GH.M.T.

RĂDULESCU

TOPOGRAFIE GENERALĂ . Note de curs

GHEORGHE M. T. RĂDULESCU

TOPOGRAFIE GENERALĂ
NOTE DE CURS

2009

1

GH.M.T.RĂDULESCU

TOPOGRAFIE GENERALĂ . Note de curs

PREFAŢĂ
Notele de curs prezentate se adresează studenţilor Facultăţii de Resurse Minerale şi Mediu, specializarea Măsurători Terestre şi Cadastru cursanţilor care urmează o formă de perfecţionare postuniversitară de specialitate, tuturor celor care în activitatea de proiectare sau execuţie sunt puşi în situaţii de a se utiliza metode şi instrumente topografice pentru a soluţiona problemele tehnice legate de realizarea unei investiţii. Acest curs constituie partea generală a TOPOGRAFIEI, latura directă prin care se măsoară suprafeţe de teren planimetric şi nivelitic în scopul reprezentării pe planuri topografice. Având la bază o experienţă de peste 30 de ani, am elaborat lucrarea pornind de la cele învăţate în Facultatea de Geodezie din Bucureşti de la eminenţii dascăli de specialitate: regretaţii N.Cristescu, M.Sebastian – Taub, M.Neamţu, E.Ulea, de la mentorul meu de o viaţă dl. prof.dr.ing. Vasile Ursea, trecând apoi la colaborarea la catedra de specialitate din cadrul Institutului Politehnic din Cluj-Napoca (anii 1980 – 1985) cu cei doi colegi: d-na Viorica Bălan şi dl. Gheorghe Bendea, continuând apoi la instituţia unde activez şi în prezent. Adresându-se şi celor ce aleg o formă de perfecţionare cu frecvenţă redusă (I.D. sau F.R.) am încercat să dau lucrării un caracter didactic, explicit, fiecare relaţie fiind dedusă pornind de la soluţii în care se prezintă inter-relaţia elementelor prelucrate. Autorul

2

GH.M.T.RĂDULESCU

TOPOGRAFIE GENERALĂ . Note de curs CUPRINS

Prefaţă ............................................................................................................ I Cuprins ......................................................................................................... II Cap.I Introducere în obiectul şi metodologia topografiei ......................... 1
1.1.TOPOGRAFIA – ştiinţă a măsurătorilor terestre ......................... 1 1.1.a. Sfera de activitate a măsurătorilor terestre ................. 1 1.1.b. Obiectul şi aplicaţiile topo în construcţii şi minerit .... 3 1.2. Principiile disciplinei tehnice în topografie ................................. 6 1.3. Unităţi de măsură pentru lungimi şi suprafeţe ............................. 9 1.3.1. Unităţi de măsură pentru lungimi ................................. 9 1.3.2. Unităţi de măsură pentru suprafeţe ............................. 11

Cap.2 Forma şi dimensiunile Pământului, proiecţii, reprezentări ......... 16
2.1. Forma generală .................................................. 16 2.2. Dimensiunile....................................................... 18 2.3. Proiecţii cartografice. Generalităţi. Clasificări ...........................19 2.4. Proiecţii cartografice – principii generale ................................. 20 2.5. Sisteme de proiecţie utilizate la noi în ţară ............................... 22

Cap.3 Elemente topografice ale terenului ................................................ 25
3.1. Suprafaţă topo, detalii, geometrizarea terenului, etc. ................ 25 Proiecţii, hărţi, planuri .......................................................... 26 Elemente topografice ale terenului ....................................... 28 Ridicări topo planimetrice şi nivelitice. Elem. preliminare .. 36

Cap.4. Analiza măsurătorilor în măsurătorile terestre ........................... 38
4.1. Clasificarea măsurătorilor .......................................................... 38 4.2. Noţiuni asupra erorilor ............................................................... 40 4.3. Prezentarea rezultatelor asupra măsurătorilor ........................... 44

Cap.5 Instrumente topografice .................................................................. 46
5.1. Studiul teodolitelor .................................................................... 46 Axe şi piese principale ale unui teodolit ............................... 49 Părţile componente ale teodolitului ...................................... 51 Utilizarea teodolitului ........................................................... 57 Modele de teodolite .............................................................. 64 Instrumente pentru măsurarea directă a distanţelor .............. 68 Operaţii la măsurarea directă a distanţelor ........................... 69 Aparate electronice pentru măsurarea distanţelor ................ 73 Instrumente de nivelment geometric .................................... 74 Instrumente de nivelment cu lunetă ...................................... 76 Verificarea şi rectificarea instrumentelor de nivelment ........ 77 Instrumente tahimetrice ........................................................ 80 Tahimetre autoreductoare cu diagramă ................................. 83 Tahimetre autoreductoare cu refracţie sau dublă imagine .... 85 Tahimetre optice ................................................................... 89 Măsurarea paralactică a distanţelor ...................................... 90 Metode trigonometrice de măsurare a distanţelor ................ 92

Cap.6 Ridicări planimetrice ....................................................................... 94
Reţele de sprijin planimetrice ........................................................... 96 Proiectarea drumuirilor planimetrice ...............................................115 Ridicarea detaliilor planimetrice .................................................... 128

3

GH.M.T.RĂDULESCU

TOPOGRAFIE GENERALĂ . Note de curs

Cap.7 Ridicări nivelitice ........................................................................... 131
Nivelment geometric ...................................................................... 137 Nivelmentul geometric de mijloc ................................................... 138 Nivelmentul geometric de capăt ..................................................... 140 Drumuiri de nivelment geometric de mijloc ................................... 140 Clasificarea drumuirilor de nivelment geometric ........................... 142 Radierea nivelitică .......................................................................... 147 Nivelmentul suprafeţelor prin profile ............................................. 156 Nivelmentul trigonometric ............................................................. 158 Drumuiri de nivelment trigonometric ............................................. 160 Radierea de nivelment trigonometric ............................................. 163 Nivelmentul tahimetric ................................................................... 164 Precizia grafică a planurilor topografice ........................................ 165 Semne convenţionale topografice ................................................... 166 Semne convenţionale de nivelment ................................................ 167

Cap.8 Planuri şi hărţi ............................................................................... 169
8.1. Elementele planurilor şi hărţilor .............................................. 169 8.2. Utilizarea hărţilor şi planurilor ................................................ 174

Bibliografie ................................................................................................. 115

4

preluate din avion sau de la sol.M. din punct de vedere: ştiinţific: cunoaşterea formei şi dimensiunilor Pământului. Note de curs CAPITOLUL I INTRODUCERE ÎN OBIECTUL ŞI METODOLOGIA TOPOGRAFIEI 1. ca planetă.T. fără a considera curbura terestră. în măsurătorile geodezice se ţine cont de curbura terestră. sau a unor părţi ale acestuia şi cu determinarea cu precizie a poziţiei unor puncte de pe teren care în ansamblu formează reţeaua geodezică de sprijin. realizează planuri şi hărţi. Pentru că suprafeţele pe care se operează sunt mari. Se disting trei scopuri principale ale acestei ştiinţe. Topografia: sprijinindu-se pe punctele reţelei geodezice determină poziţia în teren a detaliilor naturale şi artificiale de pe suprafaţa Pământului.1. Fotogrammetria: prin prelucrarea fotografiilor (fotogramelor) terenului. Ansamblul disciplinelor care contribuie la măsurarea şi reprezentarea suprafeţelor terestre formează ştiinţa măsurătorilor terestre. pe baza şi respectând proiectul de execuţie. dirijarea şi urmărirea poziţiei în teren a investiţiilor proiectate.a.1.GH. practic indirect – aplicativ : amplasarea. TOPOGRAFIA – ştiinţă a măsurătorilor terestre. Principalele ramuri ale măsurătorilor terestre (Schema 1) sunt: Geodezia: care se ocupă cu studiul formei dimensiunilor Pământului. practic direct: obţinerea de planuri şi hărţi topografice.RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ . Teledetecţia: ansamblu de tehnici şi tehnologii care permit cercetarea de la distanţă a suprafeţelor terestre sol – subsol sub aspect calitativ şi 5 1. Sfera de activitate a măsurătorilor terestre .

T. Obiectul şi aplicaţiile TOPOGRAFIEI în construcţii şi minerit. Note de curs poziţional. precum şi cu tehnicile de redactare. 6 .ATEMATICĂ AERIANĂ REDACTARE ÎNTOCMIRE HĂRŢI TERESTRĂ PLAN GENERALĂ INGINEREASCĂ EDIT ARE REPRODUCERE FOTOINTERPRETARE STUDII TEHNICO-ECONOMICE PROBLEMA COTEI NIVELMENTUL PROIECTARE EXECUŢIE URMĂRIRE PROBLEMA PLANĂ PROBLEMA COTEI PROBLEMA PLANĂ PLANIMETRIA TRIANGULAŢIA TRILATERAŢIA NIVELMENTUL GEODEZIC GEOMETRIE METODE INSTRUMENTE DE ORIDIN SUPERIOR DE ORIDIN INFERIOR TRIGONOMETRIE POLIGONAŢIA DRUMUIREA PLANIMETRICĂ RIDICAREA NIVELITICĂ DRUMUIREA NIVELITICĂ POLIGONAŢIA DE PRECIZIE RIDICAREA PLANIMETRICĂ REDACTAREA PLANURILOR TOPOGRAFICE Schema 1. Complexul ştiinţelor aplicate care alcătuiesc măsurătorile terestre şi interdependenţa lor 1. multiplicare şi păstrare a hărţilor topografice.RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ . MĂSURĂTORI TERESTRE ASTRONOMIE GEODEZICĂ GRAVIMETRIE GEODEZICĂ GEODEOZIE CARTOGRAFIE TOPOGRAFIE FOTOGRAMMETRIE TELEDETECŢIA COSMICĂ ELIPSOIDALĂ PRACTICĂ M.GH. Cartografia: care studiază posibilităţile trecerii de la suprafeţele terestre – curbe la cele de proiecţie – plane. reproducere.M. prin prelucrarea imaginilor preluate în diferite zone ale spectrului electromagnetic.b. imprimare.1. reducerea imaginilor obţinute la scară şi reprezentarea acestora pe hărţi.

secunda este profilată şi adaptată condiţiilor şi domeniului în care se aplică.T. profile. ca disciplină de birou. Astfel în construcţii. planuri. planuri. topografia precede.GH. Aplicaţiile topografiei la diferite ramuri ale economiei (Schema 2) sunt numeroase. Nu ne vom ocupa însă decât de acelea legate direct de domeniul minier. puncte de sprijin. reperi de coordonate cunoscute) necesară studierii variantelor de proiectare: în faza de studii tehnico – economice. Note de curs În funcţie de problematica soluţionată. însoţeşte şi urmează lucrările de execuţie după cum urmează: oferă documentaţie grafică şi numerică (hărţi. există două componente ale TOPOGRAFIEI: TOPOGRAFIA GENERALĂ.RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ .M. măsurători şi calcule (aparţinând de problema directă). cuprinzând: studiul instrumentelor şi a metodelor generale. 7 . lucrările de birou şi de teren pentru aplicarea proiectelor inginereşti şi urmărirea comportării în timp a terenurilor şi a construcţiilor (problema inversă a topografiei). Dacă prima are un caracter universal valabil. utilizate la diferite lucrări. Topografia generală. cât şi întocmirii proiectului de execuţie – în cadrul aspectului de a precede. măsurarea şi reprezentarea unor suprafeţe terestre de întindere limitată pe planuri şi hărţi topografice (problema directă a topografiei) TOPOGRAFIA APLICATĂ (sau inginerească) are ca obiect asigurarea proiectării diferitelor investiţii cu hărţi. precede topografia inginerească.

M. proiectare. determină pe baza legilor geologice poziţia. După terminarea execuţiei obiectivelor proiectate. fază a mineritului similară celei de studii tehnico – economice din construcţii.GH. este soluţionată şi prin contribuţia metodelor topografice care în afara hărţilor şi planurilor zonei studiate. amplasarea corectă a lucrărilor miniere : 8 . În activitatea de deschidere şi exploatare – similară execuţiei din domeniul construcţiei. Aceste lucrări topografice se încadrează în aspectul de a urma lucrările de executie. ridicări vizând poziţia în spaţiu a construcţiilor şi lucrărilor miniere şi suportul lor faţă de zăcământ. Explorarea. activitatea susmenţionată este continuată până se se constată că deformaţiile în plan (deplasările orizontale) şi spaţiu (tasările) au încetat. Note de curs - obiectele de construcţii proiectate. forma şi dimensiunile corpurilor de minereu ce se găsesc în scoarţa terestră. cât şi fiecare element component sunt poziţionate în teren conform proiectului prin mijloace topografice. Principalele operaţii topografice în acest studiu sunt: ridicări topografice ale perimetrului minier. urmărire. Tot în această categorie de lucrări topografice se încadrează urmărirea comportării terenului de fundare şi a elementelor de construcţie pe parcursul execuţiei. În minerit topografia participă de asemenea la toate fazele de desfăşurare a activităţii: explorare. Operaţiile topografice de această natură se numesc trasări şi vizează aspectul de însoţire a lucrărilor de execuţie.RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ . exploatare.T. metodele topografiei miniere contribuie la buna desfăşurare a proceselor de producţie. exploatarea lucrărilor de deschidere.

M. şi verificarea poziţiei instalaţiilor mecanice Pe măsură ce se desfăşoară procesul de exploatare a zăcământului pe bază de măsurători topografice se determină presiunile în lucrările miniere şi influenţa spaţiilor exploatate în subteran asupra lucrărilor miniere principale şi suprafeţei. amplasarea importante. MATEMATICA FIZICA TEORIA ERORILOR TEHNICA DE CALCUL GEOGRAFIA GEOLOGIA GEODEZIA TOPOGRAFIA FOTOGRAMMETRIA CHIMIA CONSTRUCŢII MINERIT ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE CADASTRU FUNCIAR SILVICULTURĂ GEOLOGIE GEOGRAFIE GEOFIZICĂ GEOMORFOLOGIE HIDROGRAFIE OCEANOGRAFIE SISTEMATIZARE URBANISM SEISMOLOGIE VULCANOLOGIE STUDIUL POLUĂRII NAVIGAŢIE AERO ŞI NAVALĂ ARHEOLOGIE APĂRAREA PATRIEI SPORT . Principalele discipline cu care au legătură directă sau indirectă topografia şi fotogrammetria 9 .RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ .GH.T.ATLETISM Schema 2. Note de curs - urmărirea lucrărilor în execuţie.

CONDIŢII ATMOSFERICE ŞI NATURALE PRIELNICE: Nu se va lucra în teren. În cazuri de 10 . VERIFICIAREA PERIODICĂ A INSTRUMENTELOR: Pentru a se menţine în timp calităţile funcţionale ale instrumentelor topografice (îndeosebi cele optice) se impune verificarea şi rectificarea periodică a acestora. VERIFICAREA DATELOR MĂSURATE: La încheierea operaţiilor de teren se vor verifica datele preluate în ciclul respectiv de măsurători. 5. pe cât posibil. Principiile disciplinei tehnice în topografie Importanţa topografiei ca ştiinţă aplicată este de necontestat. 4. APLICAREA CALCULULUI AUTOMAT: Prelucrarea datelor se face.M.GH.RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ . Aceasta în măsura în care precizia de execuţie a operaţiilor topografice este respectată şi corelată cu cea a lucrărilor la care se aplică. PRECIZIA NECESARĂ: Precizia lucrărilor de măsurare sau trasare topografică va fi dictată de precizia de execuţie a obiectivului proiectat. 2. reflectată sumar prin următoarele principii: 1. prin utilizarea mijloacelor de calcul automat. 6. 3. Note de curs 1.2. VERIFICAREA OPERAŢIEI: Este necesară cel puţin o verificare pentru orice operaţie topografică. Pentru a corespunde acestor cerinţe operaţiile topografice vor trebui executate în condiţii de respectare a disciplinei tehnologice. În aceeaşi măsură nu trebuie neglijat rolul coordonator al topografiei în diferitele domenii de aplicaţie.T. aceasta implicând o mare responsabilitate. decât în condiţii atmosferice şi naturale prielnice metodelor şi aparatelor alese.

M. În primul caz se înregistrează raportul liniar sau unghiular sub care se găsesc o serie de puncte existente în teren pe când în cazul secund se aplică unul sau 11 . 10. corespunzând cerinţelor beneficiarului. Nu se va lucra decât într-o deplină stare de sănătate. Aşa cum se observă se operează cu două tipuri de unghiuri: orizontale şi verticale şi două distanţe: orizontale şi verticale (cote).T. şantier de construcţii etc. Schema nr. RESPECTAREA NORMELOR DE PROTECŢIE A MUNCII: Pentru a se evita orice posibilitate de accidentare sau îmbolnăvire. harta) obţinută ca produs final. Esenţial la alegerea punctelor prin care se geometrizează suprafaţa topografică este ca imaginea redusă la scară (planul.).RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ . EVITAREA MUNCII ÎN ASALT: Înainte de a începe o lucrare topografică se va întocmi un program de activitate raţional. să fie completă.3 prezintă sintetic principalele operaţii topografice de măsurare şi trasare. RENTABILITATEA LUCRĂRILOR TOPOGRAFICE: Alegerea metodelor şi instrumentelor utilizate într-o operaţie topografică să se facă în funcţie de precizia de lucru necesară. se vor respecta normele de protecţia muncii topografice cât şi cele specifice domeniului în care se operează în mină. 7. dar să nu conţină mai multe elemente decât sunt necesare. care va fi respectat pe toată durata de execuţie a lucrării. Note de curs forţă majoră se vor adopta mijloace de operare la care influenţa mediului să fie minimă. Trebuie făcută o distincţie clară între operaţiile de măsurare şi cele de trasare.GH. 8. GEOMETRIZAREA ZONEI MĂSURATE: Terenul nu poate fi măsurat aşa cum există în realitate şi este geometrizat. 9.

C A I I B A α CI A .M.0n .∆ ZA B 12 .ZA b ZB ZA A ∆ ZA B B ZB - a A ZA b ∆ ZA B S u p ra faZţă d en iv e l B B A C - a B A ZA b B ∆ ZA B ZB Z B ∆ ZA B = ZB-ZA a b = a ∆ -ZA B b b ZB=ZA .3 0 0 ϕ A C - ϕ ϕ i B i VI VI I gV I = 1 0 0ϕ g V=ϕ .T.α A II CI IB = CA .CI ≅ D II I CI A α B A AB C DA B CB α I + α II I B C IBI α = ----------CI IB B CB A 2 I CI B = C .T R A S A R E E l e m e n t eE l e m e n t e c u n o s c u t en e c u n o s c u te M ă r im ui n c te ă r im ui n c te P M P D S c h i ţa E lem enCe a lc t m ă s u ra te u le E l e m e n t eE l e m e n t e c u n o s c u t en e c u n o s c u te T r a sa t S c h i ţa D M ăs u ra t M ă r im ui n c te ă r im ui n c te P M P T r a sa t C a lc u le Specificul operaţiilor topografice l0 A B DA B - DA B DB A l 0 l 0 l0 B A n x0 l l1 CI IA n l1 D is t a n ţe DA B n 0’ -l l’ D A B A = 1 DB A= n 0” -l l 1” D ABDB 0 A D = -------------2 D B C - B A DB A D n = ------0 l l C n l1 l1= D .α U n g h iu ri v e r t ic a le A B ϕ B i A VI V II ϕ i A VI VII ϕ ϕ i VI B VII ϕ = 100 V I g I I g ϕ I I = VI .RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ . l S A B α - S CIA CIB U n g h iu ri o r i z o n ta le CI IA A α CI A CA α I = C . T O P O G R A F IE G E N E R A L Ă .GH.M Ă S U R A R E IN G I N E R E A S C Ă .B S α I α II = C . Note de curs mai multe mărimi dimensionale în teren în scopul de a obţine un nou punct topografic.300 ϕ I + ϕ II ϕ = ----------2 P la o r izo ndt ae l n c o m p ar a ţ ie C o te a ∆ ZA B = a .

Astfel.763.1. Ultimele ţări care au adoptat metrul au fost Anglia şi S. se deosebesc: stânjenul ardelenesc: 13 . Astfel.RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ . 1 km = 1000 m = 10 hm = 100 dam.3. ale radiaţiei portocalii emisă de gazul radioactiv Kripton 84. în anul 1961 la Conferinţa generală de măsuri şi greutăţi a definit “metrul etalon” ca fiind egal cu 1. în vid. au măsurat meridianul pământesc între Dunkerque şi Barcelona. denumită “metrul etalon” în anul 1801.M. A fost confecţionată această lungime.U.000.003.000.GH. UNITĂŢI DE MĂSURĂ PENTRU LUNGIMI ŞI SUPRAFEŢE În decursul timpurilor au existat o serie întreagă de unităţi de măsură.A. La noi în ţară majoritatea măsurătorilor vechi s-au făcut în stânjeni sau în alte unităţi de măsură. metrul a fost introdus în anul 1866 de către Domnitorul Al.Cuza pentru unificarea măsurătorilor. au propus ca unitate de măsură în Franţa metrul considerat 1/40. După unele calcule mai exacte s-a constatat că de fapt “metrul etalon” reprezintă a 1/40. În anul 1790. iar în anul 1799. În anul 1840 metrul a fost introdus în mod obligatoriu în Franţa. şi se păstrează la Sevres lângă Paris. Note de curs 1. care. La noi.T. motiv pentru care s-au căutat diverse soluţii pentru a găsi definiţii mai riguroase şi mai stabile în timp. Multiplii şi submultiplii metrului sunt: 1 m = 10 dm = 100 cm = 1000 mm. Unităţi de măsură pentru lungimi franceză. pănă în anul 1971.42 parte din meridian. foloseau unităţi proprii pentru lungimi. care până atunci se făceau cu diferite unităţi de lungime.3.I.000 parte din lungimea meridianului pământesc.73 lungimi de undă. geodezii Delambre şi Mechein delegaţi de Academia 1.650. respectiv anul 1972. apoi a fost adoptat şi de alte ţări.

03 m.44 m. = 8353.0254 m. 1 milă geografică (internaţională) = 7420. 1 palmă moldovenească = 0.98648384 m sau 1 m = 0. = 7595. 1 linie moldovenească = 0.134 m = 7 picioare. stânjenul muntenesc: 1 stj = 1.003 m. 1 prăjină muntenească = 3 stânjeni munteneşti = 5. = 1852. = 2.780 m = 500 sajene.94 m.9144 m = 3 picioare = 36 ţoli. = 0.9666500 m sau 1 m = 0.25 m.899500 m.44 m.3040 m = 12 ţoli.02 m. = 0. 1 prăjină moldovenească = 3 prăjini moldoveneşti = 6. 1 palmă muntenească = 0. 20 m.20 m = 10 cabeltown.GH. 1 dejet muntenesc = 0. Dintre unităţile de măsură străine mai folosite se amintesc: 1 arsin 1 sajău 1 vecetă 1 milă austriacă 1 milă ungară 1 milă engleză 1 milă marină 1 milă geografică 1 yard 1 ţol (inch) 1 foot(picior) = 0.690000 m.33 m. Note de curs 1 stj = 1.230000 m sau 1 m = 0. 14 .002 m. = 1066.448430 stj.5272916 stj. 1 dejet moldovenesc = 0.7112 m. = 1609. 1 linie muntenească = 0.T.508518 stj. stânjenul moldovenesc: 1 stj = 2. 1 milă marină (internaţională) = 1852.60 m. = 7420. = 0.M.28 m.RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ .

GH.M.T.RĂDULESCU

TOPOGRAFIE GENERALĂ . Note de curs

1.3.2. Unităţi de măsură pentru suprafeţe Unităţile de suprafeţe cele mai cunoscute sunt cele care derivă din sistemul metric, astfel: 1m² = 100 dm² = 10.000 cm² = 1.000.000 mm²; 1 dm² = 100 cm²; 1cm² = 100 mm²; 1 hectar (ha) = 100 ari = 10.000 m²; 1 ar = 100 m²; 1 km² = 100 ha. Cele mai importante unităţi vechi româneşti pentru suprafeţe, exprimate în metri pătraţi, sunt: stânjenul pătrat ardelenesc stânjenul pătrat muntenesc 1 stj² = 3,59565055 m²; 1 m² = 0,27803643 stj²; 1 stj² = 3,8671212 m²; 1 m² = 0,2585902 stj²; stânjenul pătrat moldovenesc 1 stj² = 4,9729000 m²; 1 m² = 0,2010899 stj². 1 prăjină pogonească = 208,824 m² = 6 prăjini pătrate munteneşti; 1 prăjină fălcească 1 pogon 1 fălcea 1 jugăr cadastral 1 jugăr ardelenesc 1 acru = 173,024 m² = 4 prăjini pătrate moldoveneşti; = 5011,790 m² (Muntenia); = 14322, 000 m² = 80 x 4 prăjini moldoveneşţi; = 5754,848 m²; = 5775, 000 m²; = 4046, 856 m². (vezi Anexa 1 a şi Anexa 1 b)

15

GH.M.T.RĂDULESCU

TOPOGRAFIE GENERALĂ . Note de curs

Toleranţe la măsurarea şi trasarea elementelor topografice 1. Măsurarea directă a distanţelor a. lungimi măsurate precis b. laturi de drumuire în extravilan c. laturi de drumuire în intravilan de pantă); (2) şi (3) se majorează cu 70% pentru ϕ = 10g ÷ 15g; (2) şi (3) se majorează cu 100% pentru ϕ > 15g. 2. Măsurarea unghiurilor orizontale cu teodolitul a. cazul unui singur unghi T = ec√2 = 1,41 ec unde ec reprezintă aproximaţia de citire a teodolitului ec = 0,2 cc pentru Theo 010; ec = 20 cc pentru Theo 020; ec = 2 c pentru Theo 080, Theo 120. b. cazul mai multor unghiuri (turul de orizont) T = ec√n 3. Măsurarea unghiurilor verticale cu teodolitul T = ec√2 4. Măsurarea unei diferenţe de nivel (nivelment geometric) Nivelment de ordinul I Nivelment de ordinul II Nivelment de ordinul III (7) Nivelment de ordinul IV Nivelment de ordinul V 5. Drumuirea planimetrică T = ± 1 mm; T = ± 2 mm; T = ± 0,1 mm; T = ± 0,2 mm; T = ± 0,5 mm; (6) (5) (4) T = (0,030 + 0,002√L) m T = (0,004√L + l/7500) m T = ± 0,003√L (m) (1) (2) (3)

(2) şi (3) se majorează cu 35% pentru ϕ = 5g ÷ 10g (unghiul

16

GH.M.T.RĂDULESCU

TOPOGRAFIE GENERALĂ . Note de curs

a. măsurarea laturilor TL = ± 0,003√L (vezi 1b,c); b. neînchiderea pe orientări Tθ = ± p√n; p = precizia dispozitivului de citire p = 2 cc pentru Theo 010; p = 1 c pentru Theo 020; p = 10 c pentru Theo 080, Theo 120; c. neînchiderea pe coordonate T = ± 0,003√D + D/100; D este lungimea totală a drumuirii. 6. Drumuire nivelitică Reţea nivelitică de ordinul I Reţea nivelitică de ordinul II Reţea nivelitică de ordinul III Reţea nivelitică de ordinul IV Reţea nivelitică de ordinul V 7. T = ± 0,5 mm√Lkm ; T = 5 mm√Lkm ; T = 10 mm√Lkm ; T = 20 mm√Lkm ; T = 30 mm√Lkm ;

(8) (9)

n = numărul de unghiuri măsurate (orientări compensate);

(10)

(11)

Unde Lkm reprezintă lungimea totală a drumuirii exprimată în km. Nivelmentul surpafeţelor, profile Determinarea cotei unui punct T = ± 0,5 mm; (12) 12. Lucrări pe planuri şi hărţi a. precizia grafică liniară P = ± 0,2 N; Unde N = numitorul scării planului. b. precizia grafică unghiulară FU = ± 20cc; (14) (13)

17

GH.M.T.RĂDULESCU

TOPOGRAFIE GENERALĂ . Note de curs

FU = ± 15’; 13. Trasarea elementelor simple topografice pe teren toleranţe de valori similare cu cele de la punctele [1] ÷ [4]; a. - trasarea directă a unei distanţe: T = ± 1 cm / 100 m; - trasarea indirectă a unei distanţe: T = ± 1 ÷ 2 cm / 100 m; b. - trasarea unui unghi orizontal sau vertical: T = ± [1cc ÷ 1c]; c. - trasarea unei cote date: T = ± [0,001 ÷ 1] mm; (18) d. ridicarea (coborârea unei perpendiculare cu echerul T = ± 5’; 14. Trasarea lucrărilor şi elementelor de construcţii a. Lucrări de terasamente - abateri liniare (dimensionale): TL = ± 5 cm; - abateri de la cota proiectată: TC = ± 2cm; b. Fundaţii - abateri de la axele transversale sau longitudinale: TAX = ± 1 ÷ 2 cm; - abateri de la cota proiectată: TC = ± 0,5 ÷ 1 cm; c. Cofraj - structura de rezistenţă: (23) (22) (21) (20) (19) topografic): (17) (16) (15)

18

e.orizontalitate: T0 = ± 1 cm. . Stâlpi .abateri de la cota proiectată TC = ± 1 cm.GH.5 cm.abateri de la axul proiectat: TAX = ± 1 cm.şerpuirea în plan: TF = ± 0.abateri de la axele transversale sau longitudinale: TAX = ± 1 cm. Şine pod rulant . . . h. TC = ± 1 cm. . Note de curs .M.abateri dimensionale: T = ± 0.abateri de la deschiderea proiectată: TC = ± 1 cm.cota celor două fire în secţiune transversală: (33) (32) (31) (30) (29) (28) (26) (27) . H = înălţimea stâlpului.T.verticalitate: TV = ± 1/1000 H.2 cm / m înălţime d. Planşee .verticale: T = ± 0. Grinzi . .RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ .abateri de la cota proiectată superioară (sau consolă): (25) (24) 19 . g.5 ÷ 1 cm. Ziduri portante (similar cu d) f.

89648384 2. în m² 3.5 cm.5966508 4.000 14. (34) (max.8400 m² 2.0240 5012.0254 0.9665 0. în m 1.M.8240 179.8671222 208.20 Echivalent în m² 6.RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ .9144 1.8288 1609.03 0.002 Unităţi pentru suprafeţe Unitatea 1 stânjen pătrat ardelenesc 1 stânjen pătrat moldovenesc 1 stânjen pătrat muntenesc 1 prăjină pogonească 1 prăjină fălcească 1 pogon 1 falcă 1 jugăr cadastral Echiv.5899 km² - Unităţi pentru suprafeţe Submultipli 144 square inch 9 square foot 4840 square yards 640 acres - Unităţi vechi româneşti pentru lungimi şi suprafeţe Tabelul ANEXA 1b Unităţi pentru lungimi Unitatea 1 stânjen ardelenesc 1 stânjen moldovenesc 1 stânjen muntenesc 1 palmă moldovenească 1 deget moldovenesc 1 linie moldovenească 1 palmă muntenească 1 dejet muntenesc 1 linie muntenească Echiv.2300 1. 1 cm) Observaţie : toate valorile prezentate au un caracter orientativ. Sistemul anglo – saxon de unităţi de măsură Tabelul ANEXA 1 a Unităţi pentru lungimi Unitatea 1 inch 1 foot 1 yard 1 fathom 1 milă terestră 1 milă nautică Unitatea 1 square inch 1 square foot 1 square yard 1 acre 1 square mile Submultipli 12 inches 3 foot 2 yards 1760 yards Echivalent în m 0.34 1852.320.25 0.6412 20 . Note de curs TC = ± 0.28 0.T.000 5.4516 cm² 9.02 0.003 0.2903 dm² 0. În funcţie de importanţa lucrării. toleranţele pot avea valori mai strânse sau mai largi decât cele prezentate.9729000 3.754.GH.3048 0.8361 m² 4046.

care se reprezintă pe hărţi şi planuri: geometrizat şi simplificat.M. În studierea şi reprezentarea suprafeţelor terestre distingem: • SUPRAFAŢA TOPOGRAFICĂ = reală. (foloseşte la reprezentarea celei de a treia dimensiuni : Z – cota) 21 . REPREZENTĂRI 2.NU POATE FI MATEMATIZATĂ. (reprezintă 29% din Stotal Pământ) . pe o suprafaţă plană. reclamă reprezentarea pe planuri sau hărţi a unor porţiuni mai mari sau mai mici din aria planetei noastre. Note de curs CAPITOLUL 2 FORMA ŞI DIMENSIUNILE PĂMÂNTULUI. prelucrare a datelor şi desenare.Suprafeţe de studiu a formei Pământului Suprafaţa terestră fiind curbă. • GEOIDUL = suprafaţa de nivel mediu a mărilor liniştite.T. presupus prelungite pe sub continente. pe care se fac măsurătorile. comportă o serie de etape de măsurare. unele cu caracter general valabil. sau chiar reprezentarea în ansamblu a acesteia.1.NU POATE FI MATEMATIZATĂ. PROIECŢII.GH. altele cu caracter particular.RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ . dificultăţile principale provin tocmai din trecerea de la imaginea reală – deci pe o suprafaţă curbă la imaginea redusă la scară. N V oid ps Eli oid Ge ă faţ ă pra rafic Su og top Figura 1 . Reprezentarea în ansamblu sau în detaliu a Pământului pe planuri sau pe hărţi. . Forma generală a pământului Diversele activităţi economice efectuate pe suprafaţa Pământului sau în subteran.

378 200 6.RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ . 356 912 6. de cea reală (foloseşte la ridicări planimetrice pe suprafeţe mari) V: verticala – perpendiculară la geoid N: normala – perpendiculară la elipsoid. Tabelul 1 Autorul Anul Mare a Semiaxa Mică b Turtirea a-b α = -----a 1 : 299. de-a lungul timpului s-au stabilit variante ale elipsoidului terestru. 378 388 6.GH. 356 818 6. 377 397 6.3 BESSEL CLERKE HELMERT HAYFORD KRAKOVSKI 1841 1880 1906 1909 1940 6.5 1 : 298 1 : 297 1: 298. 356 515 6. Dimensiunile Pământului 2.2 1 : 293. În studierea matematică a formei şi dimensiunilor planetei noastre.2.T.Elipso idu l ter estru 22 . 356 079 6. 378 249 6. considerate optime (tabelul 1).M. 378 245 6. Note de curs • ELIPSOIDUL DE REFERNIŢĂ = cea mai apropiată figură geometrică operativă. 356 863 PN G * ϕ M E’ a MERIDIAN ZERO E’ λ UATOR CERC EC PS Figura2 .

V) unde (U’. V’ = f2 (U.V) (U.3. V)sistem de coordonate de pe o altă suprafaţă.GH. exprimate prin relaţii matematice şi indicaţii practice ce formează SISTEMUL DE PROIECŢIE.T. Generalităţi.RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ . Reprezentarea în plan a suprafeţei terestre se realizează printr-o serie de reguli geometrice. lungime) nu se reprezintă în adevărata lor mărime. în coordonate corespunzătoare (X. O clasificare a sistemelor cartografice este următoarea: Tabelul 2 După natura deformaţiilor CONFORME Se menţin asemenea suprafeţele PROIECŢII CARTOGRAFICE După aspectul reţelei cartografice Azimutale Proiecţia se face pe un plan Persp ective Polare Oblice Ecuat. sau mai intâi pe o suprafaţă desfăşurabilă (con sau cilindru). Proiecţii cartografice. Ortografice D=∞ Exterioare R<D<∞ Stereografice D=R Interioare D<R Centrale D = R ECHIVALENTE Păstrează nealterate suprafeţele ECHIDISTANTE Păstrează nealterate suprafeţele ARBITRARE Totul deformat apare Conice Cilindrice Pseudoconice Pseudocilindrice Policonice Circulare Neper Polare spec Oblice -tive Ecuatoriale Polare Oblice Ecuatoriale D:distanţa de la centrul sferei la punctul de vedere Practic. Clasificări Singura posibilitate de a face hărţi la scări mari sau mici este de a reprezenta suprafaţa curbă a Pământului pe un plan. Problema fundamentală a unui sistem de proiecţie este de a transforma coordonatele geografice care determină puctul de pe suprafaţa elisoidului de referinţă. sau nu toate. Prin reprezentarea elementelor suprafeţei terestre (unghi.Y) în sistemul planului de proiecţie. arie. Note de curs 2.V’)sistem de coodonate de pe o suprafaţă.M. 23 . se face o legătură funcţională biunivocă şi bicontinuă: U’ = f1 (U.

Secundară (auxiliară) – imaginea în plan a unei reţele curbilinii de pe suprafaţa terestră.5 . aleasă corespunzător.M.V) V VM f1 f2 V’M Fig.RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ .V) V’ Reţeaua cartografică: Principală – imaginea în plan a reţelei de meridiane şi paralele de pe suprafaţa terestră. Proiecţii cartografice – principii generale a.Proiecţia cartografică U’M M (U. Note de curs U U’ UM M (U. 2.T. Azimutale P” Q Y PN YM’ ρ XM’ a X M’ P’ Z E a Pi Figura 6 .4.GH.Proiecţii cartografice azimutale 24 P S E .

GH. dq / dz R2 (pe almucantarat) = 1/R . q / sin z p (pe areolară) = qdq / R2 sin z dz ortografi că centrală stereografică Figura 8 tangentă conice Pseudoconice secantă proiectarea se face: paralelele apar ca cercuri concentrice .RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ .T.M. Note de curs a: azimut z: distanţa zenitală M’ imaginea pe Q (plan de proiecţie) a lui M a. q: coordonate polare în planul proiecţiei coordonatelor rectangulare x = q cos a y = q sin a q = f(z) DEFORMAŢII R1 (pe verticală) = 1/R . paralelele drepte ) cilindrice conforme : navigaţie cilindrice echidistante : se recomandă doar pentru regiuni aproape de ecuator Figura 11 25 . iar meridianele ca nişte curbe oarecare Policonice: proiectarea se face pe două sau mai multe conuri cilindrice PN E Figura 9 PN E PS E’ PN E’ PS E’ E transversale (polare) PS normale (ecuatoriale oblicăFigura 10 Pseudocilindrice echivalente (meridianele elipse .

83 + 20 dif. AZIMUT. Sisteme de proiecţie folosite de-a lungul timpului în ţara noastră Tabelul 2’ Tipul proiec-ţiei Elipsoid de referinţă Anul adoptării Punct central de proiecţie Merid. Note de curs P’ ≡ PN polară P’ ≡ E ecuatorială E ≠ P’≠ PN oblică Figura 7 2. Braşov GAUSS.T. KRÜGER 1951 - Meridianul axial se reprezintă fără 26 . KRASOV 1933 Plan sec. KRASOVSKI 1876 ÷ 1893 1895 1914÷ 1918 - 250 - CLARKE - 230 46’27”.Mureş HAYFORD CILINDR.M. PERSP. 270 Proprietăţi Denumirea proiecţiei CASSINI BONE LAMBERTCHOLESKY STEREORAFICĂ Plan tg. TRANSV. Tg. Păstrează unghiurile în anumite limite ϕ = 51gλ = 28g21c38cc BESSEL Păstrează unghiurile şi asemănarea figurilor Plan tg. origine axial nulăRaza cercului de deform.RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ . CONF. CONICĂ ECHIV.GH. 232. CONICĂ CONF. Budapest CILINDRICĂ CONVENŢION.6.378 λ =210 .

deformaţii: de 3-4 ori mai mici ca la GAUSS. dimensiuni 60 x 80 cm. foile de hartă: împărţite rectangular. axele de coordonate s-au translatat prin convenţie cu 500 km spre S-V pentru a pozitiva aceste coordonate. l. . nu mai e necesară limitarea zonelor de proiecţie. nemaifiind necesar ca la GAUSS să se transforme coordonatele dintr-un fus în altul.000666667 ceea ce duce la o deformaţie de – 33 cm / km în centrul proiecţiei şi de + 65 cm / km la periferia ţării. avantaje: se realizează pe tot teritoriul ţării un singur sistem de coordonate. ls.cca 40 cm / km. Note de curs deformări Păstrează unghiurile şi asemănarea figurilor STEREO 70 PLAN SECANT AZIMUT.T. CONF. KRASOV 1970 λ = 51g ϕ = 25g - Proiecţia stereografică cu plan secant Braşov . la cele în plan secant Braşov s-a stabilit un coeficient egal cu 0. 27 .YP) l’ = 2R0tgω/2 ω = l/R0 l’ = 2R0tg l /2R0 • • • • • • • imaginea în plan a cercului ce trece prin polul proiecţiei şi punctul fundamental este o linie dreaptă şi se adoptă ca axă 0z. PERS. C: punctul central C l’ P’ Y Rs 0 ω/2 Rs 0 V Reprezentareastereo pe planul tangent Figura 12 XP XP = l’sin θ YP = l’cos θ X YP ω P P (XP. pentru a se trece de la lungimile sau coordonatele stereografice în plan tangent.centrul de proiecţie la N:V: de Braşov. l’: lungimile pe elipsoid.M.RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ . iar 0x ⊥ 0y.deformarea lungimilor. l’s pe plan secant. Lt. l’t: lungimile proiectate pe planul tangent.GH.

Braşov Pl.GH. Note de curs Pl.secant Braşov cca 232 km A C l ls lt l’t l’ l’s l’t Y’ NORD Y Cavnic Cluj R R = 6379 km = 23 C VEST .T.M.def.Y 0’ X’ Figura 13 28 .nul ă Braşov EST X Bucureşti SUD . tg.X 500 km 500 km 2k m Cerc.RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ .

corect alese.M. puncte caracteristice Pentru diferite scopuri.GH. Punctele caracteristice se aleg în punctele de schimbare de direcţie ale conturului detaliului şi în punctele de schimbare de declivitate. PUNCTELE CARACTERISTICE sunt numărul minim de puncte. pentru a reprezenta detaliul măsurat. GEOMETRIZAREA TERENULUI reprezintă înlocuirea. Suprafeţele topografice conţin nenumărate elemente naturale şi artificiale interesante sau nu din punct de vedere topografic. în scopul ridicării topografice. ape. DETALII. DETALII ARTIFICIALE: construcţii diverse.1. a unei suprafeţe topografice prin detaliile interesante şi apoi prin puncte caracteristice. Detaliile pot fi: DETALII NATURALE: elemente de relief. reţele diverse etc. Note de curs CAPITOLUL 3 ELEMENTE TOPOGRAFICE ALE TERENULUI 3. asimilăm aici şi destinaţia terenului: păduri. Numim elementele terenului măsurabile topografic. teren agricol etc. livezi. 29 . pentru scop topografic acestea fiind înlocuite cu PUNCTE CARACTERISTICE. Detaliile nu pot fi măsurate în ansamblul lor. pe care le vom numi SUPRAFEŢE TOPOGRAFICE. la scara şi gradul de detaliere solicitat. căi de comunicaţii şi lucrări de artă. în special pentru proiectarea investiţiilor este necesară măsurarea şi reprezentarea la scară mare (1:5000 ÷ 1:200) a unor suprafeţe de teren.T. Suprafaţă topografică.RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ . lucrări hidrotehnice. detalii. geometrizarea terenului. vii.

PROIECŢIA CARTOGRAFICĂ este operaţia prin care se dă (prin relaţii matematice de transformare) o imagine plană. PLANURI În măsurătorile geodezice se ţine cont de curbura terestră. PUNCTE CARACTERISTICE 11. Se observă că liniile de proiecţie sunt convergente spre centrul elipsoidului de referinţă terestru.RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ .T. suprafeţele măsurate fiind mari. natural: secţiune verticală versant.…..GH. artificial: ax cale de conumicaţie . Punctele măsurate pe suprafaţa reală a PĂMÂNTULUI sunt apoi proiectate pe elipsoidul terestru. V 1 2 3 4 1 DETALIU a) 2 11 1 12 3 4 V 3 11 12 Paraul Alba 13 5 6 6 3 11 2 1 12 5 4 1 b) 2 2 13 4 c) 5 14 15 d) 6 16 7 8 a) detaliu b) detaliu c) detaliu d) detaliu artificial: construcţie . puncte caracteristice şi de indesire PROIECŢII. nr. imaginei curbe de pe 30 . … PUNCTE DE INDESIRE Fig.12. HĂRŢI.2. operaţia numindu-se PROIECŢIA GEODEZICĂ. natural: râu 1.3.1 Geometrizarea terenului . Note de curs Dacă distanţa dintre punctele caracteristice este mare (> 50m) se aleg puncte intermediare pe conturul detaliului pe care le vom numi PUNCTE DE ÎNDESIRE.M.

2.P.GH.3. Proiecţia geodezică C A C D Elipsoid Proiecţia cartografică A C B Suprafeţele măsurate în topografie fiind mici. Această imagine redusă la scară şi prelucrată cartografic reprezintă HARTA TOPOGRAFICĂ. deci puncte caracteristice şi puncte ale reţelei de sprijin în măsurare 31 Reducere la scară B . Harta topografică .N.T.M.R reprezintă puncte măsurate. redusă la scară şi prelucrată topografic reprezintă PLANUL TOPOGRAFIC punctele M. curbura terestră poate fi neglijată. Imaginea obţinută. A B Suprafaţa pământului D C Proiectia geodezică A B D Plan orizontal de proiecţie D Harta topografică Fig. utilizându-se un plan orizontal de proiecţie. Note de curs elipsoid. Operaţia realizată prin verticale se numeşte PROIECŢIE TOPOGRAFICĂ.nr. proiectarea punctelor măsurate făcându-se direct pe un plan orizontal de proiecţie.RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ .

cote relative – diferenţe de nivel ∆ Ziy (ultimele două fiind distanţe verticale) .T. distanţe înclinate Lij.RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ .M. Zy.UNGHIULARE: unghiuri orizontale α i.GH. 32 . unghiuri verticale Vij. unghiuri de declivitate ϕ ij (ultimele două fiind unghiuri verticale). cote absolute Zi. ELEMENTELE TOPOGRAFICE pot fi: .LINIARE: distanţa orizontală Diy. Note de curs M N Proiecţia topografică N Planori zon talde proiecţie Reducere la scară R P M R M R P P N Plantop ografic Fig.3Pro iecţia top ogr afic ă ELEMENTE TOPOGRAFICE ALE TERENULUI Determină poziţia relativă în spaţiu a punctelor caracteristice.

r.C. Note de curs ∆ZAB sin ϕ A B = ---------L AB A liniam entul AB B VAB LA B ϕ AB A ZA ∆ZAB DAB ZB Suprafata referinta pentru de cote D AB C cos ϕ A B = ---------L AB ∆ ZAB tg ϕ A B = ---------D AB L (VC) AC (VB) VAB VAB ϕ AB DAB B VAC D AC ϕ AC ϕ AC A αA (H A) C0 LA B = √D2A B +∆Z2A B ZB = ZA + ∆ZA B B0 Fig.M. UNGHI ORIZONTAL.Elementele topo grafice terenu luiliniare si u ngh iur ile n a le . UNGHI VERTICAL În plan orizontal. SECŢIUNE VERTICALĂ PRIN ALIniamentul AB A.B.4 . va rezulta că unghiul orizontal va fi: = direcţia C – direcţia B. (VC) planuri verticale prin A.T. 33 .RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ . b) Două aliniamente concurente în A (VB). utilizându-se un cerc gradat (cercul orizontal al teodolitului) aşezat în centrul său coincide cu punctul topografic A.B două puncte topografice (de sprijin sau caracteristice) din teren. COORDONATE DIRECŢII.GH. axele care unesc punctul staţionat A de punctele vizate B şi se numesc DIRECŢII ORIENTATE. respectiv A. (HA) plan orizontal de proiecţie prin punctul A ORIENTĂRI. Ţinând cont de sensul gradaţiilor cercului.

nr. ORIENTĂRI În topografie se utilizează pentru raportarea punctelor măsurate pe planul topografic un sistem rectangular X0Y. Se mai disting: (∆ XAB.Yi) denumite COORDONATE ABSOLUTE.nr. utilizându-se un cerc gradat (cercul vertical al teodolitului) aşezat în punctul A. ales astfel încât axa 0X să fie paralelă cu direcţia NORD.5 Directii unghi orizontal .T. ∆ YAB) denumite COORDONATE RELATIVE. respectiv AC se vor translata cu o înălţime corespunzătoare înălţimii i a aparatului cu care s-a staţionat punctul A. observându-se că: 34 . axa care uneşte punctul A cu punctul B se numeşte DIRECŢIE ÎNCLINATĂ şi exprimă mărimea UNGHIULUI ZENITAL VAB. Fig.YB).YA). unghiuri verticale În plan vertical. În acest sistem punctele măsurate vor fi caracterizate prin mărimile (Xi. AXE DE COORDONATE. deoarece aparatul nu poate fi aşezat la nivelul reperului staţionat axa AB.GH. în acest caz pentru A : (XA.M.RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ . pentru B: (XB. Se observă că unghiul de activitate (vertical) ϕ AB va fi: ϕ AB = 100 g – VAB În fapt. Note de curs B ∝A 0g 0 g C VAB ζAB B A A 100 g 0 20 g 200 g Fig.6 Directii.

GH. Pentru orice punct din teren pot fi definite trei direcţii NORD: Ng direcţia spre NORDUL GEOGRAFIC.M. Note de curs ∆ XAB = XB – XA.8 Orientari Y MĂRIMEA unghiului poate fi oricare între 0g – 400g. Nm direcţia spre NORDUL MAGNETIC.T. direcţia cu care este paralelă axa OX. ∠ ϑ : unghi de declinaţie megnetică continuu variabil). N NORDUL TOPOGRAFIC. ∠ γ : unghi de convergenţă a meridianelor (în practica curentă se urmăreşte ca γ ≅ 0) X Ng γ Nm δ N θ AB θgAB θnAB DAB B A 0 Fig. 35 . ∆ YAB = YB – YA şi că DAB = ∆ X2AB + ∆ Y2AB ORIENTAREA UNEI DIRECŢII reprezintă unghiul măsurat în sens orar de la direcţia NORD la acea direcţie.nr.RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ .

purtând indicii punctelor de capăt ale direcţiei respective: ex. paralelă cu direcţia NORDULUI.9 Orientarea directiilorin cele 4 cadrane Y 0<θ AB < 100g deci apartine cadranului I . AC AD AE 100g < θ 200g < θ 300g < θ < 200g < 300g < 400g -“-“-“- II.T.RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ . sensul de gradare: cel orar. unghiurile definite în cerc se codifică cu litera grecească θ (TETA).nr. CERCUL TRIGONOMETRIC. Note de curs În figura 9 se observă că : X N E θAB B θAE A θAC C D θAD 0 Fig. θ AB. gradaţia cercului este în sistem centesimal. III. 36 . IV. CERCUL TOPOGRAFIC În topografie s-a modificat cercul trigonometric astfel: axa OX a devenit axă verticală.GH.M.

RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ . LEGĂTURA DINTRE COORDONATE ŞI ORIENTĂRI În practica curentă pot apare două cazuri.nr.10 Cercul trigonometric 200g Fig.GH. în ceea ce priveşte raportul dintre elementele cunoscute şi cele cerute (orientări.M.3. 37 . iar cadranele II şi IV şiau interschimbat poziţiile.12. Note de curs X 90° ctg β X 0g N sin θAB θAB tg θAB II 180° I β cosβ sin β cos β 0° Y 300 g IV cos θAB I cosβ ctgθAB Y 100g III IV III II 270° Fig. cadranele I şi III şi-au păstrat poziţia în cerc. coordonate). YA) : elemente cunoscute.nr. (XA. Orientări şi coordonate CAZUL I: A: reper topografic. punct marcat în teren.T.11 Cercul topografic Practic. X X B N ∆ XA B ϑ B A B XA A ∆ YA B 0 YA YB Fig.

GH.cos ω 3 . (DAB. (XB. θ Calcule: 2 D AB = ∆X 2 + sYAB AB AB ): elemente cerute. Calcule: ∆ XAB = DAB cos θ ∆ YAB = DAB sin θ AB AB XB = XA + ∆ XAB YB = YA + ∆ YAB CAZUL II: A. tgθ AB = ∆YAB ∆X AB CORESPONDENŢA FUNCŢIILOR ÎN CELE 4 CADRANE FUNCŢII TRIGONOME-TRICE CADRAN I ω1=θ 1 CADRAN II ω 2 = θ 2 –100g CADRAN III ω 3 = θ 3200g CADRAN IV ω 4 = θ 4300g sin θ cos θ iy iy + sin ω 1 + cos ω 1 + cos ω 2 . care poate fi un nou reper topografic sau un punct caracteristic.sin ω 2 38 . YB): elemente cerute. YB) elemente cunoscute. puncte caracteristice) (XA.cos ω 4 + sin ω 4 . B: punct din teren. (XB. θ AB ) : elemente măsurate (deci cunoscute).T.B puncte oarecare din teren (reperi.RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ .M. Note de curs (DAB.sin ω 3 . YA) .

GH. ∆Yiy ∆X iy ∆Yiy sX iy ∆Yiy ∆X iy ∆Yiy sX iy Relaţia de calcul Cadranul I + Cadranul II Cadranul III Cadranul IV TABELELE SOLUŢIONĂRII + Cadranul I Cadranul II Cadranul III Cadranul IV θ iy = arctg ( 9 ) θ AB θ θ θ AC θ iy = 100 g + arctg θ iy = 200 g + arctg θ iy = 200 g + arctg AE AD COMPLETEAZĂ CELOR DOUĂ CUNOŞTINŢELE NECESARE DE PROBLEME.tg ω 4 Ex.T.tg ω 2 ∆ Yij Orientarea θ + + ij + tg ω 3 + ctg ω 3 .ctg ω 4 . RIDICĂRI TOPOGRAFICE PLANIMETRICE ŞI NIVELITICE. a unei suprafeţe terestre este ansamblul operaţiilor prin care se adună datele necesare elaborării planului 39 . De remarcat că datele din cele 3 tabele rezultă din analiza celor patru figuri anterioare. Note de curs tg θ iy ctg θ iy ORIENT AREA θ ij + tg ω 1 + ctg ω 1 ∆ Xij .M.RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ . Manualul de lucrări practice şi probleme dă exemple de calcul diferite. INDIFERENT CADRANUL ÎN CARE SE GĂSEŞTE orientarea θ iy. fig. ELEMENTE PRELIMINARE Ridicarea topografică planimetrică topografic. extinzând numeric rezolvarea celor două cazuri tratate anterior.ctg ω 2 . la scară. al zonei măsurate.

Problema poate fi extrapolată la un număr necesar de puncte caracteristice măsurate. Yi) cunoscute se măsoară poziţia relativă a fiecărui punct caracteristic (de ex.1) rezultând cota punctului caracteristic măsurat din relaţia: 40 . practic coordonatele polare ale punctului caracteristic în raport cu baza de sprijin.1) în raport cu o bază de sprijin (de ex.12.22 + α 1 (-400g) Observaţie: dacă din însumarea orientării cunoscute cu unghiul orizontal se depăşesc 400g se scad din mărimea obţinută cei 400g. Din figura nr. de cotă cunoscută (de ex. Aplicând apoi modelul de calcul de la CAZUL I (legătura dintre coordonate şi orientări) se obţin cordonatele absolute al punctului ridicat.∆ Z 37.1) rezultate din măsurători. α 1) distanţa orizontală Diy (de ex. 23.GH. rezultă orientarea nouă: θ 23. După ce se constată în zonă existenţa unui număr suficient de reperi nivelitici de sprijin. din punct de vedere principial. punctul 37) se preiau datele necesare măsurării (sau calculării) diferenţei de nivel dintre cele două puncte (de ex. problema ridicării planimetrice a zonei în care s-a operat.23. adică puncte marcate în teren. rezolvând astfel. Observaţie: în practica curentă cele două operaţii de PLANIMETRIE şi NIVELMENT se execută simultan. Ridicarea topografică nivelitică a unei suprafeţe terestre este ansamblul operaţiilor prin care se adună datele necesare complectării planului topografic planimetric realizat în faza anterioară cu date privind cotele punctelor caracteristice din zonă.T.Yi. Note de curs După ce se constată existenţa în zonă a unui număr suficient de puncte de sprijin.1 =θ 23. preluându-se date necesare calculării poziţie complete (Xi. adică puncte marcate în teren cu coordonatele (Xi. Această poziţie este dată de elementele: unghi orizontal α i (de ex.RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ .M.3. Zi) a punctului caracteristic măsurat.22).

din punct de vedere principial.GH.T. Note de curs Z1 = Z37 + ∆ Z37.RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ . rezolvând astfel.1 În raport cu un reper de cotă cunoscută aflat într-o zonă pot fi măsurate elementele necesare calculării cotelor tuturor punctelor caracteristice situate în perimetrul acestuia. problema ridicării nivelitice a zonei în care s-a operat.M. 41 .

Clasificarea măsurătorilor Măsurătorile topografice de distanţe şi unghiuri. din relaţia: Dij = Lijcosϕ iy. pot fi din punct de vedere al raporturilor create între elementele măsurate sau între acestea şi alte elemente rezultate prin prelevarea datelor: MĂSURĂTORI DIRECTE: când mărimea elementului măsurat rezultă prin compararea acestuia cu un etalon ( ex: distanţa măsurată cu o ruletă).RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ . distanţa orizontală Dij. fapt care poate conduce la acordarea unui mai mare grad de încredere unor măsurători în raport cu altele. unde Lij şi ϕ ij au fost măsurate direct). Note de curs CAPITOLUL 4 ANALIZA ERORILOR ÎN MĂSURĂTORILE TERESTRE 4.M. fapt care conferă o încredere egală tuturor măsurătorilor. MĂSURĂTORI CONDIŢIONATE: când măsurătorile directe sunt legate prin anumite relaţii de condiţie (de ex: suma unghiurilor măsurate în jurul unui punct trebuie să fie 400g). operator) similare. INDIRECTE sau CONDIŢIONATE pot fi în raport cu condiţiile de operare în care s-au efectuat: MĂSURĂTORI DE ACEEAŞI PRECIZIE: când sunt efectuate în condiţii (instrument. MĂSURĂTORILE DIRECTE. 42 . mediu.GH. MĂSURĂTORI DE PRECIZIE DIFERITĂ: efectuate cu instrumente în condiţii de mediu diferite.T. MĂSURĂTORI INDIRECTE: când valoarea elementului determinat rezultă prin prelucrarea unor date măsurate (ex.1.

operatori experimentaţi. cu cât creşte numărul măsurătorilor pentru o mărime dată.. Observaţie: rezultă firesc următoarele consideraţii: cu cât se utilizează instrumente mai precise.M. cu atât rezultatele vor fi mai bune. în practică mărimea fiind măsurată de mai multe ori (de ex: cu aceeaşi precizie) se obţin valori individuale Mi. Note de curs VALORILE MĂSURĂTORI LOR Rezultatele măsurătorilor se numesc VALORI. Valorile pot fi: VALOAREA REALĂ (Xi): mărime care nu poate fi obţinută.(spre care se tinde).2) M0 = unde pJ reprezintă coeficienţii de pondere (greutate) acordaţi fiecărei măsurători individuale.1) (4. conform notaţiei GAUSS: M= M 1 + M 2 + .. de pondere pJ. conţinând deci erori.. cu atât valoarea cea mai probabilă M (sau M0) se va apropia mai mult de valoarea reală.RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ .T. VALOAREA MĂSURATĂ (Mi): rezultatul obţinut la măsurarea unei mărimi. + M n [M ] = n n p1 ⋅ M 1 + p 2 ⋅ M 2 + . de referinţă.GH. în condiţii de măsurare acceptate. + p m [ p] (4.. care să opereze în condiţii de mediu cunoscute şi prielnice măsurătorilor. 43 . puţin diferite între ele. fiind o mărime teoretică. aceste mărimi se numesc VALOAREA CEA MAI PROBABILĂ M sau M0 şi se calculează.. Din calculul probabiltăţilor se demonstrează că media artimetică M a valorilor individuale Mi (în cazul măsurătorilor de acceaşi precizie) sau media aritmetică ponderată M0 a valorilor individuale MJ. + p m ⋅ M m [p ⋅ M ] = p 1 + p 2 + .. reprezintă cea mai apropiată valoare de cea reală.

din şirul de măsurători individuale executate asupra aceleaşi mărimi : ∆ = Mk − Ml (4. între valorile măsurate Mi şi valoarea de referinţă X (acceptăm că se înlocuieşte cu M sau M0). 4. fiind inacceptabile. Mărimile măsurate greşit sunt eliminate din procesul de prelucrare a datelor.2.GH. M0). Trei cauze principale provoacă apariţia (INERENTĂ) a erorilor: cauze instrumentale (din construcţia sau exploatarea acestora) care provoacă ERORILE INSTRUMENTALE. Noţiuni asupra erorilor Se numesc GREŞELI diferenţele mari. Note de curs - valoarea reală fiind o mărime ideală (deci necunoscută) este substituită în calcul de valorile M (sau M0).RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ .4) mai mare şi valoarea cea mai mică din şirul de măsurători TOLERANŢA (T) este ecartul maxim admisibil. 44 . Se numesc ERORI diferenţele mici (acceptabile) între valorile măsurate Mi. oboseala operatorului) care provoacă ERORILE PERSONALE. cauze naturale (condiţii meteo diferite mai mult sau mai puţin prielnice efectuării de măsurători topografice) care provoacă ERORILE MEDIULUI EXTERIOR.3) max ECARTUL MAXIM (∆ ∆ max = M max − M min ) reprezintă diferenţa dintre valoarea cea (4. limita simţurilor – în special cel vizual-optic. Se numeşte ECART (∆ ) diferenţa dintre două mărimi oarecare Mk. obţinute la fiecare măsurătoare a unei mărimi şi valoarea de referinţă X (respectiv M. Mp.M. cauze umane (lipsa de experienţă.T.

pot fi provocate de influenţa mediului. M0 ca valori de referinţă.M. ERORI GROSOLANE (GREŞELI) sunt acele erori care depăşesc toleranţa e > T sau ∆ max >T În şirul de valori măsurate.GH. 45 . ERORILE PROPRIU ZISE sunt erorile care îndeplinesc condiţia: E ≤ T sau ∆ max ≤ T ( 4. viciind rezultatul final. instrumente. Note de curs EROAREA REALĂ (ei = Mi – X) este o mărime necunoscută. dacă se constată că una sau mai multe se încadrează în această categorie acestea sunt eliminate din calcul.RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ . condiţiilor de măsurare sau aplicarea de corecţii). păstrând mărimea şi sensul sau mărimea variind după o lege cunoscută.manifestate ca mici variaţii ale diferitelor valori măsurate (atât ca mărime cât şi ca semn). deci neutilizată. ERORI ÎNTÂMPLĂTOARE: provocate de cauze necunoscute. ERORILE ÎNTÂMPLĂTOARE: nu sunt controlabile.T. se propagă cu numărul măsurătorilor – din acest motiv trebuiesc eliminate din măsurătoare (prin ameliorarea metode de măsurare. ERORILE SISTEMATICE: sunt controlabile. devenind periculoase. prin considerarea mediilor M. EROAREA APARENTĂ (Vi = Mi – M) sunt mărimi care înlocuiesc în studiu erorile reale.5 ) ERORILE PROPRIU ZISE sunt după modul lor de acţiune: ERORI SISTEMATICE: provocate de cauze permanente.

7 ) pentru măsurători directe de aceeaşi precizie . nu pot fi eliminate din măsurare dar pot fi diminuate – prin alegerea de instrumente cât mai performante. i = 1.8 ) [p . pentru cele două tipuri de măsurători.n ( 4. ERORILE ÎNTÂMPLĂTOARE în măsurătorile directe Proprietăţile erorilor aparente vi (ale erorilor întâmplătoare) sunt: 1) unde vi = Mi – M . v ] = 0 (ponderate) 2) Suma pătratelor erorilor aparente vi este minimă: [ v2 ] = minim ( 4.6 ) eti este eroarea medie totală întâmplătoare.T. exprimă propagarea erorilor întâmplătoare. - erorile mici sunt mai probabile ca cele mari. EROAREA MEDIE PĂTRATICĂ a unei singure măsurători este: 46 (4. Note de curs - pot fi provocate de influenţa mediului. v2 ] = minim (4.11 ). de către operatori cu experienţă. Relaţia : Eti = ± e ui √ n în care : ( 4.M. în ansamblul lor se supun legilor probabilităţilor: probabilitatea producerii erorilor pozitive şi negative fiind aceeaşi . suma acestor erori va fi pentru un număr mare de măsurători apropiată de zero. respectiv [ p .9) pentru măsurători directe de precizii diferite [v] =0 ( 4. de performanţele instrumentelor şi ale operatorului.…. n este numărul măsurătorilor aceleaşi mărimi..10 ). operarea în condiţii de mediu favorabile. evi este eroarea medie unitară întâmplătoare.RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ .GH..

v2] eq1 = -----n-1 pentru măsurători ponderate. respectiv Eq0 eM0 = ± -------[√ p ] ( 4.T.M. Note de curs [ v2] eq = -----n-1 pentru primul caz.14) max =M –M min . n va fi mai mare (optim însă se recomandă n ≤ 5).GH.12 ) (4. 47 . eq (respectiv eq0) caracterizează precizia unei măsurători.16) . deci atunci când se lucrează mai performant.17) se constată că eM va fi mai mică dacă: • • Eq va fi mai mic. S-a demonstrat că : Vlim ≤ (2 ÷ 3) eq sau ∆ max ( 4.13 ) (4. Acest tip de eroare indică gradul de apropiere a mediilor M. ≤(2 ÷ 3) eq (4.RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ . respectiv M0 de valoarea reală X pe care o înlocuiesc.17) (4.15) pentru evaluarea unor max mărimi ale erorii maxime (limita) respectiv ale ecartului ∆ EROAREA MEDIE PĂTRATICĂ A MEDIEI va fi: Eq eM = ± -------√n în cazul măsurătorilor directe de aceeaşi precizie. respectiv [p. Analizând relaţia (4.

+ ………. În cazul când precizia măsurătorilor este în funcţie de mărimea măsurată (ex: măsurarea distanţelor). erorile pot fi exprimate şi ca ERORI RELATIVE (er ). măsurate direct (x1.RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ .xn) adică: y = f (x1.20 ) Unde : P este valoarea medie (M.M.GH. eroarea medie a funcţiei ƒ poate fi calculată astfel: ϑf m2f = m21 ---ϑ x1 ESTE EGAL CU ² ϑf ϑ x2 SUMA PRODUSELOR ² ϑf ϑ xn DINTRE PĂTRATELE ² (4.…. de exemplu: 48 . 4. odată sau de mai multe ori. eM etc.3. PREZENTAREA REZULTATELOR MĂSURĂTORILOR Măsurarea unei mărimi. M0) a şirului de măsurători după eliminarea erorilor sistematice. are un rezultat de forma generală: P± a ( 4. Note de curs ERORILE ÎNTÂMPLĂTOARE în măsurătorile indirecte: Rezultatul y al măsurătorii indirecte poate fi prezentat ca o funcţie expliată de alte mărimi independente .….18 ) unde xi = valorile medii din măsurătorile directe ale mărimilor independente..19 ) + m22 ----.x2.T.xn) ( 4. + m2n ------ se poate deci spune că: PĂTRATUL ERORII UNEI FUNCŢII ƒ ERORILOR MEDII ŞI PĂTRATELE DERIVATELOR PARŢIALE ALE FUNCŢIEI. iar dacă erorile medii pătratice le vom nota cu mi . a – una din erorile medii sau limită (eq.).x2.

erorile propriu-zise. în măsurătorile topografice rezolvă două probleme de bază: 1. instrumente. Permite eliminarea erorilor grosolane (GREŞELILOR). 2.GH. De remarcat că: TEORIA ERORILOR se referă numai la 1. Analiza erorilor permite şi organizarea cât mai corectă şi economică a măsurătorilor topografice (metode. NUMAI DUPĂ CE MĂSURĂTORILE AU FOST CORECTATE DE TOATE ERORILE SISTEMATICE. 49 .M.T. condiţii de măsurare. erorile întâmplătoare. 2. TEORIA ERORILOR. Note de curs eM er = ± -------M Concluzie.RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ . Determină precizia măsurătorilor. număr de măsurători).

unghiuri orizontale sau verticale. Studiul teodolitelor TEODOLITUL este un aparat cu ajutorul căruia se măsoară direcţii orizontale între două puncte din teren (unul staţionat de ex. Note de curs CAPITOLUL 5 INSTRUMENTE TOPOGRAFICE Observaţie preliminară. distanţe verticale – deci diferenţe de nivel. modul de utilizare.B sau C) şi unghiul de înclinare al acestor direcţii faţa de un plan orizontal (generat de centrul de vizare al aparatului Cv).1. Din capitolele anterioare s-a văzut că măsurătorile topografice se concentrează în a prelua din teren datele necesare calculării următoarelor mărimi: distanţe înclinate sau orizontale.A. altul vizat de ex.GH.T. verificarea şi rectificarea aparatelor. De-a lungul timpului s-au creat şi perfecţionat instrumente topografice cu care se pot face astăzi măsurători cu precizie mai mare sau mai mică. automată sau transmiterea datelor la centrul de prelucrare a datelor.RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ . Capitolul prezintă aceste instrumente. structura şi construcţia acestora. mergând până la a prelua simultan toate datele necesare stabilirii poziţiei în spaţiu a punctului măsurat (staţii topografice totale). cu înregistrarea manuală. 50 . Sunt prezentate iniţial instrumentele de construcţie clasică şi apoi instrumentele moderne.M. 5. preluând din teren datele necesare calculării uneia sau mai multor mărimi. prin apariţia cărora s-a uşurat şi perfecţionat substanţial munca topografului.

51 .Yi) matematic reper topo Fig. Austria.GH. Japonia.RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ . Suedia. Elveţia.ϕ AC ). ϕ AB . Cehia. B αA A Fig. pe cale optică – indirect se numesc TAHIMETRE. Note de curs Verticala punct A B’ Cv A’ 0 Fir cu plumb ϕAB αA B’ 0 C’ ϕAC Pl a n ori z ont al C’ 0 Cv Punct (Xi.1 Unghi orizontal si unghiuri verticale Din direcţiile măsurate se determină unghiuri orizontale (de ex. Cu toate acestea. Ungaria.M. Italia.2 Unghi orizontal α C Teodolitele care pot măsura şi distanţe orizontale. Rusia. de formă şi precizie diferită. China. Africa de Sud) care produc diferite tipuri de aparate. α A) şi verticale ( ex. Observaţii: i) există numeroşi producători de TEODOLITE-TAHIMETRE (Germania. toate aceste aparate au aceleaşi axe şi piese principale.T.

la care cea mai mică gradaţie este de 10cc . cea mai mică mărime citită 1c. Wild T16 – Elveţia etc. teodolitele pot fi: teodolite de precizie scăzută: prevăzute cu dispozitiv de citire cu FIR. cea mai mică gradaţie 1c. fabricate şi în prezent de peste 40 de ani. teodolite electronice: construcţie monobloc. primele apărute . cu posibilităţi de a citi mărimi de 1cc . cea mai mică mărime citită 10cc.M. teodolite de precizie: prevăzute cu dispozitive de citire cu micrometru optic.T. teodolite de precizie medie: prevăzute cu dispozitiv de citire cu SCĂRIŢĂ. fabricate de peste 15 ani. de exemplu THEO 020. cu cercuri de sticlă gradate. în prezent obiecte de muzeu – deşi au fost fabricate până prin anii’50. citire electronică cu posibilitate de înregistrare a mărimilor măsurate. Note de curs ii) teodolitele pot fi grupate în: teodolite clasice: caracterizate prin construcţia descentralizată cu cercuri metalice gradate. Wild T1A. precizia 52 . THEO 080 – produse până în anul 1990 de Carl Zeiss Jena.RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ . TE-D2 MOM – Ungaria. precizia obţinută ± 20cc – 30cc. robustă. iii) în funcţie de precizia asigurată la măsurarea unghiurilor. precizia obţinută ± 2c. cea mai mică gradaţie 10c. THEO 030 – produse până în anul 1990 de Carl Zeiss Jena. TT50 MEOPTA – Cehia. de exemplu THEO 120. teodolite moderne: caracterizate prin construcţia centralizată.GH.

T4 – Elveţia. AXE ŞI PIESE PRINCIPALE ALE UNUI TEODOLIT Aparatul este structurat de-a lungul următoarelor AXE PRINCIPALE: VV ax principal. Note de curs obţinută de ± 2cc .M. orizontal în timpul măsurătorilor. Γ 0 : reticul-obiectiv. de exemplu THEO 010. T3. NN: directricea libelei thorice. vertical în timpul măsurătorilor.3 Axe principale N Din construcţia aparatului: 53 . 0 V R2 H H Γ N R1 V Fig.GH. HH: ax secundar . TH2.produse până produse până în anul 1990 de Carl Zeiss Jena. Precizare: până în anul 1990 furnizorul principal de aparatură topogeodezică pentru România a fost firma Carl Zeiss Jena (ex. ax tangent la dispozitivul de orizontalizare al aparatului.RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ .RDG) şi în prezent majoritatea aparatelor existente la structurile de execuţie sunt din această categorie.3 – Germania. ax central al lunetei.T. Wild T2.

Note de curs I) II) III) IV) HH ⊥ VV. PIESE CARE ASIGURĂ LIMITAREA ŞI CONTROLUL MIŞCĂRILOR TEODOLITULUI . PIESE CARE ASIGURĂ FUNCŢIONALITATEA APARATULUI PIESE CARE ASIGURĂ ORIZONTALIZAREA (CALAREA) TEODOLITULUI: . VV ∩ HH ∩ Γ 0 = { Cv}.GH. şurub pentru blocarea mişcării în jurul axului 00.libela thorică. Suprastructura teodolitului este partea care ca bază alidada fiind susţinută de acesta: cercul vertical şi luneta. Cv : centrul de vizare. şuruburile de calare (3 bucăţi) ale ambazei (Observaţie: libelă – cuvânt similar nivelă). Infrastructura teodolitului este partea care face legătura între suprastructură şi platanul trepiedului fiind formată din cercul orizontal şi amabază. luneta aparatului. NN ⊥ VV. Γ 0 ⊥ HH. PIESE PRINCIPALE: aparat. cerc vertical gradat.RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ . R2 rotaţia în jurul axului HH.Surub pentru blocarea mişcării în jurul axului VV.T. libela sferică. cerc alidad care susţine suprastructura teodolitului şi poartă indicii de citire la cercul orizontal. şurub pentru blocarea mişcării în jurul 54 cerc orizontal gradat. Aparatul se poate roti în jurul primelor două axe principale: R1 rotaţia în jurul axului VV. ambaza care susţine întregul .M.

dispozitiv pentru introducerea de valori unghiulare orizontale. şurub pentru ALTE PIESE: aparatului. are focusarea (clarificarea imaginei) interioară – reticulul se compune din două tuburi coaxiale: tubul obiectiv şi obiectivul lunetei are rolul de a forma imaginea obiectului este fix. microscopul pentru citirea valorilor unghiurilor orizontale şi verticale. ocularul lunetei are rolul de a mări imaginea obiectivului. dispozitiv pentru vizare aproximativă. 55 .T. fir cu plumb optic = dispozitiv pentru centrare optică a clarificarea imaginii plăcii reticulare. micşorată. vizat. reală. dispozitiv pentru fina mişcare în jurul axului HH. ACCESORII ALE LUNETEI CARE ASIGURĂ VIZAREA ŞI PUNCTAREA REPERULUI OBSERVAT: dispozitiv pentru focusarea lunetei (clarificarea imaginei). situată între ocular şi focarul lentilelor ocular.GH.M. PĂRŢILE COMPONENTE ALE TEODOLITULUI LUNETA TOPOGRAFICĂ dispozitiv optic ce serveşte la vizarea punctelor (semnalelor) clar şi mărit. dispozitiv pentru fina mişcare în jurul axului VV. dispozitiv care fixează aparatul de ambază. inversă (dacă nu există un alt sistem auxiliar care aduce imaginea – din nou dreaptă). Note de curs axului VV a cercului orizontal (blocarea mişcării înregistratoare). iar imaginea se deplasează în plan.RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ . tubul ocular.

CERCUL ORIZONTAL GRADAT 56 .M.GH.4). Fig. verticale şi orizontale (dublate într-o parte) şi fire stadimetrice simetric dispuse faţă de cele precedente ( Figura nr. câmpul de vizare al lunetei reprezintă spaţiul conic limitat de generatoarea ce trece prin centrul pupilei de intrare şi marginea interioară a monturii plăcii reticulare.T.RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ . valori cuprinse între 1÷ 1. teodolitele de precizie au M mare şi câmp de vizare mic. valori practice ale lui M: 15X÷ 60X. Note de curs - reticulul lunetei este format dintr-o placă de sticlă pe care sunt gravate foarte fin (1µ ) trăsături denumite fire reticulare.4 Firereticulare si stadimetrice Caracteristicile tehnice ale lunetei sunt: puterea de mărire care reprezintă numărul care arată de câte ori imaginea unui obiect privit prin lunetă apare mai mare decât imaginea sa privită cu ochiul liber.5°. mărimea se notează cu M şi este dată de raportul dintre distanţa focală a obiectivului şi cea a ocularului. este invers proporţional cu mărimea ei.

rezultând pentru un unghi măsurat două mărimi sensibil egale: α α I A II A = C IC . acesta purtând cei doi indici.RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ . (1/4) g . Note de curs Cercul orizontal gradat (limbul) este concentric cu cercul alidad. (1/2) g . diametrul cercului este între 70 şi 250 mm.GH.M. este fix în timpul măsurătorilor. (1/5) g . Teodolitul poate fi utilizat în două poziţii. (1/10) g. prin acest procedeu se elimină majoritatea erorilor instrumentale.C IB = C IIC . diametral opuse pe cercul limb. 57 . de citire a valorilor unghiulare orizontale i1 şi i2.C IIB α I A + α 2 II A Valoarea cea mai probabilă va fi: α numai dacă α I A A = --------------. cea mai mică gradaţie care poate fi : 1g.T. ≅ α II A .

RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ .GH.II Fig. nr . CERCUL VERTICAL GRADAT Cercul vertical gradat (eclimetrul) are funcţia de a măsura unghiuri verticale.zenitale. C ercul orizontal si alidada Cercul orizontal trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: cercul gradat să fie orizontal şi stabil în timpul măsurătorilor. cercul alidad să fie orizontal şi concentric cu cercul gradat.T. Note de curs B α A C 10 0 CC I αA 20 0 A i1 lim b i2 CB 0 alidad 30 0 a) PO Z.5.M. 58 .I α A B C 10 0 20 0 i2 i1 0 II αA CB CC 30 0 b) PO Z.

RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ .II Fig.nr. în cele două poziţii ale lunetei vom obţine cele două unghiuri verticale zenitale VI . odată cu luneta.M.6).T.I V V 10 0 B 0 Z H A Cv 20 0 ϕ H VII 0 Γ J V 30 0 b) POZ.6 Cercul vertical si portindicele vertical - este astfel montat încât linia gradaţiilor 0g ………200g se găseşte în acelaşi plan cu axa de vizare a lunetei (Figura nr. VII cu îndeplinirea condiţiei: VI + VII ≅ 400g - - unghiul zenital va fi: Z I = VI 59 . este mobil în timpul măsurătorilor. indexul de citire J se găseşte pe furca de susţinere a ansamblului cerc vertical – lunetă. Note de curs V B 30 0 PORT INDICE 0 Z 20 0 ϕ H H A Cv 0 VI J I 10 0 Γ a) POZ.GH.

GH.V I ϕ II = V II .300 g ϕ I + ϕ II ϕ = ----------2 DISPOZIŢIA DE CITIRE A VALORILOR UNGHIULARE VERNIERUL CIRCULAR Figura nr. P II = 7 c (deoarece sunt şapte intervale pe vernier până când o gradaţie de pe vernier intră în coincidenţă cu una de pe limb.RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ . Note de curs ZII = 400g – VII ZI + ZII Z = ----------2 iar unghiul de înclinare al lunetei: ϕ = 100g – Z sau direct din citiri: ϕ I = 100 g . 60 .T.M.7 Citirea va fi compusă din două părţi: P I = 261g 30c (deoarece sunt trei intervale de la gradaţia 261g la originea vernierului).

T.nr.9) Cerc vertical: citire exactă : citire aproximativă : 87c 80cc V = 96g87c80 Similar la cercul orizontal Hz = 28g03c60cc 61 .nr.8) V 93 92 347 Hz Fig.8 Microscopul cu fir 346 MICROSCOPUL CU SCĂRIŢĂ (Fig.RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ .7 Vernierul circular MICROSCOPUL CU FIR ( Fig.nr. Note de curs Vernier pe alidadă X PII 10 0 PI 262 1 26 Limb C Fig.nr.GH.M.

62 . în pământ). 2) platanul trepiedului să fie în poziţie orizontală.RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ .9 Microscopul cu scarita si imaginea marita a citirilor 8 87 c 60 cc 80cc 9 0 03c 28 UTILIZAREA TEODOLITULUI AŞEZAREA ÎN STAŢIE Este operaţia prin care aparatul se aşează într-o poziţie corectă.T. pregătit pentru măsurători. fără a forţa.M. dat de centrul platanului să se găsească deasupra punctului de staţie (punct A în acest caz).nr. VA). fapt verificabil şi realizabil prin intermediul firului cu plumb ataşat la trepied. Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească sunt: 1) să fie aşezat foarte stabil în teren (saboţii trepiedului înfipţi până la refuz. 4) centrul trepiedului . pe verticala acestuia (VA.GH. Note de curs 97 V 96 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 96 Hz 27 Fig. 3) înălţimea trepiedului să permită operatorului o efectuare comodă a măsurătorilor.

într-o poziţie centrală. V H Teodolit H Platan Fir cu plumb Trepied VA A VA Fig. i se ataşează firul cu plumb şi se îndepinesc simultan condiţiile 1.T. se scoate aparatul din cutie. 63 . la fel cercul orizontal şi alidada. 6) axul principal al teodolitului să fie în poziţie verticală şi să coincidă cu verticala punctului de staţie (VV≡ VA VA). pentru îndeplinirea acestor condiţii va fi: se verifică punctul de staţie (dacă nu a fost deteriorat. Note de curs 5) teodolitul să fie aşezat stabil pe platanul trepiedului. automat HH se va situa într-o poziţie orizontală.M.2.10 Teodolit in statie Atât corectitudinea măsurătorilor cât şi precizia acestora depind în primul rând de îndeplinirea INTEGRALĂ a condiţiilor de mai sus.nr. se desfac picioarele trepiedului. se înalţă (conform condiţiei 3).GH. se aduce trepiedul deasupra punctului de staţie.4. Ordinea operaţiilor din teren. se verifică. mişcat).RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ .

acestea sunt: se măsoară înălţimea "i" a instrumentului în staţie.GH. Note de curs - se fixează teodolitul pe trepied provizoriu.3 etc. bula libelei thorice să rămână în poziţie centrală.RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ . 64 . EFECTUAREA MĂSURĂTORILOR Dintr-o staţie efectuată cu teodolitul se vizează spre cel puţin alte două puncte (de ex. succesiv. iar celelalte puncte vor deveni puncte de sprijin sau sunt puncte caracteristice ale detaliilor din zonă. B şi 1.T. 1 B 2 A 3 Fig. urmărindu-se ca în orice poziţie rotim în jurul axului vertical VV aparatul. deci vom prezenta etapele măsurătorii pentru primul punct (B). în mod curent. condiţia 5. se îndeplineşte fără a perturba poziţia aparatului. nr .11 Tabloul statiei Dintre aceste puncte. calare cu libela thorică – centrare cu firul cu plumb optic se definitivează condiţia 6. Preluarea caracteristicilor pentru oricare dintre puncte este similară.B).M.). îndeplinindu-se preliminar condiţia 6. un punct este un alt reper topografic (de ex. se calează teodolitul cu libela sferică (aproximativ). dar pot şi 2. Calarea definitivă se face după direcţii perpendiculare ( ne putem ghida după axele şuruburilor de calare).

În timpul măsurătorilor se va ţine cont de următoarea concluzie. De regulă. din acţionarea şuruburilor de fină mişcare se aduce centrul de vizare în coincidenţă cu punctul matematic al semnalului vizat. se blochează mişcările deblocate anterior. se preiau valorile unghiulare şi celelalte date (citiri pe miră etc. Pentru aceasta: blocarea şi deblocarea aparatului se va face cu mare fineţe.GH. Note de curs - se fixează aparatul în poziţia I (cercul vertical la stânga lunetei). i se deblochează mişcările de rotaţie în jurul axului VV şi HH. NU SE VA LUCRA DECÂT CU APARATE VERIFICATE! 65 . Atenţie: preluarea datelor se va face numai din imagini foarte clare. atât ale semnalului vizat cât şi ale citirilor din microscop. sensul de rotaţie al aparatului va fi antiorar. nu se va mişca aparatul inutil.) se deblochează aparatul şi se roteşte în sens orar spre cel de-al doilea punct măsurat. cu cât este mişcat – atins mai puţin teodolitul – cu atât vor fi mai precise valorile preluate.RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ .T. pentru ambele poziţii ale lunetei măsurătorile încep şi se încheie pe primul punct vizat – cel cunoscut (în acest caz B). NU SE ATINGE CU MÂNA TREPIEDUL în timpul măsurătorilor (cea mai frecventă greşeală pe care o fac începătorii). orice manevră asupra dispozitivului se va face fin. logic desprinsă din descrierea principiului de funcţionare al aparatului. se repetă operaţiile anterioare. primul apărut (în acest caz punctul 1). se vizează aproximativ semnalul din punct (B). se focusează imaginea semnalului. Măsurătorile pot fi repetate în poziţia a II-a (cercul vertical la dreapta - - - lunetei).M.

T.GH. perpendicularitatea cercurilor gradate pe axele lor de rotaţie. se calează teodolitul. care pot fi constatate prin operaţiile de verificare şi reduse la minim prin operaţiile de rectificare. 2) axa de vizare să fie perpendiculară pe axa secundară (Γ 0 ⊥ HH). Condiţiile geometrice pe care trebuie să le îndeplinească teodolitul sunt: 1) axa principală să fie verticală (NN ⊥ VV).în limite acceptabile – a acestor condiţii se face prin medierea valorilor din cele două poziţii ale lunetei teodolitului. 3) axa secundară să fie orizontală ( HH ⊥ VV). înainte de întrebuinţare . 4) linia indecşilor de citire de la cercul vertical să se afle într-un plan orizontal. 1) (NN ⊥ VV) CONSTATAREA MODULUI DE ÎNDEPLINIRE A CONDIŢIEI: se verifică şi rectifică libela thorică. 66 . Eliminarea erorilor produse de neîndeplinirea .M. PERIODIC (3-6 luni) vor fi verificate şi rectificate.RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ . Neîndeplinirea acestor condiţii produce erori de reglaj. Note de curs VERIFICAREA ŞI RECTIFICAREA TEODOLITELOR Utilizarea aparatelor produce în timp dereglarea acestora. Condiţiile de construcţie ale teodolitului sunt: coincidenţa dintre centrele alidadelor cu centrele cercurilor gradate. putând introduce erori inadmisibile (GROSOLANE) în efectuarea măsurătorilor. Din acest motiv.

iar axa de rotaţie a lunetei în jurul axului HH va descrie un CON nu un plan vertical. se calculează citirea adevărată PHZ2 în poziţia a II-a în care se află luneta: PHZ2 = 1/2 [(PHZ2 + 200 g) + PHZ2 ] care se introduce în aparat. În caz contrar.GH. din şurubul de fină mişcare în jurul axului VV. Note de curs - dacă prin rotirea aparatului în jurul axului VV. Această eroare se numeşte EROARE DE COLIMAŢIE (c).T. bula libelei nu rămâne în poziţie centrală. se observă că firul reticular vertical s-a mişcat de pe imaginea punctului P vizat cu o distanţă egală cu eroarea de colimaţie.M. diferenţa este dublul erorii de colimaţie. CONSTATAREA MODULUI DE ÎNDEPLINIRE A CONDIŢIEI: se instalează teodolitul în staţie şi se vizează în poziţia I un punct îndepărtat P. se citeşte valoarea orizontală PHZ1. rezultă că VV nu este perpendicular pe cercul orizontal. Dacă PHZ2 = PHZ2 + 200g nu există eroare de colimaţie. RECTIFICAREA ERORII 67 . citindu-se valoarea orizontală PHZ2. RECTIFICAREA acestei dereglări se face numai de către producător. se vizează în poziţia a II-a acelaşi punct P. din şuruburile de rectificare orizontale ale reticulului se aduce firul reticular în coincidenţă cu punctul P. se repetă operaţie până când eroarea de colimaţie devine practic nulă. 2) (Γ 0 ⊥ HH) se datorează descentrării centrului firelor reticulare de pe axa geometrică a lunetei.RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ .

.RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ . A II-a se obţine RII. Dacă RII ≠ RI însemnă că eroarea există. DTM Bucureşti). 68 . 12). similar în poz. IGFCOT Bucureşti. Note de curs - prin medierea valorilor obţinute în cele două poziţii ale lunetei eroarea de colimaţie este eliminată. 3) EROAREA DE NEORIZONTALITATE A AXEI SECUNDARE (HH nu este perpendicular pe VV) R RI R RII Fig.nr. PIIV .GH. eroarea nu poate fi rectificată decât în ateliere specializate (CICLOP Bucureşti. prin plonjarea lunetei în jurul axului HH se proiectează R în RI.12 Eroarea HH VV CONSTATAREA EXISTENŢEI ERORII în poziţia I a lunetei se vizează un punct R situat cât mai sus pe un perete vertical ( Figura nr.dacă PIV + PIIV ≠ 400g eroarea există.T.M. 4) EROAREA DE INDEX A CERCULUI VERTICAL CONSTATAREA ERORII se face similar cu operaţia de la punctul 2 doar că aici se preiau citirile zenitale PIV.

RECTIFICAREA erorii poate fi făcută numai în ateliere de specialitate. RECTIFICAREA ERORII se face rotind reticulul.RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ . înregistrând citirile: 69 . MĂSURAREA UNGHIURILOR CU TEODOLITUL METODA SIMPLĂ (Figura nr. dacă firul vertical reticular nu are aceeaşi direcţie cu firul cu plumb. 5) ÎNDEPLINIREA CONDIŢIEI CA FIRELE RETICULARE SA AIBĂ O POZIŢIE CORECTĂ CONSTATAREA EXISTENŢEI ERORII se face în atelier vizând cu luneta aparatului un fir cu plumb.15 Unghivertical Fig. după rectificare se verifică din nou îndeplinirea condiţiei a doua. 15) B CB 0 I II B C B 0 ZB A I B ϕB αA A C ϕB ϕC CIC CIIC CIC I A C CIIC C C ZIIB Plan orizontalA Fig.400g corectarea prin calcul se face calculând ei şi scăzând-o din cele două valori PIV . Măsurarea se face în cele două poziţii ale lunetei.nr. PIIV obţinând valorile corecte. Atenţie: VERIFICĂRILE SE FAC ÎN ORDINEA PREZENTATĂ.T.13. 14. după slăbirea şuruburilor de fixare ale acestuia.nr.13 Statia unghiului simplu Metoda este utilizată atunci când se măsoară unghiuri izolate.nr.mărimea acesteia va fi 2ei = (PIV + PIIV ) .M.14 Unghi orizontal simplu Fig. eroarea există.GH. Note de curs .

70 . α α α I A II A CALCULUL UNGHIULUI ORIZONTAL = CIC . poziţia I a lunetei pentru punctul B. ZIIB . Note de curs - CIB.300g ϕ IB + ϕ IIB ϕ B = ------------2 Observaţie: similar se obţine ϕ C .ZFB = ZIIB .GH.CIIB α IA + α IIA = ------------2 A CALCULUL UNGHIULUI VERTICAL ( DE DECLIVITATE SAU ÎNCLINARE A LUNETEI) ϕ ϕ ϕ I B II B B : = 100g . La măsurarea unghiului vertical (figura nr. CIC . CIIB.M. ZIB . iar semnalul vizat în punctul B va fi observat (observabil) la o înălţime s. ZIIC idem poziţia a II-a a lunetei. respectiv C.16) se ţine cont de faptul că aparatul se va găsi pe parcursul măsurătorilor la o înălţime faţă de reperul staţionat i.CIB = CIIC . CIIC .T.RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ . ZIC citiri la cercul orizontal şi vertical.

Dacă s ≠ i (cazul când viza la înălţime i spre semnal este obturată de un obstacol) unghiul vertical rezultat din măsurătoare va fi diferit de unghiul de declivitate al terenului ϕ B.GH. Calculul acestuia va implica cunoaşterea distanţei orizontale dintre punctul de staţie (A) şi cel vizat (B): DAB.din figură i + h = ∆ ZAB + s h = DAB tgϕ ∆ ZAB = DAB tgϕ deci i + DAB tgϕ A B A B B B : = DAB tgϕ B+ s DAB tgϕ AB + (i – s) de unde tgϕ B = ------------------------DAB relaţie din care rezultă că dacă I = s => tgϕ B= tgϕ ORIZONT) A B . TURULUI DE 71 .M. METODA SERIILOR (REITERAŢIILOR. În acest caz este posibilă calcularea unghiului ϕ .RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ . Note de curs ZA B h s ϕA B ∆ZAB i ϕB D AB i Fig.16 Masurarea unghiului vertical Dacă s ≡ i unghiul obţinut prin măsurare va fi chiar unghiul de declivitate al terenului ϕ B.T.

17 T urul de orizont Protocolul de măsurare este în aces caz: se staţionează (centrare.) în reperul de staţie. notate cu ¯ şi valori finale notate _.…. HZIB. nr . VI2. se vizează în POZ. VIB unde. Prelucrarea datelor măsurătorilor se poate realiza într-un tabel. neavând relevanţă în prelucrarea datelor. HZII3.I 1 4 2 A 3 Fig.. Poz .T. în cea de a doua poziţie (măsurare în sens antiorar) se obţin datele HZIIB. VII4. HZII4. figura nr.M. VIB.GH. cum se observă pentru primul punct se obţin valori iniţiale. HZI2.I a lunetei primul punct şi în sens orar celelalte puncte (ex.RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ . HZII4. HZIIB.17) cu ultima viză pe punctul de pornire. HZIIB. Se obţin citirile pentru punctele vizate: HZIB.. De menţionat că VIB şi VIIB. 72 . calare etc. se alege ca primă viză punctul cel mai îndepărtat (în cazul când primul punct nu este un reper topografic cu care punctul staţie formează baza de sprijin 0. …. VI1. VII4. VIIB. HZI1. pot fi neglijaţi.II B Poz . VII3. VIIB. Note de curs Se foloseşte în cazul măsurării mai multor unghiuri orizontale (cu înregistrarea unghiului de înclinare al lunetei pentru fiecare direcţie) dintr-un punct de staţie. (măsurare în sens orar). VIIB.

prinse câte 11 bucăţi pe un inel. la jumătate de metru este marcată o plăcuţă metalică. mediu.GH. fişele: vergele metalice (~ 30 cm lungime. Apariţia instrumentelor de măsurare electronică a distanţelor. capetele sunt prevăzute cu un inel în care se introduce intinzătorul în timpul măsurării. Există însă cazuri când metoda este utilizată.RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ .T. a limitat măsurarea directă a distanţelor. etalonate la + 20ºC şi forţă de întindere de 15daN (în aceste condiţii panglica are lungimea nominală). iar metrul şi capetele (0 şi 50 m) prin plăcuţe metalice cu valori ştanţate. Note de curs INSTRUMENTE PENTRU MĂSURAREA DIRECTĂ A DISTANŢELOR În funcţie de precizia de măsurare. 73 .M. PANGLICILE – divizate din dm în dm. marcaţi prin orificiu (ø 1 mm) în ax. operaţie greoaie. de precizie condiţionată de mai mulţi factori (condiţii atmosferice. în timpul măsurătorii se folosesc următoarele accesorii. mergând până la rulete electronice. rulete şi fire din oţel cu accesoriile lor. ~ 5 mm secţiune) care marchează capetele panoului măsurat. abilitatea operatorului). foarte precise – utilizate la măsurarea bazelor geodezice: firul din invar cu accesoriile necesare. centimetrii şi milimetrii sunt măsuraţi cu o riglă gradată obişnuită. instrumentele pot fi: precise – utilizate la măsurători topografice uzuale: panglici. de exemplu când în lipsa unui instrument electronic trebuiesc măsurate laturile unei drumuiri planimetrice (operaţie de îndesire a reţelei de puncte cunoscute dintr-o zonă de operare).

3 mm x 8-15 mm.RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ .19) şi la capătul ruletei întinsă pentru măsurare. RULETA: . dinamometru.1 – 0.GH.… etc. OPERAŢII LA MĂSURAREA DIRECTĂ A DISTANŢELOR JALONAREA: operaţia prin care se asigură coaxialitatea direcţiilor după care se întind ruletele (panglicile) în timpul măsurării cu direcţia dată de capetele panoului măsurat ( Figura nr.19 Jalonarea aliniamentelor Dacă l0 este lungimea nominală a ruletei (panglicii) iar aceasta a fost întinsă succesiv de-a lungul panoului măsurat de n ori. termometru.2. 10.M.T.A) sau cu ochiul liber prin intermediul unor jaloane aşezate în capetele panoului (A. 100 m. pe ultima ruletă 74 . l1 l0 2 A l0 1 L AB 2’ B 1’ Fig.secţiune 0. cu care se asigură întinderea panglicii în timpul măsurării cu o forţă egală cu cea de etalonare.).B în Figura nr. lungimi 5. etalonate la + 20ºC şi o forţă de întindere de 5 daN.19). Operaţia poate fi asigurată cu un teodolit aşezat în capătul de start al măsurătorii (de ex. nr .) direcţia pe care trebuie efectuată măsurarea (Poziţiile 1. 50. 25. 2’ etc. Operatorul aflat pe direcţia de măsurare la 1-2 m în spatele punctului A va indica operatorului care se găseşte la capătul ruletei ( în 1’. 20. Note de curs - două întinzătoare.

forţa cu care s-a acţionat la întinderea panglicii. lk . CORECŢIA DE ETALONARE (Ck) Dacă : l0 .lungimea reală. Note de curs aplicate măsurându-se până la capătul panoului ( pct. .modulul de elasticitate al oţelului.l0 E .A unde F0 .secţiunea (cm2) a panglicii. e + 2. Fr . E . a panglicii Ck = lk LAB) va fi: LAB CLABk = Ck ------l0 CORECŢIA DE ÎNTINDERE (Ct) Fr – F0 Cp = ----------.M. Dacă întreaga măsurare se efectuează cu acceaşi forţă de întindere Fr corecţia de întindere totală va fi: A .T. lucrări de execuţie investiţii cu mare precizie – crearea reţelei de sprijin ) implică şi aplicarea unor corecţii datorită faptului că se operează în condiţii diferite de cele în care s-a făcut etalonarea instrumentului de măsură. lungimea l1 .B).GH. distanţa măsurată va fi dată de relaţia: LAB = n .1 . în momentul măsurării.forţa de etalonare.lungimea nominală a panglicii.l0 Corecţia pentru întreaga lungime măsurată (am acceptat să o numim 75 . 106 daN / cm2. l0 + l1 CORECŢII APLICATE LUNGIMILOR MĂSURATE CU BENZI DIN OŢEL Măsurarea cu precizie a unor distanţe (baze de sprijin.RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ .

76 .temperatura din timpul măsurării.20) În calculele topografice se utilizează distanţa orizontală (DAB ). CORECŢIA DE TEMPERATURĂ Ct = α ∆ T l 0 unde ∆ T = Tr .GH.M. Pentru întreaga lungime măsurată corecţia de temperatură va fi: LAB CLABT = CT -------l0 CORECŢIA DE REDUCERE LA ORIZONT C0 ( Figura nr. α : coeficientul de dilatare termică al oţelului.T.∆ Z2AB C0 = DAB . α = 0.LAB unde ϕ : unghiul de declivitate al terenului.T0 T0 . cumulându-se valorile obţinute.0115 mm / 1°C. ∆ ZAB : diferenţa de nivel între B şi A. DAB = LAB cosϕ = √ L2AB .RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ .temperatura de etalonare ( de regulă 20°C) Tr . 1 m. Note de curs LAB CLABP = CP ----------l0 În caz contrar se calculează corecţia pentru fiecare întindere a panglicii.

) şi se măsoară fiecare panou (LiJ şi ϕ i ). Note de curs C0 L AB B D AB ∆ZAB ϕ A DAB B’ Fig. 12 etc.nr.20 Corectia de reducere la orizont Pentru aliniamente cu declivităţi variabile.21 M asurarea distan telor pe aliniam tul en ϕ 4 N ’ 3 D23 D3M N ’ de declinitate variabila N .M.se calculează DiJ = LiJcosϕ i şi în final DMN = ∑DiJ M Aplicarea corecţiilor se va face în următoarea ordine: L’AB = LAB + CLABk L”AB = L’AB + CLABT LIIIAB = L”AB + CLABP DAB = LIIIABcosϕ 77 . nr .GH.RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ . se tronsonează aliniamentul în panouri de declivitate constantă (M1. 2 ϕ 3 L 23 1 LM 1 L12 N L 3N ϕ 2 M DM1 ϕ 1 D12 DMN M Fig.T.

0115 mm/1°C.01 √-------. vom avea 1mm = 0. corecţia nu mai trebuie aplicată). PRECIZIA MĂSURĂRII DIRECTE A DISTANŢELOR În condiţii de măsurare optime (aliniamente curate care să permită întinderea corectă a ruletei / panglicii) precizia de măsurare cu un instrument de 50 m poate fi de 0.01 √ LiJ. corecţia de temperatură este sub 1 mm.întors parcurs de lumina modulată respectiv microundele radio de la staţia de emisie (aflată într-unul din capetele panoului măsurat) la un reflector (aflat la celălalt capăt) şi înapoi în staţia de recepţie (care este aceeaşi cu cea de emisie). măsurarea distanţei cu aceste aparate se face prin înregistrarea timpului dus. în acest caz trebuie determinat intervalul de temperatură pentru care nu se aplică corecţia. 78 . APARATE ELECTRONICE PENTRU MĂSURAREA DISTANŢELOR Utilizând principiul electrooptic sau electromagnetic.7 °C. dus – de la A la B. repetarea măsurătorii (de ex.= ± 0. Pentru o lungime oarecare LiJ.5 ÷ 2cm / 100m.RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ .T. care sunt valorile limită sub care aplicarea corecţiei respective nu mai este necesară (de ex. eroarea admisibilă va fi: LiJ eL = ± 0. întors de la B la A ) şi calcularea lungimii ca medie a valorilor obţinute. dacă presupunem că CT = 1 mm.20°C).GH. evident aplicarea acestei corecţii nu mai e necesară . pentru fiecare corecţie în parte.3 ÷ 21. 1m . de unde TL = 21. (TL . (m) 100 Observaţie : şi în cazul măsurării directe a distanţelor. deci în intervalul de temperatură 18. Note de curs Este interesant de calculat.7°C.M. 50m . ameliorează precizia măsurării. dacă pentru o ruletă cu l0 = 50 m.

Practic.000 m.000m ) partea superioară.M. t = timpul dus – întors.0. .la determinarea distanţei aparat – miră prin metoda tahimetrică (vezi capitolul următor). grosimi 1.RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ . S+J centrale: M = --------± 1mm 2 2026+1905 în acest caz: 1965 =-----------. Pe miră se citeşte înălţimea axei de vizare a lunetei nivelului faţă de punctul semnalizat de miră.5-2. lăţimi 8-12 cm.3 sau 4 m. celelalte două citiri au dublă utilizare: . Figura nr22: S = 2026 M = 1965 J = 1905 Citirea la firul mijlociu al plăcii reticulare serveşte la calculul diferenţelor de nivel. confecţionată din lemn sau aluminiu. MIRA CENTIMETRICĂ.5 cm.GH. t unde v = viteza de propagare a undelor – viteza luminii. lungimi 2. 4.. Note de curs D = ½ v. INSTRUMENTE DE NIVELMENT GOEMETRIC MIRA (STADIA) Sunt rigle divizate ţinute vertical în punctele între care se determină diferenţa de nivel. Ex.000m (parte care va fi aşezată pe punctul semnalizat) la 2.T. aparatele moderne.000 m (sau 3.5 2 79 la verificarea citirii . cele utilizate în prezent afişează direct distanţa măsurată.sunt gradate din cm în cm de la 0.

sunt trasate pe banda din invar din jumătate în jumătate de cm. 80 . dotate cu dispozitive de verticulizare – libele sferice.5 şi citirea de pe tambur (de ex.112 cm = 7851. S M J 19 Fig. total deci: C = 784.23 va consta din citirea de pe miră C = 784.GH.RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ .22 Citirea pe mira centimetrica MIRA DE PRECIZIE (Figura nr. gradate.612).T. Note de curs deci.nr.5 + 0. citirile sunt corecte.M.23) Sunt mire prevăzute cu o bandă din invar. citirea exactă se face prin încadrarea unei diviziuni a mirei între cele două fire convergente (stânga sau/şi dreapta) trasate pe placa reticulară. Astfel citirea în cazul prezentat în figura nr .612 = 785.12 mm.

minus axa HH – aparatul neavând decât o singură posibilitate de rotire R1 în jurul axului VV.T. V N N 0 R1 CV V Γ Fig. Ca şi piese. aparatul conţine.RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ .24 Axele principale ale nivelului Aparatele se numesc NIVEL (NIVELĂ) şi au ca axe principale. Note de curs 79 78 Fig.23 Mira cu banda invar INSTRUMENTE DE NIVELMENT CU LUNETĂ Condiţia prinicpală pe care trebuie să o îndeplinească aceste aparate.GH. comparativ cu teodolitul. cu acesoriile aferente funcţionării (şurub pentru blocarea mişcării în jurul axului VV. aceleaşi axe ca şi teodolitul. ca piese principale: luneta. în timpul măsurătorilor.nr.nr. pentru fina 81 . ambaza (pot exista limb şi alidadă).M. Semnificaţia celorlalte axe este aceeaşi ca la teodolit. este ca axa de vizare (Γ 0) să fie perfect orizontală.

au ca scop principal ca axa Γ 0 să fie perfect orizontală în momentul măsurării.GH.NIVEL RIGID . După modul cum se asigură condiţia de bază (Γ 0 perfect orizontală în momentul vizării unei mire) aparatele sunt de două categorii: . din cele trei şuruburi de rectificare a libelei sferice se corectează poziţia bulei până când condiţia este îndeplinită (calând libela thorică se calează şi libela sferică).T. accesoriile lunetei şi la aparatele rigide dispozitive pentru fina calare). Rectificarea acestei condiţii: după îndeplinirea condiţiei 1 se calează aparatul cu libela thorică. .la care calarea fină se realizează pentru fiecare direcţie vizată (cele noi cunoscute Ni 004 şi Ni 030 CZJena).NIVEL SEMIAUTOMAT – la care operaţia anterioară se realizează automat.RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ . 2) (VsVs VV) – axa nivelei sferice să fie paralelă cu axa de rotaţie  VV. 82 . iar dacă bula gazoasă a libelei sferice nu este centrată în cercul reper. 3) Firul nivelor al plăcii reticulare nu este orizontal atunci când aparatul este calat. fără intervenţia operatorului (cele mai cunoscute la noi Ni007 şi Ni025 CZJena). VERIFICAREA ŞI RECTIFICAREA INSTRUMETELOR DE NIVELMENT Operaţii similare cu cele efectuate la teodolit. libela sferică şi thorică. Ordinea de efectuare a operaţiilor de verificare – rectificare este cea prezentată în continuare: 1) (NN ⊥ VV) – la fel ca la teodolite. Note de curs mişcare în jurul acestui ax.M.

(b’1 + x1) = a’1 . prin fina mişcare luneta aparatului în jurul axului VV punctul nu rămâne pe firul reticular orizontal. se calează aparatul. din acţionarea şuruburilor de rectificare a libelei se asigură îndeplinirea condiţiei. pentru prima staţie.  CONSTATAREA ERORII : se aşează aparatul cu unul din şuruburile de calare îndreptat spre un punct vizat (la 20-50 m). produce o eroare de citire x1. ∆ ZAB = a1 – b1 = (a’1 + x1) .b’1 83 . se roteşte şurubul de calare dreapta – ax până când se citeşte din nou M1.RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ . în caz contrar.nr.25 Eroareade pozitie a firului nivelor CONSTATAREA ERORII: se face prin nivelment geometric de mijloc şi de capăt.T. se decalează aparatul din şurubul de calare stânga –ax.25) B B Fig.M. egală pe cele două mire aflate la distanţe egale de aparat. unghiul de înclinare al lunetei (datorat erorii Γ 0  NN) este  α . din şuruburile de rectificare a reticulului se asigură îndeplinirea condiţiei. Dacă deplasând.GH. se citeşte la firul central valoarea M1. 4) Planul vertical ce conţine NN  planul vertical ce conţine Γ 0. constant. 5) (Γ 0  NN) Neîndeplinirea condiţiei produce eroarea α de  înclinare a lunetei (Figura nr. Dacă bula gazoasă a libelei thorice rămâne în coincidenţă eroarea este nulă. Note de curs Se vizează (cu aparatul calat) un punct oarecare (B) la marginea câmpului vizual.

M. VERIFICAREA ŞI RECTIFICAREA NIVELELOR SEMIAUTOMATE (CU COMPENSATOR) Aceste aparate nu au libelă thorică şi deci în limitele de funcţionare ale compensatorului trebuie să îndeplinească numai următoarele condiţii: 1) VsVs  VV  2) Firul nivelor al plăcii reticulare trebuie să fie orizontal.b’1 – a’2 + b2 = a’1+ b2 . Note de curs 1.deci prin acest procedeu eroarea este eliminată.b2 ) Deci a2 = a’2 + x = a’2 + a’1 .pentru a doua staţie aparatul fiind aşezat în apropierea unuia din puncte: ∆ ZAB = a2 – b2 = a’2 + x2 – b2 = (a’2 . .5-3m x1 α a1 α x2 b’ 1 a’ 1 S1 A a) Nivelment geometric de mijloc ∆ZAB x2 a2 α b1 B b2 B ∆ZAB a’ 2 S2 A b) Nivelement geometric de capat Fig.b2 ) + x Va rezulta că: x = (a’1 .b’1 Din şuruburile de rectificare a poziţiei plăcii reticulare.26 Eroarea Γ 0 II NN . păstrând viza spre punctul A. 3) 0Γ să fie orizontal.nr.b’1 ) – (a’2 . din S2 se aduce firul nivelor în dreptul citirii calculate a2 .GH.T. 84 .RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ .

M. TAHIMETRIA CU MIRĂ VERTICALĂ Aparatul aşezat în staţie. Note de curs INSTRUMENTE TAHIMETRICE Sunt aparate care permit măsurarea pe cale optică a distanţelor (metode indirecte) şi a unghiurilor orizontale şi verticale. nr.27 Tahimetria cu mira verticala si viza orizontala Dacă : ϑ : distanţa dintre centrul de vizare CV şi lentila obiectiv. f: distanţa focală (distanţa dintre luneta obiectiv şi focarul F). DAB = D’AB + (f + ϑ ) Dar : D’AB H -----.GH. 85 . va avea centrul de vizare pe verticala punctului de staţie (CVEVV).= --------f ϑ h : distanţa dintre firele stadimetrice. V obiectiv F CV h H Γ ϑ ocular V A f D’ AB D AB B Fig.T.RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ .

28).M. f  D’AB = ----. nu se poate aplica principiul de calcul anterior. viza inclinata Rezultă : 86 .RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ .GH.T.nr. Note de curs H: numărul generator (distanţa dintre proiecţiile pe miră ale firului stadimetric inferior şi cel superior). Pentru a face posibilă aplicarea relaţiei anterioare se construieşte în punctul M (proiecţia firului nivelor pe miră) o miră (MF) perpendiculară pe axa de vizare – mira fictivă (MF).H h f Dar f şi h sunt constante deci K = ----H D’AB =KH K = 100 (mai rar 50 sau 200) Rezultă D’AB =KH + (f + ϑ ) La aparatele moderne f + ϑ = 0 Deci DAB = KH Dacă luneta este înclinată sub un unghi ϕ ’ (Figura nr.28 Tahimetria cu mira verticala . din schiţă observăm că nefiind perpendiculară axa de vizare pe mira (MR). MR S’ ϕ S H 2 L’ AB viz Axa are ϕ M H’ H 2 J h J’ MF i A ZA Nivel zero L AB ϕ i B D Z AB ZB DAB Fig.

vom avea urmatoarea relaţie: ∆ ZAB = KHsinϕ ’cosϕ ’ Având în vedere că de regulă K = 100. h : cateta mică a triunghiului dreptunghic de ipotenuză L’AB . precizia de determinare a distanţei cu 87 Şi în concluzie: . iar cea mai mică mărime aproximată pe miră este de 1 mm.M. şi desigur ZB = ZA + ∆ ZAB Dacă viza pe miră (stadie) se face astfel încât M = i. Note de curs L’AB = KH’ Dar din ∆ SS’M : H’ 2 cosϕ ’= -----H 2 => H’ = H cosϕ ’ L’AB = KH cosϕ ’ Dar DAB = L’AB cosϕ ’ DAB = KH cos2ϕ ’ Metoda permite şi calcularea diferenţei de nivel (∆ ZAB ) observând că: i + h = ∆ ZAB + M i : înălţimea aparatului în staţie.T. M: citirea la firul nivelor (central) ∆ ZAB = h + (i – M) dar h = L’ABsinϕ ’ h = KHcosϕ ’ şi înlocuind h = KHsinϕ ’cosϕ ’ în final ∆ ZAB = KHsinϕ ’cosϕ ’ + (i – M).RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ .GH.

direct pe o miră de construcţie specială.nr.M.29) Fs Cd Ch Ch Ld -2 0 Cd -10 0 -1 Lh Ch C0 L0 =1. 88 cu .T. TAHIMETRE AUTOREDUCTOARE CU DIAGRAMĂ Sunt aparate cu ajutorul cărora se pot măsura distanţe orizontale şi diferenţe de nivel. la noi. de bază (C0). nr. Note de curs această metodă este ± 100-200 mm/100m distanţă măsurată.RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ . curba distanţelor (Cd). ceea ce face ca metoda să fie utilă pentru ridicările planimetrice. Dintre acestea.29 Campul lunetei la tahimetrul Dahlta 020 Fig. Discul este concentric cu cercul vertical şi este fix în momentul înclinării lunetei sub un anumit unghi. care formează diagrama: curba zero. Imaginea diagramei apare în câmpul lunetei suprapusă peste imaginea mirei.400m C0 Fig. dar nu şi pentru măsurarea bazelor de sprijin. este DAHLTA 020 (Figura nr. care are un disc din sticlă pe care este trasată diagrama.GH. cel mai cunoscut aparat .30 Citirea pe mira la tahimetrul Dahlta 020 Acesta este un teodolit THEO 020. Apar în planul imaginii următoarele curbe.

30) sunt ld pentru distanţe orizontale şi lh pentru diferenţe de nivel: DiJ = Kd . ± 20. 89 .. curbele diferenţelor de nivel Ch. lh Se observă că pentru a aplica corect metoda curba de bază se va suprapune peste marca zero a mirei. aflată la 1. apar două fire stadimetrice scurte. Note de curs constanta de multiplicare Kd = 100.M. ce servesc la măsurarea distanţelor înclinate (Fs).GH. al cu contactele de multiplicare Kh = ± 10. ld ∆ ZiJ = Kh . În partea superioară a imaginii. perechi simetrice cu semnul + sau .RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ .T. Dacă citirile pe mira DAHLTA 020 (Figura nr. în funcţie de unghiul de înclinare lunetei.400 m de baza mirei. cu constanta K’d = 200. ± 100.

400 h 1 i i ∆ZA1 ZA A Z1 Fig. 10 cm ÷ 20 cm pentru Kh = ±100. 31) rezultă din echivalenţa: h + i = ∆ ZA1 + l0 ∆ ZA1 = (i -l0 ) + h unde h este diferenţa de nivel citită pe miră.31 Calculul cotei unui punct prin metoda tahimetriei cu diagrama Calculul cotei unui punct (figura nr.pentru distanţe precizia de determinare este ±10 ÷20 mm/100m. 5 cm ÷ 10 cm pentru Kh = ±20.RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ . TAHIMETRE AUTOREDUCTOARE CU REFRACŢIE SAU CU DUBLĂ IMAGINE 90 .T. Cota punctului măsurat va rezulta ca: Z1 = ZA + ∆ ZA1 Z1 = ZA + (i .nr.l0) + h Precizia în determinarea distanţelor orizontale şi a diferenţelor de nivel depinde de constanta aparatului şi precizia de estimare a valorii citirii pe miră: .GH. Note de curs L0=1. .pentru diferenţe de nivel precizia va fi: < 5 cm pentru Kh = ±10.M.

L’A1 = H ctgγ Dar ctgγ = 100 şi c = 0 prin construcţia aparatului. Unghiul de deviaţie γ este constant rezultând proporţionalitatea dintre L’A1 şi H (citirea pe miră). imagine deviată. în ţările din fostul bloc sovietic (aprovizionat cu aparatura produsă în fostul RDG la Carl Zeiss Jena). prin coincidenţa unei imagini duble. dedublată prin procedeul refracţiei (Figura nr. V Tahimetru P M 1 2 M’ C L’ A1 L A1 V A Fig. Tahimetrul REDTA 002 este un teodolit de tip THEO 020 la care în 91 .T. respectiv a mirei: LA1 = L’A1 + c = L’A1 = H ctgγ = 100 H TAHIMETRUL AUTOREDUCTOR CU REFRACŢIE REDTA 002 Este cel mai cunoscut aparat. Note de curs Distanţa se determină pe mire orizontale gradate.32). LA1 = L’A1 + c unde c este constanta aparatului.M. de acest tip. imagine liberă şi imaginea 2 ( a punctului M’).RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ . nr .GH.32 Principiul tahimetriei cu refractie Prisma P aflată în planul imaginii va diviza imaginea vizată a mirei în imaginea 1 (a punctului M).

34).RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ . obţinându-se: R0: raza directă. pentru a putea explica modul de măsurare a distanţelor şi a diferenţelor de nivel cu acest procedeu. la acest tip de aparat. tangenta unghiului de înclinare al lunetei. RDP: raza deplasată cu ajutorul prismei PC prin acţionarea tamburului T Imaginea microscopului de citire. T RD P RD RO 0 P PC M0 Fig. câmpului vizual al aparatului REDTA în timpul măsurătorilor şi a tamburului gradat. Aceasta se poate roti în jurul unui ax vertical cu ajutorul tamburului (T). RD: raza deviată cu ajutorul prismei PC prin acţionarea tamburului T.M.nr. conţine sub imaginea citirii pe cercul vertical. 92 . Prezentăm şi imaginile mirei REDTA.34 Micrometrul optic cu conicidenta Tahimetrul este prevăzut cu un micrometru optic care este format dintr-un tambur gradat (T) şi o prismă romboidală (PC) fixată în faţa jumătăţii superioare a obiectivului (Figura nr .T.GH. Note de curs faţa obiectivului lunetei s-a montat un dispozitiv optico – mecanic şi de reducere cu ajutorul căruia pot fi măsurate distanţe cu o precizie de ± 2 cm / 100 m distanţă măsurată.

Ordinea operaţiilor va fi: se instalează aparatul în staţie. se citeşte înălţimea i.GH.T. 5 – vernier exterior pentru măsurarea distanţelor până la 180m.35 Mira REDTA 1-suport gradat centimetric.colimator. se clarifică imaginea. 8. calează. Note de curs B0=2.065 m pe tambur Fig. centrându-se la înălţimea i a tahimetrului în staţie.vernier interior pentru măsurarea distanţelor până la 130 m.RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ . 3 – mira REDTA.M. 6repere pentru măsurarea paralactică a distanţelor. orizontalizată cu nivela sferică de pe suport şi perpendiculară pe direcţia dintre cele două puncte (staţie şi vizat). 2.000 m 1 6 0 1 2 3 4 X 3 5 9 6 7 8 X 2. 7. 93 . se vizează aproximativ mira (similar cu vizarea semnalelor cu teodolitul THEO 020 CZJena). se vizează exact prin acţionarea şuruburilor de fină mişcare. 4.600 m Imagine mira X 5 10 1 Citire 0.trepied. se instalează mira în punctul vizat. se centrează.reper vizare pentru unghiul zenital.090 5 8 4 7 2 X Imaginevernier interior Citire 3 diviziuni x 20cm = 0.

Note de curs - se acţionează tamburul aparatului până când o gradaţie de pe vernier (în acest caz a 3-a) coincide cu o gradaţie de pe miră.T.M. se găseşte citirea pe verinier ( o diviziune = 20 cm) care coincide cu o gradaţie de pe miră ( a 3-a pe vernier). ∆ ZA1 tgϕ = --------LA1 ∆ ZA1 = LA1 tgϕ unde tgϕ este citit în câmpul vizual al microscopului aparatului. - - - i L A1 1 L A1 ϕ i A ϕ ∆ZA1 DA1 Fig. se citeşte valoarea pe tambur.GH. unghi zenital şi tangenta unghiului de înclinare al lunetei din microscopul de citire al aparatului.36 Relatia dintre LA1 si ∆ZA1 În acest caz: LA1 = citirea H pe miră + citirea pe vernier + citirea pe tambur.nr. se citeşte valoarea H ( o diviziune de pe miră = 2 m). Se fac citirile: unghi orizontal.RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ . 94 .

RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ . jumătate deviată sub un unghi constant γ ) .nr.M.GH. 95 . iar imaginea deviată printr-o prismă P2 (mobilă). această prismă de-a lungul bazei exterioare a aparatului se poate ajunge la coincidenţa celor două semiimagini. Cele mai uzuale aparate au încorporată o bază variabilă. b b fiind citirea pe baza aparatului.37 se observă dacă imaginea dreaptă a punctului se obţine printr-o prismă P1. Acest unghi se numeşte unghi paralactic (γ ). Se observă că: LAB = bctgγ : Dar ctgγ = 200 (din construcţie) LAB = 200 . vizarea făcându-se prin dedublarea imaginii punctului vizat (jumătate imagine dreaptă. mişcându-se.T. B rea pta Im ag i ne ad Imaginea deviata LAB P1 γ A b P2 Fig. Baza este astfel gradată încât citirea distanţei se face direct pe aceasta prin intermediul unui microscop de citire montat pe prisma P2.37 Principiul telemetrului cu unghi paralactic constant Din figura nr. Note de curs TELEMETRE OPTICE Sunt singurele aparate cu ajutorul cărora se pot măsura optic distanţe între staţie şi un punct vizat fără a fi necesară semnalizarea punctului vizat cu o miră.

Distanţa citită pe bază va fi direct distanţa orizontală (dacă dispozitivul de reducere este cuplat) sau distanţa înclinată – dacă nu cuplăm acest dispozitiv. la noi.M.T. din această gamă este TELEMETRUL AUTOREDUCTOR BRT 006. Note de curs Cel mai cunoscut aparat. Precizia de măsurare a distanţelor poate ajunge până la ± 6 cm / 100 m.GH.RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ . baza aparatului are 30 cm. MĂSURAREA PARALACTICĂ A DISTANŢELOR 96 . constanta de multiplicare K = 200. domeniul de utilizare: distanţe până la 60 m – cu ajutorul aparatului şi până la 180 m utilizând mărci de coincidenţă instalate în punctul vizat.

T. 97 . Principiul (Figura nr. Aceasta deoarece valoarea distanţei (înclinate sau orizontale) se obţinea printr-un produs între un factor de multiplicare (K=100. măsurarea directă a distanţelor (greoaie şi cronofagă) nu putea fi egalată.M.nr. iar baza se construieşte egal depărtată de punctul central B – stânga – dreapta. Note de curs Până la apariţia aparatelor electronice pentru măsurarea distanţelor.GH.unghiul γ se obţine din diferenţa direcţiilor AN şi AM.200) şi o gradaţie citită (a cărei cea mai mică valoare estimată poate fi 1 mm).39) constă în a aşeza (centra. din punct de vedere al preciziei. de metodele indirecte. M γ 2 A DAB Fig.RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ . cala) un teodolit în unul din puncte (ex.39 Principiul paralactic γ B b b 2 N Va rezulta: DAB = b ctg γ . Măsurarea paralactică a distanţei transformă măsurarea distanţei în măsurarea unui unghi orizontal ( γ : unghi paralactic).A) şi a construi o bază perpendiculară pe aliniamentul măsurat (MN ⊥ BA) de lungime cunoscută (măsurată) b.

T.RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ .000 m. Note de curs M A γA A DAP DAB a) Fig. poate fi foarte mare (mergând până la ± 2mm / 10 m bază ). Pentru a uşura aplicarea metodei s-a construit o miră specială (similară cu MIRA REDTA.nr. ceea ce poate conduce la o precizie de măsurare paralactică a distanţei de ± 20mm / 100 m comparabilă cu cea de la măsurarea directă a distanţelor.GH. lipsa de vizibilitate stânga punctului B.M. METODE TRIGONOMETRICE DE MĂSURARE A DISTANŢELOR 98 . dar negradată) la care baza are b = 2. În acest caz la o eroare de măsurare a unghiului eγ = ± 2cc. corespunde o eroare de măsurare a distanţei eD = 15 mm / 100 m. Se menţionează şi extinderi ale metodei pentru distanţe mari între capetele panoului măsurat sau alte cauze care limitează metoda (figura 40) (ex.40 Metoda paralactica a) cu mira la mijloc N DPB P b γB B γA B γB DBC E b b) C D b) cu bara ajutatoare Este evident faptul că precizia de construcţie a bazei b.cazul b).

= ----------. se măsoară sau se calculează ∠ α B = 200° .nr. care prezintă avantajul că punctul vizat nu trebuie să fie accesibil (Figura nr. caz în care se poate face compensarea unghiurilor în ∆ ABC) rezultând din teorema minusurilor: DAB DAC DCB ----------.= ----------sinα C sinα B sinα A sinα C de unde DAB = DAC ---------sinα B unde α B.M. spre NADIR (N) sau în ambele sensuri.41).41 Metoda trigonometrica de măsurare a distanţei αB C DAC B O extindere a metodei anterioare este metoda trigonometrică.(∠ α A +∠ α C ) INSTRUMENTE ŞI DISPOZITIVE PENTRU TRANSMITEREA PE VERTICALĂ A PUNCTELOR Sunt instrumente la care vizarea se face pe verticală spre ZENIT (Z). α B (ideal şi α B.GH. se construieşte o bază auxiliară DAC. Comportă o precizie de determinare / transmitere a punctelor pe verticală. Note de curs C αC B DCB DAB αA A Fig. Se măsoară unghiurile orizontale α A. 99 . În acest caz.T. marcându-se punctul C (obligatoriu staţia mobilă cu teodolitul).RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ . mergând până la ± 1mm / 100 m.

100 .T.GH. efecutate într-o arie precizată. avand ca scop redactarea PLANULUI sau HĂRŢII TOPOGRAFICE.M. Note de curs CAPITOLUL 6 RIDICĂRI PLANIMETRICE RIDICAREA TOPOGRAFICĂ este ansamblul de lucrări topografice.RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ .

T.RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ . Z0: o origine de măsurare a cotelor. 101 . ∆Yiy. Z X (N) ZB ZA ) L AB ∆ZAB B A N θ AB XA XB D AB 0 YA ∆Y A B A0 YB B0 Pl an ori zo ntal d ep ∆X A roie c tie B Y Fig.nr. Yi) a punctelor caracteristice ale detaliilor măsurate (naturale sau artificiale).Yi să fie pozitive pe întreg teritoriul indicat.GH. punându-se în evidenţă relieful zonei măsurate. ∆Ziy. cea spaţială (Zi). pentru România din anul 1970 cota zero a Mării Negre.M. Zi) si relativa ( ∆Xiy. toate măsurătorile topografice se efectuează într-un sistem de coordonate ales: X0Y pentru coordonate plane. Note de curs RIDICAREA PLANIMETRICĂ se referă la preluarea din teren a datelor necesare stabilirii poziţiei în plan (coordonate Xi. Yi. prin determinarea cotelor punctelor măsurate.1 Pozitia in spatiu a punctelor topografice absoluta (Xi. ) Pentru ca întregul pachet de date obţinute să aibă un numitor comun. RIDICAREA NIVELITICĂ are ca scop evidenţierea şi celei de a treia coordonate a punctelor măsurate. 0 se alege astfel încât toate coordonatele Xi.

RAPORTATĂ LA B care îl face direcţia dintre reperul A şi punctul cu direcţia cunoscută. Note de curs Z B L AB A ZA D AB ZB Z0 ∆ Z AB X X XB ∆XAB XA N θAB C B0 N αB B θAB D AB D AB A0 ∆YAB A Y c) θAC 0 YA YB a) b) Fig. prin SISTEMUL X0Y şi COTA ORIGINE Z0 va fi: XB = XA + ∆ XAB YB = YA + ∆ YAB ZB = ZA + ∆ ZAB unde (fig. unde DAB = LAB cos ϕ (Figura nr. unde θ AB = θ AC + α B (fig.2 Stabilirea pozitiei unui punct masurat in raport cu baza de masurare (αj. şi că se măsoară distanţa înclinată LAB. Diy) sau absolut (Xy . în sistemul de coordonate ales. adică puncte materializate în teren.2a) (fig. DAB).2a) 102 . θ AC orientarea spre un alt punct C. Presupunând că în acest sistem se cunosc coordonatele punctului A: (XA.GH. YA.nr.2 rezultă poziţia în spaţiu a punctului: POZIŢIA RELATIVĂ FAŢĂ DE BAZA AC: (α B.2a) (1) POZIŢIA ABSOLUTĂ ÎN SPAŢIU.RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ .T. Yy).2c) ∆ YAB = DABsin θ AB ∆ ZAB = LABsin ϕ tgϕ (fig.2b) (fig. unde A şi sunt puncte de pe sprijin. ZA).2b) ∆ XAB = DABcos θ AB. spre punctul ridicat B şi unghiul α studierea figurii nr.M.

detalii. pe care se pot sprijini măsurătorile planimetrice. adică să fie posibil ca prin TRANSCALCULAREA coordonatelor locale să se calculeze coordonatele în 103 . în ridicările topografice: elementele topografice ale terenului. Pentru a se asigura UNITATEA măsurătorilor topografice pe întreg teritoriul naţional s-a creat (în toate ţările) un SISTEM DE SPRIJIN GEODEZIC DE STAT. OMOGENĂ. Observaţie: în acest capitol se tratează numai studierea poziţiei planimetrice a punctelor măsurate.RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ . În ceea ce urmează se vor prezenta în detaliu. formată din triunghiuri cu vârfuri de coordonate cunoscute (REŢEA DE TRIANGULAŢIE). coordonate şi orientări. care acoperă întreg teritoriul statal cu o reţea de sprijin. fără a da detalii privind cota acestora. CEL NAŢIONAL. CONTINUĂ ŞI FIDELĂ numai dacă se utilizează metode adecvate de măsurare bazate pe o reţea geomtrica corect realizată. puncte caracteristice. gradul de acoperire a suprafeţei cu detalii naturale şi artificiale. Note de curs În capitolul 3 s-au prezentat elementele de bază.T.GH. Reprezentarea planimetrică a unei suprafeţe ridicate este UNITARĂ. scara planului topografic redactat în final. metodele utilizate la ridicarea planimetrică. condiţia de bază fiind existenţa legăturii dintre SISTEMUL LOCAL şi sistem naţional. Există şi SISTEME LOCALE DE SPRIIJN.M. REŢELE DE SPRIJIN PLANIMETRICE Sistemul de sprijin planimetric X0Y trebuie să fie reprezentat la nivelul terenului de o reţea geometrică formată din puncte marcate în teren şi de coordonate cunoscute în acel sistem. relieful acesteia. Forma şi dimensiunile acestei reţele depinde de: forma şi dimensiunile suprafeţei ridicate.

care constituie TRIANGULAŢIA DE ORDIN INFERIOR. la o distanţă medie de 200 km. plan secant. - - - condiţia de bază : prin triunghiurile formate să se acopere cu puncte cunoscute întregul teritoriu naţional.RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ . ORDINUL V.III.II. reţeaua punctelor de drumuire (poligonometrie) Proiecţia cartografică utilizată : STEREOGRAFICĂ 1970.M. - 104 . cu lungimi ale laturilor triunghiurilor de 20-60 km (LANŢURI DE TRIANGULAŢIE GEODEZICĂ.T. Note de curs REŢEAUA GEODEZICĂ DE SPRIJIN – BAZA GEODEZICĂ DE SPRIJIN Este construită având la bază următoarele principii: Baza geodezică a ridicărilor planimetrice este constituită din: reţeaua punctelor de triangulaţie.IV care constituie TRIANGULAŢIA DE ORDIN SUPERIOR. reper fundamental. se desfăşoară prin lanţuri de triunghiuri de-a lungul meridianelor şi paralelelor. REŢEAUA DE TRIANGULAŢIE GEODEZICĂ DE STAT se compune dintr-o reţea de triunghiuri structurată pe cinci ordine de mărime: ORDINELE I.GH. Cota origine pentru NIVELMENT: COTA “0” A MĂRII NEGRE. Elipsoid de referinţă utilizat: KRASOVSKI.

IV: laturi ale triunghiurilor 4 – 8 km. - - - 105 . zonele intermediare lanţurilor de triunghiuri se acoperă tot cu triunghiuri cu laturile de 20-60 km. la fiecare întretăiere de lanţuri se măsoară astronomic azimutul bazei geodezice măsurată şi coordonatele geografice măsurate ale unui capăt al bazei.T. Note de curs Fig.3 Lanturi de triangulatie geodezica - la întretăierea a două lanţuri se stabileşte câte o bază (6-12 km) care se măsoară.M. III: laturi ale triunghiurilor 7-15 km. întreaga reţea formată alcătuind REŢEAUA GEODEZICĂ DE TRIANGULAŢIE DE ORDINUL I.GH.nr. din aproape în aproape triunghiurile se îndesesc (triunghi în triunghi) prin punctele de ordinele: II: laturi ale triunghiurilor 10-20 km.RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ .

ţinânduse cont de curbura terestră. III. REŢEAUA DE RIDICARE. coordonate X şi Y. Calculul acestor puncte se face astfel: ORDINUL I: reţeaua de puncte se transpune pe ELIPSOID.GH.T. ORDINUL V . care unesc între ele puncte de triangulaţie. se transpun prin PROIECŢIE CARTOGRAFICĂ punctele pe planul de proiecţie calculându-se coordonatele rectangulare X şi Y.5) se construieşte în teren pentru a servi ca raport în măsurarea detaliilor terenului. realizată prin metoda DRUMUIRII PLANIMETRICE (fig. ORDINUL II.M.λ ).nr.RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ .5 Drumuiri planimetrice În funcţie de natura punctelor pe care se sprijină. calculându-se coordonatele geografice (ϕ . direct în planul de proiecţie adoptat. IV. coordonate X şi Y. V 14 13 12 c rin la ipa Raul Albac um Dr ep uir Drum 11 1 21 uire s ecu n da ra 22 IV 3 2 V Fig. REŢELELE DE POLIGONOMETRIE sunt reţele riguros măsurate şi calculate. Note de curs - cu îndesirea de ordin V: laturi de 1-2 km (1 punct la cel mult 100 ha). calculul se face în planul de proiecţie. drumuirile pot fi: 106 .

M.GH. sprijinite pe un punct de TRIANGULAŢIE sau POLIGONOMETRIC şi pe un punct dintr-o drumuire principală sau integral pe puncte din drumuiri principale. Reţeaua de sprijin locală se va forma astfel: se construieşte un poligon cu ambele diagonale vizibile (12.4 Retele poligonometrice REŢELE DE SPRIJIN LOCALE Se aplică atunci când: triangulaţia de stat nu există sau numărul de puncte este insuficient în ZONA DE RIDICAT. (fig. sprijinite pe puncte de TRIANGULAŢIE sau POLIGONOMETRICE. se măsoară orientarea geografică (astronomic.RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ . se măsoară o bază (34): D 34. 107 . Note de curs - PRINCIPALE. V III V 7 6 4 IV 5 IV III - 3 IV 1 2 V Fig.4) SECUNDARE.nr. ZONA DE RIDICAT este mică (S < 100 km²) şi nu se justifică legarea la sistemul naţional geodezic.T. magnetic) a unei diagonale (12) : θ 12.34).

GH.M.T.RĂDULESCU

TOPOGRAFIE GENERALĂ . Note de curs

-

pentru punctul 1 se acordă coordonate arbitrare (X1,Y1) astfel încât întreaga zonă să aibă puncte de sprijin şi caracteristice cu coordonate pozitive în sistemul ales. ( Figura nr.6)
X(N) 3 N α1 β3 β1 X1 1 α3 θ12 α2 β2 D34 α 4 β4 4 2

0

Y1 Fig.nr.6 Construirea sistemului de sprijin local

Y

-

se măsoară toate unghiurile în triunghiurile formate, corectându-se erorile de măsurare (suma unghiurilor în fiecare triunghi să fie 200g);

-

se calculează toate orientările, celorlalte laturi pornind de la θ 12 (ex: θ 14 = θ 12 + β 1), utilizând unghiuri (α i, β i) compensate;

-

se calculează prin teorema sinusurilor celelalte laturi în triunghi (D12, D14 etc. );

-

se calculează coordonatele relative şi absolute ale celorlalte puncte; de ex: DX12 = D12 cos θ 12 DY12 = D12 sin θ 12 X2 = X1 + ∆ X12 108 (3) (2)

GH.M.T.RĂDULESCU

TOPOGRAFIE GENERALĂ . Note de curs

Y2 = Y1 + ∆ y12 Pornind de la acest poligon cunoscut, se dezvoltă REŢEAUA PLANIMETRICĂ LOCALĂ prin: 1) REŢELE DE TRIANGULAŢIE LOCALE (figura nr.7) – se obţin puncte la 2÷3 km; 2) INTERSECŢII se obţin puncte la 0,5÷1 km; tratate în capitolele următoare 3) DRUMUIRI se obţin puncte la 0,05÷0,20 km.

Poligon cu punct central

Lant de poligoane

Lant de triunghiuri

Patrulater cu diagonale observabile

Lant de patrulatere

Fig.nr 7 Retele de triangulatie locale: tipuri caracteristice

În ansamblu, toate aceste puncte trebuie în final, ÎNAINTE DE A ÎNCEPE RIDICAREA PLANIMETRICĂ A ZONEI, să fie suficiente pentru a constitui suportul de sprijin în măsurarea FIECĂRUI PUNCT CARACTERISTIC din zona ridicată. MARCAREA ŞI SEMNALIZAREA PUNCTELOR REŢELELOR DE SPRIJIN PLANIMETRICE MARCAREA – operaţia de materializare a poziţiei punctului topografic pe teren (provizoriu sau permanent);

109

GH.M.T.RĂDULESCU

TOPOGRAFIE GENERALĂ . Note de curs

SEMNALIZAREA – operaţia de însemnare a punctelor vizate (provizoriu sau permanent). MARCAREA PUNCTELOR PROVIZORIE: - pe o durată de câţiva ani (max.5 ani), se face cu: ţăruşi din lemn (esenţă tare: fag, stejar ), lungime 30-50 cm, secţiune pătrată 3-5 cm, în ax se bate la partea superioară un cui, care va marca punctul matematic (acestui punct i se calculează coordonatele), partea inferioară ascuţită; buloane metalice, lungime 20-30 cm, secţiunea 1,5-2,5 cm, cap superior semisferic cu un semn chertat (∅ 1 mm) în ax, care va reprezenta punctul matemaitc. În ambele cazuri ţăruşii se bat în pământ până la refuz, astfel ca să rămână la suprafaţă 2-5 cm. Atenţie: ţăruşii să fie fixaţi vertical în teren. PERMANENTĂ (BORNAREA PUNCTELOR) – marcare cu o mai lungă durată de utilizare a punctului;

110

GH.M.T.RĂDULESCU

TOPOGRAFIE GENERALĂ . Note de curs

5

V

3

2 1

20 - 30 cm Fig.nr.8 Bornarea punctelor

-

se face cu borne din beton (beton armat), de formă trunchi de piramidă (latura superioară 10-20 cm, latura inferioară 20-40 cm, înălţime 60-100 cm); în ax se încastrează un bulon metalic, cu cap semisferic, similar cu cel prezentat anterior; se recomandă ca bornarea să se facă şi în subsol pentru ca în cazul distrugerii bornei de la suprafaţă să existe posibilitatea reconstituirii, la suprafaţă, a punctului matemaitic (Figura nr.8)

-

-

111

10

V

20

30

30-60

20-30

nr. prin intersectarea axelor 13 cu 24 obţinându-se poziţia punctului matematic P (axul bornei. SEMNALIZAREA PUNCTELOR Operaţie prin care se permite vizare punctelor din punctul de staţie. triunghiulară.9). sau 112 . Observaţie: pentru ca semnalul de la suprafaţă să se găsească pe aceeaşi verticală cu marca din subsol se face un reperaj exterior (Fig. operaţie realizată cu jalonul de lemn sau metalic (secţiune pătrată. semnalizând verticala VV a punctului topografic sau a punctului caracteristic măsurat. numai pe parcursul măsurătorilor. pentru care se definesc verticala VV – cu coordonatele plane Xp. prin reperare dinspre exterior. după ce s-a săpat groapa de bornare se aşează la fund semnalul din subsol 1 (marca subsol). apoi un strat de semnalizare (cărămidă măcinată) 2. Note de curs 2 3 1 -2 m P 1 4 Fig. hexagonală. Semnalizarea poate fi: provizorie.nr. încadrându-se borna din beton 4.T.GH. Yp).RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ .9 Reperarea punctului matematic Astfel. se umple groapa cu pământul rezultat din săpături.M. se protejează borna cu un strat de umplutură 5.

utilizat în centrele populate. un alt element care trebuie măsurat este înălţimea semnalului (H) În cazul semnalului cu pilastru. piramide. la partea inferioară ascuţit pentru a permite aşezarea corectă pe punctul măsurat. 113 faţă de înălţimea în teren a punctului matematic semnalizat.c. Este deci vorba de un semnal centric.d) geodezic (topografic) semnalizat există o distanţă măsurată e (excentricitatea semnalului).(fig. permanentă : cu balize.T. balizele se instalează pe terasele (acoperişurile) clădirilor. Note de curs circulară cu diagonala de 3-5 cm).GH.nr. semnale cu pilaştri. semnal l V e V pilastru teodolit H H H platforma Esafodaj platforma V a) baliza la sol VS V b) baliza in arbore Fig.M. vopsit alternativ alb/roşu. lungime 2 m.10). pe pilaştrii din beton care permit atât staţionarea cu teodolitul (după ce s-a scos semnalul) cât şi vizarea prin semnal a punctului. . denumite SEMNALE GEODEZICE (TOPOGRAFICE) (Figura nr.10.RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ .nr.10 c) piramida la sol d) semnal cu pilastru Semnalizarea poate fi: centrică: axul semnalului coincide cu axul vertical al punctului excentric: între axul semnalului (VsVs) şi axul vertical al punctului geodezic (topografic) semnalizat.

descrierea reperului folosit. 114 . 3 8. eventual (Zi ) a reperului.B Nr .).11 Fisa de reperaj a unui punct topografic Fişa de reperaj a punctului va conţine: coordonatele (Xi. care vor servi doar ca puncte de direcţie: vârfurile turlelor de biserică.GH.A lba I ul ia Nr. paratrăznete de pe construcţiile industriale. Indiferent de modul de semnalizare .4 3 Nr. Yi).8 oti zei St r . DESCRIEREA TOPOGRAFICĂ A PUNCTELOR (FIŞA DE REPERARE A PUNCTULUI TOPO) Permite identificarea în teren a poziţiei unui punct topografic.2 b1 St r . identificându-l în teren.M.nr. OPTIM trei distanţe faţă de obiecte cunoscute din teren (colţuri de clădiri.Prin intersecţia liniară a acestor distanţe se poate reconstitui poziţia punctului topografic.RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ . Note de curs Mai pot fi utilizate ca semnale punctele nestaţionabile. SEMNALUL GEODEZIC (TOPOGRAFIC) trebuie să fie: vizibil şi solid fixat în teren ( arbore.11). Nr .7 Nr.21 5 16.nr. stâlpi electrici sau de telefonie. 5 Nr. în momentul când se doreşte a fi folosit în măsurătorile topografice (Fig.6 9. cel puţin DOUĂ.T. 4 5 4. construcţie). capace canal etc. 2 Fig.

(XC.Yp).12 Intersectia inainte Punctul P este reperul nou. YA. C cu A rezultă coordonatele punctului P.nr.B. Note de curs CALCULUL COORDONATELOR REŢELELOR PUNCTELOR DE SPRIJIN METODA INTERSECŢIILOR INTERSECŢIA ÎNAINTE Punctele A. Se cunosc deci: (XA.M.(XB.C reperii geodezici (topografici) cunoscuţi în teren. Astfel pentru prima combinaţie: se obţine θ AB din coordonate: ∆ YAB tgθ AB = --------------∆ XAB θ BA = θ AB + 200g (4) (5) 115 .RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ . Se observă că din oricare din combinaţiile A cu B. deci se fac măsurători (unghiurile α i. N C N θAB θAP α1 A β1 α2 θBP β2 P α3 β3 θBA B Fig. calculele fiind asemănătoare.T. β i) şi calcule pentru a se calcula coordonatele (Xp. YB).).GH. B cu C. YC ).

YB tgθ BP = --------------.XP tgθ BP + XB tgθ BP = YP – YA .XA ∆ YBP YP .respectiv YP ).XA ) tgθ AP = YP – YA (+) (XP .YP + YB XP (tgθ AP .(10) tgθ AP .XA tgθ AP .RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ .YA tgθ AP = --------------. Note de curs θ AP = θ AB +α 1 nr.12 ) ∆ YAP YP .tgθ BP) = YB – YA+ XA tgθ AP . 116 .XB tgθ BP => XP = -------------------------------------------------. poate fi verificată cu valorile obţinute din combinaţiile B cu C şi C cu A.= ------------∆ XBP XP – XB (XP .M.tgθ BP YP = YA + (XP – XA) tgθ AP sau YP = YB + (XP – XA) tgθ BP Această primă variantă rezultată din combinaţia A cu B.XB tgθ BP YB – YA+ XA tgθ AP . Dacă valorile sunt apropiate (în limitele toleranţei) cea mai probabilă valoare a coordonatelor punctului nou va fi media aritmetică a valorilor obţinute din cele 3 combinaţii (separat pentru XP .12 ) θ BP = θ BA .T.GH.= ------------(8) ∆ XAP XP .α 2 nr.XB ) tgθ BP = YP – YB (-) (9) (6) (Figura (7) ( Figura XP tgθ AP .

M.γ ) .(β + γ ) 117 . PROBLEMA HĂRŢII) În acest caz se staţionează punctul nou P şi se vizează trei puncte cunoscute M. B şi C trebuie să fie egale cu 200g.N şi R. PR: (YM – YP) = (XM – XP) tgθ PM (YN – YP) = (XN – XP) tgθ PN (YR – YP) = (XR – XP) tgθ RN Alegând ca necunoscută θ PM se observă că θ PN = θ PM . INTERSECŢIA ÎNAPOI (INDIRECTĂ. (α .Diferenţa (în limite tolerabile) va fi corectată egal pe cele şase unghiuri. Nr. Note de curs De remarcat faptul că metoda permite şi o primă compensare a mărimilor măsurate – deoarece suma unghiurilor măsurate în punctele A. Se măsoară unghiurile formate în P de direcţiile spre cele trei puncte cunoscute .RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ . (Figura nr. PROBLEMA POTHÉNOT.13 Intersectia inapoi N Y Se scriu ecuaţiile analitice ale celor trei drepte PM.13) X M N θPN γ θPM P α β R θPR 0 Fig.T. PN. îndeplinindu-se condiţia menţionată. RETROINTERSECŢIA.GH.β .

(11) 1+ tgθ PM tg(β + γ ) ] tg θ PM .RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ .γ ). 3). respectiv 3) obţinem: tg θ PM .tgγ YP = YR + (XP – XR)----------------------1+ tgθ PM tgγ YP = YM + (XP – XM) tgθ PM . 3).T. YP = YM + (XP – XM) tgθ PM . Luând ca primă necunoscută tgθ PM şi dezvoltând sistemul: 1). Sistem cu 3 ecuaţii şi 3 necunoscute: Xp. YP = YN + (XP – XN)tg [ θ PM .tgγ 1) – 3) = (YM + (XM – XP) tgθ PM = YR + (XP – XR)-------------------1+ tgθ PM tgγ dezvoltăm.(β + γ ) ]. 2) 3) scăzând din ecuaţia 1) ecuaţiile 2). (YR – YP) = (XR – XP) tg (θ PM .GH. YP = YR + (XP – XR) tg (θ PM . Sau: 1).tg(β + γ ) 1) – 2) = (YM + (XM – XP) tgθ PM = YN + (XP – XN)-----------------------. (YN – YP) = (XN – XP)tg [ θ PM . (YM – YP) = (XM – XP) tgθ PM . 2). tgθ PM .Yp. Note de curs şi înlocuind în grupul de relaţii anterioare obţinem: 1). tg θ PM .M. 2).tg(β + γ ) YP = YN + (XP – XN)---------------------------.γ ).(12) 1+ tgθ PM tg(β + γ ) tg θ PM .(β + γ ) ]. încercând să eliminăm XP: 118 .

tg γ 119 .tg γ + XR ----------------------1+ tgθ PM tg γ (14) Împărţim cele două relaţii: tg θ PM .tgγ --------------------.tg(β + γ ) + γ ) XP[ tg θ PM .-------------------.-----------------------.tg γ tg θ PM .XMtgθ PM + YM– YR XMtgθ PM tg θ PM .= XPtgθ PM. Note de curs tg θ PM .tg(β + γ ) + XN---------------------------.] XN-----------------------------1+ tgθ PM tg(β + γ ) tg θ PM .M.tg(β + γ ) XPtgθ PM .tg(β + γ ) XN---------------------------1+ tgθ PM tg(β + γ ) tg θ PM .] = YR – YM + XMtgθ PM + 1+ tgθ PM tg γ tg θ PM .GH.T.------------------------.] = YN – YM + XMtgθ PM + 1+ tgθ PM tg(β + γ ) tg θ PM .tg(β YN – YM + XMtgθ PM + 1+ tg θ PM tg(β + γ ) --------------------------------------------.XMtgθ PM + YM – YN – XP---------------------------.+ 1+ tgθ PM tgγ tg θ PM .XR----------------------.RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ .tg γ XP[ tg θ PM .tg(β + γ ) XP[ tg θ PM .tgγ .+ 1+ tgθ PM tg(β + γ ) tg θ PM .= ---------------------------------------------------------------tg θ PM .= 0 1+ tgθ PM tgγ (13) tg θ PM .

----------------. Notând X = tgθ PM.----------------YR – YM + XMX + XR----------------1+ X tg γ 1+ X tg γ X + X² tg (β +γ ) – X + tg (β +γ ) (15) ----------------------------------1 + X tg (β + γ ) ------------------------------------------.tg(β + γ ) X .(16) YR – XYR tg γ .XNtg (β +γ ) ------------------------------------------------------------------------------------------------------1 + X tg (β + γ ) =--------------------------------------------------------------------------------------.RĂDULESCU XP[ tg θ PM .----------------------X .= X + X² tg γ + Xtg γ ---------------------------1 + X tg γ YN – XYN tg (β +γ ).YM -XYMtg γ +XXM+X²XMtg γ +XXR .tg γ X .tg(β + γ ) YN – YM + XMX+ XN-----------------------1+ X(β + γ ) 1+ X tg(β + γ ) ----------------------------.YM -XYMtg (β +γ )+XXM+ X²XMtg (β +γ )+XXN .= -------------------------------------------------------X .] 1+ tgθ PM tg γ TOPOGRAFIE GENERALĂ .YM -XYMtg (β +γ )+XXM+X²XMtg (β +γ )+XXN .XRtg γ 120 .tg γ X . Note de curs YR – YM + XMtgθ PM + XR-----------------------1+ tgθ PM tg γ şi am obţinut o ecuaţie cu o necunoscută tgθ PM.XRtg γ -----------------------------------------------------------------------------------1 + X tg γ X² tg (β + γ ) + tg (β + γ ) X² tg γ + tg γ --------------------------------.GH. vom avea: X.= YN – XYN tg (β +γ ).T.XNtg (β +γ ) = --------------------------------------------------------------------------------------X²XMtg γ +XXR .M.

(17) (XN – XM)ctg (β + γ ) +(XM – XR)ctgγ . (α 1+β 1) + (α 2+β 2 ) + (α 3+β 3 ) = 200g (γ 1 + γ 2 + γ 3 ) = 400g α 1 + α 2 + γ 1= 200g 121 (19) (18) . Note de curs Rezolvând ecuaţia se obţine: (YN – YM)ctg (β + γ ) +(YM – YR)ctgγ + XR – XN X = tg θ PM= -------------------------------------------------------------------.T.nr.M. YR). INTERSECŢIA COMBINATĂ Prin combinarea metodelor anterioare se obţine o metodă la care precizia de calcul a coordonatelor poate fi ameliorată.14 Intersectia combinata Y Astfel trebuiesc îndeplinite următoarele trei condiţii.YR + YN pe care îl înlocuim în relaţiile corespunzătoare obţinem şi (XR.14).nr.RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ . deoarece există posibilitatea compensării unghiurilor măsurate (fig. X B α2 A α1 γ1 P γ2 β1 γ3 β3 α3 β2 C 0 Fig.GH.

.în circuit închis.. fără orientări cunoscute. 2. DRUMUIRI CU DOUĂ CAPETE care pot fi: 1. Note de curs β 2 + α 3 + γ 2= 200g β 1 + β 3 + γ 3= 200g (20) Numai după ce s-au compensat mărimile unghiulare măsurate. poligonaţii. DRUMUIRI CU UN CAPĂT care pot fi: 5..M.cu două capete.cu două capete şi două orientări.. astfel încât să se îndeplinească condiţiile menţionate se trece la calcule . B. 6. 3. Calculul coordonatelor se face prin INTERSECŢIA ÎNAINTE Au drept scop îndesirea reţelelor de sprijin (triangulaţii.cu două capete şi cu o orientare de închidere.RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ . pentru a avea în teren numărul necesar de puncte cunoscute pe care să se bazeze ridicarea planimetrică a zonei..GH. 4.cu un capăt şi o orientare de pronire.T..cu două capete şi o orientare de pornire. CLASIFICAREA DRUMUIRILOR A. intersecţii). 122 .

laturile drumuirii să fie apropiate ca lungime. să existe vizibilitate între punctele vecine ale drumuirii şi de la acestea spre detalii. La proiectare se vor respecta următoarele condiţii: aliniamentele drumuirilor să se afle în apropierea detaliilor ce se vor ridica şi să acopere întreaga zonă: punctele de drumuire să fie amplasate în zone stabile. necirculate. lungimea laturilor de drumuire să fie cuprinsă în intervalul 50-200 m.15 Tipuri de drumuiri planimetrice si elementele masurate PROIECTAREA DRUMUIRILOR PLANIMETRICE Traseul drumuirilor planimetrice.nr.M. Note de curs 1) B αA D A1 α1 α2 1 2) D 12 αC B D 2C C α1 αA D A1 5) 12 1 D B A 2 D A 1 2 1 A 1 A 1 2 A 3) 2 4) C 2 B 2 A 6) C 7) D B A Nod E F 5 3 1 C D C Fig. cu optim 100-150 m şi o lungime totală care să nu depăşească 3000 m.T.RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ . 123 .GH. forma şi tipul acestora se alege pe un plan topografic al zonei în studiu (scara > 1:5000). iar drumuirea să se desfăşoare pe cât posibil în linie dreaptă.

Note de curs - să se aleagă cu grijă instrumentele de măsurat unghiuri şi distanţe.GH. MĂSURAREA DRUMUIRII UNGHIURILOR FORMATE DE LATURILE 124 . DRUMUIRI SECUNDARE – marcarea se face prin ţăruşi din lemn sau metalici (marcare provizorie) iar semnalizarea se face cu jaloane. să se verifice înaintea utilizării.003√L (22) Dacă această condiţie este îndeplinită.RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ . OPERAŢII DE TEREN MARCAREA PUNCTELOR DE DRUMUIRE DRUMUIRI PRINCIPALE – capetele drumuirilor principale se vor încadra în reţeaua de sprijin şi în concluzie se vor marca prin borne din beton (sol/subsol) iar semnalizarea se va face cu balize cu fluture. diferenţa dintre mărimea L iJ obţinută prin măsurare la la dus (de la punctul i spre punctul J) şi mărimea LiJ obţinută la întors (de la J spre I) trebuie să fie mai mică decât toleranţa Ti: Ti = ± 0. valoarea cea mai probabilă a lungimii laturii măsurate va fi media artimetică a celor două mărimi: Li J = L iJ + LJi (23) Li J va corecta pe principiul aplicării corecţiilor la măsurarea directă a distanţelor. Direct se măsoară distanţa înclinată LiJ care se va reduce la orizont cu relaţia : DiJ = L iJ cosϕ i (21) Fiecare latură se va măsura dus-întors. MĂSURAREA LATURILOR DRUMUIRII Poate fi efectuată direct cu panglica din oţel sau electronic.T.M.

întors .17 125 . întors ϕ Ji trebuie să fie apropiate ca mărime.nr.II.16 Unghi de declivitate Cele două medii obţinute dus ϕ iJ . Note de curs UNGHIURI DE DECLIVITATE dus.16) V V J ϕJi ϕiJ i Fig. Toate unghiurile orizontale se măsoară pe aceeaşi parte a drumuirii. în sens orar spre latura din faţă.T.II . (Fig. POZ. condiţie îndeplinită dacă se măsoară fiecare unghi de la latura din spate. POZ.nr.RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ .M.I.I.17) αi αJ i h J k Fig.nr. (Fig.GH. UNGHIURI ORIZONTALE în fiecare punct de drumuire POZ. POZ.nr. în limita ± 1c.

D reperi topografici de coordonate date: (XA.YD).… reperi topografici noi. (XD. Elemente necunoscute: (X1. POZ.nr.Y1).2. POZ.II.I. unghi de declivitate ϕ i (POZ.I.GH.YC).(XB. OPERAŢII DE CALCUL DRUMUIREA SPRIJINITĂ LA AMBELE CAPETE Elemente cunoscute: A. calculele sunt aceleaşi. dus-întors).II). completându-se cu elementele de calcul aferente celorlalte puncte: N α1 B αA θA1 D A1 N θ12 N θ2C αC N θCD 1 θ1A D α2 D 2C C 2 θC2 D 12 A θBA θ21 Fig. B.18 Drumuirea sprijinita la ambele capete Elemente măsurate: unghi orizontal α i ( POZ. 1. Observaţie: s-au ales numai două puncte noi. atât pentru unghiurile de declivitate cât şi pentru cele orizontale se vor respecta indicaţiile prezentate la capitolul “Măsurarea unghiurilor cu teodolitul – cazul unui singur unghi”.(XC.YA).M. pentru a nu dezvolta inutil dimensiunea calculelor efectuate.Y2).RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ . Note de curs Practic.T. C. în cazul când drumuirea are mai mult de două puncte noi.(X2. 126 .YB). …….

lungimea medie a distanţei înclinate Li J = L iJ + Lji.= -----------. ∆ XCD XD .unghiul mediu de declivitate ϕ iJ = -----------------------. analitic.orientare de sprijin iniţială.(24) 2 iJ ϕ - . α i ). + ϕ Ji .YA tg θ AB = ---------. ∆ XAB XB . A ŞI DIFERENŢELOR DE NIVEL = L iJ cos ϕ iJ ∆ Z iJ = L iJ cos iJ a).RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ . din coordonatele punctelor de sprijin: ∆ YAB YB . ϕ CALCULUL D iJ DISTANŢELOR ORIZONTALE .XC b). Note de curs - distanţe înclinate L iJ (dus-Intors) CALCULE: MEDIA ELEMENTELOR MĂSURATE .= -----------.GH.unghiul orizontal mediu α i α i’ +α I” = -------------2 iJ Pentru simplificarea notaţiilor aceste mărimi se vor nota cu (L iJ.T.M.CALCULUL ORIENTĂRILOR BRUTE ALE LATURILOR DE DRUMUIRE (Figura nr.YC tg θ CD = ---------.orientare de sprijin finală.18) 127 .CALCULUL ORIENTĂRILOR DE SPRIJIN Rezultă.XA (25) ∆ YCD YD .

c1).eθ 128 .GH. orientarea spre latura din faţă va rezulta ca sumă dintre orientarea spre latura din spate şi unghiul orizontal dintre cele două laturi. dacă prin însumare se depăşesc 400 g. Cu aceste precizări : θ 12 = θ 1A + α 1 – 400 g θ 21 = θ 12 + 200 g θ 2C = θ 21 + α 2 – 400 g θ C2 = θ 2C + 200 g θ cCD = θ C2 + α C – 400 g θ cCD este valoarea orientării de închidere reeşită din calcul c). CORECŢIA TOTALĂ PE ORIENTARE Cθ = . va rezulta prin suma dintre orientarea directă θ Ji şi 200 g . condiţie eθ < Tθ = p√n Observaţie: erorile sunt diferenţe între mărimea eronată (afectată de erori) şi mărimea corectă (dată iniţial). c2). Note de curs θ A1 = θ AB + α A – 400 g (26) Observaţie: parcurgând drumuirea în sensul menţionat. CORECŢIILOR p: precizia de citire la teodolit.θ CD (29). n: numărul de staţii. acestea se scad din sumă.T. aceeaşi precizare pentru depăşirea prin însumare a 400 g . EROAREA DE NEÎNCHIDERE PE ORIENTARE (28) eθ = θ cCD . CALCULUL ERORILOR.RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ . θ 1A = θ A1 + 200 g (27) Observaţie: orientarea inversă θ Ji .M.

19) CALCULUL COORDONATELOR RELATIVE BRUTE θ cCD + 4 x Cuθ = θ CD (VERIFICARE 129 .RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ . CORECŢIA UNITARĂ PE ORIENTARE Cuθ Cθ = -----n (30) n: numărul unghiurilor orizontale măsurate. (fig.nr. d).T. numărul staţiilor. Note de curs Observaţie: logic Cθ + eθ = 0 c3). COMPENSAREA ORIENTĂRILOR θ A1 = θ A1 + 1 x Cuθ θ 12 = θ 12 + 2 x Cuθ θ 2C = θ 2C + 3 x Cuθ θ CD = OBLIGATORIE) e).M.GH. deoarece s-a lucrat cu acelaşi aparat. Observaţie: factorul de pondere este egal. în aceleaşi condiţii. cu aceleaşi metode (număr de măsurători). cu aceleaşi metode de calcul a valorilor finale ale elementelor măsurate şi operaţiile au fost efectuate de aceleaşia aparate.

RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ .19 Calculul coordonatelor relative Se cunoaşte că: ∆ XiJ = D iJcosθ iJ ∆ YiJ = DiJsinθ iJ şi va rezulta: ∆ XA1 = DA1cosθ A1 ∆ YA1 = DA1sinθ A1 ∆ X12 = D12 cosθ 12 ∆ Y12 = D12 sinθ 12 ∆ X2C = D2C cosθ 2C ∆ Y2C = D2C sinθ 2C f).nr.T.M.∆ XAC A 130 .GH. CALCULUL ERORILOR DE NEÎNCHIDERE PE (31) COORDONATE C e∆ X = ∑ ∆ X iJ . Note de curs X N ∆YiJ ∆XiJ θiJ ∆iJ i XJ Xi Yi YJ Y Fig.

M.∆ YAC A C Unde ∑ ∆ X iJ = ∆ XA1 + ∆ X12 + ∆ X2C A C Unde ∑ ∆ Y iJ = ∆ YA1 + ∆ Y12 + ∆ Y2C A ∆ XAC = XC – XA ∆ YAC = YC – YA Observaţie: se va urmări şi încadrarea în toleranţa de măsurare e = √e2∆ X + e2∆ Y.RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ .CALCULUL CORECŢIILOR PE COORDONATE RELATIVE 131 .(33) . Note de curs C e∆ Y = ∑ ∆ Y iJ .GH.T. unde C ∑ ∆ iJ = DA1 + D12 + D2C A [m] (34) g). toleranţa de închidere A 500 pe coordonate.003 √ ∑ ∆ iJ + -----------. eroarea totală de neînchidere (32) C ∑ ∆ iJ C A T = ± 0.

DA1 ∆ X12 = ∆ X12 + C uAX . CAX = .T.eAY corecţii totale (35) g2). Corecţia unitară: CAX CuAX = ------------C ∑ ∆ iJ A (36) CAY CuAY = ------------C ∑ ∆ iJ A h).RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ .M.GH. D12 ∆ X2C = ∆ X2C + C uAX . D12 ∆ Y12 = ∆ Y12 + C uAY . Note de curs g1). D2C ∆ Y2C = ∆ Y2C + C uAY .eAX CAY = . DA1 ∆ YA1 = ∆ YA1 + C uAY . D2C CONTROLUL CALCULELOR C (37) ∑ ∆ X iJ = ∆ XAC A 132 . COMPENSAREA COORDONATELOR RELATIVE ∆ XA1 = ∆ XA1 + C uAX .

GH.T. Observaţie: calculul cotelor punctelor se face după următorul parcurs: cote relative brute ∆ ZA1 = DA1tgϕ A1 ∆ Z12 = D12tgϕ 12 ∆ Z2C = D2Ctgϕ 2C eroarea de neînchidere pe cote C (39) e∆ Z = ∑ ∆ Z iJ .RĂDULESCU C TOPOGRAFIE GENERALĂ . Note de curs ∑ ∆ Y iJ = ∆ YAC A i).e∆ Z 133 .CALCULUL COORDONATELOR ABSOLUTE ALE COORDONATELOR DRUMUIRII X1 = XA + ∆ XA1 Y1 = YA + ∆ YA1 X2 = X1 + ∆ X12 Y2 = Y1 + ∆ Y12 VERIFICARE: XCC = X2 + ∆ X2C = XC YCC = Y2 + ∆ Y2C = YC (38) j).∆ ZAC A (40) - corecţia pe cote relative: (41) C∆ Z= .M.

2). Nu se parcurg . D12 ∆ Z2C = ∆ Z2C + C u∆ Z .d. Cu valorile brute ale orientărilor se va trece la calculul etapei e) şi se parcurg aceleaşi etape de calcul până în final.T. Se parcurg aceleaşi etape de teren şi calcule până la punctul c al cazului precedent. din datele iniţiale.GH. etapele c. 134 . Note de curs - corecţia unitară: C∆ Z Cu∆ Z = -----------C (42) ∑ ∆ Y iJ A - compensarea cotelor relative: ∆ ZA1 = ∆ ZA1 + C u∆ Z . inclusiv pentru cotele Zi . deci.M. deoarece nu avem orientare de închidere. D2C calculul cotelor absolute: Z1 = ZA + ∆ ZA1 Z2 = Z1 + ∆ Z12 verificare: (43) ZCC = Z2 + ∆ Z2C = ZC. CALCULUL DRUMUIRII cu două capete şi o orientare de pornire. DA1 ∆ Z12 = ∆ Z12 + C u∆ Z . unde ZC este cota punctului C.RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ .

Se tratează ca şi cazul precedent. (X3. Y3). Y2). se măsoară : (α i. Aplicăm un procedeu de calcul preliminar: presupunem că θ P 11 = 100g00c00cc (44) XPA = 1000. ϕ i.20 Drumuirea miniera A şi C puncte de sprijin existente.T. (XC. θ 21 =θ 2C -α 2. YA). se cer (X1. nu avem posibilitatea să calculăm nici o orientare. CALCULUL DRUMUIRII cu două capete şi cu o orientare de închidere.θ 11 =θ 12 -α 1. LiJ). după calculul dinspre C înspre A al orientărilor brute: θ C2 =θ CD . Y1). nici de închidere. (X2.000 m Aceasta ne permite să calculăm: θ P 1A = θ P P1 + 200g 135 .GH.3.α C.RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ .2. Deoarece nu avem nici o orientare de pornire.000 m YPA = 1000. 1. 4). N N α2 A α1 1 θ1A θ12 D 12 cu două capete. se cunosc (XA. fără orientări N θ23 N θ3C α3 3 θ32 D N θC3 C 3C 2 θ21 D 23 Fig.nr. YC). CALCULUL DRUMUIRII cunoscute (DRUMUIREA MINIERĂ).M. Note de curs 3).… puncte de sprijin noi. prelucrarea datelor de teren făcându-se ca în primul caz prezentat.

M.400g P 21 P 23 P 32 P 3C 32 .GH. sin θ XP1 = XPA+ ∆ XPA1 YP1 = YPA+ ∆ YPA1 XP2 = XP1+ ∆ XP12 YP2 = YP1+ ∆ YP12 XP3 = XP2+ ∆ XP23 YP3 = YP2+ ∆ YP23 XPC = XP3+ ∆ XP3C YPC = YP3+ ∆ YP3C P A1 P A1 P 12 P 12 P 23 P 23 P 3C P 3C coordonate absolute preliminarii: 136 .RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ .T. sin θ ∆ XP12 = D12 . sin θ ∆ XP3C = D3C . cos θ ∆ YPA1 = DA1 .400g + 200g + α 2 . cos θ ∆ YP3C = D3C . cos θ ∆ YP12 = D12 . cos θ ∆ YP23 = D23 .400g + 200g + α 3 .coordonate preliminarii: ∆ XPA1 = DA1 . sin θ ∆ XP23 = D23 . Note de curs θ θ θ θ θ P 12 = θ = θ = θ = θ = θ P P1 P 12 P 21 P 23 P + α 1 .

Note de curs - orientarea dintre punctele de sprijin presupuse .GH.M.RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ . RIDICAREA DETALIILOR PLANIMETRICE (iniţiale se va face o schiţă cu detaliile măsurate în staţie – vezi Figura nr. din datele iniţiale va fi: YC .= ∆ XAC ∠ω =θ -θ orientarea dintre punctele de sprijin.Y A -------------XC . începând cu etapa e.= ∆ XPAC ∆ YAC tgθ AC = -----------.XPA (45) ∆ YPAC tgθ PAC = -----------. presupunând că orientările calculate anterior sunt cele compensate (corecte) se parcurg aceleaşi etape.Y PA -------------XPC . va reieşi din: Y PC . inclusiv pentru cote (dacă este cazul).21) 137 .T. ca în primul caz prezentat.XA (46) diferenţa pe orientări: P AC AC (47) va fi unghiul de rotaţie al întregului sistem ales arbitrar şi în consecinţă orientările corecte vor fi: θ θ θ θ - A1 = θ = θ = θ = θ P A1 P 12 P 23 P + ω + ω + ω + ω 12 23 3C 3C de la acest pas.

GH.M.T.RĂDULESCU

TOPOGRAFIE GENERALĂ . Note de curs

1

9 10

12 13

d tea Re

8

D3

2 -1

n iji pr es

22

β12

11

14 Deta l iu
c arac teri s tic

21 20

19 Sensul masurarii 18

15 16

Punc t

17 Fig.nr.21 Ridicarea detaliilor

METODA UTILIZATĂ: metoda radierii, deci o metodă cu coordonate polare (β sprijin 32). Parcurgerea etapelor la ridicarea detaliilor din teren va respecta următoarele precizări: distanţa maximă punct de sprijin – punct caracteristic 100 m; numărul punctelor măsurate dintr-o staţie să nu depăşească 100; măsurarea punctelor caracteristice se va face în sens orar, pronind de la baza de sprijin, într-o singură poziţie a lunetei (POZ.I); prima viză şi ultima viză va fi spre punctul de sprijin (de ex. de la staţia 3 spre punctul 2); se măsoară pentru fiecare punct caracteristic: iJ 12

, D3.12) ale poziţiei punctului caracteristic în raport cu

o bază de sprijin (de ex. poziţia punctului caracteristic 12 în raport cu baza de

unghiul orizontal β i; unghiul de declivitate al terenului ϕ i; distanţa înclinată L iJ (sau direct, distanţa orizontală D ).

138

GH.M.T.RĂDULESCU

TOPOGRAFIE GENERALĂ . Note de curs

Distanţele pot fi măsurate direct (cu ruleta) sau indirect (tahimetric sau electronic). CALCULE DE BIROU (ex. punct 12, staţie 3, viză de bază 32) - reducerea distanţelor la orizont D3.12 = L3.12 cos ϕ - calculul diferenţei de nivel ∆ Z 3.12 = L3.12 sin ϕ calculul coordonatelor relative planimetrice: ∆ X 3.12 = D3.12 cos θ ∆ Y 3.12 = D3.12 sin θ unde θ 3.12 3.12 3.12 12 12 12

(48) (49)

(50)

32

(51)

calculul coordonatelor absolute: X12 = X3 + ∆ X 3.12 Y12 = Y3 + ∆ Y 3.12 Z12 = Z3 + ∆ Z 3.12 (52)

REDACTAREA PLANIMETRIEI Reprezintă operaţiile prin care se raportează pe o foaie de hârtie (calc) punctele de sprijin şi punctele caracteristice măsurate în zona ridicată. Ordinea operaţiilor la redactarea planului sunt: în funcţie de dimensiunea şi forma zonei măsurate şi a scării de raportare se alege formatul foii de reprezentare a planului; se trasează cadrul exterior (care va constitui conturul final al planului) la 1-2 cm de marginea foii; se trasează chenarul planului, indicatorul cuprinzând : data elaborării, factorii implicaţi (instituţii, persoane, beneficiarul lucrării), scara de raportare, precizări privind zona măsurată (localitate, judeţ); se trasează (din 5 în 5 sau 10 în 10 cm) caroiajul planului, în sistemul de coordonate în care s-a lucrat (X0Y);

139

GH.M.T.RĂDULESCU

TOPOGRAFIE GENERALĂ . Note de curs

-

se raportează prin coordonate rectangulare punctele reţelei de sprijin şi alte puncte pentru care s-au calculat aceste coordonate; se raportează prin coordonate polare distanţa : D REPER..i d REPER.i = ------------- (53), N numitorul scării planului, cu o riglă N gradată. Atenţie: precizia de raportare va fi ± 0.1g - ± 0.2g pentru unghi şi ± 0.1 - ± 0.2 mm pentru distanţe; (α i, D ) punctele

-

REPER.i

caracteristice, unghiul cu ajutorul unui raportor gradat centesimal,

-

se şterg punctele şi liniile ajutătoare; se conturează detaliile, unind punctele cracteritice între ele, conform schiţei de tern; se finisează planul: inscripţii, denumiri de detalii naturale şi artificiale, scrierea se face pe direcţia vest-est, eventual de-a lungul detaliilor desenate (la detaliile naturale); se indică direcţia nordului geografic; se redactează legenda planului, scara grafică.

-

-

Operaţiile menţionate anterior se referă la redactarea manuală a planului, actualmente însă majoritatea operaţiilor de teren se efectuează cu staţia topografică totală, prelucrarea datelor se face automat pe baza unor programe specializate, redactarea planului se face cu ajutorul calculatorului prin intermediul ploterelor orizontale sau verticale.

140

GH.M.T.RĂDULESCU

TOPOGRAFIE GENERALĂ . Note de curs

CAPITOLUL 7
RIDICĂRI NIVELITICE NIVELMENTUL Studiază metodele şi instrumentele care servesc la determinarea cotelor (altitudinilor, nivelului) punctelor de sprijin nivelitice şi a punctelor caracteritice nivelitice. Ridicarea nivelitică aduce date cu care se completează planurile topografice cu date privind relieful zonei ridicat, oferind o mai bună percepţie asupra aspectului real al acestuia. COTE, SUPRAFEŢE DE NIVEL Suprafaţa de nivel este suprafaţa normală în orice punct al său pe direcţia verticală locului (firului cu plumb, direcţia forţei de gravitaţie). Suprafaţa de nivel zero, la nivelul întregii planete se numeşte GEOID. GEOIDUL este deci suprafţa planetei care se obţine prelungind mările şi oceanele pe sub continente şi îndepărtând uscatul. Suprafaţa de nivel zero se particularizează pentru fiecare stat, de exemplu pentru România este din anul 1970 Marea Neagră (până atunci, Marea Baltică). Deoarece nivelul mării este variabil în timp,pentru marcarea cotei origine, la nivelul fiecărei ţări, se constituie un REPER FUNDAMENTAL ORIGINE pentru cote. Pentru ţara noastră acest reper se găseşte încastrat în digul de la Constanţa, de pe malul Mării Negre. Acest punct stă la baza calculării cotelor tuturor punctelor (de sprijin sau caracteristice) de pe întreg teritoriul naţional. Pentru fiecare punct de sprijin (sau caracteristic) poate fi definită o suprafaţă de nivel. (ex. pt.A sau B Figura nr.1). 141

GH.M.T.RĂDULESCU

TOPOGRAFIE GENERALĂ . Note de curs

B

Sup ra fa t
∆Z

a de

nive l

B

ata raf Sup

el A A niv de

AB

ZA

ZB

ta d afa upr S

ero el z niv e

Nivelul prelungit pe sub continent al suprafetei de nivel zero

Fig.nr. 1 Cote abrupte, relative, suprafete de nivel

COTA ABSOLUTĂ reprezintă distanţa măsurată pe verticală între suprafaţa de nivel zero şi suprfaţa de nivel ce trece prin punctul calculat (de ex. ZA, ZB). COTA RELATIVĂ (DIFERENŢA DE NIVEL)reprezintă distanţa măsurată pe verticală între două suprafeţe de nivel oarecare (de ex. ∆ ZAB). Relaţia de calcul de bază în NIVELMeNT este: ZB = ZA + ∆ ZAB Unde: ZA este o cotă cunoscută, din lucrări anterioare; ∆ ZAB Diferenţa de nivel determinată printr-un procedeu de măsurare nivelitică; ZB este cota nou calculată. EFECTUL INFLUENŢEI REFRACŢIEI ATMOSFERICE. Considerăm două puncte A şi B de pe suprafaţa Pământului şi construim suprafeţele de nivel prin aceste puncte. CURBURII PĂMÂNTULUI ŞI A (1)

142

GH.M. La distanţa D (aparent DAB) efectul curburii Pământului va fi C1 = PP0. Note de curs fata Sura e l B v de ni ∆Z AB B P P’ P0 C Nivel aparent D Su de rafa ni ta ve lA C2 R R C1 ∆ Z’ AB 0 Fig.nr.RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ .2 Influenta curburii Pamantului si a refractiei atmosferice Prin A se poate duce o suprafaţă orizontală (plană) pe care o numim NIVEL APARENT.T. deci relaţia devine (5) 143 . Practic în loc să se determine diferenţa de nivel reală ∆ ZAB se determină diferenţa de nivel aparentă (R + C1) 2 = R2 + D2 R2 + 2 RC1 + C21 = R2 + D2 D2 De unde C1 = ------2R + C1 la numitor D2 C1= ----2R ∆ Z’AB. Din ∆ AP0: (2) (3) (4) este nesemnificativ comparativ cu R.

va rezulta o a doua corecţie C2 de semn contrar precedentei D2 C1= ----. Valoarea corectată a diferenţei de nivel va fi deci: ∆ ZAB =∆ Z’AB + C TIPURI DE NIVELMENT S-a văzut că elementul măsurat. viza dusă din A spre B suferă o abatere. mergând pe traiectoria AP’.K 2R (6) K este coeficientul de refracţie atmosferică. K ≅ 0. în nivelment este diferenţa de nivel ∆ Ziy .GH. (figura 3) (8) 144 . cota fiind un element de calcul ( Zy = Zi + ∆ Ziy). Diferenţele de nivel pot fi determinate prin mai multe procedee dar în practică sunt utilizate: NIVELMENTUL GEOMETRIC .13 (pentru România) D2 C = C1 – C2 = ----.M.RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ .T. corecţia poate depăşi 70 mm.(1-K) 2R (7) C este întotdeauna pozitivă şi pentru D = 1 km poate depăşi 60 mm. Note de curs R ≅ 6379 km (pentru România) deci pt. D = 1 km. Datorită refracţiei atmosferice.

nr.b Fig. Note de curs Plan orizontal b a B ∆Z AB A ∆Z AB = a . - REŢELE DE NIVELMENT 145 .M.3 Nivelment geometric ∆ZAB = LABsin ϕAB ∆ZAB = DABtg ϕAB B L AB ∆Z AB ϕAB A DAB Fig.3 Nivelment trigonometric - NIVELMENTUL TRIGONOMETRIC măsură (figura 4) şi în mai mică - NIVELMENTUL FOTOGRAMMETRIC la care diferenţa de nivel se determină studiind imaginile punctelor cu ajutorul principiului stereografic. NIVELMENTUL AUTOMAT: aparate montate pe autovehicule care parcurgând un traseu se construieşte automat profilul terenului.nr.T.RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ .GH.

GH. Observaţie: pentru primele trei ordine de nivelment. ORDINUL II: eroare totală mai mică de ± 5 mm √L km. la nivel naţional se construieşte o reţea de sprijin nivelitică care stă la baza tuturor ridicărilor nivelitice din teritoriu. Note de curs Ca şi în planimetrie. îar în extravilan 3-5 km. ORDINUL III eroare totală mai mică de ± 10 mm√L km.M. - 1500 km. desfăsurate prin poligoane cu lungimi de pânA la 600 trebuie să acopere în mod uniform întreaga suprafaţă a km.5 mm/ km eroare sistematică ± 0. formată din poligoane închise cu lungimi de până la drumuire. desfăşurate de-a lungul prinicpalelor căi de comunicaţie din ţară. astfel repartizate ca distanţa dintre ele să nu fie mai mare de 2 km. în calculul cotelor se va ţine seama de neparalelismul suprafeţelor de nivel (Figura 5) 146 . distanţa maximă 200-800 m între repere. de-a lungul căilor de comunicaţie. trebuie să acopere în mod omogen întreaga suprafaţă a localităţilor.T. Reţeaua geodezică de nivelment este compusă din 4 ordine: ORDINUL I: eroare medie pătrăţică accidentală ± 0. localităţilor.5 mm.RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ .

cu un cupon metalic cu cap semisferic la partea superioară.GH. deoarece distanţa dintre două suprafeţe de nivel este maximă la ecuator şi minimă la poli.nr. să fie amplasată în zone stabile (perete construcţie. din beton (beton armat). teren stabil ferit de alunecări.T. protejate la capătul de la suprafaţă (umplutură sau un capac). MARCAREA NIVELMENT Punctele de nivelment se marchează în teren cu respectarea următoarelor condiţii: să fie solid realizate (mărci. nivelmentul pentru ordinele II şi III se execută obligatoriu pe trasee dus-întors. borne). să permită semnalizarea cu o miră.RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ .5 Neparalelismul suprafetelor de nivel - suprafeţele de nivel nu sunt paralele. borne de nivelment. Reperele de nivelment pot fi: ŞI SEMNALIZAREA PUNCTELOR DE 147 . - ORDINUL IV se realizează prin drumuiri de nivelment geometric de mijloc. Note de curs Supraf ata de nive l B ata ra f up S ive en ∆ZAB d IA lI B ∆ZBA Su pr af ata d A en ive l A Fig. tasări.M. vibraţii). în momentul măsurătorilor. sprijinite la ambele capete pe puncte de ordin superior executate numai dus.

cu cap circular sau semisferic.GH. similari cu cei utilizaţi în planimetrie. broaşte de nivelment: puncte de trecere. semnalizate prin dispozitive pe care să se poată aşeza mira şi care să se poată fixa provizoriu în teren (parte inferioară implantabilă în pământ). puncte de interes temporar. În raport cu distanţele de la punctele măsurate la această suprafaţă se calculează diferenţa de nivel dintre cele două puncte .T. metalice. Note de curs - mărci amplasate în nodurile construcţiilor (la care procesul de tasare a încetat – practic construcţii mai vechi de 10 ani).RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ . repere provizorii: ţăruşi din lemn sau metalici.M. generată prin mişcarea în jurul axului vertical al NIVELEI TOPOGRAFICE. 148 . NIVELMENTUL GEOMETRIC DE MIJLOC Dacă A este un reper de cunoscută iar B este un punct de cotă necunoscută (în general un punct ridicat). partea superioară fiind cea de cotă precizată. - - NIVELMENT GEOMETRIC Creează pe parcursul măsurătorilor o suprafaţă orizontală de referinţă.

nr.RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ .M. Note de curs NIVELEU PORTEE PORTEE Mira inapoi b Mira inainte B Si Zi NMN Fig.GH. DSB şi pentru verificarea citirilor la firul nivelor pot fi efectuate şi citirile la firele stadimetrice (sus-jos). Se măsoară citirile pe mira a.b (fir nivelor).7 Efectuarea citirilor pe mira Se cunoaşte cota absolută a punctului A:ZA. pentru aflarea distanţelor DSA.6 Nivelment geometric de mijloc ∆ZAB ZB A Z Fir sus 18 1786 S Fir nivelor Fir jos 1725 M 17 1664 J S+J Verificare M = -----2 Fig.T. 149 .nr.

RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ . De remarcat că prin utilizarea nivelmentului geometric de mijloc se elimină erorile care provoacă înclinarea de la orizontală a vizei spre cele două puncte (datorată instrumentului incorectei calari fine la aparatele rigide. NIVELMENTUL GEOMETRIC DE CAPĂT (Figura 9) (10) (9) 150 .b Cea de a doua metodă de calcul este preferată când dintr-o staţie se calculează cotele mai multor puncte (radiere de nivelment).M. Se cere deci cota punctului măsurat B: ZB. Zi = ZA + a (11) cota orizontului staţiei ZB = Zi . de câte ori este posibil. din acest motiv se recomandă utilizarea procedeului.GH. Note de curs S A B Mediatoarea distantei AB Distanţa aparat-miră va reieşi din relaţia: Dsi = K. care se va obţine din relaţiile: ∆ ZAB = a – b ZB = ZA + ∆ ZAB sau.T.H = K( Si – Ji) de regulă la nivele K = 100. refracţii atmosferice).

nu se elimină erorile de înclinare a axei de vizare. DRUMUIRI DE NIVELMENT GEOMETRIC DE MIJLOC Au rolul de a îndesi reţeaua de nivelment de sprijin pănă la nivelul de a avea în zona ridicată altimetric numărul suficient de puncte de cotă cunoscută necesare măsurării cotelor tuturor punctelor caracteristice nivelitice.b de circa 1-2 mm) eroare care poate fi eliminată prin aplicarea metodei prezentate în Figura nr.9 Nivelment geometric de capat.M.RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ .nr. pentru cazul a) înlocuindu-se în calcul a cu i.T. Calculele sunt similare cu cele prezentate la nivelmentul de mijloc.GH. se poate aplica acest procedeu care prezintă următoarele dezavantaje: înălţimea instrumentului în staţie se poate măsura cu o eroare de aproximativ ± 5mm (superioară erorii de citire a măsurătorilor a. deasupra punctuluide cota cunoscuta sau in apropierea acestuia Atunci când nu se poate aplica nivelmentul geometric de mijloc. Note de curs Niveleu Niveleu = portee Portee scutrta b Portee lunga b B a Zi ∆ZAB ZB B i S A ZA Zi ∆ZAB ZB ZA a) b) Fig. acestea afectând rezultatele măsurătorilor. 151 .9 la punctul b).

raza de vizare să nu se apropie mai mult de 0.GH.M. 152 . lungimea unei drumuiri nu va depăşi 10 km.RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ .T. A S1 A S4 3 S3 S1 S2 2 1 S2 1 6 7 8 S1 1 S2 2 S3 3 A 1 2 3 NOD P B 9 P NOD 5 2 S3 3 S4 B S1 1 10 2 3 4 11 A S1 Drumuirile nivelitice sprijinite pe puncte din reţeaua nivelitică de stat se constituie în reţele de ordinul V şi trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: lungimea porteii 10-150m. traseele drumurilor nivelitice pentru ordinul V se vor sprijini obligatoriu pe puncte de ordinele I – IV. Note de curs Prin drumuirea de nivelment geometric se creează o reţea de nivelment (care poate coincide cu cea planimetrică). aparatele utilizate să fie verificate şi rectificate şi cu putere de mărire a lunetei minim de 20x.5 m de suprafaţa solului.

GH. - se vor face staţii repetate (minim două pentru fiecare niveleu). 153 . Note de curs - marcarea punctelor va fi stabilă. - traseul drumuirii nu va îngloba pante abrupte (care impun portei scurte).M. B. formând prin intermediul unor puncte comune denumite NODURI adevărate reţele de nivelment. - aparatul va fi ferit în timpul măsurătorilor de acţiunea razelor solare ( se va utiliza umbrelă de teren). DUPĂ FORMA PE CARE O AU: drumuiri izolate. invariabilă ca poziţie în timp. pentru a avea o verificare a măsurătorilor şi a ameliora precizia de măsurare. DUPĂ MODUL DE EFECTUARE A MĂSURĂTORILOR: drumuiri cu un singur orizont (o singură staţie pentru fiecare niveleu).T. - mirele vor fi verticale (cu firul de plumb sau cu libela sferică din dotare).RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ . drumuiri legate. solidă. CLASIFICAREA GEOMETRIC DRUMUIRILOR DE NIVELEMENT A.

2.…. 2) – drumuiri de circuit închis. DUPĂ MODUL DE SPRIJIN ŞI DESFĂŞURARE A DRUMUIRII ÎN TEREN (Figura nr. 4) – reţele de nivelment libere.M.) 1) – drumuiri sprijinite la ambele capete. Note de curs - drumuiri cu două orizonturi (în fiecare staţie după efecutarea măsurătorilor. 3) – drumuiri flotante.Z3.Z4 154 . P fiind nodul reţelelor pentru denumirile din categoriile 4 şi 5.B.Z2. DRUMUIREA DE NIVELMENT GEOMETRIC DE MIJLOC sprijinită la ambele capete. AB. 5) – reţele de nivelment legate.T. sprijinite pe puncte de cote cunoscute. .RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ .GH. nesprijinite pe puncte de cote cunoscute.4 pentru care se va calcula cotele noi Z1. se reface staţia – se recodează aparatul şi se refac măsurătorile).punctele noi ale drumuirii sunt 1. 1). C.2. sprijinite numai la un capăt. vom nota punctele de cotă cunoscută cu A. Fie A şi B puncte de cote cunoscute ZA. … şi punctele noi cu 1. Observaţie: pentru a prezenta unitar metodele nivelmentului geometric.3.

A A A A citirea la firul de sus. ş. a1.spre A: S 1. necesare stabilirii elementului de pondere. J 1 (S 1 nivelor. S2 ⊥ Z1 Z2 Z3 D1 = DS1A + DS1B A ⊥ S1 S3 ⊥ S4 ⊥ S5 ⊥ Fig.m.N.nr.M. în staţia S3 se va viza prima dată punctul 2 .M.RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ . Fiecare staţie se va efectua cu prima viză înapoi (pe schiţă la stânga – de ex. Note de curs D2 D1 S1 a2 b2 a3 S2 D3 S3 D4 S4 D5 S5 a1 ∆ZA1 A ZA b1 b3 a4 b4 a5 ∆Z34 4 ∆Z4B b5 1 ∆Z12 2 ∆Z23 3 B Z4 B ZB N. Se citesc obligatoriu şi valorile de pe miră la firele stadimetrice pentru a putea calcula distanţa staţii – puncte vizate.11).T. măsurând succesiv din staţia S1 punctele A şi 1. S2 punctele 1 şi 2. (Figura nr. J 1 citirea la firul de jos).GH.d. Astfel dacă citirile din staţia S1 vor fi: . apoi punctul 3. a1 citirea la firul 155 .a. In repartiţia corecţiilor.11 Drumuirea de nivelment geomtric de mijloc sprijinita la ambele capete Traseul drumuirii se parcurge continuu de la un punct de cunoscută A spre un alt punct de cotă B.

b3 = a 4 .GH. DS1A = KH = K( S 1 – J 1 ) A A A (12) - similar: DS11 = KH = K( S 1 – J 1 ) 1 1 1 (13) iar distanţa de pondere a primului niveleu va fi: D1 = DS1A + DS11 CALCULUL DRUMUIRII: a) DIFERENŢE DE NIVEL BRUTE: DZ A1 = a 1 . 2 A A .ZA 156 (16) .b2 = a 3 .M.la verificarea citirii mediane a1 - calculul distanţei staţie S1 .± 1÷ 2 mm.b5 (14) b) ERORI DE DIFERENŢE DE NIVEL: B e ∆ 2 = ∑∆ Z iJ .b4 = a 5 .RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ .∆ Z AB A B unde ∑∆ Z iJ = ∆ ZA1+ ∆ Z12+ ∆ Z 23 + ∆ Z 34 + ∆ Z4B (15) A ∆ Z AB = ZB .punctul A : DS1A . Note de curs - vom utiliza citirile extreme: S 1+J 1 = ------------.T.b1 DZ 12 DZ 23 DZ 34 DZ 4B = a 2 .

e∆ 2 d) CORECŢIA UNITARĂ PE DIFERENŢE DE NIVEL C∆ 2 Cu∆ Z = ------------B (17) ∑Di A B unde ∑Di = D1 + ….T.. D2 ∆ Z 23 = ∆ Z23 + Cu∆ Z .+ D5 A (18) e) COMPENSAREA DIFERENŢELOR DE NIVEL ∆ Z A1 = ∆ ZA1 + Cu∆ Z . D4 ∆ Z 4B = ∆ Z4B + Cu∆ Z . D% f) CALCULUL COTELOR ABSOLUTE Z1 = ZA + ∆ ZA1 Z2 = Z1 + ∆ Z12 Z3 = Z2 + ∆ Z23 Z4 = Z3 + ∆ Z34 calc VERIFICARE: ZB = Z4 + ∆ Z4B = ZB (dat iniţial) (19) 157 . D3 ∆ Z 34 = ∆ Z34 + Cu∆ Z . D1 ∆ Z 12 = ∆ Z12 + Cu∆ Z .RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ . Note de curs c) CORECŢIA TOTALĂ PE DIFERENŢE DE NIVEL: C∆ Z = .GH.M.

CALCULUL REŢELELOR DE NIVELMENT este un procedeu complex. depăşind cadrul cursului. aceste operaţii fiind efectuate de specialişti atestaţi nivel A (reţele) utilizând metode geodezice de măsurare şi prelucrare a datelor.T. neavând element de închidere.RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ .M. se vor parcurge deci etapele de calcul a şi f. CALCULUL DRUMUIRII DE NIVELMENT ÎN CIRCUIT (metoda a 2-a) se face la fel cu precizarea că dacă punctul de închidere coincide cu cel de pornire la punctul b) de calcul: A e∆ 2 = ∑∆ Ζ A iJ (22) Deoarece ∆ Ζ AA =0 CALCULUL DRUMUIRII DE NIVELMENT FLOTANTE nu se fac compensări. Note de curs Observaţie: eroarea de neînchidere pe diferenţe de nivel se va verifica dacă îndeplineşte condiţia: e∆ 2 ≤ T∆ 2 unde T∆ 2 = e∆ 2± √ D km (20) (21) ekm este eroarea pe km dată de instrucţiuni pentru clasa de măsurători efectuată.GH. 158 .

. dintr-o staţie Si de nivelment.M. b1. PRIN NIVELMENT GEOMETRIC A SUPRA FEŢELOR Se identifică detaliile şi punctele caracteristice din zona măsurată şi se aplică unul din procedeele enumerate. calculul cotelor rezultând din relaţiile: 159 Υ S cunoscută.12 Radierea nivelitica Astfel staţia se va aşeza în centrul de greutate al zonei măsurate. a b1 b2 3 2 Z2 2 Z3 b3 b4 1 A ZA Z1 N. în raport cu cota Ζ A cunoscută a unui reper nivelitic se determină cotele punctelor caracteristice aflate în perimetrul staţiei..nr. ….N.M.T. funcţie de condiţiile de teren: RADIEREA NIVELITICĂ Pe principiul nivelmentului geometric de mijloc. la o distanţă de cel mult 50-100 m de reperul de cotă Ζ A Se vor face citirile pe miră a.RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ .GH. 1 Zi 4 Z4 3 4 A Fig. Note de curs RIDICAREA NIVELITICĂ.

agricole.RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ . precizia necesară. gradul de acoperire cu detalii. legumicole. complexe industriale etc. măsurătoarea poate fi completată cu date planimetrice privind punctele măsurate : citiri la firele stadimetrice – pentru aflarea distanţelor orizontale aparat – punct vizat şi la cercul orizontal pentru aflarea direcţiilor staţie – punct vizat. nivelmentul suprafeţelor se poate executa prin pătrate mici sau pătrate mari. horticole. În funcţie de gradul de accidentare al terenului. METODA PĂTRATELOR Este o metodă aplicată la ridicarea nivelitică a unor suprafeţe puţin accidentate (agricole. Note de curs Ζ i=Ζ A +a (23) Ζ 1 = Ζ i – b1 Dacă nivelul topografic utilizat are cerc orizontal. orezării. industriale: aeroporturi.M. NIVELMENTUL SUPRAFEŢELOR PRIN PĂTRATE MICI 160 . mărimea acestuia. destinate unor lucrări de construcţii civile.). stadioane.GH.T. Observaţie: în acest ultim caz utilitatea măsurătorilor de distanţe şi unghiuri nu este pusă în valoare numai dacă staţia şi punctul de cotă cunoscută au coordonatele plane cunoscute sau dacă punctul de cotă cunoscută are coordonatele plane cunoscute şi se staţionează în acesta (cazul staţiei topografice totale).

a dimensiunilor laturii pătratului. gradul de accidentare al terenului. declivităţi sub 5%. din C cu viză la D se pichetează punctele 15. suprafaţa ridicată de ordinul a câtorva hectare (max. se lucrează cu nivele cu cerc orizontal gradat sau se utilizează un teodolit pentru pichetarea pătratelor.10. se construieşte de-a lungul unei laturi a zonei o bază AB. alegerea modului de împărţire a suprafeţei în pătrate.11. se trasează punctul C pichetându-se axa AC cu punctele 3.16. 161 . obţinând punctele 1.4).T.RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ . Note de curs - se aplică în terenuri puţin accidentate. a numărului de pătrate pe o axă şi pe axa perpendiculară se face în funcţie de : precizia cerută în cunoaşterea reliefului zonei. din B se trasează punctul D pichetându-se punctele 6. - laturile pătratelor vor fi de ordinul a 5-25 m (optim 5. - etapele de lucru sunt ( Figura nr.7.10.13). scara planului.14.20 m).M.2.GH. care se pichetează la distanţe egale. vizibilitate din centrul de greutate al terenului de-a lungul întregii suprafeţe. se identifică zona de studiu.

A 1 2 B 3 4 5 6 Zona 7 8 11 12 15 16 Fig. Note de curs - din 15 cu viză la 1 se pichetează.nr. punctele de interior 12. 8.(sau baleind suprafaţa orizontală) toate colţurile pichetate cu pătrate. 162 Y Y S1 S’ 1 studiata 9 10 13 14 17 18 .GH.RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ .13 Nivelmentul prin patrate mici Pichetarea se face cu ţăruşi.1 etc. se staţionează în centrul de greutate a zonei măsurate şi se vizează.4. pe care eventual se înscrie la partea superioară numărul punctului. pornind de la reperul de cotă cunoscută aflat în zonă (sau apropiere) în tur de orizont.M.T.

dintr-o nouă staţie S’1. construcţii) obturează vizele unele puncte. fir nivelar. sunt prea multe pătrate vizionabile dintr-o singură staţie (max.T. Calculul cotelor colţurilor pătratelor se va face similar cu cele de la radierea nivelitică: se calculează cota orizontului instrumentului: Zi = ZRN27 + a se calculează cota punctelor radiate: Z 1 = Z i . jos) şi să se staţioneze în imediata vecinătate a unui colţ de pătrat (de ex.b1 Dacă din anumite motive: se depăşeşte viza maximă staţie – miră vizată de 150 m. pe mai (25) (24) multe trasee.M. drumuiri compensate.40) – ceea ce înseamnă peste 80 puncte vizate dintr-o singură staţie se pot adopta şi alte metode de ridicare nivelitică a colţurilor pătratelor: drumuiri în circuit închis cu radieri. Note de curs - pentru verificare şi evitarea oricaror confuzii recomnad să se facă toate cele trei citiri pe miră (sus. obstacole în zonă (vegetaţie.GH. 8 sau 9).RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ . 163 . - operaţia poate fi repetată. combinate cu radieri.

nr. alegând laturi de 50-200 m (optim 50. NIVELMENTUL SUPRAFEŢELOR PRIN PĂTRATE MARI se realizează pe suprafeţe mai mari (4 – 100 ha).1 ÷ ± 0. poate fi aplicat numai în cazul terenurilor de şes. dar se recomandă ca pentru trasarea direcţiilor să se folosească un teodolit – tahimetru. sau a terenurilor cu declivitate constantă pe o direcţie.M. Trasarea aliniamentelor şi pichetarea colţurilor pătratelor poate fi făcută ca în cazul precedent.RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ . 1 2 3 4 5 RN17 6 S1 Y 7 S2 Y 8 S3 Y 9 S4 Y 11 S16 12 13 14 S5 16 S15 17 18 19 S6 21 S14 22 23 24 S9 26 S13 27 S12 28 S11 29 S10 Fig.T. 100 sau 200 m). care poate fi folosit şi la trasarea distanţelor (precizia de ± 0.2 m/100 m fiind suficientă).GH. Note de curs Calculul cotelor în cazul drumuirilor se va face similar ca în cazul nivelmentului suprafeţelor prin pătrate mari.14 Nivelmentul suprafetelor prin patrate mari 164 Y 10 15 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 20 25 30 .

16. Note de curs În funcţie de numărul de pătrate se staţionează în centrul fiecărui pătrat.23.12. cuprinzând prin diferite trasee unele colţuri ale pătratelor. etc.8.18. Cotele celorlalte puncte se calculează în cazul drumuirilor sprijinite la ambele capete: Ex: drumuirea 6. cotele punctelor măsurate din S9.28. sau în pătratele de contur (de ex.GH.9. Prelucrarea datelor se face astfel: .6.29. De ex. PRECIZIA NIVELMENTULUI GEOMETRIC 165 . Suprafaţa poate fi parcursă şi prin drumuiri independente.25.26. nu trebuiesc staţionate deoarece cotele colţurilor pot fi calculate din celelalte pătrate. dacă din staţia S9 s-au inclus în drumuire nivelitică punctele 20 şi 25 a căror cotă s-a calculat prin acest procedeu.10 de capăt şi puncte noi 7. necuprinse în drumuire (în acest caz 18 şi 24) se pot calcula prin radiere de nivelment. considerând cota cunoscută Z20. pătratele 78.13. 17.15.7.30.27.10 cu puncte calculate anterior 6.22.M.8.10.21.20.T.9.se consideră drumuirea în circuit închis: RN17 12345. Cotele celorlalte colţuri se pot calcula prin radiere nivelitică. calculându-se cotele punctelor incluse în drumuire. RN17 care se compensează şi calculează .11.etc.RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ .

În toate aceste situaţii poate fi calculată cota amenajată în fiecare colţ de pătrat. după ce s-au calculat cotele colţurilor de caroiaj care acoperă suprafaţa în studiu se pot face diferite studii privind amenajarea acestei suprafeţe.GH. Note de curs • pentru nivelment geometric de ordinul IV. fi ca o platformă înclinată după una sau mai multe direcţii. toleranţa va fi T = ± 30 mm√D(km). Terenul amenajat comportă o nivelare a întregii suprafeţe (pe care se va realiza un anumit obiectiv) fie ca o platformă orizontală. unde D este lungimea drumuirii în km.M. Practic. Pentru simplificare presupunem că întreaga platformă se va amenaja la o cotă proiectată Zp.RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ . toleranţa este T = ± 20 mm√D(km) iar pentru ordinul V.T. O aplicaţie utilă a nivelmentului suprafeţelor cu pătrate mici sau mari este cartograma terasamentelor. 166 .

R D 22 23 R D 24 R D 25 TOTAL GENERAL Zp : Cota proiectata Fig. Note de curs 1 Z1 ∆Z1p R D 2 3 4 5 R D 7 8 R D 9 R D 10 6 R D 11 12 R D 13 R D 14 R D 15 R D 16 17 R D 18 R D 19 R D 20 R D 21 TOTAL Rambleu Debleu Dif. ∆ Zip < 0 va fi un volum de DEBLEU (săpătură – codificat prin D).M. 167 .GH.15Cartograma terasamentelor Dorim să aflăm care este natura (săpătura – debleu sau umplutura – rambleu) şi volumul lucrărilor de terasamente pentru a se ajunge de la terenul natural la terenul amenajat la cota Zp.nr.T.RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ . După calcularea cotei fiecărui colţ de pătrat se calculează diferenţele de nivel (cota de execuţie): ∆ Zip = Zp – Zi (26) dacă ∆ Zip > 0 în zona acelui punct vom avea un volum de RAMBLEU (umplutură – codificat în schiţă prin R).

În acest caz.nr.16a este de rambleu integral. ∆ Z1P + ∆ Z2P + ∆ Z7P + ∆ Z6P ∆ Z1276 = ------------------------------------------4 R1276 = ∆ Z1276 . deoarece în toate cele patru colţuri ale pătratului ∆ Zip > 0. (Căsuţa cu indicativul D va rămâne goală deoarece nu avem volum de săpătură în zonă).16b este de debleu integral. Sp = suprafaţa (în proiecţia orizontală) pătratului.T. volumul de rambleu ( R ) se va calcula : Sp = l² l = latura pătratului.GH.M. deoarece în toate cele 4 colţuri ∆ Zip < 0. a 1’ ZP ∆Z1P b 2’ ∆Z2P 8 ∆Z8P c 9 ∆Z 9P 17’ 17 SRP SD P ZP d 18’ 18 N ∆Z22P l 17’ 22 d’ M d” ∆Z17P 1 6’ ∆Z6P SP 14 SP ∆Z14P 7’ 2 13 8’ ∆Z13P 22’ M 17 9’ 22’ 23 23’ 6 ∆Z 7P ZP 7 14’ 13’ 22’ Fig.RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ . Sp (27) (28) (29) Valoarea trecându-se în căsuţa cu indicativul R din centrul pătratului. Cazul prevăzut în Figura nr. După calcularea lui Sp şi a valorii medii ∆ ZiJkl 168 .16 Calculul volumelor de terasamnte Cazul prezentat în figura nr.. Note de curs După calcularea valorilor cotelor de execuţie ∆ Zip se trece la calcularea volumelor de terasamente (R/D sau R+D) pentru fiecare pătrat în parte.

RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ . de această dată rubrica R fiind lăsată goală.M. Din figura nr. Cazul prezentat în figura nr. parţial mai mici decât cota proiectată Zp. 16d este mai complex deoarece suprafaţa naturală se găseşte la cote parţial mai mari. Note de curs .18. respectiv d .GH. d”.16d rezultă: d’ + d” = l d’ ∆ Z22P -------.= -----∆ Z17P d” III IV (30) ecuaţie cu două necunoscute d’. în acest caz valoarea obţinută trecându-se în căsuţa D.16c. trebuie găsită poziţia liniei de demarcaţie MN care separă voluml R de volumul D printr-o axă de cotă Zp. volumul D va rezulta similar.În acest caz. d pentru axa 23.T. După aflarea celor două distanţe vom calcula: (d’ + d )l D P = -----------S (31) 2 (d” + dIV)l R S P = -------------2 suprafeţele aferente debleului /rambleului pentru pătratul studiat: ∆ Z22P + 0 + 0 + ∆ Z23P ∆ Z22MN23 = --------------------------------4 ∆ Z17P + 0 + 0 + ∆ Z18P ∆ Z17MN18 = --------------------------------4 deoarece ZM = ZN = ZP Valorile D şi R vor reieşi similar din relaţiile: 169 III (32) (33) .

(P poate fi egal cu M) 170 . căi ferate) lucrări hidrotehnice (canale. SC. cele două mărimi finale să se compenseze (R~D). SC.T. Documentele tehnice necesare proiectării cât mai optime a acestui gen de lucrări sunt: 1.22.GH.18. PROFILE TRANSVERSALE. SC. Este indicat ca: volumul R şi totale să fie cât mai mici. reieşind în final volumul total de rambleu şi de debleu şi diferenţa dintre acestea. desecare. 2. zeci de km). R = SDP . (M poate fi N/10. SCARA 1:N. 3. PROFILUL LONGITUDINAL. DISTANTE 1:N . Note de curs D = SDP . PLANUL GENERAL DE SITUAŢIE . amenajări). conducte magistrale (petrol.23. N/20). alimentare cu apă. COTE=1:P.DISTANTE = SC. COTE 1:M. NIVELMENTUL SUPRAFEŢELOR PRIN PROFILE Se aplică în cazul lucrărilor de investiţii desfăşurate pe distanţe mari (km. canalizare). (34) Care vor fi trecute în căsuţele aferente din pătratul studiat 17. După completarea tuturor rubricilor R/D se trece la centralizarea datelor prin însumare pe verticală şi apoi pe orizontală. ∆ Z22MN23 . îndiguire).M. gaz metan. ∆ Z17MN18 . lucrări de îmbunătăţiri funciare (canale de irigaţii. având lăţimi mici (zeci de metri): căi de comunicaţii (drumuri.RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ .

17 Nivelmentul suprafetelor prin profile . se pichetează punctele caracteritice: schimbări de declivitate. puncte de îndesire (dacă distanţele dintre punctele din primele două categorii depăşesc 50 m). Numărul reperilor de sprijin se va stabili în funcţie de lungimea traseului: câte unul la capete (A origine.care se vor lega la reţeaua geodezică de stat pentru nivelment.RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ .T. celălalt – pichetul martor având înscris numărul din traseu al pichetului). printr-o drumuire planimetrică. în caz contrar. eventual se determină poziţia planimetrică a picheţilor.nr. B destinaţie) şi de câte unul la cel mult 2-5 km funcţie de gradul de accidentare al terenului. se determină numai distanţa dintre picheţi. deoarece pentru proiectarea optimă a investiţiei trebuiesc studiate mai multe trasee posibile. Note de curs RN1 S1 111 2 15 14 12 13 RN3 RN2 11 113 114 PT11 Planul general de situaţii reprezintă o zonă mai largă. marcarea picheţilor se face cu cei doi ţăruşi (unul marcând pichetul. Nivelmentul pentru preluarea datelor necesare redactării profilelor va conţine următoarele etape: Se materializează în teren reperii de sprijin pentru nivelment Rni. 171 Y A Y 112 S2 PX 16 PL B Fig.GH. schimbări de traseu.M.

(vezi capitolul 8: PLANURI ŞI HĂRŢI). cotele tuturor punctelor din profilele transversale (Zt).T. Scopul operaţiilor este de a afla: cotele tuturor punctelor din profilul longitudinal. (Zi). Se observă că punctul central al profilelor transversale va fi inclus obligatoriu în profilul longitudinal (dacă acesta este unul dintre picheţi). 172 . distanţele dintre picheţi în profilul longitudinal (DiJ). În drumuire se fac şi radieri spre celelalte puncte din profilul longitudinal necuprinse în traseu şi spre punctele din profilele transversale. NIVELMENTUL TRIGONOMETRIC Constă în determinarea diferenţei de nivel dintre două puncte în funcţie de distanţa orizontală (sau înclinată) măsurată sau cunoscută (de ex.M. distanţele dintre punctele din profilele transversale (Dtv). Observaţie: acest subiect este dezvoltat pe larg în capitolul LUCRĂRI TOPOGRAFICE LA PROIECTAREA CĂILOR DE COMUNICAŢII din lucrarea noastră TOPOGRAFIE INGINEREASCĂ. Având aceste date se trece la redactarea profilului longitudinal şi a profilelor transversale.RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ .GH. din coorodnate) dintre două puncte şi de unghiul de declivitate al terenului (aliniamentului) sau unghiul de închidere al lunetei teodolitice. Note de curs Parcurgerea traseului se face prin drumuiri de nivelment geometric de mijloc sprijinte (pe reperi RNi) la ambele capete.

(36) (37) În cazul când nu se poate viza la înălţimea instrumentului (i) sau în 173 .18) semnalul din punctul 1 (Z1 cota absolută cerută) se va viza la înălţimea instrumentului în punctul A (ZA cota cunoscută): în acest caz unghiul de înclinare al lunetei ϕ L va fi egal cu unghiul de înclinare al terenului ϕ .nr.18 Nivelment trigonometric cu viza la inaltimea instrumentului În primul caz (Figura nr. h) va fi egală cu ∆ Z A1.GH. Fig. h = L A1sin ϕ L = L A1sinϕ ∆ Z A1 = h = L A1sinϕ Z1 = ZA + ∆ Z A1 cazul nivelmentului trigonometric la distanţe mari . Note de curs DA1 h ϕL i i L A1 ϕ A ZA ∆ZA1 1 Z1 N. DA1. (caz în care[DAB= √ ∆ X² AB + ∆ Y² AB] se vizează semnalul din B la o înălţime măsurată s.RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ .T. iar distanţa (h) ipotenuză a triunghiului format (axă de viză .M.M.N. (35).

Fig. s.GH.M.RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ . D AB . Note de curs DAB h s ϕL L AB i A ZA i ϕ ∆ZAB ZB N. ϕ L se vor avea în vedere ecuaţiile: (42) declivitatea terenului este negativă (ϕ < 0) şi înclinarea lunetei este negativă (ϕ L < 0) (Figura nr.T.M.20) ∆ Z AB + i = h + s ∆ Z AB = h + (s – i) h =DAB tgϕ L (43) (44) (45) 174 . În cazul când Dacă se măsoară L AB .N.nr.19 Nivelmentul trigonometric cu viza la inaltime oarecare Dacă DAB este măsurabil electronic sau se deduce atunci: h + i = ∆ Z AB +s ∆ Z AB = h + (i – s) h = DAB tg ϕ L L (38) (39) (40) + (i – s) (41) ∆ Z AB = DAB tg ϕ Z B = Z A + ∆ Z AB ∆ Z AB = ∆ Z AB tg ϕ L +(i – s) L² AB = D² AB + ∆ Z² AB cu două necunoscute ∆ Z AB .i.

nr.RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ . DAB ϕ’ i i ϕ LA B h ∆Z AB ∆ZAB s ZA N. i.20 Nivelmentul trigonometric cu viza la inaltime oarecare cu ϕ < 0.13 pentru România). s.GH. a extins gama de aplicabilitate a unor metode mai puţin utilizate anterior. Printre acestea şi metoda prezentată în continuare care prezintă avantajul că simultan se fac măsurători planimetrice şi nivelitice fiind o combinaţie de drumuire planimetrică cu o drumuire nivelitică.M. ϕ’ <0 DRUMUIRI DE NIVELMENT TRIGONOMETRIC Apariţia metodelor moderne de măsurare cu precizie a distanţelor prin mijloace electronice.T. R : raza medie a Pământului (6379 km pentru România). 175 . În acest caz ZB = ZA . ZB B Fig. Note de curs L ∆ Z AB = DAB tgϕ +(s – i) (46) (47) iar dacă se măsoară LAB.∆ Z AB În cazul când D>500 m apare influenţa erorii de sfericitate a Pământului şi refracţie atmosferică care se va corecta cu mărimea: D² C = (1-K) -------2R (48) unde K : coeficientul de refracţie atmosferică (0. ! c > 0 şi se adaugă la ∆ Z iJ . se aplică sistemul (46).N.M.

M. 176 Ji .21 Drumuirea trigonometrica ZB şi ZD nu trebuiesc neapărat cunoscute.D reperi topografici micşti. (XA.T.C. ϕ Ji . YC.B. LJk direct). În fiecare staţie “J” cu vize la punctele “i” (înapoi) şi “k” (înainte) se măsoară: iJ : înălţimea instrumentului în staţie. ZD ). (XD.N.GH. reflectoarelor) din punctele “i” şi “k”. ZC ). deoarece nu intervin în calcul. α J : unghiul orizontal format de direcţiile Ji cu Jk. (XC.nr. s3 sC ϕ1A i1 sA ∆ZM A ZA DA1 s2 3 ∆Z3C C Z3 D23 1 ∆Z12 Z1 D12 ∆Z23 2 Z2 ZC N. Di .RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ . Note de curs Se cunosc: se cunosc: A. YD.ϕ Jk : unghiurile de înclinare a lunetei aparatului spre cele două . YA. DJk : distanţele orizontale (electronic sau LJi .M. ZA ). YB. ZB ). ϕ puncte. D3C B αA ϕA1 D A1 D 1A α1 D1 α2 2 α3 D 23 D 32 D D3 C ϕ1A i1 1 D2 ϕ32 3 1 ϕ21 A iA 2 i2 ϕ23 DC αC ϕC3 C iC ϕ3C i3 3 Fig. (XB. sk :înălţimea de vizare a jaloanelor (mărcilor.

DJi ) se trece la prelucrarea datelor pentru partea planimetrică (vezi DRUMUIREA PLANIMETRICĂ SPRIJINITĂ LA AMBELE CAPETE). POZ. Deci : ∆ Z Ji = D Ji tgϕ ∆ Z iJ = DiJ tgϕ Ji + ( iJ .M. unghiul vertical (de înclinare al lunetei) va fi utilizat la calculul diferenţei de nivel ∆ Z Ji. sk.I. Având mărimile (∆ Z Ji . si.∆ Z Ji Având mărimile (α Ji.∆ Z Ji ∆ Z iJ = -------------------2 deoarece ∆ Z iJ ≅ .RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ . 177 (53) . denumirile punctelor i. respectiv ∆ Z Jk. Note de curs Observaţie: la staţiile topografice totale.T. Prelucrarea datelor 1. c) UNGHIURI VERTICALE: după calculul (media celor două poziţii). după calarea şi centrarea aparatului în staţia J se tastează iJ. PRELUCRAREA DATELOR MĂSURATE a) DISTANŢE ORIZONTALE: DiJ + DJi DJi = -----------2 (50) b) UNGHIURI ORIZONTALE: media celor două poziţii (POZ. restul datelor fiind preluate automat în urma vizării celor două puncte .II). DJi ) poate fi compensată partea nivelitică utilizând procedeul de calcul de la DRUMUIREA DE NIVELMENT GEOMETRIC DE MIJLOC SPRIJINITĂ LA AMBELE CAPETE. J. k.GH.si) (51) Iar mărimea corespondentă ∆ ZiJ : iJ + ( ii – sJ) (52) Marimea cea mai probabilă fiind: ∆ Z iJ .

pornind de la baza din spate. 178 . precisă.22 Radierea trigonometrica În cazul când radierea se face simultan cu drumuirea. ZJ ). în poziţia I a aparatului.nr. citirea la cercul orizontal (pentru calcularea unghiului orizontal ω 1).T. comodă. YJ . prima dată se vor înregistra toate datele drumuirii şi apoi se trece la măsurarea detaliilor. această metodă a căpătat maximă importanţă. Note de curs În final vor rezulta coordonatele punctelor măsurate : ( XJ.M. Pentru fiecare punct radiat se preiau următoarele date: citirea la cercul vertical (pentru calcularea unghiului de înclinare al lunetei).GH. Măsurarea detaliilor se face în tur de orizont necompensat. 1 B DA1 ω1 ϕA1 4 10 9 8 5 A 7 6 C 2 3 11 Fig. deoarece este rapidă. distanţa orizontală DA1 (electronic sau direct).RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ . Metoda poate fi aplicată simultan sau separat de drumuirea trigonometrică. RADIEREA DE NIVELMENT TRIGONOMETRIC Odată cu apariţia staţiilor topografice totale.

Z1. cu ajutorul scării grafice se pot afla mărimile reale (din teren) ale unor distanţe figurate în plan sau se pot raporta la scara planului distanţe pe HARTA/plan. înălţimea va fi constantă sau egală cu i). pentru raportarea automată. cel mai frecvent procedeu utilizat la măsurarea suprafeţelor terestre în vederea redactării unei hărţi sau plan topografic. metoda constă prin compararea unei distanţe preluată cu distanţierul pe hartă/plan cu scara grafică asezând un capăt al acesteia pe o gradaţie a bazei. în afara modului de a obţine elementele primare: distanţe orizontale şi diferenţe de nivel (prezentat pe larg la capitolul privind tahimetrele ca instrumente topografice) procedeul este în fapt o radiere sprijinită pe o bază (latură sau drumuire es.1/Cap. Datele menţionate anterior sunt suficiente pentru a calcula: coordonate polare (ω 1 . AB sau AC).GH. NIVELMENTUL TAHIMETRIC Până la apariţia staţiilor topografice totale ridicarea tahimetrică a detaliilor efectuată simultan pentru planimetrie şi nivelment a fost prin metodele sale: tahimetria cu diagramă şi cea stadimetrică cu miră verticală. distanţa reieşind ca număr a celor două mărimi determinate grafic (Figura nr. măsurându-se în tur de orizont necompensat punctele caracteritice din zonă.8).M. Y1) şi Z1. 179 . şi /sau coordonate rectangulare (X1. celălalt capăt pe talon. Principial.T. Note de curs - înălţimea de vizare a semnalului (dacă măsurarea se face electronic .RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ . DA1 ) pentru raportarea punctului pe plan.

2/Cap. 1:5000. planuri topografice speciale.00 putând fi: planuri topografice de bază (1:2000. hărţi topografice de ansamblu (1:20000 – 1: 1000000): (54) 180 . 1:10.000) dintre care şi harta de bază a ţării la scara 1:25. Ps .permite alegerea scării planului în funcţie de mărimea şi forma detaliilor ce se vor reprezenta. n .000 (cu extindere în unele zone la 1:5000).RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ . PRECIZIA GRAFICĂ A PLANURILOR TOPOGRAFICE Se indică ca precizia de măsurare / raportare a unei distanţe de pe / pe hartă sau plan să fie de: e = ± 0. într-un singur sistem de proiecţie cartografică. cu diferite distanţe – în special în invesţiţii. la aceasta folosindu-se un talon diferenţiat se obţin precizii de zeci de ori mai mari ca în cazul precedent.2 mm e = eroare grafică. Note de curs În cazul SCĂRII GRAFICE TRANSVERSALE (Fig. 10 –3 n = numitorul scării / hărţii planului.nr.000) care sunt planuri întocmite pentru întreg teritoriul tării.T.8). Hărţile pot fi: hărţi topografice.M. Precizia grafică a hărţii / planului se va scrie: Ps = ± e .1 ÷ ± 0. realizate la scări mari (n < 100.GH. CLASIFICAREA HĂRŢILOR ŞI PLANURILOR Scara de întocmire a planurilor topografice variază în intervalul 1:100 ÷1:10.

simple de desenat. fără a da detalii privind poziţia sau dimensiunile detaliilor din interiorul conturului reprezentat (ex: păduri.). Note de curs - hărţi geografice ( n > 1000000). Semnele convenţionale trebuie să fie ilustrative (adică să sugereze natura elementului figurat). haşuri prin care se sugerează formele respective de relief. tente. REPREZENTAREA RELIEFULUI 181 . SC explicative care dau detalii privind natura elementelor reprezentate (de ex.GH.). livezi. raportarea pe un plan orizontal de proiecţie şi reducerea la scară.T. în axul său fără a preciza conturul sau informaţii privind conţinutul detaliului (ex: comune.RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ . folosite pentru reprezentarea conturului detaliului reprezentat. Pentru PLANIMETRIE semnele convenţionale (SC) sunt: SC de contur. Imaginea obţinută va fi asemenea cu cea a detaliului reprezentat. În cazul hărţilor topografice conţinutul acestora în detalii naturale şi artificiale se exprimă grafic prin semne convenţionale. ape etc. SEMNE CONVENŢIONALE TOPOGRAFICE Reprezentarea detaliilor. biserici etc. indică cu precizie poziţia pe hartă a unui detaliu. SEMNE CONVENŢIONALE DE NIVELMENT : servesc la reprezentarea pe hartă sau plan a formelor de relief (în general curbe de nivel. în conturul cu care s-a reprezentat o livadă se precizează natura detaliului : specia şi dimensiunile medii ale copacilor). oraşe. în cazul planurilor topografice se face prin geometrizarea (înlocuirea cu puncte caracteristice). forma în plan şi spaţiu). explicite. indicând şi detalii despre acestea .cote. SC de scară.M.

B destinaţie) şi de câte unul la cel mult 2-5 km funcţie de gradul de accidentare al terenului. adică între planele orizontale de secţiune există o distanţă egală E denumită ECHIDISTANŢA ( a curbei de nivel). explicită. schimbări de traseu. Note de curs Principala metodă de reprezentare a reliefului. Echidistanta E.000. sugestivă. metodă simplă. principale. la echidistanţa E pe întregul plan sau hartă.5. Echidistanţa este egală cu un multiplu întreg de metri: 1. se pichetează punctele caracteritice: schimbări de declivitate.10. fiind practic curba care uneşte în teren toate punctele de aceeaşi cotă. Alegerea mărimii E depinde de natura terenului (gradul de accidentare) şi de scara planului (ex.GH. (55) 182 .M.2. Curba de nivel reprezintă urma intersecţiei terenului cu un plan orizontal de secţiune.RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ . redusă la scara planului este: e=E. curbele de nivel sunt echidistante. trasate îngroşat la 5 E.n e – echidistanţă grafică. sc.T. care se vor lega la reţeaua geodezică de stat pentru nivelment Numărul reperilor de sprijin se va stabili în funcţie de lungimea traseului: câte unul la capete (A origine. Pentru a reprezenta omogen şi coerent relieful. E = 2 m. este metoda CURBELOR DE NIVEL. teren muntos. 50 etc. Curbele de nivel pot fi: normale. trasate printr-o linie continuă şi subţire.1:25. şes E = 5 sau 10 m). puncte de îndesire (dacă distanţele dintre punctele din primele două categorii depăşesc 50 m).20.

Note de curs - eventual se determină poziţia planimetrică a picheţilor. Scopul operaţiilor este de a afla: cotele tuturor punctelor din profilul longitudinal. Având aceste date se trece la redactarea profilului longitudinal şi a profilelor transversale.RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ . În drumuire se fac şi radieri spre celelalte puncte din profilul longitudinal necuprinse în traseu şi spre punctele din profilele transversale. printr-o drumuire planimetrică.M. cotele tuturor punctelor din profilele transversale (Zt). Observaţie: acest subiect este dezvoltat pe larg în capitolul LUCRĂRI TOPOGRAFICE LA PROIECTAREA CĂILOR DE COMUNICAŢII din lucrarea noastră TOPOGRAFIE INGINEREASCĂ. (Zi). marcarea picheţilor se face cu cei doi ţăruşi (unul marcând pichetul. Se observă că punctul central al profilelor transversale va fi inclus obligatoriu în profilul longitudinal (dacă acesta este unul dintre picheţi). - Parcurgerea traseului se face prin drumuiri de nivelment geometric de mijloc sprijinte (pe reperi RNi) la ambele capete. în caz contrar.T. distanţele dintre punctele din profilele transversale (Dtv). celălalt – pichetul martor având înscris numărul din traseu al pichetului). 183 . se determină numai distanţa dintre picheţi.GH. distanţele dintre picheţi în profilul longitudinal (DiJ). (vezi capitolul 8: PLANURI ŞI HĂRŢI).

scară mică 1:100. Note de curs CAPITOLUL 8 PLANURI ŞI HĂRŢI 8. SCĂRI NUMERICE d = 1 D n n: numitorul scării planului (ex. ţinând cont de curbura terestră.000 mm în teren. imagine generalizată prezentată la scară mică.M.GH. SCĂRI Scara reprezintă raportul constant dintre o distanţă diJ dintre punctele i şi J reprezentând pe hartă / plan şi corespondenta ei DiJ din teren. deci cu 1m. SCĂRI GRAFICE Este desenată pe HARTĂ/PLAN fiind o reprezentare grafică a scării numerice. PLANUL TOPOGRAFIC reprezentare convenţională a unor suprafeţe mici.T. Elementele planurilor şi hărţilor DEFINIŢII HARTA TOPOGRAFICĂ – reprezentare convenţională a unor suprafeţe mari.000. la o scară mare.RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ . un mm de pe plan corespunde cu 100. scară mare 1:1000 – un mm de pe plan corespunde cu 1000 mm în teren. cu puţine amănunte. ale căror detalii proiectate pe un plan orizontal sunt prezentate micşorate şi asemenea fără a mai ţine cont de curbura terestră. prezentând o vedere de ansamblu a suprafeţei respective de teren. SCARĂ GRAFICĂ SIMPLĂ (figura nr.1) (1) 184 . deci cu 100m).1.

T. 1:1000 - 20 10 0 20 I 40 60 80 D = 80 + 15. Note de curs Sc. distanţa reieşind ca număr a celor două mărimi determinate grafic (Figura nr.nr.40 m Fig. celălalt capăt pe talon. 1:10. la aceasta folosindu-se un etalon diferenţiat se obţin precizii de zeci de ori mai mari ca în cazul precedent. PRECIZIA GRAFICĂ A PLANURILOR TOPOGRAFICE Se indică ca precizia de măsurare / raportare a unei distanţe de pe / pe hartă sau plan să fie de: 185 . talon baza Sc.1 Scara grafica simpla - cu ajutorul scării grafice se pot afla mărimile reale (din teren) ale unor distanţe figurate în plan sau se pot raporta la scara planului distanţe pe HARTA/plan.nr.000 100 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 D = 900 + 65 = 965 m talon baza Fig. metoda constă prin compararea unei distanţe preluată cu distanţierul pe hartă/plan cu scara grafică asezând un capăt al acesteia pe o gradaţie a bazei.GH.40 =95.M.2 Scara grafica transversala În cazul SCĂRII GRAFICE TRANSVERSALE (Figura nr.1).2).RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ .

n . 186 . Imaginea obţinută va fi asemenea cu cea a detaliului reprezentat. într-un singur sistem de proiecţie cartografică.permite alegerea scării planului în funcţie de mărimea şi forma detaliilor ce se vor reprezenta.00 putând fi: planuri topografice de bază (1:2000. cu diferite distanţe – în special în invesţiţii. realizate la scări mari (n < 100. 1:5000.000) care sunt planuri întocmite pentru întreg teritoriul tării. Hărţile pot fi: hărţi topografice. Note de curs e = ± 0.000) dintre care şi harta de bază a ţării la scara 1:25.GH.1 ÷ ± 0.2 mm e = eroare grafică. raportarea pe un plan orizontal de proiecţie şi reducerea la scară. 1:10. 10 –3 n = numitorul scării / hărţii planului. hărţi topografice de ansamblu (1:20000 – 1: 1000000): hărţi geografice ( n > 1000000).T. (2) Ps . CLASIFICAREA HĂRŢILOR ŞI PLANURILOR Scara de întocmire a planurilor topografice variază în intervalul 1:100 ÷1:10. Precizia grafică a hărţii / planului se va scrie: Ps = ± e . SEMNE CONVENŢIONALE TOPOGRAFICE Reprezentarea detaliilor. în cazul planurilor topografice se face prin geometrizarea (înlocuirea cu puncte caracteristice). planuri topografice speciale.000 (cu extindere în unele zone la 1:5000).M.RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ .

cote. forma în plan şi spaţiu).). livezi.T. explicită. indicând şi detalii despre acestea . oraşe. ape etc. biserici etc. în conturul cu care s-a reprezentat o livadă se precizează natura detaliului : specia şi dimensiunile medii ale copacilor).M. SC explicative care dau detalii privind natura elementelor reprezentate (de ex. SC de scară. explicite. REPREZENTAREA RELIEFULUI Principala metodă de reprezentare a reliefului. Pentru PLANIMETRIE semnele convenţionale (SC) sunt: SC de contur.). Curba de nivel reprezintă urma intersecţiei terenului cu un plan orizontal de secţiune. haşuri prin care se sugerează formele respective de relief. indică cu precizie poziţia pe hartă a unui detaliu. tente. folosite pentru reprezentarea conturului detaliului reprezentat. este metoda CURBELOR DE NIVEL. Note de curs În cazul hărţilor topografice conţinutul acestora în detalii naturale şi artificiale se exprimă grafic prin semne convenţionale. simple de desenat. sugestivă. 187 . SEMNE CONVENŢIONALE DE NIVELMENT : servesc la reprezentarea pe hartă sau plan a formelor de relief (în general curbe de nivel. metodă simplă. Semnele convenţionale trebuie să fie ilustrative (adică să sugereze natura elementului figurat). în axul său fără a preciza conturul sau informaţii privind conţinutul detaliului (ex: comune. fără a da detalii privind poziţia sau dimensiunile detaliilor din interiorul conturului reprezentat (ex: păduri. fiind practic curba care uneşte în teren toate punctele de aceeaşi cotă.RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ .GH.

RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ .nr. (3) 188 . redusă la scara planului este: e=E.10. Alegerea mărimii E depinde de natura terenului (gradul de accidentare) şi de scara planului (ex.GH. trasate cu linii întrerupte la ½ E.000. acolo unde E este prea mare pentru a reda corect relieful reprezentat.T. la echdistanţa E pe întregul plan sau hartă.3 Obtinerea curbelor de nivel Pentru a reprezenta omogen şi coerent relieful. curbele de nivel sunt echidistante. Curbe de nivel ajutătoare.2. 50 etc.20. adică între planele orizontale de secţiune existăo distanţă egală E denumită ECHIDISTANŢA ( a curbei de nivel). şes E = 5 sau 10 m). Note de curs 220 215 210 205 200 200 M E E E E E M Fig. teren muntos.5. Curbele de nivel pot fi: normale. principale.M. Echidistanţa este egală cu un multiplu întreg de metri: 1.n e – echidistanţă grafică. trasate printr-o linie continuă şi subţire. Pe acestea se înscrie valoarea cotei pe care o reprezintă. E = 2 m. sc. Echidistanta E.1:25. trasate îngroşat la 5 E.

GH. Seaua 200 movila +24 origine versant 200 180 gura groapa talveg -32 160 140 c. V varf versant picior indice de panta . Caldarea e.T. pentru reprezentarea unor zone de relief aglomerat. Valea 189 . Note de curs - Curbe de nivel accidentale.4 se prezintă câteva forme de relief reprezentate prin curbe de nivel. Reprezentarea reliefului prin hasuri f. În figura nr.M. Mamelon. accidentat. trasate cu linii întrerupte la ¼ E. pisc margine fund F V1 V2 V 320 160 180 200 220 Linia de creasta picior versant perete V1 V2 F 235 240 210 230 220 G d.RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ .bergstrich a.

λA) ∆ϕ”A dϕ A 60”= 1’ dϕ 0 45° 00’ 45° 25’ 60” = 1’ dλ0 ∆λ”A dλA Fig. Astfel pentru A ϕ A = 45°00’00”+1’ +∆ ϕ ”A Unde: 190 .GH. A (ϕA . are trecute valorile coordonatelor geografice ϕ latitudine. Note de curs 8.2. λ longitudine de la care se porneşte reprezentarea zonei. λ 0 = 24°25’00”. Prin interpolare .nr.T.RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ .5). DETERMINAREA Colţul din stânga jos al hărţii (fig. Utilizarea hărţilor şi planurilor COORDONATELOR GEOGRAFICE ALE UNUI PUNCT PE HARTĂ 1. se găsesc valorile coordonatelor geografice ale oricărui punct de pe hartă.M.5 Determinarea coordonatelor geografice ale unui punct pe harta În acest caz ϕ 0 = 45°00’00”.nr.

6 Determinarea coordonatelor rectangulare ale unui punct pe harta / plan XA = XM + ∆ X YA = YM + ∆ Y dxA ∆ X = ------. spre cel mai apropiat colţ stânga /jos de caroiaj (M). respectiv λ A = 24°25’00” + 1’ + ∆ λ ”A.nr. 60”..GH.M. PE HARTĂ / PLAN Se procedează asemănător.. proiectând punctul pe axele de coordonate. Note de curs dϕ A ∆ ϕ ” = ----.∆ X0 dx0 191 (5) . 60” dλ 0 (4) 2. 4800 ∆Y ∆X0 dX 0 A 4700 y = 9200 dXA M ∆X dYA 9300 dY0 9400 x = 4600 ∆Y0 Sc.RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ . unde dϕ 0 dλ A ∆ λ ”= -----.DETERMINAREA COORDONATELOR RECTANGULARE ALE UNUI PUNCT.1:n Fig.T.

În determinările de precizie se va ţine seama de deformarea în timp a hârtiei/planului manifestată pe ambele direcţii (X şi Y) DΓ DΓ Kx = ------..∆ Y0 dy0 (10) (9) 3. Ky = ------dx0 dy0 unde Dx0 = dx0 . N iar DΓ (7) (8) (6) este distanţa teoretică pe care trebuie să o aibă distanţele între liniile caroiajului. Semnificaţia notaţiilor rezultă din figura 6. În acest caz : dxA ∆ X =Kx ------. Note de curs dyA ∆ Y = ------.RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ . Se vor . YA este o operaţie inversă determinării calcula: 192 coordonatelor rectangulare. RAPORTAREA PE HARTĂ / PLAN A UNUI PUNCT PRIN COORDONATE RECTANGULARE Raportarea pe hartă sau plan a unui punct A de coordonate XA.T. N .∆ X0 dx0 dyA ∆ Y =Ky ------.M.GH.∆ Y0 dy0 în raport de scara 1:n a hărţii / planului. Dy0 = dy0 .

. n: numitorul scării planului. n N B 4600 θAB ∆XAB dYA ∆YMA A aXA ∆XMA 4500 M 6200 ∆YAB 6400 Sc. d A.nr.YM (11) unde M este colţul de caroiaj stânga /jos cel mai apropiat de punctul A. 193 . la intersecţia acestora va rezulta punctul A. Note de curs ∆ X MA = XA .RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ . Atenţie: toate operaţiile grafice de măsurare sau raportare pe hartă sau plan vor respecta precizia grafică.1:2000 Fig.GH. ∆ X MA apoi : dxA = --------.M. n ∆ Y MA dyA = --------..T.7 Cateva probleme planimetrice rezolvate pe harti sau planuri 6300 B DA x y Ridicând perpendiculare de pe axele caroiajului la valorile a A.XM ∆ YMA = YA .

DETERMINAREA DISTANŢEI ORIZONTALE DINTRE DOUĂ PUNCTE DE PE HARTĂ. Metoda analitică (figura nr. a. Metoda grafică (Figura 7) Orientarea se poate obţine direct prin măsurarea cu raportorul (sexa sau centesimal).T.7) Se măsoară distanţa dAB. ∆ Y = YB – YA (14) AB 5. Metoda analitică. ORIENTAREA PE TEREN A HĂRŢILOR ŞI PLANURILOR Se poate face în două moduri: 194 . (figura 7) Din coordonatele punctelor. ∆ YAB tg θ AB = ---------∆ XAB (15) 6.7) Se observă că : 2 2 DAB = √ ∆ X AB +∆ Y AB Unde ∆ X AB (13) = XB – XA. b. Metoda grafică ( figura nr. n (12) b. Note de curs 4. DETERMINAREA ORIENTĂRII UNEI DIRECŢII DE PE HARTĂ.RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ .M. PLAN a. Eroarea de determinare atinge valori de ± 10’ – 20’. PLAN. pe foaie de hartă / plan şi se calculează corespondenta din teren: DAB = dAB .GH.

orientând direcţia 0X de pe hartă / plan pe direcţia nordului magnetic indicat de acul busolei. de exemplu orientând harta cu detaliul reprezentat (ex.GH. - N N Fig.RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ . Note de curs - după detaliile din teren. cu busola.9 Impartirea suprafetei in figuri geometrice a 3 195 .8 Orientarea pe teren a hartilor / planurilor DETERMINAREA SUPRAFEŢELOR DE PE HĂRŢI / PLANURI METODE NUMERICE METODE GEOMETRICE 2 1 A c B b B C C 4 5 Fig.T.M.nr.nr.cale ferată) de-a lungul detaliului din teren.

aria rezultând din una din relaţiile: bc ca ab S = -----.fig. relaţiile cunoscute: S = √p(p-a)(p-b)p-c) (16) a + b +c Unde p = -------------.sin C 2 2 2 METODA ANALITICĂ Se va demonstra o relaţie pentru calculul analitic al suprafeţelor de pe hărţi sau planuri. de regulă triunghiuri şi utilizându-se pentru fiecare arie. Note de curs Se utilizează în cazul când suprafaţa se poate împărţi în figuri geometrice cunoscute (v.M. 9). sau B.sin B = -------. METODE TRIGONOMETRICE Se folosesc atunci când se cunosc laturi şi unghiuri ale triunghiului. condiţia fiind ca suprafaţa să fie poligonală (sau poligonabilă) şi să se cunoască coordonatele rectangulare ale tuturor vârfurilor.GH. (17) 196 .c laturile triunghiului.T. I: înălţimea triunghiului.sin A = ------.RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ .I S = -------2 B : baza.b. 2 semiperimetrul triunghiului a.

y1 ) (x2 + x3 ) (y3 – y2 ) (x1+ x3 ) (y3 – y1 ) S123 = ------------------------.RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ .1 i-1 i i+1 X1 X3 1 3 Y2-Y1 Y1 Y2 Y3 Y b Yi .1 Yi Yi + 1 Y Fig..nr. dacă înlocuim 2 cu i obţinem o relaţie generală: 3 S123 = 1/2Σ Xi (yi+1 – yi -1 ) (19) 1 care pentru un număr n de vârfuri de poligon închis.x2 y1 + x1 y2 – x1 y1 + x2 y3 .GH. 1 înainte de 2 (2-1). a cărui arie se calculează devine: 197 x1y3 + x1y1 – x3y3 + x3y1) =1/2 [x1(y2 – y3 ) + x2 (y3 – .+ -----------------------.-----------------------2 2 2 S123 = 1/2(x2 y2 . Se observă că: S123 = Sy112y2 + Sy223y3 – Sy113y3 (18) (x2 + x1 ) (y2 .x2 y2 + x3 y3 – x3y2 – y1) + x3(y3 – y2 ) ] se observă că 3 este după 2 (2+1).10 Metoda analitica pentru calculul suprafetelor Relaţia se va demonstra pe suprafaţa unui triunghi şi apoi se va generaliza.T. Note de curs X X2 1 2 X Xi Xi + 1 Xi .M.

GH.M. Relaţii similare se obţin şi cu ajutorul determinanţilor ştiind că: x1 2 S123 = x2 x3 METODE GRAFICE Dacă nu se cunosc laturile/unghiurile figurilor geometrice componente ale suprafeţei a cărei arie trebuie calculată există posibilitatea măsurării grafice a acestor mărimi şi apoi se aplică relaţii geometrice sau trigonometrice menţionate. y1 y2 y3 1 1 1 (20) 198 . precizia fiind în strânsă corelaţie cu distanţele dintre paralele / laturile pătratelor. Note de curs n S = 1/2Σ Xi (yi+1 – yi -1 ) 1 sau corespondenta sa: 3 S123 = 1/2Σ Yi (xi-1 – xi +1 ) (21) 1 Se va considera un sens orar de parcurgere a conturului poligonului .T. Metodele grafice utilizând paralele sau pătrate sunt rapide.RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ . pornind de la un vârf arbitrar ales. notat cu “i”.

RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ .T. Dacă a este distanţa dintre paralelela scara 1:n a hărţii planului A= a.A Se observă că S1 = ---------2 (L1 + L2). 199 . se calculează separat.GH.n Li = li . A Sn = ------------2 n n de unde S = ∑ Si = A ∑ Li 1 1 (dacă poate fi astfel aproximată) (22) (23) (dacă poate fi astfel aproximată) (24) În cazul când suprafeţele de capăt nu pot fi aproximate convenabil cu triunghiuri de înălţimea A.M.11 Metode grafice a În cazul metodei paralelelor (Figura nr. Note de curs S1 S2 S = pătrat np l1 l2 l3 ln a nî a a a a S Fig. n L1. A S2 = -------------------2 Ln .11) se acoperă pe hartă/plan suprafaţa S cu o reţea de paralele (pe o coală din calc) şi se măsoară distanţele li.nr.

T. Când polul P al planimetrului se găseşte în exteriorul suprafeţei de aflat (Figura nr. suprafaţa se obţine din relaţia: (27) (25) (26) 200 .n Deci aria totală va fi S = N . dar peste suprafaţa S se aplică o reţea de pătrate de latură egală a.13) Determinarea suprafeţelor cu planimetrul constă în perimetrarea întrun sens (de regulă ora) suprafeţei pornind de la un punct oarecare de pe contur şi închizându-se pe acesta.GH.12) este similară. Se numără nî (numărul de pătrate întregi cuprinse) iar porţiunile rămase se cuplează câte două/trei formând pătrate întregi (cât mai fidel) obţinând un număr de pătrate np. Note de curs Metoda pătratelor (Figura nr.13a). Numărul total de pătrate va fi deci: N = nî + np Aria unui pătrat va fi: Sv = A2 A= a. Sv METODA MECANICĂ Se utilizează în special pentru aflarea suprafeţelor cu contur sinuos. cu ajutorul unui instrument mecanic denumit PLANIMETRU POLAR (Figura nr.M.RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ .

M. Dacă Ks iese o cifră cu zecimale şi nu un număr întreg. K’s sunt constantele fără şi cu zecimale.T.N = Ks (C2-C1) suprafaţa se obţine cu relaţia: S = (C ± n) Ks (28) iar când polul planimetrului se găseşte în interiorul suprafeţei (Figura nr. se fixează stiletul M al planimetrului la o rază cunoscută a riglei şi se planimetrează de mai multe ori cercul de rază respectivă. cu o nouă lungime L’: K’s L’ = L ---Ks unde Ks.RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ . C1 citirea iniţială şi cea finală făcute pe ruleta aparatului. se reglează lungimea braţului trasor. Note de curs 0 M S P P S 0 M Fig.GH. Constanta va fi: Π R2 Ks = ---------(C2-C1) R . 201 (31) .nr. (30) C2 . care se determină astfel: se fixează polul P în poziţia de lucru.13b) (29) unde Ks : constanta planimetrului polar. raza cercului perimetrat.13 Masurarea suprafetelro cu planimetrul polar S = Ks.

prin punct (Figura nr. n d’ ----------.= E ----d.RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ . funcţie de lungimea braţelor. adică suprafaţa cercului de bază.M. d.GH.T.nr.02 √ S (cm²) toleranţa admisă între două planietrări ale aceleaşi suprafeţe S.14) spre curbele de nivel vecine punctului şi se măsoară α ’. PROBLEME DE NIVELMENT DETERMINAREA COTEI UNUI PUNCT aflat pe o hartă / plan cu curbe de nivel. Se duce linia de cea mai mare pantă. 210 N d’ x 200 d M M D’ D 200 E ∆Z 210 P N Fig.14 Determinarea cotei unui punct Din figură rezultă: ∆Z D’ ---. Note de curs L – lungimea iniţială a braţului trasor C: constanta planimetrului.= E D d’. n = C2-C1 PRECIZIA METODEI Ks ≤ 0.= ----E D sau ∆ Z = E D’ -----.n d (32) (33) 202 .

canale) (35) (36) 22 0 U ϕ DUV Fig.M. DETERMINAREA DECLIVITĂŢII TERENULUI ÎNTRE DOUĂ PUNCTE AFLATE PE HARTĂ / PLAN V U 20 0 DU 21 0 V ∆ZUV V 24 0 25 0 Declivitatea terenului între două puncte este dată de relaţia: ∆ ZiJ p = tgϕ = --------DiJ unde ∆ ZiJ = ZJ =.nr.se mai folosesc mărimile procentuale: 100∆ ZiJ p% = 100 tg α = -------------DiJ 1000∆ ZiJ p% = 1000 tg α = -------------DiJ (37) (ex: drumuri.Zi DiJ = diJ .RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ .GH.15 Declivitatea unui aliniament (distanta inclinata) 23 0 ZU ZV (38) (ex: căi ferate. linii metrou) 203 . n . Note de curs iar cota punctului va fi ZP = ZM + ∆ Z (34) unde M este punctul aflat pe curba de nivel inferior punctului P.T.

Observaţie: pentru a studia declivitatea de-a lungul unui aliniament dat. 204 .M.T. distanţe mari între două curbe vecine de nivel). diferenţa de nivel este mai mare între capetele segmentului respectiv.16) A x C F x 410 x D B Fig. CF: declivitate pozitivă mare. deci cu cât pe o distanţă mică de pe hartă. cu atât terenul este mai abrupt în acea zonă.nr.RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ . ZC. (ZC.16 Declivitati caracteristice pe un aliniament AB dat Astfel parcurgând traseul de la A către vom întâlni patru zone de declivităţi aproximativ constante: AC: declivitate pozitivă mică .GH. Note de curs Se observă o relaţie de inversă proporţionalitate între p şi DiJ. (ZF. distanţe mici ). ZA. (Figura nr. trebuie în primul rând să tronsonăm traseul pe zone de declivitate aproximativ constantă şi de acelaşi semn (pozitiv sau negativ).

GH. distanţe mari ).T. ZF.nr. (ZD. ZF. Note de curs FD: declivitate negativă mare.17 Trasarea unei linii de declivitate constantă Din relaţia declivităţii: 100E p0% = ---------d0 . TRASAREA ÎNTRE DOUĂ PUNCTE DE PE HARTĂ SAU PLAN A UNEI LINII DE DECLIVITATE CONSTANTĂ d0 d0 B 220 d0 d0 d0 d0 210 d0 A Fig.M. n (39) 205 . DB : declivitate negativă mică (ZD. distanţe mici ).RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ . n 100 E d0 = --------p0% .

40 54. Note de curs d0 : distanţa între două curbe vecine de nivel astfel încât declivitatea liniei ce uneşte cele două curbe. prin unirea capetelor acestuia (ex.60 8.30 Scara 1:n Declivităţi % Fig. PROFILUL TOPOGRAFIC AL TERENULUI ÎNTRE DOUĂ PUNCTE DE PE HARTĂ.80 97.60 23.30 12. de lungime d0 să fie declivitatea impusă p0% .50 12.GH.00 31. planului. unde 1:n scara hărţii.40 6.…). ….T.M.40 39.10 68. m = n de regulă.) şi se înregistrează cota fiecărui punct (ZA = 220. COTE 1:m 1:c 220 225 224 223 222 221 220 219 218 Număr punct Distanţe parţiale (m) Distanţe cumulate(m) A 220 1 221 2 222 3 223 4 224 5 6 7 223 222 224 8 221 9 220 18. se măsoară distanţele orizontale diJ dintre punctele vecine (dA1.10 5. A şi B) se numerotează fiecare intersecţie cu o curbă de nivel (1. PLAN Z B 226 9 8 7 6 5 4 3 2 1 A 224 PROFIL TOPOGRAFIC AB SC.18 Profil topografic al terenului după un aliniament dat După trasarea aliniamentului. …): Cu aceste mărimi se construieşte profilul.70 7.nr.40 10. 206 109.20 4. d12.2.40 0 . la scara: pentru distanţa 1:m.10 14. Trasarea se face cu un compas cu o deschidere a braţelor egală cu d0 de la A spre B..70 45. DISTANŢE SC.30 49.RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ .20 B 219 12. Z1 = 221.

T.GH. c = 10 m de regulă. Note de curs - pentru cote 1:c.RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ .M. 207 .

Rădulescu : Topografie. E. E..P.C.M. note de curs (1985 – 2002) N.P:.D. traducere efectuată în 1981. îndrumător de lucrări practice. E. 1928 D.D.G. 1990 N.B. Mihail: Topografie.P. M. 1978 Colectiv topografie: Topografie. E. 1980 Ole Jacobi: Landmåling. Cristescu şi colectiv: Topografie E. I.T. M.D. Bucureşti. S... 1989 Bertold Witte und Hubert Schmidt : 208 . Rotaru : Mărturii geodezice. Ionescu.D.P: 1966 G. V.T. Şcoala Politehnică.E. Kortlaegninig. 1986 I.. Franţa. Rădulescu G. E.W. 1073 Vermessungskunde. Dragomir. 1986 may. 1978 M.K.Barbier: Topografie: teorie şi practică. Neguţ.T. 1975 N. Stuttgart. 1956 * * *: Kontudvalgct København.M.M. Ştefănescu Gună : Topografie aplicată.T. Betaenkmńg nr. Gh.GH.. Cristescu: Topografie inginerescă. Dammarks tekniske Højokole.RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ .. Note de curs BIBLIOGRAFIE P. Rădulescu: Topografie generală şi inginerescă. Schianu : Fotogrammetria şi topografia în lucrările de îmbunătăţiri funciare şi gospodărirea apelor. E. Şcoala superioară de mecanică Nantes. 1979 V. Vidraşcu: Geodezia.

Budapest. Vieru şi colectiv: Topografie şi desen tehnic.P:.C. 1970 209 . 1919 A. Ursea şi colectiv: Topografie inginerească. Note de curs Müller : Inginieur geodäsie Veb Verlag für Bauwesen.Instrumenter og Metoder. E.L.B. E.C. Aubouin: Oltay Karoly : Geodézia.. Paris. Zill: Verm e ssungkunde für Bauingénieure. 1989 M: Neamţu şi colectiv: Instrumente topografice şi geodezice. 1989 J.. 1983 W.. 1986 L.Rodianov: Geodezia. E. E. 1961 N.F. I.. 1978 I. 1983 * * *: Geowissenschaftiche Mitteilungen.P. I. Berlin 1986 V.1982 N: Fotescu: N. Cristescu : Teoria erorilor. E. 1991 V. 1987 I. vol. Wien.II. Dunod Université. 1989 Manuel de travaux practiques de cartographie. Dima. Petroşani.D.D.P. Pădure : Topografie minieră..D..I. Berlin. I.D.M. Nicolaescu : Calcule topografice.B. E. I. 1983 * * * : Manualul inginerului geodez. E.D. I.. 1975 Topografie inginerescă. Fascicula 1. Bonea : Curs de topografie.. I.T.T. curs.P.GH.M. şi III.RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ .P. København. Moscova.T.. 1963 Ole Jacobi : Landmåling. Gogea şi Gh. Năstase: Cartografie – topografie.

N.RĂDULESCU TOPOGRAFIE GENERALĂ .GH. 1985 Topografie -probleme.T.P... Rădulescu : Topografie. Rădulescu şi colectiv: Topografie .M. I.îndrumător de lucrări practice.. Gh. Rădulescu şi colectiv: Topografie – îndrumător de practică topografică. I. Rădulescu şi colectiv: Gh. 1985 Gh. Note de curs Gh. 1985 T.N.C.lucrări practice.C.C.N. Cosma. I. ISBM.P. 1990 210 .P.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful