Xm-®n

Ih¿-kv-t‰m-dn--

.

]n- Fw- \m-cm-bW≥-

tNm-cIp-Sn-®-v Xp-Sp-Ø

Zn-t\m-kd
- p-Iƒ\o-Xn-\n-tj[Øn-s‚

\o-≠ Xp-S¿°Ybm-W-v t`m-]m¬.- AXn-se G‰hpwHSp-hn-se A[ym-bam-Wv- Pq¨ Ggnse tIm-SXn-hn-[n.- aqhm-bn-cw- t]¿- H‰
cm-{Xn-bn¬- Cu-bep-Isf-t∏m-se ]nS™p-ho-Wp- acn-® hm-XIZp-c¥w\S∂v- Im¬-\q-‰m-≠v- Ign-bp-tºmƒ Ip‰hm-fn-Ifn¬- Nn-e¿-°-v In-´n-bXv- \m-aam{Xam-b c≠p-h¿-jw- XShv!- Ip-‰hm-fnIfn¬- H∂m-a\m-bn- Adn-bs∏Sp-∂ bqWn-b≥- Im¿-ss_Uv- tIm¿]tdjs‚
A∂sØ sNb¿-am≥- hm-d≥- Bt‚gvks\°p-dn-s®m-cp- ]cm-a¿-iw-t]m-epwtIm-SXn- hn-[n-bn-en-√m-Xn-cp-∂Xv- as‰mcp- hn- t cm- [ m- ` m- k w.- Zp- c ¥Øn- s ‚
CcIsf ho-≠pw- ho-≠pw- A]lkn°p-∂ A[n-Im-cn-Ifp-sS Al¶m-cØns‚bpw- Adn-hn-√m-ba
-v bp-sSbpw-- Iq-Sn- XpS¿-°Ybm-W-v t`m-]m¬.1984 Un-kw-_¿- c≠n-\v- cm-{Xn- kw`hn-®Xv- Hcp- A]ISam-bn-cp-∂p- F∂vhm-ZØn-\- v kΩXn-°m-w.-- F∂m¬-,- AhnS∂n-tßm-´v- C∂p-hsc t`m-]men¬\S∂Xv - A[n- I m- c n- I fp- s S A\mÿsIm-≠p-≈ sIm-e]m-XI߃
Xs∂bm-Wv- .- Im-¬e
- £Øn-e[n-Iwt]cm-Wv- C°m-ea{Xbpw- hn-jhmXIØn-s‚ ]m¿-iz-^eßtf‰v- acn-®Xv.hn-jhm-XIw- _m-°n-sh® thZ\Iƒiz-kn-®pw- Ip-Sn-®pw- Po-hn-°p-∂ Bdve£Øn-e[n-Iw- a\p-jy¿- Ct∏m-gpwt`m-]m-en-ep-≠v.- Ah¿-°p- taem-Wnt∏mƒ- \o-Xn-\n-tj[Øn-s‚ Cu- Icn-w]p-I ]Scp-∂Xv.
ap- d n- h p- W ßm- Ø t`m- ] m- e n- e q- s S
]{X{]h¿-ØI\m-b ]
- n- Fw- \m-cmbW≥- \SØn-b bm-{X...-

tZim`nam\n hm-cn-I-

32 2010 Pq¨- 27

]e-h´- w- t]mbn-´p-≠v- t`m-]men¬.- sXm-gn-ens‚- `m-K-am-bpwA-√ m- sX- bpw.C-Øh
- W
- s
- Øbm-{X-°v- H-cp{]-tXy-I-X-bpw- A-Xn¬- I-hn-™B-Imw-£b
- p-ap-≠m-bn-cp-∂p.- t`m]m¬- Iq-´s
- °m-e- kw-_‘
- n-®- Ncn-{X-{]m-[m-\y-ap-≈-Xpw- A-tX-ka-bw- A-]l
- m-ky-hp-am-b- tIm-SX
- nhn-[n-tbm-Sv- t`m-]m-ep-Im-cp-sS- {]Xn-Ic
- W
- s
- a-s¥-∂d
- n-bp-Ib
- m-bn-cp∂p- D-t±-iyw.Zp-c¥
- Ø
- n-\n-cb
- m-bh
- t- cm-Sv- F{X-tbm- X-hW
- - kw-km-cn-®n-´p-≠v.tIm-S-Xn- hn-[n-s°-Xn-sc- A-h-cpsS- tcm-jw- B-fn-°-Øp-sa-∂- Aan-X- {]-Xo-£s
- bm-∂pw- C-Øh
- W
- t`m-]m-en-se-Øp-tºmƒ- F-\n-°n√m-bn-cp-∂p.- F-¶n-epw- Nn-e- s]m´n-sØ-dn-Iƒ.- G-Xp- ]-{X-{]-h¿-ØI-\pw- B-{K-ln-°p-∂- kvt- ^m-S\
- mfl-I-am-b- Nn-e- ss_-‰p-Iƒ.- ]-cn]q¿-Wa
- m-b- \n-cm-ib
- m-bn-cp-∂p- ^ew.- t`m-]m-en¬- Im-Wm-≥ I-gn-™Xv- `-bs
- ∏-Sp-Øp-∂- \n- w-KX
- b
- pw\n-»-–-X-bpw.ssh-Ip-t∂-c-sØ- sa-gp-Ip-Xncn-I-Øn-®p-sIm-≠p-≈- {]-I-S-\Øn-\p-≈- H-cp-°-߃- H-cp- `m-KØv- \-S°
- p-∂p-≠.v - sS-en-hn-j≥
- Nm\-ep-I-fp-sS- H- _n- hm-\p-Iƒ-°pNp-‰pw- Bƒ-°q-´-ap-≠v.- Ip-´n-I-fmtW-sd-bpw.- F-√m- Un-kw-_d
- n-epwH-c\
- p-jT
-v m-\Ø
- n-s\-∂- t]m-se Iq-

´am-sbØp-∂ ]{X{]h¿-ØIsc C°p-dn- Im-ewsX‰n- t\csØ I≠Xn-se AXv-`p-Xw- AhcpsS IÆp-Ifn-ep-≠v.- sSen-hn-j≥- Iym-adItfm-SvNn-esc¶n-epw- s]m-´n-sØdn-°p-∂p≠v.- F¶n-epwChbv-s°√mw- ASn-bn¬- L\o-`hn-® \n- w-

-hm-d≥- B≥-tUgv-k≥--

c
- m-Po-hv- Km-‘n-

tZim`nam\n hm-cn-I-

33 2010 Pq¨- 27

KXbm-Wv- Rßsf Gsd Akzÿam-°n-bXv.\n-c¥
- c
- w- ]-cm-Pb
- ß
- ƒ- am-{XwG-‰p-hm-ßp-∂- C-c-Iƒ.- A-h¿-°vCu- \o-Xn-\n-tj-[w- ]p-Xp-a-b-√.]p-Xn-b- tIm-S-Xn-hn-[n-bn-se- P-\hn-cp-≤X
- b
- n¬\n-∂-v {]-Xn-tj-[Ø
- ns‚- A-·n--IS-bm-≥ A-h¿-°v- I-gnbm-sX- t]m-Ip-∂-Xv- kzm-`m-hn-Iwam-{Xw-!- Im¬-\q-‰m-≠n-te-sd-bm-bnA- \ p- ` - h n- ° p- ∂ - A- h - K - W - \ bv s°m-Sp-hn¬- tIm-SX
- n-bn¬-\n-∂v- CØ-c-sam-cp- hn-[n- X-s∂-bm-Wv- Ah¿- {]-Xo-£n-®-sX-∂v- R߃\S∂p-Xo¿-Ø KenIfn-se a\pjy-cp-sS ap-J߃- H-cp-t]m-se- ]d- b p- ∂ p.- sN- d p- Ø p- \ n¬- ∏ pIsf√mw-- Zp¿-_e
- a- m-hp-Ib
- m-W-v t`m]m- e nse∂v - Ah¿- ]dbm- s X
Rßfdn-bp-∂p."-"t- Im-SX
- n-hn-[n-bn-epw- h-en-b- hn[n-bm-W-v Im¬-\q-‰m-≠m-bn- R-߃A-\p-`-hn-°p-∂-Xv.- t\m-°q,- Ct∏mƒ- C-hn-sS- Ip-Sn-sh-≈w-t]mepw- hn-ja
- b
- a
- m-Wv.'- '- - A-Øm-gØ
- n\p-≈- D-cp-f-°n-g-ßv- th-hn-°p-∂Xn-\n-Sb
- n¬- sP- ]n- tIm-f\
- n-bn-sePm-\-In-tZ-hn- ]-d-bp-∂p.- Pm-\-IntZ-hn-sb- F-\n-°-dn-bmw.- C-Xn-\pap-ºpw- I-≠v- kw-km-cn-®n-´p-≠v.- Ch-cp-sS- Ip-Spw-_Ø
- n-se- A-©p-t]cm-Wv- hn-j-hm-X-I-{]-hm-l-Øn¬Cu-be
- p-Is
- f-t∏m-se- ho-Wp-ac
- n-®Xv.- `¿-Øm-hpw- H-cp- a-I-fpw- am-{Xa-h-ti-jn-®p.- `m-c-s∏-´- ]-Wn-sbm∂pw- sN-øm-\m-hm-sX- In-S∏
- n-e
- m-Wv`¿- Ø m- h v - . - t]c°p- ´ n- s b izm-

kXS hpw- Np-abpw- N¿-atcmKßfpw- kZm- Ae´p-∂p.- aIƒXm-csb `¿-Øm-hp-t]£n-®n-cn°bm-Wv.- hn-jhm-XIw- iz-kn-®
Ip-Spw-_Øn¬- Btcm-Ky-ap-≈ Ip´n-Ifp-≠m-hn-s√∂v ]d™m-W- v Xmcsb `¿-Øm-hv- Dt]£n-®Xv.- Pm- \ In- t Zhn- b p- s S am- { XwIYb√n-Xv.- sXm-´∏p-dsØ _kvXn-Ifn-ep-≈ dkn-bm- _o-hn-°pwA\n¬- km-lp-hn-\pw- CtX hyYIfm-Wv- ]¶p-hbv-°m-\p-≈Xv.HSp- h n¬- tIm- S Xn- b pw- hn- [ n]d™v- ssI Igp-Ip-tºmƒ- Zpc¥Øn-s‚ Im¬-\q-‰m-≠n-\∏p-dwkz-¥w- hn-[n- Fs¥∂dn-bm-sX
]I®p- \n¬- ° p- ∂ a\p- j yP∑߃- Cßs\ F{Xtbm- t]¿.t`m-]m¬- bq-Wn-b≥- Im-¿s
- s_Uns‚ aXn-en-t\m-Sv- tN¿-∂m-Wv- sP
]n- tIm-f\n.- ]m-hs∏´h¿- Xmakn-°p-∂ taJebm-Wn-Xv-.- hnjhm-XIw- G‰hpw- t]sc sIms∂m-Sp-°n-bXv- Chn-sSbm-W.v - tImf\n-°v- FXn¿-hiØv- bq-Wn-b≥Im¿-ss_Uv- ^m-Œdn- Hcp- t{]Xmebw-t]m-se \n-esIm-≈p-∂p.-- hnjhm-XIw- tNm¿-∂ C˛610 Sm-¶n\v- ap-Ifn-te°v- Im-´p-h≈n-Iƒ]S¿-∂v- Ibdn-bn-cn-°p-∂p.- Xp-cpsºSp-Ø ]p-I°p-gep-Iƒ.- Im¿ss_Un- s ‚ aXn- e n- s egp- X n- b
{]Xn- t j[Øn- s ‚ Idp- Ø
A£c߃- s]m- ´ n- s ∏m- f n™sX¶n-epw- tN¿-Ø-v hm-bn-°mw.""Bt‚gv-ks\ Xq-°n-s°m-√p-I''\o-Xn-\n-tj[Øn-s‚ Im-¬\
- q‰m-≠v- ]n-∂n-Sp-tºmƒ- Bt‚gvks‚ t]cp-t]m-epw- ]cm-a¿-in°m-sXbm-W-v Ct∏m-ƒ- tIm-SXn- hn[n- h∂n-cn-°p-∂Xv.- ap-ºpw- \nch[n-XhW I≠Xm-sW¶n-epw`n-Øn-bn-se Idp-Ø A£c߃°v- Ft¥m- {]tXy-IXbp-≈Xmbn- F\n-°v- tXm-∂n.- Bdp-e£wt]cp- s S Iq- ´ °c®n- e m- W n- X v . Ahcp- s S {]Xn- t cm- [ am- W n- X v . CsXß-s\ tIm-SXn- tIƒ-°m-sX
t]m-bn?- DØcan-√.- t`m]m-en¬]eXn-\pw- DØcan-√ F∂Xm-WvkXyw.- AXp-sIm-≠-v Xs∂bm-W-v
t`m- ] m¬- Akw- _ ‘ßfp- s S
XpS¿- ° Ybm- b n- \n- e \n¬- ° p∂Xpw-.- s]m-cp-Xm-sX hø.- F¶nepw-- sNdp-Øp-\n¬-∏n-\v- C∂p-≈
I¿-a`m-j Xo¿-Øpw- A]cym-]vXam-sW∂v- t`m-]m¬- \sΩ ]Tn∏n-°p-∂p.- Hcp-]t£ F√m- sNdpØp\n¬-∏p-Ifp-sSbpw- IYbmhm-

an-Xv.- Im-ew- {ItaW sNdp-Øp-\n¬-∏n-s‚ icoc`m-jsb Zp¿-_es∏SØpw.- HSp-hn¬- CcIfpwNp- c p- ° w Nn-e cp-s am-g n-® v - F√m-h cpw- F√mwad°pw.- sNdn-b Po-hn-X߃- AW™p-t]m-b
Xo- Du-Xn-∏n-Sn-∏n-°m-\p-≈ hy-{KXbn-te°v- hgpXn-ho-gpw.-- AXp-sIm-≠p-Xs∂bm-Wv- Pm-\In-tZhnsbt∏m-ep-≈h¿-°v- tIm-SXn- A{]k‡am-hp∂Xpw.-Cu- \n- w-KXXs∂bm-W-v Hcp-]t£ `cWIqShpw- AXn-s‚ \o-Xn-hy-hÿbpw- B{Kln-°p∂Xv.- CcIsf Ahcp-sS h¿-Øam-\hn-lz-eXIfneqsS hen-®n-g°p-I.- HSp-hn¬- Hm¿-aIƒ- HSp-ßptºmƒ- F√m- hn-[n-\ym-bßfpw- A{]k‡am-hp∂ Hcp- kabw- hcpw.- At∏m-ƒ- B¿-°p-th≠nbm-tWm- hn-[n- \S∏n-em-°p-∂Xv- Ah¿-t]mepwAXn-s‚ L\Xz-w- Adn-bm-sX t]m-hp-∂p.- Chn-

AhIm-ißsf X®p-S°m-\pw- Iq´p-\n¬-°p-tºmƒ- s]m-Xp-kaq-lwIq-Sp-X¬- Pm-Kcq-Icmth≠n-bn-cn°p-∂p.-- Zp-c¥w-- \S∂v- \m-emw\mƒ- Bt‚gvk
- s\ C¥y hn-Sm≥A\p-hZn-®Xn¬,- \„]cn-lmcØp-Ibv-°mbp-≈ Icm-¿- Dd∏n®Xn¬,- Kym-kv- ]o-Un-Xcp-sS tcmKm-h ÿsb°p-d n-® p-≈ saUn°¬- KthjW߃- ]m-Xn-hgnbn¬- Dt]£n-®Xn¬,- Ky-m-kv- ]oUn- X ¿- ° m- b n- \n¿an- ® h¿- ° v sjUp- I ƒ- AIm- c Wam- b nAS®p-]q-´n-bXn¬,- tUm-hv- sIan°¬-kn-s\- C¥y≥- `cWt\XrXzw- \n-baklm-bw- \¬-In- kw-

t`m-]m-en¬- Zp-c¥∏n-t‰∂v- Im-gvN
- \„s∏´hcp-sS \n-c

""tIm-SXn-hn-[n-bn-epw- hen-b
hn-[n-bm-Wv- Im¬-\q-‰m-≠m-bnR߃- A\p-`hn-°p-∂Xv.- t\m°q,- Ct∏mƒ- Chn-sS Ip-Snsh≈wt]m-epw- hn-jabam-Wv.''AØm-gØn-\p-≈ Dcp-f°n-gßvthhn-°p-∂Xn-\n-Sbn¬- sP ]ntIm-f\n-bn-se Pm-\Io-tZhn]dbp-∂p.sSbm-W-v s]m-Xp-kaq-lw- Iq-Sp-X¬- i‡hpw- kXyk‘hp- a m- b n- CcIƒ- s °m- ∏ w- \n- e bp- d ∏nt°≠Xv.- Chn-sSbm-Wv- {]Xn-tcm-[Øn-\v- Iq-SpX¬- Icp-Øm¿-∂ I¿-a`m-j Nabv-t°≠n- hcp∂Xv.- {]Xn-tcm-[Øn-\v- sagp-Ip-Xn-cn-Iƒ- t]m-c,Xo- ∏ ¥ßƒ- Xs∂ Bhiy- a m- b n- h cp- ∂ XpwCØcw- kµ¿-`ßfn-em-sW∂v- F\n-°v- tXm-∂p∂p-.- hm-XI Zp-c¥w- \S∂ A∂v- Xp-Sßn-bXmWv- AXn-s‚ CcItfm-Sp-≈ \o-Xn- \n-tj[w.kz-¥w- P\Xsb kw-c£n-t°≠ `cWIq-SwXs∂ Ahsc sRcn-®a¿-Øm-\pw,- Ahcp-sS

tZim`nam\n hm-cn-I-

34 2010 Pq¨- 27

c£n-°p-∂Xn¬- F√mw,- F√mwCu- \o- X n- \ n- t j[Øn- s ‚ hnceSbm-f߃- hy-‡am-bn- hm-bns®Sp-° m-\ m-h pw.- Cu- - ]iv- NmØeØn-em-Wv- tIm-SXn- hn-[n- \oXn-\n-tj[Øn-s‚ Xp-S¿-°Ybnse G‰hpw- HSp-hn-se A[ymbam-hp-∂Xv.-

B≥-tUgvk
- \pw
tIm¨{Kkpwhm-XIZp-c¥w- \S∂v- \m-emw\mƒ.- a[y-{]tZiv- k¿-°m-cpwtI{µk¿-°m-cpw- tN¿-∂m-Wv- hmd≥- B≥-tUgvk
- s\ C¥y- hn-t´mSm≥- klm-bn-®Xv.- t`m-]men¬]Xn-\m-bn-c߃- Ir-Xy-am-b Nn-In’ In-´m-sX \cIn-°p-tºmƒ,AXm-bn-cp-∂n-√,- B≥-tUgvk
- s‚
kp-c£bm-bn-cp-∂p- A∂sØ
tIm¨-{Kkv- ap-Jy-a{¥n- A¿-Pp≥kn-ßn-\pw- {][m-\a{¥n- cm-Po-hvKm-‘n-°pw- Iq-Sp-X¬- {][m-\w.25000 cq- ] bp- s S Pm- a y- Ø n- ¬ -

C¥ym- Kh¨-sa‚ v- Bhiy-s∏Sp∂ ]£w- Ft∏mƒ- GXv- tIm-SXnbn¬- thWsa¶n-epw- lm-Pcm-bns°m-≈mw- F∂ hy-hÿbn-em-W-v
B≥-tUgv-k≥- A∂v- C¥y- hn´Xv.- F∂m¬- B≥-tUgv-k≥-- ]n∂o-Sn-tßm-´v- h∂n-´n-√.- C¥ymKh¿-sa‚n-\v- ]n-Sn-In-´m-∏p-≈n-bmWv- At±lw.- {Ko≥-]o-kv- F∂
]cn-ÿn-Xn- kw-LS\bp-sS {]h¿ØI¿--,- Bt‚gv-k≥-- Xs‚ \yqtbm¿-°n-se hkXn-bn¬- kkpJw- Po-hn-°p-∂p- F∂v- Im-Wn-°p∂ ho-Un-tbm- Nn-{Xw- FSp-Øv{]kn-≤o-Icn-s®¶n-epw- Atacn°°pw- Adn-bn-√- B≥-tUgvk
- ≥-Fhn-sSbm-sW∂v-! {]Xn- IcpØ\m-hp-tºmƒ- Io-gStß≠XvtIm-SXn-bm-Wv,- {]Xn-b√.- AXvAtacn-°bn-em-bn-cp-∂m¬-t]m-epw.k¿-°m-cpw- AXn-s\ ]n¥mßp-∂ cm-{„o-b t\Xr-Xz-hpw- kz¥w- P
- \Xsb H‰p-sIm-Sp-°p-∂ Imgv-Nbm-Wv- t`m-]men-¬- C∂pw- XpScp-∂Xv.- t`m-]m¬- Zp-c¥Øn-\pwAXn-s\ Xp-S¿-∂p-≈ Zp-cn-X߃°pw- {][m-\ DØchm-Zn- tIm¨{Kkv- k¿-°m¿- BsW∂v- hy‡am-hp-∂ km-lNcy-Ønem-- Wvÿn-Xn-KXn-Iƒ- ]Tn-°m≥- Ct∏mƒ- {][m-\a{¥n- a≥-tam-l≥-kn-MvHcp- a{¥n-Xe IΩn-‰n-bp-≠m-°p∂-Xv- .- tI{µ B`y-¥ca{¥n- ]nNn-Zw-_cam-Wv- CXn-s‚ Xeh≥.bq-Wn-b≥- Im¿-ss_Uv- Gs‰SpØ Atacn-°≥- _lp-cm-{„ `oa≥- tUm-hv- sIan-°¬-kn-\v- A\pIq- e am- b n- \n- b a\n¿- a m- W w\SØm≥- Iq-´p-tN¿-∂h¿-Xs∂bmWv- Cu- IΩn-‰n-bn-se Aw-K߃!
ÿn-Xn- ]Tn-®v- ]Øp-Zn-hkØn-Iwdn-t∏m¿-Sv- ka¿-∏n-°m\m-Wv- {][m\a{¥n-bp-sS DØchv.- Im¬- \q‰m-≠p-sIm-≠v]
- Tn-°m-\m-hm-ØXv]Øp-Zn-hkw- sIm-≠m-hp-tam?-

ebam-bt∏mƒ-,- Cu- am-en-\y-߃- hr-Øn-bm-°m≥- Bfn-√m-Xm-bn.-- 2001 ¬- bq-Wn-b≥- Im-¿s
- s_UvIº\n- Atacn-°≥- _lp-cm-{„ `o-a\m-b tUmhv- sIan-°¬-kv- Gs‰Sp-Øt∏m-ƒ -Cu- hn-jwhr-Ønbm-t°≠Xv- Bcp-sS DØchm-Zn-ØamsW∂ tNm-Zyw- Db¿-∂p.-- tI{µ cm-khf a{¥mebw- CXn-\m-bn-- \q-dp-tIm-Sn- cq-] \o-°n-hbv°
- m≥tUm-hv- sIan-°¬-kn-t\m-Sm-hiy-s∏´n-cp-∂p.F∂m¬- bq-Wn-b≥- Im¿-ss_Uv- F∂ Iº\n°m-WXn-s‚ DØchm-Zn-Øw-- F∂v- Nq-≠n-°m-´n_m-[y-X Hgn-bp-Ibm-bn-cp-∂p- tUm-hv- sIan-°¬kv.- ]m-hßfp-sS c‡w- Ip-Sn-®v- Xp-Sp°p--tºmƒ_lp-cm-{„ `o-a∑m¿- Fßs\ \n-dw- am-dp-∂ Hm¥p-Ifm-hp-∂p- F∂Xn-s‚ G‰hpw- \√ DZmlcWam-Wn-Xv.- CcIfp-sS Zp-c¥w Chn-sSbpwAhkm-\n-°p-∂n-√.- tUm-hv- sIan-°¬-kn\v- Cu-

\o-Xn-\n-tj[Øn-s‚ Im-¬-\q-‰m≠v- ]n-∂n-Sp-tºmƒ- Bt‚gv-ks‚
t]cp-t]m-epw- ]cm-a¿-in-°s∏SmsXbm-Wv- Ct∏m-ƒ- tIm-SXn- hn-[nh∂n-cn-°p-∂Xv.- ap-ºpw- \n-ch[nXhW I≠Xm-sW¶n-epw- `n-Ønbn-se Idp-Ø A£c߃-°vFt¥m- {]tXy-IXbp-≈Xm-bnF\n-°v- tXm-∂n.

bq-Wn-b≥- Im¿-ss_UvF∂ \n-dw- am-dn-b Hm-¥v\m-\q-dv- SÆn-e[n-Iw- am-cIhnjam- en-\y-ß fm-Wv- bq- W n- b≥Im¿-ss_Uv- ^m-Œdn- hf∏n¬D≈Xv.- CXn-¬°
- q-Sp-X¬- Ds≠∂vkao-]hm-kn-Iƒ- ]dbp-∂p.- ImcWw- A]ISw- \S°p-∂Xn-s‚
]Øp-h¿-jw- ap-ºv- ap-X¬- Xs∂
bq-Wn-b≥- Im¿-ss_Uv- ^m-Œdn,Jc hn-jam-en-\y-߃- ^m-Œdnhf∏n¬- Ip-gn-®p-aq-Sn-bn-cp-∂Xm-bnsXm- g n- e m- f n- I ƒ- ]dbp- ∂ p.A]ISw- \S∂v-,- ^m-Œdn- t{]-Xm-

hn-jbØn¬- \n-btam-]tZiw- \¬-In- klm-bn°p-∂Xv- tIm¨-{Kkv- ]m¿-Sn-bp-sS ap-Jy-h‡mhpw-,- cm-Py-k`m- saºdpam-b A`n-tjIv- a\p-knwKv-hn-bm-Wv- F∂Xm-Wv- t`m-]m-en-se as‰m-cpAkw-_‘ AWn-bd Im-gv-N.tUm-hpw- bq-Wn-b≥
- Im¿-ss_-Upw- c-≠m-sW∂pw- A-Xp-sIm-≠p-X-s∂- ^m-Œ-dn-bn-se- am-en-\y߃- hr-Øn-bm-t°-≠-Xv- tUm-hv- sI-an-°¬-kns‚- _m-[y-X-b-s√-∂pw- C-Xn-\m-bn- C-¥y-°v- Ah¿- ]-Ww- \¬-tI-≠-Xn-s√-∂p-am-Wv- A-`n-tj-Iva-\p-knw-Kv-hn-bp-sS- hm-Zw.- "-"-Rm-s\-s‚- a-\x-km£n-°v- \n-c°
- m-Øs
- Xm-∂pw- sN-øp-∂n-√'- '- - F-∂m-

tZim`nam\n hm-cn-I-

35 2010 Pq¨- 27

Wv- CtX°pdn-®v- tNm-Zn-®t∏m-ƒAt±lw- {]Xn-Icn-®Xv.^m-Œd
- n- A-S®
- t- i-jw,- {Ko-≥]okv-t]m-ep-≈- ]-cn-ÿn-Xn- kw-LS-\I
- ƒ- \-SØ
- n-b- ]-T\
- ß
- ƒ- sR´n-∏n-°p-∂- h-kv-Xp-X-I-fm-Wv- ]p-dØp-hn-´-Xv.- sa¿-°p-dn-bp-sS- A-fhv- A-Xn-am-cI
- a
- mw-hn-[w- Iq-Sp-Xe
- mWn-hn-sS.- Iq-Sm-sX- B¬-^m- \m^v-tXmƒ- Xp-S-ßn-b- am-c-I-hn-jß-fpw- a-Æn¬- A-en-™n-d-ßn-bn´p-≠v.- C-Xv- "-"-]n-d-°m-\n-cn-°p-∂Ip-™p-ßf
- n¬- P-\n-XI
- t- cm-KØ
- n\pw- a-‰p-≈-h-cn¬- Iym-≥k-dn-\pwizm-kt- Im-it- cm-Kß
- ƒ-°pw- h-gnsh-°pw.-''- {- Ko-≥]o-kv- ]-T\
- w- Nq-≠n°m-´p-∂p.t`m-]m-en-se Ky-m-kv- _m-[n-X
{]tZiØv- Btcm-Ky-ap-≈ Ip™p-߃- D≠m-hn-√ F∂m-tcm]n-®m-Wv- Pm-\In- tZhn-bp-sS aIƒXm-csb `¿-Øm-hv- Dt]£n-®p-t]m-bXv.- t`m-]m-en¬- CØcw- kw`h߃- H‰s∏´Xs√∂v-,- At\zjn-®t∏mƒ- Adn-™p.- {Ko≥-]okn-s‚ Is≠Øep-Iƒ- CXv- icnhbv°
- p-∂p.A`n-tjIv- k
- nw-Kh
v- n-sbt∏m-ep≈ t\Xm-°fp-≈t∏mƒ- \o-Xn- hyhÿ Kym-kv- ]o-Un-X¿-s°Xn-cmhp-∂ Xn-¬ - A¤p-Xs∏Sm-\ n-√ .CcIƒ- Chn-sS ho-≠pw- ]cmPbta‰p-hm-ßp-∂p.-

Np-a®v- Po-hn-°p-∂
t`m-]m¬{]-Xn-Zn-\w- i-cm-ic
- n- 6000 Øne-[n-Iw- t]-cm-W-v hm-XI
- Z- p-c¥
- Ø
- n\n-c-bm-b-h¿-°p-≈- {]-tXy-I- ¢n\n-°p-I-fn¬- F-Øp-∂-Xv.- izm-ktIm-i- kw-_-‘-am-b- tcm-K-߃sIm-≠pw- Im-gN
v- °
- p-dh
- p-sIm-≠pwI-„s
- ∏-Sp-∂h
- c
- m-W[
- n-Ih
- pw.- tcmK-e-£-W-߃-°v- Nn-In¬-k- F∂- co-Xn-bm-Wv- t`m-]m-en¬- C-∂pwXp-Sc
- p-∂X
- v.- Kym-kv- ]o-Un-Xs
- c- Fß-s\- Nn-In¬-kn-°W
- w- F-∂-v hni-Za
- m-°p-∂- k-a{- K-am-b- K-th-jW
- ߃- H-∂pw- C-Xp-hs
- c- t`m-]m-en¬\-S-∂n-´n-√.- Xp-S-ßn-sh-®- K-th-jW-߃- B-h-s´- {]-tXy-I- Im-cW-߃- H-∂p-an-√m-sX- ]m-Xn-h-gnbn¬- D-t]-£n-°p-Ib
- m-bn-cp-∂p.Zp-c¥w- \S∂ DSs\ tcm-KnIsf \n-co-£n-°m-\pw- Ahcn-se
tcm-Ke£W߃- tcJs∏Sp-Øm\pw- AXp-hgn- ka{KNn-In¬-km]≤Xn- Xøm-dm-°m-\p-am-bn- t`m]m¬- saUn-°¬- tIm-tfPn¬- "t`m-

]m¬- Kym-kv- Un-km-k‰
v- ¿- dn-th¿-kvsk-‚¿-'- ÿm-]n-®n-cp-∂p.- 1984 apX¬- 1994 h-sc- C-Xv- {]-h¿-Ø\
- £
- a-hp-am-bn-cp-∂p.- F-∂m¬- Cu- Im-eb-fh
- n¬- C-h¿- \-SØ
- n-b- K-th-jW
- ^-eß
- ƒ- H-∂pw- ]p-dØ
- v- hn-Sm-sX,1994¬- Cu- sk-‚¿- A-S®
- v- ]q-´n.\n-ch
- [
- n- Kym-kv- ]o-Un-Xs
- c- NnIn¬-kn-®- tUm-Œ¿- k-Xv]
- X
- n- ]-dbp-∂p-:- "-"C
- u- K-th-jW
- ß
- ƒ- H-cp-]t£- hn-jc
- m-kh
- k
- X
-v p-°s
- f-°p-dn-®p≈- bq-Wn-b≥
- Im¿-ss_-Un-s‚- I]-S\
- n-e]
- m-Sp-Is
- f- Xp-d∂
- p-Im-´n-tb°pw- F-∂X
- v- X-s∂-bm-hW
- w- C-h]m-Xn-hg
- n-bn¬- D-t]-£n-°s
- ∏-Sm-≥
Im-cW
- w.-''- c‡Øn-een-™ kbss\Uns\ \n¿- h o- c y- a m- ° m≥- G‰hpwA\p-tbm-Py-am-b Nn-In-’m-co-Xn-bmbn-cp-∂p- tkm-Un-bw- Xtbm- kƒt^‰v- D]tbm-Kn-®p-≈ ]≤Xn.- CXvA™q-dn-e[n-Iw- t]cn¬- ]co-£n®v- hn-Pbw- I≠Xm-Wv.- ""s]m-Sp∂s\ Cu- co-Xn- ]n≥-hen-°p-Ibmbn-cp-∂p.- CXn-\v ]n-∂n¬- bq-Wn-b≥Im¿-ss_Un-s‚ Xs∂ Icßfmbn-cp-∂p- F∂v- tUm-Œ¿- kXv-]Xnkw-ibn-°p-∂p.- ""tkm-Un-bw- Xtbmkƒ-t- ^‰v- D]tbm-Kn-®p-≈ Nn-In-’
^e{]Zam-hp-Ibm-sW¶n¬- AXvkbss\Uv- c‡Øn-¬- IS∂n-cp∂p- F∂ hm-ZØn-\v- _etaIpw.CXv,- hn-jhm-XIw- iz-kn-®v- izm-kwap-´n-bm-Wv- Bfp-Iƒ- acn-®Xv- F∂
bq-Wn-b≥- Im¿-ss_Un-s‚ hmZØn-\v- FXn-cm-bp-≈ sXfn-hm-Ipw.C-Xv- sXfn-bp-∂ ]£w- \„]cnlm-cØp-I h¿-[n-∏n-t°≠Xm-bpwhcpw''- Cu- `o-Xn-Xs∂bm-hWwF√m saUn-°¬- KthjWßfpw]m-Xn-hgn-bn¬-sh®v- Du-Xn-s°SpØm≥- A[n-Im-cn-Isf t{]cn-∏n-®Xv.""Bdp- e £w- t ]cp- s S tcmKe£Wßfpw, A
- h¿- kzo-Icn-®
Nn- I n- ’ m- c o- X n- b pw- AXn- s ‚
^eßfpw- \n-co-£n-®v- tcJs∏SpØm≥- tdm-°‰v- sSIvt- \m-fPn-bp-sS
Bhiy-sam-∂p-an-√''.- t`m-]m-en¬Ky-m-kv- ]o-Un-X¿-°m-bn- Bbp¿thZ/tbm- K Nn- I n- ’ m- sk‚¿\SØp-∂ kXn--\m-Yv- km-cw-Kn]dbp- ∂ p.- - ""]Øv - Iw- ] yq- ´ dpwA{XXs∂ hnZKv[
- c
- pw- Ds≠¶n¬c≠v- am-kw-sIm-≠v- ]q¿-Øn-bm-°mhp-∂ tPm-en-bm-Wn-Xv.- CXv- Nn-In’m- ]≤Xn-Isf GtIm-]n-∏n-°m\pw- tcm-Kn-Iƒ-°v- Iq-Sp-X¬- Im-cy£aam- b Nn- I n- ’ \¬- I m- \ pwklm-bIam-hpw.''- CXn-\v- th≠Xv-

A[n-Im-cn-Ifp-sS `m-KØp-\n-∂p-≈ {In-bmflIam-b \o-°ßfm-Wv-.- t`m-]m-en¬- C√mØXpw- AXm-Wv.\„߃-°v- F¥p- ]cn-lm-cw?1989¬- - t`m-]m¬- hm-XIZp-c¥Øn-\n-cbm-bhsc {]Xn-\n-[o-Icn-®p-sIm-≠-v C¥ym- Kh¨sa‚ v- bq-Wn-b≥- Im-¿-ss_Up-am-bp-≈ tIkvGs‰Sp-Øp.- \„]cn-lm-cam-bn- 3.-3 _n-ey¨tUm-f¿- thWsa∂m-bn-cp-∂p- C¥y-bp-sS
Bhiyw.- F∂m¬- tIkn-s\m-Sp-hn¬- Bhiys∏´ XpI-bp-sS Ggn-sem-∂v- (15%)- am-{Xw- aXnsb∂v- kΩXn-®v- F√m- tIkp-Ifpw- HØp-Xo¿∏m-°mw- F∂ Icm-dp-≠m-°p-Ibm-W-v sNbvX
- Xv.CXp-{]Im-cw- 470 Zie£w- tUm-fdm-W-v \„]cnlm-cam-bn- e`n-®Xv.- aq-hm-bn-cw- t]¿- acn-s®∂pw,Hcp- e£Øn- Aøm-bn-cw- t]¿- tPm-en-sNøm≥høm- Ø Ahÿbn- e m- s W∂p- a p- ≈ hmZØnem-Wv- C{Xbpw- Xp-I e`n-®Xv.- CXvhoXwshbv°
- p-tºmƒ- acn-® Hm-tcm-cp-Ø¿-°pwHcp- e£w- cq-]ho-Xhpw- a‰p-≈h¿-°v- 25000
cq-]bpw- e`n-°Ww.- F∂m¬- B¿-s°√mwFs¥√mw- e`n-®p- F∂Xv- hn-hm-Zam-b hkvXp-Xbm-Wv.""\„]cn-lm-cw- F∂Xp-Xs∂ A¿-Yiq-\
- y-

tZim`nam\n hm-cn-I-

36 2010 Pq¨- 27

am-Wv''.- - kXn-\m-Yv- km-cw-Kn- Nq-≠n°m- ´ p- ∂ p.- 3000 a\p- j y- P o- h - \ v Fßs\ hn-ebn-Sm-\m-hpw?- AhcpsS Ip-Sp-w-_߃?- ""\„]cn-lmctafIƒ- Xam-ibm-W.-v - Bfp-Iƒ-°-v
XΩn-eSn-°m-\pw,- Agn-aXn- hy-hkmbw- hf¿-Øm-\pw- DXIp-∂ Htc¿∏m-Sv- am-{Xw.- Bfp-Ifp-sS {i≤ Xncn-®p-hn-Sm-\p-≈ Hcp- the!''Bbn-cßsf sIm-∂ hm-d≥B≥-tUgvk
- s\ tIm-SXn-bn¬- lmPcm-°m≥-t]m-epw- \ap-°v- km-[n-®n´n-√.- F∂m¬-- \„]cn-lm-cam-hiys∏Sp-∂ ]m-hßsf tIm-SXn- Iq-´n¬Ib‰n- hn-Nm-cW sNbv-Xv- DØcwap-´n-°p-∂Xm-Wv- \Ωp-sS \o-Xn-hyhÿ.- 1984 Un-kw-_¿- c≠n-\v- cm{Xn- t`m- ] men- ¬ - D≠m- b n- c p- ∂ pF∂Xn-\v- sXfn-hv- lm-Pcm-°n- AXvka¿- Y n- s ®Sp- ° Ww AXn- s ‚
CcIƒ.- AXm-Wv- \n-baw.
]p-\c[n-hm-kwkm-ºØ
- n-I- ]p-\c
- [
- n-hm-ka
- m-W-v
a-s‰m-cp- {]-l-k-\w.- Zp-c-¥-Øn¬s∏-´v- I-Tn-\a
- m-b- ]-Wn-sbm-∂pw- sNøm-\m-hm-Ø-h-sc- ]p-\-c-[n-h-kn-∏n°m-\m-bn- tIm-Sn-Iƒ- sN-eh
- g- n-®v- \qdn-e-[n-Iw- h¿-°v-sj-Up-Iƒ- \n¿-an®n-cp-∂p.- C-h-bn-sem-∂p-t]m-epw- C∂v- {]-h¿-Øn-°p-∂n-√.h¿-°v- sjUp-Iƒ- AS®p-]q´m≥- Im-cWap-≠.v - hm-XIZp-c¥Øn\n- c bm- b h\n- X Iƒ- ° n- S bn¬{]h¿-Øn-®n-cp-∂ A_vZ- pƒ- P∫m¿]dbp-∂p:"-"K
- ym-kv- Zp-c¥
- Ø
- n-\n-cb
- m-bh
- ¿°v- kw-L-Sn-°m-\pw,- A-Xn-s‚- t]cn¬- \-S°
- p-∂- A-gn-aX
- n-Iƒ-s°-Xnsc- {]-Xn-I-cn-°m-\pw- k-lm-b-I-amIp-∂- H-cp- s]m-Xp-th-Zn-bm-bn- Cuh¿-°v- sj-Up-Iƒ- cq-]-s∏-´p-h-cn-Ibm-bn-cp-∂p.- A-Xp-sIm-≠v- am-{X-amWv- B-bn-c-Ø-™q-dn-te-sd- kv-{XoIƒ- tPm-en- sN-bX
v- n-cp-∂- X-ø¬-tI{µw,- A-Xv- em-`-ap-≠m-°n-bn-´p-t]mepw,- k¿-°m¿- C-S-s]-´v- A-S-®p-]q´n-bX
- v.'- '- Zp-c¥
- ß
- f
- p-sS- Xp-S¿-°Y
- - X-s∂bm-Wv- t`m-]m¬.- C-hn-sS- B-bn-cß
- fp-sS- Po-hn-Xw- H-cn-°e
- pw- Xp-∂n-t®¿°m-\m-hm-Ø-hn-[w- ]n-∂n-t∏m-bn-cn°p-∂p.- Np-a-®pw- In-X-®pw- A-Xn-\nsS- ]n-S-™p- ho-Wv- a-cn-®pw- A-t\I-߃- C-hn-sS- Po-hn-°p-∂p.- A-hcp-sS- c-‡-aq-‰n-°p-Sn-®v- Xp-Sp-°p-∂Hm-¥p-I-f-√- Zn-t\m-k-dp-I-fm-Wv- Ct∏mƒ- \-ap-°v- Np-‰pw- s]-cp-In-s°m≠n-cn-°p-∂-Xv.-n
rightangle@gmail.com

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful