You are on page 1of 15

Kwoty i wskaźniki

wersja elektroniczna: www.pudc.pl © Wydawnictwo Ubezpieczeń, 2011

I. SKŁADKI 1. Stopy procentowe składek
Tytuł składki
Ubezpieczenie emerytalne Ubezpieczenie rentowe Ubezpieczenie chorobowe Ubezpieczenie wypadkowe Fundusz Emerytur Pomostowych

Pracodawca 9,76
4,50 – od 0,67 do 3,33 1,50

Pracownik

Ogółem 19,52 6,00 2,45 od 0,67 do 3,33 1,50

9,76
1,50 2,45 – –

Podane w tabeli stopy procentowe składek na ubezpieczenie emerytalne i ubezpieczenie chorobowe obowiązują od 1 stycznia 1999 r. Składka na Fundusz Emerytur Pomostowych obowiązuje od 1 stycznia 2010 r. Składki na ubezpieczenie rentowe i wypadkowe ulegały zmianie:
Składka na ubezpieczenie rentowe: od 1.01.1999 r. do 30.06.2007 r. od 1.07.2007 r. do 31.12.2007 r. od 1 stycznia 2008 r. 13,00% podstawy wymiaru 10,00% podstawy wymiaru 6,00% podstawy wymiaru Stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe*: od 1.01.1999 r. do 31.12.2002 r. od 1.01.2003 r. do 31.03.2006 r. od 1.04.2006 r. do 31.03.2007 r. od 1.04.2007 r. do 31.03.2009 r. od 1.04.2009 r. 1,62% podstawy wymiaru od 0,97% do 3,86% podstawy wymiaru od 0,90% do 3,60% podstawy wymiaru od 0,67% do 3,60% podstawy wymiaru od 0,67% do 3,33% podstawy wymiaru

* Dla płatników składek, którzy za trzy ostatnie lata kalendarzowe złożyli informację ZUS IWA do prezentowanych stóp procentowych stosowany jest wskaźnik korygujący. Od 1 kwietnia 2009  r. wskaźnik ten wynosi od 0,5 do 1,5.

Grupy działalności, kategorie ryzyka i stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe dla grup działalności
Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Grupy działalności Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową Leśnictwo i pozyskiwanie drewna Rybactwo Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego Górnictwo rud metali Pozostałe górnictwo i wydobywanie Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie Produkcja artykułów spożywczych Produkcja napojów Kod PKD* A - 01 A - 02 A - 03 B - 05 B - 06 B - 07 B - 08 B - 09 C - 10 C - 11 Kategorie ryzyka 9 9 6 12 12 12 12 12 6 6 Stopy procentowe składki (%) 2,53 2,53 1,73 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 1,73 1,73

44

Przegląd Ubezpieczeniowy dla Ciebie • lipiec–sierpień 2011

wersja elektroniczna: www.pudc.pl © Wydawnictwo Ubezpieczeń, 2011

Kwoty i wskaźniki

Lp. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. Produkcja wyrobów tytoniowych Produkcja wyrobów tekstylnych Produkcja odzieży

Grupy działalności

Kod PKD* C - 12 C - 13 C - 14 C - 15 C - 16 C - 17 C - 18 C - 19 C - 20 C - 21 C - 22 C - 23 C - 24 C - 25 C - 26 C - 27 C - 28 C - 29 C - 30 C - 31 C - 32 C - 33 D E - 36 E - 37 E - 38 E - 39 F - 41 F - 42 F - 43 G - 45 G - 46

Kategorie ryzyka 6 4 4 4 10 5 5 5 6 6 7 8 9 9 5 5 7 8 8 7 7 5 6 6 5 5 5 7 7 7 5 5

Stopy procentowe składki (%) 1,73 1,20 1,20 1,20 2,80 1,47 1,47 1,47 1,73 1,73 2,00 2,26 2,53 2,53 1,47 1,47 2,00 2,26 2,26 2,00 2,00 1,47 1,73 1,73 1,47 1,47 1,47 2,00 2,00 2,00 1,47 1,47

Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych Produkcja wyrobów z drewna oraz korka z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania Produkcja papieru i wyrobów z papieru Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych Produkcja metali Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych Produkcja urządzeń elektrycznych Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli Produkcja pozostałego sprzętu transportowego Produkcja mebli Pozostała produkcja wyrobów Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej Roboty budowlane specjalistyczne Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

Przegląd Ubezpieczeniowy dla Ciebie • lipiec–sierpień 2011

45

Kwoty i wskaźniki

wersja elektroniczna: www.pudc.pl © Wydawnictwo Ubezpieczeń, 2011

Lp. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64.

Grupy działalności Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi Transport lądowy oraz transport rurociągowy Transport wodny Transport lotniczy Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport Działalność pocztowa i kurierska Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi Informacja i komunikacja Działalność finansowa i ubezpieczeniowa Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna Wynajem i dzierżawa Działalność związana z zatrudnieniem Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane Działalność detektywistyczna i ochroniarska Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne, organizacje i zespoły eksterytorialne Edukacja Opieka zdrowotna i pomoc społeczna Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją Pozostała działalność usługowa; gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby

Kod PKD* G - 47 H - 49 H - 50 H - 51 H - 52 H - 53 I J K L M N - 77 N - 78 N - 79 N - 80 N - 81 N - 82 O, U P Q R S, T

Kategorie ryzyka 5 5 5 5 5 5 3 5 2 4 3 4 3 5 5 5 5 3 3 5 5 5

Stopy procentowe składki (%) 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 0,93 1,47 0,67 1,20 0,93 1,20 0,93 1,47 1,47 1,47 1,47 0,93 0,93 1,47 1,47 1,47

* Kod PKD określony w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885 oraz z 2009 r. Nr 59, poz. 489). • Załącznik Nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz.U. Nr 200, poz. 1692 z późn. zm.). •• Kod PKD - określony w przepisach w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Do dnia 31 grudnia 2009 r. do grup działalności i rodzaju działalności stosowało się Polską Klasyfikację Działalności (PKD) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 33, poz. 289 i Nr 165, poz. 1727). Od 1 stycznia 2010 r. stosuje się Polską Klasyfikację Działalności (PKD) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz.U. Nr 251, poz. 1885 z późn. zm.). Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322) o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe obowiązującej w danym roku składkowym ZUS powiadamia do 20 kwietnia danego roku płatników składek, którzy przekazali informację ZUS IWA za trzy kolejne lata kalendarzowe. Pozostali płatnicy składek zobowiązani są do samodzielnego ustalenia stopy procentowej składki na dany rok składkowy, tj.: – płatnicy składek zgłaszający do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych, którzy nie mieli obowiązku przekazywania informacji ZUS IWA przez trzy kolejne, ostatnie lata kalendarzowe, zgodnie z art. 33 ust. 1 ww. ustawy, ustalają stopę procentową składki na to ubezpieczenie w wysokości stopy procentowej określonej dla grupy działalności, do której należą, – płatnicy zgłaszający do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych, zgodnie z art. 28 ust. 1 ww. ustawy, ustalają stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe w wysokości 50 % najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności.

46

Przegląd Ubezpieczeniowy dla Ciebie • lipiec–sierpień 2011

wersja elektroniczna: www.pudc.pl © Wydawnictwo Ubezpieczeń, 2011

Kwoty i wskaźniki

Składka na Fundusz Pracy od 1 stycznia 1999 r. wynosi 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych od 1 stycznia 2006 r. wynosi 0,10% podstawy wymiaru. Składka na ubezpieczenie zdrowotne od 1 stycznia 2007 r. wynosi 9,00% podstawy wymiaru.

2. Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne pracowników młodocianych
Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie w wysokości: – w pierwszym roku nauki – nie mniej niż 4%, – w drugim roku nauki – nie mniej niż 5%, – w trzecim roku nauki – nie mniej niż 6% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale (patrz dział II). W okresie od 1 czerwca 2011 r. do 31 sierpnia 2011 r. minimalna podstawa wymiaru składek oraz składki za pracownikow młodocianych wynoszą:
Rok nauki Podstawa wymiaru składki 138,65 zł Rodzaj ubezpieczenia emerytalne I rentowe chorobowe emerytalne II 173,32 zł rentowe chorobowe emerytalne III 207,98 zł rentowe chorobowe Sposób finansowania płatnik 13,532 zł 6,24 zł – 16,92 zł 7,80 zł – 20,30 zł 9,36 zł – ubezpieczony 13,53 zł 2,08 zł 3,40 zł 16,92 zł 2,60 zł 4,25 zł 20,30 zł 3,12 zł 5,10 zł

Podstawa prawna: ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych ( Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. Nr 60, poz. 278 z późn. zm.).

3. Wysokość składek za osoby prowadzące pozarolniczą działalność 1) Składki ogólne za osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, tj.:
• osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych nie wymienionych w punkcie 2), • twórcy i artyści, • osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a także osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, • wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej, • osoby prowadzące niepubliczną szkołę, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty, • osoby współpracujące z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne tych osób w 2011 r. stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 2015,40 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na dany rok kalendarzowy).

Przegląd Ubezpieczeniowy dla Ciebie • lipiec–sierpień 2011

47

Kwoty i wskaźniki

wersja elektroniczna: www.pudc.pl © Wydawnictwo Ubezpieczeń, 2011

W 2011 r. miesięczna składka ogólna nie może być niższa niż:

393,41 zł( tj. 19,52 %) na ubezpieczenie emerytalne 120,92 zł (tj. 6,00%) na ubezpieczenie rentowe 49,38 zł (tj. 2,45%) na ubezpieczenie chorobowe

2) Składki obniżone dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych.
Składki te stosuje się do osób, które: • rozpoczęły wykonywanie działalności gospodarczej nie wcześniej niż 25 sierpnia 2005 r., • nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności, • nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla tych osób w 2011 r. stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 415,80 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2011 r.).
W 2011 r. miesięczna składka obniżona nie może być niższa niż:

81,16 zł (tj. 19.52%) na ubezpieczenie emerytalne 24,95 zł (tj. 6%) na ubezpieczenie rentowe 10,19 zł (tj. 2,45%) na ubezpieczenie chorobowe W czerwcu, lipcu i sierpniu 2011 r. dla osób wymienionych w pkt. 1 i 2 podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie może przekraczać miesięcznie kwoty 8665,83 zł (tj. 250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2011 r.). W 2011 r. podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób wymienionych w pkt. 1 i 2 stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 2704,31 zł (75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale 2010 r., włącznie z wypłatami z zysku).
Składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2011 r. nie może być niższa niż:

243,39 zł (9,00% podstawy wymiaru)

Składka na Fundusz Pracy w 2011 r. nie może być niższa niż:

49,38 zł (2,45% podstawy wymiaru)

48

Przegląd Ubezpieczeniowy dla Ciebie • lipiec–sierpień 2011

wersja elektroniczna: www.pudc.pl © Wydawnictwo Ubezpieczeń, 2011

Kwoty i wskaźniki

4. Kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od 1999 r.
50 375,22 zł 54 780,00 zł 62 940,00 zł 64 620,00 zł 65 850,00 zł 68 700,00 zł 72 690,00 zł 73 560,00 zł 78 480,00 zł 85 290,00 zł 95 790,00 zł 94 380,00 zł 100 770,00 zł w 1999 r. w 2000 r. w 2001 r. w 2002 r. w 2003 r. w 2004 r. w 2005 r. w 2006 r. w 2007 r. w 2008 r. w 2009 r. w 2010 r. w 2011 r. (Mon.Pol. z 1998 r. Nr 46, poz. 658) (Mon.Pol. z 1999 r. Nr 41, poz. 640) (Mon.Pol. z 2000 r. Nr 43, poz. 855) (Mon.Pol. z 2001 r. Nr 47, poz. 785) (Mon.Pol. z 2002 r. Nr 60, poz. 845) (Mon.Pol. z 2003 r. Nr 58, poz. 915) (Mon.Pol. z 2004 r. Nr 54, poz. 910) (Mon.Pol. z 2005 r. Nr 84, poz. 1221) (Mon.Pol. z 2006 r. Nr 90, poz. 951) (Mon.Pol. z 2007 r. Nr 97, poz. 1075) (Mon.Pol. z 2008 r. Nr 97, poz. 850) (Mon.Pol. z 2009 r. Nr 80, poz. 997) (Mon.Pol. z 2010 r. Nr 99, poz. 1173)

Podstawa prawna: art. 19 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.).

5. Kwota rocznego ograniczenia wpłaty składek na IKE
Obowiązuje: od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. Rok Wysokość wpłat

2011

10 077,00 zł

Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych (Dz.U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1205 z późn. zm.) oraz obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2011 (Mon.Pol. Nr 86, poz. 1008).

6. Terminy rozliczania i opłacania składek
Składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Emerytur Pomostowych oraz na fundusze pozaubezpieczeniowe (Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) za dany miesiąc kalendarzowy należy rozliczać i opłacać w następujących terminach: • do 5. dnia następnego miesiąca - jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze w rozumieniu art. 20 ust. 1, art. 24 ust. 1 i art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), • do 10. dnia następnego miesiąca - osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie, • do 15. dnia następnego miesiąca - pozostali płatnicy.
Podstawa prawna: • art. 47 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych ( Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.); • ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).

Przegląd Ubezpieczeniowy dla Ciebie • lipiec–sierpień 2011

49

Kwoty i wskaźniki

wersja elektroniczna: www.pudc.pl © Wydawnictwo Ubezpieczeń, 2011

II. WYNAGRODZENIA 1. Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej
w II kwartale 2009 r. w III kwartale 2009 r. w IV kwartale 2009 r. w I kwartale 2010 r. 3081,48 zł 3113,86 zł 3243,60 zł 3316,38 zł w II kwartale 2010 r. w III kwartale 2010 r. w IV kwartale 2010 r. w I kwartale 2011 r. 3197,85 zł 3203,08 zł 3438,21 zł 3466,33 zł

Podstawa prawna: art. 20 pkt. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227) oraz komunikaty Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

2. Minimalne wynagrodzenie za pracę
800,00 zł 824,00 zł 849,00 zł 899,10 zł 936,00 zł 1126,00 zł 1276,00 zł 1317,00 zł 1386,00 zł od 1 stycznia 2003 r. od 1 stycznia 2004 r. od 1 stycznia 2005 r. od 1 stycznia 2006 r. od 1 stycznia 2007 r. od 1 stycznia 2008 r. od 1 stycznia 2009 r. od 1 stycznia 2010 r. od 1 stycznia 2011 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.) (Dz.U. z 2003 r. Nr 167, poz. 1623) (Dz.U. z 2004 r. Nr 201, poz. 2062) (Dz.U. z 2005 r. Nr 177, poz. 1469) (Dz.U. z 2006 r. Nr 171, poz. 1227) (Dz.U. z 2007 r. Nr 171, poz. 1209) (Mon.Pol. z 2008 r. Nr 55, poz. 499) (Mon.Pol. z 2009 r. Nr 48, poz. 709) (Dz.U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1288)

Podstawa prawna: ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200, poz.1679 z późn. zm.).

III. ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
Wysokość odpisu podstawowego jest ustalana jako wyrażona w procentach część przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą. Wysokość odpisu ustala się od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej pomniejszonego o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz chorobowe. W 2011 r. podstawą do obliczenia wysokości odpisów na ZFŚS jest kwota 2917,14 zł.
Odpis Na jednego pracownika - 37,5% Na jednego pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze - w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych - 50% Na jednego młodocianego: w pierwszym roku nauki - 5% w drugim roku nauki - 6% w trzecim roku nauki - 7% Na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, wysokość odpisu na te osoby może wynieść 43,75 % podstawy wymiaru Na każdego emeryta i rencistę objętego opieką socjalną zakładu pracy wysokość odpisu podstawowego może być zwiększona o 6,25%
Podstawa prawna: ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( Dz.U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.).

Kwota 1093,93 zł 1458,57 zł

145,86 zł 175,03 zł 204,20 zł 1276,25 zł 182,32 zł

50

Przegląd Ubezpieczeniowy dla Ciebie • lipiec–sierpień 2011

wersja elektroniczna: www.pudc.pl © Wydawnictwo Ubezpieczeń, 2011

Kwoty i wskaźniki

IV. ODSETKI 1. Wysokość stawek odsetek (podatkowych) za zwłokę od nieterminowo regulowanych składek na ubezpieczenia społeczne
od 31 stycznia 2008 r. od 28 lutego 2008 r. od 27 marca 2008 r. od 26 czerwca 2008 r. od 27 listopada 2008 r. od 24 grudnia 2008 r. od 28 stycznia 2009 r. od 26 lutego 2009 r. od 26 marca 2009 r. od 25 czerwca 2009 r. od 9 listopada 2010 r. od 20 stycznia 2011 r. od 6 kwietnia 2011 r. od 12 maja 2011 r. od 9 czerwca 2011 r. 13,5 % w stosunku rocznym 14 % w stosunku rocznym 14,5 % w stosunku rocznym 15 % w stosunku rocznym 14,5 % w stosunku rocznym 13 % w stosunku rocznym 11,5 % w stosunku rocznym 11 % w stosunku rocznym 10,5 % w stosunku rocznym 10 % w stosunku rocznym 12 % w stosunku rocznym 12,5% w stosunku rocznym 13,0% w stosunku rocznym 13,5% w stosunku rocznym 14,0% w stosunku rocznym (Mon.Pol. Nr 13, poz. 134) (Mon.Pol. Nr 22, poz. 218) (Mon.Pol. Nr 28, poz. 262) (Mon.Pol. Nr 50, poz. 443) (Mon.Pol. Nr 92, poz. 791) (Mon.Pol. z 2009 r. Nr 1, poz. 4) (Mon.Pol. Nr 9 poz. 101) (Mon.Pol. Nr 16 poz. 199) (Mon.Pol. Nr 21 poz. 268) (Mon.Pol. Nr 41 poz. 654) (Mon.Pol. Nr 83, poz. 993) (Mon.Pol. Nr 8, poz. 75) (Mon.Pol. Nr 31, poz. 361) (Mon.Pol. Nr 39, poz. 446) (Mon.Pol. Nr 50, poz. 557)

Podstawa prawna: art. 56 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

2. Wysokość odsetek ustawowych
od 10 stycznia 2005 r. od 15 października 2005 r. od 15 grudnia 2008 r. 13,5% w stosunku rocznym 11,5% w stosunku rocznym 13% w stosunku rocznym (Dz.U. Nr 3, poz. 16) (Dz.U. Nr 201, poz. 1662) (Dz.U. Nr 220, poz. 1434)

Podstawa prawna: art. 359 § 3 Kodeksu Cywilnego oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych (Dz.U. Nr 220, poz. 1434).

3. Wysokość odsetek należnych z tytułu nieprzekazanych w terminie składek do OFE
w 2010 r. od 1 stycznia do 31 marca od 1 kwietnia do 30 czerwca od 1 lipca do 30 września od 1 października do 31 grudnia od 1 stycznia do 31 marca od 1 kwietnia do 30 czerwca od 1 lipca do 30 września 4,29% w stosunku rocznym 3,85% w stosunku rocznym 3,76% w stosunku rocznym 3,96% w stosunku rocznym w 2011 r. 3,96 % w stosunku rocznym 4,21% w stosunku rocznym 4,46% w stosunku rocznym (Mon.Pol. z 2010 r. Nr 100, poz. 1182) (Mon.Pol. z 2011 r. Nr 27, poz. 301) (Mon.Pol. z 2009 r. Nr 81, poz. 1039) (Mon.Pol. z 2010 r. Nr 15 poz. 164) (Mon.Pol. z 2010 r. Nr 46, poz. 647) (Mon.Pol. z 2010 r. Nr 66, poz. 851)

Podstawa prawna: art. 47 ust. 10j ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.).

Przegląd Ubezpieczeniowy dla Ciebie • lipiec–sierpień 2011

51

Kwoty i wskaźniki

wersja elektroniczna: www.pudc.pl © Wydawnictwo Ubezpieczeń, 2011

V. ŚWIADCZENIA KRÓTKOTERMINOWE 1. Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjmowanej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego
w IV kwartale 2010 r. w I kwartale 2011 r. w II kwartale 2011 r. w III kwartale 2011 r. 98,6%* 96,6%* 107,5% 108,2% (Mon.Pol. z 2010 r Nr 60 poz. 789) (Mon.Pol. z 2010 r Nr 90 poz. 1051) (Mon.Pol. z 2011 r Nr 15 poz. 157) (Mon.Pol. z 2011 r. Nr 44, poz. 485)

* W związku z tym, że wskaźnik ten nie przekracza 100%, podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjmowana do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego nie podlega waloryzacji Podstawa prawna: ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 z późn. zm.).

2. Kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową
W okresie od 1 kwietnia 2011 r. do 31 marca 2012 r. kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej wynoszą: 645 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu 645 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych 11 287 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego 11 287 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty 58 050 zł gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty 29 025 zł gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko 58 050 zł gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 11 287 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci 58 050 zł gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 11 287 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugie i każde następne dziecko 11 287 zł gdy obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty; każdemu z nich przysługuje ta kwota, niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom 29 025 zł gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 11 287 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego i każdego następnego uprawnionego.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 z późn. zm.) oraz obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej (Mon. Pol. Nr 18, poz. 187).

3. Zasiłek pogrzebowy
od 1 czerwca 2010 r. do 31 sierpnia 2010 r. od 1 września 2010 r. do 30 listopada 2010 r. od 1 grudnia 2010 r. do 28 lutego 2011 r. od 1 marca 2011 r. 6632,76 zł 6395,70 zł 6406,16 zł 4000,00 zł

Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 z późn. zm.).

52

Przegląd Ubezpieczeniowy dla Ciebie • lipiec–sierpień 2011

wersja elektroniczna: www.pudc.pl © Wydawnictwo Ubezpieczeń, 2011

Kwoty i wskaźniki

VI. ZASIŁKI I ŚWIADCZENIA RODZINNE 1. Zasiłek rodzinny
Okres obowiązywania od 1 listopada 2009 r. Wyszczególnienie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia Kwota (w zł miesięcznie) 68,00 91,00 98,00

2. Granice dochodu uprawniające do świadczeń rodzinnych
Wyszczególnienie jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza: w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, kwota nie może przekroczyć: Kryterium dochodowe (miesięcznie na osobę) 504,00 zł 583,00 zł Okres obowiązywania od 1.09.2006 r. od 1.09.2006 r.

3. Dodatki do zasiłku rodzinnego
Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu: urodzenia dziecka opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego samotnego wychowywania dziecka 250,00 z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 80,00 60,00 80,00 100,00 Kwota świadczenia (w zł) 1000,00 400,00 170,00 jednorazowo miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niz 340 zł na wszystkie dzieci na dziecko niepełnosprawne, nie więcej jednak niż 500 zl na wszystkie dzieci na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia jednorazowo na dziecko wypłacany raz w roku Uwagi

kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego rozpoczęcia roku szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego

Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu: na dziecko zamieszkujące i uczęszczające do szkoły w innej miejscowości na dziecko dojeżdżające do szkoły w innej miejscowości

Kwota świadczenia (w zł) 90,00 50,00

Uwagi miesięcznie miesięcznie

Prawo do dodatków wymienionych w tabeli przysługuje pod warunkiem, że na dziecko przysługuje zasiłek rodzinny: od 1 września 2006 r. (jeśli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 504,00 zł lub 583,00 zł), od 1 września 2006 r. wypłacany wyłącznie przez gminy,

Przegląd Ubezpieczeniowy dla Ciebie • lipiec–sierpień 2011

53

Kwoty i wskaźniki

wersja elektroniczna: www.pudc.pl © Wydawnictwo Ubezpieczeń, 2011

4. Świadczenia opiekuńcze
Od 1 listopada 2009 r. Rodzaj świadczenia świadczenie pielęgnacyjne zasiłek pielęgnacyjny Kwota świadczenia (w zł) 520,00 153,00 Uwagi miesięcznie miesięcznie

5. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka wynosi 1000,00 zł na jedno dziecko.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się, stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz.U. Nr 129, poz. 1058).

VII. EMERYTURY I RENTY 1. Najniższe emerytury i renty
Kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2011 r.: emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową
Podstawa prawna: art. 85 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227).

728,18 zł 560,13 zł 873,82 zł 672,16 zł

2. Dodatki do emerytur i rent
Wysokość dodatków do świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2011 r.: dodatek pielęgnacyjny, za tajne nauczanie dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji dodatek dla sieroty zupełnej dodatek kombatancki, świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego dodatek kompensacyjny świadczenie pieniężne dla byłych żołnierzy, górników oraz świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym - w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy (od 1 do 20 miesięcy) świadczenie pieniężne przysługujące cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych
Podstawa prawna: art. 75 i 76 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227).

186,71 zł 280,07 zł 350,94 zł 186,71 zł 28,01 zł od 9,36 zł do 186,71 zł 611,67 zł

54

Przegląd Ubezpieczeniowy dla Ciebie • lipiec–sierpień 2011

wersja elektroniczna: www.pudc.pl © Wydawnictwo Ubezpieczeń, 2011

Kwoty i wskaźniki

3. Kwota bazowa
od 1 marca 2009 r. od 1 marca 2010 r. od 1 marca 2011 r. 2578,26 zł 2716,71 zł 2822,66 zł (Mon.Pol. Nr 9, poz. 113) (Mon.Pol. Nr 7, poz. 68) (Mon.Pol. Nr 11, poz. 121)

Podstawa prawna: art. 19 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227).

4. Renta socjalna
611,67 zł (od 1 marca 2011 r.) Przychód stanowiący 30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy (którego przekroczenie powoduje zawieszenie wypłaty renty socjalnej):
od 1 grudnia 2009 r. do 28 lutego 2010 r. od 1 marca 2010 r. do 31 maja 2010 r. od 1 czerwca 2010 r. do 31 sierpnia 2010 r. od 1 września 2010 r. do 30 listopada 2010 r. od 1 grudnia 2010 r. do 28 lutego 2011 r. od 1 marca 2011 r. do 31 maja 2011 r. od 1 czerwca 2011 r. do 31 sierpnia 2011 r.
Podstawa prawna: ustawa z 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. z 2003 r., Nr 135, poz. 1268 z późn. zm.).

934,20 zł 973,10 zł 995,00 zł 959,40 zł 961,00 zł 1031,50 zł 1039,90 zł

5. Tablica średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn
Tablica jest podstawą przyznawania emerytur na wnioski zgłoszone od dnia 1 kwietnia 2011 r. do dnia 31 marca 2012 r. oraz podstawą obliczenia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wysokości hipotetycznej emerytury. Lata 0 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 566,7 555,1 543,6 532,1 520,7 509,3 497,9 486,6 475,3 464,1 452,9 441,9 430,9 419,9 409,1 398,3 387,7 1 565,7 554,1 542,6 531,2 519,8 508,4 497,0 485,7 474,4 463,2 452,0 441,0 430,0 419,0 408,2 397,4 386,8 2 564,8 553,2 541,7 530,2 518,8 507,4 496,0 484,7 473,4 462,2 451,1 440,1 429,1 418,1 407,3 396,5 385,9 3 563,8 552,2 540,7 529,3 517,9 506,5 495,1 483,8 472,5 461,3 450,2 439,2 428,2 417,2 406,4 395,7 385,1 4 562,8 551,3 539,8 528,3 516,9 505,5 494,1 482,8 471,6 460,4 449,2 438,2 427,2 416,3 405,5 394,8 384,2 5 561,9 550,3 538,8 527,4 516,0 504,6 493,2 481,9 470,6 459,4 448,3 437,3 426,3 415,4 404,6 393,9 383,3 Miesiące 6 560,9 549,4 537,9 526,4 515,0 503,6 492,3 481,0 469,7 458,5 447,4 436,4 425,4 414,5 403,7 393,0 382,4 7 559,9 548,4 536,9 525,5 514,1 502,7 491,3 480,0 468,8 457,6 446,5 435,5 424,5 413,6 402,8 392,1 381,5 8 559,0 547,4 535,9 524,5 513,1 501,7 490,4 479,1 467,8 456,6 445,6 434,6 423,6 412,7 401,9 391,2 380,6 9 558,0 546,5 535,0 523,6 512,2 500,8 489,4 478,1 466,9 455,7 444,7 433,7 422,7 411,8 401,0 390,4 379,8 10 557,0 545,5 534,0 522,6 511,2 499,8 488,5 477,2 466,0 454,8 443,7 432,7 421,7 410,9 400,1 389,5 378,9 11 556,1 544,6 533,1 521,7 510,3 498,9 487,5 476,2 465,0 453,8 442,8 431,8 420,8 410,0 399,2 388,6 378,0

Przegląd Ubezpieczeniowy dla Ciebie • lipiec–sierpień 2011

55

Kwoty i wskaźniki

wersja elektroniczna: www.pudc.pl © Wydawnictwo Ubezpieczeń, 2011

47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85

377,1 366,7 356,4 346,2 336,2 326,3 316,5 306,8 297,3 287,9 278,6 269,5 260,5 251,5 242,7 234,0 225,5 217,0 208,6 200,3 192,1 184,0 176,0 168,1 160,3 152,6 145,1 137,7 130,5 123,5 116,7 110,2 103,9 97,8 92,0 86,5 81,2 76,2 71,4

376,2 365,8 355,6 345,4 335,4 325,5 315,7 306,0 296,5 287,1 277,8 268,8 259,8 250,8 242,0 233,3 224,8 216,3 207,9 199,6 191,4 183,3 175,3 167,5 159,7 152,0 144,5 137,1 129,9 122,9 116,2 109,7 103,4 97,3 91,5 86,1 80,8 75,8 71,0

375,4 365,0 354,7 344,5 334,6 324,7 314,9 305,2 295,7 286,4 277,1 268,0 259,0 250,0 241,3 232,6 224,1 215,6 207,2 198,9 190,8 182,7 174,7 166,8 159,0 151,4 143,9 136,5 129,3 122,4 115,6 109,2 102,9 96,8 91,1 85,6 80,4 75,4 70,7

374,5 364,1 353,9 343,7 333,7 323,9 314,1 304,4 295,0 285,6 276,3 267,3 258,3 249,3 240,5 231,9 223,4 214,9 206,5 198,3 190,1 182,0 174,0 166,2 158,4 150,7 143,3 135,9 128,8 121,8 115,1 108,6 102,4 96,4 90,6 85,2 80,0 75,0 70,3

373,6 363,3 353,0 342,9 332,9 323,0 313,3 303,6 294,2 284,8 275,6 266,5 257,5 248,6 239,8 231,2 222,7 214,2 205,8 197,6 189,4 181,3 173,4 165,5 157,7 150,1 142,6 135,3 128,2 121,2 114,5 108,1 101,9 95,9 90,2 84,7 79,5 74,6 69,9

372,8 362,4 352,2 342,0 332,1 322,2 312,5 302,8 293,4 284,0 274,8 265,8 256,8 247,8 239,1 230,5 222,0 213,5 205,1 196,9 188,7 180,7 172,7 164,9 157,1 149,5 142,0 134,7 127,6 120,7 114,0 107,6 101,4 95,4 89,7 84,3 79,1 74,2 69,5

371,9 361,6 351,3 341,2 331,3 321,4 311,7 302,1 292,6 283,3 274,1 265,0 256,0 247,1 238,4 229,8 221,3 212,8 204,5 196,2 188,1 180,0 172,1 164,2 156,5 148,9 141,4 134,1 127,0 120,1 113,5 107,1 100,9 94,9 89,3 83,9 78,7 73,8 69,2

371,0 360,7 350,5 340,4 330,4 320,6 310,8 301,3 291,8 282,5 273,3 264,3 255,3 246,4 237,6 229,0 220,5 212,1 203,8 195,5 187,4 179,3 171,4 163,6 155,8 148,2 140,8 133,5 126,4 119,5 112,9 106,5 100,3 94,4 88,8 83,4 78,3 73,4 68,8

370,2 359,8 349,6 339,5 329,6 319,8 310,0 300,5 291,0 281,7 272,5 263,5 254,5 245,6 236,9 228,3 219,8 211,4 203,1 194,8 186,7 178,7 170,7 162,9 155,2 147,6 140,2 132,9 125,8 119,0 112,4 106,0 99,8 93,9 88,3 83,0 77,9 73,0 68,4

369,3 359,0 348,8 338,7 328,8 319,0 309,2 299,7 290,3 280,9 271,8 262,8 253,8 244,9 236,2 227,6 219,1 210,7 202,4 194,2 186,0 178,0 170,1 162,3 154,5 147,0 139,6 132,3 125,3 118,4 111,8 105,5 99,3 93,5 87,9 82,5 77,5 72,6 68,0

368,4 358,1 347,9 337,9 328,0 318,1 308,4 298,9 289,5 280,2 271,0 262,0 253,0 244,2 235,5 226,9 218,4 210,0 201,7 193,5 185,4 177,3 169,4 161,6 153,9 146,4 138,9 131,7 124,7 117,8 111,3 105,0 98,8 93,0 87,4 82,1 77,0 72,2 67,7

367,6 357,3 347,1 337,0 327,1 317,3 307,6 298,1 288,7 279,4 270,3 261,3 252,3 243,4 234,7 226,2 217,7 209,3 201,0 192,8 184,7 176,7 168,8 161,0 153,2 145,7 138,3 131,1 124,1 117,3 110,7 104,4 98,3 92,5 87,0 81,6 76,6 71,8 67,3

Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS (Dz.U.2009 r. Nr 153, poz. 1227 z późn. zm.) oraz Komunikat Prezesa GUS z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn (M.P. Nr 25, poz. 272).

56

Przegląd Ubezpieczeniowy dla Ciebie • lipiec–sierpień 2011

wersja elektroniczna: www.pudc.pl © Wydawnictwo Ubezpieczeń, 2011

Kwoty i wskaźniki

6. Świadczenie przedemerytalne
867,25 zł (od 1 marca 2011 r.) Kwoty przychodu wpływające na zawieszenie lub zmniejszenie świadczeń i zasiłków przedemerytalnych w okresie rozliczeniowym od 1 marca 2011 r.: dopuszczalna miesięczna kwota przychodu graniczna miesięczna kwota przychodu dopuszczalna roczna kwota przychodu graniczna roczna kwota przychodu
Podstawa prawna: ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz.U. Nr 120, poz. 1252 z późn. zm.).

806,30 zł 2257,50 zł 9 675,60 zł 27 090,00 zł

7. Wysokość kwot przychodu powodujących zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytów i rencistów
Kwoty równe 70% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego: od 1 czerwca 2010 r. od 1 września 2010 r. od 1 grudnia 2010 r. od 1 marca 2011 r. od 1 czerwca 2011 r. 2321,50 zł 2238,50 zł 2242,20 zł 2406,80 zł 2426,50 zł Kwoty równe 130% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego: od 1 czerwca 2010 r. od 1 września 2010 r. od 1 grudnia 2010 r. od 1 marca 2011 r. od 1 czerwca 2011 r. 4311,30 zł 4157,30 zł 4164,00 zł 4469,70 zł 4506,30 zł

Od 1 stycznia 1999 r. zawieszeniu ani zmniejszeniu bez względu na wysokość osiąganego przychodu nie podlegają emerytury osób, które osiągnęły wiek: 60 lat kobiety, 65 lat mężczyźni. W pozostałych przypadkach osiąganie przychodu nieprzekraczającego 70% kwoty przeciętnego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ogłoszonego przez prezesa GUS, nie powoduje zmniejszenia świadczeń. W przypadku gdy przychód osiągany przez świadczeniobiorcę przekroczy 70% przeciętnego wynagrodzenia, ale będzie niższy niż 130% przeciętnego wynagrodzenia - emerytura, renta z tytułu niezdolności do pracy oraz renta rodzinna dla jednej osoby ulegną zmniejszeniu o kwotę przekroczenia, nie więcej jednak niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia (ustalaną przy kolejnych waloryzacjach), tj.: od 1 marca 2011 r.:
503,82 zł 377,89 zł 428,27 zł emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy renta rodzinna dla jednej osoby

Zawieszeniu ulegają emerytury i renty świadczeniobiorców, którzy osiągnęli przychód przekraczający 130% przeciętnego wynagrodzenia.

VIII. ZASIŁEK DLA BEZROBOTNYCH OD 1 CZERWCA 2011 r.
Okres w okresie pierwszych trzech miesięcy w okresie kolejnych miesięcy 80% kwoty zasiłku (okres uprawniający do zasiłku wynosi mniej niż 5 lat) 609,20 zł 478,40 zł 100% kwoty zasiłku (okres uprawniający do zasiłku wynosi od 5 lat do 20 lat) 761,40 zł 597,90 zł 120% kwoty zasiłku (okres uprawniający do zasiłku wynosi co najmniej 20 lat) 913,70 zł 717,50 zł

Zasiłki dla bezrobotnych przyznane przed 1.01.2010 r. są wypłacane w wysokości i przez okres wynikający z dotychczasowych przepisów (po waloryzacji w wysokości 610,70 zł).
Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm., Mon.Pol. z 2010 r. Nr 41, poz. 594 i 595.).

Przegląd Ubezpieczeniowy dla Ciebie • lipiec–sierpień 2011

57

Kwoty i wskaźniki

wersja elektroniczna: www.pudc.pl © Wydawnictwo Ubezpieczeń, 2011

IX. ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ
Rodzaj świadczenia Zasiłek stały Zasiłek okresowy dla osoby samotnej Świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla uchodźców Od 1.10.2006 r. (wysokość w zł) nie mniej niż 30,00; nie więcej niż 444,00 nie mniej niż 20,00; nie więcej niż 418,00 od 446,00 zł do 1175,00 zł

Podstawa prawna: • ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.); • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. Nr 127, poz. 1055).

Kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej
Wyszczególnienie Wysokość dochodu uprawniająca do świadczeń z pomocy społecznej nie może przekroczyć: dla osoby samotnie gospodarującej na osobę w rodzinie Wartość dochodu odpowiadająca dochodowi miesięcznemu z 1 ha przeliczeniowego wynosi Kwota stanowiąca podstawę ustalenia pomocy pieniężnej: na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na usamodzielnienie kontynuowanie nauki na zagospodarowanie w formie rzeczowej
Podstawa prawna: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. Nr 127, poz. 1055).

Od 1 października 2006 r. (w zł)

477,00 351,00 207,00

1647,00

58

Przegląd Ubezpieczeniowy dla Ciebie • lipiec–sierpień 2011