bersuci, berwuduk dan melakukan pergerakan solat, mencontohi beberapa akhlak Rasulullah dan melakukan amalan harian mengikut adab. Murid juga dapat mengenal asas bahasa Al Quran, huruf hijaiyah dan Jawi serta menghafaz beberapa surah pendek dan doa pilihan. Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PI 1.1.1)Menyebut enam Rukun Iman (PI 1.1.2) Menyatakan enam Rukun Iman dengan bimbingan - beriman kepada Allah - beriman kepada Allah - beriman kepada malaikat - beriman kepada malaikat - beriman kepada kitab - beriman kepada kitab - beriman kepada rasul - beriman kepada rasul - beriman kepada hari Akhirat - beriman kepada hari Akhirat - beriman kepada Qada dan Qadar - beriman kepada Qada dan Qadar (PI 1.2.1)Menyebut sifat wajib Allah: a. Wujud (Ada) b. Basar (Melihat) c. Sama (Mendengar) (PI 1.2.2) Menyatakan sifat wajib Allah: a. Wujud (Ada), b. Basar (Melihat), c. Sama (Mendengar) d. Qudrat (Kuasa) (PI 1.2.3) Menyebut nama-nama Allah (Asmaul Husna) a. pengasih dan penyayang b. pengampun c. berkuasa d. adil e. bijaksana

(PI 1.0)Akidah

(PI 1.1.)Mengetahui Rukun Iman

(PI 1.2) Mengetahui Rukun Iman pertama: Beriman kepada Allah

Pendidikan Islam

76

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Fokus

Standard Kandungan

(PI 1.3) Mengetahui Rukun Islam.

Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PI 1.3.1) Menyebut lima rukun Islam: (PI 1.3.2) Menyatakan lima rukun Islam: - mengucap dua kalimah syahadah - mengucap dua kalimah syahadah - solat lima waktu - solat lima waktu - mengeluarkan zakat - mengeluarkan zakat - berpuasa di bulan Ramadhan - berpuasa di bulan Ramadhan - mengerjakan ibadah haji - mengerjakan ibadah haji (PI 1.4.1) Melafazkan Dua Kalimah Syahadah dengan bimbingan. (PI 2.1.1) Menyebut cara bersuci daripada hadas: - buang air kecil - buang air besar (PI 1.4.2) Melafazkan Dua Kalimah Syahadah dengan maknanya. (PI 2.1.2) Menyatakan cara bersuci daripada hadas: - buang air kecil - buang air besar (PI 2.1.3) Menyatakan cara menjaga kebersihan - tubuh badan - pakaian - tempat solat

(PI 1.4) Melafazkan Kalimah Syahadah. (PI 2.0) Ibadah (PI 2.1) Bersuci dari najis.

(PI 2.2) Melakukan wuduk

(PI 2.2.1)Mengenal anggota wuduk (PI 2.2.2)Menunjukkan had anggota wuduk

(PI 2.2.3)Melakukan wuduk dengan betul dengan bimbingan. (PI 2.2.4) Melakukan wuduk dengan tertib dengan bimbingan (mengikut urutan) (PI 2.3.3)Menyatakan nama dan waktu solat. (pagi, tengah hari, petang, malam).

(PI 2.3)Mendirikan solat.

(PI 2.3.1)Menyebut nama solat.

Pendidikan Islam

77

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Fokus

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PI 2.3.2)Menyatakan bilangan rakaat (PI 2.3.4)Menyatakan bilangan rakaat solat lima waktu. solat lima waktu. (PI 2.3.5)Melakukan pergerakan solat dengan betul mengikut tertib dengan bimbingan.

(PI3.0)Sirah

(PI 3.1) Mengetahui Sirah Rasullullah S.A.W.

(PI 3.1.1)Menyebut nama Rasullullah S.A.W. (PI 3.1.2)Menyebut nama ahli keluarga baginda yang terdekat. - ibu - bapa

(PI 3.1.3)Menyebut nama Rasulullah S.A.W. dan ahli keluarga baginda yang terdekat - ibu (Aminah) - bapa (Abdullah) - datuk (Abdul Muttalib) - bapa saudara (Abu Talib) (PI 3.1.4)Menceritakan peristiwa kelahiran Rasullullah S.A.W.

(PI4.0)Akhlak

(PI 4.1) Mencontohi akhlak Rasullullah S.A.W. iaitu sabar, bercakap benar, rajin, bijaksana dan amanah. (PI 4.2) Melakukan amalan seharian mengikut adab seperti melafazkan doa.

(PI 4.1.1)Menyebut akhlak Rasullullah S.A.W. - Sabar - Bercakap benar - Rajin (PI 4.2.1)Melafazkan - Basmalah - Hamdalah

(PI 4.1.2)Memberi contoh akhlak Rasullullah S.A.W. a. Amanah b. Siddiq (bercakap benar) c. Fatonah (bijaksana) (PI 4.2.5)Melafazkan doa - penerang hati - menaiki kenderaan

Pendidikan Islam

78

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Fokus

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PI 4.2.2)Menyatakan adab dengan bimbingan : - sebelum makan/minum - semasa makan/minum - selepas makan/minum (PI 4.2.3)Menyatakan adab dengan bimbingan: - masuk tandas - keluar tandas (PI 4.2.4)Menyatakan adab: - menghormati ibu bapa (PI 4.2.6)Menyatakan adab : - sebelum makan/minum - semasa makan/minum - selepas makan/minum (PI 4.2.7)Melafazkan doa sebelum dan selepas makan (PI 4.2.8)Membezakan makanan : - halal dan haram - baik dan berkhasiat (thoyyiban) (PI 4.2.9) Menyatakan adab : - masuk tandas - keluar tandas (PI 4.2.10)Melafazkan doa masuk dan keluar tandas (PI 4.2.11)Menyatakan adab menghormati: - ibu bapa - ahli keluarga - guru - rakan sebaya

Pendidikan Islam

79

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Fokus

Standard Kandungan

(PI 5.0)Asas Bahasa Al Quran dan Tulisan Jawi

(PI 5.1) Mengetahui bahasa Al- Quran

Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PI 5.1.1)Menyebut huruf hijjaiyah dengan (PI 5.1.5)Menyebut huruf hijjaiyah. bimbingan. (PI 5.1.6)Mengenal pasti bentuk huruf (PI 5.1.2)Mengenal bentuk huruf hijjaiyah hijaiyah (PI 5.1.3)Mengenal pasti bunyi huruf mengikut tanda bacaan baris atas (fathah) (PI 5.1.4)Menyebut dan mengenal beberapa perkataan dalam bahasa AlQuran dengan sebutan yang betul. - Nombor 1 hingga 10 (PI 5.1.7)Mengenal pasti bunyi huruf mengikut tanda bacaan baris atas (fathah) baris bawah (Kasrah) Baris hadapan (Dhommah) (PI 5.1.8)Menyebut dan mengenal beberapa perkataan dalam bahasa AlQuran dengan sebutan yang betul. - Nombor 1 hingga 10 - Anggota badan (PI 5.2.2)Menyebut huruf-huruf jawi (PI 5.2.3)Mengenal pasti bentuk huruf jawi. (PI 5.2.4)Mengenal pasti setiap huruf jawi. (PI 5.2.5)Menyebut huruf-huruf jawi yang bersambung dengan huruf vokal Alif, wau dan ya

(PI 5.2)Mengetahui huruf jawi

(PI 5.2.1)Menyebut huruf-huruf jawi dengan bimbingan.

Pendidikan Islam

80

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Fokus

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PI 5.2.6)Membunyikan huruf-huruf jawi yang bersambung dengan huruf vokal Alif, wau dan ya. (PI 5.3.1)Menghafaz surah Al- Quran : - Al Fatihah - Al Ikhlas (PI 5.3.2)Menghafaz surah Al- Quran di bawah: - Al Fatihah - Al Ikhlas - An Nas - Al Falaq

(PI 5.3) Menghafaz beberapa surah dari juzuAmma

Pendidikan Islam

81

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

TUNJANG KEROHANIAN, SIKAP DAN NILAI PENDIDIKAN MORAL

Pendidikan Moral

83

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

TUNJANG KURIKULUM KEROHANIAN, SIKAP DAN NILAI - PENDIDIKAN MORAL (PM) Selepas mengikuti aktiviti-aktiviti yang berteraskan Tunjang Kerohanian, Sikap dan Nilai, khasnya komponen Pendidikan Moral, murid boleh mengamalkan nilai kepercayaan kepada Tuhan, kerajinan, kasih sayang, kejujuran, berdikari, keberanian, baik hati, berdisiplin, berterima kasih, toleransi, keadilan, menghormati, bertanggungjawab, kerjasama, hemah tinggi serta kesederhanaan. Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PM 1.1.2) Membezakan ciptaan Tuhan dan rekaan manusia. (PM 1.1.3) Menyatakan Tuhan adalah pencipta alam.

(PM 1.0) (PM 1.1) (PM 1.1.1) Menyatakan bahawa Kepercayaan Mengetahui dan manusia adalah ciptaan Tuhan. kepada Tuhan menghormati kepercayaan pelbagai kaum.

(PM Hati

2.0)

Baik (PM 2.1) Membantu (PM 2.1.1) Memberi bantuan kepada ahli ahli keluarga, warga keluarga dan warga sekolah. sekolah dan orang lain. (PM 3.1) Bertanggungjawab terhadap diri dan persekitaran kelas. (PM 3.1.1) Menjaga kebersihan, keselamatan harta benda sendiri dan kelas prasekolah dengan bimbingan. (PM 3.1.2) Melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang murid dengan bimbingan.

(PM 2.1.2) Memberi bantuan kepada ahli keluarga, warga sekolah dan orang lain.

(PM 3.0)
Bertanggungjawab

(PM 3.1.3) Menjaga kebersihan, keselamatan harta benda sendiri dan kelas prasekolah. (PM 3.1.4) Melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang murid.

(PM 4.0) (PM 4.1) Mengamalkan (PM 4.1.1) Mengucapkan terima kasih Berterima Kasih sikap berterima kasih. secara lisan atau bukan lisan atas . bantuan yang diterima.

(PM 4.1.2) Mengucapkan terima kasih secara lisan atau bukan lisan atas bantuan, penghargaan dan sumbangan yang diterima.

Pendidikan Moral

84

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Fokus

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PM 5.1.3) Menunjukkan tingkah laku yang bersopan dalam pergaulan seharian. (PM 5.1.4) Melafazkan tutur kata yang bersopan. (PM 5.1.5) Menyatakan cara-cara bertingkah laku sopan.

(PM 5.0) Hemah (PM 5.1) Beradab (PM 5.1.1) Menunjukkan tingkah laku tinggi sopan dalam pergaulan yang bersopan dalam pergaulan seharian seharian. dengan bimbingan (PM 5.1.2) Melafazkan tutur kata yang bersopan dengan bimbingan.

(PM 6.0) Hormat (PM 6.1) Menghormati (PM 6.1.1) Menunjukkan taat dan hormat -menghormati anggota keluarga. kepada ahli keluarga.

(PM 6.1.2) Menyatakan dan menunjukkan taat dan hormat kepada ahli keluarga. (PM 6.1.3) Menyatakan sebab mengapa perlu hormat kepada ahli keluarga.

(PM 6.2) Menghormati (PM 6.2.1) Menunjukkan cara orang dewasa, rakan menghormati orang dewasa, rakan dan dan masyarakat masyarakat setempat dengan bimbingan. setempat. (PM 6.2.2) Melafazkan ucapan bertatasusila bersesuaian dengan situasi dan masa dengan bimbingan.

(PM 6.2.3) Menunjukkan cara menghormati orang dewasa, rakan dan masyarakat setempat. (PM 6.2.4) Melafazkan ucapan bertatasusila bersesuaian dengan situasi dan masa.

Pendidikan Moral

85

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Fokus

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PM 7.1.4) Menyatakan sebab perlunya menyayangi keluarga. (PM 7.1.5) Menyatakan tanggungjawab diri terhadap keluarga. (PM 7.1.6) Menyata dan menunjukkan sifat kasih sayang kepada diri sendiri, keluarga dan orang di sekelilingnya secara lisan dan bukan lisan. (PM 7.1.7) Mengenali keistimewaan diri dan menunjukkan bakat.

(PM 7.0) Sayang

Kasih (PM 7.1) Menyayangi (PM 7.1.1) Bercerita tentang orang yang diri, keluarga dan disayangi. orang di sekeliling. (PM 7.1.2) Bercerita tentang kebaikan ahli keluarga. (PM 7.1.3) Menunjukkan sifat kasih sayang kepada diri sendiri, keluarga dan orang di sekelilingnya.

(PM Keadilan

8.0) (PM 8.1) Mengamalkan (PM 8.1.1) Mengamalkan sikap adil sikap adil dalam dengan bimbingan guru dalam sesuatu perlakuan seharian. aktiviti seperti permainan.

(PM 8.1.2) Mengamalkan sikap adil dalam sesuatu aktiviti seperti permainan.

(PM 9.0) (PM 9.1) Berinteraksi (PM 9.1.1) Berani mencuba sesuatu Keberanian dengan yakin di tugasan yang baru. sekolah. (PM 9.1.2) Berani bertutur menggunakan ayat yang mudah. . (PM 10.0) (PM 10.1) (PM 10.1.1) Mengenal sikap jujur melalui Kejujuran Mengamalkan sikap simulasi dan cerita. jujur dalam diri dan pergaulan dengan ahli (PM 10.1.2) Memohon maaf apabila keluarga, rakan dan melakukan kesalahan. guru.

(PM 9.1.3) Berani melibatkan diri dalam aktiviti. (PM 9.1.4) Berani bercakap dengan yakin menggunakan ayat yang mudah. (PM 10.1.3) Mengenal pasti tindakan yang jujur dalam cerita yang didengar. (PM 10.1.4) Mengamalkan sifat jujur pada diri dan rakan.

Pendidikan Moral

86

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Fokus

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PM 10.1.5) Sentiasa bercakap benar kepada anggota keluarga, rakan dan guru.

(PM Kerajinan

11.0) (PM 11.1) Mengamalkan sikap rajin dalam perlakuan harian. (PM 12.0) (PM 12.1) Kerjasama Mengamalkan sikap kerjasama dengan rakan, jiran dan masyarakat setempat.

(PM 11.1.1) Menunjukkan sifat rajin dalam pengurusan diri.

(PM 11.1.2) Mengamalkan sifat rajin dalam pengurusan diri dan menjalankan tugasan. (PM 12.1.2) Menjayakan aktiviti secara berkumpulan. (PM 12.1.3) Menyatakan faedah bekerja secara kumpulan. (PM 12.1.4) Menyatakan aktiviti-aktiviti yang boleh dibuat secara kumpulan. (PM 12.1.5) Mengamalkan sikap tolong menolong dengan rakan, jiran dan masyarakat setempat.

(PM 12.1.1) Melakukan aktiviti secara berkumpulan.

(PM 13.0) (PM 13.1) (PM 13.1.1) Mengamalkan sikap berjimat Kesederhanaan Mengamalkan sikap cermat dalam penggunaan barang berjimat cermat dalam keperluan dengan bimbingan guru. penggunaan barang keperluan.

(PM 13.1.2) Mengamalkan sikap berjimat cermat dalam penggunaan barang keperluan.

Pendidikan Moral

87

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Fokus

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PM 14.1.1) Bersedia menunggu giliran.

(PM Toleransi

14.0) (PM 14.1) Mengamalkan sikap sabar dalam perlakuan seharian. (PM 14.2) Mengamalkan sikap bertolak ansur dengan rakan sebaya.

(PM 14.2.1) Saling berkongsi dalam (PM 14.2.2) Mengamalkan sikap tolak menggunakan barang dan peralatan di ansur dengan rakan dalam situasi dalam kelas. tertentu. (PM 14.2.3) Menyatakan faedah bertolak ansur semasa menjalankan aktiviti kumpulan.

(PM Berdikari

15.0) (PM 15.1) Mengamalkan sikap berdikari dalam pengurusan diri.

(PM 15.1.1) Menguruskan diri sendiri (PM 15.1.2) Menguruskan diri sendiri dengan bantuan. tanpa bantuan.

(PM 16.0) (PM 16.1) Berdisiplin Mengamalkan sikap berdisiplin dalam kelas.

(PM 16.1.1) Mematuhi arahan guru. (PM 16.1.2) Mematuhi arahan yang ditentukan di kelas atau di sekolah.

(PM 16.1.3) Mematuhi arahan guru atau ketua kumpulan. (PM 16.1.4) Mematuhi peraturan kelas.

Nota: Pendidikan Moral diterapkan sepanjang masa murid berada dalam prasekolah, tidak kira semasa pengajaran dan pembelajaran, rutin pagi, rehat dan semasa makan. Pendidikan Moral tidak semestinya diwujudkan sebagai aktiviti yang khas.

Pendidikan Moral

88

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Senarai Nilai Moral dan Penerangannya: 1. Kepercayaan kepada Tuhan o Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala suruhanNya berlandaskan agama masingmasing selaras dengan prinsip Rukun Negara. 2. Baik Hati o Kepekaan terhadap perasaan dan kebajikan diri sendiri dan orang lain dengan memberi bantuan dan sokongan moral secara tulus ikhlas. 3. Bertanggungjawab o Kesanggupan untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna. 4. Berterima kasih o Perasaan dan perlakuan untuk menunjukkan pengiktirafan dan penghargaan terhadap sesuatu jasa, sumbangan atau pemberian. 5. Hemah tinggi o Beradab sopan dan berbudi pekerti mulia dalam pergaulan seharian. 6. Hormat-menghormati o Menghargai dan memuliakan seseorang serta menghormati peraturan institusi sosial dengan memberi layanan yang bersopan. 7. Kasih sayang o Kepekaan dan perasaan cinta yang mendalam serta berkekalan yang lahir daripada hati yang ikhlas. 8. Keadilan o Tindakan dan keputusan yang tidak berat sebelah. 9. Keberanian o Kesanggupan untuk menghadapi cabaran dengan yakin dan tabah.

Pendidikan Moral

89

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

10. Kejujuran o Bercakap benar, besikap amanah dan ikhlas dalam setiap perlakuan. 11. Kerajinan o Usaha yang berterusan, bersungguh-sungguh dan bersemangat dalam melakukan sesuatu perkara. 12. Kerjasama o Kesediaan melakukan sesuatu untuk kepentingan bersama. 13. Kesederhanaan o Besikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan dan tindakan tanpa mengabaikan kepentingan diri dan orang lain. 14. Toleransi o Kesanggupan bertolak ansur, sabar dan mengawal diri demi kesejahteraan hidup. 15. Berdikari o Kebolehan untuk mengurus diri dan menjalankan tugas yang diberikan. 16. Berdisiplin o Mengikut arahan guru dan peraturan yang ditetapkan serta boleh melengkapkan tugas yang diberi.

Pendidikan Moral

90

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

TUNJANG KETRAMPILAN DIRI PERKEMBANGAN SOSIOEMOSI

Perkembangan Sosio emosi

91

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

TUNJANG: KETRAMPILAN PERKEMBANGAN SOSIOEMOSI (PSE) Selepas melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan tunjang Ketrampilan Perkembangan Sosioemosi, murid akan lebih mengenali emosi sendiri dan emosi orang lain, berkebolehan untuk mengawal emosi sendiri, mempunyai konsep kendiri yang positif. Di samping itu, murid lebih berkeyakinan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PSE 1.1.1) Menceritakan dengan bimbingan pengalaman emosi yang melibatkan perasaan seperti gembira, sedih, takut, marah. (PSE 1.1.2) Mengenal pasti jenis-jenis emosi gembira, sedih, takut dan marah. (PSE 1.1.3) Menyatakan sesuatu yang disukai dan yang tidak disukai. (PSE 1.2) Mengurus emosi sendiri. (PSE 1.2.1) Menyatakan perasaan sendiri kepada orang lain mengenai sesuatu perkara atau peristiwa yang telah berlaku melalui pelbagai cara seperti lisan, lukisan, tingkahlaku. (PSE 1.2.2) Mengenal pasti dengan bimbingan tindakan alternatif untuk mengurus emosi. (PSE 1.3) Mengenali emosi orang lain. (PSE 1.3.1) Menerima pandangan dan membaca emosi orang lain dengan bimbingan. (PSE1.1.4) Menceritakan pengalaman emosi yang melibatkan perasaan seperti gembira, sedih, takut, marah. (PSE 1.1.5) Mengenal pasti dan bercerita tentang jenis-jenis emosi gembira, sedih, takut dan marah. (PSE 1.1.6) Menyatakan emosi mengikut situasi. (PSE 1.2.3) Meluahkan dan menyatakan perasaan sendiri kepada orang lain mengenai sesuatu perkara atau peristiwa yang telah berlaku melalui pelbagai cara seperti lisan, lukisan, tingkahlaku. (PSE 1.2.4) Mengenal pasti tindakan alternatif untuk mengurus emosi.

(PSE 1.0) (PSE 1.1) Mengenali Mengenali dan emosi sendiri. Mengurus Emosi Sendiri.

(PSE 1.3.2) Menerima pandangan dan membaca emosi orang lain.

Perkembangan Sosio emosi

92

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Fokus

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PSE 1.3.3) Menyatakan perasaan orang lain mengenai sesuatu perkara atau peristiwa yang telah berlaku. (PSE 1.3.4) Menerangkan perbezaan emosi antara individu

(PSE 2.0) Mencapai Emosi yang Positif

(PSE 2.1)Membina konsep kendiri.

(PSE 2.1.1)Bersikap positif tentang kebolehan kendiri. (PSE 2.1.2)Menunjukkan kepuasan terhadap pencapaian kendiri.

(PSE 2.1.3) Bersikap positif tentang kebolehan dan kekurangan/kelemahan (limitation) kendiri. (PSE 2.1.4)Menyatakan cara mengatasi kelemahan kendiri dengan bimbingan. (PSE 2.2.2) Menunjukkan semangat dan sifat positif seperti: - sabar - berdikari - berkeyakinan - kecindan - perpaduan/kekitaan - tolong-menolong - setia kawan - belas kasihan - empati

(PSE 2.2)Membina semangat dan sikap yang positif.

(PSE 2.2.1) Menunjukkan sifat positif seperti: - sabar - berdikari - berkeyakinan - kecindan

Perkembangan Sosio emosi

93

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Fokus

Standard Kandungan (PSE 2.3)Membina keyakinan untuk berkomunikasi.

Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PSE 2.3.1)Bertutur dengan yakin dengan bimbingan guru. (PSE 2.3.2)Bertanya dengan yakin dengan bimbingan guru. (PSE 2.3.3)Menunjukkan kebolehan sendiri melalui pelbagai kaedah komunikasi seperti melukis, menyanyi dan berlakon dengan bimbingan guru. (PSE 2.3.4)Bertutur dengan penuh keyakinan. (PSE 2.3.5)Bertanya dengan penuh keyakinan. (PSE 2.3.6)Berinteraksi dengan yakin. (PSE 2.3.7)Bercerita dan memberi pendapat. (PSE 2.3.8)Menunjukkan kebolehan sendiri melalui pelbagai kaedah komunikasi seperti melukis, menyanyi dan berlakon.

(PSE 2.4)Membina kebolehan mengawal diri.

(PSE 2.4.1)Mengawal emosi dalam situasi yang tidak menyenangkannya dengan bimbingan guru (frustration and disappointment).

(PSE 2.4.2)Mengawal emosi dalam situasi yang tidak menyenangkannya (frustration and disappointment). (PSE 2.4.3)Menyatakan cara mengawal diri dalam situasi yang tidak menyenangkan.

(PSE 3.0)Membina Kemahiran Sosial

(PSE 3.1)Memahami keperluan, perasaan dan pandangan orang lain.

(PSE 3.1.1)Menunjukkan kepekaan terhadap keperluan orang lain. (PSE 3.1.2)Menyatakan perasaan orang lain melalui bahasa badan yang ditunjukkannya.

(PSE 3.1.4)Menyatakan keperluan orang lain mengikut situasi dan bertindak sewajarnya. (PSE 3.1.5) Menunjukkan cara menghormati perasaan dan pandangan orang lain.

Perkembangan Sosio emosi

94

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Fokus

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PSE 3.1.3)Mematuhi etika sosial dalam perhubungan, contohnya: - Berjabat tangan dan bertanya khabar (PSE 3.1.6)Menyatakan kelainan dan kepelbagaian keperluan dalam masyarakat seperti makanan, pakaian, tempat tinggal dan lain-lain. (PSE 3.1.7)Menceritakan perasaan orang lain melalui bahasa badan yang ditunjukkannya dan bertindak sewajarnya. (PSE 3.1.8)Berkomunikasi secara adab dan tertib.

(PSE 3.2) Menggunakan kemahiran sosial dalam interaksi.

(PSE 3.2.1) Berkomunikasi secara bersopan dan berhemah dengan bimbingan. (PSE 3.2.2) Bertolak ansur dan bekerjasama semasa menjalankan aktiviti. (PSE 3.2.3) Berkongsi barangan dan peralatan seperti permainan, makanan. (PSE 3.2.4) Menunjukkan kemahiran bagaimana untuk menyertai sesuatu permainan yang sedang berlaku degnan bimbingan (play entry)..

(PSE 3.2.5) Berkomunikasi secara bersopan dan berhemah. (PSE 3.2.6) Menghormati hak orang lain seperti: a. meminta izin menggunakan atau meminjam barang orang lain. b. Memulangkan barang selepas meminjam. c. Menjaga keselamatan barang yang dipinjam. (PSE 3.2.7) Berkongsi idea, barangan dan peralatan. (PSE 3.2.8) Menunjukkan kemahiran play entry

Perkembangan Sosio emosi

95

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Fokus

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PSE 3.2.9) Menyesuaikan diri dengan keadaan atau situasi tertentu. (PSE 3.2.10) Menepati masa dan janji.

(PSE 3.3) Menyelesaikan konflik yang berlaku semasa aktiviti kelas.

(PSE 3.3.1)Menyelesaikan konflik dengan cara yang positif dengan bimbingan.

(PSE 3.3.2)Menyelesaikan konflik dengan cara yang positif.

Nota: 1. Standard Pembelajaran dalam tunjang sosio emosi diterapkan sepanjang masa murid berada di kelas prasekolah. Ia tidak semestinya diwujudkan sebagai aktiviti khas. Seorang murid yang mempunyai konsep diri yang positif dapat:: - Menerima kekuatan dan kekurangan sendiri - Bersikap positif dan yakin pada diri - Bergaul dan berinteraksi dalam komuniti - Menunjukkan kepuasan kepada pencapaian sendiri Seorang murid yang mempunyai kemahiran berkongsi dapat: Bersikap sensitif terhadap keperluan orang lain Menghormati hak orang lain Menyertai aktiviti main (able to enter into play) Menyelesaikan konflik antara rakan melalui kaedah seperti perundingan (negotiation).

2.

3.

Perkembangan Sosio emosi

96

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

TUNJANG PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN ESTETIKA PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN PENJAGAAN KESIHATAN

Fizikal dan Estetika

97

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

TUNJANG FIZIKAL DAN ESTETIKA PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN PENJAGAAN KESIHATAN (PFK) Selepas mengikuti aktiviti-aktiviti yang berteraskan Tunjang Fizikal dan Estetika, khasnya komponen perkembangan fizikal dan penjagaan kesihatan, murid boleh melakukan kemahiran motor halus dan asas kemahiran motor kasar dengan cara yang betul; membina tabiat menjaga kebersihan fizikal diri dan kebersihan persekitaran serta menjaga keselamatan diri. Fokus Standard Kandungan (PFK 1.1) Melakukan kemahiran motor halus. Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PFK1.1.1) Menggunakan jari untuk mengoyak bebas. (PFK 1.1.2) Menggunakan tangan untuk merenyuk(crush) kertas. (PFK 1.1.3) Menggunakan tangan untuk meramas (mix). (PFK 1.1.4) Menggunakan tangan untuk menguli. (PFK 1.1.5) Menggunakan jari untuk mencubit. (PFK 1.1.6) Menggunakan jari untuk menggentel. (PFK1.1.7) Menggunakan jari untuk memicit. (PFK 1.1.8) Menggunting dengan cara yang betul. (PFK 1.1.9) Menggunakan jari untuk mengoyak bahan mengikut rupa bentuk. (PFK 1.1.10) Menggunakan tangan untuk memintal. (PFK 1.1.11) Menggunakan jari untuk merenjis. (PFK 1.1.12) Mengggunakan jari untuk menjentik. (PFK 1.1.13) Menggunakan tangan untuk memulas penutup botol. (PFK 1.1.14) Menggunakan tangan untuk mengikat sesuatu objek. (PFK1.1.15) Menggunting menghasilkan satu bentuk.

(PFK1.0) Perkembangan Motor Halus

Fizikal dan Estetika

98

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Fokus

Standard Kandungan (PFK 1.2) Melakukan kemahiran kordinasi mata tangan dalam perkembangan kemahiran motor halus.

Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PFK 1.2.1) Menggunakan tangan untuk melipat kertas menjadi dua dan empat bahagian. (PFK1.2.2) Menggunakan jari untuk membutang bersaiz besar. (PFK 1.2.3) Menggunakan tangan untuk menzip dengan bimbingan. (PFK 1.2.4) Menggunakan tangan untuk menyarung sarung kaki. (PFK 1.2.5) Menggunakan jari untuk menguntai objek bersaiz besar dengan menggunakan tali besar. (PFK 1.2.6) Menuang air dari cawan besar ke dalam bekas besar (Contoh bekas: baldi, besin, balang). (PFK 1.2.7) Menggunakan tangan untuk melipat menghasilkan pelbagai bentuk dengan bimbingan. (PFK 1.2.8) Menggunakan jari untuk membutang pelbagai saiz (termasuk butang katup, butang cangkuk). (PFK 1.2.9) Menggunakan tangan untuk menzip seluar, baju, beg. (PFK 1.2.10) Menggunakan tangan untuk menyarung sarung kaki dan sarung tangan. (PFK 1.2.11) Menggunakan jari untuk menguntai objek pelbagai saiz dengan menggunakan pelbagai jenis tali. (PFK 1.2.12) Menuang air dari jug ke dalam bekas pelbagai bentuk (Contoh bekas: botol, cawan, gelas). (PFK 1.2.13) Memakai tali pinggang dengan bimbingan. (PFK 1.2.14) Menyurih menggunakan templet atau objek.

Fizikal dan Estetika

99

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Fokus

Standard Kandungan (PFK 2.1) Melakukan kemahiran motor kasar lokomotor

Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PFK 2.1.1) Berjalan dengan postur dan teknik yang betul. (PFK 2.1.2) Berjalan ke hadapan, ke sisi ke kiri dan ke kanan. (PFK 2.1.3) Berjalan dan mengimbang badan di atas garisan atau tali di atas lantai. (PFK 2.1.4) Berlari dengan lakuan yang betul. (PFK 2.1.5) Berlari bebas pelbagai arah. (PFK 2.1.6) Merangkak dengan lakuan yang betul. (PFK 2.1.7) Melompat dan mendarat dengan kedua-dua belah kaki menggunakan teknik yang betul. (PFK 2.1.8) Naik dan turun tangga dengan berpegang kepada pemegang. (PFK 2.1.9) Berjalan mengundur dengan lurus. (PFK 2.1.10) Berjalan dan mengimbang badan di atas bangku panjang yang rendah. (PFK 2.1.11) Berjalan dengan pundi kacang di atas kepala. (PFK 2.1.12) Berlari dengan lakuan yang betul dalam jarak tertentu. (PFK 2.1.13) Berlari ke arah yang ditentukan. (PFK 2.1.14) Merangkak dengan lakuan yang betul di ruang tertentu. (PFK 2.1.15) Melompat pelbagai aras dan mendarat dengan kedua-dua belah kaki menggunakan lakuan yang betul. (PFK 2.1.16) Berjengket beberapa langkah ke arah tertentu. (PFK 2.1.17) Berketengteng dengan lakuan yang betul.

(PFK 2.0) Perkembangan motor kasar

Fizikal dan Estetika

100

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Fokus

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PFK 2.1.18)Melompat dengan halangan pada aras yang rendah. (PFK 2.1.19) Skip menggunakan lakuan yang betul. (PFK 2.1.20) Naik dan turun tangga. (PFK 2.1.21) Berkawat kaki dengan lakuan yang betul. (PFK 2.1.22) Membuat pergerakan menggunakan seluruh anggota badan (Contoh: bermain dengan gelungsur, jongkang-jongkit, buaian dan lain-lain permainan luar).

(PFK 2.2) Melakukan kemahiran motor kasar bukan lokomotor.

(PFK 2.2.1) Membuat pergerakan tangan mengikut arahan seperti menghayun tangan. (PFK 2.2.2) Duduk dengan postur yang betul. (PFK 2.2.3) Baring, menelentang dan meniarap dengan postur yang betul. (PFK 2.2.4) Menoleh kepala secara perlahan ke kiri dan ke kanan.

(PFK 2.2.5) Membuat pergerakan tangan secara simulasi seperti menolak kotak, menarik tali dan lain-lain. (PFK 2.2.6) Berbaring sambil angkat kaki. (PFK 2.2.7) Mengimbang badan dengan berdiri sebelah kaki. (PFK 2.2.8) Berjengket setempat. (PFK 2.2.9) Melompat setempat.

Fizikal dan Estetika

101

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Fokus

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PFK 2.2.10) Mendongak dan menunduk kepala secara perlahan.

(PFK 2.3) Melakukan kemahiran koordinasi mata dan tangan dalam perkembangan kemahiran motor kasar.

(PFK 2.3.1) Melambung objek lembut dengan menggunakan dua tangan. (PFK 2.3.2) Menyambut objek lembut dengan menggunakan dua tangan. (PFK 2.3.3 )Membaling objek bersaiz besar dan lembut ke sasaran menggunakan dua belah tangan.

(PFK 2.3.4) Melambung objek lembut dengan menggunakan satu tangan. (PFK 2.3.5) Menyambut objek lembut dengan menggunakan dua tangan. (PFK2.3.6) Membaling objek lembut ke sasaran menggunakan satu atau dua belah tangan. (PFK 2.3.7) Melempar objek seperti gelung ke skital. (PFK 2.3.8) Menggolek objek ke sasaran. (PFK 2.3.9) Melantun dan menangkap objek (contoh: bola besar) dengan kedua belah tangan. (PFK 2.3.10) Membawa objek dalam sudu sambil berjalan.

Fizikal dan Estetika

102

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Fokus

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PFK 3.1.5) Menggosok gigi dengan cara yang betul. (PFK 3.1.6) Menyatakan kepentingan menjaga kebersihan diri. (PFK 3.1.7) Mengenal makanan yang boleh merosakkan gigi serta makanan yang baik untuk kesihatan gigi. (PFK 3.1.8) Mengamalkan cara menjaga kebersihan diri. (PFK 3.2.3) Mengenal jenis makanan yang berkhasiat dan tidak berkhasiat. (PF 3.2.4) Mengenal makanan yang rosak dan basi. (PFK 3.2.5)Menyatakan jenis makanan (protein, karbohidrat) yang sesuai mengikut waktu makan.

(PFK 3.0) (PFK 3.1) Menjaga (PFK 3.1.1) Mengamalkan cara menjaga kebersihan diri dengan bimbingan. Kesihatan Fizikal kebersihan diri. (PFK 3.1.2) Menggosok gigi dengan cara yang betul dengan bimbingan. (PFK 3.1.3) Mencuci tangan dengan cara yang betul. (PFK 3.1.4) Menggunakan tandas dengan cara yang betul.

(PFK 3.2) Mengamalkan pemakanan yang berkhasiat.

(PFK 3.2.1) Mengenal makanan yang berkhasiat. (PFK 3.2.2) Menyatakan waktu makan.

(PFK 4.0) (PFK 4.1) Menjaga kebersihan. Kesihatan Persekitaran

(PFK 4.1.1) Memakai pakaian yang bersih. (PFK 4.1.2) Menjaga kebersihan peralatan peribadi yang digunakan dengan bimbingan.

(PFK 4.1.4) Menjaga kebersihan pakaian. (PFK 4.1.5) Menjaga kebersihan peralatan peribadi yang digunakan.

Fizikal dan Estetika

103

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Fokus

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PFK 4.1.3) Membersihkan tempat dan peralatan yang digunakan dengan bimbingan. (PFK 4.1.6) Membersihkan tempat dan peralatan yang digunakan. (PFK 4.1.7) Menyatakan kepentingan memakai pakaian yang bersih, sesuai dan kemas. (PFK 4.1.8) Membersihkan sapu tangan atau sarung kaki. (PFK 4.1.9) Menguruskan persediaan tempat sebelum dan selepas makan.

(PFK 4.2) Mengamalkan langkah-langkah pencegahan jangkitan penyakit.

(PFK 4.2.1) Mengamalkan cara-cara untuk mengelakkan jangkitan penyakit dengan bimbingan guru (Contoh: menutup mulut bila bersin dan batuk).

(PFK 4.2.2) Mengamalkan cara-cara untuk mengelakkan jangkitan penyakit (Contoh: menutup mulut bila bersin dan batuk).

(PFK 5.0) Keselamatan

(PFK 5.1) Mengenali sumber yang menyebabkan kemalangan dan bahaya.

(PFK 5.1.1) Mengenal objek atau bahan yang boleh mendatangkan bahaya di rumah dan sekolah. (PFK 5.1.2) Mengenal tingkah laku yang membahayakan berdasarkan cerita yang didengar seperti berlari dengan gunting, cucuk besi ke dalam soket.

(PFK 5.1.3) Mengenal pasti objek atau bahan yang boleh mendatangkan bahaya di lokasi berikut: a. rumah b. sekolah c. taman permainan d. tempat awam

Fizikal dan Estetika

104

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Fokus

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (PFK 5.1.4) Mengenal pasti situasi yang membahayakan seperti lantai licin, banjir, kebakaran, jalan raya. (PFK 5.1.5) Mengenal pasti tingkah laku yang membahayakan berdasarkan pengalaman sendiri seperti berdiri berhampiran rakan yang sedang bermain buaian.

(PFK 5.2) Mengamalkan langkah keselamatan diri.

(PFK 5.2.1) Menyebut nama sendiri, nama ibu atau nama bapa, serta nama prasekolah. (PFK 5.2.2) Menjalankan simulasi semasa menghadapi situasi bahaya dengan bimbingan guru dengan menggunakan langkah-langkah berikut: menjerit, lari dan memberitahu orang dewasa. (PFK 5.2.3) Menjaga keselamatan diri dengan bimbingan. (PFK 5.2.4) Mengamalkan sikap asertif pada situasi yang tidak selamat dengan bimbingan guru.

(PFK 5.2.5) Menyebut nama sendiri, nama ibubapa, nama prasekolah, lokasi tempat tinggal dan nombor telefon keluarga. (PFK 5.2.6) Menjalankan simulasi semasa menghadapi situasi bahaya dengan menggunakan langkah-langkah berikut: menjerit, lari dan memberitahu orang dewasa. (PFK 5.2.7) Memberitahu orang dewasa apabila berlaku kecemasan, kecederaan atau penderaan. (PFK 5.2.8) Mengamalkan sikap asertif pada situasi yang tidak selamat. (PFK 5.2.9) Menyatakan cara menghindari sumber, tempat dan situasi

Fizikal dan Estetika

105

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Fokus

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ yang membahayakan seperti: a. alatan elektrik b. benda tajam c. alatan permainan d. melintas jalan raya e. tempat sunyi f. tempat awam (PFK 5.2.10) Menjaga keselamatan diri. (PFK 5.2.11) Menunjukkan cara yang betul semasa mengendalikan alatan dan bahan yang merbahaya.

(PFK 5.3) Menjaga kehormatan diri.

(PFK 5.3.1) Mengenal anggota sulit dengan bimbingan guru. (PFK 5.3.2) Mengenal sentuhan yang selamat dan tidak selamat.

(PFK 5.3.5) Mengenal anggota sulit. (PFK 5.3.6) Mengenal dan menceritakan tentang contoh sentuhan yang selamat dan tidak selamat. (PFK 5.3.7) Mengamalkan sikap asertif bila menghadapi situasi yang tidak selamat. (PFK 5.3.8) Menceritakan cara mengelak diri daripada orang yang tidak dikenali.

Nota: Anggota sulit yang dirujuk adalah: zakar, (PFK 5.3.3) Mengamalkan sikap asertif faraj, dubur, dengan bimbingan bila menghadapi punggung, payudara situasi yang tidak selamat. dan mulut. (PFK 5.3.4) Mengetahui cara mengelak Contoh tindakan diri daripada orang yang tidak dikenali. asertif adalah mengatakan tidak, lari dan memberitahu orang dewasa bila

Fizikal dan Estetika

106

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Fokus

Standard Kandungan menghadapi situasi yang tidak selamat.

Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+

Nota: 1.

Berlari dengan lakuan yang betul. a. Berlari dengan tangan dihayun bertentangan dengan kaki. b. Berlari di atas bebola kaki. c. Kepala dan mata menghadap ke hadapan. d. Ayun tangan ke hadapan dan belakang. Berjalan dengan lakuan yang betul a. Langkah kaki hendaklah berselang seli dengan pergerakan hayunan tangan. b. Hujung jari kaki hendaklah sentiasa menghadap ke hadapan. c. Mata dan kepala hendaklah sentiasa fokus ke hadapan. Merangkak dengan lakuan yang betul Berketengteng (hop)dengan lakuan yang betul Melompat dengan lakuan yang betul. a. Melompat dengan dua kaki dan mendarat juga dengan dua kaki. b. Semasa mendarat lutut fleksi untuk serap daya. c. Tangan dihayun untuk mendapatkan ketinggian dan jarak. Skip dengan lakuan yang betul a. Melangkah dengan sebelah kaki. b. Lutut diangkat separas pinggang. c. Menapak dan melompat dengan kaki yang sama, diikuti melangkah dengan kaki yang sebelah lagi.

2.

3. 4. 5.

6.

Fizikal dan Estetika

107

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Fizikal dan Estetika

108

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

TUNJANG PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN ESTETIKA KREATIVITI

Fizikal dan Estetika

109

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

TUNJANG: PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN ESTETIKA KREATIVITI (KTI) Selepas mengikuti aktiviti-aktiviti yang berteraskan Tunjang Fizikal dan Estetika, secara khasnya komponen Perkembangan Kreativiti, murid mempunyai pengetahuan dan kemahiran tentang bahan dan teknik dalam penghasilan karya seni, berkebolehan menghasilkan karya kreatif secara bersendirian dan juga secara kumpulan serta berkebolehan untuk apresiasi seni. Aktiviti seni merangkumi seni visual, muzik dan pergerakan kreatif. Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KTI 1.1.1) Mengenal bahan yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu karya contohnya berus dengan bimbingan guru. (KTI 1.1.2) Mengenal bahan yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu karya contohnya berus. (KTI 1.1.3) Memilih pelbagai bahan yang sesuai dalam penghasilan karya. (KTI 1.1.4) Memanipulasi bahan secara kreatif untuk penghasilan karya dengan bimbingan. (KTI 1.1.5) Mewarnakan gambar dalam ruang tertentu.

Seni Visual (KTI (KTI 1.1) Menggunakan 1.0) pengetahuan tentang bahan dan teknik dalam menghasilkan karya seni (Aplikasi seni).

Nota: Guru perlu memperkenalkan warna kepada murid dahulu, rujuk Tunjang Sains dan Teknologi

Fizikal dan Estetika

110

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Fokus

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KTI 1.2.1) Menyurih(trace) rupa geometrik segitiga, bulat, segiempat, bujur. (KTI 1.2.2) Melukis rupa organik (rupa yang tidak mempunyai garisan yang tepat dan selari). Contoh: bunga, awan. (KTI 1.2.3) Menghasilkan karya kreatif yang mudah melalui pelbagai aktiviti menggambar. (KTI 1.2.4) Membuat corak dan rekaan yang mudah melalui pelbagai aktiviti. (KTI 1.2.5) Menghasilkan bentuk binaan yang mudah melalui pelbagai aktiviti. (KTI 1.2.6) Melukis rupa geometrik iaitu segitiga, bulat, segiempat, bujur. (KTI 1.2.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar. (KTI 1.2.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan. (KTI 1.2.9) Menghasilkan bentuk binaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai teknik dengan bimbingan. (KTI 1.2.10) Menghasilkan karya yang menggabungjalinkan pelbagai teknik menggambar. (KTI 1.2.11) Mereka corak bebas dengan menggabungjalinkan pelbagai teknik dalam membuat corak dan rekaan. (KTI 1.2.12) Menggunakan bahan kutipan yang sesuai untuk penghasilan sebuah karya kreatif. (KTI 1.2.13) Menghasilkan kraf traditional yang mudah dengan menggunakan bahan yang sesuai.

(KTI 1.2) Menzahirkan idea kreatif dalam penghasilan karya. (Ekspresi kreatif).

Nota: Guru perlu beri peluang kepada murid menzahirkan idea sendiri untuk berkarya

Fizikal dan Estetika

111

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Fokus

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KTI 1.3.1)Menceritakan dan mempamerkan hasil kerja sendiri. (KTI 1.3.2)Menyatakan pandangan secara lisan hasil kerja sendiri dan rakan. (KTI 1.3.3)Menunjukkan penghargaan hasil kerja sendiri dan rakan seperti menyimpan hasil kerja sendiri . (KTI 1.3.4)Menceritakan dan mempamerkan hasil kerja sendiri. (KTI 1.3.5)Menyatakan pandangan secara lisan hasil kerja sendiri dan rakan. (KTI 1.3.6)Menunjukkan penghargaan terhadap keindahan persekitaran dan alam semula jadi seperti tidak mengotorkan alam sekitar. (KTI 1.3.7)Menghayati benda yang dilihat, disentuh dan didengar.

(KTI 1.3)Menunjukkan apresiasi seni

(KTI 2.0)Muzik

(KTI 2.1) Mengambil bahagian dalam aktiviti menyanyi.

(KTI 2.1.1) Menyanyikan melodi mudah (Contoh. Hmm...La) (KTI 2.1.2) Menyanyi lagu yang mudah dengan iringan muzik.

(KT 2.1.7) Menyanyikan melodi. (KTI 2.1.8) Menyanyi lagu dengan iringan muzik. (KTI 2.1.9) Menyanyi lagu mengikut tempo. (KTI 2.1.10) Menyanyi dengan sebutan yang jelas. (KTI 2.1.11) Menyanyi mengikut mud lagu (iaitu: riang dan bersemangat). (KTI 2.1.12) Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi.

Nota: Lagu yang dipilih perlulah sesuai dengan umur dan kematangan murid.

(KTI 2.1.3) Menyanyi lagu yang mudah mengikut tempo (iaitu: cepat dan lambat). (KTI 2.1.4) Menyanyi lagu yang mudah dengan sebutan jelas. (KTI 2.1.5) Menyanyi lagu yang mudah dengan perasaan dan ekspresi.

Fizikal dan Estetika

112

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Fokus

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KTI 2.1.6) Menyanyi lagu yang mudah dengan gerakan. (KTI 2.1.13) Menyanyi dengan gerakan.

(KTI 2.2) Mengambil bahagian dalam aktiviti memainkan perkusi.

(KTI 2.2.1) Mengecam bunyi perkusi dan menamakan jenis alat yang dibunyikan. (Contoh: castenat, kerincing, marakas, drum) (KTI 2.2.2) Menghasilkan bunyi perkusi badan. (hentak kaki, tepuk tangan, petik jari) (KTI 2.2.3) Memainkan perkusi dengan iringan muzik dengan bimbingan.

(KTI 2.2.4) Memainkan perkusi dengan ekspresi yang sesuai (kuat-lembut). (KTI 2.2.5) Memainkan perkusi dengan beat yang konstan. (KTI 2.2.6) Memainkan perkusi mengikut tempo (laju-lambat) (KTI 2.2.7) Memainkan perkusi dengan iringan muzik. (KTI 2.2.8) Memainkan perkusi mengiringi muzik.

(KTI 2.3) Mengambil bahagian dalam aktiviti penerokaan bunyi.

(KTI 2.3.1) Meneroka bunyi menerusi bahan atau objek improvisasi dengan bimbingan (penerokaan melibatkan bunyi, irama, kesan bunyi dll) (KTI 2.3.2) Memainkan alat improvisasi bagi mengiringi nyanyian dengan bimbingan guru.

(KIT 2.3.3) Meneroka bunyi menerusi bahan atau objek improvisasi. (KTI 2.3.4) Memainkan alat improvisasi bagi menghasilkan muzik atau mengiringi nyanyian. (KTI 2.3.5) Menghasilkan bunyi untuk memberi kesan kepada situasi (contoh: cerita, puisi)

Nota: Bahan improvisasi bukan alat muzik tetapi menghasilan muzik, contohnya tempurung

Fizikal dan Estetika

113

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Fokus

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KTI 2.4.1) Membuat gerakan anggota badan mengikut lirik lagu. (KTI 2.4.2) Menggerakkan anggota badan secara kreatif mengikut muzik dengan bimbingan guru. (KTI 2.4.3) Mengenal elemen muzik dengan bimbingan: kuat lembut (dinamik) cepat lambat (tempo) tinggi rendah (pic) panjang pendek (irama) sedih gembira bersemangat (mud) (KTI 2.4.4) Menyatakan perasaan terhadap muzik yang didengar. (KTI 2.4.5) Membuat pergerakan bebas mengikut muzik. (KTI 2.4.6) Menggerakkan anggota badan secara kreatif mengikut muzik untuk meneroka ruang. (KTI 2.4.7) Menggerakkan anggota badan secara kreatif mengikut muzik meggunakan alat seperti riben, gelung rotan, tali. (KTI 2.4.8) Mengenal elemen muzik: kuat lembut cepat lambat tinggi rendah panjang pendek sedih gembira - bersemangat (KTI 2.4.9) Mengenal elemen dan alat muzik(had kepada gendang, alat bertali) dalam muzik yang diperdengarkan. (KTI 2.4.10) Bercerita(talk about) tentang muzik yang diperdengarkan.

(KTI 2.4) Menunjukkan apresiasi Muzik

Fizikal dan Estetika

114

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Fokus

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KTI 2.4.11)Mengenali lagu dan muzik dari pelbagai budaya di Malaysia.

(KTI 3.0) Drama & Gerakan Kreatif

(KTI 3.1)Mengambil bahagian dalam drama dan gerakan kreatif.

(KT 3.1.1) Main peranan mengikut imaginasi dengan bimbingan. (KT 3.1.2) Berlakon dengan menggunakan props contoh scarf, pakaian seragam, puppet dengan bimbingan guru.

(KT 3.1.5) Main peranan mengikut imaginasi. (KT 3.1.6) Berlakon dengan menggunakan props. (KT 3.1.7) Bergerak secara kreatif untuk menunjukkan elemen ruang, masa dan tenaga. (KT 3.1.8) Mengenal dan mengambil bahagian dalam tarian daripada budaya Malaysia yang berlainan.

Nota:Guru perlu memberi peluang kepada murid untuk menunjukkan ekspresi diri menerusi pergerakan kreatif dan drama.

(KT 3.1.3) Bergerak secara kreatif untuk menunjukkan elemen ruang, masa dan tenaga dengan bimbingan. (KT 3.1.4) Mengenal tarian daripada pelbagai budaya Malaysia.

Nota: 1. Contoh aktiviti menggambar yang sesuai untuk murid adalah seperti berikut: o Untuk murid 4+: lukisan, catan, kolaj, cetakan, resis, gosokan, percikan, gurisan, capan, mozek. o Untuk murid 5+: lukisan, catan, kolaj, montaj, cetakan, resis, gosokan, stesilan, percikan, gurisan, capan, mozek.

Fizikal dan Estetika

115

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

2. Contoh aktiviti membuat corak dan rekaan yang sesuai untuk murid adalah seperti berikut: o Untuk murid 4+: ikatan dan celupan (tie and dye), tiupan, titisan, renjisan, percikan, lukisan, catan, cetakan, capan, resis, kolaj. o Untuk murid 5+: pualaman, ikatan dan celupan, tiupan, titisan, renjisan, percikan, lukisan, catan, cetakan, capan, lipatan dan guntingan, resis, kolaj 3. Contoh aktiviti bentuk binaan yang sesuai untuk murid adalah seperti berikut: o Untuk murid 4+: mobail, model, boneka, topeng mata. o Untuk murid 5+: mobail, stabail, model, diorama, boneka, topeng muka, origami

Fizikal dan Estetika

116

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI AWAL SAINS DAN AWAL MATEMATIK

Sains dan Teknologi

117

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

TUNJANG KURIKULUM: SAINS DAN TEKNOLOGI (ST) AWAL SAINS DAN AWAL MATEMATIK Selepas mengikuti aktiviti-aktiviti yang berteraskan tunjang Sains dan Teknolog i- Awal Sains dan Awal Matematik, murid boleh menjalankan penyiasatan mudah dengan bimbingan, mempraktiskan kemahiran proses sains asas, mempraktiskan penaakulan dalam penerokaan yang mudah, serta mempertingkatkan sikap ingin tahu.

Fokus

Standard Kandungan (ST 1.1) Mempamerkan sikap saintifik. (ST 2.1) Membuat pemerhatian ke atas objek dan fenomena alam di persekitaran.

(ST 1.0) Sikap saintifik

Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 1.1.1) Menunjukkan sikap sistematik, (ST 1.1.2) Menunjukkan sikap sistematik, bekerjasama, bertanggungjawab dengan bekerjasama, bertanggungjawab. bimbingan. (ST 2.1.1) Memerhati and mengenal warna-warna di persekitaran. (ST 2.1.2) Memerhati dan mengenal bentuk-bentuk di persekitaran dengan bimbingan. (ST 2.1.3) Memerhati objek-objek di persekitaran dan mengenalpasti saiz (besar dan kecil). (ST 2.1.4) Memerhati dan bercerita secara verbal tentang pemerhatian yang telah dibuat. (ST 2.1.5) Memerhati perubahan warnawarna di persekitaran (Contoh: perubahan warna daun pada musim berlainan; perubahan warna awan pada cuaca berlainan). (ST 2.1.6) Memerhati dan mengenalpasti bentuk-bentuk di persekitaran. (ST 2.1.7) Memerhati objek-objek di persekitaran dan mengenal saiz (besar, kecil, panjang, pendek, tinggi, rendah, tebal, nipis). (ST 2.1.8) Memerhati dan merekod pemerhatian dalam tulisan yang mudah dengan bimbingan.

(ST 2.0) Kemahiran Saintifik

Sains dan Teknologi

118

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Fokus

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 2.1.9) Memerhati dan merekod pemerhatian dalam bentuk lukisan. (ST 2.1.10) Memerhati dan menyatakan kesamaan dan perbezaan antara objekobjek yang diperhatikan (Contoh objekobjek: butang yang berlainan corak; pasir basah dan pasir kering; pasir dan lumpur; batu dan pasir).

(ST 2.2) Membuat pengukuran menggunakan unit bukan piawai.

(ST 2.2.1) Membandingkan panjang objek (lebih panjang, lebih pendek).

(ST 2.2.2) Membandingkan berat objek (lebih berat, lebih ringan). (ST 2.2.3) Membandingkan ketebalan objek (lebih tebal, lebih nipis). (ST 2.2.4) Mengukur panjang dan tinggi objek menggunakan unit bukan piawai (Contoh unit bukan piawai: jengkal, tapak kaki, straw, buku).

(ST 2.3) Membanding dan mengelaskan objek.

(ST 2.3.1) Membanding dan mengumpulkan objek-objek mengikut satu ciri: a. Warna b. Bentuk (ST 2.3.2) Membanding dan mengasingkan makanan mengikut rasa (manis, masam, masin).

(ST 2.3.3) Membanding dan mengumpulkan objek-objek mengikut satu ciri: a. Saiz (besar dan kecil, panjang dan pendek) b. Tekstur (licin dan kasar) c. Berat (berat dan ringan)

Sains dan Teknologi

119

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Fokus

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 2.3.4) Mengumpulkan objek-objek yang mempunyai dua ciri yang sama: a. Warna dan bentuk b. Saiz dan bentuk (Contoh: segitiga hijau, bulat kecil) (ST 2.3.5) Mengasingkan makanan mengikut rasa (manis, masam, masin, pahit, tawar). (ST 2.3.6) Mengumpulkan objek-objek mengikut bau. (Contoh objek: belacan, ikan kering, sabun, daun pandan). (ST 2.3.7) Menyatakan ciri sepunya untuk setiap pengelasan yang telah dibuat dengan bimbingan. (ST 2.3.8) Membanding dan mengumpulkan objek mengikut ciri yang dikenalpasti (Contoh objek: pakaian seragam mengikut jenis pekerjaan; pakaian tradisional mengikut kaum; kenderaan mengikut bilangan roda).

Sains dan Teknologi

120

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Fokus

Standard Kandungan (ST 2.4) Membuat ramalan berdasarkan pengalaman lepas. Nota: Membuat ramalan adalah menggunakan bukti dan pengalaman yang lepas untuk menyatakan apa yang mungkin berlaku. (ST 2.5) Menyelesaikan masalah kehidupan harian secara handson.

Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 2.4.1) Membuat ramalan tentang (ST 2.4.2) Membuat ramalan apa yang cuaca (Contoh: bila kelihatan awan akan berlaku berdasarkan pengalaman mendung, hari akan hujan). lepas (Contoh aktiviti: Objek mana yang akan tenggelam dan timbul. Bola mana yang akan menurun cerun dengan lebih cepat).

(ST 2.5.1) Menjalankan aktiviti untuk menyelesaikan masalah harian yang mudah seperti: Menyejukkan minuman yang panas

(ST 2.5.2) Menjalankan aktiviti untuk menyelesaikan masalah harian. (Contoh aktiviti: Mengeringkan baju yang basah Membuatkan objek yang tenggelam supaya timbul dan sebaliknya Membersihkan air yang kotor menggunakan pasir). (ST 3.1.2) Mengenalpasti bahagian tubuh badan (lidah, pipi, dagu, dahi, kening, bibir, dada, perut, bahu, siku, lutut, paha, betis, pusat, tumit, kuku).

(ST 3.0) Menyiasat Alam Hidupan

(ST 3.1) Memperoleh pengetahuan asas tentang bahagian badan.

(ST 3.1.1) Mengenalpasti bahagian tubuh badan utama (kepala, mata, hidung, mulut, gigi, telinga, rambut, kaki, jari, tangan).

Sains dan Teknologi

121

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Fokus

Standard Kandungan Nota: Murid tidak perlu mengeja nama bahagian badan yang disenaraikan. (ST 3.2) Meneroka alam sekitar menggunakan organ deria.

Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 3.1.3) Mengenal pasti organ deria (mata, hidung, telinga, lidah, kulit) dan menyatakan fungsi setiap organ deria ini.

(ST 3.2.1) Menggunakan deria berikut dalam penerokaan alam persekitaran secara terbimbing: a. penglihatan b. pendengaran c. sentuhan d. hidu

(ST 3.2.2) Menggunakan deria berikut dalam penerokaan alam persekitaran secara terbuka: a. penglihatan b. pendengaran c. sentuhan d. hidu

(ST 3.3) Meneroka bahagian-bahagian tumbuhan iaitu daun, bunga, buah serta pertumbuhan anak benih.

(ST 3.3.1) Membandingkan daun berdasarkan ciri berikut: a. bentuk b. saiz c. warna. (ST 3.3.2) Membandingkan bunga berdasarkan ciri berikut: a. warna b. saiz c. bau (ST 3.3.3) Memerhati dan bercerita tentang sayur-sayuran dan buah-buahan yang biasa dijumpai.

(ST 3.3.5) Memerhati dan mengumpulkan daun daripada persekitaran sekolah dan kediaman mengikut ciri berikut: a. warna b. saiz c. tekstur d. bentuk e. urat daun (ST 3.3.6) Memerhati dan mengumpulkan bunga daripada persekitaran sekolah dan kediaman mereka mengikut ciri berikut: a. warna b. saiz

Sains dan Teknologi

122

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Fokus

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 3.3.4) Memerhati dan bercerita (Nota: Perekodan boleh dibuat melalui dengan bimbingan tentang percambahan lukisan dan bukan menggunakan bunga biji benih dan pertumbuhan anak benih. yang sebenar) (ST 3.3.7) Memerhati dan mengumpulkan sayur-sayuran mengikut ciri berikut: a. warna daun b. berbiji (ST 3.3.8) Memerhati dan mengumpulkan buah-buahan yang biasa dijumpai mengikut ciri warna dan berbiji (ST 3.3.9) Memerhati dan merekodkan proses percambahan biji benih dan pertumbuhan anak benih dari segi ketinggian dan pertambahan daun dengan bimbingan.

(ST 3.4) Menjalankan penerokaan ke atas ciri, habitat, cara pergerakan, jenis makanan, kitaran hidup haiwan jinak yang biasa dijumpai.

(ST 3.4.1) Menamakan haiwan yang biasa dijumpai (dalam kehidupan harian, dijumpa dalam buku, ditayangkan melalui program television dll). (ST 3.4.2) Mengecam bunyi haiwan yang biasa dijumpai. (ST 3.4.3) Memerhati dan meniru pergerakan haiwan (Contoh pergerakan:

(ST 3.4.4) Memerhati ikan dalam akuarium dan menceritakan tentang saiz dan warna ikan. (ST 3.4.5) Mengecam tempat tinggal haiwan (Contoh: kucing-rumah, ayamreban, itik-kolam, lembu-padang, kerbausawah, katak-air dan darat, ikan-air, burung-pokok).

Sains dan Teknologi

123

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Fokus

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ terbang, melompat, merangkak, berjalan, (ST 3.4.6) Mengumpulkan haiwan menyusur, berenang). mengikut habitatnya. (ST 3.4.7) Membandingkan dan mengumpulkan haiwan mengikut makanan utamanya (Contohnya: haiwan yang makan daging, haiwan yang makan tumbuh-tumbuhan). (ST 3.4.8) Memerhati dan menceritakan kitaran hidup haiwan yang biasa dijumpai.

(ST 4.0) Menyiasat Alam Bahan

(ST 4.1) Meneroka sifat umum bahan. Nota: Perekodan boleh dilakukan dalam bentuk gambar atau lukisan.

(ST 4.1.1) Memerhati dan mengumpulkan objek kepada yang tenggelam dan timbul.

(ST 4.1.2) Memerhati proses perubahan keadaan air daripada ais kepada air dan wap air. (ST 4.1.3) Mengasingkan bahan kepada yang boleh larut dalam air dan yang tidak boleh larut dalam air (Contoh: garam dan gula larut dalam air, pasir tidak larut dalam air) (ST 4.1.4) Mengasingkan bahan kepada yang boleh menyerap air dan yang tidak boleh menyerap air (Contoh: kapas menyerap air, kertas meyerap air, kepingan plastik tidak menyerap air). (ST 4.1.5) Menjalankan penyiasatan terbimbing kesan magnet ke atas objek.

Sains dan Teknologi

124

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Fokus

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 4.1.6) Menjalankan penyiasatan terbimbing tindakan magnet ke atas magnet lain. (ST 4.1.7) Membanding dan membezakan tekstur bahan (Contoh: pasir kering dengan pasir basah; permukaan yang licin dengan permukaan yang kasar).

(ST 5.0) Menyiasat Alam Fizikal

(ST 5.1) Meneroka fenomena alam yang biasa dijumpai seperti cuaca, pelangi dan bayangbayang.

(ST 5.1.1) Menghasilkan bayang-bayang menggunakan pelbagai objek.

(ST 5.1.2) Memerhati dan menceritakan bentuk dan warna awan pada cuaca yang berbeza (Contoh: awan pada hari panas, cuaca mendung, cuaca berangin dan hari hendak hujan). (ST 5.1.3) Membandingkan aktiviti yang biasa dijalankan dalam cuaca yang berbeza. (ST 5.1.4) Menjalankan aktivtiti membentuk pelangi. (ST 5.1.5) Memerhati dan merekod bayang-bayang objek pada waktu berbeza dalam sehari. (ST 5.1.6) Membandingkan panjang bayang-bayang setiap murid pada masa yang sama.

Sains dan Teknologi

125

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Fokus

Standard Kandungan (ST 6.1) Memadankan objek 1:1.

(ST 6.0) Pengalaman Pranombor

Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 6.1.1) Memadankan objek berpasangan yang sama seperti kasut, sarung tangan. (ST 6.1.2) Memadankan objek berpasangan yang tidak sama seperti cawan dan piring, kasut dengan sarung kaki. (ST 6.1.3) Memadankan dua kumpulan objek yang mempunyai bilangan: a. sama b. tidak sama. (matching equal and unequal groups) . (ST 6.2.1) Membandingkan dua kumpulan objek untuk menyatakan sama banyak, lebih atau kurang.

(ST 6.2) Membandingkan kuantiti objek.

(ST 6.3) Membuat seriasi mengikut satu ciri.

(ST 6.3.1) Menyusun objek mengikut kriteria berikut: a. Kecil ke besar b. Pendek ke panjang c. Rendah ke tinggi d. Nipis ke tebal dan sebaliknya

Sains dan Teknologi

126

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Fokus

Standard Kandungan (ST 6.4) Mengecam corak berulang dan membina pola.

Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 6.4.1) Mengecam corak berulang di (ST 6.4.3) Mengecam corak berulang di persekitaran dengan bimbingan. persekitaran. (ST 6.4.2) Meniru corak berulang menggunakan objek seperti blok, manik. (ST 6.4.4) Melengkapkan corak berulang yang diberi. (ST 6.4.5) Membina corak berulang mengikut kreativiti sendiri menggunakan bahan yang disediakan dan menyatakan coraknya.

(ST 7.0) Konsep Nombor

(ST 7.1) Memahami nombor 1-10

(ST 7.1.1) Menyebut nama nombor 1 hingga10 (rote counting). (ST 7.1.2) Memadankan angka 1 hingga 10 dengan nama nombor secara lisan. (Contoh: 2 dua) (ST 7.1.3) Membilang objek 1 - 10. (ST 7.1.4) Menggunakan bentuk seperti titik untuk mewakili bilangan objek. (ST 7.1.5) Memadankan angka 1 -10 dengan bilangan objek yang betul. (ST 7.1.6) Menyurih angka 1-10.

(ST 7.1.7) Membilang secara menaik 110 dan menurun 10 -1. (ST 7.1.8) Menulis nombor 1-10 mengikut cara yang betul.

Sains dan Teknologi

127

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Fokus

Standard Kandungan (ST 7.2) Mengetahui sifar

Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 7.2.1) Menulis angka sifar. (ST 7.2.2) Menyebut sifar. (ST 7.2.3) Mengetahui maksud sifar (Sifar adalah kosong/tiada nilai).

(ST 7.3) Memahami nombor 10-20.

(ST 7.3.1) Membilang terus dari 10 hingga ke 20 (counting on) (ST 7.3.2) Membandingkan: - 10 dengan 11 (11 adalah 1 lebih daripada 10) - 12 dengan 13 (13 adalah 1 lebih daripada 12) dan seterusnya (ST 7.3.3) Menulis 10-20.

(ST 7.4) Memahami siri 20, 30, 40 dan 50. (ST 8.0) Operasi Nombor (ST 8.1) Memahami operasi tambah dalam lingkungan 10. (Nota: Operasi tambah adalah gabungan dua set objek)

(ST 7.4.1) Membilang sepuluh sepuluh.

(ST 8.1.1) Menyatakan hasil tambah dua himpunan objek. (ST 8.1.2) Menyatakan hasil tambah dengan membilang terus dari suatu nombor sehingga nilai 10 (Counting all and Counting on)

Sains dan Teknologi

128

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Fokus

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 8.1.3) Menggunakan bahasa harian untuk menerangkan operasi tambah. (Contoh: Dua ekor ikan ditambah dengan dua ekor ikan lagi menjadi empat ekor ikan). (ST 8.1.4) Menulis ayat matematik dengan menggunakan simbol tambah (+) dan sama dengan (=). (ST 8.1.5) Menyatakan ayat matematik operasi tambah secara lisan. (Contoh ayat matematik: (2+2=4) dibaca sebagai dua tambah dua sama dengan empat) (ST 8.1.6) Menyelesaikan masalah operasi tambah menggunakan objek konkrit (solve number stories). (ST 8.1.7) Menceritakan situasi yang melibatkan operasi tambah dalam bahasa harian dengan bimbingan guru.

(ST 8.2) Memahami operasi tolak dalam lingkungan 10.

(ST 8.2.1)Mengeluarkan objek dari himpunan dan membilang baki. (ST 8.2.2) Menggunakan bahasa harian untuk menerangkan operasi tolak. Contoh: Ambil dua gula-gula daripada

Sains dan Teknologi

129

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Fokus

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ empat gula-gula tinggal dua gula-gula. (ST 8.2.3)Menulis ayat matematik dengan menggunakan simbol tolak (-) dan sama dengan (=). (ST 8.2.4) Menyatakan ayat matematik operasi tolak secara lisan. Contoh: Ayat Matematik (4-2=2) dibaca sebagai empat tolak dua sama dengan dua. (ST 8.2.5) Menyelesaikan masalah operasi tolak menggunakan objek konkrit. (solve number stories) (ST 8.2.6) Menceritakan situasi yang melibatkan operasi tolak dalam bahasa harian.

(ST 9.0) Nilai wang

(ST 9.1) Mengecam duit yang berlainan nilai.

(ST 9.1.1) Mengecam duit yang berlainan nilai. (ST 9.1.2) Menyusun nilai wang mengikut tertib/urutan. (ST 9.1.3) Memberi jumlah wang (duit siling) yang tepat dalam simulasi jual-beli.

Sains dan Teknologi

130

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Fokus

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 10.1.1) Menyusun peristiwa mengikut urutan masa. (ST 10.1.2) Menyatakan waktu untuk menjalankan sesuatu aktiviti (pagi, petang, malam). (ST 10.1.3) Menyatakan waktu untuk menjalankan sesuatu aktiviti (Contoh: jam 7 pagi, jam 12 tengah hari). (ST 10.1.4) Menyatakan hari dalam seminggu mengikut urutan (Contoh: Isnin, Selasa). (ST 10.1.5) Bercerita tentang peristiwa yang telah berlaku semalam, sedang berlaku hari ini dan akan berlaku hari esok. (ST 10.1.6) Menyatakan nama bulan dalam setahun.

(ST 10.0) Konsep Waktu

(ST 10.1) Memahami waktu dalam konteks kehidupan seharian.

(ST 11.0) Bentuk dan Ruang

(ST 11.1) Mengetahui kedudukan objek dalam ruang.

(ST 11.1.1) Menyatakan kedudukan sesuatu objek dalam ruang (depan, belakang, atas, bawah, luar, dalam).

(ST 11.1.2) Mengenalpasti anggota badan kiri dan kanan. (ST 11.1.3 )Meletakkan objek pada kedudukan yang diarahkan.

(ST 11.2) Mengetahui bentuk yang biasa dijumpai di persekitaran.

(ST 11.2.1) Mengecam bentuk segitiga, bulat, segi empat yang terdapat di persekitaran.

(ST 11.2.2) Mengecam bentuk segitiga, bulat, segi empat tepat dan segi empat sama. (ST 11.2.3) Membuat binaan untuk menghasilkan kuboid daripada bongkah.

Sains dan Teknologi

131

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Fokus

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (ST 12.1.1) Membina penghubung antara dua objek/binaan dan memberi alasan mengapa penghubung itu dipilih (ST 12.2.1) Membina satu lingkungan yang lengkap. (ST 12.3.1) Membuat pelbagai binaan mengikut kreativiti sendiri dan menceritakan binaannya dengan bimbingan. (ST 12.3.2) Membuat pelbagai binaan menggunakan pelbagai bahan mengikut kreativiti sendiri dan menceritakan pembinaanya (Contoh bahan: blok, pasir). (ST 12.3.3) Meneroka cara untuk membina struktur yang kuat dan kukuh.

(ST 12.0) Pembinaan(const ruction)

(ST 12.1) Membina penghubung antara dua objek. (ST 12.2) Membina lingkungan. (ST 12.3) Membuat pelbagai binaan mengikut kreativiti sendiri.

(ST 13.0) Penggunaan ICT

(ST 13.1) Menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi secara accountable dan beretika.

(ST 13.1.1) Mengenalpasti bahagianbahagian komputer (monitor, tetikus, papan kekunci, unit sistem). (ST 13.1.2) Menghidupkan komputer (switch ON) dan menutup komputer (switch OFF, shut down) menggunakan urutan yang betul dengan bimbingan guru. (ST 13.1.3) Menggunakan tetikus untuk klik dan dwi klik (double click). (ST 13.1.4) Bersikap positif dalam

Sains dan Teknologi

132

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Fokus

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ menggunakan ICT. (ST 13.1.5) Bekerjasama dengan kawan dalam bilik darjah semasa menggunakan komputer.

(ST 13.2)Memilih dan mengaplikasikan sumber ICT yang sesuai.

(ST 13.2.1) Menggunakan perisian melukis dan mewarna untuk membuat gambar menggunakan bentuk asas dan warna.

(ST 13.3) Menggunakan ICT untuk meningkatkan pembelajaran.

(ST 13.3.) Menggunakan CD dan VCD untuk memperoleh pengetahuan dan kemahiran.

Nota: 1) Konsep nombor mempunyai tiga aspek: a) Ordinal, iaitu kedudukan, tertib o Contoh: Nombor 1 adalah tempat pertama, nombor 2 adalah tempat kedua b) Kardinal, iaitu nilai o Contoh: 2 adalah lebih besar daripada 1 c) Nominal, iaitu nama o Contoh: 1 dibaca sebagai satu, 2 dibaca sebagai dua d) Nombor: berapa banyak

Sains dan Teknologi

133

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

2) Perbezaaan antara angka dan nombor. a. Angka adalah simbol, 1,2,3 b. Nama nombor: satu, dua, tiga

Sains dan Teknologi

134

Kurikulum Prasekolah Kebangsaan

TUNJANG KEMANUSIAAN

Kemanusiaan

135

Kurikulum Prasekolah Kebangsaan

TUNJANG KEMANUSIAAN (KM) Selepas mengikuti aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan tunjang Kemanusian, murid akan lebih memahami diri sendiri, hubungan antara diri dengan keluarga, rakan, komuniti dan alam semula jadi. Murid juga akan menyedari tanggungjawab diri dalam perhubungan-perhubungan ini dan seterusnya melaksanakan tanggungjawab ini. Pada masa yang sama murid akan lebih memahami budaya dan tradisi pelbagai kaum di Malaysia dan seterusnya melibatkan diri dalam aktiviti dan perayaan komuniti pelbagai kaum. Fokus Standard Kandungan Diri (KM 1.1) Mengetahui tentang latar belakang/ sejarah diri sendiri Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KM 1.1.1) Menceritakan tentang diri sendiri dengan bimbingan (contoh: nama, umur, jantina). (KM 1.1.2) Menceritakan tentang diri sendiri (contoh: nama, umur, jantina, bangsa, hobi). (KM 1.1.3) Menceritakan pertumbuhan dan keperluan diri sejak lahir.

(KM 1.0) Saya

(KM 1.2) Mengetahui kebolehan diri

(KM 1.2.1) Menyatakan kebolehan diri sendiri dengan bimbingan.

(KM 1.2.2) Menyatakan kebolehan diri sendiri. (KM 1.2.3) Mengenal kekurangan diri sendiri. Nota: Guru perlu memberi sokongan moral kepada murid untuk mengurangkan kesan negatif yang mungkin timbul hasil perbincangan kekurangan diri sendiri.

Kemanusiaan

136

Kurikulum Prasekolah Kebangsaan

Fokus

Standard Kandungan (KM 1.3) Mengetahui hak diri sendiri

Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KM 1.3.1) Menyatakan hak kanak-kanak dengan bimbingan. (KM 1.3.2) Menyatakan hak kanakkanak. (KM 1.3.3) Menyatakan tanggungjawab diri sebagai seorang murid, anak dan rakan.

(KM 2.0) Saya (KM 2.1) Mengetahui keluarga terdekat dan Keluarga (datuk, nenek, ibu, bapa, adik beradik).

(KM 2.1.1) Menyebut gelaran ahli keluarga terdekat iaitu: datuk, nenek, ibu, bapa, abang, kakak, adik.

(KM 2.1.2) Menceritakan salasilah keluarga terdekat. (KM 2.1.3) Menceritakan peranan dan tanggungjawab ahli keluarga (ikut situasi keluarga).

(KM 2.2) Mengetahui rumah kediaman diri.

(KM 2.2.1) Bercerita dengan bimbingan tentang rumah kediaman sendiri.

(KM 2.2.2) Bercerita tentang rumah kediaman sendiri.

(KM 3.0) Saya dan Rakan

(KM 3.1) Mengetahui tentang rakan.

(KM 3.1.1) Bercerita dengan bimbingan tentang rakan.

(KM 3.1.2) Bercerita tentang rakan.

(KM 4.0) Saya (KM 4.1) Mengetahui sekolah saya dan Sekolah

(KM 4.1.1) Menyebut nama sekolah dengan bimbingan. (KM 4.1.2) Menyebut nama guru kelas dan ketua kelas dengan bimbingan.

(KM 4.1.4) Menyebut nama sekolah. (KM 4.1.5) Menyebut nama guru kelas dan ketua kelas.

Kemanusiaan

137

Kurikulum Prasekolah Kebangsaan

Fokus

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KM 4.1.3) Menjalankan tanggungjawab sebagai ahli kelas seperti: Mematuhi peraturan kelas. Menjaga kebersihan sekolah. Meletakkan barangan ke tempat asalnya. (KM 4.1.6) Menjalankan tanggungjawab sebagai ahli kelas seperti: Mematuhi peraturan kelas. Menjaga kebersihan sekolah. Meletakkan barangan ke tempat asalnya. (KM 5.1.3) Menyatakan faedah berkawan. (KM 5.1.4) Bergaul mesra dan tolong menolong. (KM 5.1.5) Mengamalkan sikap tolong menolong dalam masyarakat setempat.

(KM 5.0) Saya (KM 5.1) Mengamalkan dan Komuniti semangat bermasyarakat

(KM 5.1.1) Bergaul mesra dan tolong menolong dengan bimbingan. (KM 5.1.2) Mengamalkan sikap tolong menolong dalam masyarakat setempat dengan bimbingan.

(KM 5.2) Mengenali ahli komuniti. (KM 5.3) Menyambut perayaan mengikut kaum di masyarakat Malaysia.

(KM 5.2.1) Menyatakan kaum dalam masyarakat setempat. (KM 5.3.1) Menyatakan perayaan yang terdapat di Malaysia (Contoh: Hari Raya, Tahun Baru Cina, Deepavali, Hari Gawai, Hari Keamatan, Krismas)

(KM 5.2.2) Menyatakan kaum di Malaysia. (KM 5.3.2) Melibatkan diri dalam aktiviti menyambut perayaan masyarakat Malaysia. (KM 5.3.3) Menceritakan pengalaman semasa menyambut perayaan.

Kemanusiaan

138

Kurikulum Prasekolah Kebangsaan

Fokus

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KM 6.1.1) Melahirkan perasaan terhadap unsur-unsur keindahan alam secara lisan dan perlakuan. (KM 6.1.2) Mengecam bunyi dalam alam sekitar semula jadi seperti bunyi air, angin, haiwan. (KM 6.1.3) Bercerita tentang pengalaman yang diperolehi melalui deria serta perasaan semasa berada di alam sekitar seperti pantai, ladang, air terjun, taman, hutan, sungai. (KM 6.1.4) Memerhati dan menceritakan perubahan di alam persekitaran seperti: Pertumbuhan dan pereputan pokok. Perubahan cuaca

(KM 6.0) Saya (KM 6.1) Menghayati dan Alam Sekitar keindahan alam sekitar.

(KM 6.2) Memahami perhubungan antara manusia dan alam sekitar.

(KM 6.2.1) Bercerita dengan bimbingan guru tentang kepentingan air dan matahari kepada kehidupan manusia.

(KM 6.2.2) Bercerita dengan bimbingan guru tentang kepentingan air, udara dan matahari kepada hidupan di dunia. (KM 6.2.3) Bercerita tentang alam sekitar sebagai sumber kepada pelbagai vahan kegunaan manusia (Contoh: daun mengkuang, daun pisang, kelapa).

(KM 6.3) Menjaga alam sekitar.

(KM 6.3.1) Mewujudkan keceriaan dan keindahan alam dengan bimbingan (Contoh: menanam bunga).

(KM 6.3.3) Bercerita tentang kepentingan menjaga alam sekitar. (KM 6.3.4) Menjauhi diri daripada tempat-tempat yang telah tercemar.

Kemanusiaan

139

Kurikulum Prasekolah Kebangsaan

Fokus

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KM 6.3.2) Mengamalkan tabiat tidak mencemarkan alam semula jadi dengan bimbingan guru. (KM 6.3.5)Bercerita tentang kesan pencemaran udara dan air kepada manusia. (KM 6.3.6) Menyatakan cara mengelakkan pencemaran alam sekitar. (KM 6.3.7) Menjalankan aktiviti kitar semula. (KM 6.3.8) Mewujudkan keceriaan dan keindahan alam (Contoh: bina taman). (KM 6.3.9) Mengamalkan tabiat tidak mencemarkan alam semula jadi.

(KM 7.0) Saya (KM 7.1) Mengenal dan Warisan pakaian tradisional masyarakat Budaya Malaysia. (KM 7.2) Menghayati lagu dan muzik pelbagai kaum Malaysia.

(KM 7.1.1) Bercerita tentang pakaian masyarakat Malaysia di persekitaran.

(KM 7.1.2) Bercerita tentang pakaian pelbagai kaum dalam masyarakat Malaysia.

(KM 7.2.1) Menyanyikan lagu kanakkanak yang berkaitan dengan budaya masyarakat Malaysia (lagu dengan lirik yang mudah) (KM 7.2.2) Melibatkan diri dalam tarian tradisional pelbagai kaum masyarakat Malaysia.

(KM 7.2.3 )Menyanyikan lagu kanakkanak yang berkaitan dengan budaya masyarakat Malaysia. (KM 7.2.4) Mengenal alat muzik tradisional pelbagai kaum.

Kemanusiaan

140

Kurikulum Prasekolah Kebangsaan

Fokus

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KM 7.2.5) Melibatkan diri dalam tarian tradisional yang mudah dari pelbagai kaum masyarakat Malaysia.

(KM 7.3) Mengenal permainan tradisional pelbagai kaum Malaysia. (KM 7.4) Mengenal seni dan kraf tradisional pelbagai kaum Malaysia. (KM 7.5) Mengenal peralatan tradisional pelbagai kaum Malaysia. (KM 7.6) Mengenal makanan tradisional pelbagai kaum Malaysia.

(KM 7.3.1) Bermain permainan tradisional pelbagai kaum masyarakat Malaysia. (yang mudah)

(KM 7.3.2) Bermain permainan tradisional masyarakat pelbagai kaum masyarakat Malaysia.

(KM 7.4.1) Mengenal pelbagai jenis seni dan kraftangan dan peralatan berunsur budaya pelbagai kaum masyarakat Malaysia. (yang mudah) (KM 7.5.1) Mengenal pelbagai peralatan berunsur budaya masyarakat Malaysia di persekitaran.

(KM 7.4.2) Mengenal pelbagai jenis seni dan kraftangan berunsur budaya pelbagai kaum masyarakat Malaysia.

(KM 7.5.2) Mengenal pelbagai peralatan berunsur budaya pelbagai kaum masyarakat Malaysia.

(KM 7.6.1) Mengecam makanan tradisional pelbagai kaum masyarakat Malaysia.

(KM 7.6.2) Menyediakan makanan tradisional (Contoh: onde-onde, lempeng pisang, cucur udang, jemput-jemput pisang, popiah, dumpling). (KM 7.6.3) Mencuba cara makan pelbagai kaum.

(KM 7.7) Mendengar cerita rakyat pelbagai kaum Malaysia.

(KM 7.7.1) Mendengar cerita rakyat pelbagai kaum di komuniti setempat.

(KM 7.7.2) Mendengar cerita rakyat pelbagai kaum di masyarakat Malaysia.

Kemanusiaan

141

Kurikulum Prasekolah Kebangsaan

Fokus

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KM 8.1.1) Menunjukkan kedudukan Malaysia di peta dunia dan glob dengan bimbingan. (KM 8.1.2) Mengecam bendera Malaysia. (KM 8.1.3) Menamakan bendera Malaysia. (KM 8.1.4) Menunjukkan penghormatan kepada bendera Malaysia dan bendera negeri dengan bimbingan. (KM 8.1.5) Menunjukkan penghormatan kepada lagu kebangsaan dan lagu negeri dengan bimbingan. (KM 8.1.6) Menamakan lagu kebangsaan Malaysia dengan bimbingan. (KM 8.1.7) Menunjukkan kedudukan Malaysia di peta dunia dan glob dunia. (KM 8.1.8) Menyatakan nama negeri sendiri. (KM 8.1.9) Mengecam bendera Malaysia dan bendera negeri sendiri. (KM 8.1.10) Menunjukkan penghormatan kepada bendera Malaysia dan bendera negeri. (KM 8.1.11) Menunjukkan penghormatan kepada lagu kebangsaan dan lagu negeri. (KM 8.1.12) Menyanyikan lagu kebangsaan. (KM 8.1.13) Menyanyikan lagu negeri. (KM 8.1.14) Menamakan bunga kebangsaan Malaysia.

(KM 8.0) Saya (KM 8.1) dan Negara Menghormati lambang kebangsaan Malaysia dan negeri.

Kemanusiaan

142

Kurikulum Prasekolah Kebangsaan

Fokus

Standard Kandungan (KM 8.2) Menghormati pemimpin. (KM 8.3) Mengetahui simbol awam.

Standard Pembelajaran Murid dalam lingkungan umur berikut boleh: 4+ 5+ (KM 8.2.1) Mengenal pemimpin negara (DYMM Yang DiPertuan Agung, Perdana Menteri) dengan bimbingan. (KM 8.3.1) Mengenal simbol yang biasa dijumpai di persekitaran seperti: Tandas lelaki dan perempuan (KM 8.2.2) Mengenal pemimpin negara dan negeri.

(KM 8.3.2) Mengenal simbol yang biasa dijumpai di persekitaran seperti: Tempat pembuangan sampah Tanda lalulintas Tempat untuk orang cacat (KM 8.4.2) Menamakan Bapa Kemerdekaan. (KM 8.4.3) Menyatakan tarikh Hari Kemerdekaan. (KM 8.4.4) Melibatkan diri dalam aktiviti sambutan Hari Kemerdekaan.

(KM 8.4) Menyambut Hari Kemerdekaan.

(KM 8.4.1) Melibatkan diri dalam aktiviti sambutan Hari Kemerdekaan.

(KM 8.5) Mengetahui keistimewaan negara.

(KM 8.5.1) Bercerita tentang tempat bersejarah Malaysia dengan bimbingan.

(KM 8.5.2) Bercerita tentang kebanggaan negara. (KM 8.5.3) Bercerita tentang mercu tanda negara. (KM 8.5.4) Bercerita tentang tempat bersejarah Malaysia.

Kemanusiaan

143

Kurikulum Prasekolah Kebangsaan

Nota: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Pelbagai kaum di Malaysia merujuk kepada semua kaum di Semenanjung Malaysia, Sabah, Sarawak dan Labuan. Contoh lagu kanak-kanak pelbagai kaum masyarakat Malaysia: jong-jong inai, suranggani, pok amai amai, dan juga lagu kaum lain di Malaysia. Contoh alat muzik tradisional pelbagai kaum Malaysia: kompang, angklung, gong, serunai, gendang, table dan simbal. Contoh peralatan berunsur budaya pelbagai kaum masyarakat Malaysia: lesung, batu giling, kukur kelapa, kipas padi, kisar, periuk tanah, belanga tanah, nyiru. Contoh cerita rakyat pelbagai kaum: Sang kancil, Pak Pandir, Si Tanggang, Bawang Putih Bawang Merah. Contoh tindakan menghormati bendera kebangsaan: jangan memijak bendera, simpan bendera dengan cara yang betul.

Contoh tindakan menunjukkan penghormatan kepada lagu kebangsaan dan lagu negeri: berdiri tegak semasa lagu kebangsaan dan lagu negeri dimainkan, memandang ke arah bendera bila lagu kebangsaan dan lagu negeri dimainkan. Pemimpin negara dan negeri merujuk kepada: Yang Di Pertuan Agung, Perdana Menteri, Sultan/Raja/Tuan Yg Terutama Negeri, Menteri Besar/Ketua Menteri di negeri sendiri. Contoh mercu tanda negara: Menara Kuala Lumpur, Menara Berkembar. Contoh tempat bersejarah Malaysia: Tugu Negara, Parlimen, Muzium.

Kemanusiaan

144

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

BAHAGIAN B MODUL BERTEMA

Modul Bertema

145

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Modul Bertema Bahagian B dokumen Kurikulum Prasekolah Kebangsaan (KSPK) memaparkan cadangan tema dan subtema serta cadangan aktiviti yang sesuai untuk setiap subtema. Standard Pembelajaran yang berkenaan dengan subtema ini juga disenaraikan, Standard Pembelajaran ini dipetik daripada Bahagian A dokumen kurikulum ini. Setiap modul subtema sebaik-baiknya merangkumi standard pembelajaran daripada pelbagai tunjang. Unsur bahasa, matematik, seni, muzik, drama, gerakan dan nilai murni sebaik-baiknya diserapkan ke dalam setiap modul bertema. Tema dan subtema yang disenaraikan dalam bahagian ini merupakan cadangan yang boleh diubahsuai oleh guru. Guru boleh menggubal kurikulum tema dan subtema lain yang sesuai untuk murid.

Jadual 1: Cadangan Tema dan Subtema Bil. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tema Minggu Orientasi Diri Saya Diri Saya Diri Saya Diri Saya Diri Saya Diri Saya Diri Saya Diri Saya Diri Saya Diri Saya Alam Bahan Alam Bahan Alam Bahan Alam Bahan Alam Bahan Alam Hidupan Alam Hidupan Subtema Miggu Orientasi Perihal Diri Saya Anggota Badan Saya Keluarga Saya Sekolah Saya Kawan Saya Jiran Saya Kebersihan Keselamatan Diri Rumah Saya Emosi Diri Makanan Air Pasir Pakaian dan Aksesori Peralatan Haiwan Tumbuh-tumbuhan

Modul Bertema

146

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Bil. 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Tema Alam Sekitar Alam Fizikal Dunia Teknologi Dunia Teknologi Dunia Teknologi Negara saya Negara Saya Negara Saya Negara Saya Subtema Sayangi Alam Sekitar Cuaca Kenderaan Kemudahan Awam Pembinaan(construction) Perayaan di Malaysia Kemerdekaan Negara Lagu dan Muzik Tradisional Seni, Kraf dan Peralatan Tradisional

Modul Bertema

147

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Jadual 2: Cadangan Aktiviti dan Standard Pembelajaran yang berkaitan dengan setiap Tema dan Subtema CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Bahasa dan Komunikasi (BM 1.1.6) Mendengar ucap selamat dan memberi respons secara bertatasusila. Kemanusiaan (KM 1.1.2) Menceritakan tentang diri sendiri (contoh: nama, umur, jantina, bangsa, hobi). Pendidikan Moral (PM 4.1.2) Mengucapkan terima kasih secara lisan atau bukan lisan atas bantuan, penghargaan dan sumbangan yang diterima. Sains dan Teknologi (ST 1.1.2) Menunjukkan sikap sistematik, bekerjasama dan bertanggungjawab. Perkembangan Fizikal dan Estetika (PFK 1.2 8) Menggunakan jari untuk membutang pelbagai saiz. (termasuk butang katup,butang cangkuk). Keterampilan Diri (PSE 1.1.4) Menceritakan pengalaman emosi yang melibatkan perasaan seperti gembira,sedih,takut dan marah.

BIL

TEMA

SUB TEMA

CADANGAN AKTIVITI

Minggu Orientasi

Minggu Orientasi

Bahasa dan Komunikasi Menyanyikan lagu ucapan selamat Cth: Selamat pagi cikgu, Selamat pagi cikgu, Selamat pagi , Selamat pagi , Selamat pagi cikgu. (Melodi : Happy Birthday) Bercerita tentang diri sendiri. Bersoaljawab dengan murid berdasarkan gambar. Main peranan memberi ucapan terima kasih kepada guru dan rakan-rakan. Berlakon mengikut emosi -gembira ,sedih,takut dan marah Permainan mimik muka

Penerokaan Membawa pelajar melawat ke persekitaran sekolah. Perkembangan Fizikal Pertandingan membutang pakaian

Modul Bertema

148

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

BIL

TEMA

SUB TEMA

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN

Muzik dan Pergerakan Sing a simple song Good morning, teacher 2 Diri Saya Perihal Diri Saya Bahasa dan Komunikasi Bercerita tentang perihal diri (keluarga,hobi,makanan kegemaran) Bersoaljawab tentang kebolehan, keistimewaan, kekurangan diri sendiri dan mencadangkan cara mengatasi kelemahan kendiri. Main peranan sebagai ibu dan anak. Meneka perasaan berdasarkan gambar mimik muka Main peranan dalam pelbagai situasi yang menunjukkan sikap jujur. Contoh: memulangkan barang yang dijumpai Membaca buku cerita tentang pemupukan nilai murni dalam diri kanak-kanak. Main peranan memberi bantuan kepada ahli keluarga, rakan-rakan dan orang lain Kemanusiaan (KM 1.1.2) Menceritakan tentang diri sendiri(contoh : nama,umur, jantina, bangsa, hobi). (KM 1.1.3) Menceritakan pertumbuhan dan keperluan diri sejak lahir. (KM 1.2.1) Menyatakan kebolehan diri sendiri dengan bimbingan. (KM 1.2.2) Menyatakan kebolehan diri sendiri. (KM 1.2.3) Mengenal kekurangan diri sendiri. (KM 1.3.2) Menyatakan hak kanak-kanak. (KM 1.3.3) Menyatakan tanggungjawab diri sebagai seorang murid, anak dan rakan. Keterampilan Diri (PSE 1.1.4) Menceritakan pengalaman emosi yang melibatkan perasaan seperti gembira, sedih, takut dan marah.

Modul Bertema

149

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

BIL

TEMA

SUB TEMA

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (PSE 1.1.5) Mengenal pasti dan bercerita tentang jenis-jenis emosi gembira,sedih,takut dan marah. (PSE 1.1.6) Menyatakan emosi mengikut situasi. (PSE 1.2.3) Meluahkan dan menyatakan perasaan sendiri kepada orang lain mengenai sesuatu perkara atau peristiwa yang telah berlaku melalui pelbagai cara seperti lisan, lukisan, tingkahlaku. (PSE 1.2.4) Mengenal pasti tindakan alternatif untuk mengurus emosi. (PSE 2.1.3) Bersikap positif tentang kebolehan dan kekurangan/kelemahan kendiri. (PSE 2.1.4) Menyatakan cara mengatasi kelemahan kendiri dengan bimbingan. Pendidikan Moral (PM 2.1.2) Memberi bantuan kepada ahli keluarga, warga sekolah dan orang lain. (PM 6.2.3) Menunjukkan cara menghormati orang dewasa, rakan dan masyarakat setempat.

Bersoaljawab tentang aktiviti yang dilakukan pada hari semalam,hari ini dan esok. Bercerita tentang hobi masa lapang

Seni Visual dan Kraf Mencari dan menampal gambar berkaitan dengan aktiviti kegemaran sendiri. Melengkapkan puzzle gambar-gambar emosi. Menyusun kad pertumbuhan (bayi,kanakkanak dan dewasa) Menunjukkan bakat sendiri melalui pelbagai aktiviti seperti nyanyian, lukisan, sukan, membaca dan lain-lain.

Muzik, Pergerakan dan Permainan Menyanyi lagu Begini caranya memakai baju Memakai baju,memakai baju, Begini caranya memakai baju, Kemas sekali... (Melodi: This is the way) Permainan `Pukul Berapa Datuk Harimau

Modul Bertema

150

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

BIL

TEMA

SUB TEMA

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (PM 6.2.4) Melafazkan ucapan bertatasusila bersesuaian dengan situasi dan masa. (PM 10.1.3) Mengenal pasti tindakan yang jujur dalam cerita yang didengar (PM 10.1.4) Mengamalkan sifat jujur pada diri dan rakan-rakan (PM 15.1.2) Menguruskan diri sendiri tanpa bantuan. Sains dan Teknologi (ST 10.1.3) Menyatakan waktu untuk menjalankan sesuatu aktiviti(Contoh: jam 7 pagi, m j12 tengah hari). (ST 10.1.4) Menyatakan hari dalam seminggu mengikut urutan. (Contoh: Isnin, Selasa) (ST 10.1.5) Bercerita tentang peristiwa yang telah berlaku semalam, sedang berlaku hari ini dan akan berlaku hari esok. (ST 10.1.6) Menyatakan nama bulan dalam setahun. Kreativiti (KT 2.1.7) Menyanyikan melodi.

Menyanyikan lagu bertemakan nilai-nilai murni. Nyanyian lagu `Tujuh Hari Dalam Seminggu Contoh: Rajin Adik Rajin Nyanyian lagu tentang makanan kegemaran Contoh : Hey Nasi Goreng Nyanyian lagu menjaga kebersihan diri Contoh: Beginilah cara membasuh muka, Membasuh muka, membasuh muka, Beginilah cara membasuh muka, Jaga kebersihan (Modul: This is the way)

Modul Bertema

151

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

BIL

TEMA

SUB TEMA

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KTI 2.1.8) Menyanyi lagu dengan iringan muzik. (KTI 2.1.9) Menyanyi lagu mengikut tempo. (KT 3.1.5) Main peranan mengikut imaginasi. (KT 3.1.6) Berlakon dengan menggunakan props. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.1.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 2.1.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. (BM 2.4.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (BM 2.5.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. (BM 3.7.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 3.11.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.

Modul Bertema

152

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

BIL

TEMA

SUB TEMA

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Sains dan Teknologi (ST 3.1.2) Mengenalpasti bahagian tubuh badan iaitu: lidah, pipi, dagu, dahi, kening, bibir, dada, perut, bahu, siku, lutut, peha, betis, pusat, tumit, kuku. (ST 11.1.2) Mengenalpasti anggota badan kiri dan kanan. (ST 3.1.3) Mengenal pasti organ deria, mata, hidung, telinga, lidah, kulit dan menyatakan fungsi setiap organ deria ini. (ST 3.2.2) Menggunakan deria berikut dalam penerokaan alam persekitaran secara terbuka: a. penglihatan b. pendengaran c. sentuhan d. hidu Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan (PFK 1.1.4) Menggunakan tangan untuk menguli. (PFK 1.1.5) Menggunakan jari untuk mencubit. (PFK 1.1.6) Menggunakan jari untuk menggentel.

Diri Saya

Badan Saya

Seni Visual dan Kraf Melengkapkan gambar suai pasang bahagian tubuh badan manusia. Membentuk tubuh badan manusia menggunakan doh yang berbeza warna untuk anggota bahagian kiri dan kanan. Menguli doh untuk membentuk model muka yang lengkap Mencubit kertas yang telah direndam di dalam air dan menampal kertas tersebut pada belon yang telah ditiup untuk menghasilkan topeng muka. Menggentel kertas tisu untuk menghasilkan gambar wajah dengan teknik kolaj. Melakar bentuk tubuh badan rakan yang berbaring di atas kertas mahjung. Menggunting kertas warna yang telah dilakarkan dengan bentuk berikut untuk membentuk muka. segitiga - hidung bujur - mulut bulatan kecil - mata bulatan besar kepala

Modul Bertema

153

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

BIL

TEMA

SUB TEMA

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (PFK 3.1.5) Menggosok gigi dengan cara yang betul. (PFK 1.1.4) Menggunakan tangan untuk menguli. (PFK 1.1.5) Menggunakan jari untuk mencubit. (PFK 1.1.6) Menggunakan jari untuk menggentel. (PFK1.1.15) Menggunting menghasilkan satu bentuk. (PFK1.1.7) Menggunakan jari untuk memicit. Kreativiti (KTI 2.1.11) Menyanyi mengikut mud lagu (iaitu: riang dan bersemangat). (KTI 2.1.12) Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi. (KTI 2.4.4) Menyatakan perasaan terhadap muzik yang didengar. (KTI 2.4.5) Membuat pergerakan bebas mengikut muzik. (KTI 2.4.6) Menggerakkan anggota badan

Melakar bentuk tapak tangan dan mewarnakannya. Menggunting gambar manusia beranggota lengkap daripada kertas majalah dan menampalnya secara bertindih-tindih di atas kertas lukisan untuk menghasilkan montaj.

Perkembangan Fizikal Menggerakkan anggota badan dalam aktiviti senamrobik. Mengikut arahan guru untuk membuat pergerakan berikut: - melompat setempat - melompat 3 kali - melompat sambil menepuk tangan

Kesihatan Menggosok gigi dengan cara yang betul.

Muzik dan Pergerakan Nyanyi lagu Kalau Anda Gembira Kalau anda gembira genggam jari, (genggam jari 2 kali) Kalau anda gembira genggam jari, (genggam jari 2 kali) Kalau anda gembira katakan pada saya, Kalau anda gembira genggam jari,

Modul Bertema

154

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

BIL

TEMA

SUB TEMA

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN secara kreatif mengikut muzik untuk meneroka ruang. (KTI 2.4.7) Menggerakkan anggota badan secara kreatif mengikut muzik meggunakan alat seperti riben, gelung rotan, tali. (KT 3.1.7) Bergerak secara kreatif untuk menunjukkan elemen ruang, masa dan tenaga. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.1.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 2.1.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. (BM 2.4.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (BM 2.5.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. (BM 3.7.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 3.11.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.

(genggam jari 2 kali) (Ulang dengan lain-lain perkataan) Menyanyi lagu Jari, Tap,Tap sambil membilang jari tangan dengan kiraan 1-5 secara menaik dan menurun. Lagu: Jari Tap, Tap, Tap Satu jari, satu jari, Satu jari tap,tap, tap, Tunjuk atas, tunjuk bawah, Satu jari tap,tap, tap, ( Ulang lagi lagu ini dengan menggantikan nombor hingga 5 ) Menyanyi lagu, Mana Ibu Mana ibu, mana ibu, ( jari kanan ) Sini saya, sini saya, Apa khabar hari ini, Apa khabar hari ini, Sembunyi, sembunyi. (Tukar lirik dengan nama-nama jari yang lain: telunjuk, tengah, manis, kelingking ) Menyanyi lagu, Anggota Badan Tangan ku di kepala, Dan juga di bahu, Ku letakkan di pinggang, Ku rapatkan di sisi,

Modul Bertema

155

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

BIL

TEMA

SUB TEMA

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 4.2.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. (BM 4.2.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.

Ku angkat tanganku, jemari ku menari, Tepuk tangan gembira, La,la,la,la,la,la,la. Menyanyi sambil membuat gerakan

Bahasa dan Komunikasi Bersoaljawab tentang fungsi organ deria dan menampal gambar organ deria seperti mata, hidung, telinga dan lidah pada carta gambar wajah yang kosong. Menyalin perkataan nama-nama bahagian badan di dalam lembaran kerja. Menulis angka 1-5 satu persatu dengan betul di belakang kawan. Bersoaljawab tentang alatan menggosok gigi. Membaca buku tentang bahagian badan.

Penerokaan Melawat dan meneroka persekitaran sekolah menggunakan organ deria dan merekod hasil lawatan dalam borang merekod yang disediakan.

Modul Bertema

156

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

BIL

TEMA

SUB TEMA

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN

Murid meneka bunyi yang dibuat oleh guru seperti bunyi tepuk tangan, petik jari, hentak kaki dan ketuk meja.

Pendidikan Islam Melihat dan mengenal anggota wuduk dengan menggunakan kad gambar. Menyentuh dan menyebut anggota wuduk masing-masing. Melihat carta 7 langkah mencuci tangan yang betul Bersoaljawab tentang cara menjaga kebersihan tubuh badan yang lain seperti rambut, kuku, gigi,telinga dan muka.

Permainan Pertandingan siapa cepat dalam mengikut arahan guru untuk melakukan gerakan seperti berikut : Contoh: - Angkat tangan kanan - Sentuh telinga kiri

Modul Bertema

157

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

BIL

TEMA

SUB TEMA

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Kemanusiaan (KM 2.1.2) Menceritakan salasilah keluarga terdekat. (KM 2.1.3) Menceritakan peranan dan tanggungjawab ahli keluarga(ikut situasi keluarga). (KM 2.2.2) Bercerita tentang rumah kediaman sendiri. Pendidikan Moral (PM 7.1.4) Menyatakan sebab perlunya menyayangi keluarga. (PM 7.1.5) Menyatakan tanggungjawab diri terhadap keluarga. (PM 7.1.6) Menyata dan menunjukkan sifat kasih sayang kepada diri sendiri, keluarga dan orang di sekelilingnya secara lisan dan bukan lisan. (PM 10.1.5) Sentiasa bercakap benar kepada anggota keluarga, rakan dan guru. (PM 7.1.2) Bercerita tentang kebaikan ahli keluarga (PM 6.1.2) Menyatakan dan menunjukkan taat

Diri Saya

Keluarga Saya

Seni Visual dan Kraf Melengkapkan rajah salasilah keluarga terdekat dengan gambar sebenar. Melukis gambar rumah dan menceritakan tentang rumah tersebut. Mewarnakan gambar yang menunjukkan sikap hormatkan ahli keluarga

Muzik dan Pergerakan Menyanyi lagu, Sayang Keluarga. Bahasa dan Komunikasi Bercerita tentang peranan dan tanggungjawab ahli keluarga. Menyatakan tanggungjawab diri terhadap keluarga. Membaca buku atau menonton video yang bertemakan keluarga, berbincang tentang sebabnya perlu menyayangi keluarga dan bagaimana menunjukkan sifat kasih sayang kepada ahli keluarga Membina buku skrap yang menunjukkan suasana atau situasi berkasih sayang di dalam ahli keluarga.

Modul Bertema

158

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

BIL

TEMA

SUB TEMA

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN dan hormat kepada ahli keluarga. Kreativiti (KTI 1.1.2) Mengenal bahan yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu karya contohnya berus. (KTI 1.2.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.1.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 2.1.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. (BM 2.4.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (BM 2.5.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. (BM 3.7.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 3.11.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.

Main peranan tentang sesuatu situasi yang melibatkan ahli keluarga dan memerlukan watak yang bercakap benar. Mendengar cerita tentang akibat daripada bercakap bohong. Bercerita tentang kebaikan setiap ahli keluarga terutamanya ibu dan bapa. Bercerita menggunakan kad situasi yang melibatkan ahli keluarga seperti bersalam dengan ibu bapa ketika hendak ke sekolah, makan bersama-sama ahli keluarga dan lain-lain lagi. Bersoaljawab tentang mengapa perlu sayang dan hormat kepada ahli keluarga.

Modul Bertema

159

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

BIL

TEMA

SUB TEMA

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 4.2.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. (BM 4.2.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.

Diri Saya

Sekolah Saya

Permainan Permainan menggunakan waktu, apa yang dilakukan waktu pagi, tengahari ,petang dan malam. Permainan mencari benda tersembunyi. Bermain blok secara berkumpulan dan bekerjasama menghasilkan binaan bangunan. Bermain di taman permainan prasekolah Pertandingan mencuci pinggan dan cawan selepas makan.

Sains dan Teknologi (ST 10.1.3) Menyatakan waktu untuk menjalankan sesuatu aktiviti.(Contoh: jam 7 pagi, jam 12 tengah hari) (ST 10.1.4) Menyatakan hari dalam seminggu mengikut urutan. (Isnin, Selasa) (ST 10.1.5) Bercerita tentang peristiwa yang telah berlaku semalam, sedang berlaku hari ini dan akan berlaku hari esok. (ST 10.1.6) Menyatakan nama bulan dalam setahun (ST 11.1.1) Menyatakan kedudukan sesuatu objek dalam ruang: depan, belakang, atas, bawah, luar, dalam. (ST 2.1.6) Memerhati dan mengenal bentukbentuk di persekitaran (ST 11.2.2) Mengecam bentuk segitiga, bulat, segiempat tepat dan segiempat sama.

Bahasa dan Komunikasi Bersoaljawab tentang aktiviti rutin yang dilakukan di sekolah seharian. Main peranan (cikgu-murid) secara berkumpulan.

Modul Bertema

160

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

BIL

TEMA

SUB TEMA

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (ST 2.1.5) Memerhati warna-warna di persekitaran dan mengenalpasti warna merah, biru, hijau, kuning, hitam, putih, jingga, ungu, merah jambu,coklat. (ST 12.3.2) Membuat pelbagai binaan ( menggunakan bahan seperti blok, pasir ) mengikut kreativiti sendiri dan menceritakan pembinaannya. (ST 12.3.3) Meneroka cara untuk membina struktur yang kuat dan kukuh (ST 2.2.2) Membandingkan berat objek (lebih berat, lebih ringan). (ST 2.2.3) Membandingkan ketebalan objek (lebih tebal, lebih nipis). Kreativiti (KTI 1.1.5) Mewarnakan gambar dalam ruang tertentu. (KTI 1.2.6) Melukis rupa geometri iaitu segitiga, bulat, segiempat, bujur. (KTI 1.2.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan.

Menyebut nama guru. Menyusun buku dan mengemas pusat pembelajaran. Bersoaljawab tentang peraturan di dalam kelas dan mengetahui peranan setiap murid. Membaca buku cerita kisah teladan berkaitan dengan menepati masa ke sekolah. Melakonkan situasi datang dan pulang dari sekolah. Main peranan ketika ingin meminjam barang daripada kawan. Bermain teka nama alatan yang terdapat di dalam kelas. Mengenalpasti huruf vokal yang terdapat pada nama rakan. Membuat giliran murid yang bertugas membantu menyediakan peralatan di meja makan. Berbual tentang gambar mengenai

Modul Bertema

161

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

BIL

TEMA

SUB TEMA

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KTI 1.2.9) Menghasilkan bentuk binaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai teknik dengan bimbingan. Kemanusiaan (KM 4.1.4) Menyebut nama sekolah. (KM 4.1.5) Menyebut nama guru kelas dan ketua kelas. (KM 4.1.6) Menjalankan tanggungjawab sebagai ahli kelas seperti: Mematuhi peraturan kelas. Menjaga kebersihan sekolah. Meletakkan barangan ke tempat asalnya. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.1.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 2.1.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. (BM 2.4.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (BM 2.5.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai

kecederaan murid di sekolah. Penerokaan dan Lawatan Mengecam warna-warna yang terdapat pada mural di sekitar sekolah . Membandingkan saiz, ketebalan dan berat barangan dalam kelas. Melawat dan membersihkan taman bunga Lawatan ke sekitar sekolah dan mengenalpasti bentuk-bentuk yang terdapat pada persekitaran, rekod dalam bentuk lukisan. Melawat sekitar sekolah dan menyatakan dengan jelas nama / alamat sekolah secara lisan. Lawatan ke sekitar sekolah ( pejabat, kantin, bilik guru, padang, perpustakaan )

Muzik dan Pergerakan Menyanyi lagu 7 hari seminggu. Memperkenalkan lagu sekolah dan menyanyi dengan sebutan yang jelas. Nyanyian lagu Selamat Pagi Cikgu

Modul Bertema

162

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

BIL

TEMA

SUB TEMA

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. (BM 3.7.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 3.11.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. (BM 4.2.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. (BM 4.2.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.

Seni dan Kraf Membuat binaan bangunan menggunakan blok kayu Mewarna gambar pemandangan sekolah dengan teliti dan kemas . Melakar peta kedudukan sekolah menggunakan krayon. Melukis bentuk-bentuk geometri dan menggabungkannya menjadi sebuah bangunan. Membuat lipatan bentuk sekolah Membina pelbagai jenis bangunan yang berlainan saiz menggunakan kotak-kotak kecil. Sambung titiik-titik lakaran gambar bangunan sekolah. Menggunting kertas manila menjadi bentuk bangunan sekolah.

Diri Saya

Kawan Saya

Seni dan Kraf Memerhati rupa bentuk muka rakan dan melukisnya.

Sains dan Teknologi (ST 7.1.7) Membilang secara menaik 1-10 dan menurun 10-1

Modul Bertema

163

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

BIL

TEMA

SUB TEMA

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (ST 2.1.9) Memerhati dan merekod pemerhatian dalam bentuk lukisan. (ST 2.1.10) Memerhati dan menyatakan kesamaan dan perbezaan antara objek-objek yang diperhatikan. (ST 3.1.2) Mengenalpasti bahagian tubuh badan. Kemanusiaan (KM 3.1.2) Bercerita tentang rakan. (KM 5.1.3) Menyatakan faedah berkawan. (KM 5.1.4) Bergaul mesra dan tolong menolong Perkembangan Sosioemosi (PSE 2.3.5) Bertanya dengan penuh keyakinan. (PSE 3.1.5) Menunjukkan cara menghormati perasaan dan pandangan orang lain. (PSE 3.2.6) Menghormati hak orang lain seperti: a. meminta izin menggunakan atau meminjam barang orang lain. b. Memulangkan barang selepas meminjam.

Membuat boneka kawan

Muzik dan Pergerakan Menyanyi sambil membuat pergerakan dalam kumpulan ( lagu kawan saya ) Penerokaaan Memerhati perbezaan rambut, bentuk muka dan ketinggian rakan dan menceritakan perbezaan itu. Memerhati dan menamakan bahagian tubuh badan rakan seperti lidah, pipi, kening, dagu, dahi, bibir, bahu, siku, dan sebagainya.

Bahasa dan Komunikasi Bersoaljawab dengan rakan-rakan secara berkumpulan untuk mengetahui latar belakang mereka. Berbual berdasarkan gambar situasi menolong rakan yang di dalam kesusahan, contohnya rakan yang mengalami kecederaan. Berbincang dengan rakan secara sopan dan menghormati pendapat orang lain semasa membuat perancangan membersihkan kelas/gotong royong.

Modul Bertema

164

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

BIL

TEMA

SUB TEMA

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN c. Menjaga keselamatan barang yang dipinjam. Pendidikan Moral (PM 14.2.1) Saling berkongsi dalam mengguna kan barang dan peralatan di dalam kelas. (PM 14.2.2) Mengamalkan sikap tolak ansur dengan rakan dalam situasi tertentu. (PM 14.2.3) Menyatakan faedah bertolak ansur semasa manjalankan aktiviti kumpulan. Kreativiti (KTI 1.2.12) Menggunakan bahan kutipan yang sesuai untuk penghasilan sebuah karya kreatif. (KTI 2.1.10) Menyanyi dengan sebutan yang jelas (KTI 2.1.13) Menyanyi dengan gerakan. (KTI 1.2.9) Menghasilkan bentuk binaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai teknik dengan bimbingan. (KTI 1.2.10) Menghasilkan karya yang menggabungjalinkan pelbagai teknik menggambar.

Membaca buku tentang kawan.

Memasak Mari memasak : pertandingan menyediakan hidangan bersama rakan untuk minuman petang. Permainan Mencari rakan berdasarkan kad nama bergambar.

Modul Bertema

165

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

BIL

TEMA

SUB TEMA

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Bahasa dan Komunikasi (BM 2.1.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 2.1.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. (BM 2.4.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (BM 2.5.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. (BM 3.7.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 3.11.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. (BM 4.2.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. (BM 4.2.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.

Diri Saya

Jiran Saya

Bahasa dan Komunikasi Bercerita tentang jiran.

Kemanusiaan (KM 5.1.3) Menyatakan faedah berkawan.

Modul Bertema

166

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

BIL

TEMA

SUB TEMA

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KM 5.1.4) Bergaul mesra dan tolong menolong. (KM 5.1.5) Mengamalkan sikap tolong menolong dalam masyarakat setempat. (KM 5.2.2) Menyatakan kaum di Malaysia. Perkembangan Sosioemosi (PSE 3.1.5) Menunjukkan cara menghormati perasaan dan pandangan orang lain. (PSE 3.2.6) Menghormati hak orang lain seperti: a. meminta izin menggunakan atau meminjam barang orang lain. b. Memulangkan barang selepas meminjam. c. Menjaga keselamatan barang yang dipinjam. Pendidikan Moral (PM 14.2.2) Mengamalkan sikap tolak ansur dengan rakan dalam situasi tertentu. (PM 14.2.3) Menyatakan faedah bertolak ansur semasa manjalankan aktiviti kumpulan. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.1.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul.

Lakonan / simulasi tentang aktiviti yang dilakukan bersama jiran. Membina carta jiran mengikut kaum di persekitaran. Melafazkan pantun empat kerat berkaitan jiran. Mendengar cerita berkaitan dengan jiran dan menceritakan semula cerita tersebut. Melakonkan watak jiran pelbagai kaum dalam situasi gotong royong, kenduri, menziarahi jiran yang sakit dengan bimbingan guru. Kuiz meneka pekerjaan jiran berpandukan lakonan secara berkumpulan.

Muzik dan Pergerakan Menyanyi lagu berkaitan dengan jiran. Seni dan Kraf Melukis gambar tentang jiran.

Modul Bertema

167

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

BIL

TEMA

SUB TEMA

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN

(BM 2.1.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. (BM 2.4.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (BM 2.5.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. (BM 3.7.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 3.11.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. (BM 4.2.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. (BM 4.2.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul. Kreativiti (KTI 2.1.13) Menyanyi dengan gerakan. (KTI 1.2.10) Menghasilkan karya yang menggabungjalinkan pelbagai teknik menggambar.

Modul Bertema

168

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

BIL

TEMA

SUB TEMA

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Perkembangan Fizikal dan Kesihatan (PFK 3.1.6) Menyatakan kepentingan menjaga kebersihan diri. (PFK 3.1.8) Mengamalkan cara menjaga kebersihan diri. (PFK 4.1.4) Menjaga kebersihan pakaian. (PFK 4.1.5) Menjaga kebersihan peralatan peribadi yang digunakan. (PFK 4.1.6) Membersihkan tempat dan peralatan yang digunakan. (PFK 4.1.7) Menyatakan kepentingan memakai pakaian yang bersih, sesuai dan kemas. (PFK 4.1.8) Membersihkan sapu tangan atau sarung kaki. (PFK 4.1.9) Menguruskan persediaan tempat sebelum dan selepas makan. (PFK 4.2.2) Mengamalkan cara-cara untuk mengelakkan jangkitan penyakit seperti menutup mulut bila bersin dan batuk.

Diri Saya

Kebersihan

Seni dan Kraf Menyusun kad gambar cara membersih pakaian mengikut urutan dan melekatkannya atas kertas manila untuk dijadikan satu poster. Muzik dan Pergerakan Menyanyi sambil membuat aksi bagaimana cara membersih peralatan peribadi. Bahasa dan Komunikasi Menyambung cerita bagaimana menjaga kebersihan barangan sendiri seperti sapu tangan, sikat, berus gigi. Melakonkan cara membersihkan pakaian dan peralatan dalam situasi yang sebenar. Membincangkan cara bagaimana untuk mengelakkan penyakit seperti menutup mulut apabila bersin atau batuk.

Modul Bertema

169

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

BIL

TEMA

SUB TEMA

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Bahasa dan Komunikasi (BM 2.1.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 2.1.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. (BM 2.4.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (BM 2.5.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. (BM 3.7.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 3.11.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. (BM 4.2.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. (BM 4.2.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul. Kreativiti (KTI 2.1.13) Menyanyi dengan gerakan.

Modul Bertema

170

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

BIL

TEMA

SUB TEMA

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KTI 1.2.10) Menghasilkan karya yang menggabungjalinkan pelbagai teknik menggambar.

Diri Saya

Keselamatan Diri

Bahasa dan Komunikasi Murid menyebut nama sendiri, nama ibubapa, nama prasekolah, lokasi tempat tinggal (alamat) dan nombor telefon keluarga secara bergilir-gilir. Menjalankan simulasi keadaan kebakaran di sekolah dan tindakan yang harus dilakukan. Membuat lakonan rakan yang cedera akibat terjatuh semasa bermain. Cadangkan tindakan yang perlu diambil. Menonton cerita teladan yang berkaitan dengan menjaga keselamatan diri semasa di rumah, taman permainan.

Perkembangan Fizikal dan Kesihatan (PFK 5.2.5) Menyebut nama sendiri, nama ibubapa, nama prasekolah, lokasi tempat tinggal (alamat) dan nombor telefon keluarga. (PFK 5.2.6) Menjalankan simulasi semasa menghadapi situasi bahaya dengan menggunakan langkah-langkah berikut: menjerit, lari dan memberitahu orang dewasa. (PFK 5.2.7) Memberitahu orang dewasa apabila berlaku kecemasan, kecederaan atau penderaan. (PFK 5.2.10) Menjaga keselamatan diri. (PFK 5.2.8) Mengamalkan sikap asertif pada situasi yang tidak selamat. (PFK 5.2.9) Menyatakan cara menghindari sumber, tempat dan situasi yang membahayakan seperti: a. alatan elektrik b. benda tajam c. alatan permainan

Lakonan secara berkumpulan pelbagai situasi yang bahaya, minta murid memberi pandangan. Menunjukkan pelbagai gambar yang berkaitan dan minta murid mengasingkan

Modul Bertema

171

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

BIL

TEMA

SUB TEMA

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN d. melintas jalan raya e. tempat sunyi f. tempat awam (PFK 5.2.11) Menunjukkan cara yang betul semasa mengendalikan alatan dan bahan yang merbahaya. (PFK 5.3.5) Mengenal anggota sulit. (PFK 5.3.6) Mengenal dan menceritakan tentang contoh sentuhan yang selamat dan tidak selamat. (PFK 5.3.7) Mengamalkan sikap asertif bila menghadapi situasi yang tidak selamat. (PFK 5.3.8) Menceritakan cara mengelak diri daripada orang yang tidak dikenali. (PFK 5.1.3) Mengenal pasti objek atau bahan yang boleh mendatangkan bahaya di lokasi berikut: a. rumah b. sekolah c. taman permainan d. tempat awam (PFK 5.1.4) Mengenal pasti situasi yang membahayakan seperti lantai licin, banjir,

benda / bahan yang bahaya dan tidak bahaya. Simulasi keadaan kebakaran dan anggota penyelamat menjalankan tugas. Menyusun gambar mengikut urutan peristiwa dan menceritakan peristiwa itu (Contohnya: bermain di tepi jalan raya, berlaku kemalangan, masuk hospital ) Menyatakan kepentingan menjaga bahagian sulit badan kita dan batasbatasnya antara lelaki dan perempuan Berbincang dengan murid tentang bahaya mengikut orang yang tidak dikenali dan cara mengelak daripada di dekati orang yang tidak dikenali. Mengumpul pelbagai gambar berkaitan situasi yang membahayakan diri dan membuat buku skrap mengikut kategori. Bersoaljawab tentang kemalangan yang sering berlaku di rumah, sekolah dan taman permainan. Membimbing murid membaca keratan akhbar berkaitan isu-isu keselamatan

Modul Bertema

172

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

BIL

TEMA

SUB TEMA

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN kebakaran, jalan raya. (PFK 5.1.5) Mengenal pasti tingkah laku yang membahayakan berdasarkan pengalaman sendiri seperti berdiri berhampiran rakan yang sedang bermain buaian. Kreativiti (KTI 1.2.11) Mereka corak bebas dengan menggabungjalinkan pelbagai teknik membuat corak dan rekaan. (KTI 1.2.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar. (KT 3.1.5) Main peranan mengikut imaginasi.

( kes penculikan, penderaan, kemalangan dan bencana alam ). Seni dan Kraf Mewarna gambar pelbagai situasi berkaitan keselamatan Membuat poster cegah kemalangan secara berkumpulan dan pamerkan di luar kelas. Cop simbol atau perkataan pada baju- T ( Contoh: berhati-hati di jalan raya ) Membuat kad besar tentang panduan keselamatan dan lekat di bahagian kelas Mari bermain dengan selamat Utamakan keselamatan Awas..lantai licin Sila berbaris

(KT 3.1.6) Berlakon dengan menggunakan props. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.1.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 2.1.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. (BM 2.4.1) Menceritakan perkara yang

Amali Mop lantai bilik air yang licin secara berkumpulan. Menggunakan gunting dengan cara yang betul dalam aktiviti dengan bimbingan guru. Bawa murid ke dapur dan tunjuk cara

Modul Bertema

173

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

BIL

TEMA

SUB TEMA

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (BM 2.5.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. (BM 3.7.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 3.11.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. (BM 4.2.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. (BM 4.2.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.

yang betul menghulur gunting, pisau atau benda lain yang tajam. Menunjukkan kepada murid contoh sentuhan yang selamat dan tidak selamat menggunakan anak patung. Bawa murid ke taman permainan dan tunjukkan bahaya yang akan terjadi jika tidak mengambil langkah-langkah keselamatan.

Muzik dan Pergerakan Menyanyi dan melakukan pergerakan berdasarkan lagu yang berkaitan dengan keselamatan. Menyanyi tanpa muzik lagu yang berkaitan dengan keselamatan

10

Diri Saya

Rumah Saya

Penerokaan Pertandingan mencari bentuk-bentuk yang terdapat di persekitaran dan menghasilkan gambar rumah daripada bentuk-bentuk itu. Mengelas pelbagai rumah mengikut ciri seperti saiz, bentuk, warna. Merekabentuk pelbagai binaan bangunan.

Sains Teknologi (ST 2.1.6) Memerhati dan mengenal bentukbentuk di persekitaran. (ST 11.1.1) Menyatakan kedudukan sesuatu objek dalam ruang: depan, belakang, atas, bawa, luar, dalam. (ST 11.2.2) Mengecam bentuk segitiga, bulat,

Modul Bertema

174

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

BIL

TEMA

SUB TEMA

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN segi empat tepat dan segi empat sama.

Pertandingan membuat binaan rumah menggunakan blok atau bahan lain.

Seni dan Kraf Menghasilkan gambar rumah menggunakan bentuk- bentuk geometrik iaitu segitiga, bulat, segiempat, bujur. Melukis dan mewarnakan gambar Rumah Idaman Saya dan menceritakan tentang rumah idaman ini. Membuat origamui Rumah Idaman Saya Murid membuat buku skrap tentang bahagian-bahagian rumah (Contohnya: bilik tetamu, dapur, bilik tidur, bilik air, taman)

(ST 2.1.7) Memerhati objek-objek di persekitaran dan mengenalpasti saiz: besar, kecil, panjang, pendek, tinggi,rendah,tebal,nipis. (ST 12.3.2) Membuat pelbagai binaan mengikut kreativiti sendiri (menggunakan bahan seperti blok, pasir) dan menceritakan pembinaannya. (ST 12.3.3) Meneroka cara untuk membina struktur yang kuat dan kukuh Kreativiti (KTI 1.2.6) Melukis rupa geometrik iaitu segitiga, bulat, segiempat, bujur.

Bahasa dan Komunikasi Murid bercerita tentang rumah mereka. Pertandingan memadan suku kata untuk membentuk perkataan yang berkaitan dengan rumah. - ru + mah, - te + res, - pa + pan,

(KTI 1.2.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar. (KTI 1.2.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan. Bahasa (BM 2.1.3) Berbual menggunakan ayat yang

Modul Bertema

175

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

BIL

TEMA

SUB TEMA

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN mudah dengan sebutan yang betul. (BM 2.1.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. (BM 2.4.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (BM 2.5.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. (BM 3.7.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 3.11.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. (BM 4.2.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. (BM 4.2.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.

Pertandingan memadan gambar dan perkataan - Rumah teres - Rumah papan - Rumah pangsa - Rumah banglo - Rumah panjang

11

Diri Saya

Emosi Diri

Bahasa dan Komunikasi Meneka aksi perasaan yang dilakukan oleh guru Meneka aksi perasaan yang tunjukkan oleh

Perkembangan Sosioemosi (PSE 1.2.3) Meluahkan dan menyatakan perasaan sendiri kepada orang lain mengenai sesuatu perkara atau peristiwa yang telah

Modul Bertema

176

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

BIL

TEMA

SUB TEMA

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN berlaku melalui pelbagai cara seperti lisan, lukisan dan tingkah laku. (PSE 1.1.5) Mengenal pasti dan bercerita tentang jenis-jenis emosi gembira, sedih, takut dan marah Kreativiti (KTI 1.2.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar. (KTI 1.2.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan. (KTI 1.3.4)Menceritakan dan mempamerkan hasil kerja sendiri. (KTI 2.4.8) Mengenal elemen muzik: kuat lembut cepat lambat tinggi rendah panjang pendek sedih gembira - bersemangat (KTI 2.4.9) Mengenal elemen dan alat muzik(had kepada gendang, alat bertali) dalam muzik yang diperdengarkan.

guru melalui kad gambar Menggambarkan aksi perasaan gembira dan sedih Menyatakan perkara yang boleh menimbulkan perasaan gembira, sedih, takut marah. Menyebut perkataan yang lahir dari perasaan gembira, sedih, takut dan marah. Mendengar cerita berkaitan dengan emosi diri. Seni dan Kraf Membuat boneka mudah dan gunakan boneka untuk menunjukkan emosi. Muzik dan Pergerakan Menyanyi lagu yang berkaitan dengan emosi.

Modul Bertema

177

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

BIL

TEMA

SUB TEMA

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KTI 2.4.10) Bercerita(talk about) tentang muzik yang diperdengarkan. (KTI 2.1.12) Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.1.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 2.1.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. (BM 2.4.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (BM 2.5.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. (BM 3.7.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 3.11.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. (BM 4.2.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.

Modul Bertema

178

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

BIL

TEMA

SUB TEMA

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 4.2.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.

12

Alam Bahan

Makanan

Bahasa dan Komunikasi Bersoaljawab berdasarkan gambar tentang makanan yang berkhasiat dan tidak berkhasiat. Bersoaljawab berdasarkan carta piramid makanan. Main peranan aktiviti menjual dan membeli makanan.

Sains dan Teknologi (ST 2.3.5) Mengasingkan makanan mengikut rasa, contoh manis, masam, masin, pahit, tawar. (ST 2.3.6) Mengumpulkan objek-objek mengikut bau. (Contoh objek: belacan, ikan kering, sabun, daun pandan). (ST 2.3.7) Menyatakan ciri sepunya untuk setiap pengelasan yang telah dibuat dengan bimbingan. (ST 9.1.1) Mengecam duit yang berlainan nilai. (ST 9.1.2) Menyusun nilai wang mengikut tertib/urutan. (ST 9.1.3) Memberi jumlah wang (duit siling) yang tepat dalam simulasi jual-beli Perkembangan Fizikal dan Kesihatan (PFK 3.1.7) Mengenal makanan yang boleh merosakkan gigi serta makanan yang baik untuk kesihatan gigi

Berbual tentang makanan yang boleh merosakkan gigi serta makanan yang baik untuk kesihatan gigi. Berbual tentang jenis makanan yang sesuai mengikut waktu makan. - sarapan pagi - makan tengahari - makan malam Mengadakan simulasi jual beli makanan di mana murid belajar mengecam duit yang berlainan nilai dan memberi jumlah wang yang betul.

Modul Bertema

179

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

BIL

TEMA

SUB TEMA

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (PFK 3.2.3) Mengenal jenis makanan yang berkhasiat dan tidak berkhasiat. (PFK 3.2.4) Mengenal makanan yang rosak dan basi. (PFK 3.2.5) Menyatakan jenis makanan yang sesuai mengikut waktu makan. (PFK 1.2.14) Menyurih menggunakan templet atau objek. Kemanusiaan (KM 7.6.2) Menyediakan makanan tradisional seperti onde-onde, lempeng pisang, cucur udang, jemput-jemput pisang, popiah, dumpling. (KM 7.6.3) Mencuba cara makan pelbagai kaum Bahasa dan Komunikasi (BM 2.1.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 2.1.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. (BM 2.4.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.

Penerokaan Mengasingkan makanan mengikut rasa. Meneka makanan berdasarkan bau atau rasa Mengenal makanan yang rosak dan basi.

Memasak Menyediakan makanan tradisional seperti onde-onde, lempeng pisang, cucur udang, jemput-jemput pisang, popiah, dumpling. (tidak perlu buat semua) Mencuba cara makan pelbagai kaum di Malaysia

Seni dan Kraf Menyediakan duit kertas untuk tujuan simulasi jual beli makanan. Menyurih duit syiling untuk menghasilkan duit kertas untuk tujuan simulasi jual beli makanan. Menghiaskan gerai makanan untuk tujuan simulasi jual beli makanan.

Modul Bertema

180

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

BIL

TEMA

SUB TEMA

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 2.5.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. (BM 3.7.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 3.11.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. (BM 4.2.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. (BM 4.2.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.

13

Alam Bahan

Air

Penerokaan Meletakkan ais dalam gelas dan memerhatikan perubahan keadaan daripada ais kepada air dan wap air. Memerhatikan perubahan air kepada wap air bila air mendidih. Memerhatikan timbul. Menuang bentuk. air objek tenggelam dan

Sains dan Teknologi (ST 4.1.2) Memerhati proses perubahan keadaan ais kepada air dan wap air. (ST 4.1.1) Memerhati dan mengumpulkan objek kepada yang tenggelam dan timbul. (ST 2.4.2) Membuat ramalan apa yang akan berlaku berdasarkan pengalaman lepas. (contoh aktiviti: objek mana yang akan tenggelam dan timbul, bola mana yang akan menurun cerun dengan lebih cepat)

dalam

bekas

pelbagai

Modul Bertema

181

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

BIL

TEMA

SUB TEMA

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (ST 2.5.2) Menjalankan aktiviti untuk menyelesaikan masalah harian seperti: Bagaimana mengeringkan baju yang basah membuatkan objek yang tenggelam supaya timbul dan sebaliknya (ST 2.1.8) Memerhati dan merekod pemerhatian dalam tulisan yang mudah dengan bimbingan. (ST 2.1.9) Memerhati dan merekod pemerhatian dalam bentuk lukisan (ST 4.1.3) Mengasingkan bahan kepada yang boleh larut dalam air dan yang tidak boleh larut dalam air (Contoh: garam dan gula larut dalam air, pasir tidak larut dalam air) (ST 4.1.4) Mengasingkan bahan kepada yang boleh menyerap air dan yang tidak boleh menyerap air (Contoh: kapas menyerap air, kertas meyerap air, kepingan plastik tidak menyerap air). Perkembangan Fizikal dan Kesihatan (PFK 1.2.12) Menuang air dari jug ke dalam bekas pelbagai bentuk seperti botol, cawan, gelas.

Sukaneka pertandingan menuang air ke dalam botol. Mencuci sapu tangan menggunakan air. Mencampurkan air kepada bahan seperti garam, gula dan pasir untuk memerhatikan sama ada ia larut dalam air. Meletakkan bahan seperti kertas dan plastik dalam air untuk melihat sama ada ia serap air atau tidak.

Seni dan Kraf Melukis menggunakan warna dan air. Membuat kapal kertas dan membuat pertandingan perlumbaan kapal kertas.

Memasak Membantu merah.

menyediakan

sup

kacang

Bahasa dan Komunikasi Membaca buku yang berkaitan dengan air. Muzik dan Pergerakan Menyanyi lagu yang berkaitan dengan air

Modul Bertema

182

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

BIL

TEMA

SUB TEMA

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Kreativiti (KTI 1.1.3) Memilih pelbagai bahan yang sesuai dalam penghasilan karya. (KTI 1.1.4) Memanipulasi bahan secara kreatif untuk penghasilan karya dengan bimbingan. (KTI 1.2.11) Mereka corak bebas dengan menggabungjalinkan pelbagai teknik membuat corak dan rekaan. (KT 3.1.7) Bergerak secara kreatif untuk menunjukkan elemen ruang, masa dan tenaga. (KTI 2.1.13) Menyanyi dengan gerakan. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.1.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 2.1.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. (BM 2.4.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (BM 2.5.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.

Membuat pergerakan badan seperti air sungai mengalir, ombak, air terjun.

Modul Bertema

183

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

BIL

TEMA

SUB TEMA

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 3.7.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 3.11.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. (BM 4.2.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. (BM 4.2.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.

14

Alam Bahan

Pasir

Penerokaan Menimbang pasir menggunakan alat penimbang Bermain pasir dan membuat istana pasir Membentuk pasir menjadi bentuk-bentuk tertentu dengan acuan. Membanding beza pasir sungai dan pasir laut dari aspek tekstur dan warna. Mengasingkan pasir dan batu melalui proses penapisan Mengasingkan air dan pasir melalui proses penurasan.

Sains dan Teknologi (ST 2.1.7) Memerhati objek-objek di persekitaran dan mengenalpasti saiz besar, kecil, panjang, pendek tinggi, rendah, tebal, nipis. (ST 2.1.10) Memerhati dan menyatakan kesamaan dan perbezaan antara objek-objek yang diperhatikan (Contoh objek-objek: butang yang berlainan corak; pasir basah dan pasir kering; pasir dan lumpur; batu dan pasir). (ST 2.5.2) Menjalankan aktiviti untuk menyelesaikan masalah harian seperti : Membersihkan air yang kotor menggunakan pasir

Modul Bertema

184

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

BIL

TEMA

SUB TEMA

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (ST 4.1.7) Membanding dan membezakan tekstur bahan (Contoh: pasir kering dengan pasir basah; permukaan yang licin dengan permukaan yang kasar). Pendidikan Moral (PM 12.1.1) Menjayakan aktiviti secara berkumpulan. Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan (PFK 4.1.4) Menjaga kebersihan pakaian. (PFK 4.1.5) Menjaga kebersihan peralatan peribadi yang digunakan. (PFK 4.1. 6) Membersihkan tempat dan peralatan yang digunakan. Kreativiti (KTI 1.2.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar. (KTI 1.2.9) Menghasilkan bentuk binaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai teknik dengan bimbingan.

Membasuh peralatan yang digunakan dengan betul selepas bermain pasir. Meramas pasir Membanding beza antara pasir kering dan basah. Mengisi pasir di dalam beg plastik mengikut ukuran bukan piawai (Contoh: satu beg pasir bersamaan 3 cawan pasir dan mengira jumlah beg pasir).

Bahasa dan Komunikasi Bersoaljawab tentang tempat dimana pasir boleh dijumpai. Berbincang tentang kejadian pasir Bercerita tentang kegunaan pasir Mencari perkataan nama tempat yang berkaitan dengan pasir: Pasir Panjang, Ujong Pasir. Membuat buku skrap tentang jenis-jenis pasir. Menulis huruf atau perkataan di atas pasir

Modul Bertema

185

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

BIL

TEMA

SUB TEMA

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KTI 1.2.12) Menggunakan bahan kutipan yang sesuai untuk penghasilan sebuah karya kreatif. (KIT 2.3.3) Meneroka bunyi menerusi bahan atau objek improvisasi. (KTI 2.3.4) Memainkan alat improvisasi bagi menghasilkan muzik atau mengiringi nyanyian. (KTI 2.3.5) Menghasilkan bunyi untuk memberi kesan kepada situasi (contoh: cerita, puisi). Bahasa dan Komunikasi (BM 2.1.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 2.1.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. (BM 2.4.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (BM 2.5.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. (BM 3.7.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.

Seni dan kraf Membuat kolaj menggunakan pasir halus Membuat kolum daripada pasir berwarna Membuat jam masa daripada botol. Menggunting kertas pasir menjadi pelbagai bentuk. Menghias cawan dengan pasir berwarna dan daun kering.

Muzik dan Pergerakan Menghasilkan marakas daripada botol dan pasir dan menggunanya untuk mengiringi nyanyian. Menyanyi dan membuat pergerakan kreatif lagu Sungai

Permainan Pertandingan mengisi pasir ke dalam botol.

Modul Bertema

186

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

BIL

TEMA

SUB TEMA

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 3.11.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. (BM 4.2.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. (BM 4.2.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.

15

Alam Bahan

Pakaian dan Aksesori

Penerokaan Memadankan dua kumpulan objek yang mempunyai bilangan: a. sama b. tidak sama. Permainan menguntai butang / manik mengikut warna. Mengasingkan objek dan membuat perbandingan.

Sains dan Teknologi (ST 2.1.10) Memerhati dan menyatakan kesamaan dan perbezaan antara objek yang diperhatikan (Contoh: pelbagai jenis butang). (ST 6.2.1) Membandingkan dua kumpulan objek untuk menyatakan sama banyak, lebih atau kurang. (ST 2.3.4) Membanding dan mengumpulkan objek-objek mengikut satu ciri: Saiz (besar dan kecil, panjang dan pendek) Tekstur (licin dan kasar) Berat (berat dan ringan) Jumlah (banyak dan sedikit) (ST 2.3.5) Mengumpulkan objek-objek yang mempunyai dua ciri yang sama: a. Warna dan bentuk b. Saiz dan bentuk

Seni dan Kraf Membuat kolaj berdasarkan satu ciri. Membuat lipatan baju mengikut saiz. Merekacipta gelang atau rantai. Menggunting dan menampal untuk

Modul Bertema

187

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

BIL

TEMA

SUB TEMA

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN c. Warna dan saiz (Contoh: segitiga hijau, bulat kecil) (ST 6.1.1) Memadankan objek berpasangan yang sama seperti kasut, sarung tangan. (ST 6.1.2) Memadankan objek berpasangan yang tidak sama seperti cawan dan piring, kasut dengan sarung kaki. (ST 6.1.3) Memadankan dua kumpulan objek yang mempunyai bilangan: a. sama b. tidak sama. (matching equal and unequal groups) (ST 6.4.3) Mengecam corak berulang di persekitaran. (ST 6.4.4) Melengkapkan corak berulang yang diberi. (ST 6.4.5) Membina corak berulang mengikut kreativiti sendiri menggunakan bahan yang disediakan dan menyatakan coraknya. (ST 9.1.1) Mengecam duit yang berlainan nilai. (ST 9.1.2) Menyusun nilai wang mengikut tertib.

menghasilkan satu bentuk yang bermakna. Melipat pelbagai jenis pakaian . Melipat menghasilkan pelbagai bentuk .

Bahasa dan Komunikasi Memadankan objek secara berpasangan seperti kasut,sarung tangan. Menjalankan aktiviti jual beli dan membuat simulasi tukar duit. Bercerita tentang pakaian masyarakat Malaysia berdasarkan kad gambar. Menonton pertunjukkan fesyen pakaian melalui audio visual. Memadan pakaian mengikut kaum.

Permainan Permainan mencari pasangan mengikut arahan. a. Pakaian sama jenis b. Pakaian tidak sama jenis Pertandingan memakai pakaian Permainan siapa paling cepat menyarung

Modul Bertema

188

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

BIL

TEMA

SUB TEMA

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (ST 9.1.3) Memberi jumlah wang (duit siling) yang tepat dalam simulasi jual-beli. Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan (PFK 1.1.14) Menggunakan tangan untuk mengikat sesuatu objek

sarung kaki dan sarung tangan. Menguntai menggunakan pelbagai jenis manik dan tali. Pertandingan memakai tali pinggang dengan cara yang betul dan kemas.

(PFK 1.1.15) Menggunting menghasilkan satu bentuk (PFK 1.2.7) Menggunakan tangan untuk melipat menghasilkan pelbagai bentuk dengan bimbinga. (PFK 1.2.8) Menggunakan jari untuk membutang pelbagai saiz (termasuk butang katup, butang cangkuk (PFK 1.2.9) Menggunakan tangan untuk menzip seluar, baju, beg (PFK 1.2.10) Menggunakan tangan untuk menyarung sarung kaki dan sarung tangan (PFK 1.2.11) Menggunakan jari untuk menguntai objek pelbagai saiz dengan menggunakan pelbagai jenis tali

Modul Bertema

189

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

BIL

TEMA

SUB TEMA

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (PFK 1.2.13) Memakai tali pinggang dengan bimbingan. Kemanusiaan (KM 7.1.2) Bercerita tentang pakaian masyarakat Malaysia. Kreativiti (KTI 1.2.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar. (KTI 1.2.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan. Bahasa (BM 2.1.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 2.1.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. (BM 2.4.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (BM 2.5.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.

Modul Bertema

190

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

BIL

TEMA

SUB TEMA

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 3.7.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 3.11.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. (BM 4.2.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. (BM 4.2.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.

16

Alam Bahan

Peralatan

Penerokaan Aktiviti mengukur panjang dan tinggi objek dengan menggunakan ukuran seperti jengkal,tapak kaki dan batang straw. Mengumpulkan peralatan mengikut fungsinya. Menguji sama ada peralatan (contohnya bola) tenggelam atau timbul di air. Pertandingan mengelaskan peralatan. Projek membina rakit daripada straw dengan menggunakan peralatan yang sesuai.

Sains dan Teknologi (ST 2.2.4) Mengukur panjang dan tinggi objek menggunakan unit bukan piawai seperti jengkal, tapak kaki, straw, buku. (ST 8.1.2) Menyatakan hasil tambah dengan membilang terus dari suatu nombor sehingga nilai 10. (ST 3.1.3) Mengenalpasti organ deria,mata,hidung,telinga,lidah,kulit dan menyatakan fungsi setiap organ deria ini. (ST 2.3.3) Membandingkan dan mengumpulkan objek mengikut satu ciri a. saiz, (besar dan kecil,panjang dan pendek)

Modul Bertema

191

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

BIL

TEMA

SUB TEMA

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN b. tekstur,(licin dan kasar) c. berat (berat dan ringan) (ST 2.4.2) Membuat ramalan apa yang akan berlaku berdasarkan pengalaman lepas (ST 6.2.1) Membandingkan dua kumpulan objek untuk menyatakan sama banyak, lebih atau kurang. (ST 2.3.7) Menyatakan ciri sepunya untuk setiap pengelasan yang dibuat dengan bimbingan. (ST 2.5.2) Menjalankan aktiviti menyelesaikan masalah harian seperti; - mengeringkan baju yang basah - membuatkan objek yang tenggelam supaya timbul dan sebaliknya - membersihkan air yang kotor menggunakan pasir (ST 6.1.2) Memadankan objek berpasangan yang tidak sama seperti cawan dan piring, kasut dengan sarung kaki. (ST 6.1.3) Memadankan dua kumpulan objek yang mempunyai bilangan: a. sama b. tidak sama.

Mengesan objek yang boleh tertarik pada magnet.

Muzik dan Pergerakan Murid menyanyikan lagu berkaitan dengan peralatan. Seni dan Kraf Mewarnakan gambar peralatan. Aktiviti origami - melipat kertas untuk membuat replika peralatan.

Aktiviti demonstrasi Aktiviti tunjuk cara untuk mengendalikan alatan yang merbahaya seperti pisau dan gunting. Aktiviti membersihakan peralatan yang telah digunakan. Bahasa dan Komunikasi Membuat buku skrap tentang peralatan-peralatan tradisional seperti nyiru, labu, bubu, tampi

Modul Bertema

192

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

BIL

TEMA

SUB TEMA

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (ST 9.1.1) Mengecam duit yang berlainan nilai. (ST 9.1.2) Menyusun nilai wang mengikut tertib. (ST 9.1.3) Memberi jumlah wang (duit siling) yang tepat dalam simulasi jual-beli. (ST 4.1.5) Menjalankan penyiasatan terbimbing kesan magnet ke atas objek. (ST 4.1.6) Menjalankan penyiasatan terbimbing tindakan magnet ke atas magnet lain. Perkembangan Fizikal dan Kesihatan (PFK 1.1.13) Menggunakan tangan untuk memulas penutup botol (PFK 5.2.11) Menunjukkan cara yang betul semasa mengendalikan alatan dan bahan yang bahaya (PFK 4.1.6) Membersihkan tempat dan peralatan yang digunakan. (PFK 1.2.1) Menggunakan tangan untuk melipat kertas menjadi dua dan empat bahagian.

Modul Bertema

193

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

BIL

TEMA

SUB TEMA

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Kemanusiaan (KM 7.5.2) Mengenal pelbagai peralatan berunsur budaya pelbagai kaum masyarakat Malaysia. (KM 7.6.2) Menyediakan makanan tradisional seperti onde-onde,lempeng pisang, cucur udang,jemput-jemput pisang,popiah,dumpling. (KM 4.1.6) Menjalankan tanggungjawab sebagai ahli kelas meletakkan barangan di tempat asal. Perkembangan Sosio emosi (PSE 2.1.3) Bersikap positif tentang kebolehan dan kekurangan/kelemahan kendiri (PSE 3.3.2) Menyelesaikan konflik dengan cara yang positif Kreativiti (KTI 1.2.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan. (KTI 1.1.5) Mewarnakan gambar dalam ruang tertentu. (KTI 2.1.8) Menyanyi lagu dengan iringan muzik.

Modul Bertema

194

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

BIL

TEMA

SUB TEMA

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Bahasa dan Komunikasi (BM 2.1.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 2.1.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. (BM 2.4.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (BM 2.5.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. (BM 3.7.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 3.11.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. (BM 4.2.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. (BM 4.2.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.

Modul Bertema

195

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

BIL

TEMA

SUB TEMA

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Sains dan Teknologi (ST 2.3.8) Menyatakan ciri sepunya untuk setiap pengelasan yang telah dibuat dengan bimbingan. Perkembangan Fizikal dan Kesihatan (PFK 5.2.9) Menyatakan cara menghindari sumber, tempat dan situasi yang membahayakan seperti melintas jalan raya Kreativiti (KT 3.1.6) Berlakon dengan menggunakan props. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.1.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 2.1.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. (BM 2.4.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (BM 2.5.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan.

17

Dunia Teknologi

Pengangkutan

Penerokaan Mengasingkan kad gambar kenderaan di darat, di air dan di udara. Bahasa dan Komunikasi Menghasilkan buku skrap berikut: - kenderaan bertayar dua - kenderaan bertayar empat - kenderaan tidak bertayar Menonton tayangan video tentang caracara yang betul untuk melintas jalan raya. Bersoaljawab tentang tayangan video tersebut. Melakonkan semula dengan yang telah ditonton dalam tayangan video keselamatan di jalan raya.

Modul Bertema

196

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

BIL

TEMA

SUB TEMA

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 3.7.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 3.11.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. (BM 4.2.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. (BM 4.2.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.

18

Dunia Teknologi

Kemudahan Awam

Komunikasi Mengecam dan membezakan tandas lelaki dan perempuan.

simbol

Menamakan simbol-simbol yang terdapat pada jalan raya dengan bimbingan guru. Menamakan jenis-jenis kemudahan awam yang diketahui. Lakonan membeli setem dan mengepos surat di pejabat pos. Bercerita semula cerita yang didengar berkaitan dengan penggunaan kemudahan awam.

Kemanusiaan (KM 8.3.2) Mengenal simbol yang biasa dijumpai di persekitaran seperti : Tempat pembuangan sampah Tanda lalulintas Tempat untuk orang cacat Sains dan Teknologi (ST 12.2.1) Membina satu lingkungan yang lengkap. (ST 12.3.2) Membuat pelbagai binaan (menggunakan bahan seperti blok, pasir) mengikut kreativiti sendiri dan menceritakan pembinaannya.

Modul Bertema

197

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

BIL

TEMA

SUB TEMA

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (ST 12.3.3) Meneroka cara untuk membina struktur yang kuat dan kukuh. Kreativiti (KT 3.1.6) Berlakon dengan menggunakan props. (KTI 1.2.9) Menghasilkan bentuk binaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai teknik dengan bimbingan. (KTI 1.2.10) Menghasilkan karya yang menggabungjalinkan pelbagai teknik menggambar. (KTI 2.1.12) Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi. (KTI 2.1.13) Menyanyi dengan gerakan. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.1.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 2.1.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. (BM 2.4.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.

Membuat buku skrap tentang simbolsilmbol kemudahan awam di kawasan persekitaran. Simulasi di stesyen bas: cara membeli tiket berbaris menaiki dan turun bas. Lakonan orang melakukan vandalisme pada perhentian bas dan cara mengatasinya.

Seni dan Kraf Membina model pelbagai replika kemudahan awam daripada doh. Membina menara daripada blok / kotak. Menyusun lidi / kayu kecil membentuk satu lingkungan dan membilang. Membuat telefon daripada cawan kertas dan tali tangsi. Melukis dan melabel kemudahan awam yang terdapat di sekitar sekolah seperti pondok telefon dan perhentian bas. Membuat model pondok bas menggunakan set binaan pasang

Modul Bertema

198

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

BIL

TEMA

SUB TEMA

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 2.5.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. (BM 3.7.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 3.11.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. (BM 4.2.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. (BM 4.2.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.

siap/lego Mencari pelbagai gambar kemudahan awam di dalam akhbar dan gunting bagi membuat poster/montaj Bermain doh dan membentuk objek yang berkaitan dengan kemudahan awam Cop gambar pondok telefon, gunting dan tampal mengikut nombor yang 1-10 Membina model bas sekolah dan membilang tingkap yang terdapat pada bas tersebut.

Muzik dan Pergerakan Nyanyian lagu Telefon Berbunyi Pergerakan kreatif mengikut lagu. Membuat pergerakan kreatif menggunakan muzik rancak yang bersesuaian. Sains dan Teknologi (ST 12.1.1) Membina penghubung antara dua objek / binaan dan memberi alasan mengapa penghubung itu dipilih.

19

Dunia Teknologi

Pembinaan (construcktion)

Penerokaan Membina jambatan atau bangunan menggunakan blok dan menceritakan cara pembinaannya.

Modul Bertema

199

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

BIL

TEMA

SUB TEMA

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (ST 12.2.1) Membina satu lingkungan yang lengkap. (ST 11.2.3) Membuat binaan untuk menghasilkan kuboid daripada bongkah. (ST 12.3.2) Membuat pelbagai binaan (menggunakan bahan seperti blok,pasir mengikut kreativiti sendiri dan menceritakan pembinaannya. (ST 12.3.3) Meneroka cara untuk membina struktur yang kuat/kukuh. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.1.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 2.1.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. (BM 2.4.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (BM 3.11.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema.

Memerhatikan lingkungan yang dibina oleh guru kemudian membina lingkungan menggunakan pelbagai bahan dan menceritakan pembinaan tersebut. Membina istana pasir dan mencerita tentang cara pembinaannya. Membina menara menggunakan bahan terbuang seperti botol plastik.

Bahasa dan Komunikasi Bercerita tentang karya pembinaan sendiri. Membaca buku berkenaan dengan pembinaan.

Modul Bertema

200

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

BIL

TEMA

SUB TEMA

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Sains dan Teknologi (ST 3.4.4) Memerhati ikan dalam akuarium dan menceritakan tentang saiz dan warna ikan. (ST 3.4.5) Mengecam tempat tinggal haiwan. (Contoh:kucing-rumah, ayam-reban, itik-kolam, lembu-padang, kerbau-sawah, katak-air dan darat, ikan-air, burung-pokok) (ST 3.4.6) Mengumpulkan haiwan mengikut habitatnya. (ST 3.4.7) Membandingkan dan mengumpulkan haiwan mengikut makanan utamanya (Contohnya:haiwan yang makan daging,haiwan yang makan tumbuh-tumbuhan) (ST 6.2.1) Membandingkan dua kumpulan objek untuk menyatakan sama banyak, lebih atau kurang. Kreativiti (KTI 2.1.13) Menyanyi dengan gerakan. (KTI 1.1.5) Mewarnakan gambar dalam ruang tertentu.

20

Alam Hidupan

Haiwan

Bahasa dan Komunikasi Bercerita tentang jenis ikan mengikut saiz dan warna melalui pemerhatian. Penerokaan Meneka dan mengecam tempat tinggal (habitat) haiwan dengan betul. Memadankan haiwan dengan tempat tinggal. Mengasingkan gambar haiwan mengikut habitatnya. Membanding beza dan mengelaskan gambar haiwan mengikut makanan utamanya. Permainan memadankan gambar haiwan dengan makanan utamanya. Mengelas haiwan berdasarkan bilangan kaki menggunakan kad gambar.

Muzik dan Pergerakan Menyanyi lagu dengan pergerakan badan. Seni dan Kraf Mewarna gambar haiwan

Modul Bertema

201

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

BIL

TEMA

SUB TEMA

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Bahasa dan Komunikasi (BM 2.1.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 2.1.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. (BM 2.4.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (BM 2.5.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. (BM 3.7.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 3.11.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. (BM 4.2.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. (BM 4.2.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.

Modul Bertema

202

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

BIL

TEMA

SUB TEMA

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Sains dan Teknologi (ST 3.3.5) Memerhati dan mengumpulkan daun daripada persekitaran sekolah dan kediaman mengikut: a. warna b. saiz c. tekstur d. bentuk e. urat daun (ST 3.3.6) Memerhati dan mengumpulkan bunga daripada persekitaran sekolah dan kediaman mereka mengikut: a. warna b. saiz (Nota: Perekodan boleh dibuat melalui lukisan dan bukan menggunakan bunga yang sebenar) (ST 3.3.7) Memerhati dan mengumpulkan sayur-sayuran mengikut ciri berikut: a. warna daun b. berbiji (ST 3.3.8) Memerhati dan mengumpulkan buah-buahan yang biasa dijumpai mengikut warna dan berbiji. (ST 3.3.9) Memerhati dan merekodkan proses percambahan biji benih dan pertumbuhan anak

21

Alam Hidupan

Tumbuhtumbuhan

Penerokaan Menyusun daun mengikut seriasi kecil besar, pendek panjang Menyusun daun mengikut bentuk Mengumpulkan daun mengikut warna Membezakan tekstur daun Memerhatikan urat daun. menggunakan kanta pembesar. Melawat taman bunga dan memerhatikan pelbagai jenis bunga yang berlainan warna dan saiz. Menyusun pelbagai jenis sayuran di sudut main peranan berdasarkan dua kumpulan : sayuran berdaun dan berbiji. Menanam biji kacang hijau di atas tisu basah dan rekodkan perkembangan pertumbuhannya menggunakan jadual. Projek menanam bawang atau kucai dan lihat perubahan pertumbuhannya. Mengasingkan pelbagai bijirin mengikut rupanya.

Modul Bertema

203

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

BIL

TEMA

SUB TEMA

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN benih dari segi ketinggian dan pertambahan daun dengan bimbingan. Kreavititi (KTI 1.2.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar. (KTI 1.2.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan. (KTI 1.2.9) Menghasilkan bentuk binaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai teknik dengan bimbingan. (KTI 1.2.10) Menghasilkan karya yang menggabungjalinkan pelbagai teknik menggambar. (KTI 1.2.11) Mereka corak bebas dengan menggabungjalinkan pelbagai teknik membuat corak dan rekaan. KTI 1.1.2) Mengenal bahan yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu karya contohnya berus. (KTI 1.1.3) Memilih pelbagai bahan yang sesuai dalam penghasilan karya.

Bahasa dan Komunikasi Bersoaljawab tentang tumbuh-tumbuhan yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan. Bersoaljawab tentang sayuran,buahbuahan yang dijual di pasar. Mengenalpasti huruf vokal dalam perkataan buah-buahan dan sayursayuran yang biasa dijumpai. Melakonkan watak pesawah / pekebun bekerja. Melakonkan watak penjual bunga dan pembeli berdasarkan lagu ( lagu Gadis dan Bunga) Main peranan ikut imaginasi ( apa jadi pada tumbuhan pada hari ribut ) Membaca buku berkaitan dengan tumbuhan.

Seni dan Kraf Membuat penanda buku daripada bunga yang dikeringkan.

Modul Bertema

204

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

BIL

TEMA

SUB TEMA

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KTI 2.4.5) Membuat pergerakan bebas mengikut muzik. (KT 3.1.5) Main peranan mengikut imaginasi. (KT 3.1.6) Berlakon dengan menggunakan props. (KIT 2.3.3) Meneroka bunyi menerusi bahan atau objek improvisasi. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.1.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 2.1.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. (BM 2.4.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (BM 2.5.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. (BM 3.7.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.

Mewarna pelbagai gambar sayur-sayuran dan bunga. Membuat montaj daripada gambar bunga. Menganyam tikar daripada daun kelapa dengan bimbingan. Membuat rantai / kalungan bunga Membuat model buah durian daripada surat khabar dengan teknik tampalan . Membuat kolaj daripada daun yang dikeringkan dan ranting pokok.

Muzik dan Pergerakan Menyanyi lagu dengan iringan muzik/perkusi. Ku tanam pokok bunga Bunga matahari Buah-buahan di Malaysia Tanya sama pokok Ke pasar minggu Membuat pergerakan yang berkaitan dengan lagu yang dinyanyikan. Menari tarian canggung sambil membuat aksi menampi padi.

Modul Bertema

205

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

BIL

TEMA

SUB TEMA

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 3.11.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. (BM 4.2.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. (BM 4.2.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.

Membuat marakas menggunakan kacang hijau ataupun kekacang lain.

Memasak Memotong buah bagi menghasilkan rojak buah dengan bimbingan. Aktiviti meramas kelapa parut bagi menghasilkan santan dan membuat pengat labu dengan bimbingan. Mengumpulkan buah-buahan mengikut warna untuk dibuat jus (jus merah adalah campuran buah tembikai dan strawberi, jus hijau adalah campuran buah kiwi dan epal hijau)

Matematik Membilang kelopak bunga, daun, biji benih dan nyatakan nombor. Mengenal nilai wang daripada aktiviti jual beli sayuran, buah-buahan, bungabungaan. Memadan gambar tumbuhan dengan nombor Menyelesaikan masalah operasi tambah

Modul Bertema

206

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

BIL

TEMA

SUB TEMA

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN

dan tolak menggunakan biji benih (bahan maujud). Mengukur panjang sayuran dengan tali pengukur dan rekod dalam jadual. Menimbang berat buah / sayur menggunakan alat penimbang digital / analog dan rekod dalam jadual. Menyusun buah/bunga/sayur mengikut saiz ( kecil, sederhana, besar )

22

Alam Sekitar

Sayangi Alam Sekitar

Seni dan Kraf Menghasilkan karya kreatif menggunakan bahan buangan. Aktiviti Luar Berkelah di taman, pantai, air terjun, sungai atau hutan. Semasa perkelahan, guru meminta murid mengecam bunyi dalam alam sekitar dan menikmati keindahan alam. Selepas perkelahan itu, murid digalakkan menceritakan semula perasaan mereka semasa berada di alam sekitar i itu dan juga menghasilkan karya kreatif menggunakan bahan kutipan mereka daripada perkelahan tersebut.

Kreativiti (KTI 1.2.12) Menggunakan bahan kutipan yang sesuai untuk penghasilan sebuah karya kreatif. (KTI 1.3.6)Menunjukkan penghargaan terhadap keindahan persekitaran dan alam semula jadi seperti tidak mengotorkan alam sekitar. (KTI 2.1.11) Menyanyi mengikut mud lagu (iaitu: riang dan bersemangat). (KTI 2.1.12) Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi.

Modul Bertema

207

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

BIL

TEMA

SUB TEMA

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KT 3.1.7) Bergerak secara kreatif untuk menunjukkan elemen ruang, masa dan tenaga. (KTI 2.4.6) Menggerakkan anggota badan secara kreatif mengikut muzik untuk meneroka ruang. Kemanusiaan (KM 6.1.2) Mengecam bunyi dalam alam sekitar semula jadi seperti bunyi air, angin, haiwan. (KM 6.1.3) Bercerita tentang pengalaman yang diperolehi melalui deria serta perasaan semasa berada di alam sekitar seperti pantai, ladang, air terjun, taman, hutan, sungai. (KM 6.1.4) Memerhati dan menceritakan perubahan di alam persekitaran seperti: Pertumbuhan dan pereputan pokok. Perubahan cuaca (KM 6.2.3) Bercerita tentang alam sekitar sebagai sumber kepada pelbagai bahan kegunaan manusia. (contoh: daun mengkuang, daun pisang, kelapa) (KM 6.2.2) Bercerita dengan bimbingan guru tentang kepentingan air, udara, matahari kepada hidupan di dunia.

Bahasa dan Komunikasi Menonton video berkaitan dengan kepentingan air, udara, matahari kepada hidupan di dunia. Selepas tontonan, satu perbincangan di adakan. Muzik dan Pergerakan Menyanyi lagu berkaitan dengan alam sekitar semula jadi. Contoh lagu: Tanya Sama Pokok Membuat gerakan badan fenomena alam, contohnya pergerakan awan, angin.

Modul Bertema

208

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

BIL

TEMA

SUB TEMA

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KM 6.3.3) Bercerita tentang kepentingan menjaga alam sekitar. (KM 6.3.4) Menjauhi diri daripada tempattempat yang telah tercemar. (KM 6.3.5)Bercerita tentang kesan pencemaran udara dan air kepada manusia. (KM 6.3.6) Menyatakan cara mengelakkan pencemaran alam sekitar. (KM 6.3.7) Menjalankan aktiviti kitar semula. (KM 6.3.8) Mewujudkan keceriaan dan keindahan alam (Contoh: bina taman). (KM 6.3.9) Mengamalkan tabiat tidak mencemarkan alam semula jadi. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.1.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 2.1.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. (BM 2.4.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.

Modul Bertema

209

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

BIL

TEMA

SUB TEMA

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 2.5.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. (BM 3.7.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 3.11.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. (BM 4.2.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. (BM 4.2.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.

23

Alam Fizikal

Cuaca

Penerokaan Aktiviti melakarkan bayang-bayang seorang murid atau tiang di luar bilik darjah pada waktu berbeza dalam sehari. Murid membuat perbandingan berhubung dengan bayang-bayang ini. Memerhati awan, melakar dan mewarnakan awan pada keadaan cuaca yang berlainan. Merekod keadaan awan pada carta cuaca setiap hari.

Sains dan Teknologi (ST 5.1.5) Memerhati dan merekod bayangbayang objek pada waktu berbeza dalam sehari. (ST 5.1.6) Membandingkan panjang bayangbayang setiap murid pada masa yang sama. (ST 5.1.2) Memerhati dan menceritakan awan pada cuaca yang berbeza seperti hari panas, cuaca mendung, cuaca berangin dan hari hendak hujan.

Modul Bertema

210

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

BIL

TEMA

SUB TEMA

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (ST 5.1.3) Membandingkan aktiviti yang dijalankan dalam cuaca yang berbeza. (ST 2.4.2) Membuat ramalan apa yang akan berlaku berdasarkan pengalaman lepas. (contoh aktiviti: objek mana yang akan tenggelam dan timbul, bola mana yang akan menurun cerun dengan lebih cepat) (ST 5.1.4) Meneroka pembentukan pelangi.

Memerhatikan pelangi dan melukis pelangi berdasarkan pemerhatian. Aktiviti membuat pelangi dalam atau di luar kelas.

Bahasa dan Komunikasi Membaca buku berkenaan cuaca, awan, pelangi. Seni dan Kraf Melukis gambar pelangi. Aktiviti kumpulan melukis satu poster berkenaan apa yang boleh dilakukan dalam cuaca yang berbeza. Contoh: Hari berangin - bermain layang-layang Hari redup - bermain bola/ beriadah Hari hujan - memakai payung Hari panas - menjemur kain

Kreativiti (KTI 2.1.8) Menyanyi lagu dengan iringan muzik. (KTI 1.2.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.1.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 2.1.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. (BM 2.4.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah.

Muzik dan Pergerakan Menyanyikan lagu berkaitan awan cuaca dan pelangi.

Modul Bertema

211

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

BIL

TEMA

SUB TEMA

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 2.5.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. (BM 3.7.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 3.11.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. (BM 4.2.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. (BM 4.2.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.

24

Negara Saya

Perayaan Hari Raya Aidil Fitri

Bahasa dan Main Peranan Main peranan bersalaman dengan ahli keluarga pada pagi hari raya. Bercerita dan bersoaljawab tentang pengalaman semasa menyambut hari raya.

Kemanusiaan KM 5.3.2 Melibatkan diri dalam aktiviti menyambut perayaan masyarakat Malaysia. KM 5.3.3 Menceritakan pengalaman semasa menyambut perayaan. Kreativiti (KTI 1.2.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar. (KTI 1.2.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai

Memasak Membuat kuih raya. Menghidang juadah hari raya

Sambutan Hari Raya

Modul Bertema

212

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

BIL

TEMA

SUB TEMA

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN aktiviti dengan bimbingan. (KTI 1.3.4)Menceritakan dan mempamerkan hasil kerja sendiri. (KTI 2.1.11) Menyanyi mengikut mud lagu (iaitu: riang dan bersemangat). (KTI 2.1.12) Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.1.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 2.1.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. (BM 2.4.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (BM 2.5.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. (BM 3.7.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.

Sambutan hari raya di dalam kelas prasekolah Tunjukcara solat sunat hari raya

Seni dan Kraf Membuat kad ucapan Hari Raya Aidil Fitri Menghias kelas Melukis baju raya sendiri Mencantikkan baju raya dengan menggunakan pelbagai teknik. Menganyam ketupat Menghasilkan sampul duit raya. Melukis gambar suasana sambutan hari raya.

Muzik dan Pergerakan Nyanyian/karaoke lagu-lagu hari raya Nyanyian beraksi hari raya dalam dua kumpulan besar berdasarkan lagu goreng pisang

Modul Bertema

213

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

BIL

TEMA

SUB TEMA

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 3.11.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. (BM 4.2.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. (BM 4.2.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.

25

Negara Saya

Perayaan di Malaysia Contoh: - Hari Raya Qurban - Ponggal - Krismas - Gawai - Pesta Keamatan

Bahasa dan Komunikasi Menceritakan pengalaman semasa menyambut perayaan. Membuat buku skrap tentang perayaanperayaan di Malaysia. Memadankan gambar tunggal utama sesuatu perayaan di Malaysia. Contoh : Gawai Dayak ( menuai padi) Pesta Keamatan (menuai padi) Krismas ( Pokok Krismas) Ponggal (Memasak Susu dalam periuk tanah dan tebu) Hari Raya Qurban (penyembelihan haiwan seperti lembu, kambing, unta, biri-biri,kerbau )

Kemanusiaan KM 5.3.2 Melibatkan diri dalam aktiviti menyambut perayaan masyarakat Malaysia. KM 5.3.3 Menceritakan pengalaman semasa menyambut perayaan. Kreativiti (KTI 1.2.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar. (KTI 1.2.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan. (KTI 1.3.4)Menceritakan dan mempamerkan hasil kerja sendiri. (KTI 2.1.11) Menyanyi mengikut mud lagu (iaitu: riang dan bersemangat).

Modul Bertema

214

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

BIL

TEMA

SUB TEMA

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KTI 2.1.12) Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.1.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 2.1.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. (BM 2.4.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (BM 2.5.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. (BM 3.7.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 3.11.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. (BM 4.2.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. (BM 4.2.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.

Modul Bertema

215

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

BIL

TEMA

SUB TEMA

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Kemanusiaan (KM 5.3.2) Melibatkan diri dalam aktiviti menyambut perayaan masyarakat Malaysia. (KM 5.3.3) Menceritakan pengalaman semasa menyambut perayaan (KM 7.2.5) Melibatkan diri dalam tarian tradisional yang mudah dari pelbagai kaum masyarakat Malaysia. Kreativiti (KTI 1.2.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar. (KTI 1.2.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan. (KTI 1.3.4)Menceritakan dan mempamerkan hasil kerja sendiri. (KTI 2.1.11) Menyanyi mengikut mud lagu (iaitu: riang dan bersemangat). (KTI 2.1.12) Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi.

26

Negara Saya

Perayaan Tahun Baru Cina

Seni dan Kraf Bergotong-royong menghias kelas dengan bahan yang berkaitan dengan sambutan Tahun Baru Cina seperti tanglung, angpau dan lain-lain. Sambutan Tahun Baru Cina Menyambut Tahun Baru Cina dalam kelas prasekolah Bahasa dan Komunikasi Bercerita pengalaman berkunjung ke rumah rakan yang menyambut perayaan ini. Bersoaljawab tentang haiwan yang menjadi lambang pada tahun tersebut. Bersoaljawab tentang makanan istimewa pada Tahun Baru Cina. Mengeja perkataan tertentu yang terlibat dalam tema ini. Melakonkan watak penari tarian naga melakukan persembahan .

Seni dan Kraf Membuat tanglung daripada kertas warna secara berkumpulan dan membuat

Modul Bertema

216

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

BIL

TEMA

SUB TEMA

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KT 3.1.5) Main peranan mengikut imaginasi. (KT 3.1.6) Berlakon dengan menggunakan props. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.1.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 2.1.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. (BM 2.4.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (BM 2.5.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. (BM 3.7.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 3.11.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. (BM 4.2.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.

perarakan di sekitar sekolah. Membuat mini tanglung daripada sampul angpau. Menghias pokok limau dengan riben merah dan tanglung yang dihasilkan. Menonton video berkaitan tarian singa dan bersoaljawab tentang tarian tersebut dari aspek muzik, pakaian, warna dan pergerakan. Mewarna gambar situasi sambutan Tahun Baru Cina. Mencari gambar berkaitan sambutan Tahun Baru Cina di dalam akhbar atau majalah dan membuat buku skrap. Membuat lipatan kertas membentuk sampul angpau. Membuat anyaman membentuk ikan dengan menggunakan sampul angpau.

Memasak Mengenali makanan istimewa yang biasa dihidangkan semasa perayaan ini. Memotong limau dengan bimbingan dan membuat jus.

Modul Bertema

217

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

BIL

TEMA

SUB TEMA

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 4.2.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.

Muzik dan Pergerakan Mengecam pelbagai bunyi daripada CD yang dipasang ( bunyi mercun, bunyi gendang ) Bermain alat perkusi simbal yang menjadi alat penting dalam persembahan tarian singa. Menari tarian singa bersama iringan muzik dengan bimbingan. Menyanyi lagu Selamat Tahun Baru Cina dengan bimbingan. Melakukan pergerakan kreatif menggunakan muzik yang sesuai.

Matematik Membuat operasi tolak berdasarkan bahan maujud (limau , kuih) 27 Negara Saya Perayaan Deepavali Sambutan Deepavali Lawatan ke rumah jiran yang merayakan perayaan Deepavali. Sambutan Deepavali di kelas prasekolah. Kemanusiaan (KM 5.3.2) Melibatkan diri dalam aktiviti menyambut perayaan masyarakat Malaysia. (KM 5.3.3) Menceritakan pengalaman semasa menyambut perayaan.

Modul Bertema

218

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

BIL

TEMA

SUB TEMA

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Kreativiti (KTI 1.2.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar. (KTI 1.2.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan. (KTI 1.3.4)Menceritakan dan mempamerkan hasil kerja sendiri. (KTI 2.1.11) Menyanyi mengikut mud lagu (iaitu: riang dan bersemangat). (KTI 2.1.12) Menyanyi dengan perasaan dan ekspresi. (KT 3.1.5) Main peranan mengikut imaginasi. (KT 3.1.6) Berlakon dengan menggunakan props. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.1.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 2.1.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.

Bahasa dan Komunikasi Bercerita tentang pengalaman semasa menyambut perayaan Deepavali. Bersoaljawab tentang bagaimana membantu rakan yang menyambut perayaan Deepavali.

Seni dan Kraf Mewarna gambar perayaan Deepavali. Mewarnakan kad perayaan Deepavali.

Muzik dan Pergerakan Menyanyi lagu berkaitan dengan Deepavali.

Modul Bertema

219

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

BIL

TEMA

SUB TEMA

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 2.4.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (BM 2.5.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. (BM 3.7.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 3.11.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. (BM 4.2.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. (BM 4.2.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.

28

Negara Saya

Lagu dan Muzik Tradisional

Muzik dan Pergerakan Menyanyikan lagu kanak-kanak yang berkaitan dengan budaya masyarakat Malaysia. Contoh lagu: Jongjong Inai, Suranggani, Pok amai amai. Memainkan perkusi dengan iringan muzik tradisional. Aktiviti menari tarian tradisional pelbagai kaum masyarakat Malaysia.

Kemanusiaan (KM 7.2.3) Menyanyikan lagu kanak-kanak yang berkaitan dengan budaya masyarakat Malaysia (KM 7.2.4) Mengenal alat muzik tradisional pelbagai kaum. (KM 7.2.5) Melibatkan diri dalam tarian tradisional yang mudah dari pelbagai kaum

Modul Bertema

220

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

BIL

TEMA

SUB TEMA

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN masyarakat Malaysia. (KM 7.7.2) Mendengar cerita rakyat pelbagai kaum di masyarakat Malaysia.

Contoh tarian: tarian joget, tarian kipas, tarian kambadi

Bahasa dan Komunikasi Aktiviti bersoaljawab tentang pelbagai jenis peralatan muzik tradisional. Membuat buku skrap peralatan muzik tradisioanal. Aktiviti mendengar cerita berdasarkan buku cerita. Contoh cerita: Sang kancil, Pak Pandir, si-tanggung, bawang putih bawang merah) Akktiviti menonton CD cerita-cerita rakyat seperti Sang Kancil, Pak Pandir, Si Tanggang, Bawang Putih Bawang Merah

(KM 7.3.2) Bermain permainan tradisional masyarakat pelbagai kaum masyarakat Malaysia. Kreativiti (KTI 3.1.8) Mengenal dan mengambil bahagian dalam tarian daripada budaya Malaysia yang berlainan. (KTI 2.4.11)Mengenali lagu dan muzik dari pelbagai budaya di Malaysia. (KTI 2.2.4) Memainkan perkusi dengan ekspresi yang sesuai (kuat-lembut). (KTI 2.2.5) Memainkan perkusi dengan beat yang konstan (constant beat). (KTI 2.2.6) Memainkan perkusi mengikut tempo (laju-lambat) (KTI 2.2.7) Memainkan perkusi dengan iringan muzik. (KTI 2.2.8) Memainkan perkusi mengiringi

Modul Bertema

221

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

BIL

TEMA

SUB TEMA

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN muzik. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.1.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 2.1.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. (BM 2.4.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (BM 2.5.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan . (BM 3.7.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 3.11.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. (BM 4.2.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. (BM 4.2.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.

Modul Bertema

222

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

BIL

TEMA

SUB TEMA

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Kemanusiaan (KM 8.4.2) Menamakan Bapa Kemerdekaan. (KM 8.4.3) Menyatakan tarikh Hari Kemerdekaan. (KM 8.4.4) Melibatkan diri dalam aktiviti sambutan Hari Kemerdekaan. (KM 8.1.7) Menunjukkan kedudukan Malaysia di peta dunia dan glob dunia. (KM 8.1.8) Menyatakan nama negeri sendiri. (KM 8.1.9) Mengecam bendera Malaysia dan bendera negeri sendiri. (KM 8.1.10) Menunjukkan penghormatan kepada bendera Malaysia dan bendera negeri. (KM 8.1.11) Menunjukkan penghormatan kepada lagu kebangsaan dan lagu negeri. (KM 8.1.12) Menyanyikan lagu kebangsaan. (KM 8.1.13) Menyanyikan lagu negeri. (KM 8.1.14) Menamakan bunga kebangsaan Malaysia.

29

Negara Saya

Kemerdekaan Negara

Bahasa dan Komunikasi Mendengar kisah tentang riwayat hidup Bapa Kemerdekaan iaitu Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj dan bersoaljawab mengenainya. Bersoaljawab tentang negeri sendiri. Bercerita tentang perkara-perkara yang telah menjadi kebanggaan negara: - tokoh-tokoh - kereta nasional - tempat-tempat pelancongan - bangunan-bangunan - pemimpin negara Melihat gambar mercu tanda negara dan bercerita tentangnya. Contoh mercu tanda negara adalah: - Menara Berkembar Petronas - Menara Kuala Lumpur - Putrajaya - Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA) - Litar Formula 1 Sepang - Jambatan Pulau Pinang Memadankan gambar mercu tanda dengan kad perkataan nama-namanya yang betul.

Modul Bertema

223

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

BIL

TEMA

SUB TEMA

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (KM 8.5.2) Bercerita tentang kebanggaan negara. (KM 8.5.3) Bercerita tentang mercu tanda negara. (KM 8.5.4) Bercerita tentang tempat bersejarah Malaysia. (KM 8.2.2) Mengenal pemimpin negara dan negeri Kreativiti (KTI 2.1.11) Menyanyi mengikut mud lagu (iaitu: riang dan bersemangat). (KTI 1.2.7) Menghasilkan karya mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti menggambar. (KTI 1.2.8) Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai aktiviti dengan bimbingan. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.1.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 2.1.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila.

Bercerita tentang tempat-tempat bersejarah di negeri sendiri . Bercerita tentang tempat-tempat bersejarah di Malaysia. Menonton dokumentari tempat-tempat bersejarah di Malaysia dan bersoaljawab mengenainya. Melihat potret-potret dan menyebut nama-nama pemimpin negara: - Yang dipertuan Agung - Sultan/Raja/Tuan yg Terutama Negeri sendiri - Perdana Menteri - Menteri Besar/Ketua Menteri negeri sendiri - Menteri Pelajaran

Muzik dan Pergerakan Nyanyian lagu-lagu patriotik, seperti lagu Tanggal 31 Aktiviti perbarisan/kawad kaki.

Modul Bertema

224

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

BIL

TEMA

SUB TEMA

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 2.4.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (BM 2.5.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. (BM 3.7.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 3.11.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. (BM 4.2.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul. (BM 4.2.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.

Menyanyi lagu kebangsaan Negaraku dengan penuh perasaan sambil berdiri tegak dan memandang ke arah Jalur Gemilang. Menyanyi lagu negeri dengan penuh perasaan sambil berdiri tegak dan memandang ke arah bendera negeri.

Seni dan Kraf Mengecam warna-warna yang terdapat pada bendera Malaysia dan bendera negeri. Pertandingan mewarna Jalur Gemilang Menghasilkan Tangan Gergasi Jalur Gemilang Memerhati bunga raya sebenar dan kemudian melukis gambar bunga raya dan mewarnakannya.

Penerokaan Meneroka glob untuk mengenalpasti kedudukan Malaysia.

Modul Bertema

225

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

BIL

TEMA

SUB TEMA

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Pendidikan Moral (PM 7.1.7) Mengenali keistimewaan diri dan menunjukkan bakat. (PSE 2.1.3) Bersikap positif tentang kebolehan dan kekurangan/kelemahan kendiri. (PSE 3.2.7) Berkongsi idea, barangan dan peralatan seperti permainan,makanan. Kreativiti (KTI 1.1.3) Memilih pelbagai bahan yang sesuai dalam penghasilan karya. (KTI 1.1.4) Memanipulasi bahan secara kreatif untuk penghasilan karya dengan bimbingan. (KTI 1.2.13) Menghasilkan kraf tradisional yang mudah dengan menggunakan bahan yang sesuai. (KTI 1.3.5) Menyatakan pandangan secara lisan hasil karya sendiri dan rakan (KTI 1.3.7) Menghayati benda yang dilihat disentuh dan didengar Kemanusiaan (KM 7.4.2) Mengenal pelbagai jenis seni dan kraf tangan berunsur budaya pelbagai kaum

30

Negara Saya

Seni. Kraf dan Peralatan Tradisional

Seni dan Kraf Mengayam tikar menggunakan pelbagai bahan (kertas warna,daun pisang, daun kelapa dan lain-lain) Membuat buku skrap tentang pelbagai peralatan tradicional. Mewarnakan gambar.

Permainan Pertandingan permainan tradisional Lawatan Mengadakan lawatan peralatan ke muzium bagi melihat peralatan tradisional. Bahasa dan Komunikasi Pertandingan mengenal peralatan tradisional menggunakan kad gambar. Menonton CD berkaitan dengan peralatan tradicional.

Modul Bertema

226

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

BIL

TEMA

SUB TEMA

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN Masyarakat Malaysia. (KM 7.5.2) Mengenal pelbagai peralatan berunsur budaya pelbagai kaum masyarakat Malaysia. Bahasa dan Komunikasi (BM 2.1.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 2.1.4) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila. (BM 2.4.1) Menceritakan perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah. (BM 2.5.1) Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. (BM 3.7.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul. (BM 3.11.2) Membaca buku cerita yang menarik dan sesuai daripada pelbagai tema. (BM 4.2.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul.

Modul Bertema

227

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

BIL

TEMA

SUB TEMA

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STANDARD PEMBELAJARAN YANG BERKAITAN (BM 4.2.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul.

Modul Bertema

228

LAMPIRAN CADANGAN JADUAL WAKTU

229

230

cadangan Jadual Waktu untuk prasekolah yang bahasa pengantar Bahasa Malaysia Contoh 1
Nota: Jadual ini cuma satu contoh sahaja, jadual waktu lain yang memenuhi syarat yang ditetapkan dalam kurikulum ini boleh dibina.

8.00 8.10 (10min) Isnin

8.10 8.30 (20 min)

8.30-9.10 (40min)

Selasa

Perbualan Morning pagi routine Morning Perbualan routine pagi Morning circle Morning circle Morning circle

Rabu

Morning routine Khamis Morning routine Jumaat Rutin pagi


Nota:

9.10-9.30 9.30(20 min) 10.00 (30 min) Aktiviti Thematic English Luar module basic module Matematik Modul English bertema basic module Outdoor Modul Modul activity bertema asas BM Modul Modul Modul bertema bertema asas BM Thematic module Thematic Thematic module module

10.0010.30 (30 min) Recess

10.30-10.50 10.50-11.20 11.20-11.50 11.50(20 min) (30min) (30min) 12.00 (10 min) Thematic Pendidikan Pendidikan Reflection module Islam Islam Thematic module Thematic module Thematic module Modul bertema Modul Asas Modul BM bertema Modul bertema Thematic module Pendidikan Islam Modul bertema English Basic Module Pendidikan Islam Reflection

Recess

Rehat Recess

Reflection Refleksi

Recess

Refleksi

1) Penggunaan Bahasa Malaysia (BM) dan Bahasa Inggeris (BI )sebagai bahasa instructional: : 600 minit setiap satu bahasa 2) Pada akhir tahun semua modul asas boleh dijadikan modul bertema, tetapi dijalankan dalam bahasa yang ditetapkan supaya polisi 50% masa pengajaran dan pembelajaran ( p & p)dalam BM dan 50% masa p & p dalam BI dapat dikekalkan.

231

Cadangan Jadual Waktu untuk prasekolah yang bahasa pengantar Bahasa Malaysia Contoh 2
Nota: Jadual ini cuma satu contoh sahaja, jadual waktu lain yang memenuhi syarat yang ditetapkan dalam kurikulum ini boleh dibina.

8.00 8.10 (10min) Isnin

8.10 8.30 (20 min)

8.30-9.10 (40min) Aktiviti Luar 8.30-9.10 (40min)

9.10-9.40 (30 min)

Selasa

Perbualan Morning pagi routine 8.00 8.10 8.30 8.10 (20 min) (10min) Rutin Perbualan pagi pagi 8.00 8.10 (10min) Morning routine 8.10 8.30 (20 min) Morning circle

10.1010.40 (30 min) Pendidikan Pendidikan Recess Islam Islam 9.10-9.30 (20 min) 9.30-10.00 (30 min) Modul bertema 9.30-10.00 (30 min) Modul asas BM Thematic module Modul asas BM 10.0010.30 (30 min) Modul asas BM 10.0010.30 (30 min) Rehat

9.40-10.10 (30 min)

10.4011.00 (20 min) Thematic module 10.3011.00 (30 min) Recess

11.0011.30 (30min) Thematic module 11.0011.30 (30min) English basic module 10.5011.20 (30min) Modul bertema Thematic module Pendidikan Islam

11.30-11.50 (20min) English basic module 11.30-11.50 (20min) Thematic module 11.20-11.50 (30min) Modul bertema English Basic Module Pendidikan Islam

11.5012.00 (10 min) Reflection

Matematik Modul bertema 8.30-9.10 (40min) Outdoor activity Thematic module Modul bertema 9.10-9.30 (20 min) Thematic Module Thematic module Modul bertema

11.5012.00 (10 min) Reflection

Rabu

10.3010.50 (20 min) Modul bertema Thematic module Modul bertema

11.5012.00 (10 min) Refleksi

Khamis Morning Morning routine circle Jumaat Morning Morning routine circle

Recess

Reflection

Recess

Refleksi

Nota: (1) Penggunaan BM dan BI sebagai bahasa instructional: : 600 minit setiap satu bahasa (2) Pada akhir tahun semua modul asas boleh dijadikan modul bertema, tetapi dijalankan dalam bahasa yang ditetapkan supaya polisi 50% masa p & p dalam BM dan 50% masa p & p dalam BI dapat dikekalkan. 232

Cadangan Jadual Waktu untuk prasekolah yang bahasa pengantar bukan Bahasa Malaysia Contoh 1
Nota: Jadual ini cuma satu contoh sahaja, jadual waktu lain yang memenuhi syarat yang ditetapkan dalam kurikulum boleh dibina. 8.00 8.10 (10min) Morning routine 8.10 8.30 (20 min) Perbualan pagi 8.30-9.10 (40min) Aktiviti Luar 9.10-9.30 (20 min) Thematic module 9.30-10.00 (30 min) English basic module 10.0010.30 (30 min) Recess 10.3010.50 (20 min) Thematic modules 10.50-11.20 (30min) /Modul bertema dalam BT/ Pendidikan Islam English basic module 11.20-11.50 (30min) / Modul bertema dalam BT/Pendidik an Islam /Modul asas BT 11.50-12.00 (10 min) /Refleksi dalam Bahasa Tamil (BT) /Refleksi dalam BT

Isnin

Selasa

/Rutin pagi dalam BT

Morning circle

Rabu

/Rutin pagi dalam BI /Rutin pagi dalam BT

Morning circle

/Modul asas Matemati k dalam BT /

Modul Bertema

Modul asas Recess BM

Thematic modules

Modul bertema

Modul asas Rehat BM

Thematic modules

/Modul asas BT Thematic module

/Modul asas BT English basic module

Reflection

Khamis

/Perbualan pagi dalam BT

Modul bertema

Modul Bertema

Modul asas BM

Modul Bertema

Reflection

Jumaat

Rutin pagi

/Perbualan

Modul bertema

Modul Bertema

/Modul 233

Recess

Modul Bertema

/ Modul

/ Modul

Refleksi

8.00 8.10 (10min)

8.10 8.30 (20 min) pagi dalam BT

8.30-9.10 (40min)

9.10-9.30 (20 min)

9.30-10.00 (30 min) bertema dalam BT

10.0010.30 (30 min)

10.3010.50 (20 min)

10.50-11.20 (30min) bertema dalam BT/Pendidik an Islam

11.20-11.50 (30min) bertema dalam BT/Pendidik an Islam

11.50-12.00 (10 min)

Nota: 1) Penggunaan BM, BI dan Bahasa Cina (BC)/Bahasa Tamil (BT )sebagai bahasa instructional: : 400 minit setiap satu bahasa 2) Pada akhir tahun semua modul asas boleh dijadikan modul bertema, tetapi dijalankan dalam bahasa yang ditetapkan supaya polisi 1/3 masa p & p dalam BM, 1/3 masa p & p dalam BI dan 1/3 masa p & p dalam BC/BT dapat dikekalkan.

234

Cadangan Jadual Waktu untuk prasekolah yang bahasa pengantar bukan Bahasa Malaysia Contoh 2
Nota: Jadual ini cuma satu contoh sahaja, jadual waktu lain yang memenuhi syarat yang ditetapkan dalam kurikulum ini boleh dibina. 8.00 8.10 (10min) /Rutin pagi dalam BT 8.10 8.30 (20 min) /Perbualan pagi dalam BT 8.30-9.10 (40min) /Modul bertema dalam BT/ Pendidika n Islam 9.10-9.30 (20 min) 9.30-10.00 (30 min) 10.00-10.30 (30 min) Recess 10.30-11.00 (30 min) Thematic module 11.00-11.20 (20min) Thematic module 11.20-11.50 (30min) Thematic module 11.50-12.00 (10 min) Reflection

Isnin

English / Modul basic bertema module dalam BT/Pendid ikan Islam

Selasa

8.00 8.10 (10min) Rutin pagi

8.10 8.30 (20 min) Perbualan pagi

8.30-9.10 (40min) Modul bertema

9.10-9.30 (20 min) Modul bertema

9.30-9.50 (20 min) Modul Bertema

9.50-10.20 (30 min) Rehat

10.20-10.50 (30 min) Modul Asas BM

10.50-11.20 (30min) / Modul bertema dalam BT/Pendidika n Islam 10.50-11.20 (30min) /Modul asas BT

11.20-11.50 (30min) / Modul bertema dalam BT/Pendidik an Islam 11.20-11.50 (30min) /Modul asas BT

11.50-12.00 (10 min) /Refleksi dalam BT

Rabu

8.00 8.10 (10min) Morning routine

8.10 8.30 (20 min) Morning circle

8.30-9.10 (40min) /

9.10-9.30 (20 min) Thematic module

9.30-9.50 (20 min) Thematic module

9.50-10.20 (30 min) Recess

10.20-10.50 (30 min) English basic module

11.50-12.00 (10 min) /Refleksi dalam BT

235

Khamis

8.00 8.10 (10min) /Rutin pagi dalam BT

8.10 8.30 (20 min) /Perbualan pagi dalam BT

8.30-9.10 (40min) /Modul asas Matemati k dalam BT 8.30-9.10 (40min) Aktiviti Luar

9.10-9.40 (30 min) /Modul asas BT

9.40-10.10 (30 min)

10.10-10.40 (30 min) Modul Bertema

10.40-11.00 (20 min) Modul Bertema

11.00-11.30 (30min) Modul bertema

11.30-11.50 (20 min) Thematic module

11.50-12.00 (10 min) Reflection

Jumaat Nota:

8.00 8.10 (10min) Morning routine

8.10 8.30 (20 min) Morning circle

9.10-9.30 (20 min) Modul Bertema

9.30-10.00 (30 min) Modul asas BM

10.00-10.30 (30 min) Modul asas BM

10.30-11.00 (30 min) Recess

11.00-11.30 (30min) English basic module

11.30-11.50 (20min) Modul bertema

11.50-12.00 (10 min) Refleksi

1) Penggunaan BM, BI dan BC/BT sebagai bahasa instructional: : 400 minit setiap satu bahasa 2) Pada akhir tahun semua modul asas boleh dijadikan modul bertema, tetapi dijalankan dalam bahasa yang ditetapkan supaya polisi 1/3 masa p & p dalam BM, 1/3 masa p & p dalam BI dan 1/3 masa p & p dalam BC/BT dapat dikekalkan.

236

PANEL PENULIS
Penasihat Pengarah Tn. Hj. Ali bin Ab. Ghani AMN (sehingga Ogos 2010) Datu Dr Hj. Julaihi Hj. Bujang (mulai September, 2010)

Penasihat Editorial Ketua Sektor Perancangan Dasar dan Penyelidikan Hjh. Mokolus K Rowther Ketua Editor Ketua Unit Prasekolah(sehingga Januari, 2010) Ketua Sektor Asuhan dan Pendidikan Awal Kanak-kanak (mulai Februari, 2010) Dr. Ng Soo Boon Editor En. Shamsudin Jamil Pn. Zaitoon bt. Zakaria Pn. Rohani bt.Abdul En Tajul Affendy Hassan

237

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM Ng Soo Boon, Dr. Shamsudin Jamil Rohani Abdul Tajul Affendy Hassan Zaitoon Zakaria Kamarul Azman Abd.Salam Aziz Naim Baharuddin Basir Bakhtiar Mohd.Salleh Farizah Hanim bt. Ismail Hasnah Nordin, Hjh Ho Wooi Cheng Indira Popatlal Jagdesh Kaur Gill Mohd. Najib bin Najmuddin, Utz Muhd.Nizam Mohd.Yusof Norasyikin Hashim, Hjh Norzila Ani, Hjh Ramanathan a/l Nagarathinam Regina Joseph Cyril Zainon Majid Zamrus A.Rahman Unit Prasekolah Unit Prasekolah Unit Prasekolah Unit Prasekolah Unit Prasekolah Unit Prasekolah Unit Matematik Rendah Unit Pendidikan Khas Unit Pendidikan Muzik Unit Bahasa Melayu Unit Bahasa Melayu Unit Bahasa Cina Unit Pendidikan Kesihatan Unit Bahasa Inggeris Unit Rendah Pendidikan Islam Unit Pendidikan Seni Visual Unit Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Unit Pendidikan Kesihatan Unit Bahasa Tamil Unit Bahasa Inggeris Unit Sains Teras Unit Pendidikan Jasmani dan Sains Sukan

238

BAHAGIAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA /JABATAN PELAJARAN NEGERI, PEJABAT PELAJARAN DAERAH, INSTITUT PENDIDIKAN GURU Abu Bakar bin Saad Alimah bt. Atan Asmah Mohamad Atang Hj.Let Azilawati Abu Bakar Ewe Meng Huat Goh Wah Im Habsah bt. Jantan Hjh Nik Asiah Salleh Hjh Rohana Musa Leow Kim Hin Mariah Mansor, Ustazah Nahwiuddin Abdul Manaf, Ustaz Norbe Mohd. Nor Normasura Jani Poobalan a/l Manika Rohana Ismail Roszilah Mohd. Arif Shaari Abu Hasan Zaharuddin Hj. Shamsudin, Tn Hj Zulkernai Fauzi Penyelaras Prasekolah PPD Seberang Perai, PP Institut Perguruan Tun Hussein Onn, Batu Pahat Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti, Taiping Jabatan Pelajaran Sarawak Jabatan Pelajaran Selangor Institut Perguruan Raja Melewar Institut Perguruan Temenggong Ibrahim, Johor Institut Perguruan Perempuan Melayu Melaka Jabatan Pelajaran Kelantan Pejabat Pelajaran Daerah Jabatan Pelajaran Pahang Jabatan Pelajaran Johor Jabatan Agama Islam Dan Moral Institut Perguruan Islam Institut Perguruan Perempuan Melayu Melaka Jabatan Pelajaran Pahang Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti Jabatan Pelajaran Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Jabatan Pelajaran Kedah Jabatan Pelajaran Pahang Bahagian Pengurusan Sekolah Harian

PERSATUAN BUKAN KERAJAAN/SWASTA/LAIN-LAIN Aishah Zanariah Abdullah Chiam Heng Keng, Prof, Dr Esah Rabiah bt. Mohd.Salleh, Ustazah Freddy Chan Kin Yee Jeyawathi Perera Lina Yeoh Gaik Li Persatuan Montessori Malaysia Persatuan Pendidik Profesional Awal Kanak-kanak Malaysia Penceramah Agama Bebas Persatuan Tadika Malaysia Persatuan Tadika Malaysia Persatuan Tadika Malaysia

239

Maryati Ayob Maznah Harith, Hjh Mohd.Amin Shaarani, Tn Hj Normah bt. Hamzah Norsheila Abdullah Oh Yean Choo Patricia Teh Tamil Emban Tan Wat Ngor Lydia Foong Eveeleen Ling Radziah, Datin Kalthom Musa Ng Shau Peng

An Najwa Child Development Centre Sdn Bhd/Persatuan Islam Malaysia Institut Education to Learn Institut Education to Learn Persatuan Tadika Malaysia Persatuan Pengasuh Berdaftar Malaysia Institut CECE Tadika Peter & Jane Persatuan Tadika Malaysia Persatuan Tadika Malaysia Universiti Kolej SEGI Persatuan Pendidik Profesional Awal Kanak-kanak Malaysia Persatuan NAECEEM Institut Education to Learn Child Resource Institut KEMENTERIAN/JABATAN LAIN

Low Mei Li Norain Abd. Syukor Salasiah Hj. Hashim

Jabatan Perpaduan Negara dan Intergrasi Nasional, Kedah Jabatan Kemajuan Masyarakat (KEMAS) Jabatan Perpaduan Negara dan Intergrasi Nasional SEKOLAH

Abd. Ghani bin Abd. Hamid Asma Dewi Shaari Azahar bin Madar Azlin bt.Mohamed Azhari Azmi bin Ibrahim Baidah Sabran Chan Yee Mong Che Tom bt. Shaari Chua Seok Khuan Ding Pei See

SK Tambun Tulang, Arau, Perlis SK Lubuk Sireh, Kangar SK Khir Johari, Sg.Sumum, Perak SK Brickfield 1, Brickfield, Kuala Lumpur SK Teloi Kanan, Kuala Ketil, Kedah SK Parit Bharu, Sabak Bernam, Selangor SJK ( C ) Gua Musang, Kelantan SK Gedong, Sg. Petani, Kedah SJK(C ) Hua Lian 3, Jln Cempedak, Taiping SJK(C ) Chi Man, Sentol

240

Ghayathiri a/p Kubbusamy Halidah Laili Shaarani Hasnah bt. Yahya, Hjh. Hor Lee Lan Jenny Law Fui Let Juliana bt. Ah. Mahidin Karamjit Kaur Gill Khairul Akhbar bin Abd.Hamim Marina bt. Sirat Masitah Abdul.Aziz, Hjh Mohd. Ridhaudin Husin Mohd. Rizal Hussin Noor Haris bin Dzulkifli Noor Huzaina Abdul Majid Nor Atiqa Abdullah Nor Khamidah bt. Mohamed Bandi Nyanamani a/p Muniandy Puspa Devi a/p Munisamy Puziah Ano bt. Mohd Isa Rogayah bt. Mat Arip Rosilah bt. Ahmad Roslina Bidin Rukumani a/p Sheeraman Rusni bt. Che Adnan Siti Arfah bt. Sulaiman, Ustazah Soh Lih Ru Suzanee bt. Muhammad Thelagam a/p Deevraju Usop Maulana Wong Ming Tsuey Yee Su Keong Zaharah bt.Ismail Ali Zaiton Ahmad, Hjh Zubaidah Mohidin Zulbasri bin Husin

SJK(T) Ldg. Lubok Segintah, Sungai Petani, Kedah SK Kuala Dipang, Perak SK Simpang Ampat, Alor Gajah, Melaka SJK ( C ) Hin Hua, Klang, Selangor SJK(C ) Sentul, KL SK Manjoi 2, Ipoh, Perak SK Wan Sulaiman Siddiq, Alor Setar, Kedah SK Bukit Serok, Bandar Tun Razak, Pahang SK Kpg. Rinching, Beranang, Selangor SK Seri Aman, Pokok Assam, Taiping, Perak SK Panggu, Kota Bharu SK Bintulu, Sarawak Guru Besar SK Cator Avenue, Ipoh, Perak SK Seri Buntar , Triang, Pahang SK Serayan Keranji, Lundu, Sarawak SK Sg.Buluh, Hulu Selangor, Perak SJK(T) Bedong, Kedah SJK(T) Kg.Pandan SK Hulu Bernam, Tanjong Malim, Selangor SK Seri Perlis, Kangar SK Taman Ria, Sg. Petani, Kedah SK Pusat Dungun, Terengganu SJK(T) Batang Berjuntai, Selangor. SK Kg. Baharu Lanjut, Selangor SK Jempol, Bahau, NS SK Puteri Pandan, KL SK Mulong 2, Kota Bharu, Kelantan SJK (T) Port Dickson, N.Sembilan SK Limau-limauan, Kudat, Sabah SJK( C) Tun Tan Cheng Lock SJK(C) Cheroh, Raub, Pahang SK AU Keramat, Kuala Lumpur SK Penghulu Abu Bakar, Baling, Kedah SK Permatang Badak, Kuantan, Pahang SK Parang Puting, Kota Bharu, Kelantan

241

LAIN-LAIN (Penghargaan kepada individu berikut yang turut menyumbang idea semasa sesi sumbangsaran penyemakan kurikulum) Azizah Ariffin, Hjh Bustam Kamri, Dr Rohani Abdullah, Dr Sharifah Nor Puteh, Dr Siti Eshah Mokhsein, Dr Timbalan Ketua Pengarah Operasi JPNIN Universiti Tun Abdul Razak Universiti Putera Malaysia Universiti Kebangsaan Malaysia Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim

242