P. 1
PUB 010 pdf

PUB 010 pdf

|Views: 217|Likes:
Published by MCM1

More info:

Published by: MCM1 on Jun 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/11/2014

pdf

text

original

Anul 3 / Nr.

2 aprilie – iunie 2009

ARBITRAJUL COMERCIAL
Solu]ia de succes \n litigiile comerciale

Revist= evaluat=, clasificat= [i aflat= \n eviden]a C.N.C.S.I.S., Cod 138, nr. de \nregistrare 059/5.11.2008

RENTROP & STRATON
Grup de Editur` [i Consultan]` \n Afaceri

Arbitrajul Comercial – solu]ia de succes \n litigiile comerciale Consiliul {tiin]ific Ion B`canu, Adrian Severin, Stanciu D. C`rpenaru, Viorel Mihai Ciobanu, Ion Deleanu, Ileana Smeureanu, Grigore Florescu, Liviu Pop, Viorel Ro[, Ioan Sab`u-Pop, Drago[ Alexandru Sitaru, Bråndu[a {tef`nescu {erban Beligr`deanu, Gheorghe Buta, Ruxandra Chiru, Mihaela Cozmanciuc, Sergiu Deleanu, Gheorghe Florea, Silviu Jecu, Crengu]a Leaua, Lucian Mihai, Roxana Munteanu, Ion I. Nestor, Cornel Popa, Dan Andrei Popescu, Titus Prescure, Ioan Schiau, Victor T`n`sescu, Maria Veriotti, C`lin Andrei Zamfirescu Radu-Bogdan Bobei Bazil Oglind`

Colaboratori principali

Redactor-[ef Secretar de redac]ie

Materialele pentru publicare, precum [i coresponden]a vor fi trimise pe adresa: Curtea de Arbitraj Comercial Interna]ional de pe lång` Camera de Comer] [i Industrie a Romåniei. Bdul Octavian Goga nr. 2, sector 2, Bucure[ti Tel.: +4021.319.01.13; Fax: +4021.319.01.26 E-mail: arbitration@ccir.ro Transmiterea materialelor c`tre redac]ia „Arbitrajul Comercial – solu]ia de succes \n litigiile comerciale“ nu impune obligativitatea public`rii acestora. Materialele nepublicate nu se restituie.

Publica]ie trimestrial` editat` de: RENTROP & STRATON ISSN: 1842-6859 Manager Centru de Profit Asistent Manager Produs Tehnoredactare Corectur` Marina Istvan (marinai@rs.ro) Vasile Ionescu Dana Seg`rceanu Elvira Panaitescu

Serviciul Clien]i tel.: 021.209.45.45; fax: 021.205.57.30; e-mail: enciclopediajuridica@rs.ro
© RENTROP & STRATON Toate drepturile rezervate. Nicio parte din aceast` lucrare nu poate fi reprodus`, arhivat` sau transmis` sub nicio form` [i prin niciun fel de mijloace, mecanice sau electronice, fotocopiere, \nregistrare audio sau video, f`r` permisiunea \n scris din partea editorului. Autorii sau editorii nu sunt responsabili pentru nicio pierdere ocazionat` vreunei persoane fizice sau juridice care ac]ioneaz` sau se ab]ine de la ac]iuni ca urmare a citirii materialelor publicate \n aceast` lucrare. Pute]i consulta [i celelalte lucr`ri editate de RENTROP & STRATON la adresa: www.rs.ro.

RENTROP & STRATON
Grup de Editur` [i Consultan]` \n Afaceri

Bdul Na]iunile Unite nr. 4, Gemenii Center, sector 5, Bucure[ti Tel./Fax: 021.317.25.88

Editor-Pre[edinte Director General Director Economic Director Crea]ie-Produc]ie

George Straton (gstraton@rs.ro) Florin Cåmpeanu (florinc@rs.ro) Mariana Ne]oiu (marianan@rs.ro) Cristina Straton (cristinas@rs.ro)

Cuprins

I. STUDII, ARTICOLE, COMENTARII

Considérations sur la relation entre l’arbitrage et le droit européen – Roxana Munteanu ............................. 1 An outlook into arbitration in Finland – Petra Kiurunen, Peik Makela......................................................... 10 Itinerarul procesului de recunoa[tere [i executare a hot`rårilor arbitrale str`ine \n Romånia – Irina A. Poncracz, drd. Ileana M. Smeureanu ............................................................................................................. 22 Recognition and enforcement of international arbitral awards – Suman Jyoti Khaitanko............................. 33

II. JURISPRUDEN}~ ARBITRAL~

Competen]` Caracter patrimonial al drepturilor litigioase – lipsa caracterului tranzac]ionabil al acestor drepturi – consecin]e ..................................................................................................................................... 43 Excep]ia necompeten]ei materiale – contract semnat de o persoan` ce nu avea mandat s` reprezinte societatea – nerelevan]`...................................................................................................................................................... 45 Procedur` arbitral` Inaplicabilitatea art. 7201 C.pr.civil` \n procedura arbitral` – consecin]e ...................................................... 46 Hot`råre arbitral` Autoritate de lucru judecat – condi]ii ............................................................................................................. 48 Autoritate de lucru judecat – identitate de p`r]i, obiect [i cauz` – consecin]e ................................................ 50 Hot`råre arbitral` \n completare – inexisten]a omisiunii de pronun]are asupra unui cap`t de cerere – inexisten]a gre[elilor materiale, a oric`ror alte gre[eli evidente sau erori de calcul – inadmisibilitatea cererii de completare a sentin]ei arbitrale ........................................................................................................................................... 54 Contract de antrepriz` Executare par]ial` de c`tre antreprenor a presta]iei caracteristice – recunoa[tere – \ncetarea \n fapt a contractului de antrepriz` – consecin]e............................................................................................................................... 55 Contract de leasing Verificarea tehnic` a autoturismului, obiect al contractului de leasing financiar – natura constat`rii potrivit c`reia anumite piese ale autoturismului se impun a fi \nlocuite – consecin]e............................................................ 60 Contract nenumit Calificare – consecin]e cu privire la r`spunderea contractual`......................................................................... 62 Reciprocitatea [i interdependen]a obliga]iilor – consecin]e ............................................................................. 66 Natura juridic` a redeven]ei – neexecutarea culpabil` a obliga]iei multiplicatorului de a pl`ti titularului de brevet redeven]` stabilit` de comun acord ................................................................................................................ 68
Nr. 2 (10)/Aprilie-Iunie 2009 I

...................................................................................................................................... 76 Stingerea contractului comercial Reciprocitatea [i interdependen]a obliga]iilor decurgånd din contractul sinalagmatic – rezolu]iune – temei [i modalitate de operare ....................................................... 84 Pagub` suferit` prin nerestituirea ambalajului m`rfii våndute – valoarea de \nlocuire – raportul dintre pre]ul ambalajului [i valoarea garan]iei – rolul garan]iei de a acoperi lipsa de folosin]` a distribuitorului pån` la restituirea de c`tre beneficiar a ambalajului ................................ f`r` obiec]iuni............................ 593/2008 al Parlamentului European [i al Consiliului din 17 iunie 2008 privind legea aplicabil` obliga]iilor contractuale (Roma I) ................................ Recenzii III...... Documente comunitare Regulamentul (CE) nr............. 91 III........................ Newsletter Arbitration............................................................................................................ 155 pagini...................... 72 Contract de subantrepriz` Efectuarea............ 82 Avariere semnificativ` a bunului ce constituie obiect al contractului de leasing opera]ional – necontestarea calit`]ii de proprietar a societ`]ii de leasing cu privire la bunul avariat – neacordarea desp`gubirii de c`tre societ`]ile de asigurare – consecin]e........................ 92 II .......................Cuprins Contract de prest`ri servicii Reciprocitatea [i interdependen]a contractului de prest`ri servicii de asisten]` contabil` – neexecutarea culpabil` de c`tre prestator a obliga]iei de prest`ri servicii – consecin]e ...... 80 R`spundere contractual` Inexisten]a evenimentului de for]` major` – consecin]e cu privire la neexecutarea obliga]iilor contractuale ................. 90 III................................ Revue de l’Arbitrage..... 2...........................................................b................... 78 Stingerea obliga]iilor comerciale Compensa]ie – ne\ndeplinirea condi]iilor oper`rii compensa]iei ................. a recep]iei finale a lucr`rilor – lipsa temeiului contractual pentru executarea scrisorilor de garan]ie – lipsa impedimentelor \n valorificarea dreptului subantreprenorului de a solicita contravaloarea scrisorilor de garan]ie bancar` de bun` execu]ie......................................................................... VARIA III............................1...................................2.....................................................................................................................................................................a........................................... septembrie 2008.. 86 III............... 70 Nerespectarea de c`tre beneficiar a obliga]iei de asigurare \n favoarea c`r`u[ului a unui minim de km de parcurs – consecin]e ............... 2008........ 74 Contract de vånzare-cump`rare Obliga]ia cump`r`torului de plat` a restului de pre] la livrarea m`rfii – necontestarea de c`tre cump`r`tor a livr`rii m`rfii – obiec]ia cump`r`torului \n sensul c` plata pre]ului restant urma a fi f`cut` la finalizarea unei serii de lucr`ri sau dup` \ncheierea procesului-verbal de recep]ie – nerelevan]` ......................................1..............................1........................................................ 59 pagini ............................................

..... Ileana M................................Content I............................................. Smeureanu ........................... 54 Construction Contract Partial performance of characteristic services by entrepreneur – admission – de facto termination of the enterprise contract – consequences ........... ARBITRAL JURISPRUDENCE Jurisdiction The patrimonial nature of litigious rights – absence of transactional nature of these rights – consequences ............................. 45 Arbitral procedure Inapplicability of art.. 10 The itinerary of recognition and enforcement of foreign arbitral awards in Romania – Irina A...................................................................................... 62 Reciprocity and interdependence of obligations – consequences .................................................. 50 Arbitral award of completion – absence of omission for deciding on the merits of request – absence of material errors....................................... any obvious mistakes or errors of calculation – inadmissibility of request for completion of arbitral award ............................................... Peik Makela................................................................................... 55 Leasing Contract Technical examination of vehicle.... STUDIES....................................................... ARTICLES.............................................................................................................................................................................. 66 Judicial nature of royalty – multiplier’s culpable failure to comply with the payment obligation of royalty determined by mutual agreement to patent holder........................... 22 Recognition and enforcement of international arbitral awards – Suman Jyoti Khaitanko........................................................ 2 (10)/Aprilie-Iunie 2009 III ... object and cause – consequences ...... 33 II...... 68 Nr..... 46 Arbitral award Res judicata – conditions................................................................................................. 48 Res judicata – identity of parties..................... 43 Plea of material jurisdiction – contract signed by a person that didn’t have mandate for representing the company – lack of relevance ............................. object of financial leasing contract – nature of finding that certain pieces of the vehicle are required to be replaced – consequences ................................................................................................................ 7201 of Civil Procedural Code in arbitral procedure – consequences ............................................. 1 An outlook into arbitration in Finland – Petra Kiurunen............................. 60 Unnamed Contract Qualification – consequences on contractual liability .................................... COMMENTARIES Some remarks on relationship between Arbitration Law and European Law – Roxana Munteanu ............................. Poncracz.............................

. 59 pages ....................................... 80 Contractual liability Nonexistence of force majeure event – consequences on non-performance of contractual obligations .....................................Content Services Contract Reciprocity and interdependence of services contract for accountant assistance – supplier’s culpable failure to perform its obligation of supplying services – consequences ...................... 2...................... 78 Termination of commercial obligations Compensation – failure to comply with compensation conditions ................................................. 91 III.......... 82 Significant damage of the good........................................ 72 Sub-Construction Contract Final reception of works without objections – absence of contractual basis for executing the letter of guaranty – absence of impediments for sub-entrepreneur to exercise its right to ask for the value of letters of goodperformance bank guaranty ............ 70 Failure by the beneficiary to comply with the obligation of insuring for the carrier of a minimum km to run – consequences ............................. 86 III......................................... 84 Damage suffered because of not returning the package for sold goods – replacement value – relation between package price and guaranty value – role of guaranty to cover the distributor’s lack of usage until the beneficiary returns the packs .......................................................a...................................................................................... 593/2008 of European Parliament and Counsel of 17 June 2008 on the applicable law to contractual obligations (Roma I) ........................1................................... September 2008................................................................................................. MISCELLANEOUS III........................ Review III............................... EU Community documents Regulation (EC) no........................................................... object of operational leasing contract – not contesting the leasing company’s owner quality on the damaged good – refusal of compensation by insurance – consequences ............ 74 Sale Agreement Buyer’s payment obligation of price’s rest when the goods are delivered – delivery of goods not contested by the buyer – buyer’s objection in the sense that payment of the rest of price was to be made following completion of a series of works or after conclusion of the reception protocol – lack of relevance .... 90 III................. 76 Termination of a commercial contract Reciprocity and interdependence of obligations arising from a reciprocal contract – annulment – base and operating method.................................................. Newsletter Arbitration.... 92 IV ....................................................... 155 pages .......................................................................................................b.................................................. Revue de l’Arbitrage..2........1............................. 2008....1.................................

.............................................................. 7201 du Code de la procédure civile dans la procédure arbitrale – conséquences ......................................... 68 Nr........ 45 Procédure arbitrale Inapplication de l’art........................... objet du contrat de leasing financier – nature de la constatation selon laquelle certaines pièces de la voiture doivent être remplacées – conséquences .... 55 Contrat de leasing Vérification téchnique de la voiture.......................................... 60 Contrat innomé Qualification – conséquences relatives à la responsabilité contractuelle .............. JURISPRUDENCE ARBITRALE Compétence Caractére patrimonial des droits litigieux – défaut du caractére transactionable de ces droits – conséquences ..... 48 Autorité de chose jugée – identité de parties........................................................ 1 An outlook into arbitration in Finland – Petra Kiurunen.......... 22 Recognition and enforcement of international arbitral awards – Suman Jyoti Khaitanko ........................................................................................................ COMMENTAIRES Considérations sur la relation entre l’arbitrage et le droit européen – Roxana Munteanu ....................................................................... ÉTUDES................ 10 L’itinéraire du processus de reconnaissance et exécution des décisions arbitrales étrangéres en Roumanie – Irina A...... ARTICLES....................... 50 Sentence arbitrale en complètement – inexistence de l’omission de prononcé sur un grief – inexistence des erreurs matérielles.............. objet et cause – conséquences ....... Smeureanu .......................................................................... de toute autre erreur évidente ou erreur de calcul – inadmissibilité de la demande de complètement de la sentence arbitrale .. 46 Décision arbitrale Autorité de chose jugée – conditions ............................................................................................. 2 (10)/Aprilie-Iunie 2009 V ............Sommaire I......................... 66 Nature juridique de la redevance – inexécution coupable de l’obligation du multiplicateur de payer au titulaire du brévet la redevance établie par accord mutuel ....................... 62 Réciprocité et interdépendence des obligations – conséquences ............................... drd..................................................... Poncracz.. 43 Exception de l’incompétence matérielle – contrat signé par une personne qui n’avait pas de mandat pour représenter la société – insignifiance .............. 33 II.... 54 Contrat d’entreprise Exécution partielle par l’entrepreneur de la prestation caractéristique – reconnaissance – cesse de fait du contrat d’entreprise – conséquences ............................. Peik Makela .................................................................. Ileana M.............................................................................

......... 76 Extinction du contrat commercial Réciprocité et interdépendance des obligations découlant du contrat synallagmatique – résolution – fondement et modalité d’action .... sans objections... 2008....2.............................................. 155 pages ............................................. Documents comunautaires Réglement (CE) no......................................... 59 pages ...............Sommaire Contrat de prestations de services Réciprocité et interdépendence du contrat de prestations de services d’assistance comptable – inexécution coupable par le prestateur de l’obligation de prestations de services – conséquences .....................1.......................................... 70 Violation par le bénéficiaire de l’obligation d’assurance en faveur du charretier d’un parcours de km minimum – conséquences ..................................................... 90 III.... de la réception finale des travaux – défaut du fondement contractuel pour l’exécution des lettres de garantie – défaut d’entraves dans la valorisation du droit du sous-entrepreneur de demander la contrevaleur des lettres de garantie bancaire de bonne exécution .............................................................. 593/2008 du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin 2008 concernant la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) .............................................................. 86 III.....a................ 91 III................................................b............................................................................................ 92 VI ......................1...................... Compte-rendu III............... 78 Extinction des obligations commerciales Compensation – défaut d’accomplissement des conditions d’action de la compensation ....................... 72 Contrat de sous-entreprise Effectuation.................................................................................................... 2....... 84 Dommage subi par défaut de restitution de l’emballage de la marchandise vendue – valeur de substitution – rapport entre le prix de l’emballage et la valeur de la fidejussion – le rôle de la fidejussion de couvrir le défaut d’usage du distributeur jusqu’à la restitution par le bénéficiaire de l’emballage ................................................................ 74 Contrat de vente-achat Obligation de l’acquéreur de payement du reste de prix à la livraison de la marchandise – défaut de contestation de la part de l’acquéreur de la livraison de la marchandise – objection de l’acquéreur au sens que le payement du prix restant devrait être faite à la fin d’une série de travaux et après la conclusion du procès-verbal de réception – insignifiance ..... 82 Avarie significative du bien constituant l’objet du contrat de leasing opérationnel – défaut de contestation de la qualité de propriétaire de la société de leasing concernant le bien avarié – défaut d’octroi du dédommagement de la part des sociétés d’assurance – conséquences ..................................................................... septembre 2008.................. Revue de l’Arbitrage................................................ VARIA III............................................................................ 80 Responsabilité contractuelle Inexistence de l’événement de force majeure – conséquences relatives au défaut d’exécution des obligations contractuelles ...................................... Newsletter Arbitration..............................1............

text \n baza c`ruia a fost \ncheiat` Conven]ia de la Bruxelles din 27 septembrie 1968 privind competen]a judiciar` [i executarea hot`r`rilor \n materie civil` [i comercial`.Studii. en dépit de son importance. Continuånd cu unele reflec]ii privind impactul dreptului comunitar al concuren]ei asupra arbitrajului \n lumina Regulamentului Consiliului nr. on a pu conclure que la relation entre l’arbitrage et les institutions communautaires relève un mélange de méfiance et de sympathie voire d’estime qui annonce la chance que la Cour revienne sur sa position restrictive. texte sur la base duquel a été conclu la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale. sauf dans certaines de ces applications. Aperçu général sur l’ordre public dans l’ordre juridique communautaire La notion de l’ordre public n’est définie complètement et clairement. ni par la législation ni par la coutume ou par la jurisprudence. care anun]` posibilitatea revenirii Cur]ii de Justi]ie asupra pozi]iei sale restrictive. 2 (10)/Aprilie-Iunie 2009 1 . dar care exclude arbitrajul din sfera sa de aplicare. care prevede printre subiectele ce pot forma obiectul negocierii pentru \ncheierea de tratate \ntre statele membre «simplificarea formalit`]ilor c`rora le sunt subordonate recunoa[terea [i executarea reciproc` a deciziilor judiciare. nici de cutum` sau de jurispruden]`. nici de legisla]ie. 1/2003. auprès de la Chambre de Commerce et d Industrie de la Roumanie Rezumat Dup` o privire general` asupra ordinii publice \n ordinea juridic` comunitar` [i men]ionarea articolului 293 din Tratatul instituind Comunitatea European`. chiar de stim`. 1. cu excep]ia unora dintre aplica]iile sale. comentarii Considera]ii privind rela]ia dintre arbitraj [i dreptul european Roxana Munteanu arbitru Curtea de Arbitraj Comercial Interna]ional de pe lång` Camera de Comer] [i Industrie a Romåniei Considérations sur la relation entre . s-a ajuns la concluzia c` rela]ia \ntre arbitraj [i institu]iile comunitare se caracterizeaz` printr-un amestec de ne\ncredere [i simpatie. 1/2003. articole. este pus` \n eviden]` pozi]ia restrictiv` a Cur]ii de Justi]ie a Comunit`]ilor Europene \n rela]ia dintre arbitraj [i dreptul comunitar. ca unul din criteriile legilor care prezint` un caracter imperativ [i de la care este interzis s` se deroge [i ca un anumit obstacol la principiul Résumé Après un aperçu général sur l’ordre public dans l’ordre juridique communautaire et la mention de l’article 293 du Traité instituant la Communauté européenne qui prévoit parmi les sujets qui y sont énumérés comme matière à négociation pour la conclusion de Traités entre les États membres «la simplification des formalités auxquelles sont subordonnées la reconnaissance et l’exécution réciproques des décisions judiciaires ainsi que des sentences arbitrales». l arbitrage et le droit européen Roxana Munteanu arbitre . no]iunea de ordine public` nu este definit` complet [i clar. 1. comme l’un Nr. En continuant avec quelques réflexions sur l’impact du droit communautaire de la concurrence sur l’arbitrage à la lumière du règlement du Conseil no. mais qui exclut l’arbitrage de son champ d’application. est mise en évidence la position restrictive de la Cour de Justice dans la relation entre l’arbitrage et le droit communautaire. ca [i a sentin]elor arbitrale». Privire general` asupra ordinii publice \n ordinea juridic` comunitar`* Cu toat` importan]a sa. Cour d Arbitrage Commercial International .

comentarii autonomiei de voin]`. de sécurité et de justice. selon l’opinion formulée par Henri Batiffol: «D’une part. 36/75. L. G. 1219. «le droit naturel lato sensu)». Concept variable dans le temps et dans l’espace. conception abstraite et restrictive qui ressemble aux concepts de l’ordre public au sens du droit international privé qui est. elle interviendrait aussi sur des points où la réaction n’est aucunement unanime mais au contraire partagée ou incertaine. 1974. G. Droit international privé. no]iunea de ordine public` presupune «existen]a unei amenin]`ri reale [i suficient de grave. \n doctrin` s-a precizat c` acest termen «are un con]inut dinamic care urmeaz` procesul de integrare comunitar` [i care se bazeaz` pe o concep]ie mai mult sau mai pu]in armonioas` a interesului comunitar sau al Uniunii» [i totodat` s-a „constatat \n aceast` privin]` preeminen]a obiectivelor economice. II. VI e éd.G. 28 octobre. ’.D. En ce qui concerne les caractères de l’ordre public communautaire ou de l’Union on a précisé dans la doctrine que ce terme «a un contenu dynamique qui suit le processus de l’intégration communautaire et qui repose sur une conception plus ou moins harmonisée de l’intérêt communautaire ou de l’Union» et aussi qu’on a «constaté à cet égard la prééminence des objectifs économiques. p. 1-5. potrivit opiniei formulate de Henri Batiffol: – Pe de o parte.G. janvier – mars 2002. Rec.J. 2 CJCE. p. aff. Karidis. aff. p. L’ordre public dans l’ordre juridique communautaire: un concept à contenu variable. pour offrir aux citoyens un niveau élevé de protection dans un espace de liberté. 1975. II.. apare \n clauzele derogatorii ale articolului 64 din Tratatul instituind Comunitatea European` [i ale articolului 33 din Tratatul aspra Uniunii Europene.D. 1974. jurisprudence qui a consacré la «communautarisation» du concept d’ordre public. Ainsi.. sociaux de la civilisation»1. ar interveni [i asupra unor aspecte \n care reac]ia nu este unanim`. Astfel. p. din 28 octobre 1975.. comme une dérogation aux libertés communautaires. L. 448. Punerea \n aplicare a dreptului comunitar \n ordinea juridic` intern`. 1 A se vedea H. constituant une limite à l’activité des institutions communautaires. vol. ca o derogare de la libert`]ile comunitare. selon la Cour. hot. jurispruden]` care a consacrat «comunitarizarea» conceptului de ordine public`. dence qui dépassent l espace consacré à ce sujet. de securitate [i de justi]ie. p. La Cour de Justice des Communautés Européennes a restreint le contenu de la notion d’ordre public aux intérêts fondamentaux de la société. potrivit Cur]ii. 43-83 (nota redactorului-[ef dr. |n privin]a tr`s`turilor ordinii publice comunitare sau a Uniunii. des critères des lois qui relèvent un caractère impératif et auxquelles il est défendu de déroger et comme un certain obstacle à l’autonomie des volontés. janvier – mars 2002. qui sont les fondements de la construction d’un ordre public économique communautaire qui c’est Voir H. Concept variabil \n timp [i spa]iu. Karidis. ce dernier aspect étant consacré par l’article 5 du Code civil roumain (article 6 du Code Napoléon). care constituie fundamentele construc]iei unei ordini publice * Pentru o analiz` a raportului dintre dreptul comunitar [i ordinea juridic` intern`. pe de alt` parte. Paris. Ar fi vorba de a ap`ra \n primul caz «dreptul natural (lato sensu)». concep]ie abstract` [i restrictiv` care se aseam`n` conceptelor de ordine public` \n sensul dreptului interna]ional privat care. Radu Bogdan Bobei). a se vedea Roxana Munteanu. este un mijloc de ap`rare \mpotriva legilor str`ine care contracareaz` o convingere comun`. Rutili. Il s’agirait de défendre dans le premier cas. la notion d’ordre public présuppose «l’existence d’une menace réelle et suffisamment grave.Studii. Rutili. 1219. 2 CJCE. VI e éd. Curtea de Justi]ie a Comunit`]ilor Europene a restråns con]inutul no]iunii de ordine public` la interesele fundamentale ale societ`]ii.. 36/75. Rec. Paris. elle est un moyen de défense contre les lois étrangères qui heurtent une conviction commune. dans le second «les fondements politiques. affectant un intérêt fondamental de la société»2. ci dimpotriv` \mp`r]it` sau nesigur`. sociale ale civiliza]iei»1. |n acest domeniu exist` o vast` bibliografie [i o bogat` jurispruden]` care dep`[esc spa]iul consacrat acestui subiect. 1 2 . \n cel de al doilea «fundamentele politice. Dans ce domaine il y a une vaste bibliographie et une riche jurispru. . L ordre public dans l ordre juridique communautaire: un concept à contenu variable. pentru a oferi cet`]enilor un nivel ridicat de protec]ie \ntr-un spa]iu de libertate. \n «Revue trimestrielle de droit européen“» – 38(1). p. Droit international privé. 448. \n Studii de drept romånesc nr. vol. 1-5. in „Revue trimestrielle de droit européen“ – 38(1). d’autre part. alors que la politique législative du moment tient à imposer une ligne de conduite déterminée. de[i politica legislativ` din acel moment ]ine s` impun` o linie de conduit` determinat`. Batiffol. 1-2/2008.J. acest ultim aspect fiind consacrat de articolul 5 din Codul civil romån (articolul 6 din Codul Napoleon). il appara\t dans les clauses dérogatoires des articles 64 du Traité instituant la Communauté européenne et 33 du Traité sur l’Union européenne.. constituind o limit` \n activitatea institu]iilor comunitare. articole. Batiffol. p.. care afecteaz` un interes fundamental al societ`]ii»2.

4 J.O. in loc. la raison étant que onze des douze États membres de la CE ont ratifié la Convention de New York de 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères. Aceast` rezerv`. Voir G. comme exemple de clause abusive dans les contrats conclus avec les consommateurs. l’obligation du consommateur de saisir exclusivement une juridiction arbitrale non couverte par des dispositions légales. |n privin]a hot`rårilor judiciare. Este de remarcat c` Portugalia nu a ratificat aceast` Conven]ie. op. care prevede printre subiectele ce pot forma obiectul negocierii pentru \ncheierea de tratate \ntre statele membre «simplificarea formalit`]ilor c`rora le sunt subordonate recunoa[terea [i executarea reciproc` a hot`rårilor judiciare precum [i a sentin]elor arbitrale». cit. 29. op. La jurisprudence de la Cour de Justice relève une attitude qui peut être qualifiée comme marquant une certaine réserve dans la relation entre l’arbitrage et le droit communautaire. dar a ratificat Conven]ia de la Geneva din 26 septembrie 1927 privind executarea sentin]elor arbitrale pronun]ate \n str`in`tate. Care este tr`s`tura specific` a rela]iei dintre arbitraj [i institu]iile comunitare: ur` [i ne\ncredere sau simpatie [i apreciere? Un punct de vedere asupra arbitrajului poate fi g`sit \n articolul 293 din Tratatul instituind Comunitatea European`. J. obliga]ia consumatorului de a sesiza exclusiv o jurisdic]ie arbitral` care nu este determinat` prin dispozi]ii legale. 2. p. Nr. entre autres. p. p. L. Karidis.Studii. 25. ca exemplu de clauz` abuziv` \n contractele \ncheiate cu consumatorii. L. En revanche..O. la directive du Conseil 93/13/CEE du 15 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs4 cite. Il est à remarquer que le Portugal n’a pas ratifié cette convention mais il a ratifié la Convention de Genève du 26 septembre 1927 sur l’exécution des sentences arbitrales prononcées à l’étranger. p. comentarii economice comunitare care [i-a fixat drept scop garantarea liberei concuren]e [i stabilitatea monetar`“3. |n schimb.. Dar primul articol al acestei Conven]ii exclude arbitrajul din sfera sa de aplicare. cit. 25... respectiv pozi]ia restrictiv` a Cur]ii de Justi]ie. Se poate 3 assigné pour but la préservation de la libre concurrence et la stabilité monétaire»3. Dreptul comunitar european nu accept` \ns` clauzele arbitrale ca atare. Mais l’article 1er de cette convention exclut l’arbitrage de son champ d’application.95 du 21 avril 1993. s-a dat urmare prin \ncheierea Conven]iei de la Bruxelles din 27 septembrie 1968 privind competen]a judiciar` [i executarea hot`rårilor \n materie civil` [i comercial`. la possibilité pour les tribunaux arbitraux de recourir à la procédure des questions préjudicielles relevant le souci de la Cour de ne pas être étouffée «de questions préjudi3 4 Vezi G. il y a été donné suite par la conclusion de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale. se poate men]iona faptul c` numeroase tratate interna]ionale \ncheiate de Comunitate prev`d o procedur` de arbitraj.95 du 21 avril 1993. posibilitatea pentru tribunalele arbitrale de a recurge la procedura chestiunilor prejudiciale punånd \n eviden]` grija Cur]ii de a nu fi sufocat` „de chestiuni prejudiciale din partea unor instan]e care nu sunt determinate cu certitudine de lege“. 29.. Cette réserve. \n loc. Directiva Consiliului 93/13/CEE din 15 aprilie 1993 privind clauzele abuzive \n contractele \ncheiate cu consumatorii4 citeaz`. \ntre altele. prive[te. Ainsi. Jurispruden]a Cur]ii de Justi]ie relev` o atitudine care poate fi calificat` ca marcånd o anumit` rezerv` \n rela]ia dintre arbitraj [i dreptul comunitar. 2 (10)/Aprilie-Iunie 2009 3 . 2. cit. Karidis. \ntrucåt unsprezece din cele dou`sprezece state membre ale CE au ratificat Conven]ia de la New York din 10 iunie 1958 pentru recunoa[terea [i executarea sentin]elor arbitrale str`ine. En ce qui concerne les décisions judiciaires.. on peut mentionner le fait que de nombreux traités internationaux conclus par la Communauté prévoient une procédure d’arbitrage. |n acest sens. c’est-à-dire la position restrictive de la Cour de Justice. cit. articole. Quel est le trait spécifique de la relation entre l’arbitrage et les institutions communautaires: la haine et la méfiance ou la sympathie et l’estime? Un point de vue sur l’arbitrage peut être trouvé dans l’article 293 du Traité instituant la Communauté européenne qui prévoit parmi les sujets qui y sont énumérés comme matière à négociation pour la conclusion de Traités entre les États membres «la simplification des formalités auxquelles sont subordonnées la reconnaissance et l’exécution réciproques des décisions judiciaires ainsi que des sentences arbitrales». Mais le droit communautaire européen n’accepte pas les clauses arbitrales telles quelles. concerne.

le premier règlement d’application des articles 81 et 82 du Traité instituant la Communauté européenne a permis le développement d’une politique communautaire de la concurrence. 1995. a permis dezvoltarea unei politici comunitare a concuren]ei.1/2003 du conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence . Voir W. Bruylant. 3. \n baza unei clauze compromisorii con]inut` \ntr-un contract de drept public sau privat \ncheiat de Comunitate sau pe seama sa“. \n baza experien]ei dobåndite. au impus. p. On peut conclure que la relation entre l’arbitrage et les institutions communautaires relève un mélange de méfiance et de sympathie voire d’estime qui annonce la chance que la Cour revienne sur sa position restrictive. de «collaborer pleinement au développement d’une protection juridique complète au profit des justiciables qui peuvent bénéficier de droits découlant du droit communautaire»5. 5 5 A se vedea W. Se poate conchide c` rela]ia \ntre arbitraj [i institu]iile comunitare se caracterizeaz` printr-un amestec de ne\ncredere [i simpatie. Bruylant. \n special. 4 . Mais les défis que posent le marché unique et l’élargissement de la Communauté ont imposé. notamment à l’égard aussi des sentences des tribunaux arbitraux. p. en vertu d’une clause compromissoire contenue dans un contrat de droit public ou de droit privé passé par la Communauté ou pour son compte» ainsi que les dispositions de l’article 239 qui relève la compétence de la Cour de Justice «pour statuer sur tout différend entre États membres en connexité avec l’objet du présent traité si ce différend lui est soumis en vertu d’un compromis». |ns` provoc`rile pe care pia]a unic` [i l`rgirea Comunit`]ii le-au ridicat.Studii. 67-73. en vertu de l’article 10 CE. conform c`ruia „Curtea de Justi]ie este competent` s` statueze. 1995. |n orice caz. Reflec]ii privind impactul dreptului comunitar al concuren]ei asupra arbitrajului \n lumina Regulamentului Consiliului nr. L arbitrage dans le droit européen. \nlocuirea acestui act normativ cu Regulamentul (CE) nr. 3. 17 al Consiliului din 6 februarie 1962. On a affirmé dans la doctrine qu’une semblable assimilation permettrait aux tribunaux arbitraux de recourir également à la procédure des questions préjudicielles et ils seraient aussi tenus. \n special [i \n privin]a sentin]elor tribunalelor arbitrale. Premier trimestre. 1/2003 Regulamentul nr. 67-73. Bruxelles. 1/2003 Le Règlement no. contribuind la men]inerea unei aplic`ri coerente a regulilor \n aceast` materie. spécialement. Réflexions sur l’impact du droit communautaire de la concurrence sur l’arbitrage à la lumière du règlement du Conseil no. Van Gerven. chiar de stim`. on peut mentionner les dispositions de l’article 238 du Traité instituant la Communauté européenne conformément auquel «la Cour de Justice est compétente pour statuer. 73. Premier trimestre. 73. On peut se demander s’il n’est pas nécessaire d’assimiler plus largement les tribunaux arbitraux à des instances judiciaires. L’arbitrage dans le droit européen. p. De toute façon. potrivit c`ruia Curtea de Justi]ie „este competent` s` statueze asupra oric`rui diferend \ntre statele membre \n conexitate cu obiectul prezentului tratat dac` acest diferend \i este supus \n temeiul unui compromis“. Bruxelles. \n temeiul articolului 10 din Tratatul CE. en vertu de l’expérience acquise. pot fi men]ionate dispozi]iile articolului 238 din Tratatul instituind Comunitatea European`. 17 du Conseil du 6 février 1962. le remplacement de cet acte normatif par le Règlement (CE) no. p. |n doctrin` s-a afirmat c` o asemenea asimilare ar permite tribunalelor arbitrale s` recurg` [i la procedura chestiunilor prejudiciale [i ar fi de asemenea ]inute. 1/2003 al Consiliului din 16 decembrie 2002 relativ la punerea \n aplicare a regulilor de concuren]` prev`zute de articolele 81 [i 82 din Tratat (text prezentånd interes pentru cielles de la part d’instances qui ne sont pas déterminées avec certitude par la loi». primul regulament de aplicare a articolelor 81 [i 82 din Tratatul instituind Comunitatea European`. comentarii pune \ntrebarea dac` nu este necesar s` se asimileze \ntr-un mod mai larg tribunalele arbitrale instan]elor judiciare. ceea ce ar permite s` se garanteze mai bine aplicarea uniform` a dreptului comunitar. care anun]` posibilitatea revenirii Cur]ii de Justi]ie asupra pozi]iei sale restrictive. ce qui permettrait de mieux garantir l’application uniforme du droit communautaire. Van Gerven. articole. \n «Revue de droit international et de droit comparé». „s` colaboreze \n mod deplin pentru dezvoltarea unei protec]ii juridice complete \n profitul justi]iabililor care pot beneficia de drepturile decurgånd din dreptul comunitar“5. ca [i dispozi]iile articolului 239. contribuant au maintien d’une application cohérente des règles en cette matière. in «Revue de droit international et de droit comparé».

oric`rei decizii sau categorii de decizii ale asocia]iilor de \ntreprinderi [i oric`rei practici concertate sau categorii de practici concertate. la Cour a JOCE I du 4 janvier 2003. 17/62 n’était pas en mesure d’assurer l’équilibre entre deux objectifs majeurs. de asemenea. unele condi]ii \n aceast` privin]`. ce qui a de l’importance même pour l’arbitrage. articole. [i anume o supraveghere eficace pe de o parte [i. d’autre part. qui prévoit que les dispositions du paragraphe 1er peuvent être déclarées inapplicables à tout accord ou catégorie d’accords entre entreprise. care s` recunoasc` autorit`]ilor de concuren]` [i jurisdic]iilor statelor membre posibilitatea de a aplica nu numai articolul 81. L’article 81. 1. care prevede c` dispozi]iile paragrafului 1 pot fi declarate inaplicabile oric`rui acord sau categorii de acorduri \ntre \ntreprinderi. Ainsi. Le droit communautaire de la concurrence est considéré par la jurisprudence de la Cour comme représentant un ordre public. pe de alt` parte. Nr. comentarii EEE)6. Astfel. Acordurile c`rora se aplic` articolul 81. paragraphe 1er peuvent toutefois bénéficier d’une exemption en vertu de l’article 81. respectånd. Dans le préambule du nouveau Règlement on a précisé que le régime centralisé mis en place par le Règlement no. en vue d’établir un régime assurant que la concurrence n’est pas faussée dans le marché commun ainsi que l’application uniforme des articles 81 et 82 du Traité dans la Communauté. ou ceux qui appliquent à l’égard des partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence. sau cele care aplic` fa]` de partenerii comerciali condi]ii inegale la presta]ii echivalente. |n consecin]`. |n preambulul noului Regulament s-a precizat c` regimul centralizat fixat de Regulamentul nr. il était temps de remplacer ce régime centralisé par un «régime d’exception légale. paragraful 1 [i articolul 82 din Tratat. era timpul s` se \nlocuiasc` acest regim centralizat printr-un „regim de excep]ie legal`. Les accords auxquels s’applique l’article 81. a[a cum sunt cele care fixeaz` \n mod direct sau indirect pre]urile de cump`rare sau de vånzare ori alte condi]ii ale tranzac]iei. 6 JOCE I du 4 janvier 2003. care contribuie la ameliorarea produc]iei sau distribu]ia produselor sau la promovarea progresului tehnic ori economic. comme ceux qui fixent de façon directe ou indirecte les prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transactions. à savoir. dans l’affaire Eco Swiss c. 1. \n cauza Eco Swiss c. 2 (10)/Aprilie-Iunie 2009 5 . En conséquence. paragraful 3. paragraphe 3. de[i articolul con]ine o list` neexhaustiv` de exemple de acorduri incompatibile cu pia]a comun` [i interzise. 17/62 nu era \n m`sur` s` asigure echilibrul \ntre dou` obiective majore. paragraful 1 din Tratat interzice acordurile care restrång \n mod sensibil concuren]a \n Uniunea European` [i afecteaz` comer]ul \ntre statele membre. paragraful 3 din Tratat“. directement applicables en vertu de la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes mais également l’article 81. direct aplicabile \n virtutea jurispruden]ei Cur]ii de Justi]ie a Comunit`]ilor Europene. Dreptul comunitar al concuren]ei este considerat de jurispruden]a Cur]ii ca reprezentånd o ordine public`. paragraphe 1er du Traité interdit les accords qui restreignent sensiblement la concurrence dans l’Union européenne et affectent le commerce entre les États membres mais il n’est pas toujours facile de reconna\tre cet effet. quoique l’article contienne une liste non exhaustive d’exemples des accords incompatibles avec le marché commun et interdits. p. reconnaissant aux autorités de concurrence et aux juridictions des États membres le pouvoir d’appliquer non seulement l’article 81. Benetton. producåndu-le astfel un dezavantaj \n concuren]`. dar nu este totdeauna u[or de a recunoa[te acest efect. une surveillance efficace d’une part et. \n vederea stabilirii unui regim care s` asigure ca \n pia]a comun` concuren]a s` nu fie denaturat` precum [i aplicarea uniform` a articolelor 81 [i 82 din Tratat \n Comunitate. simplificarea controlului administrativ. paragraful 1 pot totu[i s` beneficieze de o scutire \n baza articolului 81. ceea ce are importan]` chiar pentru arbitraj. dar [i articolul 81. paragraphe 3 du Traité». la simplification du contrôle administratif. p. Curtea a decis c` o jurisdic]ie na]ional` „sesizat` cu o ac]iune \n anulare a unei sentin]e arbitrale trebuie s` solu]ioneze o asemenea cerere \n cazul \n care apreciaz` c` aceast` 6 prévues aux articles 81 et 82 du Traité (texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)6. à toute décision ou catégorie de décisions d’associations d’entreprises et à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique en respectant aussi certains conditions à cet égard. Benetton.Studii. Articolul 81. paragraphe 1 et l’article 82 du Traité.

\n acela[i timp. 8 Voir Maurits Dolmans et Jacob Grierson.Studii. 14/No 2 – 2e semestre 2003. c` „nu las`. De asemenea. Affaire C-126/97 Eco Swiss China Time c. articole. ayant en vue leur mission de faire tous leurs efforts pour résoudre légalement le litige. nici de articolul 81 paragraful 3. 7 décidé qu’une juridiction nationale «saisie d’une demande en annulation d’une sentence arbitrale doit faire droit à une telle demande lorsqu’elle estime que cette sentence est effectivement contraire à l’article 85 du Traité CE (devenu article 81 CE) dès lors qu’elle doit. La Cour n’a pas répondu à cette question. analizånd articolul \ntåi din Regulamentul nr. Voir Maurits Dolmans et Jacob Grierson. sans qu’une décision préalable soit nécessaire à cet effet. Curtea nu a r`spuns la aceast` chestiune. comentarii sentin]` este efectiv contrar` articolului 85 din Tratatul CE (devenit articolul 81 CE) dac`. f`cånd-o. op. Le problème peut être envisagé plus clairement à la lumière de l’article premier du Règlement no 1/2003 qui prévoit que les accords. Un aspect interesant se refer` la problema de a [ti dac` arbitrii au posibilitatea de a ridica din oficiu problema dreptului concuren]ei. dep`[esc obiectul litigiului \n cauz`. de a nu ]ine seama de dreptul european al concuren]ei. paragraful 1 din Tratat care \ndeplinesc condi]iile articolului 81. paragraphe 3. op. A se vedea Maurits Dolmans et Jacob Grierson. Bulletin de la Cour internationale de la CCI. f`r` ca o decizie prealabil` s` fie necesar` \n acest scop. sans qu’une décision préalable soit nécessaire à cet effet. 1999 Recueil de jurisprudence I-3055 care a fost comentat` \n doctrin`. cit. potrivit regulilor sale de procedur` intern`. 48. f`r` ca o decizie prealabil` s` fie necesar` \n acest scop. la doctrine. visés à l’article 81.. paragraful 3 din Tratat nu sunt interzise. men]ionate la articolul 81 paragraful 1 din Tratat care nu \ndeplinesc condi]iile articolului 81 paragraful 3 din Tratat sunt interzise. 1999 Recueil de jurisprudence I-3055 qui a été commenté dans . \n al]i termeni. visés à l’article 81. l’exploitation abusive d’une position dominante visée à l’article 82 du Traité est interdite. p. \n timp ce acordurile. cit. vol. en d’autres termes. chiar dac`. 49 et Note 36. deciziile [i practicile concertate. aucune liberté aux tribunaux arbitraux situés dans l’EEE. paragraphe 3 du Traité ne sont pas interdits. en le faisant. 49 [i nota 36. 1/2003. p. exploatarea abuziv` a unei pozi]ii dominante prev`zut` la articolul 82 din Tratat este interzis`. nicio libertate tribunalelor arbitrale situate \n EEE (Spa]iul Economic European). Bulletin de la Cour internationale de la CCI. trebuie s` solu]ioneze o ac]iune \n anulare fondat` pe nerespectarea regulilor na]ionale de ordine public`“7. décisions et pratiques concertées. décisions et pratiques concertées. dar doctrina a considerat c` arbitrii au obliga]ia de a ridica din oficiu probleme de drept european al concuren]ei. deciziile [i practicile concertate. que les parties les aient ou non invoqués»8. Ainsi. fie c` p`r]ile le-au invocat sau nu“8. mais la doctrine a considéré que les arbitres ont l’obligation de soulever d’office des questions de droit européen de la concurrence. L arbitrage et la modernisation du droit communautaire de la concurrence: nouvelles opportunités et nouvelles responsabilités. ni de l’article 81. Benetton International NV. paragraphe 1er du Traité qui remplissent les conditions de l’article 81. pendant que les accords. paragraphe 1er du Traité qui ne remplissent pas les conditions de l’article 81. f`r` ca o decizie prealabil` s` fie necesar` \n acest scop. 8 A se vedea Maurits Dolmans et Jacob Grierson. faire droit à une demande en annulation fondée sur la méconnaissance de règles nationales d’ordre public»7. Affaire C-126/97 Eco Swiss China Time c. ils dépassent l’objet du litige en cause. p. de ne pas tenir compte du droit européen de la concurrence. Doctrina consider` c` acest enun] este clar [i „are preeminen]` asupra oric`rei reguli de drept procedural sau material na]ional care este incompatibil` cu acesta“ [i. paragraphe 3 du Traité sont interdits. La doctrine considère que cet énoncé est clair et «l’emporte sur toute règle de droit procédural ou matériel national qui est incompatible avec lui» et en même temps.. Astfel. Benetton International NV. selon ses règles de procédure internes. qu’il «ne laisse. doctrina este de p`rere c` articolul 81 paragraful 3 din Tratatul CE a devenit direct aplicabil. 1/2003 care prevede c` acordurile. Problema poate fi abordat` mai clar \n lumina articolului \ntåi din Regulamentul nr. p. vol. L’arbitrage et la modernisation du droit communautaire de la concurrence: nouvelles opportunités et nouvelles responsabilités. même si. 14/No 2 – 2e semestre 2003. avånd \n vedere misiunea acestora de a depune toate eforturile pentru a rezolva \n mod legal litigiul. Un aspect intéressant se rapporte au problème de savoir si les arbitres ont la possibilité de soulever d’office la question du droit de la concurrence. 7 6 . ceea ce d` tribunalelor arbitrale dreptul de a examina acordurile restrictive pe baza acestei dispozi]ii. sans qu’une décision préalable soit nécessaire à cet effet. men]ionate la articolul 81. 48.

il a établi «un réseau des autorités de concurrence» ayant pour objectif une répartition efficace des affaires et. qui trouve sa justification dans les règles d’arbitrage crées ou choisies par les parties. Un autre aspect qui a été relevé se rapporte à la charge de la preuve qui fait l’objet de l’article 2 du Règlement no 1/2003 et qui prévoit que dans toutes les procédures nationales et communautaires d’application des articles 81 et 82 du Traité. 1/2003 [i care prevede c` \n toate procedurile na]ionale [i comunitare de aplicare a articolelor 81 [i 82 din Tratat. }inånd seama c` arbitrajul este o procedur` consensual`. Mais. Regulamentul nr. à cette fin. incumb` \ntreprinderii sau asocia]iei de \ntreprinderi care invoc` beneficiul dispozi]iilor articolului 81. 1/2003 prevede o cooperare stråns` \ntre Comisie [i autorit`]ile na]ionale de concuren]`. Aceast` atitudine este. en dépit du fait que l’article 238 du Traité instituant la Communauté européenne prévoit que la Cour est compétente pour statuer en vertu d’une clause compromissoire contenue dans un contrat de droit public ou de droit 9 Voir ibidem. la suspension ou la clôture de la procédure. Tenant compte que l’arbitrage est une procédure consensuelle. 4. 4. 56. la doctrine est d’avis que l’article 81. p. de altfel. \n baza unei clauze compromisorii con]inute \ntr-un contract de drept public sau privat \ncheiat de Comunitate sau pe seama sa. Les articles 11 à 16 prévoient l’échange d’informations. le Comité consultatif. suspendarea sau \nchiderea procedurii. \n concordan]` cu punctul de vedere al negociatorilor Conven]iei de la Bruxelles care au \n]eles s` exclud` prin articolul 1 arbitrajul din cåmpul de aplicare al acestei Conven]ii. 2 (10)/Aprilie-Iunie 2009 7 . en conséquence. paragraful 3 din Tratat de a face dovada c` sunt \ndeplinite condi]iile acestui paragraf. care \[i g`se[te justificarea \n regulile de arbitraj create sau alese de p`r]i. articole. d’empêcher ou de réduire dans la mesure du possible la duplication de procédures. c’est-à-dire. pe motiv c` acesta f`cea deja obiectul unor conven]ii inter9 Aussi. ace[tia au dreptul s` repartizeze sarcina probei potrivit voin]ei lor9. 56 Nr. se consider` c` aceast` reglementare nu se impune arbitrilor [i. \n consecin]`. iar articolul 239 din acela[i Tratat stabile[te competen]a Cur]ii de Justi]ie pentru a statua asupra oric`rui diferend \ntre statele membre \n conexitate cu obiectul tratatului dac` acest diferend \i este supus \n temeiul unui compromis. cooperarea cu jurisdic]iile na]ionale [i aplicarea uniform` a dreptului comunitar al concuren]ei. a stabilit „o re]ea a autorit`]ilor de concuren]`“ avånd drept obiectiv o repartizare eficace a cauzelor [i. o pozi]ie restrictiv`. Articolele 11 la 16 prev`d schimbul de informa]ii. respectiv.Studii. Le Règlement no 1/2003 prévoit une coopération étroite entre la Commission et les autorités de concurrence nationales et. \n acest scop. Comitetul consultativ. \ns`. ils ont le droit de répartir la charge de la preuve selon leur volonté9. cu toate c` articolul 238 din Tratatul instituind Comunitatea European` prevede competen]a Cur]ii de Justi]ie pentru a statua. sarcina probei unei \nc`lc`ri a articolului 81 paragraful 1 sau a articolului 82 din Tratat incumb` p`r]ii sau autorit`]ii care o invoc`. il incombe à l’entreprise ou à l’association d’entreprises qui invoque le bénéfice des dispositions de l’article 81. paragraphe 3 du Traité d’apporter la preuve que les conditions de ce paragraphe sont remplies. reguli importante. la coopération avec les juridictions nationales et l’application uniforme du droit communautaire de la concurrence. dar care nu se aplic` tribunalelor arbitrale. totodat`. paragraphe 1 ou de l’article 82 du Traité incombe à la partie ou à l’autorité qui allègue. comentarii Un alt aspect care a fost relevat se raporteaz` la sarcina probei care face obiectul articolului 2 din Regulamentul nr. Curtea de Justi]ie relev` o atitudine care poate fi calificat` ca marcånd o anumit` rezerv` \n rela]ia dintre arbitraj [i dreptul comunitar. en même temps. ce qui donne aux tribunaux arbitraux le droit d’examiner les accords restrictifs sur la base de cette disposition. en revanche. En guise de conclusion On a retenu que la Cour de Justice relève une attitude qui peut être qualifiée comme marquant une certaine réserve dans la relation entre l’arbitrage et le droit communautaire. règles importantes mais qui ne s’appliquent pas aux tribunaux arbitraux. on est d’avis que cette réglementation ne s’impose pas aux arbitres et. Voir ibidem. s` \mpiedice sau s` reduc` \n m`sura posibilului duplicarea procedurilor. la charge de la preuve d’une violation de l’article 81. en analysant le texte de l’article premier du Règlement no 1/2003. iar. paragraphe 3 du Traité CE est devenu directement applicable. |n schimb. p. |n loc de concluzii A[a cum s-a ar`tat. une position restrictive.

|n doctrin` s-a relevat c` exist` \ntre arbitraj [i tribunalele statale diferite feluri de rela]ii: de concuren]`. 16 et 27. d’ailleurs. une préoccupation réelle pour un jus commune. ca [i jurispruden]a Cur]ii de Justi]ie de la Luxembourg. datorit` Conven]iilor de la Bruxelles [i Lugano. in «L internationalisation du droit. quand un juge doit ordonner certaines mesures liées à une procédure arbitrale et de complémentarité ayant en vue que les tribunaux étatiques ont vocation à se prononcer sur la validité des sentences et surtout à les faire exécuter. \ntrucåt „justi]ia arbitral` este din ce \n ce mai mult perceput` ca \nso]ind justi]ia de stat [i ca modalitate ordinar` de solu]ionare a litigiilor de comer] interna]ional“. 15-27. S-a remarcat totodat` c`. excluzånd arbitrajul. Il semble donc possible d’assurer harmonieusement cette coexistence. Cette attitude est. 1994. le juge et la . Dreptul privat european exprim` totu[i un pozitivism juridic care pare s` releve elemente ale unui drept interna]ional privat comun. l’internationalisation du droit privé a fait. Bernard Audit. 10 privé passé par la Communauté ou pour son compte et que l’article 239 du même Traité précise que la Cour est compétente pour statuer sur tout différend entre Etats membres en connexité avec l’objet du présent traité. Paris. parce que «la justice arbitrale est de plus en plus perçue comme accompagnant la justice d’Etat et comme le mode ordinaire de règlement des litiges du commerce international». Dalloz. sa légitimité étant consacrée par des conventions antérieures même à la Convention de Bruxelles»10. o preocupare real` pentru un jus commune. un progrès en ce qui concerne le contentieux judiciaire en Europe. Paris. dar nu [i o adev`rat` tendin]` de unificare. totu[i. Dalloz. en dépit du fait que celles-ci. On a aussi remarqué que. pentru o re\nnoire a dreptului comun \n aceast` materie. . p. Se poate deci concepe o anumit` armonie \n aceast` coexisten]`. L arbitre. au motif que celle-ci faisait déjà l’objet de conventions internationales unifiantes. obiectivul trebuie s` fie totdeauna acela de a facilita solu]ionarea diferendelor private interna]ionale. legitimitatea sa fiind consacrat` de conven]ii anterioare chiar Conven]iei de la Bruxelles10. Mélanges en l’honneur de Yvon Loussouarn». \n special p. quand se pose le problème de décider si un litige donné doit être résolu en arbitrage ou porté devant un juge étatique. quand même. grâce à l’arbitrage. avånd \n vedere Conven]ia de la Bruxelles din 1968 privind competen]a judiciar` [i executarea hot`rårilor \n materie civil` [i comercial` [i Conven]ia de la Roma din 1980 asupra legii aplicabile obliga]iilor contractuale. L’arbitre. Mélanges en l’honneur de Yvon Loussouarn». les règles de compétence formulées par la Convention sont inapplicables devant les arbitres et les sentences ne bénéficient pas de régime de reconnaissance et d’exécution prévu pour les jugements. datorit` arbitrajului. pour un renouveau du droit commun en cette matière. 16 [i 27. au marcat separarea celor dou` modalit`]i de reglementare a litigiilor. comentarii na]ionale unificatoare. l’objectif doit être toujours de faciliter la solution des différends privés internationaux. avaient accentué la séparation des deux modes de règlement des litiges. en concordance avec le point de vue des négociateurs de la Convention de Bruxelles qui ont choisi d’exclure par l’article 1 l’arbitrage du champ d’application de cette Convention. cånd se pune problema de a decide dac` un litigiu trebuie s` fie solu]ionat \n arbitraj sau adus \n fa]a unui judec`tor statal. Convention de Bruxelles. si ce différend lui est soumis en vertu d’un compromis. 1994. soulignant qu’en dépit de la dualité des modes de règlement. le juge et la Convention de Bruxelles. cånd un judec`tor ordon` anumite m`suri legate de o procedur` arbitral` [i de complementaritate avånd \n vedere c` tribunalele statale au voca]ia s` se pronun]e asupra validit`]ii sentin]elor [i mai ales s` le pun` \n executare. Bernard Audit. 10 8 . articole. En doctrine on a relevé qu’il y a entre l’arbitrage et les tribunaux étatiques différentes sortes de relations: de concurrence. un progres \n ceea ce prive[te contenciosul judiciar \n Europa. et sur le point de vue présenté.Studii. \n ciuda faptului c` aceste Conven]ii. regulile de competen]` formulate de Conven]ie sunt inaplicabile \n fa]a arbitrilor [i sentin]ele nu beneficiaz` de regimul de recunoa[tere [i de executare prev`zut pentru hot`rårile instan]elor statale. de coopération. 15-27. En conséquence. Voir sur les relations entre l arbitrage et les tribunaux étatiques . On peut donc concevoir une certaine harmonie en cette coexistence mais non plus une vraie tendance d’unification. |n consecin]`. Dar se eviden]iaz` [i lipsa de autonomie fa]` de drepturile na]ionale precum [i \ndoielile privind raporturile dintre ordinile juridice Vezi asupra rela]iilor dintre arbitraj [i tribunalele statale [i asupra punctului de vedere prezentat. interna]ionalizarea dreptului privat a f`cut. du fait des Conventions de Bruxelles et de Lugano. en excluant l’arbitrage. de cooperare. p. \n «L’internationalisation du droit. spécialement p. Pare deci posibil s` se asigure \n mod armonios aceast` coexisten]`. subliniindu-se c` \n ciuda dualit`]ii modalit`]ilor de reglementare.

Tratatul instituind o Constitu]ie pentru Europa. le Traité de Lisbonne modifiant le Traité sur l’Union européenne et le Traité instituant la Communauté Européenne13. les bonnes moeurs. 306/1 din 17. semnat la 13 decembrie 2007. ulterior. 317. in «Le droit . qui obéissent à des règles de conduite qui leur sont propres et qui concourent à déterminer la signification de concepts fondamentaux. . ultérieurement. Mélanges en l honneur de Yvon Loussouarn». s` impun` o defini]ie comun`. \n «L’internationalisation du droit. p. 12 F. 1992. Dalloz. nu au adus preciz`ri \n aceast` materie. separarea celor dou` modalit`]i de reglementare a litigiilor ridicånd \nc` numeroase probleme.2007. Droit commun et droit européen. p. l’ordre public. ordinea public`. . articole. la protection de la vie privée ou la loyauté du commerce»12. 1994. bunele moravuri. comme la morale. sous la direction de B.Studii. d’imposer une définition commune. la séparation des deux modes de règlement des litiges soulevant encore de nombreux problèmes. . «L internationalisation du droit. Le rôle de préciser les notions d’ordre public – voir de l’ordre public de droit international privé et de l’ordre public communautaire – revient toujours à la doctrine et à la jurisprudence. comentarii na]ionale [i ordinea juridic` comunitar`. signé le 13 décembre 2007. On cite en ce sens les mots de François Rigaux qui précisent que «le fond conceptuel commun aux ordres juridiques européens contient de notions générales qui ne se laissent déterminer qu’en fonction de valeurs communautaires qui ne sont pas celles de l’Europe considérée comme un espace culturel uniforme mais font nécessairement référence à des collectivités particulières. 13 Journal officiel de l Union européenne C. iar. 1992. Forder. parfois même diverses à l’intérieur de chaque Etat. La protection de la vie privée en Europe. auteur qui relève le rôle de la doctrine et de l’enseignement juridique universitaire dans la créa. autor care relev` rolul doctrinei [i al \nv`]`måntului juridic universitar \n crearea unit`]ii juridice a Europei. Droit commun et droit européen. 2 (10)/Aprilie-Iunie 2009 9 . Bruno Oppetit. cel pu]in asupra problemei de a [ti c`reia dintre aceste ordini revine. Kluwer. Rolul de a preciza no]iunile de ordine public` – respectiv de ordine public` de drept interna]ional privat [i de ordine public` comunitar` – revine tot doctrinei [i jurispruden]ei.2007. Tratatul de la Lisabona modificånd Tratatul asupra Uniunii Europene [i Tratatul instituind Comunitatea European`13. ca morala. Nr. 317. commun de l Europe et l avenir de l enseignement juridique». Le Traité instituant une Constitution pour l’Europe et. . Rigaux.12. |n acest sens pot fi citate cuvintele lui François Rigaux care precizeaz` c` «fondul conceptual comun ordinilor juridice europene con]ine no]iuni generale care nu se las` determinate decåt \n func]ie de valorile comunitare care nu sunt cele ale Europei considerate ca un spa]iu cultural uniform. \n «Le droit commun de l’Europe et l’avenir de l’enseignement juridique». sous la direction de B. ayant en vue la Convention de Bruxelles de 1968 sur la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale et la Convention de Rome de 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles. Rigaux. . Kluwer. protec]ia vie]ii private sau loialitatea comer]ului»12. 12 F. 13 Journal officiel de l’Union européenne C. in . a[a cum este de exemplu \n leg`tur` cu no]iunea de ordine public`11. adesea chiar diferite \n interiorul fiec`rui stat. Forder. dar fac \n mod necesar referin]` la colectivit`]i particulare. Mais on relève aussi le manque d’autonomie à l’égard des droits nationaux et les doutes en ce qui concerne les rapports entre les ordres juridiques nationaux et l’ordre juridique communautaire. De Witte et C. tion de l unité juridique de l Europe.12. care ascult` de reguli de conduit` care le sunt proprii [i care concureaz` s` determine semnifica]ia conceptelor fundamentale. ainsi que la jurisprudence de la Cour de Justice de Luxembourg. La protection de la vie privée en Europe. \n ultim` analiz`. Dalloz. De Witte et C. 306/1 du 17. Mélanges en l’honneur de Yvon Loussouarn». n’ont pas apporté des précisions en cette matière. Paris. au moins sur le point de savoir auquel d’entre eux il appartenait. Paris. 1994. 11 11 Bruno Oppetit. comme par exemple à propos de la notion d’ordre public11. en dernière analyse. Le droit privé européen exprime quand même un positivisme juridique qui semble relever des éléments d’un droit international privé commun.

viabil` \n pofida lentorii procedurii manifestate nu de pu]ine ori.Studii. efficient and competent dispute resolution mechanism. \n mod tradi]ional. Instan]ele statale se bucur` de o \ncredere considerabil`. eficient` [i potrivit` de solu]ionare a disputelor. Arbitration is perceived as a fast. The state courts enjoy wide-ranging trust and dispute resolution through state courts has traditionally been a viable mechanism also for commercial disputes. The legislation and its application is modern and flexible. providing for proceedings that are pragmatic and focused on accommodating the needs and will of the parties in dispute. flexibil` [i furnizeaz` proceduri pragmatice a c`ror finalitate este de a armoniza nevoile [i voin]a p`r]ilor litigante. iar motivele de refuz a \ncuviin]`rii execut`rii silite a sentin]elor arbitrale sunt interpretate flexibil. Finlanda are reputa]ia de a avea o economie necorupt` [i cu un \nalt nivel de competitivitate. cåt [i arbitrajului interna]ional. Cadrul normativ [i jurispruden]a din materia arbitrajului pot fi caracterizate ca fiind prietenoase. The Finnish legislation governing arbitration is modern and provides a frame- . 1. Finland has a reputation for having a noncorrupt and highly competitive economy. comentarii Un punct de vedere cu privire la arbitrajul din Finlanda Petra Kiurunen avocat Societatea de avoca]i Hannes Snellman Finlanda Peik Mäkelä avocat Societatea de avoca]i Hannes Snellman Finlanda An outlook into arbitration in Finland Petra Kiurunen Counsel Hannes Snellman Law Firm Finland Peik Mäkelä Counsel Hannes Snellman Law Firm Finlanda Rezumat Reglementarea finlandez` a arbitrajului se \ntemeiaz` pe cåteva principii generale [i este. iar solu]ionarea disputelor prin mecanismele justi]iei statale a fost considerat`. |n contextul interna]ional. \n propor]ie covår[itoare. compatibil` cu LEGEA MODEL UNCITRAL. caracterul executoriu transna]ional al sentin]elor arbitrale este. \n afar` de faptul c` reglementarea finlandez` se aplic` atåt arbitrajului intern. \n mod natural. Aplicarea legisla]iei este modern`. articole. Procedurile arbitrale sunt cunoscute [i sprijinite de instan]ele statale. Introduction Situated in the north-eastern corner of the European Union. 1. However. which continues to increase its popularity as the opted method of resolving especially business disputes. despite sometimes lengthy proceedings. the cross-border enforceability of arbitral awards is naturally a strong factor speaking in favour of arbitration over state courts. apart from the fact that the Finnish Arbitration Act applies to both domestic and international arbitration. \n mod special. un argument 10 ABSTRACT The Finnish Arbitration Act is based on the same basic principles and is to a large extent compatible with the UNCITRAL Model Law. Introducere Situat` \n nord-estul Uniunii Europene. Finland has also long had a favourable take on arbitration. Finlanda a luat o op]iune serioas` [i \ndelungat` \n favoarea arbitrajului a c`rui popularitate continu` s` creasc` din perspectiva metodelor alternative de solu]ionare a disputelor din domeniul afacerilor. In international undertakings in particular. Cu toate acestea. The legal framework and praxis on arbitration in Finland can be characterised as arbitration friendly. Arbitrajul este perceput ca o metod` rapid`. Arbitration proceedings are well respected and supported by the courts and the grounds for refusing enforcement are interpreted narrowly.

The legal framework The Finnish arbitration Act (967/1992. The arbitration agreement 3. Legea este structurat` \n dou` p`r]i. ci [i litigiilor interna]ionale \n care p`r]ile caut` un loc neutru [i prietenos pentru solu]ionarea acestora. where the parties are looking for a neutral and arbitration friendly place of arbitration. Appropriate legal services should be sought for specific circumstances and before any action is taken. Arbitrajul din Finlanda furnizeaz` o alternativ` viabil` nu numai litigiilor f`r` element de extraneitate. the Act is to a large extent compatible with the Model Law. Legea promoveaz` flexibilitatea [i. instan]ele statale finlandeze sunt favorabile execut`rii sentin]elor arbitrale interne [i interna]ionale. 1 Nr. section 27(2) (the arbitral tribunal is not entitled to impose any penalty or use other means of constraint. work for proceedings that are in general characterised by pragmatism and flexibility and focused on accommodating the needs and will of the parties in dispute.Studii. sec]iunea 27 alin. A[a cum s-a men]ionat mai sus. cåt [i arbitrajului interna]ional. the Act is based on the principle of territoriality. 2 (tribunalul arbitral nu are dreptul s` impun` penalit`]i. The first part governs arbitration proceedings having their seat in Finland (whether domestic or international) whilst the second part deals with the effects in Finland of an arbitration agreement in case of arbitration abroad. Drept urmare. Arbitration proceedings are well respected and supported by the courts. Prima parte reglementeaz` procedurile arbitrale dac` locul arbitrajului este \n Finlanda (atåt ipoteza arbitrajului intern. astfel cum a fost modificat`. compatibil` cu LEGEA MODEL. Similar LEGII MODEL. exist` doar cåteva prevederi de la care p`r]ile nu pot deroga. iar cea de-a doua parte stabile[te efectele conven]iei arbitrale \n ipoteza arbitrajului din str`in`tate. |n prezentul studiu este efectuat` o scurt` prezentare a tr`s`turilor caracteristice ale arbitrajului din Finlanda1. Finnish courts also look favourably upon enforcing both domestic and international awards and the grounds for refusing enforcement are interpreted narrowly. As noted above. De asemenea. comentarii puternic al promov`rii arbitrajului \n detrimentul instan]elor statale. Cadrul legal Reglementarea finlandez` a arbitrajului (Legea nr. articole. 2 (10)/Aprilie-Iunie 2009 11 . Procedurile arbitrale sunt cunoscute [i sprijinite de instan]ele statale.1. 967/1992. General The main provisions concerning arbitration agreeThis paper is not designed to provide legal advice or legal opinion on any matters discussed.1 2. The Act is divided into two parts. respectiv se refer` la recunoa[terea [i executarea sentin]elor arbitrale str`ine. This present article aims to give a brief introduction of the salient features of arbitration in Finland. Legea are drept fundament principiul teritorialit`]ii. the Act is designed to provide for flexibility and thus there are only a few mandatory procedural provisions in the Act from which the parties may not derogate. Legisla]ia finlandez` din materia arbitrajului este modern` [i stabile[te un cadru legal al procedurii caracterizat prin pragmatism [i flexibilitate [i care se concentreaz` pe armonizarea nevoilor [i dorin]elor p`r]ilor litigante. \n afar` de faptul c` se aplic` atåt arbitrajului intern. and sections 40 and 41 (concerning nullity and setting aside of arbitral awards). it is based on the same basic principles. s` utilizeze orice alte mijloace de constrångere sau s` 1 Acest studiu nu furnizeaz` niciun serviciu juridic [i nicio opinie legal` cu privire la aspectele prezentate. apart from the fact that the Act applies to both domestic and international arbitration. iar motivele de refuz al \ncuviin]`rii execut`rii silite a acestora sunt interpretate flexibil. 2. de[i nu este identic cu LEGEA MODEL UNCITRAL (denumit` \n continuare „LEGEA MODEL“). as well as the recognition and enforcement of foreign arbitral awards. as amended) (the „Act“) came into force on 1 December 1992 and while not being identical to the UNCITRAL Model Law (the „Model Law“). de aceea. \n mare m`sur`. or to administer oaths or equivalent affirmations). Arbitration in Finland may thus provide a good alternative not only for disputes with a Finnish connection but also for international disputes. are drept fundament acelea[i principii. Like the Model Law. denumit` \n continuarea „Legea“) a intrat \n vigoare la data de 1 decembrie 2002 [i. 3. Legea este. cåt [i ipoteza arbitrajului interna]ional). Mijloacele juridice potrivite trebuie identificate cu privire la fiecare problem` \n parte [i \nainte de \nceperea procesului. Cele mai importante dintre acestea sunt sec]iunea 22 (tribunalul arbitral d` posibilitatea p`r]ilor s`-[i expun` punctul de vedere). The most important ones include section 22 (the arbitral tribunal shall give the parties a sufficient opportunity to present their case). Hence.

41 (se refer` la nulitatea [i ac]iunea \n anulare a sentin]elor arbitrale). dreptul finlandez cunoa[te distinc]ia \ntre compromis [i clauz` compromisorie \n materia contractelor \ncheiate cu consumatorii. De exemplu. the validity and existence of an arbitration clause is determined separately from the main contract and the invalidity of a contract containing an arbitration clause does not entail the invalidity of the arbitration clause itself. men]iunea „litigiul decurgånd din sau \n leg`tur` cu acest contract“ \ndepline[te aceast` cerin]`. astfel fiind recunoscut` teoria autonomiei clauzei compromisorii. but a submission agreement may be validly concluded once the dispute has arisen. 2 ments are contained in Section 2 and 6 of the Act. however. precum [i \n materia anumitor contracte de transport. Cu toate acestea.e. Conven]ia arbitral` 3. A valid arbitration agreement excludes the jurisFinnish law recognises. An arbitration clause in those contracts is either invalid or cannot be invoked against the eaker party. Dac` o parte invoc` necompeten]a unui tribunal arbitral. The state or state agencies may also resort to arbitration under the same conditions that are applicable to private parties. 3. Astfel. niciunei p`r]i nu \i este interzis s` se adreseze unei instan]e statale pentru a decide cu privire la acest aspect. \n mod valid. 2 12 . Even then. iar invaliditatea acestuia din urm` con]inånd o clauz` compromisorie nu determin` invaliditatea clauzei compromisorii \ns`[i. acesta din urm` trebuie s` statueze asupra propriei competen]e (competen]`-competen]`). cåt [i la un litigiu viitor. Totu[i. An arbitration agreement also survives the expiration of the main contract. Thus all persons (whether physical or legal) who have the capacity to conclude a contract or agreement concerning the subject matter of the arbitration agreement have the capacity to enter into an arbitration agreement. fie nu poate fi opus` p`r]ii mai slabe. Generalit`]i Principalele dispozi]ii referitoare la conven]iile arbitrale sunt con]inute de sec]iunile 2 [i 6 din Lege. the doctrine of separability is recognised. it is for the arbitral tribunal to decide on its own jurisdiction (competencecompetence). Cu toate acestea. An arbitration clause is considered independent of the agreement containing the clause i. acestea trebuie s` rezulte „dintr-o raport juridic concret men]ionat \n contract“.2 An arbitration agreement may thus concern an existing dispute as well as future disputes.1. Clauza compromisorie din aceste contracte este fie nevalid`. validitatea [i existen]a clauzei compromisorii sunt analizate separat de contractul principal. O clauz` compromisorie se poate referi atåt la un litigiu existent. tribunalul arbitral poate continua procedura [i poate pronun]a o sentin]` pån` la stabilirea competen]ei sale de c`tre instan]a statal`. Finnish law does not make any distinction between a submission and an arbitration clause. spre deosebire de men]iunea „orice litigiu intervenit \ntre noi“ f`r` a se referi la un raport juridic concret nu \ndepline[te respectiva cerin]`. Teoria autonomiei clauzei compromisorii este acceptat` la nivel principial chiar dac` se pretinde c` nu exist` contractul principal. odat` ce litigiul a survenit. There are no specific restrictions with respect to who has the capacity to conclude an arbitration agreement. the arbitral tribunal has nevertheless the right to continue the arbitration proceedings and even render a final arbitral award pending the determination by the court on the jurisdiction of the arbitral tribunal. dar un compromis poate fi \ncheiat. The separability doctrine is in principle accepted even if it is alleged that the main contract is nonexistent. Dreptul finlandez nu cunoa[te distinc]ia \ntre compromis [i clauz` compromisorie2. in case the main contract cannot be said to have come into being at all. A reference for example to „any dispute arising out of or relating to this contract“ fulfils the requirement whereas a reference to „any dispute arising between us“ without any limitation to a specified relationship is deemed invalid. the non-existence must in most cases be deemed to extend to the arbitration clause as well. However. If a party disputes the jurisdiction of the arbitral tribunal. Cånd litigiile viitoare sunt deferite arbitrajului. aceast` non-existen]` este extins` la clauza compromisorie \ns`[i. However. O clauz` compromisorie este considerat` autonom` fa]` de contractul ce o con]ine. Where future disputes are referred to arbitration they should arise „from a particular legal relationship specified in the agreement“. comentarii asculte p`r]ile cu prestare de jur`månt) [i sec]iunile 40. \n ipoteza \n care nu se poate sus]ine c` principalul contract \nc` nu a luat fiin]`. articole. Clauza compromisorie supravie]uie[te \ncet`rii contractului principal. Thus. Cu toate acestea. this does not prevent a party from requesting a court of law to rule on the matter.Studii. the distinction between a submission and arbitration clauses as far as consumer contracts and certain transport contracts are concerned.

The form of arbitration agreements An arbitration agreement must be in writing. Dac`. 3. aspect ce permire celeilalte p`]i s` se adreseze instan]ei statale. a fost invocat` \n termen util clauza compromisorie. O parte trebuie s` invoce clauze compromisorii anterior intr`rii \n fondul litigiului. articole. |n anumite situa]ii. A[adar. comentarii Nu exist` nicio restric]ie special` cu privire la capacitatea de a \ncheia o conven]ie arbitral`. Forma conven]iilor arbitrale Conven]ia arbitral` are. and applicable to the matter in dispute. This formal requirement is not only a matter of proof. it must refer to case to arbitration if the arbitration agreement is valid.3.3 3. Cerin]a formei scrise este \ndeplinit` dac` respectiva conven]ie arbitral` este con]inut` \ntr-un document semnat de p`r]i sau \ntr-un schimb de scrisori. also satisfies the form requirement. dar cealalt` parte a refuzat arbitrajul. If. A party must.Studii. a party may claim lack of jurisdiction of the court at the latest when it submits its first statement on the substance of the dispute.2. The requirement of a written form is fulfilled if an arbitration agreement is contained in a document signed by the parties or in an exchange of letters. The courts are not allowed to decline jurisdiction ex officio because of the arbitration agreement. Cerin]a formei scrise este \ndeplinit` [i atunci cånd clauza compromisorie este men]ionat` \ntr-un mesaj electronic ce reproduce contractul. O conven]ie arbitral` valid` exclude jurisdic]ia instan]elor statale [i constituie un impediment al desf`[ur`rii procedurilor statale. ci ad validitatem. which contain an arbitration clause. ii) o parte nu a nominalizat \n termen util arbitrul. orice persoan` ce are capacitatea de a \ncheia un contract are [i capacitatea de a \ncheia o conven]ie arbitral`. on the other hand. suntem \n prezen]a unei probleme mai generale ce determin` ca men]iunea la condi]iile generale s` fie suficient` pentru a considera clauza compromisorie sau respectivele condi]ii generale ca fiind o component` a contractului. una din p`r]i invoc` existen]a conven]iei arbitrale. Respectiva form` scris` nu este cerut` ad probationem. invoke the arbitration agreement before it responds to the merits of the case. 4 The issue of arbitrability has been considered by the Finnish Supreme Court in its judgment KKO: 2003:45. este valid` [i este aplicabil` obiectului litigiului. o dat` comunicate cererea de arbitrare [i \ntåmpinarea. dar [i atunci cånd. in force. Arbitrability Any dispute which the parties can legally settle by an agreement without any involvement of a court or any other public authority can be referred to arbitration. A reference to general conditions. This might be the case. a party may loose his right to invoke the arbitration agreement entitling the other party to bring his action before a state court. 3. if a party has i) disputed a request for arbitration by the other party and thus refused to refer the subjectmatter to arbitration ii) failed to appoint his arbitrator in time or iii) failed to make his share of the deposit requested as advance or security for the fees and expenses of the arbitral tribunal. instan]a statal` nu are nicio competen]` \n acest sens. Satisface condi]ia formei scrise [i men]iunea referitoare la condi]iile generale ce con]in o clauz` compromisorie3. 3 Nr. iii) o parte nu [i-a pl`tit partea din taxele [i cheltuileile arbitrale sau nu a garantat respectiva plat`. telegrams or telexes or other such documents. o parte poate pierde dreptul de a se prevala de clauza compromisorie. o parte poate invoca excep]ia de necompeten]` cel mai tårziu la prima zi de \nf`]i[are. The arbitration agreement is in writing also when it is contained in other electronic messages which provide a record of the agreement. dar este obligat` s` se desesizeze dac` respectiva clauz` exist`. or in an exchange of statements of claim and defence in which the existence of an agreement is alleged by one party and not denied by the other. Instan]ele statale nu pot invoca din oficiu excep]ia de necompeten]`. iar cealalt` parte nu o contest`. 2 (10)/Aprilie-Iunie 2009 13 .4 Whether such reference has been made in manner that is sufficient to make the arbitration clause part of the contract. the court has no discretionary power in the matter. telegrame sau telexuri sau \n alte asemenea documente. de exemplu.2. diction of the courts of law and constitutes a bar to court proceedings. Asemenea situa]ii sunt. the arbitration agreement has been invoked in time. however. Thus. \n mod obligatoriu. Statul sau entit`]ile statale pot recurge la arbitraj \n acelea[i condi]ii ce sunt aplicabile particularilor. in which the Supreme Court held that a claim based on a provision in the articles 3 Dac` aceast` men]iune a fost f`cut` \n a[a fel \ncåt clauza compromisorie devine o component` a contractului. Drept urmare. forma scris`. but rather a precondition for the validity of the arbitration agreement. is however another question and relates to the more general question when a reference to general conditions is enough to make the general conditions or a specific clause contained therein part of the individual contract. pe de alt` parte. In some cases. acelea \n care i) o parte a sesizat instan]a arbitral`.

instan]a suprem` a apreciat c` prevederea din actul constitutiv al unei companii ce stabile[te c` toate disputele dintre companie [i ac]ionari vor fi solu]ionate prin arbitraj \nglobeaz` [i litigiile dintre ac]ionarii minoritari [i companie chiar dac` ac]ionarii sus]in c` respectiva companie a intrat \n lichidare. the Supreme Court confirmed that arbitrability is approached in a fairly liberal fashion in Finland. Astfel. Similarly. Numirea [i competen]ele arbitrilor Potrivit Sec]iunii a 7-a din Lege. If a party (or someone else who shall appoint an arbitrator) has not within 30 days of receipt of a notice for arbitration made the appointment and informed the other party thereof in writing. questions on the validity of the granting. revolves around whether the outcome sought can be obtained without a mandatory involvement of a court or another public authority. On the other hand. astfel \ncåt s` fie exclus` orice implicare a instan]ei statale sau a oric`rei alte autorit`]i publice4. articole. or custody of children cannot be submitted to arbitration. Astfel. Dac` o parte (sau oricine altcineva ce va nominaliza un arbitru) nu a nominalizat arbitrul [i nu a informat pe cealalt` parte \n scris cu privire la aceasta \n termen de 30 de zile de la primirea cererii de arbitrare sau dac` arbitrii desemna]i de p`r]i nu au procedat \n acela[i termen de 30 de zile la alegerea supraarbitrului. The decision further confirmed that the decisive test when determining whether a matter in dispute can or cannot be arbitrated under Finnish law. modificarea sau anularea unor drepturi nu sunt arbitrabile. de[i \n practic` acestea opteaz` fie pentru complet format din trei arbitri. adop]ie sau \ncredin]area minorilor nu sunt arbitrabile. 14 . such omitted appointment is made by the court upon request of a party.3. For example. Dac` se \ntåmpl` s` fie mai mult decåt un arbitru sau p`r]ile nu au stabilit num`rul arbitrilor sau modalitatea de numire. which stipulated that all disputes between the company and a shareholder were to be referred to arbitration. dac` p`r]ile au stabilit ca litigiul s` fie solu]ionat de un arbitru unic. respectiva hot`råre stabile[te c` ceea ce este decisiv \n stabilirea arbitrabilit`]ii unui litigiu este dac` disputa poate fi solu]ionat` f`r` interven]ia instan]ei statale sau a unei alte autorit`]i publice. 4 This principle applies also for example to IP –. 4. afar` de cazul \n care p`r]ile au stabilit c` litigiul va fi solu]ionat numai de arbitrii nominaliza]i. se va proceda la respectivele nominaliz`ri de c`tre instan]a statal`. divorce. fiecare parte va desemna acela[i num`r de arbitri. Arbitrabilitatea Orice litigiu poate fi solu]ionat pe calea arbitrajului. the arbitrators have the power to decide the legal implications as between the parties of any applicable competition rules. By this decision. for example. comentarii 3. The parties may agree on any number of arbitrators they find appropriate. The arbitrators thereby appointed shall then appoint one more arbitrator to act as the chairman. oricare dintre p`r]i poate solicita instan]ei statale s` procedeze la nominalizarea arbitrului Curtea Suprem` finlandez` s-a referit la problema arbitrabilit`]ii \n hot`rårea KKO 2003:45. the status or legal capacity of natural persons. Correspondingly. Pe de alt` parte. chestiunile referitoare la starea civil` a persoanei fizice. Arbitrii vor alege un supraarbitru. De exemplu.1. P`r]ile pot stabili num`rul arbitrilor pe care \l consider` potrivit. Tribunalul arbitral 4. securities transactions – and intra-company – related disputes. antitrust –. |n mod corespunz`tor. adoption. whereby the shareholders claimed that the company should be placed into liquidation. or annulment of IP rights are excluded from the domain of arbitration. la capacitatea persoanelor juridice. sunt arbitrabile litigiile din materia dreptului concuren]ei. matters concerning. Curtea Suprem` a demonstrat c` \n Finlanda arbitrabilitatea este tratat` \ntr-o manier` liberal`. if the dispute is to be decided by a sole arbitrator and the parties have not been able to agree on the arbitrator within 30 days of the date when a party received from the other party the notice for arbitration. chestiunile referitoare la stabilirea. also covered a dispute between two minority shareholders and the company. albeit in practice the choice is usually made between a three member tribunal and a sole arbitrator. dar nu au nominalizat arbitrul \n termen de 30 de zile de la primirea cererii de arbitrare. unless the parties have agreed otherwise. If there is to be more than one arbitrator and the parties have not agreed on the arbitrators or on the mode of their appointment. \n afar` de cazul \n care p`r]ile stabilesc altfel. a garan]iilor [i companiilor. Appointment and qualifications of arbitrators Section 7 of the Act provides for a three member arbitral tribunal. |n mod similar. sunt arbitrabile litigiile din materia antitrust. Prin aceast` hot`råre. tribunalul arbitral este format din trei membri. divor].Studii. any party may request the of association of a company. each party shall appoint the same number of arbitrators. fie pentru un arbitru unic. Mai mult decåt atåt. rectification. 4. unless the parties have agreed that the dispute shall be decided by the arbitrators they have appointed. The arbitral tribunal 4.1. or if the arbitrators appointed by the parties have failed within the same time from their appointment to agree on the chairman.

obliga]ia de a aduce la cuno[tin]a p`r]ilor orice circumstan]` din cele men]ionate mai sus dac` le cunoa[te [i pe care p`r]ile nu le cunosc. The Supreme Court of Finland held in its decision 2005:14 that an arbitrator does not enjoy total immunity. Cel mai clar caz de lips` de independen]` este \n situa]ia \n care arbitrul are un interes direct profesional. Nu exist` nicio dispozi]ie \n Lege cu privire la r`spunderea arbitrilor. 4. Curtea Suprem` a subliniat c` raportul dintre p`r]i [i arbitri are natura contractual`. Anyone who has full legal capacity may act as an arbitrator in Finland. de asemenea. In practice arbitrators are usually lawyers. Orice persoan` ce are capacitate de exerci]iu poate fi arbitru \n Finlanda. There are no provisions in the Act regarding liability of arbitrators. an arbitrator can be found liable for damages only in exceptional circumstances. articole. Recuzarea [i \nlocuirea unui arbitru Un arbitru poate fi recuzat dac` nu are calificarea necesar` de a solu]iona litigiul sau dac` exist` \ndoieli cu privire la independen]a [i impar]ialitatea sa. o parte va prezenta. Dac` pentru anumite considerente o persoan` este pe cale de a fi nominalizat` arbitru are obliga]ia de a face cunoscut` orice circumstan]` ce ar crea \ndoieli cu privire la independen]a sau impar]ialitatea sa \n afar` de cazul \n care refuz` nominalizarea. motivat. \n afar` de cazul \n care p`r]ile au stabilit altfel. chiar dac` este sau nu este cet`]ean finlandez. 4. The most obvious case of dependence may be assumed where the arbitrator has a direct professional. Dac` p`r]ile nu au stabilit procedura recuz`rii arbitrului. together with a statement of the reasons for the 15 Nr. persoana respectiv` are. nu numai fa]` de partea care l-a numit. problema r`spunderii urmånd a fi stabilit` potrivit principiilor r`spunderii contractuale. or if the circumstances exist that give rise to justifiable doubts as to his or her impartiality or independence.2. financial or similar relationship with a party and/or a financial interest in the outcome of the arbitration. unless the parties in dispute have agreed otherwise. No legal training or experience is required. arbitrii sunt avoca]i. dar a subliniat c` pentru a garanta independen]a arbitrilor [i pentru a preveni orice presiune exercitat` de p`r]i arbitrul poate r`spunde \n cazuri excep]ionale pentru prejudiciile produse. No]iunea de independen]` nu este definit` de lege. Curtea Suprem` a Finlandei a statuat prin decizia 2005:14 c` un arbitru nu se bucur` de total` imunitate. The Act explicitly provides that an arbitrator must be both independent and impartial.2. punctul de vedere tribunalului arbitral \n termen de 15 zile de la constituirea acestuia [i din momentul \n care a cunoscut motivele recuz`rii.e. A person who is approached for the purposes of being appointed arbitrator is accordingly under a duty to immediately disclose any circumstances likely to give rise to justifiable doubts as to his or her independence or impartiality. unless he or she refuses the appointment. 2 (10)/Aprilie-Iunie 2009 . comentarii unic. i. De asemenea. financiar cu una dintre p`r]i sau \[i satisface un interes financiar ca urmare a pronun]`rii sentin]ei arbitrale. Challenging and removing an arbitrator An arbitrator may be challenged by a party. Legea stabile[te \n mod expres c` arbitrul trebuie s` fie independent [i impar]ial. De obicei. Ulterior nominaliz`rii ca arbitru. In case the parties have not elected a procedure for challenging an arbitrator. if he or she would have been disqualified to handle the matter as a judge. Nu este necesar` nicio specializare sau experien]` a arbitrilor.Studii. but of which the parties have not previously been informed that may affect his or her independence or impartiality. Arbitrul trebuie s` fie independent fa]` de toate p`r]ile. a party shall present its objections. The independence of an arbitrator may of course be also violated in cases of indirect relationships between arbitrator(s) and third person(s). not only from the nominating party. An arbitrator is required to be directly independent from all parties. Tribunalul arbitral (inclusiv arbitrul recuzat) este competent s` solu]ioneze cererea de recu- court to appoint the arbitrator. The Supreme Court also noted that the relationship between the parties and the arbitrators is comparable to a contractual relationship and that the question of liability should therefore be determined pursuant to the rules applicable to contractual liability. The notion of independence is not defined in the Act. Independen]a unui arbitru este [tirbit` dac` exist` o leg`tur` mediat` \ntre arbitru [i o ter]` persoan`. but emphasized that in order to safeguard the independence of arbitrators and to prevent undue pressure from parties. including persons who are not Finnish citizens. A person who has been appointed arbitrator is further subject to a continuing obligation throughout the arbitral proceedings without delay to disclose all such relevant circumstances that he or she may become aware of.

the most important including Sections 22 and 27(2). instan]a statal` competent` va proceda \n conformitate cu prevederile legale la \nlocuirea arbitrului dac` acesta nu este \n m`sur` s`-[i \ndeplineasc` pertinent misiunea sau dac`. tribunalul arbitral nu este \ndrept`]it s` stabileasc` penalit`]i sau s` impun` orice alte mijloace de constrångere sau s` audieze p`r]ile sub prestare de jur`månt. tribunalul arbitral trebuie s` audieze p`r]ile. 2 din Lege. the arbitral tribunal may. Conduct of the proceedings In accordance with the principle of party autonomy. comentarii zare \n afar` de cazul \n care arbitrul \n cauz` decide s` se retrag` sau ambele p`r]i hot`r`sc asupra recuz`rii. desf`[urarea procedurilor arbitrale este stabilit` de tribunalul arbitral. The Act contains only a few mandatory procedural provisions. acestea din urm` sunt libere s` stabileasc` desf`[urarea procedurilor arbitrale. If the tribunal accepts the challenge. The tribunal (including the challenged arbitrator) has the competence and must decide on the challenge. locul arbitrajului este determinat de tribunalul arbitral. to the arbitral tribunal in writing within 15 days from becoming aware of the constitution of the arbitral tribunal and of the circumstances on the basis of which the challenge is made. The arbitration proceedings 5. however. 2. hear parties. Cu toate acestea. Desf`[urarea procedurilor arbitrale Potrivit principiului autonomiei de voin]` a p`r]ilor. Un arbitru poate fi \nlocuit ca urmare a acordului p`r]ilor. tribunalul arbitral va da posibilitatea p`r]ilor s`-[i prezinte punctul de vedere. provoac` amånarea solu]ion`rii litigiului. Place of arbitration The parties are free to agree on the seat of arbitration. A decision in which the challenge is wrongfully rejected constitutes a ground for setting aside the award. Section 22 provides that the arbitral tribunal shall give the parties a sufficient opportunity to present their case. In the absence of such agreement. Dac` acesta din urm` moare. Procedurile arbitrale 5. Dac` un arbitru este \nlocuit. la cererea uneia dintre p`r]i. If the substitute arbitrator dies. including outside of Finland. sections 2-50 of the Act only apply to arbitration meant to take place in Finland. sec]iunile 2-50 din Lege se aplic` arbitrajului al c`rui loc de desf`[urare este \n Finlanda. cele mai importante fiind sec]iunile 22 [i 27 alin. chiar dac` acestea nu se afl` \n Finlanda. Dac` p`r]ile nu cad de acord cu privire la desf`[ura- challenge. |nc`lcarea sec]iunii 22 poate constitui. Independent de determinarea locului arbitrajului. instan]a statal` va nominaliza un alt arbitru supleant la cererea oric`reia dintre p`r]i. 5. 5. However. articole. hot`rårea este obligatorie. f`r` un motiv temeinic. resigns or is removed. their decision is final. Dac` tribunalul admite cererea de recuzare. Failing such agreement. The Act does not presuppose any legal or substantive contact between the case submitted to arbitration and the seat of arbitration in question. 5.2. motiv de formulare a unei ac]iuni \n anulare.1. Locul arbitrajului P`r]ile sunt libere s` stabileasc` locul arbitrajului. If requested by a party. An arbitrator may also be removed by an agreement between the parties. upon request of one of the parties. |n lipsa unei astfel de op]iuni. the relevant District Court shall according to the Act remove an arbitrator if it finds that the arbitrator is unable to perform his or her functions in an adequate manner or without cause delays the arbitration. Legea nu prezum` nicio leg`tur` de fapt sau de drept \ntre litigiul arbitral [i locul arbitrajului. Legea con]ine cåteva dispozi]ii procedurale. the place of arbitration is determined by the arbitral tribunal.Studii. Potrivit sec]iunii 27 alin. the decisions are made by the arbitral tribunal. Dac` o parte solicit` acest lucru. a substitute arbitrator shall be appointed. unless the arbitrator concerned decides to withdraw or both parties agree to the challenge. martorii. \n mod gre[it. the parties are generally free to decide on the manner the proceedings are conducted. |n lipsa acordului p`r]ilor.1. Irrespective of the determination of the seat of the arbitration. 5. and the decision can only be challenged after the tribunal has rendered its award. If an arbitrator is removed. Hotårårea prin care s-a respins. exper]ii [i s` efectueze cercet`ri \n oricare alte locuri \n afar` de locul arbitrajului. cererea de recuzare este susceptibil` de a fi atacat` prin ac]iune \n anulare. o astfel de hot`råre putånd fi atacat` dup` pronun]are. the court shall appoint a new substitute arbitrator upon request of either party. Potrivit sec]iunii 22. con- 16 . refuz` nominalizarea sau este \nlocuit. witnesses and/or experts and/or make inspections also at other locations than that of the place of arbitration.2. Violation of Section 22 may. va fi nominalizat arbitrul supleant.

tribunalul arbitral stabile[te aceast` desf`[urare \n modalitatea considerat` a fi pertinent` [i ]inånd cont atåt de cerin]ele speciale. The Finnish Code of Judicial Procedure does not apply to arbitral proceedings and the Act only contains very limited guidance in this respect. 5.Studii. The Parties are therefore free to agree on the evidentiary rules to be followed by the arbitral tribunal. astfel c` revine tribunalului arbitral misiunea de a stabili desf`[urarea procedurilor arbitrale. un martor sau orice alt` persoan` sau s` solicite prezentarea unui document sau a unei probe relevante pentru solu]ionarea cazului. dar ]inånd cont de cerin]ele referitoare la impar]ialitate [i la caracterul expeditiv al procedurii. Such an order is however not enforceable. Chiar dac` Legea permite tribunalului s` audieze o parte. |n practic`. the attachment of real or movable property of the opposing party. sechestrul bunurilor mobile [i imobile.3. \n practic` arbitrii nu au Potrivit Regulilor de arbitraj emise de Institutul de pe lång` Camera Central` de Comer]. aceste \n]elegeri sunt destul de rare. and in case on non-compliance the tribunal may only draw adverse inferences against the defaulting party. tribunalul arbitral poate sa-[i formuleze un punct de vedere nefavorabil fa]` de partea \n culp`. Mijloace de prob` Nu exist` nicio regul` special` cu privirea la procurarea [i administrarea probelor \n dreptul finlandez. Aceste m`suri provizorii pot fi executate silit [i includ. Pe cale de consecin]`. iar arbitrii nu pot stabili impunerea de penalit`]i sau a altor mijloace de constrångere. fie ulterior. inclusiv regulile de administrare a probelor. M`suri provizorii Nu exist` dispozi]ii \n Lege care ar \ndrept`]i tribunalul arbitral s` dispun` \ncuviin]area de m`suri provizorii5. precum [i m`surile luate pentru p`strarea dreptului reclamantului. Interim relief must therefore be sought with the courts in accordance with the Finnish Code on Judicial Procedure. cåt [i de cele generale cu privire la impar]ialitatea arbitrilor [i rapiditatea desf`[ur`rii procedurii. m`surile luate pentru prevenirea unei pagube iminente. p`r]ile sunt libere s` stabileasc` regulile de proba]iune ce urmeaz` a fi aplicate de tribunalul arbitral. injunctions and orders under a threat of a fine against harmful actions of the opposing party or orders of other measures necessary for securing the rights of the petitioner.4. both before and during the arbitration proceedings. 5 stitute grounds for setting the award aside. the arbitral tribunal is entitled to organize the proceedings in a manner it considers appropriate. nor use other means of constraint.3. such agreements are however rare and it is left to the discretion of the tribunal how conduct the proceeding – including the taking of evidence-subject only to the mandatory requirements of impartiality and expediency. or to administer oaths or equivalent affirmations. subject to the above specific mandatory requirements and taking into account the general requirements of impartiality and speed. orice tip de m`sur` provizorie sau asigur`torie dispus` de tribunal nu poate fi executat` silit. Section 27(2) stipulates that the arbitral tribunal is not entitled to impose any penalty or use other means of constraint. Such interim measures are enforceable and include e. 5. fie \naintea \nceperii procedurilor arbitrale. articole. any provisional or conservatory measures ordered by the tribunal are not enforceable and the arbitrators are not entitled to impose any penalty. Although the Act empowers the tribunal to The Rules of the Arbitration Institute of the Central Chamber of Commerce of Finland allow the tribunal to issue an injunction or order any other interim measure it deems necessary in respect of the subject matter of the dispute. \n caz de nerespectare.4. Se poate solicita instan]elor statale s` dispun` luarea de m`suri provizorii \n deplin` concordan]` cu Codul de procedur` civil` finlandez. Cu toate acestea. If the parties cannot agree on how they want the arbitral tribunal proceedings to be conducted. However. 5 Nr. In practice. 2 (10)/Aprilie-Iunie 2009 17 . 5. 5. Interim measures There are no provisions in the Act that would empower the arbitral tribunal to order interim measures of protection. |n doctrina juridic` s-a afirmat c` tribunalul arbitral este \ndrept`]it s` dispun` \ncuviin]area de m`suri provizorii dac` p`r]ile au stabilit acest lucru (situa]ia este neclar` dac` nu exist` un astfel de acord al p`r]ilor). comentarii rea procedurii arbitrale. iar legea stabile[te doar cåteva trimiteri de principiu la acesta. Evidence There are no specific rules on how to produce or present evidence in arbitral proceedings conducted under Finnish law.g. de exemplu. tribunalul arbitral poate s` dispun` luarea de m`suri provizorii ori de cåte ori consider` a fi necesar pentru solu]ionarea disputei. Aceast` m`sur` nu are caracter executoriu [i. Codul finlandez de procedur` civil` nu se aplic` procedurilor arbitrale.5 In the legal literature it has been submitted that the tribunal has the power to order interim measures if so agreed by the parties (the situation is unclear if there is no such agreement).

on independent claims or. 6. but it is generally accepted in Finland that the arbitrators have at least an implied duty to uphold the confidentiality of the dispute. Pursuant to Sections 36 and 37 of the Act. \n mod uzual. Ca principiu. sentin]a arbitral` este ineficace. Potrivit sec]iunii 34 din Lege. 6 request a party. |n plus. a witness or any other person to appear for examination. However. Witnesses will most often be heard by way of first examination in chief. a procedurilor. The arbitral award 6. then cross-examination. Unless otherwise agreed by the parties. any person can be heard as a witness. dar este \n general acceptat \n Finlanda c` arbitrii au cel pu]in o obliga]ie implicit` de a p`stra confiden]ialitatea litigiului. 6 18 . with the partie’s consent. It may also be noted that Finnish law does not provide for a mechanism comparable to discovery in common law jurisdictions. With respect to form. comentarii astfel de ini]iativ`.5. in practice the arbitrators do not take ex officio actions to produce evidence. precum [i a oric`rei informa]ii de care iau cuno[tin]` de-a lungul procedurilor. In addition. procedurile arbitrale nu sunt publice. and finally re-examination by the partie’s counsel. Pronun]area sentin]ei O sentin]` arbitral` este o hot`råre definitiv` prin care tribunalul arbitral solu]ioneaz` problemele litigioase6. limited. According to Section 34 of the Act. de exemplu. apoi prin mecanismul procedurii \ncruci[ate. tribunalul arbitral poate pronun]a [i o serie de hot`råri \n cursul procedurilor. ci las` p`r]ilor sarcina producerii unei probe. the award must be in writing and it must In addition to „final awards“ the tribunal may issue separate awards during the course of the proceedings e. ca martorul s` se prezinte personal \n fa]a tribunalului arbitral. cu consim]`måntul p`r]ilor. hot`råri referitoare la preten]ii de-sine-st`t`toare sau. The obligation to produce documents is. Rendering an award An arbitral award can be defined as a final decision by the arbitral tribunal on all substantive issues submitted to arbitration6. \n final prin mecanismul reexamin`rii de c`tre avocatul p`r]ii. including party officers. Written witness statements can and are frequently used in international arbitration in Finland. |n Finlanda.g. audierea martorilor este admisibil` potrivit Legii. the arbitrators may freely assess the evidence and to determine the evidentiary value to be attached to each piece of evidence submitted in the proceedings.5. sentin]a se redacteaz` \n scris [i se semneaz` de tribunalul arbitral. as a general rule. se solicit`.Studii. Dac` p`r]ile nu au convenit altfel. it will usually be required that the witnesses in question also appear in person before the arbitral tribunal. Adesea martorul este audiat prin procedura obi[nuit`. inclusiv avocatul p`r]ii. as well as to request the production of a document or other object which may have relevance as evidence. Este de subliniat faptul c` dreptul finlandez nu reglementeaz` un sistem de prob` similar celui din ]`rile de common law. Confidentiality As opposed to proceedings before a Finnish court. there are two statutory requirements which an arbitral award must fulfil in order to be valid. Cu privire la forma sentin]ei arbitrale.1. articole. dar nu este uzual` \n litigiile pur interne. The use of written witness statements is permissible under the Act. tribunalul poate pronun]a o hot`råre ce consfin]e[te voin]a p`r]ilor. arbitral proceedings conducted in Finland are not considered public. |n lipsa \ndeplinirii acestor cerin]e. the tribunal may also record the settlement of the parties in the form of an arbitral award.1. poate pronun]a hot`råri cu privire la aspecte particulare ce sunt relevante pentru solu]ionarea litigiului (de exemplu. on a particular issue that is relevant for the resolution of the dispute in other parts (such as liability before deciding upon quantum). |n principiu. No statutory provisions ensuring the confidentiality of arbitral proceedings exist. exist` dou` cerin]e pe care aceasta trebuie s` le \ndeplinineasc`. obliga]ia de a furniza \nscrisuri are caracter limitat. In Finland. anterior stabilirii sumei datorate. Nu exist` nicio prevedere legal` care s` asigure p`strarea confiden]ialit`]ii. Cu toate acestea. 5. orice persoan` poate fi audiat` ca martor. the proceedings and any information disclosed in the proceedings. tribunalul arbitral poate pronun]a o hot`råre cu privire la r`spunderea p`r]ilor. 6. but not customary in purely domestic arbitrations. Totodat`. 5. the arbitrators will often put questions to the witnesses. Audierea martorilor este frecvent utilizat` \n arbitrajul interna]ional. sentin]a este valid` dac` este semnat` de majori|n afar` de hot`rårile definitive. arbitrii apreciaz` liber fiecare mijloc de prob` [i confer` valoarea probatorie pe care o consider` potrivit` \n cursul procedurilor. but leave the production of evidence to the parties. Potrivit sec]iunilor 36 [i 37 din Lege. Sentin]a arbitral` 6. Confiden]ialitate Spre deosebire de procedurile desf`[urate \n fa]a instan]elor statale. arbitrii pot pune \ntreb`ri martorilor.

Studii, articole, comentarii

tatea arbitrilor [i dac` este specificat de ce nu a fost semnat` de to]i arbitrii. Sentin]a trebuie s` con]in` men]iuni cu privire la data pronun]`rii, la locul arbitrajului, astfel cum a fost stabilit de p`r]i sau de tribunal, omisiunea acestora neafectånd validitatea respectivei sentin]e. |n afar` de aceste men]iuni, \n mod natural, o sentin]` arbitral` bun` mai con]ine referiri la 1) contractul dintre p`r]i, 2) conven]ia arbitral`, 3) numirea arbitrilor, 4) situa]ia de fapt, 5) sus]inerile p`r]ilor, 6) considerentele sentin]ei arbitrale7, 7) dispozitivul. O sentin]` arbitral` definitiv` [i valid` are autoritate de lucru judecat [i caracter executabil imediat ce a fost pronun]at`. O sentin]` arbitral` este obligatorie pentru p`r]i [i opozabil` cu privire la situa]ia litigioas` fa]` de instan]ele statale, alte autorit`]i publice, precum [i fa]` de orice alte tribunale arbitrale. Sentin]a arbitral` este supus` procedurii recunoa[terii [i \ncuviin]`rii execut`rii silite stabilite de Conven]ia de la New York. Mai mult decåt atåt, sentin]a arbitral` marcheaz` termenul \n care se poate formula ac]iune \n anulare sau se poate formula o cale de atac a deciziei arbitrilor cu privire la onorarii. Acest termen curge din momentul comunic`rii sentin]ei arbitrale. 6.2. Ac]iunea \n anularea sentin]ei arbitrale |n conformitate cu principiul teritorialit`]ii, Legea permite atacarea sentin]elor arbitrale pronun]ate \n Finlanda. Legea stabile[te o serie de reguli cu privire la sentin]ele arbitrale nule [i ineficace, precum [i cu privire la sentin]ele arbitrale ce pot fi atacate prin ac]iunea \n anulare. La ini]iativa uneia dintre p`r]i, ac]iunea \n anulare se poate formula pentru unul din urm`toarele motive: 1) tribunalul arbitral a solu]ionat litigiul dep`[indu-[i atribu]iile, 2) arbitrul nu a fost nominalizat \n termenul prescris de Lege, 3) arbitrul a fost recuzat, dar cererea de recuzare nu a fost admis` anterior pronun]`rii sentin]ei arbitrale sau partea a luat cuno[tin]` de motivele de recuzare \ntr-un moment ce nu i-a permis s` formuleze cererea de recuzate anterior momentului mai sus men]ionat, 4) tribunalul nu a respectat dreptul la ap`rare. Trebuie subliniat c`, de[i sec]iunea 31 din Lege stabile[te c` „arbitrii trebuie s`-[i motiveze sentin]a \n drept“, sentin]a arbitral` nu este atacabil`, nu este nici nul` pentru motivul c` tribunalul a aplicat incorect o dispozi]ie legal`, de exemplu, o inexactitate obiectiv` a
Este de subliniat faptul c`, de[i potrivit reglement`rii finlandeze a arbitrajului, motivarea hot`rårii nu este obligatorie, sentin]ele arbitrale sunt motivate. |n alte sisteme de drept, nemotivarea hot`rårii reprezint` un motiv de anulare a acesteia din urm`.
7

be signed by all arbitrators. Failure to fulfil these requirements results in a void award. The award is, however, valid if a majority of the arbitrators have signed it and stated in the award the reasons why all arbitrators have not signed it. The award must also state its date and place of arbitration as agreed or determined, but an omission with this regard does not affect the validity of the award. In addition to the statutory requirements, naturally a well drafted award contains usually also other elements, such as an account of 1) the contract between the parties, 2) the arbitration agreement, 3) appointment of the arbitrators, 4) relevant facts, 5) the parties’ submissions, 6) reasons for the award7 and 7) order on the conclusions of the tribunal. A final valid award on the merits constitutes res judicata immediately when it is given and is enforceable immediately when issued. An arbitral award is binding on the parties and shall be recognized by courts of law, other authorities and arbitral tribunals as a final decision on the issues submitted to the arbitration. The award will also qualify for recognition and enforcement under the New York Convention. Moreover, the award marks the beginning of the time period within which a party must bring an action for setting aside the award, or to appeal against the arbitrators’ decision regarding their remuneration. That time period commences on the date the party in question received the award. 6.2. Challenging an award In accordance with the principle of territoriality, the Act only permits recourse against arbitral awards rendered in Finland. The Act contains separate sets of provisions for null and void arbitral awards and arbitral awards that may be set aside. A party must request the setting aside within three months from receiving a copy of the arbitral award. An arbitral award may be set aside by a court of law upon request of a party on one of the following grounds 1) the arbitral tribunal has exceeded its authority; 2) an arbitrator was not appointed in due order; 3) an arbitrator could have been disqualified to act as arbitrator, but a challenge to this effect has not been accepted before the arbitral award was rendered, or the party has only become aware of the grounds for disqualification at such late stage that it has not been able to challenge the arbitrator before the arbitral award was rendered; or 4) the arbitral tribunal has not given a
It should be noted that although reasoning of the award is not a formal requirement under the Finnish Arbitration Act, awards are as a rule reasoned. In some jurisdictions lack of reasoning may be grounds for setting aside the award.
7

Nr. 2 (10)/Aprilie-Iunie 2009

19

Studii, articole, comentarii

hot`rårii nu poate constitui temeiul unei contest`ri de succes sau a unei ac]iuni \n anulare. Dreptul finlandez nu reglementeaz` nicio cale de atac a sentin]ei arbitrale pentru motive de drept sau de fapt. Ac]iunea \n anulare se poate formula explicit pentru motive procedurale mai sus invocate. Anterior pronun]`rii sentin]ei arbitrale, p`r]ile nu poat renun]a la dreptul de a formula ac]iune \n anulare. 6.3. Executarea silit` sentin]ei arbitrale Finlanda este parte semnatar` a Conven]iei de la New York. Toate sentin]ele arbitrale, indiferent c` au caracter na]ional sau interna]ional [i indiferent dac` au fost pronun]ate \n Finlanda sau \n str`in`tate, sunt supuse procedurii instituite de Conven]ia de la New York. Motivele refuzului \ncuviin]`rii execut`rii silite sunt, \ntr-o mic` m`sur`, diferite \n ipoteza sentin]elor arbitrale str`ine. Partea interesat` s` formuleze ac]iune \n executarea silit` a sentin]ei arbitrale trebuie s` se adrese instan]ei statale competente \n a c`rei raz` teritorial` [i-a stabilit domiciliul (sediul) sau se g`sesc bunurile sale. Cererea este \nso]it` de originalul conven]iei arbitrale, precum [i de originalul sau de copia sentin]ei arbitrale. Dac` respectivele documente nu sunt scrise \n limba finlandez` sau suedez`, traduceri autentificate \n respectivele limbi vor fi ata[ate cererii, \n afar` de cazul \n care instan]ele statale stabilesc altfel. Uneori este suficient` traducerea numai a acelor p`r]i din sentin]` ce urmeaz` a fi puse \n executare. Instan]a statal` sesizat` cu respectiva cerere nu este obligat` s` primeasc` alte documente sau s` administreze alte probe. Cu toate acestea, partea \mpotriva c`reia se solicit` \ncuviin]area execut`rii silite a sentin]ei arbitrale poate solicita s` fie audiat` \n fa]a instan]ei statale. |n ceea ce prive[te sentin]ele arbitrale na]ionale, instan]a statal` poate refuza \ncuviin]area execut`rii silite dac` sentin]a arbitral` este nul` [i ineficace sau a fost anulat` de instan]a statal` sau dac` instan]a statal` sesizat` cu ac]iunea \n anulare sau \n nulitatea sau \n declararea ineficacit`]ii sentin]ei arbitrale a hot`råt c` executarea silit` va fi \ntrerupt` sau suspendat`. O sentin]` arbitral` pronun]at` \n str`in`tate \n temeiul unei conven]ii arbitrale ce \ndepline[te condi]iile de form` prescise de Lege va fi recunoscut` [i se va \ncuviin]a executarea silit` a acesteia, \n afar` de cazul \n care Legea prevede altfel. Din oficiu, instan]a

party sufficient opportunity to present its case. It may also be noted that even though Section 31 of the Act explicitly sets out that „the arbitrators must base the arbitral award on law“ the award is not challengeable, nor void by law, solely on the basis that the tribunal is considered to have applied substantive law wrongly, i.e. objective incorrectness of an award does not constitute a basis for a successful contestation nor for nullity by law. Finnish law also does not provide for any form of appeal against an arbitral award neither on law, nor on the facts. Recourse against an arbitral award is limited to the explicitly mentioned procedural grounds. An action for setting aside cannot be excluded by an agreement between the parties before the award has been rendered. 6.3. Enforcing an award Finland is a signatory of the New York Convention. All arbitral awards (irrespective of whether related to a national or an international dispute and/or rendered in or outside of Finland) are subject to the same enforcement procedure. The grounds for refusing enforcement are however slightly different for foreign awards. The party who wants to enforce an arbitral award shall file an application for enforcement with the competent District Court, which most often is the court of the place where the losing party is domiciled or has assets. The application for enforcement shall be accompanied by the original arbitration agreement and an original, or duly certified copy, of the arbitral award. If said documents are not made in one of the official languages of Finland (Finnish or Swedish), certified translations into either of these languages shall also be submitted, unless the court grants an exemption. It is normally sufficient merely to translate those parts of the arbitral award that are necessary for correct enforcement. The court handling the application is not entitled to require any other documents or evidence. However, before the court decides on the application for enforcement, the party against whom enforcement is sought shall whenever possible be given an opportunity to be heard. With regard to domestic awards, the court may refuse enforcement only if it finds that the arbitral award is null and void or set aside by a court or if the court, in which an action for declaring the arbitral award null and void or for setting it aside is pending, has ordered that the enforcement shall be interrupted or suspended. An award rendered in a foreign state by virtue of an arbitration agreement fulfilling the form requirements of the Act shall be recognised and upon request

20

Studii, articole, comentarii

statal` poate respinge cererea de \ncuviin]are a execut`rii silite a sentin]ei arbitrale dac` nesocote[te ordinea public` de drept privat finlandez. Spre deosebire de Conven]ia de la New York [i de LEGEA MODEL, nearbitrabilitatea litigiului potrivit dreptului finlandez nu poate constitui motiv de refuz al recunoa[terii [i \ncuviin]`rii execut`rii silite a unei sentin]e arbitrale str`ine \n Finlanda. Dac` o parte solicit` respingerea cererii, instan]a statal` poate hot`r\ cu privire la respingere dac` 1) partea respectiv` face dovada c` nu a avut capacitatea de a \ncheia conven]ia arbitral` sau c` nu a fost legal reprezentat` la \ncheierea conven]iei arbitrale sau c` respectiva conven]ie arbitral`, supus` cerin]elor de form` stabilite de sec]iunea 3 din Lege, nu este valid` potrivit legii determinate de p`r]i, dar pentru alte motive decåt cele formale sau aceea[i conven]ie arbitral` nu este valid` potrivit legii statului pe teritoriul c`ruia a fost pronun]at` sentin]a arbitral`; 2) partea respectiv` nu a fost \ncuno[tin]at` cu privire la numirea arbitrului sau cu privire la desf`[urarea procedurii arbitrale sau a fost \n imposibilitate de a se ap`ra; 3) tribunalul arbitral [i-a dep`[it prerogativele de solu]ionare a litigiului; 4) tribunalul arbitral nu a fost constituit sau procedurile arbirale nu s-au desf`[urat \n conformitate cu voin]a p`r]ilor sau, \n lipsa acordului acestora, \n conformitate cu legea locului arbitrajului; sau 5) sentin]a arbitral` nu a devenit obligatorie pentru p`r]i sau a fost declarat` nul` sau ineficace sau a fost anulat` sau a fost suspendat` \n statul \n care sau potrivit legii c`ruia sentin]a a fost pronun]at`. |n practic`, instan]ele statale finlandeze sunt favorabile \ncuviin]`rii execut`rii silite a sentin]elor arbitrale na]ionale [i interna]ionale, iar motivele de refuz al acestora sunt interpretate flexibil. 7. Concluzie Legea, jurispruden]a instan]elor statale [i jurispruden]a arbitral` din Finlanda sprijin` climatul legal [i cultural favorabil arbitrajului, ceea ce echivaleaz` cu armonizarea nevoilor, standardelor [i obiectivelor unui sistem modern de solu]ionare a disputelor. Procedurile arbitrale din Finlanda au fost descrise ca fiind moderne, pragmatice [i lipsite de formalism, \n acela[i timp avånd rolul de a armoniza nevoile p`r]ilor. Pozi]ia strategic` a Finlandei \n regiunea M`rii Baltice confer` acesteia rolul de loc potrivit de solu]ionare a disputelor comerciale interna]ionale, implicånd p`r]i din nordul [i estul Europei.

enforced in Finland, unless otherwise provided in the Act. On its own initiative the court may dismiss the application for enforcement only if the enforcement of the arbitral award would be in conflict with the public policy of Finland. Unlike the New York Convention and the Model Law, non-arbitrability of a dispute under Finnish law does not, as such, constitute a ground for refusing recognition or enforcement of a foreign arbitral award in Finland. If the adverse party objects to the application, the court may dismiss the application only if the opposing party proves that: 1) it did not have the capacity to enter into the arbitration agreement or that it was not properly represented when the arbitration agreement was entered into, or that an arbitration agreement, which complies with the form requirements referred to in section 3 of the Act, for reasons other than such concerning the form of the arbitration agreement is not valid under the law to which the parties have subjected it, or failing any indication thereon, under the law of the state where the award was rendered; 2) it was not given proper notice of the appointment of the arbitrator or of the arbitration proceedings or was otherwise unable to present its case; 3) the arbitral tribunal has exceeded its authority; 4) the composition of the arbitral tribunal or the arbitral proceedings substantially deviated from the agreement of the parties or, failing such agreement, from the law of the state where the arbitration has taken place; or 5) the arbitral award has not yet become binding on the parties or it has been declared null and void or set aside or suspended in the state in which, or under the law of which, that award was rendered. In practice, Finnish courts look favourably to enforcing both domestic and international awards and the grounds for refusing enforcement are interpreted narrowly. 7. Conclusion The Act as well as the practice and case law of arbitration in Finland support a legal cultural favourable to arbitration, that meets the demands and needs of modern dispute resolution standards and goals. The proceedings in Finland have been described as being modern, pragmatic and informal, while at the same time accommodating the specific wishes of the parties. Finland’s strategic position in the Baltic Sea region also provide for a convenient place of arbitration for international commercial disputes involving parties especially from the Northern and Eastern parts of Europe.

Nr. 2 (10)/Aprilie-Iunie 2009

21

examin\nd legisla]ia-cadru [i practica instan]elor judec`tore[ti [i compar\nd prevederile Conven]iei de la New York cu cele ale legisla]iei romåne. * LL. 2 Romånia a aderat la Conven]ia Na]iunilor Unite privind recunoa[terea [i executarea hot`rårilor arbitrale str`ine prin decretul nr. Introducere Romånia a aderat la Conven]ia de la New York privind recunoa[terea [i executarea hot`rårilor arbitrale str`ine \n 1961.S.3 articol interpretat \n sensul de a permite \n anumite circumstan]e aplicarea legii statului \n care se urm`resc recunoa[terea [i executarea sentin- * Avocat \n Baroul Paris.html. 10 iunie 1958 21 U.N. \ns` \n practic` va trebui s` se preg`teasc` s` urmeze etapele procedurale stabilite prin Legea nr. 3 este \n prezent semnat` [i ratificat` de 142 de state. Pentru o list` complet` a statelor contractante. Partea care urm`re[te recunoa[terea [i executarea sentin]elor arbitrale str`ine va descoperi probabil cu surprindere c` instan]ele locale recurg \n mod constant la aplicarea legii romåne \n detrimentul Conven]iei de la New York. 22 .T. publicat \n Monitorul Oficial nr. domeniu de specializare: arbitraj comercial interna]ional. sub rezerva c` va aplica prevederile Conven]iei numai pentru solu]ionarea acelor dispute decurgånd din raporturi juridice contractuale sau necontractuale considerate drept comerciale potrivit dreptului romånesc. Universitatea Central European`. articole. Universitatea Leiden. articolul VII (1). Vezi [i legea arbitral` olandez` din 1986 sau noul Cod de procedur` civil` francez [Nouveau Code de Procédure Civile] care con]in prevederi pentru executarea hot`rårilor arbitrale str`ine \n afara Conven]ie de la New York. comentarii Itinerariul procesului de recunoa[tere [i executare a hot`rårilor arbitrale str`ine \n Romånia Irina A Pongracz* Ileana M.T. 1 Conven]ia Na]iunilor Unite privind recunoa[terea [i executarea hot`rårilor arbitrale str`ine (\n cele ce urmeaz` „Conven]ia de la New York“ sau „Conven]ia“. 105/1992. 3 „Prevederile prezentei Conven]ii nu vor afecta valabilitatea acordurilor multilaterale sau bilaterale referitoare la recunoa[terea [i executarea hot`rårilor arbitrale str`ine \ncheiate de Statele Contractante [i nici nu vor lipsi partea interesat` de dreptul de a se folosi de o hot`råre arbitral` \n maniera [i \n m`sura permise de legea sau tratatele statului unde hot`rårea respectiv` este invocat`“. instan]ele judec`tore[ti desf`[oar` procedura de exequatur aproape \n exclusivitate \n conformitate cu prevederile legii romåne.D. Smeureanu** Rezumat |n vreme ce Conven]ia de la New York privind recunoa[terea [i executarea hot`rårilor arbitrale str`ine este \n vigoare \n Romånia din 1961. 186 din 24 iulie 1961. Conven]ia de la New York supra nota 1. Institutul Politehnic Bucure[ti. LL.2 Aproape cincizeci de ani mai tårziu. J. Legea nr. Universitatea Missouri. Partea care urm`re[te recunoa[terea [i executarea sentin]elor arbitrale str`ine \n Romånia \[i va \ntemeia cel mai probabil cererea de exequatur pe prevederile Conven]iei de la New York.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/NYConvention_status. Articolul de fa]` traseaz` coordonatele procedurii de exequatur \n Romånia.M.Studii.S. vezi http://www. 19 din 24 august 1961.uncitral. Conven]ia se aplic` \n Romånia \ntr-o m`sur` limitat`. 330 U. doctorand la Universitatea Central European`.M. Avocat asociat \n cabinetul Leboulanger & Associés. O asemenea practic` \[i g`se[te ra]iunea \n articolul VII (1) al Conven]iei.1 fiind unul dintre primele state care [i-au asumat responsabilitatea aplic`rii sale. 105/1992. Master \n Inginerie Aeronautic`. 2715.

pentru a ob]ine recunoa[terea [i executarea unei hot`råri arbitrale str`ine. |n conformitate cu articolul 181 al Legii nr. 799/2003 a Inaltei Cur]i de Casa]ie [i Justi]ie (Sec]ia Comercial`). |n aceea[i m`sur`. 105 se aplic` numai \n subsidiar. 105 din 22 septembrie 1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept interna]ional privat. Conven]ia poate fi folosit` pentru recunoa[terea [i executarea sentin]elor arbitrale pronun]ate pe teritoriul statelor necontractante. lucrarea de fa]` \[i propune s` traseze „itinerarul“ procedurii aplicabile.e. edi]ia a doua (1994). prin hot`råre arbitral` str`in` se \n]elege o hot`råre dat` pe teritoriul unui stat str`in sau care nu este considerat` ca hot`råre na]ional` \n Romånia“.9 |n baza articolului 10 din Legea nr. Procedånd \n aceast` manier`. sec]iunea 4 (articolele 167-178) [i sec]iunea 6 (articolele 180-181). comparånd prevederile Conven]iei de la New York cu cele din legea romån`. asem`n`rile [i deosebirile dintre legea na]ional` [i Conven]ia de la New York [i va insista asupra dificult`]ilor practice survenite prin aplicarea prioritar` a legii romåne. Conven]ia este principala surs` de reglementare. vezi Decizia nr. sau cu cele ale Legii nr.6 hot`rårile arbitrale str`ine7 sunt recunoscute [i puse \n executare potrivit Legii nr. insistånd asupra practicii instan]elor judec`tore[ti romåne. supra nota 8. 105 din 22 septembrie 1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept interna]ional privat (\n cele ce urmeaz` «Legea nr. Ierarhia normelor juridice Pentru a produce efecte juridice \n Romånia. cåt [i hot`råri arbitrale pronun]ate \n Romånia. guvernånd aspectele reglementate par]ial sau omise de Conven]ie. 6 Articolele 3701 [i 3702 din Codul de procedur` civil`.8 Legea nr. „[d]ispozi]iile prezentei legi sunt aplicabile \n m`sura \n care conven]iile interna]ionale la care Romånia este parte nu stabilesc o alt` reglementare“. orice hot`råre arbitral` trebuie recunoscut` de instan]ele judec`tore[ti romåne. Pentru o decizie recent` \n materie. Legea nr. \n virtutea articolului VII (1) din Conven]ia de la New York. determin` na]ionalitatea hot`rårii arbitrale \n func]ie de locul unde se desf`[oar` arbitrajul (a[a-numitul „criteriu geografic“). 10 Articolul 169 din Legea nr. 105/1992. ori de cåte ori acesta din urm` este aplicabil`. prin compara]ie. 8 Legea nr. procesul de recunoa[tere [i executare a hot`rårilor arbitrale str`ine \n Romånia poate deveni de multe ori o sarcin` dificil` [i uneori foarte complicat`. „[\]n sensul prezentului capitol. Se impune a fi men]ionat faptul c` articolul 370 CPC este comparabil cu articolul I (1) al Conven]iei de la New York \ntrucåt include \n defini]ia hot`rårilor arbitrale str`ine atåt hot`råri pronun]ate \ntr-un alt stat. In conformitate cu articolul 10 din Legea nr. The New York Convention of 1958: Towards a Uniform Judicial Interpretation [Conven]ia de la New York din 1958: Spre o interpretare judiciar` uniform`]. \n toate celelalte cazuri. dar care nu sunt considerate drept hot`råri domestice. lucrarea va prezenta legisla]ia-cadru \n materia recunoa[terii [i execut`rii hot`rårilor arbitrale str`ine. Despre arbitraj. a[a cum vom demonstra \n continuare. con]ine reguli distincte pentru recunoa[terea [i executarea sentin]elor arbitrale str`ine. 105/1992. p. 105 poate \nlocui prevederile Conven]iei.Studii. 4 Nr. Partea a doua va descrie procesul de exequatur propriu-zis. |n teorie. Pe de alt` parte. analizånd. [i sentin]elor arbitrale str`ine“.10 Vezi Albert Jan VAN DEN BERG. 105. Conven]ia de la New York. 7 Potrivit articolului 370 CPC. „[d]ispozi]iile art. \n vreme ce Legea nr. articole. Cartea a IV-a. instan]ele romåne nu pot proceda la examinarea cauzei pe fond sau la modificarea hot`rårii arbitrale str`ine. \n mod corespunz`tor. Cånd nu exist` un acord de reciprocitate.5 |n prima parte. devenind astfel principala surs` de reglementare. Kluwer Law and Taxation. 105. pe baz` de reciprocitate. 5 Aceast` lucrare \[i va rezuma aria de analiz` la recunoa[terea [i executarea a[a-numitelor „hot`råri arbitrale de drept privat“ [i nu se va ocupa de recunoa[terea [i executarea hot`rårilor arbitrale \n arbitrajul de investi]ii. judec`torii romåni trebuie s` verifice conformitatea acesteia cu condi]iile de regularitate prev`zute de Conven]ia de la New York. 105/1992. Van den Berg men]ioneaz` \n tratatul s`u: „[C]lauza cea mai favorabil` [articolul VII (1)] este o consecin]` a scopului Conven]iei de a facilita executarea hot`rårilor arbitrale str`ine“. capitolul XII. 105/1992 se aplic` \n m`sura \n care Conven]iile interna]ionale la care Romånia este parte nu prev`d altfel. la care Romånia a aderat \n 1961. legea romån`). Romånia. 9 Idem.ro>. |n conformitate cu prevederile Codului de procedur` civil` (\n cele ce urmeaz` „CPC“).scj. accesibil` la:< http://www.4 Pentru p`r]ile care nu au cuno[tin]e de drept romån. \ns`. 2 (10)/Aprilie-Iunie 2009 23 . procedura de exequatur se va desf`[ura \n exclusivitate potrivit Legii nr. I. 167-178 privind recunoa[terea [i executarea hot`rårilor judec`tore[ti str`ine se aplic`. De aceea. 81 et seq. 105/1992»). 105/1992. al`turi de majoritatea sistemelor juridice. Sediul materiei A. urmånd silogismul de mai sus. comentarii ]elor arbitrale str`ine (i.

446 din 3 martie 1995.17 Consecin]ele refuzului instan]elor romåne de a aplica prevederile Conven]iei de la New York \n detrimen- Vezi Albert Jan VAN DEN BERG. locul pronun]`rii hot`rårii. 105 de a nu interveni pe fodul cauzei sau la modificarea hot`råririi arbitrale str`ine. p. Regia Autonom` „Monitorul Oficial“ (2000).12 De aceea. 82. DELEANU. 123. articolul VII (1) din Conven]ie permite celor interesa]i s` se prevaleze de legea statului unde se urm`resc recunoa[terea [i executarea. VAN DEN BERG. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept interna]ional privat. republicat` cu amendamente \n Monitorul Oficial nr. fiind sesizat` cu o alt` cerere de recunoa[tere [i executare a unei alte sentin]e arbitrale a ICC. p. ca lege mai favorabil`. pronun]at` de Tribunalul Bucure[ti. 16 Decizia nr. 134. Legea nr. 243 din 24 mai 1995 a Cur]ii de Apel Bucure[ti [i Decizia nr. men]ionånd c` atåt Romånia cåt [i Fran]a (locul sentin]ei arbitrale) erau p`r]i la Conven]ia de la New York. 105. 6/1997.scj. comentarii B. 107. 105/1992 instaureaz` prioritatea Conven]iei asupra prevederilor sale \n recunoa[terea [i executarea acelor sentin]e arbitrale pronun]ate \n statele contractante [i \n acele state cu care Romånia a \ncheiat acorduri bilaterale sau multilaterale \n acest sens. competen]a s` judece procesul [i exist` reciprocitate \ntre Romånia [i Fran]a pe acest aspect.Studii. Cåteva decizii ilustreaz` cele afirmate. 85 [i 88. iar procesul s-a derulat \n prezen]a p`r]ilor legal citate“. 15 Decizia nr.15 |n mod similar. p. Vezi [i Decizia nr. 304/2004 privind organizarea judiciar`. poate fi aplicabil` ex toto prevalånd asupra Conven]iei de la New York. Curtea Suprem` a decis asupra altei cereri de exequatur a unei hot`råri arbitrale pronun]ate \n baza Regulilor ICC. exista reciprocitate \n privin]a recunoa[terii efectelor hot`rårilor str`ine. nepublicat`. 105/1992. tribunalul a \ncuviin]at cererea de recunoa[tere [i executare a unei hot`råri arbitrale pronun]ate la Londra. Aplicarea normelor \n practic` |n timp ce cur]ile romåne urmeaz` \n general canonul instaurat prin articolul 10 din Legea nr. 17 Decizia nr. |n acest caz. articole. publicat` \n Revista de Drept Comercial nr. 13 I. Atåt Curtea de Apel Bucure[ti. partea care urm`re[te recunoa[terea [i executarea hot`rårii arbitrale str`ine \n Romånia are dreptul de a-[i \ntemeia cererea de exequatur pe prevederile Legii nr. The New York Convention of 1958: Towards a Uniform Judicial Interpretation [Conven]ia de la New York din 1958: Spre o interpretare judiciar` uniform`]. p. p. cåt [i Curtea Suprem` de Justi]ie14 au \mp`rt`[it aceea[i opinie. vezi Decizia tribunalului reprodus` \n Decizia nr. urmat` de Decizia nr. [i numai incidental amintesc de prevederile Conven]iei. publicate \n Revista de Drept Comercial nr. Cu toate acestea.13 Acesta pare a fi curentul de opinie urmat de cur]ile romåne. p. RO{. f`r` a ]ine seama de prevederile Conven]iei de la New York. 476. Arbitrajul Comercial Interna]ional. acestea fac referire la prevederile Legii nr. citat` \n V. DELEANU & S. tot \n 1996. J. \n sensul c` hot`rårea era definitiv`. 533. Pentru o linie de argumentare similar`. vezi A. 2/1997. 2/1998. 105. 275 din 5 martie 1996 a Cur]ii Supreme de Justi]ie (Sec]ia Comercial`). Legea nr. 725 din 1996 pronun]at` de Curtea Suprem` de Justi]ie (Sec]ia Comercial`). 1272 din 1997 a Cur]ii Supreme de Justi]ie. 827 din 3 septembrie 2005. \n 2003. 105. 105. 965 din 1998 a Cur]ii Supreme de Justi]ie (Sec]ia Comercial`). 11 |ntr-o decizie din 1996 Tribunalul Bucure[ti a \ncuviin]at executarea unei sentin]e arbitrale guvernate de Regulile de arbitraj interna]ional ale Cur]ii de Arbitraj de pe lång` Camera de Comer] de la Paris (\n cele ce urmeaz` „Regulile ICC“) pe motivul c` hot`rårea str`in` era conform` cu condi]iile prev`zute de Legea nr. 105/1992 cåt [i de Conven]ia de la New York erau \ntrunite: hot`rårea arbitral` era definitiv`. instan]a care a pronun]at-o a avut.ro/SC%20rezumate%202003/SC%20r%202679%202003. \n m`sura \n care legea romån` apare ca fiind mai favorabil` \n compara]ie cu Conven]ia de la New York. aceea[i curte a dispus urm`toarele: „[R]eclamanta recurent` a dovedit [i \ndeplinirea cerin]elor art. tribunalul arbitral avea competen]` asupra disputei. f`cånd o singur` referin]` \n ultima parte a deciziei la \ndeplinirea cerin]ei reciprocit`]ii. supra nota 4. 2679 din 19 iunie 2003 a Cur]ii Supreme de Justitie (Sec]ia Civil` [i de Proprietate Intelectual`) accesibil` la: http://www. publicat` \n Revista Dreptul nr. iar condi]ia reciprocit`]ii fusese \ndeplinit` prin aceea c` \ntre Romånia [i Marea Britanie. Curtea Suprem` de Justi]ie [i-a schimbat denumirea \n |nalta Curte de Casa]ie [i Justi]ie \n baza Legii nr. p. Astfel. 12 Pentru rela]ia dintre Conven]ia de la New York [i legile na]ionale \n privin]a recunoa[terii [i execut`rii hot`rårilor arbitrale str`ine. A[a cum am men]ionat mai sus. 167 din Legea nr. Ori de cåte ori instan]ele romåne sunt sesizate cu cereri de exequatur. 14 Din 2004. Curtea Suprem` nu a f`cut nici \n acest caz nicio referire la condi]iile stipulate \n Conven]ia de la New York. cu motivarea c` atåt condi]iile impuse de Legea nr.htm>. supra nota 4. 105. Dup` cum se observ`. Arbitrajul intern [i interna]ional. 24 Revista Romån` de Arbitraj . practica actual` demonstreaz` c` instan]ele romåne conduc procedura de exequatur numai \n baza prevederilor Legii nr. f`r` a face \ns` nicio referire la Conven]ia de la New York. Curtea a procedat la examinarea cererii exclusiv \n lumina prevederilor Legii nr.11 dac` legea na]ional` respectiv` con]ine prevederi mai favorabile decåt cele ale Conven]iei. potrivit legii str`ine. Rosetti (2005).16 {apte ani mai tårziu.

stabilind \n acela[i timp condi]ii similare pentru refuzul de a \ncuviin]a cererile de recunoa[tere [i executare. 105/1992 cere ca partea care solicit` excutarea s` fac` proba caracterului definitiv [i irevocabil al hot`rårii arbitrale str`ine \n statul \n care aceasta a fost pronun]at`. \n lipsa unei execut`ri voluntare. dar din dorin]a de a facilita sarcina celor ce se \mbarc` \ntr-o asemenea procedur` \n Romånia. 105. Aceast` practic`. „dispozi]iile art. 105/1992. problema recunoa[terii sentin]ei arbitrale str`ine se poate ridica pe calea excep]iei puterii lucrului judecat. 21 |n conformitate cu articolul 181 din Legea nr. autoarele vor respecta. Drept cerere principal`. Pentru lex generalis. 105/1992 ridic` dou` probleme suplimentare: pe de o parte. Legea nr. 167-178 privind recunoa[terea [i executarea hot`rårilor judec`tore[ti str`ine se aplic`. \ntr-un proces avånd un alt obiect. partea interesat` trebuie s` \ndeplineasc` condi]ii cu mult mai costisitoare [i mai contrång`toare decåt cele prev`zute de Conven]ie. |n plus. urmånd prevederile articolelor 173-177 ale aceleia[i legi (B). calificarea hot`rårilor str`ine ca „definitive [i irevocabile“ [i. articole. 105/1992. |n plus. 19 18 Nr. [i sentin]elor arbitrale str`ine“. Cererea de recunoa[tere. \n cele ce urmeaz` vom identifica etapele procedurii de exequatur [i vom compara prevederile Legii nr. caz \n care citarea p`r]ilor nu mai este necesar`. ordinea articolelor din Conven]ia de la New York [i vor prezenta mai \ntåi condi]iile pentru introducerea cererii de recunoa[tere [i. fie drept cerere incident`. pe cåt posibil. Pentru lex generalis. condi]iile stabilite de Legea nr. O privire comparativ` asupra Conven]iei de la New York [i a Legii nr. 105/1992 cu cele ale Conven]iei de la New York cu ajutorul unui tabel menit s` ilustreze asem`n`rile [i deosebirile dintre cele dou` instrumente. 105/1992 sunt nu doar mai numeroase. ambele p`r]i sunt citate. Cerin]e de regularitate Cererea pentru recunoa[terea sentin]elor arbitrale str`ine adresat` instan]elor romåne poate fi f`cut` fie \n forma unei cereri principale. urmånd procedura stabilit` prin Legea nr. De re]inut. ordinea aleas` poate afecta \nl`n]uirea cronologic` a articolelor corespunz`toare din Legea nr. nu reflect` \n totalitate schema „cea mai favorabil`“. pe de alt` parte. II. 105 sunt extrem de importante. 105/1992: teorie versus practic` Conven]ia de la New York introduce un singur set de condi]ii pe care cererile de recunoa[tere [i executare a hot`rårilor arbitrale str`ine trebuie s` le \ndeplineasc`. 22 |n vederea unei prezent`ri coerente [i cuprinz`toare a procedurii de recunoa[tere [i executare a hot`rårilor arbitrale str`ine.Studii. \n mod corespunzator. |n contextul unui alt proces. 2 (10)/Aprilie-Iunie 2009 25 . iar sarcina probei este considerabil mai dificil` \n compara]ie cu standardul impus de Conven]ia de la New York. \n afara cazului \n care din hot`rårea str`in` rezult` c` påråtul a fost de acord cu admiterea ac]iunii. A. comentarii tul Legii nr. 105/1992. Recunoa[terea hot`rårilor arbitrale str`ine 1. spre deosebire de Conven]ia de la New York. 20 Vezi articolul 181 coroborat cu articolele 179 [i 172 din Legea nr. respectiv. introduce dou` proceduri separate. partea interesat` trebuie \ntåi s` aplice pentru recunoa[terea sentin]ei str`ine \n conformitate cu prevederile articolelor 167-172 (A). 105/199221 me]ioneaz` documentele ce trebuie s` \nso]easc` cererea de recunoa[tere a hot`rårii arbitrale str`ine. vezi articolul 3702 CPC. vezi articolul 3701 CPC. de executare. De fapt. cererea trebuie adresat` tribunalului jude]ean \n circumscrip]ia c`ruia \[i are domiciliul sau sediul cel care a refuzat recunoa[terea hot`rårii str`ine. 105/1992. a[a cum vom dovedi mai tårziu. aplicarea \n practic` a Legii nr. 105/1992. una pentru recunoa[terea [i alta pentru executarea hot`rårilor arbitrale str`ine. partea interesat` trebuie s` parcurg` – \n practic` – toate treptele jurisdic]ionale pån` la ob]inerea unui aviz favorabil asupra cererii sale de recunoa[tere [i executare a hot`rårii arbitrale str`ine.20 Articolul IV al Conven]iei de la New York [i.18 Odat` ce sentin]a este recunoscut` [i are autoritate de lucru judecat (res judicata). Legea nr. de[i permis` de articolul VII (1).19 A[a cum vom ar`ta \n cele ce urmeaz`. |n cadrul acestei proceduri. respectiv.22 Dup` cum rezult` din tabelul urm`tor. F`r` a c`uta explica]ii. pe de alta. iar apoi vor analiza condi]iile pentru \ncuviin]area recunoa[terii [i execut`rii hot`rårilor arbitrale str`ine. Potrivit Legii nr. partea interesat` trebuie s` solicite \ncuviin]area execut`rii sentin]ei arbitrale str`ine. dar [i mai restrictive. articolul 171 coroborat cu articolul 181 din Legea nr. cerin]a supralegaliz`rii (C).

Pentru a ob]ine recunoa[terea [i executarea [. partea care solicit` recunoa[terea [i executarea hot`rårii arbitrale str`ine trebuie s` prezinte traducerea tuturor acestor documente \ntr-o asemenea limb`. Vezi Sec]iunea III(C)). (c) Copia dovezii de \nmånare a cita]iei [i actului de sesizare. (b) Originalul conven]iei prev`zute la articolul II [i. Actele prev`zute \n alin. Traducerea trebuie certificat` de un traduc`tor autorizat sau sub jur`månt ori de un agent diplomatic sau consular. Supralegalizarea actelor \ntocmite sau legalizate de instan]ele romåne se face. de natur` s` probeze. Vezi articolele 82-84 si 112 CPC. comunicate p`r]ii care a fost lips` \n instan]a str`in` sau orice act oficial care s` ateste c` [i cita]ia [i actul de sesizare au fost cunoscute. 2. Articolul 162 din Legea nr.e. \n timp util. articole. [i. Haga). |n prezent.. s` prezinte: (a) Originalul hot`rårii arbitrale sau o copie legalizat`. cu respectarea dispozi]iilor articolului 162. 105/1992 prevede: „Actele oficiale \ntocmite [i legalizate de c`tre o autoritate str`in` pot fi folosite \n fa]a instan]elor romåne numai dac` sunt supralegalizate. cerin]a supralegaliz`rii trebuie interpretat` ]inånd seama de faptul c` Romånia a ratificat \n 1999 Conven]ia cu privire la suprimarea cerin]ei supralegaliz`rii actelor oficiale str`ine (5 octombrie 1961. 105/1992. N/A (b) Dovada caracterului definitiv al acesteia. Cererea de recunoa[tere a hot`rårii str`ine se \ntocme[te potrivit cerin]elor prev`zute de legea procedural` romån` [i va fi \nso]it` de urm`toarele acte:23 (a) Copia hot`rårii str`ine. de c`tre partea \mpotriva c`reia s-a luat hot`rårea. conven]iei arbitrale] sau o copie legalizat`. \n completare.. Supralegalizarea pe cale administrativ` este supus` procedurii stabilite de statul de origine a actului. 1 vor fi \nso]ite de traduceri autorizate [i vor fi supralegalizate. pe cale administrativ` ierarhic` [i \n continuare de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romåniei. din partea autorit`]ilor romåne.] partea care solicit` recunoa[terea [i executarea trebuie. fie de c`tre misiunea diplomatic` sau oficiul consular al statului de origine \n Romånia. 105/1992 ARTICOLUL 171 1. N/A N/A LEGEA NR. 24 23 26 . |n cazul \n care hot`rårea arbitral` sau conven]ia arbitral` nu sunt redactate \n limba oficial` a statului \n care hot`rårea arbitral` este invocat`. de c`tre Ministerul Afacerilor de Externe. spre a li se garanta astfel autenticitatea semn`turilor [i sigiliului. al unei \n]elegeri interna]ionale la care este parte Romånia sau pe baz` de reciprocitate“. c` hot`rårea str`in` \ndepline[te celelalte condi]ii prev`zute de articolul 167.Studii. \n continuare. la momentul introducerii cererii. urmat` de supralegalizarea efectuat` fie de c`tre misiunea diplomatic` sau oficiul consular romån din statul de origine. \n aceast` ordine.24 Supralegalizarea nu se cere \n cazul \n care p`r]ile sunt de acord cu depunerea de copii certificate pentru conformitate. de c`tre Ministerul Justi]iei [i Ministerul Afacerilor Externe. N/A 2. N/A Aceste acte trebuie supralegalizate \n conformitate cu prevederile articolului 162 din Legea nr. \n ambele situa]ii. Scutirea de supralegalizare este permis` \n temeiul legii. comentarii CONVEN}IA DE LA NEW YORK ARTICOLUL IV ] 1. (d) Orice alt act.

I (3)) LEGEA NR. RO{ Arbitrajul Comercial Interna]ional. 2. comentarii 2. 105/1992. sau con]ine decizii care dep`[esc termenii conven]iei arbitrale.n. Statele contractante recunosc [i execut` hot`rårile arbitrale str`ine pronun]ate pe teritoriul celorlalte State contractante. 105/1992 prev`d cazurile \n care recunoa[terea hot`rårilor str`ine pot fi refuzate. (Art. Articolul 167 prevede romåne \n lumina celor dou` instrumente analizate: CONVEN}IA DE LA NEW YORK ARTICOLUL V (1) ] 1. supra nota 15. Prin semnarea. \n lipsa unei asemenea indica]ii. p. 2 (10)/Aprilie-Iunie 2009 27 . 166 pot fi recunoscute \n Romånia.e. \ns` autorit`]ile care certific` validitatea acestei prezum]ii sunt Ministerul Justi]iei [i Ministerul Afacerilor Externe. de asemenea. n. c` i-a fost \nmånat` \n timp util cita]ia pentru termenul de dezbateri \n fond. dac` sunt \ndeplinite cumulativ urm`toarele condi]ii: (b) Instan]a [i. Regia Autonom` „Monitorul Oficial“ (2000).] dac` una dintre condi]iile de mai jos nu este ] \ntrunit`: (a) Conven]ia arbitral` este valid \ncheiat` \n virtutea legii c`reia p`r]ile au subordonat-o sau.de executare a hot`rårilor str`ine. reciprocitatea se stabile[te odat` ce statele interesate o recunosc. conven]iei arbitrale. 6. [. Potrivit jurispruden]ei [i doctrinei romåne. tribunalul arbitral.e. p. Tabelul de mai jos [i executarea hot`rårilor arbitrale str`ine nu sunt \ncu.compar` cerin]ele de recunoa[tere a hot`rårilor arbitrale viin]ate de instan]ele romåne. competen]a s` judece procesul. cererea de arbitraj. G Compozi]ia tribunalului arbitral nu este conform` cu acordul p`r]ilor. a fost \n conformitate cu legea statului \n care arbitrajul a avut loc. [Recunoa[terea] hot`rårii arbitrale str`ine poate fi refuzat`. ratificarea sau aderarea la Conven]ia de la New York.cazurile \n care. (c) Hot`rårea arbitral` nu se refer` la un diferend care nu a fost avut \n vedere sau me]ionat \n Conven]ia arbitral`.26 Articolul 6 (2) instituie o prezum]ie de reciprocitate de facto. supra nota 8.n.] [i c` i s-a dat posibilitatea de a se ap`ra [i de a exercita calea de atac \mpotriva hot`rårii. instan]ele romåne sunt obligate s` resping` cererile de recunoa[tere [i (sau) Articolul V din Conven]ia de la New York [i. \n lipsa unui asemenea acord.n. Vezi V. la cererea p`r]ii \mpotriva c`reia este invocat`.]. P`r]ile la Conven]ia arbitral` nu se aflau \ntr-o situa]ie de incapacitate \n conformitate cu legea aplicabil`. G Hot`rårea arbitral` se refer` la diferende care nu intr` sau exced obiectul cererii de arbitraj [i. 27 Legea nr. 597. respec. trebuie s` se constate. \n Revista de Drept Comercial nr.. (c) Exist` reciprocitate \n privin]a efectelor hot`rårilor str`ine \ntre Romånia [i statul instan]ei care a pronun]at hot`rårea.25 aceast` condi]ie nu este \ndeplinit` \n urm`toarele cazuri: G Conven]ia arbitral` nu este valid \ncheiat`. cåt [i actul de sesizare a instan]ei [i. cu condi]ia ca deciziile \n materiile deduse spre solu]ionare pe calea arbitrajului s` fie disjunse de cele care nu sunt supuse arbitrajului.] care a pronun]at-o a avut. datorit` ne\ntrunirii cumulative a noa[tere a hot`rårii arbitrale str`ine condi]iilor stabilite \n cuprinsul s`u.. ori nu a fost \n alt fel incapabil` s` \[i pun` \n valoare mijloacele de ap`rare. Circula]ia transna]ional` a sentin]elor arbitrale. (b) Partea \mpotriva c`reia hot`rårea arbitral` este invocat` a fost informat` \n modul cuvenit despre numirea arbitrului sau procedura arbitral`. n. Nr. Potrivit doctrinei romåne. articolele 167 [i 168 coroborate cu articolul 181 din la situa]iile \n care recunoa[terea [i (sau) executarea Legea nr.Studii.27 25 26 O.e. Articolul 168 se refer` tiv. 105/1992 ARTICOLUL 167 1. caz \n care numai deciziile \n materiile supuse arbitrajului putånd fi recunoscute [i executate. Dac` hot`rårea a fost pronun]at` \n lipsa p`r]ii care a pierdul procesul. spre a beneficia de puterea lucrului judecat. Condi]iile pentru \ncuviin]area cererii de recu. 2/1998. C~P~}~N~. articole. Hot`rårile referitoare la alte procese decåt cele ar`tate \n art. (d) Compozi]ia tribunalului arbitral sau procedura arbitral` a fost \n concordan]` cu acordul p`r]ilor sau. n. potrivit legii men]ionate. \n virtutea legii locului unde hot`rårea arbitral` a fost pronun]at`.

507. cererea de \ncuviin]are a execut`rii hot`rårii str`ine trebuie depus` la tribunalul jude]ean \n circumscrip]ia c`ruia urmeaz` 28 29 s` se efectueze executarea. 287. \ntrucåt cererea de recunoa[tere nu se poate depune decåt la instan]a domiciliului sau sediului p`r]ii adverse. Urm`toarele situa]ii au fost calificate drept cazuri de \nc`lcare a principiilor de drept interna]ional privat romån: Hot`rårea str`in` este pronun]at` cu \nc`lcarea competen]ei exclusive a instan]elor judec`tore[ti de a dispune asupra litigiilor care. Hot`rårea este rezultatul unei fraude comise \n procedura urmat` \n str`in`tate. p. RO{..31 2. p. G Hot`rårea arbitral` nu con]ine motivele pe care se bazeaz`. cuprinzånd toate faptele [i demersurile s`vår[ite cu rea-credin]` de c`tre una dintre p`r]i \n detrimentul celeilalte. p. Procesul a fost solu]ionat \ntre acelea[i p`r]i printr-o hot`råre. nu sunt arbitrabile. Doctrina romån` a interpretat aceast` prevedere \n sensul articolului V (1) din Conven]ia de la New York.J. 65. p. Executarea hot`rårilor arbitrale str`ine 1. N/A B. 32 Id. partea interesat` nu va putea solicita \n acela[i timp recunoa[terea [i executarea hot`rårii str`ine dac` bunurile ce urmeaz` a fi executate silit nu se afl` la domiciliul sau sediul p`r]ii care se opune recunoa[terii [i execut`rii hot`rårii str`ine. 600. Cererea de \ncuviin]are a execut`rii. supra nota 13. Pentru o discu]ie general`. G (b) Recunoa[terea [i executarea hot`rårii arbitrale nu au \nc`lcat ordinea public` \n conformitate cu legea statului unde se solicit` recunoa[terea [i executarea. DELEANU. \ntrucåt toate situa]iile men]ionate \n acest articol reprezint` cazuri de fraud` comise \n procedura \n conformitate cu legea romån`. 28 .29 ARTICOLUL V (2) ARTICOLUL 168 Recunoa[terea hot`rårii str`ine poate fi refuzat` \n unul din urm`toarele cazuri: |n doctrina romån` se consider` c` problema arbitrabilit`]ii este stråns legat` de no]iunea de \nc`lcare a ordinii publice [i a bunelor moravuri. 3.32 Vezi I. dac` prin savår[irea acestora s-a provocat pierderea procesului de c`tre adversar. Condi]ii de regularitate |n compara]ie cu cererea de recunoa[tere. supra nota 15.30 Conceptul de „fraud`“ \n procedur` a fost interpretat \n sens larg \n doctrin`. [Recunoa[terea] hot`rårii arbitrale str`ine poate fi refuzat` dac` autoritatea competent` la locul unde se solicit` recunoa[terea [i executarea constat` c`: (a) Obiectul diferendului este susceptibil de solu]ionare pe calea arbitrajului \n conformitate cu legea statului unde se solicit` recunoa[terea [i executarea.Studii. G Natura ilicit` a obiectului sau cauzei disputei. VAN DEN BERG. vezi A. articolul 181 coroborat cu articolul 173 din Legea 105/1992. supra nota 4. |n termeni practici. articole. potrivit legii romåne. a instan]elor romåne sau se afl` \n curs de judecare \n fa]a acestora la data sesiz`rii instan]ei str`ine. G |nc`lcarea regulilor de procedur` arbitral`. SERGIU DELEANU. supra nota 13. chiar nedefinitiv`. 31 Pentru detalii. Hot`rårea \ncalc` ordinea public` de drept interna]ional privat romån. DELEANU.28 1. 30 V. Notiunea de „fraud`“ per se nu este men]ionat` ca atare \n Conven]ie. vezi I. comentarii ] 2.

dreptul de a cere executarea silit` se prescrie \n termen de 3 ani. p. potrivit articolului 173 alin. (b) Dreptul de a cere executarea silit` nu este prescris potrivit legii romåne. J. 166. 34 Termenul \ncepe s` curg` din momentul \n care se na[te dreptul de a cere executarea silit`. 2. |n cazul titlurilor emise \n materia ac]iunilor reale imobiliare. l`sånd aceste aspecte la latitudinea fiec`rui stat contractant. citat` \n V. Condi]iile pentru \ncuviin]area execut`rii trale str`ine sunt refuzate. i.e.. 105/1992 este \ns` CONVEN}IA DE LA NEW YORK ARTICOLUL IV Vezi mai sus (cererea de recunoa[tere) N/A mult mai strict: cererea de executare trebuie s` \ndeplineasc` acelea[i cerin]e stabilite pentru cererea de recunoa[tere. supra. caracterul „obligatoriu“ nu implic` ob]inerea. \ns`. 169. LEGEA NR. cererea de \ncuviin]are a execut`rii trebuie s` \ndeplineasc` acelea[i cerin]e ca [i cererea de recuConven]ia de la New York stabile[te \n articolul V noa[tere. cerånd ca hot`rårea arbitral` s` fie „obligatorie“ [i nu „definitiv`“ pentru a fi pus` \n executare. Important de dispuse \n alt stat nu pot fi executate pe teritoriul Romåniei. 105/1992. condi]ionånd aprobarea cererii de \ncuviin]are a execut`rii hot`rårii arbitrale str`ine de dovedire a caracterului „definitiv“. partea care introduce cererea de \ncuviin]are a execut`rii va trebui s` prezinte acelea[i documente ca [i \n cazul cererii de recunoa[tere. nota 4. Vezi [i Decizia Cur]ii de Prim` Instan]a de la Strasbourg din octombrie 1970. M. trebuie s` fie \nso]it` de dovada caracterului definitiv al hot`rårii str`ine \n statul \n care aceasta a fost pronun]at`. |n conformitate cu Legea hot`rårii arbitrale str`ine nr. p. 337. Vezi A. \n plus. de la data la care hot`rårea arbitral` este definitiv` [i deci capabil` de a fi pus` \n executare. Legea romån` p`streaz` condi]ia „dublului exequatur“ instituit` prin Conven]ia de la Geneva din 1927. Regimul instituit de Legea nr. comentarii |n conformitate cu Conven]ia de la New York. LEGEA NR. Pentru detalii. |n conformitate cu legea romån`. Enforcement of Foreign Arbitral Awards in Romania [Executarea Hot`rårilor Arbitrale Str`ine \n Romånia]. lucrare prezentat` \n cadrul conferin]ei „Fifty years of existence of the Bucharest Court of International Commercial Arbitration (1953-2003)“.33 N/A Conven]ia nu con]ine nicio referire \n leg`tur` cu procedura de executare silit` a hot`rårii str`ine. 9 mai 2003. |n acord cu practica majorit`]ii instan]elor judec`tore[ti na]ionale. articole. Bucure[ti. Revue de l’Arbitrage (1970). 105/1992 ARTICOLUL 175 Toate condi]iile prev`zute pentru cererea de recunoa[tere (articolul 171) \nso]ite de: Dovada caracterului definitiv al hot`rårii arbitrale str`ine. vezi Decizia nr.Studii. 105/1992 ARTICOLUL 174 Toate condi]iile stabilite \n articolul 167 plus: (a) Hot`rårea este executorie potrivit legii instan]ei care a pronun]at-o. termenul de prescrip]ie este de 10 ani.34 |n cazul \n care capetele de cerere asupra c`rora arbitrii notat. VAN DEN BERG. \n conformitate cu legisla]ia na]ional` aplicabil`. 2 (10)/Aprilie-Iunie 2009 29 . sunt chema]i s` decid` pot fi disociate. atunci executarea silit` hot`rårile arbitrale str`ine provizorii [i m`surile asigur`torii se poate solicita pentru fiecare dintre acestea. a[a cum se poate vedea \n tabelul de mai jos: CONVEN}IA DE LA NEW YORK ARTICOLUL V Vezi cele de mai sus N/A Conven]ia de la New York a c`utat s` \nl`ture practica „dublului exequatur“. la care legea romån` adaug` dou` condi]ii suplicazurile \n care recunoa[trea [i executarea sentin]elor arbi. 105.mentare. a \ncuviin]`rii execut`rii hot`rårii arbitrale \n statul \n care aceasta a fost pronun]at`. (2) din Legea nr. \n prealabil. 33 Nr. dac` legea nu prevede altfel. adic` „final [i operativ“ (\n limbajul Conven]iei de la Geneva) al acesteia. 407/2000 a Cur]ii de Apel Bucure[ti. CIOBANU.

conform articolului 181 din lege. la latitudinea instan]elor judec`tore[ti. Prevederile acestei legi au fost \n primul rånd menite s` guverneze 35 36 procedura de exequatur a hot`rårilor judec`tore[ti str`ine. fie aduce probe \n sus]inerea faptului c` procedura arbitral` a fost gre[it \ndreptat` \mpotriva sa. cauzånd dificult`]i majore pe parcusul procesului de executare a hot`rårilor arbitrale str`ine. \ntr-un caz din 2003..6 al Regulilor ICC. Caracterul definitiv al sentin]elor arbitrale este unul dintre aspectele cele mai controversate \n cadrul procedurii de exequatur. Prin sine \nsu[i. Lumina Lex (2000). 187. Termenele de apel [i recurs sunt de 15 zile de la comunicarea hot`rårii instan]ei judecatore[ti. instan]ele judec`tore[ti par s` neglijeze acest am`nunt extrem de important ori de cåte ori procedura de exequatur este pus` \n mi[care. comentarii Procedura de exequatur are un caracter contencios. Prin remiterea disputei spre solu]ionare pe calea arbitrajului \n conformitate cu prezentele Reguli. articole. Aplicarea pertinent` a prevederilor acestei legi. instan]ele romåne au o atitudine ezitant` \n primul rånd \n privin]a calific`rii hot`rårilor arbitrale drept hot`råri definitive si executorii \n conformitate cu legea romån`. 105/1992 Pe lång` o aplicare relaxat` a Conven]iei de la New York. Creat` strict pentru hot`rårile judec`tore[ti. Spre exemplu.35 Hot`rårea de \ncuviin]are sau de respingere a cererii de exequatur poate fi atacat` cu apel [i recurs. iar \n al doilea rånd \n ceea ce prive[te cerin]a supralegaliz`rii potrivit Legii nr. instan]a judec`toreasc` aplic` pe hot`rårea arbitrala urm`toarea formul`: „Noi. Spre credin]`. Tratat de Executare Silit`.6 al Regulilor de Arbitral ale ICC prevede: „Orice Hot`råre Arbitral` va fi obligatorie pentru p`r]i.6 din Regulile ICC [i al anexei la hot`råre [i c` Pentru detalii suplimentare. nici caracterul executoriu al hot`rårii respective. Curtea Suprem` a respins argumentele Cur]ii de Apel. P`r]ile sunt citate potrivit dispozi]iilor legale \n vederea sus]inerii cauzei [i prezent`rii mijloacelor de ap`rare puse la dispozi]ie de legea romån` \nainte ca instan]a s` decid`. Pre[edintele Romåniei“ (aici urmeaz` cuprinsul hot`rårii) D`m \mputernicire [i ordon`m agen]ilor administrativi [i ai for]ei publice s` execute aceast` (hot`råre). mutatis mutandis sentin]elor arbitrale str`ine. cåt [i recunoa[terea [i executarea hot`rårilor judec`tore[ti str`ine. a[adar. p`r]ile acceptånd caracterul definitiv [i obligatoriu al acestora. 38 Articolul 28. anumite cerin]e instituite prin Legea nr. Dovada caracterului „definitiv [i executoriu“ al hot`rårii arbitrale str`ine potrivit legii romåne Legea nr. procurorilor s` st`ruie pentru aducerea ei la \ndeplinire. |n ciuda prezent`rii unei scrisori din partea Secretariatului General al Cur]ii de Arbitraj de pe lång` Camera Interna]ional` de Comer] de la Paris comunicånd imposibilitatea Cur]ii de a emite un certificat care care s` ateste caracterul definitiv al hot`rårilor arbitrale. [i numai \n subsidiar.38 Curtea de Apel a decis c` partea \n cauz` nu a demonstrat cu certitudine nici caracterul definitiv. prezenta (hot`råre) s-a semnat de. pe motivul c` solicitantul nu a f`cut dovada caracterului definitiv [i executoriu al acesteia \n conformitate cu articolul 171 din Legea nr. partea care se opune execut`rii poate ridica excep]ii. |n mod surprinz`tor. De aceea. asigurånd p`r]ilor o egalitate de tratament [i respectarea cerin]elor unui proces echitabil.Studii. cu condi]ia ca acestea s` nu pun` \n discu]ie fondul disputei. vezi S. partea care se opune execut`rii invoc` fie executarea voluntar` (plata voluntar`) f`cut` dup` comunicarea hot`rårii arbitrale. 105/1992 guverneaz` atåt recunoa[terea [i executarea hot`rårilor arbitrale str`ine. 105/1992. Curtea de Apel Oradea a refuzat s` \ncuviin]eze executarea unei sentin]e arbitrale pronun]ate la Paris \n conformitate cu Regulile ICC. curtea \nveste[te hot`rårea cu formul` executorie37 [i o comunic` p`r]ii care a avut cå[tig de cauz`. \ns` trimi]ånd p`r]ile interesate la articolul 28. C. Pe parcursul procedurii. De obicei.36 Cånd hot`rårea de exequatur a devenit definitiv` [i irevocabil`. Conform articolelor 284 [i 304 CPC. (Urmeaz` semn`tura pre[edintelui [i a grefierului)“. r`måne. 1. 37 Potrivit articolului 269 (1) CPC. ZILBERSTEIN & V.M.. constatånd c` hot`rårea str`in` era definitiv` [i avea caracter executoriu \n lumina articolului 28. 105/1992. Procedura de executare silit` se desf`[oar` \n continuare \n conformitate cu prevederile legii generale \n materie. p. Probleme practice \n leg`tur` cu aplicarea Legii nr. p`r]ile se oblig` s` pun` \n executare Hot`rårea Arbitral` f`r` \ntårziere [i se va considera c` au renun]at la dreptul de a face recurs \mpotriva acesteia \n m`sura \n care un asemenea recurs se poate face \n mod valid“. aceast` cerin]` devine redundant` \n cazul hot`rårilor arbitrale. 30 . 105 sunt \ntr-o anumit` m`sur` nepotrivite [i uneori sensibil incompatibile cu natura hot`rårilor arbitrale. CIOBANU. faptul recurgerii la arbitraj ca metod` de solu]ionare a litigiilor atrage renun]area la orice c`i de atac \mpotriva hot`rårilor arbitrale. ]inånd seama de natura [i caracteristicile hot`rårilor arbitrale.

documentele care \nso]esc cererea de recunoa[tere [i (sau) de executare trebuie traduse de tra. A. 14. Curtea de Apel a precizat c` atåta vreme cåt Curtea de Arbitraj de pe lång` Camera Interna]ional` de Comer] din Paris nu a putut elibera un document care s` ateste caracterul denifitiv [i caraterul executoriu al sentin]ei arbitrale.Studii. 1011 din 11 octombrie 2005 a Cur]ii de Apel Ploie[ti [i Decizia nr. conform articolului 171 |n mod surprinz`tor. 46 Decizia nr. A[a cum am men]ionat anterior. o institu]ie ce func]ioneaz` \n alt` ]ar` decåt Romånia. articole. accesibil` la: http://www. 1 Int. cå]iva ani mai devreme. \ntrucåt \ntre Fran]a [i Romånia exista un acord reciproc \n privin]a recunoa[terii efectelor hot`rårilor arbitrale str`ine. recunoa[terea [i executarea acesteia nu era posibil`. Arbitral Awards and Enforcement in Romania [Hot`rårile arbitrale [i executarea silit` \n Romånia]. cerin]a supralegaliz`rii se aplic` numai pentru actele \ntocmite \n statele care nu au ratificat Conven]ia de la Haga. 105/1992. Cerin]a supralegaliz`rii terului francez de justi]ie prin care se motiva refuzul de supralegalizare tocmai prin existen]a tratatului bilateral. \ndeplinea cerin]ele Legii nr. 45 Id.General nu \ntrunea cerin]a supralegaliz`rii.ro/SC%20rezumate%202007/SC%20r%201450%202007. 43 Romånia a ratificat Conven]ia cu privire la suprimarea cerin]ei supralegaliz`rii actelor oficiale str`ine (Haga. |nalta Curte de Casa]ie [i Justi]ie a admis recursul p`r]ii interesate [i a modificat hot`rårea Cur]ii de Apel.46 Conform articolului 167(c) din Legea 105/1992. aceea[i parte a prezentat instan]ei [i o scrisoare din partea Ministerului Afacerilor Externe din Fran]a adresat` Minis2. Din 1999. Curtea Suprem` (actuala |nalt` Curte de Casa]ie [i Justi]ie)40 a respins decizia Cur]ii de Apel Oradea [i a \ncuviin]at recunoa[terea [i executarea hot`rårii arbitrale.R. nota 17. |n prezent. s-a decis c` hot`rårea arbitral` respectiv` corespunde reglement`rilor de fond [i procedur` pe care trebuie s` le respecte Curtea ICC. supra. 1450 din 15 februarie 2007 a |naltei Cur]i de Casa]ie [i Justi]ie (Sec]ia Civil` [i de Proprietate Intelectual`). \n care Curtea de Apel Ploie[ti a refuzat recunoa[terea [i executarea unei alte hot`råri ICC \ntemeindu-se pe acelea[i considerente ca [i Curtea de Apel Oradea. \ncuviin]ånd cererea de recunoa[tere [i executare. cerin]a supralegaliz`rii actelor oficiale unei hot`råri ICC \n form` certificat` de Secretariatul str`ine a fost \nlocuit` prin aplicarea a[a-numitei „apos. 105/1992 este cerin]a supralegaliz`rii documentelor. \n fapt.43 |nainte de a adera la aceast` Conven]ie. aprobat` prin Legea nr. 52/2000. 105. 44 Decizia Tribunalului Bucure[ti nr. Ironic. tile de la Haga“ \n cazul actelor emise \n statele p`r]i la Conven]ia cu privire la suprimarea cerin]ei supralegaliz`rii actelor oficiale str`ine. \n anul 2000 Tribunalul Bucure[ti a respins o cerere de exequatur a unei hot`råri arbitrale pronun]ate \n baza Regulilor ICC.. 2 (10)/Aprilie-Iunie 2009 31 . 105/1992. Romånia \ncheia numai tratate de cooperare judiciar` cu celelate state.42 |n acest caz. |n cazul respectiv. p. 41 Decizia nr. KIMBROUGH et al. \n urma ratific`rii din 1999. comentarii aceasta. cu motivarea c` hot`rårea nu fusese supralegalizat` \n conformitate cu articolul 162 din Legea nr.htm>.. 2670/2003. 1961) prin Ordonan]a Guvernului nr..L.(2002).scj. rejudecare de c`tre Curtea de Apel Bucure[ti. 5804 din 4 octombrie 2000.44 Curtea a calificat drept insuficient` prezentarea copiei hot`rårii arbitrale certificate drept copie autentic` de c`tre Secretariatul General al Cur]ii de Arbitraj de pe lång` Camera de Comer] Interna]ional` de la Paris.41 Problema caracterului executoriu al hot`rårilor arbitrale a revenit \ntr-o spe]` mai recent`. 40 39 Nr. Vezi supra nota 14. pp. potrivit c`ruia statele semnatare renun]au la cerin]a supralegaliz`rii pe baz` de reciprocitate. Partea interesat` \n ob]inerea recunoa[terii [i execut`rii acestei hot`råri a informat instan]a de existen]a unui acord bilateral de cooperare judiciar` \ntre Fran]a [i Romånia. comentat` \n P. 11-14. 42 Vezi Decizia nr.45 O alt` problem` major` ridicat` de Legea Decizia tribunalului a fost atacat` cu apel [i trimis` spre nr.39 Din fericire. |n ciuda tratatelor bilaterale [i mai recentei ratific`ri a Conven]iei de la Haga. 66/1999.Suprem` de Justi]ie a respins hot`rårea instan]ei inferioare prin care aceasta din urm` considera c` o copie a duc`tori autoriza]i [i supralegalizate. Curtea din Legea nr. solicitånd \n schimb certificarea acesteia de c`tre autorit`]ile franceze. |nalta Curte a decis c` for]a probant` a fiec`rui act este determinat` de legea locului unde acesta a fost \ndeplinit. 725/1996. renun]ånd la cerin]a supralegaliz`rii pe baz` de reciprocitate.

81. 105/1992.Studii. p. \ntrucåt certificarea hot`rårii arbitrale fusese f`cut` de c`tre Secretarul General al ICC. Concluzii Adeseori considerat \n doctrin` drept „clauza cea mai favorabil`“. 32 . ca surs` principal` de reglementare.J. |n dorin]a unei schimb`ri \n practica instan]elor romåne. articolul VII (1) din Conven]ia de la New York permite p`r]ii interesate s` \[i \ntemeieze cererea de exequatur pe prevederile legii statului unde se urm`re[te recunoa[terea [i executarea hot`rårii arbitrale str`ine. certificat` de c`tre Curtea de Arbitraj ICC. acolo unde asemenea „clauze mai favorabile“ nu exist`. |n ciuda diferen]elor de interpretare. o interpretare \n sensul de a condi]iona exclusiv aplicarea legii domestice numai \n m`sura \n care aceasta este mai favorabil` ar l`sa criticile de mai sus f`r` substan]`. comentarii Instan]a suprem` a fost de acord cu \ndeplinirea condi]iilor stipulate \n articolul 162 din Legea nr. A.. Romånia a aderat la Conven]ia de la New York \n 1961. este de necontestat faptul c` instan]ele judec`tore[ti romåne conduc procedura de exequatur aproape \n exclusivitate \n conformitate cu legea domestic`. articole.. la råndul s`u. a[a cum unii apreciaz`. a c`rui semn`tur` fusese. supra nota 4. Pe de alt` parte. |n ciuda acestui fapt. VAN DEN BERG. scopul Conven]iei [i prin aceasta \nse[i angajamentele interna]ionale ale Romåniei. 47 Vezi. Asemenea critici ar fi justificate dac` articolul VII (1) ar fi interpretat s` permit` aplicarea legii domestice numai \n m`sura \n care aceasta din urm` ar fi „mai favorabil`“ \n detrimentul Conven]iei \nse[i. frustrånd astfel. 105. cur]ile romåne continu` s` aplice cu prec`dere procedura restrictiv` [i \mpov`r`toare introdus` de Legea nr.47 Per à contrario. Partea care dore[te recunoa[terea [i executarea unei hot`råri arbitrale str`ine este perfect \ndrept`]it` s` \[i \ntemeieze cererea pe prevederile Conven]iei de la New York. Conven]ia trebuie aplicat` din nou. 105/1992. \ns` trebuie s` se preg`teasc` s` urmeze procedura mai specific` introdus` de Legea nr. p`r]ile nu pot decåt spera c` a[teptarea nu va fi prea lung`.

nu obligatorie. |n ultimul rånd. filozofia Conven]iei de la New York [i a LEGII MODEL const` \n aplicarea restrictiv` a motivelor refuzului recunoa[terii [i \ncuviin]`rii execut`rii silite a sentin]elor arbitrale str`ine. De exemplu. 36 din LEGEA MODEL. exist` dificult`]i practice variate ce nu pot fi ignorate. Formularea este permisiv`. Apart from all these difficulties there also exist various practical difficulties which cannot be ignored. adoptarea Conven]iei de la New York a reprezentat o etap` remarcabil` \n domeniul recunoa[terii [i \ncuviin]`rii execut`rii silite a sentin]elor arbitrale str`ine \ntrucåt ambele reglement`ri au determinat un plus de eficien]` a arbitrajului comercial interna]ional. respectivele motive sunt limitative. Nu se stipuleaz` c` executarea silit` „trebuie“ refuzat`.Studii. the grounds for refusal of recognition and enforcement set out in both piece of legislations are exhaustive. Thirdly. |n al doilea rånd. as well as the UNCITRAL Model Law. |n plus. India Rezumat Similar LEGII MODEL UNCITRAL. aproape toate instan]ele din \ntreaga lume au acceptat principiul conven]iei cunoscut sub denumirea de „tendin]` pro executare silit`“. Teza I a pct. articole. |n al treilea rånd. At the same time both the legislation suffer from serious drawback and the grounds for refusal of recognition and enforcement of an arbitration award under Article V of New York Convention and Article 36 of Model Law must be reviewed because firstly both the piece of legislations does not permit any review on the merits of an award to which the Convention applies. The opening lines of clause 1 and 2 of Article V of New York Convention say that enforcement „may“ be refused. trebuie rev`zute \ntrucåt acestea nu permit un examen de fond al sentin]ei arbitrale. has done a remarkable job in the field of enforcement and recognition of International Commercial Awards because both the legislations have made the International Commercial Arbitration more effective. 2 (10)/Aprilie-Iunie 2009 33 . unfamiliarity of local courts and bureaucracy regarding international commercial arbitration and also presence of some odd legislation in some countries Nr. |n acela[i timp. ceea ce necesit` o reanalizare a motivelor refuzului recunoa[terii [i \ncuviin]`rii execut`rii silite a sentin]elor arbitrale str`ine. They are the only grounds on which recognition and enforcement may be refused. The language is permissive not mandatory. 5 din Conven]ia de la New York. ambele reglement`ri con]in serioase neajunsuri. precum [i de art. comentarii Recunoa[terea [i \ncuviin]area execut`rii silite a sentin]elor arbitrale interna]ionale Suman Jyoti Khaitan avocat Baroul New Dehli. Abstract New York Convention. the enforcing court is not obliged to refuse the enforcement. Secondly. India Recognition and enforcement of international arbitral awards Suman Jyoti Khaitan Counsel Bar Council. nefamiliaritatea instan]elor locale cu o astfel de procedur`. Acestea sunt singurele motive de recunoa[tere [i \ncuviin]are a execut`rii silite a sentin]ei arbitrale. |n primul rånd. chiar dac` se dovede[te inciden]a unor astfel de motive. New Dehli. 1 din art. aceste motive. birocra]ia referitoare la arbitrajul comercial interna]ional. They do not say that it „must“ be refused. instan]a statal` nu este obligat` s` refuze \ncuviin]area execut`rii silite. Lastly. the intention of NY convention and Model Law is that the grounds for refusing recognition and enforcement of arbitral awards should be applied restrictively and almost all the courts across the globe have accepted and recognized this principle which is commonly known as „Proenforcement bias“ of the Convention. Like. astfel cum au fost stabilite de art. 5 din Conven]ia de la New York stipuleaz` c` executarea silit` „poate“ fi refuzat`. even if grounds for refusal of recognition and enforcement of an award are proved to exist.

misiunea este mai facil`. multe jurisdic]ii adoptånd sau modernizånd reglement`ri privind arbitrajul. Continu` cu o serie de proceduri stabilite de p`r]i. Introducere Arbitrajul interna]ional a devenit o practic` uzual` de solu]ionare a disputelor interna]ionale. Recognition and enforcement are two different words with different connotations although both words are inextricably linked. It continues by way of private proceedings. \n cuprinsul sentin]ei arbitrale tribunalul arbitral analizeaz` toate aspectele cu care a fost sesizat. majoritatea instan]elor statelor lumii procedeaz` la recunoa[terea [i \ncuviin]area execut`rii silite a acesteia. International commercial arbitration has flourished and many jurisdictions have passed new or updated international arbitration statutes. comentarii precum [i existen]a unor legisla]ii bizare ce consider` sentin]ele ca fiind na]ionale chiar dac` locul arbitrajului este \n str`in`tate. cåt [i de legisla]iile na]ionale. Former is an easier process but latter is a complex and difficult task. cu accep]iuni diferite. acestea din urm` avånd o mare importan]`. procedurile difer` de la o ]ar` la alta. The award can be performed by applying commercial pressure on the party who fails or refuses to perform an award or by court proceedings by applying to national courts. The private process has a public effect. in which the parties are of great importance. Recognition and Enforcement of International and Commercial Awards are generally concerned with giving effect to the award. It begins as a private agreement between the parties. An award is a final adjudication of disputes and disposes of all issues submitted to the arbitral tribunal and the successful parties expects the award to be performed without delay. Sentin]a arbitral` poate fi executat` fie prin exercitarea unei presiuni comerciale asupra p`r]ii care refuz` s` execute hot`rårea. International Commercial Arbitration has extended rapidly in recent years. Metoda de solu]ionare a disputelor \n arbitrajul comercial interna]ional este hibrid`. The procedures to be followed in latter case vary from country to country. Recognition and enforcement of the international commercial arbitral award in the field of international commercial arbitration. articole.Studii. either in the state in which it was made meaning thereby the state that is the seat of the arbitration or in some other state or states were the award is considered or regarded to be a international award. the courts of most countries of the world will recognize and enforce. As far as recognition of award is concerned it is an act where the national courts declare an 34 . states have modernized their laws of arbitration to take into account this fact. \n anumite condi]ii. |n acest ultim caz. statele din \ntreaga lume [i-au modernizat reglement`rile arbitrale. Yet it ends with an award that has binding legal force and effect and which on appropriate conditions. Arbitrajul comercial interna]ional este \n plin` expansiune. International commercial arbitration is a hybrid. spre deosebire de cea de-a doua \n care misiunea este complex` [i dificil`. All over the world. prin aceasta \n]elegånd statul pe teritoriul c`ruia se afl` locul arbitrajului. implemented with the support of the public authorities of each state and expressed through its national law. |n prima ipotez`. fie prin declan[area de c`tre instan]ele statale a propriilor proceduri. Recunoa[terea [i \ncuviin]area execut`rii silite a sentin]elor arbitrale comercial interna]ionale reprezint` efectul acestora fie \n statul pe teritoriul c`ruia au fost pronun]ate. Introduction: International arbitration has become the established method of determining international commercial disputes. Se finalizeaz` cu o hot`råre ce este obligatorie pentru p`r]i. O sentin]` arbitral` constituie o solu]ionare definitiv` a disputelor. de[i sunt stråns which considers ensuing awards as domestic awards even if the seat of arbitration is in some foreign state. Aceasta este determinat` de o conven]ie \ncheiat` de particulari. Arbitrajul comercial interna]ional s-a dezvoltat rapid \n ultimii ani avånd \n vedere cre[terea \ngrijor`toare a disputelor din comer]ul interna]ional. Recunoa[terea [i \ncuviin]area execut`rii silite a sentin]elor arbitrale din domeniul arbitrajului comercial interna]ional constituie o chestiune a c`rei dificultate este cauzat` de dificult`]i [i ezit`ri inerente. partea care a cå[tigat litigiul a[teptåndu-se ca sentin]a arbitral` s` fie pus` \n executare f`r` \ntårziere. given the dramatic increase in international trade and disputes arising therefrom. Recunoa[terea [i \ncuviin]area execut`rii silite sunt dou` no]iuni diferite. is a very intricate undertaking due to the various reservations and complexities involved in. Aceast` procedur` confiden]ial` are un efect public ce este sus]inut atåt de autorit`]ile publice din fiecare stat. fie \n statele \n care se consider` c` respectivele sentin]e au caracter interna]ional. Avånd \n vedere acest aspect.

Conven]iile interna]ionale Cea mai eficace metod` de creare a unui sistem interna]ional de drept apt de a guverna arbitrajul comercial a fost promovat` prin intermediul conven]iilor interna]ionale (mai recent. (A) Conven]ia de la Montevideo Prima a fost Conven]ia de la Montevideo. prin intermediul LEGII-MODEL). De asemenea. comentarii legate una de cealalt`. (A) Montevideo convention The first was the „Montevideo Convention“. International Conventions The most effective method of creating an international system of law governing international commercial arbitration has been through international convention (and more recently through the Model Law). have as their objective the enforcement of international arbitration agreements and arbitral award. 2 (10)/Aprilie-Iunie 2009 35 . tribunalul arbitral avånd prerogative limitate. since then there has been several such treaties. nu se solicit` numai recunoa[terea for]ei juridice a acesteia. although they may differ in their wording. au ca obiectiv conferirea eficacit`]ii conven]iilor arbitrale [i sentin]ei arbitrale. de la data adopt`rii acesteia adoptåndu-se mai multe tratate [i con- award as valid and binding upon the parties in respect of the issues with which it dealt. \ncuviin]area execut`rii silite constituie o etap` ulterioar` recunoa[terii. articole. The first modern and genuinely international convention was the Geneva protocol of 1923. The recognition and enforcement of foreign arbitral awards depends upon the national system of laws because the tribunal has very limited power. Pe plan interna]ional este. Metodologia recunoa[terii [i \ncuviin]`rii execut`rii silite Modalitatea recunoa[terii [i \ncuviin]`rii execut`rii silite a sentin]ei arbitrale str`ine difer` \n func]ie de locul \n care a fost pronun]at`. Atåta timp cåt o sentin]` arbitral` este recunoscut`. enforcement goes a step further than recognition. which was drawn up in the initiative of the Nr. Thus. enforcement and recognition is done by national courts at the place of enforcement. Methodology of Recognition and Enforcement The method of recognition and enforcement to be adopted in any particular case depends on the place where the award was made. It also depends upon the relevant provisions of the law at the place of intended enforcement (The „forum state“). dac` se solicit` instan]ei statale \ncuviin]area execut`rii silite a sentin]ei arbitrale.Studii. By contrast where a court is asked to enforce an award. |n general. it is asked not merely to recognize the legal force and effect of the award. Internationally it is generally much easier to obtain recognition and enforcement of an international award than of a foreign court judgment. Aceasta pentru c` sistemul interna]ional [i regional al execut`rii silite a sentin]elor arbitrale str`ine este mai r`spåndit [i mai bine dezvoltat decåt sistemul recunoa[terii [i \ncuviin]`rii execut`rii silite a hot`rårilor judec`tore[ti. recunoa[terea [i \ncuviin]area execut`rii silite este de competen]a instan]elor na]ionale de la locul execut`rii ce solu]ioneaz` asemenea cereri potrivit propriilor reguli de procedur`. Dimpotriv`. ci [i asigurarea c` va fi pus` \n executare prin utilizarea sanc]iunilor legale specifice. depinde de legea aplicabil` \n locul \n care se inten]ioneaz` executarea sentin]ei arbitrale. de[i difer` ca modalitate de exprimare. \n general. It was therefore. operating under its own procedural rules which vary from country to country. Aceste reguli variaz` de la o ]ar` la alta. International conventions have served to link national system of law into a network of laws which. mai u[or de ob]inut recunoa[terea [i \ncuviin]area execut`rii silite a unei sentin]e arbitrale decåt a unei hot`råri judec`tore[ti. essentially a regional Convention. but also to ensure that it is carried out by using such legal sanctions as are available. Generally. aceasta este eficace [i are putere obligatorie pentru p`r]i cu privire la problemele solu]ionate. This is because the network of international and regional enforcement awards is more widespread and better developed than corresponding provisions for the recognition and enforcement of foreign judgments. Recunoa[terea [i \ncuviin]arae execut`rii silite a sentin]elor arbitrale str`ine depind \ntr-o propor]ie covår[itoare de sistemul na]ional de drept. Conven]iile interna]ionale au constituit liantul \ntre diverse sisteme de drept care. A[adar. The Montevideo Convention was made in the 1889 and provided for the recognition and enforcement of the arbitration agreement between certain Latin American states.

Drept urmare. Conven]ia de la Geneva (1927). a fost adoptat` Conven]ia de la Geneva din 1927. document adoptat la ini]iativa Cur]ii de Arbitraj Interna]ional din Paris [i sub auspiciile Na]iunilor Unite. (C) Conven]ia de la Geneva (1927) Protocolul de la Geneva ofer` solu]ii cu privire la \ncuviin]area execut`rii silite a sentin]elor arbitrale pe teritoriul statului unde au fost pronun]ate.Studii. that is to say the enforcement of awards in the territory of the state where they were made. subject to certain conditions. The Geneva protocol of 1923 was concerned to ensure that states that became parties to the protocol would support international commercial arbitration at the beginning and at the end of the arbitral process. comentarii ven]ii interna]ionale. Nevertheless. regional`. The purpose of this convention was to broaden the scope of the Convention of 1927 by providing for the recognition and enforcement of protocol awards within the territory of contracting parities. Aceasta \nseamn` c` o sentin]` arbitral` va fi recunoscut` ca obligatorie [i va fi executat` silit interna]ional pe teritoriul oric`ruia din statele contractante sub rezerva \ndeplinirii anumitor condi]ii. each contracting parties agreed to ensure the execution under its own laws made in its won territory pursuant to an arbitration agreement which was covered by the protocol. The enforceability of the arbitration agreements and of the arbitral awards. G That the parties to the award were subject to the jurisdiction of one of the contracting states. It was quickly followed by the Geneva Convention of 1927. They were as follows: G That the award was made pursuant to an agreement to which the Geneva protocol 1923 applied. Ulterior. Scopul acestei conven]ii a fost de a stabili o procedur` de recunoa[tere [i \ncuviin]are a execut`rii silite a unei sentin]e arbitrale pe teritoriul statelor-p`r]i. in the territory of any of the contracting states. G That the award was made in the territory of one of the contracting states. If an award satisfied these relevant conditions. Conven]ia reprezint` o \ncercare timpurie de a rezolva diferitele probleme ce apar \n procesul de \ncuviin]are a execut`rii silite a sentin]ei arbitrale. (B) Geneva Protocol of 1923 The Geneva protocol of 1923 was limited in its range and effect. adoptat` \n 1889. reglementeaz` recunoa[terea [i \ncuviin]area execut`rii silite a sentin]ei arbitrale pe teritoriul anumitor state latino-americane. it made an important contribution to the international recognition and enforcement of foreign awards. Acest protocol a fost conceput \n scopul promov`rii arbitrajului comercial interna]ional \n toate etapele litigiului arbitral. Under the protocol. Primul document modern [i autentic interna]ional a fost Protocolul de la Geneva (1923). The convention represents an early attempt to address the kind of problem that still arises in seeking the international enforcement of arbitration award. Aceste condi]ii sunt urm`toarele: – sentin]a arbitral` a fost pronun]at` \n temeiul conven]iei arbitrale guvernate de Protocolul de la Geneva (1923). Statele-p`r]i s-au obligat s` garanteze potrivit propriei legisla]ii executarea sentin]ei arbitrale pronun]ate \n temeiul conven]iei arbitrale ce intr` \n domeniul de aplicare al protocolului. Conven]ia de la Montevideo. It provided that an award would be recognized as binding and would be enforced internationally. – sentin]a arbitral` a fost pronun]at` pe teritoriul unuia din statele contractante. aceast` conven]ie este. prin esen]`. adoptat` tot sub auspiciile Na]iunilor Unite. (B) Protocolul de la Geneva (1923) Protocolul de la Geneva(1923) este limitat ca domeniu de aplicare [i efecte. face un pas \nainte. again under the auspices of the League of Nations. Cu toate acestea. The Geneva Convention of 1927 however went further. The convention was drawn up in Geneva. it satis- 36 . (C) Geneva Convention of 1927 The Geneva protocol however only provided for the domestic enforcement of protocol awards. Both of these conventions marked the first step in recognizing the importance of international commercial arbitration to the development in the international trade. ICC and under the auspices of the League Nations. Caracterul executoriu al conven]iilor arbitrale [i al sentin]elor arbitrale trebuie identificat \n versiunea modern` a Conven]iei de la New York. are also to be found in a more modern version of the New York Convention. articole. acest protocol constituie o important` contribu]ie la recunoa[terea [i \ncuviin]area execut`rii silite a sentin]elor arbitrale str`ine. Aceste dou` conven]ii marcheaz` prima etap` \n recunoa[terea importan]ei arbitrajului comercial interna]ional \n dezvoltarea comer]ului interna]ional.

(D) New York Convention The New York convention sets out the procedure to be followed for recognition and enforcement of foreign award. Apoi trebuie \ndeplinite anumite condi]ii preliminare. \n sensul c` fied the preliminary requirements of the Geneva Convention. no doubt equally valid legal principals. that the award should not be contrary to ‘the principals of the law of the country in which it is sought to be relied upon’ posed problems. dar este mai pu]in de \n]eles ca principiile sistemului de drept din statul respectiv s` fie luate \n considerare \n ipoteza \n care o sentin]` a fost pronun]at` \ntr-un alt stat [i potrivit principiilor juridice valide ale acestuia. whether by way of „exequatur“ or otherwise. fie \n alt mod. Neajunsurile Conven]iei de la Geneva (1927) O serie de dificult`]i sunt generate de una din cerin]ele Conven]iei de la Geneva. Este de \n]eles ca un stat s` nu recunoasc` [i s` nu \ncuviin]eze executarea silit` a unei sentin]e arbitrale ce \ncalc` ordinea public`. (D) Conven]ia de la New York Conven]ia de la New York stabile[te atåt procedura recunoa[terii [i \ncuviin]`rii execut`rii silite a unei sentin]e arbitrale. men]iunea potrivit c`reia „sentin]a este definitiv` \n ]ara \n care a fost pronun]at`“ pare potrivit`: dar conduce la ceea ce este binecunoscut sub denumirea de „dublu exequatur“.Studii. aceasta satisface cerin]ele preliminare instituite de Conven]ia de la Geneva. \n sensul c` sentin]a arbitral` nu trebuie s` fie contrar` principiilor instituite de sistemul de drept pe teritoriul c`ruia se solicit` \ncuviin]area execut`rii silite. It meant that the award would be open to attack not merely on the grounds of public policy. as it provided for a more simple and effective method for obtaining recognition and enforcement of foreign awards. Drawbacks of the Geneva Convention of 1927 As per The Geneva Convention requirements. Conven]ia de la New York reprezint` o \mbun`t`]ire substan]ial` a Conven]iei de la Geneva (1927). It then had to satisfy certain additional requirements. Another exequatur then had to be obtained form the court in the forum state. whilst specifying limited grounds in which recognition and enforcement of such awards may be refused by a contracting state. articole. In some countries an award was only recognized as final if the local court had granted leave to enforce it. 2 (10)/Aprilie-Iunie 2009 37 . o sentin]` arbitral` este recunoscut` ca obligatorie dac` o instan]` local` [i-a dat acordul pentru \ncuviin]area execut`rii silite fie prin procedura exequaturului. when an award has been made in another state in accordance with other. \ndeplinirea acestora urmånd a fi probat` de partea ce solicit` \ncuviin]area execut`rii silite. It is understandable that a state should not recognize and enforce the award that runs contrary to its public policy. Aceasta \nseamn` c` se poate formula ac]iune \n anularea unei sentin]e arbitrale nu numai pentru faptul c` aceasta este contrar` ordinii publice. ci [i pentru faptul c` \ncalc` principiile juridice ale forului. in order to enforce the award. it is however less understandable that the principals of law of the forum should be taken into account. The New York Convention is a substantial improvement to the Geneva Convention of 1927. Mai mult decåt atåt. comentarii – p`r]ile litigante au sediul pe teritoriul unuia din statele-p`r]i ale conven]iei. nici \n Conven]ia de la New York. In con- Nr. but also on the grounds that it offended the legal principals of the forum state. Aceast` cerin]` nu este prev`zut` nici \n LEGEA MODEL. This meant in such countries an exequatur had to be obtained first from the court of the place in which the award was made in order to show that the award was final. Un alt exequatur trebuie ob]inut de la instan]ele forului \n scopul punerii \n executare a hot`rårii. Dac` o sentin]` arbitral` satisface aceste condi]ii relevante. This requirement was not in the model law but also not in the New York convention. |n anumite ]`ri. Aceast` conven]ie a reprezentat primul dintr-o serie de demersuri majore \ntreprinse de Na]iunile Unite \n sensul sprijinului dezvolt`rii arbitrajului comercial interna]ional. cåt [i motivele refuzului acestora invocate de un stat parte la respectiva conven]ie. which had to be proved by the party seeking enforcement. The convention was the first of a series of major steps taken by the United Nations since its inception to aid the development of international commercial arbitration. Moreover the provision that the award should be „final in the country in which it has been made“ seems simple enough: but it led to what became known as the problem of „double exequatur“.

s` declare c` va aplica conven]ia recunoa[terii [i \ncuviin]`rii execut`rii silite a sentin]elor arbitrale pronun]ate pe teritoriul oric`rui alt stat contractant“. Instead of applying to all for awards wherever they are made. (i) The Reciprocity Reservation Conven]ia de la New York stabile[te urm`toarele: The New York Convention provides that: „|n momentul semn`rii sau ratific`rii prezentei Conven]ii. Rezerva cu privire la reciprocitate avantajeaz` statele. and arising out of differences between persons. Potrivit acestei dispozi]ii. Cu toate acestea. ader`rii la ea sau notific`rii de extindere prev`zute la art. It shall also apply to arbitral awards not considered as domestic awards in the state where their recognition and enforcement are sought. articole. comentarii stabile[te o metod` mai simpl` [i eficace de recunoa[tere [i \ncuviin]are a execut`rii silite a sentin]elor str`ine. The convention allows the states that adhere to the convention to make two reservations. any state may on the basis of reciprocity declare that it will apply the convention to the recognition and enforcement of awards made only in the Territory of another contracting State“. aceast` din urm` rezerv` existånd [i \n Protocolul de la Geneva din 1923. o sentin]` arbitral` pronun]at` pe teritoriul unui stat (chiar dac` acel stat nu este parte a conven]iei) va fi recunoscut` [i executat` silit pe teritoriul altui stat-parte la Conven]ie. dar are [i efectul limit`rii domeniului de aplicare al conven]iei de la New York. X. „This convention shall apply to the recognition and enforcement of arbitral awards made in the territory of a state other than the state where the recognition and enforcement of such awards are sought. Prima rezerv` se refer` la reciprocitate. Dar aceast` limitare este diminuat` de num`rul considerabil al statelor-p`r]i la conven]ie. (ii) Rezerva cu privire la raporturile considerate comerciale Conven]ia de la New York con]ine o men]iune supli„When signing. exist` o caracteristic` a acestei tendin]e interna]ionaliste. Ea se aplic`. 35 [i 36 din LEGEA MODEL UNCITRAL stabilesc procedura recunoa[terii [i \ncuviin]`rii execut`rii silite a unei sentin]e interna]ionale indiferent de statul pe teritoriul c`ruia a fost pronun]at`.“ This provision would mean that an award made in any state (even if that state was not a party to the convention) would be recognized and enforced by any other state that was a part of the convention. pe baz` de reciprocitate. But this limitation is diminishing by increasing number of parties to the convention. This entitles a Contract State to 38 . Conven]ia de la New York promoveaz` o concep]ie interna]ional` surprinz`toare prin faptul c` stabile[te urm`toarele: „Prezenta conven]ie se aplic` recunoa[terii [i execut`rii sentin]elor arbitrale date pe teritoriul unui alt stat decåt acela unde se cere recunoa[terea [i executarea sentin]elor rezultate din diferende \ntre persoane fizice [i juridice. Art. (ii) Commercial Relationship Reservation: The New York Convention contains a further provision for reservation. The first of these is the reciprocity reservation. (i) Cu privire la rezerva reciprocit`]ii trast to the Geneva Convention the New York Convention adopts a strikingly international approach by stating. sentin]elor arbitrale care nu sunt considerate ca sentin]e na]ionale \n statul unde este cerut` recunoa[terea [i executarea lor“. the reciprocity reservation has the effect of narrowing the scope of application of the New York Convention. Spre deosebire de Conven]ia de la Geneva.Studii. To the extent that States take advantage of it. The UNCITRAL MODEL LAW also under article 35 and 36 requires recognition and enforcement of an International Award irrespective of the Country it was made. the second is the commercial reservation which was also in the Geneva protocol of 1923. Cea de-a doua rezerv` se refer` la raporturile considerate comerciale. There is however a qualification to this internationalist approach. the scope of the New York Convention may be limited to the awards made in the States which is a party to the convention. whether physical or legal. |n loc de a fi aplicat` tuturor statelor indiferent de locul unde au fost pronun]ate. de asemenea. orice stat poate. ratifying or acceding to this convention or notifying extension under article X here of. Conven]ia permite p`r]ilor s` adere cu dou` rezerve. domeniul Conven]iei de la New York este limitat la sentin]ele arbitrale pronun]ate \n statele-p`r]i la conven]ie.

It has been described as „the single most important pillar in which the edifice of international rests“ and as a convention which „perhaps could lay claim to be the most effective instance of international legislation in the entire history of the commercial law“. precum [i „ca exemplul cel mai edificator al legisla]iei interna]ionale din \ntreaga istorie a dreptului comercial“. is to narrow the scope of application of the New York Convention. Aceasta a fost catalogat` „ca fiind singurul [i cel mai important pilon al edificiului interna]ional“. the New York Convention has been praised in glowing terms. such awards may be relied upon by way of defence or set-off in any legal proceedings. The duly authenticated original award or a duly certified copy thereof. and ii. originalul conven]iei arbitrale la care se refer` articolul II sau o copie certificat` a acesteia. Partea ce solicit` recunoa[terea [i \ncuviin]area execut`rii silite a sentin]ei arbitrale trebuie s` exhibe urm`toarele documente relevante: i. Din moment ce este stabilit` procedura recunoa[terii. Totodat`. ii. recunoa[terea poate fi solicitat` pe cale de ac]iune sau poate fi invocat` pe cale de excep]ie. As a result. a[a cum am ar`tat. whether contractual or not. comentarii mentar` cu privire la rezerve. ‘which are considered as commercial under the National Law of the State making such declaration’. Nu este obligatoriu ca raportul juridic considerat comercial de legisla]ia unui stat s` fie caracterizat la fel de legisla]ia altui stat. Conven]ia de la New York a fost l`udat` \n termeni entuzia[ti. So far as the enforcement is concerned. iar faptul c` dreptul contractual al fiec`rui stat stabile[te caracterul comercial sau necomercial al raportului juridic a creat dificult`]i \n aplicarea acestui document interna]ional. The effect of this reservation. Din moment ce este stabilit` procedura \ncuviin]`rii execut`rii silite a sentin]ei arbitrale. [i aceast` rezerv` limiteaz` domeniul de aplicare al Conven]iei de la New York. The relationships which are regarded a commercial by one State are not necessarily so regarded by others. Astfel. declare that it will only apply convention to differences rising out of a legal relationship. instan]a va \ncuviin]a recunoa[terea [i executarea silit` a sentin]ei arbitrale. originalul sentin]ei arbitrale sau o copie certificat` a acesteia. The New York Convention provides for both recognition and enforcement of awards to which this convention applies. The formalities required for obtaining recognition and enforcement of awards to which the New York Convention applies are simple. The parties seeking such recognition enforcement is merely required to produce to the relevant court. So far as the recognition is concerned the State bound by the convention undertakes to respect the binding effect of the award to which the convention applies. Drept urmare [i pe bun` dreptate. statul-parte la conven]ie s` asigure executarea silit` a acestora \n conformitate cu propriile reguli de procedur`. [i aceasta determin` o interpretare neuniform` a conven]iei. and deservedly. statul va putea s` declare c` va aplica Conven]ia numai diferendelor rezultate din raporturi de drept contractuale sau necontractuale care sunt considerate comerciale de c`tre legea na]ional`. Conven]ia de la New York \nlocuie[te protocoalele obligatorii \ncheiate de state [i constituie o \mbun`t`]ire substan]ial` \n sensul c` este conferit un efect mai generos validit`]ii conven]iei arbitrale. Odat` exhibate aceste documente. statul-parte la conven]ie se oblig` s` respecte sentin]ele arbitrale la care se refer` aceasta din urm`. Formalit`]ile recunoa[terii [i \ncuviin]`rii execut`rii silite a sentin]elor arbitrale sunt simple. like the reservation of reciprocity. in accordance with its local procedure laws. The original agreement referred to an Article II or a duly certified copy thereof. and this does not assist an obtaining a uniform interpretation of the convention. as has been seen.Studii. Similar rezervei reciprocit`]ii. Conven]ia de la New York stabile[te modalitatea de recunoa[tere [i \ncuviin]are a execut`rii silite a sentin]elor arbitrale. \n afar` de cazul \n care sunt incidente motivele refuzului recunoa[terii [i \ncuviin]`rii execut`rii silite. articole. The New York convention also replaces the protocol as between states that are bound by both and again constitutes a substantial improvement as it gives much wider effect to the validity of the arbitration agreement than that given under the protocol. a State that is a party to the convention undertakes to enforce awards to which this convention applies. i. Once the necessary documents have been supplied. and the fact that each contract state may determine for itself what relationship it considers to be commercial has created problems in the application of New York Convention. the Court will grant recognition enforcement unless one Nr. 2 (10)/Aprilie-Iunie 2009 39 . and accordingly.

sau 2. Aceasta a determinat efectuarea unui raport UNCITRAL \n sensul c` armonizarea reglement`rilor arbitrale din diferite ]`ri ale lumii ar putea fi mai u[or realizat` printr-o reglementare uniform` sau model. It is a text that many states have adopted. either as it stands or with minor changes. Textul final al LEGII MODEL a fost adoptat prin rezolu]ia UNCITRAL \n cadrul sesiunii din iunie 1985. sau \n lipsa unor indica]ii \n acest sens.Studii. fie cu minore modific`ri. Incapacitatea p`r]ilor conven]iei arbitrale sau invaliditatea conven]iei arbitrale: p`r]ile conven]iei arbitrale erau. The Model Law has been a major success. Refuzul recunoa[terii [i \ncuviin]`rii execut`rii silite a sentin]ei arbitrale \n sistemul Conven]iei de la New York: Potrivit Conven]iei de la New York. in a simple terms and readily understandable form. Refusal of recognition and enforcement of award under the New York convention: Under the New York Convention. and it is a text that any state proposing to adopt a modern law of arbitration regard as a base line. under some incapacity. De[i acesta este un aspect descurajator pentru partea cå[tig`toare. Incapacity or Invalid Agreement: the parties to the arbitration agreement were under the law applicable to them. Totul depinde de motivul pentru care s-a refuzat \ncuviin]area execut`rii silite. este un text pe care orice stat \l are \n vedere \n ipoteza \n care inten]ioneaz` s` adopte o reglementare arbitral` modern`. articole. are present. However much depends upon the reason for which the enforcement was refused. lovite de o incapacitate sau conven]ia men]ionat` nu este valabil` \n virtutea legii c`reia p`r]ile au subordonat-o. No Proper Notice: the party against whom the award is invoked was not given proper notice of the 40 . Although this is disheartening result for the party seeking enforcement. Totodat`. failing any indication thereon. cu alte cuvinte. Textul reglementeaz` procesul arbitral \n integralitate. nu se pot executa silit bunurile celui ce a pierdut procesul. (E) The Model Law The Model Law began with a proposal to reform the New York Convention. The text goes through the arbitral process from the beginning to end. and a recommendation of the general assembly of the United Nations commending the model law to member states adopted in December 1985. partea cå[tig`toare este \mpiedicat` s` ob]in` ceea ce i s-a acordat. or the said agreement is not valid under the law to which the parties have subjected it or. it should be born in mind that he may still have an award that cab be enforced in another state in which the losing party has assets. Refusal for Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards Where the award has been refused to be enforced the wining party fails to get what he wants. LEGEA MODEL a reprezentat un succes major. ale c`rei lucr`ri s-au desf`[urat la Viena. Lipsa oric`rei notific`ri: partea \mpotriva c`reia a fost invocat` sentin]a nu a fost informat` \n mod cuvenit despre desemnarea arbitrilor sau despre procedura de arbi- or more of the grounds for refusal as listed in the convention. comentarii (E) LEGEA MODEL LEGEA MODEL \ncepe cu o propunere de reformare a Conven]iei de la New York. The final text of the model law was adopted by resolution of UNCITRAL at its session in Vienna in June 1985. iar forma textului este accesibil`. Este un text pe care multe ]`ri l-au adoptat fie \n integralitate. under the law of the country where the award was made. termenii utiliza]i fiind lesne de \n]eles. or 2. recognition and enforcement of an arbitral award may be refused if the opposing party proves that: 1. namely seizure of the loser’s assets in the place in which enforcement was sought. iar recomandarea Adun`rii Generale a Na]iunilor Unite privind adoptarea de c`tre statele membre a LEGII MODEL a fost adoptat` \n decembrie 1985. \n virtutea legii ]`rii \n care sentin]a a fost dat`. Refuzul recunoa[terii [i \ncuviin]`rii execut`rii silite a sentin]elor arbitrale Dac` a fost refuzat` \ncuviin]area execut`rii silite a sentin]ei arbitrale. se poate na[te ideea ca sentin]a arbitral` s` fie executat` \n alt stat pe teritoriul c`ruia cel ce a pierdut procesul are o serie de bunuri. This led to a report from the UNCITRAL to the effect that harmonization of the arbitration laws of the different countries of the world could be achieved more effectively by a model or uniform law. recunoa[terea [i \ncuviin]area execut`rii sentin]ei arbitrale pot fi refuzate dac` partea litigant` advers` demonstreaz`: 1. \n virtutea legii aplicabile lor.

2. comentarii traj sau i-a fost imposibil s`-[i pun` \n valoare mijloacele de ap`rare. uzuri ce sunt. Article V (2) (a) of the New York Convention and Article 36 (1) (b) of the model law sets out further two grounds on which a court may refuse enforcement and recognition. Composition of Tribunal or Procedure not in accordance with Arbitration Agreement or the relevant law: the composition of the arbitral authority or the arbitral procedure was not in accordance with the agreement of the parties. 4. customs or usages which are inevitably grounded in the legal system of a particular Nr. |n afar` de cele cinci motive men]ionate mai sus [i stabilite de art. 2 (10)/Aprilie-Iunie 2009 41 . primele pot fi recunoscute [i executate. regulation. \n mod inevitabil. 36 alin. distinc]ia \ntre ordinea public` na]ional` [i ordinea public` interna]ional`. provided that. cu legea ]`rii \n care a avut loc arbitrajul. sau 3. or under the law of which. failing such agreement was not in accordance with the law of the country where the arbitration took place. obiectul diferendului nu este susceptibil de a fi reglementat pe calea arbitrajului. suspendat` sau anulat`: sentin]a nu a devenit \nc` obligatorie pentru p`r]i sau a fost anulat` sau suspendat` de o autoritate competent` a ]`rii \n care sau dup` legea c`reia a fost pronun]at` sentin]a.Studii. or 4. anumite instan]e na]ionale efectueaz`. if the decisions on matters submitted to arbitration can be separated from those not so submitted. dar nu \n mod obligatoriu. Jurisdictional Issues: The award deals a difference not contemplated by or not failing within the terms of the submissions to arbitration. or. or 3. that part of the award which contains decisions on matters submitted to arbitration may be recognized and enforced. articole. 2. Sentin]` neobligatorie. Probleme jurisdic]ionale: sentin]a se refer` la un diferend nemen]ionat \n compromis sau care nu intr` \n prevederile clauzei compromisorii sau c` acestea din urm` con]in hot`råri care dep`[esc prevederile compromisului. 5 lit. uzan]e. Totu[i. or it contains decisions on matters beyond the scope of the submission to arbitration. or has been set aside or suspended by a competent authority of the country of the country in which. Arbitrabilitate: recunoa[terea [i executarea sentin]ei arbitrale vor putea fi refuzate dac` autoritatea competent` a ]`rii \n care se solicit` recunoa[terea [i executarea constat` c`. Award not binding. appointment of the arbitrator or of the arbitration proceedings or was otherwise unable to present his case. The Concept of Arbitrability differs from country to country because each state has its own criteria of what disputes should be reserved for the courts of law and what disputes may be resolved by the arbitration. reglement`ri. the award was made. Constituirea Tribunalului arbitral sau procedura de arbitraj nu a fost conform` cu conven]ia p`r]ilor sau cu legea relevant` aplicabil`: constituirea tribunalului arbitral sau procedura de arbitraj nu a fost conform` cu conven]ia p`r]ilor sau. precum [i de art. dac` dispozi]iile sentin]ei care au leg`tur` cu problemele supuse arbitrajului pot fi disjunse de cele care au leg`tur` cu probleme care nu sunt supuse arbitrajului. a)-e) din Conven]ia de la New York. 1) lit. Apart form the above mentioned five grounds for challenge set out in the Article V (1) (a) of the New York Convention and article 36 (1) (a) of Model law. \n conformitate cu legea acestei ]`ri. 1) din LEGEA MODEL. 5. Ordinea public`: nesocotirea regulilor ce instituie ordinea public` sau a ordinii publice \ns`[i este un motiv de anulare a sentin]elor arbitrale \n orice jurisdic]ie \n care ordinea public` se refer` la reguli bine stabilite. 1. 2) din Conven]ia de la New York [i art. 36 alin. Suspended or Set aside: the award was not yet binding on the parties. Public Policy: the violation of rules of public policy or Ordre public is a ground for setting aside awards in every jurisdiction public policy refers to some well established rules. asimilate de legisla]ia fiec`rui stat. \n lipsa conven]iei. b) din LEGEA MODEL stabilesc alte dou` motive pentru refuzul recunoa[terii [i \ncuviin]`rii execut`rii silite a sentin]ei arbitrale: 1. iar alte litigii sunt solu]ionate prin procedurile arbitrale. Arbitrability: Under this head if the competent authority in the country where the recognition and enforcement is sought finds that the subject matter of the differences is not capable of settlement by arbitration under the law of the country. 5. 5 alin. Conceptul de arbitrabilitate difer` de la ]ar` la ]ar` \ntrucåt fiecare stat stabile[te propriile criterii potrivit c`rora unele litigii sunt solu]ionate de instan]ele statale. art.

even if grounds for refusal of recognition and enforcement of an award are proved to exist. |n ultimul rånd. The opening lines of clause 1 and 2 of Article V of New York Convention say that enforcement „may“ be refused. astfel cum au stabilite de art. Acestea reprezint` un standard interna]ional acceptat nu numai datorit` r`spåndirii semnificative a Conven]iei de la New York \n lumea \ntreag`. However certain national courts make distinction between national and international public policy but not necessarily. ceea ce necesit` o reanalizare a motivelor refuzului recunoa[terii [i \ncuviin]`rii execut`rii silite a sentin]elor arbitrale str`ine. They do not say that it „must“ be refused. 1 din art. Formularea este permisiv`. 36 din LEGEA MODEL. They represent an internationally accepted standard – not only because of the widespread acceptance of the New York convention throughout the world. Thirdly. exist` dificult`]i practice variate ce nu pot fi ignorate. Concluzie Similar LEGII MODEL UNCITRAL. but also because the model law adopts the same grounds for refusal of recognition and enforcement of an arbitral award. trebuie rev`zute \ntrucåt acestea nu permit un examen de fond al sentin]ei arbitrale. |n plus. adoptarea Conven]iei de la New York a reprezentat o etap` remarcabil` \n domeniul recunoa[terii [i \ncuviin]`rii execut`rii silite a sentin]elor arbitrale str`ine \ntrucåt ambele reglement`ri au determinat un plus de eficien]` a arbitrajului comercial interna]ional. 5 din Conven]ia de la New York stipuleaz` c` executarea silit` „poate“ fi refuzat`. aproape toate instan]ele din \ntreaga lume au acceptat principiul conven]iei cunoscut sub denumirea de „tendin]` pro executare silit`“. ci [i datorit` faptului c` LEGEA MODEL stabile[te acelea[i motive ale recunoa[terii [i \ncuviin]`rii execut`rii silite a unei sentin]e arbitrale indiferent de ]ara \n care a fost pronun]at` sentin]a. |n acela[i timp. Conclusion New York Convention as well as the UNCITRAL Model Law has done a remarkable job in the field of enforcement and recognition of International Commercial Awards because both the legislations have made the International Commercial Arbitration more effective. Teza I a pct. precum [i existen]a unor legisla]ii bizare ce consider` sentin]ele ca fiind na]ionale chiar dac` locul arbitrajului este \n str`in`tate. Acestea sunt singurele motive de recunoa[tere [i \ncuviin]are a execut`rii silite a sentin]ei arbitrale. unfamiliarity of local courts and bureaucracy regarding international commercial arbitration and also presence of some odd legislation in some countries which considers ensuing awards as domestic awards even if the seat of arbitration is in some foreign state. |n al treilea rånd.Studii. the grounds for refusal of recognition and enforcement set out in both piece of legislations are exhaustive. precum [i de art. birocra]ia referitoare la arbitrajul comercial interna]ional. state. De exemplu. Nu se stipuleaz` c` executarea silit` „trebuie“ refuzat`. These grounds for refusal of recognition and enforcement of foreign arbitral awards are of considerable importance. nefamiliaritatea instan]elor locale cu o astfel de procedur`. The language is permissive not mandatory. the enforcing court is not obliged to refuse the enforcement. ambele reglement`ri con]in serioase neajunsuri. instan]a statal` nu este obligat` s` refuze \ncuviin]area execut`rii silite. Apart from all these difficulties there also exist various practical difficulties which cannot be ignored. 5 din Conven]ia de la New York. 42 . Lastly. They are the only grounds on which recognition and enforcement may be refused. |n primul rånd. aceste motive. the intention of NY convention and Model Law is that the grounds for refusing recognition and enforcement of arbitral awards should be applied restrictively and almost all the courts across the globe have accepted and recognized this principle which is commonly known as „Pro-enforcement bias“ of the Convention. respectivele motive sunt limitative. chiar dac` se dovede[te inciden]a unor astfel de motive. comentarii Motivele refuzului recunoa[terii [i \ncuviin]`rii execut`rii silite a sentin]elor arbitrale str`ine au o importan]` considerabil`. At the same time both the legislation suffer from serious drawback and the grounds for refusal of recognition and enforcement of an arbitration award under Article V of New York Convention and Article 36 of Model Law must be reviewed because firstly both the piece of legislations does not permit any review on the merits of an award to which the Convention applies. articole. irrespective of the country in which the award was made. nu obligatorie. Like. Secondly. filozofia Conven]iei de la New York [i a LEGII MODEL const` \n aplicarea restrictiv` a motivelor refuzului recunoa[terii [i \ncuviin]`rii execut`rii silite a sentin]elor arbitrale str`ine. |n al doilea rånd.

el nu este susceptibil a fi solu]ionat pe calea arbitrajului. 3/2007. divergen]` care intr` sub inciden]a acelor clauze. litigiul de fa]`. anularea hot`rårii din 2005 emise de påråta I. 139/1990. påråtele I [i II au solicitat respingerea ac]iunii ca ne\ntemeiat`. corespunz`tor procedurilor de \nchiriere. Radu Bogdan Bobei). nu sunt arbitrabile litigiile patrimoniale care privesc drepturi asupra c`rora legea nu permite a se face tranzac]ie \n sensul art. pe de o parte. Radu Bogdan Bobei). 29(5) din Legea nr. |n subsidiar. pentru atribuirea contractului de \nchiriere a dou` spa]ii \n vederea comercializ`rii unor m`rfuri.pr. |ncheierea unei tranzac]ii nu este admisibil`. re]ine cele ce urmeaz`. 298/03. Reclamanta a solicitat Cur]ii de Arbitraj Comercial Interna]ional de pe lång` Camera de Comer] [i Industrie a Romåniei s` dispun` \n contradictoriu cu påråtele I [i II: 1. 147/2006. Licita]ia s-a desf`[urat pe baza „Documenta]iei pentru elaborarea [i prezentarea ofertei“ avizat` de påråta I [i de påråta II. \n care se invoc` drepturile participantului la licita]ie de a i se adjudeca licita]ia. Regulamentul påråtei I privind vånzarea de bunuri imobile prin licita]ie. p. A[a fiind. inclusiv formulare. |n anul 2005 a avut loc o licita]ie deschis` cu strigare organizat` de påråta I la cererea ordonatorului. 3. precum [i pe baza caietului de sarcini.dosar nr. |n spe]`. sentin]a arbitral` nr.civil. solicit` trimiterea cauzei la instan]a statal` competent`. 1 din 18 aprilie 2008. Art. deoarece ar fi de natur` s` \nfrång` principiul liberei concuren]e. 2. publicat` \n Revista Romån` de Arbitraj nr.07. Pozi]ia reclamantei fa]` de ap`rarea påråtelor I [i II Reclamanta a solicitat respingerea excep]iilor ca ne\ntemeiate invocånd clauzele compromisorii \ncheiate de p`r]i [i subliniind c` respectiva contestare a rezolu]iei [i a hot`rårii din 2005 reprezint` o divergen]` ap`rut` \ntre p`r]i dup` \nregistrarea ofertei [i a documentelor care \nso]esc oferta. \n cazul \n care instan]a arbitral` se va considera necompetent` s` solu]ioneze acest litigiu. Ap`rarea påråtelor I [i II Påråtele I [i II. Nr. nu se vede ce concesii reciproce [i-ar face p`r]ile \ntr-o eventual` tranzac]ie care ar avea ca obiect anularea unei licita]ii. 335/2007 a camerelor de comer] din Romånia [i au fost aprobate de Colegiul Cur]ii de Arbitraj prin decizia nr. p`r]ile nu pot tranzac]iona asupra procedurii licita]iei [i a c`ilor de desfiin]are a hot`rårilor pronun]ate \n aceast` materie. * Sec]iunea „Jurispruden]` arbitral`” cuprinde sentin]e pronun]ate \n dosare solu]ionate \n temeiul Regulilor de procedur` arbitral` emise \n temeiul Decretului-lege nr. Cum litigiul de fa]` prive[te drepturi asupra c`rora legea nu permite a se face tranzac]ie.2006. are un caracter patrimonial. iar. De principiu. 297/2004 privind pia]a de capital. au invocat excep]ia necompeten]ei tribunalului arbitral. ar fi de natur` s` afecteze interesele celorlal]i ofertan]i.11.2005 . pe de alt` parte. 2. 2 (10)/Aprilie-Iunie 2009 43 . \n calitate de reclamant`. 1 Pentru o tendin]` jurispruden]ial` similar`. 1704-1717 C. 76-78 (not` efectuat` de dr. din actele [i lucr`rile dosarului. |n „Documenta]ie“ se prevede c` atribuirea contractului de \nchiriere se realizeaz` \n conformitate cu urm`toarele dispozi]ii legale: 1. prin \ntåmpin`rile depuse la dosar [i prin concluziile orale. Potrivit art.civil`. 287 din Legea nr. reluarea procedurii de atribuire a contractului de achizi]ie public` din faza examin`rii ofertei prezentate de ofertantul calificat (reclamanta). precum [i alte dou` societ`]i comerciale pe ac]iuni. 340 C. Noile Reguli de procedur` arbitral` au fost emise \n temeiul art. Pe fond. a se vedea sentin]a arbitral` nr. 191/28. astfel c` aceast` Curte de Arbitraj este competent` s` solu]ioneze litigiul de fa]`. precum [i excep]ia inadmisibilit`]ii ac]iunii arbitrale. dosar nr. anularea rezolu]iei emise de påråta I prin care s-a respins contesta]ia formulat` de reclamant` \mpotriva unei hot`råri din 2005. påråta II. 257/20051 P`r]ile [i obiectul litigiului Litigiul implic` o societate comercial` pe ac]iuni. dat` la care au intrat \n vigoare (not` efectuat` de dr. Solu]ia Tribunalului arbitral Tribunalul arbitral.Jurispruden]` arbitral`* Competen]` Caracter patrimonial al drepturilor litigioase – lipsa caracterului tranzac]ionabil al acestor drepturi – consecin]e Drepturile n`scute din participarea la o licita]ie organizat` cu scopul de a ob]ine adjudecarea unui contract sunt drepturi patrimoniale. \n calitate de påråte (påråta I [i påråta II).

Contesta]ia reclamantei \mpotriva acestei hot`råri a fost respins` printr-o rezolu]ie din 2005 emis` de Pre[edintele-director general al påråtei I. se \n]elege. precum [i dispozi]iile legale indicate \n ac]iune [i. cu modific`rile ulterioare. 60/2001. este un litigiu patrimonial. o procedur` de achizi]ie public` de servicii care este supus` Ordonan]ei de urgen]` a Guvernului nr. 331 din 17 mai 2002. publicat` \n M. nr. litigiul de fa]`. Or. precum [i Regulamentului påråtei I privind procedura de licita]ie deschis` pentru \nchirierea imobilelor. ci numai efectele lor. 60/2001 privind achizi]iile publice. |n drept. De asemenea. organizatorul procedurii“. |n privin]a naturii litigiului de fa]`. nr. „Tranzac]ie pot face numai acei ce pot dispune de obiectul cuprins \n ea“ (art. servicii sau lucr`ri. \n principal pentru \nc`lcarea O. \n scopul principiilor mai sus enun]ate decide „\ncheierea procedurii f`r` adjudecare“. inclusiv cu aplicarea prevederilor acesteia va fi supus` spre solu]ionare Tribunalului Arbitral de pe lång` Camera de Comer] [i Industrie a Romåniei“. respectiv. cuprinzånd „persoanele care au capacitatea deplin` de exerci]iu al drepturilor“ precum [i sfera litigiilor susceptibile a fi solu]ionate pe calea arbitrajului. dac` este cazul. de principiu. Tribunalul arbitral consider` c` drepturile n`scute din participarea la o licita]ie organizat` de påråta I cu scopul de a ob]ine adjudecarea unui contract sunt drepturi patrimoniale. \nc` \ncheierea unei tranzac]ii nu este admisibil`. publicat` \n M. \ntrucåt litigiul nu este arbitrabil. [i cere anularea lor [i reluarea procedurii de atribuire a contractului de \nchiriere \n favoarea sa. potrivit art. potrivit art. reclamanta consider` c` cererea sa este de competen]a acestui arbitraj \n timp ce påråtele consider` c` ea este de competen]a instan]ei judec`tore[ti. 340 Cod procedur` civil`. potrivit pct. 1 Cod civil). Aceast` cerere de participare la licita]ie reprezint` Formularul „A“ din Sec]iunea IV a Documenta]iei de participare la licita]ie [i a fost \ntocmit` \n temeiul Regulamentului påråtei I privind atribuirea contractelor de achizi]ie de produse. Tribunalul arbitral are \n vedere c`. 241 din 11 mai 2001. La dosar s-au depus: Regulamentul påråtei I privind vånzarea de bunuri imobile prin licita]ie. Numai c`. „avånd \n vedere faptul c` un singur ofertant a fost declarat calificat. 21/1996.Of. 1704-1717 din Codul civil). p`r]ile nu pot tranzac]iona asupra procedurii licita]iei [i a c`ilor de desfiin]are a hot`rårilor pronun]ate \n materie. ofertan]ii au declarat: „Am luat la cuno[tin]` [i ne oblig`m s` respect`m prevederile din Documenta]ie conform c`rora orice diver- gen]e ap`rute \ntre p`r]i dup` \nregistrarea ofertei [i a documentelor care \nso]esc oferta \n vederea particip`rii la procedur`. pe de o parte. Legea concuren]ei nr. p`r]ile au invocat prevederile documenta]iei licita]iei.G. A[a fiind. Sub acest aspect. Principiile la care se refer` Comisia de evaluare sunt „libera concuren]` [i eficien]a utiliz`rii activelor proprii ale ordonatorului“. dar numai aceasta a fost declarat` „calificat`“. \n care se invoc` drepturile participantului la licita]ie de a i se adjudeca licita]ia. nu sunt arbitrabile litigiile patrimoniale care privesc drepturi asupra c`rora legea nu permite a se face tranzac]ie (\n sensul art. Textul citat stabile[te sfera persoanelor care pot s` recurg` la arbitraj. ambele aprobate de Consiliul de administra]ie al påråtei I printr-o hot`råre din 2005. pe de o parte ofertantul. \n \ntåmpin`ri. Nu se contest` valabilitatea acestor clauze. \n spe]`. A[a cum s-a ar`tat. 12 din cererea de participare la licita]ie.Of.Jurispruden]` arbitral` 3. (2) Prin p`r]i. Reclamanta consider` ilegale aceste hot`råri. 340 Cod procedur` civil`. deoarece ar fi de natur` s` 44 . Chiar dac` se d` caracter de conven]ie privat` documenta]iei de licita]ie [i reglement`rilor påråtei I prin acceptarea acestora de c`tre ofertan]i.U. potrivit c`ruia: „(1) Orice divergen]e ap`rute \ntre p`r]i dup` ce o ofert` a fost \nregistrat` \n vederea particip`rii la o procedur` va fi supus` spre solu]ionare Cur]ii de Arbitraj de pe lång` Camera de Comer] [i Industrie a Romåniei. nr. Reclamanta consider` \ns` c` procedura de atribuire a contractelor de \nchiriere reprezint`. De esen]a tranzac]iei este obliga]ia p`r]ilor de a-[i face concesii reciproce. decurgånd din sau \n leg`tur` cu prezenta documenta]ie. inclusiv cu privire la aplicarea prevederilor acesteia va fi supus` spre solu]ionare Tribunalului Arbitral de pe lång` Camera de Comer] [i Industrie a Romåniei“. aprobat` cu modific`ri [i complet`ri prin Legea nr. 212/2002. \n contextul prezentului articol. decurgånd din sau \n leg`tur` cu prezenta documenta]ie. \n afar` de acelea care privesc drepturi asupra c`rora legea nu permite a se face tranzac]ie. Comisia de evaluare. persoanele care au capacitatea deplin` de exerci]iu al drepturilor pot conveni s` solu]ioneze pe calea arbitrajului litigiile patrimoniale dintre ele. Tribunalul arbitral are \n vedere c` \n „Documenta]ia pentru elaborarea [i prezentarea ofertei“ s-a \nscris urm`toarea clauz` compromisorie: „Orice divergen]` ap`rut` \ntre p`r]i dup` \nregistrarea ofertei [i a documentelor care \nso]esc oferta \n vederea particip`rii la procedur`. La licita]ie au depus oferte 7 societ`]i. |n examinarea excep]iilor. |n aceast` situa]ie. iar pe de alt` parte ordonatorul [i. 1706 alin. prin hot`rårea din 2005. printre care [i reclamanta.

60/2001 privind achizi]iile publice.U. a mai ar`tat påråta c` ar fi de acord cu plata sumelor pentru care se va dovedi cu probe c` reprezint` contravaloarea caz`rii pentru salaria]ii care au f`cut deplas`ri \n interesul societ`]ii. \n spe]`. \n plus. Pentru facturile \n litigiu. pån` \n prezent. aceasta implicånd examinarea naturii raporturilor juridice dintre p`r]i (nota a fost efectuat` de dr. a fost pus \n aplicare de ambele p`r]i f`r` nicio obiec]iune. Pentru acela[i motiv – al necompeten]ei – Tribunalul arbitral nu poate decide asupra declin`rii competen]ei \n favoarea uneia sau alteia dintre sec]iile instan]ei statale. men]ionate \n ac]iune.Jurispruden]` arbitral` \nfrång` principiul liberei concuren]ei. deoarece a fost semnat de o persoan` abilitat` \n acest scop [i care de]inea [i sigiliul societ`]ii [i. |n plus. \n principal. \n consecin]`. 1 [i 43 Cod comercial coroborate cu dispozi]iile art. Reclamanta a solicitat Cur]ii de Arbitraj Comercial Interna]ional de pe lång` Camera de Comer] [i Industrie a Romåniei obligarea påråtei la plata serviciilor hoteliere prestate. iar. ca atare. 245/2005 P`r]ile [i obiectul litigiului Litigiul implic` o societate comercial` pe ac]iuni. reclamanta [i-a \ntemeiat ac]iunea pe dispozi]iile art. Radu Bogdan Bobei). Ultimele sus]ineri \n ap`rare ale påråtei s-au referit la penalit`]ile de \ntårziere pretinse de reclamant` [i. Cu atåt mai mult nu se poate tranzac]iona asupra procedurii licita]iei [i c`ilor de atac prev`zute de O. \n calitate de reclamant`. el nu este susceptibil a fi solu]ionat pe calea arbitrajului. |n drept. cu penalit`]i de \ntårziere [i cheltuieli de arbitrare. Competen]` Excep]ia necompeten]ei materiale – contract semnat de o persoan` ce nu avea mandat s` reprezinte societatea – nerelevan]` Nesemnarea contractului comercial de c`tre o persoan` ce nu avea mandat s` reprezinte societatea nu determin` ineficacitatea respectivului contract [i a clauzei compromisorii. |n continuarea sus]inerii c` respectivul contract nu este valabil \ncheiat [i nu \i este opozabil. iar nu inadmisibilitatea ac]iunii. \n calitate de påråt`. tribunalul arbitral constat` c` nu este competent s` solu]ioneze ac]iunea de fa]` [i. c` datorit` Tribunalul arbitral a respins excep]ia inadmisibilit`]ii ac]iunii \ntrucåt nearbitrabilitatea atrage necompeten]a arbitrajului. reclamanta a ar`tat c` \n baza contractului de prest`ri servicii hoteliere a prestat pentru påråt` servicii prin intermediul re]elei sale de hoteluri. nr. sentin]a arbitral` nr. S-a mai sus]inut c`. Cum litigiul de fa]` prive[te drepturi asupra c`rora legea nu permite a se face tranzac]ie.G. Nr. s-a sus]inut. iar una din facturi a fost chiar achitat` par]ial. Motivele ac]iunii |n motivarea ac]iunii. care sunt reglementate prin dispozi]ii de ordine public`. Contractul comercial este valabil [i \[i produce toate efectele. påråta a invocat excep]ia necompeten]ei materiale a Cur]ii de Arbitraj. ci de o persoan` care nu avea mandat s` reprezinte societatea [i deci atåt contractul. [i nu \n interes propriu. \n aceast` privin]`. aceasta putånd a fi pronun]at` numai \n cazul \n care Tribunalul arbitral ar fi fost competent. urmeaz` a admite excep]ia de necompeten]` [i a-[i declina competen]a \n favoarea instan]ei statale competente2.10. A sus]inut påråta c` solu]ionarea litigiului nu este de competen]a arbitrajului \ntrucåt contractul nu a fost semnat de administrator. pe de alt` parte. Ap`rarea påråtei Prin \ntåmpinare. c` pre]ul serviciilor a fost prev`zut \n cele 22 de facturi. reclamanta a calculat penalit`]i de 0. competen]a de a pronun]a o hot`råre \n cauz` revine instan]elor judec`tore[ti.6% pe zi \ncepånd de la scaden]a fiec`rei facturi [i pån` la data introducerii ac]iunii. nu se vede ce concesii reciproce [i-ar face p`r]ile \ntr-o eventual` tranzac]ie care ar avea ca obiect desfiin]area celor dou` hot`råri contestate. de[i la \ncercarea de conciliere a 2 recunoscut existen]a restan]ei de plat`. 2 (10)/Aprilie-Iunie 2009 45 . nu s-a putut identifica persoana care a semnat contractul datorit` schimb`rilor \n structura de personal a societ`]ii [i a ne\n]elegerilor ivite \ntre asocia]i. cåt [i clauza compromisorie nu sunt valabile [i. 282/28. A[a fiind. ar fi de natur` s` afecteze interesele celorlal]i ofertan]i. precum [i o societate comercial` cu r`spundere limitat`. 1073-1090 Cod civil. \ns` påråta nu a achitat pån` \n prezent suma datorat`.2005 – dosar nr.

. \n baza facturii emise de hotel. \n arbitrajul comercial aplicåndu-se dispozi]iile art. iar dl D.D. \n mod evident. iar una dintre facturi a fost chiar achitat` par]ial de c`tre påråt`. nu a putut fi identificat` persoana care a semnat contractul \n numele påråtei.) cu cåte o deplasare sau dou`. sentin]a arbitral` nr. este beneficiar \n 15 cazuri. semn`tura de pe contract nu apar]ine acestuia. inclusiv clauza compromisorie [i. 46 . dl R.. ci altei persoane care \ns` a de]inut [i a aplicat pe contract sigiliul påråtei (a se vedea \n acest sens specimenele de semn`tur` ale dlui D. Aceasta rezult` cu prisosin]` din faptul c` din cele 22 de facturi pentru cazare \n hotel. \n 5 cazuri. din Codul de procedur` civil` [i a Regulilor sale de procedur`.I. Tribunalul arbitral a examinat \ns` cele 22 de facturi \n litigiu [i documentele anexe [i a constatat c` persoana care a semnat contractul pentru påråt` – ca [i scrisoarea din februarie 2005 prin care se recunoa[te un debit de (. Tribunalul arbitral constat` [i re]ine c` contractul de prest`ri servicii hoteliere este valabil \ncheiat de p`r]i [i \[i produce toate efectele. un num`r de 22 de facturi fiscale emise pe numele påråtei pentru serviciile hoteliere prestate delega]iilor acesteia. iar la conciliere debitul a fost recunoscut din eroare f`r` o verificare a facturilor [i documentelor de cazare [i datorit` lipsei asisten]ei juridice [i economice de specialitate. I. Plata serviciilor se face. rezult` c` din cele 22 de facturi numai una a fost achitat` par]ial. Din lista men]ionat` mai sus. 181/14. pentru fiecare zi de \ntårziere fiind prev`zut` o penalitate de 0. deoarece el a fost semnat de o persoan` abilitat` \n acest scop [i care de]inea [i sigiliul societ`]ii [i.D.S. s-a afirmat c` din cauza fluctua]iilor de personal [i ne\n]elegerilor dintre asocia]i. de strict` interpretare. Radu Bogdan Bobei). aceast` Curte de Arbitraj are competen]a material` de a solu]iona litigiul \n baza prevederilor art. iar \n subsidiar.civil` \n procedura arbitral` – consecin]e Procedura concilierii directe prev`zute de art. \ns`. Tribunalul arbitral re]ine c` printr-un contract de prest`ri servicii hoteliere reclamanta s-a obligat s` asigure servicii hoteliere pentru personalul påråtei prin propria re]ea de hoteluri pe baza cererilor de rezolvare formulate \n scris [i la tarifele prev`zute \n anexa 1 la contract.D. Ap`rarea påråtei este.Jurispruden]` arbitral` nevalabilit`]ii contractului nu exista nici clauz` privind penalit`]ile [i acestea nu pot fi acordate. G. reclamanta a depus.. Solu]ia Tribunalului arbitral3 Trecånd la examinarea litigiului.6% din suma datorat`. derogatorie de la dreptul comun [i. 2005 – dosar nr.. Pe fond. este asociat sau face parte din conducerea societ`]ii påråte [i era mandatat s` angajeze r`spunderea acesteia. \n cåteva cazuri fiind alte persoane (T. (2) Cod procedur` civil` care prev`d. prima \n litigiul comercial judiciar. Procedur` arbitral` Inaplicabilitatea art. Fa]` de cele ar`tate mai sus.S. inclusiv clauza compromisorie. cele dou` categorii de dispozi]ii aplicåndu-se strict \n contenciosul pentru care au fost editate. Aceasta nu \nseamn`. \ntr-adev`r. 7201 C.R. de la o entitate bancar` [i de pe \ntåmpinare). |n \ntåmpinare. La dosar. R.06. c` penalit`]ile au fost calculate la un debit din facturi pe care nu le-a acceptat la plat`. iar cea de-a doua \n litigiul arbitral. astfel c` Tribunalul arbitral o respinge pentru urm`toarele considerente: Contractul \n litigiu prevede c` påråta este reprezentat` de administratorul D. 341 alin. iar restul nu au fost achitate. c` p`r]ile stabilesc 3 procedura unei eventuale concilieri prealabile. \n plus. \ns`. care. Cele re]inute de Tribunalul arbitral \n privin]a semn`turii de pe contract rezult` cu eviden]` din compararea acesteia cu semn`turile date de dl. \n maximum 5 zile de la primirea facturii. 7201 Cod procedur` civil` nu se aplic` \n arbitraj. astfel cum a fost formulat` (not` efectuat` de dr. a fost pus \n aplicare de ambele p`r]i f`r` nicio obiec]iune. [i urm. contrar` probelor de la dosar [i bunei-credin]e. \n mod evident. \n unele cazuri [i masa la restaurant.pr..) – este dl R. acest text avånd caracter de dispozi]ie special`. c` \n aceste condi]ii contractul nu este valabil \ncheiat [i nu \[i produce toate efectele.S. pe documentele hoteliere depuse la dosar. printre altele. 25/2005 Sentin]a arbitral` este redat` \n extras numai cu privire la solu]ionarea excep]iei necompeten]ei materiale a Tribunalului arbitral. ca atare. identificate \n lista depus` la dosar.U. ac]iunea arbitral` a fost admis`. ca atare. \n copie.

din contract. reclamanta a calculat penalit`]ile la suma datorat` ]inånd seama c`. Motivele ac]iunii |n motivarea ac]iunii. iar altele au r`mas neachitate. preten]iile pentru serviciile din anul 2003. \n calitate de reclamant`. 343 [i 3431 – 3434 din Codul de procedur` civil`. 969 din Codul civil romån. astfel cum a fost restråns`. påråta a ar`tat c` preten]iile reclamantei au r`mas f`r` obiect.05. precum [i o adres` prin care reclamanta a \ncercat solu]ionarea pe cale amiabil` a litigiului \mpreun` cu confirmarea de primire a acesteia de c`tre påråt`. |n fond. soma]ia din anul 2003 nefiind o cerere de conciliere direct`. Tribunalul arbitral [i-a verificat propria sa competen]` de a solu]iona acest litigiu. Punctul de vedere exprimat de reclamant` Printr-o scrisoare procesual`. reclamanta restrångåndu-[i ac]iunea la cheltuielile de arbitrare. din care unele au fost achitate cu \ntårziere. La råndul s`u. operant` \ntrucåt p`r]ile nu au ajuns la o \n]elegere pe cale amiabil`. 340. executarea sau desfiin]area lui [i care nu a putut fi solu]ionat pe cale amiabil`. \n calitate de påråt`. Hot`rårea arbitral` este definitiv` [i obligatorie. potrivit art. 10-11 din Regulile de procedur` arbitral` ale Cur]ii de Arbitraj. se re]ine c` \n contractul de prest`ri de servicii de re- gistru \ncheiat \ntre p`r]ile ast`zi \n litigiu s-a inclus clauza compromisorie a c`rei formulare este urm`toarea: „Orice litigiu decurgånd sau \n leg`tur` cu prezentul contract. 2. \n opinia sa. soma]ia comunicat` de reclamant` påråtei prin care i-a pus \n vedere achitarea debutului r`månånd f`r` rezultat. se va solu]iona de Curtea de Arbitraj Comercial Interna]ional de pe lång` Camera de Comer] [i Industrie a Romåniei \n conformitate cu regulile de procedur` ale acestei Cur]i.2002. Cererea reclamantei privind plata cheltuielilor arbitrale egale cu taxa arbitral` este \ntemeiat` urmånd a fi admis`. Reclamanta a solicitat Cur]ii de Arbitraj Comercial Interna]ional de pe lång` Camera de Comer] [i Industrie a Romåniei obligarea påråtei la plata tarifului facturat. totodat`. 2 (10)/Aprilie-Iunie 2009 47 . interpretarea. 6. Ap`rarea påråtei Prin \ntåmpinare. cu penalit`]i de \ntårziere [i cheltuieli de arbitrare. intitulat` „Restrångere a ac]iunii“. \n primul rånd pen- Nr. Totodat`. deoarece a achitat suma de bani pretins` prin ac]iune. con]inånd. Reclamanta a f`cut dovada emiterii facturilor pentru contravaloarea serviciilor prestate \n perioada contractual` 03. Totodat`. Sub acest aspect. precum [i o alt` societate comercial` pe ac]iuni. din actele [i lucr`rile dosarului. Solu]ia Tribunalului arbitral |nainte de a analiza preten]iile reclamantei [i ap`r`rile påråtei. påråta a solicitat respingerea preten]iilor reclamantei privind cheltuielile arbitrale. 3411. Clauza compromisorie este.Jurispruden]` arbitral` P`r]ile [i obiectul litigiului Litigiul implic` o societate comercial` pe ac]iuni. Ca urmare a achit`rii debitului principal [i a penalit`]ilor pe parcursul litigiului arbitral. s-a ar`tat c` \ntre p`r]i s-a \ncheiat un contract de prest`ri de servicii de registru \n baza c`ruia reclamanta a prestat anumite servicii pentru påråt`. factura emis`. Aceast` clauz` este pe deplin valabil` \n temeiul art. f`r` a se putea dep`[i suma asupra c`reia este calculat` penalitatea. Supunerea litigiului spre solu]ionare instan]ei arbitrale nu suspend` executarea prezentului contract“. anexånd \n acest sens copie de pe chitan]a doveditoare. inclusiv referitor la validitatea. La cererea de arbitrare s-au achitat copii de pe contract. precum [i al art. astfel cum este aceasta stabilit` de prevederile contractuale. f`r` a o invita la conciliere direct` obligatorie. cu aplicarea legii romåne. \ntrucåt reclamanta a ac]ionat-o direct. totodat`. Tribunalul arbitral urmeaz` a analiza cererea de arbitrare.6. inclusiv \nregistrarea transmiterii drepturilor asupra ac]iunilor emise de societatea påråt`. atrage plata unei penalit`]i de \ntårziere de 0. Neplata facturii la data scaden]ei.20% din valoarea facturii pentru fiecare zi de \ntårziere. restrångåndu-[i preten]iile la plata cheltuielilor de arbitrare. precum [i alte servicii de registru. de care \ns` nu a beneficiat. reclamanta a confirmat plata de c`tre påråt` a contravalorii tarifului facturat [i a penalit`]ilor de \ntårziere pretinse prin ac]iune. Tribunalul arbitral \nl`tur` sus]inerile påråtei prin \ntåmpinare ca fiind ne\ntemeiate.200102. Curtea arbitral` va judeca litigiul \n drept. acestea nu pot dep`[i suma asupra c`reia este calculat` penalitatea. Tribunalul arbitral re]ine c` \ntre reclamant` [i påråt` s-a \ncheiat un contract de prest`ri de servicii prin care reclamanta s-a obligat s` presteze o serie de servicii referitoare la ]inerea [i actualizarea registrului ac]ionarilor societ`]ii påråte.05. al art. påråta s-a obligat s` pl`teasc` un tarif anual \n 2 rate semestriale.

Motivele ac]iunii |n motivarea ac]iunii. respectiv o societate comercial` pe ac]iuni (påråta II). Tribunalul arbitral admite cererea reclamantei de a obliga pe påråt` la plata taxei arbitrale. påråtele aveau obliga]ia de plat` a primelor pentru lunile februarie [i martie 2000. 48(9) din Regulile de procedur` arbitral`. \n calitate de reclamant`. care constituie temeiul legal al dreptului cerut. potrivit c`rora cheltuielile arbitrale se suport` de partea care a pierdut litigiul. nu poate fi re]inut`.04. depus` la dosar. executarea ori desfiin]area lui. Reclamanta a solicitat Cur]ii de Arbitraj Comercial Interna]ional de pe lång` Camera de Comer] [i Industrie a Romåniei obligarea \n solidar a påråtelor la plata unei sume de bani reprezentånd valoarea primelor de asigurare datorate pentru lunile februarie [i martie 2000. Tribunalul arbitral constatånd c` påråta a achitat suma cerut` de reclamant` dup` introducerea ac]iunii arbitrale.2005 – dosar nr. iar cea de a doua \n litigiul arbitral. inclusiv referitor la validitatea. \n fapt. precum [i o societate comercial` cu r`spundere limitat` (påråta I). reclamanta a \ncercat rezolvarea pe cale amiabil` a litigiului. cele dou` categorii de dispozi]ii aplicåndu-se strict \n contenciosul pentru care au fost editate. astfel c` sus]inerea. reclamanta a ar`tat c` \ntre p`r]i s-a \ncheiat un contract de asigurare \n temeiul Prin \ntåmpinare. \n al doilea rånd. 48 . se va solu]iona pe cale amiac`ruia påråtele aveau obliga]ia de a achita reclamantei prime de asigurare \ncasate de la utilizatorii autoturismelor din contractele de leasing [i de la cump`r`torii din contractele de vånzare cu plata \n rate. 341 alin. (2) Cod procedur` civil` care prev`d. trebuie s` existe identitate de p`r]i. Dispozi]iile Codului civil invocate sunt f`r` relevan]`. Solu]ia Tribunalului arbitral |nainte de a analiza cererea reclamantei [i ap`r`rile din \ntåmpinare. 61/2003 Ap`rarea påråtelor I [i II P`r]ile [i obiectul litigiului Litigiul implic` o societate pe ac]iuni. Astfel fiind. Hot`råre arbitral` Autoritate de lucru judecat – condi]ii Pentru a exista autoritate de lucru judecat. printre altele. acest text avånd caracter de dispozi]ie special`. \n arbitrajul comercial aplicåndu-se dispozi]iile art. de[i contractul de asigurare \n discu]ie a fost reziliat. S-a mai ar`tat c` \ntre p`r]i a mai existat un litigiu care a format obiectul dosarului solu]ionat de aceea[i Curte de Arbitraj Comercial Interna]ional. interpretarea. \n sensul c` nu sunt \ndeplinite cerin]ele legii pentru autoritatea de lucru judecat. conformåndu-se prevederilor contractuale prin comunicarea c`tre påråt` a „soma]iei“ la care s-a f`cut referire. derogatorie de la dreptul comun [i. identitate de obiect [i identitate de cauz`. se constat` c` \n contractul de asigurare \ncheiat \ntre p`r]ile \n litigiu exist` clauza compromisorie potrivit c`reia „Orice litigiu decurgånd din sau \n leg`tur` cu acest contract. \n cele dou` ac]iuni arbitrale. de strict` interpretare. c` p`r]ile stabilesc procedura unei eventuale concilieri prealabile. |n consecin]`. urmeaz` s` suporte cheltuielile f`cute de reclamant` prin introducerea ac]iunii.Jurispruden]` arbitral` tru c`. 7201 Cod procedur` civil` nu se aplic` \n arbitraj. ca atare. cu dobånda legal` [i cheltuieli de judecat`. sentin]a arbitral` nr. este acela[i – contractul de asigurare \ncheiat \ntre p`r]i. adic` de påråt`. care erau scadente \n urm`toarele 30 de zile. påråtele au invocat excep]ia autorit`]ii de lucru judecat sus]inånd c` preten]iile din aceast` ac]iune au mai fost formulate [i \ntr-un alt dosar solu]ionat de aceast` Curte de Arbitraj. v`zånd dispozi]iile art. prima \n litigiul comercial judiciar. \ntrucåt procedura concilierii directe prev`zute de art. Tribunalul arbitral re]ine urm`toarele: Cu privire la competen]a solu]ion`rii litigiului. |n materie de lucru judecat. temeiul legal al dreptului privind plata primelor de asigurare. Or. prin cauz` se \n]elege faptul juridic sau material. 109/20. Reclamanta a considerat c`. [i care a r`mas f`r` rezultat.

\n temeiul contractului \ncheiat \ntre p`r]i. \n calitate de coasiguratori.02. A[a fiind.01. Pe aceast` premis`. preten]iile reclamantei pentru plata sumelor de asigurare pe perioada 1.2001. Prin prezenta ac]iune arbitral`. påråta a anun]at oficial. \n calitate de asigura]i. reclamanta a solicitat obligarea. trebuie re]inute urm`toarele: Reclamanta arat` c`. cu dobånda legal` [i cheltuieli de jude- cat`. reclamanta a solicitat obligarea påråtei la plata sumei de bani reprezentånd valoarea primelor de asigurare a autoturismelor livrate \n sistem leasing.2001 sunt lipsite de temei. cu \ncetarea primelor de asigurare. 3 [i 10 din Regulamentul pentru organizarea [i func]ionarea Cur]ii de Arbitraj Comercial Interna]ional de pe lång` Camera de Comer] [i Industrie a Romåniei. |n dispozitivul sentin]ei se dispune: „Tribunalul arbitral .2001“. [i påråta I [i II. calitatea de påråt` o are numai påråta II.2000 – 28. Tribunalul arbitral a considerat c` preten]iile privind plata primelor de asigurare calculate pentru perioada ulterioar` rezilierii contractului sunt lipsite de temei.. respinge ca ne\ntemeiate preten]iile reclamantei privind plata primelor de asigurare pe perioada 1. competen]a solu]ion`rii litigiului de fa]` apar]ine Cur]ii de Arbitraj Comercial Interna]ional de pe lång` Camera de Comer] [i Industrie a Romåniei. rezilierea contractului de asigurare \ncepånd cu data de 31 ianuarie 2000. respectiv pe lunile februarie 2000 – februarie 2001 (dosar solu]ionat de Curtea de Arbitraj).03. |n opinia reclamantei.02.“ Luånd act de aceast` clauz` compromisorie prev`zut` \n contractul \ncheiat \ntre p`r]ile \n litigiu [i avånd \n vedere art. a påråtelor la plata primelor de asigurare a autoturismelor livrate \n sistem de leasing datorate pe lunile februarie 2000 – februarie 2001.02. \n m`sura \n care reclamanta [i-a \ndeplinit obliga]iile contractuale. påråtele I [i II nu au mai pl`tit prime de asigurare. datorate pe perioada 20. 2 (10)/Aprilie-Iunie 2009 49 . \n litigiul de fa]`. pe baza probelor administrate. Pe baza analizei actelor depuse la dosarul solu]ionat anterior formul`rii prezentei cereri de arbitrare.2000 – 28. Tribunalul arbitral re]ine.. reclamanta a solicitat obligarea.2001. Prin ac]iunea de fa]`. påråta era datoare s` respecte obliga]iile existente pentru lunile februarie [i martie 2000. a påråtelor I [i II la plata sumei totale reprezentånd valoarea primelor de asigurare datorate pe lunile februarie [i martie 2000. respectiv pentru lunile februarie 2000 – februarie 2001. \n solidar. \n conformitate cu regulile de procedur` arbitral` ale acestei Camere. iar dac` acest lucru nu este posibil.2001“. se constat` c` prin ac]iunea arbitral` anterioar` \n baza aceluia[i contract de asigurare. Cu privire la fondul preten]iilor reclamantei \mpotriva påråtei. Analizånd aceste preten]ii. prin sentin]a arbitral` pronun]at` anterior. Din actele depuse la dosar rezult` c` prin dizolvarea f`r` lichidare a påråtei I.01.2000. c` a decis s` rezilieze contractul \ncepånd cu 1.03.03. reprezentantul påråtei II a solicitat s` se ia act c` påråta I a fost radiat` din registrul comer]ului. Prin ac]iunea arbitral` \nregistrat` la Camera de Comer] [i Industrie a Romåniei. Cu privire la fondul litigiului. \n considerentele sentin]ei arbitrale pronun]ate anterior. care erau scadente \n urm`toarele 30 de zile. Decizia unilateral` a påråtei nu putea s` produc` efecte juridice. Pentru aceste motive. Refuzul de plat` a primelor de asigurare pentru lunile februarie [i martie 2000 a dus la o sc`dere a patrimoniului reclamantei. a hot`råt: „Respinge ca ne\ntemeiate preten]iile reclamantei privind plata primelor de asigurare pe perioada 1. påråta II a devenit succesor al societ`]ii dizolvate. calculate pentru perioada ulterioar` rezilierii contractelor (31. Hot`rårea arbitral` este definitiv` [i obligatorie. iar COASIGUR~TORII nu au mai pl`tit \ndemniza]ii de asigurare. din data de 13 martie 2003.2000.02.2000)“. La un termen de arbitrare. Tribunalul arbitral constat` urm`toarele: La 24 decembrie 1997 s-a \ncheiat contractul de asigurare privind asigurarea de avarii [i furt a autovehiculelor livrate \n leasing sau våndute \n rate \ntre reclamant` [i societatea comercial` X. |ncepånd cu data de 1. p`r]ile considerånd c` raporturile de asigurare dintre ele au \ncetat. \n solidar. astfel cum atest` certificatul de radiere depus la dosar.Jurispruden]` arbitral` bil`. pe de alt` parte. reclamanta cere obligarea påråtei la plata sumei totale reprezentånd va- Nr.02.02.03. Tribunalul arbitral ajunge la urm`toarea concluzie: „Contractul-cadru [i contractele individuale de asigurare au \ncetat pe data de 31. Tribunalul arbitral. Tribunalul arbitral urmeaz` a respinge ca ne\ntemeiate preten]iile reclamantei privind plata primelor de asigurare. Obiectul contractului l-a reprezentat asigurarea de c`tre coasigur`tori a riscurilor de avarii [i furt pe teritoriul Romåniei [i a riscului de avarii \n afara teritoriului Romåniei pentru autoturisme livrate \n sistem leasing sau våndute \n rate de c`tre påråtele I [i II \n schimbul \ncas`rii primelor de asigurare.2000 – 28. pe de o parte. Analizånd con]inutul sentin]ei arbitrale pronun]ate anterior formul`rii prezentei cereri de arbitrare. |n consecin]`.2000 – 20. se va solu]iona prin arbitraj organizat de Camera de Comer] [i Industrie a Romåniei.02. prin notificarea din 13.2000. Pentru considerentele expuse.

cu privire la preten]iile referitoare la primele de asigurare aferente lunilor februarie [i martie 2000. prin invocarea hot`rårii anterioare. respinge cererea reclamantei de a obliga pe påråt` la plata primelor de asigurare aferente lunilor februarie [i martie 2000.2000 – 28. 291/31. un efect negativ care const` \n \mpiedicarea repet`rii judec`rii aceluia[i raport juridic [i care presupune tripla identitate de elemente: p`r]i.2001. Hot`råre arbitral` Autoritate de lucru judecat – identitate de p`r]i. devenite scadente \n perioada 20.02. prin \ntåmpinare [i concluzii scrise. prin sentin]a arbitral` pronun]at` \n dosarul solu]ionat anterior de Curtea de Arbitraj Comercial Interna]ional. pentru a exista autoritate de lucru judecat. a invocat excep]ia prematurit`]ii ac]iunii. iar \n subsidiar. precum [i ca o excep]ie procedural` de fond. potrivit art. pe cånd ac]iunea precedent` a fost \ntemeiat` pe dispozi]iile art.2005 – dosar nr. obiect [i cauz`. ca [i cele formulate prin ac]iunea arbitral` anterioar`. depuse la dosar. preten]iile reclamantei privind obligarea påråtei la plata primelor de asigurare aferente perioadei 1. Ap`rarea påråtei Påråta. obiect [i cauz` – consecin]e Autoritatea de lucru judecat apare reglementat` ca o prezum]ie legal` absolut` de adev`r. Or. temeiul legal al dreptului privind plata primelor de asigurare. Tribunalul arbitral admite excep]ia autorit`]ii lucrului judecat [i.2000. sentin]a arbitral` nr. iar \n prezenta ac]iune arbitral` preten]iile se refer` la primele de asigurare datorate pentru lunile februarie [i martie 2000. \n primul rånd. instan]a din cel de-al doilea proces este ]inut` s` accepte ca fiind definitiv stabilite cele ce au f`cut obiectul de dezbatere \ntr-un proces anterior. acest Tribunal arbitral re]ine. prin cauz` se \n]elege faptul juridic sau material. 992 Cod civil.2000. Cum se poate observa. care scute[te de dovad` pe cel care o ridic` pe cale de excep]ie.02. pe fond.03. Dispozi]iile Codului civil invocate de reclamant` sunt f`r` relevan]`. Prin notele scrise. 1201 Cod civil. este acela[i – contractul de asigurare \ncheiat \ntre p`r]i. 138/2005 P`r]ile [i obiectul litigiului Litigiul implic` o societate comercial` pe ac]iuni. Tribunalul arbitral re]ine c`. Reclamanta a solicitat Cur]ii de Arbitraj Comercial Interna]ional de pe lång` Camera de Comer] [i Industrie a Romåniei obligarea påråtei la plata unei sume de bani reprezentånd plat` nedatorat` f`cut` de reclamant` cu titlu de avans pentru obliga]ii corelative ce nu au mai fost executate de påråt`.02. f`r` rezerve.10.04. preten]iile formulate prin prezenta ac]iune arbitral`. sus]inerea reclamantei. fa]` de cele ar`tate. nu poate fi re]inut`.01. \n ac]iunea arbitral` anterioar`. \n sensul c`. Drept urmare. care are drept rezultat faptul c` o constatare f`cut` \ntr-un proces anterior este acceptat`. \n sensul c` nu sunt \ndeplinite cerin]ele legii pentru autoritatea lucrului judecat. |ntrucåt. privesc. ca valabil` pentru solu]ionarea unui proces \n care intereseaz` raportul juridic sau chestiunea tran[at` prin hot`rårea pronun]at` \n procesul precedent [i intrat` \n puterea lucrului judecat.Jurispruden]` arbitral` loarea primelor de asigurare datorate pe lunile februarie [i martie 2000. trebuie s` existe identitate de p`r]i. \n cele dou` ac]iuni. primele de asigurare aferente lunilor care au urmat datei de 31. excep]ia prescrip]iei dreptului la ac]iune. a cerut respingerea ac]iunii ca nefondat` [i nelegal`. precum [i o alt` societate comercial` pe ac]iuni. \n consecin]`. |n opinia recla- mantei. cu cheltuieli de arbitrare. care este data rezilierii contractului de asigurare.2001 au fost respinse. cu cheltuieli de 50 . care constituie temeiul legal al dreptului cerut. excep]ia autorit`]ii lucrului judecat. \n sensul c` \n prezenta ac]iune au fost invocate dispozi]iile art. \n calitate de reclamant`. Puterea de lucru judecat produce. \n calitate de påråt`. |n materie de lucru judecat.2000 – 20. preten]iile privesc primele de asigurare pe perioada 1. autoritatea lucrului judecat nu poate opera \n litigiul de fa]` deoarece cauza juridic` este diferit`.2000 – 28.02. identitate de obiect [i identitate de cauz`. reclamanta respinge ap`r`rile påråtei privind excep]ia autorit`]ii lucrului judecat. 969 [i 1070 Cod civil. |n concluzie.

Tribunalul arbitral apreciaz` c` påråta omite \ns` a ar`ta c`. autoritatea de lucru judecat apare reglementat` ca o prezum]ie legal` absolut` de adev`r. 969 din Codul civil. figureaz` \n calitate de p`r]i acelea[i subiecte de drept. \n replica la r`spunsul la \ntåmpinare. art.civ. cåt [i \n litigiul solu]ionat anterior. Ulterior. Cum procedura \ncerc`rii de rezolvare pe cale amiabil` prev`zut` de conven]ia arbitral` era de prisos. ci dispozi]iile art. c` reclamanta a \ncercat solu]ionarea litigiului pe cale amiabil`. 340 [i urm.. printre altele. prin replica la r`spunsul la \ntåmpinare.proc. ca atare. ele se aplic` strict \n contenciosul pentru care au fost edictate. 1201 Cod civil care stabile[te c` „este lucru judecat atunci cånd a doua cerere \n judecat` are acela[i obiect. |n cazul \n care negocierile pentru o astfel de solu]ionare nu vor determina rezolvarea disputelor. 341 alin. Competen]a de a solu]iona litigiul de fa]` revine acestui Tribunal arbitral \n temeiul clauzei compromisorii \nscrise \n contractul de comision pentru export \ncheiat \ntre p`r]ile ast`zi \n litigiu [i din care izvor`[te litigiul de fa]`. chiar dac` au unele tr`s`turi comune [i urm`resc aceea[i finalitate. Solu]ia Tribunalului arbitral Sus]inerile p`r]ilor ca [i probele administrate \n acest litigiu vor fi examinate mai departe.proc. potrivit c`rora procedura concilierii prealabile se stabile[te prin conven]ia arbitral`. art. Puterea de lucru judecat produce \n primul rånd un efect negativ care const` \n \mpiedecarea repet`rii judec`rii aceluia[i raport juridic [i care presupune tripla identitate de elemente: p`r]i. Cele dou` dispozi]iile legale – art. \n lipsa unei \n]elegeri a p`r]ilor sau a unei dispozi]ii legale. este \ntemeiat` pe aceea[i cauz` [i este \ntre acelea[i p`r]i. chiar \naintea instan]elor de recurs“.civ.civ. 7201 C. 341 alin. A[adar. |mprejurarea c` o dispozi]ie special` – cum este art. cu aplicarea normelor de drept \n vigoare \n Romånia“.proc. a ar`tat. \n care s-a pronun]at o sentin]` arbitral` prin care s-a constatat valabilitatea clauzei compromisorii \nscrise \n acela[i contract de comision invocat \n litigiul de fa]`. nu se aplic` \n arbitraj. (2) C.. astfel c` ac]iunea de fa]` urmeaz` a fi respins` ca prematur introdus`. |n sprijinul sus]inerilor sale. tribunalul arbitral o g`se[te \ntemeiat`. Solu]ionarea se va face conform Regulilor de procedur` ale instan]ei respective. din Codul de procedur` civil` [i al art. [i art. Legiuitorul nu define[te aceast` excep]ie. |n consecin]`. care scute[te de dovad` pe cel care o ridic` pe cale de excep]ie. a doua \ncercare de solu]ionare pe cale amiabil` era de prisos. dac` ar fi \ntrev`zut vreo [ans` de reu[it`. f`cute de ele [i \n contra lor \n aceea[i calitate“. påråta.civ. dar \i consacr` dou` texte: art. depus` \n cadrul unei [edin]e de arbitrare. 7201 C. precum [i ca o excep]ie procedural` de fond. – au caracter de dispozi]ii speciale. |n litigiul de fa]`. litigiul va fi deferit de oricare dintre p`r]i CUR}II DE ARBITRAJ COMERCIAL INTERNA}IONAL de pe lång` CAMERA DE COMER} {I INDUSTRIE A ROMÅNIEI. urmånd a fi respins` ca atare (not` efectuat` de dr. competen]a de solu]ionare a litigiului de fa]` revine acestui tribunal. numai c` \n acest din urm` litigiu calit`]ile pro- Cu privire la excep]ia prematurit`]ii ac]iunii. Nr. din Regulile de procedur` arbitral` ale acestei Cur]i de Arbitraj (RPA-CA). Clauza compromisorie citat` este pe deplin valabil` \n temeiul art. (2) C. påråta. care are drept rezultat faptul c` o constatare f`cut` \ntr-un proces anterior este acceptat`.civ. (1) C. Sub aspectul ne\ndeplinirii procedurii concilierii directe prev`zute de art. 7201 C. cu acela[i obiect. 7201 C. totodat`. A[a fiind. instan]a din cel de-al doilea proces este ]inut` s` accepte ca fiind definitiv stabilite cele ce au f`cut obiectul de dezbatere \ntr-un proces anterior. ca valabil` pentru solu]ionarea unui proces \n care intereseaz` raportul juridic sau chestiunea tran[at` prin hot`rårea pronun]at` \n procesul precedent [i intrat` \n puterea lucrului judecat. referindu-se la litigiul dintre acelea[i p`r]i. nimic nu \mpiedica påråta s` propun` o atare \ncercare de solu]ionare \n cadrul litigiului de fa]`. derogatorii de la dreptul comun al procesului civil [i. prima \n litigiul arbitral.proc.proc.Jurispruden]` arbitral` arbitrare.proc. A[a fiind.. 1201 Cod civil prevede s` fie vorba de acelea[i p`r]i. f`r` ca. sunt de strict` interpretare. 7201 C. excep]ia de prematuritate se \nvedereaz` a fi ne\ntemeiat`. Radu Bogdan Bobei). \ns` f`r` rezultat. \n sensul c`. iar secunda \n procesul comercial judiciar. clauz` compromisorie care are urm`torul cuprins: „Orice disput` izvoråt` din derularea prezentului contract va fi solu]ionat` de p`r]i pe cale amiabil`. \n acea sentin]`. de p`r]i sau de judec`tor.proc. f`r` rezerve. 1066 Cod procedur` civil` care dispune c` „excep]ia puterii lucrului judecat se poate ridica. 137 alin. Tribunalul arbitral consider` c` \n arbitraj nu se aplic` acest text. obiect [i cauz`. care are prec`dere asupra excep]iei prescrip]iei dreptului la ac]iune.civ.civ. prin invocarea hot`rårii anterioare. care a format obiectul unui alt dosar solu]ionat de aceast` Curte de Arbitraj. f`cute de ele [i \n contra lor \n aceea[i calitate“. s` se aplice una \n locul celeilalte [i cu atåt mai pu]in ambele proceduri. De altfel. a invocat excep]ia autorit`]ii de lucru judecat. – are caracter imperativ nu justific` ipso facto aplicabilitatea ei dincolo de contenciosul pentru care a fost edictat`. påråta a sus]inut c` reclamanta nu a \ndeplinit nici procedura prealabil` prev`zut` de contractul de comision pentru export [i nici procedura prealabil` a concilierii directe. Tribunalul arbitral urmeaz` s` se pronun]e mai \ntåi asupra excep]iilor4 ridicate de påråt`. s-a consemnat. prev`zut` de art.civ. c` \ntre p`r]ile \n litigiul de fa]` a mai avut loc un litigiu. iar procedura concilierii directe prev`zut` de art. 2 (10)/Aprilie-Iunie 2009 51 . Potrivit art. 2 [i urm. Cu privire la p`r]i. 4 Cu privire la excep]ia autorit`]ii lucrului judecat. al art.proc.

. \n secundar. Tratat teoretic [i practic de procedur` civil`. precum [i \n minuta de \n]elegere. din aceast` cauz` neputåndu-se atinge parametrii de productivitate conveni]i. |n acel litigiu.. (V.) reprezentånd plata nedatorat` f`cut` de reclamant` cu titlu de avans pentru obliga]ii corelative ce nu au mai fost executate de påråt`“.. a[a cum se enun]` \n petitul ei. \n calitate de comitent. 1 [i nr.. iar (. „la restituirea sumei de (.. |n primul litigiu dintre acelea[i p`r]i.... 273). Din aceste date rezult` – potrivit calculului reclamantei – c` påråta a \ncasat \n plus de la reclamant` suma a c`rei restituire o cere prin ac]iunea de fa]`. Valoarea total` a bunurilor livrate beneficiarului extern de påråt` a fost de (.M. din care (..). |n vederea execut`rii acestui contract. vol. 1997.) din care se deduce suma cuvenit` comisionarului de (. invocånd unele nemul]umiri ale cump`r`torului extern.. Ciobanu. påråta din prezentul litigiu. Datorit` acestor lipsuri – se arat` \n ac]iunea de fa]` – comisionarul a fost obligat s` \ncheie cu un alt furnizor intern un contract de furnizare a echipamentelor care ar fi trebuit s` fie livrate de comitent. Cum no]iunea de „calitate“ este intim legat` de raportul juridic. reclamanta din litigiul de fa]`.. nemul]umiri care nu-i erau imputabile (lipsurile cantitative au fost determinat de oprirea livr`rilor \n urma denun]`rii contractului... cåt pretinde reclamanta \n acest litigiu. \ns` \n calit`]i inversate. acceptat` unanim [i \n doctrin`. |n sus]inerea preten]iei sale. adic` \n ambele procese.) – echipamente tehnologice [i piese de schimb. a prezentat propriul calcul.. reclamanta.. defectele au fost cauzate de transport.) sum` nepl`tit` din factura emis` \n anul 1999. a[a cum se arat` \n Protocolul din 2002.. iar nu pozi]ia procesual` a persoanei participante la proces. potrivit calculelor sale. Actul adi]ional nr. p. au fost necorespunz`toare.. pl`]i \n avans [i. este vorba de o identitate juridic`. Deci. Påråta s-a obligat s` execute [i s` predea aceste produse prin påråt`. \n calitate de comisionar. |n interpretarea art. Bucure[ti. iar \n al doilea proces aceste calit`]i sunt inversate. precum [i din (. relevant` este pozi]ia fa]` de drepturile [i obliga]iile care izvor`sc din raportul juridic.. II. reclamanta.. trebuie raportat` cererea subsecvent` la hot`rårea deja pronun]at`. prin reclamant`. rezultånd c` reclamanta trebuia s` pl`teasc` påråtei suma de (.). a denun]at unilateral contractul de comision. astfel c` påråta. conform contractului. reclamanta. Tribunalul arbitral re]ine c` prin „Minuta de \n]elegere“ 52 .) din care s-a pl`tit suma de (... reclamanta arat` c` a \ncheiat cu o societate comercial` str`in` un contract prin care se obliga s`-i furnizeze o cantitate de produse. cu toate c` \n al doilea proces s-a inversat calitatea procesual` a p`r]ilor fa]` de prima judecat`. fiind compus` din (.).. |n sentin]a arbitral` pronun]at` \n primul litigiu.) sum` nepl`tit` din factura emis` \n anul 2000. potrivit c`reia „\mprejurarea c` \ntr-un proces.. 2 la acest contract. prin \ntåmpinare. la data achit`rii de c`tre reclamant` a 10% din suma cuvenit` påråtei. obiectul material al preten]iei [i dreptul subiectiv relativ la acest obiect. precum [i tehnologia de fabricare a acestora.) (5+12% din sumele \ncasate). obligarea påråtei. Aceast` interpretare a condus la solu]ia instan]ei supreme. Påråta. reclamanta din prezentul litigiu. Avånd \n vedere modalit`]ile [i condi]iile de plat` (determinate diferit la data fiec`rei livr`ri).. la råndul s`u.. påråta din prezentul litigiu. \n actele adi]ionale nr. astfel cum s-a subliniat constant \n doctrin` [i jurispruden]`. Valoarea produselor ce urmau s` fie livrate partenerului extern era de (. a \ncheiat cu påråta.. toate confirmate prin scrisorile påråtei.) reprezentånd. a cerut respingerea acelei ac]iuni sus]inånd – ca [i \n ac]iunea de fa]` – c` sumele \n discu]ie au fost refuzate de cump`r`torul extern \ntrucåt echipamentele livrate de reclamant`. s` fie obligat` s`-i pl`teasc` suma de (. o linie de fabricare a unor produse. Procedånd astfel. Reclamanta a \ncasat de la partenerul extern suma de (. \n principal. suma total` care ar fi trebuit s` fie pl`tit` comitentului påråt era de (. a cerut ca påråta. Comisionarul reclamant a efectuat c`tre påråt` pl`]i \n cuantum total de (. påråta din prezentul litigiu. cerin]a identit`]ii de p`r]i este \ndeplinit`..... nu este de natur` s` justifice concluzia „lipsei de identitate“. reclamanta din prezentul litigiu. iar nu de pl`tit (.). Editura Na]ional. Tribunalul arbitral constat` c` obiectul ac]iunii de fa]` \l constituie. corelåndu-se dispozitivul cu con]inutul considerentelor. adic` preten]ia formulat` sau. pl`]i aferente livr`rilor efective. Cåt prive[te obiectul.).Jurispruden]` arbitral` cesuale sunt inversate.) – documenta]ia tehnic` [i know-how.). 1201 Cod civil. 1 intra \n vigoare. Påråta.. o parte a figurat ca reclamant` [i cealalt` ca påråt`. mai are de \ncasat suma de (. persoanele s` stea \n numele lor propriu. contractul de comision pentru export prin care aceasta din urm` se obliga s` execute [i s` livreze. a ar`tat c` påråta. precum [i tehnologia pentru fabricarea acestora \n condi]iile prev`zute \n contractul de comision. mai exact. iar documenta]ia de tehnologie a fost refuzat` integral la plat`. iar gre[elile de montaj – din modul culpabil \n care montajul a fost f`cut de beneficiar).)..

tribunalul arbitral a constatat c` aceast` excep]ie a devenit lipsit` de interes. \ntrucåt. c`.Jurispruden]` arbitral` din 1997 s-au modificat condi]iile de plat` prev`zute \n actele adi]ionale..). prev`zute de art. 1 [i 2 la acest contract. care nu se confund` cu mijloacele de sus]inere ale acestuia. cu mijloacele de dovad` propuse sau chiar administrate. Altfel spus.). respectiv 90%. Tribunalul arbitral n-a fost de acord cu concluziile celor dou` expertize potrivit c`rora comitentul ar fi \ncasat \n plus suma de (. potrivit celor dou` expertize f`cute \n primul litigiu. prev`zåndu-se 10% avans. |n consecin]`. are acela[i obiect. acceptare care nu a intervenit.. |n al]i termeni. |n leg`tur` cu cel de-al treilea element. din care rezult` c` sunt \ntrunite elementele autorit`]ii de lucru judecat. se re]ine c` temeiul juridic \n ambele cereri \l constituie contractul de comision pentru export din 1995. reclamant` \n prezentul litigiu. comisionarul datoreaz` comitentului suma de (.. la plata integral` a pre]ului din cele 3 facturi pentru m`rfurile livrate poate fi analizat` numai \n raport cu sumele efectiv \ncasate de påråt`. a fost obligat` s` pl`teasc` reclamantei. [i anume faptul c` puterea de lucru judecat nu \mpiedec` numai judecarea din nou a unui proces terminat. |n consecin]`. \n raport de sumele \ncasate de la cump`r`torul extern. |n afar` de efectul negativ.. |n consecin]` – se re]ine \n sentin]a arbitral` anterioar` preten]ia reclamantei. la livrare (dup` \ncasarea sumei respective din acreditivul deschis de cump`r`torul extern. påråta din prezentul litigiu.. dimpotriv`. 5. precum [i „Minuta de \n]elegere“ din 1997. la solicitarea cump`r`torului extern. prin consecin]`. ca [i prima ac]iune arbitral` [i \n care s-a pronun]at o sentin]` arbitral`. cauza.) (\n varianta cu documenta]ia tehnic` inclus` \n calcul). dar \n calit`]i inversate. motivat. puterea de lucru judecat produce [i un efect pozitiv..4 din actul adi]ional nr. ac]iunea reclamantei-comisionar urmeaz` a fi respins`5.). 1201 Cod civil. \ntrucåt aceast` a doua ac]iune arbitral`. rezolvarea dat` prin hot`rårea \nzestrat` cu puterea lucrului judecat este determinant` \n solu]ionarea celei de-a doua cereri. \n cursul primei judec`]i. care asigur` imuabilitatea. excep]ia autorit`]ii lucrului judecat ridicat` de påråta-comitent urmeaz` a fi admis` [i. Nr. suma total` de (. Din aceast` sum` se reduce suma de (. f`cut` de ele [i \n contra lor. {i \n leg`tur` cu acest element se subliniaz` \n doctrin` c` \n determinarea lucrului judecat este foarte important s` se ]in` seama de finalitatea acestei institu]ii [i a excep]iei destinate a o valorifica.. fa]` de solu]ia admiterii excep]iei autorit`]ii de lucru judecat (not` efectuat` de dr. de la beneficiarul extern. dar avånd calit`]i procesuale inversate. rezult` cu eviden]` identitatea de obiect \ntre primul litigiu \n care s-a pronun]at sentin]a arbitral` [i acest al doilea litigiu \n care se solicit` suma de (... Raportånd la aceste preciz`ri cererea de arbitrare ce formeaz` obiectul prezentului dosar introdus` de comisionar \mpotriva comitentului [i sentin]a arbitral` anterioar` pronun]at` \n dosarul generat de litigiul dintre acelea[i p`r]i. permanen]a constat`rilor jurisdic]ionale anterioare. reclamanta din prezentul litigiu.. efectul pozitiv al lucrului judecat se manifest` ori de cåte ori \n litigiul ce se poart` \ntre acelea[i p`r]i sunt dezb`tute consecin]ele juridice decurgånd dintr-o chestiune litigioas` tran[at` definitiv printr-o hot`råre anterioar`. påråt` \n prezentul litigiu. este \ntemeiat` pe aceea[i cauz` [i este \ntre acelea[i p`r]i.) pe care cele dou` expertize contabile efectuate \n primul litigiu au considerat-o ca fiind \ncasat` \n plus de comitent. astfel \ncåt exist` [i identitate de cauz`. astfel cum au fost ele modificate prin Minuta din 1999 rezult` c` reclamanta din prezentul litigiu ar fi trebuit s` pl`teasc` påråtei. trebuie s` se aib` \n vedere temeiul juridic al dreptului va5 lorificat prin cerere. suma efectiv primit` de comitent este \n cuantum de (. ci [i contrazicerea dintre dou` hot`råri judec`tore[ti \n sensul c` drepturile recunoscute uneia dintre p`r]i sau constat`rile f`cute printr-o hot`råre definitiv` s` nu fie contrazise printr-o hot`råre ulterioar`. actele adi]ionale nr. obligånd-o pe prima la plata acestei sume printr-o hot`råre care este definitiv` [i obligatorie. 16/2005 c`. Pentru considerentele expuse.) cu titlu de pre]. punct de vedere nevalidat de tribunalul arbitral care a judecat primul litigiu [i care a statuat. 80%. intrat` \n puterea lucrului judecat. 1. Cu privire la excep]ia prescrip]iei ac]iunii arbitrale. plata cotei de 10 % era condi]ionat` de semnarea protocolului de acceptare cu partenerul extern. iar 50% amånat` dup` un an (scrisorile comitentului din 1999). fa]` de prevederile contractuale. obligånd instan]a s`-[i fondeze solu]ia pe problema de drept rezolvat` definitiv. suma de (. \n termen de 5 zile bancare). prin sentin]a arbitral` anterioar` påråta. intrat` – deci – \n puterea lucrului judecat. 2 (10)/Aprilie-Iunie 2009 53 . comitentul a acceptat ca numai 50% din plat` s` fie f`cut` la livrare. conform art. Radu Bogdan Bobei). dat` \n alt proces..... Se mai re]ine prin sentin]a nr. Ulterior. 1. Dup` expunerea de pån` acum. astfel \ncåt partea interesat` din prima ac]iune se va putea prevala de acestea \ntr-un nou proces.) cuvenit` comisionarului pe care påråta avea dreptul s` o re]in` conform actului adi]ional nr.

\n Codul de procedur` civil`. reclamanta sus]ine. 179/14. \n esen]`. Prin cererea de completare a sentin]ei arbitrale ce face obiectul prezentei sentin]e arbitrale de completare. „credit devenit \ndoielnic“. \n sensul c` ea (reclamanta). sentin]` arbitral` \n modul ar`tat. Aceast` ac]iune – dup` respingerea unor excep]ii ridicate de påråt` – a fost solu]ionat` printr-o sentin]` arbitral`. ori exist` gre[eli de 54 . creditul restant c`tre banc` (achitat de o societate comercial` cu r`spundere limitat` \n ale c`rei drepturi [i obliga]ii s-a subrogat reclamanta).. a solicitat. plus cheltuieli de arbitrare. instituie [i guverneaz` c`ile de atac ale apelului [i recursului. efectiv. numai suma acordat`. \n baza art.) [i. A[a fiind. 64 din Regulile de procedur` arbitral`. iar nu \n parte. sentin]` prin care ac]iunea reclamantei a fost admis` doar \n parte. (1) [i (2) din Regulile de procedur` arbitral` reglementeaz` posibilitatea pronun]`rii unei sentin]e/\ncheieri de completare dac`. o societate comercial` cu r`spundere limitat`. 64 din Regulile de procedur` arbitral` \n reglement`ri similare celor care. plus contravaloarea onorariului de avocat). \n loc de obligarea påråtei la plata sumei de bani solicitat`. 64 din Regulile de procedur` arbitral`. plus cheltuieli de arbitrare. completarea sentin]ei arbitrale pronun-]ate \n contradictoriu cu o alt` societate comercial`. a oric`ror alte gre[eli evidente sau erori de calcul – inadmisibilitatea cererii de completare a sentin]ei arbitrale Inadmisibilitatea legal` a utiliz`rii c`ilor de atac ale apelului [i recursului \mpotriva sentin]elor arbitrale nu poate determina. tribunalul arbitral fie a omis s` se pronun]e asupra unui cap`t de cerere. Punctul de vedere exprimat de påråt` Reprezentantul påråtei a solicitat respingerea cererii reclamantei. la plata unei sume de bani al c`rei cuantum este mai mic. Tribunalul arbitral constat` [i re]ine c` cererea de completare a sentin]ei arbitrale formulat` de reclamant` ([i care formeaz` obiectul prezentei sentin]e de completare) este flagrant inadmisibil` [i. \n mod cert. |n motivarea sentin]ei arbitrale. „completåndu-se“.. se respinge ca atare. \n temeiul art. tribunalul arbitral a subliniat. a[adar. pretinde reclamanta. aceasta din urm` a fost obligat`.06. c` din cele patru acte (\nscrisuri) ata[ate la cerere ([i care se aflau la dosarul cauzei [i la data arbitr`rii cauzei \n fond.. pentru motivele expuse \n continuare. aceasta din urm` a fost obligat` la plata unei sume de bani al c`rei cuantum este mai mic. Solu]ia Tribunalului arbitral Cu privire la cererea reclamantei de completare a sentin]ei arbitrale X. fie \n cuprinsul sentin]ei s-au strecurat gre[eli materiale sau alte gre[eli evidente. s-a ar`tat c` ac]iunea arbitral` formulat` de petent` \ntr-un alt dosar arbitral a fost solu]ionat` printr-o sentin]` arbitral` [i c`. obiectul [i motivarea cererii Petenta. c` din suma total` pretins` este dovedit`.) . \n realitate. \n loc de obligarea påråtei la plata sumei de bani solicitate. \ntrucåt pentru rest reclamanta nu a solicitat [i nu a administrat dovezi. |n motivarea cererii. \n sensul c`. era de (. pe cale indirect`. limpede [i f`r` echivoc. 64 alin. prin sentin]a pronun]at`. reclamanta a cerut obligarea påråtei la plata unei sume de bani (unic cap`t principal de cerere). astfel. ar fi pl`tit c`tre o societate bancar` din Romånia [i diferen]a respectiv`.. transformarea dispozi]iilor limitative ale art. ca [i la data pronun]`rii sentin]ei). c`tre reclamant`. sentin]a arbitral` de completare nr. cererea ei urmeaz` a fi admis` \n sensul ar`tat. \n baza celor cuprinse \n cele patru \nscrisuri ac]iunea reclamantei trebuia admis` \n \ntregime. care nu schimb` fondul solu]iei. 278/2004 P`r]ile. precum [i la plata cheltuielilor de arbitrare (contravaloarea taxei de arbitrare. Tribunalul arbitral constat` [i re]ine urm`toarele: Printr-o cerere (ac]iune) de arbitrare. la care se adaug` dobånda de (.Jurispruden]` arbitral` Hot`råre arbitral` Hot`råre arbitral` \n completare – inexisten]a omisiunii de pronun]are asupra unui cap`t de cerere – inexisten]a gre[elilor materiale. ar rezulta c`. 2005 – dosar nr. Art. drept consecin]`.

Nr. 64 din Regulile de procedur` arbitral`.). (1) [i (2) din Regulile de procedur` arbitral` (omisiune de pronun]are asupra unui cap`t de cerere. |n concluzie.civ. inadmisibilitatea legal` a utiliz`rii c`ilor de atac ale apelului [i recursului \mpotriva sentin]elor arbitrale. ar fi putut ajunge la concluzia c` debitul real [i dovedit (datorat de påråt` reclamantei) ar fi fost (. precum [i o societate comercial` cu r`spundere limitat`. Tribunalul arbitral. dar nu exist` la dosar probe concludente \n acest sens. \n spe]`. [i nici gre[eli materiale. da sau nu. cererea de completare a sentin]ei arbitrale urmeaz` a fi respins` ca inadmisibil`.. un motiv de apel (ori de recurs.. dup` cum s-a ar`tat mai sus. \ntrucåt. nu existau atare dovezi. s-ar fi putut materializa doar printr-o expertiz` contabil` etc. \n stadiul actual al solu]ion`rii cauzei de fa]`. \mpotriva sentin]elor arbitrale nu exist` deschis` legal calea apelului [i/sau a recursului. s` fie obligat` s` pl`teasc` contravaloarea lucr`rilor de construc]ie pe care le-a executat pentru påråt`. potrivit art. reclamanta nu a administrat dovezi. cånd nu este reglementat apelul. 66 din Regulile de procedur` arbitral`. Tribunalul arbitral.. nu poate duce. \n niciun caz nu se includ \n sintagmele cuprinse \n art.Jurispruden]` arbitral` calcul. alte erori evidente sau gre[eli de calcul.proc.) existånd dovezi certe \n acest sens – ori era numai de (. la cap`tul unei ample motiv`ri. \n reglement`ri similare celor care.. cu dauneinterese moratorii [i compensatorii plus cheltuieli de arbitrare. pån` la data \ncet`rii \n fapt a contractului de antrepriz` concretizat` prin \ndep`rtarea acestuia din [antier. |n final. c` ar fi fost necesar` o expertiz` contabil`. 3041 C. prin sentin]a arbitral` a motivat c` ar fi posibil [i chiar probabil ca datoria påråtei fa]` de reclamant` s` fie mai mare.). Cu alte cuvinte. eventual. nu este \n m`sur` s` analizeze dac`. \n Codul de procedur` civil`. pe cale ocolit`. a[adar. \n consecin]`.10. 496/2004 P`r]ile [i obiectul litigiului Litigiul implic` o societate comercial` cu r`spundere limitat`. men]ionate \n borderoul anexat ac]iunii [i pe care påråta nu le-a achitat. Numai c`. Tribunalul arbitral mai subliniaz` c`. Tribunalul arbitral apreciaz` c` ac]iunea acestuia avånd ca obiect plata pre]ului „lucr`ri construc]ii“ este \ntemeiat` numai \n parte. reclamanta [i-a precizat ac]iunea \n sensul c` a solicitat numai obligarea påråtei la plata contravalorii lucr`rilor de construc]ie executate. Printr-o scrisoare procesual`.2005 – dosar nr. gre[eli materiale.) (cåt s-a acordat). iar. dar care nu a fost solicitat` de nici una din p`r]i etc. 2 (10)/Aprilie-Iunie 2009 55 . c` p`r]ile s-au limitat la un punctaj din care a rezultat numai debitul echivalent cu suma acordat`. ar fi putut – eventual – constitui un motiv de netemeinicie a sentin]ei arbitrale. Mai mult. pentru diferen]`. Tribunalul arbitral. la transformarea dispozi]iilor limitative ale art. \n calitate de reclamant`. din cuprinsul celor patru \nscrisuri (ata[ate la cererea „de completare“). cu cheltuieli de arbitrare. analizånd unicul cap`t principal de cerere (referitor la obligarea påråtei la plata unei sume de bani). Reclamanta a solicitat Cur]ii de Arbitraj Comercial Interna]ional de pe lång` Camera de Comer] [i Industrie a Romåniei ca påråta s` fie obligat` s` recunoasc` \ndeplinirea obliga]iilor de c`tre antreprenoareareclamant` [i. iar sus]inerile reclamantei. alte gre[eli evidente.. prin sentin]a arbitral` a c`rei „completare“ se cere.. 64 alin. 289/28. ci. precum s-a sus]inut mai sus. Contract de antrepriz` Executare par]ial` de c`tre antreprenor a presta]iei caracteristice – recunoa[tere – \ncetarea \n fapt a contractului de antrepriz` – consecin]e |ntrucåt antreprenorul \nsu[i a recunoscut c`. probe care. Sus]inerea reclamantei (autoarea cererii de completare). la data arbitr`rii cauzei \n fond. c` dovedit` \n mod cert – ca sum` datorat` de påråt` reclamantei – este doar suma de (. [i-a executat par]ial presta]ia caracteristic`. sentin]a arbitral` nr. a ajuns la concluzia. instituie [i guverneaz` c`ile de atac ale apelului [i recursului. potrivit c`reia atare dovezi ar rezulta din cele patru \nscrisuri ata[ate la cerere ([i care existau la dosar la data arbitr`rii cauzei). cåt prive[te restul. erori de calcul). ce pot fi rectificate. v`zånd [i prevederile art. nu exist` nicio omitere a vreunui cap`t de cerere. \n calitate de påråt`. Or.

respectiv (. Ceea ce rezult` cert din probele de la dosar este faptul c`.2 potrivit c`reia neexecutarea [i nepredarea \n termen a lucr`rii atrage obligarea antreprenorului la plata de daune-interese stabilite la 10% din suma pl`tit` de c`tre client [i dreptul acestuia de a continua lucrarea cu un alt antreprenor. reclamanta nu a executat lucr`rile a c`ror contravaloare o pretinde [i c`. (. \n realitate..) gardul imobilului. \ns` påråta \n noiembrie 2003 a refuzat s` participe la recep]ia intermediar` a lucr`rii. \n prezent denumit „inspector de [antier“ conform Legii nr. iar \n cadrul termenului de garan]ie de 1 an antreprenorul se oblig` s` remedieze eventualele defecte de calitate [i s` \nlocuiasc` materialele care nu corespund proiectului de execu]ie [i standardelor de calitate convenite. (. |n drept.) (TVA inclus`) s` execute.. påråta [i-a precizat cererea reconven]ional` \n sensul c` a solicitat obligarea reclamantei la plata daunelor compensatorii. de la 15 decembrie 2003.. Cod civil.)... c` aceste lucr`ri executate \nainte de \nl`turarea sa din [antier [i r`mase nepl`tite.) lucr`ri de suprastructur`... 7. \n esen]`. Este de necontestat de p`r]i c` au convenit [i executarea unor lucr`ri suplimentare celor din contract.. 10/1995 privind disciplina \n construc]ii). fapt care constituie o recunoa[tere implicit` a preten]iilor pe care le-a formulat. a dobånzilor calculate conform O. beneficiara trebuia s` angajeze un „manager de proiect“ (de fapt. constat` [i re]ine c` prin contractul de antrepriz` \ncheiat \n anul 2003 reclamanta. Reclamanta a sus]inut constant c` beneficiara i-a interzis cu for]a s` continue lucr`rile dup` 15 decembrie 2003 [i c` cele pe care le-a executat sau erau \n curs de finalizare nu i le-a pl`tit [i a precizat \n borderoul anexat ac]iunii [i \n toate celelalte \nscrisuri depuse la dosar. sunt urm`toarele: – la cele convenite prin contractul de antrepriz`: (. 1478 [i urm. |n motivarea cererii reconven]ionale.... cum era obligat` prin contract. s-a obligat ca \n schimbul sumei de (. astfel c` reclamanta a \ncasat nejustificat (.. Solu]ia Tribunalului arbitral Trecånd la examinarea fondului pricinii. inclusiv \n concluziile scrise finale. Potrivit contractului. \n calitate de antreprenor. la imobilul proprietatea beneficiarei-påråte. (.. ceea ce a [i f`cut prin \ncheierea \n anul 2004 a unui contract cu un alt antreprenor...) la imobilul \n litigiu.) pentru care påråta a refuzat efectuarea recep]iei [i semnarea documentelor de plat`. Neexecutarea lucr`rilor \n termen de c`tre antreprenor atrage plata unor daune-interese de 10% din suma deja pl`tit` de client [i dreptul acestuia de a sista lucrarea [i de a o continua cu alt antreprenor. i s-a pl`tit. conform contractului de antrepriz` \ncheiat \n 2003. påråta a ar`tat. interogatorii [i expertiza tehnic` efectuate \n cauz`.). ceea ce \ntr-adev`r a executat..Jurispruden]` arbitral` Motivele ac]iunii |n motivarea ac]iunii. reclamantaantreprenor nu a mai lucrat \n [antier [i c` la 4 februarie 2004 påråta a \ncheiat un contract de antrepriz` cu un alt antreprenor pentru efectuarea unor lucr`ri de construc]ii \n valoare de (.) gard. cu dobånzi [i cheltuieli de arbitrare..) extindere subsol.. recep]ia preliminar` urmånd a fi efectuat` de o comisie format` din „reprezentan]ii antreprenorului [i beneficiarului [i managerul de proiect“. \n valoare total` de (.) [i c` efectiv a pl`tit (.) schimbare acoperi[. – la cele convenite suplimentar: (. c` [i-a \ndeplinit obliga]iile pe care le-a avut.. (. (.. reclamanta a invocat prevederile art.. Tribunalul arbitral. (. Ulterior. \ntr-un interval de 7 luni lucr`rile de construc]ii prev`zute.) \nvelitoare. f`r` \ns` a recurge la procedura prev`zut` la Cap. \n calitate de antreprenor... Din \ntreb`rile pe care le-a formulat la interogatoriul propus p`r]ii adverse.. plata lucr`rilor urmånd a se face dup` semnarea de c`tre client a proceselor-verbale de recep]ie pe faze de execu]ie [i a celui de recep]ie final`. Cererea reconven]ional` formulat` de påråt` Påråta a solicitat obligarea reclamantei la plata daunelor compensatorii stabilite prin clauza penal` din contract. nr.. a angajat serviciile unui alt antreprenor [i activitatea ulterioar` a acestuia a f`cut imposibil` constatarea st`rii lucr`rilor pe care le-a executat pentru påråt`. 9/2000....) lucr`ri de zid`rie. IX din contract referitoare la „Notific`ri“ [i..) pe baza facturilor emise. reclamanta a ar`tat..) materiale electrice. dar nu a explicat 56 .G.. \n valoare total` de (.. mai mult. c` reclamanta nu [i-a \ndeplinit obliga]iile contractuale prin faptul c` \n decembrie 2003 a p`r`sit [antierul [i nu [i-a finalizat lucrarea pån` la 1 februarie 2004..) \nvelitoare [i (. din probele cu acte. diriginte de [antier. \n anexa 1. cu cheltuieli de arbitrare. \n esen]`. rezult` c` påråta sus]ine c` valoarea deconturilor pe care le-a acceptat este de (. astfel c` devine aplicabil` clauza penal` prev`zut` la art.) manoper` la instala]ia electric`. Påråta a sus]inut constant c`. clientul are dreptul s` verifice modul de execu]ie pe toat` durata lucr`rilor. Conform contractului..

f`r` ata[amente semnate de dirigintele de [antier care s` ateste cantit`]ile [i materialele folosite [i f`r` proces-verbal de recep]ie conform contractului. \n realitate. reclamanta ar fi abandonat [antierul \n decembrie 2003 \ns` recunoa[te c`. De altfel. Tribunalul arbitral consider` \ns` c`. beneficiarul nu a asigurat un diriginte de [antier. data de 1 februarie este \n plin` iarn` cånd. \ntr-adev`r.. \n scris. 3. chiar dac` \ntre p`r]i a existat \nvoial` \n acest sens. ci mai degrab` dintr-o eroare de num`r`toare s-a considerat c` cele 7 luni expir` la 1 februarie 2004 [i.1 [i 3. neacceptate de beneficiar. |n r`spunsurile date la interogatoriu.2 din contractul p`r]ilor este c` lucr`rile de construc]ie la care s-a obligat reclamanta \ncep la 1 august 2003 [i trebuiau finalizate [i predate beneficiarei-påråte pån` la 1 martie 2004. deci. cele 7 luni se termin` la 1 martie. devizul-ofert` a prev`zut pre]uri \n euro [i le consider` nelegale [i exagerate. \n aceast` privin]`. \ncepånd de la 1 august 2003. aceea[i caracteristic` are [i pre]ul prev`zut \n contractul \ncheiat de påråt` cu noul antreprenor. cåt [i o sum` cash. Tribunalul arbitral a examinat cåteva probleme legate de interpretarea [i executarea contractului de antrepriz` \ncheiat de p`r]i. |n cursul procesului. [i \n acest scop. de[i era obligatoriu.. [i nu la 1 februarie 2004. atitudine care poate fi apreciat` ca fiind o confirmare a cantit`]ilor [i calit`]ii lucr`rilor efectuate de antreprenor.. 3. cum este corect. A[a fiind. \n genere. reclamanta a sus]inut c` termenul de execu]ie convenit a fost de 7 luni [i c` dintr-o eroare material` s-a \nscris data de 1 februarie 2004 pentru finalizare. 6. Tribunalul arbitral a sesizat [i a pus \n discu]ia p`r]ilor \mprejurarea c`. este de re]inut c` reclamanta nu a emis facturi pentru lucr`rile a c`ror contravaloare o pretinde prin ac]iunea de fa]`.Jurispruden]` arbitral` de ce a pl`tit mai mult decåt a acceptat. |n raportul de expertiz` depus la dosar. Tribunalul arbitral consider` \ns` c` termenul de „7 luni“ este foarte clar [i nu poate fi o eroare. De altfel.. prin tragere la sor]i...2 s-a prev`zut c` durata execu]iei este de 7 luni cu \ncepere de la 1 august 2003. lipsa facturii nefiind un motiv de anulare a dreptului de \ncasare a pre]ului. iar (. din care (. printr-un specialist. \n mod abuziv. 977.) pentru lucr`rile din contractul ini]ial [i (. 2 (10)/Aprilie-Iunie 2009 57 .. expertul s-a rezumat \n a critica modul \n care a fost \ncheiat [i executat contractul de antrepriz` – respectiv c` reclamanta a fost numai un intermediar [i lucr`rile au fost efectuate de un subantreprenor. c` ele au fost executate se va dispune plata lor.) pentru lucr`rile suplimentare). dar dac` se va dovedi \n urma analizei ce se va face \n continuare. [i nu 1 martie 2004. conform prevederilor Legii nr.. A doua problem` \n interpretarea contractului este legat` de pre]ul lucr`rilor [i. de altfel. |n leg`tur` cu aceasta. Tribunalul arbitral re]ine c` \n]elesul art. Tot \n leg`tur` cu executarea contractului este de re]inut c` påråta nu [ia numit un diriginte de [antier (\n prezent denumit „inspector de [antier“). cum se va ar`ta mai jos. beneficiara-påråt` nu a fost mul]umit` de lucr`rile efectuate de antreprenor [i de la 15 decembrie 2003 i-a interzis accesul pe [antier [i. \ntrucåt la art.. de la 15 decembrie 2003 antreprenorul nu a mai lucrat [i i-a cerut s` efectueze conservarea lucr`rilor executate deja. reclamanta a sus]inut c` efectiv i s-a pl`tit suma de (. a numit ca expert pe dl XY. iar \ncheierea [i predarea lor se face la 1 februarie 2004. nu i-a pl`tit unele lucr`ri efectuate. la aceast` dat` ar trebui finalizat` [i predat` lucrarea. la cererea påråtei. deconturile prezint` neclarit`]i pentru c` nu s-au \ntocmit documentele legale din care s` rezulte cantit`]ile [i baza legal` a pre]urilor – concluzia fiind c` preten]iile reclamantei privind plata unor lucr`ri \n valoare de (.) conform facturilor emise (. |n cauz`. påråta nu a sus]inut niciodat` c` din proprie ini]iativ` [i.) cash. indiferent de eventualele fluctua]ii de pe pia]a construc]iilor [i. Tribunalul arbitral consider` c` din modul \n care este redactat art. O prim` problem` este aceea a termenului de finalizare a lucr`rilor prev`zute \n contractul de antrepriz` [i \n anexa 1.). iar påråta a sus]inut invers c` „7 luni“ s-a scris din eroare [i termenul de finalizare convenit a fost la 1 februarie 2004. 10/1995 privind calitatea \n construc]ii [i.1 [i 3. remedierea unor defecte de calitate a lucr`rilor. nu a avut posibilitatea ca.. \n acest fel. s` urm`reasc` [i s` verifice permanent cantitatea [i calitatea lucr`rilor efectuate de constructor. |nainte de a examina \n detaliu preten]iile formulate prin ac]iunea principal` [i prin cererea reconven]ional`.1 [i devizul ofert` acceptat [i semnat de beneficiara-påråt` rezult` c` p`r]ile au convenit un pre] ferm pentru lucr`rile prev`zute. lucr`rile de construc]ii se desf`[oar` cu dificultate ori chiar \nceteaz` [i este mai de crezut c` s-a avut \n vedere un termen mai spre prim`var`.. ci a pl`tit atåt cele 5 facturi emise de antreprenor. |n sfår[it. Tribunalul arbitral a \ncuviin]at efectuarea unei expertize tehnice care s` verifice [i s` stabileasc` lucr`rile de construc]ii executate de reclamant` pån` la 15 decembrie 2003. nu au suport legal fiind lipsite de documentele („ata[amentele“) \n care sunt \nscrise m`sur`tori ale ele- Nr. 979 [i 983 Cod civil. påråta nu a cerut constructorului.).. \n temeiul prevederilor art.

....Jurispruden]` arbitral` mentelor de construc]ii realizate [i confirmate de persoanele competente.) de la beneficiar`.. (.. dar \n lipsa unor do-cumente care ar fi trebuit \ntocmite de p`r]i (ata[amente cu m`sur`tori. \n total (...) euro lucr`ri din contract [i (.) lucr`ri din contract [i (..) pentru finisaje interioare. manopera pentru sprijiniri [i sus]ineri cu grinzi metalice [i pl`ci \n sum` de (....) pentru \nvelitoare. ceea ce \nseamn` c` påråta a fost de acord ca pentru lucr`rile prev`zute \n contract [i pentru cele suplimentare men]ionate detaliat \n devizele-ofert` men]ionate mai sus.) [i antreprenorul sus]ine c` i s-au pl`tit numai (....) achita]i cash de beneficiar`... s` achite \n total (.) euro [i deci afirma]iile acestuia \n leg`tur` cu sumele \ncasate sunt corecte. din care (. påråta a acceptat s` pl`teasc` (.) pe care o mai pretinde pentru suprastructur`... (....) [i \n situa]ia cånd azi imobilul este finalizat. (.) [i pentru transportul materialelor \n sum` de (.. aflat` \n dosar.) pentru infrastructur`...) arhitectura. iar \n baza facturii din 7 noiembrie 2003 a \ncasat (.) [i respectiv (. neconfirmate \ns` de påråt`.) suprastructur`. situa]ie care se coroboreaz` [i cu \mprejurarea c` beneficiara a f`cut ultima plat` pentru lucr`ri executate anterior datei de 7 noiembrie 2003 [i nimeni nu a pretins c` pån` la 15 decembrie 2003 pe [antier nu s-a mai efectuat nicio lucrare. cele dou` sume fiind \ns` achitate \n baza facturilor emise pån` la 22 octombrie 2003 inclusiv... |ntrucåt totu[i la dosar sunt documente semnate de reprezentan]ii ambelor p`r]i [i necontestate. toate semnate [i achitate de beneficiar` [i a constatat urm`toarele: |n baza facturilor din 1 august. (.. precum [i preciz`ri [i concluzii scrise din partea ambelor p`r]i.).. f`r` \nvelitoare.) materiale [i manoper` la instala]ii electrice. Prin situa]iile de lucr`ri executate [i de pl`]i \ncasate.. nu poate stabili dac` lucr`rile pretinse de reclamant` au fost sau nu executate de ea [i dac` trebuie pl`tite de påråt` sau nu. cåt [i \n explica]iile date \n cadrul dezbaterilor \n fond cånd...). rezult` c` \n total påråta a achitat antreprenorului (. profile [i ancadramente.).... antreprenorul-reclamant sus]ine c` pån` la 15 decembrie 2003 a executat lucr`ri \n valoare total` de (... 20 august [i 19 septembrie 2003.) finisaje exterioare. tribunalul arbitral consider` c` se justific` preten]iile antreprenorului numai pentru turnarea a 64 mc beton \n sum` de (. (. \nso]it de deconturile pe fiecare categorie de lucr`ri... plus 19% TVA. La dosar se afl` deconturile 1 [i 2 pentru lucr`rile de suprastructur` \n valoare de (.) (din care (. f`r` \nvelitoare.) (din care (.) pentru beton [i manoper`. antreprenorul a \ntocmit situa]ia de plat`... pentru turnarea a 64 mc beton [i pentru cåte 152 mp de [arpant` [i astereal` [i 35 mp saceac la \nvelitoare.. \n baza facturii din 22 octombrie 2003 a \ncasat (. tribunalul arbitral a avut \n vedere borderoul de lucr`ri executate [i pl`]i efectuate.) pentru extindere subsol [i (. din care (..).....) pentru materiale [i respectiv (. \n total (. f`r` tåmpl`rie interioar` [i exterioar` [i f`r` gresie [i faian]`.) infrastructur`. Pentru verificarea situa]iilor de pl`]i de mai sus. au fost contractate la pre]ul ferm de (.) pentru suprastructur`..). antreprenorul a \ncasat (..... r`spunsuri la interogatoriu.).. la \ntreb`rile reprezentan]ilor p`r]ilor [i ale membrilor Tribunalului arbitral.. precum [i cele 5 facturi emise de antreprenorul-reclamant \n perioada 1 august – 7 noiembrie 2003.. (.) pentru suprastructur`.. procese-verbale de recep]ie pe faze [i la finalizarea lucr`rii etc.). a men]ionat c` \n baza probelor de la dosar... cum s-a ar`tat mai sus.) [i mai pretinde restul de (.)..... Tribunalul arbitral a trecut la examinarea preten]iilor p`r]ilor pe baza acestor probe [i a re]inut urm`toarele: |n privin]a ac]iunii principale: Prin semnarea borderoului [i devizelor-ofert` anexe la contract... se constat` urm`toarele: Lucr`rile de infrastructur` contractuale [i pentru cele suplimentare de extindere a subsolului au fost achitate \n \ntregime [i antreprenorul nu formuleaz` preten]ii. Suplimentar contractului. inclusiv transportul materialelor [i manopera. toate sem- nate [i de reprezentantul påråtei.. (.. Trecånd la analiza pl`]ilor pentru fiecare categorie de lucr`ri pe baza borderourilor \ntocmite de reclamant`.. Dintre aceste lucr`ri. Pentru aceast` solu]ie s-a ]inut seama de documentele aflate la dosar din care rezult` c` antreprenorul a turnat beton \n stålpi [i plan[ee pån` la 12 decembrie 2003. s-a convenit [i påråta nu contest`. Lucr`rile de suprastructur`.) lucr`ri suplimentare) [i a \ncasat de la beneficiar` (..) lucr`ri suplimentare) [i \n acest fel se justific` de ce mai pretinde de la beneficiar` suma de (. de \nc`lzire [i centrala termic`. ca antreprenorul s` execute extinderea subsolului.. Expertul tehnic [i-a men]inut concluziile din raport atåt prin r`spunsul dat \n scris la obiec]iunile formulate de reclamant`.... 58 . f`r` ornamente. documente \ntocmite cu ocazia angaj`rii unui alt antreprenor.) manoper` la instala]iile sanitare...) (TVA inclus`) pentru executarea urm`toarelor lucr`ri la imobilul \n litigiu: (.) pentru \nchideri cu zid`rie [i (. \nvelitoare din ]igl` [i 100 ml gard din panouri zincate. la toate acestea ad`ugånd cei (.. Pentru justificarea sumei de (.. ambele semnate de beneficiar`.

969 [i 970 Cod civil. 152 mp astereal` [i 35 mp saceac la \nvelitoare [i manoper` la izola]ii cu polistiren.. 11 din interogator. 15 din interogatoriu a recunoscut c` pentru lucr`rile suplimentare cerute la \nvelitoare mai are de plat` (. beneficiara a acceptat [i a semnat oferta de pre] de (. antreprenorul pretinde plata materialelor (.5 cm...). (. dar terminase montarea ]evilor \n plan[ee.. la art. cum s-a ar`tat mai sus.. iar cu privire la lucr`rile structurii de rezisten]` a cl`dirii [i la calitatea lucr`rilor ce devin ascunse. iar beneficiara la pct. plus TVA. semnate de reprezentan]ii Nr.. Tribunalul arbitral re]ine c`. Beneficiara nu a contestat c` a comandat suplimentar fa]` de contract un gard \n valoare de (.Jurispruden]` arbitral` Nu sunt \ntemeiate preten]iile pentru celelalte lucr`ri (152 mp [arpant`.. ceea ce se coroboreaz` cu prevederile contractului \ncheiat cu noul antreprenor din care rezult` c` acesta avea de executat 150.. Asupra cererii reconven]ionale formulate de beneficiara-påråt` \mpotriva antreprenorului-reclamant pentru daune compensatorii [i dobånzi..... antreprenorul pretinde prin ac]iune (. adic` exact ceea ce pretinde antreprenorulreclamant c` a executat. antreprenorul a recunoscut c` \n baza facturii din 7 noiembrie 2003 beneficiara i-a achitat materialele pentru \nvelitoare. 3 s-a prev`zut „ridicarea gardurilor \n jurul gr`dinii“.86% din valoarea contractului de (. La desf`[ur`torul lucr`rilor \n valoare de (... se men]ioneaz` pentru gard valoarea de (. cererea antreprenorului este \ntemeiat` pentru plata manoperei.56 mc zid`rie din c`r`mid` porotherm grosimea 37. astfel c` tribunalul arbitral constat` \ntemeiate preten]iile antreprenorului pentru (.. iar [arpanta a fost executat` gre[it..) utilaj [i (..) materiale. numai c`... iar izola]iile exterioare cu polistiren nu au fost terminate [i..) [i \n concluziile scrise arat` c` suma reprezint` numai contravaloarea manoperei [i c` valoarea materialului a fost achitat` cash direct subantreprenorului. antreprenorul a recunoscut c` la data \ndep`rt`rii sale din [antier nu terminase instala]ia electric`. este r`spunsul antreprenorului la pct.45 mp [arpant` [i 150. \n consecin]`. iar \n anexa 1 se men]ioneaz` pentru gard valoarea de (.. Tribunalul arbitral constat` c` ac]iunea antreprenorului este \ntemeiat` \n parte [i. beneficiara nu [i-a numit diriginte de [antier [i nu a \ntocmit niciodat` vreun document prin care s` comunice antreprenorului vreo nemul]umire cu privire la calitatea lucr`rilor sau la ritmul de realizare a acestora. pentru manopera aferent` la 1/3 din aceast` cantitate [i pentru 243 mp tencuieli la subsol. La interogatoriu. antreprenorul pretinde prin ac]iune plata sumei de (.).. art. dar nu i-a achitat manopera.). 25 cm [i 12. \ntr-adev`r. \ns` atåta vreme cåt 36 ml au fost executa]i [i materialele au fost achitate de beneficiar.) (TVA inclus`) reprezentånd 2/3 din manopera pentru 43...) (TVA inclus`) pentru 88.). (.)..5 cm.... din care (. \n temeiul art. Pentru instala]iile electrice. 7. cerere \ntemeiat` pentru c` noul antreprenor a contractat numai restul de 90 mc de zid`rie de c`r`mid` porotherm.)). antreprenorul a depus la dosar certificatele de calitate emise de institutele abilitate [i procesele-verbale de recep]ie pe faze de execu]ie.. a[a cum s-a ar`tat mai sus.... o va admite.. |n raport de cele ar`tate mai sus.) (adic` 6.) (TVA inclus`).) plus TVA. Pentru lucr`rile de arhitectur` (\nchideri cu zid`rie). (. La interogatoriu.. Pentru lucr`rile suplimentare la \nvelitoare (montare [ipc` [i carton [i apoi ]igl` pe 230 mp. de unde tribunalul arbitral trage concluzia c` \ntr-adev`r antreprenorul a executat.) [i a manoperei executat` pån` la 15 decembrie 2003 (. cu materiale \n valoare de (. Pentru lucr`rile efectuate la gardul imobilului.72% din totalul valorii lucr`rilor). (adic` 21.. \n sum` de 10% din pl`]ile deja f`cute de beneficiar [i dreptul acestuia de a sista lucrarea [i de a o continua cu alt antreprenor.. \n total (. calitatea betoanelor turnate [i aspectul lor dup` decofrare.45 mp astereal` la \nvelitoare..) manoper` [i (.).) utilaje.).) TVA.). manopera pentru restul de 2/3 din zid`ria de c`r`mid` porotherm de 37. deoarece procesul-verbal din 4 februarie 2004 de predare a [antierului c`tre noul antreprenor semnat de delega]i neutri prevede c` acoperi[ul a fost executat numai par]ial.43 mc c`r`mid` porotherm de 37.5 cm. \n total (.. |n contractul \ncheiat cu noul antreprenor. astfel c` [i aceast` preten]ie a antreprenorului este \ntemeiat`. \n acest sens.5 cm. afirma]ii care se coroboreaz` cu prevederile contractului \ncheiat de beneficiar` cu noul antreprenor \n care s-a prev`zut ca sarcin` pentru acesta „terminarea instala]iei electrice“.) cei 36 ml gard men]iona]i \n procesul-verbal din 4 februarie 2004 de preluare a lucr`rilor de c`tre noul antreprenor [i c` acestuia i s-a comandat continuarea cu un gard de valoare mai mare decåt cel ini]ial.2 din contractul de antrepriz` prevede c` neexecutarea [i nepredarea \n termen a lucr`rilor atrage obligarea antreprenorului la plata unor daune-interese... rezult` c` beneficiara a pl`tit \n total (.. Din deconturile de arhitectur` semnate de beneficiar` [i achitate conform facturii din 22 octombrie 2002..) manoper`. ceea ce se poate face numai la turnarea acestora [i urma \ntinderea firelor.. Prin ac]iune se pretinde. 2 (10)/Aprilie-Iunie 2009 59 ..

din actele [i lucr`rile dosarului.2005 – dosar nr. Tribunalul arbitral a re]inut c` termenul contractual de finalizare [i predare a lucr`rilor a fost 1 martie 2004. \n calitate de påråt`. \n calitate de locator-proprietar. Contract de leasing Verificarea tehnic` a autoturismului. precum [i o societate comercial` cu r`spundere limitat`.. deci \nainte de expirarea termenului de 7 luni convenit cu antreprenorul. cu cheltuieli de arbitrare. Tribunalul arbitral re]ine c` prin contractul de cesiune [i delega]ie la contractul de leasing financiar \ncheiat \ntre societatea comercial` X. \n calitate 60 .1). Curtea va solu]iona litigiile \n conformitate cu regulamentul [i regulile sale de procedur`. påråt`. \n calitate de cesionar [i reclamant` \n calitate de acceptant. 48 (9) din Regulile de procedur` ale acestei Cur]i. Ap`rarea påråtei Prin \ntåmpinare [i concluzii scrise. precum [i la plata contravalorii constat`rii tehnice. prin ea \ns`[i. Prin acest din urm` contract. ori din situa]ia de fapt existent` rezult` c` la 15 decembrie 2003 antreprenorul a fost determinat s` p`r`seasc` [antierul de c`tre beneficiar [i acesta din urm` a predat la 4 februarie 2004 con- tinuarea lucr`rilor unui alt antreprenor. Pe cale de consecin]`.05. iar din partea beneficiarei de c`tre dl M. Pentru motivele ar`tate anterior. sentin]a arbitral` nr. Tribunalul arbitral constat` c` nu i se poate imputa antreprenorului nepredarea lucr`rilor \n termenul contractual [i. 338/2004 P`r]ile [i obiectul litigiului Litigiul implic` o societate comercial` pe ac]iuni. Solu]ia Tribunalului arbitral Competen]a de a solu]iona litigiul de fa]` revine acestui Tribunal arbitral \n temeiul clauzei compromisorii a c`rei formulare este urm`toarea: „Litigiile ap`rute \ntre p`r]i decurgånd din interpretarea [i/sau executarea prezentului contract se vor solu]iona pe cale amiabil`. obiect al contractului de leasing financiar – natura constat`rii potrivit c`reia anumite piese ale autoturismului se impun a fi \nlocuite – consecin]e Constatarea potrivit c`reia anumite piese trebuiau \nlocuite implic`. \n calitate de cedent. påråta a solicitat respingerea ac]iunii ca netemeinic` [i nelegal`. påråta a preluat respectivul contract de leasing financiar. Conform art. litigiul va fi supus spre rezolvare Cur]ii de Arbitraj de pe lång` Camera de Comer] [i Industrie a Romåniei. este \ndrept`]it` preten]ia societ`]ii de leasing de obligare a locatarului atåt la plata contravalorii \nlocuirilor. |n fond. Deciziile Cur]ii sunt definitive [i obligatorii“. \n ac]iunea principal` påråta va fi obligat` s` pl`teasc` reclamantei cheltuieli de arbitrare reprezentånd taxa de arbitraj calculat` propor]ional cu suma pentru care se admite ac]iunea. pct. reclamanta. cåt [i la plata contravalorii constat`rii tehnice. Unele neconcordan]e dintre devizele ce stabilesc contravaloarea \nlocuirilor remedierilor. ca atare. A[a fiind. 161/27. remedierilor. |n cazul \n care acest lucru nu este posibil. pune la dispozi]ia påråtei. Reclamanta a solicitat Cur]ii de Arbitraj Comercial Interna]ional de pe lång` Camera de Comer] [i Industrie a Romåniei la plata contravalorii uzurii mai mari decåt uzura normal` a autoturismului ce a f`cut obiectul unui contract de cesiune [i delega]ie la un contract de leasing. precum [i contravaloarea constat`rii tehnice sunt inerente \ntrucåt implic` [i un grad diferit de apreciere.Jurispruden]` arbitral` proiectantului [i ai constructorului. \n calitate de reclamant`. cererea reconven]ional` este ne\ntemeiat` [i va fi respins`. constatarea c` respectivele piese dep`[iser` uzura normal` [i c` \nlocuirea sau remedierea erau necesare pentru a readuce autovehiculul „\n starea func]ional` [i estetic` avut` la data prelu`rii“. desemnat de antreprenor ca diriginte de [antier pentru c` beneficiara nu a f`cut acest lucru (interogator beneficiar`.B. \n baza prezentului contract [i a dreptului material romån.

cric + cheie ro]i. ofert` la care reclamanta a r`spuns printr-o scrisoare condi]ionånd acceptarea de plata anumitor sume.. Reclamanta men]ioneaz` c` preluarea autoturismului s-a f`cut de c`tre consilierul juridic al societ`]ii \n strad`.. condi]ie c`reia påråta nu i-a dat urmare. potrivit contractului de leasing. acesta nu era nou. specificat` \n Manualul de utilizare [i \n Ghidul de \ntre]inere [i garan]ie. Tribunalul arbitral va examina ap`r`rile påråtei legate de obiectul ac]iunii de fa]`.2004. sunt defecte sau prezint` o uzur` mai mare decåt uzura admis` ce pot duce la imposibilitatea exploat`rii normale a autoturismului. roata fa]` drept cauciuc zgåriat. Plata ratelor de leasing urma a se face conform scaden]arului anex` la contracte.05. Nr.. fapt care i-a produs mari prejudicii.06. lipsesc. 2 (10)/Aprilie-Iunie 2009 61 . inclusiv a motorului.4 din contract. subansamblele etc.. \n condi]iile legii [i \n conformitate cu prevederile contractuale. la ridicarea autoturismului se va face o verificare a st`rii tehnice a acestuia numai de c`tre unit`]ile din re]eaua service agreat` de dealer. s-a f`cut printr-un service autorizat care a constatat c` sunt necesare \nlocuiri [i remedieri \n valoare de (. Predareapreluarea acestui autoturism s-a f`cut prin procesulverbal \ncheiat de p`r]i \n care s-a consemnat: „num`r de km rula]i (. la 21. un autoturism. reverificarea st`rii tehnice. – la data acestei prelu`ri. \n spe]`. la care se adaug` costul verific`rii tehnice \n sum` de (. Drept urmare...3 [i 9. f`r` un aviz prealabil sau notificare [i va fi obligat s` returneze imediat locatorului.. Verificarea st`rii tehnice a autoturismului s-a f`cut la un service autorizat care a constatat c` sunt necesare o serie de remedieri \n sum` de (. cårlige tractare. \nseamn` c` acesta a fost acceptat ca atare de c`tre påråt`.. Potrivit prevederilor contractului de leasing. Printr-o \ncheiere pronun]at` de o instan]` statal` s-a \ncuviin]at executarea silit` direct` prin predarea autoturismului. printr-o scrisoare. A ar`tat reclamanta c` \n executarea contractului de leasing.). |n temeiul acestei prevederi. sume care au fost cerute de reclamant` prin ac]iunea arbitral` de fa]`. |n concordan]` cu prevederile contractului [i chiar cu men]iunea f`cut` \n finalul acestui proces-verbal. ratele de leasing. o ofert` ferm` de cump`rare a autoturismului. [urubelni]e duble. autoturism nu are serviceplan [i con]ine: janta de la roata rezerv` lovit` [i reparat`.). – \ncepånd cu luna februarie 2004.4. 3 scrumiere + 2 brichete. Cheltuielile pe care pretinde a le fi f`cut sunt cheltuieli de \ntre]inere [i repara]ii ale autoturismului care. Påråta contest` preten]iile reclamantei invocånd o serie de ap`r`ri. Arat` astfel c`: – la data cånd a preluat autoturismul. Potrivit påråtei. \n care sens depune la dosar o factur` \n valoare de (... obiect al leasingului. Prin preluarea f`r` obiec]ii de c`tre påråt` a autoturismului. Or. Tribunalul arbitral.2004. a pl`ti. påråta [i-a \nc`lcat obliga]ia contractual` de. \n starea tehnic` func]ional` [i estetic` avut` la data prelu`rii. oglind` stånga [i u[a stång` fa]` + badou ornament zgåriate. potrivit art. de c`tre påråt` c`tre reclamant`. cånd starea conflictual` dintre p`r]i era incipient` din cauza nepl`]ii ratelor de leasing conform scaden]arului. \n sistem leasing. triunghi reflectorizant. acestea referindu-se la situa]ia \n care contractul se reziliaz` pe parcurs. invocate de påråt`. cauciucul de rezerv` gålmat. avånd \n vedere c`.. scut motor spart legat cu sårm`. – dup` preluarea de c`tre påråt` a autoturismului au ap`rut o serie de „defec]iuni tehnice majore [i repetate“. fiind preluat de la cedent.5.). iar nu cele ale art. Tribunalul arbitral \nl`tur` aceste ap`r`ri ca fiind irelevante [i/sau ne\ntemeiate. a intervenit o reziliere unilateral` a contractului ca urmare a nepl`]ii \n termen a ratelor de leasing. reclamanta avea obliga]ia s` invite reprezentantul påråtei s` participe la efectuarea expertizei tehnice de c`tre un service de specialitate agreat [i s` \ncheie un proces-verbal prin care s` se constate dac` piesele. Prima sesizare a pretinselor defec]iuni este f`cut` abia \n septembrie 2003. \n cazul nepl`]ii ratei de pentru o perioad` de 15 zile de la data scadent`. 9. 9. O verificare a st`rii aparente a autoturismului s-a f`cut de c`tre p`r]i prin procesul-verbal din 8. plasa bagaje. Referitor la motor eventualele nereguli urmeaz` a fi constatate de service“. trus` medical`. |n contradic]ie cu aceste sus]ineri. påråta a f`cut. re]ine c` sunt aplicabile prevederile art.). din alte cauze. contractul de leasing a fost reziliat. reclamanta nu a efectuat o expertiz` tehnic` prin care s` se stabileasc` starea tehnic` func]ional` [i uzura autoturismului.).Jurispruden]` arbitral` de locator-utilizator. 9. iar reclamanta nu a dat urmare cererii påråtei de a proceda la prelungire.. locatarul va fi declarat \n incapacitate de plat`.. cheie fix` 10/13. precum [i o alt` factur` pentru achizi]ionarea de anvelope \n valoare de (. manual utilizare. minus uzura aferent` exploat`rii normale a autoturismului.). |n continuare. Prelungirea documentelor de circula]ie nu se justific` de vreme ce contractul de leasing fusese reziliat. påråta a cerut reclamantei \nlocuirea autoturismului cu un alt autoturism. la termenele convenite.. sunt \n sarcina locatarului. antifurt. autoturismul nu a mai putut fi utilizat \ntrucåt a expirat valabilitatea documentelor de punere \n circula]ie pe drumurile publice.

au putere de lege \ntre p`r]ile contractante. Påråta contest` unele pozi]ii din deviz pe motiv c` nu s-a stabilit gradul de uzur` peste uzura normal`. \n fine. autoturismul era echipat cu 4 cauciucuri noi pentru sezonul rece. cåt [i pe planul r`spunderii civile contractuale a ambelor promitente pentru ne\ndeplinirea obliga]iei de plat` a comisionului datorat intermediarului \n cazul \ncheierii contractului de vånzare-cump`rare promis.. se apreciaz` atåt pe planul r`spunderii civile contractuale a promitentelor. påråta II Y. Tribunalul arbitral \nl`tur` aceste ap`r`ri \ntrucåt. \n parte. exist` neconcordan]e \ntre devizul \ntocmit de cele dou` unit`]i de service.). reclamanta a ar`tat c` \[i \ntemeiaz` preten]iile pe antecontractul de vånzare- 62 . pe de alt` parte. 140/10. \n temeiul prevederilor contractului de leasing financiar. inclusiv culpa p`r]ilor. verificarea tehnic` f`cut` de prima unitate de service este opozabil` påråtei.8 din contract. 3. Cum suma calculat` de o unitate service [i efectiv pl`tit` de reclamant` este mai mic` decåt aceea calculat` de cealalt` unitate service. Contract nenumit Calificare – consecin]e cu privire la r`spunderea contractual` Din analiza clauzelor \nscrisului litigios (\n sens de instrumentum) rezult` c` acesta are natura juridic` a unui contract nenumit. Unele lipsuri formale ale documentelor emise de o unitate service. nu sunt de natur` s` infirme valoarea lor probant` fa]` de concordan]a celor 3 constat`ri privitoare la existen]a defec]iunilor [i lipsurilor (diferen]ele privind numai \ntinderea lor. Motivele ac]iunii In motivarea ac]iunii. cu cheltuieli de arbitrare acordate propor]ional cu ceea ce s-a acordat. reclamanta a renun]at \n scris la preten]iile privitoare la plata de penalit`]i de \ntårziere. 458/2004 P`r]ile [i obiectul litigiului Litigiul implic` o societate comercial` romån` cu r`spundere limitat`. Pe cale de consecin]`. Unele neconcordan]e dintre devizele celor dou` unit`]i de service sunt inerente \ntrucåt implic` [i un grad de apreciere care poate fi diferit` datorit` faptului c` la efectuarea repara]iilor [i remedierilor se pot elimina unele pozi]ii sau pot s` apar` necesare [i altele. cost achitat de reclamant`. Pentru considerentele expuse. Tribunalul arbitral re]ine c` au fost \ndeplinite condi]iile contractuale referitoare la verificarea tehnic` a autoturismului la ridicarea acestuia [i c` aceast` verificare este opozabil` påråtei. ea va fi luat` \n considerare de c`tre Tribunalul arbitral. ca [i afirma]iile potrivit c`reia acele documente ar fi fost confec]ionate ulterior promov`rii ac]iunii. \n cererea reconven]ional` a påråtei I. Tribunalul arbitral. \n calitate de reclamant`. Reclamanta a solicitat Cur]ii de Arbitraj Comercial Interna]ional de pe lång` Camera de Comer] [i Industrie a Romåniei obligarea påråtei I X la plata unei sume de bani. de altfel. invocate de påråt`.. una fa]` de cealalt`. urmeaz` a admite. un contract de prest`ri servicii de intermediere imobiliar`.2005 – dosar nr. raporturile juridice de r`spundere civil`.05. Repara]iile [i remedierile au fost efectuate de un service [i au costat (. mai mic` valoric decåt constatarea efectuat` de cealalt` unitate service). constatarea c` respectivele piese dep`[iser` uzura normal` [i c` \nlocuirea sau remedierea erau necesare pentru a readuce autovehiculului „\n starea func-]ional` [i estetic` avut` la data prelu`rii“ – a[a cum pre-vede art. respectiv. ac]iunea [i a obliga påråta s` pl`teasc` reclamantei daune-interese reprezentånd contravaloarea uzurii [i a constat`rii tehnice. anume o promisiune bilateral` de vånzare-cump`rare. v`zånd [i dispozi]iile art. precum [i påråta I X. sentin]a arbitral` nr. la care s-a f`cut referire [i care. a[a cum s-a ar`tat. pe de o parte. pentru ne\ndeplinirea obliga]iei de vånzare. potrivit art. prin ea \ns`[i. nu s-a eviden]iat necesitatea \nlocuirii unor piese. 970 [i 1073 Cod civil. Constatarea potrivit c`reia anumite piese trebuiau \nlocuite implic`. 969 din Codul civil. Ulterior. \n sensul c` are \n cuprinsul s`u clauze care \mbin` dou` contracte (\n sens de negotium juris). cu penalit`]i de \ntårziere [i cheltuieli de arbitrare.Jurispruden]` arbitral` A[a fiind. precum [i fa]` de faptul c` afirma]iile påråtei nu se sprijin` pe contraprobe.

Ap`rarea [i cererea reconven]ional` formulat` de påråta I X Påråta I X a formulat cerere-reconven]ional` prin care a solicitat constatarea nulit`]ii absolute a antecontractului de vånzare-cump`rare. \n calitate de agen]ie imobiliar`. faptul c` reclamanta pretinde drepturi dintr-un antecontract de vånzare-cump`rare \n care. consim]`måntul fiind astfel viciat prin dol. se re]ine c` \ntre p`r]i a intervenit contractul intitulat „antecontract de vånzare-cump`rare“. – pe de alt` parte. pe cale de \ntåmpinare. executarea sau \ncetarea acestuia.. Motivele de nulitate absolute invocate \n cererea reconven]ional` sunt. 340 [i urm. Tribunalul arbitral re]ine c` preten]iile reclamantei sunt fundamentate – conform cererii de arbitrare – pe antecontractul de vånzare-cump`rare intervenit \ntre påråta I [i påråta II. obliga]ii constånd \n plata unui comision [i a unor penalit`]i. fiind convenit pre]ul vånz`rii de (. conform art.. Competen]a Tribunalului arbitral de a solu]iona prezentul litigiu rezult` din dispozi]iile conven]iei arbitrale potrivit c`rora „Orice litigii decurgånd din prezentul contract. cu cheltuieli de arbitrare. nu este parte. 2 (10)/Aprilie-Iunie 2009 63 . fiind o promisiune de v\nzarecump`rare dintre dou` persoane fizice necomercian]i. la råndul ei. |n acest contract (\n sens de negotium iuris). \n calitate de promitent`-cump`r`toare. anume: – pe de o parte.. se vor solu]iona pe cale amiabil`. urm`toarele: cauza ilicit`. condi]ia prealabil` sesiz`rii Cur]ii de Arbitraj convenit` de p`r]i a fost respectat`.4 din antecontract. Reclamanta a mai ar`tat c` påråta I X. potrivit regulamentului Cur]ii. un contract de prest`ri servicii de intermediere imobiliar` prin care påråta I X [i påråta II Y \n cererea reconven]ional` \[i asum` obliga]ii fa]` de reclamant` ce. \n calitate de intermediar.). cum \nainte de a introduce ac]iunea reclamanta a \ncercat solu]ionarea litigiului pe cale amiabil`. se re]ine c` p`r]ile au \ncheiat o clauz` compromisorie valid`. \n caz de ne\ndeplinire a contractului. Nr. Din analiza clauzelor acestui \nscris (\n sens de „instrumentum“) rezult` c` acesta are natura juridic` a unui contract nenumit.) s-au achitat la data semn`rii antecontractului. Ulterior. |n fond. Cererea reconven]ional` formulat` de påråta I X. \n esen]`. prive[te constatarea nulit`]ii absolute a acestui antecontract.Jurispruden]` arbitral` cump`rare \ncheiat cu påråta I X. raporturile juridice dintre p`r]i sunt exclusiv de natur` civil`. \n calitate de promitent`-cump`r`toare [i cu påråta II Y. a pus \n leg`tur` cererea [i oferta de vånzare a imobilului cu privire la care se promite vånzarea-cump`rarea. faptul c` se solicit` dobånd` la dobånd`. \n sensul c` are \n cuprinsul s`u clauze care \mbin` dou` contracte (\n sens de „negotium iuris“). invocåndu-se \n concret faptul c` reclamanta a profitat de lipsa de cuno[tin]e juridice a påråtei I la \ncheierea actului. datoreaz` comisionul care ar fi trebuit achitat de ambele p`r]i. respectiv cump`rare a unui imobil. inclusiv referitoare la validitatea. precum [i. faptul c` antecontractul cuprinde o condi]ie pur potestativ` constånd \n aceea c` oricare dintre p`r]i putea \mpiedica \ncheierea conven]iei la care p`r]ile se obligau prin antecontract. litigiile se vor solu]iona de c`tre Curtea de Arbitraj de pe lång` Camera de Comer] [i Industrie a Romåniei. faptul c` p`r]ile nu datoreaz` comisionul c`tre intermediar dac` conven]ia nu s-a \ncheiat. precum [i desp`gubiri plus penalit`]i de \ntårziere. Hot`rårea arbitral` este definitiv` [i obligatorie“. ar`tånd c` solicit` s` fie citat` \n cauz` \n calitate de påråt` [i Y. interpretarea. o promisiune bilateral` de vånzarecump`rare prin care påråta I X [i påråta II Y din cererea recoven]ional` \[i asum` obliga]ii reciproce de vånzare. frauda la lege [i \mbog`]irea f`r` just` cauz` a reclamantei. V`zånd [i dispozi]iile art. nu [i-a \ndeplinit din culpa sa exclusiv` obliga]ia de a \ncheia contractul de vånzare-cump`rare cu påråta II Y \n cererea reconven]ional` [i. 5. iar restul urma s` fie achitat la data \ncheierii \n form` autentic` a contractului de vånzare-cump`rare. \n calitate de promitent`cumpr`toare. din acest motiv. {i. respingerea ac]iunii principale. Dac` acest lucru nu este posibil. din care (. din Regulile de procedur` arbitral`.. lipsa men]iunii „bun [i aprobat pentru“ cu ar`tarea \n litere a sumei [i cåtimii lucrurilor la care se oblig` påråta I X. S-a mai ar`tat c` \n acest antecontract sunt incluse [i clauze privind obliga]iile celor dou` promitente fa]` de reclamant` (agen]ie imobiliar` ce a intermediat \ncheierea acestui antecontract). 2 [i urm. Solu]ia Tribunalului arbitral Din actele [i lucr`rile de la dosar. Ap`rarea påråtei II Y Påråta II Y din cererea reconven]ional` a formulat \ntåmpinare prin care a solicitat respingerea ca ne\ntemeiat` a cererii reconven]ionale. Cod procedur` civil` [i ale art. påråta I X a precizat \n scris cererea reconven]ional`.

pån` la momentul la care nu se stabile[te partea c`reia \i revine culpa. Tribunalul arbitral consider` c` obliga]ia de plat` de c`tre partea \n culp` \n ne\ndeplinirea promisiunii de vånzare. reprezentånd dublul comisionului. R`spunderea civil` contractual` a ambelor promitente (påråta I X [i påråta II Y \n cererea reconven]ional`) pentru ne\ndeplinirea obliga]iei de plat` a comisionului datorat intermediarului (reclamantei).. Din acest 64 .. fapt care rezult` din r`spunsul acesteia la interogatoriul luat acesteia de reclamant`.. pentru serviciile imobiliare prestate (intermedierea vånz`riicump`r`rii).). aceasta va datora promitenteicump`r`toare o sum` egal` cu dublul avansului (art. iar dac` culpa revine promitentei-vånz`toare. suma datorat` cu titlu de comision.. 6. |n cazul acestei r`spunderi.4 din antecontract)... Fa]` de cele mai sus ar`tate. la notariat. [i comisionul datorat de partea care a \n]eles s`-[i \ndeplineasc` obliga]iile asumate (de a vinde/cump`ra). respectiv cump`rare. 5. la \ntrebarea nr..2 påråta I X [i påråta II Y.. potrivit art... 5. p`r]ile au convenit \n clauza 6. tribunalul arbitral apreciaz` ca \ntemeiat` preten]ia privitoare la plata sumei de (. una din p`r]i este comerciant.).. promitenta-vånz`toare (påråta II Y \n cererea reconven]ional`) nu este obligat` a restitui avansul de (.) \n sarcina p`r]ii \n culp` \n cazul ne\ncheieii contractului din culpa uneia din p`r]i. inclusiv culpa p`r]ilor. fiecare dintre ele datoreaz` reclamanteipåråte un comision de (. |n ceea ce prive[te suma de (.. reprezentånd desp`gubiri pentru neachitarea acestui comision. din antecontract. „Este real faptul c` ulterior a]i refuzat s` mai \ncheia]i \n form` autentic`...) \n echivalent lei la cursul BNR din data efectu`rii pl`]ii.4 din antecontract.. In egal` m`sur`. nu este cert`. nici prin cea a unei cereri de chemare \n judecat`. 6. una fa]` de cealalt`. \n cazul \n care tranzac]ia proiectat` nu se \ncheie \n form` autentic` pån` la data de 28 septembrie 2004. astfel. Or.com. datorat de parte \n culp`. cu titlu de clauz` penal`.. comision al c`rui cuantum este de (.).. \n clauza 4. |n acest contract (\n sens de negotium iuris). Urmare a naturii juridice a antecontractului dintre p`r]ile \n litigiu. pe lång` comisionul datorat de ea. raporturile juridice de r`spundere civil`. partea \n culp` va pl`ti reclamantei. Cum \ns` raportul juridic de r`spundere contractual` dintre promiten]i este unul de natur` juridic` civil`. comisionul este de (.). \n cazul ne\ncheierii contractului de vånzare-cump`rare. era necesar` stabilirea pe calea hot`rårii arbitrale a culpei \n ne\ncheierea contractului de vånzare-cump`rare pentru a se putea determina c`rei p`r]i \i revine obliga]ia de plat` a comisionului c`tre påråta I X [i \n ce cuantum. este necesar \ns` ca obliga]ia de plat` a comisionului s` fie cert`.5.). din contract). contractul de vånzare-cump`rare pentru imobilul sus-men]ionat?“.. pentru ca s` se poat` re]ine culpa \n neachitarea acesteia. potrivit art.) cu titlu de desp`gubiri civile. precum [i penalit`]i de \ntårziere.Jurispruden]` arbitral` |n acest sens. |n privin]a acestei r`spunderi.).2 [i 4. lichid` [i exigibil`. Pentru atragerea r`spunderii.) pentru nerespectarea obliga]iei de plat` a comisionului. \n care. [i prin urmare \ntre p`r]i se aplic` legea comercial` (art. nici sub forma unei notific`ri. iar cealalt` necomerciant.5 din contract obliga]ia de plat` a unei desp`gubiri de (. Or.. arat` c`. 3. 1079 alin. faptul c` nu a fost \ncheiat contractul de v\nzare-cump`rare. reprezint` de asemenea o form` de desp`gubire \n cadrul raportului de r`spundere civil` dintre promiten]i.1. promitenta-vånz`toare (påråta II Y \n cererea reconven]ional`) nu a pus \n \ntårziere promitenta-cump`r`toare.) \n sarcina fiec`rui promitent dac` contractul de vånzare-cump`rare se \ncheie [i de (. \n cererea reconven]ional`. \n cazul ne\ncheierii contractului de vånzarecump`rare. Potrivit art. din culpa uneia dintre p`r]i. Tribunalul arbitral re]ine faptul c`. date fiind urm`toarele considerente. 5.5 din contract.. Din acest motiv. aceasta este datorat` \n situa]ia \n care se constat` faptul c` una dintre promitente nu \[i achit` comisionul datorat.)..) [i ca ne\ntemeiat` preten]ia privind plata sumei de (.. |n ceea ce prive[te preten]ia de plat` a sumei de (. 56 C. \n cazul \ncheierii contractului de vånzarecump`rare promis [i de (. care \mbin` promisiunea de vånzare-cump`rare [i cea a contractului de prest`ri servicii de intermediere.1. (1) C. prev`zute de art.civ. datorat de fiecare parte.2. p`r]ile au convenit. Påråta I X este cea care a refuzat \ncheierea contractului de vånzarecump`rare. Preten]iile formulate de reclamant` cuprind obligarea påråtei I la plata sumei de (. [i a comisionului datorat intermediarului de cealalt` parte (prev`zut` de art.). p`r]ile nu se afl` \n \ntårziere decåt dac` sunt puse \n \ntårziere. plus a sumei de (. comisionul reprezint` plata serviciilor imobiliare prestate de reclamant` pån` la data semn`rii antecontractului... pentru ne\ndeplinirea obliga]iei de v\nzare... se apreciaz` pe dou` planuri: R`spunderea civil` contractual` a promitentelor. c` dac` promitentacump`r`toare (påråta I X) nu \[i \ndepline[te obliga]ia de cump`rare din culpa sa. r`spunde c` „nu m-am prezentat la notariat pentru autentificare“..

983 C. Pe de alt` parte. 56 C. ci trei p`r]i.). (2). (2) urm`tor se arat` c` restul de pre] se achit` la data autentific`rii.) este formulat` prematur. deoarece nu a fost demonstrat` existen]a culpei. Tribunalul arbitral consider` ne\ntemeiat` [i sus]inerea påråtei I potrivit c`reia antecontractul de vånzare-cump`rare ar fi un act nul datorit` faptului c` reclamanta-påråt` ar fi profitat de faptul c` påråta I nu avea cuno[tin]e juridice. Tribunalul arbitral o va respinge deoarece natura raporturilor juridice dintre påråta-reclamant` [i reclamanta-påråt` nu este de comision. 46 C. |n plus. tribunalul arbitral consider` c` påråta I nu avea o culp` \n neachitarea comisionului de (. Pentru a ajunge la aceast` concluzie.. Faptul c` \nscrisul este un tipizat parte dactilografiat. Din aceast` ad`ugire. potrivit principiului c` o clauz` susceptibil` de mai multe intepret`ri se interpreteaz` \n favoarea debitorului (art.2004.Jurispruden]` arbitral` motiv. Tribunalul arbitral re]ine culpa påråtei I \n neachitarea la data de 28.. ci de prest`ri servicii de intermediere care constau doar \n punerea \n contact a ofertei cu cererea (curtaj comercial).civ. nu poate constitui un motiv de nulitate. påråta I va fi obligat` la plata c`tre reclamant` a cheltuielilor de arbitrare.).. este aplicabil` legea comercial`. care este comerciant. 3 alin.. nu este dovedit.. 2).. considerånd ne\ntemeiate sus]inerile påråtei I. coroborat` cu clauza 3 alin. potrivit art. [i a Regulilor de procedur` arbitral`.2004 a p`r]ii de (. påråta I a recunoscut faptul c` semn`tura de pe antecontract \i apar]ine (r`spunsul la \ntrebarea nr. iar pe de alt` parte. o sum` de (.. Tribunalul arbitral constat` c`. conform c`reia data autentific`rii este data la care se achit` restul de pre].. \n ceea ce o prive[te pe påråta I \n raportul juridic de r`spundere contractual` invocat de reclamant`. la data de 14 octombrie 2004. respectiv nu a avut atitudinea subiectiv` de natur` a conduce la \ntrunirea elementelor r`spunderii.. cererea de obligare a påråtei I la plata desp`gubirilor de (. |n fapt.civ. \n cele din urm`.com.2004.) pretins de reclamant`. simpla lips` de cuno[tin]e juridice a uneia din p`r]ile unui act juridic nu poate conduce la \ntrunirea condi]iilor dolului.2004. pentru urm`toarele considerente: |n ceea ce prive[te lipsa men]iunii „bun [i aprobat pentru“ cu ar`tarea \n litere a sumei [i cåtimii lucrurilor la care se oblig` påråta I. Tribunalul arbitral o va respinge.09..09. pån` la stabilirea prin hot`råre arbitral` a faptului c` påråtei I \i revine cu certitudine culpa \n ne\ncheierea contractului de vånzare-cump`rare [i prin urmare a faptului c` \i incumb` obliga]ia de plat` a comisionului de (.. de vreme ce partea putea citi singur` tot contractul. ca atitudine subiectiv`. astfel cum sus]ine påråta-reclamant` \n cererea reconven]ional`.). nu \mpiedic` citirea lui la semnare.11. pentru ca \n finalul antecontractului s` fie inserat` o ad`ugire scris` de mån` din care rezult` c` p`r]ile au convenit ca restul de pre] s` se achite \n dou` tran[e. \n temeiul art.) din restul de pre] datorat. parte scris de mån`. \n r`spunsul la interogatoriu.. 2 (10)/Aprilie-Iunie 2009 65 . pe de o parte. care este necomerciant. anume pe de o parte recla- Nr. |n fine. Acest tip de contract nu este afectat de o condi]ie pur potestativ`. (2) din antecontract se arat` faptul c` p`r]ile se oblig` s` \ncheie contractul de vånzare-cump`rare \n form` autentic` la data de 28. |n lipsa stabilirii prin hot`råre arbitral` a faptului c` \i revine culpa \n \ncheierea contractului de vånzare-cump`rare..2004. [i prin urmare proba raporturilor juridice dintre p`r]i poate fi f`cut` cu acte sub semn`tur` privat` \n condi]iile art. \n ceea ce prive[te raportul juridic dintre aceasta din urm`. Aspectele situa]iei de fapt sunt \ns` suficient de complexe pentru a considera \ns` c` påråta I nu a avut o culp` pentru neachitarea comisionului datorat reclamantei „påråte pån` la hot`rårea arbitral`.pr.) la data de 28. |n ceea ce prive[te cererea reconven]ional`. f`r` a fi necesar` formalitatea men]iunii „bun [i aprobat pentru“. ca viciu de consim]`månt.com. \n vedere faptul c` antecontractul cuprinde o anume neclaritate \n privin]a datei la care ar fi trebuit s` se \ncheie contractul de vånzare-cump`rare \n form` autentic`. la art.. de[i la art. Nu este \n cauza de fa]` dovedit` nici falsa reprezentare asupra unor elemente esen]iale ale contractului.. Astfel. Faptul c` nu i-ar fi fost citite toate clauzele contractuale. Tribunalul arbitral are. |n ceea ce prive[te sus]inerea påråtei I c` nu s-ar datora comisionul intermediarului dac` conven]ia nu s-a \ncheiat.11.09. deoarece \n cadrul raportului juridic de intermediere sunt nu dou`.) la data de 30. iar o sum` de (. nici faptul c` aceast` fals` reprezentare a fost determinat` de reclamanta-påråt`. [i reclamant`. 3596 C. Tribunalul arbitral consider` c` se impune concluzia c` påråta I era \ndrept`]it` s` considere data la care era scadent` obliga]ia sa de cump`rare ca fiind data de 30. nu se poate re]ine o r`spundere contractual` \n sarcina påråtei I generat` de faptul c` aceasta nu a achitat comisionul de (. dreptul påråtei II \n cererea reconven]ional` de a invoca excep]ia de ne\ndeplinire a antecontractului [i de a proceda la vånzarea c`tre o ter]` persoan`. de asemenea. ceea ce determin`. \nainte ca obliga]ia de plat` a comisionului s` fi fost stabilit` cu certitudine \n sarcina acesteia. a imobilului ce a f`cut obiectul antecontractului..

din cuprinsul contractului \ncheiat \ntre p`r]i rezult` c` aceast` sum` a fost primit` de påråta \n cererea reconven]ional`. tribunalul arbitral urmeaz` – a respinge ca ne\ntemeiat` cererea reconven]ional` formulat` \n contradictoriu cu reclamanta [i cu påråta Y \n cererea reconven]ional`. de (. Pe de alt` parte. (2) din contract). contractul ar fi lovit de nulitate pentru fraud` la lege. \nsu[i contractul \ncheiat \ntre p`r]i reprezint` o chitan]`. fiind stabilirea debitorului obliga]iei de plat` (fie fiecare dintre p`r]i un comision de (. nu numai la cele de promisiune de vånzare-cump`rare. Totodat`. dar contrar` bunelor moravuri ori prohibit` de lege. prin fapta proprie. \n calitate de reclamant`. Nu este a[adar \ntemeiat` nici sus]inerea påråtei I conform c`reia contractul \ncheiat \ntre p`r]i ar fi lovit de nulitate pentru condi]ie imposibil`. påråta I [i påråta II \n cererea reconven]ional`. deoarece acest act normativ nu mai este \n vigoare. 135/2005 – dosar nr. fiind persoan` fizic`. deoarece niciuna din clauzele contractului nu poate fi considerat` ca fiind o clauz` care s` cuprind` o astfel de condi]ie. sentin]a arbitral` nr. 393/2004 66 P`r]ile [i obiectul litigiului Litigiul implic` o societate comercial` cu r`spundere limitat`.. Contract nenumit Reciprocitatea [i interdependen]a obliga]iilor – consecin]e |ntrucåt prestatorul nu a f`cut dovada furniz`rii serviciilor convenite [i nici nu a efectuat demersuri serioase [i efective \n vederea prest`rii lor. |n fine. fie partea \n culp` un comision dublu.Jurispruden]` arbitral` mant`. cu cheltuieli de arbitrare acordate propor]ional cu ceea ce s-a admis. \n calitate de intermediar.. iar pe de alt` parte. astfel. nu este parte [i.).). \n parte. prin urmare. Aceast` clauz` se refer` la penalit`]ile de \ntårziere. precum [i o societate comercial` pe ac]iuni \n calitate de påråt`. Reclamanta a solicitat Cur]ii de Arbitraj Comercial Interna]ional de pe lång` Camera de Comer] [i Industrie a Romåniei . – a respinge ca ne\ntemeiat` cererea påråtei din cererea reconven]ional` de obligare la plata cheltuielilor de arbitrare. 7 din Legea nr. nici \mpiedica \ndeplinirea promisiunii de vånzare-cump`rare [i. ac]iunea arbitral`. \n calitate de beneficiari ai acestor servicii.) pentru care nu ar fi primit chitan]` nu este sus]inut` de probele administrate \n cauz`. nu se poate re]ine existen]a unei condi]ii pur potestative..5 din contract ar fi o clauz` ilicit`.. deoarece penalit`]ile de 1% ar reprezenta dobånd` la dobånd`. Tribunalul arbitral consider` c` penalit`]ile au caracterul unei clauze penale [i nu pot fi considerate ca avånd caracterul unei dobånzi care s` fie aplicate la o alt` dobånd`. Tribunalul arbitral urmeaz` a admite. niciuna dintre p`r]i. 3 alin. nu avea obliga]ia de a emite o chitan]` pentru suma de bani. respectiv comisionul propriu plus cel datorat de cealalt` parte). care. Pe cale de consecin]`. Tribunalul arbitral apreciaz` c` refuzul beneficiarului de a pl`ti contravaloarea respectivelor servicii este justificat. Or. deoarece contractul \ncheiat cuprinde [i clauze referitoare la raporturile juridice de prest`ri servicii de intermediere. nu poate s` determine achitarea sau neachitarea comisionului. \n calitate de prestator de servicii de intermediere. 6. singura consecin]` a faptei proprii a unuia din beneficiarii serviciului de intemediere.. Nici caracterul ilicit al acestei clauze prin raport la dispozi]iile art. \n sensul \ncheierii sau ne\ncheierii contractului de vånzare-cump`rare promis. \n sensul c` \n cuprinsul s`u este men]ionat faptul c` påråta \n cererea reconven]ional` a \ncasat aceast` sum` de bani (art. Intermediarul nu ar fi putut nici determina. Mai mult. nu este \ntemeiat` nici sus]inerea potrivit c`reia faptul c` reclamanta are drepturi [i nu are obliga]ii \ntr-un antecontract de vånzare-cump`rare \n care. 76/1992 nu poate fi re]inut. Referirea din cererea reconven]ional` la faptul c` reclamanta ar fi \ncasat de la påråta I suma de (. Cu privire la sus]inerea påråtei I c` art..

3 [i urm. dar a[a cum rezult` [i dintr-o scrisoare emis` de locator. reclamanta nu a desf`[urat activit`]i specifice de restaurant [i bar \n acel spa]iu. reclamanta a ar`tat c` a \ncheiat cu påråta un contract avånd ca obiect popularizarea imaginii [i a m`rcilor påråtei \ntr-un spa]iu comercial al reclamantei.08. c` aceasta nu a comandat [i nu a comercializat niciun produs al påråtei.2003. reguli adoptate \n conformitate cu Decretul-lege nr. |n raport de aceste probatorii [i din care rezult` c` reclamanta nu a desf`[urat activitate \n respectivul spa]iu [i. astfel c` competen]a de solu]ionare a litigiului de fa]` revine Tribunalului arbitral. reclamanta nu a avut [i nu are \nregistrat la autorit`]ile romåne ca punct de lucru spa]iul \n care [i-a asumat obliga]ia de a realiza activitatea de reclam` [i publicitate pentru m`rcile [i produsele reclamantei. Tribunalul apreciaz` c` refuzul påråtei de a pl`ti contravaloarea acestor servicii la care reclamanta s-a obligat. de[i a cerut påråtei. 969 [i art. A mai ar`tat reclamanta c` la data de 15. sus]inerile orale [i scrise ale p`r]ilor. c` de[i acceptat`. Pre]ul convenit a fost de (. |n fapt. excep]ia de neexecutare invocat` de c`tre påråt` [i pe care se \ntemeiaz` refuzul de plat` fiind justificat` pentru motivele ce se arat` \n continuare.. c` pre]ul convenit pentru activitatea publicitar` ce urma s` fie prestat` \n folosul reclamantei a fost stabilit la suma de (. din Regulile de procedur` arbitral` ale acestei Cur]i de Arbitraj. Ap`rarea påråtei Prin \ntåmpinare. aceasta nu s-a conformat. påråta a solicitat respingerea ca ne\ntemeiat` a cererii reclamantei \n temeiul excep]iei de neexecutare de c`tre reclamant` a obliga]iilor asumate prin contract. c` a \ncheiat cu aceasta un contract de \mprumut pentru un agregat frigorific inscrip]ionat cu o anumit` marc` pentru care urma a se face publicitate \n acest spa]iu [i c` refuzul de plat` a facturii emis` de c`tre reclamant` se \ntemeiaz` pe aceste \mprejur`ri. Urmeaz` a se constata c` påråta nu a solicitat cheltuieli de judecat`.2005. a doua la data de 30.. Tribunalul constat` c` cererea reclamantei nu este \ntemeiat` [i va fi respins` pentru motivele ce se arat` \n continuare.. fiind pe deplin valabil`. Påråta \n r`spunsul la interogatoriul ce a fost formulat de c`tre reclamant. pl`tibili \n dou` tran[e: prima.01.) plus TVA. precum [i \nscrisurile depuse de acestea \n dovedirea sus]inerilor lor [i r`spunsurile påråtei la interogatoriu. reclamanta nu a desf`[urat niciodat` vreo activitate. Clauza compromisorie \ncheiat` de p`r]i este conform` cu dispozi]iile art. ap`r`rile formulate prin \ntåmpinare.) plus TVA la data semn`rii contractului. 1704 [i urm`toarele din Codul civil.Jurispruden]` arbitral` obligarea påråtei la plata pre]ului serviciilor convenite. prima \n 30 zile de la data semn`rii contractului. cu dobånzi [i cheltuieli de arbitrare. 2 (10)/Aprilie-Iunie 2009 67 . de aceea[i valoare cu prima. 139/1990 privind Camerele de Comer] [i Industrie din Romånia..2003 a emis o factur` acceptat` la plat` de c`tre påråt` prin semnare. Examinånd cererea de chemare \n judecat`. \n valoare de (. pån` la data de 30 ianuarie 2005. La 15. a ar`tat c` a efectuat verific`ri constatånd c`. Motivele ac]iunii |n motivarea cererii. art... nu a prestat serviciile de publicitate [i reclam` la care s-a obligat prin contract [i nici nu a f`cut demersuri serioase [i efective \n vederea prest`rii lor.) plus TVA pl`tibil \n dou` tran[e. 340 [i urm`toarele din Codul de procedur` civil` [i art. Solu]ia Tribunalului arbitral Competen]a de solu]ionare a litigiului de fa]` rezult` din clauza compromisorie potrivit c`reia toate ne\n]elegerile ce vor interveni \ntre p`r]i \n leg`tur` cu executarea contractului lor s` fie solu]ionate prin arbitraj. \n consecin]`. Påråta nu a pl`tit prima tran[` din pre]ul convenit. prin mai multe adrese.08. p`r]ile au \ncheiat un contract avånd ca obiect popularizarea imaginii [i a m`rcilor påråtei \n spa]iul pe care reclamanta pretindea c` \l de]ine [i desf`[oar` activitate de comercializare a unor b`uturi r`coritoare. Astfel. Nr. a doua. \n spa]iul respectiv. astfel c` cererea de obligare a påråtei la plata sumelor pretinse prin ac]iune este ne\ntemeiat`. s`-[i \ndeplineasc` obliga]ia de plat`. plata nu a fost f`cut` pån` la data de 15 septembrie 2003 [i nici ulterior [i c`. este justificat. påråta a ar`tat c` reclamanta nu a desf`[urat [i nu desf`[oar` activitate \n spa]iul \n care urma s` se realizeze contractul \ncheiat de p`r]i. c` nu a pus la dispozi]ia sa spa]iul pentru reclam` [i publicitate. Respectivul spa]iu a fost \nchiriat unei societ`]i de asigurare.

Ap`rarea påråtei I Prin \ntåmpinare.Jurispruden]` arbitral` Contract nenumit Natura juridic` a redeven]ei – neexecutarea culpabil` a obliga]iei multiplicatorului de a pl`ti titularului de brevet redeven]a stabilit` de comun acord Nu poate fi primit` sus]inerea c` redeven]a ar reprezenta pre]ul m`rfii våndute atåta timp cåt redeven]a se acord` pentru utilizarea soiului \n scopul protej`rii drepturilor titularilor de soiuri. reclamanta a sus]inut c` cele dou` contracte trebuie s` fie discutate \mpreun`. precum [i un contract de producere a respectivei semin]e. potrivit \n]elegerii p`r]ilor. påråta I a solicitat respingerea ac]iunii. a beneficiat atåt de pre]ul semin]ei \n cadrul primului contract. potrivit c`ruia la s`mån]a de consum nu se acord` redeven]`. astfel cum a fost formulat`. prin hot`rårea arbitral`. 454/2004 P`r]ile [i obiectul litigiului Litigiul implic` o societate comercial` cu r`spundere limitat`. \n solidar cu reprezentantul s`u legal. Motivele ac]iunii |n motivarea ac]iunii. iar printr-un adendum a fost de acord cu efectuarea pl`]ii \n dou` rate. Tribunalul arbitral re]ine c` \ntre recla- 68 . iar reclamanta. s-a mai sus]inut. s-a contestat sus]inerea påråtei I c` redeven]a ar reprezenta contravaloarea semin]ei asigurate de reclamant`. Reclamanta a solicitat Cur]ii de Arbitraj Comercial Interna]ional de pe lång` Camera de Comer] [i Industrie a Romåniei obligarea. Punctul de vedere formulat de reclamant` fa]` de ap`rarea påråtei I |n r`spunsul la \ntåmpinare. precum [i o alt` societate comercial` cu r`spundere limitat` (påråta I). \n realitate. din ac]iune nu rezult` natura juridic` a redeven]ei. prin contractul de vånzare-cump`rare s-a asigurat s`mån]a de baz` necesar` execut`rii contractului de producere a semin]ei pentru bere. pentru ca påråta I s` fie obligat` la plat`. avånd \n vedere c`. inclusiv a obliga]iei de plat` a redeven]ei. neexecutatea culpabil` de c`tre multiplicator a obliga]iilor asumate. \n fapt. reclamanta a livrat påråtei o cantitate de s`mån]`. \ns` påråta I nu [i-a \ndeplinit obliga]ia din al doilea contract de a achita redeven]a. respectiv c` ar reprezenta altceva decåt pre]ul semin]ei. \n calitate de reclamant`. påråtul II.04. precum [i dreptul de a produce [i comercializa soiurile respective – protejate [i \nscrise \n catalogul oficial U. Prin concluziile f`cute \n scris [i oral. Drept urmare. |ntrucåt \ncercarea de rezolvare a litigiului pe cale amiabil` nu a fost posibil`. a pårå]ilor la plata unei sume de bani cu titlu de redeven]`. \n solidar. redeven]a este datorat` pentru dreptul de folosire a semin]ei. respectiv pentru transmiterea dreptului de a produce [i a comercializa s`mån]a dintr-un anumit soi. påråta I [i-a men]inut punctul de vedere. respectiv o persoan` fizic` (påråtul II). sus]inånd c` reclamanta nu este \ndrept`]it` s` ob]in` redeven]a \ntrucåt nu i-a pus la dispozi]ie s`mån]a necesar` execut`rii celui de-al doilea contract (or. reclamanta a reiterat sus]inerea c` cele dou` contracte nu pot fi privite separat [i c` påråta I datoreaz` redeven]a stabilit` de cel de-al doilea contract. 9 din contract. \ndrept`]e[te Tribunalul arbitral s` admit` ac]iunea.2005 – dosar nr. – drept care include [i ob]inerea unei redeven]e. au fost invocate autoriza]iile depuse la dosarul cauzei. cåt [i de subven]ia acordat` de stat. are un drept de exclusivitate pentru comercializarea semin]ei respective. redeven]a a r`mas neachitat`. redeven]a reprezint` contravaloarea semin]ei pus` la dispozi]ie). 128/27. |n acest sens. De[i a ar`tat \n continuare reclamanta – påråta I a fost de acord s` achite redeven]a prev`zut` \n art. reclamanta a formulat prezenta ac]iune. Prin concluziile formulate. reclamanta a ar`tat c` \ntre p`r]i a intervenit un contract de vånzare-cump`rare a unor cantit`]i de s`mån]`. \n baza unor prevederi legale. Solu]ia Tribunalului arbitral |n fond. |n executarea primului contract.E. sentin]a arbitral` nr. cu cheltuieli de arbitrare. prin care o firm` german` a atestat c` reclamanta avea dreptul de a importa o serie de soiuri de cultur` (\ntre care [i soiul \n litigiu).

. |n ceea ce prive[te natura juridic` a redeven]ei. soiul respectiv face parte din soiurile „particulare.. produc]ie 2003“. Potrivit contractului. \n justificarea neachit`rii redeven]ei. 4. Astfel. cunoscut` påråtei la data \ncheierii contractului. la data de 15.. \ncåt orice alt` cantitate de s`mån]` peste cea achizi]ionat` dep`[ea necesarul respectiv.. avea obliga]ia s` \ns`mån]eze suprafa]a stabilit` [i s` ob]in` (...6) [i s` pl`teasc` acesteia o redeven]a de (. reclamanta a transmis påråtei dreptul de a produce [i a comercializa s`mån]a soiul V. \n spe]`. III..1). 2) [i s` pl`teasc` pre]ul de (. Tribunalul arbitral consider` c` påråta datoreaz` redeven]a de (. soiul V.1).. care se intituleaz` „Contract pentru producerea semin]ei comerciale de orzoaic` de toamn` pentru bere. Nr. Tribunalul arbitral re]ine c` ac]iunea de fa]` este \ntemeiat` [i oblig`. contractul de vånzare-cump`rare a fost \ncheiat de p`r]i tocmai \n vederea asigur`rii semin]ei necesare execut`rii contractului pentru producerea semin]ei comerciale. de altfel.) ha [i realizarea unei produc]ii de (.2003.E. de altfel...). [i påråta I. f`r` vreo restric]ie \n privin]a comercializ`rii pentru consum. 2 (10)/Aprilie-Iunie 2009 69 ..08.) ha cultur` din cel de-al doilea contract. |n considerarea acestei complementarit`]i. prin care a fost de acord cu prelungirea contractului [i plata redeven]ei \n dou` rate. s` preia produc]ia (art.. påråta.) ha este din soiul V. iar påråta s-a angajat s` pl`teasc` redeven]a \n cuantumul stabilit de comun acord cu reclamanta..)euro/ton`.Jurispruden]` arbitral` mant`.. \nscrise \n catalogul oficial al U.) tone produc]ie finit` (art. 9). motivarea påråtei c` redeven]a ar reprezenta pre]ul semin]ei primite de la reclamant` este ne\ntemeiat`. |n concluzie.. s` predea reclamantei produc]ia la pre]ul convenit (art. redeven]a se acord` pentru utilizarea soiului \n scopul protej`rii drepturilor titularilor de soiuri.. pe o suprafa]` de (. Conform autoriza]iei firmei germane exportatoare. mai mult. pe pårå]ii I [i II s` pl`teasc` reclamantei suma de bani solicitat` cu titlu de redeven]`. Tribunalul arbitral are \n vedere [i faptul c` s`mån]a primit` de påråt` pentru \ns`mån]area a (. sunt ne\ntemeiate. s-a prev`zut c` obiectul contractului \l constituie cultura de orzoaic` de toamn`. protejat [i \nscris \n catalogul oficial al U.. soiul V. la råndul s`u. påråta a \ncheiat cu reclamanta un adendum. – nu este relevant` din moment ce atåt prevederile legale. cåt [i autoriza]iile firmei germane se refer` la transmiterea dreptului de a produce [i a „comercializa“. respectiv pentru fabricarea berii. este importat din Germania. Obiectul ac]iunii de fa]` \l formeaz` plata de c`tre påråt` a redeven]ei de (.) euro/ton` (art.. Potrivit unor dispozi]ii legale. \n calitate de multiplicant. 3. 9 din cel de-al doilea contract la „s`mån]a primit`“ nu poate fi interpretat` \n sensul c` reclamanta trebuia s` dea pentru executarea acestui contract alt` s`mån]` decåt s`mån]a våndut` \n baza contractului de vånzare-cump`rare.5 [i art.. – soi produs \n Germania [i importat din aceast` ]ar`. ea a fost integral rezolvat` \n cadrul acestui contract. O atare interpretare nu ar ]ine seama de complementaritatea celor dou` contracte.1). \ntrucåt: Prin contract påråta s-a angajat s` pl`teasc` redeven]a de (. referirea \n art. 3. clauza \nscris` \n contract cu privire la redeven]` a r`mas nemodificat` [i necontestat`. respectiv pentru transmiterea dreptului de a produce [i a comercializa s`mån]a dintr-un anumit soi (\n spe]`. 6.. S`mån]a achizi]ionat` prin contractul de vånzare-cump`rare reprezenta necesarul pentru suprafa]a de (. s-a \ncheiat contractul de producere a unei semin]e de cultur`. a[a cum reiese din reglement`rile \n domeniu. obiectul contractului de vånzare-cump`rare.) euro/ton` (art.) euro/ton` de s`mån]` primit` de la reclamant`. 3. art. care se angajeaz` s` achite titularului de brevet o redeven]` stabilit` de comun acord.) tone de s`mån]` finit` comercial` pentru bere. pe tot parcursul execut`rii contractului. protejate.) euro/ton` de s`mån]` primit` – sum` ce se re]ine din contravaloarea m`rfii livrate (art... \n solidar.“ Obiec]iunile påråtei I. Problema pre]ului semin]ei f`cea. 4. dreptul de a produce [i de a comercializa se transmite contractual oric`rei persoane fizice sau juridice \nregistrate conform art. 1 din contract. cu cheltuieli de arbitrare. reclamanta (multiplicantul) avea obliga]ia s` asigure s`mån]a necesar` (art.. \n calitate de multiplicator. destina]ia semin]ei – pentru consum. 9). destina]ia semin]ei era.E. La Cap.

Pe de alt` parte. absolut contestabile \n raport cu presta]iile furnizate“. De asemenea.Jurispruden]` arbitral` Contract de prest`ri servicii Reciprocitatea [i interdependen]a contractului de prest`ri servicii de asisten]` contabil` – neexecutarea culpabil` de c`tre prestator a obliga]iei de prest`ri servicii – consecin]e |ntrucåt prestatorul nu a f`cut dovada prest`rii serviciilor de asisten]` contabil`. 185/2005 P`r]ile [i obiectul litigiului Litigiul implic` o societate comercial` cu r`spundere limitat`.2002. iar nu la cursul de schimb din ziua scaden]ei. \n calitate de påråt`. Motivele ac]iunii |n motivarea ac]iunii. a mai sus]inut reclamanta c` a prestat [i serviciile de asisten]` contabil` contractate. experien]` [i calit`]ile cerute“..) pentru serviciile de asisten]` contabil`). påråta a sus]inut c` valoarea \n lei a crean]ei pretinse de reclamant` a fost calculat` eronat la cursul de schimb valabil la data emiterii facturii. 267/11. iar recep]ia a fost confirmat` de dl M. A mai sus]inut påråta c` prin contract p`r]ile au stabilit numai onorarii estimative (respectiv (. nu se datoreaz` nici penalit`]ile de \ntårziere pretinse. cu penalit`]i de \ntårziere [i cheltuieli de arbitrare.2002 doar raportul de audit privind situa]ia consolidat` a societ`]ii R. Mai mult.05. Tribunalul arbitral apreciaz` c` preten]ia acestuia de plat` a respectivei presta]ii are caracter ne\ntemeiat. |ntrucåt nu a achitat una dintre facturi.. s-a men]ionat c` plata se va efectua \n lei la cursul B. anume la 16. la date orare ce variaz` \n func]ie de gradul de responsabilitate. a sus]inut påråta – crean]a nu este cert`. reclamanta a emis dou` facturi proforma. \n contract „\n func]ie de timpul prev`zut (. Ap`rarea påråtei Påråta a sus]inut c` a refuzat plata facturii litigioase „dup` constatarea deconturilor fanteziste [i a costului dispropor]ionat al onorariilor“ pretinse [i dup` „examinarea sumelor astronomice. evaluate de reclamant`.C. Fa]` de faptul c` reclamanta nu [i-a \ndeplinit pe deplin obliga]iile contractuale. \ntrucåt suma de bani solicitat` nu este datorat`. påråta [i-a men]inut 70 aceea[i pozi]ie. \n esen]`. precum [i o societate comercial` pe ac]iuni.). unicul raport de audit a fost predat påråtei cu \ntårziere. [i A. cåt [i servicii de asisten]` contabil`. De[i ea a cerut reclamantei explica]ii cu privire la sumele facturate.2001. la 31 decembrie 2001. \n fapt.2002. a sus]inut påråta. |n vederea pl`]ii acestor servicii. la data de 17. De asemenea. serviciile de asisten]` contabil` nu au fost prestate de reclamant`. c` de[i obiectul contractului cuprindea atåt servicii de audit. sentin]a arbitral` nr.2005 – dosar nr.05. de[i termenul contractual de predare era 31. . f`r` \ns` a se indica \n contract aceste rate orare. påråta solicit` respingerea ac]iunii ca ne\ntemeiat`. lichid` [i exigibil` \ntrucåt facturile proforma nu pot fi considerate documente de plat` sau documente justificative.2002..12. Solu]ia Tribunalului arbitral Sus]inerile p`r]ilor ca [i probele administrate \n acest litigiu vor fi examinate mai departe. ea predånd la data de 16. valabil la data pl`]ii. Reclamanta nu a efectuat nici raportul de audit privind situa]ia financiar` a societ`]ii R. a fost formulat` prezenta ac]iune arbitral`. |n cadrul litigiului de fa]`. reclamanta a ar`tat c` [i-a \ndeplinit obliga]iile contractuale transmi]ånd påråtei rapoartele de audit privind situa]iile consolidate ale societ`]ilor R.N.R.. |n ambele facturi. n-a primit asemenea explica]ii.03.10.. termenul de plat` fiind de 14 zile de la data primirii facturii. Reclamanta a solicitat Cur]ii de Arbitraj Comercial Interna]ional de pe lång` Camera de Comer] [i Industrie a Romåniei obligarea påråtei la plata serviciilor prestate. \n conformitate cu prevederile legale pentru aprobarea Reglement`rilor contabile autorizate de Directiva a IV-a a Comunit`]ilor Europene [i cu Standardele Interna]ionale de Contabilitate. sus]inånd.. \n calitate de reclamant`.) pentru audit [i (.05. iar sumele pretinse sunt excesive [i nejustificate. acest caracter avåndu-l numai facturile fiscale. la 31. |n final.

|n consecin]`. din moment ce \n contract se prevedea distinct costul auditului (. Nr. ap`r`rile [i sus]inerile p`r]ilor \n lumina prevederilor contractului. 969 din Codul civil. din actele [i lucr`rile dosarului. cere plata corespunz`toare. evaluat ini]ial prin contract la suma de (.. reprezentånd costul asisten]ei contabile. finalizate prin redactarea unui raport de audit. competen]a de solu]ionare a litigiului de fa]` revine acestui Tribunal arbitral.“ Clauza compromisorie citat` este pe deplin valabil` \n temeiul art. P`r]ile vor face toate eforturile pentru a regla pe cale amiabil` \ntre p`r]i. Procedura arbitral` se va ]ine la Bucure[ti [i limba englez` va fi utilizat` \n decursul procedurii. Acest contract este supus dispozi]iilor legisla]iei romåne[ti. 2 [i urm.) [i costul asisten]ei contabile (. mai \ntåi. Prima sum` nu face obiectul ac]iunii arbitrale de fa]` \ntrucåt – dup` afirma]ia påråtei – este prescris`. inclusiv anexa 1 „Condi]ii generale ale misiunii“ ... Tribunalul arbitral re]ine cele ce urmeaz`: Rela]iile contractuale dintre p`r]i sunt stabilite prin scrisoarea reclamantei intitulat` „Misiuni de audit [i asisten]` contabil`“. va fi definitiv reglat` la Curtea de Arbitraj a Camerei Romåne de Comer] [i Industrie. Pentru aceste servicii. 20% la \nmånarea raportului de audit. reclamanta propune un onorariu f`r` TVA de (. din Regulile de procedur` arbitral` ale acestei Cur]i de Arbitraj (RPA-CA). A[a cum s-a ar`tat mai \nainte. Examinånd preten]iile. \ntocmite \n conformitate cu dispozi]iile legale. precum [i alte clauze \n leg`tur` cu drepturile [i obliga]iile p`r]ilor. s` calculeze [i s` eviden]ieze separat \n facturi aceste costuri. La primirea pl`]ii integrale a fiec`rei facturi.. 82/1991. Tribunalul arbitral re]ine. de[i era obligat` ca. al art.. prezentate \n euro. – pe baza informa]iilor furnizate de conducerea societ`]ii [i a situa]iilor financiare \ntocmite \n conformitate cu dispozi]iile Legii nr. Prin scrisoare se stabile[te calendarul misiunii.. |ncercarea de rezolvare amiabil` a litigiului. reclamanta a emis dou` facturi. pentru plata serviciilor prestate \n temeiul contractului..). \n consecin]`. Tribunalul arbitral re]ine c` reclamanta nu a f`cut dovada prest`rii acestui serviciu. conform normelor grupului X. prin 3 (trei) arbitri numi]i conform regulilor de arbitraj \n vigoare.. se va emite o factur` fiscal` \n termen de 3 zile lucr`toare. validitatea sau \ncetarea contractului. conform contractului [i.. asistarea departamentului de contabilitate al societ`]ii påråte \n preg`tirea [i prezentarea \n limba francez` a situa]iei consolidate a societ`]ii la 31 decembrie 2001. finalizate prin redactarea unui raport de audit. clauz` compromisorie care are urm`torul cuprins: „Realizarea acestei misiuni va fi complet` odat` ce misiunea noastr` a fost finalizat` [i onorariile pl`tite. din moment ce påråta nu a achitat la timp una dintre facturile emise \n baza contractului. \n cadrul acestui litigiu. 80% la \nceputul misiunii de audit. orice litigiu relativ la interpretarea sau aplicarea acestui contract. |n fond. Divergen]a dintre p`r]i const` \n faptul c` reclamanta sus]ine c` a prestat servicii de asisten]` contabil`. „Contractul“). |n lipsa unei solu]ion`ri pe cale amiabil` \ntre p`r]i. \n special orice aspect privind existen]a. P`r]ile nu au ridicat excep]ii \n leg`tur` cu constituirea.). fapt care a dus la introducerea ac]iunii arbitrale de fa]`.) pentru misiunea de audit [i de (.Jurispruden]` arbitral` Competen]a de a solu]iona litigiul de fa]` revine acestui Tribunal arbitral \n temeiul clauzei compromisorii \nscrise \n scrisoarea de misiuni de audit [i asisten]` contabil` emis` de reclamant` [i acceptat` de påråt` [i din care izvor`[te litigiul de fa]`. Deciziile Cur]ii de Arbitraj sunt definitive [i f`r` apel. ale dispozi]iilor legale pertinente [i ale probelor administrate.12. 340 [i urm.. 2 (10)/Aprilie-Iunie 2009 71 . numai cea de-a doua sum`.12.2001 nu s-a predat. \n timp ce påråta contest` prestarea acestor servicii [i orice datorie a sa c`tre reclamant` \n temeiul acestui contract. \ntreprins` de reclamant` nu a dat rezultat. anume: – un audit al situa]iilor financiare ale societ`]ii påråte la 31 decembrie 2001. onorarii ce vor fi pl`tite \n lei [i vor fi comunicate pe baz` de facturi proforma. – un audit al situa]iilor consolidate ale societ`]ii påråte la 31 decembrie 2001. acceptat` de påråt` (scrisoare denumit`. Nici nu a facturat costul asisten]ei contabile. componen]a [i competen]a Tribunalului arbitral. \n continuare. c` nu se contest` predarea – primirea raportului de audit al situa]iilor financiare ale societ`]ii påråte la 31. reclamanta sus]inånd c`. din Codul de procedur` civil` [i al art. orice litigiu n`scut sau rezultånd din prezentul contract. De asemenea. durata contractului (un an). avånd ca obiect prestarea unor servicii de c`tre reclamant` pentru påråt`. r`månånd \n discu]ie.. chiar dac` plata lor urma s` se fac` \n dou` tran[e.) pentru misiunea de asisten]` contabil`.2001. nu se contest` c` raportul de audit al situa]iilor consolidate ale societ`]ii påråte la 31. \ntocmite \n conformitate cu normele contabile ale grupului X. ea avea dreptul s` \ntrerup` orice serviciu de asisten]` care urma s` fie prestat.

directorul general al unei societ`]i bancare cere reclamantei rela]ii privind societatea påråt` \n leg`tur` cu situa]iile financiare per 30. \n calitate de reclamant`. reclamanta a ar`tat c` beneficiarul nu [i-a \ndeplinit \n lunile mai [i iunie 2004 obliga]ia asumat` de a asigura un minim de 8.. Ap`rarea påråtei Prin \ntåmpinare..2002.2001.2003. diferen]a de kilometri nerealiza]i fiind de 5. cu penalit`]i de \ntårziere [i cheltuieli de arbitrare. Reclamanta a solicitat Cur]ii de Arbitraj Comercial Interna]ional de pe lång` Camera de Comer] [i Industrie a Romåniei obligarea påråtei la plata unei sume de bani reprezentånd daune-interese egale cu contravaloarea kilometrilor neasigura]i. iar prin concluziile scrise a solicitat admiterea ac]iunii \n parte. |n continuare.04. ceea ce atrage [i respingerea cap`tului de cerere privind plata penalit`]ilor plus cheltuieli de arbitrare.2003.227 km. – prin scrisoarea din 9.00 km. dar s-au asigurat numai 10.). Astfel. precum [i o alt` societate comercial` cu r`spundere limitat`..2002 atest` doar trimiterea raportului de audit \nso]it de bilan]urile [i conturile de profit [i pierdere. Valoarea cu TVA a celor 5. 435/2004 P`r]ile [i obiectul litigiului Litigiul implic` o societate comercial` cu r`spundere limitat`. reclamanta restituie påråtei Registrul mijloacelor fixe la data de 31. påråta a solicitat respingerea ac]iunii ca ne\ntemeiat` [i nedovedit`.12.2005 – dosar nr.01. numai pentru preten]iile pe luna mai 2004. 121/26.12. sentin]a arbitral` nr. – prin scrisoarea din 17.12.2002.06.000 km/lun` pentru fiecare camion. Motivele ac]iunii |n motivarea ac]iunii. ci o justificare sau o explica]ie \n ceea ce prive[te aceste aspecte“.360 km. |n finalul acestei scrisori se precizeaz` c` cererea de rela]ii „nu prive[te asisten]`. precum [i de note \n anexe. valoarea cu TVA fiind de (.04. – scrisoarea din 3. preten]ia sa de plat` a acestei presta]ii urmeaz` a fi respins` ca ne\ntemeiat`.640 km.04.. diferen]a de kilometri nerealiza]i este de 2.2001. care \[i g`sesc explica]ii \n conturile auditate ale anilor preceden]i (2001-2002) [i se reclam` unele erori materiale \n situa]ia consolidat` per 31. pentru cele dou` autocamioane ar fi trebuit asigura]i 16. \n calitate de påråt`. Din aceast` sum` s-a sc`zut contravaloarea motorinei neutilizate.07.05. 72 .05.2002. Astfel: – scrisoarea din 16.12.).2001. Din aceast` sum` s-a sc`zut contravaloarea motorinei neutilizate.10. care s` ateste efectuarea acestei presta]ii.2002 cuprinde o propunere a påråtei cu privire la modalitatea de colaborare pentru acest an \n vederea \ntocmirii conturilor semestriale per 30 iunie 2002 [i 31.2002.2002 – mai 2002) sau \n perioada ulterioar` emiterii facturii din 30. Nu exist` niciun \nscris emis \n perioada \n care urma s` fie prestat` asisten]a contabil` (1. Contract de prest`ri servicii Nerespectarea de c`tre beneficiar a obliga]iei de asigurare \n favoarea c`r`u[ului a unui minim de km de parcurs – consecin]e Nerespectarea culpabil` de c`tre beneficiar a obliga]iei de asigurare \n favoarea c`r`u[ului a unui minim de km de parcurs \l \ndrept`]e[te pe acesta din urm` s` solicite plata de desp`gubiri. s-a ar`tat c` pentru luna iunie. Fa]` de faptul c` reclamanta nu a f`cut dovada prest`rii asisten]ei contabile. – prin scrisoarea din 16.Jurispruden]` arbitral` |nscrisurile depuse la dosar de c`tre reclamant` [i anexate la r`spunsul la \ntåmpinare nu fac dovada prest`rii asisten]ei contabile. producånd un prejudiciu reprezentånd contravaloarea sumei pe care ar fi trebuit s` o \ncaseze pentru diferen]a de kilometri nerealiza]i de camioanele puse la dispozi]ia beneficiarului. reclamanta cere påråtei remiterea unor documente [i date necesare \ntocmirii rapoartelor de audit per 31. \n luna mai 2004.360 km este de (.

clauza 5.5% pentru fiecare zi de \ntårziere.12 privind minimul de km asigura]i (16..Jurispruden]` arbitral` Solu]ia Tribunalului arbitral Sus]inerile p`r]ilor ca [i probele administrate \n acest litigiu vor fi examinate mai departe. v` solicit`m ca punctul 5. este lipsit` de temei contractual. Prin art. afirma]iile sale sunt contrazise de facturile la care s-a f`cut referire.12 din contract a fost suspendat cu acordul reclamantei conform scrisorii expediate de aceasta. Påråta a achitat aceste facturi f`r` a face obiec]iuni cu privire la calcul.2 din contract. A[a fiind.360 + 2.11 (de a pl`ti facturile \n termen de 15 zile calendaristice de la data emiterii lor).688 km (iar nu 13. Reclamanta contest` suspendarea acestei clauze [i pentru luna iunie 2004.000 km).12 din contractul \ncheiat \ntre firmele noastre s` fie suspendat. potrivit c`rora dac` beneficiarul nu efectueaz` plata facturilor \n termenul stabilit conform art. se stabile[te sc`zånd din num`rul de km pe care påråta s-a obligat s`-i asigure lunar (16. contract Nr. dar acordul a fost dat \n condi]iile clauzei 9. iar \n luna iunie 2004 s-au efectuat 14.1. suma de bani aferent` kilometrilor nerealiza]i pe luna iunie 2004. opunånd eventual centralizatoarele/borderouri aflate \n posesia sa. potrivit art.12. num`rul de km efectiv parcur[i. pentru luna iunie 2004. Competen]a de a solu]iona litigiul de fa]` revine acestui Tribunal arbitral \n temeiul clauzei compromisorii potrivit c`reia: „|n cazul \n care rezolvarea ne\n]elegerilor nu este posibil` pe cale amiabil`. Tribunalul arbitral.1 din contract. Cu alte cuvinte.773 km). beneficiarul este obligat s` asigure transportatorului un minimum de 8. Tribunalul arbitral urmeaz` a admite \n parte [i cap`tul de cerere privind penalit`]ile de \ntårziere. Tribunalul arbitral re]ine cele ce urmeaz`. Acest num`r de km efectiv parcur[i rezult` din facturile acceptate [i achitate de påråt`. ea trebuia s` comunice de \ndat` påråtei punctul s`u de vedere. pentru care se cere suma de (. |n fond. cu cel pu]in 30 de zile \nainte de data la care \ncetarea urmeaz` s`-[i produc` efectele. \ntocmite conform unor centralizatoare/borderouri \ncheiate de p`r]i \n baza foilor de parcurs. Examinånd sus]inerile p`r]ilor \n lumina probelor dosarului. |n baza prevederilor clauzei 6. reclamanta nu contest` c` a fost de acord cu suspendarea clauzei 5. Dimpotriv`. precum [i [tampila sa. Pe de alt` parte. \n condi]iile \n care.12 a fost suspendat` pe luna iunie 2004. 9. Pentru considerentele ar`tate. c` acordul reclamantei n-a fost condi]ionat de excluderea lunii iunie. art. Toate facturile fac trimitere la centralizator/borderou. Påråta sus]ine c` \n acest mod reclamanta a fost de acord ca pe luna iunie 2004.1. atunci va pl`ti transportatorului penalit`]i de \ntårziere de 0.1. 5.227 km) sunt dovedite.1. \n temeiul prevederilor contractului de transport. ceea ce \nseamn` c` nu se mai poate pretinde contravaloarea kilometrilor neasigura]i. astfel c` minimumul de 8. mai \ntåi. Dac` reclamanta \n]elegea s` exclud` luna iunie \n temeiul clauzei 9. A[a fiind. A[a fiind – sus]ine reclamanta – acordul nu putea privi luna iunie 2004.149 km (iar nu 11. Tribunalul arbitral re]ine. organizat de Camera de Comer] [i Industrie a Romåniei“. |ntre reclamant`. plus penalit`]i de \ntårziere aferente. iar \n luna iunie 2004 au fost realiza]i 14. Pe aceast` scrisoare apare men]iunea reclamantei de primire. c` num`rul de km neasigura]i. urmånd s` relu`m aceast` prevedere la momentul oportun“. 5. påråta afirm` c` \n luna mai 2004 au fost realiza]i 11. Dimpotriv`. s-a \ncheiat contractul de transport prin care transportatorul se oblig` s` transporte m`rfurile beneficiarului pe baza comenzilor date de acesta. Totodat`. \n condi]iile \n care solicitarea se referea expres la luna iunie.12 din contract. astfel c` cererea reclamantei de a i se acorda. Abia \n cursul acestui litigiu. 5.000 de km pe lun` pentru fiecare ma[in`. potrivit c`reia partea care invoc` o clauz` de \ncetare a prevederilor contractului o va notifica celeilalte p`r]i. Tribunalul arbitral constat` \ns`. \n calitate de transportator [i påråt` \n calitate de beneficiar.2.000 km nu mai era obligatoriu. ele vor fi supuse spre solu]ionare tribunalului arbitral. Påråta mai invoc` \n ap`rarea sa scrisoarea c`tre reclamant` avånd urm`torul cuprins: „ca urmare a faptului c` \n luna mai volumul de transport a fost mai redus datorit` furnizorilor no[tri [i c` aceast` situa]ie persist` [i \n luna iunie. orice modificare la acesta urma s` fie notificat` cu 30 de zile anterior producerii unor efecte. \n temeiul acestei clauze. de km efectiv realizat.1.640 km).1.688 km. Tribunalul arbitral re]ine c` cifrele prezentate de reclamant` privind num`rul de km neasigura]i (5. Tribunalul arbitral consider` c` citata clauz` 5. Tribunalul arbitral re]ine c` c` \n luna mai 2004 s-au efectuat 11.). conform regulilor de procedur` aplicabile arbitrajului comercial ad hoc.000 km pentru dou` camioane) s` nu mai fie operant`.1. iar unele indic` chiar \n cuprinsul lor nr.. din actele [i lucr`rile dosarului. 2 (10)/Aprilie-Iunie 2009 73 . acordul reclamantei se prezum` a fi dat [i pentru aceast` lun`. f`r` \ns` a face nicio dovad` \n acest sens.2 din contract.149 km.

civil. r`spunderea revenind exclusiv b`ncii. f`r` obiec]iuni. fa]` de care påråta este ter]. \n condi]iile \n care. a recep]iei finale a lucr`rilor – lipsa temeiului contractual pentru executarea scrisorilor de garan]ie – lipsa impedimentelor \n valorificarea dreptului subantreprenorului de a solicita contravaloarea scrisorilor de garan]ie bancar` de bun` execu]ie Din momentul efectu`rii. \n parte. pe cale separat`. urmeaz` a admite. påråta nu ar avea calitate procesual` pasiv`. acord care n-a intervenit. Or. de c`tre antreprenorul general a unei ac]iuni \n preten]ii decurgånd din executarea necorespunz`toare a contractului de subantrepriz` nu constituie un impediment \n valorificarea dreptului actual al subantreprenorului de a solicita restituirea contravalorii scrisorilor de garan]ie bancar` de bun` execu]ie ce au fost \ncasate f`r` temei legitim. cu cheltuieli de arbitrare acordate propor]ional cu ceea ce s-a acordat. Or. precum [i o societate cu r`spundere limitat`. obliga]ia de restituire incumb` celui care „prime[te a ceea ce nu \i este \n debit“ este irelevant c` \mbog`]irea s-a realizat prin mijlocirea unui ter].04. A mai ar`tat reclamanta c` banca nu putea prelungi cu de la sine putere termenul de valabilitate a scrisorilor de garan]ie. 67/2004 P`r]ile [i obiectul litigiului Litigiul implic` o societate comercial` pe ac]iuni. acest fapt nu poate fi opus påråtei. totu[i. trebuie s` r`spund` fa]` de subantreprenorul emitent al acestora. Singura posibilitate de executare a acestor scrisori era neexecutarea sau executarea defectuoas` a obliga]iilor subantreprenorului. acestea „erau ineficiente“. A sus]inut påråta c` executarea scrisorilor de garan]ie a fost cerut` \n cadrul termenului de valabilitate a acelor garan]i. Dac`. s-a mai sus]inut c` påråta. cu cheltuieli de arbitrare. \n calitate de påråt`. Contesta]ia a fost respins` prin hot`rårea pronun]at` de o instan]` statal`. de[i a gre[it atunci cånd a executat scrisorile de garan]ie expirate. Contract de subantrepriz` Efectuarea. cåt [i a procesului-verbal de recep]ie final`. ci – a[a cum se stipuleaz` \n aceste scrisori – numai cu acordul p`r]ilor. påråta a solicitat respingerea ac]iunii ca nefondat`. |ntr-un asemenea raport. potrivit art. dat` la care au \ncetat [i efectele suspend`rii. Nu poate constitui un astfel de impediment nici faptul c` banca.2005 – dosar nr. a recep]iei finale a lucr`rilor. are putere de lege \ntre p`r]ile contractante. Invocarea acestui motiv de c`tre ordonatorul garan]iei se poate face doar \n cadrul raportului dintre acesta [i emitentul garan]iei. prin intermediul B`ncii sale.Jurispruden]` arbitral` care. iar aceasta. Motivele ac]iunii |n motivarea ac]iunii. procesulverbal de recep]ie final` confirm` calitatea lucr`rilor [i. prin expirarea termenului de valabilitate [i prin \ncheierea atåt a procesului-verbal de recep]ie la terminarea lucr`rilor. pe data acestui proces-verbal [i a restituirii garan]iilor de c`tre o entitate de drept public c`tre reclamant` se sting \n totalitate preten]iile anterioare [i concomitente execu]iei. potrivit art. s-a conformat. primul cap`t de cerere [i a obliga påråta s` pl`teasc` reclamantei daune-interese egale cu contravaloarea kilometrilor neasigura]i conform obliga]iei contractuale. sentin]a arbitral` nr. constatånd c` sunt \ndeplinite condi]iile garan]iei. Ele nu au putut fi \ns` executate \ntrucåt reclamanta a formulat contesta]ie la executare [i a ob]inut suspendarea execut`rii. reclamanta a ar`tat c` \n momentul \ncasa`rii scrisorilor de execu]ie. a revenit la o solicitare anterioar` [i a cerut B`ncii garante plata garan]iei. Reclamanta a solicitat Cur]ii de Arbitraj Comercial Interna]ional de pe lång` Camera de Comer] [i Industrie a Romåniei obligarea påråtei la plata contravalorii unor scrisori de garan]ie bancar` de bun` execu]ie. executarea scrisorilor bancare de bun` execu]ie nu are fundament contractual. \ndeplinirea corespunz`toare a obliga]iilor din contractele de subantrepriz`. |n consecin]`. 120/26. Formularea. iar cazul 74 . 992 C. prin urmare. s-ar re]ine c` scrisorile de garan]ie au fost executate dup` termenul de valabilitate. f`r` obiec]iuni. astfel c`. Ap`rarea påråtei Prin \ntåmpinare [i concluzii scrise. Termenul-limit` pån` la care aceste scrisori puteau produce efecte era expirat. 969 Cod civil. \n calitate de reclamant`.

P`r]ile nu au ridicat excep]ii \n leg`tur` cu componen]a. |n caz de insolvabilitate a (. reclamanta) nu [i-a \ndeplinit obliga]iile prev`zute \n subcontract. Scrisoarea de garan]ie bancar` de bun` execu]ie este valabil` de la 22.2003. noi vom pl`ti conform acestei declara]ii. |n \ndeplinirea acestei condi]ii. examinånd sus]inerile p`r]ilor \n lumina probelor dosarului. påråta a \ncasat valoarea celor dou` scrisori de garan]ie. constånd \ntr-un „ordin de plat` la cerere de primul rang. condi]iile prev`zute de acest text sunt \ndeplinite.. de tipul [i forma anexat` la aceste condi]ii de subcontractare“.) „orice sum` cerut` de dvs. Tribunalul arbitral re]ine c` angajamentul b`ncii de a pl`ti la prima cerere suma solicitat` de beneficiarul garan]iei era condi]ionat de prezentarea de c`tre acesta a unei declara]ii. Conform extrasului de cont emis de banc`..2.01. Or.. Tribunalul arbitral. |n executarea prevederii art. \n calitate de „Antreprenor general“ [i påråt`. la prima dvs. |n consecin]`. Reclamanta a depus \nscrisurile men]ionate \n ac]iune.2004 [i c` påråta a \ncasat la 9. iar prin art. \n curs de solu]ionare. prin re]ineri succesive din toate facturile emise. påråta a formulat dou` declara]ii purtånd data de 29. constituirea [i competen]a Tribunalului arbitral [i nici cu privire la procedura arbitral`. |n cazul de fa]`.2004 contravaloarea acestora.13 din Regulile de procedur` arbitral` ale acestei Cur]i de Arbitraj (RPA-CA). cerere. s-au \ncheiat dou` contracte de subantrepriz`.2000 pån` la 30. |n cadrul chestiunilor prealabile. c` (. Tribunalul arbitral re]ine c` \ntre påråt`. 2. \n calitate de subantreprenor (subcontractant). |n dovedirea preten]iilor [i sus]inerilor p`r]ilor.reclamantei).) [i (. sau a oric`rei p`r]i contractante..Jurispruden]` arbitral` n-ar fi de competen]a arbitrajului. |n fond. [i påråt`. competen]a de solu]ionare a litigiului de fa]` revine acestui Tribunal arbitral. Tribunalul arbitral a admis ambelor p`r]i proba cu \nscrisuri. Prin art. re]ine c` nu se contest` c` termenul de valabilitate prev`zut \n cele dou` scrisori de garan]ie era 30. Solu]ia Tribunalului arbitral Sus]inerile p`r]ilor ca [i probele administrate \n acest litigiu vor fi examinate mai departe. Competen]a de a solu]iona litigiul de fa]` revine acestui Tribunal arbitral \n temeiul art. 2. reclamanta ob]ine de la o societate bancar` dou` scrisori de garan]ie bancar` de bun` execu]ie prin care se angajeaz` s` pl`teasc` \n favoarea societ`]ii påråte pån` la concuren]a sumei de (. s-a prev`zut c` subantreprenorul va ob]ine o garan]ie bancar` pentru executarea corespunz`toare a subcontractului de 10% din pre]ul contractual. Ele sunt considerate „subcontracte“ sau „contracte secundare“ prin raport cu contractul principal \ncheiat \ntre o entitate de drept public. din actele [i lucr`rile dosarului. påråta a formulat preten]ii decurgånd din executarea necorespunz`toare a celor dou` contracte de subantrepriz`. 16. iar påråta a depus cererea de executare a acestor garan]ii bancare. \n calitate de „Contractant“. reclamanta a mai depus \nscrisurile \n temeiul c`rora a cerut s` se emit` scrisorile de garan]ie bancar` de bun` execu]ie. precum [i alte \nscrisuri.. Se contest` \ns` legalitatea \ncas`rii celor dou` sume sub un dublu aspect: ele au fost executate dup` expirarea valabilit`]ii lor [i \n ciuda faptului c` reclamanta \[i \ndeplinise obliga]iile contractuale privind buna execu]ie a lucr`rilor. cerere \n decurs de 10 zile de la primirea acestei cereri \nso]ite de declara]ia dvs.. \ncheiat cu (. respectiv c` reclamanta-subantreprenoare [i-a \ndeplinit \ntocmai obliga]iile decurgånd din raportul fundamental (dintre reclamant` [i påråt`). potrivit c`ruia conven]ia arbitral` poate rezulta [i din introducerea de c`tre reclamant a unei cereri de arbitrare [i acceptarea påråtului ca aceast` cerere s` fie solu]ionat` de Curtea de Arbitraj. Sub aceste aspecte. Tribunalul arbitral a mai constatat c` a fost alc`tuit cu respectarea prevederilor RPA-CA [i c` desf`[urarea procedurii arbitrale s-a f`cut \n conformitate cu aceste Reguli [i cu normele aplicabile. Ambele contracte sunt \nso]ite de „Condi]iile subcontractului (contractului secundar)“ [i de alte anexe.3 din „Condi]iile subcontractului“. c` ele au fost executate la data de 8.04..04. conform clauzei de subcontract.11. s-a convenit [i constituirea unei garan]ii de bun` execu]ie de 10% din valoarea lucr`rilor executate f`r` TVA. f`r` nicio alt` formalitate din partea dvs. printr-o cerere de arbitrare.08. la prima dvs. Regresul reclamantei \mpotriva påråtei ar presupune dovedirea faptului c` aceasta din urm` ar fi uzat necuvenit de garan]iile emise \n favoarea sa.2003“. c` acest termen nu a fost prelungit prin acordul p`r]ilor. adoptate \n conformitate cu Decretul-lege nr. c` reclamanta nu [i-a \ndeplinit obliga]iile prev`zute \n cele dou` subcontracte \ncheiate cu påråta.01.2002 prin care afirm` c` reclamanta nu [i-a \ndeplinit obliga]iile Nr. precum [i \nscrisurile indicate \n cererea depus` la un termen de arbitrare.. påråta)..2 din contractele de subantrepriz`. 2 (10)/Aprilie-Iunie 2009 75 . \n termenul men]ionat. \n calitate de antreprenor. 139/1990 privind camerele de comer] [i industrie din Romånia. Din dispozi]ia Tribunalului.

art. Ulterior. urmeaz` a admite ac]iunea [i a obliga påråta s` pl`teasc` reclamantei contravaloarea scrisorilor de garan]ie de bun` execu]ie. Obiec]ia cump`r`torului. declara]iile societ`]ii påråte nu mai puteau constitui un temei pentru executarea celor dou` scrisori de garan]ie.2002.12.Jurispruden]` arbitral` prev`zute \n cele dou` subcontracte. astfel c` este irelevant \n cauz` c` \mbog`]irea påråtei s-a realizat prin mijlocirea unui ter]. din proprie ini]iativ`. f`r` concursul reclamantei. Ca urmare. fapt care i-a provocat daunele ar`tate \n aceste declara]ii. sus]ine påråta. c`. din momentul \n care s-a efectuat recep]ia final` f`r` obiec]iuni sau alte cereri. \n sensul c` plata restului de pre] urma s` se fac` la finalizarea lucr`rilor sau dup` \ncheierea procesului-verbal de recep]ie 76 [i predarea certificatelor de garan]ie. 992 Cod civil este categoric: obliga]ia de restituire incumb` celui care „prime[te aceea ce nu \i este debit“.12. Tribunalul arbitral. Cele dou` declara]ii au fost ata[ate la cererile de executare a scrisorilor de garan]ie. constituind numai un pretext pentru neplata restului de pre]. \n temeiul art. trebuie s` r`spund` fa]` de reclamanta emitent` a garan]iei. la data de 3. atåta timp cåt aceste preten]ii nu sunt recunoscute de påråt` \n acest litigiu [i nici printr-o hot`råre arbitral`. Tribunalul arbitral consider` \ns` c`. dou` ordine de plat` [i a efectuat plata c`tre påråt`. comisia de recep]ie consemnånd c` „lucr`rile executate cu complet`rile ulterioare precizate de recep]ie la terminarea lucr`rilor corespund documenta]iei [i reglement`rilor tehnice“. ac]iunea putea fi \ndreptat` \mpotriva b`ncii. formulate la 12. banca påråtei cere b`ncii garant s`-i comunice data la care se vor efectua pl`]ile \n contul celor dou` garan]ii. Contract de vånzare-cump`rare Obliga]ia cump`r`torului de plat` a restului de pre] la livrarea m`rfii – necontestarea de c`tre cump`r`tor a livr`rii m`rfii – obiec]ia cump`r`torului \n sensul c` plata pre]ului restant urma a fi f`cut` la finalizarea unei serii de lucr`ri sau dup` \ncheierea procesului-verbal de recep]ie – nerelevan]` Potrivit prevederilor contractuale. de[i erau expirate. Nu poate constitui un astfel de impediment nici faptul c` banca. banca garant a \ntocmit. dac` a gre[it atunci cånd a executat cele dou` scrisori de garan]ie.12. påråta a fost obligat` s` pl`teasc` reclamantei o sum` de bani reprezentånd cota de 50% din valoarea garan]iei de bun` execu]ie constituite. Reclamanta a introdus contesta]ie la executarea garan]iilor.2003 s-a \ncheiat procesul-verbal de recep]ie final` prin care se admite recep]ia final`. c` plata scrisorilor de garan]ie „se va efectua dup` solu]ionarea litigiilor comerciale \ntre cei doi parteneri“. Conformåndu-se acestei comunic`ri. sentin]a arbitral` nr. |n consecin]`. acesteia din urm`. |n temeiul acestui proces-verbal [i al art. \n baza \mputernicirii din 2.06. deci.01. iar nu \mpotriva sa. Påråta invoc` faptul c` pe rolul acestei Cur]ii de Arbitraj se afl` \n curs de judecat` cererea sa de arbitrare avånd ca obiect preten]ii \mpotriva reclamantei decurgånd din executarea necorespunz`toare a celor dou` contracte de subantrepriz`.2005 – dosar nr. sume de bani \ncasate f`r` drept legitim de c`tre påråt`. Or. se \nvedereaz` a fi contrar` prevederilor contractuale. Ca urmare.2002 de c`tre påråt` prin intermediul b`ncii sale. preten]ii care sunt mult superioare valorii celor dou` scrisori de garan]ie executate. cu cheltuieli de arbitrare. s-a \ntocmit procesul-verbal de recep]ie la terminarea lucr`rilor. printr-o sentin]` pronun]at` de Curtea de Arbitraj Comercial Interna]ional de pe lång` Camera de Comer] [i Industrie a Romåniei. spre [tiin]`. banca garant r`spunde c` va face plata nu mai tårziu de 8. 373/2004 . Instan]a statal` a respins contesta]ia la executare [i a dispus men]inerea formelor de executare silit` a scrisorilor de bun` garan]ie.2004. prin re]inerea a 10% din valoarea facturilor. Tribunalul arbitral consider` c`. banca garant a comunicat b`ncii påråtei [i. 178/14. Banca påråtei protesteaz` fa]` de neonorarea garan]iilor. 16 din contract. cump`r`torul avea obliga]ia de a pl`ti restul de pre] (cu excep]ia manoperei) la livrarea materialelor. 992 din Codul civil. iar instan]a statal` a suspendat executarea celor dou` scrisori de garan]ie. livrare care nu se contest` a fi fost f`cut` la timpul s`u. La aceast` scrisoare. Cu privire la executarea lucr`rilor prev`zute \n contractele de subantrepriz`. ele nu pot constitui un impediment \n valorificarea dreptului actual al reclamantei de restituire a unei sume \ncasate f`r` temei legitim.

\n calitate de reclamant`. VIII). tribunalul arbitral. påråtacump`r`tor-beneficiar nu a executat culpabil obliga]ia de plat` a restului de pre]. Påråta a obstruc]ionat \ns` recep]ia sub pretextul prezent`rii acelora[i documente pe care le-a cerut \n decursul timpului. \n subsidiar. |n cursul litigiului. dar f`r` a purta semn`tura importatorului. cu penalit`]i de \ntårziere plus cheltuieli de arbitrare. pl`]ile urmånd a fi efectuate \n lei la cursul euro/leu al B`ncii Na]ionale a Romåniei din ziua efectu`rii pl`]ii. Reclamanta a solicitat Cur]ii de Arbitraj Comercial Interna]ional de pe lång` Camera de Comer] [i Industrie a Romåniei obligarea påråtei la plata contravalorii echipamentelor. Tribunalul arbitral re]ine c` \ntre reclamant`. La råndul s`u. 2 (10)/Aprilie-Iunie 2009 77 . potrivit prevederilor contractuale. Reclamanta imput` påråtei c` nu i-a achitat restul de pre]. reclamanta a depus la dosar un num`r de 5 certificate de garan]ie. |n ceea ce prive[te certificatele de garan]ie. printr-o \ncheiere de [edin]`. påråta a depus la dosar faxul societ`]ii importatoare prin care aceasta din urm` confirm` c` certificatele de garan]ie emise de reclamant` „nu sunt valabile din punct de vedere legal deoarece contractul \ncheiat \ntre firma noastr` [i reclamant` nu a fost achitat \n totalitate“. \n calitate de beneficiar. Examinånd sus]inerile p`r]ilor \n lumina prevederilor contractuale [i a probelor dosarului. a sus]inut påråta. precum [i o alt` societate comercial` pe ac]iuni.. nu s-a \ncheiat nici procesul-verbal de recep]ie care s` consemneze finalizarea lucr`rilor [i nici nu i-au fost predate certificatele de garan]ie valabile. poarta fiind pus` \n func]iune. dimpotriv`. påråta a solicitat respingerea ac]iunii ca prematur` [i. s-au \ncheiat dou` contracte de vånzare-cump`rare [i execu]ie \mpreun` cu anexele 1 [i 2. Valoarea primului contract era de (.V. astfel c` lucr`rile nu pot fi considerate ca fiind finalizate. inclusiv TVA. X [i XII). Or. astfel c` ea nu poate opune reclamantei acest fapt. reclamanta-vånz`tor-executant a ar`tat c`.Jurispruden]` arbitral` P`r]ile [i obiectul litigiului Litigiul implic` o societate comercial` cu r`spundere limitat`. [i påråt`. \ns` nu s-a \ncheiat procesul-verbal de recep]ie [i nici nu s-au predat påråtei. ca ne\ntemeiat`. påråta a sus]inut c`. decontarea final` se va face dup` finalizarea lucr`rilor. Ambele p`r]i se \nvinuiesc reciproc de neexecutarea \ntocmai a celor dou` contracte. |n sus]inerea expep]iei prematurit`]ii.. Contractele mai prev`d obliga]iile executantului (art. iar obliga]ia de a pl`ti restul de pre] nu este exigibil`. avånd \n vedere c` pentru solu]ionarea ei era nevoie s` se administreze dovezi \n leg`tur` cu dezbaterea \n fond a litigiului. astfel c` este \ndeplinit` condi]ia finaliz`rii lucr`rilor. obliga]iile beneficiarului (art. Vånz`torul-executantul remite o garan]ie de bun` execu]ie de 2 ani de la semnarea procesului-verbal de recep]ie a lucr`rii (art. \n cursul litigiului. penalit`]i (art. prin consecin]`.). iar påråta. |n fond. Ap`rarea påråtei Prin \ntåmpinare. Tribunalul arbitral re]ine c` nu se contest` c` reclamanta a livrat echipamentele [i materialele [i a executat lucr`rile contractate. iar asemenea certificate „intr` \n vigoare doar \n cazul pl`]ii integrale a produselor specificate \n contract“. Modalitatea de plat` este prev`zut` \n art. de[i a livrat echipamentele [i materialele [i a executat lucr`rile contractate. XI). din actele [i lucr`rile dosarului. pån` la data introducerii ac]iunii.). Solu]ia Tribunalului arbitral Excep]ia de prematuritate a ac]iunii a fost unit` cu fondul. Motivele ac]iunii |n motivarea ac]iunii. a pus \n vedere p`r]ilor s` procedeze la \ncheierea procesului-verbal de recep]ie a lucr`rii. clauze speciale [i finale (art. iar potrivit altor prevederi contractuale. exigibilitatea obliga]iei de plat` a restului de pre]. Tribunalul arbitral constat` c` ne\ncheierea procesuluiverbal este imputabil` påråtei. inclusiv TVA. recep]ia nu era condi]ionat` de prezentarea acestor documente. \n calitate de vånz`tor-executant.. Tribunalul arbitral re]ine c`. manopera se va achita la finalizarea lucr`rilor. |n aceast` situa]ie. precum [i execu]ia lucr`rii „Poart` acces [i u[` garaj ac]ionate electric“. Or. materialelor [i executare lucr`ri. A mai ar`tat reclamanta c` \ncercarea de solu]ionare pe cale amiabil` a litigiului nu a dat niciun rezultat. de[i \n executarea unor contracte de vånzare [i execu]ie [i-a \ndeplinit angajamentele asumate. VII). litigii (art. avånd ca obiect vånzarea echipamentelor [i materialelor prev`zute \n anexa 1. iar a celui de-al doilea era de (. certificatele de garan]ie. VI).. de vreme ce nu s-a \ncheiat procesulverbal de recep]ie a lucr`rilor [i nici nu i s-au predat certificatele de garan]ie. IX). \n calitate de påråt`. contest` finalizarea lucr`rilor [i. reclamanta era obligat` s`-i predea o garan]ie de bun` execu]ie \n 2 ani. Nr. Pe de alt` parte.

astfel \ncåt desfiin]area (rezolu]iunea) \ntregului contract se impune.. ci printr-o ac]iune \n fa]a instan]ei de judecat` competente. Tribunalul arbitral.. precum [i pentru manoper`. Ne\ndeplinirea culpabil` a uneia din obliga]ii lipse[te de suport juridic obliga]ia reciproc`. restul de pre] de 50% din valoarea materialelor se achit` la livrarea materialelor.1% din valoarea r`mas` de plat` pentru fiecare zi de \ntårziere. Pentru aceste considerente.). Cu referire la plata manoperei de (.. astfel c` refuzul påråtei de plat` a fost nejustificat. reclamanta a emis factura \n valoare de (. La cel de-al doilea contract. Potrivit art. inclusiv TVA. Pentru a 78 . ele trebuind a fi executate cu bun` credin]`. potrivit art. reclamanta a depus la dosar un num`r de 6 certificate de garan]ie ce au fost semnate [i [tampilate atåt de ea. Cåt prive[te \ndeplinirea de c`tre påråt` a obliga]iei de plat` a pre]ului. acest rest este de (..).). påråta urmeaz` a mai fi obligat` [i la plata de penalit`]i de \ntårziere.). O copie de pe aceast` comunicare a fost \nmånat` [i påråtei.04. Pentru considerentele expuse. din care valoarea echipamentelor [i materialelor este de (. V din primul contract.... 969 [i 970 din Codul civil.). obliga]ia devenise exigibil` \nc` de la aceast` dat`..2005 \ntre importator [i reclamant`.Jurispruden]` arbitral` Ulterior. cåt [i de importator.. Totodat`. cum lucr`rile sunt finalizate din decembrie 2003. Originalele certificatelor au fost preluate de Secretariatul Cur]ii de Arbitraj [i ]inute la dispozi]ia påråtei. |n aceast` situa]ie. reclamanta a emis factura \n valoare de (. Potrivit art. Tribunalul arbitral re]ine ca fiind \ndeplinit` \n cursul litigiului obliga]ia contractual` a reclamantei de a da påråtei o garan]ie de bun` execu]ie de 2 ani. constituind numai un pretext pentru neplata restului de pre]. urmeaz` a admite cap`tul de cerere referitor la obligarea påråtei la plata restului de pre] pentru echipamente [i materiale livrate. iar potrivit art. livrare care nu se contest` a fi fost f`cut` la timpul s`u. Obiec]ia påråtei \n sensul c` plata restului de pre] urma s` se fac` la finalizarea lucr`rilor sau dup` \ncheierea procesului-verbal de recep]ie [i predarea certificatelor de garan]ie se \nvedereaz` a fi contrar` prevederilor contractuale. påråta avea obliga]ia s` pl`teasc` restul de pre] (cu excep]ia manoperei) la livrarea materialelor.... cu cheltuieli de arbitrare. A[adar..) ce a fost semnat` de primire de delegatul påråtei. Temeiul juridic al rezolu]iunii \l constituie reciprocitatea [i interdependen]a obliga]iilor contractuale.). au fost puse la dispozi]ia påråtei. Tribunalul arbitral re]ine c` nu se contest` c` acesta a pl`tit reclamantului avansul prev`zut \n cele dou` contracte. constånd \n desfiin]area retroactiv` a acestuia [i repunerea p`r]ilor \n situa]ia ini]ial` (anterior \ncheierii contractului). restul de pre] de 20% din valoarea materialelor contractate se achit` la livrarea acestor materiale. Stingerea contractului comercial Reciprocitatea [i interdependen]a obliga]iilor decurgånd din contractul sinalagmatic – rezolu]iune – temei [i modalitate de operare Rezolu]iunea este o sanc]iune pentru neexecutarea culpabil` a contractului sinalgamatic.. au putere de lege \ntre p`r]ile contractante. \nso]ite de un fax prin care acesta din urm` face cunoscut c`. La primul contract. \n temeiul prevederilor contractuale potrivit c`rora \ntårzierea pl`]ii de c`tre beneficiar conform condi]iilor de plat` contractuale atrage dup` sine aplicarea unei penalit`]i de 0. V din cel de-al doilea contract.. la un alt termen de arbitrare.). iar valoarea manoperei este de (. devenite operante prin recunoa[terea [i semnarea lor de c`tre importator. 1021 Cod civil romån.. acest rest este de (. ceea ce face ca fiecare din obliga]iile asumate s` fie cauza juridic` a obliga]iei corela- tive. certificatele de garan]ie emise de aceasta din urm` c`tre påråt` sunt \n vigoare [i permit acordarea de garan]ii \n favoarea acesteia din urm` ca extindere a certificatelor de garan]ie emise de importator. Pentru plata pre]ului restant.. din care valoarea echipamentelor [i materialelor este de (. termen ce se impune a curge de la data cånd aceste certificate. Pentru plata pre]ului restant. \n temeiul prevederilor celor dou` contracte ce.. iar manopera \n sum` de (.). urmare a procesului-verbal de conciliere \ncheiat \n data de 6. ce a fost semnat` de delegatul påråtei. urmeaz` a fi respins` [i excep]ia de prematuritate a ac]iunii.. rezolu]iunea nu opereaz` de drept. r`månånd nepl`tit restul de pre].). se achit` la finalizarea lucr`rilor executate conform contractului.. ac]iune care poate fi introdus` numai de partea care a executat sau este gata s` execute obliga]ia. iar valoarea manoperei este de (.

potrivit art. iar debitorul s` fie \n \ntårziere. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept interna]ional privat.). iar påråta are calitatea de vånz`tor [i are sediul social \n Romånia. reclamanta a pl`tit pe baza celor dou` facturi proforma emise de påråt` sumele de bani atestate de acestea din Nr. de[i i s-a solicitat [i nici nu s-a prezentat la dezbateri. partea care nu [i-a onorat obliga]ia are dreptul [i la desp`gubiri pentru acoperirea prejudiciului pe care l-a suferit. motiv pentru care. s-a introdus prezenta ac]iune. 77 din Legea nr. cu dobånzi [i cheltuieli de arbitrare). påråta a emis dou` facturi proforma la 2 decembrie 2003 [i. \n principal. se \n]elege presta]ia p`r]ii care \nstr`ineaz` un bun mobil. Astfel. 457/2004 P`r]ile [i obiectul litigiului Litigiul implic` o persoan` juridic` de drept privat italian. de[i a fost legal citat`. poate interveni efectul esen]ial al rezolu]iunii: desfiin]area retroactiv` a contractului. se re]ine c` \n vederea pred`rii de c`tre påråt` a cantit`]ilor de marf` comandate de reclamant` \n temeiul contractului de vånzare-cump`rare litigios. \n calitate de reclamant`. cu cheltuieli de arbitrare. reclamanta [i-a sus]inut ac]iunea numai \n privin]a preten]iilor formulate \n secundar (respectiv rezolu]iunea contractului [i restituirea pre]ului. Nedepunerea \ntåmpin`rii nu \nseamn` recunoa[terea preten]iilor. 150/17. sentin]a arbitral` nr. a doua factur`). |n prezen]a acestor condi]ii. cu dobånzi de 6% pe an. 105/1992). påråta nu a f`cut predarea acesteia. respectiv. cu cheltuieli de arbitrare. \n valoare total` de (. \n calitate de påråt`. trebuie \ntrunite urm`toarele condi]ii: una din p`r]i s` nu-[i fi executat obliga]ia ce-i revenea. |n baza a dou` comenzi ale reclamantei. pån` la plata debitului. \ntrunite cumulativ. Iar leg`turile cele mai strånse se determin` cu ajutorul presta]iei caracteristice. \n sortimentele ar`tate \n ac]iune. cu consecin]a repunerii p`r]ilor \n situa]ia ini]ial` – anterioar` \ncheierii contractului. Ap`rarea påråtei Påråta nu a depus \ntåmpinare. iar \n secundar.05. precum [i o persoan` juridic` de drept privat romån. P`r]ile nu au desemnat legea aplicabil` contractului \n temeiul principiului lex voluntatis.2005 – dosar nr. a mai ar`tat reclamanta. reclamanta a ar`tat c` a \ncheiat cu påråta un contract de vånzare-cump`rare a unor produse. pån` la plata debitului. dar obligatorii ale forului. Prin presta]ia caracteristic`. calculate de la 1 mai 2004 [i. 27 aprilie 2004. Motivele ac]iunii |n motivarea ac]iunii. la un contract translativ de proprietate. respectiv este legea statului \n care debitorul presta]iei caracteristice are. La termenul de dezbateri. va fi supus solu]ion`rii Cur]ii de Arbitraj Comercial Interna]ional de pe lång` Camera de Comer] [i Industrie a Romåniei. \n continuare.Jurispruden]` arbitral` fi admisibil` rezolu]iunea. \n temeiul c`rora reclamanta a f`cut plata pre]ului m`rfii comandate (la 4 decembrie 2003 prima factur` [i.. Reclamanta a solicitat Cur]ii de Arbitraj Comercial Interna]ional de pe lång` Camera de Comer] [i Industrie a Romåniei obligarea påråtei. cu daune egale cu dobånda legal` calculat` de la 1 mai 2004 [i. 40 [i 50 din Regulile de procedur` arbitral`). astfel c` urmeaz` ca lex contractus s` fie desemnat` cu ajutorul normelor conflictuale subsidiare. \ntrucåt contractul \ncheiat de p`r]i \n spe]` este un contract de vånzarecump`rare. pe baza comenzilor emise de reclamantacump`r`toare. Totodat`. Solu]ia Tribunalului arbitral Din actele [i lucr`rile de la dosar. De[i a intrat \n posesia pre]ului m`rfii. se re]ine c` contractul este cårmuit de legea romån` (ca lege a ]`rii \n care debitorul presta]iei caracteristice \[i are sediul social). dup` ce a \ncercat solu]ionarea litigiului pe cale amiabil`. |n atare situa]ie. 2 (10)/Aprilie-Iunie 2009 79 . sediul statutar. |n fond. Tribunalul arbitral re]ine c` reclamanta a solicitat rezolu]iunea contractului [i restituirea pre]ului pl`tit. neexecutarea s` fie culpabil`. 78 [i 88 din Legea nr. respectiv la 28 aprilie 2004. respectiv presta]ia vånz`torului de a preda bunul mobil våndut (art. \n lipsa legii alese de p`r]i. cu obligarea påråtei la plata pre]ului unor m`rfuri pl`tite [i nepredate. dup` cum lipsa de la dezbateri nu \mpiedec` solu]ionarea litigiului (art. la livrarea unei cantit`]i de produse. la data \ncheierii contractului. cum este cel de vånzare-cump`rare. Competen]a Tribunalului arbitral de a solu]iona prezentul litigiu rezult` din clauza compromisorie potrivit c`reia orice litigiu generat de interpretarea sau executarea contractului [i care nu va fi solu]ionat pe cale amiabil`. \n continuare. s` se dispun` rezolu]iunea contractului intervenit \ntre p`r]i. restituindu-[i una alteia tot ce s-a prestat \n temeiul contractului.. contractul este supus legii statului cu care prezint` leg`turile cele mai strånse.

Jurispruden]` arbitral` urm`. påråta afirma c` ar fi \nc`rcat marfa \n dou` camioane. sunt produc`toare de dobånzi. poate interveni efectul esen]ial al rezolu]iunii: desfiin]area retroactiv` a contractului. culpa påråtei. rezolu]iunea nu opereaz` de drept. 42 Cod comercial romån). marf` ce urma a ajunge \n Italia \n cel mai scurt timp.. Rezolu]iunea este o sanc]iune pentru neexecutarea culpabil` a contractului sinalgamatic. 115/25. nu poate opera compensarea. neexecutarea s` fie culpabil`. Pentru a fi admisibil` rezolu]iunea. trebuie \ntrunite urm`toarele condi]ii: una din p`r]i s` nu-[i fi executat obliga]ia ce-i revenea. restituindu-[i una alteia tot ce s-a prestat \n temeiul contractului. Nu rezult` \ns`. precum [i o alt` societate comercial` cu r`spundere limitat`. dar pe care nu a predat-o ([i nici nu a ar`tat c` este gata s` o predea). constånd \n desfiin]area retroactiv` a acestuia [i repunerea p`r]ilor \n situa]ia ini]ial` (anterior \ncheierii contractului). ca cea din spe]`. iar \n continuare. 1021 Cod civil romån. 43 Cod comercial romån). |n consecin]`. cu consecin]a repunerii p`r]ilor \n situa]ia ini]ial` – anterioar` \ncheierii contractului – . conform art. Temeiul juridic al rezolu]iunii \l constituie reciprocitatea [i interdependen]a obliga]iilor contractuale. conform art. partea care nu [i-a ono- rat obliga]ia are dreptul [i la desp`gubiri pentru acoperirea prejudiciului pe care l-a suferit. cu cheltuieli de arbitrare. Påråta nu a f`cut dovada c` a predat reclamantei marfa pentru care a \ncasat pre]ul. este prezumat` [i c` påråta se afl` \n \ntårziere \n privin]a execut`rii obliga]iei ce-i revenea (\ntårzierea este de drept. Potrivit art. conform art. sunt \ntrunite condi]iile pentru pronun]area rezolu]iunii. care nu [i-a onorat obliga]ia [i nu a dovedit c` ar fi consecin]a for]ei majore. \n calitate de påråt`. cu repunerea p`r]ilor \n situa]ia ini]ial` (anterioar` \ncheierii contractului).) |n atare situa]ie. 5/2005 P`r]ile [i obiectul litigiului Litigiul implic` o societate comercial` cu r`spundere limitat`. Ne\ndeplinirea culpabil` a uneia din obliga]ii lipse[te de suport juridic obliga]ia reciproc`. urmeaz` ca påråta s` fie obligat` la plata dobånzior calculate pån` la 30 octombrie 2004. Acesta fiind cadrul legal al rezolu]iunii \n dreptul romånesc – care este lex contractus pentru contractul de vånzare-cump`rare litigios – se re]ine c` reclamanta [i-a onorat obliga]ia de plat` a pre]ului m`rfii. Stingerea obliga]iilor comerciale Compensa]ie – ne\ndeplinirea condi]iilor oper`rii compensa]iei Pentru a opera compensa]ia. ci printr-o ac]iune \n fa]a instan]ei de judecat` competente. astfel \ncåt desfiin]area (rezolu]iunea) \ntregului contract se impune. independent de vreo conven]ie a p`r]ilor \n acest sens (datoriile comerciale. La 21 mai 2004. |n spe]`. ac]iune care poate fi introdus` numai de partea care a executat sau este gata s` execute obliga]ia. |n prezen]a acestor condi]ii. conform contractului de vånzare-cump`rare. cu efectul ei esen]ial de desfiin]area retroactiv` a contractului de vånzare-cump`rare [i urmeaz` ca Tribunalul arbitral s` pronun]e o hot`råre \n acest sens. \ntrunite cumulativ. sentin]a arbitral` nr. 9/2000. iar debitorul s` fie \n \ntårziere. pån` la plata acesteia. se re]ine c` påråta de]ine pre]ul pentru o marf` pe care trebuia s` o predea.. cu scrisoarea din acea zi. Cåt prive[te daunele pretinse – egale cu dobånda legal` de 6% pe an prev`zut` de Ordonan]a Guvernului nr. Astfel fiind. de]inut nejustificat de c`tre påråt`.04. fiind vorba de o datorie de bani [i una de predare a unor bunuri. \n calitate de reclamant`. c` påråta nu [i-a onorat obliga]ia reciproc` de predare a m`rfii (pe care a facturat-o [i pentru care a \ncasat pre]ul) [i.civil. dobånzi de 6% pe an la suma de (. fiind vorba de o obliga]ie contractual`. ceea ca \nseamn`. ceea ce face ca fiecare din obliga]iile asumate s` fie cauza juridic` a obliga]iei corelative. Reclamanta a solicitat Cur]ii de Arbitraj Comercial Interna]ional de pe lång` Camera de Comer] 80 . (Nici m`car c` a expediat-o spre beneficiarul din Italia nu rezult`. 1145 C. \n primul rånd. |n atare situa]ie.).2005 – dosar nr. este necesar ca datoriile s` fie de aceea[i natur` (bani sau bunuri fungibile de aceea[i specie). din probele de la dosar. Totodat`. ac]iunea apare ca \ntemeiat` [i urmeaz` s` fie admis` ca atare. c` påråta a predat reclamantei vreo cantitate de marf` pentru care a \ncasat pre]ul. calculate pentru perioada de la 1 mai 2004 pån` la introducerea ac]iunii [i pretinse \n continuare pån` la plata capitalului – este de re]inut c` aceste dobånzi sunt datorate de drept. obligarea påråtei la restituirea pre]ului m`rfii.

1361 Cod Nr. v`zånd [i dispozi]iile art. obliga]ia reclamantei \n valoare de (. 1145 Cod civil.). Ap`rarea påråtei Påråta. Competen]a Tribunalului arbitral de a solu]iona prezentul litigiu rezult` din clauza compromisorie potrivit c`reia litigiile rezultate din acest contract vor fi solu]ionate de Curtea de Arbitraj Comercial Interna]ional de pe lång` Camera de Comer] [i Industrie a Romåniei. potrivit art. De altfel.. ceea ce ridic` \ndoieli c` cheltuielile invocate au vreo leg`tur` cu primele trei luni ale colabor`rii dintre p`r]i.). reclamantei. 343 [i urm. inclusiv accesorii.. ac]iunea [i actele anexe [i. potrivit art.proc. [i de aceast` dat`. respectiv. conform art. {i. reclamanta a ar`tat c`. Tribunalul arbitral re]ine c` preten]iile reclamantei \[i au temeiul \n contractul \ncheiat cu påråta pentru livrarea unei cantit`]i de marf`. potrivit art. Solu]ia Tribunalului arbitral Din actele [i lucr`rile de la dosar. cu cheltuieli de arbitrare. cu aplicarea dreptului romånesc. 4 din contract. Pe de alt` parte. [i påråta a recunoscut competen]a Tribunalului arbitral.. \ntemeiate pe art. prin diminuarea acesteia cu suma de (. Cåt prive[te cea de-a doua ap`rare. 4 din contract.. |n atare situa]ie. tot astfel. P`r]ile au fost legal citate. Abstrac]ie f`cånd de faptul c` contractul s-a \ncheiat la 19 februarie 2002. ceea ce nu s-a dovedit a se fi f`cut). \ntemeiat` pe art. reclamanta trebuie s` livreze gratuit påråtei profile \n valoare de (.). \mpiedic` efectuarea unei compensa]ii.).. 2 [i urm. 2 din contract. se re]ine c` \ntre p`r]i a intervenit contractul pentru livrarea unei m`rfi.. |n spe]`. a[a cum s-a ar`tat mai sus. dup` cum s-a ar`tat mai sus. \n contrapresta]ie la exponatele pe care le-a realizat \n scopul prezent`rii m`rfurilor sale.. 8 alin. la un termen de arbitrare acordåndu-se un termen pentru solu]ionarea pe cale amiabil` a litigiului (\ncercare nereu[it`). a livrat acesteia o cantitate de marf` [i c` aceasta din urm` nu a pl`tit pre]ul. ci sub forma unei livr`ri de m`rfuri.. 2 (10)/Aprilie-Iunie 2009 81 . iar la un alt termen de arbitrare (\n cuno[tin]a ambelor p`r]i) s-a amånat pronun]area pentru a permite p`r]ilor s` depun` concluzii scrise. astfel c` påråta solicit` compensarea par]ial` a sumelor \n litigiu (\n limita a (. |n leg`tur` cu aceast` solicitare a påråtei. reclamanta trebuia s`-i livreze gratuit m`rfuri \n valoare de (. Oricum. Astfel. [i ale art.)“.. este necesar ca cele dou` datorii s` fie de aceea[i natur` (bani sau bunuri fungibile de aceea[i specie) conform art. \ntåmpinarea [i actele anexe fiind comunicate påråtei [i. nu pot fi valorificate \n cadrul acestui proces. obliga]ia reclamantei nu era sub form` de bani. De[i i-a prezentat reclamantei dovada acestor cheltuieli. 8 alin. sunt de re]inut urm`toarele: Este adev`rat c`.) trebuia executat` „sub forma unei livr`ri gratuite de profile“ – nu sub form` b`neasc` ([i presupunea. 8 alin.. nu se poate clarifica situa]ia acestei datorii a reclamantei \n cadrul acestui proces. pentru realizarea de exponate pentru scopuri de prezentare. dar cere efectuarea unei compensa]ii \n limita a (. iar \n executarea acestui contract reclamanta a f`cut livr`ri a c`ror valoare nu este contestat` de påråt`.Jurispruden]` arbitral` [i Industrie a Romåniei obligarea påråtei la plata pre]ului.civ.. 8 alin.. fiind vorba de o datorie de bani (a påråtei) [i una de predare a unor bunuri (a reclamantei). f`r` a dep`[i valoarea de (. {i cum påråta nu a formulat ac]iune reconven]ional`. dar [i aici.. C.). dup` cum men]ioneaz` textul contractual „utilizarea \n reclam` a logoului (. inclusiv accesorii. preten]iile sale fa]` de reclamant`. nu poate opera compensarea. prin \ntåmpinare. este de re]inut c` este vorba de o obliga]ie care prive[te „primele trei luni de colaborare“ dintre p`r]i. din Regulile de procedur` ale Cur]ii. reclamanta nu [i-a onorat obliga]iile ce-i reveneau. ceea ce. 2 din contract. Motivele ac]iunii |n motivarea ac]iunii. \ntrucåt påråta nu a formulat o ac]iune reconven]ional`.. \n executarea contractului \ncheiat cu påråta. 8 alin. V`zånd [i dispozi]iile art. 2 din contract. Dreptul p`r]ilor la ap`rare a fost respectat. \n valoare nu mai mare de (.).. care dispune c` reclamanta va prelua 50% din cheltuielile de publicitate ale påråtei. reclamanta trebuia s`-i livreze gratuit m`rfuri \n valoare de 50% din cheltuielile pe publicitate pe care påråta le-a f`cut pentru m`rfurile reclamantei. se re]ine c` p`r]ile au \ncheiat o clauz` compromisorie valid`. a cerut ca ac]iunea s` fie admis` \n parte. |n fond. iar livr`rile din spe]` sunt din perioada 16 august 2004 – 14 octombrie 2004.)).. Påråta nu a contestat c` datoreaz` pre]ul m`rfurilor primite. pe care i-o datoreaz` reclamanta.. 1145 Cod civil. dar pentru a opera compensa]ia..

reclamanta a mai ar`tat c` påråta a trimis o adres` de reziliere unilateral` a contractului de concesiune motivat` de neplata la timp a redeven]ei datorate de reclamant`. seceta prelungit` \n cursul perioadei de var` [i fenomenele de \nghe] \n cursul iernii nu reprezint` cauze de for]` major`. precum [i o entitate de drept public. \n Revista Romån` de Arbitraj nr. s` poat` ob]ine desp`gubiri de la societatea de asigurare. suficiente pentru acoperirea obliga]iei de plat` a redeven]ei. iar concesionarul a acceptat aceast` clauz`. 34/2006. 1. Prin cauza de for]` major` trebuie \n]eleas` acea situa]ie pe care partea nu o poate prevedea [i \nl`tura. R`spundere contractual` Inexisten]a evenimentului de for]` major` – consecin]e cu privire la neexecutarea obliga]iilor contractuale |n anumite zone geografice. p. Reclamanta a solicitat Cur]ii de Arbitraj Comercial Interna]ional de pe lång` Camera de Comer] [i Industrie a Romåniei obligarea påråtei la plata contravalorii lucr`rilor executate de c`tre 6 reclamant` pe terenul ce f`cea obiectul contractului de concesiune [i care a trebuit s` fie predat c`tre påråt` ca urmare a rezilierii intempestive de c`tre aceasta din urm` a contractului de concesiune6. 2/2008. prin cererea de chemare \n arbitrare. indiferent de fenomenele climaterice negative care s-ar putea \nregistra pe parcursul derul`rii contractului. \n calitate de påråt`. precum [i transmiterea dreptului de exploatare si a obliga]iei de \ntre]inere a unei suprafe]e de teren neagricol. Astfel fiind. |n fine. reclamanta a solicitat s` se constate faptul c` påråta a reziliat intempestiv [i f`r` temei contractul de concesiune intervenit \ntre p`r]i [i s` se dispun` reluarea execut`rii acelui contract de concesiune. 174/08. iar alt` por]iune reprezint` drumuri tehnologice [i de exploatare agricol`. Motivele ac]iunii |n motivarea ac]iunii. reclamanta a sus]inut c` rezilierea contractului de concesiune s-a f`cut \n mod abuziv de c`tre concedent \ntrucåt \n anii 2002 [i 2003 recoltele au fost calamitate [i c` solu]ia corect` ce trebuia aplicat` de c`tre concedent era sc`derea redeven]ei propor]ional cu procentul recoltei afectat` de calamitate. |n plus. precum [i din contractele de concesiune de bunuri de proprietate public`. cu cheltuieli de arbitrare. de concesiune de lucr`ri publice [i de servicii.2005 – dosar nr. care \n niciun caz nu pot fi calificate ca evenimente extreme imprevizibile [i inevitabile. Seceta [i \nghe]ul sunt fenomene meteorologice normale pentru clima din Romånia. urmeaz` ca påråta s` fie obligat` s` pl`teasc` reclamantei pre]ul aferent m`rfii livrate. din care o por]iune reprezint` vegeta]ie forestier`. concedentul [i-a luat toate m`surile de precau]ie pentru a-[i \ncasa redeven]a. 445/2004 P`r]ile [i obiectul litigiului Litigiul implic` o societate comercial` pe ac]iuni. Pentru o analiz` a noului regim al concesiunilor. De asemenea. Cu alte cuvinte. 82 . concesionarul \[i asumase obliga]ia de a \ncheia un contract de asigurare care s`-i permit` ca. inclusiv din perspectiva arbitrabilit`]ii sau nearbitrabilit`]ii litigiilor decurgånd din astfel de contracte. reclamanta a ar`tat c` \ntre p`r]ile din litigiu a intervenit un contract de concesiune avånd ca obiect transmiterea dreptului [i a obliga]iei de exploatare a unui teren cu destina]ie agricol`. De asemenea. \n ipoteza \n care culturile vor fi afectate – indiferent din ce motiv –. \n calitate de reclamant`. 7-14. ac- ]iunea apare ca \ntemeiat` [i urmeaz` s` fie admis` ca atare. neexecutarea obliga]iilor de c`tre concesionar este culpabil`. Radu Bogdan Bobei). B`canu. sentin]a arbitral` nr. 6-11 (not` efectuat` de dr. iar nu rezilierea intempestiv` a contractului. Solu]ionarea prin arbitraj a litigiilor izvoråte din contractele de achizi]ie public`.06. Tot astfel. chiar dac` ar fi luat toate m`surile de prevenire. tocmai pentru a asigura plata redeven]ei. Pe cale de consecin]`. a se vedea I. reclamanta a precizat [i faptul c` \n lunile septembrie [i octombrie 2003 a f`cut cheltuieli Contractul de concesiune a fost \ncheiat anterior intr`rii \n vigoare a Ordonan]ei de urgen]` a Guvernului nr.Jurispruden]` arbitral` civil.

Pentru a justifica neexecutarea obliga]iilor contractuale. ci a fost f`cut` \n conformitate cu clauzele contractuale. modificat prin acte adi]ionale. p`r]ile au convenit c` «pe toat` durata contractului. p`r]ile au convenit ca reclamanta s` \ncheie un contract de asigurare care s`-i permit` ca. sufi- |ntrucåt \mpotriva reclamatei s-a deschis procedura reorganiz`rii judiciare [i a falimentului. concesionarul are obliga]ia de a-[i asigura culturile la o societate de asigur`ri agreat` de concedent. rezult` c` ac]iunea reclamantei este ne\ntemeiat` [i urmeaz` s` fie respins`. printre altele. nu se justific` obligarea påråtei la plata contravalorii lucr`rilor agricole executate de c`tre reclamant` \n cursul derul`rii contractului [i nici s` se dispun` reluarea execut`rii contractului. 2 (10)/Aprilie-Iunie 2009 83 . Pentru garantarea pl`]ii redeven]ei anuale. påråta a procedat la notificarea reclamantei. dreptul de a exploata o serie de terenuri cu destina]ie agricol`. Reclamanta nu [i-a respectat obliga]iile contractuale. Pe cale de consecin]`. administratorul judiciar a precizat c` este de acord cu ac]iunea arbitral` ce formeaz` obiectul acestui dosar (not` efectuat` de dr. s` poat` ob]ine desp`gubiri de la societatea de asigurare. Printr-o adres` depus` la dosar. rezilierea fiind determinat` de neplata redeven]ei de c`tre reclamant`. f`r` a formula contesta]ie. |n consecin]`. men]ionåndu-se. rezilierea contractului de concesiune nu a fost intempestiv` [i abuziv` a[a cum sus]ine reclamanta. b) |n al doilea rånd. Ap`rarea påråtei Prin \ntåmpinare. contractul va fi desfiin]at [i suprafa]a va fi scoas` din nou la concesionare. |n temeiul contractului de concesiune litigios. astfel cum a fost modificat prin cele trei acte adi]ionale. Tribunalul arbitral a dispus. \n zonele respective. la cererea påråtei. \n esen]`. tocmai pentru a asigura plata redeven]ei stipulate \n contractul de concesiune. s-au \nregistrat [i fenomene de \nghe]. printr-o adres`. c` \n cazul nerespect`rii clauzelor contractuale. ca reclamata s` fac` dovada c` administratorul judiciar [i-a \nsu[it ac]iunea arbitral`. \n anul 2003. deoarece reclamanta a avut obliga]ia de a-[i asigura culturile la o societate de asigurare pentru a putea pl`ti redeven]a datorat` \n cazul producerii unor calamit`]i naturale. seceta prelungit` \n cursul perioadei de var` [i fenomenele de \nghe] \n cursul iernii nu reprezint` cauze de for]` major`. – administratorul judiciar al reclamantei a acceptat crean]a påråtei [i a \nscris-o \n tabelul creditorilor. urm`toarele: – valoarea preten]iei reclamantei nu este dovedit` prin explicitarea cheltuielilor [i anexarea \nscrisurilor probatorii. \n plus. ca pe toata durata contractului s` pl`teasc` redeven]a [i s` realizeze investi]iile angajate. Din probele administrate \n cauz` – [i necontestate de niciuna dintre p`r]i – rezult` c` reclamanta nu a 7 pl`tit redeven]a [i nici nu a efectuat investi]iile la care s-a obligat prin contractul de concesiune. chiar dac` ar fi luat toate m`surile de prevenire. \n zona geografic` unde erau situate terenurile concesionate a fost o secet` prelungit` [i. cåt [i \n anul 2003. påråta a solicitat respingerea ac]iunii ca ne\ntemeiat`. – påråta a procedat la rezilierea contractului \n conformitate cu prevederile contractului de concesiune. Radu Bogdan Bobei). reclamanta a sus]inut c` motivul pentru care nu [i-a \ndeplinit obliga]iile a fost acela ca atåt \n anul 2002. \n plus. nu pot fi calificate ca evenimente extreme imprevizibile [i inevitabile. \n ipoteza \n care culturile vor fi afectate – indiferent din ce motiv –. cel pu]in pentru riscurile standard [i pentru valoarea redeven]ei datorate. la termenele scadente [i \n condi]iile stabilite \n contract. påråta a solicitat reclamantei ca \n termen de 30 de zile s` achite debitul. pentru considerentele ce se vor ar`ta \n continuare7. \n cursul iernii. Nr. punåndu-i \n vedere acesteia s`-[i respecte obliga]iile contractuale. A mai considerat reclamanta c` astfel de fenomene constituie cazuri de for]` major` care o exonereaz` de r`spundere. ceea ce l-a determinat pe concedent s` comunice reclamantei rezilierea contractului de concesiune.Jurispruden]` arbitral` pentru efectuarea ar`turilor pe terenurile concesionate de la påråt`. Astfel. Solu]ia Tribunalului arbitral Din analiza \ntregului material probator administrat \n cauz`. sus]inånd. |n aceste condi]ii. Sus]inerile reclamantei nu pot fi primite cel pu]in pentru urm`toarele considerente: a) |n primul rånd. \n niciun caz. Concesionarul s-a obligat. Seceta [i \nghe]ul sunt fenomene meteorologice normale pentru clima din Romånia care. pentru o perioad` de 49 de ani. urmånd ca eventualele desp`gubiri s` revin` concedentului prin cesionarea desp`gubirilor \n favoarea sa». – invocarea calamit`]ilor naturale drept cauz` de exonerare de la plata redeven]ei este ne\ntemeiat`. concedentul-påråt a transmis concesionarului-reclamant. Prin cauz` de for]` major` trebuie \n]eleas` acea situa]ie pe care partea nu o poate prevedea [i \nl`tura.

) este recuperabil` [i reprezint` contravaloarea epavei. ceea ce a justificat pe deplin rezilierea contractului de concesiune de c`tre påråt`. art. c` autoturismul a suferit un accident \n afara grani]elor Romåniei [i a fost distrus complet. cu cheltuieli de arbitrare. plata salariilor. precum [i condi]iile generale de asigurare facultativ` a autoturismelor. se observ` c` nici \n anul 2002 [i nici \n anul 2003 recoltele nu au fost afectate \n totalitate. \n calitate de reclamant`. de unde rezult` c` reclamanta a ob]inut produc]ii agricole care i-ar fi permis cel pu]in plata redeven]ei stabilite prin contract. 24 [i 27 din Legea nr. \nfiin]area noilor culturi) ar fi trebuit s` pl`teasc` prime de asigu- rare mai mari care s` genereze obliga]ia societ`]ii de asigurare de a pl`ti desp`gubiri corespunz`toare primelor de asigurare. Atåt \n cadrul procesului-verbal de conciliere.2005 – dosar nr.. precum [i o societate comercial` cu r`spundere limitat`. procesul-verbal de \ncercare de conciliere. socotind c` suma de (. avånd \n vedere c` pentru valoarea respectivului bun nu a primit desp`gubiri de la societ`]ile de asigurare. R`spundere contractual` Avariere semnificativ` a bunului ce constituie obiect al contractului de leasing opera]ional – necontestarea calit`]ii de proprietar a societ`]ii de leasing cu privire la bunul avariat – neacordarea desp`gubirii de c`tre societ`]ile de asigurare – consecin]e Nefiind contestat faptul c` societatea de leasing a r`mas proprietarul bunului avariat.. r`mase \n proprietatea sa. Astfel. Luånd \n considerare toate aceste argumente. \n leasing. \n temeiul art. reclamanta a invocat dispozi]iile art. 969 – 970 din Codul civil. iar concesionarul a acceptat aceast` clauza. \ns` situa]ia financiar` proast` a societ`]ii a impus ca sumele \ncasate cu titlu de desp`gubiri s` fie \ndreptate spre acoperirea altor necesit`]i. Or. dar pe care påråta nu i-a mai restituit-o. ca un argument suplimentar. \n calitate de påråt`. reclamanta a recunoscut c` a asigurat culturile la o societate de asigurare.Jurispruden]` arbitral` ciente pentru acoperirea obliga]iei de plat` a redeven]ei.05. Reclamanta a solicitat Cur]ii de Arbitraj Comercial Interna]ional de pe lång` Camera de Comer] [i Industrie a Romåniei obligarea påråtei la plata contravalorii nedesp`gubite de societ`]ile de asigurare a epavei unui autoturism pus la dispozi]ia påråtei \n leasing. exist` terenuri \n cadrul c`rora procentul de afectare a culturilor agricole este de 50-70%. Tribunalul arbitral.. c` \n baza unui contract de leasing a pus la dispozi]ia påråtei. cåt [i alte cheltuieli ale sale (de exemplu. nr 51/1997 [i art. Rezult` c` reclamanta [i-a \nc`lcat obliga]ia contractual` de a pl`ti redeven]a din sumele de bani ob]inute cu titlu de desp`gubire de la societatea de asigurare. Pentru dovedirea preten]iilor sale. apreciaz` ca \ntemeiat` ac]iunea societ`]ii de leasing de obligare a utilizatorului la plata contravalorii bunului avariat ce nu a fost pl`tit` cu titlu de desp`gubiri de c`tre societ`]ile de asigurare. reclamanta a depus la dosar contractul de leasing. 231/2004 P`r]ile [i obiectul litigiului Litigiul implic` o societate comercial` pe ac]iuni. coresponden]a cu societ`]ile de asigurare. 136/1995. reclamanta nu a pl`tit vreo sum` de bani cu titlu de redeven]`. 10 lit. c) |n al treilea rånd. Dac` reclamanta ar fi dorit ca sumele primite cu titlu de desp`gubiri s` acopere atåt redeven]a. 998 [i 999 Cod civil. reclamanta a ar`tat. c` dou` societ`]i de asigurare au desp`gubit-o numai cu suma de (. Motivele ac]iunii |n motivarea ac]iunii. 170/31. \n esen]`. nici \n cursul anului 2002 [i nici \n cursul anului 2003.G. un autoturism. concedentul [i-a luat toate m`surile de precau]ie pentru a-[i \ncasa redeven]a. |n drept. Tribunalul arbitral urmeaz` s` resping` ac]iunea formulat` de c`tre reclamant` ca ne\ntemeiat` [i s` ia act c` påråta nu a solicitat cheltuieli de judecat`.). 84 .. f ) din O. indiferent de fenomenele climaterice negative care s-ar putea \nregistra pe parcursul derul`rii contractului. sentin]a arbitral` nr. cåt [i \n cadrul r`spunsului la interogatoriu. Cu alte cuvinte.

\n spe]` påråta. Potrivit prevederilor primului contract de leasing. reclamanta fiind singurul proprietar al epavei. astfel c`. Drept urmare. \ns` din dosar nu rezult` cånd acest fapt s-a produs. cert est c` mai tårziu påråta comunic` reclamantei c` epava autoturismului \n discu]ie nu se mai afl` \n posesia sa. arat` c` prin contractul de leasing litigios nu [i-a asumat aceast` obliga]ie [i c`. este de re]inut \n cauz` c` påråta a asigurat suplimentar autoturismul. nu [i-a manifestat inten]ia de a intra \n posesia epavei.. reclamanta nu mai este proprietarul epavei. \n beneficiul påråtei. astfel c` nu poate sus]ine c` prevederile contractului de asigurare nu-i sunt opozabile. singurul proprietar al autovehiculului a fost reclamanta [i c`.Jurispruden]` arbitral` Ap`rarea påråtei Prin \ntåmpinare [i concluziile scrise..) calculat` de reclamant` \n urma \nchiderii primului contract de leasing. \n baza prevederilor contractului [i ale dreptului material romån. nefiind parte \n contractul de asigurare \ncheiat \ntre reclamant` [i societ`]ile de asigurare.. nu a optat pentru p`strarea bunului de]inut \n leasing [i nu s-au \ndeplinit formalit`]ile prev`zute \n contract pentru transferul de proprietate.. s-a procedat la \nchiderea contractului de leasing [i la \ncheierea unui nou contract pentru un nou autoturism de care avea nevoie påråta. solicit` obligarea sa la plata contravalorii epavei autoturismului. c` pentru valoarea ei nu a primit desp`gubiri de la societ`]ile de asigurare [i c` påråta nu a putut face dovada c` i-a restituit epava a[a Nr. [i påråta recunoa[te c` pe toat` durata contractului de leasing. s-a avut \n vedere valoarea daunei [i sumele pl`tite de asigur`tor. cåt [i sumele pl`tite de asigur`tor. deciziile Cur]ii fiind definitive [i obligatorii. aceast` sum` putånd fi compensat` \n noul contract ce se va \ncheia. Ap`rarea påråtei nu este \ntemeiat` [i Tribunalul arbitral o respinge. dup` plata desp`gubirilor. precum [i eventualele sume datorate sau r`mase restante fa]` de locator [i.. din care prima societate de asigurare pl`te[te o parte.. påråta a sus]inut. dimpotriv`. Ulterior \ncheierii contractului de leasing. o sum` de (. prevederi potrivit c`rora. pentru urm`toarele motive: Prevederile primului contract de leasing nu confirm` sus]inerea c`. Prin urmare. påråta a men]ionat ce sume a pl`tit pån` la o anumit` dat` \n contul primului contract de leasing [i i-a cerut reclamantei s`-i comunice ce sum` \i va returna [i op]iunile \n vederea \ncheierii unui nou contract.. sum` care nu are nicio leg`tur` cu epava autoturismului [i nu reprezint` contravaloarea ei.). suport` [i riscul pieirii acesteia (\n acest sens este depus` la dosar o adres` a påråtei). Solu]ia Tribunalului arbitral Competen]a acestei Cur]i de Arbitraj de a solu]iona ac]iunile rezult` din clauza compromisorie potrivit c`reia litigiile ivite \n executarea contractului [i care nu au putut fi rezolvate pe cale amiabil` vor fi supuse spre solu]ionare Cur]ii de Arbitraj de pe lång` Camera de Comer] [i Industrie a Romåniei. Autoturismul a fost asigurat de c`tre reclamant` la o societate de asigurare [i de c`tre påråt` la o alt` societate de asigurare.. \n acelea[i condi]ii. Trecånd la examinarea fondului litigiului.). \n cazul daunei totale. Tribunalul arbitral re]ine urm`toarele: |n baza primul contract de leasing opera]ional. iar costurile asigur`rii au fost incluse \n valoarea total` a contractului [i suportate de påråt` f`r` nicio opozi]ie. nu datoreaz` vreo sum` de bani reclamantei. La noul contract de leasing s-a avut \n vedere. 2 (10)/Aprilie-Iunie 2009 85 .) pl`tibil` \n doi ani. fiind necontestat c` reclamanta a r`mas proprietara epavei autoturismului. reclamanta-locator a pus la dispozi]ia påråtei-locatar un autoturism cu o chirie lunar` de (.. \n cazul daunei totale beneficiaz` de un autoturism nou [i la stabilirea valorii noului contract se are \n vedere atåt valoarea daunei. \n calitate de utilizator. iar cea de-a doua societate de asigurare pl`te[te o alt` parte. Dup` scoaterea din uz a autoturismului. conform regulamentului [i regulilor sale de procedur`. Astfel. de altfel. \n esen]`. la o alt` societate de asigurare [i cele dou` societ`]i de asigurare au stabilit c` din valoarea real` a autoturismului se scade valoarea recuperabil` de 20% [i desp`gubirea pl`tit` de ambele societ`]i este astfel de (. \n interpretarea corect` a acestor clauze r`måne proprietarul epavei atåta timp cåt utilizatorul. printr-o adres`. c` reclamanta a fost desp`gubit` integral de c`tre societ`]ile de asigurare [i. prevederile acestuia nu-i sunt opozabile. A mai ar`tat påråta c` noul contract de leasing l-a \ncheiat \n baza prevederilor din primul. pe baza actelor de la dosar [i a sus]inerilor f`cute de cele dou` societ`]i prin \ntåmpinare [i concluziile scrise.. \n mod nejustificat. autoturismul a suferit un accident grav \n afara grani]elor ]`rii [i urma ca un delegat al påråtei s` aduc` \n ]ar` epava autoturismului. dar chiar dac` s-ar trece peste aceste argumente. ci.). \n opinia sa. atunci cånd pentru noul contract de leasing s-a stabilit valoarea de (. |n motivarea pozi]iei sale. reclamanta a asigurat autoturismul la o societate de asigurare. Reclamanta a r`spuns \n sensul c` i se poate returna suma de (.

reclamanta [i-a restråns preten]iile reprezentånd contravaloare ambalaje. motiv pentru care. cu cheltuieli de arbitrare. \ntrucåt. rezult` c` ac]iunea reclamantei este \ntemeiat` [i va fi admis` \n sensul oblig`rii påråtei s`-i pl`teasc` contravaloarea epavei. \n calitate de påråt`. ci [i de dispozi]iile legale aplicabile contractului. 11 Påråta a invocat excep]ia prescrip]iei extinctive pentru preten]iile b`ne[ti ale reclamantei mai vechi de 28 ianuarie 2002. Reclamanta a solicitat Cur]ii de Arbitraj Comercial Interna]ional de pe 8 lång` Camera de Comer] [i Industrie a Romåniei obligarea påråtei la plata unei sume de bani cu titlu de contravaloare ambalaj. pentru o bun` parte din ele. \n temeiul dreptului de proprietate al reclamantei asupra acestora. Excep]ia lipsei calit`]ii procesuale active a fost respins`. dar acestea nu fac obiect al ac]iunii). ac]iunea reclamantei nu cade sub inciden]a termenului de 86 . Radu Bogdan Bobei). chiar dac` prin contract nu s-a prev`zut. prin care cere obligarea påråtei la plata pre]ului ambalajelor nerestituite. \ntrucåt – a[a cum s-a ar`tat – ambalajele erau proprietatea reclamantei. iar pentru restituirea ambalajelor \n natur`. mai \ntåi. a sus]inut reclamanta. Radu Bogdan Bobei). R`spundere contractual` Pagub` suferit` prin nerestituirea ambalajului m`rfii våndute – valoarea de \nlocuire – raportul dintre pre]ul ambalajului [i valoarea garan]iei – rolul garan]iei de a acoperi lipsa de folosin]` a distribuitorului pån` la restituirea de c`tre beneficiar a ambalajului Din cele patru ipoteze ce pot fi luate \n calcul – valoarea garan]iei. apoi a \ncercat solu]ionarea litigiului pe cale amiabil`. De[i ambalajele au r`mas \n proprietatea furnizorului [i trebuiau restituite de c`tre påråt`. påråta a sus]inut c` reclamanta nu are calitate procesual` pentru a formula preten]ii \n leg`tur` cu ambalajele. dup` care a introdus prezenta ac]iune. Tribunalul arbitral apreciez` c` respectiva garan]ie nu poate avea decåt rolul de a acoperi lipsa de folosin]` a distribuitorului pån` la restituirea de c`tre beneficiar a ambalajului (considerat \ntr-un ciclu normal livrare-returnare). 32/2005 P`r]ile [i obiectul litigiului Litigiul implic` o societate comercial` cu r`spundere limitat`. 9 |n sus]inerea acestei excep]ii. este de re]inut c` påråta nu era ]inut` s` pl`teasc` pre]ul ambalajelor pe m`sura primirii lor (\mpreun` cu marfa). Ambalajele \n care s-a livrat marfa au r`mas \n proprietatea furnizorului. iar facturile emise pentru marf` poart` doar garan]ia pentru restituirea lor.2005 – dosar nr. |ntrucåt pre]ul ambalajelor este mai mare decåt valoarea garan]iei practicate \n rela]ia dintre distribuitor [i beneficiar. cu dobånzi legale pån` la plata respectivului pre] [i daune egale cu prejudiciul suferit din cauza lipsei ambalajelor \n zona de destina]ie8. Pe parcursul litigiului arbitral. sentin]a arbitral` nr. aceasta nu [i-a onorat obliga]ia de restituire decåt \ntr-o mic` m`sur`. precum [i o alt` societate comercial` pe ac]iuni. preten]iile reclamantei privind exclusiv ambalajele. obliga]ia de restituire a ambalajului m`rfii livrate. contractul neprev`zånd vreo obliga]ie de restituire decåt pentru mostre [i documenta]ie. valoarea de achizi]ie a ambalajului. påråta avea obliga]ia s` le restituie (ceea ce a [i f`cut. trebuie ]inut seama de faptul c` regimul juridic al rela]iilor dintre p`r]i este cårmuit nu numai de clauzele contractului de distribu]ie. dobånzi [i daune (not` efectuat` de dr. 300/07. 10 Excep]ia prematurit`]ii ac]iunii a fost respins`. a facturat contravaloarea acestor ambalaje la pre]ul lor de achizi]ie plus un profit minim. \n calitate de reclamant`. cu dobånzi [i daune.11. ac]iunea arbitral` fiind introdus` la 28 ianuarie 2005.Jurispruden]` arbitral` cum i-a cerut. \n mod expres. valoarea din momentul pred`rii ambalajului odat` cu marfa. s` pun` \n discu]ie soarta acestora (not` efectuat` de dr. dar [i din atitudinea constant` a påråtei pe tot parcursul procesului (not` efectuat` de dr. plus cheltuieli de arbitrare. Tribunalul arbitral a apreciat c` påråta nu a fost de acord \n niciun moment cu restituirea \n natur` a ambalajelor. \n calitate de proprietar al ambalajelor. astfel cum rezult` din r`spunsul påråtei la \ncercarea reclamantei de a solu]iona pe cale amiabil` litigiul. Radu Bogdan Bobei). |n leg`tur` cu aceast` excep]ie. valoarea de \nlocuire – Tribunalul arbitral apreciaz` c` valoarea de \nlocuire este singura ce poate acoperi paguba suferit` de distribuitor prin nerestituirea ambalajelor de c`tre beneficiar. dispozi]ii ce permit distribuitorului. Motivele ac]iunii |n motivarea ac]iunii. reclamanta a ar`tat c` \n executarea unui contract comercial a predat påråtei mai multe cantit`]i de marf` \n ambalajele furnizorului.

cånd reclamanta a emis factura reprezentånd contravaloarea ambalajului nerestituit. nici contractul nu prevede un termen \n care påråta trebuia s` restituie ambalajele. pe tipuri de marf`. Competen]a Tribunalului arbitral de a solu]iona prezentul litigiu rezult` din clauza compromisorie potrivit c`reia litigiile rezultate din contract [i nesolu]ionate pe cale amiabil` va fi supus solu]ion`rii Cur]ii de Arbitraj Comercial Interna]ional de pe lång` Camera de Comer] [i Industrie a Romåniei. tot astfel. Aceast` garan]ie reprezint` echivalentul ambalajelor [i este destinat` \ndestul`rii creditorului dac` ambalajele nu se restituie. reclamanta nu mai poate pretinde nicio sum`. Pe fond. Radu Bogdan Bobei). Solu]ia Tribunalului arbitral Din actele [i lucr`rile de la dosar. De altfel. A urmat \ncercarea reclamantei de solu]ionare a litigiului pe cale amiabil` (la 12 mai 2004). f`r` s` existe o astfel de obliga]ie expres stipulat` \n contract. Iar raportat la aceast` dat` (14 mai 2004). condi]ia cuprins` \n clauza compromisorie a fost respectat`. c` nici legea. \n perioada 15 februarie 2001 – 31 decembrie 2002. a invocat excep]ia lipsei calit`]ii procesuale active a reclamantei9. 167/1958. dar din ambalajul primit odat` cu marfa. Altfel spus. cu men]iunea c` este returnabil („Amb. [i ale art.“) [i. reclamanta a \ncercat solu]ionarea pe cale amiabil` a litigiului.Jurispruden]` arbitral` Ap`rarea påråtei Påråta. c` acesta este ambalaj returnabil. Este adev`rat c` \n contractul nr. dar f`cea [i o desocotire a situa]iei ambalajului dac` påråta returna arbitraje la respectiva livrare. precum [i excep]ia prescrip]iei dreptului material la ac]iune 11. se re]ine c` p`r]ile au \ncheiat o clauz` compromisorie valid`. Tribunalul arbitral re]ine c` preten]iile reclamantei izvor`sc dintr-un contract de distribu]ie. Mai mult. \n spe]`. mai \ntåi. C. \ntrucåt \nainte de introducerea ac]iunii. Marfa primit` a fost pl`tit` reclamantei. \n lipsa unei scaden]e legale sau contractuale. Din acest punct de vedere. [i urm. dar. (f`r` obliga]ie contractual` expres`). de la \mplinirea c`reia s` \nceap` s` curg` termenul de prescrip]ie. Iar acest termen se localizeaz` \n luna mai 2004. ac]iunea prezent` apare introdus` \n termen (la 28 ianuarie 2005). |n atare situa]ie. Garan]ia fiind executat` \n spe]`. toate aceste facturi fiscale – acceptate de påråt` – au o men]iune expres`. påråta nu a contestat competen]a Tribunalului arbitral.civ. tip`rit`. ceea ce contractul nu prevede.proc. Nr. Nu-i mai pu]in adev`rat. ea neputånd fi modificat` \n mod unilateral. c` påråta a ridicat cantit`]ile de marf` de la depozitele reclamantei [i. cade sub inciden]a acestui termen de prescrip]ie dreptul reclamantei de a pretinde valoarea de \nlocuire a respectivelor ambalaje nerestituite. dac` la respectiva livrare påråta a returnat ceva. cum dore[te reclamanta. Nu mai pu]in. se re]ine c` \ntre p`r]i a intervenit contractul de distribu]ie \n executarea c`ruia reclamanta a predat påråtei. reclamanta vrea s`-i impun` cump`rarea ambalajelor. a pl`tit o garan]ie pentru ambalaje (a se vedea facturile fiscale depuse la dosar. Problema care se pune este \ns` de cånd curge acest termen de prescrip]ie. este de re]inut. s-a n`scut dreptul reclamantei la desp`gubiri. 2 [i urm. cantitatea de ambalaj returnat`. ci un contract de schimb (de aceea. påråta a [tiut la fiecare livrare nu numai c` reclamanta este proprietara ambalajului \n care primea marfa. urmeaz` a fi respinse [i preten]iile la plata de dobånzi [i daune (accesorii ale preten]iei principale). prin \ntåmpinare. påråta nu a restituit mai multe cantit`]i de ambalaj (a c`rei valoare o vom discuta mai jos). excep]ia prematurit`]ii10. c` ambalajele sunt proprietatea reclamantei [i. påråta a solicitat respingerea ac]iunii sus]inånd urm`toarele: – pe calea acestei ac]iuni. \n schimbul ambalajelor s-a dat o garan]ie bancar`. diferite cantit`]i de marf` \n ambalaje. cånd a devenit cert c` påråta refuz` restituirea sau desp`gubirea reclamantei pentru ambalajele nerestituite. cu garan]ia men]ionat` \n cuprinsul fiec`reia [i cu semn`tura de primire a m`rfii [i de acceptare a garan]iei respective). 23/2001 nu este stipulat` expres obliga]ia de restituire a ambalajelor primite odat` cu marfa.ret. Din acest moment (14 mai 2004). r`mas` \ns` f`r` rezultat. din Regulile de procedur` ale Cur]ii. actele normative la care se refer` reclamanta vorbesc de pl`]i „\n schimbul“ ambalajelor). \ns`. Deci. deci \nainte de \mplinirea termenului de prescrip]ie [i urmeaz` ca excep]ia de prescrip]ia s` fie \nl`turat` ca netemeinic` (not` efectuat` de dr. cantitatea ambalajului. singurul moment care poate fi luat \n calcul pentru dreptul reclamantei de a pretinde valoarea de \nlocuire a ambalajelor – [i de la care \ncepe curgerea prescrip]iei – este cel la care påråta a refuzat – pentru c` nu a putut sau nu a vrut – s` procedeze la restituire. reclamanta are calitatea procesual` activ` (\n calitate de proprietar`) de a-[i valorifica drepturile asupra prescrip]ie de 3 ani prev`zut de Decretul nr. – izvorul preten]iilor reclamantei nu \l constituie contractul de distribu]ie. {i. pentru c` påråta a considerat c` nu are nicio obliga]ie de restituire a ambalajelor (de[i pån` atunci restituise o parte din ele) sau de plat` a valorii lor (la 14 mai 2004). |n fond. 2 (10)/Aprilie-Iunie 2009 87 . Faptul c` reclamanta consider` c` aceast` garan]ie nu ar acoperi valoarea ambalajelor nu are nicio semnifica]ie. V`zånd [i dispozi]iile art. \n partea de jos a fiec`rei facturi. – pe cale de consecin]`. le-a ridicat \n ambalajele pe care reclamanta le-a pus la dispozi]ie [i.

valoarea de achizi]ie a ambalajului de c`tre reclamant`. din momentul \n care a fost clar c` påråta nu vrea (sau nu poate) s` restituie ambalajul \n natur`. |n atare situa]ie.. cantitatea de ambalaj primit` (cu marf`) de la reclamant` pån` la acel moment. alte produse alimentare. Tot astfel. [i fiecare factur`. Pe de alt` parte. sus]inerea c`. reclamanta urm`re[te s` o oblige s` cumpere ambalajele. Aceste practici. nu numai c`. Tribunalul arbitral nu re]ine \ns` sumele din Suplimentul de expertiz`. conform raportului de expertiz` contabil`. de (. cunoscut de c`tre påråt` [i care putea evita introducerea acestei ac]iuni dac` ar fi returnat ambalajele.. deoarece ele includ \n calcul [i ambalaje din livr`ri posterioare datei de 31 decembrie 2002.) dac` ne raport`m la valoarea din momentul pred`rii acestora cu marf` sau de (. nu poate fi re]inut`. dup` cum se exprim` expertul. livrarea de la care provin acestea pentru a stabili provenien]a fiec`rui retur sau. rela]iile dintre p`r]i „au demarat mai \ntåi cu retururi (de ambalaje – n. |n spe]`. Cåt prive[te soldul de la 15 februarie 2001. Din acest punct de vedere. ci practici \n diferite domenii \n care se utilizeaz` ambalaje (b`uturi. mai mare sau mai mic` decåt valoarea ambalajului. drept consacrat expres [i prin facturi. \n spe]`. Pe de alt` parte.ns. de (. pe calea acestei ac]iuni. \n m`sura \n care påråta nu a restituit. a[a cum relev` [i raportul de expertiz`. din facturile emise de furnizorii reclamantei de ambalaje [i depuse la dosar rezult` c` pre]ul acestor ambalaje este mai mare decåt valoarea garan]iei practicate \n rela]ia dintre reclamant` [i påråt`. Valoarea acestor ambalaje este. c` påråta mai datoreaz` sau nu vreo sum` de bani pentru acestea. ca singura care ast`zi poate acoperi paguba suferit` de reclamant` prin nerestituirea ambalajelor de c`tre påråt`. Iar dac` se ]ine seama [i de livr`rile de dup` 31 decembrie 2002. \n care garan]ia este egal`. fie contravaloarea ambalajelor nerestituite.) [i apoi cu livr`ri“ (de marf` – n. restituirea lui prin echivalent b`nesc. Din aceste cauze. ciclul livrare marf` – returnare ambalaje „nu poate fi evaluat datorit` faptului c` ambalajele nu sunt individualizate [i nici \n facturi nu se specific` o coresponden]` \ntre loturile de ambalaje returnate [i livr`rile anterioare“ (din care cauz` p`r]ile nu au putut prezenta expertului documente \n acest sens.) dac` ne raport`m la valoarea de achizi]ie a ambalajelor. reclamanta este \ndrept`]it` – \n temeiul dreptului de proprietate ce-l avea [i-l are asupra respectivului ambalaj – s` pretind` restituirea lui \n natur` sau... Sus]inerea påråtei c`. deoarece reclamanta a formulat preten]ii \n temeiul dreptului s`u de proprietate asupra ambalajelor.. Tribunalul arbitral re]ine calculul f`cut de expert cu includerea soldului din 15 februarie 2001. aceste sume – pl`tite cu titlu de garan]ie – le-a recuperat de la 88 . a[a cum prevedea. dup` caz.) dac` ne raport`m la nivelul garan]iei. a [i fost re]inut de expert \n raportul \ntocmit – [i nu s-a relevat vreo incorectitudine cifric` \n privin]a acestui sold. fie valoarea lor de \nlocuire). O problem` care se ridic` este dac` acea garan]ie pl`tit` de påråt` cu ocazia fiec`rei livr`ri de marf` acoper` (cum sus]ine påråta) sau nu (cum sus]ine reclamanta) valoarea ambalajelor nerestituite. la \ncetarea rela]iilor contractuale (31 decembrie 2002).. nu a fost vorba de niciun contract de schimb \ntre p`r]i. IV al dosarului. dup` cum påråta are calitate procesual` pasiv` pentru a r`spunde pentru restituirea (nerestituirea) ambalajelor primite cu marf`. consacrat` legislativ. nu numai pentru c`. cu consecin]a.Jurispruden]` arbitral` ambalajului nerestituit de c`tre påråt`. de (. de aceea. este de re]inut.). dar care nu au de ce s` fie cercetare cåt` vreme dreptul de proprietatea constituie un temei suficient pentru a pretinde fie restituirea. data-limit` stabilit` de p`r]i pentru ac]iune (includerea din 25 martie 2005). iar expertul – care s-a oferit s` refac` calculele dac` i se prezint` astfel de documente – nu a putut proceda la recalculare). pentru fiecare tip de ambalaje. dar \n documentele de livrare [i returnare nu sunt men]ionate. valoarea din momentul pred`rii acestora odat` cu marfa [i valoarea de \nlocuire – Tribunalul arbitral re]ine valoarea de \nlocuire. ci pentru c` reclamanta [i-a \ntemeiat ac]iunea pe dreptul s`u de proprietate asupra ambalajelor (la care s-au mai ad`ugat [i argumente deduse din alte temeiuri legale.ns.) dac` ne raport`m la valoarea de \nlocuire a ambalajelor.. påråta fiind un distribuitor (nu un beneficiar final). de altfel. putea reclamanta formula astfel de preten]ii privind ambalajul nu poate fi re]inut`.. c` \n aceast` privin]` nu exist` o regul` unic`. conform celor ar`tate \n Suplimentul la raportul de expertiz` din vol. cu consecin]a c` respectiva garan]ie nu poate avea decåt rolul de a acoperi lipsa de folosin]` a reclamantei pån` la restituirea de c`tre påråt` a ambalajului (considerat \ntr-un ciclu normal livrare-returnare). Dintre cele patru ipoteze luate \n calcul de expertiz` – valoarea garan]iei. care au valoare juridic` doar de obi[nuin]e. valoarea ambalajelor se ridic` la sume superioare. pe de o parte. sunt variate de la tip de marf` la tip de marf`. el are leg`tur` cu preten]iile din ac]iune – [i. numai \n cadrul unui contract de schimb. sticl`rie etc.).

mai \ntåi. nu poate fi re]inut`.) [i urmeaz` ca påråta s` fie obligat` la plata acestei sume cu titlu de daune. ac]iunea apare ca \ntemeiat` \n parte [i urmeaz` s` fie admis` ca atare. urmeaz` ca påråta s` fie obligat` s` pl`teasc` reclamantei suma de bani reprezentånd daune egale cu valoarea de \nlocuire a ambalajelor nerestituite. iar facturile emanate de la produc`torii m`rfii (\n spe]` ambalajele) sunt un mijloc de prob` concludent pentru a dovedi valoarea acestora (a ambalajelor). cu cheltuieli de arbitrare acordate propor]ional cu sumele de bani admise.. fa]` de cele de mai sus. Tribunalul arbitral stabile[te. 2 (10)/Aprilie-Iunie 2009 89 . pentru c` \n discu]ie este o chestiune de fapt – valoarea ambalajului – care poate fi dovedit` cu orice mijloc de prob` admisibil \ntre comercian]i.civ. este de re]inut. Nr. |n ce prive[te daunele suferite de reclamant` prin lipsa de ambalaj la sta]ia de \mbuteliere [i a golului de pia]` format \n zona de distribu]ie. pentru c` privesc o alt` rela]ie decåt a sa cu reclamanta. \ntinderea acestui prejudiciu neacoperit prin garan]ie la (. c` lipsa de ambalaje – din cauza nerestituirii acestora de c`tre påråt` – sigur i-a creat reclamantei un prejudiciu.proc. se re]ine c` reclamanta a renun]at la acest cap`t de cerere la dezbaterea din 20 octombrie 2005 [i urmeaz` a se lua act de renun]are conform art. prin apreciere. Astfel fiind. O parte din acest prejudiciu a fost \ns` acoperit prin garan]ia \ncasat` de la påråt` pentru respectivele ambalaje [i cum reclamanta nu a f`cut o evaluare cert` a \ntinderii prejudiciului.Jurispruden]` arbitral` beneficiarii finali ai m`rfurilor livrate. |n consecin]`. Sus]inerea påråtei c` aceste facturi nu-i sunt opozabile. Cåt prive[te dobånzile legale pretinse prin ac]iune. 246 C..

Au fost relevate limitele confiden]ialit`]ii \n litigiul arbitral. Sherwin. a fost analizat` spe]a Hall Street din perspectiva motivelor de anulare a unei sentin]e arbitrale. Ana Vermal. Herbert Smith LLP. elaborat de David M. iulie 2006. 2. Guido Santiago Tawill.. Chicago. 2003. Potrivit celei de-a treia metode. W. pragmatic al acestei publica]ii este conferit de structurarea planului editorial \n sec]iuni distincte [i diverse (Conferin]e. Buenos Aires. procedura arbitral`.A. \n Les Cahiers de l’Arbitrage. a trecut \n revist` lucr`rile conferin]ei „Arbitration and the judiciary“. Charles Leben. |n sec]iunea „Tratate investi]ionale2“. complet. |n sec]iunea Conferin]e au fost prefa]ate lucr`rile conferin]ei „IBA Rules on the Taking of Evidence in International Commercial Arbitration“. recunoa[terea [i executarea sentin]elor arbitrale str`ine. 2006. A fost analizat raportul dintre Aceast` sec]iune este realizat` de dr. ac]iunea \n anulare a sentin]ei arbitrale. p. Cea de-a doua metod` presupune men]inerea echilibrului economic al proiectului investi]ional. 17-18 aprilie 2008.1. a efectuat o scurt` prezentare a Conferin]ei „11th IBA International Arbitration Day“ organizate \n scopul celebr`rii a 50 de ani de la adoptarea Conven]iei de la New York pentru recunoa[terea [i executarea sentin]elor arbitrale str`ine. Raportul pentru Marea Britanie a fost elaborat de Michelle Sindler. Caracas. prin conven]ie arbitral`. p. din 26 februarie 2008.a. 90 . Lawrence Schanner. 59 pagini Caracterul actual. |n raportul pentru S. dar pertinent. Editorul Newsletter Arbitration. Strict conceptual. Dechert LLP. Scopul acestei conferin]e a fost atåt de a marca aniversarea a 10 ani de la adoptarea acestor reguli. A fost analizat arbitrajul \n materia pie]ei de capital. |n cadrul acestor lucr`ri. May Tai. Olswang. referitoare la posibilitatea avocatului francez de a-[i preg`ti martorul pentru administrarea procedurii cross-examination (numai \n ipoteza arbitrajului interna]ional). A fosta analizat` decizia Consiliului Baroului Paris. a se vedea Ibrahim Fadlalallh. Radu Bogdan Bobei. protec]ia \n litigiul arbitral a drepturilor fundamentale. Tratate investi]ionale. 3-33. Londra („Has the private@confidential cloak been lifted for international arbitration in England?“). avoca]i. 30-60. De asemenea. 2 Pentru analiza altor aspecte din materia arbitrajului investi]ional dezvoltat de CIRDI. Bigge. Curtea de Arbitraj Comercial Interna]ional de pe lång` Camera de Comer] [i Industrie a Romåniei. Clauzele de stabilitate constituie o metod` de gestionare a riscurilor contractuale a c`rei punere \n aplicare se poate face prin trei metode. Investissements internationaux et arbitrage. Dezvolt`ri actuale. m`surile provizorii \n arbitraj. Eric Teynier.U. Jenner@Block. avocat. avocat. |n sec]iunea „Dezvolt`ri actuale“ sunt analizate succint. Raportul pentru Fran]a a fost elaborat de Peter J. }uca Zbårcea & aso1 cia]ii. Newsletter Arbitration. septembrie 2008. |n cadrul subsec]iunii „Tineri arbitri [i practicieni“ e eviden]iat` importan]a Actului de misiune. a se vedea Ibrahim Fadlallah. 3.Varia Recenzie* III. avoca]i. cu referire special` la constituirea tribunalului arbitral. III). Londra. clauzele de stabilitate asigur` certitudinea (\n sens de stabilitate) a termenilor [i condi]iilor unui proiect investi]ional. avocat. p. au fost discutate subiecte referitoare la prerogativele judec`torului \n arbitraj. Comentarii ale practicienilor). ultimele tendin]e legislative [i jurispruden]iale din materia arbitrajului comercial. 126-131 (nota redactorului-[ef dr. 14 octombrie 2008. M@M Bomchil. contractul nu poate fi modificat sau abrogat decåt prin consim]`måntul p`r]ilor. avocat. inclusiv din perspectiva ineficacit`]ii voin]ei p`r]ilor de a stabili. Prima metod` presupune „\nghe]area“ sistemului de drept al statului-gazd` (statul pe teritoriul c`ruia se deruleaz` investi]ia) \n beneficiul termenilor contractuali. La distinction treaty claims-contract claims et la compétence de l’arbitre (CIRDI: faisonsnous fausse route?). Radu Bogdan Bobei). sentin]a arbitral`. cåt [i de a centraliza eventualele propuneri de modificare formulate \n deplin` concordan]` cu dezvoltarea arbitrajului comercial interna]ional. motivele de anulare. avocat. Buenos Aires. Les Cahiers de l’Arbitrage. \n Les Cahiers de l’Arbitrage (vol. analizeaz` rolul clauzelor de stabilitate stipulate \n contractele investi]ionale \ncheiate \ntre state [i entit`]i de drept privat („Stabilisation clauses: is there a middle ground between competing interests?“). Paris. New York. Raportul pentru Romånia a fost elaborat de Cristina Metea [i Cornel Popa. Proskauer Rose LLP. arbitru.

p. pre3 cum [i dreptului vest-european (\n special francez [i elve]ian). Barrocas Sarmento Neves. 2005. Aceasta este doctrina „grupului de contracte“. A treia ipotez`: compania nesemnatar` a unui contract este parte a litigiului arbitral dac` s-a implicat \n negocierea [i/sau executarea contractului semnat de alte subiecte de drept. Drept urmare. pe asigurat [i pe victima acestuia4. À propos des articles V et VII de la Convention de New York et de la reconnaissance des sentences annulées dand leur pays d’origine: où va-t-on après les arrêts Termo Rio et Putrabali? – autor Alexis Mourre Posibilitatea recunoa[terii [i execut`rii silite unei sentin]e arbitrale anulate \n ]ara de origine poate fi un subiect de discu]ie normal sau [ocant. 1. este parte \n litigiul arbitral rezultat din neexecutarea sau executarea defectuoas` a contractului \ncheiat de respectiva (respectivele) subsidiar` (subsidiare). |n primul rånd. Editura C. sus]ine autorul. nu are posibilitatea de a stabili locul arbitrajului. \n Les Cahiers de l’Arbitrage. p. 2. 2. \n Extracts from ICC Awards relating to the extension of arbitration agreements to non-signatories. scris de Manuel P.Jurispruden]` arbitral` clauzele de stabilitate [i problematica drepturilor omului. Autorul analizeaz` dificult`]ile extinderii efectelor clauzei compromisorii la subiecte de drept nesemnatare ale contractelor3. 2002. Barrocas. 4 |n doctrina romån`. 2008. 2002. Prima ipotez`: compania-mam`. Beck. respectiv practica arbitral` interna]ional`.H. implicat \n dispute arbitrale ca parte litigant`. 7-25 (nota redactorului-[ef dr. dreptul asigur`rilor protejeaz`. A doua ipotez`: compania nesemnatar` a unui contract este parte a litigiului arbitral dac` reprezint` un alter ego al companiei ce a semnat respectivul contract. asigur`torul este. 2 (10)/Aprilie-Iunie 2009 91 . Concluziile autorului sunt eviden]iate din perspectiva principiului potrivit c`ruia arbitrajul a devenit o modalitate obi[nuit` de solu]ionare a litigiilor interna]ionale. 77-103. Din sec]iunea Comentarii ale practicienilor. a se vedea Irina Sferdian. Capitolul Doctrin` con]ine trei articole: L’arbitrage en droit musulman – autor Ali Mezghani Caracterul religios al dreptului musulman nu a influen]at reglement`rile arbitrale din ]`rile arabe. Capitolul Jurispruden]` francez` con]ine scurte note ale celor mai importante hot`råri judec`tore[ti pronun]ate de instan]ele statale \n materia arbitrajului. \n Les Cahiers de l’Arbitrage. relativ rar. anularea sentin]ei arbitrale de o instan]` statal` intern` nu constituie un impediment al recunoa[terii [i \ncuviin]`rii execut`rii silite a acesteia pe teritoriul unui alt stat. Différences et convergences dans le régime de la transmission et de l’extension de la clause compromissoire devant les jurisdictions françaises. Assurance et arbitrage: la place de l’assureur dans l’instance arbitrale – autor Bernard Beignier Autorul analizeaz` dificult`]ile realiz`rii unei corela]ii \ntre procedura arbitral` [i dreptul asigur`rilor. |n al doilea rånd.1. Autorul analizeaz` efectele puterii obligatorii a conven]iei arbitrale \n trei ipostaze diferite. 126-164 (nota redactorului-[ef dr. L’arbitrage et les groupes de sociétés. avocat. Columbia. iar sentin]a arbitral` pronun]at` \ntr-un litigiu interna]ional are caracter interna]ional. dar participant` la procedurile arbitrale. 2005. inclusiv a posibilit`]ii solu]ion`rii litigiilor din materia asigur`rilor prin mecanismele justi]iei private. 69 din Arbitration Act. 52-54. astfel cum a fost stabilit de p`r]ile contractului litigios. Radu Bogdan Bobei). 2/2007. III. \n concep]ia autorului. 155 pagini. Consecin]a este c` instan]a a admis cererea de recunoa[tere a unei sentin]e arbitrale engleze anulate \n temeiul art. p. Revue de l’Arbitrage. Radu Bogdan Bobei). subliniaz` autorul.b. Capitolul Informa]ii aduce la cuno[tin]a cititorului noile reglement`ri arbi- Curtea de Arbitraj Comercial Interna]ional de pe lång` Camera de Comer] [i Industrie a Romåniei a extins efectele clauzei compromisorii fa]` de ter]i nesemnatari ai contractului pentru considerentul implic`rii acestora din urm` \n executarea contractului. Nr. Eric Loquin. Bernard Hanotiau. \n ICC International Court of Arbitration. Bucure[ti. respectivul subiect de drept este nevoit s` accepte locul arbitrajului. publicat` \n Revista Romån` de Arbitraj nr. preponderent. Dreptul asigur`rilor. ne-a re]inut aten]ia articolul „Double difficulty for nonsignatory parties to multyparty ICC arbitrations“. pentru o analiz` a condi]iilor generale [i speciale ale contractului de asigurare. sus]ine autorul. |n consecin]`. dosar nr. 279/2005. 2. capitolul Sumar jurispruden]ial familiarizeaz` cititorul cu raportul de complementaritate dintre justi]ia statal` [i justi]ia privat`. A se vedea |ncheierea interlocutorie din 3 august 2006. Autorul relev` caracterul modern al acestor reglement`ri favorabile recept`rii LEGII-MODEL UNCITRAL. p. De asemenea. 6-17. Aceasta este doctrina „piercing the corporate veil“. nesemnatar` a contractului semnat de una (unele) din subsidiarele sale. De asemenea. Dimpotriv`. a se vedea jurispruden]a CCI Paris. Autorul analizeaz` jurispruden]a instan]elor americane ce au refuzat exequatur-ul unei sentin]e arbitrale anulate \n ]ara de origine. Lisabona. Curtea de Casa]ie francez` [i-a continuat ra]ionamentul promovat` \n spe]a Hilmarton. p. Una dintre aceste dificult`]i const` \n faptul c` partea nesemnatar` a contractului.

26 Lista conven]iilor art. aplicabil contractelor \ncheiate dup` 17 decembrie 2009. Regulamentul (CE) nr. 7 Contractele de asigurare art. 3 Libertatea de alegere art. 177/4 iulie 2007 [i se aplic` \ncepånd cu 17 decembrie 2009. 27 Clauza de revizuire Capitolul IV Dispozi]ii finale art. 22 State cu mai multe sisteme juridice art. 10 art. 4 Legea aplicabil` \n absen]a alegerii art. \n Bulletin CCI.Jurispruden]` arbitral` trale din Maroc. p. 20 Excluderea retrimiterii art. 8 art. 1980. Regatul Unit [i Danemarca nu particip` la adoptarea Regulamentului Roma I. 9 art. 16 art. 29 Intrarea \n vigoare [i aplicarea Irlanda [i-a exprimat dorin]a de a participa la adoptarea [i la aplicarea Regulamentului Roma I. 593/2008 al Parlamentului European [i al Consiliului din 17 iunie 2008 privind legea aplicabil` obliga]iilor contractuale (Roma I)5. 2 Aplicarea universal` Capitolul II Norme uniforme art. nr. 21 Ordinea public` a instan]ei sesizate art. 13 art. Structura Regulamentului Roma I este urm`toarea: Preambul Capitolul I Domeniul de aplicare art. \nlocuie[te Conven]ia de la Roma. Algeria. cu excep]ia teritoriilor statelor membre ce intr` \n domeniul de aplicare teritorial al acestei conven]ii [i c`rora nu li se aplic` acest document comunitar6. 593/2008 privind legea aplicabil` obliga]iilor contractuale. ci are caracter informativ (nota redactorului-[ef dr. 6 5 92 . 19 Re[edin]a obi[nuit` art. 5 Contractele de transport art. III. 19. Radu Bogdan Bobei). 24 Raportul cu Conven]ia de la Roma art. 1. Acest document comunitar nu este obligatoriu [i aplicabil pentru aceste din urm` ]`ri.2. 14 art. Documente comunitare Regulamentul (CE) nr. 12 art. Siria. Les nouveautés du Règlement européen (Rome I) relatif à la loi applicable aux obligations contractuelles. 1 Domeniul de aplicare material art. Prezentarea Regulamentului Roma I nu are caracter [tiin]ific. a intrat \n vigoare \n a douazecea zi de la publicarea \n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. Pentru o analiz` comparativ` a Regulamentului Roma I [i Conven]ia de la Roma referitoare la legea aplicabil` obliga]iilor contractuale. Regulamentul Roma I. a se vedea Fabrizio Marella. efectuat` \n literatura arbitral` interna]ional`. 15 art. 18 Contractele individuale de munc` Norme de aplicare imediat` Consim]`måntul [i validitatea de fond Validitatea de form` Domeniul legii aplicabile Incapacitatea Cesiunea de crean]` [i subroga]ia conven]ional` Subroga]ia legal` Obliga]iile cu pluralitate de debitori Compensa]ia Sarcina probei Capitolul III Dispozi]ii diverse art. 2008. 28 Aplicarea \n timp art. 23 Raportul cu alte dispozi]ii de drept comunitar art. 17 art. 25 Raporturile cu conven]iile interna]ionale existente art. 11 art. vol. cu excep]ia articolului 26 ce se aplic` de la 17 iunie 2009. denumit \n continuare Regulamentul Roma I. 6 Contractele \ncheiate cu consumatorii art. 91-112.

.

prin bonuri valorice ½ CADOU – Consilierul \n variant` electronic`.45 – Serviciul Clien]i – [i comanda]i cu REDUCERE de 25%. Consilierul v` pune la dispozi]ie peste 450 de modele de contracte [i formulare de procedur` juridic`. pe CD. Convinge]i-v` personal de calitatea informa]iilor con]inute de Consilier! GARAN}IE 30 ZILE! . a Consilierului cu peste 450 de modele de contracte [i formulare juridice actualizabile periodic. lucrarea reprezint` cea mai practic` surs` de informare \n redactarea actelor juridice.! Aten]ie! Consilierul nu este doar o carte cu modele de contracte! Cei peste 30 de speciali[ti care lucreaz` pentru acest produs unic \n Romånia au creat cea mai puternic` [i complet` surs` de informa]ii de pe pia]a modelelor de contracte. ¢ Achizi]ii ¢ Agricultur` ¢ Asigur`ri sociale ¢ Asisten]` de specialitate ¢ B`nci ¢ Cereri [i ac]iuni \n justi]ie ¢ Concesiune ¢ Concuren]` neloial` ¢ Construc]ii-Montaj ¢ Contencios administrativ ¢ Contracte civile ¢ ONG ¢ Import-Export ¢ OSIM ¢ IT – Internet ¢ Loca]iune-|nchiriere ¢ PFA ¢ Proprietate ¢ Protec]ia mediului ¢ Publicitate ¢ Raporturi de munc` ¢ Recuperarea crean]elor ¢ Societ`]i comerciale ¢ Transport ¢ Uniunea European` ¢ Vånzare-cump`rare Suna]i ACUM la 021. special pentru abona]ii la Revista Romån` de Arbitraj. |n Consilier – Modele de contracte [i formulare de procedur` juridic` – exact lucrarea de care ave]i nevoie \n activitatea dvs. Domenii de activitate incluse \n Consilier – Modele de contracte [i formulare de procedur` juridic` – 25% La fiecare model sunt precizate reglement`rile legislative \n vigoare. GRATUIT~. Consilier – Modele de contracte [i formulare de procedur` juridic` + Abonament 12 luni pentru doar 1 leu/act juridic corect \ntocmit! CADOU! La comandarea lucr`rii primi]i GARANTAT varianta electronic`.209.O simpl` clauz` poate face contractul foarte bun sau foarte prost pentru dvs. |n calitate de abonat la Consilier beneficia]i de: ½ Actualizare trimestrial` (12 luni) ½ Consultan]` juridic`. De la un simplu proces-verbal pån` la un contract de 30 de pagini.45.. organizate pe 37 de domenii de activitate.! Unde g`si]i clauza corect`? . sub forma notelor de subsol. observa]ii [i sugestii utile.. precum [i instruc]iuni de completare.

ENCICLOPEDIA JURIDIC~ RENTROP & STRATON

Ce v-a]i putea dori mai mult pe fond de criz` decåt un client... r`u platnic!?! Cum v` recupera]i banii?
Profesa]i ca avocat sau jurist al unei societ`]i comerciale [i sunte]i reticent \n a da solu]ii cånd vine vorba despre probleme ce presupun sume de recuperat? Ori cånd se pune problema unor clauze contractuale ce ar putea aduce succes firmei, dar care presupun [i multe riscuri atunci cånd nu sunt suficient de bine redactate?
Judec`tor Gheorghe Moro[anu

ENCICLOPEDIA

juridic`
RENTROP & STRATON

Manageria]i propria afacere [i sunte]i devastat de efectele negative \n lan] pe care le genereaz` clien]ii r`u-platnici ori contractele gre[it concepute?

Achizi]iona]i ACUM cea mai recent` edi]ie a c`r]ii Patronul [i Juristul \n Romånia European`, sau Patronul [i Juristul – Aliatul t`u \n lupta pentru afaceri cåt mai PROFITABILE. Adresat` omului de afaceri [i juristului sau avocatului specializat pe drept comercial, cartea v` arat` detaliat, \n cele 176 de pagini, TOTUL despre:
Aliatul t`u \n lupta pentru afaceri cåt mai PROFITABILE
RENTROP & STRATON

Patronul & Juristul \n Romånia European` – 

cum s` \ncheia]i un contract – „beton“! ce formulare juridice sunt indispensabile activit`]ii desf`[urate de un avocat sau jurist \n interesul patronului s`u! 6 metode eficiente despre cum pute]i recupera banii de la clien]ii r`u-platnici! acte normative pe care trebuie s` le ave]i oricånd la \ndemån`! cum s` \nv`]a]i din gre[elile altora! 52 de afaceri de evitat!

www.e-juridic.ro – Sinteza zilei juridice! Toate articolele de specialitate \ntr-un singur loc!

PORTAL

Internet. Doar de atåt ave]i nevoie! Acas`, la serviciu sau \n deplasare, \n restaurant, la munte sau la mare, tot ceea ce trebuie s` face]i pentru a v` conecta la lumea juridic` este s` tasta]i, \n Google: „e-juridic“! Pentru c` www.e-juridic.ro este cea mai nou` [i mai complex` baz` de date cu acte [i informa]ii din domeniul juridic din Romånia. Dedicat avoca]ilor, consilierilor juridici, notarilor, magistra]ilor [i tuturor profesioni[tilor lumii juridice, portalul v` ofer` GRATUIT, \n fiecare zi:
G {tiri juridice relevante G Newsletterul zilnic cu toate nout`]ile din Portal G Monitorul Oficial G Modelele de contracte, acte, ac]iuni, formulare [i cereri G Practic` judiciar` la zi G Legisla]ia de ultim` or` G Codurile juridice actualizate permanent G Resurse juridiceG Magazin juridic G Forum Juridic ...

Accesa]i www.e-juridic.ro [i descoperi]i cea mai complet` resurs` juridic` disponibil` \n Romånia!

TOTUL absolut GRATUIT!
Cå[tiga]i rapid: ® informa]ie de cea mai bun` calitate ® prestigiu profesional (deveni]i chiar acum autor al articolelor de specialitate din cadrul portalului) ® experien]` de cel mai \nalt nivel profesional.

Pentru a v` convinge personal, accesa]i ACUM www.e-juridic.ro
Pentru comandarea lucr`rilor suna]i la 021.209.45.45 sau accesa]i www.rs.ro. Acum pute]i pl`]i prin sms [i prin card! Rapid, comod din fa]a propriului calculator.

Reduce]i timpul petrecut \n fa]a unui contract!
Folosi]i contracte corect \ntocmite, cu clauze bine formulate [i \n baza legisla]iei \n vigoare!
Descoperi]i [i utiliza]i cu \ncredere pentru activitatea dvs. noua lucrare Contractele mileniului III – 142 Modele de acte civile [i comerciale
Contractele mileniului III reprezint= un ghid practic ce con]ine cele mai utilizate modele de contracte, gândite [i create special pentru a fi utilizate ca ni[te instrumente de lucru. Acestea sunt \nso]ite de explica]ii teoretice [i practice necesare, ce v= ofer= garan]ia c= imediat ce ve]i \ncepe s= le utiliza]i: ➔ fiecare contract pe care \l ve]i semna nu va mai afecta financiar compania \n care activa]i; ➔ fiecare semn=tur= pe care o ve]i da nu va mai aduce pierderi companiei, ci câ[tiguri; ➔ grija privind corectitudinea contractului ce urmeaz= a fi semnat este eliminat= din start.

NOU!

Contractele mileniului III O lucrare extrem de util= oric=rei activit=]i!
Lucrarea vi se adreseaz= dvs., speciali[tilor – practicieni ai dreptului, dintre ace[tia: avoca]i – cabinete de avocatur=, avoca]i stagiari, notari – cabinete notariale, consilieri juridici (ce activeaz= pentru firme private). Contractele Mileniului III este \ns= un bun sprijin [i pentru cei care nu au o preg=tire specific= \n acest vast domeniu. Astfel, este util= inclusiv societ=]ilor comerciale, ai c=ror directori generali, foarte prin[i cu activitatea lor zilnic=, nu mai au timp s= fie aten]i la detalii ce uneori pot reprezenta o afacere profitabil= pentru firm=. De asemenea, lucrarea, fiind esen]ialmente un \ndrumar practic, vine chiar [i \n ajutorul tuturor acelora dintre dvs. care doresc s= pun= bazele unei afaceri proprii, pentru a se descurca \n h=]i[urile birocratice, aducându-v= \n aten]ie tipurile de contracte de care ave]i nevoie.

Ob]ine]i beneficii imediate!
☛ Economie de timp [i bani; ☛ Prestigiu profesional; ☛ Timp liber; ☛ Certitudinea c= orice act pe care \l ve]i semna va fi 100% corect.
Doar cu ajutorul lucr=rii Contractele mileniului III – 142 Modele de acte civile [i comerciale acum sunte]i pe deplin convins c= nimic din contractul dvs. nu este vag redactat ori insuficient de explicit.

Suna]i ACUM la tel.: 021.209.45.45 [i comanda]i lucrarea dorit=! Serviciul Clien]i va prelua cu pl=cere solicitarea dvs.!

REVISTA ROMÅN~ DE ARBITRAJ COLEC}IA 2007-2008
BENEFICIA}I ACUM de toate informa]iile ap`rute \n cuprinsul acesteia pe parcursul anilor 2007-2008

Studii, Articole, Comentarii 
Monism sau dualism \n arbitrajul comercial – prof. univ. dr. Victor Babiuc Solu]ionarea prin arbitraj a litigiilor izvoråte din contractele de achizi]ie public`, de concesiune de lucr`ri publice [i servicii, precum [i din contractele de concesiune de bunuri proprietate public` – Ion B`canu Solu]ionarea disputelor prin intermediul arbitrajului comercial interna]ional: pledoarie pentru confiden]ialitate – drd. Ileana Smeureanu Noua lege austriac` a arbitrajului – dr. Christian Aschauer Instan]ele arbitrale din Polonia – dr. Andrzej Tynel The Internationalisation of American Commercial Arbitration – Paul D. Friedland, Ank Santens Risk and Uncertainty of Arbitrating in the United States: Overcoming the Choice of Law Problem – William J.T. Brown, Alain de Foucaud Interpret`ri ale conven]iei arbitrale \n jurispruden]a romån` [i elve]ian` – dr. Radu Bogdan Bobei La Novit nelle recenti riforme italiane in materie di arbitrato – Giorgio Meo Elemente de jurispruden]` interna]ional` cu privire la cerin]a unui proces echitabil \n lumina Conven]iei de la New York – dr. Victor T`n`sescu, lector univ. dr. Crengu]a Ioana Leaua Recunoa[terea [i executarea sentin]elor arbitrale str`ine: compara]ie \ntre sistemul romån [i francez – Andreia Iord`chi]`

Jurispruden]` arbitral` 
Contract de prest`ri servicii de transport Contract de prest`ri servicii de publicitate Contract de comision Contract de asociere \n participa]iune Cesiune de crean]` Competen]` Contract de vånzare-cump`rare Contract de antrepriz` Prescrip]ia dreptului material la ac]iune Obliga]ie de a face Contract de asigurare Cheltuieli arbitrale Hot`råre arbitral` Procedur` arbitral` R`spundere contractual` Contract de prest`ri servicii de consultan]` Contract de leasing Contract de \nchiriere Simula]ie Persoan` juridic`

Suna]i la 021.209.45.45 [i solicita]i chiar ACUM cele 8 numere din cadrul colec]iei 2007-2008 a Revistei Romåne de Arbitraj. Dori]i s` intra]i \n posesia acestor numere, dar \n format electronic? Nimic mai simplu! Suna]i-ne [i solicita]i „Arbitrajul comercial – solu]ia de succes \n litigiile comerciale“. Acum pute]i pl`ti cu cardul sau prin sms dac` accesa]i www.rs.ro. Rapid, comod, din fa]a propriului calculator!

presupune [i \nfiin]area de firme? Atunci nu mai ezita]i nicio clip`! |nfiin]are firm` \n 5 zile – Dosar complet este solu]ia care \nl`tur` pas cu pas orice obstacol dintre cele foarte des \ntålnite pe drumul \nfiin]`rii unei firme! IMPORTANT! TOT ce ave]i de f`cut pentru \nfiin]area unei firme este: s` cunoa[te]i cadrul legal necesar s` \ntocmi]i un dosar complet s`-l depune]i la Registrul Comer]ului. iar activitatea dvs.45.Deveni]i un profesionist des`rvâr[it \n \nfiin]area de firme! LE |n fi in ]a r e fi r m + \n d o a r 5 ZI DOSARUL care v` spune TOTUL despre cum pute]i \nfiin]a rapid [i economic o firm`! Sunte]i s`tul(`) de activitatea pe care o desf`[ura]i \n OF ER T~ SP EC I A L~ prezent? Con[tient(`) c` ave]i nevoie de mai mul]i bani ACUM pentru a v` realiza visurile? Exact acesta este momentul potrivit pentru decizia de a v` \nfiin]a propria firm`! – 50% Profesa]i \n domeniul juridic. acest CD v` arat` detaliat cum o trebuie completate actele din dosarul de \nfiin]are firm` astfel \ncåt s` evita]i orice eroare) Formularele „\n alb“.209. de \nfiin]are firm` nu poate fi complet f`r` aceste timbre judiciare! ! . F`r` referat! (Cunosc`torii [tiu despre ce este vorba – timp pierdut cu sus]inerea dosarului!) Cum pute]i s` pune]i bazele legale ale unei firme \n doar 5 ZILE? Cu ajutorul CD-ului |nfiin]are firm` \n 5 zile – Dosar complet beneficia]i de informa]ia complet` cu privire la: Cadrul legal care sus]ine \nfiin]area unei firme Ac]iunile premerg`toare \ntocmirii dosarului de \nfiin]are a unei firme Componen]a dosarului necesar la procesul de \nfiin]are a unei firme (lista cu actele necesare constituirii firmei) Modelele completate de formulare (pentru prima dat` \n Romånia. CADOU! 2 timbre judiciare obligatorii! Dosarul dvs.45 si comanda]i CD-ul «|nfiin]are firm` \n 5 ZILE – Dosar complet» cu REDUCERE de 50% din pre]ul standard. gata de particularizat [i tip`rit. Profita]i de \ndrum`rile competente ale unor juri[ti [i economi[ti experimenta]i Suna]i ACUM la 021. |nfiin]are firm` \n 5 zile – Dosar complet este ASUL CÅ{TIG~TOR acum la \ndemåna dvs. adic` doar 150 lei + TVA \n loc de 300 lei + TVA. REDUCERE special` pentru abona]ii la Revista Romån` de Arbitraj.

Intra]i INSTANTANEU \n posesia produsului comandat! Pentru informa]ii suplimentare accesa]i www. fa]` de 3 trepte de judecat` pån` la decizia final` \n procedura statal`! Asigur` confiden]ialitate deplin` – [edin]ele se desf`[oar` cu u[ile \nchise. \n lupta pentru afaceri cåt mai profitabile! Domeniul juridic este unul \n cadrul c`ruia nu pute]i niciodat` s` spune]i c` [ti]i totul! Cum s` fii un AVOCAT de succes \n Romånia v` ofer` instruirea de care ave]i nevoie cu privire la prezentul [i viitorul dvs. notific`ri. confiden]ial` [i sigur` \n rezolvarea oric`rui litigiu comercial! De ce s` alege]i Arbitrajul Comercial pentru litigiile dvs. la doar un clic distan]`! Cu Patronul [i Juristul \n Romånia European` descoperi]i aliatul dvs. * Pentru a comanda oricare lucrare din colec]ia Enciclopedia Juridic` RENTROP & STRATON (c`r]i electronice) accesa]i www.rs.45.ro. comerciale? Fiindc` doar Arbitrajul Comercial: Ofer` celeritate \n solu]ionarea conflictelor – maximum 5 luni pentru rezolvarea unui litigiu intern [i 12 luni pentru unul extern! Utilizeaz` proceduri simplificate.rs.209. profesionale? Cu ajutorul lucr`rii Contenciosul administrativ – perspectiv` teoretic` [i practic`! C`uta]i acces rapid la: acte normative. participan]ii fiind doar p`r]ile implicate sau reprezentan]ii lor autoriza]i.45. cereri \n justi]ie) \n regim de urgen]`? Acum \l ave]i cu lucrarea Codul fiscal adnotat! C`uta]i argumente solide pe care s` le prezenta]i cu \ncredere \n instan]`? Codul de procedur` fiscal` adnotat v` ofer` sursa de informa]ii sigure. corecte [i legale. Cum s` \mbina]i perspectiva teoretic` asupra materiei de contencios administrativ cu perspectiva practic`. ARBITRAJUL COMERCIAL solu]ia rapid`.Colec]ia Enciclopedia Juridic` RENTROP & STRATON C`r]i electronice Sunte]i de mult \n c`utarea celui mai bun ghid practic de modele de acte civile [i comerciale uzuale? 142 Modele de Acte civile [i comerciale este ceea ce c`uta]i! Aplicarea legii \n avantajul dvs. \n folosul dezvolt`rii dvs. modele de documente (contracte. profesional. sau v` rug`m suna]i la Serviciul Clien]i .ro 021. Pute]i pl`ti rapid prin SMS [i/sau card. dar temeinic reglementate – o treapt` de judecat` urmat` de hot`rårea final`.

COMENTARII Arbitrajul [i dreptul comunitar – prof.ro . ARTICOLE. Ileana M. Poncracz. Peik Makela Itinerarul procesului de recunoa[tere [i executare a hot=rârilor arbitrale str=ine \n România – Irina A.rs. COMENTARII Considérations sur la relation entre l’arbitrage et le droit européen – Roxana Munteanu An outlook into arbitration in Finland – Petra Kiurunen. ARTICOLE.|N ACEST NUM+R I STUDII. Camelia Toader A practical approach on the FIDIC Principles – Michel Nardin II JURISPRUDEN}+ ARBITRAL+ Competen]= III VARIA Publicistic= arbitral= interna]ional= www. dr. Smeureanu Recognition and enforcement of international arbitral awards – Suman Jyoti Khaitanko II JURISPRUDEN}+ ARBITRAL+ Competen]= Procedur= arbitral= Hot=râre arbitral= Contract de antrepriz= Contract de leasing Contract nenumit Contract de prest=ri servicii Contract de subantrepriz= Contract de vânzare-cump=rare Stingerea contractului comercial Stingerea obliga]iilor comerciale R=spunderea contractual= III VARIA Recenzie Documente comunitare DIN NUM+RUL VIITOR I STUDII. drd. univ.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->