รายงาน Free Schools เมษายน – พฤษภาคม - มิถุนายน 54

โรงเรียนหวยฮอม อ. ฝาง จ. เชียงใหม
เปนโรงเรียนที่ทางโครงการเราดําเนินการตอเปนปที่ 2 ซึ่งโรงเรียนไดเปดเทอมเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคมที่ผานมา โดยทางเราจัดจาง
ครูสอนเด็กอนุบาล 1 คน มีเด็กทั้งสิ้นประมาณ 20 คน สาเหตุดําเนินโครงการของเราที่โรงเรียนนี้ เนื่องจากทางโรงเรียนยังไมมีงบประมาณ
จัดจางครูสอนเด็กอนุบาล หากทางเราไมจางเด็ก ๆ ก็จะไมไดเรียน

co

m

สําหรับกิจกรรมในชวงที่ผานมา ในเดือนเมษายน ไดพาอาจารย จากประเทศสิงคโปร เขาพื้นที่ เพื่อประสานงานกับทาง โรงเรีย ใน
การนํา นศ. จากประเทศสิงคโปร เพื่อเขาไปปรับปรุงโรงอาหาร และ ปรับปรุงหองเด็กอนุบาล และ ไดจัดกิจกรรมในวันที่ 22-27 พฤษภาคม
ซึ่งไดรับการตอบรับจากชุมชน ชาวบาน เด็ก ๆ และ โรงเรียนเปนอยางดี

k.

โรงเรียน ตชด. หวยกุก อ. เวียงแกน จ. เชียงราย

w
w
w
.b

an

no

เปนโรงเรียนที่ตั้งอยู อ. เวียงแกน จ. เชียงราย ซึ่งหางจาก ชายแดนไทย – ลาว ประมาณ 15 กม. เปนชนเผาเมื้ยน ปญหาที่
โรงเรียนนี้ คือ มีเด็กกอนวัยเรียน และ อนุบาลจํานวนมาก แตไมมีครูผูสอน เนื่องจากมีครูประจําการ 3 คน สอน ป. 1 – ป. 6 โดยสอนคน
ละ 2 หอง ทางโครงการเราไดเขาไปสํารวจจํานวนเด็กที่หมูบานมีอยูประมาณ 50 คน และไดประสานกับทางศูนยการเรียนรู เพื่อขอใช
อาคารสถานที่ในการดําเนินการเรียนกอนสอนใหเด็ก ๆ ซึง่ ไดรับอนุญาต และ เริ่มดําเนินการเรียนกอนสอนมาตั้งแตเดือนมกราคม 54 ที่
ผานมา โดยใหทางโรงเรียน ตชด. หวยกุก ดูแลเรื่องหลักสูตรการเรียนการสอน ทางเราสนับสนุนเรื่องคาตอบแทนครูผูสอน และ อุปกรณ
การเรียนการสอน ตาง ๆ

สําหรับในชวง ปดเทมอ ที่ผานมา ทางโรงเรียน ตชด. หวยกุก ไดนําครูผูสอนที่เราจัดจาง เขามารวมประชุม วางแผนการเรียนการ
สอน ประจําป 54 ดวย เพื่อเสริมสรางศักยภาพในการเรียนการสอนใหครูผูสอนของเรา สวนกิจกรรมอื่น ๆ ทางเรานําอาสาสมัครครูบาน
นอกเขาไปทํากิจกรรมการเรียนการสอนที่หมูบานและโรงเรียนในชวงตนปที่ผานมา

m

บานปาลัน อ. เมือง จ. เชียงราย

an

no

k.

co

ตอนนี้มจี ํานวนเด็กนักเรียน ที่มาโรงเรียนประมาณ 50 คน เปนเด็กระดับอนุบาล และชั้นประถมศึกษาตอนตน 1-2-3 มีเด็ก
นักเรียนบางสวนที่ออกจากโรงเรียนสาขาบานหวยแมเลี่ยม เนื่องจากผูปกครองไมมีเงินสงบุตรหลานไปโรงเรียน เพราะโรงเรียนอยูไกล
ออกไปจากหมูบานประมาณ 5 กม. ซึ่งตองใชจักรยานยนตในการรับสงบุตรหลานไปโรงเรียน จึงตองมาเขาเรียนที่นี่

w
w
w
.b

จากการสอบถามเด็ก ๆ และ ชาวบาน แจงวา ครูประจําการไมไดมาสอนหนังสือแกเด็กสม่ําเสมอ เนื่องจากแจงวา ติดประชุม โดย
ใหครูที่ทางโครงการเราจัดจางดําเนินการเรียนการเรียนการสอนแทน
ซึ่งในเบื้องตนไดโทรศัพทสอบถามครูนิเทศน เกี่ยวกับเรื่องครู
ประจําการบานปาลัน ไมไดขึ้นมาสอน ทางครูนิเทศนจะตรวจสอบ และ แจงรายละเอียดมาอีกที

สําหรับเรื่องการประสานงาน ไดรวมกับทางครูนิเทศ ประสานงานกับคณะวิศวะ ฯ ม . ลาดกระบัง เมื่อเดือนเมษายนที่ผานมา
เรื่องการสรางอาคารเรียนหลังใหมใหเด็ก ๆ โดยทาง ม. ลาดกระบัง ไดลงพื้นที่สํารวจที่บานปาลันเปนที่เรียบรอย โดยทางนั้นจะแจง
รายละเอียดตาง ๆ และ วันเวลา ที่จะมาทําการกอสรางอีกที

บานแมนาวาง อ. แมอาย จ. เชียงใหม

k.

co

m

หลังจากที่เราไดจัดจางครูผูสอนเมื่อปที่แลว และ ตอเนื่องมาป 54 ตอนนี้มีจํานวนเด็กอนุบาล จํานวน 30 คน เด็กประถม 1- 6
จํานวน 35 คน รวมทั้งสิ้น 65 คน ทางครูประจําการอยากใหเราเขาไปสนับสนุนเรื่องหองน้ํา และ ที่ลางหนาแปรงฟน เนื่องจากหองน้ํา
ชํารุด ไมสามารถเขาไปใชได ซึ่งทางเรายังไมสัญญา แตจะขอดูรายละเอียดและจะชวยประสานงานตอไป สําหรับการเรียนการสอนที่ผาน
มา ทางครูประจําการแจงมาวา ครูผูชวยที่เราจัดจาง ดําเนินการเรียนการสอนไดดีมาก ขยันขันแข็ง ใสใจเด็ก ๆ เปนอยางดี ไมมีปญหา
อุปสรรค ในเรื่องการเรียนการสอน

w
w
w
.b

an

no

สําหรับบานแมนาวาง ทางครูประจําการ แจงมาวา ไดรับทุนการศึกษา จาก กศน. ประจํา จ. เชียงใหม จํานวน 15 คนในป
การศึกษานี้ ซึ่งเปนเด็กในศูนยการเรียนที่นี่ดวย ..

บานหวยทราย อ. ไชยปราการ จ. เชียงใหม

ปจจุบันมีเด็กทั้งสิ้น 54 คน เปนเปน 2 ชวงชั้นคือ อนุบาล กับ ประถมตน ในชวงที่ผานมา การดําเนินการเรียนการสอนเปนไป
ดวยดี เนื่องจากมีหองเรียนเปนสัดเปนสวน แยกหองอนุบาลกับประถมออกจากัน ทําใหดําเนินการเรียนการสอนไดงายขึ้น เด็ก ๆ มีสมาธิใน
การเรียน และ ครูผูสอนสามารถสอนเด็กไดอยางมีประสิทธิภาพ

an

บานแมแฮง อ. แมอาย จ. เชียงใหม

no

k.

co

m

สําหรับหมูบานนี้ ทางเรากําลังประสานงาน เกี่ยวกับการทําที่กักเก็บน้ํา ใหกับทางศูนยการเรียน และ หมูบาน เนื่องจากหมูบานนี้
ไมมีที่กักเก็บน้ํา แตมีน้ําไหล มาจากตาน้ํา ตลอดทั้งป สวนเรื่องอีก ก็คงจะเปนเรื่องหองน้ํา หมูบานนี้มีจํานวน 70 หลังคาเรือน มีหองน้ําทั้ง
หมูบาน 3 หอง และ ของศูนยการเรียน มี 1 หลัง 2 หอง

w
w
w
.b

เปนพื้นที่ใหมที่เราจัดจางครูผูชวยสอนในชวงเดือนเมษายน ที่ผานมา สาเหตุเนื่องจากป 53 ที่ผานมา ทางศูนยการเรียนแหงนี้
ไมไดดําเนินการเรียนการสอนมาประมาณ 1 ปกวา เพราะไมมีครูผูสอน ทางเราไดสอบถามไปทาง สํานักงาน กศน. ทางนั้น แจงวา ทาง
ภาครัฐไมมตี ําแหนง และ งบประมาณมาให ทั้งที่จํานวนเด็กที่หมูบานนี้มีจํานวนเยอะมาก ที่ไมสามารถลงไปเรียนหนังสือขางลางได ทั้ง
เด็กกอนวัยเรียน อนุบาล และ เด็กประถม เนื่องจากระยะทางจากหมูบานไปศูนยการเรียนที่ใกลที่สุด ระยะทาง 15 กม. ทางเราจึงดําเนินการ
จัดจางครูผูสอน 1 ตําแหนง พรอมสนับสนุนอุปกรณการเรียนการสอน เพื่อเปดทําการเรียนการสอนใหเด็ก ๆ ทีหมูบ านนี้ โดยใชศูนยการ
เรียนที่มีอยูแลว

m

ลาสุดเด็ก ๆ ที่มาเรียนที่นี้มีทั้งสิ้น จํานวน 50 คน แยกระดับเปน 2 ชวงชั้น คือ อนุบาล และ ประถม โดยทางเราประสานกับทาง
สํานักงาน กศน. เพื่อหลักสูตร และ แผนการเรียนการสอน มาดําเนินการเรียนการสอนที่นี่ ซึ่งทาง สํานักงาน กศน. จะเขามาชวยดูแลระบบ
การเรียนการสอนอีกที

k.

co

สําหรับการประสานงานดานอื่น คงเนนหนักในเรื่องการหาตําแหนง ครูประจําการ เขามาสอนที่หมูบานนี้ โดยเชื่อมโยงกับทาง
สํานักงาน กศน. อีกสวนคือเรื่องการทําแผนการเรียนการสอนใหกับครูผูชวยที่เราจัดจาง เพื่อรองรับหากครูประจําการเขามาดําเนินการ
สอนตอที่นี่ และ ที่สําคัญเพื่อรองรับในการประเมินเด็ก ในการเลื่อนระดับชั้น และ การรองรับจาก สํานักงาน กศน. ซึ่งรายละเอียดทั้งหมด
ตองประสานงานกับ ทาง สํานักงาน กศน. ตอไป ในการผลัดดันเรื่องนี้ เพื่อใหเขาสูระบบการศึกษาอยางแทจริง

no

บานจะโตะ ( โปงผา ) อ. ฝาง จ. เชียงใหม

w
w
w
.b

an

ลาสุดในป 54 มีจํานวนเด็กทั้งสิ้น 65 คน ( ตั้งแตระดับอนุบาล – ป. 6 ) เปนหมูบานที่เราจะดําเนินการตอในป 54 แตเนื่องจาก
ทางครูผูชวยของเรา ขอลาออก เนื่องจากตั้งครรภ และ มีกําหนดคลอดในเดือนพฤษภาคม ที่ผานมา ทําให ณ ปจจุบันไมมีครูผชู วย ที่เราจัด
จาง ทางเราจึงชลอการดําเนินโครงการชั่วคราว เนื่องจากทางเราปรึกษาหารือ กับทาง ครูประจําการ ในเรื่องการจัดจางครูผูสอนคนใหม มา
ดําเนินงานตอ แตเนื่องจากตองแจง และ ประสานงานกับ ทาง สํานักงาน กศน. อ. แมอาย อีกที ในเรื่องการปรับเปลี่ยน ซึ่งรายละเอียดจะ
รายงานใหทราบ ตอไป

สําหรับกิจกรรมดานอื่น ทางเราไดนําอาสาสมัครครูบานนอก เขาไปทํากิจกรรมการเรียนการสอนเสริมใหเด็ก ๆ ที่หมูบาน และ ยัง
จัดสรางหองน้ําใหเด็ก ๆ ที่โรงเรียน จํานวน 2 หอง ในเดือนกุมภาพันธที่ผานมา

co

m

ประสานงานกับทาง กลุม 4 X 4 ไทยแลนด เขาพื้นที่ สํารวจอาคารเรียนบานจะโตะ ในเดือนเมษายนที่ผานมา ซึ่งทางนั้น ได
ประสานงานผานมาทางเรา จากนั้นทางเราแจงครูประจําการ ที่หมูบานประสานงานตอ เบื้องตนทราบขาววา ทาง 4 X 4 ไดอนุมัติ
งบประมาณ และ ไดดําเนินการสรางอาคารเรียนขนาด 2 หอง 1 ชั้น ใหกับทางศูนยการเรียน เพื่อใชเปนหองเรียนใหเด็ก ๆ โดยเริม่
ดําเนินการสรางเมื่อตนเดือนมิถุนายน

k.

บานหวยโปงพัฒนา อ. แมอาย จ. เชียงใหม

w
w
w
.b

an

no

ตอนนี้มีเด็ก จํานวน 40 คน เปนอีกหนึ่งหมูบานที่ทางเราจะดําเนินงานตอในป 54 แตเนื่องจากครูที่เราจัดจางขอลาออก เนื่องจาก
ไดงานใหม ทําใหชวงนี้ไมมีครูที่เราจัดจาง ดําเนินการเรียนการสอนที่หมูบาน ทางครูประจําการกําลังประสานกับทาง สํานักงาน กศน.
เพื่อแจงรายละเอียดตอไป

สําหรับศูนยการเรียนหมูบานนี้ มีเรามี โครงการที่จะทําสนามเด็กเลน ใหเด็ก ๆ แตเนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนครู ทางเราจึงชลอ
การดําเนินงาน ไวกอน หากมีอะไรคืบหนาทางเราจะแจงใหทราบอีกที

m

พื้นที่ ยุติการดําเนินโครงการ Free Schools ในเดือน เมษายน ป 54

no

k.

co

อางอิง ตามรายงานฉบับที่แลว ที่ทางเราแจงเรื่องการยุติการดําเนินโครงการ ใน 3 พื้นที่ ไดแก บานหวยน้ําดิบ อ. ไชยปราการ จ.
เชียงใหม , บานหวยปาไร อ. ฝาง จ. เชียงใหม และ โรงเรียนแมงอนกลาง อ. ฝาง จ. เชียงใหม ทางเราไดประชุมกับทางผูนําหมูบาน
ตัวแทนหมูบาน และ ครูผูสอน เรื่องการยุติการดําเนินโครงการ และ ชี้แจงรายละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับเรื่องการดําเนินงาน ที่ประสบ
ความสําเร็จ ในระดับหนึ่ง ในการผลักดัน และ เชื่อมโยงหนวยงาน ตาง ๆ เขามาสนับสนุน และ ใหการชวยเหลือ ในดานตาง ๆ ซึ่งทั้ง 3
พื้นที่ เขาใจในรายละเอียดตาง ๆ ที่เราชี้แจง และ ฝากขอบคุณ โครงการของเรา ที่ใหการสนับสนุน และ ชวยเหลือ ในดานตาง ๆ ที่ผา นมา
ดวย

สรุปพื้นที่ดําเนินงานโครงการ Free Schools ประจําป 54 ณ ปจจุบัน ( อัฟเดทลาสุดสิ้นเดือนมิถุนายน 54 )

an

โรงเรียน สพฐ. จํานวน 2 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนหวยฮอม และ โรงเรียนหวยกุก
ศูนยการเรียน ในหมูบาน จํานวน 4 หมูบาน ไดแก บานปาลัน / บานแมนาวาง / บานหวยทราย / บานแมแฮง

w
w
w
.b

-

ปญหา และ อุปสรรค ของการดําเนินโครงการ Free Schools ในชวงที่ผานมา
-

-

-

-

การเดินทางเขาพื้นที่ในชวง 3 เดือนที่ผานมา คอนขางลําบาก เนื่องจากเปนหนาฝนบางหมูบานไมสามารถเขาพื้นที่ได ตองใช
รถมอเตอรไซด หากฝนตกติดตอกัยหลายวันก็ไมสามารถเขาพื้นที่ไดเลย ซึ่งทางเราจัดการแกปญหา โดยใหครูของเรา ออก
จากหมูบา นมารับอุปกรณการเรียนการสอนในวันที่ฝน ไมตกแทน
ทางครูที่เราจัดจางหลายพื้นที่ สอบถามเรื่องคาตอบแทน เนื่องจากคาตอบแทนจํานวน 3,000 บาท ตอเดือนไมเพียงพอ ทํา
ใหครูหลายคนหวังที่จะไดเพิ่มเงินเดือน
หลังจากที่เราดําเนินโครงการในเขตพื้นที่ จ. เชียงใหม มาหลายป ทําใหเปนที่รูจัก และ มีโรงเรียน และ ศูนยการเรียนใน
หมูบาน ทําการรองขอ ใหทางโครงการ Free Schools เขาไปเปดพื้นที่ในพื้นที่ของตน แตเนื่องจากทางเรามีงบประมาณ
จํากัด ทําใหไมสามารถเปดพื้นที่ใหมเพิ่มเติมได ซึ่งบางทีก็ลําบากใจ ในการปฏิเสธ ทางโรงเรียน และ ศูนยการเรียน เชนกัน
เรื่องอุปกรณการเรียนการสอน สื่อสารเรียนการสอนตาง ๆ ในชวงนี้ ทางเราไดรับบริจาคเขามานอยมาก ซึ่งอาจจะตองทํา
การประชาสัมพันธกันอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากเขาใจวาชวงนี้เพิ่งเปดเทมอกันใหมดวย ทําใหตองใชอุปกรณมากขึ้น และ ทางเรา
ยังไมไดทําประชาสัมพันธใหทางผูบริจาครับทราบดวย

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful