Conţinutul

Fişelor Disciplinelor
(Programe Analitice, sau Specificaţii de Curs) pentru Programul de Studii de Licenţă

PEISAGISTICĂ
(Fişele Disciplinelor sunt în ordinea din Planurile de Învăţământ aferente specializării “Peisagistică”)

Nr.__________din______________

Formular cod: USAM-CJ-AQ-F.002 .01.03

FIŞA DISCIPLINEI
Se vor completa toate rubricile formularului, conform Indicaţiilor privind completarea Formularului Specificaţie Curs, din Manualul Calităţii. Pentru rubricile care nu sunt considerate ca fiind specifice se va înscrie "Nu este cazul". Formularele care nu conţin toate informaţiile necesare vor fi returnate emitentului.

DATE GENERALE
Facultatea în care se implementează cursul: Catedra responsabilă cu implementarea: Titlul cursului: Iniţiatorul cursului: Coordonatorul cursului:

Horticulturǎ Mǎsurǎtori terestre şi ştiinţe exacte Matematicǎ Lect. drd. Sobolu Rodica Lect. drd. Sobolu Rodica
CARACTERISTICILE CURSULUI
Data implementării:

2009/2010

Categoria formativă * Limba de predare Opţionalitatea **

FF
românǎ

Anul de studii Semestrul Nr. de credite

CI

I I 6

Nr. de ore pe semestru şi activităţi Total C S L P*
*

Forma de evaluare

56

28

28

-

-

Examen
Codul

Cursul pe care îl Nu este cazul înlocuieşte: În caz de înlocuire, se va preciza ce aduce nou prezentul curs:

0202010101

* Categoria formativă = FF - pentru Cursurile specifice unei formări fundamentale, FD - pentru Cursurile specifice unei formări de domeniu, FS - pentru Cursurile specifice unei formări de specialitate, FC - pentru Cursurile specifice unei formări complementare, FO pentru Cursurile la opţiunea universităţii; ** Opţionalitatea = CI - pentru Cursurile obligatorii (impuse), CO - pentru Cursurile opţionale, CF - pentru Cursurile facultative (la libera alegere);

PROGRAMUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN CARE FACE PARTE
Titlul Codul Durata: 1 semestru Tipul:
zi, FR, FF

Locul desfăşurării

PEISAGISTICĂ

0202

zi

USAMV Cluj

CONDIŢII PENTRU PARTICIPAREA LA ACEST CURS
Obligatorii: nu este cazul Cursuri anterioare Alte condiţii necesare pentru participarea la acest curs Recomandate: nu este cazul Nu este cazul

ELEMENTELE SPECIFICE
Descrierea cursului: a. Obiective b. Programa analitică Curs. Tema ore/săptămână - % L. P. Tema ore/săptămână - %

CURS
A. Obiective
- însuşirea de către studenţi a instrumentului matematic necesar analizei şi modelǎrii diverselor fenomene intâlnite la materiile de specialitate - modelarea matematicǎ a problemelor practice frecvent utilizate în cercetǎrile biologice şi agricole - educarea studenţilor în spiritul unor abordǎri mai realiste a problemelor din agriculturǎ utilizând legi probabilistice şi tehnici de optimizare

...................................
*

Proiect

B. PROGRAMA ANALITICĂ
Nr. 1 Tema Complemente de analizǎ matematicǎ 1.1 Noţiunea de funcţie. Derivata unei funcţii 1.2 Tabloul derivatelor 1.3 Proprietǎţi ale funcţiilor derivabile 1.4 Studiul funcţiilor cu ajutorul derivatelor 1.5 Funcţii de mai multe variabile. Derivate parţiale 1.6 Extremele funcţiilor de mai multe variabile Noţiuni de calculul probabilitǎţilor 2.1 Noţiuni de bazǎ. Probabilitate. Proprietǎţi 2.2 Scheme clasice de probabilitǎţi: schema lui Poisson, schema lui Bernoulli, schema bilei nerevenite 2.3 Variabile aleatoare. Definiţie. Operaţii. Proprietăţi. Funcţia de repartiţie. Funcţia densitate de probabilitate. 2.4 Caracteristici numerice ale variabilelor aleatoare (media, dispersia, abaterea medie pǎtraticǎ) Statistică biologică 3.1 Noţiuni de bazǎ. Repartiţii unidimensionale şi bideminsionale 3.2 Indicatori ai repartiţiilor de frecvenţe unidimensionale. Indicatori de poziţie: media, mediana, modulul. Indicatori de variaţie: varianţa, abaterea standard, coeficientul de variaţie 3.3 Indicatori ai repartiţiilor bidimensionale:coeficientul de corelaţie liniară 3.4 Teoria estimaţiei. Intervale de încredere ale mediei unei populaţii repartizate normal 2 3.5 Verificarea ipotezelor statistice (testul t, testul u, testul F, testul hi ) 3.6 Regresii. Corelaţii 3.7 Analiza varianţei Număr de ore 6 1 1 1 1 1 1 6 2 2 1 1 16 2 2 1 3 4 2 2 % din totalul orelor 3.57% 3.57% 3.57% 3.57% 3.57% 3.57% 7.14% 7.14% 3.57% 3.57% 7.14% 7.14% 3.57% 10.71% 14.28% 7.14% 7.14%

2

3

LUCRĂRI PRACTICE
A. Obiective

- formarea deprinderilor de calcul necesare stǎpânirii raţionamentului matematic
- înţelegerea teoriei intrinseci a matematicii cu ajutorul exemplelor practice adecvate - aplicarea noţiunilor teoretice expuse la curs în rezolvarea unor probleme specifice şi modelarea unor procese

B. PROGRAMA ANALITICĂ
Nr. 1 2 3 4 5 5 7 8 9 10 11 12 Tema Determinarea domeniului de definiţie al unei funcţii. Exerciţii de calcul a derivatelor unor funcţii de o variabilǎ Determinarea punctelor de extrem şi a intervalelor de monotonie ale unei funcţii. Aplicaţii practice Calculul derivatelor parţiale. Aflarea extremelor funcţiilor de mai multe variabile. Aplicaţii practice Operaţii cu evenimente. Aplicaţii ale formulei şi proprietǎţii probabilitǎţii realizǎrii unui eveniment Incadrarea unor tipuri de probleme practice în schemele clasice de probabilitǎţi şi rezolvarea acestor probleme cu ajutorul schemelor probabilistice Efectuarea de operaţii cu cu variabile aleatoare. Determinarea funcţiei de repartiţie şi a densitǎţii de probabilitate Calculul caracteristicilor numerice ale variabilelor aleatoare Repartiţii de frecvenţe. Calculul indicatorilor unei repartiţii de frecvenţe. Aplicaţii Determinarea intervalelor de încredere ale mediei unei populaţii repartizate normal Aplicarea testelor statistice în verificarea ipotezelor statistice Calculul coeficientului ce corelaţie liniarǎ. Stabilirea ecuaţiei dreptei de regresie Analiza varianţei. Aplicaţii Număr de ore 2 2 2 1 4 2 2 4 2 4 1 2 % din totalul orelor 7.14% 7.14% 7.14% 3.57% 14.28% 7.14% 7.14% 14.28% 7.14% 14.28% 3.57% 7.14%

Modul de desfăşurare: Cursul se va desfǎşura aplicând metode tradiţionale: expunerea, conversaţia, exercitiul, metode moderne: algoritmizarea,

Blaga Petru. stabile.problematizarea. demonstratia cu caracter expozitiv . Cluj . metode frontale. bazate pe secvenţe operaţionale. Dr. Presa Universitarǎ Clujeanǎ. Ioana Pop 15.com 4. Radu Sestraş 17. Casa de Editurǎ Transilvania Press. Cluj-Napoca. instruirea programată. Periodic..exercitiul. Lucrări de control: 20 %. respectiv 1 punct. Doru PAMFIL . Matematici aplicate în agronomie. Metodele de predare şi de învăţare: . algoritmizarea. http://mathworld. respectiv 5 puncte. expunerea . 2. Dr. In cazul seminarului se urmǎreşte aplicarea metodelor algoritmice. http://www. Lucrări de control periodice.math. 2. Dr. http://probability.metode euristice bazate pe descoperire proprie şi rezolvare de probleme . centrate pe memoria reproductivă şi pe ascultarea pasivă. 2002. verificări pe parcurs. ELEMENTE SUPLIMENTARE Spaţii şi Dotări: Materiale didactice: Resursele necesare: - 1000 piese morfopatologice formolizate. muncǎ independentǎ. respectiv 2 puncte.2009 COMISIA PENTRU REFORMĂ CURRICULARĂ ŞI INTEGRARE INTERNAŢIONALĂ Data ratificării: 20. histotecă vastă . Inc. Cluj . 2000.nu este cazul Alte informaţii: . respectiv 2 puncte.07. Mathematics for the Nonmathematician. conversatia euristica. Morris Kline. Maria Micula. metode expozitive.observarea.Napoca.209 SE APROBĂ / NU SE APROBĂ APROBAREA FACULTĂŢII Decan: Data aprobării: Semnătura: Prof. Metode statistice. Editura Digital Data. examinarea sub aplicarea şi aprofundarea acestora la seminar în scopul analizei formă scrisă şi orală a cunoştinţelor dobândite şi modelǎrii diverselor fenomene intâlnite la materiile de specialitate Modul de stabilire a notei finale: Examen: 50%.com/ 3. 2. modelarea. 3.metode de predare-învăţare în grupuri de nivel sau omogene şi pe grupe eterogene Rezultatele aşteptate: Cum urmează să fie evaluate sau demonstrate: Însuşirea noţiunilor şi conceptelor teoretice predate la curs. Obligatorie: 1. instruirea programatǎ. . colecţie imagistică de specialitate.2009 0202010101 SE RATIFICĂ / NU SE RATIFICĂ Codul Cursului: RECTOR: Semnătura şi ştampila: Prof. Se va monitoriza modul de aplicare practicǎ a noţiunilor teoretice expuse la curs în rezolvarea unor probleme specifice (teoretice sau practice) şi modelarea unor procese. Dover Publications. metode bazate pe învăţarea prin receptare: prelegerea.07. 1997.nu este cazul Anexe: - AVIZUL CATEDREI AVIZAT FAVORABIL / NEFAVORABIL Şeful Catedrei: Data avizării: Semnătura: Conf.infarom. Cluj-Napoca. se va efectua o verificare a cunoştinţelor dobândite.wolfram. cărţi şi reviste de specialitate. Verificare pe parcurs: 20 %. 2000. Facultativă: Bibliografie: 1.Napoca. Statisticǎ prin MATLAB. Presa universitarǎ clujeanǎ. Micula Maria. se vor acorda note care vor contribui la stabilirea notei finale de la examen. bazate pe descoperire proprie şi rezolvare de probleme. metode de predare-învăţare în grupuri omogene.problematizarea.07.ro/ Implicarea altor Facultăţi sau Catedre: . Matematici aplicate. demonstraţia cu caracter expozitiv. prestabilit construite. Prezenţă: 10 %. New York. 1995. . metode euristice.prelegerea . Ing. Trâmbiţaş Radu.

.

PROGRAMUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN CARE FACE PARTE Titlul Codul Durata: 4 ANI Tipul: zi. reprezentări grafice. Tema ore/săptămână .% L. FS . Obiective Cursul îşi propune îndrumarea studenţilor în scopul însuşirii cunoştinţelor necesare realizării unor site-uri web. respectiv realizarea unor calcule statistice cu software-uri de specialitate. Ioana Pop CARACTERISTICILE CURSULUI Data implementării: 2009/2010 Categoria formativă * Limba de predare Opţionalitatea ** Cursul pe care îl înlocuieşte: FS RO Anul de studii Semestrul Nr. Dr.__________din______________ Formular cod: USAM-CJ-AQ-F. Având în vedere utilitatea la materiile de specialitate cursul le propune studenţilor să-şi însuşescă metode de calcul tabelar.% CURS A. din Manualul Calităţii. FC . P. ** Opţionalitatea = CI .03 FIŞA DISCIPLINEI Se vor completa toate rubricile formularului. Formularele care nu conţin toate informaţiile necesare vor fi returnate emitentului.Nr. Obiective b. FF Locul desfăşurării PEISAGISTICĂ 0202 ZI USAMV Cluj CONDIŢII PENTRU PARTICIPAREA LA ACEST CURS Obligatorii: MATEMATICĂ Cursuri anterioare Alte condiţii necesare pentru participarea la acest curs Recomandate: ELEMENTELE SPECIFICE Descrierea cursului: a.pentru Cursurile facultative (la libera alegere).pentru Cursurile opţionale. FD . de credite I II 3 Nr.pentru Cursurile specifice unei formări de domeniu. CF . CO . a unor baze de date. FR. * Proiect . Dr. DATE GENERALE Facultatea în care se implementează cursul: Catedra responsabilă cu implementarea: Titlul cursului: Iniţiatorul cursului: Coordonatorul cursului: HORTICULTURĂ MĂSURĂTORI TERESTRE ŞI ŞTIINŢE EXACTE INFORMATICĂ Conf. conform Indicaţiilor privind completarea Formularului Specificaţie Curs. Toate aceste cunoştinţe pot fi încadrate în documente tehnoredactate sau în cadrul unor prezentări dinamice. FO pentru Cursurile la opţiunea universităţii. de ore pe semestru şi activităţi Total C S L P* * Forma de evaluare CI 42 14 28 VP Codul 0202010102 În caz de înlocuire.pentru Cursurile specifice unei formări complementare.pentru Cursurile specifice unei formări fundamentale. se va preciza ce aduce nou prezentul curs: * Categoria formativă = FF . Ioana Pop Conf. Pentru rubricile care nu sunt considerate ca fiind specifice se va înscrie "Nu este cazul".pentru Cursurile obligatorii (impuse).pentru Cursurile specifice unei formări de specialitate.01.002 . Programa analitică Curs. Tema ore/săptămână .

B.14 7.14 7.14 7. etichetelor în cadrul unei baze de date Foi de calcul tabelar: operatori. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tema Realizarea unui site web care să respecte o anumită structură şi conţinut Realizarea unui site web în care să se exerseze formatările corespunzătoare textului.14 7. rapoartelor. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Tema Poiectarea site-urilor web Realizarea unui site web simplu Formatarea textului într-un site web Formatări grafice într-un site web Realizarea unui site web cu cadre Proiectarea unei baze de date Realizarea tabelelor într-o bază de date. iar tabelele să prezinte legături Pe baza bazei de date realizate în laboratorul anterior să se realizeze interogări.14 7.14 7. Tipuri de câmpuri Realizarea interogărilor într-o bază de date.14 7.28 14. B. Calcule statistice Tehnoredactare computerizată Realizarea prezentărilor dinamice Număr de ore 2 4 4 4 4 2 4 2 2 % din totalul orelor 7.14 LUCRĂRI PRACTICE A. Obiective Pentru înţelegerea informaţiilor primite la cursul studenţii vor primi teme de laborator la care vor aplica conceptele teoretice acumulate.28 7. funcţii Realizarea graficelor. funcţii Realizarea graficelor Calcule statistice Tehnoredactare computerizată – aspecte practice Realizarea prezentărilor dinamice Număr de ore 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 % din totalul orelor 7. formulare şi rapoarte Foi de calcul tabelar: operatori.14 14.14 7. PROGRAMA ANALITICĂ Nr.14 7.14 14. Lucrările practice se vor .14 7. respectiv tipurile de formatări grafice însuşite la curs Realizarea unui site web cu cadre Realizarea unor baze de date complexe în care să apară cât mai multe dintre tipurile de câmpuri învăţate. PROGRAMA ANALITICĂ Nr. Tipuri de restricţii Realizarea formularelor.28 7.14 Modul de desfăşurare: Cursul se va desfăşura în amfiteatru dotat cu videoproiector şi laptop.14 7.28 14.28 14.14 7.14 7.14 7.

Ed. Doru PAMFIL .2009 0202010102 SE RATIFICĂ / NU SE RATIFICĂ Codul Cursului: RECTOR: Semnătura şi ştampila: Prof.desfăşura în cadrul laboratorului de informatică dotat corespunzător.2009 SE APROBĂ / NU SE APROBĂ APROBAREA FACULTĂŢII Decan: Data aprobării: Semnătura: Prof. Stanca Liana. metoda lucrului în grup.adrese web Obligatorie: Pop Ioana. orientare în informaţia existentă în domeniu. Pop Ioana. Dr. Dr. 2004. Congrese 5%. proiecte. Facultativă: Wempen F. Modul de stabilire a notei finale: Lucrări de control 60%.sală de curs cu videoproiector şi laptop . Stanca Liana. respective 2. Resursele necesare: Materiale didactice: .Microsoft Office XP Professional. 2004. Curs de Informatică Aplicată.sală de laborator pentru efectuarea lucrărilor practice. Ioana Pop 15. AcademicPres.07. Ing. Informatică – lucrări practice.cărţi şi reviste de specialitate . respectiv aprofundarea cunoştinţelor. Bibliografie: Alison Balter.07. Ed Teora. Editura AcademicPres. Dr. Curs de birotică. Editura Niculescu. ELEMENTE SUPLIMENTARE Spaţii şi Dotări: .cursuri tipărite . Sobolu Rodica. Radu Sestraş 17. respectiv 1 punct TOTAL 100% (respectiv 10 puncte). capacitate de sinteză. 2005. Editura AcademicPres. .2009 COMISIA PENTRU REFORMĂ CURRICULARĂ ŞI INTEGRARE INTERNAŢIONALĂ Data ratificării: 20. Pop Ioana. respectiv 6 puncte Verificare lucrări practice 25%.5 puncte Participare la Sesiuni. Sobolu Rodica. 2008. La lucrările practice se vor utiliza probleme practice pentru aplicarea şi întelegerea noţiunilor teoretice. respectiv 0. se va pune accentul pe parteneriatul profesor – student. Rezultatele aşteptate: Cum urmează să fie evaluate sau demonstrate: Însuşirea noţiunilor şi conceptelor prezentate la curs şi lucrări practice. Microsoft Office Access.07. 2005 Implicarea altor Facultăţi sau Catedre: Alte informaţii: Anexe: AVIZAT FAVORABIL / NEFAVORABIL AVIZUL CATEDREI Şeful Catedrei: Data avizării: Semnătura: Conf. Metodele de predare şi de învăţare: Se va folosi metoda expunerii.5 puncte Oficiu 10%. Examinarea cunoştinţelor teoretice şi practice se va face prin verificare pe parcurs.

.

002 . PROGRAMUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN CARE FACE PARTE Titlul Codul Durata: 4 Tipul: zi. Obiective Insuşirea cunoştinţelor teoretice şi practice privind fenomenele fizice întâlnite în structurile vii. de ore pe semestru şi activităţi I Total C S L P* * Forma de evaluare 42 28 14 V Codul nu e cazul În caz de înlocuire. Cunoaşterea fenomenelor fizice ce se petrec în atmosferă precum şi interdependenţa lor. CO . Programa analitică Curs. FR. din Manualul Calităţii. de credite Nr.dr.__________din______________ Formular cod: USAM-CJ-AQ-F. limbi straine - ELEMENTELE SPECIFICE Descrierea cursului: a. HORTICULTURA HORTICULTURA ZI USAMV Cluj CONDIŢII PENTRU PARTICIPAREA LA ACEST CURS Cursuri anterioare Alte condiţii necesare pentru participarea la acest curs Obligatorii: fizica Recomandate: informatica. P. Obiective b.01. Horia Criveanu CARACTERISTICILE CURSULUI Data implementării: 2009/2010 Categoria formativă * Limba de predare Opţionalitatea ** Cursul pe care îl înlocuieşte: FF Anul de studii Semestrul Nr. FC . conform Indicaţiilor privind completarea Formularului Specificaţie Curs.pentru Cursurile facultative (la libera alegere).pentru Cursurile specifice unei formări de specialitate. Studierea influenţei condiţiilor meteorologice şi a factorilor climatologici asupra creşterii şi repartiţiei plantelor. Formularele care nu conţin toate informaţiile necesare vor fi returnate emitentului.pentru Cursurile specifice unei formări fundamentale.Nr. se va preciza ce aduce nou prezentul curs: * Categoria formativă = FF .pentru Cursurile obligatorii (impuse).03 FIŞA DISCIPLINEI Se vor completa toate rubricile formularului.pentru Cursurile specifice unei formări complementare. Tema ore/săptămână . Crearea unui sistem rapid de apreciere a situaţiilor create de condiţiile meteorologice asupra plantelor. principiilor şi legilor fizicii. FF Locul desfăşurării FAC. Tema ore/săptămână . FD . DATE GENERALE Facultatea în care se implementează cursul: Catedra responsabilă cu implementarea: Titlul cursului: Iniţiatorul cursului: Coordonatorul cursului: HORTICULTURA Biofizica si agrometeorologie prof. FS . FO pentru Cursurile la opţiunea universităţii. * Proiect . ** Opţionalitatea = CI . Pentru rubricile care nu sunt considerate ca fiind specifice se va înscrie "Nu este cazul". Toate aceste problematici sunt abordate cu ajutorul metodelor.pentru Cursurile opţionale.pentru Cursurile specifice unei formări de domeniu.% CURS A. CF .% L.

28 Modul de desfăşurare: SAPTAMANAL 2 ORE DE CURS SI 1 ORA DE LUCRARI PRACTICE Metodele de predare şi de învăţare: - expunere orala interactiva cu ajutorul mijloacelor moderne: laptop.14 7. cuplajul dintre procesele biosistemelor Structura moleculara a materiei. influenta vanturilor asupra biosistemelor Elemente de climatologie Număr de ore 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 % din totalul orelor 7. efecte ale presiunii atmosferice asupra lumii vii Miscarile de advectie ale aerului. studiul instrumentelor meteorologice Studiul temperaturii.14 7. . PROGRAMA ANALITICĂ Tema Nr. notiuni generale.interpretarea datelor meteorologice in sens agricol . membrane.B. Elemente de termodinamica biologica. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Tema Biofizica ca parte importanta a ansamblului stiintelor biologice.28 14. caracterizarea termica si pluviometrica. Influenta radiatiilor solare asupra plantelor si animalelor.14 7. umiditatii. vizualizare. rezultatele testelor pe parcursul semestrului. PROGRAMA ANALITICĂ Nr.14 7. efecte asupra sistemelor biologice.28 14. activitatea la lucrările de laborator. alarme fitosanitare Număr de ore 2 2 2 2 2 2 2 % din totalul orelor 14. structura moleculara. poluarea aerului.28 14. parametrii si functii de stare. principiul II al termodinamicii. Atmosfera terestra. teme de casă. Principiul III al termodinamicii.14 7. Programul Agroexpert . efecte ale temperaturii aerului asupra plantelor. sisteme termodinamice. entropia. masuratori de precizie a lungimilor si ale maselor biocorpurilor Determinarea tensiunii superficiale a lichidelor Determinarea indicelui de refractie al lichidelor Determinarea concentratiei lichidelor cu colorimetrul Dubosq Statia meteorologica . energia libera Gibbs. elemente de poluare.14 7. videoproiector invatarea dupa notite de curs si bibliorafia propusa Cum urmează să fie evaluate sau demonstrate: activitatea la curs. Apa in sistemele vii. structura materiei vii. dipoli electrici. energia libera. colocviu de laborator. entalpia.14 7.14 7.14 7.14 7.cunoasterea aparaturii de meteorologie .28 14. stabilitatea moleculelor. suma gradelor de temperatura) Temperatura aerului.14 7.culegerea si interpretarea datelor agrometeorologice cu programul addVANTAGE B. precipitatiilor si presiunii atmosferice. Obiective Se urmareste: . functionare . influenta umiditatii aerului asupra plantelor Produsele de condensare ale vaporilor de apa din atmosfera. caldura necompensata.familiarizarea studentilor cu utilizarea aparaturii de laborator. vanturile. procese termodinamice. efecte benefice si efecte distrugatoare ale precipitatiilor atmosferice asupra plantelor Presiunea atmosferica. legaturi moleculare si intermoleculare. referate de specialitate. interpretarea statistica a entropiei. Rezultatele aşteptate: Atingerea obiectivelor propuse Modul de stabilire a notei finale: activitate la curs şi rezultate la exminarea finală (60%) .evolutia in timp a fenomenelor biofizice .28 14. Influenta temperaturii solului asupra plantelor (temperatura de germinatie.28 14.14 7. polarea apei Soarele si radiatia solara. Principiul I al termodinamicii. poluarea solului.14 7.. precipitatii atmosferice. 1 2 3 4 5 6 7 Notiuni de calcul al erorilor. umiditatea aerului.14 LUCRĂRI PRACTICE A. fenomene de transport si bioenergetica celulara Radiati electromagnetice neionizante si ionizante. trasarea graficelor.

dr. numeroase atlase şi planşe putând asigura astfel un studiu aprofundat al disciplinei. Ed. Digital Data.D. un heliograf.H.Fizică Lucrări practice. Buc. Radu SESTRAS COMISIA PENTRU REFORMĂ CURRICULARĂ ŞI INTEGRARE INTERNAŢIONALĂ Data ratificării: SE RATIFICĂ / NU SE RATIFICĂ Codul Cursului: RECTOR: Semnătura şi ştampila: Prof.EDP.Laboratorul de biofizică este dotat cu aparatură de fizică generală corespunzătoare efectuării lucrărilor de mecanică. Rizoprint.2003 Bibliografie: 5.Young . înregistrare şi avertizare. D. Georgeta Taralunga. Todesco. Ed. M.Georgeta Ţarălungă.dr. Ed. termometre de sol şi termometre pe sol.H. 2004 6. Rizoprint.Horia Criveanu – Agrometeorologie. eletricitate şi magnetism.Luca. Biofizică şi meteorologie-Curs. Ing. un pluviograf. Ed. I. 1983 Implicarea altor Facultăţi sau Catedre: Facultatea de Agricultură. V. Biblioteca disciplinei conţine numeroase cărţi de fizică. 2001 3. Fizică. Cluj-Napoca.- activitate la lucrări practice şi rezultate la colocviul de laborator (20%) referate de specialitate (10%) rezultatele testelor (10%) - ELEMENTE SUPLIMENTARE Spaţii şi Dotări: Dotări: . -Sistem de culegere. meteorologie.Todesco. având o continuitate de 131 de ani. Agrometeorologie clasic si modern. Lucrări practice Ed.H. EDP.A. 2.Criveanu. Cluj-Napoca.Cluj-Napoca. Criveanu. computerizat cu transmisie prin canale radio cu programul addVANTAGE şi aplicaţii program AGROEXPERT. un pluviometru.Criveanu. M. Resursele necesare: Obligatorie : 1. Digital Data. În acest laborator se face cunoşterea aparaturii meteo şi interpretarea datelor obţinute în staţia meteo. 2004 Facultativă: 1.L. termodinamică. Elemente de fizica si meteorologie aplicate la biosisteme. Bucureşti.Agrometeorologie . Fizică şi climatologie agricolă.Dissescu.Horia Criveanu . optică şi fizică atomică (magnetometru).Şoltuz.Georgescu. Cluj-Napoca. Cluj-Napoca.Hugh..Dăbulescu. Observaţiile se fac de trei ori pe zi şi se prelucrează de disciplina noastră. 2001 2.Ed. Zootehnie şi Medicină Veterinară Alte informaţii: Anexe: AVIZAT FAVORABIL / NEFAVORABIL AVIZUL CATEDREI Şeful Catedrei: Data avizării: Semnătura: Conf.Curs. Doru PAMFIL .C. Materiale didactice : Staţia meteo este formată din platforma meteo pe care se află două adăposturi meteo dotate cu aparatură corespunzătoare.Tudor. 2001 4. -Laboratorul de agrometeorologie conţine toate instrumentele meteorlogice atât pentru spaţiul deschis cât şi pentru spaţii închise. Ioana POP SE APROBĂ / NU SE APROBĂ APROBAREA FACULTĂŢII Decan: Data aprobării: Semnătura: prof.1971. Dr.

CF . Formularele care nu conţin toate informaţiile necesare vor fi returnate emitentului. se va preciza ce aduce nou prezentul curs: * Categoria formativă = FF . conform Indicaţiilor privind completarea Formularului Specificaţie Curs. FF Locul desfăşurării 0202010104 zi USAMV Cluj CONDIŢII PENTRU PARTICIPAREA LA ACEST CURS Obligatorii: Chimie Cursuri anterioare Alte condiţii necesare pentru participarea la acest curs Recomandate: Botanică ELEMENTELE SPECIFICE * Proiect . FD .pentru Cursurile specifice unei formări complementare.pentru Cursurile specifice unei formări fundamentale. de ore pe semestru şi activităţi Total C S L P* * Forma de evaluare 56 28 28 E Codul 0202010104 În caz de înlocuire.01. de credite CI Nu este cazul 1 2 4 Nr. FR.pentru Cursurile opţionale. FO pentru Cursurile la opţiunea universităţii.dr.03 FIŞA DISCIPLINEI Se vor completa toate rubricile formularului. din Manualul Calităţii. FS . FC .Nr.pentru Cursurile specifice unei formări de domeniu. ** Opţionalitatea = CI . Blaga Gheorghe Data implementării: 2009/2010 CARACTERISTICILE CURSULUI Categoria formativă * Limba de predare Opţionalitatea ** Cursul pe care îl înlocuieşte: FF RO Anul de studii Semestrul Nr.univ.002 .univ. PROGRAMUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN CARE FACE PARTE Titlul HORTICULTURĂ Specializarea PEISAGISTICĂ Codul Durata: 4 ani Tipul: zi.pentru Cursurile facultative (la libera alegere).dr.__________din______________ Formular cod: USAM-CJ-AQ-F. DATE GENERALE Facultatea în care se HORTICULTURA implementează cursul: Catedra responsabilă cu implementarea: Pedologie Titlul cursului: Iniţiatorul cursului: Coordonatorul cursului: Prof. Blaga Gheorghe Prof.pentru Cursurile specifice unei formări de specialitate.pentru Cursurile obligatorii (impuse). Pentru rubricile care nu sunt considerate ca fiind specifice se va înscrie "Nu este cazul". CO .

2.63 14.3. Formarea şi alcătuirea profilului de sol.Clasa Protisolurilor.11.2.Relieful. 5.Apa freatică şi stagnantă..78 7.3. Obiective b.78 5. memoriu agropedologic.5 1. Clasa Umbrisolurilor. 2.4.1.Alcătuirea profilului de sol în diferite condiţii de mediu.1.36 7. familiarizarea studenţilor cu noţiunile de bază legate de geneza. 9.Textura.Timpul.1. PROGRAMA ANALITICĂ % din totalul orelor 1.57 42.recunoaşterea şi caracterizarea mineralelor şi rocilor ce participă la formarea solului.Clasificarea naturalistă. 2.78 5.7.Coloizii solului şi principalele lor proprietăţi. 2.3.Generalităţi. 2.9.% CURS a.14 5. 11.Aerul din sol. 6. importanţa practică a cartării solului). Proprietăţile chimice ale solului.5 2 1.Origine.4. Clasa Spodisolurilor. 2. 1 2 3 4 5 Tema Solul.11.2.”A 7-a Aproximaţie”. indicatori de caracteritare tehnologică. P.11.Clasa Hidrosolurilor. 5.Structura. 8. însuşirea de către studenţi a cunoştinţelor legate de principalele tipuri genetice de sol.4.Clasificarea FAO-UNESCO.1.28 10 11 1 12 3.Cadrul natural de formare a solurilor în România.1. 10.3.11.Cartarea solului(Noţiuni generale.5 4 1.5 6 7 8 9 0.8. Densitatea.2. 9. Proprietăţile hidrofizice.5 2 0.4.11.6. . importanţa practică a bonitării terenurilor agricole). 10.14 1.3. 8.3. 5. Situaţia fondului funciar a României Factorii de formare a solului.Procese care determină diferenţierea în adâncime a solului.88 12 1 3.Clasa Cambisolurilor. însuşiri. Clasa Luvisolurilor.Transformarea resturilor organice în sol (mineralizarea şi humificarea). Originea părţii minerale a solului. 6.% L. Număr de ore 0.4. Obiective recunoaşterea principalelor tipuri de minerale şi roci care contribuie la formarea învelişului de sol.3. fazele cartării.Alcătuirea părţii minerale a solului (Produsele dezagregării şi alterării) Biocenoza solului. 11.Capacitatea de adsorbţie a solului.2. evoluţia şi cunoaşterea învelişului pedogenetic al principalelor zone naturale din ţara noastră. B.12. Tema ore/săptămână . potenţarea notelor de bonitare prin aplicarea lucrărilor de imbunătăţiri funciare şi a unor tehnologii ameliorative curente.8. 5.2.1.36 Nr.11.5.determinarea principalelor proprietăţi fizice şi chimice ale solului .Procese de formare a părţii minerale (Procese de dezagregare şi alterare).57 n 28 100 LUCRĂRI PRACTICE a.3. 10. suport pentru creşterea şi dezvoltarea plantelor. 2.Descrierea cursului: a.Omul. Bonitarea terenurilor agricole (indicatori de bonitare.2 Clasa Cernisolurilor.1.6.Temperatura solului.1.Roca. indicatori pentru constituirea unităţilor de teritoriu ecologic omogene.5. Formarea şi alcătuirea părţii organice a solului: 5. 3. 2. 7.Organismele.10. geneză. fertilitate. 9.Soluţia solului şi proprietăţile ei.Clima.11.Combinaţiile organo-minerale din sol. Tema ore/săptămână .9. 7. porozitatea totală şi de aeraţie. 11.2.Rolul humusului în definirea fertilităţii solului. condiţii pedogenetice. Clasa Salsodisolurtilor.. sistemul român de clasificare a solurilor Solurile României (răspândire. Proprietăţile fizice şi fizico-mecanice ale solului.11. Învelişul de sol . densitatea aparentă.7. Programa analitică Curs. 6.recunoaşterea şi descrierea morfologică a solurilor din împrejurimile Clujului B. 10.1.8.12 Clasa Antrisolurilor Cartarea solurilor şi bonitarea terenurilor agricole. 12. Clasa Pelisolurilor. de aeraţie şi termice. Clasa Andisolurilor.Tipuri de humus.2.Aciditatea şi alcalinitatea solului. 7.3. PROGRAMA ANALITICĂ . sistemstică. reflectare a acţiunii conjugate a factorilor de solificare. Obiective . 2.2.9.Capacitatea de tamponare a solului şi potenţialul redox Clasificarea solurilor.5 1.1. ameliorare).Alcătuirea şi proprietăţile acizilor humici. Formarea şi alcătuirea părţii minerale a solului: 3.Orizonturile pedogenetice.5. 3.Apa din sol.5.6. 9. 2. 5.11 Clasa Histosolurilor 11.

aplicaţii practice de stabilire a notelor de bonitare.1977 2. Blaga Gh. Blaga Gh. 2008 Pedologie Ed. D. Pedologie. pregătirea lor pentru analiză.colecţie minerale şi roci . pH. Rusu. F. orizonturi. CH. 6. săruri uşor solubile).Bibliotecă .. 2. 6. Udrescu.planşe etc. Academicpres 3. 2.Nr.1.. S.14 n 28 100 Modul de desfăşurare: - Metodele de predare şi de învăţare: Prelegeri orale interactive la curs Lucrări practice de laborator pe formaţii (semigrupe) Aplicaţii în teren Predare interactivă la curs Efectuarea în laborator a analizelor fizice şi chimice ale solului Întocmirea de referate cu principiul metodei şi importanţa analizelor efectuate. Vasile. D. 1 3. D.1. Determinarea principalelor proprietăţi chimice ale solului (humus. Identificarea şi caracterizarea principalelor roci magmatice. Lucrări practice la pedologie. determinarea unor proprietăţi fizice şi hidrofizice (umiditatea. Duchaufour. ICPA Bucureşti.Laborator – pentru lucrări practice .Familiarizarea studenţilor cu noţiunile de bază legate de geneza. RA Bucureşti 4. AH. I. Metodologia elaborării studiilor pedologice. Ph.Aparutură video-proiecţie Materiale didactice: .a Cercetarea principalelor tipuri de sol pe teren. Noţiuni referitoare la profil. 1996.CO.. Laura Paulette.2. Rusu. Determinarea prin metode analitice de laborator a unor însuşiri fizice şi chimice ale 12 42. 1. PA). T.2. *** Sistemul Român de Clasificare a Solurilor. CAU. Modul de stabilire a notei finale: - colocvii referate proiecte examen - participarea şi activitatea de la curs: 20% participarea şi activitatea de la lucrările practice: 20% răspuns la examen: 60% ELEMENTE SUPLIMENTARE Spaţii şi Dotări: . 1. Blaga Gh. Pedologie.57 7. Noţiuni de cartare a solului şi bonitare a terenurilor agricole.3. textură.colecţie monoliţi .Identificarea şi caracterizarea principalelor grupe de minerale (oxizihidroxizi. Prezentarea şi interpretarea interactivă a rezultatelor analitice Rezultatele aşteptate: Cum urmează să fie evaluate sau demonstrate: .aparutură analize sol . . Vol I.84 solului. Alcătuirea geneza şi proprietăţile solurilor Ed. sulfuri. Masson. Poliam Cluj-Napoca Facultativă: 1. V.46 Tema Caracterizarea solurilor din colecţia de monoliţi. săruri haloide. III Resursele necesare: Bibliografie: .Curs.57 structură ş. DA. SB. Morfologia profilului de sol. Didactică şi Pedagogică. 2002.42 Recunoaşterea şi caracterizarea mineralelor şi rocilor ce participă la formarea solului. S. Studiul unor soluri din împrejurimile Clujului. Mega 2. CaCO3.2.Alcătuirea şi utilizarea hărţilor de sol şi studierea memoriilor agropedologice. Laura Paulette. PT.reactivi . compuşi oxigenaţi).II. metamorfice şi sedimentare şi gruparea acestora din punct de vedere pedogenetic. CC. Blaga Gh. Udrescu.Recoltarea probelor de sol pentru analize. evoluţia şi cunoaşterea învelişului pedogenetic din ţara noastră. culoare. ICPA Bucureşti ***1987. Obligatorie: 1. Pedologie.Amfiteatru – pentru curs . I. îndrumător de lucrări practice . stabilirea capacităţii de producţie a terenurilor agricole 1 2 3. N total. Vasile.Baza materială analitică a disciplinei de Pedologie . Ed.Dobândirea de către studenţi a cunoştinţelor legate de pedogeneza solurilor. Filipov. 1 2 3 4 5 6 Număr % din totalul de ore orelor 6 21.1.Metodica şi tehnica de bonitare a terenurilor agricole. Analiza granulometrică şi stabilirea texturii solului.2004.2. 6 21. Ed.

dr. univ. Ioan Păcurar SE APROBĂ / NU SE APROBĂ APROBAREA FACULTĂŢII Decan: Data aprobării: Semnătura: Prof. Doru PAMFIL .univ. Ing. dr. Radu Sestraş COMISIA PENTRU REFORMĂ CURRICULARĂ ŞI INTEGRARE INTERNAŢIONALĂ Data ratificării: SE RATIFICĂ / NU SE RATIFICĂ Codul Cursului: RECTOR: Semnătura şi ştampila: Prof.Implicarea altor Facultăţi sau Catedre: Alte informaţii: Anexe: AVIZAT FAVORABIL / NEFAVORABIL AVIZUL CATEDREI Şeful Catedrei: Data avizării: Semnătura: Prof. Dr.

2 Semnalizarea punctelor topografice Masurarea directa a distantelor 3.Nr. FO –pentru Cursurile la opţiunea universităţii. ** Opţionalitatea = CI .de ore pe semestru şi activităţi Total C S L P* * Forma de evaluare 56 28 - 28 - Examen Codul Titlul Nu este cazul. din Manualul Calităţii.__________din______________ Formular cod: USAMV-CJ-AQ-F.03 SPECIFICAŢIE CURS Se vor completa toate rubricile formularului. conform Indicaţiilor privind completarea Formularului Specificaţie Curs. DATE GENERALE Facultatea în care se implementează cursul: Catedra responsabilă cu implementarea: Titlul cursului: Iniţiatorul cursului: Coordonatorul cursului: HORTICULTURĂ VI -Măsurători terestre şi ştiinţe exacte TOPOGRAFIE Sef. Formularele care nu conţin toate informaţiile necesare vor fi returnate emitentului.1 Marcarea punctelor topografice 2.pentru Cursurile opţionale. lucr. precum si de calcul a suprafetelor si de parcelare si rectifecare a acestora b. PROGRAMUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN CARE FACE PARTE Titlul Facultatea : HORTICULTURĂ Specializarea : PEISAGISTICA Obligatorii: Codul Durata: Tipul: 4 ani ZI Locul desfăşurării 0202010107 USAMV Cluj-Napoca CONDIŢII PENTRU PARTICIPAREA LA ACEST CURS Cursuri anterioare Alte condiţii necesare pentru participarea la acest curs Nu este cazul Recomandate: Nu este cazul Achitarea taxelor scolare. CO .pentru Cursurile specifice unei formări de domeniu.pentru Cursurile specifice unei formări fundamentale.4 Ridicarea topografica cu panglica de otel Nr.3 Tehnica masurarii directe a distantelor 3.a metodelor de prelucrare a datelor si de transpunere in plan. FS .002.pentru Cursurile specifice unei formări de specialitate.2 Importanţa topografiei pentru economia natională 1.1 Lucrari de jalonare 3. ADRIANA BONDA CARACTERISTICILE CURSULUI Data implementării: 2009/2010 Categoria formativă * Limba de predare Opţionalitatea ** Cursul pe care îl înlocuieşte: FD RO CI Anul de studii Semestrul Nr. CF . in scopul cunoasterii instrumentelor.28 * Proiect . se va preciza ce aduce nou prezentul curs: Nu este cazul. Conţinutul tematic Noţiuni introductive 1. * Categoria formativă = FF . Obiective : Obiective: instruirea teoretica si practica a studentilor.2 Instrumente pentru masurarea directa a distantelor 3.pentru Cursurile specifice unei formări complemenatre. Programa analitică: A.pentru Cursurile impuse (obligatorii).de credite I II 4 Nr. ADRIANA BONDA Sef.01.1 2 1 7. Pentru rubricile care nu sunt considerate ca fiind specifice se va înscrie "Nu este cazul". CURS Nr.1 Obiectul masurătorilor terestre 1.14 3 2 14. aparatelor si metodelor in teren. lucr.pentru Cursurile facultative (la libera alegere). 0202010107 În caz de înlocuire. Crt.3 Scurt istoric al măsurătorilor terestre 1.4 Unităţi de măsura şi mijloace de calcul în topografie Marcarea si semnalizarea punctelor 2. unde este cazul ELEMENTELE SPECIFICE Descrierea cursului: a. ore % 1 2 7. FC . FD .

4.2 .1. ore 2 1. cote relative 7. Nivelment geometric longitudinal şi transversal Nivelmentul geometric 9.4. Instrumente şi aparate pentru nivelment trigonometric 9.3.5 5. Reprezentarea reliefului prin curbe de nivel 10. Alte metode de reprezentare a reliefului 10.2.4.6. Nivelmentul trigonometric la distanţe mari Reprezentarea reliefului în plan 10. Metoda drumuirii planimetrice 6.4 8 3.Masurarea directa a distantelor 3 Ridicări topografice expeditive cu panglica de oţel şi echerele topografice 4 Prezentarea aparatelor topografice.4.4.1 LUCRĂRI PRACTICE A. Masurarea unor distante inaccesibile 3.1 Instrumente şi aparate pentru masurarea unghiurilor 4. în scopul cunoaşterii instrumentelor. diferenţe de nivel.2.3.5 12.6 5.5 1.6 7. a metodelor de prelucrare a datelor şi de transpunere în plan.9 5. Citiri la aparate şi miră 5 Măsurarea unghirilor şi a distanţelor pe cale stadimetrică Ridicarea unei suprafeţe de teren prin metoda drumuirii combinată cu 6 radierea 7 Calculul coordonatelor punctelor de drumuire şi radiere 8 Calculul suprafeţelor prin metode grafice şi semigrafice 9 Calculul suprafeţelor prin metode mecanice şi numerice 10 Rectificări şi parcelări de suprafeţe 11 Aplicaţii practice de cadastru funciar 12 Prezentarea aparatelor şi instrumentelor de nivelment Nr. PROGRAMA ANALITICĂ Nr. planuri si harti 2 Jalonarea aliniamentelor. aparatelor şi metodelor de ridicare a suprafeţelor de teren.2 Metode de masurare a unghiurilor Masurarea indirecta a distantelor 5.Trasari de perpendiculare si paralele 3.2 5.3.5 5. Nivelmentul trigonometric la distanţe mici 9.2 7. Principiul şi clasificarea nivelmentului trigonometric 9.2 8. Conţinutul tematic Crt.4 3. Generalităţi 10.4 10.5 3 2 2 % 7.Obiective instruirea teoretică şi practică a studenţilor.Nivelment geometric de suprafaţă 8.3. Importanţa pentru lucrările de îmbunătăţiri funciare 7.1. Masurarea stadimetrica a distantelor 5.Clasificare 6. Forme de relief şi reprezentarea lor prin curbe de nivel 10.3 11 12 1 2 3. Reprezentarea reliefului prin metoda profilelor 10. Metoda perpendicularelor şi paralelelor 6. Metoda radierii planimetrice 6.4. precum şi de calcul. Redactarea planului topografic 7. Determinarea planimetrică a punctelor 6.6. Principiul şi clasificarea nivelmentului geometric 8.4.5.4. Nivelmentul geometric de mijloc şi de capăt 8.5 12. Masurarea paralactică a distanţelor Ridicarea în plan a suprafeţelor 6.2.2.1 6 3. Iinstrumente şi aparate pentru nivelment 8. Metode de nivelment geometric 8.5 1. Drumuirile nivelitice 8.5.1.5 2 2 2. Panta şi aplicaţiile acesteia Ridicări tahimetrice Cadastru funciar 4 28.2.2 7.1.2. Generalităţi. Clasificarea nivelmentului Nivelmentul geometric 8.3. Definiţii.4 10 4 14. Scop.1.1.4 7.4 5. Noţiuni fundamentale –suprafeţe de nivel.3 Ridicarea planimetrica a unei suprafete de teren Masurarea unghiurilor 4. parcelare şi rectificare a acestora. Radierea de nivelment geometric 8.5 9 1.5 7 1.2 7.4.60 5 2 7. 1 Scari pentru desene tehnice. Metode de ridicare.4. B.4.2.5 1 1.2.3.4.4 3.1.1.

Topografie si desen tehnic-lucrari practice.însuşirea cunoştinţelor teoretice privind ridicările topografice teste teoretice şi practice .13 14 15 Ridicări nivelitice. I. D. Budiu. Ed. Ritt. Tipo Agronomia Cluj-Napoca Nu este cazul. 1999. EDP.. Doru Pamfil . editura C:H:Beck. prezentarea instrumentelor şi aparatelor topografice. Bucureşti Facultativă: 1. Radu Sestraş COMISIA PENTRU REFORMĂ CURRICULARĂ ŞI INTEGRARE INTERNAŢIONALĂ Data ratificării: SE RATIFICĂ / NU SE RATIFICĂ Codul Cursului: RECTOR: Semnătura şi ştampila: Prof. Moca. Ritt. Bibliografie: Implicarea altor Facultăţi sau Catedre: Alte informaţii: Anexe: Nu este cazul.5 7. V. V. . Z.Operaţii de teren Trasarea pe teren a unei linii de pantă dată Cunoaşterea planurilor şi hărţilor topografice şi cadastrale 2 2 1. Moca. R. Ana Ciotlaus.aplicaţii practice în teren şi laborator. LEU. Dr. N.2 5. Topografie si cadastru agricol.însuşirea cunoştinţelor generale de cadstru Modul de stabilire a notei finale: 5% prezenţa la curs 10% prezenta la lucrări practice 5% teste 10% referate 10% examen practic 60% examen teoretic (scrisl) ELEMENTE SUPLIMENTARE Dotări: Resursele necesare: Laboratoare didactice de specialitate Materiale didactice: • Instrumente si aparate topografice clasice si moderne Obligatorie: 1. AVIZAT FAVORABIL / NEFAVORABIL AVIZUL CATEDREI Şeful Catedrei: Data avizării: Semnătura: Conf. Nu este cazul. Budiu. I. V. 1975. C.2 7.cunoaşterea aparaturii topografice şi a modului de folosire a examen practic. N. . prelucrare date culese în teren. Tipo Agronomia Cluj-Napoca 4. Muresan. Curs de topografie. Valeria Ciolac. Iacobescu –Topografie modernă.A. Bucuresti 3. N. Rezultatele aşteptate: Cum urmează să fie evaluate sau demonstrate: . Universul. lucrări practice în laborator şi teren Metodele de predare şi de învăţare: prelegeri de curs..2007.prelucrarea datelor din masurători. 1988. 2002. V. Dr. acesteia în teren examen teoretic (oral). Calculul suprafeţelor şi parcelarea acestora. Meteş. învăţarea pe aparate şi instrumente..3 Modul de desfăşurare: cursuri. Ioana Pop SE APROBĂ / NU SE APROBĂ APROBAREA FACULTĂŢII Decan: Data aprobării: Semnătura: Prof. C. studiul bibliografiei de specialitate. Ana Ciotlaus. Budiu. Valeria Ciolac. V. Bucuresti 2. proiectii video.. Dr. Topografie si cadastru. Si colab.Boş. obţinerea planului topografic. O. . planimetrice şi nivelitice referate (teme de casă). LEU.

CHIMIE.de ore pe semestru şi activităţi Total C S L P* * Forma de evaluare 56 28 - 28 - Examen Codul Nu este cazul Nu este cazul 0202010108 În caz de înlocuire.pentru Cursurile specifice unei formări complementare.03 FIŞA DISCIPLINEI Se vor completa toate rubricile formularului. FC .002 . DATE GENERALE Facultatea în care se implementează cursul: Catedra responsabilă cu implementarea: Titlul cursului: Iniţiatorul cursului: Coordonatorul cursului: HORTICULTURA II Agricultură FIZIOLOGIE VEGETALĂ Conf. Formularele care nu conţin toate informaţiile necesare vor fi returnate emitentului. FO pentru Cursurile la opţiunea universităţii. dr.Nr. FD . MICROBIOLOGIE .pentru Cursurile opţionale. FF Locul desfăşurării 0202010108 4 zi USAMV Cluj CONDIŢII PENTRU PARTICIPAREA LA ACEST CURS Cursuri anterioare Alte condiţii necesare pentru participarea la acest curs Obligatorii: BOTANICĂ. ** Opţionalitatea = CI . CO .pentru Cursurile obligatorii (impuse). PROGRAMUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN CARE FACE PARTE Titlul FACULTATEA DE HORTICULTURĂ Specializarea: PEISAGISTICĂ Codul Durata: Tipul: zi.__________din______________ Formular cod: USAM-CJ-AQ-F. FR. se va preciza ce aduce nou prezentul curs: * Categoria formativă = FF . FS . CF . Pentru rubricile care nu sunt considerate ca fiind specifice se va înscrie "Nu este cazul". din Manualul Calităţii. ŞTEFANIA GÂDEA Conf.pentru Cursurile specifice unei formări fundamentale. conform Indicaţiilor privind completarea Formularului Specificaţie Curs. GENETICA Recomandate: BIOCHIMIE.pentru Cursurile specifice unei formări de specialitate.participarea la cursuri si lucrari practice .efectuarea platilor taxelor şcolare (dacă este cazul) ELEMENTELE SPECIFICE * Proiect . ŞTEFANIA GÂDEA CARACTERISTICILE CURSULUI Data implementării: 2009-2010 Categoria formativă * Limba de predare Opţionalitatea ** Cursul pe care îl înlocuieşte: FF Ro CI Titlul Anul de studii Semestrul Nr.de credite I 2 4 Nr.pentru Cursurile facultative (la libera alegere).promovarea cursurilor obligatorii . dr.pentru Cursurile specifice unei formări de domeniu.01.

Fotosinteza şi producţia agricolă. FOTOSINTEZA LA PLANTE 5. 6. TRANSFORMAREA. 2. hidrice şi de lumină diferite realizate la nivelul fitotronului. fotosinteza. 4. 4. 3.4. 3. Transpiraţia şi rolul ei în viaţa plantelor. Istoricul fiziologiei plantelor pe plan mondial şi în România. Absorbţia extraradiculară a apei. Schimbul de substanţe între celule şi mediul extern. 3.7.14 7 2 7. 4. Tema ore/săptămână .% L. procesele de creştere şi dezvoltare.3.4. Circulaţia apei în plante. Proprietăţile fiziologice ale materiei vii celulare.14 . . Programa analitică Nr. Circulaţia substanţelor organice în plantă.14 2 2 7. Tipuri de fotosinteză la plante. Bilanţul de apă al plantelor.2. 3.3 Legătura fiziologiei cu alte discipline fundamentale si aplicative. Cloroplastele. 1 Tema INTRODUCERE ÎN FIZIOLOGIA VEGETALA 1.8.cercetarea ritmului respiratoriu şi a activităţii enzimatice la nivelul plantei sau al unor organe vegetative detaşate de aceasta.28 5 5 17. 6.5.1.2. Competenţe de specialitate .6.2. Sinteza şi transformarea substanţelor organice în cursul evoluţiei individuale a plantei. Proprietăţile fizice ale materiei vii celulare.Descrierea cursului: a. din punct de vedere morfologic. C4 şi CAM. 3. .2.5. Metodele de studiere a nutriţiei minerale. Absorbţia extraradiculară a sărurilor minerale şi factorii care o influenţează.74 4 4 14. CIRCULAŢIA ŞI DEPUNEREA SUBSTANŢELOR ORGANICE ÎN PLANTE 6. 5. Programa analitică Curs. respiraţia. P.5. Metode de cercetare specifice fiziologiei vegetale. 2. transportul şi excreţia substanţelor minerale la nivelul plantelor. Competenţe afectiv-valorice . 4.4.6.3. de fotosinteză şi nutriţie care conduc la formarea recoltelor. Acumularea. Bazele fiziologice ale aplicării îngrăşămintelor minerale şi organice. Absorbţia radiculară a sărurilor minerale şi factorii care o influenţează. b. Rolul fiziologic al macroelementelor. Gutaţia şi rolul ei în viaţa plantelor.4. organite specializate pentru derularea fotosintezei. Definiţia şi importanţa fotosintezei. Stările şi formele apei în plante. Mecanismul fotosintezei.studiul randamentului fotosintetic la diferite plante de tip C3.2. Factorii care influenţează demersul fotosintezei.1. dezvoltarea.crearea disponibilităţii de lucru în echipă şi însuşirea unei educaţii informaţionale în domeniul fiziologiei vegetale. 2. Obiective b. Se insistă asupra posibilităţilor pe care le are specialistul de a schimba sau dirija în funcţie de interesele producţiei.1.înţelegerea particularităţilor celor mai importante procese fiziologice ale plantelor: creşterea. Depunerea substanţelor organice în plantă. 5. NUTRIŢIA MINERALĂ A PLANTELOR 4. . REGIMUL DE APĂ AL PLANTELOR 3. 5. Sursele de carbon pentru fotosinteză. Definiţia şi obiectivele disciplinei.perceperea modalităţii în care mediul extern poate influenţa derularea manifestărilor vitale ale plantelor. Consideraţii generale asupra celulei vegetale. 4. a. 1.4. FIZIOLOGIA CELULEI VEGETALE 2. Tema ore/săptămână . Funcţiile fiziologice ale componentelor celulare. mişcarea şi adaptabilitatea.5. 3.% CURS Disciplina de Fiziologie vegetală studiază cele mai moderne cunoştinţe cu caracter fundamental şi aplicativ din domeniile de interferenţă ale biologiei cu ştiinţele agricole.14 3 3 10. având rolul de a aprofunda procesele vitale care au loc la nivelul plantelor de cultură aflate în condiţii optime sau nefavorabile de viaţă. 3. în contextul mediului extern sau al unui mediu controlat artificial.84 6 2 7.cunoaşterea condiţiilor interne şi externe care stau la baza derulării proceselor fiziologice ale plantelor. 2.3. 5. 1. Absorbţia radiculară a apei (mecanisme). biochimic şi fiziologic. . Obiective Competenţe cognitive . Factorii care influenţează absorbţia apei în plante. ACUMULAREA. Rolul fiziologic al microelementelor. 5.2.3.7.1. 4.studiul germinaţiei seminţelor şi a ritmului de creştere specific tinerei plăntuţe în condiţiile unor valori termice.3.1.1.6.7. 1. . 5.cunoaşterea manifestărilor vitale care caracterizează universul vegetal. RESPIRAŢIA PLANTELOR Număr de ore 2 % din totalul orelor 7.

. Creşterea şi dezvoltarea plantelor. 1997. AcademicPres. Fiziologie vegetală. .stabilirea. Cristina Dobrotă.. AcademicPres. Tipo Agronomia. aparatură pentru observarea proceselor fiziologice Materiale didactice: microscoape optice. 3.. 2. Ing..cunoaşterea interrelaţiilor dintre plantă şi diverşi factori de natură climatică.60% rezultatul la examenul final. Cluj Napoca Facultativă: 1. 2008.. Radu SESTRAŞ COMISIA PENTRU REFORMĂ CURRICULARĂ ŞI INTEGRARE INTERNAŢIONALĂ Data ratificării: SE RATIFICĂ / NU SE RATIFICĂ Codul Cursului: RECTOR: Semnătura şi ştampila: 0202010108 Prof. Suciu T.înţelegerea fenomenelor fiziologice şi urmărirea acestora în . Obligatorie: 1. Cluj-Napoca. ELEMENTE SUPLIMENTARE Resursele necesare: Dotări: laboratoare didactice de specialitate. Viorel MITRE SE APROBĂ / NU SE APROBĂ APROBAREA FACULTĂŢII Decan: Data aprobării: Semnătura: Prof. Did. III şi IV de la Facultatea de Agricultură şi Horticultură Alte informaţii participarea la prelegerile de curs şi la şedinţele de lucrări practice stabilirea unor relaţii de colaborare. şi Ped. Cluj-Napoca. II. în vederea unor schimburi de experienţă cu disciplinele aferente Facultăţii de Agricultură şi Zootehnie din alte centre universitare Anexe: Nu este cazul. Vâtca S.20% rezultatul examenului practic. prezentarea proceselor fiziologice pe planşe şi diapozitive. Ştefania Gâdea. Dr. Ştefania Gâdea. Ing. demonstraţii practice. Bibliografie: 4. a condiţiilor optime de vegetaţie şi nutriţie la nivelul plantei. Dr.20% rezultatele obţinute pe parcursul semestrului. 1982. sticlărie specifică etc. studiul individual al bibliografiei recomandate Rezultatele aşteptate: Cum urmează să fie evaluate sau demonstrate: . Ed. si colab. Ed. Trifu M.teste teoretice pentru verificarea cunoştinţelor privind procesele practica horticolă. Ed. Notiţe curs.Modul de desfăşurare: cursuri. videoproiecţie în Power Point. Doru PAMFIL . Bărbat I. şi colab. lucrări şi demonstraţii practice Metodele de predare şi de învăţare: prelegeri de curs.. 3. Implicarea altor Facultăţi sau Catedre: catedrele I. Viitorul Românesc. 1997. Bucureşti. Ing. Suciu T. etuve şi termostate. Ed. 2. Risoprint. 2003. fiziologice ce au loc la nivelul plantei. . în baza elementelor menţionate anterior. edafică şi tehnologică. Dr.. . Fiziologie vegetală. Modul de stabilire a notei finale: . AVIZAT FAVORABIL / NEFAVORABIL AVIZUL CATEDREI Şeful Catedrei: Data avizării: Semnătura: Prof. Fiziologie vegetală – lucrări practice. Fiziologia plantelor – Lucrări practice. reactivi şi coloranţi specifici. . Ed. 1999. balanţe analitice şi de torsiune. Cluj-Napoca.. Fiziologia plantelor (capitole alese). Yamashita M. Cluj-Napoca. problematizare. .însuşirea principalelor metode de investigare specifice fiziologiei vegetale şi aplicaţiile lor practice.

dr.01.03 FIŞA DISCIPLINEI Se vor completa toate rubricile formularului. FS .pentru Cursurile specifice unei formări fundamentale. FR. sociologie. Tema ore/săptămână . de ore pe semestru şi activităţi Total C S L P* * Forma de evaluare 28 14 14 Codul 0202010109 În caz de înlocuire. conform Indicaţiilor privind completarea Formularului Specificaţie Curs. FC . Programa analitică Curs.% L.% CURS a. Recomandate: zi USAMV Cluj CONDIŢII PENTRU PARTICIPAREA LA ACEST CURS Cursuri anterioare Alte condiţii necesare pentru participarea la acest curs Cunoştinţe de geografie. Obiective b. Formularele care nu conţin toate informaţiile necesare vor fi returnate emitentului. ** Opţionalitatea = CI . CO . Formarea unui aparat critic necesar înţelegerii gândirii şi proiectării urbanistice şi peisagistice.pentru Cursurile specifice unei formări complementare.dr. se va preciza ce aduce nou prezentul curs: * Categoria formativă = FF . PROGRAMUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN CARE FACE PARTE Titlul Codul Durata: 4 ani Tipul: zi. Pentru rubricile care nu sunt considerate ca fiind specifice se va înscrie "Nu este cazul".pentru Cursurile specifice unei formări de specialitate.arh. de credite I I Nr.pentru Cursurile opţionale. FD .pentru Cursurile obligatorii (impuse).Mihaela Ioana Maria AGACHI Conf.Mihaela Ioana Maria AGACHI CARACTERISTICILE CURSULUI Data implementării: 2009/2010 Categoria formativă * Limba de predare Opţionalitatea ** Cursul pe care îl înlocuieşte: FD romana Anul de studii Semestrul Nr. din Manualul Calităţii. Obiective Cunoaşterea şi utilizarea sistemului standardizat de reprezentare grafică în urbanism. FO pentru Cursurile la opţiunea universităţii.Nr. DATE GENERALE Facultatea în care se implementează cursul: Catedra responsabilă cu implementarea: Titlul cursului: Iniţiatorul cursului: Coordonatorul cursului: Horticultură – Secţia Peisagistică Estetica mediului ambiant Conf. * Proiect . CF . fiind în primul sem. desen artistic şi tehnic. FF Locul desfăşurării 0202010109 Obligatorii: Nu e cazul.002 . ELEMENTELE SPECIFICE Descrierea cursului: a.__________din______________ Formular cod: USAM-CJ-AQ-F.pentru Cursurile facultative (la libera alegere). P. Utilizarea informaţiilor specifice abordării sistemice şi estetice a mediului ambiant. Dobândirea cunoştinţelor necesare pentru proiectarea pe un areal restrâns a unui proiect de peisagistică. al anului I. Tema ore/săptămână .pentru Cursurile specifice unei formări de domeniu.arh.

2 3. proiectare în atelier cu documentaţie prezentată cu retroproiector (folii) şi diapozitive. Elemente de morfologie urbană. ape de suprafaţă. Oraş. Aspecte estetice. Obiective Dobândirea abilităţilor necesare reprezentării în desen liber şi reprezentării în desenul de urbanism. Definire. Elementele terenului: relief.0 28. Bibliografie selectivă accesibilă.0 28. organizare.0 14.0 PROGRAMA ANALITICĂ Modul de desfăşurare: Pe semigrupe.0 7. sol. funcţionare. Mediul natural – definire. Mediul social-economic – definire. Desen liber. Dobândirea abilităţilor necesare proiectării în urbanism şi peisagistică. 8. Mod de viaţă şi calitatea vieţii. Implicaţii în dezvoltarea localităţilor. PROGRAMA ANALITICĂ Nr.B. în bibliotecile clujene. Tema Exerciţiu de observaţie. Nr. Faza 2 Număr % din totalul de ore orelor 6 21. organizare. mediu ambiant. 3. 5. Rezultatele aşteptate: Cum urmează să fie evaluate sau demonstrate: . amenajarea teritoriului. 7. 4.4 28. Faza 1 Proiect de amenajare a unei incinte a unei locuinţe unifamiliale. organizare.0 7. 6. subsol. Proiect de amenajare a unei incinte a unei locuinţe unifamiliale. funcţionare. 2. alcătuire. ape subterane. vizite în situ pentru desen liber. Imagine şi lizibilitate urbană. Verificarea notiţelor şi a prezenţei. B. Definiri şi mod de reprezentare. sat – funcţii şi funcţiuni. structura.4 7. structură. estetică. Exerciţiu de cartare a unui teren în pantă.Valenţe estetice. mod de reprezentare. Teste pe parcurs. Aspecte demografice şi social economice. resurse materiale şi energetice. documentaţie xerox puse la dispoziţia studenţilor. 1. reţeaua de localităţi.4 21. 4. funcţionare. dezvoltare durabilă. Număr de ore 2 2 8 4 2 6 2 2 % din totalul orelor 7. 1. Lucrare de observaţie. vegetaţie. alcătuire.4 LUCRĂRI PRACTICE a.4 7. Metodele de predare şi de învăţare: Cursuri însoţite de proiectarea imagini cu retroproiector şi diapozitive. Tema Noţiuni introductive de urbanism. Procesul de Urbanizare şi implicaţiile sale. structură.0 6 8 8 21. alcătuire. Mediul Artificial – definire.

Tehnică.Image of the city.2 + lucrare de observare x 0. Cluj-Napoca. Modul de stabilire a notei finale: Medie lucrări x 0. . Săli de lucrări cu planşete. 1971 Agachi I. Fiecare apreciere se notează de la 1 la 10. .Tehnică.Elemente de proiectare în Arhitectură şi Urbanism.Îndeplinirea obiectivelor descrise mai sus. Ed.Arhitectura peisajului.-Elemente de mediu – IAIM. Bucureşti. Bucureşti 1981 Vernescu D. Bucureşti. Chabot J . ELEMENTE SUPLIMENTARE Spaţii şi Dotări: Sală de curs. curs Mieszkowsky Z.Geografia urbană. Prin notare. Bucureşti.. .3 + examen scris x 0. Bucureşti. . proiector diapozitive Cristea D.. 1989. Ed. vol.1. 1967 Facultativă: Beaujeu-GarnierJ. în urma unui examen scris. Ed.2 + caiet x 0. Ed. Proceedings of the international Conference Construction 2003.Însorirea şi iluminarea naturală în arhitectură şi urbanism. 1979 Bibliografie: Simmonds J. .Tehnica. Ene Al. Resursele necesare: Materiale didactice: Retroproiector.O. Doru PAMFIL . 2003 Implicarea altor Facultăţi sau Catedre: Alte informaţii: Anexe: AVIZAT FAVORABIL / NEFAVORABIL AVIZUL CATEDREI Şeful Catedrei: Data avizării: Semnătura: SE APROBĂ / NU SE APROBĂ APROBAREA FACULTĂŢII Decan: Data aprobării: Semnătura: COMISIA PENTRU REFORMĂ CURRICULARĂ ŞI INTEGRARE INTERNAŢIONALĂ Data ratificării: SE RATIFICĂ / NU SE RATIFICĂ Codul Cursului: RECTOR: Semnătura şi ştampila: Prof. Ing. Ştiinţifică..3. Mitrea V. Dr.

sociale şi culturale specifice. P.pentru Cursurile specifice unei formări complementare. PROGRAMUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN CARE FACE PARTE Titlul Codul Durata: Tipul: zi. CF . FD . economice.2005 CARACTERISTICILE CURSULUI Categoria formativă * Limba de predare Opţionalitatea ** Cursul pe care îl înlocuieşte: În caz de înlocuire. FR. Formularele care nu conţin toate informaţiile necesare vor fi returnate emitentului.pentru Cursurile facultative (la libera alegere).pentru Cursurile specifice unei formări de domeniu.% CURS a. Tema ore/săptămână . FF Locul desfăşurării zi CONDIŢII PENTRU PARTICIPAREA LA ACEST CURS Obligatorii: Cursuri anterioare Alte condiţii necesare pentru participarea la acest curs Recomandate: USAMV Cluj ELEMENTELE SPECIFICE Descrierea cursului: a.pentru Cursurile specifice unei formări fundamentale. FC . de ore pe semestru şi activităţi Total C S L P* * Forma de evaluare CI 28 28 examen Codul * Categoria formativă = FF . conform Indicaţiilor privind completarea Formularului Specificaţie Curs. FO pentru Cursurile la opţiunea universităţii. Tema ore/săptămână .01. Pentru rubricile care nu sunt considerate ca fiind specifice se va înscrie "Nu este cazul". FS . Obiective Cunoaşterea evoluţiei concepţiilor în arta grădinilor. Programa analitică Curs. se va preciza ce aduce nou prezentul curs: Anul de studii română Semestrul Nr. Obiective b. de credite I 1 Nr. din Manualul Calităţii.pentru Cursurile opţionale. în contextul condiţiilor geografice.03 FIŞA DISCIPLINEI Se vor completa toate rubricile formularului.Nr.% L. istorice. ** Opţionalitatea = CI . DATE GENERALE Facultatea în care se implementează cursul: Catedra responsabilă cu implementarea: Titlul cursului: Iniţiatorul cursului: Coordonatorul cursului: Facultatea de Horticultură Istoria parcurilor şi grădinilor Data implementării: Oct. CO . * Proiect .pentru Cursurile obligatorii (impuse).__________din______________ Formular cod: USAM-CJ-AQ-F. punând accentul pe trăsăturile compoziţionale generale ale diferitelor stiluri.002 .pentru Cursurile specifice unei formări de specialitate.

Stilul mixt în arta grădinilor. Grădinile antichităţii: grădinile din Mesopotamia... Râmnicu Vâlcea......... grădinile islamice.. influenţa franceză în lume.........14 % 7......... Concepţii contemporane în arta grădinilor...... Bucureşti)..14 % 7.. .......... prezentarea pe scurt a evoluţiei concepţiilor în arta grădinilor.... 10 Grădinile şi parcurile din România: grădinile în secolul XIX şi începutul secolului XX (Timişoara.. grădinile Egiptului antic.... influenţa italiană în grădinile europene.. 7 Arta grădinilor în perioada Renaşterii şi Barocului: grădinile şi parcurile baroce franceze......... ... Arta grădinilor în Evul Mediu: grădinile bizantine.... 11 Grădinile şi parcurile din România după al II-lea Război Mondial... PROGRAMA ANALITICĂ .B..... grădinile baroce în Italia. Tendinţe moderne universale în amenajarea spaţiilor verzi..... grădinile Persiei antice.28% 14................ PROGRAMA ANALITICĂ Nr. Grădinile Extremului Orient: grădinile chinezeşti.....14 % 14..14 % 7.... grădinile Romei antice. Ţara Românească şi Moldova până în secolul XIX... grădinile arabe din Spania.. grădinile japoneze... grădinile medievale ale Europei..14 % 7... Obiective .14 % 7........... Sibiu...28% Arta grădinilor în perioada Renaşterii şi Barocului: grădinile italiene ale Renaşterii........ 9 Grădinile si parcurile din România: grădinile din Transilvania. 1 2 3 4 5 6 Tema Importanţa studierii istoriei arhitecturii peisajului... 2 2 2 7... trăsăturile compoziţionale ale stilului peisager comparativ cu cele ale stilului arhitectural... Număr de ore 2 2 2 2 2 4 4 4 % din totalul orelor 7........ Cluj..14 % LUCRĂRI PRACTICE a. B.....14 % 7. Grădinile antichităţii: grădinile Greciei antice.... Craiova..... Sinaia. grădinile clasice în Europa 8 Grădinile peisagere : grădinile engleze din secolul XVIII şi crearea stilului peisager.....28% 14.

1 2 Tema Număr % din totalul de ore orelor n Modul de desfăşurare: Metodele de predare şi de învăţare: Rezultatele aşteptate: Cum urmează să fie evaluate sau demonstrate: Modul de stabilire a notei finale: lucrare scrisa de examen 80%. activitate la seminarii si frecventa 20% ELEMENTE SUPLIMENTARE .Nr.

planşe color. Ing. S. Editura Meridiane .Bucureşti 1992 Marcu.Spaţii şi Dotări: Resursele necesare: Materiale didactice: folii color pt. Obligatorie: Constantinescu.Bucureşti 1958 Facultativă: The Garden Book – Phaidon Press Limited 2000 Bibliografie: Charageat. Rica . Editura Meridiane .1988 Les plus beaux parcs et jardins de France. Viorica – Arta Gradinii. poze. Biblioteca Grădinii Botanice Implicarea altor Facultăţi sau Catedre: Alte informaţii: Anexe: AVIZAT FAVORABIL / NEFAVORABIL AVIZUL CATEDREI Şeful Catedrei: Data avizării: Semnătura: SE APROBĂ / NU SE APROBĂ APROBAREA FACULTĂŢII Decan: Data aprobării: Semnătura: COMISIA PENTRU REFORMĂ CURRICULARĂ ŞI INTEGRARE INTERNAŢIONALĂ Data ratificării: SE RATIFICĂ / NU SE RATIFICĂ Codul Cursului: RECTOR: Semnătura şi ştampila: Prof. Rosario – Filosofia grădinii şi filosofia în grădina.Paris 1962 Assunto. Editura Tehnica .Buc. Dr. Marguerite – L’art des jardins. cd-uri cu imagini.Parcuri şi Grădini din România. Doru PAMFIL . Vendome . retroproiector (300).

__________din______________ Formular cod: USAM-CJ-AQ-F.01. Cursuri anterioare Recomandate: GEOMETRIE PLANA SI IN SPATIU Alte condiţii necesare pentru participarea la acest curs Nu este cazul ELEMENTELE SPECIFICE Descrierea cursului: a.pentru Cursurile facultative (la libera alegere).pentru Cursurile specifice unei formări de specialitate.Nr. DATE GENERALE Facultatea în care se implementează cursul: Catedra responsabilă cu implementarea: Titlul cursului: Iniţiatorul cursului: Coordonatorul cursului: HORTICULTURA III MECANIZARE GEOMETRIE DESCRIPTIVA SI DESEN TEHNIC Conf.2. prin utilizarea raţională şi combinarea desenului geometric. Pentru rubricile care nu sunt considerate ca fiind specifice se va înscrie "Nu este cazul".03 FIŞA DISCIPLINEI Se vor completa toate rubricile formularului. Tema ore/săptămână .pentru Cursurile obligatorii (impuse).pentru Cursurile opţionale. ing. P. de credite CI I II 4 Nr. a geometriei descriptive şi a standardelor de stat. Formularele care nu conţin toate informaţiile necesare vor fi returnate emitentului.pentru Cursurile specifice unei formări complementare. * Proiect . ** Opţionalitatea = CI . din Manualul Calităţii. Programa analitică Curs. Obiective b. Tema ore/săptămână . FS .pentru Cursurile specifice unei formări de domeniu. PROGRAMUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN CARE FACE PARTE Titlul Facultatea de Horticultură Specializarea : Peisagistica Codul Durata: 4 Tipul: zi. FD . FF Locul desfăşurării 0. conform Indicaţiilor privind completarea Formularului Specificaţie Curs. Obiective Formarea deprinderilor viitorilor specialişti în Peisagistică pentru realizarea proiectiilor. FO pentru Cursurile la opţiunea universităţii. se va preciza ce aduce nou prezentul curs: * Categoria formativă = FF . CF . FR. FC .1.% CURS a. SORIN STANILA Data implementării: 2009/2010 CARACTERISTICILE CURSULUI Categoria formativă * Limba de predare Opţionalitatea ** Cursul pe care îl înlocuieşte: FD Ro Anul de studii Semestrul Nr. dr.002 .pentru Cursurile specifice unei formări fundamentale.% L.2. pentru realizarea şi interpretarea desenelor tehnice. CO .2 zi USAMV Cluj CONDIŢII PENTRU PARTICIPAREA LA ACEST CURS Obligatorii: MATEMATICA.2. de ore pe semestru şi activităţi Total C S L P* * Forma de evaluare 56 28 - 28 - Examen Codul Nu este cazul 0.10 În caz de înlocuire.

a geometriei descriptive şi a standardelor de stat. Proiecţia paralelă oblică a punctului.3 Pozitii particulare ale unui plan in raport cu planele de proiectie: . reprezentarea suprafetelor de revolutie. Metoda rabaterii si metoda rotatiei 2ore 14. Conţinutul 1 tematic 2 Nr. prin utilizarea raţională şi combinarea desenului geometric. 5. TRIPLA PROIECŢIE ORTOGONALĂ 3.28% 2ore 14.28% 2ore 2ore 2ore 14.4 Poziţia relativă a două drepte in spatiu 2ore 14. Obiective Formarea deprinderilor viitorilor specialişti în Peisagistică pentru realizarea proiectiilor.28% 2ore 14. SISTEME DE PROIECŢII 2ore 14. Definirea si clasificarea proiectiilor axonometrice. pentru realizarea şi interpretarea desenelor tehnice. PROGRAMA ANALITICĂ Nr. REPREZENTAREA PLANULUI 4. 2ore 14. . 4. – drepte paralale cu doua plane de proiectie.28% 4ore 28. 4. a dreptei si a curbei Proiecţia paralelă 1.3.2 Drepte particulare ale unui plan: .plane perpendiculare pe un plan de proiectie.28% Proiecţia paralelă ortogonală a punctului.2.orizontala planului. a dreptei si a curbei 1.1 Poziţii particulare ale punctelor 3. 4. fata de planul vertical si lateral.drepte paralele. 3.28% 1. B. Poziţii particulare ale unei drepte faţă de planele de proiecţie: – drepte continute intr-un plan de proiectieplan de proiectie.56% LUCRĂRI PRACTICE a.28% 2ore 14.reprezentarea suprafetelor prismatice.28% 14.B. reprezentarea suprafetelor piramidale.5 Reprezentarea poliedrelor: .1 Urmele planului 4. . drepte concurente sub un unghi oarecare si sub un unghi drept.frontala planului.28% 14.2 Reprezentarea dreptei pe planele de proiecţie Poziţii particulare ale unei drepte faţă de planele de proiecţie: – drepte paralele cu un plan de proiectie. 4. Proiecţia axonometrică. Intersectia a doua figuri geometrice.drepte disjuncte. 2 DUBLA PROIECŢIE ORTOGONALĂ 2. PROGRAMA ANALITICĂ . a dreptei si a curbei 2ore 14.crt. 1 Împărţirea spaţiului Sistemul de proiecţie Monge 2ore 14. dimetrica si trimetrica. – vizibilitatea in epura: fata de planul orizontal.4 Figuri geometrice continute in plan.3.28% 2.ore 3 % 4 1. 2 Epura punctului 3. . Consideratii generale Proiecţia centrală (perspectiva) – reprezentarea in proiectie centrala a punctului. .plane paralele cu un plan de proiectie. 3. METODELE GEOMETRIRI DESCRIPTIVE.28% Proiectia axonometrica izometrica.28% .dreapta de profil a planului.1.

hârtia de calc. piramida). Aflarea adevaratei marimi a dreptelor in pozitie oarecare: Metoda rabaterii si Metoda rotatiei – planse executate pe format A3. la scara 2:1. videoproiectorul. Traseul dreptei. Plansa executata pe format A3. prin metoda rotatiei. Exersarea scrierii tehnice : scrierea alfabetului cu caractere majuscule si mici.56% 14. folosind tabla. la scara 1:1. 2ore 14. în tuş.28% 2. la scara. 3ore 21. Determinarea urmelor dreptei. Reprezentarea axonometrica izometrica a cercului si a suprafetelor de revolutie (cilindru si con) 12. pornind de la realizarea schitei. radiera. Realizarea grafica a indicatorului pe unul din formatele trasate anterior. echerul. LINII. 2ore 14. 2ore 14.28% 7. Plansa executata pe format A3.28% Modul de desfăşurare: Orele de curs se desfăşoară timp de 14 saptamâni. Reprezentarea pe triedrul de proiectie: punctul in pozitie oarecare si in pozitii particulare. cerc) si a corpurilor geometrice (paralelipiped.ore 3 % 4 1. a dreptei si a figurilor plane. câte 2 ore pe săptămână. prisma.28% 3ore 2ore 21.56% 9. A3 vertical si A4. cu simbolizare. dimensiuni si elemente permanente. 2ore 14. 2ore 14. Reprezentarea axonometrica izometrica a punctului. folii transparente sau diverse planşe. câte 2 ore. Reprezentarea axonometrica izometrica a paralelipipedului. planşele şi dotarea laboratoarelor Rezultatele aşteptate: Cum urmează să fie evaluate sau demonstrate: -INTERPRETAREA DE CATRE STUDENTI A SCHEMELOR SI PRIN EFECUAREA IN TIMPUL LUCRARILOR DE LABORATOR A DESENELOR SI INTERPRETAREA DESENELOR DE PIESA SCHITELOR SI PLANSELOR CU DIVERSE GRADE DE SI DE ANSAMBLU COMPLEXITATE -REALIZAREA PRACTICA A DESENELOR IN EPURA REPREZENTAND PUNCTE. 2ore 14.28% 4. având diverse grade de dificultate. 2 planse la scara. Prezentarea generala a instrumentelor de desenare si a materialelor utilizate in desenul tehnic: hârtia de desenare. timp de 14 săptămâni. Reprezentarea dreptelor oarecare si in pozitii particulare. raportorul. Împaturirea formatelor trasate.28% 8. FIGURI PLANE SAU CORPURI GEOMETRICE SI REPREZENTAREA AXONOMETRICA A ELEMENTELOR GEOMETRICE Modul de stabilire a notei finale: PREZENTA LA CURS . 10.LUCRARI PRACTICE (28 ore) Nr. Reprezentarea intersectiei intre un plan si un corp geometric – Aflarea adevaratei marimi a sectiunii. sabloane de scriere. trunchiului de piramida si trunchiului de con. rigla. cu instrumente de desenare.28% 3. creionul.28% 2ore 14. Prezentarea modului general de întocmire a desenelor tehnice. 11. patrulater. a cifrelor arabe si romane si a unui text conform scrierii standardizate. cu instrumente de desenare. Realizarea chenarului pe formatele A3.28% 5. pâna la realizarea desenului la scara. 1 Conţinutul tematic 2 Nr. Lucrări practice – se utilizează piese confecţionate din lemn sau metal. Reprezentarea pe triedrul de proiectie si in epura a figurilor plane (triunghi. Lucrările practice se desfăşoară pe grupe în laboratoarele catedrei de Mecanizare.28% 14. Prezentarea formatelor de desen utilizate. format A4. planseta de desen. 2ore 6. compasul. cu instrumente de desenare. Studenţii trebuie să realizeze desene si planşe la scara cu instrumente de desen respectând regulile geometriei descriptive si a desenului tehnic Metodele de predare şi de învăţare: Curs – expunere orală interactivă.crt. 2ore 14. Reprezentarea intersectiei dintre doua corpuri geometrice simple. si desenare.

1998. DESEN TEHNIC. 1982.. GH. PRECUPEŢIU. ED. BUCUREŞTI.... V. S. ŞI COLAB. Geometrie descriptivã şi desen tehnic. SORIN STANILA.Stãnilã.. 1980.. ing. Cluj-Napoca. Dr. Radu Sestras COMISIA PENTRU REFORMĂ CURRICULARĂ ŞI INTEGRARE INTERNAŢIONALĂ Data ratificării: SE RATIFICĂ / NU SE RATIFICĂ Codul Cursului: RECTOR: Semnătura şi ştampila: Prof. TEHNICÃ.. ED. 1974. BUCUREŞTI. ŞI COLAB. REPREZENTÃRI GEOMETRICE ŞI DESEN TEHNIC. ED. 2004. GH. GEOMETRIE DESCRIPTIVA SI DESEN TEHNIC. S. IANCU. Dr. Tipo Agronomia. 1982. G. ŞI COLAB. BUCUREŞTI. Implicarea altor Facultăţi sau Catedre: NU ESTE CAZUL Alte informaţii: NU ESTE CAZUL Anexe: NU ESTE CAZUL AVIZAT FAVORABIL / NEFAVORABIL AVIZUL CATEDREI Şeful Catedrei: Data avizării: Semnătura: Prof. ing.. Obligatorie: MATERIALUL PREDAT IN TIMPUL ORELOR DE CURS . I. Doru PAMFIL . Dr.. Sopa. ŞI COLAB.A.. Ioan Drocaş SE APROBĂ / NU SE APROBĂ APROBAREA FACULTĂŢII Decan: Data aprobării: Semnătura: Prof. DESEN INDUSTRIAL. PLANSE CU PIESE REPREZENTATE IN PLAN SAU AXONOMETRIC. EDITURA RISOPRINT.. CLUJNAPOCA Facultativă: Bibliografie: HULPE. INSTITUTUL POLITEHNIC CLUJ-NAPOCA. Mihaiu. P.P.- PREZENTA LA LUCRARI PRACTICE ACTIVITATEA DIN TIMPUL LUCRARI PRACTICE –studentii primesc note pe plansele realizate NOTA LA EXAMEN ELEMENTE SUPLIMENTARE Spaţii şi Dotări: LABORATOR CU MESE SI PLANSETE DE DESEN PENTRU EFECTUAREA ORELOR DE LUCRARI PRACTICE Resursele necesare: Materiale didactice: PIESE DIN MATERIALE METALICE SAU LEMN CU DIVERSE GRADE DE DIFICULTATE FOLOSITE CA MODELE PENTRU EFECTUAREA DESENELOR. Ing. DESEN TEHNIC INDUSTRIAL PENTRU CONSTRUCŢII DE MAŞINI. HUSEIN. PIESE SAU ANSAMBLURI DE PIESE SECTIONATE. TEHNICÃ ŞI PEDAGOGICÃ..

pentru Cursurile specifice unei formări complementare. ** Opţionalitatea = CI . din Manualul Calităţii.pentru Cursurile opţionale. FR. SORIN STANILA Data implementării: 2009/2010 CARACTERISTICILE CURSULUI Categoria formativă * Limba de predare Opţionalitatea ** Cursul pe care îl înlocuieşte: FD Ro Anul de studii Semestrul Nr.__________din______________ Formular cod: USAM-CJ-AQ-F. dr. Cursuri anterioare Recomandate: GEOMETRIE PLANA SI IN SPATIU Alte condiţii necesare pentru participarea la acest curs Nu este cazul ELEMENTELE SPECIFICE Descrierea cursului: a. FO pentru Cursurile la opţiunea universităţii. CO . prin utilizarea raţională şi combinarea desenului geometric. Obiective b.pentru Cursurile obligatorii (impuse).03 FIŞA DISCIPLINEI Se vor completa toate rubricile formularului.2.pentru Cursurile specifice unei formări de specialitate.2. CF . Formularele care nu conţin toate informaţiile necesare vor fi returnate emitentului.2.pentru Cursurile facultative (la libera alegere).2 4 zi USAMV Cluj CONDIŢII PENTRU PARTICIPAREA LA ACEST CURS Obligatorii: MATEMATICA. conform Indicaţiilor privind completarea Formularului Specificaţie Curs.pentru Cursurile specifice unei formări de domeniu. P. Pentru rubricile care nu sunt considerate ca fiind specifice se va înscrie "Nu este cazul". * Proiect . FC .01.pentru Cursurile specifice unei formări fundamentale.6 În caz de înlocuire. DATE GENERALE Facultatea în care se implementează cursul: Catedra responsabilă cu implementarea: Titlul cursului: Iniţiatorul cursului: Coordonatorul cursului: HORTICULTURA III MECANIZARE GEOMETRIE DESCRIPTIVA SI DESEN TEHNIC Conf. Programa analitică Curs. Tema ore/săptămână . Obiective Formarea deprinderilor viitorilor specialişti în Peisagistică pentru realizarea proiectiilor. se va preciza ce aduce nou prezentul curs: * Categoria formativă = FF . de ore pe semestru şi activităţi Total C S L P* * Forma de evaluare 42 14 - 28 - Verificare Codul Nu este cazul 0. a geometriei descriptive şi a standardelor de stat.% CURS a. Tema ore/săptămână .% L. pentru realizarea şi interpretarea desenelor tehnice. FS . PROGRAMUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN CARE FACE PARTE Titlul Facultatea de Horticultură Specializarea : Peisagistica Codul Durata: Tipul: zi. ing. FD .002 . de credite CI II I 3 Nr.Nr.2. FF Locul desfăşurării 0.

SECŢIUNILOR ŞI RUPTURILOR ÎN DESENUL TEHNIC.5.3 Stabilirea numărului de proiecţii 3.4. COTAREA ÎN DESENUL TEHNIC. 4. Dispunerea şi înscrierea cotelor.crt. PROGRAMA ANALITICĂ Nr. ELABORAREA DESENULUI TEHNIC.B. a geometriei descriptive şi a standardelor de stat.28% LUCRĂRI PRACTICE a. 3 5 Poziţionarea elementelor componente 3ore 21. împăturirea formatelor. 2.2 Traseul de secţionare şi reprezentarea secţiunilor 3. NORME AUXILIARE IN DESENUL TEHNIC 3ore 21. 1 2 Executarea propriu zisă a schiţei 5. 3 3 Etapele alcătuirii desenului de ansamblu 5. Generalitãţi.crt.2 Linii utilizate in desenul tehnic si cazuri de utilizare generala a diferitelor tipuri de linii. 5.56% 3.2 Stabilirea poziţiei de reprezentare 21.3 Reprezentarea rupturilor 3. 4. 2 2 Etapele alcătuirii desenului la scară 5. 3 Desenul de ansamblu 5. Instrumente de mãsurat. 1. 3 2 Reguli de reprezentare 5. 4. 1 Schiţa 5. pentru realizarea şi interpretarea desenelor tehnice. PROGRAMA ANALITICĂ LUCRARI PRACTICE (28 ore) Nr. 1 Conţinutul tematic 2 Nr.ore 3 % 4 . 3 1 Generalităţi 5. Cotarea în desenul tehnic. 5.1. 1 Conţinutul tematic 2 Nr.1.1 Studiul preliminar al piesei 2. 3 4 Cotarea desenului de ansamblu 5.1. REPREZENTAREA ŞI NOTAREA VEDERILOR. DENUMIREA ACESTORA 3ore 2. secţiunilor şi rupturilor 4. prin utilizarea raţională şi combinarea desenului geometric.1.4 Reguli generale de reprezentare a vederilor. scrierea in desenul tehnic. 2 1 Scări numerice 5.56% 2. 2 Desenul la scară 5.1.56% 1.3. Metode de cotare. 1 1 Etapele de realizare a schiţei 5. Indicaţii speciale. B.2.1 Formate de desenare.56% 2ore 14.1.1. 4. Obiective Formarea deprinderilor viitorilor specialişti în Peisagistică pentru realizarea proiectiilor. 3ore 21.1 Reprezentarea secţiunilor 3. DISPOZIŢIA NORMALĂ A VEDERILOR. 4. 4.ore 3 % 4 1.

CLUJNAPOCA Facultativă: Resursele necesare: Bibliografie: . 3ore 14. Lucrările practice se desfăşoară pe grupe în laboratoarele catedrei de Mecanizare. 4ore 28. Întelegerea modului de reprezentare a corpurilor tridimensionale prin intermediul proiectiilor ortogonale – realizarea unor schite de măna pe baza unor reprezentari axonometrice izometrice 3ore 21. NOTA LA VERIFICAREA II. pe format A2 si completare tabel de componenţă. EDITURA RISOPRINT. timp de 14 săptămâni. PIESE SAU ANSAMBLURI DE PIESE SECTIONATE. Reprezentarea in 3 vederi a unei piese de lemn – plansa executata la scara 1:1. Reprezentarea vederilor si sectiunilor.56% 12. 3ore 5. Reprezentarea in 6 vederi a unei piese de lemn – plansa executata la scara 1:1. Realizarea racordarilor 2ore 14.56% 21. având diverse grade de dificultate. 2ore 14. 1998. Lucrări practice – se utilizează piese confecţionate din lemn sau metal. Geometrie descriptivã şi desen tehnic..56% Modul de desfăşurare: Orele de curs se desfăşoară primele 7 saptamâni din semestru. cu instrumente de desen. Obligatorie: MATERIALUL PREDAT IN TIMPUL ORELOR DE CURS .56% 3. 3ore 6. I. Aplicatii ale rupturilor si hasurilor in desenul tehnic. Reprezentarea si cotarea unei piese in vedere si sectiune. 2ore 2ore 14. folosind tabla. câte 2 ore pe săptămână.. pe format A2. Reprezentarea vederilor. 2004. Reprezentarea si cotarea unui ansamblu simplu in vedere si sectiune. 8. la scara de marire. ELEMENTE SUPLIMENTARE Spaţii şi Dotări: LABORATOR CU MESE SI PLANSETE DE DESEN PENTRU EFECTUAREA ORELOR DE LUCRARI PRACTICE Materiale didactice: PIESE DIN MATERIALE METALICE SAU LEMN CU DIVERSE GRADE DE DIFICULTATE FOLOSITE CA MODELE PENTRU EFECTUAREA DESENELOR. cu instrumente de desen. Cluj-Napoca. Utilizarea instrumentelor de desenare. folii transparente sau diverse planşe.28% 7. Reprezentarea vederilor si sectiunilor. Studenţii trebuie să realizeze desene si planşe la scara cu instrumente de desen respectând regulile geometriei descriptive si a desenului tehnic Metodele de predare şi de învăţare: Curs – expunere orală interactivă. cu ajutorul instrumentelor de desenare. Reproducerea unor reprezentari.56% 4. S. câte 2 ore. GEOMETRIE DESCRIPTIVA SI DESEN TEHNIC.28% 11. planşele şi dotarea laboratoarelor Rezultatele aşteptate: Cum urmează să fie evaluate sau demonstrate: -INTERPRETAREA DE CATRE STUDENTI A SCHEMELOR SI PRIN EFECUAREA IN TIMPUL LUCRARILOR DE LABORATOR A DESENELOR SI INTERPRETAREA DESENELOR DE PIESA SCHITELOR SI PLANSELOR CU DIVERSE GRADE DE SI DE ANSAMBLU COMPLEXITATE -REALIZAREA PRACTICA A SCHEMELOR SI DESENELOR DE INSTALATII SI A DESENELOR DE PIESA SI DE ANSAMBLU Modul de stabilire a notei finale: PREZENTA LA CURS PREZENTA LA LUCRARI PRACTICE ACTIVITATEA DIN TIMPUL LUCRARI PRACTICE –studentii primesc note pe plansele realizate NOTA LA VERIFICAREA I . 4ore 28. Sopa. Reprezentarea in 6 vederi a unei piese de lemn – Schita de mâna.Stãnilã. Lucrare individuală. Mihaiu.28% 21. SORIN STANILA.28% 14.1. Reprezentarea in sectiune printr-o schita de mâna a unei piese primite individual. Tipo Agronomia. Aplicatii ale operatiei de cotare in desenul ethnic Reprezentarea unei schite de mâna pe baza pieselor primite individual si definirea acesteia din punct de vedere dimensional. videoproiectorul.. S. Reprezentarea vederilor. PLANSE CU PIESE REPREZENTATE IN PLAN SAU AXONOMETRIC.28% 2. Reprezentarea vederilor.

INSTITUTUL POLITEHNIC CLUJ-NAPOCA. ED. Dr. TEHNICÃ.. ŞI COLAB. TEHNICÃ ŞI PEDAGOGICÃ. Dr.. ED. 1980. 1982. ing. PRECUPEŢIU.. BUCUREŞTI.A. DESEN TEHNIC INDUSTRIAL PENTRU CONSTRUCŢII DE MAŞINI. ED. 1982. REPREZENTÃRI GEOMETRICE ŞI DESEN TEHNIC. Doru PAMFIL . ing.. DESEN TEHNIC. P.. GH. ŞI COLAB. 1974. V. IANCU..P.. Ioan Drocaş SE APROBĂ / NU SE APROBĂ APROBAREA FACULTĂŢII Decan: Data aprobării: Semnătura: Prof. Ing..HULPE. Implicarea altor Facultăţi sau Catedre: NU ESTE CAZUL Alte informaţii: NU ESTE CAZUL Anexe: NU ESTE CAZUL AVIZAT FAVORABIL / NEFAVORABIL AVIZUL CATEDREI Şeful Catedrei: Data avizării: Semnătura: Prof. HUSEIN. BUCUREŞTI.. ŞI COLAB. BUCUREŞTI. GH. ŞI COLAB. Dr. DESEN INDUSTRIAL. G. Radu Sestras COMISIA PENTRU REFORMĂ CURRICULARĂ ŞI INTEGRARE INTERNAŢIONALĂ Data ratificării: SE RATIFICĂ / NU SE RATIFICĂ Codul Cursului: RECTOR: Semnătura şi ştampila: Prof.

pentru Cursurile opţionale. CF . DATE GENERALE Facultatea în care se implementează cursul: Catedra responsabilă cu implementarea: Titlul cursului: Iniţiatorul cursului: Coordonatorul cursului: Horticultură Ingineria şi protecţia mediului Ecologie şi protecţia mediului Conf. Pentru rubricile care nu sunt considerate ca fiind specifice se va înscrie "Nu este cazul". conform Indicaţiilor privind completarea Formularului Specificaţie Curs.__________din______________ Formular cod: USAM-CJ-AQ-F. dr.03 FIŞA DISCIPLINEI Se vor completa toate rubricile formularului. Tema ore/săptămână . P. Climatologie Obţinerea creditelor prin promovarea examenelor şi verificărilor la disciplinele anterioare obligatorii: botanică şi pedologie Frecvenţă obligatorie la lucrarile de laborator ELEMENTELE SPECIFICE Descrierea cursului: a. FC . Tema ore/săptămână . Aurel MAXIM CARACTERISTICILE CURSULUI Data implementării: 2009/2010 Categoria formativă * Limba de predare Opţionalitatea ** Cursul pe care îl înlocuieşte: FF RO Anul de studii Semestrul Nr. de ore pe semestru şi activităţi Total C S L P* * Forma de evaluare 28 14 14 V Codul În caz de înlocuire. Aurel MAXIM Conf. FO pentru Cursurile la opţiunea universităţii. PROGRAMUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN CARE FACE PARTE Titlul Codul Durata: Tipul: zi. dr. se va preciza ce aduce nou prezentul curs: * Categoria formativă = FF . ** Opţionalitatea = CI .pentru Cursurile specifice unei formări complementare. Obiective b. FR. FD . FF Locul desfăşurării USAMV Cluj CONDIŢII PENTRU PARTICIPAREA LA ACEST CURS Obligatorii: Botanică.pentru Cursurile specifice unei formări de specialitate. Programa analitică Curs.Nr.pentru Cursurile specifice unei formări fundamentale.% CURS a.002 . din Manualul Calităţii. Obiective însu irea de către studen i a principiilor si metodologiei care stau la baza ecologiei abordarea problemelor specifice agroecologiei cunoa terea si aprecierea consecin elor impactului uman asupra ecosistemelor naturale cunoaşterea principiilor de modelare ecologică i a legislaţiei de mediu.pentru Cursurile facultative (la libera alegere).01. univ.% L. de credite II I Nr. Pedologie Cursuri anterioare Alte condiţii necesare pentru participarea la acest curs Recomandate:Chimie. FS . CO .pentru Cursurile obligatorii (impuse). i agricole * Proiect . univ. Formularele care nu conţin toate informaţiile necesare vor fi returnate emitentului.pentru Cursurile specifice unei formări de domeniu.

28 14.2 Modul de desfăşurare: .2 4 28. PROGRAMA ANALITICĂ Nr.analiza şi interpretarea datelor recoltate în activităţile din teren.B. B.28 Ecologie agricolă. .28 14. .estimarea numărului cel mai probabil de microorganisme .28 14. Obiective . agroecosisteme.2 Adaptări ale organismelor la acţiunea limitantă a factorilor abiotici – activitate în teren Metodologii de lucru utilizate în studiile de ecologia solului: .ore de laborator şi activităţi în teren în cursul cărora se vor demonstra şi aplica cunoştinţele predate la curs.cunoaşterea aparaturii utilizate în studiile ecologice şi deprinderea tehnicilor de utilizare a acesteia. 1 2 Tema Număr % din totalul de ore orelor 2 14. Impactul organismelor modificate genetic asupra mediului LUCRĂRI PRACTICE a. Metodele de predare şi de învăţare: expuneri însoţite de materiale ilustrative de vizualizare prin proiecţii şi casete video. Influenţa factorilor naturali şi antropici asupra asimilaţiei plantelor.5 5 2 14.separarea microartropodelor prin metoda Berlese-Tullgren Studierea efectelor practicilor agricole asupra respiraţiei solului. prin măsurarea in situ a acestui parametru utilizand metoda camerei închise Monitorizarea capacităţii asimilatoare a plantelor utilizând sistemul portabil CIRAS 2. Sisteme de agricultură Poluarea şi protecţia mediului Biodiversitate i conservarea biodiversită ii. păduri.modalităţi de recoltare a probelor de sol în vederea studierii microflorei şi microfaunei – activitate în teren .28 14. PROGRAMA ANALITICĂ Nr.determinarea în teren a unor parametrii fizico-chimici ai solului–activitate în teren . . râuri etc. 1 2 3 4 5 6 7 Introducere în domeniul ecologiei Sisteme biologice Factorii ecologici abiotici Structura i biotici i func iile ecosistemului Tema i protec iei mediului Număr de ore 2 2 2 2 2 2 2 % din totalul orelor 14.prelegeri de curs orale şi ilustrative grupate pe câte o oră pe săptămână. la lucrările practice se merge pe un proces de învăţare şi aplicare a cunoştinţelor teoretice şi utilizarea aparaturii din dotare. 3 2 14.însuşirea de către studenţi a unor deprinderi care privesc abordarea practică a studiului structurii şi funcţiilor diferitelor tipuri de ecosisteme: pajişti. Monitorizarea principalilor indicatori de calitate ai apei. însuşirea sistemelor normative aplicative şi alcătuirea unor baze de date.28 14.2 4 4 28. Rezultatele aşteptate: Cum urmează să fie evaluate sau demonstrate: .28 14.

1982. Soran. 1999. Ghid practic de agicultură ecologică. 1995. Editura AcademicPres. Cluj Napoca 2.V. Ştiinţifică şi Enciclopedică 4. Stirban M. 2008..scheme. Vădineanu A. Lucrări practice. Ed. Did... “Ion Ionescu de la Brad”. Puia. 2009.. Şchiopu..biblioteca Resursele necesare: Materiale didactice: . Fabian A. M. V. grafice. A. Toncea I. Agroecosistemele si alimentatia omenirii. Ecologie. Ecologie şi protecţia mediului.laborator de lucrari practice . casete video Obligatorie: 1. Ed. Şandor. Muntean L. Ed. Ecologie generală şi aplicată. Onaca Rodica. 1982. Editura Risoprint Cluj-Napoca 3. 1981. 2002.. Stugren B.. Sarmis. Vântu.NOTA EXAMEN : 60% .. 5. I. Ecologie. Ed. A. Ed. D. Ceres Bucure ti.TEST PRACTIC ŞI PROIECT:40% ELEMENTE SUPLIMENTARE Spaţii şi Dotări: . Bazele ecologiei generale.curs de Ecologie si Protectia mediului .. 2002.- înţelegerea de catre studen i a problemelor de ecologie şi protecţia mediului înconjurător se preconizează o educaţie ecologică şi se aşteaptă a fi realizată o educaţie ecologică dobândirea unor abilităţi decizionale in domeniu - colocvii lucrari de control referate proiecte Modul de stabilire a notei finale: . Cluj-Napoca Implicarea altor Facultăţi sau Catedre: Alte informaţii: Anexe: AVIZAT FAVORABIL / NEFAVORABIL AVIZUL CATEDREI Şeful Catedrei: Data avizării: Semnătura: SE APROBĂ / NU SE APROBĂ APROBAREA FACULTĂŢII Decan: Data aprobării: Semnătura: COMISIA PENTRU REFORMĂ CURRICULARĂ ŞI INTEGRARE INTERNAŢIONALĂ SE RATIFICĂ Data ratificării: / Codul Cursului: . Iaşi. şi Maxim. Cluj-Napoca Bibliografie: Facultativă: 1. Botnariuc N. Edit.. si Ped. AcademicPres.. Editura Dacia 4. 3. Bucuresti 2. Ecologie şi Protecţia Mediului. Ecologie aplicată.. Maxim.

Dr. Ing.NU SE RATIFICĂ RECTOR: Semnătura şi ştampila: Prof. Doru PAMFIL .

DATE GENERALE Facultatea în care se implementează cursul: Catedra responsabilă cu implementarea: Titlul cursului: Iniţiatorul cursului: Coordonatorul cursului: Horticultură Desen şi Reprezentări Grafice Data implementării: 2009/2010 CARACTERISTICILE CURSULUI Categoria formativă * Limba de predare Opţionalitatea ** Cursul pe care îl înlocuieşte: În caz de înlocuire.înţelegerea criteriilor care influenţează stabilirea formei unor obiecte (de mobilier) în decursul timpului . FF Locul desfăşurării USAMV Cluj CONDIŢII PENTRU PARTICIPAREA LA ACEST CURS Obligatorii: Geometrie Descriptivă şi Desen Tehnic Cursuri anterioare Alte condiţii necesare pentru participarea la acest curs Recomandate: Seriozitate. CO .sensibilizarea spiritului de observaţie .pentru Cursurile specifice unei formări de domeniu.2. Formularele care nu conţin toate informaţiile necesare vor fi returnate emitentului. ELEMENTELE SPECIFICE Descrierea cursului: a. FC . minime înclinaţii spre domenii artistice.002 .însuşirea sensului unor semne şi simboluri (ca mijloace de comunicare vizuală) . Tema ore/săptămână .pentru Cursurile opţionale. I..4 Nr. FS .recunoaşterea elementelor caracteristice ale unor curente în artele decorative * Proiect .pentru Cursurile specifice unei formări fundamentale. Tema ore/săptămână .recunoaşterea formelor geometrice în mediul înconjurător .03 FIŞA DISCIPLINEI Se vor completa toate rubricile formularului. II 4.Nr.pentru Cursurile facultative (la libera alegere).% total. Obiective b.observarea rapoartelor estetice în natură şi în mediul artificial (de exemplu.pentru Cursurile specifice unei formări complementare.pentru Cursurile specifice unei formări de specialitate. ** Opţionalitatea = CI .însuşirea unor metode de reprezentare grafică . Obiective : .01. FR. 28 ore (sem.pentru Cursurile obligatorii (impuse).__________din______________ Formular cod: USAM-CJ-AQ-F. din Manualul Calităţii. Programa analitică Curs.% total 42 ore lucrări în semestrul I. Pentru rubricile care nu sunt considerate ca fiind specifice se va înscrie "Nu este cazul". conform Indicaţiilor privind completarea Formularului Specificaţie Curs. CF .II)/ 1 oră săptămânal L.3 * Categoria formativă = FF . se va preciza ce aduce nou prezentul curs: Anul de studii română Semestrul Nr. „ secţiunea de aur”) . P. FO pentru Cursurile la opţiunea universităţii. FD . de ore pe semestru şi activităţi Total C S L P* * Forma de evaluare Codul 0. de credite II I.2.. CURS a.2. PROGRAMUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN CARE FACE PARTE Titlul Codul Durata: Tipul: zi.

epicicloide. PROGRAMA ANALITICĂ (SEMESTRUL I ŞI II) Nr.utilizarea instrumentelor pentru reprezentarea unor locuri geometrice cu aplicaţii în construcţii şi arhitectură . simbolizare. Principalele curente în artele decorative de-a lungul secolului XX: Arte şi meserii. Standarde utilizate în reprezentările grafice (formate. unghiuri.utilizarea simbolurilor ca mijloace de comunicare vizuală . Aplicaţii Locuri geometrice – cicloide. proporţii. scurtate. Art Noveau Art deco. tangente. simboluri. hipocicloide (normale. buclate). realiste. poligoane.necesitatea căutării de soluţii de protecţie împotriva poluării (sonore) B. florale. arce de cerc. Număr de ore 2 2 % din totalul orelor 7 7 3 4 5 6 7 2 2 2 2 2 7 7 7 7 7 8 9 2 2 7 7 10 11 12 13 14 2 2 2 2 2 7 7 7 7 7 LUCRĂRI PRACTICE a. aplicaţii Rolul culorilor în reprezentările grafice (definiţii.însuşirea unor metode de generare de motive spaţiale şi plasarea lor în peisaj . proprietăţi. instrumente de desenat. Aplicaţie: simboluri utilizate în peisagistică Reprezentări axonometrice. Aplicaţii. Studiul formei în evoluţia unor obiecte de mobilier: evoluţia scaunului de-a lungul epocilor (funcţii. simetrii. principiile şcolii Bauhaus Rolul tradiţiei în peisajul românesc Iluminatul: studiul formei obiectelor de iluminat de-a lungul timpului Rolul panourilor antifonice în mediul urban. răspândire. aplicaţii în arhitectură şi artele vizuale) Poliedrele regulate.dezvoltarea abilităţilor de comunicare prin pregătirea şi prezentarea unui referat în power point B. armonii. scări..înţelegerea rolului culorilor în influenţarea stărilor fiziologice şi psihologice .înţelegerea importanţei tradiţiei în arta decorativă . spirale) Curbe spaţiale – elicoizi (cilindrici. parabole. efecte psihologice şi fiziologice ale culorilor. Reprezentări în perspectivă. proprietăţi. elipse.însuşirea unor standarde legate de reprezentările grafice .) Principalele caracteristici dimensionale şi ergonomice ale unui scaun sau bancă. secţiunea de aur.dezvoltarea imaginaţiei prin realizarea unor motive geometrice şi florale . forme. 1 2 Tema Desenul–limbaj universal. PROGRAMA ANALITICĂ . Rolul matematicii şi al geometriei în reprezentările grafice (rapoarte. motive tridimensionale). tipuri de linii. motive populare. programe de desenat) Construcţii geometrice (segmente. conici). Arta modernă. motive. zoomorfe. (motive-geometrice. desfăşurare. racorduri. Semne. abstracte. Obiective . stiluri etc. rolul culorilor în mediul ambiental şi în peisagistică).

Reprezentarea axonometrică izometrică a băncii.Nr. Întocmirea unei colecţii de motive tradiţionale (vizită la Muzeul Etnografic din ClujNapoca) (temă de casă) Utilizarea simbolurilor pentru întocmirea planului Grădinii Botanice (vizită la Grădina Botanică din Cluj-Napoca) ) (temă de casă) 21 22 23 24 3 3 3 3 . (se utilizează elementele caracteristice curentului). echere. respectiv complementare având la bază planşele L2. cercuri tangente etc. Număr % din totalul de ore orelor 3 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 17 18 19 20 Reprezentarea unei bănci de formă originală (se apreciază imaginaţia dar şi posibilitatea realizării practice a obiectului) Realizarea unui decor în stil „Art-Noveau” (se utilizează elementele caracteristice curentului). elipse. L4 sau L5 Realizarea din carton a celor 5 poliedre regulate prin desfăşurarea suprafeţelor Realizarea din carton a unei cutii pentru cadouri sau a unui decor pentru sărbătorile de iarnă Realizarea unei felicitări pentru sărbătorile de iarnă Test final (10 întrebări din cursul predat) Încheierea lucrărilor Întocmirea unei sigle. Fotografierea machetelor în mediu natural.) Reprezentarea curbelor spaţiale – elicoizi (aplicaţie: scara în spirală) Realizarea unui model de grilaj utilizând arce de cerc. lista de materiale necesare etc. stabilirea metodei. Analizarea machetelor şi notarea. rigle etc. (prezentarea unui număr de 5 variante din care se alege varianta finală) Întocmirea desenului de execuţie al unei bănci.) Construcţii grafice (schiţe) Construcţii geometrice (continuare) Alcătuirea unei compoziţii bazate pe figuri geometrice (se vor utiliza instrumente de desen tehnic: teu. logo sau gravură “ex libris”. Realizarea unui decor în stil „Art-Deco”. florar. procurarea materialelor necesare etc.) Continuarea realizării proiectului Continuarea realizării proiectului. compas. Realizarea unei machete reprezentând o compoziţie tridimensională cu rol estetic sau/şi practic. 1 2 Tema Pregătirea portofoliului (trasarea chenarului şi a indicatorului pe planşe. (folosind instrumente de desenat) Realizarea unor modele de dale de pavaj şi reprezentarea motivului rezultat din combinarea lor (cu instrumente de desenat) Realizarea unei compoziţii bazate pe un motiv obţinut din contururi de frunze suprapuse (găsirea unui titlu potrivit) Realizarea unei compoziţii bazate pe combinaţii de cicloide Continuare Reprezentarea unor compoziţii în culori armonice. (Întocmirea proiectului.

care va fi prezentat în funcţie de subiect şi de planul calendaristic al cursului. carton (format A2). imaginaţia şi capacitatea de a găsi forme de comunicare vizuală în cazul alcătuirii compoziţiilor şi a obiectelor originale cerute de proiect) notarea temelor de casă notarea răspunsurilor în cazul testului dat la finalul cursului notarea prezentării (subiectul. dintre care se va alege o variantă care se va finaliza există subiecte impuse şi există subiecte alese de studenţi (la cele impuse se cere respectarea normelor de desen. 3 3 3 3 Modul de desfăşurare: temele pentru lucrările practice anunţate din timp se efectuează în cele 3 ore de lucrări. dar şi practic) la proiectul din semestrul II (9 ore din 42) se cere o documentare. se va rotunji în funcţie de prezenţă. realizarea practică a machetei şi plasarea în mediu natural (fotografiere) pentru întocmirea colecţiei de motive populare este necesară deplasarea la Muzeul Etnografic pentru completarea hărţii cu simbolurile utilizate în peisagistică. concluziile etc.) - Cum urmează să fie evaluate sau demonstrate: notarea lucrărilor curente (unde se va aprecia corectitudinea desenelor impuse. cote) al unui lampion din variantele găsite. schiţarea unor variante.). instrumente de desenat (teu.) - - Modul de stabilire a notei finale: Nota finală pe semestrul I este media aritmetică a notei pe portofoliu şi a notei obţinute la test. cele „libere” necesită imaginaţie. 27 Continuare. scoaterea în evidenţă a esenţialului. creioane. finalizarea lucrărilor practice) testul cu întrebări din cursul predat în semestrul I motivează studenţii să mai parcurgă o dată prezentările făcute. cursul de Desen şi Reprezentări Grafice va fi în acest fel interactiv. compas. schiţare variante. video-proiector Resursele necesare: Materiale didactice: foi de desen (formate A3). se va rotunji în funcţie de prezenţă Nota finală pe semestrul II este media aritmetică a notei pe portofoliu şi a notei obţinute pe tema prezentată. echere. culori tempera Obligatorie: suportul de curs (în format electronic). anumite dimensiuni date de criterii ergonomice. alcătuirea referatului. cursul (în curs de tipărire) Bibliografie: . pot fi completate sau terminate acasă dacă realizarea lor necesită mai mult timp există subiecte pentru care sunt necesare variante schiţate.25 Întocmirea unui portofoliu cu imagini de obiecte de iluminat stradal ) (temă de casă) 26 Reprezentarea desenului de execuţie (proiecţii. 28 Încheierea lucrărilor. în semestrul II. completat cu discuţii pe marginea prezentărilor făcute de studenţi (se va urmări şi dezvoltarea abilităţilor de comunicare a unui referat ştiinţific. este recomandată deplasarea la Grădina Botanică Metodele de predare şi de învăţare: prezentare curs în format electronic realizarea grafică a aplicaţiilor teme de casă (documentare. creioane sau tuşuri colorate. încadrarea în timp. secţiuni. simţ artistic. forma de prezentare. cutere. florar etc. de iluminat etc. ELEMENTE SUPLIMENTARE Spaţii şi Dotări: sala cu mese de desen. procurarea materialelor necesare. pe lângă însuşirea unor metode de optimizare a formei de prezentare) Rezultatele aşteptate: capacitatea de a sesiza şi construi forme geometrice de a recunoaşte rapoarte şi proporţii utilizate în arhitectură aplicarea cunoştinţelor de geometrie descriptivă şi desen tehnic la desenele de execuţie cerute însuşirea sensului unor simboluri grafice dezvoltarea imaginaţiei prin alcătuirea unor compoziţii bazate pe motive geometrice şi florale recunoaşterea caracteristicilor unor stiluri utilizate în artele decorative şi în designul industrial şi capacitatea de a alcătui compoziţii originale inspirate din exemplele prezentate înţelegerea criteriilor care duc la stabilirea formei unor obiecte (piese de mobilier. după realizarea practică a aplicaţiilor de la lucrările săptămânale pregătirea unui referat în format electronic cu o temă la alegere din lista de subiecte propuse. Reprezentarea axonometrică a obiectului.

Doru PAMFIL . Implicarea altor Facultăţi sau Catedre: Alte informaţii: vizite la grădina botanică şi muzeul etnografic Anexe: AVIZAT FAVORABIL / NEFAVORABIL AVIZUL CATEDREI Şeful Catedrei: Data avizării: Semnătura: SE APROBĂ / NU SE APROBĂ APROBAREA FACULTĂŢII Decan: Data aprobării: Semnătura: COMISIA PENTRU REFORMĂ CURRICULARĂ ŞI INTEGRARE INTERNAŢIONALĂ Data ratificării: SE RATIFICĂ / NU SE RATIFICĂ Codul Cursului: RECTOR: Semnătura şi ştampila: Prof.Facultativă: sursele bibliografice recomandate. Dr. programele de căutare pe internet etc. Ing.

dr. CF .% L. P.__________din______________ Formular cod: USAM-CJ-AQ-F.pentru Cursurile specifice unei formări de specialitate.01. Tema ore/săptămână . din Manualul Calităţii. FR. * Proiect .% CURS a. Obiective -familiarizarea studenţilor cu problematica „peisajului subteran” urban.Nr. Tema ore/săptămână . ing. Formularele care nu conţin toate informaţiile necesare vor fi returnate emitentului. FO pentru Cursurile la opţiunea universităţii.pentru Cursurile specifice unei formări complementare. Pentru rubricile care nu sunt considerate ca fiind specifice se va înscrie "Nu este cazul". se va preciza ce aduce nou prezentul curs: * Categoria formativă = FF .03 FIŞA DISCIPLINEI Se vor completa toate rubricile formularului.pentru Cursurile opţionale. ing. CO . FD . FC . Obiective b. FF Locul desfăşurării 0202020105 Obligatorii: Cursuri anterioare Alte condiţii necesare pentru participarea la acest curs Recomandate: zi USAMV Cluj CONDIŢII PENTRU PARTICIPAREA LA ACEST CURS ELEMENTELE SPECIFICE Descrierea cursului: a.002 . Gheorghe Badea Şef lucrări dr.pentru Cursurile obligatorii (impuse).pentru Cursurile specifice unei formări de domeniu. PROGRAMUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN CARE FACE PARTE Titlul Codul Durata: 1 semestru Tipul: zi. -înţelegerea limbajului ingineresc aferent reţelelor edilitare. FS .pentru Cursurile facultative (la libera alegere). de ore pe semestru şi activităţi Total C S L P* * Forma de evaluare 28 14 examen Codul 0202020105 În caz de înlocuire. Ciprian Bacoţiu CARACTERISTICILE CURSULUI Data implementării: 2009/2010 Categoria formativă * Limba de predare Opţionalitatea ** Cursul pe care îl înlocuieşte: Anul de studii română Semestrul Nr. ** Opţionalitatea = CI .pentru Cursurile specifice unei formări fundamentale. de credite 2 2 4 Nr. DATE GENERALE Facultatea în care se implementează cursul: Catedra responsabilă cu implementarea: Titlul cursului: Iniţiatorul cursului: Coordonatorul cursului: Facultatea de Horticultură Peisagistică Reţele edilitare Prof. conform Indicaţiilor privind completarea Formularului Specificaţie Curs. Programa analitică Curs.

Scheme şi tipuri de reţele.Caracteristici. Reţele de Canalizare – Scheme şi tipuri de reţele. Metodele de predare şi de învăţare: La lucrări metoda este interactivă. Reţele de Apă – Dimensionare. Reţele Termice – Surse. Scheme şi tipuri de reţele.14 7. Alegere. Caracteristici.stăpânirea mărimilor fizice implicate şi a unităţilor de măsură . Vizită în mediul urban pentru recunoaşterea elementelor reţelelor studiate.14 7. Reţele de Gaze Naturale . Reţele Termice .14 7. 1 2 3 4 5 6 7 Mărimi fizice şi unităţi de măsură. Fântâni arteziene.29 14. Calculul pierderilor de sarcină liniare şi locale.29 14. Citirea planşelor de instalaţii .29 14. Caracteristici.14 7.14 7. Caracteristici. După explicarea problematicii/algoritmului. studenţii sunt stimulaţi să pună întrebări. în care există elementele de teorie necesare.Simboluri şi semne convenţionale. Tema Număr % din totalul de ore orelor 2 14. precum şi aplicaţiile / problemele propuse. Punct de funcţionare.Surse.14 7.14 7.Surse. Recuperări. Reţele Electrice – Surse. La lucrări. Obiective . PROGRAMA ANALITICĂ Nr. materialul este prezentat pe slide-uri. Reţele de Apă – Scheme şi tipuri de reţele. PROGRAMA ANALITICĂ Nr.14 7.29 Modul de desfăşurare: La curs.14 7. Tema Număr de ore 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 % din totalul orelor 7.14 LUCRĂRI PRACTICE a. Fântâni arteziene.14 7.14 7. Pompe .14 7. Piscine.29 14.un minim necesar de calcule de dimensionare/verificare a conductelor.B.29 2 2 2 2 2 2 14. Tehnici de tratare. Dimensionarea unei instalaţii de alimentare cu apă rece. Reţele de Canalizare – Dimensionare. Scheme şi tipuri de reţele.înţelegerea limbajului ingineresc aferent reţelelor edilitare . B. Calculul hidraulic al conductelor de canalizare. studenţii fac calculele necesare.29 14. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Prezentare introductivă Reţele de Apă . Sisteme GIS pentru infrastructura de instalaţii. iar exemplele de .14 7. studenţii primesc un fascicul cu lucrarea respectivă.

Normativ pentru proiectarea şi executarea conductelor de aducţiune şi a reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare a localităţilor 10. I13 . 2002 5. 1995 4. Editura Didactică şi Pedagogică. 2005 3. Ştefan VINTILĂ ş.Normativ pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale 6.“Instalaţii sanitare şi de gaze”. I7 . I22 . .“Instalaţii sanitare”. Bucureşti. Instalaţii de Incălzire Editura Artecno.Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor sanitare 8. 1982 2.reţele şi puncte termice Bibliografie: Implicarea altor Facultăţi sau Catedre: Alte informaţii: Anexe: AVIZAT FAVORABIL / NEFAVORABIL AVIZUL CATEDREI Şeful Catedrei: Data avizării: Semnătura: . -înţelegerea funcţionării lor -pericole la intervenţia în sol -stăpânirea limbajului ingineresc aferent reţelelor edilitare La examen Modul de stabilire a notei finale: Un test grilă cu întrebări din toată materia. sanitare şi de gaze”.“Instalaţii de alimentări cu apă. Gheorghe BADEA .Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni până la 100 V c.a. un singur răspuns întotdeauna este corect. NP 058-02 . canalizare.c. Editura IPC-N.calcul sunt sugestive. I9 .Instalaţii Sanitare. din practică. Rezultatele aşteptate: Cum urmează să fie evaluate sau demonstrate: -elemente principale ale structurii diferitelor tipuri de reţele edilitare. Instalaţii Electrice. Gheorghe BADEA . 7. ELEMENTE SUPLIMENTARE Spaţii şi Dotări: Resursele necesare: Materiale didactice: CD suport de curs şi lucrări Obligatorie: Facultativă: 1. Editura Risoprint. I6 . şi 1500 V c.a.Normativ privind proiectarea şi executarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică . Manualul de Instalaţii .Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de încălzire centrală 9.

Ing.SE APROBĂ / NU SE APROBĂ APROBAREA FACULTĂŢII Decan: Data aprobării: Semnătura: COMISIA PENTRU REFORMĂ CURRICULARĂ ŞI INTEGRARE INTERNAŢIONALĂ Data ratificării: SE RATIFICĂ / NU SE RATIFICĂ Codul Cursului: RECTOR: Semnătura şi ştampila: Prof. Dr. Doru PAMFIL .

PROGRAMUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN CARE FACE PARTE Titlul Codul Durata: 4 ani Tipul: zi.2.pentru Cursurile obligatorii (impuse). FR. DATE GENERALE Facultatea în care se implementează cursul: Catedra responsabilă cu implementarea: Titlul cursului: Iniţiatorul cursului: Coordonatorul cursului: Facultatea de Horticultură Horticultură şi Peisagistică Urbanism şi amenajarea teritoriului Conf.pentru Cursurile specifice unei formări fundamentale.__________din______________ Formular cod: USAM-CJ-AQ-F. conform Indicaţiilor privind completarea Formularului Specificaţie Curs.% L. Pentru rubricile care nu sunt considerate ca fiind specifice se va înscrie "Nu este cazul". cu accent pe rolul spaţiilor libere amenajate.pentru Cursurile specifice unei formări de specialitate. din Manualul Calităţii. FF Locul desfăşurării Facultatea de Horticultură Specializarea: Peisagistică 0. FO pentru Cursurile la opţiunea universităţii. Obiective b. FS .pentru Cursurile specifice unei formări complementare. se va preciza ce aduce nou prezentul curs: * Categoria formativă = FF . de credite Nr. * Proiect . CO . relaţiile dintre spaţiile construite şi cele amenajate. ** Opţionalitatea = CI . Formularele care nu conţin toate informaţiile necesare vor fi returnate emitentului.2. FC .Nr. Salontai Mihaela Sanda Conf. dr.pentru Cursurile opţionale.7 zi USAMV Cluj CONDIŢII PENTRU PARTICIPAREA LA ACEST CURS Obligatorii: Desen tehnic. elemente de proiectare şi analiză urbană. de ore pe semestru şi activităţi II Forma de evaluare * C S L P* I+II Total 4 42 2 1 examen Codul 0.2. Obiective Dobândirea unor cunoştinţe de bază în problematica gestionării cadrului urban. FD . Programa analitică Curs.% CURS a.2.7 În caz de înlocuire.pentru Cursurile facultative (la libera alegere).01. dr. Geometrie descriptivă Cursuri anterioare Alte condiţii necesare pentru participarea la acest curs Recomandate: cunoştinţe de proiectare asistată de calculator (CAD) Cultură generală ELEMENTELE SPECIFICE Descrierea cursului: a. P.002 . Salontai Mihaela Sanda CARACTERISTICILE CURSULUI Data implementării: 2009/2010 Categoria formativă * Limba de predare Opţionalitatea ** Cursul pe care îl înlocuieşte: Anul de studii Semestrul Nr. Tema ore/săptămână . CF . Tema ore/săptămână .03 FIŞA DISCIPLINEI Se vor completa toate rubricile formularului.2.pentru Cursurile specifice unei formări de domeniu.2.

B. Număr % din totalul de ore orelor Reflectarea morfologiei urbane în indicatorii fizici. perspectiva urbană. Obiective Aprofundarea cunoştinţelor dobândite la curs prin exerciţii şi studii de caz. Aşezări urbane – aşezări rurale Istoria oraşelor.42 21. Evoluţia aşezărilor urbane din antichitate până la oraşul modern. conurbaţii. I) Structura urbană spaţială şi estetică urbană (imagine urbană. Calcularea indicatorilor CUT şi POT. Examen scris . aspectele pozitive şi negative care-l definesc din punct de vedere estetic. Metodele de predare şi de învăţare: Cursul este interactiv. Analiza cadrului urban prin studii 14 50 de caz. Estetica urbană Spaţii urbane pietonale Sisteme urbane complexe (metropole. 1 2 Modul de desfăşurare: Cursul este prezentat în format Powerpoint.15 7. Analiza pe reprezentări 2D (plan şi elevaţie) a unui spaţiu urban semnificativ din mun. II . cu posibilitatea studenţilor de a pune întrebări pe parcurs.Workshop în cadrul unei excursii de studii organizate într-un oraş european având ca temă rolul vegetaţiei în configurarea cadrului urban (valenţe funcţionale.15 14. 1 2 3 4 5 6 7 8 Tema Introducere în amenajarea teritoriului. Elemente de morfologie urbană Structura urbană Forma urbană. cu text şi ilustraţie aferentă. estetice şi ambientale) – opţional * *În 2009 a fost organizat un workshop la Viena având ca temă studiul de caz Zona pietonală Spittelberg. II). 14 50 dominantă). Rezultatele aşteptate: Cum urmează să fie evaluate sau demonstrate: Dobândirea capacităţii de a identifica particularităţile unui ansamblu urban sau obiectiv construit/spaţiu amenajat din perimetrul unei localităţi. (Sem.28 7. PROGRAMA ANALITICĂ Nr. funcţional şi ambiental.28 7.15 100 LUCRĂRI PRACTICE a. Cluj-Napoca (Sem.15 21. n Număr de ore 2 6 6 4 2 4 2 2 28 % din totalul orelor 7. Total 28 100 Tema Nr. zone metropolitane) Proiectarea urbană din perspectiva dezvoltării durabile. Curentul New Urbanism Total Sem.42 14.

Bucureşti. Bibliografie: Implicarea altor Facultăţi sau Catedre: Alte informaţii: Anexe: AVIZAT FAVORABIL / NEFAVORABIL AVIZUL CATEDREI Şeful Catedrei: Data avizării: Semnătura: SE APROBĂ / NU SE APROBĂ APROBAREA FACULTĂŢII Decan: Data aprobării: Semnătura: COMISIA PENTRU REFORMĂ CURRICULARĂ ŞI INTEGRARE INTERNAŢIONALĂ Data ratificării: SE RATIFICĂ / NU SE RATIFICĂ Codul Cursului: RECTOR: Semnătura şi ştampila: Prof. The city assembled. Dr. Bucureşti. Ing. Douglas Farr. Bucureşti. London. 2008. London.Modul de stabilire a notei finale: Nota examen 80% Nota lucrări 20% ELEMENTE SUPLIMENTARE Spaţii şi Dotări: Sală cu proiector şi ecran. Spiro Kostoff. Oraşele de mâine. New Jersey. Arta construirii oraşelor. Facultativă: Rob Krier. 1999. Spaţii urbane pietonale. 1992 Spiro Kostoff. Bucureşti. Urban design with nature. Sustainable urbanism. Aurelian Trişcu. The city shaped. 1999. PC sau laptop. Doru PAMFIL . Peter Hall. 1985. Town spaces. 1977 Camillo Site. 1999. Basel. 2006. Resursele necesare: Materiale didactice: Obligatorie: Urbanismul în România.

CO .pentru Cursurile opţionale.pentru Cursurile facultative (la libera alegere). Obiective b. disciplina face referiri la amenajarea şi întreţinerea peluzelor şi prezintă cele mai utilizate specii pentru gazon.pentru Cursurile specifice unei formări de specialitate. din Manualul Calităţii. ADELINA DUMITRAŞ CARACTERISTICILE CURSULUI Data implementării: 2009-2010 Categoria formativă * Limba de predare Opţionalitatea ** Cursul pe care îl înlocuieşte: FS Română CI Titlul Anul de studii Semestrul Nr.Nr.de ore pe semestru şi activităţi Total C S L P* * Forma de evaluare 56 28 - 28 - Examen Codul Nu este cazul 0202030110 În caz de înlocuire. FS .01. se va preciza ce aduce nou prezentul curs: * Categoria formativă = FF . dr. DATE GENERALE Facultatea în care se implementează cursul: Catedra responsabilă cu implementarea: Titlul cursului: Titularul cursului: Coordonatorul cursului: HORTICULTURĂ HORTICULTURĂ SI PEISAGISTICA PLANTE FLORICOLE ŞI DE GAZON Conf. FU . Obiective: Cursul şi lucrările practice oferă studenţilor informaţii despre cele mai răspândite specii floricole din sortimentul ţării noastre (particularităţile morfologice şi decorative. dr. cerinţele faţă de factorii de mediu şi utilizarea speciilor floricole în amenajarea spaţiilor verzi). Tema ore/săptămână . CF . P.pentru Cursurile specifice unei formări fundamentale. Protecţia plantelor ELEMENTELE SPECIFICE Descrierea cursului: a. Programa analitică Curs.% L.pentru Cursurile specifice unei formări generale. ADELINA DUMITRAŞ Conf. FG . FE .__________din______________ Formular cod: USAM-CJ-AQ-F. De asemenea.de credite II II 4 Nr. Pentru rubricile care nu sunt considerate ca fiind specifice se va înscrie "Nu este cazul".03 FIŞA DISCIPLINEI Se vor completa toate rubricile formularului. * Proiect . conform Indicaţiilor privind completarea Formularului Specificaţie Curs. Formularele care nu conţin toate informaţiile necesare vor fi returnate emitentului.002 . ** Opţionalitatea = CI . PROGRAMUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN CARE FACE PARTE Titlul Codul Durata: Tipul: Facultatea de HORTICULTURĂ Specializarea: PEISAGISTICĂ Obligatorii: Cursuri anterioare Alte condiţii necesare pentru participarea la acest curs 0202030110 4 ani zi Locul desfăşurării USAMV Cluj CONDIŢII PENTRU PARTICIPAREA LA ACEST CURS Botanică Recomandate: Fiziologie.pentru Cursurile specifice unei formări economice/manageriale.pentru Cursurile specifice unei formări umaniste.pentru Cursurile impuse (obligatorii).% a. Tema ore/săptămână .

72 6.înfiinţarea peluzelor. % Săpt.14 5 5. Mentha aquatica. tuberobulbi. 6. Iris sp. Myriophyllum aquaticum. 1 3. Alisma lanceolatum. decorative. morfologice şi 12. nummularia. Rheum palmatum.14 3 4. Cabomba caroliniana. 2 1. Lobelia fulgens. Astilbe sp. Pontederia cordata.14 1 2. Recunoaşterea speciilor. 10 10. Conţinutul cursului ore crt. 7 6. 8 .14 14 Total 28 100 Modul de desfăşurare: Cursul se desfăşoară în plenul anului în sălile de curs sub forma prelegerilor. Elodea crispa.14 4. 6. Lysimachia 3 10. 2 7. Lythrum sp. tuberculi.14 7. organe proaspete sau conservate.42 5. Myriophyllum aquaticum. Trapa natans 2 7. Lobelia sp. Peltiphyllum peltatum. 2 7. Cotula coronopifolia.. 2. Aspecte practice privind fertilizarea plantelor floricole.14 2 3. Recunoaşterea speciilor utilizate pentru amenajarea peluzelor 2 7. Metodele de predare şi de învăţare: Prelegerile se expun oral. Stratiotes aloides. Rodgersia pinnata. Studenţii execută lucrările necesare.14 11 tuberizate care servesc la înmulţirea vegetativă a plantelor 8. Mentha pulegium. modalităţi de utilizare) Specii floricole acvatice: Plante acvatice natante: Azolla filiculoides. Schizostylis coccinea. Euryale ferox. Recunoaşterea speciilor utilizate pentru amenajarea stâncăriilor 2 7. 2 7. Înfiinţarea şi îngrijirea peluzelor (gazonului): 2 7. recunoaşterea seminţelor plantelor floricole şi 6 21. alegerea speciilor pentru gazon.14 12 9. .14 11 12. Eichhornia crassipes. 7.14 8.42 10 a seminţelor de graminee utilizate pentru gazon 7. 9 9. Verificarea cunoştinţelor 2 7. ecologice şi 4 14. Trollius europaeus. rizomi. pentru diferite tipuri de gazon.sisteme de întreţinere şi refacere a gazonului. Lucrările practice se desfăşoară pe grupe de 12-15 studenţi în câmp. Cunoaşterea organelor subterane: bulbi. tuberobulbilor de gladiole. Pistia stratiotes. Se pune accent pe învăţarea interactivă. Menyanthes trifoliate. Butomus umbellatus. Cardamine pratensis. Nuphar sp. . Ranunculus aquatilis. Hippuris vulgaris. 2 7. 2 7. ornamentale ale speciilor de gazon.. Hottonia palustris. Gunnera manicata. diapozitive.14 4 5. 8. rădăcini 2 7. 7 rizomilor de cana..57 10 11.. Filipendula ulmaria. . Alisma sp. . compoziţia gazonului. Ceratophyllum demersum. utilizând planşe.protecţia integrată a gazonului. 14 28 100 Total Tematica lucrărilor practice 1. Vallisneria spiralis Plante pentru zone umede: Aruncus dioicus. Utricularia vulgaris. Programa analitică Nr. Fontinalis antipyretica. Hosta sp. Tradescantia ohiensis. Typha latifolia 7. Scoaterea şi depozitarea rădăcinilor tuberizate de dalie.specii de plante utilizate pentru gazon: particularităţile biologice. pregătirea terenului pentru înfiinţarea culturilor floricole 8.aprecierea calităţii peluzelor (gazonului). 2 4 Houttuynia cordata.14 3 Plante acvatice submerse: Aponogeton distachyus. . seră sau laborator în funcţie de specificul temei. Iris siberica..42 13. 6 21..14 13 10. 9. Nr. Cyperus involucratus. 3.14 9. Eleocharis acicularis. 2 7. Sagittaria sagittifolia. Caltha palustris. Dierama pendula. Potamogeton crispus. . Nymphoides aquatica.. Însuşirile seminţelor speciilor floricole. Hydrocharis morsus-ranae. video-proiector. Hemerocalis sp..b. Lysichitum americanum. urmărindu-se formarea de deprinderi specifice activităţilor din floricultură.28 1. Orontium aquaticum. varietăţilor şi soiurilor prezentate la curs 2 7. Alisma plantago-aquatica. amestecuri 6 21. Specii floricole destinate pentru stâncării (particularităţi morfologice. Nymphoides peltata. Hydrocotyle vulgaris. Desfiinţare a culturilor speciilor floricole anuale 2 7. Lucrări de plantare a speciilor floricole bienale în spaţiile verzi.clasificarea peluzelor (tipuri de gazon). Polygonum amphibium Plante acvatice palustre: Acorus calamus. Nelumbo sp. Plante oxigenatoare: Cabomba caroliniana.

Doru PAMFIL . dr. modalităţi de utilizare a acestora în spaţiile verzi. D. Cluj. dr. Tipo Agronomia Cluj-Napoca 3. dr. Cluj-Napoca. Radu SESTRAS COMISIA PENTRU REFORMĂ CURRICULARĂ ŞI INTEGRARE INTERNAŢIONALĂ SE RATIFICĂ / NU SE RATIFICĂ Data ratificării: Codul Cursului: RECTOR: Semnătura şi ştampila: 0202030110 Prof. AcademicPres. existente pe suport magnetic (CDrom). Zaharia. Reviste de specialitate. Viorel MITRE APROBAREA FACULTĂŢII Decan: Data aprobării: Semnătura: SE APROBĂ / NU SE APROBĂ Prof. Floricultură. Ed. Examenul practic se face în câmp şi laborator şi constă în recunoaşterea speciilor floricole şi de gazon prezentate la curs. Notiţe de curs 2.. diapozitive. Activitatea la lucrări practice şi examenul practic 40% din nota finală. Tipo Agronomia. Prezentarea la examenul teoretic este condiţionată de promovarea examenului practic. Colecţie de plante floricole. Spaţiu protejat pentru producerea materialului săditor şi cultura plantelor termofile. imagini digitale Obligatorie: 1. aparate de măsurat factorii de mediu Resursele necesare: Materiale didactice: Imagini cu speciile de plante floricole şi de gazon prezentate la curs. D. 2.Rezultatele aşteptate: Însuşirea cunoştinţelor predate la curs şi lucrări practice.Zaharia. D. 2002. Maria. sub formă de planşe. Adelina. Dumitraş. Lucrări practice de Floricultură. Cantor. formarea deprinderilor în executarea lucrărilor specifice pentru utilizarea speciilor floricole în amenajări peisagistice Cum urmează să fie evaluate sau demonstrate: Examinarea teoretică şi practică la sfârşitul semestrului. Bibliografie: Facultativă: 1. Zaharia. Recunoaşterea speciilor floricole. ELEMENTE SUPLIMENTARE Dotări: Sală de curs şi lucrări practice.. Floricultură generală. Modul de stabilire a notei finale: Activitatea la curs şi examenul teoretic 60% din nota finală. 1986. 1994. Implicarea altor Facultăţi sau Catedre: Nu este cazul Alte informaţii: Nu este cazul Anexe: Nu este cazul AVIZAT FAVORABIL / NEFAVORABIL AVIZUL CATEDREI Şeful Catedrei: Data avizării: Semnătura: Prof.

FU . ADELINA DUMITRAŞ CARACTERISTICILE CURSULUI Data implementării: 2006-2007 Categoria formativă * Limba de predare Opţionalitatea ** Cursul pe care îl înlocuieşte: FS Română CI Titlul Anul de studii Semestrul Nr. Formularele care nu conţin toate informaţiile necesare vor fi returnate emitentului. Tema ore/săptămână . De asemenea. dr.pentru Cursurile opţionale.pentru Cursurile specifice unei formări de specialitate.de credite III I 6 Nr.% L. CO .de ore pe semestru şi activităţi Total C S L P* * Forma de evaluare 56 28 - 28 - Examen Codul Nu este cazul 0202030101 În caz de înlocuire.% a. se va preciza ce aduce nou prezentul curs: * Categoria formativă = FF .002 . b. FG . Pentru rubricile care nu sunt considerate ca fiind specifice se va înscrie "Nu este cazul".pentru Cursurile specifice unei formări umaniste. din Manualul Calităţii. Obiective b. Programa analitică Curs. disciplina face referiri la amenajarea şi întreţinerea peluzelor şi prezintă cele mai utilizate specii pentru gazon. Protecţia plantelor ELEMENTELE SPECIFICE Descrierea cursului: a. ** Opţionalitatea = CI .pentru Cursurile specifice unei formări generale. DATE GENERALE Facultatea în care se implementează cursul: Catedra responsabilă cu implementarea: Titlul cursului: Titularul cursului: Coordonatorul cursului: HORTICULTURĂ HORTICULTURĂ SI PEISAGISTICA PLANTE FLORICOLE ŞI DE GAZON Şef lucr. PROGRAMUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN CARE FACE PARTE Titlul Codul Durata: Tipul: Facultatea de HORTICULTURĂ Specializarea: PEISAGISTICĂ Obligatorii: Cursuri anterioare Alte condiţii necesare pentru participarea la acest curs 0202030101 4 ani zi Locul desfăşurării USAMV Cluj CONDIŢII PENTRU PARTICIPAREA LA ACEST CURS Botanică Recomandate: Fiziologie.Nr.pentru Cursurile specifice unei formări economice/manageriale. CF . Tema ore/săptămână .pentru Cursurile specifice unei formări fundamentale.pentru Cursurile impuse (obligatorii). FS . Programa analitică * Proiect . ADELINA DUMITRAŞ Şef lucr.03 FIŞA DISCIPLINEI Se vor completa toate rubricile formularului. Obiective: Cursul şi lucrările practice oferă studenţilor informaţii despre cele mai răspândite specii floricole din sortimentul ţării noastre (particularităţile morfologice şi decorative.pentru Cursurile facultative (la libera alegere).__________din______________ Formular cod: USAM-CJ-AQ-F. FE .01. cerinţele faţă de factorii de mediu şi utilizarea speciilor floricole în amenajarea spaţiilor verzi). dr. P. conform Indicaţiilor privind completarea Formularului Specificaţie Curs.

apă.14 7. temperatură. Hosta. Aquilegia. Helichrysum. 3 28 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 6 28 10. 5. Producerea materialului săditor floricol: metode de semănat Producerea materialului săditor floricol: repicat Lucrări de îngrijire a răsadurilor Recunoaşterea speciilor floricole în faza de răsad Pregătirea organelor vegetative Dahlia. Lunaria. ore 2 2 1 1 % 7. ecologice. Gnaphalium. Tagetes. Viola Plante floricole perene: (particularităţi morfologice. Campanula. Delphinium. 10. 9. Helianthus. Lobelia. Colchicum. Dahlia. Specii floricole cu inflorescenţă persistentă: Ammobium. Centaurea. Salvia. Pyrethrum Plante floricole bienale (particularităţi morfologice. 3. 11. Phyllitis scolopendrium. Stipa gigantea Total Tematica lucrărilor practice Prezentarea sectorului şi protecţia muncii în sectorul de floricultură. Canna. Begonia. Arundinaria fortunei. aer. Iris. Iresine. Polypodium vulgare.14 13. Tithonia. 1. Pennisetum villosum. Iberis. Petunia. Osmunda cinnamomea. Mattiola. Matteucia orientalis. Thelyopteris hexagonoptera Graminee ornamentale utilizate ca plante întregi în amenajarea spaţiilor verzi: Alopecurus pratensis. utilizare): Ageratum. Ranunculus.14 14. Thelyopteris oreopteris. Alyssum. Helianthemum. 11. 8. Coleus. Polistichum munitum. 6 2 7. 3. Linum. 7 8 9 10 11 12. Helipterum. Geophyte: Canna. Arundo donax.72 100 7. Calamagrostis epigeios. Tropaeolum. Scilla. Dryopteris cristata. Importanţa speciilor floricole în spaţiile verzi. 21. perene Recunoaşterea speciilor. Chrysanthemum. 6. Crocus. Rudbeckia. 13 13.72 12. Matteucia pensylvanica. 7. Impatiens. Convallaria. Messembrianthemum. câmpuri didactice. 10.57 Săpt 1 2 3 3 6 21. Dicentra.14 7. 3 10. 2. Phlox.14 8 9. 6. Calendula. 5. Glyceria maxima. Lupinus. 4.42 14 100 . Polystichum aculeatum. Galanthus. Gomphrena. Dianthus.14 7 2 7. Coreopsis. frunze. Papaver. 4. 1 2 3 4 5 6. Oenothera. marcotaj. Scabiosa. Hyacinthus.28 7. Rudbeckia. particularităţi ecologice.14 7. Onoclea sensibilis. Nigella. Polyanthes. Dimorphoteca. Thumbergia.14 3. despărţire Înfiinţarea culturilor floricole în câmp prin semănat Înfiinţarea culturilor floricole în câmp prin răsad Lucrări de îngrijire aplicate culturilor floricole anuale. 14 1. Sanvitalia. Bellis. Cosmos. Osmunda regalis. utilizare): Hemicryptophyte: Aubretia. substrat de cultură. Callistephus. Polistichum acrostichoides. Echeveria. Miscanthus sinesnis.14 7. Liatris. Conţinutul cursului crt. Santolina. 8. Nemesia. Knipophia. bienale. Nicotiana. Dryopteris spinulosa Dryopteris filix-mas. Cleome.14 7. 10 10.57 3.14 7. 11 3 10. Cheiranthus. Ferigi ornamentale utilizate în amenajările peisagistice: Adiantum pedatum. Mirabilis. Gypsophilla. în vederea plantării lor în spaţii verzi Înmulţirea vegetativă: butăşirea. Anthirrhinum. Cryptogramma crispa. flori) Total Nr. Gaillardia. Dianthus. Paeonia. Lathyrus. Athyrium filix-femina. Zinnia. Crocosmia. Frittilaria. Celosia. ecologice. 7. Clarkia.72 3 10. Polystichum setiferum. Lychnis. 2. Limonium. Cobaea Specii floricole ornamentale prin frunze: Althernanthera.Nr. Verbena. Anemone. 5. Carex pendula. Cineraria. Adiantum venustum. 9. Asplenium trichomanes. Clasificarea plantelor floricole. 13. Carex elata.72 12. varietăţilor şi soiurilor prezentate la curs în faza de decor (după port. Particularităţi morfo-biologice ale speciilor floricole Relaţiile plantelor floricole cu factorii de mediu: lumină. Myosotis. Godetia. seră. Gladiolus etc. Digitalis. Lilium. Narcisus. Thelyopteris palustris. Gazania. Portulaca. Dryopteris marginalis. Specii floricole volubile şi agăţătoare: Ipomoea. Dianthus.14 7. Carex oshimensis. Muscari.42 4. Chrysanthemum. Modalităţi de dispunere a vegetaţiei floricole în spaţiile verzi Prezentarea speciilor floricole utilizate în amenajări peisagistice Plante floricole anuale decorative prin flori (caracteristici generale.14 7. Tulipa. utilizare): Althaea. Cortaderia selloana. Lavatera. Gladiolus.

Lucrări practice de Floricultură. AcademicPres.Zaharia. Se pune accent pe învăţarea interactivă. D. Cluj-Napoca. utilizând planşe. formarea Examenul practic se face în câmp şi laborator şi constă deprinderilor în executarea lucrărilor specifice pentru în recunoaşterea speciilor floricole predate la curs. Dumitraş. existente pe suport magnetic (CDrom). 2. modalităţi de utilizare a acestora în spaţiile verzi. diapozitive.. Tipo Agronomia. Floricultură generală. Tipo Agronomia Cluj-Napoca 3. Lucrările practice se desfăşoară pe grupe de 12-15 studenţi. practice. sub formă de planşe. urmărindu-se formarea de deprinderi specifice activităţilor din floricultură. Zaharia. diapozitive. Floricultură. dr. Adelina. Activitatea la lucrări practice şi examenul practic 40% din nota finală. 2002. D. în câmp. Metodele de predare şi de învăţare: Prelegerile se expun oral. imagini digitale Obligatorie: 1. Viorel MITRE APROBAREA FACULTĂŢII Decan: Data aprobării: Semnătura: SE APROBĂ / NU SE APROBĂ Prof. Recunoaşterea speciilor floricole. Resursele necesare: Bibliografie: Facultativă: 1. Studenţii execută lucrările necesare. ELEMENTE SUPLIMENTARE Dotări: Sală de curs şi lucrări practice. 1994. 1986. Reviste de specialitate.Modul de desfăşurare: Cursul se desfăşoară în plenul anului în sălile de curs sub forma prelegerilor. Zaharia. seră sau laborator în funcţie de specificul temei. dr. Ed. Spaţiu protejat pentru producerea materialului săditor şi cultura plantelor termofile. Doru PAMFIL . Colecţie de plante floricole. video. Implicarea altor Facultăţi sau Catedre: Nu este cazul Alte informaţii: Nu este cazul Anexe: Nu este cazul AVIZAT FAVORABIL / NEFAVORABIL AVIZUL CATEDREI Şeful Catedrei: Data avizării: Semnătura: Prof. Cantor. D. dr. Rezultatele aşteptate: Cum urmează să fie evaluate sau demonstrate: Însuşirea cunoştinţelor predate la curs şi lucrări Examinarea teoretică şi practică la sfârşitul semestrului. Notiţe de curs 2. Prezentarea la examenul teoretic este condiţionată de promovarea examenului practic. organe proaspete sau conservate. Cluj.. utilizarea speciilor floricole în amenajări peisagistice Modul de stabilire a notei finale: Activitatea la curs şi examenul teoretic 60% din nota finală. Radu SESTRAS COMISIA PENTRU REFORMĂ CURRICULARĂ ŞI INTEGRARE INTERNAŢIONALĂ SE RATIFICĂ / NU SE RATIFICĂ Data ratificării: Codul Cursului: RECTOR: Semnătura şi ştampila: 0202030101 Prof. aparate de măsurat factorii de mediu Materiale didactice: Imagini cu speciile de plante floricole şi de gazon prezentate la curs. proiector. Maria.

.

CF . DATE GENERALE Facultatea în care se implementează cursul: Catedra responsabilă cu implementarea: Titlul cursului: Iniţiatorul cursului: Coordonatorul cursului: FACULTATEA DE HORTICULTURA PEISAGISTICA Drumuri şi terasamente Prof. FF Locul desfăşurării zi USAMV Cluj CONDIŢII PENTRU PARTICIPAREA LA ACEST CURS Obligatorii: Drumuri si Terasamente. Obiective b.01. Ioana Tănăsescu Prof.% CURS 42 ore a. Obiective Orientarea viitorilor specialisti spre pregătirea tehnică în domeniul construcţiilor şi amenajărilor căilor de comunicaţii. ** Opţionalitatea = CI . Topografie şi desen tehnic. FO pentru Cursurile la opţiunea universităţii. * Proiect . Tema ore/săptămână .pentru Cursurile opţionale. din Manualul Calităţii. Alte condiţii necesare pentru participarea la acest curs Recomandate: Agrometeorologie - ELEMENTELE SPECIFICE Descrierea cursului: a. dr.% L. FR. Ing. se va preciza ce aduce nou prezentul curs: * Categoria formativă = FF .__________din______________ Formular cod: USAM-CJ-AQ-F.pentru Cursurile specifice unei formări fundamentale. Sistematizare şi Cursuri anterioare urbanism. conform Indicaţiilor privind completarea Formularului Specificaţie Curs. Ing. dr. PROGRAMUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN CARE FACE PARTE Titlul Codul Durata: 4 ani Tipul: zi.002 . FC .pentru Cursurile specifice unei formări de domeniu.pentru Cursurile facultative (la libera alegere).Nr.03 FIŞA DISCIPLINEI Se vor completa toate rubricile formularului. Ioana Tănăsescu CARACTERISTICILE CURSULUI Data implementării: 2009/2010 Categoria formativă * Limba de predare Opţionalitatea ** Cursul pe care îl înlocuieşte: FS Ro Anul de studii Semestrul Nr.pentru Cursurile specifice unei formări de specialitate. Tema ore/săptămână . de ore pe semestru şi activităţi II Forma de evaluare * Total C S L P* 3-4 7 84 42 14 28 Examen Codul În caz de înlocuire.pentru Cursurile obligatorii (impuse). Formularele care nu conţin toate informaţiile necesare vor fi returnate emitentului. Matematică. FD . CO . Pentru rubricile care nu sunt considerate ca fiind specifice se va înscrie "Nu este cazul".pentru Cursurile specifice unei formări complementare. FS . de credite CI - Nr. Programa analitică Curs. P.

Tratarea peisagistică Marcaje rutiere.14 7. Amenajări pentru utilizatori speciali Transporturi excepţionale. Declivităţile. Conţinutul proiectelor de execuţie a drumurilor. Deflexiunea.14 2 2 7. Stabilirea traseelor Căi de comunicaţie în peisaj. ale tehnologiilor ce pot fi aplicate în vederea realizării în condiţii economice a unor ansambluri peisagere. Individualizarea ariilor de cercetare in corelare cu sistemele rutiere. Asigurarea vizibilităţii. Supralărgirea carosabilă de siguranţă şi zona necirculabilă. Dimensiuni generale ale intersecţiilor. Căile de intrare. Asigurarea calităţii sistemelor rutiere Tehnici constructive de amenajare a parcurilor şi grădinilor. Insula centrală. Căile de ieşire. indicatori tehnici. Analiza surselor de zgomot. Mărimile elementelor geometrice ale drumurilor. clasificări. Elemente geometrice ale intersecţiilor giratorii.14 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Evoluţia în timp a căilor de comunicaţii. Intreţinerea intersecţiilor giratorii. căi de comunicaţii. Racordări de colţ. Rolul şi importanţa transportului rutier. 1 Tema Număr de ore 2 % din totalul orelor 7. PROGRAMA ANALITICĂ CURS SEM I 28 ORE Nr. Infrastructuri. Date de ansamblu pentru trasee.14 7. Vizibilitatea. Poluarea solului. în funcţie de condiţiile locale. Răspunderea civilă. Dat fiind amploarea problemelor tratate. Supralărgiri de siguranţă. în incinta cărora căile de acces şi lucrările de artă să satisfacă cerinţele impuse. Poluarea atmosferei. Insulele separatoare. 2 2 2 2 2 2 2 7. Materiale pentru alcătuirea sistemelor rutiere. penala. definiţii şi clasificări. se caută prezentarea acestora într-o manieră cât mai accesibilă. Se prezintă aspectele principale.14 7. teoretice şi practice. Drumuri. sociali.14 7. Dreptul mediului înconjurător. Configuraţia geometrică generală.14 PROGRAMA ANALITICĂ CURS SEM I 14 ORE . Poluarea apei. Degradări ale intersecţiilor giratorii Impactul dezvoltării societăţii umane si a peisajului construit asupra mediulu. interacţiunea vehiculdrum. ecologici. economici. Proiectarea în profilul longitudinal. Pavaje. Principiile dreptului mediului înconjurător.14 7. Importanţa lucrărilor de întreţinere a drumurilor Principii de amenajare a intersectiilor giratorii. instalaţii. Elemente geometrice ale drumurilor. conventionala. respectând standardele şi normativele în vigoare.14 2 7. Principii generale de realizare a insulelor separatoare. Evaluarea impactului acustic.cu lucrăriloe de artă aferente. cu materiale specifice. tehnicile rutiere. Teoria mişcării vehiculelor. Sisteme de achiziţie a datelor privind calitatea Poluarea fonică. Serpentine. Normative si legislatie privind impactul cailor de comunicatie asupra mediului.14 7.14 7. Condiţii de amplasare a intersecţiilor giratorii. Proiectarea în plan orizontal.14 7. precum şi multitudinea cerinţelor pe care îşi propune să le satisfacă disciplina. Studiu de impact. utilizaţi în tehnica rutieră.14 2 7. B. Amenajarea în curbe a axei drumului în plan şi a profilurilor transversale.14 2 2 7.

cunoaşterea materialelor şi elementelor de construcţii.cunoaşterea normelor de proiectare.57 3.57 3. Obiective . Îmbunătăţirea pământurilor. Profilul transversal al terasamentelor Execuţia terasamentelor. Lucrări de regularizare de 1 tip uşor 1 Consolidări de maluri. Consolidări de maluri sub apă.57 3.Nr. 1 Studiul terenului de fundare pentru amplasament.57 3.57 3. Colectarea şi evacuarea apelor de 1 suprafaţă. Podeţe % din totalul orelor 3. Drenuri 1 Clasificarea drenurilor. a simbolurilor si reprezentarilor specifice . Consolidarea cu nuiele 1 Consolidarea cu panouri împletite Protejarea cu gărduleţe (cleionaje). 1 Consolidarea prin însămânţare cu iarbă. Poduri peste ape curgătoare cu 1 albie majoră şi minoră. PROGRAMA ANALITICĂ LUCRARI PRACTICE 14 ORE . eroziuni. . Tema Număr de ore 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 Terasamente. . Clasificarea pământurilor.57 3. Protejarea taluzurilor cu geotextile.57 3.57 3.57 LUCRĂRI PRACTICE 14 ore –Proiect 28 ore a.principii de alcătuire a elementelor de construcţii.57 3. Clasificarea lucrărilor de regularizare Materiale de construcţie pentru lucrările de regularizare. . Protejarea prin plase de sârmă împotriva pietrelor care cad pe taluzurile debleurilor în stâncă Influenţa apei asupra comportării terasamentelor.exigenţe şi criterii de performanţă impuse elementelor de construcţii pentru realizarea conditiilor optime de amenajare a peisajului. Lucrări pregătitoare. Dimensionarea dispozitivelor de colectare şi evacuare a apelor 1 Colectarea şi evacuarea apelor subterane. Caracteristicile fizice ale pământurilor. Consolidarea şi protejarea taluzurilor. alunecari 1 Materiale de constructii pentru lucrari de consolidare si reabilitare a traseelor.cunoaşterea metodologiei de întocmire a temelor de proiectare şi a proiectelor de execuţie în concordanţă cu normativele si standardele in vigoare.cunoaşterea teoretică şi practică a criteriilor şi elementelor de evaluare a spatiului construit in ansambluri istorice.aplicarea normelor legislative in concordanta cu destinatia si amplasamentul amenajarilor peisagistice istorice. .cunoaşterea programelor computerizate de proiectare.57 3. .cunoaşterea rolului peisajului construit si a principiilor de amenajare a acestuia.57 3. Tasari.realizarea practică a documentaţiilor tehnico-economice pe baza unor teme impuse. Studiu privind 1 albia cursurilor de apă. B.57 3. Introducere şi istoric Elementele podului. surpari. 1 Traversari . .57 3. Plantarea cu arbuşti. . . Poduri. . Studii de amplasament pentru construcţia podurilor. Factorii ce influenţează amplasarea podurilor. Consolidarea cu gabioane. Drenuri orizontale 1 Deformaţiilor terasamentelor şi cauzele lor.Definitii.

14 7.14 7.14 2 4 6 8 4 2 7.42 28. 1 2 Tema Elementele drumului în plan Elementele drumului în profil transversal 3 Elementele drumului în profil longitudinal 4 Proiectarea terasamentelor 5 Proiectarea suprastructurii 6 Lucrări accesorii şi de artă 7 Ziduri de sprjin PROGRAMA ANALITICĂ PROIECT 28 ORE Număr % din totalul de ore orelor 2 7.14 Nr. exemplificari concrete pe studii de caz. prezenta 50% 10% 25% 15% TOTAL 100% ELEMENTE SUPLIMENTARE Resursele necesare: Spaţii şi Dotări: Laborator CONSTRUCTII. scheme scrise pentru fixarea cunoştinţelor Rezultatele aşteptate: Cum urmează să fie evaluate sau demonstrate: Insusirea unor cunostinte teoretice si practice la nivelul -dialog interactiv pe problematica dezbătută. sustinerea si predarea temelor individuale de Realizarea unor studii de caz complexe si complete care proiectare. sa poata fi utilizate ca modele metodologice atat in anii de specializare urmatori la alte materii cat si in activitatea de productie.Nr.14 7. dialog interactiv pe problematica dezbătută. Metode de predare si invatare: Power Point. exigentelor actuale. .14 Modul de desfasurare: Resurse de învăţare în format electronic.56 14.28 21. dialog.sectiuni Sustinerea si predarea proiectului Număr % din totalul de ore orelor 2 7. resurse de învăţare în format electronic. cu date de bază. 1 2 3 4 5 6 7 Tema Trasarea şi dimensionarea unei reţele de drumuri utilizând planuri de situaţie.14 2 2 2 2 2 2 7. videoproiector.14 7.14 7. -intocmirea. teme individuale de proiectare cu etape de realizare si termene de predare. Alegerea traseelor existente Trasarea schitelor in plan pentru situatia existenta Proiectarea variantelor de amenajare Trasarea planului existent si a propunerii de amenajare la scara Trasarea detaliilor de executie. Temă individuală. aparatura de masura si control.14 14.28 7. calculatoare. Examen Activitate la curs Laborator –sustinere referate Activitate laborator.

MEDIAMIRA. 3.. ***Normativ ind AND 504-93 Instrucţie privind revizia drumurilor publice. Ed. 2000. 9. ColecţiaBuletin Tehnic Rutier.182-88).. 8. 2005 – Întreţinerea drumurilor. Lucaci Ghe. a podurilor de şosea şi a construcţiilor aferente lor.. Nicoară l. Timişoara. 1980 – Suprastructura şi întreţinerea drumurilor.Tehnică. ***Indicativ C 149-87 Instrucţiuni tehnice privind procedeele de remediere a defectelor pentru elementele de beton şi beton armat. Ed. ***Indicativ P 19-86 Normativ pentru adaptarea la teren a proiectelor tip de podeţe pentru drumuri. ISBN 97331-1506-1. 6. 1979 – Întreţinerea şi exploatarea drumurilor. Chira C. ***Indicativ C 175-75 Normativ pentru întreţinerea şi repararea drumurilor.. ***Indicativ C 16-2000 Normativ privind condiţiile de execuţie a îmbrăcăminţilor bituminoase uşoare. Bucureşti 2001-2004..43/1997 privind regimul juridic al drumurilor M. AND. ***Indicativ C 167-77 Normativ privind cuprinsul şi modul de întocmire. 1991 – Ghiduri practice pentru execuţia terasamentelor. APDP.Didactică şi pedagogică. 2001 – Defecţiunile îmbrăcăminţilor rutiere moderne.Tehnică Bucureşti. ***indicativ C 22-92 Normatv pentru executarea îmbrăcăminţilor din beton de ciment la drumuri. Bucureşti. 5. Ed. Ed.. Jercan S.1998. O.. Muntean V..Construcţia Drumurilor.82/1998. 1. ***Indicativ C 182. 43/1998 privind regimul drumurilor. Ionescu N. Ordin al ministrului transporturilor pentru aprobarea normelor privind încadrarea în categorii a drumurilor naţionale M. Implicarea altor Facultăţi sau Catedre: Alte informaţii: Anexe: AVIZUL CATEDREI AVIZAT FAVORABIL / NEFAVORABIL . ***Indicativ C 173-86 Normativ pentru amenajarea la acelaşi nivel a intersecţiilor drumurilor publice din afara localităţilor.138 bis75 apr. Cluj-Napoca ISBN 973713-027-8. 2. republicată şi aprobată prin Legea nr.Materiale didactice: - colecţie imagistică de specialitate. nr.G.1998. 4. cărţi şi reviste de specialitate. Legea pentru aprobarea ordonanţei Guvernului nr. Obligatorie: Facultativă: Bibliografie: ***Legea 10-privind calitatea in constructii ***Normativ ind AND 514-2000 Regulament privind efectuarea recepţiei lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente la drumurile publice. Lucaci Ghe.o. planse pentru exemplificare normative si standarde Andrei R. completare şi păstrare a cărţii tehnice a construcţiilor.Tehnică Bucureşti. Ed.Solness. 10.158/22 apr.. 7. şi col.87 Normativ privind execuitarea mecanizată a terasamentelor de drumuri (înloc. Bucureşti. Ed.O.nr. ***Indicativ C 173 – 86 Normativ pentru amenajarea la acelaşi nivel a intersecţiilor drumurilor publice din afara localităţilor.

Dr. Ing. Ing. Doru PAMFIL .Şeful Catedrei: Data avizării: Semnătura: SE APROBĂ / NU SE APROBĂ APROBAREA FACULTĂŢII Decan: Data aprobării: Semnătura: Prof. Dr. Radu Sestras COMISIA PENTRU REFORMĂ CURRICULARĂ ŞI INTEGRARE INTERNAŢIONALĂ Data ratificării: SE RATIFICĂ / NU SE RATIFICĂ Codul Cursului: RECTOR: Semnătura şi ştampila: Prof.

FF Locul desfăşurării Peisagistica 0. se va preciza ce aduce nou prezentul curs: * Categoria formativă = FF .2.01. studiul ansamblului de lucrări şi de măsuri de determinare a umidităţii solului. Pentru rubricile care nu sunt considerate ca fiind specifice se va înscrie "Nu este cazul".2. zi USAMV Cluj CONDIŢII PENTRU PARTICIPAREA LA ACEST CURS Obligatorii: Cursuri anterioare Alte condiţii necesare pentru participarea la acest curs Recomandate: Fiziologia plantelor.10 În caz de înlocuire. DATE GENERALE Facultatea în care se implementează cursul: Catedra responsabilă cu implementarea: Titlul cursului: Iniţiatorul cursului: Coordonatorul cursului: Horticultura VI Irigarea si Desecarea Terenurilor Prof.2.pentru Cursurile specifice unei formări fundamentale. FO pentru Cursurile la opţiunea universităţii. Tema ore/săptămână . Tema ore/săptămână . conform Indicaţiilor privind completarea Formularului Specificaţie Curs.% CURS A. FS . PROGRAMUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN CARE FACE PARTE Titlul Codul Durata: Un semestru Tipul: zi.Nr. Obiective: Insuşirea de către studenţi a noţiunilor teoretice şi practice legate de irigarea plantelor din spatiile amenajate.pentru Cursurile specifice unei formări complementare. de credite Nr. Ecologie si protectia mediului. FR. Formularele care nu conţin toate informaţiile necesare vor fi returnate emitentului. Programa analitică Curs. ELEMENTELE SPECIFICE Descrierea cursului: a. Obiective b.pentru Cursurile specifice unei formări de domeniu.pentru Cursurile facultative (la libera alegere). studiul lucrărilor de determinare a consumului de apă la plantele din spatiile amenajate.pentru Cursurile specifice unei formări de specialitate.pentru Cursurile opţionale. ** Opţionalitatea = CI . FD .% L.2. Emil LUCA Prof.pentru Cursurile obligatorii (impuse). FC .03 FIŞA DISCIPLINEI Se vor completa toate rubricile formularului. din Manualul Calităţii.2.__________din______________ Formular cod: USAM-CJ-AQ-F. CF . de ore pe semestru şi activităţi Total C S L P* * Forma de evaluare 42 28 14 VP Codul - 0. * Proiect . studiul tehnologiilor de cultură în condiţii de irigare la plantele din spatiile amenajate. P.002 . dr. CO . Emil LUCA CARACTERISTICILE CURSULUI Data implementării: 2009/2010 Categoria formativă * Limba de predare Opţionalitatea ** Cursul pe care îl înlocuieşte: FS romana CI Anul de studii Semestrul Nr. dr.

0 B. temperatura.generalităţi. Prevenirea şi combaterea eroziunii solului pe terenurile inierbate. Proprietăţile hidrofizice ale solului legate de aplicarea irigării plantelor: permeabilitatea solului pentru apă. 2. Factorii care determină necesitatea irigării plantelor: precipitaţiile. Obiective Insuşirea de către studenţi a noţiunilor practice legate de irigarea plantelor din spatiile amenajate. Număr de ore 4 % din totalul orelor 14.2. Consumul de apă al plantelor. Influenţa excesului de umiditate asupra solului şi plantei. XI.2. 1 Tema I. structura solului. capilaritatea solului.3 7.Nr. capacitatea de reţinere a apei în sol. PROGRAMA ANALITICĂ . Proprietăţile fizice ale solului legate de aplicarea irigării: textura solului.1 7. Norma de irigaţie IV. Metode de eliminare a excesului de umiditate. Sursele şi factorii care determină excesul de umiditate.4. Regimul de irigare al plantelor.3 2 2 7. Irigarea prin aspersiune. B. Factorii care determină alegerea metodei de udare.3. 1. Irigarea prin picurare. Excesul de umiditate pe terenurile agricole .1.1 14. Metode pentru determinarea consumului de apă al plantelor. Norma de udare. IX. VIII. greutatea specifică.5. 3. porozitatea solului. Relaţiile sol .2. 5. Formele de apă din sol. greutatea volumetrică.2 4 5 4 2 14. 5.1 7. Elementele regimului de irigare. III. Udările de aprovizionare 3.4.3.1 6 7 8 9 10 11 n 2 2 2 2 2 4 28 7. Irigarea prin scurgere la suprafaţă. Sursele de apă şi calitatea apei de irigaţie V. plafonul minim de umiditate 2.plantă 2. 2. X.1 7. II. 2. VII. 5.3. planta – răspandirea rădăcinilor şi extracţia apei.1.3 100. Istoricul lucrărilor de irigaţii pe plan mondial. Metode de udare.2. PROGRAMA ANALITICĂ LUCRĂRI PRACTICE A.2 3 2 7. accesibilitatea apei. 1.apă . Evoluţia lucrărilor de irigare 1. 5. Dezvoltarea lucrărilor de irigaţii în România. Irigarea prin revărsare VI.1. Importanţa lucrărilor de irigare. Noţiuni generale despre procesul de eroziune a solului.1.1 7.

.3 14.2.) Materiale didactice: Disciplina dispune de o bibliotecă proprie. Nagy. Modul de stabilire a notei finale: Verificări pe parcurs.. activitate individuală. Calculul necesarului de apă al plantelor din spatiile amenajate IV.3 14.3. metode pentru urmărirea proviziei momentane de apă din sol. Luca. Metode indirecte pentru determinarea consumului de apă. Metode directe pentru determinarea consumului de apă. II. Desecări şi Drenaje. ELEMENTE SUPLIMENTARE Spaţii şi Dotări: Resursele necesare: Disciplina dispune de laborator propriu. 1995. computer etc Obligatorie: Bibliografie: Luca E.0 Modul de desfăşurare: CURS: prelegeri.2. şi colab. 2000. Relaţiile sol-apă-plantă-climă. Tehnica irigării prin scurgere la picurare Număr de ore 4 % din totalul orelor 28. Cluj-Napoca. Irigarea Culturilor.Napoca. Tehnica irigării prin scurgere la suprafaţă VI. ClujNapoca Facultativă: Mureşan D. de planşe. Cluj-Napoca. Risoprint. aparat de proiecţie. Rezultatele aşteptate: Cum urmează să fie evaluate sau demonstrate: Însuşirea noţiunilor şi conceptelor legate de irigarea plantelor... Luca E. Exploatarea sistemelor de imbunatatiri funciare / Irigatii. Z. Tipo Agronomia . EDP Nagy Z. Oncia Silvica. LUCRĂRI PRACTICE: analizarea şi discutarea temelor propuse. Ed. 2. Metode pentru determinarea elementelor regimului de irigare şi a momentului aplicării udărilor 1. Alma Mater. Evidenţa dinamicii umidităţii solului. de un câmp experimental propriu. Determinarea consumului de apă al plantelor din spatiile amenajate 2. Desecări şi Combaterea Eroziunii Solului. metoda interactivă. Genesis. E. Combaterea Eroziunii Solului. Ed. LUCRĂRI PRACTICE: activitate individuală sub supravegherea cadrului didactic. explicarea şi demonstrarea tematicii. 1. 1 Tema I. retroproiector. tehnică de calcul etc.Luca.3 100.3. de determinarea rezervei de apă din sol şi a consumului de apă la plantele din spatiile amenajate. formarea deprinderilor de soluţionare a unor probleme practice privind irigarea plantelor din spatiile amenajate. E. Metodele de predare şi de învăţare: CURS: expunerea.2008. 2000.5 2 2 14. Regimul umidităţii din solurile irigate: rezerva de apă din sol. 1. examinarea sub formă scrisă şi orală a cunoştinţelor dobândite. (aparate de determinare a umidităţii solului. Luca E. metoda conversaţiei. Irigaţii. Ana Ciotlaus.. Irigarea Culturilor. Prognoza şi avertizarea aplicării udărilor III. Silvica Oncia. metoda conversaţiei. Implicarea altor Facultăţi sau Catedre: Nu este cazul Alte informaţii: . evidenţierea aplicaţiilor practice. 1999.1. 1992.3 14. V. Cluj. Tehnica de udare prin aspersiune V. 2. Ed.1. Editura Alma Mater.3 3 4 5 6 n 2 2 2 2 14 14.Nr. Lucrari practice. de dotări ale laboratorului. Budiu. verificarea însuşirii noţiunilor şi conceptelor. verificarea periodică a cunoştinţelor.

Dr. Ing. dr. Doru PAMFIL . Dr.Nu este cazul Anexe: Nu este cazul AVIZAT FAVORABIL / NEFAVORABIL AVIZUL CATEDREI Şeful Catedrei: Data avizării: Semnătura: Conf. Ioana POP SE APROBĂ / NU SE APROBĂ APROBAREA FACULTĂŢII Decan: Data aprobării: Semnătura: Prof. Radu SESTRAS COMISIA PENTRU REFORMĂ CURRICULARĂ ŞI INTEGRARE INTERNAŢIONALĂ Data ratificării: SE RATIFICĂ / NU SE RATIFICĂ Codul Cursului: RECTOR: Semnătura şi ştampila: Prof.

din Manualul Calităţii. CO . Pentru rubricile care nu sunt considerate ca fiind specifice se va înscrie "Nu este cazul".de credite 3 56 28 28 Anul de studii Data implementării: 2009-2010 Categoria formativă * Limba de predare Opţionalitatea ** Forma de evaluare Examen Codul Titlul Cursul pe care îl înlocuieşte: Nu este cazul În caz de înlocuire. D.pentru Cursurile specifice unei formări de specialitate. se va preciza ce aduce nou prezentul curs: 0202020115 * Categoria formativă = FF . despre modalităţile de utilizare a acestor specii în amenajarea spaţiilor verzi.pentru Cursurile opţionale. P. Tema ore/săptămână .002 .% L. Programa analitică Curs.ZAHARIA FS Română CI CARACTERISTICILE CURSULUI Nr. ** Opţionalitatea = CI .01.ZAHARIA Prof. D. FG .pentru Cursurile specifice unei formări fundamentale.__________din______________ FIŞA DISCIPLINEI Formular cod: USAM-CJ-AQ-F. dr.pentru Cursurile specifice unei formări economice/manageriale. Pedologie ELEMENTELE SPECIFICE Descrierea cursului: a. Titlul PROGRAMUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN CARE FACE PARTE Codul Durata: 4 ani Facultatea de HORTICULTURĂ Tipul: 0202020115 zi Specializarea : PEISAGISTICĂ CONDIŢII PENTRU PARTICIPAREA LA ACEST CURS Obligatorii: Locul desfăşurării USAMV Cluj Cursuri anterioare Alte condiţii necesare pentru participarea la acest curs Botanică Recomandate: Fiziologie.pentru Cursurile facultative (la libera alegere). Obiective b. ecologia şi însuşirile peisagistice ale speciilor lemnoase arborescente şi arbustive indigene şi cultivate în ţara noastră în vederea recunoaşterii acestora. DATE GENERALE Facultatea în care se implementează cursul: Catedra responsabilă cu implementarea: Titlul cursului: Titularul cursului: Coordonatorul cursului: HORTICULTURĂ HORTICULTURĂ SI PEISAGISTICA ARBORICULTURĂ ORNAMENTALĂ Prof. conform Indicaţiilor privind completarea Formularului Specificaţie Curs. dr. morfologia. Obiective: Să pună la dispoziţia studenţilor informaţiile privind organografia. Formularele care nu conţin toate informaţiile necesare vor fi returnate emitentului. CF . Tema ore/săptămână . * Proiect . FE . FS .de ore pe semestru şi activităţi II * Semestrul Total C S L P* II Nr. Să informeze de asemenea.03 Se vor completa toate rubricile formularului.pentru Cursurile specifice unei formări umaniste.Nr. FU .pentru Cursurile specifice unei formări generale.pentru Cursurile impuse (obligatorii).% a.

planşe etc. Fagus. diapozitive. Cercis. Amorpha. 6 21. Viburnum. Rosa. componente naturale de plante şi conservante.43 3. Spirea. Chenomeles. Frangula. flori. Lycium. Deutzia. garduri vii. Potentila. Colutea. iar lucrările practice cu grupa de 15-20 studenţi. grupuri şi 6 21. Tamarix.0 7-13 Hibiscus. Wisteria. ore 1. Conţinutul lucrărilor practice Recunoaşterea speciilor lemnoase ornamentale după lăstari. Staphylea.43 1-3 aliniamente:Acer. ritidom Recunoaşterea speciilor lemnoase ornamentale după anumite componente(frunze. Carpinus. Clematis. Ptelea. Gymnocladus. Fraxinus. Rhamnus. 14 50.14 28 100 7-13 14 4. muguri. Celtis. Quercus 2. Castanea.14 100 1-3 4-6 14 6 21. folosind planşe. muguri. Robinia. Paeonia. fructe. Liane cu însuşiri peisagistice utilizate la amenajarea spaţiilor verzi: Aristolochia. Buddlea. Exocorda. Alnus. Cytisus. Morus. flori. Eleagnus. Syringa.43 4-6 Liriodendron. aparţinând genurilor: Amelanchier. Sambucus. 14 50. . Diervilla. Polygonum.) folosind imagini video. Laburnum. crt. Periploca Total 1. ecologia. Capsis. grupuri şi aliniamente: Aesculus. Ribes. Cunoaşterea speciilor lemnoase spontane şi cultivate în ţara noastră sub aspect peisagistic şi ecologic Modul de stabilire a notei finale: Prin verificări repetate şi examinare finală teoretică şi practică Nota finală se stabileşte în felul următor: . Betula. Crataegus. Sophora 3. fructe) formate pe plante Verificarea cunoştinţelor Total 2 28 7. 2. Sorbaria. Platanus. Weigelia 4. Koelreuteria. frunze. Genista. răspândirea şi modul de utilizare în spaţiile verzi a speciilor lemnoase: Arbori decorativi prin habitus. Malus. Populus.activitatea la lucrările practice şi examenul practic 40%. Cladastris. Forsythia. pentru plantări în masive. Salix. video-proiector. Corylus. diapozitive. Juglans. Cotinus. fructe etc. Euonimus. Prezentarea caracterelor morfologice şi peisagistice. Metodele de predare şi de învăţare: Cursul se prezintă sub formă de prelegeri orale. . Physocarpus.b. Magnolia. Kerria. grupuri. Paulownia. Catalpa. Mespilus. Conţinutul cursului % Săpt.0 2 7. Hydrangea. Programa analitică Nr. Ulmus. Lonicera. Prunus. Philadelphus. Arbuşti foioşi decorativi prin flori şi habitus pentru plantări izolate. Modul de desfăşurare: Orele de curs se desfăşoară în plenul anului. Prezentarea şi recunoaşterea speciilor lemnoase ornamentale după componentele naturale (ramuri. Tilia.activitatea la curs şi la examenul teoretic 60%.43 6 21. Pyrus. Arbori decorativi prin flori şi port pentru plantări izolate. Rezultatele aşteptate: Cum urmează să fie evaluate sau demonstrate: Însuşirea cunoştinţelor predate la curs şi cele din bibliografia obligatorie. Cornus. Nr.

Zaharia. Ed. 2. Doru PAMFIL .. Reviste de specialitate Implicarea altor Facultăţi sau Catedre: Alte informaţii: Anexe: Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul AVIZAT FAVORABIL / NEFAVORABIL AVIZUL CATEDREI Şeful Catedrei: Data avizării: Semnătura: Prof. Bucureşti. Viorel MITRE SE APROBĂ / NU SE APROBĂ APROBAREA FACULTĂŢII Decan: Data aprobării: Semnătura: Prof. dr. Cluj-Napoca. Radu SESTRAS COMISIA PENTRU REFORMĂ CURRICULARĂ ŞI INTEGRARE INTERNAŢIONALĂ Data ratificării: SE RATIFICĂ / NU SE RATIFICĂ Codul Cursului: RECTOR: Semnătura şi ştampila: 0202020115 Prof. Ed. D. 2003. Pentru viaţă. Adelina Dumitraş. dendrologie. I. Braşov. Şofletea.ELEMENTE SUPLIMENTARE Dotări: Resursele necesare: Sală de curs şi lucrări practice Colecţii de plante lemnoase (arbori şi arbuşti) Planşe. Ceres. N. Facultativă: 4. diapozitive. Arboricultură ornamentală. 2003. Ed. vol. Iliescu.. 2002. dr. Arboricultură ornamentală. 3. Risoprint. dr. Ana Felicia. CD-romuri cu speciile studiate Materiale didactice: Obligatorie: Bibliografie: 1.

pentru Cursurile specifice unei formări economice/manageriale.ZAHARIA Prof. Titlul PROGRAMUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN CARE FACE PARTE Codul Durata: 4 ani Facultatea de HORTICULTURĂ Tipul: 0202020114 zi Specializarea : PEISAGISTICĂ CONDIŢII PENTRU PARTICIPAREA LA ACEST CURS Obligatorii: Locul desfăşurării USAMV Cluj Cursuri anterioare Alte condiţii necesare pentru participarea la acest curs Botanică Recomandate: Fiziologie ELEMENTELE SPECIFICE Descrierea cursului: a. D.% L. ** Opţionalitatea = CI .pentru Cursurile specifice unei formări umaniste.pentru Cursurile facultative (la libera alegere). Să informeze de asemenea.__________din______________ FIŞA DISCIPLINEI Formular cod: USAM-CJ-AQ-F.de credite 4 56 28 28 Anul de studii Data implementării: 2009-2010 Categoria formativă * Limba de predare Opţionalitatea ** Forma de evaluare Examen Codul Titlul Cursul pe care îl înlocuieşte: Nu este cazul În caz de înlocuire.% a. dr.ZAHARIA FS Română CI CARACTERISTICILE CURSULUI Nr.pentru Cursurile impuse (obligatorii).002 . * Proiect . despre modalităţile de utilizare a acestor specii în amenajarea spaţiilor verzi.pentru Cursurile specifice unei formări fundamentale.Nr. Programa analitică Curs. morfologia.pentru Cursurile specifice unei formări de specialitate.pentru Cursurile opţionale. Tema ore/săptămână . Obiective: Să pună la dispoziţia studenţilor informaţiile privind organografia. Obiective b. FE .de ore pe semestru şi activităţi II * Semestrul Total C S L P* I Nr. FS .03 Se vor completa toate rubricile formularului. CF . conform Indicaţiilor privind completarea Formularului Specificaţie Curs. D. se va preciza ce aduce nou prezentul curs: 0202020114 * Categoria formativă = FF . CO . Tema ore/săptămână . ecologia şi însuşirile peisagistice ale speciilor lemnoase arborescente şi arbustive indigene şi cultivate în ţara noastră în vederea recunoaşterii acestora. FG . Pentru rubricile care nu sunt considerate ca fiind specifice se va înscrie "Nu este cazul".01. FU .pentru Cursurile specifice unei formări generale. dr. din Manualul Calităţii. Formularele care nu conţin toate informaţiile necesare vor fi returnate emitentului. DATE GENERALE Facultatea în care se implementează cursul: Catedra responsabilă cu implementarea: Titlul cursului: Titularul cursului: Coordonatorul cursului: HORTICULTURĂ HORTICULTURĂ SI PEISAGISTICA ARBORICULTURĂ ORNAMENTALĂ Prof. P.

Euodia. 1 2 3-4 5 3. . Metasequoia. Thuja.44 7-9 10 35. Analiza organelor componente: rădăcina. Clasificarea speciilor lemnoase Nr. 3. Ginkgo. Pyracantha. obiectul de studiu. Arbori şi arbuşti răşinoşi: Araucaria. Abies. Maclura. Larix.70 10-14 28 100 Orele de curs se desfăşoară în plenul anului. Taxus. Taxodium Total Conţinutul lucrărilor practice 1. Gleditsia. Metodele de predare şi de învăţare: Cursul se prezintă sub formă de prelegeri orale. Buxus. răspândirea în ţara noastră şi modul de utilizare în spaţiile verzi a speciilor lemnoase 5. Ilex. Specii cu însuşiri peisagistice specifice perioadei de toamnă: Ailanthus. iar lucrările practice cu grupa de 15-20 studenţi. Euonimus. Euodia. arbust. Prezentarea caracterelor morfologice a celorlalte specii angiosperme în vederea reţinerii aspectului de toamnă al acestora 4. 2. Cryptomeria. Sequoia. Sorbus. folosind planşe. frunze etc.44 1-3 6 21. Berberis.7 28 100 10-14 6 21. Rezultatele aşteptate: Cum urmează să fie evaluate sau demonstrate: Însuşirea cunoştinţelor predate la curs şi cele din bibliografia obligatorie. antropici 4 14. Symphoricarpus. componente naturale de plante şi conservante. Symphoricarpus.14 Săpt. Ligustrum. Hedera. 1. Gleditsia. legătura cu alte ştiinţe. Importanţă 2. Cupressus. Cedrus. muguri. Buxus. Hippophae. Juniperus. Rhus. Ilex. Thujopsis. tulpina. diapozitive. Chamaecyparis. Factorii abiotici. Pinus. Definiţia.b. Partenocissus. Zonarea naturală a speciilor lemnoase în ţara noastră Prezentarea caracterelor morfologice şi peisagistice. Ligustrum. Cotoneaster. Programa analitică Nr.activitatea la curs şi la examenul teoretic 60%.14 8 28. ramuri. Partenocissus. 6. Conţinutul cursului crt. Hedera. Mahonia.28 4.44 4-6 6 21. Recunoaşterea după organele componente a speciilor aparţinând genurilor: Ailanthus. Cotoneaster. Pyracantha. ecologia.6 6-9 10 35. liană. Picea. Sorbus. istoric. % ore 2 7. Euonimus.14 2 7. . Cunoaşterea speciilor lemnoase spontane şi cultivate în ţara noastră sub aspect peisagistic şi ecologic Modul de stabilire a notei finale: Prin verificări repetate şi examinare finală teoretică şi practică Nota finală se stabileşte în felul următor: . Mahonia. video-proiector. Ecologia plantelor lemnoase ornamentale. Exemplificarea cu probe reale a noţiunilor de arbore. biotici. Hippophae. Rhus.activitatea la lucrările practice şi examenul practic 40%. Maclura. Pseudotsuga. Prezentarea organelor componente ale speciilor de arbori şi arbuşti răşinoşi în vederea recunoaşterii acestora Total Modul de desfăşurare: 2 7. subarbust. Organele componente ale speciilor lemnoase. Cephalotaxus. Berberis. Tsuga.

2003. Ed. 3. 2002. Doru PAMFIL . D. Reviste de specialitate Implicarea altor Facultăţi sau Catedre: Alte informaţii: Anexe: Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul AVIZAT FAVORABIL / NEFAVORABIL AVIZUL CATEDREI Şeful Catedrei: Data avizării: Semnătura: Prof. dr. Adelina Dumitraş.. N. Iliescu. Ana Felicia. 2003. diapozitive. Cluj-Napoca. CD-romuri cu speciile studiate Materiale didactice: Obligatorie: Bibliografie: 1. 2. Ed..ELEMENTE SUPLIMENTARE Dotări: Resursele necesare: Sală de curs şi lucrări practice Colecţii de plante lemnoase (arbori şi arbuşti) Planşe. Arboricultură ornamentală. Braşov. Viorel MITRE SE APROBĂ / NU SE APROBĂ APROBAREA FACULTĂŢII Decan: Data aprobării: Semnătura: Prof. Facultativă: 4. Bucureşti. Risoprint. Arboricultură ornamentală. dr. Şofletea. Ed. Pentru viaţă. vol. Zaharia. dr. dendrologie. I. Radu SESTRAS COMISIA PENTRU REFORMĂ CURRICULARĂ ŞI INTEGRARE INTERNAŢIONALĂ Data ratificării: SE RATIFICĂ / NU SE RATIFICĂ Codul Cursului: RECTOR: Semnătura şi ştampila: 0202020114 Prof. Ceres.

Nr. ** Opţionalitatea = CI . FO pentru Cursurile la opţiunea universităţii.pentru Cursurile opţionale. conform Indicaţiilor privind completarea Formularului Specificaţie Curs.01. FC . Tema ore/săptămână .03 FIŞA DISCIPLINEI Se vor completa toate rubricile formularului. P. Fiziologia plantelor Cursuri anterioare Alte condiţii necesare pentru participarea la acest curs Recomandate: Pedologie. Pentru rubricile care nu sunt considerate ca fiind specifice se va înscrie "Nu este cazul".% L. DATE GENERALE Facultatea în care se implementează cursul: Catedra responsabilă cu implementarea: Titlul cursului: Iniţiatorul cursului: Coordonatorul cursului: FACULTATEA DE HORTICULTURĂ I Horticultură-peisagistică Plante ornamentale de interior Prof. Dr.pentru Cursurile specifice unei formări de specialitate.pentru Cursurile specifice unei formări fundamentale. se va preciza ce aduce nou prezentul curs: * Categoria formativă = FF . FS . CF . Dr. PROGRAMUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN CARE FACE PARTE Titlul Codul 0202 Durata: 4 ani Tipul: zi. Programa analitică Curs.pentru Cursurile specifice unei formări de domeniu.% CURS A. de ore pe semestru şi activităţi Total C S L P* * Forma de evaluare CI 56 28 - 28 - EXAMEN Codul 0202030102 Nu este cazul În caz de înlocuire. CO . de credite III V 6 Nr.__________din______________ Formular cod: USAM-CJ-AQ-F. FR. Fitopatologie.pentru Cursurile specifice unei formări complementare. FD . Masini horticole. Agrochimie. Obiective b. Culturi irigate Nu este cazul ELEMENTELE SPECIFICE Descrierea cursului: a. Formularele care nu conţin toate informaţiile necesare vor fi returnate emitentului. Entomologie.pentru Cursurile obligatorii (impuse).002 . Cantor Maria CARACTERISTICILE CURSULUI Data implementării: 2009/2010 Categoria formativă * Limba de predare Opţionalitatea ** Cursul pe care îl înlocuieşte: FS RO Anul de studii Semestrul Nr. Cantor Maria Prof. Obiective * Proiect . din Manualul Calităţii.pentru Cursurile facultative (la libera alegere). FF Locul desfăşurării USAMV Cluj Facultatea : HORTICULTURĂ Specializarea: Peisagistică ZI CONDIŢII PENTRU PARTICIPAREA LA ACEST CURS Obligatorii: Botanică. Tema ore/săptămână .

in vitro) Înfiinţarea şi îngrijirea plantelor ornamentale de interior 6.Să se asigure însuşirea cunoştinţelor necesare legate de morfologia şi ecologia plantelor floricole de interior.2.2. Aucuba.14 2 7.57 7. Cyclamen. tuberobulbi. Specii decorative prin flori: Abutilon. particularităţile creşterii şi tipurile de plante decorative Clasificarea plantelor ornamentale de interior Microclimatul din cameră la plantele ornamentale de interior 4. tutorarea şi alte lucrări de întreţinere a plantelor de Specii ornamentale de interior 7.57 7.2.cunoaşterea substraturilor de cultură.4.1. plantarea şi transplantarea 6. Specii decorative prin frunze: Aralia.1. tăierile. Vegetativă (butaşi. semănatul. B. precum şi formarea deprinderilor necesare unui specialist care lucrează în domeniul floriculturii. Streptocarpus. Begonia.prezentarea aspectelor practice legate de tematica specifică lucrărilor practice de floricultură. Senecio. Ferigi.1. Probleme actuale şi de perspectivă în domeniul plantelor de interior Particularităţile morfologice şi decorative ale plantelor ornamentale de interior 2. Ficus. drajoni. despărţire. Bougainvillea. Schefflera Orhidee Bromelii Cactuşi şi alte plante suculente TOTAL Număr de ore 2 1 2 1 2 % din totalul orelor 7. Dieffenbachia. Codiaeum. rizomi. Pelargonium. Columnea.14 7. Sansevieria. 1 2 3 4 Tema Introducere 1. înmulţirea şi producerea materialului săditor la plantele ornamentale de interior. Anthurium. clasificarea plantelor floricole. Cordyline.14 7. altoire. Acalypha.elemente tehnologice de cultură a speciilor ornamentale de interior cultivate în spaţii protejate la sol şi la ghivece. muguri adventivi.30 7.2. .14 3.2. Primula. Apa 4. Saintpaulia. Hippeastrum. Phylodendron. Temperatura 4.1. Lumina şi umbra 4. Fuchsia. Colocasia. Clivia.30 4 2 2 2 28 14.1. recunoaşterea speciilor ornamentale cultivate în interior. Asparagus. Begonia. Obiective Să se asigure cunoştinţele necesare privind: . Aphelandra. Calceolaria. Dipladenia. Sexuată (însuşirile seminţelor. istoricul plantelor ornamentale de interior 1.14 100 8 9 10 LUCRĂRI PRACTICE A. Aerul 4.14 5 2 7.cunoaşterea organelor vegetative şi generative a plantelor floricole de interior . Hibiscus.14 14. Substratul de cultură Înmulţirea plantelor ornamentale de interior 5.14 3. Hydrangea. a ingrăşămintelor utilizate în floricultură şi utilizarea acestora. PROGRAMA ANALITICĂ Nr.1. importanţa. Monstera. Palmieri. punând accent pe formarea deprinderilor referitoare la metodele de înmulţire generativă şi vegetativă a speciilor floricole de interior şi lucrările specifice de înfiinţare şi întreţinere a plantelor floricole de interior precum şi recunoaşterea plantelor de interior decorative prin flori şi frunze . Definiţia.2. Dracena. Gardenia.3. . Araucaria. obiectul de studiu. Rhododendron 7. Peperomia. fertilizarea.5.14 6 7 2 4 7. Însuşiri morfologice şi estetice 2. producerea răsadurilor) 5. Camelia.

imprimantă. exerciţiu. curăţirea şi forţarea rizomilor şi rădăcinilor tuberizate în vederea plantării Lucrări practice privind producerea materialului săditor la plantele ornamentale de interior: 4.videoproiector. metoda exerciţiului. descriere. punând accent pe formarea deprinderilor referitoare la metodele de înmulţire generativă şi vegetativă a speciilor floricole de interior şi lucrările specifice de înfiinţare şi întreţinere a plantelor floricole cultivate în interior.2. repicatul şi îngrijirea răsadurilor Înmulţirea vegetativă a plantelor floricole: 5. demonstraţie. . respectiv 7 puncte . marcotaj. Resursele necesare: .examen. instruirea programată LUCRĂRI PRACTICE: Experimentare. cultivate la ghivece decorative prin frunze Verificarea cunoştinţelor dobândite la lucrările practice TOTAL Număr de ore 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 28 7. Materiale didactice: . artificiale Lucrări de pregătire a materialului săditor în vederea plantării la plantele de interior 2.14 7. PREZENTARE DIAPOZITIVE ŞI VIDEO-PROIECTOR. Lucrări generale şi speciale de îngrijire a plantelor ornamentale de interior Cunoaşterea după caracteristicile morfo-decorative a speciilor.1.colocviu. respective 3 puncte Cum urmează să fie evaluate sau demonstrate: Examinarea cunoştinţelor teoretice şi practice: .14 7.colecţie imagistică de specialitate. termometre şi alte obiecte de inventar specifice activităţilor la această disciplină.planşe color specifice. . demonstraţie.1. învăţarea dirijată. câmpurile didactice etc. . problematizarea şi învăţarea prin descoperire. .57 3. metoda învăţării pe grupe mici. diapozitive şi CD-rom cu plante floricole de apartament si secvenţe tehnologice. varietăţii şi soiurilor de plante ornamentale de interior 8. balanţă. .14 100 % din totalul orelor 3.2.57 3. Lucrări practice: prezentarea aspectelor practice legate de tematica specifică lucrărilor practice de floricultură. solar pentru perioada de vară. 1 2 3 Tema Protecţia muncii în laboratorul de Peisagistică.1. respectiv 10 puncte ELEMENTE SUPLIMENTARE Spaţii şi Dotări: . altoire 5. cultivate la ghivece decorative prin flori 6. LUCRĂRI PRACTICE: Experimentare. aplicaţii demonstrative. tuberculilor la plantele floricole 2.preparate didactice necesare procesului de instruire al studenţilor. . Fertilizarea de bază şi fazială a plantelor ornamentale de interior 7. scaner.1.răsadniţe.2.2.14 7. tuberobulbilor. problematizarea şi învăţarea prin descoperire. . problematizare. Minerale tratate şi netratate.1.57 3. metoda exerciţiului. optimizare modelare. demonstrarea materialului intuitiv. pe recunoaşterea plantelor de interior Metodele de predare şi de învăţare: CURS: Expunerea sistematică a cunostinţelor. confecţionarea unor tipuri de butaşi.57 3.2. PLANŞE.seră pentru cultura plantelor tropicale şi subtropicale. retroproiector . tabele cu date tehnice. cultivate la ghivece decorative prin flori 8.14 7.2. calculator.14 7. curăţirea şi efectuarea de tratamente în vederea plantării bulbilor. conversaţie. pregătirea seminţelor pentru semănat şi semănatul 4.sală de curs şi laborator pentru efectuarea lucrărilor practice. demonstraţie.1. . Componente utilizate în pregătirea amestecurilor de pământ 3.Verificare lucrări practice 30%. Naturale 3.14 7. cultivate la ghivece decorative prin frunze Lucrări practice de fertilizare şi îngrijire utilizate în floricultură 7.pH-metru. PROGRAMA ANALITICĂ Nr.14 7.71 7.2. înrădăcinarea şi îngrijirea butaşilor Înfiinţarea culturilor floricole cultivate în interior 6.Examen 70%. Modul de stabilire a notei finale: .verificare pe parcurs. metoda conversatiei. Rezultatele aşteptate: CURS: Învăţare prin descoperire. ÎN FUNCŢIE DE SPECIFICUL FIECĂREI TEME.1.14 7. observaţie. aplicaţie practică.B.57 4 5 6 7 8 8 Modul de desfăşurare: CURS: PRELEGERI.14 10. cu posibilitatea organizării de culturi forţate şi protejarea lor. . aplicaţie practică. - Total 100%.cărţi şi reviste de specialitate.

Obligatorie: . 1. Cantor Maria, 2008 –Plante ornamentale de interior, Ed. Todesco Cluj 2. Cantor Maria, Ioana Pop, 2008 – Floricultură-Baza de date, Ed. Todesco Cluj 3. Şelaru Elena, 1998 – Plante de apartament, Ed. Ceres Bibliografie: Facultativă: 1. Cantor Maria, Zaharia A. 2005 – Floricultură- Lucrări practice, Ed. AcademicPres Cluj 2. Cantor Maria, 2009 – Floricultură generală, Ed. Todesco Cluj 3. Cantor Maria, Ioana Pop, 2005 – Floricultură specială -Baza de date, Ed. Todesco Cluj 4. Şelaru Elena, 1995 – Culturile de seră pentru flori tăiate, Ed. Ceres Reviste de specialitate Implicarea altor Facultăţi sau Catedre: Nu este cazul Alte informaţii: Nu este cazul Anexe: Nu este cazul

AVIZAT FAVORABIL / NEFAVORABIL AVIZUL CATEDREI
Şeful Catedrei: Data avizării: Semnătura:

Prof. Dr. Ing. Viorel MITRE

SE APROBĂ / NU SE APROBĂ APROBAREA FACULTĂŢII
Decan: Data aprobării: Semnătura:

Prof. Dr. Ing. Radu SESTRAŞ

COMISIA PENTRU REFORMĂ CURRICULARĂ ŞI INTEGRARE INTERNAŢIONALĂ
Data ratificării:

SE RATIFICĂ / NU SE RATIFICĂ

Codul Cursului: RECTOR: Semnătura şi ştampila:

Prof. Dr. Ing. Doru PAMFIL

Nr.__________din______________

Formular cod: USAM-CJ-AQ-F.002 .01.03

FIŞA DISCIPLINEI
Se vor completa toate rubricile formularului, conform Indicaţiilor privind completarea Formularului Specificaţie Curs, din Manualul Calităţii. Pentru rubricile care nu sunt considerate ca fiind specifice se va înscrie "Nu este cazul". Formularele care nu conţin toate informaţiile necesare vor fi returnate emitentului.

DATE GENERALE
Facultatea în care se implementează cursul: Catedra responsabilă cu implementarea: Titlul cursului: Iniţiatorul cursului: Coordonatorul cursului:

FACULTATEA DE HORTICULTURĂ

I Horticultură-peisagistică
Artă florală Prof. Dr. Cantor Maria Prof. Dr. Cantor Maria
CARACTERISTICILE CURSULUI
Data implementării:

2009/2010

Categoria formativă * Limba de predare Opţionalitatea ** Cursul pe care îl înlocuieşte:

FD
RO

Anul de studii Semestrul Nr. de credite

III VI 5

Nr. de ore pe semestru şi activităţi Total C S L P*
*

Forma de evaluare

CI

56

28

-

28

-

EXAMEN
Codul

Nu este cazul

0202030103

În caz de înlocuire, se va preciza ce aduce nou prezentul curs:

* Categoria formativă = FF - pentru Cursurile specifice unei formări fundamentale, FD - pentru Cursurile specifice unei formări de domeniu, FS - pentru Cursurile specifice unei formări de specialitate, FC - pentru Cursurile specifice unei formări complementare, FO pentru Cursurile la opţiunea universităţii; ** Opţionalitatea = CI - pentru Cursurile obligatorii (impuse), CO - pentru Cursurile opţionale, CF - pentru Cursurile facultative (la libera alegere);

PROGRAMUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN CARE FACE PARTE
Titlul Codul 0202 Durata: 4 ani Tipul:
zi, FR, FF

Locul desfăşurării USAMV Cluj

Facultatea : HORTICULTURĂ
Specializarea: Peisagistică

ZI

CONDIŢII PENTRU PARTICIPAREA LA ACEST CURS
Obligatorii: Plante floricole şi de gazon, Plante de interior Cursuri anterioare Alte condiţii necesare pentru participarea la acest curs Recomandate: Botanică, Arboricultură ornamentală Nu este cazul

ELEMENTELE SPECIFICE
Descrierea cursului: a. Obiective b. Programa analitică Curs. Tema ore/săptămână - % L. P. Tema ore/săptămână - %

CURS
A. Obiective
Să se asigure însuşirea cunoştinţelor necesare legate de istoricul artei florale, morfologia plantelor floricole utilizate în arta
*

Proiect

florală, cunoaşterea principalelor specii floricole, modalităţile de recoltare şi păstrare a florilor, materiale utilizate în efectuarea aranjamentelor florale, principii şi modalităţi de aranjare a florilor în buchete, aranjamente, vaze, coroane, etc. în scopul formării deprinderilor unui specialist care lucrează în domeniu.

B. PROGRAMA ANALITICĂ
Nr. 1 Tema Introducere în arta florală 1.1. definiţia, obiectul de studiu, importanţa, istoric 1.2. probleme actuale şi de perspectivă în arta florală Arta florală în diferite epoci istorice Material vegetal utilizate în aranjamentele florale: 3.1. specii floricole utilizate ca flori tăiate 3.2. vegetale uscate folosite în aranjamente florale-specii cu inflorescenţe persistente 3.3. specii ornamentale utilizate în arta florală 3.4. specii din flora spontană utilizate în arta florală Tehnici de recoltare, condiţionare şi păstrare a materialului utilizat în arta florală Materiale, instrumente şi accesorii utilizate în alcătuirea aranjamentelor florale 5.1. vase şi recipiente utilizate în arta florală 5.2. panglici decorative 5.3. alte materiale utilizate în arta florală (burete, ciocan lipit, sârmă, lumânări, figurine etc. Principii utilizate în arta florală ( culoare, simetrie, proporţionalitate etc. ) Arta florală occidentală Ikebana – arta floală japoneză 8.1. materiale şi tehnici în Ikebana 8.2. principiile fundamentale ale IKEBANEI (Triunghiul CER-OM-PĂMÂNT) 8.3. tipuri de aranjamente Principalele tipuri de aranjamente aranjamente florale Feng shui – forţa florilor TOTAL în arta florală – asamblarea florilor în buchete şi Număr de ore 2 1 2 2 1 1 1 4 2 2 2 2 2 2 2 28 % din totalul orelor 7,14 3,57 7,14 7,14 3,57 3,57 3,57 14,32 7.14 7.14 7,14 7,14 7.14 7,14 7,14 100

2 3

4 5

6 7 8

9 10.

LUCRĂRI PRACTICE
A. Obiective
Să se asigure cunoştinţele necesare privind: - cunoaşterea materialelor vegetale utilizate în arta florală; - cunoaşterea altor materiale şi accesorii utilizate în arta florală; - însuşirea unor modalităţile de recoltare şi păstrare a florilor în scopul utilizării acestora în buchete şi aranjamente florale; - punând accent pe formarea deprinderilor referitoare la metodele de aranjare a florilor

1. .buchete jubiliare . . Modul de stabilire a notei finale: .Examen 70%. Academicpres Cluj 3. Mihalache Nicoleta-Gianina. scaner. metoda conversatiei. CD cu aranjamente florale/tehnici de realizare.buchete de mireasă .14 7. Rezultatele aşteptate: CURS: Învăţare prin descoperire.B. Todesco Cluj 2. metoda exerciţiului. PREZENTARE DIAPOZITIVE ŞI VIDEO-PROIECTOR. respective 3 puncte Cum urmează să fie evaluate sau demonstrate: Examinarea cunoştinţelor teoretice şi practice: .diferite tipuri de aranjamente (rotund. retroproiector . problematizarea şi învăţarea prin descoperire. Ed. conversaţie. ÎN FUNCŢIE DE SPECIFICUL FIECĂREI TEME. Ed. LUCRĂRI PRACTICE: Experimentare. Cantor Maria. PLANŞE. demonstraţie.14 Modul de desfăşurare: CURS: PRELEGERI. diapozitive şi CD-rom cu plante floricole utilizate în arta florală.14 7. descriere.14 14. 2005 – Floricultură specială -Baza de date. aplicaţii demonstrative. Şelaru Elena. Lucrări de pregătire a materialului vegetal utilizat în arta florală –recoltarea .14 100 Număr de ore 1 2 2 2 4 % din totalul orelor 3. Ed. 2005 – Floricultură-Baza De Date.cărţi şi reviste de specialitate. problematizare. Sarbători de iarnă.planşe color specifice.28 6 7 8 9 10 2 3 2 2 7. evantai. Ceres Bucureşti Bibliografie: Facultativă: 1. imprimantă. - Total 100%. Cantor Maria. cu aspect natural etc.buchete simetrice şi asimetrice . calculator. Eurobit Timişoara 3. Obligatorie: . Ed. metoda învăţării pe grupe mici. Materiale didactice: . Pop Ioana. optimizare modelare. demonstraţie. Cantor Maria. aplicaţie practică. 2002 – Ikebana. 1 2 3 4 5 Tema Protecţia muncii în laboratorul de Peisagistică etc. Polirom. respectiv 7 puncte .28 7. Valentine’s day etc) Prezentare casete video. condiţionarea şi uscarea acestuia Materiale specifice se utilizează în arta florală şi Ikebana Cunoaşterea principalele condiţii pentru menţinerea florilor în viaţă Alcătuirea buchetelor . Metodele de predare şi de învăţare: CURS: Expunerea sistematică a cunostinţelor. instruirea programată LUCRĂRI PRACTICE: Experimentare. 2003 – Floricultură şi Aranjamente Florale. mijloace Verificarea cunoştinţelor dobândite la lucrările practice TOTAL 4 2 2 28 14. 2004 – Arta florală . Lucrări practice: prezentarea aspectelor practice legate de tematica specifică lucrărilor practice de artă florală.14 7. Academicpres Cluj 2. metoda exerciţiului.Verificare lucrări practice 30%.14 10.) Confecţionarea de panglici pentru buchete şi aranjamente florale Alcătuirea unor buchete şi aranjamente festive (Paşti.75 7. punând accent pe formarea deprinderilor referitoare la metodele de aranjare a florilor în diferite tipuri şi modalităţi.examen. Ed. precum şi diferite aranjamente florale. Iordănescu Olimpia. materiale. Iaşi Reviste de specialitate Resursele necesare: . Ioana Pop. .seră pentru material vegetal floricol necesar artei florale . .verificare pe parcurs.colocviu. aplicaţie practică.colecţie imagistică de specialitate. demonstrarea materialului intuitiv. învăţarea dirijată. exerciţiu. respectiv 10 puncte ELEMENTE SUPLIMENTARE Spaţii şi Dotări: . PROGRAMA ANALITICĂ Nr. . observaţie.aranjamente Ikebana . .aranjamente uscate.sală de curs şi laborator pentru efectuarea lucrărilor practice.57 7. demonstraţie. Ed.videoproiector. problematizarea şi învăţarea prin descoperire.14 7. 2004 – Plante de interior şi arta florală..buchete funerare Modalităţi de combinare a speciilor floricole în aranjamente florale .

Radu SESTRAŞ COMISIA PENTRU REFORMĂ CURRICULARĂ ŞI INTEGRARE INTERNAŢIONALĂ Data ratificării: SE RATIFICĂ / NU SE RATIFICĂ Codul Cursului: RECTOR: Semnătura şi ştampila: Prof. Doru PAMFIL . Dr.Implicarea altor Facultăţi sau Catedre: Nu este cazul Alte informaţii: Nu este cazul Anexe: Nu este cazul AVIZAT FAVORABIL / NEFAVORABIL AVIZUL CATEDREI Şeful Catedrei: Data avizării: Semnătura: Prof. Viorel MITRE SE APROBĂ / NU SE APROBĂ APROBAREA FACULTĂŢII Decan: Data aprobării: Semnătura: Prof. Ing. dr. dr.

Adobe CS 2. PROGRAMUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN CARE FACE PARTE Titlul Codul Durata: 4 ani Tipul: zi. FF Locul desfăşurării Facultatea de Horticultură Specializarea: Peisagistică 0202030106 zi USAMV Cluj CONDIŢII PENTRU PARTICIPAREA LA ACEST CURS Obligatorii: Informatică. Programa analitică Curs.pentru Cursurile specifice unei formări complementare.Nr. GoogleSketchup 7. CO . Drumuri şi terasamente Alte condiţii necesare pentru participarea la acest curs ELEMENTELE SPECIFICE Descrierea cursului: a. BroderbundLandDesign. FR. FC . argumente pro sau contra aduse diferitelor programe de grafică vectorială. dr. conform Indicaţiilor privind completarea Formularului Specificaţie Curs. din Manualul Calităţii. de credite CI III 5 4 Nr.pentru Cursurile obligatorii (impuse). se va preciza ce aduce nou prezentul curs: * Categoria formativă = FF .002 .pentru Cursurile facultative (la libera alegere). CF .03 FIŞA DISCIPLINEI Se vor completa toate rubricile formularului. dr.pentru Cursurile specifice unei formări de domeniu. Adelina Dumitraş CARACTERISTICILE CURSULUI Data implementării: 2009/2010 Categoria formativă * Limba de predare Opţionalitatea ** Cursul pe care îl înlocuieşte: FS Română Anul de studii Semestrul Nr.01.__________din______________ Formular cod: USAM-CJ-AQ-F. Proiectare spaţii verzi Cursuri anterioare Recomandate: Topografie. FS . Urbanism şi amenajarea teritoriului. Tema ore/săptămână . FO pentru Cursurile la opţiunea universităţii. Pentru rubricile care nu sunt considerate ca fiind specifice se va înscrie "Nu este cazul". Obiective Însuşirea cunoştinţelor fundamentale privind existenţa diferitelor programe de grafică vectorială (Corel Draw suite 11 şi 13.pentru Cursurile specifice unei formări fundamentale. de ore pe semestru şi activităţi Total C S L P* * Forma de evaluare 56 14 - 14 28 Examen Codul 0202030106 În caz de înlocuire. FD .% CURS a. DATE GENERALE Facultatea în care se implementează cursul: Catedra responsabilă cu implementarea: Titlul cursului: Iniţiatorul cursului: Coordonatorul cursului: Facultatea de Horticultură Horticultură şi Peisagistică Proiectare asistată de calculator Conf. Realtime Photo şi Realtime Picture Editor. compatibilitatea dintre acestea. Tema ore/săptămână .pentru Cursurile opţionale. Estetica mediului ambiant. Geometrie descriptivă şi perspectivă. Desen şi reprezentări grafice. Obiective b.% L.). ** Opţionalitatea = CI . studierea diferitelor enciclopedii de * Proiect . Sierra Landscape.pentru Cursurile specifice unei formări de specialitate. P. Adelina Dumitraş Conf. Formularele care nu conţin toate informaţiile necesare vor fi returnate emitentului.

Flora Plant Encyclopedia) şi utilizarea acestora în diferite programe. compatibilizării acesteia cu diferite programe (Realtime. cdr. dwg. chenarelor. polyline tool. prezentarea scurtăturilor de taste. Prezentarea generală a interfeţei grafice specifice programelor de grafică vectorială. modalităţi de concepţie a acestora. Prezentarea suitei Adobe CS 2. funcţiile de export şi import ale programului.28 6 1 7. Elaborarea planurilor de propunere.). BroderbundLandDesign. Obiective Însuşirea cunoştinţelor fundamentale privind utilizarea şi exploatarea programelor de grafică vectorială. unelte de desen şi grafică avansată. Prezentarea generală a suitei de grafică vectorială Corel DRAW versiunea 11 şi 13 (compatibilităţi. 1 2 3 Tema Introducere în proiectarea asistată de calculator. modalităţi de compensare a acestora prin tehnica compatibilizării extensiilor folosite. enciclopedii botanice (Geoff Hamiltons Plant Encyclopedia. importul-exportul diferitelor formate. compatibilizarea programului cu diferite programe de grafică vectorială. crearea elementelor 2D. PROGRAMA ANALITICĂ . simbolistica 2D. lucrul cu biblioteca de plante aferentă programului. modalităţi de concepţie a acestora. randări 2D etc). îndeosebi a aplicaţiei PhotoShop pentru prelucrarea diferitelor materiale grafice în cadrul desenului vectorial 2D. transparency tool). pro. pdf. Prezentarea unor proiecte simbol.0 n LUCRĂRI PRACTICE a. aplicarea efectelor speciale simbolisticii 2D (interactive drop shadow. etc. PROGRAMA ANALITICĂ Nr. executate cu diferite programe de grafică vectorială (Documentar BBC-Garden through time DVD 1 şi DVD 2. B. bibliotecii Warehouse. interactive contour. Realtime Photo şi Realtime Picture Editor. performanţe. crearea curbelor de nivel. 3 point curve. exportul-importul diferitelor formate. compatibilizarea acestora. skp. limitări ale diferitelor tipuri de programe. compatibilizarea aplicaţiei cu programele Sierra Landscape. aplicarea efectelor speciale. prezentare generală. comenzi pentru desenare şi editare. elaborarea detaliilor 2D. RHS Landscape Projects). Total Număr de ore 1 1 3 % din totalul orelor 7. Compatibilizarea generală a programelor de grafică vectorială. funcţii de desenare şi crearea a simbolisticii 2D. cartarea cotelor. Programe de grafică vectorială „entry level”.14 21.simboluri 2D.28 100. Flora Plant Encyclopedia) precum şi a posibilităţii de exportarea a diferitelor simboluri din enciclopedii şi implementarea acestora în diferite programe de grafică vectorială. întocmirea şi elaborarea simbolisticii 2D. trasarea şi convertirea celor de situaţie existentă (funcţiile freehand tool.14 7. interactive blend. extrude tool. bezier. Prezentarea programului de grafică vectorială GoogleSketchup 7.14 7 2 14.28 5 2 14. lucrul cu diferite scări grafice. Sierra). executate cu diferite programe de grafică vectorială (Documentar BBC-Garden through time DVD 1 şi DVD 2. pregătirea pentru imprimare.) editarea cartuşelor. proiectarea în mediul 2D.28 8 2 14 14. limitări ale diferitelor tipuri de programe. lucrul cu diferite scări grafice. artistic media. modalităţi de compensare a acestora prin tehnica compatibilizării extensiilor folosite. B. formate si rezoluţii des folosite. RHS Landscape Projects).42 4 2 14. Lucrul cu bibliotecile de plante digitale (Geoff Hamiltons Plant Encyclopedia. aplicaţii. lucrul cu diferite extensii (dxf. pen tool. distorsion tool. Prezentarea unor proiecte simbol.

76 6 2 4. dxf (concepte de compatibilizare). Îmbogăţirea bibliotecii 2D personalizate prin intermediul programului GoogleSketchup 7 accsând biblioteaca Warehouse exportul obiectelor sub extensia skp şi importarea acestora în programul Realtime Photo (model import wizard). artistic media.52 4 9. extrude tool. transparency tool). tip de linie) cu diferite unelte de lucru (freehand tool. pen tool. Aplicarea efectelor de transparenţă şi decupare de imagini prin intermediul aplicaţiei MS Word. scărilor grafice de lucru (unealta Dimension Tool). Prezentarea aplicaţiei de grafică vectorială CorelDraw suita 11 şi 13 – deschiderea foilor de lucru. chenarului aferent planşei de lucru.).14 4. Realtime Photo. Crearea unei biblioteci personalizate de simboluri 2D foto cu ajutorul programului Realtime Photo. interactive blend. poză de situaţie existentă cu legenda aferentă. toate exportate sub extensia tga.76 7. pro) compatibilizarea aplicaţiilor sub terminologia generală de CAD (Computer Aided Design). Pregătirea principalelor formate foto (jpg.76 4 2 4. 3 point curve.14 7. respectând simbolistica 2D (grosime. Aplicarea efectelor speciale aferente simbolisticii importate în foaia de lucru (interactive drop shadow. efecte de culoare şi contrast.).14 9. dwg. export de imagine sub extensia pdf prin intermediul programului AcrobatDistiler. Lucrul cu principalele extensii folosite de grafica vectorială (cdr. tipul de extensie folosit.76 7 8 9 10 2 3 4 4. dxf. salvarea aplicaţiei sub extensia cdr. lucru cu formatarea imaginilor. Simbolistica 2D prin intermediul programelor de grafică vectorială. crop. poză de situaţie propusă cu generarea legende aferente. 1 2 Tema Noţiuni introductive despre principalele programe de grafică vectorială Crearea efectelor de captură de imagine CorelCapture. layers. etc. Conturarea unui simbol 2D pe baza unei matriţe existente din suita Realtime Landscaping Architect cu ajutorul uneltelor de grafică avansată specifice suitei CorelDraw (freehand tool. rezoluţii. rotate.90 13 14 15 3 3 2 42 7. ce va cuprinde 100 de intrări cu material vegetal (50 de intrări cu arbori + 50 de intrări cu arbuşti) 50 de intrări cu mobilier de grădină. polyline tool. pen tool. aplicarea efectelor de transparenţă (folosirea uneltelor bezier tool.76 100. transparency.52 11 5 11. Pregătirea pentru printare a documentelor executate în cadrul aplicaţiei CorelDraw formatul final de hârtie. skp. dwg. exportul acestora sub extensia tga şi implementarea acestora în cadrul foilor de lucru CorelDraw. Executarea proiectării peisagere pe baza unei poze cu ajutorul programelor specializate de modelare foto (Sierra. crearea conturului. salvarea planului de situaţie sub extensia cdr. formatarea foilor de lucru. Total Număr % din totalul de ore orelor 2 4. formate de hârtie. gif) prin intermediul aplicaţiilor Photoshop.Nr. generarea legendei specifice planului de propunere. bezier. distorsion tool. etc. Introducerea în cadrul uneltelor specifice de lucru (move. realizarea cartuşului. CorelPhoto pentru editarea ulterioară în cadrul programelor de proiectare peisageră foto. bezier. polyline). transparency). interactive contour. bezier. Importarea planurilor de situaţie 2D în cadrul folilor de lucru CorelDraw. artistic media. tga. stabilirea unităţilor de măsură. polyline tool.38 3 2 4. Executarea unei amenajări peisagere pe baza unei poze de situaţie prin intermediul programului Realtime Photo ce va cuprinde (memoriu justificativ.0 Modul de desfăşurare: Metodele de predare şi de învăţare: . importul şi exportul foii de lucru (funcţia import-export). Uneltele efect tool. importarea diferitelor simboluri 2D din cadrul suitei Realtime Landscaping Architect.90 12 5 11. rezoluţia finală. Inserarea simbolisticii 2D în cadrul planului de propunere. Realtime Picture Editor). scale. magic wand tool.76 5 2 4. bmp. exportarea pozelor).76 1 2. 3 point curve. clone tool.

Rezultatele aşteptate: Cum urmează să fie evaluate sau demonstrate: Modul de stabilire a notei finale: ELEMENTE SUPLIMENTARE Spaţii şi Dotări: Resursele necesare: Materiale didactice: Obligatorie: Bibliografie: Facultativă: Implicarea altor Facultăţi sau Catedre: Alte informaţii: Anexe: AVIZAT FAVORABIL / NEFAVORABIL AVIZUL CATEDREI Şeful Catedrei: Data avizării: Semnătura: SE APROBĂ / NU SE APROBĂ APROBAREA FACULTĂŢII Decan: Data aprobării: Semnătura: COMISIA PENTRU REFORMĂ CURRICULARĂ ŞI INTEGRARE INTERNAŢIONALĂ SE RATIFICĂ Data ratificării: / Codul Cursului: .

Doru PAMFIL . Dr.NU SE RATIFICĂ RECTOR: Semnătura şi ştampila: Prof. Ing.

Programa analitică Curs. Tema ore/săptămână . se va preciza ce aduce nou prezentul curs: * Categoria formativă = FF .% CURS a. Sima Rodica Şef lucrări dr.pentru Cursurile specifice unei formări complementare. FF Locul desfăşurării Facultatea: Horticultură Specializarea : Peisagistică 0202 zi USAMV Cluj CONDIŢII PENTRU PARTICIPAREA LA ACEST CURS Cursuri anterioare Alte condiţii necesare pentru participarea la acest curs Obligatorii: nu este cazul Recomandate: Botanică. DATE GENERALE Facultatea în care se implementează cursul: Catedra responsabilă cu implementarea: Titlul cursului: Iniţiatorul cursului: Coordonatorul cursului: Horticultură II Tehnologii horticole Legumicultură Şef lucrări dr.Nr. Pedologie. de ore pe semestru şi activităţi Total C S L P* * Forma de evaluare 56 28 - 28 - Examen Codul 0202030107 În caz de înlocuire.01. Obiective b. FD . Formularele care nu conţin toate informaţiile necesare vor fi returnate emitentului. FO pentru Cursurile la opţiunea universităţii.pentru Cursurile facultative (la libera alegere). FR. CF . FC . A IMPORTANŢEI ORNAMENTALE ŞI A TEHNOLOGIILOR DE CULTURĂ LA PRINCIPALELE SPECII LEGUMICOLE * Proiect . Fiziologia plantelor Nu este cazul ELEMENTELE SPECIFICE Descrierea cursului: a. Sima Rodica CARACTERISTICILE CURSULUI Data implementării: 2009/2010 Categoria formativă * Limba de predare Opţionalitatea ** Cursul pe care îl înlocuieşte: FD Română Anul de studii Semestrul Nr.__________din______________ Formular cod: USAM-CJ-AQ-F. ** Opţionalitatea = CI . P.pentru Cursurile obligatorii (impuse). FS . Agrochimie.03 FIŞA DISCIPLINEI Se vor completa toate rubricile formularului.002 .pentru Cursurile opţionale. Obiective PREZENTAREA PARTICULARITĂŢILOR BIO-ECOLOGICE.pentru Cursurile specifice unei formări fundamentale. din Manualul Calităţii. de credite CI Nu este cazul III 6 4 Nr.% L. PROGRAMUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN CARE FACE PARTE Titlul Codul Durata: 4 ani Tipul: zi. conform Indicaţiilor privind completarea Formularului Specificaţie Curs.pentru Cursurile specifice unei formări de domeniu.pentru Cursurile specifice unei formări de specialitate. Pentru rubricile care nu sunt considerate ca fiind specifice se va înscrie "Nu este cazul". Tema ore/săptămână . CO .

Înmulţirea pe cale vegetativă 4. cimbrul.1. Substraturi de cultură 6. dovleacul turcesc 12.14 5 6 2 7.3. cepele perene. Fertilizarea culturilor de legume 3. Semănatul legumelor în câmp 4.14 7. tarhonul Total Număr de ore 4 % din totalul orelor 14. Folosirea raţională şi pregătirea terenului pentru culturile de legume 2. Cultura la container a unor varietăţi de legume 6. Producerea răsadurilor de legume 3. varza pentru frunze.1.1. Cultivarea plantelor legumicole din familia Solanaceae de la care se consumă fructele: tomate. varza de Bruxelles.2. broccoli. usturoiul comun 10. prazul.4. PROGRAMA ANALITICĂ . Cultivarea plantelor legumicole din grupa cepei: ceapa comună. Lucrările de întreţinere cu caracter special 6.4.3.14 100% 7 8 9 10 11 12 2 2 2 2 2 2 28 LUCRĂRI PRACTICE a. Tipuri de containere folosite 6. pepenele verde.2. Importanţa producerii răsadurilor de legume 3. Legumele de la sursă de hrană la plante ornamentale – importanţă şi clasificare 1. ridichile.2. sfecla roşie 8. Înfiinţarea culturilor de legume 4.2. vinete. Importanţa alimentară a plantelor legumicole 1.2. sfecla pentru peţiol.1. gulia 9. Lucrările de întreţinere cu caracter general 5.14 7.14 7.2. ţelina pentru rădăcină. Asolamentele legumicole 2. dovlecelul. Cultivarea plantelor legumicole din familia Cucurbitaceae: castravetele.14 4 2 7. fetica.1. pepenele galben. Pregătirea terenului pentru cultura legumelor 2.3. Culturile succesive 2.2. Clasificarea botanică.14 7. varza roşie. varza chinezească.B.1. Pregătirea seminţelor pentru semănat 4. varza creaţă.3.30 2 4 14.14 7.1. PROGRAMA ANALITICĂ Nr. pătrunjel pentru rădăcină. păpălăul 11. Lucrări de întreţinere ale culturilor de legume 5. radicio. Înmulţirea speciilor legumicole 4. leuşteanul. Culturile associate sau intercalate de legume – potenţial ornamental 2.2.3.3. Obiective Competenţe privind tehnologiile de cultură ale speciilor legumicole şi posibilităţile de folosire ale acestora în amenajarea unor grădini cu dublă valoare: alimentară şi ornamentală B. mărarul. 1 Tema 1. Cultivarea plantelor legumicole de la care se consumă rădăcinile tuberizate: morcov. feniculul.1. ardei. Cultivarea legumelor verdeţuri şi condimentare: salata de grădină. Pământurile folosite la producerea răsadurilor de legume 3. Cultivarea plantelor legumicole din grupa verzei: varza albă.1.2. Înmulţirea pe cale sexuată 4.2.30 3 2 7.14 2 7. cicoarea de grădină.14 7.1. Metode de producere a răsadurilor de legume 4. Posibilităţi de folosire intensivă a terenului pentru cultura legumelor 2. conopida. Lucrări de întreţinere 7. Importanţa ornamentală a plantelor legumicole 1. Plantarea răsadurilor de legume 5.2. agroeconomică şi după durata ciclului de viaţă 2. Alegerea şi amenajarea terenului 2. spanacul.

legumicultura fiind o disciplină de sinteză.15 7. sere şi solarii Pregătirea terenului în câmp în vederea semănatului şi plantatului – lucrări de bază Pregătirea terenului în câmp în vederea semănatului şi plantatului – patul germinativ şi de plantare Semănatul legumelor în câmp Plantarea răsadurilor de legume în câmp Lucrări generale de întreţinere ale culturilor de legume în câmp Înfiinţarea culturilor de legume în sere şi solarii Lucrări de întreţinere în sere şi solarii Cunoaşterea seminţelor de legume Recunoaşterea speciilor şi a varietăţilor de legume în fază tânără Total Număr % din totalul de ore orelor 2 7. exerciţiu. aplicaţie practică.14 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28 7. semănătoare manuală.14 7.15 7. specialistul peisagist trebuie să fie capabil să ofere consiliere privind înfiinţarea şi întreţinerea culturilor de legume.14 7.15 100% Modul de desfăşurare: Curs: prelegere.14 7. Rezultatele aşteptate: Cum urmează să fie evaluate sau demonstrate: Bazându-se pe cunoaşterea particularităţilor bio-ecologice şi a tehnologiei de cultură a speciilor legumicole.14 7.Nr. observaţie. exemplificarea practică şi efectuarea operaţiunilor de către studenţi Metodele de predare şi de învăţare: Cunoştinţele noi pe care trebuie să le dobândească studenţii se bazează pe cunoştinţele anterioare. Lucrări practice: Experimentare. Sector de producere a legumelor în câmp. prezentare videoproiector Lucrări practice: prezentarea teoretică a aspectelor legate de tematică. motocultor. diapozitive. Ponderea cea mai mare în nota finală o are nota obţinută la examen (60%) şi cea de la colocviu (20%).14 7. conversaţie. prezenţa la cursuri şi lucrări practice (10%) şi rezultatele la lucrările de verificare şi susţinere de referate (10%) luându-se de asemenea în considerare. videoproiector. problematizare.14 7.15 7. învăţare dirijată. planşe.14 7. Resursele necesare: . Curs: Învăţare prin descoperire. optimizare./student).14 7. care pe lângă utilizarea directă în alimentaţia sănătoasă a oamenilor pot avea un important rol estetico-recreativ. demonstraţie. descriere. Modul de stabilire a notei finale: Examen la sfârşitul semestrului (20 min.14 7. demonstraţie. trusă portabilă de analiză a solului. modelare. pH-metru. ELEMENTE SUPLIMENTARE Spaţii şi Dotări: Laborator de legumicultură. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Pregătirea amestecului de pământuri Tema Instalarea răsadniţelor încălzite cu biocombustibil Semănatul în răsadniţă şi sera înmulţitor Confecţionarea cuburilor nutritive şi repicatul Lucrări de îngrijire ale răsadurilor în răsadniţe. colocviu de lucrări practice (2 ore/grupă de studenţi). cărţi şi reviste de specialitate. sere şi solarii Materiale didactice: Material biologic proaspăt sau conservat.

2009 – Legumicultura sursă de hrană şi potenţial ornamental. Apahidean. Maria Apahidean. Apahidean Al. Rodica Sima. Radu SESTRAŞ COMISIA PENTRU REFORMĂ CURRICULARĂ ŞI INTEGRARE INTERNAŢIONALĂ Data ratificării: SE RATIFICĂ / NU SE RATIFICĂ Codul Cursului: RECTOR: Semnătura şi ştampila: 0202030107 Prof. Maria APAHIDEAN SE APROBĂ / NU SE APROBĂ APROBAREA FACULTĂŢII Decan: Data aprobării: Semnătura: Prof. 2000 – Legumicultură specială. S. 2007 – Cultura legumelor. Ceres. Indrea D. Cluj-Napoca. AcademicPres.Obligatorie: 1.. Catedra I – Ştiinţa solului. II. S. Ceres. S. Ed. Ed. 3. Al. Doru PAMFIL . 4. Risoprint. 1995 – Ghid practic pentru cultura legumelor. Măniuţiu. Facultativă: 1. Catedra II – Fitotehnie. Sima Rodica. Reviste de specialitate. Ed. D. 2. dr. I. vol. Catedra IV – Agromontanologie Alte informaţii: Nu este cazul Anexe: AVIZAT FAVORABIL / NEFAVORABIL AVIZUL CATEDREI Şeful Catedrei: Data avizării: Semnătura: Prof. Dr. Ing. dr. Apahidean Al.. Bibliografie: Implicarea altor Facultăţi sau Catedre: Facultatea de Agricultură.. Cluj-Napoca. Bucureşti. Bucureşti. Indrea D. Ed. Maria Apahidean...

de ore pe semestru şi activităţi Total C S L P* * Forma de evaluare CI 28 14 - 14 Codul 0202030108 În caz de înlocuire. FO pentru Cursurile la opţiunea universităţii. Alte condiţii necesare pentru participarea la acest curs Obţinerea creditelor prin promovarea examenelor şi verificărilor la disciplinele menţionate anterior.Nr. CF .pentru Cursurile specifice unei formări fundamentale.01.002 .pentru Cursurile specifice unei formări de domeniu. din Manualul Calităţii. Frecventarea obligatorie a lucrărilor de laborator şi promovarea testelor docimologice.pentru Cursurile specifice unei formări complementare. PROGRAMUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN CARE FACE PARTE Titlul Codul Durata: 4ANI Tipul: zi. MECANIZARE.pentru Cursurile obligatorii (impuse). FD . Tema ore/săptămână . Obiective b. AGROCHIMIE. Programa analitică Curs. PROTECŢIA PLANTELOR.__________din______________ Formular cod: USAM-CJ-AQ-F. ** Opţionalitatea = CI .pentru Cursurile opţionale. FR. Tema ore/săptămână . TOPOGRAFIE. ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCCIARE Cursuri anterioare Recomandate: PEDOLOGIE. FS . FC . FF Locul desfăşurării HORTICULTURĂ 0202030108 Obligatorii: ZI USAMV Cluj CONDIŢII PENTRU PARTICIPAREA LA ACEST CURS BOTANICĂ. conform Indicaţiilor privind completarea Formularului Specificaţie Curs. se va preciza ce aduce nou prezentul curs: * Categoria formativă = FF . FIZIOLOGIA PLANTELOR. CO .% L. de credite III 5 3 Nr. Pentru rubricile care nu sunt considerate ca fiind specifice se va înscrie "Nu este cazul". P.03 FIŞA DISCIPLINEI Se vor completa toate rubricile formularului.% * Proiect . DATE GENERALE Facultatea în care se implementează cursul: Catedra responsabilă cu implementarea: Titlul cursului: Iniţiatorul cursului: Coordonatorul cursului: HORTICULTURĂ HORTICULTURĂ I ŞI PEISAJISTICĂ POMICULTURĂ ŞI VITICULTURĂ GAVRILĂ ROPAN GAVRILĂ ROPAN CARACTERISTICILE CURSULUI Data implementării: 2009/2010 Categoria formativă * Limba de predare Opţionalitatea ** Cursul pe care îl înlocuieşte: FD RO Anul de studii Semestrul Nr.pentru Cursurile facultative (la libera alegere). ELEMENTELE SPECIFICE Descrierea cursului: a. Formularele care nu conţin toate informaţiile necesare vor fi returnate emitentului.pentru Cursurile specifice unei formări de specialitate.

în funcţie de specificul fiecărei teme. buna lor pregătire LUCRĂRI PRACTICE:. PROGRAMA ANALITICĂ CURS-14 ORE Nr. modelare.71 7. aplicaţii practice şi organizatorul grup. modelarea. curs de pomologie. .CURS A. Îndrumător de lucrări practice. 1 2 3 4 5 6 7 Tema Definiţie. diapozitive. bibliografia necesară pt. Obiective Să-şi însuşească principiile si metodologiile care stau la baza pomiculturii. LUCRĂRI PRACTICE: Studiu de caz. demonstraţie.14 10. 1 2 3 4 5 6 Tema Număr de ore % din totalul orelor RECUNOAŞTEREA SPECIILOR POMICOLE RAMURI DE GARNISIRE LA SEMINŢOASE RAMURI DE GARNISIRE LA SÂMBUROASE OBŢINEREA SEMINŢELOR ŞI A SÂMBURILOR ŞI RECUNOAŞTEREA LOR ÎNMULŢIREA GENERATIVĂ A SPECIILOR POMICOLE ÎNMULŢIREA VEGETATIVĂ A SPECIILOR POMICOLE 2 2 2 2 3 3 7. Să abordeze interdisciplinar problemele specifice biologie şi tehnologie speciilor pomicole. PROGRAMA ANALITICĂ Nr. Studenţii au la dispoziţie cursuri de specialitate şi note de curs. Obiective Formarea deprinderilor practice privind: amenajarea ternului. material viu. prezentare pe video-proiector. ore de laborator şi activităţi în teren pe parcursul cărora se vor verifica şi demonstra cunoştinţele acumulate la cursuri şi laboratoare.14 7. colecţie didactică.14 7. B.71 Modul de desfăşurare: CURS: prelegeri. amenajarea. exerciţiu.14 7.71 10. înfiinţarea şi întreţinerea plantaţiilor pomicole Să utilizeze în diferite conexe limbajul de specialitate. etc. Să-şi însuşească deprinderi intelectuale şi practice legate tehnologia întreţinerii livezilor. problematizare. machete. învăţarea prin descoperire dirijată. euristică.14 7. observaţia.14 3. Prelegerile au durata de 2 ore. studiu de caz. înfiinţarea plantaţiilor şi întreţinerea lor B. etc.14 LUCRĂRI PRACTICE A. conversaţia euristică. punând accent pe formarea deprinderilor şi recunoaşterea caracterelor tari pt. planşe. fiecare specie şi categorie de material săditor în parte. Metodele de predare şi de învăţare: CURS: Prelegerea. Sǎ prezinte producerea materialului săditor. prezentarea aspectelor practice legate de tematica specifică lucrărilor practice de pomicultură. se pune accent pe învăţarea interactivă. Să aplice în practică cunoştinţele dobândite în urma studierii aspectelor teoretice ale cursului. părţi componente şi importanţa pomiculturii Clasificarea speciilor pomicole Organografie Ciclul întreg de viaţă a speciilor pomicole Ciclul anual a speciilor pomicole Cerinţe faţă de factorii de mediu Producerea de material săditor Număr de ore 2 1 3 2 2 2 2 % din totalul orelor 7.14 7.57 10.14 7. Să definească corect termenii specifici disciplinei.

şi G. 2003. CD. AcademicPres. diapozitive. portofoliul. colocvii teoretice şi practice. Facultativă: Gonda Is. autoevaluare. Popescu şi colab..dr. Metode de evaluare: verificarea orală.. G. Cluj-Napoca. Aplicarea în practică a cunoştinţelor dobândite teoretic la disciplina de produse forestiere accesorii . TOTAL: (100%) respectiv 10 puncte ELEMENTE SUPLIMENTARE Spaţii şi Dotări: Laborator de specialitate dotat cu machete.2009 APROBAREA SE APROBĂ / NU SE APROBĂ . pepiniere pomicole şi unităţi specializate în producţia pomicolă AVIZAT FAVORABIL / NEFAVORABIL AVIZUL CATEDREI Şeful Catedrei: Data avizării: Semnătura: Prof. -20% nota la colocviu.07. Reviste de specialitate. activitatea desfăşurată la curs şi lucrări practice: . plante medicinale.Ropan. Cluj-Napoca. planşe. aparat video. Ed. respectiv 5 puncte. 2008. examene teoretice şi practice. Modul de stabilire a notei finale: La evaluarea cunoştinţelor se va ţine seama de: 1. respectiv 3 puncte. 2000. Pomicultură (generală şi specială). interevalurea. Ed. cărţi şi reviste de specialitate. Tipo Agronomia Cluj-Napoca. Gryphon. 1998. Îndrumător de lucrări practice. V Mitre şi colab. -10% participare activă la curs 1 punct. Ed. Cultura eficientă a mărului de calitate superioară. Ropan şi colab. TV. Ed. Ropan.Rezultatele aşteptate: Cunoaşterea şi aplicarea corectă a termenilor de specialitate în diferite contexte date. colecţie imagistică de specialitate. Didactică şi Pedagogică Bucureşti. Pomicultură generală. mulaje. Mitre Viorel 17.. cameră video. 2001 Pomicultură aplicată. Ropan. Cluj-Napoca Roman Ioana. ciuperci. Cum urmează să fie evaluate sau demonstrate: Strategii de evaluare: -evaluare continuă prin observare sistematică. cameră digitală.50% notă la examenul de pomicultură. verificarea scrisă. histotecă vastă . AcademicPres. -Calculatoe.uri cu fructe de pădure. AcademicPres. Materiale didactice: Resursele necesare: - 1000 piese morfopatologice formolizate. etc. video-proiector. -20% teste date pe parcurs 2 punce. Ed. G. G. Pomicultură generală. Însuşirea cunoştinţelor de specialitate şi formarea deprinderilor intelectuale şi practice necesare efectuării lucrările specifice produselor forestiere accesorii . -evaluare sumativă prin teste docimologice. completare de fişe de evaluare şi de liste de clasificare. Lucrările Ştiinţifice ale ICPP Mărăcineni-Piteşti Implicarea altor Facultăţi sau Catedre: Alte informaţii: Anexe: Vizite la staţiunile de cercetare si dezvoltare pomicole. Bibliografie: Obligatorie: M. 1993. Braşov.

Dr.07.FACULTĂŢII Decan: Data aprobării: Semnătura: Prof. Doru PAMFIL .2009 COMISIA PENTRU REFORMĂ CURRICULARĂ ŞI INTEGRARE INTERNAŢIONALĂ Data ratificării: SE RATIFICĂ / NU SE RATIFICĂ Codul Cursului: RECTOR: Semnătura şi ştampila: FD0202030108 Prof. Setraş Radu 17.dr. Ing.

Nr.__________din______________

Formular cod: USAM-CJ-AQ-F.002 .01.03

FIŞA DISCIPLINEI
Se vor completa toate rubricile formularului, conform Indicaţiilor privind completarea Formularului Specificaţie Curs, din Manualul Calităţii. Pentru rubricile care nu sunt considerate ca fiind specifice se va înscrie "Nu este cazul". Formularele care nu conţin toate informaţiile necesare vor fi returnate emitentului.

DATE GENERALE
Facultatea în care se implementează cursul: Catedra responsabilă cu implementarea: Titlul cursului: Iniţiatorul cursului: Coordonatorul cursului:

HORTICULTURĂ HORTICULTURĂ I ŞI PEISAJISTICĂ POMICULTURĂ ŞI VITICULTURĂ GAVRILĂ ROPAN GAVRILĂ ROPAN
CARACTERISTICILE CURSULUI
Data implementării:

2009/2010

Categoria formativă * Limba de predare Opţionalitatea ** Cursul pe care îl înlocuieşte:

FD
RO

Anul de studii Semestrul Nr. de credite

III 6 4

Nr. de ore pe semestru şi activităţi Total C S L P*
*

Forma de evaluare

CI

28

14

-

14

Codul

0202030109

În caz de înlocuire, se va preciza ce aduce nou prezentul curs:

* Categoria formativă = FF - pentru Cursurile specifice unei formări fundamentale, FD - pentru Cursurile specifice unei formări de domeniu, FS - pentru Cursurile specifice unei formări de specialitate, FC - pentru Cursurile specifice unei formări complementare, FO pentru Cursurile la opţiunea universităţii; ** Opţionalitatea = CI - pentru Cursurile obligatorii (impuse), CO - pentru Cursurile opţionale, CF - pentru Cursurile facultative (la libera alegere);

PROGRAMUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN CARE FACE PARTE
Titlul Codul Durata: 4ANI Tipul:
zi, FR, FF

Locul desfăşurării

HORTICULTURĂ 0202030109
Obligatorii:

ZI

USAMV Cluj

CONDIŢII PENTRU PARTICIPAREA LA ACEST CURS

BOTANICĂ, FIZIOLOGIA PLANTELOR, TOPOGRAFIE, ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCCIARE
Cursuri anterioare Recomandate: PEDOLOGIE, AGROCHIMIE, MECANIZARE, PROTECŢIA PLANTELOR. Alte condiţii necesare pentru participarea la acest curs

Obţinerea creditelor prin promovarea examenelor şi verificărilor la disciplinele menţionate anterior. Frecventarea obligatorie a lucrărilor de laborator şi promovarea testelor docimologice. ELEMENTELE SPECIFICE

Descrierea cursului: a. Obiective b. Programa analitică

Curs. Tema ore/săptămână - % L. P. Tema ore/săptămână - %

*

Proiect

CURS
A. Obiective
Să-şi însuşească principiile si metodologiile care stau la baza pomiculturii. Să abordeze interdisciplinar problemele specifice biologie şi tehnologie speciilor pomicole. Să definească corect termenii specifici disciplinei. Sǎ prezinte producerea materialului săditor, amenajarea, înfiinţarea şi întreţinerea plantaţiilor pomicole Să utilizeze în diferite conexe limbajul de specialitate. Să aplice în practică cunoştinţele dobândite în urma studierii aspectelor teoretice ale cursului. Să-şi însuşească deprinderi intelectuale şi practice legate tehnologia întreţinerii livezilor.

B. PROGRAMA ANALITICĂ CURS-14 ORE
Nr. 1 2 3 4 5 6 7 Tema Înfiinţarea plantaţiilor pomicole Forme de coroană Tăieri şi operaţiuni de dirijare Fertilizare, irigare şi combaterea bolilor şi dăunătorilor Tehnologia de cultură a speciilor seminţoase Tehnologia de cultură a speciilor sâmburoase Tehnologia de cultură a arbuştilor fructiferi Număr de ore 2 2 2 2 2 2 2 % din totalul orelor 7,14 7,14 7,14 7,14 7,14 7,14 7,14

LUCRĂRI PRACTICE
A. Obiective Formarea deprinderilor practice privind: amenajarea ternului, înfiinţarea plantaţiilor şi întreţinerea lor

B. PROGRAMA ANALITICĂ
Nr. 1 2 3 4 5 6 Tema Număr de ore % din totalul orelor

PLANTAREA POMILOR ŞI ARBUŞTILOR FRUCTIFERI PREZENTAREA ŞI FORMAREA COROANELOR RECUNOAŞTEREA ŞI DESCRIEREA SOIURILOR DE MERE CARACTERE PENTRU DETERMINAREA SOIURILOR DE PERE ŞI GUTUI RECUNOAŞTEREA SOIURILOR DE PRUN, CIREŞ, CAIS ŞI PIERSIC RECUNOAŞTEREA SOIURILOR DE NUC, CASTAN, ALUN ETC.

2 2 2 2 3 3

7,14 7,14 7,14 7,14 10,71 10,71

Modul de desfăşurare: CURS: prelegeri, planşe, material viu, prezentare pe video-proiector, în funcţie de specificul fiecărei teme. Prelegerile au durata de 2 ore, ore de laborator şi activităţi în teren pe parcursul cărora se vor verifica şi demonstra cunoştinţele acumulate la cursuri şi laboratoare. Studenţii au la dispoziţie cursuri de specialitate şi note de curs, bibliografia necesară pt. buna lor pregătire LUCRĂRI PRACTICE:. prezentarea aspectelor practice legate de tematica specifică lucrărilor practice de pomicultură, punând accent pe formarea deprinderilor şi recunoaşterea caracterelor tari pt. fiecare specie şi categorie de material săditor în parte. se pune accent pe învăţarea interactivă, euristică, etc. Îndrumător de lucrări practice, curs de pomologie, colecţie didactică, machete, diapozitive, etc. Metodele de predare şi de învăţare: CURS: Prelegerea, conversaţia euristică, observaţia, învăţarea prin descoperire dirijată, problematizare, modelare, demonstraţie, exerciţiu, studiu de caz. LUCRĂRI PRACTICE: Studiu de caz, modelarea, aplicaţii practice şi organizatorul grup.

Rezultatele aşteptate: Cunoaşterea şi aplicarea corectă a termenilor de specialitate în diferite contexte date. Însuşirea cunoştinţelor de specialitate şi formarea deprinderilor intelectuale şi practice necesare efectuării lucrările specifice produselor forestiere accesorii . Aplicarea în practică a cunoştinţelor dobândite teoretic la disciplina de produse forestiere accesorii .

Cum urmează să fie evaluate sau demonstrate: Strategii de evaluare: -evaluare continuă prin observare sistematică, completare de fişe de evaluare şi de liste de clasificare. -evaluare sumativă prin teste docimologice, examene teoretice şi practice, colocvii teoretice şi practice. Metode de evaluare: verificarea orală, verificarea scrisă, interevalurea, autoevaluare, portofoliul.

Modul de stabilire a notei finale: La evaluarea cunoştinţelor se va ţine seama de: 1. activitatea desfăşurată la curs şi lucrări practice: - 50% notă la examenul de pomicultură, respectiv 5 puncte, -20% nota la colocviu, respectiv 3 puncte. -20% teste date pe parcurs 2 punce. -10% participare activă la curs 1 punct. TOTAL: (100%) respectiv 10 puncte

ELEMENTE SUPLIMENTARE
Spaţii şi Dotări: Laborator de specialitate dotat cu machete, mulaje, planşe, diapozitive, etc. -Calculatoe, video-proiector, cameră digitală, cameră video, CD- uri cu fructe de pădure, ciuperci, plante medicinale, aparat video, TV. Materiale didactice: Resursele necesare:

-

1000 piese morfopatologice formolizate; histotecă vastă ; colecţie imagistică de specialitate; cărţi şi reviste de specialitate;

Bibliografie:

Obligatorie: M. Popescu şi colab., 1993, Pomicultură (generală şi specială), Ed, Didactică şi Pedagogică Bucureşti. G. Ropan şi colab. 1998, Îndrumător de lucrări practice, Tipo Agronomia Cluj-Napoca. G. Ropan, 2000, Pomicultură generală, Ed. AcademicPres, Cluj-Napoca. V Mitre şi colab., 2001 Pomicultură aplicată, Ed. AcademicPres, Cluj-Napoca Roman Ioana, G.Ropan, 2008, Pomicultură generală, Ed. AcademicPres, Cluj-Napoca. Facultativă: Gonda Is., şi G. Ropan, 2003, Cultura eficientă a mărului de calitate superioară, Ed. Gryphon, Braşov. Reviste de specialitate. Lucrările Ştiinţifice ale ICPP Mărăcineni-Piteşti

Implicarea altor Facultăţi sau Catedre: Alte informaţii:

Anexe: Vizite la staţiunile de cercetare si dezvoltare pomicole, pepiniere pomicole şi unităţi specializate în producţia pomicolă

AVIZAT FAVORABIL / NEFAVORABIL AVIZUL CATEDREI
Şeful Catedrei: Data avizării: Semnătura:

Prof.dr. Mitre Viorel
17.07.2009

APROBAREA

SE APROBĂ / NU SE APROBĂ

Dr.dr.FACULTĂŢII Decan: Data aprobării: Semnătura: Prof. Doru PAMFIL . Ing.2009 COMISIA PENTRU REFORMĂ CURRICULARĂ ŞI INTEGRARE INTERNAŢIONALĂ Data ratificării: SE RATIFICĂ / NU SE RATIFICĂ Codul Cursului: RECTOR: Semnătura şi ştampila: FD0202030109 Prof.07. Setraş Radu 17.

FS . FR......% L....pentru Cursurile specifice unei formări de domeniu.. Desen zi USAMV Cluj CONDIŢII PENTRU PARTICIPAREA LA ACEST CURS Cursuri anterioare Alte condiţii necesare pentru participarea la acest curs ELEMENTELE SPECIFICE Descrierea cursului: a. P.. de credite 3 2 Nr. FF Locul desfăşurării Peisagistica 0202 Obligatorii: Genetică Fiziologie Recomandate: Botanica..dr. In urma cursului şi a lucrărilor de laborator studenţii vor avea cunoştinţele necesare aplicării unui sistem de multiplicare nou. practicat pe scara mare in toate unitatile de producere a .. ** Opţionalitatea = CI .. Accesul direct la echipamentele tipice folosite vor asigura studentului însuşirea deprinderilor de munca intr-un domeniu mai puţin familiar dar ultramodern. CF .... conform Indicaţiilor privind completarea Formularului Specificaţie Curs...01.pentru Cursurile specifice unei formări complementare... Informaţiile teoretice din cadrul tematicii de curs..pentru Cursurile specifice unei formări fundamentale. FD . DATE GENERALE Facultatea în care se implementează cursul: Catedra responsabilă cu implementarea: Titlul cursului: Iniţiatorul cursului: Coordonatorul cursului: De Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Horticultură şi Peisagistică Micropropagare Conf.% CURS A.. Pentru rubricile care nu sunt considerate ca fiind specifice se va înscrie "Nu este cazul". de ore pe semestru şi activităţi Total C S L P* * Forma de evaluare 1 - 2 - VP Codul - 0202030111 În caz de înlocuire. Programa analitică Curs....... se va preciza ce aduce nou prezentul curs: * Categoria formativă = FF ... Formularele care nu conţin toate informaţiile necesare vor fi returnate emitentului.. FO pentru Cursurile la opţiunea universităţii...Nr. Corina Cătană CARACTERISTICILE CURSULUI Data implementării: 2009/2010 Categoria formativă * Limba de predare Opţionalitatea ** Cursul pe care îl înlocuieşte: FF rom Anul de studii Semestrul Nr.. ing. Corina Cătană Conf.pentru Cursurile facultative (la libera alegere). ing.. Obiective b.. FC .. din Manualul Calităţii...002 .03 FIŞA DISCIPLINEI Se vor completa toate rubricile formularului. Obiective . neconvenţională.. Tema ore/săptămână .. ca metodă alternativă. PROGRAMUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN CARE FACE PARTE Titlul Codul Durata: 4 ani Tipul: zi..dr.__________din______________ Formular cod: USAM-CJ-AQ-F.pentru Cursurile opţionale..... de înmulţire a speciilor ornamentale si aplicatiile culturii in vitro ca nou concept in designul horticulturii ornamentale.pentru Cursurile obligatorii (impuse). completate cu exemplele practice prezentate au ca scop fundamentarea noţiunilor specifice disciplinei de Micropropagare.. CO ... Tema ore/săptămână . Biochimie..pentru Cursurile specifice unei formări de specialitate..

28 2 14. Colocviu. Rolul şi influenţa regulatorilor de creştere Istoric. Obiective Dobandirea abilitatilor practice de tehnică a laboratorului de Micropropagare B. Crioconservarea. Dezbateri Metodele de predare şi de învăţare: Metoda prin descoperire. Exemple de medii consacrate. Colocviu tematic Bioarta. 14. Resurse.Construcţia meristemului.B.28 100 6 7 LUCRĂRI PRACTICE A.Aplicaţii ale culturii de meristeme. Obtinerea de plante libere de viroze. 8. Sustinerea proiectului individual. Auxinele. Ecobiologia-Ecoarta TOTAL Număr de ore 2 % din totalul orelor 14. Sterilizarea. PROGRAMA ANALITICĂ 1. Ecoarta. Compoziţie. Introducere şi prezentarea laboratorului de Micropropagare. organizaţii profesionale în Culturi de celule şi ţesuturi vegetale in vitro . asepsizarea. Initierea culturii in vitro.28 14. familiarizarea cu tehnologii de varf. metoda comparatiei. metoda interactiva Rezultatele aşteptate: Cum urmează să fie evaluate sau demonstrate: Însuşirea noţiunilor fundamentale ale disciplinei. Solutii stoc. reactivarea ţesuturilor mature stadiul II – multiplicarea şi proliferarea prin muguri preformaţi organogeneza şi neoformarea de muguri stadiul III – inducerera formãrii de rãdãcini stadiul IV – aclimatizarea Căile de regenerare la plantele superioare Regenerare din meristeme preformate Regenerare din meristeme adventive (sau induse. Pastrarea si conservarea germoplasmei ornamentale. Pregatirea proiectului individual 13. Cultura din meristeme 6. Modul de desfăşurare: Cursul interactiv. Reglementari legislative Bioarta. 5. 4. baze de date. Giberelinele Etapele micromultiplicării stadiul O (pregãtirea) stadiul I – stabilirea (iniţierea) culturii axenice. Prepararea mediului de cultura. Hibridarea in vitro 7. funcţionare. . prezentat in powerpoint. scheme interactive Experimente pe bază de protocol.28 14. 9-12. 1 Tema Curs introductiv Definirea culturilor in vitro. Recuperari. Exercitiu de concept original. Protecţia muncii 2. Tipuri de meristeme: alcãturire. Tehnica de laborator.28 5 2 2 2 14 14. in vivo Istoric privind evoluţia culturilor de celule şi ţesuturi vegetale Interferenţa cu alte ştiinţe Mediul de culturã. Obţinerea de material liber de viroze Circulatia germoplasmei. dobandirea unui vocabular de specialitate Prezentări individuale . planşe.28 2 3 2 14. ex vitro. sau de novo) Regenerare prin embriogeneza somatica (nezigotica) Inmulţirea vegetativã prin meristeme .Citochinine.28 4 2 14. PROGRAMA ANALITICĂ Nr.metode de sterilizare 3.

curs pentru studenţii de la secţia Peisagistică Corina Catana. Editura Risoprint. 2005. Doru PAMFIL . Cluj-Napoca. avizata ştiinţific Implicarea altor Facultăţi sau Catedre: Alte informaţii: Anexe: AVIZAT FAVORABIL / NEFAVORABIL AVIZUL CATEDREI Şeful Catedrei: Data avizării: Semnătura: Prof.5%.Notite de curs. ing. se va introduce notarea procentuala -50 % -valoarea raspunsului la testele de verificare de pe parcursul intilnirilor -25 %. ISBN 973-656-907-1 Bioarta. Corina Catana. Editura Risoprint. În nota examenului final de evaluare. AcademicPres. 2005.valoarea referatului . Cluj-Napoca (curs intern USAMV) Micropropagarea. Bibliografie: Obligatorie: Micropropagarea speciilor ornamentale. Camera de vegetaţie Materiale didactice: Resursele necesare: - colecţie de culturi de ţesuturi. participare la cursuri. seminar. histotecă. ISBN 973-656-921-7 Biotehnologii celulare . casete video şi colecţie imagistică de specialitate. Cluj-Napoca. dr. CD-uri. dr. Editura Risoprint. Corina Catana. 2009 (in pregatire) Facultativă: Orice sursa de specialitate. Radu SESTRAŞ COMISIA PENTRU REFORMĂ CURRICULARĂ ŞI INTEGRARE INTERNAŢIONALĂ Data ratificării: SE RATIFICĂ / NU SE RATIFICĂ Codul Cursului: RECTOR: Semnătura şi ştampila: Prof. sesiuni. dr. Cluj-Napoca.Modul de stabilire a notei finale: Evaluarea cunoştinţelor va lua în considerare activitatea la curs. ing..indrumator practic Corina Catana. Ecoarta. ing. comunicari stiintifice ELEMENTE SUPLIMENTARE Spaţii şi Dotări: Laboratorul de Micropropagare. Ed. laborator. Viorel MITRE SE APROBĂ / NU SE APROBĂ APROBAREA FACULTĂŢII Decan: Data aprobării: Semnătura: Prof.activitate suplimentara individuala. rezultatele testelor pe parcursul semestrului precum şi lucrări de specialitate (referate) individuale.valoarea activitatii din laborator -20%. cărţi şi reviste de specialitate.

pentru Cursurile specifice unei formări de domeniu.maşinilor pentru domeniul comunal. FD . dr. maşinilor pentru semănat şi plantat.pentru Cursurile facultative (la libera alegere). instalaţiilor pentru irigat. de ore pe semestru şi activităţi S L P* * Total C I 5 56 28 Nu este cazul Forma de evaluare 28 E Codul 0202030112 În caz de înlocuire. Tema ore/săptămână . FC . se va preciza ce aduce nou prezentul curs: * Categoria formativă = FF . conform Indicaţiilor privind completarea Formularului Specificaţie Curs. Formularele care nu conţin toate informaţiile necesare vor fi returnate emitentului. Informatica zi USAMV Cluj CONDIŢII PENTRU PARTICIPAREA LA ACEST CURS Cursuri anterioare Alte condiţii necesare pentru participarea la acest curs ELEMENTELE SPECIFICE Descrierea cursului: a. dr. maşinilor speciale pentru spaţii verzi. P. * Proiect .pentru Cursurile specifice unei formări fundamentale. FF Locul desfăşurării Horticultură 0202030112 Obligatorii: Fizică Recomandate: Matematica. NAGHIU LIVIA CARACTERISTICILE CURSULUI Data implementării: 2009/2010 Categoria formativă * Limba de predare Opţionalitatea ** Cursul pe care îl înlocuieşte: FD RO CI Anul de studii Semestrul Nr. maşinilor pentru lucrările solului.pentru Cursurile specifice unei formări complementare. funcţionarii şi exploatării raţionale a: motoarelor cu ardere internă. de credite III Nr.pentru Cursurile specifice unei formări de specialitate. Pentru rubricile care nu sunt considerate ca fiind specifice se va înscrie "Nu este cazul". CF . DATE GENERALE Facultatea în care se implementează cursul: Catedra responsabilă cu implementarea: Titlul cursului: Iniţiatorul cursului: Coordonatorul cursului: HORTICULTURĂ III .Nr. Tema ore/săptămână . Ing. PROGRAMUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN CARE FACE PARTE Titlul Codul Durata: 4 Tipul: zi.MECANIZARE MAŞINI ŞI UTILAJE PENTRU SPAŢII VERZI Prof.% L. din Manualul Calităţii.002 . FO pentru Cursurile la opţiunea universităţii. Obiective b. CO . Obiective Cunoaşterea construcţiei.03 FIŞA DISCIPLINEI Se vor completa toate rubricile formularului. FR.__________din______________ Formular cod: USAM-CJ-AQ-F.% CURS A. FS . tractoarelor pentru spaţii verzi. NAGHIU LIVIA Prof. ** Opţionalitatea = CI .pentru Cursurile opţionale. Programa analitică Curs.01.pentru Cursurile obligatorii (impuse).ing.

14 7. PROGRAMA ANALITICĂ . funcţionarea motoarelor cu ardere internă supraalimentate Utilizarea energiei electrice în domeniul spaţiilor verzi: Acţionări electrice. transmisia tractoarelor Tractoare pentru spaţii verzi: sistemul de rulare a tractoarelor.14 7. maşini pentru extras material dendrologic cu balot de pământ la rădăcină. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Tema Noţiuni elementare de tehnică: materiale utilizate în cazul spaţiilor verzi. Maşini speciale pentru spaţii verzi: maşini pentru tăieri în interiorul coroanei. grape. construcţia şi procesul de lucru executat de aparate de tăiere cu cuţit. freze pentru spaţii verzi.14 2 2 2 2 2 2 2 2 7. B. echipamentul electric al tractoarelor. particularităţile constructive ale tractoarelor horticole. caracteristici generale.14 7. organe de maşini). maşini speciale pentru aerarea solului Maşini de semănat utilizate la spaţiile verzi şi maşini de plantat puieţi Maşini şi aparate pentru protecţia plantelor: construcţia şi funcţionarea maşinilor de stropit cu pulverizare hidraulică şi cu pulverizare pneumatică. postul de comandă şi cabina tractorului. sistemele de direcţie utilizate la tractoare. construcţia tractoarelor. Iluminatul spaţiilor verzi Tractoare pentru spaţii verzi: clasificarea tractoarelor. maşini de tocat resturi vegetale. control şi monitorizare a instalaţiilor de irigat.14 7. sisteme de irigare prin picurare. maşini pentru domeniul comunal Număr de ore 2 2 2 2 2 % din totalul orelor 7.14 7.14 LUCRĂRI PRACTICE A. aparate de cosire cu fir. mecanisme şi organe de maşini. echipamentele de lucru ale tractoarelor. funcţionarea MAC în patru timpi. maşini de săpat gropi.14 7. Maşini pentru lucrările solului: pluguri. tăvălugi. construcţia cositorilor pentru domeniul public Sisteme de irigat pentru spaţii verzi: consideraţii generale. Motoare cu ardere interna: funcţionarea MAS în patru timpi. funcţionarea motoarelor în doi timpi cu aprindere prin scânteie. maşini şi agregate Motoare cu ardere internă (MAI): construcţia MAI. irigarea prin aspersiune. nivelatoare. maşini pentru tuns gard viu.14 7.14 7.14 7.14 7. pentru suflarea frunzelor.14 7. PROGRAMA ANALITICĂ Nr. sisteme de frânare utilizate la tractoare.14 7.B. mecanisme. sistemul de programare. Obiective Cunoaşterea elementelor generale de tehnică (materiale. maşini pentru tratamente fitosanitare prin contact Aparate de stropit şi pentru tratamente prin injecţie Maşini pentru fertilizat în domeniul spaţiilor verzi: maşini pentru administrat îngrăşăminte prin centrifugare şi cu distribuţie pneumatică Cositori pentru spaţii verzi: destinaţie şi clasificare.

..... Maşini de fertilizat pentru spaţii verzi. Cunoaşterea principalelor elemente constructive ale tractoarelor şi motocultoarelor utilizate în cazul spaţiilor verzi.14 7. .. aparatelor si masinilor de prelucrat metale. reglării.14 7. Identificarea partilor componente ale motoarelor cu ardere interna..I...... Construcţia şi funcţionarea motocultorului.. 7.. Pentru evaluare sunt rezervate câte 20 min. Pe parcursul semestrului studenţii vor realiza studii de caz.14 7. 1..14 7. iar lucrările practice pe grupe de studiu în fiecare săptâmână (în laboratorul disciplinei). La lucrări practice se utilizează standurile existente în laboratorul disciplinei. Cunoaşterea: construcţiei. conducere si reglare a scurgerii fluidelor. în laboratoarele catedrei si atelierele mecanice din unităţile horticole. Metodele de predare şi de învăţare: Curs. realizată cu ajutorul videoproiectorului. Cunoaşterea organelor de asamblare....14 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 7..14 7.. Maşini de prelucrat solul în spaţiile verzi. interactivă. întreţinerii şi exploatării maşinilor pentru spaţiile verzi..14 7.0 • prezenţa la curs 10. funcţionării. Sistemul de franare..14 7. Cunoaşterea echipamentelor de lucru 6. Tema Norme de tehnică a securităţii muncii şi P. întreţinerii şi exploatării instalaţiilor de acţionare şi iluminat utilizate în cazul spaţiilor verzi. Identificarea principalelor materiale utilizate în construcţia tractoarelor si maşinilor horticole. Functionarea motoarelor cu ardere interna.14 7. Instalaţii de irigat spaţii verzi Cositori pentru spaţii verzi Instalaţii electrice de acţionare şi de iluminat utilizate în cazul spaţiilor verzi Număr de ore 2 % din totalul orelor 7. 4..... Insuşirea noţiunilor elementare de tehnică utilizate în horticultură. Expunere orală. aceasta realizându-se în ordinea alfabetică a studenţilor.. respectiv nota . 6. Identificarea organelor transmisiei tractorului U-445.0 Evaluarea cunoştinţelor studenţilor se face practic prin colocviu şi teoretic (oral) la finalul semestrului de studiu.14 7. funcţionării...C. Maşini de săpat gropi. Modul de stabilire a notei finale: Evaluarea cunoştinţelor va lua în considerare: • examinare finală 60 %.. Maşini de semănat şi plantat utilizate în spaţiile verzi.0 %.. 5... Pornirea si oprirea tractorului U-445.. Rezultatele aşteptate: Cum urmează să fie evaluate sau demonstrate: 1. Utilizarea sculelor.. pentru fiecare student. folosirea ambreiajului si a franelor.. Cunoasterea echipamentului electric si de lucru a tractoarelor. fiecare student având posibilitatea de a cunoaşte nemijlocit toate elementele sistemei de mecanizare a lucrărilor în cazul spaţiilor verzi. 2. Cunoaşterea tipurilor de tractoare şi motocultoare utilizate în cazul spaţiilor verzi. Identificarea organelor de pastrare. Cunoaşterea: construcţiei.. Maşini şi aparate pentru protecţia plantelor. reglării. Cunoaşterea organelor de transmitere si transformare a mişcării. Cunoaşterea construcţiei şi funcţionării motoarelor cu ardere internă.. Examenul practic (colocviul) precede exemenul teoretic... Cunoasterea organelor de comanda ale tractorului U-445.14 7... Cunoasterea sistemului de rulare a tractoarelor.14 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Modul de desfăşurare: Orele de curs se desfăşoară săptămânal (în amfiteatru).14 7.. respectiv nota . 3.Nr.14 7..

. FALC. Editura Ceres... 1993....0 %.... tractor U-445.. grape. Maşini şi instalaţii pentru spaţii verzi......... * * * .. 1995. RabeWerk GmbH+Co.... Naghiu.• studii de caz 25..Untergrundpacker. Editura Risoprint. Maasland 7. Eberhatdt .. freze. componente sistem de rulare.....0 ELEMENTE SUPLIMENTARE Spaţii şi Dotări: 2 Disciplina dispune de un laborator cu o suprafaţă 15.. Maşini şi instalaţii horticole – Vol. Obligatorie: 1.. Lely Industries N... Naghiu.. AL.. Baraldi... I. 2008. 2008.5 TOTAL: . componente distribuţie.. 327 pg.. Lelyterra ... G... Livia.... * * * .. 1995... 437 pg. I.......... Alpen 5... 2.. II. maşini de executat gropi maşini pentru administrat îngrăşăminte chimice maşini şi aparate pentru protecţia plantelor instalaţii pentru irigat. 2008. 1980. * * * . componente instalaţii de alimentare..... componente instalaţiei electrică... stand transmisie SV-445.. 10.. (978-973-751-728-9) 3. Naghiu. 355 pg. Faenze 4. Technische Änderungen vorbehalten.. ing...... Vol. Cluj-Napoca. Maşini şi instalaţii agricole.. Editura Risoprint.. Waldstetten 6. maşini pentru lucrările solului: pluguri. Editura Risoprint. Îndrumătorul mecanicului agricol. 2008.. combinatoare.... Naghiu. Materiale didactice: Resursele necesare: - Disciplina dispunde de seturi de diapozitive şi casete video privind construcţia şi funcţionarea principalelor tipuri de tractoare şi maşini horticole fabricate în România şi în Europa. componente instalaţie de răcire. componente transmisie. maşini pentru cosit Disciplina are şi un atelier mecanic unde se prezintă operaţiile tehnice aferente aplicării sistemului de întreţineri şi reparaţii a bazei energetice.... RabeWerk.... maşini de semănat şi plantat... (ISBN 978-973-751-812-5) 2.. Lemken .Onderdelenlijst... Variopack....V. Bad Essen Implicarea altor Facultăţi sau Catedre: Alte informaţii: Anexe: AVIZAT FAVORABIL / NEFAVORABIL AVIZUL CATEDREI Şeful Catedrei: Data avizării: Semnătura: Prof. 3.. (978-973-751-774-6) 4... Livia.... Livia. componente instaţie de frânare. componente mecanism de direcţie.. * * * .. 2004.... componente părţi fixe şi mobile ale motorului.. Editura Risoprint... Baza energetică pentru horticultură.0%. * * * .. 343 pg... componente instalaţie de ungere. stand injectoare.... Cluj-Napoca 2... Livia... dotat cu următoarele: stand motor D-115..Handeleiding . Ioan Drocaş SE APROBĂ / NU SE APROBĂ APROBAREA FACULTĂŢII Decan: Data aprobării: Semnătura: . Bucureşti. Cluj-Napoca...6 de m (20 locuri pe scaune). motocultor stand transmisie U-650.... (ISBN 978-973-751-811-8) Bibliografie: Facultativă: 1.... Cluj-Napoca..dr. Maşini şi instalaţii horticole – Vol....... 100 % . Bodenbearbeitung.... 0.Das Erfolgsprogramm. 2003. Editura Risoprint.. * * * . respectiv nota . Naghiu.. 1990.. Naghiu..... Cluj-Napoca..5 • muncă individuală 5. Livia....

Doru PAMFIL .COMISIA PENTRU REFORMĂ CURRICULARĂ ŞI INTEGRARE INTERNAŢIONALĂ Data ratificării: SE RATIFICĂ / NU SE RATIFICĂ Codul Cursului: RECTOR: Semnătura şi ştampila: Prof. Ing. Dr.

Urbanism şi amenajarea teritoriului. Desen şi reprezentări grafice.pentru Cursurile specifice unei formări de specialitate.% CURS a. CF . CO .pentru Cursurile obligatorii (impuse). FC . ** Opţionalitatea = CI . FO pentru Cursurile la opţiunea universităţii.pentru Cursurile specifice unei formări de domeniu. din Manualul Calităţii. de credite CI IV 7 5 Nr.pentru Cursurile specifice unei formări fundamentale. Tema ore/săptămână . Geometrie descriptivă şi perspectivă. Pentru rubricile care nu sunt considerate ca fiind specifice se va înscrie "Nu este cazul". conform Indicaţiilor privind completarea Formularului Specificaţie Curs. Formularele care nu conţin toate informaţiile necesare vor fi returnate emitentului.__________din______________ Formular cod: USAM-CJ-AQ-F. Adelina Dumitraş CARACTERISTICILE CURSULUI Data implementării: 2009/2010 Categoria formativă * Limba de predare Opţionalitatea ** Cursul pe care îl înlocuieşte: FS Română Anul de studii Semestrul Nr. Obiective Însuşirea cunoştinţelor fundamentale privind operarea programelor de grafică vectorială tridimensională (perceperea şi utilizarea celor trei axe de creare a unui obiect 3D). Drumuri şi terasamente Alte condiţii necesare pentru participarea la acest curs ELEMENTELE SPECIFICE Descrierea cursului: a. dr. Tema ore/săptămână . FR.03 FIŞA DISCIPLINEI Se vor completa toate rubricile formularului. Estetica mediului ambiant. se va preciza ce aduce nou prezentul curs: * Categoria formativă = FF . de ore pe semestru şi activităţi Total C S L P* * Forma de evaluare 56 14 - 14 28 Verificare pe parcurs Codul 0202040103 În caz de înlocuire.Nr. P.002 . Obiective b. Proiectare asistată de calculator. Prezentarea diferitelor programe de grafică vectorială tridimensională (Realtime Landscaping Architect versiunea * Proiect . PROGRAMUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN CARE FACE PARTE Titlul Codul Durata: 4 ani Tipul: zi. FF Locul desfăşurării Facultatea de Horticultură Specializarea: Peisagistică 0202040103 zi USAMV Cluj CONDIŢII PENTRU PARTICIPAREA LA ACEST CURS Obligatorii: Proiectare spaţii verzi. dr.01. Adelina Dumitraş Conf.pentru Cursurile opţionale. Cursuri anterioare Recomandate: Topografie.pentru Cursurile specifice unei formări complementare.% L. Programa analitică Curs. FD . FS . Informatică.pentru Cursurile facultative (la libera alegere). DATE GENERALE Facultatea în care se implementează cursul: Catedra responsabilă cu implementarea: Titlul cursului: Iniţiatorul cursului: Coordonatorul cursului: Facultatea de Horticultură Horticultură şi Peisagistică Modelare 3D computer Conf.

distorsion tool. PROGRAMA ANALITICĂ . polygon). elaborarea detaliilor 3D. inserarea obiectelor 3D. compatibilitatea dintre acestea. funcţii de desenare şi crearea a simbolisticii 3D. compatibilizarea aplicaţiei cu suita de programe Realtime şi Punch. formate 3D accesibile. 1 2 3 Tema Introducere în modelarea 3D asistată de calculator Prezentarea generală a interfeţei grafice specifice programelor de grafică 3D. soluţii. salvarea documentelor. videorandări. dxf. Total Număr de ore 1 1 % din totalul orelor 7. Modalităţi de prezentare finală a unui proiect peisager 3D. Prezentarea programului de grafică vectorială 3D GoogleSketchup 7 versiunea PRO. B.60 4 4 28. aplicarea efectelor speciale simbolisticii 3D (interactive drop shadow. B. pro. GoogleSketchup 7 versiunea PRO. Punch AS4000). freehand.). compatibilizări. lucrul cu biblioteca de plante aferentă programului. etc). modalităţi de creare. skp. GoogleSketchup 7 versiunea PRO. modalităţi de creare. efectuarea perspectivelor foto. unelte de măsură (ruller) şi volum. interactive blend. extrude tool. rotate. argumente pro sau contra aduse diferitelor programe de grafică vectorială tridimensională. lucrul cu diferite extensii (rlt. aplicaţia LayOut. dwg. randări 3D. Prezentarea generală a suitei de grafică vectorială 3D Realtime Landscaping Architect versiunea 1 şi 2 (compatibilităţi. Folosirea bibliotecii Google 3D Warehouse. videorandări 3D. soluţii. importul-exportul diferitelor forme şi modele 3D. efectuarea perspectivelor foto. formate 3D accesibile. interactive contour. Efectuarea de randări. lucrul cu diferite scări grafice. comenzi pentru modelare 3D şi editare 3D. lucrul cu diferite scări grafice.14 7. posibilităţi pentru crearea secţiunilor şi perspectivelor.1 şi 2. transparency tool). randări. videorandare). scurtături de taste acceptate. follow me. pdf. videorandări. aplicaţii. performanţe.14 100. uneltele specifice modelării 3D (push/pull. fotorandări. uneltele de desen specifice (line. întocmirea şi elaborarea simbolisticii 3D. lucrul cu bibliotecile de simboluri 3D. Modelarea terenului cu diferite motoare 3D pe baza curbelor de nivel şi a cotelor de teren existente pe diferite tipuri de planuri topografice digitale sau analogice. circle. Utilizarea şi crearea enciclopediilor de obiecte tridimensionale accesarea bibliotecii Google 3D Warehouse precum şi a posibilităţii de exportarea a diferitelor simboluri 3D din enciclopedii şi implementarea acestora în diferite programe de grafică vectorială.0 LUCRĂRI PRACTICE a. importul-exportul acestora. lucrul cu perspective şi secţiuni. aplicarea efectelor speciale. compatibilizări. randasrea finală a proiectelor executate (fotorandare. Modalităţi de prezentare finală a unui proiect peisager 3D.28 7 1 14 7. rectangle. Prezentarea unor proiecte de amenajare peisageră 3D. Punch AS4000).14 4 28. scale. prezentare generală. Prezentarea unor proiecte de amenajare peisageră 3D. fotorandări. Obiective Însuşirea cunoştinţelor fundamentale privind utilizarea şi exploatarea programelor de grafică vectorială 3D (Realtime Landscaping Architect versiunea 1 şi 2. proiectarea în mediul 3D. exportul şi importul acestora.14 2 14. offset). arc. modelarea terenului prin vizualizarea 3D.57 5 6 1 7. compatibilizarea programului cu diferite programe de grafică vectorială. fotorandări. PROGRAMA ANALITICĂ Nr. exportul şi importul acestora. crearea unei biblioteci personalizate de modele 3D (folosirea extensiei skp) Prezentarea programului de grafică vectorială 3D Punch AS4000. Elaborarea planurilor de propunere modelate 3D conform simbolisticii curbelor de nivel. modelarea acestora.

Landscape. Prezentarea programului de grafică vectorială 3D Punch AS4000.80 4 9. legendei.14 10 3 7. formatarea planului de lucru Layout planer. Prezentarea programului de grafică vectorială GoogleSketchup 7 versiunea PRO.38 100. funcţiile Modeling şi Plan detail. modelarea terenului cu ajutorul funcţiei Topo designer. path grader) Noţiuni introductive în grafica vectorială 3D. 3D Custom Workshop. Executarea perspectivelor şi secţiunilor.14 12 2 4. Symbol editor). funcţiile Building. Pregătirea pentru prezentare a documentelor executate (fotorandări. funcţiile Power Tools (elevation Editor. importarea planurilor de situaţie sub extensia dwg. circle. uneltele specifice modelării 3D (push/pull. Photo view. lucrul cu diferite scări grafice. compatibilizarea aplicaţiei cu suita de programe Realtime şi Punch. crearea unei biblioteci personalizate. funcţiile Watter features. permit modelarea 3D a oricărei intrări digitale. ce va cuprinde 50 de intrări cu material vegetal (25 de intrări cu arbori + 25 de intrări cu arbuşti) 50 de intrări cu mobilier de grădină. height map.52 3 4 9.14 3 7.52 8 9 3 7. videorandări. Photo view. dxf. freehand. funcţiile Power Tools (Section detailer. importarea ulterioară în programul Punch AS 4000 unde se va executa planul de situaţie existentă şi propunere în format 3D. unelte de măsură (ruller) şi volum. deschiderea aplicaţiei. area grader. Terrain. polygon). importarea şi exportarea diferitelor tipuri de hărţi. Utilities. modelarea terenului (slope. fixarea scării grafice (dimension tool) exportarea acesteia sub extensia dwg. funcţiile Power Tools (Section detailer. inserarea utilităţilor specifice. Photo view editor.14 6 3 7.00 Modul de desfăşurare: Metodele de predare şi de învăţare: . prin extensia skp şi 3D StudioMax prin extensia 3ds). toate exportate sub extensia pro. Executarea unei amenajări peisagere pornind de la o sursă analogică. accesarea bibliotecii de modele 3D Google 3DWarehouse. Photo view editor.14 7 4 9. trasformarea acesteia într-un format digital (cu ajutorul funcţiei LayOut specifice programului GoogleSketchup 7. crearea şi inserarea părţilor acvatice specifice unei amenajari peisagere corelate cu modelarea 3D a terenului. importarea planurilor de situaţie sub extensia dwg. Noţiuni introductive în grafica vectorială 3D. scale. rectangle. modelarea terenului folosind aplicaţia Google Earth. afilierea simbolisticii 2D pentru fiecare obiect 3D inserat (Symbol editor) Crearea unei biblioteci personalizate de simboluri 3D cu ajutorul programului Punch AS4000. deschiderea aplicaţiei. 1 2 Tema Noţiuni introductive despre principalele programe de grafică vectorială 3D Noţiuni introductive în grafica vectorială 3D.76 11 6 14. Deck Designer). arc. offset). height grid. Symbol editor). montaje video) executate cu programul Power Director. chenarelor şi cartuşelor.52 5 3 7. suita de Programe Realtime Landscaping Architect versiunea 1 şi 2. funcţiile de import şi export specifice aplicaţiei. rotate. Prezentarea programului de grafică vectorială 3D Punch AS4000. Prezentarea programului de grafică vectorială 3D Punch AS4000. Prezentarea programului de grafică vectorială GoogleSketchup 7 versiunea PRO.28 13 1 42 2. Compatibilizarea bibliotecii specifice suitei de programe Realtime Landscaping Architect versiunile 1 şi 2 cu diferite biblioteci 3D (Google 3D Warehouse.Nr. suita de Programe Realtime Landscaping Architect versiunea 1 şi 2. dxf. selectarea suprafeţei de lucru inserarea overlay-urilor de situaţie existentă. Swiming pool. funcţia pregătitoare LayOut.52 4 4 9. Total Număr % din totalul de ore orelor 2 4. precum şi detalierea unor aspecte specifice planului de situaţie sau propunere. follow me. uneltele de desen specifice (line. modalităţi de creare a secţiunilor şi perspectivelor. Folosirea funcţiilor Picture import wizard şi Model import wizard. suita de Programe Realtime Landscaping Architect versiunea 1 şi 2.

Rezultatele aşteptate: Cum urmează să fie evaluate sau demonstrate: Modul de stabilire a notei finale: ELEMENTE SUPLIMENTARE Spaţii şi Dotări: Resursele necesare: Materiale didactice: Obligatorie: Bibliografie: Facultativă: Implicarea altor Facultăţi sau Catedre: Alte informaţii: Anexe: AVIZAT FAVORABIL / NEFAVORABIL AVIZUL CATEDREI Şeful Catedrei: Data avizării: Semnătura: SE APROBĂ / NU SE APROBĂ APROBAREA FACULTĂŢII Decan: Data aprobării: Semnătura: COMISIA PENTRU REFORMĂ CURRICULARĂ ŞI INTEGRARE INTERNAŢIONALĂ Data ratificării: SE RATIFICĂ / NU SE RATIFICĂ Codul Cursului: RECTOR: Semnătura şi ştampila: Prof. Doru PAMFIL . Ing. Dr.

% CURS a. CO . de credite CI IV 8 4 Nr. din Manualul Calităţii. PROGRAMUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN CARE FACE PARTE Titlul Codul Durata: 4 ani Tipul: zi.002 . Geometrie descriptivă şi perspectivă.pentru Cursurile specifice unei formări de specialitate. Adelina Dumitraş CARACTERISTICILE CURSULUI Data implementării: 2009/2010 Categoria formativă * Limba de predare Opţionalitatea ** Cursul pe care îl înlocuieşte: FS Română Anul de studii Semestrul Nr. dr. FF Locul desfăşurării Facultatea de Horticultură Specializarea: Peisagistică 0202040104 zi USAMV Cluj CONDIŢII PENTRU PARTICIPAREA LA ACEST CURS Obligatorii: Proiectare spaţii verzi. Proiectare asistată de calculator. FD . Tema ore/săptămână . Urbanism şi amenajarea teritoriului.pentru Cursurile facultative (la libera alegere). FO pentru Cursurile la opţiunea universităţii.pentru Cursurile obligatorii (impuse). FC . CF .pentru Cursurile specifice unei formări de domeniu. Pentru rubricile care nu sunt considerate ca fiind specifice se va înscrie "Nu este cazul".03 FIŞA DISCIPLINEI Se vor completa toate rubricile formularului. de ore pe semestru şi activităţi Total C S L P* * Forma de evaluare 28 28 Verificare pe parcurs Codul 0202040104 În caz de înlocuire. PROGRAMA ANALITICĂ * Proiect . FS .__________din______________ Formular cod: USAM-CJ-AQ-F. se va preciza ce aduce nou prezentul curs: * Categoria formativă = FF . DATE GENERALE Facultatea în care se implementează cursul: Catedra responsabilă cu implementarea: Titlul cursului: Iniţiatorul cursului: Coordonatorul cursului: Facultatea de Horticultură Horticultură şi Peisagistică Modelare 3D computer Conf.pentru Cursurile opţionale. Adelina Dumitraş Conf.01.% L. Formularele care nu conţin toate informaţiile necesare vor fi returnate emitentului. Estetica mediului ambiant. Informatică. Obiective b. Tema ore/săptămână . Drumuri şi terasamente Alte condiţii necesare pentru participarea la acest curs ELEMENTELE SPECIFICE Descrierea cursului: a. P. ** Opţionalitatea = CI . dr. Cursuri anterioare Recomandate: Topografie. Programa analitică Curs. FR.pentru Cursurile specifice unei formări fundamentale. Desen şi reprezentări grafice.Nr. conform Indicaţiilor privind completarea Formularului Specificaţie Curs. Obiective B.pentru Cursurile specifice unei formări complementare.

PROGRAMA ANALITICĂ Număr % din totalul de ore orelor 2 3 7.28 6 4 14. Efectuarea legendes specifice fiecărui plan.71 Nr. path grader). Obiective În cadrul orelor de lucrări practice aferente disciplinei de Modelare 3D Computer se doreşte însumarea tuturor cunoştinţelor dobândite de student prin punerea în practică a unui proiect peisager complex ce necesită compatibilizarea mai multor programe de grafică având ca element central programul Realtime Landscaping Architect.28 7 8 9 3 4 2 28 10. Inserarea simbolisticii 3D în planul de situaţie propusă folosind biblioteca specifică programului Realtime Landscaping Architect şi apelând la cea externă oferită de Google 3DWarehouse prin accesarea funcţiei Model import wizard (sub extensia skp sau 3ds).71 14.0 Modul de desfăşurare: . terrain setup). etc. Inserarea simbolisticii 3D în planul de situaţie existentă folosind biblioteca specifică programului Realtime Landscaping Architect şi apelând la cea externă oferită de Google 3DWarehouse prin accesarea funcţiei Model import wizard (sub extensia skp sau 3ds). transformarea acestuia sub o extensie digitală. fotorandarea.71 4 14. height map. Tema Număr de ore % din totalul orelor n LUCRĂRI PRACTICE a. 3 point curve. Total 3 10.28 7. Prezentarea finală a celor 2 planuri într-un format 3D general rls. B. avi. Exportarea planului de situaţie existentă sub extensia jpg din cadrul aplicaţiei CorelDraw sau GoogleSketchup în aplicaţia Realtime Lanscaping Architect prin intermediul funcţiei Picture import wizard. extrude tool. salvarea acestora pe un mediu digital şi arhivarea acestora.14 10. mpeg. transparency tool). interactive contour. polyline tool. Aplicarea efectelor speciale simbolisticii 3D inserate (interactive drop shadow. subfuncţia Overlay. Desenarea conturului specific planului de situaţie existentă cu ajutorul uneltelor de desen avansate (freehand tool. crearea perspectivelor şi secţiunilor. Aducerea la scară a planului importat. concluzionarea acestora prin videorandare cu ajutorul programului PowerDirector. artistic media. întocmirea devizelor estimative de cheltuieli. Modelarea terenului în cadrul aplicaţiei Realtime Landscaping Architect cu ajutorul curbelor de nivel şi uneltelor avansate de modelare 3D a terenului (slope. area grader.14 100. Randarea. 3ds. distorsion tool.).Nr.71 4 5 3 10. interactive blend. bezier. pen tool. Importarea sub extensia tiff in programe de grafică vectoriale avansate (CorelDraw sau GoogleSketchup). height grid. selectarea tipului de hârtie (print scale. 1 2 3 Tema Procurarea unui plan de situaţie existentă sub formă analogică.

Metodele de predare şi de învăţare: Rezultatele aşteptate: Cum urmează să fie evaluate sau demonstrate: Modul de stabilire a notei finale: ELEMENTE SUPLIMENTARE Spaţii şi Dotări: Resursele necesare: Materiale didactice: Obligatorie: Bibliografie: Facultativă: Implicarea altor Facultăţi sau Catedre: Alte informaţii: Anexe: AVIZAT FAVORABIL / NEFAVORABIL AVIZUL CATEDREI Şeful Catedrei: Data avizării: Semnătura: SE APROBĂ / NU SE APROBĂ APROBAREA FACULTĂŢII Decan: Data aprobării: Semnătura: COMISIA PENTRU REFORMĂ CURRICULARĂ ŞI INTEGRARE INTERNAŢIONALĂ SE RATIFICĂ Data ratificării: / Codul Cursului: .

Ing. Doru PAMFIL .NU SE RATIFICĂ RECTOR: Semnătura şi ştampila: Prof. Dr.

% L.002 .01. dr. Fitopatologie Nu este cazul ELEMENTELE SPECIFICE Descrierea cursului: a. FE . * Proiect . ZAHARIA Prof. Tema ore/săptămână .Nr. P.pentru Cursurile specifice unei formări umaniste. Formularele care nu conţin toate informaţiile necesare vor fi returnate emitentului. ** Opţionalitatea = CI . Entomologie. Agrochimie. Producerea materialului dendro-floricol Recomandate: Alte condiţii necesare pentru participarea la acest curs Pedologie.03 Se vor completa toate rubricile formularului.pentru Cursurile impuse (obligatorii). dr.de ore pe semestru şi activităţi Total C S L P* * Forma de evaluare 28 14 - 14 V. Pentru rubricile care nu sunt considerate ca fiind specifice se va înscrie "Nu este cazul". DATE GENERALE Facultatea în care se implementează cursul: Catedra responsabilă cu implementarea: Titlul cursului: Titularul cursului: Coordonatorul cursului: HORTICULTURĂ HORTICULTURĂ SI PEISAGISTICA AMENAJARE ŞI ÎNTREŢINERE SPAŢII VERZI Prof.__________din______________ FIŞA DISCIPLINEI Formular cod: USAM-CJ-AQ-F. FS .pentru Cursurile specifice unei formări generale.% a. Programa analitică Curs. FU . CO . FG .P.pentru Cursurile opţionale. Codul 0202040105 * Categoria formativă = FF . se va preciza ce aduce nou prezentul curs: FS Română CI Anul de studii Semestrul IV I 4 Nr. D. Tema ore/săptămână .pentru Cursurile specifice unei formări de specialitate.pentru Cursurile specifice unei formări economice/manageriale.pentru Cursurile facultative (la libera alegere). CF . conform Indicaţiilor privind completarea Formularului Specificaţie Curs. PROGRAMUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN CARE FACE PARTE Titlul Codul Durata: Tipul: Facultatea de HORTICULTURĂ Specializarea: PEISAGISTICĂ 0202040105 4 ani zi Locul desfăşurării USAMV Cluj CONDIŢII PENTRU PARTICIPAREA LA ACEST CURS Obligatorii: Cursuri anterioare Plante floricole şi gazon. din Manualul Calităţii. Arboricultură ornamentală.pentru Cursurile specifice unei formări fundamentale. ZAHARIA CARACTERISTICILE CURSULUI Data implementării: 2009-2010 Categoria formativă * Limba de predare Opţionalitatea ** Nr. să stăpânească tehnicile de înfiinţare a spaţiilor verzi şi să ştie ce lucrări sunt obligatorii pentru întreţinerea acestora. Obiective b.de credite Titlul Cursul pe care îl înlocuieşte: Nu este cazul În caz de înlocuire. Obiective: Să ofere studenţilor informaţiile teoretice şi deprinderile practice de a pregăti corespunzător terenul în vederea înfiinţării spaţiilor verzi. D.

b. Programa analitică Nr. Conţinutul cursului crt. 1. Definiţie, scop, obiective. Legătura cu alte ştiinţe. 2. Condiţii ce se impun respectate la înfiinţarea spaţiilor verzi. Aspecte de urbanism, legislaţie etc. 3. Etape specifice în amenajarea spaţiilor verzi 4. Metode şi tehnici de pregătire a terenului în vederea înfiinţării spaţiilor verzi 5. Principii de eşalonare a activităţilor de amenajare a spaţiilor verzi 6. Utilaje şi materiale specifice necesare la înfiinţarea spaţiilor verzi 7. Stabilirea necesarului de material biologic şi sursele de provenienţă în funcţie de etapele amenajării 8. Plantarea speciilor lemnoase arborescente foioase şi răşinoase 9. Plantarea speciilor lemnoase arbustive foioase şi răşinoase Total Conţinutul lucrărilor practice 1. Studiul proiectelor şi stabilirea componentelor care trebuie implementate în spaţiul verde 2. Studiul terenului ce urmează a fi amenajat şi stabilirea strategiei de amenajare 3. Analizarea şi stabilirea în spaţii verzi existente a componentelor prevăzute în proiectele ce urmează a fi executate Total
Modul de desfăşurare:

Nr. % Săpt. ore 1 7,14 1 1 7,14 1 3 5 7 9 9 11 13

2 14,28 2 14,28 2 14,28 1 7,14 1 7,14

2 14,28 2 14,28 14 100 4 4

28,6 2, 14 28,6

4, 6 8, 10 6 42,8 12 14 100

Orele de curs se desfăşoară săptămânal în şedinţe de 2 ore din două în două săptămâni sub forma prelegerilor orale. Lucrările practice se desfăşoară tot în şedinţe de două ore din două în două săptămâni cu grupa de 15-17 studenţi, în majoritate în teren
Metodele de predare şi de învăţare:

Prelegerile sunt însoţite de materiale didactice adecvate, imagini color video, diapozitive, folii etc.
Rezultatele aşteptate: Cum urmează să fie evaluate sau demonstrate:

Prin examinarea teoretică şi practică la finalul Însuşirea cunoştinţelor predate la curs şi din semestrului. Timpul pentru examinare 20 minute/ bibliografia de specialitate. Câştigarea de student. Examenul constă în recunoaşterea deprinderi şi practici de amenajare a spaţiilor verzi speciilor şi condiţionează prezentarea la examenul teoretic.
Modul de stabilire a notei finale:

Nota finală se stabileşte în felul următor: - activitatea la curs şi la examenul teoretic 60%; - activitatea la lucrările practice şi examenul practic 40%.
ELEMENTE SUPLIMENTARE Sală de curs şi lucrări practice. Aparatură pentru proiectare şi unelte pentru amenajări exterioare.

Dotări:

Resursele necesare:

Materiale didactice:

- Diapozitive, CD-romuri, folii, imagini cu spaţii verzi amenajate în diferite stiluri şi modalităţi.

Obligatorie:

Bibliografie:

1. 2. 3. 4. 5.

Mitrea, Vasile, 2004, Cursul de urbanism. Codorean, Rodica, 2005, Cursul de construcţii ornamentale. Badea, Gh., 2006, Cursul de reţele edilitare. Ilca Suciu, T, 2006, Cursul de proiectare spaţii verzi. Iliescu, Ana Felicia, 2003, Arhitectura peisajului, Ed. Ceres, Bucureşti. Reviste de specialitate

Facultativă:

Implicarea altor Facultăţi sau Catedre: Alte informaţii: Anexe:

Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

AVIZAT FAVORABIL / NEFAVORABIL AVIZUL CATEDREI
Şeful Catedrei: Data avizării: Semnătura:

Prof. dr. Viorel MITRE

SE APROBĂ / NU SE APROBĂ APROBAREA FACULTĂŢII
Decan: Data aprobării: Semnătura:

Prof. dr. Radu SESTRAS

COMISIA PENTRU REFORMĂ CURRICULARĂ ŞI INTEGRARE INTERNAŢIONALĂ
Data ratificării:

SE RATIFICĂ / NU SE RATIFICĂ

Codul Cursului: RECTOR: Semnătura şi ştampila:

00202040105

Prof. dr. Doru PAMFIL

Nr.__________din______________ FIŞA DISCIPLINEI

Formular cod: USAM-CJ-AQ-F.002 .01.03

Se vor completa toate rubricile formularului, conform Indicaţiilor privind completarea Formularului Specificaţie Curs, din Manualul Calităţii. Pentru rubricile care nu sunt considerate ca fiind specifice se va înscrie "Nu este cazul". Formularele care nu conţin toate informaţiile necesare vor fi returnate emitentului.

DATE GENERALE
Facultatea în care se implementează cursul: Catedra responsabilă cu implementarea: Titlul cursului: Titularul cursului: Coordonatorul cursului:

HORTICULTURĂ HORTICULTURĂ SI PEISAGISTICA AMENAJARE ŞI ÎNTREŢINERE SPAŢII VERZI Prof. dr. D.ZAHARIA Prof. dr. D.ZAHARIA
CARACTERISTICILE CURSULUI
Data implementării:

2009-2010

Categoria formativă * Limba de predare Opţionalitatea **

Nr.de credite Titlul Cursul pe care îl înlocuieşte: Nu este cazul În caz de înlocuire, se va preciza ce aduce nou prezentul curs:

FS Română CI

Anul de studii Semestrul

IV II 6

Nr.de ore pe semestru şi activităţi Total C S L P*
*

Forma de evaluare

56

28

-

28

Examen
Codul

0202040106

* Categoria formativă = FF - pentru Cursurile specifice unei formări fundamentale, FG - pentru Cursurile specifice unei formări generale, FS - pentru Cursurile specifice unei formări de specialitate, FE - pentru Cursurile specifice unei formări economice/manageriale, FU - pentru Cursurile specifice unei formări umaniste; ** Opţionalitatea = CI - pentru Cursurile impuse (obligatorii), CO - pentru Cursurile opţionale, CF - pentru Cursurile facultative (la libera alegere);

PROGRAMUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN CARE FACE PARTE
Titlul Codul Durata: Tipul:

Facultatea de HORTICULTURĂ Specializarea: PEISAGISTICĂ

0202040106

4 ani zi

Locul desfăşurării

USAMV Cluj

CONDIŢII PENTRU PARTICIPAREA LA ACEST CURS
Obligatorii: Cursuri anterioare

Plante floricole şi gazon, Arboricultură ornamentală, Producerea materialului dendro-floricol
Recomandate:

Alte condiţii necesare pentru participarea la acest curs

Pedologie, Agrochimie, Entomologie, Fitopatologie Nu este cazul

ELEMENTELE SPECIFICE
Descrierea cursului: a. Obiective b. Programa analitică Curs. Tema ore/săptămână - % L. P. Tema ore/săptămână - %

a. Obiective: Să ofere studenţilor informaţiile teoretice şi deprinderile practice de a pregăti corespunzător terenul în vederea înfiinţării spaţiilor verzi, să stăpânească tehnicile de înfiinţare a spaţiilor verzi şi să ştie ce lucrări sunt obligatorii pentru întreţinerea acestora.
*

Proiect

13 3. Nota finală se stabileşte în felul următor: .activitatea la curs şi la examenul teoretic 60%.3 7. reîntinerire etc.activitatea la lucrările practice şi examenul practic 40%.2 14 28 100 2 2 7. Metodele de predare şi de învăţare: Prelegerile sunt însoţite de materiale didactice adecvate. Rezultatele aşteptate: Cum urmează să fie evaluate sau demonstrate: Însuşirea cunoştinţelor necesare aplicării lucrărilor de plantare a speciilor dendro-floricole. Lucrări de îngrijire a construcţiilor utile sau ornamentale existente în spaţiile verzi 6. Lucrări de îngrijire specifice suprafeţelor ocupate cu specii floricole 7. Inventarierea în spaţiile verzi a lucrărilor de îngrijire necesare a se aplica la construcţiile existente (utile. 8 4 14. folii etc. metode. Lucrări de îngrijire a suprafeţelor gazonate 8. de înfinţare a gazonului precum şi a lucrărilor de îngrijire a tot ceea ce se găseşte în spaţiile verzi Modul de stabilire a notei finale: Prin examinarea teoretică şi practică la finalul semestrului. Conţinutul cursului crt. Momente optime. Lucrările practice se desfăşoară cu grupa de 15-17 studenţii şi se practică interactivitatea şi dialogul. tehnici speciale 3. Lucrări de îngrijire a vegetaţiei lemnoase arbustive 10. Programa analitică Nr. Lucrări de îngrijire a solului din zona arborilor şi arbuştilor din spaţiile verzi 5. lucrări de pregătire a terenului în vederea înfiinţării. 10 7. reţelelor edilitare etc. în care se cultivă specii dendro-floricole Total Modul de desfăşurare: Nr. clasificare. corectare.) 5.2 12 7.2 11 2 7.2 5 2 7.).0 3-6. Lucrări de îngrijire specifice jardinierelor.3 9. Lucrări de îngrijire a suprafeţelor amenajate cu specii floricole 11.2 7.3 9. Lucrări de îngrijire a suprafeţelor cu apă 7. Lucrări de pregătire a terenului în vederea plantării speciilor floricole.3 12. vaselor etc. .b. 14 4 4 2 2 2 28 14.2 Săpt. 8 14. poteci.3 7. ore 4 2 4 1 1 % 14.2 6 4 14. Lucrări de îngrijire a vegetaţiei lemnoase arborescente 9. imagini color video. . containerelor. 1. sub forma prelegerilor orale. specifice arborilor şi arbuştilor foioşi şi răşinoşi din spaţiile verzi 4. 10 2 7. metode de înfiinţare 2. 2 3 14. întreţinere. 3.2 11 7. Examenul constă în recunoaşterea speciilor şi condiţionează prezentarea la examenul teoretic. Gazonul. Norme de protecţie speciale 2. Lucrări de îngrijire şi corectare a căilor de acces (alei.3 7. 1. diapozitive. Lucrări de îngrijire specifice stâncăriilor 8.2 1 2 10 36.2 100 13 Orele de curs se desfăşoară săptămânal în plenul anului. Lucrări de îngrijire şi refacere a stâncăriilor Total Conţinutul lucrărilor practice 1.6 4 3. Prezentarea structurii semestrului şi specificul activităţilor. aleilor. Principii şi tehnici de amenajare a stâncăriilor (alpinăriilor) 4. caracteristici generale. Timpul pentru examinare 20 minute/ student. Tăieri de formare. Lucrări de îngrijire şi refacere specifice suprafeţelor gazonate 6. drumuri etc.6 4 2 7. ornamentale. bazine apă etc.

Adelina Dumitraş.Zaharia. Radu SESTRAS COMISIA PENTRU REFORMĂ CURRICULARĂ ŞI INTEGRARE INTERNAŢIONALĂ Data ratificării: SE RATIFICĂ / NU SE RATIFICĂ Codul Cursului: RECTOR: Semnătura şi ştampila: 00202040106 Prof. Ed. dr.Dotări: Resursele necesare: ELEMENTE SUPLIMENTARE Sală de curs şi lucrări practice.Diapozitive. Aparatură pentru proiectare şi unelte specifice lucrărilor de întreţinere şi îngrijire a vegetaţiei din spaţiile verzi . folii. Materiale didactice: Obligatorie: 1. Ceres. dr. ClujNapoca. Floricultură generală. AcademiPres. Arboricultură ornamentală. 3. Bucureşti. Cluj-N. Zaharia. Risoprint. CD-romuri. Arboricultură ornamentală. Bibliografie: 2. dr. Ana Felicia. Ed. 2003. 2004. Maria.. D. Cantor. Ed. Iliescu. Viorel MITRE SE APROBĂ / NU SE APROBĂ APROBAREA FACULTĂŢII Decan: Data aprobării: Semnătura: Prof. D. imagini cu spaţii verzi amenajate în diferite stiluri şi modalităţi. Doru PAMFIL . Reviste de specialitate Facultativă: Implicarea altor Facultăţi sau Catedre: Alte informaţii: Anexe: Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul AVIZAT FAVORABIL / NEFAVORABIL AVIZUL CATEDREI Şeful Catedrei: Data avizării: Semnătura: Prof. 2002.

Capitolele studiate in cadrul acestui curs asigura deprinderile privind cunoasterea pietelor .01. Programa analitică * Proiect . ** Opţionalitatea = CI . din Manualul Calităţii. Tema ore/săptămână .Obiectivele disciplinei de studiu: Obiectul disciplinei de studiu este insusirea de catre studenti a cunostintelor necesare de Marketing. DATE GENERALE Facultatea în care se implementează cursul: Catedra responsabilă cu implementarea: Titlul cursului: Iniţiatorul cursului: Coordonatorul cursului: Horticultura Management şi Inginerie Economică în Agricultură Marketing Sabau Marius Sabau Marius CARACTERISTICILE CURSULUI Data implementării: 1/10/2009 Categoria formativă * Limba de predare Opţionalitatea ** Cursul pe care îl înlocuieşte: FE RO CI Titlul Anul de studii Semestrul Nr. Obiective b. a tehnicilor de realizare a performantelor si de competitivitate intr-un mediu economic ce tinde spre globalizare.% L. Pentru rubricile care nu sunt considerate ca fiind specifice se va înscrie "Nu este cazul".pentru Cursurile impuse (obligatorii).de ore pe semestru şi activităţi Total C S L P** Forma de evaluare 56 Nu este cazul 20 10 10 Verificare pe parcurs Codul În caz de înlocuire.002 .__________din______________ Formular cod: USAM-CJ-AQ-F. b.pentru Cursurile specifice unei formări generale. FG .de credite IV 8 Nr.pentru Cursurile opţionale. FS . conform Indicaţiilor privind completarea Formularului Specificaţie Curs. FU pentru Cursurile specifice unei formări umaniste. Formularele care nu conţin toate informaţiile necesare vor fi returnate emitentului. P.03 SPECIFICAŢIE CURS Se vor completa toate rubricile formularului.pentru Cursurile specifice unei formări de specialitate.% a.Nr. se va preciza ce aduce nou prezentul curs: * Categoria formativă = FF . CO .pentru Cursurile specifice unei formări economice/manageriale.pentru Cursurile specifice unei formări fundamentale.pentru Cursurile facultative (la libera alegere). Tema ore/săptămână . FE . Programa analitică Curs. CF . PROGRAMUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN CARE FACE PARTE Titlul: Fac Horticultura Specializarea Codul Durata: Tipul: IMAPA Obligatorii:Nu 4 ani zi Locul desfăşurării USAMV CONDIŢII PENTRU PARTICIPAREA LA ACEST CURS Cursuri anterioare Alte condiţii necesare pentru participarea la acest curs Recomandate:Nu este cazul este cazul Nu este cazul ELEMENTELE SPECIFICE Descrierea cursului: a.

Produsul peisagistic.Studii de caz+Proiect Concurenta. Aplicatii+Proiect Planificarea strategica de marketing. Aplicatii+Proiect Mixul de marketing.Plasarea serviciilor peisagistice 7 Mixul de marketing.Pretul serviciilor peisagistice 6 Mixul de marketing.Promovarea serviciilor peisagistice. formarea unor − Notare de seminar deprinderi specifice actiunilor de piata. Internetul+Proiect Metode si tehnici de culegere a informatiilor.Dorinte. Studii de caz+Proiect Mixul de marketing.Pretul serviciilor peisagistice. − Prezentare referate Modul de stabilire a notei finale: Evaluarea cunoştinţelor va lua în considerare: .Bugete de familie 3 Concurenta 4 Mixul de marketing. ore 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 % 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 % 10 5 5 10 10 10 10 10 10 10 5 5 Modul de desfăşurare: Curs: Discuţii interactive pe baza materialelor şi a bibliografiei furnizate anterior cursului.Dezbateri+Proiect Nr. pentru a participa activ la desfăşurarea discuţiilor orale. alcatuire referate urmate de discutii colective.Nevoi Evaluarea nevoilor de consum.consideratii generale. 1 2 CONTINUT TEMATIC Marketing. CONTINUT TEMATIC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Marketing.Aplicatii Informatia si cercetarea de marketing.Dezbateri+ Proiect prelucrarea informatiilor de Marketing pe baza de programe informatice Aprecieri generale asupra nevoilor psihologice.Plasarea serviciilor peisagistice. Studii de caz+Proiect Etica in afaceri. ore 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Nr.crt. 5 Mixul de marketing.Bugete de familie.Nr.Produsul peisagistic.Aplicatii+Proiect Mixul de marketing.Promovarea serviciilor peisagistice 8 Informatia si cercetarea de marketing 9 Metode si tehnici de culegere a informatiilor 10 Planificarea strategica de marketing Etica in afaceri B.consideratii generale+prezentare bibliografie Aprecieri generale asupra nevoilor psihologice.Aplicatii+Proiect Mixul de marketing.crt. dublate de materiale prezentate pe videoproiector Lucrări practice: Aspecte practice prezentate si in caietele de lucrari existente.Nevoi+Proiect Evaluarea nevoilor de consum. “jocuri” interactive cu tematica data Metodele de predare şi de învăţare: Curs: Studenţii vor avea cu cel puţin o săptămână înaintea cursului materialele bibliografice şi sinteza cursului. Lucrări practice: Se pune accentul pe invatare euristica Rezultatele aşteptate: Cum urmează să fie evaluate sau demonstrate: Insusirea unor cunostinte fundamentale in Examinare a cunoştiinţelor teoretice practica de Marketing. Seminarii Nr.Dorinte.

Dr.a.4. Videoproiector.Marketing teorie si practica traducere USAMV 1994 Sabina Funar s. activitate. respectiv puncte……. Teora. Marius Sabau – Marketing. Radu Modola.00 ELEMENTE SUPLIMENTARE Dotări: Resursele necesare: Reţea calculatoare conectate la Internet ( Laborator Economii de Ramura) Calculator.Videorecorder. Radu SESTRAS 25 SEP 2009 COMISIA PENTRU REFORMĂ CURRICULARĂ ŞI INTEGRARE INTERNAŢIONALĂ Data ratificării: 30 SEP 2009 Prof.TV Obligatorie: Sabina Funar. DORU PAMFIL SE RATIFICĂ / NU SE RATIFICĂ Codul Cursului: RECTOR: Semnătura şi ştampila: . Managementul Marketingului.Dr. Ed. 2.00 • 45% notare de curs.a Marketing-Biblioteca Virtuala Editura AcademicPres 2006 Philip Kotler.50 • 10% un punct din oficiu……………………………………………………….captura din Internet Editura AcademicPres 2005 Sabina Funar s. respectiv puncte………………………………………….2. referate). Principiile Marketingului. Editura AcademicPress 2002 Philip Kotler.• 25% notare de seminar (prezenţă.Cameră video. Bucuresti .50 • 20% notare proiect…………………………………………………………….consideratii teoretice si practice. 10. Teora Bucuresti editia a III-a 2005 Bibliografie : Facultativă: Philip Dubois. videoproiector.00 TOTAL (100%)……………………………………………………………………. Ed. cameră video. TV Materiale didactice: Calculator. Marketing.editia a IV-a 2005 Orice lucrare de Marketing Implicarea altor Facultăţi sau Catedre: Nu Alte informaţii:Nu este cazul este cazul Anexe:Nu este cazul AVIZAT FAVORABIL / NEFAVORABIL AVIZUL CATEDREI Şeful Catedrei: Data avizării: Semnătura: 15 SEP 2009 SE APROBĂ / NU SE APROBĂ APROBAREA FACULTĂŢII Decan: Data aprobării: Semnătura: Prof..1. videorecorder.

Pentru rubricile care nu sunt considerate ca fiind specifice se va înscrie "Nu este cazul". Se prezintă aspectele principale.pentru Cursurile specifice unei formări de specialitate. CF .002 .% L. cu * Proiect . teoretice şi practice.03 FIŞA DISCIPLINEI Se vor completa toate rubricile formularului. Ing. din Manualul Calităţii. ale tehnicilor şi metodelor ce pot fi aplicate în vederea restaurării. Ing. Estetica mediului. Topografie şi desen tehnic. ** Opţionalitatea = CI . FD . Obiective b.pentru Cursurile specifice unei formări fundamentale. Alte condiţii necesare pentru participarea la acest curs Recomandate: Legislaţie - ELEMENTELE SPECIFICE Descrierea cursului: a. DATE GENERALE Facultatea în care se implementează cursul: Catedra responsabilă cu implementarea: Titlul cursului: Iniţiatorul cursului: Coordonatorul cursului: FACULTATEA DE HORTICULTURA PEISAGISTICA Restaurarea parcurilor şi grădinilor istorice Prof. conservării şi reabilitării unor ansambluri peisagere.pentru Cursurile facultative (la libera alegere). de credite CI - IV 7 5 Nr. în funcţie de condiţiile locale.pentru Cursurile opţionale.Nr. FO pentru Cursurile la opţiunea universităţii. se caută prezentarea acestora într-o manieră cât mai accesibilă. PROGRAMUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN CARE FACE PARTE Titlul Codul Durata: 4 ani Tipul: zi.pentru Cursurile obligatorii (impuse). FR. FS . dr. dr. Matematică. Dat fiind amploarea problemelor tratate. Ioana Tănăsescu Prof. P.__________din______________ Formular cod: USAM-CJ-AQ-F. Obiective Orientarea viitorilor specialisti spre pregătirea tehnică în domeniul construcţiilor şi amenajărilor peisagistice cu lucrările de artă aferente. Tema ore/săptămână . CO . Tema ore/săptămână . Proiectare. conform Indicaţiilor privind completarea Formularului Specificaţie Curs. Formularele care nu conţin toate informaţiile necesare vor fi returnate emitentului.pentru Cursurile specifice unei formări complementare.% CURS 28 ore a.01. de ore pe semestru şi activităţi Total C S L P* * Forma de evaluare 56 28 28 Examen Codul 0202040110 În caz de înlocuire. respectând standardele şi normativele în vigoare. Sistematizare şi Cursuri anterioare urbanism. precum şi multitudinea cerinţelor pe care îşi propune să le satisfacă disciplina. FF Locul desfăşurării 0202040110 zi USAMV Cluj CONDIŢII PENTRU PARTICIPAREA LA ACEST CURS Obligatorii: Drumuri si Terasamente. se va preciza ce aduce nou prezentul curs: * Categoria formativă = FF . FC . Programa analitică Curs.pentru Cursurile specifice unei formări de domeniu. Ioana Tănăsescu CARACTERISTICILE CURSULUI Data implementării: 2009/2010 Categoria formativă * Limba de predare Opţionalitatea ** Cursul pe care îl înlocuieşte: FS Ro Anul de studii Semestrul Nr.

Materiale metalice: domenii de utilizare. protecţia lemnului.14 7. Tehnici constructive de amenajare a parcurilor şi grădinilor. Practica de conservare.14 7. Tehnici şi metode de restaurare a peisajului construit. metode de conservare. protecţia elementelor metalice. Arhitectura ecologică. Materiale tradiţionale de construcţii pentru amenajarea peisajului. Norme şi convenţii naţionale şi internaţionale de protecţie a patrimoniului naţional şi internaţional.14 LUCRĂRI PRACTICE –Proiect 28 ore a. Materiale tradiţionale de construcţii pentru amenajarea peisajului.Varul. arhitectural. .14 7.cunoaşterea metodologiei de întocmire a temelor de proiectare şi a proiectelor de execuţie în concordanţă cu normativele si standardele in vigoare.14 2 2 2 2 2 2 2 7. PROGRAMA ANALITICĂ . . argila şi produse ceramice: metode de obţinere. Punerea în valoare a parcurilor şi grădinilor istorice. patologia lemnului ca material de construcţii.14 7. Materiale tradiţionale de construcţii pentru amenajarea peisajului.realizarea practică a documentaţiilor tehnico-economice pe baza unor teme impuse. metode de prelucrare. Implementarea şi valorificarea programelor de protecţie a peisajului construit ca petenţial turistic. Factori de degradare naturali şi artificiali ai peisajului construit. Piatra naturală: clasificarea rocilor. B. îmbinări în lemn. Lemnul: structura lemnului. cultural. Materiale tradiţionale de construcţii pentru amenajarea peisajului.cunoaşterea rolului peisajului construit si a principiilor de amenajare a acestuia. Managementul patrimoniului peisagistic. istoric. Infrastructuri. tehnici de reabilitare a elementelor din produse ceramice.materiale specifice. metode de tratare şi restaurare a elementelor din lemn. Târguri şi expoziţii.cunoaşterea materialelor şi elementelor de construcţii. 2 7. Tehnici şi metode de intervenţie în parcuri şi grădini istorice. în incinta cărora să fie respectate principiile de bază ale Chartelor internaţionale privind protecţia patrimoniului mondial.14 7.cunoaşterea teoretică şi practică a criteriilor şi elementelor de evaluare a spatiului construit in ansambluri istorice. . patologia şi protecţia pietrei.principii de alcătuire a elementelor de construcţii. Proiecte ecologice. domenii de utilizare. B.14 7. . . reabilitarea spaţiului construit. căi de comunicaţii.14 7. Peisajul construit contemporan. instalaţii.14 2 7. ansamblurilor istorice.14 7.14 7. Surse de documentare istorică. Materiale tradiţionale de construcţii pentru amenajarea peisajului.exigenţe şi criterii de performanţă impuse elementelor de construcţii pentru realizarea conditiilor optime de amenajare a peisajului. istoric şi arhitectural.cunoaşterea normelor de proiectare . Studii de caz. PROGRAMA ANALITICĂ Nr. . . calităţile şi defectele lemnului. Definiţii şi clasificări.14 7. 1 2 3 4 5 Tema Număr de ore 2 2 2 2 2 % din totalul orelor 7.Lemnul: factori de degradare a materialului lemnos. Protecţia sit-urilor arheologice. domenii de utilizare. Obiective . Definiţii şi domenii de aplicare.14 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Introducere: Evoluţia în timp a peisajului construit ca patrimoniu cultural. domenii de utilizare. produse din lemn. . Întreţinerea curentă a parcurilor şi grădinilor.aplicarea normelor legislative in concordanta cu destinatia si amplasamentul amenajarilor peisagistice istorice.

infrastructuri. Documentare pe teren. exigentelor actuale.14 7.14 7.principii de proiectare. dialog. Intocmirea antemasuratorilor si a documentatiei de reabilitare. sustinerea si predarea temelor individuale de Realizarea unor studii de caz complexe si complete care proiectare. Examen Activitate la curs Laborator –sustinere referate Activitate laborator. aparatura de masura si control. sa poata fi utilizate ca modele metodologice atat in anii de specializare urmatori la alte materii cat si in activitatea de productie.14 7. Metode de predare si invatare: Power Point.14 7. investigarea functiunilor actuale si a starii de degradare. dialog interactiv pe problematica dezbătută. Documentare bibliografica. prezenta 50% 10% 25% 15% TOTAL 100% ELEMENTE SUPLIMENTARE Spaţii şi Dotări: Laborator CONSTRUCTII. videoproiector.14 Temă individuală: Intocmirea documentaţiei de cercetare pentru restaurarea unui parc sau a unei grădini. exemplificari concrete pe studii de caz. Predarea proiectului Modul de desfasurare: Resurse de învăţare în format electronic. Soluţii de reabilitare.Nr. 1 Tema Număr % din totalul de ore orelor 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 7. Resursele necesare: Materiale didactice: . resurse de învăţare în format electronic. studiul materialelor de constructii. Studiu de caz. intocmirea planurilor cu variante de reabilitare Definitivarea slutiilor de reabilitare si adaptarea de noi functiuni Întocmirea memoriului de documentare. teme individuale de proiectare cu etape de realizare si termene de predare.14 7.14 7. -intocmirea.14 7.14 7.piese scrise si piese desenate la scara. scheme scrise pentru fixarea cunoştinţelor Rezultatele aşteptate: Cum urmează să fie evaluate sau demonstrate: Insusirea unor cunostinte teoretice si practice la nivelul -dialog interactiv pe problematica dezbătută.14 7. calculatoare. Estimarea cantităţilor de lucrări existente Întocmirea memoriului de documentare. evolutia in timp a ansamblului.14 7. alegerea amplasamentului.14 7. reglementari tehnice.14 7. Intocmirea schitei si a planului existent . verificarea surselor si istoricul amenajarilor peisagistice 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Documentare pe teren.14 7. Documentare pe teren.

Ecoterra Nr. 13-15/2007 si 16-18/2008. EUROPEAN GARDEN DESIGN ED. THE VENICE CHARTER-INTERNATIONAL CHARTER FOR THE CONSERVATION AND RESTORATION OF MONUMENTS AND SITES 4. THE ATHENS CHARTER FOR THE RESTORATION OF HISTORIC MONUMENTS 3. ***Rev. NEW ZEELAND ICOMOS CHARTER FOR THE CONSERVATION OF PLACES OF CULTURAL HERITAGE VALUE 13. Implicarea altor Facultăţi sau Catedre: Alte informaţii: Anexe: AVIZAT FAVORABIL / NEFAVORABIL AVIZUL CATEDREI Şeful Catedrei: Data avizării: Semnătura: SE APROBĂ / NU SE APROBĂ APROBAREA FACULTĂŢII Decan: Data aprobării: Semnătura: Prof. THE DECLARATION OF OAXACA (UNESCO) 11. Metoda Termografiei in infrarosu. 2005 privind Performanţa energetică a clădirilor. CHARTER FOR THE PROTECTION AND MANAGEMENT OF THE ARCHAEOLOGICAL HERITAGE (ICOMOS) 9. EUROPEAN CHARTER OF THE ARHITECTURAL HERITAGE (COUNCIL OF EUROPE) 6. 372/13 dec. *** Reglementare din 13/04/2004. CHARTER OF MEXICO FOR PRESERVATION OF VERNACULAR ARCHITECTURE 17. M. Ing. 19-24. THE NARA DOCUMENT ON AUTENTICITY (WORLD HETIRAGE CENTRE AND ICOMOS) 12.10. Lege nr.- Bibliografie: Obligatorie: 1. THE ART OF GARDENING THROUGH THE AGES – LEIPYIG TASSILO WENQEL ISBN 3-3610040-5 20. THE TLAXCALA DECLARATION ON THE REVITALIZATION OF SMALLER SETTLEMENTS (ICOMONOS MEXICO) 7. Radu Sestras . *** SREN 22726/ 2002. 19. GREEN ARCHITECTURE. ***Legea nr. TORSTEN OLAF ENGE – CARL FRIEDRICH SCHROES GARDEN ARCHITECTURE IN EUROPE. 734/8. Normativ pentru expertizarea termica si energetica a cladirilor. CULTURAL LANDSCAPES COLLOQUIUM (ICOMONOS) 10.JAMES WINES-TASCHEN ISBN 3-8228-6303-3 18.FINAL DRAFT) 15. INTERNATIONAL CULTURAL TOURISM CHARTER (ICOMOS-REVISED FINAL DRAFT) 14.KONEMANN EHRENFRIUED KLUCKERT ISBN 3-83311929-2 Facultativă: colecţie imagistică de specialitate. THE WASHINGTON CHARTER FOR THE CONSERVATION OF HISTORIC TOWNS AND URBAN AREAS (ICOMOS) 8. Performanta tehnica a cladirilor.P. PRINCIPLES FOR THE PRESERVATION OF HISTORIC TIMBER STRUCTURES (ICOMOSFINAL DRAFT) 16. Univers Ingineresc Nr. *** Legea 199/2000 privind Utilizarea eficientă a energiei (rep. *** N.TASCHEN ISBN 3-8228-0540-3. Partea I nr.50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor 2. Detectia calitativa a neregularitatilor termice in anvelopa cladirilor. dr.O. 405 din 06/05/2004. 2008. CHARTER ON THE BUILT VERNACULAR ARCHITECTURE (ICOMOS. 048-2000. ***Rev.2002). Aparate si metode de masurare a marimilor fizice. BUDAPEST RESOLUTIONS ON THE INTRODUCTION OF CONTEMPORARY ARHITECTURE INTO ANCIENT GROUPS OF BUILDINGS (ICOMOS) 5. MONTREAL DECLARATION. cărţi şi reviste de specialitate. Publicat in Monitorul Oficial. Ambiante termice. planse pentru exemplificare normative si standarde ***Legea 10-privind calitatea in constructii ***SREN ISO 13187/2000.

dr. Doru PAMFIL . ing.COMISIA PENTRU REFORMĂ CURRICULARĂ ŞI INTEGRARE INTERNAŢIONALĂ Data ratificării: SE RATIFICĂ / NU SE RATIFICĂ Codul Cursului: RECTOR: Semnătura şi ştampila: Prof.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful