P. 1
PLOUTARHOS_-_ITHIKA_I

PLOUTARHOS_-_ITHIKA_I

|Views: 444|Likes:
Published by anargyros13

More info:

Published by: anargyros13 on Jun 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/30/2014

pdf

text

original

Ο Πλούταρχος, από τους κύριους εκπροσώπους της πε

-
ζογραφί ας των αυτοκρατορι κών χρόνων, γεννήθηκε στη
Χαι ρώνει α της Βοι ωτί ας περί το 50 µ Χ . Ως γόνος σπου-
δαίας οικογένειας έλαβε επι µεληµένη παι δεί α, και στη φοί-
τηση του κοντά στον Αι γυπτι ακής κατ αγωγής φιλόσοφο
Αµµώνι ο, αρχηγό, την περίοδο εκείνη, της Ακαδηµί ας
στην Αθήνα, οφείλει τη µύηση του στη φιλοσοφία. Τα
πολλά ταξί δι α του, στην Ασί α, την Αί γυπτο και κυρί ως
την Ιταλί α, διεύρυναν τον γνωστι κό του ορίζοντα και τον
έφεραν σε επαφή µε εξέχουσες προσωπι κότητες της εποχής,
κυρίως επιφανείς Ρωµαί ους, µε τη µεσολάβηση των οποίων
απέκτησε το δι καί ωµα του Ρωµαί ου πολί τη. Ανάµεσα
στους φιλικούς δεσµούς που δηµι ούργησε, κορυφαία θέση
κατέχουν αυτοί προς τον φιλόσοφο Φαβωρί νο και τον δυο
φορές ύπατο επί Τραϊανού Σόσσιο Σενεκί ωνα, τον οποίο
προσφωνεί σε πολλά έργα του. Οι πληροφορίες της Σούδας
ότι παραχωρήθηκε στον Πλούταρχο το υπατι κό αξί ωµα,
και του Ευσέβιου ότι έγινε έπαρχος της Ελλάδας, ακόµα
κι αν δεν ευσταθούν, φανερώνουν το αυξηµένο κύρος του
στους Ρωµαϊ κούς κύκλους, που δηµι ουργήθηκε στα σύντο-
" µα δι αστήµατα (αρχι κά περί το 80 και αργότερα λίγο µετά
το 90 µ.Χ.) της παραµονής του στην πρωτεύουσα.
Ο Πλούταρχος, αν και έζησε στα χρόνια της κυριαρχίας
13
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
των κοσµοπόλεων, υπήρξε ενδηµότατος της µικρής Χαι-
ρώνειας, εφάµιλλος κατά τούτο των πολι τών της κλασι κής
εποχής. Προτί µησε τον παραδοσι ακό οικογενειακό βίο
(παντρεύτηκε την Τι µοξένα και απέκτησε τέσσερις γιους
και µία κόρη) και τι ς φιλικές συναναστροφές στην πόλη
του —τ ων οποίων συνεκτικός δεσµός υπήρξαν τα κοινά
φιλοσοφικά δι αφέροντα—, µαζί µε τη δραστηρι ότητα του
πολυµαθούς µελετητή και ακαταπόνητου συγγραφέα, άτυ-
που αρχηγού κύκλου διανοουµένων, οι οποίοι δι αρκώς επι -
ζητούσαν τη συναναστροφή του. Καθώς η ιδιοσυγκρασία
του δεν ήταν αυτή του σοφού που αποσύρεται στην ασκη-
τι κή µόνωση των µελετών, επι δί ωξε τη συµµετοχή στα
κοινά, όπου υπηρέτησε την πόλη του καταλαµβάνοντας
δηµόσια αξι ώµατα, ανάµεσα στα οποία του πρεσβευτή
και του επώνυµου άρχοντα. Καθορι στι κή γι α τη ζωή του
— και µε εµφανείς τι ς αποτυπώσει ς στο έργο τ ο υ — ήταν
ιδίως η σχέση του µε το ∆ελφι κό ιερό. Στ ο κοντινό της
γενέτειρας του θρησκευτικό και εθνικό κέντρο, µε τους
κύκλους του οποίου συνδέθηκε στενά, κατέλαβε και άσκη-
σε επί σειρά ετών ανώτατα αξι ώµατα. Όπ ως πληροφορούν
∆ελφι κές επι γραφές, περί το έτος 95 του απονεµήθηκε
ισόβια το ιερατικό αξί ωµα, ενώ, µετά από τον θάνατο
του (περί που το 120 µ.Χ.) του αφι ερώθηκε µνηµείο µε το
επί γραµµα:
∆ελφοί Χαιρωνενσιν όµον Πλονταρχον εθηκαν
τοις Άµφικτιόνων δόγµασι πειθοµενοι.
Ως φιλόσοφος ο Πλούταρχος ανήκει στον Μέσο Πλα-
τωνι σµό, το πνευµατι κό κί νηµα που δηµι ουργήθηκε κατά
τα τελευταί α προ Χρι στού έτη από πλει άδα σπουδαί ων
στοχαστών, των οποίων το έργο αποτελεί ενδιάµεσο της
Ακαδηµί ας και του Νεοπλατωνι σµού. Θεµελι ωτής της
14
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
τάσης αυτής, η οποία εµπνέεται από το αί τηµα γι α επά-
νοδο στην αυθεντική Πλατωνι κή φιλοσοφία, θεωρεί ται ο
Αλεξανδρινός Εύδωρος· κυριότεροι εκπρόσωποι , εκτός
του Πλουτάρχου, είναι ο Θέων από τη Σµύρνη, ο Απουλή-
ιος από τη Μαδαύρα, ο Μάξι µος από την Τύρο κ. ά. Ο
Μέσος Πλατωνι σµός, τουλάχι στον στις απαρχές του, δια-
τηρούσε στοιχεία εκλεκτι κι σµού, προσπαθώντας να συν-
δυάσει την Πλατωνι κή θεωρία µε τα δι δάγµατα άλλων
Ελληνι κών σχολών. Ο ίδιος ο Αµµώνι ος, δι δάσκαλος του
Πλουτάρχου στη φιλοσοφία, ήταν Περι πατητι κός, αλλά
είχε δεχτεί την ισχυρή επί δραση των Ακαδηµαϊ κών δογµά-
των. Ο Πλούταρχος δεν κατέχει , βέβαι α, στον χώρο της
φιλοσοφίας τη θέση του ιδρυτή σχολής ή του ει σηγητή νέας
θεωρί ας, αλλά µάλλον του εκλαϊ κευτή της φιλοσοφικής
γνώσης. Στον τοµέα αυτό, όµως, αναδεί χτηκε από τους
δι απρεπέστερους, ενώ ως προς τη θεωρητι κή δι αµόρφωση
συγκεκρι µένων φιλοσοφικών εννοιών (λ.χ. η πεποί θηση
του γι α τη δυνατότητα απόκτησης εποπτεί ας της νοητής
αρχής διά της ενόρασης) υπήρξε προποµπός ανάλογων
ιδεών του Νεοπλατωνι σµού.
Το σωζόµενο συγγραφι κό έργο του Πλουτάρχου διακρί-
νεται στο ιστορικό-βιογραφικό µέρος και στα ονοµαζόµενα
Ηθικά συγγράµµατα.
Στους Παράλληλους βίους, στους οποίους ο συγγραφέας
οφείλει µεγάλο µέρος της φήµης του, περι λαµβάνονται
είκοσι δύο ζεύγη Ελλήνων και Ρωµαί ων επι φανών ανδρών
και τέσσερις µεµονωµένες βι ογραφί ες, όπου πραγµατο-
ποι εί ται άµεση παραβολή των προσωπι κοτήτων και µέσω
αυτής έµµεση σύγκριση του Ελληνικού και Ρωµαϊ κού πα-
ρελθόντος. Οι Βίοι βρίσκονται, τόσο από πλευράς µορφής
όσο και από πλευράς περι εχοµένου, µεταξύ ι στορι ογραφί ας
και ηθολογί ας. Παρ' ότι ενταγµένος στη βι ογραφι κή πα-
15
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
ράδοση που ξεκινά µε τον Ξενοφώντα και φτάνει ως τους
συγχρόνους του Ρωµαί ους Τερέντιο Ουάρωνα και Κορνή-
λιο Νέ πωτ α, ο Πλούταρχος είναι αυτός που προσέδωσε
στην ιστορική βι ογραφί α τη γραµµατολογι κή της αυτοτέ-
λεια. Φιλοδοξία του δεν ήταν να συγγράψει καθαυτό ιστο-
ρικό έργο, αλλά να περι γράψει το ήθος των προσώπων,
όπως αυτό αναδεικνύεται µέσω προπαντός των πράξεων,
ακόµα και των λιγότερο σπουδαί ων, και µε τη συγγραφή
του να διδάξει, κατά κύριο λόγο, και να παι δαγωγήσει .
Από την καταγραφή της ατοµι κής δράσης προκύπτει το
ηθικό δέον που προτείνει ο συγγραφέας, ο οποίος, και ως
βι ογράφος, παραµένει κυρίως ηθικός στοχαστής.
Με την ονοµασία Ηθικά επι γράφεται το σύνολο των
έργων του Πλουτάρχου, στα οποί α, άλλοτε υπό µορφή
διαλόγων (κατά µί µηση των Πλατωνι κών) και άλλοτε
υπό µορφή πραγµατει ών ή δι ατρι βών, αναπτύσσονται ζη-
τήµατα ηθι κής, φιλοσοφίας, επι στήµης, πολι τι κής, φιλολο-
γι κής κρι τι κής, καθώς και θέµατα από τον χώρο της θρη-
σκείας, της φύσης, της ιστορίας κ. λπ. ( Στ η χορεία αυτή
κατατάσσονται και έργα που είναι δυνατό να θεωρηθούν
συνέχεια ή επιµύθιο των Βίων, όπως τα Αποφθέγµατα
βασιλέων και στρατηγών, Λακωνικά αποφθέγµατα, Γυ-
ναικών άρεταί, Κεφαλαίων καταγραφή [Αίτια 'Ρωµαϊκά
και Ελληνικά] κ. ά. ) . Από τα παραπάνω γί νεται φανερό
ότι ο γενι κός τί τλος Ηθικά δεν αποδίδει στο σύνολο της
την πολυµέρεια της συγγραφής, αλλά δόθηκε µε βάση το
επι κρατέστερο αντικείµενο και τον γενικό χαρακτήρα που
διατρέχει ως επί το πολύ τα έργα.
Στο πρώτο µέρος της συγγραφής τοποθετούνται συγ-
γράµµατα όπως τα Περι παίδων αγωγής, Πώς δει τον
νέον ποιηµάτων άκονειν, Περι τοϋ άκονειν, Πώς άν τις
16
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
ύπ' εχθρών ώψελοΐτο και άλλα συναφή µε αυτά, όπου
προέχει ο δι δακτι κός χαρακτήρας και δι ατυπώνονται τα
παι δαγωγι κά αξι ώµατα του συγγραφέα. Με την πραγµα-
τεία "Οτι διδακτόν ή αρετή γί νεται η ει σαγωγή στα καθα-
ρώς ηθικού χαρακτήρα έργα του Πλουτάρχου, στα οποία,
εν συνεχεία, εντάσσονται τα Περί ηθικής αρετής, Περί
ευθυµίας, Περϊ αρετής και κακίας, Περί άοργησι'ας, Περι
πολυπραγµοσύνης, Περι φιλοπλουτίας κ. λπ. Στ α συγ-
γράµµατ α αυτά ο Πλούταρχος, απευθυνόµενος τι ς περι σ-
σότερες φορές σε φιλικά του πρόσωπα, πραγµατεύεται
ζητήµατα πρακτι κής φιλοσοφίας, µε πνεύµα µάλλον εκλε-
κτι κι στι κό. Πράγµατ ι , στα έργα της κατηγορί ας αυτής
συνδυάζονται οι Πλατωνι κές αντιλήψεις, των οποί ων ο
Πλούταρχος ήταν θι ασώτης και θερµός υµνητής, µε τα
δι δάγµατα των ύστερων φι λοσοφι κών σχολών (κυρί ως
των Στ ωι κών) , ενώ εµφανέστατες είναι επί σης επιρροές
από τον Αρι στοτέλη. Όπ ως στο σύνολο σχεδόν του έργου
του, είναι κι εδώ υπαρκτή η παραι νετι κή-δι δακτι κή διά-
σταση, η οποία τονί ζεται µε την παράθεση πολλών επι -
γραµµατι κών παραγγε λµάτων, αντληµένων από τι ς σχετι -
κές συλλογές που εί χε συντάξει ο συγγραφέας, βάσει των
Ελληνι κών και Λατι νι κών πηγ ών που διέθετε. Λµεσα
συνδεδεµένη µε την ηθι κή είναι γι α τον Πλούταρχο η
θρησκεία. Τα σχετι κά συγγράµµατα είναι οι διάλογοι Πε-
ρι του Ει εν ∆ελφοΐς (µε εµφανείς τι ς Πυθαγόρει ες απη-
χήσει ς), Περι των έκλελοιπότων χρηστηρίων (γι α την
παρακµή των µαντεί ων), το σπουδαί ο Περι 'ϊσιδος και
Όσίριδος, χαρακτηρι στι κό του συνδυασµού Ελληνι κών
και Αι γυπτι ακών θρησκευτι κών και µυστηρι ακών δοξα-
σιών, πλήρες αλληγοριών σχετι κά µε τη λατρεί α του θεού
Οσίριδος, η πραγµατεί α Περι δεισιδαιµονίας, όπου κατα-
πολεµάται ο «αθεϊσµός» των Επι κούρει ων, το Περι των
υπό του θείου βραδέως τιµωρουµένων, σχετι κά µε το ζή-
17
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
τηµα της θεοδικίας, όπου και η περι γραφή της εικόνας του
Αδη, που παραπέµπει στον εσχατολογι κό µύθο του τέλους
της Πλατωνι κής Πολιτείας. Οι θρησκευτικές πεποι θήσει ς
του Πλουτάρχου εξωτερι κεύονται µε τον ζήλο του ανθρώ-
που που, πάνω από οτι δήποτε άλλο, διακηρύσσει την ατα-
λάντευτη πί στη του στη θεία δικαιοσύνη και στην αθανασία
της ψυχής. Καθαυτό φιλοσοφικό αντικείµενο έχει το σύγ-
γραµµα 77ερί της εν Τιµαίω ψνχογονίας, όπου καταγρά-
φεται πλήθος στοι χεί ων από την ιστορία της φιλοσοφίας,
τα Πλατωνικά ζητήµατα, µε αναφορά σε πολλά έργα του
µεγάλου φιλοσόφου, αλλά προπάντων στον Τίµαιο, (τι ς
Πλατωνι κές απόψει ς ακολουθεί κατά µεγάλο µέρος ο
Πλούταρχος και στον Ερωτικό*), όπως και τα εναντίον
των Στ ωι κών (Περι Στωικών έναντιωµάτων, "Οτι παρα-
δοξότερα οί Στωικοί των ποιητών λεγονσι, Περι τών
κοινών εννοιών προς τους Στωικούς) και των Επι κού-
ρειων ("Οτι ονδ' ήδέως ζην εστίν κατ' Έπίκουρον, Προς
Κωλώτην, Ει καλώς εΐρηται το λάθε βιώσας) συγγράµµα-
τα του. Τους Στωι κούς επέκρινε γι α το δόγµα τους που
ταυτί ζει τον θεό µε τον κόσµο, καθώς ο ίδιος έκλινε προς
τη διάκριση θεότητας και κοσµι κού σύµπαντος, σύµφωνα
και µε τη θεολογία του Πλάτωνα. Σώζονται ακόµα απο-
σπάσµατα από εκτενές έργο του σχετι κά µε την ανθρώπι νη
ψυχή. Τον Πλούταρχο απασχόλησαν επίσης ζητήµατα φυ-
σι κής
-
το έργο του Περι τον έµφαινοµένον προσώπου τω
κύκλω της σελήνης περι έχει τι ς απόψει ς των αρχαί ων
µαθηµατι κών γι α τη φύση της σελήνης, γι α τι ς εκλείψεις
της και αυτές του ηλίου, καθώς και γι α τον αστρονόµο
Αρί σταρχο τον Σάµι ο (ο οποίος δίδαξε ότι η γη κινείται
γύρω από τον ήλιο και ταυτόχρονα κάνει περι στροφι κή
κίνηση γύρω από τον άξονα της, αποβαί νοντας έτσι προ-
ποµπός του Κοπέρνι κου). Τα έργα µε πολι τι κό περι εχόµε-
νο (Πολιτικά παραγγέλµατα, Περι τον δτι µάλιστα τοις
18
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
ήγεµόσι δει τον φιλόσοφον διαλέγεσθαι, Προς ηγεµόνα
άπαίδευτον κ. λπ. ) διακηρύσσουν την πεποί θηση του συγ-
γραφέα γι α την αναγκαι ότητα συµµετοχής στη δηµόσι α
ζωή και προσφέρουν συµβουλές προς όσους ασκούν πολι-
τι κά καθήκοντα. Η παλαι ά Ελληνι κή συνήθεια ν' αναλύο-
νται στις συζητήσεις των συµποσί ων κάθε είδους θέµατα
αντι κατοπτρί ζεται µε ενάργεια στα Συµποσιακά προβλή-
µατα. Το έργο, αποτελούµενο από εννέα βιβλία, καθένα
των οποίων περι λαµβάνει δέκα προβλήµατα, είναι ενδει-
κτι κό της πολυµάθει ας του Πλουτάρχου, της έκτασης των
ενδιαφερόντων του και µαζί της αφηγηµατι κής ι κανότητας
και του χαρι τωµένου ύφους της γραφής του. Στ α συµπο-
σι ακά έργα ανήκει επί σης το Των επτά σοφών αυµπόσιον,
όπου εκτί θενται τα αποφθέγµατα και οι κρίσεις των επτά
σοφών της αρχαί ας Ελλάδας. Όντ ας δεινός µελετητής, ο
Πλούταρχος γνώρι ζε όσο λίγοι τα έργα των παλαι ότερων
ποι ητών και συγγραφέων, παραθέµατα από τους οποίους
ποικίλλουν το σύνολο των συγγραµµάτων του. Ο ίδιος
έγραψε ερµηνευτι κά έργα γι α τον Όµηρο, τον Ησί οδο
κ. ά. , στα οποία συνδυάζει τη φιλοσοφική σκέψη µε τη
γραµµατολογι κή κρι τι κή. Από τα πι ο πολλά δι αθέτουµε
αποσπάσµατα. Σώζονται πάντως από τα έργα της κατηγο-
ρίας αυτής συγγράµµατα όπως το σπουδαίο γι α τι ς πληρο-
φορίες του Περι µουσικής, η κρι τι κή Σΰγκρισις Αριστοφά-
νους και Μενάνδρου, οι Βίοι των δέκα ρητόρων, η συλλογή
Περι µέτρων κ. ά.
Η ανάγνωση των έργων του Πλουτάρχου τέρπει µε την
πολυµάθει α του συγγραφέα, που εκδηλώνεται µε την ποι -
κιλία των αναπτυσσόµενων θεµάτων και το πλήθος τω*ν
πληροφορι ών, όπως υποστηρί ζονται µορφολογι κά από το
µετρι οπαθές γλωσσι κό ι δί ωµα, που αποφεύγει τι ς υπερβο-
λές του Αττι κι σµού —π α ρ ' ότι αναφερόµαστε σε εποχή
¡9
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
ακµής του κι νήµατος αυτού. Οι µακρές περίοδοι του λόγου
και η συµπύκνωση µέσα σ' αυτές πολλών νοηµάτων ή
σκέψεων είναι από τα κυρι ότερα χαρακτηρι στι κά στοι χεί α
του ύφους του. Ο θαυµασµός αρχαί ων και µεταγενέστερων
για τον συγγραφέα της Χαι ρώνει ας θεµελι ώθηκε τόσο στο
ότι ευλαβείται τη ζ ωή και αντι µετωπί ζει µε µετρι οπάθει α
τα ανθρώπι να όσο και στον δεξιοτεχνικό και εύχαρι τρόπο
µε τον οποίο εκδήλωσε τις ιδέες αυτές στ ο συγγραφι κό
έργο του. Ακόµα περι σσότερο ο θαυµασµός αυτός ενισχύ-
θηκε από το γεγονός ότι το έργο του Πλουτάρχου —σ ύ µ -
φωνα, άλλωστ ε , και µε το γενικό πνεύµα της εποχής —
διαπνέεται από τη διάθεση για επάνοδο στις ιστορικές,
φι λοσοφι κές και ηθικές παραδόσει ς των λαµπρών χρόνων
του παρελθόντος.
Γι α τα συγγράµµατ α του Πλουτάρχου παραδί δεται ο
κατάλογος ο ονοµαζόµενος του Λαµπρί α, που παρατί θεται
στη συνέχεια. ( Κατ ά µία εκδοχή, συντάκτης του καταλό-
γου είναι γιος του Πλουτάρχου ονόµατι Λαµπρί ας , αλλά,
κατά την επι κρατέστερη γνώµη, δεν υπήρξε τέτοι ος γιος.
Όσ ο για το σχετι κό αφι ερωτι κό κείµενο, το οποίο περι-
λαµβάνουν µερικά χει ρόγραφα, κρίθηκε πως είναι µεταγε-
νέστερη προσθήκη. Εξ άλλου ο κατάλογος δεν είναι ιδιαί-
τερα επιµεληµένος ούτε επιπλέον πλήρης).
1. Θησενς και "Ρωµύλος.
2. Λυκούργος και Νοµας.
3. Θεµιστοκλής και Κάµιλλος.
4. Σόλων και Ποπλικόλας.
5. Περικλής και Φάβιος Μάξιµος.
6. Αλκιβιάδης και Μάρκιος
Κοριολανος.
7. Επαµεινώνδας και Σκιπι'ων.
8. Φωκίων και Κάτων.
9. Λγις και Κλεοµένης.
10. Τιβέριος και Γάιος Γράκχοι.
11. Τιµολεων και Παύλος Αιµίλιος.
12. Ευµενής και Σερτώριος.
13. Αριστείδης και Κάτων.
14. Πελοπίδας και Μάρκελλος.
15. Λύσανδρος και Σύλλας.
20
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
16. Πυρρός και Μάριος.
17. Φιλοποίµην και Τίτος.
18. Νικίας και Κράσσος.
19. Κίµων και Λούκουλλος.
20. ∆ίων και Βρόντος.
21. Αγησίλαος και Ποµπήιος.
22. Αλέξανδρος και Καίσαρ.
23. ∆ηµοσθένης και Κικέρων.
24. Άρατος και Άρτοξερξης.
25. ∆ηµήτριος και Αντώνιος.
26. Αυγούστου βίος.
27. Τιβε'ριος.
28. Σκιπίων Αφρικανός.
29. Κλαύδιος.
30. Νέρωνος βίος.
31. Γάιος Καίσαρ.
32. Γάλβας και "Οθων.
33. Βαελλιος.
34. Ηρακλέους βίος.
35. Ησιόδου βίος.
36. Πινδάρου βίος.
37. Κράτητος βίος.
38. Ααίφαντος.
39. Αριστοµένης.
40. ϋ ρατ ο ς .
41. Βι'οι των σε'κα ρητόρων.
42. Όµηρικών µελετών βιβλία δ'.
43. Κς Έµπεδοκλε'α βιβλία ί.
44. 77ερί Τί^ς πέµπτης ουσίας βι-
βλία ε .
45. 77ερί τ^ς εί'ς εκάτερον επιχειρή-
σεως βιβλία ε .
46. Μύθων βιβλία γ'.
47. /7ερΐ ρητορικής βιβλία γ'.
48. 77ερι ψυχής εισαγωγής βιβλία γ'.
49. /7ερι αισθήσεων βιβλία γ'.
50. Εκλογή φιλοσόφων βιβλία β'.
51. Πόλεων ενεργεσίαι βιβλία γ'.
52. Πολιτικών βιβλία β'.
53. /7ερί Θεοφράστου προς τους
καιρούς.
54. 77ερ( παρειµε'νης ιστορίας βι-
βλία δ'.
55. Παροιµιών βιβλία β'.
56. Τώ> Χριστοτε' λοιις Τοπικών
βιβλία η .
57. Σωσικλής βιβλία β'.
58. 77ερί ειµαρµένης βιβλία β'.
59. /7ερί δικαιοσύνης προς Χρύσιπ-
πον βιβλία γ'.
60. /Τερί ποιητικής.
61. 77ερ( τών άρεσκόντων φιλοσό-
φοις φυσικής επιτοµής βιβλία ε .
62. Στρωµατεϊς ιστορικοί, ποιητι-
κοί ενίοι σε ί ς ' .
63. 77ερί τοϋ µί αν είναι τ?)ν από τον
Πλάτωνος Άκαδηµίαν.
64. 77ερί τής διαφοράς τών Πνρρω-
νείων και Ακαδηµαϊκών.
65. Περί τής έν Τιµαίω ψνχογονίας.
66. 77ερι του γεγονέναι κατά Πλά-
τωνα τον κόσµον.
67. Που είσιν αϊ ίδε'αι.
68. Πώς ή ύλη τών ιδεών µετείλη-
φεν, ότι τα πρώτα σώµατα ποιεί.
69. Περί Σωκράτους δαιµονίου
21
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
προς Άλκιδάµαντα.
70. Υπέρ τον Πλάτωνος Θεάγονς.
71. Περί µαντικής ότι σώζεται κα-
τά τους Ακαδηµαϊκούς.
72. Περί της ηθικής αρετής.
73. Περί τον εν τη σελήνη φαινοµέ-
νου προσώπου.
74. Πότερον ό περισσός αριθµός ή ο
άρτιος άµείνων.
75. Ει πρεσβντέρφ πολιτευτέον.
76. Περί Στωικών εναντιωµάτων.
77. Περί εννοιών προς τους Στωι-
κούς.
78. Περί συνήθειας προς τους Στωι-
κούς.
79. "Οτι παραδοξότερα οι Στωικοί
τών ποιητών λέγουσι.
80. Προς την του Επικούρου άκρό-
ασιν περί θεών.
81. Προς Κωλώτην υπέρ τών άλλων
φιλοσόφων.
82. "Οτι ουδέ ζην εστίν ήδε'ως κατ'
Έπίκουρον.
83. Προς Βιθυνόν περί φιλίας.
84. Αµµώνιος ή περί τον µη ήδε'ως
τη κακία σννεΐναι.
85. Πώς άν τις εαυτόν έπαινέσειεν
άνεπιφθόνως.
86. ΕΙ αρετή ή ρητορική.
87. Πώς άν τις αΐσθοιτο έαντοϋ
προκόπτοντος προς άρετήν.
88. Περί τών έκλελοιπότων χρη-
στηρίων.
89. Πώς διακρίνοµεν του φίλον τον
κόλακα.
90. Περί τον πρώτον ψυχρον.
91. Περί βραδέως κολαζοµένων νπό
του θείον.
92. Περί άδολεσχίας.
93. Περί οργής.
94. Υγιεινά παραγγέλµατα.
95. Περί ευθυµίας.
96. Περί δυσωπίας.
97. Περί πολυπραγµοσύνης.
98. Περί φιλαδελφίας.
99. Περί κοµητών.
100. Περί τών τριών ονοµάτων τί
κύριον.
101. Περί φυγής.
102. Περί τοΰ άκούειν τών φιλοσό-
φων.
103. Πώς δει ποιηµάτων άκούειν.
104. Πολιτικά παραγγέλµατα.
105. Περί βίων, εν άλλω δέ Περί
τον τον βίον έοικέναι κυβείφ.
106. Πώς δει τοις σχολαστικοΐς γυ-
µνάσµασι χρήσθαι.
107. Ερωτικός.
108. Αποφθέγµατα, ηγεµονικά,
στρατηγικά, τυραννικά.
109. Περί του ιδίου σώµατος.
110. Συµπόσιον τών επτά σοφών.
111. Παραµυθητικός προς Άσκλη-
πιάδην.
112. Παραµυθητικός προς την γυ-
ναίκα.
22
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
113. Περί φιλοκοσµίας.
114. Τιτθευτικάς.
115. Γαµικά παραγγέλµατα.
116. Περί τοϋ µη χραν νυν έµµετρα
την Πυθι'αν.
117. Περί τον Ε τον εν ∆ελψοΐς.
118. Περί τον κατ' Ίσιν λόγον και
Σάραπιν.
119. ΑΊτίαιτών Αράτον ∆ιοσηµιών.
120. Εις τα Νικάνδρον Θηριακά.
121. Αριστοφάνους και Μενάνδρου
σύγκρισις.
122. Περί της Ηροδότου κακοήθειας.
123. Περί τον χρόνου της Ίλιάδος.
124. Πως κρινοΰµεν την αληθή Ίστο-
ρι'αν.
125. Αποµνηµονεύµατα.
126. Γυναικών άρεται', εν άλλω δε
Περί τον πώς δει ζην γνναΐκα
προς άνδρα.
127. Περί ζώων άλογων ποιητικός.
128. ∆ιηγήσεις παράλληλοι, Ελλη-
νικοί και 'Ρωµαϊκαι.
129. Περί Επικούρειων εναντιωµά-
των.
130. Πώς αν τις άπ' έχθρων ώφε-
λοΐτο.
131. Περί τον µη µάχεσθαι τη µαν-
τική τον Άκαδηµαίκον λόγον.
132. Επιστολή προς Φαβωρϊνον πε-
ρί φίλιας, εν άλλω δε Περί φίλων
χρήσεως.
133. Περί τον έφ' ήµΐν προς Έπί-
κουρον.
134. Σχολαι Ακαδηµαίκαί.
135. Ει λόγον εχει τά ζώα.
136. Πλατωνικά ζητήµατα.
137. Πώς αν τις εν πράγµασι φιλο-
πραγµόνων δόξαν διαφύγοι.
138. Αίτίαι 'Ρωµαϊκαι.
139. Αίτι'αι βαρβαρικαι'.
140. Περί τον κεστοϋ της µητρός
τών θεών.
141. Πρωταγόρον περί τών πρώτων.
142. Περί τών παρ' Αλεξανδρεϋσι
παροιµιών.
143. "Οτι παραδοξότερα οί Επικού-
ρειοι τών ποιητών λέγουσι.
144. Τι το συνιεναι.
145. Περί τοϋ ονδεν και µηδέν.
146. "Οτι ουδέν εστι σννιέναι.
147. Πότερα τών ζώων τά χερσαία
φρονιµώτερα ή τά έννδρα.
148. Στωικών και Έπικονρει'ων έκ-
λογαί και έλεγχοι.
149. Αίτίαι τών περιφερόµενων
Στωικών.
150. Περί ηµερών.
151. Περί περιεργίας.
152. Περί τον πρώτον εποµένου
προς Χρύσιππον.
153. Υποθετικός ή περί αρχής.
154. Περί τοϋ έφ' ήµΐν προς τους
Στωικούς.
155. Περί δεισιδαιµονίας προς Έπί-
κουρον.
23
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
156. El πασι συνηγορητέον.
157. Προς Φηστίαν παραµυθητικός.
158. Περί τών Πύρρωνος οε'χα τό-
πων.
159. Περί βίων προς Έπίκονρον.
160. Αίτι'αι και τόποι.
161. ΑΙτίαι αλλαγών.
162. Περί ταυτολογίας.
163. Περί µονάδων.
164. ΕΙ δώσει γνώµην ó πολίτης
προειδώς ότι ου πονήσει, ου
πείσει.
165. Περί δοξών των καθ ' εαυτόν.
166. ΑΙτίαι Ελλήνων.
167. Αίτι'αι γυναικών.
168. Περί ένδόξα>ν ανδρών.
169. Αποφθέγµατα Λακωνικά.
170. Αποριών λύσεις.
171. Χρησµών συναγωγή.
172. Περί άλνπίας.
173. Περί γυµνασµάτων.
174. 77ερί επιθυµίας.
175. 77ερί τ?;ς "Ρωµαίων τύχης.
176. /7ερί τ»7ς !4Αε| ανορου τύχης.
177. /7ερί του γνώθι σαντον και ε'ι
αθάνατος η ψυχή.
178. Περί του λάθε βιώσας.
179. 77ερι αταραξίας.
180. Περί αρετής ε'ιδιδακτον ή αρετή.
181. Περί της εις Τροφωνίου κατα-
βάσεως.
182. Ικέτης.
183. Φυσική επιτοµή.
184. 77ερί τών πρώτον φιλοσοφησάν-
των και τών άπ ' αυτών.
185. 77ερί ύλης.
186. Περί της Αλεξάνδρου αρετής.
187. Αχιλλεως παιδεία.
188. /7ερί Κνρηναίων.
189. Μπο/loyia ΰπερ Σωκράτους.
190. /7ερί τ?;ς Σωκράτους καταψη-
φίσεως.
191. /7ερ£ γεωφάγων.
192. ∆ιάλεξις περι τών δέκα κατη-
γοριών.
193. 77ερ£ προβληµάτων.
194. 77ερί χαρακτήρων.
195. Πόλεων κτίσεις.
196. Φυσικών άρεσκόντων.
197. Κατ ά τί' ένδοξοι Αθηναίοι.
198. -/7ερί τών συν ^οροι ^τ ων .
199. Τις άριστος βίος.
200. 77ερΐ ήµερων µελετών φυσικών
και πανηγυρικών.
201. 77ερΐ τών ε'ν Πλαταιαΐς δαιδά-
λων.
202. 77ερι φιλολόγων παρασκευών.
203. Ζ7ερί εύ/ενεί' ας.
204. Ό προς ∆ ίωνα ρηθεις εν Όλυµ-
πία.
205. 77ερί του τίέ'δοξεν Ήρακλείτφ.
206. Πότερον χρησιµώτερον πυρ ή
ύδωρ.
207. Προτρεπτικός προς νέον πλού-
σιον.
208. Πότερον τα ψυχής ή σώµατος
24
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
πάθη χει'ρονα.
209. Περί ψυχής.
210. Ει άπρακτος ο περι πάντων
επέχων.
211. Περί φιλοπλοντι'ας.
212. Περί σεισµών.
213. Πώς δει Λάκωνα µάχεσθαι.
214. Προτρεπτικός εις Άσκληπιόν
Περγαµηνόν.
215. Περι τον µη δεΐν δανειζεσθαι.
216. Περι κυνηγετικής.
217. Προς τούς έξαπαταν πειρωµε'-
νονς.
218. Αΐτίαι φνσικαι'.
219. Προς τους δια το ρητορενειν
µη φιλοσοφοϋντας.
220. Περι ποιηµάτων τις ή αυτών
επιµέλεια.
221. Τι κατά Πλάτωνα τέλος.
222. Ερωτικοί διηγήσεις, εν αλλω
Προς τους έρώντας.
223. Περι φιλοσόφων παρασκευών.
224. Περι Εύριπίδου.
225. Πώς κρινοϋµεν την άλήθειαν.
226. "Οτι άφθαρτος ή ψυχή.
227. ∆ιάλεξις προς ∆ίωνα.
Παρά το γεγονός ότι ο κατάλογος δεν είναι, όπως ανα-
φέρθηκε, ασφαλής, η διαφορά µεταξύ των καταγεγραµµέ-
νων σ' αυτόν τί τλων και των σωζόµενων έργων µαρτυρεί
σαφώς την απώλει α πολλών συγγραµµάτων του Χαιρωνού
ιστορικού και φιλοσόφου. Αν υπολογί σουµε τα σωζόµενα
έργα των Ηθικών και των Παράλληλων Βίων, δι απι στώ-
νουµε πως τα δύο τρί τα των συγγραµµάτων του Πλουτάρ-
χου χάθηκαν.
Από τα σωζόµενα, εξ άλλου, συγγράµµατα πολλά είναι
αµφι σβητούµενης γνησι ότητας, κάποι α είναι βεβαι ωµένα
νόθα, ενώ γι α άλλα δεν έχει δι αµορφωθεί ακόµα οριστική
κρί ση. Ακόµα όµως και αυτής της κατηγορί ας τα έργα
διατηρούν την αξία τους, καθώς είτε αποδίδουν τι ς από-
ψεις του ίδιου του Πλουτάρχου είτε έχουν τη σηµασί α της
ειδικής αναφοράς επί συγκεκρι µένων ζητηµάτων.
Ο Μάξι µος Πλανούδης συγκέντρωσε (τέλη Που - αρχές
Μου αι . ) σε ενιαίο όλον τα έργα των επί µέρους αντικει-
µένων, τοποθετώντας πρώτ α τα Ηθικά συγγράµµατα, απ '
όπου και επι γράφηκε η όλη συλλογή. Η εργασί α του Πλα-
25
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
νούδη ήταν καθορι στι κή γι α την παράδοση του κειµένου
των Ηθικών. Από τι ς κρι τι κές εκδόσεις των νεότερων
χρόνων σηµει ώνεται του Γ. Ν. Βερναρδάκη (7 τόµοι , Λει-
ψία 1888-1896), την οποία αντι κατέστησε αυτή των C.
Hubert, W. Nachst àdt , W. R. Pat ón, Μ. Pohlenz, W.
Sieveking, I. Wegehaupt, K. Ziegler και F . H. Sandbach
(7 τόµοι , Λειψία 1908-1967).
26
ΠΕΡΙ ΠΑΙ∆ΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η πραγµατεί α Περί παίδων αγωγής τί θεται πρώτη
στον κατάλογο των ονοµαζόµενων Ηθικών έργων του
Πλουτάρχου, παρ' ότι είναι µάλλον γενικά αποδεκτό πως
δεν είναι έργο του Χαιρωνού φιλοσόφου και ιστορικού. Η
σηµασί α της πάντως παραµένει αµεί ωτη, καθώς, πέρα από
την ουσία καθαυτή των επι σηµάνσεων που περι έχει , οι
οποίες δεν είναι χωρί ς ενδιαφέρον ακόµα και γι α τη σύγ-
χρονη εποχή, αποτελεί πηγή σχετι κά µε τι ς συνθήκες και
τα ζητήµατα της εκπαί δευσης των χρόνων οπότε γράφτη-
κε.
Τα πρώτ α έτη της ζωής του το παι δί βρισκόταν υπό την
επίβλεψη της µητέρας του ή της τροφού. Στην ηλικία των
επτά χρόνων, και µέχρι περί που τη συµπλήρωση των δε-
καοκτώ, τα αρσενικά παι δι ά τίθονταν υπό την εποπτεί α
του παιδαγωγού, µεταξύ των βασι κών καθηκόντων του
οποίου ήταν η µετάδοση των αρχών της σωστής και ευπρε-
πούς συµπερι φοράς, και η δι άπλαση ανώτερου χαρακτήρα
µε τον έλεγχο των ηθών του και την επι µέλει α των συνα-
ναστροφών του. Στην ίδια ηλικία άρχι ζε η φοίτηση των
παι δι ών στα δι δασκαλεί α, τα οποία ήταν, όπως θα λέγαµε
σήµερα, ι δι ωτι κές σχολές, όπου άνθρωποι µορφωµένοι δί-
δασκαν ε π' αµοι βή τα αντικείµενα της γενι κής παι δεί ας
29
ΕΙ ΣΑΓΩΓΗ
της εποχής. Η εποπτεί α της πόλης ήταν µάλλον γενι κή,
ως προσδιορισµός του πλαισίου της σωστής λειτουργίας
των διδασκαλείων αυτών και επίβλεψη των εξωτερι κών
κυρί ως όρων της οργάνωσης τους. Τα βασικά αντικείµενα
της παι δεί ας ήταν τα γράµµατα, η µουσική και η γυµνα-
στική, και οι δάσκαλοι αντί στοι χα ο γραµµατικός, που
δίδασκε γραφή, ανάγνωση και άλλες γενικές γνώσει ς, ο
κιθαριστής, που δίδασκε µουσι κή, και ο παιδοτρι'βης, που
δίδασκε τη γυµναστι κή. Αργότερα προστέθηκαν ο αριθµη-
τικός, ο γεωµέτρης και άλλοι.
Η φυσι ογνωµί α των Ελληνι κών πόλεων ευνόησε την
ανάπτυξη θεωρητι κής κατά κύριο λόγο παι δεί ας, ενώ η
αναγνώρι ση του πρωτεί ου του πολι τι κού ιδεώδους έδωσε
την ανάλογη τροπή τόσο στα αντικείµενα της εκπαί δευσης
όσο και στον τρόπο παροχής της. Η συνειδητή αυτή επι -
λογή του αρχαίου Ελληνικού κόσµου εκφράστηκε και στον
εκπαι δευτι κό τοµέα, πρωτί στως µάλι στα σ' αυτόν, ορίζο-
ντας, ως πρόβλεψη αλλά και ως πράξη, ανώτερο στάδιο
παι δεί ας το θεωρητι κό και ειδικά την κορυφαία έκφανση
του τη φιλοσοφία. Από την εποχή του Σωκράτ η, µάλι στα,
στη διδασκαλία του οποίου θεµελι ώθηκε η ηθική και αν-
θρωπολογι κή φιλοσοφία, το υψηλότερο παι δευτι κό ιδεώδες
και ο ανώτερος καρπός της υπό ευρεία έννοια µόρφωσης
αποκρυσταλλώθηκε στη φιλοσοφική κατάρτι ση και στην
ακρότερη συνέπεια της, την προσοι κεί ωση των αρχών
του γνήσιου φιλοσοφικού βίου. Στην παρούσα πραγµατεί α
η φιλοσοφική γνώση τί θεται ως τελικός σκοπός στον οποίο
καταλήγει η σύνολη εκπαι δευτι κή αγωγή του ατόµου.
Τα παραπάνω στοι χεί α αρχής συγκεκριµενοποιούνταν
είτε µε την επι δί ωξη του να καταστεί ο άνθρωπος καλός
κάγαθός, που σηµαίνει προσανατολισµένος σταθερά στο
σύστηµα των παραδοσι ακών Ελληνι κών αρετών της σω-
φροσύνης, της δικαιοσύνης, της ανδρείας κ. λπ. , όπως αυτό
30
ΕΙ ΣΑΓΩΓΗ
ανακαινίστηκε και αναζωογονήθηκε από την ανθρωποκε-
ντρι κή σκέψη του 5ου αι . , είτε µε την επι δί ωξη, ακόµα πιο
υψηλή και επί ζηλη, της γνήσι ας εν φιλοσοφία ζωής, του
θεωρητι κού ιδεώδους του σοφού, όπως, επί παραδεί γµατι ,
περι γράφεται στην «παρέκβαση» του Πλατωνι κού Θεαί-
τητου (172c-176b). Και στις δύο µορφές του, ο τελικός
προορισµός της παι δεί ας κλίνει ετεροβαρώς στη θεραπεί α
του «συνόλου», έχει πρωτί στως ευρύτατα πολιτικό χαρα-
κτήρα, αποβλέπει στο καθολι κό. Και στις δύο µορφές της,
η φυσι ογνωµί α της αγωγής οφείλει τι ς απαρχές της του-
λάχι στον στον Σωκράτ η προπάντων και τους Σωκρατι -
κούς.
Ο Πλούταρχος συνδέεται µε τη σκέψη αυτή µε δεσµό
κατ ' ευθεία γραµµή και άµεσο (ακόµα κι αν, όπως ανα-
φέρθηκε, το σύγγραµµα δεν ανήκει στον ίδιο, είναι, πι θα-
νότατα, έργο κάποι ου µαθητή του ή λόγιου της σχολής
του)
-
είναι λοιπόν πρόδηλος ο συγγενι κός µε τα παραπάνω
χαρακτήρας της παι δαγωγι κής κατεύθυνσης που δίνεται
στο Περί παίδων αγωγής. Ως προς τη µέθοδο της έκθεσης
των απόψεων, το σύγγραµµα δεν θεµελιώνει κάποι ο παι -
δαγωγι κό σύστηµα ούτε διακηρύσσει τι ς πλέον πρωτότυ-
πες ιδέες. Η σηµασί α του έγκει ται κυρί ως στο ότι θέτει
πολλά παι δαγωγι κά και εκπαι δευτι κά αξι ώµατα της επο-
χής και υπογραµµί ζει τι ς κατά την αντίληψη του συγγρα-
φέα προτεραι ότητες της αγωγής . ∆εν παραλεί πονται όµως
και ζητήµατα φαι νοµενι κώς δευτερεύοντα —ή έστω πρα-
κτ ι κά— (λόγου χάρη, η απροθυµί α των γονέων να κατα-
βάλλουν υψηλά δί δακτρα, γι α να εξασφαλίσουν στα παι δι ά
τους κατάλληλους δασκάλους), τα οποία πλαι σι ώνουν την
κύρια έκθεση, ποι κί λλοντας τον χαρακτήρα της µε στοι χεί α
«χρονογραφι κής» αφήγησης, που υπερβαίνουν πάντως την
εποχή της.
31
ΠΕΡΙ ΠΑΙ∆ΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
34
ΠΕΡΙ ΠΑΙ∆ΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
1. Ας εξετάσουµε τι θα µπορούσε να πει κάποιος γι α την
αγωγή τ ων ελεύθερων
1
παι δι ών, και µε ποια µέθοδο θα
µπορούσαν να γίνουν αυτά άνθρωποι µε σπουδαίο χαρα-
κτήρα.
2. Είναι καλύτερο, ί σως, ν' αρχίσουµε από τη γέννηση
πρώτα. Σε όσους θέλουν να γίνουν πατέρες αξι όλογων
παι δι ών θα έδινα τη συµβουλή να µην παντρεύονται όποιες
γυναί κες τύχει , εννοώ, λόγου χάρη, εταίρες ή παλλακί δες
2
,
δεδοµένου ότι εκείνον που δεν έχει καλή κατ αγωγή από
πατέρα ή από µητέρα τον ακολουθούν ανεξάλει πτες οι
ντροπές της κακής γενιάς διά βίου, και είναι εύκολο να
τι ς χρησιµοποιήσουν όσοι θέλουν να κρίνουν και να κακο-
λογήσουν. Πράγµατι , ήταν σοφός ο ποιητής που λέει
Όταν σωστά δεν θεµελιωθεί το γένος,
είναι αναπόφευκτη η δυστυχία για τους απογόνους
3
.
Μεγάλος θησαυρός, λοιπόν, γι α την ελεύθερη συµπερι-
φορά είναι η καλή κατ αγωγή, την οποία προπαντός οφεί-
λουν να φροντίσουν όσοι επιθυµούν νόµιµη παιδοποιία.
Από τη φύση, λοιπόν, συµβαίνει να λαθεύει και να ταπει -
νώνεται το πνεύµα όσων έχουν άσηµο και κίβδηλο το γένος
τους, ενώ πολύ σωστά µιλάει ο ποι ητής, που λέει
35
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
36
ΠΕΡΙ ΠΑΙ∆ΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
τον ταπεινώνει ακόµα και τον γενναίο άνδρα
το να µάθει της µητέρας η τον πάτερα τον τις ντροπές
4
.
Όπως, πάλι, είναι γεµάτοι καυχησιά και αλαζονεία όσοι
προέρχονται από γονείς διακριτούς. Λένε, λοιπόν, πως ο
∆ιόφαντος, ο γιος του Θεµιστοκλή, είπε πολλές φορές και
σε πολλούς ότι και ο δήµος των Αθηναίων συµφωνεί µε
ό,τι θέλει εκείνος. Αυτά, δηλαδή που θέλει ο ίδιος τα θέλει
και η µητέρα του, και ό,τι θέλει η µητέρα του το θέλει και
ο Θεµιστοκλής· αυτά, τέλος, που θέλει ο Θεµιστοκλής, τα
θέλουν και όλοι οι Αθηναίοι
5
. Αξίζει ιδιαιτέρως, όµως, να
επαινέσουµε για το υψηλό φρόνηµα τους και τους Λακε-
δαιµονίους, που επέβαλαν χρηµατική ποινή στον βασιλιά
τους Αρχίδαµο, επειδή έστερξε να παντρευτεί γυναίκα
µικρόσωµη, λέγοντας του πως εννοούσε να τους κληροδο-
τήσει όχι βασιλιάδες αλλά βασιλίσκους.
3. Συναφές των παραπάνω θα µπορούσαµε ν' αναφέρου-
µε αυτό που και οι προγενέστεροι δεν παραµελούσαν. Ποιο
είναι αυτό; Ότι όσοι πλησιάζουν τις γυναίκες τους, µε
σκοπό να τεκνοποιήσουν, πρέπει να κάνουν τη συνεύρεση
ή χωρίς να έχουν πιει καθόλου ή έστω έχοντας πιει πολύ
λίγο, γιατί εκείνοι, που οι πατέρες τους τυχαίνει εξ αρχής
να τους σπέρνουν µεθυσµένοι, καταντούν συνήθως φίλοι
του κρασιού και µέθυσοι. Γι' αυτό και ο ∆ιογένης, όταν
είδε ένα νεαρό να είναι εκτός εαυτού και ν' ανοηταίνει, του
είπε: «Νεαρέ µου, µεθυσµένος σ' έσπειρε ο πατέρας σου».
Όσο, όµως, για τη γέννηση
6
ας αρκεστώ σε τόσα, κι ας
αναφερθώ εν συνεχεία στα σχετικά µε την αγωγή.
4. Για να µιλήσω γενικά, ό,τι συνηθίζουµε να λέµε για
τις τέχνες και τις επιστήµες, το ίδιο πρέπει να ειπωθεί και
για την αρετή, ότι, δηλαδή, για την εξ ολοκλήρου δίκαιη
συµπεριφορά απαιτείται η συνδροµή τριών πραγµάτων,
φύσεως, λόγου και συνήθειας. «Λόγο», µάλιστα, ονοµάζω
37
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
38
ΠΕΡΙ ΠΑΙ∆ΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
τη µάθηση, και «συνήθεια» την άσκηση
7
. Οι θεµελιώδεις
αρχές της αρετής προέρχονται από την ανθρώπινη φύση,
ενώ η πρόοδος έγκειται στη µάθηση· η έµπρακτη εφαρµο-
γή, αφ' ετέρου, συνδέεται µε τη συστηµατική µελέτη, ενώ
η κορύφωση της εξαρτάται απ' όλα τα παραπάνω. Έτσι,
σε όποιο από αυτά υστερήσει, αναπόφευκτα η αρετή θα
γίνει ως προς αυτό χωλή. Και τούτο γιατί η φύση χωρίς
τη µάθηση είναι τυφλό πράγµα, η µάθηση χωρίς τη φύση
ελλειµµατικό, ενώ η άσκηση χωρίς και τα δύο τούτα ανο-
λοκλήρωτο. Όπως ακριβώς, δηλαδή, στη γεωργία πρέπει
κατά πρώτον να είναι καρπερή η γη, έπειτα να είναι γνώ-
στης ο καλλιεργητής κι ύστερα να είναι γόνιµοι οι σπόροι,
κατά τον ίδιο τρόπο η φύση, αφ' ενός, µοιάζει µε γη, ο
εκπαιδευτής, αφ' ετέρου, µε γεωργό, και µε σπέρµα, τέ-
λος, µοιάζουν οι διδακτικοί λόγοι και τα παραγγέλµατα.
Θα µπορούσα, µάλιστα, να υποστηρίξω πως όλα τούτα
συνέπεσαν και συνδυάστηκαν µε υψηλή πνοή στις ψυχές
του Πυθαγόρα, του Σωκράτη και του Πλάτωνα
8
, που
δοξολογούνται µεταξύ όλων των ανθρώπων, και στις ψυ-
χές εκείνων που δόξα αΐδια κατέκτησαν.
Είναι µακάριο πράγµα και θεοφίλητο να χαρίσει κά-
ποιος θεός όλα τούτα σ' έναν άνθρωπο. Αν, όµως, νοµίζει
κανείς πως και οι απροίκιστοι από τη φύση, σε περίπτωση
που λάβουν µάθηση και µελέτη σωστή µε σκοπό την κα-
τάκτηση της αρετής, δεν µπορούν να εξισορροπήσουν κατά
το δυνατόν τις φυσικές τους ελλείψεις, να ξέρει ότι σφάλλει
πολύ, ή µάλλον ότι σφάλλει τελείως. Την έµφυτη, άλλω-
στε, αρετή, µπορεί να την καταστρέψει η ραθυµία, ενώ την
(έµφυτη) υστέρηση µπορεί να τη διορθώσει η διδασκαλία.
Έτσι τα εύκολα διαφεύγουν απ' όποιον είναι αµελής, ενώ
µε την επιµέλεια κατακτιούνται και τα δύσκολα. Αν πα-
ρατηρούσες πολλά απ' όσα γίνονται, θα καταλάβαινες πόσο
αποτελεσµατικό και τελεσφόρο πράγµα είναι η επιµέλεια
39
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
40
ΠΕΡΙ ΠΑΙ∆ΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
και η κοπι ώδης προσπάθεια. Σταγόνες νερού, δηλαδή,
µπορούν να βαθουλώσουν πέτρες, ενώ το σίδερο και ο
χαλκός τρίβονται µε το πιάσιµο του χεριού· οι τροχοί
του άρµατος, εξ άλλου, αφότου λυγί σουν από την πί εση,
δεν γί νεται µε τί ποτα να ξαναπάρουν το ίσιο σχήµα που
είχαν αρχικά" είναι αδύνατον, ασφαλώς, να γίνουν ίσιες οι
καµπυλωτές µαγκούρες των ηθοποι ών
9
, αλλά µε την επί -
πονη προσπάθεια έγινε το αφύσικο καλύτερο κι από το
φυσι κό. Μόνο, όµως, τα παραπάνω καταδεί χνουν, άραγε,
τη δύναµη της επι µέλει ας; Όχι , αλλά και χιλιάδες χιλιά-
δων ακόµα. Υπάρχει ένα χωράφι εύφορο" αν, όµως, παρα-
µεληθεί, γί νεται χέρσο" όσο πιο εύφορο είναι από τη φύση
του, τόσο περισσότερο θα χαλάσει , αν από αµέλεια µείνει
απεριποίητο. Υπάρχει , τώρα, άλλο χωράφι , πατηµένο και
υπέρ το δέον τραχύ" αν, όµως, καλλι εργηθεί , µε µιας δίνει
καρποφορία άφθονη. Ποια δέντρα που µένουν αφρόντι στα
δεν φυτρώνουν στρεβλά και δεν γί νονται άκαρπα, ενώ, αν
πάρουν τη σωστή αγωγή, δεν γί νονται καρπερά και προ-
σοδοφόρα; Ποια ικανότητα του σώµατος δεν µει ώνεται και
δεν σβήνει από την αφροντισιά, την τρυφηλότητα και την
κακή κατάσταση της υγεί ας; Ποια, πάλι , φύση ασθενική
δεν έδειξε µεγάλη πρόοδο στη δύναµη, γι α κείνους που
γυµνάστηκαν κι αθλήθηκαν εντατι κά; Ποια άλογα, σωστά
δαµασµένα όταν ήταν πουλάρια, δεν έγι να υπάκουα στους
αναβάτες; Ποια, πάλι , που έµειναν αδάµαστα, δεν έγι ναν
ατίθασα και οξύθυµα; Γι ατί , όµως, ν' απορούµε µε τα
άλλα, εκεί που βλέπουµε πολλά από τα αγριότερα θηρία
να τι θασεύονται και να γί νονται υποχείρια µας µε την
κοπι ώδη προσπάθεια; Σωστά, µάλι στα, απάντησε και ο
Θεσσαλός, όταν ρωτήθηκε ποιοι είναι οι πιο πράοι Θεσσα-
λοί: «Εκεί νοι που σταµάτησαν να πολεµάνε». Προς τι ,
λοιπόν, να λέµε πολλά; Το ήθος, δηλαδή, είναι µακρόχρο-
νη συνήθεια, και , αν κάποιος τι ς αρετές του ήθους τις
41
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
42
ΠΕΡΙ ΠΑΙ∆ΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ονόµαζε «αρετές της συνήθειας»
10
, δεν θα φαινόταν να
σφάλλει. ∆ίνοντας ένα ακόµα παράδειγµα για τα παραπά-
νω, θα σταµατήσω ύστερα την αναφορά στα ζητήµατα
αυτά. 0 Λυκούργος", λοιπόν, ο νοµοθέτης των Λακεδαι-
µονίων, πήρε δυο κουταβάκια γεννηµένα από τους ίδιους
γονείς και τα µεγάλωσε µε τρόπο εντελώς διαφορετικό το
ένα από το άλλο, κάνοντας το ένα λαίµαργο και µε ροπή
στην κλοπή, και το άλλο ικανό στην ανίχνευση και επιτή-
δειο στο κυνήγι. Αργότερα, όταν κάποτε οι Λακεδαιµόνιοι
είχαν συγκεντρωθεί σ' ένα µέρος, τους είπε: «Για τη δη-
µιουργία της αρετής, Λακεδαιµόνιοι, µεγάλη συµβολή έ-
χουν και η συνήθεια και η εκπαίδευση και η διδαχή και ο
τρόπος αγωγής, και τούτα ευθύς θα σας τ' αποκαλύψω».
Έφερε τότε τα δυο σκυλιά και τ' άφησε ελεύθερα, αφού
έβαλε στη µέση µπροστά τους ένα δοχείο µε φαγητό κι ένα
λαγό. Τότε το ένα σκυλί κίνησε κατά τον λαγό, ενώ το
άλλο όρµησε στο δοχείο. Οι Λακεδαιµόνιοι δεν µπορούσαν
ακόµα να καταλάβουν τι σηµασία απέδιδε σ' αυτό και µε
ποια πρόθεση τους έδειχνε τα σκυλιά
-
τότε τους είπε: «Και
τα δύο τούτα είναι από τους ίδιους γονείς, αλλά, µε το να
λάβουν διαφορετική αγωγή, το ένα έγινε του φαγητού και
το άλλο του κυνηγιού». Αρκούν αυτά, όµως, για τις συνή-
θεις και για τον τρόπο ζωής.
5. Στη σειρά έρχεται το ζήτηµα της τροφής. Θα έλεγα
ότι οι ίδιες οι µητέρες πρέπει να τρέφουν τα παιδιά τους
και να τα θηλάζουν, γιατί και µε πιο µεγάλη στοργή και µε
πιο πολλή φροντίδα θα τα θρέψουν, καθώς από µέσα τους
και «εξ ονύχων»
12
, κατά το λεγόµενο, αγαπούν τα παιδιά
τους. Οι παραµάνες, αντίθετα, και οι τροφοί έχουν πλαστή
και ψεύτικη στοργή, αφού την αµοιβή τους αγαπούν. Η
φύση, µάλιστα, µαρτυρεί, ότι πρέπει να θηλάζουν και να
τρέφουν τα παιδιά οι ίδιες οι µητέρες που τα γέννησαν για
τον λόγο αυτό, δηλαδή, έδωσε (η φύση) σε κάθε ζώο που
43
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
44
ΠΕΡΙ ΠΑΙ∆ΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
γέννησε την τροφή του γάλακτος
13
. Η πρόνοια, επιπλέον,
είναι σοφή
-
έδωσε στη γυναίκα διπλούς τους µαστούς, για
να έχει διπλές τις πηγές της τροφής, ακόµα κι αν γεννήσει
δίδυµα. Πέρα από αυτά, όµως, θα έχουν περισσότερη
στοργή για τα παιδιά τους και µεγαλύτερη αγάπη. Και,
µα τον ∆ία, δεν είναι παράλογο, γιατί το να τραφούν µαζί
είναι σαν να τονώνει την αγάπη. Και τα θηρία, άλλωστε, αν
χωριστούν από αυτά, µε τα οποία τράφηκαν µαζί, φαίνο-
νται να τ' αναζητούν
14
. Κατ' εξοχήν, λοιπόν, όπως είπα,
πρέπει να προσπαθούν οι µητέρες να τρέφουν οι ίδιες τα
παιδιά τους· αν, όµως, δεν µπορούν, είτε λόγω σωµατικής
ασθένειας (θα µπορούσε, άλλωστε, να συµβεί και κάτι
τέτοιο) είτε λόγω του ότι βιάζονται να γεννήσουν άλλα
παιδιά, πρέπει, βέβαια, να παίρνουν όχι τυχαίες παραµά-
νες και τροφούς αλλά τις όσο γίνεται καλύτερες. Κατ'
αρχάς αυτές που είναι Ελληνίδες στα ήθη
15
. Όπως, δηλα-
δή, είναι απαραίτητο να διαπλάθουµε αµέσως από τη στιγ-
µή της γέννησης τα µέλη των παιδιών, για να γίνουν ευθέα
και ίσια, κατά τον ίδιο τρόπο είναι σωστό να διευθετούµε
εξ αρχής τα ήθη των παιδιών. Είναι, άλλωστε, εύπλαστη
και ρευστή η νεότητα, και στις µαλακές ακόµα ψυχές των
νέων εντυπώνονται τα διδάγµατα. Οτιδήποτε σκληρό, ό-
µως, δύσκολα µαλάσσεται. Όπως, δηλαδή, οι σφραγίδες
αποτυπώνονται καθαρά στο µαλακό κερί, έτσι και οι µα-
θήσεις αποτυπώνονται καθαρά στις ψυχές εκείνων που
είναι ακόµα παιδιά
16
. Κατά τη γνώµη µου, σωστά προτρέ-
πει ο θεϊκός Πλάτων τις τροφούς να µη λένε στα παιδιά
τους πρώτους τυχόντες µύθους
17
, για να µη συµβεί και
πληρωθούν εξ αρχής οι ψυχές τους µε ανοησία και διαφθο-
ρά. Κατά πάσα πιθανότητα, λοιπόν, σωστά προτρέπει και
ο ποιητής Φωκυλίδης, λέγοντας
πρέπει, όσο είναι ακόµα παιδί,
45
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
46
ΠΕΡΙ ΠΑΙ∆ΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
τα καλά να του διδάσκεις έργα™.
6. ∆εν είναι, όµως, σωστό να παραλείψουµε και τούτο'
πρέπει να επιδιώξουµε ώστε και τα παιδιά που θα υπηρε-
τούν αυτά που τρέφουµε και που θα γίνουν σύντροφοι τους
να έχουν, κατ' αρχάς, εξαίρετη συµπεριφορά, και ακόµα να
µιλούν Ελληνικά και ν' ακούγεται καθαρά η λαλιά τους,
για να µην πάρουν (τα παιδιά µας) τίποτα από την ανα-
ξιότητα βάρβαρων στη γλώσσα και ταπεινών στο ήθος
παιδιών, έχοντας συναναστροφές µε αυτά. Έτσι λένε και
κείνοι που χρησιµοποιούν παροιµίες, µιλώντας σωστά, ότι
«αν µείνεις κοντά σε κουτσό, θα µάθεις να κουτσαίνεις»
19
.
7. Όταν, λοιπόν, φτάσουν στην κατάλληλη ηλικία για να
τεθούν υπό την καθοδήγηση των παιδαγωγών, εδώ πρέπει
να δοθεί µεγάλη προσοχή στην κατάσταση των τελευταίων,
για να µην παραδώσουν οι γονείς χωρίς να το καταλάβουν
τα παιδιά τους σε δούλους ή βάρβαρους ή σε άτοµα ανερµά-
τιστα. Αυτό, πάντως, που κάνουν τώρα πολλοί, είναι γε-
λοιότατο. Από τους αξιόλογους δούλους, δηλαδή, άλλους
κάνουν γεωργούς, άλλους ναυτικούς, άλλους εµπόρους, άλ-
λους οικονόµους και άλλους χρηµατιστές, ενώ όποιο µέθυσο
και λαίµαργο ανδράποδο βρουν, άχρηστο για οτιδήποτε, σε
τούτο οδηγούν και παραδίδουν τα παιδιά τους. Ο σπουδαίος
παιδαγωγός, όµως, πρέπει να έχει φυσική σύσταση όπως ο
Φοίνιξ
20
, ο παιδαγωγός του Αχιλλέα.
Έρχοµαι τώρα, λοιπόν, να πω το σπουδαιότερο και
κυριότερο απ' όσα προανέφερα. Πρέπει ν' αναζητάµε για
τα παιδιά δασκάλους αδιάβλητους στη ζωή τους και ανε-
πίληπτους στη συµπεριφορά τους και άριστους στις γνώ-
σεις τους, δεδοµένου ότι πηγή και ρίζα της χρηστότητας
και της αρετής είναι το να λάβουµε την πρέπουσα παιδεία.
Όπως, λοιπόν, οι γεωργοί βάζουν πλάι στα φυτά τα στη-
ρίγµατα, έτσι και οι σωστοί δάσκαλοι βάζουν σωστά στη-
47
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
48
ΠΕΡΙ ΠΑΙ∆ΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ρίγµατα πλάι. στους νέους τις υποθήκες και τις συµβουλές
τους, για να βλασταίνει ευθύ το ήθος τους. Τώρα, όµως, θα
µπορούσε κάποιος και να φτύσει µερικούς πατέρες, οι
οποίοι, προτού να δοκιµάσουν τους µέλλοντες να διδά-
ξουν, αφήνουν τα παιδιά τους, από άγνοια και µερικές
φορές από αδαηµοσύνη, στα χέρια ανθρώπων απαράδε-
κτων και ανάξιων. Και δεν είναι αυτό πια το καταγέλα-
στο, αν το κάνουν από αδαηµοσύνη, αλλά το εντελώς άτοπο
είναι τούτο. Ποιο; Ότι µερικές φορές, αν και γνωρίζουν, κι
ακόµα αν και µαθαίνουν από άλλους που τους πληροφο-
ρούν, την απαιδευσία και µαζί φαυλότητα ορισµένων εκ-
παιδευτών, παρά ταύτα αναθέτουν σ' αυτούς τα παιδιά
τους, άλλοι γιατί υποκύπτουν στις κολακείες εκείνων που
πάνε να γίνουν αρεστοί, και ορισµένοι άλλοι γιατί θέλουν να
ευχαριστήσουν φίλους τους, οι οποίοι τους παρακαλούν.
Ενεργούν έτσι όµοια όπως ο ασθενής που παρακάµπτει
αυτόν, ο οποίος, όντας κάτοχος της γνώσης, µπορεί να
τον σώσει, και, για να ευχαριστήσει κάποιον φίλο του,
προτιµάει άλλον, ο οποίος από έλλειψη γνώσεων µπορεί
να τον καταστρέψει, ή όµοια οπως εκείνος που, επειδή του
το ζήτησε κάποιος φίλος του, αφήνει τον καλύτερο κυβερ-
νήτη πλοίου και παίρνει τον χειρότερο. ∆ία και όλοι οι θεοί,
µπορεί κάποιος που λέγεται πατέρας να υπολογίζει περισ-
σότερο το χατίρι εκείνων που τον παρακαλούν απ' ό,τι τη
µόρφωση των παιδιών του; Καλά δεν έλεγε, λοιπόν, πολλές
φορές, ο περίφηµος Σωκράτης, ο παλαιός, ότι, αν µπορού-
σε, θ' ανέβαινε στο πιο ψηλό σηµείο της πόλης και θα
φώναζε: «Τι κάνετε, άνθρωποι, που κάθε σπουδή δείχνετε
για την απόκτηση χρηµάτων, ενώ για τα παιδιά σας, που
θα τους αφήσετε τα χρήµατα, λίγο σας νοιάζει;
21
» Στα
λόγια αυτά θα προσέθετα από πλευράς µου ότι τέτοιοι
πατέρες κάνουν όµοια µε το να φρόντιζε κάποιος τα πα-
πούτσια του αλλά ν' αδιαφορούσε για τα πόδια του. Πολλοί
49
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
50
ΠΕΡΙ ΠΑΙ∆ΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
πατέρες, εξ άλλου, φτάνουν σε τέτοιο σηµείο αγάπης για
το χρήµα και µίσους για τα παιδιά τους, ώστε, για ν'
αποφύγουν τις µεγαλύτερες αµοιβές, διαλέγουν για δασκά-
λους των παιδιών τους ανθρώπους χωρίς αξία, επιζητώ-
ντας τη συµφερτική αµάθεια. Έτσι και ο Αρίστιππος, όχι
αδέξια, ίσα ίσα πολύ χαριτωµένα, έδωσε σκωπτική απά-
ντηση σε κάποιον ανόητο και άφρονα πατέρα. Όταν, δη-
λαδή, τον ρώτησε ένας πόσα χρήµατα θα ζητούσε για την
εκπαίδευση του παιδιού του, απάντησε: «Χίλιες δραχµές».
Ο άλλος τότε είπε: «Μα τον Ηρακλή, σαν υπέρογκη η
απαίτηση σου
-
µε χίλιες δραχµές αγοράζω δούλο». Και ο
Αρίστιππος του απάντησε: «Τότε, λοιπόν, θα έχει δύο
δούλους
-
και τον γιο σου και κείνον που θ' αγοράσεις».
Γενικά, πώς δεν είναι άτοπο να συνηθίζουµε, αφ' ενός,
τα παιδιά να πιάνουν τις τροφές µε το δεξιό χέρι, και, σε
περίπτωση που απλώσουν το αριστερό, να τα παρατηρού-
µε, αλλά να µη λαµβάνουµε, αφ' ετέρου, καµιά πρόνοια για
ν' ακούνε λόγους κατάλληλους και σωστούς;
Θα σας πω, λοιπόν, τι συµβαίνει µε τους αξιοθαύµα-
στους αυτούς πατέρες, από την ώρα που κακώς αναθρέ-
ψουν και κακώς εκπαιδεύσουν τα παιδιά τους. Όταν (τα
παιδιά), αφού καταταχτούν στην τάξη των ανδρών
22
, αδια-
φορήσουν για τη σωστή και εύτακτη ζωή και καταβαρα-
θρωθούν στις άτακτες και δουλικές απολαύσεις, τότε, λοι-
πόν — όταν δεν µπορεί να υπάρξει όφελος—, µετανοούν οι
πατέρες τους, που υπήρξαν πληµµελείς ως προς την παι-
δεία των παιδιών τους, αγωνιώντας για τη λανθασµένη
διαγωγή τους. Κάποιοι από αυτούς
23
παίρνουν µαζί τους
τούς κόλακες και τους παρασίτους, τιποτένιους ανθρώπους
και καταραµένους, διασαλευτές και εκµεταλλευτές της νε-
ότητας, άλλοι εξαγοράζουν την ελευθερία για εταίρες και
πόρνες, αυθάδεις και πολυδάπανες, άλλοι ρίχνονται στις
γαστρονοµικές απολαύσεις, άλλοι εξοκείλουν στους
51
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
52
ΠΕΡΙ ΠΑΙ∆ΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
κύβους
24
και στα γλεντοκοπήµατα, ενώ κάποιοι καταπιά-
νονται µε ακόµα πιο αλαζονικά κακά, µοιχεύοντας και
καταστρέφοντας οικογένειες, έτοιµοι να πληρώσουν µε
την ίδια τη ζωή τους για µια και µόνη απόλαυση. Αν,
όµως, αυτοί είχαν επιδοθεί στη φιλοσοφία, δεν θ' αφήνο-
νταν ίσως να υποταχθούν σε τέτοια πράγµατα, και θα
κατανοούσαν ίσως την προτροπή του ∆ιογένη, ο οποίος
µε σκληρές λέξεις αλλά µε αληθινά πράγµατα συµβουλεύ-
ει και λέει: «Μπες στο πορνείο, νεαρέ, για να καταλάβεις
πως αυτό που έχει χρηµατικό κόστος δεν διαφέρει από
αυτό που δεν κοστίζει τίποτα».
8. ∆ηλώνω, λοιπόν, συγκεφαλαιώνοντας (και εύλογα θα
έδινα την εντύπωση ότι χρησµοδοτώ
25
περισσότερο παρά
συµβουλεύω), ότι στα ζητήµατα τούτα το ένα και µόνο
αρχικό, µεσαίο και τελικό κεφάλαιο είναι η εξαίρετη αγω-
γή και η σωστή παιδεία, και λέω πως τούτα είναι που
κατευθύνουν και συνεργούν προς την αρετή και την ευδαι-
µονία. Τα υπόλοιπα αγαθά είναι ανθρώπινα (θνητά) και
ταπεινά και όχι άξια να διατρίψει κάποιος. Η καλή κατα-
γωγή, βέβαια, είναι ωραίο πράγµα, αλλά αγαθό των προ-
γόνων. Ο πλούτος επίσης είναι πολύτιµο, αλλά απόκτηµα
της τύχης, γιατί αυτή πολλές φορές τον αφαιρεί απ' όσους
τον έχουν και τον δίνει σε όσους δεν το ελπίζουν. Ο µεγά-
λος πλούτος, εξ άλλου, είναι στόχος για κείνους που εννο-
ούν να σηµαδεύουν τα βαλάντια, για κακούργους υπηρέτες
και συκοφάντες, και —το σπουδαιότερο— πλούτο µπο-
ρούν να έχουν και οι πιο φαύλοι. Η δόξα, επίσης, είναι
πράγµα αξιοσέβαστο αλλά αβέβαιο. Η οµορφιά περιζήτη-
το αλλά ολιγόχρονο. Η υγεία πολύτιµο αλλά ευµετάβολο.
Η δύναµη, πάλι, είναι πράγµα επίζηλο αλλά ευάλωτο στην
αρρώστια και στα γηρατειά. Συνολικά, αν κάποιος επαί-
ρεται για τη σωµατική ισχύ του, ας γνωρίζει ότι έχει
λανθασµένη γνώµη. Η ανθρώπινη δύναµη, άλλωστε, τι
53
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
54
ΠΕΡΙ ΠΑΙ∆ΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
µέρος της δύναµης των άλλων ζώων µπορεί να είναι;
Εννοώ, λόγου χάρη, των ελεφάντων, των ταύρων και,
των λιονταριών. Από τα δικά µας αγαθά, όµως, η παιδεία
είναι το µόνο αθάνατο και θεϊκό. Τα κυριότερα όλων στοι-
χεία της ανθρώπινης φύσης είναι δύο, ο νους και ο λόγος. 0
νους, αφ' ενός, κυβερνάει τον λόγο, ενώ ο λόγος υπηρετεί
τον νου, που δεν αλίσκεται από την τύχη, δεν αφαιρείται
από τη συκοφαντία, δεν φθείρεται από την αρρώστια, δεν
καταστρέφεται από τα γηρατειά. Μόνος ο νους, δηλαδή,
γηράσκοντας µπορεί ν' ανανεώνεται, και ο χρόνος, που
αφαιρεί όλα τα άλλα µε τα γηρατειά, προσθέτει τη γνώ-
ση. Ο πόλεµος, εξ άλλου, που σαν χείµαρρος παρασέρνει
και σαρώνει τα πάντα, µόνο την παιδεία δεν µπορεί ν'
αρπάξει. Κατά τη γνώµη µου, αξιοµνηµόνευτη είναι η
απάντηση που έδωσε ο Στίλπων
26
, ο Μεγαρεύς φιλόσο-
φος, όταν ο ∆ηµήτριος, αφού εξανδραπόδισε τους κατοί-
κους των Μεγάρων και κατέστρεψε την πόλη, τον ρώτησε
αν έχει χάσει κάτι. Ο Στίλπων τότε απάντησε: «Όχι,
βέβαια' ο πόλεµος δεν µπορεί να πάρει λάφυρο την αρε-
τή». Σύµφωνη και αρµονική µε τα παραπάνω λόγια φαί-
νεται και η απάντηση του Σωκράτη. Αυτός, λοιπόν, όταν
τον ρώτησε ο Γοργίας, νοµίζω, τι πιστεύει για τον µεγάλο
βασιλιά και αν τον θεωρεί ευδαίµονα, απάντησε: «∆εν ξέρω
την κατάσταση του όσο αφορά την αρετή και την παι-
δεία»
27
, µε τη σκέψη πως σε τούτα έγκειται η ευδαιµονία
και όχι στα αγαθά που προέρχονται από την τύχη.
9. Κατά τον τρόπο ακριβώς που συµβουλεύω να µη
θεωρούµε τίποτε πιο σηµαντικό από την παιδεία των παι-
διών µας, κατά τον ίδιο τρόπο πάλι υποστηρίζω ότι πρέπει
ν' ακολουθούµε την αδιάφθορη και σώφρονα παιδεία, ενώ
πρέπει να κρατάµε τα παιδιά µακριά από τις επιδεικτικές
µωρολογίες. Το ν' αρέσεις, άλλωστε, στους πολλούς ση-
µαίνει πως δεν αρέσεις στους σοφούς. Τπέρ του λόγου µου
55
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
56
ΠΕΡΙ ΠΑΙ∆ΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
συνηγορεί και ο Ευριπίδης, που λέει
Για να µιλώ στο πλήθος είµαι αδέξιος,
είµαι, όµως, καλύτερος µπροστά σε συνοµήλικους µου
και σε λίγους.
Και τούτο, πάντως, χρησιµεύει" όσοι για τους σοφούς είναι
κακοί, αυτοί µπροστά στον όχλο µιλάνε πιο ευχάριστα
2
*.
Παρατηρώ, µάλιστα, ότι εκείνοι που είναι ικανοί να µιλούν
αρεστά και ευχάριστα για τον µεγάλο όχλο στρέφονται και
στη ζωή τους ως επί το πλείστον στις ασωτίες και στις
απολαύσεις. Και, µα τον ∆ία, αυτό είναι φυσικό. Αν, δη-
λαδή, προσφέροντας στους άλλους απολαύσεις αδιαφορούν
για το καλό, δύσκολα µπορούν να τοποθετήσουν την ορθό-
τητα και τη φρόνηση πάνω από τη δική τους ηδυπάθεια και
τρυφηλότητα, ή να επιδιώξουν τη σωφροσύνη αντί για την
ευχαρίστηση. Εκτός αυτών, γιατί θα έπρεπε τα παιδιά...
29
Καλό είναι, άλλωστε, να µη λένε και να µην κάνουν τίποτα
στην τύχη, και, κατά την παροιµία, «τα καλά είναι δύσκο-
λα»
30
. Οι αυτοσχέδιοι λόγοι, όµως, είναι γεµάτοι ευκολία
και ασηµαντολογία, και ταιριάζουν σε ανθρώπους που δεν
γνωρίζουν ούτε από πού πρέπει ν' αρχίζουν ούτε πού πρέ-
πει να τελειώνουν. Πέρα από τα άλλα σφάλµατα τους, όσοι
µιλούν χωρίς προετοιµασία πέφτουν σε φοβερή αµετροέ-
πεια και πολυλογία. Η επιµεληµένη προετοιµασία, αντίθε-
τα, δεν αφήνει τον λόγο να ξεπεράσει τα σωστά µέτρα. Ο
Περικλής, «όπως πληροφορούµαστε από την παράδοση»
31
,
αν και πολλές φορές τον καλούσε ο λαός να µιλήσει, δεν
υπάκουε, λέγοντας πως είναι απροετοίµαστος. Οµοίως και
ο ∆ηµοσθένης, που ήταν ένθερµος θαυµαστής της δηµόσιας
διαγωγής του Περικλή, όταν τον καλούσαν µερικές φορές
οι Αθηναίοι για να τους συµβουλεύσει, δεν ανέβαινε να
µιλήσει, λέγοντας! «∆εν έχω προετοιµαστεί»
32
. Τούτα,
57
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
58
ΠΕΡΙ ΠΑΙ∆ΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
βέβαια, ίσως να είναι αβέβαιη και πλαστή παράδοση, αλλά
στον λόγο του «Κατά Μειδίου» εκθέτει µε ενάργεια την
ωφέλεια από την επιµεληµένη προετοιµασία: «Παραδέ-
χοµαι, Αθηναίοι, και δεν θα ήταν δυνατό ν' αρνηθώ, ότι
τα έχω σκεφτεί και µελετήσει όσο πιο καλά µπορούσα. Θα
ήµουν, εξ άλλου, άθλιος, αν, παθαίνοντας στο παρελθόν και
στο παρόν τέτοια πράγµατα, αδιαφορούσα για όσα επρό-
κειτο να σας εκθέσω σχετικά µε το ζήτηµα»
33
. Από πλευ-
ράς µου, πάντως, δεν θα έλεγα ότι πρέπει ν' απορρίψουµε
εντελώς τον άµεσο και απροετοίµαστο λόγο ή πάλι ότι δεν
πρέπει να τον µεταχειριζόµαστε στην κατάλληλη περίστα-
ση, αλλά ότι αυτό πρέπει να γίνεται σαν να πρόκειται για
φάρµακο. Μέχρι, λοιπόν, να µπει κάποιος στην ανδρική
ηλικία, ζητώ να µη λέει τίποτε απροετοίµαστα, αλλά,
όταν αποκτήσει ριζωµένη µέσα του τη δύναµη του λό-
γου, τότε, εφόσον το καλεί η περίσταση, είναι πρέπον να
δοκιµάσει και την ελεύθερη οµιλία. Όπως, δηλαδή, εκείνοι
που είναι στα δεσµά για πολύ καιρό, ακόµα κι αν στη
συνέχεια ελευθερωθούν, εξαιτίας της µακρόχρονης συνή-
θειας να είναι δεµένοι δεν µπορούν να περπατήσουν και
πέφτουν χάνοντας το βήµα τους, κατά τον ίδιο τρόπο και
όσοι σφίγγουν τον λόγο τους για πολύ καιρό, ακόµα κι αν
κάποτε έπρεπε να µιλήσουν χωρίς προπαρασκευή, θα δια-
φυλάξουν εξ ίσου τον ίδιο χαρακτήρα της εκφοράς του
λόγου. Το ν' αφήνεις, όµως, όσο είναι ακόµα παιδιά, να
µιλάνε πρόχειρα, αποβαίνει αιτία του πιο ασυνάρτητου
λόγου. Λένε πως, όταν κάποιος κακός ζωγράφος έδειξε
στον Απελλή µια εικόνα και του είπε: «Τη ζωγράφισα
τώρα», εκείνος του απάντησε: «Και να µη µου το έλε-
γες, καταλαβαίνω πως ζωγραφίστηκε γρήγορα' απορώ,
µάλιστα, πώς δεν έχεις φτιάξει πιο πολλές τέτοιες».
Όπως λοιπόν —επιστρέφω στο αρχικό αντικείµενο του
λόγου µου— (συνιστώ ν' αποφεύγουµε) το θεατρικό και
59
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
60
ΠΕΡΙ ΠΑΙ∆ΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ποµπώδες λεκτικό, οµοίως, πάλι, και το ασηµαντολόγο και
ταπεινό ύφος συνιστώ να προσέχουµε και ν' αποφεύγουµε.
Και τούτο γιατί το υπερβολικό λεκτικό δεν είναι δηµοφι-
λές, ενώ το πολύ ισχνό είναι µονότονο. Όπως, µάλιστα, το
σώµα πρέπει να έχει όχι µόνο υγεία αλλά και ευεξία, έτσι
και ο λόγος πρέπει να είναι όχι µόνο απαλλαγµένος από
σφάλµατα αλλά και εύρωστος, δεδοµένου ότι αυτό που
είναι σωστό απλώς επαινείται, ενώ αυτό που είναι τολµη-
ρό θαυµάζεται επιπλέον. Την ίδια, µάλιστα, γνώµη τυχαί-
νει να έχω και για την ψυχική διάθεση. ∆εν πρέπει, δηλα-
δή, να είναι κάποιος ούτε θρασύς ούτε άτολµος ή σαστι-
σµένος, γιατί το ένα οδηγεί στην αναισχυντία και το άλλο
στη δουλοπρέπεια. Το έντεχνο και επίσης καλαίσθητο είναι
το να χαράσσει κάποιος τη µέση οδό σε όλα.
Θέλω, µάλιστα, όσο εξακολουθώ ν' αναφέροµαι στο
ζήτηµα της παιδείας, να εκθέσω τις σχετικές µε αυτήν
απόψεις µου, ότι κατ' αρχάς δηλαδή θεωρώ σηµαντική
ένδειξη ακαλαισθησίας τον λόγο που αποτελείται από µια
µακρά περίοδο
34-
ύστερα, όσο αφορά την άσκηση, θεωρώ
ότι ο λόγος αυτός κουράζει και γενικώς δηµιουργεί ανία.
Στο καθετί, άλλωστε, η µονοτονία δηµιουργεί αίσθηµα
κορεσµού και αποστροφής, ενώ η ποικιλία είναι ευχάρι-
στη, όπως και σε όλα τα άλλα, για παράδειγµα στα ακρο-
άµατα και στα θεάµατα.
10. Πρέπει επίσης να µην αφήνουµε το ελεύθερο παιδί
στερηµένο από του να δει ή ν' ακούσει και τα άλλα τα
λεγόµενα εγκύκλια µαθήµατα, τούτα όµως να τα διδαχτεί
παρεµπιπτόντως, σαν µόνο για να τα δοκιµάσει (το τέλειο
σε όλα είναι αδύνατο), και να τιµήσει πρωτίστως τη φιλο-
σοφία. Μπορώ, µάλιστα, να παραστήσω τη σκέψη µου µε
µια εικόνα" όπως, δηλαδή, είναι ωραίο να περιηγηθείς
πολλές πόλεις αλλά ωφέλιµο να κατοικήσεις στην καλύτε-
ρη...
35
Χαριτωµένα, µάλιστα, µιλούσε και ο φιλόσοφος
61
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
62
ΠΕΡΙ ΠΑΙ∆ΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
Βίων
36
, ότι, όπως οι µνηστήρες, µη µπορώντας να πλησιά-
σουν την Πηνελόπη, συνευρίσκονταν µε τις υπηρέτριες της,
έτσι και κείνοι που δεν µπορούν να κατακτήσουν τη φιλο-
σοφία, αποσκελετώνονται στις άλλες εντελώς ανάξιες µε-
λέτες. Για τούτο πρέπει να κάνουµε τη φιλοσοφία κάτι σαν
συνισταµένη της υπόλοιπης παιδείας. Σχετικά µε την επι-
µέλεια του σώµατος οι άνθρωποι βρήκαν δύο κλάδους
γνώσης, την ιατρική και τη γυµναστική, από τις οποίες
η πρώτη δηµιουργεί την υγεία και η δεύτερη την ευεξία.
Για τις αρρώστιες και τα πάθη της ψυχής, όµως, φάρµακο
είναι µόνο η φιλοσοφία. Μέσω της φιλοσοφίας, άλλωστε,
και µαζί µε αυτήν µπορούµε να µάθουµε τι είναι το ωραίο
και τι το άσχηµο, τι το δίκαιο και τι το άδικο, τι το
γενικώς προτιµητέο και τι το φευκτέο" πώς πρέπει να
συµπεριφερόµαστε απέναντι στους θεούς, στους γονείς,
στους µεγαλύτερους, στους νόµους, στους ξένους, στους
άρχοντες, στους φίλους, στις γυναίκες, στα παιδιά, στους
υπηρέτες· ότι, δηλαδή, πρέπει να σεβόµαστε τους θεούς, να
τιµούµε τους γονείς, να συστελλόµαστε µπροστά στους
µεγαλύτερους, να πειθαρχούµε στους νόµους...
37
, να υπα-
κούµε στους άρχοντες, ν' αγαπάµε τους φίλους, να είµαστε
σώφρονες µε τη γυναίκα και στοργικοί µε τα παιδιά µας
και να µη φερόµαστε ατιµωτικά στους δούλους. Και το
σπουδαιότερο, ούτε στις επιτυχίες να νιώθουµε µεγάλη
χαρά ούτε στις συµφορές µεγάλη λύπη, και να µην είµα-
στε ούτε στις απολαύσεις έκλυτοι ούτε στην οργή φρενια-
σµένοι και θηριώδεις. Τα παραπάνω κρίνω από πλευράς
µου ως τα εξοχότερα απ' όσα παρέχει η φιλοσοφία. Το να
ευτυχείς µε αξιοπρέπεια, δηλαδή, ταιριάζει στον άνδρα,
χωρίς να προκαλείς στους άλλους φθόνο ταιριάζει σε άν-
θρωπο συνετό, η επικράτηση επί των ηδονών διά του νου
ταιριάζει στον σοφό, και η συγκράτηση της οργής ταιριά-
ζει στον όχι τυχαίο άνθρωπο. Τέλειους ανθρώπους θεωρώ
63
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
64
ΠΕΡΙ ΠΑΙ∆ΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
εκείνους που µπορούν ν' αναµείξουν και να συγκεράσουν
την πολιτική δύναµη µε τη φιλοσοφία
38
, και θεωρώ ότι
κατέχουν τα δύο µέγιστα αγαθά που υπάρχουν, δηλαδή,
αφ' ενός, τον βίο που ωφελεί το σύνολο, όταν πολιτεύονται,
και, αφ' ετέρου, τον ακύµαντο και γαλήνιο βίο, όταν ασχο-
λούνται µε τη φιλοσοφία. Από τα τρία, άλλωστε, υποδείγ-
µατα βίου, από τα οποία το ένα είναι του πρακτικού, το
άλλο του θεωρητικού και το τρίτο του ηδονικού, ο τελευ-
ταίος βίος, όντας έκλυτος και υποταγµένος στις ηδονές,
ταιριάζει στα ζώα και στους ταπεινούς ανθρώπους, ο θε-
ωρητικός, αν σφάλλει ως προς τον πρακτικό, είναι ανώφε-
λος, και ο πρακτικός, αν χωριστεί από τη φιλοσοφία, είναι
ακαλαίσθητος και σφαλερός
39
. Πρέπει, λοιπόν, να προσπα-
θούµε κατά δύναµη και στα δηµόσια πράγµατα να µετέ-
χουµε και µε τη φιλοσοφία ν' ασχολούµαστε, όσο το επι-
τρέπουν οι περιστάσεις. Έτσι πολιτεύτηκε ο Περικλής,
έτσι ο Αρχύτας ο Ταραντίνος, έτσι ο ∆ίων ο Συρακού-
σιος, έτσι ο Επαµεινώνδας ο Θηβαίος, από τους οποίους
ο ένας έγινε σύντροφος του Πλάτωνα
40
.
Για την παιδεία, λοιπόν, δεν βρίσκω αιτία για την οποία
χρειάζεται να χρονοτριβούµε λέγοντας περισσότερα. Πέρα
από τα προαναφερθέντα, χρήσιµο, ή καλύτερα αναγκαίο,
είναι και το εξής" δεν πρέπει να παραµελούµε και την
απόκτηση των παλαιών συγγραµµάτων αλλά πρέπει και
τούτα να τα συγκεντρώνουµε, σύµφωνα µε τη συνήθεια
των γεωργών
41
. Κατά τον ίδιο τρόπο, άλλωστε, η χρήση
των βιβλίων είναι όργανο της παιδείας, και µέσω αυτής
µπορούµε να έχουµε τη γνώση από την πηγή της.
11. ∆εν είναι σωστό, ακόµα, να παραβλέπουµε ούτε τις
σωµατικές ασκήσεις, αλλά πρέπει να στέλνουµε τα παιδιά
στον παιδοτρίβη, και ν' ασκούνται επαρκώς, και για την
αρµονία των σωµάτων τους και συνάµα για τη δύναµη
τους, δεδοµένου ότι η σωµατική ευεξία κατά την παιδική
65
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
66
ΠΕΡΙ ΠΑΙ∆ΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ηλικία είναι θεµέλιο για καλά γηρατειά. Όπως, δηλαδή, οι
προετοιµασίες για τον χειµώνα πρέπει να γίνονται όταν
είναι ακόµα καλοκαιρία, έτσι πρέπει ν' αποθηκεύουµε κα-
τά τη νεότητα την ευταξία και τη σωφροσύνη εφόδιο για
τα γηρατειά. Έτσι, όµως, πρέπει να είµαστε οικονόµοι και
στη σωµατική καταπόνηση, για να µην εξαντληθούν από
τους κόπους κι ύστερα αποκλειστούν από την επιµεληµένη
ενασχόληση µε την παιδεία" σύµφωνα, µάλιστα, µε τον
Πλάτωνα, και ο ύπνος και η καταπόνηση είναι αντίπαλοι
των µαθηµάτων
42
. Αλλά, τι είναι τούτα; Σπεύδω να πω το
σπουδαιότερο απ' όλα τα προαναφερθέντα. Τα παιδιά πρέ-
πει ν' ασκούνται στα στρατιωτικά γυµνάσµατα, αγωνιζό-
µενα στο ρίξιµο ακοντίου και τόξου και στο κυνήγι. «Τα
αγαθά των νικηµένων» στις µάχες «κείτονται µπροστά
στους νικητές ως βραβεία»
43
. Στον πόλεµο δεν υπάρχει
θέση για την κράση των σωµάτων που ανατράφηκαν χω-
ρίς να τα δει ο ήλιος, ενώ ακόµα και στρατιώτης αδύναµος
αλλά ασκηµένος στα πολεµικά γυµνάσµατα µπορεί ν' α-
πωθήσει φάλαγγες από αθλητές κι εχθρούς.
Τι, όµως; θα µπορούσε να πει κάποιος. Τποσχόµενος
εσύ πως θα δώσεις συµβουλές για την αγωγή των ελεύθε-
ρων, φαίνεσαι στη συνέχεια ν' αδιαφορείς για την αγωγή
των φτωχών και του λαού, και σκέφτεσαι να καταγράψεις
τις συµβουλές σου µόνο για τους πλούσιους. ∆εν είναι
δύσκολο ν' απαντήσω σε όσους µιλήσουν έτσι. Από πλευ-
ράς µου θα ήθελα κατ' εξοχήν να είναι η αγωγή κοινά
χρήσιµη για όλους· αλλά, αν µερικοί εξαιτίας δικής τους
φτώχειας δεν έχουν δυνατότητα να χρησιµοποιήσουν τις
συµβουλές µου, ας µέµφονται την τύχη και όχι αυτόν
που δίνει τούτες τις συµβουλές. Πρέπει, συνεπώς, και οι
φτωχοί να προσπαθήσουν να δώσουν την καλύτερη, στο
µέτρο των δυνάµεων τους, αγωγή στα παιδιά τους. Τα
παραπάνω, λοιπόν, τα πρόσθεσα στα λόγια µου, για να
67
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
68
ΠΕΡΙ ΠΑΙ∆ΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
συνδέσω στη συνέχεια και τα άλλα που οδηγούν στη σω-
στή αγωγή των νέων.
12. Λέω και το εξής
1
πρέπει να οδηγούµε τα παιδιά προς
τις σωστές ενασχολήσεις µε συµβουλές και λόγους και όχι,
µα τον ∆ία, µε ξυλοδαρµό και κακοποίηση. Τούτα, εξ
άλλου, φαίνονται γενικά να πρέπουν στους δούλους περισ-
σότερο παρά στους ελευθέρους. Γίνονται, δηλαδή, οκνηρά
και άτολµα, και νιώθουν µεγάλο φόβο για την κοπιώδη
εργασία, άλλα εξαιτίας του πόνου από τα χτυπήµατα και
άλλα εξαιτίας των προσβολών. Οι έπαινοι, αντίθετα, και οι
επιτιµήσεις είναι για τους ελευθέρους πιο ωφέλιµα απ'
οποιαδήποτε κακοποίηση, καθώς οι πρώτοι παρακινούν
προς το καλό και οι δεύτερες αποτρέπουν από το κακό.
Πρέπει βέβαια να µεταχειριζόµαστε τις επιτιµήσεις και
τους επαίνους εναλλάξ και µε ποικίλους τρόπους, κι αν
κάποτε τα παιδιά δείχνουν θρασύτητα, να τα ντροπιάζου-
µε µε τις επιπλήξεις και µετά πάλι να τα ενθαρρύνουµε µε
τους επαίνους, µιµούµενοι τις τροφούς, οι οποίες, µόλις τα
νήπια βάλουν τα κλάµατα, τους δίνουν πάλι τον µαστό τους
για να τα παρηγορήσουν. Πρέπει επίσης να µην παινεύουµε
υπερβολικά και φουσκώνουµε τα παιδιά µε τα εγκώµια,
γιατί µε τις υπερβολές των επαίνων γίνονται µαταιόδοξα
και κακοµαθηµένα.
13. Είδα, όµως, κάποιους πατέρες, για τους οποίους η
µεγάλη αγάπη για τα παιδιά τους έγινε αιτία να µην τ'
αγαπούν. Τι είναι αυτό, όµως, που θέλω να πω, ώστε να
κάνω τον λόγο µου σαφέστερο µε το παράδειγµα που
φέρνω; Σπεύδοντας, δηλαδή, να βάλουν γρήγορα σε όλα
τα παιδιά τους πρώτα, τα υποβάλλουν σε υπέρµετρους
κόπους, όπου απαυδούν και διακόπτουν, αλλά και, βαρυ-
µένα µε πολλούς τρόπους από τα κακοπαθήµατα, δεν δέ-
χονται τη µάθηση µε ανταπόκριση. Όπως, δηλαδή, τα
φυτά τρέφονται µε λιγοστό νερό αλλά µε πολύ πνίγονται,
69
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
70
ΠΕΡΙ ΠΑΙ∆ΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
κατά τον ίδιο τρόπο η ψυχή µε κόπους µετρηµένους ανα-
πτύσσεται αλλά µε υπερβολικούς καταποντίζεται. Πρέπει,
λοιπόν, ν' αφήνουµε τα παιδιά να παίρνουν αναπνοή από
τους συνεχείς κόπους, µε τη σκέψη ότι ολόκληρη η ζωή
χωρίζεται στο µέρος της ξεκούρασης και στο µέρος της
προσπάθειας. Για τον λόγο αυτό βρέθηκε όχι µόνο η εγρή-
γορση αλλά και ο ύπνος, όχι µόνο ο πόλεµος αλλά και η
ειρήνη, όχι µόνο η κακοκαιρία αλλά και η καλοκαιρία, όχι
µόνο η δραστηριότητα αλλά και οι γιορτές. Συνοψίζοντας,
η ανάπαυση είναι το καρύκευµα των κόπων. Θα µπορούσε
να το παρατηρήσει κάποιος όχι µόνο στα έµβια αλλά και
στα άψυχα· και τα τόξα, δηλαδή, και τις λύρες χαλαρώ-
νουµε, για να µπορέσουµε να τα τεντώσουµε. Συνολικά,
λοιπόν, το σώµα διατηρείται µε την ανάγκη και µε την
πλήρωση, ενώ η ψυχή µε την ανάπαυση και µε τον κόπο.
Είναι σωστό, εξ άλλου, να επιπλήξουµε µερικούς πατέ-
ρες, οι οποίοι εµπιστεύονται τα παιδιά τους σε παιδαγω-
γούς και δασκάλους χωρίς οι ίδιοι να παρακολουθούν αυ-
τοπροσώπως καθόλου ούτε να πληροφορούνται για την
πορεία της µάθησης τους, διαπράττοντας ετσι µεγάλο
σφάλµα. Πρέπει, αντίθετα, οι ίδιοι να εξετάζουν την πο-
ρεία των παιδιών τους κάθε λίγες µέρες, και να µην ενα-
ποθέτουν τις ελπίδες τους στη διάθεση ανθρώπων που
πληρώνονται
-
και οι τελευταίοι, άλλωστε, αν πρόκειται
κάθε φορά να λογοδοτούν, θα είναι πιο προσεκτικοί στην
επιµέλεια των παιδιών. Εδώ ταιριάζει ο χαριτωµένος λό-
γος του ιπποκόµου, ότι τίποτα δεν παχαίνει το άλογο
περισσότερο όσο το µάτι του βασιλιά
44
. Περισσότερο απ'
όλα πρέπει ν' ασκούµε και να καλλιεργούµε τη µνήµη των
παιδιών, γιατί αυτή µοιάζει µε ταµείο της παιδείας, και
για τούτο έφτιαξαν τους µύθους ότι µητέρα των Μουσών
είναι η Μνηµοσύνη, υπαινισσόµενοι και υποδηλώνοντας ότι
δεν υπάρχει τίποτα που να γεννά και να τρέφει έτσι όπως η
71
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
72
ΠΕΡΙ ΠΑΙ∆ΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
µνήµη. Αυτήν, λοιπόν, πρέπει να την ασκούµε και στις δύο
περιπτώσεις, και αν τα παιδιά διαθέτουν καλή µνήµη και
αν, αντιθέτως, ξεχνούν. Έτσι θα ενισχύσουµε τη φυσική
υπεροχή και θ' αναπληρώσουµε την έλλειψη· κι όσοι ανή-
κουν στην πρώτη κατηγορία θα γίνουν καλύτεροι από τους
άλλους, ενώ όσοι ανήκουν στη δεύτερη θα γίνουν καλύτεροι
απ' ό,τι ήταν. Σωστή είναι, µάλιστα, η ρήση του Ησιόδου
Λίγο πάνω στο λίγο αν προσθέτεις
και συχνά επαναλαµβάνεις, γρήγορα κι αυτό πολύ θα
ι 45
γίνει .
Ας µη διαφεύγει και τούτο από τους πατέρες, ότι το µέρος
της µάθησης που αφορά τη µνήµη συµβάλλει κατά πολύ
όχι µόνο στην παιδεία αλλά και στην πρακτική ζωή, δεδο-
µένου ότι η µνήµη των πράξεων που έχουν συντελεστεί
γίνεται παράδειγµα ορθοβουλίας για τα µελλούµενα.
14. Πρέπει επίσης ν' αποµακρύνουµε τους γιους µας
από την αισχρολογία, «γιατί τα λόγια είναι σκιά των
έργων»
46
, κατά τον ∆ηµόκριτο. Μετά πρέπει να τους κά-
νουµε κοινωνικούς και καταδεχτικούς, καθώς τίποτα δεν
προκαλεί τόσο το µίσος όσο οι αντικοινωνικές συνήθειες.
Επιπλέον τα παιδιά θα µπορούσαν να γίνουν αγαπητά
µεταξύ των συναναστροφών τους, αν αποφεύγουν εντελώς
να είναι αδιάλλακτα στις συζητήσεις τους, γιατί ωραίο δεν
είναι µόνο το να νικάει κάποιος αλλά και να ξέρει να χάνει,
στις περιπτώσεις όπου η νίκη είναι επιζήµια. Τπάρχει,
άλλωστε, και Καδµεία νίκη
4 7
. Μπορώ, µάλιστα, να φέρω
µάρτυρα για τούτο τον σοφό Ευριπίδη, που λέει
όταν δΰο συζητούν κι ο ένας θυµώνει,
σοφότερος όποιος τον λόγο δεν αντιγυρίζει™.
73
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
74
ΠΕΡΙ ΠΑΙ∆ΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
Πρέπει, να αναφερθούµε τώρα σε κάποια άλλα ζητήµα-
τα, εξ ίσου σπουδαία µε όλα τα προαναφερθέντα, τα οποία,
µάλιστα, κατ' εξοχήν πρέπει ν' ασκούν οι νέοι. Αυτά είναι
το να ζουν χωρίς µαταιοδοξία, να συγκρατούν τη γλώσσα
τους, να κυριαρχούν στην οργή τους, να συγκρατούν τα
χέρια τους. Ας εξετάσουµε τη σπουδαιότητα του καθε-
νός" θα τα καταλάβουµε καλύτερα µε παραδείγµατα. Ας
πούµε, για ν' αρχίσουµε από το τελευταίο, κάποιοι που
έβαλαν τα χέρια τους σε άδικα κέρδη, σκόρπισαν την καλή
φήµη που είχαν από τον πρότερο βίο τους
-
όπως ο Γύλιπ-
πος ο Λακεδαιµόνιος που έλυσε κρυφά τις σακούλες µε τα
χρήµατα και εξορίστηκε από τη Σπάρτη
4 9
. Η έλλειψη
οργής, επίσης, είναι χαρακτηριστικό σοφού ανθρώπου. Ο
Σωκράτης, όταν τον κλότσησε ένας θρασύτατος και άθλιος
νεαρός, βλέποντας εκείνους που τον περιστοίχιζαν αγανα-
κτισµένους, έξαλλους και µε διάθεση να τον καταδιώξουν,
τους είπε: «Αν µε κλότσησε ένα γαϊδούρι, µου ζητάτε να
του ανταποδώσω την κλοτσιά;» Αλλά και κείνος πάντως
δεν έµεινε τελείως ατιµώρητος, γιατί, καθώς όλοι τον
χλεύαζαν και τον έλεγαν «λακτιστή», κρεµάστηκε. Όταν
κάποτε ο Αριστοφάνης έδινε την παράσταση των «Νεφε-
λών» και µε κάθε τρόπο τού έριχνε πάνω του κάθε είδους
προσβολή, κάποιος θεατής είπε: «∆εν αγανακτείς, Σωκρά-
τη, µετά από τέτοια διακωµώδηση;» «Μα τον ∆ία, όχι»,
του απάντησε, «αφού µε σατιρίζουν µέσα στο θέατρο, µέσα
σε µεγάλο συµπόσιο». Τα ίδια και ταιριαστά µε τα παρα-
πάνω θα φανούν να έχουν κάνει ο Αρχύτας ο Ταραντίνος
και ο Πλάτων. Ο πρώτος, λοιπόν, γυρίζοντας από τον
πόλεµο (ήταν στρατηγός) βρήκε ένα χωράφι χέρσο, οπότε
κάλεσε τον επιστάτη του και του είπε: «Θα υπέφερες, αν
δεν ήµουν τόσο πολύ οργισµένος». Ο Πλάτων, επίσης,
οργίστηκε κάποτε µε έναν λαίµαργο και άθλιο δούλο, οπό-
τε φώναξε τον γιο της αδελφής του, τον Σπεύσιππο
50
.
75
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
76
ΠΑΙ∆ΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
«Χίτύπησέ τον εσύ», του είπε, «γιατί εγώ είµαι πολύ θυµω-
µένος». ∆ύσκολα τούτα, και δύσκολο να τα µιµηθείς, θα
έλεγε κάποιος. Το ξέρω κι εγώ. Πρέπει να προσπαθούµε,
όµως, χρησιµοποιώντας τα παραδείγµατα αυτά, να µειώ-
νουµε το µέγεθος της ασυγκράτητης και µανιασµένης ορ-
γής" ούτε, άλλωστε, και στα υπόλοιπα είµαστε εφάµιλλοι
τους, ούτε στις γνώσεις ούτε στις αρετές. Εξ ίσου, όµως, µε
κείνους, σαν να είµαστε ιεροφάντες των θεών και δαδούχοι
51
της σοφίας, προσπαθούµε, όσο εξαρτάται από τις δυνάµεις
µας, να τα µιµηθούµε και να τα ψηλαφήσουµε.
Τη συγκράτηση της γλώσσας, λοιπόν (γι' αυτό το θέµα
αποµένει να κάνω λόγο, σύµφωνα µε τον αρχικό ορισµό),
αν κάποιος τη θεωρεί ζήτηµα µικρό και ασήµαντο, χάνει
µεγάλο µέρος της αλήθειας. Η σιωπή τη στιγµή που πρέ-
πει είναι σοφό πράγµα και ανώτερο από κάθε λόγο. Γι α
τούτο νοµίζω πως και οι παλαιοί θέσπισαν τις µυστηριακές
τελετές, για να µπορούµε, αφού συνηθίσουµε κατά τις
τελετές αυτές στη σιωπή, να µεταφέρουµε τον θεϊκής προ-
έλευσης φόβο και στην πιστή τήρηση των ανθρώπινων
µυστικών. Κανείς, άλλωστε, που σιώπησε δεν µετανόησε
ποτέ, αµέτρητοι, όµως, που µίλησαν µετανόησαν. Επιπλέ-
ον ό,τι αποσιωπήθηκε είναι εύκολο να το πει κάποιος, αλλά
ό,τι ειπώθηκε είναι αδύνατο να το ανακαλέσει. Εγώ του-
λάχιστον γνωρίζω, απ' ό,τι άκουσα, πάρα πολλούς που,
εξαιτίας της ασυγκράτητης γλώσσας τους, έπεσαν στις
πιο µεγάλες συµφορές. Από αυτούς θ' αναφερθώ ενδεικτι-
κά σε έναν ή δύο, και θ' αφήσω τους άλλους. Όταν ο
(Πτολεµαίος) Φιλάδελφος παντρεύτηκε την αδελφή του
την Αρσινόη, ο Σωτάδης
5 2
είπε
σπρώχνεις το κεντρί σον σε τρύπα ανόσια για σένα
και σάπισε για πολλά χρόνια στη φυλακή, αφού για την
άκαιρη κουβέντα του άξια τιµωρήθηκε, και, για να κάνει
77
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
78
ΠΕΡΙ ΠΑΙ∆ΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
τοι^ς άλλους να γελάσουν, ο ίδιος έκλαψε πολύ καιρό. Ισά-
ξια Ίκαι ανάλογα µε τα παραπάνω είπε και έπαθε ο σοφι-
στής Θεόκριτος, και πολύ πιο φοβερά. Όταν, δηλαδή, ο
Αλέξανδρος έδωσε διαταγή να φτιάξουν οι Έλληνες πορ-
φυρές εσθήτες, για να κάνει µε την επιστροφή του τις
επινίκιες θυσίες για τον πόλεµο εναντίον των βαρβάρων,
κι ενώ οι φυλές εισέφεραν χρήµατα κατ' άτοµο, ο Θεόκρι-
τος είπε: «Προηγουµένως το αµφισβητούσα, αλλά τώρα το
καταλαβαίνω ξεκάθαρα πως αυτός είναι ο πορφνρεος
θάνατος
53
(κόκκινος θάνατος) του Οµήρου». Με τα λόγια
αυτά έκανε τον Αλέξανδρο εχθρό του. Τον Αντίγονο, ακό-
µα, τον βασιλιά των Μακεδόνων, ο οποίος ήταν µονόφθαλ-
µος, οδήγησε σε µεγάλη οργή, µιλώντας χλευαστικά για
την αναπηρία του. Έστειλε, λοιπόν, (ο Αντίγονος) τον
αρχιµάγειρο Ευτροπίωνα, που είχε γίνει αξιωµατούχος
του στρατού, και διέταξε να πάει σ' αυτόν ο Θεόκριτος,
για να του ζητήσει εξηγήσεις και να πάρει απάντηση.
Αφού (ο Ευτροπίων) του τ' ανακοίνωσε πηγαίνοντας πολ-
λές φορές, ο Θεόκριτος του είπε: «Εί µαι σίγουρος πως
θέλεις να µε προσφέρεις ωµό στον κύκλωπα», βρίζοντας
έτσι τον ένα για το ότι ήταν ανάπηρος και τον άλλο για το
ότι ήταν µάγειρος. Εκείνος τότε του απάντησε: «Θα χάσεις
το κεφάλι σου, και για την αθυροστοµία σου αυτή και για
την τρέλα σου θα τιµωρηθείς», και πληροφόρησε για τα
λόγια τούτα τον βασιλιά, ο οποίος έστειλε και σκότωσε τον
Θεόκριτο.
Με όλα αυτά, πάντως, πρέπει —καθώς σε τούτο αξίζει
κατ' εξοχήν ευλάβεια— να συνηθίζουµε τα παιδιά να λένε
την αλήθεια, δεδοµένου ότι η ψευδολογία είναι δουλοπρε-
πής, κι είναι σωστό όλοι οι άνθρωποι να την απεχθάνονται,
και να µην επιτρέπεται ούτε καν σε ευπρεπείς δούλους.
15. Ανέπτυξα, λοιπόν, τα παραπάνω σχετικά µε την
κοσµιότητα και τη σωφροσύνη των παιδιών, χωρίς ενδοια-
79
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
80
ΠΕΡΙ ΠΑΙ∆ΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
σµούς και επιφυλάξεις· αλλά γι' αυτό που µέλλεται να
ειπωθεί έχω δυο γνώµες και δυο σκέψεις, κλίνοντας και
προς τα εδώ και προς τα εκεί, σαν πάνω σε ζυγαριά, χωρίς
να µπορώ να οδηγηθώ ούτε στο ένα µέρος ούτε στο άλλο,
έχοντας επιπλέον µεγάλο δισταγµό και για να προτρέψω
και για ν' αποτρέψω σχετικά µε το ζήτηµα. Πρέπει, όµως,
να τολµήσω να το πω. Για τι πρόκειται, λοιπόν; Πρέπει ν'
αφήνουµε όσους είναι ερωτευµένοι µε παιδιά να τα συντρο-
φεύουν και να τα συναναστρέφονται ή, αντιθέτως, το σω-
στό είναι να τους εµποδίζουµε και να τους αποτρέπουµε
απο του να τα πλησιάζουν; Βλέποντας τους πατέρες απε-
ρίφραστους και µε συµπεριφορά σκληρή και απότοµη, που
θεωρούν τη συναναστροφή των παιδιών µε τους ερωτευµέ-
νους βαριά προσβολή, διστάζω να προτείνω και να συµβου-
λεύσω τέτοια συναναστροφή. Όταν, πάλι, φέρω στον νου
µου τον Σωκράτη, τον Πλάτωνα, τον Ξενοφώντα, τον
Αισχίνη, τον Κέβητα, τη χορεία συνολικά των ανδρών
εκείνων, οι οποίοι γνώρισαν τους ανδρικούς έρωτες και
προήγαγαν τους νέους ως προς την παιδεία, την πολιτική
και την ενάρετη συµπεριφορά, αλλάζω πάλι και επιστρέφω
στον θαυµασµό µου για τους άνδρες εκείνους
54
. Υπέρ αυ-
τών συνηγορεί και ο Ευριπίδης, λέγοντας τα παρακάτω
υπάρχει, όµως, κι άλλος στους ανθρώπους έρωτας
για την ψυχή τη δίκαιη και συνετή κι ενάρετη
55
.
∆εν πρέπει επίσης να παραλείψουµε κι αυτό που είπε ο
Πλάτων
56
, αναµειγνύοντας το σοβαρό µε τον αστεϊσµό.
Λέει, δηλαδή, πως όσοι αριστεύουν πρέπει να µπορούν να
φιλούν όποιον από τους ωραίους θέλουν. Σωστό είναι,
λοιπόν, ν' αποµακρύνουµε εκείνους που ποθούν µόνο τη
νεανική οµορφιά, αλλά ν' αποδεχόµαστε συνολικά τους
εραστές της ψυχής. Συνεπώς, πρέπει ν' αποφεύγουµε βέ-
81
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
82
ΠΕΡΙ ΠΑΙ∆ΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
βα| α τους έρωτες που επικρατούν στη Θήβα και στην
Ήλι δα όπως και τον ονοµαζόµενο στην Κρήτη «αρπαγ-
µό», αλλά να θαυµάζουµε και ν' ακολουθούµε τους έρωτες
της Αθήνας και της Λακεδαίµονος.
16. Για τα ζητήµατα τούτα, πάντως, ο καθένας ας
σχηµατίσει τέτοια γνώµη, όπως είναι σύµφωνο µε τις
ιδέες του" από πλευράς µου, αφού µίλησα για την τάξη
και την κοσµιότητα των παιδιών, θα πάω τώρα στην
ηλικία της νεότητας, και θα µιλήσω µε πολλή συντοµία.
Επανειληµµένως επέκρινα εκείνους που έγιναν εισηγητές
ανάξιων συνηθειών, οι οποίοι τοποθετούν αφ' ενός παιδα-
γωγούς και δασκάλους για τα παιδιά, αλλά την ορµή των
νεαρών την αφήνουν ελεύθερη να πλανιέται ασυγκράτητη,
ενώ, αντιθέτως, πρέπει να προσέχουµε και να φυλάµε πιο
πολύ τους νεαρούς παρά τα παιδιά. Ποιος, άλλωστε, δεν
ξέρει ότι τα παιδικά παραπτώµατα εί ναι ασήµαντα και
απολύτως επανορθώσιµα, όπως απροσεξία, ίσως, προς
τους παιδαγωγούς, ή ξεγέλασµα των δασκάλων και ανυ-
πακοή. Οι κακές πράξεις, όµως, όσων βρίσκονται στη
νεανική ηλικία γίνονται πολλές φορές υπερβολικές και θλι-
βερές, όπως ασυδοσία στα φαγοπότια, κλοπή πατρικών
χρηµάτων, κύβοι, γλέντια, οινοποσίες, έρωτες κοριτσιών
και διαφθορά παντρεµένων γυναικών. Έπρεπε, λοιπόν, µε
την επιµεληµένη φροντίδα µας να περιορίζουµε και να
συγκρατούµε τις ορµές των νεαρών. Η έξαρση των ηδο-
νών είναι πράγµα που δεν περιστέλλεται, που είναι απεί-
θαρχο και χρειάζεται χαλινό, ώστε εκείνοι που δεν συγκρα-
τούν µε σταθερότητα την ηλικία αυτή παραχωρούν εξουσία
στην ανωριµότητα να προχωρήσει σε άδικες πράξεις. Έ-
πρεπε, συνεπώς, οι εχέφρονες πατέρες τούτη κατά κύριο
λόγο την ηλικία να προσέχουν, να επαγρυπνούν και να
συνετίζουν τους νεαρούς, διδάσκοντας, απειλώντας και
παρακαλώντας τους, παρουσιάζοντας τους παραδείγµατα
83
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
84
ΠΕΡΙ ΠΑΙ∆ΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
εκείνων που εξαιτίας της αγάπης τους για τις απολαύσεις
έπεσαν σε συµφορές και εκείνων που χάρη στην καρτερία
τους κέρδισαν έπαινο και σπουδαία υπόληψη. Τα δύο τού-
τα, εξ άλλου, µοιάζουν να είναι στοιχεία της αρετής, η
ελπίδα της τιµής και ο φόβος της τιµωρίας. Το πρώτο
µας κάνει πιο ορµητικούς για τις ωραιότερες ενασχολή-
σεις και το δεύτερο διστακτικούς για τις ανάξιες πράξεις.
17. Πρέπει, γενικά, να εµποδίζουµε τα παιδιά από του
να συναναστρέφονται φαύλους ανθρώπους, δεδοµένου ότι
παίρνουν κάποιο µέρος της κακίας τους. Αυτό το παράγ-
γελµα δίνει και ο Πυθαγόρας µε τις αινιγµατώδεις φράσεις
του", τις οποίες θα παραθέσω και θα εξηγήσω
-
αυτές,
άλλωστε, έχουν σηµαντική συµβολή όσο αφορά την από-
κτηση της αρετής. Για παράδειγµα: «Μη δοκιµάσεις µε-
λανούρια»
58
, που σηµαίνει µη συναναστρέφεσαι µαύρους
στην ψυχή, για τον κακό τους χαρακτήρα. «Μην περνάς
πάνω από τον ζυγό», που σηµαίνει ότι πρέπει να σέβεσαι
ιδιαίτερα τη δικαιοσύνη και να µην την παραβαίνεις. «Μην
κάθεσαι πάνω σε χοίνικα
59
», δηλαδή ν' αποφεύγεις την
αργία και να προνοείς για να προετοιµάσεις τα απαραίτη-
τα εφόδια. «Μη δίνεις το χέρι σου στον καθένα», αντί να
πει µην κάνεις πολύ εύκολα σχέσεις. «Μη φοράς σφιχτό
δαχτυλίδι», ότι πρέπει να ζούµε τη ζωή µε σωστό τρόπο.
«Μη σκαλίζεις τη φωτιά µε σίδερο», αντί να πει µην
ερεθίζεις τον θυµωµένο άνθρωπο
1
πράγµατι, δεν είναι σω-
στό, αλλά πρέπει να υποχωρούµε µπροστά στους οργισµέ-
νους. «Μην τρως την καρδιά σου», δηλαδή µη ζηµιώνεις
την ψυχή σου, ταλαιπωρώντας τη µε τις υπερβολικές µέ-
ριµνες. «Μείνε µακριά από τα κουκιά», ότι δεν πρέπει να
πολιτεύεσαι —γιατί στο παρελθόν οι ψηφοφορίες, µε τις
οποίες έδιναν τέλος στην εξουσία των αρχόντων της πόλης,
γίνονταν µε κουκιά
60
. «Μη βάζεις φαγητό σε ουροδοχείο»,
που δηλώνει ότι δεν ταιριάζει να µπει ευφυής λόγος σε
85
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
86
ΠΕΡΙ ΠΑΙ∆ΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
πονηρή ψυχή, δεδοµένου ότι τον λόγο, που είναι τροφή
της σκέψης, τον µολύνει η ανθρώπι νη πονηρία. «Μην κοι-
τάς πί σω, όταν φτάσει ς στο τέρµα», δηλαδή, όταν φτάνει
κάποιος κοντά στον θάνατο και βλέπει το τέλος της ζωης
του να πλησι άζει , να το αντέχει και να µη θλί βεται .
Θα επανέλθω, όµως, στο αρχικό θέµα του λόγου µου.
Όπως εί πα, πρέπει ν' αποµακρύνουµε τα παι δι ά απ' όλους
τους φαύλους ανθρώπους, κυρί ως, όµως, από τους κόλα-
κες. Αυτό που λέω πολλές φορές και σε πολλούς πατέρες,
θα µπορούσα να πω και τώρα. ∆εν υπάρχει γένος πιο
ολέθριο ή που να οδηγεί πιο βαθιά και πιο γρήγορα στον
εκτραχηλισµό τους νέους από τους κόλακες, οι οποίοι και
τους πατέρες και τα παι δι ά από τα βάθη ξερι ζώνουν, κά-
νοντας θλιβερά τα γηρατει ά τ ων πρώτ ων και τα νι άτα τ ων
δεύτερων, προτείνοντας τους από τι ς συµβουλές την ηδονή,
άφευκτο δέλεαρ. Στα πλούσι α παι δι ά οι γονείς τους συνι-
στούν να µην πί νουν, αλλά εκείνοι οι κόλακες (τους λένε) να
µεθάνε
-
οι µεν (γονείς τους συνι στούν) να είναι συνετοί, οι
άλλοι να είναι ακόλαστοι" οι µεν ν' αποφεύγουν τι ς δαπά-
νες, οι άλλοι να είναι σπάταλοΐ ' οι µεν να είναι εργατι κοί , οι
άλλοι να είναι οκνηροί, λέγοντας τους: «Μι α στι γµή του
χρόνου είναι όλη η ζωή. Αξί ζει να ζει κάποιος, όχι να
ψευτοζεί . Τι µας µέλλουν του πατέρα οι απει λές; Γεροξε-
µωραµένος είναι και µε το ένα πόδι στον τάφο, µε µιας τον
πήραµε και τον κηδέψαµε». Έφερε ένας µάλι στα και πόρνη
στον νεαρό, ή οδήγησε στη διαφθορά και παντρεµένη γυ-
ναί κα, και ό,τι είχαν αποταµι εύσει οι πατέρες γι α τα γε-
ράµατα τους τ' άρπαξε και τα έκλεψε. Βροµερή φυλή, που
παριστάνουν τάχα τους φί λους, που δεν γνωρί ζουν ισια
κουβέντα, µε τους πλούσιους κόλακες, µε τους φτωχούς
υπερόπτες, που σαν από τέχνη ωραία κατευθύνονται προς
τους νέους, που, όταν οι κύριοι τους γελάνε, αυτοί ανοίγουν
τα χείλη τους, αποβράσµατα και νόθα µέλη της ζωής, που
87
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
88
ΠΕΡΙ ΠΑΙ∆ΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ζουν εξαρτηµένοι από το νεύµα τ ων πλουσί ων, από τύχη
ελεύθεροι αλλά από τη δική τους επι λογή
6 1
δούλοι. Όταν
δεν τους προσβάλλουν, τότε νοµίζουν πως έχουν προσβλη-
θεί, επειδή παρασι τούν µάται α. Αν, λοιπόν, κάποιος πατέ-
ρας νοιάζεται γι α τη σωστή αγωγή τ ων παι δι ών του,
πρέπει να εκδι ώξει τα βροµερά αυτά πλάσµατα, κι εξ ίσου
να εκδι ώξει τι ς ανάξιες συνήθειες τ ων συµµαθητών τους,
καθώς και αυτοί είναι σε θέση να διαφθείρουν ακόµα και
τι ς πιο καλές φύσει ς.
18. Καλά και σωστά είναι, λοιπόν, όσα εί παµε, αυτά,
όµως, που πρόκει ται να πω ταιριάζουν στους ανθρώπους.
Από πλευράς µου τουλάχιστον δεν ζητώ από τους πατέρες
να είναι τελεί ως σκληροί και τραχείς, αλλά πολλές φορές να
συγχωρούν στον νέο κάποι α σφάλµατα, ενθυµούµενοι ότι
και οι ίδιοι υπήρξαν νέοι. Όπως, δηλαδή, οι γιατροί, ανα-
µειγνύοντας τα πι κρά φάρµακα µε γλυκά υγρά, βρήκαν ότι
η ευχάριστη γεύση είναι αποτελεσµατι κή ως προς την
επί τευξη του συµφέροντος, κατά τον ίδιο τρόπο πρέπει
και οι πατέρες ν' αναµειγνύουν τη δριµύτητα τ ων παρατη-
ρήσεων τους µε πραότητα, και µπροστά στις επι θυµί ες τ ων
παι δι ών τη µια φορά να µαλακώνουν και να χαλαρώνουν τα
ηνία και την άλλη πάλι να τα σφί γγουν. Προπάντων, όµως,
να υποµένουν τα παραπτώµατα τ ων νέων, ενώ, αν δεν το
κάνουν και πρόσκαιρα οργιστούν, γρήγορα ν' αποβάλουν
τον θυµό τους. Περισσότερο ται ρι άζει να είναι οξύθυµος
ο πατέρας παρά βαρύθυµος, καθώς η δυσφορία του και η
δυσκολία να διαλλαχθεί είναι όχι ασήµαντη ένδειξη απο-
στροφής προς τα παι δι ά του. Καλό είναι επίσης να δίνει την
εντύπωση πως δεν γνωρί ζει ορισµένα παραπτώµατα, αλλά
να φέρνει την αµβλεία όραση και ακοή τ ων γηρατει ών σε
ό,τι συµβαίνει, έτσι που κάποιες πράξει ς τ ων νέων βλέπο-
ντας τες να µην τι ς βλέπει και ακούγοντας τες να µην τι ς
ακούει. Υποµένουµε τα παραπτώµατα τ ων φί λων µας" τι
89
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
90
ΠΕΡΙ ΠΑΙ∆ΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
το παράδοξο, αν υποµείνουµε και τ ων παι δι ών µας; Πολ-
λές φορές δεν κάναµε έλεγχο στους δούλους που είχαν
µεθύσει. Κάποτε ήσουν φειδωλός, αλλά τώρα να είσαι
απλόχερος. Κάποτε αγανάκτησες, αλλά τώρα να συγχωρέ-
σεις. Σε ξεγέλασε κάποτε µε τη βοήθεια ενός δούλου
-
συγκράτησε την οργή σου. Έκλεψε κάποτε την άµαξα
από τον αγρό, ήρθε µια µέρα βροµώντας από το µεθύσι
της προηγουµένης
1
αγνόησε το. Μυρίζει αρώµατα
6 2 ,
µη
µιλάς. Έτ σι τι θασεύεται η ανυπότακτη νεότητα.
19. Αυτούς που δεν µπορούν να νικήσουν τι ς ηδονές και
που δείχνουν στις παρατηρήσεις ανυπακοή πρέπει να προ-
σπαθούµε να τους υποτάξουµε µε τον γάµο, γι ατί αυτός
είναι το σίγουρο δέσιµο της νεότητας. Πρέπει να δίνουµε
63
στους γιους µας γυναί κες όχι πολύ ανώτερες τους στην
καταγωγή ή στον πλούτο, καθώς ο λόγος «µεί νε κοντά
στη δική σου))
54
είναι σοφός. Όσοι, άλλωστε, παντρεύο-
νται γυναί κες κατά πολύ ανώτερες τους όχι άνδρες τ ων
γυναι κών αλλά δούλοι τ ων προι κών γί νονται χωρίς να το
καταλάβουν.
20. Προσθέτοντας λί γα ακόµα θα ολοκληρώσω τι ς συµ-
βουλές µου. Περισσότερο ,απ' οτιδήποτε οφείλουν οι πατέ-
ρες να µην πέφτουν σε κανένα σφάλµα αλλά να κάνουν όλα
όσα πρέπει , προσφέροντας τους εαυτούς τους ζωντανό
παράδειγµα στα παι δι ά τους, ώστε αυτά ν' αντικρίζουν
τον τρόπο ζωής τ ων πατέρων τους σαν σε καθρέφτη και
ν' αποτρέπονται από τα άσχηµα έργα και λόγι α. Αυτοί,
όµως, που επι πλήττουν τους γιους τους όταν σφάλλουν,
αλλά υποπί πτουν στα ίδια παραπτώµατα, στο όνοµα τ ων
γι ων τους κατηγορούν χωρίς να το καταλαβαί νουν τον
εαυτό τους· ζώντας, λοιπόν, συνολικά ζωή ανάξι α, ουτε
τους δούλους έχουν θάρρος να παρατηρήσουν ούτε, πολύ
περισσότερο, τους γιους τους. Για τους τελευταί ους, πέραν
των άλλων, οι πατέρες γί νονται σύµβουλοι και δάσκαλοι της
91
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
92
ΠΕΡΙ ΠΑΙ∆ΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
άδικης συµπεριφοράς. Όπου, δηλαδή, οι γέροντες είναι α-
/ t i t i t Λ / 65
ναισχυντοι, εκεικατ ανάγκη και οι νεοι είναι αναιδέστατοι .
Πρέπει, λοιπόν, να προσπαθούµε να κάνουµε όλα όσα
απαιτούνται για τον σωφρονι σµό των παιδιών µας, γινό-
µενοι ζηλωτές της Ευρυδίκης, που ήταν Ιλλυρίς και τρι-
σβάρβαρη, αλλά για την εκπαίδευση των παιδιών της
έµαθε γράµµατα σε µεγάλη ηλικία. Την αγάπη της για
τα παιδιά της φανερώνει επαρκώς το επίγραµµα, το οποίο
αφι έρωσε στις Μούσες:
Η Ευρυδίκη από την Ιεράπολη το αφιερώνει
στις Μούσες, όταν εκπλήρωσε τον πόθο της ψυχής της για
µάθηση.
Τα γράµµατα, των λόγων τα µνηµεία, µε κόπους έµαθε,
όταν ήταν πια µάνα παιδιών εφήβων.
Το να εκπληρωθούν, βέβαια, όλες οι παραπάνω υποθή-
κες είναι περισσότερο αντικείµενο ευχής παρά συµβουλής.
Και το ν' ακολουθήσει όµως κάποιος τις περισσότερες
χρειάζεται κι αυτό καλοτυχία και µεγάλη επιµέλεια, αλλά
πάντως για την ανθρώπινη φύση είναι κάτι που µπορεί να
επιτευχθεί.
S3
ΠΩΣ ∆ΕΙ ΤΟΝ ΝΕΟΝ ΠΟΙ ΗΜΑΤΩΝ ΑΚΟΥΕΙ Ν
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η προσέγγιση της ποίησης στην παρούσα πραγµατεία
του Πλουτάρχου γίνεται αποκλειστικά από την πλευρά της
παιδαγωγικής σηµασίας που έχει η σωστή επαφή του νέου
ανθρώπου µε τα έργα των ποιητών. ∆εν γίνεται κάποιου
είδους «αισθητική» προσέγγιση του αντικειµένου, αλλά
ορισµένα από τα θιγόµενα ζητήµατα θα µπορούσαν παρε-
µπιπτόντως και εµµέσως να ειδωθούν και ως απλές κριτι-
κές νύξεις —πράγµα πάντως που δεν ανήκε µάλλον στους
συνειδητούς σκοπούς του συγγραφέα.
Έτσι η ανάγνωση της παρούσας πραγµατείας δεν γίνε-
ται υπό το φως της Αριστοτελικής Ποιητικής, αλλά είναι
ίσως σωστότερο να αναζητήσουµε τις ρίζες της κριτικής
του Πλουτάρχου στην —ευρύτερη από κάθε πλευρά, βέ-
βαια, σε σχέση µε τη δική τ ου— κριτική που ασκεί στην
ποίηση (και στις µιµητικές τέχνες) ο Πλάτων.
Ο Πλούταρχος θεωρεί γενικά πως η σωστή ανάγνωση
της ποίησης, ακόµα περισσότερο από το να ευχαριστεί και
να µορφώνει, διαπλάθει τον χαρακτήρα, ζήτηµα καίριο
προκειµένου περί των νέων. Επίσης µπορεί να αποτελέσει
εισαγωγικό στάδιο στη µελέτη της φιλοσοφίας και στην
προσοικείωση των αρχών του φιλοσοφικού βίου. Η «λαν-
θασµένη» ανάγνωση (ή ακρόαση) των ποιηµάτων αντίθετα
διαστρέφει τις αντιλήψεις όσο αφορά σπουδαία ηθικά, θρη-
97
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
σκευτικά ή ιδεολογικά ζητήµατα, µε αποτέλεσµα την ε-
κτροπή του βίου από τις αρχές που ασπαζόταν ως ορθές ο
φιλόσοφος και κατά µέγα µέρος, µε τον ένα ή τον άλλο
τρόπο, η Ελληνική αρχαιότητα συνολικά.
Στην Πλατωνική Πολιτεία αναφέρεται (607b) ότι υπάρ-
χει παλαιά µεν τις διαφορά φιλοσοφία τε και ποιητική, την
οποία ο Πλάτων αναπτύσσει διά µακρών στα πρώτα βι-
βλία αλλά κυρίως στο τελευταίο (δέκατο) του έργου, ως
εκπρόσωπος ο ίδιος του φιλοσοφικού λόγου. Από τα πα-
λαιότερα χρόνια της Ελληνικής σκέψης η αντίθεση είχε
καταγραφεί ως σύγκρουση µεταξύ του παλαιού και του
νέου πνεύµατος, όπου το πρώτο εκπροσωπούνταν απο
τους ποιητές και το δεύτερο από τους φιλοσόφους. Η
κορύφωση της σύγκρουσης βρισκόταν ίσως στη διαφορετι-
κή αντιµετώπιση των θεολογικών ζητηµάτων χαρακτηρι-
στικά ως προς αυτό είναι τα αποσπάσµατα του φιλοσόφου
Ξενοφάνη:
Πάντα θεοΐς ανέβηκαν "Οµηρος θ' Ησίοδος τε
οσσα πάρ' άνθρώποισιν όνείδεα και ψόγος εστίν,
κλε'πτειν, µοιχενειν τε και αλλήλους άπατενειν.
(Σέξτος Εµπειρικός, Προς µαθηµατικούς ix, 193).
(Ο Όµηρος και ο Ησίοδος απέδωσαν στους θεούς
όλα όσα είναι στους ανθρώπους ντροπιαστικά και
κατακριτέα
τις κλοπές, τις µοιχείες, τις απάτες του ενός προς τον
άλλο).
Επίσης
άλλ' οι βροτοι δοκε'ονσι γεννασθαι θεούς,
την σφετε'ρην δ' έσθητα εχειν φωνήν τε δέµας τε.
(Κλήµης Αλεξανδρεύς, Στρωµατεΐς ν 109, 2).
(Οι άνθρωποι νοµίζουν πως οι θεοί γεννιούνται
και πως έχουν ενδύµατα, φωνή και σώµα σαν εκείνους).
Η επίκριση για τον ανθρωποµορφισµό των θεών και για τα
98
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
άσχηµα έως και ανήθικα χαρακτηριστικά που τους αποδί-
δουν οι ποιητές ήταν λοιπόν το καίριο σηµείο της κριτικής
προς την ποίηση, η οποία αποδεχόταν και µε τον τρόπο της
επαύξανε όλα τα αρνητικά στοιχεία της «συµβατικής θρη-
σκείας».
Στην Πλατωνική Πολιτεία, όπως αναφέρθηκε, η κριτι-
κή στρέφεται όχι κατά της κακής ποίησης αλλά κατά της
ποίησης στο σύνολο της, αφού τα αρνητικά στοιχεία που
της καταλογίζονται είναι συνυφασµένα µε τον φυσικό χα-
ρακτήρα της ως µιµήσεως: Οι ποιητές απέχουν τρεις βαθ-
µούς από την αλήθεια {τρίτον από της αληθείας 602ο), ως
µιµητές αισθητών πραγµάτων, τα οποία είναι επίσης µι-
µήµατα των µόνων πραγµατικών και αληθινών όντων, των
Ιδεών. Οι ποιητές συνηθίζουν να περιγράφουν άσχηµες και
ανήθικες πράξεις των θεών, και µε τον τρόπο αυτό δια-
στρέφουν τον χαρακτήρα των νέων, διδάσκοντας τους
πράγµατα ασεβή και ανυπόστατα. Συνδεδεµένο µε το πα-
ραπάνω είναι το ότι οι αφηγήσεις των ποιητών οδηγούν
τους ανθρώπους και κυρίως τους νέους στην υποδούλωση
στα πάθη και στις ηδονές και όχι στην αυτοκυριαρχία.
Τα κριτήρια τούτα, αµιγώς ηθικά-παιδαγωγικά και όχι
«αισθητικά», από τα οποία προέβαλλε η κρατούσα µάλλον
κατά τους κλασικούς χρόνους άποψη για το ζήτηµα, απο-
δέχεται προφανώς ο Πλούταρχος, για τη θεώρηση του
οποίου προέχει ο ηθικός χαρακτήρας και η ανάλογη διδα-
κτική βάση που υπόκειται των ποιητικών ειδών.
Η «γραµµατική» κατάρτιση µπορεί να χρησιµεύσει για
την καθολική αντίληψη του νοήµατος των ποιηµάτων και
για τη «διορθωτική» αποκατάσταση τους επί το διδακτι-
κότερον, που σηµαίνει για την ανακάλυψη, µέσα από την
ποιητική πολυτροπία, των προτροπών για αυτογνωσία,
σωφροσύνη και, εν γένει, ηθικότητα. Όταν το περιεχόµε-
νο των ποιηµάτων, «καθαιρόµενο» από τις παραπλανητι-
99
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
κές µυθολογικές προσµείξεις, βρεθεί σε συµφωνία µε αυτό
των ανώτερων φιλοσοφικών διδαχών, τότε η ποίηση δι-
καιώνεται για τον τερπνό της χαρακτήρα, µε το να κατα-
στεί συνάµα ωφέλιµη, αποβαίνοντας έτσι τέχνη µαζί και
παιδεία, πρόθυρο της φιλοσοφίας.
100
KEIM ENO-MET ΑΦΡΑΣΗ
ΠΩΣ ∆ΕΙ ΤΟΝ ΝΕΟΝ ΠΟΙ ΗΜΑΤΩΝ ΑΚΟΥΕΙ Ν
102
ΠΩΣ ∆ΕΙ ΤΟΝ ΝΕΟΝ ΠΟΙ ΗΜΑΤΩΝ ΑΚΟΥΕΙ Ν
1. Το ζήτηµα, Μάρκε Σήδατε, αν από τα κρέατα είναι
πιο εύγευστα εκείνα που δεν είναι κρέας και από τα ψάρια
εκείνα που δεν είναι ψάρια, όπως έλεγε και ο ποιητής
Φιλόξενος, ας αφήσουµε να το κρίνουν εκείνοι για τους
οποίους ο Κάτων είπε ότι έχουν τον ουρανίσκο πιο ευαί-
σθητο από την καρδιά. Για µας όµως είναι προφανές ότι
από τους φιλοσοφικούς λόγους οι πολύ νέοι ευχαριστιού-
νται περισσότερο και παραδέχονται και καθοδηγούνται από
εκείνους που φαίνονται ότι δεν έχουν φιλοσοφικό ή σοβαρό
χαρακτήρα. Όχι µόνο, δηλαδή, όταν διαβάζουν τα παρα-
µύθια του Αισώπου και τους µύθους από τους ποιητές αλλά
και τον «Άβαρι» του Ηρακλείδη και τον «Λύκωνα» του
Αρίστωνα και τις θεωρίες περί ψυχής, αναµεµειγµένες µε
µυθολογικές παραδόσεις
1
, νιώθουν ενθουσιώδη ευχαρίστη-
ση. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουµε όχι µόνο την ευπρέπεια
τους στις ηδονές των φαγητών και της οινοποσίας, αλλά
ακόµα περισσότερο να τους συνηθίζουµε ν' αναζητούν σε
όσα ακούνε
2
και σε όσα διαβάζουν το ωφέλιµο και το
σωτήριο που υπάρχει σ' αυτά, χρησιµοποιώντας µε µέ-
τρο, σαν τα καρυκεύµατα, αυτό που προσφέρει ευχαρίστη-
ση. Ούτε άλλωστε οι σφαλισµένες πύλες κρατούν απόρθη-
τη µια πόλη, αν από µια (ανοιχτή) µπουν οι εχθροί, ούτε
τον νέο άνθρωπο τον σώζει η εγκράτεια στις άλλες ηδονές,
103
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
104
ΠΩΣ ∆ΕΙ ΤΟΝ ΝΕΟΝ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ ΑΚΟΥΕΙΝ
αν, χωρίς να το καταλάβει, ρίξει τον εαυτό του στην ηδονή
που προέρχεται από την ακοή. Αντίθετα, όσο περισσότερο
η τέτοιου είδους ηδονή πλησιάζει τον άνθρωπο που από τη
φύση του είναι σώφρων και λογικός, τόσο περισσότερο, αν
παραµεληθεί, βλάπτει και διαφθείρει εκείνον που τη δέχτη-
κε. Επειδή όµως, δεν είναι ίσως δυνατόν ούτε ωφέλιµο να
κρατάµε µακριά από την ποίηση νέους της ηλικίας που έχει
τώρα ο δικός µου ο Σώκλαρος και ο δικός σου ο Κλέαν-
δρος, ας τους εποπτεύσουµε µε πολύ σωστό τρόπο, µε τη
σκέψη πως έχουν ανάγκη παιδαγώγησης περισσότερο στα
διαβάσµατα τους παρά στον δρόµο. Σκέφτηκα λοιπόν να
σου γράψω τώρα όσα προσφάτως µου ήρθαν στον νου
σχετικά µε τα ποιήµατα. Μόλις τα λάβεις, λοιπόν, διάβα-
σε τα και, αν σου φανούν το ίδιο σπουδαία µε τα λεγόµενα
γιατροσόφια ενάντια στο µεθύσι
3
, που κρεµούν µερικοί και
παίρνουν από πριν στις οινοποσίες, να τα µεταδώσεις στον
Κλέανδρο και να προφυλάξεις τον χαρακτήρα του, γιατί,
καθώς δεν είναι σε τίποτα νωθρός αλλά σε όλα οξύς και
ζωηρός, είναι πιο εύκολο να παρασυρθεί από τέτοιες επιρ-
ροές. Στου χταποδιού το κεφάλι και το κακό και το καλο
υπάρχει, γιατί να το φας είναι νοστιµότατο, στον ύπνο
όµως, όπως λένε, φέρνει άσχηµα όνειρα και εικόνες εφιαλ-
τικές και παράξενες. Το ίδιο και η ποίηση προκαλεί στην
ψυχή του νέου µεγάλη απόλαυση και τη µορφώνει, εξ ίσου
όµως της φέρνει ταραχή και σάστισµα, αν την ακρόαση της
δεν ρυθµίζει η σωστή παιδαγωγική µέθοδος. Όπως φαίνε-
ται, δηλαδή, ταιριάζει να πούµε όχι µόνο για τη χώρα των
Αιγυπτίων αλλά και για την ποίηση ότι
φάρµακα, πολλά ωφέλιµα, αν αναµειχτοΰν, πολλά, οµως,
θανατηφόρα*
δίνει σε κείνους που τη χρησιµοποιούν.
105
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
106
ΠΩΣ ∆ΕΙ ΤΟΝ ΝΕΟΝ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ ΑΚΟΥΕΙΝ
Εκεί είναι ο έρωτας, εκεί ο πόθος, εκεί το γλνκοµίληµα
που ξελογιάζει, που έκλεψε τον νου και των πιο συνετών
5
.
Πραγµατικά, ο απατηλός χαρακτήρας της δεν αγγίζει
γενικά τους άπραγους και τους ανόητους. Γι' αυτό κι ο
Σιµωνίδης σε κείνον που τον ρώτησε «Γιατί µόνο τους
Θεσσαλούς δεν µπορείς να ξεγελάσεις;» απάντησε: «∆ιό-
τι είναι πολύ αµαθείς, για να ξεγελαστούν από µένα». Ο
Γοργίας επίσης χαρακτήρισε την τραγωδία απάτη, όπου
εκείνος που εξαπάτησε είναι πιο δίκαιος από εκείνον που
δεν εξαπάτησε, κι εκείνος που εξαπατήθηκε σοφότερος από
εκείνον που δεν εξαπατήθηκε. Μήπως λοιπόν πρέπει να
κλείσουµε τα αυτιά των νέων, όπως έγινε µε τους
Ιθακήσιους
6
, µε σκληρό και αδιαπέραστο κερί και να τους
αναγκάσουµε να ρίξουν στη θάλασσα την Επικούρεια λέµ-
βο και ν' αποφύγουν την ποίηση και να πάρουν άλλο δρόµο
από αυτή, ή µήπως πρέπει να τους στηρίξουµε και να τους
δέσουµε σφιχτά µε κάποιαν ορθή διδαχή, καθοδηγώντας
και προφυλάσσοντας την κρίση τους, για να µην την πα-
ρασύρει το ευχάριστο προς το βλαβερό;
Ούτε ο Λυκούργος, άλλωστε, ο δυνατός γιος τον ∆ρύαντα,
είχε σωστή σκέψη, καθώς, επειδή πολλοί µεθούσαν κι
έκαναν βίαιες πράξεις, πέρασε και ξερίζωσε τα αµπέλια,
αντί να φέρει πιο κοντά τις πηγές του νερού και να σωφρο-
νίσει τον «µαινόµενο» θεό, όπως λέει ο Πλάτων, «τι µω-
ρώντας τον µε άλλον, νηφάλιο θεό»
7
. Η ανάµειξη άλλωστε
του κρασιού µε νερό αφαιρεί τον βλαπτικό χαρακτήρα,
χωρίς συνάµα να καταστρέφει τον ωφέλιµο. Ουτε οµως
κι εµείς να κόβουµε το ποιητικό κλήµα των Μουσών ούτε
να το εξαφανίζουµε, αλλά, όταν το µυθολογικό και δραµα-
τικό µέρος του οργιάζει ασύστολα και πετάει πολλά κλω-
107
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
108
ΠΩΣ ∆ΕΙ ΤΟΝ ΝΕΟΝ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ ΑΚΟΥΕΙΝ
νάρια µε την άκρατη ηδονή και µε σκοπό την επίδειξη,
πρέπει να επιλαµβανόµαστε, περικόβοντας και περιορίζο-
ντας το. Όπου όµως προσεγγίζει τη χάρη κάποιας µούσας,
και ο ηδυεπής και διδακτικός λόγος του δεν µένει άκαρπος
ή κενός, εκεί πρέπει να εισάγουµε το φιλοσοφικό πνεύµα
και να το αναµειγνύουµε µε αυτό. Όπως ακριβώς, δηλαδή,
ο µανδραγόρας
8
, όταν φυτρώνει κοντά στα αµπέλια και
µεταδίδει τη δύναµη του στο κρασί, κάνει πιο ελαφρύ το
βάρος αυτό σε όσους το πίνουν, έτσι και η ποίηση, όταν
αντλεί τις υποθέσεις της από τη φιλοσοφία και τις αναµει-
γνύει µε µυθολογικό στοιχείο, κάνει τη µάθηση πιο ελα-
φριά και αγαπητή στους νέους. Γι' αυτό δεν πρέπει ν'
αποφεύγουν την ποίηση όσοι σκοπεύουν να γίνουν φιλόσο-
φοι, αλλά πρέπει να προετοιµάζονται µε τα ποιήµατα για
τη φιλοσοφία
9
, συνηθίζοντας ν' αγαπούν και να ζητάνε
στην απόλαυση την ωφέλεια. Αν δεν υπάρχει τίποτα ωφέ-
λιµο, ν' αποκρούουν την ποίηση του είδους αυτού και να
δυσανασχετούν. Αυτή δηλαδή είναι η αρχή της παίδευσης,
αν κάποιος σωστά αρχίζει κάθε έργο
ι I I ' Μ 10
ετσι, είναι φυσικό, να εχει και το τέλος ,
σύµφωνα µε τον Σοφοκλή.
2. Κατ' αρχάς, λοιπόν, πρέπει να εισάγουµε στα ποι-
ήµατα τον νέο χωρίς να έχει καµιά γνώση σταθερή και
εύκολη να την ανακαλέσει, όπως ότι «πολλά τα ψέµατα
των αοιδών))
11
, άλλα εκούσια κι άλλα ακούσια. Εκούσια,
γιατί για την απόλαυση και την ευχαρίστηση της ακοής
— το οποίο ζητούν οι πιο πολλοί από την ποίηση— θεω-
ρούν την αλήθεια πιο σκληρή απ' ό,τι το ψέµα. Η αλήθεια,
άλλωστε, καθώς είναι αυτό που συνέβη στην πράξη, ακόµα
κι όταν έχει δυσάρεστο τέλος, δεν παρεκβαίνει της πορείας
της. Ό,τι όµως είναι δηµιούργηµα του λόγου, εύκολα
109
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
110
ΠΩΣ ∆ΕΙ ΤΟΝ ΝΕΟΝ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ ΑΚΟΥΕΙΝ
ακολουθεί κυκλική διαδροµή κι από δυσάρεστο αλλάζει
σε ευχάριστο. Ούτε το µέτρο, άλλωστε, ούτε το ύφος ή η
µεγαλοπρέπεια του λεκτικού ούτε οι εύστοχες µεταφορές
ούτε ο αρµονικός και ενιαίος χαρακτήρας έχουν τόση γοη-
τεία και χάρη όση η σωστά συνθεµένη µυθολογική αφήγη-
ση. Όπως στη ζωγραφική τα χρώµατα είναι πιο ζωηρά
από το σχέδιο µε γραµµές, επειδή έχουν οµοιότητα µε το
ζωντανό πρότυπο και προκαλούν ψεύτικες εντυπώσεις,
έτσι και στα ποιήµατα, όταν το ψέµα αναµειγνύεται µε
το αληθοφανές, προκαλεί θαυµασµό και αρέσει πιο πολύ
απ' ό,τι µια κατασκευή που δεν έχει υπόθεση και φαντασία
αλλά στηρίζεται απλώς στο µέτρο και στο λεκτικό. Για τον
λόγο αυτό ο Σωκράτης, που παρακινηµένος από κάποια
όνειρα καταπιάστηκε µε την ποίηση
12
, καθώς υπήρξε σε
όλη του τη ζωή αγωνιστής της αλήθειας, και δεν µπορούσε
να δηµιουργήσει αληθοφανή ή καλοφτιαγµένα ψεύδη, έφερε
τους µύθους του Αισώπου σε έµµετρη µορφή, µε τη σκέψη
ότι δεν υπάρχει ποίηση που να µη βασίζεται στο ψεύδος.
Τελετές θυσίας χωρίς χορό και µουσική αυλού γνωρίζουµε,
δεν γνωρίζουµε όµως ποίηση χωρίς µύθο ή ψεύδος. Τα έπη
του Εµπεδοκλή λοιπόν και του Παρµενίδη
13
, και τα «Θη-
ριακά» του Νικάνδρου και οι γνωµολογίες του Θεόγνιδος
14
είναι λόγοι που δανείστηκαν από την ποιητική τέχνη το
µέτρο και τη µεγαλοπρέπεια, σαν όχηµα για ν' αποφύγουν
τη µορφή του πεζού λόγου. Όταν λοιπόν στα ποιήµατα
γίνεται κάποια άτοπη ή άσχηµη αναφορά σχετικά µε τους
θεούς ή τους δαίµονες από άνδρα λόγιο και ένδοξο, εκείνος
που τη θεωρεί αληθινή παρασύρεται και καταστρέφει τις
αντιλήψεις του, ενώ εκείνος που έχει πάντοτε κατά νου τη
σχετική µε το ψεύδος γοητεία της ποίησης και µπορεί να
λέει σ' αυτήν κάθε φορά:
«επινόηµα που είσαι ενστροφότερο απ' τον λνγκα
15
111
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
112
ΠΩΣ ∆ΕΙ ΤΟΝ ΝΕΟΝ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ ΑΚΟΥΕΙΝ
γιατί θυµώνεις, ενώ παίζεις, γιατί προσποιείσαι ότι διδά-
σκεις, ενώ µας εξαπατάς;» δεν θα πάθει τίποτα φοβερό
ούτε θα δοίσει πίστη σε κακοήθειες, αλλά θα ελέγξει τον
εαυτό του, αν φοβηθεί τον Ποσειδώνα, τρέµοντας µήπως
ταρακουνήσει τη γη κι αποκαλύψει τον Λδη' θα ελέγξει
επίσης τον εαυτό του, αν οργιστεί για λογαριασµό του
πρώτου ανάµεσα στους Αχαιούς µε τον Απόλλωνα,
αντόν που έψαλε, παρών ο ίδιος στη γιορτή, αυτόν
που είπε τούτα τα λόγια, και που ο ίδιος είναι που τον
σκότωσε'
β
.
Θα σταµατήσει λοιπόν να θρηνεί για τον νεκρό Αχιλλέα και
τον Αγαµέµνονα που είναι στον Αδη κι απλώνουν τα αδύ-
ναµα και ασθενικά χέρια τους επιθυµώντας τη ζωή. Αν
µάλιστα κάποτε ταραχτεί από τα πάθη τους και νικηθεί
γοητευµένος από τους λόγους, δεν θα διστάσει να πει στον
εαυτό του:
Το φως ευθύς ν' αναζητήσεις" κι όλα τούτα ξέρε τα.,
να τα πεις αργότερα στη γυναίκα σου".
Βέβαια, ο Όµηρος έκανε την αφήγηση αυτή µε χάρη στη
Νέκυια, θεωρώντας ότι πρόκειται για ακρόαση για γυναί-
κες, εξαιτίας του στοιχείου του µύθου που περιείχαν.
Τέτοιες είναι λοιπόν οι εκούσιες µυθοπλασίες των ποι-
ητών. Περισσότερα, όµως, είναι αυτά που δεν πλάθουν οι
ίδιοι αλλα, καθώς τα πιστεύουν και τα θεωρούν αληθινά
εκείνοι, µας µεταδίδουν αναπλασµένη την ψεύτικη από-
χρωση τους. Παράδειγµα είναι αυτό που λέει ο Όµηρος
για τον ∆ία:
έβαλε µέσα δύο µοίρες θλιβερότατου θανάτου,
1.13
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
114
ΠΩΣ ∆ΕΙ ΤΟΝ ΝΕΟΝ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ ΑΚΟΥΕΙΝ
τη µια τον Αχιλλέα, την άλλη τον ιπποδαµαστη' Έκτορα'
τις έπιασε απ' τη µέση και τις τράβηξε,
κι έφτασε έτσι η µοιραία µέρα τον Έκτορα,
πον πήγε στον Άδη, και τον άφησε ο Φοίβος Απόλλων™.
Βάσει του µύθου αυτού ο Αισχύλος συνέθεσε ολόκληρη
τραγωδία, την οποία επέγραψε «Ψυχοστασία», κι έβαλε
κοντά στη ζυγαριά του ∆ία από τη µια µεριά τη Θέτιδα
και από την άλλη την Ηώ, να παρακαλούν για τους γιους
τους που πολεµούσαν. Τούτο λοιπόν είναι πασίδηλο ότι
πρόκειται για µυθοποιία και πλάσµα της φαντασίας µε
σκοπό να ευχαριστήσει ή να καταπλήξει τον ακροατή. Ο
στίχος όµως
ο ∆ίας πον κνβερνά τον πόλεµο των ανθρώπων™
και επίσης οι στίχοι
ο θεάς στονς ανθρώπονς αιτία φντενει
' Π Ί ' ' 2 0
οταν θέλει τον οικο τονς να καταστρέψει
εκφράζουν πλέον την άποψη και την πίστη των ποιητών,
όποια απατηλή και αδαή κρίση έχουν σχετικά µε τους
θεούς που τη µεταφέρουν και τη µεταδίδουν σε εµάς. Ε-
πίσης, πολύ λίγοι είναι εκείνοι που δεν καταλαβαίνουν ότι
οι τερατολογικές αφηγήσεις τους για τον κάτω κόσµο και
οι περιγραφές που µε τροµακτικές λέξεις δηµιουργούν
οπτασίες και εικόνες φλεγόµενων ποταµών
21
, άγριων τό-
πων και ζοφερών τιµωριών, περιέχουν αναµειγµένο, όπως
το δηλητήριο στις τροφές, άφθονο µυθώδες στοιχείο και
ψεύδος. Ούτε ο Όµηρος, µάλιστα, ούτε ο Πίνδαρος ούτε ο
Σοφοκλής πίστευαν ότι αυτά είναι αληθινά, όταν έγραφαν:
115
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
116
ΠΩΣ ∆ΕΙ ΤΟΝ ΝΕΟΝ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ ΑΚΟΥΕΙΝ
Απ' όπου το άπειρο ξερνούν σκοτάδι
οι ορµητικοί ποταµοί της µαύρης νύχτας
22
,
και
Πέρασαν κοντά από τα ρεύµατα του Ωκεανού και τον
Λευκό βράχο
22,
και
Στενωπός τον Άδη και παλίρροια βυθού
2
*.
Όσοι όµως ολοφύρονται φοβούµενοι τον θάνατο ως κάτι
θλιβερότατο ή το να µείνουν άταφοι ως φοβερό, βγάζουν
µεγάλη κραυγή:
Μη φύγεις και µ' αφήσεις πίσω άκλαυτο και άταφο
25
και
πέταξε από το σώµα τον η ψυχή και πήγε στον Άδη
τη µοίρα της θρηνώντας, που άφησε τη δύναµη και τη
νιότη
26
και
µη µε σκοτώσεις πριν την ώρα µον είναι γλυκό να βλέπω
το φως· µη µ' αναγκάσεις να δω τον κάτω κόσµο
21
.
Αυτές είναι οι φωνές ανθρώπων επηρεασµένων από τη
συγκίνηση και προκατειληµµένων από τη φαινοµενικότη-
τα και την απάτη. Γι' αυτό µας αγγίζουν και µας διατα-
ράσσουν περισσότερο, καθώς µας γεµίζουν µε το πάθος και
117
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
118
ΠΩΣ ∆ΕΙ ΤΟΝ ΝΕΟΝ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ ΑΚΟΥΕΙΝ
την αδυναµία απ' όπου λέγονται. Έναντι αυτών πρέπει εξ
αρχής να προετοιµάζουµε τους νέους να έχουν κατά νου ότι
η τέχνη της ποίησης δεν ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την
αλήθεια και ότι η αλήθεια γύρω από τα ζητήµατα αυτά,
ακόµα και για όσους δεν ασχολούνται µε κανένα άλλο έργο
παρά µε τη γνώση και την αντίληψη του όντος, είναι πολύ
δύσκολο να συλληφθεί και να κατανοηθεί, όπως οµολογούν
και οι ίδιοι. Ας έχουµε πάντοτε έτοιµους να χρησιµοποι-
ήσουµε τους στίχους του Εµπεδοκλή:
Αυτά δεν είναι δυνατόν έτσι να τα δονν οι άνθρωποι οΰτε να
τ' ακούσουν
οΰτε να τα συλλάβουν µε τον νον
2%
και του Ξενοφάνη
Κανένας άνθρωπος δεν υπήρξε οΰτε θα υπάρξει που θα
µάθει
την αλήθεια για τους θεοΰς και για όσα λέω για τα πάντα
29
και βέβαια, µα τον ∆ί α, τους λόγους του Σωκράτη, στον
Πλάτωνα, που αρνούνταν τη δυνατότητα γνώσης σχετικά
µε αυτά. Οι νέοι συνεπώς θα δώσουν λιγότερη σηµασί α
στους ποιητές, όσο αφορά τη γνώση των τελευταίων για
τα ζητήµατα στα οποία βλέπουν τους φιλοσόφους να ιλιγ-
γιούν.
3. Ακόµα περισσότερο θα ενισχύσουµε τον νέο, αν µε το
που θα τον εισαγάγουµε στα ποιήµατα του περιγράψουµε
την ποίηση ως τέχνη µιµητική
30
και δύναµη ανάλογη µε τη
ζωγραφι κή. Να µην ακούει βέβαια µόνο εκείνο που λέγεται
συχνά, ότι δηλαδή η ποίηση είναι ζωγραφι κή οµιλούσα και
η ζωγραφι κή είναι σιωπηλή ποίηση, αλλά επιπλέον ας τον
διδάξουµε πως, όταν βλέπουµε ζωγραφι σµένα µια σαύρα ή
119
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
120
ΠΩΣ ∆ΕΙ ΤΟΝ ΝΕΟΝ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ ΑΚΟΥΕΙΝ
έναν πίθηκο ή το πρόσωπο του Θερσίτη
31
, ευχαριστιόµαστε
και τα θαυµάζουµε όχι για την ωραι ότητα τους αλλά για
την οµοιότητα τους µε το πρότυπο. Κατά την ουσιαστική
φύση του, άλλωστε, το άσχηµο δεν µπορεί να γίνει ωραί ο.
Η µίµηση όµως επαινείται για το ότι αποδίδει την οµοιό-
τητα είτε σχετικά µε το κακό είτε σχετικά µε το καλό
3 2
.
Αν, αντιθέτως, η µίµηση δώσει εξωραϊσµένη την εικόνα
κάποιου άσχηµου πράγµατος, δεν αποδίδει το αρµόζον και
το φυσικό
3 3
. Μερικοί βέβαια ζωγραφί ζουν και αφύσικες
πράξεις, όπως ο Τι µόµαχος τη Μήδεια να σκοτώνει τα
παιδιά της, ο Θέων τη µητροκτονία του Ορέστη, ο Παρρά-
σιος τον Οδυσσέα να προσποιείται τον τρελό και ο Χαιρε-
φάνης άσεµνες συνευρέσεις γυναικών µε άντρες. Στ α πα-
ραπάνω θέµατα πρέπει κατ' εξοχήν να συνηθίζουµε τον νέο
διδάσκοντας του ότι δεν επαινούµε την πράξη της οποίας
έγινε µίµηση µε το καλλιτεχνικό έργο, αλλά την τέχνη, αν
αυτή έχει µιµηθεί µε τον σωστ ό τρόπο το πρότυπο. Επειδή
λοιπόν και η ποιητική τέχνη πολλές φορές απαγγέλλει µε
τη µίµηση φαύλες πράξεις, πάθη και ήθη ταπεινά, πρέπει ο
νέος να µην αποδέχεται ως αληθές το στοιχείο που θαυµά-
ζεται και επιτυγχάνεται στους λόγους αυτούς ούτε να το
επιδοκιµάζει ως καλό, αλλά να επαινεί µόνο την εναρµόνι-
ση και τη συγγένεια τους µε την αποδιδόµενη πραγµατι -
κότητα. Όπως δηλαδή, όταν ακούµε την κραυγή του χοί-
ρου, τον θόρυβο της τροχαλίας, το φύσηµα του ανέµου ή
τον χτύπο της θάλασσας, ενοχλούµαστε και δυσανασχετού-
µε, αν, αντίθετα, κάποιος µπορεί να τα µιµηθεί µε αληθο-
φάνεια, όπως ο Παρµένων τον χοίρο και ο Θεόδωρος τις
τροχαλίες, ευχαριστιόµαστε. Τον άρρωστο και γεµάτο
πληγές άνθρωπο τον αποφεύγουµε ως θέαµα δυσάρεστο,
όταν βλέπουµε όµως να παριστάνονται από σκηνής ο Φι-
λοκτήτης του Αρι στοφώντα και η Ιοκάστη του Σιλανίωνα
µε οµοιότητα στην καταστροφή και στον θάνατο τους,
121
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
122
ΠΩΣ ∆ΕΙ ΤΟΝ ΝΕΟΝ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ ΑΚΟΥΕΙΝ
χαι ρόµαστε. Έτσι ο νέος, όταν διαβάζει όσα παρουσι άζο-
νται να λένε ή να κάνουν ο γελωτοποιός Θερσίτης ή ο
διαφθορέας Σίσυφος ή ο πορνοβοσκός Βάτραχος, ας διδά-
σκεται να επαινεί την ικανότητα και την τέχνη η οποία
µιµείται αυτά, όσες όµως διαθέσεις και πράξεις µιµείται η
τέχνη αυτή να τις καταδικάζει και να τις κακίζει. ∆εν είναι
δηλαδή το ιδιο πράγµα η µίµηση του ωραίου και η µίµηση
µε ωραίο τρόπο . Μίµηση µε ωραί ο τρόπο σηµαίνει µε τον
πρέποντα τρόπο και µε συνάφεια προς την πραγµατικότη-
τα, ενώ πρέπον και συναφές στο άσχηµο είναι το άσχηµο.
Οι παντόφλες βέβαια του κουτσού ∆αµωνί δα, που, όταν τις
έχασε, ευχόταν να ταιριάξουν στα πόδια εκείνου που τις
έκλεψε, ήταν άσχηµες, ταίριαζαν όµως σε κείνον. Οι στίχοι
αν πρέπει ν' αδικεί κανείς, είναι καλύτερο
για χάρη της εξουσίας ν' αδικήσει
35
και
τη φήµη δίκαιου ανθρώπου να κερδίσεις, αλλά τις πράξεις
του πολυπράγµονα να κάνεις- έτσι θα ωφεληθείς
36
και
Ένα τάλαντο προίκα. Να µην το πάρω; Γίνεται µετά
να ζω, αν περιφρονήσω κοτζάµ τάλαντο; Θα έχω ύπνο,
αν το αφήσω να χαθεί; ∆εν θα καταδικαστώ στον Άδη
επί ασέβεια προς το χρήµα;
31
είναι λόγοι φαύλοι και ψεύτικοι, αλλά ταιριάζουν στον
Ετεοκλή και στον Ιξίονα και στον γέρο τοκογλύφο. Αν
λοιπόν θυµίζουµε στους νέους ότι δεν συνέθεσαν τους λό-
γους αυτούς για να τους επαινέσουν ούτε για να τους
123
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
124
ΠΩΣ ∆ΕΙ ΤΟΝ ΝΕΟΝ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ ΑΚΟΥΕΙΝ
επιδοκιµάσουν, αλλά µε τη σκέψη πως είναι αφύσικοι και
φαύλοι και αποδίδονται σε αφύσικους και φαύλους ανθρώ-
πους, δεν θα βλάπτονταν από τις δοξασίες των ποιητών.
Αντίθετα η υποψία έναντι του προσώπου δηµιουργεί δυ-
σπιστία και προς τις πράξεις και προς τους λόγους, ως
φαύλα, καθώς λέγονται και γίνονται από πρόσωπο φαύ-
λο. Στην κατηγορία αυτή ανήκει και η πράξη της συνεύ-
ρεσης του Πάρη, όταν εγκατέλειψε τη µάχη
3 8
. Αφού λοιπόν
ο Όµηρος δεν παρέστησε κανέναν άλλο άνθρωπο να κοιµά-
ται µε γυναίκα την ηµέρα, παρά µόνο τον ακόλαστο και
µοιχό, είναι φανερό ότι περιέβαλε µε ντροπή και κατηγορία
την ακρατή αυτή πράξη.
4. Στις παραπάνω περιπτώσεις πρέπει να προσέξουµε
πολύ καλά, κατά πόσο ο ποιητής παρέχει κάποιες ενδείξεις
εναντίον των όσων λέγονται, σαν να οργίζεται και ο ίδιος
µε αυτά" όπως έκανε και ο Μένανδρος στον πρόλογο της
«Θα' ί δος»:
Ψάλε µου, θεά, για τέτοια γυναίκα
σκληρή, ωραία και πειστική στον λόγο συνάµα
άδικη, δύσκολη και πολύ απαιτητική,
που δεν αγαπά κανέναν και που όλο προσποιείται αγάπη
19
.
Τον τρόπο αυτό χειρίζεται άριστα ο Όµηρος. Γιατί, βέ-
βαια, αντιτίθεται εκ των προτέρων στα άσχηµα και επαινεί
απ' όσα λέγονται τα καλά. Εισάγει, λοιπόν, κατ αυτό τον
τρόπο:
αµέσως γλυκά και κολακευτικά λάγο είπε
40
και
στεκόταν και τον εµπόδιζε µε λόγια σαγηνευτικά
4
^.
125
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
126
ΠΩΣ ∆ΕΙ ΤΟΝ ΝΕΟΝ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ ΑΚΟΥΕΙΝ
Όταν παλι θέλει να προδιαθέσει αρνητικά, µόνο που δεν
διαµαρτύρεται και συµβουλεύει να µην τα χρησιµοποιούµε
ούτε να δίνουµε προσοχή, γιατί πρόκειται για πράγµατα
αφύσικα και φαύλα. Όταν, λόγου χάρη, επρόκειτο να δι-
ηγηθεί τον σκληρό τρόπο µε τον οποίο φέρθηκε στον ιερέα
ο Αγαµέµνων, είπε από πριν:
δεν άρεσε στον Ατρειδη Αγαµέµνονα την ψυχή
και άσχηµα τον έδιωξε
42
,
δηλαδή µε αγριότητα, αυθάδεια και απρέπεια. Τον Αχιλ-
λέα πάλι βάζει να λέει αλαζονικά λόγια:
Μεθύστακα, µε µάτια σκύλου και καρδιά ελαφιού
43
δηλώνοντας όµως και τη δική του κρίση:
ο γιος τον Πηλεα όµως πλησίασε και µίλησε στον Ατρείδη
µε λογία φαρµακερά, χωρίς να έχει ακόµα καταπνίξει τον
θνµο τον
44
.
Ό,τι λέγεται δηλαδή πάνω στον θυµό και µε αυστηρό
τρόπο είναι φυσικό να µην είναι καλό. Οµοί ως και στη
διήγηση των πράξεων:
Έτσι µίλησε, και εναντίον τον θεί'κον Έκτορα ετοίµαζε
άπρεπα έργα
αφού τον ξάπλωσε πρηνη κοντά στο νεκροκρέβατο του γιου
του Μενοίτιου
45
.
Ωραία επίσης χρησιµοποιεί και τη γνώµη του στους επί-
λογους, σαν να σχηµατίζει απόφαση προσωπι κή για τις
πράξεις ή τους λόγους. Στη µοιχεία του Άρη λοιπόν πα-
127
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
128
ΠΩΣ ∆ΕΙ ΤΟΝ ΝΕΟΝ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ ΑΚΟΥΕΙΝ
ρουσιάζει τους θεούς να λένε:
Οι άσχηµες δουλείες δεν τελειώνουν καλα' ο αργός πιάνει
τον γρήγορο
46
.
Επίσης για την αλαζονεία και καυχησιολογία του Έκτορα
λέει:
Έτσι µίλησε µε αλαζονεία, και θύµωσε η θεϊκή Ήρα
47
.
Για το βέλος του Πάνδαρου:
Έτσι µίλησε η Αθηνά και συνέτισε τον άµυαλο
4
*.
Μπορεί λοιπόν όποιος προσέξει να καταλάβει ότι αυτές
είναι απόψεις και οι γνώµες που περιέχονται στους στί-
χους. Όµως οι ποιητές προσφέρουν και κάποια άλλα δι-
δάγµατα που βγαίνουν από τις πράξεις. Λέγεται, για πα-
ράδειγµα, ότι ο Ευριπίδης είπε σε κείνους που κατηγορού-
σαν τον Ιξίονα ως ασεβή και µιαρό: «∆εν τον έβγαλα όµως
από τη σκηνή προτού τον δέσω στον τροχό». Αυτός ο
τρόπος της διδασκαλίας στον Όµηρο εκφράζεται σι ωπηλά
και προσφέρει αναθεώρηση ωφέλιµη για την περίπτωση
των µύθων που έχουν κατ' εξοχήν παρεξηγηθεί. Αυτούς
τους παραποιούν ορισµένοι και τους διαστρέφουν, µε αυτά
που στο παρελθόν ονοµάζονταν «υπόνοιες» και σήµερα
«αλληγορίες», λέγοντας ότι ο Ήλι ος παρουσιάζεται να
δίνει πληροφορίες για τη µοιχεία της Αφροδί της µε τον
Άρη, γιατί η σύνοδος του πλανήτη Άρη µε τον πλανήτη
Αφροδίτη προοιωνίζεται γεννήσεις που προέρχονται από
µοιχεία, και, όταν ο Ήλι ος ξαναγυρίζει στη διαδροµή
του και τις ανακαλύπτει, φανερώνονται. Ο καλλωπι σµός
εξ άλλου της Ήρας για τον ∆ί α
4 9
και οι σχετικές µε τη
129
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
130
ΠΩΣ ∆ΕΙ ΤΟΝ ΝΕΟΝ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ ΑΚΟΥΕΙΝ
ζώνη µαγικές ιδιότητες δηλώνουν κάποια κάθαρση του
αέρα καθώς πλησιάζει το πυρώδες στοιχείο, σαν να µη
δίνει ο ίδιος ο ποιητής τις λύσεις. Στι ς σχετικές µε την
Αφροδίτης αφηγήσεις ο ποιητής διδάσκει όσους εξετάζουν
προσεκτικά ότι η άσχηµη µουσική και τα πονηρά τραγού-
δια και οι λόγοι που αναφέρονται σε ύπουλες πράξεις δη-
µιουργούν ακόλαστα ήθη και άνανδρους χαρακτήρες και
ανθρώπους που αγαπούν την τρυφή, την αποχαύνωση, το
πλάγιασµα µε γυναίκες
το άλλαγµα των ρούχων, τα θερµά λουτρά και τα
κρεβάτια
5
®.
Γι' αυτό παρουσιάζει τον Οδυσσέα να προστάζει τον κιθα-
ρωδό:
Εµπρός, άλλαξε θέµα, τραγουδά για τον στολισµό του
αλόγου
5
,
εννοώντας ότι οι µουσικοί και οι ποιητές πρέπει ν' αντλούν
τα θέµατα τους από συνετούς και λογικούς ανθρώπους.
Στους µύθους για την Ήρ α επίσης, απέδειξε πολύ σωστ ά
ότι η σαγήνη και το ξελόγι ασµα που πετυχαίνουν οι γυ-
ναίκες προς τους άντρες µε φίλτρα, µε µαγείες και µε δόλο,
όχι µόνο εφήµερα είναι και αψίκορα και αβέβαι α, αλλά και
µεταβάλλονται σε έχθρα και οργή, όταν κορεστεί ο πόθος
της ηδονής. Έτσι , λοιπόν, ο ∆ί ας της µιλάει απειλητικά
και της λέει:
Λ
Γ
α δεις αν θα σ' ωφελήσει ο έρωτας και το κρεβάτι
όπου, µακριά από τους θεούς αφού ήρθες, µε απάτη µ'
έριξες
52
.
131
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
132
ΠΩΣ ∆ΕΙ ΤΟΝ ΝΕΟΝ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ ΑΚΟΥΕΙΝ
Η περιγραφή εποµένως και η µίµηση των αισχρών πράξε-
ων, αν αποδίδει επιπλέον την ντροπή και τη ζηµιά εκείνων
που τις έκαναν, ωφελεί αντί να βλάπτει τον ακροατή. Οι
φιλόσοφοι βέβαια χρησιµοποιούν γνωστά και αληθινά πα-
ραδείγµατα για να νουθετήσουν και να διδάξουν. Οι ποι-
ητές, αντίθετα, επιδιώκουν το ίδιο αποτέλεσµα πλάθοντας
αυτοί υποθέσεις και µύθους. Ο Μελάνθιος έλεγε µεταξύ
σοβαρού και αστείου ότι την πόλη των Αθηναίων σώζει
η διχογνωµία και η διαφωνία των ρητόρων. ∆εν έκλιναν
δηλαδή όλοι προς το ίδιο µέρος αλλά κατά τις πολιτικές
τους διαφωνίες δηµιουργούνταν κάποια αντιρρόπηση σε
ό,τι ήταν βλαπτικό. Και οι αντιθέσεις λοιπόν µεταξύ των
ποιητών, κρατώντας σε ισορροπία την πίστη µας, δεν
αφήνουν να υπάρξει ισχυρή ροπή προς ό,τι είναι βλαπτι-
κό. Όπου λοιπόν οι συγκρίσεις µεταξύ τους αποκαλύπτουν
διχογνωµίες, πρέπει να υπερασπι ζόµαστε το καλύτερο,
όπως στα παρακάτω:
πολλές φορές, παιδί µου, οι θεοί κάνουν λάθη σχετικά µε
τους ανθρώπους.
Είπες αυτό που ήταν εΰκολο' κατηγόρησες τους θεοΰς
53
,
επίσης
Εσύ πρέπει να χαίρεσαι µε το πολύ χρυσάφι, όχι αυτοί.
Ποταπό να πλουτίζεις και άλλο τίποτα να µην ξέρεις
5
*
και
Γιατί να κάνεις θυσίες, αφού θα πεθάνεις;
Καλύτερα. Καθόλου κόπος δεν είναι να σέβεσαι τους
θεούς
55
.
133
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
134
ΠΩΣ ∆ΕΙ ΤΟΝ ΝΕΟΝ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ ΑΚΟΥΕΙΝ
Στ α παραπάνω οι λύσεις είναι, προφανείς, αν, όπως
είπαµε, κατευθύνουµε την κρίση των νέων προς τα καλύ-
τερα. Σε όσα όµως άτοπα λέγονται, χωρίς να δίνεται αµέ-
σως η λύση, αυτά πρέπει να τ' αναιρούµε µε βάση όσα
λέγονται από τους ποιητές σε άλλα σηµεία του έργου
τους, χωρίς να στενοχωρι όµαστε ούτε να οργι ζόµαστε µε
τον ποιητή αλλά µε τους λόγους που λέγονται είτε σύµφω-
να µε τον χαρακτήρα κάποιου είτε ως αστεϊσµός. Αίφνης,
αν θέλεις, στις περιπτώσεις όπου ο Όµηρος αναφέρεται
στο ότι οι θεοί σπρώχνουν ο ένας τον άλλο ή ότι τραυµα-
τίζονται από ανθρώπους ή στις διαφωνίες τους και στην
κακή συµπεριφορά τους, πρέπει ν' αντιτάξουµε τον στίχο:
Ξέρεις να φτιάξεις κι άλλο µύθο, καλύτερον από αυτόν
56
και, µα τον ∆ί α, σε άλλο σηµείο σκέπτεσαι και µιλάς πολύ
καλύτερα, λέγοντας τα εξής:
οι θεοί στην εύκολη ζωή τους
57
και
µέσα εκεί όλες τις µέρες τους χαίρονται οι µακάριοι θεοι
5
*
και
έτσι ορίσανε οι θεοί στους άθλιους θνητούς, να ζουν
δυστυχισµένοι, ενώ οι ίδιοι µένουν χωρίς έγνοιες
59
.
Αυτές λοιπόν είναι οι υγιείς και αληθείς αντιλήψεις για
τους θεούς, ενώ οι άλλες πλάστηκαν για να ταράξουν τους
ανθρώπους. Όταν πάλι ο Ευριπίδης λέει:
135
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
136
ΠΩΣ ΑΕΙ ΤΟΝ ΝΕΟΝ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ ΑΚΟΥΕΙΝ
µε άπειρα σοφίσµατα µας ξεγελάνε οι θεοί,
i t ! ι ι r 60
γιατί είναι απο τη φνση τους ανώτεροι µας ,
δεν είναι κακό να του αντιτάξουµε το
αν οι θεοί κάνουν απάτες, δεν είναι θεοι
61
ειπωµένο καλύτερα από κείνον. Στον Πίνδαρο επίσης που
έχει πει µε µεγάλη πικρία και οργή:
Πρέπει µε κάθε τρόπο να εξολοθρεύεις τον εχθρό
61
ν' απαντήσουµε: Μα συ ο ίδιος λες ότι
τη γλυκιά αδικία
τέλος πικρότατο την περιµένει
62
.
Και στον Σοφοκλή που έλεγε:
Γλυκά το κέρδος, ακόµα κι αν από το ψέµα βγαίνει
6
*,
θα πούµε: Κι όµως, από σένα ακούσαµε ότι
καρπό δεν δίνουνε τα ψεύτικα τα λόγια
65
.
Σε κείνα πάλι τα λόγια για τον πλούτο:
Ο πλούτος εχει δύναµη να πάει σε µέρη απάτητα
η γνώριµα, όπου ο φτωχός
ούτε από τύχη δεν θα γινόταν να βρει όσα ποθεί.
Το άσχηµο σώµα και το δνσώνυµο στη γλώσσα
το κάνει ο πλούτος <τοφό κι ωραίο στην όψη
66
,
137
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
138
ΠΩΣ ∆ΕΙ ΤΟΝ ΝΕΟΝ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ ΑΚΟΥΕΙΝ
θ' αντιπαραθέσει, πολλούς από τους στίχους του Σοφοκλή,
µεταξύ των οποίων είναι και τούτοι:
Και δίχως πλούτη ακόµα µπορεί κανείς να τιµηθεί
67
και
∆εν υστερεί ο φτωχός, αν έχει φρόνηση
69,
και
Ποια είναι των πολλών καλών
η χάρη, αν µέριµνες κακόβουλες
είναι που αυξαίνουνε τα ευτυχία µένα πλούτη;
69
Ο Μένανδρος επίσης ξεσήκωσε χωρίς αµφιβολία τη φιλη-
δονία και τη χαύνωση µε τους ερωτικούς και φλογερούς
εκείνους στίχους:
Καθετί που ζει και τον ήλιο τον κοινό σε όλους
βλέπει, είναι της ηδονής δούλος
10
.
Μας γύρισε όµως πάλι πί σω και µας οδήγησε προς το
καλό, και περιόρισε τη θρασύτητα της ακολασίας, λέγο-
ντας:
είναι ντροπή η ακόλαστη ζωή, κι ευχάριστη αν είναι
71
.
Αυτές οι γνώµες, βέβαια, είναι αντίθετες προς τις άλλες,
είναι όµως καλύτερες και ωφελιµότερες. Η τέτοια λοιπόν
σύγκριση και κατανόηση των δύο γνωµών ένα από τα δύο
θα φέρει" ή θα οδηγήσει τους νέους προς το καλύτερο ή θα
κλονίσει την πίστη τους στο χειρότερο.
139
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
140
ΠΩΣ ∆ΕΙ ΤΟΝ ΝΕΟΝ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ ΑΚΟΥΕΙΝ
Αν εποµένως οι ίδιοι οι ποιητές δεν δίνουν τις λύσεις για
τους άτοπους λόγους τους, δεν είναι κακό ν' αντιτάσσουµε
γνώµες από άλλους σπουδαίους συγγραφείς και, σαν σε
ζυγό, να κάνουµε τα πράγµατα να κλίνουν στο καλύτερο.
Όπως, για παράδειγµα, όταν ο Άλεξις παρακίνησε µερι-
κούς νέους λέγοντας
Πρέπει ο συνετός τις ηδονές να συγκοµίζει,
και τρεις είναι αυτές που έχουνε δύναµη
για τη ζωή σηµαντική στ' αλήθεια"
φαΐ, πιοτό και αφροδίσια.
Όλα τ' άλλα συνοδευτικά να τα λέµε πρέπει
72
,
οφείλουµε να τους υπενθυµίσουµε ότι ο Σωκράτης υποστή-
ριζε τ' αντίθετα, ότι δηλαδή οι φαύλοι ζούνε για να τρώνε
και να πίνουν, ενώ οι καλοί τρώνε και πίνουν για να ζή-
σουν. Προς εκείνον που έγραψε ότι
χρήσιµη να καταπολεµήσεις τον κακό είναι η κακία
73
,
προτρέποντας κατά κάποιο τρόπο να γίνουµε ίδιοι µε τους
κακούς, πρέπει να προβάλλουµε τον λόγο του ∆ιογένη.
Όταν δηλαδή ρωτήθηκε, πώς µπορεί κάποιος ν' αµυνθεί
έναντι των εχθρών του, απάντησε: «Με το να γίνει ο ίδιος
καλός κι ενάρετος». Πρέπει επίσης να χρησιµοποιήσουµε
τη ρήση του ∆ιογένη προς τον Σοφοκλή, διότι ο τελευταίος
είχε γεµίσει µε λύπη πολλούς ανθρώπους, όταν έγραψε
σχετικά µε τα µυστήρια:
τρισευτυχισµένοι
όσοι θνητοί είδαν τις µυστικές ετούτες τελετές,
προτού πάνε στον Άδη. Μόνο αυτοί εκεί
να ζήσουν θα µπορέσουν οι άλλοι όλες τις δυστυχίες θα
γνωρίσουν
7
*.
141
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
142
ΠΩΣ ∆ΕΙ ΤΟΝ ΝΕΟΝ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ ΑΚΟΥΕΙΝ
0 ∆ιογένης, όµως, όταν άκουσε κάτι. τέτοιο, απάντησε:
«Τι λες; Καλύτερη µοίρα θα έχει πεθαίνοντας ο Παται-
κίων, ο κλέφτης, επειδή έχει µυηθεί στα µυστήρια, παρά ο
Επαµεινώνδας;» Στον Τιµόθεο επίσης, που έλεγε επί σκη-
νής την Αρτέµιδα
µαινάδα, φρενιασµένη, παραζαλισµένη, λυσσασµένη
15
,
ο Κινησίας, αµέσως φώναξε: «Τέτοι α κόρη ν' αποκτή-
σεις». Κοµψή επίσης είναι η απάντηση που έδωσε ο Βίων
στον Θέογνι, ο οποίος έλεγε
Κάθε άνθρωπος σακατεµένος απ' τη φτώχεια ούτε να πει
ούτε να κάνει κάτι µπορεί, και η γλώσσα τον είναι
δεµένη
16
,
«και πώς λοιπόν εσύ που είσαι φτωχός λες τόσες φλυαρίες
και µας βασανίζεις µε τις ανοησίες σου; »
5. Πρέπει επίσης να µην αφήνουµε τις δυνατότητες από
τα παρακείµενα χωρία ή τα συµφραζόµενα ενός ποιήµατος
για να επανορθώσουµε µια κατάσταση, αλλά ακριβώς ό-
πως οι γιατροί θεωρούν ότι, αν και η κανθαρίδα είναι
θανατηφόρα, τα πόδια και τα φτερά της βοηθούν στην
ενεργοποίηση της δύναµης της, έτσι και στα ποιήµατα,
όταν ένα όνοµα ή ένα ρήµα από τα παρακείµενα αµβλύνει
την προς το κακό κατεύθυνση, πρέπει να επιλαµβανόµαστε
και να ερµηνεύουµε επιπλέον, όπως κάνουν µερικοί στα
παρακάτω:
Αυτό είναι το µόνο κέρδος των άµοιρων θνητών
να κόβουν τα µαλλιά και να χύνουν τα δάκρυα τους
11
143
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
144
ΠΩΣ ∆ΕΙ ΤΟΝ ΝΕΟΝ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ ΑΚΟΥΕΙΝ
και
έτσι ορίσανε οι θεοί στους άθλιους θνητούς,
να ζουν δυστυχισµένοι
11
.
∆ηλαδή δεν είπε για όλους γενικά τους ανθρώπους ότι οι
θεοί τους έγραψαν δυστυχισµένη ζωή, αλλά στους άφρονες
µόνο και στους ανόητους, που, ελεεινοί καθώς ήταν και
αξιολύπητοι εξαιτίας της φαυλότητας τους, τους ονόµαζε
συνήθως «άθλιους» και «δυστυχισµένους».
6. Άλλος τρόπος που διορθώνει τα αµφίβολα σηµεία στα
ποιήµατα από τη χειρότερη προς την καλύτερη ερµηνεία,
είναι αυτός που συνδέεται µε τη συνήθη χρήση των λέξεων,
στην οποία πρέπει ν' ασκηθούν οι νέοι περισσότερο παρά
στους λεγόµενους ιδιωµατισµούς
7 9
. Είναι, βέβαια, πραγµα-
τικά στοιχείο γνώσης και όχι δυσάρεστο ότι «ριγεδανός»
σηµαίνει αυτόν που βρίσκει άσχηµο θάνατο (γιατί οι Μα-
κεδόνες λένε τον θάνατο «δάνον») και ότι «καµµονία» νίκη
λένε οι Αιολείς αυτή που είναι αποτέλεσµα επιµονής και
καρτερίας, και ότι οι ∆ρύοπες ονοµάζουν «πόπους» τους
δαίµονες. Είναι όµως αναγκαίο και χρήσιµο, αν εννοούµε ν'
αποκοµίσουµε όφελος και όχι ζηµία από τα ποιήµατα, να
γνωρίζουµε πώς χρησιµοποιούν οι ποιητές τα ονόµατα των
θεών και επίσης τις λέξεις που σηµαίνουν τα καλά και τα
κακά, και τι εννοούν όταν λένε Τύχη και Μοίρα, και αν όλα
τούτα ανήκουν στις λέξεις που χρησιµοποιούνται στο έργο
τους µε κοινή ή µε πολλαπλή σηµασία, όπως συµβαίνει και
µε άλλες πολλές λέξεις. ∆ηλαδή, αποκαλούν «οίκον» άλλο-
τε το σπίτι
σε σπίτι ψηλό
1
"
και άλλοτε την περιουσία
145
146
ΠΩΣ ∆ΕΙ ΤΟΝ ΝΕΟΝ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ ΑΚΟΥΕΙΝ
καταστρέφεται το βιος µου
11
.
Με τη λέξη «βί οτον» εννοούν άλλοτε τη ζωή
τον αδυνάτισε την αιχµή
ο κνανοχαι'της Ποσειδών, αφού τον φθόνησε για τη ζωή
του*
1
,
και άλλοτε τα χρήµατα
το βιος µου άλλοι τ ρ ώ ν ε
8 3
.
Χρησιµοποιεί επίσης το «αλύειν» άλλες φορές αντί του
«είµαι στενοχωρηµένος» και του «είµαι σε αµηχανία»
έτσι είπε, και κείνη πολύ λυπηµένη έφυγε, γιατί βασανι-
ζόταν φοβερά*
4
,
κι άλλες φορές αντί του «επαίροµαι» και «χαίροµαι»
Αλήθεια, περηφανεύεσαι που νίκησες τον Ίρο τον περι-
πλανώµενο;*
5
Με τη λέξη «θοάζειν» πάλι εννοούν το «κινούµαι», όπως ο
Ευριπίδης:
Κήτος που κινείται γρήγορα από την Ατλαντική θάλασσα*
6
,
ή το ((κάθοµαι» και «είµαι στάσι µος», όπως ο Σοφοκλής:
Γιατί καθόσαστε έτσι µπροστά µου
έχοντας βγάλει τα ικετήρια στεφάνια;*
1
147
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
148
ΠΩΣ ∆ΕΙ ΤΟΝ ΝΕΟΝ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ ΑΚΟΥΕΙΝ
Είναι επίσης ωραίο να βρίσκουµε τη σχέση ανάµεσα στη
χρήση των λέξεων και στα πράγµατα στα οποία αναφέρο-
νται αυτές, γιατί παίρνουν διαφορετική σηµασία σε κάθε
περίπτωση, καθώς διδάσκουν οι γραµµατικοί, όπως
Το µικρό πλοίο να επαινείς, αλλά να φορτώνεις το µεγάλο™.
Το «αι νώ» λοιπόν σηµαίνει «επαι νώ», όµως αυτό το
«επαι νώ» χρησιµοποιείται τώρα αντί του «αρνούµαι», α-
κρι βώς όπως λέµε στον καθηµερινό λόγο «έχει καλώς» ή
«ευχαρι στώ», όταν δεν χρειαζόµαστε και δεν δεχόµαστε
κάτι. Έτσι λένε κάποιοι ότι και η Περσεφόνη ονοµάστηκε
«επαινή»
89
, επειδή µπορεί να την αποµακρύνει κάποιος.
Όµως ας εφαρµόσουµε τη διαίρεση αυτή και διάκριση
των ονοµάτων σε µεγαλύτερες και σπουδαιότερες έννοιες,
και ας αρχίσουµε µε τους θεούς, διδάσκοντας τους νέους
ότι οι ποιητές χρησιµοποιούν τα ονόµατα των θεών άλλοτε
για ν' αποδώσουν την υπόσταση των ίδιων των θεών και
άλλοτε δίνοντας τις ίδιες ονοµασίες σε κάποιες δυνάµεις,
τις οποίες παρέχουν και κατευθύνουν οι θεοί. Λόγου χάρη,
όταν ο Αρχίλοχος προσεύχεται, λέγοντας
Άκουσε µε, βασιλιά Ήφαιστε, και γίνε σύµµαχος µου,
σπλαχνίσον µε και χάρισε µου όσα χαρίζονται
90
,
είναι φανερό ότι επικαλείται τον ίδιο τον θεό. Όταν όµως,
θρηνώντας για τον άνδρα της αδελφής του που χάθηκε στη
θάλασσα και δεν τάφηκε όπως έπρεπε, λέει πως ευκολότε-
ρα θ' άντεχε τη συµφορά
αν το κεφάλι τον και τα ωραία µε'λη
τα τύλιγε ο Ήφαιστος µέσα σε καθαρά ρονχα
91
,
149
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
150
ΠΩΣ ∆ΕΙ ΤΟΝ ΝΕΟΝ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ ΑΚΟΥΕΙΝ
µε τον τρόπο αυτό εννοεί τη φωτι ά και όχι τον θεό. Όταν
πάλι ο Ευριπίδης είπε σε κάποιον όρκο:
µα τον ∆ία των άστρων και τον Άρη τον φονικό^
2
,
ονόµαζε τους ίδιους τους θεούς. Όταν όµως ο Σοφοκλής
έλεγε:
Τυφλός θεός ο Άρης, γυναίκες, δεν βλέπει
και µε οψη σαν του αγριόχοιρου ολες τις συµφορές γέννα ,
πρέπει να εννοήσουµε τον πόλεµο, όπως πρέπει να εννοή-
σουµε τον χαλκό, ο εκεί που ο Όµηρος λέει
που τώρα έριξε το µαύρο αιµα τους στον καλλιρροο
Σκάµανδρο
ο ορµητικός Άρης
94
.
Επειδή λοιπόν έτσι λέγονται πολλά, πρέπει να γνωρί-
ζουν οι νέοι ότι και µε τα ονόµατα ∆ίας και Ζευς οι ποιητές
φανερώνουν άλλοτε τον θεό, άλλοτε την τύχη και πολλές
φορές το πεπρωµένο. Γι' αυτό λοιπόν, όταν λενε,
Πατέρα ∆ία, που από την Ίδη κυβερνάς, ένδοξε, µέγιστε
χάρισε τη νίκη στον Αίαντα
95
και
ποιος λέει, ∆ία, ότι είναι σοφότερος από σένα;
96
εννοούν τον ίδιο τον θεό. Όταν πάλι αποδίδουν στις αιτίες
όλων των γεγονότων το όνοµα του ∆ί α και λένε
151
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
15 2
ΠΩΣ ∆ΕΙ ΤΟΝ ΝΕΟΝ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ ΑΚΟΥΕΙΝ
έστειλε πολλές γενναίες ψυχές των ηρώων στον Άδη
κι αυτούς τους έδωσε βορά στα σκυλιά και στα όρνια,
κι έγινε έτσι το θέληµα του Αι'α,
91
εννοούν το πεπρωµένο. Ο ποιητής, δηλαδή, δεν πιστεύει
ότι ο θεός µηχανεύεται κακά για τους ανθρώπους, αλλά
σωστά υποδεικνύει την αναγκαιότητα των πραγµάτων, ότι
δηλαδή και οι πόλεις και τα στρατόπεδα και οι ηγεµόνες
που είναι συνετοί πέπρωται να ευτυχούν και να νικούν τους
εχθρούς, αν όµως πέσουν σε πάθη και σφάλµατα, όπως
αυτοί διχογνωµούν και συγκρούονται µεταξύ τους, είναι
γραφτό να κακοπαθαίνουν, ν' αναταράζονται, και να έχουν
άσχηµο τέλος, σύµφωνα µε τον Σοφοκλή:
είναι γραφτό .για τις κακές τις σκέψεις τους
κακή να παίρνουν αµοιβή οι άνθρωποι
9
^.
Αλλά και όταν ο Ησίοδος παρουσιάζει τον Προµηθέα να
συµβουλεύει τον Επιµηθέα:
ποτέ µην πάρεις δώρα
από τον ∆ία τον Ολύµπιο, αλλά πίσω να τα στείλεις
99
,
χρησιµοποιεί το όνοµα του ∆ία για να δηλώσει τη δύναµη
της τύχης. Τα αγαθά που προσφέρει η τύχη, δηλαδή, τα
ονόµασε δώρα του ∆ί α, πλούτη, γάµους, αξι ώµατα και όλα
τα εξωτερικά πράγµατα, των οποίων η απόκτηση είναι
ανώφελη για κείνους που δεν µπορούν να τα χρησιµοποι-
ήσουν σωστά. Γι' αυτό πιστεύει ότι ο Επιµηθεύς, που είναι
φαύλος και ανόητος, πρέπει να προσέχει και να είναι επι-
φυλακτικός απέναντι στα αγαθά, επειδή θα βλαφτεί και θα
διαφθαρεί από αυτά. Και όταν πάλι λέει:
153
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
154
ΠΩΣ ∆ΕΙ ΤΟΝ ΝΕΟΝ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ ΑΚΟΥΕΙΝ
Ποτέ να µην κατηγορήσεις άνθρωπο για την καταραµένη
φτώχεια, την ψυχοφθόρο,
αντη' που δίνουν οι µακάριοι κι αιώνιοι θεοί
100
.
ονοµάζει εδώ αυτό που έστειλε η τύχη θεόσταλτο, γιατί
τάχα δεν αξίζει να κατηγορεί κάποιος όσους είναι φτωχοί
λόγω της τύχης τους, αλλά να κακίζει τη φτώχεια που
συνοδεύουν η αργία, η µαλθακότητα και η πολυτέλεια,
γιατί αυτή είναι αισχρή και αξιοκατάκριτη. Επειδή λοιπόν
οι ποιητές δεν χρησιµοποιούσαν ακόµα το ίδιο το όνοµα
της τύχης κι επειδή γνώριζαν ότι η δύναµη της αιτίας που
περιφέρεται άτακτα και αόριστα είναι ισχυρή, και ο ανθρώ-
πινος λογισµός δεν µπορεί να προστατευτεί από αυτή, την
έλ εγαν µε τα ονόµατα των θεών, όπως κι εµείς αποκαλού-
σαµε πράγµατα, ήθη και, µα τον ∆ί α, λόγους και ανθρώ-
πους, «δαιµόνιους» και ((θεϊκούς». Έτσι λοιπόν πρέπει να
επανορθώνουµε και τα περισσότερα απ' όσα άτοπα φαίνε-
ται να λέγονται για τον ∆ί α, µεταξύ των οποίων είναι και
τούτα:
∆ύο πιθάρια βρίσκονται στο κατώφλι του ∆ία,
γεµάτα µοίρες, καλές το ένα, κακές το άλλο
]01
και
τους όρκους δεν τους τήρησε ο γιος του Κρόνου, των όλων
κυβερνήτης,
αλλά και για τα δυο µέρη συµφορές µηχανεύεται
102
και
Τοτε λοιπόν έγινε η αρχή της συµφοράς
για Τρώες κι Έλληνες, σύµφωνα µε την κρίση του µε-
γάλου Αία
ιο
\
155
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
156
ΠΩΣ ∆ΕΙ ΤΟΝ ΝΕΟΝ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ ΑΚΟΥΕΙΝ
Πρέπει να κάνουµε αυτό µε τη σκέψη πως τα παραπάνω
αναφέρονται στην τύχη ή το πεπρωµένο, όπου δηλώνεται
ότι οι αιτίες είναι απροσπέλαστες από τη λογική µας και εν
γένει µας υπερβαίνουν. Όπου όµως υπάρχει το σωστ ό, το
εύλογο και το το φυσικό, εκεί κυρίως πρέπει να θεωρούµε
ότι ονοµάζουν τον θεό, όπως στα ακόλουθα:
Εκείνος προσπερνούσε τις οµάδες των άλλων στρατιωτών
απέφευγε όµως τη µάχη µε τον Αίαντα, τον γιο
του Τελαµώνα,
γιατί ο ∆ίας οργιζόταν, αν πολεµούσε µε άνδρα ανώτερο
104
και
Ο ∆ίας για τα πιο σπουδαία των ανθρώπων νοιάζεται
κι αφήνει τα µικρά στους άλλους θεούς
105
.
Πρέπει επίσης να προσέχουµε πολύ καλά και τις άλλες
ονοµασίες, τις οποίες οι ποιητές σε πολλές περιπτώσεις
παραλλάσσουν και µεταβάλλουν. Τέτοιο είναι και το όνο-
µα της αρετής. Επειδή λοιπόν η αρετή δεν κάνει µόνο
λογικούς, δίκαιους και καλούς τους ανθρώπους στις πρά-
ξεις και στα λόγια, αλλά συχνά τους χαρίζει δόξα και
δύναµη, σύµφωνα µε αυτό ονοµάζουν αρετή την καλή δό-
ξα και τη δύναµη, όπως ονοµάζουµε «ελι ά» τον καρπό της
ελιάς και «φηγό» τον καρπό της φηγού (βαλανιδιάς), δί-
νοντας το ίδιο όνοµα µε τα δέντρα που τους παράγουν. Ο
νέος µας, συνεπώς, όταν οι ποιητές λένε:
έβαλαν οι θεοί µπροστά απ' την αρετή ιδρώτα
106
157
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
158
ΠΩΣ ∆ΕΙ ΤΟΝ ΝΕΟΝ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ ΑΚΟΥΕΙΝ
και
τοτε οι Έλληνες, µε την αρετή τους, τις φάλαγγες
έσπασαν
107
και
αν είναι θεία βούληση να πεθάνουµε, τούτος είναι ωραίος
θάνατος
µ' ανδρεία τη ζωή µας να τελειώσουµε™,
πρέπει αµέσως να πιστέψει ότι τούτα λέγονται για την
άριστη και θεϊκότατη δύναµη που βρίσκεται µέσα µας,
που την εννοούµε ως ορθότητα του λόγου, φυσική τελειό-
τητα της λογικής και διάθεση αρµονική µε την ψυχή. Όταν
πάλι διαβάζει:
ο ∆ίας τη γενναιότητα των ανδρών αυξάνει και µειώνει
109
και
τον πλούτο ακολουθεί η αρετή και η δόξα}
10
,
να µην «κάθεται » κατάπληκτος και «θαµπωµένος» µε τους
πλούσιους, σαν να µπορούν αυτοί ν' αγοράσουν µε το χρή-
µα την αρετή, ούτε να νοµίζει ότι εξαρτάται από την τύχη
το ν' αυξηθεί ή να λιγοστέψει η φρόνηση του, αλλά ας
θεωρεί ότι ο ποιητής χρησιµοποιεί την αρετή αντί της
δόξας ή της δύναµης ή της ευτυχίας ή κάποιου όµοιου.
Εξ άλλου, µε την κακότητα άλλοτε εννοούν την κακία,
µε τη στενή έννοια, και τη µοχθηρία της ψυχής, όπως ο
Ησίοδος:
159
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
160
ΠΩΣ ∆ΕΙ ΤΟΝ ΝΕΟΝ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ ΑΚΟΥΕΙΝ
τη φαυλότητα µπορεί και κοπαδιαστά να την πιάσει
κάποιος
111
,
και άλλοτε οποιοδήποτε άλλο κακοπάθηµα ή δυστυχία,
όπως ο Όµηρος:
Γρήγορα γέρνουν οι άνθρωποι µε'σα στη δυστυχία"
2
.
Θα ήταν επίσης πιθανό να εξαπατηθεί κάποιος, αν πίστευε
ότι οι ποιητές προσδιορίζουν την ευδαιµονία όµοια όπως
και οι φιλόσοφοι, δηλαδή απόλυτη κατοχή ή απόκτηση των
αγαθών και τελειότητα της ζωής που κυλά µε φυσική
γαλήνη, και αν δεν ήξερε ότι πολλές φορές οι ποιητές
ονοµάζουν καταχρηστικά τον πλούσιο ευδαίµονα ή µακά-
ριο και τη δύναµη ή τη δόξα ευδαιµονία. Ο Όµηρος βέβαια
χρησιµοποιεί σωστ ά τις λέξεις:
Καµιά χαρά δεν έχω, που τόσων είµαι κύριος αγαθών™,
και ο Μένανδρος
µεγάλη περιουσία έχω, και πλούσιο
µε λένε όλοι, ευτυχισµένο όµως κανείς
1
.
Ο Ευριπίδης όµως δηµιουργεί µεγάλη αναστάτωση και
σύγχυση, όταν λέει
Να µη µου γίνει λύπη η ευτυχία της ζωης
Ώ5
και
γιατί την τυραννίδα, την καλότυχη αδικία,
τιµάς;
116
161
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
162
ΠΩΣ ∆ΕΙ ΤΟΝ ΝΕΟΝ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ ΑΚΟΥΕΙΝ
αν κάποιος δεν καταλάβει, όπως είπαµε, τις µεταφορές και
την καταχρηστική απόδοση των λέξεων. Αρκετός όµως
λόγος έγινε για αυτά τα ζητήµατα.
7. Εκείνο πάντως πρέπει να θυµίζουµε στους νέους, όχι
µια φορά αλλά κατ' επανάληψη, δείχνοντας τους ότι η
ποίηση, καθώς είναι στη βάση της τέχνη µιµητική, χρη-
σιµοποιεί σχετικά µε τις πράξεις και τα ήθη στα οποία
αναφέρεται στολισµό και µορφολογική λαµπρότητα, αλλά
δεν παραλείπει και το στοιχείο της οµοιότητας µε τα
αληθινά γεγονότα, καθώς η µίµηση εξαρτά την αποτελε-
σµατικότητα της από την αληθοφάνεια. Για τούτο η µίµη-
ση που δεν περιφρονεί διόλου την αλήθεια εκφράζει συν-
δυασµένα στοιχεία αρετής και κακίας, όπως η ποίηση του
Οµήρου, που µε σαφή τρόπο λέει στους Στωι κούς να πάνε
στο καλό, καθώς αυτοί έχουν την αξί ωση να µη συνυπάρχει
τίποτε κακό µε την αρετή και τίποτε καλό µε την κακία,
αλλά σε κάθε περίπτωση να είναι σε όλα λανθασµένος ο
αµαθής και σε όλα να έχει επιτυχία ο καλλιεργηµένος"
7
.
Αυτά τα µαθαίνουµε στις σχολές, αλλά στην πράξη και στη
ζωή των πολλών ανθρώπων, όπως λέει ο Ευριπίδης,
δεν γίνεται χωρία να είναι τα καλά και τα κακά αλλά
φαίνονται να είναι κράµα™.
Η ποίηση, όµως, που χωρίζεται από την αλήθεια, χρησι-
µοποιεί κατ' εξοχήν την ποικιλοµορφία και την εκφραστι-
κή πολλαπλότητα. Η µεταβολή άλλωστε είναι που δίνει
στους µύθους το στοιχείο του πάθους, του παράλογου και
του απροσδόκητου, τα οποία συνοδεύει µεγάλη έκπληξη
και απόλαυση. Το µονότροπο στοιχείο αντίθετα δεν έχει
πάθος και ποιητικό χαρακτήρα. Αυτός είναι ο λόγος για
τον οποίο οι ποιητές δεν παριστάνουν πάντοτε τους ίδιους
να επικρατούν, να ευτυχούν και να επιτυγχάνουν. Αλλά
163
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
164
ΠΩΣ ∆ΕΙ ΤΟΝ ΝΕΟΝ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ ΑΚΟΥΕΙΝ
ούτε τους θεούς, όταν κάνουν ανθρώπινες πράξεις, τους
παριστάνουν χωρίς πάθη και σφάλµατα, ώστε να µη λεί-
ψει το στοιχείο της ποίησης που προκαλεί ταραχή και
έκπληξη, από την έλλειψη του κινδύνου και του αγώνα.
8. Αφού λοιπόν έτσι είναι τα πράγµατα, ας οδηγήσουµε
τον νέο στη µελέτη των ποιηµάτων χωρίς να έχει τέτοια
εντύπωση σχετικά µε τα σπουδαία και µεγάλα εκείνα
ονόµατα, ότι τάχα υπήρξαν σοφοί και δίκαιοι άνδρες, τέ-
λειοι βασιλείς και πρότυπα της αρετής συνολικά και της
ορθότητας. Θα υποστεί δηλαδή µεγάλη ζηµία, αν δέχεται
τα πάντα και θαυµάζει, χωρίς να δυσανασχετεί καθόλου
και χωρίς ν' ακούει ούτε να δέχεται τη γνώµη εκείνου που
κατηγορεί όσους κάνουν και λένε τέτοια:
Μακάρι, πάτερα ∆ία και Αθηνά και Απόλλωνα,
τον θάνατο κανείς να µη γλιτώσει από τους Τρώες, όσοι
υπάρχουν,
ούτε από τους Αχαιούς, εµείς όµως ν' αποφύγουµε τον
όλεθρο,
για να µπορέσουµε της Τροίας τα τείχη τα ισχυρά να
καταλύσουµε"
9
και
Τροµερή άκουσα τη φωνή της κόρης του Πριάµου
της Κασσάνδρας, που τη σκότωσε κοντά µου
η φθονερή Κλυταιµνήστρα
120
και
µε την παλλακίδα να ενωθώ, για να µισήσει τον γέροντα,
ι ' ' 1 2 1
κι εγω την άκουσα και το έκανα
165
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
166
ΠΩΣ ∆ΕΙ ΤΟΝ ΝΕΟΝ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ ΑΚΟΥΕΙΝ
και
∆ια πάτερα, δεν υπάρχει άλλος θεος πιο σκληρός απο
' 122
σενα .
Ας µάθει λοιπόν ο νέος να µην επαινεί κάτι τέτοιο ούτε να
είναι αληθοφανής ή ικανός στην επινόηση προφάσεων ή
ευπρεπών επιχειρηµάτων για πράξεις φαύλες, αλλά πιο
πολύ να πιστεύει ότι η ποίηση είναι µίµηση χαρακτήρων
και τρόπων ζωής και ανθρώπων όχι τέλειων ή καθαρών ή
ανεπίληπτων, αλλά ζυµωµένων µε πάθη, ψεύτικες ιδέες
και άγνοια, οι οποίοι όµως µε τα φυσικά χαρί σµατα τους
κατακτούν το σωστ ό. Πραγµατι κά, η τέτοιου είδους προ-
ετοιµασία και αντίληψη του νέου, δηλαδή το να χαίρεται
και να ενθουσιάζεται µε όσα λέγονται και πράττονται
σωστ ά και το ν' αποστρέφεται και να δυσανασχετεί µε
τα φαύλα, θα κάνει αβλαβή γι' αυτόν την ανάγνωση των
ποιηµάτων. Εκείνος όµως που θαυµάζει τα πάντα και
εξοικειώνεται µε τα πάντα, που η κρίση του υποδουλώνε-
ται, λόγω της εκ των προτέρων γνώµης του, από τα ηρω-
ικά ονόµατα, θ' αποκτήσει χωρίς να το καταλάβει πλήθος
ελαττωµάτων, όπως εκείνοι που µιµούνται το καµπούρια-
σµα του Πλάτωνα και το τραύλισµα του Αριστοτέλη.
Πρέπει, λοιπόν, κάποιος, χωρίς δειλία και όχι σαν να
παρασύρεται από τη δεισιδαιµονία, να µη δέχεται και να
µην προσκυνά τα πάντα, αλλά µε αυτοπεποίθηση να συνη-
θίζει να λέει εξ ίσου µε το « σωστ ό» ή «πρέπον» και το
«λανθασµένο» ή «ανάρµοστο». Ο Αχιλλέας, λόγου χάρη,
συγκαλεί συνέλευση των στρατι ωτών, καθώς αυτοί πλήτ-
τονται από την αρρώστι α, όντας πιο ανυπόµονος απ' όλους
επειδή καθυστερούν οι πολεµικές επιχειρήσεις, λόγω της
υπεροχής του στις µάχες και της δόξας του
-
επιπλέον,
καθώς είχε ιατρικές γνώσεις, και, µετά την ένατη µέρα,
167
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
168
ΠΩΣ ∆ΕΙ ΤΟΝ ΝΕΟΝ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ ΑΚΟΥΕΙΝ
οπότε τέτοι ες αρρώστι ες φτάνουν σε κρί ση, κατάλαβε ότι η
νόσος αυτή δεν ήταν συνηθισµένη και δεν οφειλόταν σε
κοινά αί τι α, δεν απευθύνθηκε στο πλήθος, όταν σηκώθηκε
να µιλήσει, αλλά συµβούλεψε τον βασι λι ά:
Γιε του Ατρέα, φοβάµαι πως θ' αναγκαστούµε να γυρί-
σουµε
πίσω στην πατρίδα
η3
,
µι λώντας σωστά, µετρηµένα και µε τον τρόπο που έπρεπε.
Ότ αν όµως ο µάντης εί πε ότι φοβάται την οργή του πι ο
δυνατού απ ' όλους τους Έλληνες, τότε πλέον ούτε σωστά
ούτε µετρηµένα µί λησε, αλλά ορκί στηκε ότι, όσο ζει ο
ίδιος, κανένας δεν πρόκει ται ν' απλώσει χέρι πάνω του,
και πρόσθεσε
ακόµα κι αν εννοείς τον ίδιο τον Αγαµέµνονα^
24
,
δεί χνοντας έτσι ασέβεια και περι φρόνηση στον αρχηγό.
Έπε ι τ α από τούτο, περι σσότερο µανι ασµένος σηκώνει το
ξίφος µε τη σκέψη να σφάξει τον Αγαµέµνονα, πράξη ούτε
σωστή ούτε συµφέρουσα. Αµέσως όµως άλλαξε γ ν ώµη
κι ευθύς έσπρωξε το µέγα ξίφος στο θηκάρι, χωρίς ν'
απειθήσει
στης Αθηνάς τα λόγια
125
,
ενεργώντας πάλι µε τρόπο σωστό και καλό, γι ατί , αν και
δεν κατάφερε να σταµατήσει εντελώς τον θυµό του, όµως,
προτού να κάνει τ ί ποτ ε ανεπανόρθωτο, άλλαξε γ ν ώµη και
συγκρατήθηκε υπακούοντας στη λογι κή. Ο Αγαµέ µνων
πάλι , αν και γί νεται καταγέλαστος µε όσα λέει και κάνει
στη συνέλευση, φάνηκε πάντ ως στο ζήτηµα της Χρυσηί δας
169
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
170
ΠΩΣ ∆ΕΙ ΤΟΝ ΝΕΟΝ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ ΑΚΟΥΕΙΝ
αξι οπρεπέστατος και µε κατ ' εξοχήν βασι λι κή συµπερι φο-
ρά" ο Αχι λλέας, λοι πόν, όταν έπαιρναν τη Βρι σηί δα,
έφυγε από τους άνδρες του και άρχισε να κλαίει
126
,
ενώ ο Αγαµέ µνων, που ο ίδιος οδήγησε στο πλοί ο, παρέ-
δωσε και έδι ωξε από κοντά του τη γυναί κα γι α την οποί α
έλεγε προ ολίγου πως τον ενδιέφερε περι σσότερο και από
τη νόµι µη σύζυγο του, δεν έκανε αυτό που πρόσταζε το
ερωτι κό πάθος ούτε τί ποτα αι σχρό. Ο Φοί νι ξ
12 7
, επί σης,
που τον καταράστηκε ο πατέρας του γι α την παλλακί δα,
λέει:
Τοτε θέλησα να τον σκοτώσω µε το κοφτερό σπαθί
αλλά κάποιος απ' τους αθάνατους θεούς µου έδιωξε τον
θυµο, θυµίζοντας µου
του δήµου την καταδίκη και των πολλών ανθρώπων την
κατακραυγή,
για να µη µε λένε πατροφονιά ανάµεσα στους Αχαιούς™.
Ο Αρί σταρχος βέβαι α απάλει ψε τα λόγι α τούτα, γι ατί
φοβήθηκε' όµως είναι εν µέρει σωστά, γι ατί ο Φοίνιξ ήθελε
να δείξει στον Αχι λλέα τι σηµαίνει οργή και πόσα πράγ µα-
τα τολµούν οι άνθρωποι , όταν δεν χρησι µοποι ούν τη λογι κή
τους και δεν ακούνε εκείνους που τους παρηγορούν. Εξ
άλλου ο ποι ητής ει σάγει και τον Μελέαγρο να είναι οργι-
σµένος µε τους συµπολί τες του, αλλά αργότερα να κατα-
πραΰνεται , και κατηγορεί σωστά τα πάθη του, ενώ, από
την άλλη, επαι νεί ως καλό και συµφέρον το να µην παρα-
συρόµαστε από αυτά αλλά να τους αντι στεκόµαστε, να τα
νι κάµε και ν' αλλάζουµε γ ν ώµη.
Εδώ λοιπόν η διαφορά είναι ολοφάνερη. Όπ ο υ όµως η
γνώµη του ποι ητή είναι ασαφής, πρέπει να κάνουµε διευ-
171
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
172
ΠΩΣ ∆ΕΙ ΤΟΝ ΝΕΟΝ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ ΑΚΟΥΕΙΝ
κρίνιση καθοδηγώντας τον νέο κάπως έτσι. Αν η Ναυσι κά,
όταν είδε τον ξένο άνδρα, τον Οδυσσέα, καταλαµβανόταν
από το ίδιο µε την Καλυψώ πάθος απέναντι σε κείνον και ,
καθώς ήταν ασυγκράτητη και σε ηλι κί α γάµου, έλεγε στι ς
θεραπαι νί δες της τέτοι ες ανοησί ες:
Μακάρι τέτοιος άντρας να ήταν προορισµένο να γίνει
σύζυγος µου
στον τόπο αυτό να κατοικεί κι εδώ να θέλει να µένει
119
,
πρέπει να κατηγορούσαµε το θράσος και την ακολασί α τ ης .
Αν όµως καταλαβαί νει τον χαρακτήρα του άνδρα από τα
λόγι α του και θαυµάζει την τόσο συνετή οµι λί α του κι
εύχεται να παντρευτεί µε τέτοι ον άντρα παρά µε κάποι ο
ναυτι κό ή χορευτή συµπολί τη της , αξί ζει τον θαυµασµό
µας. Ότ αν πάλι η Πηνελόπη συζητά φι λι κά µε τους µνη-
στήρες, και κείνοι της χαρί ζουν ρούχα και άλλα κοσµήµα-
τ α, ο Οδυσσέας χαί ρεται
που τους έπαιρνε τα δώρα και τους µάγευε την καρδιά
ιχ
'
αν λοι πόν χαί ρεται εξαι τί ας της λήψης δώρων και από
πλεονεξί α, ξεπερνά στη µαστροπεί α τον Πολί αγρο, που
δι ακωµωδεί ται :
Ευτυχισµένος ο Πολίαγρος,
που θρέφει την ουράνια, την πλουτοψόρα αίγα™.
Αν όµως χαί ρεται , γι ατ ί πι στεύει ότι έτσι θα τους βάλει
πι ο εύκολα στο χέρι , αφού θα πάρουν θάρρος από την
ελπί δα που εκείνη τους δίνει κι επει δή δεν ξέρουν τι τους
περι µένει , τότε είναι είναι δι και ολογηµένη η χαρά του και
η αναθάρρηση του. Το ίδιο και στην πε ρί πτ ωση που αφορά
173
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
174
ΠΩΣ ∆ΕΙ ΤΟΝ ΝΕΟΝ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ ΑΚΟΥΕΙΝ
το λογάρι ασµα των δώρων που του έδωσαν µαζί του οι
Φαί ακες, κι έπει τα έφυγαν µε τα πλοί α τους, αν όντως τη
στι γµή που ήταν τόσο αποµονωµένος, και η τύχη του τόσο
άδηλη και αβέβαι η, φοβάται γι α τα δώρα,
µήπως έφυγαν στα κοίλα πλοία τους παίρνοντας µου
> 132
κατι ,
τότε αξί ζει , µα τον ∆ί α, να τον λυπόµαστε ή ν' αγανακτού-
µε γι α τη φι λαργυρί α του. Αν όµως, όπως υποστηρί ζουν
ορισµένοι, καθώς αµφι βάλλει ότι τον κατέβασαν στην Ιθά-
κη, θεωρεί πως η δι ατήρηση των πραγ µάτ ων του αποδει -
κνύει την τι µι ότητα των Φαι άκων (δι ότι σε αντί θετη πε -
ρί πτωση δεν θα τον πήγαι ναν να τον κατεβάσουν ξένο
µέρος χωρί ς να πληρωθούν, αφήνοντας άθι κτα τα πράγ µα-
τα του), τότε δεν χρησι µοποι εί κάποι ο ποτ από κρι τήρι ο,
και είναι αξι έπαι νη η προνοητι κότητα του. Κάποι οι επί σης
επικρίνουν το περι στατι κό οπότε τον κατέβασαν στη στε-
ριά, αν αυτό πράγ µατ ι έγινε ενώ εκείνος κοι µόταν, και λένε
πως οι Τυρρηνοί έχουν ακόµα κάποι α ιστορία, ότι δηλαδή ο
Οδυσσέας από τη φύση του αγαπούσε τον ύπνο και γι α τον
λόγο αυτό ήταν δύσκολο στους περι σσότερους να τον συ-
ναντήσουν. Αν όµως δεν ήταν αληθινός ο ύπνος αλλά, αφ'
ενός, επει δή ντρεπόταν να δι ώξει τους Φαί ακες χωρί ς να
τους φιλοξενήσει και να τους περι ποι ηθεί , χωρί ς , αφ' ετέ-
ρου, να τον καταλάβουν οι εχθροί του, τη στι γµή που οι
Φαί ακες θα ήταν µαζί του, κάλυψε τη δύσκολη θέση του
παρι στάνοντας τον κοι µι σµένο, αποδέχονται το τέχνασµα
του
1 3 3
.
Αν λοιπόν υποδεί ξουµε στους νέους αυτά τα πράγ µατ α,
θα τους αποτρέψουµε από το να τους δηµι ουργηθεί κλί ση
γι α τα ταπει νά ήθη, αλλά αντί θετα θα τους δηµι ουργηθεί
ζήλος και προαί ρεση γι α τα ανώτερα, µε το να αποδώσου-
175
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
176
ΠΩΣ ∆ΕΙ ΤΟΝ ΝΕΟΝ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ ΑΚΟΥΕΙΝ
µε αµέσως στους µεν επί κρι ση και στους δε έπαι νο. Αυτό
κατ ' εξοχήν πρέπει να κάνουµε όσο αφορά τι ς τραγωδί ες,
αυτές που χρησι µοποι ούν λόγους αληθοφανεί ς και ε πι τ ή-
δειους γι α να συνοδεύσουν δόλιες και πονηρές πράξει ς. ∆εν
είναι βέβαι α κ ατ ' ουσίαν αληθινός ο λόγος του Σοφοκλή ότι
Λόγια καλά δεν βγαίνουνε από άσχηµα έργα
η
*.
Και ο ίδιος συνηθίζει ν' αποδί δει στους φαύλους χαρα-
κτήρες και στις αφύσι κες υποθέσει ς λόγους που ξεγελούν
και αι τί ες ανθρώπι νες. Βλέπει ς, όµως, ότι και ο οµότεχνος
του παρέστησε τη Φαί δρα να κατηγορεί τον Θησέα πως
από τι ς δικές του αδι κί ες εκείνη ερωτεύτηκε τον Ι ππόλυτο.
Στ ι ς «Τρωάδες» επί σης παρουσι άζει και την Ελένη να
µι λά µε ανάλογη ελευθεροστοµί α εναντίον της Εκάβης ,
θεωρώντας δηλαδή ότι την τελευταί α πρέπει κατά κύριο
λόγο να τι µωρήσουν, γι ατ ί γέννησε αυτόν που δι έπραξε
µαζί της µοι χεί α. Πρέπει λοιπόν να συνηθίσει ο νέος να
µη θεωρεί κανένα από τα λόγι α τούτα καλό κι ευρηµατι κό
ούτε να χαµογελά µπροστά σε τέτοι α φραστι κά ευρήµατα,
αλλά ν' αποστρέφεται τους ακόλαστους λόγους περι σσότε-
ρο και από τι ς πράξει ς.
9. Ωφέλι µο είναι επί σης ν' αναζητάµε σε όλες τι ς πε -
ρι πτώσει ς και την αι τί α καθενός πράγµατ ος που λέγεται .
Ο Κάτ ων, επί παραδεί γµατι , όταν ήταν µι κρό παι δί εκτε-
λούσε ό,τι του έλεγε ο παι δαγ ωγ ός , αλλά ζητούσε να µάθει
την αι τί α και τη δι και ολογί α των προστ αγµάτ ων του. ∆εν
πρέπει λοιπόν να πει θόµαστε στους ποι ητές, σαν να είναι
αυτοί παι δαγ ωγ οί ή νοµοθέτες, αν η βάση που υπόκει ται
των λόγων τους δεν είναι εύλογη. Και θα είναι εύλογη, αν
έχει χρηστό χαρακτήρα. Αν όµως ο χαρακτήρας τ ης είναι
ποταπός , θ' αποκαλυφθεί κενή και µάτ αι η. Αλλά οι περι σ-
σότεροι απαι τούν και ζητούν να µάθουν από περι έργει α την
177
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
178
ΠΩΣ ∆ΕΙ ΤΟΝ ΝΕΟΝ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ ΑΚΟΥΕΙΝ
αι τί α γι α την οποία έχουν ει πωθεί οι παρακάτ ω στί χοι !
Ποτέ την οινοχόη µην τη βάζεις πάνω από τον κρατήρα
των συµποτών
135
και
Όταν κάποιος άντρας φτάσει στο άρµα του εχθρού του,
τότε είναι η στιγµή να ρίξει το κοντάρι
136
.
∆έχονται όµως ανεξέταστα την αξι οπι στί α σπουδαι ότερων
ζητηµάτο^ν, όπως, λόγου χάρη, και τούτα:
τον ταπεινώνει ακόµα και τον γενναίο άνδρα
'α t i t ι 137
το να µαυει της µητέρας η του πάτερα του τις ντροπές
και
όποιος δυστύχησε πρέπει να είναι ταπεινός
13
*.
Οι γνώµες τούτες πάντ ως επηρεάζουν τους χαρακτήρες και
δι αταράσσουν τον τρόπο ζωής, ει σάγοντας φαύλες κρίσεις
και κακές αντι λήψει ς, αν δεν συνηθίσουµε να αντι τάσσουµε
στην καθεµι ά γνώµες σαν κι αυτές: «Γι ατ ί πρέπει να είναι
ταπει νός όποιος δυστύχησε και να µη σηκώνει περι σσότερο
ανάστηµα στην τύχη του κι έτσι να κάνει τον εαυτό του
υψηλό και αταπεί νωτο; Γι ατί , επει δή γεννήθηκα από πα-
τέρα κακό και ανόητο, ενώ ο ίδιος είµαι ενάρετος και
λογι κός, δεν µου ται ρι άζει να µεγαλοφρονώ εξαι τί ας της.
αρετής µου, αλλά να εί µαι µαζεµένος και ταπει νός εξαι τί ας
της αφροσύνης του πατέρα µου;» Εκεί νος, εποµένως, που
τηρεί τέτοι α στάση και αντι στέκεται και δεν αφήνεται στον
κάθε λόγο σαν σε άνεµο, αλλά θεωρεί σωστή τη ρήση: «Ο
179
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
180
ΠΩΣ ∆ΕΙ ΤΟΝ ΝΕΟΝ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ ΑΚΟΥΕΙΝ
ανόητος συνήθως θλί βεται από καθετί που λέγεται »
13 9
, θ'
αποκρούσει κατά µέγα µέρος όσα ψευδή και ανώφελα ανα-
φέρονται. Τα παραπάνω λοιπόν θα κάνουν ακίνδυνη την
ακρόαση των ποι ηµάτ ων.
10. Επε ι δή, βέβαι α, όπως ανάµεσα στα θαλερά φύλλα
και τι ς κληµατόβεργες του αµπελι ού πολλές φορές σκεπά-
ζεται και δεν φαί νεται µέσ' στη σκι ά τους ο καρπός,
οµοί ως πολλά ωφέλι µα και χρήσι µα δι αφεύγουν της προ-
σοχής των νέων σκεπασµένα από το ποι ητι κό λεκτι κό και
τους µύθους (δεν πρέπει όµως να τους συµβαίνει κάτι
τέτοι ο ούτε να ξεστρατί ζουν από την πραγ µατ ι κότ ητ α,
αλλά να συνδέονται κ ατ ' εξοχήν µε αυτά που οδηγούν
στην αρετή και που µπορούν να δι απλάσσουν τον χαρακτ ή-
ρα), νοµί ζω ότι θα ήταν σωστό ν' αναπτ ύξω εν συντοµί α
και τα ζητ ήµατ α αυτά, σαν να δι ατυπώνω τι ς γενι κές
αρχές του θέµατος, αφήνοντας γι α όσους γράφουν περι σσό-
τερο επι δει κτι κά τι ς µακρές αναλύσεις, τα σχήµατ α και το
πλήθος των παραδε ι γµάτ ων. Κατ ά πρώτον λοι πόν, µαθαί -
νοντας ο νέος να διακρίνει τα καλά και τα φαύλα πρόσωπα
και ήθη, πρέπει να δώσει προσοχή στους λόγους και στις
πράξει ς που αποδί δει ο ποι ητής σε καθεµι ά από τι ς δύο
παραπάνω χορείες µε τον τρόπο που της ται ρι άζει . Γι α
παράδε ι γµα, ο Αχι λλέας λέει προς τον Αγαµέµνονα, αν
και µιλάει οργι σµένος:
Ποτέ δεν δίνουν σε µένα όσα σε σένα, κάθε που οι Αχαιοί
κάποια καλοκατοικηµένη πόλη των Τρώων κατακτούν
140
"
ο Θερσί της επί σης βρί ζοντας τον ίδιον, λέει
Από χαλκό γεµάτες οι σκηνές σον, κι έχεις πολλές υπέ-
ροχες
γυναίκες στο κρεβάτι σου, που εµείς οι Αχαιοί
181
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
182
ΠΩΣ ∆ΕΙ ΤΟΝ ΝΕΟΝ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ ΑΚΟΥΕΙΝ
σε σένα πρώτα δίνουµε, αµέσως όταν κυριεύσουµε µια
πόλη™,
και πάλι ο Αχιλλέας λέει
Άµα ποτέ ο Αίας δώσει
Τ> ι ' ' ' 1 4 2
και την Ιροια µε τα ισχυρά τείχη κυριεύσουµε ,
ενώ ο Θερσίτης
όποιον θα έφερνα δεµένο εγώ η κάποιος άλλος Αχαιός
143
.
Όταν πάλι ο Αγαµέµνων προσέβαλε τον ∆ιοµήδη, στην
«επιπώλησιν», εκείνος δεν απάντησε τίποτα,
γιατί ένιωσε ντροπή στα λόγια του σεβαστού βασιλιά
144
,
αλλά ο Σθένελος, άνθρωπος ανάξιος λόγου, του είπε
Γιε του Ατρέα, γνωρίζεις την αλήθεια και µην την
αλλάζεις.
Εµείς καυχιόµαστε πως είµαστε απ' τους πατέρες µας πιο
αντρειωµένοι
145
.
Όταν βέβαια η διαφορά τούτη τονίζεται, θα διδάξει τον νέο
να θεωρεί προτέρηµα την έλλειψη αλαζονείας και τη µε-
τριοπάθεια, και ν' αποφεύγει ως κακό τη µεγαλαυχία και
την περιαυτολογία. Είναι χρήσιµο όµως να κατανοήσουµε
στο σηµείο αυτό και τη συµπεριφορά του Αγαµέµνονα.
∆ηλαδή, προσπέρασε τον Σθένελο χωρίς να του δώσει
απάντηση, δεν αδιαφόρησε όµως για τον Οδυσσέα, αλλά
του απάντησε και του απευθύνθηκε
183
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
184
ΠΩΣ ∆ΕΙ ΤΟΝ ΝΕΟΝ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ ΑΚΟΥΕΙΝ
σαν είδε πως πειράχτηκε, και πάλι του µίλησε
146
,
ι
διότι το •//απολογείσαι σε όλους είναι δείγµα δουλοπρέ-
πειας και δεν ταιριάζει σε βασιλιά, αλλά και το να περι-
φρονείς τους πάντες είναι αλαζονικό και ανόητο. Πολύ
σωστ ά ο ∆ιοµήδης δεν απαντά κατά τη διάρκεια της µά-
χης στις προσβολές του βασιλιά, µετά τη µάχη όµως του
µιλά ελεύθερα:
Πρώτα σου λέω ότι ανάµεσα στους Έλληνες πρόσβαλες τη
δύναµη µου
147
.
Καλό είναι επίσης να προσέξουµε τη διαφορά ανάµεσα
σ' έναν συνετό άντρα και σ' ένα µάντη λαοπλάνο. Ο Κάλ-
χας δηλαδή δεν περίµενε την κατάλληλη στιγµή, αλλά
µπροστά στο πλήθος δεν το ' χε σε τίποτα να κατηγορήσει
τον βασιλιά ότι τους προκάλεσε τον λοιµό. Ο Νέστωρ,
θέλοντας να µιλήσει για τη συµφιλίωση µε τον Αχιλλέα,
για να µη φανεί ότι διαβάλλει ενώπιον του πλήθους τον
Αγαµέµνονα ως σφάλλοντα και οργίλο, είπε:
Πρόσφερε γεύµα στους γέροντες, σου ταιριάζει, δεν είναι
άπρεπο για σένα,
και, αν συγκεντρωθούν πολλοί, θα υπακούσεις σε κείνον
που το καλύτερο θα πει
14
*.
Μετά το γεύµα λοιπόν έστειλε τους πρέσβεις. Τούτο λοι-
πόν ήταν επανόρθωση σφάλµατος, το άλλο όµως ήταν
κατηγόρια και υβρεολόγιο.
Πρέπει επιπλέον να εξετάσουµε και τις διαφορές που
υπάρχουν ανάµεσα στα έθνη µε τον εξής τρόπο. Οι Τρώες
επιτίθενται µε κραυγές και θρασύτητα, ενώ οι Αχαιοί
185
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
186
ΠΩΣ ∆ΕΙ ΤΟΝ ΝΕΟΝ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ ΑΚΟΥΕΙΝ
σιωπηλά, γιατί φοβούνταν τους αρχηγούς τους
149
.
Ο φόβος για τους αρχηγούς, άλλωστε, όταν έρχονταν σώµα
µε σωµα µε τους εχθρούς, φανερώνει ανδρεία και µαζί
πειθαρχία. Γι' αυτό κι ο Πλάτων συνηθίζει τους νέους να
φοβούνται περισσότερο τις κατηγόριες και τη χυδαιότητα,
παρά τους κόπους και τους κινδύνους, ενώ ο Κάτων έλεγε
ότι εκτιµά όσους κοκκινίζουν παρά όσους κιτρινίζουν.
Ιδιαίτερο χαρακτήρα έχουν και οι υποσχέσεις των ηρώ-
ων. Ο ∆όλων, δηλαδή, υπόσχεται ότι
περα για πέρα θα σχίσω τον στρατό, µέχρι να φτάσω
στο πλοίο τον Αγαµέµνονα
150
,
ενώ ο ∆ιοµήδης δεν υπόσχεται τίποτα, λέει µονάχα ότι θα
φοβάται λιγότερο αν είναι µαζί του και κάποιος άλλος
15 1
.
Είναι λοιπόν Ελληνικό και ευγενικό στοιχείο η προνοητι-
κότητα, ενώ θρασύτητα είναι βαρβαρικό και φαύλο. Πρέ-
πει εποµένως να ζηλεύουµε το πρώτο και να δυσανασχε-
τούµε µε το δεύτερο. Είναι χρήσιµο επίσης να δούµε πώς
αισθάνονταν οι Τρώες και ο Έκτ ωρ, όταν πρόκειται να
µονοµαχήσει µε τον τελευταίο ο Αί ας. Όταν κάποτε στους
αγώνες των Ισθµίων ένας πυγµάχος τραυµατίστηκε στο
πρόσωπο και σηκώθηκε βοή από τις κερκίδες, ο Αισχύλος
είπε: «Τι είναι η συνήθεια! Οι θεατές φωνάζουν, και ο
τραυµατισµένος σι ωπά». Όταν λοιπόν ο ποιητής λέει ότι
οι Έλληνες χάρηκαν βλέποντας τον Αίαντα λαµπρό µέσ'
στην αρµατωσιά του,
ενω στους Τρώες τρόµος φοβερός έπεφτε στου καθενός το
σώµα
κι αντοΰ του Έκτορα η καρδιά χτυπούσε µέσ' στα
στήθη
152
,
187
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
188
ΠΩΣ ∆ΕΙ ΤΟΝ ΝΕΟΝ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ ΑΚΟΥΕΙΝ
ποιος δεν θαύµασε τη δι αφορά; Μόνο εκείνου που βρίσκε-
ται σε κίνδυνο αναπηδά η καρδιά του, σαν να πρόκειται
αυτός να παλέψει, µα τον ∆ί α, ή να τρέξει αγώνα δρόµου,
των θεατών όµως το σώµα τρέµει και πάλλεται από την
αγάπη ή τον φόβο για τον βασιλιά τους. Εδώ όµως πρέπει
να αποσαφηνίσουµε και τη διαφορά του κατ' εξοχήν καλού
προς τον κατ' εξοχήν κακό. Ο Θερσίτης δηλαδή
ήταν πολύ µισητός στον Αχιλλέα και στον Οδυσσέα^
53
,
ενώ ο Αίας ήταν πάντα προσφιλής στον Αχιλλέα, και λέει
στον Έκτορα γι' αυτόν (τον Αχι λλέα):
Τώρα λοιπόν θα µάθεις καλά, µόνος προς µόνο,
ποιους γενναίους άντρες έχουν οι Έλληνες
µετά τον Αχιλλέα τον ανίκητο, τον λεοντόθνµο'
54
.
Τούτο λοιπόν είναι του Αχιλλέα εγκώµι ο, τα παρακάτω
όµως έχουν ειπωθεί µε τρόπο που να είναι χρήσιµα για
όλους:
Εµείς είµαστε τέτοιοι, που να µπορούµε να σε αντιµετω-
πίσουµε,
και µάλιστα πολλοί
55
.
Με αυτό δεν παρουσιάζει τον εαυτό του ούτε ως τον µόνο
ούτε ως τον καλύτερο, αλλά έναν ανάµεσα σε πολλούς, οι
οποίοι όµοια µπορούν να πολεµήσουν.
Τα παραπάνω λοιπόν αρκούν σχετικά µε το ζήτηµα της
διαφοράς, εκτός κι αν θέλουµε να προσθέσουµε και τούτο,
ότι πολλοί Τρώες πιάστηκαν ζωντανοί, αλλά Αχαιός κα-
νείς· επίσης κάποιοι Τρώες έπεσαν στα πόδια του εχθρού,
όπως ο Άδραστος, οι γιοι του Αντί µαχου, ο Λυκάων,
189
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
190
ΠΩΣ ∆ΕΙ ΤΟΝ ΝΕΟΝ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ ΑΚΟΥΕΙΝ
ακόµα και. ο ίδιος ο Έκτ ωρ, που παρακαλούσε τον Αχιλλέα
για την ταφή , απο τους Αχαιούς οµως κάνεις, γιατί
θεωρούσαν βαρβαρική συνήθεια να ικετεύουν και να πέ-
φτουν στα πόδια κατά τη διάρκεια του πολέµου, ενώ ελλη-
νοπρεπές θεωρούσαν να νικούν ή να πεθαίνουν µαχόµενοι.
11. Όπως στους αγρούς η µέλισσα αποζητά το άνθος, η
αίγα τη βλάστηση, ο χοίρος τις ρίζες κι άλλα ζ ώα τους
σπόρους και τους καρπούς, έτσι και από τις αναγνώσεις
των ποι ηµάτων άλλος ανθολογεί τα ιστορικά στοιχεία,
άλλος στρέφει την προσοχή του στην καλαισθησία και
στα σχήµατα του λεκτικού, όπως αναφέρει ο Αρι στοφάνης
για τον Ευριπίδη,
χρησιµοποιώ τη φραστική τον καθαρότητα}
51
.
Σε κείνους, όµως, οι οποίοι στέκονται στους λόγους που
προάγουν τον χαρακτήρα, στους οποίους µάλιστα απευθύ-
νοµαι τ ώρα, ας υπενθυµίσουµε ότι είναι παράδοξο εκείνος
που αγαπά τους µύθους ν' αντιλαµβάνεται τις νεωτερικές
και ασυνήθιστες αφηγήσεις, εκείνος που αγαπά τους λό-
γους να επισηµαίνει τις φιλολογικές και ρητορικές εκφρά-
σεις, ενώ, αντίθετα, αυτός που αγαπά το έντιµο και το
ωραί ο, αυτός που προσεγγίζει τα ποι ήµατα όχι χάριν παι-
διάς αλλά για λόγους παιδείας, να παρακολουθεί µε αδρά-
νεια και αδιαφορία τους στίχους που γράφτηκαν για την
ανδρεία, τη σωφροσύνη ή τη δικαιοσύνη, όπως είναι οι
ακόλουθοι:
Γιε του Τυδε'α, τι πάθαµε και λησµονήσαµε την ορµητική
µας τόλµη;
Έλα εδώ, αγαπητέ µου, στάσου κοντά µου· θα 'ναι ντροπή,
αν µας πάρει τα πλοία ο Έκτωρ µε τη λαµπρή
περικεφαλαία
1
^.
191
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
192
ΠΩΣ ∆ΕΙ ΤΟΝ ΝΕΟΝ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ ΑΚΟΥΕΙΝ
Το να βλέπει, άλλωστε ο νέος τον πιο συνετό άνδρα, όταν
βρίσκεται σε κίνδυνο να σκοτωθεί και να καταστραφεί µαζί
µε όλους, να φοβάται την ντροπή και την ατί µωση αλλά όχι
τον θάνατο, θα του εµπνεύσει πάθος για την αρετή. Επίσης
µε τον στίχο
η Αθηνά χαιρόταν µε τον φρόνιµο και δίκαιο άνδρα}
59
ο ποιητής µας δίνει τη δυνατότητα να κάνουµε τη σκέψη
ότι παρουσιάζει τη θεά να εκτιµά όχι κάποιον πλούσιο ή
δυνατό στο σώµα αλλά συνετό και δίκαιο. Όταν πάλι
παρουσιάζει την Αθηνά να λέει ότι δεν αδιαφορεί ούτε
εγκαταλείπει τον Οδυσσέα,
' / ' ' 160
γιατί είναι συνετός, έξυπνος και φρόνιµος ,
αποδεικνύει ότι από τα ανθρώπινα στοιχεία µόνο θεοφιλές
και θε'ι'κό είναι η αρετή, αν βέβαια είναι φυσικό τα όµοια ν'
αγαπούν τα όµοια.
Επειδή από τη συγκράτηση της οργής σπουδαιότερο
θεωρείται —και είναι— η προφύλαξη και η πρόνοια να
µην περιέλθουµε στην κατάσταση της οργής και να µην
κυριευτούµε από αυτή, πρέπει να υποδείξουµε στους ανα-
γνώστες, και µάλιστα όχι ως κάτι δευτερεύον, τα παρακά-
τ ω
-
ο Αχιλλέας, χωρί ς να είναι συγκρατηµένος ή πράος,
προτρέπει τον Πρί αµο να ηρεµήσει και να µην τον ερεθίζει,
ως εξής:
Μη µ' ερεθίζεις, γέροντα, τώρα περισσότερο (το 'χω και
µόνος µου στον νου
τον Έκτορα να σου δώσω —µου ήρθε από τον ∆ία
αγγελιαφόρος),
193
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
194
ΠΩΣ ∆ΕΙ ΤΟΝ ΝΕΟΝ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ ΑΚΟΥΕΙΝ
µήπ<ος και σένα, γέροντα, δεν σ' αφήσω µέσα στη σκηνή,
αν κι είσαι ικέτης, και ασεβήσω στην εντολή τον ∆ία
161
.
και αφού έλουσε τον Έκτορα και τον νεκροστόλισε, ο ίδιος
τον έβαλε πάνο:> στην άµαξα, προτού να τον δει ο πατέρας
του κακοποιηµένο,
µήπως εκείνος, µε πονεµένη την καρδιά, δεν συγκρατήσει
την οργή τον,
τον γιο τον βλέποντας, και ταραχτεί τον Αχιλλέα η ψνχή,
και τον σκοτώσει, στον ∆ία ασεβώντας τις εντολές^
62
.
Είναι δηλαδή ιδιαιτέρως αξι οθαύµαστο το ότι, αν και πρό-
κειται για άνθρωπο που ήταν αβέβαι ο το να συγκρατηθεί
και από τη φύση του ήταν τραχύς και οξύθυµος, δεν του
διέφυγε το χαρακτηριστικό του αυτό, αλλά πρόσεξε και
προφυλάχτηκε από τις ενδεχόµενες αιτίες οργής, και έλα-
βε από πολύ πριν πρόνοια χρησι µοποι ώντας τη λογική του
να µην περιπέσει στο πάθος ούτε παρά τη θέληση του. Με
τον τρόπο αυτό πρέπει ν' αντιµετωπίζει το µεθύσι ο φίλος
της οινοποσίας και τον έρωτα ο επιρρεπής στα αφροδί σι α.
Έτσι ακρι βώς έκανε ο Αγησί λαος, που δεν δέχτηκε να τον
φιλήσει ο ωραί ος νέος που τον πλησί ασε, και ο Κύρος, που
δεν τόλµησε ούτε να κοιτάξει τον Πάνθεια
16 3 ,
αντίθετα οι
απαίδευτοι ψάχνουν για υποδαύλιση των παθών τους στα
παθη τους και κατευθύνονται προς εκείνα µάλι στα έναντι
των οποίων είναι αδύνατοι και ιδιαίτερα επιρρεπείς. Ο
Οδυσσέας όµως όχι µόνο τον εαυτό του συγκρατεί από
τον θυµό, αλλά και τον Τηλέµαχο, που από τα λόγια του
κατάλαβε ότι είναι οξύθυµος και εχθρός της κακίας, τον
µαλακώνει και τον προετοιµάζει από πριν να ηρεµήσει και
να συγκρατηθεί, συµβουλεύοντας τον:
195
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
196
ΠΩΣ ∆ΕΙ ΤΟΝ ΝΕΟΝ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ ΑΚΟΥΕΙΝ
Ακόµα κι αν µ' εξευτελίσουν µε'σ' στο σπίτι µας, η καρδιά
σον
µεσα στα στήθη σου να το αντέξει, ακόµα κι αν
κακοπαθαίνω,
ακόµα κι αν µε σέρνουν απ' τα πόδια προς την πόρτα
καν µε χτυπούν µε βέλη' ακόµα κι αν το δεις, να το
αντέξεις
16
*.
Όπως , δηλαδή, οι αναβάτες χαλινώνουν τα άλογα όχι κατά
τους αγώνες δρόµου αλλά πριν από αυτούς, έτσι και τους
οξύθυµους µπροστά στο κακό και τους παρορµητικούς
τους στέλνουν στους αγώνες, αφού πρώτα τους τιθασεύ-
σουν µε τη λογική και τους προετοιµάσουν.
Πρέπει επίσης να δίνουµε σηµασί α στις λέξεις και να
µην παρακολουθήσουµε τα παίγνια του Κλεάνθη, γιατί
ειρωνεύεται σε κάποιο σηµείο, προσποιούµενος ότι ερµη-
νεύει τον στίχο
Αία πατέρα, που κυβερνάς από την Ίδη'
65
και τον στίχο
Αία άνακτα, ∆ωδωναίε
166
,
προτρέποντας να δι αβάζουµε ως µια λέξη, διότι τάχα
«αναδωδωναί ος» είναι ο αέρας που ανεβαίνει σαν ατµός
από τη γη. Ο Χρύσι ππος επίσης σε πολλά σηµεία γίνεται
γελοίος, παρ' ότι δεν παίζει αλλά κάνει απίθανες υποθέσεις
για τις λέξεις, σχηµατί ζοντας βεβιασµένα το νόηµα του
«ευρύοπα Κρονίδην» ως τον ικανό συζητητή, αυτόν που
υπερέχει χάρη στη διαλεκτική του ικανότητα.
Καλύτερα όµως να τ' αφήσουµε αυτά στους γραµµατι -
κούς και ν' ασχοληθούµε πιο συστηµατι κά µε κείνα, στα
197
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
19 8
ΠΩΣ ∆ΕΙ ΤΟΝ ΝΕΟΝ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ ΑΚΟΥΕΙΝ
οποία ενυπάρχει το χρήσιµο και το εύλογο, όπως
ούτε ο χαρακτήρας µου το επιτρέπει, γιατί έµαθα
' ' 167
να µαι γενναίος ,
και
γνώριζε να 'ναι µε όλους γλυκοµίλητος
16
*.
Φανερώνοντας δηλαδή ότι η αρετή είναι πράγµα µαθητό
και θεωρώντας ότι η φιλική και ευχάριστη συναναστροφή
µε τους ανθρώπους προέρχεται από τη γνώση και είναι
σύµφωνη µε τη λογική, προτρέπει να µην αδι αφορούµε
για τούτα, αλλά να µαθαίνουµε τα καλά και να δίνουµε
προσοχή στους δασκάλους, πιστεύοντας πως η σκαι ότητα
και η δειλία είναι αµάθεια και άγνοια. Απολύτως σύµφωνα
µε τα παραπάνω είναι και κείνα που λέει για τον ∆ί α και
τον Ποσει δώνα:
Είχαν κι οι δυο στ' αλήθεια το ίδιο γένος και µια κατα-
γωγή
ο ∆ίας όµως ήτανε µεγαλύτερος κι ήξερε πιο πολλά
169
,
παρουσιάζοντας έτσι τη φρόνηση ως γνώρι σµα κατ' εξοχήν
θεϊκό και βασιλικό, στην οποία τοποθετεί τη µέγιστη υπε-
ροχή του ∆ί α, καθώς βέβαια πιστεύει ότι αυτήν ακολου-
θούν και οι άλλες αρετές.
Συνάµα, πρέπει να εθιστεί ο νέος ν' ακούει µε τεταµένη
την προσοχή του και τους εξής στίχους:
∆εν θα πει ψέµα, γιατί είναι πολύ συνετός™,
και
199
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
200
ΠΩΣ ∆ΕΙ ΤΟΝ ΝΕΟΝ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ ΑΚΟΥΕΙΝ
Αντίλοχε, που ήσουν πρώτα συνετός, τι πράγµα έκανες!
Την ικανότητα µου ντρόπιασες κι έβλαψες τ' άλογα µου"
1
,
και
Γλαύκε, γιατί, αν κι είσαι τέτοιος άνδρας, µίλησες µε τόση
αυθάδεια;
Κι έλεγα, φίλε µου, πως είσαι από τους άλλους ανώτερος
172
στον νου ,
µε τη σκέψη πως οι φρόνιµοι δεν λένε ψέµατα ουτε µά-
χονται µε δολιότητα στους αγώνες ούτε κατηγορούν τους
συντρόφους τους, παρά την αξία τους. Όταν λέει
173
ότι ο
Πάνδαρος πείστηκε από την αφροσύνη του να πατήσει τους
όρκους, είναι φανερό ότι πιστεύει πως ο συνετός δεν θα
διέπραττε αδικία. Είναι δυνατόν επίσης να δίνει όµοιες
συµβουλές και σχετικά µε τη σωφροσύνη, εφι στώντας
την προσοχή του νέου σε λόγους όπως!
Με κείνον ξετρελάθηκε η γυναίκα του Προιτου, η θεϊκή
Άντεια,
κι ήθελε µαζί του ερωτικά να σµίξει στα κρνφά' δεν <
µπόρεσε όµως
να πείσει τον συνετό Βελλεροφόντη, που είχε τίµιες
ι 174
σκέψεις
και
Στην αρχή του αρνιότανε την άτιµη τούτη πράξη
η θεϊκή Κλυταιµνήστρα, γιατί σκεφτόταν έντιµα"
5
.
Σε τούτους τους στίχους αποδίδει την αιτία της εγκράτειας
στη σύνεση" στις προτροπές του σχετικά µε τις µάχες λέει
201
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
202
ΠΩΣ ΑΕΙ ΤΟΝ ΝΕΟΝ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ ΑΚΟΥΕΙΝ
203
µερικές φορές:
Ντροπή σας, Αύκιον πού φεύγετε; Τώρα να είσαστε
ι 176
γρήγοροι ,
και
βάλτε ο καθένας µέσα στην ψυχή τον
την αιδώ και την κατάκριση, γιατί µεγάλη τώρα ξέσπασε
µάχη™·
φαίνεται δηλαδή ότι θεωρεί τους σώφρονες γενναίους, ε-
πειδή ντρέπονται να κάνουν ατι µωτι κές πράξεις, µπορούν
να υποτάσσουν τις ηδονές και να υποµένουν τους κινδύνους.
Από αυτά ορµώµενος και ο Τι µόθεος στο ποίηµα του
«Πέρσες» προέτρεπε µε σωστ ό τρόπο τους Έλληνες:
Να σέβεστε την ντροπή που 'vai βοηθός της
ι 178
αντρειοσννης .
Ο Αισχύλος επίσης στη φρόνηση αποδίδει το να µην καυ-
χι όµαστε για τη δόξα µας, να µη δείχνουµε αλαζονεία και
να µη µας ξεσηκώνουν οι έπαινοι των πολλών, όταν έγραφε
για τον Αµφι άραο:
∆εν θέλει να φαίνεται, αλλα να είναι άριστος,
να κατέχει στο µυαλό του µέσα βαθύ αυλάκι,
i r ' D ' i
1
t 179
απ οπον οι σοφές βλασταινουν σκέψεις ,
καθώς είναι σηµάδι συνετού ανθρώπου το να µεγαλοφρονεί
για τον εαυτό του και για τη σκέψη του, ακόµα κι αν
υπερέχει ως προς αυτά. Αφού, λοιπόν, τα πάντα ανάγο-
νται στη φρόνηση, αποδεικνύεται ότι κάθε είδος αρετής
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
204
ΠΩΣ ∆ΕΙ ΤΟΝ ΝΕΟΝ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ ΑΚΟΥΕΙΝ
είναι αποτέλεσµα που προκύπτει από τον λόγο και τη
διδασκαλία.
12. Η µέλισσα λοιπόν, σύµφωνα µε τον φυσικό καθο-
ρισµό, βρίσκει στα πιο πικρά άνθη και στα πιο σκληρά
αγκάθια γλυκύτατο και χρησι µότατο µέλι, και τα παιδιά,
αν ανατραφούν σωστ ά µε τα ποι ήµατα, ακόµα και απ' όσα
εγείρουν την υπόνοια ότι περιέχουν ιδέες φαύλες και πα-
ράδοξες, θα µάθουν µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο να παίρ-
νουν κάτι χρήσιµο και ωφέλι µο. Αίφνης ο Αγαµέµνων είναι
ύποπτος ότι εξαιτίας δωροδοκί ας απάλλαξε από τη στρά-
τευση εκείνον τον πλούσιο που του χάρισε τη φοράδα Αίθη,
δώρο για να µην ακολουθήσει στο ανεµόδαρτο Ίλιο,
αλλά στον τόπο του να µείνει και ν' απολαµβάνει" µεγάλο
πλούτο,
άλλωστε, του είχε δώσει ο Λίας
1ΐ0
.
Έπραξε όµως σωστ ά, όπως λέει ο Αρι στοτέλης, που προ-
τίµησε µια γερή φοράδα από τέτοιον άντρα. ∆εν αξίζει,
άλλωστε, ούτε όσο ενας σκύλος ούτε όσο ένας γάι δαρος, µα
τον ∆ί α, ο δειλός και αδύναµος άντρας, ο αποχαυνωµένος
από τα πλούτη και τη µαλθακότητα. Αντίθετα όµως φαί-
νεται ότι πολύ άσχηµα η Θέτις προτρέπει τον γιο της στις
ηδονές και του υπενθυµίζει τον έρωτα. Αλλά κι εδώ πρέπει
να προσέξουµε την εγκράτεια του Αχιλλέα, γιατί, ενώ η
Βρισηίδα, την οποία αγαπά, τον πλησιάζει, αυτός, αν και
γνωρίζει ότι το τέλος του είναι κοντά, δεν πέφτει στην
απόλαυση των ηδονών, ούτε πενθεί τον φίλο του όπως οι
περισσότεροι, εγκαταλείποντας και παραµελώντας τα κα-
θήκοντα του, αλλά απέχει βέβαια από τις ηδονές εξαιτίας
της λύπης του, παραµένοντας όµως ενεργός στις υποθέσεις
του και στα στρατηγι κά του καθήκοντα. Ο Αρχίλοχος πάλι
δεν είναι δυνατό να επαινεθεί, γιατί, όταν ήταν λυπηµένος
205
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
206
ΠΩΣ ∆ΕΙ ΤΟΝ ΝΕΟΝ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ ΑΚΟΥΕΙΝ
από τον θάνατο του άνδρα της αδελφής του που πνίγηκε
στη θάλασσα, σκέφτηκε να πολεµήσει τη λύπη του µε το
κρασί και το γλέντι. Ανέφερε όµως κάποιαν εύλογη αιτία:
Ούτε θα γιατρέψω το κακό κλαίγοντας ούτε χειρότερο
θα το κάνω, αν το ρίξω στο πιοτό και στο γλέντι
1
*
1
.
Αν λοιπόν εκείνος νόµιζε ότι δεν θα κάνει τίποτα κακό, αν
το ρίξει στο ποτό και στο γλέντι, τότε πώς θα χειροτερέψει
η κατάσταση µας, αν ασχολούµαστε µε τη φιλοσοφία και
την πολιτική, αν πηγαίνουµε στην αγορά, αν κατεβαίνουµε
στην Ακαδηµία ή αν καταπιανόµαστε µε τη γεωργί α; Γι'
αυτό δεν είναι άστοχες και οι διορθώσεις, εκείνες που και ο
Κλεάνθης και ο Αντισθένης ακολούθησαν. Όταν ο τελευ-
ταίος παρατήρησε σωστά ότι οι Αθηναίοι σήκωσαν θόρυβο
στο θέατρο, στον στίχο
τι είναι αισχρό, αν δεν φαίνεται τέτοιο σ' αυτούς που το
— ' .182
κάνουν;
παρενέβαλε αµέσως τον στίχο
το αισχρό είναι αισχρό, είτε φαίνεται είτε δεν φαίνεται.
Ο Κλεάνθης πάλι τους στίχους σχετικά µε τον πλούτο:
βοηθάς τους φίλους σου κάι, όταν το σώµα σου αρρω-
στήσει,
το θεραπεύεις µε τα χρήµατα
ιΚ
τους µετέγραφε κατ' αυτό τον τρόπο
δίνεις σε πόρνες και, όταν το σώµα σου αρρωστήσει,
207
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
208
ΠΩΣ ∆ΕΙ ΤΟΝ ΝΕΟΝ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ ΑΚΟΥΕΙΝ
το καταστρέφεις µε τα χρήµατα.
Και ο Ζήνων επίσης επανορθώνοντας τον στίχο του Σο-
φοκλή
όποιος µε τύραννο ε'χει συναλλαγές,
εκείνον δούλος είναι, κι ας πήγε όντας ελεύθερος
1
τον µετέγραφε
δούλος δεν είναι, αν πήγε οντάς ελεύθερος,
δηλώνοντας τώρα µε τη λέξη ελεύθερος τον άφοβο, τον
µεγαλόφρονα και τον αταπείνωτο. Τι εµποδίζει λοιπόν κι
εµάς µε τέτοιες µεταβολές να οδηγήσουµε τους νέους προς
το καλύτερο, χρησιµοποιώντας τους λόγους κάπως έτσι;
Αυτό είναι στους ανθρώπους θαυµαστό,
να βρίσκει για κάποιον η µεριµνά του τον στόχο που
ποθεί
1
"
5
.
Όχι έτσι, αλλά
να βρίσκει για κάποιον η µεριµνά του τον σωστό στόχο.
Το να επιθυµεί δηλαδή κάποιος να κερδίσει ό,τι δεν είναι
σωστό και να το πετυχαίνει είναι θλιβερό και καθόλου
θαυµαστό. Επίσης στο
∆εν σε γέννησε ο Ατρέας να έχεις όλα τα καλά,
Αγαµέµνονα" αναγκαστικά
θα χαίρεσαι και θα λυπάσαι^
6
',
209
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
210
ΠΩΣ ∆ΕΙ ΤΟΝ ΝΕΟΝ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ ΑΚΟΥΕΙΝ
θα πούµε, µα τον ∆ί α, ότι πρέπει να χαίρεσαι και να µη
λυπάσαι, όταν κατορθώνεις µέτρια πράγµατα, διότι
δεν σε γέννησε ο Ατρέας να έχεις όλα τα καλά,
Αγαµέµνονα.
Αλίµονο, αυτό είναι κακό σταλµένο από τους θεούς στον
άνθρωπο,
όταν γνωρίζει κάποιος το καλό και δεν το κάνει
1
*
1
.
Είναι όντως θηριώδες χαρακτηριστικό και παράλογο και
οικτρό πράγµα να γνωρίζει κάποιος το καλό αλλά να πα-
ρασύρεται από το κακό εξαιτίας του αδύναµου χαρακτήρα
του και της µαλθακής ζωής του.
Το ήθος του οµιλητή είναι που πείθει, όχι ο λόγος του™*.
Είναι όµως και το ήθος και ο λόγος που πείθουν ή το ήθος
διά του λόγου, όπως ο ιππέας µε το χαλινάρι και ο κυ-
βερνήτης µε το πηδάλιο, καθώς η αρετή δεν έχει άλλο
όργανο τόσο ανθρώπινο και τόσο συγγενικό της όσο τον
λόγο.
Προς τις γυναίκες πάει πιο πολύ παρά στους άνδρες,
εκεί που είναι η οµορφιά, κι είναι επιδέξιος
1
*
9
.
Είναι καλύτερο να πούµε:
εκεί που είναι το ωφέλιµο, κι είναι επιδέξιος
στ' αλήθεια, και η µια προτίµηση του δεν έχει διαφορά από
την άλλη. Όποιος, αντίθετα, παρασύρεται εδώ κι εκεί από
την ηδονή ή την εξωτερική οµορφιά είναι άνθρωπος ανεπι-
211
212
ΠΩΣ ∆ΕΙ ΤΟΝ ΝΕΟΝ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ ΑΚΟΥΕΙΝ
τήδειος και ασταθής.
Στους σώφρονες θνητούς φέρνουνε φοβο οι πράξεις του
θεού
190
.
Καθόλου όµως δεν θα έπρεπε, αλλά:
Στους σώφρονες θνητούς δίνουν θάρρος οι πράξεις του
θεοΰ,
ενώ φόβο φέρνουν στους άφρονες, στους ανόητους και
στους αχάριστους, γιατί αυτοί βλέπουν µε καχυποψία και
φοβούνται ως βλαπτική ακόµα και τη δύναµη που είναι η
αιτία και η αρχή όλων των αγαθών πραγµάτων. Αυτός
λοιπόν είναι ο τρόπος για την επανόρθωση των ποιηµάτων.
13. Ο Χρύσιππος υπέδειξε σωστά πώς οι ποιητικοί
λόγοι µπορούν να έχουν ευρύτερη εφαρµογή, λέγοντας
ότι πρέπει να να µεταφέρουµε και να επεκτείνουµε το
χρήσιµο στις οµοειδείς περιπτώσεις. Όταν δηλαδή ο Η-
σίοδος λέει
δεν θα χανόταν το βόδι σου, αν δεν ήταν κακός ο
ι 191
γείτονας ,
εννοεί το ίδιο και για τον σκύλο και για τον γάιδαρο και για
όλα όσα θα µπορούσαν οµοίως να χαθούν. Όταν πάλι λέει ο
Ευριπίδης
ποιος που περιφρονεί τον θάνατο γίνεται να 'ναι δούλος;
192
πρέπει να κατανοήσουµε ότι αναφέρεται εξ ίσου και στους
κόπους και στις αρρώστιες. Όπως δηλαδή οι γιατροί, όταν
αντιληφθούν τη δύναµη ενός φαρµάκου που είναι κατάλλη-
213
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
214
ΠΩΣ ΑΕΙ ΤΟΝ ΝΕΟΝ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ ΑΚΟΥΕΙΝ
215
λο για κάποια αρρώστι α, επεκτείνουν τη χρήση του και το
µεταχειρίζονται σε κάθε παραπλήσιο νόσηµα, έτσι και
όταν ένας λόγος έχει γενική και καθολική ισχύ, δεν πρέπει
να δεχόµαστε να µένει συνδεδεµένος µε ένα και µοναδικό
ζήτηµα, αλλά να τον εφαρµόζουµε σε όλα τα οµοειδή, και
να συνηθίζουµε τους νέους ν' αντιλαµβάνονται το καθολικό
του στοιχείο και να τον µεταφέρουν αµέσως στις παρεµφε-
ρείς περιστάσεις, παρέχοντας τους µε πολλά παραδείγµατα
τη δυνατότητα να µελετήσουν και ν' ασκηθούν στη σωστή
παρακολούθηση των ποιηµάτων. Έτσι , λοιπόν, όταν ο
Μένανδρος λέει
ευτυχισµένος όποιος πλούτη και σύνεση έχει
193
πρέπει να θεωρούν ότι τούτο αναφέρεται και για τη δόξα
και για την εξουσία και για τη δύναµη στους λόγους.
Επίσης, σχετικά µε την επίπληξη του Οδυσσέα προς τον
Αχιλλέα, όταν ο τελευταίος καθόταν ανάµεσα στα κορίτσια
στη Σκύρο,
Σβήνεις τη λάµπρη γενιά σου, και ξαίνεις,
εσύ ο γεννηµένος από τον ενδοξότερο ανάµεσα στους
Έλληνες π ά τ ε ρ α ;
1 9 4
να θεωρούν ότι αναφέρεται και στον άσωτο και στον αι-
σχροκερδή και στον αµελή και στον απαίδευτο
-
πίνεις, εσύ ο γεννηµένος από τον ενδοξότερο ανάµεσα
στους Έλληνες πατέρα;
ή παίζεις ζάρια ή οργανώνεις ορτυκοµαχίες ή έγινες κάπη-
λος ή τοκογλύφος, χωρίς να σκέπτεσαι τίποτα σπουδαίο
και αντάξιο της καλής καταγωγής σου"
5
;
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
216
ΠΩΣ ∆ΕΙ ΤΟΝ ΝΕΟΝ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ ΑΚΟΥΕΙΝ
Για τον πλούτο µη µιλάς. ∆εν θαυµάζω θεό
ι ι Ί * 196
που κι ο χειρότερος εύκολα τον κατέκτησε .
Έτσι λοιπόν µη µιλάς και για τη δόξα, για την οµορφιά
του σώµατος, για τη χλαµύδα του στρατηγού, για τον
στέφανο των ιερέων, τα οποία βλέπουµε να κατακτούν
ακόµα και οι χειρότεροι:
Άσχηµα είναι τα τέκνα της δειλίας™
1
και, µα τον ∆ί α, και της ακολασίας και της δεισιδαιµονίας
και του φθόνου και όλων των άλλων νοσηµάτων της ψυχής.
Πολύ σωστά ο Όµηρος είπε:
Πάρη δυστυχισµένε, πανέµορφε^
και
Έκτορα πανέµορφε
199
( καθώς δηλώνει ότι είναι αξιοκατάκριτος και επίµεµπτος
όποιος δεν διαθέτει άλλο αγαθό ωραιότερο από τη σωµα-
τική οµορφιά), κι αυτό πρέπει να εφαρµόζεται στις όµοιες
περιπτώσεις, µε το να συγκρατούµε εκείνους που επαίρο-
νται για πράγµατα ανάξια λόγου και µε το να διδάσκουµε
τους νέους να θεωρούν ντροπή και κατηγορία φράσεις όπως
«άριστε στον πλούτο», «άριστε στα γεύµατα», «άριστε
στους δούλους και στα υποζύγια» και, µα τον ∆ί α, τη
χρήση εξακολουθητικώς της λέξης «άρι στε». Πρέπει δη-
λαδή να επιδιώκουµε τη διάκριση που προέρχεται από τα
σπουδαία πράγµατα και το πρωτείο στα πρωτεύοντα ζη-
τήµατα και την υπεροχή στα ζητήµατα υπέρτερης αξίας.
Η φήµη από ζητήµατα ασήµαντα και ανάξια είναι χωρίς
217
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
218
ΠΩΣ ∆ΕΙ ΤΟΝ ΝΕΟΝ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ ΑΚΟΥΕΙΝ
δόξα και χωρίς τιµή.
Το παράδειγµα τούτο µας υπενθυµίζει να παρατηρούµε
προσεκτικά τις επικρίσεις και τους επαίνους ιδίως στα
ποιήµατα του Οµήρου, διότι δίνεται έµφαση στο να µη
θεωρούµε άξια ιδιαίτερης προσοχής όσα συνδέονται µε το
σώµα ή όσα εξαρτώνται από την τύχη. Κατ' αρχάς, λοι-
πόν, όταν χαιρετίζονται ή προσφωνούνται, δεν αποκαλεί ο
ένας τον άλλο ωραίο ή πλούσιο ή ισχυρό, αλλά µεταχειρί-
ζονται επαινετικούς λόγους σαν τους παρακάτω:
∆ίογε'ννητε γιε τον Λαέρτη, πολυµήχανε Οδυσσέα
200
,
και
'Εκτορα, γιε του Πριάµου, ισόθεε στη φρόνηση
201
,
κ α ι
γιε τον ΙΊηλε'α, Αχιλλέα, των Αχαιών µεγάλη δόξα
202
,
και
ενγενικε' γιε του Μενοι'τιον, της ψνχης µον αγαπηµένε
203
.
Έπει τα κατηγορούν χωρίς να κάνουν λόγο για σωµατι κά
χαρακτηριστικά, αλλά αποδίδοντας τις επικρίσεις µε βάση
τα παραπτώµατα:
Μεθύστακα, µε µάτια σκνλον και καρδιά ελαφιον
204
και
Αι'αντα, άριστε στη λογοµαχία, κακόγλωσσε
205
,
219
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
220
ΠΩΣ ΑΕΙ ΤΟΝ ΝΕΟΝ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ ΑΚΟΥΕΙΝ
και
Ιδοµενέα, γιατί µιλάς θρασντατα; ∆εν πρέπει παθιασµένος
στα λόγια να 'σαι
206
,
και
Αίαντα, αστόχαστε στα λόγια, κανχησιάρη
20Ί
.
Τέλος ο Οδυσσέας δεν βρίζει τον Θερσίτη κουτσό, φαλακρό
ή καµπούρη αλλά ασυνάρτητο στους λόγους, ενώ τον Ή-
φαιστο η µητέρα του τον προσφώνησε µε βάση τη χωλό-
τητα του µιλώντας του τρυφερά:
σήκω, µε τα στραβά πόδια εσύ, παιδί µον
20ί
.
Έτσι περιγελά ο Όµηρος αυτούς που ντρέπονται, επειδή
είναι χωλοί ή τυφλοί, καθώς δεν θεωρεί αξιοκατάκριτο ό,τι
δεν είναι αισχρό, ούτε αισχρό ό,τι δεν εξαρτάται από εµάς
αλλά προέρχεται από την τύχη.
Όσοι συνηθίζουν στην προσεκτική ακρόαση των ποιη-
µάτων έχουν δύο µεγάλα οφέλη· το ένα σχετικό µε τη
µετριοπάθεια —τ ο να µην κατηγορούν µε σκληρό και
ανόητο τρόπο κανέναν για την τύχη τ ου— και το άλλο
σχετικό µε τη µεγαλοψυχία —τ ο να µην ταπεινώνονται
ούτε να ταράζονται, όταν οι ίδιοι συναντούν τις µεταβολές
της τύχης, αλλά µε πραότητα να υποµένουν τα πειράγµα-
τα, τις βρισιές και τους περιγελασµούς, έχοντας µάλιστα
έτοιµον να χρησιµοποιήσουν τον λόγο του Φιλήµονα:
Τίποτα πιο ευχάριστο και πιο ωραίο
από το να µπορείς ν' αντέχεις τα κακολογηµατα
209
.
221
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
222
ΠΩΣ ∆ΕΙ ΤΟΝ ΝΕΟΝ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ ΑΚΟΥΕΙΝ
Αν κάποιος φαίνεται πως χρειάζεται την επίκριση µας,
πρέπει να επικρίνουµε τα σφάλµατα και τα πάθη του,
όπως ο ήρωας της τραγωδίας Άδραστος, που, όταν ο
Αλκµέων του είπε
/ / / / / ρ 210
είσαι συγγενής εκείνης που σκότωσε τον ανορα της ,
απάντησε
κι εσύ της µάνας που σε γέννησε φονιάς µε τα ίδια σου τα
χέρια
211
.
Όπως δηλαδή εκείνοι που µαστιγώνουν τα ρούχα
212
δεν
αγγίζουν το σώµα, έτσι και κείνοι που κακολογούν κά-
ποιαν ατυχία ή κακή καταγωγή, στρέφονται µε µάταιο
και ανόητο τρόπο στα εξωτερικά πράγµατα, και δεν αγγί-
ζουν την ψυχή ούτε τα ζητήµατα που χρειάζονται πραγµα-
τικά επανόρθωση και αποδοκιµασία.
14. Επιπλέον, όπως στα παραπάνω θεωρούσαµε ότι,
αντιτάσσοντας στα φαύλα και βλαπτικά ποιήµατα τις γνώ-
µες ένδοξων και δηµόσιων ανδρών, τα ανασκευάζαµε και
αντικρούαµε την αξιοπιστία τους, έτσι πρέπει να υποστη-
ρίζουµε και να επαυξάνουµε ό,τι χαριτωµένο και ωφέλιµο
βρίσκουµε σ' αυτά, χρησιµοποιώντας προς τούτο τις απο-
δείξεις και τις διδασκαλίες των φιλοσόφων, αποδίδοντας
παράλληλα την πατρότητα της εύρεσης σε κείνα (τα ποι-
ήµατα) . Είναι άλλωστε δίκαιο και σωστό, ενώ και η πίστη
µας επίσης αποκτά δύναµη και κύρος, όταν τα δόγµατα
του Πυθαγόρα και του Πλάτωνα είναι εναρµονισµένα µε
όσα λέγονται στη θεατρική σκηνή, µε όσα ψάλλονται συ-
νοδεία µουσικής και µε όσα διδάσκονται στις σχολές, και
όταν ακόµα τα παραγγέλµατα του Χίλωνα και του Βίαντα
οδηγούν στον σχηµατισµό της ίδιας γνώµης όπως και τα
223
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
224
ΠΩΣ ∆ΕΙ ΤΟΝ ΝΕΟΝ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ ΑΚΟΥΕΙΝ
αναγνώσµατα των παιδιών. Έτσι πρέπει πρωτί στως να
υποδείξουµε στα παιδιά ότι οι στίχοι
∆εν είναι, παιδι' µου, για σένα τα ε'ργα τον πολέµου
f i I I ty. 213
εσν τον γαµον τα εργα τα ευχάριστα να νοιάζεσαι
και
ο ∆ίας οργίζεται, αν µε ανώτερόν σου πολεµάς
2

δεν διαφέρουν από το γνώθι σαντόν, αλλά έχουν την ίδια µε
αυτό σηµασία. Οι στίχοι επίσης
Ανόητοι! ∆εν ξέρουν πόσο περισσότερο είναι το µισό από
τ' ολόκληρο
215
και
' ι ' ι ι 216
η σκέψη η κακία, χειρότερη για κεινον που την έκανε
είναι ταυτόσηµοι µε τη διδασκαλία του Πλάτωνα στον
«Γοργί α» και στην «Πολιτεία» περί του ότι «το ν' αδικείς
είναι χειρότερο από το ν' αδικείσαι» και περί του ότι είναι
πιο βλαβερό να κάνεις παρά να υφίστασαι το κακό. Πρέπει
επίσης να προσθέσουµε σχετικά µε τον στίχο του Αισχύλου
Έχε θάρρος· τον πόνον η κορύφωση λίγο βαστάει
217
ότι είναι το ίδιο µε αυτό που κατ' επανάληψη λέγεται και
θαυµάζεται, προερχόµενο από τον Επίκουρο, ότι «οι µε-
γάλοι πόνοι γρήγορα περνούν, ενώ οι χρόνιοι δεν είναι
δυνατοί»
218
. Από τις δύο τούτες κρίσεις τη µία διατύπωσε
µε σαφήνεια ο Αισχύλος, ενώ η άλλη είναι συνέπεια της
225
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
226
ΠΩΣ ∆ΕΙ ΤΟΝ ΝΕΟΝ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ ΑΚΟΥΕΙΝ
προαναφερθείσας. Αν δηλαδή ο µεγάλος και ισχυρός πόνος
δεν διαρκεί πολύ, τότε αυτός που διαρκεί πολύ δεν είναι
µεγάλος ούτε δυσβάσταχτος. Οι παρακάτω λόγοι του Θέ-
σπιδος
Βλέπεις ότι σε τούτο είναι πρώτος των θεών ο ∆ίας:
∆εν ψεύδεται, δεν κοµπάζει, δεν γελά ανόητα"
µόνος αυτός δεν γνωρίζει την ηδονή™
σε τι διαφέρουν από το δόγµα «ο θεός βρίσκεται πέρα από
την ηδονή και τη λύπη»
220
, όπως έλεγε ο Πλάτων; Οι
στίχοι, λοιπόν,
Θα πω ότι την πιο µεγάλη
δόξα έχει η αρετή' πλούτο
και οι δειλοί ακόµα έχουν
221
,
του Βακχυλίδη, και οι παρεµφερείς πάλι λόγοι του Ευρι-
πίδη,
Τίποτε από τη σωφροσύνη
δεν κρίνω τιµιότερο,
γιατί είναι στους καλούς σύντροφος πάντα
222
,
και οι
Γιατί µάταια πράγµατα ζητάτε, νοµίζοντας πως µε τα
πλούτη
θα κατακτήσετε την αρετή; Μεσ' στ' αγαθά σας θα κα-
θησετε δυστυχισµένοι
223
,
δεν αποτελούν άραγε απόδειξη όσων διακηρύσσουν οι φι-
λόσοφοι για τον πλούτο και τα εξωτερικά αγαθά
224
, ότι
227
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
228
ΠΩΣ ∆ΕΙ ΤΟΝ ΝΕΟΝ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ ΑΚΟΥΕΙΝ
δηλαδή, διαχωρισµένα από την αρετή, είναι άχρηστα και
ανώφελα για όποιον τα κατέχει;
Η κατ' αυτό τον τρόπο σύνδεση και το συνταίριασµα
των ποιηµάτων µε τα φιλοσοφικά δόγµατα βγάζει τα
πρώτα από την περιοχή του µύθου και της υποκριτικής
και περιβάλλει επίσης µε σοβαρότητα το χρήσιµο περιεχό-
µενο τους. Επιπλέον ανοίγει και κινεί εκ των προτέρων την
ψυχή του νέου για τον φιλοσοφικό λόγο, καθώς πορεύεται
προς αυτόν όχι χωρίς καµιά πρόγευση ή πληροφόρηση ούτε
όντας, χωρίς ικανότητα διάκρισης, γεµάτος απ' όσα άκου-
γε από τη µητέρα και από την παραµάνα του και, µα τον
∆ί α, από τον πατέρα και από τον παι δαγωγό του, οι οποίοι
καλοτύχιζαν και εκτιµούσαν τους πλούσιους, φοβούνταν
τον θάνατο και τους κόπους, και θεωρούσαν τη χωρίς
πλούτο αρετή πράγµα ανεπιθύµητο και ασήµαντο. Όταν
ακούνε οι νέοι τις θεωρίες των φιλοσόφων ν' αντιλέγουν
στα παραπάνω, τους καταλαµβάνει κατ' αρχάς έκπληξη,
ταραχή και δέος, καθώς δεν µπορούν να προσεγγίσουν ούτε
ν' αποδεχτούν τέτοιες διδασκαλίες, µέχρις ότου, όπως αν
επρόκειτο να κοιτάξουν τον ήλιο µετά από παραµονή στο
απόλυτο σκοτάδι, συνηθίσουν στη συνδυασµένη µε µυθο-
λογήµατα αλήθεια, σαν σε ενδιάµεσο φως, που έχει χαµηλή
λάµψη, για να µπορούν ν' αντικρίσουν χωρίς δυσκολία
πράγµατα τέτοιου είδους και να µην αποµακρυνθούν από
αυτά. Αν δηλαδή έχουν από πριν ακούσει και διαβάσει στα
ποιήµατα ότι
Εκείνον που γεννιέται να θρηνούµε, που σε τόσα έρχεται
δεινά,
κι από την άλλη όποιον πεθαίνει κι από τα βάσανα
λυτρώνεται
χαρούµενοι και µε κατενόδιο να τον βγάζουµε από το
ι 225
σπίτι .
229
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
230
ΠΩΣ ∆ΕΙ ΤΟΝ ΝΕΟΝ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ ΑΚΟΥΕΙΝ
και
Τι άλλο από τα δύο τούτα µόνο χρειάζονται οι άνθρωποι,
της ∆ήµητρας τονς καρπούς και µια γουλιά νερό;
226
και
Τυραννίδα, αγαπηµένη των βαρβάρων
227
και
Την ευτυχία στους θνητούς
όσοι λιγότερο λυπούνται κατακτούν
22
*
αναστατώνονται και δυσκολεύονται λιγότερο, όταν ακούνε
από τους φιλοσόφους ότι «ο θάνατος είναι έξω από τη
δικαιοδοσία µας», ότι «ο σύµφωνος µε τη φύση πλούτος
έχει όρια» και ότι «η ευδαιµονία και η µακαριότητα δεν
βρίσκονται στα πολλά χρήµατα, στις υψηλές υποθέσεις,
στην εξουσία ή στη δύναµη αλλά στην έλλειψη λύπης,
στη γαλήνη και στην κατάσταση της ψυχής που είναι σε
/ / 229
αρµονία µε τη φύση» .
Γι' αυτό, εξαιτίας και των τελευταίων τούτων αλλά και
συνολικά των προαναφερθέντων, ο νέος χρειάζεται σωστή
καθοδήγηση όσο αφορά τα αναγνώσµατα του, ώστε, όχι
αρνητικά προκατειληµµένος αλλά περισσότερο προπαιδευ-
µένος, να οδηγηθεί µε ευνοϊκή διάθεση, αγάπη και εξοι-
κείωση από την ποίηση στη φιλοσοφία.
231
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η παρούσα πραγµατεία Περι τον άκονειν είναι, κατά
κάποιον τρόπο, συµπληρωµατική της προηγούµενης Πώς
δει τον νέον ποιηµάτων άκονειν, το θέµα της οποίας είναι η
σωστή παρακολούθηση της ποίησης από τον νεαρό εκπαι-
δευόµενο. Της παρούσας όµως πραγµατείας αντικείµενο
είναι ο τρόπος της σωστής παρακολούθησης των φιλοσο-
φικών διαλέξεων (όπως δηλώνεται και από τον τίτλο Περί
τον άκονειν των φιλοσόφων που αποδίδεται στο παρόν
σύγγραµµα στον κατάλογο του Λαµπρία —βλ. εισαγωγι-
κό κείµενο για τον Πλούταρχο του παρόντος τόµου, σελ.
22, αρ. 102), πράγµα που προσδιορίζει ως αποδέκτες των
µηνυµάτων της τους σχετικά µεγαλύτερους εκπαιδευόµε-
νους, οι οποίοι, όπως ο άµεσος παραλήπτης του συγγράµ-
µατος Νίκανδρος, εισήλθαν στην ανδρική ηλικία.
Ήδη από την προηγούµενη πραγµατεία γνωρίζουµε ότι·
ο Πλούταρχος θεωρεί σπουδαιότερη παιδεία αυτήν που
αποκτάται µε τη µελέτη του φιλοσοφικού λόγου. Αναφέ-
ρεται λοιπόν στη µεθοδολογία της µιας πλευράς της µελέ-
της αυτής, δηλαδή της παρακολούθησης των οµιλιών και
διαλέξεων τις οποίες έδιναν οι διδάσκοντες φιλόσοφοι.
Η γνωστή οξυδέρκεια των παρατηρήσεων του συγγρα-
φέα και η ικανότητα του να εποπτικεύει τα θεωρητικά
διδάγµατα µε πλήθος εύληπτων παραδειγµάτων, όπου
235
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
προέχουν οι προσφιλείς του παροµοιώσεις, απαντούν και
στο κείµενο αυτό. Αυτό που τονίζει ιδιαίτερα, και που
εµποδίζει από του να εκληφθούν οι προτροπές του ως
απλές «τεχνικές» υποδείξεις προς φιληκόους, είναι το ότι
ο ακροατής έχει προσερχόµενος στην αίθουσα της διάλεξης
υποχρεώσεις προπαρασκευής και επιµέλειας ανάλογες µε
αυτές του οµιλητή. Η τήρηση µάλιστα των υποχρεώσεων
αυτών συµπληρώνει το έργο του τελευταίου και οδηγεί στο
ζητούµενο. Η συνιστώσα που σχηµατίζεται από την ορθή
εφαρµογή των συµβουλών και υποδείξεων του στα επί
µέρους ζητήµατα οδηγεί τον νέο στο να ωφεληθεί, που
για τον Πλούταρχο σηµαίνει να ωφεληθεί ηθικά, να κατα-
φέρει την αξιοποίηση της κάθε είδους γνώσης ως ηθικού
εφοδίου, γεγονός που συντελείται πρωτί στως στο στάδιο
της φιλοσοφίας. Γι' αυτό, όπως αναφέρει, δει... άσκεΐν άµα
ττ) µαθησει την ενρεσιν, ίνα µή σοφιστικήν εξιν µηδ' ιστο-
ρικην άλλ' ενδιάθετον και φιλόσοφον λαµβάνωµεν ( 48ϋ) .
Σύντοµη αλλά τονισµένη είναι η αναφορά στους διδά-
σκοντες, στα διαφορετικά διδακτικά και παιδαγωγικά πρό-
τυπα που ενσαρκώνουν και στη διαφορετική απήχηση και
επίδραση που έχουν στο κοινό τους. Σε κάθε περίπτωση
όµως αυτό που, κατά τον Πλούταρχο, αξιοποιεί ή ακυρώ-
νει τις δυνατότητες προόδου είναι η ικανότητα του ίδιου
του ακροατή-µαθητή να ωφεληθεί από τον διδακτικό λόγο.
236
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΚΟΥΕΙ Ν
238
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΚΟΥΕΙ Ν
1. Την ανάπτυξη που έκανα σχετικά µε το ζήτηµα της
ακρόασης των φιλοσοφικών διαλέξεων την κατέγραψα,
Νίκανδρε, και σου την έστειλα, για να µάθεις πώς είναι
ο σωστός τρόπος παρακολούθησης του διδακτικού λόγου,
τώρα που έπαυσες να είσαι υπό κηδεµονία και περιβλήθη-
κες το ανδρικό ιµάτιο
1
. Η έλλειψη ελέγχου, δηλαδή, την
οποία πολλοί νέοι λόγω της απαιδευσίας τους θεωρούν
ελευθερία, κάνει τις επιθυµίες, που είναι σαν να ελευθερώ-
θηκαν πλέον από περιορισµούς, να γίνονται σκληρότεροι
αφέντες και από εκείνους τους δασκάλους και παι δαγω-
γούς της παιδικής ηλικίας. Όπως , άλλωστε, λέει και ο
Ηρόδοτος
2
, ότι βγάζοντας τον χιτώνα τους οι γυναίκες
αποβάλλουν ταυτόχρονα και την αιδώ τους, έτσι και µερι-
κοί νέοι βάζοντας στην άκρη το παιδικό τους ένδυµα πα-
ραµερίζουν συνάµα το αίσθηµα της ντροπής και τον φόβο,
και, καθώς αποβάλλουν την περιβολή που προσδιορίζει την
ιδιότητα τους, γίνονται εντελώς ανάγωγοι. Εσύ όµως, που
επανειληµµένως άκουσες ότι το ν' ακολουθείς τους θεούς
είναι ισοδύναµο µε το να πείθεσαι στους ορθούς λόγους, να
θεωρείς ότι η µετάβαση από την παιδική στην ανδρική
ηλικία δεν σηµαίνει για τους υγιώς σκεπτόµενους λήξη
του επ' αυτών ελέγχου αλλά αλλαγή ελεγκτή, καθώς στη
θέση κάποιου έµµισθου ή πληρωµένου προσώπου
3
λαµβά-
239
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
240
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΚΟΥΕΙΝ
νουν ως θεϊκό οδηγητή της ζωής τους τον λόγο
-
ελεύθεροι
αξίζει να θεωρούνται µόνο όσοι ακολουθούν τον λόγο αυτό,
γιατί είναι οι µόνοι που ζουν όπως θέλουν, αφού µαθαίνουν
να θέλουν αυτό που πρέπει. Οι αντίθετες, όµως, προς τον
λόγο και στερηµένες από παιδεία επιθυµίες και πράξεις
εµπεριέχουν κάποιο στοιχείο βάναυσο, και αλλάζοντας τη
σκέψη κάποιου συχνά περιορίζουν την ελεύθερη προαίρεση
του.
2. Από αυτούς που πολιτογραφούνται σε κάποια πόλη
όσοι προέρχονται από άλλα µέρη και είναι τελείως ξένοι
καταλογίζουν λάθη σε πολλά απ' όσα συµβαίνουν και δυ-
σκολεύονται µε αυτά, ενώ όσοι προέρχονται από τους
µετοίκους
4
, αναθρεµµένοι καθώς είναι µε τους νόµους και
εξοικειωµένοι µαζί τους, δέχονται χωρίς δυσκολία τις επι-
ταγές τους και τις ασπάζονται. Με τον ίδιο τρόπο κι εσύ,
που για πολύ καιρό ανατράφηκες κοντά στη φιλοσοφία και
είσαι εξ αρχής συνηθισµένος να δέχεσαι κάθε παιδικό µά-
θηµα και δίδαγµα συνδυασµένο µε τον φιλοσοφικό λόγο,
πρέπει να κατευθυνθείς ευνοϊκά προδιατεθειµένος και εξοι-
κειωµένος στη φιλοσοφία, που µόνη αυτή προσφέρει στον
νέο άνθρωπο τον ανδρικό και στ' αλήθεια τέλειο στολισµό
που προέρχεται από τον λόγο.
Πιστεύω πως δεν θα έβρισκες άσχηµο να πληροφορη-
θείς πρώτα σχετικά µε την αίσθηση της ακοής, για την
οποία ο Θεόφραστος
5
είπε ότι είναι η πιο ευαίσθητη απ'
όλες. Κανένα άλλωστε από αυτά που γίνονται αντιληπτά
µε την όραση, µε τη γεύση ή µε την αφή δεν δηµιουργεί
εντυπώσεις, αναταραχές και διεγέρσεις τέτοιες που κατα-
λαµβάνουν την ψυχή, όταν εµπέσει στην ακοή µας κάποιος
χτύπος, πάταγος ή ήχος. Είναι όµως περισσότερο λογική
παρά ευαίσθητη αίσθηση. Και τούτο γιατί, ενώ πολλά
σηµεία και µέρη του σώµατος επιτρέπουν στην κακία να
περάσει εισδύοντας µέσω αυτών, η αρετή συνδέεται µόνο
241
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
242
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΚΟΥΕΙΝ
µε την ακοή των νέων, αν δεν έχει µολυνθεί και εκθηλυνθεί
από την κολακεία κι αν έχει φυλαχτεί εξ αρχής άθικτη από
λόγους φαύλους. Για τούτο ήταν που και ο Ξενοκράτης
συνιστούσε να βάζουµε στα παιδιά µάλλον παρά στους
αθλητές αµφωτίδες
6
, µε τη σκέψη πως τα αυτιά των αθλη-
τών παραµορφώνονται από τα χτυπήµατα, ενώ των παι-
διών διαστρέφεται ο χαρακτήρας από τους λόγους που
ακούνε. ∆εν ενδιαφερόταν τόσο για τη βαρυκο'ία ή την
κωφότητα, αλλά συµβούλευε για την προφύλαξη από τους
άσχηµους λόγους, µέχρι τη στιγµή οπότε άλλοι λόγοι, σαν
φύλακες µε χαρακτήρα διαµορφωµένο από τη φιλοσοφία,
θέσουν υπό την εποπτεία τους αυτή την κατ' εξοχήν κινη-
τική και ευµετάβλητη περιοχή του ανθρώπου. Ο αρχαίος
Βίας, όταν του έδωσαν εντολή να στείλει στον Άµασι το
καλύτερο και συνάµα χειρότερο κοµµάτι από το σφάγιο
της θυσίας, έκοψε τη γλώσσα και την έστειλε, θεωρώντας
ότι η οµιλία µπορεί και να βλάψει και να ωφελήσει τα
µέγιστα. Οι περισσότεροι άνθρωποι, όταν φιλούν τα παι-
διά, όχι µόνο τ' ακουµπούν στα αυτιά, αλλά λένε και σε
κείνα να κάνουν το ίδιο, υπαινισσόµενοι µε παιγνιώδη
τρόπο ότι πρέπει πιο πολύ ν' αγαπούν όσους προσφέρουν
όφελος µέσω των αυτιών. Είναι άλλωστε προφανές ότι, αν
ο νέος εµποδιστεί απ' οποιοδήποτε ακρόαµα και δεν γνω-
ρίσει καθόλου τους λόγους, µένει όχι µόνο άκαρπος και
υπανάπτυκτος ως προς την αρετή αλλά θα ήταν επιπλέον
δυνατό να διαστραφεί προς την κακία, και από την ψυχή
του, σαν από εγκαταλειµµένο και ακαλλιέργητο χωράφι ,
θα έβγαιναν πολλά άγρια παράσι τα. Αν δηλαδή η ισχυρή
κλίση προς τις ηδονές και η καχυποψία προς τους κόπους
(που δεν δηµιουργούνται από εξωτερικές αιτίες ούτε από
εξωτερικά λόγια, αλλά που µοιάζουν να είναι εγγενείς
πηγές αµέτρητων παθών και νοσηµάτων) αφεθούν να συ-
νεχίζουν ανεµπόδιστα τη φυσική τους πορεία και αν δεν
243
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
244
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΚΟΥΕΙΝ
αποβληθούν ή δεν εκτραπούν από τη διαδροµή τους, ώστε
να επανορθωθεί η φύση του ανθρώπου, δεν υπάρχει, θηρίο
που δεν θα φαινόταν πιο ήµερο από τον άνθρωπο.
3. Για τούτο, λοιπόν, καθώς η παρακολούθηση των
φιλοσοφικών διαλέξεων είναι πολύ επωφελής αλλά και εξ
ίσου επικίνδυνη για τους νέους, νοµίζω πως καλό είναι να
κάνει κάποιος διαρκώς ανάλυση του ζητήµατος και προς
τον ίδιο και προς κάποιον άλλον. Και τούτο γιατί βλέπουµε
πως γίνεται κακή χρήση του πράγµατος αυτού από τους
περισσότερους, οι οποίοι ασκούνται στο να οµιλούν προτού
εξοικειωθούν µε το ν' ακούνε. Θεωρούν µάλιστα πως για
την οµιλία υπάρχει διδασκαλία και άσκηση, ενώ όσο αφορά
την ακρόαση το όφελος θα προκύψει όπως κι αν γίνει αυτή.
Πράγµατι, για κείνους που παίζουν µε τη σφαί ρα
7
το να τη
ρίχνουν και το να την πιάνουν µαθαίνεται ταυτόχρονα
-
όσο
αφορά, όµως, τη χρήση του λόγου προηγείται το να τον
δέχεσαι σωστά από το να τον εξωτερικεύεις, όπως η σύλ-
ληψη και η γονιµοποίηση προηγούνται του τοκετού. Λένε
πως, όταν τα πουλιά κάνουν αγονιµοποίητα αυγά, είναι
αποτέλεσµα ατελών και άγονων υπολειµµάτων του ζευ-
γαρώµατος
8 -
αν λοιπόν οι νέοι δεν έχουν τη δυνατότητα
ν' ακούνε ούτε είναι συνηθισµένοι ν' αποκοµίζουν όφελος
από την ακρόαση, τότε ο λόγος τους είναι πραγµατικά
άκαρπος και
άδοξος, ασήµαντος, κάτω απ' τα σύννεφα σκορπίζεται
9
.
Παρ' ότι δηλαδή µπορούν να δίνουν κλίση και να στρέφουν
τα αγγεία κατάλληλα για να δεχτούν όποιο υγρό εγχέεται
σ' αυτά, για να συµβεί στ' αλήθεια έγχυση και όχι έκχυση,
ποτέ δεν µαθαίνουν να στρέφονται προς τον οµιλητή και να
δίνουν προσοχή στην οµιλία του, για να µην τους διαφύγει
τίποτα ωφέλιµο που θα ειπωθεί
-
αντίθετα, πράγµα που
245
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
246
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΚΟΥΕΙΝ
είναι και το πιο γελοίο, αν τύχει να συναντήσουν κάποιον
που διηγείται για δείπνο, για ποµπή για όνειρο ή για
λογοµαχία που είχε µε κάποιον άλλο, τον ακούνε σιωπη-
λοί και τον παρακαλούν να συνεχίσει
-
αν όµως κάποιος
τους πάρει και προσπαθεί να τους διδάσκει κάτι ωφέλιµο
ή να τους παρακινεί προς το σωστό ή να τους συµβουλεύει
για κάποιο φταίξιµο τους ή να τους καταπραΰνει την οργή
τους, δεν αντέχουν, αλλά, αν µπορούν, προσπαθούν να
υπερισχύσουν και αντιδρούν στα λεγόµενα του, ενώ, σε
αντίθετη περίπτωση, φεύγουν και ψάχνουν γι' άλλους λό-
γους και για ανοησίες, γεµίζοντας τ' αυτιά τους, σαν να
είναι αγγεία τιποτένια και τσακισµένα, µε οτιδήποτε άλλο
παρά µε αυτό που χρειάζονται. Όπως οι σωστοί ιπποδα-
µαστές µάς δίνουν τα άλογα µε καλό στόµα, µε το να
χρησιµοποιούν το χαλινάρι, έτσι και οι σωστοί δάσκαλοι
µας δίνουν τους νέους υπάκουους µε το να χρησιµοποιούν
τον λόγο, διδάσκοντας τους ν' ακούνε πολλά, αλλά να µη
λένε πολλά. Πράγµατι , ο Σπάνθαρος, επαινώντας τον Ε-
παµεινώνδα, είπε πως δεν είναι εύκολο να βρει άλλον που
ήξερε τόσα πολλά και µιλούσε τόσο λίγο
10
. Λέγεται, άλλω-
στε, πως η φύση έδωσε στον καθένα µας δύο αυτιά και µία
γλώσσα, γιατί οφείλει να µιλάει λιγότερο απ' ό,τι ακούει.
4. Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, για τον νέο είναι ασφα-
λής στολισµός η σιωπή, προπάντων όταν ακούει κάποιον
άλλο και δεν ταράζεται ούτε αντιδρά σε κάθε του κουβέντα,
αλλά, ακόµα κι αν ο λόγος δεν του είναι ιδιαίτερα αρεστός,
δείχνει υποµονή και περιµένει να τελειώσει ο συνοµιλητής
του, ενώ, όταν ο τελευταίος σταµατήσει, δεν προβάλλει
αµέσως την αντίρρηση του αλλά, όπως λέει ο Αισχίνης
11
,
αφήνει να µεσολαβήσει κάποιο διάστηµα, για το ενδεχόµε-
νο που ο προηγούµενος οµιλητής είτε θέλει να προσθέσει
κάτι είτε να αλλάξει ή ν' ανακαλέσει. Όσοι όµως αντιδρούν
αµέσως, µιλώντας, ενόσω µιλούν οι άλλοι, χωρίς ν' ακούνε
247
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
248
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΚΟΥΕΙΝ
ή ν' ακούγονται, διαπράττουν ασχηµία. Αλλά όποιος έχει
συνηθίσει ν' ακούει µε συγκράτηση και σεβασµό λαµβάνει
και κατακτά τον ωφέλιµο λόγο, ενώ κατανοεί και συλλαµ-
βάνει πιο εύκολα τον ανωφελή ή ψευδή, παρουσιάζοντας
τον εαυτό του φιλαλήθη και όχι εριστικό ή προπετή και
φίλερι. Έχουν δίκιο, συνεπώς, µερικοί που λένε πως είναι
περισσότερο απαραίτητο να ξεφουσκώσει κάποιος την οί-
ηση και τη µαταιοδοξία των νέων παρά τον αέρα των
ασκιών, αν θέλει να τους γεµίσει µε κάτι χρήσιµο
-
αλ-
λιώς, παραγεµισµένοι και φουσκωµένοι, δεν είναι δυνατό
να το δεχτούν.
5. Όταν υπάρχει ωστόσο φθόνος συνοδευόµενος από
κακοπροαίρετη διάθεση και εχθρότητα, δεν είναι πλεονέ-
κτηµα για κανένα έργο, αλλά στέκεται εµπόδιο για καθένα
σωστό και είναι ο χειρότερος παραστάτης και σύµβουλος
για κείνον που ακούει κάποια φιλοσοφική διάλεξη, µετα-
βάλλοντας τα ωφέλιµα σε ανιαρά, απεχθή και αφόρητα,
καθώς στους φθονερούς αρέσει οτιδήποτε άλλο εκτός από
τα σωστά λόγια. Όποιος στενοχωριέται για τον πλούτο ή
τη δοξα ή την οµορφιά κάποιου άλλου είναι απλώς φθονε-
ρός, γιατί λυπάται µε την ευτυχία των άλλων όποιος,
όµως, στενοχωριέται µε τον σωστό λόγο λυπάται γι' αυτό
που είναι καλό για τον ίδιο. Ο λόγος, άλλωστε, είναι για
κείνους που ακούνε αγαθό, όπως είναι το φως για κείνους
που βλέπουν, εφόσον έχουν τη θέληση να τον δεχτούν.
Ο φθόνος σχετικά µε τα άλλα ζητήµατα δηµιουργείται
στον άνθρωπο από διάφορες καταστάσεις που οφείλονται
στην απαιδευσία και στην κακία του, ενώ ο φθόνος εναντίον
όσων µιλούν, αποτέλεσµα άκαιρης φιλοδοξίας και αθέµιτης
επιδίωξης της φήµης, δεν επιτρέπει σε όποιον βρίσκεται σε
τέτοια κατάσταση ούτε καν να δώσει προσοχή σε ό,τι
λέγεται, αλλά αναστατώνει και περισπά τη διάνοια του"
αυτή εξετάζει την κατάσταση της, αν υστερεί από εκείνην
249
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
250
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΚΟΥΕΙΝ
του οµιλητή, και. την ίδια στιγµή παρατηρεί τους άλλους,
αν είναι ευχαριστηµένοι ή εκδηλώνουν θαυµασµό, και πα-
ράλληλα θαµπώνεται από τους επαίνους και οργίζεται µε
τους άλλους παρευρισκόµενους ακροατές, σε περίπτωση
που αποδέχονται τον οµιλητή
-
όσο για τα λόγια του τελευ-
ταίου, αφήνει και εγκαταλείπει όσα ειπώθηκαν, αφού η
ενθύµηση τους τη γεµίζει λύπη, ενώ για όσα αποµένουν
να ειπωθούν ταράζεται και τροµάζει, µήπως αποδειχτούν
καλύτερα από τα προηγούµενα. Έτσι επείγεται να σταµα-
τήσουν αµέσως οι οµιλητές, όταν λένε τα πιο ωραία πράγ-
µατα, ενώ, όταν η διάλεξη τελειώσει, δεν στέκεται σε
τίποτε απ' όσα ειπώθηκαν, αλλά καταµετρά τα σχόλια
και τη διάθεση των ακροατών, σαν να πρόκειται για ψή-
φους
-
από εκείνους λοιπόν που επαινούν τον οµιλητή φεύγει
και αποµακρύνεται, σαν µανιασµένη, ενώ πλησιάζει µε
βιασύνη και συναγελάζεται µε κείνους που επικρίνουν και
διαστρέφουν την οµιλία. Αν όµως είναι αδύνατο να δια-
στρέψουν κάτι, κάνει συγκρίσεις µε κείνους, οι οποίοι θα
µπορούσαν τάχα να είχαν µιλήσει καλύτερα και µε περισ-
σότερη δύναµη για το ίδιο ζήτηµα, ώσπου, υπονοµεύοντας
και συκοφαντώντας την οµιλία, καταφέρει να κάνει την όλη
υπόθεση πράγµα άχρηστο και ανώφελο και για την ίδια.
6. Για τούτο πρέπει κάποιος, αφού φέρει σε συµφωνία
την αγάπη του για την ακρόαση µε την αγάπη του για τη
δό?α, ν' ακούει τους οµιλητές µε ευµένεια και πραότητα,
σαν να βρίσκεται σε ιερή εστίαση και να έλαβε τις απαρχές
της θυσίας, επαινώντας την ικανότητα του οµιλητή στα
ζητήµατα όπου µίλησε επιτυχώς ή εκτιµώντας τουλάχι-
στον την προθυµία που έδειξε ο οµιλητής να εκθέσει ενώ-
πιον όλων τις γνώσεις του και και να προσπαθήσει να
πείσει τους άλλους µε τους λόγους, από τους οποίους
πείστηκε και ο ίδιος. Όσα πέτυχε ο οµιλητής πρέπει να
θεωρήσουµε πως δεν ήταν προϊόν τύχης ή σύµπτωσης,
251
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
252
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΚΟΥΕΙΝ
αλλά πως κατορθώθηκαν µε επιµέλεια, κόπο και µελέτη,
και πρέπει βέβαια να τα µιµούµαστε, γινόµενοι θαυµαστές
και ζηλωτές τους. Όσο για τα σφάλµατα του, πρέπει να
στρέψουµε σ' αυτά την προσοχή µας, αναζητώντας τις
αιτίες και τους λόγους απ' όπου προήλθε το λάθος. Όπως
άλλωστε λέει ο Ξενοφών, ότι οι γνώστες της καλής δια-
χείρισης του σπιτιού αντλούν οφέλη και από τους φίλους
τους και από τους εχθρούς τους
12
, έτσι και οι οµιλητές
ωφελούν εκείνους που βρίσκονται σε εγρήγορση και δίνουν
προσοχή, όχι µόνο όταν µιλούν σωστά αλλά και όταν κά-
νουν λάθος. Τις ρηχές σκέψεις, άλλωστε, το άσχηµο λεκτι-
κό, τη δυσάρεστη κατασκευή, την αλλαγή θέµατος, συν-
δυασµένη µε ακαλαίσθητη διάθεση για έπαινο, και τα
παρόµοια, τα καταλαβαίνουµε πιο εύκολα όταν ακούµε
άλλους να µιλούν παρά όταν µιλάµε οι ίδιοι. Γι' αυτό
πρέπει να µεταφέρουµε την αναζήτηση της ευθύνης από
τον οµιλητή στον εαυτό µας, εξετάζοντας αν θα κάναµε
λάθος χωρίς να το καταλάβουµε. Το πιο εύκολο απ' όλα
είναι να κατηγορούµε τον διπλανό µας, όταν αυτό γίνεται
µε άχρηστο και µάταιο τρόπο, εκτός αν αποβλέπει σε
κάποιου είδους επανόρθωση ή προφύλαξη από παρόµοια
σφάλµατα. ∆εν πρέπει να διστάζουµε ν' απευθύνουµε διαρ-
κώς στον εαυτό µας, προκειµένου περί αυτών που κάνουν
λάθη, τη ρήση του Πλάτωνα «Μήπως είµαι κι εγώ όπως
αυτοί;»
13
Όπως δηλαδή βλέπουµε τα µάτια µας να λά-
µπουν στα µάτια των άλλων, έτσι και στην περίπτωση
των λόγων, πρέπει να έχουµε την εικόνα των δικών µας
στους λόγους των άλλων, για να µην περιφρονούµε µε
αλαζονεία τους άλλους και να φροντίζουµε περισσότερο
επιµελώς τους εαυτούς µας στο ζήτηµα του λόγου. Προς
τούτο είναι χρήσιµη και η διαδικασία της σύγκρισης· όταν
φύγουµε από κάποια οµιλία και βρεθούµε µόνοι µας, να
πάρουµε αυτά που φάνηκαν ότι δεν ειπώθηκαν σωστά ή µε
253
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
254
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΚΟΥΕΙΝ
επάρκεια, και να κάνουµε προσπάθεια πάνω στο ίδιο ζή-
τηµα, και να προχωρήσουµε από µόνοι µας, ώστε άλλα να
συµπληρώσουµε, άλλα να διορθώσουµε, άλλα να εκφρά-
σουµε µε διαφορετικό τρόπο ή να προσπαθήσουµε εξ αρ-
χής να πραγµατευτούµε το ζήτηµα σε νέα βάση. Αυτό
έκανε και ο Πλάτων σε σχέση µε τον λόγο του Λυσία
14
.
∆εν είναι άλλωστε δύσκολο αλλά ευκολότατο να εγείρεις
αντίλογο σε λόγο που έχει ολοκληρωθεί, αλλά ν' αντιτάξεις
έναντι αυτού κάποιον άλλο καλύτερο είναι πολύ δύσκολο.
Έτσι και ο Λακεδαιµόνιος
15
, πληροφορούµενος ότι ο Φί-
λιππος κατέστρεψε την Όλυνθο, είπε: «∆εν θα µπορούσε,
όµως, να χτίσει άλλη τέτοια πόλη». Όταν, λοιπόν, κατά
την ανάπτυξη κάποιας τέτοιας υπόθεσης, βλέπουµε ότι δεν
έχουµε µεγάλη διαφορά από τους προλαλήσαντες, µειώνου-
µε κατά πολύ τη διάθεση µας για περιφρόνηση, ενώ αµέ-
σως περιορίζεται η αυθάδεια και η φιλαυτία µας, καθώς
δοκιµάζονται σε τέτοιου είδους συγκρίσεις.
7. Ο θαυµασµός, λοιπόν, που είναι το αντίθετο της
περιφρόνησης, είναι χαρακτηριστικό βέβαια φύσης περισ-
σότερο καλόγνωµης και ευγενικής, αλλά κι αυτός απαιτεί
όχι µικρή προσοχή, ίσως µάλιστα και µεγαλύτερη. Και
τούτο γιατί όσοι δείχνουν περιφρόνηση και αλαζονεία ω-
φελούνται από τους οµιλητές λιγότερο, αλλά όσοι δείχνουν
θαυµασµό και καλοπιστία βλάπτονται περισσότερο, και
δεν ελέγχουν τον Ηράκλειτο που είπε: «Ο ανόητος ταρά-
ζεται µε οτιδήποτε κι αν λέγεται»
16
. Πρέπει λοιπόν στην
απόδοση επαίνου προς τον οµιλητή να είµαστε γενναιόδω-
ροι, αλλά στο να δώσουµε πίστη στα λόγια του προσεκτι-
κοί. Όσο αφορά το ύφος και τον τρόπο εκφοράς όσων
παρουσιάζουν λόγους, πρέπει να είµαστε επιεικείς και
συγκαταβατικοι θεατές, αλλά όσο αφορά τη χρησιµότητα
και την αλήθεια των λεγοµένων τους πρέπει να είµαστε
ακριβείς και καυστικοί κριτές, ώστε οι οµιλητές να µη
255
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
256
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΚΟΥΕΙΝ
µας αποστρέφονται, και οι λόγοι τους να µη µας βλάπτουν.
Και τούτο µε τη σκέψη ότι από την καλή προαίρεση και
την εµπιστοσύνη έναντι των οµιλητών προσλαµβάνουµε
ανεπαισθήτως πολλά ψεύτικα και φαύλα δόγµατα. Κάπο-
τε οι άρχοντες των Λακεδαιµονίων, αφού ενέκριναν τη
γνώµη κάποιου ανθρώπου που δεν είχε περάσει καλή
ζωή, διέταξαν να την παρουσιάσει ένας άλλος, ο οποίος
είχε επιτυχία στη ζωή και στον χαρακτήρα του, προσπα-
θώντας έτσι µε τρόπο σωστό και ωφέλιµο για το σύνολο να
συνηθίσουν τον λαό να οδηγείται από τη συµπεριφορά παρά
από τα λόγια των συµβούλων του". Στους φιλοσοφικούς
λόγους όµως πρέπει να παραµερίζουµε τη φήµη του οµι-
λητή και να εξετάζουµε το ζήτηµα χωριστά. Όπως, άλλω-
στε, στον πόλεµο, έτσι και στις φιλοσοφικές διαλέξεις
συµβαίνουν πολλές κενές επιδείξεις. Τα άσπρα µαλλιά,
ας πούµε, του οµιλητή, το ύφος του, η επίδειξη του και
η περιαυτολογία του, και επιπλέον οι φωνές και η φασαρία
των παρευρισκόµενων θαµπώνουν τον άπειρο νεαρό ακρο-
ατή, που είναι σαν να παρασύρεται από ρεύµα. Κάποιο
απατηλό στοιχείο υπάρχει και στους εκφραστικούς τρό-
πους, όταν προσπαθούν να δηµιουργήσουν ευχαρίστηση
στο ακροατήριο, όταν είναι υπερβολικοί και όταν αναπτύσ-
σουν το θέµα µε µεγαλοπρέπεια και έντεχνη δοµή. Όπως
δηλαδή εκείνοι που ακούνε τραγούδι συνοδεία αυλού δεν
αντιλαµβάνονται τα περισσότερα λάθη, έτσι και οι περίτε-
χνες και εντυπωσιακές εκφράσεις τυφλώνουν µε τη λάµψη
τους τον ακροατή σε σχέση µε το αναπτυσσόµενο ζήτηµα.
Ο Μελάνθιος, προφανώς, όταν ρωτήθηκε για την τραγωδία
του ∆ιογένη, είπε πως δεν µπόρεσε να σχηµατίσει κάποια
εντύπωση γι ' αυτήν, καθώς ήταν υπερβολική στο λεκτικό
της. Στις διαλέξεις και τις διατριβές των περισσότερων
σοφιστών όχι µόνο χρησιµοποιούνται οι λέξεις ως κάλυµ-
µα των διανοηµάτων, αλλά καταβάλλεται προσπάθεια να
257
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
258
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΚΟΥΕΙΝ
γίνει ευχάριστη και η φωνή τόσο πολύ µε αρµονικούς
τρόπους, µε το να την κάνουν απαλότερη και µε τη χρήση
των παρισώσεων
17
, ώστε να δηµιουργείται ενθουσιασµός
και παράφορα στους ακροατές, προσφέροντας στους τελευ-
ταίους κενή ευχαρίστηση και προσπορίζοντας στους οµι-
λητές κενή δόξα. Στην περίπτωση τους δηλαδή ισχύει ο
λόγος του ∆ιονυσίου
18-
εκείνος λοιπόν, όπως φαίνεται, υ-
ποσχέθηκε σε κάποιον φηµισµένο κιθαρωδό, σε µια εµφά-
νιση του, ότι θα του προσφέρει µεγάλα δώρα, και ύστερα
δεν του έδωσε τίποτα, θεωρώντας πως είχε εκπληρώσει
την υπόσχεση του. «Όσον καιρό», του είπε, «µας ευχαρι-
στούσες µε το τραγούδι σου, ευχαριστιόσουν κι εσύ µε τις
ελπίδες που έτρεφες». Οι ακροάσεις λοιπόν του είδους
αυτού εκπληρώνουν τέτοιες παροχές για τους οµιλητές
-
όσον καιρό, δηλαδή, οι τελευταίοι προκαλούν ευχαρίστηση
στους ακροατές, εισπράττουν τον θαυµασµό τους, και µε-
τά, όταν τελειώνει η ακουστική απόλαυση, ταυτόχρονα
εγκαταλείπει και κείνους η δόξα, κι έτσι αναλώνεται µά-
ταια ο χρόνος, αφ' ενός, των ακροατών και η ζωή, αφ'
ετέρου, των οµιλητών.
8. Πρέπει λοιπόν ν' αποβάλλει κάποιος τη φραστική
υπερβολή και κενότητα και να επιδιώκει τον καρπό καθαυ-
τό της υπόθεσης, µιµούµενος όχι τις γυναίκες που πλέκουν
στεφάνια αλλά τις µέλισσες. Οι πρώτες περνούν και µα-
ζεύουν τα ανθισµένα και ευωδιαστά µέρη των φυτών και
φτιάχνουν ένα ευχάριστο βέβαια αλλά βραχύβιο και άκαρ-
πο κατασκεύασµα
-
οι άλλες, αντίθετα, πετούν πολλές φο-
ρές πάνω από λειµώνες µε ία, ρόδα και υακίνθους, αλλά
καταλήγουν στο τραχύ και πικρό θυµάρι, και επικάθονται
σ' αυτό
φροντίζοντας για το ξανθό τους µέλι™,
259
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
260
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΚΟΥΕΙΝ
και, αφού συλλέξουν ό,τι τους είναι χρήσιµο, φεύγουν για
να επιτελέσουν το έργο τους. Με τον ίδιο τρόπο πρέπει και
ο ακροατής που αγαπά τους έντεχνους τρόπους και σκέ-
φτεται απλά να εγκαταλείπει τις ανθισµένες και τρυφερές
εκφράσεις και τις θεατρικές και επιδεικτικές κατασκευές,
θεωρώντας τες βότανο για τους κηφήνες που ασκούν τη
σοφιστική, ενώ ο ίδιος πρέπει, εισδύοντας στη διάνοια του
λόγου και στο πνεύµα του οµιλητή, να αντλεί από εκεί το
χρήσιµο και το ωφέλιµο, έχοντας κατά νου ότι δεν πήγε σε
θέατρο ή ωδείο αλλά σε σχολή και διδασκαλείο µε σκοπό
τη βελτίωση του τρόπου ζωής του διά του λόγου. Πρέπει,
συνεπώς, να εξετάζει και ν' αποτιµά την ακρόαση µε
αφετηρία τον ίδιο τον εαυτό του και τη δική του κατάστα-
ση, σκεπτόµενος αν κάποιο πάθος του έγινε αµβλύτερο, αν
κάποιο από αυτά που τον στενοχωρούν έγινε ελαφρύτερο,
αν η αυτοπεποίθηση και το φρόνηµα του σταθεροποιήθη-
καν, αν τον κατέλαβε ενθουσιασµός µε κατεύθυνση προς
την αρετή και το ωραίο. ∆εν πρέπει δηλαδή, ενώ, όταν
φεύγει από το κουρείο, στέκεται µπροστά στον καθρέφτη
και πιάνει το κεφάλι του, παρατηρώντας το κόψιµο των
µαλλιών και τη διαφορά από το κούρεµα, όταν φεύγει από
τις φιλοσοφικές διαλέξεις και τις σχολές, να µην εξετάζει
µε µιας τον εαυτό του, ελέγχοντας την ψυχή του αν παρα-
µέρισε κάτι απ' όσα την ενοχλούσαν και αν έγινε πιο
ελαφριά και χαρούµενη. Όπως λέει ο Αρίστων, «ούτε το
λουτρό ούτε ο λόγος µας ωφελούν, αν δεν µας καθαρίζουν».
9. Ο νέος λοιπόν πρέπει να ευχαριστιέται, όταν ωφελεί-
ται από τους λόγους. ∆εν πρέπει βέβαια να κάνει σκοπό
του την ευχαρίστηση από τις ακροάσεις, ούτε πρέπει να
νοµίζουµε ότι θα φύγει από τη σχολή φιλοσόφου σφυρίζο-
ντας και µε χαρωπή όψη, ούτε πρέπει να θέλει να φύγει
αρωµατισµένος, τη στιγµή που του χρειάζεται θερµό επί-
θεµα και κατάπλασµα
-
αντίθετα πρέπει να είναι ευχαριστη-
261
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
262
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΚΟΥΕΙΝ
µένος, αν κάποιος του καθαρίσει µε τον λόγο, όπως το
σµήνος των µελισσών µε τον καπνό, το µυαλό του, γεµάτο
καθώς είναι από θολές και ανόητες σκέψεις. Αν πάντως
είναι σωστό να µην παραµελούν εντελώς οι οµιλητές το
ευχάριστο και πειστικό ύφος, ο νέος ελάχιστα πρέπει να
ενδιαφέρεται για κάτι τέτοιο, τουλάχιστον στην αρχή. Στη
συνέχεια όµως, όπως αυτοί που πίνουν πρώτα σβήνουν τη
δίψα τους και ύστερα κοιτάζουν τη διακόσµηση του ποτη-
ριού τους και το γυρνούν ολόγυρα, αφού πληρωθεί από τις
σωστές θεωρίες και πάρει αναπνοή, ας του επιτραπεί να
εξετάζει αν είναι κοµψό και περίτεχνο το λεκτικό. Όποιος
όµως εξ αρχής δεν προσκολλάται στο εξεταζόµενο αντικεί-
µενο, αλλά απαιτεί να είναι οι εκφράσεις αττικές και κα-
θαρόλογες, µοιάζει µε κείνον που δεν θέλει να πιει το
αντίδοτο του δηλητηρίου, αν το κύπελλο δεν είναι φτιαγµέ-
νο από αττικό πηλό και που δεν φοράει πανωφόρι τον
χειµώνα, αν το µαλλί του ενδύµατος δεν είναι από πρόβα-
τα της Αττικής
20
, αλλά κάθεται αδρανής και ακίνητος
έχοντας πάνω του το λεπτό και ψιλό ένδυµα της γλώσσας
του Λυσία. Πράγµατι, τα νοσήµατα αυτά δηµιουργούν
µεγάλη έλλειψη νου και καλοπροαίρετης σκέψης, και προ-
καλούν µεγάλη φλυαρία και µωρολογία στις σχολές, καθώς
οι νεαροί δεν δίνουν προσοχή στον τρόπο ζωής, στην πρα-
κτική και στη δηµόσια διαγωγή του φιλοσόφου άνδρα,
αλλά θεωρούν αντικείµενα επαίνου τις λέξεις, τις εκφρά-
σεις και την ωραία απαγγελία, χωρίς να γνωρίζουν και
χωρίς να έχουν τη θέληση να εξετάσουν τι είναι τα απαγ-
γελλόµενα, ωφέλιµα, ανώφελα, απαραίτητα, µάταια ή πε-
ριττά.
10. Με τα παραπάνω συνδέεται το ζήτηµα της θέσης
προβληµάτων. Όποιος πηγαίνει σε δείπνο πρέπει να τρώει
ό,τι του προσφέρεται και να µη ζητάει τίποτε άλλο ούτε να
κρίνει
-
όποιος προσέρχεται, λοιπόν, στην εστίαση των
263
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
264
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΚΟΥΕΙΝ
λόγων
21
, αν πρόκειται για ειδικό ζήτηµα, πρέπει ν' ακούει
σιωπηλός τον οµιλητή (όσοι άλλωστε δηµιουργούν παρεκ-
βάσεις σε άλλα ζητήµατα, παρεµβάλλουν ερωτήµατα και
προσθέτουν συνεχώς απορίες, δεν είναι ευχάριστοι ούτε
συνεργάσιµοι ως ακροατές, χωρίς επιπλέον να ωφελούνται
καθόλου, αλλά αναστατώνουν και τον οµιλητή και τον λόγο
του). Όταν όµως ο οµιλητής ζητήσει από τους ακροατές να
υποβάλλουν ερωτήµατα ή να θέσουν προβλήµατα, ο καθέ-
νας πρέπει πάντοτε να θέτει καθαρά κάποιο χρήσιµο και
ουσιαστικό πρόβληµα. Οι µνηστήρες, λοιπόν, περιγελού-
σαν τον Οδυσσέα, γιατί
ζητούσε ψίχουλα και ξεροκόµατα για τροφή*
2
,
καθώς θεωρούσαν ένδειξη µεγαλοψυχίας το να ζητάς κάτι
σπουδαίο όπως και το να δίνεις. Θα περιγελούσε όµως
κάποιος περισσότερο τον ακροατή που θα οδηγούσε τον
οµιλητή στην εξέταση µικρών και ασήµαντων προβληµά-
των, σαν κι αυτά που συνηθίζουν να θέτουν µερικοί νεαροί,
ενώ στην πραγµατικότητα φλυαρούν και επιδεικνύουν ικα-
νότητες στη διαλεκτική ή τα µαθηµατικά, όπως τα ζητή-
µατα σχετικά µε την τοµή των αορίστων ή το ποια είναι η
κίνηση που ορίζεται από την πλευρά ή τη διαγώνιο. Σ'
αυτούς πρέπει ν' αντιτάξουµε τα λόγια που είπε ο Φιλότι-
µος σε κείνον που πέθαινε από φθίση. Όταν δηλαδή αυτός
απευθύνθηκε στον Φιλότιµο ζητώντας του φάρµακο για
την παρωνυχίδα, καταλαβαίνοντας από το χρώµα του προ-
σώπου του και την αναπνοή του σε ποια κατάσταση βρι-
σκόταν, του απάντησε: «Αγαπητέ µου, δεν είναι η παρω-
νυχίδα αυτό που σε απασχολεί». Ούτε για σένα, νεαρέ µου,
είναι η στιγµή να εξετάζεις τέτοια ζητήµατα, αλλά πρέπει
να σ' ενδιαφέρει πώς θ' απαλλαχτείς από την οίηση και την
αλαζονεία, από τους έρωτες και τις ανοησίες και θα φτά-
265
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
266
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΚΟΥΕΙΝ
σεις να κερδίσεις ζωή απαλλαγµένη από τη µαταιοδοξία
και χρηστή.
11. Είναι επιπλέον σωστό να τίθενται τα ερωτήµατα
ανάλογα µε τις γνώσεις ή τις έµφυτες ικανότητες του
οµιλητή, στα ζητήµατα\ δηλαδή όπου αυτός µπορεί να
ξεπεράσει τον εαυτό του, και να µην βιάζουµε αυτόν που
επιδίδεται κυρίως στην ηθική φιλοσοφία προβάλλοντας του
απορίες από τη φυσική ή τα µαθηµατικά, ή να παρασύρου-
µε αυτόν που περηφανεύεται για τις γνώσεις του στη
φυσική στους υποθετικούς συλλογισµούς της λογικής και
στη λύση του ζητήµατος του ψευδόµενου
23
. Όπως, άλλω-
στε, εκείνος που προσπαθεί να κόψει ξύλα µε το κλειδί ή ν'
ανοίξει την πόρτα µε την αξίνα δεν φαίνεται να βλάπτει τα
όργανα αυτά, αλλά στερεί τον εαυτό του από την ικανότητα
και την ωφέλεια που έχει το καθένα από αυτά, έτσι και
κείνοι ζητούν από τον οµιλητή ό,τι δεν κατέχει από τη
φύση του ή δεν έχει µελετήσει, ενώ αυτό που έχει και
µπορεί να προσφέρει δεν το δρέπουν και δεν το λαµβά-
νουν, δεν ζηµιώνονται µόνο ως προς αυτό, αλλά επιπλέον
κινδυνεύουν να χαρακτηριστούν κακοήθεις και κακόπιστοι.
12. Πρέπει επίσης ν' αποφεύγει κάποιος να προβάλλει
πολλές απορίες ή να προβάλλει ο ίδιος συχνά απορίες.
Κατά κάποιο τρόπο, κι αυτό φανερώνει άνθρωπο που θέ-
λει να επιδεικνύεται. Είναι όµως ίδιον ανθρώπου που αγα-
πά τη γνώση και έχει κοινωνικότητα το ν' ακούει µε
ευκολία τα ερωτήµατα που θέτει κάποιος άλλος, εκτός
µόνο αν κάποιο δικό του ζήτηµα είναι πιεστικό και επεί-
γον, κάποιο πάθος που χρειάζεται συγκράτηση ή κάποιο
νόσηµα που απαιτεί ανακούφιση. Ίσως δηλαδή, δεν «είναι
καλύτερο να κρύβουµε την αµάθεια µας», όπως λέει ο
Ηράκλειτος, αλλά να την εκθέτουµε ενώπιον όλων και να
τη θεραπεύουµε. Αν, όµως, κάποια µορφή οργής ή πλήγµα
της δεισιδαιµονίας ή έντονη αντιδικία µε τους οικείους µας
267
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
268
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΚΟΥΕΙΝ
ή παθιασµένη ερωτική επιθυµία,
ταράζοντας τις ίσαµε τότε αδιατάραχτες χορδές της
καρδιάς µας
24
,
φέρει σύγχυση στο λογικό µας, δεν πρέπει ν' αποφεύγουµε
τον έλεγχο, καταφεύγοντας σε λόγους διαφορετικού είδους,
αλλά για τα ζητήµατα αυτά ακριβώς πρέπει ν' ακούµε στις
οµιλίες αλλά και µετά από αυτές, πλησιάζοντας προσωπι-
κά τους ανθρώπους και υποβάλλοντας πολλές ερωτήσεις.
Να µην ακολουθούµε όµως την αντίθετη τακτική, όπως η
πλειονότητα των ανθρώπων, που ευχαριστιούνται µε τους
φιλοσόφους και τους θαυµάζουν όταν περί άλλων οµιλούν.
Όταν όµως ο φιλόσοφος εγκαταλείψει τους άλλους ανθρώ-
πους και απευθυνθεί αποκλειστικά και µε παρρησία σε
κείνους, αναφέροντας τους τα ζητήµατα που τους ενδιαφέ-
ρουν, ενοχλούνται και τον θεωρούν φορτικό. Θέλουν δηλα-
δή, γενικά, ν' ακούνε τους φιλοσόφους στις σχολές όπως
ακούνε τους τραγωδούς στα θέατρα
-
όσο αφορά µάλιστα τα
εκτός σχολών ζητήµατα, δεν θεωρούν τους φιλοσόφους
καλύτερους από τους ιδίους, αλλά σχηµατίζουν αυτή την
αντίληψη προκειµένου περί των σοφιστών —και είναι εύ-
λογο (αυτοί, άλλωστε, όταν σηκώνονται από το κάθισµα
του οµιλητή και αφήνουν παράµερα τα βιβλία και τις
σηµειώσεις τους, φαίνονται στα πραγµατικά ζητήµατα
της ζωής να είναι µικροί και στα µέτρα των πολλών
ανθρώπων)
-
έναντι όµως των γνήσιων φιλοσόφων δεν είναι
σωστό το ότι έχουν τα ίδια αισθήµατα, καθώς αγνοούν ότι
η σοβαρότητα τους και ο αστεϊσµός τους, το νεύµα, το
µειδίαµα και το σκυθρώπιασµά τους, προπάντων όµως ο
λόγος που απευθύνουν προς τον καθένα άνθρωπο ξεχωρι-
στά, έχουν κάποιον ωφέλιµο καρπό για όσους είναι υποµο-
νετικοί και εξοικειωµένοι στο να δίνουν προσοχή.
269
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
270
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΚΟΥΕΙΝ
13. Το σχετικό µε τους επαίνους επίσης καθήκον απαι-
τεί προσοχή και µετριοπάθεια, γιατί ούτε η έλλειψη ως
προς αυτό ούτε η υπερβολή χαρακτηρίζουν ελεύθερο άν-
θρωπο. Είναι δηλαδή δύσκολος ακροατής και φορτικός
αυτός που είναι απέναντι σε ό,τι λέγεται άτεγκτος και
αµετακίνητος, γεµάτος πονηρή οίηση και φυσική διάθεση
για περιαυτολογία, µε τη σκέψη πως µπορεί τάχα να πει
κάτι καλύτερο απ' ό,τι ειπώθηκε, αυτός που ούτε την
έπαρση του µεταβάλλει ούτε λέει κάποιο καλοπροαίρετο
λόγο, ως µαρτυρία του ότι άκουσε µε ευνοϊκή διάθεση,
αλλά σιωπηλός, προσποιητά βαρύς και µε υπεροπτικό
ύφος, επιδιώκει να κερδίσει τη φήµη σταθερού και εµβρι-
θούς ανθρώπου. Σαν να ήταν οι έπαινοι χρήµατα, νοµίζει
πως, όταν τους προσφέρουν σε άλλους, τους αφαιρούν από
τον ίδιο. Είναι πολλοί άλλωστε αυτοί που παρερµηνεύουν
τη ρήση του Πυθαγόρα και την αντιλαµβάνονται αντίθετα
από την αρµονία του νοήµατος της. Εκείνος δηλαδή είπε
ότι το κέρδος του από τη φιλοσοφία ήταν το να µην
εκπλήσσεται
25
για τίποτα. Εκείνοι, αντίθετα, θεωρούν ότι
κέρδος τους είναι το να µην επαινούν και να µην εκτιµούν
τίποτα, τοποθετώντας την έκπληξη στην περιφρόνηση και
επιδιώκοντας την υπερηφάνεια µε την υπεροψία. Είναι
αλήθεια ότι ο φιλοσοφικός λόγος αποµακρύνει µε τη µά-
θηση και την ασφαλή γνώση των αιτιών κάθε πράγµατος
την έκπληξη και το θάµπωµα που προέρχεται από απορία
και άγνοια, αλλά αυτό συµβαίνει χωρίς να καταστρέφει τη
γαλήνη, τη µετριοπάθεια και την αγάπη για τους ανθρώ-
πους. Για όσους είναι αληθινά και πραγµατικά καλοί απο-
τελεί την ωραιότερη τιµή το να τιµούν όποιον το αξίζει,
και κόσµηµα υπέροχο το να κοσµούν τον άνθρωπο του
είδους αυτού, καθώς τούτο τους προσδίδει πλούσια και
άφθονη δόξα. Αυτοί όµως που είναι φειδωλοί όσο αφορά
τους επαίνους των άλλων, δίνουν την εντύπωση ότι πένο-
271
/
272
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΚΟΥΕΙΝ
νται ακόµα πιο πολύ και πεινούν όσο αφορά τους δικούς
τους.
Ο αντίθετος από αυτούς χαρακτήρας, που δεν εκφράζει
καµιά επίκριση αλλά µένει προσηλωµένος σε κάθε λέξη και
συλλαβή, έτοιµος να ξεσπάσει σε επιφωνήµατα, αυτός που
είναι ελαφρόµυαλος και ανερµάτιστος, συχνά δεν προκαλεί
ευχαρίστηση σε κείνους που µιλούν και πάντοτε δυσαρεστεί
τους ακροατές, ξαφνιάζοντας τους και κάνοντας τους να
συµφωνήσουν µαζί του παρά τη γνώµη τους, σαν να τους
τραβάει και αυτοί να µην µπορούν από την ντροπή τους ν'
αντιδράσουν. Αυτός δεν αποκοµίζει κανένα όφελος, καθώς
η ακρόαση αποβαίνει για τον ίδιο γεµάτη ταραχή και
έκπληξη από τους συνεχόµενους επαίνους, και φεύγει έχο-
ντας ένα από τα τρία τούτα" είρων ή κόλακας ή ακαλαίσθη-
τος όσο αφορά τους λόγους.
Όταν κάποιος είναι δικαστής πρέπει ν' ακούει τους
διαδίκους όχι µε δυσµένεια ή µε εύνοια αλλά µε σωστή
κρίση, εναρµονισµένη µε τη δικαιοσύνη. Στις φιλολογικές
ακροάσεις όµως δεν υπάρχει νόµος ή όρκος κανένας που να
µας εµποδίζει από το ν' αποδεχόµαστε ευνοϊκά τον οµιλη-
τή. Αντίθετα οι παλαιοί έδωσαν στον Ερµή θέση κοντά
στις Χάριτες, θεωρώντας ότι ο λόγος απαιτεί κατ' εξοχήν
χάρη και ευνοϊκή διάθεση. ∆εν είναι άλλωστε δυνατό να
είναι ο οµιλητής τόσο κακός και λανθασµένος, ώστε να µην
προσφέρει κάποια προσωπική του ιδέα αξιέπαινη ή κάτι
που αποµνηµόνευσε από άλλους ή το αντικείµενο ακριβώς
και τον σκοπό του λόγου του, ή τουλάχιστον το ύφος και τη
διάθεση των λόγων του
όπως ανάµεσα στα εχινοποδα και στα τραχιά αγκάθια
θάλλονν των µαλακών λενκόιων τα άνθη
26
.
Όταν δηλαδή κάποιοι εκφράζουν εγκώµια για τον έµετο
273
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
274
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΚΟΥΕΙΝ
και τον πυρετό και, µα τον ∆ία, για τη χύτρα, χωρίς να
στερούνται κάποιας αληθοφάνειας, πώς είναι δυνατόν λό-
γος που διατυπώνεται από άνδρα, ο οποίος κατά τον ένα ή
τον άλλο τρόπο φαίνεται να είναι ή ονοµάζεται φιλόσοφος,
να µην µπορεί να προσφέρει στους ευµενείς και φιλικούς
ακροατές κάποιαν ανάπαυλα ή ευκαιρία για έπαινο; Όλοι
όσοι είναι σε νεανική ηλικία, όπως λέει ο Πλάτων
27
, ερε-
θίζουν τον ερωτικό άνδρα
-
ονοµάζει τους λευκούς «παιδιά
των θεών», τους µελαψούς «αρρενωπούς», αυτούς που
έχουν γαµψή µύτη «βασιλικούς», αυτούς που έχουν µύτη
πλακουτσή «χαριτωµένους», τον ωχρό «µελένιο»
28
, µιλώ-
ντας θωπευτικά, και όλους τους δέχεται µε ευµένεια και
αγάπη. Ο έρωτας, άλλωστε, είναι ικανότατος, σαν τον
κισσό, ν' αναρριχάται από κάθε αφορµή. Πολύ περισσότε-
ρο αυτός που αγαπά την ακρόαση και τη µόρφωση µπορεί
να βρίσκει κάθε φορά κάποια αιτία, για την οποία θα φανεί
πως δικαιολογηµένα επαινεί καθέναν οµιλητή. Ο Πλάτων,
µάλιστα, δεν επαινεί την ευρηµατικότητα του λόγου του
Λυσία, αντίθετα ψέγει την κακή δοµή του, αλλά εγκωµιά-
ζει πάντως την απαγγελία του, λέγοντας ακόµα ότι «κάθε
λέξη είναι σαφής και σαν να έχει στρογγυλευτεί σε τόρ-
νο»
29
. Θα µπορούσε κάποιος να επικρίνει τις υποθέσεις του
Αρχίλοχου, τη στιχοποιία του Παρµενίδη, τις κοινοτοπίες
του Φωκυλίδη, την πολυλογία του Ευριπίδη, την αταξία
του Σοφοκλή" επίσης και από τους ρήτορες άλλος υστερεί
στην απόδοση των χαρακτήρων, άλλος υστερεί στη δη-
µιουργία συγκίνησης, άλλος δεν έχει πολλή χάρη, αλλά ο
καθένας επαινείται για την προσωπική του ικανότητα, µε
την οποία είναι προικισµένος από τη φύση να µας συγκινεί
και να µας παρασύρει. Συνεπώς, οι ακροατές µπορούν να
βρουν πολλές και άφθονες αιτίες φιλοφρόνησης προς τους
οµιλητές. Για µερικούς άλλωστε είναι αρκετό, ακόµα κι αν
δεν το βεβαιώνουµε επιπλέον µε τη φωνή µας, να τους
275
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
276
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΚΟΥΕΙΝ
προσφέρουµε το πράο βλέµµα µας, τη γαλήνια όψη µας
και την ευµενή και χωρίς δυσαρέσκειες διάθεση µας.
Επίσης, τα παρακάτω ζητήµατα, ακόµα και στην πε-
ρίπτωση των οµιλητών που αποτυγχάνουν εντελώς, µοιά-
ζουν να είναι γενικής φύσεως και κοινά σε όλες τις ακρο-
άσεις, δηλαδή το να καθόµαστε όρθιοι, όχι νωχελικά ή µε
άσχηµη στάση, να κοιτάµε κατευθείαν τον οµιλητή, να
έχουµε έκφραση ενεργού προσοχής, η όψη µας να είναι
καθαρή και ανέκφραστη όχι απλώς όσο αφορά την αποδο-
κιµασία και την επίκριση, αλλά και άλλου είδους σκέψεις ή
έγνοιες. Σε κάθε έργο άλλωστε η επιτυχία έρχεται µε τον
συνδυασµό αριθµού, τρόπον τινά, παραγόντων, οι οποίοι
συµπίπτουν την κατάλληλη στιγµή µε πνεύµα συµµετρίας
και αρµονίας, ενώ η αποτυχία δηµιουργείται αµέσως από
την έλλειψη κάποιου τυχαίου παράγοντα ή από τη λάθος
τοποθέτηση κάποιου άλλου. Οµοίως και στην περίπτωση
της ακρόασης διαλέξεων, απρέπειες δεν είναι µόνο η συ-
νοφρύωση, η όψη που φανερώνει αποστροφή, το πλανώµε-
νο βλέµµα, το στριφογύρισµα του σώµατος, το σταύρωµα
των ποδιών, αλλά και τα νεύµατα, το ψιθύρισµα στον
διπλανό, τα χαµόγελα, τα νυσταγµένα χασµουρητά και
όλα τα παρόµοια είναι λανθασµένες ενέργειες και χρειάζο-
νται µεγάλη προσοχή.
14. Υπάρχουν ορισµένοι που πιστεύουν ότι ο οµιλητής
έχει κάποιο έργο αλλά ότι ο ακροατής δεν έχει, και απαι-
τούν να έρχεται ο οµιλητής έχοντας φροντίσει και προετοι-
µάσει τις σκέψεις του, ενώ οι ίδιοι έρχονται χωρίς προε-
τοιµασία και φροντίδα για τα καθήκοντα τους, σπεύδοντας
να καταλάβουν τις θέσεις τους, σαν ακριβώς να πήγαν σε
δείπνο, για να περάσουν καλά από τον κόπο των άλλων.
Αλλά και ο σωστός συνδαιτυµόνας σε δείπνο έχει κάποια
καθήκοντα, πολύ περισσότερο ο ακροατής. Είναι δηλαδή
κοινωνός του λόγου και συνεργάτης του οµιλητή, και δεν
277
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
278
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΚΟΥΕΙΝ
πρέπει να εξετάζει µε αυστηρότητα τα παραπτώµατα του
οµιλητή, ασκώντας κριτική σε κάθε λέξη και σε κάθε
έκφραση, ενώ ο ίδιος χωρίς να υπόκειται σε έλεγχο ν'
ασχηµονεί και να πέφτει σε πλήθος λαθών σχετικά µε
την ακρόαση" αντίθετα, όπως στο παιχνίδι της σφαίρας
απαιτείται αυτός που ρίχνει να συντονίζει τις κινήσεις
του µε κείνον που πιάνει τη σφαίρα, έτσι και προκειµένου
περί των λόγων υπάρχει κάποιος αρµονικός συντονισµός
ανάµεσα στον οµιλητή και τον ακροατή, αν ο καθένας τους
τηρεί τις υποχρεώσεις του.
15. Επιπλέον δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται τυχαία οι
λέξεις µε τις οποίες αποδίδουµε τους επαίνους. Και ο
Επίκουρος άλλωστε γίνεται δυσάρεστος, όταν λέει για τις
επιστολές των φίλων του ότι ξεσηκώνουν θορύβους
30
. Αλλά
και κείνοι που επί των ηµερών µας εισάγουν στα ακροα-
τήρια ξένες εκφράσεις και επιδοκιµάζουν φωνάζοντας
«Θεϊκά», «Θεόπνευστα», «Άφθαστα», σαν να µην είναι
αρκετά τα «Ωραία», «Σωστά», «Αληθινά», που χρησιµο-
ποιούσαν στον κύκλο του Πλάτωνα, του Σωκράτη και του
Τπερείδη για να δηλώσουν έπαινο, διαπράττουν µεγάλη
ασχηµία και διαβάλλουν τους οµιλητές πως έχουν δήθεν
ανάγκη υπερβολικών επαίνων. Ιδιαιτέρως απεχθείς είναι
εκείνοι που παίρνουν όρκους, σαν να βρίσκονται σε δικα-
στήριο, για να βεβαιώσουν τη µαρτυρία τους έναντι των
οµιλητών. Όµοιοι εξ ίσου µε αυτούς είναι όσοι σφάλλουν
σχετικά µε την ιδιότητα των προσώπων, όταν δηλαδή
φωνάζουν προς κάποιον φιλόσοφο «Κοµψά» και προς κά-
ποιον γέροντα «Ωραία», «Ανθηρά», µεταφέροντας έτσι
στους φιλοσόφους τις εκφράσεις εκείνων που παίζουν και
επιδεικνύονται µέσω των ασκήσεων τους στις σχολές και
αποδίδοντας στους σώφρονες λόγους πρόστυχο έπαινο, σαν
να στεφάνωναν, δηλαδή, τον αθλητή µε κρίνα ή ρόδα και
όχι µε δάφνη ή ελιά. Όταν κάποτε ο ποιητής Ευριπίδης
279
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
280
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΚΟΥΕΙΝ
δίδασκε στα µέλη του χορού του κάποια ωδή συνθεµένη µε
µελωδία, ένας από αυτούς γέλασε, οπότε ο ποιητής παρα-
τήρησε: «Αν δεν ήσουν τόσο ανίκανος να καταλάβεις και
τόσο αµαθής, δεν θα γελούσες καθώς τραγουδούσα στον
µειξολύδιο ρυθµό». Θεωρώ, λοιπόν, πως κάποιος που είναι
φιλόσοφος ή πολιτικός θα ανέκοπτε τη µαλθακότητα του
διαχυτικού ακροατή λέγοντας: «Μου φαίνεσαι ανόητος και
ανάγωγος" αλλιώς δεν θα σφύριζες ούτε θα χόρευες στον
ρυθµό των λόγων µου, την ώρα που διδάσκω ή συµβου-
λεύω ή µιλώ µε θέµα τους θεούς, την πόλη ή τη διοίκηση
της». Σκέψου µόνο στ' αλήθεια τι σηµαίνει, αν, ενώ µιλάει
ένας φιλόσοφος, οι άνθρωποι που είναι απ' έξω ακούνε τις
φωνές εκείνων που είναι µέσα στην αίθουσα της διάλεξης
και απορούν σε ποιον απευθύνεται ο έπαινος, σε αυλητή,
κιθαρωδό ή χορευτή.
16. Επιπλέον οι νουθεσίες και οι παρατηρήσεις δεν πρέ-
πει ν' ακούγονται µε απάθεια. Αυτοί δηλαδή που µπορούν
να υποµένουν µε ευκολία και αδιαφορία τις επικρίσεις των
φιλοσόφων, ώστε να γελούν, όταν ελέγχονται, και να επαι-
νούν τους επικριτές τους, όπως ακριβώς οι παράσιτοι εκεί-
νους οι οποίοι τους τρέφουν, όταν οι τελευταίοι τους υβρί-
ζουν, όντας ως προς όλα ελεεινοί και θρασείς, παρέχουν
άσχηµη και ψεύτικη απόδειξη ανδρείας την αναισχυντία
τους. Το πείραγµα δηλαδή, που δεν συνδέεται µε υβριστι-
κή διάθεση αλλά µε κάποιον αστεϊσµό, το οποίο γίνεται
δεκτό από κάποιον χωρίς στενοχώρια και µε φαιδρότητα,
δεν δηλώνει έλλειψη ευγενούς ήθους ούτε παιδείας, αλλά
είναι χαρακτηριστικό κατ' εξοχήν ελευθέριο και Λακωνικό.
Αντιθέτως, τη σύσταση και τη νουθεσία για τη βελτίωση
του χαρακτήρα, που χρησιµοποιούν ελεγκτικούς λόγους,
σαν πικρό φάρµακο, όταν τις ακούει κάποιος χωρίς να
πιέζεται και να ιλιγγιά, χωρίς η ντροπή να φλέγει την
ψυχή του, αλλά αδιάφορος, αλαζονικός και ειρωνευόµε-
281
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
282
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΚΟΥΕΙΝ
νος, φανερώνουν νέο άνθρωπο ανελεύθερο, σκληρό και α-
ναίσθητο ως προς τον σεβασµό, εξαιτίας της αδιάλειπτης
εξοικείωσης του µε τα παραπτώµατα, που έχει ψυχή όµοια
µε σάρκα σκληρή και τυλώδη, η οποία δεν είναι δυνατό να
πληγιαστεί.
Τέτοια είναι η συµπεριφορά των παραπάνω ανθρώπων,
αλλά οι νέοι που έχουν την αντίθετη στάση, ακόµα κι όταν
ακούνε κάποιο λόγο που στρέφεται εις βάρος τους, φεύγουν
χωρίς διάθεση να επιστρέψουν και δραπετεύουν από τη
φιλοσοφία, και, παρ' ότι έχουν ως σωστή αρχή της σωτη-
ρίας τους το φυσικό αίσθηµα του σεβασµού, τη χάνουν
εξαιτίας της τρυφηλότητας και της µαλθακότητάς τους,
καθώς δεν δείχνουν εγκαρτέρηση στην κριτική που τους
ασκείται και δεν δέχονται µε ευγενικό πνεύµα τις επανορ-
θώσεις που τους γίνονται" αντίθετα στρέφουν την ακοή
τους στις εύκολες και ανώδυνες οµιλίες κάποιων κολάκων
ή σοφιστών, που τους τέρπουν µε απόψεις ανώφελες και
άχρηστες πλην όµως ευχάριστες. Όπως δηλαδή αυτός που
µετά την εγχείριση αποφεύγει τον- γιατρό και δεν δέχεται
να επιδέσουν τις πληγές του, υπέστη όλους τους πόνους της
θεραπείας αλλά δεν περίµενε να λάβει το όφελος από αυτή,
έτσι, όταν ο λόγος κόβει και πληγώνει την ανοησία κά-
ποιου ανθρώπου, αν αυτός δεν του παρέχει την ευκαιρία να
επουλώσει και να θεραπεύσει το τραύµα, φεύγει στενοχω-
ρηµένος και πονεµένος αλλά καθόλου ωφεληµένος από τη
φιλοσοφία. Όχι µόνο, δηλαδή, το τραύµα του Τήλεφου,
όπως λέει ο Ευριπίδης,
καταπραΰνεται από την κοφτερή λόγχη
αλλά και τον πόνο από τη φιλοσοφία, ο οποίος προκαλείται
στους προικισµένους νέους, τον θεραπεύει αυτός ακριβώς ο
λόγος που προκάλεσε το τραύµα. Για τούτο, όποιος ελέγ-
283
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
284
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΚΟΥΕΙΝ
χεται πρέπει βέβαια να υφίσταται κάτι και να στενοχωριέ-
ται, αλλά να µη συντρίβεται και να µη χάνει το ηθικό του,
παρά, σαν σε τελετή που τον µυεί στη φιλοσοφία, πρέπει να
υποµένει τους αρχικούς καθαρµούς και την αναστάτωση,
µε την ελπίδα ότι την τωρινή αδηµονία και την ταραχή θ'
ακολουθήσει κάτι ευχάριστο και λαµπρό. Ακόµα µάλιστα
και στην περίπτωση που έχει την εντύπωση ότι η επιτί-
µηση του γίνεται άδικα, είναι καλό να υποµένει και να
δείχνει εγκαρτέρηση προς εκείνον ο οποίος του απευθύνε-
ται
-
κι όταν αυτός τελειώσει, να του δώσει τις εξηγήσεις
του και να τον παρακαλέσει να κρατήσει για τις πράξεις
όπου πραγµατικά έσφαλε την παρρησία και την ένταση
των παρατηρήσεων, µε τις οποίες του απευθύνθηκε στην
παρούσα περίσταση.
17. Εκτός τούτων, όπως οι πρώτες µαθήσεις στα γράµ-
µατα, στη µουσική και στην παλαίστρα
32
συνοδεύονται από
µεγάλη αναστάτωση, κόπο και αβεβαιότητα, ενώ στη συ-
νέχεια, καθώς ο µαθητής προοδεύει λίγο λίγο, όπως στις
σχέσεις του µε τους ανθρώπους, έρχονται η µεγάλη εξοι-
κείωση και η γνώση και κάνουν τα πάντα να είναι φιλικά,
εύκολα στη µεταχείριση τους και επιπλέον εύκολα στο να
τα πει ή να τα πράξει, έτσι συµβαίνει και στην περίπτωση
της φιλοσοφίας, η οποία παρουσιάζει αναµφισβήτητα κάτι
δύσκολο και ανοίκειο στους πρώτους όρους και στα πρώτα
ζητήµατα
-
δεν πρέπει λοιπόν να φοβηθεί κάποιος κατά τις
αρχές της και να την εγκαταλείψει τροµαγµένος και δειλός,
αλλά πρέπει να καταβάλλει προσπάθεια σε κάθε αντικεί-
µενο της, να ζητάει και να επιθυµεί την πρόοδο, καθώς
περιµένει την απόκτηση της εξοικείωσης, η οποία µετα-
βάλλει σε ευχάριστο καθετί καλό. Θα έρθει, άλλωστε, αυτή
χωρίς µεγάλη καθυστέρηση, κοµίζοντας άπλετο φως στο
αντικείµενο της µάθησης και εµπνέοντας σφοδρό έρωτα
για την αρετή" όποιος αντέξει να ζήσει την υπόλοιπη
285
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
286
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΚΟΥΕΙΝ
ζωή του χωρίς τα τελευταία τούτα, καθώς από την αναν-
δρία του εξέπεσε από τη φιλοσοφία, είναι είτε άθλιος
άνθρωπος είτε δειλός.
Ίσως τα φιλοσοφικά ζητήµατα κρύβουν στην αρχή για
τους ακατάρτιστους και τους νέους κάποια δυσκολία στην
κατανόηση τους· παρά ταύτα, όσο αφορά το µεγαλύτερο
µέρος της αβεβαιότητας και της αδαηµοσύνης στην οποία
περιέρχονται, ευθύνονται οι ίδιοι, καθώς διαφορετικοί χα-
ρακτήρες πέφτουν στα ίδια σφάλµατα. Μερικοί, δηλαδή,
επειδή ντρέπονται και λυπούνται τον οµιλητή, διστάζουν
να υποβάλουν σε έλεγχο και να κατανοήσουν σταθερόν
µέσα στον νου τους τον λόγο, δηλώνοντας τη συµφωνία
τους όπως κι αν τον καταλαβαίνουν άλλοι, όµως, από
παράκαιρη επιδίωξη φήµης, από µάταιη άµιλλα έναντι
των άλλων και από διάθεση να κάνουν επίδειξη της ευστρο-
φίας και της δύναµης τους να µαθαίνουν γρήγορα, λένε ότι
έχουν κατανοήσει το νόηµα, προτού να το ακούσουν, κι
έτσι δεν το κατανοούν καθόλου. Ύστερα, το αποτέλεσµα
είναι, αφ' ενός, εκείνοι οι ντροπαλοί και σιωπηλοί, όταν
φύγουν από την οµιλία, να λυπούνται και να βρίσκονται σε
αµηχανία, και τελικά, οδηγηµένοι από την ανάγκη, µε
µεγαλύτερη τώρα ντροπή, ενοχλούν τους οµιλητές υποβάλ-
λοντας τους τις ερωτήσεις που έπρεπε να είχαν υποβάλει
προηγουµένως, και, αφ' ετέρου, εκείνοι που επιδιώκουν τη
φήµη και είναι θρασείς, να προσπαθούν να σκεπάσουν και
να κρύψουν την αµάθεια µε την οποία συµβιώνουν.
18. Αφού, λοιπόν, αποµακρύνουµε εξ ολοκλήρου την
τόσο µεγάλη αυτή ανοησία και αλαζονεία, κατευθυνόµενοι
προς τη µάθηση και όντας ικανοί να συλλάβουµε µε τη
σκέψη µας τους χρήσιµους λόγους, ας υποµείνουµε τους
γέλωτες των κατ' επίφαση ευφυών, όπως έκαναν ο Κλε-
άνθης και ο Ξενοκράτης, οι οποίοι, µολονότι έδιναν την
εντύπωση πως είναι λιγότερο εύστροφοι από τους συµµα-
287
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
288
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΚΟΥΕΙΝ
θητές τους, δεν εγκατέλειπαν την προσπάθεια της µάθησης
ούτε παραιτούνταν, αλλά πρώτοι ο ίδιοι έκαναν αστεία εις
βάρος τους, παροµοιάζοντας τους εαυτούς τους µε αγγεία
που έχουν µικρό στόµιο και µε χάλκινους πίνακες, ότι
δηλαδή µε δυσκολία προσελάµβαναν τους λόγους, αν και
τηρούσαν τις επιταγές τους µε ορθό και σταθερό τρόπο.
Όχι µόνο, δηλαδή, όπως λέει ο Φωκυλίδης,
συχνά θ' απατηθεί κάποιος, όταν προσπαθεί να παραµείνει
σωστός
33
,
αλλά και αναπόφευκτα συχνά θα τον περιγελάσουν και θα
του προσάψουν κακή φήµη
-
επίσης πρέπει ν' ανεχτεί πει-
ράγµατα και ύβρεις, καθώς προσπαθεί µε όλες τις δυνάµεις
της ψυχής του ν' αγωνιστεί εναντίον της αµάθειας του και
να την αποβάλει.
∆εν πρέπει όµως ν' αδιαφορήσουµε και για το σφάλµα
που οφείλεται στην αντίθετη στάση, το οποίο διαπράττουν
µερικοί από νωθρότητα, όντας κακοδιάθετοι και βαριεστη-
µένοι
-
δεν θέλουν, δηλαδή, όταν είναι κατά µόνας, να δη-
µιουργούν προβλήµατα στον εαυτό τους, αλλά δηµιουργούν
προβλήµατα στον οµιλητή, µε το να ρωτούν ολοένα για τα
ίδια πράγµατα, σαν νεογέννητα πουλιά που δεν έχουν ακό-
µα πετάξει και που συνέχεια χάσκουν µπροστά στο στόµα
του άλλου, θέλοντας να παίρνουν τα πάντα έτοιµα και
επεξεργασµένα από τους άλλους. Κάποιοι άλλοι, στην επι-
δίωξη τους να θεωρηθούν προσεκτικοί και ικανοί εκεί που
δεν υπάρχει λόγος, κουράζουν τους οµιλητές µε τη φλυαρία
και τη φορτικότητά τους, προβάλλοντας συνεχώς απορίες
για ζητήµατα που δεν είναι απαραίτητο και ζητώντας
αποδείξεις για πράγµατα που δεν χρειάζεται
-
ε'τσι ο σύντοµος ο δρόµος γίνεται µακρνς
Μ
,
289
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
290
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΚΟΥΕΙΝ
όπως λέει ο Σοφοκλής, όχι µόνο για λογαριασµό των ιδίων
αλλά και για τους υπόλοιπους. Εµποδίζοντας, δηλαδή,
κάθε φορά τον οµιλητή µε κενές περιεχοµένου και περιτ-
τές ερωτήσεις, σαν σε οµάδα συνταξιδιωτών, φέρνουν προ-
σκόµµατα στο ουσιαστικό µέρος της µάθησης, που έχει ν'
αντιµετωπίσει διακοπές και καθυστερήσεις. Τα παραπάνω
πρόσωπα µοιάζουν, σύµφωνα µε τον Ιερώνυµο, µε τα δειλά
και δύστροπα κουταβάκια, τα οποία µέσα στο σπίτι δα-
γκώνουν τα δέρµατα των θηρίων και ξεσκίζουν τα κοµµά-
τια από τα δέρµατα αυτά, αλλά δεν πλησιάζουν τα ίδια τα
θηρία. Όσο αφορά τώρα τα οκνά εκείνα άτοµα, ας τα
προτρέψουµε, όταν αντιληφθούν τα βασικά σηµεία, να
συνθέσουν τα υπόλοιπα µε βάση τις δικές τους δυνάµεις,
και να χρησιµοποιήσουν τη µνήµη τους ως οδηγό για την
αναζήτηση τους, καλλιεργώντας και µεγαλώνοντας τον
λόγο των άλλων, λαµβάνοντας τον ως αρχή και σπόρο. Ο
νους, άλλωστε, δεν έχει ανάγκη για παραγέµισµα, σαν να
ήταν αγγείο, αλλά, όπως το ξύλο, απλώς από προσάναµµα,
το οποίο δηµιουργεί την ορµή προς την αναζήτηση και την
έφεση για την κατάκτηση της αλήθειας. Όπως, δηλαδή,
στην περίπτωση που κάποιος αναζητάει φωτιά στον γεί-
τονα του, και µετά, βρίσκοντας µεγάλη και λαµπρή φωτιά,
µένει εκεί συνέχεια να ζεσταίνεται, έτσι και στην περίπτω-
ση που κάποιος πηγαίνει σ' έναν άλλο για να λάβει τα
ωφελήµατα των λόγων, νοµίζοντας πως δεν χρειάζεται
να πάρει από εκεί φως για να το έχει ο ίδιος ή σκέψεις
δικές του, αλλά ευχαριστηµένος µε την ακρόαση κάθεται
εκεί γοητευµένος, παίρνει σαν φωτεινή και πυρώδη λάµψη
τις αντιλήψεις που προκύπτουν από τον λόγο, χωρίς όµως
να ζεσταίνει και ν' αποβάλλει µε τη φιλοσοφία τη µούχλα
και το σκοτάδι που έχει µέσα στην ψυχή του.
Αν λοιπόν χρειάζεται και κάποια άλλη προτροπή σχε-
τικά µε το ζήτηµα της ακρόασης, αυτή είναι το ότι πρέπει,
291
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
292
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΚΟΥΕΙΝ
έχοντας κατά νου όσα αναφέρθηκαν στην παρούσα πραγ-
µατεία, να καλλιεργούµε παράλληλα µε τη µάθηση την
ερευνητική µας ικανότητα, για να κατακτήσουµε πνευµα-
τικό στοιχείο όχι σοφιστικό ή απλώς γνωστικό αλλά συν-
δεδεµένο ουσιαστικά µε την υπόσταση µας και φιλοσοφικό,
θεωρώντας ότι ο σωστός τρόπος ακρόασης είναι αρχή για
τον σωστό τρόπο ζωής.
293
ΣΧΟΛΙΑ
ΠΕΡΙ ΠΑΙ∆ΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
1. Οι ελεύθεροι παίδες είναι οι γεννηµένοι από πατέρα
και µητέρα ελεύθερους. Αυτοί αποτελούν το αντικείµενο
της παιδαγωγικής αναφοράς του κειµένου. Για τα µη
ελεύθερα παιδιά γίνεται λόγος µια φορά στη συνέχεια,
όταν τάσσονται οι προϋποθέσεις που απαιτείται να πλη-
ρούν, για ν' αποτελούν κατάλληλους θεράποντες ή συντρό-
φους των ελεύθερων παιδιών.
2. Η έννοια της παλλακής δήλωνε τη γυναίκα που έµενε
στο σπίτι κάποιου άντρα, είχε σεξουαλικές σχέσεις µε
αυτόν αλλά δεν ήταν παντρεµένη µαζί του. Στα κλασικά
χρόνια, πάντως, ακόµα και νυµφευµένος αν ήταν ο άνδρας,
δεν απαγορευόταν να έχει µαζί µε τη νόµιµη σύζυγο του
και παλλακίδα (ή, αν ήταν άγαµος, να έχει παλλακίδα αντί
για σύζυγο). Η έννοια της εταίρας ήταν ευρύτερη· δεν
σήµαινε πως η γυναίκα αυτή συζούσε σταθερά και µακρο-
χρόνια µε κάποιον (διαφορετική είναι η έννοια της πόρνης,
η οποία παρείχε σεξουαλικές υπηρεσίες αντί χρηµάτων
στον οποιονδήποτε). Γνήσια παιδιά, τουλάχιστον κατά το
δίκαιο της κλασικής περιόδου, γεννούσε µόνο η νόµιµη
σύζυγος. Πρβλ. [∆ηµοσθένης], Κατά Νεαίρας 122, τάς
µεν γαρ εταίρας ηδονής ενεκ' εχοµεν, τάς δέ παλλακάς
της καθ' ήµε'ραν θεραπείας τον σώµατος, τάς δέ γυναίκας
του παιδοποιεΐσθαι γνησίως και των ένδον φύλακα πιστήν
εχειν.
3. Ευριπίδης, Ηρακλής µαινόµενος 1261-62.
4. Ευριπίδης, Ιππόλυτος 424-25.
295
ΣΧΟΛΙΑ
5. Στη βιογραφία του Θεµιστοκλή (κεφ. 19) ο Πλού-
ταρχος καταγράφει το ότι ο Αθηναίος πολιτικός και στρα-
τηγός έλεγε αστειευόµενος ότι ο πιο ισχυρός Έλληνας είναι
ο γιος του, «γιατί τους Έλληνες τους διατάζουν οι Αθη-
ναίοι, τους Αθηναίους ο Θεµιστοκλής, τον Θεµιστοκλή η
γυναίκα του, τη γυναίκα του ο γιος του».
6. Η εξέταση του θέµατος —στο παρόν κείµενο, βέ-
βαια, όχι σε βάθος— παραπέµπει στον ήδη από τους
αρχαίους χρόνους εκδηλωµένο προβληµατισµό για την α-
πόκτηση καλών (υγειών, ωραίων κ.λπ.) τέκνων, αυτό,
δηλαδή, που αργότερα υπήρξε αντικείµενο της ευγονικής,
που επιδιώκει τη διατήρηση και πολλαπλασιασµό των
στοιχείων εκείνων που έχουν πνευµατική και βιολογική
αξία.
7. Στο κείµενο τονίζεται η αναγκαιότητα να συνυπάρ-
ξουν τρεις παράγοντες για την αγωγή, η φύση, η µάθηση
και η άσκηση. Τα στοιχεία αυτά είναι πλήρη και αποτε-
λεσµατικά µόνο στον µεταξύ τους συνδυασµό και αλληλου-
χία. Η άποψη, αφού δεν παραβλέπει τη σηµασία ούτε της
φύσης ούτε της διδασκαλίας, είναι συνδυασµός των α-
κραίων απόψεων της αρχαιότητας —αφ' ενός περί του
αδυνάτου της αγωγής, αφ' ετέρου περί της απόλυτης ι-
σχύος της— δεχόµενη τη δυνατότητα ν' ασκηθεί στο παι-
δί αγωγική επίδραση αλλά αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα τα
όρια που θέτει στην επίδραση αυτή η ατοµική φύση (βλ. τη
διαπραγµάτευση του Α. ∆ανασσή-Αφεντάκη, Θεµατική
της Παιδαγωγικής Επιστήµης, Γ" έκδοση, Αθήνα 1985,
σσ. 67-77).
8. Ο Πυθαγόρας, ο Σωκράτης και ο Πλάτων εξαίρονται
ως σπουδαίοι παιδαγωγοί. Οι τρεις αυτοί µεγάλοι φιλόσο-
φοι, ο πνευµατικός δεσµός των οποίων —τόσο όσο αφορά
τις επιδράσεις όσο και τη θέαση του κόσµου— είναι σαφής
και συνεχής, εξέφεραν κατ' εξοχήν διδακτικό και παιδα-
296
ΣΧΟΛΙΑ
γωγικό λόγο, αναγνωρίσιµο, ως επίδραση, ακόµα και, στα
νεότερα σχετικά συστήµατα. Επιγραµµατική διακήρυξη
της πίστης του Πλάτωνα στη σηµασία της παιδαγωγι-
κής, ως προς την ανάγκη της αξιοσύνης του διδάσκοντος
και ως προς τα αγαθά αποτελέσµατα που προκύπτουν από
το έργο του, δίνεται στην Πολιτεία (424α): Τροφή γάρ και
παίδενσις χρηστή σωζόµενη φύσεις άγαθάς εµποιεΐ, και αν
φύσεις χρησται τοιαύτης παιδείας αντιλαµβανόµενα/, έτι
βελτι'ονς των προτέρων φύονται. Η Πλατωνική παιδαγω-
γική αντίληψη εξειδικεύεται, ως προς µια της διάσταση, µε
την αναφορά των Νόµων (804<ΐ) ότι τα παιδιά πρέπει
οπωσδήποτε να εκπαιδεύονται σαν ν' ανήκουν στην πόλη
και όχι στους γονείς τους.
9. Η καµπύλη βακτηρία ήταν µπαστούνι που κρατούσαν
οι ηθοποιοί που υποδύονταν στη σκηνή ρόλους γερόντων.
Ήταν από τις καινοτοµίες που εισήγαγε ο Σοφοκλής.
10. Κατά την Αριστοτελική διάκριση, η αρετή είναι αφ'
ενός διανοητική και αφ' ετέρου ηθική. Η πρώτη αποκτάται
µε τη διδασκαλία και η δεύτερη µε το έθος, που µε τη
µακρόχρονη και σταθερή επανάληψη γίνεται ήθος, από το
οποίο µάλιστα λαµβάνει την ονοµασία της η αρετή (πρβλ.
Ηθικά Νικοµάχεια 1103α 14 κ.εξ.).
11. Σε πολλά έργα της αρχαίας γραµµατείας εξαίρεται η
παιδαγωγική σηµασία της νοµοθεσίας του Λυκούργου. Η
ιστορία, που καταγράφεται στο σηµείο αυτό του κειµένου,
επαναλαµβάνεται στα Λακωνικά Αποφθέγµατα (225¥-
226Α).
12. Η φράση εξ όννχων του αρχαίου κειµένου σηµαίνει
«από τις άκρες των νυχιών» (δηλώνοντας το πλήρες, το
απολύτως και εξ ολοκλήρου) και ήταν µια από τις ιδιαίτε-
ρες φράσεις που συνετέθησαν µε βάση το όνοµα ονυξ. Κατά
µία εκδοχή, το νόηµα της φράσης του χωρίου συνδέεται µε
αυτό της αντίστοιχης εξ απαλών όννχων, που είναι «από
297
ΣΧΟΛΙΑ
την πολύ µικρή ηλικία» (η ίδια σηµασία µε αυτή που έχει
και σήµερα η έκφραση), το de tenero ungui του Ορατίου.
13. Πρβλ. Πλάτων, Μενέξενος 237e, παν γαρ το τεκον
τροφήν έ'χει έπιτηδείαν ω αν τέκη, ω καΐ γυνή δήλη τε-
κονσά τε αληθώς καΐ µη, άλλ' υποβαλλοµένη, εάν µη έ'χη
πηγάς τροφής τω γεννωµε'νω.
14. Πρβλ. Ξενοφών, Κνρου Παιδεία Β i 28, όπου ο
Πέρσης βασιλιάς καθοδηγείται ως προς την οργάνωση
του στρατεύµατος του από σχετική παρατήρηση του επί
της συµπεριφοράς των ζώων.
15. Στα χρόνια του Πλουτάρχου η κυριαρχία της Ρω-
µαϊκής εξουσίας ήταν απόλυτη, δεν συνέβαινε το ίδιο,
όµως, και µε το Ρωµαϊκό πνεύµα. Ο συγγραφέας του
έργου κατατάσσει, µε έµφαση µάλιστα, στις προϋποθέσεις
της αγωγής τον Ελληνικό χαρακτήρα που πρέπει να δια-
θέτουν τα πρόσωπα τα οποία έχουν συµµετοχή στην επι-
µέλεια των παιδιών. Το Ελληνικό βίωµα διατηρεί την ισχύ
και τη γοητεία του ακόµα και στην περίοδο αυτή της
κοσµοπολίτικης σκέψης.
16. Το απόσπασµα θυµίζει τον Πλατωνικό Θεαίτητο
(191c κ.εξ.), όπου ο Σωκράτης δίνει µια εκδοχή της διαδι-
κασίας της γνώσης, στο χωρίο στο οποίο, κατά τον µελε-
τητή του Πλάτωνα Α.E. Taylor, θεµελιώνεται η «παρα-
δοσιακή φρασεολογία σχετικά µε αποτυπώσεις και Εί'δη»'.
Μέσα στην ψυχή καθενός υπάρχει ένα κέρινο εκµαγείο, που
ποικίλλει µεταξύ των ανθρώπων ως προς το µέγεθος, την
καθαρότητα και τη σκληρότητα. Πάνω στο εκµαγείο αυτό
αποτυπώνεται ό,τι θέλουµε ν' αποµνηµονεύσουµε απ' όσα
υποπίπτουν στην αντίληψη µας, όπως ακριβώς µένει πάνω
στο κερί το αποτύπωµα της σφραγίδας. Αυτό που αποτυ-
πώνεται — και για όσο η εικόνα του διατηρείται— το
γνωρίζουµε, ενώ τα άλλα, όσα δεν αποτυπώνονται ή όσα
σβήνουν, δεν τα γνωρίζουµε ή τα λησµονούµε. Η ορθότητα
298
ΣΧΟΛΙΑ
ή το σφάλµα της κρίσης εξαρτώνται κάθε φορά από τον
συνδυασµό του αποτυπώµατος µε την τρέχουσα εντύπωση.
Η ψυχή, δηλαδή, προσπαθεί να συνδυάσει το προϋπάρχον
αποτύπωµα µε την τρέχουσα παράσταση, αλλά συχνά, είτε
επειδή το αποτύπωµα είναι παλαιό είτε επειδή ήταν εξαρ-
χής ανεπαρκές, αποδίδει και συνδυάζει την παρούσα εντύ-
πωση µε λανθασµένο προϋπάρχον αποτύπωµα, οπότε έ-
χουµε σχηµατισµό λανθασµένης κρίσης, που οφείλεται σε
κακή ερµηνεία των αισθητηριακών δεδοµένων.
17. Πρβλ. Πλάτων, Πολιτεία 3771>-ο.
18. Απόσπ. 13 (Βε^ΐ ί , Ροβίαε Ι$ηά ϋταβύ Η 448).
19. Η σηµασία της προσωπικής επαφής ως προς την
αµοιβαία συνεισφορά ιδιοτήτων και συνηθειών τονίζεται
συχνά σε έργα της αρχαίας γραµµατείας µε ηθικό περιε-
χόµενο, και µάλιστα µε τρόπο γνωµικό, όπως στο χωρίο.
Πρβλ. Επίκτητος, ∆ιατριβαί Γ ις 2, και γαρ άνθρακα
άποσβεσµενον αν θή παρά τον καιοµενον, ή αυτός εκείνον
άποσβε'σει ή εκείνος τούτον εκκανσει.
20. Ο παιδαγωγός του Αχιλλέα Φοίνιξ ήταν γιος του
βασιλιά των ∆ολόπων Αµύντορα και της Κλεοβούλης.
Επειδή ερωτεύτηκε κάποια δούλη, ο πατέρας του τον έ-
διωξε και, κατά µία εκδοχή, τον τύφλωσε. Αφού θεραπεύ-
τηκε από τον κένταυρο Χείρωνα, πήγε στη Θεσσαλία στον
Πηλέα, ο οποίος τον εγκατέστησε βασιλιά των ∆ολόπων
και του ανέθεσε την επιµέλεια της ανατροφής του Αχιλλέα.
Ο Φοίνιξ ακολούθησε τον ήρωα στην Τρωική εκστρατεία
(Ίλιάς I 448 κ. α. ).
21. Πρβλ. Πλάτων, Κλειτοφών 407α-1>. Πρόκειται για
λόγο του Κλειτοφώντα, ο οποίος αναφέρεται στο ότι ο
Σωκράτης, επίτιµων τοις άνθρώποις, ώσπερ επί µηχανής
τραγικής θεός, καυτηρίαζε την αποκλειστική στροφή του
ενδιαφέροντος των συγχρόνων του στα υλικά αγαθά και
την αδιαφορία τους για τη διδασκαλία της δικαιοσύνης
299
ΣΧΟΛΙΑ
στους νέους. Επίσης πρβλ. Ξενοφών, Έπιστολαί, (εκ της
προς Κρίτωνα), όπου παρατίθενται ανάλογες ρήσεις του
Σωκράτη, σχετικά µε το πληµµελές ενδιαφέρον των πατέ-
ρων για την ηθική αγωγή των παιδιών τους, σε αντίθεση
µε τη µέριµνα τους για την περιουσιακή τους αποκατάστα-
ση.
22. Οι νέοι µε την ενηλικίωση τους (18 ετών) εγγράφο-
νταν ως πολίτες στους καταλόγους της φυλής τους και στο
ληξιαρχικό γραµµατείο, µετά από τον έλεγχο της δοκιµα-
σίας. Από τότε και µετά κρίνονταν ικανοί ν' ασκούν τα
ατοµικά και τα πολιτικά δικαιώµατα του ελεύθερου. Η
εγγραφή τούτη, καθώς και αυτή στους καταλόγους της
φρατρίας λίγο µετά από τη γέννηση των παιδιών, ήταν
προϋποθέσεις και αποδείξεις για την κατοχή της ιδιότη-
τας του µέλους της οικογένειας και του πολίτη.
23. ∆ηλαδή, τα παιδιά που εισήλθαν στην ανδρική ηλι-
κία.
24. Το παιχνίδι των κύβων µοιάζει µε το νεότερο παι-
χνίδι των ζαριών. Ήταν εξέλιξη του παιχνιδιού των α-
στραγάλων. Η εφεύρεση του αποδίδεται στον Παλαµήδη,
ο οποίος το δίδαξε στους Έλληνες κατά την πολιορκία της
Τροίας. Σε αρχαίο αγγείο υπάρχει παράσταση παιχνιδιού
κύβων ανάµεσα στον Αχιλλέα και τον Αίαντα, µε την
επιγραφή τέσσαρα Άχίλεος τρία Αί'αντος. Ήταν παιχνίδι
που βασιζόταν αποκλειστικά στην τύχη (σε τούτο διέφερε
από τους αστραγάλους) µε φανατικούς φίλους ιδίως στην
Αθήνα, .όπου πολλοί είχαν υποστεί οικονοµική καταστροφή
εξαιτίας των κύβων. Οι κύβοι ήταν ίδιοι µε τα σηµερινά
ζάρια. Ρίχνονταν δύο ή τρεις κύβοι, και η καλύτερη ρίψη,
οι τρεις εξάδες, ονοµαζόταν ενβολώτατος ή Αφροδίτη, ενώ
η χειρότερη, τρεις µονάδες, ονοµαζόταν κΰων. Από αυτό
προήλθε η παροιµιώδης έκφραση τρις εξ, που σήµαινε τη
µεγάλη εύνοια της τύχης.
300
ΣΧΟΛΙΑ
25. Πολλές φορές στους Πλατωνικούς διάλογους ο Σω-
κράτης εµφανίζεται να µιλά χρησµοδών, δηλωτικό της
δαιµόνιας και ενορατικής φύσης του µεγάλου φιλοσόφου.
Στο χωρίο αποδίδεται ανάλογη χροιά στους λόγους του
(φερόµενου ως) οµιλούντος Πλουτάρχου, για να δηλωθεί,
περισσότερο, η καθολικότητα και η αξία τους.
26. Ο φιλόσοφος Στίλπων, µαθητής του Ευκλείδη, ήταν
από τους κυριότερους εκπροσώπους της Μεγαρικής (Ερι-
στικής) σχολής. Άκµασε περί το 300 π.Χ. ∆εν δεχόταν την
ύπαρξη των αφηρηµένων εννοιών, και θεωρούνταν άθεος.
Έγραψε διάλογους, εννέα ή, κατ' άλλη εκδοχή, είκοσι τον
αριθµό, από τους οποίους δεν σώθηκε κανείς (βλ. ∆ιογένης
Λαέρτιος II, 120).
27. Πλάτων, Γοργίας 470β.
28. Ευριπίδης, Ιππόλυτος 986-89.
29. Στο σηµείο αυτό το κείµενο είναι φθαρµένο. Το
νόηµα του ελλείποντος τµήµατος πιθανότατα ήταν: «Για-
τί θα έπρεπε να διδαχτούν τα παιδιά τέτοιον τρόπο οµι-
λίας;»
30. Πρβλ. Πλάτων, Κρατύλος 3841>, Ιππίας µείζων
304ε.
31. Πρβλ. ∆ηµοσθένης, Κατ' Άριστοκράτους 66, τοντο
µεν τοίννν τά παλαιά, ώς ήµΐν άκονειν παραδε'δοται...
32. Όπως παραδίδει ο Πλούταρχος στη βιογραφία του
Περικλή (κεφ. 7), ο Αθηναίος πολιτικός ως νέος είχε µε-
γάλους δισταγµούς να µιλήσει ενώπιον του λαού, κι ένας
λόγος γι ' αυτό ήταν οι οµοιότητες του στην εµφάνιση και
στη φωνή µε τον Πεισίστρατο, που ήταν τέτοιες, ώστε
προκαλούσαν την κατάπληξη των παλαιότερων. Αργότε-
ρα, όταν έγινε ηγέτης της δηµοκρατικής µερίδας της Αθή-
νας, παρ' ότι άλλαξε αρκετές συνήθειες του, συνέχισε να
είναι φειδωλός στις δηµόσιες οµιλίες του. Όταν, πάντως,
µιλούσε, η αγόρευση του ήταν εντυπωσιακή και η ρητορική
301
ΣΧΟΛΙΑ
του δεινότητα τέτοια, ώστε κατά τις µαρτυρίες της επο-
χής, που καταγράφει επίσης ο Πλούταρχος (ό.π. 8), 'βρον-
ταν'µεν αυτόν και 'άστράπτειν'οτε δηµηγοροιη, 'δεινόν δέ
κεραννόν εν γλώσση φέρειν' λεγόντων.
33. ∆ηµοσθένης, Κατά Μειδι'ον 191.
34. Πρβλ. Αριστοτέλης, 'Ρητορικη 140% 16, αφελή δέ
λέγω την µονόκωλον (ενν. περίοδον).
35. Στο σηµείο αυτό του αρχαίου κειµένου φαίνεται πως
λείπει κάποιο τµήµα. Το νόηµα, πάντως, είναι ευδιάκριτο:
Είναι ευχάριστο να περιδιαβαίνεις πολλούς τόπους, αλλά
ωφέλιµο είναι να κατοικήσεις στον καλύτερο
-
µε τον ίδιο
τρόπο είναι καλό να γνωρίσεις πολλούς γνωστικούς τοµείς,
αλλά ωφέλιµο ν' ασχοληθείς και να διατρίψεις στον σπου-
δαιότερο — κατά την προτροπή του κειµένου, στη φιλοσο-
φία.
36. Ο φιλόσοφος Βίων ο Βορυσθενίτης έζησε κατά τον
3ο π.Χ. αι. Καταγόταν από ταπεινή οικογένεια, και που-
λήθηκε ως δούλος σε κάποιον πλούσιο ρήτορα, ο οποίος τον
εκτίµησε και µετά τον θάνατο του τού άφησε την περιουσία
του. Τότε ο Βίων µπόρεσε να πάει στην Αθήνα και ν'
ασχοληθεί µε τη φιλοσοφία. Παρακολούθησε τα µαθήµα-
τα των Ακαδηµαϊκών και του Θεοφράστου, αλλά τον κέρ-
δισε το δόγµα των Κυνικών. Πέθανε στη Χαλκίδα. Για τον
Βίωνα ο Ερατοσθένης είπε ότι πρώτος την φιλοσοφίαν
άνθινα ένέδνσεν, απηχώντας τον ελαφρό και συχνά παι-
γνιώδη χαρακτήρα της διδασκαλίας του. Έχουν σωθεί
µόνο αποσπάσµατα από ποιήµατα του. Κυριότερη πηγή
για τον Βίωνα είναι ο ∆ιογένης Λαέρτιος (IV, 46 κ.εξ.).
37. Στο σηµείο αυτό του αρχαίου κειµένου επισηµάνθη-
κε η έλλειψη κάποιων λέξεων, πιθανότατα αναφερόµενων
στον σωστό τρόπο συµπεριφοράς προς τους αλλότριους.
38. Η αναφορά του κειµένου απηχεί το Πλατωνικό
ιδεώδες για την αναγκαιότητα να συµπέσει στο ίδιο πρό-
302
ΣΧΟΛΙΑ
σωπο η πολιτική εξουσία και η φιλοσοφική παιδεία, δια-
κήρυξη που αποτελεί µέρος της ευρύτερης θεµελίωσης του
πολιτεύµατος στην Ιδέα του Αγαθού. Πρβλ. το περίφηµο
χωρίο 473ο της Πολιτείας", εάν µη, ην δ' εγώ, ή οι φιλό-
σοφοι βασιλεΰσωσιν εν ταΐς πόλεσιν ή οι βασιλείς τε νϋν
λεγόµενοι και δυνάσται φιλοσοφήσωσι γνησίως τε και
ίκανώς, και τοΰτο εις ταντόν σνµπε'ση, δνναµίς τε πολιτι-
κή και φιλοσοφία, των δε ννν πορευοµενων χωρίς έφ'
εκάτερον αι πολλοί φύσεις έξ ανάγκης άποκλεισθώσιν,
ουκ έ'στι κακών πανλα, ώ φίλε Γλαυκών, ταΐς πόλεσι,
δοκώ δ' ουδέ τω άνθρωπίνω γένει, ουδέ αύτη ή πολιτεία
µη ποτε πρότερον φυη τε εις το δυνατόν και φως ηλίου
ίδη... Κατά τον Πλάτωνα, η διάκριση της πολιτικής δύνα-
µης από τη φιλοσοφία είναι αιτία των κακών για τα πολι-
τεύµατα. Πρβλ. και Επιστολή Ζ 3261», Νόµοι 709ε,
Πολιτικός 305οά.
39. Στο κείµενο γίνεται αναφορά στα τρία υποδείγµατα
βίων, του θεωρητικού, του πρακτικού και του ηδονικού. Η
αναφορά δεν έχει βέβαια χαρακτήρα προσπάθειας για συ-
στηµατική κατάταξη, αλλά περισσότερο εξυπηρετεί τη
διδακτική πρόθεση του κειµένου. Το κριτήριο της διάκρι-
σης φαίνεται να είναι περισσότερο ο γενικός προσανατολι-
σµός της ζωής, όπως εξωτερικεύεται µε τις ουσιώδεις
ενασχολήσεις του προσώπου, παρά κάποια µεµονωµένη
αρετή, από το σύστηµα αρετών της Ελληνικής σκέψης.
Η αναφορά πάντως, τουλάχιστον ως προς τα δύο πρώτα
υποδείγµατα βίου, θυµίζει την παρέκβαση του Πλατωνι-
κού Θεαίτητου (172<;-1761>), όπου αντιδιαστέλλεται ο φιλό-
σοφος προς τον πρακτικό άνθρωπο, χαρακτηριστικός τύ-
πος του οποίου λαµβάνεται ο δικανικός. Εκεί ο φιλόσοφος
περιγράφεται ως ελεύθερος στην επιλογή και στον τρόπο
ανάπτυξης των ζητηµάτων, απαλλαγµένος από πρακτικές
σκοπιµότητες και περιορισµούς της καθηµερινότητας, κα-
303
ΣΧΟΛΙΑ
τευθυνόµενος στην πνευµατική θέαση του αγαθού. Συνέ-
πεια του προσανατολισµού του αυτού είναι η ανικανότητα
του να χειριστεί τις καθηµερινές µικρές υποθέσεις της
ζωής, και η αδυναµία του να προσαρµοστεί σε ευτελείς
συνήθειες. Ο πρακτικός άνθρωπος περιγράφεται ως υπο-
ταγµένος στη συµβατικότητα και στην προσπάθεια για
άµεσα αποτελέσµατα, ανήµπορος ν' ακολουθήσει οτιδήπο-
τε υπερβαίνει τις εφήµερες επιδιώξεις.
40. Ο Αρχύτας από τον Τάραντα ήταν πολιτικός, µα-
θηµατικός και φιλόσοφος, από τους σπουδαιότερους εκπρο-
σώπους των Πυθαγορείων. Οι µελέτες του αναφέρονται
στην ακουστική (διατύπωσε την άποψη για την ταχύτερη
κίνηση των οξέων ήχων από τους βαρείς, και συνέδεσε το
ύψος του τόνου µε τη συχνότητα των κινήσεων), τα µαθη-
µατικά (έλυσε το πρόβληµα του διπλασιασµού του κύβου),
τη µηχανική, την αστρονοµία, τη φιλοσοφία κ.λπ. Πίστευε
στην ενότητα του κόσµου, αποτελούµενου από ύλη και
µορφή, και θεώρησε ότι τα σώµατα δηµιουργούνται από
την ύλη µέσω της κίνησης. Από τα έργα του σώζονται
µόνο αποσπάσµατα, και αυτά αµφισβητούµενα. Ο ∆ίων
— αυτός εννοείται στο κείµενο ως σύντροφος του Πλάτω-
να— ήταν γαµβρός του ∆ιονυσίου Α', τυράννου των Συ-
ρακουσών. Γνωρίστηκε µε τον Πλάτωνα κατά το πρώτο
ταξίδι εκείνου στη Σικελία, και αργότερα έγινε µαθητής
του στην Ακαδηµία στην Αθήνα. Από εκεί οργάνωσε το
357 π.Χ. την επιχείρηση ανατροπής του ∆ιονυσίου Β', ο
οποίος είχε ανέλθει την εξουσία των Συρακουσών δέκα
χρόνια νωρίτερα, και έγινε ο ίδιος άρχοντας της πόλης
για διάστηµα τριών περίπου χρόνων. Προσπάθησε να υλο-
ποιήσει το πολιτικό του πρόγραµµα, το οποίο ήταν εν
πολλοίς εµπνευσµένο από τις Πλατωνικές αρχές, αλλά
γρήγορα η εξουσία του ολίσθησε προς την απολυταρχία.
Εναντίον του εκδηλώθηκε στάση, κατά την οποία σκοτώ-
304
ΣΧΟΛΙΑ
θηκε από τον Αθηναίο Κάλλιππο.
41. ∆ηλαδή, όπως κάνουν οι γεωργοί µε τα εργαλεία,
τους σπόρους κ.λπ.
42. Πρβλ. Πλάτων, Πολιτεία 537b.
43. Ξενοφών, Κύρου Παιδεία Β iii 2. Πρόκειται για
µέρος συµβουλών του Κύρου προς τους στρατιώτες του,
λίγο πριν από µάχη.
44. Πρβλ. Ξενοφών, Οικονοµικός XII 20.
45. Ησίοδος, Έργα και ήµε'ραι 361.
46. Diels, Fragmente der Vorsokratiker, ii, σ. 87.
47. Καδµεία νίκη χαρακτηριζόταν κάθε επικράτηση
επιζήµια για κείνον που την κατέκτησε. Ως παροιµιακή
φράση προήλθε από τη σύγκρουση των γιων του Οιδίποδα
Ετεοκλή και Πολυνείκη, και την επιτυχία του πρώτου εις
βάρος του δευτέρου.
48. Απόσπασµα από το χαµένο δράµα του Ευριπίδη
Πρωτεσίλαος.
49. Ο Πλούταρχος καταγράφει το περιστατικό µε πε-
ρισσότερες λεπτοµέρειες στη βιογραφία του Λυσάνδρου
(κεφ. 16). Ο Σπαρτιάτης στρατηγός, ως ισχυρός άνδρας
της κυρίαρχης εκείνη την εποχή (τέλη Πελοποννησιακού
πολέµου) πόλης της Ελλάδας, είχε δεχτεί από διάφορους
χρηµατικά ποσά και δώρα. Αυτά τα έστειλε στην πατρίδα
του µε τον Γύλιππο, ο οποίος ως στρατηγός των Λακεδαι-
µονίων είχε νικήσει τους Αθηναίους κατά τη Σικελική
εκστρατεία (413 π.Χ.). Ο Γύλιππος, όµως, έλυσε τις ρα-
φές των σακιδίων, όπου ήταν τοποθετηµένα τα χρήµατα,
αφαίρεσε µεγάλα ποσά από το καθένα και µετά τις ξανα-
έραψε, αγνοώντας ότι µέσα σε κάθε σακίδιο υπήρχε πινά-
κιο που δήλωνε το περιεχόµενο ποσό. Φτάνοντας στη
Σπάρτη, έκρυψε τα υπεξαιρεµένα κάτω από τα κεραµίδια
του σπιτιού του και παρέδωσε τα υπόλοιπα στους εφόρους.
Αυτοί διαπίστωσαν την ασυµφωνία ανάµεσα στα πινάκια
305
ΣΧΟΛΙΑ
και τα υπάρχοντα ποσά. Τότε κάποιος υπηρέτης του Γύ-
λιππου τους οδήγησε στην αλήθεια, λέγοντας υπαινικτικά
ότι πολλές κουκουβάγιες φωλιάζουν κάτω από τα κεραµί-
δια (η κουκουβάγια ήταν χαραγµένη στα νοµίσµατα πολ-
λών πόλεων, σύµφωνα µε το διαδεδοµένο στις συναλλαγές
νόµισµα των Αθηναίων που έφερε την ίδια παράσταση).
50. Ο Σπεύσιππος (γεν. 395 π.Χ. περ.) ήταν ανιψιός του
Πλάτωνα, µαθητής του στην Ακαδηµία και διάδοχος του
στην ηγεσία της σχολής. Ακολούθησε τον φιλόσοφο σε
κάποια από τα ταξίδια του στη Σικελία. Ως φιλόσοφος ο
ίδιος ακολούθησε τα Πλατωνικά δόγµατα προς την κατεύ-
θυνση της ανάπτυξης της µεθόδου της λογικής διαίρεσης
και προς αυτήν της φιλοσοφικής αριθµολογίας. Η βασική
διαφορά του µε τον Πλάτωνα έγκειται στο ότι ο Σπεύσιπ-
πος αντιλαµβάνεται το Αγαθό όχι ως αρχή αλλά ως απο-
τέλεσµα µακράς εξελικτικής διαδικασίας, προαναγγέλλο-
ντας έτσι νεότερες απόψεις σχετικά µε τη φύση της ηθικής.
Από τα συγγράµµατα του σώζονται λίγα αποσπάσµατα,
που δεν επιτρέπουν τον σχηµατισµό ασφαλούς αντίληψης
για τη θεωρία του.
51. Στο χωρίο οι λέξεις τίθενται µεταφορικώς και πα-
ραπέµπουν στις µυστηριακές τελετές. Οι ίεροφάνται και οι
δαδοΰχοι ήταν ιερατικά αξιώµατα. Ο ιεροφάντης ήταν ο
αρχιερέας των Ελευσίνιων µυστηρίων, αυτός που επιδεί-
κνυε και εξηγούσε τα δρώµενα σε όσους επιτρεπόταν να
παρευρίσκονται. Κατά την παράδοση, πρώτος ιεροφάντης
ήταν ο Εύµολπος, το γένος του οποίου διατήρησε κληρο-
νοµικά το αξίωµα για πολλούς αιώνες. Ο ιεροφάντης έπρε-
πε να είναι άγαµος και διατηρούσε ισοβίως το αξίωµα του.
Ο δαδούχος ήταν ο δεύτερος στην ιερατική ιεραρχία των
Ελευσίνιων, και ονοµαζόταν έτσι από τις δάδες που κρα-
τούσε κατά τη διάρκεια των τελετών, οι οποίες συµβόλιζαν
την αναζήτηση της Περσεφόνης. Το αξίωµα ήταν στην
306
ΣΧΟΛΙΑ
Αθήνα της κλασικής εποχής κληρονοµικό, και επιφανές
γένος δαδούχων ήταν αυτό του Καλλία, που θεωρούσε
γενάρχη του τον Τριπτόλεµο. Μετά το γένος αυτό το
αξίωµα των δαδούχων µεταβιβάστηκε στο γένος των Λυ-
κοµιδών, στο οποίο και διατηρήθηκε µέχρι τα τέλη του 4ου
αι. µ.Χ.
52. Ο Έλληνας ποιητής Σωτάδης από τη Μαρώνεια
άκµασε κατά τους χρόνους του Πτολεµαίου του Φιλαδέλ-
φου και ήταν αρχηγός της σχολής των λεγόµενων κιναιδο-
λόγων ή κιναιδογράφων (ποιητές σκωπτικών ποιηµάτων
µε άσεµνο χαρακτήρα). Για τη ζωή του έγραψε ο γιος του
Απολλώνιος και ο κριτικός Καρύστιος. Ο Αθηναίος
(∆ειπνοσοφισταί, 620ε) αναφέρεται επικριτικά στον Σωτά-
δη, λέγοντας ότι όσο ζούσε στην Αλεξάνδρεια, κοντά στον
Πτολεµαίο Φιλάδελφο, δυσφηµούσε µε τα ποιήµατα του
τον βασιλιά Αυσίµαχο, όταν όµως βρισκόταν κοντά στον
τελευταίο, στην Αντιόχεια, κατηγορούσε τον Πτολεµαίο.
Για τον στίχο του, που παρατίθεται στο κείµενο, µε τον
οποίο µέµφεται τον γάµο του Πτολεµαίου µε την Αρσινόη,
διώχτηκε από τον βασιλιά και για τούτο έφυγε από την
Αλεξάνδρεια. Συνελήφθη όµως στη νήσο Καύνο, όπου τον
έκλεισαν σε κιβώτιο και τον έριξαν στη θάλασσα. Στα έργα
του, των οποίων σώζονται µόνο τίτλοι (Εις "Αδον κατά-
βασις, Πρίηπος, Αµαζων, κ.ά.), παρωδεί µυθολογικά θέ-
µατα µε βωµολοχίες και άσεµνους στίχους. Παρά ταύτα
στον Στοβαίο σώζονται κάποιοι στίχοι του µε ηθικό-διδα-
κτικό περιεχόµενο. Έγραψε σε ιωνική διάλεκτο και στο
σωτάδειο ονοµαζόµενο µέτρο, το οποίο ήταν προσωπική
καινοτοµία του.
53. Όµηρος, Ίλιάς Ε 83, κ.α.
54. Από τις κορυφαίες εκφάνσεις της προσωπικότητας
του Σωκράτη ήταν αυτή του παιδαγωγού. Η σχέση του µε
τους νέους του κύκλου του δεν ήταν απλή σχέση δασκάλου
307
ΣΧΟΛΙΑ
προς µαθητές, αλλά βαθύτερος δεσµός αγάπης και παιδα-
γωγικής φιλίας. Η νεανική ωραιότητα την οποία θαύµαζε
και προς την οποία κατευθυνόταν ο Σωκράτης ήταν πρω-
τίστως ωραιότητα ψυχής, την οποία η διδασκαλία του
φιλοσόφου προήγε διά της γνώσης στην κλίµακα των αρε-
τών. Η µέριµνα του Σωκράτη για τους νέους είχε αφετηρία
την πεποίθηση του ότι αυτοί είναι δεκτικοί διαπαιδαγώγη-
σης, και ολοκληρωνόταν µε την ανάπτυξη των αγαθών
προδιαθέσεων που υπήρχαν στις νεανικές ψυχές. Σύµφω-
να, µάλιστα, µε τη γενική πεποίθηση του φιλοσόφου, η
αγωγή των νέων ήταν κατά κύριο λόγο επιµέλεια της
ψυχής, η οποία ενεργοποιούνταν µε βάση τις δικές της
δυνάµεις και όχι µε την παθητική αποδοχή των έξωθεν
διδαγµάτων. Συνεπώς, ο Σωκράτης δεν παραγνώριζε τη
χρησιµότητα των καθαυτό βουλητικών αλλά και των συ-
ναισθηµατικών δυνάµεων του ατόµου. Η ηθική τελειότητα
του Σωκράτη και η λάµψη της προσωπικότητας του γεν-
νούσαν τον ακατάλυτο στους συναντάς του θαυµασµό, ο
οποίος ήταν, όπως έχει αποκληθεί, εκδήλωση γνήσιου παι-
δαγωγικού έρωτα.
55. Απόσπασµα από το χαµένο έργο του Ευριπίδη
Θησενς.
56. Πρβλ. Πλάτων, Πολιτεία 46^-ο.
57. Πρβλ. Αθηναίος, Χ 77 (452(1), Ιάµβλιχος, Προτρε-
πτικός 21, ∆ιογένης Λαέρτιος VIII, 17-18, Πλούταρχος,
Νονµας 14.
58. Μελάνονρος είναι το ψάρι µελανούρι (µε την ονοµα-
σία αυτή χαρακτηριζόταν και είδος φιδιού).
59. Ο χοΐνιξ ήταν µονάδα µέτρησης ιδίως σιτηρών. Η
φράση έπι χοινικος καθήσθαι δήλωνε το να µένει κάποιος
αργός.
60. Πρόκειται για είδος ανάκλησης του άρχοντα από το
αξίωµα του, για λόγους πληµµελούς άσκησης του —η
308
ΣΧΟΛΙΑ
αναφερόµενη από τον Αριστοτέλη (Αθηναίων πολιτεία 61,
1) άποχειροτονία.
61. Η προαίρεσις είναι η ενσυνείδητη πρόθεση για κάτι,
το στοιχείο, δηλαδή, που προσδίδει ηθικό χαρακτήρα στις
πράξεις. Ως βασικός όρος των κατά κύριο λόγο ηθικών
συστηµάτων (λ.χ. της Στωικής φιλοσοφίας) δηλώνει την
ελεύθερη βούληση του ανθρώπου, µε τα ενεργήµατα της
οποίας προσδιορίζεται η στάση του έναντι των εξωτερικών
αντικειµένων και της (εσωτερικής) επιλογής του. Στην
Αριστοτελική ηθική η έννοια της προαιρέσεως σχετίζεται
µε την «επιλογή» και διαστέλλεται από την εκούσια πρά-
ξη, ακόµα και από την έλλογη επιθυµία, καθώς υπάρχουν
καταγεγραµµένες περιπτώσεις, όπου η επιθυµία και η
επιλογή (βούλησις και προαίρεσις) δεν είναι εξίσου ή και
ταυτόχρονα «πραγµατοποιήσιµες». Πρβλ. Ηθικά Νικο-
µάχεια 1113a 10, και ή προαίρεσις άν εΐη βουλευτική ορε-
ξις των εφ' ήµΐν (η προαίρεση θα είναι επιθυµία µετά από
περίσκεψη για πράγµατα που είναι στις δυνατότητες µας).
62. Τούτο, δηλαδή, θ' αποκάλυπτε πιθανότατα όχι απο-
δεκτή από τους γονείς διασκέδαση µε γυναίκες κ.λπ.
63. Το αρχαίο κείµενο έχει το απαρέµφατο έγγυασθαι.
Έγγΰη, στο Αττικό δίκαιο, ονοµαζόταν η ανακοίνωση της
παράδοσης της γυναίκας από αυτόν που την είχε υπό την
εξουσία του (πατέρας, αδελφός κ.λπ.) στον µέλλοντα σύ-
ζυγο της. Για τη διαδικασία αυτή δεν υπήρχε ιδιαίτερος
τύπος, παρά µόνο η επίσηµη ανακοίνωση, η οποία ήταν
είδος προσυµφώνου, που εκπληρωνόταν οριστικά µε τον
γάµο, οπότε η γυναίκα µετακόµιζε στο σπίτι του συζύγου
της (πρβλ. Ηρόδοτος, ΣΤ 130, τω δε Άλκµε'ωνος Μεγα-
κλε'ι έγγνώ παΐδα την έµην Άγαρίστην, νόµοισι τοΐσι
Αθηναίων). Η έκφραση χρησιµοποιείται στο παρόν χω-
ρίο του κειµένου µάλλον περιγραφικά και όχι τεχνικά, και
άφορα αρσενικά παιδιά.
309
ΣΧΟΛΙΑ
64. Η φράση είναι παρµένη από παιδικό παιχνίδι. Ο
∆ιογένης Λαέρτιος (I, 80) την καταγράφει σε περιστατι-
κό, ανάλογο µε τα αναφερόµενα στο κείµενο, που συνδέεται
µε τον Πιττακό: Κάποιος που επρόκειτο να παντρευτεί
αµφιταλαντευόταν ανάµεσα σε µια γυναίκα ισότιµη του
κατά τον πλούτο και την καταγωγή και σε µιαν ανώτερη
του. Ζήτησε τότε τη γνώµη του Πιττακού, ο οποίος του
έδειξε όµιλο παιδιών που έπαιζαν µε σβούρες. Εκείνος
πλησίασε και άκουσε τα παιδιά να φωνάζουν την κατά
σαυτόν έ'λα δηλαδή, «µείνε κοντά στη δική σου (σβού-
ρα)». Ο άνθρωπος κατάλαβε τότε ότι ο Πιττακός τον
συµβούλευε να παντρευτεί την ισότιµη του γυναίκα.
65. Πρβλ. Πλάτων, Νόµοι 729c.
ΠΩΣ ∆ΕΙ ΤΟΝ ΝΕΟΝ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ ΑΚΟΥΕΙΝ
1. Πιθανότατα ο Πλούταρχος αναφέρεται σε κείµενα
όπως οι εσχατολογικοί µύθοι που παραθέτει ο Πλάτων
στην Πολιτεία (614b κ.εξ.) και τον Γοργία (523a κ.εξ.).
Ο πρώτος από τους παραπάνω µύθους παραπέµπει στις
Πυθαγόρειες θεωρίες και στα βασικά τους δόγµατα (π.χ.
αυτό της µετεµψύχωσης), ενώ ο δεύτερος απηχεί τους
Ορφικούς. Οι µύθοι αυτοί ήταν προσφιλές ανάγνωσµα
κατά την εποχή του Πλουτάρχου και ακόµα και των µε-
ταγενέστερων Χριστιανών λογίων.
2. Η δηµόσια ανάγνωση, είτε στο ευρύ κοινό είτε στα
µέλη κάποιου στενότερου κύκλου (λ.χ. τους µαθητές µιας
σχολής), ήταν, και στην εποχή του Πλουτάρχου, συνηθι-
σµένος τρόπος παρουσίασης καινούριων έργων, κυρίως
λογοτεχνικών αλλά και φιλοσοφικών.
3. Επρόκειτο για πρακτικά φάρµακα (βότανα, καρπούς
κ.λπ.) ή ακόµα και για κοινά ξόρκια (πέτρες που κρεµού-
σαν γύρω από τον λαιµό), µε την πίστη πως αποτρέπουν
310
ΣΧΟΛΙΑ
τη µέθη ακόµα και στη µεγάλη οινοποσία (πρβλ. Συµπο-
σιακών προβληµάτων 647Β).
4. Όµηρος, Ίλιάς ∆ 230.
5. Όµηρος, Ίλιάς Ξ 216.
6. Πρόκειται για αναφορά στον τρόπο µε τον οποίο ο
Οδυσσέας κατάφερε να περάσει από τις Σειρήνες. Έκλεισε
τα αυτιά των συντρόφων του µε κερί, για να µη γοητευτούν
από τα µαγευτικά άσµατα των Σειρήνων και να συνεχίσουν
να κωπηλατούν, ενώ ο ίδιος τα άκουγε δεµένος στο ιστίο
του πλοίου.
7. Πλάτων, Νόµοι 773d.
8. Ο Μανδραγόρας, συχνά αναφερόµενος (συνήθως µε-
ταφορικά) στα έργα της αρχαίας γραµµατείας, ήταν φυτό
γνωστό για τις φαρµακευτικές του ιδιότητες, για τις ο-
ποίες πέρασε στη σφαίρα του µύθου, αφού και στη νεότερη
λαϊκή παράδοση συνοδεύεται από δοξασίες σχετικά µε τα
µαγικά αποτελέσµατα της χρήσης ή και της απλής κατο-
χής του.
9. Η άποψη αυτή, ότι η ποίηση (µπορεί να) αποτελεί
προβαθµίδα εισαγωγική της φιλοσοφίας, θ' αποτελέσει στο
τέλος του έργου το εξαγόµενο της ανάπτυξης του συγγρα-
φέα και την παιδαγωγική προτροπή του. Ο Πλούταρχος
δεν αντιπαρέρχεται την Πλατωνική άποψη σχετικά µε την
«παλαιά διαφορά» ανάµεσα στη φιλοσοφία και στην ποί-
ηση {Πολιτεία 607b) —αντίθετα µεγάλο µέρος της παρού-
σας πραγµατείας αφιερώνεται ακριβώς στο να καταστεί
αυτή και, κατά κύριο λόγο, οι αιτίες που την προκάλεσαν
εµφανείς, προτείνοντας ταυτόχρονα και τους τρόπους της
άρσης της αντίθεσης αυτής, ιδίως όσο αφορά την καθαρώς
παιδαγωγική πλευρά του ζητήµατος.
10. Σοφοκλής, Trag. Graec. Frag., 1Α1 (Nauck).
11. Πρόκειται για παροιµιακή φράση. Πρβλ. Αριστοτέ-
λης, Μετά τά φυσικά, Α 2.
311
ΣΧΟΛΙΑ
12. Πρβλ. Πλάτων, Φαίδων 60α.
13. Ο Εµπεδοκλής από τον Ακράγαντα (490-430 π.Χ.
περ.) ήταν φιλόσοφος, πολιτικός, γιατρός, και τιµήθηκε ως
ιερή προσωπικότητα. Θεώρησε τον αέρα, τη γη, το νερό
και τη φωτιά ως τα τέσσερα αγέννητα, άφθαρτα και οµοιο-
γενή στοιχεία, από την ανάµειξη των οποίων δηµιουργού-
νται τα επιµέρους πράγµατα. Οι πολλαπλές ποιότητες των
τελευταίων εξαρτώνται από τον τρόπο της ανάµειξης. Θε-
ώρησε πως τα τέσσερα στοιχεία δεν διαθέτουν από µόνα
τους ικανότητα κίνησης, την οποία αναζήτησε στη
ψιλότητα (αγάπη) και στο νεΐκος (µίσος). Αυτά είναι οι
δηµιουργικές δυνάµεις του κόσµου. Θεωρούνται αιτία της
κίνησης, όχι απλές ιδιότητες των στοιχείων αλλά δυνάµεις
ανεξάρτητες από αυτά. Η τέλεια ανάµειξη των στοιχείων,
υπό την κυριαρχία της φιλότητος και µε τον αποκλεισµό
του νείκονς, ονοµάζεται σφαΐρος. Η επικράτηση του
νείκονς προκαλεί τον χωρισµό σε επιµέρους πράγµατα
-
η
φιλότης αίρει την κατάσταση αυτή, οδηγώντας σε επανα-
προσέγγιση µέχρι την πλήρη και τέλεια ένωση. Τις φιλο-
σοφικές του απόψεις διατύπωσε ο Εµπεδοκλής σε δύο
ποιήµατα, που έφεραν τους τίτλους Περί φύσεως και
Καθαρµοί. Από τις πέντε χιλιάδες των στίχων των δύο
τούτων ποιηµάτων σώζονται µόνο αποσπάσµατα.
Ο Παρµενίδης (539-470 π.Χ. περ.), κύριος εκπρόσωπος
της Ελεατικής σχολής, υποστήριξε την ύπαρξη του Είναι
και την ταύτιση του µε τη νόηση, στην περίφηµη ρήση το
γαρ αυτό νοεΐν εστίν τε και είναι. ∆ιακήρυξε την πίστη του
στη µοναδικότητα, την αιωνιότητα, το αναλλοίωτο και το
αδιαίρετο του όντος, καθώς και στην έλλειψη κίνησης,
θεωρώντας την κίνηση και τη ροή απατηλά φαινόµενα.
Η θεωρία του αντιτίθεται προς αυτή του Ηρακλείτου,
τον οποίο ο Παρµενίδης επέκρινε σφοδρά {κωφοί όµως
τυφλοί τε τεθηπότες, άκριτα φνλα).
312
ΣΧΟΛΙΑ
14. 0 Νίκανδρος ήταν γραµµατικός, ποιητής γιατρός
και ιερέας του ιερού του Απόλλωνα που βρισκόταν στην
πατρίδα του Κλάρο. Έζησε τον 2ο π.Χ. αι. Συνέγραψε
πολλά έργα (Ιάσεων σνναγωγαί, Έξηγητικά, Προγνωστι-
κά κ.ά.) Το αναφερόµενο στο κείµενο σύγγραµµα του
Θηριακά, αποτελούµενο από 958 εξάµετρους στίχους, είχε
θέµα του τα δήγµατα άγριων θηρίων και τη θεραπεία τους
µε βότανα.
Ο γνωµικός ποιητής Θέογνις έζησε το δεύτερο µισό του
6ου π.Χ. αι. Σπουδαία είναι η γνωµολογία του που απηύ-
θυνε στον νεαρό Κύρνο, προσπαθώντας να τον εισαγάγει
στον τρόπο ζωής και στις αρχές της αριστοκρατικής τάξης.
Τα ποιήµατα του είχαν προπάντων ηθικό χαρακτήρα και
για τούτο αποτελούσαν µέρος της διδασκαλίας στα σχολεία
της Αθήνας και άλλων πόλεων.
15. Trag. Graec. Frag., Άδε'σπ. 349 (Nauck).
16. Απόσπασµα από το έργο του Αισχύλου "Οπλων
κρι'σις, το οποίο παρατίθεται πληρέστερο από τον Πλάτω-
να (Πολιτεία 383b). Πρόκειται για λόγους της Θέτιδας, η
οποία στρέφεται εναντίον του Απόλλωνα για τον θάνατο
του Αχιλλέα.
17. Όµηρος, Όδνσσεια λ 223.
18. Όµηρος, Ίλιάς Χ 210.
19. Όµηρος, Ίλιάς ∆ 84.
20. Οι στίχοι προέρχονται από το έργο του Αισχύλου
Νιόβη το οποίο σώζεται αποσπασµατικά. Trag. Graec.
Frag., 156 (Nauck).
21. Πρόκειται για τον ποταµό του Άδη Πυριφλεγέθο-
ντα, που, κατά την παράδοση, είχε κοίτη και όχθες πύρι-
νες, τον ποταµό Κωκυτό (η λέξη σηµαίνει «θρηνητική
κραυγή) κ.τ.τ. Βλ. Όµηρος, Όδνσσεια κ 513-514, Αισχύ-
λος, Αγαµέµνων 1160, Πλάτων, ΦαίδωνΜΑα κ.α.
22. Πίνδαρος, απ. 130 (Christ.).
313
ΣΧΟΛΙΑ
23. Όµηρος, Όδνσσεια ω 11.
24. Σοφοκλής, Trag. Graec. Frag., 748 (Nauck).
25. Όµηρος, Όδνσσεια λ 72.
26. Όµηρος, Ίλιάς Π 856 και Χ 362.
27. Ευριπίδης, Ιφιγένεια η εν Ανλίδι 1218.
28. Το κείµενο του Εµπεδοκλή αναφέρεται από τον Σέξτο
Εµπειρικό {Προς µαθηµατικούς vii, 122-124). Το απόσπα-
σµα στο σύνολο του είναι συνηγορία υπέρ των αισθήσεων, ως
γνωστικών οργάνων, υπό την προϋπόθεση ότι οι άνθρωποι
θα χρησιµοποιήσουν τα δεδοµένα τους σύµφωνα µε τη λο-
γική.
29. Πρβλ. Σέξτος Εµπειρικός, Προς µαθηµατικούς vii,
49.
30. Κατά τον Αριστοτέλη, σύµφωνα µε την ανάπτυξη
που γίνεται στο έργο του Περί ποιητικής, η µίµησις είναι
το στοιχείο που συνέχει όλα τα ποιητικά είδη (ή που
καθιστά ποίηση τα είδη που χρησιµοποιούν τη µίµηση).
Έτσι, µίµηση (δρώντων ανθρώπων) έχουµε τόσο στην
επική όσο και στη δραµατική ποίηση. Εκεί εισάγεται η
διάκριση µεταξύ της επικής και της δραµατικής ποίησης
µε κριτήριο τον τρόπο µε τον οποίο µιµούνται. Στην επική
ποίηση, έχουµε αφήγηση
1
ο ποιητής (στην Ποιητική πα-
ρουσιάζεται κατά κύριο λόγο το παράδειγµα του Οµήρου)
ή εµφανίζει κάποιο άλλο πρόσωπο να αφηγείται ή το κάνει
ο ίδιος. Η µίµηση, λοιπόν, στην επική ποίηση είναι σε κάθε
περίπτωση µίµηση αφηγηµατική. Στη δραµατική ποίηση
(τραγωδία και κωµωδία) η µίµηση συνδέεται µε το στοι-
χείο της δράσης διττώς" όχι µόνο µιµείται δρώντες ανθρώ-
πους αλλά τους µιµείται και κατά το ότι δρουν. Συνεπώς ο
ποιητής και οι ηθοποιοί µιµούνται και διά του λόγου και
διά των σκηνικών πράξεων τα δρώντα πρόσωπα-αντικεί-
µενα της µίµησης.
Ο Αριστοτέλης δεν περιγράφει ρητά την έννοια της
314
ΣΧΟΛΙΑ
µιµήσεως, αλλά τη δέχεται ως όρο της λογοτεχνικής κρι-
τικής από τον Πλάτωνα, διαφοροποιούµενος ωστόσο από
τον τρόπο θεώρησης εκείνου. Για τον Αριστοτέλη, το
καλλιτεχνικό έργο, που παράγεται διά της µιµήσεως, έχει
αυτοτελή χαρακτήρα και δηµιουργείται µε τα οικεία µέσα
κάθε τέχνης. Η αναπαράσταση, λοιπόν, που ορµάται από
τέτοιους σκοπούς, χρησιµοποιεί τέτοια µέσα και καταλήγει
σε τέτοιο αποτέλεσµα είναι η Αριστοτελική µίµησις. ∆ια-
φορετική είναι η αντίληψη του Πλάτωνα. Κατ' αυτόν, η
µίµησις συνδέεται µε την αναπαράσταση των αισθητών
πραγµάτων, και µάλιστα όχι στον υπέρτερο βαθµό πραγ-
µατικότητας. Ο Πλάτων δέχεται ότι η µιµητική µιµείται
δρώντες ανθρώπους, αλλά, εν όψει του κινδύνου της ασυµ-
φωνίας του ποιητή µε τον εαυτό του, διαβλέπει το ενδεχό-
µενο να υποκύψει ο µιµητής στην αναπαράσταση παθών, η
ταύτιση µε τα οποία δεν θα είναι επωφελής για την αδια-
µόρφωτη συνείδηση, ιδίως αυτή των νέων. Η κριτική του
Πλάτωνα κατά της µίµησης (και συνεπώς της ποίησης),
όπως διατυπώνεται κυρίως στην Πολιτεία, µπορεί να συ-
νοψιστεί γενικώς στα εξής: Ο ποιητής µιµείται τα αισθητά
πράγµατα, που κι αυτά είναι µιµήσεις του «αντικειµενι-
κού» κόσµου των Ιδεών, οπότε ο ποιητής βρίσκεται στην
τρίτη βαθµίδα από την αλήθεια (τρίτος άπ' αληθείας).
Συχνά η αφήγηση των ποιητών περιέχει ψεύδη και ασε-
βείς περιγραφές για τους θεούς και τους ήρωες, γεγονός
που παιδαγωγεί αρνητικά —προπάντων τους νέους (στοι-
χείο στο οποίο επικεντρώνει ιδιαίτερα την προσοχή του ο
Πλούταρχος στην παρούσα πραγµατεία του). Αµέσως συν-
δεόµενο µε το παραπάνω είναι το ότι πολλές φορές τέτοιου
είδους αναφορές καταλύουν την αυτοκυριαρχία των ακρο-
ατών της ποίησης, χαλαρώνοντας τις δυνάµεις τους έναντι
των παθών. Η κριτική αυτή βασίζεται κατά κύριο λόγο
στην «παιδαγωγική» θεώρηση της ποίησης, κρατούσα κα-
315
ΣΧΟΛΙΑ
τά την εποχή του φιλοσόφου
-
αρχίζει αποβλέποντας στην
προστασία της ανολοκλήρωτης ακόµα συνείδησης και κα-
ταλήγει µε την προσπάθειας διακρίβωσης της πραγµατι-
κότητας των όντων και των µιµηµάτων. Για την ερµηνεία
της πρέπει να έχουµε κατά νου τον κεντρικό άξονα της
Πλατωνικής θεωρίας για τη µη πραγµατικότητα του αι-
σθητού κόσµου, ο οποίος είναι απατηλή και συχνά διαστρε-
βλωτική εικόνα του µόνου πραγµατικού κόσµου, των Ιδε-
ών.
31. Ο Θερσίτης από την Αιτωλία είχε πάρει µέρος στην
Τρωική εκστρατεία και ήταν, κατά τον Όµηρο, ο πιο
άσχηµος και ο πιο αυθάδης από τους Έλληνες. Στράφηκε
εναντίον του Αγαµέµνονα, του Οδυσσέα και του Αχιλλέα, ο
οποίος, σύµφωνα µε µεταγενέστερο έπος, τον γρονθοκόπη-
σε µέχρι θανάτου.
32. Η επισήµανση του συγγραφέα είναι ότι η φυσική
ωραιότητα του προτύπου δεν έχει να κάνει µε την ποιότητα
και την καλλιτεχνική αξία του έργου τέχνης. Ευρύτερα
µπορεί ν' αποτελέσει αφορµή για τη θέση του ζητήµατος
κατά πόσο είναι δυνατό να έχει κάποιος την αισθητική
απόλαυση (η οποία αποτελεί βασικότατο σκοπό της τέ-
χνης) από ένα συγκεκριµένο καλλιτεχνικό δηµιούργηµα,
η αφορµή του οποίου (το πρότυπο του κ.λπ.) του είναι
(αισθητικά, ηθικά κ.λπ.) αδιάφορο ή και απεχθές. Το ζή-
τηµα γίνεται οξύτερο στις περιπτώσεις όπου κρίνεται η
δυνατότητα να απολαύσει κάποιος το αισθητικό αποτέλε-
σµα από καλλιτεχνικό έργο που εκφράζει (ή και υπηρετεί)
ιδεολογικές αρχές µε τις οποίες ο αναγνώστης, ακροατής ή
θεατής του έργου δεν συµφωνεί.
33. Το αρχαίο κείµενο έχει τους όρους πρέπον και εικός.
Στην Ποιητική του Αριστοτέλη βρίσκουµε, σε κοντινή
αναλογία µε αυτούς, το εικός και το άναγκαΐον, που ερµη-
νεύονται ως στοιχεία σύµφωνα µε τα οποία δηµιουργείται
316
ΣΧΟΛΙΑ
και εξελίσσεται η πλοκή του µύθου. Ειδικότερα το εικός
είναι το αίτηµα για την αληθοφάνεια του ποιητικού έργου.
Όπως αναφέρει ο Αριστοτέλης, συγγενής µε το εικός είναι
από τη φύση της περισσότερο από τα άλλα ποιητικά είδη η
κωµωδία.
34. Η µίµηση του ωραίου έχει ηθική αξία και είναι
ηθικό αίτηµα' η µίµηση µε ωραίο τρόπο αντίστοιχα καλλι-
τεχνικό (αισθητικό). Ο Πλούταρχος φαίνεται να επαινεί τη
«ρεαλιστική» τέχνη, σύµφωνα άλλωστε και µε το µάλλον
επικρατέστερο κριτήριο της εποχής.
35. Ευριπίδης, Φοίνισσαι 524.
36. Πρόκειται για λόγο του Ιξίονα, από άγνωστο έργο.
Βλ. Trag. Graec. Frag., Άδε'σπ. 4 (Nauck).
37. Απόσπασµα από έργο άγνωστου ποιητή της νέας
κωµωδίας. Βλ. Kock, Comicorwn Atticorum Fragmenta, iii
430.
38. Το περιστατικό ιστορεί ο Όµηρος στη Γ ραψωδία
της Ίλιάδος. Ο αρχαίος παραφραστής σηµειώνει στην
νπόθεσιν της ραψωδίας: Αλεξάνδρου προκαλεσαµε'νου Με-
νε'λαον εις µονοµαχίαν επί των όλων διαλύσει όρκοι γίνον-
ται, εφ' ώ τον νικήσαντα την Έλε'νην λαβείν και τα χρή-
µατα αυτής· ήττηθε'ντα δε Άλεξανδρον Αφροδίτη αρπάζει
και εις τον ίδιον θάλαµον άπαγαγοϋσα µετακαλείται άπο
του τείχους την Έλε'νην. Οι δε συνοµιλήσαντες εις ύπνον
τρέπονται.
39. Βλ. Kock, Comicorwn Atticorum Fragmenta, Μέναν-
δρος, 217.
40. Όµηρος, Όδΰσσεια ζ 148.
41. Όµηρος, Ίλιάς Β 189.
42. Όµηρος, Ίλιάς Α 24.
43. Όµηρος, Ίλιάς Α 225.
44. Όµηρος, Ίλιάς Α 223.
45. Όµηρος, Ίλιάς Ψ 24.
317
ΣΧΟΛΙΑ
46. Όµηρος, Όδνσσεια θ 329.
47. Όµηρος, Ίλιάς Θ 198.
48. Όµηρος, Ίλιάς ∆ 104.
49. Το περιστατικό ιστορεί ο Όµηρος στη ραψωδία Ξ
της Ίλιάδος (166 κ.εξ.). Οι επιγραφές που έδωσαν οι
γραµµατικοί στη ραψωδία αυτή είναι: Κρονίδην λεχε'εσθαι
και νπνω ηπαφεν Ήρη (Η Ήρα πλησίασε τον γιο του
Κρόνου που κοιµόταν στο κρεβάτι) [έµµετρη] και ∆ιός
απάτη (η εξαπάτηση του ∆ία) [πεζή].
50. Όµηρος, Ίλιάς Θ 239.
51. Όµηρος, Ίλιάς Θ 492.
52. Όµηρος, Ίλιάς Ο 32.
53. Ευριπίδης, Trag. Graec. Frag., 254 (Nauck).
54. Ευριπίδης, Trag. Graec. Frag., 1069 (Nauck).
55. Βλ. Trag. Graec. Frag., Άδεσπ. 350 (Nauck). Στις
τρεις τελευταίες παραποµπές οι δεύτεροι αναφερόµενοι
στίχοι τίθενται σε παραβολή µε τους αντίστοιχους πρώ-
τους, αποδίδοντας το αντίθετο από εκείνους νόηµα, απ'
όπου εξάγεται και το αντίθετο ηθικό δίδαγµα.
56. Όµηρος, Ίλιάς Η 358 και Μ 232.
57. Όµηρος, Ίλιάς Ζ 138' Όδνσσεια δ 805 και ε 122.
58. Όµηρος, Όδνσσεια ζ 46.
59. Όµηρος, Ίλιάς Ω 525.
60. Ευριπίδης, Trag. Graec. Frag., 972 (Nauck).
61. Απόσπασµα από το έργο Βελλερεφόντης του Ευρι-
πίδη, που σώζεται από τον Στοβαίο (Ανθολόγων 3). Βλ.
και Trag. Graec. Frag., Ευριπίδης 292, 7 (Nauck).
62. Πίνδαρος, Ίσθµιόν. iv 48.
63. Πίνδαρος, Ίσθµιόν. iv 47.
64. Σοφοκλής, Trag. Graec. Frag., 749 (Nauck).
65. Σοφοκλής, Trag. Graec. Frag., 750 (Nauck).
66. Απόσπασµα από το έργο Άλλεάδαι του Σοφοκλή,
που σώζεται από τον Στοβαίο ( "Ανθολόγων 91, 27). Βλ.
318
ΣΧΟΛΙΑ
και Trag. Graec. Frag., Σοφοκλής, 85 (Nauck).
67. Σοφοκλής, Trag. Graec. Frag., 751 (Nauck).
68. Σοφοκλής, Trag. Graec. Frag., 752 (Nauck).
69. Οι στίχοι προέρχονται πιθανότατα από τον Τηρε'α
του Σοφοκλή. Βλ. και Trag. Graec. Frag., Σοφοκλής, 534
(Nauck).
70. Βλ. Kock, Comicorum Atticorum Fragmenta iii, Μέ-
νανδρος, 611.
71. Βλ. Kock, Comicorum Atticorum Fragmenta iii, Μέ-
νανδρος, 756.
72. Βλ. Kock, Comicorum Atticorum Fragmenta ii, Άλε-
ξις, 271.
73. Τον στίχο, η προέλευση του οποίου είναι άγνωστη,
αναφέρει ο Πλούταρχος και στο έργο του Περι δνσωπίας
(534Α).
74. Σοφοκλής, Trag. Graec. Frag., 753 (Nauck).
75. Bergk, Poet. Lyr. Gr. iii, σ. 620. Πρβλ. και Περι
δεισιδαιµονίας 170Α.
76. Θέογνις, 177.
77. Όµηρος, Όδνσσεια δ 197.
78. Όµηρος, Ίλιάς Ω 525 (βλ. και παραπάνω, 20F).
79. Ο Αριστοτέλης για τη δήλωση των ανάλογων εν-
νοιών χρησιµοποιεί στην Ποιητική τους όρους κνριον και
γλώττα. Με το κνριον δηλώνει τη λέξη που είναι κοινή και
πανελλήνια (βάσει του τοπικού κριτηρίου), τη συνηθισµέ-
νη, και υπό την έννοια αυτή την αντίθετη προς τη γλώτταν,
η οποία είναι η εκτός κοινής χρήσεως λέξη, είτε γιατί είναι
ιδιωµατική είτε γιατί είναι απαρχαιωµένη. Ο Αριστοτέλης
καταδικάζει απολύτως τη χρήση ιδιωµατικών λέξεων στον
πεζό λόγο. Το κνριον επιπλέον, µε κριτήριο τη σηµασία
του, σηµαίνει το κυριολεκτικό και, υπό την έννοια αυτή,
είναι το αντίθετο της µεταφοράς. Τα σχετικά ζητήµατα
αναπτύσσονται στο κεφ. 21 της Ποιητικής (1457b κ.εξ.).
319
ΣΧΟΛΙΑ
80. Όµηρος, Όδνσσεια ε 42, ζ 77.
81. Όµηρος, Όδνσσεια δ 318.
82. Όµηρος, Ίλιάς Ν 562.
83. Όµηρος, Όδνσσεια ν 419.
84. Όµηρος, Ίλιάς Ε 352.
85. Όµηρος, Όδνσσεια σ 332, 392.
86. Ευριπίδης, Trag. Graec. Frag., 145 (Nauck).
87. Σοφοκλής, Οιδίπονς Τνραννος 2.
88. Ησίοδος, Έργα και ήµε'ραι 643.
89. Ο τύπος επαινή (µόνο στο θηλυκό γένος) χρησιµο-
ποιείται από τον Όµηρο και τον Ησίοδο ως επίθετο της
Περσεφόνης, όταν αυτή αναφέρεται µαζί µε τον Άδη. Κατά
µία εκδοχή, η λέξη είναι επιτατική του αίνή και σηµαίνει
((υπερβολικά φοβερή, τροµερή». Αλλοι υποστηρίζουν ότι η
λέξη είναι επιτοµή του επαινετή ως ευφηµισµός. Τύποι
αρσενικού ή ουδετέρου του ονόµατος δεν υπάρχουν.
90. Bergk, Poet. Lyr. Gr. ii, σ. 703.
91. Bergk, Poet. Lyr. Gr. ii, σ. 687.
92. Ευριπίδης, Φοίνισσαι 1006.
93. Σοφοκλής, Trag. Graec. Frag., 754 (Nauck).
94. Όµηρος, Ίλιάς Η 329.
95. Όµηρος, Ίλιάς Γ 276, Η 202, Ω 308.
96. Βλ. Trag. Graec. Frag., Άδε'σπ. 351 (Nauck).
97. Όµηρος, Ίλιάς Α 3.
98. Βλ. Trag. Graec. Frag., Άδε'σπ. 352 (Nauck).
99. Ησίοδος, Έργα και ήµε'ραι 86.
100. Ησίοδος, Έργα και ήµε'ραι 717.
101. Όµηρος, Ίλιάς Ω 528. Οι στίχοι όµως, όπως πα-
ρατίθενται, φαίνεται πως ακολουθούν την καταγραφή τους
από τον Πλάτωνα στην Πολιτεία (379d) παρά το Οµηρικό
κείµενο.
102. Όµηρος, Ίλιάς Η 69.
103. Όµηρος, Όδνσσεια θ 81.
320
ΣΧΟΛΙΑ
104. Όµηρος, Ίλιάς Λ 540, 542. Ο τρίτος στίχος δεν
υπάρχει στα Οµηρικά χειρόγραφα αλλά σε πολλές εκδό-
σεις τί θεται ως στίχος 543 της ραψωδίας Λ της Ίλιάδος.
105. Βλ. Trag. Graec. Frag., Αδε'σπ. 353 (Nauck).
106. Ησίοδος, Έργα και ήµε'ραι 289.
107. Όµηρος, Ίλιάς Λ 90.
108. Ευριπίδης, Trag. Graec. Frag., 994 (Nauck).
109. Όµηρος, Ίλιάς Y 242.
110. Ησίοδος, Έργα και ήµε'ραι 313.
111. Ησίοδος, Έργα και ήµε'ραι 287.
112. Όµηρος, Όδνσσεια τ 360.
113. Όµηρος, Όδνσσεια δ 93.
114. Βλ. Kock, Comicorwn Atticorum Fragmenta iii, Μέ-
νανδρος, σ. 184.
115. Ευριπίδης, Μήδεια 603.
116. Ευριπίδης, Φοίνισσαι 549.
117. Τούτο αποτελούσε πί στη της πρότερης ιδίως πε-
ριόδου της Στωι κής φιλοσοφίας, σχετική µε τη διάκριση
ανάµεσα στους σοφούς και τους µωρούς (οι οποίοι νοούνται
ως ανόητοι και φαύλοι συνάµα). Η δογµατική τήρηση της
παραπάνω διάκρισης σήµαινε ότι ο σοφός είναι ως προς
όλα σοφός και ο µωρός ως προς όλα µωρός. Αργότερα
θεωρήθηκε ως ενδιάµεσο στάδιο των δύο παραπάνω κατα-
στάσεων η προκοπή, µε τη σηµασία της πορείας του αν-
θρώπου προς την ηθική βελτί ωση.
118. Απόσπασµα από την τραγωδί α Αίολος του Ευρι-
πί δη, τους οποίους παραθέτει ο Πλούταρχος και στο έργο
του Ζ7ερί Ίσιδος και Όσίριδος (369Β). Βλ. και Trag. Graec.
Frag., Ευριπίδης, 21 (Nauck) .
119. Όµηρος, Ίλιάς Π 97.
120. Όµηρος, Όδνσσεια λ 421.
121. Όµηρος, Ίλιάς I 452.
122. Όµηρος, Ίλιάς Γ 365.
321
ΣΧΟΛΙΑ
123. Όµηρος, Ίλιάς Α 59.
124. Όµηρος, Ίλιάς Α 90.
125. Όµηρος, Ίλιάς Α 220.
126. Όµηρος, Ίλιάς Α 349.
127. Για τον παιδαγωγό του Αχιλλέα Φοίνικα βλ. σχ. 20
στο έργο Περί παίδων αγωγής του παρόντος τόµου.
128. Το απόσπασµα δεν υπάρχει στα Οµηρικά χειρό-
γραφα, αλλά περιέχεται στις περισσότερες νεότερες εκδό-
σεις, ως στίχοι 458-461 της ραψωδίας I της Ίλιάδος. Ο
Πλούταρχος παραθέτει τον δεύτερο και µέρος του τρίτου
στίχου και στον βίο του Κοριολανού (κεφ. 32).
129. Όµηρος, Όδνσσεια ζ 244. Όπως έχει παρατηρηθεί,
η ευχή της Ναυσικάς διαµορφώθηκε µέσα της ξαφνικά και
ανεπίγνωστα, ως εκδήλωση του πρώτου έρωτα της νεαρής
βασιλοπούλας προς τον ώριµο Οδυσσέα.
130. Όµηρος, Όδνσσεια σ 282.
131. Βλ. Kock, Comicorum Atticorum Fragmenta iii, 399.
132. Όµηρος, Όδνσσεια ν 216.
133. Το ζήτηµα αυτό είχε απασχολήσει τους µελετητές
ήδη από την αρχαιότητα, και αναφέρεται σ' αυτό και ο
Αριστοτέλης (Περί ποιητικής 1460a 35). Ο Ηρακλείδης
από τον Πόντο, συγγραφέας του έργου Περί λύσεων οµη-
ρικών, απαντά σε κείνους που επικρίνουν τον Όµηρο για το
ότι παρουσιάζει τον Οδυσσέα να κοιµάται κατά τη στιγµή
οπότε οι Φαίακες τον αποβιβάζουν στην πατρίδα του, ενώ
κανονικά θα έπρεπε εκείνη ιδίως τη στιγµή, που εκπληρω-
νόταν ο πόθος της µακρόχρονης και περιπετειώδους προ-
σπάθειας του, ο ήρωας να βρίσκεται σε εγρήγορση και
συναισθηµατική ένταση. Όπως όµως έχει ερµηνευτεί
(βλ. και σχολιασµό του I. Συκουτρή στην Ποιητική του
Αριστοτέλη, έκδ. Ελληνικής Βιβλιοθήκης Ακαδηµίας Α-
θηνών, σχ. στο αναφ. χωρίο), ο ποιητής οδηγήθηκε στη
λύση αυτή από λόγους αισθητικούς. ∆ιατηρεί κατ' αυτό
322
ΣΧΟΛΙΑ
τον τρόπο το µυστήριο που περιβάλλει τον λαό των Φαιά-
κων αλλά και την άφιξη του Οδυσσέα στην πατρίδα του,
γεγονός στο οποίο κορυφώνεται η µέχρι στιγµής εξέλιξη
του έπους. Επιπλέον αποφεύγει ο ποιητής να περιγράψει
τα συναισθήµατα του ήρωα, κατά την προσέγγιση στην
πατρίδα του µέχρι και την αποβίβαση του, στοιχείο που,
αν υπήρχε, θ' απαιτούσε µακρότατη και πολύλογη περι-
γραφή συναισθηµάτων που είναι ούτως ή άλλως δύσκολο ν'
αποδοθούν και ίσως περισσότερο ποιητικό να εννοηθούν διά
της σιωπής. Ο ίδιος ο Αριστοτέλης επισηµαίνει πως ο
Όµηρος, µε τη δεξιότητα του και τον συνδυασµό της
σκηνής στο όλο πλαίσιο της ραψωδίας, εξαφανίζει το άτο-
πο.
134. Σοφοκλής, Trag. Graec. Frag., 755 (Nauck).
135. Ησίοδος, Έργα και ήµε'ραι 744.
136. Όµηρος, Ίλιάς ∆ 306.
137. Ευριπίδης, Ιππόλυτος 424. Πρβλ. και Περί παίδων
αγωγής 1C.
138. Ευριπίδης, Trag. Graec. Frag., 957 (Nauck).
139. To απόφθεγµα αποδίδεται στον Ηράκλειτο.
140. Όµηρος, Ίλιάς Α 163.
141. Όµηρος, Ίλιάς Β 226.
142. Όµηρος, Ίλιάς Α 128.
143. Όµηρος, Ίλιάς Β 231.
144. Όµηρος, Ίλιάς ∆ 402. Ο όρος έπιπώλησις (επιθε-
ώρηση, περιδιάβαση) δόθηκε από τους γραµµατικούς ως
επιγραφή µέρους της ραψωδίας ∆ της Ίλιάδος.
145. Όµηρος, Ίλιάς ∆ 404.
146. Όµηρος, Ίλιάς ∆ 357.
147. Όµηρος, Ίλιάς I 34.
148. Όµηρος, Ίλιάς I 70 και 74-75.
149. Όµηρος, Ίλιάς ∆ 431.
150. Όµηρος, Ίλιάς Κ 325.
323
ΣΧΟΛΙΑ
151. Όµηρος, Ίλιάς Κ 222.
152. Όµηρος, Ίλιάς Η 214.
153. Όµηρος, Ίλιάς Β 220.
154. Όµηρος, Ίλιάς Η 226.
155. Όµηρος, Ίλιάς Η 231.
156. Όµηρος, Ίλιάς Χ 337.
157. Βλ. Kock, Comicorum Atticorum Fragmenta i, σ.
513.
158. Όµηρος, Ίλιάς Λ 313.
159. Όµηρος, Όδνσσεια γ 52.
160. Όµηρος, Όδνσσεια ν 332.
161. Όµηρος, Ίλιάς Ω 560-561, 569-570.
162. Όµηρος, Ίλιάς Ω 584.
163. Τα περιστατικά αναφέρει ο Ξενοφών, το πρώτο
στον Αγησίλαο (ν 4) και το δεύτερο στην Κνρον Παιδεία
(ν Α 4).
164. Όµηρος, Όδνσσεια π 274.
165. Όµηρος, Ίλιάς Γ 320 κ.α.
166. Όµηρος, Ίλιάς Π 233. Για την προσφώνηση ∆ω-
δωναίε υπήρξαν και άλλες παραλλαγές. Ο Ζηνόδοτος έγρα-
ψε Φηγωναΐε ενώ άλλοι Βωδωναΐε.
167. Όµηρος, Ίλιάς Ζ 444.
168. Όµηρος, Ίλιάς Ρ 671.
169. Όµηρος, Ίλιάς Ν 354.
170. Όµηρος, Όδνσσεια γ 20 και 328.
171. Όµηρος, Ίλιάς Ψ 570.
172. Όµηρος, Ίλιάς Ρ 170.
173. Όµηρος, Ίλιάς Ζ 104.
174. Όµηρος, Ίλιάς Ζ 160.
175. Όµηρος, Όδνσσεια γ 265.
176. Όµηρος, Ίλιάς Π 422.
177. Όµηρος, Ίλιάς Ν 121.
178. Bergk, Poet. Lyr. Gr. iii, 622. Τιµόθεος, απ. 14
324
ΣΧΟΛΙΑ
(Wilamowitz). 0 ποιητής και αοιδός Τιµόθεος από τη Μί-
λητο άκµασε περί τα τέλη του 5ου π.Χ. αι. Συνέθεσε
διθυράµβους (Αί'ας έµµανής, Ελπήνωρ, Νανπλιος κ.ά.)
και νόµους (όπως οι Πέρσαι που αναφέρονται στο κείµε-
νο). ∆ιακρίθηκε για τους νεωτερισµούς που εισήγαγε
(αύξηση του αριθµού των χορδών της κιθάρας, καινοτο-
µίες στη θεµατολογία των έργων), για τους οποίους κέρδι-
σε τη φιλία και υποστήριξη του Ευριπίδη και την αγάπη
ιδίως της νεολαίας.
179. Αισχύλος, Έπτά επι Θήβας 599.
180. Όµηρος, Ίλιάς Ψ 297.
181. Bergk, Poet. Lyr. Gr. ii, σ. 687.
182. Απόσπασµα από την τραγωδία Αίολος του Ευρι-
πίδη. Βλ. και Trag. Graec. Frag., Ευριπίδης, 17 (Nauck).
183. Ευριπίδης, Ήλεκτρα 428.
184. Σοφοκλής, Trag. Graec. Frag., 789 (Nauck).
185. Βλ. Trag. Graec. Frag., Άδέσπ. 354 (Nauck).
186. Ευριπίδης, Ιφιγένεια ή εν Ανλίδι 29.
187. Ευριπίδης, Trag. Graec. Frag., 841 (Nauck).
188. Βλ. Kock, Comicorum Atticorum Fragmenta iii, σ.
135.
189. Βλ. Trag. Graec. Frag., Αδέσπ. 355 (Nauck).
190. Βλ. Trag. Graec. Frag., Αδέσπ. 356 (Nauck).
191. Ησίοδος, Έργα και ήµέραι 348.
192. Ευριπίδης, Trag. Graec. Frag., 958 (Nauck).
193. Βλ. Kock, Comicorum Atticorum Fragmenta iii, Μέ-
νανδρος, 114.
194. Βλ. Trag. Graec. Frag., Αδέσπ. 9 (Nauck).
195. Για τους κύβους βλ. σχ. 24 στο έργο Περι παίδων
αγωγής του παρόντος τόµου. Η οργάνωση κοκοροµαχιών
και ορτυκοµαχιών (όρτυγοκοπία) ήταν συνηθισµένο και
αγαπητό Θέαµα, που συχνά προσέφερε κέρδη στους ιδιο-
κτήτες και εκγυµναστές των πουλιών. Οι κάπηλοι ήταν
325
ΣΧΟΛΙΑ
µικρέµποροι, συχνά πλανόδιοι, ύποπτοι συνήθως γι α κα-
ταδολίευση των πελατών τους.
196. Απόσπασµα από την τραγωδί α Αίολος του Ευρι-
πί δη. Βλ. και Trag. Graec. Frag., Ευριπίδης, 20 (Nauck).
197. Βλ. Trag. Graec. Frag., Αδέσπ. 357 (Nauck).
198. Όµηρος, Ίλιάς Γ 39.
199. Όµηρος, Ίλιάς Ρ 142.
200. Όµηρος, Ίλιάς Β 173.
201. Όµηρος, Ίλιάς Η 47.
202. Όµηρος, Ίλιάς Τ 216.
203. Όµηρος, Ίλιάς Λ 608.
204. Όµηρος, Ίλιάς Α 225.
205. Όµηρος, Ίλιάς Ψ 483.
206. Όµηρος, Ίλιάς Ψ 414, 478.
207. Όµηρος, Ίλιάς Ν 824.
208. Όµηρος, Ίλιάς Φ 331.
209. Από το έργο Έπιδοκιµαζόµενος του Φιλήµονα. Βλ.
Kock, Comicorum Atticorum Fragmenta ii, σ. 484.
210. Βλ. Trag. Graec. Frag., Αδέσπ. 358 (Nauck).
211. Ό. π.
212. Όπως αναφέρει ο Πλούταρχος (Αποφθέγµατα
βασιλέων και στρατηγών 173D), ο Αρταξέρξης ο Μακρό-
χειρ είχε δώσει διαταγή να µαστι γώνουν τα ενδύµατα των
ευγενών, οι οποίοι διέπρατταν κάποιο αδίκηµα, αντί να
µαστι γώνουν τους ίδιους.
213. Όµηρος, Ίλιάς Ε 428.
214. Ο στίχος δεν υπάρχει στα Οµηρικά χειρόγραφα,
αλλά περιέχεται σε πολλές εκδόσεις ως στίχος 543 της Λ
ραψωδίας της Ίλιάδος (βλ. και . σχ. 104).
215. Ησίοδος, Έργα και ήµέραι 40.
216. Ησίοδος, Έργα και -ήµέραι 265.
217. Αισχύλος, Trag. Graec. Frag., 352 (Nauck).
218. Πρβλ. ∆ιογένης Λαέρτιος, 10, 140.
326
ΣΧΟΛΙΑ
219. Βλ. Trag. Graec. Frag. a. 833 (Nauck).
220. Πλάτων, Επιστολή Γ 315c.
221. Βακχυλίδης, i 21.
222. Ευριπίδης, Trag. Graec. Frag., 959 (Nauck).
223. To απόσπασµα παρατίθεται συντετµηµένο, κάτι
συνηθισµένο στον Πλούταρχο. Η αυθεντική µορφή του
αποδόθηκε από τον Σάτυρο, στο έργο του για τον βίο
του Ευριπίδη (Όξνρ. Πάπ. ix 142). Βλ. και Ευριπίδης,
Trag. Graec. Frag., 960 (Nauck).
224. Η έννοια των «εξωτερικών» πραγµάτων είναι ου-
σιώδης στη διδασκαλία Στωικών και ιδίως του Επικτήτου.
Αυτά θεωρούνται ξένα προς τον άνθρωπο {αλλότρια άπό
των ιδίων), και η γνώση τους κρίνεται βασική για την
οργάνωση της ζωής του καθενός. Είναι, σύµφωνα µε τη
φιλοσοφία αυτή, τα πράγµατα από τα οποία δεν πρέπει να
επηρεαζόµαστε, καθώς είναι ανεξάρτητα από εµάς και εξω
από τη δικαιοδοσία µας. Η ενέργεια τους δεν εξαρτάται
από τη θέληση µας, και, συνεπώς, πρέπει να είµαστε
αδιάφοροι απέναντι στις εκδηλώσεις τους. Το σώµα, ο
υλικός πλούτος, η δόξα και η υστεροφηµία, η ζωή, η
υγεία, η ασθένεια, ο θάνατος και τα παρόµοια κατατάσσο-
νται στα παραπάνω εξωτερικά πράγµατα. Ως ξένα προς
τον άνθρωπο, δεν είναι ικανά να τον βλάψουν. Το µόνο που
µπορεί να τον βλάψει είναι η λανθασµένη γνώµη που ίσως
σχηµατίσει γι ' αυτά.
225. Απόσπασµα από το έργο Κρεσφόντης του Ευριπί-
δη. Βλ. και Trag. Graec. Frag., Ευριπίδης, 449 (Nauck).
Πρβλ. και Επίκτητος, ∆ιατριβαί ∆ ε 15.
226. Ευριπίδης, Trag. Graec. Frag., 892 (Nauck).
227. Βλ. Trag. Graec. Frag., Άδεσπ. 359 (Nauck).
228. Βλ. Trag. Graec. Frag., Άδεσπ. 360 (Nauck).
* 229. Τα παρατιθέµενα αποφθέγµατα καταγράφονται
από τον ∆ιογένη Λαέρτιο (Χ, 139, 144 κ.α.), ως Επικού-
327
ΣΧΟΛΙΑ
ρειες γνώµες. Είναι πάντως σε γενικές γραµµές σύµφωνα
και µε τη φιλοσοφία των Στωικών, και µάλιστα θυµίζουν
πολλές διατυπώσεις του Επικτήτου.
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΚΟΥΕΙΝ
1. Πρόκειται για αναφορά στο εθνικό, τρόπον τινά,
ένδυµα των Ρωµαίων, την toga, η χρήση της οποία προσ-
διόριζε την κοινωνική ή άλλη θέση του πολίτη. Το ένδυµα
αυτό ήταν συνήθως λευκό, είχε σχήµα κυκλικό, σκεπάζο-
ντας το σώµα εκτός από το κεφάλι και το κατώτερο µέρος
των ποδιών, µε τρόπο που ν' αφήνει επίσης ακάλυπτο τον
δεξιό ώµο και το δεξιό χέρι. Τα είδη του ενδύµατος δια-
κρίνονταν ανάλογα µε τον άνθρωπο που το φορούσε και τον
σκοπό που αυτό εξυπηρετούσε. Η εννοούµενη στο κείµενο
είναι η toga pura ή virilis (ανδρική).
2. "Αµα δε κιθώνι έκδυοµε'νω συνεκδΰεται κάί την αιδώ
γυνή (Ηρόδοτος Α, 8, στα πλαίσια της αφήγησης του
περίφηµου περιστατικού για τη γυναίκα του Κανδαύλη).
3. ∆ηλαδή του δασκάλου (γραµµατικού, µουσικού,
γυµναστικού) στον οποίο φοιτούσαν επ' αµοιβή τα παιδιά
από την ηλικία των επτά µέχρι των δεκαέξι περίπου χρόνων.
4. Οι µέτοικοι ήταν η τάξη που αποτελούνταν από
ξένους οι οποίοι ήταν µόνιµα εγκατεστηµένοι σε κάποια
Ελληνική πόλη. Ήταν τάξη ενδιάµεση αυτής των ελεύθε-
ρων πολιτών και των απελεύθερων (δηλαδή των δούλων
που ελευθερώνονταν µε πράξη του κυρίου τους). Οι βασι-
κές διαφορές των µετοίκων προς τους ελεύθερους πολίτες
ήταν ότι οι πρώτοι δεν µπορούσαν να διαθέτουν ακίνητη
περιουσία και ότι έπρεπε να έχουν προστάτην, δηλαδή
κάποιον πολίτη ως εγγυητή και εκπρόσωπο στις σχέσεις
τους µε το δηµόσιο. Έλλειψη προστάτη συνεπαγόταν κα-
ταγγελία κατά του µετοίκου ως ξένου που διέµενε στην
328
ΣΧΟΛΙΑ
πόλη χωρίς να καλύπτει τις νόµιµες προϋποθέσεις. Σε
ορισµένους µετοίκους (ιδίως αυτούς που είχαν εξαίρετη
προσφορά προς την πόλη) παραχωρούνταν το προνοµιακό
καθεστώς της ίσοτελείας, που συνίστατο στη φορολογική
εξίσωση του µετοίκου µε τον πολίτη ή την απαλλαγή του
από το µετοίκων, ειδική εισφορά που πλήρωναν οι µέτοικοι
(δώδεκα δραχµές τον χρόνο οι άνδρες και έξι δραχµές οι
γυναίκες), την οποία αν παρέλειπαν να καταβάλλουν, κιν-
δύνευαν να πουληθούν ως δούλοι. Μέτοικος (ισοτελής) ήταν
ο ρήτορας Λυσίας.
5. Πρόκειται πιθανότατα για αναφορά στο έργο Περί
αισθήσεων και αισθητών του Θεοφράστου (372-287 π.Χ.),
µαθητή και διάδοχου του Αριστοτέλη στην ηγεσία της
Περιπατητικής σχολής.
6. Η άµφωτίς (ή περιωτίς) ήταν δερµάτινο ή µάλλινο
κάλυµµα για την προστασία των αυτιών των πυγµάχων
και των παγκρατιαστών. Πιθανότατα οι αθλητές χρησιµο-
ποιούσαν αµφωτίδες στην προπόνηση τους και όχι κατά
τους αγώνες, όπου τα αυτιά ήταν εκτεθειµένα στα χτυπή-
µατα, εξ ου και ο Πλάτων χαρακτηρίζει τους αθλητές
αυτούς τά ώτα κατεαγότας (Γοργίας 516a).
7. Το παιχνίδι του σφαιρίζειν, στις διάφορες παραλλα-
γές του, ήταν δηµοφιλές στους Έλληνες. Πρώτη αναφορά
του έχουµε στον Όµηρο (Όδΰσσεια ζ 100, θ 372), ενώ κατά
την κλασική εποχή πήρε µεγάλη ανάπτυξη, ώστε υπήρχαν
ειδικοί χώροι και οµάδες παικτών (οι αφαιρείς). Στο παι-
χνίδι αυτό είχε διακριθεί ιδιαίτερα ο Αριστόνικος από την
Κάρυστο, του οποίου ανδριάντας υπήρχε στην Αθήνα).
Σχετικές πληροφορίες δίνουν ο Αθηναίος (∆ειπνοσοφι-
σταί Α 15, 19, 20" ΙΓ 599 κ. α. ), ο Γαληνός (Περί τον δια
µικρας σφαίρας γυµνασίου), ο οποίος συνιστά το παιχνίδι
αυτό ως υγιεινή άσκηση, ο Τιµοκράτης (Περί σφαιριστι-
κής) κ.ά.
329
ΣΧΟΛΙΑ
8. Πρβλ. Αριστοτέλης, Των περί τα ζώα ιστοριών Ζ
559b 21.
9. ∆εν είναι γνωστός ο συγγραφέας και το έργο απ'
όπου προέρχεται το απόσπασµα.
10. Πρβλ. Περι τον Σωκράτους δαιµονίου 592F.
11. Πρόκειται για κοινό τόπο πολλών ρητόρων. Για τον
αναφερόµενο στο κείµενο Αισχίνη, βλ. 77ερί της παραπρε-
σβείας Ί.
12. Πρβλ. Ξενοφών, Οικονοµικός i 15.
13. Ο Πλούταρχος χρησιµοποιεί το παράδειγµα και σε
άλλα από τα συγγράµµατα των Ηθικών (πρβλ. Πώς άν
τις υπ' εχθρών ώψελοΐτο 88Ε, Υγιεινά παραγγέλµατα
129D κ. α. ).
14. Πρόκειται για τον ονοµαζόµενο Έρωτικόν λόγο του
Λυσία, τον οποίο περιέχει ο Πλατωνικός Φαιδρός (230e-
234c). Στον διάλογο αυτό ο Πλάτων παρουσιάζει τον Λυ-
σία ως ρητοροδιδάσκαλο, του οποίου πόνηµα εµφανίζει ο
Φαίδρος στον Σωκράτη. Ο φιλόσοφος το επικρίνει µε
σφοδρότητα και ελέγχει το περιεχόµενο του. Ήδη από
την αρχαιότητα δηµιουργήθηκαν απορίες σχετικά µε το
αν ο λόγος είναι γνήσιο έργο του ρήτορα ή αποµίµηση
του ύφους του Λυσία από τον Πλάτωνα. Κατά τον ∆ιογέ-
νη Λαέρτιο και τον Ερµία, ο λόγος είναι γνήσιος, και το
ίδιο υποστήριξε στη σύγχρονη εποχή ο Wilamowitz, επι-
χειρηµατολογώντας ότι ύφος ανάλογο µε του λόγου υιοθέ-
τησε ο Λυσίας στα τέλη της σταδιοδροµίας του.
15. Ο Αγησίπολις. Πρβλ. Αποφθέγµατα Λακωνικά
215Β.
16. Πρβλ. Πώς δει τον νέον ποιηµατυιν άκουειν 28D.
17. Η παρίσωσις, ρητορικό σχήµα που ονοµάζεται επί-
σης οµοιόπτωτον και όµοιοτέλευτον (Ρητορ. Λεξ. σ. 295,
31), σηµαίνει τη δηµιουργία των προτάσεων κάποιας πε-
ριόδου όµοιων κατά τον ρυθµό και µε ίσες (ή σχεδόν ίσες)
330
ΣΧΟΛΙΑ
συλλαβές. Πρβλ. Αριστοτέλης,
1
Ρητορι κή 3, 9, 9.
18. Πρβλ. Περί της Αλεξάνδρου τύχης η αρετής 333F.
19. Ο στίχος είναι του Σιµωνίδη (βλ. και Πώς αν τις
αίσθοιτο εαυτόν προκόπτοντος επ' αρετή 79C). Πρβλ.
Bergk, Poet. Lyr. Gr. iii, σ. 411 .
20. Η παροµοίωση του Πλουτάρχου είναι ενδεικτική της
προσήλωσης του πρωτίστως στο ουσιαστικό περιεχόµενο
του λόγου και µετά στον τρόπο µε τον οποίο αυτό εκφρά-
ζεται. ∆εν είναι βέβαια αδιαφορία για την καλλιέπεια αλλά
µη δογµατική αντίληψη σχετικά µε τους εκφραστικούς
τρόπους των συγγραφέων. Η αντίληψη αυτή διατρέχει
και το έργο του στο σύνολο του, καθώς σ' αυτό εναλλάσ-
σονται οι µορφές του ύφους και των λεκτικών µέσων, ενώ
αποφεύγονται οι εξεζητηµένες εκφράσεις και οι ακραίοι
αττικισµοί.
21. Πρβλ. Πλάτων, Φαιδρός 227b , ή δήλον ότι των
λόγων νµας Λυσίας εΐστία;
22. Όµηρος, Όδνσσεια ρ 222.
23. Ο ψευδόµενος είναι σόφισµα µε την εξής µορφή: Αν
κάποιος λέει: «Λέω ψέµατα», ψεύδεται ή λέει αλήθεια; Αν
ψεύδεται, λέει αλήθεια και, αν λέει αλήθεια, ψεύδεται.
Αναφέρεται ότι ο Στωικός φιλόσοφος Χρύσιππος είχε α-
ναπτύξει το ζήτηµα σε έξι βιβλία. Ο ψευδόµενος ανήκει
στα σοφίσµατα «παρά τα πράγµατα» και ειδικά στα «παρά
το συµβεβηκός».
24. Nauck, Trag. Graec. Frag. Άδε'σπ. 361.
25. To ρ. θαυµάζειν δηλώνει τον θαυµασµό, την έκπλη-
ξη, την κατάπληξη, µε θετική αλλά συχνά και µε αρνητική
σηµασία. Με βάση το τελευταίο τούτο ο ∆ηµόκριτος δίνει
στην έλλειψη φόβου και ταραχής και το όνοµα, ανάµεσα σε
άλλα, άθανµαστίη. Ο Πλάτων, πάντως, θεµελιώνει τη
σπουδαία φιλοσοφική ιστορία του όρου θαυµάζειν (νοού-
µενου ως αρχής της φιλοσοφίας) στον Θεαίτητο 155d.
331
ΣΧΟΛΙΑ
26. ∆εν είναι γνωστός ο συγγραφέας και το έργο απ'
όπου προέρχονται οι στίχοι.
27. Πλάτων, Πολιτεία 474d.
28. Ο Πλάτων χρησιµοποιεί τη λέξη µελίχλωρος (αυτός
που έχει το ωχρό χρώµα του µελιού), λέξη σπάνια που
δίνει έµφαση στο τρυφερό συναίσθηµα.
29. Πλάτων, Φαιδρός 234e.
30. Πρβλ. ∆ιογένης Λαέρτιος, x 5.
31. Ευριπίδης, Trag. Graec. Frag., 724 (Nauck).
32. Αναφορά στα βασικά αντικείµενα της στοιχειώδους
παιδείας των Ελληνικών πόλεων, τα γράµµατα (γραφή,
ανάγνωση και γενικές γνώσεις), τη µουσική και τη γυµνα-
στική.
33. Bergk, Poet. Lyr. Gr. ii, σ. 448, Φωκυλίδης, 14.
34. Σοφοκλής, Αντιγόνη 237. ∆ηλαδή, τους παίρνει
πολύ χρόνο για να πετύχουν κάτι που έπρεπε και µπορού-
σε να γίνει σύντοµα.
332

Ο Πλούταρχος, από τους κύριους εκπροσώπους της π ε ­ ζογραφίας των αυτοκρατορικών χρόνων, γεννήθηκε στη Χαιρώνεια της Βοιωτίας περί το 50 μ Χ . Ως γόνος σπου­ δαίας οικογένειας έλαβε επιμελημένη παιδεία, και στη φοί­ τηση του κοντά στον Α ι γ υ π τ ι α κ ή ς κ α τ α γ ω γ ή ς φιλόσοφο Α μ μ ώ ν ι ο , α ρ χ η γ ό , την περίοδο εκείνη, της Ακαδημίας στην Αθήνα, οφείλει τη μύηση του στη φιλοσοφία. Τα πολλά ταξίδια του, στην Ασία, την Α ί γ υ π τ ο και κυρίως την Ιταλία, διεύρυναν τον γνωστικό του ορίζοντα και τον έφεραν σε επαφή με εξέχουσες π ρ ο σ ω π ι κ ό τ η τ ε ς της εποχής, κυρίως επιφανείς Ρ ω μ α ί ο υ ς , με τη μεσολάβηση των οποίων απέκτησε το δικαίωμα του Ρ ω μ α ί ο υ π ο λ ί τ η . Ανάμεσα στους φιλικούς δεσμούς που δημιούργησε, κορυφαία θέση κατέχουν αυτοί προς τον φιλόσοφο Φαβωρίνο και τον δυο φορές ύπατο επί Τραϊανού Σόσσιο Σενεκίωνα, τον οποίο προσφωνεί σε πολλά έργα του. Οι πληροφορίες της Σούδας ότι παραχωρήθηκε στον Πλούταρχο το υπατικό α ξ ί ω μ α , και του Ευσέβιου ότι έγινε έπαρχος της Ελλάδας, ακόμα κι αν δεν ευσταθούν, φανερώνουν το αυξημένο κύρος του στους Ρ ω μ α ϊ κ ο ύ ς κύκλους, που δημιουργήθηκε στα σύντο" μ α διαστήματα (αρχικά περί το 80 και αργότερα λίγο μετά το 90 μ.Χ.) της παραμονής του στην πρωτεύουσα. Ο Πλούταρχος, αν και έζησε στα χρόνια της κυριαρχίας

13

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->