Scenorlu

:

~O(;f~
" Desene:

/'

·1 f'

(~~C-

EDITURA ION CREANGA - 1973

acum vo IOU cu mine lntr-o noua poveste. Sinfetii gata ? Ei bine, cine ghice~te incotro se indreptau degrabiti Mac ~i prietenii sai ? N~o so rna. credetl, dar mergeau soIc 0 doctorle. Rideti, pentru co n-otl t de VITAMINA VESEUEI,care nu se ;0 pe cale bucold, ci pe 0 alta cole.:. a Mosllor, '0 Parcul de distroctii.

ou intilnit un fotograf. Nu~l nrrmc rou in osto, veti spune volI Bo este.• pentru co n-nduce cnul ce ceasul, pardon, n-oduee cnul ce educe fotograful. Omul nostru faceo fotografiii trucate,odica un de fotogrofii paceleala .. Sorlcelul Kit s~ogindit co un osemeneo portret or putea deveni un fel de doctorie SOiU mol bine zis "moartea pistcilor".

Dar cum? Aceasta era intrebareo. arbitru, l-o luat oparorea lui Kit.

Mclrnuto

Cocofifi

le-o dot

un mic exemplu.

lor

Mac,

devenit pe

$i tot lulndu-si apararea unul oltuio.
a lesit
0

batoie ...

1ml cer scuze, un lImed"~ in core colaborau icioarele rea rei u ilor nostrl prieteni.

tocte

armele:

~i crcul,

~19hioC90,

~i haleborda,

~i chior. ..

~i ostfel prirnul meci ..cmicol" s-o incheiat cu un knock-out, cdlco un fel de ghiveci de Moe. cu putin Kit. cu rnult elefont Toby sl esc mol deporte. Cam oso au intrat b6tou~ii nostri pe poortn boxului.

Dupa repcrotiile ccpitole, ranile ll s-ou vindecot, dar pafta de a se face boxeri, nicidecurn. lntreborec ero ins.a : cum? ~i tot Macu~or a gasit solutio!

-TEI<OG

'TiPCHi- RiPCHi-RAMPA.M-POM -ALiAS-

sA-MI ADUCI UN CALMANT OE LA FARMACIS,TUL

PiRAMiDON

or, dupa ee a deschis guro, Mac Qurtot ce voio spuna (se mel uro mel repede dedt rnlntec). Cit nu s-a chinuit Cocofifi ~i ceHaltica leaseo I Dar .ideeo c ra.mos pi.erduta, lor Mac 5-0 ales door cu 0 durere i educa un piromidon,

so

so-I ajute
de cap

intimpla

~i oltoro sole meo.rgo pe Mac s6-~i reamin~ia trlmis-o pe Cocofif

MiCHi ..P;.CHi COMG£LON ALiA.&- FRiG;OE.RON •••

50-1 tina

minte

pe dinaforo biota maimutico?

VOi,

$i de 10 Piromidon 10 Frigideron ~i 10 Mognetofon, pentru Cocofifi nu a fast dedt un pas. Vedetl in ce magozin a intrat co cumpere 0 doctorie pentru Mac? Oore se pot punecomprese eu tobe, sou .se pot face frectil cu mandoline, sou gorgonj cu aeordeon ?

so

Voi nu ~tia1i co muzico este un medicament? Do. vlndecd supororec, chior ~i frlcc. Dacae~ti singur~ cccsd ~j ti-e frico, incepi so cintl, Rezultatul : ad prinz; cure], or! te sperii ~i mai tare. Dar. dcce ai pierd cevo, ce cinti ? .Dccd 01 pierdut 0 idee (cum i s-o Intirnplot lui Mac) otunci ii ceri porereo lui Mogorescu Cit de tori emu medicamentele trimise de el lui Mac, nu stiu, dar cit erou de mari, se vede.

Oho, he, ce lrica a tros Moe gindindu-se co trebuie trombon in loc de piromidon, lui Moc i-a venit dintr-o pilof pe Cocoflfi.

sa inghlta osemenea "po,stilute". Darcind a valut un data 0 idee. nucea pierduto, ci uno nouo : s-o foca

Dupa tobd, Cocofifio

incercot

"medicomentul"

pentru

cazuri mol

grove: chitoroelectrica.

Aso a regasit

so utlo prin core puteo.u deveni boxeri. A scris pe 0 ·Iista titlurilecof'\:ilor core trebuiou invo\ote pe dlnoford : Boxul$i Macaroane~e Spicul j Boxul $i Ciocolata Puterea urstdui ~i oltele.

Acum so-i

cumpdrot.

Siw trebuie s6 recunoostern co au organizat foarte bine transportul cortilor: elefantul Toby•. ca mal pkipind, statea in bclcon $i prlndeo coletele ozvirlite cu forto de vigurosul sorlcel Kit.

$1 daca aceste lor mic

e

carti

au lncdput

atit de greu in coso lor mere, ne lntrebdrn

cum aveau sCi Intre in capul

..MetodeJe"

de studiu

erou diverse. iar Moe dCideo ~i "note".

Tot el a foeut un calculi eo so ofle in cit tirnp vor putea eiti intreaga blbllotecd ~i a ajuns intr-odevor rezultot dupO care tot Coeofifi l-o seas din incurcotum : le-a propus 0 metoda de a eiti fara so citesti,
l

10

un

car1i

Drogi elevi lenesi, notati-va ~i vol metoda, c6·1 foarte simpatico: te culci pe un mold6r cit mai mare de iar in vis, cuno~tintele tree din earte direct in caput tau. Adiea, cu alte cuvinte, te culci prostut ~i
l

Si

in noopteo oceosto, in core ideile haimonole urmous-o ~teargo din corti ~i saintre in copetele unor lenesi, l-o venlt sl lui Tarzanel pefta co sa se plimbe pe ccoperis, sa-~i sperie priet.enii. Dar cine .sopa groopa 01tuia code ... in butoiul cu opa.

De~i a rosa rit soorele. n u am puteo spune co s-o facut lumina ~i in copu I prietenilor nostri. Cu nostintele incapatin ate n-au vrut pur ~i simp/u sa-~i schimbe domiciliul ~i au ramos in corti. Dupo cceostd experienta nereu~lt6. trebuie sa recunoostem co Mac et cornp. s-ou ales totusi cu ceva : cu un guturoi ~i; mal mult cu 0 pofte nebuna so-i "multumeosco" lui Cccofif pentru metoda ei de invofot.

-CA

&A

A~\J'NGETI_
SA

BO'>;ER'I. TREBUIE

TREiA

I2£S,"ECTAII eEl

DupO toote peripetiile, ideea de a se face boxeri le-a ramas neclintita~i. co sa·~i realizeze ccest vis, s-ou adresat profesoru lui ,,~tie-lot". Rospunsu'l dot, pe cit po reo de simplu, pe otlt era de cornpllcot. Cere sO fie eei trei A de core depindeo boxul ? AHfie ? Aspirinc? Sou Aritmetico ? Este poslbil, pentru te ojuta socotesti pumnii 'incosoti.

sa

co

Spre invidia celorlcltl, Coc ofif i o ridtcot primo mine, semn co stle rospundd 10 intrebore. Abie ~inindu-~i panta~onii. eaa strigat un cuvint cere,ce·j drept, incepea cu A ~i mol ales era foorte, Ioorte urgent: ,,~f~ra I. Dati-mi vole pine afore!" ~i to~i au lasat nasul in j05, ru~inati.Moc s-o simtit dotor 56 salveze e situa ia. Ce parere oveti de raspunsul lui, copii? Pine 10 urm6 tot profesorul l-o seas din incurccturc.

so

Cu ce avint au pornit so Indeplinecsco primul A (alimentotie), vedeti ~i voi, Dupo ce au cumpcrot un millen trei sute de mii cinci sute sopte ciocolate ~i petru milioane nouc sute treizeci /iii opt de mii douo sutedoua caramele, au inceput 56 se intrebe dcco berea este sou nu un aliment. Elefontul Toby sustineo co este.

In calitate de expert, el a fast trimis so cumpere 0 bere dulce, caramel. Dar tot gustind, practice un sport nau : potino] nu pe rotlle, cl pe butooie!

a inceput

56

Una din e? So [oci fotbal eu pepeni. lor in lac de poorto, poe I tragi 'intr-o Un fel de compot cu Mac, cu ouo, cu Cocofifi, cu cirese ~j alte bunata!i.

lado eu oue ! Ce a ie~it?

Odotd oprovmonnreo facut6, a inceput preparareo bucotelor .. Au coutot corti speciale, co so goteosca door ce se permite in regulamentul boxerilor. Au botezatfeluril'e de mincare cu nume boxerestl : Boxuleti cu nuei, boxerolc cu cacao, bere Boxy-Boxy, boxon cu cortof prajiti, ~i esc moi departe (mal compunetl ~i voi).

Dupe un regim otit de sever, nu stl u doco Ii s-au dezvoltat rnuschil, dar burticile co s-ou hotcrit so se faco boxed de categorio foarte, foerte grea.

0,

ho, ho!

A~a se face

Primut A (cltmentotle)

Este drept

intii s-ou certat un pic. De fapt, nu era a ceortd, ci mai degraba neau 56 se ocupe de eei trei A deodoto, ior oltll sustineou sd-i foca pe rind.

co

lndepllnit

cu succes, viitorii

boxeri au plecat so-lexecute

pe eel de-ol doilea A (oer). 0 tupto de ideL Unii susti-

Parereo lUi Cocofif a ci~tigat, pentru a fest expusd mal dar: 1.,Ne ocupdrn de olimente. ctuncl mine6m ; n~ re~spirom,nu ne ontrendrn . Ne ocupem de oer, resplrcrn ; nu minc6m, nu neantreno.m. Ne ontrenorn, nu mmcom, nu respirem". Au plecot decl 10 0 cabana in munfi, s6 respire ~i jar respire.

co

so

Maimutica si-o adus un singur bagoj : 0 lado plina cu ctentii ..stil Cocofifi". pentru co pe olito lui in loc de Mac scrisese Mar cpoi corectose ~i scrisese Mot

Moe o ~i luct-o

de urechl,

Vedeti de cite milioone de ori a trebuit so scrie Cocofifi litera C, co so n-o uite? ~i eleva noastra, co sa nu cdoormo, in timp ce-i deseno pe eel 73901 125 de C, spunea cu voce tore: "Cocofifi. cue, cocos, c.amila, cangur, cocostirc, comeleon, cline, caprioora, crocodil, eel, copra (voi cuncostef nume de copii core inceopc cu litera C ? Dar nume de orose ?).

so

Dupo ce si-ou sport. plaminii, ttplnd unii 10 cltii, au lnceput so respire .. Moc le-o tinut chior 0 cuvintore, in. care i-c sf6tuit so soerbe oer ~i soare co dintr-o ceosco. Door trebulou sorbite zllnlc eel putin 100 de cestl. lor cerul curat nu e Pepsi, se bee corn greu,

co

I~ Prima dirnlneotd, prietenli nostrtcu fost stllf 56 faco 0 modificare in program: in loc 56 inceapa cu exerci~Ie de respirctls, punetul. n.r. 1 l-ou format "strig6turile pito~e~ti" ale ~elor treziti dinsomn. Cu totl se f6eeau nu-I recunosc pe Mac ~I I' se odresou cu clte nume de cnirnole : mogar etc.

Dupa ce ou sorbit otlto oer oxigenot, pl6minii Ii s-ou srnecherille pe core le-o lncercot Tonanel 10 rldicorec

primenit, dcr greut6filor~)

corocterele,

bo. (Ce

parere

oveli

de

- S,>'UI'1ETI-NE, ASA CA iMHitE PRIE:TE !'iI, PIlINCE ~MECHE_Rll

vA. fA,CE.TI
OUT

II;MOCIK-

-A

AOVEII.SA"Rll'

D,ESP'R·E aO):UL CU P1ClOAIi1:El£ P(U MUM"\ cil .... A1J]:\T l'1 OAIl iL PilAC1ICAI'\ $1 1'101.

Tocmai cind erou goto so renunte 10 gindul de ose face pugili~ti. trecu pe ocala un boxer in carne ~i oose. Trebuie recunoostetl intrebarile pusecompionului erou pline de respect, de inteligent6~i de sportivitote moi ales.

Sa

co

Copli. ati ouzit
cine
0

mol

fi scornit ~i mindunc osto ?

~j.

voi co noaptea or fi un bun sfatuitor?

Dupo sfatul pe care

j

l-o dot Tarzanel. ma tot intreb :

-iIlEZESTE-TE" IlOt1EO!! MO s.l-n' flPUN CEVA FOA~TE
IMP'()R.T .... T :?15ECQET!! N

prlcino.

morale profesor de box se plimba sub dar de luna

~j

nu

banuia ce ii pregatea un

Planul l-o placut lui Romeo ~i, pentru co in orice secret este omestecote ~i tenii nostn una, opoi au pus-o intr-o cutie po~tolo oriqinold.

0

A~i inteles ce rnlselie au pus 10 cole? Voiau sO-$i "cumpere un profesor de box, co so Ie dec lectii numoi lor. TOrIcnel Ji Romeo emu eonvinsi co au pus mina pe campionul Dum-8um, dar "duce mogarul, nu ~tje ce duce".

$i in noapteo de pornlnc. cite sacrificii n-au focut au trebuit so ridice greut01i, $i ce greutoti !

pentru sport Tarzonel ~i Romeo!

Campionii

in smecherii

Profesorul a inceput so Ie dea chior pe drum prima lectie de box: coc I buf ! Botut mar, Tarzanel a inceput so se vciete, dar Romeo 1-0 consolat .:"Nu mai plinge, Tarz6nel, pccrte-te mol sportiv, Dum-Burn nu ne bate. ne invinge, $i asto e eu totul altceva !"

Dar sacul lor era plin cusurprize, in loc de Dum-Bum, 0, luaseril pe Vulpi,careimedi.at incepu sCi Ie dea leqii de box cu umbrela in cap .. (Copu foce, capu trag.e I)

Dar cine n-ore cap are plcloora ~i idei cuHnare!

Cit n-ou rugat-o pe Vulpi sa-i ierte ~i so se lntocrco

aease, dar, in zodor.

• $i. in timp ce Tarz6nel ~i Romeo i~i primeau resplato, so vedem ce s-a mai intimplat
Otind scrisoarea agatato de schiurile lui Cocofifi, ei au fost convinsi co dintr-o fusesero eonfundctl cu niste scvonf ~i luati cu forte 56 colaboreze 10 0 lnventle. cu cellclti " b·" oxen . gre~eala Tarzanel ~i Romeo

Toti au inceput

sa Ie plinga

de mila :auzi

ce cenfuzie,

Tarzanel

~i Romeo. geniali I Trebulou salvati de urgenta

Dar cum? Door profesorulStle-Tot ii puteoojuto.

sa

Profesorul i-ointrebot prin ce calital1 se distingeou cei doi disparuti. Destul de jenotl, Mac ~i ceilcltl au trebuit recunoosco : Tarzanel sl Romeo. oveou un singur tolent, lo cornpus rninciuni. Atunei profesorul Ie-o dot un aparat, un fel de busolc, 0.1corul ae crete nu punctul cardinal nord, ci te tragea co. un magnet in directic in
core se gaseau rnlncinosii.

La inceput. oporotul se dovedl foarte capridos .. Ba parea chier beat. Acul lui orato bola stingo, be 10 drecpte. Dar mlsterul s-a descoperit repede : lingo aparat mergea 0 mica mlnclnoosd, care Mereu i~ischimba locul, ba 10 stinga. bo lo d.reopto.

DupO ce OU loot-a de urechl pe Cocofif (cad despre eo era vorbo), si-ou contlnuct drumul. Dar aparatula ~t din nou so emit,? semnale : "Pic I Pic!."adic6 a.te~lie, prin ap.~opier~ sin~ n~~te.mi~dno~.i~am mori, pe strode aceea dadeau un spectocol dol scornctort, lor sccmotorn nuslnt mmCInO~I! smtortisti, Oore se
ase oporotul de descoperit minduni ?

Aparatulavea dreptate : scamatorii ernu chior Romeo ~i Tarzanel. Ce nu-l invala nevolo pe am ! Mincino~ii nostrl se f.ocus·enj scomotorl, co so odune bani, pentru Vulpi aveo 0 pofta de mincare nernolpomenlto.

co

Mac ~I Cocollli, co so puna mina pe mlnclnosl, rufe, cu obstocole ~1 salturi in pantolonii intin~i

10 uscat

au. inceput

numor grozev,

Pare a fi 0 vccd, dar nu e ; nu-i nici col norova~, desi do cu copitele ; nici cate!. de~i face sluj. Ati inteles ~i voi, copii, cO ocecsto Lisette plino de buline nu-i dedt un costum de camaval, sau mci: bine zis un soc cu mindno~i (in el s-ou ascuns Torzonel ~I Romeo).

Dupe

retragerea grabitaa

"arti~tilor".,

trebuiau restituitl banii spectotorilor.

Cum a inteles Cocoflf so-i restitute.

Ie vede I A observer ~i a orotul o.nti-minciuni, care a inceput so fluiere de zor.

Mac 90le~te un soc cu bani? Nu. scuturo 0 simple mctrnuticd hoata. care a ascuns monezile in pantaloni. lor rnulturnirile pe care Cocofif le-a odresat oporotului dovedesc inca 0 data cite dreptate a avut cine a spus co razbunoreo este erma prostului.

$i pentru co faro aporat nu mai aveau cum 50-1 g05eaSCa pe Tarzanel ~i pe Romeo, fu chemot in fesorul $tie- Tot.

grobO

,proa

"Pacientul"

atit de puternlc traumatizaf avl,l nevoie de
I

0

operotie in tootc putereo cuvintului.

~

fac6

;noc

vindecat, operatul fu pus 10 probe. Mergeo perfect. in dlrectio rnnirnutei Cocofif suna : "Pic! Pic 4" aporat delicot. pentru co foceo Pic! Pic I, co ~i cind minciunile or fi picurot - cind, de fapt, trebuio s6 I Boc I) Acum i~i puteau continuo drumul in cdutcreo celor doi prieteni dispdruti. .

Clnd, in fata unei

in oer). Mac ~i cenalti inlelesera

vlle, aparatul focuexploz.ie

co

au ojuns

(nu mai puteo rezlstc 10 cvolcnso 10 destlnctle,

de mlnciuni

pe care

0

simtea:

Prin luneto, Macu~or a zari pe Vulpi. Pareao sarmano prizoniera legato in Ionturl,

De frico lui Vulpi, detectivii nostri s-ou desco.perit ocola esecret.

Cote~ul, inveselit dintr-o data, 0 lnceput so [occe 0 sirbo, sa se dec peste cap, 56 z re ~i sa se desfaca in bucotele. Misterul : Mac ii descoperise pe Torzanel.~i Romeo ~i incepuse so, Ie deo un mk oconto din ce Ii se cuveneo. Dar dace ii b6teo Mac, insemna co sint din nou impreunc, co au scdpot de singurotate ~i de persecu1iilelui Vulpi. .

Ceo mel more b6toie de cap a ovut-o insa Mac cu doamna Vulpi.care

nu vole

so

fie sclvote.

$titi, ei ii placeau foo.rte· mull rorncnela

~j

filmele politiste slsltuctlo

de ropitao faceaso sesimta ca-n filme.

~i

O~O,

cu chiu cu vel .• au solvot-o cu forto.

-A$tA

o SCQ 15OA:1l E pt,1U
DE. M,f'jOUI'l1

Ii INVl.N,,"'lOQ.
$.1 O~ OQTO:GRAfIE!

GIlE~UID~

-TAltl"'NE~,IIAI sA I'IE r-IIeIiM. SAIEf' OE TItEA&A,.c.r 110&,. _ "IU~A FOL05t'M • PII."FUl PUfTIN PUliS.

- >l1.'[All &1[1.1 .~. 0, Y '111,1, ~ I 'HI MiNI HU ClliOt !

"",.A 11'1

PUN"

1"1"

Revederec a fost udata bine cu locrirni, ddr locrimi de bucurie. (Cititi eu ctentie ce-~istri90u

unii cltorc.)

Acoso 10 Dum-Bum.
lovi eu destul6

pe Moe II ostepto a more surpnzc. Boxerul se cntreno lntr-unchiporlqinc! : co so paata 0 plod] eu voceo lui Vulpl, core-i cereo un codou. Este lesne de lnteles de ce Dum-Bum. dnd s-o: valut din nou eu pecosteo de Vulpisor pe cap, a simlit nevoio,so-I invite p~ Mac la 0 partida de box. co sa-i muljurnecscd.

forto in sacul de nisip., oscultc

$1 1-0 multumit I Ce sa-Ifod,
o

Mac din pumnll lui Dum-Bum, ere fertclt co a descoperit secnttul succesului in box :ca s.d-ti fad knock-out adver.sarul,. tre-

scapot

o~o-i in viotd.1 Turtit~i

plisotcum

bul. sO fil enervot.

••• in materie de enervore Mac ~i prietenii sci sint doctorl. Daca j~i taie nosturll de 10 poltoone sou i~ioscund Un pantof. daco i~ipun sore in prajituri .SOiU i~itr.imit scrtsorlcu prof de .stranutat, osto 0 fac door din spirit -.I • se..enervo-ontreneaza. Aso se incheie povesteo despre cum au vrut$i n-cu putut sd se fodi boxed Mac
po

·eten II

sa I. Po I.

Lector: IOANA RICUS Tehnol'edG,l.ltor: QARAJAU ELENA
Apllrld :

un..Comandanr.

tDZ, Tilla1 .: «000. liI·OO6 +legoaU tn

'DIlQ.

S·,.o,at·. :

Lucr·",·"" ""em&tati. Co'rtlnl .. CIl'JlAII'·.

st..

Inlftprlnder". polig.. ncl .BUCll""'lil.Noi~. Hrtsevu lu i. III. .18 A. .eelo ru 1 8. B ueun·ltl

rub ,«(",>and .. nr,

281& I. Of!~i.ul ECQn.omic

Lei 6,75

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful