y Robespierre

Maximillen de Robespierre árvaként n tt fel, Conzié arrasi püspök segélyezése folytán került aPárizsi Egyetemre, ahol jogot tanult. Szül városában ügyvédi irodát nyitott, emellett az irodalom iránt is érdekl dést tanúsított, és elnöke lett az arrasi akadémiának.A francia forradalom kitörése után 1789ben Arrasban a rendi gy lés képvisel jévé választották, ahol kezdetben keveset szerepelt. A jakobinus klub tagja volt, 1790-t l elnöke. Rettenthetetlen, megvesztegethetetlen és szívós politikus hírében állt, beszédei gyakran nagy nyilvánosságot kaptak. Az Alkotmányozó Nemzetgy lés 1791. szeptember 30-i bezárásakor már az egyik legnépszer bb forradalmár volt. Vezetésével 1793. június elején megbuktatták az addig kormányzó girondista er ket. Robespierre a Közjóléti Bizottság (Comité de salut public) elnökévé választatta magát, így tulajdonképpen diktátor lett. Elkezd dött a jakobinus terror id szaka, amelynek volt egyik szellemi vezet je. Kezében összpontosult a jakobinus diktatúra legf bb hatalma. Az új alkotmányt hatályon kívül helyezte és mint a Közjóléti Bizottság lelke és szervez je, vérbefojtott minden ellenállást. Még javában folyt a vérengzés és üldözés, mikor Robespierre, az egyedüli hideg f az általános rémület közepette, azt vette észre, hogy az rjöngési mámor kezdte elveszíteni tömegtámogatását és ez okból id szer nek találta a mozgalmat megfékezni. Szakított tehát az eddigi iránnyal és a túlzóktól meg esetleges versenytársaitól szabadulni kívánván, saját párthívei ellen fordult. Ezek közül a legvérengz bbeket és legtekintélyesebbeket egymás után a vérpadra küldte. 1794 június 10-én beterjesztették a prairiali törvényeket, melyek a forradalmi terror további kiterjesztését célozták. A Forradalmi Törvényszéknek júniusban eszközölt újjászervezése után 1285 embert hurcoltatott a vérpadra, maguk a konvent tagjai, köztük Tallien, Fouché, Collot d'Herbois, Billaud-Varennes, Fréron és mások, életüket féltvén, a Közjóléti Bizottságban Robespierre ellen titkon összeesküdtek. Robespierre, hogy ellenfeleire halálos csapást mérjen, 1794 júl. 26. (thermidor 8.) a konventhez intézett fényes beszédében lerántotta a leplet err l az összeesküvésr l, mely állítólag a konvent megbuktatására tört. Azonban a beszéd hatás nélkül maradt. A konvent egyik tagja Robespierre-nek elfogatása iránt tett javaslatot, amelyet a többség Couthon és Saint-Just tiltakozása dacára el is fogadott. Robespierre-t nyomban elfogták s a Luxembourg-palotába szállították, de a külvárosok cs cseléke kiszabadította bálványát s a városházára vezette, ahol Robespierre az id közben szintén kiszabadult párthíveivel találkozott. Robespierre tétlensége s habozása azonban híveinek akcióját bénította, a konvent elenben szokatlan l erélyt tanúsított s Barras tábornoknak parancsot adott a támadásra. Mid n ez a városházát ostromolta, Robespierre, állítólag saját kezével, pisztollyal próbált életének véget vetni

y Napóleon
Napoleone di Buonaparte néven született 1769. augusztus 15-én a korzikai Ajaccio városában egy nyolcgyermekes család második utódaként (Jozifenával kötött házassága okmányán azonban születési dátumként 1768. február 5-e szerepel). Korzika szigetét nem sokkal korábban vásárolta meg Franciaország a Genovai Köztársaságtól. A franciásabban cseng Napoléon Bonaparte nevet csak kés bb vette fel, majd családjától is megkövetelte a névváltoztatást. A családban mindig korzikai nyelven beszéltek. Élete végén, Szent Ilonán töltött szám zetésében is volt társaságában egy korzikai inas, akivel anyanyelvén tudott

Személye körül szinte kultusz alakult ki. majd ösztöndíjasként május 15-én beíratták a Brienne-le-Château-i királyi katonai nevel intézetbe. mint Nagy Sándor. Lajos Fülöp király fia hazaszállította Napóleon hamvait. Nevéhez f z dik az utolsó összeurópai keresztes hadjárat megszervezése (1396). valamint emlékiratai tollba mondásával töltötte. a végvárrendszer kiépítésével. ( rült) Károly fivére) volt. Garai Miklós nádor és Erzsébet anyakirályné jelöltje Lajos orléans-i herceg (V. február 14. Lajos és Mária diplomáciai úton házasságot is kötött. Luxemburgi Zsigmondot (IV. Morvaország. Visegrád és Buda nyugati színvonalú kiépítésével. 1778 decemberében még tíz éves sem volt. Itt halt meg 1821. július 15-én indult el Szent Ilona szigetére. Német tanára egy Bauer nev férfi volt. Hannibál és Caius Iulius Caesar együttvéve. Szinte azonnal megindult a verseny Mária kezéért. Ahogy kés bb Bourienne . 1785 szeptemberében Laplace el tt tette le a tiszti vizsgát. ahova 1815. századi polgári dolgozószobák állandó dísze volt. és hadnaggyá (egyes források szerint alhadnaggyá) nevezték ki. október 15-én érkezett meg kis számú kíséretével. vagyis többen. Kit n eredményeket ért el a történelemben. A délvidéki Horváti család II. Amikor Nagy Lajos meghalt. május 5-én. december 9. és ebben a tárgyban mindig osztályels volt. Károly német-római császár fiát. hiszen aki a férje lesz. 1368. A szám zetésben rendszeres napirend szerint élt. Napóleon személyében a történelem egy olyan egyéniségével találkozunk. Károly francia király gyermeke és VI. illetve az Oszmán Birodalommal szembeni defenzívába vonulással. Magyar királyként els sorban Dalmácia elvesztésével. tüzér hadapródként a párizsi École Royale Militaire katonai iskola diákja lett. aki idiótának és tehetségtelennek nyilvánította az ifjú Bonapartét. vele meghalt a magyar Anjou-ház utolsó férfisarja. ± Znaim. és mind a három pártnak megvolt a maga jelöltje. A királyné kezét végülA Lackfiak Mária v legényét. 1840-ben Joinville hercege. Öt évet töltött itt. a kés középkor egyik legjelent sebb uralkodója volt. hogy senki se értse. nyelvérzéke nem volt. s ezzel megsz nt a két ország perszonáluniója. 1437. 40 napig uralkodott. az lesz Magyarország uralkodója. ahol néhány hónapig az autuni kollégiumba járt.társalogni. Anjou vagy Kis Károly nápolyi királyt akarta a trónra. és a huszitizmus elleni harc megkezdése. a földrajzban és más tantárgyakban is. ezért a két lánya. idejét beszélgetésekkel. Hedvig a bárók akarata szerint Lengyelország uralkodója lett. és 1385-ben meg is koronázták. akit csak Äimádni vagy gy lölni´ lehetett. Zsigmond a hercegi birtokáról Luxemburginak nevezett német eredet uralkodócsaládból származott. majd Garai nádor és Erzsébet megölette. Vencel német és cseh király fivérét) támogatták. valamint törvényeinek gazdasági és jobbágyokkal kapcsolatos el remutató jellegével írta be magát a történelembe. és akinek mellszobra a 19. y Luxemburgi Zsigmond Luxemburgi Zsigmond (Prága. A bárók három pártba tömörültek.) magyar. német és cseh király. A Garaiak. már kortársainak nagy többsége is zseninek tartotta.iskolatársa és barátja . aki 60 kisebb-nagyobb ütközetben vett részt. Szent Ilonán a Longwood House-ban élt haláláig. és Párizsban az Invalidusok templomában helyezték örök nyugalomra. Az ekkor még harcos franciaellenes korzikai hazafi Napóleon sorozatosan összet zésbe került iskolatársaival. . Bonaparte rendkívüli képességekr l tett tanúságot a matematikában. sétákkal. a latin és a német nyelv kivételével. akinek életével eddig kb. Miután 1784-ben befejezte a brienne-i iskolát. Mária pedig Magyarország királyn je. német-római császár. Napóleon a HMS Bellerophon hadihajó fedélzetén 1815. amikor édesapja magával vitte Franciaországba. 200 000 m foglalkozott. Zsigmond még Kis Károly koronázása el tt Csehországba menekült.elbeszélte. a nagy nyugati egyházszakadás felszámolása (1417). Hedvig és Mária örökölte a trónt.

A bárók így jobb híján Zsigmond mögé sorakoztak fel. s uralma elején Újlaki Miklóssal együtt látta el a török határ védelmét. 1430-ban Zsigmond király szolgálatába lépett. Zsigmond apaságával magyarázzák I. Egy másik. beseny . továbbá a Vajk név egyáltalán nem román hangzású. A királyt elkísérte Rómába. Horvátország. Bázelbe. hogy ebben az id ben bizonyos értelemben Buda volt Európa központja. apja nevét Voicu írásmóddal román névnek tekinti. hogy Zsigmond egyik f bizalmasára. a szent római birodalomnak f kamarása és Csehország és Luxemburg örököse volt. Mátyásnak. Így elmondhatjuk. A nádort.A Horváti testvérek összefogtak a királyn és édesanyja ellen. majd 1441-t l erdélyi vajda és temes-i ispán lett. Ozorai Pipóra bizta az ifjú János katonai nevelését. Galícia. a condottieri hader t is. Zsigmond Magyarország. majd Csehországba. királyokat. nem pedig feleségét és leányát vitte magával Rómába. Zsigmond kora fordulópontot jelent Magyarország külpolitikai helyzetében: az eddigi regionális nagyhatalom a törökök megjelenése által a fenyegetettség állapotába jutott. és 1386-ban a nádorral együtt elfogták ket. Birodalma központját Budán rendezte be. Kunország és Bulgária királya. hogy Hunyadinak volt egy ugyancsak János nev öccse. mind Mátyás király származását. inkább legendás elképzelés szerint Zsigmond magyar király volt az apja. Szerbia. 1432-ben kötött házasságot Horogszegi Szilágyi Erzsébettel. egy havaselvi kenéz és Morsinai (Morzsinay) Erzsébet els szülött fia volt. az anyakirályn t és lányát Novigrad várába zárták. és életének egyik legjelent sebb eseményére a császári koronázására Hunyadi Jánost. Az itt szerzett tapasztalatokat kés bb a török elleni harcaiban is kamatoztatja. Pozsonyban hívta össze. aki nevel apja lett volna. A teória hívei hivatkoznak arra. hogy Magyarország védekez helyzetbe került. ilyen névadás pedig csak akkor volt szokásban. Itt megismerte a kor egyik legfejlettebb hadseregét. brandenburgi rgróf. Megismerve a kor legfejlettebb hadm vészeteit (huszita. Életcéljának tekintette hazája védelmét és az . s a sikertelen hadjáratok után világossá vált mindenki számára. a Német-római Birodalom határain kívül. y Hunyadi János Hunyadi János származása vitatott. A román történetírás szinte egyöntet en és hangsúlyosan románnak tekinti mind Hunyadi János. László (1433) és Mátyás (1443) született. fejedelmeket fogadtak. Vajkot e tettéért és hallgatásáért a Hunyadi birtokkal jutalmazta volna a király. Arra is felhívják a figyelet. A palotaegyüttesnek ± amely mára elpusztult ± annak idején a csodájára jártak. Ráma. Albert király halála után ULászló megválasztásáért harcolt. Lodoméria. Zsigmondot 1387-ben királlyá koronázták. s a huszita háborúkban vett részt. 1439-t l szörényi bán. ahol császárokat. majd lefejezték. hogy a román nemesség akkoriban dönt en a még megmaradt kun. úz és tatár elemek közül került volna ki. Két évig Milánóban élt a Viscontiak udvarában. A kun származás hívei szerint ellene mond román származásának. Apja Vajk. A német birodalmi gy lést. melynek révén rövid id alatt igen tehet s földesúrrá vált. lekaszabolták. Német. Id vel a királyi tanácsban is helyet kapott. mivel 1385-ben már feleségül vette Máriát. aki h siesen küzdött. A hagyományos nézet a családot havasalföldi román bojár-családnak tartja. el ször a történelem folyamán. condottieri) és a török harcmodort. az "unokának" kitartó igyekezetét a császári korona és természetesen a cseh királyi korona megszerzésére. ezeket ötvözve tudott jelent s sikereket elérni a török ellen. cseh királyként és német-római császárként Európa legtekintélyesebb uralkodója volt. magyar. Dalmácia. míg mások szerint havasalföldi kun származék. ha más apától származott a két testvér. amelyet európai hír királyi rezidenciává fejlesztett. és Morsinai Erzsébetet csak a látszat kedvéért házasították össze Vajkkal. A házasságból két fiú. A lovagkirály bizalmasa lett.

Hunyadi János nem lovagi m veltséget szánt a fiának. Ráma. Hunyadi László kivégzése után. Lodoméria. y Mátyás király Apja Hunyadi János kormányzó. Hunyadi János kisebbik fiát hat éves koráig anyja és dajkája nevelte. Kedvelt mondása: Bella gerant alii. érdekl d emberré nevelték. Szerbia. Mátyásról halála után számos monda keletkezett. a családi fészekben töltötte. majd Prágába vonult. Halála után azonban a nép sokszor visszasírta. Galícia. mert Mátyás nem dinasztiából származott. V. Szilágyi Mihály és a Hunyadi-párt fegyveres erejének nyomására 1458. A nép azért. Hannibal ravaszságáról szóló elbeszéléseket. augusztus 11-én Zimonyban a betegség magával ragadta. Ulászló nagyon gyenge kez uralkodó volt. f leg mivel Mátyás szeretett mindent személyesen intézni. at tu. felix Austria. Mikor az esküv jére készül királyt a halál váratlanul elragadta. A király hatalma és népszer sége egyre csökkent. sem a f urak nem kedvelték. mint például a Mátyás király és Kinizsi Pál találkozásáról szóló monda. hogy közelebbr l megismerje a nép gondjait és orvosolja azokat. nube: ÄHáborúzzanak mások. 1458-tól 1490-ben bekövetkezett haláláig uralkodott. hanem Äcsak´ egy hozzájuk hasonló f úr gyermeke volt. 1471-es törvényeiben már így t nik fel: Magyarország. majd tanítók felügyelete alá került. az önkényesked f urakat pedig megbüntesse. augusztus 11-én Zimonyban a betegség magával ragadta. hiszen az országot soha nem látott gazdagságba vezette.oszmán hatalom összezúzását. hogy egy király csak úgy elt njön. A többi azonban kitaláció. 1456. Életének e korszakát f ként Vajdahunyadon. II. az antik írók m veit. Szilágyi Mihály támadásai következtében z rzavar támadt az országban. Nagybátyja. El bb Szánoki Gergely lengyel humanista. Mátyást életében sem a nép. m vészetekre és latinra. a f urak pedig azért. Habár neveltetése félbeszakadt. 1456. László anarchiát hagyott maga mögött. az István nev toronyban várta szabadulását. ám egyúttal öt évre kormányzóvá tették Szilágyit. a véres bosszú elmaradt. Ezeknek egy kis része valószín leg megfelel a valóságnak. A mondák szerint Mátyás néha egyszer ruhába öltözve járta végig az országot. lecsillapodván a kedélyek. Dalmácia. Humanista szellemben Mátyást sokoldalú. A f urak csak a Mohácsi csatát követ id szakban jöttek rá nagyságára. László foglyaként. majd Vitéz János vezette be a tudás birodalmába. a középkori Magyar Királyság egyik legkiemelked bb hadvezére. Csehország. te csak házasodj. ugyanis utóda. Eredetiben olvasott Nagy Sándor bátorságáról. aki V. Horvátország. Kunország és Bulgária királya.és államjogra. Nevéhez f z dik az 1456-os nándorfehérvári diadal. január 24-én királlyá választották [1]. Anyja Szilágyi Erzsébet. A valóságban természetesen lehetetlen lett volna. ami a nagyobb várurak javainak pusztulását okozta. túszként Hunyadi Mátyást is magával vitte. Az olvasmányokat Vitéz János válogatta meg: a történelem gyakorlati hasznára igyekezett rábeszélni a fogékony gyermeket. akinek uralma alatt a f urak szabadon garázdálkodhattak. A magyar mellett németül és csehül is beszélt. Vitéz János a váradi könyvtár ritkaságait adta az ifjú Mátyás kezébe. m veltsége így is jóval meghaladta korának f uraiét. tanították egyház. boldog Ausztria´ . a Hunyadi párt zászlójára Mátyás neve került. Bécsbe. ezért elhagyta az országot. László halála után nagybátyja. Mátyás esélyei megnövekedtek. mert nem volt aki megakadályozza törvénytelenségeiket. testvére Hunyadi László. Bár V. mert a sok háborúval együtt jártak a hatalmas adók is.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful